Page 1

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

ОДЕСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ


«Не виховувати, а поєднувати і співчувати не повчати, а спробувати дати відвідувачам інтелектуальне й почуттєве задоволення; приваблювати відвідувачів; давати їм можливість щось створювати, віддавати, брати; не забувати, що мета існування музею полягає не в ньому самому та не в його об’єктах, а в тому, що він є медіумом і засобом у важливій справі розповсюдження освіти»

Томислав Шола  


ПРІОРИТЕТНІ ЦІЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ розвиток музею як широкопрофільного сучасного музейного закладу, який поєднує функції науково-методичного, виставково-експозиційного та інформаційно-культурного центру та побудова відповідного іміджу музею у внутрішньому та міжнародному культурно-мистецькому середовищі


розширення та вдосконалення сучасної музейної інфраструктури (фондових колекцій, постійних та виставкових експозицій, різноманітних проектів, освітніх майданчиків, реставраційних майстерень, офісних приміщень співробітників тощо) розроблення, впровадження, просування нових музейних продуктів та послуг, спрямованих на максимальне задоволення потреб відвідувачів розвиток партнерських зв’язків із науковими, архівними та музейними інституціями шляхом організації спільних заходів, інформаційного обміну та консультування


ПРИНЦИПИ     РОЗВИТКУ МУЗЕЮ принцип модернізації – вдосконалення інституції і вихід на якісно новий рівень розвитку завдяки реалізації внутрішнього потенціалу принцип збереження наявних традицій музею: органічне поєднання традиційних і новітніх принципів та технологій принцип інноваційного розвитку – впровадження в роботу музею нових технологій з урахуванням передового досвіду закордонних і вітчизняних музейних інституцій

принцип відкритості принцип доступності принцип відповідності суспільним потребам принцип відповідності міжнародним і вітчизняним музейним стандартам принцип результативності, ефективності та економічності принцип партнерства


У СУЧАСНИХ УМОВАХ МУЗЕЙ МАЄ, НАСАМПЕРЕД, СТАТИ ПРИВІТНИМ ТА ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ.


ОСНОВНІ СТРАТІОГЕМИ ЧАСТКОВА РЕЕКСПОЗИЦІЯ ЕКСПОЗИТАРНОГО ПРОСТОРУ ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ЗБЕРІГАННЯ КОЛЛЕКЦІЙ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ ДО ВИРІШЕННЯ НАГАЙНИХ ЗАВДАНЬ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СКЛАДНИКА ДІЯЛЬНОСТІ, ЗОРІЄНТОВАНОГО НА ЗМІЦНЕННЯ ІМІДЖУ МУЗЕЮ ПІДГОТОВКА МУЗЕЙНИХ ФАХІВЦІВ НОВОЇ ФОРМАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУЦІЇ


АКЦЕНТИ ОСНОВНИХ СТАТУТНИХ СКЛАДНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ МУЗЕЮ:


Основні напрями роботи: НАУКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

формування довгострокової виставкової програми, посиленої виставками з фондів із сильною освітньою програмою, маючи на меті якомога ширше представити колекцію музею, відкрити широкому загалові досі невідомі шедеври, твори, які до сьогодні не виставлялись організація виставок сучасних знаних українських художників підсилення виставкової роботи філіалу музею роботами з основних фондів запровадження практики віртуальних виставкових проектів розширення географії експонування виставок реалізація спільних виставково-експозиційних конструктів із вітчизняними та закордонними інституціями


комплексна трансформація / реекспозиція експозитарного простору на другому поверсі (мистецтво XX–XXI ст.) з включенням його до базового відвідування музею (до тепер його представлено як окрему експозицію з окремим квитком для відвідування) впровадження практики оновлення експозиціі мистецтва XX–XXI ст. двічі на рік, у тому числі з роботами з фондів інших музеїв із залученням запрошених кураторів використання сучасних експозиційних технологій, креативних інструментів, нових форм як у науковому змісті, так і в художніх та сценарних підходах до реалізації ідей на експозитарних площах повне комплексне оновлення етикетажу та системи навігації в музеї створення музею сучасного мистецтва як структурного підрозділу музею


НАУКОВО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ РОБОТИ ЧЕРЕЗ РОЗШИРЕННЯ ФОРМ СПІВПРАЦІ З ОСВІТЯНСЬКОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ, РОЗРОБКИ ОСВІТНЬО-КОМУНІКАТИВНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД МУЗЕЮ, РОЗРОБКИ І ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ РІЗНИХ АУДИТОРІЙ.


ДЛЯ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ БУДЕ ЗАПРОВАДЖЕНО ВИКОРИСТАННЯ:

диференційованого підходу до музейної аудиторії розширеного спектру освітньо-комунікативних послуг нових форм комунікації, що відображають прагнення музею мобільно й сучасно реагувати на потреби сьогодення КОНКРЕТНИМИ РІШЕННЯМИ СТАНУТЬ:

впровадження аудіогідів на декількох мовах впровадження екскурсійних аудіогідів, які поєднають міський простір із музеєм вдосконалення наявних та впровадження нових форм взаємодії з користувачами соціальних мереж та розробка єдиної комунікаційної стратегії розробка та втілення в життя міжмузейних виставкових та освітницьких проектів (в партнерстві як з українськими, так і з закордонними інституціями), активізація міжмузейних обмінів та програм розробка та впровадження сучасних спеціалізованих екскурсій та програм для дітей, підлітків, тематичних екскурсій, екскурсій для людей із вадами розвитку та обмеженими можливостями, тощо


НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:

повна каталогізація колекції та видання наукового каталогу з повним описом одиниць фондозберігання розробка та затвердження стратегії поповнення фондів активізація зусиль із поповнення колекції коштом пожертв та залучення меценатів, одним із ключових джерел для поповнення фондів має стати мистецтво найкращих сучасних українських художників організація та проведення спільних виставкових заходів, наукових та науково-практичних конференцій

НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ:

активізація наукових праць, збільшення кількості і якості публікацій активізація видавницької діяльності (насамперед за результатами наукових досліджень, не тільки власне на музейному матеріалі, але й по школам і напрямам мистецтва у регіоні), у тому числі через налагодження партнерських відносин із великими українськими видавництвами оптимізація науково-видавничої роботи, зорієнтованої на різноманітні музейні проекти видавництво альбомів та інших матеріалів для популярізації надбань одеського мистецтва


НАУКОВО-ФОНДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: поглиблення та систематизація відцифровки колекцій розробка й затвердження плану відцифровки колекцій активізація створення електронного каталогу зібрання музею

НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА РОБОТА: докомплектація команди музею професійними реставраторами дообладнення новітньої науково-реставраційної лабораторії аудіт та оновлення планів реставрації за бюджетні кошти, розробка плану реставрації за позабюджетні кошти із залученням фахівців із реставраційного центру

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: створення умов науковцям музею та іногороднім дослідникам для реалізації їхніх індивідуальних дослідницьких інтересів розповсюдження результатів наукових досліджень шляхом комунікації з провідними українськими та зарубіжними науковими, музейними, архівними, освітніми, та громадськими інституціями посилення науково-експертного супроводу музейної справи превалювання в тематиці наукових досліджень музею тем, що мають прямий вихід на практичну музейну діяльність


РОЗВИТОК СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

розвиток персоналу (формування фахівців нового типу та гнучкої системи мотиваційних чинників) підвищення кваліфікації співробітників через участь у спеціалізованих освітніх програмах, залучення коштів для забезпечення участі команди музею в провідних тренінгах, воркшопах в інших містах України та закордоном удосконалення системи управління музеєм (використання сучасних форм і методів управління, засобів адміністративного, стратегічного, інноваційного та креативного менеджменту) втілення внутрішньомузейної безпаперової системи документообігу оптимізація фінансового менеджменту (ефективне використання бюджетних коштів, збільшення фінансових надходжень від надання платних послуг та позабюджетних надходжень, тощо) розширення сфери соціального забезпечення співробітників музею розвиток системи довготермінових концепцій і програм еволюційного поступу


розвиток фандрайзингової діяльності — впровадження грантової діяльності, залучення меценатів та спонсорів залучення фахових студентів, вдосконалення системи проходження студентської практики на базі музею створення експертної ради із залученням провідних фахівців як з Одеси, так і з інших регіонів поліпшення сервісу, побудова привітного для відвідувача сервісу, орієнтованого на задоволення його потреб проведення резиденцій на базі музею налагодження співпраці з БФ «Друзі музею» оптимізація графіку роботи музею


РОЗВИТОК PR-ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАРКЕТИНГУ:

розробка та впровадження комунікаційної стратегії, яка відповідатиме викликам сучасності формування нового іміджу музею розробка інструментів та механізмів комунікації з владними структурами, установами та організаціями, ЗМІ, окремими особами розширення реклами, спеціальних музейних акцій та кампаній розробка сучасного фірмового стилю й гайдлайнів для використання у внутрішній та зовнішній комунікації розробка стратегії та тактики маркетингу всіх музейних структурних підрозділів підтримка музейної присутності в суспільному житті міста і країни створення сучасної сувенірної та рекламної продукції розробка програми заходів для популяризації колекцій музею в інших містах та за кордоном створення попечительської ради музею та клубу друзів впровадження мембершіп


IV. У СФЕРІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

лобіювання реставрації та реконструкції будівлі музею та будівництва депозітарію лобіювання виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонту об’єктів і споруд музею оснащення експозиційно-виставкових площ сучасним експозиційним обладнанням, яке відповідає вимогам безпеки музейних предметів та режиму їхньої збереженості впровадження системи клімат контролю (якісне опалення взимку, охолодження влітку, регуляція вологості) створення нових та здійснення ремонту, переобладнання й санації наявних фондових приміщень переобладнання музею сучасною системою освітлення підвищення енергоефективності музею загалом й окремих його будівель та приміщень розширення та приведення до ладу рекреаційних зон навколо музею перетворення музею на безбар’єрне середовище встановлення сучасних охоронних систем відеоспостереження ремонт пожежної сигналізації та встановлення сучасного протипожежного обладнання встановлення терміналів для безготівкового розрахунку в музейній крамниці, касових приміщеннях тощо


ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ОХМ НА КОРОТКОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ (1 РІК)

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ОХМ НА КОРОТКОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ:

розширення комунікативної доступності музею (оновлення структури, контенту, дизайну сайту, впровадження української та англійської версій) лобіювання виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення ремонту об’єктів і споруд музею розробка довгострокової виставкової програми комплексна трансформація / реекспозиція експозитарного простору на другому поверсі (мистецтво XX–XXI ст.) з включенням його до базового відвідування музею (до тепер його представлено як окрему експозицію з окремим квитком для відвідування); введення квиткового принтеру та сучасної системи ведення статистики


повне комплексне оновлення етикетажу та системи навігації в музеї введення аудіогідів видавництво музейних путівників впровадження мембершіп розробка та впровадження комунікаційної стратегії, яка відповідатиме викликам сучасності розробка сучасного фірмового стилю й гайдлайнів для використання у внутрішній та зовнішній комунікації створення сучасної сувенірної та рекламної продукції розробка й затвердження плану відцифровки коллекцій

аудіт та оновлення планів реставрації за бюджетні кош розробка плану реставрації за позабюджетні кошти із залученням фахівців із реставраційного центру аудіт енергоефективності музею, розробка рекомендац до оптимізації розробка стратегії та тактики маркетингу всіх музейних структурних підрозділів оптимізація графіка роботи музею розробка та проведення дослідження очікувань відвідувачів, слабких та сильних сторін музею впровадження системи постійного моніторингу відгуків відвідувачів гуртування волонтерів навколо музею, пошук меценатів спонсорів збільшення позабюджетних надходжень, пошук додаткових коштів для втілення в життя музейних програм і проектів


Презентація программи Олександра Ройтбурда на конкурсі в ОХМ  
Презентація программи Олександра Ройтбурда на конкурсі в ОХМ  

Надано Олександром Ройтбурдом

Advertisement