__MAIN_TEXT__

Page 1

1

Teorier om og forståelser af ledelse og sygepleje Af Erik Elgaard Sørensen og Lisbeth Uhrenfeldt

I kapitel 1 præsenteres forskellige forståelser af ledelse, ligesom der bliver stillet skarpt på ledelse i hospitaler og af sygepleje. Det sker med afsæt i teori, der er hentet fra såvel den internationale som den danske litteratur, herunder fra nyere empiriske undersøgelser. Teorier om ledelse er mangfoldige – de kan være alt fra meget konkrete og handlingsanvisende modeller (Yukl 2009; Mintzberg 2010) til abstrakte beskrivelser eksempelvis af etiske dimensioner i ledelse (Kirkeby 2004). Den danske ledelsesteoretiker Kurt Klaudi Klausen omtaler ledelsesforståelser som idealtypiske (Klausen 2001) og signalerer hermed, at der kan være et vist gab imellem dét, en teori om ledelse generelt udsiger, og måden hvorpå denne er i overensstemmelse med udøvelse af en konkret ledelsespraksis. Som eksempler på idealtypiske ledelsesforståelser kan nævnes professionel ledelse og faglig ledelse (Klausen 2001; Sørensen 2006; Sørensen et al. 2008), topledelse (transaktionel ledelse) (Johnsen 2002) og forandringsledelse (transformationel ledelse) (Dixon 1999; Kleinmann 2004; Stordeur and D’Hoore 2004; Stanley 2006; Sullivan og Decker 2005). Karakteristisk for disse teoretiske idealer om ledelse er en tendens til at opfatte den ene forståelse som bedre end den anden, som et »enten eller« og dermed som to modsatrettede fænomener – dikotomier – som intet har med hinanden at gøre. Det er ingenlunde tilfældet, og det er vigtigt at huske på, at teorier om ledelse i sig selv ikke skal trækkes ned over praksis og anvendes blindt og mekanisk. Ledelsesteori kan kaste lys over en konkret praksis, den kan bidrage til refleksion og nytænkning og derigennem til forbedring af den konkrete ledelsespraksis. Ledelsesteori kan også bidrage med viden herom og dermed føre til større forståelse for ledelse generelt, og det er primært som sådan, dette kapitel er tænkt. Med en omtale af ledelse og sygepleje generelt og ledelse i hospitaler specifikt tjener kapitlet også som en introduktion til bogens efterfølgende kapitler. 20

Sundhedsfaglig.indd 20

07/01/11 10.42

Profile for Gads Forlag

27006ef522244c9b88b9e22e8a545428  

27006ef522244c9b88b9e22e8a545428  

Advertisement