Page 1

Feabhra 2012 (1)

Comórtas Chorn Bedell Ba cúis áthais dúinn an chéad duais a bhronnadh ar Coláiste Alexandra i gComórtas Chorn Bedell. Fuair Scoil Ashton, An Scoil Ríoga Cabhán agus Scoil Coláisteach Muineacháin duaiseanna chomh maith.

Táimid buíoch de gach scoil a glacadh páirt sa chomórtas. Ba í an chéad bhliain don chomórtas agus bhíomar thar a bheith sásta leis an ardchaighdeán de na hiarratais a tháinig isteach. Tá sliocht as na hiarratais ar lch 2., ag déanamh cur síos ar na himeachtaí a bheidh ar siúl i mbliana i rith Seachtain na Gaeilge. Bronnadh ar Coláiste Alexandra ó chlé: Dáithí Ó Maolchoille, Cathaoirleach, Cumann Gaelach na hEaglaise, Aisling Ní Ghráda Bhreathnach, Áine Nichols agus Sallí Ní Chioinnaith ar son Choláiste Alexandra, Paula Swan, Ceannaire Foirne Gaeilge.

Beidh Comórtas Bedell ar siúl arís i mbliana (Meán Fómhair). Guímis gach rath ar do chuid oibre, ach go háirithe i rith Sheachtain na Gaeilge.

…………… Scoil Coláiste Muineacháin: ó chlé, ar chúl: Jonathan Lester, Michaela Treanor, Rebecca Breakey, Isaac John, Adam Dudgeon. ó chlé, chun tosaigh, Amy Molloy & Eimear Mc Skeane .

An Ghaeilge i rith Seachtain na Gaeilge... Smaointí óna buaiteoirí, lch 2. .

Agus an Ghaeilge i rith na bliana … Coláiste Alexandra:Phleanáil Thraschuraclaim agus An Ghaeilge Sliocht as an bplean, Lch 3

Déan teagmháil linn: Caroline Nolan, Oifigeach Forbartha Gaeilge Cumann Gaelach na hEaglaise Teil: 026 45741 / 085 1632772 R’phost: gaeleaglais@gmail.com Facebook: Cumann Gaelach na hEaglaise

Príomhaidhmeanna reatha

Tá an togra seo á mhaoiniú ag For as na Gaeilge

Go mbeidh níos mó seirbhísí ann trí Ghaeilge Go mbeimid ag cothú na Gaeilge sna deoisí Go mbeidh clár tarraingteach againn do dhaltaí scoile


An Ghaeilge i rith Seachtain na Gaeilge…

Tús maith - An Scoil Ríoga Cabhán Bunaíodh Cumann Gaelach ar an 11/11/11 agus is iad na daltaí ón Idirbhliain mar stiúrthóirí den Chumann. Bíonn an Cumann ar siúil gach Dé hAoine ar scoil idir 1.30-2.00.i.n.. Bíonn imeachtaí cosúil le Ciorcal Comhrá, cluichí bhoird trí Ghaeilge, cleachtadh damhsa Gaeilge agus taispeántais ceoil ar siúl ann. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Smaointe • Who wants to Be a Millionaire?’ as Gaeilge. • Tionól Speisialta- iar-scólaire mar aoichainteoir ag labhairt faoin Gaeilge sa choláiste agus ionad oibre, nó- aoi ó Raidió chun labhairt faoin nGaeilge sa saol laethúil. • Tóraíocht taisce timpeall na scoile. Ceisteanna ag aimsiú eolais faoi shonraí na scoile, ag féachaint ar fhógraí, pictiúir, dealbha, dátaí srl. • Comórtas /Agallamh a dhéanamh chun Fáinne úr ó Chonradh na Gaeilge a fháil.

Scoil Ashton: Ó Chlé ina suí: Daniel Mahon, Luke Foran, Meghan Lewis. Ó Chlé ina seasamh: Máire Ní Chríodáin, Olan Ó Geibheannaigh, Máire ní Chéileachair

Sampla de na himeachtaí a bheidh ar siúl i scoileanna i mbliana “ Beidh cuid de na seomraí sa scoil mar Ghaeltacht ar feadh na seachtaine. Cuirfimid ainmneacha na nGaeltachtaí ar dhoirse na seomraí ranga m.sh. ‘Gaoth Dobhair’ ar sheomra amháin agus ‘Rann na Feirste’ ar sheomra eile. Beidh an halla sa Ghaeltacht freisin agus beidh na himeachtaí ann gach am lóin eagraithe ag muintir na hidirbhliana”. Scoil Coláiste Muineacháin.

“Beidh comórtas póstaer, tráth na gceist, Céilí Mór agus ceardlann rince ar an Sean-Nós, comórtas cainte agus daltaí ag labhairt ar an ngléas idirchumarsáide gach lá. Beidh imeachtaí éagsúla sna ranganna: gearrscannáin, amhráin, raidió rí-rá, TG4. Mion-Ghaeltacht a bheidh I gceist” Scoil Ashton


Agus an Ghaeilge i rith na bliana…

An Phleanáil Thraschuraclaim agus An Ghaeilge Sliochtanna as an bplean.

“Mar múinteoirí Gaeilge...aithnímid an riachtanas atá ann mórghnéithe shaolta laethúla na ndaltaí a thabhairt isteach sa seomra ranga, agus freisin an tábhacht atá ann a n-eispéireas leis an teanga a leathnú amach as an seomra ranga céanna…” Barbara Ennis, Príomhoide, Coláiste Alexandra

SEACHTAIN NA GAEILGE Anuraidh cheiliúramar seachtain ghlas agus Seachtain na Gaeilge le chéile le téama na timpeallachta mar ábhar. Bhí lá spraoi againn, daltaí gléasta suas in éadaí deartha ar théama na timpeallachta. D’oibrigh sé go han mhaith

“Tá ról lárnach ag an ríomhaireacht agus ag an TFC ag gach leibhéal i ngach bliain msh. An tIdirlíon : focal.ie, ELeathanach (curtha le chéile ag scoláirí an Choláiste san Idirbhliain” - féach: http://www.froebel.ie/news/item/?guid=967e1291-730349b3-b86a-fb562ce098d9

“Baintear úsáid as an teanga ó am go céile ag Tionól agus ag ócáidí poiblí eile - go háirithe le linn Sheachtain na Gaeilge” http://gaeilge.slss.ie/resources/c/7/3/Col%C3%A1iste%20 Alexandra.pdf

“I dtaca le caidreamh a chothú le hábhair eile dhaltaí an Choláiste is féidir na nithe seo a leanas a chur san áireamh: (agus tá samplaí ann d’imeachtaí maidir le): An Ceol, An Ealaíon, An Drámaíocht & An Óráidíocht, An Scannánaíocht, An Spórt & An Stair Éireannach, an Tíreolaíocht agus Teangacha eile na hEorpa.”. Tá cóip den phlean iomlán ar fáil uainn.


Foinsí maoinithe - Comórtas - Nuacht

Glór na nGael Comórtas G do scoileanna.

Foras na Gaeilge Scéim na nImeachtaí Óige 2012/13 Imeachtaí trí mheán na Gaeilge don Aos Óg Maoiniú faoi bhun €5,000/£3,500stg

Tuilleadh eolais: http://www.glornangael.ie/claru-leisan-gcomortas.html

Tríd an scéim seo, tá maoiniú á chur ar fáil ag Foras na Gaeilge d’imeachtaí oiriúnacha trí Ghaeilge don aos óg agus a bhfuil mar aidhm acu “Úsáid na Gaeilge a chur chun cinn, a chothú agus a neartú”. Ní mór imeachtaí feiliúnacha a chuirfidh le deiseanna úsáide na Gaeilge do dhaoine óga a bheith á reáchtáil idir 1 Meán Fómhair 2012 agus 30 Meitheamh 2013. Spriocdháta: 23 Bealtaine 2012. Tuilleadh eolais ar fáil uainn agus /nó ar: http://www.irish.ie/ForasNaGaeilge/applicationfor m_listing.asp?id=5

Cumann Gaelach na hEaglaise Seirbhísí i nGaeilge: Bíonn seirbhísí i nGaeilge Am lóin Ardteampeall Chríost gan ceathrú Luan @12.45.

Buille chroí na Gaeilge i nDeoise Chaisil agus Osraí Tá buille chroí Gaelach nua le sonrú i ndeoise Chaisil agus Osraí i mbliana. Beidh seirbhísí i nGaeilge i ngach Ardeaglais sa deoise i rith na bliana (Lá Bríde, Lá Fhéile Pádraig Féile Cholmcille, Féile an Fhómhair, agus Aidbhint. An tEasbag Michael Burrows le cléir ó Dheoise Chaisil agus Osraí.

Beidh seirbhísí I nGaeilge agus seirbhísí dátheangach ar Lá Fhéile Pádraig agus le linn Sheachtain na Gaeilge. Tuilleadh eolais: Ríomhphost: gaeleagalis@gmail.com

Nuachtlitir Feabhra 2012  

Nuachtlitir chuig na scoileanna 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you