Page 1

SALGSUTSTILLING

ET LIVSLANGT ARBEID FOR DEN NORSKE KULTURARVEN VIKTIGE SKIPSPORTRETTER OG PROSPEKTER FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER 11. MAI – 10. JUNI 2017 Utstillingsåpningen og de tre første dagene finner sted på Norsk Maritimt Museum på Bygdøy, deretter fortsetter utstillingen i Galleri Bygdøy Allé

GALLERI BYGDØY ALLÉ • KUNSTANTIKVARIAT PAMA AS • OSLO


preget av et betydelig generasjonsskifte i bransjen. Dette sammen med ny kommunikasjonsteknologi har og vil få konsekvenser for hva og hvordan den fremtidige samler eller interesserte kjøper og anskaffer gjenstander. Dagens trend er at mange voksne mennesker i god tid før pensjonisttilværelsen ønsker å bo i leiligheter fremfor store eneboliger, og det får betydning for innredningen fordi plassen både på vegger og gulv gjerne blir noe DEL I av hva vi ønsker å omgå oss med. Det mer begrenset. En konsekvens av dette trorSALGSUTSTILLING jeg fort blir en spissing blir en naturlig søken etter de særegne og unike objektene som har hatt historisk betydning, kanskje gjennom flere århundrer. Nyere og til dels masseproduserte gjenstander og bilder synes ofte å fremstå som overfladiske VIKTIGE SKIPSPORTRETTER OGneppe PROSPEKTER FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER tidsbilder av i dag, og mye av dette vil overleve senere generasjoners interesser. Slik har det alltid vært og det er derfor det er så viktig at historisk kunnskap blir kommunisert godt ut i samfunnet.

ET LIVSLANGT ARBEID FOR DEN NORSKE KULTURARVEN TORSDAG 11. MAI – SØNDAG 10. JUNI 2017 Med dette som bakgrunn er det lov å føle seg privilegert over at man får lov til å holde på med varige kulturverdier. Dette kommer ikke bare vi som holder på i dag til gode, men gjør at våre etterkommere ikke møter en vegg av skuffelser når de kommer for å omsette sine arvede objekter. Katalogen «Voyage pittoresque, ÅPNINGEN FINNER STED PÅ dokumentering av Norge NORSK gjennom 350 år» er et godt bevis nettopp på dette. Katalogen og utstillingen MARITIMT MUSEUM PÅ BYGDØYNES inneholder en rekke objekter fra flere betydelige arvede samlinger der entusiasmen TORSDAG 11. MAI Kl. 18.00 i dag er fullt på høyde med den som var da de spesielle samlerobjektene ble ervervet for kanskje mer enn 40 – 60 år siden. Velkommen til spennende utstillingsuker i Bygdøy Allé 67 hvor dere vil oppleve en stor spennvidde av norsk kultur som jeg håper alle vil sette pris på. Pål Sagen

UTSTILLINGEN DEL I STÅR PÅ BYGDØYNES FREM TIL SØNDAG 14. MAI *

FRA MANDAG 15. MAI TIL SØNDAG 10. JUNI (17. MAI STENGT) FORTSETTER UTSTILLINGEN HOS GALLERI BYGDØY ALLÉ SAMMEN MED UTSTILLINGEN DEL II «VOR ÆRE OG VOR MAGT» UTSTILLINGENS ÅPNINGSTIDER MANDAG – FREDAG: 11 – 18, LØRDAG OG SØNDAG: 12 – 16, ELLER ETTER AVTALE

Bygdøy Allé 67, 0265 OSLO, Norway • Tlf: (+ 47) 22 44 06 00 • Fax: (+47) 22 44 06 01 E-mail: post@galleribygdoyalle.no • Internet: www.galleribygdoyalle.no


G

alleri Bygdøy Allé – Kunstantikvariat PAMA AS markerer i år i all beskjedenhet sitt 25-årsjubileum. Hva er da mer passende enn å få lov til å presentere to omfattende kataloger med slike betydelige maritime samlinger? De to utgitte katalogene «Fra Kaare Berntsens samlinger» og «Vor ære og vor magt» er nummer 37 og 38 i rekken av Galleriets katalogproduksjon siden den første katalogen utkom høsten 1999. I forbindelse med katalogutgivelsene har det nesten alltid vært en tilhørende utstilling. Slik er det selvfølgelig denne gangen også, bortsett fra at det er to utstillingssteder de tre første dagene 12. – 14. mai etter åpningen på Bygdøy og Norsk Maritimt Museum torsdag 11. mai kl. 18.00.

4

DEL I «FRA KAARE BERNTSENS SAMLINGER» Vises i sin helhet fra og med torsdag 11. mai kl. 18.00 til og med søndag 14. mai på Norsk Maritimt Museum, Bygdøynesveien 37, 0286 Oslo. Deretter fortsetter utstillingen fra tirsdag 16. mai (mandag 15. mai er overflyttingsdag) til søndag 11. juni (17. mai stengt) i Galleri Bygdøy Allé. DEL II «VOR ÆRE OG VOR MAGT» Noen utvalgte objekter vil bli vist sammen med del I på Norsk Maritimt Museum, øvrig materiale er på visning i Galleri Bygdøy Allé, Bygdøy Allé 67 alle dager fra fredag 12. mai til og med søndag 11. juni (17. mai stengt).

Å få anledning til å jobbe med denne type samlinger, der vi kjenner og har kjent samlerne som har lagt mye av sitt liv inn i samlerprosjektet sitt, er et sant privilegium. Registrering, lese oppslagslitteratur, snakke med andre mennesker med store kunnskaper i faget og øvrig katalogarbeid, går plutselig mye lettere når skattene med norske kulturverdier kommer som perler på en snor. Og det gleder meg stort at arbeidet som kommer ut av dette blir foreviget i en trykksak. Ingen ting kan erstatte den trykte katalogen eller boken for å sikre at arbeidet som er utført blir bevart for fremtiden. Uten slik bakgrunnsmateriale kombinert med fysiske samtaler med kunnskapsrike mennesker, vil videreformidlingen til senere generasjoner kunne stå i fare for å stoppe opp. Selv om det er forsøkt gjort et så grundig arbeid som mulig under katalogiseringen, vil vi likevel se at det fortsatt er mye man ikke vet svaret på. Dette kan gjelde både hvem kunstneren bak et bilde er eller hvilket skip eller kaptein vi har med å gjøre. Vi kan selvfølgelig ha oversett allerede tilgjengelig informasjon, men det kan også fortelle oss at det enda er mye upløyd mark rundt kunnskaper og viten om dette viktige kulturfeltet. Men kanskje kan det kyndige publikum som besøker utstillingen komme med noen viktige supplerende opplysninger? Historien fortsetter og jeg håper å se mange av dere i løpet av en spennende utstillingsperiode. Med vennlig hilsen, Pål Sagen


FORORD

DEN GENUINE SAMLEREN SOM SAMTIDIG EVNET Å VÆRE DEN DEDIKERTE FORMIDLER OG FORHANDLER

K

jære kunder og forbindelser av Galleri Bygdøy Allé – PAMA AS, Vi har akkurat kommet inn i mai måned, og våren er i anmarsj. For mange nordmenn betyr dette at sommeren med hytte- og sjøliv er nært forestående og de første forberedelsene til sommersesongen er i full gang. Og hvorfor er så mange av oss så opptatt av å tilbringe en sårt trengt kvalitetstid med sjø, hav og båt rundt oss? Selvfølgelig fordi det er en rotfestet tradisjon gjennom århundrer at nordmenn flest har et sterkt forhold til vår kystkultur. Norges enormt lange kystlinje må kunne sies å ha vært en forutsetning for skapelsen av det landet vi har i dag. Med fjorder som i enkelte områder skjærer dypt inn i landet, fører det til at en stor andel av befolkningen alltid har vært nær tilknyttet det maritime livet. Havet og sjøen var ofte en forutsetning for å overleve, og etter hvert skapte det også et grunnlag for en god og voksende materiell velstand. Men livet ved havet har alltid hatt sin pris. De som levde av og med havet måtte takle stadige uvær, skipsforlis og andre katastrofer. Ved siden av skogen, skogsdriften og inntekter derfra har vel ingen næring gjennom historien vært viktigere for nasjonaløkonomien enn fiske og skipsfarten. Oljealderen er enda for kort til at dens betydning når opp til dette. Derfor kan det for undertegnede som også driver hotell og kulturarbeid midt i Østerdalens dype

skoger, likevel føles riktig å få anledning til å presentere denne unike katalogen med norske skipsportretter og prospekter.

Undertegnede setter enormt pris på den tilliten familien Berntsen har gitt Galleri Bygdøy Allé – Kunstantikvariat PAMA AS når vi nå får håndtere salget av en unik del av familiens kunst- og antikvitetssamling som også representerer en viktig del av Kaare Berntsens samlinger. På vegne av familien solgte Sotheby’s New York i november i fjor «Bertoia – Featuring Masterworks from the Kaare Berntsen Collection». Dette vakte stor oppmerksomhet på det internasjonale markedet og forteller mye om hva Kaare Berntsen (1940 – 2015) stod for i kunst og antikvitetsmarkedet ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Her har vi med en person å gjøre som riktig nok var født inn i kunst- og antikvitetsfaget

med en allerede etablert forretning, men som utviklet alt dette videre på sin unike og personlig måte. Og det som åpenbart lå i bunnen av hele gjerningen må ha vært en dyp og ekte kjærlighet til hva vi i dag gjerne ønsker å kalle «Den norske kulturarven». Som overskriften i dette forordet hinter om, er jeg spesielt imponert over hvordan han maktet å håndtere en i utgangspunktet vrien oppgave, nemlig det å være en genuin samler samtidig som man driver kjøp og salg innenfor nesten samme kategori. Slik jeg ser det taklet Kaare Berntsen denne utfordringen på en utmerket måte, og jeg tror at han lykkes med dette fordi han hadde en så dyp innsikt, i dette tilfelle i det maritime, at han lå flere hestehoder foran gjengs kunnskap i feltet. Uten denne nesten absurde teft, lidenskap og viten hadde det ikke vært mulig å bygge opp en samling av den betydning og sjeldenhetsgrad som her presenteres. Katalogen er ikke et utvalg fra en samling som en kanskje skulle tro, de 57 objektene som presenteres er hele samlingen med originalarbeider! Og i praksis er de kulturskatter alle sammen! Historiens gang fortsetter og jeg er sikker på at katalogen gir både nye og etablerte samlere, museer og institusjoner en unik anledning og mulighet til å erverve nye nøkkelobjekter til sine samlinger. Jeg ønsker alle en riktig god fornøyelse og hjertelig velkommen til

5


en stor utstillingsbegivenhet. Utstillingen denne våren innbefatter også Galleri Bygdøy Allés andre utgitte katalog Vor ære og vor magt. Denne katalogen inneholder også viktige skipsportretter (hovedsakelig etter 1850) og prospekter, men her presenteres også i bredt omfang sjeldne maritime trykk, bøker og kart. Denne våren står med andre ord virkelig i havets og skipsfartens tegn. Jeg vil rette en stor takk til Norsk Maritimt Museum for den store velvillighet de har vist med å stille et flott og egnet lokale til disposisjon for fire dagers utstilling av katalogenes samlinger på Bygdøy. Det er å håpe at dette vil bidra til økt oppmerksomhet og fokus både på vår felles maritime fortid, men ikke minst også på vår stolte kulturinstitusjon Norsk Maritimt Museum plassert på vakre Bygdøy sammen med Frammuseet og Kon-Tikimuseet. Oslo, 30. april 2017 Pål Sagen Innehaver av Galleri Bygdøy Allé – Kunstantikvariat PAMA AS

6


FAMILIEN BERNTSENS FORORD FØRT I PENNEN AV THOMAS BERNTSEN

EN ALLMENN DEL AV VÅR FELLES KULTURARV!

S

helt tydelig egenart, som om de representerer en spesiell historie. Dette gjelder i høyeste grad hans samling av skutebilder og prospekter som dere finner i denne katalogen. Han var nærmest avhengig av å ha gjenstander og bilder i sin nærhet, og selv om han levde av å selge kunst og antikviteter, var det enkelte objekter han aldri klarte å skille seg med.

kutebilder og prospekter representerer en spennende del av vår historie og vår utvikling. De beretter om Norge som sjøfartsnasjon og om utviklingen av landet vårt. De skaper en umiddelbar følelse av nærhet og tilhørighet, og det har derfor alltid vært bred interesse for denne type objekter. Blant annet har rederstanden vært opptatt av denne delen av vår kulturarv, men også fastboende med tilhørighet til historiske lokalsamfunn har fulgt nøye med. Samtidig med den positive økonomiske utviklingen Norge har opplevd, har viktigheten av de historiske referansene og fakta trådd frem. I vårt internasjonale samfunn der mange reiser ut for studier og arbeid oppleves nok noe den samme lengselen etter historien og tradisjoner. Skipsportrettene og prospektene er håndfaste «bevis» på vår fortid, og de forteller historien om et folk, et hav og et land. Ikke overraskende fanget dette også min far, Kaare Berntsens, sterke interesse. Han var, som mange vil kjenner til, lidenskapelig opptatt av vår kulturarv. Dette resulterte i en over

gjennomsnittlig nysgjerrighet, kunnskapstørst og samlervirksomhet. Det er liten tvil om at han identifiserte seg med alle de forskjellige enkeltindividene som opp igjennom vår historie har søkt å fortelle sin historie gjennom sine ulike kunstneriske ståsteder, både når det gjelder billedkunst og gjenstander Dette utgangspunktet medførte at de ting Kaare valgte å beholde selv i sin samling, som oftest representerer noe særegent og unikt. Ofte er det snakk om veldig høy kvalitet, men også ofte bare at tingene eller objektene har en

Det er for disse tingene i hans samling vi har laget fellesbetegnelsen «Kaare Berntsens Samlinger». Skutebildene og prospektene er en del av denne. Som etterlatte har vi blitt enige om – også i samråd med Kaare i den siste perioden av hans liv – at vi ønsker å åpne for at også andre samlende og interessenter kan ta del i denne. Det er derfor med en blanding av vemod, ærbødighet og glede vi sammen med Pål Sagen og Galleri Bygdøy Allé - PAMA har laget denne presentasjonen og tilhørende salgsutstilling. Oslo, april 2017 Thomas Berntsen på vegne av familien

7


SKUTEMALERIER – KULTURSKATTER OG HISTORISK KILDER SKREVET AV PER G. NORSENG, SENIORKONSERVATOR NORSK MARITIMT MUSEUM, PROFESSOR II I HISTORIE HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE

M

ange land med rike sjøfartstradisjoner har også lange tradisjoner for marinemaleri, gjerne kalt «sjøstykker», med høy kunstnerisk kvalitet. Så lenge Norge var i union med Danmark, med få og små byer og ingen egen hovedstad, hadde imidlertid både malerkunsten og andre kunstuttrykk trange kår hos oss, sammenlignet med de større sjøfartsnasjonene. Den norske sjøfartens voksende betydning utover 1700-tallet førte derfor ikke til noen tilsvarende oppblomstring av marinemaleriet her til lands. I tiårene etter 1814, da Norge i en langt friere personalunion med Sverige skulle bygge opp egne nasjonale institusjoner, og Christiania ble hovedstad, fikk det hjemlige kunst- og kulturlivet helt andre forutsetninger. Og etter noen vanskelige år under og etter Napoleonskrigene fortsatte veksten i den norske handelsflåten fra 1830-årene mot nye høyder. Likevel pågikk dette lenge uten at det i særlig grad kom til uttrykk i kunsten: Den nasjonalromantiske kunstneriske og litterære oppvåkingen etter 1814 søkte i all hovedsak sine motiver i innlandet, ofte i fjelldalene. Denne tradisjonen hadde røtter langt tilbake på 1700-tallet. Den norske odelsretten ble av mange dansk-norske patrioter dyrket som grunnlaget for en særegen norsk samfunnsorden, preget av større bondefrihet enn i Danmark og andre land. Odelsbonden ble et viktig symbol for den frie, og for sin tid

8

svært demokratiske, forfatningen som ble skapt på Eidsvoll i 1814. Og det ble innlandsbøndenes materielle og immaterielle kultur som i den påfølgende nasjonsbyggingsfasen fikk representere det ekte norske, ikke sjømannen og fiskeren. Kystens landskap ble oppfattet som heslig, kystens folk som fattigslige og kulturen deres som «uekte», alt for sterkt påvirket av de fremmede kulturimpulsene som fulgte med all handelen og sjøfarten. Først etter midten av 1800-tallet endret dette seg gradvis. Nye stilidealer trengte nasjonalromantikken tilbake både i malerkunsten og litteraturen. Og som følge av den industrielle revolusjon, sterkt økende verdenshandel og liberalisering av handels- og sjøfartslovgivningen i mange land ekspanderte den norske handelsflåten voldsomt frem mot ca. 1880. I 1878 var den norske tonnasjen rundt 10 ganger større enn i 1835, mens verdensflåten bare hadde vokst vel halvparten så raskt. Særlig etter opphevelsen av de britiske navigasjonslovene i 1851 ble norske skip i økende grad engasjert i skipsfart mellom fremmede land på alle hav. Sjøfarten var ikke lenger hovedsakelig knyttet til eksport av norske varer, men ble mer og mer en næring i seg selv, med økende betydning både for norsk økonomi og for verdensøkonomien. Det lille og kapitalsvake Norge hadde i seilskutetiden

på det meste rundt syv prosent av verdens handelsflåte, og norske sjøfolk og redere var i ferd med å bli «Verdens fraktemenn». Kunstnerne og forfatterne kunne ikke lenger i samme grad som før overse kystbefolkningen og de maritime næringene. Et pregnant uttrykk for denne oppvåkningen er Bjørnsons velkjente dikt «Norsk Sjømandssang», skrevet til en landsregatta for norske småbåter i Stavanger i 1868, og her gjengitt i utdrag: Den norske sjømand er et gennem-barket folke-færd; hvor fartøj flyde kan, der er han første mand. (…) De følte, hvor de fór, at landets lykke var ombord: vor ære og vor magt har hvide sejl os bragt. (…) Hurra for dem idag, som farer under norske flag! Ikke minst gjennom Hans Gude og hans elever fikk maritime motiver fra omtrent samme tid også større innpass i billedkunsten. Men frem til 1860-årene hadde odelsbonden skygget nokså effektivt for fiskeren og sjømannen i den store nasjonale fortellingen som ble påbegynt på 1700-tallet og bygget sterkt ut etter 1814,


både i ord og bilder. Helt inn i vår egen tid har prioriteringene i norsk kulturminnevern vært preget av denne åpenbare skjevheten, selv om den maritime kulturhistorien langsomt har fått mer oppmerksomhet fra Bjørnsons og Gudes tid. Nesten helt ubemerket i den hjemlige kunsten og det øvrige åndslivet hadde altså norske skip og sjøfolk allerede under dansk flagg på 1700-tallet i betydelige antall seilt på verdenshavene. De deltok blant annet i farten på Middelhavet og i den såkalte trekanthandelen med håndverks- og industriprodukter fra Europa til Vest-Afrika, slaver derfra til Amerika og kaffe, sukker og andre «kolonialvarer» tilbake til den gamle verden. Og om dette ikke i nevneverdig grad er tematisert i den «store» kunsten, vitner bevarte skutemalerier – i noen grad sammen med byog havneprospekter – helt fra de siste tiårene av 1700-tallet til et godt stykke inn i fotografiets og dampskipets tidsalder om den rivende utviklingen i norsk skipsfart i perioden. Skipsportrettene ble malt for redere og særlig skipsførere, dels i norske men mest i fremmede havner. Det er derfor ofte en noe sminket utgave av de aktuelle skipene vi møter i denne genren, som dessuten er preget av sterke konvensjoner. Likevel har skutebildene betydelig historisk kildeverdi. Vi kan kalle dem for «brukskunst», ofte også «folkekunst». Men skutemaleriet ble tidlig en profesjon i sterkt trafikkerte havner utenlands, og kvaliteten for en del høy.

I tillegg til en betydelig samling av marinemalerier har Norsk Maritimt Museum også en stor samling av skutemalerier. Kvaliteten og bevaringstilstanden er imidlertid sterkt vekslende. Det er derfor en stor begivenhet også for museet vårt at Galleri Bygdøy Allé i vår på samme tid kan stille ut to store private samlinger med fartøyportretter av høy kvalitet fra hele perioden, bygget opp over lang tid – og at utstillingen skal åpnes og vises hos oss på Bygdøynes noen dager før den flyttes til galleriets egne lokaler. Siden kan disse møysommelig oppbyggede samlingene igjen bli spredt for mange vinder. Men i forbindelse med utstillingen er alle bildene blitt godt dokumentert i tekst og foto, slik at den betydelige kulturhistoriske kildeverdien er ivaretatt for fremtiden. Så er det bare å håpe at riktig mange, både samlere og andre med interesse for maritim historie, kunst og kultur, kjenner sin besøkelsestid og oppsøker utstillingen for å se alle disse flotte bildene mens de ennå er samlet for første og siste gang, hos oss på Norsk Maritimt Museum eller i Galleri Bygdøy Allé! Hos oss kan de samtidig blant mye annet få se vår nye utstilling «Torpedert», om handelsflåten og sjøfolkene under 1. verdenskrig, som åpner 8. mai. Bygdøynes 31. april 2017, Per G. Norseng

9


Galleri Bygdøy Allé vil få lov å takke følgende personer og institusjoner for uvurderlig bidrag til utstillingen og katalogenes innhold og utforming våren 2017: Familien Berntsen representert ved Thomas Berntsen Norsk Maritimt Museum for et svært hyggelig samarbeid i utstillingsforberedelsene Per G. Norseng, seniorkurator ved Norsk Maritimt Museum for innledende artikkel Ole Hajem Fiske, for stor hjelp til identifisering av spesielt dampbåtene i katalog II Arkeolog Arne Emil Christensen for stor hjelp med identifisering av ulike båttyper Antikvitetshandler Nils Erik Salvesen for stor hjelp med identifisering av kunstnere og båttyper Kunsthistoriker Ann Falahat for innsiktsrike samtaler og nyttig sparring i faglige og andre spørsmål Carl Henrik Lampe for velvillig tillatelse til å laste ned og benytte hans mastergrad «En systematisk gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre». Kunsthistorie masteroppgave våren 2006 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Milan Milovic, Linkgrafisk for enestående bistand i produksjonen av katalogene Morten Henden Aamot, Galleri Bygdøy Allé sin dyktige fotograf med stor kunstnerisk innsikt AXA ART Insurance ved Valdemar Matheson

10

Utstilingen er forsikret hos vår samarbeidspartner:


FORKLARINGER Objektene er beskrevet så nøye som mulig og garanteres ekte. Prisene er oppgitt i norske kroner og inkluderer alle omkostninger og avgifter. På kunst tilkommer 5% BKH – Kunstavgift. VENNLIGST BEMERK Katalogen blir utgitt en tid før åpningen av utstillingen. Det er derfor mulig å bestille fra denne katalogen før torsdag 11. mai 2017 kl. 18.00

Prislisten er foldet inn på katalogens bakre omslag.

Alt rundt bestilling og alle andre eventuelle spørsmål om objektene i katalogen skal kun rettes til Galleri Bygdøy Allé. Norsk Maritimt Museum på Bygdøy har bare i all velvillighet stilt sine lokaler til disposisjon for åpningen torsdag 11. mai kl. 18.00 og de tre neste dagene til og med søndag 14. mai av denne spesielle utstillingen over eldre norsk maritim kunst og kultur.

INNHOLDSFORTEGNELSE NORSKE SKIPSPORTRETTER I ORIGINALARBEIDER GJENNOM TIDSROMMET 1781 – ca. 1890 SIDE 13

BYPROSPEKTER I ORIGINALARBEIDER GJENNOM TIDSROMMET ca. 1800 - 1832 SIDE 65

11


FLAGGER

Handelsflagget 1748-1814 Norge ble skilt fra Danmark ved Kieltraktaten av 15. januar 1814. Dette innebar at den dansk-norsk staten opphørte å eksistere, og spørmålet om et eget norsk flagg ble snart aktuelt. Stattholderen, den danske prins Kristian Fredrik, utsedt raskt en kunngjøring om at det norske flagg heretter skulle være Dannebrog, men med den norske riksløven anbragt i kantonen (de øverste felt nærmest stangen) og vendt fra stangen.

Unionsforhandelingene med Sverige i november 1814 førte til at Grunnloven fikk en ny § 111 som sa: “Norge har Ret til at have sit eget Coffardie-Flag. Dets OrlogsFlag bliver et Unions-Flag”. Det norske flagg skulle beholdes inntil videre som handelsflagg i hjemelig farvann. Men i de fjernere farvann, d.v.d. sør for Kapp Finisterre (Verdens Ende) i Spania of i Middelhavet, måtte de svenske flagg brukes for å gi beskyttelse mot nord-afrikansk sjørøveri. i 1818 fikk Norge et uninshandelsflagg som kunne brukes i alle farvannn, dette var det svenske flagg med det første unionsmerke i kantonen. Dette var et hvitt andre-askors på rød bunn, slik de var innført i orlogsflagget allrede fra 1815.

Allrede i 1814 startet diskusjonene om et særegent flagg for Norge, og i 1821 valgte Stortinget et forslag fra storingsmann Fredrik Meltzer som Norges flagg. Etter revolusjonene i USA og Frankrike, hvor fargene rødt, hvitt og blått ble kjent som “Frihetens farger”, kunne Stortinget signalisere et ønske om å stå nær disse statene. Dessuten kunne disse fargene representere en mellomløsning mellom den gamle tilknytning til Danmark og den nye til Sverige; det gamle Dannebrog fikk et blått innslag. Dette ble brukt som handelsflagg i de nære farvann frem til 1844

Orlogsflagget 1844-1905 med splitt og tunge I de første år ble unionsmerket aksepter, men i 1879 foreslo Johan Sverdrup en lov om å gjeninnføre det norske flagget fra 1821. Dette var starten på en lang strid mellom Stortinget og kong Oscar II som endte med at loven ble iverksatt fra 1899 til tross for kongens snaksjonsnektelser.

Handelsflagget 1844 og 1899 - d.d. Unionshandelsflagget 1818-1844 Handelsflagget 1814-1821

Kong Oscar I innførte i 1844 et unionsmerke, den såkalte sildesalaten, bestående av de kombinerte norske og svenske farger til bruk både i orlogsflagg og handelsflagg i Norge og Sverige. Det var for øvrig svensker som ikke likte at det svenske flagg skulle besudles me unionsmerket, som ga merket betegnelsen “sillsalladen”.

Orlogsflagget 1815-1844

Unionsmerket ble takk ut av handelsflagget i 1899. Som følge av oppløsningen av unionen med Sverige ble unionsmerket tatt ut av orlogsflagget i 1905. Kilde: Forsvarsmuseets skrifter nr. 6, Oslo 2008

Orlogsflagget 1814-1821

Handelsflagget 1844-1899

12

Stats- (Orlogs)flagget 1905-d.d.


NORSKE SKIPSPORTRETTER I ORIGINALARBEIDER TIDSROM 1781 – CA. 1890

13


Vakkert, tidlig bilde av Mandalsbåten og galeasen «Archen».

1.

UKJENT MALER SLUTTEN 1700-TALLET «Die Archen af Mandal. Cap~: Hans F: Reÿland 1781=» Gouache, 33x43cm lysmål, usignert I en ramme fra ca. 1800 – 1820 Antagelig utført i 1781

14


Fregatten «Den Bergenske Galey» med Dannebrog med Christian VII’s monogram. Om skipsportrettkunstner Filati Egidius vites ikke så mye, men Ancona ligger ved den italienske Adriaterhavskysten. Akvarell av samme skip og samme maler datert 1792 finnes i Ancona Handels- og Sjøfartsmuseum. Tilgjengelige opplysninger om Galeyen: «Den Bergenske Galey» ble bygget i Eckernförde (den gang dansk havneby i Schleswig-Holstein) for kjøpmann Detlef Rolfs, Eckernförde. 123 commerselester (senere 107 ½), 12 – 14 manns besetning. I 1792 solgt til partrederi i Bergen (Joh. D. Stalbom og Claus Krohn). 1792 ført av kaptein Peder Nielsen Falck fra Rømø, i 1795 av Andreas Johannesen også fra Rømø.

2. EGIDIUS FILATI (Italia slutten av 1700-tallet) «Fregatte Skibet Den Bergenske Galey Comanderet af Cap=t Hans Henrich De Long in Aprile 1787» Akvarell, 33,5x44,5cm lysmål Signert og datert ø.t.v. Egidius Filati Delinavit Ancona I en samtidig ramme med treplate bak Antagelig utført i ANCONA 1787 15


En pendant til foregående skipsportrett. Briggen «Haabet», antagelig av Veierland i Vestfold bærer Dannebrog med monogrammet til Christian VII. Maleriet er i den sorte originalrammen.

3. EGIDIUS FILATI (Italia slutten av 1700-tallet) «Cap = Hans Harmens Van t. Eyland Veier ‘t Schp Haabet-» Akvarell og gouache (?), 33x47cm lysmål Signert og datert ø.t.v. Egedius Filati Delineaiti (?) Ancon 1793 Utført i ANCONA 1793

16


Båten er kalt et «Skib», men er en bark som antagelig er på vei tilbake til Christiania. Under tittelen er det en inntegnet måleskala. I følge Buchholz «Ship Portrait Artists» kjennes det verk av kunstneren bare i museer og offentlige samlinger så da er det ekstra hyggelig å kunne presentere dette viktige portrettet av barken «Tordenskiold».

4. FRANCESCO RESMANN (Trieste i Italia omkring 1795 – 1825) «Skibet Tordenskiold Comanderet Af Cap=tn Henrÿ Parr Fra Christiania Anno 1795» Akvarell og gouache, 35x49,5cm lysmål Signert n.t.h. Francesco Resmann Triestino Antagelig utført i 1795

17


I bakgrunnen ser vi Kronborg Slott. Noen fuktflekker til høyre i bildet.

5. UKJENT KUNSTNER OMKRING 1800 – 1820 «Briggen Margaretha, De Tvende Søstrer af Christiansund. Cap= Peter Hiorth Graae.» Akvarell og gouache, lysmål 45x57cm i originalrammen Utydelig signert n.t.h. Tegnet af C. Biatti (?) Utført i Danmark – Norge, eller kanskje like gjerne i Middelhavområdet omkring 1800 – 1820

18


Briggen «Enigheden» bærer Dannebrog med Christian VII’s monogram. De viktigste aktørene i den såkalte «Marseillesskolen» av skipsportrettmalere tidlig 1800 innbefatter bl.a. Antoinie Roux Snr. og I.E. Toulza (Snr. og Jnr.) i tillegg til Cammillieri. Som hos de to førstnevnte er akvarellteknikken det som kjennetegner skolen. Ofte blir Marseilles og området rundt brukt som staffasje i bildene. Det sies at Cammillieri hadde mange amerikanske kapteiner som oppdragsgivere, men som vi ser her ble nok også norske skip portrettert. Cammillieri skal ha vært svært dyktig på det rent tekniske med akvarellene sine og fargene i bildene hans skal derfor ha holdt seg usedvanlig godt selv om det er gått mer enn 200 år siden de ble malt. Camillieri skal de siste årene ha tilbrakt tid på Malta der også sønnen hadde fast bopel. Arbeider av Nicolas Camillieri er sjelden å se i markedet.

6. NICHOLAS CAMMILLIERI (Frankrige 1773 – Malta (?) 1860) «Brigen Enigheden Cap t K. Tiöstolsen, Fra Böröen Sor nt de Marseille 1806» Akvarell og gouache, 46x58cm lysmål Signert og datert n.t.h. Nicolay Cammillieri 1806 Utført i MARSEILLES 1806

19


Blåfargen på korset i flagget er antagelig påført i ettertid.

7. UKJENT KUNSTNER – A.D. KLINCK (?) «Briggen Anna Maria fört af Capt=n Nissen 1806» Akvarell og gouache, 43x53cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet af A.D. Klinck (?) Antagelig utført ca. 1806

20


Et herlig sjarmerende skipsportrett av «The Three Sisters» som antagelig fraktet tømmer siden flere stokker synes å flyte rundt på havet.

8. UKJENT KUNSTNER OMKRING 1811 «En Storm med Briggen The Three Sisters of Christiania fort af Captain O: H: Olsen Onsdagen den 29=de Maÿ 1811» Malt i rondo, 23x32cm lysmål. I originalrammen med mønstret papir i gull rundt bildet Antagelig utført omkring 29. mai 1811

21


SKILDRING AV SLAGET I LYNGØR 1812 ET REPRESENTATIVT OG MEGET SJELDENT BILDE AV EN AV NORGESHISTORIENS MEST KJENTE KRIGSHENDELSER. «Slaget i Lyngør 6. juli 1812» er blitt stående som en legendarisk hendelse i vår historie. En av grunnene er selvfølgelig at vi etter høy-middelalderen har opplevd få egentlige sjøslag, men slaget på Sørlandet sommeren 1812 mellom den dansk – norske flåten og den engelske marinen der fregatten Najaden ble skutt i senk vakte stor oppsikt og sorg i det ganske land. Slaget ble i ettertid nesten ansett som et nasjonalt traume og hendelsen har vært analysert, skrevet om og omtalt på bred front i et forsøk på å forklare katastrofen der 133 menn mistet livet og mer enn 100 ble stygt skadet. Slaget ble umiddelbart etter hendelsen et yndet motiv i maler- og prospektkunsten, noe som er helt naturlig med den dramatikk som foregikk på Lyngør denne julidagen i 1812. Vi er ikke i stand til å finne ut noe om kunstneren bak dette prospektet, men det har likhetstrekk med flere av prospektene gjengitt hos Knut Heidem. Litteratur: Knut Heidem «Slaget i lyngør 1812 – Najadens tokt i historisk lys». Tvedestrand 2012

9. UKJENT MALER «Fregatten Naÿaden i Slag med et Engelsk Linie Skib og en Brig i Lÿngöers havn d=» Akvarell og gouache, 29x43,5cm lysmål Utydelig signert n.t.h. Jacob Mayer (?) Wahe…(?) og med en utydelig påskrift n.t.v. Trolig utført noen år etter slaget i 1812

22

Bladet er noe beskåret på sidene


23


SKILDRING AV SLAGET I LYNGØR 1812 Et særdeles attraktivt prospekt utført i en sjarmerende naiv fremstilling. Se også forrige katalognummer. Det er ingen holdepunkter for å kunne si hvilken dansk – norsk prospektmaler som står bak dette bildet, men bildet føyer seg inn i rekken av viktige historiske skildringer av det berømte sjøslaget i Lyngør 6. juli 1812.

10. UKJENT MALER «Slutningen af Slaget i Lÿngøer imellem Danske Fregat Naÿaden (1) og di 3 Brigger Lolland (2), Samsøe (3) og Kiel (49 med det Engelske Skib Dictator (5) og Briggen Kalÿpsio (6) den 6. Juli 1812» Akvarell, 29x40,5cm Trolig utført noen år etter slaget i 1812

24


Klassisk skipsportrett fra Middelhavet med Vesuv i utbrudd.

11. UKJENT MALER OMKRING 1817 «Barkskibet Fama af Bergen i Norge Commanderet af Cap: Peder Chr: Krogh seilende ind til Neapel den 13. d Martz 1817.» Gouache, 40x52,5cm lysmål, usignert Antagelig utført i Italia 13. mars 1817

25


«100-ÅRS UTSTLLINGSJUBILEUM» SJELDEN DREIERORIGINAL UTSTILT PÅ 1917-UTSTILLINGEN I BERGEN. «Slaget i Lyngør 6. juli 1812» er blitt stående Sjeldent skipsportrettbilde med Sluppen Flora utført av en av Norges viktigste prospektmalere. Se for øvrig katalognummer 50 i denne katalogen og katalognummer 100 – 100 i katalogen «Vor ære og vor magt» for mer biografi om kunstneren.

12. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (1775 – 1833) «Schaluppen: Flora. Indsejlende til Bergen i Norge comd: af dens Eyer H=r Capt Joh: P. Hiort.» Akvarell og gouache, 33x48,5cm, med teksten 38x48,5cm Signert n.t.h. Tegnet efter Maal af Joh: F.L. Dreier 1820På sluppens akterstavn: Flora af Trondhiem Utført i BERGEN 1820 26

Det er nå i mai 2017 akkurat 100 år siden den store manifestutstillingen over Johan F.L. Dreiers kunstnerskap ble avholdt i Bergen. Med Einar Lexow i spissen ble det forsøkt funnet frem alt som var mulig av og rundt marinemaleren og prospektkunstneren Dreier. Men bare tre av katalogens objekter var rene skipsportretter så det kan spørres hvor mange slike han utførte. En rekke av Dreiers byprospekter skildrer havnelivet i Bergen og omegn, men de er mer å betrakte som byprospekter med maritimt preg. «Schluppen Flora» er et av de tre skipsportrettene som ble utstilt for hundre år siden. Som nummer 123 i katalogen fra 1917 leser vi: «Schaluppen Flora. Indsejlende til Bergen comd, af dens Eyer Hr. Capt. Joh. P. Hiorth. Tegnet efter Maal af Joh.F. Ldt. Dreier 1820. Vignet med Trondhjems byvaaben. Gl. Ramme. Maalene ukjendt. Tilh. maleren Edward Hald, Stockholm. – (Paa skibets vimpel I.P. Hiort). Det fører det norske flag av 1814, Dannebrog med norsk løve. Agterud bærer skibet indskriften Flora af Trondhiem. I bakgrunden tilvenstre Flagbastionen paa Bergenhus, Nykirken, Toldboden og Fredriksberg, tilhøire Nordnespynten og Kvarven». Proveniens: Se teksten Litteratur: Einar Lexow: «Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow». Bergens Museums Aarbok 1918 - 1919


27


Meget sjeldent og tidlig maritimt prospekt malt med stor sjarm. Vi har ikke klart å finne noen opplysninger om en «Johan Rath».

13. JOHAN RATH «Prospect af Linje Skibet Medvag (?) Som Tog Den Amerikanske Brig habet (?) Junelete (?) Mets (?) I Aarete 1816. En af De Best Seÿlende Orlogs Briggen Der Var i Amerika» Akvarell, 32,5x47cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet af Johan Rath i Aaret 1820 Utført i 1820

28


I STATENS TJENESTE Sjeldent tidlig prospekt fra NordNorge. Dette må være samme kunstneren som 10. februar 1825 malte «Bodøe Kiøbstæd», se Kunstantikvariat PAMA sin jubileumsutstilling i Bergen og Oslo oktober 2004, katalognummer 275. Også det bildet hadde dedikasjon til O.C. Due som bl.a. var tollinspektør i Christiania. Bodøbildet ble den gangen ut fra en familiehistorie tilskrevet Fredrik Gottschalk Haxthausen Due (1796 - 1873) som mulig tegner av prospektet. Han var foruten å være både diplomat og statsminister i Stockholm en habil tegner innen både miniatyr-maleri og porselensmaling. P.F.S. Wille var materialforvalter Trondheim. Fjellet som stikker ut i havet til høyre minner svært om formasjonen på Nordkapp.

14. PETER FRIEDRICH SUHM WILLE (Trondheim 1790 - 1851) - antagelig «Told Cutteren Stationeret i Nordlanderne og Finmarken 1819 – 23» Akvarell, 23x30cm lysmål Påskrevet n.t.v. Hr. Overtoldbetjent OC Due tilegnet, påskrevet n.t.h. af P.F. S (?) Wille 1825 20/3 Utført 20. mars 1825

29


Kunstneren har aktivt brukt gull og bindemiddelet gummi arabicum som gir bildet en utsøkt glans. Motivet er muligens tatt utenfor kysten av Spania. Vi har ikke funnet noen biografi over en «Schlossmand».

15. J. F. SCHLOSSMAND «(Briggen) Marie. Cathrine, von, Kopenhagen» Akvarell, gouache og olje på papir, 43,5x48cm lysmål Signert og datert n.t.h. J. F. Schlossmand (?) 1826 Utført 1826

30


Et yndig skipsportrett fra Bergen havn med Tollboden i midten. Originalrammen av tre er bekledd med glass som gir en vakker og eksklusiv effekt.

16. UKJENT MALER – LARS O. CHRISTENSEN OMKRING 1829 «Udseilingen fra Bergen 1823 med Galiasen Johanne af Kjöbenhavn fört af Capt: L: Ph: Lauritzen af Eröeskjöben.» Akvarell og gouache, 25,5x28cm lysmål Signert og datert n.t.h. ? af Lars: O: Christensen af Mandal 1829 Originalrammen Utført i Mandal 1829 31


Meget interessant skipsportrettbilde med blant annet detaljvisning av kjølhaling av galeasen «Molley». Vi finner galeasen som nummer 41 under «Christiansand i Biørneregisteret». Vi er i Kristiansand og det er Odderøya til venstre. Festningsanleggene på denne tiden hadde svensk unionsflagg.

17. UKJENT MALER «Molleÿ fra Christiansand ~1827. + Reder P. Mörch + Capt. Teisens Hustru» Akvarell og gouache, 42x53cm lysmål Usignert Antagelig utført i KRISTIANSAND 1827

32


33


Skipene ligger høyt med skroget og seiler i ballast. Vi finner skipet som nummer 56 i «Biørneregisteret» under «Christiania Kjendingsbogstavet A».

A. HALVORSEN Tidlig 1800 - (født ? – død ?) Vi vet omtrent ingen ting om den tidlige skutemaleren «A. Halvorsen» som jobbet i akvarell. Men ut fra bildenes dateringer må han ha vært virksom i 1820- og 1830-årene. Det at han ofte påfører bildene sine påskriften «Kaholmen» tyder på at han en periode kan ha bodd i Drøbak der Oscarsborg ligger i dag. Mange av bildene hans viser skuter fra Tønsberg og Tjøme så kanskje holdt han til her også.

18. A. HALVORSEN «Capt: O. P. Møller (Fullriggeren) Laurentius & Marie af Christiania» Akvarell, 28x44cm, lysmål med teksten 33x44cm Signert n.t.h. Tegnet Af A. Halvorsen Juny 1830 Utført i juni 1830

34

Selv med de begrensete kunnskapene vi har om hans biografi er Halvorsen ansett som en av våre viktigste skipsportrettmalere fra de første tiårene av 1800-tallet. Akvarellene er sirlig utført med stor teknisk nøyaktighet. Under selve bildet er det ofte en målestokk og han angir gjerne skipets navn, fører og/eller reder og hjemstavnssted på en slik måte at det ser ut som et navnebrett. Halvorsens skipsportretter er sjelden vare i markedet. At Kaare Berntsen maktet å samle fire arbeider i tillegg til en god kopi forteller oss mye om en iherdig og dyktig samler.


35


Igjen tegner Halvorsen et skip fra Tjømedistriktet så han må ha hatt gode kontakter her. Vi finner en «Erstatning» som nummer 83 i «Biørneregisteret» under «Tønsberg Kjendingsbogstavet H». Men den har som kaptein Math. Sanne.

19. A. HALVORSEN «Capt: M: O Røed (Barken) Erstatning af Tjømøe» Akvarell, 29,5x39,5cm, lysmål 35x43cm Påskrevet n.t.v. Kaholmen Augusty 1833, og signert n.t.h. Tegnet Af A. Halvorsen Utført på KAHOLMEN I DRØBAKSUNDET august 1833

36


Seiler med det rene norske flagget. Vi finner briggen som nummer 82 i «Biørneregisteret» under «Tønsberg Kjendingsbogstavet H».

20. A. HALVORSEN «Capt:T: H: Lindholm. (Barken) Sophie af Tønsberg» Akvarell, 27x40,5cm, lysmål 30x45cm Påskrevet n.t.v. Kaholmen May 1833, og signert n.t.h. Tegnet af A. Halvorsen Utført på KAHOLMEN I DRØBAKSUNDET mai 1833

37


Vi finner briggen som nummer 45 i «Biørneregisteret» under «Tønsberg Kjendingsbogstavet H».

21. A. HALVORSEN «Capt. C: Larsen Brevig af Thjømøe» (Brigg i to posisjoner) Akvarell, 33x43cm lysmål Påskrevet n.t.v. Kaholmen August 1834 og signert n.t.h. Tegnet af A. Halvorsen. Tittelfeltet på midten formet som et skilt: C: Larsen. Rød & Sønner.» Utført på KAHOLMEN I DRØBAKSUNDET august 1834

38


Påskrift på en lapp bakpå: Bygget i Bustad paa rod aaret 1806 af O.L. Roed. (?) Montert i en gammel treramme. En dyktig utført kopi. Eddÿstone 18 de Aug 1807 Tegnet af A Halvorsen Sept 1830 Kaholmen

22. A. HALVORSEN – KOPI ETTER «En engelsk Sloop of War opbringer Florentine af Thjømøe Capt: A.L. Rod under Eddÿstone 18de Aug 1807 Tegnet af A. Halvorsen Sept 1830 Kaholmen» Signert inne i bildet n.t.h. Kopi, et monogram og datering 1956 Kopiert 1956 etter et bilde fra 1830

39


23. (MEINDERT ARIANS APPEL) (Nederland – 1771 – Kristiansand 1830), men ANDREAS APPEL (født Kristiansand 1802) «Sluppen Meta fört af J.C. Glad paa en Læger ~under Norge ved Brekkestö den 28.=de November 1832.» Akvarell, 40,5x52,5cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet af Andres Appel Utført i Kristiansand (?) antagelig i 1832 40


DRAMATIKK VED BREKKESTØ Det ser ut til å være en liten nøtt om vi her har med den Meindert Arians Appel å gjøre som vi skulle tro er mannen bak denne flotte og dramatiske skipsskildringen fra utenfor Brekkestø datert 1832. Meindert Arians Appel født 1771 i Nederland kom til Kristiansand tidlig i 1790-årene og tok der borgerskap. Han er kanskje mest kjent for sine ulike versjoner i akvarell av «Constitutionen» og «Prinds Carl». En praktfull versjon av førstnevnte har vi med i vår andre katalog Vor ære og vor magt (katalognummer 203) som blir utgitt parallelt med denne katalogen fra Kaare Berntsens samlinger. Både utformingen og skriften under motivet og selve signaturen ligner svært på hverandre. Utfordringen er at det i litteraturen oppgis et dødsår på Appel til 1. juli 1830. Kan vårt dramatiske skipsforlisbilde i stedet være utført av en sønn, eller stemmer ikke Appels dødsår? Vi mener at akvarellen høyst sannsynlig er utført av M.A. Appels sønn, Andreas Appel født i Kristiansand i 1802. Uansett opphavsmann er dette et viktig og interessant realistisk kystkulturbilde fra Sørlandet. «Havet ga og havet tok, redde seg den som reddes kan!» får stå som slagord for dette skipsportrettet. I offentlige samlinger er Meindert Arians Appel representert i Vest-Agder Fylkesmuseum, Norsk Maritimt Museum, Bergen Sjøfartsmuseum, kongeboligen Ledaal og Aust-Agder museum.

41


Viktig, tidlig skipsportrett av bergensbriggen «Bergenseren». Vi har ikke funnet noen opplysninger om kunstneren bak verket.

24. J. VAN DER DIDRICH (?) «Briggen Bergenseren, fört af Capt. J.H. Friele» Akvarell og gouache, 44,5x55cm lysmål Signert og datert n.t.h. med tynn blekkpenn: Didrich J. van der Chr (?) 1833 I den sorte originalrammen Utført i 1833

42


HANS PETER DAHM

(København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) SEKS SKIPSPORTRETTER OG PROSPEKTER Hans Peter Dahm, sønn av en skipskaptein, vokste opp i København i et aktivt maritimt miljø og han seilte selv flere år i den dansk – norske marinen. Som seiler fikk han dype kunnskaper om båtenes tekniske utforming og utstyr. I marinen lå det også til rette for å få undervisning i tegning. På noen av bildene fra hans hånd titulerer han seg «månedsløytnant». Om det nødvendigvis fortalte at han hadde offisersutdannelse er noe usikkert. Et krigsfangeopphold på det britiske fangeskipet «Bahama» kan tyde på at han nettopp ikke var av offisers rang. En gang før 1813 slipper han ut av det britiske fangenskapet og vi finner Dahm ansatt i marinen i Stavern fra 1. juli 1813. Ved fredsslutningen med Danmark etter 1814 ble han avskjediget som månedsløytnant. Dahm hadde så store kunnskaper om tegning og maling at han fra 1817 i Drammen averterte etter elever til undervisning i faget. Foretrukne motiver hos Dahm er gjerne enten skipsportretter eller ulike byprospekter fra Drammen og omegn. (Se også katalognummer 50). Som bedemann og klokker i Bragernes i tillegg hadde han mye førstehåndsinformasjon om livet i Drammen. H.P. Dahms bilder er sjelden fremme for salg så igjen kommer denne katalogen med en stor begivenhet ved et frembud av seks originalarbeider.

43


Barken seilende for styrbords halser. Arket har en senere påskrift: Bestefar av Kaptein N.J. Olsen. Lapp på baksiden om skipet: Utført mellom 1826 og 32 da det var i Sandefjord.

25. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «Frants af Sandefiord * Capt. Abraham Bóechman» Akvarell og gouache, 46x56cm, lysmål Signert n.t.v. Tegnet af H.P. Dahm. Utført i DRAMMEN mellom 1826 – 32 (i følge påskrift)

44


Vi ser barken «Nordstiernen» i to posisjoner seilende med det rene norske flagget. Har nummer 78 (Skib) i «Biørneregisteret» under Tønsberg. Bladet er litt beskåret på sidene.

26. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «Nordstiernen * Tønsberg * J. Lyngaas» Akvarell og gouache, 43x60cm, lysmål med teksten 48,3x60cm Signert n.t.h. Tegnet af H.P. Dahm i Drammen Utført i DRAMMEN

45


27. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «Hans Mayestæt Kongen og hans kongelige Høied Kronprindsen komer paa Siden af den svenske Fregat Freya, comanderet af Hr: Oberst Lieutnant Klint, for at tage same i hóie Øiesyn, efter forhen naadigst at have beæret den norske Corvette Alsen comanderet af. Hr. Capitn Lieut Bendts med Deres hóie Ombordværelse. Norges Statholder Hans Exelence Greve Sandells Seraphiner Ridder && & Dediceres denne Prospect underdanig af H.P.C. Dahm forhenværende Söe=Maaneds lieutenant» Akvarell og gouache, 54x66cm lysmål Signert n.t.h. H.P.C. Dahm forhenværende Söe=Maaneds lieutenant (se over) 46

Antagelig utført i DRAMMEN 1820-årene etter studier på stedet utenfor Akershus slott


«DEN NASJONALE BEGEISTRING» ET STORSLAGENT SKIPS- OG KULTURBILDE Et hyllingsbilde til Carl Johan og Kronprins Oscar, men også til stattholder Grev Sandels. August greve Sandels (Stockholm 1764 – 1831) ble adlet i 1772. Han ble av Carl Johan utnevnt til stattholder i 1818, men tiltrådte ikke fast i Norge før våren 1819. Sommeren 1819 reiste grev Sandels sammen med sin adjutant William Maximilian Carpelan (1776 – 1830) til Bergen gjennom Valdres over Filefjell. Dette er sammen med Johannes Flintoes reise til Sogn samme sommeren de første norske kunstnerreiser. Det var i grev Sandels periode som stattholder stadige gnisninger og uenigheter med kongen. Spesielt kjent er striden om nordmennenes ønske om feiring av 17. mai der greven hadde et mer «norskvennlig» syn på saken. Grev Sandels ble i 1824 for en periode avskjediget da kronprins Oscar ble utnevnt til visekonge, men greven var på plass igjen mot juletider samme år. I audiens hos kongen i Stockholm i 1827 fikk han høre om kongens misnøye med pipekonserten i Christiania Theater 4. november 1827, og greven søkte da avskjed og den ble innvilget umiddelbart. Vårt skips- og byprospekt av Christiania inneholder «alt». Bildet preges av glede og entusiasme, den beste propaganda i nasjonsbyggingens tjeneste. Bildet inneholder en detaljrikdom som er slående. Observer bare alle tråder og snorer i mastene og hvor pertentlig alt er malt. Vi kan faktisk tolke de ulike ansiktsuttrykk hos både kjente og ukjente personer. Kongen og kronprinsen ser vi stående i båten til venstre. 47


Båtene er nummer 31 og nummer 43 i «Biørneregisteret» under «ØsterRiisøer – Kjendingsbokstav M».

28. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «(Briggene) Providentia captn E. Pettersen og Vennerne, capt Peder Johnsen af Østerrisoer, Praie hinanden ved Signaler under en haard Kulling.» Gouache, 45x57cm lysmål Signert n.t.v. Tegnet af H. P. Dahm Originalmontering med malt glass, ytterrammen er senere Antagelig utført i DRAMMEN 1830 – 40-årene 48


Seiler med det rene norske flagget. I bakgrunnen ser vi vindmøller på land.

29. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «(Briggen) Varig Venskab * Tønsberg Cap.t J. C. Melsom.» Gouache, 48,5x65cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet af Dahm I originalrammen Antagelig utført i DRAMMEN 1830 – 40-årene

49


Dirk Anton Teupken Snr. skal ha vært selvlært i skipsportrettfaget og var virksom i Amsterdam mellom 1827 og 1845. Hans skipsportretter forekommer meget sjeldent på markedet. Teupken Jnr. fulgte i farens fotspor og begge regnes blant de dyktigste skipsportrettmalere i Holland under første halvdel av 1800-tallet. (Se også katalognummer 38 og 39).

Seiler med det rene norske flagget.

30. DIRK ANTON TEUPKEN (Holland 1801 – 45) «Glæden Af Christiansund Thilhörende Her H.C. Hansen Fürt Af Cap=t D. Brasen. 1836.» (Sluppen «Glæden» avbildet i to posisjoner). Sort ramme rundt motivet malt på glasset. Skriften i gull. 52x70cm lysmål Signert og datert nede på midten D A Teupken Amsterdam 1836 Utført i AMSTERDAM 1836

50


31. B.H. HANSEN «Johanne Marie af Arendal Cap=t D.M. Nass (?) 1839.» (Sluppen Johanne Marie i to positurer med det rene norske flagg) Akvarell opphøyd med gummi arabicum 35,5x51cm, lysmål med teksten 40,5x54,5cm Signert n.t.h. B. H. Hansen Utført i 1839 51


Innrammet i gammel mahogniramme. Skipet seiler med det norske flagget med sildesalaten.

32. UKJENT MALER (?) «(Briggen) Activ af Bergen fört af Captn- O.G. Seel, tilhörer Nicolay sën & Comp.» Akvarell og gouache, 42,5x55cm lysmål Utydelig signert og datert n.t.h. …Marseille 1846 Utført i 1846

52


Originalramme med treplate bak. Det norske flagget med sildesalaten. Et meget fint skipsportrett. Francois Carlebur skal ha vært selvlært skipsportrettmaler med tilholdssted i Dordrecht. I følge Buchholtz skal det være kjent omkring 750 – 900 skipsakvareller eller oljemalerier fra hans hånd. Mange av bildene hans er i små formater og de beste verkene er malt mellom 1840 og 1860.

33. FRANCOIS CARLEBUR (Dordrecht, Holland 1821 – 93) «(Briggen) Fraternite» (påskrevet tittel på den originale monteringen) Akvarell, 44x63cm, lysmål 51x71cm Signert og datert n.t..h. F. Carlebur Dordrecht 1849 Utført i DORDRECHT 1849

53


34. FRANCOIS CARLEBUR (Dordrecht, Holland 1821 – 93) «(Barken) Elen Cathrine: Cap’ T’ H. Grón 1849» (påskrevet tittel på den originale monteringen) Akvarell, 49x62,5cm lysmål Signert og datert n.t.h. F. Carlebur Dordt 1849 Originalmontering med treplate Utført i DORDRECHT 1849

54


Barken «Achiles af Christiania» er vist i to posisjoner og kommer seilende fra Frankrike. Vi presenterer fra Kaare Berntsens samlinger tre bilder signert C. Harridsleff som alle seiler med det norske flagget med sildesalaten. Hvem var denne meget dyktige skipsportrettmaleren som også daterer sine bilder i Christiania? Bildene har en unik egenart i utforming og fargebruk.

35. C.W. HARRIDSLEFF «Achiles Af Christiania» Akvarell og gouache, 41,5x59,5cm lysmål Signert og datert n.t.h. Tegnet af C: W: Harridsleff 1853 Antagelig utført i CHRISTIANIA 1853

55


36. C.W. HARRIDSLEFF «Barken Valkyrien Christiania i to posisjoner» Akvarell og gouache, 41,5x60cm lysmål Signert og datert n.t.h. Tegnet Af C.W. Harridsleff 1853 Antagelig utført i CHRISTIANIA 1853

56


Vi får her skildret Briggen Josephine av Tønsberg i to posisjoner.

37. C.W. HARRIDSLEFF «Kr Pr Josephine fört af J. Endresen» Akvarell og gouache, 43x56cm Signert og datert n.t.h. Tegnet af C.W. Harridsleff i Christiania 1857 Antagelig utført i CHRISTIANIA 1857

57


«Tananger» befinner seg utenfor en kontinental kystby. (Se også katalognummer 30, Teupken Snr.)

38. DIDR. A. TEUPKEN JR. (Virksom i Holland 1850 – 60) («Skonnertbriggen Tananger i to posisjoner med sildesalaten») Akvarell og gouache, 52,5x70cm lysmål Signert n.t.v. door D: A. Teüpken Amsterdam 1865 Utført i AMSTERDAM 1865

58


Barken befinner seg utenfor en kontinental kystby. (Se også katalognummer 30, Teupken Snr.)

39. DIDR. A. TEUPKEN JR. (Virksom 1850 – 60) («Norsk bark med det rene norske flagget») Akvarell og gouache, 52x69cm lysmål Signert n.t.v. door D: A. Teupken Amsterdam 1863 Utført i AMSTERDAM 1863

59


Svært uvanlig og ikke minst sjarmerende skipsportrett av toppseilskonnerten «Avance» i to posisjoner. Særdeles fin og frisk fremtoning. Vi har ikke funnet noen biografi som viser hvem denne «T. Gabrielsen» kan ha vært.

40. T. GABRIELSEN – virksom omkring 1850 – 70 «Avance» (Tittelen og kanten nede malt med gull) Gouache, 54,5x68cm Signert og datert n.t.h. med gullskrift: T. Gabrielsen 1865 Utført i 1865

60


«DEN STOLTE FULLRIGGER» ET VIKTIG VERK AV EN AV VÅRE BETYDELIGSTE SKIPSPORTRETTMALERE. Som sønn av materialforvalter på Bergenhus festning fikk han sikkert tidlig kunnskap om det maritime livet. Han viste tidlig gode evner i tegning og fikk landskapsmaleren Hans Leganger Reusch’ anbefaling til videre studier og kunstnerisk utdannelse. Men faren sørget heller for at han ble malermester i Bergen i 1847, og i 1852 ble han ansatt som ny teatermaler på Nationalscenen. Videre fikk han mulighet til å studere perspektivtegning og fikk til og med anledning til å treffe den utflyttede bergenser J.C. Dahl i Dresden noen uker i 1852. Fredrik Sørvigs skipsportretter er lett gjenkjennelige gjennom hans brilliante teknikk. Det er en enestående klarhet og tydelighet i bildene hans, og det er gouachen som er hans sterkeste kunstneriske medium. Havet er levende malt på en særegen måte.

61


41. FREDRIK SØRVIG (Bergen 1823 – 1892) «Norge af Bergen fört af Capt: O.A. Jetmundsen 1856 – 68.» (Fullrigger) Akvarell og gouache, 53x78cm i lysmål Signert og datert n.t.h. F. S. 1871 Utført i BERGEN 1871

62


Bladet er beskåret på sidene og dette affekterer årstallet i margen nede til venstre.

42. HALVOR MIKKELSEN (Stavanger 1842 – 1899) «Gann. Capt A. Sivertsen» (Bark) Akvarell, 54x74 cm lysmål Signert n.t.h. H. Mikkelsen Utført ca. 1880 – 90

63


«Gann», bygget i tre i Calcutta, India 1856 – 57, 1212 brt, og har da navnet «Her Majesty» før den kommer til Norge og Sandnes i 1888. Eier var A.O. Olsen og skipsfører var Andr. Sivertsen. Skipet ender sine dager i starten på 1892 da den etter å ha reist ut fra Trapani 21.12. 1891 på vei til Stavanger med salt blir savnet i Middelhavet. Skipet er oppført i Lloyds register for 1891. Halvor Mikkelsen ble født i Stavanger i 1842 som sønn av en skipsbygger. Det antas at Halvor var til sjøs en periode før han fikk eget verksted i samme lokaler som skipshandler Houelands butikk i Bakgata 6. I dette Stavangermiljøet frekventerte mannskap og redere som ble Mikkelsens kundegrunnlag. I følge Carl Erik Lampes masteroppgave i kunsthistorie fra 2006, er det antatt at Mikkelsen utførte rundt 180 ulike skipsportretter, omtrent alle malt i akvarell, men flere skal i tillegg være utført i replikk. Selv om han hadde tilholdssted i Stavanger, så skal de fleste kundene hans vært fra Haugesund som i 1870-årene opplevde gode økonomiske kår og betydelig vekst i flåten. De fleste akvarellene til Mikkelsen har et åpent tittelfelt i nedre marg hvor han plasserer årstallet til venstre, båtens navn på midten og signaturen til høyre.

64


BYPROSPEKTER I ORIGINALARBEIDER CA. 1800 - 1832

65


Dette prospektet og katalognummer 47 er ekte klassiske Trondheimsprospekter som ble utført i flere eksemplarer, men alltid med noe avvik. Et tilsvarende bilde datert 1813 og med tilegnelse til Hans Knudtzon, skal ha vært i familien Dues eie i Trondheim. Dette er avbildet i Schnitlers bok «Vore Oldeforeldres Land» som nr. 77, og har nummer 175 hos Koren og Thiis. Ellers er vi nødt til å legge merke til hvor sirlig nøyaktig prospektet er malt. Forgrunnen med den nydelige utførte figurstaffasjen fra ekserserplassen på Ilevollen er malt i beste «Empireånd». Det militære nærværet i byen rundt 1814 var nøkkelen til forsvaret av det nordenfjelske.

43. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Trondhiem i Norge.» (Utsikt fra Steinberget med Kristiansten Festning i øst) Akvarell og gouache, 35x52,7cm, 42x57cm lysmål Signert og datert n.t.h. M.A. Dalager 1827 Utført i TRONDHEIM 1827

66


MATHIAS FERSLEV DALAGER & MATHIAS ANTON DALAGER

(Grønland 1769 – Trondheim 1843) (Trondheim 1797 – Trondheim 1843)

Mathias Ferslev Dalager var født på Grønland og kom til Norge og Trondheim i 1796 i håp om å slå igjennom som billedkunstner og håndverker. Han etterfulgte Elias Meyer som tegnelærer ved realskolen og ved Vaisenhuset skole, men en skilsmisseskandale i 1805 gjorde at han ble avskjediget. Han livnærte seg ved forskjellige gjøremål som privatundervisning og dørsalg av lodd hvor bildene hans var gevinstene. Likevel skal økonomien hans ha vært temmelig skral. Dalager har i tillegg til Trondheim malt flere norske byer, men bilder fra hans hånd er sjelden fremme for salg. Hans sønn, Mathias Anton Dalager, sønn fra andre ekteskap med norske Anna Catharina Hartz, fulgte i farens fotspor og han utførte også byprospekter og skipsportretter som faren. Det har tidligere vært gjengs mening at Mathias Antons bilder gjennomgående har litt svakere kunstnerisk kvalitet enn farens utførelser. Mulig har sammenligningsgrunnlaget tidligere vært litt tynt, men utvalget i denne katalogen av Mathias Antons prospekter viser at de minst holder samme kunstneriske kvalitet som farens versjoner. Dette har vært en spennende erkjennelse under dette katalogarbeidet. Det må være lov å spørre om det noen sinne har vært så mange bilder av far og sønn Dalager fremme for salg på samme tid? Litteratur: Norsk kunstnerleksikon bind I side 460 – 461, Koren og Thiis: «Katalog over Den Historiske Udstilling i Trondhjem 1897», tilsvarende arbeider nr. 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184 og 185, Joh. E. Brodahl «Tre århundres Trøndersk maleri», særtrykk av artikkel i Trondhjems Kunstforening 17.2. 1935. Se side 13

67


Begynnelsen av 1800-tallet var en blomstringstid for Kristiansund og handelen med fisk og andre varer florerte. På prospektfronten gjenspeiler det at det ble tidlig utført en del bilder av byen, det kan både være norske og utenlandske tegnere. Vårt flotte bilde ser ikke ut til å ha vært presentert tidligere for publikum, men ligger tett opp til et verk utstilt i «Christiansund Kunstforening» for noen tiår siden. Et sirlig og utsøkt musealt prospekt.

68


44. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Christiansund i Norge.» Akvarell og gouache, 35,5x50,3cm, 45x56cm lysmål Signert og datert n.t.h. Mathias A: Dalager i Trondhiem 1823 Utført i TRONDHEIM 1823

69


DEN VIKTIGE HOVEDSTADEN I NASJONSBYGGINGENS TJENESTE ET VIKTIG, TIDLIG PROSPEKT AV CHRISTIANIA. Det samme som er sagt ovenfor gjelder her også, vi har med et enestående kvalitetsprospekt å gjøre. Hovedstaden etter 1814 er gjengitt med den sirligste nøyaktighet slik at prospektet også kan benyttes til å utforske byens bygningsarkitekttur på denne tiden. Dalagers prospekt av Christiania er blant de første prospektene av Oslo etter 1814 og er også antagelig utført før Johannes Flintoe rekker å male et større byprospekt av hovedstaden for første gang.

45. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Christiania i Norge.» (Byen sett fra Ekeberg) Akvarell og gouache, 36x52cm, 46x58cm lysmål Signert og datert n.t.h. Tegnet af M.A. Dalager Antagelig utført i TRONDHEIM 1820-årene

70

En variant av samme motiv signert Dalager (oppgitt år 1821 og med Mathias Ferslev Dalager som utførende kunstner) var til salgs hos Blomqvist Kunsthandel i 2005, auksjon 5. desember 2005 katalognummer 513 (fuktskader), en tredje versjon, angivelig datert 1822 finner vi i: «Forlagsbokhandler J. W. Cappelens Samling Av Christiania – Billeder». Kunstforeningen i Oslo mai – juni 1932. Dalager «Byen fra Ekeberg akv. 1822» utstilt som nummer 36, «Katalog over Christiania-billeder Tilhørt avdøde Forlagsbokhandler J.W. Cappelen – A/S Wangs Kunst- og Antikvitetshandel» Auksjon i Oslo 10. desember 1940. Dalager fra Christiania som katalognummer 54.


71


Noe brunet i margene, men like fullt et meget vakkert prospekt i sirlig utførelse der alle detaljer kan studeres med stor nøyaktighet.

46. MATHIAS FERSLEV (1769 – 1843) ELLER MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Bergen i Norge.» Akvarell og gouache, 36,3x52cm, 46x59cm lysmål Usignert og udatert Antagelig utført i TRONDHEIM 1820-årene

72


Margene noe brunet og noen flekker i selve bildet. En praktfull variant av det kjente motivet «Fra Stenberget».

47. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Trondhiem i Norge.» (Utsikt fra Steinberget med Kristiansten Festning i øst) Akvarell og gouache, 36x42cm, 45x59cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet Af Mathias A. Dalager I den originale gullrammen Antagelig utført i TRONDHEIM 1820-årene 73


HISTORISK DOKUMENTERING AV SØRLANDETS HOVEDSTAD Margene noe brunet, men likevel et sterkt og ikke minst imponerende utført prospekt av Kristiansand.

48. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Staden Christiansand i Norge.» Akvarell og gouache, 43x64,5cm, 55x72cm lysmål Signert n.t.h. Tegnet Af Mathias A. Dalager I den originale gullrammen Antagelig utført i TRONDHEIM 1820-årene

74


UNIKT PROSPEKT OVER BERGSTADEN YTTERST SJELDENT PROSPEKT AV RØROS. Det er første gang Galleri Bygdøy Allé – PAMA AS håndterer et originalprospekt over Bergstaden Røros fra 1800-tallet. Christian Tønsberg har i sin førsteutgave av «Norge fremstilled i Billeder» 1846 – 48 et prospekt av Røros og det er vel i praksis det eneste oppnåelige prospektet av byen som kjennes tidlige.

49. MATHIAS ANTHON DALAGER (1797 – 1837) «Prospect Af Röraas’-s Hÿtte og Stad.» Akvarell og gouache, 35,3x53,2cm (Lysmål 38x53,2cm) Signert n.t.h. M: Anthon Dalager 1827 Antagelig utført i TRONDHEIM 1820-årene

75


PROSPEKTMALEREN JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (1775 – 1833)

Johan F.L. Dreier ble født i Trondheim og var nok tidlig bestemt på å bli prospekttegner av yrke. Han foretok rundt 1800 flere større Norgesreiser og slo seg snart ned i Bergen. Der var mulighetene for en ambisiøs kunstner langt større enn i Trondheim på denne tiden. Borgerskapet og handelsmiljøet var større, og Bergen var tettere på impulser fra utlandet. Dreier fikk flere gode kontakter og det manglet antagelig ikke kjøpere og interessenter, men hans “pirkete” måte å male på har naturligvis medført at hvert bilde tok sin tid å utføre. Et forsøk fra 1982 på opptelling av antall utførte verk kom til rundt 170. Totalt antall bilder har sikkert vært langt større, men det har vært skjøre papirarbeider, og mange av verkene har blitt ødelagt av tidens tann. Rundt 1830 fikk Dreier kontakt med det litografiske verkstedet til C.C.W. Prahl i Bergen og dette samarbeidet førte til en litografisk serie på 16 motiver som ble kalt “Bergens Almindinger”. Bare 16 trykk hadde blitt fullført da Dreier døde i 1833. Familietradisjonen sier at han døde som en desillusjonert og fattig mann, noe som delvis skyldes at Prahl ikke hadde betalt ham det avtalte honoraret for “Almindingene”. Dreiers arbeider er uvurderlige materiale i vår dokumentasjon av hvordan samfunnet, folkelivet og bygningsmassen så ut og fremsto rundt 1800.

76


OLE BULLS FAMILIESTED PÅ OSTERØY Praktfullt, sirlig og klart utført prospekt. Til tross for en noe uklar signatur hersker det ingen tvil om at bildet er utført av Johan F.L. Dreier. Måten det er malt og behandlet på er det bare Dreier som kan. Skriften under bildet er uten tvil hans egenhendige håndskrift. Vår teori er at noen i ettertid med sirlig penn kan ha klusset noe med signaturen.

På treplaten bak har bildet påskrevet en lengre historikk, datert 1915: «Valestrand ved Mikkel på Fossens bryllup. Gaarden med krans på arken er Fossen, husene midt i billedet er selve Valestrand. I baaden: bagerst brudeparret. Eieren av Valestrand godset Apotheker O B Bull styrer båden og röker langpibe. Lige overfor ham (sandsynligvis) hans hustru. De to andre byfolk muligens hans niece og hendes senere mand v.d. Hude. På bakken foran Fossen sees bl.a. O. B. Bulls Hr. Fru assessor Heiberg med et barn, muligens senere stadsfysikus O. B. Heiberg – disse oplysninger er på tegnet av J. S. Bull ca. 1915» Den nevnte apoteker er Ole Bornemann Bull, bestefar til maleren og falskmynteren Knud Bull og fiolinisten og komponisten Ole Bull. Ole B. Bull var eier av Svaneapoteket i Bergen og eide tettstedet Valestrand på Osterøy utenfor Bergen. Her var det 15 husmannsplasser og en tidligere fogdegård. Denne var tidligere eid av Munkeliv kloster på Nordnes.

50. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (1775 – 1833) «Prospect Af Hvalstrand (Valestrand på Osterøy ved Bergen)» I forgrunnen en åpen kystbåt full av et brudefølge. Akvarell og gouache, 27x36cm, lysmål 32,5x36cm Noe utydelig signert og datert nederst under det ornamenterte monogrammet «OB», (tilhørende Ole Bornemann Bull), Opt, af V:D:J (?)…1805 Originalrammen med treplate bak, denne påskrevet bildets historikk i 1915 Høyst sannsynlig utført i BERGEN 1805 77


51. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER (1775 – 1833) «Bergen i Norge. Optaget imod Syden fra Fiorden ved Joh: F.L. Dreier i Berg: 1824» Akvarell og gouache, 33,3x55,2cm, lysmål 41,5x57,5cm, gammel gullramme. Signert og datert i tittelen Utført i BERGEN 1824

78


«100-ÅRS UTSTILLINGSJUBILEUM» ET HOVEDVERK UTSTILT PÅ DREIERUTSTILLINGEN I BERGEN MAI 1917 ET SÆRDELES REPRESENTATIVT OG VIKTIG PROSPEKT AV EN AV NORGES BETYDELIGSTE PROSPEKTKUNSTNERE. UTSYNET OMFATTER ALT FRA SANDVIKEN TIL MØHLENPRIS. Dette eksemplaret av Dreiers klassiske bergensmotiv sett fra sjøsiden er noe av det mest velholdte og klareste vi noen sinne har registrert. Det har en detaljrikdom i seg som er oppsiktsvekkende og bladet er i topp teknisk kvalitet. Montert i en vakker gullramme (denne er kommet til på et senere tidspunkt, se nede i teksten). Eksemplaret ble utstilt på Dreierutstillingen i Bergen 1917, katalognummer 8: Akvarel. Vignet med kombinationen av byvaabenet og kontorvåbenet. Gl. Birketræsramme. 57,5x41,5cm. Tilh. Fru Krum, Askøen. Proveniens: Se over i teksten Litteratur: Einar Lexow: «Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow». Mai 1917. Utgitt i Bergens Museums Aarbok 1918 – 1919

79


ET STED PÅ RINGERIKE MED HISTORISK SUS Norderhov Kirke med den historien som den har, og alt spennende som har skjedde her gjennom flere århundrer, gjør vårt prospekt til et spesielt klenodium. Kirken er ikke minst knyttet til Jonas Ramus og Anna Colbjørnsdatter og krigen mot svenskene tidlig på 1700-tallet. Norderhov kirke ble bygget ca. 1170 som en langkirke, men etter en betydelig ombygging i 1881, fremstår den nå som en korskirke. Det er på baksiden av maleriet en skriftlig dokumentasjon av bildet datert 1932. Bildet skal på denne tiden ha blitt fremvist til historiske personligheter som Harry Fett og Andreas Bugge. Det opplyses også i dokumentasjonen at bildet stammer fra familien Angell og Thomas Angells stiftelse. En frøken Angell skal ha vært i slekt med maleren Petersen. Fredrik Petersen ble i 1788 på Peder Ankers bekostning sendt til kunstakademiet i København. Han holdt mye til i Tønsbergtraktene. Litteratur: Norsk kunstnerleksikon bind III, side 196

80


52. FREDERIK PETERSEN (Ringebu 1759 – Drammen 1825) tillskrevet «Prospekt av Norderhov Kirke på Ringerike» Gouache, 30,2x51cm Usignert Antagelig utført på stedet ca. 1800 – 1820 (?)

81


82


EKTE NORSK INDUSTRIHISTORIE ET ENESTÅENDE PROSPEKT FRA ET HISTORISK NORSK INDUSTRIEVENTYR. Fritzøe jernverk var i årene 1805 – 17 eiet av kong Frederik VI av Danmark – Norge (bare Danmark etter 1814). Larvik ble grevskap i 1805. Den oppgitte prospektkunstneren Carl Gustaf Ström var byggmester på Fritzøe jernverk og bodde på Langstrand, så her har vi med en kunstner og tegner som hadde førstehåndskunnskap til landskap og bygningsdetaljer.

53. CARL GUSTAF STRÖM «Udsigt af Laurvig tagen fra min boelig paa Fritzö ö verk i aaret 1814 af Carl Gustaf Ström» Akvarell lagt ned på støttepapir, 44x48cm lysmål Signert av kunstneren Ström i teksten Utført på FRITZØE JERNVERK i 1814

83


DET KLASSISKE FERGELEIE MELLOM NORGE OG SVERIGE Spennende og interessant klassisk prospekt basert på C.A. Lorentzens maleri fra ca. 1792 «Vue de Svinesund».

54. UKJENT KUNSTNER ETTER C.A. LORENTZEN – G. HAAS «Svin Sund Grændse Skillen iMellem Norge og Sverige.» Akvarell, 29,5x40,5cm, Lysmål 32,5x42cm Utført i DANMARK – NORGE ca. 1800 (?)

84


55. ASMUS U. HEE «Vekkeröe in Norwegen» Akvarell, 30x41cm, (lysmål 32x41cm) Signert og datert n.t.h. Asmus V. Hee. 1830 En senere påskrift i margen «Grossvater» Antagelig utført i NORGE ca. 1830

85


ET HOVEDVERK I DRAMMENS TOPOGRAFISKE HISTORIE ET KLASSISK MOTIV OVER DRAMMEN BY FOREVIGET AV EN BETYDELIG PROSPEKTKUNSTNER MED TILHOLD I DRAMMEN. Hans Peter Dahm blir i dag plassert i den etablerte kretsen av våre viktigste prospektkunstnere fra de første tiårene av 1800-tallet. Men i likhet med J. F. L. Dreier og M. F. Dalager stikker han seg litt ut da han også er en svært habil og dyktig skipsportrettmaler. Vi har tidligere i katalogen blitt kjent med denne siden av Dahm. Vårt svært vakre og monumentale prospekt er ikke signert, men utformingen og utførelsen signerer seg selv som Hans Peter Dahm. Prospektet inneholder alle elementer vi kjenner fra hans hånd. ARBEIDET MÅ ANSES SOM ET SOLID BIDRAG TIL KUNNSKAP OM DRAMMENS TIDLIGE PROSPEKTHISTORIE.

86


56. HANS PETER DAHM (København 1787 – Bragernes, Drammen 1844) «Drammen sett fra Rebbansbakken» Gouache, 48,8x64,3cm, usignert Antagelig utført i DRAMMEN ca. 1820 – 30

87


UNIK DOKUMENTASJON FRA EN BY VI «ALDRI» SER PROSPEKTER FRA Et særdeles sjarmerende og sjeldent prospekt av Fredrikstad. Galleri Bygdøy Allé har ikke tidligere sett tidlige 1800-talls originalarbeider fra Fredrikstad. I Tønsbergs senere plansjeverker var det bare vist noen plankestabler utenfor bybildet. Kunstneren Nÿegaard har på en finurlig optisk måte klart å få frem kystbildet av byen.

88


57. J. P. NYEGAARD «Fredrikstad. Taget fra det saakaldte Sanct Croix Bierget udi Gleminge Anex, i Mai 1832.» Akvarell, lysmål med teksten 34,5x51cm Påskrevet n.t.v. Tegnet af og signert n.t.h. J. P. NÿegaardUtført i FREDRIKSTAD mai 1832

89


FORKLARING PÅ SKUTENES BETEGNELSE

FULLRIGGER Fullriggeren har bare skværriggede master. En fullrigger kan ha tre, fire eller fem master. Når en fullrigger har fire eller fem master, kalles den aktre masten jiggermast. Den tredje masten kalles kryssmast. BARK En bark kan ha både tre, fire og fem master. Det som gjør at den bærer barknavnet, er at den akterste mast er gaffelrigget og kalles mesanmast. De forreste mastene er skværriggede. BRIGG En brigg har to fullriggete master, det vil si med råseil på begge mastene. SKONNERT Skonnerten hadde opprinnelig to master. Det ble også bygd skip av denne typen med opptil syv master. Den rendyrkede skonnerten var slettopperen som ikke førte råseil, kun gaffelseil og stagseil. Flere andre skonnerttyper med blandingsrigg ble rigget om fra råseil til kun gaffelseil, da dette var lettere å håndtere. SKONNERTBRIGG En skonnertbrigg eller en briggantin har to master. Forreste mast fullrigget, fokkemasten, og den akterste gaffelrigget, stormasten.

90

SKONNERTSKIP Et skonnertskip eller en barkantin har tre master. Den forreste skværrigget og gaffelrigg på de andre. De største hadde seks master. KUTTER Kutter er et mindre seilskip, av engelsk opprinnelse, med èn mast. Hovedseilene er gaffelseil og toppseil. Dessuten har den tre forseil: Fokk, klyver og jager. Det ble utviklet egne, norske kuttertyper: Hardangerkutteren og Mørekutteren. JAKT Jakt er en bred, liten og hurtigseilende skute med en mast. En jakt har gaffelrigg med gaffelstorseil og toppseil. Den hadde også som oftest et råseil med råa om lag ved gaffelkloa. Over råseilet kunne jakta føre et rå-toppseil. Den har også to eller tre forseil fokk, klyver og eventuelt jager. GALEAS En galeas er et skonnertrigget fartøy med to master, der den akterste masten er mindre enn den forreste. Den fører også tre forseil.


NOEN TOPOGRAFISKE REFERANSER I KATALOGEN

LITTERATUR BENYTTET I KATALOGISERINGSARBEIDET

(Skipstilhørighet, motiv eller kunstnerens tilholdssted)

A: BYER - STEDER Arendal: 31 Bergen: 2, 11, 13, 16, 24, 32, 41, 46, 50, 51 Drammen: 25, 26, 27, 28, 29, 56 Fredrikstad: 57 Kristiansand: 17, 23, 48 Kristiansund: 5, 30, 44 Larvik: 53 Mandal: 9, 16 Oslo (Christiania): 4, 8, 18, 27, 35, 36, 37, 45, 55, Røros: 49 Sandefjord: 25 Stavanger: 38, 42 Trondheim: 13, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 B: FYLKER Agder-fylkene: 6, 9, 10, 16, 17, 23, 28, 31, 48 Akershus: 19, 20, 21, 22 Buskerud: 52 Finnmark: 14 Hordaland: 2, 11, 13, 16, 24, 32, 41, 46, 50, 51 Møre og Romsdal: 5, 30, 44 Nordland: 14 Rogaland: 38, 42 Telemark: 60, 128, 129, 157, 179, Troms: 14 Trøndelag: 13, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 Vestfold: 3, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 53 Østfold: 54, 57

«Biørneregisteret»: Fortegnelse over de med et særdeles Kjendingstegn eller Signalflag forsynede norske Fartøier, Samlet og utgivet af S. Biørn, Dispascheur m. m. Udgiver af den Norske Handelstidende, Christiania 1829 Karsten Buchholtz: «Ship Portrait Artists», Hamburg 1997 Wolfram Claviez: «Sjøfarts leksikon – en maritim håndbok», norsk utgave, Oslo 1990 Roger Finch: «The Ship Painters», Suffolk 1975 Carl Henrik Lampe: «En systematisk gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre», masteroppgave i kunsthistorie våren 2006 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Einar Lexow: «Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow». Mai 1917. Utgitt: Bergens Museums Aarbok 1918 – 1919 Skeppsporträtt: Utstilling i Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn 2001 Carl Henrik Lampe: «En systematisk gjennomgang av et utvalg norske skutemalerier fra det 19. århundre». Kunsthistorie masteroppgave våren 2006 ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo Einar Lexow: «Joh. F.L. Dreiers Prospekter – Katalog over utstillingen av Einar Lexow», mai 1917. Utgitt: Bergens Museums Aarbok 1918 - 1919 Norsk kunstnerleksikon I – IV: Oslo 1986 – 89 Norsk Våpenhistorisk Selskap: Årbok 1986 F. Holm – Petersen: «Skibsportrætmalere» Troense, Danmark 1967 Hanne Poulsen: «Danske Skibsportrætmalere» Kunstbogklubben København 1985

91


DEL II MED EGEN KATALOG AV DEN MARITIME UTSTILLINGEN

11. MAI – 10. JUNI 2017

«Vor ære og vor magt» INKLUDERT SKIPSMEGLER HARALD SALVESENS SAMLING

MARITIME KART, PROSPEKTER & SKIPSPORTRETTER 1482 – 1910

LUCAS J. WAGHENAER I TILLEGG SEKS VIKTIGE ARBEIDER AV BERGENSEREN J.F.L. DREIER

Katalogen presenterer det enestående Europakartet både fra førsteutgaven (hollandsk) og fra den engelske utgaven. Amsterdam 1583 & London 1588


DEL II AV SALGSUTSTILLINGEN 11. MAI – 10. JUNI 2017

«Vor ære og vor magt»

UTSØKT EKSEMPLAR MED SÆRDELES FRISK ORIGINALKOLORERING. ET AV MEGET FÅ EKSEMPLARER MED KARTFORLENGELSEN VESTOVER TIL GRØNLAND

(FREDERICK DE WIT) – LOUIS RENARD “Totius Europæ Littora Novissimé” edita.» Samtidig håndkolorert kobberstikk, 72x89cm AMSTERDAM 1715

93


DEL II AV SALGSUTSTILLINGEN 11. MAI – 10. JUNI 2017

«Vor ære og vor magt»

Et flott og staselig skipsportrett av en Kragerøbåt. Maleriet har en «tvillingsøster» utført av samme maler, 61x91,5cm signert W.H. Yorke 1889, nå i Kragerø Sjømannforenings samling. Proveniens: Fra skipsmegler Harald Salvesens samling

WILLIAM HOWARD YORKE (England 1847 – 1921) «S.S. Victoria. Af Kragerø Capt: Jul. Svendsen» (Dampbåt med støtteseil) Olje på lerret, 62x92cm Signert og datert n.t.h. W. H. York 1884 Antagelig utført i LIVERPOOL 1884 94


DEL II AV SALGSUTSTILLINGEN 11. MAI – 10. JUNI 2017

«Vor ære og vor magt»

Barken «Christiania Af Christiania” Lerretet stemplet “Reeves & Sons, London”. Proveniens: Skipsmegler Harald Salvesens samling

ANDREAS LIND (1815 – 1885) «Christiania Af: Christiania. Cap TN A, S, Eliassen» Olje på lerret, 51x76cm Signert n.t.h. Andr. Lind London 1882 Utført i LONDON 1882

95


NORSK KULTURSENTER AS STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET

N

Norsk FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM “FRA VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE” Kultursenter 3 km

orsk Kultursenter AS ble stiftet vinteren 2017 og er tett knyttet opp til Stor-Elvdal Hotell på Koppang midt i Østerdalen. Hotellanlegget ligger midt i sentrum av Koppang på 10 mål tomt og med 11 bygninger. Ni av bygningene er laftede hus fra 1600 – ca. 1850 og juvelen i kronen er «Barfrøstua» som er en av de første bygningene som ble fredet i Norge i 1923. Stor-Elvdal Hotell har rundt på anlegget en større kunstsamling og åpnet sommeren 2016 eget museum og museumsbibliotek. Hovedtyngden av kunstsamlingen skal dokumentere nasjonsbyggingen de første tiårene etter 1814, men spennet er ikke mindre enn at samlingene også inneholder hovedverk av både Arnold Haukeland og Bjarne Melgaard. I nytt skiltBar nr. 600.13 med symbol nr. 640.10 Melgaards store maleri pryder veggen på «Nye Ladden og Spiseri». Tekst «Norsk Kultursenter» Avstand 3km.

Folikeklasse 1- størrelse MS- nytt skilt settes på

Norsk Kultursenter og Stor-Elvdal Hotell får av Vegvesenet ny stolpe iht. dagens krav. våren 2017 brune skilt med severdighetssymbolet plassert ved både riksvei og fylkesvei. Norsk Kultursenter skalStatens bli en vegvesen-region øst aktiv aktør innenfor norsk kunst og kulturformidling og vil Vegavdeling Hedmark/LH satse på ulike arrangementer og begivenheter innenfor de fleste områder. Med vennlig hilsen, Pål Sagen

Pål Sagen holder omvisning i museet i Østerdalsstua fra 1800

STOR-ELVDAL HOTELL HAR EGET FJORD, FJELL OG REISEMUSEUM «FR A VUGGEN I SOGN TIL ØSTERDALENS RIKE»


Tel.:62460455 • Epost: pal.sagen@storelvdalhotell.no

Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert

Arnold Haukeland «Bølgen» 1979/80 foran hotellets fredete Barfrøstue

Arnold Haukeland 1979/80 foran hotellets fredete Syrefast«Bølgen» stål, høyde 190cm + sokkel, signert. Barfrøstue. Syrefast stål, høyde 190cm + sokkel, Gjenoppsatt 11. juli 2015 på samme sted som den ble avduketsignert i oktober 1980

Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Harald Sohlberg «Vinternatt i Rondane» Fargelitografi signert og nummerert Fargelitografi signert og nummerert

Bøker og kart: Det første kartet fra 1532 som navngir Østerdalen, Olaus Magnus 1. utgaven 1555, Originaldokument fra Christian IV datert 1599 som deklamerer lavere skatt til bøndene i Østerdalen, T U1814, RO POriginalt P L E V EL S ER M ATO P L finansminister E V EL S ER Grev • KU N S TO P P L E V EL S ER • KU LT U RO P P L E V EL S ER Grunnloven utgitt 17. mai brev datert•februar 1815P fra Herman W. Anker som ber mottageren om akutt pengelån til tom statskasse, J. C. Dahls banebrytende verk fra 1837 om våre stavkirker med kunstnerens dedikasjon til eventyrdikteren H. C. Andersen, Aasmund Olavsson Vinje som er representert i samlingen med en av landets fineste og mest komplette bokrekker inklusiv Dølen, bøker fra


Norsk Maritimt Museum på Bygdøynes er et landsdekkende kulturhistorisk museum med særlig ansvar for å samle og forske på den norske maritime kulturarven – og formidle den til publikum. Museet er også arkeologisk forvaltningsmuseum og forvalter på oppdrag fra Staten maritime kulturminner og andre kulturminner under vann i ti av landets fylker. Fra 2015 er Norsk Maritimt Museum konsolidert som en avdeling av Stiftelsen Norsk Folkemuseum. Basisutstillingene i museet på Bygdøynes legger særlig vekt på å formidle kunnskap om og forståelse for sjøfartens og andre maritime næringers betydning i norsk historie. Museets hovedutstillinger er for tiden: • «Skipet» (om fartøyenes utvikling fra de eldste tider til våre dager • «Til sjøs» (om de sjøfarende fra vikingtiden til i dag) • «Norge er havet», med hovedvekt på den moderne «maritime klyngen» i norsk økonomi Norsk Maritimt Museum har også en fast utstilling med norsk maritim kunst («sjøstykker») av meget høy kvalitet – Gramsamlingen. Og i 2019 skal en stor båt- og kystkulturutstilling gjenoppstå i museets båthall. Under mottoet «Mennesket og havet» favner Norsk Maritimt Museum særlig gjennom mer midlertidige utstillinger også langt videre enn norsk skipsfart og andre maritime næringer. Utstillingen «Håp for havet?» – om den tiltagende plastforsøplingen i verdenshavene – er nettopp tatt ned for å vises i Museet Kystens Arv i Stadsbygd i Sør-Trøndelag fra 22. juni i år. På veterandagen mandag 8. mai 2017 åpner en ny og stor midlertidig utstilling i Norsk Maritimt Museum: «Torpedert». Den handler om skipsfart og sjøfolk i krig, med hovedvekt på den norske handelsflåten under første verdenskrig 1914-1918.

ÅPNINGSTIDER VÅREN OG SOMMEREN 2017 Til 14. mai: Tirsdag-søndag 10-16 (mandager stengt). 15. mai til 30. september: Alle dager 10-17 (stengt 17. mai) se www.marmuseum.no


1. UKJENT MALER

60 000,-

31. B.H. HANSEN

50 000,-

2. EGIDIUS FILATI

60 000,-

32. UKJENT MALER (?)

40 000,-

3. EGIDIUS FILATI

60 000,-

33. FRANCOIS CARLEBUR

40 000,-

4. FRANCESCO RESMANN

75 000,-

34. FRANCOIS CARLEBUR

40 000,-

5. UKJENT KUNSTNER

50 000,-

35. C.W. HARRIDSLEFF

6. NICHOLAS CAMMILLIERI

60 000,-

36. C.W. HARRIDSLEFF

7. UKJENT KUNSTNER

35 000,-

37. C.W. HARRIDSLEFF

8. UKJENT KUNSTNER

40 000,-

38. DIDR. A. TEUPKEN JR.

9. UKJENT MALER, FRA LYNGØR

120 000,-

39. DIDR. A. TEUPKEN JR.

10. UKJENT MALER, FRA LYNGØR

80 000,-

40. T. GABRIELSEN

11. UKJENT MALER OMKRING 1817

40 000,-

41. FREDRIK SØRVIG

12. JOHAN RATH

45 000,-

42. HALVOR MIKKELSEN

40 000,

40 000,

40 000,

40 000,

25 000,-

40 000,100 000,

35 000,-

100 000,-

43. MATHIAS ANTHON DALAGER

120 000,-

14. PETER FRIEDRICH SUHM WILLE

70 000,-

44. MATHIAS ANTHON DALAGER

150 000,-

15. J. F. SCHLOSSMAND

30 000,-

45. MATHIAS ANTHON DALAGER

150 000,-

16. UKJENT MALER – LARS O. CHRISTENSENSEN

60 000,-

46. MATHIAS ANTHON DALAGER

120 000,-

17. UKJENT MALER

75 000,-

47. MATHIAS ANTHON DALAGER

120 000,-

18. A. HALVORSEN

45 000,-

48. MATHIAS ANTHON DALAGER

120 000,-

19. A. HALVORSEN

45 000,-

49. MATHIAS ANTHON DALAGER

125 000,-

20. A. HALVORSEN

45 000,-

50. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER

21. A. HALVORSEN

45 000,-

51. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER

22. A. HALVORSEN – KOPI ETTER

10 000,-

52. FREDERIK PETERSEN

23. ANDREAS APPEL

80 000,-

53. CARL GUSTAF STRÖM

24. J. VAN DER DIDRICH (?)

60 000,-

54. UKJENT KUNSTNER ETTER C.A. LORENTZEN

30 000,-

25. HANS PETER DAHM

70 000,-

55. ASMUS U. HEE

30 000,-

26. HANS PETER DAHM

80 000,-

56. HANS PETER DAHM

150 000,-

27. HANS PETER DAHM

175 000,-

57. J. P. NYEGAARD

150 000,-

28. HANS PETER DAHM

70 000,-

29. HANS PETER DAHM

70 000,-

30. DIRK ANTON TEUPKEN

60 000,-

13. JOHAN FRIEDRICH LEONHARD DREIER

PR ISL IS T E

90 000,220 000,40 000,150 000,-

Til alle priser tilkommer lovpålagt 5% Kunstavgift (tidligere BKH)


GBA Et livslangt arbeid for den norske kulturarven 2017  
GBA Et livslangt arbeid for den norske kulturarven 2017  
Advertisement