Page 1


M A R C I N KOWA L I K I D EA H O MI N I

Wa r s z awa / wA R S AW m a r z e c - k w i e c i e Å„ 2 017 M ar c h - A p r i l 2 0 1 7


Katalog wystawy MARCINA KOWALIKA w Galerii STALOWA w Warszawie, marzec - kwiecień 2017 MARCIN KOWALIK’s exhibition catalogue issued by STALOWA Art Gallery in Warsaw, March - April 2017 Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Stalowa 26, 03-426 Warszawa www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl Właściciel / Owner: Krzysztof Fabijański Kurator / Curator: Weronika Sołtysiak Teksty / Texts: Weronika Sołtysiak Redakcja, wybór fotografii Factual preparation of the catalogue, choice of photographs: Weronika Sołtysiak

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP) oraz CINOA STALOWA Art Gallery is a member of Polish Antique Dealer’s and Art Dealer’s Association (SAiMP) and CINOA

Fotografie / Photos: Marcin Kowalik Identyfikacja wizualna / Visual identification: Politański Design, Łódź Projekt graficzny, przygotowanie do druku Graphic design, composition and prepress preparation: Konrad Kwas Wydawca / Publisher: Galeria STALOWA / STALOWA Art Gallery Okładka / On the cover: Oskar Podolski Copyrights: © 2017 Galeria STALOWA & autorzy STALOWA Art Gallery & authors Tłumaczenie na język angielski / English translation: Joanna Warchol Druk i oprawa / Printed and bound by: Paper & Tinta, Nadma ISBN 978-83-64383-19-9

Patronat medialny / Media patronage:


IDEA HOMINI nie jest kontynuacją poprzednich projektów

The IDEA HOMINI is not a continuation of the previous Marcin

sztuki i nie jest intelektualną grą pomiędzy malarzem, a widzem.

work of art, nor it is an intellectual game between the painter

Marcina Kowalika. Nie opowiada o procesie tworzenia dzieła

To nowy pomysł – idea – na malowanie człowieka.

Krakowski twórca dał się poznać jako artysta zainteresowany warstwą tematyczną obrazów przejawiających się w cyklach takich jak: „Przestrzeń podróży”, „Pejzaż w pudełku”, „Nieznane

królestwo”, „Back to Basics”, „Faza lustra” czy „Zbliżenie”. Styl

and the viewer. It’s a new idea to paint a human.

Kraków-based artist became known for being interested in the subject-related layer of the paintings, which was demonstrated

in the series of paintings, such as “Travel Space,” “Boxed Land-

scape,” “The Unknown Kingdom,” “Back to Basics,” “Mirror

malarski Kowalika charakteryzuje geometryczna konstrukcja,

Phase,” and “Close-Up.” The characteristic feature of Kowalik’s

W jego twórczości odnajdziemy pejzaż, minimalistyczne formy,

to the subject and a saturated colour. His works include landscapes,

ną jest tło, stanowiące wyciszenie, uspokojenie prac. Jeśli już

one thing in common, it is the background that is toning down

nieco surrealistyczne podejście do tematu oraz nasycony kolor.

a także architektoniczne odniesienia, których cechą wspól-

style is a geometrical construction, slightly surrealistic approach

minimalistic forms as well as architectonic references; they all have

w obrazach Kowalika pojawiał się człowiek, był on elementem

and calming the works. If man appeared in Kowalik’s paintings

i charakterystycznych rysów.

without face and characteristic features.

pozbawionym duchowości, często uprzedmiotowiony, bez twarzy

W 2016 roku Marcin Kowalik podjął nowe wyzwanie malar-

at all, he was an element devoid of spirituality, often objectified,

In 2016, Marcin Kowalik undertook a new painting challenge.

skie. W ten sposób zrodziła się idea opowiadania o człowieku,

This is how the idea of telling a story about a man came to life,

Zainspirowany twórczością Pabla Picassa wykreował blisko

Pablo Picasso, he created nearly thirty images of people repre-

czego efektem było namalowanie kilkudziesięciu portretów.

trzydzieści podobizn ludzi reprezentujących różne zawody. Był piosenkarz, model, kardiolog, poeta, astronom. W tych pracach ewidentnym zapożyczeniem od mistrza był sposób budowania

as an effect, he painted several tens of portrayals. Inspired by senting various professions. They included a singer, a model, a cardiologist, a poet, an astronomer. In those works, he borrowed

from the master the way of constructing human silhouette, which

sylwetki ludzkiej przy użyciu witrażowego konturu. Projekt

involved stained-glass-like contour. The project has become a

zmaganie się z tą tematyką.

to wrestle with the subject.

Marcina Kowalika interesuje to, czym zajmuje się człowiek.

Marcin Kowalik seems to be interested in things people do. First,

casso, który pozwolił Marcinowi stworzyć kolejne hipotezy

enabled him to create other hypotheses on how to paint human

odnalazł rozwiązanie tego problemu; to nie jest rozpaczliwe

problem; he’s not desperately searching for artistic inspiration

ten to swoiste otwarcie się autora na malowanie człowieka,

Najpierw było szukanie formy malarskiej, dalej projekt Pijak malować postać ludzką. W najnowszych pracach twórca

peculiar way for the author to open himself to painting people,

he sought the painting form, followed by Picasso project that figure. In his latest works, the artist has found a solution for the

poszukiwanie artystycznej weny, ale konsekwentne przyglądanie

anymore, but he consequently watches people and analyses what

wieka, zastanawia się nad tym co myśli, jaki jest jego stosunek

he may think, what is his approach to the work he does. With

się ludziom, analiza tego czym się zajmują. Autor „skanuje” czło-

do wykonywanej pracy. Przy użyciu minimalistycznych środków

4

Kowalik’s projects. It is not to report on the process of creating a

malarskich stwarza człowieka. Nie musi malować sylwetki

they do. The author is “scanning” the human, contemplating what minimalistic painting expression means, he creates a man. He

doesn’t have to paint human silhouette in order for us to discover


5


ludzkiej, abyśmy w obrazach odnaleźli drwala, magika czy

a lumberjack, magician or flight controller. Kowalik is satisfied

drogi interpretacji do tego, abyśmy dostrzegali różne profesje.

for us to perceive various professions.

kontrolera lotów. Kowalikowi wystarczy symbol, zarysowanie

IDEA HOMNI to dla twórcy wielowarstwowe odkrywanie

For the artist, the IDEA HOMINI is like multi-layered un-

artysty/człowieka tworzącego dzieło sztuki, jest to pole oso-

painting. For the artist/person creating the work of art, it is a

człowieka. Pierwsza, namacalna granica to lico obrazu. Dla bistego zagłębienia się w siebie samego i wejście w nieznane

dotąd struktury własnego malarstwa. Kreowanie człowieka

covering of a man. The first, tangible border is the face of the

space for personal immersion into oneself and an opportunity to

enter the yet unknown structures of one’s own painting. Creating

przez Marcina Kowalika najpierw odbywa się w jego wyobraźni

a man, Marcin Kowalik starts with his imagination – his ideal

rezygnuje z pracowni malarskiej wydzielonej przez cztery ściany.

to give up the painting studio limited by four walls. Just as he

zamykać swojej twórczości w kubaturze. Dla niego pracownią

in a cube anymore. His studio is now his imagination. Hence, he

– idealnej pracowni. Kowalik od pewnego czasu świadomie

Tak jak kiedyś porzucił malowanie z natury, tak teraz nie chce jest jego wyobraźnia. Dzięki temu ma wpływ na elementy jakie

tworzą jego wirtualną przestrzeń, a także rzeczy oraz ludzi, których tam dopuszcza. Obserwując codzienne czynności ludzi, zbiera je, analizuje i przelewa na płótno.

Istotną rolę w imaginacyjnej pracowni twórcy, odgrywa również

historia i czerpanie doświadczenia ze swoich dawnych obrazów.

Niektóre z najnowszych prac, pod świeżą warstwą malarską,

studio. Some time ago, Kowalik has made a fully aware decision

once gave up painting in nature, he doesn’t want to enclose his art controls the elements that form his virtual space as well as things

and people he lets in. Observing people’s everyday activities, he collects them, analyses and then transfers them on the canvass.

An important element of the imaginative studio of the artist is also the history and the experience connected with his previous

paintings. In some of his latest works, the fresh layer of paint is

covering the works that were painted a few years ago. This is how

kryją przedstawienia namalowane kilka lat temu. W taki sposób

Marcin has reprocessed e.g. “Rent Penny.” This aims at “ learning”

to zabieg, który ma na celu „uczenie się” swojego malarstwa

the artist is pushing further in order to become the audience of

i staje się widzem własnych prac. Wielowarstwowość IDEI

applies also to the fact that the artist is evaluating the paintings

powstałe obrazy. Przygląda się im, próbuje wyjść z roli twórcy

creator and become also the viewer. As a result, his latest works

Marcin Kowalik przetworzył np. obraz „Grosz czynszowy”. Jest i nieustający rozwój. Autor malując człowieka idzie o krok dalej

HOMINI polega również na tym, że twórca sam poddaje ocenie

one’s own painting and continuous development. Painting a man, his own works. Multilayer character of the IDEA HOMINI he created. He observes them, tries to go beyond being only the

i być widzem. Dzięki temu najnowsze obrazy przepełnia lekkość

are full of flimsiness and smart humour that derives from this

malowanie człowieka. Trzecim i najważniejszym elementem

element of those paintings is our presence. The artist is inviting

i inteligentny humor, który jest efektem dobrego pomysłu na

w tych obrazach jest nasza obecność. Artysta zaprasza widzów do swojej wymyślonej pracowni i chce, abyśmy weszli do niej za pośrednictwem obrazów, zadomowili się i poznali zupełnie

nową jakość jego malarstwa, a także spojrzeli na ludzi oraz samych siebie z trochę innej, malarskiej perspektywy.

6

with a symbol, with outlining a way of interpretation in order

good idea on painting a man. The third and the most important the viewers to his imaginated studio and wants us to come inside through his paintings, feel at home and familiarise with a complete new quality of his paintings, and finally take a look at people

and us from a different, painting-like perspective.


Kasjer Cashier

2017 60 x 60 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

7


Spacer po gรณrach Walk in the mountains

2017 40 x 50 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

8


Czy człowiek w twórczości Marcina Kowalika odegra znaczącą

Will a man become an important part of Marcin Kowalik’s work?

jako ponadczasową analizę ludzkiego życia? Zdecydowanie

human life? Only the author knows the answer to those questions

rolę? Czy za kilka lat będziemy definiować jego malarstwo

odpowiedź na te pytania zna tylko autor, ponieważ jako jedyny

ma dostęp do swojej wirtualnej pracowni, w której rodzą się i umierają kolejne idee malarskie.

Weronika Sołtysiak

In the future, will we define his painting as a timeless analysis of because he is the only one with an access to his virtual studio in

which new ideas come to life and die, one by one.

Weronika Sołtysiak

inżynier engineer

2016 80 x 140 cm akryl na płótnie acrylic on canvas

9


Gracz Player

2017 60 x 120 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

11


12


Drwal Lumberjack

2017 140 x 80 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

13


Astronom 2 astronomer 2

2017 60 x 60 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

14


15


16


Dekorator Designer

2017 50 x 30 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

17


Grosz czynszowy charge

2017 130 x 220 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

19


20


Spacer Walk

2017 80 x 40 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

21


Ogrodnik Gardener

2017

22

40 x 30 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


Rysownik drawer

2017 130 x 70 cm akryl na płótnie acrylic on canvas

Geodeta surveyor

2016

24

60 x 50 cm akryl na płótnie acrylic on canvas


Magik Magician

2017

26

60 x 50 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


28


Kontroler lotรณw Flight controller

2017 80 x 40 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

29


Włamywacz Burglar

2017 60 x 100 cm akryl na płótnie acrylic on canvas

30


31


32


Motorniczy w metrze 2 The driver in the subway 2

2017 100 x 70 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


Optyk Optician

2017

34

70 x 50 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


wilgoć moisture

2017 30 x 24 cm akryl na płótnie acrylic on canvas

36


Nawigator Navigator

2017 50 x 40 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

37


Św. Wawrzyniec St. Lawrence

2017

38

70 x 50 cm akryl na płótnie acrylic on canvas


żeglarz sailor

2017

40

120 x 80 cm akryl na płótnie acrylic on canvas


biolog biologist

2017

42

40 x 30 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


Kartograf Cartographer

2017 40 x 30 cm akryl na płótnie acrylic on canvas

nurek diver

2017

44

60 x 50 cm akryl na płótnie acrylic on canvas


Pierrot

2017

46

140 x 80 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas


48


Malarz murali painter of murals

2016 80 x 40 cm akryl na pล‚รณtnie acrylic on canvas

49


50


Marcin Kowalik Urodził się w 1981 r. w Zamościu i jest absolwentem tamtejszego Liceum Plastycznego. W latach 2001 - 2006 studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP w pracowni prof. Adama Wsiołkowskiego. Również pod kierunkiem tego pedagoga w 2009 zdobył stopień doktora. Obecnie jest asystentem w jego pracowni. Kowalik uprawia malarstwo oraz twórczość w zakresie instalacji, obiektu i performance. Działa jako organizator, kurator i opiekun artystyczny. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Was born in Zamość in 1981. He graduated from the Fine Arts Academy in Cracow and received his Master of Fine Arts Degree for the diploma work completed in the studio of Prof. Adam Wsiołkowski. He holds a PhD title and works as an Assistant of Prof. Adam Wsiołkowski. He works in painting and installations and makes performances. He lives and works in Cracow.

W y s taw y i ndy w i d u a ln e :

Ind i v i d u a l e x h i b i t i on :

2016 – A Tale of the Working (Wo) Man, Galeria Pieńków,

2016 - A Tale of the Working (Wo)Man, Pieńków Gallery,

2016 – Po drugiej stronie lustra, Holistic Clinic, Kraków

2016 - Through the Looking Glass, Holistic Clinic, Kraków

Knoxville, USA

2016 – Zbieżne, Messier 42, Kraków

2015 – Dalsza perspektywa, Kongres Prawa Przestrzeni Kosmicznej, Cosmo 2015, Instytut Allerhanda, Polonia Palace, Hotel, Warszawa

2015 – River Ride, BWA Rzeszów

2015 – Aktive Betrachtung, Galerie Nielaba, Berno, Szwajcaria

2015 – #GetNoticed, Galeria Grupy Lasem, Kraków

2015 – Malarstwo, Showroom Galeria Sztuki Stalowa,

Knoxville, USA

2016 - Convergent Messier 42, Kraków

2015 - Further View, The Congres of Space Law Cosmo 2015, Instytut Allerhanda, Polonia Palace Hotel, Warszawa

2015 - River Ride, BWA Rzeszów

2015 - Aktive Betrachtung, Galerie Nielaba, Bern, Switzerland 2015 - #GetNoticed, Gallery Lasem, Kraków

2015 - Painting, Showroom Gallery Stalowa, Zamość

2015 - Binder – The overspace of color, Gallery Na Lato, Kraków

Zamość

2015 - Painting, The exhibition at the Gala of Gazzetta Italia

Kraków

2014 - The Artif icial Nature, Radna 6/8, Warszawa

miesięcznika Gazzetta Italia, Pałac Zamoyskich,

2014 - Art Decoder, off ice building UBS Bank, Kraków

2015 – Spoiwo – nadprzestrzeń koloru, Galeria Na Lato, 2015 – Malarstwo, wystawa na gali wręczenia nagród Warszawa

2014 – Sztuczna natura, Radna 6/8, Warszawa

Awards, Pałac Zamoyskich, Warszaw

2014 - The Painting, Mont des Arts Gallery, Brussels 2014 - The My East, Permanent Representative of the Republic of Poland in EU, Brussels

2014 – Malarstwo, Mont des Arts Gallery, Bruksela

2013 - Mirror Phase, BWA Gallery, Zamość

2014 – Mój Wschód, Stałe Przedstawicielstwo Polski

2013 - Mirror Phase, Gallery Pienkow, Pieńków

2014 – Art Decoder, budynek biurowy UBS, Kraków przy Unii Europejskiej, Bruksela

2013 - Mirror Phase, Sol Art Gallery, Dublin

2010 - A Colourful Box on Snow, Painting, PKOL, Warszawa

51


2013 – Faza lustra, BWA Galeria Zamojska, Zamość

2009 - Unknown Kingdom, Painting, National Museum,

2013 – Faza lustra, Galeria Pieńków, Pieńków

2008 - Landsacape in a Box, Painting, Gallery Artemis,

2013 – Mirror Phase, Sol Art Gallery, Dublin

2010 – Kolorowe pudełko na śniegu, malarstwo, PKOL,

Kraków

Warszawa

2008 - Space of a Painting, , performance, instalacja, Atteliers

Narodowe, Kraków

2007 - Space of Travel, Scarbata Galerie, Lipsk

Kraków

2004 - Painting, ING Bank Slaski, Kraków

2009 – Nieznane królestwo, malarstwo, Muzeum 2008 – Pejzaż w pudełku, malarstwo, Galeria Artemis, 2008 – Space of a Painting, malarstwo, performance, instalacja, Atteliers Höherweg, Düsseldorf

Höherweg,Düsseldorf

2005 - Dreaming, Kancelei Rottermund, Hamburg

2007 – Space of Travel, malarstwo, Scarbata Galerie, Lipsk

Co l l e c t i ve e x h i b i t i on :

2004 – Malarstwo, ING Bank Śląski, Kraków

2016 - Through the Looking Glass, Holistic Clinic, Kraków

2005 – Dreaming, Kancelaria Rottermund, Hamburg

W y s taw y z b i o r ow e : 2016 – Po drugiej stronie lustra, Holistic Clinic, Kraków

2016 - 66/33 – Adam Wsiołkowski / Marcin Kowalik, Galeria Dystans, Kraków

2016 - W like Wieliczka, Marcin Kowalik / Kat Lam (USA), mural on a building furniture showroom 4 Style,

Wieliczka

2016 – 66/33 – Adam Wsiołkowski / Marcin Kowalik,

2015 - From One Place to Another – Long Weekend,

2016 – W jak Wieliczka, Marcin Kowalik / Kat Lam

2015 - 66/33 – Adam Wsiołkowski / Marcin Kowalik,

Galeria Dystans, Kraków

(USA), mural na budynku salonu meblowego

Messier 42, Kraków

Galeria Stalowa, Warszawa

4 Style, Wieliczka

2015 - PICTUREpaint, street action painting, Zmość,

Messier 42, Kraków

2015 - From the studio prof. Adam W, Regional Public Library,

Galeria Stalowa, Warszawa

2014 - POLIRE, POLish/IRish Exhibition Marcin Kowalik

Warszawa, Dublin

2013 - MEANINGS, Marcin Kowalik, Tommy Barr,

Biblioteka Publiczna w Krakowie

2013 - Affordable Art Fair Battersea, box Gallery Vernisage

2015 – From One Place to Another – Long Weekend, 2015 – 66/33 – Adam Wsiołkowski / Marcin Kowalik, 2015 – PICTUREpaint, uliczna akcja malarska, Zamość, 2015 – Z pracowni prof. Adama W., Wojewódzka 2014 – POLIRE, POLish/IRish Exhibition

