Page 22

จึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาทันทีหลังจากนั้น แต่คุณโอซาวะ เองกลับไม่ยอมเล่นด้วย ดูเหมือนเขายังคงขบคิดเกีย่ วกับ อะไรบางอย่างอยู่อย่างขะมักเขม้น คล้ายก�าลังต้านทาน อะไรอยู่ ขณะเดียวกันก็ดูลังเลในที ผมจึงจ�าต้องมอง เหม่อลอยออกไปยังเครื่องบินเจ็ตสีเงินที่เรียงรายอยู่นอก หน้าต่างอย่างไม่มที างเลือก เหตุทที่ า� ให้ผมถามค�าถามแบบนัน้ ออกไปก็เพราะ คุณโอซาวะบอกเองว่าเขาเข้าโรงยิมซ้อมมวยตลอดตัง้ แต่ เริ่มเรียนมัธยมต้น เราคุยเรื่องสัพเพเหระต่างๆ นานา ฆ่ า เวลาระหว่ า งรอเครื่ อ งบิ น กั น ไปเรื่ อ ยๆ จู ่ ๆ ก็ ม าถึ ง หัวข้อนี้เอง ตอนนี้เขาอายุสามสิบเอ็ดแล้ว แต่บอกว่ายัง เข้าโรงยิมเพื่อฟิตร่างกายอยู่เสมอ อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อ สัปดาห์ สมัยมหาวิทยาลัยเคยได้รับเลือกให้เป็นนักกีฬา ตั ว แทนลงแข่ ง ก็ ห ลายครั้ ง แม้ แ ต่ เ ป็ น นั ก กี ฬ าลงแข่ ง ระดับทั่วประเทศก็เคยมาแล้ว ผมได้ยินอย่างนั้นแล้วก็ ตกใจเล็กน้อย เราร่วมงานด้วยกันหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็ จริง แต่ผมไม่เคยสังเกตเห็นว่าคุณโอซาวะมีรูปร่างคล้าย คนที่ฝึกซ้อมมวยมาต่อเนื่องเกือบยี่สิบปีเลยสักนิด เขา 68

เงียบงัน

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement