Page 16

นักว่านั่งอยู่ตรงนั้นนานขนาดไหน เวลามักผ่านไปเร็ว เสมอตอนที่นั่งมองสวน ฉันนั่งไปเรื่อยๆ จนกระทั่งฟ้ามืด ลงโดยไม่รู้ตวั คิดว่าคงนั่งอยู่นานพอสมควรแล้วละ และ ทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง มันเป็นเสียงมา จากที่ไกลๆ - เป็นเสียงคล้ายๆ อะไรย่องๆ คล้ายๆ อะไรถูกัน ฟังดูตลกพิลึก ตอนแรกฉันนึกว่าเป็นเสียงที่มา จากส่วนลึกภายในตัวเอง นึกว่าได้ยินเสียงอะไรคล้ายๆ กับเป็นเสียงเตือนจากรังไหมในส่วนลึกของร่างกายก�าลัง หมุนวนอยู่ แต่พอฉันกลั้นหายใจและตั้งใจฟัง ใช่จริงๆ มีเสียงจริงๆ ด้วย เสียงนั้นมันค่อยๆ คืบเข้ามาใกล้ฉัน มากขึ้นเรื่อยๆ ทีละนิด ทีละนิด เสียงอะไรกันนะ ฉัน นึกไม่ออก แต่มนั ท�าให้ฉันขนลุกเกรียว บริเวณพื้นดินใกล้ๆ โคนต้นโอ๊กค่อยๆ โป่งขึ้น โป่งขึ้นเหมือนกับมีของเหลวหนาหนักดันขึ้นมา ฉันกลั้น หายใจอีก ครั้ง แล้วพื้นดินตรงนั้นก็แตกออก เศษดิน กระเด็นกระจัดกระจายไปทัว่ เปิดให้เห็นกรงเล็บแหลมคม โผล่ขึ้นมาแทนที่ ฉันจ้องดูด้วยตาเบิ่งค้าง มือก�าแน่น อะไรบางอย่างก�าลังจะเกิดขึ้น ฉันพูดกับตัวเอง ก�าลังจะ 54

การมาถึงของปีศาจเขียว

Profile for Gamme Magie Editions

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

ปีศาจแห่งเล็กซิงตัน (Lexington Ghosts)  

มูราคามิพาเราไปสุดขอบโลกอีกครั้ง ดึงเราไปหลงกลมนต์ของปีศาจที่เต้นระบำอยู่บนบทเพลงแจ๊สและความตาย ไปสำรวจดินแดนมนุษย์น้ำแข็งอันแสนหนาวเย็นแห่...

Advertisement