Page 1

NaÄ?ela O D G OVA R A J U Ć E

prehrane

Mimi Vurdelja

nutriciologinja HOO


NCE OF NUTRITION

UPNIK ZA HRVATSKU: S d.o.o. 49 240 Donja Stubica 326 550 alvus.hr olgar.hr

STUPNIK ZA BIH: BH d.o.o. 71 000 Sarajevo 1 8954 88 1 8954 77 olgar.ba olgar.ba

65 GODINA TRADICIJE 50 ZEMALJA SVIJETA SIGURNOST I POUZDANOST


S O L G A R

Sadræaj O Solgaru

2

Magnezij citrat

37

NaËela odgovarajuÊe prehrane

3

Multi-nutrient Formula

38

Neuro Nutrienti

40

Proizvodi ABC Dophilus

8

Nutri-Nano Co-Q10

41

Acetyl L-carnitine

9

Omega Blend 2:1:1

42

Advanced Multi-Billion Dophilus

10

Omnium

44

Advanced Antioxidant Formula

11

Omega-3

46

Antioxidant Free Radical Modulators

12

Phytosterol Complex 1000 mg

47

Beta 1,3 glukani

14

Prenatal

48

Biljni glukozamin/ MSM kompleks

15

Prirodni beta-karoten

50

Biotin

16

Prirodni vitamin E

51

B-kompleks s vitaminom C

17

Probavni enzimi biljnog porijekla

52

Brusnica ekstrakt

18

Quercetin

53

Cink kelat

19

Resveratrol

54

Diabetes formula - cimet i alfa lipoiËna kiselina

20

Sabal palma, opuncija i likopen kompleks

55

Energy Modulators

21

Selen 100 mcg

56

Evening Primrose Oil

22

Sikavica

57

Formula za kosti plus izoflavoni soje

23

Skin, Nails and Hair Formula

58

Gentle Iron

24

Vision Guard Plus

59

Glukoza faktor

25

Vitamin B-Complex “50”

60

Hijaluronska kiselina

26

Vitamin A

62

Hy-Bio

27

Vitamin C 500 za ævakanje

63

Kalcij 500 za ævakanje

28

Vitamin D

64

Kalcij citrat plus vitamin D

29

Vitamin K1

65

Kalcij, magnezij plus cink

30

VM-75

66

Kompleks za æene

31

Antioksidativna zaπtita

68

Kangavites

32

Test intolerancije na hranu

69

L-Carnitine 1500 mg

34

Kiselo - luænata uravnoteæenost

70

L-glutamin

35

71

Lecitin

36

Prehrana koja ima protuupalni uËinak

1


S O L G A R

O Solgaru

F

armaceuti Nat Colby i Mike Goldfarb te lijeËnik Carl Zoll bili su suradnici i dobri znanstvenici, a i struËni stavovi bili su im istovjetni. ZajedniËki postulati bili su im da - PREHRANA IMA KLJU»NU ULOGU U O»UVANJU ZDRAVLJA, te da su vitamini i minerali nuæno potrebiti za opÊe dobro stanje organizma. Tvrtku SOLGAR Vitamin & Herb osnovali su davne 1947. godine, a danas je ona vodeÊi autoritet u nutricionistiËkoj tehnologiji, znanosti i edukaciji. Od poËetka nisu slijedili modu, πto je odlika veÊine “instant” vitaminskih kompanija, nego su razvijali tehnologiju i inovativnost, a znanstvenim istraæivanjima u nutricionizmu definirali su proizvodnju. I tada i danas Solgarova je proizvodnja suvremena i avangardna po dizajnu i funkciji, zadovoljava najviπe standarde za strojeve, procedure, oËuvanje okoliπa i kontrolu kvalitete. Sva postrojenja za mijeπanje, tabletiranje i kapsuliranje opremljena su najsuvremenijim sistemima za filtriranje zraka i proËiπÊavanje vode koji osiguravaju da najviπa kvaliteta nije ugroæena niti u jednom trenutku tijekom proizvodnog procesa. Primjerice: biljni materijal za proizvodnju paæljivo se odabire meu samoniklim raslinjem iz prirode, ili je uzgojen na briæljivo njegovanim farmama. Odabire se svjeæe bilje, vrhunske kvalitete, strogo kontrolirane ËistoÊe koje se tretira posebnom smjesom antioksidansa pod imenom PhytO2x™ kako bi se oËuvala svjeæina biljnih sastojaka. Na taj naËin dobiva se prvoklasni biljni standardizirani proizvod sa svim sinergistiËkim i korisnim uËincima koje jedino priroda moæe dati. Solgar Gold Specifics paleta proizvoda predstavlja najviπi doseg nutricionistiËke znanosti u cjelini. Rezultat su revolucionarnih formulacija,

2

sinergistiËke mjeπavine vitamina, keliranih minerala, slobodnih aminokiselina, fitonutrijenata, snaænih antioksidansa i uËinkovitih, standardiziranih biljaka. Proizvodi ukljuËuju najsuvremenije inovativne sastojke. Svi Solgarovi dodaci prehrani sadræe paæljivo izbalansirane sastojke optimalnog uËinka, maksimalne iskoristivosti, s najmanje optereÊenja za organizam. Solgar je prvi u svijetu predstavio vegetarijanske kapsule i vegetarijanske meke æelatinske kapsule. Solgar nastoji iz svojih inovativnih formulacija πto je viπe moguÊe izbaciti alergene. Gotovo su svi proizvodi bez πeÊera, soli, πkroba, kvasca, kukuruza, soje, pπenice i glutena, a niti jedan ne sadræi konzervanse, umjetne boje ni umjetne okuse. Solgar proizvodi ne testiraju se na æivotinjama. I πto reÊi uz sve osvojene nagrade: Nutri-Nano Co-Q10 u 2008. godini - najbolji vitaminsko mineralni proizvod, pa Solgar 2007. - najbolji vitaminski proizvoaË, VM-75 najbolji dodatak prehrani u 2006., 2002. godine Fish Oil - najbolji dodatak u prehrani ribljim uljima... I tako niz godina, uz niz priznanja, SOLGAR dodaci prehrani dræe visoko mjesto u nutricionistiËkoj ponudi i prava su perjanica “dobrog zalogaja” u vitaminizaciji.


S O L G A R

NaËela odgovarajuÊe prehrane 1 Dan zapoËnite uzimanjem svjeæeg voÊa. Zaπto? Zato da se u organizam unesu svjeæi enzimi i omoguÊi kvalitetna probava uzetih prehrambenih namirnica tijekom dana. VoÊe valja jesti kao prvi jutarnji obrok, a tijekom dana sat vremena prije ruËka ili veËere i tri sata nakon ruËka, zato πto je voÊe izuzetno lako probavljiva namirnica koja uzeta netom nakon jela trune u organizmu. Nutriciolozi, osim toga, savjetuju da u istom obroku ne jedemo voÊe razliËitih skupina - dakle da ne jedemo zajedno kiselo ili polukiselo voÊe sa slatkim voÊem. Primjerice, bananu ili dinju ne treba jesti s kivijem ili kivi s avokadom. “Jedna jabuka na dan, bolest iz kuÊe van” stara je izreka. Stoga, jedite jabuke. Njihov je blagotvoran uËinak mnogostruk: osim πto Ëiste zube, jabuke jaËaju probavu, blagotvorno djeluju na sniæenje masnoÊa i optimaliziraju njihove razine. 2 Svakodnevno konzumirajte prirodne sokove od voÊa i povrÊa. Zaπto? Svjeæe iscijeen sok voÊa i povrÊa bez dodanih kemijskih tvari (aditiva, konzervansa...) snaæna je potpora snazi imuniteta i kvaliteti zdravlja uopÊe. Takav prirodni svjeæi sok, uz dodanu jednu ælicu dobrog meda kontroliranog porijekla, pravi je nektar koji obiluje vitaminima, mineralima i fitotvarima, snaænog zaπtitnog uËinka te poæeljan energetski bogat obrok.

3 Koncentrirane ugljikohidrate - tijesto, riæu i krumpir ne jedite zajedno s koncentriranim bjelanËevinama - mesom, peradi i ribom. Zaπto? Koncentrirani ugljikohidrati u sustavu probavljanja hrane traæe luænati medij, a koncentrirane bjelanËevine trebaju kiseli medij. Uzeti zajedno u istom obroku poniπtavaju se, a da ih organizam ne iskoristi, πto “vodi” organizam u kiselost. Stoga tijesto, riæu i krumpir jedite s obiljem svjeæeg povrÊa, a meso, perad i ribu takoer uz svjeæe povrÊe ili variva. 4 Ne izgladnjujte se i ne preskaËite obroke. Zaπto? Preskakanje obroka obiËno vodi u prejedanje pri prvom slijedeÊem obroku, a istovremeno usporava metabolizam. Kako je naπ organizam poput motora s unutarnjim sagorijevanjem, zamislite svoj auto o kojem besprijekorno skrbite, da radi bez benzina i ulja. Odmah bi se “zaribao” motor! Tako je i s naπim tijelom - valja ga pravilno hraniti. 5 Pijte minimum 8 Ëaπa vode dnevno. Zaπto? Voda Ëini 70% naπeg tijela, 85% krvi, 80% mozga, 70% miπiÊa, 22% kosti i primjerice 10% zuba! Redovit unos vode pridonosi filtriranju toksiËnih tvari iz organizma, smanjenju masnih naslaga, reguliranju tjelesne temperature, odræa3


S O L G A R

vanju tonusa miπiÊa i boljem elasticitetu koæe. Ponekad je osjeÊaj gladi znak da nam zapravo nedostaje tekuÊine. Pijenje vode treba postati navika, jer æe je znak da je dehidracija veÊ nastupila. »ak i mala dehidracija od 2% moæe umanjiti πportski nastup i do 20%, a dugoroËno utjeËe na krvni tlak, cirkulaciju i probavu. Svoju tjelesnu teæinu podijelite sa 8 i dobiti Êete broj Ëaπa od 2 dcl, koliko bi trebalo dnevno popiti vode. »esto se postavlja pitanje da li piti vodu tijekom jela ili ne? Voda se moæe piti tijekom jela, Ëak i onda kada ste na restriktivnim dijetama. Vaæno je izbjegavati i ne piti gazirana, zaslaena i aromatizirana piÊa i vodu, kao ni alkohol, jer sadræe previπe kalorija. »aπa vode ispuniti Êe æeludac i bræe Êete osjetiti sitost! Stoga kada vam se javi glad izmeu obroka, popijte Ëaπu vode i umjesto cijele Ëokolade pojedite samo komadiÊ. Neki struËnjaci za prehranu savjetuju da se odmah nakon buenja popije Ëaπa izvorske vode s neπto limuna ili Ëista voda sobne temperature. Na taj se naËin, odmah nakon buenja, organizam osvjeæava unosom nuæno potrebnih elektrolita (soli) koje izvorska voda prirodno sadræi. I ne manje vaæno - uzimanje vode ujutro na prazan æeludac potiËe probavu i dobru stolicu. Dnevno pijte minimalno onoliko vode koliko ste je tijekom dana izluËili!

7 Svaki dan jedite izbalansirane (bioloπki uËinkovite) dnevne obroke. Zaπto? Da bi u organizam putem 5-6 dnevno programiranih obroka unijeli sve nuæno potrebne hranjive tvari: bjelanËevine, ugljikohidrate, nezasiÊene i esencijalne masti, vodu, vitamine i minerale, fitotvari i antioksidanse. 8 Izostavite uporabu bijelog braπna, bijelog πeÊera i bijelog griza. Zaπto? Visoko rafinirane æitarice, bijelo pecivo, kruh i tjestenina osloboeni su veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari koje je nuæno unijeti u organizam kao funkcionalne namirnice. Bijelom braπnu nedostaje hranjivih sastojaka, a zastraπujuÊi je podatak da je bijeli kruh bijele boje zato πto braπno od kojega je napravljen sadræi kemijske izbjeljivaËe! ©eÊer, dakako, ima i svoju gorku stranu. Naime, proces rafiniranja osiromaπuje πeÊer i liπava ga hranjivih sastojaka koje prirodno sadræi. Ne manje vaæno - smei πeÊer nije puno zdraviji, on nastaje iz bijelog i razlikuje se od njega svega 1%. Stoga koristite prirodni med poznatog porijekla. 9

6 Vodu kao i svaku drugu tekuÊinu (sok, Ëaj i sl.) valja piti u malim gutljajima. Zaπto? Zato jer naπ æeludac ima vrlo ograniËenu moguÊnost primanja namirnica, pa i vode. Ukoliko na iskap (na “eks”) uzmemo pretjeranu koliËinu vode ili nekog napitka, ta Êe tekuÊina naprosto “protrËati” kroz naπ organizam i pojaËati uriniranje, a poæeljne hidratacije tijela neÊe ni biti. 4

Uzimanje slastica i slatkiπa svedite na minimum. Zaπto? Slastice za probavljanje “kradu” minerale iz zaliha kostiju i zuba, zakiseljuju organizam i oπteÊuju lokomotorni sustav (skelet) i zube. Moæemo ponekad pojesti 1-2 palaËinke, 1-2 πtrudle ili komadiÊ tamne Ëokolade, ali to nikako ne smije biti stalno i puno. Prava mjera posebice je vaæno naËelo kod uzimanja slastica.


S O L G A R

10 Uzimanje soli svedite na minimum ili pravu mjeru. Zaπto? Soli poæeljne za organizam uzimamo i kroz namirnice, poglavito putem povrÊa. Zato i ne treba pretjerivati sa soljenjem. Svaki viπak soli u organizmu traæi i viπe tekuÊine te tako vodi organizam u disbalans. Valja upamtiti: Ëetvrtina soli koja se unosi u organizam je sol skrivena u gotovim, procesuiranim namirnicama. I joπ neπto - Ëovjek danas uzima soli desetak puta viπe od svojih predaka. 11 U pripremanju jela koristite iskljuËivo hladno preπana ulja. Zaπto? Zato πto su upravo ta ulja poput maslinovog, sjajan izvor nezasiÊenih masnih kiselina, uljnih vitamina i minerala nuæno potrebnih organizmu, te s odliËnim omjerom nezasiÊenih i esencijalnih masnih kiselina u svom sastavu. I ne manje vaæno, izvor su skvalena - snaænog antioksidansa uËinkovitog u zaπtiti organizma! 12 Konzumirajte dovoljno vlakana iz razliËitih izvora, ali ne viπe od 25 g dnevno. Jedite riæu, tjesteninu, voÊe i povrÊe, cjelovite æitarice i grahorice. Zaπto? Vlakna (balastne tvari) πtite srËani miπiÊ, probavni sustav Ëine zdravim, odræavaju optimalnu tjelesnu teæinu i poæeljne razine kolesterola, sprjeËavaju pojavu visokog krvnog tlaka i dijabetesa, oboljenje vena i crijeva, a imaju i antioksidativan uËinak! 13 Jedite πto viπe svjeæe (ne zamrznute)

hrane iz naπeg podneblja, uzgojene prirodno, bez pesticida i umjetnog gnojiva. Zaπto? Nutricionisti su davno doπli do saznanja da naπ organizam æeli i treba hranu svog podneblja, hranu od tamo gdje smo se rodili, odrasli i gdje æivimo. Stanice naπeg organizma takvu hranu prepoznaju, pa u tom sluËaju moæemo govoriti o 100% bioloπki uËinkovitoj hrani koju naπ organizam u potpunosti i bez nusprodukata iskoriπtava. I ne manje vaæno - hrana uzgojena u staklenicima koriπtenjem pesticida i umjetnih gnojiva osloboena je veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari, nuæno potrebnih organizmu za izgradnju i sve fizioloπke procese te oslobaanje energije. 14 Pijte svjeæe, a ne dugotrajno mlijeko i uzimajte fermentirane mlijeËne proizvode. Zaπto? Zato πto trajno mlijeko, da bi trajalo 6 ili 12 mjeseci, sadræi bezbroj kemijskih dodataka aditiva, konzervansa, stabilizatora itd. Fermentirani mlijeËni proizvodi su poæeljna hrana za oËuvanje zdravog bakterijskog miljea crijeva i dobre crijevne mikroflore koja Êe osigurati kvalitetnu probavu i optimalnu iskoristivost hranjivih tvari te osnaæiti imunosni (obrambeni) sustav. Pro- i prebiotici obogaÊeni inulinom poæeljni su u svakodnevnoj prehrani! 15 Jedite ribu 2-3 puta tjedno. Zaπto? Riba je bez kolagena - njezino meso nema opni, pa je izuzetno lako probavljiva bjelanËevina koja neÊe opteretiti rad probavnog sustava. Riba i riblje ulje kao sjajan izvor dugolanËa5


S O L G A R

nih masnih kiselina πtite arterije od oπteÊenja, reduciraju razinu masnoÊa u krvi, snizuju πtetni kolesterol, πtite srce, djeluju protuupalno, ublaæavaju simptome migrene, jaËaju mentalnu energiju, a obrambeni sustav Ëine snaænim i kvalitetnim. 16 Jedite ugljikohidrate punog zrna od tzv. cjelovitih æitarica. Zaπto? Cjelovito zrno s ovojnicom (neoljuπteno) zadræalo je hranjivost i antioksidativni uËinak. Proantocijanidini kao moÊni antioksidansi sadræani u ovojnicama zrnovlja snaæno πtite organizam u svim fazama mentalnih i fiziËkih napora. Zob i jeËam sjajan su izvor beta glukana, polisaharida uËinkovita u jaËanju obrambenog sustava. Stoga jedite kaπe od zobi i jeËma kada god je to moguÊe. Vaæno je znati da osim toga, primjerice, bijeli kruh peËen u obliku (plehu) ima znatno veÊu kalorijsku vrijednost od kruha cjelovita zrna, poput raæenog ili kukuruznog, jer sadræi viπe masti, kvasca i aditiva. 17 Svaki dan jedite po moguÊnosti svjeæe pripremljene obroke, a izbjegavajte uzimanje gotove i polugotove hrane i njihovo podgrijavanje. Zaπto? Zato πto niti jedna hrana neÊe zadræati sve vaæne hranjive tvari i nuæno potrebne vitamine i minerale ako se zamrzava, odmrzava ili podgrijava. Radi se o vrlo nestabilnim tvarima koje se skladiπtenjem, pripremanjem i podgrijavanjem gube iz namirnica. Svjeæe pripremljeni obroci zadræat Êe veÊinu æivotno vaænih tvari i omoguÊiti njihov maksimalan unos u organizam. 6

18 Umjesto crne kave i alkoholnih napitaka pijte Ëajeve. Zaπto? Pretjerane koliËine crne kave vode organizam u kiselost i imaju diuretiËki uËinak. To znaËi da potiËu na prekomjerno uriniranje i energetski iscrpljuju. Alkoholni napitci u veÊim koliËinama su tzv. prazne kalorije koje “uzimaju” energiju za svoj metabolizam, a nas odvode u dehidriranost i kiselost, te nam smanjuju energetski potencijal. Iznimno to mogu biti jedna do dvije Ëaπe dobrog vina, ali upravo to, a ne viπe. PreporuËujemo Ëajeve: mentu, koprivu, ËiËak, brπljan i zeleni Ëaj koji pospjeπuju metabolizam hrane i detoksiciraju jetru i guπteraËu. 19 Vodite raËuna o tome kada i zaπto jedete. Zaπto? RuËak ili neki obilniji obrok valja uzeti 3-4 sata prije treninga ili natjecanja. Jednako tako je vaæno veËerati 3-4 sata prije spavanja, kako ne bi opteretili probavu i time onemoguÊili kvalitetno spavanje. Naπ je organizam fini motor s unutarnjim sagorijevanjem koji registrira svaki uzeti obrok. Opteretimo li ga neposredno prije spavanja veÊom koliËinom hrane, radit Êe tijekom noÊi pretjerano, a odmah nakon buenja osjetit Êemo glad i æelju za jelom! Nastojte jesti svaki dan u isto vrijeme. 20 Vrlo je vaæno pravilno programirati uzimanje namirnica u dnevnim obrocima. Zaπto? Ukoliko nam je cijeli dan pretrpan progra-


S O L G A R

mom rada, doruËak i ruËak Êemo koncipirati na osnovi ugljikohidratnih namirnica. Naime, ugljikohidrati imaju znatno manje molekule i bræe dostavljaju kisik i nuæno potrebnu energiju, za razliku od bjelanËevina koje valja razgraditi. Valja upamtiti da su voÊe i povrÊe izvor poæeljnih ugljikohidrata! BjelanËevine, ribu, perad i meso treba uzeti kao veËernji obrok, u vrijeme odmora, kada viπe nismo posebno aktivni i kada ima dovoljno vremena za kvalitetno probavljanje bjelanËevina. 21 Upamtite - kada niste mentalno i fiziËki aktivni ne jedite obilje ugljikohidrata. Zaπto? Hrana ima hormonalni uËinak - poznato je da ugljikohidrati (slastice, kruh, tjestenina, riæa...) oslobaaju hormon inzulin koji πeÊere iz krvi prenosi u ostale organe tijela kao nuæno potrebno gorivo. Ukoliko se odmaramo i nismo mentalno i fiziËki aktivni neiskoriπteni πeÊeri taloæit Êe se kao trigliceridi u vidu πtetnog plaka u krvoæilnom sustavu. 22 Bavite se tjelesnom aktivnoπÊu - πportom. Zaπto? Tri puta tjedno bavite se πportovima izdræljivosti - trËite, plivajte, vozite bicikl po 20 minuta te uËinkovito jaËajte cirkulaciju i protok krvi, kao i metabolizam vaπih stanica. Potom se istuπirajte naizmjenice toplom i hladnom vodom, ili tuπirajte samo noge tri minute toplom, a potom trideset sekundi hladnom vodom, ponavljajuÊi to nekoliko puta. Izuzetno je vaæno svakodnevno biti tjelesno aktivan - pjeπaËiti, plivati, gimnasticirati... Tjelesna aktivnost donosi niz pozitivnih rezultata: jaËa tonus miπiÊa, poboljπava protok krvi, doprinosi boljoj iskoristivosti osloboene energije, a snagu i izdræljivost organizma diæe na viπe razine, poboljπa-

va metabolizam uzete hrane i njezin optimalan uËinak na organizam, otklanja nakupljene toksine i nusprodukte iz organizma, oslobaa od fiziËkog i mentalnog stresa. Odradite svoj dnevni program tjelovjeæbe i kada ste najumorniji - korist za Vaπ organizam biti Êe mnogostruka! 23 Spavajte redovito, minimalno 7 sati. Zaπto? San je najbolja hrana za organizam i uspjeπno vraÊa tijelo u ravnoteæu. Odmor i san zovemo i tihi trening, jer se tada obnavljaju stanice tijela i tijelo prolazi kroz fazu razvoja. Ako ste u prilici odspavajte nakratko i tijekom dana, a ukoliko imate problema s nesanicom pomoÊi Êe vam prirodna sredstva poput hmelja i valerijane, te lavande pod jastukom. Probudite li se pak tijekom noÊi, istuπirajte se hladnom vodom i vratite u krevet. I ono najvaænije πto valja upamtiti: • jesti treba raznovrsno i s pravom mjerom na taj naËin u organizam Êete unijeti veÊinu æivotno vaænih hranjivih tvari te Êete, prije svega, izgraditi i odræati zdravlje; • svaki obrok treba pripremati s ljubavlju; • trebali biste nastojati jesti okruæeni osobama koje volite. Ukoliko jedete sami, ne svaajte se niti u mislima s muæem, æenom, roditeljima, djecom, prijateljima... Jedite u miru i s ljubavlju. Ukoliko jedete u miru, hranu skuhanu s ljubavlju, ta Êe hrana imati optimalan uËinak na Vaπ organizam; • svako bavljenje πportom (veliki rad) izuzetan je fiziËki i mentalni napor, pa stoga odgovarajuÊom prehranom zaπtitite organizam od svih oπteÊenja fiziËkog i mentalnog stresa kako bi kraj natjecateljske (radne) godine, a sutra i svoje πportske (æivotne) karijere, doËekali zdravi. 7


S O L G A R

ABC Dophilus oæda niste znali da od samog roenja utjeM Ëemo na kulture bakterija u probavnom sustavu djeteta. Primjerice, djeca roena carskim rezom imaju drugaËiju “populaciju” bakterija u stolici nego bebe roene prirodnim porodom, i to veÊ unutar tjedan dana nakon poroda. Stoga su i vaπe odluke na samom poËetku djetetova æivota vrlo vaæne za bakterijske kulture koje Êe nositi u organizmu. Zadnjih godina struËnjaci prouËavaju i utjecaj na pojavu i tegobe kolika kod beba. Sve viπe lijeËnika djeci preporuËuje probiotike s obzirom da imaju snaæan imunoloπki odgovor na velik broj tegoba kod djece. Naime, u crijevnom sustavu nalazi se oko 80% svih imunoloπkih stanica izuzetno vaænih za tzv. primarnu imunoloπku zaπtitu. Zdrava crijevna mikroflora kao zaπtitna barijera Ëini prvi “obrambeni” πtit od πtetnih mikroorganizama. Primjerice, kod djece probiotici mogu pomoÊi u lijeËenju akutnog proljeva ili kao preventivna mjera od proljeva u situaciji kada dijete uzima antibiotik, zatim, u stanjima od alergijske astme do atopijskog dermatitisa ili neurodermatitisa (uz ostalu terapiju) kako bi uravnoteæili, osnaæili i unaprijedili bakterijski milje crijeva i imunitet digli na viπu razinu.

AKTIVNI SASTOJCI:

ProbiotiËke kulture u prahu od toga: B. lactis, BB-12

S. thermophilus, TH-4

B. infantis, BB-02

* preporuËeni dnevni unos

8

S obzirom da samim roenjem nemaju razvijen bakterijski milje crijeva, djeci je potrebito nadopunjavati prehranu probioticima veÊ od najranije dobi. ProbiotiËke kulture danas se dodaju mnogobrojnim namirnicama, pa i baby formulama za dohranu. Probiotici su poæeljne, dobre bakterije koje u organizam moæemo unijeti putem nekih namirnica kao πto je npr. probiotiËki jogurt. Solgar ABC Dophilus namijenjen je probiotiËkoj terapiji djece, ali nije nadomjestak ili zamjena uravnoteæenoj prehrani. Prije upotrebe valja se savjetovati s lijeËinkom ili ljekarnikom. PreporuËene dnevne doze ne smiju se prekoraËiti. Treba omoguÊiti da uravnoteæenom prehranom, samo uz opravdanu i potrebitu nadopunu ABC Dophilusom, dijete razvija svoj bakterijski milje u crijevima i snagu svog imuniteta.

VALJA UPAMTITI:

U 1/2 » A J N E Æ L I » I C E ( 1,5 g)

350 milijuna æivih mikroorganizama (3,5 E+8 cfu) 350 milijuna æivih mikroorganizama (3,5 E+8 cfu) 350 milijuna æivih mikroorganizama (3,5 E+8 cfu)

RDA* %

-

-

-


S O L G A R

Acetyl L-carnitine rlo Ëesto, gotovo svakodnevno moæemo Ëuti V “sve poËinje u glavi “ ili “sve je to pitanje glave” i niz takvih konstatacija. Glava tj. mozak

fosfolipida kardiolipina (vaænog Ëimbenika za pravilan rad i produkciju energije stanica).

vrlo je bitan. Sva zbivanja, emocije, poruke, pamÊenje sve je to stvar dobrog stanja mozga. RijeË je o organu koji kao i srce radi non-stop. Za mozak nema odmora. Mozak je posebice senzibiliziran na stresna stanja i razne toksicitete (cigarete, okoliπ, pesticide, lijekove). Posljedice takvih negativnih uticaja na njega najbolje se oËituju u kratkoroËnoj i dugoroËnoj memoriji. Gubitak pamÊenja je nesposobnost da se zapamte dogaaji u bliæoj ili daljoj proπlosti. Uz mnogobrojne Ëimbenike koji uzrokuju smanjenje kapaciteta memorije i dobrog rada mozga, kao πto je loπa ili neodgovarajuÊa prehrana, gubljenje pamÊenja je znak i procesa starenja. Acetil L-karnitin u mnogome moæe unaprijediti memoriju i mentalnu svjeæinu, posebice kod osoba treÊe dobi. Starenje, senilna demencija i depresija mogu biti manje tegobni pravovremenim uzimanjem acetil L-karnitina. Dodatak acetilne grupe L-karnitinu mali je korak u strukturalnoj promjeni L-karnitina, ali veliki korak u metaboliËkom i funkcionalnom uËinku. Poznato je da je acetilna grupa sastavni dio procesa stvaranja acetilkolina, vaænog neurotransmitera u mozgu i perifernom æivËanom sustavu, zasluænog za budnost, svjeæinu i dobar rad mozga. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila snaænu potporu acetil-L-karnitina dobroj mentalnoj kondiciji i zdravlju mozga, ukljuËujuÊi snagu pamÊenja i svjeæinu mozga, te uËinkovitu potporu visokoj razini emocija i dobrog ponaπanja. Valja reÊi da acetil L-karnitin svojim neuroprotektivnim uËinkom smanjuje tegobe dijabetiËke neuropatije, pa je dobro doπao za smanjenje tegoba dijabetiËara. Acetil L-karnitin starenje moæe usporiti, a sam proces starenja uËiniti podnoπljivijim, jer je djelotvoran na mitohondijskoj razini stanica, aktivno sudjelujuÊi u obnavljanju

KORISNO JE UPAMTITI:

A K T I V N I S AJE STO JCI: KORISNO ZNATI

Acetil-L-karnitin

svi kojima treba viπe energije, snage i izdræljivosti posegnut Êe za Acetyl L-carnitineom, jer aktivno metabolizira uzete ugljikohidrate i topi πtetne masti na proteinskoj matrici stanica. Vaæno je napomenuti da se kao support energiji uzima iskljuËivo kada smo mentalno i fiziËki aktivni, a nikako stoga πto ga uzima neki prijatelj ili susjed.

I NE MANJE VAÆNO: glede uzimanja Acetyl Lcarnitinea za poboljπanje snage mozga, pamÊenja i svjeæinu moædanih stanica sluπat Êemo lijeËnika. On je taj koji Êe u dogovoru s farmaceutom i pacijentom odrediti dozu i vrijeme uzimanja. Jednako tako, kada je u pitanju skidanje suviπnih kilograma valja se najprije konzultirati s lijeËnikom, nutricionistom i farmaceutom o vremenu, dozi i naËinu konzumiranja.

U 1 KAPSULI

RDA* %

250 mg

-

* preporuËeni dnevni unos

9


S O L G A R

Advanced Multi-Billion Dophilus udi oslabljenog imuniteta ili s vidljivim teLJ gobama zdravlja koæe poput alergija, Ëesto ni ne pomiπljaju da neπto nije u redu sa zdravljem njihovih crijeva. Znate li da se Ëak 70% imunosnih stanica nalazi u crijevima? OpÊa slabost, slab apetit, infekcije, problemi s koæom i alergijama, nadutost, opstipacija (zatvor), dijareja - simptomi su koji jasno ukazuju na disbakteriozu tj. naruπen bakterijski milje crijeva. Poznati su Ëimbenici koji mogu biti uzrok naruπenosti ili poremeÊaja crijevne flore. To su prije svega lijekovi - antibiotici, kemoterapeutici, antituberkulostatici, antibaby pilule... zatim okoliπ, neodgovarajuÊa prehrana, infekcije, alergije, mikroorganizmi, starenje, stres... Stoga je danas u doba brze, neodgovarajuÊe prehrane, prehrane s nogu i u prolazu, Ëestih stresnih situacija, zagaenosti okoliπa i sve viπe alergijskih reakcija glavno pitanje - kako brzo i uËinkovito obnoviti prirodnu crijevnu mikrofloru? Gotovo da je nuæna svakodnevna konzumacija probiotika i probiotiËkih kultura da bi se crijevima i tijelu vratili dobro zdravlje i snaga imuniteta. Istraæivanja pokazuju da svakodnevna nadopuna probiotiËkim kulturama snaæno AKTIVNI SASTOJCI:

ProbiotiËke kulture u prahu od toga: L. acidophilus, LA-5®

B. lactis, BB-12®

L. paracasei, L. Casei 431®

L. rhamnosus GG, LGG®

* preporuËeni dnevni unos

10

utjeËe na dobro zdravlje. Samo se na takav naËin moæe optimalizirati ravnoteæa crijevne mikroflore i uËiniti da poæeljne, dobre bakterije prevladaju loπe. Kod zdravog Ëovjeka bakterijski milje crijeva Ëini 85% dobrih i 15% tzv. loπih bakterija. Samo zdrava crijevna mikroflora izluËuje enzime nuæno potrebite dobroj probavi i zdravlju, omoguÊuje sintezu i produkciju vitamina K i B, te opskrbu crijevne sluznice hranjivim tvarima poput kalcija, æeljeza i drugih minerala. I ne manje vaæno - samo zdrava crijevna mikroflora znaËi snaæan imunitet i stimulaciju imunosnog sustava aktivacijom makrofaga, izluËivanjem sekretornih limfocita i dr. poznati su mnogobrojni ljekoviti uËinci probiotika - jaËanje prirodne barijere (protumikrobni uËinak); imunomodulacijski uËinak; unapreenje tolerancije na laktozu, unapreenje peristaltike crijeva, smanjenje razine kolesterola, poveÊanje apsorpcije potrebitih minerala... I ne manje vaæno - probiotici nemaju “blic” uËinak i valja ih uzimati svakodnevno u dogovorenim koliËinama.

VALJA UPAMTITI:

U 1 KAPSULI

RDA* %

1,25 milijardi æivih mikroorganizama (1,25 E+9 cfu) 1,25 milijardi æivih mikroorganizama (1,25 E+9 cfu) 1,25 milijardi æivih mikroorganizama (1,25 E+9 cfu) 1, 25 milijardi æivih mikroorganizama (1,25 E+9 cfu)

-

-

-

-


S O L G A R

Advanced Antioxidant Formula anaπnji naËin i stil æivota, brzi ritam i nemoguÊnost da svaki dan jedemo svjeæe skuhane D obroke u miru i bez optereÊenja, Ëesto dovode organizam u stanje stresa ili korozivnih oπteÊenja. Razlog tomu su slobodni radikali - molekule koje se javljaju u naπem tijelu sa svakim udahom zagaenog zraka, a povezane su s otprilike 60 bolesti i starenjem. Za razliku od stabilne molekule u kojoj je svaki atom okruæen s parom elektrona, slobodni radikal nosi nespareni elektron te ima jak nagon da se spari. Kraom elektrona (sparivanjem), pokreÊe lanËanu reakciju koja potiËe pustoπenje stanica, jeduÊi membrane i uniπtavajuÊi genetski materijal. Solgar nudi uËinkovitu formulaciju antioksidativnih zaπtitnih tvari koje snaæno neutraliziraju i umanjuju oksidaciju tkiva i stanica. Formulacija sadræi vitamine poznatog antioksidativnog uËinka - A, C, E, prirodne karotenoide, cink, selen, bakar i mangan, elemente u tragovima - glavne sastojke SOD (superoksid dismutaze), pri Ëemu mitoAKTIVNI SASTOJCI:

hondrijska SOD sadræi mangan, a citoplazmatska bakar i cink. Tu je i glutation koji u zajednici sa selenom Ëini enzim glutation peroksidazu. SOD i glutation peroksidaza uz glutation transferazu najsnaænija su interstaniËna zaπtita naπeg organizma u obrani od πtetnih korozivnih procesa izazvanih fiziËkim i psihiËkim stresom. Advanced Antioxidant Formula obogaÊena je i ekstraktom zelenog Ëaja i prahom crvenog vina koji obiluju polifenolima, piknogenolom - antioksidansom iz obitelji proantocijanidina, ekstraktom sikavice, ginka, alge spiruline i drugim biljnim dodacima zbog Ëega je izvrsna protuteæa uæurbanom, stresnom naËinu æivota. NAMJENA:

• svima koji jedu “s nogu” i “u prolazu” • osobama na restriktivnim ili kliniËkim dijetama • poslovnim ljudima, menadæerima • osobama svakodnevno izloæenim stresu • πportaπima i osobama izloæenim fiziËkim i psihiËkim optereÊenjima.

U 1 KAPSULI

RDA* %

Vitamin C 250 mg Vitamin E 100 i.j. = 67 mg L-cistein 50 mg Taurin 25 mg Antioksidansi iz hrane (ekstrakt listova zelenog 25 mg Ëaja u prahu, prah crvenog vina i piknogenol) Biljna osnova u prahu (alga spirulina, ekstrakt listo- 25 mg va ginka, ekstrakt sikavice, ekstrakt gotu kole) Ekstrakt ploda πipka u prahu 13 mg L-glutation 12,5 mg Smjesa tokoferola 10 mg Cink 5 mg Vitamin B2 3 mg Prirodni beta-karoten 2,25 mg Sadræi ostale karotenoide 6 mcg Mangan 2 mg Bakar 500 mcg Vitamin A 376 mcg Selen 25 mcg

417 617 53 40 33 57 43 47 50

* preporuËeni dnevni unos

11


S O L G A R

Antioxidant Free Radical Modulators ntioksidansi su moÊni zaπtitnici organizma A u svim procesima fiziËkog i mentalnog stresa. Danas veÊ gotovo svi znaju za antioksidanse poput vitamina A, C, E, selena i cinka... Upravo se te mikronutrijente predstavlja kao πtit pred napadom fiziËkog i mentalnog stresa tj. nepovoljnog uËinka slobodnih radikala. No, Ëesto se zanemaruje da su slobodni radikali potrebni za odræanje æivota. ©toviπe, djelovanje kisika (koji je temelj æivota) moguÊe je samo ako se kisik pretvara u slobodne radikale. Slobodni radikal, za razliku od stabilne molekule u kojoj je svaki atom okruæen parom elektrona, nosi nespareni elektron s jakim nagonom za sparivanjem. Kraom elektrona iz “susjedstva” slobodni radikali pokreÊu lanËanu reakciju koja potiËe veliko pustoπenje stanica, jer jede njihove membrane i uniπtava genetski materijal. Tijelo ima razraenu strategiju za kontrolu korozivnih procesa poznatih pod imenom oksidacija, ali zaπtitnici nisu u potpunosti sigurni. Brojni stresovi - od puπenja do starenja, posebice tiha dugotrajna fiziËka i psihiËka optereÊenja mogu ubrzati oksidativna oπteÊenja. Nakon desetljeÊa istraæivanja zakljuËeno je da su biljna ulja bogata vitaminom E, citrus voÊe bogato vitaminom C, svo zeleno voÊe i povrÊe bogato luteinom, æuto voÊe i povrÊe bogato karotenima i karotenoidima, likopen iz rajËice te fenoli iz groæa - sjajna antioksidativna zaπtita

12

organizma. Ukoliko odaberemo voÊe i povrÊe kao sjajne antioksidativne izvore vitamina A, C, E, karotena, fenola i polifenola, obogatimo prehranu cinkom, selenom i bakrom - vaænim elementima u tragovima, te ekstraktima bilja i zaËina, uz biljna vlakna, to je moÊna formula za zaπtitu i unapreenje imuniteta i zdravlja opÊenito. GOLD SPECIFIC ANTIOXIDANT FREE RADICAL FORMULU PREPORU»AMO:

• • • • • • • • •

kod kod kod kod kod kod kod kod kod

nedovoljnog konzumiranja voÊa i povrÊa opÊenito loπe i/ili nedovoljne prehrane restriktivnih dijeta kliniËkih dijeta terapija zraËenja i kemoterapije loπeg imuniteta nedostatka sna i svjeæine depresije i loπe koncentracije Ëestih viroza i prehlada.


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C N-acetil-cistein (NAC) Vitamin E Alfa lipoiËna kiselina (ALA) Mjeπavina ekstrakata voÊa (jabuka, marelica/nektarina, treπnja, πljiva i πipak) u prahu Mijeπani tokoferoli Tokotrienoli (alfa, beta, gama, delta) Ekstrakt korijena kurkume u prahu Ekstrakt sjemenki ploda vinove loze Ekstrakt kore bora Ekstrakt borovnice u prahu Ekstrakt listova ginka Ekstrakt listova zelenog Ëaja Cink Prirodni beta-karoten Mijeπani kompleks karotenoida koji sadræi: Lutein Likopen Alfa-karoten Zeaksantin Selen Bakar

U 1 KAPSULI

RDA* %

100 50 50 i.j. = 33,5 15 12,5

mg mg mg mg mg

167 335 -

12 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5 1,5

mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg

33 25

mcg mcg mcg mcg mcg mcg

25 43

500 500 250 25 12,5 5

* preporuËeni dnevni unos

13


S O L G A R

Beta 1,3 glukani ako starimo primjeÊujemo da se sve teæe oduK piremo prehladi ili gripi, da smo podloæniji oboljevanju, naπa se svjeæina, snaga i energija smanjuju, koæa, kosa i nokti gube svoj sjaj, dobivamo na teæini i gubimo miπiÊni tonus. Nakon zrelosti polako i postupno gubimo snagu i integritet imuniteta, πto je signal da posegnemo za nekim od imunostimulatora - gotovih proizvoda uËinkovitih u podizanju razine i snage imuniteta. Naπe tijelo ima dvije vrlo vrijedne barijere prema bolestima Ëiji je zadatak pomoÊ u odræavanju optimalnog zdravlja - koæu i sluznicu ili mukoznu membranu. Koæa sprjeËava da razliËiti zagaivaËi i toksini uu u naπe tijelo, a unutar naπeg organizma nalazi se druga “koæa”, od mukoze koja ima istu zadaÊu. Mukozna membrana oblaæe sinuse, grlo, pluÊa, crijeva i druge unutarnje povrπine tijela, a sadræi antitijela, makrofage i druge tvari koje pomaæu u borbi protiv bakterija, virusa, gljivica i kvasca. StruËnjaci se slaæu da 80% svih patogenih tvari koje napadaju tijelo ulazi kroz mukozne povrπine. NajveÊu mukoznu povrπinu ima gastrointestinalni trakt gdje traje stalna borba s patogenima. Kada imuno-obrana oslabi, nastupaju bolesti. Beta glukan je polisaharid koji pokazuje iznimnu sposobnost aktivacije i modulacije imunoloπkog sustava. Peroralnim uzimanjem veæe se na povrπinu makrofaga i snaæno poveÊava njihov broj i aktivnost. Na taj nespecifiËan naËin, beta glukan pomaæe jaËanju obrambenih reakcija inicirajuÊi Ëitavu kompliciranu kaskadu dogaaja koji svi zajedno vode jakom imunosustavu. Beta 1,3 glukan na dva naËina snaæno podiæe razinu imuniteta: 1. potiËe stvaranje koπtane sræi, a time i proizvodnju leukocita i trombocita koji su prva crta obrane organizma; AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 TA B L E T I

Beta 1,3 glukani (iz staniËne stijenke prirodnog kvasca) * preporuËeni dnevni unos

14

200 mg

2. aktivira makrofage - stanice koje Ëine energetsku centralu imunoloπke aktivnosti pretvarajuÊi tijelo u snaæan obrambeni arsenal. OpÊe je poznato da sve stanice ukljuËene u imunoloπke reakcije nastaju iz matiËnih stanica koπtane sræi. Tu dolazi do izraæaja uËinak beta glukana koji potiËe stvaranje matiËnih stanica koπtane sræi, πto rezultira bræim dotokom novih imunocita u krvotok i u razliËite limfne organe u Ëitavom organizmu. BETA 1,3 GLUKAN OSOBITO JE U»INKOVIT KOD:

• svih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama i gljivicama • kroniËnih upala • autoimunih bolesti - lupusa, artritisa, ulceroznog kolitisa, psorijaze • sporog i slabog zacjeljivanja ozljeda • izloæenosti zraËenjima - UV, elektromagnetskim i sl. • ateroskleroze, jer smanjuje kolesterol, sprjeËava nastanak plaka... • smanjuje πtetne pojave zraËenja i kemoterapija.

RDA* %

-


S O L G A R

Biljni glukozamin/ MSM kompleks egenerativna oboljenja zglobova i kostiju D Ëeste su bolesti koje pogaaju velik broj stanovnika veÊ od 35-te godine starosti. Mnogobrojne institucije, struËnjaci i vlade ulaæu velike napore kako bi ta borba bila πto kvalitetnija i uËinkovitija. Hrskavica je dio zgloba koji oblaæe krajeve kostiju. Uniπtenje hrskavice, kao amortizera zglobova, uzrokuje trljanje kostiju jedne o drugu πto rezultira pojavom jakih bolova i ograniËenja pokreta. Mnogobrojni su razlozi i Ëimbenici koji uzrokuju pojavu degenerativnih oπteÊenja zglobova, a pretilost i viπak tjelesne teæine dodatno optereÊuju lokomotorni sustav. StruËnjaci kaæu da svaki kilogram viπka uzrokuje 3-5 kilograma dodatnog optereÊenja zglobova. Prema tome, 10 kilograma viπka tjelesne teæine znaËi 30-50 kilograma dodatnog optereÊenja zglobova! U riziËnoj su skupini i osobe sa sportskim ozljedama, ozljedama steËenim na poslu, osobe roene s oπteÊenjima, defektnom hrskavicom ili s malim defektima u naËinu na koji su spojeni zglobovi. Starenjem ti defekti mogu uzrokovati rano uniπtavanje hrskavice u zglobu. U procesu uniπtavanja moæe biti prisutna i upala s oslobaanjem enzima i znatno veÊim oπteÊenjima zgloba. Simptomi koji ukazuju na oπteÊenje zgloba vrlo su izraæeni: • bol u zglobovima za vrijeme i nakon kretanja • neugoda u zglobu prije i tijekom promjene vremena • oticanje i ukoËenost zglobova, posebice nakon kretanja

AKTIVNI SASTOJCI:

Glukozamin biljnog porijekla MSM Ekstrakt korijena umbira Ekstrakt kore bijele vrbe Vitamin C Mangan

U 1 TA B L E T I

500 333,33 36 33,33 33,33 1,67

mg mg mg mg mg mg

• koπtane izboËine na sredini ili na kraju zglobova prstiju i palca • gubitak fleksibilnosti zglobova. PODRU»JA KOJE TO STANJE UOBI»AJENO POGA–A SU:

• prsti - koπtani Ëvorovi mogu poveÊati zglobove na prstima stvarajuÊi pri tom kvrgave oblike. Prsti u toj fazi mogu biti osjetljivi, bolni i ukoËeni; • kraljeænica - izlizavanje (troπenje) diskova izmeu kraljeæaka moæe uzrokovati bol u leima i vratu, te ukoËenost; • zglobovi - koji su uporiπte teæine, te kukovi, koljena i stopala, najosjetljiviji su na degenerativne promjene. vjeæbanje, redukcija tjelesne teæine i uzimanje Solgar Biljnog glukozamin/ MSM kompleksa mogu smanjiti bol i uspostaviti izgubljenu funkciju zgloba. Tim sjajno komponiranim pripravkom biljnog glukozamina, obogaÊenim MSM-om, vitaminom C, manganom i biljnim ekstraktima, unaprijedit Êete i zaπtiti zdravlje zglobova i saËuvati pokretljivost, bez optereÊenja za lokomotorni sustav.

KORISNO JE ZNATI:

RDA* %

56 48

* preporuËeni dnevni unos

15


S O L G A R

Biotin iotin ili vitamin H je vitamin ljepote i svjeæiB ne. Topljiv je u vodi, ima kristalnu strukturu i nema boje kada se izdvoji. Dobri izvori vitamina H su æumanjac, kvasac, zob, oraπasti plodovi, iznutrice poput jetrica i bubrega, mlijeËna Ëokolada i veÊina povrÊa. Biotin je aktivni spoj koji uËinkovito sudjeluje u mnogim enzimatskim reakcijama i vaæna je karika Krebsova ciklusa. Sudjeluje u procesu oslobaanje energije iz glukoze. Biotin kao koenzim sudjeluje u sintezi masnih kiselina i purina u tijelu. Valja naglasiti i da sudjeluje u proizvodnji antitijela i podupire uËinkovitost imunosnog sustava. SIMPTOMI POMANJKANJA BIOTINA SU:

• • • • • • • •

gubitak apetita infekcija sluznica depresija nesanica bolovi u miπiÊima osip neugoda poveÊana razina kolesterola u krvi.

BIOTIN JE NAMIJENJEN:

• svima s pomanjkanjem biotina • osobama s oπteÊenom kosom, koæom i noktima • dijabetiËarima • osobama s tegobama dijabetiËke neuropatije • depresivcima • osobama s tegobama sna. KORISNO JE ZNATI: da bi zapamtili svu vaænost biotina kao esencijalnog koenzima, vaæno je naglasiti da su koenzimi relativno male organske molekule (male u odnosu na enzime) koje aktivno sudjeluju u enzimatski kataliziranoj reakciji. Oni mogu biti kovalentno vezani na enzim ili se nalaze u slobodnom stanju u otopini. I enzimi i koenzimi su nuæno potrebiti organizmu. Primjerice, ako je naπ organizam “motor s unutarnjim sagorijevanjem” onda su enzimi i koenzimi svjeÊice koje Êe uzete namirnice “zapaliti” tj. katalizirati, te pokrenuti metabolizam uzete hrane.

Poznato je da starije osobe, πportaπi i epileptiËari imaju niæe razine biotina u krvi te da bi trebali dodatno uzimati odreenu dnevnu dozu biotina.

AKTIVNI SASTOJCI:

Biotin * preporuËeni dnevni unos

16

U 1 TA B L E T I

RDA* %

300 mcg

200


S O L G A R

B-kompleks s vitaminom C je sjajan tim vitamina topivih u vodi koje je Tzamopotrebno stalno nadoknaivati jer ih organine moæe sam sintetizirati. NajuËinkovitiji su kada su svi zajedno. Imaju znaËajnu ulogu u svim metaboliËkim procesima i u procesima u samim stanicama. B1 primjerice, utjeËe na rad srediπnjeg æivËanog sustava. B2 je vaæan za metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina te za iskoriπtavanje hrane kao vaænog energetskog izvora. B3 se koristi u adjuvantnoj terapiji tegoba srËanokrvoæilnog sustava i hiperlipidemije. Nedostatak vitamina B6 oËituje se promjenama na koæi i æivËanom sustavu, a nuæan je za stvaranje crvenih krvnih stanica, jaËanje otpornosti organizma i sprjeËavanje preranog starenja. Najvaænija mu je funkcija sudjelovanje u enzimatskim reakcijama, stvaranje moædanih hormona i hemoglobina, te odræavanje homeostatiËke ravnoteæe iona natrija i kalija. B12 sudjeluje u stvaranju bjelanËevina, u metabolizmu masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Njegov nedostatak uzrokuje smanjenje sinteze DNA, pernicioznu anemiju, infekcije jezika, poremeÊaje u æivËanom sustavu, umor, razdraæljivost, gubitak apetita, proljev, probleme sa æelucem, cirkulacijom, moæe uzrokovati poremeÊaj menstruacije, neugodan zadah tijela, AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Pantotenska kiselina Vitamin B3 Inozitol Kolin Vitamin B2 Biljna osnova u prahu (alfalfa, ekstrakt acerole, kelp, perπin, potoËarka, πipak) Vitamin B1 Vitamin B6 Folna kiselina Vitamin B12 Biotin

neuritis, te utrnulost u rukama i nogama. Vitamin B9 ili folna kiselina, izoliran iz listova πpinata, vaæan je za razvoj tkiva i organskih sustava, posebice æivËanog, te DNA i RNA. U aktivnom obliku vaæan je za stvaranje neurotransmitera odgovornih za paænju, dobro pamÊenje i raspoloæenje. U ovom proizvodu kompleks B vitamina u kombinaciji je s vitaminom C koji podupire metabolizam bjelanËevina i izgradnju proteinskih struktura. VITAMINI B SKUPINE U»INKOVITI SU:

• za metaboliËke procese masti, ugljikohidrata i bjelanËevina • za pravilan rad æivËanog sustava • za adjuvantnu terapiju srËanokrvoæilnog sustava • kod poviπenih razina masti • za lijep izgled koæe i kvalitetu sluznice • za opuπtanje i dobro raspoloæenje. KORISNO JE ZNATI: vitamini B skupine ne debljaju i nemaju nikakvu kalorijsku vrijednost, kao uostalom ni svi ostali vitamini. Danaπnja suvremena tehnologija omoguÊuje proizvodnju vitamina bez soli, πeÊera i πkroba.

U 1 TA B L E T I

250 50 50 50 20,5 13 6,5

RDA* %

mg mg mg mg mg mg mg

416 833 278 812 -

5 mg 5 mg 50 mcg 12,5 mcg 12,5 mcg

357 250 25 1250 8

* preporuËeni dnevni unos

17


S O L G A R

Brusnica ekstrakt im netko spomene brusnicu sjetim se sluËaja » od prije nekoliko godina kada moja suradnica nije mogla zatrudnjeti zbog uËestale urinarne infekcije. Sugerirala sam joj uzimanje brusnice Ëime je urinarna infekcija bila rijeπena... Valja naglasiti da rijetko koja biljka ima tako snaæan prirodni antibiotski uËinak kao brusnica. Plodovi brusnice - sjajne, ljekovite biljke bogati su zaπtitnim tvarima, mineralima, vitaminom A, vitaminom C, kalijem i biljnim vlaknima. To je voÊe ameriËkih Indijanaca, a raste u moËvarnim podruËjima. Istraæivanja su pokazala mnogo blagotvornih uËinaka brusnice na organizam. Imaju i snaæni antioksidativan uËinak, πtite stanice od oksidacijskih oπteÊenja.

KORISNO JE ZNATI: tanini u brusnicama sprjeËavaju prianjanje bakterije E. coli (najËeπÊi uzroËnik infekcija mokraÊnog sustava) na stijenku mokraÊnog mjehura, te tako pospjeπuju njihovo izluËivanje. Brusnica pomaæe i kod Ëira na æelucu, te sprjeËava oπteÊenje i kvarenje zubi. Dakle, trebale bi ju uzimati osobe s preosjetljivim æelucem i one s loπom kvalitetom zubi. Naime, sastojak kojim obiluje brusnica sprjeËava stvaranje naslaga na zubima. I ne manje vaæno - brusnica je prirodni antibiotik snaænog antibakterijskog i antifungicidnog uËinka.

KADA KORISTITI BRUSNICU:

• kod urinarnih infekcija, kao samostalnu terapiju • kod viπih razina kolesterola • preventivno za sprjeËavanje moguÊe infekcije mokraÊnih kanala • u lijeËenju Helicobacter pylori • kod tegoba zubnog mesa i zuba • kod tegoba s vidom • kod viπih razina πeÊera (dijabetiËari) • kod Ëeste izloæenosti stresu • kao prevenciju srËano-krvoæilnih bolesti.

AKTIVNI SASTOJCI:

Prah koncentrata brusnice Vitamin C * preporuËeni dnevni unos

18

U 1 KAPSULI

RDA* %

400 mg 60 mg

100


S O L G A R

Cink kelat ink je izuzetno vaæan element u tragovima C koji sudjeluje u nizu metaboliËkih procesa, a kao sastavni dio preko 200 enzima nuæno je potrebit za metabolizam masti, bjelanËevina i ugljikohidrata. U zajednici s bakrom i manganom vaæan je sastojak SOD-a, superoksid-dizmutaze, snaænog antioksidativnog uËinka. Cink jaËa i potiËe imunosni sustav, ukljuËen je u stvaranje hormona timusa, te produkciju i aktivaciju leukocita, a ima i snaæno djelovanje u borbi protiv virusa, bakterija, alergena i kancerogenih tvari. Nedovoljan unos cinka moæe uzrokovati smanjenu otpornost organizma. Pomanjkanje cinka uzrokuje i koæne probleme buduÊi da se 20% tjelesnih rezervi cinka pohranjuje u koæi, pa ona vrlo brzo reagira na njegove nedovoljne razine. Iskustvo pokazuje da je cink vrlo uËinkovit u ËiπÊenju koæe i obnavljanju njenog zdravlja i ljepote. Cink potiËe i djelovanje enzima koji retinol pretvara u retinal, vaænog za stvaranje oËnih pigmenata. Vrlo je vaæan za pretvorbu linolne kiseline u gama linolensku kiselinu, nuæno potrebitu za balans masnoÊa u organizmu.

• zajedno s vitaminima A, B6, C i E kod alergija i bolesti koæe • kod tzv. senilne degeneracije oËne pjege • dijabetiËarima • muπkarcima, jer sudjeluje u regulaciji rada prostate i razvoju muπkih spolnih organa • za jaËanje imuniteta. KORISNO JE ZNATI: cink se apsorbira u crijevima, a iz organizma se odstranjuje izluËevinama æuËi i guπteraËe. Na poveÊani gubitak cinka iz organizma utjeËu dijabetes, dijaliza, diuretiËki lijekovi, neki lijekovi protiv artritisa, prekomjerno znojenje, oπteÊenje tkiva i stanica usljed bolesti bubrega te kod opekotina i koænih bolesti. Poznata je izreka da osobe koje brzo i vispreno misle imaju “previπe” cinka, jer cink igra vaænu ulogu u radu CNS.

CINK SE PREPORU»A:

• • • • • •

u lijeËenju akni kod srËanih tegoba kod Ëira na æelucu kod artritisa za ljepπi, bræi i kvalitetniji rast kose za unutarnje i vanjsko zarastanje rana

AKTIVNI SASTOJCI:

Cink

U 1 TA B L E T I

RDA* %

22 mg

147

* preporuËeni dnevni unos

19


S O L G A R

Diabetes formula - cimet i alfa lipoiËna kiselina esto puta su me prijatelji, susjedi i kolege pi» tali da su Ëuli kako cimet ima uËinka u terapiji dijabetesa. Drugi su, pak, pitali da li je moguÊe da im je u regulaciji πeÊera i tegoba dijabetesa pomogao kvasac? I jednima i drugima odgovarala sam - da, moguÊe je. Cimet je od davnine smatran sredstvom za jaËanje organizma, hranom za besmrtnike i eliksirom vjeËne mladosti. EteriËna ulja iz kore cimetovca pomaæu kod prehlada i kaπlja, probavnih smetnji i grËeva u æelucu, duπevnih napetosti i za tonifikaciju cijelog tijela. EteriËna ulja od lista cimetovca pomaæu u lijeËenju tegoba reumatizma i loπe cirkulacije, celulita, usporene probave, kolitisa i crijevnih infekcija. Znanstvena su istraæivanja pokazala da se uzimanjem meda i cimeta jaËa imunosni sustav organizma i πtiti ga od virusa i bakterija. Jedan od znaËajnih fitonutrijenata je i alfa lipoiËna kiselina koja sadræi sumpor, a nalazimo je u kvascu i jetri. Ima snaæan antioksidativan uËinak, dobro se apsorbira i iskoriπtava unutar stanica gdje je sposobna regenerirati glutation. Stoga, suplementacija lipoiËnom kiselinom rezultira poveÊanjem razina glutationa. To su dobri razlozi za koriπtenje te izvrsne kombinacije cimeta i lipoiËne kiseline, snaænog uËinka na iskoristivost glukoze u stanicama, posebice u stanjima inzulinske rezistencije poput metaboliËkog sindroma (sindrom X) i smanjene produkcije inzulina.

A K T I V N I S AJE STO JCI: KORISNO ZNATI

Ekstrakt kore cimeta Alfa lipoiËna kiselina * preporuËeni dnevni unos

20

svim osobama s dijabetesom vaæno je naglasiti da treba piti dovoljne koliËine vode, jer je voda otapalo za πeÊere. Tjelesnu teæinu treba podijeliti sa 8 da bi se dobio broj Ëaπa od 2 dcl koje treba popiti tijekom dana. Vodu valja piti uvijek u malim gutljajima, nikada ne na iskap! I ne manje vaæno - dijabetiËari su Ëesto na terapiji mnogobrojnim lijekovima, pa je vrlo vaæno organizam detoksicirati reæimom otklanjanja toksina i nusprodukata, te ga tako osloboditi πtetnih tvari. Osim toga, cimet uËinkovito snizuje razinu πtetnog kolesterola i optimalizira razine masti, πto je takoer vaæan segment u regulaciji dijabetesa. Moæe se reÊi da je cimet sjajan prirodni regulator dobrog zdravlja.

KORISNO JE ZNATI:

U 1 TA B L E T I

RDA* %

350 mg 150 mg

-


S O L G A R

Energy Modulators nergija je nuæno potrebita za sve procese odE rastanja, rada organizma i æivot u cjelini. Gotovo svi, od lijeËnika do nutricionista, pokuπavaju ukazati na potrebu za dovoljno odmora i sna, odgovarajuÊu prehranu i potrebite dodatke prehrani kako bi energetski potencijal organizma bio optimalan i odgovorio svim izazovima æivljenja. Danaπnji brzi ritam i Ëesto “sudaranje” s nedostatkom vremena ne ostavlja prostora za dobar odmor, pravilan redoslijed obroka i sve πto ukljuËuje oËuvanje zdravlja. Stoga se mnogi Ëesto æale da su umorni, pod stresom, da nemaju snage zavrπiti zapoËete zadaÊe i da im nedostaje svjeæine... Izvori stresa svuda su oko nas, a stresni dogaaji, pa i najbezazleniji poput guæve u prometu oduzimaju nepotrebno energiju i svjeæinu. Stres je i tjelesni napor poput dugog hodanja, duge voænje, noπenja teπkih predmeta, nagle temperaturne promjene, obilnog obroka ili previπe alkohola, nikotina i kofeina. Kada se “nagomila stres” Ëovjek se osjeÊa kroniËno umorno ili iscrpljeno, moæe patiti od nesanice ili prevelike potrebe za snom, izgubiti tek... Odavno je poznato da previπe stresa moæe umanjiti naπu energiju. Solgar nudi uËinkovitu formulu nutrijenata pod nazivom Energy Modulators koji u mnogome doprinose poveÊanju ukupne energije i smanjenju pojave stresa, umora i pada imuniteta. AmeriËki, korejski i sibirski ginseng kao glavni A K T I V N I S AJE STO JCI: KORISNO ZNATI

Kreatin monohidrat Standardizirani ekstrakt korijena korejskog ginsenga u prahu Standardizirani ekstrakt korijena ameriËkog ginsenga u prahu Standardizirani ekstrakt korijena sibirskog ginsenga u prahu Alfa lipoiËna kiselina Koenzim Q10 Vitamin B3 Vitamin B12

sastojci te Ëudesne kombinacije znaËajno podiæu snagu i izdræljivost, regulirajuÊi aktivnost nadbubreæne ælijezde. Alfa lipoiËna kiselina djelotvorno detoksicira jetru i omoguÊuje bolju iskoristivost obroka. Tu je i sveprisutan ubikvinon ili koencim Q10 koji potiËe oËuvanje staniËne energije i oËuvanje prehrane tkiva. Niacin, tj. vitamin B3 potiËe odræavanje poæeljnih razina staniËne energije (nikotinamid adenine dinukleotid) i snagu imuniteta. Koenzim Q10 podupire optimalnu iskoristivost glukoze u miπiÊima te maksimalnu iskoristivost masti i ugljikohidrata kao izvora energije (ATP). Vitamin B12 dobro Êe doÊi svakom tko æeli viπe mentalne snage i svjeæine, bolju budnost i memoriju, uz poæeljan utjecaj na iskoristivost masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. trudnice, dojilje i osobe na terapiji lijekovima trebaju se prije uzimanja konzultirati s lijeËnikom ili ljekarnikom. I ne manje vaæno - to nije preparat koji Êe zamijeniti dnevne obroke ili nadoknaditi manjak sna i odmora. RijeË je o pripravku koji Êe dobro doÊi i omoguÊiti da ne posustanete u danima pretjeranih radnih obveza i potrebe za malo viπe energije.

ZAPAMTITE:

U 1 TA B L E T I

RDA* %

125 mg 50 mg

-

50 mg

-

50 mg

-

30 mg 30 mg 12,5 mg 50 mcg

69 5000

* preporuËeni dnevni unos

21


S O L G A R

Evening Primrose Oil oÊurak ili noÊni jaglac veÊinu struËnjaka za N prehranu asocira na bogat izvor esencijalnih masnih kiselina. Ta biljka pupoljka ime je dobila po noÊnoj cvatnji. Indijanci Sjeverne Amerike od davnina je upotrebljavaju kao lijek za zacjeljivanje rana i saniranje koænih tegoba, a uzimanjem na usta (per os) lijeËili su astmu, prehlade i gripe. Ulje noÊurka gotovo da se smatra tekuÊim zlatom, jer je za 1 gram ulja potrebno Ëak 10000 sjemenki. To je ulje bogato viπestruko nezasiÊenim masnim kiselinama, a sadræi oko 70% cislinolne i oko 10% gama linolne kiseline. Organizam ga ne moæe sam sintetizirati. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila da poremeÊaji u metabolizmu esencijalnih masnih kiselina imaju znaËajnu ulogu u pojavi ekcema, akni, psorijaze i drugih koænih bolesti. Svi se slaæu u ocjeni visokog uËinka ulja noÊurka kod svih upalnih promjena na koæi.

• za prevenciju oπteÊenja koæe i pojavu dermatitisa • za usporavanje procesa starenja • za bræu epitelizaciju i zarastanje rana. esencijalne masne kiseline koje organizam ne moæe sintetizirati imaju brojne povoljne uËinke. Djelotovorno πtite od srËanih oboljenja, krvarenja u mozgu, visokog krvnog tlaka i pretilosti. Izvor su nekih prostaglandina (povoljnih eikosanoida) kao πto je npr. prostaglandin E1 koji sniæava krvni tlak, prevenira pojavu krvnih ugruπaka, podupire snagu imuniteta i regulira moædane funkcije. Esencijalne masne kiseline, a rijeË je o uljima biljaka, danas su postale nezaobilazna hrana svih onih koji æele dobro zdravlje i visoku kvalitetu æivota.

KORISNO JE ZNATI:

PRIMJENA ULJA NO∆URKA:

• • • • • • • • •

za balansiranje masti kod dijabetesa (dijabetiËka neuropatija) kod PMS-a u menopauzi (balans hormona) kod hiperaktivnosti djece kod multiple skleroze kod ateroskleroze za unapreenje funkcije mozga za upalne koæne bolesti (psorijaza, ekcemi, neurodermatitis, akne...)

AKTIVNI SASTOJCI:

Ulje sjemenki æutog noÊurka koje sadræi: Linolenska kiselina Gama linolenska kiselina Palmitinska kiselina Ostale masne kiseline Oleinska kiselina * preporuËeni dnevni unos

22

U 1 KAPSULI

RDA* %

500 mg

-

365 50 35 35 20

-

mg mg mg mg mg


S O L G A R

Formula za kosti plus izoflavoni soje aæalost, mnogi ljudi poËinju misliti na kosti N i dobar i zdrav koπtani sustav tek onda kada s kostima imaju problema. Koπtani sustav je potpora za tijelo, a sastavljen je od 206 kostiju. Kosti su meusobno povezane pomoÊu jakog vezivnog tkiva koje izgrauje unutarzglobne i izvanzglobne strukture. Tako se formira skelet Ëovjeka. Na kosti su pripojeni miπiÊi Ëije kontrakcije omoguÊuje razliËite pokrete kostiju. Od 206 kostiju aksijalni ili osovinski skelet (lubanja, kosti lenog stuba, prsna kost, rebra i hioidna kost) gradi 80 kostiju. Ostalih 126 kostiju Ëine apendikularni skelet. Po obliku se razlikuju duge, kratke, pljosnate i nepravilne kosti. Duge se nalaze u ekstremitetima, kratke u πaci i stopalu, pljosnate Ëine lubanju i prsni koπ, a nepravilne izgrauju kraljeænicu. Svaka kost ima otvore za prolaz krvnih æila koje sudjeluju u njezinoj prokrvljenosti. Kosti su graene od Ëvrstog i kompaktnog koπtanog tkiva.

Ëesto upozoravamo djecu da ne jedu previπe slatkiπa zbog vrlo vaænog razloga - slatkiπi za probavljanje kradu minerale iz zaliha u kostima i zubima, pa na taj naËin oπteÊuju razvoj skeleta, a organizam vode u kiselost. Zato treba kontrolirati upotrebu slastica kod djece, kako bi saËuvala zdrav razvoj skeleta i izrasla u lijepe i zdrave ljude. I zato - kada nekome poklonite slatkiπ niste mu “zasladili”, veÊ “zakiselili”! Treba znati da svako konzumiranje prevelikih koliËina mesa, mlijeËnih namirnica, slatkiπa i gotove hrane vodi organizam u kiselost i oπteÊuje zdravlje. Stoga jedite raznovrsno i s pravom mjerom. I, ne zaboravite - kosti sadræe 22% vode, pa je vaæno piti dovoljno i u malim gutljajima. UkljuËite i uzimanje omega-3 nezasiÊene masne EPA i DHA kiseline koje aktivno sudjeluju u metabolizmu kostiju, ËineÊi ih zdravim.

KORISNO JE ZNATI:

FORMULA ZA KOSTI NAMJENJENA JE:

• • • • • • •

svima s dijagnosticiranim oπteÊenjima kostiju osobama s frakturom kostiju osobama s loπom kvalitetom kostiju starijim osobama osobama s osteoporozom πportaπima osobama s uËestalim lomovima kostiju.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 4 TA B L E T E

RDA* %

Kalcij 800 mg Ipriflavoni soje 600 mg Magnezij 400 mg Standardizirani prah sojinih klica 400 mg Cink 10 mg Bor 1,5 mg Bakar 500 mcg Vitamin K 80 mcg Vitamin D3 400 i.j. = 10 mcg

100 133 67 43 123 100

* preporuËeni dnevni unos

23


S O L G A R

Gentle Iron eljezo je vaæan metalni element u tragovima Æ koji na prvi spomen odmah asocira na æivot. Poznato je da se æeljezo javlja u tri oblika: kao hem æeljezo u mesu, ne-hem æeljezo u povrÊu i ne-hem æeljezo koje se dodaje u namirnice. Svaka od navedenih vrsta resorbira se razliËitom brzinom i u razliËitim koliËinama, ali svega se 5% resorbira iz hrane. Vaæno je znati da osim prenoπenja kisika, hemoglobin prenosi i ugljiËni dioksid do pluÊa te je uËinkovit u regulaciji kiselosti krvi. Æeljezo krvlju dolazi do mioglobina u miπiÊima, sliËnog hemoglobinu. Njegova je uloga produkcija kisika u miπiÊima, u svim situacijama kada kisik ne dolazi do njih, pa na taj naËin ima ulogu rezerve kisika. Æeljezo se nalazi i u citokromima, tj. u bjelanËevinama vaænim za bioloπke reakcije u tijelu. U tijelu se æeljezo pohranjuje u obliku feritina. Æeljezo je vaæno za proizvodnju crvenih krvnih tjeleπaca i prijenos kisika, za rad mnogih enzima, produkciju energije u stanicama te za uËinkovit metabolizam svih B vitamina. Manjak æeljeza javlja se kod osoba koje konzumiraju premalo mesa i jedu jednoliËno, kod osoba loπih prehrambenih navika, zbog nedovoljnog unosa vitamina C, folne kiseline i vitamina B12. Anemiju ili manjak æeljeza mogu izazvati i obilne menstruacije, krvarenja u gastrointestinalnom traktu uzrokovana Ëirom na

AKTIVNI SASTOJCI:

Æeljezo * preporuËeni dnevni unos

24

æelucu, kolitisom, Chronovom boleπÊu ili hemoroidima. Tjelesne rezerve æeljeza mogu iscrpiti i dugotrajne infekcije ili tegobe reumatizma. Anemiju i niske razine æeljeza mogu uzrokovati i poremeÊeni metaboliËki procesi, kada antagonisti æeljeza - bakar i cink neprestano “kradu” æeljezo. KORISNO JE ZNATI: ukoliko se uzimaju i nadopune nekih drugih minerala potrebno je priËekati da prou i dva sata od uzimanja æeljeza, jer primjerice kalcij i magnezij ometaju apsorpciju æeljeza. Neki antibiotici πirokog spektra takoer se ne smiju uzimati istovremeno sa æeljezom, buduÊi da se veæu s mineralnim solima i tako tvore netopive spojeve. Apsorpciju æeljeza ometa i pretjerano konzumiranje kave i Ëaja. I joπ neπto - sjajni se rezultati postiæu suplementacijom æeljeza kod osoba treÊe dobi i starije populacije, jer im omoguÊuje bolji prijenos kisika i svjeæinu koja im je u toj starosnoj dobi smanjena, a itekako je dobro doπla.

U 1 KAPSULI

RDA* %

20 mg

143


S O L G A R

Glukoza faktor ako se zadnjih godina Ëesto susreÊemo s teK gobama stresa i mnogo mu je osoba podloæno, i o tome valja reÊi nekoliko reËenica. StruËnjaci za prehranu smatraju da su osobe koje se nepravilno hrane ËeπÊe podloæne stresu i pretjeranoj oksidaciji organizma. NajËeπÊi uzroci pojave stresa su nedostatak vremena, manjak slobodnih sati za druæenje s prijateljima, obitelji i dragim ljudima, Ëesto i pretjerana ljutnja, strah, frustracije, neoËekivane situacije, ali i pretjerano konzumiranje soli, πeÊera, alkohola, kave, Ëaja, cigareta... Takva optereÊenja organizma dovode do stimuliranja adrenalne ælijezde i njezina rada preko svake mjere, sustavno uniπtavajuÊi psihiËko i fiziËko zdravlje, proizvodeÊi adrenalin i kortizol koje tijelo stavljaju u stanje pripravnosti: • poveÊava se razina πeÊera u krvi • ubrzava se i produbljuje disanje • ubrzava se rad srca • zaustavlja se probava.

Trebalo bi izbjegavati prekomjernu konzumaciju kave, Ëaja i gaziranih piÊa, koriπtenje slatkog krumpira, slatkog i kandiranog voÊa poput kruπke, smokve, lubenice, groæa, slatkih jabuka i πljiva... Dnevno bi trebalo jesti 5-6 obroka voÊa i povrÊa, integralne æitarice, proizvode od soje i ne viπe od 40 g bjelanËevina te piti dovoljno vode. KORISNO JE ZNATI: krom je element u tragovima koji podiæe razinu imuniteta te aktivno sudjeluje u metabolizmu i pohrani πeÊera i masti. Poput veÊine minerala pohranjuje se u crijevima i odlazi u krvotok gdje ga uz sebe veæe bjelanËevina transferin. Sadræaj kroma u tijelu moæe se izmjeriti jedino mjerenjem koliËine kroma u mokraÊi. Krom je glavni sastojak GTF-a, faktora tolerancije glukoze, bitnog za osjetljivost stanica na uËinak inzulina. Taj je uËinak vaæan za sve osobe s dijabetesom tipa II koje su neovisne o inzulinu.

Tu valja traæiti, uz neodgovarajuÊu prehranu, uzroke dijabetesa za koji struËnjaci kaæu da je posljedica oksidacije i pretjeranih korozivnih procesa.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 TA B L E T I

RDA* %

Inulin 150 mg Magnezij 100 mg Standardizirani ekstrakt plodova gorke dinje 50 mg Alfa lipoiËna kiselina 15 mg Ekstrakt sjemenki grËke piskavica 15 mg Standardizirani ekstrakt zelenog Ëaja 15 mg Vitamin B3 5 mg Cink 2,5 mg Vitamin B6 2,5 mg Krom 100 mcg

33 28 17 125 154

* preporuËeni dnevni unos

25


S O L G A R

Hijaluronska kiselina otovo da ne proe dan, a da netko od koleG ga, susjeda ili obitelji ne upita kako umanjiti bolove u kuku, koljenu ili nekom drugom zglobu, posebice u vrijeme naglih klimatskih i temperaturnih promjena. Moæe se reÊi da su bolesti koπtano-miπiÊnog sustava danas svakodnevica velikom postotku oboljelih. Kosti, zglobovi i vezivna tkiva strukture su o kojima ovise i svi drugi organski sustavi tijela. Pruæaju snagu, pokretljivost, zaπtitu i stabilnost, te omoguÊavaju Ëitav niz radnji koje oblikuju naπu svakidaπnjicu. Za oboljele je dan proveden bez boli povlastica i gotovo “praznik”. Meutim, veliki je postotak onih kojima i najmanja kretnja izaziva izuzetnu bol... Bolesti poput osteoartritisa, reumatoidnog artritisa, bolova u leima i sl. danas su naprosto bolovi velikog broja ljudi. Stoga se suvremena medicina svim raspoloæivim mjerama bavi unapreenjem pokretljivosti, smanjenjem boli i poboljπanjem kvalitete æivota. Solgar nudi joπ jedan u nizu svojih proizvoda koji mogu uËinkovito smanjiti bol pri kretanju i omoguÊiti kvalitetniji æivot - tablete hijaluronske kiseline - djelotvorne u zaπtiti zglobova. Hijaluronska kiselina ili hijaluronan je polisaharid velike molekulske mase, iz skupine glikozaminoglikana. Ima sposobnost vezanja vode i kationa Ëime pospjeπuje hidrataciju koæe i vezivnog tkiva, te pomaæe u izmjeni tvari u stanicama slabije prokrvljenih tkiva, primjerice hrskaviËnom. Dobra hidratacija je vaæan preduvjet oËuvanja fizioloπke strukture hrskavice. Uz stimulaciju sinovijalne tekuÊine, znaËajno doprinosi optimalnoj funkciji zglobova, posebice u AKTIVNI SASTOJCI:

BioCell Collagen II® ekstrakt koji sadræi: Hidrolizirani kolagen tip II Kondroitin sulfat Hijaluronska kiselina Vitamin C * preporuËeni dnevni unos

26

stanjima osteoartritisa ili kroniËnih degerativnih oπteÊenja. Hijaluronska kiselina nalazi se posvuda u organizmu. Osim u zglobovima gdje je odgovorna za elastiËna svojstva zglobne hrskavice i viskoznost sinovijalne tekuÊine, u velikoj koliËini ima je u izvanstaniËnoj tekuÊini ostalih tkiva, poglavito u koæi gdje povoljno utjeËe na svjeæinu i mladolikost koæe. Starenjem se proizvodnja hijaluronske kiseline smanjuje πto rezultira smanjenjem viskoznosti i veÊim razrijeenjem sinovijalne tekuÊine. Upravo zbog procesa razgradnje hijaluronske kiseline potrebno ju je periodiËki obnavljati putem dodataka prehrani, u preporuËenim dnevnim dozama i intervalima od 6-9 mjeseci. VAÆNO JE UPAMTITI: uzimanje tableta hijaluronske kiseline ima niz prednosti: • rijeË je o neinvazivnom naËinu lijeËenja • jednostavna primjena u odnosu na intraartikularne injekcije • smanjena moguÊnost pojave infekcije zgloba ili alergijske reakcije • terapija je ugodna za pacijenta • terapija moæe trajati dulji vremenski period.

U 1 TA B L E T I

RDA* %

1200 mg

-

750 240 120 100

mg mg mg mg

167


S O L G A R

Hy-Bio 16. stoljeÊu otkriveno je da svjeæe povrÊe U moæe lijeËiti bolest koja je znatno kasnije nazvana skorbut. Vitamin C koji je otkriven 1912. godine - izoliran iz paprike, ubrzo je otkriven u svom voÊu i povrÊu. Pouzdani znaci nedostatka vitamina C u organizmu su: umor, bezvoljnost, nedostatak teka, blijeda koæa, bolovi miπiÊa i kostiju, uËestale prehlade i glavobolje, tzv. meke desni ili paradontoza, sklonost infekcijama i modricama, nedostatak daha, loπa probava, koæna i kapilarna slabost, razdraæljivost, nesvjestice, pospanost... Mnogobrojna istraæivanja pokazuju da optimalna snabdjevenost organizma vitaminom C smanjuje moguÊnost infekcija 30-50%, a trajanje prehlade za 6-30%. U»INCI VITAMINA C:

1. pozitivno utjeËe na snagu imunosnog sustava. Aktivira i odræava otpornost organizma. JaËa staniËni imunitet neutralizirajuÊi πtetne tvari u obrambenim stanicama i na taj naËin odræava aktivnost leukocita. ©titi okolna tkiva od πtetnog uËinka slobodnih radikala koji nastaju u borbi protiv bakterija i virusa. OmoguÊuje porast obrambenih tvari - poput imunoglobulina u krvnoj plazmi; 2. vitamin C je fizioloπki antioksidans i u zajednici s drugim antioksidansima (vitaminom A i E) sprjeËava oksidaciju vaænih staniËnih sastojaka. VezujuÊi πtetne slobodne radikale odræava funkcionalnu sposobnost stanice; 3. sudjeluje u produkciji antistresnih hormona prevenirajuÊi na taj naËin pojavu stresa izazvanog poveÊanim fiziËkim i psihiËkim optereÊenjima;

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Kompleks citrus bioflavonoida Prah πipka Rutin

U 1 TA B L E T I

500 500 50 50

mg mg mg mg

4. s obzirom da vitamin C ima prvorazrednu ulogu u proizvodnji kolagena, bitan je Ëimbenik dobre i kvalitetne izgradnje zuba i kostiju u doba rasta, vezivnog tkiva ligamenata i tetiva, oËuvanja integriteta kraljeæaka i dobrog stanja krvoæilnog sustava; 5. vitamin C ima znaËajnu ulogu u odræavanju integriteta i fukcije miπiÊnog tkiva; 6. vitamin C sudjeluje u metabolizmu ugljikohidrata, pa njegov nedostatak moæe biti uzrokom poremeÊaja razine πeÊera u krvi; 7. odræava zdravlje koæe i πtiti je od toksiËnih uËinaka dima i zagaenosti okoliπa. KORISNO JE ZNATI:

• Andol sniæava razinu vitamina C u organizmu, pa pri upotrebi Andola vitamin C treba uzeti u trostuko veÊoj dozi; • vitamin C je izuzetno nestabilan, pa ga je potrebno uzimati svakodnevno; • kod izuzetno visokih dnevnih doza moguÊi su toksiËni uËinci poput dijareje i abdominalne nadutosti.

RDA* %

833 -

* preporuËeni dnevni unos

27


S O L G A R

Kalcij 500 za ævakanje jerojatno ste puno puta Ëuli upite o kalciju i V njegovoj primjeni. Ljudi su veÊ navikli uzimati kalcij kada su u pitanju alergije, kod tegoba s grlom, kod miπiÊne slabosti, osteoporoze ili krhkih kostiju. Kalcij je vaæan mineral za dobro zdravlje Ëitavog organizma. Za djecu u razvoju vaæan je za razvoj skeleta i zuba. Posebice je vaæan za prijenos æivËanih impulsa, odræavanje ravnoteæe tjelesnih tekuÊina i kontrakciju miπiÊa. Ima i vaænu zadaÊu u pravilnom zgruπavanju krvi, radu srca i izluËivanju mlijeka. Nalazimo ga u stanicama mekih tkiva i izvanstaniËnoj tekuÊini. Kada su u toj tekuÊini viπe razine kalcija, to ukazuje na moguÊu slabost miπiÊa. Kalcij je vaæan i u prevenciji karijesa, bolesti koæe i jedan je od najaktivnijih elemenata u tijelu. Svaki se viπak kalcija pohranjuje u tijelu u obliku kamenaca osobito u bubrezima ili mokraÊnom mjehuru te u obliku kamenca na zubima, ili se izluËuje iz tijela putem mokraÊe, znoja i fekalija.

gnezij moæe sniziti visoku razinu kalcija u krvi, a kalcij moæe pomoÊi u svim situacijama pomanjkanja kalija. Upravo to nam dokazuje davno potvrenu Ëinjenicu da svi minerali i elementi u tragovima meusobno imaju definirane odnose i ovise jedni o drugima. Vaæno je upamtiti da se nedostatak jednog ne moæe nadomjestiti drugim mineralom. KALCIJ BI TREBALI UZIMATI:

• • • • • • • • • •

svi s dijagnosticiranim pomanjkanjem kalcija trudnice æene s bolovima u nogama i kriæima osobe s disfunkcijom πtitnjaËe osobe s tegobama osteoporoze osobe s prijelomima kostiju starije osobe s tegobama slabosti u udovima æene u menopauzi osobe s “grËevima” udova u stanju kiselosti organizma.

POMANJKANJE KALCIJA UZROKUJE:

• • • •

pomanjkanje vitamina D slaba apsorpcija u crijevima slab unos kalcija neravnomjeran odnos s magnezijem.

Moæda niste znali da su kalcij i magnezij fizioloπki u odreenom odnosu, i to 2:1, te se taj odnos mora poπtovati pri konzumiranju. Ma-

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij * preporuËeni dnevni unos

28

U 1 TA B L E T I

RDA* %

500 mg

63


S O L G A R

Kalcij citrat plus vitamin D alcij je izuzetno vaæan makromineral s niK zom vaænih zadaÊa za zdravlje. Kalcij citrat je najuËinkovitiji oblik kalcija, a vitamin D snaæno podupire njegovu resorpciju i iskoristivost. Ima znaËajnu ulogu kod prijenosa æivËanih impulsa, odræavanja ravnoteæe tekuÊine i kontrakcije miπiÊa. Bitan je Ëimbenik za zgruπavanje krvi, optimalan rad srca i izluËivanje mlijeka. Kalcija ima u stanicama mekih tkiva i u izvanstaniËnoj tekuÊini. Njegova koliËina u kostima i zubima je promjenjiva. Naime, kalcij se svakodnevno iscrpljuje i nadomjeπta, jer je kost æivo tkivo s vrlo aktivnim metabolizmom. Nedostatan unos kalcija moæe uzrokovati slabost kostiju, zuba, kose i noktiju, a mogu se javiti i razliËite alergijske reakcije. Korisno je znati da je zdravlje crijeva i probavnog trakta uvelike odgovorno za resorpciju kalcija, jer se kalcij u organizam resorbira kroz stijenke crijeva, uz prisutnost optimalnih koliËina vitamina D. Na njegovu apsorpciju utjeËu prisutnost dovoljnih koliËina æeluËane kiseline te optimalan unos vlakana i bjelanËevina. Vrlo Ëesto do pomanjkanja kalcija dolazi zbog nedovoljnih koliËina vitamina D ili zbog neodgovarajuÊe apsorpcije kalcija u crijevima.

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Vitamin D

KALCIJ CITRAT PLUS VITAMIN D PREPORU»UJEMO:

• • • • • •

u svim stanjima osteoporoze i osteomalacije kod fraktura i svih trauma kostiju za zdravlje zuba i kostiju kod spazma miπiÊa kod bolova i grËeva u nogama kod nervoze i napetosti, kao antistresni mineral • kod poviπenog tlaka • kao antacid kod ægaravice i suviπka æeluËane kiseline KORISNO JE UPAMTITI: kalcij i magnezij imaju toËno definiran fizioloπki odnos, i to 2:1. Dakle, uvijek valja unijeti duplo manje magnezija od kalcija da bi njihova apsorpcija proπla nesmetano. Magnezij moæe sniziti visoke razina kalcija u krvi, a kalcij moæe biti od pomoÊi u svim stanjima pomanjkanja kalija.

U 1 TA B L E T I

RDA* %

250 mg 150 i.j. = 3,75 mcg

31 75

* preporuËeni dnevni unos

29


S O L G A R

Kalcij, magnezij plus cink ije na odmet podsjetiti da su minerali anorN ganske tvari koje Ëine 4-5% naπeg organizma. Kao vitalne supstancije nalazimo ih u tkivima i tjelesnim tekuÊinama, a uËinkovita su osnova ËvrstoÊe skeleta, neophodni za kontinuiranu izgradnju enzima, hormona, hemoglobina i mnogih drugih spojeva. U obliku otopina soli minerali su odgovorni za odræavanje stalnih koncentracijskih odnosa tjelesnih tekuÊina, Ëime zapravo omoguÊavaju odræanje æivota. Radi nezamjenjive uloge minerala u tjelesnim procesima, vrlo je vaæno njihovo pravilno uzimanje. Svako neodgovorno uzimanje minerala i vitamina dovodi do neravnoteæe. Dnevno potrebna koliËina minerala poveÊava se prema potrebama tjelesnog i psihiËkog optereÊenja, kao npr. kod πporta, bolesti, trudnoÊe, loπe prehrane, stresa, uzimanja lijekova. MINERALI I ELEMENTI U TRAGOVIMA IMAJU VI©ENAMJENSKU FUNKCIJU I ZADA∆U:

1. 2. 3. 4.

sudjeluju u izgradnji kostiju i zuba reguliraju odnos kiselina i luæina reguliraju tjelesne tekuÊine sastavni su dio enzima i ukljuËeni su u njihovu aktivnost 5. sastavni su dio hormona.

U»INCI KALCIJ, MAGNEZIJ PLUS CINKA

UËinkovita formula antistresnih minerala kalcija i magnezija koji su uvijek fizioloπki u zajedniËkom djelovanju sa cinkom, preporuËuje se: • u situacijama smanjene otpornosti organizma • kod nedovoljne snage popreËno prugaste i glatke muskulature • kod smanjene kvalitete niza enzimatskih sustava • kod smanjene energije • kod smanjene snage vitalnih procesa. KORISNO JE ZNATI:

1. minerale treba uzimati u keliranoj formi (vezane na aminokiseline), jer ih organizam jedino takve prepoznaje; 2. minerale treba uzimati u toËno definiranim dozama; 3. minerale treba uzimati s dosta tekuÊine kako bi se apsorbirali. Za minerale je utvreno da su æivotno vaæni, pa je neophodan njihov stalni unos u organizam.

Svaki pojedini mineral u tijelu ima specifiËnu ulogu, pa njegov nedostatak dovodi do poremeÊaja onih funkcija u kojima sudjeluje. Osim toga, zbog meudjelovanja razliËitih minerala i njihovih uzajamnih ovisnosti, nedostatak jednog minerala Ëesto dovodi do promjena u uËinku ostalih. Primjerice, nedostatak kalcija smanjuje uËinak fosfora u organizmu, iako fosfora ne nedostaje u namirnicama koje svakodnevno konzumiramo. AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Magnezij Cink * preporuËeni dnevni unos

30

U 1 TA B L E T I

RDA* %

333 mg 133 mg 5 mg

42 44 33


S O L G A R

Kompleks za æene eu vaænijim razdobljima u æivotu æene svaM kako je i vrijeme menopauze. Taj fizioloπki proces donosi æenama smanjenu aktivnost jajnika, πto za posljedicu ima znaËajno smanjivanje proizvodnje hormona estrogena. Menopauza zapoËinje izmeu 45. i 55. godine, a dijagnosticira se kada mjeseËnica izostane 12 mjeseci. Menopauza i disbalans hormona kod æena dovode do niza disfunkcija u koπtanom tkivu, æivËanom sustavu, srËanokrvoæilnom sustavu... Naime, hormonalne promjene mogu determinirati i mnoge druge poremeÊaje. SIMPTOMI MENOPAUZE:

• • • • • •

iznenadne navale vruÊine pojaËani otkucaji srca - lupanje srca epizode inkontinencije nagle promjene raspoloæenja depresija pretilost.

U»INCI KOMPLEKSA ZA ÆENE:

Kompleks za æene, izbalansiranog biljnog sadræaja, uËinkovit je u smanjenju pojave, razvoja i intenziteta simptoma menopauze: • anelika, cimificuga i konopljika svojim aktivnim sastojcima doprinose stvaranju ravnoteæe estrogena i LH, Ëime ublaæavaju simptome menopauze poput navala vruÊine, noÊnog znojenja, palpitacije i napetosti; • cimificuga podupire pozitivan uËinak kozlinca i soje na srËanokrvoæilni sustav smanjenjem krvnog tlaka i masnoÊa u krvi poæeljnim kardiotoniËkim uËinkom i znaËajnim smanjenjem psihiËke napetosti; • poveÊana produkcija interferona omoguÊuje bolji imunoloπki odgovor na infekcije; • sikavica djeluje na simptome starenja svojim zaπtitnim uËinkom na jetru, Ëime stimulira detoksikacijske i antioksidativne mehanizme te bræe obnavljanje koæe.

Posljedice hormonalnog disbalansa kod æena su i promjene na figuri: nakupljanje kilograma posebice oko struka, smanjenje miπiÊne mase, poveÊanje masnih naslaga.

U 1 KAPSULI

RDA* %

Ekstrakt podanka smrdljivke 100 mg Prah klice sojinog zrna 100 mg Ekstrakt srËike 75 mg Standardizirani ekstrakt konopljike 75 mg Standardizirani ekstrakt korijena anelike 75 mg Prah korijena kozlinca 75 mg Standardizirani ekstrakt sikavice 50 mg Prah korijena anelike 50 mg

AKTIVNI SASTOJCI:

-

* preporuËeni dnevni unos

31


S O L G A R

Kangavites rlo Ëesto Ëujemo upite, razliËita stajaliπta i V razmiπljanja o tome da li djeci trebaju vitaminski dodaci ili ne. Da li djeci uopÊe trebaju vitamini? Da, trebaju i to zbog niza vaænih i dokazanih Ëinjenica: • djeca u svom odrastanju joπ nemaju do kraja razvijene probavne organe i ne mogu iz obroka uzeti sve nuæno potrebne hranjive sastojke; • preteæito jedu jednoliËno - uglavnom ono πto vole; • najËeπÊe jedu vrlo kaloriËnu hranu koja se teæe probavlja, pa ih je nuæno potrebno vitaminizirati kako bi im omoguÊili optimalnu probavu hrane; • i vjerojatno najvaænije - pred djecu u rastu i razvoju postavili smo minimum tri vrlo zahtjevne zadaÊe: 1. da rastu i razvijaju se, 2. da uËe, idu u πkolu, 3. da imaju πportske i druge aktivnosti. Sve to od njih traæi veliku energiju i izuzetno troπi njihov joπ uvijek nedovoljno razvijen organizam. I samo te tri vrlo zahtjevne zadaÊe dovoljan su razlog za obavezno vitaminiziranje djece. Znaci nedostatka vitamina kod djece su: loπ apetit, nedovoljan rast i razvoj, nedostatak sna, snage i svjeæine, loπa probava, pretilost, slaba koncentracija i loπe pamÊenje, hiperaktivnost, promjene u ponaπanju...

32

KANGAVITES SE PREPORU»UJE:

• • • •

djeci koja ne jedu redovito djeci slaba apetita djeci na dijeti djeci koja vole samo pizze i hamburgere ili jednoliËnu prehranu • djeci πportaπima... KORISNO JE ZNATI: rijeË je jedinstvenom multivitaminsko - mineralnom pripravku obogaÊenom visokovrijednim dodacima voÊa i povrÊa, bioflavonoidima i lecitinom, jedinom takve formule na naπem træiπtu. Uz lecitin, proizvod sadræi i kolin i pantotensku kiselinu - vaæne Ëimbenike za produkciju energije, poboljπanje kognitivnih funkcija i stabilizaciju raspoloæenja, te mangan koji jednako tako igra vaænu ulogu u zaπtiti vezivnog tkiva.


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Vitamin C Magnezij Prirodni vitamin E Vitamin B3 Prah voÊa i povrÊa (mrkva, cikla, jagoda, jabuka, brokula, marelica) Pantotenska kiselina Æeljezo Lecitin Cink Prirodni beta-karoten Sadræi ostale karotenoide Vitamin B6 Vitamin B2 Vitamin B1 Kolin Ekstrakt πipka Inozitol Mangan Kompleks citrus bioflavonoida Vitamin A Folna kiselina Biotin Bakar Jod Krom Vitamin B12 Vitamin D Selen

U 1 TA B L E T I

RDA* % Djeca 3-6 god.

RDA* % Djeca od 6 god.

mg mg mg mg mg mg

8 133 27 143 83 -

8 133 19 143 77 -

5 mg 2,5 mg 2,5 mg 1,5 mg 1,4 mg 3,7 mcg 1 mg 850 mcg 750 mcg 500 mcg 500 mcg 500 mcg 250 mcg 150 mcg 500 i.j. = 150 mcg 100 mcg 50 mcg 25 mcg 22,5 mcg 5 mcg 3 mcg 100 i.j. = 2,5 mcg 2,5 mcg

125 25 15 91 77 83 17 30 100 200 3 25 17 300 25 13

100 25 15 71 71 75 13 21 67 167 3 19 10 214 25 8

64 60 32 15 i.j. = 10 10 7

* preporuËeni dnevni unos

33


S O L G A R

L-carnitine 1500 mg je vitaminoid koji je naziv dobio sliLsu.-karnitin jedom Ëinjenice da je prvi put otkriven u meU normalnim uvjetima ljudski ga organizam proizvodi iz aminokiselina lizina i metionina uz optimalne razine vitamina C, B6, niacina i æeljeza. Kao metaboliËki produkt proizvodi se u jetri i bubrezima te se transportira u tkiva koja koriste dugolanËane masne kiseline kao izvor energije. To su prije svega srËani i skeletni miπiÊi te miπiÊi sustava za kretanje. U tim tkivima Lkarnitin “prati” ili transportira dugolanËane masne kiseline u tzv. staniËne energane ili mitohondrije stanica gdje masti sagorijevaju i oslobaaju dodatnu energiju. Upravo je to i glavna zadaÊa L-karnitina - transport masnih kiselina u unutraπnjost mitohondrija (staniËna energana), gdje Êe oksidirati tj. sagorjeti. To moæe biti koristan uËinak i za sve one koji imaju poviπene razine kolesterola i triglicerida, jer sagorijevanje masnoÊa u konaËnici dovodi do niæih razina πtetnih masti i odgovarajuÊeg ili poæeljnog omjera HDL/LDL. Neka su istraæivanja pokazala da se nakon nekoliko mjeseci konzumiranja karnitina trigliceridi u organizmu uËinkovito smanjuju. Stoga je logiËno za pretpostaviti da Êe se unoπenjem veÊih koliËina Lkarnitina u organizam “spræiti” viπe masnih kiselina i dobiti viπe energije koja Êe koristiti miπiÊima. Vjeruje se da je energija dobivena iz masti posebice znaËajna za πportove koji su dugog trajanja poput maratona, biciklizma, skijaπkog tr-

AKTIVNI SASTOJCI:

L-karnitin Pantotenska kiselina * preporuËeni dnevni unos

34

Ëanja... Odatle potiËe vjerovanje, posebice kod πportaπa, da Êe dodatno unoπenje karnitina u organizam umanjiti i suprimirati tjelesnu iznemoglost, a time unaprijediti i poboljπati tjelesni uËinak. Jedan od pozitivnih uËinaka karnitina je da uklanja umor kod πportaπa koji se bave πportovima dugog trajanja i koji se suoËavaju s problemom nedostatka kisika. KORISNO JE ZNATI: u stanjima kada nema dovoljno L-karnitina u stanicama dolazi do smanjenja proizvodnje energije, posebice onima kojima se koriste masti, a πto rezultira osjeÊajem opÊe slabosti, posebice slabosti miπiÊa. Postoje neke bolesti jetre i bubrega koje utjeËu na to da se ne stvara dovoljno L-karnitina, ili da se on gubi iz organizma, a da se nije iskoristio. L-karnitin bez vjeæbanja neÊe dati rezultate, a tekuÊi L-karnitin je uËinkovitiji. UPORABA: L-karnitin je dao rezultate kod slijedeÊih stanja - u redukciji kolesterola i triglicerida, kod ateroskleroze, u stanjima tzv. masne jetre, za redukciju tjelesne teæine, kod miπiÊne slabosti, u aerobnim πportovima dugog trajanja.

U 1 JU©NOJ ÆLICI (15 ml)

RDA* %

1500 mg 10 mg

167


S O L G A R

L-glutamin jelanËevine ili proteini, Ëiji su glavni sastojci B aminokiseline, nezamjenjivi su u izgradnji tijela i vaæan Ëimbenik dobrog stanja za æivot vaænih tjelesnih sustava i organa kao πto su jetra, mozak, miπiÊi, hormoni i enzimi. Bez bjelanËevina, tj. aminokiselina bio bi naruπen i naπ obrambeni integritet. Opseæna istraæivanja pokazala su da premalen, nedostatan unos bjelanËevina uzrokuje smanjenu duπevnu sposobnost mlaih i starijih osoba. L-glutamin je, moglo bi se reÊi, najzastupljenija aminokiselina u naπem tijelu. Ima izuzetno vaænu ulogu za organizam, pa je mnogi smatraju kraljicom meu aminokiselinama. Zastupljena je sa 61% u skeletnim miπiÊima, pluÊima i mozgu. RijeË je o aminokiselini koja ima vaænu ulogu u podizanju razine imuniteta, jaËanju mentalnih funkcija, poboljπanju pamÊenja i koncentracije, u detoksikaciji i otklanjanju toksina kao glavni sastojak snaænog antioksidativnog enzima - glutationa. L-glutamin ima terapeutski uËinak na sva upalna stanja tkiva i mukoznih membrana crijeva, pa je dobro doπla pomoÊ kod lijeËenja kolitisa i Chronove bolesti.

nja i regenerira energiju nuæno potrebnu za optimalnu probavu; • dopunska hrana za πportaπe i sve koji su pod intenzivnim fiziËkim i mentalnim optereÊenjem. Snaæno, brzo i uËinkovito regenerira i daje svjeæinu, podiæe integritet i snagu imuniteta te miπiÊa, podræavajuÊi obnavljanje miπiÊnog glikogena; • obnavlja, podræava i πtiti imunitet od oπteÊenja, obnavljajuÊi i ËuvajuÊi integritet stanica crijeva. Kod svih trauma i ozljeda bitan je Ëimbenik izljeËenja i brzog oporavka. PRIMJENA I U»INAK:

• svima kojima treba mentalna snaga, budnost i dobra koncentracija • za osobe s tegobama crijeva (colitis, Chron...) je obavezan • za πportaπe • za dijabetiËare • za tegobe æeluca (duodenalni ulkus)...

PRIMJENA I U»INCI L-GLUTAMINA:

• za mentalnu snagu i bistrinu uma, jer je esencijalna hranjiva tvar i bitan Ëimbenik u prevenciji pojave stresa. Vaæna je hrana moædanih stanica i izvor energije nuæno potrebite za rad mozga; • za zdravlje i opÊe dobro stanje mukoznih membrana crijeva, jer umanjuje upalna sta-

AKTIVNI SASTOJCI:

L-glutamin

U 1 KAPSULI

RDA* %

500 mg

-

* preporuËeni dnevni unos

35


S O L G A R

Lecitin pripada skupini fosfolipida koji su vaLse ecitin æni za stvaranje staniËnih membrana. Zadnjih godina prepoznaje kao vaæna hranjiva tvar u nadomjesnoj prehrani. Glavni sastojak moædanog tkiva, i to Ëak 40% je lecitin fosfatidilkolin. U svojoj strukturi lecitin sadræi i inozitol i kolin - vaæne tvari za metabolizam hranjivih tvari. Fosfoglicerid se nalazi u svim biljnim i æivotinjskim stanicama, u staniËnim membranama i u membranama mitohondrija (staniËne energane). Lecitinom obiluju soja i biljna ulja. Proizvodi ga i ljudsko tielo sastavni je dio æuËi koja je izuzetno vaæna za metabolizam masti. Lecitin ima posebice vaænu ulogu upravo u balansiranju masti, jer omoguÊuje topivost kolesterola. Naime, smatra se da sniæava razinu kolesterola i na taj naËin πtiti organizam od pojave ateroskleroze, ishemije srca i stvaranja krvnih ugruπaka. StruËnjaci za prehranu preporuËuju lecitin za poboljπanje i unapreenje mentalnih funkcija i pamÊenja. Vaæna je nadopuna prehrani za sve osobe nakon 40-te godine, te djelotvoran izbor svim starijim osobama.

• za uËinkovitu prehranu moædanih stanica, lene moædine i æivaca; • za sniæenje πtetnih masnoÊa i balansiranje masti; • za sprjeËavanje stvaranja æuËnih i bubreænih kamenaca; • za ËiπÊenje, odmaπËivanje i detoksikaciju jetre; • za poveÊanje snage i unapreenje izdræljivosti kod πportskih napora. KORISNO JE ZNATI: Solgar Lecitin je prirodan proizvod koji ne sadræi πeÊer, sol, πkrob, kukuruz, kvasac, pπenicu, ni mlijeËne sastojke. Mogu ga uzimati svi, ukljuËujuÊi osobe na dijeti, dijabetiËare, osobe s dijagnosticiranim alergijama na namirnice ili intolerancijom na hranu... Ne sadræi ni boje, konzervanse, umjetne arome te nema πtetnih nuspojava.

LECITIN JE NAMIJENJEN:

• kod smanjenje koncentracije i pamÊenja (pogotovo starijma, acima i studentima); • za jaËanje funkcije mozga (osobama koje su pod izuzetnim fiziËkim i umnim optereÊenjem - menadæeri, novinari, glumci... zbog velikih optereÊenja, npr. uËenja, pisanja...);

AKTIVNI SASTOJCI:

Sojin lecitin koji sadræi: fosfor kolin inozitol * preporuËeni dnevni unos

36

U 1 KAPSULI

RDA* %

1360 mg

-

24 mg 18 mg 16 mg

-


S O L G A R

Magnezij citrat agnezij je vaæan antistresni mineral koji se M nalazi u tekuÊinama unutar stanica. Vaæan je za pravilne neurokemijske prijenose i nuæno potrebit za normalan rad miπiÊa. Vaæan je za zdrave kosti i zube, za optimalan rad æivaca i uËinak vitamina B6 i B12 u tijelu. Ima snaæan uËinak na rad srËanog miπiÊa i krvoæilni sustav, jer sprjeËava poviπenje krvnog tlaka. Magnezij ima znaËajnu ulogu u staniËnoj imunosnoj reakciji i reakciji posredstvom antitijela. Naime, staniËnu imunosnu reakciju Ëine T-limfociti kojima za sazrijevanje trebaju magnezij i kalcij. Nedostatak magnezija uzrokuje slabljenje srËanog miπiÊa i razvoj aritmije. Istraæivanja pokazuju da mnogobrojni srËani bolesnici imaju nedostatak magnezija. Manjak magnezija poveÊava osjetljivost srca na digoksin, sredstvo koje se Ëesto koristi u lijeËenju srËanih tegoba. Nedostatak moæe uzrokovati i nefrokalcinozu ili odlaganje kalcija u bubreænom tkivu, πto se moæe izbjeÊi uzimanjem magnezija. I odreene bolesti mogu utjecati na gubitak magnezija, primjerice dijabetes, bubreæne bolesti i neki hormonalni poremeÊaji. Neki lijekovi poput diuretika, te alkohol potiËu izluËivanje magnezija putem mokraÊe. Pomanjkanje magnezija uoËeno je i u nekim stanjima alergija i astme. Naime, magnezij ima antihistaminski uËinak, pa uËinkovito ublaæava tegobe astmatiËara i osoba s atipiËnim ekcemom. Kako magnezij ima i blagi umirujuÊi uËinak u odreenoj mjeri moæe biti zamjena sedativima. I ne manje vaæno - uzimanjem magnezija uspjeπno se mogu sanirati umor i izlijeËiti simptomi fiziËkog i psihiËkog optereÊenja. Magnezij je sjajan za sve osobe loπeg sna, jer umiruje i opuπta.

AKTIVNI SASTOJCI:

Magnezij

Dobro je poznata znanstvena Ëinjenica da se pojedini elementi, naroËito teπki metali, pojaËano nakupljaju u razliËitim organima. Primjerice: • u mozgu - olovo, æiva, aluminij, mangan; • u πtitnjaËi - kobalt, jod, selen; • u srcu - kalcij, magnezij, nikal; • u pluÊima - arsen, kadmij, nikal, krom; • u jetri - selen, krom, nikal, arsen, bakar; • u masnom tkivu - kadmij, dioksin. pretragom vlasi (kose) dobiva se sjajan nalaz unutarstaniËne ravnoteæe homeostaze elektrolita, minerala, elemenata u tragovima i vitamina. Pomak, nedostatak ili suviπak jednog elementa znaËi pomak mnogih i obrnuto. Domino efekt (sve utjeËe na sve) je izuzetno prisutan u naπem organizmu, a posebice kada je rijeË o razini elektrolita, vitamina, vitaminoida, minerala, teπkih metala i elemenata u tragovima.

KORISNO JE ZNATI:

U 1 TA B L E T I

RDA* %

200 mg

67

* preporuËeni dnevni unos

37


S O L G A R

Multi-Nutrient Formula am naziv proizvoda kaæe da je rijeË o bogaS tom proizvodu snaænog stimulativnog djelovanja na opÊe stanje organizma, “podizanje” imuniteta, otpornosti i svjeæine. Danas je takav proizvod itekako dobro doπao zbog niza razloga. Istraæivanja struËnjaka za prehranu pokazuju da su se stil i naËin prehrane u mnogome promijenili. Civilizacijski tokovi donijeli su viπe rafinirane hrane osloboene veÊine æivotno vaænih hranjivih tvari, koja se najËeπÊe priprema brzo i neprikladno. Promijenio se u mnogome i stil æivota uæurbanost i nedostatak vremena, obilje dnevnih obveza i brzo æivljenje doprinjeli su tome da se jede na brzinu, s nogu, u prolazu... To dovodi do pojave umora, nedostatka snage i sna, pa je vrlo Ëesto naruπeno i zdravlje. »esto Ëujemo da se Ëlanovi obitelji, kolege na poslu, susjedi i prijatelji æale kako im je loπa probava, pucaju im nokti, kosa slabi, na koæi imaju nekakve upalne promjene, bole ih lea, umorne su im noge i sliËno...

• • • • • •

“oboæavaju” fast food vole tzv. snack hranu hrane se jednoliËno imaju restriktivnu ili reduciranu prehranu na propisanim su kliniËkim dijetama zanimanja su poput menadæera, novinara, glumaca, πportaπa • Ëesto putuju... VAÆNO JE BRINUTI O ZDRAVLJU, PA SE MULTI-NUTRIENT PREPORU»UJE SVIMA:

• koji su oslabljena imuniteta • koji se osjeÊaju iscrpljeno, bez snage i svjeæine • koji se æale da viπe nemaju radni elan kao ranije.

RADI SE O OSOBAMA:

• koje se neredovito i nepravilno hrane • ne prakticiraju doruËkovati • imaju jedan obilan obrok dnevno

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Prah spiruline Kalcij Vitamin E Magnezij Prah obiËnog jeËma Prah alge klorele Prah mlade pπenice Ulje lana Rutozid Ulje sjemenki boreËa Ulje sjemenki suncokreta 38

U 1 TA B L E T I

333 333 83 83 i.j. = 56 42 36 33 33 33 17 17 17

mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg

RDA* %

555 10 560 14 -


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 TA B L E T I

Prah korijena sibirskog ginsenga Glicin Prah aktivne biljne podloge (korijen rudbekije, sjeme sikavice, korijen umbira, plod ljute paprike) Vitamin B2 Vitamin B1 Pantotenska kiselina Vitamin B6 Vitamin B3 Kvercetin JabuËni pektin Prah vlakna zobi Inozitol Kolin Betain hidroklorid Papain iz papaje Bromelain iz ananasa u prahu Æeljezo Cink Kompleks citrus bioflavonoida Prah Ëeπnja Ëeπnjaka Prirodni beta-karoten Ostali karotenoidi L-glutation Lipaza Amilaza Mangan Klorofil (iz algi) Hesperidin iz naranËe Celulaza Bor Bakar Folna kiselina Vitamin B12 Jod Krom Biotin Selen Vitamin D 132 i.j.

RDA* %

16 mg 15 mg 11 mg

-

9 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 8,3 mg 7 mg 6,67 mg 6,67 mg 6,67 mg 6 mg 5 mg 3 mg 3 mg 1,8 mg 4,67 mcg 1,67 mg 1,67 mg 1,67 mg 1,3 mg 1,3 mg 1 mg 830 mcg 333 mcg 160 mcg 133 mcg 80 mcg 50 mcg 30 mcg 16 mcg 8 mcg = 3,3 mcg

563 593 138 415 46 43 33 30 37 14 66 8000 33 46 11 16 66

* preporuËeni dnevni unos

39


S O L G A R

Neuro Nutrienti esto se pitamo koliko bi nam trebalo hrane » za organe poput srca i mozga koji neprestano rade i danju i noÊu. Brzina misli, koncentra-

koji doprinosi boljoj prokrvljenosti mozga i boljoj mikrocirkulaciji.

cija, pamÊenje, dobro raspoloæenje i uËenje, stanja su koja traæe kvalitetne izbalansirane obroke bogate vitaminima i aminokiselinama. Neuro Nutrienti su dodatak prehrani koji podupire prokrvljenost mozga, bolju mikrocirkulaciju mozga, otpuπtanje neurotransmitera te poboljπanje kratkotrajne memorije, psihiËke budnosti i kongitivnih funkcija u cjelini. Glutamin je aminokiselina koja se, osim u pluÊima i miπiÊima (61% u skeletnim), sintetizira i u mozgu. Opskrbljuje organizam energijom i smanjuje umor, detoksicira, stabilizira i jaËa obrambeni sustav, jaËa mentalnu funkciju i koncentraciju, te ima snaæan protuupalni uËinak. Lecitin je veÊim dijelom sastojak staniËnih membrana, πtiti stanice od propadanja i starenja. Ima zaπtitnu ulogu kao sastavni dio stanica mozga i æivËevlja, kao osnovna esencijalna mast - fosfolipid. Lecitin je posebice vaæan za prevenciju ateroskleroze, jaËanje funkcija mozga, promociju energije, poboljπanje mentalnih funkcija i pamÊenja u starijih osoba. Tu su i fenilalanin i tirozin kao prekusori dopamina koji podupiru antidepresivni uËinak i potiËu dobro raspoloæenje i budnost, te ginko

NEURO NUTRIENTI SE PREPORU»UJU:

AKTIVNI SASTOJCI:

L-fenilalanin L-tirozin L-glutamin Vitamin C Kolin Sojin lecitin Standardizirani ekstrakt liπÊa ginka Vitamin B2 Vitamin B3 Vitamin B1 Vitamin B6 * preporuËeni dnevni unos

40

U 1 KAPSULI

167 167 167 100 41 33 7 5,5 5 5 2,5

mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg mg

• osobama loπeg pamÊenja i slabe koncentracije • svima u procesu starenja • za bolju budnost i svjeæinu mozga • za optimalo zdravlje mozga • osobama treÊe dobi • osobama s oslabljenom cirkulacijom mozga • osobama koje æele nahraniti “istroπeni” mozak. rijeË je o jedinstvenom proizvodu na naπem træiπtu koji u jednoj kapsuli sadræi sve nuæno potrebne sastojke, od aminokiselina do lecitina iz soje, ekstrakta ginka i vitamina B1, B2, B3 i B6 za kvalitetan metabolizam masti, bjelanËevina i nuæno potrebne glukoze.

KORISNO JE ZNATI:

RDA* %

167 343 28 357 125


S O L G A R

Nutri-Nano™ Co-Q10 utri-Nano™ Co-Q10 jedan je od prvih koN enzima Q10 proizvedenih, kako i sam naziv proizvoda govori, najsuvremenijom nano tehnologijom koja znatno podiæe uËinak proizvoda, njegovu bioraspoloæivost i apsorpciju. Nutri-Nano™ Co-Q10 dovodi Q10 do samih stanica. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila da Slogarov Nutri-Nano™ Co-Q10 ima znaËajnu - do 3 puta veÊu bioraspoloæivost od koenzima Q10 u prahu i oko dva puta veÊu bioraspoloæivost od koenzima Q10 u uljnoj bazi. Koenzim Q10 fizioloπki je antioksidans snaænog uËinka u obrambenoj zaπtiti organizma. Ubikvinon ili Q10 ima vaænu funkciju u metabolizmu buduÊi da je sastavni dio elektronskog prijenosnog lanca u mitohondrijima - staniËnim energanama. U zajednici s osam drugih kemijskih spojeva iz tog lanca, nalazi se u unutarnjoj membrani mitohondrija gdje svaki kemijski spoj prelazi iz reduciranog u oksidirano stanje, ili obratno, Ëime se proizvodi energija. VeÊ nakon 35.-te godine starosti poËinje ga manjkati, a do tada ga tijelo kontinuirano proizvodi u svim tkivima, a posebice u jetri. Sniæenje njegove koncentracije u odnosu na optimalnu razinu dovodi do poremetnje funkcioniranja organizma. Najviπe su pogoene stanice srËanog miπiÊa, pluÊa i jetre koje za svoj rad koriste velike koliËine metaboliËke energije.

AKTIVNI SASTOJCI:

Nutri-Nano koenzim Q10 ™

KOME JE POTREBAN KOENZIM Q10?

• svima kojima je dijagnosticirano pomanjkanje Q10 • svima kojima je potrebno viπe staniËne energije - πportaπima, starijim osobama • osobito koristi srËanim bolesnicima, πtiteÊi ih od oπteÊenja koje uzrokuje reperfuzija • srËanim bolesnicima na terapiji lijekovima. KORISNO JE ZNATI: uporaba nekih lijekova, primjerice statina, betablokatora i nekih hipoglikemika dovodi do smanjene proizvodnje koenzima Q10.

U 1 KAPSULI

RDA* %

30 mg

-

* preporuËeni dnevni unos

41


S O L G A R

Omega Blend 2 :1:1 ovom stoljeÊu je glavni izazov medicine lijeU Ëenje kroniËnih bolesti. S obzirom da u prirodi postoji viπe Ëimbenika koji odreuju kroniËne bolesti, trebalo bi se usredotoËiti na prevenciju da bi se umanjila vjerojatnost njihova razvijanja. To se moæe postiÊi fokusiranjem na dva opÊa fizioloπka cilja - smanjenje upale i poveÊanje protoka krvi. U tome mogu pomoÊi esencijalne masne kiseline zasluæne za produkciju eikosanoida. Vaæno je da uvijek postoji ravnoteæa izmeu “dobrih” i “loπih” eikosanoida kako bi se osiguralo optimalno zdravlja organizma. Eikosanoidi su spojevi sliËni hormonima koji upravljaju πirokim spektrom æivotnih funkcija kao πto su krvni tlak, zgruπavanje krvi, razina lipida (masnoÊa) u krvi, imunoloπko stanje te upalni odgovor na prijetnju infekcije. Esencijalne masne kiseline reguliraju krvni tlak i poboljπavaju imunoloπki sustav, jer se uz njihovu pomoÊ stvaraju “dobri” eikosanoidi prostaglandini. Za dobro zdravlje i pravilan rad mozga takoer su vaæne optimalne koliËine esencijalnih masti - linolne i linolenske. Neravnoteæa ili pomanjkanje omega-3 kiselina u odnosu na koliËinu omega-6 (smatra se da je odgovarajuÊi odnos tih kiselina 1:2) Ëesto je krivac pojave mnogobrojnih zdravstvenih tegoba kao npr. deperesije, poremeÊaja ponaπanja, dijabetesa tipa 2 (staraËka πeÊerna bolest), artritisa, hipertenzije... Stoga je uravnoteæen odnos omega 3:6:9 vrlo vaæan za zdravlje i opÊe dobro stanje organizma. OMEGA 3-6-9 PREPORU»UJEMO:

• kod tegoba srca i krvnih æila • kod tegoba reumatoidnog artritisa • kod kroniËnih upalnih bolesti crijeva (colitis, Chron...)

42

• • • • •

za PMS, kod glavobolja, depresija, napetosti kod dijabetiËke retinopatije kod psorijaze i ekcema za zdravlje i snagu imuniteta u doba starenja i propadanja stanica.

omega 3-6-9 masne kiseline malo su zastupljene u prehrani i njihov je dodatni unos neophodan. Imaju snaæno protuupalno i antialergijsko djelovanje. Brojna istraæivanja potvruju da njihov manjkavi unos moæe biti uzrok pojavi mnogobrojnih tegoba poput alergijske astme i koænih alergijskih bolesti. I ne manje vaæno - danas gotovo da nema osobe koja ne bi trebala dodatno uzimati esencijalne masti i na taj naËin zaπtiti organizam od upala i loπe cirkulacije.

KORISNO JE ZNATI:


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

ZaπtiÊena mjeπavina organskog ulja sjemenki lana, ulja sjemenki crnog ribizla, organskog ulja ploda masline, DHA, organskog ulja sjemenki suncokreta, ekstrakta listova ruæmarina, mijeπanih tokoferola, sojinog lecitina i askorbil palmitata koja sadræi: Omega-3 masne kiseline od toga: Alfa linolenska kiselina Dokosaheksaenska kiselina Stearidonska kiselina Eikosapentaenska kiselina Omega-6 masne kiseline od toga: Linolenska kiselina Gama linolenska kiselina Ostale masne kiseline Arahidonska kiselina Omega-9 masne kiseline od toga: Oleinska kiselina Ostale masne kiseline

U 1 KAPSULI

RDA* %

4,5 g

-

1819 mg 1675 125 15 4 898

mg mg mg mg mg

770 80 46 2 895

mg mg mg mg mg

885 mg 10 mg

* preporuËeni dnevni unos

43


S O L G A R

Omnium ivimo u vremenu kada sve viπe ljudi razumije Æ vaænost i znaËaj odgovarajuÊe prehrane. Nutricionisti su poËeli istraæivati koje to hranjive tvari trebamo kako bi preæivjeli i prije svega ostali zdravi. Najprije su se usredotoËili na istraæivanja kojima Êe se odrediti minimalne koliËine hranjivih tvari potrebitih za zaπtitu organizma i prevenciju od pojave tjelesnih disfunkcija ili bolesti. Aktualne spoznaje nutricionistiËkih ispitivanja najsuvremenijom tehnologijom utvrdile su da nedovoljan unos hranjivih tvari moæe rezultirati padom energije, pa i boleπÊu. Sve je viπe onih koji shvaÊaju da hrana, ne samo da ima moÊ izljeËenja, nego hranjive tvari imaju vodeÊu ulogu u odræavanju zdravlja i vitalnosti. Stanice kao osnovne jedinice æivota od kojih su graena naπa tkiva i svi organi poput srca, mozga, koæe, kostiju, miπiÊa... trebaju hranjive tvari kako bi nam omoguÊile ÆIVOT. I ne samo to, stanice proizvode i mnogobrojne za organizam vaæne Ëimbenike poput hormona i enzima koji definiraju razliËite tjelesne funkcije. Takoer, one obavljaju na tisuÊe zadaÊa da bi mi uspjeπno funkcionirali, fiziËki i mentalno. Pred nama je zavodljivo bogat multivitaminski pripravak tvrtke Solgar - Omnium koji Êe naπem organizmu podariti obilje hranjivih tvari nuæno potrebitih za zdravlje i dobro stanje organizma. Sadræi kolin koji je sastavni dio fosfolipida staniËne membrane, te sudjeluje u mnogobrojnim funkcijama, ukljuËujuÊi i komunikaciju meu stanicama. Od presudne je vaænosti za zdravlje staniËnih membrana. Zatim vitamin B3 kao preteËa nikotinamid adenine dinukleotida (NAD+) spoja koji je bitan Ëimbenik za proizvodnju staniËnog ATP-a u mitohondrijima. Koenzim Q10 je moÊni antioksidans koji πtiti staniËne membrane od πtetnih uticaja oksidacije i podupire oslobaanje staniËne energije. Tu su i vitamini B6 i B12 nuæno potrebiti za odræavanje optimalne razine homocisteina, te zaπtitu od kardioloπkih i neuroloπkih bolesti. Bakar, selen, mangan, bor, cink i æeljezo, tzv. elementi u tragovima kao glavni izgraivaËi temeljnih zaπtitnih antioksidativnih Ëimbenika kao πto su super-

44

oksid dismutaza, transferaza i katalaza... Ako se uz to u sastavu nalaze i ekstrakti kurkume, brokule, zelenog Ëaja, crvenog vina, ekstrakt citrusa, sjemenki groæa i kore bora, onda je jasna poruka Solgara i njegova napora da nam podari proizvod s maksimalnom antioksidativnom zaπtitom organizma, snaænog antiinflamatornog, antialergijskog i antivirusnog uËinka. Omnium je proizvod raskoπne strukture, izuzetno pogodan za brzo vraÊanje snage imuniteta i prije svega odræanja zdravlja. OMNIUM JE NAMIJENJEN: osobama s dijagnosticiranim pomanjkanjem hranjivih tvari, rekonvalescentima i osobama s manje snage, svjeæine, oslabljenim imunitetom, osobama na restriktivnim dijetama, svima koji jedu neodgovarajuÊe, jednoliËno, s nogu i bez pravilnog programiranja obroka, svima koji æive intenzivno s vjeËitim manjkom vremena (menadæeri, novinari, politiËari...). Dobro je doπao i πportaπima, glumcima, estradnim djelatnicima, starijim osobama i svima s poveÊenim potrebama zaπtite organizma od troπenja, mentalnog i fiziËkog stresa.

trudnice, dojilje, osobe na redovitoj terapiji lijekovima i osobe s dijagnosticiranim bolestima obavezno se prije upotrebe trebaju savjetovati s lijeËnikom.

UPOZORENJE:


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Vitamin E Pantotenska kiselina Inozitol Kolin Kalcij Vitamin B3 Vitamin B6 Standardizirani ekstrakt korijena kurkume N-acetil cistein Ekstrakt brokule/krstaπice u prahu sa sulforafanom Ekstrakt klica sojinog zrna u prahu Vitamin B2 Magnezij Vitamin B1 Ekstrakt D-Limonena u prahu Bioflavonoidi citrusa Cink Fosfatidil serin Koenzim Q10 Alfa lipoiËna kiselina Kvercetin Ekstrakt proantocijanida u prahu Ekstrakt polifenola u prahu Æeljezo Prirodni beta-karoten Sadræi ostale karotenoide Mangan Bakar Bor Folna kiselina Jod Krom Vitamin B12 Biotin Selen Vitamin K Vitamin D2

U 1 TA B L E T I

RDA* %

150 mg 100,5 mg alfa-TE 40 mg 37,5 mg 37,5 mg 32 mg 30 mg 25 mg 25 mg 25 mg 25 mg 25 mg 18 mg 16 mg 15 mg 12,5 mg 6,5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 4,5 mg 2,5 mg 6,5 mcg 1 mg 750 mcg 0.25 mg 200 mcg 75 mcg 50 mcg 50 mcg 50 mcg 35 mcg 10 mcg 2,5 mcg

250 1005 667 167 1250 1125 1071 33 32 42 29 65 100 50 77 5000 33 70 15 50

* preporuËeni dnevni unos

45


S O L G A R

Omega-3 ada govorimo o uljima, najËeπÊe zamiπljamo K masne naslage na tanjuru i ulje koje je ostalo poslije præenja. Meutim, ulja su i ona hladno preπana - poput maslinovog ili ribljeg ulja. Ulje riba sjevernih mora izravno je sudjelovalo u snaænom razvojnom skoku ljudske vrste, od primitivne zajednice do razvijenih civilizacija Perzije, Egipta, Maja, GrËke, Rima... MoÊna uËinkovitost tih ulja je u njihovu bogatu sadræaju esencijalnih masnih kiselina koje, ukoliko nisu u organizam unijete hranom, naπe tijelo ne moæe samo sintetizirati. SIMPTOMI NEDOSTATKA OMEGE-3:

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

usporeni rast problemi s uËenjem depresija hiperaktivnost manjak koncentracije oslabljenost miπiÊne koordinacije usporeno zarastanje rana paleÊe senzacije u miπiÊima ruku i nogu inzulinska rezistencija poviπene razine kolesterola, triglicerida, lipoproteina te fibrinogena poviπen krvni tlak sklonost stvaranja ugruπaka u krvnim æilama upale tkiva sindrom probuπenih crijeva alergije, autoimune bolesti zadræavanje vode i pojava edema sniæena energetska razina oslabljena funkcija πtitne i nadbubreæne ælijezde.

AKTIVNI SASTOJCI:

Koncentrat ribljeg ulja koji sadræi: Eikosapentaenska kiselina (EPA) Dokosaheksaenska kiselina (DHA) * preporuËeni dnevni unos

46

U»INCI ESENCIJALNIH MASTI OMEGE-3:

1. eritrocitne membrane Ëine elastiËnijim, eritrociti bolje prolaze kroz uske kapilare i osiguravaju kisik i druge hranjive tvari nuæno potrebne svim stanicama 2. poveÊavaju osjetljivost na inzulin, bitan Ëimbenik za dijabetiËare 3. optimiziraju proizvodnju hemoglobina 4. podupiru rad endokrinih ælijezda 5. balansiraju lipide 6. imaju snaæan protuupalni i vazodilatatorski uËinak. KORISNO JE ZNATI: Omega-3 esencijalne masne kiseline imaju snaæan protuupalni uËinak. Naime, iako ih nismo ni svjesni, pojedine upalne reakcije gotovo su uvijek prisutne u naπem tijelu. Uzrok tome su moderan naËin æivota, stres, premalo kretanja i najËeπÊe neodgovarajuÊa prehrana. Redovitim uzimanjem omege-3 smanjujemo moguÊnost pojave kroniËnih upala koje su glavni uzrok mnogih kroniËnih bolesti, posebice nakon 60 godina starosti.

U 1 KAPSULI

RDA* %

1000 mg

-

180 mg 120 mg


S O L G A R

Phytosterol Complex 1000 mg rije gotovo trideset godina priznata je veza izPkolesterola meu brojnih zdravstvenih tegoba i koliËine u krvi. Kolesterol je lipid topiv u uljima i mastima koji se stvara u æivotinjskim stanicama, posebice u njihovoj jetri, a nije pronaen u biljkama. Ljudi ga u organizam unose hranom (oko 30%), a ostatak sami sintetiziraju. Pitanje koje joπ nitko nije postavio glasi: “Ako nam je kolesterol takav neprijatelj - zaπto ga tijelo samo stvara u tolikoj koliËini”? Istina je da je kolesterol neophodan za æivot. RijeË je o primarnom sastojku svake tjelesne stanice, sastavni je dio svih poznatih steroidnih hormona: kortizola, adrenalina, testosterona, estrogena, DHEA-dehidroepiandrona... Bez kolesterola bi veliki broj naπih hormonalnih sustava nadzora istog trenutka prestao funkcionirati. KoliËine kolesterola u krvi i tkivima odreene su brzinom sinteze u jetri, a koliËina unesena hranom ima zanemariv uËinak na ukupnu kliËinu kolesterola u krvi. Danas znamo da visoki kolesterol u krvi uzrokuje taloæenje masti u krvnim æilama po Ëitavu tijelu, Ëime ih suæava i smanjuje protok krvi te vodi srËanim tegobama i bolestima srËanokrvoæilnog sustava. Solgar Phytosterol Complex moæe biti koristan kao pomoÊ u sniæenju razine kolesterola, zaπtiti srca i krvnih æila, te unapreenju zdravlja. Biljni steroli i hidrogenizirani oblici (stanols) privukli su zadnjih godina veliku pozornost zbog svoje prednosti za ljudsko zdravlje u smanjenju serumskog kolesterola i LDL-a. PoveÊanje unosa fitosterola moæe rezultirati smanjenjem pojava koronarnih bolesti, s minimalnim rizikom.

AKTIVNI SASTOJCI:

Kompleks fitosterola iz soje Ukupni sterol esteri (sadræi beta-sitosterol, stigmasterol, kampesterol, brasikasterol)

Hrana koja sadræi fitosterole pokazala je veliki uËinak u smanjenju πtetnog kolesterola πto je i bio razlog da je FDA (Food and Drug Administration) odobrila dodatke prehrani s fitosterolima kao sastavni dio prehrambene strategije za smanjenje rizika od koronarnih bolesti srca. uobiËajena ljudska prehrana sadræi male koliËine fitosterola, i to uglavnom sitosterol i kampesterol. Visok sadræaj fitosterola imaju ulja, graπak, karfiol i brokula, naranËa, mandarina, mango... Uzmete li Phytosterol Complex i Omega-3 esencijalne masti uËinit Êete vaæan korak za zdravlje svog srËanokrvoæilnog sustava i opÊeg dobrog stanja organizma.

MOÆDA NISTE ZNALI:

U 1 KAPSULI

RDA* %

500 mg 450 mg

-

* preporuËeni dnevni unos

47


S O L G A R

Prenatal renatal je posebno formuliran vitaminsko miPji imaju neralni pripravak ciljano namijenjen svima kopoveÊane potrebe za mikrohranjivim sastojcima ili esencijalnom hranom, kao πto su trudnice i dojilje, πportaπi, osobe na dijetama, osobe s dijagnosticiranim pomanjkanjem vitalnih elemenata, rekonvalescenti i sl. Mnogobrojna su medicinska istraæivanja pokazala da su djeca majki koje su skrbile o svojoj prehrani i uzimale vitaminsko mineralne pripravke, statistiËki gledano, doπla na svijet s puno manje oπteÊenja. Prenatal je izniman preparat koji omoguÊuje æenama da nadopune svoju prehranu svim nuæno potrebnim hranjivim sastojcima. TrudnoÊu nazivamo i drugim stanjem, a to drugo stanje traæi pravilnu prehranu za zdravlje djeteta i πto manje naruπavanja zdravlja majke. Kombinacija vitamina u mnogomu pridonosi oËuvanju i poboljπanju funkcije imunoloπkog, srËanokrvoæilnog i neuroloπkog sustava, a minerali kelirana oblika omoguÊuju maksimalnu iskoristivost i sjajna su podrπka lokomotornom i homeopoetskom sustavu. Prenatal je obogaÊen selenom - snaænim antioksidansom i L-asparaginskom kiselinom koja je odgovorna za izmjenu aniona i kationa na staniËnoj membrani, te ima stimulirajuÊi uËinak na neurotransmitere u mozgu πto umanjuje osjeÊaj umora.

48

PRENATAL SE PREPORU»UJE:

• • • • • • • •

æenama koje se pripremaju na trudnoÊu trudnicama i dojiljama πportaπima svima kojima je dijagnosticiran manjak vitalnih elemenata svima koji su umorni (primjerice zimi i u proljeÊe) osobama koje neredovito jedu osobama koje jednoliËno jedu osobama na kliniËkim dijetama.

Prenatal ponudite i πportaπima uz πalu da uz njega neÊe zatrudniti, ali Êe organizam nahraniti i osvjeæiti, te prevenirati pojavu umora. osobe s dijagnosticiranim nedostatkom æeljeza trebale bi, uz terapiju æeljezom i sokove od cikle i borovnice, ukljuËiti i uzimanje Prenatala zbog viπih razina æeljeza.

KORISNO JE ZNATI:


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

Kalcij Magnezij Proteini soje Vitamin C Æeljezo Vitamin B3 Asparaginska kiselina Glicin Vitamin E Cink Pantotenska kiselina Inozitol Kolin Prirodni beta-karoten sadræani drugi karotenoidi Vitamin B6 Bakar Vitamin B2 Vitamin B1 Mangan Folna kiselina Biotin Jod Selen Krom Vitamin D Vitamin B12

U 1 TA B L E T I

RDA* %

325 mg 112,5 mg 40 mg 25 mg 7,5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 5 mg 3,75 mg 2,5 mg 2,5 mg 1 mg 900 mcg 2,4 mcg 625 mcg 500 mcg 500 mcg 425 mcg 250 mcg 200 mcg 75 mcg 37,5 mcg 6,25 mcg 6,25 mcg 2,5 mcg 2 mcg

32,5 32 30 26 28 33 34 42 39 50 36 30 12,5 33 250 17 10 21 25 77

* preporuËeni dnevni unos

49


S O L G A R

Prirodni beta-karoten ntioksidansi, vitamini i minerali iz hrane moA gu uËinkovito πtititi od πtetnog djelovanja slobodnih radikala, peroksidacije lipida i veÊih oπteÊenja tkiva. Danas se, temeljem mnogobrojnih provedenih istraæivanja, smatra da veÊinu kroniËnih i uobiËajenih bolesti uzrokuju pogubne mutacije u naπoj DNK, nastale uslijed prisutnosti slobodnih radikala i njihovog korozivnog uËinka. RijeË je o procesima koji Ëavao Ëine zahralim, a maslac uæeglim. Stoga, unesemo li dovoljno antioksidansa u organizam, osnaæit Êemo imunosni sustav i sprijeËiti pojavu bolesti. StruËnjaci smatraju da su niske razine vitamina A i beta-karotena u krvi riziËni Ëimbenik koji pridonosi oboljevanju. UËinak beta-karotena je snaæniji uzima li se zajedno s vitaminom E i selenom, s kojima ima snaæan sinergistiËki antioksidativan uËinak. Razinu beta-karotena smanjuju puπenje i zagaenost okoliπa.

beta-karoten je provitamin vitamina A koji se nakon probave u jetri pretvara u vitamin A. Siguran je za ljude te ne postoji opasnost od trovanja ni u veÊim dozama. U prosjeËnoj prehrani oko tri Ëetvrtine vitamina A dobivamo iz retinola, a ostatak iz beta-karotena. Suviπak vitamina A pohranjuje se u jetri gdje moæe biti uskladiπten 200 do 300 dana, pa njegova ravnoteæa moæe biti naruπena jedino ako se viπe mjeseci ne unosi u organizam. Beta-karoten πtiti koæu od prekomjernog izlaganja sunËevoj svjetlosti. Moæe izazvati æutilo koæe, ali to ne znaËi da je posljedica uzimanja prevelike doze.

KORISNO JE ZNATI:

TKO MOÆE UZIMATI NADOPUNU BETA-KAROTENA:

• • • • • • • • • • • •

svi s dijagnosticiranim nedostatkom osobe s tegobama sistemskog lupusa osobe s tegobama psorijaze osobe s tegobama vida osobe s fotoosjetljivoπÊu (sunce, UV) osobe s tegobama alergija osobe s tegobama grlobolje i glasnica osobe loπe kvalitete koæe i podloæne dermatitisima osobe s tegobama akni osobe s disbalansom lipida za prevenciju stresa kao snaæan antioksidans za snagu imuniteta.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

RDA* %

Mijeπani karotenoidi 37 mg iz prirodnog izvora (alga Dunaliella salina) koji sadræe: Beta-karoten 7 mg Alfa-karoten 259 mcg Ostali karotenoidi 148 mcg (kriptoksantin, zeaksantin, lutein)

-

* preporuËeni dnevni unos

50

117 -


S O L G A R

Prirodni vitamin E itamin E otkrili su znanstvenici Evans i Bishop V davne 1922. godine. RijeË je o tokoferolima koji obuhvaÊaju oko osam kemijski sliËnih supstancija, vrlo sliËnih aktivnosti. Najpoznatiji, s najveÊom bioloπkom aktivnosti meu njima je alfa tokoferol. RijeË je vitaminu topivom u mastima koji je izuzetno nestabilan i valja ga Ëuvati u tamnom, bez direktnog utjecaja zraka i svjetlosti. Osjetljiv je na toplinu, kisele medije i vlagu. U»INCI VITAMINA E:

1. Poznato je njegovo snaæno antioksidacijsko djelovanje, jer je vrlo uËinkovit u zaπtiti stanica od razornog djelovanja slobodnih radikala. Kao antioksidans sprjeËava oksidaciju polinezasiÊenih masnih kiselina i uËinkovito πtiti membranske lipide od oksidacije. Na taj naËin vrlo uËinkovito πtiti prerano starenje i propadanje stanica. 2. Pomaæe kod bolesti krvoæilnog sustava i krvnih ugruπaka, jer ima snaæno fibrinolitiËko djelovanje. Visoke doze vitamina E sprjeËavaju nakupljanje krvnih ploËica te na taj naËin sprjeËavaju stvaranje krvnih ugruπaka ili trombozu. 3. Snaæan je fizioloπki antioksidans, uËinkovit u jaËanju imunosnog sustava i u obrani organizma od virusnih i bakterijskih bolesti, posebice u zajednici sa selenom - vrijednim elementom u tragovima. 4. U dnevnoj dozi od 300-400 mg, uz beta-karoten i vitamin C sprjeËava pojavu oËne mrene. 5. Od velike je vaænosti za æene. Bez ikakvih πtetnih posljedica moæe se uzimati tijekom trudnoÊe i dojenja, buduÊi da potiËe normalan razvoj fetusa, sprjeËava spontani poba-

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin E

Ëaj i osigurava normalnu trudnoÊu bez komplikacija. Moæe se uzimati i u menopauzi i za lijeËenje reumatizma. 6. Uzimanje nadopune vitamina E i selena pomaæe vitalnosti starijih osoba, bitno diæuÊi snagu njihova fiziËkog i psihiËkog zdravlja. 7. Vitamin E je vitamin ljepote, gipkosti, zdravlja i svjeæine koæe, pa se Ëesto nalazi u kremama za njegu koæe tijela i lica. Koæi daje nuæno potreban elasticitet i Ëesto se koristi u kozmetiËkim tretmanima. Moæe se i direktno aplicirati na koæu, jer daje odliËne rezultate u svim stanjima perutanja koæe ili koænih iritacija. KORISNO JE ZNATI: rijeË je o tzv. uljnom vitaminu, topivom u mastima koji se u organizmu i odlaæe u mastima. Istraæivanja nisu ukazala na neke mjere opreza kod uzimanja uobiËajenih dnevnih doza. Jedino kod uzimanja 1000 mg i viπe pojavile su se æeluËane tegobe i proljev.

U 1 KAPSULI

RDA* %

200 i.j. = 134 mg

1340

* preporuËeni dnevni unos

51


S O L G A R

Probavni enzimi biljnog porijekla nzimi su nuæno potrebiti za æivot, kao svi kaE talizatori, jer omoguÊuju optimalan metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Danas je njihov uticaj na dobro zdravlje veÊi i znaËajni nego ranijih godina. Naime, danaπnja prehrana s rafiniranim namirnicama koje su osloboene veÊine æivotno vaænih tvari, u mnogome traæi suplementaciju enzimima. Hans i Eduard Buhner su 1897. u medicinske svrhe upotrebljavali eksatrakte kvasca kako bi fermentirali πeÊer bez prisustva æivih stanica kvasca. Jedan od moguÊih naËina Ëuvanja bilo je dodavanje velike koliËine πeÊera u ekstrakte. Na svoje iznenaenje otkrili su da je πeÊer fermentiran, iako u cijeloj smjesi nije bilo æivih stanica kvasca. I, upravo tada je po prvi put upotrebljen termin enzim pri opisu tvari koje su naπli u ekstraktu kvasca, a koja je i dovela do fermentacije.

KORISNO JE ZNATI: probavni enzimi u mnogome mogu unaprijediti zdravlje. Mogu se uzimati svakodnevno u situacijama kao πto su putovanja, promjene prehrane, dugotrajni reæimi jednoliËne prehrane, u svim stanjima restriktivnih dijeta, u svim situacijama kada se jede “s nogu” i usput, ili konzumiranja iskljuËivo hrane koju volimo. Glavni krivac πto naπem organizmu nedostaje enzima je danaπnja prehrana koja se sastoji uglavnom od namirnica koje su uzgojene na brzinu, s puno pesticida te od gotove hrane.

PODRU»JE PRIMJENE PROBAVNIH ENZIMA:

• osobe s utvrenim nedostatkom probavnih enzima • osobe usporena metabolizma • pretile osobe • osobe s tegobama opstipacije • osobe koje se nepravilno hrane • osobe na dijetama • osobe koje se jednoliËno hrane • starija populacija, s teπkoÊama probavljanja hrane • osobe koje imaju dijagnosticirane crijevne tegobe • osobe s viπom razinom lipida.

AKTIVNI SASTOJCI:

Lipaze Amilaze Prozimi Proteaze Amiloglukozidaze Celulaze * preporuËeni dnevni unos

52

U 1 TA B L E T I

50 40 25 15 10 4

mg mg mg mg mg mg

RDA* %

-


S O L G A R

Quercetin uercetin je antialergijski bioflavonoid snaæQ nog antioksidativnog uËinka. Pripada u skupinu fitonutrijenata, bioloπki aktivnih tvari, nenutritivnih kemikalija iz biljaka koje imaju svojstva pobljπanja i unapreenja naπeg zdravlja. Fitonutrijentima obiluju voÊe i povrÊe, a neki od najuËinkovitijih su: • karotenoidi (u æutom i naranËastom povrÊu i voÊu, u tamno zelenom lisnatom povrÊu); • glukozinolati / indoli (brokula, kupus, cvjetaËa, prokulica...) • kumarini (povrÊe i citrusi) • flavonoidi (veÊina voÊa i povrÊa) • fenoli (veÊina voÊa i povrÊa, zeleni Ëaj, vino) • izoflavoni (soja) • spojevi aliuma (Ëeπnjak i luk) • inozitol heksafosfat (biljke, posebice soja i æitarice). VeÊina fitotvari ima protuupalni uËinak, snaæni su antioksidansi te podupiru imunitet, pa mnogobrojna istraæivanja ukazuju na dobrobit konzumiranja voÊa i povrÊa. Quercetin je moÊan antioksidans i prirodni antihistaminik flavonidne strukture kojim obiluju kora jabuke, luk, Ëaj, jagoda, æuto povrÊe...

3. antialergik ili inhibitor histamina. UËinkovit u prevenciji sinteze leukoterina i redukciji produkcije proupalnih prostaglandina; 4. anti-virusnog uËinka kod pojave herpesa; 5. jaËa strukturu vezivnog tkiva i koæe podupiruÊi produkciju kolagena; 6. antioksidans i zaπtita u svim procesima propadanja stanica. PODRU»JE PRIMJENE:

• • • • • • • •

u prevenciji pojave modrica i podljeva krvi kod pojave visokih temperatura (upala) kod migrene i glavobolje kod GIHTA (uriËkog artritisa ili uloga) i ostalih upalnih reumatskih bolesti kod uganuÊa i burzitisa kod reumatoidnog osteoartritisa kod tegoba colitisa i Crohnove bolesti kod alergijskih tegoba...

neka Quercetin bude prvi izbor kod svih alergijskih tegoba, reumatskih bolesti i bolesti probavnog trakta. Tako Êete izostaviti upotrebu kortikosteroidnih lijekova sistemskog djelovanja i πtetnih nuspojava.

KORISNO JE UPAMTITI:

QUERCETIN JE:

1. snaænog antiupalnog uËinka. Kao prirodni antihistaminik namijenjen je svima koji pate od Ëestih alergija poput alergijske astme...; 2. djelotvoran u smanjenju boli bez optereÊenja probavnog trakta;

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Kvercetin Bromelain Ekstrakt acerole u prahu Prah ploda πipka Rutin Citrus bioflavonoidi

U 1 TA B L E T I

250 250 25 25 25 5 2,5

mg mg mg mg mg mg mg

RDA* %

417 -

* preporuËeni dnevni unos

53


S O L G A R

Resveratrol eÊ sama pomisao na groæe i punoÊu njegoV va zrna mnoge asocira i na blagodati dobrog crnog vina, ali i zaπtitnu ulogu koju vino ima na dobro stanje srËanokrvoæilnog sustava. Resveratrol je supstancija koja se nalazi u opni groæa, a pripada skupini polifenola snaænog antiage uËinka. NajveÊe koncentracije nalaze se u voÊu, povrÊu, vinu, Ëaju i kakau. Mnogobrojna su istraæivanja potvrdila specifiËnu bioloπku djelotvornost polifenola u zaπtiti srca, krvnih æila i imunoloπkog sustava, a provode se i brojne studije sa ciljem dokazivanja njihova uËinka u prevenciji upalnih bolesti i procesa starenja. Sjemenke groæa sadræe bjelanËevine, masti, ugljikohidrate i oko 8% polifenola koji su poznati pod nazivom proantocijanidini (bogati resveratrolom). Njihova je antioksidativna uËinkovitost 20 puta snaænija od vitamina E i 50 puta snaænija od vitamina C. Istraæivanja su pokazala da proantocijanidini i resveratrol snaæno πtite organizam od preranog starenja, oπteÊenja zdravlja i propadanja. ZakljuËeno je da ekstrakti groæa i resveratrol posebice πtite organizam od sunËeva zraËenja, da imaju povoljan uËinak na stanje oka i vid, na dobro stanje zglobova, arterija i ostalih tjelesnih tkiva, te povoljan uËinak na mikrocirkulaciju krvi, tj. bolju prokrvljenost uslijed jaËanja kapilara, vena i arterija. U zadnje je vrijeme sve viπe pozornosti usmjereno na istraæivanja uËinkovitosti polifenola na srce i krvoæilni sustav te njihov snaæan zaπtitni antioksidativni uËinak u prevenciji ateroskleroze i oπteÊenja srËanokrvoæilnog sustava.

AKTIVNI SASTOJCI:

Korijen japanskog dvornika * preporuËeni dnevni unos

54

RESVERATROL JE INDICIRAN U SVIM STANJIMA:

• kao anti-age terapija starijih osoba • kao pomoÊ kod tegoba srËanokrvoæilnog sustava • kao antioksidans u zaπtiti staniËnih membrana • za bolju koncentraciju i pamÊenje • za upalne bolesti crijeva (IBS) poput iritabilnog kolona • za πportaπe, jer jaËa njihovu izdræljivost • za uravnoteæenje masnoÊa • za sve osobe s tegobama cirkulacije i loπih kapilara. VAÆNO JE ZNATI: nije dozvoljen osobama na antikoagulantnoj terapiji varfarinom, trudnicama i osobama oboljelim od raka dojki.

U 1 KAPSULI

RDA* %

200 mg

-


S O L G A R

Sabal palma, opuncija i likopen kompleks nogi bi muπkarci voljeli da postoji tzv. “maM gic pill” koja bi brzo uspostavila njihovu mentalnu i fiziËku kondiciju. Svakodnevne tegobe veÊine muπkaraca srednje i starije dobi su tegobe uriniranja, bez obzira da li je rijeË o uËestalom ili o nedovoljnom, oteæanom i bolnom uriniranju. Prostatitis se uglavnom javlja kod muπkaraca starije dobi kao akutna ili kroniËna upala prostate. Vrlo je Ëesto praÊen bakterijskim infekcijama, a kada se javlja potpuna blokada uriniranja, najËeπÊe rezultira retencijom urina. Istraæivanja su pokazala da je prehrana bitan Ëimbenik u prevenciji i zaπtiti prostate, jer hrana i nadomjesna prehrana mogu u mnogome doprinjeti odræanju ili uspostavljanju dobre funkcije, stanja i rada prostate. U svakodnevnoj prehrani treba ograniËiti uporabu namirnica poput maslaca, margarina, paπteta, sirnih namaza i sliËnih zasiÊenih masnoÊa. Jesti treba viπe voÊa, povrÊa i æitarica jer su bogat izvor nuæno potrebnih vitamina, minerala, vlakana i fitoestrogena koji uËinkovito πtite propadanje i starenje stanica.

nju sa selenom doprinose dobrom odnosu HDL/LDL, smanjenju agregacije trombocita i smanjenju odlaganja πtetnog kolesterola na stijenke krvnih æila, pa na taj naËin preveniraju ishemijske bolesti srËanokrvoæilnog sustava • cink je vaæan element za imunitet, esencijalan za zdravu prostatu, produkciju muπkih hormona i razvoj genitalnih organa. ovaj biljni proizvod obogaÊen likopenom, cinkom i selenom korisno je uzimati u svim situacijama tegoba prostate, bolnog, oteæanog mokrenja i kao prevenciju za pojavu bilo kojih tegoba uËestalog noÊnog mokrenja i proπirenja prostate.

KORISNO JE ZNATI:

U»INCI SABAL PALME, OPUNCIJE I LIKOPEN KOMPLEKSA:

• sabal palma ima dokazani zaπtitni i terapijski uËinak na prostatu • u zajednici s opuncijom ublaæava simptome benigne hiperplazije prostate, olakπava mokrenje i smanjuje volumen prostate • likopen ima snaæan zaπtitni uËinak na prostatu • likopen i opuncija u sinergistiËkom djelovaAKTIVNI SASTOJCI:

Likopen Cink Standardizirani ekstrakt plodova sabal palme Prah cvijeta indijske smokve Selen

U 1 KAPSULI

RDA* %

4 mg 10 mg 50 mg

67 -

50 mg 25 mcg

50

* preporuËeni dnevni unos

55


S O L G A R

Selen 100 mcg anas se Ëesto moæe Êuti kako se svi æale da D su pod stalnim stresom, pa je korisno podsjetiti da postoje unutarnji i vanjski sustavi snaæne antioksidativne zaπtite. Selen je jedan od elemenata u tragovima nuæno potreban u sastavu enzima prisutnih u naπem organizmu Ëija je zadaÊa zaπtita organizma od korozivnih oπteÊenja koja prouzrokuje stres. To su glutation peroksidaza, superoksid dizmutaza (SOD) i glutation transferaza. Selen je, posebno u zajednici s vitaminom E, snaænog antiokidativnog uËinka u zaπtiti staniËnih membrana i peroksidaciji lipida u stanicama. UËinkovito prevenira oπteÊenja stanica i usporava te odgaa patoloπke procese starenja. Unapreuje zaπtitnu ulogu imunosnog sustava poboljπavanjem djelovanja T-limfocita i makrofaga koji Ëiste krv od πtetnih uËinaka toksina. ©titi stanice od mutagenih i kancerogenih procesa oπteÊenja, i to na nekoliko razina: • kao antioksidans veæuÊi kisikove slobodne radikale; • sprjeËava razmnoæavanje kancerogenih virusa; • ublaæava mutacijsko djelovanje kancerogenih tvari veæuÊi razliËite kemikalije, viruse i zraËenja koji mogu biti uzrok oπteÊenja genetskog materijala u stanicama • obuzdava diobu stanica.

neiskoriπten u obliku slobodnih radikala koji se potom veæe s elektronima stanica te tako oπteÊuje stanice i genetski materijal πto dovodi do teratogenih, mutagenih i kancerogenih procesa; • kao sastojak glutation peroksidaze, vaænog enzima za detoksifikaciju jetre indirektno utjeËe na detoksikaciju jetre od moguÊih oπteÊenja pesticidima, hormonima, lijekovima, teπkim metalima, nusproduktima...; • kao detokisikator je vaæan Ëimbenik u zaπtiti stanica, posebice u singergistiËkoj zajednici s vitaminom E; • izuzetno je djelotvoran u procesima peroksidacije lipida i zaπtiti srËanokrvoæilnog sustava od oπteÊenja nakupinama loπih masti; Selen je korisno dopunski uzimati: za detoksikaciju, kao snaæan antioksidans, u svim stanjima oslabljenog imuniteta, kod srËanokrvoæilnih tegoba, za prevenciju starenja i propadanja stanica, za unapreenje i zaπtitu zdravlja te snagu imuniteta.

PRIMJENA:

• kao snaæan antioksidans selen valja primjeniti u zaπtiti organizma od oπteÊenja slobodnim radikalima. Naime, dio kisika kojeg unosimo disanjem i hranom ostaje u organizmu

AKTIVNI SASTOJCI:

L-selen metionin bez kvasca * preporuËeni dnevni unos

56

U 1 TA B L E T I

RDA* %

100 mcg

200


S O L G A R

Sikavica edan od naziva te biljke je “lait de Notre-DaJrijino me” ili Marijino mlijeko, jer se po predaji Mamlijeko prolilo po njoj dok je dojila Isusa. Terapeutski uËinak daju joj flavanolignani, u farmaciji zvani silimarin. To je kompleks razliËitih spojeva: silibina A i B, izo-silibina A i B, silikristina i silidanina. Sadræi i flavonoide poput kvercetola i taksifolina. Sjemenke sadræe biljno ulje bogato linolnom kiselinom i sterolima visoke kvalitete. Sikavica je neπkodljiva i sigurna u primjeni. Postoje dvije osnovne vrste ljekovitih biljaka koje imaju znaËajan uËinak na jetru. Jedna skupina potiËe luËenje i proizvodnju æuËi, a druga πtiti jetru i ima izrazito hepatoprotektivni uËinak. Stoga je mudro sikavicu koristiti s biljkama koje potiËu luËenje æuËi - poput artiËoke, jer su tada uËinci na jetru puno snaæniji i sveobuhvatniji.

• antiinlamatorni uËinak - inhibirajuÊi produkciju leukoterina -sjajnog antoioksidativnog enzimatskog sustava, slimarin ima i antiupalni uËinak. Eliminira toksine i tako sprjeËava oπteÊenja. SIKAVICU PREPORU»AMO:

za detoksikaciju jetre, kod hepatitisa, æutice, ciroze jetre, za opÊu zaπtitu i pomoÊ oπteÊenoj jetri, kod æuËnih kamenaca, psorijaze, mamurluka... Dakle, u svim stanjima i potrebama organizma za uËinkovitom detoksikacijom organizma od zagaenja toksinima, aditivima, alkoholom, nusproduktima...

PRIMJENA:

• za detoksifikaciju i regeneraciju jetre - silimarin kao glavni sastojak sikavice poveÊava produkciju glutationa i na taj naËin snaæno detoksicira jetru te podupire sintezu proteina Ëime kvalitetno utjeËe na rast i obnavljanje stanica jetre; • za normalizaciju i obnavljanje stanica koæe sjajni rezultati u praksi pokazali su se kod tegoba psorijaze, na razini obnavljanja zaπtitnih slojeva koæe; • za antioksidaciju - jer sikavica utjeËe na razinu glutationa, vaæne tvari za tvorbu enzima glutation peroksidaze, te na taj naËin podiæe razinu antioksidativne zaπtite;

AKTIVNI SASTOJCI:

Prah sikavice Standardizirani ekstrakt sikavice

U 1 KAPSULI

RDA* %

300 mg 175 mg

-

* preporuËeni dnevni unos

57


S O L G A R

Skin, Nails and Hair Formula oæa, kosa i nokti zrcalo su opÊeg zdravlja i KBrojna dobrog stanja organizma. su istraæivanja pokazala izuzetnu povezanost izmeu pravilne prehrane i lijepog izgleda koæe. Promjene na koæi u vidu iritacija, crvenila i oπteÊenja dobar su znak i upozorenje da s prehranom neπto nije u redu. Koæa je ogledalo onoga πto jedemo, ali pokazuje i πto ne jedemo. Vitamini su prije svega nuæno potrebni za bolju zaπtitu koæe, obnavljanje i cijeljenje oæiljaka, te za elasticitet, svjeæinu i zdravlje koæe. Osim vitamina, koæi su za njeno zdravlje potrebni minerali te elementi u tragovima - cink, sumpor i selen koji podiæu imunitet koæe i sprjeËavaju propadanje stanica i starenje koæe. Nokti imaju zaπtitnu ulogu, πtite vrhove prstiju od udaraca i pritisaka. Njihov oblik, veliËina i debljina ovise o grai i obliku vrha prsta. Zdravi su nokti ruæiËasti i sjajni, nisu mat, a njihov je gornji dio (lunula) bijel ili bijeloruæiËast. Promjene teksture, oblika i boje nokta ukazuju na mnogobrojne poremeÊaje organizma. »esto nam promjene na noktima ukazuju ne samo na loπu i neodgovarajuÊu prehranu veÊ i na nedostatak vitalnih elemenata. Primjerice - nedostatak vitamina A i B te HCL dovodi do pucanja i krhkosti noktiju, a pojava udubljenja i vertikalnih brazdi na noktima ukazuje na deficitarnost æeljeza. Brojni vanjski Ëimbenici mogu oπtetiti kosu, poput zagaeng okoliπa, promjene godiπnjih doba, suπenje suπilom, agresivni proizvodi za oblikovanje kose i frizure i sl. Loπe stanje kose moæe biti “alarm” prevelikog fiziËkog i mentalnog optereÊenja te pojave stresa. Jednako tako bakterijAKTIVNI SASTOJCI:

MSM Prah crvene alge Vitamin C L-lizin L-prolin Cink Bakar * preporuËeni dnevni unos

58

U 1 KAPSULI

500 75 60 25 25 7,5 1

mg mg mg mg mg mg mg

ske upale, gljiviËne bolesti i hormonski poremeÊaji te uzimanje lijekova i dugotrajne terapije mogu biti uzrokom oπteÊenja i ispadanja kose. U»INCI SKIN, NAILS AND HAIR FORMULE:

RijeË je o izbalansiranoj formuli za prehranu i potporu zdravlju, snazi, imunitetu, ljepoti i svjeæini koæe, noktiju i kose. U sastavu su sumpor, cink i vitamin C koji su vaæni hranjivi Ëimbenici za izgradnju kolagena i keratina. Tu je i bakar, vaæan za stvaranje melanina - koænog pigmenta i sprjeËavanje pojave sijede kose. Aminokiseline prolin i lizin doprinose boljoj sintezi kolagena i vezivnog tkiva. KORISNO JE ZNATI: kada god imate limun u ruci, nakon πto ste ga dodali u Ëaj ili kolaË, namaæite njime ruke i tako prevenirajte starenje koæe. Kada gledate neki film na TV-u, nokte umoËite u maslinovo ulje i tako ih nahranite. Kada god moæete, kosu nahranite i oporavite tretmanom od maslinova ulja, meda i sl...

RDA* %

100 50 115


S O L G A R

Vision Guard Plus ve slabiji vid i tegobe s oËima poput suhoÊe, S iritacije, infekcije, preosjetljivosti na svijetlo i ekran kompjutera, svrbeæ, suzenje sve su ËeπÊe... Danas je poznato da oko 60 do 70% ljudi ima tegobe s vidom ili pati od poremeÊaja vida. Za ono πto se nekad smatralo prirodnim procesom, studije pokazuju da su zapravo degenerativni procesi koji se razvijaju zbog πtetnog djelovanja slobodnih radikala. Fizioloπki stres oπteÊuje stanice i onemoguÊava njihovo uobiËajeno i odgovarajuÊe funkcioniranje. Danas su svakodnevnica koriπtenje kompjutera i stalna izloæenost oka πtetnom uËinku ekrana. I alergije se oËituju i na oku u obliku crvenila, suzenja, svrbeæi ili opÊe iritacije oka. Æuta boja oËiju alarm je da neπto nije u redu s jetrom, æuËi ili mjehurom. Visoki krvni tlak i dijabetes oËituju se pak kao mrlje prilikom gledanja. Znanstvenici su ustanovili da visoko potentni antioksidansi iz voÊa i povrÊa imaju antioksidativan uËinak i kljuËnu ulogu u zaπtiti prirodnog obrambenog sustava, tako kompleksnog organa kao πto je oko. Nedostatak samo jednog vitamina moæe biti uzrok razliËitih tegoba oka. Stoga je upravo Vision Guard Plus prava blagodat na naπem træiπtu. Poznato je da lutein kao snaæni antioksidans iz obitelji karotenoida uËinkovito AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

Vitamin C N-acetil-l-cistein (NAC) Taurin Vitamin E Ekstrakt oËanice Ekstrakt ploda borovnice Lutein (sadræava 250 mcg zeaksantina) Cink Ekstrakt listova ginka Prirodni beta-karoten Sadræani drugi karotenoidi Vitamin A Selen

150 mg 50 mg 50 mg 33,5 mg 12,5 mg 10 mg 5 mg 5 mg 5 mg 1,5 mg 4 mcg 150 mcg 12,5 mcg

πtiti oko. Karotenoidi su skupina pigmenata od kojih je najpoznatiji beta-karoten, a tu su i likopen, lutein i zeaksantin. Lutein je posebice djelotvoran u zaπtiti oËiju, naroËito mreænice i æute pjege. UËinkovito apsorbira πtetne plave zrake iz sunËevog spektra, te sprjeËava djelovanje slobodnih radikala na masnoÊe u oËima. VISION GUARD PLUS NAMIJENJEN JE:

• svim osobama oslabljena vida • osobama s dijagnosticiranim oπteÊenjima oka • osobama koje su svakodnevno izloæene svjetlu • novinarima, menadæerima i sl. • svima koji skrbe o dobrom vidu. KORISNO JE ZNATI: svi, a posebno glumci, estradni ljudi, osobe iz javnog æivota i oni koji svakodnevno πminkaju oËi, obavezno bi trebali temeljito skidati πminku s oËnih kapaka. Trebalo bi upotrebljavati πminku kontrolirane kvalitete te kliniËki testirane proizvode kako se ne bi oπtetilo zdravlje oËiju. Pri jakom suncu ili vjetru oËi treba πtititi kvalitenim naoËalama zbog moguÊih infekcija i oπteÊenja izazvanim πtetnim UVA ili UVB zraËenjem te zagaenim okoliπem.

RDA* %

250 335 33 25 19 25

* preporuËeni dnevni unos

59


S O L G A R

Vitamin B-Complex “50” dgovarajuÊa, raznovrsna i dovoljno snaæna O prehrana kljuË je dobrog zdravlja. Hrana je danas, bez obzira na odabir, visoko rafinirana i osloboena veÊine æivotno vaænih hranjivih sastojaka bitnih za zdravlje i opÊe dobro stanje organizma. Glede odræavanja tjelesnog i mentalnog zdravlja i vitalnosti, ljudskom je organizmu svakodnevno potrebit ujednaËen i izbalansiran unos vitamina i minerala. Posebice to vrijedi za nutrijente koji su topivi u vodi, jer ih organizam ne pohranjuje u znaËajnim koliËinama, pa ukoliko nisu unijeti dnevnim obrocima valja ih dodatno uzimati. To se prije svega odnosi na vitamine B skupine koji imaji mnogostruko vrijednu korist za naπ organizam. Oni su izuzetno nestabilni i vrlo se lako pod utjecajem svjetla, topline, loπeg skladiπtenja i neodgovarajuÊe pripreme gube iz namirnica. RijeË je o vitaminima koji sudjeluju u radu æivËanog sustava i bitan su Ëinitelj u odræavanju dobrog stanja koæe, kose, oka, usne πupljine i probavnog sustava. Sudjeluju u metabolizmu masti, bjelanËevina i ugljikohidrata, pretvarajuÊi ih u energiju. Snaænog su antioksidativnog uËinka i aktivno sudjeluju u obnavljanju i revitalizaciji jetre. Iako su najuËinkovitiji kada su svi na okupu i djeluju momËadski, svaki od B vitamina uËinkovit je na svoj naËin. Vitamin B1 (tiamin) snaæan je antioksidans. PomoÊ je u lijeËenju koænih bolesti, poremeÊaja rada srca, arterioskleroze i artritisa, buduÊi da veæe slobodne radikale i umanjuje oπteÊenja uzrokovana oksidacijom proteina. Pomaæe pri puπaËkom kaπlju, morskoj bolesti, zubobolji, tegobama probavnog sustava. Vitamin B2 (riboflavin) vaæan je za ËvrstoÊu miπiÊa i nuæno potrebit za dobar vid, koæu, kosu i nokte, aktivno sudjeluje u proizvodnji moædanih neuroprijenosnika poput serotonina, noradrenalina, acetilkolina i histamina, te je vaæan Ëimbenik zdravlja mozga. Njegov nedostatak moæe biti uzrokom upale jezika i usana, ljuskavosti ili perutanja vlasiπta, opadanja kose i pojave ekcema, omaglice, nesanice, ureza u kutovima usana i preosjetljivosti na svijetlo. Vitamin B3 (niacin) pomaæe cirkulaciji, smanjuje lipoproteine male gustoÊe u krvi, vaæan je 60

za odræavanje zdravlja koæe i ima snaæan antioksidativan uËinak. Slabost miπiÊa, umor, gubitak apetita, ekcemi i oπteÊenja koæe, povraÊanje, stalne ili uËestale glavobolje, napetost, depresija i nesanica mogu biti jasni simptomi nedostatka tog vitamina. Pantotenska kiselina (B5) ima vaænu zadaÊu omoguÊavanja rada B-limfocita, nuæno potrebitih za proizvodnju antitijela. Stoga je izuzetno vaæan Ëimbenik u obrani organizma od bolesti. Vitamin B6 (piridoksin) nuæan je za zdravlje koæe i æivaca, stvaranje crvenih krvnih stanica, za jaËanje otpornosti organizma i protiv preranog starenja. Folna kiselina (B9) vaæan je Ëimbenik za optimalan rad æivËanog sustava, protiv umaranja, smetnji koncentracije, depresije, za diobu i regeneraciju stanica (sudjeluje u stvaranju krvnih stanica i sintezi tjelesnih proteina). Zatim za imunoloπku obranu protiv infekcija, regulaciju metabolizma homocisteina, otklanja Ëimbenike rizika za nastanak ateroskleroze. Vitamin B12 je snaæan Ëinitelj pri razgradnji krvi, kljuËna hranjiva tvar u obnovi, vaæan u odræavanju zdravlja æivËanog sustava, ukljuËujuÊi i moædane stanice. Biotin (vitamin H) osnovni je koenzim u metabolizmu masti i drugim metaboliËkim procesima. KORISNO IH JE UZIMATI KOD: PMS-a; depresije, hiperaktivnosti; diabetiËke neuropatije; astme; alkoholizma; stresa; srËanokrvoæilnih tegoba i tegoba srca (homocistein); uËestalih glavobolja; tegoba s koncentracijom i pamÊenjem; oπteÊenja jetre, koæe, kose i noktiju; tegoba probavnog sustava... B vitamini su poæeljni za odræavanje energetskih zaliha, za koordinaciju miπiÊne i æivËane aktivnosti. »esto puta ne obraÊamo pozornost na simptome poput osjeÊaja “mravinjanja” nogu, osjeÊaja obamrlosti nogu ili osjetljivosti listova nogu koji su jasan znak upozorenja da nam nedostaje B vitamina, a posebice vitamina B1. Sigurno ste nekad Ëuli da se netko poæalio na snaænu svjetlost, jer mu oËi odmah poËinju suziti, osjeÊa


S O L G A R

peckanje i svrbeæ oËiju, ili mu se javljaju ranice na usnama, u kutovima usta i na jeziku... To su jasni simptomi nedostatka vitamina B skupine, posebice vitamin B2 koji stanice πtiti od oksidativnog oπteÊenja, podupire organizam u oslobaanju staniËne energije i omoguÊuje opskrbu organizma drugim B vitaminima. Blagotvoran je uËinak vitamina B na zdravlje æivËanog sustava, optimalnu razgradnju πeÊera i πkroba, te nakupljanja homocisteina u krvi. svi su vitamini B skupine u sinergijskom odnosu, jedan podupire ili unapreuje uËinak drugog.

NE ZABORAVITE:

AKTIVNI SASTOJCI:

VAÆNO JE UPAMTITI: vitamini B ne debljaju i dobro su doπli uz veÊ navedeno i u svim stanjima preobilnih, teπko probavljivih i snaæno zaËinjenih obroka. Stoga je naπa preporuka svima koji su zbog posla prisiljeni Ëesto i obilno jesti da u svojoj torbici ili dæepu sakoa uvijek imaju boËicu vitamina B kompleksa, te da ih uzmu svaki put prije obilnog obroka (blagdani, svadbe, roendani, krstitke...) i konzumiranja veÊih koliËina alkohola. Zaπto? Jer na taj naËin omoguÊujemo optimalno probavljanje hrane i alkohola, a time umanjujemo πtetu za organizam.

U 1 KAPSULI

RDA* %

Vitamin B1 50 mg Vitamin B2 50 mg Vitamin B3 50 mg Vitamin B6 50 mg Pantotenska kiselina 50 mg Inozitol 50 mg Kolin 21 mg Biljna osnova u prahu (alfalfa, ekstrakt 3,5 mg acerole, perπin, πipak, potoËarka, kelp) Folna kiselina 400 mcg Vitamin B12 250 mcg Biotin 50 mcg

3571 3125 278 2500 833 200 5000 33

* preporuËeni dnevni unos

61


S O L G A R

Vitamin A itamin A je snaæan antioksidans, esencijalni V nutrijent naπeg organizma, vitamin topiv u mastima. Vaæan je za kontrolu rasta i razvoj epitelnog tkiva, tj. za diferencijaciju, te vaæan Ëimbenik u stvaranju pigmenta. Sudjeluje u sintezi vidnog pigmenta - rodopsina, pa je stoga djelotvoran u saniranju tegoba oka. Ima snaæan uËinak na epitelno tkivo, pa se koristi u lijeËenju mnogobrojnih koænih bolesti i za odræanje zdravlja vanjskih omotaËa tkiva i organa. Valja ga uzimati iskljuËivo na preporuku lijeËnika kod dijagnosticiranih potreba. VITAMIN A KORISTI SE ZA:

• saniranje akni, jer Ëesto upravo njegov nedostatak moæe uzrokovati pojavu akni. U lijeËenje uz vitamin A treba ukljuËiti i vitamin E, cink, pantotensku kiselinu (vitamin B5) i GLA, da bi uËinak bio bolji. Nedostatak vitamina A moæe biti uzrok i velikoj produkciji keratina, te pojavi hiperkeratinizacije stanica koæe; • zajedno s vitaminom C πtiti organizam od infekcija. Vitamin A ima snaænu ulogu u podizanju razine imuniteta u sluznici crijeva i æeluca. Za saniranje prvih simptoma infekcije izuzetno je uËinkovito zajedniËko koriπtenje sinergista - vitamina A, C i cinka. Ta je kombinacija djelotvorna i u zaπtiti i ozdravljenju diπnih i sinusnih infekcija; • izravno nanoπenje vitamina A na koæu usporava pojavu herpesa; • pokazao je dobre rezultate u lijeËenju nekih probavnih tegoba, zbog bliske veze sa sluzni-

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin A Vitamin C * preporuËeni dnevni unos

62

com i epitelnim stanicama, uËinkovit je u lijeËenju kolitisa i Chronove bolesti, a vrijedne je rezultate dao i u lijeËenju Ëira na dvanaesniku; • doprinosi stabilnosti πeÊera u krvi. Dokazano je da pomaæe snaænijem djelovanju inzulina, pomaæuÊi mu da stanice brzo i kvalitetno opskrbi πeÊerom. PODRU»JA PRIMJENE:

• opÊenito kod koænih oπteÊenja i bolesti koæe, akni, psorijaze • bolesti oËiju i oËuvanja zdravlja oka • tegoba diπnih puteva • za imunitet. VAÆNO JE UPAMTITI: terapijske doze veÊe od 5000 i.j. mora kontrolirati lijeËnik. PrekoraËenje dnevne doze moæe uzrokovati toksikaciju organizma koja se manifestira glavoboljom, suhoÊom koæe, lomljivoπÊu noktiju, ispadanjem kose, gingivitisom, anoreksijom, umorom, povraÊanjem te kroniËnim oπteÊenjem bubrega.

U 1 KAPSULI

RDA* %

5000 i.j. = 1502 mcg 10 mg

188 17


S O L G A R

Vitamin C 500 za ævakanje olgar je u svojoj raskoπnoj ponudi dodataka S prehrani ponudio neke hranjive tvari nuæno potrebite naπem organizmu, poput vitamina C, u razliËitim oblicima. Tako je osmislio vitamin C uz dodatak ekstrakata ploda antilske treπnje i πipka u obliku tableta za ævakanje. Niπta novo reÊi Êe mnogi, a mi Êemo dodati da, ali dobro doπao oblik za sve koji zaboravljaju jesti voÊe, a povrÊe im je rijetko na tanjuru! Takoer, veÊi unos vitamina C potrebit je puπaËima, æenama koje uzimaju antibaby pilule i svima koji æive u izrazito toplim ili hladnim klimatskim uvjetima. Poput veÊine ortomolekularnih tvari vitamin C ima zaπtitno djelovanje. On je snaæan antioksidans koji u sinergiji s vitaminima A i E ima maksimalan uËinak na naπ organizam. Antioksidativno djelovanje vitamina C ima veliku ulogu u zaπtiti mozga od ishemije ili manjka kisika. Moæda niste znali, ali najveÊa koncentracija vitamina C u tijelu nalazi se upravo u mozgu i æivËanim stanicama. Vitamin C je izuzetno znaËajan za dobro stanje i snagu imuniteta te za obranu organizma od bolesti i oπteÊenja zdravlja. On podupire rad bijelih krvnih stanica - fagocita koji organizam πtite od napada bolesti, gutajuÊi viruse, bakterije i ostale πtetoËine. »esto sam puta Ëula mnoge koje brinu o zdravlju da kaæu: uzimajte vitamin C kako bi ostvarili viπe razine vlastitog interferona (staniËna bjelanËevina) i poveÊali razinu antitijela u organizmu. Vitamin C u mnogome pomaæe u sprjeËavanju i ublaæavanju alergijskih bolesti buduÊi da sprjeËava djelovanje histamina. Naime, do izluËivanja histamina dolazi pri alergijskoj reakciji u diπnim organima, koæi ili sluznici nosa πto se manifestira osipom, curenjem iz nosa i oteæanim disanjem.

AKTIVNI SASTOJCI:

U 1 KAPSULI

Vitamin C Ekstrakt ploda antilske treπnje Prah ploda πipka

500 mg 10 mg 4 mg

VITAMIN C JE U»INKOVIT: u antioksidativnoj zaπtiti organizma; za dobru perifernu cirkulaciju i zaπtitu srca; u terapijama virusnih, bakterijskih i gljiviËnih infekcija; kod alergija poput astme; za zdravlje koæe; za viπe snage i izdræljivosti; za prevenciju stresa te viπe svjeæine i snage.

vitamin C vodi organizam u luænatost. Zato je, posebno danas, s obzirom na stil æivljenja, vjeËiti nedostatak vremena i loπe prehrambene navike, dobro doπao svima za svakodnevno uzimanje i prevenciju kiselosti organizma. Upravo ovako jednostavan za primjenu, poput bonbona za ævakanje, omoguÊit Êe vam da ga uvijek imate u dæepu, torbici, aËkoj torbi ili πportskoj opremi, da se i najumorniji na putu prema novoj obvezi osvjeæite i ostvarite svoj dnevni ritam obveza i radnih zadaÊa.

KORISNO JE ZNATI:

Dostupno u dva okusa: • naranËa • brusnica i malina.

RDA* %

833 -

* preporuËeni dnevni unos

63


S O L G A R

Vitamin D itamin D je otkriven dvadesetih godina proV πlog stoljeÊa, a 1925. godine otkriveno je da se uz potporu ultraljubiËastih zraka moæe proizvoditi u koæi, te ga stoga ne svrstavamo u skupinu esencijalnih hranjivih tvari. Bez obzira da li je u organizam unesen hranom ili je stvoren pod utjecajem sunËevih zraka, vitamin D se u bubrezima transformira u aktivni kalcitriol - oblik steroidnog hormona. S vitaminima A, E i K spada u vitamine topive u mastima, pa ga valja uzimati pod kontrolom lijeËnika. Danas je konzumiranje vitamina D postalo “in”, stoga sugeriramo oprez i konzumiranje temeljem stvarnih potreba i dijagnosticiranog manjka.

Vitamin D je vaæan i za apsorpciju fosfora Ëiji nedostatak moæe kod djece uzrokovati nedovoljno stvaranje zubne cakline πto kasnije dovodi do propadanja zubi. JO© NEKI VAÆNI U»INCI:

Novija istraæivanja pokazuju da aktivni oblik kalcitriol utjeËe na beta stanice guπteraËe koje luËe inzulin, pa se kod ljudi kojima nedostaje vitamin D javljaju poremeÊaji u izluËivanju inzulina. Pokazalo se da aktivni kacitriol utjeËe na rast i diferencijaciju stanica koæe i stanica vaænih za imunitet. Danas se koristi u lijeËenju nekih autoimunih bolesti, poput multiple skleroze, reumatoidnog artritisa i dijabetesa.

U»INCI VITAMINA D:

Glavna je zadaÊa vitamina D, odnosno aktivnog oblika kalcitriola, odræavanje ravnoteæe kalcija u organizmu. Njegova je uloga kontrolirati koliko Êe se kalcija apsorbirati iz hrane te koliko Êe se ugraditi ili osloboditi iz kostiju. Ukoliko tijelo ima dovoljno kalcija, iz hrane Êe ga apsorbirati manje, a ako ga je manje potrebe Êe biti veÊe. Ako svakodnevno putem dnevnih obroka ne unosimo dovoljno kalcija, tijelo Êe kalcij uzimati iz kostiju, jer ga kosti sadræe oko 95%, pa ga tijelo koristi za ugradnju u membrane stanica i druge vaæne funkcije. Ako tijelu nedostaje vitamina D, kalcij se ne moæe apsorbirati, pa se kod odraslih javljaju osteoporoza i osteomalacija, a kod djece rahitis. Rahitis je tipiËna bolest uzrokovana nedostatkom kalcija i fosfora kada kosti postaju mekane, zbog Ëega mogu nastati deformacije. NajËeπÊi simptomi kod djece su iskrivljene noge i kraljeænica, izboËena koljena te deformacija zdjelice i prsnog koπa, a moæe doÊi i do poremeÊaja u okoπtavanju.

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin A iz ulja riblje jetre Vitamin D iz ulja riblje jetre * preporuËeni dnevni unos

64

KORISNO JE ZNATI: vitamin D smatra se najtoksiËnijim uljnim vitaminom, topljivim u mastima. Posljedica unosa velikih koliËina vitamina D je njegovo nakupljanje u masnom tkivu πto moæe biti uzrokom niza nuspojava. Simptomi trovanja su gubitak apetita, glavobolja, muËnina, povraÊanje, æe, slabost u miπiÊima, bolovi u zglobovima, nedostatak orijentacije.

U 1 KAPSULI

RDA* %

300 mcg 400 i.j. = 10 mcg

38 200


S O L G A R

Vitamin K1 itamin K je vitamin topiv u mastima, a sudV jeluje u proizvodnji brojnih koagulantnih Ëimbenika poput protrombina, vaænih u nizu kemijskih reakcija u postupku zgruπavanja krvi. SprjeËava gubitak krvi i podupire cijeljenje rana. Ima i onih koji smatraju da vitamin K sudjeluje u elektronskom prijenosnom lancu i oksidacijskoj fosforilizaciji, tj. postupku metabolizma energije. Mnogobrojni radovi govore da pomanjkanje vitamina K1 moæe biti uzrokom pojave osteoporoze ili bolesti krhkih kostiju. VeÊinu potreba za tim vitaminom valja podmiriti dodacima prehrani, posebice kod trajnog uzimanja lijekova i Ëestih oπteÊenja bakterijskog miljea crijeva, koje je zaduæeno za produkciju vitamina K. Danas mnogi struËnjaci preporuËuju provjeru koliËine vitamina K1 u krvnom serumu, posebice æenama u Ëijim je obiteljima bilo bolesti osteoporoze. Ta se analiza ne moæe provesti kod osoba koje su na antikoagulacijskoj terapiji.

U svim situacijama nedostatka vitamina K dolazi do pada protrombina u krvi, a time i do poremeÊaja koagulacije i krvarenja, spontano ili kao posljedica ozljeda. Vitamin K se dobro podnosi i nije toksiËan ni u velikim dozama. PRIMJENA VITAMINA K1:

• za tvorbu Ëvrstih i kvalitetnih kostiju, jer sudjeluje u aktiviranju osteokalcina, proteina vaænog za kvalitetu kostiju. Istraæivanja pokazuju da vitamin K ima utjecaj na smanjenu sekreciju kalcija u doba menopauze. Dobre razine vitamina K bitan su Ëimbenik za prevenciju pojave osteoporoze; • mnogobrojne studije i istraæivanja pokazuju vaænost vitamina K za dobro zdravlje srca. vitamin K valja uzimati iskljuËivo temeljem dijagnosticiranih potreba i pod kontrolom lijeËnika.

VAÆNO JE UPAMTITI:

KORISNO JE ZNATI: manjak vitamina K mogu uzrokovati alkoholizam, bolesti jetre i crijeva, te poremeÊaji u apsorpciji masti. Dugotrajno uzimanje antibiotika uniπtava crijevnu floru koja proizvodi vitamin K. To moæe dovesti do unutarnjeg krvarenja zbog nedostatka koagulatornih Ëimbenika u krvi. Takoer, i analgetici koji sadræe aspirin mogu poveÊati potrebu za vitaminom K. Jedan od najËeπÊih uzroka manjka vitamina K u organizmu je nesposobnost jetre za sekreciju æuËi u gastrointestinalni sustav. Naime, kod nedostatka æuËi nema odgovarajuÊe digestije i apsorpcije masti, pa se stoga smanjuje i apsorpcija vitamina K.

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin K1

U 1 TA B L E T I

RDA* %

100 mcg

154

* preporuËeni dnevni unos

65


S O L G A R

VM-75 ijeË je o kvalitetnoj, bioloπki izbalansiranoj forR muli vitamina i minerala namijenjenoj svima kod kojih je izraæena poveÊana potreba za dopunskom vitaminizacijom. Ta bogata formula izuzetno je uËinkovita u osiguravanju za organizam vaænih hranjivih tvari, od vitamina i minerala do elemenata u tragovima. Najnovija tehnologija koja je glavna odlika Solgar proizvoda, u VM-75 nudi novi oblik keliranih minerala (vezanih na aminokiseline, jer su takvi u prirodi i organizam ih jedino takve prepoznaje). Npr. æeljezo u obliku bisgicinata lako je podnoπljivo probavnom sustavu, bez pojave konstipacije, ili npr. bor - vaæan hranjivi sastojak u metabolizmu zglobova i kostiju. Vitamini B skupine podupiru metabolizam masti, ugljikohidrata i bjelanËevina. Vitamin C uz bioflavonoide s kojima sinergistiËki djeluje i hesperidin, imaju znaËajan antioksidativni uËinak u oËuvanju optimalnih razina kolesterola, krvnog tlaka i gustoÊe kostiju. VM-75 PREPORU»UJE SE:

• osobama koje imaju dijagnosticiran manjak vitamina i minerala • osobama na restriktivnim i kliniËkim dijetama • osobama koje se hrane jednoliËno ili neredovito • osobama koje “uæivaju” u fast food-u i hrani s nogu • veganima • osobama koje se puno “troπe” - πportaπi, glumci, menadæeri, politiËari • osobama treÊe dobi • osobama koje puno putuju, mijenjaju klimu i reæim prehrane.

66

KORISNO JE ZNATI: danaπnjim naËinom prehrane - kada se hrana uzgaja uz pomoÊ pesticida i umjetnog gnojiva, a izuzetno se puno namirnica uvozi, teπko se moæe reÊi da se putem dnevnih obroka mogu zadovoljiti potrebe organizma za vitaminima i mineralima. Osim toga, naËin pripremanja hrane u mikrovalnim peÊnicama i sustav podgrijavanja hrane koju smo ranije pripremili, ne omoguÊuju zadovoljavanje potreba organizma za mikrohranjivim ili esencijalnim tvarima. Temeljno nutricionistiËko naËelo kaæe - hranu valja uvijek svjeæe pripremati, bez podgrijavanja obroka.


S O L G A R

AKTIVNI SASTOJCI:

Vitamin C Vitamin E Vitamin B2 Vitamin B1 Vitamin B6 Pantotenska kiselina Vitamin B3 Inozitol Kalcij Magnezij Kolin Kompleks citrus bioflavonoida Betain hidroklorid Rutin u prahu Cink Hesperidin Prirodni beta-karoten Sadræi ostale karotenoide Biljna osnova u prahu (alfalfa, ekstrakt acerole, kelp, perπin, potoËarka i πipak) Æeljezo Bakar Mangan Bor Folna kiselina Jod Vitamin B12 Biotin Selen Krom Vitamin D

U 1 KAPSULI

RDA* %

250 mg 150 i.j. = 100 mg 95 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 75 mg 64 mg 32 mg 31 mg 25 mg 25 mg 25 mg 10 mg 5 mg 4,5 mg 12 mcg 4 mg

417 1000 5937 5357 3750 1250 417 8 11 67 75 -

1,3 mg 1 mg 1 mg 500 mcg 400 mcg 150 mcg 75 mcg 75 mcg 25 mcg 25 mcg 400 i.j. = 10 mcg

9 87 29 200 100 7500 50 50 38 200

* preporuËeni dnevni unos

67


S O L G A R

Antioksidativna zaπtita ada razmiπljamo o starenju, o prvim sijedim K vlasima, o umoru i loπem snu, o tegobama koje nam naruπavaju zdravlje, ni ne pomiπljamo kako su to sve zapravo posljedice snaænog djelovanja slobodnih radikala. Naime, slobodni radikali su molekule koje se javljaju u naπem tijelu sa svakim udahom sve zagaenijeg zraka. Te molekule povezane su s oko 60 bolesti starenja, prije svega bolesti srca. Za razliku od stabilne molekule u kojoj je svaki atom okruæen parom elektrona, slobodni radikal nosi nespareni elektron s jakim nagonom sparivanja. Kraom elektrona iz “susjedstva” slobodni radikali pokreÊu lanËanu reakciju koja potiËe veliko pustoπenje stanica, jer jedu njihove membrane i uniπtavaju genetski materijal. Tijelo ima razraenu strategiju za kontrolu korozivnih procesa poznatih pod imenom oksidacija, ali prirodna zaπtita ne pruæa potpunu sigurnost. U organizmu je mnogo mehanizama za smanjenje slobodnih radikala i drugih reakcija oksidacijskih procesa. Jedan od bitnih zaπtitnih sustava je enzimatski sustav, ukljuËujuÊi glutation peroksidazu, superoksid dismutazu i katalazu. Nekoliko je osnovnih minerala - selen, bakar, mangan i cink ukljuËeno u strukturu ili katalitiËku aktivnost enzima. U drugoj liniji imamo molekule male teæine, ali uËinkovitog antioksidativnog djelovanja. Neki od njih su: glutation, ubiqinol i uriËna kiselina potrebni za optimalnu izmjenu tvari ili metabolizam. Ubiqinol (koenzim Q10) primjerice igra vaænu ulogu u sprjeËavanju oksidacije same stanice tj. samog genetskog materijala. Brojni stresovi, od puπenja do starenja, mogu ubrzati oksidativna oπteÊenja. Snaæni izvori oksidacije su i upale i upalna stanja, dim cigareta, intenzivni fiziËki napori (kod πportaπa primjerice), zagaenost zraka, zraËenja, visoke PUFA dijete, ishemijska stanja, karcinomi... Tu na scenu nastupaju antioksidansi - najveÊe zvijezde meu vitaminima danas. BiokemiËari su dugo razmiπljali kako postiÊi da vitamini A,C i E, te minerali selen i germanij, aminokiseline cistin i glutamin, te GLA i kvercetin, vezujuÊi se s nesparenim elektronima nestabil68

nih molekula, neutraliziraju slobodne radikale. Kardiolozi su bili vrlo skeptiËni glede uËinka vitamina. No, antioksidativna revolucija sruπila je barijeru skepticizma, jer su rezultati istraæivanja bili izuzetno dobri. DesetljeÊa laboratorijskih ispitivanja pokazala su da je oksidacija ono πto kolesterol Ëini tako opasnim. Postoji sve viπe dokaza da antioksidansi mogu sprjeËiti oksidaciju i uËinkovito zaπtiti organizam od troπenja. Za sve ljude koji intenzivno rade i nisu u moguÊnosti redovito konzumirati programirane dnevne obroke i odmarati se, antioksidansi su od presudne vaænosti. Svako intenzivno i predano bavljenje poslom i æelja za postizanjem πto vrednijeg radnog rezultata, pobjede i osobnog zadovoljstva traæe od Ëovjeka maksimum. Stoga je za svakoga tko skrbi o svom zdravlju danas pravilo i potreba uzimanje antioksidansa i zaπtita organizma od svih tegoba troπenja, od puπenja do starenja. Prave tajne potpunog uspjeha kriju se u vjeæbanju, prestanku puπenja i konzumiranju nekih od vrijednih antioksidansa.


S O L G A R

Test intolerancija na hranu esto se govori o tome kako hrana ima velik » utjecaj na naπe zdravlje, ali da moæe biti i uzrok velikih problema. Odnedavno su aktualne laboratorijske pretrage usmjerene i prema otkrivanju intolerancije (nepodnoπljivosti) koje ljudi mogu imati na odreenu vrstu hrane. O Ëemu je rijeË? Odreene vrste hrane mogu potaknuti proizvodnju specifiËnih IgG antitijela, odnosno mogu potaknuti imunoloπku reakciju koja se nakon uËestale konzumacije iste vrste hrane oËituje abnormalnom reakcijom organizma. U nekim sluËajevima to su probavne tegobe, a u drugima su manifestacije neprimjetne i vrlo ih je teπko povezati s hranom, jer dolazi do promjene kroniËne patologije. Ukidanjem jedne ili viπe vrsta hrane, u viπe od dvije treÊine sluËajeva, dolazi do znaËajnog poboljπanja sljedeÊih kliniËkih manifestacija koje se mogu povezati s intolerancijom na hranu: •

muËnina, hiperaktivnost (uglavnom kod djece), znaci su koji ukazuju da nam neka hrana Ëini viπe πtete nego πto koristi zdravlju. • DRUGE TEGOBE poput artritisa, fibromijalgija, oteËenih zglobova. Rezultati dobiveni mjerenjem razine IgG-a na proteine hrane (dobar “screening” test ukljuËuje preko 90 razliËitih namirnica) omoguÊuje da se uz lijeËniËku pomoÊ izabere odgovarajuÊa prehrana, jednostavno eliminirajuÊi namirnice koje su pokazale visoki stupanj intolerancije, i da se na taj naËin tegobe smanje. KORISNO JE ZNATI: Solgarovi proizvodi poput Multi-nutrient Formule, Hy-Bio, Omega-3 te ciljanih proizvoda za koæu, kosu i nokte, proizvoda za æene ili za muπkarce, mogu uËinkovito podiÊi razinu imuniteta i otpornosti prema nepoæeljnoj hrani te smanjiti ili ukloniti zdravstvene tegobe.

GASTROINTESTINALNE TEGOBE (50%)

Bolovi u æelucu, zatvor, proljev, nadutost, sindrom iritabilnog crijeva... samo su neke od tegoba koje najviπe navode na sumnju da se radi o intoleranciji na hranu. Kod pojava ovakve simptomatologije uz nedostatno kliniËki definiranu etiologiju preporuËljivo je napraviti biokemijsko testiranje IgG antitijela na hranu. •

DERMATOLO©KI PROCESI (16%)

Akne, ekcem, psorijaza, svrbeæ, urtikarija i osip sigurni su znak da s naπom probavom neπto nije kako treba biti, te da bi, prije aplikacija bilo kakvih krema i drugih tretiranja koæe, bilo korisno napraviti test intolerancije na hranu. •

NEUROLO©KE SMETNJE (10%)

Glavobolja, migrena, vrtoglavica, omaglica i sl. •

RESPIRATORNE TEGOBE (10%)

Astma, rinitis, poteπkoÊe disanja..., iako u tim situacijama moæe biti preklapanja s alergijama. •

PSIHOLO©KE TEGOBE (11%)

Tjeskoba, letargija, depresija, premorenost, 69


S O L G A R

Kiselo-luænata uravnoteæenost avnoteæa izmeu luæina i kiselina osnova je RNeuredna za normalno funkcioniranje metabolizma. kiselo-luænata ravnoteæa moæe biti uzrok za pojavu mnogih zdravstvenih tegoba i oπteÊenja zdravlja: reumatskih tegoba, osteoporoze, alergija, probavnih smetnji. Uzrok kiselo-luænate neravnoteæe mogu biti prije svega prehrana, zatim stil æivota s premalo kretanja, stresna stanja i sl., te zagaeni okoliπ i loπi klimatski uvjeti. MOGU∆I UZROCI ZAKISELJENOSTI ORGANIZMA:

• konzumiranje previπe bjelanËevina; • zagaenost okoliπa; • kisele kiπe koje minerale “tjeraju” u niæe slojeve tla; • rezanje, pripremanje (obrada) i kuhanje namirnica; • pijenje premalo vode; • alkohol i puπenje; • premalo kretanja, a previπe sjedenja; • stres; • vanjski Ëimbenici koji dovode do demineralizacije organizma, visoke temperature i pretjerano znojenje; • uzimanje lijekova, posebice salicilata, sastavnog dijela analgetika i tableta protiv gripe i viroze. Najvaæniji unutarnji Ëimbenici: brzo jedenje s gutanjem puno zraka; probavne tegobe - nadutost, plinovi; kroniËne bubreæne tegobe; diabetes

70

melitus, upale i poviπena tjelesna temperatura; uobiËajeni i lokalni nedostatak kisika; neuravnoteæen srËano-krvoæilni sustav... POSLJEDICE KISELOSTI ORGANIZMA:

1. tegobe lokomotornog sustava poput bolnih lea, osteoporoze, reumatskih tegoba...; 2. tegobe probavnog sustava - gastritis, crijevne upale, grËevi, poremeÊena crijevna flora; 3. kroniËni umor (pospanost), nedostatak energije; 4. depresivnost, pretjerana æivËanost; 5. bolesti srca i krvoæilnog sustava - niski tlak, srËane aritmije; 6. glavobolja, migrena; 7. karijes, meke desni (paradentoza); 8. bubreæni disbalans; 9. GIHT - uriËki artritis; 10. smanjena izdræljivost i krutost miπiÊa; 11. nizak prag boli, netolerancija na bol. Solgar ima sjajnu paletu minerala koji mogu dovesti u ravnoteæu kiselost organizma i omegu-3 koja moæe eliminirati upalna stanja.

KORISNO JE ZNATI:


S O L G A R

Prehrana koja ima protuupalni uËinak upalne reakcije gotovo su uvijek priPsni.ojedine sutne u naπem tijelu, a da mi toga nismo svje»este glavobolje, depresija, pretilost i mnoge kroniËne bolesti imaju porijeklo u kroniËnim upalnim stanjima organizma, posebice nakon 60. godine æivota. Akutne upale koje se uobiËajeno pojavljuju kao reakcija na ozljede i virusne napade praÊene temperaturom, crvenilom, znojenjem i boli prepoznatljive su reakcije organizma na ozlijeeno ili napadnuto mjesto naπeg organizma. KroniËne upale koje se razvijaju polako i kroz dulji vremenski period uglavnom su neprepoznatljive i destruktivne. To se dogaa kada imunoloπki sustav greπkom (Ëitaj upalom) napada zdravo tkivo. Tada govorimo o pojavi autoimunih bolesti poput dijabetesa, lupusa, reumatoidnog artritisa... Danas znamo da upale mogu biti uzrok i srËanih bolesti, Alzehimerove i Parkisonove bolesti te mnogih drugih poremeÊaja povezanih s pretiloπÊu i starenjem, Chronovom boleπÊu, alergijama...

KORACI U PREHRANI KOJI ∆E SMANJITI UPALNE PROCESE:

• jedite mnogo svjeæeg voÊa i povrÊa, s naglaskom na voÊe bogato antioksidansima - crno i plavo bobiËasto voÊe, jagode, crno groæe...; • πto ËeπÊe jedite ribu (sanitarno i zdravstveno ispravnu) i uzimajte omega-3 nezasiÊene masti ili pijte riblje ulje farmaceutske ËistoÊe; • sva jela pripravljajte iskljuËivo na maslinovu ulju bogatom skvalenom snaænog antioksidativnog uËinka; • smanjite koliËinu mesnih obroka, odnosno obroka æivotinjskog porijekla i koristite meso koje nije tretirano hormonima; • tijekom dana pijte dovoljno vode; • jedna Ëaπa crnog vina i komadiÊ tamne Ëokolade dobro su doπli kao antioksidansi; • umbir, kurkuma i chili papriËice zaËini su snaænog antiupalnog uËinka te ih je korisno upotrebljavati πto ËeπÊe. KORISNO JE ZNATI: Solgar vam omoguÊuje konzumiranje sjajne Omega-3, izrazito protupalnog uËinka te cijelu paletu multivitaminskih proizvoda obogaÊenih omegom-3, fitotvarima, enzimima i antioksidansima. Svi Solgarovi proizvodi su bez πeÊera, soli i πkroba, pa nemaju nikakvih πtetnih uËinaka na balans πeÊera u organizmu i time doprinose odræanju optimalnih razina zdravog imuniteta.

71


B I L J E © K E

72


Broπuru napisala:

Mimi Vurdelja nutriciologinja HOO


SOLGAR - THE SCIENCE OF NUTRITION EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA HRVATSKU: SALVUS d.o.o. Æupana Vratislava 11, 49 240 Donja Stubica tel. 049 326 550 info@salvus.hr www.solgar.hr EKSKLUZIVNI ZASTUPNIK ZA BIH: SALVUS BH d.o.o. Teπanjska 24 a, 71 000 Sarajevo mob. 061 8954 88 061 8954 77 info@solgar.ba www.solgar.ba

Solgar brosura  

Načela ODGOVARAJUĆE prehrane

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you