Page 1

Projecte Galauda (Llengua i Cultura Gallegues) Memòria d’activitats Curs acadèmic 2010/11

INS Margarida Xirgu


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Índex

Dades del projecte.....…………………………………….pàg. 3 1.

Objectius………………………………………….....pàg. 3

2.

Organització del grup…………………………….....pàg. 4

3.

Tipus d’activitats realitzades………………………..pàg. 5

4.

Activitats i sortides fora del centre…………….........pàg. 9

5.

Productes finals del treball……..………………..….pàg. 13

6.

Valoració global de l’activitat…………………........pàg. 14

7.

Projecció de futur…………………………………...pàg. 14

8.

Annexos ……………………………………………pàg. 15

II


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Curs 2010-2011. Memòria del Projecte Galauda (professorat) Professor/a: Rosario Teixeiro Andión INS MARGARIDA XIRGU Especialitat del professor/a responsable: Filosofia Curs (nivell) ESO: 3r d'ESO Nombre de grups: 1

Nombre total d’alumnes: 1r Quadrimestre: 17 2n Quadrimestre: 14 Trimestre/s dedicats al projecte: dos quadrimestres (Lingua e cultura galega I i Ligua e cultura galega II). Mitjana setmanal d’hores lectives dedicades al projecte: 2 Nivell de coneixements previs de l’alumnat (iniciació, continuïtat...): iniciació

Valoració del professorat 1. Objectius a assolir Partint sovint de les cultures d’origen d’alguns dels nostres alumnes (procedents dels Països del Magreb, Romania, Colòmbia i República Dominicana) hem intentat transmetre alguns dels aspectes més significatius de la cultura gallega a través d’una metodologia comparatística que permetés de fer un autèntic intercanvi cultural entre la realitat dels alumnes i la gallega, fomentant així l’interès per la llengua i la cultura pròpies de Galícia. A la vegada, i associat al fet diferencial inherent a la tipologia d’alumnat del nostre Institut, les trobades i les classes han permès d’introduir qüestions i conceptes vinculats a l’organització social i política d’Europa i L’Estat espanyol, fent emergir d’aquesta manera el valor de la diversitat dels seus pobles i les seves llengües a través de petites pinzellades de geografia i lingüística romànica. D’aquest primer objectiu se’n deriva un segon: la potenciació d’una dinàmica discursiva que ha permès consolidar el sentiment d’inclusió dels estudiants a la realitat cultural i lingüística de Catalunya consolidant a la vegada, un (re) coneixement mutu (i allunyat de prejudicis)

III


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

entre alumnes gallecs i catalans. En definitiva, el Proxecto Galauda ha servit per mostrar com és de possible la convivència entre persones de diferents cultures, potenciant la voluntat de coneixement de la realitat cultural de l’altre a partir de l’apropament a una quotidianitat diversa en la que els alumnes han pogut, a la vegada, connectar amb la pròpia subjectivitat i la seva visió del món. 2. Organització del grup classe A causa d’algunes dificultats de grup i actitud associades a realitat heterogènia del grup-classe, el nombre d’alumnes inicial (17) va passar a 14 a partir del 2n quadrimestre (pertanyents a tres grups diferents de l’ESO -A,B, C i D). Les raons d’aquest canviament es troben en la disfunció que un grup reduït d’estudiants (set, en concret) creaven en relació a les tasques proposades i a les reflexions que es feien a classe. Per dissoldre aquesta dinàmica, quatre dels alumnes van canviar la nostra matèria per l’assignatura de francès, possibilitant un reequilibri dins del grup i permetent que els altres tres alumnes, malgrat les dificultats, entressin poc a poc en la dinàmica de treball en grup. A l’organització interna, cal afegir-hi l’excepcionalitat de la presència, durant els dos primers mesos del calendari escolar, d’un professor substitut especialista en l’àrea de filosofia i sense coneixements previs de llengua i cultura gallegues. Tot i així, amb el seu esforç i l’ajut que va rebre per part del docent vinculat a Galauda J. L. Colomar (que va estar sempre en contate amb la professora titular), la seva tasca va ser satisfactòria. En definitiva, podem afirmar que, a partir del 2n quadrimestre, vam aconseguir establir un enriquidor ritme de treball gràcies a la consolidació de la dinàmica constructiva del grup i a la metodologia d’aprenentatge triada, a través de la qual els alumnes es van mostrar col·laboradors en les resolucions de problemàtiques intrínseques al funcionament del grup. A més, es va instaurar una dinàmica constructiva tot fent servir suports informàtics, musicals i videogràfics per la consecució del l’objectiu: la valoració de la diversitat. De fet, alguns dels alumnes, a través de les enquestes en les que valoraven l’experiència, han destacat significativament l’augment de la cohesió experimentada pel grup, posant de relleu el caràcter vinculador de les llengües entre individus de diverses procedències i expressant el desig que l’assignatura pogués tenir continuïtat al quart curs, durant el qual satisfer la curiositat creixent per Galícia a través d’un viatge que, malauradament, engany no ha estat possible du a terme. IV


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Presentació dels alumnes de Gallec de INS Margarida Xirgu publicada al blog de Galauda.

3. Tipus d’activitats que s’han realitzat i recursos que s’han emprat Entre les activitats realitzades a l'aula destaquen els exercicis duts a terme a partir dels diàlegs que proposava el manual de referència que fèiem servir: Vencello (editat per Sabela Larraña, Galerada, 2008). L’Antologia de textos que el llibre proposa ens han permès de combinar la introducció a la gramàtica de la llengua gallega amb l’oralitat i la lectura. D’aquesta manera, aprofitant els recursos didàctics dels manual, que inclou també un CD amb l’escenificació de processos comunicatius que reprodueixen el registre oral de la llengua, els alumnes han tingut la possibilitat d’apreciar un referent real per a la dramatització que, tot seguit, ells mateixos feien dels diàlegs. Gràcies a aquesta dinàmica de treball, els estudiants han aconseguit implicar-se i assumir una sèrie de valors culturals i lingüístics implícits en els imputs del llibre.

V


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Mural sobre “A festa do Año”, amb referències a la cultura musulmana, exposat a l’espai dedicat a Galauda a l’institut (en francès, català, castellà, àrab i gallec)

Donat el caràcter plural de l’origen lingüístic i nacional de la majoria dels alumnes, i per tal de reforçar el caràcter romànic i de llengua culta del gallec, es van anar introduint de manera molt senzilla petits apunts de morfologia comparada entre la llengua gallega i d’altres més conegudes pels estudiants, amb la finalitat de poder construir lliçons pragmàtiques que acomplissin l’objectiu doble de consolidar la base gramatical del nivell llindar de la llengua i, a la vegada, permetés els estudiants de comptar amb referents ja coneguts que els hi facilités el procés d’apropament a una llengua nova. Per aquest motiu, aprofitant així la facilitat en la comprensió oral, la llengua vehicular de les classes ha estat gairebé en tot moment el gallec, elecció que ha permès un contacte directe i quotidià amb l’idioma.

Mural comparatiu entre els Carnavals d’Ourense (Entroido) i els de Colòmbia

VI


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

D’altra banda, la preparació de les sortides programades durant el curs ha servit com a punts de partida de reflexions i explicacions didàctiques vinculades a la destinació de les visites que faríem. Aquesta fase prèvia a les sortides es complementava, a la tornada, amb una valoració en forma d’exposició als espais de l’Institut destinats a aquest tipus d’activitat, amb l’objectiu que la resta d’alumnat del centre pogués apreciar la tasca realitzada pels estudiants de llengua gallega.

Còmic en gallec realitzat pels alumnes.

Malauradament, a causa de les dificultats econòmiques que tenen els alumnes per cobrir els costos que se’n deriven i de l’absència d’ajuts oficials, enguany no ha estat possible realitzar el viatge a Galícia. Amb tot, moguts per la il·lusió de poder portar-lo a terme l’any escolar vinent, els mateixos estudiants, amb la intenció de poder comptar amb els recursos oficials suficients com per fer-ne front, van expressar el seu desig al Secretari General de Política Lingüística de la Xunta, sr. Anxo Lorenzo, durant la seva visita a Barcelona. Ho feren a través de la lectura d’un petit escrit en gallec que els hi proporcionava seguretat. Al respecte, la junta directiva de l’Institut va mostrar en tot moment la voluntat de col·laborar, facilitant, si fos necessari, que els alumnes que l’any vinent ja no formin part dels grups de tercer de la ESO, poguessin, tot i així, participar en l’activitat amb el gruix d’estudiants que formaran part del grup de gallec. Prèviament, els alumnes havien redactat a classe una petició formal, signada per tots ells i adreçada al Cap d’Estudis, en la que demanaven ser inclosos en el viatge previst pel curs vinent.

VII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Les noves tecnologies, sobretot internet, i els materials audiovisuals (la cançó Morriña, la pel·lícula A lingua das borboletas, entre d’altres) han estat també eines molt útils en el procés d’apropament de la cultura gallega als nostres alumnes. Les recerques realitzades pels estudiants han servit com a punt de partida per explicar i contextualitzar alguns dels fenòmens culturals gallecs més destacats que, per la seva naturalesa, ajuden a definir de manera concreta el caràcter propi de la realitat gallega. Com és tradicional, durant la conmemoració de la festa de Sant Jordi, els alumnes de gallec van tenir un espai propi que enguany va consistir en: Breu explicació oral del Proxecto Galauda a la resta dels alumnes del centre. O Dia das Letras Galegas: comparació amb Sant Jordi i presentació biogràfica i literària del poeta Lois Pereiro, al que enguany està dedicat. Recitació d’un poema de l’autor. Final sorpresa amb caràcter festiu a través de la projecció d’imatges de Galícia al ritme de la cançó Morriña, del grup musical A Pegatina, cantada tant a l’escenari com entre el públic, pels alumnes i la professora. (http://proxectogalauda.blogspot.com/2011/03/karaoke.html)

Cal posar de manifest que aquesta activitat (realitzada en català i gallec) s’ha desenvolupat en el context de recuperació, per part de la junta directiva de l’institut i amb el suport de la comunitat docent, d’unes jornades culturals pròpies del centre.

Detall del traball realitzat pels alumnes amb motiu del “Dia das Letras Galegas 2011”

VIII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

4. Participació en activitats i sortides fora del centre (s’inclouen activitats compartides amb altres instituts del Projecte)

Les activitats que tradicionalment soliem organitzar, s’han vist modificades per la visita a Barcelona del Secretari de Política Lingüística de la Xunta, Sr. Anxo Lorenzo, (Annex I)

qui va mostrar interés en organitzar una trobada amb els estudiants i

professors responsables del Proxecto. L’acte va tenir lloc a l’aula Capella de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, i va comptar amb la presència i la participació de Ignasi Adiego,

vicedecà d’Estudiants, Recerca i Relacions

Internacionals de la Facultat de Filologia de la Universitat de Bercelona; Maria Ojuel, tècnica de docència del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya; Basilio Losada,

catedràtic d’Estudis Gallecs i Portuguesos, i Sabela Labraña,

professora titular d’Estudis Gallecs i Portuguesos i responsable del Proxecto Galauda. Durant la trobada vam tenir ocasió de posar en comú les nostres experències i van rebre encoratjament i suport per part del senyor Lorenzo, demostrant en tot moment el seu interès pel projecte i la intenció de seguir col.laborant amb nosaltres.

Trobada amb el director general de Política Lingüística de la Xunta, a l’edifici històric de la UB.

Durant el mateix dia, abans de la trobada institucional, els alumnes van tenir l’ocasió de realitzar la ja tradicional visita guiada al

Paranimf

de l’Edifici Històric de la

Universitat de Barcelona. A través de una sèrie d’exercicis i explicacions sobre la iconografia i els elements simbòlics associats al món acadèmic i del saber, van poder recórrer els sumptuós espai, tancat normalment al públic, i gaudir de la seva bellesa

IX


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

(Annex II).

Visita al Paranimf de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona

Vam deixar per una altra ocasió la visita al Centro Galego de Barcelona, on enguany gaudirem de l’espectacle teatral que van portar a terme estudiants gallecs dels grups Aula de Teatro del C. P.I. de Vedra, Aula de Teatro del C. P. I de Touro i de l’Escola Municipal de Teatro do Concello de Laxe. L’Obra, amb el títol Utopía 94, proposava una reflexió subtil i estèticament reeixida sobre els efectes perversos del poder infiltrat en tots els àmbits de la societat, ombra negra que anul·la qualsevol possibilitat creativa de pensar i créixer. Destaca pel seu impacte una de les escenes on es compara el sinistre ambient d’una presó amb el pes excessiu de l’àmbit acadèmic. La seriositat de les reflexions es combinaven amb escenes d’una certa comicitat i distensió plenes de referències a temes d’actualitat (els idiomes minoritzats, els valors ecològics, el respecte a la diferència en la relació entre generacions), fent a la vegada partíceps els nostres alumnes. (Annex III)

X


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Foto conjunta de la trobada al CGB

Daniel Guillem, alumne de l’INS M. Xirgu (3r A) participant a la representació

Anna Costa, alumna de l’INS M. Xirgu (3r A) participant a la representació

XI


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Dinar i foto de grup al CGB

5. Productes finals del treball (es poden incloure, juntament amb la memòria, altres materials dels alumnes, notícies, etc.)

(Veure annexos) 6. Valoració global de l’activitat (aspectes positius i negatius a destacar a partir del grau de satisfacció personal i de l’alumnat)

Les classes de llengua i cultura gallegues i tot el conjunt d’activitats associades al projecte, obtenen, any rere any, un grau molt alt de satisfacció i profit per part dels alumnes (constatable a través de l’opinió versada a les enquestes) que sovint destaquen l’estimul que suposa el treball en xaxa amb altres instituts, fet que els permet conéixer altres alumnes. Menció a part mereix la participació constant i enriquidora del professor de filosofia J. L. Colomar qui, amb molt d’entusiasme i interès pel Proxecto, s’ha anat involucrant en ell, esdevenint un membre més dels que hi col·laborem habitualment no només com a professor acompanyant a les sortides, sinó també a través de la seva presència activa i engrescadora en el procès d’elaboració de la programació, la difusió del projecte a d’altres instituts i a les reunions de coordinació. D’altra banda, hem d’agrair també que el professor José Gil ens acompanyés en la visita al CGB. Personalment, faig una valoració docent enormement positiva gràcies a la possibilitat que el Proxecto Galauda ens ofereix de treballar amb els alumnes d’una manera més propera, demostrant tots plegats que la tasca docent pot ser, a la vegada, profitosa i amena. Tot i la impossibilitat de realitzar el desitjat viatge per terres gallegues, els XII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

alumnes han fet un balanç positiu de molts altres aspectes i continguts que han anat descobrint gràcies al Proxecto. El més important de tots, al nostre entendre, és el que té en compte l'aprenentatge de la llengua gallega com a vehicle possibilitador d’una tasca transdiciplinar que permet d’assolir objectius molt ambiciosos, tant de contingut com de mètode. En aquest sentit, és important assenyalar l’adquisició de competències, sobretot lingüístiques, i la importància (cabdal) d’una experiència d’aquestes característiques en un món globalitzat i un entorn canviant que sovint percebuts com a estranys. Per aquestes raons, part dels alumnes trobarien estimulant la continuació de la matèria al quart curs de l’ESO. D’altra banda, cal assenyalar la dificultat (en totes les àrees de coneixement) que suposa la presència en el nostre INS d’alumnes problemàtics que molt sovint ratllen el límit amb l’estat patològic, en un context social i econòmic enormement desfavoridor. De fet, un dels factors que més ens ha calgut tenir en compte és l’absència gairebé total d’elements de cohesió social i la dificultat afegida de l’impacte que pateixen els alumnes nouvinguts d’origen rural que, sovint per primera vegada, entren en contacte amb les normes i els ritmes d'aprenentatge propis del nostre sistema escolar. 7. Projecció de futur (visibilitat del projecte dins el conjunt del centre, viabilitat per poder-lo implementar el curs vinent en les mateixes condicions o re-formulació de l’experiència...)

El Proxecto Galauda ha estat reconegut en els documents oficials del Centre gràcies a la seva inclusió en el Projecte Lingüístic, fet que assenyala, de facto, el valor intrínsec de l’experiència, però també la capacitat que tenen les activitats que hi promou de potenciar en l’alumnat una visió lingüísticament plural de la nostra realitat i, a la vegada, de reforçar els vincles amb la singularitat de la cultura catalana a partir de la importància i el valor del plurilingüisme. Des d’aquesta perspectiva transdisciplinar, les activitats teatrals organitzades pel Seminari de Llengua Castellana i Literatura comptaran, el curs vinent, amb la participació dels alumnes de gallec, reforçant així la presència de la nostra matèria en l’organització general de les activitats culturals del centre i, a la vegada, consolidant un dels objectius programàtics: la ferma voluntat de construir experiències acadèmiques connectades amb d’altres àmbits. De fet, valorem molt positivament la recuperació de les jornades culturals a l’institut en les que, l’any vinent, hi serem de nou.

XIII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Tal i com sosteníem l’any passat, el proper curs (i previsiblement més enllà) continuarem mantenint l'assignatura optativa de gallec a l’INS Margarida Xirgu. De fet, comptem amb el suport tant de l'equip directiu com de la resta de companys del claustre i, sobretot, amb la presència incondicional d'uns alumnes que cada curs segueixen triant l'assignatura per obrir nous horitzons en la pròpia configuració vital.

XIV


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

PROXECTO GALAUDA

Annexos

XV


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Annex I Notícia de la visita del Secretari General de Política Lingüística de la Xunta a Barcelona. (Diari ABC, 02 d’abril 2011).

XVI


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Nota de premsa de la Xunta de Galícia sobre la trobada

XVII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Annex II Activitats de la visita a la Universitat de Barcelona (30 de març de 2011)

XVIII


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Annex III Descripció de l’activitat teatral al CGB al blog del Proxecto Galauda.

XIX


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

Annex IV Qüestionari-enquesta dels alumnes sobre el Proxecto Galauda

XX


Projecte Galauda. Memòria d’activitats Curs 2010/11

XXI

Projecte Galauda: memòria d'activitats curs 2010/2011  

IES Margarida Xirgu. Responsable docent: Charo Teixeiro.

Advertisement