Page 27

มนุษย์น�้ำแข็ง คมสัน นันทจิต

สามีของฉันเป็นมนุษย์น้�าแข็ง ครั้งแรกที่ฉันพบเขาคือที่สกีรีสอร์ต คงเป็นเรื่อง ยากทีเ่ ราจะคิดจินตนาการหาสถานทีอ่ นื่ ให้เหมาะสมกว่านี้ ทีจ่ ะได้พบเจอมนุษย์นา�้ แข็ง เขานัง่ อยูใ่ นล็อบบีข้ องโรงแรม ท่ามกลางเสียงจอแจจากกลุ่มคนหนุ่มสาว อยู่ในมุมห่าง ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้จากเตาผิง จมดิ่งเงียบงันอยู่กับ หนังสือในมือ ขณะนั้นเป็นเวลาใกล้เที่ยง ทว่าปรายแสง แห่ ง ยามเช้ า ของฤดู ห นาวอัน แจ่ ม ชัด และเย็ น ยะเยื อ ก ราวกั บ ว่ า จะฉายฉานลงมาจั บ จ้ อ งอยู ่ ที่ เ ขาแต่ เ พี ย งผู ้ เดียวโดยเฉพาะ “นั่นไง มนุษย์น�้าแข็ง” เพื่อนฉันกระซิบ ตอนนั้นฉันไม่เคยรู้เลยว่ามนุษย์น�้าแข็งนั้นเป็นอย่างไร และเพื่อนก็บอกอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้น เท่าที่เธอรู้ก็คอื เขาคือผู้ชายที่ถูกใครใครเรียกว่ามนุษย์น�้าแข็ง “ที่เขาถูก คมสัน นันทจิต 109

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement