Page 21

ZNACZENIA

M E A N I N GS

Z M A R C I N E M KOWA L I K I E M R OZ M AW I A K R Z Y S Z T O F S TA N I S Ł A W S K I

K R Z Y S Z T O F S TA N I S Ł A W S K I TA L K S TO M A RC I N KOWA L I K

Jeden z najciekawszych i dość już szeroko znanych malarzy swojego pokolenia, czyli aktualnie tzw. młodej sztuki. Z wyglądu bardzo młody, szczupły, radosny, młodzieńczy. A przecież doktor i autor wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie, asystent prof. Adama Wsiołkowskiego w krakowskiej Akademii. Był stypendystą wielu programów krajowych i zagranicznych, dość często wystawia za granicą, bierze udział w międzynarodowych i krajowych targach sztuki. Doceniany, zapraszany, notowany na wysokich pozycjach w rankingach. Można by rzec, że już jako młody artysta osiągnął sukces.

He is one of the most interesting and already widely recognizable painters of his generation, which is currently described as young art. He has an appearance of a very young, slim, cheerful and youthful man. Already a doctor and an author of the exhibition at the National Museum in Cracow, an assistant to professor Adam Wsiołkowski at the Academy of Fine Arts in Cracow. Beneficiary of numerous grants of domestic and foreign programs, quite often issued abroad, an artist who takes part in national and international art fairs. Widely appreciated, invited, scores high positions in numerous rankings. You could say that as a young artist he has already achieved success.

Znana krakowska galerzystka twierdzi, że Kowalik ma swój własny rozpoznawalny styl, który sprawia trudności w klasyfikacji jego twórczości i włączeniu go do jakiegoś nurtu (Janina Górka-Czarnecka w rozmowie z Kingą Gradowską, VII 2012). I dodaje jeszcze jedno: „W perspektywie 10 lat powinno się zobaczyć jego obrazy na światowych rynkach”. Trudno się nie zgodzić z tą opinią, choć dziś już widać, że perspektywa została wyznaczona w zbyt długim okresie. Moim zdaniem to kwestia zaledwie kilku lat. Oczywiście, zakładając dotychczasowe tempo rozwoju i jakość artystyczną nowych obrazów. O to jednak byłbym spokojny. Marcin nie poddaje się fali sukcesów, tworzy kolejne cykle według precyzyjnie nakreślonego planu, planu na lata, w którym liczy się pogłębianie własnej metody analizy przestrzeni malarskiej, tropieniu nowych znaczeń obrazów dawnych mistrzów i coraz częściej własnych, sprzed kilku lat.

A known galleriest from Cracow estimates that Kowalik has his own distinctive style. His work is difficult to classify and impossible to be assigned to any art movement (an interview with Kinga Gradowska by Janina Górka-Czarnecka, VII 2012). And one more thing: ‘Over the next 10 years we shall see his paintings in the world’s art market.’ Although it is hard to disagree with this statement, it seems obvious that this perspective is too farfetched. I think it is a matter of just a few years. Of course, given the current pace of development and the quality of newly produced artworks. However, I would not worry about that. Although Marcin rides a wave of success, he is not knocked over by it. He creates cycles precisely according to an established plan, a plan designed for years. Main aim of the plan is to deepen his method of discovering perspectives of painting, seeking for new meanings of paintings by old masters and, for a few years now, his own works.

O tym rozmawiamy w zaciszu kawiarni krakowskiego Hotelu Polskiego w pustej, oddanej nam do dyspozycji salce z czerwonymi ścianami i mosiężnymi kandelabrami, popijając kawę. Przed chwilą spotkaliśmy się na peronie

We discuss it in the privacy of a café at Polish Hotel in Cracow, sipping coffee, the room to our disposal, with red walls and brass chandeliers. We just met at the platform of the main railway station, and quickly run through the unbe-

21

Marcin Kowalik  

Katalog malarstwa Marcina Kowalika w ramach wystawy „MEANINGS” w Galerii STALOWA w Warszawie, listopad 2013 / Marcin Kowalik’s catalogue f...

Advertisement