Page 1

U N I K A T O W A ko l e k c j a f oto g r a f ii

Ro m ana O p a ł ki auto r s twa C z e s ł awa c z a p l i ń s ki e g o UNIQUE collection of photographs featuring Roman Opałka taken by Czesław Czapliński EINMALIGE Fotosammlung von Roman Opałka in Ausführung von Czeslaw Czapliński Teil I

Oferta sprzedaży / Sale offer / Angebot


Roman Opałka

Katalog unikatowej kolekcji fotografii Romana Opałki Catalogue of a unique collection of photographs featuring Roman Opałka/ Katalog einer einzigartigen Fotosammlung von Roman Opałka

Wyjątkowa oferta dla kolekcjonerów: kolekcja 16 unikato-

Galeria STALOWA, Stalowa 26, 03-426 Warszawa

Fotografie dokumentują powstawanie obrazów z cyklu

www.stalowa.art.pl www.sklep.stalowa.art.pl www.aukcje.stalowa.art.pl

łudniu Francji, wizyty w Warszawie oraz pobyt malarza

wych, sygnowanych fotografii przedstawiających Romana

Opałkę, wykonanych w latach 1994 – 1996 przez znakomitego fotografika – Czesława Czaplińskiego.

„Opałka 1965 /1 – ∞” w pracowni artysty w Bazerac na pow Wenecji podczas Biennale w 1995 r.

A unique offer for collectors: a collection of 16 unique, signed

Właściciel / Owner / Eigentümer Krzysztof Fabijański

photographs featuring Roman Opałka taken between 1994 and 1996 by an excellent photographer – Czesław Czapliński.

Dyrektor artystyczny / Art Director / Künstlerische Leitung Krzysztof Stanisławski

Photographs document the process of creating series of paintings “Opałka 1965 /1 – ∞” in the artist’s workshop in Bazerac in the

south of France, his visit to Warsaw and stay in Venice during

Fotografie / Photographs / Fotografien Czesław Czapliński

the Biennale in 1995.

Identyfikacja wizualna / Corporate identity / Corporate Identity Politański Design, Łódź Projekt graficzny / Graphic design / Grafikentwurf Konrad Kwas Wydawca / Publisher / Herausgeber Galeria STALOWA Okładka / Cover / Umschlag Teka kolekcjonerska / Folder Collector / Ordner Collector

Einmaliges Angebot für Sammler: eine Sammlung von 16 einzigartigen, signierten Fotos von Roman Opałka, ausgeführt in den Jahren 1994-1996 von einem großartigen Fotografen - Czeslaw Czapliński.

Fotos dokumentieren die Erstellung von Bildern aus dem Zy-

klus „Opalka 1965/1 - ∞“ im Atelier des Künstlers in Bazerac, Südfrankreich, seine Besuche in Warschau und Aufenthalte des Malers in Venedig während der Biennale im Jahr 1995.

Galeria STALOWA jest członkiem Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich (SAiMP), CINOA oraz KaNîBal’HoPoX STALOWA Art Gallery is a member of Polish Antique Dealer’s and Art Dealer’s Association (SAiMP), CINOA and KaNîBal’HoPoX STALOWA Galerie ist ein Mitglied des Polnischen Antiquervereins und Kunsthändler, CINOA und KaNîBal’HoPoX

Patronat medialny / Media patronage / Mediensponsoring:

Polski malarz, grafik, rysownik, fotografik, autor ilustracji książkowych, plakatów, medali i in. Ur. 1931 w Abbeville-Saint-Lucien (Francja), zm. w 2011 w szpitalu pod Rzymem. Jego bratem jest wybitny grafik Henryk Opałka. W czasie II wojny światowej przebywał z rodzicami i rodzeństwem w Niemczech, po wojnie wrócił do Francji, a w 1946 rodzinę Opałków repatriowano do Polski. Studiował w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego (w latach 1949-50), a później w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (w latach 1951-57). W początkowym okresie tworzył kompozycje realistyczne, na przełomie lat 50. i 60. XX w. był twórcą malarstwa materii. Jednocześnie powstawały liczne prace w dziedzinie projektowania graficznego: plakaty, pocztówki, okładki książkowe, ilustracje, medale, a także liczne grafiki warsztatowe. Właśnie w tej dziedzinie zdobywał pierwsze krajowe i zagraniczne nagrody m.in.: Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Bradford w 1968 i Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie w 1969. Od 1965 powstaje jego najważniejszy cykl pt. „Opałka 1965/1 – ∞”, jeden z najdonioślejszych przejawów nurtu konceptualnego w malarstwie XX wieku. Tak zwane „obrazy liczone” przyniosły artyście uznanie krytyki i kolekcjonerów na całym świecie. W 1977 Opałka przeniósł się do Francji i nigdy już na stałe nie wrócił do Polski, choć nie zerwał kontaktów z krajem. Dwukrotnie brał udział w Biennale Sao Paulo w 1969 i 1977, w 1995 wystawiał w pawilonie Polonia na Biennale w Wenecji (brał udział w tym najważniejszym przeglądzie sztuki jeszcze kilkakrotnie w ramach programowych wystaw zbiorowych). W 1977 jego dzieła zaprezentowane zostały na documenta w Kassel. Roman Opałka jest najlepiej znanym i najwyżej cenionym polskim malarzem współczesnym, jego prace znajdują się w najważniejszych kolekcjach sztuki na świecie, a ceny prac osiągają rekordowe notowania. Na międzynarodowym rynku pojawiają się sporadycznie co kilka lat, najczęściej poszczególne „obrazy liczone” lub „Kartki z podróży”, niezwykle rzadko można jednak spotkać prace z okresu wcześniejszego, sprzed projektu „Opałka 1965 /1 – ∞”, a są one ważnym uzupełnieniem i wprowadzeniem do tego głównego dzieła. Polish painter, graphic artist, drafter, photographer, author of book illustrations, posters and others. Born in 1931 in Abbeville-Saint-Lucien (France), he died in 2011 a hospital near Rome. His brother is the outstanding graphic artist Henryk Opałka. Having spent World War II with his parents and siblings in Germany, after the war, he returned to France. In 1964, Opałka’s family was repatriated to Poland. Roman Opałka studied at Władysław Strzemiński Academy of Fine Arts (then Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych) in Łódź (1949-50) and later at the Academy of Fine Arts in Warsaw (1951-57.) Initially, he focused on realistic compositions in order to switch his attention to matter painting at the end of 1950s and the beginning of 1960s. At the same time, he worked on numerous graphic designs: posters, postcards, book covers, illustrations, medals as well as printmaking. In this field he won his earliest awards in Poland and abroad, including: Grand Prix of the International Graphic Art Biennialin Bradford in 1968 and Grand Prix of the International Graphic Art Biennial in Kraków in 1969. Since 1965, he has been working on his most important series entitled “Opałka 1965 /1 – ∞,” one of the most significant displays of the conceptual art movements in the 20th century painting. The so called “counted paintings” brought the artist recognition