Page 20

ขั ด แย้ ง ที่ คุ ้ ม ค่ า ลงตั ว ดี ในด้ า นหนึ่ ง คื อ รู ้ ว ่ า สุดท้ายแล้วจะต้องไปเจอกับ (ความไม่มี) อะไร แต่อีกด้านหนึ่งกลับมีแรงจูงใจที่ท�าให้อยากจะ ไป – คล้ายกับธรรมชาติในตัว ‘ความคิด’ นั่นเอง คือเป็นความสนุกสนานที่ว่างเปล่า “เรือ่ ง ‘ปีศาจเขียว’ ก็เป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ของมูราคามิ ที่ ดู เ หมื อ นจะพยายามอธิ บ ายธรรมชาติ ข อง ความคิดคน โดยตัวความคิดนี้ ถึงแม้มันจะ สร้างปีศาจขึ้นมาได้ (เหมือนต้นไม้ที่ปลูกเอง) สร้างความน่ากลัว ความน่ารัก รวมถึงสร้าง ความรักขึ้นมาได้ แต่สุดท้ายแล้วก็เป็นเพียงแค่ ความคิด และไม่มีจริง - ดังนั้น ไม่ว่าจะปีศาจ ตัวไหน เราก็สร้างมันได้และท�าลายมันได้ด้วย ตัวเอง เป็นความสนุกสนานที่ว่างเปล่าอีกเช่น เดียวกัน” ยอดมนุษย์หญิง

65

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement