Page 1

HARUKI MURAKAMI เขียน มุทิตา พานิช มัทนา จาตุรแสงไพโรจน์ ปิยะณัฐ จีระกูรวิวัฒน์ แปล

www.gammemagie.com


หนึ่งคิวแปดสี่ เล่ม ๓ HARUKI MURAKAMI

1Q84 Book 3 by Haruki Murakami. Copyright © 2010 Haruki Murakami. All rights reserved. Originally published in Japan by SHINCHOSHA Publishing Co., Ltd., Tokyo. Thai translation rights arranged with Haruki Murakami through THE SAKAI AGENCY and SILKROAD AGENCY.


1Q84

I ความจริงที่ต้องยอมรับคือ ผมเขียนคํานํานี้ขึ้นก่อนที่จะได้อ่าน 1Q84 เล่ม ๓ น่าแปลกใจทีห่ นังสือเล่มหนึง่ จะทําให้ผอู้ า่ นเกิดแรงจูงใจทีจ่ ะทําเรือ่ ง แบบนี้ได้ Sanoah Phringphroa I ผมรู้สึก ผมเพียงแค่รู้สึกเท่านั้น ผ่านไปสองปี ผมตามหางานเขียนเล่มอืน่ ของเขา “ฮารูกิ มูราคามิ” วันนี้ ผมหลงใหลงานเขี ย นเขาจนถอนตั ว ไม่ ขึ้ น Dongz Sakrapee I ความรู้สึกเป็นสากลสินะ คนเราเข้าใจซึ่งกันและกันได้ แม้ในเรื่อง เหลือเชือ่ สุดๆ อย่างมีพระจันทร์สองดวงหรือปีนลงมาจากทางด่วนตอน รถติด Supitchaya Munkhong I อิทธิพลของความรักเล็กๆ ที่ สามารถเปลีย่ นแปลงโลกทัง้ โลก ให้กลายเป็นโลกทีอ่ ะไรก็เกิดขึน้ ได้ บูม บวย หูม I พอผมได้อ่าน อ่านต่อเนื่องจนจบ ผมดําดิ่งสู่เส้นทางที่ผม ไม่เคยพบเจอมาก่อน มารู้สึกตัวอีกทีก็คงเป็นตอนที่ผมไปหาเพลง


ซินโฟนิเอ็ตตาของยานาเซ็คมาฟังแล้ว Pisit Lawsrisakdakul I การ เดินทางไปตามตัวอักษรของคุณฮารูกิ มูราคามิ ฉันรูส้ กึ ว่ามีสงิ่ อัศจรรย์ แฝงอยู่ในเรื่องธรรมดา ฉันมีความสุขที่ได้เดินไปบนเส้นทางสายนี้ ตรงเส้น ขอบฟ้า I เราเดินลึกเข้าไปเรือ่ ยๆ ในเรือ่ งเล่า พอเรือ่ งเล่าของ เท็งโกะและอาโอมาเมะเริม่ ขึน้ ผมแน่ใจได้ในทันใดอีกเช่นกันว่าด้านนอกถํ้า แห่งนีก้ ค็ งไม่ได้มพี ระจันทร์ดวงเดียวอีกต่อไป Uru Urupong I ไม่วา่ โลก ของอาโอมาเมะและเท็งโกะจะมาบรรจบกันอย่างไร สิ่งที่ยังคงหลงเหลือ ในใจของเราอาจเป็นคําถามทีม่ คี วามหมายมากกว่าคําตอบ “เราแหงนหน้า มองพระจันทร์ครั้งสุดท้ายเมื่อไร” ChatChai Hongsirikun I เรารู้ดี ว่าไม่มีทางที่บนท้องฟ้าจะปรากฏพระจันทร์สองดวง แต่เราก็แหงนมอง ท้องฟ้าอยูเ่ สมอ ในห้วงเวลานัน้ เอง เรารูส้ กึ ว่าได้เชือ่ มต่อตัวเองเข้ากับ ผู้คนใน 1Q84 แล้ว Jankyo-Pariya Ratanayotha I องค์กรพิลึก เรื่องราวประหลาด ความรัก ความลับ ไม่น่าแปลกใจหากจะหลงใหล และทึ่งในความเบาบางทว่าบาดลึกของตัวหนังสือจากมูราคามิ...ซํ้าแล้ว ซํ้ า เล่ า Halonunu Nui I โลกที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยคนแหว่ ง วิ่ น แมว แซนด์วิช แกะ บ่อนํ้า เบียร์ เซ็กซ์ หูของหญิงสาว การโกนหนวด ว่ายนํา้ แฝด ดนตรี ความตาย โลกคูข่ นาน กาแฟรสชาติไม่เอาอ่าว 1Q84 ยังคงเป็นโลกใบเดิมที่ผมคุ้นชิน Viphu Vac I สิ่งหนึ่งคือ มูราคามิไม่เคยบอกหรือชี้ชัดว่าสิ่งใดผิด อะไรถูก เส้นทางข้างหน้าควร เป็นเช่นไร เพราะมูราคามิเชือ่ ว่า โลกของเราทุกคนแตกต่างกัน ลุงเด้ง กับชีวิตบนโลกคู่ขนาน I การมองโลกแบบหยาบๆ ที่เราใช้สามัญสํานึก เป็นตัวตัดสิน สิ่งนี้ถูก สิ่งนั้นผิด สิ่งนี้ดี สิ่งนั้นชั่ว ได้ถูกกัดกร่อน ถูกฉีกออกอย่างไม่มีชิ้นดี Patinya Amornratananont I ระหว่าง โลกของเธอและโลกของฉัน มีเพียงความรักเท่านั้น...ที่เชื่อมโยงทั้ง สองโลกมาเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียวรุ้ง ณ ปลายฟ้า I หนังสือของ มูราคามิเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมสิ่งต่างๆ ในโลกที่เรายังไม่ได้รู้จัก เช่น ดนตรีแจ๊ซ นักเขียนหรือวรรณกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจ Yong Charnchanaroj I ผมเป็นนักอ่านนิสัยไม่ดี ไม่ค่อยจะอ่านคํานําและจํา ชื่อคนเขียนเท่าไหร่ ผมจึงไม่ค่อยจะรู้จักผู้ชายคนนี้เท่าไหร่นัก แต่เมื่อ ผมได้อ่านแกะรอย แกะดาว มูราคามิในหัวผมก็กลายเป็นตาลุงเท่ๆ ขึ้นมาทันที Chaiyapruck Vachi I มูราคามิพาเดินเข้าไปในความ


ลักลั่นแห่งโลกลวงโลก ที่มีแต่ทางเข้าและไม่อาจออกมาได้ แม้กระทั่ง ตอนปิดหนังสือและหยุดอ่าน Nathawut Laorvarakul I ตัวละคร ที่ถูกสร้างขึ้นในหนังสือเล่มหนึ่งจะหลงเหลือนิสัยส่วนตัว ความรักที่มี ต่อแมว วิธีจุดบุหรี่ วิธีดื่มเบียร์ เสียงเพลงแจ๊ซ หรือวิธีเล้าโลม เพศตรงข้ามในเล่มอืน่ ๆ เหมือนมีชวี ติ จริงๆ Theerin Akesiripong I โลกในปี 1Q84 สถานทีพ่ ระจันทร์ขนึ้ พร้อมกันสองดวง มูราคามิพร้อม จูงมือเดินทัศนา แล้วอาจเป็นคุณที่ไม่อยากเปิดประตูกลับสู่โลกเดิมอีก Haruki Masaru Victor I ขอแค่ได้เข้าไปในโลกใบนัน้ โลกทีม่ คี วามหวัง ...มี โ อกาส...ที่ จ ะได้ ทํ า เพื่ อ คนที่ เ รารั ก อย่ า งถึ ง ที่ สุ ด แตกต่ า งจาก ตอนนี้ที่เราได้ทิ้งโอกาสนั้นไปแล้ว Sumalee Aongphao I หากลอง ได้หลงผ่านเข้ามาอ่านงานของมูราคามิแล้วนั้น ก็เป็นการยากแท้ที่จะดึง ตัวเองให้หลุดออกมาจากโลกของมูราคามิ Narumol Pichedpun I ปี 1984 ต่างจากปี 1Q84 อย่างไร หญิงสาวคนหนึ่งถามขึ้นมาและ ตอบเองด้วยเสียงชัดเจนว่า ในปี 1Q84 อย่างน้อย ฉันก็สามารถตายเพือ่ เขาได้...บางทีพวกเราก็เช่นกัน Akanae Prapanpote I โลกประหลาด ทีป่ ระกอบด้วยโลกเล็กๆ อีกหลายใบของเหล่าผูค้ นชวนหลงใหล บางครัง้ มืดมน ลึกจนหยั่งไม่ถึง โลกของมูราคามิซับซ้อนและเต็มไปด้วย ปริศนาทีไ่ ร้คาํ ตอบ หากก็มอบความรูส้ กึ พิเศษบางอย่าง...คล้ายความรัก Pimsuda Kulpradit I สมจริงยิ่งกว่าโลกที่เราพักอาศัย เพราะ ไม่มีเหตุผลใดแล้วที่ 1Q84 ต้องปกปิดตัวเอง ไม่เหมือนโลกของเรา Supatsara Chaipipat I หากเราเชื้อเชิญใครสักคนมาเยือนโลกของ เรา คําเชือ้ เชิญนัน้ คงเป็นเพียงคําพูดของศิลปินโรแมนติกชวนฝัน แต่ใน โลกใบนัน้ ของ 1Q84 คําพูดนีจ้ ะเป็นจริง วิลา สินี I 1Q84 ฉบับแปลไทย ทั้งสองเล่มยังนอนนิ่งอยู่ในชั้น ไม่กล้าอ่าน ไม่อยากคอยส่วนต่ออย่าง ทุรนทุราย จึงเลือกที่จะรอ..เล่มสุดท้ายมาเติมให้สมบูรณ์เสียก่อน และแล้วการรอคอยก็บรรลุผล Ohnomad Karnchanakorn I


1Q84

1Q84


บางสิ่งที่เตะกรอบจิตส�านึกอันรางเลือน

Haruki Murakami

9


1

1

10


2

2

Haruki Murakami

11


12


Haruki Murakami

13


14


Haruki Murakami

15


16


Haruki Murakami

17


18


Haruki Murakami

19


3 3

20


Haruki Murakami

21


22


Haruki Murakami

23


24


Haruki Murakami

25


26


Haruki Murakami

27


40

(Kurt


มุทิตา พานิช

1Q84

'Pool' Bookvirus

1Q84


208


2


“รักเร้นในโลกคู่ขนาน” Sputnik Sweetheart


1Q84Book3  

เล่มสาม ตอนจบของนิยายยิ่งใหญ่จากปลายปากกา ฮารูกิ มูราคามิ เรื่องราวของโลกสองใบที่เคลื่อนมาบรรจบ เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่ตามหากันและกั...