Каталог La-Pha-Pack

Page 1

www. gal achem. r u


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ìi ÌÊ Ê

>«ÌiÀÊ *Àiv>ViÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

£Ó

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

£È

£°£Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ> `Ê VÀ 6 > ÃÊ n £°ÓÊ Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ n Ê £°Ó°£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-i> Ã Ê £°Ó°ÓÊ - V iÉ*/ Ê-i> Ã Ê £°Ó°ÎÊ "Ì iÀÊ À «Ê-i> à £°ÎÊ "Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê n

Ó°Ê -VÀiÜÊ iV Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°õ

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê

£n

Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê

{°£Ê {°ÓÊ {°ÎÊ {°{Ê

Óx

Ón

Ê Ç°£ÊÊ * >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££ Ê Ç°ÓÊ -i> ÃÊv ÀÊ* >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££ Ê Ç°ÎÊ -«iV > ÊÓ £Ê /Ã

n°ÊÊ -VÀiÜÊ iV Ê £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê

Ó£

ΰ£Ê - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌà ΰÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Î°ÎÊ - > âi`Ê*À `ÕVÌà ΰ{Ê **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê Î°{°£Ê 7 Ì ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ >« Ê Î°{°ÓÊ 7 Ì ÊL ÕiÊ >« Ê Î°{°ÎÊ 7 Ì ÊÀi`Ê >« Ê Î°{°{Ê 7 Ì ÊL >V Ê >« Ê Î°{°xÊ 1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ Î°xÊ -«iV > ÊÓ £Ê /Ã

{°Ê -VÀiÜÊ iV Ê £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

*>}i

È°£Ê - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌà ȰÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê- >«Ê, }Ê ££ È°ÎÊ * Ê- >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££ Ê È°Î°£Ê 7 Ì ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ >« Ê È°Î°ÓÊ 7 Ì ÊL ÕiÊ >« Ê È°Î°ÎÊ 7 Ì ÊÀi`Ê >« È°{Ê "Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ- >«Ê, }Ê ££

Ê Ê Ê Ê Ê

n°£Ê n°ÓÊ n°ÎÊ n°{Ê n°xÊ

Ó{

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]ÊÜ `iÊ «i }]Ê£ä {ÓxÊÌ Ài>`]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌà **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ä -i«Ì>Ê£ä **Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £ä

ÎÎ

Ê °£Ê - i Ê6 > ÃÊ£ Ê> `Ê{ Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃ Ê °ÓÊ - i Ê6 > ÃÊÓ Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃ Ê °ÎÊ -«iV > ÊÓ £Ê /Ã

£ä°Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ­ £n®Ê°°°°°°°°°°°Ó Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Σ

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌà **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £Î -i«Ì>Ê£Ó **Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £Î -«iV > ÊÓ £Ê /Ã

°Ê - i Ê6 > ÃÊ°°°°°Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

°

Ç°Ê * >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä

Ó°£Ê -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Êà > Ê «i }]Ên {ÓxÊÌ Ài>`]Ê> `Ê VÀ 6 > ÃÊ n Ó°ÓÊ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ6 > ÃÊÜ Ì Êà > Ê «i } Ó°ÎÊ **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ n Ê Ó°Î°£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê> `Ê ÕÌÞ É*/ Ê-i> Ã Ê Ó°Î°ÓÊ - V iÉ*/ Ê-i> à Ӱ{Ê -i«Ì>Ên Ó°xÊ **Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ n Ó°ÈÊ -«iV > ÊÓ £Ê /Ã

Î°Ê - ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°

x°£Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌà x°ÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê À «Ê iV Ê ££ x°ÎÊ "Ì iÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££ x°{Ê Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££ Ê x°{°£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-i> Ã Ê x°{°ÓÊ - V iÉ*/ Ê-i> Ã Ê x°{°ÎÊ "Ì iÀÊ À «Ê-i> à x°xÊ >} iÌ VÊ À «Ê-i> ÃÊ ££Ê­v ÀÊ / Ê* ʳÊ/À * ÕÃÊ ÕÌ Ã> « iÀ® x°ÈÊ "Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ££ x°ÇÊ -i«Ì>Ê££

È°ÊÊ - >«Ê, }Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ê 6 > Ã Ê -i> Ã Ê -i«Ì>

£°Ê À «Ê iV Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°?

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ÜÊÌ Êv `ÊÌ iÊÀ } ÌÊ«À `ÕVÌ > ` }Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ-ÞÃÌi

Ì>VÌÃÊ i iÀ> ÊÌiÀ ÃÊ> `ÊV ` Ì Ã i iÀ> Ê À}> Ã>Ì > Ê >ÌÌiÀÃ "Ì iÀÃ

/iV V> Ê v À >Ì Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°>

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

x°ÊÊ À «Ê iV Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

{

Ç

Ê Ê Ê

Ìi ÌÊ Ê

>«ÌiÀÊ

*>}i

«> ÞÊ*À v iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°3

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Îx

£ä°£Ê i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ ÓäÊ³Ê £n £ä°ÓÊ "Ì iÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ Óä £ä°ÎÊ Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ Óä Ê £ä°Î°£Ê ÕÌÞ Ê-i> Ã Ê £ä°Î°ÓÊ ÕÌÞ É*/ Ê-i> ÃÊ­V « iÌi ÞÊ*/ Ê > >Ìi`® Ê £ä°Î°ÎÊ * >À > ÝÊ-i> ÃÊ­ ÕÌÞ É*/ ® Ê £ä°Î°{Ê - V iÉ*/ Ê-i> ÃÊ­V « iÌi ÞÊ*/ Ê > >Ìi`® Ê £ä°Î°xÊ * >À > ÝÊ-i> ÃÊ­- V iÉ*/ ® Ê £ä°Î°ÈÊ - V iÊ Õ Õ Ê Ê-i> Ã Ê £ä°Î°ÇÊ >} iÌ VÊ-i> ÃÊv ÀÊ-* 6 > ÊÓäÊä Ê£ÓÓÓÊv ÀÊ / ʳÊ/À * Õà £ä°{Ê -i«Ì>ÊÉÊ-Ì ««iÀÃÊÓä £ä°xÊ "Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ - iV ÊÉÊ À «Ê iV Ê Óä Ê £ä°x°£Ê -i«Ì>Ê£ °x Ê £ä°x°ÓÊ * >«ÃÊÓÓ £ä°ÈÊ **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊv ÀÊ£nÊä ÊänÈ{ Ê £ä°È°£Ê -i«Ì>Ê£È Ê £ä°È°ÓÊ **Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £n £ä°ÇÊ 1 ÛiÀÃ> Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊv ÀÊ*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > ÃÊ£nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä ʣΣä]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣ£Êv ÀÊ / ʳÊ/À * Õà £ä°nÊ 1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £n]ÊV Ãi`ÊÌ «]Êv ÀÊ*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > ÃÊ£nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä ʣΣä]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣ£

££°ÊÊ - >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £nÊ³Ê ÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° {£ Ê

£ Ó

Ê ££°£Ê - >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £nÊÉÊ ÓÓÊ> `Ê>««À «À >ÌiÊ- >«Ê >«Ã


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

i>ÀÊ ÕÃÌ iÀt

>«ÌiÀÊ

*>}i

£Ó°ÊÊ-VÀiÜÊ iV Ê Ó{Ê­ * ®Ê°°°°°°°°°°°°°° Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

£Ó°£Ê -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê­ * ® £Ó°ÓÊ **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{ Ê £Ó°Ó°£Ê **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{Ê­>ÃÃi L i`® Ê £Ó°Ó°ÓÊ 1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ Ó{ £Ó°ÎÊ -i«Ì>ÊÓÓ £Ó°{Ê **Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ Ó{ £Ó°xÊ -«iV > ÞÊ>ÃÃi L i`Ê * Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê-i> ÃÊ Ó{

£Î°Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊ°°°°°°°°° Ê Ê

{{

Ê £Î°£Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`Ê ` Û `Õ> Þ Ê £Î°ÓÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`ÊÜ Ì Ê>Ê-i> >Ì / Ê V Ê ÛiÀ

£{°Ê *À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ> `Ê*À / Ê* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ Ê Ü Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ°°°°°°°°°°°°°L Ê Ê

Ê £{°£ÊÊ *À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ Ê £{°ÓÊÊ *À / Ê* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀ

£x°Ê Ê iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°Ì

{

£È°Ê Ê >« >ÀÞÊ iVÌ ÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°

{

£Ç°Ê À « }Ê/ ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê

£Ç°£Ê £Ç°ÓÊ £Ç°ÎÊ £Ç°{ÊÊ £Ç°xÊÊ

> Õ> Ê À « }Ê/ Ã > Õ> Ê iV>«« }Ê/ Ã * iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/

À « }Ê i>`ÃÊv ÀÊ* iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/

iV>«« }Ê i>`ÃÊv ÀÊ* iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/

£n°Ê "Ì iÀÊ VViÃÃ À iÃÊ ÀÊ-«iV > Ê-iÀÛ ViÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° xÓ Ê Ê

Ê £n°£Ê 6 > Ê,>V Ã Ê £n°ÓÊ -«iV > Ê-iÀÛ ViÃ

£ °Ê -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊv ÀÊ-Ì À>}iÊ*ÕÀ« ÃiÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x{ Óä°Ê -«iV > Ê*À `ÕVÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

xx

Óä°£Ê -«iV > Ê6 > à Óä°ÓÊ -«iV > Ê-i> Ã Ê Óä°Ó°£Ê À «Ê-i> ÃÊ £Î Óä°ÎÊ -«iV > Ê-i«Ì> Ê Óä°Î°£Ê -i«Ì>Êv ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ >«Ã Ê Óä°Î°ÓÊ -i«Ì>Ê£Î

*Àiv>Vi

Ìi ÌÊ Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

/À>`i >À Ã]Ê LLÀiÛ >Ì Ã]Ê Ý« > >Ì Ã]Ê-ÌÀÕVÌÕÀiÊ ÀÌ V iÊ iÃVÀ «Ì ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° xÇ « >LiÌ V> Ê `iÝÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°~ Õ iÀ V> Ê `iÝÊ

Èä

Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°y

È£

iÝÊ vÊ Õ iÀ V> Ê `iÝÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°`

ÈÓ

+Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°~

ÈÎ

Ê

Ê /ÊqÊ / ÊqÊ " 8ÊqÊ* , Ê ,ÊqÊ- <1ÊqÊ-* , ÊqÊ6 , ÊqÊ67,Ê­ iÀV Á®É / ÊqÊ7 / ,-ÁÊqÊ/ , "

ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌÊ°°°°

Èn

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

ÇÈ

Ê

Ê ," " ÊqÊ ,-ÊqÊ , ÊqÊ Ê " / -ÊqÊ / " Ê- / ÊqÊ-1 ÊÉÊ-, Ê / , / " ÊqÊ7 /" Ê

"ÛiÀÛ iÜÊ Ê£\£Ê À>Ü }ÃÊ vÊ> Ê-Ì> `>À`Ê6 > ÃÊÉÊ À>Ü }ÃÊ vÊ >«ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°nÎ

Î {

/ iÊ iÜÊ i` Ì Ê vÊ ÕÀÊ «À `ÕVÌÊ V>Ì> }ÕiÊ Ü>ÃÊ vÕÀÌ iÀÊ «Ì âi`]Ê Ê À`iÀÊ Ì Ê v>V Ì>ÌiÊ Þ ÕÀÊ `> ÞÊ Ü À Ê Ü i Ê Ãi>ÀV }Ê Ì iÊ À } ÌÊ V ÃÕ >L iÃ°Ê " Ê Ì iÊ v Ü }Ê «>}iÃÊÞ ÕÊÜ Êv `Êà iÊÀiV i `>Ì Ã]Ê ÜÊÌ ÊÕÃiÊ ÕÀÊV>Ì> }ÕiÊ> `Ê Ì iÀÊÀià ÕÀViÃÊLiÃÌÊÌ ÊÃÕ«« ÞÊÞ ÕÀÊ VÕÃÌ iÀÃÊÜ Ì Ê > * > *>V ÁÊ«À `ÕVÌð

7iÊ «iÊÌ >ÌÊÌ iÊ «À Ûi`ÊV>Ì> }ÕiÊÜ ÊLiÊ>ÊÕÃivÕ Ê }Õ `iÊ v ÀÊ Þ ÕÊ Ê > Ü>ÞÃÊ v ` }Ê Ì iÊ À } ÌÊ > * > *>V ÁÊ «À `ÕVÌÊv ÀÊÞ ÕÀÊ`i > `°Ê7iÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê« ÌÊ ÕÌÊÌ >ÌÊ v À >Ì Ê Ê> ÞÊ iÜÊ«À `ÕVÌÃÊÌ >ÌÊÜ ÊLiÊ >Õ V i`Ê >vÌiÀÊÌ iÊV>Ì> }Õi½ÃÊ«À ÌÊ`>Ìi]ÊV> ÊLiÊÌ> i ÊvÀ Ê ÕÀÊ ÜiLà ÌiÊ>ÌÊÜÜÜ° > « > «>V °V ]Ê V ʺ Û>Ì Ã»°

7iÊ >ÛiÊ > Ì> i`ÊÌ iÊ>««À Ûi`ÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ vÊ ÕÀÊ«Ài Û ÕÃÊV>Ì> }Õi°Ê7 Ì ÊÌ iÊ«À `ÕVÌÊ}À Õ«ÃÊ iÜÊ>ÀÌ V iÃÊ >ÛiÊLii ÊV « i i Ìi`Ê> `Ê >À i`Ê>VV À` } Þ°Ê/ iÊ ÃÌÀÕVÌÕÀ> ÊV « Ã Ì Ê vÊ ÕÀÊV>Ì> }ÕiÊ ÃÊiÝ« > i`Ê Ê «>}iÊxÊqÊ > ` }Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi°

7iÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê« ÌÊ ÕÌÊiÝ« V Ì ÞÊ ÕÌÊÌ >ÌÊ ÕÀÊ« VÞÊ «À L ÌÃÊ ÃÕ«« Þ }Ê i ` ÕÃiÀÃ°Ê ÜiÛiÀ]Ê iÛiÀÞL `ÞÊ ÃÊ Üi V iÊÌ Ê>à Êv ÀÊÌiV V> Ê>`Û ViÊ ÀÊÃ> « iÃ°Ê µÕ À iÃÊ ÀÊ À`iÀÃÊvÀ ÊV ÃÕ iÀÃÊ >ÛiÊÌ ÊLiÊ« >Vi`Ê>ÌÊ V> Ê `i> iÀÃÊ ÀÊV> ÊLiÊv ÀÜ>À`i`ÊLÞÊÕÃÊÌ Ê>Ê` ÃÌÀ LÕÌ ÀÊ vÊ ÕÀð

* i>ÃiÊ ÌiÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ V>Ì> }ÕiÊ ÞÊ V Ì> ÃÊ ÕÀÊ ÃÌ> `>À`Ê «À `ÕVÌÃÊ Ü V ]Ê vÊ V ÕÀÃi]Ê >ÀiÊ ÃÌ V Ê Ìi Ã°Ê >ÀÊ ÀiÊ «À `ÕVÌÃÊ V> Ê LiÊ LÌ> i`Ê vÀ Ê ÕÃ]Ê Ã Ê Ì >ÌÊ ÌÊ ÃÊ > Ü>ÞÃÊÜ ÀÌ Ü iÊÌ ÊV Ì>VÌÊÕÃ]Ê ÊV>ÃiÊÞ ÕÊ` ½ÌÊv `Ê Ì iÊ«À `ÕVÌÊ vÊÞ ÕÀÊV ViÊ ÊÌ iÊV>Ì> }Õi°

ÊV>ÃiÊ vÊ> ÞÊvÕÀÌ iÀʵÕiÃÌ ÃÊ ÀÊÃ> « iÊÀiµÕiÃÌÃÊÞ ÕÊ >ÀiÊ> Ü>ÞÃÊÜi V iÊÌ ÊV Ì>VÌÊÕð

9 ÕÀÊ * * Ê/i>


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÜÊÌ Êw `ÊÌ iÊÀ } ÌÊ«À `ÕVÌ -Õ Ì>L iÊ VÀ ÃiÀÌÃ]Ê-i> Ã]Ê-i«Ì>Ê> `Ê >«ÃÊv ÀÊ Ì iÃiÊÛ > ÃÊÜ Êv ÜÊ ÊÌ iÊÃÕLÃiµÕi ÌÊV >«ÌiÀÃt

>®Ê 9 ÕÊ ÜÊ Ì iÊ > Õv>VÌÕÀiÀÉ `i Ê vÊ Þ ÕÀÊ VÕÃ Ì iÀAÃÊ ÃÌÀÕ i ÌÉ>ÕÌ Ã> « iÀ Ê ÊÌ ÊÌ iÊ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌÊ Ê«>}iÊ ÈnÊ Ì Ê ÇxÊ vÊ Ì iÊ V>Ì> }ÕiÊ > `Ê Ê v ÀÊ ÃÕ Ì>L iÊ Û > Ã°Ê / iÊ V >«ÌiÀÊ Õ `Ê «>}iÊ ` V>Ì ÃÊ Ü Ê i>`Ê Þ ÕÊÌ ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊÛ > ðÊ-Õ Ì>L iÊ VÀ ÃiÀÌÃ]Ê -i> Ã]Ê -i«Ì>Ê > `Ê >«ÃÊ v ÀÊ Ì iÃiÊ Û > ÃÊ Ü Ê v ÜÊ ÊÌ iÊÃÕLÃiµÕi ÌÊV >«ÌiÀÃtÊ ÊV>ÃiÊÞ ÕÊ` ½ÌÊv `Ê Ì iÊ `i Ê ÊÌ iÊ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌ]Ê « i>ÃiÊ V Ì>VÌÊ ÕÃ°Ê Ê ÕÀÊ LÀ>ÀÞÊ ÜiÊ >ÛiÊ iÛi Ê ÀiÊ v À >Ì Ê ÊÛ > ÊÃÕ Ì>L ÌÞÊv ÀÊÌ iÊÛ>À ÕÃÊ ÃÌÀÕ i ÌÃÊ ÊÌ iÊ >À iÌ°

Ê

Ê -i `ÊÌ iÊÃ> « iÊÌ ÊÕÃÊv ÀÊiÛ> Õ>Ì Ê> `ÊÜiÊÜ Ê `i Ì vÞÊÌ iÊV ÀÀiVÌÊ > * > *>V ÁÊ«À `ÕVÌ°Ê

Ê

Ê Ê ÀiÌÕÀ Ê ÜiÊ Ü Ê «À Û `iÊ Þ ÕÊ Ü Ì Ê Ã iÊ Ã> « iÃÊ vÊ Ì iÊ > * > *>V ÁÊ «À `ÕVÌÊ v ÀÊ Þ ÕÀÊ VÕÃÌ iÀÊ Ì Ê iÛ> Õ>Ìi°

Ê Ê

Ê Ê >`` Ì Ê Ì Ê ÕÀÊ }i iÀ> Ê ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì Ê L ÌÞÊ >ÀÌÊ Þ ÕÊ v `Ê Ê «>}iÊ ÈÎÊ Ì Ê ÈÇÊ ÕÀÊ iÜÊÊ +Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊÜ Ì ÊÃÕ Ì>L iÊV ÃÕ >L iÃÊ v ÀÊÌ iÊv Ü }Ê ÃÌÀÕ i ÌÊV «> iÃ\Ê /ÊqÊ

/ Ê qÊ " 8Ê qÊ * , Ê ,Ê qÊ - <1Ê qÊ -* , Ê qÊ 6 , Ê qÊ 67,Ê ­ iÀV Á®É / Ê qÊ 7 / ,-ÁÊqÊ/ , "°Ê Ê ÕÀÊ iÜÊ+Õ V ,iviÀi Vi

>ÀÌÃÊ Þ ÕÊ v `]Ê V « i i Ì>ÀÞÊ Ì Ê ÃÕ Ì>L iÊ Û > Ã]Ê > Ã Ê >Ê ÀiV i `>Ì Ê v ÀÊ ÌÞ« V> ÞÊ ÕÃi`Ê -i> ÃÊ > `Ê VÀ ÃiÀÌÃ°Ê / iÊ V >«ÌiÀÊ > `Ê «>}iÊ ` V> Ì ÃÊ i>`Ê Þ ÕÊ Ì Ê Ì iÊ V ÀÀië ` }Ê V >«ÌiÀÃ]Ê Ü iÀiÊÞ ÕÊv `ÊvÕÀÌ iÀÊV ÃÕ >L ið

L®Ê 9 ÕÊ >ÛiÊ >Ê Ã> « iÊ vÀ Ê Þ ÕÀÊ VÕÃÌ iÀÊ vÊ Ì iÊ Û > Ê ÀiµÕiÃÌi` Ê

Ê Ê Ì Ê Ì iÊ >VÌÕ> Ê Ã âiÊ `À>Ü }ÃÊ >ÌÊ Ì iÊ i `Ê vÊ Ì iÊ V>Ì> }ÕiÊ> `Ê Êv ÀÊ `i Ì V> ÊÛ > ðÊ/ iÊV >«ÌiÀÊ ` V>Ì Ê Ü Ê i>`Ê Þ ÕÊ Ì Ê Ì iÊ >««À «À >ÌiÊ Û > ðÊ

Ê / iÊv ÀÃÌÊÌÜ Ê` } ÌÃÊ vÊ ÕÀÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃÊ>ÀiÊ ` V>Ì ÃÊ vÊÌ iÊ` > iÌiÀ°Ê ÊÌ ÊÌ iÊ Õ iÀ V> Ê `iÝÊ Ê«>}iÊÈ£Ê> `Ê Êv ÀÊ>ÀÌ V iÃÊÃÌ>ÀÌ }ÊÜ Ì ÊÌ iÊ ` } ÌÃÊ vÊÞ ÕÀÊ` > iÌiÀ°Ê/ iÊÎÀ`Ê> `Ê{Ì Ê` } ÌÃÊ>ÀiÊ ` V>Ì ÃÊ vÊÌ iÊ>ÀÌ V iÊ}À Õ«]Êi°}°Êä Êv ÀÊÛ > Ã]Ê äÓÊv ÀÊÃi«Ì>]ÊiÌV°Ê­ ÃÌÊ vÊ ÕÀÊ>ÀÌ V iÊ}À Õ«ÃÊV> ÊLiÊ Ì> i ÊvÀ ÊÌ iÊ iÝÊ vÊÌ iÊ Õ iÀ V> Ê `iÝ®°

i®Ê 9 ÕÊv `Ê>Ê ÃÌ }Ê vÊVÀ Ãà ÀiviÀi ViÊ Õ LiÀÃÊ ÃÌi`ÊLÞÊ Û>À ÕÃÊV «iÌ Ì ÀÃÊ Ê«>}iÊÇÈÊÌ Ên£°Ê ÊV>ÃiÊÞ ÕÊ >ÀiÊ ÌÊLiÊ>L iÊÌ Ê `i Ì vÞÊ>ÊVÀ Ãà ÀiviÀi ViÊ Õ LiÀ]Ê « i>ÃiÊ V Ì>VÌÊ ÕÃÊ > ÞÊ Ì i°Ê Ê ÕÀÊ LÀ>ÀÞÊ vÕÀÌ iÀÊ v À >Ì Ê Ài}>À` }Ê V «iÌ Ì ÀÃ½Ê >ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃÊ >ÀiÊ>Û> >L i°

>®Ê >V Ê V >«ÌiÀÊ V Õ`iÃÊ > Ê «À `ÕVÌÃÊ Ì >ÌÊ Li }Ê Ì }iÌ iÀ]Ê °i°Ê 6 > ÃÊ ­i°}°Ê > Ê ÌÞ«iÃÊ vÊ - ÀÌÊ / Ài>`Ê 6 > ÃÊ ÀÊ VÀ 6 > î]ÊÃÕ Ì>L iÊ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊÌ iÃiÊ 6 > Ã]Ê>««À «À >ÌiÊ-i> ÃÊv ÀÊÌ iÃiÊ6 > ÃÊ­i°}°Ê> ÊÌÞ«iÃÊ vÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> îÊ> `ÊqÊ vÊ>Û> >L iÊqÊ ` Û `Õ> Ê -i«Ì>É >«Ã°

V®Ê Ê `Ê vÊ ÃÌ }ÃÊ­/À>`i >À Ã]Ê « >LiÌ V> Ê `iÝ]ÊÊ Õ iÀ V> Ê `iÝ]Ê iÝÊ vÊ Õ iÀ V> Ê `iÝ]ÊÊ +Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ]Ê ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L Ì iÃ]Ê

À Ãà ,iviÀi ViÃ]Ê VÌÕ> Ê- âiÊ À>Ü }ÃÊ vÊ> ÊÃÌ> ` >À`Ê } >ÃÃÊ >ÀÌ V iÃ]Ê À>Ü }ÃÊ vÊ V>«ÃÊ iÌV°®Ê V> Ê LiÊ v Õ `Ê>ÌÊÌ iÊÛiÀÞÊi `Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi°

L®Ê / iÊ V>Ì> }ÕiÊ ÃÌ>ÀÌÃÊ Ü Ì Ê Ì iÊ Û > ÃÊ Ì >ÌÊ >ÛiÊ Ì iÊ Ã > iÃÌÊ > Ê ` > iÌiÀ]Ê V Ì Õ }Ê Ü Ì Ê VÀi>à }Ê > Ê ` > iÌiÀ°Ê "Ì iÀÊ >VViÃà À iÃÊ iÊ 6 > Ê ,>V Ã]Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃ]Ê -i«Ì>ÊV> ÊLiÊv Õ `Ê ÀiÊ Ì Ü>À`ÃÊÌ iÊi `Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi°

`®Ê Ê Ã ÀÌÊ V «> ÞÊ «À v iÊ ÃÊ V Õ`i`Ê Ê Ì iÊ «Àiv>ViÊ > `ÊV> ÊLiÊÌ> i ÊvÀ Ê ÕÀÊÜiLà ÌiÊÕ `iÀÊ Ê ÜÜÜ° > « > «>V °V Ê­ÃÕLV >«ÌiÀʺ «> Þ»®°

ÕÃÌ iÀÊ-iÀÛ ViÊ­v ÀÊµÕ Ì>Ì Ã]ÊÃ> « iÊÀiµÕiÃÌÃ]ÊÌiV Ê Ê Ê V> Ê>`Û Vi]ÊiÌV°®\ Ê /i i« i\Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ äÊ Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £Ó Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £n Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £ Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ Ó Ê /i iv>Ý\ÊÊ ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ ÎÎ Ê > \ÊÊ -iÀÛ ViJ > « > «>V °V

Ê À`iÀÃÊ >ÀiÊ L>Ãi`Ê Ê ÕÀÊ }i iÀ> Ê ÌiÀ ÃÊ > `Ê V ` Ì ÃÊÜ V ÊV> ÊLiÊÃi ÌÊÌ ÊÞ ÕÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌÊ ÀÊV> ÊLiÊ Ì> i Ê vÀ Ê ÕÀÊ ÜiLà ÌiÊ Õ `iÀÊ ÜÜÜ° > « > «>V °V ]Ê V ʺ «À Ì»°Ê ÌÊÌ ÃÊ« ÌÊÜiÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê`À>ÜÊÞ ÕÀÊ >ÌÌi Ì ÊÌ ÊÌ iÊv Ü }Êv>VÌÃ\

­ vÊÞ ÕÊ ÜÊÌ iÊ > iÊ vÊÞ ÕÀÊ` ÀiVÌÊV Ì>VÌÊ«iÀà ]ÊÞ ÕÊ V> ÊÀi>V Ê É iÀÊÕ `iÀ\Ê ºv ÀÃÌÊ iÌÌiÀÊ vÊv ÀÃÌ > i»°ºÃÕÀ > i»J > « > «>V °V ®

Ê ÊÌ ÊÌ iÊ « >LiÌ V> Ê `iÝÊ Ê«>}iÊÈäÊ> `Ê ]Ê vÊÌ iÊ iÞÊ`iÃVÀ «Ì Ê ÃÊ V Õ`i`ÊÌ iÀi°

> ` }Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi

°

i iÀ> ÊÌiÀ ÃÊ> `ÊV ` Ì Ã

VV Õ ÌÃÊ`i«>ÀÌ i ÌÊ­v ÀÊ«>Þ i ÌÃ]ÊÀi `iÀÃ]ÊiÌV°®\Ê Ê /i i« i\ÊÊ ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £{ Ê /i iv>Ý\ÊÊ ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ {{ Ê > \ÊÊ > ViJ > « > «>V °V

`®Ê 9 ÕÊ ÜÊ >Ê iÞÊ `iÃVÀ «Ì Ê vÊ Þ ÕÀÊ VÕÃÌ iÀ½ÃÊ ÀiµÕiÃÌi`Ê«À `ÕVÌ Ê

°

Ì>VÌÃÊ

"À`iÀÊ*À ViÃà }Ê­v ÀÊ À`iÀÃ]Ê `i ÛiÀÞÊ Ì iÃÊ vÊ «i ÊÊ Ê Ê À`iÀÃ]ÊiÌV°®\ Ê /i i« i\Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ ££ Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £Ç Ê Ê ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ £ Ê /i iv>Ý\ÊÊ ³{ Ê­ä®ÊÓ{ÊÓÎÊÉÊ {ÊΣ ÎÎ Ê > \ÊÊ "À`iÀJ > « > «>V °V

V®Ê 9 ÕÊ ÜÊÌ iÊ` > iÌiÀÊ vÊÞ ÕÀÊVÕÃÌ iÀ½ÃÊÃi«Ì>]ÊÛ > ]Ê Ãi> ]ÊiÌV°

Ê

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Õ Ê`i ÛiÀÞʵÕ> Ì Ì iÃ\Ê 6 > Ã]Ê-i> Ã]Ê-i«Ì>\Ê ÌiÀÃ\Ê Ê iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>\Ê

>« >ÀÞÊ iVÌ ÀÃ\Ê

Ê Ê

Ê Ê

Ê Ê Ê

À «iÀÃÉ iV>««iÀÃ\Ê Ó £Ê /Ã\Ê 6 > Ê,>V Ã\Ê

£]äääÊ« iVià £ääÊ« iVià ÓxÊ« iViÃ Ê £äÊ« iViÃÊ

Ê

­v ÀÊ iVÌ ÀÃÊv ÀÊÓÊV Õ Ã®Ê

£Ê« iVi

Ê Ê ­v ÀÊ iVÌ ÀÃÊv ÀÊÎÊV Õ Ã®

Ê Ê

£Ê« iVià £äÊ« iViÃÊ £Ê« iVi

Ê

/ iÊ Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì Ì iÃÊ>ÀiÊ `i«i `i ÌÊvÀ ÊÌ iÊ «>V >} }ÊÕ ÌÃÊ ` V>Ìi`ÊÕ `iÀ i>Ì Ê> Ê«À `ÕVÌð Ê Ê Õ Ê À`iÀÊÛ> Õi\Ê Óxä°ääÊ 1," Ê Ê"ÕÀÊ } `ÃÊ >ÀiÊ iÝV Õ`i`Ê vÀ Ê iÝV > }i]Ê i}> Ê Ài}Õ > Ì ÃÊÀi > ÊÕ >vviVÌi`Ê iÀi v°

ÌiÀ iÌ\Ê ÜÜÜ° > « > «>V °V

"vv ViÊ ÕÀÃ\ `>ÞÊÕ Ì Ê À `>Þ\Ên°ääÊ> ÊÌ Ê£È°ÎäÊ«

*Àiv>Vi *Àiv>Vi

Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

i iÀ> Ê À}> Ã>Ì > Ê >ÌÌiÀÃ

"Ì iÀÃ

Ê ÃÌ> `>À`Ê Ìi ÃÊ >ÀiÊ ÃÌ V Ê Ìi ÃÊ Ì >ÌÊ ÕÃÕ> ÞÊ V> Ê LiÊ `ië>ÌV i`Ê Ü Ì Ê Ó{Ê ÕÀÃÊ >vÌiÀÊ ÀiVi «ÌÊ vÊ À`iÀ°Ê Ê «À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊ i«ÌÊ>Là ÕÌi ÞÊ iÕÌÀ> ]Ê °i°Ê Ê > * > *>V ÁÊ >ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃÊ>ÀiÊ«À Ìi`Ê ÀÊ >Li i`Ê ÊÌ iÊ«>V >} }Ê vÊÌ iÊ«À `ÕVÌðÊ

/ iÀiÊ>ÀiÊ Ê«À ViÃÊ V Õ`i`Ê Ê ÕÀÊV>Ì> }ÕiÊ ÀÊÃi«> À>ÌiÊ«À ViÊ ÃÌÃÊ>Û> >L i°Ê*À ViÃÊ>ÀiÊV> VÕ >Ìi`Ê ` Û `Õ > Þ]Ê `i«i ` }Ê Ê À`iÀÊ µÕ> Ì Ì iÃ°Ê 7iÊ >ÀiÊ «Ài«>Ài`Ê Ì ÊÃÕL ÌÊëiV > Ê vviÀÃÊv ÀÊ> Õ> ÊV> vvÊ À`iÀÃ]Ê>ÃÊÜiÊ V> ÊÌ> iÊÌ iÊÌ Ì> Ê`i ÛiÀÞʵÕ> Ì ÌÞÊ> `Ê Õ LiÀÊ vÊV> vvÊ`i ÛiÀ iÃÊ Ì ÊV à `iÀ>Ì °Ê

ÃÊÜiÊ ÞÊÃÕ«« ÞÊÜ iÃ> iÀÃÊ ÀÊ`i> iÀÃÊÜ Ê«À ÌiÊ ÕÀÊ «À `ÕVÌÃÊ >ÃÊ Ì i ÀÊ Ü Ê LÀ> `Ã]Ê ÜiÊ ÃÌÀ VÌ ÞÊ ii«Ê Õ«ÊÊ >Ê « VÞÊ vÊ iÕÌÀ> Ê «>V >} }°Ê " ÞÊ L>ÌV Ê Õ LiÀÃÊÊ v ÀÊ Ài>à ÃÊ vÊ ÌÀ>Vi>L ÌÞÊ Ê V>ÃiÃÊ vÊ V « > ÌÊ >ÀiÊ >ÌÌ>V i`Ê Ì Ê Ì iÊ «À `ÕVÌ°Ê ÀÊ Ì iÊ Û > ÃÊ >`` Ì > ÞÊ >Ê Ã > Ê ÃV i >Ì VÊ `À>Ü }Ê vÊ Ì iÊ «À `ÕVÌÊ ÃÊ >Li i`Ê Ê Ì iÊvÀ ÌÊà `iÊ vÊÌ iÊ** ÝÊÌ Êi >L iÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊÌ iÊ V Ìi Ì°Ê ÕÃÌ iÀÊëiV v VÊ >Li }ÊV> ÊLiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ >}> ÃÌÊ>Êà > ÊÃÕÀV >À}i°Ê

ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ-ÞÃÌi

7iÊ Ü> ÌÊ Ì >ÌÊ V ÃÕ iÀÃÊ vÊ ÕÀÊ «À `ÕVÌÃÊ >ÀiÊ Ã>Ì Ãv i`Ê Ü Ì Ê Ì i °Ê / iÀiv ÀiÊ iÛiÀÞL `ÞÊ ÃÊ Üi V iÊ Ì Ê >Ã Ê v ÀÊ V ÃÌ vÀiiÊ Ã> « iÃÊ v ÀÊ ÌiÃÌ }Ê «ÕÀ« ÃiÃÊ Ì Ê iÛ> Õ>ÌiÊ Ì iÊ ÃÌÊ>««À «À >ÌiÊ«À `ÕVÌÊv ÀÊ ÃÊ ÃÌÀÕ i ÌÉ>«« V>Ì Ê Ü Ì ÊÀi}>À`ÊÌ ÊÌiV V> ÊÃÕ Ì>L ÌÞ]ÊV Ûi i ViÊ Ê > ` }Ê > `Ê «À Vi «iÀv À > ViÊ À>Ì °Ê / ÃÊ Ü>ÞÊ Þ ÕÊ >ÛiÊ Ì iÊ «« ÀÌÕ ÌÞÊ Ì Ê ÃiiÊ > `Ê `iV `iÊ Liv ÀiÊ « >V }Ê > Ê À`iÀÊÜ V Ê«À `ÕVÌÊÃÕ ÌÃÊLiÃÌÊÞ ÕÀÊ ` Û `Õ> Ê ii`ðÊ

"ÕÀÊnÊ` } Ì> Ê>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊV «À ÃiÃÊÌ iÊv Ü }Ê ` V>Ì Ã\ n Ê* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

änÊänÊääÓÇ

ÀÌ V iÊ À Õ« ­änr* >ÃÌ VÊ >«Ã]

> iÌiÀÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-iµÕi Ì > Ê Õ LiÀ Ê iÀ®

x È

Ê V>ÃiÊ vÊ À`iÀÃÊ v ÀÊ Ã«iV > Ê «À `ÕVÌÃÊ Ì >ÌÊ >ÀiÊ ÌÊ V Õ`i`Ê Ê ÕÀÊÃÌ> `>À`Ê`i ÛiÀÞÊ«À }À> iÊÜiÊ ` ÞÊ >à ÊÞ ÕÊÌ Ê«>ÞÊ>ÌÌi Ì ÊÌ ÊÌ iÊv>VÌÊÌ >ÌÊÌ iÃiÊ À`iÀÃÊV> Ê ÞÊLiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ>vÌiÀÊÀi i>ÃiÊ vÊÃ> « iÃ]Ê`À>Ü }ÃÊ ÀÊëiV v V>Ì Ã° ÕÀÌ iÀ ÀiÊ ÜiÊ Ü Õ `Ê iÊ Ì Ê « ÌÊ ÕÌÊ Ì >ÌÊ À`iÀi`Ê µÕ> Ì Ì iÃÊv ÀÊëiV > Ê>ÀÌ V iÃÊ ÊVÕÃÌ iÀýÊÀiµÕiÃÌÊÜ Ê LiÊ >` iÀi`Ê Ì Ê Ê «À V « i]Ê ÜiÛiÀ]Ê `i ÛiÀ iÃÊ V> Ê i Ì iÀÊ LiÊ Õ«Ê Ì Ê £äÊ «iÀÊ Vi ÌÊ } iÀÊ ÀÊ ÜiÀÊ Ì > Ê Ì iÊ À } > ʵÕ> Ì ÌÞ°


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

«> ÞÊ*À w i

*À `ÕVÌ

Á

> * > *>V Ê vviÀÊ>ÊV « iÌiÊÀ> }iÊ vÊV ÃÕ >L iÃÊv ÀÊ ]Ê * Ê> `Ê i>`ë>ViÊ> > Þà Ã]ÊV «À à }ÊÛ > Ã]ÊÃi«Ì>]ÊÃi> Ã]Êv ÌiÀÃ]ÊVÀ «iÀÃ]ÊiÌV°Ê ià `iÃÊ> ÊÃÌ> `>À`Ê Ìi ÃÊv ÀÊ> ÃÌÊ> ÊV Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ ÊÌ iÊV À >Ì }À>« ÞÊ >À iÌ]Ê > * > *>V ÁÊ> à ÊV>ÀÀÞÊ ÕÌÊëiV > Ê«À `ÕVÌ ÊÀÕ ÃÊ vÊÛ > Ã]ÊÃi«Ì>Ê> `ÊV L >Ì ÊÃi> ÃÊ>VV À` }ÊÌ ÊVÕÃÌ iÀ½ÃÊëiV v V> Ì Ã° / iÊ«À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊà `ÊÜ À `Ü `iÊÌ À Õ} Ê>Ê iÌÜ À Ê vÊ` ÃÌÀ LÕÌ ÀðÊ/ iÊ «À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊ vÊ } ʵÕ> ÌÞÊ> `Ê >ÛiÊLii ÊÌ À Õ} ÞÊÌiÃÌi`ÊLiv ÀiÊÌ i ÀÊ >Õ V °Ê ÃÊ >Ê Ê Ê -"Ê ää£\ÓäääÊ ViÀÌ v i`Ê V «> ÞÊ ÜiÊ `iÛ Ìi`Ê ÕÀÃi ÛiÃÊÌ ÊV « iÌiÊVÕÃÌ iÀÊÃ>Ì Ãv>VÌ ÊÜ V ÊÜiÊ`iv i`Ê>ÃÊ ÕÀÊLÕà iÃÃÊ« VÞÊ>ÃÊv ÜÃ\

°° °° °

ÊÌ ÊÃÕ«« ÞÊV Ì Õ Õà ÞÊ } ʵÕ> ÌÞÊ«À `ÕVÌà ÊÌ Ê vviÀÊ «Ì > ÊiV Þ ÊÌ Ê}À> ÌÊV ÃiµÕi ÌÊ`i>` ià ÊÌ Ê`iÛi «Ê Û>Ì ÛiÊ> `Ê >À iÌ À i Ì>Ìi`Ê«À `ÕVÌà ÊÌ ÊÃÕ«« ÀÌÊ«À «Ì ÞÊ> `Êivv V i Ì ÞÊ ÕÀÊVÕÃÌ iÀÃÊ Ê> ÊÀiëiVÌÃÊÌ iÞÊÊ Ê >ÞÊÀiµÕ Ài

> * > *>V ÁÊ >ÀiÊ Ì iÊ ÞÊ ÃÕ«« iÀÊ vÊ V À >Ì }À>« ÞÊ Û > ÃÊ vÀ Ê >Ê V i> À Ê V >ÃÃÊ £ä]äää°Ê 7 Ì Ê Ì iÊ i> *>V Ê >Li Ê Ê Ì iÊ L ÝÊ ÜiÊ }Õ>À> ÌiiÊ Ì ÃÊ } Ê Þ} i VÊÃÌ> `>À`°Ê `` Ì > Þ]ÊÌ> «iÀ iÛ `i ViÊ ÃÊ} Ûi ÊLÞÊÌ iÊà À ÜÀ>«« }Ê vÊÌ iÊL ÌÌ Ê«>ÀÌÊ vÊÌ iÊ** L Ý]ÊÜ iÀi>ÃÊ ÌÃÊV ÛiÀÊi >L iÃÊÀiV Ãi>L ÌÞÊ>ÌÊ> ÞÊ Ì iÊ`ÕÀ }ÊV ÃÕ «Ì ]Ê Ê À`iÀÊÌ Ê>Û `Ê> ÞÊ >ÌiÀÊV Ì> >Ì Ê vÊÌ iÊÛ > ÃÊ `ÕÀ }ÊÕÃ>}i°Ê / iÊâ « V Ê* L>}ÃÊÜ Ì ÊÌ iÊÌi>À vvÊv ÊÃÌÀ «Êv ÀÊ ÕÀÊÃi> ÃÊv ÜÊÌ iÊÃ> iÊ«À V « iÃÊ vÊÌ iÊÛ > Ê«>V >} }ÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ ÊÌ> «iÀ iÛ `i ViÊ> `ÊÀiV Ãi>L ÌÞ°ÊÊ Ê>`` Ì > Ê«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞÊ ÃÊ} Ûi ÊÌ À Õ} ÊÌ iÊ>ÕÌ >Ì VÊV Õ Ì }Ê> `Ê«>V >} }Ê«À ViÃÃ]Ê>ÃʵÕ> Ì ÌÞÊ Li` i ViÊÊV> ÊLiÊ}Õ>À> Ìii`Ê> `Ê> ÞÊV Ì> >Ì Ê Ì À Õ} Ê Õ > ÊÌ ÕV ÊqÊ>ÃÊ ÌÊÜ Õ `Ê >««i ÊÜ i ÊÜi } }ÊÌ iÊ«>ÀÌÃÊLÞÊ > `ÊqÊ ÃÊ iÝV Õ`i`°Ê*À Ìi`ÊL>ÌV Ê Õ LiÀÃÊ Êi>V Êâ « V ÊL>}Ê}À> ÌÊÌÀ>Vi>L ÌÞ°

«> Þ *À w i

«> ÞÊ*À w i

-«iV > Ê*À `ÕVÌÊ i>ÌÕÀiÃ

*/ Ê > >Ìi`Ê iÀÃÊ >`iÊ vÊ ÕÌÞ ]Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÊ ÀÊ- V iÊ>ÀiÊ À > ÞÊ«Õ V i`Ê Ê } Ê«iÀv À > ViÊ>ÕÌ >Ì VÊ«Õ V }Ê«ÀiÃÃiÃÊ ÕÌÊ vÊi ` iÃÃÊÀ Ê >ÌiÀ > °Ê ÀÃÌÊ vÊ > ÊÌ iÊÀ Ê ÃÊVÕÌÌi`ÊÌ ÊÌ iÊà âiÊ vÊÌ iÊ«Õ V }Ê` iÊ­rÊ Õ LiÀÊ vÊ«Õ V iÃÊ«iÀÊ` i®Ê Ê>Ê ÀÕLLiÀÊVÕÌÌ }Ê >V i°Ê Ê Ã«iVÌ Ê vÊÌ iÊÀ ÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ ÊÛ ÃÕ> Ê`iviVÌÃÊ>ÃÊÜi Ê >ÃÊ> Ê>ÕÌ >Ì VÊV ÌÀ Ê vÊÌ iÊ >ÌiÀ > ÊÌ V iÃÃÊ ÃÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ iÀiÊ>ÃÊÜi °Ê/ iÊVÕÃ Ì âi`ÊÀ Ê ÃÊÌ i ÊÀ i`Ê Ì ÊÃÌ> iÃÃÊÃÌii ÊV ÃÊÜ V Ê>vÌiÀÜ>À`ÃÊvii`ÊÌ iÊ >ÌiÀ > Ê Ì ÊÌ iÊ«Õ V }Ê«ÀiÃÃið / iÊ«ÀiV à Ê` iÃÊv ÀÊÌ iÊ>ÕÌ >Ì VÊ«Õ V }Ê«ÀiÃÃÊ>ÀiÊ`ià } i`Ê ÊÌ >ÌÊÜ>ÞÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ «iÀ>ÌiÊÜ Ì ÕÌÊ> ÞÊ«Õ V }Ê>}i ÌÃÊ ÀÊ ÕLÀ V> ÌðÊ/ ÃÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊÌ iÊV « iÌiÊV Ûi À>}iÊ vÊÌ iÊ«Õ V }Ê>Ài>Ê>ÀiÊ « ÀÌ> ÌÊv ÀÊ>ÊV Ì> >Ì vÀiiÊÃi«Ì>Ê«À `ÕVÌ °Ê / iÊ«ÀiV à Ê` iÃÊ}Õ>À> ÌiiÊ«À «iÀÊVÕÌÌ }Êi`}iÃÊ> `Ê> ÊiÝ>VÌÊÀ Õ `]ÊÀi«À `ÕV>L iÊ ` > iÌiÀÊÜ Ì ÊÌ } ÌiÃÌÊÌ iÀ> ViÃ°Ê ÊÃi à ÀÊÃÞÃÌi ÊÀiV } âiÃÊ ÌÃÊ> `Ê`iviVÌÊ«>ÀÌÃÊ ÊÌ iÊÀ Ê> `ÊÃi«>À>ÌiÃÊÃVÀ>«ÊÌ À Õ} Ê> Ê>ÕÌ >Ì VÊà ÀÌ }Êà ÕÌÌiÀÊÃÞÃÌi °Ê ÊV Ãi`Ê ÌÕ i ÊÃÞÃÌi Ê>ÃÊÜi Ê>ÃÊÃÌ> iÃÃÊÃÌii ÊV iVÌ }ÊL ÝiÃÊi ÃÕÀiÊ>Ê >Ý Õ Ê vÊ Þ} i iÊ v ÀÊÌ iÊÀi>`ÞÊ«Õ V i`ÊÃi«Ì>ÃÊLiv ÀiÊ>ÊvÕÀÌ iÀÊ«À ViÃà }Ê ÊÌ iÊ>ÕÌ >Ì VÊ>ÃÃi L ÞÊ >V iÃ°Ê ià `iÃÊ } Ê«À `ÕVÌ Û ÌÞÊ> `ÊiÝVi i ÌÊÀ>ÜÊ >ÌiÀ > ÊÕÃ>}iÊÌ iÊ } Ê«iÀv À > ViÊ>ÕÌ >Ì VÊ«Õ V }Ê«ÀiÃÃiÃÊ vviÀÊ ÕÌÃÌ> ` }Ê` i à > ÊÃÌ>L ÌÞÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊ >ÊV Ì Õ ÕÃÊ } ʵÕ> ÌÞ° / iÊV ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊvÕ ÞÊ>ÕÌ >Ì V> ÞÊ>ÃÃi L i`°Ê-iÛiÀ> Ê« Ì Vi ÃÊV iV Ê>ÌÊ` vviÀi ÌÊ iÛi ÃÊ vÊÌ iÊ>ÃÃi L ÞÊ«À ViÃÃÊÌ iÊà `i À i Ì>Ì Ê vÊÌ iÊ iÀ]Êà ÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÃÊ}Õ>À> Ìii`Ê Ì >ÌÊÌ iÊ*/ Ê > >Ì Ê ÃÊ> Ü>ÞÃÊ` ÀiVÌi`ÊÌ Ü>À`ÃÊÌ iÊÃ> « i°Ê Ê}>Õ}iÊV iV ÃÊ>ÌÊÌ iÊ i `Ê vÊÌ iÊ>ÃÃi L ÞÊ«À ViÃÃÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÀiÊ ÀÊ iÃÃÊÌ > Ê iÊ iÀÊ ÃÊ ÃÌ> i`°Ê/ iÊ>ÕÌ >Ì VÊ>ÃÃi L ÞÊ vÊÌ iÊ iÀÊi ÃÕÀiÃÊÌ >ÌÊ Ê Õ > Êà Êv>ÌÊ ÀÊÃÜi>ÌÊV> ÊV Ì> >ÌiÊ Ì iÊÃi> ]Ê>ÃÊ ÌÊÜ Õ `ÊLiÊ ÊV>ÃiÊ vÊ > Õ> Ê>ÃÃi L Þ°Ê-«iV > Ê«À `ÕVÌ ÊÀÕ ÃÊi Ì iÀÊ ÊÌ iÊÃi«Ì>Êà `iÊ ÀÊv ÀÊV « iÌi ÞÊ>ÃÃi L i`ÊÃi> ÃÊV> ÊLiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ>VV À` }ÊÌ Ê VÕÃÌ iÀ½ÃÊëiV v V>Ì °Ê à ÊëiV > Ê«>V >} }Ê­` vviÀi ÌÊ«>V >} }ÊÕ ÌÃ]Ê>`` Ì > Ê «À Ìi`Ê >Li Ã]ÊiÌV°®ÊV> ÊLiÊÀiµÕiÃÌi`° ÃÃi L ÞÊ vÊÌ iÊV ÃÕÀiÃÊ> `Ê>ÕÌ >Ì VÊV Õ Ì }Ê> `Ê«>V >} }Ê>ÀiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ Ê> Ê Õ ViÀÌ v i`ÊV i> ÊÀ ]Ê °i°Ê ÊÜ `i Ê«> iÌÃÊ ÀÊV>À`L >À`Ê>ÀiÊ> Üi`ÊÌ iÀi]ÊiÛiÀÞ L `ÞÊ >ÃÊÌ ÊÜi>ÀÊëiV > ÊV Ì }]Ê ÃÌÊ«>ÀÌÃÊ vÊÌ iÊ >V iÃÊ>ÀiÊÕ `iÀÊ>Ê} >ÃÃÊV>L iÌ]Ê iÌV°Ê ià `iÃÊÌ iÊÃi à À V ÌÀ ÃÊ>ÌÊÌ iÊ >V iÃÊ>`` Ì > Ê «À ViÃÃÊV ÌÀ ÃÊÌ À Õ} Ê Ì iÊ «iÀ>Ì }Ê«iÀà i Êi ÃÕÀiÊvÕÀÌ iÀÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ°Ê ÊV ÌÀ ÃÊ>ÀiÊ` VÕ i Ìi`Ê Ê Ì iÊ>ÃÃi L ÞÊv À Ê>ÃÊÜi Ê>ÃÊ> ÊiÃÃi Ì > Ê`>Ì>Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > Õv>VÌÕÀ }Ê«À ViÃð

+Õ> ÌÞ Ê«À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊ ÞÊ«À `ÕVi`Ê vÊ } ʵÕ> ÌÞÊÀ>ÜÊ >ÌiÀ > Ã°Ê ià `iÃÊ «Ì i iVÌÀ V> Ê µÕ> ÌÞÊ V ÌÀ ÃÊ `ÕÀ }Ê Ì iÊ > Õv>VÌÕÀ }Ê «À ViÃÃ]Ê «À ViÃÃÊ V ÌÀ ÃÊ > `Ê v > Ê + ÊÊ Ã«iVÌ ÃÊ>VV À` }ÊÌ Ê É -"ÊÃÌ> `>À`Êi ÃÕÀiÊÃ>viÊ> `ÊÀi >L iÊ«À `ÕVÌÃÊv ÀÊ V À >Ì }À>« ÞÊÕÃ>}i°Ê ʵÕ> ÌÞÊV ÌÀ ÃÊ>ÀiÊ` VÕ i Ìi`ÊÊ> `Ê>««À «À >ÌiÊÀi« ÀÌÃÊ V> ÊLiÊÀiµÕiÃÌi`Ê> ÞÊÌ iÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊViÀÌ v V>ÌiÃÊ vÊV « > Vi°Ê >ÌV Ê Õ LiÀÃÊ Ê> Ê «À `ÕVÌÃÊ}Õ>À> ÌiiÊ>Ê£ääÊ«iÀÊVi ÌÊÌÀ>Vi>L ÌÞ°Ê1« ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌÊViÀÌ v V>ÌiÃÊ vÊ V i> iÃÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Êv ÀÊÌ iÊ * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊ ÊV À > Ì }À> ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊv ÀÊ ÕÀÊ1 ÌÀ> i> / Ê- V iÉ*/ ÊÃi> Ã°Ê ÀÊLiÌÌiÀÊ ÕÃÌÀ>Ì Ê vÊ Ì iÊ Û>À ÕÃÊ LÌ> >L iÊ µÕ> ÌÞÊ ` VÕ i ÌÃ]Ê Þ ÕÊ Ü Ê v `Ê `i Ê ViÀÌ v V>ÌiÃÊ Ê ÕÀÊ ÜiLà ÌiÊÜÜÜ° > « > «>V °V ÊÕ `iÀÊ»ÌiV V> Ê v À >Ì »°

*À `ÕVÌ 6 > Ã]ÊÃi«Ì>Ê> `ÊÃi> ÃÊ>ÀiÊ > Õv>VÌÕÀi`ÊÜ Ì Ê } à « ÃÌ V>Ìi`Ê«À `ÕV Ì Ê ÌiV }ÞÊ ÕÌÊ vÊ } Ê µÕ> ÌÞÊ À>ÜÊ >ÌiÀ > ÃÊ Õ `iÀÊ ÃÌÀ VÌÊ Þ} i VÊ ÃÌ> `>À`ð

-iÀÛ Vi

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ> ÃÌÊ> Ê >`iÊ ÕÌÊ vÊ- "//Ê} >ÃÃÊÌÕL }Ê vÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊ V >ÃÃ°Ê "«Ì i iVÌÀ V> Ê `iÛ ViÃÊ Ê Ì iÊ } >ÃÃÊ >V iÃÊ i>ÃÕÀiÊ Ü Ì Ê «>ÀÌÃÊ vÊ >Ê ÃiV `]Ê Ü iÌ iÀÊ Ì iÊ > Õv>VÌÕÀi`Ê Û > Ê iiÌÃÊ Ì iÊ Ã«iV v V> Ì Ã°Ê ÊV>ÃiÊ vÊ Ã >ÌV ]ÊÌ iÊÛ > Ê ÃÊL Ü Ê ÕÌÊ Ì ÊÌ iÊÌÀ>à °Ê ià `iÃÊÌ ÃÊ £ääÊ«iÀÊVi ÌÊV ÌÀ ]Ê > Õ> Ê «À ViÃÃÊV ÌÀ ÃÊ> `Ê>Êv > Ê Ã«iVÌ Ê >VV À` }ÊÌ Ê É -"ÊÃÌ> `>À`ÃÊ}À> ÌÊvÕÀÌ iÀÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ°Ê/ iÊ«>V >} }Ê vÊÌ iÊÛ > ÃÊ Ê>ÊV i> À ÊV >ÃÃÊ£ä]äääÊ ÃÊ>Ê iÜÊ Þ} i VÊÃÌ> ` >À`Êv ÀÊV À >Ì }À>« ÞÊÜ V Êi ÃÕÀiÃÊ>ÊV ÀÀiVÌÊ> `ÊÀi >L iÊ> > Þà ð

Õ} ÊÃÌ V ÃÊ}Õ>À> ÌiiÊÌ >ÌÊÃÌ> `>À`Ê Ìi ÃÊV> ÊLiÊ`ië>ÌV i`ÊÜ Ì ÊÓ{Ê ÕÀðÊ1« Ê ÀiµÕiÃÌÊ> à Ê` ÀiVÌÊ`i ÛiÀ iÃÊV> ÊLiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊVÕÃÌ iÀÊëiV v VÊ >Li }°Ê Õ> ÊV> vvÊ À`iÀÃÊV> ÊLiÊÃÌ V i`Êv ÀÊ ÕÀÊVÕÃÌ iÀð ÕÀÌ iÀ ÀiÊ > * > *>V ÁÊÃÕ«« ÀÌÊÌ i ÀÊVÕÃÌ iÀÃÊÜ Ì ÊÌiV V> Ê>`Û ViÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ Ê>ÕÌ Ê Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞ]ÊVÀ ÃÃÊÀiviÀi ViÃ]Ê ÀÊ>«« V>Ì ÊëiV v VʵÕiÃÌ Ã°Ê*À `ÕVÌÊÌÀ> }ÃÊ V> ÊLiÊ vviÀi`Ê V> ÞÊ ÀÊ Ê ÕÀÊV «> Þ°Ê ÃÌ vÀiiÊÃ> « iÃÊV> ÊLiÊ«ÕÌÊ>ÌÊÌ iÊVÕÃÌ iÀ½ÃÊ ` ë Ã> Êv ÀÊiÛ> Õ>Ì °Ê" ÊÌ iÊ >À iÌ }Êà `iÊÜiÊV> Ê«À Û `iÊÞ ÕÊÜ Ì Ê«À `ÕVÌÊ« Ì }À>« Ã]ÊÃÕ}}iÃÌ ÃÊv ÀÊi` Ì À > ÃÊ ÀÊ > }ÃÊ ÀÊ> ÞÊ Ì iÀÊÃÕ«« ÀÌÊÞ ÕÊ >ÞÊÀiµÕ Ài°

Ç n


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Û>Ì

* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiw ÌiÀ

> * > *>V ÁÊÌÀÞÊÌ Ê`iÛi «Ê«À `ÕVÌÃÊÌ >ÌÊ iiÌÊ Ü>`>ÞÃÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ vÊÌ iÊV À >Ì }À>« ÞÊ >À iÌÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ Ê ÃÌÀÕ i ÌÊÉÊ>«« V>Ì ÊÃÕ Ì>L ÌÞ]ÊV Ûi i ViÊ> `Ê«À Vi «iÀv À > ViÊÀ>Ì °Ê"vÌi Ê> à ÊV Ê`iÛi « i ÌÊÜ À Ê ÃÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌÊ ÊV «iÀ>Ì ÊÜ Ì Ê ÃÌÀÕ i ÌÊ > Õv>VÌÕÀiÀðÊ/ iÊ ÃÌÊ « ÀÌ> ÌÊ«À `ÕVÌÊ >Õ V iÃÊ vÊÌ ÃÊV>Ì> }ÕiÊ>ÀiÊ Ã Ü ÊLi ÜÊ> }ÊÜ Ì Êà iÊà ÀÌÊ«À `ÕVÌÊ«À v iðÊ

/ iÊ«iÀviVÌÊÃÞÃÌi Êv ÀÊ / Ê L Ê*> ʳÊ/À * ÕÃÊ ÕÌ Ã> « iÀÊ >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ> `Ê*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > ÃÊ

* 1-

ÃÊ >} iÌ VÊV>«ÃÊ>ÀiÊv> À ÞÊ >À`ÊÌ ÊVÀ «Ê > * > *>V ÁÊ >ÛiÊ`iÛi ««i`Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ­£ä ʳÊÓä ®Ê> `Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊv ÀÊÌ iÊ / ʳÊ/À * ÕÃÊ ÃÌÀÕ i Ì°Ê/ iÊÛ > Ê >ÃÊ>Ê«ÀiV à ÊÌ Ài>`ÊÜ Ì Ê>Ê ÌÊ vÊÃVÀiÜÊÌÕÀ ÃÊÌ Êv ÀViÊÌ iÊÃi«Ì>Ê >}> ÃÌÊÌ iÊÛ > ÊÌ ÊÃi> Ê ÌÊ}>Ã Ì } Ì Þ°Ê/ iÊVi ÌÀiÊ iÊ ÃÊ`ià } i`ÊÌ >ÌÊÜ>Þ]ÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÃÊ ÃÕ Ì>L iÊ v ÀÊ -* Ê >ÃÊ Üi Ê >ÃÊ v ÀÊ ÃÌ> `>À`Ê i>`ë>ViÊ > > Þà Ã]Ê LÕÌÊ ÃÌ Ê vviÀÃÊ i Õ} ÊÃÕÀv>ViÊv ÀÊÌ iÊ >} iÌÊÌ ÊÌÀ> ë ÀÌÊ>ÊV « iÌi ÞÊv i`Ê Û > °Ê/ À Õ} ÊÌ iÊ ÃVÀiÜÊ ÌÊ ÃÊ> à Ê> Ü>ÞÃÊ}Õ>À> Ìii`ÊÌ >ÌÊÌ iÊV>«Ê >ÃÊ>Êv >ÌÊÃÕÀv>Vi]Êà ÊÌ >ÌÊÌ iÊÛ > Ê ` iÃÊ ÌÊ`À «Ê vÊÌ iÊ >} iÌ°Ê-i«>À>Ì Ê vÊÛ > Ê> `ÊÃi> Ê>vÌiÀÊ> > Þà ÃÊv ÀÊÜ>ÃÌiÊ ` ë Ã> Ê ÃÊ> à ʫ Ãà L iÊ Ê>Ê ÀiÊV Ûi i ÌÊÜ>Þ°Ê7iÊ >ÛiÊi >À}i`ÊÌ iÊ«À `ÕVÌÊ À> }iÊ vÊ ÕÀÊÛ > ÃÊÜ Ì Ê >} iÌ VÊÃVÀiÜÊV>«ÃÊLÞÊÕ ÛiÀÃ> ÊÃVÀiÜÊV>«ÃÊÜ Ì ÊV Ãi`Ê Ì «°Ê ÊV>ÃiÊ vÊÃ> « iÊÌ> }Ê ÕÌà `iÊÌ iÊ >L À>Ì ÀÞÊÌ iÀiÊ ÃÊ Ê ii`Êv ÀÊ>ÊÃ> « iÊ ÌÀ> ÃviÀ]ÊÌ iÊ> > Þà ÃÊV> ÊLiÊ` iÊ ÊÌ iÊÃ> iÊÛ > t

> * > *>V ÁÊ >ÛiÊ i >À}i`Ê Ì i ÀÊ «À `ÕVÌÊ iÊ vÊ * Ê -ÞÀ }iÊ ÌiÀÃ°Ê / iÊ iÜÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ>ÀiÊV> i`Ê*À / Ê* 1-° / iÞÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÜ Ì Êv ÕÀÊ` vviÀi ÌÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÃÊ ÊÌÜ Ê« ÀiÊà âiÃ°Ê / iÊ iÜÊ*À / Ê* 1-Ê >ÛiÊÌ iÊv Ü }Ê>`` Ì > Ê>`Û> Ì>}iÃÊ ÊV «>À à ÊÌ Ê Ì iÊÃÌ> `>À`Ê*À / ÊÊ-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃ\ ÊÊ/ iÊ} >ÃÃÊv LÀiÊ«Àiv ÌiÀÊÜ Ì Ê>Ê« ÀiÊà âiÊ vÊ£ Ó Êv ÀÊÌ iÊ«Àiv ÌÀ>Ì Ê vÊÌ i Ê L }}iÃÌÊ«>ÀÌ V iðÊ/ ÃÊ«ÀiÛi ÌÃÊÌ iÊÀi> Ê i LÀ> iÊvÀ ÊL V >}iÉLÕÀÃÌ } Ê `ÕiÊÌ ÊÃÌÀ }ÞÊ«>ÀÌ V iÊ >`i`Ê i` >° Ê/ iÊÀi> Ê i LÀ> iÊv ÀÊ VÀ v ÌÀ>Ì ° Ê/ iÊ>`` Ì > Ê iVÌ Õ `i`ÊÀ }Ê>À Õ `ÊÌ iÊ Õà }Ê VÀi>ÃiÃÊÌ iÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÊ Àià ÃÌ> ViÊ vÊÌ iÊv ÌiÀÊÕ ÌÊ­*ÀiÃÃÕÀiÊÀ>Ì }\ÊÇL>ÀÊrÊÇää *>®Ê> `Ê «À ÛiÃÊÌ iÊ v Ý>Ì Ê vÊ«Àiv ÌiÀÊ> `Ê i LÀ> iÊ ÊÌ iÊ Õà }]Êà ÊÌ >ÌÊ>ÊLÞ «>Ãà }Ê vÊÃ> « iÊ µÕ `Ê ÃÊ « Ãà L i° Ê/ iÊ>`` Ì > Ê«À ÌÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÊ> `Ê« ÀiÊà âiÊ ÊÌ iÊv ÌiÀÊ iÝV Õ`iÃÊ« Ãà L iÊV vÕà ÃÊ ÊÕÃ>}iÊ> `ÊÌ ÕÃÊ VÀi>ÃiÃÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ° Ê ià `iÃÊÌ iÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÃÊ vÊÌ iÊÃÌ> `>À`Ê*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ­,i}i iÀ>Ìi`Ê i Õ Ãi]Ê Þ ­* ®]Ê*/ ®]Êv ÌiÀÃÊÜ Ì Ê«Àiv ÌiÀÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊÜ Ì Ê>Ê *6 Ê i LÀ> iÊÜ Ì Ê« ÀiÊà âiÊä°Ó ÊÀië°Êä°{x °Ê Êv ÌiÀÊÜ Ì Ê ÕÃÌÊ>Ê} >ÃÃÊv LÀiÊ i LÀ> iÊ ÃÊ> à Ê>Û> >L i°Ê

° °° ° ° °

£°x Ê* Þ«À «Þ i iÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > Ã n Ê> `Ê££ Ê*ÕÃ " Ê >«ÃÊ >`iÊ vÊ*

«> Þ *À w i

«> ÞÊ*À w i

> * > *>V ÁÊ >ÛiÊ`iÛi «i`Ê>Ê iÜÊ£°x Ê* Þ«À «Þ i iÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > Êv ÀÊÌ iÊ Ã«iV v VÊ ÀiµÕ Ài i ÌÃÊ vÊ Ê À >Ì }À>« Þ]Ê Ì VÊ Là À«Ì Ê > `Ê >« >ÀÞÊ iVÌÀ « Àià ÃÊ­ Ê³Ê É -®°Ê ÊV ÌÀ>ÃÌÊÌ Ê} >ÃÃÊÛ > Ã]ÊÌ iÃiÊ>ÀiÊ `i> ÞÊÃÕ Ì>L iÊ v ÀÊÌ iÊLiv Ài i Ì i`Ê>«« V>Ì Ã]Ê>ÃÊÌ iÊ« >ÃÌ VÊ >ÌiÀ > Ê ÃÊ VÊ> `Ê Ài>VÌ Ûi°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊ ÌÊ` ià ¼ÌÊV Ì> Ê> ÞÊ i>ÛÞÊ iÌ> ÃÊ> `ÊÌ iÊ iÀÊÛ > ÊÃÕÀv>ViÊ Ài`ÕViÃÊÌ iÊ>`à À«Ì Ê vÊ« >ÀÊV « Õ `Ã]ÊÃÕV Ê>ÃÊ«À Ìi ÃÊ> `Ê> ðÊ/ iÊÛ > Ê ÃÊ>Û> >L iÊ ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ> `Ê> LiÀ]ÊV i V> ÞÊÀià ÃÌ> ÌÊ* Þ«À «Þ i iÊ> `Ê >ÃÊ Üi Ê Û Ã L iÊ v }Ê iÃÊ v ÀÊ V Ûi i ÌÊ > ` }°Ê / iÊ iÀÊ Û > Ê L ÌÌ Ê ÃÊ v À i`Ê V V>Ûi]Êà ÊÌ >ÌÊ`i>`ÊÛ Õ iÊ ÃÊÀi`ÕVi`Ê> `ÊÌ iÊ ii` iÊv `ÃÊ «Ì > ÊV ` Ì ÃÊ v ÀÊÃ> « iÊÀi Û> °Ê7 Ì Ê>ÊÛ Õ iÊ vÊ£°x ÊÌ iÊÛ > Ê ÃÊ> à Ê> Ê «Ì > ÊÃ> « iÊ V Ì> iÀÊv ÀÊ« Ãi Ã Ì ÛiÊ> `Ê>µÕi ÕÃÊÃ> « iÃ]Êv ÀÊiÝ> « iÊ ÊÌ iÊ« >À >ViÕÌ V> Ê `ÕÃÌÀÞ]Ê>ÃÊiÛi Ê} >ÃÃÊÛ > ÃÊ vÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊV> Ê ÞÊLiÊ`i>VÌ Û>Ìi`ÊÜ Ì Ê Ài}>À`ÊÌ Ê Þ`À ÞÌ VÊÀià ÃÌ> ViÊLÞÊà > Ã>Ì °

> * > *>V ÁÊ >ÃÊ i >À}i`Ê ÌÃÊ «À `ÕVÌÊ À> }iÊ vÊ * V>«ÃÊ LÞÊ L ÕiÊ *ÕÃ " Ê >«ÃÊ >`iÊ vÊ* ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊVÀ «Ê iV ÊÛ > ÃÊ nÊ> `ÊVÀ «Ê iV ÉÃ >«ÊÀ }ÊÛ > ÃÊ

££°Ê/ iÊ*Õà " ÊV>«ÃÊ vviÀÊ>Êv>ÃÌÊ> `Êi>ÃÞÊ« Ãà L ÌÞÊÌ ÊÃi> ÊVÀ «Ê iV ÊÛ > Ã]Ê >ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊ«Õà i`Ê Ì ÊÌ iÊÛ > ÃÊÜ Ì ÕÌÊÕà }Ê>ÊVÀ « }ÊÌ °Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊ Ì iÃiÊ V>«ÃÊ >ÀiÊ > Ê iÝ«i à ÛiÊ > ÌiÀ >Ì ÛiÊ Ì Ê VÀ «Ê V>«ÃÊ v ÀÊ Õ VÀ Ì V> Ê >«« V> Ì Ã]Ê >ÃÊ Ì iÞÊ ` Ê ÌÊ V Ì> Ê > ÞÊ Ãi«Ì>°Ê Ê Ì i`Ê «i iÌÀ>Ì Ê « ÌÊ v>V Ì>ÌiÃÊ Ì iÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ ii` i°Ê/ iÊV>«ÃÊ>ÀiÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ>µÕi ÕÃÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊv ÀÊ Û >Ì iÊÃ> « iÃÊ> `Ê>ÀiÊ vÌi ÊÕÃi`Ê ÊV L >Ì ÊÜ Ì Ê**ÊÛ > ÃÊ Ê Ê> `Ê Ê

À >Ì }À>« Þ°

1 ÌÀ> ` / Ê-i> ÃÊ Ê³Ê Ó{

ÊqÊ/ iÊ Û>Ì ÛiÊ/*8 6 > ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ / «-iÀÌ/ Ê>ÀiÊ/*8Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê> Ê Ìi}À>Ìi`Ê} >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌÊ vÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ°Ê / iÞÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÜ Ì Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê ÀÊ- >«Ê, }Ê iV Ê> `ÊÀi«ÀiÃi ÌÊ> ÊiV VÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Êi Ì iÀÊÛ > ÃÊÜ Ì ÊvÕÃi` Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ ÀÊÌ Ê* Þ iÀiÊëÀ }Ê VÀ ÃiÀÌÃ°Ê Ì Ê vÊÌ iÃiÊ«À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊÕÃi`Êv ÀÊVi ÌiÀ }ÊÌ iÊ ÃiÀÌÊ> `Ê«Õà }Ê ÌÊÕ«Ê>}> ÃÌÊÌ iÊÃi«Ì>Êv ÀÊÌ } ÌÊÃi> }°Ê ÃÊÌ iÊ VÀ ÃiÀÌÊ vÊÌ iÊ/ «-iÀÌ/ Ê ÃÊà ÌÌ }Ê >Là ÕÌi ÞÊVi ÌÀ VÊ Ê>Ê« >ÃÌ VÊ Õ `Ê> `ÊvÕÀÌ iÀ ÀiÊà } Ì ÞÊiÝVii`ÃÊÌ iÊi`}iÊ vÊ Ì iÊ« >ÃÌ VÊÛ > ]ÊL Ì ÊLiv Ài i Ì i`ÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊV> ÊLiÊvÕ v i`°Ê > * > *>V ÁÊ >ÃÊi >À}i`Ê ÌÃÊ«À `ÕVÌÊÀ> }iÊ vÊ/ «-iÀÌ/ ÊÛ > ÃÊ> `Ê >ÃÊ V Õ`i`Ê> LiÀÊ/*8ÊÛ > ÃÊ Ü Ì Ê>ÊV i>ÀÊ VÀ Ê ÃiÀÌÊv ÀÊ } Ì Ãi Ã Ì ÛiÊÃ> « iðÊ/ iÃiÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊ Ê>Êà ÀÌÊÌ Ài>`Ê> `Êà >«ÊÀ }ÊÛiÀà °Ê Ê/ «-iÀÌ/ ÊÛ > ÃÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê Ü Ì Ê>Êà > âi`Ê VÀ ÃiÀÌ°

1 ÌÀ> `/ ÊV ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊÃi> ÃÊÜ iÀiÊV>«Ê> `Ê iÀÊv À Ê> ÊÕ Ãi«>À>Ìi>L iÊÕ Ì]Ê Ã ÊÌ >ÌÊÌ iÊ iÀÊV> ÌÊv> Ê ÕÌÊ ÀÊLiÊ«Õà i`Ê Ì ÊÌ iÊÛ > ÊÜ i ÊLi }Ê«i iÌÀ>Ìi`Ê Ü Ì Ê>ÊL Õ ÌÊ ii` i°Ê/ iÊv À ÊV iVÌ Ê vÊ iÀÊ> `ÊV>«Ê ÃÊ ÌÊ>V iÛi`ÊLÞÊÕÃ>}iÊ vÊ> ÞÊ} ÕiÊ ÀÊ>` ià Ûi]ÊLÕÌÊLÞÊV > } }ÊÌ iÊ iVÕ >ÀÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ vÊÌ iÊÃÕÀv>ViÊ vÊ Ì iÊV>«Ê> `ÊÌ iÊÃi«Ì>°Ê1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊV> Ê}i iÀ> ÞÊLiÊ >`iÊ Ê> Êà âiÃ°Ê Ü iÛiÀ]ÊLÞÊÃÌ> `>À`ÊÜiÊÃi ÊÛ>À ÕÃÊ1 ÌÀ> `/ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ ÊÜ Ì ÊL >V Ê > `ÊL ÕiÊV>«ÃÊÀië°Ê>ÃÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{Êv ÀÊ * ÊÛ > Ã°Ê ÊÌ iÊÀ> }iÊ vÊ Êà ÀÌÊ Ì Ài>`ÊV ÃÕÀiÃÊÜiÊ >ÛiÊV > }i`ÊÌ iÊ- V iÊ >ÌiÀ > ÊÌ Ê> Ê «À Ûi`Ê7>ÌiÀÃÁÊ +Õ> ÌÞ°Ê ÕiÊÌ ÊÌ iÊÕÃiÊ vÊ> ÊiÝÌÀi i ÞÊ«ÕÀiÊ- V iʵÕ> ÌÞ]ÊÌ iÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞÊÜ>ÃÊ vÕÀÌ iÀÊ «Ì âi`°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊÌ iÊ*/ Ê >ÞiÀÊÜ>ÃÊ ` v i`]ÊÜ V Ê«iÀ ÌÃÊ> ÊiÛi Ê i>à iÀÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ ii` i°

ä


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

iÜÊ,> }iÊ vÊ-Ì À>}iÊ6 > Ã

«> Þ *À w i /iV V> Ê v À >Ì

> * > *>V ÁÊ >ÃÊi >À}i`ÊÌ i ÀÊÀ> }iÊ vÊÓä Ê >} iÌ VÊV ÃÕÀiÃÊLÞÊÌ iÊà V> i`Ê º iÌ> »Ê >«°Ê i iÀ> ÞÊ ÜiÊ V> Ê >ÃÃi L iÊ > Ê V Ê Óä Ê -i«Ì>Ê Ê Ì iÃiÊ

>«Ã]Ê ÜiÛiÀ]ÊÜiÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê« ÌÊ ÕÌÊÌ >ÌÊ / ÊÀiV i `ÃÊ- V iÉ*/ Ê Ãi«Ì>Ê`ÕiÊÌ ÊÌ iÊ ii` iÊ`ià } Ê> `Ê`ÕiÊÌ ÊÌ iÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ Ê«ÕÀ ÌÞ°Ê

°

ÊV À >Ì }À>« ÞÊ>ÊLÀ >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ} >ÃÃÊ ÀÊ« >ÃÌ VÊÛ > ÃÊ>ÀiÊÕÃi`Ê>ÃÊÃ> « iÊV Ì> iÀÃÊv ÀÊ> > Þà ÃÊÕÃ>}i°Ê ÃÊÌ iÞÊ >ÀiÊ > ÞÊÕÃi`ÊÜ Ì Ê>ÕÌ Ã> « iÀÃÊ ÀÊ> ÞÊ Ì iÀÊ>ÕÌ >Ì VÊ ÃÌÀÕ i Ì]ÊÃÌÀ VÌÊ Li` i ViÊ vÊ> Ê` i à ÃÊ ÃÊVÀÕV > Êv ÀÊ >ÊÌÀ ÕL i vÀiiÊÀÕ °Ê ià `iÃÊÌ iÃiÊ« Þà V> Ê«À «iÀÌ iÃÊÌ iÊÛ > ÃÊ> Ã Ê >ÛiÊÌ ÊvÕ v ÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊÀi}>À` }Ê iÀÌ iÃÃÊ> `Ê V i> iÃÃ]Ê>ÃÊ Ì iÀÜ ÃiÊ> > Þà ÃÊÀiÃÕ ÌÃÊ >ÞÊLiÊ V ÀÀiVÌ°Ê > * > *>V ÁÊV à `iÀÊÌ iÊ« Þà V> Ê> `ÊV i V> Ê`i > `ÃÊ ÊÌ i ÀÊ«À `ÕVÌ Ê«À ViÃÃÊLÞÊÛ>À ÕÃÊ « i i Ì>Ì Ã\

iÜÊ- V iÉ*/ Ê* >À > Ý iÀ

>} iÌ VÊ iÌ> Ê >«

°

6 > Ã

Ê V « iÌiÊ iÜÊ À> }iÊ vÊ -VÀiÜÊ iV Ê 6 > ÃÊ Ü Ì Ê ` vviÀi ÌÊ Û Õ iÃÊ ­Ó ]Ê { ]Ê n ]Ê£Ó ]Ê£È ]ÊÓä ]ÊÎä ]Ê{ä ÊÕ `ÊÈä ®Ê >ÃÊLii Ê>``i`ÊÌ ÊÌ iÊ`i ÛiÀÞÊ «À }À> i°Ê ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ >`iÊ vÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊ} >ÃÃÊ> `Ê>ÀiÊ«>ÀÌ > ÞÊ>Û> >L iÊ ÊV i>ÀÊ> `Ê> LiÀÊ} >ÃÃ°Ê ÃÊÌ iÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊÀiµÕ ÀiÊÃi> ÃÊÜ Ì Ê` vviÀi ÌÊ ÃVÀiÜÊV>«Ã]Ê> `Ê>ÃÊ>ÊLÀ >`ÊÃi iVÌ Ê vÊÛ>À ÕÃÊÃi«Ì>Ê ÃÊ>Û> >L iÊ ÊÌ iÊV>«Ã]Ê V ÃÕÀiÃÊ Ã Õ `Ê LiÊ >à i`Ê v ÀÊ ` Û `Õ> Þ°Ê ÀÊ LiÌÌiÀÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊ Ì iÊ ÃÌ Ài`Ê Ã> « iÃÊL>ÀV `iÊ >Li }Ê vÊÌ iÊÛ > ÃÊ ÃÊ> à ʫ Ãà L i]Ê ÜiÛiÀ]Ê>Ê Õ Ê À`iÀÊ µÕ> Ì ÌÞÊ >ÞÊLiÊÀiµÕ Ài`°

ÕÌÞ É*/ Ê* >À > Ý -i«Ì>Ê>ÀiÊ Ü>`>ÞÃÊÛiÀÞÊÃÕVViÃÃvÕ ÞÊÕÃi`Ê ÊÌ iÊv i `Ê vÊ i>`ë>ViÊ> > Þà ðÊ* >À > Ý -i«Ì>Ê>ÀiÊ ÞÊVi ÌÀ V> ÞÊ > >Ìi`ÊÜ Ì Ê*/ Ê Ê Ì iÊV Ì>VÌÊ>Ài>ÊÜ Ì ÊÌ iÊÃ> « i]ÊÜ iÀi>ÃÊÌ iÊÕ > >Ìi`]Êi >ÃÌ VÊÀÕLLiÀÊi`}iÊ vÊ Ì iÊ iÀÊ V ÛiÀÃÊ Ì iÊ } >ÃÃÊ À Ê vÊ Ì iÊ Û > °Ê / ÕÃÊ > Ê iÝVi i ÌÊ Ãi> }Ê V> Ê LiÊ >V iÛi`Ê ÊÌ iÊÛ > Ê iV °Ê ÕiÊÌ ÊÌ iÃiÊiëiV > ÞÊ ÊÌ iÊ i>`ë>ViÊv i `Ê « ÀÌ> ÌÊ >`Û> Ì>}iÃÊ Ê Ì } Ì iÃÃ]Ê > * > *>V ÁÊ >ÛiÊ `iÛi ««i`Ê >Ê Óä Ê - V iÉ*/ Ê iÀÊ ÊÌ iÊ`ià } Ê vÊ>Ê* >À > Ý -i«Ì>ÊÌ >ÌÊ >ÃÊ>Ê } iÀÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ViÊ ÊV «>À à ÊÌ ÊÌ iÊ ÕÌÞ É*/ Ê* >À > Ý -i«Ì>Ê­- V iÉ*/ Ê* >À > Ý -i«Ì>Ê vÀ Ê Èäc Ê Õ«Ê Ì Ê Óääc ]Ê ÕÌÞ É*/ Ê * >À > Ý -i«Ì>Ê ÞÊ LiÌÜii Ê {äcÊ > `Ê £Óäc ®°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊÌ iÊ- V iÉ*/ Ê-i«Ì>Ê ÃÊ ÕV Êi>à iÀÊÌ Ê«i iÌÀ>Ìi]Ê>ÃÊ«i iÌÀ>Ì ÊÌiÃÌÃÊÜ Ì ÊÌÞ« V> Ê i>`ë>ViÊ ii` iÃÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊÜ Ì Ê-* * >ÃiÃÊ >ÛiÊ «À Ûi °Ê / iÊ ÃÌÊ `iV à ÛiÊ v>VÌ À]Ê ÜiÛiÀ]Ê Ê Ì iÊ Ãi iVÌ Ê LiÌÜii Ê >Ê - V iÉ */ Ê* >À > Ý -i«Ì>Ê> `Ê ÕÌÞ É*/ Ê* >À > Ý -i«Ì>Ê ÃÊÌ iÊV à `iÀ>L ÞÊ } iÀÊ «ÕÀ ÌÞÊ vÊ- V i°Ê iÀiÊ ÃÊÌ iÊÀi> ÞÊiÃÃi Ì > ÊÃÌÀi }Ì Ê vÊ- V iÉ*/ Ê iÀÃÊÌ >ÌÊ Ê V «>À Ã Ê Ì Ê > Ê Ì iÀÊ V>ÀÀ iÀÊ >ÌiÀ > ÃÊ >ÀiÊ Õ >ÌV i`Ê Ü Ì Ê Ài}>À`Ê Ì Ê Ì i ÀÊ > > ÞÌ V> Ê«ÕÀ ÌÞ°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

- > âi`Ê6 > ÃÉ VÀ ÃiÀÌà - > âi`Ê Û > ÃÊ >ÀiÊ ÕÃi`Ê Ì Ê Ài`ÕViÊ Ì iÊ >`à À«Ì Ê vÊ « >ÀÊ V « Õ `ÃÊ Ì Ê Ì iÊ ÃÕÀv>ViÊ vÊ Ì iÊ } >ÃÃÊ V Ì> iÀ°Ê - iÊ V « Õ `ÃÊ iÊ > Ã]Ê «À Ìi ÃÊ ÀÊ « i ÃÊÌi `ÊÌ ÊÀi>VÌÊÜ Ì ÊÌ iÊ} >ÃÃ]ÊiÛi Ê vÊqÊ>ÃÊ ÌÊ ÃÊV Êv ÀÊV À >Ì }À>« ÞÊqÊÊ £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊ V >ÃÃÊ } >ÃÃÊ ÃÊ ÕÃi`°Ê / À Õ} Ê Ì iÊ Ã > â>Ì Ê «À ViÃÃÊ Ì iÊ } >ÃÃÊ ÃÕÀ v>ViÊ ÃÊ `i>VÌ Û>Ìi`Ê > `Ê Ã Ê « Ãà L iÊ Ài>VÌ ÃÊ LiÌÜii Ê Ì iÊ « >ÀÊ V « Õ `ÃÊÊ > `ÊÌ iÊ} >ÃÃÊ>ÀiÊi >Ìi`°Ê > * > *>V ÁÊ vviÀÊÌ iÊv Ü }Êà > âi`Ê«À `ÕVÌÃ\Ê - ÀÌÊ / Ài>`Ê 6 > ÃÊ V i>ÀÉ> LiÀÊ } >ÃÃ]Ê / «-iÀÌ / Ê 6 > ÃÊ Ü Ì Ê - ÀÌÊ / Ài>`É- >«Ê , }Ê ÊV i>ÀÊ> `Ê> LiÀÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊÌÜ Ê VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ6 > ÃÊÜ Ì ÊÜ `iÊ «i }°ÊÊ ÕÀÌ iÀÊ Û > ÃÊ > `Ê VÀ Ê ÃiÀÌÃÊ V> Ê LiÊ LÌ> i`Ê >ÃÊ Ã > âi`Ê «À `ÕVÌÃÊ Õ« ÊÊ Ã«iV > ÊÀiµÕiÃÌ°

£° ÃÌÊ> ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ >`iÊ ÕÌÊ vÊ- "//Ê} >ÃÃÊÌÕL }Ê vÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊ} >ÃÃ°Ê ÀÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊ} >ÃÃÊ ÃÊÛiÀÞÊ >À`Ê> `Ê >ÃÊ>Ê ÜÊiÝ«> à ÊV ivv V i ÌÊiÛi Ê >ÌÊ } Ê Ìi «iÀ>ÌÕÀiÊ Û>À >Ì Ã°Ê ÌÊ Ã ÜÃÊ > Ê iÝVi i ÌÊ V i V> Ê Àià ÃÌ> ViÊ Ì Ê >V ` VÊ > `Ê iÕÌÀ> Ê Ã ÕÌ Ã]Ê > `ÊiÛi ÊÌ Ê> > iÊà ÕÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê ÌÃÊÀi >Ì Ûi ÞÊ ÜÊ > Ê V Ìi Ì°Ê } iÀÊ `i à ÌÞÊ vÊ Ì iÊ } >ÃÃÊ ÃÕÀv>ViÊ vviÀÃÊ >Ê } iÀÊ Þ`À ÞÌ VÊ Àià ÃÌ> Vi°Ê i>ÀÊ >ÃÃÊ vÊ £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊ ÃÊ` vviÀi Ì >Ìi`ÊLÞÊÎÎÊiÝ«> à ÊÊ ­/Þ«iÊ £]Ê >ÃÃÊ ®Ê > `Ê x£Ê iÝ«> Ã Ê } >ÃÃÊ ­/Þ«iÊ £]Ê

>ÃÃÊ ®]ÊÜ iÀi>ÃÊ> LiÀÊ ÃÊ}i iÀ> ÞÊÜ À `Ü `iÊ ÞÊ >Û> >L iÊ>ÃÊx£ÊiÝ«> à Ê} >ÃðÊ/ iÊ ` V>Ìi`Ê ÜiÀÊ iÝ«> Ã Ê V ivv V i ÌÊ vÊ ÎÎÊ « iÃÊ Ì >ÌÊ Ì ÃÊ >À`iÀÊ V i>ÀÊ} >ÃÃÊ >ÃÊÌ ÊLiÊ«À ViÃÃi`Ê>ÌÊ } iÀÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÃ°Ê / iÃiÊ> Õ ÌÊÌ Ê>««À Ý°Ê£]ÓääÊc Êv ÀÊÎÎÊiÝ«> Ã Ê } >ÃÃÊ Ê V «>À Ã Ê Ì Ê ÞÊ >««À Ý°Ê £]äääÊ c Ê v ÀÊ } >ÃÃÊ vÊx£ÊiÝ«> à °Ê ÊÌ iÊ1- ÊÌÞ« V> ÞÊV i>ÀÊ} >ÃÃÊ ÊÎÎÊiÝ«> à Ê> `Ê> LiÀÊ} >ÃÃÊ Êx£ÊiÝ«> Ã Ê ÃÊ ÕÃi`]ÊÜ iÀi>ÃÊ Ê ÕÀ «iÊà i ÞÊx£ÊiÝ«> à Ê} >ÃÃÊ ÃÊ «À ViÃÃi`°Ê À Ê>ʵÕ> ÌÞÊ« ÌÊ vÊÛ iÜÊL Ì ÊÌÞ«iÃÊ vÊ } >ÃÃÊ >ÀiÊ iµÕ> ÞÊ ÃÕ Ì>L iÊ v ÀÊ ÕÃ>}iÊ Ê V À >Ì }À> « Þ]Ê >ÃÊ Ì iÞÊ L Ì Ê >ÀiÊ } >ÃÃiÃÊ vÊ £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊ V >ÃÃ°Ê ÜiÛiÀ]Ê>ÃÊv ÀÊÌ iÊv À }Ê vÊÌ iÊ} >ÃÃÊÌÕLiÃÊÌ iÊÛ > ÃÊ Ì ÊLiÊ > Õv>VÌÕÀi`Ê>ÀiÊ ÞÊ i>Ìi`Ê«>ÀÌ > Þ]ÊÌ iÊÀ Ã Ê vÊ V `i Ã>Ì }Ê ÃÕLÃÌ> ViÃÊ iÝÌÀ>VÌi`Ê vÀ Ê Ì iÊ } >ÃÃÊ `ÕiÊÌ ÊÌ iÊ«À ViÃà }ÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÃÊ ÃÊ } iÀÊÜ Ì ÊÎÎÊ iÝ«> Ã Ê } >ÃÃ°Ê " iÊ Ài>Ã Ê ÃÊ Ì >ÌÊ } iÀÊ «À `ÕV Ì Ê Ìi «iÀ>ÌÕÀiÃÊ iÝÌÀ>VÌÊ ÀiÊ ÃÕLÃÌ> ViÃÊ ÕÌÊ vÊ Ì iÊ } >ÃÃÊÌ > Ê ÜiÀÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÃ°Ê Ì iÀÊV>ÕÃiÊ ÃÊÌ >ÌÊ Ì iÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊ` vviÀi ViÊLiÌÜii Ê i>Ìi`Ê> `Ê i>Ìi`Ê«>ÀÌÃÊ vÊÌ iÊÛ > Ê VÀi>ÃiÃ]ÊÌ iÊ } iÀÊÌ iÊ > Õ v>VÌÕÀ }ÊÌi «iÀ>ÌÕÀi°Ê- "//Ê} >ÃÃÊÌÕL }Ê ÃÊ>Ê } Ê µÕ> ÌÞÊÌÕL }ÊÜ Ì ÊÛiÀÞÊÌ } ÌÊÌ iÀ> ViÃÊÌ Êi ÃÕÀiÊÌ >ÌÊ Ì iÊ«À ViÃÃi`ÊÛ > Ê >ÌiÀÊv ÌÃÊiÝ>VÌ ÞÊ Ì ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i ÌÃÊ ÊÌ iÊ >À iÌ°Ê Ó° ÕÀ }Ê Ì iÊ > Õv>VÌÕÀ }Ê «À ViÃÃÊ «Ì i iVÌÀ V> Ê `iÛ ViÃÊ >ÌÊ Ì iÊ >V iÃÊ V iV Ê Ü Ì Ê «>ÀÌÃÊ vÊ >Ê ÃiV `]Ê vÊÌ iÊ«À ViÃÃi`ÊÛ > ÃÊ iiÌÊÌ iÊ« Þà V> ÊëiV v V>Ì ÃÊ ­` i à Ã]Ê iÌV°®°Ê Ê V>ÃiÊ vÊ Ã >ÌV Ê Ì iÊ Û > Ê ÃÊL Ü Ê ÕÌÊ Ì ÊÌ iÊÌÀ>à °Ê ià `iÃÊÌ ÃÊ£ääÊ«iÀÊ Vi ÌÊ >ÕÌ >Ì VÊ V ÌÀ Ê > Õ> Ê «À ViÃÃÊ V ÌÀ ÃÊ >ÃÊ Üi Ê>ÃÊ>Êv > Ê Ã«iVÌ Ê>VV À` }ÊÌ Ê É -"ÊÃÌ> ` >À`ÃÊvÕÀÌ iÀÊi ÃÕÀiÊvÕ VÌ > ÌÞÊ> `Ê«iÀviVÌÊv ÌÊ ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i Ì°

LiÀÊ i>`ë>ViÊ6 > Ã

ÕiÊ Ì Ê iÜÊ ÀiµÕ Ài i ÌÃÊ Ê ViÀÌ> Ê v i `ÃÊ vÊ i>`ë>ViÊ > > Þà ÃÊ > * > *>V ÁÊ >ÛiÊ >``i`Ê > LiÀÊ i>`ë>ViÊ Û > ÃÊ Ì Ê Ì i ÀÊ LÀ >`Ê Û>À iÌÞÊ vÊ i>`ë>ViÊ Û > ðÊÊ £ä Ê> `ÊÓä Ê i>`ë>ViÊ6 > ÃÊv ÀÊ / Ê>ÀiÊ>Û> >L iÊ> > } ÕÃÊÌ ÊÌ iÊ*ÀiV Ã Ê / Ài>`Ê6 > ÃÊ £nÊ> `Ê>ÊÓä Ê i>`ë>ViÊ6 > Êv ÀÊ*iÀ Ê iÀÊ> `Ê/i >À°

£

Ó

ΰ ÊÛ > ÃÊÌ >ÌÊV>ÀÀÞÊ>Ê i> *>V Ê >Li Ê ÊÌ iÊvÀ ÌÊà `iÊ vÊÌ iÊ** ÝÊ >ÛiÊLii Ê«>V i`Ê Ê>ÊViÀÌ v i`ÊV i> À Ê V >ÃÃÊ £ä]äääÊ >vÌiÀÊ >Û }Ê «>ÃÃi`Ê Ì iÊ Ûi Ê >ÌÊ >««À Ý°Ê Èääc °Ê / iÃiÊ } Ê Þ} i VÊ V ` Ì ÃÊ >ÀiÊ « >À >ViÕÌ V> Ê ÃÌ> `>À`]Ê ÜiÛiÀ]Ê iÜÊ v ÀÊ V À > Ì }À>« ÞÊÛ > ðÊ/ ÕÃÊÌ iÊV ÃÕ iÀÊV> ÊÀi ÞÊ ÊV i> ]Ê Õ V Ì> >Ìi`ÊÛ > ÃÊv ÀÊ>ÊV ÀÀiVÌÊ> > Þà ð {° Õ VÌ > Ê ÌiÃÌÃÊ vÕÀÌ iÀÊ i ÃÕÀiÊ Ì >ÌÊ Ì iÊ Û > Ê ` iÃÊ ÌÊ ÞÊ v ÌÊ Ì iÊ ÃÌÀÕ i Ì]Ê LÕÌÊ > Ã Ê > Ê V « i ÌÃÊ Ì >ÌÊ } ÌÊLiÊV iVÌi`ÊÌ Ê Ì]Ê °i°Ê VÀ ÃiÀÌÃ]Ê-i> Ã]ÊiÌV°°Ê ÊV ÀÀiVÌÊ> > Þà ÃÊV> Ê ÞÊLiÊV>ÀÀ i`Ê ÕÌ]Ê vÊÌ iÊÜ iÊ Õ ÌÊ vÊÛ > Ê­ VÀ ÃiÀÌ®Ê> `ÊV ÃÕÀiÊ >À âiÊÜ Ì Ê i>V Ê Ì iÀÊ> `Ê>V iÛiÊ>ÊÌ } ÌÊÃi> ° x° * ÊViÀÌ v i`ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ ÞÊ vÊÛ> Õi]Ê v >°®Ê> > ÞÌ V> Ê > `Ê « Þà V> Ê Ã«iV v V>Ì ÃÊ >ÀiÊ >Û> >L iÊÌ >ÌÊ>ÀiÊ i>ÃÕÀi>L iÊ> `ÊV ÌÀ >L i Ê ­Ê Ê 6iÀ v V>Ì Ê ÉÊ Ê É -"Ê VÕ i Ì>Ì Ê ÉÊ Ê Ê7>ÀÀ> ÌÞ® L°®ÊÌiÃÌÊ iÌ `ÃÊ>ÀiÊ` ÃV Ãi` Ê ­Ê Ê,i«À `ÕVi>L ÌÞÊÉÊ Ê6iÀ v V>Ì ÊÉÊ Ê Ê Ê6> ` ÌÞÊ vÊÌ iÊViÀÌ v V>Ìi® V°®ÊÌ iÊÃi iVÌi`ÊÌiÃÌÊÃ> « iÃÊ>ÀiÊÀi«ÀiÃi Ì>Ì ÛiÊÀi}>À` }Ê Õ LiÀÊ > `Ê V ÀÀië `i ViÊ Ü Ì Ê Ì iÊ v > Ê «À `ÕVÌÊ­ >ÛiÊÛ > ÃÊLii ÊÌiÃÌi`Ê` ÀiVÌ ÞÊ ÕÌÊ vÊ«À `ÕVÌ Ê ÀÊ ÕÌÊ vÊ À } > Ê«>V ÃÊ ÀÊiÛi Ê>vÌiÀÊà iÊ Ì iÊ vÊ ÃÌ À>}iÊ > `Ê ÜÊ > ÞÊ «iÀÊ L>ÌV Ê >ÛiÊ Lii Ê> > ÞÃi`® Ê ­Ê Ê Ài` L ÌÞÊÉÊ Ê->viÌÞ® `°®ÊÌ iÊ ViÀÌ v V>ÌiÊ ÃÊ v À >Ì ÛiÊ > `Ê V ÌÀ >L iÊ v ÀÊ iÛiÀÞL `Þ i°®ÊÜ>ÀÀ> ÌÞÊ> `ÊV > ÃÊv ÀÊV «i Ã>Ì Ê>À ÃiÊvÀ Ê Ì iÊViÀÌ v V>Ìi v°®Ê Ì iÊViÀÌ v V>ÌiÊ ÃÊÕ Ìi` ÞÊÛ> `Êv ÀÊiÛiÀÞÊÕÃiÀ]Êv ÀÊ iÛiÀÞÊ ÌÞ«iÊ vÊ Ã> « iÊ > `Ê v ÀÊ iÛiÀÞÊ >«« V>Ì É > > Þà ÃÊ iÌ ` Ê ­Ê Ê Ài` L ÌÞÊÉÊ Ê->viÌÞÊÉÊ Ê7>ÀÀ> ÌÞ® ÜiÛiÀ]Ê iÛi Ê Ì i Ê iÛiÀÞ iÊ Ã Õ `Ê LiÊ >Ü>ÀiÊ Ì >ÌÊ Ì iʵÕ> ÌÞÊ vÊ>ÊÛ > Ê` iÃÊ ÌÊV > }iÊLÞÊ>ÊViÀÌ v V>ÌiÊ ­>ÃÊÃ> iÊÀ>ÜÊ >ÌiÀ > ÃÊ> `ÊÃ> iÊ«À `ÕVÌ ÊÌiV }ÞÊ>ÀiÊÕÃi`®]ÊLÕÌÊ ÞÊÌ iÊÌiÃÌ }Ê«À Vi`ÕÀiÃÊ` vviÀ°


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê À`iÀÊÌ ÊÛ ÃÕ> âiÊÌ iÊ ÃÌÊ « ÀÌ> ÌÊV >À>VÌiÀ ÃÌ VÃÊÌ >ÌÊ` vviÀi Ì >ÌiÊÌ iÊ` vviÀi ÌÊÌÞ«iÃÊ vÊÛ > Ã]ÊÜiÊÃ ÜÊLi ÜÊÃ iÊ `À>Ü }ÃÊ i « }ÊÞ ÕÊÌ Ê `i Ì vÞÊ>ÊÛ > \

-i> Ã

®ÊÊ ià } Ê vÊÌ iÊ iV

vviÀi ÌÊV ÃÕÀiÊÌiV µÕiÃÊ> `É ÀÊ>«« V>Ì ÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ iViÃà Ì>ÌiÊViÀÌ> ÊV>«Ã°Ê Ê À`iÀÊÌ ÊÛ ÃÕ> âiÊÌ iÊ` vviÀi ÌÊ ÌÞ«iÃÊ vÊV>«Ã]Ê« i>ÃiÊÃiiÊÌ iÊ« Ì ÃÊLi Ü\

i>`ë>ViÊ iV ­LiÛi i`Ê iV ®

-Ì> `>À`Ê-VÀiÜÊ iV ­/ Ài>`ÃÊÀÕ Ê` Ü ÊÌ Ì iÊÃ Õ `iÀÊ vÊÌ iÊÛ > ®

Ê À «Ê iV ­v >ÌÊ À «Ê iV ®

-«iV > Ê iV v ÀÊ-* Ê6 > ­Ì V iÀÊ À «Ê iV ®

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê­/ Ài>`Êi `ÃÊ ÊÌ iÊÊ `` iÊ vÊÌ iÊ iV ]Êà ÊÌ >ÌÊÌ iÀiÊ ÃÊÃÌ ÊÊ Ã iÊë>ViÊLiÌÜii ÊÌ iÊi`}iÊ vÊÌ iÊV>«ÊÊ > `ÊÃ Õ `iÀÊ vÊÌ iÊÛ > Êv ÀÊÀ L Ì VÊ>À î

- >«Ê, }Ê iV Ê­V> ÊLiÊÕÃi`ÊÊ Ü Ì Ê- >«Ê, }Ê >«ÃÊ ££ÊÊ ÀÊ À «Ê >«ÃÊ ££®

*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê £n v ÀÊ i>`ë>ViÊ> `Ê-*

Ài * à i`Ê iV ­- i Ê6 > î

- >«Ê >«Ê iV ­-> « iÊÃÌ À>}iÊV Ì> iÀÃ]Ê Ê>ÕÌ Ã> « iÀÊÛ > î

Ê -VÀiÜÊ >«ÃÊ Ê ­ «i ÊÌ «ÉV Ãi`ÊÌ «®Ê

®ÊÊ ià } Ê vÊÌ iÊ ÌÌ

À Õ `i`ÊL ÌÌ ­ - L ÌÌ ®

À Õ `ÊL ÌÌ

V V> ÊL ÌÌ

- >«Ê, }Ê >«ÃÊ ­ ÞÊ>ÃÊ «i ÊÌ «®Ê

6>À ÕÃÊ1 ÌÀ> `/ -i> ÃÊ Ê³Ê Ó{

- `Ê} >ÃÃÊL ÌÌ Ê vÊ>ÊÊ VÀ ÌiÀÊÛ > ÊÜ Ì Ê iÀÊV i

ià `iÃÊ ÃÌ> `>À`Ê } >ÃÃÊ Û > ÃÊ > * > *>V ÁÊ > Ã Ê ÃÕ«« ÞÊ Ã iÊà > âi`Ê} >ÃÃÊ«À `ÕVÌðÊ- > âi`Ê} >ÃÃÊ«À `ÕVÌÃÊ >ÀiÊÕÃi`ÊÌ ÊÀi`ÕViÊÌ iÊ>`à À«Ì Ê vÊ« >ÀÊV « Õ `ÃÊ Ì ÊÌ iÊÃÕÀv>ViÊ vÊÌ iÊ} >ÃÃÊV Ì> iÀÊ­i°}°Ê«À Ìi Ê> > Þà î°Ê- iÊV « Õ `ÃÊ iÊ> Ã]Ê«À Ìi ÃÊ ÀÊ« i ÃÊ Ìi `ÊÌ ÊÀi>VÌÊÜ Ì ÊÌ iÊ} >ÃÃ]Ê> `ÊÌ iÊà > â>Ì Ê«À ViÃÃÊ «ÀiÛi ÌÃÊÌ ÃÊLÞÊ`i>VÌ Û>Ì }ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÃÕÀv>Vi°

Ê V>ÃiÊ Ì iÊ >«« V>Ì Ê ÀiµÕ ÀiÃÊ «Ài Ãi> i`Ê Û > ÃÊ ­i°}°Ê Û > ÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊi Ì iÀÊ> Ài>`ÞÊVÀ «i`Ê ÀÊÃVÀiÜi`®]Ê>ÃÊv ÀÊ iÝ> « iÊ ÊÌ iÊÌ L>VV Ê `ÕÃÌÀÞ]ÊÜiÊV> Ê> à ÊÃÕ«« ÞÊÞ ÕÊ Ü Ì Ê > ÞÊ ÌÞ«iÊ vÊ Û > Ê > `Ê V ÃÕÀiÊ > Ài>`ÞÊ >ÃÃi L i`°Ê ÜiÛiÀ]Ê« i>ÃiÊ ÌiÊÌ >ÌÊÌ iÊÛ > ÃÊ >ÛiÊÌ ÊLiÊÌ> i Ê ÕÌÊ vÊÌ iÊ i> *>V Ê«>V >} }Êv ÀÊÌ iÊÃi> }Ê«À ViÃÃÊ> `Ê Ì ÕÃÊV> ÌÊLiÊV> i`Ê»V i> À »Ê«>V i`Ê> Þ Ài°

Ê Ã iÊ Ã«iV v VÊ >«« V>Ì ÃÊ iÊ >Ì VÊ >Là À«Ì ]Ê Ü>ÌiÀÊ > `Ê «À Ìi Ê > > Þà Ã]Ê V>« >ÀÞÊ i iVÌÀ « Àià Ã]Ê iÌV°]ÊiÛi Ê« >ÃÌ VÊÛ > ÃÊ >ÛiÊÌ ÊLiÊÕÃi`°Ê > * > *>V ÁÊ> Ã Ê vviÀÊ >Ê LÀ >`Ê À> }iÊ vÊ * >ÃÌ VÊ 6 > ÃÊ > `Ê * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ vÊ` vviÀi ÌÊ >ÌiÀ > ÃÊ­**]Ê/*8®°

* Ê6 > ÃÊV> ÊLiÊÃÕ«« i`ÊÜ Ì Ê ÀÊÜ Ì ÕÌÊViÀÌ v V>ÌiÊ vÊ V i> iÃÃÊ `i«i ` }Ê Ê Ì iÊ V ÃÕ iÀ½ÃÊ ÀiµÕ Ài i ÌÃ°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊ * ÊÛ > ÃÊV> Ê> à ÊLiÊÃÕ«« i`ÊÜ Ì Ê> Ài>`ÞÊ ÃVÀiÜi`Ê ÊÃi> ðÊ

-i> Ã

/iV V> v À >Ì /iV V> Ê v À >Ì

v >ÌÊL ÌÌ

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÃÊ ­ «i ÊÌ «ÉV Ãi`ÊÌ «®Ê

-i> ÃÊ>ÀiÊÌ iÊ>ÃÃi L i`ÊV L >Ì Ê vÊ>ÊV>«Ê> `Ê>ÊÃi«Ì>°Ê/ ÊV>ÀÀÞÊ ÕÌÊ>ÊV ÀÀiVÌÊ> > Þà Ã]Ê ÌÊ ÃÊ « ÀÌ> ÌÊÌ >ÌÊLià `iÃÊ Ì iÊÛ > Ê> à ÊÌ iÊÃi> Ê ÃÊ iÀÌÊ> `ÊÕ V Ì> >Ìi`°Ê > * > *>V ÁÊ>ÃÃi L iÊ> `Ê«>V ÊÌ i ÀÊÃi> ÃÊvÕ ÞÊ>ÕÌ >Ì V> ÞÊ Ê> Ê Õ ViÀÌ v i`ÊV i> ÊÀ °Ê/ ÕÃÊ ÌÊ ÃÊ}Õ>À> Ìii`ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ>ÀiÊ ÌÊV Ì> >Ìi`ÊLÞÊ Õ > Êà Êv>ÌÊ ÀÊÃÜi>Ì]Ê>ÃÊ ÌÊÜ Õ `Ê LiÊ ÊV>ÃiÊ vÊ > Õ> Ê>ÃÃi L Þ°Ê* Ì Vi ÃÊV iV ÊÌ iÊà `i À i Ì>Ì Ê vÊÌ iÊ iÀ]Êà ÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÃÊi ÃÕÀi`ÊÌ >ÌÊÌ iÊ*/ > >Ì Ê ÃÊ> Ü>ÞÃÊ` ÀiVÌi`ÊÌ Ü>À`ÃÊÌ iÊÃ> « iÊÌ ÊLÕ `Ê> Ê iÀÌÊL>ÀÀ iÀÊLiÌÜii ÊÃ> « iÊ> `ÊV>ÀÀ iÀÊ >ÌiÀ > Ê vÊÌ iÊ Ãi«Ì>°Ê Ê}>Õ}iÊV ÌÀ ÃÊÌ >ÌÊ ÌÊ ÀiÊ ÀÊ iÃÃÊÌ > Ê iÊ iÀÊ ÃÊ ÃÌ> i`°Ê/ iÊv > ÊÃi> ÃÊ>ÀiÊV Õ Ìi`ÊqÊ> `Ê ÌÊÜi } i`Ê qÊLÞÊ>ÕÌ >ÌiÃÊÌ Ê}Õ>À> ÌiiʵÕ> Ì ÌÞÊ Li` i Vi°Ê/ iÞÊ>ÀiÊ«>V i`Ê ÊÌ> «iÀ iÛ `i ÌÊâ « V ÊL>}ÃÊÌ >ÌÊ> ÜÊi>ÃÞÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊÌ iÊV Ìi ÌÊ`ÕiÊÌ ÊÌ iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ* Ê >ÌiÀ > °Ê/ iÊâ « V Êi >L iÃÊÀiÃi> }Ê vÊÌ iÊL>}ÊÌ Ê>Û `Ê> ÞÊ V Ì> >Ì Ê vÊÌ iÊV ÃÕÀiÃÊ`ÕÀ }ÊV ÃÕ «Ì °Ê/ iÊL>ÌV Ê Õ LiÀÊ vÊÌ iÊ > v>VÌÕÀi`ÊÃi> Ê ÃÊ«À Ìi`Ê Êi>V Ê* L>}Ê `ÕiÊÌ ÊÌÀ>Vi>L ÌÞÊÀi>à ð

* * Õ}à ­v ÀÊ- i Ê6 > ÃÆÊÊ VÀ ÃiÀÌÃÊV> ÊLiÊ ÃÌ> i`Ê ÊÌ iÊ« Õ}®

Ê Ê Ê

>} iÌ VÊ

À «Ê >«ÃÊ ­x ÊVi ÌÀiÊ i®Ê

- >«Ê >«Ã ­v ÀÊÃ> « iÊÃÌ À>}iÊ V Ì> iÀî

* Ê*ÕÃ " Ê >«Ã

nÊ³Ê ££

* Ê >«Ã ­v ÀÊ À «Ê iV ÃÊ n]Ê

££Ê³Ê Óä®

Õ Õ Ê >«Ã]ÊÊ Vi ÌÀiÊ i

>} iÌ VÊ

À «Ê >«ÃÊ ­n ÊVi ÌÀiÊ i®Ê

>} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«ÃÊ ­n ÊVi ÌÀiÊ iÉV Ãi`ÊÌ «®ÊÊ Ê

>} iÌ VÊ iÌ> ÊÊ

À «Ê >« ­n ÊVi ÌÀiÊ i®

i ÌÀiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >«ÃÊ Ê

« iÌiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >«ÃÊ Ê

À «Ê >«ÃÊÜ Ì ÊÀ Ê }À ÛiÊ Ê

ià `iÃÊ>Êv > Ê Ã«iVÌ Ê vÊÌ iÊ« Þà V> ÊëiV v V>Ì ÃÊ vÊÌ iÊÃi> Ã]Ê> ÊV ÃÕÀiÃÊÌ >ÌÊV>ÀÀÞÊÌ iÊ ` V>Ì Êº1 ÌÀ> i> / »Ê >ÀiÊ> Ã Ê V ÌÀ i`Ê Ê> ÊiÝÌiÀ > Ê >LÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ Ê>Ê« Ãà L iÊÀi i>ÃiÊ vÊÛ >Ì ið 1 ÌÀ> `/ ÊÃi> ÃÊ>ÀiÊV ÃÕÀiÃÊÜ iÀiÊÌ iÊV>«Ê> `ÊÌ iÊÃi«Ì>Êv À Ê> ÊÕ Ãi«>À>Ìi>L iÊÕ ÌÊÜ Ì ÕÌÊÕÃ>}iÊ vÊ> ÞÊ} ÕiÊ ÀÊ >` ià ÛiÊÜ V Ê>ÀiÊ ÌÊ> Üi`Ê ÊV À >Ì }À>« ÞÊ«À `ÕVÌðÊ/ ÃÊv À ÊV iVÌ Ê ÃÊ>V iÛi`ÊLÞÊ>Ê«>Ìi Ìi`Ê«À ViÃÃÊ V > } }ÊÌ iÊ iVÕ >ÀÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ vÊÌ iÊV>«½ÃÊ> `ÊÌ iÊÃi«Ì>½ÃÊÃÕÀv>Vi]Êà ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊv À Ê>ÊÕ Ì°Ê/ ÕÃÊ ÌÊ ÃÊi ÃÕÀi`ÊÌ >ÌÊ Ì iÊÃi«Ì>Ê ÃÊ ÌÊ«Õà i`Ê Ì ÊÌ iÊÛ > Ê`ÕÀ }Ê«i iÌÀ>Ì ]ÊiÛi Ê vÊÌ iÊ ii` iÊ ÃÊÛiÀÞÊÌ V Ê> `ÊL Õ Ì°Ê Ý> « iÃÊv ÀÊÃÕV Ê 1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ>ÀiÊÓ{ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊv ÀÊ * Ê6 > ÃÊ ÀÊ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊv ÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ð

Ê i>`ë>ViÊ >«ÃÊ Ê ­*ÀiÃÃÕÀiÊ,i i>ÃiÊ >«Ã®Ê

£

{


°

°

°

°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£°Ê À «Ê iV Ê n

-i«Ì>

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ v>VÌÕÀiÀÃ\Ê } i Ì]Ê iV > ]Ê >À Ê ÀL>]Ê / ]Ê Ã Ã]Ê*iÀ Ê iÀ]Ê - >`âÕ]Ê/ iÀ ]Ê67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V ]ÊiÌV°Ê

/ iÊÀ } ÌÊV ViÊ vÊÃi«Ì>Ê`i«i `ÃÊ ÊÌ iÊ>«« V>Ì °Ê ÃÌÊ> ÊÃi«Ì>Ê>ÀiÊ > >Ìi`Ê Ê iÊà `iÊÜ Ì Ê*/ ]ÊÜ V Ê >ÃÊ>Ê } ÊV i V> ÊÀià ÃÌ> ViÊ> `Êv À ÃÊ> Ê iÀÌÊL>ÀÀ iÀÊLiÌÜii ÊÃ> « iÊ> `ÊV>ÀÀ iÀÊ >ÌiÀ > Ê vÊÌ iÊÃi«Ì>°Ê/ iÊV>À À iÀÊ >ÌiÀ > ÃÊ >ÛiÊ` vviÀi ÌÊ« Þà V> Ê> `ÊV i V> Ê«À «iÀÌ iÃ]ÊÃÕV Ê>ÃÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> Vi]ÊÀiÃi> >L ÌÞÊ«À «iÀÌ iÃ]Ê V i> iÃÃ]Ê >À` iÃÃ]ÊÌ V iÃÃ]ÊiÌV°Ê

­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÊ Ü V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®

Ê À >`ÊÃi iVÌ Ê vÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ>Û> >L i\ Ü Ì Ê` vviÀi ÌÊÛ Õ iÃ Ü Ì Êv >Ì]ÊÀ Õ `Ê ÀÊV V> ÊL ÌÌ ÊV i>ÀÊ ÀÊ> LiÀÊ} >Ãà v ÀÊ> ÃÌÊ> Ê>ÕÌ Ã> « iÀÃ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ> `Ê VÀ Ê6 > ÃÊ nÊV> ÊLiÊV Ãi`ÊÜ Ì Ên Ê Õ Õ Ê

>«Ã]Ê Ê* >«ÃÊ ÀÊÜ Ì Ên Ê*Õà " Ê >«Ã°Ê ÜiÛiÀ]Ê VÀ Ê6 > ÃÊ vÌi Ê ii`Ê> Ê>`>«ÌiÀÊÌ ÊÀÕ Ê ÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀ°Ê/ iÞÊ vÌi Ê >ÛiÊ>ÊV V> Ê L ÌÌ Êà >«i]Êà ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊV> ÌÊÃÌ> `ÊLÞÊÌ i Ãi ÛiÃ]ÊLÕÌÊ ii`Ê>`>«ÌiÀ°Ê

/ iÊ ` Û `Õ> ÊV ` Ì ÃÊ vÊÌ iÊVÕÃÌ iÀ½ÃÊ>«« V>Ì Ê> Ê>ÌÊÌ iÊëiV v VÊV >À>VÌiÀ ÃÌ VÃÊ vÊÌ iÊV>ÀÀ iÀÊ >ÌiÀ > ]Êi°}°\

{äc

Õ«ÊÌ £Óäc

} `ÊÀiÃi> >L ÌÞ «À «iÀÌ iÃÊ iViÃÃ>ÀÞ

>ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ /

/ ]ÊvÀ>} iÊ ii` i¶

Õ Ì]ÊÌ V Ê ii` i¶

À Ì V> Ê > > Þà ö

Ü ÊV À }¶

à vÌÊ> `ÊÌ Ê Ãi«Ì>ÊÀiµÕ Ài`

- ÌÌi`Ê iÀÊ >ÃÊ«i iÌÀ>Ì Ê > `Ê­ * ®

ÛiÀÞÊV i> Ê iÀÊ ÀiµÕ Ài`

Ì ÊÃ `i`Ê*/ Ê > >Ìi`Ê iÀÃÊ ÀiµÕ Ài`

/i «iÀ>ÌÕÀi¶

Õ Ì « iÊ iVÌ ¶

Èäc

Õ«ÊÌ Óääc

- V iÉ >ÌÕÀ> Ê */ ,ÕLLiÀÉ/ Æ ÕÌÞ É*/

i°}° - V iÉ*/

i°}° änÊäÓÊääÎ ­«>}iÊÓä V >«ÌiÀÊÓ°{®

Ê- V iÉ */ ÊÃi«Ì>

°° °°

*/ É- V iÉ*/ */ É ÕÌÞ É*/

/ *

£°£Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ> `Ê VÀ 6 > ÃÊ n

Ê

Ê Ê

>ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê Ê

ÕÌÞ Ê Ê

ÕÌÞ É*/ Ê Ê

* >À > Ý -i«Ì> ­ ÕÌÞ É*/ ®Ê

/iV V> v À >Ì £°Ê À «Ê iV Ê n

Ê À`iÀÊÌ ÊÛ ÃÕ> âiÊÌ iÊ ÃÌÊV Ê iÀÃÊ ÊÌ iÊ >À iÌ]Ê« i>ÃiÊÃiiÊ« Ì ÃÊLi Ü°Ê ÜiÛiÀ]Ê« i>ÃiÊ ÌiÊÌ >ÌÊV ÕÀÃÊ vÊÌ iÊ iÀÃÊ>ÀiÊ ÊiÝ>VÌÊ ` V>Ì Êv ÀÊÌ iÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊ>Ê iÀÊ >ÌiÀ > °

ÀÊ6 > Ê,>V ÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊ V >«ÌiÀÊ£n°£Ê Ê«>}iÊxÓ änÊä Êä{äx

änÊä Êä{äÈ

änÊä ÊäÓn{

änÊä Êän{x

änÊä Êä xÎ

ä°Ç

À «Ê iV Ê6 > ] {äÊÝÊÇ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

ä°Ç

À «Ê iV Ê6 > ] {äÊÝÊÇ ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

ä°n

À «Ê iV Ê6 > ] ÎäÊÝÊn°Ó ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£°Ó

À «Ê iV Ê6 > ] {äÊÝÊn°Ó ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£°Ó

À «Ê iV Ê6 > ] {äÊÝÊn°Ó ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

/ *

7

Ê - V iÉ Õ Õ Ê Ê Ê Ê

Ê Ê

6 Ì Ê Ê

*/ É- V iÉ*/ Ê */ É ÕÌÞ É*/ Ê

*/ Ê Ê

- V iÉ*/ Ê Ê

-i«Ì>Êv ÀÊ- "//Ê -VÀiÜÊ >«Ã

ÀÊn Ê À «iÀÃÊ> `Ê iV>««iÀÃÊ « i>ÃiÊÃiiÊV >«ÌiÀÊ£ÇÊ Ê«>}iÃÊxäÊV Ì°

* >À > Ý -i«Ì> ­- V iÉ*/ ®

Ê*/ É * É*/

£

È

änÊä ÊäÓÇÈ

änÊä ÊäÈäÈ

änÊä ÊäÎäx

änÊä ÊäÓxn

änÊä Ê£änä

ä°Î VÀ 6 > ] Σ°xÊÝÊx°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `ÊL ÌÌ

ä°Î VÀ 6 > ] Σ°xÊÝÊx°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

ä°Ç VÀ 6 > ] {äÊÝÊÇ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

ä°Ç VÀ 6 > ] {äÊÝÊÇ ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

ä°Ç VÀ 6 > ] ÎäÊÝÊÇ ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

ÊÛ > ÃÊ >Li i`ÊÜ Ì ÊÃÕV Ê>ÊÃÌ V iÀÊ >ÀiÊ«>V i`ÊÕ `iÀÊ« >À >ViÕÌ V> Ê V ` Ì ÃÊ Ê>ÊV i> À ÊV >ÃÃÊ£ä]äää°


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

£°Ó°£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-i> à qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc Ê qÊ `i> Êv ÀÊ Õ Ì « iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê } ÊÀiÃi> >L ÌÞÊ

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ Ê v>VÌÕÀiÀÃ\Ê iV > ]Ê / ]Ê Ã ]Ê >ÕiÀ]Ê- >`âÕ]Ê-«>À ]Ê6>À > ]ÊÊ 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V ]ÊiÌV°Ê­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊÊ

qÊ -Ì> `>À`ÊÃi> Êv ÀÊ Ê> `Ê *

qÊ ÌÊ>ÃÊV i> Ê>ÃÊÃÞ Ì iÌ VÊÀÕLLiÀ

Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®Ê

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

änÊäÎÊä{x£

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i

ÈäcÊÃ ÀiÊ

£°ä

änÊäÎÊäÓää

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ /Ê+Õ> ÌÞ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì

{xcÊÃ ÀiÊ

£°ä

°° °° °°

-Ì> `>À`ÊÛ > ÃÊv ÀÊ Ê> `Ê *

-«iV > ÞÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ­ ÀÌ V iÃÊ££Êä ÊäÓ£ä]Ê Ê ££Êä ÊäÓx ]ÊäxÊä Êä£Ó ]ÊänÊ£xÊä{Èä]ÊänÊänÊääÓÇ]ÊänÊäÓÊä£ÇÇ]ÊänÊäÓÊääÎ ® À >`ÊÀ> }iÊ vÊ VÀ ÃiÀÌà 6 > ÃÊ> `ÊÃi> ÃÊ> à Ê>Û> >L iÊ>ÃÊÓ £Ê /Ê - > Ê «i }ÊÀiµÕ ÀiÃÊ VÀ ÃiÀÌÃÊÜ Ì Ê>Ê` > iÌiÀÊ vÊx VÀ ÃiÀÌÊÜ Ì Êv >ÌÊL ÌÌ Ê> à Ê>Û> >L i 7

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£°Ó°ÓÊ- V iÉ*/ Ê-i> Ã Ê Ê Ê Ê

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

änÊäÎÊäÓ{ änÊäÎÊä£Èx änÊäÎÊänn{ änÊäÎÊäx änÊäÎÊ䣣ΠänÊäÎÊ££xÈ

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`Ê - V iÊ`>À ÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi - V iÊL ÕiÊÌÀ> ë>Ài ÌÉ*/ ÊÜ Ìi */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì Êà Ì

{xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°x £°Î £°Î £°ä £°Î

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

qÊ 6 Ì Ê ÃÊÀià ÃÌ> ÌÊÌ Ê>Ê Õ LiÀÊ vÊV ÀÀ à ÛiÊ À}> VÊÊ ÊÊÊ Ê ÃÕLÃÌ> ViÃÆÊ Ê Ìi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÓÎÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc ÆÊ Ê > ÞÊÕÃi`Ê Ê«iÌÀ V i V> Ê>Ài>Ã

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

änÊäÎÊäÓÈn änÊäÎÊänÈ£ änÊäÎÊääxx

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > 6 Ì ÊL >V 6 Ì ÊL >V

xÎcÊÃ ÀiÊ

ÇäcÊÃ ÀiÊ ÇäcÊÃ ÀiÊ

ä°Óx £°ä £°x

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ À « iV n Ó°Ê-VÀiÜÊ iV Ê n

£°Ó°ÎÊ"Ì iÀÊ À «Ê-i> à qÊ */ Ê ÃÊÛiÀÞÊ iÀÌÊ> `Ê } ÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> Ì]Ê ÜiÛiÀ]Ê Ê «À L i ÃÊÜ Ì Ê i> >}iÊ`ÕiÊÌ ÊÌ iÊ v iÝ L ÌÞÊ> `ÊÌ iÃÃÊ vÊ ÊÊ Ì iÊ >ÌiÀ > ÆÊ ÞÊv ÀÊà } iÊ iVÌ ÃÆÊ i>À ÞÊ Ê«ÀiÃÃÊv ÌÊ ÊV>«ÃÆÊ Ê > ÞÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê * Ê> > Þà ÃÊ

Ó°£Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Êà > Ê «i }]Ên {ÓxÊÌ Ài>`]Ê> `Ê VÀ 6 > ÃÊ n

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc Ê qÊ ÕV ÊV i> iÀÊÌ > Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÊ ÀÊ ÕÌÞ qÊ *ÀiviÀ>L ÞÊ ÞÊv ÀÊà } iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê ÜÊÀiÃi> >L ÌÞÊ«À «iÀÌ iÃÊ qÊ - V iÊ iÀÃÊÜ Ì Ê*/ Ê ÊL Ì Êà `iÃÊv ÀÊ iÃÃÊV À } qÊ vviÀi ÌÊ >À` iÃÃiÃÊ­`ÕÀ iÌiÀîÊÌ Ê iiÌÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ vÊÌ iÊ ii` iÊÊ Ê `ÕÀ }Ê«i iÌÀ>Ì Ê Ài}>À` }Ê«i iÌÀ>Ì Ê

Ê Ê Ê Ê

°

Ó°Ê-VÀiÜÊ iV Ê n

£°ÓÊ Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ n

Ê Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

££Êä ÊäÓ£ä

££Êä ÊäÓx

££Êä Êä{£

££Êä ÊäÎnÓ

££Êä Êä{£Ç

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°£ VÀ 6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

Ó°ÓÊ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ6 > ÃÊÜ Ì ÊÃ > Ê «i } 7

£°ÎÊ"Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê n Ê Ê Ê Ê Ê Ê

qÊ iÜÊ*Õà " Ê >«Ê­änÊänÊ£ÈÇx®ÊÜ Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« ÌÊÊÊ Ê >`iÊ vÊ* ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ> `Ê VÀ 6 > ÃÊ nÊÊ qÊ iÝ«i à ÛiÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ ÊVÀ «ÊV>«ÃÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê> > ÞÃiÃ]ÊÊ Ê >ÃÊ ÌÊ` iÃÊ ÌÊV Ì> Ê> ÞÊÃi«Ì>]ÊLÕÌÊ ÞÊ >ÃÊ>ÊÌ iÀÊÊ Ê «i iÌÀ>Ì Ê« Ì°

ÀÌ°Ê ° änÊänÊ£ÈÇx ä Ê£xÊäÇxÎ ä Ê£xÊäÇxÈ

iÃVÀ «Ì Ê >«

7

* Ê*Õà " Ê >«]ÊL Õi * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀiÊ i

7 Ê

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

Ü Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`

ÈäcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°Î

äxÊä Êä£Ó

äxÊä ÊäÓÈ

äxÊä Ê£ÈÇ{

äxÊä Êä Èn

äxÊä ÊäÓÇ

äxÊ£ÎÊä{ÓÈ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] ÊÌ «

ä°Ó VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] Ó ÊÝÊx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]ÊÊ Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê« >ÃÌ VÊëÀ }

ä°äx VÀ ÃiÀÌ] ÓÇ°xÊÝÊ{ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

-«À }ÊÎÈÊÝÊx

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

S .JDP *OTFU'

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ* >}

/ *

/ *

/ *

FUBM 4QSJOHRVE .

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

1« ÊÀiµÕiÃÌÊÛ > ÃÊ Ü Ì ÊÞ ÕÀÊ } ÊV> Ê LiÊ > Õv>VÌÕÀi`Ê >ÃÊ>ÊëiV > Ê«À `ÕVÌ

ÕÀÌ iÀÊ À «Ê-i> ÃÊ nÊ ÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ÊnÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌtÊ

/ *

ÀÊ-i«Ì>Ê nÊ« i>ÃiÊÃiiÊV >«ÌiÀÊÓ°{Ê­-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n®Ê Ê«>}iÊÓät

£

n

1« ÊÀiµÕiÃÌÊÛ > ÃÊ Ü Ì Ê>ÊL>ÀV `iÊ >Li Ê>ÀiÊ>Û> >L i

1« ÊÀiµÕiÃÌÊ«Ài Ãi> i`ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ `i ÛiÀ>L i


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ó°ÎÊ**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ n

Ó°{Ê-i«Ì>Ên

° ° ° °° °°

,i>`ÞÊÌ ÊÕÃiÊV L >Ì ÊÃi> ÃÆÊ ÊÌ i V ÃÕ }Ê> `ʺÌÀ V Þ» Ê >ÃÃi L Þ

« iÌi ÞÊ>ÕÌ >Ìi`Ê«Õ V }]Ê>ÃÃi L }]ÊV Õ Ì }Ê> `Ê«>V >} }Ê Ê «À ViÃà ÊV Ì> >Ì Ê vÊÌ iÊ iÀÊÜ Ì ÊÃÜi>ÌÉv>ÌÊÌ >ÌÊ À > ÞÊ ÃÊV>ÕÃi` Ê LÞÊ > Õ> Ê>ÃÃi L Þ Û> >L iÊ ÊL >V Ê ÀÊÜ ÌiÊÃVÀiÜÊV>«ÃÊÜ Ì Ên {ÓxÊÌ Ài>` Û> >L iÊ>ÃÊV Ãi`ÊÌ «ÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊ ÀÊÜ Ì ÊVi ÌÀiÊ i /> «iÀ iÛ `i ÌÊ> `ÊÀiV Ãi>L iÊâ « V ÊL>}ÃÊi ÃÕÀiÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ À >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ` vviÀi ÌÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > ÃÊv ÀÊ> ÃÌÊ> Ê>«« V>Ì Ã

änÊäÓÊä£ÇÇ

änÊäÓÊäÓÎÓ

*/ ÊÛ À} > ] xÎcÊÃ ÀiÊ ] ä°Óx ] ­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`®

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ] £°ä ]Ê ­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`®

änÊäÓÊäÎxx >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉÊ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ] £°Î

änÊäÓÊ£ÈÎÎ

änÊäÓÊ£Ènä

änÊäÓÊäÇÇ{

änÊäÓÊäÓÓä

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

*/ Ê}ÀiÞÉ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

6 Ì ÊL >V ] ÇäcÊÃ ÀiÊ ] £°ä

6 Ì ÊL >V ] ÇäcÊÃ ÀiÊ ] £°x

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

ÌiÃÌi`ÊLÞÊÊ 67,Ê­ , Á®É /

7

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

änÊäÓÊä£äÎ

änÊäÓÊäää

änÊäÓÊänn£

änÊäÓÊäxÈÎ

änÊäÓÊääÎ

änÊäÓÊäääx

/ *

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

- V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ] £°x

- V iÊ`>À ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi] {xcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi] {xcÊà ÀiÊ ] £°Î

- V iÊÜ ÌiÉ */ ÊL Õi]ÊxxcÊà ÀiÊ ] ä° ]Êà ÌÌi`Ê ÀiV°ÊLÞÊ67,Ê­ , Á®É /

*/ ÊÀi`É- V iÊ Ü ÌiÉ*/ ÊÀi`] {xcÊÃ ÀiÊ ] £°ä

}> ÃÌÊ>ÊÃ > ÃÕÀV >À}iÊÜiÊ> Ã Ê Ãi Ê ÊÃ > iÀÊ «>V >} }ÊÕ ÌÃt

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`® £äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ *

Ó°xÊ**Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ n Ӱΰ£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê> `Ê ÕÌÞ É*/ Ê-i> à qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc

qÊ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÊ ÃÊ `i> Êv ÀÊ Õ Ì « iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê } ÊÀiÃi> >L ÌÞ qÊ ÕÌÞ Ê>ÃÊ>ÊÃÞ Ì iÌ VÊÀÕLLiÀÊ >ÃÊ} `ÊV i V> Ê«À «iÀÌ iÃÊ­V i> iÃî qÊ -Ì> `>À`]Ê `iÀ>Ìi ÞÊ«À Vi`ÊÃi> ÃÊv ÀÊ Ê> `Ê *

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

änÊ£xÊä{Èä * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i änÊ£xÊ£ÈÎÇÊÊ * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i änÊ£xÊäÈx{ * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ « änÊ£xÊ£ÈxÎÊÊ Ê * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ «

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞÊ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞÊ

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°Î £°Î

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊÜ Ì ÊV Ãi`É «i ÊÌ «ÊÀië°ÊÜ Ì ÊÜ ÌiÊ >«ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ӰΰÓÊ- V iÉ*/ Ê-i> Ã Ê Ê Ê Ê Ê Ê

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc Ê qÊ ÕV ÊV i> iÀÊÌ > Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÊ ÀÊ ÕÌÞ Ê qÊ *ÀiviÀ>L ÞÊ ÞÊv ÀÊà } iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê ÜÊÀiÃi> >L ÌÞÊ«À «iÀÌ iÃÊ qÊ - V iÊ iÀÃÊÜ Ì Ê*/ Ê ÊL Ì Êà `iÃÊv ÀÊ iÃÃÊV À }Ê qÊ vviÀi ÌÊ >À` iÃÃiÃÊ­`ÕÀ iÌiÀîÊÌ Ê iiÌÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ vÊÌ iÊÛ>À ÕÃÊÊ Ê ÌÞ«iÃÊ vÊ ii` iÃÊÀi}>À` }Ê«i iÌÀ>Ì ÊÊ

7

qÊ / iÊëiV > ]Êà ÌÌi`Ê iÀÊv ÀÊ67,Ê­ , Á®É / ÊÊ ÃÊ ÞÊ>Û> >L iÊÕ >ÃÃi L i`]Ê>ÃÊÌ iÊ` > iÌiÀÊÜ Ì Ê Ê Ì iÊ ÃÌÊ «Ì > ÊÛ> ÛiÊivviVÌÊ` iÃÊ ÌÊ>V iÛiÊ> Þ Ê «ÀiÃà v ÌÊ ÊÌ iÊV>«°Ê >À}i i ÌÊ vÊÌ iÊ` > iÌiÀÊ Ã Ê ÞÊ« Ãà L iÊÜ Ì Ê i}>Ì ÛiÊivviVÌÃÊ ÊÌ iÊLÕ ` }Ê Ê Õ«Ê vÊÛ>VÕÕ ÃÊ ÊÌ iÊÛ >

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

änÊ£xÊäÓ Î änÊ£xÊä{ÓÇ änÊ£xÊännÈ änÊ£xÊäÇä änÊ£xÊäÓ { änÊ£xÊ£ä{ä änÊ£xÊ££ Ó

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ «

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`Ê - V iÊ`>À ÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi - V iÊL ÕiÊÌÀ> ë>Ài ÌÉ*/ ÊÜ Ìi */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`Ê

{xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°x £°Î £°Î £°ä £°Î £°x

änÊänÊääÓÇ

änÊänÊä{Óä

änÊänÊä{ÎÈ

änÊänÊä{Îx

* Þ«À «Þ i iÊ -VÀiÜÊ >«]Ê L >V ]Ê x°x ÊVi ÌÀiÊ i

* Þ«À «Þ i iÊ -VÀiÜÊ >«]Ê L >V ]Ê V Ãi`ÊÌ «

* Þ«À «Þ i iÊ -VÀiÜÊ >«]Ê Ü Ìi]Ê x°x ÊVi ÌÀiÊ i

* Þ«À «Þ i iÊ -VÀiÜÊ >«]Ê Ü Ìi]Ê V Ãi`ÊÌ «

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÞÊV L >Ì Ê vÊ£°x Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê iÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊÃi> ÃÊV> Ê LiÊÃÕ«« i`Ê>ÃÊÓ £Ê /t

Ó°ÈÊ-«iV > ÊÓ £Ê /à 7

Ó -VÀiÜ iV n Ó°Ê-VÀiÜÊ iV Ê n

Ê Ê Ê Ê

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

Î £Ê /ÃÊv ÀÊ67,Ê­ , Á®É / Ê ÕÌ Ã> « iÀ ÌiÀ >Ì ÛiÊÎ £Ê /ÃÉÓ £Ê /Ã

ÀÌ°Ê °ÊÎ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê >«

ÀÌ°Ê °Ê-i«Ì>

££ÊÓÎÊ£ä{Ç

££Êä ÊäÓ£ä

änÊänÊääÓÇ

änÊäÓÊääÎ

££ÊÓÎÊ££{{

££ÊÓÎÊ£änx

Î £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä ÊäÓ£ä] änÊänÊääÓÇ] änÊäÓÊääÎ

£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ] x°x ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ] ä° ]ÊÃ ÌÌi`Ê

-> iÊ >«Ê³ÊÃ> iÊ-i«Ì> ÊV L >Ì ÊÜ Ì Ê ££Êä ÊäÓx ­> LiÀÊ} >ÃÃ]Êà > Ê «i }®

-> iÊ6 > ʳÊÃ> iÊ >« ÊV L >Ì ÊÜ Ì änÊäÓÊä£ÇÇ ­*/ ÊÛ À} > Êä°Óx ®

ÀiV°ÊLÞÊ67,Ê­ , Á®É /

££ÊÓÎÊ££{x

££Êä ÊäÓ£ä

änÊ£xÊä{Èä

££ÊÓÎʣȣ{

££ÊÓÎÊ£{

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä ÊäÓ£ä] änÊ£xÊä{Èä

£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«]Ê L >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i]ÊÊ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉÊ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÊ ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê£°Î

-> iÊ-i> ÊÊ ÊV L >Ì ÊÜ Ì ££Êä ÊäÓx ­> LiÀÊ} >ÃÃ]Êà > Ê «i }®

-> iÊ-i> ÊÊ ÊV L >Ì ÊÜ Ì ££Êä Êä{£ ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]Êà > ÊÊ «i }]Ê Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ6 , Ê ÕÌ Ã> « iÀ

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊÜ Ì ÊV Ãi`É «i ÊÌ «ÊÀië°ÊÜ Ì ÊÜ ÌiÊ >«ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÌiÀ >Ì ÛiÊÓ £Ê /Ã

ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê-i>

££ÊÓÎÊ£ä{È

££Êä ÊäÓ£ä

änÊ£xÊäÓ Î

££ÊÓÎÊ£Ónä

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä ÊäÓ£ä] änÊ£xÊäÓ Î

£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]ÊÊ £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ã > Ê «i }

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°Î

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì ÊÜ Ì Ê ££Êä Êä{£ ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]Êà > Ê «i }]ÊÊ Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

££ÊÓÎÊ£ä n

££Êä ÊäÓx

änÊ£xÊäÓ Î

££ÊÓÎÊ££ää

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä ÊäÓx ]Ê änÊ£xÊäÓ Î

£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ]Ê> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] à > Ê «i }

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°Î

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì ÊÜ Ì Ê ££Êä ÊäÎnÓ ­> LiÀÊ} >ÃÃ]Êà > Ê «i }] Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

£

ä


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

ΰÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê

°° ° ° °Ê

,i>`ÞÊÌ ÊÕÃiÊV L >Ì ÊÃi> à - ÀÌÊÌ Ài>`ÊÃi> ÃÊ> à Ê>Û> >L iÊ>ÃÊV Ãi`ÊÌ «ÊÛiÀà ʭL ÕiÊV>«® 7 -VÀiÜÊV>«ÊÜ Ì ÊÌ iÊ`ià } Ê vÊ>ÊVÀ «ÊV>«ÆÊÌ iÀiv ÀiÊÃÕ Ì>L iÊv À Ê À L Ì VÊ > ` } Ài>`ÞÊ>ÃÃi L i`ÊÃi> ÊÜ Ì Êà ÌÌi`Ê iÀÊ>Û> >L i]Ê Ê À`iÀÊÌ Ê>Û `Ê Û>VÕÕ ÊÜ Ì ÊÌ iÊÛ > Ê ÊV>ÃiÊ vÊ Õ Ì « iÊ iVÌ Ã 1 ÌÀ> `/ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ>Û> >L iÊ Ê «À Ûi`Ê7 / ,-ÁʵÕ> ÌÞÊ 7 Ê ­ÃiiÊV >«ÌiÀÊΰ{°x®Ê

­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ Ü V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®

Ê Ê

Ê Ê

°

ΰ{Ê**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ

/ iÊÛ > ÃÊV> ÊLiÊÕÃi`Ê Ê> ÊV Ê>ÕÌ Ã> « iÀÃÊ`ÕiÊÌ ÊÌ i ÀÊÌiV V> Ê }i iÌÀÞ]Ê«ÀiviÀi Ì > ÞÊÌ iÞÊ>ÀiÊv Õ `Ê Ê } i Ì]Ê / ]Ê- >`âÕ]ÊÊ / iÀ ]Ê6>À > ]Ê7>ÌiÀÃÁ]ÊiÌV°

° °° °

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

/ iÊ1 ÛiÀÃ> Ê ÕÌ Ã> « iÀÊ6 >

1 ÛiÀÃ> ÞÊÕÃ>L iÊ Ê> ÃÌÊ> Ê>ÕÌ Ã> « iÀÃ]ÊÌ iÀiLÞÊÀ>Ì > â>Ì Ê v Ì iÀÊ£°x ÊÛ > Ã]Ê>ÃÊv ÀÊ ÃÌ> ViÊ££ Ê À «Ê iV Ê6 > Ã]Ê-VÀiÜÊ iV 6 > ÃÊn {ÓxÊ> `Ê£ä {Óx]Ê ÃÊ« Ãà L i°Ê 7 `iÊ «i }Êi >L iÃÊi>ÃÞÊv }ÊÜ Ì ÊÛ ÃV ÕÃÊ >ÌiÀ > à À >`ÊÀ> }iÊ vÊ VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê VÀ 6 > à ÞÊV L >Ì Ê vÊ£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÊÀië°Ê- ÀÌÊ/ Ài>`ÊÊÊ VÀ 6 > Ê ÊÜ Ì Ê iÊ vÊ ÕÀÊ Ê**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊV> ÊLiÊÊ LÌ> i`Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê /Ê­ÃiiÊV >«ÌiÀÊΰx®

ΰ{°£Ê7 Ì Ê/À> ë>Ài ÌÊ >«

ΰ£Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃ

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ä Ê£xÊä n£ ä Ê£xÊä{Çn ä Ê£xÊä{n£ ä Ê£xÊä{nä ä Ê£xÊänxÓ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > Ê >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÜ Ì Êà Ì

xÎcÊÃ ÀiÊ

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

ä°Ó £°ä £°ä £°ä £°ä

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ΰ{°ÓÊ7 Ì Ê ÕiÊ >«

**

7

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ä Ê£xÊä nÓ ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊänÈn ä Ê£xÊänÈ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > Ê >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÜ Ì Êà Ì

xÎcÊÃ ÀiÊ

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

ä°Ó £°ä £°ä £°ä £°ä

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

££Êä Êäxää

££Êä Êäx£

££Êä ÊäxÓä

££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£x£È

äÈÊä ÊäÎxÇ

äÈÊä ÊäÈÈ

äÈÊä ÊänÈx

äÈÊä ÊänÈÈ

£°x - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }

£°x - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] ÌÀ> ë>Ài ÌÉ> LiÀ Ü Ì Êw }Ê iÃ] à } Ì ÞÊV V>ÛiÊ Ã >«i`ÊL ÌÌ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] Ó ÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê« >ÃÌ VÊëÀ }

ä°Ó VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ* >}

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

4*-"/;&%

ΰÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê

4*-"/;&%

ΰÎÊ- > âi`Ê*À `ÕVÌÃ

- < Ê

- < Ê

- < Ê

7

Î - ÀÌ / Ài>` ΰÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê

ΰ{°ÎÊ7 Ì Ê,i`Ê >« ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ä Ê£xÊ£ÎÎÇ ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊ££Çn ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊ££Ç

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > Ê >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÜ Ì Êà Ì

xÎcÊÃ ÀiÊ

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

ä°Ó £°ä £°ä £°ä £°ä

ΰ{°{Ê7 Ì Ê >V Ê >«

- <

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ä Ê£xÊ£ÈÈnÊ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊ£ÈÈ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > Ê >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÜ Ì Êà Ì

xÎcÊÃ ÀiÊ

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

ä°Ó £°ä £°ä £°ä £°ä

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ΰ{°xÊ1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ Ê­ >«Ê³Ê iÀÊv À Ê> ÊÕ Ãi«>À>Ì>L iÊÕ Ì]ÊÃ Ê Ê Ì >ÌÊÌ iÊ iÀÊV> ÌÊLiÊ«Õà i`Ê Ì ÊÌ iÊÛ > ÊiÛi ÊÜ Ì Ê>ÊL Õ ÌÊ ii` i® 7

7 ££Êä Êä

££Êä ÊäÈÓä

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > Ê Ü Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê VÀ ÃiÀÌ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°£ Ê VÀ ÌiÀ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > Ê

] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

££Ê£{Ê££n

££Ê£{Ê£Èxx

/*8Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀ]ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ

/*8Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>À]ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ £ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

7

££Êä Ê£Ó{Ó

äÈÊä Ê£Ó{ä

äÈÊä Ê£Î{Î

*-"/;&%4 £°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê 6 > ]ÊÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }

*-"/;&%4 £°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê 6 > ]ÊÎÓÊÝ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

*-"/;&%4 ä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

4*-"/;&% ä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ] Ó ÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê « >ÃÌ VÊëÀ }

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

qÊ > } ÕÃÊÌ ÊÌ iÊ /, " ÊV ÃÕÀiÊvÀ Ê7 / ,-ÁÊÀië°ÊÌ iÊ / ,- ÊV ÃÕÀiÊvÀ Ê /ÊÜiÊ> Ã Ê vviÀÊÃiÛiÀ> Ê Ê 1 ÌÀ> `/ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> Ã]Ê> }Ê Ì iÀÃÊ> Ã Ê Ê> Ê «À Ûi`Ê7 / ,-ÁʵÕ> ÌÞ°Ê/ iÊ iÜÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > Ê ÃÊ> ÊiëiV > ÞÊ Ê «ÕÀiÊ- V iÊ >ÌiÀ > ]ÊÜ V Ê «Ì âiÃÊÌ iÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞÊiÛi Ê Ài°Ê ÕÀÌ iÀ Ài]ÊÌ iÊ*/ Ê >ÞiÀÊÜ>ÃÊ ` v i`]ÊÜ V Ê«iÀ ÌÃ Ê > ÊiÛi Êi>à iÀÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ ii` i°Ê

Ê Ê Ê Ê

7

££Êä Ê£Ó{£

%&;*/"- 4

%&;*/"- 4

7

7

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ä Êä{Ê£ÓÓä ä Êä{Ê£xÎÎ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL >V ]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î

ä Êä{Ê£xÎ{

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊLi }iÉ*/ ÊÜ Ìi «À Ûi`Ê7 / ,-ÁÊ+Õ> ÌÞ - V iÊLi }iÉ*/ ÊÜ Ìi]ÊÜ Ì ÊÃ Ì «À Ûi`Ê7 / ,-ÁÊ+Õ> ÌÞ

{xcÊÃ ÀiÊ

£°Î

7

Ó

Ó

Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊÜ Ì Ê>Ê}Àii Ê ÀÊ>ÊÞi ÜÊV>«Ê>ÃÊÜi Ê>ÃÊ>ÊL Õi V Ãi`ÊÌ «ÊÛiÀÃ Ê>ÀiÊ>Û > >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃtÊÊ

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7 7


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

Ó £Ê /ÃÊÜ Ì Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > à ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê-i>

££ÊÓ{Ê££{ä

££Êä Êäxää

ä Ê£xÊä{Çn

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊä{Çn

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÊ Ü V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊV> Ê LiÊ >`iÊ>VV À` }ÊÌ Ê Þ ÕÀÊÜ Ã iÃt

££ÊÓ{Ê££{£

££Êä Êäxää

ä Ê£xÊä{n£

££ÊÓ{Ê££{Ó

££ÊÓ{Ê£ä £

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊä{n£

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆ Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê xxcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä Êäx£ Ê ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä ÊäxÓäÊ ­> LiÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

££Êä Êäxää £°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

££ÊÓ{Ê£äxä

££Êä Êäxää

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊänÎn

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

ä Ê£xÊänÈÇ

7 `iÊ «i }Êi >L iÃÊi>ÃÞÊv }ÊÜ Ì ÊÛ ÃV ÕÃÊ >ÌiÀ > à À >`ÊÀ> }iÊ vÊ VÀ ÃiÀÌà ÌiÀ >Ì Ûi ÞÊÞ ÕÊV> Ê> Ã Ê Êv ÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ÊV >«ÌiÀÊΰ£ ÞÊV L >Ì Ê vÊ£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê£ä {ÓxÊÜ Ì Ê iÊ vÊ Ê ÕÀÊ£ä Ê**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê / *>V i`Ê Ê>ÊV i> À ÊV >ÃÃÊ£ä]äääÊÜ V Ê ÃÊ>Ê iÜÊ Þ} i VÊ Ê ÃÌ> `>À`Êv ÀÊV À >Ì }À>« ÞÊÛ > à 1« ÊÀiµÕiÃÌÊÌ iÊÛ > ÃÊV> ÊLiÊ`i ÛiÀi`ÊÜ Ì Ê>ÊL>ÀV `iÊ >Li Ê ÀÊ Ê Ü Ì Ê«Ài Ãi> i`Ê£ä {ÓxÊV ÃÕÀiÃ

ä Ê£xÊänÎn **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê xxcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä ÊäxÓä ­> LiÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

££ÊÓ{Ê££{Î

££ÊÓ{Ê£Î{Ó

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä Êäx£ Ê ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä ÊäxÓäÊ ­> LiÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

££ÊÓ{Ê£äx£

££Êä Êäxää

ä Ê£xÊänÈ

££ÊÓ{Ê£ÓÎn

££ÊÓ{Ê£xÇÎ

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä ]ÊÜ Ì ÊÃ Ì

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä Êäx£ Ê ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ü Ì Ê££Êä ÊäxÓä ­> LiÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

££ÊÓ{Ê£äxÓ

££Êä Êäxää

ä Ê£xÊänÈn

££ÊÓ{Ê£{{È

££ÊÓ{Ê£{{Ç

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊänÈn

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ü Ì Ê££Êä Êäx£ ­V i>ÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ü Ì Ê££Ê£{Ê££n ­ ]ÊV i>À]ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi`ÊÊ >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ®

££ÊÓ{Ê£ÈÓÓ

°° °° ° °

££ÊÓ{Ê£xÓn

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊänÈ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\ÊÊ ££Êä Êäxää] 7 ä Êä{Ê£xÎ{

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ Ê v>VÌÕÀiÀÃ\Ê >ÃV ]Ê*iÀ Ê iÀ]Ê- >`âÕ]Ê6>À > ]Ê7>ÌiÀÃÁ]ÊiÌV°

ÌiÀ >Ì ÛiÊÓ £Ê /Ã

££Êä Êäxää

ä Êä{Ê£xÎ{

££ÊÓ{Ê£È È

£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ iÆ - V iÊLi }iÉ*/ ÊÜ Ìi]ÊÜ Ì ÊÃ Ì] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°Î 43&5 " 8 EF W PSQNJ ZUJMBV2

-> iÊ-i> Ê ÊV L >Ì Ê Ü Ì Ê££Êä ÊäxÓä ­> LiÀÊ} >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iî *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Ó £Ê /ÊÜ Ì Ê VÀ ÌiÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]ÊV i>ÀÊ} >Ãà ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

££ÊÓ{Ê££Ó

££Êä ÊäÈÓä

ÀÌ°Ê °Ê-i> ä Ê£xÊänÈ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä ÊäÈÓä] ä Ê£xÊänÈ

£°£ Ê VÀ ÌiÀÊ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > Ê ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä ]ÊÜ Ì ÊÃ Ì

{°£Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]ÊÜ `iÊ «i }]Ê£ä {ÓxÊÌ Ài>`]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃÊ

Î - ÀÌ / Ài>` {°Ê-VÀiÜÊ iV Ê £ä

ÀÌ°Ê °ÊÓ £Ê /

££ÊÓ{Ê£ä{

Ó £Ê /ÊÜ Ì Ê**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > Ã]ÊÌÀ> ë>Ài Ì ££ÊÓ{Ê££Îä

££Ê£ Êä ÎÓ

ä Ê£xÊänÈ

££ÊÓ{Ê£È{Î

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£ Êä ÎÓ] ä Ê£xÊänÈ

ä°Î Ê **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä ]ÊÜ Ì ÊÃ Ì

-> iÊ6 > ÊÊ ÊV L >Ì Ü Ì Êä Êä{Ê£xÎ{

££Ê£ Êä ÎÓ ä°Î Ê **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È

ä Ê£xÊänÎn

££ÊÓ{Ê£x Î

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä

£äÊä Ê££ È

£äÊä Ê££ Ç

äÈÊä ÊäÎxÇ

äÈÊä ÊäÈÈ

äÈÊä ÊänÈx

äÈÊä ÊänÈÈ

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] £ä {ÓxÊ/ Ài>`] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] £ä {ÓxÊ/ Ài>`] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] £ä {ÓxÊ/ Ài>`] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] Ó ÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê« >ÃÌ VÊëÀ }

ä°Ó VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

4*-"/;&%

Ê £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

4*-"/;&% £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

£äÊ£xÊ£ÓxÈ £äÊ£xÊ£ÓxÇ £äÊ£xÊäÇ{{ £äÊ£xÊ£Óxn £äÊ£xÊ£ÎÓn

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊLi }i */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÜ Ì Êà Ì

ÈäcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°x £°ä £°x

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

££ÊÓ{Ê£{ÇÈ

£äÊä ÊäÇ{Î

{°ÓÊ**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ä

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£ Êä ÎÓ] ä Ê£xÊänÎn

°

{°Ê-VÀiÜÊ iV Ê £ä

ΰxÊ-«iV > ÊÓ £Ê /Ã

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Êä Êäxää] ä Ê£xÊänÈÇ

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

-> iÊ6 > ÊÊ ÊV L >Ì Ü Ì Êä Ê£xÊänÈn

{°ÎÊ-i«Ì>Ê£ä

{°{Ê**Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £ä

Ê ÀÌ°Ê °Ê

Ê ÀÌ°Ê °Ê

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

Ê £äÊäÓÊäÈ{ÈÊ */ ÊÛ À} > ]ÊxÎcÊà ÀiÊ ]Êä°Óx Ê­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`® Ê ä ÊäÓÊäÇÓÎÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊLi }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]Ê£°x *>V >} }Ê1 Ì\Ê£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

Ó

{

iÃVÀ «Ì Ê >«

Ê £äÊänÊäÇ{ÓÊ * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊÇ ÊVi ÌÀiÊ i *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

x°Ê À «Ê iV Ê ££ Ê

°° °° °

Ê Ê

Ê Ê Ê Ê Ê

-Ì> `>À`ÊÛ > ÃÊv ÀÊ Ê> `Ê *

7 `iÊ «i }Êi >L iÃÊi>ÃÞÊv } 6 > ÃÊÜ Ì Ê>ÊL>ÀV `iÊ >Li ÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÊÜi Ê>ÃÊ«Ài VÀ «i`ÊÛ > à VÀ ÌiÀÊ6 > ÃÊ­££Êä ÊäÈ£ ®Êv ÀÊÃ> « iÊ«Ài«>À>Ì Ê­Ài>VÌ Ã]ÊV Vi Ê ÌÀ>Ì Ã®Ê ÀÊ>ÃÊ> Ê> ÌiÀ >Ì ÛiÊv ÀÊV V> Ê VÀ 6 > ÃÊÀië°Ê À «Ê iV ÊÊ Ê 6 > ÃÊÜ Ì Ê ÃiÀÌà 1ÃiÊ ÕÀÊ/ «-iÀÌ/ Ê VÀ 6 > Ê>ÃÊ>ÊV ÃÌ ivviVÌ ÛiÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Ê} >ÃÃÊÛ > ÃÊÊÊ Ü Ì ÊvÕÃi` Ê VÀ ÃiÀÌÃÊÀië°ÊÌ Ê VÀ ÃiÀÌÊÜ Ì Ê« >ÃÌ VÊëÀ }tÊ/ i ÀÊÊÊ } >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌÊ ÃÊ>Là ÕÌi ÞÊVi ÌiÀi`Ê ÊÌ iÊ« >ÃÌ VÊ Õ `Ê> `Ê«ÀiÃÃi`ÊÊ v À ÞÊ>}> ÃÌÊÌ iÊÃi«Ì>Ê`ÕiÊÌ Ê ÌÃÊà } Ì ÞÊiÝVii` }Êi`}iÃ°Ê iÜÊ Ê 7 ÕÀÊ`i ÛiÀÞÊ«À }À> iÊ/ «-iÀÌ/ Ê6 > ÃÊ >`iÊ vÊ> LiÀÊ/*8Êv ÀÊ } Ì Ãi Ã Ì ÛiÊÃ> « ið

££Êä Êä{ÇÈ

££Êä Êä{ÇÇ

äÈÊä ÊäÎxÇ

äÈÊä ÊäÈÈ

äÈÊä ÊänÈx

äÈÊä ÊänÈÈ

£°x

À «Ê iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x

À «Ê iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] Ó ÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê« >ÃÌ VÊëÀ }

ä°Ó VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

Ê £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

x À « iV ££ x°Ê À «Ê iV Ê ££

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

£°x

À «Ê iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }

4*-"/;&%

4*-"/;&% £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

x°ÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê À «Ê iV Ê ££

7 ££Êä Êä{£x

££Êä Êä Ó£

££Êä ÊäÈ£

ä° VÀ 6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ£ä ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

£°£ VÀ 6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] V V>

À «Ê iV Ê6 > Ü Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê VÀ ÃiÀÌ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°£ VÀ ÌiÀ 6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

7

££Ê£{Ê££ ä

££Ê£{Ê£ÈxÈ

/*8Ê- >«Ê, }Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>À]ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ

/*8Ê- >«Ê, }Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊÊ > LiÀ]ÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ

5 4*-"/&3 £ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

££Êä Êä£n{

Ó°x Ê

À «Ê iV Ê6 > ]Ê {£ÊÝÊ££°È ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ü `iÊ «i }

£°x Ê

À «Ê iV Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê Ã > Ê «i }

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

ÞÊV L >Ì Ê vÊ£°x Ê6 > ÃÊ Ü Ì Ê iÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ Ãi> ÃÊV> ÊLiÊÃÕ«« i`Ê>ÃÊÊ Ó £Ê /t

/ *

ÀÊ6 > Ê,>V ÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊ V >«ÌiÀÊ£n°£Ê Ê«>}iÊxÓ

Ê

ÀÊ££ Ê À «iÀÃÊ> `ÊÊ

iV>««iÀÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊV >«ÌiÀÊ £ÇÊ Ê«>}iÃÊxäÊV Ì°

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ / V °

££ÊäÎÊäÓä

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

ÈäcÊÃ ÀiÊ

£°ä

££ÊäÎÊäÎää ££ÊäÎÊäÎä£ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä{ ££ÊäÎÊäÇää

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«Ê}Àii Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊÀi`Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊL ÕiÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«Ê} `Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì /Ê+Õ> ÌÞ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ ÕÌÞ ÊÀi`É/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°ä £°ä £°ä £°ä £°Î

x°{°ÓÊ- V iÉ*/ Ê-i> à qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc Ê qÊ *ÀiviÀ>L ÞÊ ÞÊv ÀÊà } iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê ÜÊÀiÃi> >L ÌÞÊ«À «iÀÌ iÃÊ qÊ - V iÊ iÀÃÊÜ Ì Ê*/ Ê ÊL Ì Êà `iÃÊv ÀÊ iÃÃÊV À }Ê qÊ vviÀi ÌÊ >À` iÃÃiÃÊ­`ÕÀ iÌiÀîÊÌ Ê iiÌÊÀiµÕ Ài i ÌÃÊ vÊ Ê Ì iÊÛ>À ÕÃÊÌÞ«iÃÊ vÊ ii` iÃÊÀi}>À` }Ê«i iÌÀ>Ì

qÊ ÕV ÊV i> iÀÊÌ > Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÊ ÀÊ ÕÌÞ qÊ À ÃÃ Ã ÌÌi`Ê iÀÊ>ÃÊ«i iÌÀ>Ì Ê> `Ê> `Êv ÀÊ ÜÊÊÊ Ê Ê V À }]ÊLÕÌÊ> Ã Êv ÀÊ>Û ` }ÊÛ>VÕÕ Ê ÊÌ iÊÛ > Ê ÊÊÊ Ê Ê V>ÃiÊ vÊ Õ Ì « iÊ iVÌ Ã

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊ£ÈÓx ££ÊäÎÊäÈÈÈ ££ÊäÎÊäÈÈÇ ££ÊäÎÊ£ÈÓ{ ££ÊäÎÊäÎÈÓ ££ÊäÎÊännx ££ÊäÎÊäxnn ££ÊäÎÊä£ È ££ÊäÎÊä{È{

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«Ê}Àii Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊÀi`Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊL ÕiÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«Ê} `Ê >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi` - V iÊ`>À ÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi - V iÊL ÕiÊÌÀ> ë>Ài ÌÉ*/ ÊÜ Ìi */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi`

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°Î £°Î £°Î £°x £°Î £°Î £°ä £°x

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

5 4*-"/&3 £ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

/ *

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc Ê qÊ -Ì> `>À`ÊÃi> Êv ÀÊ Ê> `Ê * Ê qÊ ÌÊ>ÃÊV i> Ê>ÃÊÃÞ Ì iÌ VÊÀÕLLiÀ qÊ `i> Êv ÀÊ Õ Ì « iÊ iVÌ ÃÊ`ÕiÊÌ Ê } ÊÀiÃi> >L ÌÞ qÊ / ÀiiÊ >ÞiÀÊÃi«Ì>Ê vÊ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ ÕÌÞ É/ ÊV L iÃÊÌ iÊ Ê } `Ê« Þà V> Ê«À «iÀÌ iÃÊ vÊ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊ­ÀiÃi> >L ÌÞ®ÊÜ Ì ÊÌ iÊÊ Ê } `ÊV i V> Ê«À «iÀÌ iÃÊ vÊ ÕÌÞ Ê­V i> iÃî

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

Ê Ê Ê Ê Ê

££Êä Êä{nÈ

££Êä ÊänΣ

/ *

x°{°£Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-i> Ã

££Êä ÊäÎxÈ

£äÊÝÊ£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

°

x°{Ê Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££Ê

x°£Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

°

x°ÎÊ"Ì iÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ Ê v>VÌÕÀiÀÃ\Ê } i Ì]Ê >À Ê ÀL>]Ê / ]Ê > ]Ê Ã Ã]Ê iÀÃÌi ]Ê >ÃV ]Ê*iÀ Ê iÀ]Ê - >`âÕ]Ê-«>À ]Ê/ iÀ ]Ê6>À > ]ÊiÌV°ÊÊ ­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®Ê

Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê>L ÛiÊ i Ì i`ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`ÊV ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊÜ Ì Ê }Àii ]ÊÀi`]ÊL ÕiÊ ÀÊ} `ÊV>«Ã°

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

Ó

È

7 7 7 7


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

È°Ê- >«Ê, }Ê ££ x°{°ÎÊ"Ì iÀÊ À «Ê-i> Ã Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

qÊ */ Ê ÃÊÛiÀÞÊ iÀÌÊ> `Ê } ÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> Ì]Ê ÜiÛiÀ]Ê Ê «À L i ÃÊÜ Ì Ê i> >}iÊ`ÕiÊÌ ÊÌ iÊ v iÝ L ÌÞÊ> `ÊÌ iÃÃÊ vÊÌ iÊ Ê >ÌiÀ > ÆÊ ÞÊv ÀÊà } iÊ iVÌ ÃÆÊ i>À ÞÊ Ê«ÀiÃÃÊv ÌÊ ÊV>«Ã]Ê Ê Ì iÀiv ÀiÊV>«ÃÊÜ Ì ÊÀ Ê}À ÛiÊ iViÃÃ>ÀÞÆÊ > ÞÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> ÊÊ Ê * Ê> > Þà ÃÊ Ê Ê qÊ 6 Ì Ê ÃÊÀià ÃÌ> ÌÊÌ Ê>Ê Õ LiÀÊ vÊV ÀÀ à ÛiÊ À}> VÊÃÕLÃÌ> ViÃ] Ê Ìi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÓÎÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc ÆÊ > Þ Ê ÕÃi`Ê Ê«iÌÀ V i V> Ê>Ài>ð

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££ÊäÎÊäÎÎ

Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i] À Ê}À Ûi Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} >

xÎcÊÃ ÀiÊ

ä°Óx

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ */ Ê}ÀiÞÉ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ 6 Ì ÊL >V 6 Ì ÊL >V

xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ ÇäcÊÃ ÀiÊ ÇäcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°ä £°x

££ÊäÎÊ£È{£ ££ÊäÎÊ£ÈÈÎ ££ÊäÎÊäÇÓä ££ÊäÎÊä{äÇ

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }ÊÊ > Õv>VÌÕÀiÀÃ\Ê } i Ì]Ê / ]Ê > ]Ê iÝ]Ê >ÃV ]Ê- >`âÕ]Ê-«>À ]Ê / iÀ ]Ê6>À > ]Ê67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V ]Ê7>ÌiÀÃÁ]ÊiÌV°

qÊ ÕÌÞ Ê>ÃÊÃÞ Ì iÌ VÊÀÕLLiÀÊ ÃÊ ÕV ÊV i> iÀÊÌ > Ê >ÌÕ Ê Ê Ê À> Ê,ÕLLiÀÆÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÊ Ê Ê £ÓäÊc ÆÊÀiÃi> >L ÌÞÊ«À «iÀÌ iÃÊ ÌÊ>ÃÊ} `Ê>ÃÊÜ Ì ÊÊÊ Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÆÊÌÜ Ã `i`Ê > >Ì ÊÜ Ì Ê*/ ÊÊ Ê Ê Ài`ÕViÃÊ Õ LiÀÊ vÊ«>ÀÌ V iÃÊ}i iÀ>Ìi`Ê`ÕÀ }Ê«i i Ê Ê Ê ÌÀ>Ì Ê«À ViÃÃÊ­V À }®

­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®Ê

°° °° °

7iÊÀiV i `ÊÌ ÃÊÛ > ÉV ÃÕÀiÊÃÞÃÌi Êv ÀÊ * Ê>«« V>Ì Ã 1 ÛiÀÃ> ÞÊÕÃ>L iÊÛ > ÃÊv ÀÊ> ÃÌÊ> Ê>ÕÌ Ã> « iÀÃ]ÊiÛi Êv ÀÊÌ Ãi Ê Ü Ì ÊÀ L Ì VÊ > ` }

Ûi i ÌÊ > ` }Ê 6 > ÃÊV> Ê> Ã ÊLiÊVÀ «i`ÊÜ Ì Ê>ÊÃÌ> `>À`Ê££ Ê Õ Õ Ê À « Ê -i> ]Ê>ÃÊÌ iÊÌÜ ÊÃ >«ÊÀ }Ê «ÃÊ >ÛiÊÌ iÊÃ> iÊ i } ÌÊ>ÃÊ>ÊVÀ «Ê iV 7 `iÊ «i }Êi >L iÃÊi>ÃÞÊv }ÊÜ Ì ÊÛ ÃV ÕÃÊ >ÌiÀ > Ã

7 7

È°£Ê- >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]ÊÜ `iÊ «i }]Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃÊ

ÊLiv Ài i Ì i`ÊVÀ «ÊÃi> ÃÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊÜ Ì Ê} `]Ê}Àii ]ÊL ÕiÊ> `ÊÀi`ÊV>«ÃÊ­Ü Ì ÊÌ iÊiÝVi«Ì Ê vÊ££ÊäÎÊäÎÎ ® *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

x°xÊ >} iÌ VÊ À «Ê-i> ÃÊ ££Ê­v ÀÊ / Ê* ʳÊ/À * ÕÃÊ ÕÌ Ã> « iÀ® ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££ÊäÎÊäΣn ££ÊäÎÊäÎÎÓ

>} iÌ VÊ >«]Ê} `Ê >VµÕiÀi`]Êx ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `Ê >VµÕiÀi`]Êx ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°ä

x°ÈÊ"Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ££ Ê Ê Ê Ê

7

7

qÊ iÜÊ*Õà " Ê >«Ê­££ÊänÊ£ÈÇÈ®ÊÜ Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« ÌÊ >`iÊÊ Ê vÊ* ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ> `Ê- >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££Ê qÊ iÝ«i à ÛiÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ ÊVÀ «ÊV>«ÃÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê> > ÞÃiÃ]Ê>ÃÊ ÌÊ` iÃÊÊ Ê ÌÊV Ì> Ê> ÞÊÃi«Ì>]ÊLÕÌÊ ÞÊ >ÃÊ>ÊÌ iÀÊ«i iÌÀ>Ì Ê« Ì°

ÀÌ°Ê ° ££ÊänÊ£ÈÇÈ £ÎÊ£xÊäxxÎ £ÎÊ£xÊä È

iÃVÀ «Ì Ê >«

7

* Ê*Õà " Ê >«]ÊL Õi * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê£ÎÊÝÊÇ°x ]Ê{°x ÊVi ÌÀiÊ i * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê£ÎÊÝÊÇ°x ]Ê{°x ÊVi ÌÀiÊ i

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

Ü Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« Ì >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°ä

x À « iV ££ È°Ê- >«Ê, }Ê ££

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

££Êä ÊäÈÓÇ

££Êä ÊäÈ{{

££Êä ÊäÈ{x

äÈÊä ÊäÎxÇ

äÈÊä ÊäÈÈ

äÈÊä ÊänÈx

äÈÊä ÊänÈÈ

£°x - >«Ê, }Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }

£°x - >«Ê, }Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

£°x - >«Ê, }Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü `iÊ «i }] >Li ʳÊw }Ê iÃ

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó ÊÌ «

ä°£ VÀ ÃiÀÌ]Ê Ó ÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê>ÃÃi L i` « >ÃÌ VÊëÀ }

ä°Ó VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

4*-"/;&%

Ê

x°ÇÊ-i«Ì>Ê££ 7

7

££ÊäÓÊäxÎ{

££ÊäÓÊ£ÈÎ{

££ÊäÓÊ£ÈÈÓ

££ÊäÓÊäÇÓ£

££ÊäÓÊäÓÓ£

*/ ÊÛ À} > ]Ê xÎcÊÃ ÀiÊ ]Ê ä°Óx

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê £°ä

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] ÊxxcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°Î

*/ Ê}ÀiÞÉ ÕÌÞ ÊÀi`É */ Ê}ÀiÞ]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°Î

6 Ì ÊL >V ]Ê ÇäcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°ä

6 Ì ÊL >V ]Ê ÇäcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°x

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

££ÊäÓÊä£ä{

££ÊäÓÊä£{ä

££ÊäÓÊännÓ

££ÊäÓÊäxÈ{

££ÊäÓÊä{{È

££ÊäÓÊ䣣x

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°Î

- V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`] xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°x

- V iÊ`>À ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°Î

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi]Ê {xcÊà ÀiÊ ]Ê £°Î

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ] £°x ]Ê VÀ ÃÃ Ã ÌÌi`

*/ ÊÀi`É- V iÊ Ü ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°ä

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ *

7

}> ÃÌÊ>Êà > ÃÕÀV >À}iÊÜiÊ> Ã Ê Ãi Ê Êà > iÀÊ «>V >} }ÊÕ ÌÃt ­ Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞÊ £]äääÊ« iViî

££Ê£{Ê£ÈxÈ

/*8Ê- >«Ê, }Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>À]ÊÊ Ü Ì Ê Ìi}À>Ìi` ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌÊ

/*8Ê- >«Ê, }Ê6 > ]Ê ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊÊ > LiÀ]ÊÊ Ü Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê ä°Ó Ê >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌ 5 4*-"/ &3

£ääÊ«VðÊÊ «iÀÊ** Ý

n

7

££Ê£{Ê££ ä

5 4*-"/&3

Ó

4*-"/;&% £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

È°ÓÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê- >«Ê, }Ê ££

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

££ÊäÓÊä£ÇÈ

Ê £äÊÝÊ£ääÊ«Vð «iÀÊ** Ý

£ääÊ«VðÊÊ «iÀÊ** Ý

/ *

° ° ° ° ° ° ° °

iÃÃÊV ÃÌÊ Ìi à ÛiÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Ê >ÃÃÊ6 > ÃÊ Ü Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê VÀ ÃiÀÌÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Ê VÀ ÃiÀÌÃÊÜ Ì Ê* Þ iÀiÊëÀ } ÀiÊÀ } `ÊÌ > ÊÌ iÊvÀ>} iÊ >ÃÃÊ6 > ÃÊÜ Ì Ê vÕÃi` Ê VÀ ÃiÀÌà Là ÕÌi ÞÊVi ÌÀ VÊ> `Êv À Êv ÌÊ vÊÌ iÊ VÀ ÃiÀÌ ÝVi i ÌÊÃi> }Ê vÊÌ iÊà } Ì ÞÊiÝVii` }Ê VÀ ÃiÀÌÊLÞÊÌ iÊÃi«Ì> `ÊÌÀ> ë>Ài VÞÊ> `ÊV i V> ÊÀià ÃÌ> ViÊ vÊÌ iÊV i>ÀÊ/*8ÊÛ > Ã°Ê LiÀÊ/*8ÊÛ > ÃÊV> ÊLiÊ ÕÃi`Êv ÀÊ } Ì Ãi Ã Ì ÛiÊÃ> « ið ->viÊÃÌ> ` }Ê« Ã Ì ÆÊÛ > ÊV> ÊLiÊ vÌi`ÊLÞÊ Ì iÊ« >ÃÌ VÊv > }ià -Ì> `>À`Ê` i à ÃÊ vÊÌ iÊ6 > Ê> `ÊÌ iÊ VÀ ÃiÀÌÊ}Õ>À> ÌiiÊ>ÊÌÀ ÕL ivÀiiÊÀÕ Ê ÊÌ iÊ >ÕÌ Ã> « iÀÊ *>V i`ÊÜ Ì Ê£ääÊ« iViÃÊ Ê>Ê** ÝÊ ÀÊ Ê V L >Ì ÊÜ Ì ÊÃi> ÃÊ>ÃÊ>ÊÓ £Ê /Ê

7

* 1-

ÀÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ > `Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ Ü Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ « i>ÃiÊÃiiÊV >«ÌiÀÊ£{Ê Ê«>}iÊ{ÇÊ> `Ê{n

/ *

ÀÊ6 > Ê,>V ÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊ V >«ÌiÀÊ£n°£Ê Ê«>}iÊxÓ


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ç°Ê* >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££

È°ÎÊ* Ê- >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££

° ° ° ° °° °°

° ° °° ° °

,i>`ÞÊÌ ÊÕÃiÊV L >Ì ÊÃi> ÃÆÊ ÊÌ i V ÃÕ }Ê> `Ê»ÌÀ V Þ» Ê >ÃÃi L Þ 1« ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌÊ- >«Ê, }Ê-i> ÃÊÜ Ì Ê>Ê}Àii Ê ÀÊ>ÊÞi ÜÊV>« Ê V> ÊLiÊ >`i 7 - >«ÊÀ }ÊV>«ÃÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊ Ê>Êà vÌÊëiV > ʵÕ> ÌÞÊÊ Ê Ü Ì ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ ÀÊL ÕiÊV>«Ã - >«ÊÀ }ÊV>«ÊÜ Ì ÊÌ iÊ`ià } Ê vÊ>ÊVÀ «ÊV>«ÆÊÌ iÀiv ÀiÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ Ê À L Ì VÊ > ` } >ÃÞÊÜ>ÞÊ vÊV à }ÊÌ iÊÛ > \ÊÌ i ]ÊV ÃÌ Ê> `Êi iÀ}Þ Ã>Û } 6 > ÃÊV> Ê> à ÊLiÊÃi> i`ÊÜ Ì Ê> Ê Õ Õ Ê À «Ê-i> Ê ££

ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊ«>V i`Ê ÊÌ> «iÀ iÛ `i ÌÊ> `ÊÀiV Ãi>L iÊâ « V ÊL>}à ÕiÊ* Ê*Õà " Ê >«ÊÜ Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« ÌÊ >`iÊ vÊÊ 7 Ê * ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊ- >«Ê, }Ê6 > ÃÊ> `Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££

> Ê>«« V>Ì ÃÊv ÀÊ* >ÃÌ VÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ>Ì VÊ>Là À«Ì ]ÊÜ>ÌiÀÊ> `ÊÊ Ê «À Ìi Ê> > Þà Ã]ÊV>« >ÀÞÊi iVÌÀ « Àià Ã]Ê ÊV À >Ì }À>« Þ]ÊiÌV° £°x Ê* Þ«À «Þ i iÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÊÜ Ì Êà } Ì ÞÊV V>ÛiÊà >«i`Ê Ê L ÌÌ °Ê1Ã>L iÊ Ê * Ê>ÃÊ>Ê« Ãà L iÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Êà > âi`Ê} >ÃÃÊÊ Ê Û > ÃÊv ÀÊ« Ãi Ã Ì ÛiÊ> `Ê>µÕi ÕÃÊÃ> « ið /*8Ê >ÃÊ>ÊVÀÞÃÌ> ÊV i>ÀÊÌÀ> ë>Ài VÞÊ> `Ê} `ÊV i V> ÊÀià ÃÌ> Vi ÞÊV L >Ì Ê vÊ ÕÀÊ« >ÃÌ VÊÛ > ÃÊÜ Ì Ê iÊ vÊ ÕÀÊÃi> ÃÊV> ÊLiÊÊ Ê LÌ> i`Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê / à Ê>Û> >L iÊ ÕÀÊà V> i`Ê/ «-iÀÌÃ/ Ê6 > Ã\ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ> `Ê> LiÀÊÊ Ê /*8Ê VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê>Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÊ­*>}iÊÓ£Ê> `ÊÓx® -«iV > Ê*Õà " Ê >«ÊÜ Ì ÊÌ iÀÊ«i iÌÀ>Ì Ê« ÌÊ >`iÊ vÊÊ Ê * ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊ- >«Ê, }Ê6 > ÃÊ> `Ê À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££ 7

Ê

7 Ê

Ç°£Ê* >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££ Ȱΰ£Ê7 Ì Ê/À> ë>Ài ÌÊ >«

**

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££Ê£xÊäÈÎx ££Ê£xÊäÈÎÇ ££Ê£xÊäÈÎÈ ££Ê£xÊäÈxä

* Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi`

ÈäcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°Î £°ä £°ä

**

**

/*8

/*8

**

**

££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£x£È

££Ê£ Êä ÎÓ

££Ê£ Êä ÎÎ

££Ê£ Ê£äÓ£

££Ê£ Ê£äÓÓ

££Ê£ Ê£Ó£È

££Ê£ Ê£Ó£Ç

£°x **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÌÀ> ë>Ài ÌÉ> LiÀ Ü Ì Êw }Ê iÃ] ÎÓÊÝÊ££°È ] à } Ì ÞÊV V>ÛiÊà >«i`Ê L ÌÌ

ä°Î Ê **Ê- ÀÌÊ/ Ài>` VÀ 6 > ] ÌÀ> ë>Ài Ì] ÎÓÊÝÊ££°È

ä°Î Ê **Ê- >«Ê, } VÀ 6 > ] ÌÀ> ë>Ài Ì] ÎÓÊÝÊ££°È

ä°Î /*8Ê- ÀÌÊ/ Ài>` VÀ 6 > ] VÀÞÃÌ> ÊV i>À] ÎÓÊÝÊ££°È

ä°Î /*8Ê- >«Ê, } VÀ 6 > ] VÀÞÃÌ> ÊV i>À] ÎÓÊÝÊ££°È

ä°Î Ê **Ê- ÀÌÊ/ Ài>` VÀ 6 > ] > LiÀ] ÎÓÊÝÊ££°È

ä°Î Ê **Ê- >«Ê, } VÀ 6 > ] > LiÀ] ÎÓÊÝÊ££°È

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££Ê£xÊ£ÓÈÇ ££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÓÈn ££Ê£xÊ£ÓÈ

* Ê- >«Ê, }Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊL Õi]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi`

ÈäcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°Î £°ä £°ä

È - >« , } ££ Ç°Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > Ã

ȰΰÓÊ7 Ì Ê ÕiÊ >«

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ȰΰÎÊ7 Ì Ê,i`Ê >« ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££Ê£xÊ£ÎÓÈ

* Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i * Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi`

ÈäcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°ä £°Î £°ä £°ä

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

7

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

££ÊänÊ£ÈÇÈ

* Ê*ÕÃ " Ê >«]ÊL Õi]ÊÜ Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« Ì

>«ÌiÀ

*>}i­Ã®

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ - >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££

À «Ê-i> ÃÊ ££ ££ÊänÊ£ÈÇÈ

ΰ{ È°Î x°{ x°ÈʳÊÈ°{ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

ÓÓ Ó ÓÈ ÓÇ ÓÇʳÊÓ

7

7

Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ " 8

7

qÊ iÜÊ*Õà " Ê >«Ê­££ÊänÊ£ÈÇÈ®ÊÜ Ì ÊÌ i`Ê«i iÌÀ>Ì Ê« ÌÊ Ê >`iÊ vÊ* ÞiÌ Þ i iÊv ÀÊà >«ÊÀ }Ê> `ÊVÀ «Ê iV ÊÛ > ÃÊ ££ qÊ iÝ«i à ÛiÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ ÊVÀ «ÊV>«ÃÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê> > ÞÃiÃ]ÊÊ Ê >ÃÊ ÌÊ` iÃÊ ÌÊV Ì> Ê> ÞÊÃi«Ì>]ÊLÕÌÊ ÞÊ >ÃÊ>ÊÌ iÀÊÊ Ê «i iÌÀ>Ì Ê« Ì° qÊ *Õà " ÊV>«ÃÊV> ÊLiÊÕÃi`Ê>ÃÊ> Ê> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ Êà >«ÊÀ } Ê V>«ÃÊÜ Ì Ê*/ Ê iÀ

/Þ«iÊ vÊ-i>

Ç°ÎÊ-«iV > ÊÓ £Ê /Ã

££ Ê- >«Ê, }Ê >«ÃÊÜ Ì Ê>Ê}Àii Ê ÀÊÞi ÜÊV>«Ê>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌÊ >ÃÊÜi Ê>ÃÊ- >«Ê, }Ê >«ÃÊ >`iÊ vÊà vÌiÀÊ* Ê >ÌiÀ > Ê ÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ ÀÊL Õi°

È°{Ê"Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ- >«Ê, }Ê ££

Ç°ÓÊ-i> ÃÊv ÀÊ* >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££

ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

££ÊÓ{Ê£xxÇ

££Ê£ Ê£Óäx

ÀÌ°Ê °Ê-i> ä Ê£xÊänÈ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£ Ê£Óäx] ä Ê£xÊänÈ

£°x Ê**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ]ÊÊ ÌÀ> ë>Ài Ì]Ê Ü Ì Êw }Ê iÃ

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊÊ xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä ]ÊÜ Ì ÊÃ Ì

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊV> ÊÊ LiÊ >`iÊ>VV À` }ÊÌ ÊÊ Þ ÕÀÊÜ Ã iÃt

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ7 / ,-Á

7 *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê-i>

££ÊÓ{Ê££Îä

££Ê£ Êä ÎÓ

ä Ê£xÊänÈ

££ÊÓ{Ê£{ÇÈ

ÌiÀ >Ì ÛiÊÓ £Ê /à ££ÊÓ{Ê£È{Î

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£ Êä ÎÓ] ä Ê£xÊänÈ

ä°Î Ê**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > ] ÎÓÊÝÊ££°È ] ÌÀ> ë>Ài Ì

**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê >«ÊL Õi]Ê È ÊVi ÌÀiÊ iÆÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä ]ÊÜ Ì ÊÃ Ì

-> iÊ6 > Ê ÊV L >Ì Ü Ì Êä Ê£xÊänÎn ­- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`] xxcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä ®Ê

-> iÊ6 > Ê ÊV L >Ì Ü Ì Êä Êä{Ê£xÎ{ ­1 ÌÀ> `/ Ê-i> ] à ÌÌi`® *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Ó

ä


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

n°Ê-VÀiÜÊ iV Ê £Î

n°ÎÊ-i«Ì>Ê£Ó 7

/ iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }ÊÊ > Õv>VÌÕÀiÀÃ\Ê iÝ]Ê- >`âÕ]Ê-«>À ]Ê6>À > ]Ê67,Ê­ , Á®É / ]Ê 7 / ,-ÁÊ­7 ëÊ{nÊ* Ã Ì Ê >À ÕÃi ®]ÊiÌV°Ê­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊ V «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®Ê

° ° ° °° °

*À `ÕVÌÊ iÊ >ÃÊLii Êi >À}i`ÊLÞÊV i>ÀÉ> LiÀÊÛ > ÃÊÜ Ì ÊÊ Ê >Li ʳÊv }Ê ià 6 > ÃÊ>ÀiÊ«>V i`Ê Ê>ÊV i> À ÊV >ÃÃÊ£ä]äääÊ ÊÀiV Ãi>L i]ÊÊ Ê Ì> «iÀ iÛ `i ÌÊ** Ýià ÞÊV L >Ì Ê vÊ{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê £ÎÊÜ Ì Ê iÊ vÊ ÕÀÊ£Î Ê **Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê /Ê­ÃiiÊV >«ÌiÀÊn°x® 1« ÊÀiµÕiÃÌÊL>ÀV `iÊ >Li i`ÊÛ > ÃÊV> Ê> à ÊLiÊÃÕ«« i` ÀÊÃÌ À>}iÊ«ÕÀ« ÃiÃÊ> à Ê>Û> >L iÊÜ Ì ÊV Ãi`ÊÌ «ÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊÊ VÀÞ VÊÛ > ÊÀ>V ÃÊÜ Ì Ê{äÊV>Û Ì iÃÊv ÀÊ{ ÊÛ > ÃʭðV >«ÌiÀÊ£n°£® 7

£ÓÊäÓÊä£Èn

£ÓÊäÓÊäÓÓÎ

£ÓÊäÓÊ£ÈÎx

£ÓÊäÓÊä£{Î

£ÓÊäÓÊäÈän

£ÓÊäÓÊäÎÓÓ

£ÓÊäÓÊä{ÈÎ

*/ ÊÛ À} > ] xÎcÊÃ ÀiÊ ] ä°Óx ] ­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`®

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ] £°Î

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

- V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°x

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi] {xcÊà ÀiÊ ] £°Î

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°x VÀ ÃÃ Ã ÌÌi`

*/ ÊÀi`É- V iÊ Ü ÌiÉ*/ ÊÀi`] {xcÊÃ ÀiÊ ] £°ä

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÕÀÌ iÀÊ£Ó Ê-i«Ì>Ê>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

n°{Ê**Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £Î

/ *

n°£Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃÊ

£ÎÊänÊä£ÈÈ

£ÎÊänÊäÎÎÈ

£ÎÊänÊäÈÎ

£ÎÊänÊä{xÓ

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ]Ê n°x ÊVi ÌÀiÊ i

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ]Ê V Ãi`ÊÌ «

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] Ü Ìi] n°x ÊVi ÌÀiÊ iÊÊ

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] Ü Ìi] V Ãi`ÊÌ «

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÀÊ6 > Ê,>V ÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊÊ V >«ÌiÀÊ£n°£Ê Ê«>}iÊxÓ

n°xÊ-«iV > ÊÓ £Ê /à Π£Ê /ÃÊv ÀÊ67,Ê­ , Á®É / Ê> `Ê7 / ,-ÁÊ ÕÌ Ã> « iÀ ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê >«

ÀÌ°Ê °Ê-i«Ì>

£ÎÊÓnÊ£äÇ£

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊänÊä£ÈÈ

£ÓÊäÓÊä£Èn

Î £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓÓÓ] £ÎÊänÊä£ÈÈ] £ÓÊäÓÊä£Èn

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ] n°x ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > ] ÊxÎcÊÃ ÀiÊ ] ä°Óx

£ÎÊÓnÊ£äÇÈ

£ÎÊä ÊäÓnä

£ÎÊänÊä£ÈÈ

£ÓÊäÓÊä£Èn

Î £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓnä] £ÎÊänÊä£ÈÈ] £ÓÊäÓÊä£Èn

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

* Þ«À «Þ i iÊ -VÀiÜÊ >«]Ê L >V ] n°x ÊVi ÌÀiÊ i

*/ ÊÛ À} > ]Ê xÎcÊÃ ÀiÊ ]Ê ä°Óx

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊä Ê£ÎÎx

£ÎÊä ÊäÓnä

£ÎÊä Ê£ÎÎÈ

{äÊä Êä£{È

xäÊ£ÎÊä£{Ç

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] >Li ʳÊw }Ê iÃ

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ] {xÊÝÊ£{°Ç ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] >Li ʳÊw }Ê iÃ

ä°Î VÀ ÃiÀÌ] {äÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê£x ÊÌ « iÌ> Ê-«À }ÊÀiµÕ Ài`t

-«À }ÊxäÊÝÊÇ°x

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

n -VÀiÜ iV £Î n°Ê-VÀiÜÊ iV Ê £Î

ÀÌ°Ê °ÊÎ £ /

ÀÊ VÀ ÃiÀÌ {äÊä Êä£{Èt

n°ÓÊ**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £Î

°° °° °

,i>`ÞÊÌ ÊÕÃiÊV L >Ì ÊÃi> ÃÆÊ ÊÌ i V ÃÕ }Ê> `ʺÌÀ V Þ»Ê>ÃÃi L Þ ÊV Ì> >Ì Ê vÊÌ iÊ iÀÊÜ Ì ÊÃÜi>ÌÉv>ÌÊÌ >ÌÊ À > ÞÊ ÃÊV>ÕÃi`ÊLÞÊ > Õ> ÊÊ Ê >ÃÃi L Þ Û> >L iÊ>ÃÊV Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ «ÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊÜ Ì Ê£Î {ÓxÊÌ Ài>` /> «iÀ iÛ `i ÌÊ> `ÊÀiV Ãi>L iÊâ « V ÊL>}ÃÊi ÃÕÀiÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ À >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ` vviÀi ÌÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > ÃÊv ÀÊ> ÃÌÊ> Ê>«« V>Ì Ã

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

£ÎÊ£xÊä{xÈ £ÎÊ£xÊ£ÈÎ £ÎÊ£xÊän£x £ÎÊ£xÊännÇ £ÎÊ£xÊäÓ Ó £ÎÊ£xÊ£Ó Î £ÎÊ£xÊä{Î £ÎÊ£xÊ£ÈÎn £ÎÊ£xÊäÈ{n

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ên°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ «

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞÊ - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi` - V iÊ`>À ÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi` - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi` >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞÊ - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°x £°Î £°ä £°x £°Î £°Î £°x

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ÎÊÜ Ì ÊV Ãi`É «i ÊÌ «ÊV>«ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

"Ì iÀÊÓ £Ê /à ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

ÀÌ°Ê °Ê-i>

ÌiÀ >Ì ÛiÊÊ Ó £Ê /Ã

£ÎÊ£xÊä{xÈ

£ÎÊÓnÊ£äÇÓ

£ÎÊÓnÊ£äÈÇ

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓÓÓ] £ÎÊ£xÊä{xÈ

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ÎÊÓnÊ£äÈ

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊ£xÊän£x

£ÎÊÓnÊ£äÇ{

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓÓÓ] £ÎÊ£xÊän£x

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]ÊÊ n°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ - V iÊVÀi> É*/ ÊÀi`]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°x

-> iÊ-i> ÊÊ ÊV L >Ì Ü Ì Ê£ÎÊä ÊäÓnä ­> LiÀÊ} >Ãî

£ÎÊÓnÊ£äÇä

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊ£xÊäÓ Ó

£ÎÊÓnÊ£äÇx

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓÓÓ] £ÎÊ£xÊäÓ Ó

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]ÊÊ n°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ */ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ */ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°ä

-> iÊ-i> ÊÊ ÊV L >Ì Ü Ì Ê£ÎÊä ÊäÓnä ­> LiÀÊ} >Ãî

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]ÊÊ n°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉÊ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê£°Î

£ÎÊÓnÊ£x{£

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊ£xÊ£Ó Î

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £ÎÊä ÊäÓÓÓ] £ÎÊ£xÊ£Ó Î

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê {xÊÝÊ£{°Ç ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊL >V ]ÊÊ n°x ÊVi ÌÀiÊ iÆ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]Ê xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°x VÀ ÃÃ Ã ÌÌi`

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

Î

Ó

/ *

-> iÊ-i> ÊÊ ÊV L >Ì Ü Ì Ê£ÎÊä ÊäÓnä ­> LiÀÊ} >Ãî

ÕÀÌ iÀÊÓ £Ê /ÃÊÊ V> ÊLiÊ >`iÊ>VV À` }ÊÊ Ì ÊÞ ÕÀÊÜ Ã iÃt

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

1« ÊÀiµÕiÃÌÊÛ > ÃÊÜ Ì Ê>Ê L>ÀV `iÊ >Li Ê>ÀiÊ>Û> >L i

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

7

7

/ *

ÞÊV L >Ì Ê vÊ{ Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê iÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊÃi> ÃÊV> Ê LiÊÃÕ«« i`Ê>ÃÊÓ £Ê /t

/ *

* 1 ÀÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ> `Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ« i>ÃiÊÃiiÊ V >«ÌiÀÊ£{Ê Ê«>}iÊ{ÇÊ> `Ê{n


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°ÓÊ- i Ê6 > ÃÊÓ Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃÊ

°Ê- i Ê6 > à / iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ Ê v>VÌÕÀiÀÃ\Ê V ÌÌ]Ê Ã ]Ê- >`âÕ]Ê7>ÌiÀÃÁÊ­7 Ã«Ê ÈÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊ{nÊÊ * Ã Ì Ê >À ÕÃi ®Ê­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ ÊÊ «>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®Ê

°° °° °

Ê > `ÞÊ> `Ê iÝ«i à ÛiÊÛ > ÉV ÃÕÀiÊV L >Ì Êv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê> > ÞÃiÃÊ * * Õ}ÃÊ >ÞÊLiÊÕÃi`Êv ÀÊÌ iÊv Ý>Ì Ê vÊ>Ê VÀ ÃiÀÌÆÊÌ ÕÃÊ ÊëÀ }ÃÊÊ Ê Ê >ÀiÊÀiµÕ Ài`Êv ÀÊÌ i ÀÊÕÃ>}i -Ì>À à >«i`Ê` >« À>} Êi >L iÃÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ* * Õ} ,iV i `i`Êv ÀÊ * ÊÕÃ>}iÊ ÀÊÌ iÊ£ Ê- i Ê6 > ÃÊ>Ê« Õ}ÊÜ Ì Ê> `Ê iÊÜ Ì ÕÌÊ ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀÊv ÀÊ Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ ÃÊ>Û> >L i°Ê/ iÊ iÊÜ Ì ÕÌÊL>ÀÀ iÀÊà ÜÃÊ>ÊLiÌÌiÀÊÛ> ÛiÊÊ Ê Ê ivviVÌÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ ÊÌ iÊv À >Ì Ê vÊ>ÊÛ>VÕÕ

7

°£Ê- i Ê6 > ÃÊ£ Ê> `Ê{ Ê> `Ê>««À «À >ÌiÊ VÀ ÃiÀÌÃ

££Ê£{Êäx{{

££Ê£{ÊÊäx{x

äÈÊä ÊäÎxÇ

äÈÊä ÊäÈÈ

äÈÊä ÊänÈÈ

Ó Ê- i Ê6 > ] Σ°xÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

Ó Ê- i Ê6 > ] Σ°xÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

ä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x ÊÌ «

ä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ó ÊÌ «

ä°Ó Ê VÀ ÃiÀÌ] ΣÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

v ÀÊÛ>À ÕÃÊ ÃÌÀÕ i ÌÃ

v ÀÊÛ>À ÕÃÊ ÃÌÀÕ i ÌÃ

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£äÊÝÊ£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ

£äÊÝÊ£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

änÊ£{ÊäÈ{£

änÊ£{Êäx£ÎI

änÊ£{Êäx xI

äxÊä ÊäÇäÈ

£xÊ£{Êäx{n

£xÊ£{ÊäxÈÓ

äÈÊä ÊäÈx£

£ Ê- i Ê6 > ] ÎxÊÝÊÇ°n ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] È Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì]

£ Ê- i Ê6 > ] {äÊÝÊn°Ó ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] n Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

£ Ê- i Ê6 > ] {äÊÝÊn°Ó ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] n Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

ä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ] Î{ÊÝÊx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Î ÊÌ «

{ Ê- i Ê6 > ] {{°ÈÊÝÊ£{°Èx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

{ Ê- i Ê6 > ] {{°ÈÊÝÊ£{°Èx ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £x Ê* * Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

ä°Î Ê VÀ ÃiÀÌ] {ΰ{xÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Î ÊÌ «

v ÀÊ "//

v ÀÊ7 / ,-ÁÊ7 ë ÈÊ* Ã°Ê >À ÕÃi

v ÀÊ7 / ,-ÁÊ7 ë ÈÊ* Ã°Ê >À ÕÃi

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

£äÊÝÊ£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ

v ÀÊ7 / ,-ÁÊ7 ë {nÊ* Ã°Ê >À ÕÃi

v ÀÊ7 / ,-ÁÊ7 ë {nÊ* Ã°Ê >À ÕÃi

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ­6 > î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ* >}Ê­* Õ}î

- i 6 > Ã °Ê- i Ê6 > Ã

°ÎÊ-«iV > ÊÓ £Ê /Ã

£äÊÝÊ£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ

7 änÊ£{Êäx£ÎIÊÀië°ÊänÊ£{Êäx xIÊ>ÀiÊ> ÌiÀ >Ì Ûi ÞÊ>Û> >L iÊÜ Ì Ê>Ê* * Õ}ÊÌ >ÌÊ >ÃÊ Ê iÀÊL>ÀÀ iÀÊv ÀÊÌ iÊ ÃiÀÌ Ê vÊ>Ê VÀ ÃiÀÌÊ­rr ÊänÊ£{Ê££ÈnÊÀië°ÊänÊ£{Ê££È ®°Ê/ ÕÃÊÌ iÊ« Õ}Ê ÃÊ ÌÊ>ÃÊÃÌÕÀ`ÞÊ> `Ê«i iÌÀ>Ì Ê> `ÊÛ> ÛiÊivviVÌÊ >ÀiÊvÕÀÌ iÀÊ «À Ûi`°Ê ÊV>ÃiÊ Ê VÀ ÃiÀÌÊ ÃÊÕÃi`]ÊÜiÊÜ Õ `ÊÀiV i `ÊänÊ£{Ê££ÈnÊ ÀÊänÊ£{Ê££È °

4*-"/;&%

Ê £äÊÝÊ£ääÊ«VÃ°Ê «iÀÊ** ÝÊ

7

ÀÌ°Ê °ÊÓ £ /

ÀÌ°Ê °Ê6 >

änÊÓÇÊ£ÈÇä

änÊä Êä{nÎ

ÀÌ°Ê °Ê* Õ} änÊänÊä{nn

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê änÊ£{Êäx£Î

£ Ê- i Ê6 > ] Ê{äÊÝÊn°Ó ] ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

n Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ê­Ü Ì Ê ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀ®

änÊÓÇÊ£ÈÇ£

änÊä Êä{n{

änÊänÊä{nn

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê änÊ£{Êäx x

£ Ê- i Ê6 > ] Ê{äÊÝÊn°Ó ] Ê> LiÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

n Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ê­Ü Ì Ê ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀ®

änÊÓÇÊ£ÈÇÓ

änÊä Êä{nÎ

änÊänÊ££ÈÇ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê änÊ£{Ê££Èn

£ Ê- i Ê6 > ] Ê{äÊÝÊn°Ó ] ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

n Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ê­Ü Ì ÕÌÊ ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀ®

änÊÓÇÊ£ÈÇÎ

änÊä Êä{n{

änÊänÊ££ÈÇ

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê änÊ£{Ê££È

£ Ê- i Ê6 > ] Ê{äÊÝÊn°Ó ] > LiÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

n Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ê­Ü Ì ÕÌÊ ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀ®

££ÊÓÇÊ£äÈÎ

££Êä ÊäxÎÇ

£ÓÊänÊäx{È

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£{Êäx{{

Ó Ê- i Ê6 > ]Ê Î£°xÊÝÊ££°È ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£Ó Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

££ÊÓÇÊ£äÈ{

££Êä ÊäxÎn

£ÓÊänÊäx{È

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê ££Ê£{Êäx{x

Ó Ê- i Ê6 > ]Ê Î£°xÊÝÊ££°È ]Ê > LiÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£Ó Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

£xÊÓÇÊ£äÈx

£xÊä ÊäxÎ

£xÊänÊäx{Ç

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £xÊ£{Êäx{n

{ Ê- i Ê6 > ]Ê {{°ÈÊÝÊ£{°Èx ]Ê V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£x Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

£xÊÓÇÊ£äÈÈ

£xÊä Êäx{ä

£xÊänÊäx{Ç

Ó £Ê /ÊV à ÃÌ }Ê v\Ê £xÊ£{ÊäxÈÓ

{ Ê- i Ê6 > ]Ê {{°ÈÊÝÊ£{°Èx ]Ê > LiÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£x Ê* * Õ}]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðÊi>V Ê Ê iÊ /

Î

{

/ *

ÞÊV L >Ì Ê vÊ£ Ê- i Ê6 > ÃÊ Ü Ì Ê iÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ* * Õ}ÃÊV> Ê LiÊÃÕ«« i`Ê>ÃÊÓ £Ê /t

/ *

ÞÊV L >Ì Ê vÊÓ Ê ÀÊ{ Ê- i Ê6 > ÃÊ Ü Ì Ê iÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ* * Õ}ÃÊV> Ê LiÊÃÕ«« i`Ê>ÃÊÓ £Ê /t


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£ä°Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ­ £n®

£ä°£Ê i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ ÓäÊ³Ê £n

/ iÊ i>`ë>ViÊ ÃÌÀÕ i ÌÃÊ Ê Ì iÊ >À iÌÊ ÀiµÕ ÀiÊ >Ê LÀ >`Ê Û>À iÌÞÊ vÊÛ > ÃÊ> `ÊV ÃÕÀiðÊ/ Êv>V Ì>ÌiÊÌ iÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊÌ iÊÀ } ÌÊÛ > ]Ê ` V>Ì ÃÊ ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i ÌÊÃÕ Ì>L ÌÞÊ>ÀiÊ} Ûi Ê>ÌÊÌ iÊL ÌÌ Ê vÊ ÕÀÊ «À `ÕVÌÊ ÛiÀÛ iÜ° / iÊÀ } ÌÊV ViÊ vÊV ÃÕÀiÊ } ÌÊ`i«i `Ê ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i ÌÊ ÀÊ>«« V>Ì °Ê/ iÀiv ÀiÊ« i>ÃiÊÃÌÕ`ÞÊÌ iÊ ` Û `Õ> Êvi>ÌÕÀiÃÊ vÊÌ iÊÛ>À ÕÃÊ ÌÞ«iÃÊ vÊV>«ÃÊ ÊV >«ÌiÀÊ£ä°ÎÊ>ÃÊÜi Ê>ÃÊÌ iÊ«À «iÀÌ iÃÊ vÊÌ iÊ iÀÃÊ >ÌÊÌ iÊÌ «Ê vÊi>V ÊÃi> ÊV >«ÌiÀ°Ê ÊV>ÃiÊ vʵÕiÃÌ Ã]ÊÞ ÕÊ>ÀiÊ> Ü>ÞÃÊ Üi V iÊÌ ÊV Ì>VÌÊÕÃÊv ÀÊ>`Û Vi° Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > Êv ÀÊ* , Ê ,ÊÜ Ì Ê**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ>ÃÊÜi Ê >ÃÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £nÊÜ Ì Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊv ÀÊ / Ê>ÀiÊ Ûi Ì iÃÊ ÊÌ iÊVÀ «Ê iV Ê` >Ìi`Ê i>`ë>ViÊ >À iÌ°Ê ÜiÛiÀ]Ê iëiV > ÞÊv ÀÊÌ iÊ >À`ÊÌ ÊVÀ «Ê >} iÌ VÊV>«Ã]ÊÃVÀiÜÊV ÃÕÀiÃÊ>ÀiÊ>Ê V Ûi i ÌÊ> ÌiÀ >Ì Ûi°Ê

7

7

ÃÊ i>`ë>ViÊÛ > ÃÊ >ÛiÊÌ ÊÜ Ì ÃÌ> `Ê } Ê ÌiÀ > Ê«ÀiÃÃÕÀi]Ê> ÃÌÊ> ÊÛ > ÃÊ ÊÌ iÊ iÝÌÊ«>}iÊ >ÛiÊ>ÊÜ> ÊÌ V iÃÃÊ vÊ£°Ó °Ê/ ÕÃÊ ÌÊ ÃÊ}Õ>À> Ìii`ÊÌ >ÌÊÌ iÊÛ > ÊÜ Ê ÌÊLÕÀÃÌ°Ê ÌÀ>ÀÞÊÌ Ê>ÊÜ `i ÞÊëÀi>`Ê « ]ÊÌ iÊÃi> Ê> `Ê ÌÊÌ iÊ Û > ÊÀi«ÀiÃi ÌÃÊÌ iÊÜi> iÃÌÊ«>ÀÌÊ vÊÌ iÊÜ iÊÃÞÌi °Ê1 `iÀÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÌ iÊÃi«Ì>ÊÜ ÊLÕ }iÊ>}> ÃÌÊÌ iÊ Õ Õ ÊV>«Ê Ü Ì ÊÃÕV Ê>Êv ÀViÊÌ >ÌÊÌ iÊV>«Ê ÃÊÌ À Ê>«>ÀÌ°Ê ÞÊ Ü ÊÌiÃÌ }ÊÜiÊÛ>À v i`ÊÌ >ÌÊi°}°Ê ÕÀÊ*iÀ Ê iÀÊÛ > ÊÓäÊä ÊäÓ ÇÊ V> Êi>à ÞÊÜ Ì ÃÌ> `Ê£äÊL>ÀÃÊ ÀÊ ÀiÊÜ iÊÌ iÊÃi> Ê ÃÊÌ À Ê>«>ÀÌÊ>ÌÊ>À Õ `Ê£äÊL>ÀÃÊÜ i Ê Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÀi i>ÃiÊÃÞÃÌi Ê qÊ iÊ ÕÀÊ i>`ë>ViÊ >«ÊqÊ ÃÊÕÃi`°Ê

i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ } ÌÊ` vviÀÊ \

°° Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

6 Õ iÊ­x ]Ê£ä ]ÊÓä ® , Õ `i`Ê ÀÊv >ÌÊL ÌÌ ÊÀ Õ `i`ÊL ÌÌ Ê ÃÊ ÀiÊÃÌÕÀ`ÞÊ> `ÊÌ ÕÃÊ ÀiÊÊ Àià ÃÌ> ÌÊÌ ÊÌ iÊ } Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÜ Ì ÊÌ iÊÛ > Ê`ÕÀ }ÊÊ Ì iÊ i>Ì }Ê«À ViÃÃ°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊÌ iÊÛ > Êà `iÃÊ ÀiÊÊ i>à ÞÊ Ì ÊÌ iÊ i>Ì }ÊL V ÊÜ i ÊLi }ÊÌÀ> ë ÀÌi`ÊÊ LÞÊ>Ê >} iÌ° Êv >ÌÊL ÌÌ Ê } ÌÊLiÊ iViÃÃ>ÀÞÊÜ i ÊÛ > ÃÊ >ÛiÊÌ ÊÊ ÀÕ ÊÜ Ì ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i ÌÊ Ê>Êà } Ì ÞÊ` Ü Ü>À`à Ìi `i VÞ° iÛi i`ÊÌ «Ê ÀÊv >ÌÊ Ê À «Ê iV ÊÉÊ-VÀiÜÊ iV ÊLiÛi i`ÊÌ «Ê i>`ë>ViÊ iV Ê } ÌÊLiÊÀiµÕ Ài`ÊÊ v ÀÊà iÊëiV > ÊV ÃÕÀiÊÃÞÃÌi ÃÊ­* , Ê ,®]ÊÊ ÜiÛiÀÊ>Ê iÀÊ >ÃÊ ÀiÊÃÕÀv>ViÊÌ Ê iÊ ÊÜ Ì Ê>Êv >ÌÊÊ

Ê À «Ê iV °Ê/ iÊ ÀiÊÃÕÀv>ViÊv ÀÊÌ iÊ iÀÊÌ ÊÊ ÀiÃÌÊ ]ÊÌ iÊÌ } ÌiÀÊÌ iÊÃi> ° i }Ì Ê vÊÌ iÊ iV Ê­ ÃÌÀÕ i ÌÊëiV v V®

i>ÀÊÉÊ LiÀÊ >Ãà 7 Ì ÊÉÊÜ Ì ÕÌÊ >Li Ê> `Êv }Ê ià 1« ÊÀiµÕiÃÌÊÜ Ì Ê>ÊL>ÀV `iÊ >Li

° Ê Ê Ê Ê Ê

°° °°

i>`ë>ViÊ ÃÕÀiÃÊ } ÌÊ` vviÀÊ \

°

Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

/Þ«iÊ vÊ >«

i ÌÀiÊ iÊ À «Ê >«]Ê i>`ë>ViÊ >«]Ê i ÌÀiÊÊ /i>ÀÊ"vvÊ >«]Ê « iÌiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >«]Ê >} iÌ VÊÊ

À «Ê >«ÊÜ Ì Êx Ê ÀÊn ÊVi ÌÀiÊ i]Ê iÌ> ÊÊ

>«]Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«Ê­Ü Ì Ên ÊVi ÌÀiÊ iÊ ÀÊÊ V Ãi`ÊÌ «®]Ê**Ê-VÀiÜÊ >«]Ê* Ê >«°Ê -VÀiÜÊ >«ÃÊ>ÀiÊ>Ê Ûi ÌÞÊ ÊÌ iÊVÀ «Ê iV Ê ` >Ìi`Ê i>`ë>ViÊ>Ài>°Ê ÜiÛiÀ]ÊÌ iÞÊ Ài«ÀiÃi ÌÊ>ÊÀi>`ÞÊÌ ÊÕÃi]ÊV Ûi i ÌÊà ÕÌ ]ÊÌ >ÌÊÊ ` iÃÊ ÌÊÀiµÕ ÀiÊ> ÞÊ>`` Ì > ÊÌ ÃÊ­VÀ «iÀÃ]ÊÊ `iV>««iÀî°Ê/ ÕÃÊÃ> « iÃÊV> ÊLiÊÌ> i Ê> `ÊÃi> i`ÊÊ ÕÌÊ ÊÌ iÊv i `ÊÜ Ì ÕÌÊÌ iÊ iViÃà ÌÞÊ vÊÃ> « iÊ ÌÀ> ÃviÀÊ >ÌiÀÊ ÊÌ iÊ >L°Ê/ iÊ >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊÊ V> ÊLiÊÕÃi`ÊÕ ÛiÀÃ> ÞÊv ÀÊ i>`ë>ViÊ>ÃÊÜi Ê >ÃÊv ÀÊ-* ° /Þ«iÊ vÊ iÀ ÕÌÞ ]Ê ÕÌÞ É*/ ]Ê* >À > Ý iÀÊ­ ÕÌÞ É*/ Ê ÀÊ - V iÉ*/ ®]Ê- V iÉ*/ ]Ê- V iÉ Õ Õ ÊÊ ]Ê6 Ì ]Ê >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ ià `iÃÊÌ iÊ >ÌiÀ > ÊÌ iÊ iÀÃÊ } ÌÊ` vviÀÊ Ê Ì V iÃÃ]Ê >À` iÃÃÊ­cÊà ÀiÊ ®]ÊV ÕÀ]ÊÌÞ«iÊ vÊ*/ Ê > >Ì ]Ê}À>`iÊ vÊ- V iÊ­1 ÌÀ> i> / ®°

£ä i>`ë>Vi Óä ­ £n® £ä°Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ­ £n®

*",/ /Ê- /9Ê/ *\

ÓäÊä Êänä£

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

ÓäÊä ÊänäÓ

ÓäÊä ÊäÇ x

ÓäÊä ÊäÓ Ç ÓäÊä Ê£ÓÓÎ

ÓäÊä Êä{{ä

x Ê i>`ë>Vi 6 > ] În°ÓÊÝÊÓÓ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ

x Ê À «Ê iV Ê6 > ] ÎnÊÝÊÓä ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ä Ê i>`ë>Vi 6 > ] {ÈÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]

VÀ «Ê iV ] À Õ `i`ÊL ÌÌ

£ä Ê À «Ê iV Ê6 > ] x{°xÊÝÊÓä ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] y>ÌÊL ÌÌ

£ä Ê i>`ë>Vi 6 > ] {ÈÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]

VÀ «Ê iV ] }Ê iV ]Êy>ÌÊL ÌÌ

Óä Ê i>`ë>Vi 6 > ] Çx°xÊÝÊÓÎ ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ

Óä Ê i>`ë>Vi 6 > ] Çx°xÊÝÊÓÎ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ ] Ü Ì Ê >Li ʳÊw }Ê iÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

*iÀ Ê iÀ

6>À >

>À Ê ÀL>]Ê / ]Ê Ã Ã]Ê6>À > Ê­ *®

6>À >

>À Ê ÀL>]Ê > ] Ã Ã]Ê } i Ì

*iÀ Ê iÀ] /i >À

*iÀ Ê iÀ] /i >À

7

°

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

ÓäÊä ÊäÎ{Ó

Î

È

7

7

ÓäÊä ÊäÇ È

ÓäÊä ÊänÇÎ ÓäÊä Ê£È ä

ÓäÊä Ê£ÓÓÓ

£nÊä ÊänÈ{

£nÊä Ê£ÎäÈ £nÊä ʣΣä

£nÊä Ê£ÎäÇ £nÊä ʣΣ£

Óä Ê i>`ë>Vi 6 > ] Çx°xÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]

VÀ «Ê iV ] }Ê iV ]Êy>ÌÊL ÌÌ

Óä Ê i>`ë>Vi 6 > ] Çx°xÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]

VÀ «Ê iV ] }Ê iV ]ÊÀ Õ `i`ÊL ÌÌ

Óä Ê-* Ê6 > ] Çx°xÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ ] ëiV > ÊVÀ «Ê iV

Óä Ê i>`ë>Vi 6 > ] Çx°xÊÝÊÓÎ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ ] Ü Ì ÊÃVÀiÜÊÌ Ài>`Ê £n

£ä Ê*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > Ê

£n] {ÈÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ

Óä Ê*ÀiV à Ê/ Ài>` 6 > Ê £n] Çx°xÊÝÊÓÓ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] À Õ `i`ÊL ÌÌ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

>À Ê ÀL>]Ê > ] Ã Ã]Ê } i Ì

/ Ê* Ê­6>À > ]Ê iÀÃÌi ]Ê Ì>Ã]Ê - >`âÕ®]Ê/À * ÕÃÊ -

-* Ê6 > Êv ÀÊÊ

/ Ê*

*iÀ Ê iÀ]

-* Ê À «Ê-i> Ã]Ê « ðÊðʫ°ÊÎ ]ÊÊ V >«ÌiÀÊ£ä°Î°Ç

**Ê-VÀiÜÊ-i> Ã] « ðÊðʫ°Ê{ä]Ê V >«ÌiÀÊ£ä°È

/ Ê* Ê­6>À > ]Ê iÀÃÌi ]Ê Ì>Ã]Ê - >`âÕ]Ê } i Ì®] >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> Ã] « ðÊðʫ°Ê{ä]ÊÊ V >«ÌiÀÊ£ä°Çʳʣä°n

/ Ê* Ê­6>À > ]Ê iÀÃÌi ]Ê Ì>Ã]Ê - >`âÕ]Ê } i Ì®] >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> Ã] « ðÊðʫ°Ê{ä]Ê V >«ÌiÀÊ£ä°Çʳʣä°n


°

°

°

°

°

ÓäÊä ÊäÎ{Î

xä Ê À «Ê iV Ê6 > ] £ä£ÊÝÊΣ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ää Ê À «Ê iV Ê6 > ] {°xÊÝÊx£°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê ÎÀ`Ê Þ`À °ÊV >ÃÃ

Ê>VÌÕ> ÊÃ âi]Ê ÕÃÌÊÃV i >Ì VÊ `À>Ü }

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

°

°

£ä°Î°ÎÊÊ* >À > ÝÊ-i> ÃÊ­ ÕÌÞ É*/ ®

£ä°ÓÊ"Ì iÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ Óä ÓäÊä ÊäÓn

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê Ê Ê

/ * 7 Ê>VÌÕ> ÊÃ âi]Ê ÕÃÌÊÃV i >Ì VÊ `À>Ü }

nnÊ«VðÊà À ÜÀ>««i`

qÊ -«iV > ]Ê Õ `i`Ê ÕÌÞ É*/ Ê iÀÊÌ >ÌÊ ÃÊ ÞÊ > >Ìi`ÊÜ Ì Ê*/ ÊÊ qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc

Ê ÊÌ iÊV Ì>VÌÊ>Ài>ÊÌ Ü>À`ÃÊÌ iÊÃ> « i°Ê" ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÀ ÃÊÌ iÊi >ÃÌ VÊÊ qÊ / } ÌiÀÊ> ÌiÀ >Ì ÛiÊÌ ÊÌ iÊV « iÌi ÞÊ > >Ìi` Ê ÕÌÞ Ê>V iÛiÃÊ>ÊÛiÀÞÊÌ } ÌÊÃi> Ê Ê ÕÌÞ É*/ Ê iÀÃÊ­ÃiiÊV >«ÌiÀÊ£ä°Î°Ó®

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓäÊäÎÊääÎä ÓäÊäÎÊäÓÈ{ ÓäÊäÎÊääÈä ÓäÊäÎÊääÈ£ ÓäÊäÎÊäÇ£ä ÓäÊäÎÊ£Óää

Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

i ÌÀiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

« iÌiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Êx ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

* >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/ * >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/ * >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/ * >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/ * >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/ * >À > Ý -i«Ì>]Ê ÕÌÞ É*/

xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ

롊 롊 롊 롊 롊 롊

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÞÊÓä Ê i>`ë>Vi 6 > ÊV> Ê LiÊ LÌ> i`ÊÜ Ì ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ Ãi> Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê /t

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ° £ä°Î°{Ê- V iÉ*/ Ê-i> ÃÊ­V « iÌi ÞÊ*/ Ê > >Ìi`®

£ä°ÎÊ Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ Óä

Ê Ê Ê

"ÛiÀÛ iÜÊ vÊÌ iÊÛ>À ÕÃÊVÀ «ÊV>«Ã]ÊÜ V ÊV> ÊLiÊ LÌ> i`ÊÜ Ì Ê>ÊLÀ >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ` vviÀi ÌÊ iÀÃt

* > ]ÊÀi`]ÊL Õi] } `]Ê}Àii £ä ÊVi ÌÀiÊ i

i>`ë>ViÊ

>«

i>ÀÊ >VµÕiÀi`] ÃV Ài iÃÊLÀi> Ê «i Ê >ÌÊΰäÊ´Êä°xÊL>ÀÊv ÀÊ «ÀiÃÃÕÀiÊÀi i>Ãi

i ÌÀiÊ /i>À "vvÊ >«

i>ÀÊ >VµÕiÀi`] Ài`]ÊL Õi]Ê} `] }Àii

« iÌiÊ /i>À "vvÊ >«

i>ÀÊ >VµÕiÀi`] Ài`]ÊL Õi]Ê} `] }Àii

>} iÌ VÊ À «Ê >} iÌ VÊ À «Ê >} iÌ VÊ iÌ> Ê

>«

>«

À «Ê >«

`] x ÊVi ÌÀiÊ i

Ê -xääÉ -nää]Ê / Êxää] à ÃÊ -xääÉ -nää

`] n ÊVi ÌÀiÊ i

/ Ê L Ê* ]ÊÊ / iÀ Ê/À * ÕÃÊ -

,i`] n ÊVi ÌÀiÊ i

/ Ê L Ê* ]ÊÊ / iÀ Ê/À * ÕÃÊ -

ÞÊÌÞ«iÊ vÊV>«ÊV> Ê"Ê Ê Ê9ÊLiÊ LÌ> i`Ê ÊV L >Ì ÊÜ Ì Ê>Ê iÀÊ ÀÊ>ÊÃÌ ««iÀt £ä°Î°£Ê ÕÌÞ Ê-i> Ã Ê Ê Ê

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc Ê qÊ ÕiÊÌ ÊÌ iÊ Ãà }Ê*/ Ê > >Ì Ê ÞÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊÕ VÀ Ì V> Ê> > ÞÃià qÊ Ü V ÃÌÊ«À `ÕVÌ

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓäÊäÎÊä£ÓÇ ÓäÊäÎÊä£ÓÈ ÓäÊäÎÊä£ x ÓäÊäÎÊäÓ£Ó ÓäÊäÎÊäÇ££ ÓäÊäÎÊ££xÇ

Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

i ÌÀiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

« iÌiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Êx ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ]Ê`>À Ê}ÀiÞ

xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

롊 롊 롊 롊 롊 롊

£ä i>`ë>Vi Óä ­ £n® £ä°Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ­ £n®

i ÌÀiÊ iÊ

>«

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc Ê qÊ i> É1 ÌÀ> i> / Ê iÀÃÊv ÀÊÃi Ã Ì ÛiÊ> > ÞÃiÃÊ qÊ 7 ÌiÉLi }iÊ iÀÊV ÀÀië `ÃÊÌ Ê /Ê /Ê iÀ

qÊ « iÌi ÞÊ > >Ìi`ÊÜ Ì Ê*/ qÊ - vÌÊ iÀÃÊv ÀÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ / V °

ÓäÊäÎÊä£{Ó ÓäÊäÎÊä£ÈÎ ÓäÊäÎÊäÓÓÈ ÓäÊäÎÊäÓÓÇ ÓäÊäÎÊäÈÈx ÓäÊäÎÊä Çx ÓäÊäÎÊ£xÎÈ ÓäÊäÎÊä ä£ ÓäÊäÎÊänÓn

Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

i ÌÀiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

« iÌiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Êx ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ iÌ> Ê >«]ÊÀi`]Ên ÊVi ÌÀiÊ i Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

- V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊLi }iÊ­ /Ê /Ê+Õ> ÌÞ® - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊLi }iÊ­ /Ê /Ê+Õ> ÌÞ®

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

ΰä ΰä ΰä ΰä ΰä ΰä ΰä ΰÓx ΰÓx

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ° £ä°Î°xÊ* >À > ÝÊ-i> ÃÊ­- V iÉ*/ ® Ê Ê Ê Ê

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ°

7

qÊ -«iV > Ê- V iÉ*/ Ê iÀÊÌ >ÌÊ ÃÊ ÞÊ > >Ìi`Ê Ê Ü Ì Ê*/ Ê ÊÌ iÊV Ì>VÌÊ>Ài>ÊÌ Ü>À`ÃÊÌ iÊÃ> « i°ÊÊ Ê " ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÀ ÃÊÌ iÊi >ÃÌ VÊ- V iÊ>V iÛiÃÊ>ÊÊ Ê ÛiÀÞÊÌ } ÌÊÃi>

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓääÊc

qÊ 1 ÌÀ> i> / Ê iÀÃÊv ÀÊÃi Ã Ì ÛiÊ> > ÞÃià qÊ - vÌÊ iÀÃÊv ÀÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ / V °

ÓäÊäÎÊ£{n ÓäÊäÎÊ£{ ä ÓäÊäÎÊ£{ £ ÓäÊäÎÊ£xÇÇ

Õ Õ Ê À «Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>Vi >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ À «Ê >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ iÌ> Ê >«]ÊÀi`]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

* >À > ÝÊ-i«Ì>]Ê- V iÊL ÕiÉ*/ Ê}ÀiÞÊ * >À > ÝÊ-i«Ì>]Ê- V iÊL ÕiÉ*/ Ê}ÀiÞÊ * >À > ÝÊ-i«Ì>]Ê- V iÊL ÕiÉ*/ Ê}ÀiÞÊ * >À > ÝÊ-i«Ì>]Ê- V iÊL ÕiÉ*/ Ê}ÀiÞÊ

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

롊 롊 롊 롊

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ä°Î°ÓÊ ÕÌÞ É*/ Ê-i> ÃÊ­V « iÌi ÞÊ*/ Ê > >Ìi`®

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ°

Ê Ê

£ä°Î°ÈÊ- V iÉ Õ Õ Ê Ê-i> Ã

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê {äÊc ÊÕ«ÊÌ Ê£ÓäÊc

qÊ « iÌi ÞÊ > >Ìi`ÊÜ Ì Ê*/

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓäÊäÎÊääx ÓäÊäÎÊä££Ó ÓäÊäÎÊä£ { ÓäÊäÎÊä£nÈ ÓäÊäÎÊäÈ n ÓäÊäÎÊ££nÈ

Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

i ÌÀiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`

« iÌiÊ/i>À "vvÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Êx ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ

xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ

롊 롊 롊 롊 롊 롊

Ê Ê

qÊ /i «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> ÌÊvÀ Ê ÈäÊc ÊÕ«ÊÌ ÊÓÓäÊc Ê qÊ "vÌi ÊÕÃi`Ê Ê* , Ê ,Ê ÃÌÀÕ i ÌÃ

qÊ « iÌi ÞÊ > >Ìi`ÊÜ Ì Ê Õ Õ Ê ÊÃ ÛiÀ

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓäÊäÎÊäÎÓÇ ÓäÊäÎÊäÎÓÈ ÓäÊäÎÊäÈÇä

Õ Õ Ê >«]Ê« > ]Ê£ä ÊVi ÌÀiÊ i i>`ë>ViÊ >«]ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi` >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Êx ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ Õ Õ Ê ÊÃ ÛiÀ - V iÊÜ ÌiÉ Õ Õ Ê ÊÃ ÛiÀ - V iÊÜ ÌiÉ Õ Õ Ê ÊÃ ÛiÀ

xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ

롊 롊 롊

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ°

/ iÊ iÀÊV> Ê> à ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÃi L i`Ê Ê> ÞÊ vÊÌ iÊ­V ÕÀi`®ÊV>«ÃÊ i Ì i`Ê ÊÌ «Ê vÊ«>}iÊÎÇ°

Î

n

7


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£ä°Î°ÇÊ >} iÌ VÊ-i> ÃÊv ÀÊ-* 6 > ÊÓäÊä Ê£ÓÓÓÊv ÀÊ / ʳÊ/À * ÕÃ Ê Ê Ê Ê Ê Ê

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£ä°ÈÊ**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊv ÀÊ£nÊä ÊänÈ{

qÊ ÕV ÊÌ iÀÊ iÀÃÊv ÀÊi>à iÀÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊÃi Ã Ì ÛiÊ« >Ãi qÊ -«iV > Ê- V iÉ*/ Ê iÀÊÜ Ì Ê> Ê ÞÊä°äx ÊÌ ÊV>ÃÌi`Ê/iv Êv Ê ÃÌi>`Ê vÊÊ Ê ä°£Î Êà Ûi`Ê*/ Ê > >Ì ÊÌ >ÌÊ ÃÊÃÌ> `>À`Êv ÀÊ> ÞÊ Ì iÀÊÓä Ê i>`ë>ViÊ iÀ°ÊÊ Ê / ÕÃÊ«i iÌÀ>Ì Ê ÃÊiÛi Êi>à iÀ]Ê>ÃÊ*/ Ê ÃÊÌ iÊ >À`iÃÌÊ«>ÀÌÊÌ Ê«i iÌÀ>Ìi° qÊ / iÃiÊëiV > Ê«À `ÕVÌÃÊÃ Õ `Ê ÞÊLiÊÕÃi`Ê ÊV L >Ì ÊÜ Ì ÊÌ iÊ-* 6 > Ê Ê ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊÜ V Ê >ÃÊ>Ê ÕV ÊÌ V iÀÊVÀ «Ê iV ÊÌ > Ê> ÊÃÌ> `>À`Ê i>`ë>ViÊ6 > ð

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓäÊäÎÊ£Ó{È ÓäÊäÎÊ£ÓÈ{

>} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ >«]Ê} `]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL ÕiÊ 6 Ì ÊL >V

xxcÊÃ ÀiÊ ÇäcÊÃ ÀiÊ

£°x £°ä

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

£nÊ£xÊ£ÎnÈ £nÊ£xÊ£ÎnÇ £nÊ£xÊänÇ£ £nÊ£xÊ££ÎÓ

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ê£Ó ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Ê£Ó ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ «

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi

xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°È £°È £°Ç £°Ç

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊÜ Ì ÊV Ãi`É «i ÊÌ «ÊV>«ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÌÌi Ì tÊ/ iÃiÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊ>ÀiÊ ÌÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ £nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣä]Ê£nÊä ʣΣ£t Ê

£ä°È°£Ê-i«Ì>Ê£È

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ä°{Ê-i«Ì>É-Ì ««iÀÃÊÓä 7

£ÈÊäÓÊäÈxÎ

£ÈÊäÓÊ£ÈÇn

£ÈÊäÓÊ£În{

£ÈÊäÓÊ£Înx

£ÈÊäÓÊäÈx

£ÈÊäÓÊänÇä

£ÈÊäÓÊäÇäx

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ] £°Î

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°È

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] Ó°ä

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°Î

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi] {xcÊà ÀiÊ ]Ê £°Ç

*/ ÊÀi`É- V iÊÜ ÌiÉ */ ÊÀi`]Ê {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°ä

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

ÓäÊäÓÊääxÇ

ÓäÊäÓÊääÎx

ÓäÊäÓÊ£{nn

ÓäÊäÓÊä£{£

ÓäÊäÓÊäÈÎn

ÓäÊ£äÊäÓ ä

Õ `i`Ê-i«Ì>Ê ÕÌÞ ] `>À Ê}ÀiÞ] xxcÊà ÀiÊ ]Êΰä

Õ `i`Ê-i«Ì> ÕÌÞ É*/ ]Ê}ÀiÞ] xäcÊà ÀiÊ ]Êΰä

* >À > Ý -i«Ì> ­ ÕÌÞ É*/ ®] xäcÊà ÀiÊ ]Êΰä

* >À > Ý -i«Ì> ­- V iÊL ÕiÉ*/ Ê}ÀiÞ®]

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi]

- V iÊÜ ÌiÉ */ ÊLi }i] {xcÊà ÀiÊ ]ÊΰÓx

Óä Ê ÕÌÞ Ê iVÌ Ê-Ì ««iÀ] }ÀiÞ

{xcÊà ÀiÊ ]Êΰä

{xcÊà ÀiÊ ]Êΰä

­ /Ê /Ê+Õ> ÌÞ®

ÀiV°ÊLÞÊ* , Ê ,

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÕÀÌ iÀÊÓä Ê-i«Ì>Ê>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

£ä°xÊ"Ì iÀÊ L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ - iV É À «Ê iV Ê Óä Ê Ê

qÊ -i> ÃÊv ÀÊÜ>Ã iÀÊL ÌÌ iÃÊ ÊÌ iÊ ÃÌÀÕ i ÌÃ qÊ ÌiÀ i` >Ìi V ÃÕÀiÊÜ i ÊV iVÌ }ÊÃ> « iÃÊ ÕÌÊ ÊÌ iÊv i `

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

ÓÓÊ£xÊäÎÓ£ ÓÓÊ£xÊ£È Ç ÓÓÊ£xÊäÇ£Ó

* >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊn°{ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊn°{ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊn°{ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°Î

7

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ/ ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ Ìi

ÈäcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°Î

7

£ä i>`ë>Vi Óä ­ £n® £ä°Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ­ £n®

£ä°È°ÓÊ**Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £n ÓäÊäÓÊä£ÓÓ

ÃÕ Ì>L iÊv ÀÊÓäÊä ÊäÓ Ç]ÊÓäÊä ÊäÎ{Ó]Ê ÓäÊä Êä{{ä]ÊÓäÊä Ê£ÓÓÎ

ÓÓÊ£xÊänÈÎ * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊ °£ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i ÓÓÊ£xÊ£È{ÈÊ * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊ °£ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i ÓÓÊ£xÊ£ÎÎ{ * >«]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÓÓÊÝÊ °£ ]Ê{°Î ÊVi ÌÀiÊ i ÃÕ Ì>L iÊv ÀÊÓäÊä ÊäÓn ]ÊÓäÊä ÊäÎ{Î]Ê ÓäÊä ÊäÇ x]ÊÓäÊä ÊäÇ È]ÊÓäÊä Êänä£]Ê ÓäÊä ÊänäÓ]ÊÓäÊä ÊänÇÎ]ÊÓäÊä Ê£{äx]Ê ÓäÊä Ê£È ä]ÊÓäÊä Ê£È £Ê

£nÊänÊäx£È

£nÊänÊäÈ£{

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ] £Ó ÊVi ÌÀiÊ i

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] L >V ] V Ãi`ÊÌ «

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

/ * ÀÊ6 > Ê,>V ÃÊÊ « i>ÃiÊÃiiÊV >«ÌiÀÊ £n°£Ê Ê«>}iÊxÓ

£ä°ÇÊÊ1 ÛiÀÃ> Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊv ÀÊ*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > Ã Ê £nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä ʣΣä]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣ£Êv ÀÊ / ʳÊ/À * Õà ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

£nÊäÎÊ£xÇn £nÊäÎÊ£Îä £nÊäÎÊ£{£{ £nÊäÎÊ£{£È

>} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]Ên ÊVi ÌÀiÊ i >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]Ên ÊVi ÌÀiÊ i

7

7

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê - V iÊÌÀ> ë>Ài ÌÊL ÕiÉ*/ ÊÜ ÌiÊ - V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL ÕiÊ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°Î £°x £°È

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÌÌi Ì tÊ/ iÃiÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊ>ÀiÊ ÌÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ£nÊä ÊänÈ{t

£ä°nÊÊ1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £n]ÊV Ãi`ÊÌ «]Êv ÀÊ*ÀiV à Ê/ Ài>`Ê6 > à ÊÊÊÊÊÊÊÊ£nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä ʣΣä]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣ£Ê 7 ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

£nÊäÎÊ£ÈÈÈ £nÊäÎÊ£ÈÈÇ

1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]ÊV Ãi`ÊÌ « 1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ >«ÊÃ ÛiÀ]ÊV Ãi`ÊÌ «

- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`Ê ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ

{xcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ

£°Î £°È

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7 £ä°x°£Ê-i«Ì>Ê£ °x

/ *

/ *

£ä°x°ÓÊ* >«ÃÊÓÓ

£ ÊäÓÊäÓ{x

£ ÊäÓÊ£ÈÎÈ

£ ÊäÓÊäÈ Î

ÓÓÊänÊäÎ{ä

ÓÓÊänÊäÓxÇ

>Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ] £°Î

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ] £°Î

- V iÊÌÀ> ë°ÊL ÕiÉ */ ÊÜ Ìi] {xcÊà ÀiÊ ] £°Î

ÓÓ Ê* >«] ÌÀ> ë>Ài Ì] {°Î ÊVi ÌÀiÊ i] à ÀÌÊ i } ÌÊn°{

ÓÓ Ê* >«] ÌÀ> ë>Ài Ì] {°Î ÊVi ÌÀiÊ i] à ÀÌÊ i } ÌÊ °£

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7

1 ÛiÀÃ> Ê >} iÌ VÊ-VÀiÜÊÊ -i> ÃÊ £nÊ>Û> >L iÊÜ Ì ÊÊ «i Ê> `ÊV Ãi`ÊÌ «

Î

ä

ÀÊÓä Ê À «iÀÃÊ> `ÊÊ

iV>««iÀÃÊ« i>ÃiÊÃiiÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÇÊ Ê«>}iÃÊxäÊV Ì°

ÞÊÓä Ê i>`ë>Vi 6 > ÊV> ÊÊ LiÊ LÌ> i`ÊÜ Ì ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊÃi> Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê /t


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

££°Ê- >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £nÊ³Ê ÓÓ

° ° ° ° °

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£Ó°Ê-VÀiÜÊ iV Ê Ó{Ê­ * ® / iÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«ÀiviÀi Ì > ÞÊÕÃi`Ê Ê ÃÌÀÕ i ÌÃÊ vÊÌ iÊv Ü }Ê > Õ Ê v>VÌÕÀiÀÃ\Ê } i Ì]Ê iÝ]Ê- >`âÕ]Ê/i >À]Ê/ iÀ ]Ê6>À > Ê­* i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊ

>ÃÞÊÌ Ê > ` iÊ> `Ê iÝ«i à ÛiÊÃÌ À>}iÊÛ > ÃÊ Ê Ü Ì Ê«Õà Ê- >«Ê >«Ã

Ì iÊ>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ Ê«>}iÃÊÈn ÇxÊÌ ÊÃiiÊ ÊÜ V Ê `i ÃÊÌ iÞÊV> ÊLiÊÕÃi`®

°° °

vviÀi ÌÊÛ Õ iÃÊ vÊx ]Ê£ä ]Ê£x Ê> `ÊÓx Ê Ê >Û> >L i

>«ÃÊ> `Ê6 > ÃÊÃi«>À>Ìi ÞÊ LÌ> >L i

Ê Ê Ê

+Õ V ÞÊ> `Êi>Ã ÞÊÌ ÊÀi «i Ê> `ÊÀiÃi>

À >`ÊÀ> }iÊ vÊ * Ê6 > ÃÊ ÊV i>ÀÊ> `Ê> LiÀÊ} >Ãà 6 Õ iÃÊ vÊÓä ]ÊÎä ]Ê{ä Ê> `ÊÈä Ê>Û> >L i ÊÌÞ«iÃÊ vÊ * Ê6 > ÃÊV> ÊLiÊ`i ÛiÀi`Ê>}> ÃÌÊ>Êà > ÊÃÕÀV >À}iÊÜ Ì Ê>ÊÊ ViÀÌ v V>ÌiÊ vÊV i> iÃÃÊÌ >ÌÊ } ÌÊiëiV > ÞÊLiÊ ii`i`Êv ÀÊ/" Ê> > Þà ðÊÊ 7 ÊV «ÞÊ vÊ ÕÀÊViÀÌ v V>ÌiÊ vÊV i> iÃÃÊ ÃÊÃ Ü ÊÕ `iÀÊÌ iÊ« Ìʺ/iV V> ÊÊ v À >Ì »Ê Ê ÕÀÊÜiLà Ìi° * Ê6 > ÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`ÊÜ Ì Ê> ÞÊÌÞ«iÊ vÊ-VÀiÜÊ-i> Ê Ó{Ê> Ài>`ÞÊÊ Ê ÃVÀiÜi`Ê Ê­ÃiiÊ> à ÊV >«ÌiÀÊ£n°Óʺ*Ài -VÀiÜi`É*Ài À «i`Ê6 > û® 7

°

Ê iÀÃÊ>ÀiÊÀiµÕ Ài`Ê ÊÌ iÊV>«

Ê

£Ó°£Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê­ * ®

££°£Ê- >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £nÊÉÊ ÓÓÊ> `Ê>««À «À >ÌiÊ- >«Ê >«Ã

£nÊä Êä äÈ

£nÊä Êä äÇ

ÓäÊä ÊäÇn{

ÓÓÊä Êä än

x - >«Ê >«Ê6 > Ê £n] {äÊÝÊÓä ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê ÎÀ`Ê Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ä - >«Ê >«Ê6 > Ê £n] xäÊÝÊÓÓ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê ÎÀ`Ê Þ`À °ÊV >ÃÃ

£x - >«Ê >«Ê6 > Ê ÓÓ] {nÊÝÊÓÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê ÎÀ`Ê Þ`À °ÊV >ÃÃ

Óx - >«Ê >«Ê6 > Ê ÓÓ] ÈxÊÝÊÓÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê ÎÀ`Ê Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊV>À`L >À`ÊL Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£nÊänÊä £Î

£nÊänÊä £Î

ÓÓÊänÊäÇ {

ÓÓÊänÊäÇ {

£n Ê* Ê- >«Ê >«] £ °nÊÝÊx°Ó ] ÌÀ> ë>Ài Ì] V Ãi`ÊÌ «] v ÀÊ £n

£n Ê* Ê- >«Ê >«] £ °nÊÝÊx°Ó ] ÌÀ> ë>Ài Ì] V Ãi`ÊÌ «] v ÀÊ £n

ÓÓ Ê* Ê- >«Ê >«] ÓΰxÊÝÊx°x ] ÌÀ> ë>Ài Ì] V Ãi`ÊÌ «] v ÀÊ ÓÓ

ÓÓ Ê* Ê- >«Ê >«] ÓΰxÊÝÊx°x ] ÌÀ> ë>Ài Ì] V Ãi`ÊÌ «] v ÀÊ ÓÓ

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

££ - >« >« 6 > Ã £n ³ ÓÓ £Ó°Ê-VÀiÜÊ iV Ê Ó{Ê­ * ®

1« ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌÊ> à Ê>Û> >L iÊ«Ài ÃVÀiÜi`ÊÜ Ì Ê>ÊÃi> Ê vÊÞ ÕÀÊV Vi°

{

Ó

Ó{Êä Êäxn

Ó{Êä Êä ÓÇ

Ó{Êä ÊänÎ

Ó{Êä Êä ÓÎ

Ó{Êä Êä{äÓ

Ó{Êä Êä Ón

Ó{Êä Ê£än

Ó{Êä Ê£ä ä

Óä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] xÇÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Óä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] xÇÊÝÊÓÇ°x ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Îä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÇÓ°xÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Îä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÇÓ°xÊÝÊÓÇ°x ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] xÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] xÊÝÊÓÇ°x ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Èä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] £{äÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Èä * Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] £{äÊÝÊÓÇ°x ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

£Ó°ÓÊ**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{

£Î°Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi Ã

°° °° ° Ê

Ê Ê Ê Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

° °

,i>`ÞÊÌ ÊÕÃiÊV L >Ì ÊÃi> ÃÆÊ ÊÌ i V ÃÕ }Ê> `ʺÌÀ V Þ»Ê>ÃÃi L Þ ÊV Ì> >Ì Ê vÊÌ iÊ iÀÊÜ Ì ÊÃÜi>ÌÉv>ÌÊÌ >ÌÊ À > ÞÊ ÃÊV>ÕÃi`ÊLÞÊÊ > Õ> Ê>ÃÃi L Þ Û> >L iÊ>ÃÊV Ãi`ÊÌ «ÊÃVÀiÜÊÃi> ÃÊ ÀÊÜ Ì ÊVi ÌÀiÊ iÊ ÊÜ ÌiÊÓ{ {ääÊV>«Ã À >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ` vviÀi ÌÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > ÃÊv ÀÊ> ÃÌÊ> Ê>«« V>Ì Ã Ã Ê1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ Ó{Ê>ÀiÊ vviÀi`]Ê °i°ÊÌ >ÌÊÌ iÊV>«Ê> `ÊÌ iÊÊ - V iÉ*/ Ê iÀÊ vÊÌ iÃiÊÃi> ÃÊv À Ê> ÊÕ Ãi«>À>Ìi>L iÊÕ ÌÊ>Û ` }ÊÌ iÊ «À L i Ê vÊ iÀÃÊv> }Ê ÕÌÊ vÊÌ iÊV>«°Ê/ ÃÊ£ää¯Êv À Êv ÌÊ vÊÌ iÊ iÀÊ ÃÊ >V iÛi`ÊLÞÊ>Ê«>Ìi Ìi`Ê«À ViÃÃÊÌ >ÌÊÀiµÕ ÀiÃÊ Ê>` ià ÛiÃ]ÊLÕÌÊ ÃÌi>`Ê V > }iÃÊÌ iÊ iVÕ >ÀÊÃÌÀÕVÌÕÀiÊ vÊL Ì ÊV « i ÌÃÊÌ Ê>V iÛiÊÌ iÊv Ý>Ì Ê Ã Ê«Ài Ãi> i`ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L it

°

ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊ­, // ,®ÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃÊ>ÀiÊÕÃi`ÊÊ Ê ÊV L >Ì À > ÊV i ÃÌÀÞÊÜ i ÊÌ iÊ«ÕÀiÊ**Ê V Ê ÃÊ ÌÊ iÀÌÊÊ Ê i Õ} °

/ iÃiÊ ÃiÀÌÃÊÌ >ÌÊ>ÀiÊVÕÃÌ Ì> Ài`ÊÌ Êv ÌÊ>ÊLÀ >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊ Ê ÈÊ7i Ê V ÃÊ vÊ iÃÃÀðÊ, // ,ÊV> Êi Ì iÀÊLiÊÃi> i`Ê Ê ` Û `Õ> ÞÊÜ Ì Ê>Ê* Ê >«Ê-i> Ê ÀÊ ÛiÀÊÌ iÊÜ iÊL V Ê Ê Ü Ì Ê>Ê-i> >Ì/ ÊL V ÊV ÛiÀ°

°

/ iÊ«À `ÕVÌÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÊ ` Û `Õ> ÊV « i ÌÃÊ ÀÊÊ Ê >ÃÊV « iÌi ÞÊ>ÃÃi L i`]ÊÀi>`Þ Ì ÕÃiÊV Ûi i ViÊL V ð

7

£Ó°Ó°£Ê**Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{Ê­>ÃÃi L i`®

£Î°£Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`Ê ` Û `Õ> Þ ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

Ó{Ê£xʣΠ{ Ó{Ê£xʣΠx Ó{Ê£xÊ££ÈÎ Ó{Ê£xÊ£x{ä Ó{Ê£xÊ£ääÇÊ

* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]Ê£Ó°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]Ê£Ó°x ÊVi ÌÀiÊ i * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]ÊV Ãi`ÊÌ « * Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]ÊV Ãi`ÊÌ «

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ - V iÊ >ÌÕÀ> É*/ ÊLi }iÊ­ * +Õ> ÌÞ® - V iÊ >ÌÕÀ> É*/ ÊLi }iÊ­ * +Õ> ÌÞ® */ É * É*/

xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ ÈxcÊÃ ÀiÊ ÊÊÊÊÊÊ

Ó°x Ó°x Î°Ó Î°Ó Ó°ä

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{ÊÜ Ì ÊV Ãi`É «i ÊÌ «Ê>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

Ó{Êä{Êän{Ó Ó{Êä{Êän{£

**Ê-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]Ê£x ÊVi ÌÀiÊ i **Ê-VÀiÜÊ >«ÊÜ Ìi]ÊV Ãi`ÊÌ «

- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ ÊLi }iÊ­ * +Õ> ÌÞ® - V iÊ >ÌÕÀ> É*/ ÊLi }iÊ­ * +Õ> ÌÞ®

{xcÊÃ ÀiÊ {xcÊÃ ÀiÊ

Î°Ó Î°Ó

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£Ó°ÎÊ-i«Ì>ÊÓÓ

£Ó°{Ê**Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ Ó{

ÓÓÊäÓʣΠä

ÓÓÊäÓʣΠÎ

ÓÓÊäÓÊ££än

ÓÓÊäÓÊä{ä

ÓÓÊäÓÊä{nÇ

Ó{ÊänÊä{äÎ

Ó{ÊänÊäx Ó

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°È

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê Ó°x

- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]Ê Î°Ó ] * +Õ> ÌÞ

- V iÊÜ ÌiÉ */ ÊL Õi] xxcÊÃ ÀiÊ ]Ê £°x ]Ê VÀ ÃÃ Ã ÌÌi`

- V iÊÜ ÌiÉ Õ Õ Ê Êà ÛiÀ]Ê xäcÊà ÀiÊ ]Ê Î°ä

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] Ü Ìi] £Ó°x ÊVi ÌÀiÊ i

* Þ«À «Þ i i -VÀiÜÊ >«] Ü Ìi] V Ãi`ÊÌ «

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

­ ÞÊÕ >ÃÃi L i`® £äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£Ó°xÊ-«iV > ÞÊ>ÃÃi L i`Ê * Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{

iÃVÀ «Ì Ê6 >

iÃVÀ «Ì Ê vÊ-VÀiÜi` Ê-i>

Ó{Ê£{Êä ÇÈ

{ä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê xÊÝÊÓÇ°x ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Êä{äÓ® {ä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê xÊÝÊÓÇ°x ]Ê> LiÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Êä Ón® Èä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê£{äÊÝÊÓÇ°x ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Ê£än ® {ä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê xÊÝÊÓÇ°x ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Êä{äÓ® {ä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê xÊÝÊÓÇ°x ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Êä{äÓ® Èä Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ]Ê£{äÊÝÊÓÇ°x ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ]Ê * Ê­Ó{Êä Ê£än ®

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Ê£xÊ££Èή

Ó{Ê£{Ê£ÓÇn Ó{Ê£{Ê£ÈÓ£ Ó{Ê£{Ê£xÎn Ó{Ê£{Ê£Îx{

änÊÓäÊän Ç

änÊÓäÊä ££

änÊÓäÊä äx

änÊÓäÊä {Î

ii«Ê7i Ê V ʺÀ « >Ìi»]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì Êä°Îx Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê {Ó°xÊÝÊÈ ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] £Ç ÊÌ «]ÊÜ Ì Ê>ÃÃi L i` Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì Ê£ Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê {x° ÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê À Õ `ÊL ÌÌ ]ÊÜ Ì Ê>ÃÃi L i` Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

VÀ /ÕLi ,>V -ÞÃÌi ]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì Êä°n Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê {äÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê 1 à >«i`ÊL ÌÌ ]ÊÜ Ì Ê>ÃÃi L i` n Ê* * Õ}ÊL Õi

VÀ Ì ÌiÀ * >Ìi]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì Êä°£ Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê £x°xÊÝÊx°Ç ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê y>ÌÊL ÌÌ ]ÊÜ Ì Ê>ÃÃi L i` Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

änÊäxÊän äʳÊänÊ£{Êänn

änÊäxÊän {ʳÊänÊ£{Êä £ä

änÊäxÊän xʳÊänÊ£{Êä ä{

änÊäxÊä {{ʳÊänÊ£{ÊänÇÈ

£Ê«V°Êà À ÜÀ>««i`

£Ê«V°Êà À ÜÀ>««i`

£Ê«V°Êà À ÜÀ>««i`

£Ê«V°Êà À ÜÀ>««i`

7

ÀÌ°Ê °

Ó{Ê£{Ê£ä {

£Ó -VÀiÜ iV Ó{ ­ * ® £Î°Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi Ã

*>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£Ó°Ó°ÓÊ 1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊ Ó{Ê­ >«Ê³Ê iÀÊv À Ê> ÊÕ Ãi«>À>Ì>L iÊÕ Ì]ÊÊ Ê Ã ÊÌ >ÌÊÌ iÊ iÀÊV> ÌÊv> Ê ÕÌ®

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Ê£xÊ££Èή **Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Ê£xÊ££Èή

änÊ£{Êänn

änÊ£{Êä £ä

änÊ£{Êä ä{

änÊ£{ÊänÇÈ

£ Ê-+7 VÀ ÃiÀÌ]Ê{x° ÊÝÊÇ°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]ÊÀ Õ `ÊL ÌÌ ]ÊÊ Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê { ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê Ü Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

ä°n Ê /,- VÀ ÃiÀÌ]Ê{äÊÝÊÇ°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê1 à >«i`ÊL ÌÌ ]Ê Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ên Ê* * Õ}ÊL Õi

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊV Ãi`ÊÌ «]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }iÊ­ * +Õ> ÌÞ®]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Êä{Êän{£®

ä°Îx Ê 7 VÀ ÃiÀÌ]Ê{Ó°xÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]棂 ÊÌ «]Ê Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê { ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê Ü Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

ä°£ Ê /* VÀ ÃiÀÌ]Ê£x°xÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Êy>ÌÊL ÌÌ ]Ê Ü Ì Ê>ÃÃi L i`Ê Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê { ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]Ê Ü Ì Êà Ì] {xcÊà ÀiÊ ]Ê£°

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }iÊ­ * +Õ> ÌÞ®]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Êä{Êän{Ó®

änÊä ÊännnʳÊä Ê£xÊäÇÈÎ

änÊä Êä ä ʳÊä Ê£xÊäÇÈÎ

änÊä Êä äÎʳÊänÊänÊä äÓ

änÊä ÊänÇxʳÊä Ê£xÊäÇÈÎ

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

**Ê-VÀiÜÊ >«]ÊÜ Ìi]ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊ >ÌÕÀ> É*/ Ê Li }iÊ­ * +Õ> ÌÞ®]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊÎ°Ó Ê­Ó{Êä{Êän{Ó®

ÕÀÌ iÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{ÊÜ Ì ÊÃVÀiÜi` Ê «i ÊÌ «ÉV Ãi`ÊÌ «Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt *>V >} }Ê1 Ì\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

{

{


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

änÊä Êä ä

änÊä Êä äÎ

änÊä ÊänÇx

ä°Îx Ê 7 VÀ ÃiÀÌ]Ê{Ó°xÊÝÊÈ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]棂 ÊÌ «

£ Ê-+7 VÀ ÃiÀÌ]Ê{x° ÊÝÊÇ°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]ÊÀ Õ `ÊL ÌÌ

ä°n Ê /,- VÀ ÃiÀÌ]Ê{äÊÝÊÇ°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ê1 à >«i`ÊL ÌÌ

ä°£ Ê /* VÀ ÃiÀÌ]Ê£x°xÊÝÊx°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Êy>ÌÊL ÌÌ

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

ä Ê£xÊäÇÈÎ

ä Ê£xÊäÇÈÎ

änÊänÊä äÓ

ä Ê£xÊäÇÈÎ

Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì ÊÃ Ì] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°

Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì ÊÃ Ì] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°

n Ê* * Õ}ÊL Õi

Ê* Ê >«ÊÀi`]Ê ÊÝÊx° ]Ê{ ÊVi ÌÀi i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊÀi`]ÊÜ Ì ÊÃ Ì] {xcÊÃ ÀiÊ ]Ê£°

ÈÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÈÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÈÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÈÊ«VðʫiÀÊ* >}

änÊäxÊän ä

änÊäxÊän {

änÊäxÊän x

änÊäxÊä {{

ii«Ê7i Ê V ʺÀ « >Ìi»] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

VÀ /ÕLi ,>V -ÞÃÌi ] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

VÀ Ì ÌiÀ * >Ìi] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£Î°ÓÊÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`ÊÜ Ì Ê>Ê-i> >Ì / Ê V Ê ÛiÀÊ -i> >Ì / Ê V ÊV ÛiÀÃÊ>ÀiÊ >`iÊ ÕÌÊ vÊ- V iÊ> `Ê > >Ìi`ÊÊÊ Ü Ì Ê>Ê`ii« `À>Ü Ê*/ Ê Ê iÊ>ÊÃi«Ì>°Ê ÞÊ > >Ì }ÊÌ i V ÛiÀÊÜ Ì Ê>Ê*/ Ê ÃÌi>`Ê vÊëÀ>Þ }Ê ÌÊÜ Ì Ê*/ Ê ÌÊ ÃÊÊ Ê i ÃÕÀi`ÊÌ >ÌÊ>ÊV Ì Õ ÕÃÊ> `Ê }i i ÕÃÊL>ÀÀ iÀÊ«À ÌiVÌÃÊÌ i Ã> « iÊvÀ Ê> ÞÊV Ì> >Ì ÊLiv Ài]Ê`ÕÀ }Ê> `Ê>vÌiÀÊÌ iÊ «i iÌÀ>Ì Ê«À ViÃð

Ê Ê Ê Ê Ê Ê

/ iÊëiV > ÞÊ`ià } i`Ê VÀ ÃiÀÌÃÊÌ >ÌÊ} Ê> }ÊÜ Ì ÊÌ ÃÊÃi> }ÊÃÞÃÌi Ê>ÀiÊ>Ê ÌÌ iÊL ÌÊ } iÀÊÌ > ÊÌ iÊL V ]Êà ÊÌ >ÌÊÌ iÞÊ>ÀiÊÊÊ i>à ÞÊiÝV > }i>L i°Ê/ iÞÊv ÌÊ Ì ÊÌ iÊ, // ,Ê-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ÊÊ > `Ê>ÀiÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊÛ Õ iÃÊÕ«ÊÌ Ê£ °Ê/ iÊV V> ÊÌ «Ê vÊÌ iÊÊ Ê ÃiÀÌÊ> ÜÃÊV iVÌ Ê vÊiÛi ÊÛiÀÞÊà > ÊÃ> « iÊÛ Õ iÃÊLÞÊÌ iÊÊ ii` i°Ê/ i ÀÊÜ `iÊ «i }ÊÀi`ÕViÃÊÌ iÊLÕ ` }Ê vÊÛ>VÕÕ Ê> `ÊÊ Ã Ê>Û `ÃÊÃ> « iÊ ÃÃÊÜ i ÊÀi Û }ÊÌ iÊ-i> >Ì / ÊL V ÊV ÛiÀ°

Ê Ê Ê Ê Ê

/ iÊ-i> >Ì / Ê ÃÊ>Û> >L iÊ ÊÌ ÀiiÊÛiÀÃ ÃÊv ÀÊ` vviÀi ÌÊ >«« V>Ì Ã\ ÊÜ Ì ÊÜi i`Ê« Õ}ÃÊv ÀÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì Ê`ÕÀ }Ê> > ÞÃ Ã ÊÜ Ì ÊÜi i`Ê« Õ}ÃÊ> `ÊÃ ÌÊv ÀÊ« «iÌÌiÃÊ> `Êv ÀÊ>Û ` }ÊÛ>VÕÕ ÊÊ ÊÊ ÊÌ iÊ ÃiÀÌÊ ÊV>ÃiÊ vÊ Õ Ì « iÊ iVÌ Ã ÊÜ Ì ÊÃ `Ê« Õ}ÃÊv ÀÊÃ> « iÊÃÌ À>}i

£Î È * Ã Ì V -ÞÃÌi à £Î°Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi Ã

änÊä Êännn

°

°

°

£Î°ÓÊÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`ÊÜ Ì Ê>Ê-i> >Ì / Ê V Ê ÛiÀÊ­V Ì°®

£Î°£Ê ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]ÊÃi> i`Ê ` Û `Õ> ÞÊ­V Ì°®

Ê Ê Ê Ê Ê

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

änÊÓäÊ££Ç£

änÊÓäÊ££n£

änÊÓäÊ££nÓ

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì £ Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê{xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ên ÊÌ «]ÊV ÛiÀi`ÊÜ Ì -i> >Ì/ ÊÊÊänÊÓ Ê£änÓ ­Üi i`Ê« Õ}ÃÊv ÀÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì ®

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì £ Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê{xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ên ÊÌ «]ÊV ÛiÀi`ÊÜ Ì -i> >Ì/ ÊÊÊänÊÓ Ê££äÇ ­Üi i`Ê« Õ}ÃʳÊà ÌÊv ÀÊ« «iÌÌiî

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»]Ê**]Ê ÈÊ« Ã Ì Ã ­, // ,®]Êw i`ÊÜ Ì £ Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê{xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]Ên ÊÌ «]ÊV ÛiÀi`ÊÜ Ì -i> >Ì/ ÊÊÊänÊÓ Ê££{n ­Ã `Ê« Õ}ÃÊv ÀÊÃ> « iÊÃÌ À>}i®

änÊäxÊän {ʳÊänÊä Ê£än£Ê³ÊänÊÓ Ê£änÓ

änÊäxÊän {ʳÊänÊä Ê£än£Ê³ÊänÊÓ Ê££äÇ

änÊäxÊän {ʳÊänÊä Ê£än£Ê³ÊänÊÓ Ê££{n

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

änÊÓ Ê£änÓ

änÊÓ Ê££äÇ

änÊÓ Ê££{n

-i> >Ì/ Ê V ÊV ÛiÀ - V iÊ >Ì°É*/ ÊL ÕiÊÌÀ> ë°] Ü Ì ÊÜi i`Ê« Õ}ÃÊ v ÀÊi>ÃÞÊ«i iÌÀ>Ì

-i> >Ì/ Ê V ÊV ÛiÀ - V iÊ >Ì°É*/ ÊL ÕiÊÌÀ> ë°] Ü Ì ÊÜi i`Ê« Õ}ÃʳÊÃ Ì v ÀÊ« «iÌÌiÃ

-i> >Ì/ Ê V ÊV ÛiÀ - V iÊ >Ì°É*/ ÊL ÕiÊÌÀ> ë°] Ü Ì Êà `Ê« Õ}ÃÊ v ÀÊÃ> « iÊÃÌ À>}i

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

£Ê«V°Ê«iÀÊ* >}

° °

{

È

änÊä Ê£än£

änÊä Ê£än£

änÊä Ê£än£

£ Ê-+7Ê VÀ ÃiÀÌ] {xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] n ÊÌ «

£ Ê-+7Ê VÀ ÃiÀÌ] {xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] n ÊÌ «

£ Ê-+7Ê VÀ ÃiÀÌ] {xÊÝÊÇ°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ] n ÊÌ «

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£äÊÝÊ ÈÊ«VðʫiÀÊ** Ý

änÊäxÊän {

änÊäxÊän {

änÊäxÊän {

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

-µÕ>ÀiÊ7i Ê V ʺÀ « >Ìi»] * Þ«À «Þ i i] ÈÊ« Ã Ì ÃÊ­, // ,®

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£äÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£{°Ê *À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ> `Ê Ê *À / Ê* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiw ÌiÀ

°

7

7

/ iÊ iÜÊ*À / Ê* 1-Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊ Ü Ì Êv ÕÀÊ` vviÀi ÌÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÃÊ ÊÌÜ Ê« ÀiÊà âiðÊ/ iÞÊ >ÛiÊÌ iÊv Ü }Ê>`` Ì > Ê>`Û> Ì>}iÃÊ ÊV «>À à ÊÌ ÊÌ iÊÃÌ> `>À`Ê*À / Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀð / iÊ >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ«ÀiÛi ÌÃÊL V >}iÉLÕÀÃÌ }Ê vÊÌ iÊ>VÌÕ> Ê i LÀ> iÊ Ê V>ÃiÊ vÊ«>ÀÌ V i >`i`Ê i` >]Ê>ÃÊ>Ê«Àiv ÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊL }}iÃÌÊ«>ÀÌ V iÃÊ ÃÊ` iÊ > Ài>`ÞÊLÞÊÌ iÊ} >ÃÃÊv LÀiÊ i LÀ> iÊÜ Ì Ê>Ê« ÀiÊà âiÊ vÊ£ Ó ° / iÊ>`` Ì > Ê iVÌ Õ `i`ÊÀ }Ê>À Õ `ÊÌ iÊ Õà }Ê VÀi>ÃiÃÊÌ iÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÊ Àià ÃÌ> ViÊ vÊÌ iÊv ÌiÀÊÕ ÌÊ­*ÀiÃÃÕÀiÊÀ>Ì }\ÊÇL>ÀÊrÊÇää *>®Ê> `Ê «À ÛiÃÊÌ iÊ v Ý>Ì Ê vÊ«Àiv ÌiÀÊ> `Ê i LÀ> iÊ ÊÌ iÊ Õà }]Êà ÊÌ >ÌÊ>ÊLÞ «>Ãà }Ê vÊÃ> « iÊ µÕ `Ê ÃÊ « Ãà L i° / iÊ>`` Ì > Ê«À ÌÊ vÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÊ> `Ê« ÀiÊà âiÊ ÊÌ iÊv ÌiÀ Ê iÝV Õ`iÃÊ« Ãà L iÊV vÕà ÃÊ ÊÕÃ>}iÊ> `ÊÌ ÕÃÊ VÀi>ÃiÃÊ«À `ÕVÌÊÃ>viÌÞ° ià `iÃÊÌ iÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÃÊ vÊÌ iÊÃÌ> `>À`Ê*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ­,i}i iÀ>Ìi`Ê i Õ Ãi]Ê Þ ­* ®]Ê*/ ®]Êv ÌiÀÃÊÜ Ì Ê«Àiv ÌiÀÊ>ÀiÊ> à Ê>Û> >L iÊÜ Ì Ê>Ê *6 Ê i LÀ> iÊÜ Ì Ê« ÀiÊà âiÊä°Ó ÊÀië°Êä°{x °Ê

° °

/ iÊ*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ>ÀiÊÃÕ Ì>L iÊLiÃÌÊv ÀÊÃ> « iÊÛ Õ iÃÊ vÊ£°x ÊÕ«Ê Ì Ê£ää ]Ê>ÃÊÃ> « iÊÀiÌi Ì ÊV> ÊLiÊÀi`ÕVi`Ê` Ü ÊÌ Ê Êä°£ ]Ê vÊÞ ÕÊ«ÀiÃÃÊÜ Ì Ê > ÀÊ>vÌiÀÊv ÌÀ>Ì °Ê/ iÊivviVÌ ÛiÊv ÌiÀÊ>Ài>Ê vÊΰÇV ÓÊ> ÜÃÊ>ÊµÕ V iÀÊv ÌÀ>Ì Ê>ÃÊv ÀÊ iÝ> « iÊÜ Ì Ê£Î Êv ÌiÀÃ°Ê / iÊ Õ ÌÀ>à V Üi `i`Ê * Þ«À «Þ i iÊ Õà }Ê vÊ Ì iÊ *À / Ê -ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ i ÃÕÀiÃÊ } Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÀià ÃÌ> Vi°Ê/ iÊ i LÀ> iÊ ÃÊv Ýi`Ê ÊÌ iÊ Õà }Ê ÊÃÕV Ê>ÊÜ>ÞÊÌ >ÌÊ>Ê LÞ «>Ãà }Ê vÊÌ iÊÃ> « iÊ µÕ `Ê ÃÊ « Ãà L i°Ê/ iÊV ÕÀ V ` }Êi >L iÃÊi>ÃÞÊ `i Ì v V>Ì Ê vÊÌ iÊv ÌiÀ½ÃÊ i LÀ> iÊÌÞ«i°

° °

ÕiÊÌ ÊÌ i ÀÊ ÕiÀ V iÌÊ­vi > i®Ê> Êi>ÃÞÊ> `ÊÃ>viÊ ÃÌ> >Ì Ê vÊÌ iÊv ÌiÀÊ ÊÌ iÊ ÃÞÀ }iÊ ÃÊ}Õ>À> Ìii`°Ê/ iÊ ÕÌ iÌÊ ÃÊ`ià } i`Ê>ÃÊ ÕiÀ - «Ê­ > i®°Ê Ê*À / Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ>ÀiÊ * ÊViÀÌ v i`]Ê °i°Ê ÞÊ } ÞÊ«ÕÀ v i`ÊV « i ÌÃÊ>ÀiÊÕÃi`Ê ÊÌ iÊ > Õ v>VÌÕÀ }Ê«À ViÃðÊ/ À Õ} ʵÕ> ÌÞÊV ÌÀ ÃÊLiv ÀiÊ> `Ê>vÌiÀÊÌ iÊ > Õv>VÌÕÀ }Ê«À V iÃÃÊ}Õ>À> ÌiiÊ>ÊV ÃÌ> Ì ÞÊ } ʵÕ> ÌÞÊ vÊÌ iÊ i LÀ> iÊ >ÌiÀ > Ê>ÃÊÜi Ê>ÃÊ vÊÌ iÊ V « iÌiÊv ÌiÀÊÕ Ì°Ê/ iÊ*À / Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ>ÀiÊ«>V i`ÊÜ Ì Ê£ääÊ« iViÃÊ Ê>ÊL ÕiÊ ÀiV Ãi>L iÊ** Ý°

ÓxÊ£ÈÊäÎ{Ç

ÓxÊ£ÈÊäÎ{n

ÓxÊ£ÈÊäÎ{

ÓxÊ£ÈÊäÎxä

ÓxÊ£ÈÊäÎx£

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] */ ]Ê }Àii ] ä°Óä

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] */ ]Ê >ÌÕÀ> ] ä°{x

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] ,i}i iÀ>Ìi`Ê i Õ ÃiÊ­, ®]Ê L Õi] ä°Óä

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] ,i}i iÀ>Ìi`Ê i Õ ÃiÊ­, ®]Ê Þi Ü] ä°{x

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] Þ Ê­* ®]Ê LÀ } ÌÊL Õi] ä°Óä

*À / Óx Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] Þ Ê­* ®]Ê LÀ } ÌÊ}Àii ] ä°{x

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ* >} >``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

Þ`À « L V ­Ü>ÌiÀÊÀi«i i Ì®

Þ`À « L V ­Ü>ÌiÀÊÀi«i i Ì®

Þ`À « V

Þ`À « V

Þ`À « V

Þ`À « V

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

-> « iÊ,iÌi Ì Ê Êä°£ *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\Êxää *> ­rÊxL>ÀÊrÊÇÓ«Ã ® vviVÌ ÛiÊ ÌiÀÊ Ài>\ÊΰÇV Ó ÕiÀ V iÌÊ­vi > i® ÕiÀ - «Ê­ > i®

V i V> ÞÊ } ÊÀià ÃÌ> Ì

V i V> ÞÊ } ÊÀià ÃÌ> Ì

} `Ê ÃÌi }Ê«À «iÀÌ iÃ] ÜiÌÊ`ÕÀ>L i

} `Ê ÃÌi }Ê«À «iÀÌ iÃ] ÜiÌÊ`ÕÀ>L i

} Ê iV > V> ÊÃÌ>L ÌÞ] °i°ÊÜiÌʳÊ`ÀÞÊ`ÕÀ>L i

} Ê iV > V> ÊÃÌ>L ÌÞ] °i°ÊÜiÌʳÊ`ÀÞÊ`ÕÀ>L i

v ÀÊ À}> VÊà ÕÌ Ã] >}ÀiÃà ÛiÊ>V `ÃÊ> `ÊL>Ãià ÀÊVÀÞ Ê µÕ `Ã

v ÀÊ À}> VÊà ÕÌ Ã] >}ÀiÃà ÛiÊ>V `ÃÊ> `ÊL>Ãià ÀÊVÀÞ Ê µÕ `Ã

v ÀÊ>µÕi ÕÃÊ> `Ê À}> V i` >]Ê ÌÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ >}ÀiÃÃ ÛiÊ>V `ÃÊ> `ÊL>ÃiÃ

v ÀÊ>µÕi ÕÃÊ> `Ê À}> V i` >]Ê ÌÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊ >}ÀiÃÃ ÛiÊ>V `ÃÊ> `ÊL>ÃiÃ

v ÀÊ>µÕi ÕÃÊ> `Ê À}> V i` >Ê­ vÌi ÊÕÃi`Êv ÀÊ « >À >V°Ê>«« V>Ì ®

v ÀÊ>µÕi ÕÃÊ> `Ê À}> V i` >Ê­ vÌi ÊÕÃi`Êv ÀÊ « >À >V°Ê>«« V>Ì ®

£{ *À / * -ÞÀ }i ÌiÀÃ £{°Ê*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃ

Ê* 1-

ÓxÊ£ÈÊäÎ{È

ViÌ VÊ >V `Ê ­£ä¯ÉÓx¯®]Ê ViÌ i]Ê ViÌÀ ÌÀ i]Ê Õ Õ Ê V À `i]Ê >­£Ê ®Ê Õ Ê yÕ À `i]Ê Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê i â> `i Þ`i]Ê i â VÊ >V `]Ê i â ]Ê À VÊ >V `]Ê ÕÌ> ]Ê ÕÌ> ]Ê ÕÌÞÀ VÊ >V `]Ê ÕÌÞ Ê >ViÌ>Ìi]Ê ÕÌÞ ÊVi à Ûi] >ÀL VÊ>V `]Ê >ÀL ÊÌiÌÀ>V À `i]Ê À> i]Ê

À Li âi i]Ê À v À ]Ê À VÊ >V `]Ê ÞV iÝ> i]Ê ÞV iÝ> ]Ê

ÞV i> i]Ê iÌ Þ Ê>ViÌ> `i]Ê iÌ Þ i i} ÞV ]Ê iÌ ÞiÌ iÀ]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ> `i]Ê £°{ Ý> ]Ê Ì > Ê Ê n¯]Ê Ì Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê Ì Þ i iÊ } ÞV ]Ê Ì Þ } ÞV ]Ê À VÊ >V `Ê ­Óx¯®]Ê i«Ì> i]Ê iÝ> i]Ê Þ`À V À VÊ >V `Ê ­Óx¯®]Ê Þ`À }i Ê«iÀ Ý `iÊ­Î䯮]Ê Þ`À }i ÊÃÕ « `i]Ê iÌ > ]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê iÌ Þ i iÊV À `i]Ê iÌ Þ Ê} ÞV ]Ê ÌÀ VÊ>V `Ê­Óx¯ÉV V°®]Ê*iÀ V À iÌ Þ i i]Ê*iÀV À VÊ>V `Ê­£Ê ®]Ê* ë À VÊ>V `Ê­Óx¯®]Ê *À «> ]Ê *À «> ]Ê *À «Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê *À «Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê *À «Þ i iÊ } ÞV ]Ê *À «Þ Ê iÌ iÀ]Ê-> iÊà ÕÌ ÃÊ­>µÕi Õî]Ê-Õ « ÕÀ VÊ>V `Ê­Óx¯®]Ê/iÌÀ>V À iÌ > i]Ê /iÌÀ> Þ`À vÕÀ> ]Ê / Õi i]Ê /À V À >ViÌ VÊ >V `Ê ­£ä¯®]/À V À iÌ Þ i i]Ê 1Ài>]Ê8Þ i iÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

°

£{°ÓÊ*À / Ê* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiw ÌiÀÊ

£{°£Ê*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃ

ViÌ VÊ >V `Ê ­£ä¯ÉÓx¯É£ä䯮]Ê ViÌ VÊ >V `Ê > Þ`À `i]Ê ViÌ i]Ê Õ Õ ÊV À `i]Ê >Ê­£Ê ÉÈÊ ®]Ê Õ ÊvÕ À `i]Ê Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê i â> `i Þ`i]Ê i â VÊ >V `]Ê i â ]Ê À VÊ >V `]Ê À i]Ê ÕÌ> ]Ê ÕÌ> ]Ê ÕÌÞÀ VÊ>V `]Ê ÕÌÞ Ê>ViÌ>Ìi]Ê >ÀL VÊ>V `]Ê >ÀL ÊÌiÌÀ>V À `i]Ê

À> i]Ê À Li âi i]Ê À >ViÌ VÊ >V `]Ê Àià ]Ê À VÊ >V `]Ê

ÞV iÝ> i]Ê ÞV iÝ> ]Ê ÞV iÝ> i]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ `i]Ê iÌ Þ i i} ÞV ]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ> `i]Ê iÌ Þ Ê v À > `i]Ê iÌ Þ Ê ÃÕ v Ý `i]Ê Ì > Ê Ê n¯]Ê Ì Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê Ì Þ i iÊ} ÞV ]Ê Ì Þ } ÞV ]Ê À > `i Þ`iÊ ­Î䯮]Ê À VÊ >V `Ê ­Óx¯ÉV V°®]Ê i«Ì> i]Ê iÝ> i]Ê £ iÝ> ]Ê Þ`À V À VÊ>V `Ê­Óx¯ÉV V°®]Ê Þ`À }i Ê«iÀ Ý `iÊ­Î䯮]Ê Þ`À }i ÊÃÕ « `i]Ê >} iÃ Õ Ê Þ`À Ý `i]Ê iÌ > ]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê iÌ Þ i iÊ V À `i]Ê iÌ Þ Ê} ÞV ]Ê ÌÀ VÊ>V `Ê­Óx¯®]Ê ÌÀ Li âi i]Ê" i VÊ>V `]Ê"Ý> VÊ>V `]Ê *>À>vw ]Ê *i Ì> i]Ê *iÀV À iÌ Þ i i]Ê *iÀV À VÊ >V `Ê ­£Ê ®]Ê *iÌÀ iÕ Ê iÌ iÀ]Ê* i ]Ê* ë À VÊ>V `Ê­Óx¯É{x¯ÉV V°®]Ê* Ì>ÃÃ Õ Ê Þ`À Ý `iÊ­£Ê ÉÈÊ ®]Ê *À «> ]Ê *À «> ]Ê*À «Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê *À «Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê*À «Þ i iÊ } ÞV ]Ê *À «Þ ÊiÌ iÀ]Ê- ` Õ Ê Þ`À Ý `iÊ­£Ê ÉÈÊ ®]Ê- ` Õ Ê Þ« V À ÌiÊ ­Ó䯮]Ê-> iÊà ÕÌ ÃÊ­>µÕi Õî]Ê-Õ « ÕÀ VÊ>V `Ê­Óx¯®]Ê/iÀ«i Ì i]Ê/iÌÀ> V À iÌ > i]Ê/iÌÀ> ]Ê/ Õi i]Ê/À V À >ViÌ VÊ>V `Ê­£ä¯®]Ê/À V À iÌ > i]Ê /À V À iÌ Þ i i]Ê1Ài>]Ê8Þ i i

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÓxÊ£ÈÊ£x{È

ÓxÊ£ÈÊ£x{Ç

ÓxÊ£ÈÊ£x{n

ÓxÊ£ÈÊ£x{

ÓxÊ£ÈÊ£xxä

ÓxÊ£ÈÊ£xx£

ÓxÊ£ÈÊ£xxÓ

ÓxÊ£ÈÊ£xxÎ

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ */ ] ä°Ó

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ */ ] ä°{x

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ ,i}i iÀ>Ìi`Ê

i Õ ÃiÊ­, ® ä°Ó

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ ,i}i iÀ>Ìi`Ê

i Õ ÃiÊ­, ®Ê ä°{x

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ Þ Ê­* ®] ä°ÓÊ

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ Þ Ê­* ®] ä°{x

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ *6 ] ä°Ó

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ] >ÃÃÊ LÀiÊ*Àiv ÌiÀÉ *6 ] ä°{x

iVÌ Õ `i`ÊÀ } }Àii ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Õ `i`ÊÀ } >ÌÕÀ> ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Õ `i`ÊÀ } L Õi ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Ê Õ `i`ÊÀ } Þi Ü ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Õ `i`ÊÀ } LÀ } ÌÊL Õi ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Õ `i`ÊÀ } LÀ } ÌÊ}Àii ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Ê Õ `i`ÊÀ } À> }i ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

iVÌ Õ `i`ÊÀ } Ài` ³ *À ÌÊ vÊÌ i i LÀ> iÊÌÞ«i

Þ`À « L V ­Ü>ÌiÀÊÀi«i i Ì®

Þ`À « L V ­Ü>ÌiÀÊÀi«i i Ì®

Þ`À « V

Þ`À « V

Þ`À « V

Þ`À « V

*>V >} }\Ê£ääÊ«VðʫiÀÊ* >}]Ê>``°Ê«>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

Þ`À « V

Þ`À « V

-> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î -> « iÊ,iÌi Ì \Êä°Î *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> *ÀiÃÃÕÀiÊ,>Ì }\ÊÇää *> ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® ­rÊÇL>ÀÊrʣ䣫à ® vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi vviVÌ Ûi ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÌiÀÊ Ài>\Êΰ£{V Ó ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ÕiÀ V iÌ ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ­vi > i® ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ÕiÀq- « ­ > i® ­ > i® ­ > i® ­ > i® ­ > i® ­ > i® ­ > i® ­ > i®

ViÌ i]Ê ViÌÀ ÌÀ i]Ê Õ Ê Þ`À Ý `iÊ ­Î ÉÈ ®]Ê Þ Ê >ViÌ>Ìi]Ê Þ Ê > V ]Ê i â ]Ê ÕÌ> ]Ê ÕÌÞ Ê >ViÌ>Ìi]Ê À v À ]Ê iÌ Þ Ê >ViÌ> `i]Ê iÌ Þ iÌ iÀ]Ê iÌ Þ Ê v À > `i]Ê iÌ Þ Ê ÃÕ v Ý `i]Ê £°{ Ý> ]Ê Ì > Ê]Ê Ì Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê Ì Þ i iÊ` V À `i]Ê Ì Þ i iÊ} ÞV ]Ê À > `i Þ`iÊ ­ÎǯÉ{¯®]Ê ÞViÀ ]Ê iÝ> iÊ­`ÀÞ®]Ê iÀ Ãi i]Ê iÌ > ]Ê iÌ Þ Ê>ViÌ>Ìi]Ê * Ì>ÃÃ Õ Ê Þ`À Ý `iÊ ­Î ®]Ê *À «> ]Ê *À «Þ >ViÌ>Ìi]Ê - ` Õ Ê Þ`À Ý `iÊ ­£ ®]Ê/iÌÀ>V À ÊV>ÀL `i]Ê/iÌÀ> Þ`À vÕÀ> ]Ê/ Õi i]Ê1Ài>]Ê8Þ i i

/ iÊ ` V>Ì ÃÊ Ê V i V> Ê Àià ÃÌ> ViÊ >ÀiÊ ÞÊ i « À V> Ê `>Ì>Ê Ü Ì ÕÌÊ > ÞÊ }Õ>À> Ìii°Ê -ÕLÃÌ> ViÃÊ Ì >ÌÊ >ÀiÊ ÌÊ ` V>Ìi`Ê >ÀiÊ i Ì iÀÊ ÌÊ ÃÕ Ì>L iÊ v ÀÊ Ì iÊ i LÀ> iÊ >ÌiÀ > Ê ÀÊ Ì iÀiÊ ÃÊ Êi « À V> Ê`>Ì>Ê>Û> >L i°

ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê ÌiÀ

*>V >} }Ê1 Ì

ÓxÊ£ÈÊ£xnÇ

*À / Ê* 1Óx * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀ]ÊÊ >ÃÃÊ LÀi]Ê£ ÓÊ ] iVÌ Õ `i`ÊÀ }Ê >V ³Ê«À ÌÊ vÊÌ iÊ i LÀ> iÊÌÞ«iÊv ÀÊÌ iÊw ÌÀ>Ì Ê vÊL }Ê«>ÀÌ V iÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ* ÊL>}]Ê>``°Ê «>V i`Ê Ê>ÊL ÕiÊ** Ý

ÀÊ ` V>Ì ÃÊÜ Ì ÊÀi}>À`ÊÌ ÊÌ iÊ>«« V>Ì Ê>Ài>ÃÊ> `ÊV i V> ÊÀià ÃÌ> ViÃÊ« i>ÃiÊ >ÛiÊ>Ê Ê>ÌÊ«>}iÊ{ÇÊ ÊÌ iÊ V >«ÌiÀÊ vÊ ÕÀÊÃÌ> `>À`Ê*À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀð

{

n


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£x°Ê Ê iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>

£Ç°Ê À « }Ê/ Ã

° ° ° ° ° ° ° ° °

°° °° °

>ÃÞÊ> `ÊV Ûi i ÌÊ > ` }

i V> ÞÊÀià ÃÌ> ÌÊÃÕÀv>ViÊv à ÊiëiV > ÞÊ`ià } i`Êv ÀÊÌ iÊ>«« V>Ì Ê Ê >Là >À`i i`ÊVÀ « }Ê >ÜÃÊ >`iÊ vÊ>ÊëiV > Ê> ÞÊÌ >ÌÊ}Õ>À> ÌiiÃÊ }Ê vi ` ÕÃÌ>L iÊ ÊVÀ « }Ê«ÀiÃÃÕÀiÊ Ì>Ì ÊLÞÊ>ÊÃVÀiÜÊ ÊÌ iÊ > ` i `` Ì > ÞÊ££ ]ʣΠÊ> `ÊÓä ÊVÀ «iÀÃÊ>ÀiÊ>` ÕÃÌ>L iÊ ÊVÀ « }Ê i } ÌÊLÞÊ Ê ÃVÀiÜ }ÊÕ«Ê ÀÊ` Ü ÊÌ iÊ«ÀiÃÃÕÀiÊL V Ê ÊÌ iÊVÀ « }Ê i>`ÊÜ Ì Ê>Ê iÝ>} Ê iÞ

1 ÛiÀÃ> ]Ê } viÊ -i«Ì> -Õ Ì>L iÊv ÀÊ iÌÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÃÊ vÊÕ«ÊÌ ÊÎ{äc

ÜÊL ii` }Ê­Ài i>ÃiÊ vÊ- Ý> iî `Ê«i iÌÀ>Ì Ê> `ÊÃi> }Ê«À «iÀÌ iÃÊ­ ÜÊvÀ>} i Ì>Ì ®

Ê >««À «À >ÌiÊVÀ «ÊV> ÊLiÊÀiV } âi`ÊLÞ\

}Ê viÌ i

,i>`Þ Ì ÕÃiÆÊ ÊvÕÀÌ iÀÊ«Ài ÌÀi>Ì i ÌÊ iViÃÃ>ÀÞ

*>V i`ÊÜ Ì ÊÓxÊ« iViÃÊ Ê>ÊÀiÃi> >L iÊ> LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê vÊ Ê £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >Ãà Û> >L iÊv ÀÊ> ÊV Ê}>ÃÊV À >Ì }À>« ÃÆÊV «>Ì L ÌÞÊ>ÃÊÊ Ê Ã Ü ÊLi Ü

äÇÊ£nÊä Îx

ä Ê£nÊä ÎÈ

£äÊ£nÊä ÎÇ

££Ê£nÊä În

£ÓÊ£nÊä Î

£ÇÊ£nÊä {ä

- >`âÕÊ* Õ}] ÌÀ> ë>Ài Ì

°x 1 ÛiÀÃ> Ê / iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>] ÌÀ> ë>Ài Ì

£ä 1 ÛiÀÃ> Ê / iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>] ÌÀ> ë>Ài Ì

££ 1 ÛiÀÃ> Ê / iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>] ÌÀ> ë>Ài Ì

£Ó°x 1 ÛiÀÃ> Ê / iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>] ÌÀ> ë>Ài Ì

£Ç 1 ÛiÀÃ> Ê / iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>] ÌÀ> ë>Ài Ì

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

ÓxÊ«VÃ°Ê Ê> > LiÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 >

- >`âÕ]Ê> Ê `i Ã

} i ÌÊ­ *®] xÇääÉxnnäÊ-iÀ ià 6>À > ] iVÌ ÀÊ/Þ«i\Ê*>V i`Ê Õ Ã 6>À > Ê­ *®] > Ê `i à /À>V À] xxä]ÊxÈä Ü >V] > Ê `i à }> ] ää£]Ê+ +/ ]Ê +/ ]Ê /À>Vi/ Óäää Ìi 1 V> ]Ê{Èää

} i ÌÊ­ *®] xn äÉÈn äÊ-iÀ ià xÇääÉxnnäÊ-iÀ ià 6>À > ] iVÌ ÀÊ/Þ«i\Ê*>V i`Ê Õ Ã iVÌ ÀÊ/Þ«i\Ê-« ÌÉ-« Ì iÃÃ

} i ÌÊ­ *®] xn äÉÈnxäÉÈn äÊ-iÀ iÃ] xÇääÉxnnäÊ-iÀ iÃ] xnnä Ê-iÀ ià 6>À > ] ÎÎää]ÊÎ{ää] Îxää]ÊÎÈää] ÎÇää]Ê 6 ÃÌ>Ê­-« ÌÉ-« Ì iÃî Ü >V] Èn äÊ-iÀ ià *iÀ Ê iÀ] - } >Ê-iÀ iÃ] ää]Ê ä näääÊ-iÀ ià ÕÌ ÃÞÃÊ­8 ®

/À>V À] ÓÓä]ÊÓÓÓ

/ iÀ +ÕiÃÌ] /À>Vi à ÃÉ >À Ê ÀL> näääÊ-iÀ ià }> ] +ÊÜÉ/À>Vi/

£x iVÌ * ÀÌ -i«Ì>É£È >« >ÀÞ iVÌ Àà £Ç°Ê À « }Ê/ Ã

ÀÀiVÌÊ À «

ÊÃÌ V }ÊÌ Ê ÌÊÃÕÀv>ViÃ]ÊÃ Êi>Ã ÞÊiÝV > }i>L i

>ÌÊV>«ÊÃÕÀv>Vi >ÌÊÃi«Ì>ÊÃÕÀv>Vi

/ } ÌÊwÌÌ }Ê vÊÌ iÊ Õ Õ Êi`}i * > ʳÊÕ `iv À i`Ê V>«Êà `iÃ

1 Ì } ÌÊ Õ Õ Êi`}i

1«Ü>À`ÊLÕ }iÊ v Ì iÊVÀ «ÊV>«

iv À >Ì Ê v Ì iÊVÀ «ÊV>«ÊÃ `iÃ

ÛiÝÊ }Ê iÀ

, Õ `i`Êi`}iÃÉ1«Ü>À` LÕ }iÊ vÊÌ iÊ >«É iÀ

` ÕÃÌÊVÀ « } «ÀiÃÃÕÀiÊÜ Ì ÊÌ i ÃVÀiÜÊ ÊÌ iÊ > ` i ³ ` ÕÃÌÊVÀ « } i } ÌÊÜ Ì ÊÌ i iÝ }i Ê iÞ ­Ã°ÊLi Ü®

` ÕÃÌÊVÀ « } «ÀiÃÃÕÀiÊÜ Ì ÊÌ i ÃVÀiÜÊ ÊÌ iÊ > ` i ³ ` ÕÃÌÊVÀ « } i } ÌÊÜ Ì ÊÌ i iÝ }i Ê iÞ ­Ã°ÊLi Ü®

` ÕÃÌÊVÀ « } i } ÌÊÜ Ì ÊÌ i iÝ }i Ê iÞ ­Ã°ÊLi Ü®

` ÕÃÌÊVÀ « } «ÀiÃÃÕÀiÊÜ Ì ÊÌ i ÃVÀiÜÊ ÊÌ iÊ > ` i

­Õ `iÀVÀ «i`®

­ ÛiÀVÀ «i`®

­ ÛiÀVÀ «i`®

­ ÛiÀVÀ «i`®

ëiV > ÞÊÜ Ì Ê i>`ë>ViÊ >«ÃÊ ÌÊ ÃÊ « ÀÌ> ÌÊ ÌÊÌ Ê ÛiÀVÀ «ÊÌ i °Ê vÊÌ iÊ Õ Õ Ê ÃÊÃÌÀiÌV i`ÊÌ Ê ÕV ÊÕ `iÀÊÌ iÊVÀ «Ê iV ]ÊÌ iÊ LÀ `}iÃÊ vÊÌ iÊÃV Ài iÃÊÃÕvviÀÊÌ Ê ÕV ÊÃÌÀiÃÃÊ> `ÊV> ÊLÀi> Ê «i Ê>ÌÊ iÛi Ê ÜÊ«ÀiÃÃÕÀiÊ­Li ÜÊÎÊL>ÀÃ®Ê ÀÊ Ê ÊÜ ÀÃÌÊV>ÃiÊ ÊV> ÊiÛi ÊÌi>ÀÊ >«>ÀÌÊLià `iÊÌ iÊÃV Ài ià ­ ÛiÀVÀ «i`®

Ê >««À «À >ÌiÊVÀ «ÊV> ÌÊLiÊÀiV } âi`ÊLÞÊÌÀÞ }ÊÌ ÊÌÕÀ ÊÌ iÊ-i> ]Ê>ÃÊV « iÌi ÞÊ*/ > >Ìi`Ê iÀÃÊ >ÛiÊ >ÊÛiÀÞÊà ««iÀÞÊÃÕÀv>ViÊ ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÀ ]ÊÜ V Ê> ÜÃÊ> Þ iÊÌ ÊÌÕÀ ÊÌ iÊV>«]Ê vÊÌ iÊÀ } ÌÊÌ ÀµÕiÊ ÃÊÕÃi`° / iÊÌÕÀ }Ê vÊÌ iÊV>«Ê ÃÊiÛi Êi>à iÀÊÜ i ÊÌ iÊ iÀÊ ÃÊà ÌÌ }Ê Ê>Ê i>`ë>ViÊ ­LiÛi i`ÊÌ «®Ê} >ÃÃÊÀ ]Ê>ÃÊ ÌÊÌ i Ê ÞÊ >ÃÊÛiÀÞÊà > Ê ÃÕÀv>ViÊÌ ÊÀiÃÌÊ °

£È°Ê Ê >« >ÀÞÊ iVÌ Àà £Ç°£Ê > Õ> Ê À « }Ê/ à äÓÊ£ÇÊä{ÇÓ

äÓÊ£ÇÊä{ÇÎ

1 ÛiÀÃ> Ê

>« >ÀÞÊ iVÌ À v ÀÊÓÊV Õ Ã

1 ÛiÀÃ> Ê 9 >« >ÀÞÊ iVÌ À v ÀÊÎÊV Õ Ã

£äÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

ÀÊ«ÀiV ÃiÊV iVÌ ÃÊ vÊ ÕÃi` - V>

>« >ÀÞÊ Õ ÃÊ Ê

1 ÛiÀÃ> Ê >« >ÀÞÊ iVÌ ÀÃÊV iVÌ > ÊV Õ ÃÊÜ Ì Ê> iÀÊ` > iÌiÀÊ vÊä°ÓäÊ Êä°xÎ > `Ê> Ê ÕÌiÀÊ` > iÌiÀÊ vÊä°ÎäÊ Êä°Çx

änÊäÈÊäääx

££ÊäÈÊäääÈ

£ÎÊäÈÊäääÇ

ÓäÊäÈÊäään

ÓnÊäÈÊäÎÓä

ÎÓÊäÈÊä£Îx

À «iÀÊv À n Ê Õ Õ Ê >«Ã

À «iÀÊv À ££ Ê Õ Õ Ê >«Ã

À «iÀÊv À £Î Ê Õ Õ Ê >«Ã

À «iÀÊv À Óä Ê Õ Õ Ê >«Ã

À «iÀÊv À Ón Ê Õ Õ Ê >«Ã

À «iÀÊv À ÎÓ Ê Õ Õ Ê >«Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

9 ÕÊV> Ê` Ü >`ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ ÃÌÀÕVÌ Êv ÀÊÌ iÊ>` ÕÃÌ i ÌÊ vÊ ÕÀÊVÀ «iÀÃÊvÀ Ê ÕÀÊ7iLà ÌiÊ>ÃÊ* i°Ê­ V ʺ*À `ÕVÌûÆÊ -ÕLV >«ÌiÀÊ» À « }Ê/ û®Ê

{

ä


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£Ç°£Ê > Õ> Ê À « }Ê/ ÃÊ­V Ì°®

£n°Ê"Ì iÀÊ VViÃÃ À iÃÊ ÀÊ-«iV > Ê-iÀÛ ViÃ

£ÎÊäÈÊääÈ

£ÎÊäÈÊäΣ

ÓäÊäÈÊää{Î

ÓäÊäÈÊä£Çä

ÓnÊäÈÊä£ ä

À «iÀÊv ÀÊ£Î Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

À «iÀÊv ÀÊ£Î Ê «Ê/i>ÀÊ1«Ê-i> Ã

À «iÀÊv ÀÊÓä Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

À «iÀÊv ÀÊÓä Ê «Ê/i>ÀÊ1«Ê-i> Ã

À «iÀÊv ÀÊÓn Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£n°£Ê6 > Ê,>V à -«iV > Êà âiÃÊ> `Ê À «iÀÃÊv ÀÊ*Õ «Ê-«À>ÞÊ

ÃÕÀiÃÊ ÊÀiµÕiÃÌt

°° °° ° °

>ÃÞÊ > ` }Ê> `ÊÌÀ> ë ÀÌ>Ì Ê vÊÃ> « iÊÛ > à }ÊÛ Ã L iÊLiV>ÕÃiÊ vÊÌÀ> ë>Ài ÌÊ>VÀÞ VÊ >ÌiÀ > -Ì>L iÊÃÌ> ` }Ê« Ã Ì ÊLiV>ÕÃiÊ vÊà `ÊV ÃÌÀÕVÌ -Ì>V ÊÃÌ>L ÌÞÊLiV>ÕÃiÊ vÊà V iÊL>Ãi ,>V ÃÊv ÀÊn ÊÀië°Ê££ ÊÛ > ÃÊV> ÊiÛi Ê `ÊV V> Þ Ê Ã >«i`ÊÃ> « iÊÛ > Ã

ÕÃÌ Ì> Ài`ÊÛ > ÊÀ>V ÃÊV> ÊLiÊ > Õv>VÌÕÀi`Ê>VV À` } Ê Ì ÊVÕÃÌ iÀ½ÃÊëiV v V>Ì Ã

£Ç°ÓÊ > Õ> Ê iV>«« }Ê/ à änÊäÇÊäää£

££ÊäÇÊäääÓ

£ÎÊäÇÊäääÎ

ÓäÊäÇÊäää{

ÓnÊäÇÊää Ó

ÎÓÊäÇÊääÇn

iV>««iÀÊv À n Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>««iÀÊv À ££ Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>««iÀÊv À £Î Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>««iÀÊv À Óä Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>««iÀÊv À Ón Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>««iÀÊv À ÎÓ Ê Õ Õ Ê >«Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

£Ê«V°Ê«iÀÊ** Ý

° °° °° ° °°

À « }Ê> `Ê`iV>«« }ÊÌ ]Ê «iÀ>Ìi`ÊLÞÊV «ÀiÃÃi`Ê> ÀÊ Ê ­È°ÓL>ÀÊrÊ ä«Ã Ê Õ ® >ÃÞÊ > ` }ÆÊ ÕÃÌÊLÞÊ«Õà }ÊÌ iÊLÕÌÌ ÊÌ iÊÛ > Ê ÃÊVÀ «i`Ê ÀÊ`iV>««i` ÌiÀV > }i>L iʺ » i>`ÃÊv ÀÊVÀ « }Ê> `Ê`iV>«« }Ê ÊÛ>À ÕÃÊà âiÃÊ Ê ­« ðÊÃiiÊV >«ÌiÀʣǰ{® ` ÕÃÌ>L iÊ> `ÊV ÃÌ> ÌÊVÀ « }Ê«ÀiÃÃÕÀi -«>Vi Ã>Û }Ê ÃÌ> >Ì ÊÜ Ì Ê>ÊL> > ViÀÊ>L ÛiÊÌ iÊÜ À }ÊLi V À} V> Ê > ` }]Ê>ÃÊÌ iÊL> > ViÀÊV «i Ã>ÌiÃÊÌ iÊÜi } ÌÊ vÊÌ iÊ Ê « iÕ >Ì VÊVÀ «iÀÊ> `Êv>V Ì>ÌiÃÊÃÌi>`ÞÊ> `Ê«ÀiV ÃiÊVÀ « } ÀÊÃÕ«« ÞÊV iVÌ ÀÊÃ Õ `Ê >Ûiʺ °*°/°»ÊÌ Ài>` 1« ÊÀiµÕiÃÌÊÌ iÊ« iÕ >Ì VÊVÀ « }ÊÌ ÊV> ÊLiÊ`i ÛiÀi`ÊÜ Ì Ê>ÊÃÌ> iÃÃÊÊ Ê ÃÌii ÊV >Ìi`Ê ÃiÊ ÃÌi>`Ê vÊÌ iÊv iÝ L iÊ* ÞÕÀiÌ > iÊ Ãi°

9 ÕÊV> Ê` Ü >`ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ ÃÌÀÕVÌ Êv ÀÊÌ iÊ > ` }Ê vÊ ÕÀÊ* iÕ >Ì VÊ À « }Ê/ ÊvÀ Ê ÕÀÊ7iLà ÌiÊ>ÃÊ* i°Ê ­ V ʺ*À `ÕVÌûÆÊ-ÕLV >«ÌiÀÊ» À « }Ê/ û®Ê ääÊääÊään

ääÊääÊä£Óä

>Ã VÊ« iÕ >Ì VÊVÀ « }ÊÌ Ê V ° Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÀi}Õ >Ì À ÊÃ>viÌÞÊÛ> Ûi ÊÌiy Ê ÃiÊV >Ìi`ÊÜ Ì ÊÃÌ> iÃÃÊÃÌii

> } }Ê`iÛ Vi Ü Ì ÊL> > ViÀ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ç°{Ê À « }Ê i>`ÃÊv ÀÊ* iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/ änÊäÈÊä£{

££ÊäÈÊä£xä

£ÎÊäÈÊä£Î{

ÓäÊäÈÊäänn

ÎÓÊäÈÊä£x£

À « }Ê i>`Êv À n Ê Õ Õ Ê >«Ã

À « }Ê i>`Êv À ££ Ê Õ Õ Ê >«Ã

À « }Ê i>`Êv À £Î Ê Õ Õ Ê >«Ã

À « }Ê i>`Êv À Óä Ê Õ Õ Ê >«Ã

À « }Ê i>`Êv À ÎÓ Ê Õ Õ Ê >«Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£ÎÊäÈÊää £

ÓäÊäÈÊää ä

ÓäÊäÈÊä£{n

ÓnÊäÈÊä£ £

ÎÓÊäÈÊä£ Ó

À « }Ê i>`Êv À £Î Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

À « }Ê i>`Êv À Óä Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

À « }Ê i>`Êv ÀÊÓä Ê « /i>ÀÊ1«Ê-i> Ã

À « }Ê i>`Êv À Ón Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

À « }Ê i>`Êv À ÎÓ Ê «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ç À « } / à £n°Ê"Ì iÀÊ VViÃà À iÃÊ ÀÊ-«iV > Ê-iÀÛ ViÃ

£Ç°ÎÊ* iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/

7 änÊӣʣäää

£ÓÊӣʣää£

£xÊӣʣÈÈ{

Ó{ÊӣʣääÓ

6 > Ê,>V ]Ê VÀÞ V] £ÇÎÊÝÊ xÊÝÊÓä ] xäÊV>Û Ì iÃÊÜ Ì Ê> ` > iÌiÀÊ vÊn°xÉÎ

6 > Ê,>V ]Ê VÀÞ V] £ÇÎÊÝÊ xÊÝÊÓä ] xäÊV>Û Ì iÃÊÜ Ì Ê> ` > iÌiÀÊ vÊ£Ó

6 > Ê,>V ]Ê VÀÞ V] Ê£Çx°nÊÝÊ££x°xÊÝÊÓä {äÊV>Û Ì iÃÊÜ Ì Ê> ` > iÌiÀÊ vÊ£x°£ Ê

6 > Ê,>V ]Ê VÀÞ V] £ÈäÊÝÊ£ÈäÊÝÊÎä ] ÓxÊV>Û Ì iÃÊÜ Ì Ê> ` > iÌiÀÊ vÊÓ{

£Ê« iVi

£Ê« iVi

£Ê« iVi

£Ê« iVi

-Õ Ì>L iÊv ÀÊi°}°\ änÊä ÊäÓxn]ÊänÊä ÊäÓn{]ÊänÊä ÊäÎäx]Ê änÊä ÊäÈäÈ]ÊänÊä Êän{x]ÊänÊä Êä xÎ]Ê änÊä Ê£änä]ÊänÊ£{Êäx£Î]ÊänÊ£{Êäx x]Ê änÊ£{ÊäÈ{£]ÊänÊ£{Ê££Èn]ÊänÊ£{Ê££È Ê{äÊä Êä£{È

-Õ Ì>L iÊv ÀÊi°}°\ £äÊä ÊäÇ{Î]Ê£äÊä Ê££ È]Ê£äÊä Ê££ Ç]ÊÊ ££Êä ÊäÓ£ä]Ê££Êä ÊäÓx ]Ê££Êä ÊäÎxÈ] ££Êä ÊäÎnÓ]Ê££Êä Êä{£x]Ê££Êä Êä{£Ç] ££Êä Êä{£ ]Ê££Êä Êä{ÇÈ]Ê££Êä Êä{ÇÇ] ££Êä Êäxää]Ê££Êä Êäx£ ]Ê££Êä ÊäxÓä] ££Êä ÊäÈ£ ]Ê££Êä ÊäÈÓä]Ê££Êä ÊäÈÓÇ] ££Êä ÊäÈ{{]Ê££Êä ÊäÈ{x]Ê££Êä ÊänΣ] ££Êä Êä Ó£]Ê££Êä Êä ]Ê££Êä Ê£Ó{£] ££Êä Ê£Ó{Ó]Ê££Ê£{Êäx{{]Ê££Ê£{Êäx{x] ££Ê£{Ê££n ]Ê££Ê£{Ê££ ä]Ê££Ê£{Ê£Èxx] ££Ê£{Ê£ÈxÈ]Ê££Ê£ Êä ÎÓ]Ê££Ê£ Êä ÎÎ] ££Ê£ Ê£äÓ£]Ê££Ê£ Ê£äÓÓ]Ê££Ê£ Ê£Óäx] ££Ê£ Ê£x£È

-Õ Ì>L iÊv ÀÊi°}°\ £ÎÊä ÊäÓÓÓ]Ê£ÎÊä ÊäÓnä]Ê£ÎÊä Ê£ÎÎx]Ê £ÎÊä Ê£ÎÎÈ]Ê£xÊ£{Êäx{n]Ê£xÊ£{ÊäxÈÓ

-Õ Ì>L iÊv ÀÊi°}°\ Ê£nÊä ÊänÈ{]Ê£nÊä Êä äÈ]Ê£nÊä Êä äÇ] £nÊä Ê£ÎäÈ]Ê£nÊä Ê£ÎäÇ]Ê£nÊä ʣΣä] £nÊä ʣΣ£]ÊÓäÊä ÊäÓ Ç]ÊÓäÊä ÊäÎ{Ó]Ê ÓäÊä Êä{{ä]ÊÓäÊä ÊäÇ x]ÊÓäÊä ÊäÇ È]Ê ÓäÊä Êänä£]ÊÓäÊä ÊänäÓ]ÊÓäÊä ÊänÇÎ]Ê ÓäÊä Ê£ÓÓÓ]ÊÓäÊä Ê£ÓÓÎ]ÊÓäÊä Ê£{äx]ÊÊ ÓäÊä Ê£È ä]ÊÓäÊä Ê£È £

£n°ÓÊ-«iV > Ê-iÀÛ Vià >ÀV `iÊ >Li }Ê vÊ6 > Ã

7 ÊV>ÃiÃÊ vÊ } ÊÃ> « iÊÌ À Õ} «ÕÌÊ vÌi ÊL>ÀV `i`ÊÛ > ÃÊ>ÀiÊÀiµÕiÃÌi`°Ê/ À Õ} Ê Ì iÊL>ÀV `iÊÌ iÊÃ> « iÊV> ÊLiÊÌÀ>Vi`ÊvÀ ÊÃ> « iÊ«Ài«>À>Ì ÊÌ À Õ} ÊÌ iÊ Ü iÊ«À ViÃÃÊ vÊ> > Þà ÃÊ> `Ê `i Ì v V>Ì Ê>ÌÊ> ÞÊ« ÌÊ vÊÌ iÊ ÃÊ}Õ>À> Ìii`°Ê -> « iÊ Ý Õ«ÃÊÃ Õ `Ê ÌÊ VVÕÀÊ> `Ê>` ÃÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ> > Þà ÃÊ`>Ì>Ê ÃÊ i«ÌÊ ` Ü ÊÌ Ê>Ê Õ °

-«iV > ÊÃ âiÃÊ ÊÀiµÕiÃÌt

7iÊV> Ê«À Û `iÊÞ ÕÊÜ Ì ÊL>ÀV `i >Li i`ÊÛ > ðÊ/ iÊ >Li ÃÊÜ Ì ÃÌ> `ÊÌi «iÀ> ÌÕÀiÃÊ vÊ>««À Ý°Ê {äc Ê Ê£{äÊc Ê> `Ê >ÛiÊ>Ê } ÊV i V> ÊÀià ÃÌ> Vi°

£Ç°xÊ iV>«« }Ê i>`ÃÊv ÀÊ* iÕ >Ì VÊ > ` i `Ê À « }Ê/ änÊäÇÊä£xÎ

££ÊäÇÊä£äÇ

£ÎÊäÇÊä£x{

ÓäÊäÇÊä£xx

ÓnÊäÇÊä£xÈ

ÎÓÊäÇÊä£xÇ

iV>«« }Ê i>`Êv À n Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>«« }Ê i>`Êv À ££ Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>«« }Ê i>`Êv À £Î Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>«« }Ê i>`Êv À Óä Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>«« }Ê i>`Êv À Ón Ê Õ Õ Ê >«Ã

iV>«« }Ê i>`Êv À ÎÓ Ê Õ Õ Ê >«Ã

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

£Ê«V°Ê«iÀÊV>ÀÌ

,iV i `i`Ê ÃÊÌ iÊà V> i`ÊL>V Êà `iÊ«À Ì]Ê>ÃÊÌ iÊL>ÀV `iÊ ÃÊ«À ÌiVÌi`ÊLÞÊÌ iÊ « ÞiÃÌiÀÊv Ê> `ÊÌ iÀiLÞÊ ÃÊÃVÀ>ÌV Ê> `ÊÜ « }ÊÀià ÃÌ> Ì°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊÌ iÊ >Li ÃÊ ÃÌ> `Ê ÕÌÊLÞÊ>Ê } Ê16 ÃÌ>L ÌÞ° ÕÀÌ iÀÊ v À >Ì Ê Ê i }Ì Ê vÊ>Ê« Ãà L iÊL>ÀV `iÊ­Ài>`>L ÌÞÊLÞÊÌ iÊL>ÀV `iÊ Ài>`iÀ®]ÊiÌV°ÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê> ÞÊÌ iÊvÀ ÊÕð

x

Ó


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£n°ÓÊ-«iV > Ê-iÀÛ ViÃÊ­V Ì°® *Ài -VÀiÜi`É*Ài À «i`Ê6 > Ã

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£ °Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊv ÀÊ-Ì À>}iÊ*ÕÀ« ÃiÃ

° °° °

7 - iÌ iÃÊVÕÃÌ iÀÃÊÜ Ã ÊÌ Ê LÌ> ÊÛ > ÃÊÜ V Ê>ÀiÊ> Ài>`ÞÊVÀ «i`Ê ÀÊÃVÀiÜi`ÊÜ Ì Ê>ÊÃi> Ê vÊÌ i ÀÊV Vi°Ê ÀÊiÝ> « iÊÌ iÊ Ì L>VV Ê `ÕÃÌÀÞÊ> > ÞÃiÃÊÌ iÊà iÊ vÊ>ÊV }>ÀiÌÌiÊÜ V Ê ÃÊ iVÌi`Ê Ì Ê> Ê> Ài>`ÞÊVÀ «i`ÊÛ > °Ê à Ê>Ê ÌÊ vÊ * Ê6 > ÃÊ>ÀiÊ L Õ} ÌÊÜ Ì ÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊV ÃÕÀiÊ> Ài>`ÞÊÃVÀiÜi`Ê ÊÌ «Ê vÊÌ iÊÛ > ° > * > *>V ÁÊV> Ê«À Û `iÊÞ ÕÊÜ Ì Ê> ÞÊÌÞ«iÊ vÊ«Ài Ãi> i`ÊÛ > °

7

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊv ÀÊÃÌ À>}iÊ«ÕÀ« ÃiÃÊ >`iÊ vÊ} >ÃÃÊ vÊÊ Ì iÊ£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃÊ 6 > ÃÊÜ Ì Ê` vviÀi ÌÊÛ Õ iÃÊ>ÀiÊ>Û> >L i LiÀÊÛ > ÃÊ«>ÀÌ > ÞÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌ 1« ÊÀiµÕiÃÌÊÃi> ÃÊÜ Ì Ê` vviÀi ÌÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > Ê>ÀiÊ> à ÊÊ >Û> >L iÊ

Ê 7iÊ > iÊëiV > Ê«À `ÕVÌ ÊÀÕ ÃÊv À\ >Ê®Ê6 > Ã\ÊëiV > Ê` > iÌiÀÃ]ÊëiV > Ê`ià } ÃÊ­` vviÀi ÌÊÌ Ài>`Ã]Ê iV Ã]ÊL ÌÌ Ã]ÊiÌV°®]ÊÛ > ÃÊÜ Ì Ê } ÃÊ«À Ìi`Ê ÊÌ iÊ} >ÃÃ]Ê Ê ` vviÀi ÌÊ} >ÃÃÊV >ÃÃiÃ]ÊiÌV°Ê Ê Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì Ì iÃÊ`i«i `ÊÛiÀÞÊ ÕV Ê Ê>Û> >L ÌÞÊ vÊÌ iÊ} >ÃÃÊÌÕL }]Ê« Ãà L ÞÊ iViÃÃ>ÀÞÊiÝÌÀ>ÊÌ }Ê> `ÊÃiÌÊÊÊÊÊÊÊ ÊÊÊÊÊÕ«ÊÌ iÊv ÀÊÌ iÊ >V iÀÞ° LÊ®Ê6 > Ê,>V Ã\ÊëiV > Ê ÕÌiÀÊ` i à Ã]Êà âiÃÊ vÊÌ iÊV>Û Ì iÃ]Ê Õ LiÀÊ vÊV>Û Ì iÃ]Ê` ÃÌ> ViÊLiÌÜii Êi>V ÊV>Û ÌÞ ÊÊÊÊÊ Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞ\Ê>««À Ý°ÊÓäÊ« iVià VÊ®Ê-i«Ì>\ÊëiV > Ê` > iÌiÀ]ÊÌ V iÃÃÊ ÀÊ >ÌiÀ > ]ÊëiV > Êv À Ê ÊÊÊÊÊ Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞÊ`i«i `ÃÊÛiÀÞÊ ÕV Ê Ê>Û> >L ÌÞÊ vÊÌ iÊ >ÌiÀ > ]Ê«Õ V }ÊÌ Ê> `ÊÃiÌÊÕ«ÊÌ iÊv ÀÊÌ iÊ >V iÀÞÆÊÊ ÊÊÊÊÊ ÜiÛiÀ]Ê À > ÞÊÜiÊ>ÀiÊv> À ÞÊyiÝ L iÊ iÀiÊiÛi Êv ÀÊà > iÀÊ À`iÀʵÕ> Ì Ì ià `Ê®Ê-i> Ã\ÊëiV > ÊV>«ÃÊ ÀÊ iÀà ÊÊÊÊÊ Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞÊ`i«i `ÃÊÛiÀÞÊ ÕV Ê Ê>Û> >L ÌÞÊ vÊÌ iÊÀiµÕiÃÌi`ÊV>«Ê> `Ê iÀ iÊ®Ê À «iÀÃ\Êv ÀÊëiV > Ê`ià } ÊV>«ÃÊ­ iÊ*Õ «Ê-«À>ÞÊ ÃÕÀiÃ]Êv ÀÊV>«ÃÊÜ Ì ÊëiV > Êà âi]ÊiÌV°® ÊÊÊÊÊ vÊÌiV V> ÞÊÀi> â>L i]Ê Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞÊ Ãʣʫ iVi]Ê ÜiÛiÀÊ`ià } ÊV ÃÌÃÊ >ÞÊ VVÕÀ

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

£ÎÊä ÊäÓnä

£xÊä Ê£ÇäÎ

£xÊä Ê£ÈxÇ

Ó -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê n {Óx] ÎÓÊÝÊ££°È ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê £Î {Óx] {xÊÝÊ£{°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê £Î {Óx] {xÊÝÊ£{°Ç ] > LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

n -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê £x {Óx] È£ÊÝÊ£È°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£Ó -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê £x {Óx] ÈÈÊÝÊ£n°x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£ääÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£nÊä Ê£Çä{

ÓäÊä Ê£Çäx

Ó{Êä Êäxn Ó{Êä Êä ÓÇ

Ó{Êä ÊänÎ Ó{Êä Êä ÓÎ

Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Êä Ón

Ó{Êä Ê£än Ó{Êä Ê£ä ä

£È -VÀiÜÊ iV Ê6 > £n {ää] Ç£ÊÝÊÓä°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Óä -VÀiÜÊ iV Ê6 > Óä {ää] nÈÊÝÊÓÓ°Ç ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Óä -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ó{ {ää] xÇÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃÊ

Îä -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ó{ {ää] ÇÓ]xÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

{ä -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ó{ {ää] xÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

Èä -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ó{ {ää] £{äÊÝÊÓÇ°x ] V i>ÀÉ> LiÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

£ääÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£ääÊ«VðʫiÀÊV>ÀÌ

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

£ääÊ«VðʫiÀÊ** Ý

iÀÌ wV>ÌiÃ]Ê À >Ì }À> Ã]Ê+ Ê ,i« ÀÌà ÃÊ>Ê Ê Ê -"Ê ää£\ÓäääÊViÀÌ wi`ÊV «> ÞÊÜiÊ` Ê>ÊÌ À Õ} ʵÕ> ÌÞÊV ÌÀ Ê>VV À` }ÊÌ Ê É -"ÊÃÌ> `>À`ðÊ/ iÊÀiÃÕ ÌÃÊ vÊ > ÞÊ+ ÊÌiÃÌÊ>ÀiÊ` VÕ i Ìi`Ê Ê>Ê+ ÊÀi« ÀÌÊÜ V ÊV> ÊLiÊ«ÕÌÊ>ÌÊÞ ÕÀÊ` ë Ã> ÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌ°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊà iÊVÕÃÌ iÀÃÊÀiµÕ ÀiÊ­iëiV > ÞÊv ÀÊ/" Ê> >Þ Ã Ã®Ê * Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê>ÊViÀÌ wV>ÌiÊ vÊV i> iÃðÊ7iÊ >ÛiÊViÀÌ wi`Ê L>ÌV iÃÊ vÊ> Ê * ÊÛ > ÃÊ ÊÃÌ V ÊÜ V Ê >ÛiÊLii Ê> > ÞÃi`Ê Ê> ÊiÝÌiÀ > Ê >LÊÀi}>À` }Ê À}> VÊÃÕLÃÌ> ViðÊ- Õ `ÊÞ ÕÊÀiµÕ ÀiÊ ViÀÌ wi`Ê * Ê6 > ÃÊÜ Ì Ê>Ê«À ÌÊ vÊÌ iÊ> > Þà ÃÊÀiÃÕ ÌÃÊÞ ÕÊ >ÛiÊÌ Ê} ÛiÊ> Ê>««À «À >ÌiÊ ` V>Ì Ê ÊÌ iÊ À`iÀÊLià `iÊÌ iÊ>ÀÌ V iÊ °Ê vÊÌ iÊÛ > Ê> `ÊÜiÊÜ Ê«À Û `iÊÞ ÕÊÜ Ì ÊÌ iÊÌiÃÌÊÀiÃÕ ÌÃÊ>}> ÃÌÊ>Êà > ÊÃÕÀV >À}i°Ê Ê`i ÊÛiÀÃ Ê vÊ ÕÀʵÕ> ÌÞÊÀi« ÀÌÊ >ÃÊÜi Ê>ÃÊ>ÊV «ÞÊ vÊ ÕÀÊV i> iÃÃÊViÀÌ wV>ÌiÊ ÃÊÃ Ü ÊÕ `iÀÊÌ iÊ« Ìʺ/iV V> Ê v À >Ì »Ê Ê ÕÀÊÜiLà Ìi°Ê7iÊV> Ê> Ã Ê Ãi `ÊÞ ÕÊ>ÊV À >Ì }À> Ê vÊ ÕÀÊ1 ÌÀ> i> / ÊÃi> ÃÊ>}> ÃÌÊ>Êà > ÊÃÕÀV >À}i]Ê>ÃÊi>V Ê > Õv>VÌÕÀi`ÊL>ÌV Ê vÊÌ iÃiÊÃi«Ì>Ê ÃÊ V ÌÀ i`Ê Ê> ÊiÝÌiÀ > Ê >L°Ê v À >Ì Ê ÊÌ iÊ> > Þà ÃÊ iÌ `ÊÜ Ê> à ÊLiÊ«À Û `i`°

>Li }Ê vÊ*À `ÕVÌà 7iÊV> Ê >Li Ê> Ê«À `ÕVÌÃÊÞ ÕÊLÕÞÊvÀ ÊÕÃÊÜ Ì ÊÞ ÕÀÊ Ü Ê >Li °Ê Ì iÀÊÞ ÕÊ«À Û `iÊÕÃÊÜ Ì Ê >Li ÃÊÊÜiÊÃ Õ `Ê«ÕÌÊ Ì ÊÌ iÊ «À `ÕVÌÃÊ ÀÊÞ ÕÊ} ÛiÊÕÃÊÌ iÊ`ià } Ê vÊÌ iÊ >Li Ê> `ÊÜiÊ«À ÌÊÌ i Ê ÕÌÊ iÀi°Ê

-i> ÃÊÜ Ì Ê` vviÀi ÌÊÃi«Ì>Ê >ÌiÀ > ÃÊ>ÀiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

x

{

-V> iÊ£\Ó]ÊvÕ ÃV> iÊðʫ°ÊnÎ

-«iV > Ê*À `ÕVÌ Ê,Õ Ã

££Êä ÊäÓx

Ó -VÀiÜÊ iV Ê6 > Ê n {Óx] ÎÓÊÝÊ££°È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ

-V> iÊ£\Ó]ÊvÕ ÃV> iÊðʫ°ÊnÎ

"ÕÀÊÛ > ÃÊ>ÀiÊ«>V i`ÊÜ Ì Ê£ääÊ« iViÃÊ«iÀÊ** L ÝÊLÞÊÃÌ> `>À`°Ê ÜiÛiÀ]ÊÜiÊ> Ã Ê vviÀÊv ÀÊ£°x Ê6 > ÃÊÌ Ê>`` Ì > ÞÊ«>V Ê£äÊ L ÝiÃÊ vÊ£ääÊ« iViÃÊi>V Ê Ì Ê> Ê>`` Ì > Ê** L ÝÊ>ÃÊ>Ê«>V Ê vÊ£]äääÊ« iVið

££Êä ÊäÓ£ä

-V> iÊ£\Ó]ÊvÕ ÃV> iÊðʫ°ÊnÎ

"ÕÀÊÃÌ> `>À`Ê«>V >} }ÊÕ ÌÊv ÀÊÃi> ÃÊ ÃÊ£ääÊ« iViÃÊ«iÀÊ* >}Ê> `Êv ÀÊ iÀÃÊ£]äääÊ« iViÃÊ«iÀÊ* >}°Ê ÜiÛiÀ]Ê ÕÀÊ>ÕÌ >Ì VÊ V Õ Ì }Ê> `Ê«>V >} }Ê >V iÃÊ>ÀiÊ> à ÊV>«>L iÊÌ Ê«>V Ê Ê> ÞʵÕ> Ì ÌÞÊ>ÊVÕÃÌ iÀÊ >ÞÊÀiµÕiÃÌ]Êi°}°Ê£{{Ê ÀÊÓääÊ« iViÃÊ«iÀÊ * >}°

-V> iÊ£\Ó]ÊvÕ ÃV> iÊðʫ°ÊnÎ

-«iV > Ê*>V >} }

-V> iÊ£\Ó]ÊvÕ ÃV> iÊðʫ°ÊnÎ

/ ÊV>ÀÀÞÊ ÕÌÊ> Ê> > Þà Ã]ÊÌ iÊÕÃiÀÊ> Ü>ÞÃÊ ii`ÃÊÌÜ ÊV « i ÌÃÊ>ÌÊÌ iÊÃ> iÊÌ i\ÊÛ > Ê> `ÊV ÃÕÀi°Ê/ ÊvÕ w ÊÌ ÃÊ ii`Ê Ê>Ê V Ûi i ÌÊÜ>ÞÊ > * > *>V ÁÊ vviÀÊÓ £Ê /ÃÊV Ì> }Ê£ääÊÛ > ÃÊ> `Ê£ääÊÃi> ÃÊ Ê>ÊL Õi]ÊÀiV Ãi>L iÊ** L Ý°Ê Ê>`Û> Ì>}iÃÊ vÊÌ iÊ ` Û `Õ> Ê Ìi ÃÊ­ i> *>V Ê«>V >} }Ê vÊÌ iÊÛ > Ã]ÊÌ> «iÀ iÛ `i ÌÊ«>V >} }Ê vÊÛ > ÃÊ> `ÊÃi> Ã]ÊÌÀ>Vi>L ÌÞÊÌ À Õ} Ê>Ê L>ÌV Ê Õ LiÀ }ÊÃÞÃÌi ]ÊiÌV°®ÊÃÌ ÊÀi > ]Ê ÜiÛiÀÊÌ iÞÊ>ÀiÊ«ÕÌÊ>ÌÊÌ iÊÕÃiÀ½ÃÊ` ë Ã> Ê Ê>Ê ÀiÊV Ûi i ÌÊÜ>Þ°Ê ÕÀÌ iÀ ÀiÊ Ì iÊVÕÃÌ iÀÊ ÞÊ >ÃÊÌ ÊÀi À`iÀÊ iÊ>ÀÌ V iÊ ÃÌi>`Ê vÊÌÜ ]ÊÜ V Ê > iÃÊ viÊ ÀiÊi>ÃÞ°Ê/ iÊv Ü }Ê«À `ÕVÌÊ iÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`Ê>ÃÊ>ÊÓ £Ê /\ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ nÊ­ >«ÌiÀÊÓ]Ê«>}iÃÊ£n ÓäÊ®Ê - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ Ê­ >«ÌiÀÊÎ]Ê«>}iÃÊÓ£ Óή -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ £äÊ­ >«ÌiÀÊ{]Ê«>}iÊÓ{®

À «Ê iV Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ ££Ê­ >«ÌiÀÊx]Ê«>}iÃÊÓx ÓÇ® - >«Ê, }Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ ££Ê­ >«ÌiÀÊÈ]Ê«>}iÃÊÓn Ó ® * >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê> `Ê* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ Ê³Ê ££Ê­ >«ÌiÀÊÇ]Ê*>}iÊÎä® -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÉ-i> ÃÊ £ÎÊ­ >«ÌiÀÊn]Ê«>}iÃÊΣ ÎÓ® - i Ê6 > ÃÊ n]Ê ££Ê³Ê £xÊÜ Ì Ê* * Õ}ÃÊ­ >«ÌiÀÊ ]Ê«>}iÃÊÎÎ Î{® 7 Óä Ê i>`ë>ViÊ6 > ÃÉ-i> ÃÊ ÓäÊ³Ê £nÊ­ >«ÌiÀÊ£ä]Ê«>}iÃÊÎx {ä®

£n "Ì iÀ VViÃà À ià À -«iV > -iÀÛ Vià £ °Ê-VÀiÜÊ iV ÊÛ > ÃÊv ÀÊÃÌ À>}iÊ«ÕÀ« ÃiÃ

Ó £Ê /Ã


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Óä°ÎÊ-«iV > Ê-i«Ì>

Óä°Ê-«iV > Ê*À `ÕVÌÃ

Óä°Î°£Ê-i«Ì>Êv ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ >«Ã

° ° ° ° °

-«iV > Ê«À `ÕVÌÃÊ >ÞÊLiÊÛ > Ã]ÊÃi«Ì>]ÊÃi> ÃÊ ÀÊ> ÞÊ Ì iÀÊÊ Ê V À >Ì }À>« ÞÊ>VViÃà ÀÞ -«iV > Ê«À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊ ÃÌ V Ê Ìi ÃÊ> `Ê >ÞÊÀiµÕ ÀiÊ>ÊÊ Ê Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì ÌÞ ÊÌ iÊÛ > ÊV >«ÌiÀÊÜiÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê« ÌÊ ÕÌÊ ÕÀÊVÞ `À V> ÊÊ Ê >ÀÃÊ {äÊv ÀÊà ÊÃ> « ià ÊÌ iÊÃi«Ì>ÊV >«ÌiÀÊÜiÊÜ Õ `Ê iÊÌ Ê`À>ÜÊÞ ÕÀÊ>ÌÌi Ì ÊÊ Ê Ì Ê ÕÀÊ iÀÃÊv ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ >«Ã ÊÌ iÊÃi> ÊV >«ÌiÀÊÜiÊ >ÛiÊ>ÊLÀ >`ÊÛ>À iÌÞÊ vÊÊ Ê £Î ÊVÀ «ÊÃi> ð

Óä -«iV > *À `ÕVÌà Óä°Ê-«iV > Ê*À `ÕVÌà £ÎÊä ÊäÓÎÈ

£ÎÊä ÊäÓnx

£ÎÊä Êä {

£xÊä ÊäÇnn

{äÊä ÊäÈÇn

Î Ê À «Ê iV Ê6 > ] ÎÎÊÝÊ£x ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] ÎÀ`Ê Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ

n Ê >Ì ÌÌ 6 > ] n{ÊÝʣΰΠ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] ÎÀ`Ê Þ`À ÞÌ V> ÊV >ÃÃ

{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > ] ÎnÊÝʣȰx ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ

xä Ê Þ `À V> Ê >À] È °xÊÝÊ{{ ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] ÎÀ`Ê Þ`À ÞÌ V> ÊV >ÃÃ] Ü Ì Ê-VÀiÜÊ iV Ê {ä

£ÈÊäÓÊä{È

ÓÎÊäÓÊä{Çä

ÎäÊäÓÊä{Ç£

{ÎÊäÓÊä{£Î

£Ó° Ê-i«Ì>] - V iÊVÀi> É*/ Li }i]ÊxxcÊà ÀiÊ ] Î°Ó v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ

>«Ê £{

£È°n Ê-i«Ì>] - V iÊVÀi> É*/ Li }i]ÊxxcÊà ÀiÊ ] Î°Ó v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ

>«Ê £n

Óΰ{ Ê-i«Ì>] - V iÊVÀi> É*/ Li }i]ÊxxcÊà ÀiÊ ] Î°Ó v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ

>«Ê Óx

Îä°Î Ê-i«Ì>] - V iÊVÀi> É*/ Li }i]ÊÇäcÊà ÀiÊ ] Î°Ó v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ

>«Ê ÎÓ

{Î°Ó Ê-i«Ì>] - V iÊVÀi> É*/ Li }i]ÊxxcÊà ÀiÊ ] Î°Ó v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ

>«Ê {x

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

xääÊ«VðʫiÀÊ* >}

ÕÀÌ iÀÊ-i«Ì>Ê Û>À ÕÃÊ >ÌiÀ > Ã > `Ê` > iÌiÀÃ Õ« ÊÀiµÕiÃÌt

Óä°Î°ÓÊ-i«Ì>Ê£Î

Óä°£Ê-«iV > Ê6 > Ã

Ó Ê À «Ê iV Ê6 > ] ÎÓÊÝÊ£È ] V i>ÀÊ} >ÃÃ] £ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃ

£ÓÊäÓÊä{Èn

Óä°ÓÊ-«iV > Ê-i> à Óä°Ó°£Ê À «Ê-i> ÃÊ £Î ÀÌ°Ê °

iÃVÀ «Ì Ê >«

-i«Ì>Ê >ÌiÀ >

ÕÀ iÌiÀ

/ V °

£ÎÊäÎÊ£În£ £ÎÊäÎÊ£ÎnÓ £ÎÊäÎÊ£ÎnÎ £ÎÊäÎÊäÎäÇ £ÎÊäÎÊäÎä £ÎÊäÎÊäÎän {äÊ£xÊäÈÇ{

£Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i £Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊV « iÌiÊÌi>ÀÊ vv £Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊVi ÌÀiÊÌi>ÀÊ vv £Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i £Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊV « iÌiÊÌi>ÀÊ vv £Î Ê Õ Õ Ê >«ÊV i>ÀÊ >VµÕiÀi`]ÊVi ÌÀiÊÌi>ÀÊ vv {ä Ê-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]ÊV Ãi`ÊÌ «

ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ * >À > Ý -i«Ì>Ê­ ÕÌÞ É*/ ® * >À > Ý -i«Ì>Ê­ ÕÌÞ É*/ ® * >À > Ý -i«Ì>Ê­ ÕÌÞ É*/ ® */ ÊÛ À} >

xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xxcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xäcÊÃ ÀiÊ xÎcÊÃ ÀiÊ

Ó°ä Ó°ä Ó°ä Ó°ä Ó°ä Ó°ä ä°x

ÕÀÌ iÀÊ-«iV > Ê-i> ÃÊ >ÞÊLiÊ>Û> >L iÊÕ« ÊÀiµÕiÃÌt

x

È

£ÎÊäÓÊä{Ç{

£ÎÊäÓÊ£{Çä

£ÎÊäÓÊ£ÎÇ

£ÎÊäÓÊ£Înä

£ÎÊäÓÊäÓÈ£

£Î Ê-i«Ì>] >Ì°Ê,ÕLLiÀÊÀi` À> }iÉ / ÊÌÀ> ë>Ài Ì] ÈäcÊà ÀiÊ ]Ê£°Î

£Î Ê-i«Ì>]Ê */ Ê}ÀiÞÉ ÕÌÞ ÊÀi`ÉÊ */ Ê}ÀiÞ]Ê xxcÊà ÀiÊ ]Ê £°Î

£Î Ê-i«Ì>] ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ] xxcÊà ÀiÊ ] £°È

£Î Ê-i«Ì>] ÕÌÞ ÊÀi`É*/ Ê}ÀiÞ xxcÊà ÀiÊ ] Ó°ä

£Î Ê-i«Ì>] * >À > Ý -i«Ì>Ê­ ÕÌÞ É*/ ® xäcÊà ÀiÊ ] Ó°ä

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

£äääÊ«VðʫiÀÊ* >}

7iÊ` Ê>Ê ÌÊ vÊëiV > Ê«À `ÕVÌ Ê ÀÕ ÃÊ Ê> Ê>Ài>ÃÊ vÊ ÕÀÊ`i ÛiÀÞÊ «À }À> i° - Õ `ÊÞ ÕÊ >ÛiÊ>ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌ]Ê « i>ÃiÊ` Ê ÌÊ ià Ì>ÌiÊÌ ÊV Ì>VÌÊÕÃÊ > ÞÊÌ i°


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

°

Ê®Ê LLÀiÛ >Ì Ã

Ê®Ê/À>`i >À Ã]Ê À> `Ê > iÃ

7Ê Ê Ê

ii«Ê7i Ê­/Þ«iÊ vÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V ÊÜ Ì ÊÊ À Õ `Ê iÌÊ iî

* Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê

Û À i Ì> Ê*À ÌiVÌ Ê Ãà V >Ì ÊÊ ­ iÀ V> ÊÀi}Õ >Ì ÀÞÊ>ÕÌ À ÌÞÊÌ >ÌÊÃiÌÃÊÊ Õ«ÊViÀÌ> ÊÃÌ> `>À`ÃÊ> `ÊÀi}Õ >Ì ÃÊv ÀÊÊ i Û À i Ì> Ê> > Þà îÊ

* ÊÊÊÊÊÊ

Ì Þ i iÊ*À «Þ i iÊ i iÊ iÀÊ

Ê

>ÃÊ À >Ì }À>« Þ

* >À > Ý

> * > *>V ÁÊ >ÛiÊ i >À}i`Ê Ì i ÀÊ À> }iÊ vÊ Üi Ü Ê > `Ê iÃÌ>L à i`Ê 1 ÌÀ> `/ Ê ÃÕÀiÃÊ v ÀÊ * Ê Û > ÃÊ LÞÊ Û>À ÕÃÊ Ê1 ÌÀ> `/ Ê ÃÕÀiÃÊv ÀÊà ÀÌÊÌ Ài>`ÊÛ > Ã]Ê > }Ê Ì iÀÃÊ> à ÊÌ ÃiÊ Ê> Ê «À Ûi`Ê7>ÌiÀÃÁʵÕ> ÌÞ°Ê

«>À>L iÊÃÞÃÌi ÃÊ>ÀiÊ vviÀi`ÊLÞÊ } i ÌÊ> `Ê7>ÌiÀÃÁÊ >ÃÊà ÊV> i`Ê ÌiÀÃi> ÊÀiëiVÌ Ûi ÞÊ iVÌÀ>L `ÊV ÃÕÀið

Ê * >À > Ý -i«Ì>Ê ÃÊ >Ê Õ `i`Ê ÕÌÞ É*/ Ê ÀÊ >Ê - V iÉ*/ Ê iÀ°Ê ÌÃÊ*/ Ê > >Ì Ê ÃÊ ÞÊ ÊÌ iÊVi ÌÀiÊ vÊÌ iÊ iÀÊÜ iÀiÊÌ iÊÃ> « iÊV> Ê}iÌÊ Ì ÊV Ì>VÌÊÜ Ì Ê Ì°Ê ÜiÛiÀ]Ê ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÀ ÃÊÌ iÊÛiÀÞÊi >ÃÌ VÊ ÕÌÞ ÊÀië°Ê Ì iÊ - V iÊ ÀÕLLiÀÊ >V iÛiÃÊ >Ê ÛiÀÞÊ Ì } ÌÊ Ãi> Ê Ü V Ê ÃÊ iÃÃi Ì > Ê iëiV > ÞÊ Ê i>`ë>ViÊ > > ÞÃ Ã°Ê Ê V « iÌi ÞÊ > >Ìi`Ê ÕÌÞ É*/ Ê Àië°Ê - V iÉ*/ Ê iÀÊ >ÃÊ>Ê ÕV Ê ÀiÊà ««iÀÞÊÃÕÀv>ViÊ ÊÌ iÊ} >ÃÃÊÀ Ã]ÊÃ Ê Ì >ÌÊÌ iÊÌ } Ì iÃÃÊ ÃÊ ÌÊ>ÃÊ} `Ê>ÃÊÜ Ì Ê>Ê* >À > Ý -i«Ì>°

/

/ iÊ«iVÕ >À ÌÞÊ vÊÌ iÊ1 ÌÀ> ` Ê-i> Ê-ÞÃÌi Ê ÃÊÌ >ÌÊÌ iÊ ÃVÀiÜÊ V>«Ê > `Ê Ì iÊ iÀÊ v À Ê > Ê Õ Ãi«>À>Ìi>L iÊ Õ Ì°Ê / À Õ} Ê>Ê«>Ìi Ìi`Ê«À ViÃà }ÊÌiV µÕiÊÌ iÊ iVÕ >ÀÊ ÃÌÀÕVÌÕÀiÊ vÊÌ iÊV Ì>VÌÊ>Ài>ÃÊ vÊÌ iÊ**Ê-VÀiÜÊ >«Ê> `Ê Ì iÊ iÀÊ>ÀiÊV > }i`Ê ÊÃÕV Ê>ÊÜ>ÞÊÌ >ÌÊÜ Ì ÕÌÊÕÃ>}iÊ vÊ> ÞÊ} ÕiÊ ÀÊ>` ià ÛiÊÌ iÊV « i ÌÃÊv À Ê>Êv À ÊÕ Ì°Ê ,i>à ÃÊv ÀÊ > }ÊÃÕV Ê>ÊÃi> Ê ÃÌi>`Ê vÊ>Ê ÕÃÌÊ>ÃÃi L i`ÊV>«É iÀÊV L >Ì ÊÃi> ÊV Õ `ÊLi\

° °

ÀÊ ÃÌÀÕ i ÌÃÊ Ü Ì Ê ÛiÀÞÊ Ì V Ê > `Ê `Õ Ê ii` iÃ]Ê Ê À`iÀÊ Ì Ê >Û `Ê Ì iÊ À Ã Ê vÊ «Õà }Ê Ì iÊ iÀÊ Ì Ê Ì iÊ Û > Ê­ Ê1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊv ÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > î

/À>`i >À Ã LLÀiÛ >Ì Ã Ý« > >Ì Ã -ÌÀÕVÌÕÀi ÀÌ V i iÃVÀ «Ì /À>`i >À Ã]Ê LLÀiÛ >Ì Ã]Ê Ý« > >Ì Ã]Ê-ÌÀÕVÌÕÀiÊ ÀÌ V iÊ iÃVÀ «Ì

/À>`i >À Ã]Ê LLÀiÛ >Ì Ã]Ê Ý« > >Ì Ã]Ê-ÌÀÕVÌÕÀiÊ ÀÌ V iÊ iÃVÀ «Ì

1 ÌÀ> ` /

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê

>ÃÃÊ VÀ v LÀi

* Ê

} Ê*iÀv À > ViÊ µÕ `Ê À >Ì }À>« Þ

i>`ë>Vi

/*Ê Ê Ê

VÀ Ì ÌiÀÊ­/Þ«iÊ vÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V ÊÊ Ü V Ê ÃÊÛiÀÞÊv >ÌÊ> `Ê >ÃÊ>Ê ÜÊÛ Õ i®

/,-Ê Ê Ê Ê Ê

VÀ /ÕLi ,>V -ÞÃÌi Ê­/Þ«iÊ vÊ ÈÊÊ * Ã Ì Ê V ÊÜ Ì ÊV ÛiÀÊÌ >ÌÊ ÃÊ ÀiÊ>ÊÊ `Ê vÊÀ>V ÊÜ Ì ÊÀ Õ `Ê iÌÊ iî

Ê

> Ê > iÌiÀ

* Ê

* ÞiÌ Þ i i

**Ê

* Þ«À Þ i i

*/ Ê

* Þ/iÌÀ> ÕÀ Ì Þ i i

*6 Ê

* ÞÛ Þ `i v Õ À `i

-* Ê

- `Ê* >ÃiÊ VÀ Ê ÝÌÀ>VÌ

-+7Ê Ê Ê

-µÕ>ÀiÊ7i Ê­/Þ«iÊ vÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V ÊÊ Ü Ì ÊõÕ>ÀiÊ iÌî

/ Ê Ê Ê

/ivâi ʭëiV > ÊÌÞ«iÊ vÊ*/ ÊÜ V Ê ÃÊ>ÊÊ ÛiÀÞÊÌ ÊV>ÃÌi`Ê/iv ®

/*8Ê Ê Ê

/*8Ê­ À> `Ê > iÊ vÊ>Ê iÌ Þ «i Ìi iÊÊ

« Þ iÀi®

Ê®Ê Ý« > >Ì Ã

i> À ÊV >ÃÃÊ£ä]äää

ÕÀ iÌiÀ

i> À Ê V >ÃÃÊ £ä]äääÊ Ài«ÀiÃi ÌÃÊ >Ê Þ} i VÊ ÃÌ> ` >À`Ê vÌi Ê v Õ `Ê Ê Ì iÊ « >À >ViÕÌ V> Ê `ÕÃÌÀÞ°Ê / iÃiÊ Ã«iV > Ê À ÃÊ >ÛiÊ ViÀÌ v i`Ê V ` Ì ÃÊ vÊ £ä]äääÊ «>ÀÌ V iÃÊ «iÀÊ ÎÊ > ÀÊ >Ý Õ °Ê / Ê >ÛiÊ >Ê V «>À à \Ê / iÊi Û À i ÌÊ Ê>Ê À > ÊÀ ÊV Ì> ÃÊ ÃÊ vÊ «>ÀÌ V iðÊ/ iÊÀ ÃÊ>ÀiÊÀi}Õ >À ÞÊ i>ÃÕÀi`ÊLÞÊiÝÌiÀ > Ê >ÕÌ À Ì iÃÊÌ Ê}Õ>À> ÌiiÊÌ iÊëiV v V>Ì Ã°Ê-ÕV ÊÀ ÃÊ >ÛiÊ Ê Ü ` ÜÃÊ ­> À V ` Ì i`®Ê > `Ê ÞÊ >ÌiÀ > Ê Ü Ì Ê ÜÊ «>ÀÌ V iÊ >LÀ>Ã Ê ÃÊ > Üi`Ê Ì iÀiÊ ­* >ÃÌ VÊ ÃÌi>`Ê vÊÜ `Ê ÀÊV>À`L >À`]ÊiÌV°®°Ê/ iÊ«i « iÊ >ÛiÊÌ Ê Üi>ÀÊëiV > ÊV Ì }°

ÕÀ iÌiÀÊ ÃÊÌ iÊ >À` iÃÃÊ vÊ>Ê iÀÊ> `Ê ÃÊiÝ«ÀiÃÃi`Ê Ê cÊà Ài°Ê/ iÊ } iÀÊÌ iÊ}À>`iÊÌ iÊ >À`iÀÊÌ iÊ iÀÆÊÌ iÊ ÜiÀÊÌ iÊ}À>`i]ÊÌ iÊà vÌiÀÊÌ iÊ iÀ°Ê/ iÊà vÌiÃÌÊ iÀÊ ÃÊ {xcÊà ÀiÊ Ê> `ÊÌ iÊ >À`iÃÌÊÇäcÊà ÀiÊ °Ê ià `iÃÊÌ iÊ Ì V iÃÃÊ vÊ>Ê iÀÊÊÌ iÊ >À` iÃÃÊ ÃÊ> ÊiÃÃi Ì > Ê ` V> Ì Ê Ü i Ê `iV ` }Ê Ü V Ê iÀÊ ÃÊ ÃÕ Ì>L iÊ v ÀÊ Ì iÊ «i iÌÀ>Ì Ê vÊ>ÊViÀÌ> ÊÌÞ«iÊ vÊ ii` iÊ­vÀ>} iÊ ii` iÃ]ÊÌ Ê ÀÊÌ V Ê ii` iÃ]Êà >À«Ê ÀÊ`Õ Ê ii` iÃ]ÊiÌV°®

i>`ë>ViÊ iV ­LiÛi i`ÊÌ «® i>`ë>ViÊ >« Ê i>`ë>ViÊ >«Ê ÃÊ>ÊÃ>viÌÞÊV>«Êv ÀÊ i>`ë>ViÊ> > Þ Ã Ã]Ê Ü V Ê Ã Õ `Ê >Û `Ê iÝ« Ã Ê vÊ Ì iÊ Û > Ê Ê V>ÃiÊ vÊÌ Ê ÕV Ê ÌiÀ > Ê«ÀiÃÃÕÀi°Ê/ iÊ i>`ë>ViÊ >«Ê >ÃÊ Ã«iV > Ê ÃV Ài iÃÊ Ü Ì Ê LÀ `}iÃÊ Ì >ÌÊ LÀi> Ê «i Ê >ÌÊ > Ê iÀÊ«ÀiÃÃÕÀiÊ vÊΰäÊ´Êä°xÊL>À°Ê/ ÕÃÊÌ iÊiÝViÃÃÊ«Àià ÃÕÀiÊiÃV>«iÃÊ> `ÊÌ iÊÀ Ã Ê vÊÛ > ÊiÝ« Ã Ê ÃÊ>Û `i`°

À « >Ìi VÀ ÃiÀÌ

ºÀ « >Ìi»Ê ÃÊ Ì iÊ LÀ> `Ê > iÊ vÊ Ì iÊ ÈÊ 7i Ê * >ÌiÃÊ vÊ iÃÃÀÃ°Ê , // ,Ê v ÀÊ Ü V Ê > * > *>V ÁÊ vviÀÊ ÃÕ Ì>L iÊ >ÃÃÊ VÀ ÃiÀÌð

Ê VÀ ÃiÀÌÊ Ê V ÌÀ>ÃÌÊ Ì Ê >Ê VÀ 6 > Ê V> ÌÊ LiÊ Ãi> i`Ê Ê ÌÃÊ Ü °Ê ÌÊ ÃÊ iV iÃÃÊ> `Ê> Ü>ÞÃÊ >ÃÊÌ ÊLiÊ ÕÃi`Ê Ü Ì Ê >Ê Û > °Ê / iÊ ` > iÌiÀÊ vÊ Ì iÊ VÀ ÃiÀÌÊ ÃÊ `i«i ` }Ê ÊÌ iÊà âiÊ vÊÌ iÊÛ > Ê «i }°Ê Ê VÀ ÃiÀÌÊ Ài`ÕViÃÊÌ iÊÛ Õ i]Êà ÊÌ >ÌÊ>Ê ii` iÊ ÃÊV>«>L iÊ vÊ« V }ÊÕ«ÊiÛi Êà > iÃÌÊÃ> « iʵÕ> Ì Ì iðÊ/ iÊ }iÀÊÌ iÊ Ì «Ê vÊ> Ê ÃiÀÌÊÌ iÊ ÀiÊÌ iÊÛ Õ iÊV> ÊLiÊÀi`ÕVi`°

ÀÊ ÃVÀiÜÊ V>«ÃÊ Ü Ì Ê >Ê Ü `iÊ ` > iÌiÀ]Ê Ü iÀiÊ >Ê iÀÊV> ÌÊ>V iÛiÊ> ÞÊ«ÀiÃà v ÌÊ ÊÌ iÊV>«Ê­Ó{ Ê 1 ÌÀ> `/ Ê-i> ÃÊv ÀÊ * 6 > î

x

n

Ê i>`ë>ViÊ iV Ê ÀÊ i>`ë>ViÊ 6 > Ê Ü Ì Ê LiÛi i`Ê Ì «Ê >ÃÊ>ÊVÀ «Ê iV ÊÜ ÃiÊ ÕÌiÀÊi`}iÃÊ>ÀiÊLiÛi i`°Ê Ê V ÌÀ>ÃÌÊÌ Ê>Êv >ÌÊ ÊVÀ «Ê iV ÊÌ iÊ iÀÊ ÞÊ >ÃÊ>ÊÛiÀÞÊ Ã > ÊÃÕÀv>ViÊÌ Êà ÌÊ ÊÜ V Ê ÃÊ>Ê` Ã>`Û> Ì>}iÊÀi}>À` }ÊÌ } Ì iÃÃ°Ê i>`ë>ViÊ iV ÃÊ ÀÊLiÛi i`ÊVÀ «Ê iV ÃÊ >ÀiÊ ÞÊ iViÃÃ>ÀÞÊ Ü i Ê Õà }Ê Ì iÊ «>Ìi Ìi`Ê * , Ê ,Ê*ÀiÃÃÕÀiÊ,i i>ÃiÊ-i> ÊV à ÃÌ }Ê vÊ> Ê Õ Õ Ê

>«Ê Ü Ì Ê >Ê Ã Ì]Ê >Ê iÌ> Ê ÃÌ>ÀÊ Ü>à iÀÊ « >ÌiÊ > `Ê >Ê iÀÊ Ü Ì Êi>ÀðÊ/ ÃÊÃÞÃÌi Ê ÞÊÀi i>ÃiÃÊiÝViÃÃÊ«ÀiÃÃÕÀiÊÀi >L ÞÊÜ i ÊÕà }Ê>ÊÛ > ÊÜ Ì ÊÃÕV Ê>ÊÌ «°

VÀ 6 > VÀ 6 > ÃÊ V> Ê LiÊ Ãi> i`]Ê LÕÌÊ vÌi Ê ii`Ê > Ê >`>«ÌiÀÊ Ì ÊÀÕ Ê ÊÌ iÊ>ÕÌ Ã> « iÀ°Ê ÊV>ÃiÊÌ iÞÊ >ÛiÊ>ÊV V> Ê L ÌÌ ]ÊÌ iÞÊV> ÌÊÃÌ> `ÊLÞÊÌ i Ãi Ûið


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Ê®Ê Ý« > >Ì ÃÊ­V Ì°® - > âi`

-i>

- > âi`Ê Û > ÃÊ >ÀiÊ ÕÃi`Ê Ì Ê Ài`ÕViÊ Ì iÊ >`à À«Ì Ê vÊ « >ÀÊV « Õ `ÃÊ Ì ÊÌ iÊÃÕÀv>ViÊ vÊÌ iÊ} >ÃÃÊV Ì> iÀ°Ê - iÊV « Õ `ÃÊ iÊ> Ã]Ê«À Ìi ÃÊ ÀÊ« i ÃÊÌi `Ê Ì ÊÀi>VÌÊÜ Ì ÊÌ iÊ} >ÃÃ]ÊiÛi Ê vÊqÊ>ÃÊ ÃÊV Êv ÀÊV À >Ì }À>« ÞÊqÊ£ÃÌÊ Þ`À ÞÌ VÊV >ÃÃÊ} >ÃÃÊ ÃÊÕÃi`°Ê/ À Õ} Ê Ì iÊà > â>Ì Ê«À ViÃÃÊÌ iÊ} >ÃÃÊÃÕÀv>ViÊ ÃÊ`i>VÌ Û>Ìi`Ê > `Êà ʫ Ãà L iÊÀi>VÌ ÃÊLiÌÜii ÊÌ iÊ« >ÀÊV « Õ `ÃÊ > `ÊÌ iÊ} >ÃÃÊ>ÀiÊi >Ìi`°

Ê-i> Ê ÃÊ> Ê> Ài>`ÞÊ>ÃÃi L i`ÊV ÃÕÀiÊV Ã ÃÌ }Ê vÊ>Ê V>«Ê> `Ê>Ê iÀ°

£\£Ê À>Ü }Ã]Ê6 > ÃÊÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Êx]ÊnÎ]Ên{]Ênx]ÊnÈ Ó £Ê /ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓä]ÊÓÎ]ÊÎä]ÊÎÓ]ÊÎ{]ÊÎÇ]ÊxÎ Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ " 8Ê­**Ê6 > îʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎä Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ6 , Ê ÕÌ Ã> « iÀÊ­£°x ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓä Ó £Ê /ÃÊv ÀÊ7 / ,-ÁÊ­**Ê6 > îʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎä Ó £Ê /ÃÊÜ Ì Ê VÀ ÌiÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓÎ Ó £Ê /ÃÊÜ Ì Ê**Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓÎ]ÊÎä Ó £Ê /ÃÊÜ Ì Ê* >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎä Ó £Ê /ÃÊÜ Ì Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓÎ Ó £Ê /Ã]ÊÓä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎÇ Ó £Ê /Ã]Ê Ì iÀÊ­{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > îʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎÓ Ó £Ê /Ã]Ê- i Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎ{ Î £Ê /ÃÊv ÀÊ67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V ʳÊ7 / ,-ÁÊ ÕÌ Ã> « iÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊ­{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê6 > îʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÎÓ Î £Ê /ÃÊv ÀÊ67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V Ê ÕÌ Ã> « iÀÊ­£°x ®Ê°°°°°°°°°°ÊÓä ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]Ê ÊÊÊÊÊÃi> i`Ê ` Û `Õ> ÞÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃ]Ê ÊÊÊÊÊÃi> i`ÊÜ Ì Ê>Ê-i> >Ì/ Ê V ÊV ÛiÀÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x]Ê{È

Û À} > Ê­*/ ®

6OLUMEÊ­Ài> ÃÌ V> ÞÊÕÃ>L iÊÛ Õ iÊ vÊ>ÊÛ > ]ÊNOTÊÌ iÊ >Ý°ÊÛ Õ iÊÌ >ÌÊV> ÊLiÊv i`ÊvÀ ÊL ÌÌ ÊÌ ÊÌ iÊÛiÀÞÊÊ Ê Ê Ì «Êi`}iÊ vÊÌ iÊÛ > ® 4YPE¬OF¬6IAL $IMENSIONS¬­ i } ÌÊÝÊ` > iÌiÀÆÊiÝ>VÌÊ` i à Ã]Ê ÌÊÀ Õ `i`® 'LASS¬MATERIAL 'LASS¬CLASSÊ­µÕ> ÌÞ® !DDITIONAL¬CHARACTERISTICS i°}°\Ê£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ]ÊÎÓÊÝÊ££°È ]ÊV i>ÀÊ} >ÃÃ]Ê£ÃÌÊ Þ`À °ÊV >ÃÃ]ÊÜ Ì Ê >Li Ê> `Êv }Ê iÃ

ÓÊ®Ê-i> à $IAMETERÊ­ vÊÌ iÊV>«® -ATERIAL¬­ vÊÌ iÊV>«® 4YPE¬OF¬#AP #OLOUR¬OF¬THE¬#AP¬­Ã iÌ iÃÊ « ÀÌ> ÌÊÜ i ÊÕà }Ê> Ê ÃÌÀÕ i ÌÊÜ Ì Ê« Ì Vi Ãt® 3IZE¬#ENTRE¬(OLE ,INER¬MATERIAL¬ ¬COLOUR S !DDITIONAL¬CHARACTERISTICS (ARDNESS¬­ vÊÌ iÊ iÀ® 4HICKNESS¬ ­ vÊÌ iÊ iÀ® i°}°\Ê££ Ê* Ê- >«Ê, }Ê >«ÊÌÀ> ë>Ài Ì]ÊÈ ÊVi ÌÀiÊ i]Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊL Õi]ÊVÀ Ãà à ÌÌi`]ÊxxcÊà ÀiÊ ]Ê£°ä

ÎÊ®Ê-i«Ì> #ARRIER¬-ATERIAL¬ ¬#OLOURÊ ­ « ÀÌ> ÌÊv ÀÊÌi «iÀ>ÌÕÀiÊÀià ÃÌ> Vi]ÊÀiÃi> >L ÌÞÊ ÊV>ÃiÊ vÊ Õ Ì « iÊ iVÌ Ã]Ê Ê Ê V i> iÃÃ]ÊiÌV° 4YPE¬OF¬4EFLON¬ ¬#OLOUR (ARDNESS¬OF¬,INER¬­ « ÀÌ> ÌÊv ÀÊÌ iÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ ii` i® 4HICKNESS¬OF¬,INER¬­ « ÀÌ> ÌÊv ÀÊÌ iÊ«i iÌÀ>Ì Ê vÊÌ iÊ ii` i® !DDITIONAL¬2EMARKSÊ­Ì Ê `i Ì vÞÊëiV > Ê iÀʵÕ> Ì iî

LLÀiÛ >Ì ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÇ]Êxn]Êx VÌÕ> Ê- âiÊ À>Ü }Ã]Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊnÎ]Ên{]Ênx]ÊnÈ « >LiÌ V> Ê `iÝÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Èä Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ Õ Õ Ê À «Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ]ÊÎn]ÊÎ ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ-ÞÃÌi Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊÈÓ ÃÃi L i`Ê * Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌÊ°°°x]ÊÈn]ÊÈ ]ÊÇä]ÊÇ£]ÊÇÓ]ÊÇÎ]ÊÇ{]ÊÇx >ÀV `iÊ >Li i`Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ iÌ> Ê >«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎÇ]ÊÎn ÕÌÞ Ê À «Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÕÌÞ É*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ ÕÌÞ É*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ ÕÌÞ É*/ Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ

« >LiÌ V> Ê `iÝ

£Ê®Ê6 > Ã

/À>`i >À Ã LLÀiÛ >Ì Ã Ý« > >Ì Ã -ÌÀÕVÌÕÀi ÀÌ V i iÃVÀ «Ì

1 ÌÀi>Ìi`Ê*/

Ê®Ê-ÌÀÕVÌÕÀiÊ ÀÌ V iÊ iÃVÀ «Ì Ã

°

>« >ÀÞÊ iVÌ ÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{

i> *>V Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ç

L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê nÊ­"Ì iÀʮʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç

L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ££Ê­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ

L >Ì Ê-i> ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ÓäÊ­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î

«> ÞÊ*À v iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ç]Ên]Ê ]Ê£ä]Ê££

Ì>VÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°È

Ìi ÌÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£]ÊÓ]ÊÎ

À «Ê iV Ê VÀ 6 > Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È

À «Ê iV Ê VÀ 6 > Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx

À «Ê iV Ê6 > Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È

À «Ê iV Ê6 > Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÓÈ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££Ê­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ÓäÊ­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ

À «Ê-i> ÃÊ nÊ­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç

À «Ê-i> ÃÊ ££Ê­"Ì iÀ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ

À «iÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä]Êx£

À « }Ê i>`ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä]Êx£

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊÇÈ]ÊÇÇ]ÊÇn]ÊÇ ]Ênä]Ên£

iV>««iÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£

iV>«« }Ê i>`ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£

À>Ü }ÃÊ >«ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ]ÊnÇ]Ênn

ÊÊ

i°}°\Ê- V iÊÜ ÌiÉ*/ ÊLi }i]Ê{xcÊà ÀiÊ ]ÊΰÓx Ê­ /Ê /Ê+Õ> ÌÞ® * 6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ó]Ê{Î]Êx{ Ý« > >Ì ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊxÇ]Êxn]Êx

Ê Ê

Ê v À >Ì Ê>ÀiÊÃÕL iVÌÊÌ ÊÌiV V> ÊV > }iÃt Ê Ê`>Ì>ÊV ViÀ }Ê` i à ÃÊ> `ÊÛ Õ iÃÊ>ÀiÊ >««À Ý >Ìi° Ê Ê ÞÊÀi«À `ÕVÌ Ê vÊÌ iÊV>Ì> }Õi½ÃÊV Ìi ÌÃÊ ÀÊ«>ÀÌÃÊ vÊ ÌÊÀiµÕ ÀiÃÊÌ iÊ>««À Û> Ê> `ÊV v À >Ì Ê vÊÊ Ê * * ÁÊ7iÀ iÀÊ,i vviÀÃV i `ÌÊ L °

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÌiÀÃ]Ê >ÃÃÊ LÀiÊ i LÀ> iÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÌiÀÃ]Ê Þ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{Ç]Ê{n ÌiÀÃ]Ê*/ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{Ç]Ê{n ÌiÀÃ]Ê*6 Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÌiÀÃ]Ê,i}i iÀ>Ìi`Ê i Õ ÃiÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{Ç]Ê{n

«ÞÀ } ÌÊ vÊÌ iÊi Ì ÀiÊV>Ì> }ÕiÊ V Õ` }Ê«À `ÕVÌÊ `À>Ü }ÃÊ> `Ê>ÕÌ Ã> « iÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊ>ÃÊÊ Üi Ê>ÃÊ> Ê Ì iÀÊ V Õ`i`ÊV >ÀÌÃÊ­ ÛiÀÛ iÜî\Ê * * ÁÊ7iÀ iÀÊ,i vviÀÃV i `ÌÊ L °

-i«Ì>ÊÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ i iÀ> Ê À}> Ã>Ì > Ê >ÌÌiÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°È i iÀ> ÊÌiÀ ÃÊ> `ÊV ` Ì ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°È

^ÊÓääÈÊ * * ÁÊ7iÀ iÀÊ,i vviÀÃV i `ÌÊ L °

> ` }Ê vÊÌ iÊV>Ì> }ÕiÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x

x

ä

i>`ë>ViÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÎx]ÊÎÈ i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎx]ÊÎÈ ÜÊÌ Êv `ÊÌ iÊÀ } ÌÊ«À `ÕVÌÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì>Ê­ ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ >} iÌ VÊ iÌ> Ê À «Ê-i> Ê ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎÇ]ÊÎn >} iÌ VÊ À «Ê-i> ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ]ÊÎÇ]ÊÎn]ÊÎ >} iÌ VÊ À «Ê-i> ÃÊv ÀÊ-* 6 > Ê ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î >} iÌ VÊ À «Ê-i> ÃÊ ££Ê­v ÀÊ / ®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ >} iÌ VÊ-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä > Õ> Ê À « }Ê/ ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä]Êx£]ÊxÎ > Õ> Ê iV>«« }Ê/ ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ- i Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]ÊÎ{ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£ VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ- >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ6 > ÃÊÜ Ì Êà > Ê «i }Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊ6 > ÃÊÜ Ì ÊÜ `iÊ «i }Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn VÀ ÌiÀÊ6 > ]Ê À «Ê iV Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx VÀ ÌiÀÊ6 > ]Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ ÕÌÞ É/ Ê À «Ê-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ ÕÌÞ É/ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê À «Ê-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ >ÌÕÀ> Ê,ÕLLiÀÉ/ Ê- >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó iÜÊ*À `ÕVÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê£ä]Ê££ Õ iÀ V> Ê `iÝÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°È£ * >«ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç * >«ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ * >«ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ê ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î * >À > ÝÊ-i> ÃÊ ÓäÊ­ ÕÌÞ É*/ ]Ê- V iÉ*/ ®Ê°°°°°°°°££]ÊÎn]ÊxÇ * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊÜ Ì Ê >ÃÃÊ ÃiÀÌÃÊ­/ «-iÀÌ/ ®Ê°°°°° ]ÊÓ£]ÊÓx]ÊÓn]ÊÎä * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > Ã]Ê**Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > Ã]Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > Ã]Ê- >«Ê, }Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä * >ÃÌ VÊ VÀ 6 > Ã]Ê/*8Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä * >ÃÌ VÊ6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÎä * iÕ >Ì VÊ À « }Ê/ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ *Àiv>ViÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{]Êx]ÊÈ *Ài -VÀiÜi`É*Ài À «i`Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î]ÊxÎ *À / Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç]ÊxÇ *À / Ê * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç]ÊxÇ *À / Ê* 1-ÊqÊ * Ê-ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ Ü Ì Ê >Ãà LÀiÊ*Àiv ÌiÀÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n]ÊxÇ **Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÎä *Õà " Ê >«Ê­* ®Ê nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê£Ç]ÊnÇ *Õà " Ê >«Ê­* ®Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÇ]ÊÓ ]ÊnÇ +Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊÈÎ]ÊÈ{]ÊÈx]ÊÈÈ]ÊÈÇ -VÀiÜÊ >«ÃÊ nÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä -VÀiÜÊ >«ÃÊ £äÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ -VÀiÜÊ >«ÃÊ £ÎÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ -VÀiÜÊ >«ÃÊ £nÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä -VÀiÜÊ >«ÃÊ Ó{Ê­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î -VÀiÜÊ iV Ê VÀ 6 > ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊv ÀÊ-Ì À>}iÊ*ÕÀ« ÃiÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]Êx{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Êx{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]Êx{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]Êx{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ó]Ê{Î]Êx{ -VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£

-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £äÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ -VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ÎÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ -VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊ­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä -VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{Ê­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{Î -i> >Ì/ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{x]Ê{È]ÊxÇ -i> ÃÊv ÀÊ* >ÃÌ VÊ VÀ 6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÈ]ÊÓÇ]ÊÓ -i«Ì>Ên Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä -i«Ì>Ê£ä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ -i«Ì>Ê££ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ -i«Ì>Ê£Ó Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ -i«Ì>ʣΠʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ -i«Ì>Ê£È Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä -i«Ì>Ê£ °x Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î -i«Ì>ÊÓä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î -i«Ì>ÊÓÓ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î - i Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]ÊÎ{ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê VÀ 6 > ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê­**®]ÊL >V ÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓÓ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê­**®]ÊL ÕiÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê­**®]ÊÀi`ÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÊÓÓ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê­**®]ÊÌÀ> ë°ÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê1 ÌÀ> `/ Ê-i> Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÓ]ÊxÇ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ Ê­**®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÎä - > âi`Ê VÀ ÃiÀÌÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn - > âi`Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£ - V iÉ Õ Õ Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În - V iÉ*/ Ê À «Ê-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç - V iÉ*/ Ê À «Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ - V iÉ*/ Ê À «Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În - V iÉ*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ - V iÉ*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ - V iÉ*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ - V iÉ*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ £nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä - V iÉ*/ Ê-VÀiÜÊ-i> ÃÊ Ó{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î - V iÉ*/ Ê-i> ÃÊ ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În - V iÉ*/ Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê-i> ÃÊ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ - V iÉ*/ Ê- >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó - >«Ê >«ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£ - >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £nÊ³Ê ÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£ - >«Ê, }Ê VÀ 6 > Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón - >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££Ê­* ®]ÊL ÕiÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó - >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££Ê­* ®]ÊÀi`ÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó - >«Ê, }Ê-i> ÃÊ ££Ê­* ®]ÊÌÀ> ë°ÊV>«Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó - >«Ê, }Ê6 > Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón -«iV > Ê*>V >} }Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÎ -«iV > Ê*À `ÕVÌ Ê,Õ ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÎ -«iV > Ê-i> ÃÊ­ £Î]Ê {ä®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx -«iV > Ê-i«Ì>Ê­v ÀÊ- "//Ê-VÀiÜÊ >«Ã®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ -«iV > Ê6 > ÃÊ­ £Î]Ê £x]Ê {ä®Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx -* 6 > Ê ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ -«À }ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]ÊΣ -Ì ««iÀÃÊÓä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î -ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{Ç]Ê{n /iV V> Ê v À >Ì ]Ê-i> ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Î]Ê£{ /iV V> Ê v À >Ì ]Ê-i«Ì>Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£x /iV V> Ê v À >Ì ]Ê6 > ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ó]ʣΠ/ «-iÀÌ/ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÓx]ÊÓn / «-iÀÌ/ ]Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£ / «-iÀÌ/ ]Êà > âi`]Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£ / «-iÀÌ/ ]Êà > âi`]Ê- >«Ê, }Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓx]ÊÓn / «-iÀÌ/ ]Ê- >«Ê, }Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓx]ÊÓn /À>`i >À ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x]ÊxÇ]Êxn]Êx 1 ÌÀ> `/ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê£Î]ÊÓÓ]Ê{Î]ÊxÇ 1 ÌÀ> `/ Ê-VÀiÜÊ-i> Ê É Ó{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÓ]Ê{Î]ÊxÇ 1 ÌÀ> i> / Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Î]ÊxÎ]ÊxÇÊ 1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ £nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{äÊ 6 > Ê,>V ÃÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ 6 > ÃÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê À «Ê iV Ê ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx 6 > ÃÊÜ Ì Ê Ìi}À>Ìi`Ê VÀ ÃiÀÌ]Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

änÊÓÇÊ£ÈÇÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊÓÇÊ£ÈÇÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊÓ Ê£änÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È änÊÓ Ê££äÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È änÊÓ Ê££{nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È ä ÊäÓÊäÇÓÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ ä Êä{Ê£ÓÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÓ ä Êä{Ê£xÎÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÓ ä Êä{Ê£xÎ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÓ]ÊÓÎ]ÊÎä ä Ê£xÊä{ÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ ä Ê£xÊä{näÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊä{n£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ ä Ê£xÊäÇxÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç ä Ê£xÊäÇxÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç ä Ê£xÊäÇÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x ä Ê£xÊänÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ]ÊÎä ä Ê£xÊänxÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊänÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ ä Ê£xÊänÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ ä Ê£xÊänÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ]ÊÓÎ]ÊÎä ä Ê£xÊä n£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊä nÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ££ÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ££ÇÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ££ÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ££Ç Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£ÎÎÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£xÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£xǣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£xÇÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£ÈÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£xÊ£ÈÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÓ ä Ê£nÊä ÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ £äÊäÓÊäÈ{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊänÊäÇ{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊä ÊäÇ{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ £äÊä Ê££ ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ £äÊä Ê££ ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ £äÊ£xÊäÇ{{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£xÊ£ÓxÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£xÊ£ÓxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£xÊ£Óx Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£xÊ£ÎÓnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£xÊ£ÎxnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó{ £äÊ£nÊä ÎÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ ££ÊäÓÊä£ä{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊ䣣xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊä£{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊä£ÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊäÓӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊä{{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊäxÎ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊäxÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊäÇӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊännÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊ£ÈÎ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÓÊ£ÈÈÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊä£ ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÓä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÓ{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÎääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÎä£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÎäÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÎäÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÎä{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäΣnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊäÎÎÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊäÎÎ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊäÎÈÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊä{äÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊä{È{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäxnnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÈÈÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÈÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÇääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊäÇÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊännxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊ£ÈÓ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊ£ÈÓxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ ££ÊäÎÊ£È{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÎÊ£ÈÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ ££ÊäÈÊäääÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä ££ÊäÈÊä£xäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ££ÊäÇÊäääÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ££ÊäÇÊä£äÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ££ÊänÊ£ÈÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]ÊÓÇ]ÊÓ ]Ênn ££Êä Êä£n{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÓ£äÊ°°°°°£n]ÊÓä]Êx{]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÓx Ê°°°°°£n]ÊÓä]Êx{]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÎxÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÎnÓÊ°°°°°°°°°°°£n]ÊÓä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{£xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{£ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{£ Ê°°°°°°°°°°°£n]ÊÓä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{ÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{ÇÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä{nÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäxääÊ°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓÎ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êäx£ Ê°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓÎ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäxÓäÊ°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓÎ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäxÎÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ ££Êä ÊäxÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ ££Êä ÊäÈ£ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÈÓäÊ°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓÎ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä ÊäÈÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Êä ÊäÈ{{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ

££Êä ÊäÈ{xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ón]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Êä ÊänΣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÈ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä ӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°Óx]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Êä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Ê£Ó{£Ê°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Êä Ê£Ó{ÓÊ°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£{Êäx{{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£{Êäx{xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£{Ê££n Ê°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÓÎ]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£{Ê££ äÊ°°°°°°° ]ÊÓx]ÊÓn]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£{Ê£ÓÈxÊ°°°°°°° ]Ê££]ÊÓ£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£{Ê£ÓÈÈÊ° ]Ê££]ÊÓx]ÊÓn]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£{Ê£ÈxxÊ°°°°°°°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈÊ°°°°°°° ]ÊÓx]ÊÓn]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£{Ê£È {Ê°°°°°°° ]Ê££]ÊÓ£]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£{Ê£È xÊ° ]Ê££]ÊÓx]ÊÓn]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£xÊäÈÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊäÈÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊäÈÎÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊäÈxäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ££x£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÓÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÓÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÓÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÎÓÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÎÓ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÎÓxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£xÊ£ÎÓÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó ££Ê£nÊä ÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ ££Ê£ Êä ÎÓÊ°°°°°°°°°°°ÓÎ]ÊÎä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£ Êä ÎÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£ Ê£äӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°Îä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£ Ê£äÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£ Ê£ÓäxÊ°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÎä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£ Ê£Ó£ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££Ê£ Ê£Ó£ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÈ ££Ê£ Ê£x£ÈÊ°°°°°°° ]ÊÓ£]ÊÎä]ÊÈn]ÊÇä]ÊÇÓ]ÊÇ{]ÊnÈ ££ÊÓÎÊ£ä{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ£ä{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ£änxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ£ä nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ££ääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ££{{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ££{xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ£ÓnäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎÊ£{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓÎʣȣ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä ££ÊÓ{Ê£ä{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£äxäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£äx£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£äxÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£ä £Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê££Ó Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê££ÎäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ]ÊÎä ££ÊÓ{Ê££{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê££{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê££{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê££{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£ÓÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£Î{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£{{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£{{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£{ÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ]ÊÎä ££ÊÓ{Ê£xÓnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£xxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Îä ££ÊÓ{Ê£xÇÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£x ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£ÈÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓ{Ê£È{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ]ÊÎä ££ÊÓ{Ê£È ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÎ ££ÊÓÇÊ£äÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ ££ÊÓÇÊ£äÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £ÓÊäÓÊä£{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊä£ÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊäÓÓÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊäÎÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊä{ÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊä{ÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÓÊäÓÊäÈänÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊäÓÊ£ÈÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÓÊänÊäx{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £ÓÊ£nÊä Î Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ £ÓÊӣʣää£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ £ÎÊäÓÊäÓȣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÎÊäÓÊä{Ç{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÎÊäÓÊ£ÎÇ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÎÊäÓÊ£ÎnäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÎÊäÓÊ£{ÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÎÊäÎÊäÎäÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÎÊäÎänÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÎÊäÎä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÎÊ£În£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÎÊ£ÎnÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÎÊ£ÎnÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊäÈÊäääÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä £ÎÊäÈÊääÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊäÈÊää £Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊäÈÊä£Î{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊäÈÊäΣ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊäÇÊäääÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊäÇÊä£x{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ £ÎÊänÊä£ÈÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊänÊäÎÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊänÊä{xÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊänÊäÈÎ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊä ÊäÓÓÓÊ°°° ££]ÊΣ]ÊÎÓ]Êx{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx

£ÎÊä ÊäÓÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊä ÊäÓnäÊ°°££]ÊΣ]ÊÎÓ]Êx{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx £ÎÊä ÊäÓnxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊä Êä { Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £ÎÊä Ê£ÎÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx £ÎÊä Ê£ÎÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx £ÎÊ£xÊäÓ ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÎÓ £ÎÊ£xÊä{Î Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ £ÎÊ£xÊä{xÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÎÓ £ÎÊ£xÊäxxÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ £ÎÊ£xÊäÈ{nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ £ÎÊ£xÊän£xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÎÓ £ÎÊ£xÊännÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ £ÎÊ£xÊä ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÓÇ £ÎÊ£xÊ£Ó ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£]ÊÎÓ £ÎÊ£xÊ£ÈÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ £ÎÊ£xÊ£ÈÎ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ £ÎÊÓnÊ£äÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äǣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £ÎÊÓnÊ£x{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÓ £xÊänÊäx{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £xÊä ÊäxÎ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £xÊä Êäx{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £xÊä ÊäÇnnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx £xÊä Ê£ÈxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]Êx{]ÊnÎ £xÊä Ê£ÇäÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]Êx{]ÊnÎ £xÊ£{Êäx{nÊ°°°°°°°°°°°ÎÎ]ÊÎ{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx £xÊ£{ÊäxÈÓÊ°°°°°°°°°°°ÎÎ]ÊÎ{]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ênx £xÊӣʣÈÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ £xÊÓÇÊ£äÈxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £xÊÓÇÊ£äÈÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ £ÈÊäÓÊä{È Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ £ÈÊäÓÊäÈxÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊäÈx Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊäÇäxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊänÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊ£În{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊ£ÎnxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÈÊäÓÊ£ÈÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ÇÊ£nÊä {äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ £nÊäÎÊ£Îä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊäÎÊ£{£{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊäÎÊ£{£ÈÊÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊäÎÊ£xÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊäÎÊ£ÈÈÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊäÎÊ£ÈÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ]Ê{ä £nÊänÊäx£ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £nÊänÊäÈ£{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £nÊänÊä £ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£ £nÊä ÊänÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ £nÊä Êä äÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£]Ên{ £nÊä Êä äÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£]Ên{ £nÊä Ê£ÎäÈÊ°°°°°°°°°°°°° ]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ £nÊä Ê£ÎäÇÊ°°°°°°°°°°°°° ]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ £nÊä ʣΣäÊ°°°°°°° ]Ê££]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ £nÊä ʣΣ£Ê°°°°°°° ]Ê££]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ £nÊä Ê£Çä{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]Êx{]ÊnÎ £nÊ£xÊänǣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £nÊ£xÊ££ÎÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £nÊ£xÊ£ÎnÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £nÊ£xÊ£ÎnÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ä £ ÊäÓÊäÓ{xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î £ ÊäÓÊäÈ ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î £ ÊäÓÊ£ÈÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊääÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊääxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊä£ÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊä£{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊäÈÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÓÊ£{nnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎ ÓäÊäÎÊääÎäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊääx Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊääÈäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊääȣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊ䣣ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊä£ÓÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊä£ÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊä£{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊä£ÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊä£nÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊä£ {Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊä£ xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊäÓ£ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊäÓÓÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÓÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÓÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÎÓÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÎÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÈÈxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÈÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÈ nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊäÇ£äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊäÇ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊänÓnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊä ä£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊä ÇxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊ££xÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊ££nÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ ÓäÊäÎÊ£ÓääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°În ÓäÊäÎÊ£Ó{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î

ÓäÊäÎÊ£ÓÈ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓäÊäÎÊ£{n Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎn ÓäÊäÎÊ£{ äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎn ÓäÊäÎÊ£{ £Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎn ÓäÊäÎÊ£xÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎn ÓäÊäÎÊ£xÇÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÎn ÓäÊäÈÊääänÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä ÓäÊäÈÊää{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÈÊäännÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÈÊää äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÈÊä£{nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÈÊä£ÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÇÊäää{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊäÇÊä£xxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓäÊä ÊäÓn Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ]ÊnÎ ÓäÊä ÊäÓ ÇÊ°°°°°°°°°°°Îx]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊäÎ{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊäÎ{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÇ]ÊnÎ ÓäÊä Êä{{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊäÇn{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£]Ên{ ÓäÊä ÊäÇ xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊäÇ ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Êänä£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊänäÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä ÊänÇÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£ÓÓÎÊ°°°°°°°°°°°££]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£{äxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£È äÊ°°°°°°°°°°°££]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£È £Ê°°°°°°°°°°°££]ÊÎÈ]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]Ên{ ÓäÊä Ê£ÇäxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°££]Êx{]ÊnÎ ÓäÊ£äÊäÓ äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊäÓÊä{ä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÓÓÊäÓÊä{nÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÓÓÊäÓÊ££änÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÓÓÊäÓʣΠäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÓÓÊäÓʣΠÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î ÓÓÊänÊäÓxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊänÊäÎ{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊänÊäÇ {Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£ ÓÓÊä Êä änÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{£ ÓÓÊ£xÊäÎӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊ£xÊäÇ£ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊ£xÊänÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊ£xÊ£ÎÎ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊ£xÊ£È{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÓÊ£xÊ£È ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î ÓÎÊäÓÊä{ÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ Ó{Êä{Êän{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Êä{Êän{ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{ÊänÊä{äÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{ÊänÊäx ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Êä Êä{äÓÊ°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Êäxn Ê°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä ÊänÎ Ê°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Êä ÓÎÊ°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Êä ÓÇÊ°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Êä ÓnÊ°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Ê£än Ê°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Êä Ê£ä äÊ°°°°°{Ó]Êx{]ÊÈx]ÊÈ ]ÊÇ£]ÊÇÎ]ÊÇx]ÊnÎ Ó{Ê£{Êä ÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£{Ê£ä {Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£{Ê£ÓÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£{Ê£Îx{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£{Ê£xÎnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£{Ê£Èӣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£xÊ£ääÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£xÊ££ÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£xʣΠ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£xʣΠxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{Ê£xÊ£x{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Î Ó{ÊӣʣääÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ ÓxÊ£ÈÊäÎ{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎ{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎ{nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎ{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎxäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎx£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{Ç ÓxÊ£ÈÊ£x{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£x{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£x{nÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£x{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£xxäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£xx£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£xxÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£xxÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓxÊ£ÈÊ£xnÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]Ê{n ÓnÊäÈÊä£ äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓnÊäÈÊä£ £Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓnÊäÈÊäÎÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä ÓnÊäÇÊää ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÓnÊäÇÊä£xÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÎäÊäÓÊä{ǣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ ÎÓÊäÈÊä£ÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä ÎÓÊäÈÊä£x£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÎÓÊäÈÊä£ ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÎÓÊäÇÊääÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ÎÓÊäÇÊä£xÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ {äÊä Êä£{ÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£ {äÊä ÊäÈÇnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ {äÊ£xÊäÈÇ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xx {ÎÊäÓÊä{£ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÈ xäÊ£ÎÊä£{ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î£

°

°

iÝÊ vÊ Õ iÀ V> Ê `iÝ ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ-ÞÃÌi "ÕÀÊnÊ` } Ì> Ê>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊV «À ÃiÃÊÌ iÊv Ü }Ê ` V>Ì Ã\ n Ê* Þ«À «Þ i iÊ-VÀiÜÊ >«ÊL >V ]Êx°x ÊVi ÌÀiÊ i

änÊänÊääÓÇ ÀÌ V iÊ À Õ« ­änr* >ÃÌ VÊ >«Ã]

> iÌiÀÊ Ê ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ-iµÕi Ì > Ê Õ LiÀ Ê iÀ®

Ê ÃÌÊ vÊ ÕÀÊ>ÀÌ V iÊ}À Õ«ÃÊ ÃÊÃ Ü ÊLi Ü

Õ iÀ V> `iÝ iÝÊ vÊ Õ iÀ V> Ê `iÝ

ääÊääÊään Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ ääÊääÊä£ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ äÓÊ£ÇÊä{ÇÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ äÓÊ£ÇÊä{ÇÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ äxÊä Êä£Ó Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Ênx äxÊä ÊäÓÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Ênx äxÊä ÊäÓÇ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Ênx äxÊä ÊäÇäÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]Ênx äxÊä Êä ÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Ênx äxÊä Ê£ÈÇ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n]Ênx äxÊ£ÎÊä{ÓÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£n äÈÊä ÊäÎxÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]ÊÎ{]Ênx äÈÊä ÊäÈx£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]Ênx äÈÊä ÊäÈÈ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]ÊÎ{]Ênx äÈÊä ÊänÈxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]Ênx äÈÊä ÊänÈÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°Ó£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]ÊÎ{]Ênx äÈÊä Ê£Ó{äÊ°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]ÊÎ{]Ênx äÈÊä Ê£Î{ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°££]ÊÓ£]ÊÓ{]ÊÓx]ÊÓn]Ênx äÇÊ£nÊä ÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{ änÊäÓÊäääxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäää Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊääÎ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊä£äÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊä£ÇÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäÓÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäÓÎÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäÎxxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäxÈÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊäÇÇ{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊänn£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊ£ÈÎÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÓÊ£ÈnäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊäÎÊääxxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊ䣣ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊä£ÈxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊäÓääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊäÓ{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊäÓÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊä{x£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊäx Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊänȣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊänn{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäÎÊ££xÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£Ç änÊäxÊän äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x änÊäxÊän {Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x]Ê{È änÊäxÊän xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x änÊäxÊä {{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x änÊäÈÊäääxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xä änÊäÈÊä£{ Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ änÊäÇÊäää£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ änÊäÇÊä£xÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°x£ änÊänÊääÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊänÊä{ÓäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊänÊä{ÎxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊänÊä{ÎÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Óä änÊänÊä{nnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊänÊä äÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]Ê{x änÊänÊ££ÈÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊänÊ£ÈÇxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ä]£Ç]nn änÊä ÊäÓxnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä ÊäÓÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä ÊäÓn{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä ÊäÎäxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Êä{äxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Êä{äÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Êä{nÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊä Êä{n{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊä ÊäÈäÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Êän{xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä ÊänÇxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]{x]nx änÊä ÊännnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]{x]nx änÊä Êä äÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]{x]nx änÊä Êä ä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{]{x]nx änÊä Êä xÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Ê£änäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£È]Èn]Çä]ÇÓ]Ç{]nx änÊä Ê£än£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È]nx änÊ£{Êäx£ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]È ]Ç£]ÇÎ]Çx]nx änÊ£{Êäx xÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]È ]Ç£]ÇÎ]Çx]nx änÊ£{ÊäÈ{£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]È ]Ç£]ÇÎ]Çx]nx änÊ£{ÊänÇÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊ£{Êänn Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊ£{Êä ä{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊ£{Êä £äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊ£{Ê££ÈnÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]nx änÊ£{Ê££È Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°ÎÎ]nx änÊ£xÊäÓ ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ ]Óä änÊ£xÊäÓ {Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊä{ÓÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊä{ÈäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ ]ÊÓä änÊ£xÊäÈx{Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊäÇä Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊännÈÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊ£ä{äÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊ££ ÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊ£ÈÎÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊ£xÊ£ÈxÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°£ änÊÓäÊän ÇÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊÓäÊä äxÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊÓäÊä ££Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊÓäÊä {ÎÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{{ änÊÓäÊ££Ç£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È änÊÓäÊ££n£Ê°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È änÊÓäÊ££nÓÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°{È änÊӣʣäääÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°xÓ änÊÓÇÊ£ÈÇäÊ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{ änÊÓÇÊ£Èǣʰ°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°Î{

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

È

Ó

ä£Ê äÓÊ äÎÊ ä{Ê äxÊ äÈÊ äÇÊ änÊ ä Ê £äÊ ££Ê £ÓÊ £ÎÊ £{Ê £xÊ £ÈÊ £ÇÊ £nÊ £ Ê ÓäÊ Ó£Ê ÓÎÊ Ó{Ê ÓxÊ ÓÈÊ ÓÇÊ ÓnÊ Ó Ê Î£Ê ÎÓÊ ÎÎÊ Î{Ê Ê

iÌ> Ê À «Ê> `Ê-VÀiÜÊ >«ÃÊ­ Ê iÀ® -i«Ì> ÃÃi L i`Ê-i> ÃÊ vÊ iÌ> Ê >«ÃÊ> `Ê-i«Ì> 1 ÌÀ> `/ Ê-i> Ã ÈÊ* Ã Ì Ê V ÃÊ> `Ê* >ÌiÃÊ­i «ÌÞ®

À « }Ê/ ÃʳÊVÀ « }Ê i>`Ã

iV>«« }Ê/ ÃʳÊ`iV>«« }Ê i>`à * >ÃÌ VÊ >«ÃÊ­ Ê iÀ® >ÃÃÊ ÀÌ V ià -Ì ««iÀà «Ê/ «É «Ê"vvÊ-i> ÃÊ­ ÞÊ ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌ® «Ê/i>ÀÊ1«Ê-i> ÃÊ­ ÞÊ ÊëiV > ÊÀiµÕiÃÌ® -«À }Ã

L >Ì Ê vÊ} >ÃÃÊ> `Ê« >ÃÌ VÊ>ÀÌ V ià ÃÃi L i`Ê-i> ÃÊ vÊ* >ÃÌ VÊ >«ÃÊ> `Ê-i«Ì> -ÞÀ }iÊ ÌiÀÃÊ­*À / ʳÊ*À / Ê* 1-®

>« >ÀÞÊ iVÌ ÀÃ Ê iVÌ Ê* ÀÌÊ-i«Ì> * >ÃÌ VÊ6 > à ÈÊ* Ã Ì Ê V ÃÊ> `Ê* >ÌiÃÊv i`ÊÜ Ì ÊÃÕ Ì>L iÊ ÃiÀÌÃʳÊ-i> ÃÊÜ Ì Ê ÃiÀÌÃÊ³Ê V Ê ÛiÀà 6 > Ê,>V Ã Ó £Ê /ÃÊ£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê n Ó £Ê /ÃÊ£°x Ê- ÀÌÊ/ Ài>`Ê Ó £Ê /ÃÊ£°x Ê À «Ê iV Ê ££ Ó £Ê /ÃÊ£°x Ê- >«Ê, }Ê ££ Ó £Ê /ÃÊ£ ]ÊÓ Ê> `Ê{ Ê- i Ê6 > Ã Ó £Ê /ÃÊ{ Ê-VÀiÜÊ iV Ê £Î V Ê ÛiÀÃÊ­-i> >Ì/ ®

L >Ì Ê vÊ} >ÃÃÊ> `Ê iÌ> Ê>ÀÌ V iÃÊ­> Ài>`ÞÊVÀ «i`ÊÛ > î Ó £Ê /ÃÊ£°x Ê-VÀiÜÊ iV Ê £ä Ó £Ê /ÃÊÓä Ê i>`ë>ViÊ ÓäÊ³Ê £n * >ÃÌ V É« >ÃÌ VÊV L >Ì Ã "Ì iÀÃ


°

°

8

8

8

8

8

8

8

8Ê 8

8

8

8

8

8

8

8

8Ê 8

8

8

8

8

8

8

8

8Ê 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä Êän{xÉänÊä Êä xÎ änÊäÎÊäÓääÉänÊäÎÊänn{ÉänÊäÎÊäx ÉänÊäÎÊäÓ{

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££Ê> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈÉ££Êä Êä{ÇÇÉ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Êä ӣɣ£Ê£{Ê££ äÉ££Ê£{Ê£ÈxÈÉ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ££ÊäÎÊäÎääÉ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊä{È{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx É££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ ÎÉänÊ£xÊäÇä ÉänÊ£xÊännÈ änÊ£xÊ£{{ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ Ê> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ É££Êä ÊäxÓäÉ££Ê£{Ê££n ££Êä Êä É££Êä ÊäÈÓä ££Ê£ Ê£ÓäxÉ££Ê£ Ê£x£ÈÉ££Ê£ Êä ÎÓÉ££Ê£ Ê£Ó£È ä Ê£xÊänÈÇÉä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊänÈ Éä Êä{Ê£xÎ{ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £äÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ ÈÉ£äÊä Ê££ Ç £äÊ£xÊ£ÎÓn - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££Ê> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{É££Êä ÊäÈ{xÊ ££Ê£{Ê££ äÉ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Ê£ Êä ÎÎÉ££Ê£ Ê£Ó£Ç ££Ê£xÊ£ÓÈÇÉ££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÓÈ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä Ê£ÎÎxÉ£ÎÊä ÊäÓnäÉ£ÎÊä Ê£ÎÎÈ £ÎÊ£xÊä{xÈÉ£ÎÊ£xÊän£xÉ£ÎÊ£xÊ£Ó Î -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê> `Ê-i> à Ó{Êä Êä{äÓÉÓ{Êä Êä Ón Ó{Êä{Êän{ÓÉÓ{Êä{Êän{£ Ó{ÊänÊä{äÎÉÓ{ÊänÊäx Ó ÓÓÊäÓÊ££än

-Êxä

>Êxä

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊÊ

V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È V >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç

8 8

8 8

V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx

8

8

V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ

8 8

8 8

V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£

8 8

8

8 8 8

V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£

8

8

8

V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ

8 8 8

8

8 8 8

V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8 8

8 8 8 8 8

8 8 8

V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ

8 8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

È

{

Ê* 1-

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊ 7 / ,-ÁÊ

£ Ê- i Ê6 > ÃÊ änÊ£{Ê££ÈnÉänÊ£{Ê££È ÉänÊ£{Êäx£Î V >«ÌiÀÊ É«°ÊÎÎ 8 änÊ£{Êäx x { Ê- i Ê6 > ÃÊ £xÊ£{Êäx{nÉ£xÊ£{ÊäxÈÓ V >«ÌiÀÊ É«°ÊÎÎ 8 8

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈÉ££Êä Êä{ÇÇ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Ê£{Ê££ äÉ££Êä Êä ӣɣ£Êä ÊäÈ£ äÈÊä ÊänÈx]ÊäÈÊä Ê£Î{Î V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££ÊäÎÊäÓ{ÇÉ££ÊäÎÊä£ È V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ 8 - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ É££Êä ÊäxÓä V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 ££Ê£{Ê££n É££Êä Êä É££Êä ÊäÈÓäI ££Ê£ Ê£ÓäxÉ££Ê£ Ê£x£ÈÉ££Ê£ Êä ÎÓ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 ä Ê£xÊänÎnÉä Ê£xÊänÈ Éä Ê£xÊ££Çn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊ££Ç Éä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Êä{Ê£ÓÓäÉä Êä{Ê£xÎÎÉä Êä{Ê£xÎ{ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ ÈÉ£äÊä Ê££ Ç V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 £äÊ£xÊ£ÓxÇÉ£äÊ£xÊäÇ{{É£äÊ£xÊ£ÎÓn V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{É££Êä ÊäÈ{x V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 ££Ê£{Ê££ äÉ££Ê£{Ê£ÈxÈÉ££Ê£ Êä ÎÎ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊänÈx V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 ££Ê£xÊ££x£É££Ê£xÊ£ÓÈ É££Ê£xÊ£ÎÓx V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÎÓÈÉ££ÊänÊ£ÈÇÈ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £Î]Ê VÀ ÃiÀÌÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä Ê£ÎÎxÉ£ÎÊä ÊäÓnä V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 £ÎÊä Ê£ÎÎÈ {äÊä Êä£{ÈʳÊxäÊ£ÎÊä£{Ç V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ 8 8 £ÎÊ£xÊän£xÉ£ÎÊ£xÊ£Ó Î V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 £ÎÊänÊä£ÈÈʳʣÓÊäÓÊä£Èn V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊÎÓ 8 8 8

À «Ê iV Ê6 > Ê ÓäÊ> `Ê-i> à ÓäÊä Ê£{äxÊÉÊÓäÊäÎÊä£{ÓÉÓäÊäÎÊä ä£ V >«ÌiÀÊ£äÉÊ 8 «°ÊÎȳÎn I\Ê ÌÊv ÀÊ > ViÁÊÓÈ äÉÓÈ x 8II\Êv ÀÊÓ{Ê* Ã Ì Ê* >Ìi

8

8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8II 8II 8II 8II

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8

8

>ÀÕÃÊxää

ÌiÀ}À> Ê{äää

ÊÈää]ÊÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

ÊÈää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ

-- Óää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ

-- Óää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ

-- Óää]Ê£{xÊÛ > ÊÌÀ>Þ

-- £ää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ

-- £ää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ

8

8

8

8

8

8

ÕÌ ÃÞÃÌi Ê

8

8 8

-nÎää

8

8 8

- Îää

8

8 8 8 8

- £ääÉ - £ää

8

8 8 8

£

8

-ÓäääÉ -Óäää

ÊÓääÊ-

8

-iÀ iÃÊÓää]ÊÊ ÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÊ nxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÊ n£É£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÊ ÓäxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÊ ÓÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ

Ê*

8

-Êxää

" Ê*

8

" Ê*

-ÊÓää

/-Ê*

/ Ê*

8

8 8

V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ

V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Ó V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î

8

8 8 8 8

8

8 8 8 8 8

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊ 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÓÇÈÉänÊä ÊäÈäÈ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È änÊäÎÊäÓ{ ÉänÊäÎÊ££xÈ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ äxÊä Êä£Ó ÉÊ V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n äxÊä ÊäÓÇ Ê³ÊäxÊ£ÎÊä{ÓÈ änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ Î V >«ÌiÀÊÓÉÊ änÊänÊääÓÇʳÊänÊäÓÊääÎ «°Ê£ Óä änÊänÊääÓÇʳÊänÊäÓÊä£ÇÇ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx ££Êä Êä{ÇÇÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈÉ££Êä Êä Ó£ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊänÈx V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx ££ÊäÎÊä{{ÈÉ££ÊäÎÊäÎÎ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ ££ÊäÎÊäÓ{Ç - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈÉ££Ê£ Êä ÎÎ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊänÈx V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn ££Ê£xÊäÈÎÇÉ££Ê£xÊäÈxä V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £Î]Ê VÀ ÃiÀÌÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä Ê£ÎÎx V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊä ÊäÓnäÉ£ÎÊä Ê£ÎÎÈ {äÊä Êä£{ÈʳÊxäÊ£ÎÊä£{Ç V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊ£xÊän£xÉ£ÎÊ£xÊ£Ó Î V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊänÊä£ÈÈʳʣÓÊäÓÊä£Èn V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊÎÓ

-Èäää

8

8

8

/ÕÀL >ÌÀ Ý/ Ê -£ÈÊÉÊÊ -{äÊÉÊ -{ä8 ÊÉÊÊ -{äÊ/À>«ÊÉÊ -££äÊÉÊ -££äÊ/À>«

8

8

8

-{äää

8

8

8

-{äÊÉÊ -£ääÊÉÊ -£ä£

8

8

8

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÓn{ V °Ê£É«°Ê£È änÊä Ê£änä V °Ê£É«°Ê£È änÊä ÊäÓÇÈ V °Ê£É«°Ê£È änÊäÎÊäÓÈnÉänÊänÊ£ÈÇx V °Ê£É«°Ê£Ç änÊäÎÊäÓääÉänÊäÎÊäÓ{ V °Ê£É«°Ê£Ç änÊäÎÊ䣣Πä Ê£xÊäÇxÎ V °Ê£É«°Ê£Ç

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx ££Êä Êä{ÇÇ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx äÈÊä ÊänÈÈÉäÈÊä ÊänÈx ££Êä Êä£n{ V °ÊxÉ«°ÊÓx ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÎää V °ÊxÉ«°ÊÓÈ ££ÊäÎÊäÎä£É££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎäÎÉ££ÊäÎÊ£È{£ ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊäÎΠɣ£ÊänÊ£ÈÇÈ V °ÊxÉ«°ÊÓÇ ££ÊäÎÊäÇÓä V °ÊxÉ«°ÊÓÇ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £äÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ È V °Ê{É«°ÊÓ{ £äÊä Ê££ Ç £äÊ£xÊ£ÓxÈÉ£äÊ£xÊ£ÓxÇ V °Ê{É«°ÊÓ{ £äÊ£xÊäÇ{{ £äÊ£xÊ£ÎÓn V °Ê{É«°ÊÓ{ i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä ÊäÎ{Ó V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ 8 ÓäÊä ÊäÓ ÇÉÓäÊä Êä{{ä V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä Ê£ÓÓÎÊ ÓäÊäÎÊä£ÓÈÉÓäÊäÎÊä££Ó V °Ê£äÉÊ ÓäÊäÎÊäÓÈ{ÉÓäÊäÎÊäÎÓÈ «°ÊÎÇ În ÓäÊäÎÊ£{ äÉÓäÊäÎÊä£ÈÎ ÓäÊäÎÊänÓn ÓäÊäÎÊä£ÓÇÉÓäÊäÎÊääx V °Ê£äÉÊ ÓäÊäÎÊääÎäÉÓäÊäÎÊäÎÓÇ «°ÊÎÇ În ÓäÊäÎÊ£{n ÉÓäÊäÎÊä£{Ó ÓäÊäÎÊä ä£ ÓäÊä£Êä{änʳÊÓäÊ£äÊäÓ ä V °Ê£äÉ«°ÊÎ £nÊä ÊänÈ{ V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ £nÊ£xÊänÇ£ V °Ê£äÉ«°Ê{ä

/"

-Óäää

8

8

8

-

> À ÊÊ ³Ê > À Ê ÌiÁÊ -

8

8

8

> ViÁÊÓÈ äÉÓÈ x

8

8

8

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> Þ *iÀ Ê iÀÊ

> ViÁÊÓÇ äÉÓÇ x

8

8

8

°

VµÕ ÌÞÊ1* / Ê-ÞÃÌi

8

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä Êä{äxÉänÊä Êä{äÈ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È änÊä ÊäÎäxÉänÊä ÊäÓxn änÊäÎÊäÓ{ ÉänÊäÎÊ䣣ΠV >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Êä Êä{ÇÇ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 äÈÊä ÊänÈÈÉäÈÊä ÊänÈx ££Êä ÊäÈ£ É££Êä Êä Ó£ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Êä Êä{£x ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÓ{Ç V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ 8 ££ÊäÎÊä£ È ££ÊäÎÊäΣnÉ££ÊäÎÊäÎÎÓ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÇ 8 -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n 8 ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ ££Êä Êä{£Ç äxÊä Êä£Ó ÉäxÊä ÊäÓÈ V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n 8 äxÊä Ê£ÈÇ{ÉäxÊä Êä Èn änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ Î V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£ 8 änÊ£xÊäÓ { - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 ££Êä ÊäxÓäÉ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÈxxÉ££Êä Êä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 äÈÊä ÊänÈÈÉäÈÊä ÊänÈx ££Ê£ Ê£ÓäxÉ££Ê£ Ê£x£È V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä 8 ££Ê£ Êä ÎÓ ä Ê£xÊä{ÇnÉä Ê£xÊänÈÇ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊä{n£Éä Ê£xÊänÎn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊ££ÇnÊ ä Ê£xÊä{näÉä Ê£xÊänÈn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊänxÓÉä Ê£xÊänÈ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊ££Ç -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ È V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 £äÊä Ê££ Ç äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 äÈÊä ÊänÈÈÉäÈÊä ÊänÈx £äÊ£xÊ£ÓxÈÉ£äÊ£xÊ£ÓxÇ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 £äÊ£xÊ£ÎÓnÉ£äÊ£xÊ£Óxn - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈÉ££Ê£ Êä ÎÎ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 äÈÊä ÊänÈÈÉäÈÊä ÊänÈx ££Ê£xÊäÈÎxÉ££Ê£xÊ£ÓÈÇ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊäÈÎÇÉ££Ê£xÊ££x£ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊäÈÎÈÉ££Ê£xÊ£ÓÈn V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££Ê£xÊäÈxäÉ££Ê£xÊ£ÓÈ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÎÓÈ i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä Ê£{äxÉÓäÊä Ê£È £ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊänÇÎÉÓäÊä Ê£È ä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊäÎÊäÈÈx V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓäÊäÎÊä ÇxÉÓäÊäÎÊ£{ £ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓäÊäÎÊ£xÇÇ ÓäÊä Ê£ÓÓÓ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊäÎÊ£Ó{ÈÉÓäÊäÎÊ£ÓÈ{ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎ £nÊä Ê£ÎäÇÉ£nÊä ʣΣ£ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ £nÊä Ê£ÎäÈÉ£nÊä Ê£Î£ä £nÊäÎÊ£xÇnÉ£nÊäÎÊ£Îä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°Ê{ä £nÊäÎÊ£{£{É£nÊäÎÊ£{£È

*

> ViÁÊ /Ê-ÞÃÌi

8

«« V>Ì \

/"

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> Þ

/ Ê

°

> ViÁÊ * ÊÓäää

8

-

+Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ +Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

8

- ÊÓää

8

- Ê£ääÊ­/®

8

/i >ÀÊ +1 /i ÊÇä

8

8

} i ÌÊÇÈ x

8

8

} i ÌÊ -ÇÈ {

8

} i ÌÊ £nnn

8

} i ÌÊÈn ä

8

} i ÌÊÈnxä

8

} i ÌÊxn ä

8

} i ÌÊxnnä

8

} i ÌÊ££ää

} i ÌÊÇÈnÎ

} i ÌÊÇ nxx­ ®

} i ÌÊÇÈÇÎ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÓÇÈÉänÊä ÊäÈäÈ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È 8 änÊä Ê£änä änÊäÎÊä{x£ÉänÊäÎÊäÓ{ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç 8 änÊäÎÊ䣣Î

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Êä Êä{ÇÇÉ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Êä ӣɣ£Ê£{Ê££ ä äÈÊä ÊäÈÈ ÉäÈÊä ÊänÈÈÊ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÎä£ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ 8 ££ÊäÎÊäÎäÓÉ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä{É££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊä£ ÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 ££Êä ÊäxÓäÉ££Êä ÊäÈÓä äÈÊä ÊäÈÈ ÉäÈÊä ÊänÈÈ]Ê V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î ä Ê£xÊänÈÇÉä Ê£xÊänÎn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊänÈnÉä Ê£xÊänÈ Ê ä Êä{Ê£xÎÎÉä Êä{Ê£xÎ{ - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä äÈÊä ÊäÈÈ ÉäÈÊä ÊänÈÈÊ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î ££Ê£xÊ£ÓÈÇÉ££Ê£xÊ££x£ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊ£ÓÈnÉ££Ê£xÊ£ÓÈ ££ÊänÊ£ÈÇÈ i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä ÊäÇ xÉÓäÊä ÊäÇ È V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊäÎÊä ä£ÉÓäÊäÎÊänÓn V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓäÊäÎÊääÎäÉÓäÊäÎÊäÓÈ{ £nÊä Ê£ÎäÇÉ£nÊä £Î££ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ £nÊäÎÊ£{£{ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°Ê{ä -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê> `Ê-i> à Ó{Êä Êä{äÓÉÓ{Êä Êä Ón V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Ó Ó{Êä{Êän{ÓÉÓ{Êä{Êän{£ V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î Ó{ÊänÊä{äÎÉÓ{ÊänÊäx Ó V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î ÓÓÊäÓÊ££än V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î

} i ÌÊ£ä ä

} i ÌÊ£äxä

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊ } i Ì

*

Ê*

«« V>Ì \

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

> ViÁ

°

7>ÌiÀÃÁÊÇ£Ç

°

7>ÌiÀÃÁÊ7 ëÊ{nÊ * Ã Ì 7>ÌiÀÃÁÊ7 Ã«Ê ÈÊ * à Ì

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8 8


°

°

8

8 8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8 8

8 8 8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8

8 8

8Ê 8Ê

8Ê 8Ê

8Ê 8Ê

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8

8

8 8

8

8 8

8

8

8 8

8 8

8 8 8 8

8 8Ê

8 8

8 8 8 8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8 8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8 8

8 8

8 8 8 8

8

8 8

8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

È

È

8 8

8 8

8 8 8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8

8 8

8 8 8

8 8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

*iÀÊ/"

8 8

8

8

/À * ÕÃÊ -Ê­Û} °Ê / Ê L Ê* ®

8

8 8

L Ê*> Ê­ / ®

8

8 8 8

-ÓäääÊ ÊÎäÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ­/À>VÊ ®

8

8

-ÓäääÊ Ê äÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ­/À>ViÊ ®

8

-£äääÊ­/À>ViÊ ®

8

nää-Ê Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊÊ ­ >À Ê ÀL>]Ê Ã Ã® nää-Ê ÊÈäÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊÊ ­ >À Ê ÀL>]Ê Ã Ã®

8

Óää-Ê­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

-* Ê£Óx

*À Ã

`>Ã /À >Ì ]ÊÊ -Ì> `>À`Ê/À>ÞÊ /À >Ì ]Ê -6Ê/À>Þ /À >Ì ]ÊÊ -Õ«iÀ -6Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê VÀ /À>Þ

8 8 8 8

8

8 8 8

-ÓäääÊ­/ iÀ ®

8

8 8

-nxäÊ­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

8

8 8 8

-nääÊ­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

8 8

8

8 8

-ÓxäÊ­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

8

8 8 8

8 8

-ÓxäÊ­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

8 8 8

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÓn{ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È änÊä Êän{xÉänÊä Êä xÎ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È änÊä ÊäÓÇÈÉänÊä ÊäÈäÈ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È 8 änÊä ÊäÎäxÉänÊä ÊäÓxn V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È 8 änÊä Êä{äxÉänÊä Êä{äÈ änÊäÎÊänn{ÉänÊäÎÊäx V >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç 8 änÊäÎÊäÓ{ ÉänÊäÎÊ䣣Î

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊänΣ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ ££Êä Êä{£x V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 ££Êä Êä{ÇÇÉ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Êä ӣɣ£Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÓÈÈÉ££Ê£{Ê£ÈxÈ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx 8 äÈÊä ÊänÈx ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÎää V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ 8 ££ÊäÎÊännxÉ££ÊäÎÊäxnn ££ÊäÎÊäÓ{ÇÉ££ÊäÎÊä£ È ££ÊäΣnÉ££ÊäÎÊäÎÎÓ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÇ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n 8 ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ äxÊä Êä£Ó ÉäxÊä ÊäÓÈ V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n 8 äxÊä Êä ÈnÊ äxÊä ÊäÓÇ Ê³ÊäxÊ£ÎÊä{ÓÈ ££Êä Êä{£Ç V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n 8 änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ Î V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£ 8 änÊ£xÊäÓ {ÉänÊ£xÊäÇä änÊ£xÊännÈ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ÊÊÊÊÊÊÊ 8 ££Êä ÊäxÓäÉ££Êä Êä Ê I\ÊV >«ÌiÀÊÇÉÊ ££Êä Ê£Ó{£É££Êä Ê£Ó{Ó «°ÊÎäÊ­ Ê³Ê ££Êä ÊäÈÓäÉ££Ê£{Ê££n * ® ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£ Êä ÎÓÉ££Ê£ Ê£Ó£ÈI ä Ê£xÊänÈÇÉä Ê£xÊänÎn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 ä Ê£xÊänÈn -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ È V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 £äÊä Ê££ Ç äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 äÈÊä ÊänÈx £äÊ£xÊ£ÓxÈÉ£äÊ£xÊ£ÓxÇ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ 8 £äÊ£xÊäÇ{{É£äÊ£xÊ£Óxn - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£ Êä ÎÎÉ££Ê£ Ê£Ó£Ç V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn 8 äÈÊä ÊänÈx ££Ê£xÊäÈÎxÉ££Ê£xÊäÈÎÇ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ 8 ££Ê£xÊäÈÎÈ Ó Ê- i Ê6 > ÃÊ ££ÊÜ Ì Ê* Õ}ÃÊ> `Ê VÀ ÃiÀÌà ££Ê£{Êäx{{É££Ê£{Ê£x{xÊ V >«ÌiÀÊ É«°ÊÎ{ 8 äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V >«ÌiÀÊ É«°ÊÎ{ 8 i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä ÊäÇ xÉÓäÊä ÊäÇ È V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä Ê£{äxÉÓäÊä Ê£È £ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊänÇÎÉÓäÊä Ê£È ä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊäÎÊä ÇxÉÓäÊäÎÊ£Óää V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓäÊäÎÊ£xÎÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊäÎÊä£ÓÇÉÓäÊäÎÊä£{Ó V >«ÌiÀÊ£äÉÊ ÓäÊäÎÊääÎä «°ÊÎÇ În ÓäÊäÎÊäÇ££ÉÓäÊäÎÊäÈÈx V >«ÌiÀÊ£äÉÊ ÓäÊäÎÊäÇ£ä «°ÊÎÇ În ÓÓÊ£xÊ£ÎÎ{ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎ £nÊä Ê£ÎäÇÉ£nÊä ʣΣ£ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ £nÊä Ê£ÎäÈÉ£nÊä Ê£Î£ä £nÊäÎÊ£xÇnÉ£nÊäÎÊ£Îä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°Ê{ä £nÊäÎÊ£{£{É£nÊäÎÊ£{£ÈÊÊÊ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê> `Ê-i> à Ó{Êä Êä{äÓÉÓ{Êä Êä Ón V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Ó Ó{Êä{Êän{ÓÉÓ{Êä{Êän{£ V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î Ó{ÊänÊä{äÎÉÓ{ÊänÊäx Ó V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î ÓÓÊäÓÊ££än V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î

/À * ÕÃÊ -Ê³Ê 1"Ê­Û} °Ê / Ê Ê* ®

8

8

/"

ÎäääÉ -ÎäääÉ -ÎxääÊÊ ­/À>ViÊ Ê³Ê VÕÃÊ ®

8

rÊ / iÀ }> É Ê / iÀ +ÕiÃÌÉÊ Ê >À Ê ÀL>É Ã ÃÊ

-

-«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää

8

°

-«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää

8 8

*

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊ / iÀ Ê iVÌÀ Ê

8 8 8

°

-«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää

8

8

>À>Ì

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä Êä{äxÉänÊä Êä{äÈ V °Ê£É«°Ê£È änÊä ÊäÎäxÉänÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä änÊä ÊäÓÇÈÉänÊä ÊäÈäÈ V °Ê£É«°Ê£È änÊäÎÊä{x£ÉänÊäÎÊäÓää V °Ê£É«°Ê£Ç änÊäÎÊänn{ÉänÊäÎÊäx änÊäÎÊäÓ{ ÉänÊäÎÊ䣣ΠänÊänÊ£ÈÇx

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊänΣ V °ÊxÉ«°ÊÓÈ 8 ££Êä Êä{£x V °ÊxÉ«°ÊÓx 8 8 ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx 8 8 ££Êä Êä{ÇÇÉ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Êä ӣɣ£Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx 8 8 ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÎää V °ÊxÉ«°ÊÓÈ 8 8 ££ÊäÎÊännxÉ££ÊäÎÊäxnn ££ÊäÎÊäÓ{ÇÉ££ÊäÎÊä£ È ££ÊänÊ£ÈÇÈ V °ÊxÉ«°ÊÓÇ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä Êä{£Ç V °ÊÓÉ«°Ê£n 8 8 ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V °ÊÓÉ«°Ê£n 8 8 ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ äxÊä Êä£Ó ÉäxÊä ÊäÓÈ V °ÊÓÉ«°Ê£n 8 8 änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ Î V °ÊÓÉ«°Ê£ 8 8 änÊ£xÊäÓ {ÉänÊ£xÊäÇä änÊ£xÊännÈ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V °ÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 8 ££Êä ÊäxÓäÉ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÈxxÉ££Êä Êä ££Êä ÊäÈÓä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 8 ££Ê£ Ê£ÓäxÉ££Ê£ Ê£x£È V °ÊÇÉ«°ÊÎä 8 8 ££Ê£ Êä ÎÓÉ££Ê£ Ê£Ó£È ä Ê£xÊä nÓÉä Ê£xÊänÈÇ V °ÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 8 ä Ê£xÊänÎnÉä Ê£xÊänÈn ä Ê£xÊänÈ - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V °ÊÈÉ«°ÊÓn 8 8 ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Ê£ Êä ÎÎÉ££Ê£ Ê£Ó£Ç V °ÊÇÉ«°ÊÎä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊÈÉ«°ÊÓn 8 8 ££Ê£xÊ£ÓÈÇÉ££Ê£xÊ££x£ V °ÊÈÉ«°ÊÓ 8 8 ££Ê£xÊ£ÓÈnÉ££Ê£xÊ£ÓÈ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £Î]Ê VÀ ÃiÀÌÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä Ê£ÎÎx V °ÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊä ÊäÓnäÉ£ÎÊä Ê£ÎÎÈ {äÊä Êä£{ÈʳÊÊ V °ÊnÉ«°ÊΣ xäÊ£ÎÊä£{Ç £ÎÊ£xÊä{xÈÉ£ÎÊ£xÊän£x V °ÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊ£xÊ£ÎÓnÉ£ÎÊ£xÊäÓ Ó i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä Ê£{äxÉÓäÊä Ê£È £ V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ 8 ÓäÊä ÊäÎ{ÓÊ V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ 8 ÓäÊäÎÊääx ÉÓäÊäÎÊääÎä V °Ê£äÉÊ 8 «°ÊÎÇ În ÓäÊäÎÊä£{ÓÉÓäÊäÎÊä ä£Ê V °Ê£äÉ«°ÊÎn 8 8

8

«« V>Ì \

/"

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> Þ -«>À - 6

" xäää

" xäää

-

+Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ +Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÓÇÈÉänÊä ÊäÈäÈ V °Ê£É«°Ê£È 8 8 änÊä ÊäÎäxÉänÊä ÊäÓxn V °Ê£É«°Ê£È änÊä Êä{äxÉänÊä Êä{äÈ 8 8 änÊäÎÊänn{ÉänÊäÎÊäÓ{ V °Ê£É«°Ê£Ç änÊäÎÊ䣣ÎÉänÊäÎÊ££xÈ änÊänÊ£ÈÇxÊ­ ÞÊ * ®

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx 8 8 8 8 ££Êä Êä{ÇÇÉ££Êä Êä{£x ££Êä Êä ӣɣ£Êä ÊäÈ£ ££Ê£{Ê££ äÉ££Ê£{Ê£ÈxÈ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊxÉ«°ÊÓx 8 8 8 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä ÊänÈÈ ££ÊäÎÊäÎääÉ££ÊäÎÊännx V °ÊxÉ«°ÊÓÇ 8 8 8 8 ££ÊäÎÊäxnnÉ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊä{È{É££ÊäÎÊäÎÎ ££ÊänÊ£ÈÇÈÊ­ ÞÊ * ® ££ÊäÎÊäΣnÉ££ÊäÎÊäÎÎÓ V °ÊxÉ«°ÊÓÇ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V °ÊÓÉ«°Ê£n 8 8 8 8 ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ ££Êä Êä{£Ç äxÊä Êä£Ó ÉäxÊä ÊäÓÈ V °ÊÓÉ«°Ê£n 8 8 8 8 äxÊä Êä ÈnÉäxÊä Ê£ÈÇ{ - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V °ÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 8 8 8 ££Êä ÊäxÓäÉ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÈxxÉ££Êä Êä ££Êä ÊäÈÓä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊÎÉ«°ÊÓ£ 8 8 8 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä ÊänÈÈ ££Ê£ Ê£ÓäxÉ££Ê£ Ê£x£È V °ÊÇÉ«°ÊÎä 8 8 8 8 ££Ê£ Êä ÎÓÉ££Ê£ Ê£Ó£È ä Ê£xÊänÎnÉä Ê£xÊ££Çn V °ÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 8 8 8 ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Ê£xÊänÈ Éä Ê£xÊ££Ç Ê V °ÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 8 8 8 ä Êä{Ê£ÓÓäÉä Êä{Ê£xÎÎ V °ÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 8 8 8 ä Êä{Ê£xÎ{ ä Ê£xÊä nÓÉä Ê£xÊ£ÎÎÇ V °ÊÎÉ«°ÊÓÓ 8 8 8 8 ä Ê£xÊ£xÎ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ È V °Ê{É«°ÊÓ{ 8 8 8 8 £äÊä Ê££ Ç äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °Ê{É«°ÊÓ{ 8 8 8 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä ÊänÈÈ £äÊ£xÊ£ÓxÇÉ£äÊ£xÊäÇ{{ V °Ê{É«°ÊÓ{ 8Ê 8Ê 8Ê 8Ê £äÊ£xÊ£ÎÓnÊ­ ÞÊ * ® £äÊänÊäÇ{ÓʳʣäÊäÓÊäÈ{È V °Ê{É«°ÊÓ{ 8Ê 8Ê 8Ê 8Ê - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V °ÊÈÉ«°ÊÓn 8 8 8 8 ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Ê£ Êä ÎÎÉ££Ê£ Ê£Ó£ÇÊÊÊ V °ÊÇÉ«°ÊÎä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä ÊäÈÈ V °ÊÈÉ«°ÊÓn 8 8 8 8 äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä ÊänÈÈ 8 8 8 8 ££Ê£xÊäÈÎÇÉ££Ê£xÊ££x£ V °ÊÈÉ«°ÊÓ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊäÈxäÉ££Ê£xÊ£ÓÈ V °ÊÈÉ«°ÊÓ 8 8 8 8 ££Ê£xÊ£ÎÓÈ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £Î]Ê VÀ ÃiÀÌÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä Ê£ÎÎx V °ÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 8 £ÎÊä ÊäÓnäÉ£ÎÊä Ê£ÎÎÈ {äÊä Êä£{ÈʳÊxäÊ£ÎÊä£{Ç V °ÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 8 £ÎÊ£xÊännÇÉ£ÎÊ£xÊän£x V °ÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 8 £ÎÊ£xÊ£Ó ÎÊ­ ÞÊ * ® £ÎÊänÊä£Èȳ£ÓÊäÓÊä£Èn V °ÊnÉ«°ÊΣ 8 8 8 8 - i Ê6 > ÃÊ£ ]ÊÓ Ê> `Ê{ ÊÜ Ì Ê* Õ}ÃÊ> `Ê VÀ ÃiÀÌà änÊ£{Êäx£ÎÉänÊ£{Êäx x V °Ê É«°ÊÎÎ äxÊä ÊäÇäÈ ££Ê£{Êäx{{É££Ê£{Êäx{x V °Ê É«°ÊÎ{ 8 8 äÈÊä ÊäÎxÇ £xÊ£{Êäx{nÉ£xÊ£{ÊäxÈÓ V °Ê É«°ÊÎÎ 8 8 8 8 äÈÊä ÊäÈx£ i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä Ê£{äxÉÓäÊä Ê£È £ V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊänÇÎÉÓäÊä Ê£È ä V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊäÎÊä ÇxÉÓäÊäÎÊ£xÎÈÊÊÊ V °Ê£äÉ«°ÊÎn ÓÓÊ£xÊ£ÎÎ{ V °Ê£äÉ«°ÊÎ £nÊä Ê£ÎäÇÉ£nÊä ʣΣ£ V °Ê£äÉ«°ÊÎÈ £nÊä Ê£ÎäÈÉ£nÊä Ê£Î£ä £nÊäÎÊ£xÇnÉ£nÊäÎÊ£Îä V °Ê£äÉ«°Ê{ä £nÊäÎÊ£{£{É£nÊäÎÊ£{£ÈÊÊÊ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê> `Ê-i> à Ó{Êä Êä{äÓÉÓ{Êä Êä Ón V °Ê£ÓÉ«°Ê{Ó Ó{Êä{Êän{ÓÉÓ{Êä{Êän{£ V °Ê£ÓÉ«°Ê{Î Ó{ÊänÊä{äÎÉÓ{ÊänÊäx Ó V °Ê£ÓÉ«°Ê{ÎÊ ÓÓÊäÓÊ££än V °Ê£ÓÉ«°Ê{Î

- / - Óä Ê­*À i Vi®Ê £äxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®Ê£ÇxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®ÊxäÊÛ > ÊÌÀ>Þ - Óä Ê­*À i Vi®ÊÇäÊÛ > ÊÌÀ>Þ " ÓäÉ " Óä É " Óäà " £Ç

- Ó -

Óä£ä

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> Þ - >`âÕ

- È - È É- Ç ÉÊ - n É- - £ä É- £ä É- £ä *É- É- £ä Ý - £ä Û«

*

" £{ÊÉÊ£{ää

«« V>Ì \

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

-ÎääÊ­ >À Ê ÀL>É Ã Ã®

°

Óää Ê­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

°

-£ääÊ­ >À Ê ÀL>É Ã ÃÉ/ iÀ ®

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8

8

8

8 8 8 8

8

8 8 8 8

8

8 8

8

8

8 8 8 8 8


°

°

°

°

/"

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

ÀV Ê

i ià Ã

* äÈä

* äÓäÉ äÓx

-

L Ê*

* {ä]Ê {£

* £ä]Ê ££]Ê £Ó

nÓää

n£ää

näää

n{ää

n{ää

6 ÃÌ>

>À>Ì Ê

6>À > Ê Ê £ääÉ ä xÉ ä ä

6>À > ÊnäÎx

*À -Ì>ÀÊ{Îä

°

änÊä Êä{äxÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êä{äÈ

8I 8I 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

°

änÊä Êän{xÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓÇÈÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä änÊä Êä xÎ änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÎäxÊÊÊÊÊÊÊ Ê

££Êä ÊäÓ£äÊÊÊÊÊÊ ££Êä Êä{£Ç ££Êä ÊäÓx ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÎnÓÊÊÊÊ ££Êä Êä{£ ÊÊÊÊÊÊÊ

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8

8

8

8 8

8 8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

££Êä ÊäxääÊÊÊÊÊÊ £äÊä ÊäÇ{ÎÊÊ ££Êä Êä£n{Ê ££Êä Êä{nÈ ££Êä Êäx£ ÊÊÊÊÊÊÊ £äÊä Ê££ ÈÊ ££Êä ÊäÎxÈÊÊ ££Êä ÊäxÓäÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈÓäÊ £äÊä Ê££ Ç ££Êä Êä{ÇÈÊÊ ££Êä Êä{ÇÇ ££Êä Êä ÊÊÊÊÊ ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Ê£Ó{Ó ££Êä Êä Ó£ÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÓÈx ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£{Ê£È { ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£Ó£È

V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÎ]Ê Ç V >«ÌiÀÊ{ «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£n «>}iÊ£n «>}iÊÓ£ Îä «>}iÊÓ{

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

+Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌ

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ nÊ> `Ê-i> à änÊä ÊäÎäxÉänÊä ÊäÓxn V >«ÌiÀʣɫ°Ê£È änÊäÎÊä{x£ÉänÊäÎÊäÓääÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀʣɫ°Ê£Ç änÊäÎÊäÓ{ ÉänÊäÎÊä£Èx

À «Ê iV Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÎxÈÉ££Êä Êä{ÇÈ V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx ££Êä Êä{ÇÇÉ££Ê£{Ê££ ä ££Êä Êä ӣɣ£Êä ÊäÈ£ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä Ê£Ó{ä V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä Ê£Î{Î ££Êä Êä{£xÊ­ ÞÊv ÀÊ*À V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓx -Ì>ÀÊ{£äÉ{Óä]Ê >À>Ì ® ££ÊäÎÊäÓä É££ÊäÎÊäÎää V >«ÌiÀÊxÉ«°ÊÓÈ ££ÊäÎÊäÓ{ÇÉ££ÊäÎÊäÎÈÓ ££ÊäÎÊä£ È -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÓ£äÉ££Êä ÊäÓx V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n ££Êä Êä{£ É££Êä ÊäÎnÓ äxÊä Êä£Ó ÉäxÊä Êä Èn V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n ££Êä Êä{£ÇÊ­ ÞÊv ÀÊ*À V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£n -Ì>ÀÊ{£äÉ{Óä]Ê >À>Ì ® änÊ£xÊä{ÈäÉänÊ£xÊäÓ Î V >«ÌiÀÊÓÉ«°Ê£ änÊ£xÊä{ÓÇÉänÊ£xÊäÓ { - ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ ]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäxääÉ££Êä Êäx£ V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ ££Êä ÊäxÓäÉ££Ê£{Ê££n ££Êä Êä É££Êä Ê£Ó{£ ££Êä Ê£Ó{ÓÉ££Êä ÊäÈÓä äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä Ê£Ó{ä V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓ£ äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä £Î{Î ££Ê£ Êä ÎÓÉ££Ê£ Ê£Ó£ÈÊ V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä ä Ê£xÊ££ÇÈÉä Ê£xÊ££Çn V >«ÌiÀÊÎÉ«°ÊÓÓ ä Ê£xÊ££ÇÇÉä Ê£xÊ££Ç -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à £äÊä ÊäÇ{ÎÉ£äÊä Ê££ È V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ £äÊä Ê££ Ç äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä Ê£Ó{ä V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä £Î{Î £äÊ£xÊ£ÓxÈÉ£äÊ£xÊ£ÓxÇ V >«ÌiÀÊ{É«°ÊÓ{ £äÊ£xÊäÇ{{É£äÊ£xÊ£Óxn - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££]Ê VÀ ÃiÀÌÃÊ> `Ê-i> à ££Êä ÊäÈÓÇÉ££Êä ÊäÈ{{ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn ££Êä ÊäÈ{xÉ££Ê£{Ê££ äÉ äÈÊä ÊäÎxÇÉäÈÊä Ê£Ó{ä V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓn äÈÊä ÊänÈxÉäÈÊä £Î{Î ££Ê£ Êä ÎÎÉ££Ê£ Ê£Ó£Ç V >«ÌiÀÊÇÉ«°ÊÎä ££Ê£xÊäÈÎxÉ££Ê£xÊäÈÎÇ V >«ÌiÀÊÈÉ«°ÊÓ ££Ê£xÊäÈÎÈÉ££Ê£xÊäÈxä -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ÎÊ> `Ê-i> à £ÎÊä ÊäÓÓÓÉ£ÎÊä ÊäÓnä V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊä Ê£ÎÎxÉ£ÎÊä Ê£ÎÎÈ £ÎÊ£xÊä{xÈÉ£ÎÊ£xÊän£x V >«ÌiÀÊnÉ«°ÊΣ £ÎÊ£xÊäÓ ÓÉ£ÎÊ£xÊ£Ó Î i>`ë>ViÊ6 > ÃÊ> `Ê-i> ÃÊ ÓäÉ £n ÓäÊä Êänä£ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊänäÓ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊäÎ{Ó V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä Ê£{äxÉÓäÊä Ê£È £ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊänÇÎÉÓäÊä Ê£È ä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊäÇ xÉÓäÊä ÊäÇ È V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä ÊäÓ ÇÉÓäÊä Êä{{ä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ ÓäÊäÎÊä ÇxÉÓäÊäÎÊ£xÎÈ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓÓÊ£xÊ£ÎÎ{ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎ ÓäÊäÎÊä ä£ÉÓäÊäÎÊä£{Ó V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎn ÓäÊäÎÊääÎä £nÊä Ê£ÎäÇÉ£nÊä ʣΣ£ V >«ÌiÀÊ£äÉ«°ÊÎÈ £nÊä Ê£ÎäÈÉ£nÊä Ê£Î£ä £nÊäÎÊ£xÇnÉ£nÊäÎÊ£Îä V >«ÌiÀÊ£äÉ«°Ê{ä £nÊäÎÊ£{£{É£nÊäÎÊ£{£ÈÊÊÊÊÊÊÊ -VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{Ê> `Ê-i> à Ó{Êä Êä{äÓÉÓ{Êä Êä Ón V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Ó Ó{Êä{Êän{ÓÉÓ{Êä{Êän{£ V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î Ó{ÊänÊä{äÎÉÓ{ÊänÊäx Ó V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î ÓÓÊäÓÊ££än V >«ÌiÀÊ£ÓÉ«°Ê{Î

*À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê {Óä]Ê-Ì> `>À`Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê {Óä]Ê -6Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê {Óä]Ê-Õ«iÀÊ -6Ê/À>Þ

ÃÌÀÕ i ÌÊ «> ÞÊ 6>À >

*

* ä£ä

«« V>Ì \

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n - À ÌÊ/ À i>`Ê

-VÀi ÜÊ iV Ê

£ä

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8 8

8 8

8 8

8 8

8

8

8 8 8 8

8 8

8

8

8

8

8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8

8I\Ê ÞÊv ÀÊ*À -Ì>ÀÊ{Óä

VV À` }ÊÌ Ê ÕÀÊ v À >Ì Ê ÕÀÊ+Õ V ,iviÀi Vi >ÀÌÃÊÜiÀiÊV ÀÀiVÌÊÜ i ÊLi }Ê«À Ìi`°Ê * i>ÃiÊ ÌiÊÌ >ÌÊ >ÌiÀÊV > }iÃÊ Ê > Õv>VÌÕÀiÀýÊëiV v V>Ì ÃÊ >ÞÊ i>`ÊÌ Ê` vviÀi ÌÊV «>Ì L Ì ið

È

n

} i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i ÌÊ } i ÌÊ } i Ì } i Ì } i Ì ° ° Ê V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ > ÞÌ Ê i > ÌiVÊ iÛ`i Ìi Ìi iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > ÀÕ iÀ

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

iV Ê ÃÌÀÕ i ÌÃ

/ Ê

/ Ê

/ Ê

/

/

/

/

/

>

>

>

>

>

>Ì V

-Ì>À

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV

£äxä £ä ä ££ää £nnn ÇÈÇÎ ÇÈnÎ -ÇÈ { ÇÈ x Ç nxx­ ® xnnä xn ä Ènxä Èn ä {ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

/ Ê Óää i>`ë>Vi

*- £ää

*- Óää ÇänÊ ÇÓn ÇÎn Ç£ Ê Ç£ Ê ÊÉÊ * Õ Ì Ê É ÊÎäääÊ­/" ® -Ê£ää ÇÎÈÊ1 Ã> « iÀ ÇÎn xä£ xäÓÊÉÊxäÓi xä{ xäÇÊÉÊxäÇi xänÊ­-ÞÃÌi Ê `® >À>Ì *À à /À >Ì ]-Ì> `>À`Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê -6Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê-Õ«iÀ -6Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê VÀ /À>Þ x£ -£ää Óää

-Óää -Îää -nää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ -nää]ÊÈäÛ > ÊÌÀ>Þ -Óxä -xää -nää -nxä

{nää ÊÊÊ* / Ê* /-Ê*

L Ê* Ê* Óää -Óää -Êxää -ÊÎ °nä -ÊnÈ°nä -Ê£äää -Î °xä -nÈ°xä Óäää >Êxä -Êxä - Ê£ääÊ­Ê/® - ÊÓää

-Ê£ä {ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

8 8 Ê Ê 8 8

8

8

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8

8

8 8 8 8 8 8

8

8 8 8 8

8 8 8 8

8 8 8

8

££Êä ÊänΣ

V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ «>}iÊÓx]ÊÓÈ «>}iÊÓx «>}iÊÓx «>}iÊÓÈ

8 8 8

8

££Êä Êä{£x

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8

8 8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8

8

8 8 8 8

8

8 8

8

8 8 8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8

8

8

8

8

8 8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8

8

8

8

8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8

8

8


°

°

°

°

£ÎÊä ÊäÓÓÓÊÊÊÊÊ änÊ£{ÊäÈ{£ £ÎÊä ÊäÓnäÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎxÊÊÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ -VÀi Ê ÜÊ iV Ó{Ê­ Ê6 * ® > ÃÊ

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

£n ® ££Êä ÊäÈÓÇÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{{ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{xÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££ äÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈÊ ££Ê£{Ê£È xÊ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ ££Ê£ Ê£Ó£Ç

-VÀi ÜÊ iV Ê

£Î - i Ê6 > Ã

- >« Ê, } Ê

££

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

änÊ£{Êäx£ÎÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Êäx{{ÊÊÊÊÊÊ £xÊ£{Êäx{nÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÎ{Ó änÊ£{Êäx x ££Ê£{Êäx{xÊÊÊÊ £xÊ£{ÊäxÈÓ

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

£nÊä ÊänÈ{ ÓäÊä ÊäÇ xÊÊÊÊÊÊ £nÊä Ê£ÎäÈÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êänä£ Ê ÓäÊä ÊäÓ ÇÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÇ È £nÊä Ê£ÎäÇÊÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣäÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êä{{äÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣ£ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ ÓäÊä ÊänÇÎÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£È ä

ÓäÊä ÊänäÓ

°

Ó{Êä Êä{äÓÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êäxn ÊÊÊÊ Ó{Êä ÊänÎ ÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êä ÓÎÊ Ó{Êä Êä ÓÇÊÊ Ó{Êä Êä ÓnÊÊÊ Ó{Êä Ê£än ÊÊÊ Ó{Êä Ê£ä ä

änÊä Êä{äxÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êä{äÈ

V >«ÌiÀÊx]ÊÈ Ç V >«ÌiÀÊnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÓÊ «>}iÊÓx]Ón Îä «>}iÊΣ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎ{ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊ{Ó £äxä £ä ä ££ää £nnn ÇÈÇÎ ÇÈnÎ -ÇÈ { ÇÈ x Ç nxx­ ® xnnä xn ä Ènxä Èn ä {ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

/ Ê Óää i>`ë>Vi

*- £ää

*- Óää ÇänÊ ÇÓn ÇÎn Ç£ Ê Ç£ Ê ÊÉÊ * Õ Ì Ê É ÊÎäääÊ­/" ® -Ê£ää ÇÎÈÊ1 Ã> « iÀ ÇÎn xä£ xäÓÊÉÊxäÓi xä{ xäÇÊÉÊxäÇi xänÊ­-ÞÃÌi Ê `® >À>Ì *À à /À >Ì ]-Ì> `>À`Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê -6Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê-Õ«iÀ -6Ê/À>Þ /À >Ì ]Ê VÀ /À>Þ x£ -£ää Óää

-Óää -Îää -nää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ -nää]ÊÈäÛ > ÊÌÀ>Þ -Óxä -xää -nää -nxä

{nää ÊÊÊ* / Ê* /-Ê*

L Ê* Ê* Óää -Óää -Êxää -ÊÎ °nä -ÊnÈ°nä -Ê£äää -Î °xä -nÈ°xä Óäää >Êxä -Êxä - Ê£ääÊ­Ê/® - ÊÓää

-Ê£ä {ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

8 8 8

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV -/Ê > ÞÌ V>

Ê 8

-/Ê > ÞÌ V> -/Ê > ÞÌ V> }> Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Ê ÃÌÀÕ i Ìà iÀÃÌi à à à à à à à Ã

Óäää £££ Σ£

LÀ>Ê É-Ê Ê ÕÌ Ã> « iÀÆÊÊÊÊÊ £ÓäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

LÀ>Ê É-Ê Ê ÕÌ Ã> « iÀÆÊÊÊÊ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ >À i ÛÊ - äää ÀV Ê*É/ Óää -£ää Óää

-Óää -Îää -nää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ -nää]ÊÈäÛ > ÊÌÀ>Þ -Óxä -xää -nää -nxä Û> Ì>Ê1 ÌÀ>Ê< - iÛiÀÃÁÊ ää *-Ó Óä£ÉÓäÓ ÓÓ£ÉÓÓÓ ÓΣÉ{ä£ ÓÎÓÉ{äÓ Ã«iV ëiVÊ8 ëiVÊ8 { ÓÓ£8 ÉÓÓÓ8

8

à Ã

ÓÓÎ ÓΣ8 ÉÓÎÓ8 ÉÊÓÎÎ8

8 8

8 -/Ê > ÞÌ V> 8 8 8

8

8

8

8 8 8 8 8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8

8

8 8 8 8 8

8 8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

°

änÊä Êän{xÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓÇÈÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä änÊä Êä xÎ änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÎäxÊÊÊÊÊÊÊ Ê

££Êä ÊäÓ£äÊÊÊÊÊÊ ££Êä Êä{£Ç ££Êä ÊäÓx ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÎnÓÊÊÊÊ ££Êä Êä{£ ÊÊÊÊÊÊÊ

££Êä ÊäxääÊÊÊÊÊÊ £äÊä ÊäÇ{ÎÊÊ ££Êä Êä£n{Ê ££Êä Êä{nÈ ££Êä Êäx£ ÊÊÊÊÊÊÊ £äÊä Ê££ ÈÊ ££Êä ÊäÎxÈÊÊ ££Êä ÊäxÓäÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈÓäÊ £äÊä Ê££ Ç ££Êä Êä{ÇÈÊÊ ££Êä Êä{ÇÇ ££Êä Êä ÊÊÊÊÊ ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Ê£Ó{Ó ££Êä Êä Ó£ÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÓÈx ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£{Ê£È { ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£Ó£È

V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÎ]Ê Ç V >«ÌiÀÊ{ «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£n «>}iÊ£n «>}iÊÓ£ Îä «>}iÊÓ{

ÕÌ Ã> « iÀ «>Ì L ÌÞ >ÀÌ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌ

} i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i Ì } i ÌÊ } i ÌÊ } i Ì } i Ì } i Ì ° ° Ê V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ V ÌÌ > ÞÌ Ê i > ÌiVÊ iÛ`i Ìi Ìi iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > iV > ÀÕ iÀ

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

>À Ê ÀL>

iV Ê ÃÌÀÕ i ÌÃ

/ Ê

/ Ê

/ Ê

/

/

/

/

/

>

>

>

>

>

>Ì V

-Ì>À

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n - À ÌÊ/ À i>`Ê

-VÀi ÜÊ iV Ê

£ä

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8 8 8 8

È

ä

££Êä Êä{£x

££Êä ÊänΣ

V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ «>}iÊÓx]ÊÓÈ «>}iÊÓx «>}iÊÓx «>}iÊÓÈ

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8 8

8

8 8

8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8

8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8

8

8

8 8

8

8Ê­ ÞÊv°Ê

8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8Ê

8Ê 8 8

8

8 8

8 8

8

8

ÓÓ£8 ®

8Ê­ ÞÊv°Ê

8 8

ÓΣ8 ®

Ã Ã Þ Ìi / / / >ÃV >ÃV >ÃV >ÕiÀ Ê /iV Ê /iV Ê /iV ÌÀ ÌÀ

* * * * * " Ê > ÞÌ V> *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ

> Ê i Ì À ÓÎxÉÓÎx*É-*ÊÓÎxÉ-*ÊÓÎx* >Êxä /Óää /Îää /Îää £Èää -ÊÓäxxÉ -ÊÓäxxÊ­ ® -ÊÓäxÇÊ­ ® -ÊÓäx ÎnääÊ­ >à VÊ >À>Ì ® , L À Ê-Ì>Ì VÊ , L À Ê ,

, L À Ê *

- ÊÈÈä ÎÈä]Ê{Èä ǣΠÈä >À>Ì *À à Óää Ê* / Ê* /-Ê*

L Ê* £äÓä -iÀ iÃÊÓää]ÊÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]Ên£É£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÓäxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÓÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ £ - £ääÉ - £ää -ÓäääÉ -Óäää - Îää -nÎää ÕÌ ÃÞÃÌi -È

8

8 8

8

8

8

8 8 8

8

8 8 8 8

8

8 8 8 8

8 8 8

8

8

8 8 8

8 8

8

8 8 8 8 8 8

8

8

8 8 8 8 8 8

8 8

8

8

8 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8

8

8

8

8 8 8 8

8

8 8

8

8 8 8

8

8 8 8 8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8


°

°

°

°

£ÎÊä ÊäÓÓÓÊÊÊÊÊ änÊ£{ÊäÈ{£ £ÎÊä ÊäÓnäÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎxÊÊÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ -VÀi Ê ÜÊ iV Ó{Ê­ Ê6 * ® > ÃÊ

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

£n ® ££Êä ÊäÈÓÇÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{{ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{xÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££ äÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈÊ ££Ê£{Ê£È xÊ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ ££Ê£ Ê£Ó£Ç

-VÀi ÜÊ iV Ê

£Î - i Ê6 > Ã

- >« Ê, } Ê

££

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

änÊ£{Êäx£ÎÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Êäx{{ÊÊÊÊÊÊ £xÊ£{Êäx{nÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÎ{Ó änÊ£{Êäx x ££Ê£{Êäx{xÊÊÊÊ £xÊ£{ÊäxÈÓ

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

£nÊä ÊänÈ{ ÓäÊä ÊäÇ xÊÊÊÊÊÊ £nÊä Ê£ÎäÈÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êänä£ Ê ÓäÊä ÊäÓ ÇÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÇ È £nÊä Ê£ÎäÇÊÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣäÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êä{{äÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣ£ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ ÓäÊä ÊänÇÎÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£È ä

ÓäÊä ÊänäÓ

Ó{Êä Êä{äÓÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êäxn ÊÊÊÊ Ó{Êä ÊänÎ ÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êä ÓÎÊ Ó{Êä Êä ÓÇÊÊ Ó{Êä Êä ÓnÊÊÊ Ó{Êä Ê£än ÊÊÊ Ó{Êä Ê£ä ä

à Ã

ÓÓÎ ÓΣ8 ÉÓÎÓ8 ÉÊÓÎÎ8

Ã Ã Þ Ìi / / / >ÃV >ÃV >ÃV >ÕiÀ Ê /iV Ê /iV Ê /iV ÌÀ ÌÀ

* * * * * " Ê > ÞÌ V> *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ

> Ê i Ì À ÓÎxÉÓÎx*É-*ÊÓÎxÉ-*ÊÓÎx* >Êxä /Óää /Îää /Îää £Èää -ÊÓäxxÉ -ÊÓäxxÊ­ ® -ÊÓäxÇÉ -ÊÓäxÇÊ­ ® -ÊÓäx ÎnääÊ­ >à VÊ >À>Ì ® , L À Ê-Ì>Ì VÊ , L À Ê ,

, L À Ê *

- ÊÈÈä ÎÈä]Ê{Èä ǣΠÈä >À>Ì *À à Óää Ê* / Ê* /-Ê*

L Ê* £äÓä -iÀ iÃÊÓää]ÊÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]Ên£É£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÓäxÊÛ > ÊÌÀ>Þ -iÀ iÃÊÓää]ÊÓÓxÊÛ > ÊÌÀ>Þ £ - £ääÉ - £ää -ÓäääÉ -Óäää - Îää -nÎää ÕÌ ÃÞÃÌi -È

-/Ê > ÞÌ V>

°

änÊä Êän{xÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓÇÈÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä änÊä Êä xÎ änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÎäxÊÊÊÊÊÊÊ Ê

££Êä ÊäÓ£äÊÊÊÊÊÊ ££Êä Êä{£Ç ££Êä ÊäÓx ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÎnÓÊÊÊÊ ££Êä Êä{£ ÊÊÊÊÊÊÊ

££Êä ÊäxääÊÊÊÊÊÊ £äÊä ÊäÇ{ÎÊÊ ££Êä Êä£n{Ê ££Êä Êä{nÈ ££Êä Êäx£ ÊÊÊÊÊÊÊ £äÊä Ê££ ÈÊ ££Êä ÊäÎxÈÊÊ ££Êä ÊäxÓäÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈÓäÊ £äÊä Ê££ Ç ££Êä Êä{ÇÈÊÊ ££Êä Êä{ÇÇ ££Êä Êä ÊÊÊÊÊ ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Ê£Ó{Ó ££Êä Êä Ó£ÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÓÈx ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£{Ê£È { ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£Ó£È

V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÎ]Ê Ç V >«ÌiÀÊ{ «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£n «>}iÊ£n «>}iÊÓ£ Îä «>}iÊÓ{

8 8 8 8 8

8 8

8

8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8

8

8 8

8

8 8

8

8

8 8 8 8

8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8

8 8

8

8

Ç

Ó

-{äÉ -£ääÉ£ä£ /ÕÀL >ÌÀ ÝÊ -£ÈÉ -{äÉ -{äÊ8 É -{äÊ/À>«ÉÊ -££äÉ -££äÊ/À>« *iÀ Ê iÀ Ìi}À> Ê{äää *iÀ Ê iÀ -- £ää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- £ää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]Ê£{xÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ ÊÈää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ ÊÈää]ÊÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ

>ÀÕÃÊxää * >À >V > ÊÓ£xÇ ä£ä * >À >V > ÊÓ£xÇ äÓä * Þ iÀÊ >L À>Ì À ià * -Ê,/ +Õ >Ê i ÌÀ + -- {ä -i`iÀi - - ÎÓää - >`âÕ " xäääÊ­ L Ê* ® - >`âÕ " £{É£{ää - >`âÕ " £Ç - >`âÕ " ÓäÊÉÊÓä ÊÉÊÓäà - >`âÕ £ä - >`âÕ - Ó - >`âÕ - È - >`âÕ - È ÊÉÊ- Ç ÊÉÊ- n ÊÉÊ- - >`âÕ - £ä ÊÉÊ- £ä ÊÉÊ- £ä *ÊÉÊ - £ä ÊÉÊ- £ä Ý - >`âÕ - £ä Û« - >`âÕ - / - >`âÕ - Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ £äxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ £ÇxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®Ê xäÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ ÇäÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ Óä£ä - >`âÕ - 6 - iÛiÀÃÊÊ - iÛiÀÃÁÊ ää ­ Ê ÃÌÀÕ i Ìî -«>À >À>Ì -«>À `>à -«>À *À à -«>À -* Ê£Óx -«>À /À >Ì ]Ê-Ì> `>À`Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê -6Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê-Õ«iÀ -6Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê VÀ /À>Þ -«iVÌÀ> * Þà Và nnÇx -«iVÌÀ> * Þà Và nnnä -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää -Þ > -ÊxÓää /> L Ì /i >À À > ÇäääÊÉÊÇäää /ÊÉÊÇäxä /i >À À > +1 /i ÊÇäÊÉÊ-" /i ÊÇÓ/ /i >À À > /Î /i >À À > -/-ÊnäääÊ/"

/ iÀ -£ää / iÀ -£äääÊ­/À>ViÊ ® / iÀ -Óäää / iÀ -ÓäääÊÎäÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ / iÀ -ÓäääÊ äÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ­/À>ViÊ ® / iÀ ÎäääÉ -ÎäääÉÊ -ÎxääÊ ­/À>ViÊ Ê³Ê VÕÃÊ ® / iÀ Óää

/ iÀ -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää

££Êä Êä{£x

££Êä ÊänΣ

V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ «>}iÊÓx]ÊÓÈ «>}iÊÓx «>}iÊÓx «>}iÊÓÈ

*iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ

ÕÌ Ã> « iÀ «>Ì L ÌÞ >ÀÌ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌ

-/Ê > ÞÌ V> -/Ê > ÞÌ V> }> Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Ê ÃÌÀÕ i Ìà iÀÃÌi à à à à à à à Ã

Óäää £££ Σ£

LÀ>Ê É-Ê Ê ÕÌ Ã> « iÀÆÊÊÊÊÊ £ÓäÊÛ > ÊÌÀ>Þ

LÀ>Ê É-Ê Ê ÕÌ Ã> « iÀÆÊÊÊÊ ÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ >À i ÛÊ - äää ÀV Ê*É/ Óää -£ää Óää

-Óää -Îää -nää]Ê{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ -nää]ÊÈäÛ > ÊÌÀ>Þ -Óxä -xää -nää -nxä Û> Ì>Ê1 ÌÀ>Ê< - iÛiÀÃÁÊ ää *-Ó Óä£ÉÓäÓ ÓÓ£ÉÓÓÓ ÓΣÉ{ä£ ÓÎÓÉ{äÓ Ã«iV ëiVÊ8 ëiVÊ8 { ÓÓ£8 ÉÓÓÓ8

°

änÊä Êä{äxÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êä{äÈ

V >«ÌiÀÊx]ÊÈ Ç V >«ÌiÀÊnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÓÊ «>}iÊÓx]Ón Îä «>}iÊΣ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎ{ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊ{Ó

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV

Þ >ÌiV -/Ê > ÞÌ V>

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n - À ÌÊ/ À i>`Ê

-VÀi ÜÊ iV Ê

£ä

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8

8 8 8

8

8

8 8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8

8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8

8 8 8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8

8 8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8

8

8 8 8

8

8 8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8

8 8

8 8

8 8 8

8 8

8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8


°

°

°

°

££Êä ÊäÈÓÇÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{{ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{xÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££ äÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈÊ ££Ê£{Ê£È xÊ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ ££Ê£ Ê£Ó£Ç

£ÎÊä ÊäÓÓÓÊÊÊÊÊ änÊ£{ÊäÈ{£ £ÎÊä ÊäÓnäÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎxÊÊÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ -VÀi Ê ÜÊ iV Ó{Ê­ Ê6 * ® > ÃÊ

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

-VÀi ÜÊ iV Ê

£Î - i Ê6 > Ã

- >« Ê, } Ê

££

£n ®

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

änÊ£{Êäx£ÎÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Êäx{{ÊÊÊÊÊÊ £xÊ£{Êäx{nÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÎ{Ó änÊ£{Êäx x ££Ê£{Êäx{xÊÊÊÊ £xÊ£{ÊäxÈÓ

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

£nÊä ÊänÈ{ ÓäÊä ÊäÇ xÊÊÊÊÊÊ £nÊä Ê£ÎäÈÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êänä£ Ê ÓäÊä ÊäÓ ÇÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÇ È £nÊä Ê£ÎäÇÊÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣäÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êä{{äÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣ£ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ ÓäÊä ÊänÇÎÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£È ä

ÓäÊä ÊänäÓ

°

Ó{Êä Êä{äÓÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êäxn ÊÊÊÊ Ó{Êä ÊänÎ ÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êä ÓÎÊ Ó{Êä Êä ÓÇÊÊ Ó{Êä Êä ÓnÊÊÊ Ó{Êä Ê£än ÊÊÊ Ó{Êä Ê£ä ä

änÊä Êä{äxÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êä{äÈ

V >«ÌiÀÊx]ÊÈ Ç V >«ÌiÀÊnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÓÊ «>}iÊÓx]Ón Îä «>}iÊΣ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎ{ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊ{Ó *iÀ Ê iÀ *iÀ Ê iÀ

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8

8 8 8

8

8 8 8 8 8

8 8

8

8

8

8 8

8 8 8 8 8 8 8

8 8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8

8 8

8 8

8

8

8

änÊä Êän{xÊÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓÇÈÊÊÊÊÊÊ änÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä änÊä Êä xÎ änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÎäxÊÊÊÊÊÊÊ Ê

££Êä ÊäÓ£äÊÊÊÊÊÊ ££Êä Êä{£Ç ££Êä ÊäÓx ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÎnÓÊÊÊÊ ££Êä Êä{£ ÊÊÊÊÊÊÊ

££Êä ÊäxääÊÊÊÊÊÊ £äÊä ÊäÇ{ÎÊÊ ££Êä Êä£n{Ê ££Êä Êä{nÈ ££Êä Êäx£ ÊÊÊÊÊÊÊ £äÊä Ê££ ÈÊ ££Êä ÊäÎxÈÊÊ ££Êä ÊäxÓäÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈÓäÊ £äÊä Ê££ Ç ££Êä Êä{ÇÈÊÊ ££Êä Êä{ÇÇ ££Êä Êä ÊÊÊÊÊ ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä ÊäÈ£ ££Êä Ê£Ó{Ó ££Êä Êä Ó£ÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£ÓÈx ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£{Ê£È { ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£Óäx ££Ê£ Ê£Ó£È

/ iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / Ã / Ã /À>V À /-* /-* /-* /-* /-* 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 6>À >

6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > Ê 6>À > Ê 6>À > Ê 6 ÃV Ìi 6 ÃV Ìi 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 7>ÌiÀÃÁ

-«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää Óää-Ê

L Ê*> -Óxä -xää -nää -nxä -Óäää /À * ÕÃÊ­r Ê* ®Ê­ -³ Õ ® /À * ÕÃÊ -Ê­r Ê* ®Ê *iÀ/"

- nä£ä /- Èänä ÇÇäÊÉÊÇÇ£ÊÉÊÇÇÓ nnÇx nnnä -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää {Ó{Ç {Ç£ä {ÇääÊ­ ® {ÇääÊ­ ® 8* -{ÊÉÊ-n *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]Ê -Ì> `>À`Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]Ê -6Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]ÊÊ -Õ«iÀÊ -6Ê/À>Þ *À ÃÌ>ÀÊ{Îä näÎx näää n{ää n{£ä n£ää nÓää

* £ä]Ê ££]Ê £Ó

* {ä]Ê {£ ä äÊÉÊ Ê ä xÊÉÊ Ê £ää ÀV

L * i ià à >À>Ì 6 ÃÌ>

* äÓäÊÉÊ * äÓxÊ

* äÈä

* ä£ä 6 ÀÌiÝ/ * Ê ÕÌ Ã> « iÀ -ÊÓäää -Ê{äää -ÊÈäää > À Ê³Ê > À Ê ÌiÁÊ +1 /9ÒÊ1* Ê-ÞÃÌi i

7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ

7 ëÊ{nÊ« Ã Ì 7 Ã«Ê ÈÊ« Ã Ì Ç£Ç > ViÁÊÊ > ViÁÊ * ÊÓäää > ViÁÊ /Ê-ÞÃÌ° > ViÁÊÓÇ äÉÓÇ x > ViÁÊÓÈ äÉÓÈ x

6>À > 6>À >

8 8 8

8

8 8

8

8 8 8

8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8 8

8 8 8

8 8

8 8

8

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

8

8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

Ç

{

8 8 8

8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8

8 8

8 8 8 8 8 8 8

8

8

8

8 8 8 8 8

8

8 8

8 8

8 8

8

8

8 8 8 8

8

8

8

8

8

8

8 8

8 8 8

8 8 8

8Ê­ V ÌÊvØÀÊ

Ê 8

8 8 8 8 8 8

8 8 8

8 8

8 8 8 8 8 8

££Êä ÊänΣ

V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ «>}iÊÓx]ÊÓÈ «>}iÊÓx «>}iÊÓx «>}iÊÓÈ 8 8 8

8

8 8

8 8

££Êä Êä{£x

8 8

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

8 8 8

££Êä ÊäÈÓä®

8

8 8

°

V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊÎ]Ê Ç V >«ÌiÀÊ{ «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£È «>}iÊ£n «>}iÊ£n «>}iÊÓ£ Îä «>}iÊÓ{

ÕÌ Ã> « iÀ «>Ì L ÌÞ >ÀÌ ÕÌ Ã> « iÀÊ «>Ì L ÌÞÊ >ÀÌ

-{äÉ -£ääÉ£ä£ /ÕÀL >ÌÀ ÝÊ -£ÈÉ -{äÉ -{äÊ8 É -{äÊ/À>«ÉÊ -££äÉ -££äÊ/À>« *iÀ Ê iÀ Ìi}À> Ê{äää *iÀ Ê iÀ -- £ää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- £ää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]ÊnxÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]Ê£ääÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ -- Óää]Ê£{xÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ ÊÈääÊ{ÓÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ ÊÈääÊÈäÊÛ > ÊÌÀ>Þ *iÀ Ê iÀ

>ÀÕÃÊxää * >À >V > ÊÓ£xÇ ä£ä * >À >V > ÊÓ£xÇ äÓä * Þ iÀÊ >L À>Ì À ià * -Ê,/ +Õ >Ê i ÌÀ + -- {ä -i`iÀi - - ÎÓää - >`âÕ " xäääÊ­ L Ê* ® - >`âÕ " £{É£{ää - >`âÕ " £Ç - >`âÕ " ÓäÊÉÊÓä ÊÉÊÓäà - >`âÕ £ä - >`âÕ - Ó - >`âÕ - È - >`âÕ - È ÊÉÊ- Ç ÊÉÊ- n ÊÉÊ- - >`âÕ - £ä ÊÉÊ- £ä ÊÉÊ- £ä *ÊÉÊ - £ä ÊÉÊ- £ä Ý - >`âÕ - £ä Û« - >`âÕ - / - >`âÕ - Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ £äxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ £ÇxÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä É- Óä Ê­*À i Vi®Ê xäÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ - Óä Ê­*À i Vi®ÊÊ ÇäÊÛ > ÊÌÀ>Þ - >`âÕ Óä£ä - >`âÕ - 6 - iÛiÀÃÊÊ - iÛiÀÃÁÊ ää ­ Ê ÃÌÀÕ i Ìî -«>À >À>Ì -«>À `>à -«>À *À à -«>À -* Ê£Óx -«>À /À >Ì ]Ê-Ì> `>À`Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê -6Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê-Õ«iÀ -6Ê/À>Þ -«>À /À >Ì ]Ê VÀ /À>Þ -«iVÌÀ> * Þà Và nnÇx -«iVÌÀ> * Þà Và nnnä -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ> * Þà Và -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää -Þ > -ÊxÓää /> L Ì /i >À À > ÇäääÊÉÊÇäää /ÊÉÊÇäxä /i >À À > +1 /i ÊÇäÊÉÊ-" /i ÊÇÓ/ /i >À À > /Î /i >À À > -/-ÊnäääÊ/"

/ iÀ -£ää / iÀ -£äääÊ­/À>ViÊ ® / iÀ -Óäää / iÀ -ÓäääÊÎäÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ / iÀ -ÓäääÊ äÊÛ > ÊÌÀ>ÞÊ­/À>ViÊ ® / iÀ ÎäääÉ -ÎäääÉÊ -ÎxääÊ ­/À>ViÊ Ê³Ê VÕÃÊ ® / iÀ Óää

/ iÀ -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n

À «Ê iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n -VÀi ÜÊ iV Ê

n - À ÌÊ/ À i>`Ê

-VÀi ÜÊ iV Ê

£ä

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

À «Ê iV Ê

££

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8

8

8


°

°

°

°

°

££Êä ÊäÈÓÇÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{{ÊÊÊÊÊÊ ££Êä ÊäÈ{xÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê££ äÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈÊ ££Ê£{Ê£È xÊ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ ££Ê£ Ê£Ó£Ç

£ÎÊä ÊäÓÓÓÊÊÊÊÊ änÊ£{ÊäÈ{£ £ÎÊä ÊäÓnäÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎxÊÊÊÊÊÊÊ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

änÊ£{Êäx£ÎÊÊÊÊÊÊÊ ££Ê£{Êäx{{ÊÊÊÊÊÊ £xÊ£{Êäx{nÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÎ{Ó änÊ£{Êäx x ££Ê£{Êäx{xÊÊÊÊ £xÊ£{ÊäxÈÓ

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

ÓäÊä ÊänäÓ

Ó{Êä Êä{äÓÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êäxn ÊÊÊÊ Ó{Êä ÊänÎ ÊÊÊÊÊ Ó{Êä Êä ÓÎÊ Ó{Êä Êä ÓÇÊÊ Ó{Êä Êä ÓnÊÊÊ Ó{Êä Ê£än ÊÊÊ Ó{Êä Ê£ä ä

6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > 6>À > Ê 6>À > Ê 6>À > Ê 6 ÃV Ìi 6 ÃV Ìi 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 67,Ê­ iÀV Á®É Ì>V 7>ÌiÀÃÁ

8 8

8 8

8

8 8 8 8

8

8 8 8

8 8

8 8

8

8 8 8 8 8

8 8 8

8

8 8 8 8

8

8

8

8 8

8 8

8

ÕÌ Ã> « iÀ «>Ì L ÌÞ >ÀÌ

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

6>À > 6>À >

-«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää Óää-Ê

L Ê*> -Óxä -xää -nää -nxä -Óäää /À * ÕÃÊ­r Ê* ®Ê­ -É -É Õ ® /À * ÕÃÊ -Ê­r Ê* ®Ê *iÀ/"

- nä£ä /- Èänä ÇÇäÊÉÊÇÇ£ÊÉÊÇÇÓ nnÇx nnnä -«iVÌÀ>-9-/ Ê -£äää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îäää -«iVÌÀ>-9-/ Ê -Îxää {Ó{Ç {Ç£ä {ÇääÊ­ ® {ÇääÊ­ ® 8* -{ÊÉÊ-n *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]Ê -Ì> `>À`Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]Ê -6Ê/À>Þ *À -Ì>ÀÊ{ää]Ê{£ä]Ê{Óä]ÊÊ -Õ«iÀÊ -6Ê/À>Þ *À ÃÌ>ÀÊ{Îä näÎx näää n{ää n{£ä n£ää nÓää

* £ä]Ê ££]Ê £Ó

* {ä]Ê {£ ä äÊÉÊ Ê ä xÊÉÊ Ê £ää ÀV

L * i ià à >À>Ì 6 ÃÌ>

* äÓäÊÉÊ * äÓxÊ

* äÈä

* ä£ä 6 ÀÌiÝ/ * Ê ÕÌ Ã> « iÀ -ÊÓäää -Ê{äää -ÊÈäää > À Ê³Ê > À Ê ÌiÁÊ +1 /9ÒÊ1* Ê-ÞÃÌi i

8 8 8

8 8

8

8 8

8

8 8 8 8 8 8 8 8 8

7 ëÊ{nÊ« Ã Ì 7 Ã«Ê ÈÊ« Ã Ì Ç£Ç > ViÁÊÊ > ViÁÊ * ÊÓäää > ViÁÊ /Ê-ÞÃÌ° > ViÁÊÓÇ äÉÓÇ x > ViÁÊÓÈ äÉÓÈ x

8

8 8

8

8

8 8

äÓ /6 ÊÉÊxää äÓ /6ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® äÓ /6 *ÊÉÊxääÊ­> Ì°® äÓ /6 *ÊÉÊxääÊ­> Ì°® äÓ /67 ÊÉÊ£äää äÓ /67 ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® äÓ 6ÊÉÊ£äää äÎ 6 ÊÉÊxää äÎ ,6­ ®Ê­> Ì°® äÎ 6­ ®Ê­> Ì°® äÎ -6ÊÉÊxää äÎ -6­ ®Ê­> Ì°® äÎ 6ÊÉÊxää äÎ 6ÊÉÊ£äää äÎ * 6ÊÉÊxääÊ­> Ì°® äÎ * -6ÊÉÊxääÊ­> Ì°® äx /6­ ® äÇ *6ÊÉÊxää äÇ *6­ ®ÊÉÊxää än *6ÊÉÊxää än *6­ ®ÊÉÊxää än 6ÊÉÊxää ä /6ÊÉÊxää £°£ /6 ÊÉÊxää £°£ -/6 ÊÉÊxää £°Ó 76ÊÉÊxää £°x , 6ÊÉÊ£ää £°x ,-6ÊÉÊ£ää £ä 6Ê­> Ì°® £ä 6ÊÉÊ£Óx £ä -6ÊÉÊ£Óx ££ È,/£ÊÉÊxää ££ ­ ® -/£{{ÊÉÊxää ££ ÈÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ È­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ Ç­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ È­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ Ç­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ È­ "®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ Ç­ "®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ È­,®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ Ç­,®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ ÇÊÉÊxää ££ /£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ -/£ä£ÊÉÊxääÊÊ ££ -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ -/£ä£8ÊÉÊxää ££ -/£xÊÉÊxää ££ /ÊÉÊ£äää ££ /-/£ÊÉÊxää ££ 6£ÊÉÊxää ££ -,£xÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ * £ ££ * £8Ê­> Ì°® ££ *- ­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ *- ­ ® /äÓÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ * n,/£ÊÉÊ£äää ££ * -/£ÊÉÊ£äää ££ *- ­ ® n,/£ÊÉÊxää ££ *- ­ ® -/£ÊÉÊxää ££ *- ­ ® -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ *- ­ ® -/£8ÊÉÊxää ££ *- ­ ® /-/£ÊÉÊxää ££ *- ­9® n,/£ÊÉÊxää ££ -/£{ÊÉÊxääÊ­> Ì°® ££ -/£xÊÉÊxää ££ /äÓÊÉÊ£äää £Ó È,/£ÊÉÊxääÊÊ £Ó * *{ÊÉÊ£äää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° änÊä ÊäÈäÈ äÈÊä ÊänÈx äxÊä Êä£Ó äxÊä ÊäÓÈ äÈÊä ÊäÈÈ äÈÊä ÊäÎxÇ äxÊä Ê£ÈÇ{ änÊä ÊäÓÇÈ ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Êä Êä ££Ê£{Ê£Èxx ££Êä Êä Ó£ äÈÊä ÊänÈÈ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Êä ÎÓ änÊä Ê£änä änÊä ÊäÎäx änÊä ÊäÓxn änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ änÊä ÊäÓn{ ££Êä Êä{nÈ ££Êä Êä{£x ££Êä Êä{£Ç änÊä Êän{x ££Êä ÊäÈ£ ££Êä ÊäÈÓä ÓäÊä ÊäÇ x ÓäÊä Ê£{äx £nÊä Ê£ÎäÈ ££ÊäÓÊäxÎ{ ££ÊäÎÊäÈÈÇ ££ÊäÎÊäÎää ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä£ ££ÊäÎÊäÎä{ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÓä ££ÊäÎÊ£È{£ ££ÊäÎÊännx ££ÊäÎÊäxnn ££ÊäÎÊä{È{ ££ÊäÎÊäÎÈÓ ££ÊäÎÊäÎÎ ££ÊäÎÊä£ È ££ÊäÎÊäÇÓä ££ÊäÎÊäΣn ££ÊänÊ£ÈÇÈ

£ÎÊ£xÊäxxÎ £ÎÊ£xÊä È ££Ê£xÊ£ÓÈÇ ££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÓÈ ££Ê£xÊ£ÓÈn ££Ê£xÊ£xxÈ ££ÊäÓÊä£ä{ ££ÊäÓÊä£{ä ££ÊäÓÊä£ÇÈ £ÓÊäÓÊäÓÓÎ £ÓÊänÊäx{È

À >V £Ó - ÊÉÊxää £Ó - ­7®ÊÉÊxää £Ó - n,/£ÊÉÊxää £Ó - -ÊÉÊxää £Ó - -/ÓÊÉÊxääÊ­> Ì°® £Ó -/£ä£ÊÉÊxääÊÊ £Ó -Ì£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® £Ó -/£{ÎÊÉÊxää £Ó -/ÓÊÉÊxääÊ­> Ì°® £Ó -/£nÊÉÊxääÊ­> Ì°® £Ó -6 £Ó /äÓÊÉÊ£äää £n - /ÎÊÉÊxää £n - -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® £n - -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® £n - -/ÎÊÉÊxää £n - ÊÉÊxää £n -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® £ 6 ÊÉÊxää £ 76ÊÉÊxää £ 76­ ® ÊÉÊÓää £ 76­ ® ÊÉÊÓää £ 76 ÊÉÊÓää £ 76 ÊÉÊÓää Ó°x 6ÊÉÊxää Ó°x 6ÊÉÊxää Óä ­ ® -/ÎÊÉÊxää Óä ­,® -/ÎÊÉÊxää Óä ÊÉÊxää Óä /ÎÊÉÊxää Óä -/ÎÊÉÊxää Óä -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -ÎÊÉÊxää Óä - ÎÊ­> Ì°®ÊÉÊxää Óä Î*ÊÉÊxää Óä ÎÊÉÊ£äää Óä /ÎÊÉÊ£äää Óä /Î ÊÉÊ£äää Óä 6Ê­> Ì°® Óä 6ÊÉÊ£Óx Óä 6­ ®Ê­> Ì°®ÊÉÊ£Óx Óä * -6ÊÉÊ£ää Óä * -6­ ®ÊÉÊ£ää Óä -6ÊÉÊ£Óx Óä -6-/ *ÊÉÊ£Óx Óä -6-/ *ÊÉÊ£Óx Óä ÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­ ®ÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­,®ÊÉÊxää Óä -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­ ® -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­,® -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­ ® -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­,® -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­ ® -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä ­,® -/ÎÊÉÊxää Óä -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -/£xÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -/ÎÊÉÊxää Óä -/ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® Óä -/Î /ÊÉÊ£ää ÓÓ 6ÊÉÊ£Óx Ó{ - * ÊÉÊ£ää Ó{ - -/ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Ó{ -/Î * ÊÉÊ£ää Ó 6ÊÉÊxää Ó 6 ÊÉÊxääÊ­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £ÎÊänÊä£ÈÈ £ÎÊänÊäÈÎ £ÎÊ£xÊä{xÈ £ÎÊänÊäÎÎÈ £ÎÊ£xÊän£x £ÓÊäÓÊännÎ £ÓÊäÓÊäÈän £ÓÊäÓÊä£{Î £xÊä Ê£ÈxÇ £ÓÊäÓÊä£Èn £nÊäÎÊ£{£È £nÊäÎÊ£Îä £nÊäÎÊ£xÇn £nÊäÎÊ£{£{ £nÊänÊäx£È £ÈÊäÓÊänÇä änÊ£{ÊäÈ{£ änÊä Êä{nÎ änÊ£{Êäx x änÊÓÇÊ£ÈÇ£ änÊ£{Êäx£Î änÊÓÇÊ£ÈÇä ££Êä ÊänΣ ££Êä ÊäxÎÇ ÓäÊäÎÊäxx{ ÓäÊäÎÊ££x ÓäÊä£Êä{än ÓäÊäÎÊääx ÓäÊäÎÊä£{Ó ÓäÊäÎÊ£{n ÓäÊäÓÊäÎÎx ÓäÊ£äÊäÓ ä ÓäÊäÓÊä£ÓÓ ÓäÊäÓÊääxÇ ÓäÊäÓÊääÎx ÓäÊä ÊäÇ È ÓäÊä ÊänÇÎ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ Ó{Êä Êäxn Ó{Êä Êä ÓÇ £nÊä Ê£ÎäÇ £nÊÎÎÊ£{ÓÈ £nÊÎÎÊ£{Ón ÓäÊä£Ê£xΣ

ÓäÊäÎÊ£xÇÇ

ÓäÊäÎÊä Çx

ÓäÊäÎÊ£xÎÈ

£ ÊäÓÊäÈ Î ÓäÊäÓÊä£{£ ÓäÊäÓÊ£{nn ÓäÊäÓÊäÈÎn ÓäÊä ÊäÓ Ç Ó{ÊänÊä{äÎ Ó{Êä{Êän{£ ÓÓÊäÓÊ££än ££Êä Êä{ÇÈ

À Ãà ,iviÀi ViÃÊÃ Õ `Ê i «ÊÞ ÕÊÜ Ì ÊÌ iÊÌÀ> à >Ì Ê vÊV «iÌ Ì ÀýÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃÊÌ Ê > * > *>V ÁÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃ°Ê ÜiÛiÀ]ÊÌ ÃÊ ÃÊ ÌÊ> Ü>ÞÃÊ« Ãà L iÊ £\£°Ê/ iÊ ` V>Ì Êº­> Ì°®»ÊLi `Ê>ÊVÀ Ãà ÀiviÀi ViÊ « iÃÊÌ >ÌÊÌ iÊ>««À «À >ÌiÊ > * > *>V ÁÊ«À `ÕVÌÊ ÃÊ> Ê> ÌiÀ >Ì ÛiÊ«À `ÕVÌÊÜ V ÊqÊ Ã« ÌiÊ vÊÌiV V> Ê ` vviÀi ViÃÊÌ ÊÌ iÊV «iÌ Ì À½ÃÊ«À `ÕVÌÊqÊ ÃÊÃÕ Ì>L iÊv ÀÊÌ iÊ>«« V>Ì °Ê"ÕÀÊ

ÕÃÌ iÀÊ-iÀÛ ViÊ`i«>ÀÌ i ÌÊÜ ÊLiÊ ÀiÊÌ > Ê >««ÞÊÌ ÊiÝ« > ÊÌ ÊÞ ÕÊÌ iÊ iÝ>VÌÊ` vviÀi ViÃÊÌ ÊÌ iÊV «iÌ Ì À½ÃÊ«À `ÕVÌ° ÌÊ >ÞÊµÕ ÌiÊLiÊ« Ãà L iÊÌ >ÌÊv ÀÊ iÊV «iÌ Ì À½ÃÊ«À `ÕVÌÊÃiÛiÀ> Ê > * > *>V ÁÊ «À `ÕVÌÃÊ>ÀiÊ ` V>Ìi`°Ê ÊÌ ÃÊV>ÃiÊÌ iÊ ÃÌÊiµÕ Û> i ÌÊ«À `ÕVÌÊ ÃÊÌ iÊ iÊÌ >ÌÊ >ÃÊ Ê>`` Ì > ÊÀi >À ʺ­> Ì°®»° - Õ `ÊÌ iÊV «iÌ Ì À½ÃÊ«>V >} }ÊÕ ÌÊ` ÛiÀ}iÊvÀ ÊÌ iÊ iÊ vÊ > * > *>V Á]Ê ÜiÊ ` V>Ìi`ÊÌ iÊV «iÌ Ì À½ÃÊ«>V >} }ÊÕ ÌÊLi `ÊÌ iÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ>vÌiÀÊ>Ê ºÉ»°Ê/ iÊÃ> iÊ ÃÊÛ> `]Ê vÊ>ÊV «iÌ Ì ÀÊ >ÃÊ` vviÀi ÌÊ>ÀÌ V iÊ Õ LiÀÃÊv ÀÊ` vviÀi ÌÊ «>V >} }ÊÕ ÌÃÊ vÊ iÊ> `ÊÌ iÊÃ> iÊ«À `ÕVÌ°

8 8Ê­vØÀÊÓ{Ê* Ã Ì Ê* >Ìi®

7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ 7>ÌiÀÃÁ

°

À >V

À >V

V >«ÌiÀÊx]ÊÈ Ç V >«ÌiÀÊnÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£äÊÊÊÊÊÊ V >«ÌiÀÊ£ÓÊ «>}iÊÓx]Ón Îä «>}iÊΣ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎ{ «>}iÊÎÎ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊÎÈ «>}iÊ{Ó / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / iÀ / à / à /À>V À /-* /-* /-* /-* /-* 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 1 V> 6>À >

°

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£n ®

£nÊä ÊänÈ{ ÓäÊä ÊäÇ xÊÊÊÊÊÊ £nÊä Ê£ÎäÈÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êänä£ Ê ÓäÊä ÊäÓ ÇÊÊÊÊÊ ÓäÊä ÊäÇ È £nÊä Ê£ÎäÇÊÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣäÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Êä{{äÊÊÊÊÊ £nÊä ʣΣ£ ÓäÊä Ê£ÓÓÎ ÓäÊä ÊänÇÎÊ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£ÓÓÓÊÊÊÊÊ ÓäÊä Ê£È ä

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ i> `ë> ViÊ

Óä Ê­ -VÀi Ê ÜÊ iV Ó{Ê­ Ê6 * ® > ÃÊ

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

- i Ê6 > Ã

-VÀi ÜÊ iV Ê

£Î - i Ê6 > Ã

- >« Ê, } Ê

££

* * Á ÕÌ Ã> « iÀ

«>Ì L ÌÞ

>ÀÌ

£n ®

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

8

8 8 8

VV À` }ÊÌ Ê ÕÀÊ v À >Ì Ê ÕÀÊV «>Ì L ÌÞÊV >ÀÌÊÜ>ÃÊV ÀÀiVÌÊÜ i Ê ÌÊÜ>ÃÊ«À Ìi`°Ê* i>ÃiÊ ÌiÊÌ >ÌÊ >ÌiÀÊV > }iÃÊ Ê > Õv>VÌÕÀiÀýÊëiV v V>Ì ÃÊ >ÞÊ i>`ÊÌ Ê` vviÀi ÌÊV «>Ì L Ì ið

Ç

È

À >V Ó 6­ ®ÊÉÊxää Ó 6­ ®Ç *ÊÉÊ£ää Ó 6­ ®-/ *ÊÉÊ£ää Ó ,6ÊÉÊxää Ó ,6­ ®ÊÉÊxää Ó -6ÊÉÊxää Ó -6 ÊÉÊxääÊ­> Ì°® Ó -6­ ®ÊÉÊxää Ó -6 ­7®£ä£ *ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Ó -67ÊÉÊxää Ó -67­ ®ÊÉÊxää Ó -67­ ®n *ÊÉÊ£ää Ó -67­ ®-/ *ÊÉÊ£ää Îä - äÓ­ ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - äÓ­ ®*ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - äÓ­*6®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - äÓ­, ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - äÓ­ ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - äÓ­/®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - £Ó­ ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­ ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­ ®*ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­*6®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­, ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­ ®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­/®ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä - {x­/®*ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® {ä * -6ÊÉÊ£ää {ä -6ÊÉÊ£ää {ä * -6­ ®ÊÉÊ£ää {ä -6­ ®ÊÉÊ£ää { 76­ ®

{ 76­ ®

{ 76 ÊÉÊ£ää { 76 ÊÉÊ£ää { -6ÊÉÊxää { -6­ ®ÊÉÊxää È 6ÊÉÊ£Óx n È,/£ÊÉÊ£äää n ­ ® -/£{{ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n ÈÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® n ÇÊÉÊ£äää n -/£ä£ÊÉÊxää n -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£ä£8ÊÉÊxää n -/£xÊÉÊxää n /ÊÉÊ£äää n /-/£ÊÉÊxää n 6£ÊÉÊxää n *7*ÊÉÊ£äää n * £ n * £8Ê­> Ì°® n * £ n,/£ n * £ -/£ÊÉÊ£äää n - ÊÉÊxää n- ­7®ÊÉÊxää n - n,/£ÊÉÊxää n - -ÊÉÊxää n - -/£ä£ÊÉÊxää n - -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n - -/£xÊÉÊxää n -/£ä£ÊÉÊxää n -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£{ÎÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£{ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£{8 n -/£{8ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£{8ÊÉÊxääÊ­> Ì°® n -/£xÊÉÊxää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä{ÇÇ ££ÊÓxÊ£ä Ç ££ÊÓxÊ£Ón ££Êä ÊäÈ{{ ££Êä ÊäÈ{x ££Êä Êä{£ ££Êä ÊäÎnÓ ££ÊÓ{Ê££{Ó ££Êä Êäx£ ££Êä ÊäxÓä ££ÊÓ{Ê£xÓn ££ÊÓ{Ê£Î{Ó ÓxÊ£ÈÊäÎxä ÓxÊ£ÈÊ£xxä ÓxÊ£ÈÊ£xxÓ ÓxÊ£ÈÊäÎ{n ÓxÊ£ÈÊäÎ{È ÓxÊ£ÈÊ£xnÇ ÓxÊ£ÈÊäÎx£ ÓxÊ£ÈÊ£xx£ ÓxÊ£ÈÊ£xxÎ ÓxÊ£ÈÊäÎ{ ÓxÊ£ÈÊäÎ{Ç ÓxÊ£ÈÊ£x{Ç Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Êä Ón £xÊ£{ÊäxÈÓ £xÊÓÇÊ£äÈÈ £xÊ£{Êäx{n £xÊÓÇÊ£äÈx £ÎÊä ÊäÓÓÓ £ÎÊä ÊäÓnä ÓäÊä ÊäÎ{Ó änÊäÓÊäÓÎÓ änÊäÎÊäÓ{ änÊäÎÊäÓää änÊäÎÊä{x£ änÊäÎÊänn{ änÊäÎÊäx änÊäÎÊ££xÈ änÊäÎÊä£Èx änÊäÎÊäÓÈn änÊäÎÊ䣣ΠänÊäÎÊänÈ£ änÊänÊä{nn änÊänÊ£ÈÇx ä Ê£xÊäÇxÎ ä Ê£xÊäÇxÈ änÊänÊääÓÇ änÊänÊä{ÎÈ änÊ£xÊä{Èä änÊänÊä{Óä änÊ£xÊännÈ änÊ£xÊäÇä änÊ£xÊä{ÓÇ änÊäÓÊänn£ änÊäÓÊäxÈÎ änÊäÓÊä£äÎ änÊ£xÊ£{{ änÊäÓÊääÎ änÊäÓÊ£{{n änÊäÓÊäää

À >V n /äÓÊÉÊ£äää n /-/£ÊÉÊxää n /-/££ÊÉÊxääÊ­> Ì°® 6Ê­> Ì°® - ­ ® n,/£ÊÉÊxää - ­ ® -/£ÊÉÊxää - ­ ® -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­ ® -/£8ÊÉÊxää - ­ ® /-/£ÊÉÊxää - ­ ® -/£ÊÉÊxää - ­ ® n,/£ÊÉÊxää - ­ ® -/£ÊÉÊxää - ­ 9® -/£8ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­ ® n,/£ÊÉÊxää - ­7® n,/£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­ ® -/£ÊÉÊxää - ­7® -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­7® -/£xÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­9® n,/£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­9® -/£xÊÉÊxääÊ­> Ì°® - ­9® -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - n,/£ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - -Ì£ä£8ÊÉÊxääÊ­> Ì°® - -/£xÊÉÊxääÊ­> Ì°® - -/£ä£ÊÉÊxääÊ­> Ì°®

, ££

, £Î

, Óä

, n

££

£Î

Óä

n

ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® äÈ * -6£{8 *ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® * ÊÉÊ£ää * ÊÉÊ£ää -* ÊÉÊ£ää Ó 6Ç *ÊÉÊ£ää / ££ÊÉÊÓx ££ÊÉÊÓx " ££ÊÉÓx / £ÓÊÉÊÓx £ÓÊÉÓx "£ÓÊÉÓxÊ / £ÇÊÉÊÓx £ÇÊÉÊÓx " £ÇÉÊÓx / °x °x " °x / -*ÊÉÊÓx -*ÊÉÊÓx " -*ÊÉÊÓx * ÊÉÊ£ää - xäÊÉÊxä / £äÉÓäÊÉʣʭ> Ì°® / ÓnÊÉÊxÊ­> Ì°® / £äxÊÉÊxÊ­> Ì°® / ÓxÊÉʣʭ> Ì°® / £ä{ÊÉÊxÊ­> Ì°® / ÓääÊÉÊxÊ­> Ì°® / £xÉÎäÓÊÉʣʭ> Ì°® / xxÊÉÊxÊ­> Ì°® //,ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® 6 ÊÉÊ6 ÊÉÊ£ää 7 ÊÉÊ£ää Ó -67-/ *ÊÉÊ£ää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° änÊäÓÊä£ÇÇ änÊäÓÊäääx ÓäÊä ÊänäÓ ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊänÈ ä Ê£xÊänÈn ä Êä{Ê£ÓÓä ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Êä{Ê£xÎ{ ä Ê£xÊä{Çn ä Ê£xÊä{n£

ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£xÓÇ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊ£ÈÈ ä Ê£xÊ£xÇÓ ££ÊäÈÊäääÈ £ÎÊäÈÊäääÇ ÓäÊäÈÊäään änÊäÈÊäääx ££ÊäÇÊäääÓ £ÎÊäÇÊäääÎ ÓäÊäÇÊäää{ änÊäÇÊäää£ ££ÊÓ{Ê£xxÇ ££ÊÓxÊ££Î

££Ê£nÊä În

£ÓÊ£nÊä Î

£ÇÊ£nÊä {ä

ä Ê£nÊä ÎÈ

äÇÊ£nÊä Îx

££ÊÓ{Ê£ÓÎn xäÊ£ÎÊä£{Ç Ó{ÊӣʣääÓ £ÓÊӣʣää£

änÊӣʣäää £xÊӣʣÈÈ{ ££ÊÓ{Ê££{Î

ÌÊ > Ê vÊ Ì iÊ ` V>Ìi`Ê VÀ Ãà ÀiviÀi ViÃÊ >ÀiÊ V Õ`i`Ê Ê ÕÀÊ V>Ì> }Õi]Ê >ÃÊ ÜiÊ ÞÊ ÃÌÊÌ iÊ ÃÌÊ« «Õ >ÀÊ iÃÊÌ iÀi°Ê iÛiÀÌ i iÃÃ]ÊÌ iÃiÊ«À `ÕVÌÃÊV> ÊLiÊ LÌ> i`ÊvÀ ÊÕÃ°Ê ÀÊà iÊ«À `ÕVÌÃÊv ÀÊÜ V ÊÜiÊ ` V>Ìi`ÊVÀ Ãà ÀiviÀi ViÃÊ Ã iÊ «ÕÀV >à }Ê V ` Ì Ê >ÞÊ >ÛiÊ Ì Ê LiÊ vÕ v i`]Ê i°}°Ê i «ÌÞÊ Õ Õ Ê V>«ÃÊV> Ê ÞÊLiÊL Õ} ÌÊ ÊV L >Ì ÊÜ Ì ÊÃi«Ì>Ê ÀÊÃÌ ««iÀÃ]ÊÀië°Êv ÀÊà iÊ Ãi«Ì>Ê Õ Ê À`iÀʵÕ> Ì Ì iÃÊ } ÌÊLiÊÀiµÕ Ài`°Ê

À Ãà ,iviÀi ViÃÊv ÀÊÓ £Ê /ÃÊ >ÛiÊÌ ÊLiÊ>à i`Êv ÀÊÃi«>À>Ìi Þ]Ê vÊÌ iÞÊ>ÀiÊ ÌÊ ÞiÌÊ ÃÌi`Ê Ê iÀi° ÊV>ÃiÊÌ >ÌÊÞ ÕÊ` Ê ÌÊv `Ê>ÊVÀ Ãà ÀiviÀi Vi]Ê« i>ÃiÊ ` ÞÊV Ì>VÌÊ ÕÀÊ ÕÃ Ì iÀÊ-iÀÛ ViÊ`i«>ÀÌ i Ì° 7iÊ}i iÀ> ÞÊÀiV i `ÊÌ Ê>à Êv ÀÊV ÃÌ vÀiiÊÃ> « iÃÊv ÀÊÌiÃÌ }Ê«ÕÀ« ÃiÃ]Ê>ÃÊ iÛi ÊÌiV V> ÞÊV «>À>L iÊ«À `ÕVÌÃÊ >ÞÊ` vviÀÊ ÊÌ i ÀÊ «Ì V> Ê>««i>À> Vi° 7iÊ ` ÞÊ>à Êv ÀÊÞ ÕÀÊÕ `iÀÃÌ> ` }ÊÌ >ÌÊÜiÊ` Ê ÌÊÌ> iÊ ÛiÀÊ> ÞÊ}Õ>À> ÌiiÊ v ÀÊÌ iÊV ÀÀiVÌ iÃÃÊ> `ÊV « iÌi iÃÃÊ vÊÌ iÊ`>Ì>Ê ` V>Ìi`Ê iÀi°


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

,Σӣ£x

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £ÎÊänÊä£ÈÈ

ÓÎÈ£ÓxÊÉÊxä

£ÓÎ£ä£ £ÓΣ££ £ÓΣӣ

££Êä ÊäÎxÈ

ΣÓ{£x

£ÎÊänÊäÈÎ

ÓÎ{£ÓxÊÉÊ£ää

££ÊÓxÊ£äxÇ

ΣÓÇ£x

£ÎÊ£xÊän£x

ÓÎÈ äxÊÉÊxä

££ÊÓxÊ£äxÎ

ΣÎäää

£ÎÊäÈÊäääÇ

ÓÎ{ äxÊÉÊ£ää

£ÓΣxÎ

££Êä ÊäÈ£

ΣÎää£

£ÎÊäÎÊäxÇ£

ÓÎÇxä£Ê­* ®

ÓäÊä ÊäÓ Ç

£ÓΣȣ

££Ê£ Êä ÎÎ

ΣÎä{ä

£ÎÊäÇÊäääÎ

ÓÎÇxä{ÊÉÊÓää

ÓäÊä ÊäÇ È

£ÓΣÈx

££Ê£ Êä ÎÓ

ÎÓääää

ÓäÊäÈÊäään

ÓÎÇÇ{x

£äÊ£nÊä ÎÇ

£ÓΣǣ

££Ê£ Ê£äÓÓ

ÎÓää{ä

ÓäÊäÇÊäää{

ÓÎÇÇxä

£ÓÎÓä£

££Êä Êä£n{

ÎÓä£Ó£

ÓäÊäÎÊä ä£

ÓÇ£{äÈÊÉÊ£{{

Ó{Êä Ê£än

£ÓÎÓäx

££Êä ÊäÓ£ä

ÎÓä£ÓÓ

ÓäÊäÎÊänÓn

ÓÇxÇ{xÊ­> Ì°®

Ó{Ê£{Ê£x£Î

£ÓÎÓän

££Êä Ê£Ó{£

ÎÓä£ÓÎ

ÓäÊäÎÊ£x Ç

Îääxä£ÊÉÊ£ää

xäÊ£ÎÊä£{Ç

£ÓÎÓ£x

££Êä ÊäÓx

ÎÓä{Ó£

ÓäÊäÎÊä£ÓÇ

ÎäÇää£ÊÉÊ£ää

änÊäÓÊä£ÇÇ

£ÓÎÓÓÓ

££Êä Êä{ÇÈ

ÎÓäxÓ£

ÓäÊäÎÊääÎä

££Êä Êäxää

ÎÓ{££x

Ó{ÊänÊä{äÎ

ÎänÓä£ ÎänÓΣʭ> Ì°®

änÊäÎÊäÓ{

£ÓÎÓ{Ó £ÓÎÓ{Î

££ÊÓ{Ê£ä{

ÎÓ{{£x

Ó{Êä{Êän{Ó

ÎänÓΣʭ> Ì°®

änÊäÎÊäÓää

£ÓÎÓ{{

££ÊÓ{Ê£äxä

££Êä Êä Ó£

££ÊÓ{Ê£äxÓ

Îänx£xÊÉÊ£ää Îän £xÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

änÊäÓÊäää

£ÓÎÓ{Ç

£ÓÎÓn£ £ÓÎÓn{Ê­> Ì°®

£ÓÎÓ{n

££Êä Êäx£

äxΣä£ÊÉÊ£ää

äxÊä Ê£ÈÇ{

££ÊÓ{Ê££{Î

äxΣx£ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

äxÊä ÊäÓÈ

Îänx£xÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÎänxÈxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

änÊäÓÊä£äÎ

£ÓÎÓxä £ÓÎÓx£

££Êä Êä{£x

äxΣx ÊÉÊ£ää

äxÊä Êä£Ó

ÎänxÈxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

änÊäÓÊäÎxx

£ÓÎÓxÓ

££ÊÓ{Ê£ÓÎn

äxΣȣÊÉÊ£ää

äxÊä Êä Èn

ÎänÇ£xÊÉÊ£ää

änÊäÓÊäääx

£ÓÎÓxÎ

££Êä ÊäxÓä

äxÎnxÓÊÉÊÓää

äxÊä ÊäÇäÈ

Îä äÎäÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊä{{x

£ÓÎÓx{

££ÊÓ{Ê£xÓn

äÈÎ䣣ÊÉÊ£ää

äÈÊä ÊäÎxÇ

Îä äÎäÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊä{{x

£ÓÎÓxx

££Êä Êä{£Ç

äÈΣä£ÊÉÊ£ää

äÈÊä ÊänÈÈ

Îä ä{äÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊäx££

£ÓÎÓxÈ

££ÊÓ{Ê£Î{Ó

äÈΣx£ÊÉÊ£ää

äÈÊä ÊäÈÈ

Îä ä{äÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊäx££

£ÓÎÎ{£

££Êä ÊäÈÓÇ

£ÓÎÎÇ£

££Êä ÊäÈ{{

äÈΣȣÊÉÊ£ää

äÈÊä ÊänÈx

Îä ä{Ó

ä Ê£xÊänÈÇ

£äÊä ÊäÇ{Î

äÈÎÓ££ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® äÈÎÓä£ÊÉÊ£ää

änÊä ÊäÓÇÈ

Îä äx£

£ÓÎ{äx £ÓÎ{än

£äÊä Ê££ È £äÊÎÓʣȣÓ

äÈÎÓx£ÊÉÊ£ää

änÊä ÊäÈäÈ

Îä äx{

£ÓÎ{£x £Ó{ää£

££Êä ÊänΣ

äÈÎ x£ÊÉÊ£ää

{äÊä Êä£{È

Îä ä{x

£ÎÊä ÊäÓÓÓ

änÊä Êä{äÈ

Îä äxÎ

£x{xäx

äÇ{䣣ÊÉÊ£Óx

£x{x£x

£ÎÊä ÊäÓnä

äÇ{äÈ£ÊÉÊ£ää

änÊä ÊäÓxn

Îä xÓxÊ­> Ì°®

änÊ£xÊäÓ Î

£x{xÓx

£ÎÊÓnÊ£äÈ

änÎääÓÊÉÊÓää

änÊä ÊäÓn{

Îä Ç£xÊÉÊ£ää

änÊäÓÊääÎ

£x{xÎx

£ÎÊÓnÊ£äÇ{

änÎäÈ£ÊÉÊ£ää

änÊä Ê£änä

Σäää£ÊÉÊ£ää

££ÊäÓÊä£ÇÈ

£x{x{x

£ÎÊÓnÊ£äÇ£

änÎx{ÓÊÉÊÓää

änÊ£{ÊäÈ{£

ΣäääxÊÉÊ£ää

£äÊäÓÊäÈ{È

£nÈäx{

ÓxÊ£ÈÊäÎx£

än{ää£ÊÉÊ£ää

änÊä Êän{x

Σäx£xÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊäÇÓÎ

£nÈäxx

ÓxÊ£ÈÊäÎxä

än{Óä£Ê­v >ÌÊL ÌÌ ®

äÈÊä ÊäÈx£

Σäx£xÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

ä ÊäÓÊ£ÓÈä

£nÈäxÇ

ÓxÊ£ÈÊäÎ{È

än{Ó{ÓÊÉÊÓxä

änÊ£{Êäx£Î

ΣäÈ£xÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊ£ÓÈ£

£nÈäxn

ÓxÊ£ÈÊäÎ{Ç

£ÓΣÎxÊ­> Ì°®

££ÊÓÎÊ£ä n

Σän£xÊÉÊ£ää

ä ÊäÓÊ£ÎÓÇ

ÓÓÎnä£

ÓäÊä ÊäÎ{Ó

£ÓΣxÇÊ­³Ê*/ É,ÕLLiÀÊ-i> ®

££Êä ÊäÈÓä

룣

££ÊäÎÊäÓ{Ç

ÓÓ{Èä£

ÓäÊä Ê£{äx

Σ£ÓΣʭ> Ì°®

ÓäÊä ÊäÇ x

£ÓÎÓÓ{ £ÓÎÓ££

££Êä Êä{ÇÇ

ÓÓ{Èä{ ÓÇxÇäx

Ó{Êä Êäxn

£ÓÎÓÓxÊ­> Ì°®

££ÊÓÎÊ£ä{È

ÓÇxnäx

Ó{Êä Êä ÓÇ

£ÓÎÎÎÓÊÉÊÓää £ÓÎÎÎÓÊÉÊÓääÊ­> Ì°®

ÓÇ xäx

Ó{Êä Êä{äÓ

ÓÇ x£x

Ó{Êä Êä Ón

ÓÇ x{x

Ó{Ê£{Êä ÇÈ änÊäÈÊäääx

,-

,-

Îä ä{Î

Σ£ÓΣʭ> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £ÓÊ£nÊä Î

iÀ> Îä£än £ÓÎÓÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Îä£ä * £ÓÎÓ Îä£ä / £ÓÎÓ Î䣣£ £ÓÎÓÊÉÊ£ää Î䣣£ £ÓÎÓ Î䣣£* £ÓÎÓ Î䣣£/ £ÓÎÓ ÎäÎän ÈÎÓÊÉÊÓää Îäxä * £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÎäÈän ÇÎä ÊÉÊÓää ÎäÇän Ç{ä ÊÉÊÓää Îänän Ç{äÊÉÊÓää Îänän Ç{ä ÊÉÊÓää Îänän nÎäÊÉÊ£ää Îänän n{äÊÉÊ£ää ΣääÓä ÓÎ{È Î£ääÓä ÓÎ{È Î££än £ÓÎÓ Î££££ £ÓÎÓ Î£Óäx £ Èx Σxä £ÓÎÓ Î£x££ £ÓÎÓ ÎÓääÓä ÓÎÇx ÎÓääÓä ÓÎÇx ÎÓääÓä ÓÎÇx ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £Ó Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó,Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó9Ê­> Ì°®

ä Ê£nÊä ÎÈ

ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊänÈn

££ÊäÎÊäÎää ££ÊänÊ£ÈÇÈ

££ÊÓÇÊ£äÈÎ

Σ£Óx£Ê­> Ì°® Σ£Ón£Ê­> Ì°®

££Ê£{Êäx{{

Σ£Ç£xÊÉÊ£ää

£ÓÊäÓÊä{ÈÎ

£ÓÎÎ{ä £ÓÎΣxÊ­> Ì°®

££Êä Êä{£

ΣÓääxÊÉÊ£ää

£ÓÊäÓÊä£Èn

ΣÓx£xÊÉÊ£ää

£ÓÊäÓÊä£{Î

£ÓÎÎ{Ó £ÓÎÓ£x Ê­> Ì°®

££Êä ÊäÎnÓ

ΣÓxÈxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

£ÓÊäÓÊäÓÓÎ

ÎÓäää£ÊÉÊ£ää

ÓäÊä£Êä{än

Îänää£

änÊäÎÊä{x£

Îänä{ä

änÊäÇÊäää£

£ÓÎÎ{ÎÊ­> Ì°®

££Êä ÊäÈ{x

ÎÓä£ä£ÊÉÊ£ää

ÓäÊäÓÊäÈÎn

Îän££x

änÊänÊääÓÇ

£ÓÎÎÈÓÊÉÊÓää

££ÊÓÇÊ£äÈ{

ÓäÊäÓÊä£{£

ÎänÓä£

änÊäÎÊä£Èx

£ÓÎÎÈÓÊÉÊÓääÊ­> Ì°®

££Ê£{Êäx{x

ÎÓä£ä£ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÎÓäx{xÊÉÊ£ää

Îän{ä£

änÊäÎÊ䣣Î

£ÓÎÎnxÊ­> Ì°®

££ÊÓÎÊ£Ónä

ÎÓä£Ó£Ê­> Ì°®

ÓäÊäÎÊä£{Ó

Îännä£

änÊäÎÊäÓÈn

£ÓÎ{ä

£äÊä Ê££ Ç

ÎÓä£ÓÓÊ­> Ì°®

ÓäÊäÎÊä£ÈÎ

Îä ä{£

ä Ê£xÊä nÓ

£ÓÎ{äÈÊ­> Ì°®

ÎÓä£ÓÎÊ­> Ì°®

ÓäÊäÎÊäÈÈx

Îä ä{{

ä Ê£xÊänÈ

£ÓÎ{£xÊ­> Ì°®

£äÊÎÓÊ£ÓnÓ

ÎÓä£ÓÎÊ­> Ì°®

ÓäÊäÎÊä Çx

Îä xÓx

änÊ£xÊä{ÓÇ

£ÓÎ{ÓxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

££Ê£{ÊäÈÎä

ÎÓäÎä£ÊÉÊ£ää

ÓäÊä£Ê䣣{

Îä xnx

änÊ£xÊäÓ {

£x{xäÈÊ> Ì°Ê

£ÎÊä Ê£ÎÎx

ÎÓä{ä£ÊÉÊ£ää

ÓäÊäÓÊä£ÓÓ

Σ䣣x

£äÊänÊäÇ{Ó

£x{xxx

ÎÓäxä£ÊÉÊ£ää

ÓäÊäÓÊääÎx

Σ£äää

££ÊäÈÊäääÈ

ÎÓäÈäxÊÉÊ£ää

ÓäÊä£ÊäÈÈ{

££ÊäÎÊäÓä

£x{xäÇÊ> Ì°Ê £x{x£x

£ÎÊä Ê£ÎÎÈ

Σ£ää£

ÎÓäÈäÇÊÉÊ£ää

ÓäÊä£Ê£xΣ

Σ£ä{ä

££ÊäÇÊäääÓ

£x{x{£ÊÉÊÓää

£xÊÓÇÊ£äÈx

ÓÓÊäÓÊ££än

룣

££ÊäÎÊäÎÈÓ

£x{x{£ÊÉÊÓääÊ­> Ì°®

£xÊ£{Êäx{n

Σ£ÓÈ£

££Ê£xÊäÈÎx

£ ÈxäÎÊÉÊÓää

£xÊä Ê£ÈxÇ

ÎÓÓx£xÊÉÊ£ää ÎÓÓx£ÈÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÎÓÓx{xÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

룣

££Ê£xÊäÈÎÇ

nÈnnäxÊ­> Ì°®

Ó{ÊӣʣääÓ

££ÊäÎÊä£ È

ÓÎÈ££xÊÉÊxä ÓÎ{££xÊÉÊ£ää

££Ê£nÊä În

Σ£{ä£

nÈnnxäÊ­> Ì°®

£ÓÊӣʣää£

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

£äÎÓä£

Îänäää

°

°

iÀ> > * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä{nÈ

,-

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Ê£{Ê££n ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ änÊä ÊäÓÇÈ ££Ê£ Ê£Óäx änÊä Ê£änä änÊä ÊäÓxn änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êän{x ÓäÊä ÊäÇ x ÓäÊä Ê£{äx ££Êä Êä{£Ç ££Êä Êä{£x £xÊä Ê£ÈxÇ ££Êä ÊäÈÓä ££Êä ÊäÈ£ ÓäÊä ÊäÇ È ÓäÊä ÊäÓ Ç ÓäÊä ÊänÇÎ ££Êä ÊäÓ£ä ££Êä ÊäÓx ££Êä Êä{£

ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £ÓÎÓ ÎÓään £Ó Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó ,Ê­> Ì°® ÎÓään £Ó 9Ê­> Ì°®

££Êä ÊäÎnÓ

ÎÓää £ÓÎÓ ÎÓää £ÓÎÓ Ê­> Ì°® ÎÓää £ÓÎÓ ÎÓää £ÓÎÓ ÎÓää £Ó Ê­> Ì°® ÎÓää £Ó Ê­> Ì°® ÎÓää £Ó ,Ê­> Ì°® ÎÓää £Ó 9Ê­> Ì°®

££Êä Êäxää ££Êä ÊäxÓä

ÎÓää £ÓÎÓ ÎÓää £ÓÎÓÊÊÊÊ ÎÓää £Ó Ê­> Ì°®Ê ÎÓää £Ó Ê­> Ì°® ÎÓää £Ó,Ê­> Ì°® ÎÓää £Ó9Ê­> Ì°®

££Êä Êäx£

ÎÓä£ä £ÓÎÓ ÎÓä£ä £ÓÎÓ Ê­> Ì°®Ê ÎÓä£ä £ÓÎÓ ÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £ÓÎÓ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó ,Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó 9Ê­> Ì°®

£äÊä ÊäÇ{Î £äÊä Ê££ Ç

ÎÓä£ä £ÓÎÓÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £ÓÎÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó,Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓä£ä £Ó9Ê­> Ì°®

£äÊä Ê££ È

ÎÓ䣣 £ÓÎÓ ÎÓ䣣 £ÓÎÓ ÎÓ䣣 £ÓÎÓÊÊÊÊÊ ÎÓ䣣 £ÓÎÓÊÊÊ ÎÓ䣣 £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊ ÎÓ䣣 £Ó Ê­> Ì°® ÎÓ䣣 £Ó,Ê­> Ì°®ÊÊ ÎÓ䣣 £Ó9Ê­> Ì°®

££Êä Êä£n{ ££Êä ÊäÎxÈ ££Êä Êä{ÇÈ

ÎÓ䣣- £ÓÎÓ ££Êä ÊäÈÓÇ ÎÓ䣣- £ÓÎÓ ££Êä ÊäÈ{{ ÎÓ䣣- £ÓÎÓÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓ䣣- £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓ䣣- £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊ ÎÓ䣣- £Ó,Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓ䣣- £Ó9Ê­> Ì°®

9 ÕÊÜ Êv `Ê v À >Ì Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > ` }Ê vÊÌ iÊ À ÃÃ ,iviÀi ViÃÊ Ê«>}iÊÇÈ°

iÀ> ÎÓ££ £ÓÎÓ ÎÓ££ £ÓÎÓ ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÎÓ££ £Ó Ê­> Ì°® ÎÓ££ £Ó Ê­> Ì°®ÊÊÊ ÎÓ££ £Ó ,Ê­> Ì°® ÎÓ££ £Ó 9Ê­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä{ÇÇ

ÎÓ££- £ÓÎÓ ÊÊÊÊ ÎÓ££- £ÓÎÓ ÊÊÊ ÎÓ££- £Ó Ê­> Ì°®ÊÊ ÎÓ££- £Ó Ê­> Ì°® ÎÓ££- £Ó ,Ê­> Ì°® ÎÓ££- £Ó 9Ê­> Ì°®

££Êä ÊäÈ{x

ÎÓx££ £Ó{ä Î{ä£Î £x{x Î{ä£Î £x{x Î{ä£Î £x{x Î{ä£Î £x{x Î{ä£Î £x Ê­> Ì°® Î{ä£Î £x Ê­> Ì°® Î{ä£Î £x ,Ê­> Ì°® Î{ä£Î £x 9Ê­> Ì°®

££Êä ÊänΣ £ÎÊä ÊäÓÓÓ £ÎÊä ÊäÓnä £ÎÊä Ê£ÎÎÈ

Î{ä£Î £x{xÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Î{ä£Î £x{xÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Î{ä£Î £x Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Î{ä£Î £x Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Î{ä£Î £x,Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Î{ä£Î £x9Ê­> Ì°®

£ÎÊä Ê£ÎÎx

ÎÈäÓä ÓÓÎn {äää xÎäÊÉÊ£ää {äää ÈÎn {ääx - {ÓxÊ­> Ì°® {ä£ xÎäÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® {ä£ xΣÊÉÊ£ää {ä£ xΣÊÉÊ£ää {ä£ - xÎäÊÉÊ£ää {äÓ xÎÈÊ­> Ì°® {äÓx xΣÊÉÊ£ää {äÓx ÈÓ ÊÉÊ£ää {äÓx ÈÓ ÊÉÊ£ää {äÓx - ÈÓ ÊÉÊ£ää {äÎx ÈÎäÊÉÊ£ää {äÎ ÈÎn8É {äÎ ÈÎ {äÎ - ÈÎn8Ê­> Ì°® {£ää £ÓÎÓ {£ää £ÓÎÓ {£ää £x{x {£ää £x{x {£ää n{ä {£ää n{ä x£ää Óä x£ää / Óä x£ää/ Óä x££ä än x££ä ££ x£{ä än x£{ä ££ x£{ä ££ Ê­> Ì°® x£{ä ££ Ê­> Ì°® x£{ä ££,Ê­> Ì°® x£{ä ££9Ê­> Ì°® x£{ä £Î x£{ä Óä x£{£*, Óä x£{Ó*, Óä x£{Î*, Óä x£{Î*, Óä x£{{/* Óä x£{x/* Óä x£{È Óä x£{È/* ÓäÊ­> Ì°® x£xä än x£xä ££ x£xä ££ x£xä ££ x£xä ££, x£xä ££9 x£xä £Î x£xä Óä x£xä Óä x£Èä än x£Èä ££

ÓäÊä ÊäÎ{Ó äxÊ£ÎÊä{ÓÈ xäÊ£ÎÊä£{Ç äxÊä ÊäÓÇ äxÊä Êä£Ó äxÊä ÊäÓÈ äxÊä Êä Èn äxÊä ÊäÇäÈ äxÊä Ê£ÈÇ{ äÈÊä ÊäÎxÇ äÈÊä ÊäÈÈ äÈÊä ÊänÈx äÈÊä ÊänÈÈ {äÊä Êä£{È äÈÊä ÊäÈx£ ££Êä ÊäxÎÇ ££Êä ÊäxÎn £xÊä ÊäxÎ £xÊä Êäx{ä änÊä Êä{nÎ änÊä Êä{n{ ÓäÊä£Êä{än ÓäÊä£Êää Î ÓäÊä£Êää { änÊäÎÊäÓÈn ££ÊäÎÊäÎÎ änÊäÎÊä{x£ ££ÊäÎÊäÓä ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä£ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎä{ £ÎÊäÎÊäxÇ£ ÓäÊäÎÊääx ÓäÊäÎÊäÓÈ{ ÓäÊäÎÊä££Ó ÓäÊäÎÊä£ÈÎ ÓäÊäÎÊänÓn ÓäÊäÎÊ££nÈ ÓäÊäÎÊä Çx ÓäÊäÎÊäÎÓÇ ÓäÊäÎÊ£{xÇ änÊäÎÊäÓ{ ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊäÈÈÇ ££ÊäÎÊ£ÈÓx ££ÊäÎÊäÈÈÈ ££ÊäÎÊ£ÈÓ{ £ÎÊäÎÊ£ä£Ç ÓäÊäÎÊä£{Ó ÓäÊäÎÊä ä£ änÊäÎÊ䣣Π££ÊäÎÊä£ È

9 ÕÊÜ Êv `Ê v À >Ì Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > ` }Ê vÊÌ iÊ À ÃÃ ,iviÀi ViÃÊ Ê«>}iÊÇÈ°

Ç

n

iÀ> x£Èä ££ x£Èä ££ x£Èä ££, x£Èä ££9 x£Çä ££ x£ ä än x£ ä än x£ ä ££ xÓää än xÓ£ä änÊ­> Ì°® xÓää ££ xÓää- ££ÊÉÊxÓää- ££,Ê­> Ì°® xÓää- ££ ÊÉÊxÓää- ££ Ê­> Ì°® xÓää- ££9Ê­> Ì°® xÓ£ä ££ÊÉÊÊxÓ£ä ££,Ê­> Ì°® xÓ£ä ££ ÊÉÊxÓ£ä ££ Ê­> Ì°® xÓ£ä ££9ÊÉÊxÈ£ä ££Ê­> Ì°® xÓ{ä än xÓ{ä ££ xÓ{ä ££**Ê­> Ì°® xÈ{ä ££Ê­> Ì°® xÓ{ä ££ xÓ{ä ££ xÓ{ä ££, xÓ{ä ££9 xÓxä än xÓxä ££ xÓxä ££**Ê­> Ì°® xÈxä ££Ê­> Ì°® xÓxä ££ xÓxä ££, xÓÈä ££ xÓÈä ££**Ê­> Ì°® xÈÈä ££Ê­> Ì°® xÓÈä ££ xÓÈä ££, xÓÈä ££9 xÓÇx ££ xÓÇä ££Ê­> Ì°® xÓ ä ££ xΣä än7 xÎ£ä £ä xÎ£ä £Î xÎ£ä £Î7 xΣä än xÎÓä än xÎÓä £Î xÎ { ä xÎ { ä xÎ { ä xÎ { ä xÎ { ä , xÎ { ä 9 xÎ x ä xÎ x ä xÎ x ä xÎ x ä xÎ x ä , xÎ x ä 9 xÎ È ä xÎ È ä xÎ È ä xÎ È ä xÎ È ä , xÎ È ä 9 xÎ Ç ä xÎ Ç ä xÎ Ç ä xÎ Ç ä , x{ää- än x{äx- än x{äx- £Ó x{äx- £x Èä£ä£ä än Èä£ä£ä ä Èä£ä£ä ä Èä£ä£ä £ä Èä£ä£ä £Î ÈäÎä ä än ÈäÎxÇä än Èä{ä{ä än Èä{ä{ä ä Ê­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££ÊäÎÊäÎÇÓ ££ÊäÎÊäÎÇä ££ÊäÎÊäÎÇ£ ££ÊäÎÊäÎÇÎ ££ÊäÎÊä{È{ änÊäÎÊääxx änÊäÎÊänÈ£ ££ÊäÎÊä{äÇ änÊänÊ£ÈÇx ££ÊänÊ£ÈÇÈ

ä Ê£xÊäÇxÎ ££Ê£xÊäÈÎx

££Ê£xÊ£ÓÈÇ ££Ê£xÊ£xxx ££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊ£xxÈ ä Ê£xÊäÇxÈ ££Ê£xÊäÈÎÇ

££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊäÈÎÈ

££Ê£xÊ£ÓÈn ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££Ê£xÊ£ÈÇÇ ££Ê£xÊäÈxä ££Ê£xÊ£ÈäÓ änÊänÊä{ÎÈ £äÊänÊäÇ{Ó £ÎÊänÊä£ÈÈ £ÎÊänÊäÈÎ änÊänÊääÓÇ änÊänÊä{Óä £ÎÊänÊäÎÎÈ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊä{Çn ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Ê£xÊä{n£ ä Ê£xÊ££Çn ä Ê£xÊ£xÓÇ ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊänÈn ä Ê£xÊ£{nx ä Ê£xÊä{nä ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊ£{nÈ ä Ê£xÊ£ÈÈ ä Ê£xÊänÈ ä Ê£xÊänxÓ ä Ê£xÊ££Ç änÊänÊä{nn £ÓÊänÊäx{È £xÊänÊäx{Ç änÊäÓÊä£ÇÇ ä ÊäÓÊä nä ä ÊäÓÊä nä £äÊäÓÊäÈ{È £ÓÊäÓÊä£Èn änÊäÓÊäÇÇ{ änÊäÓÊääÎ änÊäÓÊäÓÎÓ ä ÊäÓÊä{{x

iÀ> Èä{ä{ä ä Ê­> Ì°® Èä{ä{ä £ä Èä{äxä ä Èä{äxä ä Èä{äÈä än Èä{äÈä ä Èä{äÈä ä Èä{äÈä £Î Èä{xxä än ÈäÈä{ä £ÎÊ­> Ì°® ÈäÈäxä £ä ÈäÇxxä £äÊ­> Ì°® ÈäÈäxä £Î ÈäÈäxä £Î ÈäÈäÇä än ÈäÈäÇä £ä Èä{äÇä £äÊ­> Ì°® ÈäÈäÇä £Î ÈäÈxxä än ÈäÈxxä änÊ­> Ì°® ÈäÈxxä/ änÊ­> Ì°® ÈäÇxxä änÊ­> Ì°® ÈäÈxxä , ££ ÈäÈxxä9 ££ ÈäÈxxä ££ ÈäÈxxä ££, È£ää{ä Óä È£ääxä Óä nä{ä{ä £ä nä{äÈä än nä{äÈä £ä nä{äÈä £ä nä{äÈä £Î näÈäxä £ä näÈäxä £äÊ­> Ì°® näÈxxä än näÈxxä £Î än{äÈä £Ó ä xÎ{ £ÓÊ­> Ì°® ä xÎ{ £ÓÊ­> Ì°® ä xÎ{ £Ó Ê­> Ì°® ä xÎx £ÓÊ­> Ì°® ä xÎx £Ó Ê­> Ì°® ä xÎx £Ó Ê­> Ì°® ä xÎx £ÓÊ­> Ì°® ä xÎÈ £ÓÊ­> Ì°® ä xÎÈ £ÓÊ­> Ì°® £äÈäxä £Ó Óäx£{ £Ó Óäx£{ £Ó Óäx£x £Ó Óäx£x £Ó Óäx£È £Ó Îää än Îää ££ Îää £Î Îää Óä ÎÓä än ÎÓä ££ ÎÓä £Î ÎÓä Óä {ä{äÈä £x {ä{äÈä £x {äÈxxä £x {äÈxxä £x Èää ä£Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Èä£ £xÊ­> Ì°® Çää änÊ­> Ì°®ÊÊÊ Çää än Ê­> Ì°® Çää £ÓÊÉÊxÊ­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Çää £Ó ÊÉÊxÊ­> Ì°® nää £ÓÎÓ nää £ÓÎÓÊ­> Ì°® nää £ÓÎÓ nää £ÓÎÓ Ê­> Ì°® nää £x{x nää £x{xÊ­> Ì°® nää £x{x nää £x{x Ê­> Ì°® nää n{ä nää n{äÊ­> Ì°® nää n{ä nää n{ä Ê­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ä ÊäÓÊä{{x ä ÊäÓÊ£Óx ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊäx£ä änÊäÓÊäääx ä ÊäÓÊäx££ ä ÊäÓÊäx££ £ÓÊäÓÊä{ÈÎ änÊäÓÊä£äÎ £ÓÊäÓÊäÓÓÎ ä ÊäÓÊäÇÓÎ £ÓÊäÓÊä£{Î änÊäÓÊ£{{n ä ÊäÓÊ£ÎÓÇ £ÓÊäÓÊäÎÓÓ änÊäÓÊäää

££Ê£nÊä În

ÓäÊäÓÊääxÇ ÓäÊäÓÊä£{£ £äÊ£xÊ£ÓxÈ änÊ£xÊäÓ { £äÊ£xÊ£Óxn £ÎÊ£xÊäÓ Ó £äÊ£xÊäÇ{{ £äÊ£xÊ£ÓxÇ änÊ£xÊä{ÓÇ £ÎÊ£xÊän£x ££ÊÓÎÊ£ä{n ££ÊÓ{Ê£ä{ ££ÊÓ{Ê£xÓn ££ÊÓ{Ê£äxä ££ÊÓ{Ê£Î{Ó ££ÊÓ{Ê££{Î ££ÊÓ{Ê£äxÓ ££ÊÓ{Ê£{{È £äÊÎÓÊ£È£Ó ££ÊÓxÊ£äxÎ ££ÊÓxÊ£ä Ç ££ÊÓxÊ£äxx ££ÊÓxÊ£Ón ££ÊÓxÊ£äxÇ änÊäÈÊäääx ££ÊäÈÊäääÈ £ÎÊäÈÊäääÇ ÓäÊäÈÊäään änÊäÇÊäää£ ££ÊäÇÊäääÓ £ÎÊäÇÊäääÎ ÓäÊäÇÊäää{ £ÎÊÓnÊ£äÇä £ÎÊÓnÊ£äÇx £ÎÊÓnÊ£äÈ £ÎÊÓnÊ£äÇ{ £xÊӣʣÈÈ{ änÊӣʣäää £ÓÊӣʣää£ ££ÊÓÇÊ£äÈÎ ££Ê£{Êäx{{ ££ÊÓÇÊ£äÈ{ ££Ê£{Êäx{x £xÊÓÇÊ£äÈx £xÊ£{Êäx{n £xÊÓÇÊ£äÈÈ £xÊ£{ÊäxÈÓ änÊÓÇÊ£ÈÇä änÊ£{Êäx£Î änÊÓÇÊ£ÈÇ£ änÊ£{Êäx x


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

L iÊ Ìià ÇÎnÓÈ Î ÈäÓää £ÓÎÓ ÈäÓxä £ÓÎÓ ÈäÇ£x £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ{ä £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ{ä £ÓÎÓÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÈäÇ{x £ÓÎÓ ÈäÇxä £ÓÎÓ ÈäÇxä £ÓÎÓÊÉÊ£ää ÈäÇx£ £ÓÎÓ ÈäÇ ä/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ £/ £ÓÎÓÊ­> Ì°®ÊÊÊ ÈäÇ Î/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ Ó/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ {/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ È/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈäÇ Ç/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänää £ÓÎÓ Èänää6 £ÓÎÓÊÉÊxäää

££ÊÓ{Ê££{Î ££ÊÓ{Ê£äx£ ££ÊÓ{Ê£ÓÎn ££ÊÓ{Ê£xÇÎ ££Êä Êäxää

Èänää7 £ÓÎÓ Èänä£/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänäÎ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänä{/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänäx7 £ÓÎÓÊÊÊ Èänäx £ÓÎÓÊ­> Ì°®

££Êä Êäx£ ££ÊÓ{Ê£ä{ ££ÊÓ{Ê£äxÓ ££ÊÓ{Ê£{{È ££Êä ÊäxÓä

ÈänäÈ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänäÇ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°®

££ÊÓ{Ê£xÓn

Èän£ä £ÓÎÓ Èän£ä6 £ÓÎÓÊÉÊxäää

££Êä ÊäÓ£ä

Èän£ä £x{x Èän£ä £ÇÎn Èän£ä £ÓÎÓÊ Èän£Ó £ÓÎÓ

£ÎÊä ÊäÓÓÓ £xÊä ÊäÇnn ££Ê£ Ê£Óäx

Èän£ä7 £ÓÎÓ Èän£ä7 £x{x Èän£Ó £ÓÎÓ Èän£Ó7 £ÓÎÓ Èän£x £ÓÎÓÊÊ Èän£x6 £ÓÎÓÊÉÊxäää

°

°

>Ì > Ê-V i Ì wV > * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Ê£xÊ£ÈÇÇ ££Êä ÊäÈ£ ££Êä ÊäÈÓä ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£{Ê££n ££Êä Êä Ó£ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££ÊÓ{Ê£äxä ££ÊÓ{Ê£Î{Ó

££Êä Êä{£ £ÎÊä Ê£ÎÎx £äÊä ÊäÇ{Î £äÊä Ê££ È ££Êä ÊäÓx

Èän£x £x{x Èän£x £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èän£x7 £ÓÎÓ Èän£x7 £x{x ÈänÓä £ÓÎÓ ÈänÓä £Ó{ä ÈänÓä Ç{äÊÉÊÓääÊÉÊÓäää ÈänÓä nÎäÊÉÊÓääÊÉÊÓäää ÈänÓä Ç{äÊÉÊÓääÊÉÊ£äää ÈänÓ£ £ÓÎÓ ÈänÓ£6 £ÓÎÓÊÉÊ£äää

£ÎÊä ÊäÓnä £äÊä Ê££ Ç ££Êä ÊäÎnÓ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ££Êä Êä£n{ ££Êä ÊänΣ änÊä Êä{äx änÊä ÊäÓn{ änÊä ÊäÎäx ££Êä ÊäÎxÈ

ÈänÓ£7 £ÓÎÓ ÈänÓÓ/ £ÓÎÓÊ ÈänÓÓ6 £ÓÎÓÊÉÊxäää

££Êä Êä{ÇÈ ££Êä ÊäÈÓÇ

ÈänÓÓ7 £ÓÎÓ ÈänÓx Ç{äÊÉÊÓääÊÉÊÓäää ÈänÓx ÇÎäÊÉÊ£Óx ÈänÓx Ç{äÊÉÊÓääÊÉÊ£äää ÈänÓx* £ÓÎÓÊÊÊ ÈänÓx £ÓÎÓÊ­> Ì°®ÊÊÊ ÈänÓx6 £ÓÎÓÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®

££Êä ÊäÈ{{ änÊä Êä{äÈ änÊä Ê£änä änÊä ÊäÓxn ££Êä Êä{ÇÇ

ÈänÓÈ7 £ÓÎÓ ÈänÓÈ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°®

££Êä ÊäÈ{x

ÈänÓÇ ÓÓÎnÊ­> Ì°®ÊÊ ÈänÓÇ/ ÓÓÎnÊ­> Ì°®

ÓäÊä ÊäÎ{Ó

ÈänÓÇ ÓÎ{ÈÊÊ ÈänÓÇ/ ÓÎ{ÈÊ­> Ì°®

ÓäÊä ÊäÇ x

ÈänÓÇ ÓÎÇxÊÊÊÊ ÈänÓÇ/ ÓÎÇxÊ­> Ì°®

ÓäÊä ÊäÇ È

ÈänÓÇ ÓÎ{ÈÊ­> Ì°® ÈänÓÇ ÓÎÇx ÈänÓÇ ÓÎÇxÊ­> Ì°® ÈänÓn £x{{ ÈänÓ £x{{

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä ÊänÇÎ ÓäÊä ÊäÓ Ç £xÊ£{Êäx{n £xÊ£{ÊäxÈÓ

L iÊ Ìià ÈänÎä xΣ ÈänÎä ÈΣ ÈänΣ £ÓΣ ÈänÎÓ n{äÊÊÊ ÈänÎÓ n{äÊÉÊÎäää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° äxÊä Ê£ÈÇ{ äÈÊä ÊänÈÈ ££Êä ÊäxÎÇ änÊä Êä{nÎ

ÈänÎÓ n{ä ÈänÎÓ n{ä ÈänÎÎ n{ä ÈänÎÎ n{ä ÈänÎÎ n{ä ÈänÎ{ nÎxÊÉÊxäää ÈänÎ{ nÎx ÈänÎx £ÓΣ ÈänÎÈ £ÓÎÓ ÈänÎÇ ÈÎÓÊÉÊÓääÊÉÊÓäää ÈänÎÇ £ÓÎÓ ÈänÎÇ ÈÎÓÊÉÊÓääÊÉÊ£äää ÈänÎÇ £äÎÓ Èän{ä ÈΣ Èän{ä ÈΣ Èän{ä/ xΣ Èän{ä/ xΣ Èän{ä/ ÈÎ ÊÊ Èän{ä8 ÈÎ

änÊ£{Êäx£Î änÊÓÇÊ£ÈÇä änÊä Êä{n{ änÊ£{Êäx x änÊÓÇÊ£ÈÇ£ änÊä ÊäÈÓ£ änÊ£{ÊäÈ{£ ££Êä ÊäxÎn ££Êä Êä{£Ç änÊä ÊäÓÇÈ ££Êä Êä{£x änÊä ÊäÈäÈ ££Êä Êä{nÈ äÈÊä ÊäÎxÇ äÈÊä ÊäÈÈ äxÊä Êä£Ó äxÊä ÊäÓÈ {äÊä Êä£{È

Èän{Ó Ó Èän{Î xÓ ÊÉÊ£ää Èän{Î ÈÓ ÊÉÊ£ää Èänxä/ £ÓÎÓ Èänx£/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänx£/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänxÓ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänxÓ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänxÎ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänxÇ/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänxn/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èänx / £ÓÎÓ ÈänÇ£/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänÇ£/ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈänÇÓ/ £ÓÎÓ ÈänÇÎ/ £ÓÎÓ ÈänÇÇ/ £ÓÎÓ Èänn£ £x{xÊÉÊÓää Èänn£/ £x{xÊÉÊÓääÊ­> Ì°®

xäÊ£ÎÊä£{Ç äxÊä Êä Èn äÈÊä ÊänÈx ££ÊÓÎÊ£ä{È ££ÊÓxÊ£äxÎ ££ÊÓxÊ£äx{ ££ÊÓxÊ£ä Ç ££ÊÓxÊ£ÓnÇ ££ÊÓxÊ£äxÇ ££ÊÓÈÊ£äx ££ÊÓÈÊ£{{{ ££ÊÓÈÊ£äÈÓ ££ÊÓxÊ£äxx ££ÊÓxÊ£äxÈ ££ÊÓÈÊ£äÈä ££ÊÓÈÊ£äÈ£ ££ÊÓÎÊ£änx £ÎÊÓnÊ£äÈ

Èännx/ £ÓÎÓ ÈännÈ £ÓÎÓÊ­> Ì°®ÊÊ ÈännÈ £ÓÎÓÊ­> Ì°®

££ÊÓÈÊ£ÓÇ{ £äÊÎÓÊ£ÓnÓ

ÈännÈ £ÓÎÓÊ­> Ì°® ÈännÈ £ÓÎÓÊ­> Ì°®

£äÊÎÓʣȣÓ

ÈännÇ £ÓÎÓ Èän ä/ £x{xÊÉÊÓää Èän È £ÓÎÓÊ­> Ì°® Èä £ä Î Èä {Ó {äÊÉÊÇÓÊ­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ Èä È£ £ÓÊÉÊÇÓÊÉÊ{ÎÓ

£äÊÎÓÊ£ÎÓ £ÎÊÓnÊ£äÇ£ £äÊÎÓÊ£ÓnÎ £xÊä Ê£ÈxÇ Ó{Ê£{Êä ÇÈ

Èä xn £ÈÊ­> Ì°®ÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä xn {ÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä xn ÈÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä xn £ÓÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä Èä £ÈÊ­> Ì°®ÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä Èä {ÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä Èä ÈÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä Èä £ÓÊÉÊ£{{ÊÉÊ{ÎÓ Èä È£ {ÊÉÊÇÓÊÉÊ{ÎÓ Èä È£ £ÓÊÉÊÇÓÊÉÊ{ÎÓÊ­> Ì°® Èä ÈÓ £ÓÊÉÊÇÓÊÉÊ{ÎÓÊ­> Ì°® È ä£ ££ È ä£ £Î È ä£ Óä È ä£ n È äÎ ££ È äÎ £Î È äÎ Óä È äÎ n

Ó{Êä Ê£än Ó{Êä Êäxn Ó{Êä ÊänÎ Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Ê£ä ä Ó{Êä Êä ÓÇ Ó{Êä Êä ÓÎ Ó{Êä Êä Ón Ó{Ê£{Ê£x£Î Ó{Ê£{Ê£ÈÓ£ Ó{Ê£{Ê£ä { ££ÊäÈÊäääÈ £ÎÊäÈÊäääÇ ÓäÊäÈÊäään änÊäÈÊäääx ££ÊäÇÊäääÓ £ÎÊäÇÊäääÎ ÓäÊäÇÊäää{ änÊäÇÊäää£

L iÊ Ìià ÇÎÈxx £ÓÊ­> Ì°® ÇÎÇ £ {Óx ÇÎÇ £ {Óx ÇÎÇ £ {Óx ÇÎÇ £ {Óx ÇÎÇ Ó {Óx ÇÎÇ Ó {Óx ÇÎÇ Ó {Óx ÇÎÇ Ó {Óx ÇÎÇ Î {Óx ÇÎÇ Î {Óx ÇÎÇ Î {Óx ÇÎÇ Î {Óx ÇÎÇ { {ÓxÊ­> Ì°®ÊÊ ÇÎÇ { {ÓxÊ­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £ÓÊӣʣää£ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊ£{nx ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊ£{nÈ ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Ê£xÊ££Çn ä Ê£xÊ£xÓÇ ä Ê£xÊänÈ

ÇÎÇ { {Óx ÇÎÇ { {ÓxÊ­> Ì°® ÇÎnä{ £ä{ÓxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÇÎnä{ £ä{ÓxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÇÎnä{ £Î{Óx ÇÎnä{ n{ÓxÊÉÊ£ää ÇÎnä{ £ä{ÓxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÇÎnä{ n{Óx ÇÎnäÈ £ä{Óx ÇÎnäÈ £Î{Óx ÇÎnäÈ Ó{{ää ÇÎnäÈ n{Óx ÇÎnäÈ £Î{ÓxÊ­> Ì°®ÊÊ ÇÎnäÈ £Î{ÓxÊ­> Ì°®ÊÊ ÇÎnäÈ £Î{ÓxÊ­> Ì°®ÊÊ ÇÎnäÈ £Î{ÓxÊ­> Ì°®

ä Ê£xÊ££Ç ä Ê£xÊänxÓ £äÊ£xÊäÇ{{ £äÊ£xÊ£ÓxÇ £ÎÊ£xÊän£x änÊ£xÊä{ÓÇ £äÊ£xÊ£ÎÓn änÊ£xÊ£{{ £äÊänÊäÇ{Ó £ÎÊänÊä£ÈÈ Ó{ÊänÊä{äÎ änÊänÊääÓÇ £ÎÊänÊäÈÎ

ÇÎnäÈ n{ÓxÊ­> Ì°® ÇÎnän Ó{{ää ÇÎnä nÊ­> Ì°® ÇÎnä nÊ­> Ì°® ÇÎnä n ÇÎnä n ÇÎnä n ÇÎnä n ÇÎn£Ó £ä ÇÎn£Ó £Î ÇÎn£Ó n ÇÎn£Î ££ ÇÎn£Î ££ ÇÎn£Î/ ££Ê­> Ì°® ÇÎn£Î/ nÊ­> Ì°® ÇÎn£Î/ nÊ­> Ì°®ÊÊÊÊ ÇÎnÓÎ/ nÊ­> Ì°®

änÊänÊä{ÎÈ Ó{Êä{Êän{£ ä ÊäÓÊä{{x ä ÊäÓÊä{{x ä ÊäÓÊäx££ ä ÊäÓÊäx££ ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊ£ÓÈ£ £ÓÊäÓÊä{ÈÎ änÊäÓÊäääx ££ÊäÎÊä{äÇ ££ÊäÎÊäÇÓä ££ÊäÎÊ£È{£ änÊäÎÊä{x£ änÊäÎÊäÓää

ÇÎn£{/ ££ ÇÎn£{/ n ÇÎn£È £nÊÉÊ£{{ ÇÎn£È/ £ÎÊ­> Ì°® ÇÎn£È/ nÊ­> Ì°® ÇÎn£n £nÊÉÊ£{{Ê­> Ì°® ÇÎn£n Ó{ÊÉÊ£{{Ê­> Ì°® ÇÎn£n £äÊ­> Ì°® ÇÎn£n Ó{ ÇÎn£n n ÇÎn£n £ä ÇÎn£n £Î ÇÎn£n n ÇÎn£n nÊ­> Ì°® ÇÎn£n/ £ÎÊ­> Ì°®ÊÊ ÇÎn£n £Î

££ÊäÎÊä£ È änÊäÎÊ䣣Π£ÈÊäÓÊäÈxÎ £ÓÊäÓÊäÓÓÎ änÊäÓÊäÎxx £ÈÊäÓÊänÇä ÓÓÊäÓÊ£ä£Î ä ÊäÓÊäÇÓÎ ÓÓÊäÓÊ££än änÊäÓÊäää ä ÊäÓÊ£ÎÓÇ £ÓÊäÓÊäÎÓÓ änÊäÓÊääÎ änÊäÓÊ£{{n £ÓÊäÓÊä£{Î

ÇÎn£n/ nÊ ÇÎn£n nÊ­> Ì°®

änÊäÓÊä£äÎ

ÇÎn£n8 £nÊÉÊ£{{Ê­> Ì°® ÇÎn£ £ä ÇÎn£ ££ ÇÎn£ n ÇÎn£ / £Î ÇÎn£ / n ÇÎnÓä Óä

£ÈÊäÓÊänÓ £äÊäÓÊäÈ{È ££ÊäÎÊäÎÎ änÊäÎÊäÓÈn £ÓÊäÓÊä£Èn änÊäÓÊä£ÇÇ ÓäÊä£Êää Î

L iÊ Ìià ÇÎnÓ£ Óä

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ÓäÊä£Êää {

ÇÎnÓÓ Óä

ÓäÊä£Êä{än

ÇÎnÓÓ Óä

ÓäÊä£Ê䣣n

ÇÎnÓÓ Óä

ÓäÊä£Ê䣣È

ÇÎnÓÓ Óä

ÓäÊä£Ê䣣Ç

ÇÎnÓÎ ÓäÊÉÊ£{{Ê­> Ì°®

ÓäÊäÎÊ££ÎÇ

ÇÎnÓÎ ÓÎÊÉÊ£{{Ê­> Ì°®

£ÎÊäÎÊäxÇ£

ÇÎnÓÎ Óä

ÓäÊäÓÊä£ÓÓ

ÇÎnÓ{ £ÎÊÉÊ£{{

£ÎÊäÎÊ£ä£Ç

ÇÎnÓ{- n

änÊäÎÊ££xÈ

ÇÎnÓ{/ ££

££ÊäÎÊäÓ{Ç

ÇÎnÓ{/ ££

££ÊäÎÊäÎÈÓ

ÇÎnÓ{/ Óä

ÓäÊäÎÊä£{Ó

ÇÎnÓ{/ Óä

ÓäÊäÎÊä ä£

ÇÎnÓ{/ Óä

ÓäÊäÎÊ£{n

ÇÎnÓ{/ n

änÊäÎÊä£Èx

ÇÎnÓ{/ n

änÊäÎÊäÓ{

ÇÎnÓ{/ n

änÊäÎÊäx

ÇÎnÓx ££Ê­> Ì°®

££ÊäÎÊäÎää

ÇÎnÓx ££Ê­> Ì°®

££ÊäÎÊäÎäÓ

ÇÎnÓx ££Ê­> Ì°®

££ÊäÎÊäÎäÎ

ÇÎnÓx ££Ê­> Ì°®

££ÊäÎÊäÎä£

ÇÎnÓx ££Ê­> Ì°®

££ÊäÎÊäÎä{

ÇÎnÓÈ n

££Ê£xÊäÈxä

ÇÎnÓÈ Ó

££Ê£xÊ£ÎÓx

ÇÎnÓÈ Î

££Ê£xÊ£ÎÓ{

ÇÎnÓÈ {Ê­> Ì°®

££Ê£xÊ£ÎÓÎ

ÇÎnÓÈ n

££Ê£xÊ£ÎÓÈ

ÇÎnÓÈ Ó

££Ê£xÊ££x£

ÇÎnÓÈ Î

££Ê£xÊ£ÓÈn

ÇÎnÓÈ {Ê­> Ì°®

££Ê£xÊ£ÓÈÇ

ÇÎnÓÈ n

££Ê£xÊ£ÓÈ

ÇÎnÓÈ {Ê­> Ì°®

££Ê£xÊ£xxx

ÇÎnÓÈ {Ê­> Ì°®

££Ê£xÊ£xxÈ

ÇÎnÓÈ/ Ó

££Ê£xÊäÈÎÇ

ÇÎnÓÈ/ Î

££Ê£xÊäÈÎÈ

ÇÎnÓÈ/ {Ê­> Ì°®

££Ê£xÊäÈÎx

ÇÎnÓÇ Ó£

ÓäÊ£äÊäÓ ä

ÇÎnÎä Óä

ÓäÊäÓÊääxÇ

ÇÎnΣ Óä

ÓäÊäÓÊä£{£

ÇÎnΣ Óä

ÓäÊäÓÊäÈÎn

ÇÎnΣ Óä

ÓäÊäÓÊ£{nn

ÇÎnÎÓ Óä

ÓäÊäÎÊääÎä

ÇÎnÎÓ Óä

ÓäÊäÓÊääÎx

ÇÎnÎÓ Óä

ÓäÊäÎÊäÇ£ä

ÇÎnÎÓ* Óä

ÓäÊäÎÊäÓÈ{

ÇÎnÎÎ Óä

ÓäÊäÎÊäÈÈx

ÇÎnÎÎ* Óä

ÓäÊäÎÊä£ÈÎ

ÇÎnÎÎ* Óä

ÓäÊäÎÊänÓn

ÇÎnÎÎ* Óä

>Ì > Ê-V i Ì v V

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

L iÊ ÌiÃ

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÓäÊäÎÊäÎÓÈ

ÇÎnÎ{ Óä

ÓäÊäÓÊäÎÎx

ÇÎnÎ{ Óä

ÓäÊäÎÊäÈ n

ÇÎnÎ{* Óä

ÓäÊäÎÊ䣣Ó

ÇÎnÎ{/ Óä

ÓäÊäÎÊääx

ÇÎnÎx ££

££ÊäÎÊäÓä

ÇÎnÎx £Ó

£ÓÊänÊäx{È

ÇÎnÎÈ n

änÊänÊä{nn

ÇÎnÎn Ó

änÊänÊäÈäx

ÇÎn{ä ££ÊÊÊÊ ÇÎnÓÈ ÇÊÊÊÊ ÇÎnÓ / £Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊ ÇÎnÓÈ/ £Ê­> Ì°®ÊÊ ÇÎnÓÈ £Ê­> Ì°® ÇÎnÓÈ £Ê­> Ì°®ÊÊÊ ÇÎnÓÈ £Ê­> Ì°®ÊÊ ÇÎnÓÈ £Ê­> Ì°®

££ÊänÊ£ÈÇÈ

ÇÎn{ä n

änÊänÊ£ÈÇx

<Èänää £ÓÎÓ

££Êä Ê£Ó{£

<Èänäx7 £ÓÎÓ

££Êä Ê£Ó{Ó

<ÈänÎä ÈΣʭ> Ì°®

äÈÊä Ê£Ó{ä

<Èän{Î ÈÓ ÊÉÊ£ää

äÈÊä Ê£Î{Î

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £nÊänÊäx£È Ó{Êä Êäxn Ó{Êä Êä ÓÇ Ó{ÊänÊä{äÎ ÓÓÊäÓÊ££än Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Êä Ón £xÊä Ê£ÈxÇ ££Êä Êäxää ££Êä Êäx£ ££Êä ÊäxÓä ä ÊäÓÊä{{x ä ÊäÓÊä{{x ä ÊäÓÊäx££ ä ÊäÓÊäx££ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊänÈn ä Ê£xÊ£{nx ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊ£{nÈ ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Ê£xÊ££Çn ä Ê£xÊ£xÓÇ ä ÊäÓÊän{Î ä ÊäÓÊän{Î ä Ê£xÊ£ÈÈ ä Ê£xÊänÈ ä Ê£xÊ££Ç ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊäx£ä ä Êä{Ê£ÓÓä ä Êä{Ê£xÎÎ ££ÊÓ{Ê£ä{ ££ÊÓ{Ê£xÓn ££ÊÓ{Ê£äxÓ ££ÊÓ{Ê£{{È ££Êä ÊäÈÓä ££ÊÓ{Ê£äxä ££ÊÓ{Ê££{Î ££ÊÓ{Ê£Î{Ó ££ÊÓ{Ê£äx£ ££ÊÓ{Ê£ÓÎn ££ÊÓ{Ê£xÇÎ ££Êä Êä ££Ê£{Ê£Èxx ££Êä Ê£Ó{£

>Ì > Ê-V i Ì v V

{äää -Ó7

{ään £

{ään £ä

{ään £ää

{ään £äÓ

{ään £

{ään Ó

{ään {

{ään xä

{ään xä

{ään ÈÎÓ

{ään ÈÎÓ,

{ään ÇÎä

{ään ÇÎ

{ään Ç{ä

{ään Ç{£

{ään Ç{Ó

{ä£ä £

{ä£ä £ä

{ä£ä £7

{ä£ä Ó7

{ä£ä ÎäÊ­> Ì°®

{ä£ä Îä Ê­> Ì°®

{ä£ä ÎxÊ­> Ì°®

{ä£ä ÎxÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

{ä£ä Èä

{ä£ä Îx ÊÊÊ

{ä£ä Èä

{ä£ä {ä

{ä£ä {ä Ê­> Ì°®

{ä£ä xxÊÊÊ

{ä£ä ÈxÊ­> Ì°®

{ä£ä xx

{ä£ä Èä Ê­> Ì°®

{ä£ä ÈÓÇ

{ä£ä ÈÓ Ê­> Ì°®

{ä£ä ÈÎä

{ä£ä nnÊ­> Ì°®

{ä£ä nn 7Ê­> Ì°®

{ä£ä ÓÊ­> Ì°®

{ä£ä n

{ä£ä -ÈÓ Ê­> Ì°®

{ä£ä -ÈÎä

{䣣 £

{䣣 ££

{䣣 £ *Ê­£ää®Ê

{䣣 £ Ê­£äää®

{䣣 £7

{䣣 Ó

{䣣 Ó7

{䣣 Î Ê­> Ì°®

{䣣 { ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

{䣣 x

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Ê£Ó{Ó änÊä ÊäÓn{ änÊänÊ£ÈÇx änÊäÈÊäääx änÊäÇÊäää£ änÊäÎÊä{x£ änÊäÎÊ䣣ΠänÊäÎÊäÓ{ änÊ£{ÊäÈ{£ änÊänÊäÈäx änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÓÇÈ änÊä Ê£änä änÊä ÊäÎäx änÊä ÊäÓxn änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ £äÊä ÊäÇ{Î £äÊäÓÊäÈ{È £äÊä Ê££ È £äÊä Ê££ Ç ä ÊäÓÊ£Óx £äÊ£xÊ£ÓxÈ ä ÊäÓÊäÇÓÎ ä ÊäÓÊ£ÓÈä £äÊ£xÊ£ÓxÇ ä ÊäÓÊ£ÓÈ£ £äÊ£xÊ£Óxn ä ÊäÓÊ£ÎÓÇ £äÊ£xÊ£ÎÓn £äÊ£xÊäÇ{{ äÈÊä ÊäÈÈ äÈÊä ÊäÎxÇ äÈÊä ÊänÈx £äÊÎÓÊ£ÓnÓ £äÊÎÓÊ£ÓnÎ £äÊÎÓÊ£ÎÓ £äÊänÊäÇ{Ó äÈÊä Ê£Ó{ä äÈÊä Ê£Î{Î ££Êä ÊäÎxÈ ££Ê£ Êä ÎÎ ££ÊäÎÊäÓä ££Êä Êä{ÇÈ ££ÊäÎÊä£ È ££Êä Êä{ÇÇ ££ÊäÎÊäÎÎ ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££Êä ÊäÈÓÇ

>Ì > Ê-V i Ì v V > * > *>V ÁÊ ÀÌ V i °

{䣣 xäÊ­> Ì°® ££ÊänÊ£ÈÇÈ

{䣣 xä ÊÊÊ

{䣣 xä Ê­> Ì°®Ê

{䣣 xä,Ê­> Ì°®ÊÊ

{䣣 xä9Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

{䣣 xÓÊ­> Ì°®ÊÊ

{䣣 xÓ Ê­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

{䣣 xÓ Ê­> Ì°®ÊÊ

{䣣 xÓ,Ê­> Ì°®ÊÊ

{䣣 xÓ9Ê­> Ì°®

{䣣 x£Ê­> Ì°®

{䣣 x£ Ê­> Ì°®

{䣣 x£ Ê­> Ì°®

{䣣 x£,Ê­> Ì°®

{䣣 x£9Ê­> Ì°®

{䣣 xÎ

{䣣 xÎ

{䣣 xÎ,

{䣣 xÎ9

{䣣 x{

{䣣 x{

{䣣 x{,

{䣣 xx

{䣣 xx

{䣣 xx,

{䣣 xÈ

{䣣 x

{䣣 x

{䣣 x7

{䣣 ÈΣ

{䣣 È7

{䣣 ÇÓ

{䣣 ÇÓ 7

{䣣 ÇÎ

{䣣 ÇÎ 7

{䣣 Ç{

{䣣 Ç

{䣣 Ç 6"

{䣣 nä

{䣣 nä6"

{䣣 n£

{䣣 nÇ

{䣣 nÇ 7

{䣣 nÇ7

{䣣

{䣣 Ó

{䣣 Ó7­> Ì°®

{䣣 Ó 7

{䣣 {ÊÊÊ

{䣣 {7Ê­> Ì°®

{䣣 n

{䣣 n

{䣣 n,

{䣣 n9

{䣣 6ÓÊ­> Ì°®

££Ê£xÊäÈÎx ££Ê£xÊ£ÓÈÇ ££Ê£xÊ£xxx ££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊ£xxÈ ££Ê£xÊäÈÎÈ ££Ê£xÊ£ÓÈn ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££Ê£xÊ£ÈÇÇ ££Ê£xÊäÈÎÇ ££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊäÈxä ££Ê£xÊ£ÓÈ ££Ê£xÊ£ÎÓÈ ££Ê£xÊ£ÈäÓ ££ÊäÎÊä{äÇ ££ÊäÎÊäÇÓä ££Êä ÊäÈ{{ äÈÊä ÊänÈÈ ££Êä ÊäÈ{x ££ÊÓÈÊ£äx ££ÊÓÈÊ£{{{ ££ÊÓÈÊ£äÈä ££ÊÓÈÊ£ÓÇ{ ££ÊÓÈÊ£äÈ£ ££Ê£{Êäx{x ££Êä ÊäxÎn ££Ê£{Êäx{{ ££Êä ÊäxÎÇ £ÓÊänÊäx{È ££ÊÓxÊ£äxÎ ££ÊÓxÊ£ä Ç ££ÊÓxÊ££Î ££Êä ÊäÈ£ ££ÊÓxÊ£äxx ££ÊÓxÊ£Ón ££ÊÓxÊ£äxÇ ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä£ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎä{ ££Ê£{Ê£ÈxÈ

>Ì > Ê-V i Ì v V

{ä£Ó £

{ä£Ó £äÊÊ ­Ü Ì ÕÌÊ >Li ®

{ä£Ó £ää

{ä£Ó £äÓ

{ä£Ó £xÊÊÊÊ

{䣣 6£Ê­> Ì°®

{ä£Ó ÓxÊ­> Ì°®

{ä£Ó {Èx

{ä£Ó xÓ

{ä£Ó xÎä

{ä£Ó xΣ Ê­> Ì°®

{ä£Î £

{ä£Î £ä

{ä£Î £ää

{ä£Î £ää

{ä£Î £äÓ

{ä£Î £x

{ä£Î £È

{ä£Î £Ç

{ä£Î £

{ä£Î Ó

{ä£Î Îä

{ä£Î ÎÓ

{ä£Î {ä

{ä£Î {ä

{ä£Î Èä

{ä£Î Èä

{ä£x £

{ä£x £ä

{ä£x ££7

{ä£x £ ÊÊ ÇnäÇ £Î

{ä£x £7

{ä£x Ó

{ä£x Óx

{ä£x Ó7

{ä£x Îä

{ä£x Îä

{ä£x {ä

{ä£x {ä

{ä£x {x7Ê­> Ì°®

{ä£x {n

{ä£x {n6"

{ä£x {

{ä£x { 6"

{ä£x xä

{ä£x xÎÈÊÊ ­ ii`ÃÊëÀ }®

{ä£x xx

{ä£x xx7

{ä£x È{ä

{ä£x È{Î

{ä£x Çx

{ä£x Çx

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä£n{ ££Êä Êä Ó£ ££ÊäÈÊäääÈ ££ÊäÇÊäääÓ ££Ê£{Ê££ ä £ÓÊӣʣää£ äxÊä Ê£ÈÇ{ äxÊä ÊäÓÈ äxÊä Êä Èn äxÊä Êä£Ó ££Êä ÊäÓ£ä änÊäÓÊä£ÇÇ £ÎÊäÈÊäääÇ £ÎÊäÈÊääÈ £ÎÊäÇÊäääÎ ££ÊÓÎÊ£ä{È ££ÊÓÎÊ£ä{n ££ÊÓÎÊ£ä n änÊänÊääÓÇ ££Êä ÊäÓx änÊäÓÊäÎxx änÊäÓÊääÎ änÊäÓÊäääx änÊ£xÊäÓ { änÊäÓÊä£äÎ änÊ£xÊäÓ Î £ÎÊä ÊäÓÓÓ £ÓÊäÓÊä£Èn £ÎÊä Ê£ÎÎx £ÎÊänÊä£ÈÈ £ÎÊänÊäÈÎ £ÎÊä ÊäÓnä £xÊӣʣÈÈ{ £ÎÊä Ê£ÎÎÈ £ÓÊäÓÊäÓÓÎ £ÎÊ£xÊä{xÈ £ÓÊäÓÊä{ÈÎ £ÎÊ£xÊäÓ Ó £ÎÊ£xÊ£{ n £xÊ£{Êäx{n £xÊä ÊäxÎ £xÊ£{ÊäxÈÓ £xÊä Êäx{ä £xÊänÊäx{Ç äxÊä ÊäÇäÈ £ÓÊäÓÊäÎÓÓ £ÎÊ£xÊ£Ó Î xäÊ£ÎÊä£{Ç {äÊä Êä£{È £ÓÊäÓÊä£{Î £ÎÊ£xÊän£x

>Ì > Ê-V i Ì v V

{ä£x nn

{ä£x nn

{ä£x ä

{ä£x ä 7ÊÊ ­Û > ÊÜ Ì Ê >Li ®

{ä£x È

{ä£x È6"

{ä£x Ç

{ä£x

{ä£x 6"

{äÓä £äÊÊ ­ -ÊVÀ «Ê iV ®

{äÓä £ää

{äÓä £ää

{äÓä £äÓ

{äÓä Ó

{äÓä ÓäÊÊ ­ -ÊVÀ «Ê iV ®

{äÓä Ó£ä

{äÓä Îä

{äÓä ÎÓÊÊ ­Ü ÌiÊ- V iÉÊ >ÌÕÀ> Ê*/ ®

{äÓä ÎÓ

{äÓä ÎÓ Ê­> Ì°®

{äÓä ÎÓ *Ê­> Ì°®

{äÓä Î{ÊÊ ­Ài`ÊÀÕLLiÀ®

{äÓä Î{ ÊÊ ­Ài`ÊÀÕLLiÀ®

{äÓä Î{ *ÊÊ ­Ài`ÊÀÕLLiÀ®

{äÓä ÎÈ

{äÓä ÎÈ

{äÓä ÎÈ *

{äÓä Î

{äÓä x

{äÓä È

{äÓn £ää

{äÓn £äÓ

{äÎä ÎÓ *

{äÎÓ £ää

{äÎÓ £äÓ Óxää £ Óxää £ Ê­> Ì°® Óxää Ó Óxää Î Óxää { Óxää x Óxää È Óxää Ç Óxää n ÓxäÓ £ ÓxäÓ Ó ÓxäÓ Î

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £ÎÊÓnÊ£äÈ £ÎÊÓnÊ£äÇ{ £ÎÊÓnÊ£äÇ£ £ÎÊÓnÊ£äÇÈ änÊ£{Êäx£Î änÊä Êä{nÎ änÊänÊä{nn änÊ£{Êäx x änÊä Êä{n{ ÓäÊä ÊäÇ x ÓäÊäÈÊäään ÓäÊäÈÊää{Î ÓäÊäÇÊäää{ ÓäÊä ÊäÓ Ç ÓäÊä ÊäÇ È ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊ£äÊäÓ ä ÓäÊäÓÊä£{£

ÓäÊäÎÊä ä£ ÓäÊäÎÊä£{Ó ÓäÊäÎÊä£ÈÎ ÓäÊäÓÊääxÇ ÓäÊäÎÊääx ÓäÊäÎÊä££Ó ÓäÊäÓÊääÎx ÓäÊäÎÊääÎä ÓäÊäÎÊäÓÈ{ ÓäÊä£Êä{än ÓäÊä£Êää Î ÓäÊä£Ê䣣{ ÓnÊäÈÊäÎÓä ÓnÊäÇÊää Ó ÓäÊäÎÊänÓn ÎÓÊäÈÊä£Îx ÎÓÊäÇÊääÇn ÓxÊ£ÈÊäÎx£ ÓxÊ£ÈÊ£xnÇ ÓxÊ£ÈÊäÎxä ÓxÊ£ÈÊäÎ{Ç ÓxÊ£ÈÊäÎ{È ÓxÊ£ÈÊ£xxÎ ÓxÊ£ÈÊ£xxÓ ÓxÊ£ÈÊäÎ{ ÓxÊ£ÈÊ£x{n ÓxÊ£ÈÊ£xx£ ÓxÊ£ÈÊ£xxä ÓxÊ£ÈÊ£x{Ç

-1 ÊÉÊ-, Ê ÌiÀ >Ì > ÊÊ­ Ì Õ>Ì ÊÃiiÊ«>}iÊn£®

ÓäÊäÎÊ£{ ä

ÇÎnÎ{ Óä

ÇnäÇ £n Ç Óä 6" Ç Ó£ 6" Ç xä £ Ç xä ÓÈ Ç xä 6" Ç x£ 6" Ç £Ó

{äää £

{äää £7

{äää Ó7

{äää ÎäÊ­> Ì°®

{äää ÎäÊ­> Ì°®

{äää {ä

{äää {ä

{äää x£

{äää x£

{äää x£

{äää x£,

{äää x£9

{äää xÎ

{äää xÎ

{äää xÎ

{äää xÎ,

{äää xÎ9

{äää x{

{äää x{

{äää x{

{äää x{,

{äää x{9

{äää xx

{äää xx

{äää xx

{äää xx

{äää xx,

{äää Èä

{äää Èä

{äää È{ ÊÊÊÊ

{äää È{ Ê­> Ì°®

{äää È{ Ê­> Ì°®

{äää nä

{äää nÓ7

{äää nÈ

{äää nÈ7

{äää

{äää Ó

{äää Ó7

{äää {7

{äää x

{äää x7

{äää È7

{äää 6£

{äää 6ÓÊ­> Ì°®

{äää -£Ê­> Ì°®

{äää -£7

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > ÓääÊäääÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÓääÊää£ÊÉÊÓäääÊ­> Ì°® ÓääÊäÓÓ ÓääÊäÓ{ ÓääÊäÎ{ÊÉÊ£ää ÓääÊ£ä{ÊÉÊ£ää ÓääÊ£ääÊÉÊ£äää ÓääÊ£ä{ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊ£ääÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊ£ÓÓÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊ££nÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊ£ÓnÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊ£Ó{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊ£Î{ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊ£ÎäÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊ£{äÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊ£ÎÈÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊ£xÓÊÉÊ£ää ÓääÊ£{nÊÉÊ£äää ÓääÊÓä{ÊÉÊ£äääÊ xä£ÊΣ ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎÓäÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎnÇÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®

9 ÕÊÜ Êv `Ê v À >Ì Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > ` }Ê vÊÌ iÊ À ÃÃ ,iviÀi ViÃÊ Ê«>}iÊÇÈ°

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä£n{ ££Êä ÊäxÎn ££Ê£{Êäx{x änÊä ÊäÓÇÈ ££ÊäÎÊäÓä ££ÊäÎÊäÎää ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎä£ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎä{ ££ÊäÎÊä£ È ££ÊänÊ£ÈÇÈ

-1 ÊÉÊÊ > * > *>V ÁÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > ÀÌ V i ° ÓääÊÓÓnÊÉÊ£äää äxÊä Ê£ÈÇ{ ÓääÊÓÎÓÊÉÊxää ÓääÊÓÎn äxÊä Êä£Ó ÓääÊÓ{È ££ÊäÈÊäääÈ ÓääÊÓxäÊÉÊ£ää ££Êä Êä{£ ÓääÊÓxÓÊÉÊ£ää ££Êä ÊäÎnÓ ÓääÊÓ ÓÊÉÊ£ääÊÊ änÊänÊääÓÇ ÓääÊÓnnÊÉÊ£äää ÓääÊÓ ÊÉÊ£äää änÊänÊä{ÎÈ ÓääÊÎÎäÊ­> Ì°® änÊ£xÊäÈx{ ÓääÊÎ{nÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®ÊÊ änÊäÓÊä£äÎ ÓääÊÎ{{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊÎ{nÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®ÊÊ änÊäÓÊäää ÓääÊÎ{{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®Ê ÓääÊÎÎÈÊÉÊ£ääÊÊÊ ÓääÊÎÎÓÊÉÊ£äää ÓääÊÎÈnÊÉÊ£äää änÊäÓÊä£ÇÇ ÓääÊÎn{ÊÉÊ£ää änÊäÓÊäääx ÓääÊÎnäÊÉÊ£äää ÓääÊ{äÓÊ­> Ì°® ££ÊÓÎÊ££ää ÓääÊ{ä{Ê­> Ì°® ££ÊÓÎÊ£Ónä ÓääÊ{änÊ­> Ì°® ££Ê£{ÊäÈÎä ÓääÊ{ÓÓÊ­> Ì°® ££ÊÓÎÊ£änx

-1 ÊÉÊÊ > * > *>V ÁÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > ÀÌ V i ° ÓääÊ{nn £ÎÊäÈÊäääÇ ÓääÊ{ ÓÊÉÊ£ää £ÎÊä Ê£ÎÎx ÓääÊ{ {ÊÉÊ£ää £ÎÊä Ê£ÎÎÈ ÓääÊ{ n £xÊ£{Êäx{n ÓääÊxÈnÊÉÊÓääÊ­> Ì°®ÊÊ £ÎÊ£xÊä{Î ÓääÊxÈ{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® ÓääÊÈääÊÉÊ£äääÊÊ £ÓÊäÓÊä£{Î ÓääÊx äÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®ÊÊ ÓääÊx {ÊÉÊ£ääÊ­Ê> Ì°® ÓääÊÈäÈÊÉÊ£ääÊÊÊÊ £ÎÊ£xÊän£x ÓääÊx ÈÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÓääÊÈänÊÉÊ£äää £ÓÊäÓÊä£Èn ÓääÊÈ£nÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®Ê £ÓÊäÓÊäÓÓ{ xääÊnÈ{ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® ÓääÊÈÈnÊÉÊ£ääÊ äÈÊä ÊänÈÈ ÓääÊÈÇäÊÉÊ£äää ÓääÊÇÇ{ÊÉÊ£ää {äÊä Êä£{È ÓääÊÇÇnÊÉÊ£ää xäÊ£ÎÊä£{Ç ÓääÊn nÊÉÊ£ää ÓäÊä ÊäÇ È ÓääÊ ääÊÉÊ£ää Ó{Êä Êä{äÓ ÓääÊ äÓÊÉÊ£ää Ó{Êä Êä Ón ÓääÊ ££ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® Ó{Ê£{Ê£ä { ÓääÊ £ÎÊÉÊ£ää Ó{Ê£{Êä ÇÈ

9 ÕÊÜ Êv `Ê v À >Ì Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > ` }Ê vÊÌ iÊ À ÃÃ ,iviÀi ViÃÊ Ê«>}iÊÇÈ°

Ç

ä

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > ÓääÊ ÎÓÊÉÊ£äää ÓääÊ xÓÊÉÊ£ääÊÊÊÊÊ ÓääÊ xÎÊÉÊ£äääÊÊ xäÓÊ£xnÊÉÊÓxä ÓääÊ ÈÓÊÉÊ£ää ÓääÊ ÇÓ Óä£ÊÈ££ÊÉÊ£äää Óä£ÊnääÊÉÊÓää Óä£ÊnÓnÊ­> Ì°® Óä£ÊnÓnÊÉÊ£äää Óä£ÊnÇÈÊÉÊ£äää Óä£Ên Ó Óä£Ê £ÈÊÉÊ£äää ÓäÎÊxä£ÊÉÊÓää ÓäÎÊxäÎÊÉÊ£ää ΣÓÊäxä {ääÊ £xÊÉÊ£ää {äxÊäÎÓÊÉÊ£ää {äxÊäÎ{ÊÉÊ£ää {äxÊäÎnÊÉÊ£äää {äxÊä{nÊÉÊ£ääÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ {äxÊä{{ÊÉÊ£äää {äxÊäx{ÊÉÊ£ää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ÓäÊ£äÊäÓ ä ÓäÊäÓÊäÈÎn

ÓäÊäÓÊä£{£ ÓäÊäÈÊäään £äÊäÓÊäÈ{È änÊä ÊäÓn{ änÊäÎÊäÓää änÊäÎÊä{x£ änÊäÎÊ䣣ΠänÊäÈÊäääx änÊ£{ÊäÈ{£ £xÊä Ê£ÈxÇ Ó{Êä Êäxn Ó{ÊänÊä{äÎ ÓäÊäÎÊäÓÈ{ ÓäÊä ÊäÎ{Ó ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä£Êä ÇÎ ÓäÊäÓÊääxÇ ÓäÊäÎÊääx

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > {äxÊäÈÓÊÉÊ£ää {äxÊäÈÎÊÉÊ£äää {£ÓÓx ÊÉÊ£ää {ÓÓÓx ÊÉÊ£ää {ÓÓÓx ÊÉÊ£ääää {ÓÓÓx *ÊÉÊ£ääÊÊ {ÓÓÓx * ÊÉÊ£ääää {ÓÓÓx *6ÊÉÊ£ääÊÊÊ {ÓÓÓx *6 ÊÉÊ£ääää {{xÓx ÊÉÊ£ääÊÊ {{xÓx ÊÉÊ£ääää {{xÓx *ÊÉÊ£ääÊÊ {{xÓx * ÊÉÊ£ääää {{xÓx *6ÊÉÊ£ääÊ {{xÓx *6 ÊÉÊ£ääää {{xÓÈ ÊÉÊ£ääÊ {{xÓÈ ÊÉÊ£ääää xääÊääÓ xääÊäÈä xääÊäÈ£ÊÉÊ£ää xääÊäÈÓÊ­> Ì°® xääÊäÈÓÊÉÊ£ää xääÊäÈÎÊÉÊ£ää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ÓäÊäÎÊääÎä ÓäÊäÓÊääÎx ÓxÊ£ÈÊ£xnÇ ÓxÊ£ÈÊ£xxä ÓxÊ£ÈÊ£x{È ÓxÊ£ÈÊ£xxÓ ÓxÊ£ÈÊ£xx£ ÓxÊ£ÈÊ£x{Ç ÓxÊ£ÈÊ£xxÎ ÓxÊ£ÈÊäÎx£ ££Êä ÊäxÎÇ £ÓÊänÊäx{È änÊ£xÊ£{{ änÊ£xÊäÓ Î änÊ£xÊä{ÓÇ £äÊ£xÊ£ÎÓn


°

°

°

°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

-1 ÊÉÊ-, Ê ÌiÀ >Ì > ÊÊ­ Ì Õ>Ì ® > * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° änÊ£xÊäÓ { £äÊ£xÊäÇ{{ ££Ê£{Êäx{{ änÊ£xÊä{{£ änÊ£xÊ£äÓ{ ££Êä ÊäÈ£ ££Ê£ Êä ÎÎ änÊä ÊäÈäÈ änÊä Ê£änä änÊӣʣäää £ÓÊӣʣää£ £xÊӣʣÈÈ{ ÓÓÊäÓÊ££än äxÊä ÊäÇäÈ ££Êä Êä{£x ££Ê£{Ê££ ä änÊänÊ£ÈÇx ÓäÊäÎÊä£{Ó ££Êä Êä{ÇÈ

££Êä Êä{ÇÇ äÈÊä ÊäÎxÇ äÈÊä ÊäÈÈ £äÊä Ê££ È £äÊänÊäÇ{Ó

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > xääÊÎÓÓÊÉÊ£ää xääÊÎÎ{ÊÉÊ£äää xääÊÎÎÈÊÉÊ£äää xääÊÎxÓÊÉÊ£ääÊ xääÊÎxäÊÉÊ£äää xääÊ{{ä xääÊ{{Ó xääÊ{{{ xääÊ{{È xääÊ{nnÊÉÊ£ää xääÊxxäÊÉÊ£ää xääÊxÇÓÊÉÊ£äää xääÊxÇnÊÉÊ£äää xääÊxn{ xääÊxn{ xääÊxnÈ xääÊÈäÓÊÉÊÓxäÊÊÊ xääÊÈÎ{ÊÉÊÓäää xääÊÈä{ÊÉÊÓxäÊÊ xääÊÈÎÈÊÉÊÓäää xääÊÇÓÈÊ­> Ì°®ÊÊÊÊ xä£ÊÎnäÊ­> Ì°® xääÊÇÇnÊÉÊ£ää xääÊÇÇ ÊÉÊ£ää xääÊÇn{ÊÉÊ£ääÊÊÊÊ xääÊnÓÓÊÉÊ£äää xääÊÇn{ÊÉÊ£ääÊÊÊ xääÊnÓÓÊÉÊ£äää xääÊÇnÈÊÉÊ£ääÊÊÊ xääÊnÓ{ÊÉÊ£äää xääÊÇnÈÊÉÊ£ääÊÊ xääÊnÓ{ÊÉÊ£äää

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £äÊä Ê££ Ç ÓäÊä£Êä{än ÓäÊä£Ê䣣{ £ÎÊ£xÊä È änÊäÇÊäää£ ££ÊäÇÊäääÓ £ÎÊäÇÊäääÎ ÓäÊäÇÊäää{ ÓäÊä ÊäÇ x ÓäÊä ÊänÇÎ £ÎÊänÊä£ÈÈ £ÎÊänÊäÈÎ ££ÊÓxÊ£äxÎ ££ÊÓxÊ£äx{ ££ÊÓxÊ£ä Ç änÊ£{Êäx£Î änÊ£{Êäx x ££ÊÓÈÊ£äÈä ££Êä Êäx£ ££Êä ÊäxÓä ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊäx£ä ä ÊäÓÊäx££ ä ÊäÓÊäx££

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > xääÊÇ äÊÉÊ£ää xääÊÇ ÓÊÉÊ£ää xääÊÇ nÊ­> Ì°® xääÊnx{ÊÊÊÊÊÊÊ xäÓÊ䣣 xääÊnÈ{ÊÉÊ£äää xääÊnÈÈÊÉÊ£äää xääÊnÇäÊÉÊ£ääÊÊ xääÊnÈnÊÉÊ£äää xääÊnÇ{ÊÉÊ£ääÊÊÊÊÊÊÊ xääÊnÇÓÊÉÊ£äää xääÊn ÓÊÉÊ£ää xääÊn {ÊÉÊ£ääÊÊÊÊ xääÊn äÊÉÊ£äää xääÊ ää xääÊ £n xä£ÊÓÓ{ xä£ÊÎääÊÉÊ£ää xä£ÊÎäÓÊÉÊ£ää xä£ÊÎäxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® xä£ÊΣ£ÊÉÊ£ääÊÊÊ xä£ÊΣäÊÉÊ£äääÊ ÓääÊ£xnÊÉÊ£ääÊ ÓääÊ£x{ÊÉÊ£äää xä£ÊΣÓÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎn£ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊΣÎÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎnÓÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊΣxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®ÊÊ xä£ÊÎnÈÊÉÊ£äääÊ­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ä Ê£xÊ£xÓÇ ä Ê£xÊ£{nÈ ££ÊÓ{Ê£{{È ££Êä Êä Ó£ £ÓÊäÓÊäÎÓÓ £ÎÊ£xÊ£Ó Î änÊäÓÊääÎ ä ÊäÓÊ£ÎÓÇ ä Ê£xÊ£{nx ä ÊäÓÊäÇÓÎ äÈÊä ÊänÈx äxÊä Êä Èn änÊäÎÊ££xÈ ££Êä ÊäÈ{{ ££Êä ÊäÈ{x äÈÊä Ê£Ó{ä ££ÊäÎÊäÓ{Ç

££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££Ê£xÊ£ÓÈn

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > xä£ÊΣÈÊÊÊ xä£ÊΣ{ÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎnÎÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊΣÇÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®Ê xä£ÊÎn{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊΣÇÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®ÊÊ xä£ÊÎn{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊΣnÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®ÊÊ xä£ÊÎnxÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xä£ÊÎÓÈÊ­> Ì°® xä£ÊÎÓÇÊ­> Ì°® xä£ÊÎÓ Ê­> Ì°® xä£ÊÎÎxÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® xä£ÊÎ{äÊÉÊ£ää xäÓÊää xä£ÊÎ{ÓÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{{ÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{xÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{ÈÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{ÇÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{nÊÉÊ£ää xä£ÊÎ{ ÊÉÊ£ää xä£ÊÎxäÊÉÊ£ää xä£ÊÎx£ÊÉÊ£ää xä£ÊÎÇÇÊÉÊ£ää xä£ÊÇ äÊÉÊ£ää xäÓÊäÓÎÊÉÊxää xäÓÊäÓ{ÊÉÊxää xäÓÊä{{ÊÉÊxää xäÓÊäxÓÊÉÊxää xäÓÊäxÓÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊäÇä

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Ê£xÊ££x£

££Ê£xÊ£ÓÈ ££Ê£xÊ£ÎÓÈ ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££ÊÓÈÊ£äÈÓ ££ÊÓÈÊ£äx ££ÊÓÈÊ£{{{ ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä Êä ££Êä ÊäÈÓä ä Ê£xÊ£ÈÈ ä Ê£xÊ££ÇÇ ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊänÈn ä Ê£xÊ£ÎÎÓ änÊä ÊäÎäx änÊä ÊäÓxn ££Êä Êä{£Ç ££ÊäÎÊännx ££ÊäÎÊäxnn ££ÊäÎÊäÎÎ

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > xäÓÊ£{ÇÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊ£xÈ xäÓÊ£nÓÊÉÊxää xäÓÊ£nÓÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊ£n{ÊÉÊxää xäÓÊ£näÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊ£ ÓÊÉÊ£äää xäÓÊÓ£nÊÉÊxää xäÓÊÓ£nÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊÓn ÊÉÊÓx xäÓÊÓ xÊÉÊÓx xäÓÊÓ äÊÉÊÓx xäÓÊÓ £ÊÉÊÓx xäÓÊÓ ÎÊÉÊÓx xäÓÊÓ nÊÉÊÓx xäÓÊÓ {ÊÉÊÓx xäÓÊÓ ÊÉÊÓx xäÓÊÎÓÈÊÉÊxää xäÓÊäÓx xäÓÊÎÓÇÊÉÊxää xäÓÊÎÇäÊÉÊxääÊ­> Ì°® xäÓÊ{£nÊÉÊxää xäÓÊÇ äÊÉÊ£ää xäÓÊÇ ÈÊ­> Ì°® xä ÊÇ ÈÊ­> Ì°® xäÎÊÇ äÊÉÊ£ää xä{ÊÇ ä xäÈÊÇ ÈÊ­> Ì°® xÓÓÓx ,

x{xÓx , ÊÉÊ£ää x{xÓx ,

ÊÉÊxää ÈääÊä£ÇÊÉÊ£ääÊ­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ÓäÊäÓÊäÎÎx ÓäÊäÓÊäx £ änÊäÎÊänn{ änÊäÎÊäx änÊäÎÊäÓ{ änÊäÎÊäÓÈn änÊäÓÊänn£ änÊäÓÊäxÈÎ ££Ê£nÊä În £ÓÊ£nÊä Î £ÇÊ£nÊä {ä ä Ê£nÊä ÎÈ äÇÊ£nÊä Îx änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ ÓäÊä£Ê£xΣ ££ÊäÎÊäÈÈÇ ä Ê£xÊ££Çn ££ÊÓ{Ê£Î{Ó ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊänÎn ££ÊÓ{Ê££{Î ÓxÊ£ÈÊ£x{n ÓxÊ£ÈÊ£x{ ££Ê£{Ê£Èxx

7 i>Ì ÓÓÎÈn£ ÓÓÎÈnÓ ÓÓ{£ÈÇ ÓÓ{£Èn ÓÓ{£ÇÎ ÓÓ{Îää ÓÓ{Îä£ ÓÓ{ÎäÓ ÓÓ{ÎäÎ ÓÓ{Îxä ÓÓ{Îx£ ÓÓ{ÎxÓ ÓÓ{ÎxÎ ÓÓ{xnä ÓÓ{Èää ÓÓ{Èä{ ÓÓ{Èäx ÓÓ{ÈäÇ ÓÓ{Çäx ÓÓ{Ç x ÓÓ{nΣ ÓÓ{nÎÓ ÓÓ{nÎÎ ÓÓ{nÎÈ ÓÓx£Óä ÓÓx£Ó£ ÓÓx£ÓÈ ÓÓx£ÓÇ ÓÓx£Çä ÓÓx£Ç{ ÓÓx£Çx ÓÓx£Ç ÓÓx£nä ÓÓx£ ä ÓÓxÓ{x ÓÓxÓÈä ÓÓxÓÈx ÓÓxÓÇÇ ÓÓxÓnä ÓÓxÎÓÈ Ó{äxnÎ Ó{äÈäÓ Ó{ÓÇÈ£ Ó{ÓÇÈÓ

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° änÊä ÊäÓn{ ££Êä Êä£n{ £ÓÊäÓÊ£ÈÎx ÓäÊäÓÊääÎx ÓäÊäÓÊä£{£ änÊäÈÊäääx ££ÊäÈÊäääÈ £ÎÊäÈÊäääÇ ÓäÊäÈÊäään änÊäÇÊäää£ ££ÊäÇÊäääÓ £ÎÊäÇÊäääÎ ÓäÊäÇÊäää{ änÊäÓÊä£äÎ änÊä ÊäÓÇÈ änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ änÊä ÊäÓxn £xÊä Ê£ÈxÇ £ÎÊä ÊäÓnä Ó{Êä Êäxn Ó{Êä ÊänÎ Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Êä Ón ££Êä ÊäxÎÇ ££Êä ÊäxÎn £xÊä ÊäxÎ £xÊä Êäx{ä ££ÊÓÎÊ£ä{È ££Êä Êä{ÇÈ ££Êä ÊäÎxÈ ££Êä ÊäÈÓÇ ££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£{Ê££ ä änÊä Êä{n{ äxÊä Êä Èn äÈÊä ÊänÈx ÓäÊä ÊäÎ{Ó ÓäÊä ÊäÓ Ç ££Êä Êä £ÓÊäÓÊäÓÓ{ änÊ£xÊäÓ Î £äÊ£xÊ£Óxn £äÊ£xÊäÇ{{

7 i>Ì Ó{ÓÇÈÓ Ó{ÓÇÈÎ Ó{ÓÇÈn Ó{ÓÇÇÓ Ó{ÓÇÇx Ó{ÓÇÇÈ Ó{ÓÇnÈ Ó{ÓÇnÇ Ó{Ónää Ó{Ón£ä Ó{Ón£x nÈnnä{ nxÈnn nxnää ÓÓ{£ää £n£ ÓÓ{£Çn ä£ ÓÓ{£nÎ ä£ ÓÓ{Óä ä£Ê ­£°Î ÊÌ V ® ÓÓ{Ó££ ä£ ÓÓ{Ó££ äxÊ­> Ì°® ÓÓ{Ó££ äÈÊ­> Ì°® ÓÓ{Ó££ äÇÊ­> Ì°® ÓÓ{Ó£n ä£ ÓÓ{Ó£ ä£ ÓÓ{Ó£ äx ÓÓ{Ó£ äÈ ÓÓ{Ó£ äÇ ÓÓ{ÓÓÓ ä£ ÓÓ{ÓΣ ä£ ÓÓ{ÓΣ äx ÓÓ{ÓΣ äÈ ÓÓ{ÓΣ äÇ ÓÓ{ÓÎx ä£ÊÊ ­£°ä ÊÌ V ® ÓÓ{Èä ÊÉÊxää ÓÓ{ÈÓÈÊ­> Ì°® ÓÓ{ÈÓÇÊ­> Ì°® ÓÓ{ÈÓnÊ­> Ì°®ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ÓÓ{ÈÓ Ê­> Ì°® ÓÓ{Ç { ÓÓ{ÇäÓ ÓÓ{Ç { ä£ ÓÓ{Ç x ä£

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° £äÊ£xÊ£ÓxÇ £äÊänÊäÇ{Ó £ÎÊ£xÊän£x ££Ê£xÊäÈÎÈ ££Ê£xÊäÈxä ££Ê£xÊäÈÎÇ ££Ê£xÊäÈÎx ££Ê£xÊ£ÈäÓ änÊänÊä{nn £ÓÊänÊäx{È £xÊänÊäx{Ç £xÊӣʣÈÈ{ ÓäÊä ÊäÇ È £ÓÊӣʣää£ ÓäÊ£äÊäÓ ä ÓäÊä£Êä{än ÓäÊä£Êää Î änÊäÎÊä{x£ ££ÊäÎÊäÓä ££ÊäÎÊäÎäÎ ££ÊäÎÊäÎäÓ ££ÊäÎÊäÎä£ änÊäÎÊäÓ{ ££ÊäÎÊäÓ{Ç ££ÊäÎÊäÈÈÇ ££ÊäÎÊäÈÈÈ ££ÊäÎÊ£ÈÓx £ÎÊäÎÊäxÇ£ ££ÊäÎÊä£ È ££ÊäÎÊäÎÇÓ ££ÊäÎÊäÎÇ£ ££ÊäÎÊäÎÇä ££ÊäÎÊ£È{£ änÊä Ê£änä £äÊä ÊäÇ{Î £äÊä Ê££ È £äÊä Ê££ Ç £ÎÊä ÊäÓÓÓ £ÎÊä Ê£ÎÎx £ÎÊä Ê£ÎÎÈ

7 i>Ì ÓÓx£ÇÎ ÓÓx£ÇÓÊ­> Ì°® ÓÓx£Ç ä£ ÓÓx£Ç äÎÊ ÓÓx£Ç äÓÊ­> Ì°® ÓÓxÓääÊ ÓÓxÓÓ£ ä£Ê­> Ì°® ÓÓxÓÓä ä£ ÓÓxÓ{ÈÊ­> Ì°® ÓÓxÓ{ÈÊÉÊ£äää ÓÓxÓxÈÊ­Ü Ì ÊëÀ }® ÓÓxÓÈnÊ­Ü Ì Ê« >ÃÌ VÊ L ÌÌ ÊëÀ }® ÓÓxÓÇnÊ­> Ì°® ÓÓxÎÓnÊ­> Ì°® ÓÓxÎxä xΣ ÓÓxÎxä ÈΣ Ó{äÓx£ ä£ Ó{äÓx£ÊÊ ­**É- °É/iv Ê iÀ®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££Êä Êä{ÇÇ ££Êä ÊäÈ{{ ££Êä ÊäÈ{x ££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Êä Êä Ó£ änÊ£{Êäx x änÊÓÇÊ£ÈÇ£ äxÊä ÊäÇäÈ {äÊä Êä£{È ÓäÊä Ê£{äx ££Ê£{Ê£Èxx äxÊä Ê£ÈÇ{ äÈÊä ÊänÈÈ Ó{Êä{Êän{£

Ó{äxäÈÊ­« i V® Ó{äxänÊ­« i V® Ó{ÓÇÈäÊ­> Ì°® Ó{ÓÇÇÓ ä£ Ó{ÓÇÇÓ ä{ Ó{ÓÇÇÓ äx Ó{ÓÇÇx ä£ Ó{ÓÇÇx ä{ Ó{ÓÇÇÈ ä£ Ó{ÓÇÇÈ ä{ Ó{ÓÇnÓÊ­> Ì°® Ó{ÓÇnÓ ä£Ê­> Ì°® Ó{ÓÇnÓ äÓÊ­> Ì°® Ó{ÓÇnÓ ä{Ê­> Ì°® Ó{ÓÇnÓ äxÊ­> Ì°® 7Ó{Ó ääÊ­> Ì°® 7Ó{Ó äÓÊ­> Ì°® 7Ó{Ó ä{Ê­> Ì°® 7Ó{Ó äÈÊ­> Ì°® 7Ó{Ó änÊ­> Ì°®

änÊänÊääÓÇ £ÎÊänÊä£ÈÈ £äÊ£xÊ£ÓxÈ ££Ê£xÊ£ÓÈn ££Ê£xÊ£ÎÓ{ ££Ê£xÊ£ÈÇÇ ££Ê£xÊ£ÓÈ ££Ê£xÊ£ÎÓÈ ££Ê£xÊ££x£ ££Ê£xÊ£ÎÓx ££ÊänÊ£ÈÇÈ

Ó{ÓÇnÈ ä£ Ó{ÓÇnÈ äÓ Ó{ÓÇnÈ ä{ Ó{ÓÇnÈ äx

££Ê£xÊ£ÓÈÇ ££Ê£xÊ£xxx ££Ê£xÊ£ÎÓÎ ££Ê£xÊ£xxÈ

7 i>Ì nÈnnäxÊ­ÎÈÊÛ > î nxÇxäÊ­ ÈÊÛ > î 7ÓÓ{Ó£x 7ÓÓ{Ó£x 7ÓÓ{Ó£È 7ÓÓ{ 7ÓÓ{ÈÓä ä£ 7ÓÓ{ÈÓä ä£ä{ 7ÓÓ{ÈÓä äÓ 7ÓÓ{ÈÓä äÓä{ 7ÓÓ{ÈÓä äÎ 7ÓÓ{ÈÓä äÎä{ 7ÓÓ{ÈÓÎ ä£ 7ÓÓ{ÈÓÓ ä£Ê­> Ì°® 7ÓÓ{ÈÓÎ äÓ 7ÓÓ{ÈÓÓ äÓÊ­> Ì°® 7ÓÓ{ÈÓÎ äÎ 7ÓÓ{ÈÓÓ äÎÊ­> Ì°® 7ÓÓx££xÎ äÓ 7ÓÓx£xÓ äÓÊ­> Ì°® 7ÓÓx£xÇ ä{ 7ÓÓx£xÈ ä{Ê­> Ì°® 7ÓÓx£ÓÓ 7ÓÓx£ÓÎ 7ÓÓx£{ 7ÓÓx£xä 7ÓÓx£xä ä£ 7ÓÓx£xä ä£äÎ 7ÓÓx£xä ä£ä{ 7ÓÓx£xä äÓ 7ÓÓx£x{ ä{ 7ÓÓx£xä äÓäÎ 7ÓÓx£xä äÓä{ 7ÓÓx£x£ 7ÓÓx£x£ äÓä{ 7ÓÓx£x£ än 7ÓÓx£xÎ 7ÓÓx£xÓÊ­> Ì°® 7ÓÓx£xÎ ä£äÎ 7ÓÓx£xÓ ä£äÎÊ­> Ì°® 7ÓÓx£xÎ ä£ä{ 7ÓÓx£xÓ ä£ä{Ê­> Ì°® 7ÓÓx£xÎ äÓäÎ 7ÓÓx£xÓ äÓäÎÊ­> Ì°®

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° Ó{ÊӣʣääÓ änÊӣʣäää ÓäÊäÎÊä£ÈÎ ÓäÊäÎÊänÓn ÓäÊäÎÊäÓÈ{ ÓäÊäÎÊäÎÓÈ ££ÊÓÈÊ£äx ££ÊÓÈÊ£xÈÎ ££ÊÓÈÊ£äÈä ££ÊÓÈÊ£xÈÓ ££ÊÓÈÊ£äÈÓ ££ÊÓÈÊ£xÈ{ ££ÊÓÈÊ£{{{ ££ÊÓÈÊ£ÓÇ{ ££ÊÓÈʣȣΠ££ÊÓ{Ê£ä £

££ÊÓÇÊ£äÈÎ ££ÊÓÇÊ£äÈ{ ££Êä ÊäÈÓä ££Êä Êäxää ££ÊÓ{Ê££{ä ££ÊÓ{Ê£Èäx ££ÊÓ{Ê£ä{ ££ÊÓ{Ê££{£ ££ÊÓ{Ê£{ÎÈ ££ÊÓ{Ê£äxä ££Êä Êäx£ ££ÊÓ{Ê££{Î ££ÊÓ{Ê£Î{£ ££Êä ÊäxÓä ££ÊÓ{Ê£ÈäÈ ££ÊÓ{Ê£xÓn ££ÊÓ{Ê£Èä

7 i>Ì 7ÓÓx£xÎ äÓä{ÊÊÊÊÊ 7ÓÓx£xÓ äÓä{Ê­> Ì°® 7ÓÓx£Ç£ 7ÓÓx£ÇÎ ä£ 7ÓÓx£ÇÓ ä£Ê­> Ì°® 7ÓÓx£ÇÎ äÓ 7ÓÓx£ÇÓ äÓÊ­> Ì°® 7ÓÓx£Ç{ ä£ 7ÓÓx£Çx ä£ 7ÓÓx£Çx ä£äÎÊ­> Ì°® 7ÓÓx£Çx äÓ 7ÓÓx£Çx äÎ 7ÓÓx£n£ 7ÓÓx£nÎ 7ÓÓx£n{ 7ÓÓxÓ{Î 7ÓÓxÓ{{Ê­> Ì°® 7ÓÓxÓ{{ÊÉÊ£äää 7ÓÓxÎΣ ä£ 7ÓÓxÎΣ ä£ä£ 7ÓÓxÎΣ ä£äÎ 7ÓÓxÎΣ ä£ä{ 7ÓÓxÎΣ ä£äx 7ÓÓxÎΣ ä£äÇ 7ÓÓxÎΣ äÓäÇ 7ÓÓxÎÎÓ äÓ 7ÓÓxÎÎ{ ä{ 7ÓÓxÎÎÓ äÓä£ 7ÓÓxÎÎ{ ä{ä£ 7ÓÓxÎÎÓ äÓäÎ 7ÓÓxÎÎÓ äÓä{ 7ÓÓxÎÎÓ äÓäx 7ÓÓxÎÎÎ äÎ 7ÓÓxÎÎÎ äÎä£ 7ÓÓxÎÎÈ äÈ 7ÓÓxÎÎÈ äÈä£ 7ÓÓxÎÎn än 7ÓÓxÎÎn änä£ 7ÓÓx ää ÓÓ{Çää 7ÓÓx £ä 7Ó{äxÈx 7Ó{äxÈÇ 7Ó{äxÈn

> * > *>V ÁÊ ÀÌ V i ° ££ÊÓ{Ê£Î{Ó ££Êä ÊäÈ£ ££ÊÓxÊ£ä Ç ££ÊÓxÊ£Ón ££ÊÓxÊ££Î ££ÊÓxÊ£äxÎ ££ÊÓxÊ£xän ££ÊÓxÊ£äxx ££ÊÓxÊ£äxÇ ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£äÓÓ änÊä Êä{nÎ änÊ£{Êäx£Î änÊÓÇÊ£ÈÇä ä Ê£xÊä{Çn ä Ê£xÊ£xÇä ä Ê£xÊ££ÇÈ ä Ê£xÊänÈÇ ä Ê£xÊ£x{Ó ä Ê£xÊ£ÎxÈ ä Ê£xÊ£ÎÎÓ ä Ê£xÊä{n£

À ÃÃ ,iviÀi Vi >ÀÌÃ

7 i>Ì

"ÛiÀÛ iÜÊ Ê£\£Ê À>Ü }ÃÊ vÊ> Ê-Ì> `>À`Ê-> « iÊ6 > ÃÉ À>Ü }ÃÊ vÊ >«Ã

-1 ÊÉÊÊ -, Ê ÌiÀ >Ì > xääÊäÈÈÊÉÊ£ää xääÊäÈÇÊÉÊ£ää xääÊäÇÓ xääÊäÇÎÊ­> Ì°® xääÊäÇÎÊÉÊ£ää xääÊä Ó xääÊ£äÈÊÉÊ£ääÊÊÊ xääÊ£äÓÊÉÊ£äää xääÊ£ÎÓÊÉÊ£ää xääÊ£ÎxÊÉÊ£ää xääÊ£{£Ê­ ÈÊ* Ã Ì ® xääÊ£{ÓÊ> Ì°ÊÊ xä£ÊÎÈÇÊ> Ì°Ê xääÊ£{{ xääÊ£ÇnÊÉÊ£ääÊÊ xääÊ£näÊÉÊ£äää xääÊ£nnÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® xääÊ£ È xääÊÓ£ÓÊ­> Ì°®Ê ÓääÊäxÓÊÉÊ£ää xääÊÓÓ{ÊÉÊ£äääÊÊ xä£ÊÓÓ{ÊÉÊ£äääÊ­> Ì°® xääÊÓÇÓ xääÊÎääÊÉÊ£ääÊÊ xääÊÎä£ÊÉÊÓäääÊÊ ÓääÊäääÊÉÊ£ääÊ­> Ì°® xääÊÎäÓÊÉÊ£ää xääÊÎä{Ê­> Ì°® xääÊÎä{Ê­> Ì°® xääÊÎäÈÊÉÊ£ää xääÊÎä ÊÉÊ£ääÊÊ xääÊÎäÇÊÉÊ£äää

ä Ê£xÊ£xÇÓ ä Ê£xÊ££Çn ä Ê£xÊänÎn ä Ê£xÊ£xÓÇ ä Ê£xÊä{nä ä Ê£xÊ£xÇ£ ä Ê£xÊä n£ ä Ê£xÊ£ÈÈn ä Ê£xÊänxÓ ä Ê£xÊ£ÈÈ ££Êä ÊäÓ£ä ££Êä ÊäÓx änÊänÊ£ÈÇx ä Ê£xÊäÇxÎ ä Ê£xÊäÇxÈ

9 ÕÊÜ Êv `Ê v À >Ì Ê>L ÕÌÊÌ iÊ > ` }Ê vÊÌ iÊ À ÃÃ ,iviÀi ViÃÊ Ê«>}iÊÇÈ°

n

Ó

" Ê ÕÀÊÈÊ«>}iÃÊ«Õ ÕÌÊà iiÌÊÞ ÕÊÜ Êw ` Ê«>}iÃÊnÎ nÈÊ>VÌÕ> Êà âiÊ`À>Ü }ÃÊ vÊ> ÃÌ> `>À`Ê} >ÃÃÊ>ÀÌ V iÃÊ> `Ê Ê«>}iÃÊnÇ nn `À>Ü }ÃÊ vÊ> ÊV>«ÊÌÞ«ið Ê`À>Ü }ÃÊ vÊÌ iÊ} >ÃÃÊ>ÀÌ V iÃÊ>ÀiÊ >À i`ÊÜ Ì Ê ÕÀÊ >ÀÌ V iÊ Õ LiÀÊ> `ÊÌ iÊV >«ÌiÀÊÜ iÀiÊÞ ÕÊV> Êw ` Ì iÊÀiëiVÌ ÛiÊ«À `ÕVÌ° / iÊ`À>Ü }ÃÊ vÊÌ iÊV>«ÃÊ>ÀiÊ ÌÊ>VÌÕ> Êà âi° / iÞÊÃ Õ `Ê ÞÊÛ ÃÕ> âiÊÌ iÊëiV > vi>ÌÕÀiÃÊ vÊViÀÌ> ÊÌÞ«iÃÊ vÊV>«Ã°


°

°

À «Ê iV Ê Óä

°

ÓäÊä Ê£{äx ÓäÊä Ê£È £

ÓäÊä ÊänäÓ

ÓäÊä ÊäÇ x

ÓäÊä ÊäÓ Ç ÓäÊä Ê£ÓÓÎ

ÇÓ°xÊÝÊÓÇ°x

xÊÝÊÓÇ°x

£{äÊÝÊÓÇ°x

Ó{Êä Êä{äÓ Ó{Êä Êä Ón ¬

Ó{Êä Ê£än Ó{Êä Ê£ä ä ¬

ÓäÊä Êä{{ä

i>`ë>ViÊ £n

Çx°xÊÝÊÓÓ°x

Çx°xÊÝÊÓÎ

{ÈÊÝÊÓÓ°x

Çx°xÊÝÊÓÓ°x

Çx°xÊÝÊÓÓ°x

ÓäÊä ÊäÓn

Çx°xÊÝÊÓÓ°x

£ä£ÊÝÊΣ

xÇÊÝÊÓÇ°x

Ó{Êä ÊänÎ Ó{Êä Êä ÓÎ ¬

Çx°xÊÝÊÓÎ

ÓäÊä Êänä£

Çx°xÊÝÊÓÎ

ÓäÊä ÊäÎ{Ó

{ÈÊÝÊÓÓ°x

i>`ë>ViÊ Óä

i>`ë>ViÊ Óä

Ó{Êä Êäxn Ó{Êä Êä ÓÇ ¬

°

x{°xÊÝÊÓä

* 6 > ÃÊ Ó{

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

{ÈÊÝÊÓÓ°x

°

ÎnÊÝÊÓä

°

În°ÓÊÝÊÓÓ

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÓäÊä ÊäÇ È

ÓäÊä ÊänÇÎ ÓäÊä Ê£È ä

ÓäÊä Ê£ÓÓÓ

£nÊä ÊänÈ{

£nÊä Ê£ÎäÈ £nÊä ʣΣä

£nÊä Ê£ÎäÇ £nÊä ʣΣ£

ÓäÊä Ê£Çäx

ÈxÊÝÊÓÈ

nÈÊÝÊÓÓ°Ç

£nÊä Ê£Çä{

{nÊÝÊÓÈ

Ç£ÊÝÊÓä°È

£xÊä Ê£ÈxÇ

xäÊÝÊÓÓ

ÈÈÊÝÊ£n°x

£xÊä Ê£ÇäÎ

{äÊÝÊÓä

È£ÊÝʣȰÈ

ÓäÊä ÊäÎ{Î

È °xÊÝÊ{{

{°xÊÝÊx£°È

- >«Ê >«Ê6 > Ã

{äÊä ÊäÈÇn

£nÊä Êä äÈ

£nÊä Êä äÇ

ÓäÊä ÊäÇn{

ÓÓÊä Êä än

n{


°

°

°

äÈÊä ÊäÈx£

ÎäÊÝÊÇ

änÊä ÊäÓÇÈ änÊä ÊäÈäÈ änÊä ÊäÓn{ änÊä Êän{x änÊä Êä xÎ änÊä Êä{äx änÊä Êä{äÈ änÊä ÊäÎäx änÊä ÊäÓxn änÊä Ê£änä

- i Ê6 > Ã]Ê£ Ê­ ÃiÀÌ®

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

{£ÊÝÊ££°È

- >«Ê, }Ê ££

- i Ê6 > Ã]ÊÓ

££Êä ÊäÈÓÇ

££Êä ÊäÈ{{

££Êä ÊäÈ{x

££Ê£{Ê££ ä ££Ê£{Ê£ÓÈÈ ¬

££Ê£{Ê£ÈxÈ ££Ê£{Ê£È x ¬

££Ê£ Êä ÎÎ ££Ê£ Ê£äÓÓ

££Ê£ Ê£Ó£Ç

££Ê£{Êäx{{

££Ê£{Êäx{x

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê

££Êä Êäxää ££Êä Êäx£ ££Êä ÊäxÓä ££Ê£{Ê££n ££Ê£{Ê£Èxx ££Ê£ Êä ÎÓ ££Ê£ Ê£Ó£È ££Êä ÊäÈÓä ££Êä Êä ££Ê£ Ê£Óäx ££Êä Ê£Ó{£ ££Êä Ê£Ó{Ó ££Ê£{Ê£ÓÈx ££Ê£{Ê£È { ££Ê£ Ê£äÓ£ ££Ê£ Ê£x£È

änÊä ÊänÇx änÊä Êännn änÊä Êä ä änÊä Êä äÎÊÊ änÊä Ê£än£ÊÊÊÊ / ® ­ / * >Ìi® ­ 7 V ® ­-+7 V ® ­ /,-®ÊÊÊÊÊ Ê­-+7É-i> >Ì Ê Ê

££Êä ÊäÓ£ä ¬

änÊ£{ÊäÈ{£ änÊ£{Êäx£Î änÊ£{Êäx x äxÊä ÊäÇäÈ änÊ£{Ê££Èn änÊ£{Ê££È

nx

££Êä ÊäÓx ¬

££Êä Êä{£ ¬

££Êä ÊäÎnÓÊÊÊÊ ¬

££Êä Êä{£ÇÊ Ê

£äÊä ÊäÇ{Î

£äÊä Ê££ È

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

-VÀiÜÊ iV Ê £ä]ÊÜ `iÊ «i }

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

Î{ÊÝÊx

{äÊÝÊn°Ó

{äÊÝÊn°Ó

ÎxÊÝÊÇ°n

{xÊÝÊÇ°È

{äÊÝÊÇ°È

{x° ÊÝÊÇ°È

{Ó°xÊÝÊÈ

£x°xÊÝÊx°Ç

-VÀiÜÊ iV Ê n]ÊÃ > Ê «i }

ÎÓÊÝÊ££°È

ÃiÀÌÃÊv ÀÊ ÈÊ* Ã Ì Ê V Ê-ÞÃÌi ÃÊ­, // ,®

££Êä ÊänΣ

ÎÓÊÝÊ££°È

{äÊÝÊÇ

{äÊÝÊÇ

{äÊÝÊÇ

{äÊÝÊÇ

{äÊÝÊn°Ó

{äÊÝÊn°Ó

ÎäÊÝÊn°Ó

Σ°xÊÝÊx°x

Σ°xÊÝÊx°x

À «Ê iV Ê n

££Êä Êä Ó£

Σ°xÊÝÊ££°È

£xÊ£{ÊäxÈÓ

££Êä ÊäÈ£

ÎÓÊÝÊ££°È

{ΰ{xÊÝÊÈ

£xÊ£{Êäx{n

££Êä Êä£n{

Σ°xÊÝÊ££°È

{{°ÈÊÝÊ£{°Èx

{äÊä Êä£{È

££Êä Êä{nÈ

ÎÓÊÝÊ££°È

{{°ÈÊÝÊ£{°Èx

£ÎÊä Ê£ÎÎÈ

££Êä Êä{£x

ÎÓÊÝÊ££°È

{äÊÝÊÈ

£ÎÊä Ê£ÎÎx

££Êä Êä{ÇÇ

ÎÓÊÝÊ££°È

{xÊÝÊ£{°Ç

£ÎÊä ÊäÓnä ¬

££Êä Êä{ÇÈ

ÎÓÊÝÊ££°È

{xÊÝÊ£{°Ç

£ÎÊä ÊäÓÓÓ ¬

££Êä ÊäÎxÈ

ÎÓÊÝÊ££°È

{xÊÝÊ£{°Ç

- i Ê6 > Ã]Ê{ Ê­ ÃiÀÌ®

{xÊÝÊ£{°Ç

-VÀiÜÊ iV Ê £Î

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ£ä

äxÊä Êä Èn

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

äxÊä ÊäÓÇ

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

äxÊä Ê£ÈÇ{

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

äxÊä ÊäÓÈ

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

äxÊä Êä£Ó

ÓÇ°xÊÝÊ{

äÈÊä ÊänÈÈ

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

Ó ÊÝÊx

ΣÊÝÊÈ

äÈÊä ÊänÈx äÈÊä Ê£Î{Î

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

¬

ÎÓÊÝÊ££°È

ÎÓÊÝÊ££°È

äÈÊä ÊäÈÈ

°

à > «i }

"ÛiÀÛ iÜÊ Ê£\£Ê À>Ü }ÃÊ vÊ> Ê-Ì> `>À`Ê-> « iÊ6 > ÃÉ À>Ü }ÃÊ vÊ >«Ã

¬

°

À «Ê iV Ê ££

"ÛiÀÛ iÜÊ Ê£\£Ê À>Ü }ÃÊ vÊ> Ê-Ì> `>À`Ê-> « iÊ6 > ÃÉ À>Ü }ÃÊ vÊ >«Ã

¬

ΣÊÝÊx

¬

ΣÊÝÊx

¬

ΣÊÝÊx

äÈÊä ÊäÎxÇ äÈÊä Ê£Ó{ä

°

VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊÃ > Ê «i }

Ó ÊÝÊx°Ç

ΣÊÝÊÈ

ΣÊÝÊÈ

VÀ ÃiÀÌÃÊv ÀÊÜ `iÊ «i }

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

ÎÓÊÝÊ££°È

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

£äÊä Ê££ Ç


°

°

°

°

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

Õ Õ Ê À «Ê >«Ã]ÊVi ÌÀiÊ i

- âi - âiÊVi ÌÀiÊ iÊ >ÌiÀ > Ê >VµÕiÀ

°

°

-VÀiÜÊ >«Ã

n

££

£Î

Óä

{ ÊVi ÌÀiÊ iÊ Õ Õ Ê V i>À

x°È ÊVi ÌÀiÊ iÊ Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê} `

È ÊVi ÌÀiÊ iÊ Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê} `

£ä ÊVi ÌÀiÊ iÊ Õ Õ Ê « > ]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê} `

- âi ««À «°Ê6 > / Ài>`

>«Ê ià } - âiÊVi ÌÀiÊ i >ÌiÀ > ]ÊV ÕÀ

-«iV > Ê Õ Õ Ê À «Ê >«Ã

- âi

°

> * > *>V ÁÊ Ê 7iÀ iÀÊ ,i vviÀÃV i `ÌÊ L Ê Ê /i i« iÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ äÊ Ê >ÝÊ ³{ Ê ­ä®Ê Ó{Ê ÓÎÊ ÉÊ {Ê Î£ ÎÎÊ Ê > \Ê -iÀÛ ViJ > * > *>V °V

££

£Î

£Î

Óä

Óä

Óä

/Þ«iÊ vÊ >« >ÌiÀ > Ê >VµÕiÀ

i ÌÀiÊ iÊ >« Õ Õ Ê V i>À

i ÌÀiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >« Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê } `

« iÌiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >« Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê } `

i ÌÀiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >« Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê } `

« iÌiÊ/i>ÀÊ"vvÊ >« Õ Õ Ê V i>À]ÊÀi`]ÊL Õi]Ê}Àii ]Ê } `

i>`ë>ViÊ >«I Õ Õ V i>À

-«iV > Êvi>ÌÕÀiÃ

Ü Ì ÊÀ Ê}À Ûi

n

£ä

£Î

£n

Ó{

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ n n {ÓxÊÌ Ài>`] V Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ « x°x ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊL >V Ê ÀÊÜ Ìi

- ÀÌÊ/ Ài>`Ê6 > ÃÊ - ÀÌÊÌ Ài>`] V Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ « È ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊL >V ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì]Ê L Õi]ÊÀi` ­ ÊÀiµÕiÃÌ\ÊÞi Ü]Ê}Àii ®

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £ä £ä {ÓxÊÌ Ài>`] «i ÊÌ « Ç ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊL >V

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £Î £Î {ÓxÊÌ Ài>`] V Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ « n°x ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊL >V ]ÊÜ Ìi

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ £n £n {ääÊÌ Ài>`] V Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ « £Ó ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊL >V

-VÀiÜÊ iV Ê6 > ÃÊ Ó{ Ó{ {ääÊÌ Ài>`] V Ãi`Ê ÀÊ «i ÊÌ « £Ó°x ÊVi ÌÀiÊ i **]ÊÜ Ìi

* * Õ}ÃÊv ÀÊ- i Ê6 > Ã

- âi

i>`ë>ViÊ >«\IÊ/ ÃÊV>«Ê >ÃÊÌ iÊvÕ VÌ Ê vÊ>Ê«ÀiÃÃÕÀiÊÀi i>ÃiÊV>«Ê> `Ê ÃÊ`ià } i`ÊÜ Ì ÊëiV > ÊÃV Ài iÃÊÜ ÃiÊ LÀ `}iÃÊLÀi> Ê «i Ê>ÌÊ> Ê ÌiÀ > ÊÛ > Ê«ÀiÃÃÕÀiÊ vÊΰäÊ´Êä°xÊL>ÀÊÌ Ê iÌÊÌ iÊiÝViÃÃÊ«ÀiÃÃÕÀiÊiÃV>«i°Ê ÌÊ ÃÊV «>À>L iÊ Ü Ì ÊÌ iÊÌ ÀiiÊV « i ÌÊ* , Ê ,Ê i>`ë>ViÊ ÃÕÀiÊ­ Õ Õ Ê À «Ê >«ÊÜ Ì Êà ÌÃ]Ê iÌ> ÊÃÌ>ÀÊÜ>à iÀ]Ê iÀÊ Ü Ì Êi>ÀîÊÜ V Ê vviÀÃÊÌ iÊÃ> iÊivviVÌÊÜ Ì Ê>Ê` vviÀi ÌÊÌiV V> Ê`ià } °

6 > É* Õ} V L >Ì * Õ}Ê- âi >ÌiÀ > ]ÊV ÕÀ -«iV > Ê i>ÌÕÀiÃ

n

n

n

n

£Ó

£x

* Õ}Ê vÊänÊ£{ÊäÈ{£

* Õ}Ê vÊänÊ£{Êä ä{

È * ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

n * ]ÊL Õi

* Õ}Ê vÊänÊ£{Êäx£Î ÀÊänÊ£{Êäx x n * ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ü Ì Ê ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀÊv ÀÊ VÀ ÃiÀÌÃ

* Õ}Ê vÊänÊ£{Ê££Èn ÀÊänÊ£{Ê££È n * ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì Ü Ì ÕÌÊ ÃiÀÌ ÊL>ÀÀ iÀÊ v ÀÊ VÀ ÃiÀÌÃ

* Õ}Ê vÊ££Ê£{Êäx{{ ÀÊ££Ê£{Êäx{x £Ó * ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

* Õ}Ê vÊ£xÊ£{Êäx{n ÀÊ£xÊ£{ÊäxÈÓ £x * ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

>} iÌ VÊ >«Ã]ÊVi ÌÀiÊ i - >«Ê, }Ê >«Ã - âi

££ ÊÊ

À «Ê >«

Óä ÊÊ

À «Ê >«

Óä ÊÊ

À «Ê >«

Óä Ê iÌ> Ê

À «Ê >«

£n ÊÊ -VÀiÜÊ >«

£n ÊÊ -VÀiÜÊ >«

- âiÊVi ÌÀiÊ i «« V>Ì >ÌiÀ > >VµÕiÀ

x ÊVi ÌÀiÊ i ­ ® >} iÌ V } ` Ê* ] / iÀ Ê/À * ÕÃ

x ÊVi ÌÀiÊ i ­ -® >} iÌ V } `

Ê -xääÉ -nää]Ê / Êxää à ÃÊ -xääÉ -nää

n ÊVi ÌÀiÊ i ­ -® >} iÌ V } `

/ Ê L Ê* ] / iÀ Ê/À * ÕÃ

n ÊVi ÌÀiÊ i ­ -® >} iÌ V Ài`

/ Ê L Ê* ] / iÀ Ê/À * ÕÃ

n ÊVi ÌÀiÊ iÊ­1 ÛiÀÃ> ® ­ i>`ë>ViÉ-* ® >} iÌ V à ÛiÀ

/ Ê L Ê* ] / iÀ Ê/À * ÕÃ

V Ãi`ÊÌ « 1 ÛiÀÃ> Ê-VÀiÜÊ >«

- âi ««À «°Ê6 >

>«Ê ià } - âiÊVi ÌÀiÊ i >ÌiÀ >

ÕÀ

à ÛiÀ

££ - >«Ê, }Ê6 > ÃÊ ££ «i ÊÌ « È ÊVi ÌÀiÊ i * ÌÀ> ë>Ài Ì]ÊL Õi]ÊÀi` ­Õ« ÊÀiµÕiÃÌ\ÊÞi Ü]Ê}Àii ®

* >«ÃÊv ÀÊ À «Ê iV Ã - >«Ê >«Ã - âi ««À «°Ê6 > - âiÊ >« - âiÊVi ÌÀiÊ i >ÌiÀ > ]ÊV ÕÀ

n

££

£Î

ÓÓ

ÓÓ

ÀÊ À «Ê iV Ê n Ê n Ü Ì ÊÌ i` «i iÌÀ>Ì Ê« Ì * ]ÊL Õi

ÀÊ ÈÊ V Ê ÃiÀÌÃ

ÀÊ À «Ê iV Ê n

ÀÊ À «Ê iV Ê Óä

ÊÝÊx° { ÊVi ÌÀiÊ i

ÀÊ À «Ê iV Ê

££ £ÎÊÝÊÇ°x {°x ÊVi ÌÀiÊ i

ÀÊ -Ê iV Ê Óä

ÊÝÊx° { ÊVi ÌÀiÊ i

ÓÓÊÝÊn°{ {°Î ÊVi ÌÀiÊ i

ÓÓÊÝÊ °£ {°Î ÊVi ÌÀiÊ i

* ]ÊÀi`

* ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

ÀÊ À «Ê iV Ê> `Ê - >«Ê, }Ê ££ ££ Ü Ì ÊÌ i` «i iÌÀ>Ì Ê« Ì * ]ÊL Õi

* ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÞÊv ÀÊLiÛi i`ÊÌ «Ã

* ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì ÞÊv ÀÊy>Ì

Ê À «Ê iV Ãt

* ]ÊÌÀ> ë>Ài Ì

- âi ««À «°Ê6 >

>«Ê ià } - âiÊ >« >ÌiÀ >

ÕÀ

nn

£n

ÓÓ

Ón

- >«Ê >«Ê6 > ÃÊ £n V Ãi`ÊÌ « £ °nÊÝÊx°Ó * ÌÀ> ë>Ài Ì

- >«Ê >«Ê6 > ÃÊ ÓÓ V Ãi`ÊÌ « ÓΰxÊÝÊx°x * ÌÀ> ë>Ài Ì

- >«Ê >«Ê6 > ÃÊ Ón V Ãi`ÊÌ « Ó °ÇÊÝÊx°È * ÌÀ> ë>Ài Ì


or www. gal achem. r u

Рос с ия,Мос к ва,Звениг ородс к оешос с е,д. 3 Доп.офис :у л.Мик лу х оМак лая,д. 16/ 10,к орп. 74/ 82, офис502( ИБХ) ,т ел.( 495)5023406 Почт овыйадрес :123100,Мос к ва,а/ я24,ООО " Г алаХим" Тел. / фак с :( 495)2533733,2533933,5069990,5069991 gal ac hem@gal ac hem. r u www. gal ac hem. r u


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.