Page 1

BARÓMETRO INMIGRACIÓN GALICIA 2010


BARÓMETRO INMIGRACIÓN GALICIA 2010

O presente traballo reflexa a visión que ten a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia en xeral ante a inmigración. Para a súa elaboración tívose en conta a opinión dos cidadáns españois residentes no territorio da Comunidade así como a de cidadáns estranxeiros que tamén conviven nela. Polo que se trata de datos sobre auto e mutua percepción. Trátase do primeiro barómetro impulsado dende a actual administración polo que será interesante nos futuros estudos que, preferentemente con frecuencia anual, se poidan realizar nunha materia tan dinámica. O obxectivo fundamental da realización deste Barómetro persigue, fundamentalmente, o aumento de coñecemento sobre o fenómeno inmigratorio, aportando información do tema á sociedade galega no seu conxunto, pero buscando ser tamén, un elemento de referencia para institucións públicas e privadas á hora de planificar as súa políticas de acción. Traballouse en base a un cuestionario estruturado, que se inclue como anexo deste informe, e administrouse a través de entrevistas personais, máis dun 70% en total das realizadas, e cerca dun 30% de consultas telefónicas. A realización en anos sucesivos de estudos destas características non só permitirá realizar a comparativa correspondente, coas observacións que xurdan das opinións, senón que tamén permitirá incorporar ou profundizar a consulta sobre estas ou outras cuestións vinculadas ó fenómeno migratorio.


FICHA TÉCNICA ÁMBITO: Comunidade Autónoma de Galicia UNIVERSO: Cidadáns españois e estranxeiros maiores de 18 anos, residentes na Comunidade Autónoma de Galicia TAMAÑO DA MOSTRA: Deseñadas: 1400 (400 telefónicas e 1000 directas) Realizadas: 1409 (400 telefónicas e 1009 directas) 4

Entrevistas a españois: 802

Entrevistas a estranxeiros: 607

CUOTAS: Españois: Por sexo e idade Estranxeiros: Por sexo, idade e país de orixe PROCEDEMENTOS E RECOLLIDA DA INFORMACIÓN: Españois: Entrevistas persoais a pé de rúa (202) Entrevistas persoais concertadas (200) Entrevistas telefónicas (400) Estranxeiros: Entrevistas persoais a pé de rúa (207)

Entevistas personais en institucións públicas (200) Entrevistas personais en entidades privadas (200)

DATA DE TRABALLO DE CAMPO: Do 1 ó 21 de novembro de 2010

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


SOBRE O TOTAL DOS ENQUISADOS:

SOBRE O TOTAL DOS ENQUISADOS:

802 GALEGOS 57%

43%

717 MULLERES

607 ESTRANXEIROS

51%

49%

692 HOMES 5

SOBRE O TOTAL DOS ENQUISADOS:

21% 34%

483 DE 18 ANOS A 35 ANOS 632 DE 36 ANOS A 60 ANOS

45%

Mテ!S DE 60 ANOS Opiniテウn dos Estranxeiros Opiniテウn dos Galegos


SOBRE O TOTAL DOS GALEGOS:

SOBRE O TOTAL DOS ESTRANXEIROS:

419 MULLERES 52%

48%

383 HOMES

52%

48%

315 HOMES 292 MULLERES

6

SOBRE O TOTAL DOS ESTRANXEIROS: 1%

238 IBEROAMERICANOS 28%

39%

193 AFRICANOS 171 EUROPEOS

32%

5 OUTROS

Opini贸n dos Estranxeiros Opini贸n dos Galegos


1 A relación cos novos galegos Diría vostede que a súa relación con españois mellorou ou empeorou ultimamente? Diría vostede que a súa relación con estranxeiros mellorou ou empeorou ultimamente?

MELLOR

37% 38%

IGUAL PEOR NS/NC

4% 1%

45% 7

58%

12%

5%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


2 A convivencia de tódolos días Podría decirme se ten trato habitual con españois? Podría decirme se ten trato habitual con estranxeiros?

3%

8

4% 93%

SI NON

SI

35%

NON

64%

NS/NC

NS/NC 1%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


3 Lugares de interacción De haber respondido “Si” na anterior pregunta sinale en que lugar ten tido trato máis frecuentemente: De haber respondido “Si” na anterior pregunta sinale en que lugar ten tido trato máis frecuentemente:

NO TRABALLO

32%

NO VECINDARIO NO CENTRO EDUCATIVO

23%

9%

ENTRE AS SÚAS AMISTADES ENTRE OS SEUS FAMILIARES EN SITIOS DE OCIO

12% 7%

15%

27%

55% 9

42%

57%

19% 48%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


4 A amizade como referencia No seu grupo de amigos máis cercano hai algún/úns español/is? No seu grupo de amigos máis cercano hai algún/úns estranxeiro/s?

10

25%

SI 2%

73%

NON

SI 45%

51%

NON

NS/NC

NS/NC

4%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


De haber respostado “Si” na anterior pregunta sinale onde o/os coñeceu: De haber respostado “Si” na anterior pregunta sinale onde o/os coñeceu:

NO PAÍS DE ORIXE DO ESTRANXEIRO

9%

1%

TRABALLO

40%

8% 10% 9%

FAMILIA ESPAZOS DE OCIO

33%

16%

POR OUTROS AMIGOS

INTERNET ESCOLA DOS SEUS FILLOS CENTRO DE ESTUDO OUTROS

38%

19%

PROXIMIDADE (VECIÑOS, COMERCIO)

11

26%

17% 19%

4%

17%

8%

26%

10% 11%

19%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


5 A integración como clave Ata que punto considera que os estranxeiros están integrados na sociedade española? Ata que punto considera que os estranxeiros están integrados na sociedade española?

12

MOI INTEGRADOS

7%

37%

BASTANTE INTEGRADOS POUCO INTEGRADOS NADA INTEGRADOS NS/NC

10%

39%

50% 47%

4% 3% 2% 1%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


6 Distintos colectivos, un mesmo obxectivo Dende o seu punto de vista, cal destes colectivos ten mellor facilidade para integrarse: Dende o seu punto de vista, cal destes colectivos ten mellor facilidade para integrarse:

18%

OS INMIGRANTES DE EUROPA DO ESTE

67%

OS INMIGRANTES DE IBEROAMÉRICA OS INMIGRANTES DE ÁFRICA NS/NC

13

8% 90% 13% 1% 2% 1%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


7 A vida en Galicia dos novos galegos CON RESPECTO Ó PAÍS DE ORIXE Diría que a situación actual dos inmigrantes é mellor ou peor que no seu país de orixe? Diría que a situación actual dos inmigrantes é mellor ou peor que no seu país de orixe?

14

44%

MELLOR 30% 30%

IGUAL PEOR NS/NC

57%

8%

23%

3% 5%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


NO TEMPO QUE LEVAN AQUÍ Con respecto as condicións de vida, diría vostede que nos anos que os inmigrantes levan en Galicia, melloraron ou empeoraron? Con respecto as condicións de vida, diría vostede que nos anos que os inmigrantes levan en Galicia, melloraron ou empeoraron?

15

47%

MELLOR 32% 33%

IGUAL PEOR NS/NC

55%

7%

18%

3% 5%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


8 A percepción Tendo en conta que a poboación de Galicia se aproxima ós 2.800.000 persoas que porcentaxe cre, máis ou menos, que naceu no estranxeiro? Tendo en conta que a poboación de Galicia se aproxima ós 2.800.000 persoas que porcentaxe cre, máis ou menos, que naceu no estranxeiro?

26% 27%

MENOS DO 10% 16

44%

MENOS DO 10% E MÁIS DO 20%

31% 13%

MENOS DO 20% E MÁIS DO 30%

11% 13%

MENOS DO 30% E MÁIS DO 40% MENOS DO 40% E MÁIS DO 50% MÁIS DO 50% NS/NC

20%

2% 3% 1% 2% 3% 4%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


9 Os plans de futuro Cre vostede que no futuro os emigrantes pretenden regresar ó seu país? Cre vostede que no futuro os emigrantes pretenden regresar ó seu país?

SI

50%

NON NS/NC

30% 6%

57% 17

37%

20%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


10 Políticas de inmigración: liñas xerais PARA AS PERSOAS QUE DESEXAN VIR Que política sería a máis adecuada respecto ós traballadores estranxeiros que queren vir a España? Que política sería a máis adecuada respecto ós traballadores estranxeiros que queren vir a España?

18

PERMITIRLLES A ENTRADA TEÑAN OU NON TRABALLO

24%

58% 63%

PERMITIRLLES A ENTRADA SÓ CON TRABALLO IMPEDIR A ENTRADA NS/NC

32%

3% 1% 7%

12%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


PARA AS PERSOAS QUE XA ESTÁN AQUÍ Cal cre vostede que sería a actitude máis adecuada respecto ós inmigrantes irregulares? Cal cre vostede que sería a actitude máis adecuada respecto ós inmigrantes irregulares?

26%

REGULARIZALOS SE TEÑEN AHORA TRABALLO

25% 9% 8%

DARLLE MEDIOS PARA QUE REGRESEN Ó SEU PAÍS

NS/NC

19

61%

REGULARIZALOS TEÑAN OU NON TRABALLO

EXPULSAR

52%

0% 1% 4% 14%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


11 Participación EN QUÉ MEDIDA O FAN Participa en algún grupo ou asociación que desenrole un labor específica dirixida a estranxeiros? Participa en algún grupo ou asociación que desenrole un labor específica dirixida a estranxeiros?

20

SI 37%

NON

62%

NS/NC

80%

3%

SI

17%

NON NS/NC

1%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


ONDE O FAN Participou ou acudiu nalgunha ocasión durante os últimos doce meses a algún dos seguintes grupos ou asociacións orientadas especificamente a estranxeiros? Sinale en cal de estos sitios o fai:

42%

17% 16% 11%

46%

ASOCIACIÓNS DE EMIGRANTES ONGs E ENTIDADES DE ORIXE RELIXIOSO ASOCIACIÓNS POLÍTICAS OU SINDICAIS

9%

ENTIDADES DE CARÁCTER OFICIAL

54%

20%

ASOCIACIÓNS E CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACIÓNS EDUCATIVAS E/OU CULTURAIS

7%

1%

21

15% 32%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


12 Como se ven entre si galegos e estranxeiros En relación coa xente do seu país, como ve vostede ós galegos? Como ve vostede ós estanxeiros en relación cos galegos?

menos

10%

45% 22

TRABALLADORES 7%

40% 20%

22%

17%

26%

HONRADOS

19%

13% 15%

8%

MACHISTAS

16% 13%

56%

26% 26%

SOLIDARIOS PATRIOTAS

32%

17%

AMABLES 4%

59%

32%

RESPONSABLES

16%

41% 24%

máis

41% 53% 55%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


13 O trato ós inmigrantes Respecto ó trato dos galegos cara ós inmigrantes, en xeral como diría vostede que os tratan? Respecto ó trato dos galegos cara ós inmigrantes, en xeral como diría vostede que os tratan?

49%

AMABILIDADE 10%

ANTIPATÍA CONFIANZA

15% 17%

24%

DESCONFIANZA

35% 13%

INTERÉS

25%

DE MANERA DIFERENTE

23

37%

27%

TOLERANCIA

IGUAL QUE SI FOSEN ESPAÑOIS

39%

32%

INDIFERENCIA

INTOLERANCIA

55%

51% 5%

9% 17% 19% 33%

41%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


14 Algunhas opinións Sinale con cal ou cales destas afirmacións coincide: Sinale con cal ou cales destas afirmacións coincide:

A INMIGRACIÓN É POSITIVA PARA A ECONOMÍA DE ESPAÑA

64%

24

19% 20%

AS MULLERES INMIGRANTES PADECEN MÁIS VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE AS MULLERES DE AQUÍ

3%

OS INMIGRANTES COLAPSAN OS SERVIZOS SANITARIOS

8%

3% 4%

A PRESENCIA DE NENOS INMIGRANTES RETRASA O NORMAL FUNCIONAMENTO DAS AULAS NS/NC

79%

0%

4%

Opinión dos Estranxeiros Opinión dos Galegos


15 Un resumo en titulares

Case a totalidade de estranxeiros consultados ten trato habitual con españois. O 45% deles dicen que a súa relación mellorou nos últimos tempos. O 59% dos españois que dice ter trato habitual con inmigrantes relaciónase no seu centro de traballo. Un 73% dos inmigrantes ten no seu círculo de amigos máis cercano a un español. En tanto, máis da mitade dos españois (un 51%) ten a un estranxeiro entre os seus amigos máis próximos. 57% dos españois consideran que os inmigrantes están bastante ou moi integrados. Entre os inmigrantes o 47% vese bastante ou moi integrado, en tanto outro 47% cre que o está pouco. O colectivo de inmigrantes iberoamericanos é o que conta con maiores facilidades para a integración. Así o cre o 90% dos españois e o 67% dos inmigrantes. Ambos grupos sitúan, despois, aos inmigrantes proveniente de Europa do Este e en terceiro lugar aos africanos. Para o 57% dos españois e o 44% dos estranxeiros, as condicións de vida dos inmigrantes son mellores en Galicia que no seu país de orixe. Un 30% de españois e inmigrantes as considera iguais. Un 23% de inmgrantes cre que son peores. O 47% dos inmigrantes afirma que nos últimos anos as súas condicións de vida en Galicia melloraron.

25


Existe unha sobreavaliación da presenza de inmigrantes xa que, 69% dos españois e 71% dos propios estranxeiros cre que en Galicia reside máis dun 10% de inmigrantes, cando a realidade indica que non chegan ao 5%. O 37% dos inmigrantes cre que os plans de futuro do colectivo que integran pasa por establecerse definitivamente en Galicia. A metade 50% dos españois consultados cre que os inmigrantes planifican retornar ó seu país

26

63% dos españois e o 58% dos estranxeiros vinculan o permiso de entrada de novos inmigrantes a que teñan asegurado un posto de traballo. En materia de regularización dos inmigrantes xa residentes, 61% dos estranxeiros consultados opina que a regularización procede teñan ou non traballo. 52% dos españois condicionan a regularización a que o inmigrante esté traballando ahora. O 17% de españois e un 62% de estranxeiros están vinculados ou traballan en institucións que desenrolan unha labor especifíca con inmigrantes As ONGs e as entidades de orixe relixioso concentran o labor do 42% dos españois e do 54% de estranxeiros que están vinculados a institucións que desenrolan unha labor específica con inmigrantes. O 59% dos estranxeiros considera os españois máis traballadores ca eles mesmos. O 41% dos españois di que os estranxeiros son máis solidarios.


Con relación ó trato aos inmigrantes o 59% dos españois afirma facelo con amabilidade, o 49% dos estranxeiros o perciben dese xeito. Frente ó 51% dos españois que afirma ser tolerante cos inmigrantes, só o 25% dos inmigrantes percíbeo así. 35% dos españois sinte desconfianza frente ós inmigrantes. O 39% dos estranxeiros afirma ser tratado con desconfianza. 27

A ampla maioría dos españois (64%) e estranxeiros (79%) ven positiva a inmigración para a economía española. O 19% dos estranxeiros e o 20% dos españois afirma que as mulleres emigrantes padecen máis violencia doméstica que as españolas. Máis da metade dos españois -o 55%- vía ós estranxeiros máis machistas que a eles mesmos. Os nenos estranxeiros non retrasan o normal funcionamento das aulas, así o ven a case totalidade de españois e dos inmigrantes.


Barómetro da Inmigración 2010  

O Barómetro da Inmigración reflicte a visión que ten a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia ante a inmigración. Para a súa elaboració...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you