Page 1

Tuairisc Bhliantúil Annual Report

Eanáir 2012

January 2012

Tá an togra seo á mhaoiniú ag Foras na Gaeilge


“Tá beocht nua sa Chumann”

“Tá beocht nua sa Chumann” Bliain chinniúna a bhí ann! Bunaíodh an Cumann sa bhliain 1914. Agus muid ag smaoineamh ar chomóradh an chéid i 2014 chuireamar isteach ar Scéim an Phobail atá maoinithe ag Foras na Gaeilge. Ag deireadh na bliana 2010 tháinig scéal go rabhamar roghnaithe ag an bhForas le bheith maoinithe faoin Scéim sin ar feadh trí bliana chun cuspóirí an Chumainn a fhorbairt - go hachomair “Ag Cothú na Gaeilge in Eaglais na hÉireann”. Bhí ar chumas an Chumainn Oifigeach Forbartha Gaeilge a fhostú. D’fhearamar fáilte roimh Caroline Nolan a thosaigh ag obair linn i dtús mhí Feabhra 2011. Ó shin i leith tá Caroline ag taisteal na tíre chun na príomhaidhmeanna reatha seo leanas a chur chun cinn:  Go mbeidh níos mó seirbhísí ann trí Ghaeilge  Go mbeimid ag cothú na Gaeilge sna deoisí  Go mbeidh clár tarraingteach againn do dhaltaí scoile. Tá torthaí eatramhacha a saothair le léamh sa tuarascáil leis seo a scríobh Caroline. Molaim í as an dúthracht a léiríonn sí agus na smaointe nua a chuireann sí faoinár mbráid agus í ag dul i dteagmháil le pobal Eaglais na hÉireann. Is iontach an dea-thoil, an bá agus an tacaíocht atá ann don Ghaeilge i measc phobail Eaglais na hÉireann – rud a bhí deacair a thomhas sula ndeachamar i mbun na fiontraíochta reatha seo. Is bonn maith é seo le tógáil air. Ar feadh na mblianta bhí seirbhísí ag an gCumann faoi dhó sa mhí – ar maidin ar an dara Domhnach i gColáiste Oideachais Eaglais na hÉireann i Ráth Maonais agus um thráthnóna ar an gceathrú Domhnach in Ardteampall Chríost i mBaile Átha Cliath. Toisc go raibh na hamanna sin gan a bheith oiriúnach agus an tinreamh tite cuireadh deireadh leis na seirbhísí seo. Tá socruithe ionad nua á mbeartú ina n-ionad. Tá beocht nua sa Chumann. Beidh sé seo le feiceáil níos soiléire sna míonna atá romhainn de réir mar a théann na pleananna atá againn i bhfeidhm.

The level of support and goodwill shown in relation to our work is remarkable. It was difficult to assess this support until we started our current plans. We are confident that you will see the tangible results of our work in the months and years ahead as our plans for 2014 unfold.

Gabhaim buíochas ó chroí leo siúd go léir a chuidigh leis an dul chun cinn suntasach agus síolta curtha le bliain anuas – coiste an Chumainn


“Tá beocht nua sa Chumann”

Gabhaim buíochas ó chroí leo siúd go léir a chuidigh leis an dul chun cinn suntasach agus síolta curtha le bliain anuas – coiste an Chumainn, go háirithe an Rúnaí Aonghus Dwane a bhíonn ag obair go dlúth le Caroline, le Caroline féin, le Foras na Gaeilge a thugann níos mó ná maoiniú mar thacaíocht dúinn agus leo siúd a ndeachamar i dteagmháil leo maidir leis na tograí a mholamar agus a ghlac go fonnmhar leis an deis a bheith ag comhoibriú linn. Buíochas le Dia as a bhfuil bainte amach go nuige seo agus as misneach a thabhairt dúinn leanúint ar aghaidh leis an obair! Dáithí Ó Maolchoille Cathaoirleach Eanáir 2012

There is new life in Cumann Gaelach na hEaglaise. Cumann Gaelach na hEaglaise works to promote Irish in the Church of Ireland. We aim to encourage the greater use of Irish in services, develop a school programme and generate more awareness at diocesan level.


“Tá beocht nua sa Chumann”

Teachtaireacht ón Rúnaí Oinigh

Irish language services and conversation circles have been started, and initiatives such as social media (the Cumann on Facebook!) and the Corn Uilliam Bedell competition launched. We greatly value the support of Bishop Michael Burrows who accepted our invitation to become patron of the Cumann in 2011.. Our thanks also to Dr Kenneth Milne for his tremendous support to the work of the Cumann. He was nominated President of the Cumann in 2011. We also extend our thanks to the Dean Dermot Dunne, for supplying a "home base" for the Cumann in Christ Church Cathedral, and for facilitating Irish language services there. In 2012, we are planning a North-South conference, and to launch our website www.gaeleaglais.ie-in the near future, among other initiatives”.

Bhí bliain chinniúnach ag an gCumann i 2011. Buaicphointe na bliana ná ceapachán an chéad oifigeach lánaimseartha ag an gCumann riamh- Caroline Nolan. Bím mar bhainisteoir líne i dteagmháil rialta le Caroline agus tá éacht déanta aici ó thaobh naisc a chothú le muintir na hEaglaise i gceantair ar fud an oileáin. Tá seirbhísí Gaeilge agus ciorcail chomhrá tosaithe anois, agus tograí ar nós ghréasáin shóisialta (an Cumann ar Facebook!) agus chomórtas Chorn Uilliam Bedell curtha ar bun. Chomh maith leis sin, ghlac an tEaspag Michael Burrows le cuireadh uainn bheith ina Éarlamh ar an gCumann, agus is mór againn an tacaíocht atá tugtha aige d’obair an Chumainn i mbliana. Ár mbuíochas freisin leis an Dr Kenneth Milne, cathaoirleach Choiste Cultúrtha Ardeaglais Theampall Chríost, atá ina Uachtarán ar an gCumann. Tá an-chúnamh tugtha ag an Dr Milne d’obair agus d’aidhmeanna an Chumainn le blianta beaga anuas. Ní mór freisin ár mbuíochas a chur in iúl do Dhéan Ardeaglais Theampall Chríost, Dermot Dunne, as ‘ionad baile’ a sholáthar don Chumann san ardeaglais, agus as seirbhísí Gaeilge a éascú. Tá forbairtí ar sheirbhísí Gaeilge na hardeaglaise ar na bacáin. Beimid ag súil le tógáil ar an dea-obair atá déanta go dtí seo, i 2012, trí chomhdháil thuaidh-theas a chur ar bun, agus trí shuíomh gréasáin don Chumann - www.gaeleaglais.ie- a sheoladh go luath, mar aon le forbairtí eile. Gach rath oraibh go léir agus athbhliain faoi mhaise daoibh! Aonghus Dwane Eanáir 2012


“Tá beocht nua sa Chumann”

Coiste an Chumainn Bíonn Cruinniú Cinn Bhliana ag Cumann The Cumann holds its annual meeting close to St. Columb’s feast day and elected a new committee each year. It meets bimonthly.

Gaelach na hEaglaise gach bliain, le linn Féile Colmcille. Buaileann an coiste le chéile gach dara mí. An Coiste Meitheamh 2011 – Meitheamh 2012 An tEaspag Michael Burrows (Éarlamh) An Dr. Kenneth Milne (Uachtarán) Dáithí Ó Maolchoille (Cathaoirleach agus Cisteoir ) Aonghus Dwane (Rúnaí) An tUrr Máirt Hanley An tUrr Elaine Dunne Seathrún Mac Éin Eileen McCracken ______________________ Fostaí. Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge

.


“Tá beocht nua sa Chumann”

Clár Gníomhaíochtaí

(English version next page)

Bliain 1 (2011) Gníomhaíochtaí agus imeachtaí

Bliain 2 (2012) Siompóisiam uile-oileánda a eagrú faoi thraidisiún na Gaeilge in Eaglais na hÉireann-

Bliain 3 (2013) Seisiúin faoi Stair an Chumainn a chur ar fáil i gcomhar leis na Cumainn Gaeilge sna hinstitiúidí tríúleibhéil (TÉ)

Seisiúin feasachta teanga a chur ar fáil sna scoileanna le traidisiún Protastúnach (PÉ)

Seisiúin faoi Stair an Chumainn a chur ar fáil i gcomhar leis na Cumainn Gaeilge sna hinstitiúidí tríúleibhéil (PÉ)

Bunú Chumann Gaelacha i scoileanna Protastúnach i dTuaisceart na hÉireann (bunaithe ar éileamh).

Seisiúin feasachta teanga a reáchtáil san Institiúid Diagachta

Seisiúin feasachta teanga a chur ar fáil sna scoileanna le traidisiún Protastúnach i dTuaisceart Éireann.

Turas a eagrú do Chumann Gaelach na hEaglaise

Seisiúin feasachta teanga a reáchtáil i ngach ceann de 12 deoisí Eaglais na hÉireann

Seisiúin feasachta teanga a reáchtáil do chléir na hEaglaise (TÉ)

Siompóisiam idir-cheilteach a eagrú do na hEaglaisí sna tíortha ceilteacha ag cuimsiú naisc teanga, ceoil, adhartha, cultúir)

Seisiúin feasachta teanga a reáchtáil do chléir na hEaglaise (PÉ)

Cúrsa Gaeilge a reáchtáil d’ábhair sagairt san Institiúid Diagachta

Scéim Teanga a chur faoi bhráid Shionad Eaglais na hÉireann

Eolas feasachta teanga a fhoilsiú i nuachtlitreacha náisiúnta agus deoise na hEaglaise.

Turas a eagrú do Chumann Gaelach na hEaglaise.

Cúrsa Gaeilge a sholáthar do chléir na hEaglaise (PÉ)

Suíomh gréasáin a chur le chéile don Chumann

Cúrsa Gaeilge a sholáthar do chléir na hEaglaise

Cúrsa Gaeilge a sholáthar do chléir na hEaglaise (TÉ)

Comórtas idir-scoileanna a thionscnamh

Obair ar Scéim Teanga don Eaglais


“Tá beocht nua sa Chumann”

Strategic Plan Year 1 (2011)

Year 2 (2012)

Actions and Events

All-Ireland symposium on the tradition of the language in the Church of Ireland

Awareness sessions for schools (ROI)

Lectures on Cumann Gaelach na hEaglaise aimed at third-level students (ROI)

Establish Gaelic committees in schools (depending on demand)

Awareness Session in the Theological Institute

Awareness sessions for schools (NI).

Reflective trip/retreat for Cumann Gaelach na hEaglaise

Awareness sessions at Diocesan level (to cover the 12 dioceses)

Awareness sessions for clergy (NI)

Pan-Celtic symposium among churches from Celtic countries to create cultural links around music, language, worship, etc..

Awareness session for the clergy (ROI)

Develop training/course materials of relevance to clergy to assist with services.

Develop Language Plan to go before the Committee.

Provide materials to the media, newsletters at national and diocesan level.

Reflective retreat/trip for Cumann Gaelach na hEaglaise and ‘think tank’ for 2014 commerations.

Create training courses/classes for the clergy

Develop a website/blog/Facebook, etc.

Cúrsa Gaeilge a sholáthar do chléir na hEaglaise

Language course for the clergy (NI)

Create Inter-school competition

Work on a Language scheme

Year 3 (2013)

Lectures on Cumann Gaelach na hEaglaise aimed at thirdlevel college students.(NI)


“Tá beocht nua sa Chumann”

2011 Eanáir

Feabhra Márta

Seachtain na hAontachta Chríostaí, Seirbhís Idirchreidmheach, Ardteampall Chríost Seirbhís eagraithe idir Cumann Gaelach na hEaglaise agus Pobal an Aifrinn. Bhí c.200 duine I láthair. Octave for Christian Unity, Christ Church Cathedral, organised by Cumann Gaelach na hEaglaise and Pobal an Aifrinn. (Over 200 people attended) Ag bualadh leis na hEaspaig, srl agus leis an Ardeaspag Alan Harper, Ard Mhacha. Meeting with Archbishop Alan Harper.

Seirbhísí reatha gach mí in Ardteampall Chríost. Regualar service each month in Christ Church Cathedral

Aibreán

Seirbhís I dteampall Naomh Sheoirse, Béal Feirste. Bhí c.100 duine i láthair. Service in St. George’s Belfast. Over 100 people attended.

Bileog eolais agus bileog dhátheangach leis na paidreacha coitinne air. New information leaflet and new bilingual prayer sheet.

Seirbhís nua reatha in Ardteampall Chríost Am-lóin gach ceathrú Luan. New regular lunchtime service in Christ Church every 4th Monday @ 12.45

Bealtaine

Ardshionad, Ard Mhacha Bhí seastán againn agus bhí c. 500 duine, idir chléir agus tuatha ann. We had a stand at the General Synod Armagh. Great reception from all.

Meitheamh Iúil

Cruinniú Cinn Bhliana agus seirbhís i nGaeilge, Féile Naomh Cholmcille. Annual General Meeting, Dublin.

Féile Pan-Cheilteach sa Daingean. Ag caint faoin gCumann le linn na seirbhíse. Spoke at service in St. James’ An Daingean during the Pan-Celtic festival and 1st May festival.


“Tá beocht nua sa Chumann” Ar chuairt chuig Institiúid na Diagachta. Visiting the Theological Institute Ag bualadh le múinteoirí scoile (80 le chéile i gCill Chainnigh). Meeting with school teachers in Kilkenny. Ag cur clár scoile le chéile.

Lúnasa Meán Fómhair

Clár nua dona meánscoileanna Protastúnacha ó dheas. Pacáiste eolais. Nuachtlitir. Comórtas nua Chorn Bhedell – G-lá na scoile. Taispeántas dátheangach – Scoth na Leabhar . Ardteampall Chríost. Rinneamar catalóg i nGaeilge agus tá na painéil go léir dátheangach. Scaipeamar na catalóga chuig na scoileanna freisin. New programme developed for the secondary schools. Information pack with a copy of Leabhar na hUrnaí Coitinne, newsletter and information about new competition the Bedell Cup. Assisted the exhibition ‘the best of books’ to enable it to be bilingual. Produced Irish version of the catalogue and copies sent to all schools.

Deireadh Fómhair Samhain

Ag tacú le comóradh Sheáin Uí Riada (2 Deireadh Fómhair) . Supported the commemoration of the 40th anniversary of the death of Seán Ó Riada (that a piece of his liturgical work would form part of services on 2 October. Suíomh nua Facebook. New Facebook page. Seisiún Feasachta ag deoise na Mí agus Chill Dara, Awareness session at the diocesan synod of Meath and Kildare. Cinneadh déanta go mbeidh seirbhísí i nGaeilge gach mí i ndeoise Chaisil agus Osraí agus ciorcal comhrá ina ndiaidh. Awareness session in Dungarvan with the clergy of Cashel and Ossory. Decision to hold services in Irish throughout the year, rotating among the 6 cathedrals in the


“Tá beocht nua sa Chumann” diocese. An tOireachtas. Seastán againn ann agus seirbhís mhachnaimh againn. (17 duine i láthair). Stand and service by CG na hE at An tOireachtas in Killarney. (17 people attended) Seirbhís dhátheangach ag Institiúid na Diagachta. Bilingual service and awareness session in the Theological Institute

Nollaig

Paidreacha dátheangach ar FACEBOOK. Video made of the prayers from the bilingual prayer sheet. Available on FACEBOOK (Cumann Gaelach na hEaglaise) Leabhar dátheangach nua le foilsiú - an Chomaoineach Naofa (go mbeidh an dhá teanga taobh le taobh)Preparing new bilingual service book, with the Holy Communion and Morning and Evening services in a format that it will be possible to read the English and Irish version side by side. Suíomh idirlín dátheangach. Bilingual website.

Forthcoming:

January 2012:

Octave for Christian Unity Interdenominational service in Irish. 20 January 2012, Ardteampall Chríost@ 8.00 Fáilte roimh chách.


“Tá beocht nua sa Chumann”

Cumann Gaelach na hEaglaise Síntiús

Subscription

FÁILTEOFAR ROIMH

ANNUAL SUBSCRIPTION

SHÍNTIÚS BHLIANTÚIL

WILL BE WELCOMED

€15/£10 (ar a laghad)

€15/£10 (MINIMUM)

Dáithí Ó Maolchoille,

Dáithí Ó Maolchoille,

Cisteoir Oinigh,

Hon Treasurer,

75 Páirc Weston,

75 Weston Park,

Baile an Teampaill,

Churchtown,

Baile Átha Cliath 14.

Dublin 14

Tá áthas orm íocaíocht ar €_______(minimum €15/£10) a sheoladh chugat mar shíntiús do Chumann Gaelach na hEaglaise i gcomhair 2011. I have pleasure in enclosing remittance for €_______(minimum €15/£10) being subscription to The Irish Guild of the Church for 2011. Don Chisteoir To the Treasurer 75 Páirc Weston, Baile Átha Cliath 14 75 Weston Park, Dublin 14.

Ó From (Ainm Name) __________________________ Seoladh Address_____________________________ __________________________________ __________________________________ Dáta Date: _________

Cumann Gaelach na hEaglaise  
Cumann Gaelach na hEaglaise  

Tuairisc Bhliantúil Annual Report 2011

Advertisement