Page 19

ว่ำด้วยคนแปล ยอดมนุษย์หญิง จบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อมาได้เข้า ท�างานที่ยูเอ็นอยู่พักใหญ่ๆ ก่อนตัดสินใจไป เรี ย นต่ อ ทางด้ า นปรั ช ญาที่ ป ระเทศอั ง กฤษ มีความสนใจเป็นที่สุดในเรื่องที่เป็นนามธรรม โดยเฉพาะเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภายใน ความคิดและจิตใจของคน ด้วยเหตุนี้ จึงเป็น แฟนคลับตัวยงของมูราคามิ เพราะงานของ มู ร าคามิ มั ก เป็ น การ ‘ทดลองทางความคิ ด ’ มากกว่าทีจ่ ะสะท้อนเรือ่ งราวจริงของโลกภายนอก “การทดลองทางความคิ ด ของมู ร าคามิ แม้ ส่วนใหญ่จะให้ผลลัพธ์ในทางที่ขัดใจคนอ่าน [เช่น ตอนจบมักจะต้องจมอยู่ในอารมณ์เหงา ว่างเปล่า หรือไม่ก็เป็นความรู้สึกเหมือน ‘หา (อะไรบางอย่าง) ไม่เจอ’] แต่ระหว่างการทดลอง กลั บ สนุ ก สนานมาก จึ ง ดู เ หมื อ นเป็ น ความ 64

การมาถึงของปีศาจเขียว

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement