Page 1

Roc kOn! PRVNÍPOHL ED

BATT L EFI EL D3 DI RT3 HI ST ORI E

dubnov ére s umé SPECI ÁL

J AKPROBÍ HAL OFOCENÍ VYHL ÁŠENÍSOUT EŽ E

RECENZ E

OPERAT I ONFL ASHPOI NTREDRI VER MOT ORST ORM APOCAL YPSE PL AYST AT I ONMOVEHEROES adal š í . . .

www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena

MORT ALKOMBAT


mr . h o n z a s l o v oú v o d e m Upl ynuldal šíměsí camyseopět set kávámev dal ší m čí sl e magazí nu Rock On! .Tot o dubnové r esumé j e j i ž šest ým vydání m, což znamená j edi néuž půlr oku se každý měsí c pacht í mespr aceminat ét ozál eži t ost i . Běžít o opr avdu vel mir ychl e a se st ej nou r ychl ost íj akou se st ř í daj í měsí ce,nám ubýval yf ot kysnašípr vní sl ečnou Jeesy . Pr ot o j sme mi nul ý měsí cvyr azi l inadal šíf ocení ,snovou sl ečnou Paul í nou.Pokud Vásnet r ápí očnívady ,j i st ěj st ej ízhodnot i l iužna t i t ul níst r ánce. Dál emůž uhr děoz námi t ,ž edneš ní v y dání opět c el k em nak y nul o, t ak ž e j e k di s poz i c ic el k em 38 s t r an,opr ot i mi nul ý m dv ac et i .Užt eďs eal eobáv ám, j es t l is e nám podobné č í s l o podař í dodr ž etipř í š t íměs í c .J akj ez námo,s př í c hodem j ar al ét a nas t áv á v her ní m odv ět v íok ur k ov ás ez ónaaherv y c ház í j ak oš af r ánu.Př es t o al e douf ám,ž e s e naš er edak c e bude č i ni tmi ni mál ně s t ej ně j ak o dopos ud a dos t anet ec o Vám pat ř í .Dos tby l o pov í dání ,ny ní př es uňt es v ůjz r ak na nov éč l ánk ya t ak é ho pot ěš t e pohl edem na nov é f ot k y .

Ma g a z í nRo c kOn ! Hl av nív edouc ípr oj ek t u+gr af i k a mr . honz a k ont ak t :admi n@gamer oc k . c z

Redak t oř i

Sk ur u k ont ak t :r edak c e@gamer oc k . c z was i l l deV Kr t ek Maaar a

Fot ogr af i e

Fot ogr af :Fi l i pFabi án Dí v k a:Paul í na

Spol upr ác e

Gamer r ev ue. c z MegaLor d

V př í padězáj muor ekl amnípl ochy kont akt uj t e: magaz i n@gamer oc k . c z

Magaz í nv y c ház ív ž dypr v níponděl ívměs í c i =>dal š íč í s l ov y c ház í6. č er v na201 1

Dot az yanáv r hypi š t ena: magaz i n@gamer oc k . c z

Ner adiby c hom naš ev ěr néč t enář evj ak émk ol i vohl eduz anedbáv al i ,apr ot oj s mes er oz hodl it r oc hu nak opnoutnaš er edak č nís í l y .Chc emeVám pos k y t nouk ompl et ník omf or t ,c os eč et nos t inov i nekt ý č ea hl av něs ol i dněz ás obov atk ol onk uč l ánk ůodr oz mani t ý c haut or ů,t akabyGameRoc kneus t r nulvmonot ónní š edi .Rádiby c hom pr ot o vnaš i c hr edak č ní c hř adác h uv í t al ič l ov ěk a,k t er ýmá v š ec h pětpohr omadě a ps anít ex t ůmuneníc i z í .Znal os ther nís c énybyměl abý ts amoz ř ej mos t í ,s t ej něj ak odov ednos tpos k l ádat pí s menk avč t i v ýt ex t ,k t er ýnej eni nf or muj e,al eipobav í .Pot enc i ál níuc haz ečomí s t or edak t or aGameRoc k u bymělmí tinál ež i t ýs my s lpr ohumor ,pr ot ož emámeč as t oz apnut ýf r i endl yf i r eaz aj at c eneber emeani př i„ út ok u“dov l as t ní c hř ad.Nášč l ov ěkpr os t ěmus íněc ov y dr ž et .Nemůž emeVám s i c enabí dnouts l áv u hol l y wooduanir opnépol es auds k éhoš ej k a( ik dy ž …) ,al ef ungov atpods í l í c íz nač k ouGameRoc k upř i náš í nej enz aj í mav éz k uš enos t i ,al ei z ábav uok t er ous es naž í mepř edev š í m. Sv énabí dk yi uk áz k ov ét ex t ys měř uj t enanášr edak č nímai l :r edak c e@gamer oc k . c z

01


Ob s a h st r ana1719

Rec enz e

Oper at i onFl as hpoi nt RedRi v er

st r ana2930

Hi s t or i es ér i e

Mor t al Kombat

s t r ana04

Pr ůběhf oc ení s t r ana06

Vy hl áš enípov el i k onoč nís out ěž e s t r ana0710

Pr obl émyPSN s t r ana12

Mul t i pl ay erUnc har t ed3 s t r ana14

Pr v nípohl edDi r t3 s t r ana2122

Rec enz eMot or s t or m Apoc al y ps e s t r ana2324

Rec enz ePl ay St at i onMov eHer oes s t r ana26

Rec enz eMr .Kar os hi ( mi ni s ) s t r ana27

Rec enz eDuael I nv ader s( mi ni s ) s t r ana34

Was i l l ůvt ec hni c k ýk out ek s t r ana36

Redak c eHr aj e+Roc kSt ar

st r ana1516

Př í l ohaPSPRev ue

Pr v nípohl ed

s t r ana3738

Bat t l ef i el d3

02


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


PRŮBĚHFOCENÍ

n aps al mr . hon z a

Př it v or bě magaz í nu mnohdy j ede r edak c e na k r ev ,ponoc ov ánípř ips aníč l ánk ůat v or bě des i gnu j ev c el k u běž nou pr ax í .Foc enínov é s l eč nydomagaz í nuj epr ot ot ak ov out ř eš ni č k ou na dor t u,k t er é mi l er ádiv ěnuj eme s v ůjdr ahoc ennýč as .Os udt omupř ál ,ž enám f ot k yJ ees y doš l yspř í c hodem t epl ý c hj ar ní c hdnů,apr ot os e př í m nabí mo z el of oc enív enk u.St ej něj ak ovz i mě j s em nec hal v ý běrl ok al i t ynadeVov i ,k t er ýs pol us naš í mf ot ogr af em Fi l i pem Fabi ánem naš elv y ni k aj í c ípr os t ř edníz dev as t ov aného s t at k u,nedal ek o Kol í na.Mí s t ot o by l o opr av du děs i v éaj i s t ě by mohl o bý tnámět em pr o něj ak ý c h Hi t c hc oc k ův hor or .Něk t er é pr os t or yj s t e mohl is pat ř i tuž v naš ídr obnéoc hut náv c ez v eř ej něnénanaš íFac ebook ov ýs t r ánc e,j ej i c hžpl néodhal enídopr ov áz í t ent oč l ánek .Užzt i t ul nís t r anyj epat r né,ž enaš e nov ás l eč na Paul í na j e bl ond,č í mž j s me s nad př i š l inac huťdal š í m už i v at el ům,k t eř ívdopos ud s t r ádal i .St ej něj ak omi nul ej s menaf ot i l iněk ok ol i k t émat i c k ý c hs et ůaz ej ménat enak t uál nís enám z dáopr av dupov edený .Vý běrněj ak ét époř ádné k ár yby ls měř ov ánnaf anouš k yz áv odní c hher ,t ak s nad budet es t ej ně nadš eníj ak o myvr edak c i . Douf áme v š ak ,ž es e Vám budou z aml ouv ati nás l eduj í c ís et y ,k t er énej s ouoni chor š í .

04


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


VYHL ÁŠ E NÍ POVE L I KONOČNÍS OUT Ě ŽE NaVel i k onoč níponděl ís pous t al i dír ados t něpác hal apov ol enénás i l ínaž enác h,pr ot oj s me s inec hal i naš íVel i k onoč nís out ěžažnanás l eduj í c íden. T ak éj s mes eal ec ht ěl i v y hnoutv ý ml uv ám, ž es eněk donemohlpl nohodnot něz úč as t ni tzdův oduot r av yal k ohol em.J akj enanaš em webu z v y k em,j ednal os eonet r adi č nís out ěž ,aby c hom s ej ak ov ž dyv y mez i l ipr ot ios t at ní m nudný m webům a neděl al iněj ak ér ádoby v ědomos t nís out ěž e.Úk ol em s out ěž í c í c ht ak by l or oz ez nat pos t av unar oz maz aném obr áz k y .I hneds imus í menas y patpopelnahl av u,j el i k ožj s mes i l ně podc eni l is c hopnos t iVásč t enář ůahnedpr v níobr áz ekc el ous out ěžr oz hodl .Nak onecs et edy s out ěžz k r át i l apouz enaj edenden,způv odní hot ý denní hoi nt er v al u.Ni c méněv ý s l edk ypl at ía gr at ul ac e můž et es měř ov atna ní ž e uv edené v ý her c e.Dopl ní mj en,ž es pr áv ná odpov ěď by l a Kev i naBut l er ,pr av ý mj ménem J er r yLamber t ,t ak ž eVác l avKl aust onak onecopr av duneby l : )

1 . mí s t o

Me gaL o r d-1 xhr aOpe r at i o nFl as hpo i n tRe dRi v e r , T r i č k oapl ak átn amo t i v yOFP

2. mí s t o

man t i s 28-1 xhr aMas sEf f e c t2, bat e r k aapl ak átn amo t i v yOFP

3. mí s t o

T we e k-1 xhr aGho s tRe c o nAdv an c e dWar f i ght e r2, pl ak átn amo t i v yOFP Vý her c i z aš l ounaadr es us out ez @gemr oc k . c zs v ék ont ak t níúdaj e,aby c hom j i m mohl i z as l atj ej i c hv ý hr y

06


PROBLÉMYPSNakaPl aySt at i onNot wor k n aps al Sk ur u

Pos t i hl ot onásv š ec hny .Ší ř i l os et oj ak ok apav k a mez iúč as t ní k ys ez namov ac í hov í k endu,nak t er ém s et o př ehnal o sal k ohol em.A k oc ov i na j ek r ut ěj š í nežk dyj i ndy .O č em j eř eč ?Samoz ř ej měof at ál ní m v ý padk u Pl ay s t at i on Net wor k ,k t er ý ods t ř i hl od s poj enís mat eř s k ou l odív š ec hny maj i t el e PS3. Popr v é od v y dánít ř et ígener ac e Pl ay s t at i on a j ej í i nt er net ov és l už by PSN by l iuž i v at el é odt r ž eniod mož nos t iv y už í v att ut os l už bunat akdl ouhoudobu. Zpr ávy byl y nej dř í ve j en kusé.Počí naj e 20. Dubnem,st ř edeční ho podvečer u se začal a př i pokusupř i poj eníkPSN obj evovatchybováhl áška. Samot náSonysezezačát kuzdr áhal aocel éi nf or macij asněi nf or movat ,zacožj et akéopr ávněně kr i t i zována.Zpět ně t o dokonce vypadá,že Sony záměr ně l hal a a pr vníof i ci ál nívyj ádř eník cel é nast al ési t uacibyl oj enml havouf abul ací .Posuďt e sami “ Zat í m co vyšet ř uj eme př í či nu výpadku PSN,r ádibychom vás upozor ni l i ,že by pl né zpr ovoznění sl užby mohl ot r vat den až dva. “ Chachá…hut nákr měvěr u.Ot ázkaj ej est l it obyl a vědomál ež,nebovSony ,r espekt i venaPl ayst at i onBl oguskut ečněsaminet uši l icoseděj e.I nt er net ovášuškandanásl edněvypl odi l apr vnídi vokou t eor i i ,žej evýpadekzpůsobenvydání m posl ední ver zecust om f i r mwar u,kt er ýumožňuj ebezpl at ně st ahovathr yzPSN.Násl eduj í cíden užal e byl o všechno j i nak. Sony př i znává pr avou př í či nu výpadkuPSN avof i ci ál ní m pr ohl ášenínaPl ayst at i on bl ogu uvádíj ako důvod napadenízvenčí . Bohuželt oj enaněkol i kdnít akéj edi nái nf or mace, kt er éseuži vat el ům PSN dost al o.Desí t kymi l i ónů l i dít aknet uši l o,kdysebudoumocisesvýmiPS3 opětpř i poj i tki nt er net u,j est l ipř i šl iosvét r of ej ea t o nej hor ší …j est l ise maj ízačí tobávat ,že j ej i ch důvěr néi nf or maceoadr esáchakr edi t ní chkar t ách mávr ukouněj akýzl oči nec.

07

vt í pkům PSNneuni kl o. .


Cel ých šest dní , během kt er ých se uži vat el é dozvěděl imaxi mál ně t o,že se pr acuj e na posí l ení PSN.Až onen šest ý den Sony vydalpr ohl ášení , ve kt er ém obsáhl e var oval a,že došl o k úni ku dat uži vat el ůadopor uči l avšem post i hnut ým,j akbyse měl ivnásl eduj í cí chchví l í chzachovat ,abypř edešl i možným škodám.Upl ynul opárhodi naoúni kudat zPSN začal ai nf or movatineher nímédi apocel ém svět ě.Mnohdy s vel kou dávkou nepř esnost í .Mezi ni minechyběl yaninašet el evi zej akoČT24avšemi obl í benát vNova.Vdoběpsanít ohot očl ánkuuběhl o cel ých desetdníod začát ku výpadku PSN.Dosud nej sou j asné všechny okol nost ia př edevší m j ešt ě ni kdo net uší ,kdy bude Pl ayst at i on Net wor k opět spušt ěn.Na zí t ř ej šír áno ( našeho času)j e svol ána t i sková konf er ence,kde o cel é zál eži t ost ipr oml uví sám ví cepr ezi dentSony Kaz Hi r ai .V době,kdy čt et e RockOn už t edy j sou pr avděpodobně známy det ai l něj šíi nf or mace j ak o napadeníPSN,t ak i konkr ét nídat um j ehoznovuzpr ovoznění .

Ot áz k ouov š em z ůs t áv á,j aks eSonysc el out out o nepř í j emnos t ív y r ov ná.Ažs em t ot i žt ex tmohlv y z ní t z nač něnegat i v ně,al ef ak tj et en,ž eoní m poš k oz ený m j e př edev š í m s amot ná Sony .T o oniby l inapadeni , j ej i c hs y s t ém poš k oz enahl av něby l aot ř es enadův ěr a j ej i c hz ák az ní k ů.Ny níbude pr av děpodobně nás l edov ats ér i e menš í c hc i v i l ní c hž al ob v ůč iSonyz at o,ž e nedok áz al a údaj es v ý c hz ák az ní k ů uhl í dat . Vr c hní př eds t av i t el éSonymaj ínas t ol eir oz hoř č enédopi s yod pol i t i k ůněk ol i k az emí ,v ek t er ý c hž ádaj ív y s v ět l eníc el é s i t uac e.V s ouč as nos t is et ak ér oz bí há k oor di nov aný honpopac hat el í c h,nak t er ém s eSonys pol upr ac uj e odděl enípr ov ni t ř níbez peč nos tamer i c k év l ády ,FBIi dal š íz ahr ani č nípar t neř i .My ,j ak ož t o běž nímůž eme j enč ek atapř emý š l etj akj s ous y s t émy ,k dev k l ádáme s v édův ěr néi nf or mac ek ř ehk éac ov š ec hnomus í me pods t oupi tpr ot r oc huz ábav y .

n an ás l e duj í c í s t r an ěn aj de t epl n é z n ě n í v ýs t r až n éhoe mai l uo dSo n y

c obudeř í k atJ ac kl et osnaE3?

08


P ok udně k done obdr ž e l v ý s t r a ž nýe ma i l odS ony , z dej ej e hopl néz ně ní : Váženýzákazní kusl užebPl aySt at i onNet wor k/ Qr i oci t y , zj i st i l ij sme,ževobdobí17–19.dubna201 1došl ovdůsl edkunezákonnéhoaneopr ávněnéhovni knut í donašísí t ěkohr oženíi nf or macíouži vat el skýchúčt echt ýkaj í cí chsesí t ěPl aySt at i onNet wor kasl užby Qr i oci t y .Vr eakcinat ot ovni knut íj smepodni kl it yt okr oky: Dočasněj smevypnul isl užbyPl aySt at i onNet wor kaQr i oci t y . Naj al iext er níuznávanouspol ečnostzabývaj í císezabezpečení m scí l em pr ovéstúpl néavyčer pávaj í cí pr ošet ř enívzni kl ési t uace. Ur ychl eněpodni kl ikr okyzaměř enénazvýšenízabezpečeníaposí l enísí ť ovéi nf r ast r ukt ur yspočí vaj í cív opět ovném vyt voř enínašehosyst émuscí l em zaj i st i tvět šíochr anuvaši chosobní chi nf or mací . Vámipr oj evenét r pěl i vost i ,pochopeníadůvěr ysivel i ceváží me.Coset ýčeř ešenít ěcht ozál eži t ost í , vyví j í memaxi mál nímožnéúsi l í ,abychom j evr ámcimožnost ívyř eši l iconej r ychl ej ianej ef ekt i vněj i Př est ožepodr obnost iot ét ozál eži t ost ij soust ál evšet ř ení ,domní vámese,ženeopr ávněnáosoba zí skal anásl eduj í cívámi poskyt nut éi nf or mace:j méno,adr esu( měst o,kr aj ,PSČ) ,zemi ,emai l ovouadr esu, dat um nar ození ,hesl osl užebPl aySt at i onNet wor k/ Qr i oci t y ,př i hl ašovacíúdaj eaPSN onl i neI D.Exi st uj e r ovněžmožnost ,že mohlbýtzí skán př í st up kúdaj ům zvašeho pr of i l u,j ako j sou j ako j sou hi st or i e nakupováníneboúčt ovacíadr esa( měst o,st át ,PSČ) ,avašebezpečnost níot ázkahesl asl užebPl aySt at i on Net wor k/ Qr i oci t y .Pokudj st eaut or i zoval it akédí l číúčetpr or odi nnéhopř í sl ušní ka,mohl ybýtst ej néúdaj e zci zenyipr ovašehor odi nnéhopř í sl ušní ka.Př est ožesezat í m nepr okázal o,žebybyl azci zenadat ao kr edi t níkar t ě,nemůžemet ut omožnostvyl ouči t .Pokudj st epr ost ř edni ct ví m sl užebPl aySt at i onNet wor k neboQr i oci t yzadával ii nf or maceokr edi t níkar t ě,pr oj i st ot uvásupozor ňuj eme,žemohlbýtzí skánpř í st up kčí sl ukr edi t níkar t y( mi mobezpečnost ní hokódu)adat uvypr šenípl at nost ikar t y . Zbezpečnost ní chdůvodůdopor učuj eme,abyst ebyl i obzvl ášt ěobezř et níohl edněpodvodnýchemai l ů, t el ef onát ůnebokor espondence,kt er évásbudoužádatoosobnínebodůvěr néi nf or mace.Spol ečnostSony vásni kdynebudežádnouf or moukont akt ovat( včet něel ekt r oni cképošt y)sžádost íočí sl okr edi t níkar t y , čí sl o soci ál ní ho zabezpečení ,daňové i dent i f i kačníčí sl o nebo j i né čí sl o čii nf or mace,kt er é bymohl y i dent i f i kovatvaši osobu.Pokudot yt oi nf or macepožádáni budet e,můžet esi býtj i st i ,žežádostoi nf or mace nepocházíod spol ečnost iSony .Jakmi l e budou sl užbyPl aySt at i on Net wor ka Qr i oci t ypl ně obnoveny , důr aznědopor učuj eme,abyst esepř i hl ási l i apr ovedl i změnuhesl a.Pokuduži vat el skéj ménoahesl osl užeb Pl aySt at i on Net wor k nebo Qr i oci t y využí vát e ipr o dal šínesouvi sej í císl užby nebo účt y ,důr azně dopor učuj emezměni tr ovněžit yt oúdaj e. Dopor učuj eme,abyst ezachoval iost r aži t ostakont r ol oval ivýpi syzúčt ůasl edoval ii nf or maceosvých úvěr echčipodobnézpr ávy .Chr ání t eset akpř edmožnoukr ádežíi dent i t yneboj i ným dr uhem f i nančnízt r át y . Děkuj eme za vašit r pěl i vost ,nežpr ošet ř enít ét o zál eži t ost idokončí me.Oml ouváme se za j akékol i způsobenépot í že.Našet ýmynař ešenípr acuj ínonst opasl užbybudouobnoveny ,j akmi l et oj enbude možné.Spol ečnostSonypovažuj eochr anui nf or macízavel i cevýznamnou.Inadál ebudemevyví j etúsi l ís cí l em zaj i st i t ,žebudoupodni knut adal šíopat ř eníkochr aněi nf or mací ,kt er ébymohl yi dent i f i kovatvaši osobu.Našínej vyššípr i or i t ouj eposkyt ovatzákazní kům vobl ast i zábavykval i t níabezpečnésl užby .Mát el i j akékol idal šíot ázky ,kont akt uj t enásnaadr esecz. pl ayst at i on. com/ psnout age. Spozdr avem, t ýmySonyNet wor kEnt er t ai nmentaSonyComput erEnt er t ai nment

09


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


UNCHARTED 3 DRAKE’ SDECEPTI ON

i nor mac eomul t i pl ayer u n aps al was i l l

S

nadkekaždéhř epat ř íPRkecy ,kt er éčasem zl i doví , a ne j i nak j et omu iu j edné z nej očekávaněj ší ch exkl uzi vní ch pecek t ohot or oku Unchar t ed 3. Mám t eď na mysl i neskr omné pr ohl ášeníaut or ů z Naught y Dog,že pokr ačování Dr ake’ s Decept i on bude směl e konkur ovat nej hr aněj ší m onl i novkám t ypuCal lofDut y .Př est ože hl avnídoménouznačkyUnchar t edj esi ngl pl ayer ,t ak zat í m posl ední m dí lAmong Thi eves obsahoval cel kem r ozt omi l ý mul ť ák.Ruku na sr dce,hl avní m důvodem pr omul t i pl ayerj evt omt opř í paděsnaha donut i thr áče k opakovanému hr anít i t ul u a nakupovánínových map,zbr anía podobných zmet ků f or mou DLC.Př est o nel ze l i dem ze Zl obi vého psa upř í tsnahuokval i t nímul i t pl ayer ovousl ožku,j el i kož set omut omóduvUnchar t ed2st ál edost ávázj ej i ch st r anycel kem sl ušnépodpor y .Mul t i pl ayerUnchar t ed 2bylponěkudst er i l níaf r ust r uj í cí ,cožbyseovšem v j ehopokr ačováníměl ozl epši t .Zt oho,cobyl ozat í m odhal eno, vypl ývá př í t omnost dynami ckých map. Ji nými sl ovyhr azačnet ř ebaposkakování m mezi aut y na r anvej ia skončívdr uhé část imapyvhangár u l et i št ě.Dal ší ml ákadl em j sounovémódyj akosouboj t ř ídvoučl enýcht ýmů,neboř ežbavest yl uf r eef or al l . Př i padaj ívám char akt er y moc obyčej né? Nevadí , změňt esij ej i chvzhl edj akchcet e.Př i j devám zbr aň, kt er out ř í mát evr uce,j akonef unkčníkusšr ot u?Poskl ádej t esij ízezí skanýchsoučást ekdl el i bost i !

Změnou pr oj de pr okl í naný syst ém boost er ůa nadr ženíhr áčij i žnebudoupř edkaždouhr oudl ouho špekul ovatj akézl epšenízvol i t .Někt er ávyl epšeníse budouodemykatběhem zápasuzaspl něníur či t ého cí l eazvyšováníl evel ůanověnabyt ýchschopnost í se j i ž nebude vázat j en na vydobyt é pr ašul e. Hl edání m pokl adůvt r uhl áchpř í movzápasechnebo pl nění m úkol ůpř esahuj í cí chr ámecj ednéhr ypůj de docí l i tnašl ápnut ívl ast nípost avy ,ažzníbudeChuck Nor r i s.Pokudběhem hr yosl abíj edenhr áčsvůjt ým zbaběl ým odchodem,pr oj evíse t o na zí skaném skór e,kt er ésej ešt ězvýší ,pokudt akt oosl abenýt ým nakonecvyhr aj e.Dal šínovi nkoubudepř i dánínáhl é smr t iv př í padech ner ozhodných,dl ouhot r vaj í cí ch zápasů.Ví t aným zpest ř ení mj akékol i vhr yj ef or ma kooper acespř át el iat oj akf or mouspl i t scr eenupr o ur či t é módy ,t ak syst ém „ kámošů“ ,kt eř íspol uv mul ť ákuspol upr acuj íavzáj emněsihl edaj ípokl adya př edávaj ínabyt é schopnost i .A pr ot ože se o naše úspěchy chceme dost at ečně děl i t s ost at ní mi , nabí dnenám Unchar t ed3př í mépr opoj enísFacebookem aYout ubef or moupř í mékomuni kaceanahr ávání m vi deí .At opr ýj ešt ěnenívšechno….

i n f o s t udi o:Naught yDog v y dav at el :Sony v y c ház í :1. l i s t opad201 1

12


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


PRVNÍPOHLED n aps al Kr t ek

i n f o s t udi o:Codemas t er s v y dav at el :Codemas t er s v y c ház í :24. k v ět na201 1

Váž ení a mi l í př át el év y s ok ook t anov é z ábav y .Zk ř i v ol ak ý c hul i č ekk anc el ář íCodemas t er ss eř í t ídal š í ,dl ouhooč ek áv aný ,z áv odnít i t ul . 24. k v ět na j et os pr áv né dat um, k dy v aš e pař ans k á doupat a pr ov oníbenz í nas pál ené gumy .Nebuduv ásj i ždél enapí nat ,př i j í ž dí …

Vy s t oupá t ent oj i žt ř et ídí l ,nás t upni c k é s ér i e Col i n Mc Rae Ral l y ,ažna pomy s l nýt r ůn „ š pi nav ý c h“ z áv odní c h her ? Pr v ní doj my nas v ědč uj ít omu,ž emánaš l ápnut ov el midobř e. Os t at ně,mákt omuv š ec hnypř edpok l ady .Mý m pr v ní m ar gument em j e os obníz k uš enos t-od Codemas t er sj s em hr álv el mimnoho r ůz ný c h z áv odní c h her a ni k dy j s em neby lz k l amán. Hl av něs t ar ýdobr ýCol i n2. 0j et r v al ev r y t ývmé pamět i .Dr uhý m ar gument em j e pakf ak t ,ž ev daném ž ánr ut ak t r oš k uc hy bík onk ur ent ,s e k t er ý m byDI RT 3ok r ál ov s k ouk or unuboj ov al . Of i c i ál níhr a WRC š ampi onát ut ot i ž nedopadl a př í l i šs l av ně a poměr ně s t r ohé r al l y ez áv ody , z ak omponov anédoGr anTur i s ma5,mězgauč e t ak yz r ov nanez v edal y .

Podl ev l as t ní c hs l ovt v ůr c ůhr y ,bys eměl DI RT 3 v r át i tz pát k yk ek oř enům a od z běs i l e ar k ádov ý c hz áv odů byměls měř ov ats pí š e do obl as t is i mul ac e.Vz hl edem k nabí dc e her ní c h módůahl av něv z hl edem kpř eds t av enémumul t i pl ay er u,s emit omuv š aknec hc epř í l i šv ěř i t .Spí š s imy s l í m,ž ebudehr av y bal anc ov anápř es něna pomez íar k ádyas i mul ac e,abys ipř i š l ynas v é v š ec hnymy s l i t el nés k upi nyhr áč ů.Samoz ř ej měs t í m,ž es ik až dý bude moc it r oc hu pohr áts nas t av ení m obt í ž nos t i . Kdy žužj s em z mí ni lmul t i pl ay er .Kr omě k l as i c k éhoz áv oděníby l ydohr yz ak omponov ané s pec i ál níher nímódy ,k t er ébyč l ov ěkč ek als pí š e us ér i eFl at Out .Vel mi z ábav něv y padáv ar i ac ena hr u na babu, k dy s ibour ání m do s oupeř ů př edáv át ev l aj k uaj ak o dr uhý př í k l ad uv edu t aš k ař i c i ,př ik t er éj edno„ nak až ené“aut onahání os t at nías naž ís ej i m př edat„ i nf ek c i “ .Nak onecs e v š ez v r hne na hon „ nak až ené“s meč k y pr ot i ubý v aj í c í m„ z dr av ý m“aut ům. Zdopos udz v eř ej něný c hv i deías c r eens hot ůt o v y padá, ž es e DI RT3 bude py š ni tk r ás nou gr af i k ouav y ni k aj í c í m model em poš k oz ení .Toj e s amoz ř ej mě k oř ení ,k t er é pomůž ev y budov at at mos f ér uhr y ,r uk uvr uc esoz v uč ení m. Upř í mně–v ůbecs eneboj í m,ž ebyDI RT 3 něj ak ý m z půs obem š i r ok ou hr áč s k ou obec z k l amal .J et oz nač k a,s ek t er ous is nadaut oř i nedov ol íhaz ar dov atauděl aj ív š ec hnopr ot o,aby nat r hdodal ik v al i t níz áv odníhr u.Pok uds ek e mnědos t anepl ac k anar ec enz ianebudet ot ak r ůž ov é,s l i buj u,ž es inas y pu popelna hl av u. Kaž dopádně pr v nípl usužu mě Codemas t er s maj í …dat um v y dáníj eažpoMSvhok ej i : )

14


PRVNÍPOHLED

BATTLEFI ELD3 War ,warneverchanges…

Zkl amalvásMedalOfHonor ?( Abyne)Už vás nudí si ngl e pl ayer sér i e Cal l Of Dut y? ( Samozř ej mě)Pak zbyst ř et e.St udi o DI CE dost možnápř i nášíspásuaoži venípr ožánr„ r eal i st i ckých“vál ečnýchFPS.Napodzi mt ohot or okunám t i t o zkušeníšvédovénaser ví r uj ísvounovouhr uzesér i e Bat t l ef i el d.Názevponesepr ost ý–Bat t l ef i el d3. Vt ut ochví l iasinemásmyslspekul ovatnad t í m,j akýbudemí thr apř í běh,j akoubudemí thr ací dobuaj akbudezábavná.Odt édoby,covývoj ář i uvol ni l ipr vníst ř í pkyi nf or mací ,seml uvíoj ednom j edi ném –Bat t l ef i el d3bymělbýtZÁŽI TEK.Noa vzhl edem kt omu,ževět ši na( douf ám,ženi kdo)z násasi vál kunavl ast níkůži ni kdynašt ěst ínezaži j e, budeme j i m musetvěř i t ,že t o bude ZÁŽI TEK skut ečně aut ent i cký.Si ce se nevyhneme t ř eba samol éčenía něj akým t ěm hr di nským oneman show, al e v r ámci zachování hr at el nost ia zábavnost izasnemohou býtaut oř ihr yna hr áče př í l i špř í sní .

i n f o s t udi o:DI CE v y dav at el :El ec t r oni cAr t s

15

v y c ház í :podz i m 201 1

napsalkr t ek

Pr avděpodobněužj st evi děl iněj akái ngame vi deaasl yšel icosiozáhadném,super nadupaném engi nuFr ost bi t e2at aké,žemaj i t el éPS3budoupr ot i PCčkář ům o někt er é ( nej en) gr af i cké vychyt ávky ochuzeni .Ni cméněpěkněpopoř ádku.Pr ávěFr ost bi t e 2engi nebymělbýtnást r oj em,kt er ýzmí něnýaut ent i ckývál ečnýZÁŽI TEK hr áčům zpr ost ř edkuj e.A zdá se,žet oj enást r ojvel misi l ný.Nej dej enogr af i cké vychyt ávky,al et akéof yzi kuaani mace.Vzhl edem k t omu,že v Bat t l ef i el d 3 nás čekaj íhl avně boj ev měst ské zást avbě, bude hr át vel kou r ol it aké zni či t el nost pr ost ř edí . Na zveř ej něných vi deí ch můžet e vi dětj ak siFr ost bi t e 2 por adís kouř em, pr achem,svět l em,výbuchy,dr ol í cí mise zdmiči dokoncezemět ř esení m.A t o,covypadásnadúpl ně nej l épe,j e ani mace post av.Pl ynul ý běh,skr čení , zal ehnut í ,př ebí j enízbr aní …l ai kžasneaodbor ní kse di ví .Ni cméně nej sou t o žádná kouzl a.DI CE t ěžíz t oho,že j sou pod kř í dl yEA,a t akmohou využí vat zkušenost íspř át el enýchst udi í .Dechber oucíani mace post avt akmaj ísvůjpř edobr azvespor t ovní chhr ách. Konkr ét něseml uvíosér i iFI FA.At mosf ér avál kyby byl apol ovi ční ,pokudbynast ej néúr ovnij akogr af i ka nebyl y zvuky.A izde DI CE sl i buj í ,že sibudet e př i padatskut ečněj akovcent r udění .Zbr aněšt ěkaj í , j ak maj í ,skl o se t ř í št í ,voj ácise př ekř i kuj í ,pr ost ě vál ečnávř ava,j akmábýt .


Nat omt omí st ět edypř i cházípr vnípol i t ování hodná zpr áva.PS3 j e si ce našl apaná maši na,al e Fr ost bi t e2bylpr i már něvyví j enpr ot anej výkonněj ší PC a t akse asibudeme musetsmí ř i tst í m,že si neuži j emet akovýchdet ai l ůahr át eksvět l aast í nuj ako pr ávě PCčkář i .Ukl i dňuj í cíj e však v t omt o směr u pr ohl ášeníj ednohozčl enůDI CE:„ Konzol ováver ze BF3vypadáj ešt ěl épe,nežj smečekal i . “No,uvi dí me. Všechnuvýšenast í něnou„ par ádu“bychom si měl iuží vatnaboj i št í chvEvr opě,USA inaDál ném východě.Pot vr zenédest i nacej souPař í ž,NewYor ka Teher ánat oj sour ozhodnězaj í mavámí st a.Kr omě si ngl epl ayer u se od Bat t l ef i el du 3 samozř ej mě očekávát akékval i t nímul t i pl ayer ,sezapoj ení m boj ové t echni ky .A zde př i chází dr uhá pol i t ování hodná zpr áva.Zat í mcoPC zvl ádnehr u64hr áčů,konzol ová ver ze bude opt i mal i zována „ pouze“ pr o 24. Je ot ázkou,j est l it oznamenáosekánímul t i pl ayer ových mapat ř ebavyř azeníl et adelzPS3ver ze.Tobychom ur či t ěnebyl ir ádi .

Možná se t o zdá neuvěř i t el né, al e švédské st udi o DI CE působív her ní m pr ůmysl uužodr oku1992.4zj ej i chpět i pr vní ch herbyl y v 90.l et ech docel a popul ár nípi nbal l y .Odpi nbal l ůj ecel kem dl ouhá cest a k závodní m hr ám, al e př est osest alpr ávět ent ožánrpr oDI CE např el omumi nul éhost ol et ívýznamným zdr oj em obži vy . Zt ěchznáměj ší chher st oj íza zmí nku NASCAR heat( 2000) , Ral l i spor tChal l enge1a2( 2001,2004)a Mi dt own Madness 3 ( 2003) .Od r oku 2002 se však ve Švédsku zaměř uj í hl avněnasér i iBat t l ef i el dasvyj í mkou Mi r r or ’ sEdge( 2008) ,nesáhl ivDI CEza posl ední ch6l etnani cj i ného.

Douf ej me t edy ,že Bat t l ef i el d 3 bude skvěl á vál ečnáhr aanepouzet echnol ogi ckédemoFr ost bi t e 2engi nu.A zár oveňsipř ej me,abychom sedočkal i vyváženéhr ypr oví cehr áčůsespoust ouzaj í mavých módůamap,vekt er ýchnáskr oměsní ženéhopočt u hr áčůaut oř ihr yoni cneoši dí .

16


n aps al mr . hon z a

Sl ovníspoj eníOper at i onFl ashpoi ntmávnaši chkr aj í chváhu.Jeodkazem na j ednuznej vět ší chanej l epší chvoj enskýchakcí ch,j akékdyspat ř i l ysvět l oher ní ho svět a,naví czr ukoučeskýchvývoj ář ůBohemi aI nt er act i vepodhl avi čkouvydavat el e Codemast er s.Toužj eal edávnámi nul ost ,odkt er éupl ynul odl ouhýchdesetl et , během ni chž se obě spol ečnost iponěkud r ozkmot ř i l y .Př it omt or ozděl eníměl i bohuželví cešt ěst ípr ávní cizCodi es,kt er émuset akpodař i l oukoř i st i tsamot nou značkuOper at i onFl ashpoi nt ,podkt er oust i hl i př i pr avi tdvanovédí l y .Př ednecel ými dvěmal et yj st emohl ivmechani cer ozt áčetDr agonRi si ngadnessepodi vámena zoubeknásl edovní kovispodt i t ul em RedRi ver .

i n f o s t udi o:Codemas t er s v y dav at el :Codemas t er s v y c ház í :vpr odej i

Oohr aah! DějOper at i onFl ashpoi ntRedRi verj ezasazendo hor amiposet éhoasi j skéhoTádži ki st ánuvobdobír oku 2013aj akseř í ká„ sousedysinevyber eš“ ,t akt adyt o pl at ídvoj násob.Dvoj i ce Af gháni st án spol u s Čí nou bezokol kůzaváníněj akým t í m pr ůser em aj akábyt o byl avál ka,kdybyt usvour ol inesehr ál imar i ňácizUS Ar my .Pr ot ysest ávaj ínávnadoupr chaj í cít al i báncize sousední ho Af gháni st ánu a když t uhl e oči st u spat ř í ši kmé očičí ňanů,út očí cína Tádži ki st án z východní st r any ,vzni knenám cel kem sl ušnápot yčka.

17

Př edt í m,nežsej akovel i t el čt yř čl ennéhot ýmubr avo dost anet edoboj e,budet emusetpr oj í tr ut i nní mt ut or i ál em,kt er ýj et unašt ěst íznačnězj ednodušenazaber e Vám maxi mál něj en10mi nutži vot a.Mnohem ví cečasu, nežt ut or i álzaber oupř ej ezdypř edzačát kem anakonci mi sí ,př í padněpř í moběhem ni ch.Jedi né,cosedána t ěcht ocest ovat el skýchchvi l káchvyzdvi hnoutj ehudba. Vesměsr ockovésongyaskvěl ékyt ar ovér i f f ydodávaj í hř epoř ádnýř í z,st ej něj akot omuj evmnohýchakční ch f i l mech.


Samot náakcej epakvel mi r ozpor upl nouzál eži t ost í ,vekt er ése st ř í daj ísvět l é moment yst ěminer vy dr ásaj í cí mia t y bohužel př evažuj í .Ikdyžmákaždámi sepř edem danýscénář ,mát et akř ka vol nou r uku vt om,j akým st yl em dané úkol yspl ní t e.Dí kyt omu můžet enepř í t el ezneškodni tt ř ebapř í mým út okem,nebosihov pokl i du obej det e a zasadí t e párzbaběl ých r an do zad.V pr vní pol ovi ně kampaně budet e spol u st ýmyAl f a a Char l i e pl ni tr ol i náj ezdní kůnanebohé,l ehceozbr oj enét al i bance,př ičemžzat í m nenípot ř ebavýšezmi ňovanýcht akt i ckýchkr eací .Topr avépekl o nast ávápř esněvpol ovi něhr y ,kdysepr vnědost anet edokř í žkus čí nskou PLA ( Peopl e' s Li ber at i on Ar my) ,spol uboj ovní ky někdy vt i pněoznačovanouj akoPeni sLi ber at i onAr my .Zdej akobyt vůr ci cht ěl ikl ástdůr aznal i dnat ostČi ny ,pr ot ožePLAnaVásvl ét nesaž opr avdunechut noupř esi l ou,pat r noupocel ýzbyt ekkampaně.Váš novýpr ot i vní kmát akésvéspeci ál nísl ožky( SPEC OPS) ,kt er é nej souanit akl epšínežběžnípěšáci ,al emí st oj ednohozásahu snesou kl i dně t ř i .Kdyžt ot akshr nu,během hr yj sem sikPLA vypěst ovalzdr avounenávi stanej ednozabi t íj sem okoment oval něj akoudr snouhl áškou.Toj et akézpůsobenot í m,žehr anení vůbecj ednoduchá,ikdyžj sem j íhr álnast ř edníobt í žnost l ehce modi f i kovanouknej t ěžší( vypnut íaut oai mu,mi ni mapyaněj akého pohybukamer y) .

Kdet ovázne. . . Kdyžužj sem sezmí ni locel kem neobvykl éobt í žnost isamot né hr y , nakousl j sem t í m zmi ňované ner vy dr ásaj í cí moment y . Obt í žnostt ot i žnemánasvědomíanit akski l lnepř í t el e,nýbr žodf l áknut ít echni cké st r ánky hr y samot né. Jední m z nej vět ší ch pr obl émů j sou neuvěř i t el ně bí dné t ext ur y keř ů v dál ce,kt er é mnohdy vypadaj íj ako voj áciv pokl eku,pr ot oj sem nej ednou pr ovět r alinevi nouf l or u.Odkval i t yt ext ursepochopi t el něodr áží cel kovágr af i ckást r ánka,j enžj eopr avdusl abáakupř í kl aduhned pr vními sej edosl ovakzbl i t í !

pok r ač ov án í > > >

18


Kval i t upr ost ř edídoj i st émí r yovl i vňuj einasví cení ,kt er éj ezej ménavpr vnípol ovi něl aděnéhodně door anžova,našt ěst íbar vykekoncipř ecij ent r ošku vychl adnou a vše hned vypadá o poznáníl épe. Bohuželhr anabí zípouzebal ancovánígammy ,t akže žádnývel kýconf i gset ut akénekoná.Vel kýpr obl ém mial e děl al a podst at a každé t akové hr y ,j akou j e st ř el ba a s níspoj ená det ekce zásahů.Jel i kož považuj i aut oai m zaj ednuznej hor ší chber l i čekmoder ní ch her ,hr di nně j sem ho vypnula nechalči ni t pouzesvépal ce.Během cel éhr yj sem al epoci ť oval vyl oženěšpat nou,někdyažnul ovoudet ekcizásahů aikdyžj sem vpokl ekust ř í l elnazcel ast at i ckého nepř í t el e,mnohdyseuj al at ř ebaažpát áakl i dněi desát ár ána ze zásobní ku.Během neut r al i zování t al i báncůset odáj ešt ěskousnout ,al epř i pot l ačování dr t i vépř evahyPLAt oj evcel kupr obl ém. Kdybychsemohlvnesnází chspol ehnoutnasvé počí t ačem ovl ádanépar ť áky ,měl bychži votmnohem snažší .S uměl ou i nt el i gencíj et o však j ako na houpačce,pr ot oj ínemůžuvyl oženěodepsat ,al eani vyzvyhnout .V někt er ých př í padech se můžet e na svůjt ým br avo pl ně spol ehnout ,j ako např í kl ad př i br áněnípozi c,al epř iút očeníužt ot akovýmednení . Pr obl ém j e př edevší m vt om,že Vašit eam mat es ber ousvůjži vott akněj aknal ehkouváhu.Mnohdy zcel abezdůvodněvyl ézaj ízpozar ohů,mí st oabyse kr yl izapř ekážkouvl ezousipř edníavr chol em j e j ej i chnevyzpyt at el népl í ženísezaVámi .Někol i kr át se mivkr adl ido zad t akovým způsobem,že j sem pr ost ěněkohozni chodděl al .Ni cseal enemusí t e obávat , vši chni mr t ví povst anou na každém dosaženém checkpoi nt u.

hodn oc en í í ž n os t + vyššíobt

her n í doba hudba dél k ami s í af i k a - gr př ej ez dy det ek c ez ás ahů mí s t ydemen c eAI t ec hn i c k émas ař k y

19

Hr a má al e idal šínedost at ky ,z ni chž budu j menovatnapř í kl aduzdr avováníazvedánízbr aněna j ednot l ačí t ko( vi z.BadCompany2) ,cel kovédoskakovánít ext urapodl eméhoažmoczdl ouhavél evl ovánípost avy .Př ihr anízaassal ut aseVám zvyšuj e pouzej ehol evelaipř est osiopt i kuodemknet eaž zhr uba v pol ovi ně hr y .St ej ně t ak nechápu,pr oč nemůže mí tkaždá post ava od začát ku gr anát y( o t om,žet eam mat esj evůbecnepouží vaj íneml uvě) . Př es t o všechno nabí zíOper at i on Fl ashpoi ntRed Ri verzáži t ekt r ošku j i ného r aženínežj sme zvykl í . Mí st yj et oopr avduadr enal i novýbojohol épř eži t í , kt er ý mě dokázalvt áhnoutdo hr y ,čemuž t aké napomáhádél kami sí .Těchj evehř ecel kem deseta skor o každá vám zaber e ví c než hodi nu her ní ho času,cožvpř i počt eníopakováníněkt er ýchpasážídá dohr omadykl i dněnecel édvěhodi ny .Podokončení kampaněmit akhr ahl ásíodehr aných10hodi n,al e př imém počí t áníj sem uníst r ávi lněcomezi15t iaž 20t ihodi nami .Sem t am bojdopr ovázíidocel avt i pné hl ášky ,j ako když t ř eba zemř ej eden čl en Vašeho t ýmuadal šízahl ásí„ sakr a,onmi dl uži l pr achy! “ .Si ce nej sou podobné kecyni čí m novým,př est o během t uhéhoboj evnesoudot vář et r ochut ohoúsměvu. Závěr ečnéhodnoceníj edocel aoř í šek.Naj ednu st r anu mne hr a cel kem bavi l a,al e zaži lj sem t aké chví l e, kdy j sem se vysl oveně dost al do f áze nepř í čet nost i .Př est oměněkt er éboj eopr avduvt áhl y aanicel kováher nídoba“ nesmr děl amál em” .Tat o hr at akénepat ř íanimezivyl oženěj ednoduchéhr y , t akžet unel ář ům r aduj í cí m sezkaždéhonovéhoCoD bychj ír ozhodněnedopor učoval .PokudseOFPRed Ri verdočkáněj akéhovýznamněj ší hopat che,kt er ý opr avíj ej íhl avníneduhy ,může j ít oj en pomoct . Moment ál níj ít akoceníasij envyl oženími l i t ar i st é, nebot i ,kt eř ípř ihl edánínovévýzvydokážípř i j mout něj akou t ut echni ckou chybku.Nej vět ší ml ákadl em pr oj ej íkoupi j eur či t ěmožnostpr oj í tcel oukampaňve čt yř ech l i dech onl i ne, což j sem bohužel vi nou výpadkunemohlot est ovat .Jednodušeř ečeno,Red Ri verj e hr a s dobr ým námět em,j ej í ž zpr acování cel kem pokul háváachl ápci zCodi esbyser aděj i měl i věnovataut omobi l ovým hr ám,kt er éj i m vži l áchkol uj í podst at nědel šídobu.


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


r ec enze

MOT ORS T ORM APOCAL Y P S E napsaldeV Závodnížánrhersedál eděl ínadvazákl adnísubžánr yat onasi mul ace aar kády.O závodnísér i iMot or st or m,odbr i t skéhof i r st par t yst udi ashonosným názvem „ Evol ut i onSt udi os“( aut oř isér i eWRCnaPS2) ,bysest r ochou nadsázkydal oř í ct ,žear kádovýsubžánrdosl ovadef i nuj e.Dosr dcívšech angl i čákovýchf anat i kůset at osér i ezapsal ahnedzkr aj eat opř edevší m f akt em,žepr vnídí lbylj ední m zt zv.„ l aunchových“t i t ul ů,t edyher ,kt er é dopr ovázel ist ar tPS3.Od t ét o dobyupl ynul ydl ouhé čt yř ir okya myse nedávnodočkal ij i žt ř et í hodí l usvýst i žným př í domkem „ Apocal ypse“ .O t om, j aksit ent oapokal ypt i ckýzávodnípoči nvedlvmýchočí ch,simůžet epř ečí st vt ét ost r učnémi ni r ecenzi . Pr vnídvadí l yMot or st or muj asnědef i noval ycest u,kt er ousevývoj ář ii nadál enechal ivést ,t edyivet ř et í m dí l esenedočkát evel i kýchzměnnapol i hr at el nost i .St ál esej ednáoči st okr evnouar kádovouj í zdu,vekt er éVám bohat ě post ačínepl éstsibr zdu spl ynem.Tí m ovšem nechcivžádném př í paděř í ct ,žehr asehr aj esama,čižezávoddoj edet espal cem pr avér uky vnosečij i ném t ěl esném ot vor u.Vysokáobt í žnostněkt er ýchzávodůj eut ét o sér i epověst náazdet omuneníj i nak.Všej edánor ozmani t oukat egor i zací vozovéhopar ku,kdykaždét ř í děsedíj i nýpovr chat í m pádem izcel aj i ná cest a,kt er ousedocí l edost at .Opr ot idr uhémudí l usevozovýpar kr ozr ost lo dal ší chpětkat egor i í ,t akženynímát enavýběrzcel kem t ř i náct it ř í d,cožužj e sl ušnýpočet .Jel i boší l eněr ychl éanebezpečnéj í zdynasuper bi kuanebo r aděj ipomal ej ší ,l ečbezpečněj šíj í zdyvkami onu?VMS: Ažádnýpr obl ém! Mal ounovi nkouvobl ast ihr at el nost ij ezdej akésidr cánídosoupeř ů,kt er év pr axif unguj et ak,žepokudj edet evedl eoponent aaVášmot orsezr ovnanenacházívčer venést upni ci t epl oměr u( ano,i t zv.„ Boost “f unguj est ál est ej ně) , mát emožnostzacenumal éhonavýšenít epl ot ymot or udr cnoutdoVašeho r i val a,cožmuvmnohapř í padechnenávr at něr ozhodísandál .Ji nakseMS: A hr aj est ál est ej nědobř e,j akoj ehopř edchůdciavet er ánibudoui hnedve svém ži vl u. Nej vět šínovi nkou a zár oveň t aké deví zou nového MS j e bezespor u post upněsemění cíl evel desi gn.Toj eodůvodněnozasazení m děj ehr ydo měst skéhopr ost ř edí ,kt er ésezmí t ávkombi naciř áděnípř í r odní chkat ast r of spr obí haj í cí m vál ečným konf l i kt em.Každát r aťset akspř i bývaj í cí m počt em odj et ých kolmůže změni tdosl ova knepoznánía vněkt er ých př í padech ( t or nádonapl áži )sej ednáohot ovéaudi ovi zuál níor gi e.Samozř ej mět at o „ f eat ur a“mápř í mýdopadnasamot nýpr ůběhzávoduanut noř í ct ,žese j edná o čer st vý pr oud do st oj at ých a st er eot ypní ch vod vi deoher ní ho zavodění .Opr avdu j sem v j i né závodníhř e nevi dělni cl epší ho,než post upnoupř eměnukr ásnépl áževneskut ečněnehost i nnéboj i št ěpř í r odní ch ži vl ů.Tadyj ednoznačněobapal cenahor u!

21


Coset ýčet echnol ogi ckést r ánkyhr y,t akizde j evi dětur či t ýposunopr ot imi nul ým dí l ům.Ovšem di vyset epr vezačí naj ídí tažspř i bývaj í cíži vel nou čivoj enskouakt i vi t ouanásl ednoudest r ukcíokol ní hopr ost ř edí ,kt er áVásmnohdydonut ívykř i knout „ WOW! “ .Do t é doby MS: A po gr af i cké st r ánce vyl oženěnenadchne,al eanineur azí .Rozhodně st oj ízazmí nkui změnadennídoby( bohužel nedynami cká) a st ej ně t ak ipočasí( déšť vypadá opr avduef ekt ně) .Hr anám t akénabí zí3D ef ekt , kt er ýsi ceuber edost inavýkonukonzol e,cožse pr oj evína menšídet ai l nost ia výr azně hor ší m vykr esl ování a doskakování obj ekt ů v dál ce, ni cméněit aksit r ouf ám ř í ct ,žezt ohocoj sem zat í m se3D br ýl emivi děl ,mám zMS: A nej l epší poci t .Zvukovýdopr ovod má svůjst yla do cel kovéhokoncept uhr yser ozhodněhodí .

Teďužal ekver di kt u.MS: Aj er ozhodněhr dým pokr ačovat el em exkl uzi vní ar kádové závodní sér i e. Pakl i že Vás baví ší l ené aut omobi l ové honi čkyaj st eschopnir espekt ovatvel koudávku ar kádovi t ost i ,budet eseuMS: Abavi tj akoužádné j i nézávodníhr y.Donebesbychvt omt opř í padě vyneslpost upnoudest r ukcipr ost ř edíavěcist í m spoj ené, pr ot ože v pozděj ší f ázi hr y čl ověk opr avduneví ,zdámádál ej ett akř í kaj í c„ nakr ev“ auchovatsidobr oupozi ci ,čizast avi takochatse př edst avení m na obr azovce.Ta pr avá zábava začí ná t epr ve př ihř e ví ce hr áčů a t o až v 16 závodní cí ch onl i ne, t ak of f l i ne v podobě až čt yř násobnéhospl i t scr eenmódu.MS: Asepr ost ě povedlabast a!

hodn oc en í 3k at egor i í vehi k l ů +1 T r at ěmění c í s evpr ůběhuz ávodu

Roz s áhl émož nos t i vl as t ní úpr avyvehi k l ů Of f l i nes pl i t s c r eenažpr o4hr áč e Sk věl é3Def ek t y Zvuk ovýdopr ovod Gr af i c k ás t r ánk ahr ybymohl abýtl epš í Mí s t yvel i k ánepř ehl ednos t Dl ouhél oadi ngy

i n f o s t udi o:Ev ol ut i onSt udi os v y dav at el :Sony v y c ház í :vpr odej i

22


r e c e n z e

naps alwas i l l

P L AY S T AT I O NMO V EH E R O E S Kt ét ohř emám j áos obněz v l áš t nív z t ah,j el i k ožs e j ednáopr v ní t i t ul , uk t er éhoj s em dr ž el vr uc eov l adačPl ay St at i onMov e. T oov š emby l at at ohr az námáj eš t ěpods v ý m pův odní m náz v em Her oes on t he Mov e.Od t é doby upl y nul oj i žmnohov ody ,hac k eř is et oudobouš ť our al i max i mál nět akvmobi l ní c ht el ef onec haPSN by l oj eš t ě bez peč ný mmí s t empr ož i v ot . T enk r át š l oov š emoz j ev ení a z ř et el něs ipamat uj ibl až enýpoc i tpř imác háníz br aněmi k ol em s ebe a údi v z abs ol ut nípř es nos t iMov u iv os v ět l eném s ál e. Pr v nív ěc i ,k t er ouj et ř ebapos puš t ěníPMHuděl at j es amoz ř ej měnut nos tk al i br ov atov l adačMov e.Tut ov ěc z mi ňuj i pr ot o,ž et at ohr amát ut of unk c i z ř ej měuž i v at el s k y nej př í j emněj iv y ř eš enou,j el i k ožk al i br ac es epr ov ádíaut omat i c k ypos puš t ěníhr yal z ej ik dy k ol i vs t i s k em j ednoho t l ač í t k az měni t ,c ožs emůž ehodi t ,pok udběhem hr aní č as t omění t epol ohy . Vdneš ní doběj eher spodpor ouMov u j i žc el ář adaaPMHj e„ pouz e“dal š ízni c h,apr ot oužt ak nepř ek v apí .Př es t ož es ej ednáoc r os s ov erhnedněk ol i k a her ní c hs v ět ů,př eds t av uj ePHM s pí š ež ánrbl i ž š ív í c ehř e Spor tChampi onsnežk l as i c k ý m pl oš i nov k ám,zj ak ý c h z námehl av ní pos t av yt ét ohr y .

23

Těmi t opův odní mi hr ami j s ous ér i eJ akandDex t er , Rat c het &Cl ankaSl yCooper . Pods t at ouPMHj epos t upné odemy k ánír ůz ný c hk r át k ý c hc hal l engí ,v ek t er ý c hj ev aš í m c í l em v ž dy něj ak ý m j i ný m z půs obem c hr áni tpodi v né mal i nk épot v ůr k yz v anéwhi bbl es .Hr as et edys es t áv áz v el k éhomnož s t v ímal ý c hhř í č ek ,j ej i c hžt y ps eněk ol i k r át opak uj evj i nél ok ac i .Kr át k éj s out y t omi s epr ot o,ž ev něk t er ý c h př í padec h mus í t e Mov em opr av du z dat ně mác hat k ol ems ebeapek el něs es ous t ř edi t , t ak ž epár mi nut opr av du s t ač í .Ov š em z de s e obj ev uj ez ř ej mě nej v ět š í ús k al íPMH at os k ut eč nos t ,ž edr uhyc hal l engís ev el mi r y c hl ev y č er paj í avc el éhř es ej i c ht oč í opr av duj enpár . Na j ednus t r anuj et ov ý hoda,j el i k ožs epř edk až doumi s í nemus í t epomoc ív š udy př í t omnéhot ut or i ál unac hal l enge př i pr av ov at ,ov š em poč as es t er eot y pomr z íahr as i př í mo k ol eduj eov y pnut í .


PMH s pí š e př i pomí ná ( is v ý m hl av ní m menu) j ak ous iaut omat ov our ubač k uzdobdáv nomi nul ý c h,k dy př ek onáv ání s k ór eby l ot onej důl ež i t ěj š í anak v al i t uak r ás u s emocnehl eděl o. Běheml oadi ngumi s es eobj ev uj í r ůz né hi nt yzt ut or i ál uac el ýt ut or i álj ev ž dynav í ck ez hl édnut í př edk až douj ednot l i v oumi s í .St ej nět akvúv oduk až dé mi s e pr oml uv ív y pr av ěč ,aby hr áč ez as v ět i l .Po pár mi nut ác hhr aníj í žnenídův odt omuv ěnov atpoz or nos t , nápov ědaj eal epř í j emnápr opř í pad,ž ec hc et ePMH nec hatz ahr átt ak éněk ohoj i ného,k donemáshr aní m v el k éz k uš enos t i .PMHs et akmůž es t átc el k em z ábav ná pár t yhr aat onav í csmož nos t í hr át vt ý mus edv ěmaMov y . Dl edr uhumi s edos t anehr áčnav ý běr buďněk ohozt r oj i c e „ v el k ý c h“pos t av i č ek( J ak ,Rat c het ,Sl y ) ,nebos iv y ber e něk oho z t r oj k y„ pomoc ní k ů“( Dex t er ,Cl ank ,Bent l ey ) . Kaž dýzni c hmáj i nouz br aňaz v l áš t nís c hopnos t ,k t er ou l z epoj ej í m nabi t íběhem hr ypouž í t .Roz hodněneč ek ej t e t ak t i c k ér oz mý š l ení ,j ak ou pos t av i č k uz v ol i t ,o v ý běr u r oz hoduj í s pí š eos obní s y mpat i e.

i n f o s t udi o:Ni hi l i s t i cSof t war e v y dav at el :Sony v y c ház í :vpr odej i

Př í běhj ev el mij ednoduc hýav es měspr i mi t i v ní . Ak t éř iby l ipr os t ěv y z v áníkv z áj emnému s ouboj i ,aby dok áz al i ,k dozni c hj enej l epš í .Ví cnet ř ebakpř í běhu dodáv at ,t v oř íopr av dupouz edr uhouk ol ej t ét ohr y .Nápl ní mi s íj et edyz ác hr anak r at ůer ekwhi bbl es ,at obuďj ej i c h oc hr anou, es k or t emnebopr opouš t ění mzk l ec í . Oc hr anné mi s es poč í v aj ívbr áněník l ec ípř edhor dami nepř át el ,k dy podl edr uhumi s er es p. pos t av ymát ekdi s poz i c i r ůz nét y py z br aníj ak o pi s t ol i ,br ok ov ni c i ,bi č nebo k l adi v o apod. Běhemes k or t ní c hmi s í nos í t ewhi bbl er yz pát k ykmami nc e ( nek ec ám)ac es t oul i k v i duj et ev š e, c ov ámpř i j dedoc es t y . Os v oboz ov áníwhi bbl er ůzk l ec ís poč í v ánapř .vt om,ž e k l ec emus í t ez as áhnout di s k em, j ehoždr áhuř í dí t epodobu l et u,nebomí s t odi s k upouž í v át ec os ij ak obowl i ngov ou k oul i .Zv l áš t ní m dr uhem mi s ej epaks bí r áník r y s t al ůz a úč el em nas t ar t ov ání r ak et yswhi bbl er yv es t y l upi nbal l u. Vk až démi s imůž et es bí r atr ůz nék r av i nk yj ak o bodí k y ,č asnav í c ,ž i v ot y ,k r y s t al yna v y t uněníz v l áš t ní s c hopnos t i av ůbecj et oc el ék r ás něbar ev néapř epl ác ané ažj et ohez k é.Podl et oho,j akj s t eby l iús pěš ní ,budet e ohodnoc eníbuďt o br onz ov ou,s t ř í br nou nebo z l at ou medai l í .Znov uhr at el nos tj ez aj i š t ěna,neboťmot i v ac e př ek onáv at s ej akvmedai l í c h, t akv es k ór es epř í monabí z í ast í ms ouv i s ej íi c el k em r oz umnét r of ej e,k t er énas k ak uj í pr os t ěpodl et oho, j akdobř ehr aj et e. PMHv ást aknenut í k bl bos t em,j akj euněk t er ý c ht r of ej íz v y k em.Obt í ž nos tj e mi ni mál něvpr v nípol ov i něhr yv í c enežj ednoduc há,mi s e nemus í t es pl ni t dok onal e, abyv áshr apus t i l adál , ak ol i k r át s t ač í mác hat Mov emz běs i l ek ol ems ebeaonoužt oněj ak dopadne.Umi s ísdi s k em ak oul íužt ot aks nadnénení , ov š em s t ač ís pl ni tz ák l adahr aj es edál .Pot ec hni c k é s t r ánc epot ěš í DTSz v uk , gr af i k aj epěk něv y hl az ená, t ak ž e na k os t i č k ya os t r é hr anynenar az í t e,ov š em na úk or os t r os t i adet ai l ů. Vy l ož eněhnus néj epoz adí l ok ac í , al ena j ehoz k oumání nemát eběhem mi s í ani pomy š l ení . PMH j ez ábav náhř í č k aipr onenár oč néhr áč e, k t er á můž e bav i tit y nár oč něj š í ,pok ud budou c ht í t př ek onatj ej ív š ec hnynás t r ahynanej v y š š ípoč etbodů. Nenípl náf r us t r uj í c í c hmi s í ,j ak ot omuupodobný c hher bý v á, al epoč as emůž eomr z et . Př espoč át eč ní z mat ekj e s nadnés ev ehř epř ehl edněor i ent ov atamůž et akbý t z pes t ř ení mi j ak opár t yhr a, j el i k ožpohy bov ýov l adačMov e v y už í v áz ábav něas pol ehl i v ě.

a t e l n o s t , v y u ž i t í ap ř e s n o s tMo v e , + hr z á b a v n ét r o f e j e , DT Sz v u k , o f f l i n ec o o p t e r e o t i p , h n u s n éme n u , -s n í z k áo b t í ž n o s t

24


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


n aps al MegaL or d

Model ová si t uace.Br zo r áno,vl ast ně vpozdní večer ,zazvoníbudí k.Je3: 55amusísevst ávatdo chl adného a zl ého opr avdovna.Těžko se opoušt í světsněnípl nýkr ásnýchženavl ast ní hoúspěchu. Ješt ě naposl edy pohl adi tženu,kt er á byl a př ed dvacet il et ynádher ná,hodi tna sebe pochybnost í páchnoucíobl ečení .Let mípohl eddozr cadl aj ej ak bodnut ídovl ast ní hosr dce.Obr ácenár eal i t avněm vi děnáukazuj enespokoj enéhoazni čenéhočl ověka, kt er ýuždávnozapomnělnasmyslvl ast ní hoži vot a. Posl edníhl ubokýnádech,zamáčknut ínechut nost i r ei l t ynal ezenéněkdeuvni t řhl avyaj desezvesel a doví r unekonečna. Mr . Kar oshij evesvět ěi nt er net uznámápost ava. Jeho t r ápení se snaží me ukonči t v někol i ka pokr ačování .St voř i t el em sér i e Kar oshij e Jesse Venbr ux,Ni zozemecpr acuj í cívJaponskupr of i r mu QGames.Ta j e známá hr amiPi xel Junk,hudební vi zual i zacípr oPS3at i t ul ypr oNi nt endoDS. PanKar oshi j est yl em hr aníl ogi ckápl oši novka.V záj mudokončeníúr ovně,semí st ohl edánívýchodu, musí t e zabí t . Pokud se vám podař í spáchat sebevr aždu.Znít ot r ochumor bi dněal esmr tj epr o někohovýchodi sko.Kdi spozi cij ecel kem 50úr ovní . Nenít omnoho,pr odobr éhádankář et onebudezas t akovýoř í šekal ej ednazvl ášt nostt adyj e.Někt er é úr ovněsezdaj íbýtnemožnédokonči t .St ačízapoj i t mozek( nebogeni t ál i e) ,někol i kr átr eset ovatl evela hodi nová hl avol amka j e vyř ešena.Exi st uj e někol i k způsobů,j akzemř í t ,t ř ebaskokem nabodl a,el ekt r i ckým pr oudem nebo vzní cení m. Ačkol iexi st uj e někol i kzpůsobů,j akzemř í t ,j et u pr avděpodobně pouze j eden způsob úmr t ívkaždé scéně.Znít o t r ochunepr akt i ckyamál okr eat i vněal evl ast níi ni ci at i vabyt ut ohr uhodnězj ednoduši l a.Ikdyžsemě st al o,žej sem obešelj ednot l ačí t koazni či lsej i nak, nežbyl ovescénář i .

Exi st uj eněkol i k pr vků,kt er é t voř íj ednot l i véúr ovněvt ét oMi ni s.Exi st uj ívypí nače, kr abi ce,bodceaMr . Enemy ,j akozví ř e( kr ásněhoř í ) , kt er él zepouží tj akot r ampol í nu.K di spozi cij et aké paníKar oshi .Pokudsevám podař ímí tsníkont akt , ži vot nípr ost ř edísevescénězmění .Nebedost ane r ůžovoubar vu,bodcesezměnínakvět i ny ,apan Kar oshibudeskákatdal ekovýš. Pozorvšaknaj ej í smr t .V někt er ých úr ovní ch se ukáže The Boss, maj et ný a zl ý zaměst navat el . Set kánís ní m má nebl ahývl i vnal evel .Obl ohasezat áhne,začnepr šet a našemu hr di novyse značně znemožnískákání . Oběpost avysedaj ízabí t ,čast ot oponássamot ná hr avyžaduj eaněkdymůžemečl oví čkypohybovat . Tady j e pr ost or pr o mal ou st r at egi ia spr ávné načasování . Kar oshi se ovl ádá Dpadem, t l ačí t kem X skákámeapodr žení m L+Rsel evel r eset uj e.Gr af i ka j e hodně j ednoduchá,r učně kr esl ená někým ze čt vr t ét ř í dy . Tí m pádem j eaut ent i ckáadět i j soupř ece upř í mnéaj ej i chzl ostopr avdová.Desi gnúr ovní( bez ohl edunat o,j akj souomezené)zasl oužípochval u al emožnostúmr t íbymohl abýtdal ekor ozmani t ěj ší . Hudbuvyt voř i lJakeAl mond( Kar oshiFact or y) ,kt er ý mápi xel yvkr vy .Jeho8bi t ovébzučeníj ezábavné, j ehovšakmál oaj ednaskl adbaopr avdunest ačí . Vel ká škoda.Hr a nabí zímal ý bonus v podobě obr ázků,kt er ésezpř í st upníposebr ání15pení zků. Mal ůvkyj soupěkné,zl éabar evné.I deál níi nspi r ace. Mámet adyhl avol amku,párpl oši nek,50úr ovnípl né kr veat ovšezabal enodopěknéceny .Nenínaco čekataj desesebevr aždi t .

HODNOCENÍ gnl ev el ů, hr at el n os t +desi k a, mál oz půs obus ebev r až dy -dél

26


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


n aps al MegaL or d Vesmí rj e vel ký, podl e EA mr t vý a čast o nekonečný. Počet gal axi í se podl e pozor ování odhaduj e na 120 mi l i ar d, ni cméně pozor ovat el ný vesmí rt voř íkoul i opol oměr u13, 2svět el nýchl etanení známo, j ak vel kou část z cel kového vesmí r ut o př edst avuj e.Odehr ávaj ísevněm nej r ůzněj šísr ážky , pl no výbuchu,sem t am hvězdná vál ka a náj ezdy Goa' ul du. V r oce 1979 vyt voř i l ši kovní j aponec Tomohi r o Ni shi kado hr u snázvem Space I nvader s. Hr aj eúdaj něi nspi r ovánat i t ul em SpaceMonst er sz r oku1972asnem oj aponskýchškol ácí ch,kt eř íčekaj í naSant aCl ause( napr opi sky)aj sounapadeníi nvazi ci zi nců,asi zvesmí r u.Ni cméněNi shi kadovšepopř el a uvedlnaspr ávnoumí r u,žej ehopř edobr azbyl ahr a Br eakout . DuaelI nvader s mat e,j ak názvem,t ak hl avní nápl ní .Z per f ekt ní m a nadčasovým t i t ul em Space I nvader smáspol ečnéhoopr avduvel mimál o.V t ét o hř ej st eř í di l ivdol níčást iobr azovkyvesmí r noul oda ni či l yvl nynepř át el ,kt eř ípomal usest upoval i vř ádcí ch asl oupcí chaohr ožoval iváškor áb.Čí m ví cseni či l o, t í mr ychl ej ise sest upoval o.DualI nvader sse hr aj e pr akt i ckyt ot ožně al e sj ednu vel kou změnou.Vaše l odě,ano,vt ét ohř eovl ádát edvast r oj e,sevesmí r em pohybuj í na každé st r aně obr azovky . Pokud se někomu zdá or i gi nálobt í žnít ak v t omt o př í padě př ej det e do dal ší ho l evel u.Do obl ast iněkde mezi Har dCor e a GodHar dCor eUl t r aRock obt í žnost í . Al eabychnebyl dr snej ,dokážuhr átví cj ak5mi nut ,dá set onat r énovat .

A pokud by t o někomu př est o nešl o,pomůže kamár ad,sour ozenec,popř í padě kočka nebo pes. SOLO MOD j ekl asi ka.Snaží t esenasbí r atconej ví c bodu a nezemř í t . Vzáj emný st ř et st ř elznamená zni čenípr ot i l et í cívesmí r nél odi .Pr ot oj et adymožnost hr átvt zv .coopmodu.Jednal odseovl ádápomocí Dpaduast ř el asespust ípost r anní mt l ači dl em Laz dr uhým mezi pl anet ár ní m šr ot em sepohybuj eakčni my t l ačí t ky a papr sek vyšl ehne pomocí R. Koncept zůst ává st ej ný,t edy čí m ví c zni čí t e,t í m se pohyb nepř át elzr ychl íapokudsij ešt ěnedát epozornaspol uboj ovní ka,j ekonec.Pr ot oděkuj emebonusům,j ako j ešt í t ,l epšíl aseranásobi čži vot u,zákl adnínákl ad j soudvakr edi t y . Pot om j evnabí dceDUALMOD,kdemákaždál od vl ast ísčí t ačscor eaposkončeníl evel usevšesečt ea nej zaj í mavěj ší ,DUEL MOD.Jak název napoví dá, nebudesezdesout ěži tvesl ušnost i avpř í paděsest r y , manžel kyvgent l emanst ví .Každál oddost anepodvou kr edi t echaj desenavěc.Kdovydr žínej dél evyhr ává adost anemožnostzapsatsvoj ei ni ci ál ydot abul ky . Gr af i ka j e vesmí r ná,ost r á a st at i cký obr ázek v pozadízamr zí .Upr ost ř ed umí st ěná pl anet a vypadá smut ně,ikdyž se kol em níodehr ává bojo cel ou gal axi i .Jednamál azaj í mavostt adyovšem j e.Podl e počt uzabi t ýchnepř át elur či t él odi ,sebudehvězdný pr ost or pohybovat k úspěšněj ší mu hr áči . I naše pl anet a se pohne.Hudba znídr amat i cky t anečně, at mosf ér aj ako zf i l mu Bl ade.Dokáže každýsouboj pěknědobar vi t .Naj ednust r anusej ednáoMI NI Shr u, kt er ámábýtvel i kost něconej menší ,cenověpř i j at el ná a obsahem vyvážená.Al er uku na sr dce,někde se st al achyba.At ovsamot ném obsahu.Hr anenabí dne ni c,neždvaapul modu( SOLOaDUALhr asi j ehodně podobná)ažebř í čekscor e.Jet usi ceDUELmodal e t enkl asi ckýkoncepthr yúpl něni číaměníj íkobyčej né st ř í l ečce.Takpokudmůžet e,sáhnět epr oor i gi nál nía dal ekozábavněj šíhř eSpaceI nvader s.

HODNOCENÍ r av í c ehr áč ů +h r af i k a, c el k ov án uda -g

28


hi s t or i es er i e

MORTALKOMBAT

n aps al deV

K př í l eži t ost ivydáníj i ždevát ého dí l ul egendár ní boj ovkyMor t alKombatj sem sipr oVáspř i pr avi lmal ý pr ůř ezhi st or i ít ét o„ ř ezni cké“sér i e.Jáosobněpř i šels t out osér i i dokont akt uj i žv94.r ocemi nul éhost ol et í ,ve svýchkr ásných7mil et ech.Asini kdynezapomenuna t o,j akj sem vždynet r pěl i věčekalnachví l e,kdymůjo 10 l etst ar šíbr at rvyr azískamar ádyna r auch a j á usednu za j ehoAmi gu 500.Dveř e se zabouchl ya nast al it ěžkéchví l e,vekt er ýchj sem ser ozhodoval , j akoudi sket ushr oudoCommodor ust r či t .Vt om j sem spat ř i lneznámoupapí r ovoukr abi čkuavnípárdi sket poj menovaných Mor t alKombat2 čí mžbyl or ozhodnut o!Mat něsivzpomí nám,žet envečerj sem dl ouho nemohlusnout .Cár yakusyl ét aj í cí homasa,cákance kr venazdiast r aši del népost avyměpr onásl edoval yi vesnech.Rat i ngut ét ohr ymělr ozhodněsvůjsmysl . Conapl at ,st r achanočnímůr yvysocekompenzoval a skvěl áhr at el nostaj ešt ěl epšízábavaat obylpř esně t endůvod,pr očj sem udr uhéhodí l uvydr žel něj akýt en r ok. Cel át at o sér i e si r ozhodně zasl ouží mal é př i pomenut íashr nut í ,pr ot ožebokpobokuseSt r eet Fi ght er em,sej ednáoj ednuzkul t ovní chazár oveň nej úspěšněj ší chf i ght er skýchsér i ívšechdob.Můžeme začí t …

29

Začát kem 90.l etmi nul éhost ol et íseamer i čaniEd BoonaJohnTobi asr ozhodl i ,ževyt voř ível i cekont r over zníaut omat ovou boj ovku,kt er á bude napr ost o vybočovat z dosud zaběhnut ého st andar du a t o př edevší m mí r ounási l íat akédi gi t al i zovanougr af i ckou st r ánkou,kt er át o vše bude j ešt ě umocňovat .Tou doboubyasianivesnunevěř i l i ,žej et at ohr abude pr ovázetaždodnes.V r oce1992vycházípodt akt ovkoust udi aMi dwaypr vníaut omat ová ver zeMor t alKombat uai hned ohr omuj eveř ej nostsvou šokuj í císt yl i zacíahr at el nost í . Toužseal edohr yvkl ádá vydavat el Accl ai m,kt er ý r oknat opř i náší boj ovkuidoběžných domovů,vef or mě konzol ovéa počí t ačovéver ze.


Aut omat ová var i ant a se r ychl e st ává nej popul ár něj ší hr ou a t ak není di vu, že i t a konzol ovopočí t ačová sl avíúspěch v podobě best sel l er u. Jak už j sem zmí ni l výše, za nej vět ší m úspěchem hr y st oj ídosud neví daná f or ma br ut al i t y umocněná t zv .di gi t al i zovanou gr af i kou post av ,kt er á spočí vávpř evedenískut ečnýchher cůdot zv .di gi t ál ní chspr i t ů,zat í mcovšeost at níj ekr esl ené.V dnešní době 3D model ů sl ožených zt zv .pol ygonů,byt at o t echnol ogi eužneobst ál aaspí šebypůsobi l asměšně, ni cméněpř ed19t i l et ysej ednal oovel i kýpokr okopr ot i kl asi ckykr esl eným spr i t ům.Cel áhr aseovl ádápomocí 5t iakční cht l ačí t ekaj ednot l i véchar akt er ysel i šíj en svou vi zážía speci ál ní mipohyby ,zat í mco zákl adní at r i but y( r ychl ost ,dosah,výdr žat d. )zůst ávaj íst ej né. Vel mibr ut ál níazár oveňobl í benounovi nkouvžánr u boj ovekj sout zv .„ Fat al i t y“ ,cožj souj akési dokončovací pohyby ,pr oj ej i chžvykonánímusí t esoupeř enej pr ve por azi ta pot om př esně pr ovéstspr ávnou kombi naci t l ačí t ek.Pakl i žesezadař í ,budet eodměněniopr avdu kr vavou popr avou soupeř e př esně dl e st yl u Vaší post avy .Tot o vše byl y hl avníznaky hr aj í cípr i m ve zr odunej vět ší hokonkur ent at ehdej ší hoSt r eetFi ght er a at ěmit ot akévšechnozačal o…

Rokpopr vní m dí l e,vycházíaut omat ováver zedí l u dr uhého,kt er áse,zcel al ogi cky ,post upem časut akt éž dost ávánaost at níher nípl at f or my .Opr ot ipr vní mudí l u se hr áčidočkal ivyl epšené gr af i ky ,nových pohybů, novýchpost av( hr at el nýchinehr at el ných) ,ví cedr uhů „ Fat al i t “a t aké zcel a nových „ Babi l i t y“ ( pr oměna soupeř evbr ečí cídí t ě) ,„ Fr i endshi ps“( dar ovánídár ku soupeř ovimí st ozabi t í )čispeci f i ckýchf at al i tpr our či t é úr ovně( nabodnut ínabodákypodmost em at d. ) .St ej ně j akospoust al i dít oužímí tsvůjMKI Iconej dř í vedoma, podobnáskupi naodpůr cůnási l ípr ot il i dem vehr ách začí nát ouži tpoj ehozakázání .Pr vnípř í padnasebe nenechávádl ouhočekatavNěmeckur oku1995j souz t r hust aženyazabavenyvšechnykopi eherst émat em Mor t alKombat .Tent ozákazpl at ídal ší ch10l et ,dokud nenívr oce2005zr ušen.

Tř et ídí lsér i evycházínavět ši nudost upnýchpl at f or em vr oce1995at ot akř kavest ej nýčas.St ej něj ako dr uhý dí l ,př i nášíspoust u„ dr obných“vyl epšeníve všechohl edech.Opětpř i byl yněj akét ynovépost avya dokoncebyl apopr vévsér i ipř edst avenat zv .ř et ězová komba.Jednot l i vépost avydost ávaj ísvůj j edi nečnýst yl a k„ dokončovákům“př i byl ot zv .„ Mer cy“( mi l osts uděl ení m mal ého kousku ži vot a) a „ Ani mal i t y“ ( př eměnasoupeř enazví ř e) . Čt vr t ýdí l zr oku1997( ost at nípl at f or my1998)j edo j i st émí r ypř el omovým.Vpr vníř aděsej ednáopr vnídí l sér i e( avůbecpr vníhr ust udi aMi dway) ,kt er ávyuží vá 3D gr af i ku.Nasní mané a di gi t al i zované 2D spr i t yz př edchozí chdí l ůt akst ř í daj ípol ygonové3Dmodel yat o samépl at íipr ozt vár něníar én.Hr áčit edynynímohou děl atit zv .si dest epydost r an.Dal ší m vel kým zásahem dokoncept uhr yj souzbr aně,kt er émohoupost avyv boj ivyuží vat( aťužsni miboj ovat ,čij eházetpopr ot i vní kovi ) .Kl asi cky př i byl y nové post avy a hr omada dal ší chúder ůakombi nací .Nast ává5t il et ápauza…

pok r ač ov án í > > >

30


Pát ý( Deadl yAl l i ance-2002) ,šest ý( Decept i on2004)asedmý( Ar mageddon-2006)dí lsér i esej i ž st ávaj ípouzedeví zoudomácí chkonzol í ,cožpř et r vává dodnes.Každýdal šídí l vnášídosér i eněj akét ooži vení vpodoběnej r ůzněj ší chRPG pr vků,edi t or ůpost ava vyl epšeného STORY modu. St ej ně t ak neust ál e př i bývaj ídal šíadal šípost avy ,úder y ,kombi naceat d. . . Osmýdí l ,j eopětoněcozaj í mavěj ší .Jehoof i ci ál ní názevt ot i žzní :„ Mor t alKombatvs.DC Uni ver se“a př i nášível mizaj í mavý„ cr ossover “t ěcht odvouzcel a odl i šnýchsvět ů.Nahř esamozř ej měpr acuj emat eř ské st udi oMi dwayGames,t ent okr átal espol ečněsher ní di vi zíst udi a War nerBr os.Ve hř e se t ak ut kávaj í nej vět ší hr di nové komi ksového svět a DC pr ot i nej vět ší m hvězdám sér i eMor t alKombat .Hr aběžína Unr eal Engi nu 3, kt er ý zaj i šť uj e par ádní vi zuál př evážněj ednot l i výchchar akt er ů.Koncepthr yihr at el nostj ezcel aj i ná,nežupř edešl ýchdí l ů,ni cméněkr i t i ci př i j í maj ít ent o poči n spí še opt i mi st i cky .Každopádně mí r anási l ímusel aj í tt r ochust r anou,pr ot ožedí kypr opoj eníkomi ksuavi di němnohachecht áků,musel abýt hr apř í st upnáiml adšígener aci( 15+) .

31

Pr opr acoval ij sme se až do současnost ik dí l u akt uál ní mu,devát ému.Nahř epr acuj est udi oNet her Real m,kt er évzni kl of ůzíst udi íWar nerBr osGames Chi cagoaMi dwayGamesChi cago.Cel ouhr umáopět podpal cem j edenzot cůsér i eEdBoonahr děhl ásí návr atkekoř enům ( př esněj ikdr uhémudí l u) .Devát ý Mor t alKombatopětpohánímasi vněupr avený,l ečv dnešnídoběj i žponěkudzast ar al ý,Unr ealEngi ne3v t zv .„ 2. 5D r eži mu“ ,t edyvšej evymodel ovanéve3D, ni cméně post avy se nemohou vol ně pohybovatv pr ost or u ( pr ávě zde j e vel mi pat r ný návr at ke zmi ňovaným koř enům) .O své sl ovo se opěthl ásí vel i kábr ut al i t a,kt er áhr uvr acízpětdoRat i ngu18+.Ve hř ej ehr at el ných26nej známěj ší chchar akt er ůnapř í č sér i emi+1bonusovýpouzepr oPS3ver zi .Tí m není ni kdoj i nýnežbůhvál ky–Kr at os.Hr avEvr opěvyšl a t epr venedávnoat o21.dubna.Nut nopodot knout ,že užt eďseminakr vavéhodyopětsbí haj ísl i nyapevně douf ám,že Vám v budoucnost ibudu mocipř i nést r ecenzi . Pr ůř ezsér i íMor t al Kombatmámezdár něukoncea j ápevněvěř í m,žej st esivt omt omém čl ánkunal ezl i něj akéi nf or mace,okt er ýchj st edosudnevěděl i ,či Vás něj akým způsobem př ekvapi l i .Př ecij ensit at okul t ovní sér i e zasl ouží al espoň t akovout o pozor nost a př i pomenut í .Podobněúspěšnýchsér i íst akt odl ouhou t r adi cít ot i žnenímnoho.


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


J

Coj s out ot yHD Ready( neč í s tpr os í m„ r ý dy “ , al eužit oj s em s l y š el )aFul l HD oz nač ení ?Vpods t at ě byt omělbý túdajuv áděj í c í ,ž edanýz obr az ov ačumí HD s i gnálz obr az i t .Pok udmát enaTV,moni t or unebo pr oj ek t or unál epk uHDReadyaby l at am nal epenáužv obc hodě,pakbys it ak ov ýs t r ojmělumětpor adi ts r oz l i š ení m 720p a př iz menš enír oz l i š eníis 1080i . T ak ov é př í s t r oj e maj ív ět š i nou f y z i c k y r oz l i š ení 1366x 768.Př es t ož eněk t er épanel y ,hl av něpl az mov é, maj ír oz l i š ení„ pouz e“1024x 768mohouit aknál epk u HD Readyvk l i duz í s k at .Mi ni mál nípoč et720ř ádk ů z v l ádnou bez pr obl émů, ov š em s t ěmi 1080 t o s amoz ř ej měužt aks l av nénebude.Pr ot os t andar dHD Ready nemůž ez ar uč i t ,ž e nedoj de př iz obr az ení 1920x 1080r oz l i š enínaHD Readypanel ukdef or mac i obr az uaž e mapov ánípi x el ů bude v poměr u 1: 1. Vy š š í m s t andar dem j e t z v . HD Ready 1080p. Zobr az ov ač s t ak ov ý m oz nač ení m mus ípr oz í s k ání t ak ov énál epk yz ar uč ov ats k ut eč něk or ek t níz obr az ení r oz l i š ení1920x 1080pbezdef or mac e.

el i k ožs emez i už i v at el i PS3neus t ál e opak uj íz až i t ádogmat a,r oz hodl j s em s et í mt o s l oupk em něk t er á nej č as t ěj š í( a nej debi l něj š í ) v y v r át i t .Ber t et ut or ubr i k uj enj ak oúv oddopr obl emat i k y ,ni k ol i vj ak oodbor nýv ý k l ad,t ěc hj s oupl nýi nt er net y .J ak opr v nís i v ez memenapaš k ál t o,c onapr v ní pohl ed odl i š uj e nex t gen k onz ol e od př edc hoz í c h v er z í -Mám t eďnamy s l inov ougr af i k uherak v al i t u v i deaz námoupodz k r at k ouHáDé.T er mí nz mámená dos l ov aHi ghDef i ni t i onabý v ápř ek l ádándoč eš t i ny c el k em r oz umněj ak o„ Vy s ok ér oz l i š ení “ .Pok udby c h by lhni dopi c h( c ožj s em) ,namí t alby c h,ž ev y s ok é r oz l i š enís e angl i c k yř ek ne Hi gh Res ol ut i on,al e Chy bív ám vt omt ov ý č t us t andar dFul l HD?T o budi ž .T ak ž eř í c t ,ž ej e něc o v„ HD r oz l i š ení “j e budet í m,ž eaniž ádnyt ak ov ýneex i s t uj e.Ov š em vHD v l as t něnes my s l ,j el i k ožs l ov o„ r oz l i š ení “j evt ak ov é k r uz í c hs e náz ev Ful l HD v ž i lpr or oz l i š ení1080p, i nf or mac i obs až enodv ak r át . ov š em s pí š e vs ouv i s l os t isk v al i t ou s i gnál u nežs e s t andar dem z obr az ov ač e.Čas t os e poj em Ful l HD HD j e nut no c hápat hl av ně j ak oj ak ý s i obj ev uj e pr áv ět am,k de děl á nepl ec hu.Nej č as t ěj iv s t andar d,k t er ýbynám v i deoměl onabí z et .Poj em j e s ouv i s l os t is v i deos i gnál em v r oz l i š ení1080ipodl e t o al ev el miš i r ok ý .J ednoduš e by c hom HD mohl i l ogi k y ,ž ek dy žj et o1920x 1080,t akt omus íbý tFul l HD. r oz děl i tnat ř ihl av nít y pys i gnál u.720p( 1280x 720 Nej č as t ěj is ej ak oHD s i gnáloz nač uj eit z v .ups c al i ng, bodů/ pi x el ů) ,1080i a1080p( 1920x 1080) .Pr v níč í s l a t edyuměl ýdopoč etzmenš í ho r oz l i š enído v ět š í ho. udáv aj ípoč etv er t i k ál ní c hř ádk ůadr uhápoč ethor i - Onat ot i ždr t i v émnož s t v íPS3hernedos ahuj enat i v ně z ont ál ní c h.Péč k o( puber ť ác is epř es t anous mát )a anit ěc h 1280x 720 bodů,al er oz l i š enímá ř ádov ěo Í č k oz namenábuďt opr ogr es s i v e( p)neboi nt er l ac e něk ol i kdes í t ekbodůni ž š íaz by t ekj euměl edopoč í t án ( i )–t edypr ok l ádaný .Pr ogr es i v nís i gnál l ai c k yř eč eno al es poňna720p.Pr ot os eiFul l HD TVpř iz apnut íhr y z namená,ž es e nám v š ec hny ř ádk y( 720,1080) př epnedor ež i mu720p.Ups c al i ngdo1080pmus íhr a uk áž ínaobr az ov c es k ut eč něvj edens t ej nýok amž i k v y l ož eněpodpor ov atat ent oúdajnal ez net enaz adní –obr azs ev y k r es l íc el ý .Napr ot it omu„ i “s imůž eme č ás t ik r abi č k y .Ty pi c k ý m př í k l adem ups c al ov ané hr y pr oz j ednoduš enípř eds t av i tj ak oz obr az enípouz e j s ouGTA I V aMet alGearSol i d4.Kdež t oPSN hr a s udý c hř ádk ůanás l edněažl i c hý c hř ádk ů-obr azs e Wi peOutHD s is v ůjnáz evs k ut eč něz as l ouž í ,j el i k ož pr ok l ádá. běž íopr av duvr oz l i š ení1920x 1080pr ogr es i v ně.

34


www. gamer ock. cz© všechnapr ávavyhr azena


REDAKCEHRAJ E mr . hon z a

St ej něj akovmi nul ém čí sl e,poř ádsevevol nýchchví l í chvěnuj izevl ovánípoměst ěvehř eSkat e.Hodněčasu j sem al e st r ávi lu posl ední ho Fl ešpoj nt u,kt er ýmě ažnečekaně pobavi l .Kdybyse koncem měsí ce nekonal výpadekPSN,možnábychsevhr aníči ni lt r ochuví ce,ni cméněobčasj epot ř ebat r ochuvypnoutavěnovatse r eál némuži vot u.

Kr t ek

Pobř eznu,kt er ýj sem st r ávi l uGr anTur i sma,j sem senadel šídobuvr át i l kFI Fě.Dí kyt omumi naskoči l at r of ej za 50odehr anýchhodi n.Konečněj sem set akédost al kDLCčkůpr oGTA4apokoř i l j sem Bal l adofGayTony .Každou st ř edusi t akypoct i věst ahuj uvšechnademí čkaat r i al y ,al ezdemusí m smut něpoznamenat ,žemězaposl ední ch párt ýdnůvůbecni czPSNnezauj al o.

deV

Vzhl edem kt omu,žej sem sivr edakcikVel i konocům vykol edovalmi ni r ecenzinovýchMot or st or mů,t akmiv posl ední chdnechnezbýváčasnažádnéj i néhr y .Ni cméněj et ř ebapodot knout ,žemět oanini j akží l ynet r há, pr ot oženovéMot or st or myspř í domkem Apocal ypseseopr avduvyvedl ianenudí m seuni chanimi nut ku.

was i l l

Budet ozní tj akohl oupáf r áze,al evdůsl edkuvýpadkuPSNnehr aj it éměřni c.Jel i kožj sem t est ovalzbr aňShar p Shoot er ,hr ál j sem poněkol i kát esi ngl kampaňaof f l i nebot zonemódhr yKi l l zone3,al espí šezpovi nnost i avt omt o směr usepr omět at ohr aj i žvyčer pal a.Pr ot yt opř í padyj ednouzačasvyt ahuj i2r okyst ar ouhol omaj znuThe Sabot eur ,kt er ápodohr ánínabí zíneskut ečnémnožst vísi dequest ůvpodoběl i kvi dacenaci st i ckýchcí l ůnaúzemí Pař í že.Ačsej ednáosi l nýst er eot yp,napárhodi nt očl ověkavyl oženězabavíat oj et ohl avní .

Sk ur u

Můj j asnýpl ánnavěnováníčasuonl i nemul t i pl ayer u nového Socomu z všeobecně známých důvodů zt r oskot alapr ot oj sem semuselr ozhodnout ,kt er é hř epr oj ednohohr áčedátpř ednost .Di l emamezi dohánění mr est ůust ar ší chpecekanebosáhnut í m poněkt er ém zakt uál ní cht i t ul ůzamněnanešt ěst í r ozhodlabnor mál nípř í sun pr acovní ch povi nnost í . Dí kyt omuj sem seméPS3zadvat ýdnydot kl ,j en kdyžj sem znějset ř elvr st vupr achu.Vsoučasnost i t edy vyhl í ží m pr acovně vol něj ší dny a hl avně opět ovnénahozeníPSN.

36


PŘÍ L OHAPSPREVUE

T A KJ DEČ A S , A NE BZ A P OME NU T ÉP S PS K V OS T Y Na PSP v y š l ař ada v el i c ez aj í mav ý c ht i t ul ů.Ti t ul y dobr éa š pat né.J enž et os t ál enenív š e.J s out uj eš t ěs k v os t y ,nak t er é j ak obyher nís v ětúpl něz apomněl .Hr y ,k t er és iz as l ouž ínaš i poz or nos t ,z áj em ainěj ak ýt enč as ,k t er ýuni c hs t r áv í me.A pr áv ěj ednéhř ezk at egor i es k v os t ůs eny níbudemev ěnov at .

i n f o s t udi o:GasPower edGames Super Vi l l ai nSt udi os v y dav at el :2KGames v y c ház í :vpr odej i

Pokudznát emagazí nPSPRevue,t akasit ut ohr u budet e znát .Zr ecenzoval ij sme j ij i žve 3.vydánía odnesl asipl nou9kuz10t ibodovést upni ce.Jenžet ak t omubyl ovúnor u2009.Poj ďmesenahr uspol ečně podí vatznovuasl epší m nadhl edem. Hi st or i ehr ysezačal apsátj i žvr oce2006,př í mo30. Ří j na ( Oct ober ) .Na Amer i cký t r h se dost al ot ot o uni kát níRPG,kt er é umožňoval o hr u na hr di ny v kapesní m podání . Dí ky napr ost o nul ové r ekl amní masáži se Dungeon Si ege pr o PSP dost al do pr opadl i št ě děj i n. Pr oč se t omu t ak st al o, t ot u nebudemer ozebí r at ,mysepust í menahr usamot nou. Mnohol i díj i žDungeonSi egesvětzná.Vsoučasné době se pl ně očekává vydáníDungeon Si ege 3 pr o Pl aySt at i on3.Jenžej akzt vár ni tt akr ozl ehl ýsvětspr opr acovaným př í během avel koudél kouhr ydomal ého př enosného zař í zení ? Tent ot ěžký úkoldost al y na st ar ost ihned2st udi a.GasPower edGamesaSuper Vi l l ai nSt udi os.GasPower edGamesmáj i žr ozsáhl ý seznam vyt voř ených her( např í kl ad sér i e Dungeon Si ege, Supr eme Commander čiDemi god) kdežt o Super Vi l l ai n St udi os se může honosi tr ůznýmiPSP t i t ul y( f l 0w,FatPr i ncessFi st f ulofCakečiCr ashoft he Ti t ans) .Nej ednáset edyožádnénováčky .

37

Hnedzezačát kusibudet emoci vybr atj edenzet ř íchar akt er ů. Boj ovní k:Jehopř ednost íj esí l aavýdr ž.Zapomenout t ak můžet e na obr at nost a kouzl a.Ani zbr aně umožňuj í cíút oknadál ku,j akot ř ebakušeči l uk,nej sou j ehošál kem kávy . Kouzel ní k:Net ř ebavysvět l ovat .Chr l í j ednumagi izadr uhou,občasseoženeněj akým t í m magi ckým př edmět em,al e hmot né zbr aně se mu nedopor učuj í . Amazonka:Ta umíod každého t r ochu. Ovl ádá si ce zbr aně na dál ku,al e aniněj akou t ou sečnounepohr dne.A kouzl a?Opětj i chnenímnoho, al et aké sivyst ačí .Vybr atby sisnad mělkaždý. Osobnědopor učuj ihr upr oj í tzavšechny3t ř í dyat oi někol i kr át .Pt át esepr očněkol i kr át ?Na30a60úr ovni t ot i žmát emožnostr ozhodnout ,j akým směr em sebude ubí r atvašeher nípost ava.At omubudouuzpůsobenyi j ej ídal šíschopnost ia možnost i .Pokaždé t ak bude dal šípost uphr ounovýazaj í mavý.


Př í l ohu PSP Revue poskyt uj e st ej noj menný magazí n,kt er ý vycházíj ednou měsí čněst ej ně j ako náš magazí n Rock On! . I nf or mace o t omt o pr oj ekt u,včet ně posl ední ho dost upného vydánínal ezent enast r ánkáchwww. gamer r evue. cz

Př í běhsepěknězamot á.Začnet oneškodněv j ednom l eseaskončít or ozsáhl ým hl edání m,př ed kt er ým budekr vavýpost uppř esmr t vol ypr ot i vní ků. Našt ěst íj ehr ar ozděl enado3akt ůaakt ydoj ednot l i vých quest ů.Našt ěst ínabí zíhr a vol nost ,t akže můžet epl ni tt ř eba3quest yvj edenokamži k.Abyt o al enebyl oj ednoduché,t aksi cel ýsvětmusí t epr ozkoumat .Jsout ut edy2úr ovně. 1.Hl avnímapa–t ady sepohybuj et eodj ednohoúkol ukedr uhému.Nepr obí haj ízdežádnéboj e. 2.Samost at náúr oveň–dot é sedost anet ej edi nět ak,žedonívst oupí t ezHl avní mapy .V úr ovnij i ž pr obí haj e boj e a 98% všech quest ů. Pr ávě v Samost at ných úr ovní ch budet e boj ovatspr ot i vní ky ,vyměňovat ,nakupovatčisbí r at př edmět yahl avněr ozví j etsvůjpř í běhažkvel kému f i nál e. Hr asamot návám zaber espoust yhodi nher ní ho času.Pokudbychsiměldáthr ubýodhad( př esný her níčasj sem opr avdunest opoval ) ,t akt obudet ak 2030hodi nči st éhohr aní . At oj sem sej ešt ěnezmí ni l oAdHoc( mí st nísí ť )mul t i pl ayer upr o2hr áče.Takže všepr ochází t esespol uhr áčem,kt er ýj evedl evás. Můžet esit akdoml uvi tt akt i kuboj ečisedoml uvi tna výběr u her ní ch post av t ak,abyst e byl iv t ýmu co nej si l něj ší .A pr ávěsmul t i pl ayer em mám ví cenež úžasnézkušenost i . Hr amáal ei někol i kzákl adní chzápor ů.Pr vní mj e neust ál énačí t ání .Jakmi l evej det ezj ednéúr ovnědo dr uhé čij en na hl avnímapu,budet e načí t at .A načí t ánít r vávr ozmezí2030vt eř i n.Takženěj akýt en čassežer e.Dr uhým mí nusem j eneust ál eseopakuj í cíhudebnídopr ovod.Zezačát kuvám budepř i padat at mosf ér i ckýa skvěl e zvol ený.Po něj aké t é době hr aníal e zj i st í t e,že se opakuj ej en pármel odi ía dospěj et e až do f áze,kdy j ejr aděj ipř est anet e vní mat .Někt eř ízvássimožnáihudebnídopr ovod úpl nězt l umívnast avení . At ř et ímí nus?Snadžádné není .Tedyal espoňj ásám j sem j ejnenašelat oj sem hr udohr álj i žněkol i kr átzar ůznépost avysr ůznými r ozvět vení mina30a60l evel u.

Jednáset edyovýj i mečnouhr u,kt er oupoř í dí t e za vel i ce mal ýpení z( j i žkol em 430Kčnebo 18€) . Nabí dnevám hodi nyzábavyaspoust yzaj í mavých možnost í .Gr af i ckézpr acováníj evýt ečné( čast ose mění cípr ost ř edí )a i nt ui t i vníovl ádáníj e vel kým kl adem.Všakivesvět ěsepsal ooskvěl éhř e,kt er á př edčíikdej akýPS2RPG( podobný)t i t ul . Za cel ý PSP Revue t ým t ak mohu t ut o hr u dopor uči t .Jej íkoupír ozhodněnepr ohl oupí t e.Aj est l i neovl ádát eangl i ckýj azyk,t akváshr adonut íseho nauči t .

vobdél ní k u

DUNGEONSI EGE: T HRONEOFAGONY 3pos t av y 3ak t y 2r oz v ět v ěn í př í běhu 2030hodi nz ábav y 2hr áč i vmul t i pl ayer u 2006j ak or okv ydán í 1 24000pr odan ýc hk s 8. 8/ 1 0 hodn oc en í už i v at el ů n aMet ac r i t i c s 8. 3/ 1 0 hodn oc en í n aI GN. c om 8/ 1 0 hodn ot i l oHr ej . c z 9/ 1 0 hodn ot i l oPSPRev ue ( 3. Vydán í )

38

Rock On! - Duben 2011  
Rock On! - Duben 2011  

Měsíční shrnutí novinek ze světa PlayStation