Page 24

Dworca Głównego i pędem przeszliśmy przez nieznośną Krakowską Galerię Handlową, by wydostać się na Planty, minąć bramę Floriańską z Galerią Krakowskiego Kiczu i skryć się w hotelowej kafejce…

arable Cracow Gallery of Commerce to get out of the Planty Park, pass through the tackiness of Florian Gate in Cracow Gallery and hide in the hotel’s café...

K r z ys z tof S tanisławski : Marcinie, zacznijmy od początku, czyli od Zamościa. Wielokrotnie wspominałeś, że to miasto miało i ma dla Ciebie wyjątkowe znaczenie.

K r z y s z to f S tanis ł awski : Let’s start from the very beginning, namely from Zamość. You mentioned multiple times that this city had and still has a special significance to you.

M arcin kowalik : Tam się urodziłem, wychowywałem, tam chodziłem do liceum plastycznego. Pomimo tego, że od wielu lat mieszkam w Krakowie, to nadal, w dużym stopniu, czuję się zamościaninem. Lubię tam wracać. Bardzo mocno czuję tę wschodnią duchowość.

M a r cin kowalik : I was raised in Zamość, and I attended the arts high school there. Despite the fact that I have been living in Cracow for many years, I still feel at home in Zamość to a large extent. I like to go back there. I strongly feel this special eastern spirituality.

KS: Twój ojciec malował…

KS: Your father also painted.

MK: Jest malarzem amatorem.

MK: He was an amateur painter.

KS: Oprócz ojca, wymieniasz jeszcze dwie osoby, które pomogły Ci w określeniu swoich zainteresowań artystycznych w tym okresie w Zamościu. To Jerzy Tyburski i Maciej Sęczawa.

KS: In addition to your father, you mentioned two other people that helped to define your artistic interests during that time in Zamość: Jerzy Tyburski and Maciej Sęczawa.

MK: Jerzy Tyburski jest aktualnie dyrektorem BWA w Zamościu, a w czasach, gdy chodziłem do liceum ogólnokształcącego, był moim nauczycielem plastyki. Zachęcał mnie do malowania i dzięki niemu przeniosłem się do liceum plastycznego. Później w „plastyku” zetknąłem się z Maciejem Sęczawą, który uczył tam malarstwa. To on zaraził mnie malowaniem i od tamtego czasu, od ponad 15 lat maluję bez przerwy. KS: Zdecydowałeś się na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ile razy tam zdawałeś? 24

MK: Za pierwszym razem się dostałem.

MK: Jerzy Tyburski is currently a director of BWA in Zamość, and at the time when I was attending high school he was my art teacher. He encouraged me to paint and thanks to him I transfered to an art school. Later in my school years I met Maciej Sęczawa who taught painting there. He ‘ infected’ me with painting and since then I have been painting constantly, for more than 15 years. KS: You’ve decided to study at the Academy of Fine Arts in Cracow. How many times did you apply? MK: I was admitted on my first attempt. KS: Tell us something more about it.

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement