Page 1

Conditions Please retain for future reference. This exhibition is open to artists working in any medium. The exhibition will be shown in the Art Space from 18 October to 8 November 2013. There is no geographical or age restrictions, and entry is open to professional artists and artists with no formal art training. How to enter Send the following to the attention of the Art Coordinator, with OPEN 2013 clearly marked on the submission.

Galeri has limited storage, so it is a condition of entry that artists are available to deliver or collect their works on pre-arranged dates set by Galeri. We regret we cannot hold on to uncollected work for more than 7 days after an agreed date.

1. No more than six digitised images, saved as jpg files with a 300dpi or no more than six film works, no more than three minutes in length (per film).

Transport of works Costs incurred in couriering works to and from Galeri cannot be met by Galeri. Artists are responsible for transport costs to and from Galeri.

2. Completed application form, or via e-mail to post@galericaernarfon.com 3. Artist’s statement no more than one side of A4. 4. Stamped addressed envelope for returning the disc. OPEN 2013 Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ.

Danfonwch i’r: Cydlynydd Celfyddydau AGORED 2013 Galeri Caernarfon Cyf Galeri Doc Victoria Caernarfon LL55 1SQ

Send to: Arts Coordinator OPEN 2013 Galeri Caernarfon Cyf Galeri Doc Victoria Caernarfon LL55 1SQ

Exhibition 18 October – 8 November 2013 Private View Friday 18 October 2013, at 18.30 Last Night Friday 8 November 2013, at 18.30 Closing date For receipt of Jpeg images or DVD works, application form and fee: 17.00, 30 June 2013. Availability of Art Work Works shown must be available for exhibition and available from the artist. Works shown on video or DVD may include extracts of longer works available for exhibition. The selectors reserve the right to show any video and/or DVD work projected as part of a dedicated programme in a separate exhibition space. If submitting a film or video work which can only be shown on a monitor or as a separate installation, this must be indicated on the application form. The People’s Choice £250 awarded to the most popular work, or collection of works, in Open 2013 exhibition – an opportunity for the public to vote during the first week of the exhibition. The prize will be awarded on the closing evening. GWYN & MARY OWEN PRIZES Three prizes will be awarded to the Most Promising Young Artists. There will be a first prize of £250, a second prize of £100 and a third prize of £50. The prize is open to those under 25 years at the time of the Open 2013 exhibition. Proof of age will be required.

01286 685 222 / post@galericaernarfon.com

galericaernarfon.com/galeri

Delivery and collection of works Artists are required to deliver their works to Galeri during the week of 14 – 16 October 2013. Work delivered after 16 October 2013 will not be included in the exhibition, unless by prior arrangement with Galeri.

The Gwyn & Mary Owen Prize will be awarded on the opening night. Notification of outcome Artists whose works are selected for inclusion will be notified on or before 30 June 2013. Unsuccessful applicants will be notified by email on or before 1 September 2013 and, if required, their submitted material returned by 30 November 2013.

Dates for collection and delivery will be specified by Galeri, which reserves the right to amend these dates if necessary. These dates are binding and any works required by artists outside them can only be accepted for inclusion if delivered directly to/collected directly from Galeri by the artist and at their expense. The artist is responsible for packing works selected for exhibition, which must be packed in accordance with the requirements of Galeri for safe transit, and details provided to Galeri. Galeri reserves the right not to display work that has been damaged in transit. Installing Work Positioning of works will be decided by the selectors, however the artist will be responsible for installing the work her/himself. Insurance Entrants are advised to insure the Jpeg images or DVD works posted to Galeri. Every care will be taken of work for which a receipt will be given and Galeri will insure original work from the point of collection to the point of return to the owners. Sale of work Galeri’s commission on any sales will be 30% inclusive of VAT. If your work is for sale, please ensure that the selling price you specify INCLUDES this 30%. Copyright The copyright of each work remains with the entrant but Galeri reserve the right to reproduce any of the works in any handbook or website relating to the Galeri and to give permission for images of the exhibition to be published. Any work may be used for the publicity purposes of Galeri. Return of the Jpeg images or DVD works These will be returned by 1 September 2013. Please enclose a suitable stamped addressed envelope for the return of this work. Contact us if you have any questions concerning entry on 01286 685208 or via e-mail at post@galericaernarfon.com

galericaernarfon.com/galeri


aModau a tHeLerau Cadwch i gyfeirio ato yn y dyfodol. Mae’r arddangosfa hon yn agored i artistiaid syn gweithio mewn unrhyw gyfrwng. Caiff yr arddangosfa ei dangos yn Safle Celf, Galeri o rhwng 18 Hydref a 8 Tachwedd 2013. Nid oes unrhyw gyfyngder oedran na lleoliad daearyddol wrth ymgeisio, ac mae’n agored i artistiaid proffesiynol ac artistiaid heb unrhyw hyfforddiant celfyddydol ffurfiol. sut i yMgeisio Anfoner yr isod at sylw'r Cydlynydd Celfyddydau, gydag AGORED 2013 wedi’i nodi’n glir ar y cais. 1. Dim mwy na chwe delwedd ddigidol, wedi eu harbed ar ffurf jpeg gydag eglurdeb 300dpi neu dim mwy na chwe gwaith ffilm dim mwy na thair munud o hyd yr un. 2. Y ffurflen gais wedi ei chwblhau ar ffurf copi caled, neu ar ffurf e-bost i post@galericaernarfon.com 3. Datganiad dim mwy na un ochr A4. 4. Amlen gyda chyfeiriad a stamp arni ar gyfer dychwelyd y ddisg AGORED 2013 Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ. arddangosfa 18 Hydref – 8 Tachwedd 2013 agoriad Nos Wener 18 Hydref 2013, 18.30 noson oLaf Nos Wener 8 Tachwedd 2013, 18.30 dyddiad Cau Ar gyfer derbyn y delweddau Jpeg neu waith DVD, ffurflenni cais a datganiad bŷr: 17.00, Mehefin 30, 2013. argaeLedd y gwaitH Mae rhaid i’r gweithiau a ddangosir fod ar gael i’w harddangos gan yr artist. Gall y gweithiau fideo gynnwys detholiadau o weithiau hwy sydd ar gael i’w harddangos. Ceidw’r detholwyr yr hawl i ddangos unrhyw waith fideo neu DVD a daflunnir fel rhan o raglen benodol mewn gofod arddangos ar wahân. Os ydych chi'n anfon gwaith ffilm neu DVD sydd i’w ddangos yn benodol ar fonitor neu fel gosodwaith mae’n rhaid nodi hynny ar y ffurflen gais. gwobr dewis y bobL £250 i’r darn mwyaf poblogaidd o waith, neu gasgliad o waith, yn yr arddangosfa Agored 2013 - cyfle i’r cyhoedd bleidleisio yn ystod wythnos gyntaf yr arddangosfa.

@SafleCelf  facebook.com/SafleCelf post@galericaernarfon.com 01286 685 208

gwobrwyon gwyn a Mary owen Bydd tair gwobr yn cael eu gwobrwyo i’r Artistiaid Ifanc Mwyaf Addawol. Bydd gwobr gyntaf o £250, ail wobr o £100 a trydedd wobr o £50. Bydd y gwobrwyon yn agored i'r sawl sydd dan 25 oed adeg arddangosfa Agored 2013. Bydd angen tystiolaeth dyddiad geni. Cyflwynir Gwobr Gwyn a Mary Owen ar y noson agoriadol. Hysbysebu’r CanLyniad Hysbysir artistiaid y dewisir eu gwaith i’w gynnwys erbyn Gorffennaf 31, 2013. Bydd artistiaid aflwyddiannus yn cael eu hysbysu erbyn Medi 1, 2013, ac os yn gymwys, eu gwaith yn cael ei ddychwelyd erbyn Tachwedd 30, 2013.

danfon a CHasgLu gwaitH Mae’n ofynnol i artistiaid ddanfon eu gwaith i Galeri yn yr wythnos Hydref 14 - 16, 2013. Ni ddangosir gwaith os caiff ei ddanfon mewn ar ôl Hydref 16, os na fu trefniant arbennig gyda Galeri Mae cyfyngiad ar le storio felly mae’n amod cystadlu fod artistiaid yn barod i ddanfon a chasglu eu gwaith ar ddyddiau sy’n cael eu penodi gan Galeri. Mae’n ddrwg gennym na allwn ddal unrhyw waith nas casglwyd am o fewn 7 diwrnod wedi’r dyddiad a gytunwyd. CLudo gweitHiau Ni ellir Galeri talu costau cludo i nac o’r Safle Celf. Bydd artistiaid yn gyfrifol am gostau a threfniadau cludo i ac o Galeri. Bydd dyddiadau ar gyfer danfon a chludo yn cael eu penodi gan Galeri, a cheidw Galeri yr hawl i newid y dyddiadau hyn. Mae’r artist yn gyfrifol am gostau pacio’r gwaith a ddewisir a rhaid ei bacio yn unol â gofynion Galeri ar gyfer cludiant diogel, gyda’r manylion wedi eu hanfon i’r oriel. Fe geidw Galeri'r hawl i beidio dangos gwaith os caiff ei ddifrodi wrth ei gludo. gosod gwaitH Caiff safle a lleoliad y gwaith ei benodi gan y detholwyr ond bydd angen i’r artist osod y gwaith ei hun. yswiriant Cynghorir ymgeiswyr i yswirio unrhyw ddelweddau Jpeg neu waith DVD a anfonir i Galeri. Cymerir pob gofal o unrhyw waith y rhoddir derbynneb amdano ac fe fydd Galeri yn yswirio’r gweithiau o’r adeg y’u cesglir nes iddynt gael eu dychwelyd at eu perchenogion. gwertHiant gwaitH Bydd comisiwn Galeri ar unrhyw werthiant yn 30% yn cynnwys TAW. Os yw eich gwaith ar werth, a fuasech yn gwneud yn siŵr fod y pris gwerthu a nodir yn Cynnwys y 30% yma.

ffurfLen gais aPPLiCation forM agored 2013 oPen 2013 Llenwch BOB rhan mewn LLytHrennau bras os gwelwch yn dda Please complete ALL sections in bLoCk CaPitaLs Enw Name Cyfeiriad Address

Côd Post Postcode Ffôn Tel

E-bost Email Dyddiad Geni Date of Birth DELWEDD/ IMAGE 1 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT) DELWEDD/ IMAGE 2 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT) DELWEDD/ IMAGE 3 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT)

HawLfraint Bydd hawlfraint pob gwaith yn eiddo i’r ymgeisydd ond ceidw Galeri'r hawl i atgynhyrchu unrhyw waith mewn unrhyw lawlyfr neu wefan perthynol i Galeri ac i ganiatáu cyhoeddi lluniau o’r arddangosfa. Gall unrhyw waith gael ei ddefnyddio at bwrpas cyhoeddusrwydd Galeri.

DELWEDD/ IMAGE 4 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work

dyCHweLyd y deLweddau JPeg neu waitH dvd Dychwelir y rhain erbyn Medi 1, 2013. Os gwelwch yn dda, a wnewch chi gynnwys amlen bwrpasol gyda chyfeiriad a stamp arni ar gyfer dychwelyd y gwaith.

Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT)

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn yn ymwneud â chystadlu ar 01286 685 208 neu drwy e-bost at post@galericaernarfon.com

DELWEDD/ IMAGE 5 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT) DELWEDD/ IMAGE 6 Defnydd swyddfa'n unig/Office use only Teitl Title Cyfrwng Medium Maint Size (cm/munud:eiliad minute:seconds) Dyddiad gwaith Date of work Pris os ar werth (gan gynnwys 30% comisiwn a TAW) Price if for sale (including 30% commission and VAT)

AGORED 2013 OPEN [Galeri]  

Cystadleuaeth AGORED i artistiaid OPEN competition for artists