Page 32

ราบรื่น ทว่าชีวิต ‘ภายใน’ ของพวกเขาเหมือน กั บ ว่ า ก� า ลั ง มี ป ั ญ หาอะไรบางอย่ า งเกาะกุ ม กัดกร่อน โดยทีพ่ วกเขาเหล่านัน้ ก็ไม่แน่ใจนักว่า มันคือปัญหาเรื่องอะไร และแน่นอนทุกๆ คน ดูโดดเดีย่ ว เผาลมหายใจด้วยควันบุหรีม่ วนแล้ว มวนเล่า เติมความว่างเปล่าด้วยเบียร์แก้วแล้ว แก้ ว เล่ า ชี วิ ต ด� า เนิ น ไป-ที - ละ-วั น -ที - ละ-วั น เหมือนไร้ความหมาย แต่ทว่า ความหมายส�าหรับ ชีวิต แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่”

คมสัน นันทจิต 137

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement