Page 1

Llysgennad PICS: Matthew Rhys gwylffilmpics.com C]/gwylPICS M]Gwyl_PICS 01286 685 222 post@galericaernarfon.com

BETH YW GWOBRAU PICS? ˆ Mae PICS yn Wyl ffilm sydd yn cael ei chynnal yn flynyddol yn Galeri, Caernarfon. Fel rhan ˆ yl – cynhelir o’r W seremoni wobrwyo i Wneuthurwyr ffilm oed 7 – 25.

Cynhelir PICS 2016 rhwng 16.02.16 22.02.16. Cynhelir y seremoni wobrwyo ar nos Sadwrn 20.02.16

Prif Noddwr PICS 2016 : RONDO

gyda diolch i Gwyn & Mary Owen

Y G W O B RA U / CATEGORÏAU

YSGRIFENNU:

(Categori ne wydd eleni) ADOLYGIAD (yn Gymraeg) I OE D 16 - 25 (Noddir gan Ll enyddiaeth Cy mru) Gwobr: Taleb £150 all gael ei wario ar unrh gwrs agored yn yw g Nghanolfan Ysrgifennu Tyˆ Newydd (cyn belled ag y bo lle ar y cwrs). adolygu ffilm Gellir /digwyddiad by w/cynhyrchiad theatr / gig ne u gyngerdd m ew n dim mwy na 600 gair. Rhaid adolygu digw yddiad sydd we digwydd rhwn di g 01.06.15 - 05 .01.16.

FFILMIAU OED CYNRADD

(OED 7 - 11) I GR WPIAU/PROSIE CTAU SYDD WE CAEL CYMORT DI H GAN OEDOLIO N (Noddir gan Cw mn i Da) af 1 £75 2il £25 ydd 3 £10

OED CYNRADD

(Oed 7 - 11) I UN IGOLION/GRWP IAU/PROSIECT SYDD HEB GAEL AU CYMORTH GAN OEDOLION NEU WNEUTHURWYR FFILM PROFFE SIYNOL (NODDI GAN CWMNI DA R ) 1af £100 2il £2 5 3ydd £15

OED UWCHRAD

D

(OED 12 - 18) (Noddir gan Tin opolis) 1af £100 2il £5 0 3ydd £25

BETH YDYM YN CHWILIO AMDANO?

• Straeon llawn dychymyg i’r sgrin fach a’r sgrin fawr • Ffilmiau Cymraeg neu heb iaith • Ffilmiau gwreiddiol a chreadigol • Gall eich ffilm fod mewn unrhyw arddull – e.e dogfen, arswyd, ffuglen, comedi, fideo bop Bydd panel o bobl broffesiynol annibynol ofewn y diwydiant ffilm / darlledu / adolygu yn gyfrifol am lunio’r rhestr fer. RHEOLAU / MEINI PRAWF AR GYFER FFILMIAU 1.Wedi’u cynhyrchu gan blant / pobl ifanc / oedolion ifanc [oed 7 – 25]

HYˆ N

2. Heb fod dros 10 munud mewn hyd (5 munud yng nghategori Ffilm ar Ffôn)

ANIMEIDDIO

3. Yn Gymraeg neu heb iaith

(oed 19 - 25) (Noddir gan An tena) 1af £100 2il £50 3ydd £25

(oed 7 - 25) (N oddir gan Cl oth Cat Animation / Ba it Studio) 1af £100 2il £35 3ydd £15

FFILM AR FFÔN /tab

led (Categori ne wydd eleni) Ar gyfer ffilm 5 munud o hyd neu lai sydd wedi ei gynhyrchu/ol ygu ar Y DDYF af AIS 1 £50 2il £30 3ydd £20

GWOBR ADDEW

4. Wedi’u gwneud rhwng 1 Medi 2013 – 5 Ionawr 2016 Bydd gofyn i chi wneud yn siwr bod hawlfraint/caniatad defnyddio cerddoriaeth yn eich ffilm.

ID

(Noddir gan Ta pe Music & Fil m) I wneuthurwr ffilm sydd yn dangos potensial £1 50

GWOBR YR W ˆ YL

SUT I YMGEISIO?

o wd a g de t a u l an ath i bl d u Yn mia fanc l ffi obl i ph

6 1 20

(Noddir gan Ro ndo - prif no ddwr PICS 20 I’r ffilm sydd 16) yn cynrychiol i naws ac ethos yr W ˆ Yl yn gyfan £500

Dychwelwch y ffurflen hon gyda chopi DVD/USB neu gopi o’ch adolygiad i: Gwobrau PICS, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SQ

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : 17:00, 06.01.16


CYSTADLEUATH ADOLYGU

Enw

Oed

RHOWCH DDISGRIFIAD BYR O’CH PROFIAD YN GWNEUD Y FFILM

Cyfeiriad

ebost Rhif ffôn

THE FILM

Enw

Blwyddyn cynhyrchu Iaith y ffilm

Hyd y ffilm Cymraeg

Category [tick box]

Oed

CRYNODEB O’R STORI / FFILM

Teitl y ffilm

crynodeb o’r ffilm mewn tua 30 gair

Dim Iaith

Cynradd: grwpiau sydd wedi cael arweiniad Cynradd: sydd heb gael arweiniad Uwchradd Hyn Animeiddio

CRIW CYNHYRCHU

Ydi’r ffilm wedi cael ei dangos yn rhywle yn barod? Os yw, ym

Ffilm ar Ffôn

Cyfarwyddwr

mhle?

Yes

Oed

Yn gweithredu’r camera

Oed Oed Oed

ENWAU / MANYLION CYSWLLT Enw Cyswllt

Oed Yn gweithredu’r sain

Oed

Ebost

Oed

Rhif ffôn

Oed

Cyfeiriad

Oed Pwy olygodd y ffilm?

Oed Oed Oed Oed

Côd post

Oed Pwy ysgrifenodd y sgript / stori neu gafodd y syniad?

Oed Oed Oed

trefnir gan:

ˆ yl PICS ddefnyddio’r ffilm yng nghyhoed Rwy’n cytuno i W ˆ yl, diadau’r W mewn datganiadau i’r wasg ac ar wefan PICS ˆ yl PICS gadw’r DVD ar gyfer ei llyfrgell Rwy’n cytuno i W ac i’w rhannu gyda gwyliau ffilmiau eraill

Oed

Llofnod

Oed

Mewn llythrennau bras

PRIF NODDWR PICS 2016:

GYDA DIOLCH I Gwyn & Mary Owen

Dyddiad

No

FFURFLEN GAIS PICS2016  

Ffurflen gais ar gyfer gwobrau PICS 2016. Prif noddwr PICS 2016: Rondo gyda diolch i Gwyn a Mary Owen www.gwylffilmpics.com

FFURFLEN GAIS PICS2016  

Ffurflen gais ar gyfer gwobrau PICS 2016. Prif noddwr PICS 2016: Rondo gyda diolch i Gwyn a Mary Owen www.gwylffilmpics.com

Advertisement