Marcin Kowalik / Oliver Whelan, Oslo

Warsaw, Dublin Krakow

/ Oliver Whelan, Oslo

Oliver Whelan, Galeria Stalowa, Warsaw

2012 - Mirror Phase, Marcin Kowalik, Moray Hillary,

Agnes Nedregard, Jagiellonian University, Kraków

2013 – MEANINGS, Marcin Kowalik, Tommy Barr,

2012 - Discovery, Warsaw Artfair, box Artsupport

2013 – Affordable Art Fair Battersea, stoisko galerii Vernisage

2012 - Kompas Młodej Sztuki, PKOL Warsaw

Oliver Whelan, Galeria Stalowa, Warszawa

2012 – Faza lustra, Marcin Kowalik, Moray Hillary,

Agnes Nedregard, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2012 – Odkrycie, Warszawskie Targi Sztuki, stoisko Artsupport

52

Kraków

2012 – Scope Miami, stoisko Faktoria Artystyczna 2012 – Kompas Młodej Sztuki, PKOL, Warszawa

2012 - Scope Miami box Faktoria Artystyczna

2011 - Kinderspiele, Zbiornik Kultury, Kraków 2011 - Wuthering Heights, Ola Narr, Oslo

2011 - Berlin Preview, box Gallery Program from Warsaw 2010 - The Whole Place is Dark 3, Cellar Gallery Kraków (organizer)

2010 - The Merger – by following this 1 Easy Rule, Chicago


2011 – Kinderspiele, Zbiornik Kultury, Kraków 2011 – Wuthering Heights, Ola Narr, Oslo

2011 – Berlin Preview, stoisko Galerii Program z Warszawy 2010 – The Whole Place is Dark 3, Cellar Gallery Kraków (organizator)

2010 – The Merger – by following this 1 Easy Rule, Chicago 2010 – Kunst im Wohnzimmer, Herford

2009 – Rewizyta, Marcin Kowalik i zaproszeni artyści z Ateliers Höherweg 271, Düsseldorf, Galeria

2010 - Kunst im Wohnzimmer , Herford

2009 - Re-Visit, Marcin Kowalik and Invited Artists from

Ateliers Höherweg 271 , Düsseldorf, Gallery Program,

Warszawa (organizer)

2009 - Fotomix, Marek Gardulski + Emil Zander x Marcin Kowalik, Photograf ic Studio of Emil Zander,  Düsseldorf (organizer)

2009 - The whole place is dark and we see, Kraków, Wrocław (organizer)

Program, Warszawa (organizator)

2009 - Fragments, Kolonia (organizer)

Kowalik, Studio fotograficzne Emila Zandera,

2009 - Error%?: art., 1 500m2, Warszawa (organizer),

2009 – Fotomix, Marek Gardulski + Emil Zander x Marcin Düsseldorf (organizator)

2009 – The Whole Place is Dark and We See, Kraków, Wrocław (organizator)

2009 – Fragments, Kolonia (organizator)

2009 – Granice tożsamości, Kolonia, Kraków

2009 - The Boundaries of Identity, Kolonia, Kraków

Whiteconcepts Gallery, Absence of Art Gallery, Galeria Zero (organizer)

2009 - Christmas Palm, Berlin Freies Museum, Tacheles,

Der Ort Galerie, Belletage, Whiteconcepts Gallery, Absence of Art Gallery, Galeria Zero (organizer)

2009 – Error%?: art., 1 500m2 do wynajęcia, Warszawa

2008 - Wagnis Wirklichkeit, Realismus in der zeitgenössischen

2009 – Christmas Palm, Berlin Freies Museum, Tacheles,

2008 - !artgame! – Marcin Kowalik + Paul Schwer, Club 69,

(organizator)

Der Ort Galerie, Belletage, Whiteconcepts Gallery, Absence of Art Gallery, Galeria Zero (organizator)

2008 – Wagnis Wirklichkeit, Realismus in der

Zeitgenössischen Kunst, 16 Künstlerpositionen,

Kunst, 16 Künstlerpositionen Galerie Epikur, Wuppertal Münster 

2007 - 16 Things that Could be not Found, Artpol, Kraków 2007 - The 100th Salon of Orlean Artists (honorary guest), Orlean

Galerie Epikur, Wuppertal

2007 - Crosskick, Kunsthalle, Lingen

Club 69, Münster

2006 - The Best Diplomas 2006, The Palace of Art TPSP,

2008 – !artgame! – Marcin Kowalik + Paul Schwer, 2007 – 16 rzeczy, które mogłyby się nie znaleźć, Artpol,

2007 - ARTFAIR 21 , Gallery Epikur, Kolonia Kraków

Kraków

2006 - Self-portrait, Museum Stalowa Wola (Grand Prix)

(gość honorowy), Orlean

2007 – Setny Salon Artystów Orleanskich 2007 – Crosskick, Kunsthalle, Lingen

Kraków, Lwów

2007 – ARTFAIR 21, stoisko galerii Epikur z Wuppertalu, Kolonia

2006 – Najlepsze dyplomy 2006, Pałac Sztuki TPSP, Kraków

2006 – Autoportret, wystawa pokonkursowa (Grand Prix), Muzeum Stalowa Wola, Kraków, Lwów

53


St y p e nd i a :

S c h o l ars h i p s :

2015 – Ars Quaerendi, Nagroda Województwa

2015 - Ars Quaerendi, Award of the Malopolska Region

Małopolskiego za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury

2015 – Nagroda Miesięcznika Gazzetta Italia

2015 - Monthly Gazzetta Italia Award in the category

2011 – Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Krakowa

2011 - The Scholarship of creative President of Cracow City

2008 – Stypendium Ateliers Höherweg 271, Düsseldorf

2008 - Ateliers Höherweg 271, Düsseldorf

w kategorii kultura

2009 – Stypendium Grazzella

2008 – Stypendium Doktoranckie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie

2007 – Stypendium Crosskick Academie, Berlin

2002 – Stypendium Prezydenta Miasta Zamościa

2001 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

54

for outstanding efforts to the development

and promotion of culture of culture

2009 - Grazzell ’s scholarship

2008 - PhD scholarship of the Academy of Fine Arts in Krakow 2007 - Crosskick Academie, Berlin 2002 - The President of Zamosc

2001 - Minister of Culture and National Heritage


następna wystawa / upcoming exhibition

W al e n t y Ga b r y s iak m a l a r s two / p a i nt i ng

WernisaĹź / Opening 17 maja 2017 / May 17, 2017 godz. 19.00 / 7 p.m. Wystawa trwa / The exhibition lasts od 17 maja 2017 / from May 17, 2017 do 13 czerwca 2017 / till June 13, 2017

ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa


Konta k t / Contac t: Krzysztof Fabijański - właściciel / owner tel.: +48 600 226 697 e-mail: kf@stalowa.art.pl

G a l e r i a S TA LOWA S TA LOWA A rt G a l l ery ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa tel.: +48 22 380 3443 +48 606 864 943 e-mail: galeria@stalowa.art.pl

Katalog wystawy malarstwa MARCINA KOWALIKA - IDEA HOMINI  

Wernisaż: środa, 29 marca 2017, w godz. 19.00 – 21.00. Wystawa trwa do 29 kwietnia 2017, Galeria STALOWA, ul. Stalowa 26, Warszawa.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you