of critics and collectors around the world. In 1977, Opałka moved to France and never came back to Poland although he maintained ties with the country. Two-times participant of Sao Paulo Biennial, in 1969 and 1977, in 1995, his works were exhibited in Polonia pavilion during the Venice Biennial (he participated in this most important art review several more times as his works were part of collective exhibitions.) In 1977, his paintings were presented during documenta in Kassel. Roman Opałka is the most famous and the most highly regarded Polish contemporary painter and his works are in the most important art collections in the world while the prices for his paintings are record setting. They appear on the international art market sporadically, every few years, most often they are individual “counted paintings” or “travel postcards,” it is however very rare to come across the works that represent an earlier period, before “Opałka 1965 /1 – ∞” project started, nonetheless, they are an important addition and introduction to the main work. Polnischer Maler, Grafiker, Zeichner, Fotograf, Autor von Buchillustrationen, Plakaten, Medaillen und anderen. Geboren 1931 in Abbeville-Saint-Lucien (Frankreich), gestorben im Jahr 2011 in einem Krankenhaus in Rom. Sein Bruder ist der hervorragende Grafiker Henry Opałka. Während des II. Weltkrieges hielt er sich mit seinen Eltern und Geschwistern in Deutschland auf. Nach dem Krieg kehrte er nach Frankreich zurück; im Jahre 1946 wurde die Familie Opałka nach Polen repatriiert. Der Künstler studierte an der Władysław Strzemiński Hochschule der Künste in Łódz (in den Jahren 1946-50) und später an der Akademie der Schönen Künste in Warschau (in Jahren 1951-1957). In der Anfangszeit erstellte er vor allem realistische Kompositionen, in den späten 50er und Anfang der 60er Jahre beschäftigte er sich vor allem mit Malerei der Materie. Gleichzeitig schuf er zahlreiche Werke in Bereichen der Grafikgestaltung, sowie Plakate, Postkarten, Buchumschläge, Bilder, Medaillen und Arbeitsgrafiken – für die er die ersten nationalen und internationalen Auszeichnungen u.a.:Grand Prix beim Internationalen Print Biennale in Bradford im Jahr 1968, und Grand Prix auf der Internationalen Biennale der Künste in Krakau gewann. Seit 1965 entsteht eine seiner wichtigsten Serien „Opałka 1965/1 - ∞“, eine der bedeutendsten Erscheinungen des konzeptuellen Mainstreams der Malerei des zwanzigsten Jahrhunderts. Die so genannten „gezahlten Bilder“ [„obrazy liczone”] brachten dem Künstler Lob und Anerkennung von Kritikern und Sammlern der ganzen Welt. Opałka zog 1977 nach Frankreich und obwohl er die Beziehung zu seinem Land niemals abbrach, hat er sich danach nicht mehr in Polen eingesiedelt. Er nahm zweimal an der Biennale von Sao Paulo teil - in den Jahren 1969 und 1977, im Jahr 1995 hatte er seine Ausstellung in Polonia Pavillon auf der Biennale in Venedig (an dieser wichtigsten Kunstübersicht nahm er noch mehrmals im Rahmen eines Gruppenausstellungsprogramms teil). Im Jahre 1977 wurden seine Werke auf der Documenta in Kassel präsentiert. Roman Opałka ist der bekannteste und renommierteste zeitgenössische polnische Maler, seine Werke befinden sich in den bedeutendsten Kunstsammlungen der Welt und erzielen Rekordpreise. Auf dem internationalen Markt, erscheinen sporadisch, alle paar Jahre, einzelne „gezählte Bilder“ oder „Reisekarten“ [„Kartki z podróży”], extrem selten sind jedoch seine frühen Werke, die noch vor dem Projekt „Opałka 1965/1 - ∞“ entstanden, die aber eine wichtige Ergänzung und Einführung zu diesem Hauptwerk sind.

