Page 1

รายงานประจําปี 2553

คํานํา สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ให้บริการตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา ส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยทางจิตเวช โดยในรอบปีงบประมาณ 2553 ที่ ผ่านมาบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับได้ร่วมแรงกาย แรงใจ ในการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการบริหาร การบริการ และวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นทิศทางในการดําเนินงาน ที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบ และสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง จนเกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรม จากผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ดังกล่าว สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มีการรวบรวมผลงาน จัดทําเป็นรายงานประจําปี โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ข้อมูลภาพรวม ผลการปฏิบัติงาน ผลการดําเนินงาน ตามแผน โครงการ/กิจกรรม จําแนกตามยุทธศาสตร์ และผลการดําเนินตามตัวชี้วัดคํารับรองปฏิบัติราชการ ที่ เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดําเนินงานของหน่วยงาน และวางแผนพัฒนาองค์กรให้บรรลุ เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจําปี 2553 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานราชการต่อไป

นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 1


รายงานประจําปี 2553

สารบัญ ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม - ประวัติการก่อตั้งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - ข้อมูลทั่วไปสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - รายนามผู้อํานวยการโรงพยาบาลนิติจิตเวชสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ปรัชญา ค่านิยมหลัก และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานด้านบริหาร - การบริหารทรัพยากรบุคคล - การบริหารงบประมาณ ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานด้านบริการ - การให้บริการรักษา - การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน - การให้บริการนิติจิตเวช - การตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา - งานบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด - การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย - การส่งเสริมป้องกัน ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านวิชาการ - การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน - การพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการ - งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ - งานผลิตและเผยแพร่วิชาการ ส่วนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ - โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ - ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ ส่วนที่ 6 ภาคผนวก - บทคัดย่องานวิจัย - ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

4 5 7 8 9 16 19 24 26 30 33 34 35 36 38 41 77 77 80 95 101 105

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 2


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 3


รายงานประจําปี 2553

ข้อมูลภาพรวมสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประวัติการก่อตั้งสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อ "โรงพยาบาลนิติจิตเวช" ได้รับพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์" จากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วันที่ 3 เมษายน 2545 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นหน่วยงาน ราชการ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 โดยมีนายแพทย์ยรรยง โพธารามิก เป็นผู้อํานวยการคนแรก แนวคิดในการก่อตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวชสําหรับผู้ป่วยโรคจิตคดี เกิดตั้งแต่ปี 2496 เนื่องจากมี บุคคลวิกลจริต สติวิปลาส ก่อความวุ่นวายในสังคมอยู่เนื่องๆ เช่น บุคคลวิกลจริตเข้าไปในลานจอดเครื่องบินของฐาน ทัพอากาศ มีพฤติกรรมที่จะกระทําจารกรรม หรือแสดงออกทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือของนักการเมืองหรือ ผู้ก่อการร้ายดําเนินการต่างๆ ได้ อีกทั้งยังมีผู้ป่วยโรคจิตเข้าไปปรากฏตัวในบริเวณท่าอากาศยานกรุงเทพหลายครั้ง หลายหน โดยมีพฤติการณ์เข้าไปซุกซ่อนในเครื่องบิน ทําให้เป็นที่อับอายแก่ชาวต่างประเทศ และกระทบกระเทือน ต่อความปลอดภัยของประเทศชาติ นอกจากนี้ยังมีนักโทษตามเรื่องจําต่างๆ ทั่วประเทศป่วยด้วยโรคจิตเป็นจํานวน มาก ซึ่งกรมตํารวจและกรมราชทัณฑ์ได้ร้องขอให้โรงพยาบาลจิตเวชรับผู้ที่มีพฤติการณ์ดังกล่าว และนักโทษเหล่านั้น ไว้กักกันรักษาโดยเฉพาะด้วยเหตุผลคนไข้โรคจิตคดี มีความโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรมเป็นภัยต่อชีวิต และ ทรัพย์สินของประชาชน แต่เนื่องจากโรงพยาบาลโรคจิตของกระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถรับไว้รักษาได้ทั้งหมด เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ได้ทําหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท 1241/2505 ลงวันที่ 16 เมษายน 2505 และ ที่ มท 300/2506 ลงวันที่ 22 มกราคม 2506 ถึงกระทรวงมหาดไทย ขอให้กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งนิคมสงเคราะห์อาชีพคนโรคจิต และขอให้จัดสร้างสถานพยาบาลโรคจิตคดีแบบกึ่งโรงพยาบาลกึ่งเรือนจํา เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากในการควบคุม ดูแล รักษาผู้ป่วยโรคจิตคดีไม่ให้หลบหนีซึ่งอาจเป็นผลเสียหายแก่คดี และ ก่อความเดือดร้อ นเป็นภั ยแก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้ส่งเรื่ องให้ศูนย์ป้อ งกั น อาชญากรรมพิจารณา ระหว่างรอผลการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 4 ตุลาคม 2506 กระทรวง สาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ในสมัยที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการ แพทย์ได้จัดทํา “โครงการโรคจิตคดี” เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติในหลักการซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลง มติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2507 ให้รอฟังผลพิจารณาของศูนย์ป้องกันอาชญากรรมก่อน ต่อมาวันที่ 28 พฤษภาคม 2507 ได้มีการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างผู้แทนกระทรวง สาธารณสุข และผู้แทนกระทรวงมหาดไทยให้แก้ไขโครงการโรงพยาบาลโรคจิตคดีที่กรมการแพทย์เสนอให้สมบูรณ์ และเหมาะสม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 4


รายงานประจําปี 2553 ในการประชุมร่วมกัน ครั้งที่ 2 วันที่ 22 มิถุนายน 2508 มีมติให้เปลี่ยนชื่อโครงการโรงพยาบาล โรคจิตคดี เป็นโรงพยาบาลนิติ – จิตเวช เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อเนื่องจากเป็นคําที่ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า Forensic Psychiatry ซึ่งเป็นคําที่เหมาะสม และมีความหมายเข้าใจง่าย หากใช้คําว่า “โรคจิตคดี” ตรงๆ อาจเป็น การกระทบกระเทือนใจแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขจึงได้นําผลการประชุมจัดทํา โครงการร่วมกัน และขอกําหนดงบประมาณผูกพันตั้งแต่ปี 2510– 2514 เป็นเงิน 12 ล้านบาท เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติในหลักการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งให้สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติพิจารณา เห็นชอบในหลักการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติจึงได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 2 พ.ศ. 2510 – 2514 ส่วนสํานักงบประมาณก็เห็นชอบด้วยและให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2512 สํานักงานเลขาธิการรัฐมนตรี ได้นําเรื่องการก่อตั้งโรงพยาบาลนิติ – จิตเวช เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่ง คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2510 เป็นเรื่องที่ 19 เห็นชอบให้จัดตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช 1. เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ก. เป็ นสถานที่ รั บ ผู้ ป่ วยโรคจิ ตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คดี หรื อ มี พ ฤติ ก รรมที่ เ ป็ น ภั ยร้ า ยแรงต่ อ สั ง คมไว้ รักษาพยาบาล เพื่อให้หายหรือทุเลาจากโรค กลับไปอยู่กับสังคมได้ ข. ควบคุมดูแลเพื่อป้องกันมิให้เสียรูปคดีหรือออกไปรบกวนสวัสดิภาพของชุมชน ค. เพื่อพิเคราะห์โรคตามที่ตํารวจหรือศาลต้องการทราบ 2. เพื่อหาทางป้องกันและรักษาผู้ป่วยที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรมเสียแต่เนิ่นๆ โดยมีคลินิก นิติจิตเวช (Forensic Psychiatric Clinic) ก. ให้การพิเคราะห์โรคขั้นต้น และรับรักษาผู้ป่วยที่ญาติได้พบว่ามีความโน้มเอียงจะประกอบอาชญากรรม ข. ให้ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจหรือฝ่ายปกครอง พร้อมทั้งแนะนําแผนการป้องกันและรักษาด้วย ค. ให้ความเห็นแก่ศาลในรายที่ผู้ป่วยได้ประกอบอาชญากรรม และเรื่องดําเนินไปถึงขั้นศาลแล้ว ง. วิ จัยทางนิติจิตเวช โดยความร่วมมือระหว่า งจิตแพทย์ นัก จิตวิทยา นักสั งคมสงเคราะห์ และนั ก กฎหมาย

ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2515 เริ่มมีการพัฒนาทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ และริเริ่มกําหนดรูปแบบการ ประชุมวินิจฉัยโรคร่วมกันโดยทีมจิตเวช มีการสร้างอาคารและภูมิทัศน์ที่สร้างความสงบทางจิตใจควบคู่กับความ สะดวกต่ อ การรั กษาความปลอดภั ย ในการดู แลผู้ ป่ วยนิ ติจิตเวชภายใต้ ก ารนํา ของนายแพทย์ สุริ นทร์ ปิ่ นรั ต น์ ผู้อํานวยการคนที่สอง ซึ่งถูกนํามาใช้เป็นรูปแบบมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 5


รายงานประจําปี 2553 ปี พ.ศ. 2536 มีการพัฒนางานสุขภาพจิตชุมชน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนิติจิตเวช และเปิดศูนย์ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ ภายใต้ การนําของนายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ปี พ.ศ. 2539 มีการนําระบบเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในหน่วยงาน ภายใต้การนําของ นายแพทย์อภิชัย มงคล และริเริ่มงานสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านการเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540 เริ่มนําระบบ ISO และ HA มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการ รับรองมาตรฐาน ISO (9002) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543 และผ่านการรับรองมาตรฐานระบบ HA ครั้งแรก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2547 ภายใต้การนําของนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เป็นผู้อํานวยการ ปี พ.ศ. 2545 นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตขณะนั้นได้ตระหนักถึง ความสําคัญในการพัฒนาศูนย์กลางวิชาการจิตเวชเฉพาะทางที่มีบทบาทต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของ สังคม จึงสนับสนุนให้ยกระดับจากโรงพยาบาลนิติจิตเวชเดิมขึ้นเป็นสถาบัน และได้ขอพระราชทานนามใหม่จาก สมเด็จพระเจ้า พี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประทานนามสถาบันใหม่ว่า “สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์” ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2545 และเสด็จมาประกอบพิธี เปิดสถาบันฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2550 สถาบันฯได้รับ Re-Accreditation มาตรฐานระบบ HA เป็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550 ภายใต้การนําของนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ และได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตในการ พัฒนาพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จนสามารถประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 กุมภาพันธ์ 2551 ปี พ.ศ. 2553 สถาบันฯ ครบรอบการต่ออายุการรับรอง และได้รับการเยี่ยมสํารวจจากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อ Re-Accreditation มาตรฐานระบบ HA เป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2553 ปัจจุบันสถาบันฯ ยังคงดําเนินการผลักดันการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และพัฒ นาสู่ค วามเป็ นเลิศ เฉพาะทางด้ านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิ ต ตลอดจนสนับ สนุ นการพั ฒนาระบบ บริการสุขภาพจิตและจิตเวชให้แก่บุคลากรเครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข โดยรับผิดชอบในเขต ตรวจราชการที่ 4 และ5 ประกอบด้วย 8 จังหวัดได้แก่ จังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงครามและสมุทรสาคร เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับสามารถนําความรู้และแนวปฏิบัติไป ดําเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยจิตเวชต่อไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 6


รายงานประจําปี 2553

ข้อมูลทัว่ ไปสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ อดีต

ปี 2514 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 19 รายการ เตียงผู้ป่วย 150 เตียง

ปัจจุบัน

ปี 2553 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 70 รายการ เตียงผู้ป่วย 200 เตียง

พื้นที่สถาบันฯ

จํานวน 51 ไร่ 2 งาน

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 23 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์

0 2889 9066-7

โทรสาร

0 2889 9083

E-mail address

galyaints@gmail.com, niti@health.moph.go.th

Websit

http://www.galyainstitute.com

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 7


รายงานประจําปี 2553

รายนามผู้อาํ นวยการโรงพยาบาลนิตจิ ติ เวช – สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 1. นายแพทย์ยรรยง โพธารามิก พ.ศ. 2512-2515 ยุคบุกเบิก เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลนิติจิตเวช 2. นายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ พ.ศ. 2515-2526 ผู้วางรากฐานงานบริการและวิชาการนิติจิตเวชในประเทศไทย 3. นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ พ.ศ. 2526-2527 ผู้วางระบบวิชาการในงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยนิติจิตเวช 4. นายแพทย์ธํารง ทัศนาญชลี พ.ศ. 2527-2532 ก้าวสู่วิชาการระดับชาติ 5. นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ พ.ศ. 2532-2536 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยนอติจิตเวชและระบบให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์ 6. นายแพทย์สุปรีชา วงศ์พุทธา พ.ศ. 2536-2539 พัฒนาบริการจิตเวชชุมชนในเขตสาธารณสุข เขต 4 ที่รับผิดชอบ 7. นายแพทย์อภิชัย มงคล พ.ศ. 2539-2540 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 8. นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต พ.ศ. 2540-2547 พัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ สู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) 9. นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน พัฒนางานกฎหมายสุขภาพจิตและวิกฤติสุขภาพจิต

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 8


รายงานประจําปี 2553

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ปรัชญา ค่านิยมหลัก และภารกิจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ วิสัยทัศน์ เป็นผู้นําวิชาการและบริการระดับชาติ ด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ภายในปี พ.ศ. 2554

พันธกิจ พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และให้บริการด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตตามมาตรฐาน

เป้าประสงค์ 1. องค์ กรมีระบบบริก ารสุขภาพจิตและนิติจิตเวชที่ มีคุ ณภาพผ่ านเกณฑ์มาตรฐานและได้ รับการ รับรองจากหน่วยงานภายนอก 2. เครือข่ายสุขภาพจิตมีการบูรณาการงานด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตเข้ากับงานของตนเอง และสามารถดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้อยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้ 3. องค์กรเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิตที่ได้รับการยอมรับใน ระดับประเทศ 4. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ ยุท ธศาสตร์ ที่ 3 พั ฒนาความเชี่ ยวชาญสู่ การเป็ นศู นย์ กลางทางวิชาการด้านนิติจิตเวชและวิ กฤต สุขภาพจิต ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปรัชญา เลิศล้ําวิชาการ บริการเป็นเยี่ยม เปี่ยมด้วยด้วยคุณธรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 9


รายงานประจําปี 2553

ค่านิยมหลัก (Core Value) "มุ่งมั่น จัดแนวคิด จิตพัฒนา เน้นลูกค้า ผ่านระบบ ครบทีม" ความหมาย : •

มุ่งมั่น

จัดแนวคิด

จิตพัฒนา

เน้นลูกค้า

ผ่านระบบ

ครบทีม

= สมาชิกทีมมุ่งมั่น หมายถึง บุคลากรสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ และตั้งใจในการปฏิบัติงานโดยยึดถือเป้าหมายและความสําเร็จขององค์กร = เรียนรู้และปรับตัว หมายถึง การหาโอกาส พัฒนาความรู้ ทักษะประสบการณ์ โดยการ เรียนรู้จากงานที่ทํา เพื่อนร่วมงาน และองค์กรในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ = พากันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การหาโอกาสที่จะปรับปรุงกระบวนการทํางานและ พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง = มุ่งเน้นผู้ป่วยและลูกค้า หมายถึง การมุ่งตอบสนองความจําเป็น ความต้องการ ความ คาดหวังของผู้ป่วยและผู้รับบริการอย่างเป็นองค์รวม โดยคํานึงถึงสิทธิผู้ป่วย วิถีชีวิต วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และใช้มาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดี และ ประโยชน์ต่อส่วนร่วม = ใช้มุมมองเชิงระบบ หมายถึง การวิเคราะห์นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ และมองภาพรวม ครบถ้วนทุกองค์ประกอบอย่างเชื่อมโยง และเป็นเหตุเป็นผล = พากันทํางานเป็นทีม หมายถึง การเปิดรับความคิดเห็น ร่วมมือช่วยเหลือกัน และมีส่วน ร่ วมในการทํางาน ระหว่ างผู้ บริห าร ผู้ ปฏิ บัติงานทุ กระดั บ สหวิ ชาชี พ หน่ วยงานและ เครือข่าย

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2545 ได้กําหนดให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานของงาน องค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมทั้ง รูปแบบการให้บริการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และสุขภาพจิตภาวะวิกฤต 2. ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง ด้านนิติจิตเวช และสุขภาพจิต ภาวะวิกฤต แก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 3. ให้บริการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อพัฒนาวิชาการเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและสุขภาพจิตภาวะวิกฤต 4. ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และสุขภาพจิตภาวะ วิกฤตแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน 5. ปฏิ บัติ ง านร่วมกั นหรื อสนั บ สนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ ได้ รั บ มอบหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 10


รายงานประจําปี 2553

นโยบายการดําเนินงาน ด้านบริการ 1. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริก ารสุขภาพจิตและนิติจิตเวชให้เป็นไปตามเกณฑ์ เพื่อธํารง รักษาการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับตติยภูมิขั้นที่ 3 และมาตรฐานบริการจิต เวชเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชได้อย่างต่อเนื่อง 2. พัฒนารูปแบบการบริการวิกฤตสุขภาพจิตได้อย่างต่อเนื่อง 3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการดูแลผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตในระบบบริการให้ สามารถจัดบริการสุขภาพจิตได้ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ และนอกระบบบริการให้สามารถ บูรณาการงานสุขภาพจิตเข้ากับงานของตน รวมทั้งให้โอกาสผู้ที่อยู่กับปัญหาสุขภาพจิตได้มีส่วนร่วมในสังคม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ ด้านวิชาการ 1. พั ฒ นาคลั ง ความรู้ ท างวิ ช าการด้ า นนิ ติ จิ ต เวชและวิ ก ฤตสุ ข ภาพจิ ต ที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง ได้ ใ น ระดับประเทศและเผยแพร่ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงง่ายและใช้ประโยชน์ได้ 2. ศึกษาวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสามารถรองรับปัญหาสุขภาพจิตและนําไปใช้ประโยชน์ได้ 3. สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิต ให้แก่เครือข่ายทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข 4. พั ฒนาสู่ การเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูง านและฝึกอบรมด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุ ขภาพจิตใน ระดับประเทศ ด้านบริหาร 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ รวมทั้งใช้กระบวนการ KM ในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิตให้ครอบคลุม ทันสมัย มีคุณภาพ และนําไปใช้ประโยชน์ได้ 3. พั ฒ นาระบบการตรวจสอบ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานทั้ ง ในมิ ติ ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นระบบคุณธรรม จริยธรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 11


รายงานประจําปี 2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 12


รายงานประจําปี 2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 13


รายงานประจําปี 2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 14


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 2 ผลการดําเนินงานด้านบริหาร  การบริหารทรัพยากรบุคคล  การบริหารงบประมาณ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 15


รายงานประจําปี 2553

2.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2.1.1 ข้อมูลบุคลากรและอัตรากําลัง ปี 2553 ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน่ ง ข้ า ราชการ 1. ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน 2. นายแพทย์ 3. ทันตแพทย์ 4. เภสัชกร 5. พยาบาลวิชาชีพ 6. นักจิตวิทยา 7. นักจิตวิทยาคลินิก 8. นักสังคมสงเคราะห์ 9. นักวิชาการสาธารณสุข 10. นักกิจกรรมบําบัด 11. นักโภชนาการ 12. นักจัดการงานทั่วไป 13. นักวิชาการการเงินและบัญชี 14. นักวิชาการสถิติ 15. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 16. พยาบาลเทคนิค 17. จพง.ทันตสาธารณสุข 18. จพง.เภสัชกรรม 19. จพง.ธุรการ 20. จพง.การเงินและบัญชี 21. เจ้าพนักงานพัสดุ 22. โภชนากร 23. จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 24. จพง.รังสีการแพทย์ 25. จพง.อาชีวบําบัด 26. จพง.โสตทัศนศึกษา 27. จพง.เวชสถิติ รวม

จํา นวน ตํา แหน่ ง ปฏิ บั ติ ง าน ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน่ ง จริ ง ตามกรอบ 1 13 2 4 80 1 4 3 0 2 1 3 2 1 1 6 2 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 146

1

6 1 4 80 1 3 3 1 2 1 3 2 1 0 4 2 3 3 3 1 2 3 0 2 0 2 134

พนั ก งานราชการ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2. นักสังคมสงเคราะห์ 3. นักจิตวิทยา 4. นักกิจกรรมบําบัด 5. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6. นักวิชาการการเงินและบัญชี 7. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9. อื่น ๆ

รวม

จํา นวน ตํา แหน่ ง ปฏิ บั ติ ง าน จริ ง ตามกรอบ 1 1 2 1 1 1 2 1 0

1 1 3 1 1 1 2 1 0

10

11

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 16


รายงานประจําปี 2553 2.1.1 ข้อมูลบุคลากรและอัตรากําลัง ปี 2553 (ต่อ) ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน่ ง ลู ก จ้ า งประจํา 1. พนักงานพิมพ์ดดี ชั้น 3 2. พนักงานพิมพ์ดดี ชั้น 2 3. พนักงานพิมพ์ดดี ชั้น 1 4. พนักงานขับรถยนต์ 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 6. ช่างทอ 7. พนักงานโทรศัพท์ 8. พนักงานช่วยการพยาบาล 9. ลูกมือช่าง

รวม

จํา นวน ตํา แหน่ ง ปฏิ บั ติ ง าน ประเภทบุ ค ลากร/ตํา แหน่ ง จริ ง ตามกรอบ 1 3 3 1 58 1 1 4 1

1 3 3 0 57 1 1 4 1

73

71

จํา นวน ตํา แหน่ ง ปฏิ บั ติ ง าน จริ ง ตามกรอบ

ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว 1. นักจิตวิทยา 2.นั ก สั ง คมสงเคราะห์ 3.พยาบาลวิ ช าชี พ 4.นั ก การแพทย์ แ ผนไทย 5.นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ 6.นั ก วิ ช าการโสตทั ศ นศึ ก ษา 7. จ.วิ เ คราะห์ น โยบายและ 8. นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ 9. นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี 10. จพง.การเงิ น และบั ญ ชี 11.เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารงาน 12.เจ้ า หน้ า ที่ ค อมพิ ว เตอร์ 13. เจ้าพนักงานธุรการ 14.เจ้ า พนั ก งานพั ส ดุ 15.เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด 16.เจ้ า หน้ า ที่ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 17.ช่ า งไฟฟ้ า 18.พนั ก งานสถิ ติ 19.พนั ก งานอาชี ว บํา บั ด 20.พนั ก งานขั บ รถยนต์ 21.ผู้ ช่ ว ยเหลื อ คนไข้ 22.พนั ก งานประจํา ตึ ก 23.อื่ น ๆ

1 2 1 1 1 1 3 2 1 7 12 4 12 2 1 2 1 1 2 5 18 8 4

1 2 1 1 1 0 0 2 1 5 7 1 10 2 1 2 1 1 2 3 18 8 0

รวม

92

12

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 17


รายงานประจําปี 2553

แผนภู มิ ที่ 1 : อั ต รากํา ลั ง บุ ค ลากรสถาบั น กั ล ยาณ์ ร าชนคริ น ทร์ ประจํา ปี 2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 18


รายงานประจําปี 2553

2.2 การบริหารงบประมาณ 2.2.1 รายรับ-รายจ่าย งบประมาณ ประจําปี 2553 รายการ

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)

รายจ่าย (บาท)

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา

55,985,227.00

57,233,551.96

2. หมวดค่าใช้สอยตอบแทนและวัสดุ

20,588,121.58

20,588,121.58

625,000.00

625,000.00

1,006,779.00

1,520,446.14

5. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0

0

6. หมวดเงินอุดหนุน

0

0

7. หมวดรายจ่ายอื่น

0

0

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค 4. เงินเดือนพนักงานราชการ

รวมทุกหมวด

78,205,127.58

79,967,119.68

หมายเหตุ : ยอดคงเหลือรวมทุกหมวดเป็นหนี้สินผูกพันที่ต้องนําไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2554

แผนภูมทิ ี่ 2 : รายรับ-รายจ่ายงบประมาณ ประจําปี 2552 (จําแนกตามรายการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 19


รายงานประจําปี 2553 2.2.2 รายรับเงินบํารุง ปีงบประมาณ 2553

รายการ 1. ค่ายา 2. ค่าห้อง ค่าอาหาร - ค่าห้องพิเศษ - ค่าอาหารพิเศษ - ค่าห้องสามัญ - ค่าอาหารสามัญ 3. ค่าบริการทางทันตกรรม 4. ค่าธรรมเนียมรักษาพยาบาล 5. ค่ารักษาพยาบาลเบิกต้นสังกัด 6. ค่ารักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 7. ค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม 8. รายรับอื่น ๆ - จําหน่ายผลิตภัณฑ์อาชีวบําบัด - เงินบริจาค - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - อื่น ๆ

รวมรายรับ

จํานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

21,942,492.00 4,463,310.00

26.43 5.38

1,041,937.00 3,945,490.00 23,144,285.36 14,145,142.02 583,704.00

1.26 4.75 27.88 17.04 0.70

2,940.00 9,920.00 18,262.18 13,721,018.04

0.00 0.01 0.02 16.53

83,018,500.60

100.00

แผนภูมิที่ 3 : รายรับเงินบํารุง ประจําปีงบประมาณ 2553 (จําแนกตามรายการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 20


รายงานประจําปี 2553 2.2.3 รายจ่ายเงินบํารุง ปีงบประมาณ 2553 รายการ 1. ค่าจ้างเงินบํารุง 2. ค่าตอบแทน 3. ค่าใช้สอย 4. ค่าวัสดุ 5. ค่าสาธารณูปโภค - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ําประปา - ค่าโทรศัพท์ - ค่าไปรษณีย์ - ค่าโทรศัพท์มือถือ - ค่าอินเตอร์เน็ต/ ค่า UBC 6. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - เงินอุดหนุน

รวมรายจ่าย

จํานวนเงิน (บาท)

ร้อยละ

7,495,032.89 11,376,255.34 12,640,701.19 43,768,874.88

9.11 13.83 15.37 53.21

1,973,239.60 305,920.09 305,734.69 87,949.00 48,245.75 255,366.68 3,799,982.65

2.40 0.37 0.37 0.11 0.06 0.31 4.62

204,000.00

0.25

82,261,302.76

100.00

แผนภูมทิ ี่ 4 : รายจ่ายเงินบํารุง ประจําปีงบประมาณ 2553 (จําแนกตามรายการ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 21


รายงานประจําปี 2553

รายการเงินบํารุง ประจําปีงบประมาณ 2553 (สถานภาพเงินบํารุงของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553) รายการ

ยอดยกมาจากปี 2552

จํานวนเงิน (บาท)

7,972,364.23

รายรับเงินบํารุง

83,018,500.60

รวมเป็นเงิน ปี 2553

90,990,864.83

รายจ่ายเงินบํารุง ปี 2553

82,261,302.76

เงินบํารุงคงเหลือ

8,729,562.07

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 22


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 3 ผลการดําเนินงานด้านบริการ       

การให้บริการรักษา การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การให้บริการนิติจิตเวช การตรวจ วินิจฉัย บําบัดรักษา งานบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย การส่งเสริมป้องกัน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 23


รายงานประจําปี 2553

3.1 การให้บริการรักษา ลําดับ 1 2 3

4 5 6 7 8

กิจกรรม จํานวนเตียงทั้งหมด 1.1 จํานวนเตียงผู้ป่วยต่อแพทย์ 1.2 จํานวนเตียงผู้ป่วยต่อพยาบาลวิชาชีพ อัตราการครองเตียง - 200 เตียง (ปัจจุบัน) - 330 เตียง (ตามกรอบ) จํานวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาใน รพ. 3.1 ผู้ป่วยนิติจิตเวช 3.2 ผู้ป่วยส่งรักษาตามมาตรการความปลอดภัย (ป.อาญา ม.48) 3.3 ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป 3.4 ผู้ป่วยสารเสพติด 3.5 ผู้ป่วยสุรา จํานวนผู้ป่วยนอกรวมทั้งสิ้น 4.1 จํานวนผู้ป่วยนอกใหม่ 4.2 จํานวนผู้ป่วยนอกเก่า จํานวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน (วันทําการ) จํานวนผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น (คน) จํานวนผู้ป่วยในรวมทั้งสิ้น (ราย) จํานวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน จํานวนผู้ป่วยรับไว้รักษาในโรงพยาบาล 8.1 ผู้ป่วยนิติจิตเวช 8.2 ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไป 8.3 ผู้ป่วยติดสารเสพติด 8.4 ผู้ป่วยติดสุรา 8.5 ผู้ป่วยทางกาย

ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

เตียง เตียง/คน เตียง/คน

330 33 3

55 4

อัตรา อัตรา

73.38 44.47

69.12 41.89

วัน วัน

101 311

90 933

วัน วัน วัน ราย คน ราย ราย/วัน คน ราย คน ราย ราย ราย ราย ราย ราย

33 28 21 40,113 4,496 35,617 168 3,088 53,569 147 1,327 134 1,018 87 87 1

37 32 30 40,799 3,839 36,960 173 2,884 50,457 139 1,234 115 939 104 75 1

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 24


รายงานประจําปี 2553

3.1 การให้บริการรักษา (ต่อ) ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553

ลําดับ

กิจกรรม

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

9

จํานวนผู้ป่วยจําหน่ายรวมทั้งสิ้น 9.1 ผู้ป่วยนิติจิตเวช 9.1.1 จํ า หน่ า ยกลั บ แหล่ ง นํ า ส่ ง ตามขั้ น ตอนของ กระบวนการยุติธรรม 9.1.2 ผู้ป่วยกลับเอง 9.1.3 ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น 9.1.4 ญาติรับกลับ 9.1.5 ส่งต่อสถานสงเคราะห์ 9.1.6 นักสังคมสงเคราะห์ส่งกลับ 9.1.7 สถานทูตรับกลับ 9.1.8 หลบหนี 9.1.9 ถึงแก่กรรม 9.2 ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและติดสารเสพติด 9.2.1 ญาติรับกลับ 9.2.2 ผู้ป่วยกลับเอง 9.2.3 ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น 9.2.4 ส่งต่อสถานสงเคราะห์ 9.2.5 นักสังคมสงเคราะห์ส่งกลับ 9.2.6 สถานทูตรับกลับ 9.2.7 หลบหนี 9.2.8 ถึงแก่กรรม 9.2.9 เจ้าหน้าที่ผู้นําส่ง จํานวนผู้ป่วยระบบส่งต่อ 10.1 รับมา 10.2 ส่งไป 10.3 รับในรายผู้ป่วยนิติจิตเวช

ราย ราย ราย

1,326 141 92

1,224 110 80

ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย

0 6 34 2 7 0 0 0 1,185 1,127 3 16 10 23 2 0 1 3

2 0 24 1 2 0 1 0 1,114 1,051 14 10 7 26 2 1 0 3

ราย ราย ราย

0 0 134

10

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 25


รายงานประจําปี 2553

3.2 การให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน แผนภูมทิ ี่ 5 : ผลผลิตการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2549–2553

แผนภูมทิ ี่ 6 : ผลผลิตการให้บริการผู้ปว่ ยนอกใหม่ (new case) ปีงบประมาณ 2549-2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 26


รายงานประจําปี 2553

ผู้ป่วยนอกจําแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ลําดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2553 ICD10

DIAGNOSIS

SEX MALE

FEMALE

TOTAL (ราย)

%

F20

SCHIZOPHRENIA

6,734

3,662

10,396

25.48

F41

OTHER ANXIETY DISORDERS

1,376

2,378

3,754

9.20

F32

DEPRESSIVE EPISODE

861

2,062

2,923

7.16

F31

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

914

1,473

2,387

5.85

754

524

1,278

3.13

F06

OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERSTO SEVERE STRESS,AND TEACTION

376

537

917

2.24

276

607

883

2.16

SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

516 277

625 497

1,141 774

2.79 1.89

NONORGANIC SLCEP DISORDERS

251

383

634

1.55

F23 F43 F25 F10 F51

ADJUSTMENT DISORDERS

(ยอดผู้ป่วยนอกรวมทั้งหมด 40,799 ราย)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 27


รายงานประจําปี 2553

ผู้ป่วยนอกใหม่จําแนกตามผลการวินิจฉัยโรค 10 ลําดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2553 ICD10

DIAGNOSIS

SEX MALE

FEMALE

TOTAL (ราย)

%

F20

SCHIZOPHRENIA

438

194

632

16.49

F41

OTHER ANXIETY DISORDERS

127

216

343

8.93

F32

DEPRESSIVE EPISODE

100

147

247

6.43

F43

TEACTION TO SEVERE STRESS , AND ADJUSTMENT DISORDERS

65

133

198

5.15

F23

ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS

88

83

171

4.45

F10

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

122

14

136

3.54

F31

BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER

53

56

109

2.83

107

13

120

3.12

F15

MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF OTHER STIMULANTS , INCLUDING CAFFEINE

62

33

95

2.47

F06

OTHER MENTAL DISORDEVS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE

F34

PERSISTENT MOOD (AFFECTIVE) DISORDERS

32

51

83

2.16

(ยอดผู้ป่วยนอกใหม่รวมทั้งหมด 3,839 ราย)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 28


รายงานประจําปี 2553 ผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวชที่จําหน่าย จําแนกตามผลการวินิจฉัย 10 ลําดับโรคแรก ปีงบประมาณ 2553 ICD10

DIAGNOSIS

F20 F31 F10

SEX

TOTAL

%

MALE

FEMALE

SCHIZOPHRENIA BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF ALCOHOL

373 44 78

142 61 3

515 105 81

42.08 8.58 6.62

F23

ACUTE AND TRANSIENT PSYCHOTIC DISORDERS

37

30

67

5.47

F25 F15

SCHIZOAFFECTIVE DISORDERS MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO USE OF OTHER STIMULANTS , INCLUDING CAFFEINE

34 67

38 10

72 77

5.88 6.29

F06

OTHER MENTAL DISORDERS DUE TO BRAIN DAMAGE AND DYSFUNCTIONAL AND TO PHYSICAL DISEASE

47

27

74

6.05

F32 F19

DEPRESSIVE EPISODE MENTAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS DUE TO MULTIPLE DRUG USE AND USE OF OTHER PSYCHOACTIVE SUBSTANCES

17 21

35 1

52 22

4.25 1.80

4

20

1.63

F70-F79 MENTAL RETARDATION 16 (รวมผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวชที่จําหน่าย ทั้งหมด 1,224 ราย)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 29


รายงานประจําปี 2553

3.3 การให้ บ ริ ก ารนิ ติ จิ ต เวช ลําดับ 1

กิจกรรม

หน่วยนับ

ข้อมูลทั่วไปของการให้บริการนิติจิตเวช 1.1 จํานวนผู้ป่วยนอกที่มารับบริการ ราย 1.1.1 ผู้ป่วยนอกใหม่ ราย 1.1.2 ผู้ป่วยนอกเก่า ราย 1.2 จํานวนผู้ป่วยนอกที่ให้บริการในเรือนจํา ราย 1.2.1 ผู้ป่วยนอกใหม่ ราย 1.2.3 ผู้ป่วยนอกเก่า ราย 1.3 จํานวนผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาลจําแนกตามแหล่งนําส่ง ราย 1.3.1 ศาล ราย 1.3.2 เรือนจํา ราย 1.3.3 สถานีตํารวจนครบาล ราย 1.3.4 สถานีตํารวจภูธร ราย 1.3.5 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ราย 1.3.6 สํานักงานคุมประพฤติ ราย 1.3.7 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ราย 1.3.8 ญาติ ราย 1.3.9 อื่น ๆ ราย 1.4 จํานวนผู้ป่วยรับไว้ในโรงพยาบาล จําแนกตามประเภทคดี ราย 1.4.1 ความผิดต่อชีวิต ราย 1.4.2 พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ราย 1.4.3 พรบ.คนเข้าเมือง ราย 1.4.4 ทําร้ายร่างกาย ราย 1.4.5 ลักทรัพย์ ราย 1.4.6 พรบ.ยาบ้า ราย ราย 1.4.7 บุกรุก ราย 1.4.8 พยายามฆ่า 1.4.9 อื่นๆ ราย 1.5 จํานวนวันเฉลี่ยตั้งแต่รับผู้ป่วยไว้จนถึงให้คําวินิจฉัย จําแนก ตามแหล่งนําส่ง 1.5.1 ศาล วัน/คน 1.5.2 ตํารวจ วัน/คน

Baseline ปี 2552

ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553

2,971 345 2,626 107 67 40 134 58 1 12 20 15 19 6 3 0 134 24 18 15 14 13 9 7 6 53

1,504 211 1,293 129 89 40 115 52 3 19 15 7 12 0 2 5 115 21 12 8 14 16 8 3 8 25 1,465/44 1,566/36

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 30


รายงานประจําปี 2553

3.3 การให้บริการงานนิติจิตเวช (ต่อ) ลําดับ 2 3 4 5 6 7

กิจกรรม

หน่วยนับ

การให้คําปรึกษาทางนิติจิตเวช ราย การให้ปากคําพนักงานสอบสวน ครั้ง การไปเป็นพยานศาล ครั้ง รายงานผลการตรวจวินิจฉัยโรคผู้ป่วยคดี ราย ออกใบรับรองแพทย์สําหรับผู้ป่วยนิติจิตเวช ราย เร่งรัดและปรับปรุงกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยนิติ จิตเวช 7.1 มีการประชุมวินิจฉัยโรคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้ง/ราย

Baseline ปี 2552 13 53 53 233 30

ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553 0 32 32 0 100

60/233

สถิ ติ ผู้ ป่ ว ยนิ ติ จิ ต เวชรั บ ไว้ จํา แนกตามแหล่ ง นํา ส่ ง ปี ง บประมาณ 2550-2553 แหล่งนําส่ง ศาล สถานี ตํา รวจนครบาล สถานี ตํา รวจภู ธ ร สํา นั ก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง สํา นั ก งานคุ ม ประพฤติ สถานพิ นิ จ และคุ้ ม ครองเด็ ก และเยาวชน เรื อ นจํา ญาติ อื่ น ๆ REFER รวมรับไว้ทั้งปี

2550 60 21 24 22 14 4 2 9 4 0 160

ปีงบประมาณ 2551 2552 42 58 19 12 22 20 19 15 14 19 0 6 3 1 8 3 0 0 0 0 127 134

2553 52 19 15 7 12 0 3 2 0 5 115

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 31


รายงานประจําปี 2553

สถิ ติ ผู้ ป่ ว ยนิ ติ จิ ต เวชรั บ ไว้ จํา แนกตามประเภทคดี ปีงบประมาณ 2550 - 2553 ประเภทคดี 1. ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงฯ 2. ความผิดเกี่ยวกับศาสนา 3. ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 4. ความผิดวางเพลิง 5. ความผิดเพลิงไหม้โดยประมาท 6. ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและแปลงเอกสาร 7. ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง 8. ข่มขืนกระทําชําเรา 9. ข่มขืนกระทําชําเราและฆ่า 10. กระทําอนาจาร 11. พรากผู้เยาว์ 12. ค้าประเวณี 13. ลักทรัพย์ 14. วิ่งราวทรัพย์ 15. กรรโชกทรัพย์ 16. รีดเอาทรัพย์ 17. ชิงทรัพย์ 18. ปล้นทรัพย์ 19. ฉ้อโกงทรัพย์ 20. รับของโจร 21. ทําให้เสียทรัพย์ 22. บุกรุก 23. ยักยอกทรัพย์ 24. ความผิดต่อชีวิต 25. พยายามฆ่า 26. ทําร้ายร่างกาย 27. พ.ร.บ.อาวุธปืน 28. พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 29. พ.ร.บ.สารระเหย 30. พ.ร.บ.ยาบ้า 31. พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 32. ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค 33. พรบ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด 34. นิติจิตเวชเพื่อการวินิจฉัย 35. อื่น ๆ รวมรับไว้ทั้งปี

2550

ปีงบประมาณ 2551 2552

2553

1 2 1 3 1 2 20 1 4 1 1 9 11 25 12 7 1 4 7 21 14 5 7 160

1 1 1 3 1 2 19 1 4 3 5 19 5 16 1 1 2 20 1 14 5 2 127

2 2 2 1 2 3 2 16 2 2 2 3 21 8 14 1 8 8 12 4 115

2 5 13 3 6 1 4 7 24 6 14 2 1 2 9 15 18 2 134

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 32


รายงานประจําปี 2553

3.4 การตรวจวินจิ ฉัย บําบัด รักษา ลําดับ 1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14

15

กิจกรรม การตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การตรวจทางรังสี การตรวจคลื่นสมอง การตรวจคลื่นหัวใจ การบําบัดรักษาทางยา - รับประทานยา - ฉีด ยา การบําบัดรักษาด้วยไฟฟ้า การบริการแพทย์ทางเลือก การให้บริการทางการพยาบาล - กลุ่มสุขศึกษา - กลุ่มนันทนาการ - กลุ่มเตรียมต่อสู้คดีโดยพยาบาล - กลุ่มพัฒนาตนเองเพื่อความพร้อมกลับไปสู่สังคม - กลุ่มเสริมแรงจูงใจ - กลุ่มชุมชนบําบัด - กลุ่มออกกําลังกาย การตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา การบําบัดทางจิตวิทยา ครอบครัวบําบัด การให้คําปรึกษาทางจิตวิทยา การวินิจฉัยทางสังคม การบําบัดทางสังคมและให้การปรึกษา - รายบุคคล - แบบกลุ่ม - การให้คําปรึกษาครอบครัว - การคัดกรองผู้ป่วยเพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วย - การรักษาทางกาย - การปฏิบัติเพื่อการบําบัดทางจิต การบําบัดรักษาทางทันตกรรม - บริการผู้ป่วยในทันตกรรม - บริการรักษาผู้ป่วยนอกทันตกรรม - งานส่งเสริมและป้องกัน

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

ตัวอย่าง ครั้ง/ราย ราย ราย

19,174 323/379 0 52

ครั้ง ครั้ง ราย ราย

186,280 8,484 1,031 5,768

ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553 25,179 374/333 0 0 178,298 8,862 998 6,424

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ราย ราย ราย ราย ราย

424/3,549 3/764 189/3,343 85/1,391 67/413 69/437 273/2,2338 0 433/2,986 75/758 32/1,369 48/1,118 310/29,220 425/33,528 1,681 1,244 404 483 1 0 287 388 1,759 1,424

ราย ครั้ง/ราย ราย ราย ราย ครั้ง/ราย

478 29/309 763 150,915 357/484 1,034/3,509

ราย/งาน ราย/งาน คน/ครั้ง

539/539 696/696 2,411/2,460 4,157/4,291 229/1,540 404/38

378 88/252 89/228 321,009 454/504 127/4,780

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 33


รายงานประจําปี 2553

3.5 งานบํา บั ด รั ก ษาผู้ ติ ด สารเสพติ ด ลําดับ 1 2

3

กิจกรรม การบําบัดรักษาผู้ติดสารเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์ 1.1 แบบผู้ป่วยนอก 1.2 แบบผู้ป่วยใน ยาเสพติด-วัตถุออกฤทธิ์หลักที่ผู้ป่วยเสพติด 2.1 ยาบ้า 2.2 เฮโรอีน 2.3 กัญชา 2.4 สุรา/แอลกอฮอล์ 2.5 อื่น ๆ (Multiple drug) การให้บริการจิตสังคมบําบัดสําหรับผู้ติดยาบ้า (Matrix Program) - แบบผู้ป่วยนอก - แบบผู้ป่วยใน

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

ผลการ ปฏิบัติงานปี 2553

ราย ราย

1,754 197

618 186

ราย ราย ราย ราย ราย

449 46 102 806 356

582 21 97 918 409

ราย/ครั้ง ราย/ครั้ง

149/1,864 185/802

71/205 227/780

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 34


รายงานประจําปี 2553

3.6 การฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ป่ ว ย ลําดับ 1 2 3

4

5

กิจกรรม การประเมินสมรรถภาพผู้ป่วย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ - อาชีวบําบัด - กายภาพบําบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม - บันเทิงบําบัด - ศิลปกรรมบําบัด - ทักษะการใช้ชีวิต/อยู่ร่วมกันภายในบ้าน - ทักษะทางสังคม - ทักษะการพักผ่อน - ทักษะการใช้ชีวิตในสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ - ทักษะพื้นฐาน - เกษตรกรรมบําบัด - อุตสาหกรรมบําบัด/หัตกรรม - อาชีพอื่น ๆ กลุ่มบําบัดอื่น ๆ - พัฒนาทักษะผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

ครั้ง/ราย

310/957

ผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2553 350/865

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

68/68 2/2

246/450 0

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

24/1,440 253/656 0 29/250 48/279 0

26/1,440 218/881 108/273 37/311 140/316 0

ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย ครั้ง/ราย

244/534 210/237 610/1,591 0

99/213 215/429 565/1,110 55/181

ครั้ง/ราย

0

0

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 35


รายงานประจําปี 2553

3.7 การส่งเสริม ป้องกัน ลําดับ

1 2

3

4

5 6 7 8

กิจกรรม

หน่วยนับ

Baseline ปี 2552

เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิต การให้ความรู้สุขภาพจิตในงานสาธารณสุขมูลฐาน 2.1 โปสเตอร์ 2.2 หนังสือคู่มือ 2.3 ชุดนิทรรศการ 2.4 วี ดี โอ เทป 2.5 สปอตวิทยุ 2.6 สติกเกอร์ 2.7 บทความ 2.8 เทปเสียง 2.9 การ์ด/บริการพิมพ์/ใบประกาศ/ปกเอกสาร 2.10 ป้ายเวที/ป้านชื่อ/ป้ายผ้า/ป้ายต้อนรับ 2.11 ภาพถ่ายกิจกรรม/ภาพผู้ป่วย/พิมพ์รูปผู้ป่วย 2.12 แผ่นพับ 2.13 วารสาร 2.14 หนังสือ 2.15 แผ่นใส การเผยแพร่ความรู้สุขภาพจิตทางสื่อมวลชน 3.1 รายการวิทยุ 3.2 รายการโทรทัศน์ 3.3 สิ่งพิมพ์ 3.4 เสียงตามสาย (ภายในโรงพยาบาล) การเผยแพร่ข่าว 4.1 การจัดแถลงข่าว 4.2 การเผยแพร่ข่าวผ่านหนังสือพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์/วารสาร กรมสุขภาพจิต จัดนิทรรศการ 5.1 จัดนิทรรศการภายใน รพ. ให้บริการปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์ สัมมนาประจําปี ชุมชนและญาติผู้ป่วยเพื่อนช่วยเพื่อน สถาบัน กัลยาณ์ราชนครินทร์ เตรียมความพร้อมญาติในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน)

ราย/ครั้ง

1,072/440

เรื่อง/แผ่น เรื่อง/แผ่น เรื่อง/ชุด เรื่อง/ม้วน เรื่อง/ชุด เรื่อง/แผ่น เรื่อง/ชุด เรื่อง/ม้วน เรื่อง/แผ่น เรื่อง/แผ่น ภาพ เรื่อง/แผ่น เรื่อง/เล่ม เรื่อง/เล่ม เรื่อง/เล่ม

65/319 1/45 14/20 33/94 4/4 34/744 32/844 26/26 79/2,009 153/283 4,637 7/1,522 5/6 1/45 0

เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง

ผลการ ปฏิบัติงาน ปี 2553 1,028/147 65/319 0 14/20 33/94 0 34/744 32/844 26/26 79/2,009 153/283 4,637 7/1,522 5/6 1/45 1/45

252/252 252/252 10/3 10/3 759/759 759/759 4,852/6,928 4,852/6,928

เรื่อง/ครั้ง เรื่อง/ครั้ง

0 86/11

0 86/11

เรื่อง/ครั้ง ราย คน

14/7 11,854 102

14/7 11,451 0

ครั้ง/ราย

24/633

0

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 36


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 4 ผลการดําเนินงานด้านวิชาการ    

การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบตั ิงาน การพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการ งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ งานผลิตและเผยแพร่วิชาการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 37


รายงานประจําปี 2553

4.1 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ปี 2553

ลําดับ

กิจกรรม

หน่วยนับ

1

การส่งบุคลลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ใน ประเทศ)

ราย/ครั้ง

2

การส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ต่างประเทศ)

ราย/ครั้ง

4/4

3

หน่วยงานอื่น ๆ ศึกษาดูงาน

- นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มิชชั่น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิค

ราย/ครั้ง

80/2

- นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย คริสเตียน

ราย/ครั้ง

280/4

- นักศึกษาสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์

ราย/ครั้ง

1/1

- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการ แพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ราย/ครั้ง

25/1

ราย/ครั้ง

93/2

- นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย เซนต์เทเรซา อินติ

ราย/ครั้ง

108/3

- นิสิต วท.ม. สาขาสุขภาพจิต ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ราย/ครั้ง

18/1

- นักศึกษากิจกรรมบําบัดปีที่ 2 คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

ราย/ครั้ง

10/1

3.1 ระดับปริญญาตรี

- นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5 วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 38


รายงานประจําปี 2553

4.1 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน (ต่อ) หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน ปี 2553

ราย/ครั้ง

104/1

ราย/ครั้ง

62/2

- นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ราย/ครั้ง

126/3

- นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ก. แล ข. วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ สํานักการแพทย์

ราย/ครั้ง

176/1

ราย/ครั้ง

80/1

ราย/ครั้ง

68/2

ราย/ครั้ง

6/1

ราย/ครั้ง

-

ราย/ครั้ง

51/1

ราย/ครั้ง

11/1

ลําดับ

กิจกรรม หน่วยงานอื่น ๆ ศึกษาดูงาน(ต่อ) - นักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีที่ 3 รุ่นที่ 44 วิทยาลัย พยาบาลกองทัพบก - นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 25 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

- นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ โรงพยาบาล ตํารวจ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ - นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3.2 ระดับหลังปริญญาตรี(ปริญญาโท) 3.3 ระดับอื่น ๆ - ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง โดย สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา - นักเรียนในโครงงานจิตวิทยา โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3.4 ต่างประเทศ 4

ราย/ครั้ง

การพัฒนาบุคลากร หลักสูตรปริญญาโท

- แผน ก

คน

-

- แผน ข

คน

-

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 39


รายงานประจําปี 2553

4.1 การสอน/ศึกษา/ดูงาน/ฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน (ต่อ) หน่วยนับ

ผลการปฏิบัติงาน ปี 2553

- ภายในกรมสุขภาพจิต

ราย/ครั้ง

436/74

- ภายนอกกรมสุขภาพจิต

ราย/ครั้ง

592/73

- แพทย์ประจําบ้าน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

ราย/ครั้ง

11/3

- แพทย์ประจําบ้าน โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ราย/ครั้ง

12/5

- แพทย์ประจําบ้าน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ราย/ครั้ง

3/3

- แพทย์ประจําบ้าน สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ราย/ครั้ง

5/3

- แพทย์ประจําบ้าน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ราย/ครั้ง

2/1

- แพทย์ประจําบ้าน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ราย/ครั้ง

7/2

- แพทย์ใช้ทุนและแพทย์ประจําบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ราย/ครั้ง

4/1

ลําดับ

กิจกรรม การสนับสนุนวิทยากรเพื่อสอนและฝึกอบรม 1. การสนับสนุนวิทยากร

2. การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติงาน แพทย์ประจําบ้าน และแพทย์ใช้ทุน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 40


รายงานประจําปี 2553

4.2 การพัฒนางานตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้มีการดําเนินงานพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่ สําคัญ ดังนี้ • การพัฒนางานด้านวิกฤตสุขภาพจิต 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะสําหรับวิทยากรหลักสังกัดกรม สุขภาพจิตระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้า นวิก ฤต สุขภาพจิตสังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวน 35 คน ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 2. โครงการประชุมปฏิบัติการซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2553 บุคลากรสหวิชาชีพของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จํานวน 60 คน ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 3. โครงการช่วยเหลือ ด้า นจิ ตใจสํ าหรับผู้ ที่เสี่ยงต่ อการฆ่า ตัวตายในพื้นที่ เขต 4-5 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2553 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ เขต 4-5 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 4. โครงการอบรมเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตสําหรับเครือข่าย บริการสุขภาพและวิกฤตสุขภาพจิต : พื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมรามาการ์ เ ด้ น และรุ่ นที่ 2 ระหว่ างวั นที่ 23-27 สิ ง หาคม 2553 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิ ว กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายบริการสุขภาพและวิกฤตสุขภาพจิต สัง กัด กรุง เทพมหานคร และ สังกัดกรมสุขภาพจิต จํานวนรุ่นละ 60 คน 5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตด้าน ภัยพิบัติ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2553 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาธารณสุขสังกัดกรมสุขภาพจิต ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการสื่อสารสร้างสุขในชุมชนสําหรับนักจัดรายการระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7. โครงการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารออกหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ (Mobile Team) ทั้ ง หมด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 กลุ่มเป้าหมายบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในทีมวิกฤตทางจิตเวชเคลื่อนที่ (Mobile Team) และผู้ที่อยู่ ในทีมวิกฤตสุขภาพจิตเคลื่อนที่ในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Mobile Team) จํานวน 80 คน 2 รุ่นๆ ละ 40 คน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 41


รายงานประจําปี 2553 8. โครงการศึกษาวิจัยการศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การเมืองวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนกันยายน 2553 9. โครงการพัฒนามาตรฐานบริการวิกฤตสุขภาพจิต สําหรับหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2553 ได้ รวบรวมผลการประเมินจากการนําไปทดลองใช้ของหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต และวางแผนปี 2554 จัดทํา มาตรฐานบริการวิกฤตสุขภาพจิตฉบับสมบูรณ์ 10. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการปรึกษา 1323 โครงการประชุ ม พั ฒนาแนวทางการช่ วยเหลื อ ผู้ ที่พ ยายามฆ่า ตั วตายที่ ปรึ กษาผ่า นช่ องทางโทรศั พ ท์ บุค ลากรสหวิ ชาชี พ ที่ ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษาทางโทรศั พ ท์ วั นที่ 19 เมษายน 2553 จํ า นวน 40 คน ณ ห้ อ งประชุ ม นายแพทย์สุรินทร์ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 11. การให้บริการวิกฤตสุขภาพจิต การให้บริการการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ 1323 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2553 มี จํานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 11,469 ราย โดยมีประเภทปัญหา 5 ลําดับแรกดังนี้ ปัญหาสุขภาพจิต โรคทางจิตเวช ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรักและปัญหาทางเพศ 12. โครงการเร่งด่วนตามนโยบายกรมสุขภาพจิต 12.1 การออกเยี่ยมเยียวยาช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง วันที่ 12 เมษายน - 20 พฤษภาคม 2553 โดยได้รับมอบหมายจากกรมสุขภาพจิตเยี่ยมผู้ได้รับผลกระทบที่นอน รักษาตัวในโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร จํานวน 23 ราย และ ในกรุงเทพมหานคร 9 ชุมชน ในเขตปทุมวัน เขต บางรัก เขตวัฒนา จํานวน 157 ราย พบมีภาวะเสี่ยง 30 ราย ติดตามเยี่ยมในรายที่เสี่ยง 3 ครั้ง เริ่มดําเนินการ ตั้งแต่ เมษายน–ตุลาคม 2553 12.2 การติดตามสถานการณ์และแนวโน้มอารมณ์ทางการเมือง โดยสํารวจตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2553 สํารวจทุก 2 สัปดาห์ ในเขตหนองแขม ครั้งละ 100 ราย เขตบางขุนเทียน ครั้งละ 100 รายและ จังหวัด เพชรบุรี ครั้งละ 300 ราย โดยส่งข้อมูลให้กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต เพื่อวิเคราะห์ในภาพรวมของประเทศ 12.3 การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดที่กรมสุขภาพจิตมอบหมาย จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัด ลพบุรี และญาติผู้สูญเสียชีวิต ในจังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 42


รายงานประจําปี 2553 12.4 โครงการพิเศษเพื่อติดตามอุณหภูมิใจของประชาชนในช่วงเวลาต่างๆ ปีงบประมาณ 2553 โดยเก็บ ข้อมูลรายไตรมาส (ช่วงเดือนตุลาคม 2552 ,มกราคม 2553 ,เมษายน 2553 และ กรกฎาคม 2553) สํารวจใน จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสระบุรี ครั้งละ 280 ราย รวมทั้งสิ้น 1,120 ราย โดยส่งข้อมูลให้ งานระบาดวิทยา สํานักสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต รวบรวมวิเคราะห์ผลในภาพรวมของประเทศ 13. การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตสื่อด้านวิกฤตสุขภาพจิต - คู่มือการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจประชาชนในภาวะวิกฤต(ฉบับสมบูรณ์) จํานวน 1,000 เล่ม - คู่มือวิทยากรหลักสูตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์) จํานวน 100 เล่ม - แนวปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต สําหรับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จํานวน 100 เล่ม ภาพกิจกรรมงานด้านวิกฤตสุขภาพจิต

โครงการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตผู้ประสบภาวะสําหรับวิทยากรหลัก สังกัดกรมสุขภาพจิต วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2553

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิตด้านภัยพิบัติ วันที่ 9-11 สิงหาคม 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 43


รายงานประจําปี 2553

โครงการอบรมเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต สําหรับเครือข่ายบริการ สุขภาพและวิกฤตสุขภาพจิต : พื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2553

โครงการอบรมเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต สําหรับเครือข่ายบริการ สุขภาพและวิกฤตสุขภาพจิต : พื้นที่กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2553

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการสื่อสารสร้างสุขในชุมชนสําหรับนักจัดรายการ วันที่ 21 กันยายน 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 44


รายงานประจําปี 2553

การซ้อมแผนวิกฤตสุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วันที่ 15 มีนาคม 2553

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 45


รายงานประจําปี 2553

พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ปรึกษาผ่านช่องทางโทรศัพท์

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) รุ่น1

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) รุ่น 2

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 46


รายงานประจําปี 2553

การให้บริการและการพัฒนาการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์ 1323 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

การออกเยี่ยมเยียวยาช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง

การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 47


รายงานประจําปี 2553

การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจญาติผู้สูญเสียชีวิตจากภาวะอุทกภัย

คู่ มื อก า ร ช่ ว ยเ ห ลื อ เยี ยวยา จิ ตใ จ ประชาชนในภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์)

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการช่วยเหลือเยียวยา จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์)

แนวปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต สําหรับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 48


รายงานประจําปี 2553

• การพัฒนางานด้านนิติจิตเวช

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ได้มีการพัฒนางาน ด้านนิติจิตเวช (มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล) ตามกิจกรรมหลักที่ 1.11 : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง (Excellence Center) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้านนิติ จิตเวช ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกรมสุขภาพจิตด้านวิชาการคือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ด้านนิติจิตเวชที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสามารถรองรับปัญหาสุขภาพจิตและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยกลุ่ม พั ฒนาความเป็ นเลิ ศเฉพาะทางด้ านนิ ติ จิ ตเวช ได้ จั ดโครงการอบรมและพั ฒ นางานในปี ง บประมาณ 2553 ดั ง รายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช 1.1 การพัฒนามาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เป็นเลิศ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 จํานวน 50 คน และรุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 จํานวน 50 คน กลุ่ม เป้ าหมาย เป็ นทีม สหวิชาชีพ และบุ คลากรของสถาบั นกัลยาณ์ร าชนคริ นทร์ที่มีค วามเกี่ ยวข้ องในการ ให้บริการผู้ป่วยนิติจิตเวช วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทีมสหวิชาชีพมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานระบบบริการที่มีความ เป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ผลลัพธ์ 1) บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและ นําไปปฏิบัติ 2) ได้มาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชเพื่อใช้ในการเผยแพร่และจัดพิมพ์ จํานวน 100 เล่ม 1.2 การจัดทําหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพของทีมสหวิชาชีพด้านนิติจิตเวช (ต่อเนื่อง) โดยการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการจํานวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ครั้ งที่ 3 วั นศุ ก ร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ครั้ง ที่ 4 วันศุ กร์ ที่ 2 เมษายน 2553 กลุ่ มเป้ าหมาย เป็ นทีม สหวิ ชาชี พ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบําบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบําบัดของ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ จํานวน 30 คน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพให้สามารถจัดทํา หลักสูตรเฉพาะวิชาชีพแต่ละวิชาชีพด้านนิติจิตเวช ผลลัพธ์ ได้หลักสูตรแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบําบัด และอยู่ในช่วงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเนื้อหาและวางแผนทดลองใช้ ประเมินผลในปี 2554 1.3 การจั ด การความรู้ เ รื่ อ ง การพั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ แ บบประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด พฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช โดยดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนระหว่างเดือนมกราคมกรกฎาคม 2553 กลุ่มเป้าหมาย เป็นทีมสหวิชาชีพประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และ นักกิจกรรมบําบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบําบัดของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ วัตถุประสงค์ 1) เพื่อปรับปรุง แนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช 2) เพื่อทบทวนการจัดการความรู้มา บูรณาการในการพัฒนาคู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช ผลลัพธ์ ได้ คู่มือ (ฉบั บปรับ ปรุง ) และส่ งผลงานเข้ าประกวดในงานประชุ มวิ ชาการนานาชาติ ครั้ งที่ 9 ของกรมสุ ข ภาพจิ ต ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร ได้รับคัดเลือกให้จัดบอร์ด ประชุม ชี้แจงการใช้คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชให้กับบุคลากรทีมสห วิชาชีพของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ประเมินผลหลังการทดลองใช้และจัดทําเป็นรูปเล่มเผยแพร่ เดือนสิงหาคม 2553 จํานวน 50 เล่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 49


รายงานประจําปี 2553 1.4 จัดอบรมนักจิตวิทยาคลินิกในงานนิติจิตเวช โดยการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2553 กลุ่มเป้าหมาย เป็นนักจิตวิทยาคลินิกสังกัดกรมสุขภาพจิต มีประสบการณ์การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาคลินิกกับ ผู้ป่วยจิตเวช และ/หรือผู้ป่วยนิติจิตเวช รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช รวมจํานวน 40 คน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักจิตวิทยาคลินิกเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช 2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของนักจิตวิทยาคลินิกในการปฏิบัติงานด้านนิติจิตเวช ผลลัพธ์ มีการจัดการอบรมตามระยะเวลาที่กําหนด นักจิตวิทยา คลินิกที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ใหม่ๆ มีทิศทางการทํางานด้านจิตวิทยาคลินิกที่เกี่ยวข้องกับงานนิติจิตเวช สามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ทางอาชญาวิทยาเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้กระทําผิด และมีความมั่นใจในการใช้แบบทดสอบ ทางจิตวิทยาคลินิกเพื่อการวินิจฉัยทางด้านนิติจิตเวช และวางแผนในการติดตามประเมินผลในระยะยาว 1.5 การจัดทําแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชสําหรับสายงานหลัก โดยการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553 กลุ่มเป้าหมาย ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบําบัด/เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด ของสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ รวม 30 คน วัตถุประสงค์ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชที่ระบุความรู้ ทักษะและ สมรรถนะที่จําเป็นต้องพัฒนา มีการกําหนดวิธีการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาสําหรับ บุคลากรสายงานแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบําบัด ผลลัพธ์ มีการจัดการ อบรมตามระยะเวลาที่กําหนด ได้ร่างแผนพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชที่ระบุความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ จําเป็นต้องพัฒนา มีการกําหนดวิธีการเรียนรู้และพัฒนา รวมทั้งระยะเวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาสําหรับบุคลากร สายงานแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และนักกิจกรรมบําบัด และวางแผนพัฒนาต่อในปี 2554 โดยมีการทดลองใช้และประเมินผล 1.6 จัดสัมมนาประเมินผลการใช้มาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เป็นเลิศกลุ่มเป้าหมาย เป็นทีมสห วิชาชีพ ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักกิจกรรมบําบัด/เจ้าพนักงานอาชีว บําบัด ของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รวม 20 คน วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการใช้มาตรฐาน ระบบบริการนิติจิตเวช 2) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการด้านนิติจิตเวชระหว่างทีมสหวิชาชีพ ให้เกิดความ เชื่อมโยงของแต่ละวิชาชีพและพัฒนาระบบบริการด้านนิติจิตเวชให้ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางในการพัฒนาสู่ความ เป็นเลิศเฉพาะทาง 3) เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความเป็นเลิศเฉพาะระหว่างหน่วยงานใน สังกัดกรมสุขภาพจิต ผลลัพธ์ ทีมสหวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริการด้านนิติจิตเวชระหว่างทีมสหวิชาชีพ ทําให้เกิดความเชื่ อมโยงของแต่ ละวิชาชีพและพัฒนาระบบบริการด้ านนิ ติจิตเวชให้ได้ มาตรฐานได้แนวทางในการ พั ฒนาสู่ ความเป็ นเลิ ศ เฉพาะทาง ได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ กั บองค์ กรที่ เป็ นเลิ ศเฉพาะทางอื่ นๆ จาก โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 2. โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิตระยะต่อเนื่อง โครงการกฎหมายสุขภาพจิตอยู่ในแผนงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ 2: ประชาชนได้รับ บริการเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต กิจกรรมหลักที่ 2.2: การบริการด้านสุขภาพจิตทั้งในและนอกสถานบริการ ใน ปีงบประมาณ 2553 ยังคงมีการดําเนินงานต่อเนื่อง ได้แก่ 2.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้แก่สถานบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุ ข กลุ่ มพั ฒ นาความเป็ นเลิ ศเฉพาะทางด้ านนิ ติ จิ ตเวชได้ กํ าหนดให้ การดํ าเนิ นงานตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 50


รายงานประจําปี 2553 ได้แก่ สถาบัน/โรงพยาบาล 17 แห่งร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน ได้แก่ ระดับความสําเร็จในการ บังคับใช้พระราชบั ญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และร้ อยละของสถานบริการในสังกั ดกรุงเทพมหานครที่ได้ รับการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช ดําเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจําปี งบประมาณ 2553 แก่ผู้รับผิดชอบให้แก่สถาบัน/โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิต สังกัดกรม สุขภาพจิตทุกหน่วยงาน 2. จัดบรรยายความรู้เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3. สนับสนุนด้านสื่อ/เทคโนโลยีและวิทยากร 4. สนับสนุนด้านงบประมาณ 5. จัดช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่าง PM กับหน่วยร่วมดําเนินงาน เพื่อสะดวกในการ ติดต่อประสานงาน 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ผลการดําเนินงาน สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1) สถานบริการ สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการจัดอบรมความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ทั้ง 17 หน่วยงานมีบุคลากรทั้งหมด 6,104 คน เข้ารับการอบรม 5,195 คน คิดเป็นร้อยละ 85 เมื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94 2) สถาน บริ การสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บการถ่ า ยทอดเมื่ อคิ ดเป็ นภาพรวม คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 80 เมื่ อจํ าแนกเป็ น โรงพยาบาลชุมชน มีทั้งหมด 736 หน่วยงาน ได้รับการอบรมทั้งหมด 592 คิดเป็นร้อยละ 80 โรงพยาบาลทั่วไป มี ทั้งหมด 70 หน่วยงาน ได้รับการอบรม 59 คิดเป็นร้อยละ 85 และโรงพยาบาลศูนย์ มีทั้งหมด 25 หน่วยงาน ได้รับการ อบรม 22 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88 และเมื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 90 สรุป สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 82 และประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 92 สํ าหรั บสถานบริ การสาธารณสุ ขนอกสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ โรงพยาบาลในสั งกั ด กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แห่ง ได้รับการถ่ายทอดจํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.9 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 88 3. โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิตระยะต่อเนื่อง โครงการกฎหมายสุขภาพจิตอยู่ในแผนงานพัฒนางานด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ 2: ประชาชนได้รับ บริ ก ารเฉพาะทางด้ านสุ ข ภาพจิ ต กิ จกรรมหลั กที่ 2.2: การบริก ารด้ า นสุ ขภาพจิตทั้ งในและนอกสถานบริก าร ในปีงบประมาณ 2553 ยังคงมีการดําเนินงานต่อเนื่อง ได้แก่ 2.1 การเผยแพร่ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ให้แก่สถานบริการทั้งในและ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชได้กําหนดให้การดําเนินงานตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจําปีงบประมาณ 2553 เป็นตัวชี้วัดที่หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้แก่ สถาบัน/โรงพยาบาล 17 แห่งร่วมกับศูนย์สุขภาพจิต เข้ามามีส่วนร่วมดําเนินงาน ได้แก่ ระดับความสําเร็จในการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 51


รายงานประจําปี 2553 บังคับใช้พระราชบั ญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และร้ อยละของสถานบริการในสังกั ดกรุงเทพมหานครที่ได้ รับการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช ดําเนินการ ดังนี้ 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจําปี งบประมาณ 2553 แก่ผู้รับผิดชอบให้แก่สถาบัน/โรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพจิต สังกั ด กรมสุขภาพจิตทุกหน่วยงาน 2. จัดบรรยายความรู้เรื่องการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3. สนับสนุนด้านสื่อ/เทคโนโลยีและวิทยากร 4. สนับสนุนด้านงบประมาณ 5. จัดช่องทางในการติดต่อประสานงานระหว่าง PM กับหน่วยร่วมดําเนินงาน เพื่อสะดวกในการ ติดต่อประสานงาน 6. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ผลการดําเนินงาน สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 หน่วยงาน คือ 1) สถานบริการ สังกัดกรมสุขภาพจิต มีการจัดอบรมความรู้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ทั้ง 17 หน่วยงานมีบุคลากรทั้งหมด 6,104 คน เข้ารับการอบรม 5,195 คน คิดเป็นร้อยละ 85 เมื่ อประเมินความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 94 2) สถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการถ่ายทอดเมื่อคิดเป็นภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 80 เมื่อจําแนกเป็น โรงพยาบาลชุมชน มีทั้งหมด 736 หน่วยงาน ได้รับการอบรมทั้งหมด 592 คิดเป็นร้อยละ 80 โรงพยาบาลทั่วไป มีทั้งหมด 70 หน่วยงาน ได้รับการอบรม 59 คิดเป็นร้อยละ 85 และโรงพยาบาลศูนย์ มีทั้งหมด 25 หน่วยงาน ได้รับ การอบรม 22 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 88 และเมื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมแล้ว คิดเป็นร้อย ละ 90 สรุป สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการถ่ายทอด คิดเป็นร้อยละ 82 และประเมิน ความรู้ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 92 สํ าหรั บสถานบริ การสาธารณสุ ขนอกสั งกั ดกระทรวงสาธารณสุข ได้ แก่ โรงพยาบาลในสั งกั ด กรุงเทพมหานคร จํานวน 9 แห่ง ได้รับการถ่ายทอดจํานวน 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.9 ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้ารับการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ คิดเป็นร้อยละ 88 2.2 การดําเนินการผลักดันบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้มีการดําเนินงาน ดังนี้ 2.2.1 จัดทําทะเบียนพนักงานเจ้าหน้าที่ 2.2.2 จัดทําฐานข้อมูลการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 2.2.3 จัดทําทะเบียนผู้รับผิดชอบการดําเนินการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 2.4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการสถานบําบัดรักษา 2.5.5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อสถานบําบัดรักษาทางสุขภาพจิต (ฉบับที่ 2) 2.2.6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 52


รายงานประจําปี 2553 2.3. การแต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ 2.3.1 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิตเข้าสู่หลักสูตร การศึกษา 2.3.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด 2.3.3 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สังกัดกรมสุขภาพจิต (ระดับกรมสุขภาพจิต) ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ กรมสุขภาพจิต 2.3.4 ประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ทําเนียบรัฐบาล 2.3.5 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการผลั ก ดั นพระราชบั ญ ญั ติ สุข ภาพจิ ตเข้ า สู่ ห ลั ก สู ต ร การศึกษาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสถานบําบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 วันอังคารที่ 26 มกราคม 2553 ณ กรมสุขภาพจิต 2.3.6 .ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและผลักดันความเสมอภาคในการรักษาพยาบาล ของผู้มีความผิดปกติทางจิต ครั้งที่ 1/2553วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 2.4 มาตรการผลั ก ดั น การบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติสุ ข ภาพจิ ต พ.ศ. 2551 เป็ นไปอย่ า งมี ประสิทธิภาพ ได้แก่ 2.4.1 มีการจัดตั้งกองทุนสุขภาพจิตในสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2.4.2 สถานศึกษามีการนําพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้าสู่หลักสูตรการศึกษา 2.5 .การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.5.1 ทําหนังสือแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิต ได้แก่ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ กรมราชทั ณ ฑ์ กรมคุ ม ประพฤติ กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร กรมการแพทย์ สํ า นั ก งานการอุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ สํ า นั ก การแพทย์ กรุ ง เทพมหานคร สํ า นั ก อนามั ย กรุ ง เทพมหานครและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น i. ทําหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระสานงานเพื่อการ บังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด ii. ทําหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชี้แจงการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ ประสานงานเพื่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด iii. การติ ดตามความก้าวหน้ าในการผลัก ดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้ า สู่ หลักสูตรการศึกษา iv. ติ ดตามความก้ าวหน้ าผลการดํ าเนิ นงานคณะอนุ กรรมการประสานงานเพื่ อการบั งคั บใช้ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ระดับจังหวัด

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 53


รายงานประจําปี 2553 2.6. ผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประจําปีงบประมาณ 2553 ส่วนที่ 1 จิตเวช ลําดับ กิจกรรม จํานวน 1 นําส่งตามเงื่อนไข (คน/ครั้ง) 1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ (มาตรา 24) 477 1.2 สถานที่คุมขัง สถานสงเคราะห์หรือพนักงานคุมประพฤติ (มาตรา 25) 178 1.3 แพทย์ผู้รักษา (มาตรา 28) 87 รวม 742 2 จํานวนผู้ป่วย (คน/ครั้ง) 2.1 ตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้นและบันทึกในแบบ ตจ. 1 591 2.1.1 ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาในสถานบําบัดรักษา 631 2.1.2 ต้องเข้ารับการรักษาสถานที่อื่นนอกจากสถานบําบัดรักษา 10 2.2 พ้นจากการเป็นผู้ป่วย พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 (คน/ครั้ง) 2.2.1 มีญาติมารับกลับ 452 2.2.2 ผู้ป่วยเซ็นยินยอมการรักษาด้วยตนเอง 79 2.2.3 อยู่ระหว่างการบําบัดรักษา 21 3. การวินิจฉัยโรค* 3.1 schizophrenia.. 298 3.2 Depressive. 8 3.3 Epilepsy 3 3.4 Mental Retardation 2 3.5โรคจิตจากสารเสพติด เชาน ยาบ้า กัญชา สารระเหย 42 3.6 Alcohol dependence 56 3.7Psychosis 25 3.8 Bipolar 5 3.9 Other 17 4 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ย สําหรับผู้ป่วยใน (วัน) 40.123 5. เงื่อนไขการจําหน่าย (คน/ครั้ง) * * 5.1 มีผู้ดูแล 5.2 ส่งสถานสงเคราะห์ 66 5.3 อยู่ระหว่างติดตามญาติ 5 5.4 หนีออกจากโรงพยาบาล 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 54


รายงานประจําปี 2553 ลําดับ

6.

7.

กิจกรรม 5.5 กลับบ้านเอง หรือ Refer ที่อื่น รวม

จํานวน 5 340

รวม

260 28 14 55 6 1 2 370

การติดตามผลการบําบัดรักษา (คน/ครั้ง) * * * 6.1 ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 6.2 ได้รับการรักษา แต่ไม่ต่อเนื่อง 6.3 ไม่ได้รับการรักษา 6.4 ติดตามไม่ได้ 6.5 ถึงแก่กรรม 6.6 ส่งตัวนอกเครือข่าย 6.7 อื่นๆ....หนีจากสถานสงเคราะห์ การอุทธรณ์ (คน/ครั้ง) 7.1 ยืนยันตามคําสั่งเดิม 7.2 ยกเลิกคําสั่งเดิม

_ _ .....................

หมายเหตุ * การวินิจฉัยโรคมีจํานวนน้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ได้รายงาน * * เงื่อนไขการจําหน่ายค่าที่ได้น้อยกว่าความเป็นจริง เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ * * * การติดตามผลการบําบัดรักษาค่าที่ได้น้อยกว่าเป็นจริง เนื่องจากบางหน่วยงานไม่ได้เก็บรวบรวมไว้

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 55


รายงานประจําปี 2553 ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยนิติจิตเวช ลําดับ กิจกรรม 1. นําส่งตามเงื่อนไข (คน/ครั้ง) 1.1 ส่งตามมาตรา 14 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1.2 ส่งตามมาตรา 48 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 1.3 ส่งตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฎหมายอาญา 1.4 อื่นๆ ระบุ .......................................................................................

จํานวน

รวม 2.

ผู้นําส่ง (คน/ครั้ง) 2.1 ศาล 2.2 สถานีตํารวจนครบาล 2.3สถานีตํารวจภูธร 2.4 สํานักงานคุมประพฤติ 2.5 สถานพินิจฯ 2.6 เรือนจํา 2.7 อื่นๆ ระบุ ญาติ, ทนาย,ประกันตัว รวม

3.

การวินิจฉัยโรค 3.1 schizophrenia.. 3.2 Depressive. 3.3 Mental Retardation 3.4 โรคจิตจากสารเสพติด เชาน ยาบ้า กัญชา สารระเหย 3.5 Alcohol dependence 3.6 Psychosis 3.7 Bipolar 3.8 R/0 Malingering 3.9 Other รวม

4.

ประเภทผู้ป่วย (คน/ครั้ง) 4.1 ผู้ป่วยนอก 4.2 ผู้ป่วยใน

251 98 40 2 391 176 19 81 33 10 65 7 391 258 2 2 41 18 6 7 6 51 391 204 189

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 56


รายงานประจําปี 2553 ลําดับ 5. 6.

7.

8.

กิจกรรม ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ย สําหรับผู้ป่วยใน (วัน) จําแนกคดี 6.1 ลักทรัพย์ 6.2 ความผิดต่อชีวิต 6.3 บุกรุก 6.4 ความผิดวางเพลิง 6.5 กระทําอนาจาร 6.6 มีสารเสพติดให้โทษ 6.7 ปลอมแปลงเอกสาร 6.8 อื่นๆ ระบุ ทําร้ายร่างกาย, หมิ่นประมาท, หมิ่นพระบรม

จํานวน 47.21

รวม

70 146 47 15 24 3 3 83 391

รวม

121 1 2 60 5 1 189

รวม

71 37 9 4 1 12 134

เงื่อนไขการจําหน่าย (คน/ครั้ง) 7.1 จําหน่ายกลับแหล่งนําส่งตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม 72 ผู้ป่วยกลับเอง 7.3 ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลอื่น 7.4 ญาติรับกลับ 7.5 ส่งสถานสงเคราะห์ 7.6 นักสังคมสงเคราะห์ส่งกลับ 7.7 สถานทูตรับกลับ 7.8 หลบหนี 7.9 ส่งสถานบําบัดรักษา การติดตามผลการบําบัดรักษา (คน/ครั้ง) 8.1 ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 8.2 ได้รับการรักษา แต่ไม่ต่อเนื่อง 8.3 ไม่ได้รับการรักษา 8.4 ติดตามไม่ได้ 8.5 ส่งกลับประเทศ 8.6 อื่นๆระบุ.......ไม่ได้ติดตาม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 57


รายงานประจําปี 2553 3. การพัฒนาสื่อ/เทคโนโลยี/งานวิจัยด้านนิติจิตเวชและพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.1 มาตรฐานระบบบริการที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช 3.2 คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช 3.3 งานวิจัยการศึกษาติดตามประเมินผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วย นิติจิตเวชหลังจําหน่าย 3.4 ชุดคู่มือพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.5 วิดีทัศน์เผยแพร่พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 “คือความหวัง คือความเข้าใจ” 3.6 แผ่นพับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 จํานวน 4 เรื่อง ได้แก่ 3.6.1 แผ่นพับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.6.2 แผ่นพับสาระพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.6.3 แผ่นพับบทบาทหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.6.4 แผ่นพับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 3.7 พัฒนาเวปไซต์ www.thaimentalhealthlaw.com 3.8 มีการเขียนเรื่องเล่าการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีผู้สนใจส่งผลงาน จากทั่วประเทศ จํานวน 97 เรื่อง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 58


รายงานประจําปี 2553 ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช ปีงบประมาณ 2553

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติก ารการจั ด ทํ า หลั ก สู ตรเฉพาะวิ ชาชี พ ของที ม สหวิ ชาชี พ ด้ า นนิ ติจิ ตเวช (ต่อเนื่อง) ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมนายแพทย์ สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาคลินิกในงานนิติจิตเวช โดยการจัดอบรมระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 59


รายงานประจําปี 2553 ภาพกิจกรรม : โครงการพัฒนากฎหมายสุขภาพจิตระยะต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2553

การประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะอนุกรรมการผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้าสู่หลักสูตรการศึกษา ครั้งที่ 1/2553 วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553 ณ กรมสุขภาพจิต

การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและผลักดันความเสมอภาค ในการรักษาพยาบาลของผู้มีความผิดปกติทางจิตครั้งที่ 1/2553 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 ณ กรมสุขภาพจิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 60


รายงานประจําปี 2553

• การพัฒนาคุณภาพสถานบริการ

ปีงบประมาณ 2553 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ยังคงมีก ารดํา เนินงานด้า นการพัฒ นาคุณภาพอย่า ง ต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมประเมินเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลรอบที่ 3 (Reaccreditation) โดยมีกิจกรรมกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริม ให้ทุกหน่วยงานและทีมมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพงานเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สรุปได้ดังนี้ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานที่สําคัญ 1.1 ระบบการวัดผลในระดั บ หน่วยงาน/ที ม มี การกํ าหนดนโยบายคุ ณภาพ และเป้ า หมายความ ปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย (Patient Safety Goal) ที่ครอบคลุมทุกระบบงาน ร่วมกับการประชุมทบทวนผลการ ดํ า เนิ นงาน และวางแผนกลยุ ท ธนํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยมี ก ารกํา หนดตั ว ชี้ วั ดประสิ ทธิ ภ าพที่ ครอบคลุมทุกระบบงานที่สําคัญ และดําเนินการถ่ายตัวชี้วัดผลการดําเนินงานลงสู่ระดับหน่วยงาน/ทีม ตลอดจน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลการดําเนินงานเพื่อการกํากับติดตามและการนําไปใช้ประโยชน์ การจัดให้มี กิจกรรมการเยี่ยมสํารวจคุณภาพงาน (Quality Round) และการประชุมกํากับติดตามผลการดําเนินงานโดยทีมนํา อย่างสม่ําเสมอ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 61


รายงานประจําปี 2553 1.2 ระบบการบริหารความเสี่ยง มีการออกแบบพัฒนาโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ทุกระบบงานที่สําคัญ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการค้นหา และวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลอุบัติการณ์ความ เสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองใช้และประเมินผลประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยศูนย์พัฒนา คุณภาพ และทีมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแผนที่จะพัฒนาต่อในปีงบประมาณถัดไป นอกจากนี้ยัง มีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทํางาน และเชื่อมโยง การวัดประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้วยระบบบริหารความเสี่ยงลงสู่ทุกหน่วยงานและทุกทีม 1.3 ระบบความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม มี การพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย ได้แ ก่ การ ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่บริเวณผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในให้เอื้ออํานวยความสะดวกต่อการให้บริการและการ เรียนรู้ การอบรมให้ความรู้เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล การดูแลป้องกันและควบคุมการ ติดเชื้อ การดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ 1.4 ระบบการดู แลรั กษา มีการบูร ณาการนํา เครื่ องมือ Trigger Tool มาช่วยในการทบทวน อุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในระบบการดูแลรักษา และใช้แนวคิดการตามรอย (Clinical Tracer) มาช่วยใน การติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะทางคลินิกที่สําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา และวางแผนการดูแลป้องกัน แก้ไขอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้นํามิติการดูแลแบบองค์รวม แนวคิด Humanized Health Care หรือการบริการที่ ยืดหยุ่นและยั่งยืนด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์มาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการดูแลบําบัดรักษา ตั้งแต่กระบวนการ ค้นหาและการตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมทุกมิติ เกิดเป็นผลงานเรื่องเล่าของทีมสหวิชาชีพขึ้นมากมาย และมีการนําแนวคิด Humanized Health care ไปขยายผล จนเกิดผลงานการดูแลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ทําให้สถาบันฯ เป็นหนึ่งในหกหน่วยงานที่ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติระดับองค์กรจากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (สรพ) 2. การร่วมนําเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงาน ในปีงบประมาณ 2553 สถาบันฯได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพงานในเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 2.1การประชุมวิชาการ SHA Conference & Contest ภาคกลาง ในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส ปาร์ค มีผลงานที่เข้าร่วมนําเสนอ ดังนี้ - Oral presentation จํานวน 1 เรื่อง 1) จิ๊กซอว์ที่หายไป โดย นางสาวสุลินดา จันทรเสนา - Poster presentation จํานวน 4 เรื่อง 1) แนวทางการช่วยเหลือบุคคลที่พยายามฆ่าตัวตาย โดย นางสาวสุลินดา จันทรเสนา 2) รถเข็นนั่งจํากัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวช โดย นางสุพัตรา สกุลพันธุ์ 3) การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมบําบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดย นางกัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ 4) เล้ง…อยากกลับบ้าน โดย นายธนัญชนน์ อารี กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 62


รายงานประจําปี 2553 2.2 การประชุมมหกรรม HA National Forum ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ มีผลงานที่เข้าร่วมนําเสนอ ดังนี้ - Oral presentation จํานวน 1 เรื่อง โดยแพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พ งษ์ ได้เข้า ร่วมในเวทีเสวนาเรื่องการบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษ ย์ - ร่วมนําเสนอ Poster presentation จํานวน 6 เรื่อง 1) การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมบําบัดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน โดย นางกัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ 2) รถเข็นนั่งจํากัดพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวช โดย นางสุพัตรา สกุลพันธุ์ 3) โปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี โดย กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 4) เล้ง… อยากกลับบ้าน โดย นายธนัญชนน์ อารี 5) แนวทางการช่วยเหลือผู้ที่จะฆ่าตัวตาย โดย นางสาวสุลินดา จันทรเสนา 6) ศิลป์และศาสตร์ประกาศใช้ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ 2551 โดย กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศด้านนิติจิตเวช 2.3 การประชุมมหกรรมคุณภาพครั้งที่ 8 ของสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ระหว่าง วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2553 ณ รร.อมารีรีพอร์ต กรุงเทพฯ มีผลงานที่เข้าร่วมนําเสนอ ดังนี้ - Oral presentation จํานวน 1 เรื่อง 1) ผลลัพธ์การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยชุมชนในเขตกรุงเทพฯ โดยนางกัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ - Poster presentation จํานวน 2 เรื่อง 1) วิกฤตต่อเนื่องผ่านการช่วยเหลือช่องทางโทรศัพท์ โดย นางสาวสุลินดา จันทรเสนา 2) ร่มไม้ชายคาบ้านเดียวกันสู่การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมบําบัด โดย นางกัลนิกา ศรีวงศ์วรรณ 2.4 การรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล สถาบั น ฯ ได้ รั บ การเยี่ ย มสํ า รวจเพื่ อ ต่ อ อายุ ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาลรอบที่ 3 (Re-accreditation) ภายใต้มาตรฐานคุณภาพฉบับใหม่ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยคณะผู้เยี่ยมสํารวจในครั้งนี้ ประกอบด้วย นพ.นพดล วาณิชฤดี อาจารย์ เรวดี ศิรินคร ดร.ภก.มังกร ประพันธ์วัฒนะ อาจารย์วิภา วณิชกิจ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 63


รายงานประจําปี 2553 ภาพกิจกรรม : การดําเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ ปีงบประมาณ 2553

ประชุมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการพิจารณา รางวัล humanized Healthcare Award

ประชุมออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการบริหาร ความเสี่ยง (RMIS)

เสนอผลงาน ในการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ เข้ารับรางวัล humanized Healthcare Award ระดับองค์กร

ประชุมจัดทํา Patient Safety Goal ของสถาบันฯ

Quality Round โดยทีมนํา

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 64


รายงานประจําปี 2553

การอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน โรงพยาบาล

ประชุมทบทวนการตามรอยทางคลินิก (Clinical Tracer)

การรับการเยี่ยมสํารวจเพื่อต่ออายุการรับรองรอบที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานบริการ (สรพ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 65


รายงานประจําปี 2553

• การพัฒนางานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

1. โครงการประชุมชี้แจงการดําเนิน งานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพศ. รพท. รพช. และ สอ. ให้กับบุคลากรผู้รับผิดขอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ในเขตตรวจ ราชการที่ 4 จั งหวั ดกาญจนบุ รี จัง หวัดนครปฐม จังหวั ดราชบุรี จังหวัดสุพ รรณบุรี และเขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,160 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผลลั พธ์ ตั วแทนผู้ รั บผิ ดชอบงานสุ ขภาพจิ ตในพื้ นที่ จากสํ านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด สํ านั กงาน สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพชุมชน สถานีอนามัย ทราบ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตแบบบูรณาการกับเครือข่าย ในปีงบประมาณ 2553 2. โครงการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพท. รพช. และ PCU ใน จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ โรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถานีอนามัยบ้านรางหางม้า สถานีอนามัยหลักสาม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า โรงพยาบาลอัมพวา โรงพยาบาลนภาลัย สถานีอนามัยกวนอู สถานีอนามัยกระดังงา จั ง หวั ดประจวบคี รี ขั น ธ์ โรงพยาบาลหั วหิ น โรงพยาบาลปราณบุ รี โรงพยาบาลสามร้ อ ยยอด โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ สถานีอนามัยปากน้ําปราณ สถานีอนามัยกิโลเมตร 5 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจํานวน 419 คนประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผลลัพธ์ โรงพยาบาลและสถานีอนามัย ที่เข้าร่วมโครงการและประเมินผลการพัฒนารอบที่ 1 และ 2 พบว่า ร้อยละ 100 ของสถานบริการที่เข้าร่วมมีการพัฒนา และประเมินตนเองผ่านขั้นที่ 1 ทุกด้าน(ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ ด้านระบบบริการ ด้านการส่งต่อและด้านการดูแล) ส่วนใหญ่อยู่ในขั้น 3 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต มองเห็นโอกาสในการพัฒนา สามารถต่อยอดความคิดในการพัฒนางานสุขภาพจิตและจิตเวชในจังหวัดของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบบริการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 66


รายงานประจําปี 2553 3. โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจการดําเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4,5 วันที่ 7 มิถุนายน 2553 จังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 8 มิถุนายน 2553 จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 9 มิถุนายน 2553 จัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2553 จังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 15 มิถุนายน 2553 จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 25 มิถุนายน 2553 จังหวัดราชบุรี วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 จังหวัดนครปฐม ตัวแทนผู้นิเทศจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นิเทศงานทั้งทางวิชาการและทางคลินิกร่วมกับ ตั วแทนจากสสจ.สสอ. รพท. รพช. PCU และ สอ. ใน 8 จั งหวั ด จํานวนผู้ เข้ าร่ วมโครงการทั้ งหมด 231 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์นโยบายและ แผน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผลลัพธ์ ทราบปัญหาอุปสรรคและความต้องการของพื้นที่ ผู้รับการนิเทศร่วมวางแผนการพัฒนา งานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา 4. โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการ พัฒ นาที่ ยั่งยื นในเขตจั ง หวั ดราชบุ รี (พั ฒ นาระบบบริ การฯ จั ง หวั ดเก่ า ) วั นที่ 24-25 มิ ถุ นายน 2553 จํ า นวน ผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน ประกอบไปด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ญาติ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้ป่วยจิตเวช ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานกับชมรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน เรียนรู้การ ดูแลผู้ป่วยที่ซับซ้อนในชุมชน ได้แนวทางการจัดกิจกรรมกลุ่มช่วยเหลือกันเอง (กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 67


รายงานประจําปี 2553 โครงการประชุมชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับ รพศ. รพท. รพช. และ สอ. จังหวัดสมุทรสงคราม

โครงการดําเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชสําหรับรพท. รพช. และ PCU ณ โรงพยาบาล หัวหิน และโรงพยาบาลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 68


รายงานประจําปี 2553 โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจการดําเนินงานสุขภาพจิตในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4, 5 ในจังหวัดสมุทรสาคร

โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเขตจังหวัดราชบุรี (จังหวัดเก่า)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 69


รายงานประจําปี 2553

• การพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้

ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2553 กลุ่ม พั ฒ นาวิ ชาการและจั ดการความความรู้ ดําเนิ นงานตามหน้ า ที่ ค วาม รับผิดชอบ โดยให้การสนับสนุน ให้ความรู้และจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มภารกิจ กลุ่มและศูนย์ต่างๆ ของสถาบัน ใน การดําเนินงานพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ที่สําคัญ ดังต่อไปนี้

ด้านการพัฒนาวิชาการ และวิจัย แนวคิดในการพัฒนาผลงานวิชาการของสถาบัน เน้นการบูรณาการเครื่องมื อพั ฒนาคุณภาพงานวิจัยและ พัฒนา (Research and Development) ของกรมสุขภาพจิตเข้ากับเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพ ต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement : CQI) การพัฒนางานประจําเป็นงานวิจัย (Routine to Research : R2R) โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้เป็นหน่วยงานประสาน สนับสนุน ให้คําปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงรายบุคคล และแบบกลุ่มแก่บุคลากร เพื่อให้การผลิตผลงานการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต นิติ จิตเวช และวิ กฤตสุ ขภาพจิตเป็นไปตามมาตรฐานของกรมสุ ขภาพจิต และสนั บสนุนการส่งผลงานไปนํ าเสนอในเวที วิชาการทั้งในและนอกกรมสุขภาพจิตในปีงบประมาณ 2553 มีผลงานสําคัญดังต่อไปนี้ ลําดับ รายการ ประเภท 1 การศึกษาติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช งานวิจัย หลังจําหน่าย 2 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. งานวิจัย 2551 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ 3 วิดีทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง คือความหวัง คือความเข้าใจ (พระราชบัญญัติสุขภาพจิต เทคโนโลยี : วิดีทัศน์ พ.ศ. 2551) 4 คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช คู่มือ (ฉบับปรับปรุง) 5 แนวปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตสุขภาพจิต สําหรับสถาบันกัลยาณ์ราช เทคโนโลยี : นครินทร์ คู่มือปฏิบัติงาน 6 คลังความรู้ด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ช่องทางการเข้าถึง ความรู้และเทคโนโลยี โดยกลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ดําเนินการประสาน สนับสนุนและส่งผลงานด้านวิชาการนําเสนอใน การประชุ มวิ ชาการสุ ขภาพจิ ตนานาชาติ ครั้งที่ 9 จํ านวน 8 เรื่ อง โดยเป็ นผลงานที่ นําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation จํานวน 4 เรื่อง (ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 3เรื่อง) นําเสนอแบบ Poster Presentation 4 เรื่อง กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 70


รายงานประจําปี 2553 (ได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอ 4 เรื่อง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด้านนวัตกรรมจํานวน 1 เรื่อง แพทย์ได้ไป นําเสนอผลงานทางวิชาการที่ต่างประเทศจํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่องการบังคับรักษาผู้กระทําผิดคดีอาญาที่มีความ ผิดปกติทางจิต (Hospital order for Mentally Disordered Offenders) และกลไกทางจิตของผู้ต้องขังไทย (Mental Health and defenses mechanism of Inmates and Prisoners) ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน นํากระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพงาน เน้นดําเนินงานแบบบูรณาการ ไม่เป็นภาระ ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้อย่างยั่งยืน กําหนดแนวทางดําเนินงานการจัดการความรู้ให้ทั่วทั้งองค์กรโดยจัดทําตัวชี้วัดระดับความสําเร็จ ของการจัดการความรู้เป็นตัวชี้วัดสําคัญ (Key Performance Indicator : KPI) ในคํารับรองการปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/กลุ่มและศูนย์ ในขณะที่กลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้มีบทบาทเป็นทีมสนับสนุนและ ส่งเสริม (facilitator) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่ขั้นตอนการ เขียนแผนการจัดการความรู้ การดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การเขียนเรื่องเล่า การสนทนากลุ่ม การสกัด ความรู้และถอดบทเรียน เป็นต้น เพื่อให้ได้ความรู้และแนวปฏิบัติสําคัญที่สามารถผลักดันความสําเร็จของงานหรือ ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ สถาบันได้ดําเนินงานการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จของ การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ” ของกรมสุขภาพจิต โดยได้จัดการความรู้ในประเด็นเรื่อง “การพัฒนาคู่มือการใช้ แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช” นอกจากนี้สนับสนุนการส่งผลงานการจัดการ ความรู้ ในงานตลาดนัดความรู้กรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 5 โดยส่งนวัตกรรม “เสื้ออิสระ” (อุปกรณ์ผูกยึดผู้ป่วยที่มีอาการ สั บสน) จํ า นวน 1 เรื่ อง (ได้ รั บรางวั ลชนะเลิ ศ การนํ า เสนอผลงาน) และเรื่ องเล่ า จํ า นวน 3 เรื่ อ ง สํ า หรั บการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ร่วมกับศูนย์พัฒนาคุณภาพดําเนินการจัดเวทีให้หน่วยงาน ต่างๆ นําเสนอผลงานการจัดการความรู้ จํานวน 8 เรื่อง และการพัฒนาต่อเนื่อง (CQI) จํานวน 12 เรื่อง

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 71


รายงานประจําปี 2553 ผลสําเร็จของการดําเนินงาน ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน ดังรายการต่อไปนี้ • คู่มือการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช • การถอดบทเรียนการเยียวยาจิตใจ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง • เฝือกฟันยางสําหรับผู้ป่วยจิตเวชที่ต้องรักษาด้วยไฟฟ้า • ความรู้พื้นฐานสําหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเภสัชกรรมจิตเวช • การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรงสําหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ • แนวทางการรวบรวมข้อมูลหลักฐานในกระบวนการตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก • แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม (การจ้างงานนอกหน่วยงาน) • ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง • การพัฒนาหน่วยงานซ่อมบํารุงให้สามารถนําการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา งาน และเป็นหน่วยงานการเรียนรู้ที่มีการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรให้ความสําคัญกับการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถถ่ายทอดบทเรียนการพัฒนาให้แก่หน่วยงานอื่นได้

ด้านการพัฒนาคลังความรู้ การดําเนินการพัฒนาคลังความรู้เพิ่มเติมจากปีงบประมาณปี พ.ศ. 2552 ดําเนินการโดยคณะกรรมการ พัฒนาคลังความรู้ประกอบด้วยคณะกรรมการจากกลุ่ม พัฒนาความเป็นเลิ ศด้านนิติจิตเวช ซึ่งในปีงบประมาณ 2553 ดําเนินการสํารวจความต้องการการพัฒนาคลังความรู้จากนักวิชาการและบุคลากร ทําให้ได้ข้อมูลในการ พัฒนาต่อยอด ละนํามาพัฒนาและบันทึกข้อมูล สารสนเทศ ผลงานด้านวิชาการและเทคโนโลยีให้สามารถเข้าถึง และสืบค้นได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอินทราเน็ต นอกจากนี้ ดําเนินการประเมินผลการใช้คลังความรู้เพื่อ นํามาเป็นแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 72


รายงานประจําปี 2553

ด้านการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ด้านวิชาการและจัดการความรู้ • การทํา E – book เพื่อให้บุคลากรเข้าถึงความรู้การจัดการความรู้อย่างง่าย

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 73


รายงานประจําปี 2553 ด้านการดําเนินโครงการประชุม อบรม สัมมนา ที่สําคัญ โครงการ 1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมคุณภาพบริการสู่ ความ เป็นเลิศด้านนิติจิตเวช และวิกฤต สุขภาพจิตครั้งที่ 1 : สําหรับแกนนํา 2. โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่องพลัง รัก พลังใจ ห่วงใยเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน วาระครบรอบ 39 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 39 ปี สถาบันกัลยาณ์ราช 3. ประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการ เยียวยาจิตใจเหตุการณ์ความไม่สงบ ทางการเมือง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน ผลลัพธ์ - บุคลากรสหวิชาชีพของ 36 คน - ทีม Facilitator มีความรู้ความ สถาบันกัลยาณ์ราช เข้าใจการบูรณาการเครื่องมือต่างๆ นครินทร์ที่เป็นFacilitator ในการพัฒนาคุณภาพและการ จัดการความรู้ได้ - บุคลากร เครือข่าย 300 คน -ผู้เข้าร่วมประชุมได้เรียนรู้ประสบ ผู้ป่วย ญาติ และประชาชน การและกรณีตัวอย่างการดูแลด้วย ทั่วไปที่สนใจ หัวใจความเป็นมนุษย์ ซึ่งสามารถ นําไปสู่การปฏิบัติได้

- บุคลากรสถาบันฯ 70 คน เครือข่ายสาธารณสุข ที่ เป็นทีมเยียวยาจิตใจผู้ ได้รับผลการะทบจาก เหตุการณ์ 4. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ - บุคลากรหน่วยงานที่มี 50 คน และนวัตกรรมคุณภาพบริการสู่ความ ผลผลิต KM และวิชาการ เป็นเลิศด้านความเป็นเลิศด้าน นิติจิต เช่นนวัตกรรม เทคโนโลยี เวชและวิกฤตสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 : Show & Share

- ผู้เข้าประชุมเรียนรู้เยียวยาจิตใจ ผู้ได้รับผลการะทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมือง -เอกสารรายงานการถอดบทเรียน การเยียวยาจิตใจ ฯ - ผู้เข้าประชุมเกิดการเรียนรู้การ พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และ การพัฒนางานร่วมกัน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 74


รายงานประจําปี 2553 ปัจจัยความสําเร็จ 1. ผู้ บริ ห ารตระหนั ก ถึง ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาผลงานวิ ชาการให้ มีคุ ณภาพ และส่ ง เสริ มให้ บุคลากรทุกระดับมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ภายใต้บรรยากาศที่เป็นมิตรและทํางานอย่างมีความสุข เพื่อ นําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 2. ทีม facilitator มี ความรู้ ก ระบวนการจั ดการความรู้ ชัดเจน และสามารถบู รณาการเข้ า กั บ เครื่องมือต่างๆของการพัฒนาคุณภาพงาน โดยเน้นไม่เพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ 3. สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ มีประเด็นองค์ความรู้หลายประเด็นที่ท้าทายให้จัดการความรู้ เพื่อ นําไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาด้านวิชาการและจัดการความรู้ บุคลากรสหวิ ชาชี พ มีภ าระงานทั้ ง ด้ า นบริ ก ารและพั ฒ นาวิ ชาการ และต้ องร่ วมผลัก ดันสู่ก ารเป็ น องค์กรที่มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนิติจิตเวช และวิกฤตสุขภาพจิต ทําให้การผลิตผลงานล่าช้ากว่ากําหนด

การพัฒนางานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์มีหน้าที่ให้บริการผู้ป่วยจิตเวช และนิติจิตเวช โดย การศึกษาวิเคราะห์ ประเมินอาการและพฤติกรรม วางแผนและให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งแบบผู้ป่วยในและ ผู้ป่วยนอก รวมทั้งให้การส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการทํางาน และการดําเนินชีวิต แก่ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน นอกจากนั้นยังเป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมทางวิชาการด้านกิจกรรมบําบัด/อาชีวบําบัด แก่ นิสิต นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านกิจกรรมบําบัด/อาชีว บําบัดอย่างต่อเนื่อง การฟื้ นฟู สมรรถภาพมี เป้ า หมายที่ มุ่ง เน้นให้ ผู้ป่วยมี ความสามารถในการดู แ ลตนเอง รวมถึ ง การทํ า กิจกรรมหรือการทํางานได้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้เรียนรู้การปรับตัว พัฒนาด้านศักยภาพให้อยู่ในสังคมได้ โดย อาศัยหลักวิชาทางการแพทย์ การศึกษา การสังคม และงานอาชีพ ผสมผสานกันในการพัฒนาผู้ป่วยทางจิต ซึ่งเป็น การมองผู้ป่วยแบบองค์ร วมทั้งทางร่างกาย จิตใจ รวมไปถึงสิ่ งแวดล้อมรอบตั วผู้ป่วย นอกจากนั้นยังต้ องอาศั ย ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบําบัด เจ้าพนักงาน อาชีวบําบัด รวมถึงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ทํางานร่วมกับครอบครัวของผู้ป่วย และชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยในปีงบประมาณ 2553 กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพได้กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสถาบันกัลยาณ์ ราชนคริ นทร์ทั้งแบบผู้ ป่วยในและผู้ป่ วยนอก เป็นประจํ า ทุก วันจันทร์ -ศุกร์ ตั้ งแต่เวลา 10.00–15.00 น. และ เนื่องจากผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการอยู่โรงพยาบาลนาน ทําให้ขาด โอกาสในการดําเนินชีวิตทางสังคม ขาดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพจึงได้จัด กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 75


รายงานประจําปี 2553 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชแบบองค์รวมขึ้น เพิ่มเติมจากงานประจํา เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสในการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมดังเช่นบุคคลทั่วไป จํานวน 7 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการกิจกรรมบันเทิงสําหรับผู้ป่วยในสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปี 2553 จัดทุกวันอังคารที่ 1 และ 3 ของเดือน ณ อาคารนันทนาการบําบัด ชั้นล่าง รวม 24 ครั้ง 2. โครงการดูแลสุขภาพอนามัยผู้ป่วยจิตเวช ปี 2553 จัดทุกวันอังคารที่ 4 ของเดือน ณ ศาลารวมใจ รวม 12 ครั้ง 3. โครงการแว่ นสายตาเพื่ อ ผู้ ป่ว ยสถาบั นกั ลยาณ์ ราชนคริ น ทร์ ปี ง บประมาณ 2553 จั ดในวั นที่ 1 เมษายน 2553, 23 กรกฎาคม 2553 และ 21 สิงหาคม 2553 รวม 3 ครั้ง ณ ศาลารวมใจ 4. โครงการกิจกรรมประเพณีลอยกระทงสําหรับผู้ป่วย ปี 2552 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สนามหน้าตึกผู้ป่วยใน 5. โครงการกิจกรรมกีฬาสีและงานปีใหม่สําหรับผู้ป่วย ปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2552 เวลา 7.00-13.00 น. ณ สนามหน้าตึกผู้ป่วยใน 6. โครงการกิจกรรมประเพณีสงกรานต์สําหรับผู้ป่วย ปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 7.00-11.30 น. ณ สนามหน้าตึกผู้ป่วยใน 7. โครงการกิจกรรมวันแม่สําหรับผู้ป่วย ปี 2553 (สานสายใยรักษ์ ปี 5) ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30-11.30 น. ณ อาคารนันทนาการบําบัด ชั้นล่าง ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในการดําเนินงานตาม แนวพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2553 ของกรมสุขภาพจิต

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 76


รายงานประจําปี 2553

4.3 งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ ลําดับ

กิจกรรม

เจ้าของผลงาน

1

การศึกษาติดตามผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม รุนแรงในผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจําหน่าย

นายณัฐวุฒิ อรินทร์และคณะ

2

การศึ ก ษาติ ด ตามคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ จาก สถานการณ์ ก ารเมื อ ง วั น ที่ 7 ตุ ล าคม 2551 ในเขตพื้ น ที่ รับผิดชอบของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

นางสาวสุลินดา จันทรเสนา

ผลงานวิจัย

หมายเหตุ : รายละเอียดบทคัดย่องานวิจัยอยู่ที่ภาคผนวก

4.4 งานผลิตและเผยแพร่วิชาการ งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่

หน่วยนับ

จํานวน

เจ้าของผลงาน

ลําดับ กิจกรรมพัฒนาและจัดพิมพ์สื่อเทคโนโลยี

หนังสือ/คู่มือ 1

คู่ มื อ การใช้ แ บบประเมินความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม รุ นแ ร ง ใน ผู้ ป่ ว ย จิ ตเ ว ช ( คู่ มื อ ประกอบการใช้แบบประเมินฯ)

2

คู่ มื อ วิ ท ยากร หลั ก สู ต รการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา จิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต

เล่ม

100

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านนิติจิตเวช

3

คู่ มื อ การช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาจิ ต ใจประชาชนใน ภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์)

เล่ม

1,000

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านวิกฤต สุขภาพจิต

4

คู่มือวิทยากรหลักสูตรการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ ผู้ประสบภาวะวิกฤต (ฉบับสมบูรณ์)

เล่ม

100

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านวิกฤต สุขภาพจิต

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 77


รายงานประจําปี 2553 งานวิชาการที่ผลิตและเผยแพร่

หน่วยนับ

จํานวน

เจ้าของผลงาน

เล่ม

100

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ เฉพาะทางด้านวิกฤต สุขภาพจิต กลุ่มพัฒนาวิชาการและ จัดการความรู้

ลําดับ หนังสือ/คู่มือ (ต่อ)

5

คู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในสถานการณ์ วิ ก ฤตสุ ข ภาพจิ ต สํ า หรั บ สถาบั น กั ล ยาณ์ ร าช นครินทร์

6

หนั ง สื อร้ อ ยเรี ย งถ้ อ ยคํ า เสวนา เรื่ อ ง “พลั ง รั ก พลังใจ ห่วงใยเพื่อนมนุษย์”

เล่ม

55

7

คู่มือคลายเครียด

เล่ม

1,000

เสริมสร้างสายใยรักษ์

ผลิตโปสเตอร์ 1

Hospital order for Mentally disordered off enders

ชุด

1

องค์กรแพทย์

2

Mental Health and Defenses Machanism of Thai inmates and Prisoners

ชุด

1

องค์กรแพทย์

3

Repatriation of a forensic order patient from Australia to Thailand

ชุด

1

องค์กรแพทย์

ผลิตแผ่นพับ / CD 1

แผ่นพับคลายเครียด

แผ่น

1,000

เสริมสร้างสายใยรักษ์

2

CD คลายเครียด

แผ่น

1,000

เสริมสร้างสายใยรักษ์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 78


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 5 สรุปผลการดําเนินงานตามแผน ยุทธศาสตร์    

โครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดผลการดําเนินการ บทคัดย่องานวิจัย ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 79


รายงานประจําปี 2553

5.1 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2553 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิตจิ ิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง ลําดับ 1

2

3

4 5 6

7

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ หน่วยที่รับผิดชอบ

การให้บริการคําปรึกษาในและนอก ทุกรายที่ สถานบริการ 1323 ขอรับ บริการ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม ป ฏิ บั ติ ก า ร 2 ครั้ง พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารออกหน่ ว ย เคลื่อนที่ (Mobile Team) โ ค ร ง ก า ร ก า ร ซ้ อ ม แ ผน วิ ก ฤ ต 1 ครั้ง/ สุขภาพจิตของสถาบันกัลยาณ์ราช 60 คน นครินทร์ โครงการเตรียมความพร้อมญาติใน 24 ครั้ง/ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 624 คน

มีผู้ใช้บริการปรึกษาจํานวน 11,451 ราย

333,000

กลุ่มพัฒนาความเป็น เลิศเฉพาะทางด้าน วิกฤตสุขภาพจิต

มี ผู้ เ ข้ า ร่ วม อบรม ทั้ ง สิ้ น จํานวน 80 คน

682,000

กลุ่มพัฒนาความเป็น เลิศเฉพาะทางด้าน วิกฤตสุขภาพจิต

ฟื้ น ฟู ค วามรู้ ทั ก ษะในการ เจรจาต่ อ รองการบริ ห าร เหตุการณ์ บทบาทหน้าที่ทีม

50,000

กลุ่มพัฒนาความเป็น เลิศเฉพาะทางด้าน วิกฤตสุขภาพจิต

ญาติ ได้ รั บความรู้ และมี ความ พร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน

49,800

โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ 8 ครั้ง/ ผู้ป่วยจิตเวช 320 คน โครงการวันพยาบาลสากล 1 ครัง้ / 100 คน

ผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพฯ

35,000

กลุ่มส่งเสริม สุขภาพจิตและจิตเวช ชุมชน กลุ่มการพยาบาล

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเรื้อรัง และการดูแลตนเองที่ เหมาะสม - เ พื่ อเ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบ ร ม ร า ช ชนนี ใ น ฐ า นะ ที่ พระองค์ ท รงมี พ ระมาหา กรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ วิ ช าชี พ การ พยาบาลและการผดุงครรภ์ - ผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ รั บ บริการตรวจสุขภาพทางกาย ทางจิต และด้านทันตกรรม

3,000

กลุ่มการพยาบาล

4,000

กลุ่มการพยาบาล

โครงการวั นพยาบาลแห่งชาติและ วันทันตสาธารณสุข

1 ครั้ง/ 50 คน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 80


รายงานประจําปี 2553 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ต่อ) โครงการ/กิจกรรม

8

โค ร ง กา ร จริ ยธ ร ร ม สถ า บั น กัลยาณ์ราชนครินทร์

9

โครงการสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

10

โครงการกิจกรรมประเพณี ลอยกระทงสําหรับผู้ป่วย

1 ครั้ง/ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การรั ก ษาฟื้ น ฟู 10,000 150 คน ทั ก ษะการดู แ ลตนเองและ (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

โครงการกิจกรรมกีฬาสีและงานปี ใหม่สําหรับผู้ป่วย

1 ครั้ง/ ผู้ป่วยได้เข้าร่วมกิจกรรมทาง 150 คน สังคม และญาติมีความรู้ความ

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

11

12

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

ลําดับ

บุคลากรของสถาบันฯ ได้ร่วม กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา โดยพร้อมเพรียงกัน เกิดความ สามัคคีในหมู่คณะ 10 ครั้ง/ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมฟังการ 300 คน บรรยายมีความพึงพอใจ และ ความรู้สามารถนําไปปฏิบัติใน การดูแลรักษาสุขภาพ

4 ครั้ง/ 70 คน

งบประมาณ หน่วยที่รับผิดชอบ 50,000

ชมรมจริยธรรม

50,000

ชมรมผู้สูงอายุ

ทั ก ษะทางสั ง คม ได้ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมวั น ลอยกระทงตาม ประเพณีที่ดีงามของไทย

เข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วยจิต เวช โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ เ พ ณี 1 ครั้ง/ ผู้ป่วยในสถาบันฯ ได้ร่วม สงกรานต์สําหรับผู้ป่วย 150 คน กิจกรรมตามประเพณีของไทย ได้พัฒนากลไกลทางสังคม สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และปรับ เจตคติของญาติในการยอมรับ ผู้ป่วย

30,000 (งบมูลนิธิ) 10,000 (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 81


รายงานประจําปี 2553 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง (ต่อ) ลําดับ 13

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

โครงการกิ จ กรรมวั น แม่ สํ า หรั บ 1 ครั้ง/ ผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรมวันแม่ ผู้ป่วย 150 คน แสดงออกถึงความรักที่มีต่อ แม่ ได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาและปรับ เจตคติของญาติและสังคม บภาพลั กษณ์ของ ผูสร้้ปา่วงและปรั ยได้พัฒนาทั กษะทาง สังคม ได้สร้างสัมพันธภาพกับ บุคลอื่นๆ และแสดงออกได้ อย่างเหมาสม และได้ระบาย ออกในทางสร้างสรรค์ ผู้ป่วยได้พัฒนาทักษะทาง สังคมในด้านการสร้าง สัมพันธภาพและการ แสดงออกที่เหมาะสม และมี สุขภาพอนามัยที่ดี ผู้ป่วยได้รับโอกาสตรวจวัด สายตาและประกอบแว่น ได้รับการส่งเสริมศักยภาพใน การมองเห็น ได้รับการส่งเสริม ในการประกอบทักษะการ ดําเนินชีวิจอย่างมีคุณภาพ

14

โครงการกิ จกรรมบั นเทิ ง สํ า หรั บ 24 ครั้ง/ ผู้ป่วย 1,440 คน

15

โครงการดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย 12 ครั้ง/ ผู้ป่วยจิตเวช 720 คน

16

โครงการแว่นตาเพื่อผู้ป่วยสถาบัน 3 ครั้ง/ กัลยาณ์ราชนครินทร์ 135 คน

17

โครงการพั ฒ นาความรู้ ค วาม 1 ครั้ง/ ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับการ ชํานาญทางสารบรรณ 100 คน พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

งบประมาณ หน่วยที่รับผิดชอบ 10,000 (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

12,960 (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

7,200 (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

60,000 (งบมูลนิธิ)

กลุ่มงานฟื้นฟู สมรรถภาพ

35,000

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ด้านสารบรรณให้สามารถ เขียนหนังสือราชการอย่างมี ประสิทธิภาพ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 82


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1

โครงการพัฒนาเกณฑ์การ ให้บริการวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับ เครือข่ายสังกัดกรมสุขภาพจิต

40 คน

2

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา โปรแกรมการให้คําปรึกษา กรณี พยายามฆ่าตัวตาย

1 รุ่น/ 60 คน

3

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา แนวปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนใน ภาวะวิกฤตของสถาบันฯ โครงการสัมมนาความเข้มแข็ง ของเครือข่ายบริการสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตจังหวัดราชบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการพัฒนาเครือข่ายการ ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชด้วย กิจกรรมบําบัด โครงการอบรม เรื่อง นักจิตวิทยา คลินิกในงานนิติจิตเวช

4

5

6

7

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ องการวางแผนระบบการดู แล ผู้ป่วยจิตเวชในเขต กทม.

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

ไ ด้ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น ก า ร ดําเนิ นงานวิก ฤตฯและจัดทํ า เกณฑ์การให้บริการเครือ ข่าย ในแนวทางเดียวกัน ได้ จั ด ทํ า แนวทางการช่ ว ย เหลือบุคคลที่พยายามทําร้าย ตนเองที่ปรึกษาผ่านโทรศัพ ท์ ข อ ง ส ถ า บั น กั ล ย า ณ์ ร า ช นครินทร์

200,000

กลุ่มพัฒนาความ เป็นเลิศเฉพาะ ทางวิกฤต สุขภาพจิต

63,700

กลุ่มพัฒนาความ เป็นเลิศเฉพาะ ทางวิกฤต สุขภาพจิต

30 คน

ได้แนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ ประชาชนในภาวะวิกฤตของ สถาบันฯ

146,000

กลุ่มพัฒนาความ เป็นเลิศเฉพาะทาง วิกฤตสุขภาพจิต

2 ครั้ง/ 160 คน

เครือข่ายบริการสุขภาพจิตใน เขตจังหวัดราชบุรีมีความรู้ใน การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

50,000

กลุ่มส่งเสริม สุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน

4 ครั้ง/ 100 คน

เครือข่ายมีความรู้และทักษะ ในการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวช

(งบ สมเด็จฯ)

680,000

กลุ่มส่งเสริม สุขภาพจิตและ (งบ สปสช.) จิตเวชชุมชน 1 ครั้ง/ ได้เห็นแนวทางเบื้องต้นในการ 30,000 กลุ่มพัฒนาความ 40 คน ปฏิ บั ติ ง านด้ า นนิ ติ จิ ต เวชใน เป็นเลิศเฉพาะ บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยา ทางนิติจิตเวช ิก ดทําแผนระบบการ มีกนารจั 1 ครั้ง/ คลิ 3,000 กลุ่มส่งเสริม 27 คน ดูแลผู้ป่วยจิตเวชในเขตกทม. สุขภาพจิตและ (งบ สวนปรุ ง ) ระหว่างหน่วยงานในสังกัด จิตเวชชุมชน กรมสุขภาพจิต

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 83


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาเครือข่ายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต (ต่อ) ลําดับ 8

9

10

11

12

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

โครงการประชุ ม วางแผนบู ร ณา 2 ครั้ง/ การดําเนินการสุขภาพจิตในพื้นที่ 48 คน เขตตรวจราชการที่ 4 , 5 โครงการประชุ มชี้ แจงการดํ าเนินงาน 1 ครั้ง/ พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต 426 คน และจิ ตเวชสํ าหรั บ รพศ. รพท. รพช. และสถานีอนามัย จ.สมุทรสงคราม จ. สุพรรณบุรี จ.เพชรบุรี โครงการประชุมชี้แจงการ 1 ครัง้ / ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบ 755 คน บริการสุขภาพจิตและจิตเวช สําหรับ รพศ. รพท. รพช. และ สถานีอนามัย จ.นครปฐม จ. กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.ราชบุรี โครงการนิเทศงานเฉพาะกิจ การ 2 ครั้ง/ ดําเนินงานสุขภาพจิตในเขตพื้นที่ 400 คน ตรวจราชการที่ 4 , 5 โครงการพัฒนาสุขภาพจิตและจิต เวช จ.สมุทรสาคร จ. สมุทรสงคราม จ.ประจวบคีรีขันธ์

2 ครั้ง/ 100 คน

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

มีการจัดทําแผนบูรณาการ 8,800 กลุ่มส่งเสริม ดําเนินการสุขภาพจิตระหว่าง สุขภาพจิตและ (งบ สวนปรุ ง ) หน่วยงานในพื้นที่เขต 4, 5 จิตเวชชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ 135,040 กลุ่มส่งเสริม นโยบายและแนวทางการ สุขภาพจิตและ (งบ สวนปรุ ง ) ดําเนินงานสุขภาพจิตของกรม จิตเวชชุมชน สุขภาพจิตแบบบูรณาการกับ เครือข่าย ในปีงบประมาณ 2553 เครือข่ายได้รับการพัฒนา 209,160 กลุ่มส่งเสริม คุณภาพงานบริการสุขภาพจิต สุขภาพจิตและ (งบ สวนปรุ ง ) และจิตเวชให้สามารถ จิตเวชชุมชน ให้บริการที่มีคุณภาพ รวมทั้ง ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการได้อย่างเหมาะสม ได้ทราบปัญหา อุปสรรค และ 30,000 กลุ่มส่งเสริม ความต้องการของพื้นที่ ได้ สุขภาพจิตและ (งบ พรบ.) แผนพัฒนาพัฒนางานที่ จิตเวชชุมชน เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพปัญหา โรงพยาบาลและสถานีอนามัยที่ 157,600 กลุ่มส่งเสริม เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนา สุขภาพจิตและ (งบ สวนปรุ ง ) และสามารถต่อยอดความคิดใน จิตเวชชุมชน การพัฒนางานสุขภาพจิตและ จิตเวชในจังหวัดของตนเอง อย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยง การทํางานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอกระบบ บริการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 84


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี ด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

1

โครงการอบรมการจัดทําหลักสูตร เฉพาะทางวิ ช าชี พ ของที ม สห วิชาชีพด้านนิติจิตเวช (ต่อเนื่อง)

4 ครั้ง/ 120 คน

ผู้ เ ข้ าอบรมมีค วามเชี่ ย วชาญ ด้ า นนิ ติ จิ ต เวชเฉพาะแต่ ล ะ วิ ช าชี พ และสามารถจั ด ทํ า หลักสูตรเฉพาะทางวิชาชีพ

40,000

2

โครงการจัดการความรู้ เรื่องการ พั ฒ นาคู่ มื อ การใช้ แ บบประเมิ น ความเสี่ยงต่ อการเกิดพฤติก รรม รุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช โครงการศึ ก ษาติ ด ตามผลการ ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด พฤติกรรมรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวช หลังจําหน่าย โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ องการจั ดทํ าแผนพั ฒ นาความ เชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้ า นนิ ติ จิต เวชสําหรับสายงานหลัก

1 เรื่อง

ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เข้าใจ ในการใช้คู่มือเพื่อการประเมิน ผู้ป่วยจิตเวช

30,000

1 เรื่อง

ได้แนวทางการประเมินความ เสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรม รุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชหลัง จําหน่าย

30,000

1 ครั้ง/ ได้ร่างแผนพัฒนาบุคลากร 30 คน เฉพาะทางด้านนิติจิตเวชที่ระบุ

30,000

3

4

ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ จําเป็นต้องพัฒนา มีการ กําหนดวิธีการเรียนรู้และ พัฒนา รวมทั้งระยะเวลาที่ เหมาะสมในการพัฒนาสําหรับ บุคลากรสายงานแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์และนัก กิจกรรมบําบัด และวาง แผนพัฒนาต่อในปี 2554 โดย มีการทดลองใช้และประเมินผล

หน่วยที่ รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 85


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี ด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

5

โครงการสั ม มนาประเมิ นการใช้ มาตรฐานบริการนิติจิตเวชที่เป็น เลิศ

1 ครั้ง/ 30 วัน

6

โครงการประชุมวิชาการประจําปี ครบรอบวั น สถาปนาสถาบั น กัลยาณ์ราชนครินทร์

1 ครั้ง/ 200 คน

7

โครงการประชุมมหกรรมผลงาน คุ ณ ภาพและการจั ด การความรู้ ครั้งที่ 7

1 ครั้ง/ 155 คน

โค รง กา รพั ฒ นา อง ค์ ค วา ม รู้ และนวตกรรมคุ ณ ภาพบริ ก ารสู่ ความเป็ นเลิศด้ านนิติจิตเวชและ วิกฤตสุขภาพจิต

4 ครั้ง/ 100 คน

8

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

ทีมสหวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยน เรี ยนรู้ การบริ การด้ านนิ ติ จิ ต เวชระหว่างทีมสหวิชาชีพ ทําให้ เกิ ดความเชื่ อมโยงของแต่ ละ วิชาชีพและพัฒนาระบบบริการ ด้านนิติจิตเวชให้ได้มาตรฐานได้ แนวทางในการพั ฒนาสู่ ความ เป็ น เลิ ศ เฉพาะทาง ได้ แ ลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ องค์กรที่เป็นเลิศเฉพาะทางอื่นๆ จากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ - ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้มีความเข้าใจการบริการ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ - บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ ให้บริการดัวยหัวใจความเป็น มนุษย์

40,000

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

50,000

กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้

- หน่ ว ยงานนํ า เสนอผลงาน

70,000

กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้

30,000

กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้

CQI 12 เรื่อง KM 8 เรื่อง โปสเตอร์ 4 เรื่อง - บุ ค ลา กรไ ด้ แ ลกเ ปลี่ ย น เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพและ ผลงานวิชาการ ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความ เข้าใจกระบวนการพัฒนางาน โดยใช้เครื่องมือ KM R2R และ CQI โดยสามารถ เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดได้และมี แผนการพัฒนางานโดยมีการ ทํา KM,R2R

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 86


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี ด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

9

โ ค ร ง ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ วี ดี ทั ศ น์ โปสเตอร์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ และการจัดการความรู้

5 เรื่อง

10

11

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

ได้หนังสือ/คู่มือ จํานวน 7 รายการ ,โปสเตอร์ จํานวน 3 รายการ และแผ่นพับ/CD จํานวน 2 รายการ ได้โปรแกรมสําหรับดําเนินงาน โครงการพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ 1 สนับสนุ นการดําเนินงานห้องสมุ ด โปรแกรม ห้องสมุด จํานวน 1 โปรแกรม

อิเล็คทรอนิค โครงการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และ เอกสารวิชาการ

230 รายการ

ได้หนังสือ ตํารา และเอกสาร วิชาการ เพื่อบริการภายใน ห้องสมุด จํานวน 230 รายการ

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

30,000

กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้

20,000

กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้ กลุ่มพัฒนา วิชาการและ จัดการความรู้

200,000

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 87


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

1

กา ร ร ณร ง ค์ พ ร ะร า ชบั ญ ญั ติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 1.1 จั ด ทํ า ชุ ด พระราชบั ญ ญั ติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 1.2 พัฒนาเวปไซด์

2

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

ได้เอกสารเพื่อใช้ในการ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ 1 เวปไซด์ เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

3,436,165

20,000

30,000

1.3 จัดทําสื่อวีดีทัศน์

12,000 แผ่น

เพื่อเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเองเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

699,400

1.4 จัดทําแผ่นพับ

12,000 แผ่น

1. ผู้ใช้แผ่นพับมีความรู้ ความ เข้าใจ เกี่ยวกับ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 2. ผู้ใช้มีความพึงพอใจ

220,000

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รองรั บ การบั ง คั บ ใช้ พ ระราช บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 2.1 ประชุมชี้แจงและถ่ายทอด ความรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงานสั ง กั ด กรม สุขภาพจิต

7 ครั้ง

1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจ ใ นก าร ดํ า เ นิ นง า น พ รบ . สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

18,356

หน่วยที่ รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 88


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

2.2 โอนเงินแก่หน่วยงานสังกัด 17 หน่วย เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เข้าใจ ในการดําเนินตาม พ.ร.บ. กรมสุขภาพจิต

3

สุขภาพจิตและสามารถเป็นแม่ ข่ายในการติดตามหน่วยงาน ในพื้นที่ต่อการบังคับใช้ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

400,000

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

398,890

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

2.3 จัดอบรมความรู้แก่หน่วยงาน นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2 ครั้ง/ 150 คน

2.4 อบรมความรู้เพื่อการฟื้นฟูใน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

2 ครั้ง/ 200 คน

บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน ได้ถูกต้อง

95,074

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

2.5 อบรมความรู้แก่ครูอาจารย์ มหาวิทยาลัยในเรื่องพระราช บัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551

1 ครั้ง/ 100 คน

มีความรู้ความเข้าใจเข้าสู่ หลักสูตรการเรียนกับนักศึกษา เกี่ยวกับ พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

500,000

โครงการประชุมเพื่อผลักดันการ บั ง คั บ ใ ช้ พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

5 ครั้ง

3 . 1 ป ร ะชุ ม ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ พระราชบั ญญั ติสุข ภาพจิต พ.ศ. 2551

1 ครั้ง/ 20 คน

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

168,280

ได้แนวทางในการดําเนินงาน

1,900

เพื่อขับเคลื่อนงานด้านพรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 89


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

4

5

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

หน่วยที่ รับผิดชอบ

3.2 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการ สุขภาพจิตแห่งชาติ

2 ครั้ง/ 200 คน

ได้แนวทางในการดําเนินงาน และพัฒนางานด้าน พรบ. สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

127,120

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

3.3 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ ผ ลั ก ดั น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ. 2551 เข้ า สู่ หลักสูตรการศึกษา 3.4 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ ผลั ก ดั น ความเสมอภาคในการ รั ก ษาพยาบาลของผู้ ที่ มี ปั ญ หา สุขภาพจิต โครงการพัฒนามาตรฐานบริการ นิติจิตเวชที่เป็นเลิศ

1 ครั้ง/ 30 คน

ได้แผนการดําเนินงานเพื่อ

19,260

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

1 ครั้ง/ 20 คน

ได้แนวทางในการดําเนินงาน เพื่อผลักดันความเสมอภาคใน การรักษาพยาบาลของผู้ที่มี ปัญหาสุขภาพจิต

20,000

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

2 รุ่น/ 100 คน

1. บุ ค ลากรมี ค วามรู้ ความ เข้าใจและนําไปปฏิบัติ 2. ได้มาตรฐานระบบบริการที่ มีความเป็นเลิศเฉพาะทางด้าน นิ ติ จิ ต เ ว ช เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร เผยแพร่ แ ละจั ด พิ ม พ์ จํา นวน 100 เล่ม 1. ผู้รับการอบรมได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้และทักษะการ ทํากลุ่มบําบัด 2. สามารถเขียนและปรับปรุง วิธีการทํากลุ่มจิตสังคมบําบัด ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย ในปี 53 ได้ 3. เกิดทัศนคติและแรงจูงใจที่ ดีต่อกระบวนการ KM นัดพบ กันทุก 3 เดือน

30,000

กลุ่มพัฒนา ความเป็นเลิศ เฉพาะทางนิติ จิตเวช

100,000

กลุ่มการ พยาบาล

โครงการพัฒนาสมรรถนะในการ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยจิ ต เวชเพื่ อ ป้ อ งกั น ความเสี่ยงในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน

4 ครั้ง/ 145 คน

ผลักดัน พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 เข้าสู่หลักสูตร การศึกษา

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 90


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

6

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ ระบบงานที่สําคัญในโรงพยาบาล

2 ครั้ง/ 150 คน

บุคลากรทางการแพทย์ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทํางาน ระบบงานต่างๆ ที่สําคัญของ โรงพยาบาล และนําไปพัฒนา ประสิทธิภาพการทํางานให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น

40,000

7

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ทบทวน patient Safety Goal ขององค์กร

1 ครั้ง/ 40 คน

องค์กรมีการกําหนด Patient 20,000 Safety Goal ที่สอดคล้องกับ (งบ สมเด็จฯ) สภาพปัญหาและความ ต้องการขององค์กร

ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

8

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่องการพัฒนาอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาล โครงการประชุ ม เรื่ อ งการสอบ เ ที ย บ แ ล ะ ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

1 ครั้ง/ 40 คน

ได้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมใน โรงพยาบาล

ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

1 ครั้ง/ 40 คน

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ เข้าใจในหลักการทํางานการ ดูแลบํารุงรักษาและการ ตรวจสอบ ประสิทธิภาพการ ทํางานของเครื่องมือทาง การแพทย์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง ปฏิบัติในการควบคุมป้องกัน และเฝ้าระวังการติดเชื้อใน โรงพยาบาล

9

10

โครงการอบรมเรื่ องการป้ องกั น และเ ฝ้ า ร ะวั งก าร ติ ดเ ชื้ อใ น โรงพยาบาล

1 ครั้ง/ 180 คน

40,000 (งบ สมเด็จฯ)

หน่วยที่ รับผิดชอบ กลุ่มการ พยาบาล

50,000

ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

40,000

ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

(งบ สมเด็จฯ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 91


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

11

โครงการประชุ ม รั บ การเยี่ ย ม ประเมิ น หรื อ ให้ คํ า ปรึ ก ษาเพื่ อ ข อ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ReAccreditation รอบที่ 3

1 ครั้ง/ 150 คน

150,000

12

โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร จัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อ ข อ รั บ ก า ร เ ยี่ ย ม ป ร ะ เ มิ น ใ ห้ คําปรึกษาตามมาตรฐานฉบับใหม่

1 ครั้ง/ 50 คน

13

โครงการประชุมเรื่องการบริหาร แผนยุ ทธศาสตร์แ ละตัวชี้ วัดเพื่อ การพัฒนาองค์กร โครงการสั มมนาประเมินผลการ ดํ า เนิ นงานตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ประจําปี 2553 โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบ บริการตามเกณฑ์มาตรฐานตติยภูมิ

2 ครั้ง/ 140 คน

ได้รับการเยี่ยมสํารวจเพื่อต่อ อายุการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล รอบที่ 3 ภายใต้ มาตรฐานคุณภาพฉบับใหม่ จากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (สรพ.) หน่วยงาน/ทีมพัฒนาคุณภาพ องค์กรได้ร่วมจัดทํารายงาน การประเมินตนเองฉบับ สมบูรณ์เพื่อขอรับการเยี่ยม ประเมิน ร่วมกันทบทวนผลการ ดําเนินงานตามตัวชี้วัดและ วางแผนกิจกรรมในปี 2554

1 ครั้ง/ 70 คน

ได้ข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางใน การวางแผนยุทธศาสตร์ปี 2554

200,000

5 ครั้ง/ 200 คน

โครงการตรวจสุ ข ภาพบุ ค ลากร ประจําปี

1 ครั้ง/ 250 คน

ร่วมกันทบทวนการดําเนินงาน 80,000 และกําหนดแนวทางการ (งบ สมเด็จฯ) พัฒนางานในปีงบประมาณ 2554 บุคลากรของสถาบันฯทุก 130,000 ฝ่ายทรัพยากร ระดับได้รับการตรวจสุขภาพ บุคคล และทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย อีกทั้งยังมีความ ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยด้วย โรคที่ป้องกันได้

14

15

16

หน่วยที่ รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

57,330

ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

106,322

ศูนย์นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ ศูนย์นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ ศูนย์พัฒนา คุณภาพ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 92


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

งบประมาณ

17

โครงการบ้ า นพั ก น่ า มอง ห้ อ ง ทํางานน่าอยู่

1 ครั้ง/ 250 คน

หน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้ง บุคลากรของสถาบันฯให้ความ ร่วมมือในการพัฒนา สิ่งแวดล้อมสถานที่ทํางานและ ได้รับการตรวจประเมิน 38 หน่วยงานคิดเป็นร้อยละ 100

30,000

18

โครงการส่งเสริมแรงจูงใจในการ ทํางาน

2 ครั้ง/ 545 คน

250,450

19

โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรตาม แผนการพัฒนารายบุคคล

12 ครั้ง

20

โครงการเตรียมความพร้อมรับวัน เกษียณ โครงการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรม วันแม่ 12 สิงหาคม 2553

1 ครั้ง/ 260 คน 1 ครั้ง/ 50 คน 1 ครั้ง/ 47 คน

บุคลากรของสถาบันฯทุก หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม และมีความพึงพอใจ สนับสนุนทุนการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต จํานวน 3 ทุน พัฒนา สมรรถนะหลัก/สมรรถนะทาง เทคนิค จํานวน 61 ราย และ สนับสนุนทุนปริญญาเอก จํานวน 1 ทุน บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ได้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100

21 22

โครงการกีฬาเพื่อสุขภาพ

หน่วยที่ รับผิดชอบ ทีม ENV

ฝ่ายทรัพยากร บุคคล

1,000,000 ฝ่ายทรัพยากร บุคคล

250,000

มีผู้เช้าร่วมโครงการจํานวน 60 คน

10,000

ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ เบื้องต้นของการลีลาศทําให้ สุขภาพvจิตดีมีอารมณ์แจ่มใส และต้องการให้จัดโครงการ ต่อเนื่อง

24,000

ฝ่ายทรัพยากร บุคคล ฝ่ายบริหาร ทั่วไป ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 93


รายงานประจําปี 2553

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) ลําดับ

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

23

โ ค ร ง กา ร ชี วิ ตส ดใ ส พ ลั ง ใจ เข้มแข็ง

2 ครั้ง/ 260 คน

22

โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ รัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อย่างสามัคคี

23

โ ค ร ง กา ร ชี วิ ตส ดใ ส พ ลั ง ใจ เข้มแข็ง

24

โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิต เ ว ช แ ล ะ นิ ติ จิ ต เ ว ช ด้ า น ก า ร ประกอบอาชีพ

25

โครงการช่ ว ยเหลื อ ด้ า นจิ ต ใจ สําหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ในพื้นที่สาธารณสุขที่ 4 ,5

ผลการดําเนินการ (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)

บุคลากรเกิดความรักความ ผูกพันธ์กับองค์กรเป็นการ สร้างทีมงานและการมีส่วน ร่วมเพื่อสร้างพลังใจในการ พัฒนาองค์กร 1 ครั้ง/ บุคลากรได้ร่วมพิธี ถวายสัตย์ 145 คน ปฏิ ญ าณและอบรมเรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริยธรรม เกิดความรู้สึก ผูกพันกับองค์กร ได้ร่วมแสดง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละบํ า เพ็ ญ ประโยชน์ต่อชุมชน 1 ครั้ง/ บุ ค ลากรเกิ ด ความรั ก ความ 260 คน ผู ก พั น กั บ องค์ ก ร เป็ น การ สร้ า งที ม งานและการมี ส่ ว น ร่ ว มเพื่ อ สร้ า งพลั ง ใจในการ พัฒนาองค์กร 1 ครั้ง/ ผู้ป่วยได้ฟื้นฟูและพัฒนา 4 คน ศักยภาพทักษะทางสังคมและ อาชีพสามารถปฏิบัติงานร่วม ร่วมกับผู้อื่นได้

1 ครั้ง/ ผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายใน 40 คน พืน้ ที่สาธารณสุขที่ 4 , 5 ได้รับการช่วยเหลือและ เยียวยา

งบประมาณ 253,200

หน่วยที่ รับผิดชอบ ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

42,720

ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

253,200

ฝ่ายบริหาร ทั่วไป

15,000

กลุ่มงานสังคม สงเคราะห์

(งบมูลนิธิ) 400,000 (งบ สปสช.)

กลุ่มส่งเสริม สุขภาพจิต และจิตเวช ชุมชน

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 94


รายงานประจําปี 2553

5.2 ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วดั แผนยุทธศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2553 ตัวชี้วัด

หน่วย ผู้รับผิดชอบ นับ

ผลการ เป้าหมาย ดําเนินงาน ปี 2553 2552

Baseline 2551

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบริการสุขภาพจิตและนิติจิตเวชให้มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนือ่ ง 1.1 ระดับความสําเร็จของสถาบันในการพัฒนา ตามขั้นตอนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA 1.2 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานสถานบริการจิตเวชระดับ ตติยภูมิ 1.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามเกณฑ์ มาตรฐานบริการจิตเวชเฉพาะทาง(ด้านนิติจิต เวช) 1.4 ร้ อ ยละของระดั บ ความพึ ง พอใจของ ผู้รับบริการ (เฉลี่ยรวมผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน)

ระดับ

ศูนย์ HA

5

5

5

ขั้นที่ 5

ระดับ

-

5

5

ขั้นที่ 5

ระดับ กลุ่มนิติจิตเวช

1

2

2

ขั้นที่ 5 (ระดับ 2)

ร้อยละ

กลุ่มการ พยาบาล

1.5 อัตราการตายของผู้ป่วยในโรงพยาบาล

อัตรา

1.6 ระดับความสําเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง น้ํ า หนั กในการรัก ษามาตรฐานระยะเวลาการ ให้บริการ 1.7 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบรับฟัง ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 1.8 ระดับความสําเร็จในการบําบัดรักษาและ ติ ด ตามผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ที่ มี ปั ญ หาสุ ข ภาพจิ ต ตามเกณฑ์ที่กําหนด 1.9 ร้อยละของผู้พ ยายามฆ่าตั วตายได้รับการ บําบัดรักษาและเฝ้าระวังดูแลอย่างต่อเนื่อง

ระดับ

กลุ่มการ พยาบาล กลุ่มการ พยาบาล

90 (80.69) (88.02) 0.07 0.06

91

5

5

-

5

5

5

-

5

5

5

5

5

ระดับ

กลุ่มอํานวยการ

ระดับ

กลุ่มการ พยาบาล

-

-

ระดับ

กลุ่มจิตเวช ชุมชน

96.78

97.57

(ฝ่าย ปชส.)

85

98.13

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 95


รายงานประจําปี 2553

ตัวชี้วัด

หน่วย ผู้รับผิดชอบ นับ

ผลการ เป้าหมาย ดําเนินงาน ปี 2553 2552

Baseline 2551

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายบริการนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิตให้มีคุณภาพ 2.1 ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษา ซ้ําภายใน 90 วัน 2.2 ระดั บความสํ า เร็ จในการพั ฒ นาระบบ บริ ก ารสุ ข ภาพจิ ตและจิ ตเวชในสถานบริ ก าร สาธารณสุ ข ในจั ง หวั ด เป้ า หมายตามแนว ทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิต และจิตเวช 2.3 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นา/ ประสานงานกั บ องค์ ก รนอกระบบบริ ก าร สาธารณสุข 2.4 ระดั บ ความสํ าเร็ จของการดํา เนิ นงาน ผลักดันให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ มีบริการ/จัดบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า 2.5 ระดับความสําเร็จในการรณรงค์/ถ่ายทอด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งแก่ ประชาชนในเรื่อ งสุข ภาพจิตวัยทํา งานและวั ย สูง อายุ ทั้ งในระดั บภาพรวมของประเทศและ ระดับพื้นที่ (Air War และ Ground War)

ร้อยละ

กลุ่มบริการ ทางการแพทย์

98.20

97.27

94.5

ระดับ

กลุ่มจิตเวช ชุมชน

-

5

5

5 (95.14) 5

ระดับ

กลุ่มจิตเวช ชุมชน

-

5

5

5

ระดับ

กลุ่มจิตเวช ชุมชน

-

5

5

5

ระดับ

กลุ่ม อํานวยการ (ฝ่าย ปชส.)

-

5

5

5

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 96


รายงานประจําปี 2553

ตัวชี้วัด

หน่วย ผู้รับผิดชอบ นับ

ผลการ เป้าหมาย ดําเนินงาน 2552 ปี 2553

Baseline 2551

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านนิติจิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต 3.1 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสู่การเป็น ระดับ กลุ่มพัฒนา วิชาการ/กลุ่ม ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาดู ง านและฝึ ก อบรมด้ า น นิติจิตเวชและ สุขภาพจิตในระดับประเทศและต่างประเทศ

-

55.55

90

4.6000

3.2 ระดั บ ความสํ าเร็ จของการพั ฒ นาคลั ง ระดับ กลุ่มพัฒนา วิชาการ/กลุ่ม ความรู้ ท างวิ ช าการด้ า นนิ ติ จิ ตเวชและวิ ก ฤต นิติจิตเวชและ สุขภาพจิต

-

-

5

5

3.3 ร้ อ ยละของงานวิ จั ย องค์ ค วามรู้ แ ละ ร้อยละ กลุ่มพัฒนา วิชาการ/กลุ่ม เทคโนโลยีที่สําเร็จตามเป้าหมาย

-

55.55

100

50

3.4 ร้ อ ยละของงานวิ จั ย องค์ ค วามรู้ แ ละ ร้อยละ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐาน

นิติจิตเวชและ วิกฤต กลุ่มพัฒนา วิชาการ/กลุ่ม นิติจิตเวชและ วิกฤต

-

42.85

50

77.78

กลุ่มวิกฤต

-

3

5

3

ศูนย์เตรียม ความพร้อม

-

3

5

5

วิกฤต

วิกฤต

3.5 ระดับความสําเร็จของการพัฒนามาตรฐาน ระดับ บริการวิกฤตสุขภาพจิตสําหรับเครือข่ายสังกัด กรมสุขภาพจิต 3.6 ระดั บความสํ าเร็จของการจัดทํ าหลักสูตร ระดับ TOT เรื่ อง การดู แลช่วยเหลื อประชาชนใน ภาวะวิกฤต

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 97


รายงานประจําปี 2553

ตัวชี้วัด

หน่วย นับ

Baseline

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลการ ดําเนินงาน ปี 2553

2551

2552

4.1 ระดับคะแนนความสําเร็จของการดําเนินงาน ร้อยละ ตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี

กลุ่ม 4.9722 ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ

4.9563

5

4.9170

4.2 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร ร้อยละ ระดับสูงของกรมฯที่มีต่อหน่วยงาน

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)

-

-

85

3.4340

4.3 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ มาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามทุ จ ริ ต และ ประพฤติมิชอบ 4.4 ระดับ ความสํา เร็จ ของการเปิดโอกาสให้ ระดับ ประชาชน/เครื อ ข่ า ยเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ แสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบการ ปฏิบัติราชการ 4.5 ระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน ระดับ

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายพัสดุ)

5

5

5

5

กลุ่มการ พยาบาล

-

-

5

5

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)

-

-

5

5

ร้อยละ

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายการเงิน)

4.7 ร้อยละของการเรียกเก็บหนี้ค่ารักษา ร้อยละ พยาบาลค้างชําระ 4.8 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ รายจ่ายในภาพรวมของหน่วยงาน

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายการเงิน)

(57) -

(63) -

5 (80) 70

5 (83) 81.75

-

90.33

98

100

-

5

5

5

5

5

5

5

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

4.6 ระดับความสําเร็จของรายได้ที่เพิ่มขึ้น

4.9 ระดับความสําเร็จของคุณภาพการบริหาร ระดับ จัดการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 4.10 ระดับความสําเร็จของการบังคับใช้ พรบ. ระดับ สุขภาพจิต พ.ศ. 2551

กลุ่ม อํานวยการ (ฝ่ายการเงิน) กลุ่ม ยุทธศาสตร์ (งานเทคโนโลยี สารสนเทศ) กลุ่มนิติจิตเวช

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 98


รายงานประจําปี 2553

ตัวชี้วัด

หน่วย นับ

Baseline

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ผลการ ดําเนินงาน ปี 2553

2551

2552

5

5

5

5

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายทรัพยากร บุคคล) กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายทรัพยากร บุคคล)

-

-

5

5

-

-

5

4.5000

4.14 ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการบริ ห ารจั ด การ ระดับ นโยบายและยุ ทธศาสตร์ ที่ มีป ระสิ ท ธิ ภาพและ ประสิทธิผลตามเกณฑ์ 4.15 ระดับความสําเร็จในการบริหารความเสี่ยง ระดับ

กลุ่ม ยุทธศาสตร์

5

5

5

5

ศูนย์ HA

4.75

5

5

5

4.16 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตาม ระดับ มาตรการประหยัดพลังงาน

กลุ่มอํานวยการ (ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป)

-

5

5

5 (ดัชนี+)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ (ต่อ) 4.11 ระดับความสําเร็จในการจัดการความรู้ ระดับ กลุ่มพัฒนา วิชาการฯ

4.12 ระดับความสําเร็จในการสร้างความผูกพัน ระดับ ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 4.13 ระดับความสําเร็จในการสร้างความผูกพัน ระดับ ของบุคลากรที่มีต่อองค์กร (IDP)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 99


รายงานประจําปี 2553

ส่วนที่ 6 ภาคผนวก  

บทคัดย่องานวิจัย ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 100


รายงานประจําปี 2553

การศึกษาติดตามผลการประเมินความเสี่ยง ต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจําหน่าย นายณัฐวุฒิ อรินทร์และคณะ

บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทํานายผลการเกิดพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยนิติจิตเวชจากผลการใช้แบบ ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรงเมื่อติดตามหลังจําหน่ายออกจากสถาบันฯ ศึกษาในผู้ป่วยนิติจิตเวชที่ จําหน่ายออกจากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ทั้งในชุมชนและเรือนจํา ในปี 2553 ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จํานวน 50 คน ในจํานวนนี้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจํานวน 14 คน ใช้สถิติเชิงบรรยาย, Chisquare, One way ANOVA, Multiple Regression, Logistic Regression และ Receiver Operating Characteristic ผลการศึกษาดังนี้ 1. การติดตามผู้ป่วยนิติจิตเวชหลังจําหน่าย 50 คน เกิดพฤติกรรมรุนแรง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 ของ ผู้ป่วยทั้งหมด เป็นกลุ่มเรือนจํา 13 คน และชุมชน 5 คน วิธีการของการก่อพฤติกรรมรุนแรง (Means) ส่วนใหญ่ใช้ กําลังทําร้ายคนอื่นและเป็นกลุ่มเรือนจําทั้งหมด เป้าหมายของพฤติกรรมรุนแรง (Aim) ส่วนใหญ่เป็นบุคคลใกล้ชิด โดยเป็นกลุ่มเรือนจํามากกว่ากลุ่มชุมชน ผลกระทบต่อเหยื่อจากพฤติกรรมรุนแรง (Victim) ส่วนใหญ่ทําให้เหยื่อตกใจ กลัวและก่อความเสียหายต่อสิ่งของ ผลที่ ทําให้ เหยื่ อบาดเจ็บตั้งแต่ปานกลางจนถึงขั้นรุนแรงส่ วนใหญ่ เกิ ดขึ้นใน เรือนจํา ระดับพฤติกรรมรุนแรงโดยสรุปหลังจําหน่าย ส่วนใหญ่รุนแรงปานกลาง และมีรุนแรงมากเพียง 1 คน 2. ความแตกต่างด้านเพศ ฐานความผิดในอดีต จํานวนของวิธีการรักษา การวินิจฉัยโรค ระยะเวลาของ การรักษา ไม่มีความสัมพันธ์กับผลการเกิดพฤติกรรมรุนแรงหลังจําหน่ายอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้นความ แตกต่างระดับอายุในกลุ่มเรือนจําที่มีความสัมพันธ์กับผลการเกิดพฤติกรรมรุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05 3. ผลการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง โดยวิธีการใช้คะแนนรายด้าน พบว่า ประวัติในอดีต และลั กษณะทางคลินิก สามารถทํ านายคะแนนรวมพฤติ กรรมรุ นแรง โดยปัจจัยทั้ง สองร่วมกั น ทํานายได้ร้อยละ 43.3 ซึ่งปัจจัยประวัติในอดีตเป็นตัวแปรที่ทํานายได้มากที่สุดร้อยละ 28.2 ส่วนปัจจัยลักษณะทาง คลินิกสามารถทํานายได้ร้อยละ 15.1 เมื่อพิจารณากลุ่มย่อย ในกลุ่มเรือนจําพบว่าปัจจัยการบริหารจัดการกับความ เสี่ยง และประวัติในอดีต สามารถทํานายคะแนนรวมพฤติกรรมรุนแรง โดยปัจจัยทั้งสองร่วมกันทํานายได้ร้อยละ 54.0 ซึ่งปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับความเสี่ยงเป็นปัจจัยที่ทํานายได้มากที่สุดร้อยละ 38.9 ส่วนปัจจัยด้าน ประวัติในอดีตสามารถทํานายได้ร้อยละ 15.1 ในกลุ่มชุมชนพบว่าปัจจัยลักษณะทางคลินิกเพียงปัจจัยเดียวสามารถ ทํานายคะแนนรวมพฤติกรรมรุนแรง โดยสามารถทํา นายได้ มากถึ งร้อยละ 70.8 และจากการวิเคราะห์ สมการ ถดถอยโลจิสติก โดยวิธี enter เพื่อค้นหาปัจจัยที่เข้าสมการทํานายผลการเกิดพฤติกรรมรุนแรงในภาพรวมที่ดีที่สุด มีเพียงปัจจัยด้านลักษณะทางคลินิกเท่านั้น กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 101


รายงานประจําปี 2553 4. ความถูกต้องของแบบประเมินฯ ในการทํานายคะแนนพฤติกรรมรุนแรงของผู้ป่วยหลังจําหน่าย การ ทํานายในกลุ่มชุมชนมีความถูกต้องสูงที่สุด มีพื้นใต้โค้งเท่ากับ 0.927 รองลงมาคือกลุ่มรวม 0.833 และกลุ่ม เรือนจํามีค่าเท่ากับ 0.810 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีค่าความไวเท่ากับร้อยละ 100, 83 และ 77 ตามลําดับ 5. ผลการใช้แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดพฤติกรรมรุนแรง โดยใช้วิธีการพิจารณาระดับความ รุนแรง (final risk judgment) คือระดับต่ํา (low) ปานกลาง (moderate) สูง (high) พบว่าสามารถทํานายผลการ เกิดอุบัติการณ์พฤติกรรมรุนแรง (violent outcome) ได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 โดยทํานายได้ ถูกต้องในกลุ่มชุมชนดีกว่า กลุ่มรวม และกลุ่มเรือนจํา คือ มีค่าความไวเท่ากับร้อยละ 100, 89 และ 85 ตามลําดับ ซึ่งวิธีนี้มีความถูกต้องสูงกว่าการใช้คะแนนในการทํานาย (score) ตามข้อที่ 4

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 102


รายงานประจําปี 2553

การศึกษาติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การเมือง วันที่ 7 ตุลาคม 2551 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ นางสาวสุลินดา จันทรเสนา บทคัดย่อ เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ สงบจากสถานการณ์ ชุม นุ ม วั นที่ 7 ตุลาคม 2551 ส่ ง ผลให้ มี ผู้ได้ รั บ บาดเจ็ บ และ เสียชีวิต ซึ่งการติดตามผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุมจะทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิต เช่น วิธีการปรับตัว และการดูแลตนเอง เพื่อนําผลที่ได้มาพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงติดตามศึกษาคุณภาพ ชีวิตของผู้ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์การเมืองวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ในเขตพื้นที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ รับผิดชอบซึ่งเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเฉพาะเจาะจง คือเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังกล่าว และยินยอมให้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์ตามแบบสอบถาม 10 ราย จากทั้งหมด 79 ราย โดยใช้แบบสอบถามที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นชาย มีอายุระหว่าง 41-50 ปี สถานภาพสมรสคู่ ส่วนใหญ่อยู่จังหวัดนครปฐม จบประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์เข้าร่วมการชุมนุม และส่วนใหญ่รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นรุนแรงในระดับมากสําหรับตนเอง ด้ า นคุ ณภาพชี วิ ตหลั ง ประสบเหตุ การณ์ พ บว่ า ใน 1) ด้ า นความสามารถการปรั บ ตั ว หลั ง ประสบ เหตุ ก ารณ์ ส่วนใหญ่ สามารถปรั บตั วในชี วิตประจํ า วั นได้ ดี 7 ราย(ร้ อยละ 70) 2) ด้านการฟื้ น ตัว หลั งประสบ เหตุ ก ารณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามสามารถในการฟื้ น ตั ว ให้ เ ป็ น ปกติ ใ นระดั บ ดี ม าก 6 ราย (ร้ อ ยละ 60) 3) ด้านพลังสุขภาพจิตหลังประสบเหตุการณ์ ที่ ประกอบด้วย 3 มิติย่อย พบว่าทั้งหมด 10 ราย (ร้อยละ100) สามารถทนต่อปัญหาความทุกข์ใจ และมีกําลังใจที่จะต่อกับสู้ปัญหาในระดับมาก และพบว่ามี 9 ราย(ร้อยละ 90) สามารถหาวิธีสู้กับปัญหาที่กําลังเผชิญในระดับมาก 4) ด้านกาย-จิต-สังคม-จิตวิญญาณหลังประสบเหตุการณ์ ประกอบด้วย 4 มิติ มีผลกระทบด้านร่างกายระดับมาก 5 ราย (ร้อยละ 50) มีผลกระทบด้านจิตใจระดับมาก 6 ราย (ร้อยละ 60) พบว่าส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบด้านสังคม และไม่มีผลกระทบด้านจิตวิญญาณ 6 ราย (ร้อยละ 60) และ 5 ราย (ร้ อยละ 50) ตามลํา ดั บ 5) ด้านความผาสุกหลั งประสบเหตุการณ์ ส่วนใหญ่ยัง รั บรู้ว่า ภายหลั ง เหตุการณ์มีความผาสุกเท่าเดิม 5 ราย (ร้อยละ 50) รองลงมามีความผาสุกมากกว่าเดิม 3 ราย (ร้อยละ 30) 6) ด้านคุณภาพในการแก้ไขปัญหาหลังประสบเหตุการณ์ พบว่ามีการแก้ไขปัญหาโดยใช้แอลกอฮอล์ 4 ราย (ร้อยละ 40) ต้องได้รั บยาทางจิตเวช 2 ราย (ร้อยละ 20) และส่วนใหญ่ ไม่ตระหนักที่ จะขอรับบริการตามระบบบริการ สาธารณสุข 8 ราย (ร้อยละ 80) จากข้อมูลเชิงคุณภาพสรุปได้ว่า ภายหลังประสบเหตุการณ์ กลุ่มตัวอย่างมีวิธีการจัดการกับความเครียด โดยวิธีการผ่อนคลายด้วยการทํากิจกรรมที่ชอบ และ คิดเชิงบวก กลุ่มตัวอย่างเสนอให้ พัฒนาระบบบริการการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 103


รายงานประจําปี 2553 ดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในอนาคต โดยควรมีหน่วยงานกรมสุขภาพจิตเข้าเยี่ยม เยียน รัฐบาลควรจัดการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียม มีการเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้ง่ายทุกเขตพื้นที่ การดูแลเรื่อง สวัสดิการความจําเป็นอย่างทั่วถึง สถานบริการไม่เลือกปฏิบัติ และมีความเชื่อมั่นในระบบการบริการที่ปลอดภัย มี ข้อมูลทางวิชาการด้านสุขภาพจิต เช่น การมีบทความ วารสารในเรื่องการดูแลตนเองในสถานการณ์ความเครียด มีผู้ให้คําปรึกษาด้านสุขภาพจิต โดยให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการดูแลตัวเองเมื่อมีความเครียด เพื่อให้สามารถ ทํางานต่อไปได้ แม้ว่าสถานการณ์ยังไม่ยุติ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 104


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประจําปี 2553 โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 7 : CQI KM R2R โครงการการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินให้คําปรึกษาตามมาตรฐาน ฉบับใหม่ โครงการการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552 โครงการอบรมพัฒนาจิตบริหารใจสู่กายเป็นสุข รุ่นที่ 1 โครงการอมรมการจัดทําหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพของทีมสหวิชาชีพด้านนิติจิตเวช (ต่อเนื่อง) โครงการอบรมเรื่องนักจิตวิทยาคลินิกในงานนิติจิตเวช โครงการประชุมชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตฯ ณ จังหวัด กาญจนบุรี โครงการซ้อมอัคคีภัยในองค์กร 2553 โครงการประชุมพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศด้านนิติ จิตเวชและวิกฤตสุขภาพจิต HA Forum โครงการประเพณีสงกรานต์สําหรับผู้ป่วยสถาบันกัลยาราชนครินทร์ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยด้านยาจิตเวช การเฝ้าระวังอาการไม่พึง ประสงค์จากยา กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัลบ้านพักหน้ามอง ห้อง ทํางานหน้าอยู่ โครงการออกหน่วยเพื่อเยี่ยมอาการและเยี่ยวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง โครงการฝึกอบรม เรื่อง การสอบเทียบบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ โครงการปรับสมดุลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบําบัด รับการเยี่ยมสํารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง พัฒนาการให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) MCC (รุ่นที่ 2) โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวชด้านการประกอบอาชีพ (โครงการปัน น้ําใจ)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 105


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 7 : CQI KM R2R

กลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัด ประชุมวิชาการนําเสนอผลงานคุณภาพ ครั้งที่ 7 : CQI KM R2R ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรที่มีผลงานด้านพัฒนาคุณ ภาพ ได้ถ่ายทอด ผลสํา เร็ จ และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแก่ บุค ลากรในและนอก สถาบันฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นคุณค่าและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพงาน ต่อไป ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 106


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินให้ คําปรึกษาตามมาตรฐานฉบับใหม่

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้โครงการการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทํารายงานประเมินตนเองเพื่อขอรับการประเมินให้คําปรึกษา ตามมาตรฐานฉบับใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน/ทีมพัฒนาคุณภาพองค์กร ได้ร่วมกันจัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ์เพื่อขอรับการเยีย่ มประเมินและให้ คําปรึกษาจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณ ภาพโรงพยาบาลต่อไป โดยมีนายแพทย์ศิ ริ ศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุม ระหว่ างวัน ที่ 16-18 ธั นวาคม 2552 ณ ห้อ งประชุม นายแพทย์ สุริ น ทร์ ปิ่น รั ต น์ ตึ ก อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 107


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการการประชุมคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2552

กลุ่ มพัฒ นาความเป็น เลิศ เฉพาะทางด้านนิ ติ จิต เวช สถาบันกัลยาณ์ร าช นคริ น ทร์ จั ด ประคณะกรรมการสุ ข ภาพจิ ต แห่ ง ชาติ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ สุ ข ภาพจิ ต พ.ศ.2551 ครั้งที่ 1/2553 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงาน ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 สําเร็จตามเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้ โดยในการนี้ ได้รับเกียรติจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 301 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 3 ทําเนียบรัฐบาล

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 108


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการอบรมพัฒนาจิตบริหารใจสู่กายเป็นสุข รุ่นที่ 1

ชมรมจริยธรรม สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนา จิตบริหารใจสู่กายเป็นสุข รุ่นที่ 1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของสถาบันกัลยาณ์ราช นครินทร์ ได้รับความรู้ด้านคุณ ธรรมจริยธรรมในการปลูกจิตสํานึ กที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้พัฒนาจิตใจ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติตระหนักในคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนําหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2552 ณ มูลนิธิหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโก เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 109


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการอบรมการจัดทําหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพของสหวิชาชีพ ด้านนิติจิตเวช (ต่อเนื่อง)

กลุ่ มพัฒ นาความเป็น เลิศ เฉพาะทางด้านนิ ติ จิต เวช สถาบันกัลยาณ์ร าช นครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมการจัดทําหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพของสหวิชาชีพด้านนิติจิต เวช(ต่อเนื่อง) เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทีมสหวิชาชีพให้สามารถจัดทําหลักสูตรเฉพาะ วิชาชีพ แต่ล ะวิ ชาชีพด้ านนิติ จิตเวช โดยมี ดร.นพ. ดนัย วังสตุ รค คณะแพทย์ ศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย ให้เ กี ยรติ บ รรยายการจั ด ทํ าหลัก สูต ร เมื่อ วั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 110


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการอบรมเรื่องนักจิตวิทยาคลินิกในงานนิติจิตเวช

กลุ่มพัฒนาความเป็ นเลิศเฉพาะทางด้ านนิติจิตเวช โดยกลุ่มงานจิตวิ ทยา สถาบั น กัลยาณ์ ราชนครินทร์ ได้จัด โครงการอบรม “นักจิตวิทยาคลินิกในงานจิตเวช” เพื่อให้นักจิ ตวิทยา คลิ นิกซึ่งเป็ นหนึ่ งในบุ คลากรด้ า นนิติ จิต เวช ได้มีการเพิ่ม พูนความรู้แ ละการใช้กระบวนการทาง จิตวิทยาคลินิกกับผู้ป่วยนิติจิตเวชและผู้กระทําผิด ตลอดจนได้ความรู้ใหม่ๆที่ทันสมัยจากนักวิชาการ และสามารถนําทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้อย่างมั่นใจและมีมาตรฐานยิ่งขึ้น โดยใน การนี้ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าว เปิดงาน และ พ.ต.ต. ทรงรัก ษ์ ขุ นศรี สารวั ตรกองกํ า กั บการ 1 จากกองบั งคั บการปราบปราม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 111


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการประชุมชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการ สุขภาพจิตฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้ จัดโครงการประชุมชี้แจงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช สําหรับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และสถานีอนามัย จังหวัด กาญจนบุ รี เพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพงานบริก ารสุข ภาพจิตและจิต เวชให้ สามารถให้ บริก าร สุขภาพจิตและจิตเวชที่มีคุณภาพรวมทั้งตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่าง เหมาะสม ณ ห้องประชุมหลวงปู่หลิว สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 112


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการซ้อมอัคคีภัยในองค์กร 2553

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ โดยได้รับความร่วมมือจาก ได้จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยจากอัคคีภัยในองค์กร และมีการแผนอัคคีภัย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ต่อ ชีวิตผู้ป่วย บุคลากรที่ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน มีการเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์รวมทั้งให้ สามารถป้องอกันและจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เครื่องมือดับเพลิง ตลอดจนเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ย์ สิ น ผู้ ป่ว ย หรื อ ผู้ ที่ ป ระสบได้ อ ย่า งถู ก วิ ธี มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ โดยในการนี้ นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการ ฝึกอบรมในครั้ง นี้ เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้ องประชุม นายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัต น์ สถาบั น กัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 113


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 HA Forum

ส ถ า บั น กั ล ย า ณ์ ร า ช น ค ริ น ท ร์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น HA National Forum การพั ฒ นาที่ ยื ด หยุ่ น และยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น การสนั บ สนุ น การทํา ค วามดี สร้ า งศรั ท ธาและขยายผลการพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพด้ ว ยหั ว ใจของความ เ ป็ น ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ใ น ก า ร นี ้ ส ถ า บั น กั ล ย า ณ์ ร า ช น ค ริ น ท ร์ ไ ด้ ร ั บ ร า ง วั ล Humanized healthcare ระดั บ องค์ ก รด้ ว ย เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2553 ณ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 114


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการประเพณีสงกรานต์สําหรับผูป้ ว่ ย สถาบันกัลยาราชนครินทร์

กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์สําหรับผู้ป่วย สถาบัน กั ลยาราชนคริน ทร์ เ พื่ อ เป็ น การฟื้ นฟูส มรรถภาพแก่ ผู้ รั บ การบํ าบัด รั ก ษา โดย ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ที่มีสิทธิมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในสังคม ทั้งยัง เป็นการสร้ างภาพลั กษณ์ของผู้ป่วยทางจิต ให้เป็นที่ ยอมรั บ โดยมี นายแพทย์ วีร ะพงษ์ แสนมนตรี เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553 ณ สนามตึก ผู้ป่วยใน สถาบัน กัลยาราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 115


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยด้านยาจิตเวช การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา

กลุ่ ม งานเภสั ช กรรม ได้ จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ งความ ปลอดภัยด้านยาจิตเวช การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากยา เพื่อให้บุคลากรทางการ แพทย์ได้รับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์จากยา โดยมี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานใน พิธีเปิด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระ ลีลานันทกิจ นายแพทย์สันติชัย ฉ่ําจิตชื่น และนายแพทย์เดชา เชื้อหิรัญเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 116


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 กิจกรรมรณรงค์ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมและพิธีมอบรางวัล บ้านพักหน้ามอง ห้องทํางานหน้าอยู่

ฝ่ายทรัพ ยากรบุคคล ได้จัดกิ จกรรมรณรงค์ ร่วมใจภักดิ์ รัก ษ์สิ่ง แวดล้อ ม และพิ ธี ม อบรางวั ล บ้ า นพั ก หน้ า มอง ห้ อ งทํ า งานหน้ า อยู่ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา สิ่ งแวดล้ อ มในสถานที่ทํางาน และบ้านพัก อาศัยให้เ อื้อ ต่ อ การมีสุ ขภาพที่ดี ตลอดจน เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานอันจะก่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการทํางานและร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ เป็น ประธานในพิ ธี เมื่อ วั น ที่ 27 พฤษภาคม 2553 ณ สวนสวรรค์ สถาบั น กัล ยาณ์ ร าช นครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 117


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการออกหน่วยเพื่อเยี่ยมอาการและเยี่ยวยาจิตใจผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง

ฝ่ายวิชาการวิกฤตสุ ขภาพจิต ได้ออกหน่วยเพื่อเยี่ยมอาการและเยี่ย วยา จิต ใจผู้ ที่ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากเหตุก ารณ์ ค วามรุ น แรงทางการเมื อ ง เมื่ อ วั นที่ 19-24 พฤษภาคม 2553 ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลลกลาง โรงพยาบาลหัวเฉียว และชุมชนบ่อนไก่

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 118


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการสอบเทียบบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่มงานเทคนิ คบริก าร สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดการฝึก อบรม เรื่ อ ง การสอบเที ย บบํา รุ งรั ก ษาเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ก่เ จ้าหน้าที่ ที่ ดู แ ล เครื่ อ งมื อ ทางการแพทย์ข องสถาบักั ลยาณ์ ร าชนคริ น ทร์ เพื่ อให้ผู้เ ข้าร่ วมการอบรมมี ความรู้ค วามเข้ า ใจและบํ า รุง รั ก ษาตรวจสอบในการในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท าง การแพทย์ ไ ด้อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภาพ ระหว่า งวั น ที่ 2-3 มิถุน ายน 2553 ณ ห้ อ งประชุ ม นายแพทย์สุรินทร์ ปิ่นรัตน์ ตึกอํานวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 119


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการปรับสมดุลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบําบัด

กลุ่มเสริมสร้างสายใยรักษ์ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้จัดโครงการปรับ สมดุลสุขภาพตามแนวธรรมชาติบําบัด เพื่อพัฒนาให้ผู้ป่วย ญาติ และผู้ดูแล มีความรู้ ความเข้าใจด้านอาหารสุขภาพตามแนวทางแมคโครไบโอติกส์ และนํามาปรับใช้ในชีวิตได้ อย่างถูกต้องและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ ระหว่างวัน ที่ ๑๘-๒๐ มิ ถุน ายน ๒๕๕๓ ณ พนาศรมรี สอร์ท จังหวัดนนทบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 120


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 รับการเยี่ยมสํารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.)

สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ได้รับการเยี่ยมสํารวจ จากสถาบันรับรองคุณภาพ สถานพยาบาล (สรพ.) เพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิ มพระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อวัน ที่ 29-30 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 121


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาการให้บริการออก หน่วยเคลื่อนที่ (Mobile Team) MCC (รุ่นที่ 2)

กลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านวิกฤตสุขภาพจิต สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องพัฒนาการให้บริการออกหน่วยเคลือ่ นที่ (Mobile Team) MCC (รุ่นที่ 2) เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ ผลกระทบจากภาวะวิ ก ฤตทางการเมือ งให้แ ก่ส หวิ ชาชีพ และบุค ลากรในทีมนํา โดยมี นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เป็นประธานเปิด การประชุม เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 122


รายงานประจําปี 2553

ประมวลภาพกิจกรรม ประชุม/อบรม/สัมมนา ประจําปีงบประมาณ 2553 โครงการฟื้นฟูศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวช ด้านการประกอบอาชีพ (โครงการปันน้ําใจ)

โครงการได้ ดํา เนินการฟื้นฟูส มรรถภาพทางด้ า นการประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้ป่วยจิตเวชและนิติจิตเวช ทั้งหมด 17 ราย โดยผู้ป่วยดังกล่าวสามารถออกไป ประกอบอาชีพในสถานประกอบการที่ทางโครงการจัดหาให้ทั้งหมด 7 ราย สามารถ หางานทําได้ด้วยตนเอง 4 ราย บวชเป็นพระภิกษุ 1 ราย อยู่ในความดูแลของสถาน ดูแลเอกชน 1 ราย(ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลผู้ป่วยรายอื่น) อยู่ในความดูแลของญาติ 3 ราย ทํางานไป-กลับ ที่ร้านปันน้ําใจ 1 ราย (ผู้ป่วยนอก)

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 123


รายงานประจําปี 2553

คณะผูจ้ ดั ทํารายงานประจําปี 2553 นายศิริศักดิ์

ธิติดิลกรัตน์

นางดวงตา

ไกรภัสสร์พงษ์ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์

ที่ปรึกษา

นายณัฏฐกร

ประสาทศรี

รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

นางบุญเหลือ

โททะมัน

ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายบริการ

ที่ปรึกษา

นางวยุณี

ช้างมิ่ง

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ประธานคณะทํางาน

นางสาวรัชนีกร เอี่ยมผ่อง

ผู้อํานวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร

ที่ปรึกษา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ ฯ ด้านวิกฤตสุขภาพจิต คณะทํางาน

นางสาววนัทดา ถมค้าพาณิชย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศ ฯด้านนิติจิตเวช

คณะทํางาน

นางสาววิไล

เสรีพิทักษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและจัดการความรู้

คณะทํางาน

นางบุญเหลือ

ชาญณรงค์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน

คณะทํางาน

นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

คณะทํางาน

นางสาวราณี

ศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติด้านสุขภาพจิต คณะทํางาน

ฉายินทุ

นางสาววงษ์เดือน สายสุวรรณ์

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะทํางาน

นางปัฐมาภรณ์ อิงคสิทธิ์

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะทํางาน

นางกรชไม

วสุธาวุฒิจารณ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

คณะทํางาน

นางสาคร

ศรีสุริยวงษ์

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

คณะทํางาน

นางสาวอินทิรา อะตะมะ

หัวหน้ากลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ

คณะทํางาน

นางนภาพร

ทองมูล

หัวหน้างานเวชระเบียน

คณะทํางาน

นายอาคม

จํามั่น

หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะทํางาน

นางสาวสําราญ บุญรักษา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

นางกัลนิกา

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

ศรีวงค์วรรณ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 124


รายงานประจําปี 2553 นางเพ็ญพุฒ

คงพาณิชย์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

นางยุพิน

ตุ้มโหมด

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

นางสาวเพ็ญพรรณ ชิตวร์

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

นางสาวภาวิณี บุตรแสน

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

คณะทํางาน

นางลัดดา

จีระกุล

นักสังคมสงเคราะห์ชํานาญการ

คณะทํางาน

นางสาวสุรีย์

รอดทอง

เภสัชกรชํานาญการ

คณะทํางาน

นางสาวศุภกร โคตา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

คณะทํางาน

นางสาวกรรณิการ์ เชื้อพงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

คณะทํางาน

นางสุธิดา

หัวหน้างานแผนงาน

เลขานุการและคณะทํางาน

นางสาววีรวรรณ คํานุชนารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน

นางกัลยา

เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเลขานุการและคณะทํางาน

รอดศาสตร์

ส่งเสริม

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ / 125

รายงานประจำปี 2553  

รายงานประจำปี 2553 สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Advertisement