Catálogo "Colectiva Masterclass"

Page 1

J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na

De l 12dee ne r oa l 14def e br e r o2017


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


Di s e ño, ma que t a c i ónye di c i ónEl T a l l e rAr t í s t i c o Or ga ni z aEs pa c i oCe r oGa l e r í a Año2017


J os éMa nue l Al ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nk Gami z ,I s ma e lL a ga r e s , Pa c oL a r a Ba r r a nc o, Andr é s Na r a nj o,Ánge l e s Or i a ,L ol i t a Pa z Ar r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do, Pe dr oRodr í gue z , Da v i dRobl e s , El e naSá nc he zBa l onga , I nmaSe r r a no, Da ni T or r e nt , Ant oni oZa mbr a nayMa r i l óZa mbr a na


PRESENTACI ÓN El T a l l e rAr t í s t i c oc e l e br as us3pr i me r osa ñosdev i dac onunae x pos i c i ónc ol e c t i v ae nl aquepa r t i c i pa nuna s e l e c c i óndel osa r t i s t a squeha nmos t r a dos use x pe r i e nc i a se nl a s“ ma s t e r c l a s s ”queha nv e ni dor e a l i z a ndo de s dequee ne ne r ode2014a br i e r as uspue r t a s . Ene s t a mue s t r a ndi s f r ut a r á nunas e r i edeobr a sdondepr e v a l e c el ape r s ona l i da dys e ns i bi l i da ddec a dauno dee l l os . Má sa l l áde l e s t i l oot e mac omúne s t ae x pos i c i ónpr e t e nder e uni rat r a v é sdes usobr a sl e c c i one sma gi s t r a l e se nf or madeobr a sdondepode ra c e r c a r nosal ape r s ona l i da dye l bi e nha c e rdee s t ospr of e s i ona l e s der e c onoc i dopr e s t i gi o. L os17a r t i s t a spa r t i c i pa nt e spr ov i e ne ndedi f e r e nt e sl uga r e s , e x pe r i e nc i a sydi s c i pl i na s . I l us t r a dor e s , di s e ña dor e s , f ot ógr a f os , e s c ul t or e sypi nt or e s :J os éMa nue lAl ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nkGa mi z , I s ma e l L a ga r e s , Pa c oL a r aBa r r a nc o, Andr é sNa r a nj o, Ánge l e sOr i a , L ol i t aPa zAr r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do,Pe dr oRodr í gue z ,Da v i dRobl e s ,El e naSá nc he zBa l onga ,I nmaSe r r a no,Da niT or r e nt ,Ant oni o Za mbr a nayMa r i l óZa mbr a na .


PRESENTACI ÓN El T a l l e rAr t í s t i c oc e l e br as us3pr i me r osa ñosdev i dac onunae x pos i c i ónc ol e c t i v ae nl aquepa r t i c i pa nuna s e l e c c i óndel osa r t i s t a squeha nmos t r a dos use x pe r i e nc i a se nl a s“ ma s t e r c l a s s ”queha nv e ni dor e a l i z a ndo de s dequee ne ne r ode2014a br i e r as uspue r t a s . Ene s t a mue s t r a ndi s f r ut a r á nunas e r i edeobr a sdondepr e v a l e c el ape r s ona l i da dys e ns i bi l i da ddec a dauno dee l l os . Má sa l l áde l e s t i l oot e mac omúne s t ae x pos i c i ónpr e t e nder e uni rat r a v é sdes usobr a sl e c c i one sma gi s t r a l e se nf or madeobr a sdondepode ra c e r c a r nosal ape r s ona l i da dye l bi e nha c e rdee s t ospr of e s i ona l e s der e c onoc i dopr e s t i gi o. L os17a r t i s t a spa r t i c i pa nt e spr ov i e ne ndedi f e r e nt e sl uga r e s , e x pe r i e nc i a sydi s c i pl i na s . I l us t r a dor e s , di s e ña dor e s , f ot ógr a f os , e s c ul t or e sypi nt or e s :J os éMa nue lAl ba r r á n, J os éL ui sDomí ngue zNa v a r r o, F r a nkGa mi z , I s ma e l L a ga r e s , Pa c oL a r aBa r r a nc o, Andr é sNa r a nj o, Ánge l e sOr i a , L ol i t aPa zAr r i ba s , Sus a naPé r e zBa r r e r a , Vi c t orPul i do,Pe dr oRodr í gue z ,Da v i dRobl e s ,El e naSá nc he zBa l onga ,I nmaSe r r a no,Da niT or r e nt ,Ant oni o J os éMa nue l Al ba r r á n, Es c e na r i osc ons t r ui dos . T é c ni c ami x t as e r i gr a f í as obr ema de r a100 x100c m. Za mbr a nayMa r i l óZa mbr a na .