Page 1

EAGRÁN 18

...scáthán

Iúil -Meán Fómhair 13

Gaeilge & Fáilte

DC C

Nuachtlitir Ghaeilge Chomhairle Cathrach Dhoire

San eagrán seo:

 Ceiliúradh Líofa

 Cláraigh le vótáil

as Gaeilge

 Seirbhísí Gaeilge

 Scéal na Gaeilge

 Fóram Phobal na

Gaeilge

LÍOFA 2015 Tháinig na sluaite chuig cearnóg Halla na Cathrach i gcroílár Dhoire Cholm Cille ar an Domhnach 8ú Meán Fómhair le ceiliúradh a dhéanamh ar fheachtas Líofa 2015 mar chuid de chlár Imeachtaí Chathair Chultúir 2013. Ar an lá, baineadh sult as léiriúcháin cheoil agus dhamhsa le Aoife Ní Fhearraigh, Maeve McKinnon, Seoirse Ó Dochartaigh agus leis an ghrúpa ceoil Sontas a chuir deireadh spleodrach leis an lá le meascán de cheol Gaelach agus Albanach. Ba léir go raibh áthas ar an Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín bheith i láthair. B’é seo an dara himeacht Líofa a eagraíodh sa chathair le cúpla mí anuas. Tuilleadh grianghraif ó Imeachtaí Líofa 2015 istigh Má tá suim agat tuilleadh eolais a fháil ar fheachtas Líofa 2015 tabhair cuairt ar leathanach Gréasáin RCEF, áit a bhfuil eolas ann faoin dóigh le clárú móide acmhainní tacaíochta dóibh siúd a bhfuil suim ach tabhairt faoin dúshlán: www.dcalni.gov.uk/liofa Nó má tá eolas uait fá ranganna agus cúrsaí Gaeilge i gceantar na Comhairle Cathrach déan teagmháil linn ar T: 028 71 376 579 nó gaeilge@derrycity.gov.uk

@foramphobal

Gaeilge agus Fáilte


...scáthán

Lch 2

Ceiliúradh Líofa 2015 Cearnóg Halla na Cathrach, Doire

CEILIÚRADH LÍOFA 2015 Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, Carál Ní Chuilín le Linda Ervine, Oifigeach Gaeilge le Misean Bhéal Feirste Thoir agus grúpa foghlaimeoirí Gaeilge a rinne an turas ó Bhéal Feirste go Doire le sult a bhaint as Ceiliúradh Breithlae Líofa 2015.

RANNPHÁIRTITHE LÍOFA 2015 Lisa Anderson agus Seán Mackel - beirt fhoghlaimeoirí atá ag gabháil do chúrsa Gaeilge ag Cultúrlann Uí Chanáin agus atá cláraithe le feachtas Líofa 2015. Comghairdeas leo beirt as labhairt os comhair lucht éisteachta a bhí cruinnithe sa chearnóg ar an taithí atá acu mar fhoghlaimeoirí na Gaeilge atá ag tabhairt faoin dúshlán le bheith líofa faoi 2015.


...scáthán

Lch 3

Ceiliúradh Líofa 2015 Cearnóg Halla na Cathrach, Doire

SONTAS An tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Carál Ní Chuilín le grúpa ceoil Sontas a chuir deireadh spleodrach leis an siamsaíocht ardáin le meascán de cheol Gaelach agus Albanach. Sa ghrianghraf ó chlé tá: Darren Milligan, George Henderson, Zara Montgomery, Bainisteoir Ghrúpa Sontas James Kee, an tAire Cultúir Carál Ní Chuilín, Karol Harvey agus Michael Gillespie.

An tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta Carál Ní Chuilín le Cathal Óisín (Comhalta Tionóil) agus Peadar Óisín ag Ceiliúradh Liofa 2015 i nDoire

Tuilleadh Grianghraif ar líne: www.facebook.com/foramphobalnagaeilge


...scáthán

Lch 4

Cláraigh le vótáil as Gaeilge Foirmeacha ar fáil anois An bhfuil tú cláraithe le do vóta a chaitheamh i dTuaisceart Éireann? Má tá tú i do chónaí i dTuaisceart Éireann ní mór duit clárú le haghaidh vótála anois. Is féidir leat d’iarratas a chomhlánú as Gaeilge agus tá leagan oifigiúil den fhoirm ar fáil ar shuíomh idirlín Oifig na dToghcháin. Fiú má chláraigh tú cheana ní mór duit clárú athuair anois le cinntiú go gcuirfear do chuid sonraí le clár na dtoghthóirí. Nuair a chuireann tú d’fhoirm ar aghaidh chuig Oifig na dToghcháin clárófar tú faoin 2ú Nollaig 2013. Tá gach eolas móide cóip den fhoirm Ghaeilge ar fáil ar líne ag: www.eoni.org.uk nó trí theagmháil a dhéanamh le: Oifig Toghcháin Thuaisceart Éireann, Saorlíne Ghutháin: 0800 4320712, info@eoni.org.uk

Seirbhísí Gaeilge Gaeilge agus Fáilte GAEILGE & FÁILTE: Tá réimse Seirbhísí Gaeilge ar fáil ó Chomhairle Cathrach Dhoire. Is féidir leat litreacha, ríomhphoist, foirmeacha agus iarratais a chur chugainn i nGaeilge agus freagra a fháil i nGaeilge; Gaeilge a labhairt linn ar cuairt anseo, Gaeilge a labhairt ar an ghuthán linn (agus tá líne ar leith ann); ateangaire a iarraidh ag cruinnithe linn; cáipéisí oifigiúla a fháil i nGaeilge; sráidainm Gaeilge a iarraidh; leagan Gaeilge de d’ainm a úsáid agus leagan Gaeilge de logainm a úsáid. Is féidir cuairt a thabhairt ar ár leathanach Gaeilge áit a bhfuil tuilleadh eolais ar fáil. www.derrycity.gov.uk/gaeilge

Fóram Phobal na Gaeilge Céad chruinniú eile

Tá pobal Gaeilge ar líne cruthaithe againn ar Facebook agus tá an pobal ag fás leis. Tá breis agus 250 duine ar an leathanach agus cuireann muid fáilte roimh bhall nua i gcónaí:

www.facebook.com/foramphobalnagaeilge

Gach ráithe tagann ionadaithe ó phobal na Gaeilge i nDoire le chéile le cúrsaí teanga agus pobail a phlé. Tugann muid Fóram Phobal na Gaeilge ar an ghrúpa seo. Tagann an grúpa le chéile faoi choimirce Chomhairle Cathrach Dhoire agus tá an foram oscailte do chách. Mar sin, muna raibh tú ariamh ag cruinniú den fhóram ach má suim leat bheith páirteach, bí i láthair ag an chéad chruinniú eile a bheas ar siúl ar an Déardaoin 10ú Deireadh Fómhair ag 2.30 i gCultúrlann Uí Chanáin, Doire.


...scáthán

Lch 5

Scéal na Gaeilge Doire

Sprioc 20 Meán Fómhair 2013

SCÉAL NA GAEILGE: Seo tionscnamh corraitheach nua a bhfuil sé mar chuspóir aige éabhlóid na teanga i nDoire a thaighdiú. Tá taighdeoirí ag obair le pobal na Gaeilge sa cheantar seo le cúpla mí anuas agus tá deireadh ag teacht leis an chéim taighde ag deireadh na míosa seo. Muna bhfuair tú deis do scéal féin a insint mar chuid den tionscnamh is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Sorcha Ní Dhoibhlín ag scealnagaeilge@outlook.com Roinn do scéal féin linn. Agus má tá aon grianghraif agat nó ábhar a léiríonn aon ghné de shaol na Gaeilge anseo ba mhór againn dá mbeifeá sásta ligean dár dtaighdeoirí teagmháil a dhéanamh leat le go ndéanfaí cóip dhigiteach den ábhar do chartlann Scéal na Gaeilge. Samplaí de na hábhair a fuarthas go dtí seo ná: grianghraif, seanábhair scoile agus leabhair mhiontuairiscí ó chruinnithe phobal na Gaeilge fadó, ach an bhfuil seilbh agat féin ar ábhar a bheadh fóirsteanach don chartlann? Déanfar gach ábhar a dhigitiú agus a chur le cartlann na Gaeilge ar www.btportraitofacity.com. Tabharfar gach ábhar ar ais chuig an duine ar leis/léi é. Tuilleadh eolais: Pól Ó Frighil, Oifigeach Gaeilge, Comhairle Cathrach Dhoire, T: (028) 71 376 579, nó seol ríomhphost chuig: gaeilge@derrycitygov.uk

Oifigeach Gaeilge Pól Ó Frighil Oifigeach Gaeilge Comhairle Cathrach Dhoire 98 Bóthar na Trá Doire BT48 7NN T: (028) 71 376 579 gaeilge@derrycity.gov.uk www.derrycity.gov.uk/gaeilge FÁILTE roimh thuairimí agus mholtaí ar a bhfuil sa nuachtlitir seo. Má tá seirbhís uait i nGaeilge nach bhfuil ar fáil faoi láthair tabhair le fios dúinn. Má tá foirm uait i nGaeilge téigh chuig www.derrycity.gov.uk/gaeilge áit a bhfuil foirmeacha coitianta na Comhairle Cathrach ar fáil i nGaeilge. Má tá eolas uait ar aon seirbhísí eile sa Chomhairle Chathrach déan teagmháil linn. Má tá formáid eile den nuachtlitir ag teastáil uait, bí i dteagmháil linn.

Seirbhísí Gaeilge Chomhairle Cathrach Dhoire curtha ar fáil le caoinmhaoiniú ó:

Scathan 18  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you