Page 1

Gad sundhed og sygepleje

2019


SYGEPLEJERSKER skal i stigende grad kunne håndtere komplekse opgaver og intervenere med afsæt i en forskningsbaseret viden i alle dele af sundhedsvæsenet i tæt samspil med andre sundhedsprofessionelle samt patienter, borgere og pårørende. Uddannelse er en vigtig brik i at blive klædt på til et arbejdsliv som sygeplejerske. Gads Forlag er glad for her at præsentere en bred vifte af fagbøger, som kan støtte såvel sygeplejestuderende som færdiguddannede sygeplejersker i at udvikle faglig viden, kritisk refleksion og praksisnære færdigheder. Rigtig god læselyst!

METTE JOKUMSEN, ADM. DIREKTØR

Gad Ekstra Gads Forlag har udviklet en app, Gad Ekstra, som giver adgang til videoer, animationer og andet supplerende materiale til flere af vores lærebøger. App'en kan downloades gratis fra App Store og Google Play.

Kataloget er udarbejdet af Gads Forlag. Priser i kataloget er vejledende udsalgspriser inkl. 25 % moms. Med forbehold for prisændringer og trykfejl. Grafisk design: Sabine Brandt Studio · Tryk: Lasertryk

AT STUDERE SYGEPLEJE - FIND DIN VEJ GENNEM UDDANNELSEN Eva Hoffmann & Kitt Vestergaard (red.) 2. udgave 2017 208 sider Pris: 199,00 kr. Bogen retter sig specifikt mod sygeplejestuderende især i det første studieår med fokus på overgangen fra elev til studerende. Der gives et indblik i uddannelsens opbygning, herunder studietekniske elementer som fx ECTS-point, studieplaner og semesterbeskrivelser.


SYGEPLEJEBOGEN 1-3 Charlotte Malling & Marianne Hjortsø (red.) 5. udgave 2017 Ca. 1000 sider i alt Pris: 475,00 kr. pr. stk. Sygeplejebogen er en grundbog til sygeplejefaget. Den giver et solidt fagligt fundament til observation, vurdering og intervention i forhold til patientens sygeplejefaglige problemstillinger og sundhedsudfordringer. Værket består af: Sygeplejebogen 1 – Profession og patient Sygeplejebogen 2 – Grundlæggende behov Sygeplejebogen 3 – Kompleks sygepleje Adgang til ekstramateriale i form af fx videoer, cases og illustrationer via app’en Gad Ekstra.

SYGEPLEJEPROCEDURER OG -TEKNIKKER MENNESKEKROPPEN Karen Margrethe Maglekær & Pia Lysdal Veje (red.) 3. udgave 2019 278 sider Pris: 379,00 kr. En revideret og opdateret udgave af den tidligere ”Sygeplejebogen 5” og med et nyt kapitel om præ-, peri- og postoperativ sygepleje. I bogen beskrives udvalgte procedurer og teknikker med vægt på den kliniske sygepleje. Suppleret med videoklip, illustrationer og studiespørgsmål.

3

Ny udgave


170 mm 17 mm

at kunne reflektere

s er en forudsætning

ndtere de ofte meget

tuationer, som man

ves refleksionspro-

cational Dialogues

delse ud fra konkrete

ger afsæt i klassikere

ik, giver vejledere og

å og drøfte refleksion,

fleksion forekommer

nd.pæd., ph.d. og MBA

r, underviser samt ud-

ner, kommuner og det

fale”

L I N DA S C H U M A N N S C H E E L

Refleksion i vejledningssamtaler 240 mm

I N G S SA M TA LE R · R E F LE KS IO N I V E J LE D N LINDA SCHUMANN SCHEEL

den bedst mulige

gad.dk

GADS

FORLAG

9 788712 054658

REFLEKSION I VEJLEDNINGSSAMTALER Linda Schumann Scheel 1. udgave 2017 203 sider Pris: 199,00 kr. Der er kommet større fokus på refleksionsbegrebet i uddannelsen og på de studerendes evne til at reflektere i såvel teori som i den kliniske undervisning. I bogen gives forslag til, hvordan aktørerne i vejledning finder frem til den i situationen bedst egnede fremgangsmåde.

PATIENTOLOGI – AT VÆRE PATIENT Anne-Mette Graubæk (red.) 2. udgave 2013 253 sider Pris: 269,00 kr.

TAG PÅ UDVEKSLINGSOPHOLD - INTERNATIONALISERING I PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSERNE Lisbeth Vinberg Engel & Steen Hundborg (red.) 1. udgave 2016 221 sider Pris: 199,00 kr. Denne bog støtter op om de politiske visioner ved at sætte fokus på internationalisering i professionsbacheloruddannelserne, både på det personlige og på det institutionelle plan.

PATIENTINDDRAGELSE I PRAKSIS – ERFARINGER, METODER OG PERSPEKTIVER Kathrine Hoffmann Pii & Trine Ungermann Fredskild (red.) 1. udgave 2017 279 sider Pris: 299,00 kr.

Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. I bogen kommer patienterne selv til orde gennem autentiske patientfortællinger, og de forskellige aspekter af at være syg såvel som rollen som kronisk syg, handikappet og alvorligt syg belyses og forankres teoretisk.

Bogen beskriver forskellige metoder, patientgrupper og perspektiver på patientinddragelse. Kan anvendes gennem hele grunduddannelsen og som færdiguddannet sundhedsprofessionel. 4


GERONTOLOGI - PERSPEKTIVER PÅ ÆLDRE MENNESKER Frode F. Jacobsen & Stinne Glasdam (red.) 1. udgave 2018 464 sider Pris: 399,00 kr. Viden om gerontologi er vigtig for forståelsen af de ældre mennesker, som sundhedsprofessionelle møder i deres arbejdsliv. Udgangspunktet for denne bog er, at det er normalt at ældes, og at der findes mange forskellige måder at ældes på, ligesom der er store variationer i ældre menneskers livsforløb og levemåde.

ED

NYH

ED

NYH

SYGEPLEJE TIL DEN AKUT SYGE PATIENT – ET CUROLOGISK PERSPEKTIV Mona Larsen & Lene Wichmann (red.) 1. udgave 2013 280 sider Pris: 299,00 kr.

SYGEPLEJE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Inge Jekes & Ulla Skjødt (red.) 1. udgave 2019 335 sider Pris: 299,00 kr. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring – og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor. 5

Sygepleje til akut syge mennesker er et stort og komplekst område, og situationen er ofte præget af tidspres, handletvang og tværfagligt samarbejde. Beskrivelserne af observation og andre sygeplejefaglige interventioner i "Sygepleje til den akut syge patient" tager udgangspunkt i ABCDE-princippet.


FOLKESUNDHED - BAG OM INTENTIONER OG STRATEGIER Stinne Glasdam & Hanne Bess Boelsbjerg (red.) 1. udgave 2019 360 sider Pris: 399,00 kr. Bogens hovedsigte er at danne grundlag for og inspiration til nuancerede og kritiske refleksioner over de aktuelle folkesundhedspraksisser og -strategier. Bogen belyser bl.a. medicinske, sundhedspolitiske, sociologiske, juridiske og miljømæssige perspektiver og initiativer, som har betydning for befolkningens sundhed.

NYHED

FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB OG EPIDEMIOLOGI Johanne Lind Rasmussen (red.) 1. udgave 2013 180 sider Pris: 199,00 kr. Bogen indeholder voksende discipliner i sundhedsvæsenet. Der er et stort behov for ansatte både i regioner og kommuner, der dels har viden inden for disse fagområder, dels har forudsætninger for både at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejdet og for at kunne analysere forskningsresultater til gavn for folkesundheden.

EPIDEMIOLOGI FOR SUNDHEDSPERSONALE - EN INTRODUKTION Ingemar Andersson 1. udgave 2008 223 sider Pris: 379,00 kr. Epidemiologien har i løbet af de seneste årtier udviklet sig til et omfattende videnskabsområde. Denne bog giver en grundlæggende introduktion til faget. 6


REHABILITERING - EN GRUNDBOG Claus Vinther Nielsen & Thomas Maribo (red.) 2. udgave 2016 ca. 280 sider Pris: 329,00 kr. Bogen definerer begrebet rehabilitering og beskriver den historiske baggrund for samt betydningen af ICF-systemet. Bogen understreger den betydning, det interprofessionelle samarbejde har for resultatet af rehabiliteringen, og henvender sig til sundhedspersonale både på grund- og videreuddannelse.

NEUROREHABILITERING I PRAKSIS Tanja Thor Møller og Lotte Petersen (red.) 1. udgave 2012 240 sider Pris: 299,00 kr. En lærebog, der medvirker til udvikling af praksis og til, at de studerende erhverver forudsætninger for at indgå i daglig praksis omkring patienter og borgere med neurologiske lidelser.

FORFLYTNINGSKUNDSKAB Per Halvor Lunde 2. udgave 2010 288 sider Pris: 299,00 kr. Forklarer forflytningskundskabens grundprincipper og forskellen mellem forflytnings- og løfteteknik. Indeholder mange eksempler med illustrerende fotos. Inklusive kapitel om forflytning af stærkt overvægtige personer.

7


SUNDHEDSINFORMATIK I SUNDHEDSVÆSNET Trine Ungermann Fredskild, Raymond Kolbæk, Anne Dichmann Sorknæs & Ulla Gars (red.) 1. udgave 2018 352 sider Pris: 299,00 kr. Bogen foretager en række nedslag i, hvordan ny, avanceret teknologi kan tages i brug med henblik på at imødegå nogle af sundhedsvæsnets udfordringer og præsenterer læseren for en vifte af perspektiver for de nyeste trends inden for informationsbehandling. 170 mm

18,5 mm

Bogen beskriver og forholder sig til den digitaliseringsbølge i den offentlige sektor, som allerede er godt på vej og flere steder fuldt implementeret. Man ved på nuværende tidspunkt, at om få år vil op til 80% af al kommunikationen mellem borgere og det offentlige foregå via internettet. Allerede i dag kan kroniske patienter med eksempelvis KOL eller diabetes via telemedicinske løsninger få behandling i

T R I N E U N Ghjemmet E R M AogNpå N den F Rmåde E D Sundgå K I L Dindlæggelse. D O R T E D A L K J Æ R OG H E N N I N G L A N G B E R G

ED.) Ældre kan i dag udnytte den( Rnyeste velfærdsteknologi til at få gjort rent, blive vasket og komme ud af sengen. Dette medfører, at den enkelte borger i højere grad inddrages, og at de sundhedsprofessionelle skifter roller fra at yde omsorg og pleje til at hjælpe borgerne til selv at betjene de teknologiske løsninger og til selv at løse problemerne.

Innovation i sundhedsvæsnet

TRINE UNGERMANN FREDSKILD

Ovenstående stiller imidlertid store udfordringer til det sundhedspersonale, der skal håndtere de nye udfordringer. Det er således ikke længere nok at have de faglige kompetencer i orden. De sundhedsprofessionelle må forberede sig på et sundhedsvæsen i forandring og på, at de udfordringer, de møder frem over, kræver både faglige, menneskelige, innovative og teknologiske kompetencer. I bogen Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet bidrager 10 forfattere med at belyse ovenstående fra forskellige perspektiver.

Redaktør Trine Ungermann Fredskild er cand.cur., Ph.d. og ansat som chef for projektog udviklingsafdelingen på Social- og Sundhedsskolen Syd i Åbenrå. Hun har igennem sin tidligere ansættelse på University College Syddanmark gennem flere år arbejdet med velfærdsteknologi med fokus på projekter samt på igangsætning af velfærdsteknologiGads forlag ske uddannelsesaktiviteter inden for professionsuddannelsesområdet.

170 mm

TRINE UNGERMANN FREDSKILD DORTE DALKJÆR (RED.)

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

240 mm

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet retter sig til såvel studerende på de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser som til de færdig uddannede sundhedsprofessionelle i den kliniske praksis.

NYHED

2. UDGAVE

Gads forlag

(RED.)

gad.dk

9 788712 048626

INNOVATION I SUNDHEDSVÆSNET Dorte Dalkjær, Henning Langberg & Trine Ungermann Fredskild (red.) 1. udgave 2017 255 sider Pris: 299,00 kr.

VELFÆRDSTEKNOLOGI I SUNDHEDSVÆSNET Dorte Dalkjær & Trine Ungermann Fredskild (red.) 2. udgave 2017 312 sider Pris: 299,00 kr.

Innovation i sundhedsvæsnet beskriver et teoretisk fundament for innovation og giver også konkrete eksempler på, hvordan innovation i sundhedsvæsnet praktiseres, og hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet hermed.

Bogen skal ses i sammenhæng med Innovation i sundhedsvæsnet (2017) samt Sundhedsinformatik i sundhedsvæsnet (2018). Disse tre bøger rummer såvel udviklings- som implementeringsaspektet i forhold til anvendelse af teknologiske løsninger i sundhedsvæsnet. 8


SYGDOMSLÆRE FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Hanne Ramløv Ivarsen og Ahmed Aziz (red.) 1. udgave 2013 700 sider Pris: 999,00 kr. Bogen beskriver de mest almindelige sygdomme i de forskellige organsystemer samt specielle forhold, som sygeplejersken skal være særlig opmærksom på.

INTERPROFESSIONELT SAMARBEJDE I SUNDHEDSVÆSNET – RAMMER, UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Bettan Bagger, Lisbeth Villemoes Sørensen & Marianne Lindahl (red.) 1. udgave 2014 200 sider Pris: 249,00 kr. Bogen retter sig bredt til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser med henblik på at give de studerende en forståelse af, hvordan interprofessionelt samarbejde kan fungere i sundhedsvæsnet, og hvorledes lovgivning, finansiering og politiske beslutninger danner rammerne for dette.

LIVET MED KRONISK SYGDOM - ET SAMFUNDS- OG SUNDHEDSFAGLIGT PERSPEKTIV Birthe Hellqvist Dahl, Anne Døssing og Ghita Ølsgaard (red.) 1. udgave 2013 224 sider Pris: 269,00 kr. Livet med kronisk sygdom har fokus på mennesker med kroniske sygdomme. De lever et liv med begrænsninger, og bogen omhandler de sundhedsfaglige interventioner, som de forskellige sundhedsprofessionelle faggrupper kan tilbyde den kronisk syge.

9


9 mm

170 mm

VEGARD BRUUN WYLLER

Menneskets anatomi og fysiologi 3. U D G A V E

MED. ILL.

KARI C. TOVERUD

240 mm

Mikrobiologi F O R S U N D H E D S P R O F E S S I O N E LLE

O L AV S A N D Ø Y S T E I N V. S J A A S TA D EGIL HAUG JAN G. BJÅLIE

MENNESKETS ANATOMI OG FYSIOLOGI Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud, Olav Sand & Øystein V. Sjaastad 3. udgave 2015 538 sider Pris: 799,00 kr.

OVERSAT AF

BIRTHE KAMP NIELSEN

GADS FORLAG

Bogen indeholder talrige kliniske eksempler, som gør stoffet levende og meningsfuldt for de studerende. Bogen er bygget op, så den både er en lærebog og en opslagsbog. STUDIEOPGAVER TIL MENNESKETS ANATOMI OG FYSIOLOGI Egil Haug, Jan G. Bjålie, Kari C. Toverud, Olav Sand & Øystein V. Sjaastad 1. udgave 2015 203 sider Pris: 220,00 kr. Studieopgaver til alle kapitlerne i Menneskets anatomi og fysiologi 3. udgave. Opgaverne findes i forskellige udformninger, så de giver den studerende mulighed for at variere arbejdet med stoffet. Bjørn Jonnsson

Thomas White

Håkan Westling

Per Wollmer

Klinisk Fysiologi – en basisbog Redigeret af Inge Buch og Birger Hesse

SÅR Christina Lindholm 1. udgave 2005 278 sider Pris: 350,00 kr.

KLINISK FYSIOLOGI - EN BASISBOG Bjørn Jonnsson, Per Vollmer, Håkan Westling & Thomas White 1. udgave 2014 165 sider Pris: 225,00 kr.

En grundig beskrivelse af sårhelingsprocessen, akutte og kroniske sår, sårsmerter og -infektion samt helingshæmmende faktorer, lokal behandling, komplementære behandlingsmuligheder og omsorg. 10

Bogen præsenterer principper for og udførelse af en række klinisk fysiologiske metoder og den bagvedliggende fysiologi og patofysiologi inden for organsystemerne hjerte, lunge og perifert kredsløb.


MIKROBIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Vegard Bruun Wyller 1. udgave 2014 116 sider Pris: 149,00 kr. Bogens primære mål er at give en forståelse for mikroorganismers adfærd uden for kroppen. Desuden beskrives mikroorganismers indtrængen i kroppen samt kroppens forsvarsmekanismer. Ydermere bliver der beskrevet tiltag, der kan modvirke disse angreb.

DET SUNDE MENNESKE, BIND I + II Vegard Bruun Wyller 2. udgave 2011 430 sider + 454 sider Pris: 500,00 kr. pr. stk. Det sunde menneske, bind I og I I, beskæftiger sig med normale forhold med hovedvægt på bygning (anatomi), funktion (fysiologi) og regulering af funktionen med henblik på at opretholde organismens indre ligevægt.

DET SYGE MENNESKE, BIND I + II Vegard Bruun Wyller 2. udgave 2011 707 sider + 835 sider Pris: 700,00 kr. Det syge menneske, bind I og I I, gennemgår sygdomme i de forskellige organsystemer, herunder det særlige ved syge børn og ældre.

11


KOMMUNIKATION FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Kim Jørgensen (red.) 4. udgave 2017 309 sider Pris: 349,00 kr. Fjerde udgave indeholder en række nye og opdaterede kapitler, der imødegår sundhedsvæsenets udvikling i retning af mere ambulant behandling og korte kontakter med patienten. Bogen bygger på et forskningsbaseret vidensgrundlag for at imødegå de udfordringer, som sundhedsprofessionelle oplever med patienter og pårørende. Pædagogisk forholder forfatterne sig til forskellige problemstillinger i en klinisk praksis med udgangspunkt i teorier og cases.

Ny udgave

PÆDAGOGIK - FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Dorit Ibsen Vedtofte (red.) 2. udgave 2013 184 sider Pris: 259,00 kr. Bogen præsenterer videnskabsteoretiske positioner som bag­grund for at kunne forstå pædagogikkens grundlag, en række eksempler på pædagogiske problemstillinger i sund­hedsvæsenet og har bl.a. både et juridisk og organisatorisk perspektiv på patientundervisning.

12


PSYKOLOGI - FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Åse Renolen 1. udgave 2011 261 sider Pris: 299,00 kr. Bogen indeholder både almen psykologi og sundhedspsykologi af relevans for sundhedsuddannelserne. Det teoretiske stof belyses med praktiske eksempler fra studerendes og sundhedsprofessionelles hverdag. Gennem hele bogen findes der studie- og refleksionsopgaver, som stimulerer til at reflektere over såvel teorierne som over egne og andres reaktioner og væremåde.

VIDENSKABSTEORI - LÆREBOG FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Caroline Schaffalitzky de Muckadell & Esben Nedenskov Petersen 1. udgave 2014 250 sider Pris: 299,00 kr. I bogen Videnskabsteori finder man overordnede, systematiske beskrivelser af kilderne til videnskabelig erkendelse og forskningens processer. Denne bog viser, hvordan betydningen af teoretiske diskussioner, synspunkter og begreber hænger sammen med videnskabelig praksis.

PROJEKTLEDELSE I SUNDHEDSVÆSNET - FRA IDÉ TIL RESULTAT Hanne Dahlerup & Thomas Hanberg Sørensen 2. udgave 2018 160 sider Pris: 249,00 kr. Bogen er en praktisk håndbog for sundhedspersoner, som står over for at skulle i gang med et projekt, og som søger praktisk anvendelige værktøjer til at sikre, at målet nås.

13

Ny udgave


SOCIOLOGI FOR SUNDHEDSPROFESSIONELLE Annemarie Dalsgaard & Lone Meldgaard (red.) 1. udgave 2018 280 sider Pris: 299,00 kr. Denne bog reflekterer over, hvorfor der er ulighed i sundhed, og hvorfor mange borgere og patienter ikke altid formår at foretage valg i deres liv, som er hensigtsmæssige for deres trivsel og helbred. De studerende får desuden god indsigt i at forholde sig til mange forskellige typer patienter. 23,4 mm

170 mm

AT LEDE SYGEPLEJE – SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSOMRÅDE Dorte Samson Eldrup & Tine Glascock (red.) 2. udgave 2019 Ca. 300 sider Pris: 299,00 kr.

råde

organisa-

ejerskens

erede pa-

inger, pa-

dag.

n udmøn-

sthed om,

hed, hver

old til den

ellykkede

perspekligeledes

ekundære

At lede sygepleje

240 mm

riske pro-

– SYGEPLEJERSKENS VIRKSOMHEDSOMRÅDE

ansvar for

At lede sygepleje

kal kunne

de skal ud

– sygeplejerskens virksomhedsområde

ede syge-

DORTE SAMSON ELDRUP OG TINE GLASSCOCK (RED.)

om lektor DORTE SAMSON ELDRUP OG

nderviser

TINE GLASSCOCK (RED.)

n.

NYHED

2. UDGAVE

gad.dk

NY, STÆRKT REVIDERET UDGAVE

GADS FORLAG

NYHED

Ny, gennemrevideret og opdateret udgave, hvor der er et særligt fokus på klinisk lederskab som en væsentlig organisatorisk kompetence inden for sygeplejerskens virksomhedsområde, særligt i forhold til at lede og udvikle sygepleje. Bogen henvender sig til sygeplejestuderende på alle semestre af uddannelsen samt til nyuddannede sygeplejersker.

SUNDHEDSJURA PATIENTERS RETSSTILLING SUNDHEDSPERSONERS ANSVAR MYNDIGHEDERS TILSYN Kent Kristensen 5. udgave 2014 312 sider Pris: 299,00 kr. Den klassiske bog, Sundhedsjura, foreligger nu i 5. udgave med revisioner i forhold til lovændringer og lovpraksis og udvikling i lovpraksis. 14


CHRISTINA WEX MY LAUB

La d mi g være,

LAD MIG VÆRE, FORSKRUET Christina Wex & Ida Laub My Nielsen 1. udgave 2019 Ca. 160 sider Pris: 249,00 kr. En fortælling om usunde relationer, om at mangle selvværd, have præstationsangst, svært ved at leve op til egne forventninger og gøre fysisk skade på sig selv for at dæmpe den mentale smerte. Men også en bog om håb og identitet. Om at gå fra at være en ung, sårbar pige, som ingen kan forstå eller diagnosticere, til at blive et menneske med en indsigt og viljestyrke, som kan inspirere andre i en lignende situation.

for skr ue t Udkom mer efterår 19

GADS FORLAG

NYHED

MIN HISTORIE – EN SANSE- OG ERINDRINGSBOG Med efterord af Nina Henriksen 1. udgave 2019 96 sider Pris: 249,00 kr. Bogens overordnede formål er at tilbyde en strukturet ramme for, at mennesker, der lider af demenssygdomme, kan fortælle, genskabe og genopleve deres livshistorie og dermed styrke identitet og selvfølelse. Samtidig kan bogen styrke samtale, samvær og sociale relationer med omsorgspersoner, pårørende og netværk, herunder kan bogen konkret anvendes i sanse- og reminiscensterapi.

15


Kommende bøger Hold dig opdateret om nye titler via vores Facebook-side samt LinkedIn under navnet Gad Sundhed og Sygepleje. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gad.dk.

Rabat til medlemmer af DSR og SLS Husk, at du som medlem af DSR og SLS opnår 20% rabat på alle Gads bøger ved køb via dsr.dk/Medlemsfordele og tilbud.

Gads Forlag Fiolstræde 31-33, 1171 København K Telefon: 77 66 60 00 E-mail: reception@gad.dk

Profile for Gads Forlag

Gad Sundhed og Sygepleje - Katalog 2019  

Gad Sundhed og Sygepleje - Katalog 2019  

Advertisement