1


Czesław Czapliński Artysta fotograf, dziennikarz i autor filmów dokumentalnych, urodzony w 1953 r. w Łodzi. Od roku 1979 mieszka w Nowym Jorku i Warszawie. Autor i współautor 40 albumów i książek m.in.: „Saga rodu Styków” (1988), „Twarzą w twarz” (1991), „Pasje Jerzego Kosińskiego” (1993), „Kariery w Ameryce” (1994), „Wszechświat ks. Jana Twardowskiego” (2002), „Polacy w Ameryce – 400 lat” (2010), „Artyści Europie” (2011 e-book), „FANGOR - pierwsze 90 lat” (2012), „Portrety z historią...” (2012). W ciągu 40 lat kariery fotografował najbardziej znane osobistości ze świata biznesu, kultury, polityki i sportu. Miał ponad 100 wystaw fotograficznych m.in.: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie (1989, 1991), Muzeum Sztuki w Łodzi (1992), Muzeum Narodowe w Warszawie (1995, 2002, 2007), Museum im Schafstall Neuenstadt (2009, 2013), a także w Nowym Jorku (1981, fot. Beata Tyszkiewicz 2002, 2003, 2010, 2012), Chicago (1998), Nicei (2000), Moskwie (1997), Londynie (2003), Monachium (2010), Brukseli (2011) i Lizbonie (2013). O Czesławie Czaplińskim i jego twórczości zrealizowano kilka filmów: „Wernisaż Cz.Czaplińskiego w Zachęcie” (TVP 1989), „Fotograf ” (TVP, 1991), „Portrety Cz.Czaplińskiego” (TVP 1992) „Twarzą w twarz” (TVP 1993), „Arystokrata kwiatów”, „Czarne i białe w kolorze” (TVP). Dziś sam robi filmy dokumentalne m.in.: „Kolekcjoner” (nagroda Złoty Kopernik 2012), „Życie jak w bajce” (TVP, 2009), „Optymista mimo woli” (TVP, 2010), „FANGOR pierwsze 90 lat” (2012), Wielokrotnie nagradzany m.in.: Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis“, Pierścień „Honorowej Nagrody Hetmana Kolekcjonerów Polskich“, Odznaka Honorowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Bene Merito” za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Czesław Czapliński – artist, photographer, journalist and documentary movie maker born in 1953 in Łódź. Since 1979, he has been living in New York and Warsaw. Author and co-author of 40 albums and books, including: “The Styka Family Saga” (1988), “Face to Face” (1991), “Jerzy Kosiński and his Passions” (1993), “American Careers” (1994), “Father Jan Twardowski’s Universe” (2002), “Poles in America – 400 Years” (2010), “Artists for Europe” (2011 e-book), “FANGOR - the First 90 years” (2012), “Portraits with History...” (2012). During 40 years of his career, he photographed the most famous celebrities representing the world of business, culture, politics, sport. His works have been shown in over 100 photo exhibitions, among others, by: The National Art Gallery Zachęta in Warsaw (1989, 1991), Art Museum in Łódź (1992), The National Museum in Warsaw (1995, 2002, 2007), Museum in Schafstall, Neuenstadt (2009, 2013) as well as in New York (1981, 2002, 2003, 2010, 2012), Chicago (1998), Nice (2000), Moscow (1997), London (2003), Munic (2010), Brussels (2011) and Lisbon (2013). Czesław Czapliński and his art were the subject of several movies: “The Opening of Cz.Czapliński’s Exhibition in Zachęta” (TVP 1989), “Photographer” (TVP, 1991), “Cz.Czapliński’s Portraits [Faces]” (TVP 1992) “Face to Face” (TVP 1993), “The Aristocrat of Flowers,” “Black and White in Colour” (TVP). Today he is also behind the camera shooting documentaries, including: “Collector” (Copernicus Award Gold 2012), “Life as a Fairy Tale” (TVP, 2009), “The Optimist in Spite of Himself ” (TVP, 2010), “FANGOR - the First 90 Years” (2012). Awarded numerous times, his prizes include: Medal “Merit to Culture Gloria Artis,“ The Ring of “The Honorary Award of the Hetman of the Polish Collectors“, The Badge of Honour awarded by the Ministry of Foreign Affairs “Bene Merito” for his activity contributing to the strengthening of Poland’s position on the international arena. Künstler, Fotograf, Journalist und Autor von Dokumentarfilmen. Geboren im Jahr 1953 in Łódź. Er lebt seit 1979 in New York und Warschau. Autor und Co-Autor von 40 Alben und Büchern u.a. „Saga rodu Styków“ (1988), „Twarzą w twarz“ (1991), „Pasje Jerzego Kosińskiego“ (1993), „Kariery w Ameryce“ (1994), „Wszechświat ks. Jana Twardowskiego“ (2002), „Polacy w Ameryce – 400 lat“ (2010), „Artyści Europie“ (2011 e-book), „FANGOR - pierwsze 90 lat“ (2012), „Portrety z historią...“ (2012). In seiner 40-jährigen Karriere fotografierte er die bekanntesten Persönlichkeiten aus Welt der Wirtschaft, Kultur, Politik und Sport. Seine Werke wurden auf über 100 Fotoausstellungen gezeigt u.a. in der Nationalen Kunstgalerie Zachęta in Warschau (1989, 1991), dem Kunstmuseum in Lódź (1992), dem Nationalmuseum in Warschau (1995, 2002, 2007), dem Schafstall Neuenstadt Museum (2009, 2013) wie auch in New York (1981,2002, 2003, 2010, 2012), Chicago (1998), Nizza (2000), Moskau (1997), London (2003), München (2010), Brüssel (2011) und Lissabon (2013). Es enstanden auch ein paar Filme über Czesław Czapiński und sein Schaffen: „Wernisaż Cz.Czaplińskiego w Zachęcie“ (TVP 1989), „Fotograf“ (TVP, 1991), „Portrety Cz.Czaplińskiego“ (TVP 1992) „Twarzą w twarz“ (TVP 1993), „Arystokrata kwiatów“, „Czarne i białe w kolorze“ (TVP). Heute produziert er selber Dokumentarfilme. Zu seinen Produktionen gehören u.a. „Kolekcjoner“ (der goldene Kopernikus Preis [nagroda Złoty Kopernik] 2012), „Życie jak w bajce“ (TVP, 2009), „Optymista mimo woli“ (TVP, 2010), „FANGOR pierwsze 90 lat“ (2012), für sein Schaffen wurde er mehrmals ausgezeichnet u.a. mit der. Medaille „Gloria Artis”, dem Ring „Ehrenpreis des Hetmanns der Polnischen Sammler“ und dem Ehrenzeichen des Außenministeriums „Bene Merito” für Stärkung der internationalen Position Polens.

2

Zawartość Teki Kolekcjonerskiej / Collector’s Portfolio Content / Inhalt Ordner Collector: - czarno-białe fotografie o wymiarach 30 x 42 cm, - wydruk archiwalny w technologii Digigraphic na papierze Hahnemuhle Museum Etching 350g, seria 1/25, - Teka Kolekcjonerska zawiera Certyfikat autentyczności, - nakład limitowany, do sprzedaży przeznaczone jest jedynie 25 kompletów, - każde zdjęcie odręcznie opisał i sygnował autor - Czesław Czapliński. - black and white photography 30 x 42 cm - a printout in Digigraphic technique on Hahnemuhle Museum Etching 350g paper - this Collector’s Portfolio includes Certificates of Authenticity - limited edition, only 25 sets issued - each photograph is personally signed by the author - Czesław Czapliński - Schwarzweise Fotografien größe 30 x 42 cm, - Druck Archiv in Digigraphic Technologie auf Hahnemuhle Museum Etching 350 g, Serie 1/25, - Ordner Collector enthält Echtheitszertifikat, - limitierte auflage, zum verkauf ist nur 25 Sets - jedes Fotografie ist handschriftlich beschrieben und signierten von Czesław Czapliński

Cena / Price / Preis:

8.000 PLN / 2.000 EUR / 2.400 USD

Zdjęcia z Teki Kolekcjonerskiej oferowane są także w formacie 70 x 100 cm, w tej samej technice i w nakładzie jedynie po 10 sztuk. Photographs form this Collector’s Portfolio are also available separately in a larger format 70 x 100 cm, in the same technique. The edition is limited to 10 pieces. Fotografien von Ordner Collectors sind auch im Format 70 x 100 cm anbieten, in der gleichen Technik und in Mengen nur von 10 Stücke.

Cena 1 oprawionego wydruku / Price of 1 bound print / Preis für 1 gebunden Druck: 4.000 PLN / 1.000 EUR / 1.200 USD

3


1.

2.

Roman OpaŁka, studio, Bazerac, Francja Roman Opałka, studio, Bazerac, FrancE Roman Opałka, Studio, Bazerac, Frankreich

3 X 1995 42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński Roman OpaŁka, studio, Bazerac, Francja

3.

Roman Opałka, studio, Bazerac, FrancE Roman Opałka, Studio, Bazerac, Frankreich

3 X 1995 30 x 42 cm Roman Opałka, Hotel

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

Bristol, Warszawa Roman Opałka, Hotel Bristol, Warsaw Roman Opałka, Hotel Bristol, Warschau

6 XI 1996 30 x 42 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński 4

5


4.

6.

Roman OpaŁka, studio,

Roman OpaŁka, studio,

Bazerac, Francja

Bazerac, Francja

Roman Opałka, Bazerac,

Roman Opałka,

FrancE

Bazerac, FrancE

Roman Opałka, Bazerac,

Roman Opałka,

Frankreich

Bazerac, Frankreich

3 X 1995

3 X 1995

30 x 42 cm

42 x 30 cm

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

5.

Roman OpaŁka, studio, Bazerac, Francja Roman Opałka, Bazerac, FrancE Roman Opałka, Bazerac, Frankreich

3 X 1995 42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński 6

7


7.

9.

Roman OpaŁka, studio, Bazerac, Francja Roman Opałka, studio, Bazerac, FrancE Roman Opałka, studio, Bazerac, Frankreich

Roman OpaŁka, Wenecja, Włochy

3 X 1995

Roman Opałka, Venice, Italy Roman Opałka, Venedig, Italien

42 x 30 cm

8 X 1995

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

8.

10.

Roman OpaŁka, studio, Bazerac, Francja Roman Opałka, studio, Bazerac, FrancE Roman Opałka, studio, Bazerac, Frankreich

3 X 1995 30 x 42 cm

Roman OpaŁka, Wenecja, Włochy Roman Opałka, Venice, Italy

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

Roman Opałka, Venedig, Italien

8 X 1995 42 x 30 cm

8

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

9


11.

13.

Roman OpaŁka, biennale w wenecji, Wenecja, Włochy Roman Opałka, Venice Biennale, Venice, Italy Roman Opałka, Biennale in Venedig, Venedig, Italien

9 X 1995 42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

12.

Roman OpaŁka, galeria zachęta, warszawa Roman Opałka, Zachęta Gallery, Warsaw Roman Opałka, Galerie Zachęta, Warschau

Roman OpaŁka, Wenecja, Włochy Roman Opałka, Venice, Italy Roman Opałka, Venedig, Italien

9 X 1995

21 XI 1994

42 x 30 cm

42 x 30 cm

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński 10

11


14.

15.

Roman OpaŁka, biennale w wenecji, polski pawilon, wenecja, włochy Roman Opałka, Venice Biennale, Polish Pavilion, Venice, Italy Roman Opałka, Biennale in Venedig, polnischen Pavillon, Venedig, Italien

7 X 1995 30 x 42 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

Roman OpaŁka, Wenecja, Włochy Roman Opałka, Venice, Italy Roman Opałka, Venedig, Italien

7 X 1995 42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

Roman OpaŁka, Bazerac, Francja Roman Opałka, Bazerac, FrancE Roman Opałka, Bazerac, Frankreich

3 X 1995 42 x 30 cm fot. / photo by / Fotografie Czesław Czapliński

12

16.


Galeria sztuki współczesnej

Oferta sklep internetowy

Cała oferta Galerii STALOWA dostępna jest w sklepie in-

ternetowym pod adresem www.sklep.stalowa.art.pl. Drogą elektroniczną można nabyć prace z dziedziny malarstwa,

rysunku, grafiki oraz fotografii. Obsługujemy płatności online. Dostarczamy prace pod wskazany adres na całym

świecie. Oferujemy również możliwość ratalnego zakupu dzieł sztuki za pośrednictwem systemu płatności PayU.

Duża sala

oprawa prac

Sala recepcyjna

Doradzamy i wykonujemy na zamówienie oprawę prac w ramy, passe-partout oraz szkło. Oferujemy komuterowe wizualizacje dla różnych typów ram. Zapewniamy także transport i montaż dzieł sztuki.

doradztwo inwestycyjne Dysponujemy pracami uznanych artystów, jak również mło-

dych, dobrze rokujących twórców. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą oraz doświadczeniem i doradzimy jake prace będą dobrą inwestycją.

Oferta aranżacji wnętrz Galeria Sztuki STALOWA oferuje profesjonalne doradztwo

przy aranżacji wnętrz. Pomagamy w wyborze fantastycznych

dzieł sztuki, które będą idealnie pasowały do domu lub biura. Nasz zespół przygotuje wizualizacje wybranych prac w Pań-

stwa wnętrzu, a potem przymierzymy je w wybranym miejscu. Współpracujemy ze studiem www.TerraCreativa.pl – Sztuka organizacja eventów Galeria dysponuje prawie 200 m 2 powierzchni, przy czym 145 m 2 to przestrzeń ekspozycyjna. Oferujemy dużą desi-

gnerską przestrzeń ze światłem dziennym i halogenowym,

multimedialną salę wyposażoną w profesjonalny projektor, głośniki oraz przewodowe i bezprzewodowe mikrofony, mów-

nicę, miejsca siedzące dla 30 uczestników, toaletę, dostęp do sprzętu biurowego, po uzgodnieniu obsługę (hostessy, kelnerów, catering). Przed lokalem znajduje się wygodny parking.

Zapewniamy także przyjemną artystyczną atmosferę. Galeria to oryginalne miejsce, w którym można zorganizować konferencję, czy spotkanie dla klientów.

tworzenia wnętrz.

Czesław Czapliński - Fotografie Romana Opałki - oferta, teka kolekcjonerska  
Czesław Czapliński - Fotografie Romana Opałki - oferta, teka kolekcjonerska  
Advertisement