Page 23

เป็นคนเงียบๆ ไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้าน ส่วนด้าน การงานก็ดูเป็นคนที่มีความจริงใจและอดทนสูง ไม่เคย จะเห็นเขาดึงดันให้คนอืน่ ต้องท�าตามเรือ่ งอะไรเลยสักครัง้ แม้ว่าจะยุ่งขนาดไหนก็ไม่เคยแสดงน�้าเสียงขุ่นเคืองหรือ ท�าตาถมึงทึงให้เห็น เรือ่ งนินทาว่าร้ายคนอืน่ ก็ไม่เคยได้ยนิ ถึงหูผมเลยสักครั้ง พูดง่ายๆ ว่า เขาเป็นมนุษย์แบบที่ ใครๆ ก็อดไม่ได้ที่จะชอบ หน้าตาก็ดูเป็นคนจริงใจเอา มากๆ และไม่มีทีท่าว่าจะเป็นคนมุ่งร้ายกับใครก่อน ผม วาดภาพไม่ออกจริงๆ ว่าคนแบบนี้จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ การชกมวยได้ยังไง จึงได้เผลอถามค�าถามแบบที่ว่านั่น ออกไป เรานั่งดื่มกาแฟกันอยู่ในร้านอาหารของสนามบิน คุณโอซาวะกับผมก�าลังจะเดินทางไปนีงะตะ ด้วยเวลา ตอนนั้นเป็นต้นเดือนธันวาคม ที่นีงะตะเหมือนจะมีหิมะ ตกหนัก ก�าหนดเดินทางของเครื่องบินจึงล่าช้าออกไป มาก สนามบินเลยเต็มไปด้วยผูค้ น ล�าโพงประกาศเทีย่ วบิน ทีจ่ ะดีเลย์ออกมาไม่หยุด ท�าเอาคนทีต่ อ้ งคอยแสดงสีหน้า เหนื่อยอ่อนไปตามๆ กัน เครื่องท�าความร้อนของร้าน ดนัย คงสุวรรณ์

69

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement