Page 1

ENERGIJA ELEGANCIJA

EMOCIJE EKSPLOZIJA BOJA

LJETO

1 Haljina

tirkizna fuksija

siva

bijela zelena

3 Bolero

99.-

bijela

ljubiËasta

crna

2 ©al ”Lola”

69.-

lila

bijela

TISKANICA

1 Haljina, kn 149,-

HRB2_00010164.indd 4

Model od podatne tkanine. Naramenice se veæu oko vrata. Print. Duæina: pribl. 96 cm. 95% viskoza, 5% elastan vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 zelena 922 064 42 fuksija 966 609 42 bijela 966 529 42 siva 966 574 42 tirkizna 966 004 42

crna

2 ©al ”Lola”, kn 69,-

Nezaobilazan! Od materijala protkanog lagano sjajnim nitima. Dimenzije: pribl. 180x50 cm (bez resa). Od 90% viskoze i 10% metaliziranih niti. bijela 972 175 42 lila 972 873 42 crna 945 515 42

Poπiljatelj: M.G. KATALO©KA PRODAJA, SEL»ICA 16,. 10434 STRMEC SAMOBORSKI

Poπtarina plaÊena u poπtanskom uredu 10000 Zagreb

149.-

3 Bolero, kn 99,-

Duæina: pribl. 44 cm. Od 96% viskoze i 4% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 bijela 966 059 42 ljubiËasta 967 034 42 crna 966 054 42

www.bonprix.com.hr Tel: 01/333 0444

5/12/10 12:56:06 PM


Ljeto 2010. Bluza

139.vidi str. 8

Ogrlica + narukvica

159.-

HR.B2b-110

Vidi str. 8

HRB2_00010164.indd 1

Tel: 01/333 0444

www.bonprix.com.hr

5/12/10 12:56:47 PM


IZAZOVNA

VESELA

VEDRA SIMPATI»NA

ISKRENA

Poπtovani kupci, s novim Bon Prix katalogom kroËite kroz najljepπe godiπnje doba. Ljeto moæe poËeti! Otkrijte vrhunsku ponudu odjeÊe i potpuno opremljeni uæivajte u prekrasnom vremenu! Ponuda je odliËna, a prednosti brojne: - sve veliËine - 1 cijena - najbolji izbor veliËina - izvrsna kvaliteta - povoljne cijene. Odaberite odjeÊu za sebe i obitelj te iskoristite dodatnu pogodnost koju smo vam ovog puta pripremili - zatraæite dostavu na neki od vama najbliæih kioska TISKA i preuzmite poπiljku bez naplate troπkova otpreme i pakiranja (viπe informacija na str. 162). Ne oklijevajte, odmah iskoristite sve pogodnosti koje pruæamo. Æelimo vam puno zadovoljstva pri odabiru! Vaπ Bon Prix prodajni tim P.S. Artikle iz naπe ponude moæete potraæiti i na web-adresi: www.bonprix.com.hr

crna

sv.siva melirana

1 Majica, kn 129,-

Podatna i fluidna, s okruglim vratnim izrezom. Duæina: pribl. 70 cm. Od 96% viskoze i 4% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 malina 905 077 42 bijela 905 027 42 ljubiËasta 937 018 42 treπnja 905 098 42 sv.siva melirana 903 452 42 crna 934 596 42

HRB2_00010164.indd 2

2 Ogrlica ”Goccia”, kn 69,-

treπnja

Jednostavna ali efektna. Od metala i akrila. Duæina: pribl. 45 cm + 9 cm lanËiÊ za produæivanje. fuksija 913 730 42

5/12/10 12:57:04 PM


Uvjeti poslovanja

Isporuka na TISAK paket kiosk: Paket na kiosku moæete podiÊi u periodu od 7 dana od primitka sms ili telefonske obavijesti o prispjeÊu paketa. Isporuka kurirskom sluæbom: Ukoliko ste odabrali ovu vrstu dostave, troπkovi otpreme iznose 24,90 kn - bez ikakvih dodatnih troškova. Isporuka putem pošte: Ukoliko je paket dostavljen na vaπu kuÊnu adresu, Hrvatska poπta dodatno naplaÊuje 5,00 kn. U sluËaju primitka obavijesti o prispjeÊu poπiljke, Hrvatska poπta zaraËunava leæarinu od dana primitka obavijesti u visini od 0,70 kn. Isporuka artikala veÊih dimenzija: Kod isporuke artikala Ëija jedna dimenzija prelazi 160 cm (tepisi i vodilice za zavjese), troπkovi otpreme iznose 99,- kn. Reklamacije: Kupljenu robu koju niste koristili imate pravo vratiti u roku od 15 dana od dana preuzimanja. Molimo da uz robu obavezno priloæite reklamacijski obrazac jer u protivnom zaprimljenu reklamaciju neÊemo biti u moguÊnosti obraditi. Artikle koje ste zaprimili putem poπte, a æelite ih vratiti, molimo upakirajte u originalnu ambalaæu i poπaljite kao obiËan paket na gore otisnutu adresu. Molimo da artikle koje ste zaprimili putem kurirske sluæbe ili ste ih preuzeli na kiosku Tiska, a æelite ih vratiti, vratite preko Tisak paket kioska. Artikle koji su bili isporuËeni u setu ili kompletu (a radi se o 1 kat. broju, npr. odijelo, pakiranje s viπe komada donjeg rublja i sl.) molimo vratite u kompletu i setu kao πto su bili isporuËeni. Troškove poštarine prilikom odašiljanja paketa s reklamiranim artiklima snosi M.G. Kataloπka prodaja d.o.o. Molimo da prilikom popunjavanja poπtanskog formulara pod nazivom “Prijamni list“ naznaËite pravu vrijednost artikla (80,- kn). Ovo vrijedi ukoliko pakete vraÊate putem Hrvatske poπte.

Kupci mogu postati punoljetne osobe s prebivaliπtem u Republici Hrvatskoj koji prihvaÊaju naπe uvjete poslovanja, πto potvruju narudæbom artikala iz kataloga. Maloljetne osobe, potpuno ili djelomiËno nesposobne osobe mogu naruËiti artikle samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika. Sve cijene u katalogu navedene su u kunama i u njih je uraËunat PDV. Zadræavamo pravo na tiskarske pogreπke. U sluËaju pogreπne cijene ili teksta u katalogu mjerodavna je cijena ili tekst koje Êe priopÊiti operater. Ponuda u katalogu vrijedi do datuma otisnutog na naslovnici kataloga. U sluËaju znatnih promjena teËaja (viπe od 3%) zadræavamo pravo promjene cijena. Minimalna vrijednost narudæbe iznosi 200,- kuna. Isporuku vrπimo iskljuËivo na podruËju Republike Hrvatske.

Odaberite naËin plaÊanja

A/ PlaÊanje pouzeÊem: Iznos raËuna podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa. Kod plaÊanja pouzeÊem, (gotovinom) Hrvatska poπta dodatno naplaÊuje naknadu u visini 1,83% (odn. min. 5 kn) od otkupnog iznosa. B/ PlaÊanje kreditnim karticama: AMEX ili DINERS. Prilikom naruËivanja telefonom, telefaksom ili poπtom potrebno je navesti broj kreditne kartice i datum do kada ista vrijedi. Prilikom naruËivanja putem interneta nije potrebno upisati broj kartice. Dovoljno je samo odabrati karticu i navesti broj za kontakt. Nakon πto zaprimimo vaπu narudæbu, naπi Êe vas operateri kontaktirati radi provjere broja i valjanosti. Po isteku reklamacijskog roka teretit Êemo karticu iznosom prodajne cijene zadræanih artikala uveÊane za iznos troπkova poπtarine. C/ PlaÊanje u mjeseËnim obrocima: S navedenim karticama naruËene artikle moæete platiti u 2 do 6 jednakih mjeseËnih obroka. Pri naruËivanju telefonom, telefaksom ili Internetom, odredite u koliko mjeseËnih obraka æelite platiti. Kod DINERS kreditne kartice naknada za obroËnu otplatu iznosi 1.5% po obroku.

Zamjena:

Ukoliko u zamjenu za vraÊeni artikl naruËujete isti u veÊoj ili manjoj konfekcijskoj veliËini, zamjenski Êemo artikl isporuËiti bez naplate troškova otpreme i pakiranja. Ukoliko u zamjenu za vraÊene artikle naruËujete nešto drugo, prilikom isporuke zaraËunat Êemo troškove otpreme i pakiranja u visini 15,00 kn.

Isporuka:

Povrat novca:

NaruËene artikle isporuËit Êemo preko kioska TISAK paket, kurirskom dostavom ili poπtom. Isporuka Êe uslijediti u roku od 2-4 tjedna od dana narudæbe. MoguÊe je da neki od naruËenih artikala imaju produženi rok isporuke ili su rasprodani. Ukoliko ste obavijest o isporuci pošiljke dobili putem kurirske službe, možete ih nazvati i dogovoriti naknadnu isporuku. Sve naruËene artikle nastojat Êemo isporuËiti u jednom paketu. Ukoliko to neÊe biti moguÊe zbog stanja zaliha, zadræavamo pravo isporuke u viπe poπiljki. Troπkovi otpreme i pakiranja po narudæbi iznose 24,90 kn.

17.05. - 17. 06. 2010. PROMOTIVNA AKCIJA: BESPLATNA DOSTAVA NA KIOSK TISKA!

N Normalne veliËine

Muπka odjeÊa

1

2

3

5

Opseg grudi

Opseg struka

Duæina

NaruËena veliËina

UobiËajene veliËine donjeg rublja

166-170 168-173 171-176 174-179 177-182 180-184 182-186 184-188 185-189 187-191 189-193

86-89 90-93 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129

74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109 110-114 115-119 120-124

100-103 102-104 103-106 105-108 107-109 108-110 109-112 111-114 112-115 114-116 115-117

44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

4 4 4 5 6 7 8 9 10 10 10

M

VeliËine za vitkije S

1

Velike veliËine

NaruËite artikle u periodu od 17.05. do 17. 06. 2010. i zatraæite dostavu na vama najbliæi kiosk TISKA. Mi vam pri isporuci darujemo iznos troπkova otpreme i pakiranja. Vaπa uπteda 24,90 kn.

Visina

Ako ste svoj paket platili pouzeÊem, iznos u visini prodajne cijene vraÊenih artikala doznaËit Êemo vam na tekuÊi raËun ili poπtom na kuÊnu adresu. Ukoliko æelite doznaku u korist tekuÊeg raËuna, na poleini reklamacijskog obrasca navedite njegov broj i banku kod koje je otvoren, te broj telefona i vrijeme za kontakt. Ukoliko ste artikle platili karticom, ona Êe biti tereÊena iznosom u vrijednosti zadræanih artikala i troπkova otpreme.

2

Kako se pravilno izmjeriti: sve su mjere u cm. 1

2 2a 3 4

Visina

Opseg grudi

Opseg struka

Duæina

NaruËena veliËina

177-181 180-184 182-186 184-188 187-191 190-194 193-197 166-170 169-173 172-176 175-178 177-180 179-182 181-183 182-184 183-185

87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-110 111-113 94-97 98-101 102-105 106-109 110-113 114-117 118-121 122-125 126-129

74-77 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-103 86-89 90-93 94-97 98-101 102-107 108-111 112-115 116-119 120-123

106-109 108-110 109-112 111-113 112-115 114-116 115-117 99-102 101-104 102-105 104-107 105-108 107-110 108-111 110-112 111-113

90 94 98 102 106 110 114 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 Visina l

NaruËena veliËina odgovara visini u cm.

2 Opseg grudi l

l Opseg ispod grudi 2a

4 Opseg bokova l

5

Savjet:

Æenska odjeÊa N Normalne veliËine • •

1 : 165 - 172 cm Visina Duæina nog. 5 : pribl. 106 cm

K Kratke veliËine • •

1 : manje od 165 cm Visina Duæina nog. 5 : pribl. 100 cm

L Duge veliËine • •

Donje rublje

1 : viπe od 172 cm Visina Duæina nog. 5 : pribl.112 cm

Kako odrediti veliËinu? Ukoliko je vaπa veliËina izmeu dva konfekcijska broja, preporuËujemo odabir manje veliËine. 3

4

Opseg grudi

NaruËena veliËina

Opseg struka

Opseg bokova

80-82

34

63-65

88-91

83-86

36

66-68

92-94

87-90

38

69-72

95-98

91-94

40

73-76

99-102

95-98

42

77-80

103-106

99-102

44

81-85

107-110

103-106 107-111 112-117

46

86-90

111-114

48

91-96

115-119

118-123

52

124-129

54

97-102 120-124 103-108 125-129 109-114 130-135

130-135

56

115-121

2

50

136-141

A Izmjerite opseg ispod grudi.

2 oËitajte veliËinu koπarica C Izmjerite opseg grudi i

u odgovarajuÊoj koloni.

A Opseg ispod grudi

63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107

NaruË. koπ. AA (vrlo vel. mala)

65 70 75 80 85 90 95 100 105

01/333 0444

01/333 0400

www.bonprix.com.hr 24 sata dnevno

e-mail: prodaja@bonprix.com.hr

Opseg grudi

2

Internet

HRB2_00010164.indd 3

C

B

2a

Narudæbe faksom 24 sata dnevno, tijekom 7 dana u tjednu

2a

B OËitajte veliËinu.

Narudæbe telefonom ponedjeljak - petak 8:00 do 18:00 sati, subota 8:00 do 13:00 sati

Opseg vrata mjerite leæerno dræeÊi centimetar. Primjer: izmjerili ste 39,5 cm = naruËite veliËinu tzv. dvobroja: 39/40

3 Opseg struka l

5 Duæina l

5

3

Muπke koπulje

OdjeÊa za bebe i djecu

75-77 80-82 85-87 90-92 -

koπ. A (mala)

koπ. B (srednja)

koπ. C (puna)

koπ. D (velika)

77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119

79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121

81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123

83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125

koπ. E (DD) (vrlo velika)

85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127

Narudæbe poπtom M.G. Kataloπka prodaja d.o.o. SelËica 16 10434 Strmec Samoborski

5/12/10 12:57:11 PM


2

1 Haljina

1 Haljina, kn 179,-

crna

2 Top

1 79.-

Nabrana vezicom ispod grudi. Vrlo lijepi cvjetni print sprijeda, straga i na rukavima. Duæina: pribl. 92 cm. Od 92% viskoze i 8% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 crna 977 424 42 bijela / fuksija 976 652 42 bijela / ljubiËasta 968 946 42 bijela / naranËasta 968 912 42

155.-

bijela / fuksija

2 Top, kn 155,Gornji dio obraen Ëipkom. Duæina: pribl. 68 cm. Od 100% viskoznog dæerseja. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 petrolej 918 909 42 fuksija 919 127 42 crna 918 907 42 bijela 919 191 42

bijela

3 Haljina, kn 189,Haljina tunika stila. S prelijepim uzorkom i vezicom ispod grudi. Duæina: pribl. 94 cm. Od 100% poliestera; podstava: 100% poliester. vel. 34, 36,38, 40,42, 44 koraljna 969 890 42 ljubiËasta 966 379 42 bijela 966 320 42 crna 966 310 42

petrolej

4 Majica, kn 115,Print u boji srebra. Duæina: pribl. 66 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana (dæersej). vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 siva mel. 972 747 42 malina 966 031 42 crna 966 526 42 bijela 972 764 42

fuksija

1 bijela / ljubiËasta bijela / naranËasta

4 Majica

1 15.malina

crna

3 Haljina

189.ljubiËasta

3 koraljna

4

2010BI05,01

bijela

crna

crna

bijela

siva melirana

9


1 bijela

1 Pulover

189.-

2

4

bijela

bijela

lila

crna

ljubiËasta

3 Top

3 plava

169.crna

crvena

æuta

2 Top

4 Tunika

159.-

149.-

crna

ljubiËasta

crna

petrolej

2010BI02,01

rasprodano

1 Pulover, kn 189,-

2 Top, kn 159,-

3 Top, kn 169,-

4 Tunika, kn 149,-

RupiËasti pleteni uzorak. V-izrez, poludugi rukavi. Duæina: pribl. 70 cm. Od 100% poliakrila. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 ljubiËasta 952 004 42 lila 951 831 42 crna 953 958 42 bijela 951 739 42

Vrlo lijepi model! RupiËasti uzorak. Duæina: pribl. 64 cm. Od 100% pamuka. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ljubiËasta 925 745 42 æuta 925 744 42 crna 925 971 42 bijela 925 684 42

Naramenice i dekolte ukraπeni metalnim nitnama. Podatna, nabrana tkanina, pasica na donjem rubu. Duæina: pribl. 66 cm. Od 96% viskoze i 4% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 ljubiË.(bez sl.) 919 131 42 plava 921 399 42 crvena 925 457 42 crna 925 519 42

S v-izrezom. Duæina: pribl. 70 cm. Od 50% pamuka i 50% modala. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 petrolej 918 739 42 bijela 918 955 42 crna 926 665 42 ljubiËasta 926 224 42

ljubiËasta

11


2 Majica

175.-

crvena crvena

crna

1 Haljina

239.-

πljiva

tamnolila crna

crna / beæ

ljubiËasta

4 Kombinezon

279.3 Haljina

219.-

ljubiË.

crna / lila

crna

2010BI10,01

bordo

1 Haljina, kn 239,-

2 Majica, kn 175,-

3 Haljina, kn 219,-

Vrlo elegantna i sveËana. Dekorirana Ëipkom. Odvojivi broπ. Podstavljena. Duæina: pribl. 94 cm. Od 100% poliamida. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 crna / beæ 943 345 42 crna / lila 943 334 42

RukaviÊi bolero stila. Vratni izrez dekoriran svjetlucavim πljokicama. Duæina: pribl. 68 cm. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46 ljubiËasta 925 004 42 πljiva 926 391 42 crvena 925 015 42 crna 926 313 42

Izazovna, od sjajne tkanine. Vratni izrez i donji rub dekorirani Ëipkom. Duæina: pribl. 100 cm. Od 95% poliestera i 5% elastana. »ipka: 100% poliester. vel. 36, 38, 40, 42, 44 bordo 924 231 42 ljubiËasta 974 076 42 crna 974 032 42

4 Kombinezon, kn 279,Jedinstvena i iznimno æenstvena izvedba od lagane, leprπave prozirne gornje i neprozirne donje tkanine. Odvojive naramenice. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 80,5 cm. IsporuËuje se s odgovarajuÊim πalom. Od 95% poliestera i 5% elastana. Neprozirna tkanina: 100% poliester. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 tamnolila 907 506 42 crvena 943 495 42 crna 907 318 42

13


1 Duga haljina

3 Top

6 Duga haljina

189.- 165.uzorak

219.siva melirana

bijela

fuksija

crna

ruæiËasta

crna

4 Kratke hlaËe

149.bijela

2 Haljina

5 Kratka jaknica

149.-

189.-

6 fuksija

crna bijeli denim dark blue stone

1 Duga haljina, kn 189,-

2 Haljina, kn 149,-

3 Top, kn 165,-

4 Kratke hlaËe, kn 149,-

Vezica ispod grudi. Tanke, podesive naramenice. Trapez kroj. Duæina: pribl. 136 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 fuksija 935 621 42 uzorak 934 322 42 crna 934 301 42

Vezica ispod grudi. Tanke, podesive naramenice, trapez kroj. Duæina: pribl. 98 cm. Strojno pranje. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 fuksija 936 419 42 uzorak 936 500 42 crna 936 420 42

Naramenice i dio na grudima obraen rupiËastom Ëipkom. Lagana trapez linija. Duæina: pribl. 74 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 ruæiËasta 946 218 42 crna 945 634 42 bijela 945 887 42 fuksija 911 468 42

Niski struk. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 14 cm. Mogu se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46 crna 946 772 42 bijela 947 414 42

20

crna

smea

5 Kratka jaknica, kn 189,-

6 Duga haljina, kn 219,-

S 3 gumbiÊa i dva dæepa aplicirana na prednjici. Duæina: pribl. 46 cm. Strojno pranje. Od 100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44 dark blue stone 929 059 42 bijeli denim 929 353 42

V-izrez sprijeda i straga. Trapez kroj. Duæina: pribl. 136 cm. Strojno pranje. Od 65% poliestera i 35% viskoze. vel. 36, 38, 40, 42, 44 smea 953 723 42 siva mel. 954 020 42 crna 951 722 42 fuksija 954 828 42

2010BD41,01

Haljina u 2 duæine

fuksija


100% æenstveno za sunËane dane! 1 Haljina od πifona

219.bijela

2 Haljina

219.uzorak

2 uzorak

2010BD42,00

crna

fuksija

1 Haljina od πifona, kn 219,-

2 Haljina, kn 219,-

Podstavljena, s dekorativno nabranom trakom ispod grudi. Leprπavi donji dio. Duæina: pribl. 92 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% poliestera. Podstava: 100% poliester. vel. 36, 38, 40, 42 crna 929 338 42 bijela 929 058 42 fuksija 959 611 42

Vezanje oko vrata, πiroka, drapirana traka ispod grudi, drapirana i na leima. Podstavljena. Duæina. pribl. 100 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. Podstava: 100% pamuk. vel. 36, 38, 40, 42 uzorak 929 064 42

21


1 Korzet

155.crna

2 Duga suknja

219.crna / bijela

4 Haljina

149.prije crna

1 Korzet, kn 155,-

3 Haljina, kn 249,-

Od elegantnog, crnog satena. Prednjica dekorirana lijepim broπem. Vezica straga. Duæina: pribl. 56 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% poliestera i 5% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 crna 937 985 42

Mala crna haljina koju bi svaka æena trebala posjedovati. Model decentnog, pravokutnog izreza s proπivom i plisiranim donjim dijelom trapez kroja. Duæina: pribl. 98 cm. Moæe se strojno prati. Od 90% poliestera i 10% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44 crna 937 927 42

Leprπava i vrlo elegantna. Podstava od tila. Duæina: pribl. 98 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% poliestera. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 crna/bijela 938 005 42

3 Haljina

249.crna

4 Haljina, kn 185,-

kn 149,-

Uski, vrlo izazovni model koji otkriva jedno rame i ruku. Duæina: pribl. 96 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 crna 908 068 42 2010BE62,00

2 Duga suknja, kn 219,-

24

185.-


2 4 Bluza 3 Haljina, kn 219,-

1 Blejzer

Model 2-u-1. Integrirani dvostruki remen, gumbiÊi. Duæina: pribl. 98 cm. Moæe se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 crna 940 331 42

199.-

139.cvjetni uzorak

crna

4 Bluza, kn 139,Duæina: pribl. 62 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% poliestera. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46 cvjetni uzorak 939 802 42

3 Haljina 2 Haljina

225.-

219.crna

bijela

5 Suknja

145.prije crna

189.-

5 Suknja, kn 189,kn 145,-

1 Blejzer, kn 199,Profinjeni retro model poludugih rukava i okruglog ovratnika. KopËanje s 3 gumba. Duæina: pribl. 52 cm. Moæe se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 crna 938 009 42

6 Cipele

189.-

6 Cipele, kn 189,-

2 Haljina, kn 225,-

Vrlo izazovne, s podesivim remenËiÊem oko gleænja. Plato. Potpetica visine 10,5 cm. Gornjiπte od sjajne umjetne koæe, potplat od sintetike. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41 ljubiËasta 917 293 42 crna 933 149 42

Bez rukava. Proπivi. Duæina: pribl. 104 cm. Moæe se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 bijela 938 027 42

crna 2010BE63,00

Uska, æenstvena, s remenom od tkanine. Duæina: pribl. 70 cm. Moæe se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 crna 937 974 42

ljubiËasta

25


crna

1 Tunika

tirkizna

3

159.-

3 Haljina

145.-

ljubiËasta

uzorak bijela

plava

4 crna

siva mel.

tirkizna

2 Majica 1

plava

ljubiËasta

139.-

crna bijela

plava

2 crna

tirkizna

ljubiËasta

bijela

2010BE70,00

4 Poluduge tajice 1 Tunika, kn 159,-

2 Majica, kn 139,-

3 Haljina, kn 145,-

Model inspiriran 70-ima. Vrpce boËno veæu se na leima. Duæina: pribl. 70 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/384, 40/42, 44/46, 48/50 plava 930 235 42 tirkizna 930 358 42 s uzorkom 904 526 42 ljubiËasta 930 262 42 crna 930 260 42 bijela 904 678 42

Drapirana na grudima. Duæina: pribl. 72 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 crna 978 923 42 bijela 978 931 42 plava 978 917 42 tirkizna 978 928 42 ljubiËasta 979 562 42

S dva dæepa sprijeda i kopËanjem na grudima. Duæina: pribl. 92 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44 plava 924 391 42 tirkizna 923 018 42 ljubiËasta 924 182 42 crna 923 307 42 bijela 924 176 42

4 Poluduge tajice, kn 69,Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 49 cm. Mogu se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 crna 914 151 42 bijela 914 016 42 siva mel. 964 523 42

69.bijela

29


4 Blejzer

siva mel.

279.5 Majica

1 Majica, kn 125,S proπivom ispod grudi i kratkim, leprπavim rukavima. Duæina: pribl. 72 cm. Moæe se strojno prati. Od 65% poliestera i 35% viskoze. vel. 36/38, 40/42, 44/46 lila mel. 911 882 42 siva mel. 911 892 42 blue jeans mel. 909 142 42 crna 908 938 42

crna blue jeans mel.

lila melirana

1 Majica

125.-

69.bijela

2 Majica, kn 109,-

2 Majica

109.fuksija crna

Profinjena i originalna. Poviπeni ovratnik ukraπen maπnom. Duæina: pribl. 72 cm. Moæe se strojno prati. Od 64% poliestera, 32% viskoze i 4% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 fuksija 967 786 42 crna 967 797 42 æuta 967 888 42 ljubiËasta 967 675 42

3 Majica, kn 149,æuta

©iroki rukavi, print i πtras. Duæina: pribl. 70 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 siva 977 261 42 sv.siva 911 848 42 crna 911 757 42

4 Blejzer, kn 279,-

3 Majica

Predimenzionirani model. Rukavi se obavezno nose povinuti. Duæina: pribl. 72 cm. Moæe se strojno prati. Podstavljen. Od 64% poliestera, 33% viskoze i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 crna 906 627 42

149.-

5 Majica, kn 69,-

ljubiË.

crna

2010BE75,00

sv.lila

Kratki rukavi. Print na prednjici. Duæina: pribl. 60 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 bijela 932 477 42

6 Jeans, kn 189,-

6 Jeans

Boyfriend model: πiri, udoban, kao da ste ga posudili od svog deËka! Nogavice povinute. Destroyed efekti. PliÊe krojene, nogavice ravne. Duæina unutarnje strane nogavica pribl. 81 cm. Moæe se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 blue stone used 905 223 42

189.blue stone used

siva

31


1 Dimije, kn 155,Udobne i moderne. Rastezljiva pasica, duæina unutarnje strane nogavica pribl. 57 cm. Mogu se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 crna 927 509 42 srebrnosiva 927 484 42 (bez slike) bijela 926 132 42

2 Haljina, kn 219,NaznaËeni preklop, drapirana. Duæina: pribl. 92 cm. Moæe se strojno prati. Bez remena. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 bijela (bez sl.) 926 153 42 crna 927 575 42 antracit 927 429 42

3 Poluduge tajice, kn 69,-

1 Dimije

155.srebrnosiva

3 Poluduge tajice

2 Haljina

69.-

219.-

siva melirana

crna

Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 49 cm. Mogu se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 crna 914 151 42 bijela (bez slike) 914 016 42 siva mel. 964 523 42

4 Dugi top, kn 135,Oversized model. Obli izrez, πiroke naramenice. Duæina: pribl. 82 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 bijela 927 087 42 crna (bez slike) 927 178 42 antracit 926 073 42

5 OgrtaË od dæerseja, kn 155,Podatan, lagan i moderan. Dva dæepa sprijeda. Duæina: pribl. 76 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 bijela (bez sl.) 927 338 42 crna 926 052 42 antracit 926 041 42

6 Dugi top, kn 95,Obli vratni izrez. ©iroke naramenice. Duæina: pribl. 72 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 tijela (bez sl.) 926 018 42 crna 927 225 42 antracit 926 030 42

4 Top

6 Top

135.-

5 OgrtaË od dæerseja

bijela

antracit

95.-

155.-

crna

7 Haljina na jedno rame, kn 199,S volanom na gornjem dijelu. Duæina: pribl. 92 cm. Strojno pranje. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 bijela (bez sl.) 926 084 42 crna 926 062 42 antracit 926 095 42

8 Kombinezon, kn 269,Vrlo trendi. Poviπeni ovratnik, poluduge nogavice. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 57 cm. Od podatne tkanine koja se moæe strojno prati. 95% viskoza, 5% elastan. vel. 36/38, 40/42, 44/46 crna 926 121 42

9 Duga haljina, kn 189,Podatna tkanina koja lijepo pada. Drapirana. Podesive naramenice. Duæina: pribl. 136 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 bijela 925 977 42 crna (bez sl.) 925 966 42

0 Sandale, kn 199,-

7 Haljina

Fetiπ model s platoom i potpeticom visine 9 cm. Podesivi remenËiÊ. Gornjiπte od umjetne koæe, potplat i uloæna tabanica od sintetike. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41 crna 936 547 42

199.antracit

269.crna

9 Duga haljina

189.crna

20102D47,01

32

8 Kombinezon


5 crna

6

4

antracit

antracit

8

1

2

3

7

crna

crna

antracit

crna

crna

0 Sandale

199.20102D48,01

crna

Nosi se podatna viskoza!

33


8 Majica

69.6 Majica

119.-

smea

7 Majica

smea

139.tirkiznoplava

naranËasta

crna

5 Sandale, kn 179,Vrlo aktualan model. Potpetica visine 7 cm. Gornjiπte od umjetne koæe, uloæna tabanica i potplat od sintetike. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41 smea 933 860 42 crna 933 868 42

6 Majica, kn 119,-

mandarina

Bogato nabrani ovratnik, plastron na prednjici u kojem su integrirani dæepovi. Duæina: od pribl. 72 cm do pribl. 80 cm. Strojno pranje. Od 100% pamuka. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58 mandarina 906 776 42 tirkiznoplava 906 280 42 smea 906 284 42

tirkiznoplava

7 Majica, kn 139,-

5 Sandale

179.-

smea

bijela

mandarina

crna

3 Haljina, kn 179,-

2010BE74,00

smea

S gumicom u dekolteu i u orukavlju. Duæina: pribl. 86 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% poliestera. vel. 36, 38, 40, 42 leopard 959 051 42

piton tigar zebra

959 072 42 959 039 42 960 232 42

4 Tunika, kn 135,Vrlo trendi s poviπenim ovratnikom. Rukavi se mogu povinuti i uËvrstiti trakom. Dæepovi. Duæina: pribl. 92 cm. Moæe se strojno prati. Od

100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 uzorak 962 291 42

Vezica na bokovima. Lijepi, decentni print. Duæina: pribl. 72 cm do pribl. 80 cm. Strojno pranje. Od 100% pamuka. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54, 56/58 madarina 908 313 42 tirkiznoplava 907 497 42 smea 908 577 42 bijela 908 556 42

8 Majica, kn 69,Trapez model. Duæina: pribl. 66 cm. Strojno pranje. Od 100% pamuka. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 naranËasta 949 960 42 smea 949 878 42 crna 949 267 42

35


SPICEUPYOURSTYLE

1 Majica

135.-

1 3 Prsluk

215.-

1 Majica, kn 135,S otsnutim motivom tigrove glave. Okrugli izrez. Duæina: pribl. 74 cm. Od 95% viskoze i 5% elastana. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 kaki 977 776 42 bijela 975 427 42 crna 931 812 42

2

2 2 Bermude, kn 199,Cargo model s glamuroznim detaljima poput πljokica i kamenËiÊa. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 40,5 cm. Od 100% pamuka. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 48 ruæiËasta 935 960 42 crna 935 959 42 maslinasta 914 322 42

3 Prsluk, kn 215,Safari model. Uπice za remen i remen. Dekorativni proπivi. Duæina: pribl. 66 cm. Od 100% pamuka. vel. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 crna 935 937 42 kaki 935 948 42

4 Bluza, kn 99,Pravokutni izrez, rafinirani, drapirani elementi na grudima, ramenima i orukavlju. Model trapez linije. Duæina: pribl. 68 cm. Od 100% pamuka. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 kaki 929 025 42 crna 929 207 42 bijela 929 003 42

4 Bluza

99.-

36

199.-

Kratke hlaËe, str. 44

2010B502,01

2 Bermude


5 Majica

115.-

7 Haljina

249.-

6 HlaËe

189.5 Majica, kn 115,Nabrani, obli vratni izrez ukraπen plastronom. Gumica u orukavlju i donjem rubu. Duæina: pribl. 66 cm. Od 100% pamuka. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 smea 975 271 42 krem 977 663 42 ruæiËasta 930 707 42 crna 962 958 42

6 HlaËe, kn 189,Gumica u struku, proπivi sprijeda, 2 dæepa sprijeda i straga. Gumica u rubu nogavica. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 80,5 cm. 100% pamuk. vel. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 kaki 975 452 42 kreda 975 453 42 crna 931 880 42

7 Haljina, kn 249,-

3

7 Haljina

2010B501,00

Nabori i volani. Podesive naramenice. Duæina: pribl. 146 cm. Od 100% poliestera. Podstava: 100% pamuk. vel. 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 crna / krem 936 984 42 krem / smea 935 982 42

37


3 Majica + marama

109.-

1 Majica

99.-

1 3

2

2 Bermude od jeansa

189.2010B513,01

1 Majica, kn 99,S otisnutim motivom tigra. Okrugli izrez. Duæina: pribl. 70 cm. Od 100% pamuka. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 smea 968 448 42 siva 950 169 42 bijela 936 188 42 ljubiËasta 935 770 42

2 Bermude od jeansa, kn 189,ZatvaraË, tri dæepa sprijeda (1 sa zatvaraËem), dva dæepa straga. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 28 cm. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 tamni denim 925 772 42

3 Majica + marama, kn 109,PraktiËan i moderan komplet. V-izrez. Duæina: pribl. 70 cm. Jednobojna marama s resama. Marama s leopard uzorkom je bez resa. Od 100% pamuËnog dæerseja. vel. 32/34, 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 petrolej 931 442 42 lila 931 650 42 crna 929 735 42 smea 929 789 42 bijela 929 747 42

49


1

bijela / siva melirana / crna

bijela / sv.plava / tirkizna

æuta / lila / ljubiË.

crna

2

zelena

beæ

Ravne 2 Poluduge hlaËe

165.2 dæepa aplicirana i• straga

bijela

89.tirkizna / plava / tamnoplava

68

1 Majica, kn 89,-

2 Poluduge hlaËe, kn 165,-

U tri boje. Lagano drapirana sprijeda. Duæina: pribl. 70 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 æuta / lila / ljubiËasta 933 352 42 tirkizna / plava / tamnoplava 934 388 42 bijela / sv.plava / tirkizna 933 374 42 bijela / siva mel. / crna 933 385 42

S dodatkom rastezljivih vlakana. Dva dæepa sprijeda i dva straga. Normalna dubina. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 65 cm. Mogu se strojno prati. Od 97% pamuka i 3% elastana. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 beæ 940 908 42 maslinasta 940 867 42 crna 940 903 42 bijela 940 884 42

2010BD11,01

1 Majica


5 Haljina

Toliko lijepih komada za ljeto u boji!

155.æuta / lila / ljubiËasta

3 3 Top

95.æuta / lila / ljubiËasta

bijela / siva bijela / sv.plava / tirkizna / mel. / crna plava / tirkizna tamnoplava

4 bijela + crna tirkizna + maslicrna nasta + crna

siva mel. + crna

ljubiË. + crna

5

crna

bijela

bijela

4 Tajice, 2 komada

2010BD12,01

129.-

6 Japanke

tirkizna / sv.siva bijela / melirana sv.plava / plava / tamnoplava tirkizna

95.crna

3 Top, kn 95,-

4 Tajice (2 kom.), kn 129,-

5 Haljina, kn 155,-

6 Japanke, kn 95,-

U tri boje. Drapiran sprijeda, dekorativni gumb. Duæina: pribl. 74 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 æuta / lila / ljubiËasta 935 074 42 tirkizna / plava / tamnoplava 934 027 42 bijela / sv.plava / tirkizna 935 176 42 bijela / siva melirana / crna 933 942 42

Savrπene ispod duæih majica, tunika ili kraÊih haljina i suknjica. Duæina unutarnje strane nogavica: pribl. 49 cm. Mogu se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 siva mel. + crna 903 939 42 maslinasta + crna 903 915 42 bijela + crna 903 909 42 tirkizna + crna 938 163 42 ljubiËasta + crna 912 039 42

Vrlo podatna i meka tkanina koja meko pada preko bokova. Podesive naramenice. Duæina: pribl. 94 cm. Moæe se strojno prati. Od 95% pamuka i 5% elastana. vel. 36/38, 40/42, 44/46 æuta / lila / ljubiËasta 935 336 42 sv.siva melirana 935 187 42 crna 934 061 42 tirkizna / plava / tamnoplava 935 267 42 bijela 934 072 42 bijela / sv.plava / tirkizna 935 290 42

Lagane i kao stvorene za ljeto. Elegantne πljokice na gornjiπtu. Straænja strana potplata debljine pribl. 2 cm. Gornjiπte od sintetike. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 kaki 950 789 42 crna 950 799 42 bijela 950 814 42 ljubiËasta 924 599 42

ljubiË.

bijela kaki

69


3 Top

75.1 æuta tamnosmea zelena

1 Bluza

115.-

bijela

tamnosmea koraljna koraljna

æuta

zelena

2 Japanke

99.-

karo

4 Kratke hlaËe

5 malina

125.-

5 Majica s kapuljaËom

149.-

tamnosmea

6 NatikaËe

165.-

kaki

æuta

crna bijela bijela bijela

zelena

2010BD14,01

zelena

1 Bluza, kn 115,-

2 Japanke, kn 99,-

3 Top, kn 75,-

4 Kratke hlaËe, kn 125,-

5 Majica, kn 149,-

6 NatikaËe, kn 165,-

Plisirana u gornjem dijelu. KopËanje. Duæina: pribl. 63 cm. Moæe se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 tamnosmea 933 068 42 koraljna 932 065 42 æuta 932 032 42 zelena 932 087 42

100% za ljeto! Potplat od pjenaste gume. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41 malina 917 465 42

Drapiran dekolte. Vezica na bokovima. Duæina: pribl. 72 cm. Strojno pranje. Od 100% pamuka. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50 tamnosmea 933 465 42 koraljna 934 515 42 æuta 933 422 42 bijela 933 432 42 zelena 933 443 42

Dæepovi sprijeda i straga. PliÊi model. Duæina unutarnje strane nogavica. pribl. 12 cm. Mogu se strojno prati. Od 100% pamuka. vel. 36, 38, 40, 42, 44, 46 tamnosmea 932 882 42 karo 931 903 42 kaki 931 914 42 bijela 932 859 42

MladenaËki model s printom na prednjici. Dæepovi sprijeda, kapuljaËa. Duæina: pribl. 66 cm. Strojno pranje. Od 60% pamuka i 40% poliestera. vel. 36/38, 40/42, 44/46, 48/50, 52/54 malina 924 191 42 zelena 930 008 42 æuta 924 203 42 bijela 930 098 42

Drveni potplat, vrlo lagane. Potpetica visine 6 cm. Gornjiπte od umjetne koæe, potplat presvuËen gumom. vel. 36, 37, 38, 39, 40, 41 crna 949 961 42 bijela 949 826 42 zelena 979 579 42

71


LJETO SUNCE ODMOR 1 1 Majica

2 Majica bez rukava

79.-

69.-

bijela

bijela

maslinasta

maslinasta

2 crna

crvena

3 Poluduge hlaËe

4 Majica

5 Poluduge hlaËe

109.-

79.-

95.-

tamno.plava

naranËasta

tirkizna tamnoplava

bijela

bijela

tirkizna

naranËasta

1 Majica, kn 79,-

2 Majica bez rukava, kn 69,-

3 Poluduge hlaËe, kn 109,-

4 Majica, kn 79,-

Print sprijeda. Duæina: vel. 48/50 pribl. 70 cm. Od 100% pamuka. vel. 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 maslinasta 930 729 42 bijela 929 720 42

S printom boËno. Duæina: od vel. 48/50 pribl. 68 cm. Od 100% pamuka. vel. 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 maslinasta 929 912 42 crvena 931 186 42 crna 929 898 42

Sportske i leæerne. Od mikrovlakana koja se brzo suπe. Gumica u pasici, boËno urezanid æepovi. Duæina unutarnje strane nogavica: vel. 50 pribl. 52 cm. Vanjska tkanina i podstava: 100% poliester. vel. 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 siva 951 297 42 bijela 953 083 42

S otisnutim motivom. Duæina: vel. 48/50 pribl. 70 cm. Od 100% pamuka. vel. 44/46, 48/50, 52/54, 56/58, 60/62 tamnoplava 930 741 42 naranËasta 930 912 42 tirkizna 929 774 42 bijela 929 752 42

148

2010B605,01

siva

Bon Prix - Ljeto 2010  
Bon Prix - Ljeto 2010  

Bon Prix - Ljeto 2010

Advertisement