Page 1


BIBLIOGRAFÍA: GARCÍA CANCELA, XERMÁN e DÍAZ ABRAIRA, CARLOS LUÍS (1991): Manual de linguaxe administrativa (Santiago de Compostela: EGAP, Xunta de Galiza)

Os Latinismos  
Os Latinismos  

latinismos do ámbito administrativo