Page 18

อะไร เพราะในบริเวณนี้มีบ้านฉันอยู่เพียงหลังเดียว ส่วน สามีฉันก็คงยังไม่กลับบ้านจนกระทั่งดึกๆ จะให้ฉันหนี ออกทางประตูหลังบ้านก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะบ้านฉันมี อยู่แค่ประตูเดียว คือประตูท่เี จ้าปีศาจเขียวน่ากลัวตัวนั้น ก�าลังยืนเคาะอยู่ ฉันพยายามหายใจให้เบาที่สุดเท่าที่จะ ท�าได้ จะได้ดูเหมือนไม่มีใครอยู่ในบ้าน แล้วเจ้าเขียวนั่น จะได้เลิกเคาะและกลับไปเสียที แต่มันก็ไม่ยอมเลิก จมูก ของมันเปลี่ยนจากเคาะประตูมาจับที่กลอนประตู แล้ว มันก็งัดกลอนประตูให้เปิดออกอย่างง่ายดาย เมื่อประตู แง้มออก จมูกของมันค่อยๆ ดันโผล่ออกมาจากขอบ ประตูแล้วมันก็หยุด มันหยุดนิ่งอยู่นาน คล้ายกับงูที่ชู หัวขึ้นเพื่อส�ารวจสภาพต่างๆ ภายในบ้าน ถ้าฉันรู้ก่อนว่า มันจะท�าอย่างนี้ ฉันจะไปยืนรอที่ประตูแล้วตัดจมูกมัน ทิ้ ง ซะ! ฉั น พู ด กั บ ตั ว เองในใจ ในครั ว มี มี ด คมๆ ตั้ ง เยอะแยะ ทันทีที่ฉันคิดอย่างนั้น เจ้าปีศาจก็เคลื่อนผ่าน ขอบประตูออกมาแล้วยิม้ อย่างกับว่ามันอ่านใจฉันได้อย่าง นัน้ แหละ แล้วมันก็พดู ขึน้ ไม่ถงึ กับติดอ่าง แต่เป็นการพูด แบบซ�้าๆ เหมือนมันก�าลังพยายามเรียนรู้วิธีพูดอยู่ มัน 56

การมาถึงของปีศาจเขียว

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement