Page 28

เรียกว่าอย่างนัน้ ก็เป็นเพราะว่าตัวของเขาสร้างขึน้ มาจาก น�้าแข็ง” เพื่อนส�าทับ สีหน้าจริงจัง ใบหน้าเธอจริงจัง เคร่งเครียดราวกับว่าเรื่องที่เธอพูดนั้นเป็นเรื่องของภูตผี ปีศาจมากกว่าจะเป็นเรื่องของมนุษย์น�้าแข็ง หรือไม่ก็ เป็นเรื่องของใครสักคนที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มนุ ษ ย์ น�้ า แข็ ง ยั ง ดู อ ่ อ นเยาว์ ถึ ง แม้ น ว่ า จะถู ก แต่ ง แต้ ม ด้ ว ยรอยสี ข าว ราวกั บ หิ ม ะที่ ไ ม่ เ คยละลาย ประปรายอยู่บนเส้นผมแข็งกระด้างราวกับเกลียวลวด ของเขา มนุษย์น�้าแข็งมีรูปร่างสูง โหนกแก้มคมกริบ ราวกับถูกแกะสลักด้วยสิ่ว ดังประหนึ่งหน้าผาน�า้ แข็งอัน สูงชัน นิ้วมือของเขามีเกล็ดน�้าแข็งที่มองดูคล้ายกับว่า จะไม่ มี วั น ละลายเกาะติ ด อยู ่ นอกไปจากนั้ น เขาดู เหมือนคนปกติธรรมดาทั่วไป พูดตามจริงแล้วเขาเป็นคน หน้ า ตาไม่ ห ล่ อ ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี บ างคนบอกว่ า เขามี บุคลิกน่ามองก็ตาม มีอะไรบางอย่างในตัวของเขาที่จะ ยิงทะลุเข้ามาในตัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตา คู่นั้น ความเงียบงันอันโปร่งใสราวกับก้อนน�า้ แข็งในยาม เช้าของฤดูหนาว - ความเดียวดายที่ทอประกายวูบวับ 110 มนุษย์น�้ำแข็ง

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement