Page 1

dB dOb WO—U)« $ö&b U' `L åWDOu'√ò Êu-U. tOK lO.u « - UL nKb WO'UIM « $UdUK ÎUËdA Ÿ“ËË ‰ULF « œU%« Ÿb& qLF « d“Ë lM v ’U)« ŸUDI « XMFA dIHK aOdA …ËöF « qLF « Êu-U. nF{ `CHË

tOM

± WH±≤

www.ommalnewspaper.com

Â≤∞±≥ fD√ s ≤∂ ≠‡ ±¥≥¥ ‰«u s ±π 5Mô«

≤≥¥∏œbF%«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd

WOzUCI « ÈËUb « »d W ËbK ÈœUB.ô« ÊUOJ « nMA W2R*« $UodA « Wf—u

—ub« ö bF …œu rK XR*« W —uNL'« fOz—

WO'UIM « $Ud(« Êu-U. ŸËdA i d dB ‰UL œU%«

‰UË_« WIDM U-“ËU& ∫ WUzd « qI*« v « oKDMM $UFIM*«Ë

ÃU-ù« vK vK « ÁdOfQA s dcUK «b= ‰UL_« ‰U— l „dA ŸUL« ∫ v U

W?? ÂuO« XR*« W?—uN?L?'« fOz— —u?BM vb? —UA??*« rK Ê√ b?F qD?F*« ≤∞±≤ —u??œ vK W—u???b« öb?F??« …œu?? s  b√Ë  öbF« pK WUO v f√ U ?NUN s ¡«d)« WM' XN« Êu?AK W—uNL?'« fOz— —UA? ÷u vK —U?A*« Ê√ —œU?B s W ÂuO« …œdH0 rK b —u ?b« qbF WM' —dIË W—ub« ÆXR*« W—uNL'« fOz— v≈ vK W—ub«  öbF« …œu Ê« W—u?N??L?'« fOzd? wö?ù« —U?A???*« wU??LK*« b?L??√ ‰U?Ë sË rb s UNO ÊU WF W ?Kd0 WO{U*« …dH« w  d dB Ác U“ËU?& ·U?{√Ë W?d?B*« WËb« ◊u?I? vK? s«d sË ‰u1

WOULF« «œUOI« ŸUL« ”√d vU

q?I?? v« oKDM?M UF?IM?*«Ë ‰U?Ë_« W?IDM U“ËU?&Ë WKd*« s „U?M ‰«“ôË W???O???{U*« W?Kd*« w? ‰U???Ë W???b???(« d???B??? ¡U?M tKF?? ÊuËU?Ë W??K*«  «u?I?K …¡U?ù«Ë gO??'« d?? ÊuËU?? rN≈ gO'« d? ÊuËU s* ‰u ?√Ë ¨WOUO?« …UO(« w UL ?B WKe?? v≈Ë …b??«Ë W??U?L?? WK w? 5O???OKB?«Ë —U???« l Êu??F??I

WO+UIM%« .U'd(« d0U1 ÕdA% å ÈËö88%«ò l Îö<U= ¡UI% VKDA WO%ULF%« .«œUOI%« ∫ÊUL vK ≠ V

vK lO?u?U «u?U? sc?« WO?U?L?F« «œU?%ù« vK2 s œb? sK√ U?L?O?

ÂuI Èc« ÊuUI?« ŸËdA UNb?N v« …dOD)« œU?Fô« ÕdA «b

qL??'« rF?M*«b????Ë ÂU??F« œU??%ô« fO?z— VzU tK« V?Ë b??L???? s

WDO u« ‰UL? qLF« d“Ë tM sK« Èc« WOUIM« Ud(« ÊuU? ŸËdA

vK v?K« d??OQ?«Ë q?L?F« l«u?? q«œ vU??IM« qL??F« XO????H vK

Èu??I« d?“Ë —«d??« «–U* ¡U??C??_« ‰¡U ???Ë b??U??*« ÂU???F« 5_«

t?U?L??« v d?B? ‰U?L? UU?IM ÂU?F« œU?%ô« …—«œ≈ fK? sK√

Ê_ …bb Áu?ËË »UA?K 5J9 v≈ ÃU% WK ?I*« WKd*« Ê√ `{Ë√Ë

ÂUË rNb ¢WDO u«¢ Ê√ …—«“u« dI?0 v{U*« X« Àb ŸUL≈ v

UUO —«bU WUF«  UUIM« ÂU?O vK ‚UHô« -Ë WËb«  UœUB«

v ÈuB? WOL√ q1 ô Èc« ÊuU?I« —«b« vK …d?N«Ë WKUF«

rN?C?— v«d*« vU? W?Uzd W?U?F« UUI?M« ¡Uƒ— l „d??A*«

V«u? U?N??H —uD Ê√ s bôË W ?L? s wU?F W?O?U?O?« W??M«

œuM vK? Èu??? ¨ l«u*« iFË Âö??ô« qzU??Ë vK ŸËd??A? l“u??

W?O?U?ô« WO?KLF?«Ë qLF?« PAM? vK W?OK?« —Uü« U?NO? `{u??

—b??B Ê«Ë U??N??'« W??U?? s t????A??UM r? Ê√ VË WK?d*« Ác

rOEM« o WU?LË W?OUL?F« WOU?IM« ULEM*« ÊuU? ŸËdA? …œu*

nO? ‰¡U? Ê√ ÈuI« pK vKË ¨W ?HK? «Ëœ_ ÃU?% w« WKd*«

Æ tOK lOuU «uU Èc« ŸËdA*« v …œuu dO XU

l WKU? «¡UI b?IF W?UF«  UU?IM« ÂuI Ê«Ë ÆÆs u« v? WO?b)«Ë

W?O?U?L??«Ë WœU?B??« «œU?F« q1 tuJ »«uM?« fK? s ÊuU?I«

Æ…dN«Ë WKUF« ÈuI« …—«“Ë tb√ Èc«

‰UL UUIM ÂUF« œU%ô« …—«œ« fK? uC qL'« rFM*«b ‰UË

Æd U<« Ác ÕdA WCUI« UdA« ¡Uƒ—Ë ¡«—“u«

ÆWU

- v« ozUI?K nOe tO? vU(« ÊuUI« ŸËd?A Ê« ¡UC?_« b√

vK Èu????? vU??IM« rO?EM« Ê√ ‰u??I —u??A?M*« ŸËd??A*« Ê√ d??B??

UU?IMK WO?uL?F«  UO?FL?'« b?IF …u?b« WOU?LF«  «œU?OI«  —d?Ë

“U?? —u???b« l qU?? ŸU??L???« b?I?? W??OU?L??F« «œU??O?I?« XK Ë

œ«u?? v ±∏ ‡?« öb??F??« s?L??C?? rË d“u?« l U??N??OK? ‚U??Hô«

œu??Ë ÊËb W???OU??IM?« WMK«Ë …—«œô« f?K?? U??L?Ë jI?? 5u ???????

ÊQ??A« W???U?Ë U??OKF« WDK?« U—U????U? ÂU?F« œU??%ô«Ë W?U??F«

U??NM Z?MO?? v« d U??<« Õd??A ¡«—“u« f?K?? fOz— ÈËö????«

YO? v{uH« À«b?√ ÂbË s u« W?KB? ·bN? v« ŸËd?A*«

…œuu `O?d«Ë WuCF« ◊Ëd? Ê√ ‰uI UC√Ë ¨ WU?F« UUIM«

v È—«œô« qb??« i?— vK b??O??Q??«Ë W??OKJO??N« `?z«uK« qb??F??

·«b« oO?I??? ¡U? W?OU?(« …œu?*« Ê« sb?R?? ÊuU?I« —«b?«

fK? fOz—Ë W—u?N?L?'« f?Oz— v≈ öb?F?« Ác?N œU?%ô« Âb?I

`z«u?K U???I??? Êu?J Ê« vK? ‚U??? Hô« Èd??? b??? t?« l ÅÊuU???I?« v

ÆqLFK WOËb« UOUHô« l UOU9 vUIM« qLF« Êu

…œuF« UN?u UbU v«Ë s u« Êu v WO—U?)«  öb«

…—U«Ë vu?I?« œU?B??ô« vK vK?« d?OQ?« U?N??O? `{Ë√Ë ¡«—“u«

U??ƒ— s œb?? l  ôU??B≈ Èd??« t« ¢q?L??'«¢ ‰U??Ë Æ W?O?K«b«

v« UDD<« s n?AJK W?O?F?Ë W?OUL?  ö?L? rOEM «u?U Ë

v ’U?ô« iF UœuI? v«Ë vUIM« rOEM« Âb?N v{U*« v≈

W?U?(«Ë W?L?U?(« WKd*« Ác v ‰U?LF?« ·uH? 5 v{u?H«

Ê« —dI*« sË rN{—UFË rNC «Ëb√Ë «ËdC sc« Å «œU%ù«

s œbË WDO?u√ ‰UL? s q UœuI v«Ë s u« d?Ob ·bN?

ÆWOU(« …—«“u«

b?O?Q?« r— U??d??I*« Ác?N c?Q r vU??(« ŸËd?A*« Ê« sb?R?

ÆÊQA« «cN UUO —bB

ÆWOËb« ULEM*« VUJ iF v 5KUF«Ë 5OU(« ¡«—“u«

„d?A ŸUL?« bIF? ‰ULô« »U?√ …uœ WOU?LF« «œUO?I«  —dË

q UN?OK b√ Èc«Ë f√ …—«“u« tb?I Èc« ŸUL?ô« ‰ö U?NOK

Æa—U«

XDI r UÎU ∏∞ Ub«u vK kU% Ê√ Ê«uô« WUL XUD« Æ”—b« lOL'« wF Ê√ bôË ¨WU ∏∞ w Èu?I«Ë »«eô« Ê√ ¨W—u?N?L'« fO?zd wöù« —U?A?*« ·U?{√Ë WO?UO?« Ub« Ê_ W?F«Ë rOd W?OKL √b? Ê√ UNOK W?OU?O« rO?d?« W?OKL? Vu?? W?O?Uzd«Ë W?OU*d?«  UU??ô« v W?œU?I« WN«u? q√ s 5OUO« s bb qO ? 5J9Ë …bb ¡Uœ a{Ë ÆWœUI« WOUO«  «bb«

«b= vUO Z …dO?QA n √ ≤π vK Êu UM UH √ ±∏∞ oO??D r?O? W??d?I« ¡«d??≈ b?F W?O??LË ¡U?L?√ q?O??Ë ¡U??L?_«

ÂUF« «c ZK W?LEM*« WUO« U?d œb Ê≈ ¨nODK« b? ‰UË

¨WU?O« U?d ‰ö? s WCd?H« ¡«œ√ v 5?«d« ¡UL?√ œb

…—«œù« fOz—Ë W??U??O??« …—«“Ë q?O?Ë n?ODK« b???? vHD?B?? sK√

vU?O?« ŸUD?I« W?F?L? vK ÿU?H?K È—u??Ë Â—U? qJA ¡«e?'«

j«u?CU? œ—Ë U0 «e?ô« U?d?A?« s UÎ ?UD W??d? ≤±∞∞ mK

…d?O?Q? ∂∞∞Ë U?H√ ≤π vK Êu???UM UÎ M «u? ¥µ∞Ë U??H√ ±∏∞ mK

«b? vU?O« Z(« W?d? ¡«d?≈ s ¨WO?U?O?« Ud?AK We?d*«

·u?AJ Vö?« u? WU? v? t√ «Î œb?N? ¨Z(«  ö?d W?LEM*«

ÆvUO Z

Ê√ v≈ «d?OA? ¨¡«—“u« fK0 —«dI?« –U« rœË U?uKF e?d0

ÆtO«bBË

UH √ µ∞ j'UC « å…dOFAò tOM n √ ≤µ bM:«Ë ∫sbU dU ≠ V Õö????«Ë ‰U?*U r?NËb1 s?c« ¨5?d????O????HJ?« s r?b Êu??K*« U??N?O?? qL?FË W??L??— ÊËœ r v« 5ËU??F*«Ë W??O?U—ù« U??U??L???'« XN??&« ‰U*« q?√ s W??ed???L?? d??UMF«Ë 5d??N*« vK œU??L???ô« v≈ ¡UMO?? W??K*« œ«u*«Ë Õö???« …—U???& vK b???L?????F? v« ¨W???O??«d???ù«

WOuI « WJA « s …bOF « ÈdI « …—U-≈ ŸËdA ‰u9 $«—Uù« vË U??d? ¥ ‚U?D v ÊuJ?? W?O??u??I« WJ??A« s

qOU?H« ÂœU?I« ¡UF—_« WUD«Ë ¡Ud?NJ« …—«“Ë sKF

…dU?I« »uM W?dË …UMI«Ë v?Du« dB?Ë …d?O?«

WJ????A?« s …b????O???F????« Èd????I« …—U?≈ ŸËd???A?* WKU?J«

∫b'b(« WJ%«

$«—UDI « qOGA' $ULOKFA buA ô vL dO= q_ ·UIù«Ë

5OU—ù« W??I??ö?Ë 5d??O??HJ« qU??F? „b? W?—U??B«

ru ??LK ? —ËcË …b ??L ??√ s ÃU ??ù« U ??e ?K ?? ??

l Î ö ?U ? Î U ?U ?L ?« f√ v{«—_« Õö ?B ? ?«Ë

Æ`—Ë bË“ aOA«Ë

¨b ?b ?????'« Èu ????? ?????A ?« v«—e ?«

Õöû WUF« W ?ON« …—«œ≈ fK

W?OU—ù« UU?L'« Ê≈ Èu??*« lO— vM√ —b?B ‰U?

W???O? fOz— Ud??“ 5?? ”bMN*« b??√

U ??O ?F ??L ?'« s ÊU ??' qOJA ??

Ud ??“ ”b ?MN*« rC Èc ?« v«—e«

d????UM?F« Ê√ t????L????« d?????A i— ¨¡U?MO????? W????K?*«

r?N?????????O≈ œd? r? t?√ W?b?b ????????(« p?J??«

W ??O ?«—e« «—«œù«Ë W ??OËU ?F ??«

Õö ?û W ?UF« W ? ?O ?N« fOz— ‰ö

qO?G??A …œU?≈ q√ s? …bb? U?L??OKF

÷—√ v ?K U ?MU ??????F ????? q ?L ?????F ?

fO ?z— v«d ???A« Èb ??? ??Ë v ?«—e«

¡UM UNUI≈ Ê√ v≈ U?ô «—UDI« Wd

5ö ??HK …b ??L ?_« ` ?M* l«u«

v«—e« Õö ?û W ?U ??F« W ?O ?F ?L ?'«

d?O?? q_ d?L????? W?OM√ U??L?OK?F vK

qF ???HU ? ÷—_« Êu ??—e s ?c«

Y ??? ¨…—«“u ?« «œU ??O ??? s «œb ???Ë

…“U ??O ??(« „ö ?? ??« œd ??: fOË

v ?{«—√ vK ? b ??????O ?« ŸU ??????{Ë√ 5 ?MI ?

p–Ë UE ?U ??;« lO ??L ?? ? jI ??

vK ? Ub ???F ??? ?« d ???B ???Ë Õö ???ù«

v« V ?ö ? ?« U ?O ?KL ??F U ??M&

UF ?u« YË W ?O«—e« v{«—_«

…dU Ud?{ tOu ¨…dO? Wb ·«b_« œb% v«

»U ?????? ??????√ i ?F l ? Àb ??????%

W ????OMJ ? Èd ??? ¡U ????A≈ v ? W ????OMJ ?«

W?K?_« Ê«d?O t?O?u?Ë hMI« U?OKL??F Âu?I U?L?? U?N

W ???????“√ v ?öË ¨ «“U ???????O ???????(«

ÆWUF« lUM*« ‰ö s …bb

‰ö??? s ¢ÊËU???N«¢ l?«b???Ë ¢v v —«¢ q??? W?KO???I???«

h ???I ??? v ??? v ??{U ???*« r ???u ???*«

W ????U ????F ?« W ????O ????F ????L ????'« fO ?z— ‰U ????Ë

d???«Ë ¡UMO? »uM?Ë ‰U?L? UEU???

VI???? p–Ë ¨W????O«—U????ù« U???d????A«

l“u??? …UMI« t??d???A W??FU???«Ë d??L??_«

vK U?U??L??« ¥ b?I? s? ¡U?N?ô«

WFU?« bb'« Èœ«u« t?EUË ¡Ud?NJ«

”b?MN?*« 5 W?????œU?????I?« ÂU_« —«b?????

Wd?« U«u«Ë vDu« d?B W?dA

W??U?D«Ë ¡Ud??N?J« d“Ë ÂU??≈ b???L??√

Èd???Ë ÁdU????I« »uM? t???d???A W???F?U???«

f?Oz— v?u??????b?« d?U?????? ”b?MN?*«Ë

Æ·ËdF

…d?O?« t?d?A W?FU?« ÕËdD WEU?0

¡U??ƒ— s œb??Ë W??CU??I« W??d??A«

WU vK «—UDI« W?d Ê« Ud“ ‰UË

Æ¡UdNJ« l“u

Æ UdA«

Èd?????????«Ë vK?????I?« 5N????u?U ◊u?D)«

Êö?ù« r??O? t√ v≈ vu??b« —U?√Ë

fOz— v?u?b?« dU?? ”bMN*« b??√Ë

ÂœU?I« ¡UF—_« tb?Ë ŸËdA*« W?HKJ s

rO v« ÈdI« Ê√ W?CUI« WdA« UbF «dE ‰eb« «bU UN—U≈

W???OM?_« WD)« vK? «œ— v W???Ob?*« W d???A«Ë W???K?*«

W ?«—e« d ?“Ë bb ?u√ bd ?? s1√ —u ? ?b« b ??I ?

Èb?????≈ s? ‰u?1 Èc«Ë W??????O?????u?????I?«

ÂU≈ bL«

«uI« d?UMF qË åhMò  U?OKL cO?HM v ¨…—b<«

l“u ? v ¡b ????« r ? ???O ???? t« v ?«—e« Õö ????û

s Èd? r?C ŸËd?A*« «c Ê√ U???{u?

Æt«u lOL W«—œ s ¡UNô« VI

v«—e « ÕöPù« v{«—√ vK bO « l{Ë 5MIA YU'

vUB« i À«b√ cM U?U9 WHu v WO?N« Ê√ v≈ «dOA W?CNM«Ë WF«— s …bb?? U??L???OKF U??N??O≈ œË—Ë —U?E« ÆWd(« qOGA q√

Æ…bL_«

bb u« s1«

gd???F?« ÈËUMO????« ‰U???L???A« YK???? v ÊuM?DI s?c«

Õö« —U? å…d?OFò lC ¡UMO? ‰UL?A ¨WOU—ù« lb ¡U?MO?? W d??A«Ë g?O?'« ‰U??— q???I 5d??:«Ë W?K*« «u??IU jU?{ hM ‰U? t?OM? n√ µ∞ mK? Âu???IË bM???? hM ‰U??? U???H√ ≤µ mK????Ë W d???A« Ë√ ¡ö?« ‰ö? s W dA«Ë W?K*«  «uI« ‰U?— hMI «b?«Ë gd?F« WMb v ¢ U?NOU?A«¢ iF `D√ lMB?« W??OJd???√ Ê«b??O*«  «—UE?Ë hMI« ‚œU?M Àb??√

`—Ë bË“ aO?A« v …œu?u*« `«u*«Ë Êue« U?«—“ ÆUNK«b WIö*«  UOKL WuFË ¨UNU 5KG


‰ULF«

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ fD √ ≤∂ 5Mô«

UUIM« —U√

œ—u*U ‚u « ‚«d≈Ë ÆÆÃUù« nu bF

qOM« XM ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

Ê«u‡‡ ‡ ‡ KB $UNd‡‡ ‡ œb‡‡ ‡ ‡ N o‡‡ ‡ ‡ KG«Ë ”ö‡‡ ‡ ‡ ‡ Mù« U???N ÷d??F??? v?« W??“_« V??? bb???A« te???

U???d?? s b?b??F« »d???C W?MU W???OU?? W???“√

V???? W????d???AU? ÃU???ô« n?u V? W???d????A«

u????uJ?«Ë d????O????«u*« U????U?MB d????B?M«¨ Ê«u?K

¡U?C?I« v X? v« ’U?)« ŸUDI« U?d?

”U??????M«Ë «—U?????O??????« W?????U?MB? W?????O?????b?MN?«Ë

ÕUB« «c sJË «cJ UN¬Ë UNOK œuF bIK dJ

d“ËË WËb?« VUDË ÂU???F« ŸUD?I« U??d??? vK

‚«d???«Ë ÃU???ô« nu b???F p– ¡U??? ÆÆ©Wd???B*«

t ÷dF?UË ÂU_« Ác —Ëb UL ?O Xd UN?HA—¬ U√Ë

ŸUD?I« U??d??? –U??I?ô qb???U WKU???F« Èu???I«

vK vC U2 …œ—u*« UM*U WOK;« ‚u«

»d?G???≈ Íc« …u??N?I« …—«d?? fHM Á«—¬ w «–≈Ë d ??B?

ŸUDI« U?d Ê_ rKE*« o?HM« XKœ UN_ ÂU?F«

ÆÈdB*« ZM*«

q dJ ÊËb «cJ U ?Nd?√ Ê√ w nO? wu? sd?O?J«

U??N? d9 v« W???“_« qË WËb?« VD v ÂU???F«

UdA« s b?bF« dF v X? q«uF« Ác

ÆÂUF« ŸUDI« Ud

dO«u*« WUMB dBM?« Wd UNM bbF« oK«Ë

°°ÆÆ© …—«d*« ® fHM% v!uNIË U(√Ë vMJË ÊËb …u??N???I« s ÊU??M? nA—¬ Ê√ ÕU??O?? q? œu??F

UÎ ??L?z«œ VO??√ X?MË U??N—«d??? wKL????? n?O?? wu?P??Ë UM????¬Ë U??N—«d?? wK œu??F ÆÆ …d??U?? W??U????S

b????L???√ 5????U? Wd????B*« ”U????M« W????d???? vË

s?_« ŸU?D? f??O?z— v?u? v?K?‡?‡? b????????????√ V?K?B?«

ÊU???M »d??? s lK√Ë …œU???F« p?Kd??O???√ Ê√ w wu???

fOz—Ë W??OU?I?M« WMK« u??C? v?L?OM »«u??«b???

WU??G?K W????O?? ·ËdE? d9 W??d??A« Ê« W??d???AU

wK «d???Ë  «d?? p– —«dJ?Ë ÕU???? q …d*« …u???N??I«

‚ö?ôU …œbN? Wd?A« Ê« U?IU W?OU?IM« WMK«

Æ ÂuO« —«b

W?d? l U?N??œ b?FË ÃU?ô« ◊uD nu b?F

U√ wM?N???A? X????√ ÂU_« Ác wM ËU ? pU?? u «c

—U?O?Nö W?{d?F? X??« W—b?MJôU ”U?M«

s f w © …—«d*«ËÆÆ ‚«c*« ¨ w w ?Ë U√ ÊUNU?

ÀbU wKË pOK wH ?NË we(UÆÆÆ …—«d*« w wuNË wK «u???U?? 5d??B?? «u?uJ Ê√ p√ …—œU ?? Íb?Q p «u???A????Ë p«d???O???? s «uK?√Ë pKO? s «ud????Ë p{—¬ „¡U?L «u?H?KË p{—¬ wK «u ?d?dË «Ëd?Ë «u?LKFË °ÆÆ wËc???P ·u?? s√ w?≈ÆÆÆ W??«– w?√ s√ w≈ d???B?? pz«uË p«d XIA ?ÆÆ pMJ√ Ê√ q wMO ?MJ bI °øÆÆÆ

rO«d« bL«

»«u«b bL√

Ê« U??N??«“«uË VK?B« d??O??«u*« W??UMB? d??BM«

Ud?A« Ác –U?Iô WKUF« Èu?I« d“Ë v WK2

U???d*« ·d?? v d?????F??« p?Ë vK W??d???A«

vK œu??O?? ÷d??Ë U??d?*« ·d?B? ‰«u??√ aC

qL?F «—U?L??« œu?Ë Âb?F? •π∞ W??M ÃU?ô«

ÆvMô« ZM*«

ÆWËb« qb UUD WJUN*« «bFLK WUO

b??√ «—U?O??« W??UMB W??O??bMN« W??d??A« vË

v œuL

°ÆÆÆ© pKF p ¨ UNu¬ ÍbKUË sË T?D<« sÆÆ w?M ËU????%Ë wœË«d …d????O??????? WK????¬

U???d??? rEF??? o?K v≈ p– ÈœR? ·u??? t??O?K WœU*« W?u??O??« d??O??u Âb?? V?? ÂU??F« ŸU?DI«

v≈ WdA« ÃU« l?«dË UdA« iF ‚ö«Ë

sË W???d???A« U???N q?L??F? v« U???U???)« ¡«d???A

Âb?? v?≈ W??U??{« ‚«d??ô« W???U??O?? V??? •∑µ

W?OKL? v? U?d?A« d??F v≈  œ√ v?« q«u?F«

÷d?F? UM« W??OU?IM« WMK« fO?z— rO«d« b?L?«

‚«d?ô« V??Ë U??d*« …œU“ l W?u?O?? œu?Ë

Æou«

s Ud??F?? U??d*« ·d?? v d???F??« s WU??(

vJ …—U??)U U??M*« lO? Âu?I W?d?A« qF?

W?d?A W?OUIM?« WMK« fOz— ÊUDK b?O? `{Ë√

rN?d?Ë rN??? q1Ë „œôË« q ??I Íc« sË VO?B*« ¡Ud¬ ‰U?H √ «u?L?OË U?Ë“Ë ¡U¬Ë  UN?¬ »uK ‚d?Ë Àb?U? q s? `U?B ÆÆÆÆrNU?O? w V– «u??d??I r s …U?O(« rFD d?F√ô w√ XK Ê≈ mU√ r °øÆÆÆ d ?B0 WOUU pLO Êu ?dFô s tuKFHU wKË wJOK we

ÈdNA« eMU(« …œUe% VUD! v{«—u%√ ‘—Ë

·UIË_U% 5K UFK ÂU√ ±∞ d√

b?RO? WMK« fOz— VzU ÊU?L?OK ÷U— b?O« U?√

WM?K« fOz— ÈË«b???F???« d??U??? ÊU??C???— VK

j— tKOC? —d UL ”—«b*« ÕU« »d? WUM0

WKd*« Ác v ÃU?ô« …œUe ÂU?Lô« …—Ëd?{ vK

…œU“ …—Ëd????C v?{«—u« Âu???? ‘—u W???O?U???I?M«

v tœu?Ë ÃUô« …œUe P?UJ*«Ë ÃUô« e?«u

qL??F Ê« È—Ëd?C« s?Ë d?B?? a—U v W??d?(«

ÃU???ô« v ‘—uU 5?KU??F?K Èd??N???A« e???U??(«

¡«œô« s???Ë W???b???)« .b???I?Ë …—«“u« U???d???

WJ?U 5K?U???F« `U???Ë s? u« `U??? U???F???O???L???

œ«b?F?ô« eU? oO?DË ·UF?« …—U?O œU?«Ë

l WKUF*« d?OULK Wb q?LF« duDË t1uIË

…—«“uU 5KU?F?« lO?L?' ÂU« …d?A? d?√ ·d?B

Æbb(«

Æ‘—uU 5KUF« lOL vK vU{ô« dô«Ë

ÆUNURË UNUOË …—«“u«

U??N???OM ±µ∞ v?B??« b??Ë t???OM W?zU?? vœ« b???

Æ

∫…—«œù« fK? fOz—

d,UE«b bLB« Æœ vC«d*« vU

u U v?K l{u« dL?« uË ÂU?)« œ«u*« ¡«dË

q r— p?√ÆÆÆ wJO?U qË pKOË wU ?LË p?LË ÆÆ «e???O?*« q???? ∆ËU???*« V? ÆÆ V? sL??? w?JO????U???

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B! d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L $U%U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM

5KU??F« U??d? ·d?? v …d???F???? X???«Ë

vu vK

WËb« q«b WKJA*« qË 5KUF« Ud vDG

l«dË •ππ W??M Uu??*« ◊uD nu b?F

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡d

∫ÈdB*« tK«b ≠ V ·U?Ë_« d“Ë W?FL? —U?? b?L?? —u?b« —d?

$U(öô«Ë $ö«d*« …d,UI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ$ ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ $ ‰ULF« œU%« Æ$ ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ v(Ëd;Jô« bd« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

rNU?O wK 5M¬d?O? oKI« WU w w ?K sd?OJ« b?« «Ëœd??A ‰U???L?? b??¬ Ê√d?????√ wMF??u? U2ÆÆ rœôˬôË ÆÆ W?F?— d?O?G X–Ë U?N«u?¬ XIK¬ lU?B?Ë U?d?Ë

bb ‚ËbM ¡UA≈ bF

Íd??B*« VF??A« W?O??U?? W??d? Í—¬ «c q? jË sJË w?O?« od??H« rN??b?I? wË W?K?*« «u?I« ‰U?d q«d« rO?e?« b?N?F Íd?¬ …d? UM? œU?Ë —UË V Íc«

Wu'« WMUOCU% ≥∞∞ 5OF! bF% W;IR WUL ÊËb% Ê«dODK dB

U?N??O s iF d?B* œU?√Ëd?UM« b?? ‰UL? wU?«

„uJ« ‰ULF W b)« WUN( …QMUJ vM …œU“ tOM n√ ≥∞

lË ÆÆÆ WO?{U*« «uM«—«b wK  —b√ w« UN ?«dË

„uJK d?BM« W?dA W?OU?IM« WMK« fOz— nODK«b?? bU ”bMN*« b?√

ÊuJ Ê« UNu s vË_« …d*« v WIU v

qB? Ê« UMFD?« qF?HUË W?Ue?« ‚ËbMB È“«u? ‚ËbM ¡U?A« vK

W?F?U?« U?N?U?d?Ë W??CU?I« Ê«d??ODK d??B?

È“«u? ‚ËbMB« Ê« ”U?√ vK W?d?A« s ¡e?Ë 5KU?F« s ¡e? vK

XO - YO? WR*« WULF« s U?U9 WOU

wK h?GM …—«d*« ”U????≈ œu??F Íd??¬ …u??N?? W??H??— U?bM? …d?O?_« …d???H« w U?N?—«d? œ«œ“≈ w« wU ??O? ¡UMO??Ë g?d??F«Ë `— ¡«b??N??Ë wK??I?« bU??A?? d??c¬

WdA«Ë YK« qL? qUF«Ë dü« ‚ËbMBK

ÊËËd sdOË sdO rd ?OË Ê«u√Ë W«œdË ÂuOH«Ë

tKOFH qFHU - ≥Ø≤ ‚ËbMB« «c s qL

s ÊuF«bË rN«Ë ÊËœR rË …dUD« rNzUb ÷—_«

v≈ W?U??{ôU qU? qJ t?O?M n√ ≥∞ ·d?

œu√Ë øÆÆÆ qU?I« sËÆÆÆ «–U* ÆÆ ‰«R« wœËU ?FË s u«

bM? qU???F?« U???N???OK? qB??? W?U???e« ‚Ëb?M

‰U?F??_« pK Âu??I sK © Êu??O?OU?—≈ ¨ b?O??Q?UÆÆ V?O?√

b??F? ô« ·d??B« r ôË ‘U???F*« vK t???Ëd??

Íb¬ Íu

·ËdE« q v? p– c?O??HM -Ë ±∞ Ë√ π d??N?

q??IU Ë√ sœU??O*« w UÎ ??IM «b??ù« o??? © …—c?? ¨

WU??I?M« VKD* W?U??????« XR??? qU?? ≥∞∞∞ ÆÈu'« qIMK WUF« Ê« W??U?F?« WU?I?M« fOz— WU???? s? ‰U?? v U?«b? V?? ÊU? 5?R*« ¡ôR X?O?? —U? « v …—«œô« —«d ?????? ¡U?????Ë WU??????IM?« ”√—

ÆWdA« UN d9 v« WFB«

oO?u« ÊËU ????F????«

5KUF?« œuN UMK?Ë UM« nODK«b? ·U{«

r????O????E????M????????« l????

pOJA??« «–U*Ë ÆÆÆ Àb? ÍcU?? rN?¬ wMK w?u? —Ëb

s ÃU?ôU ÷u?NM?« - …—«œô« fK? fOz—Ë

Èb??????Ë vU??????IM?«

b?N'« Êuc? sc« q«u« Uœu ?MË rOEF« UMAO ? w

Âu???????O?« v? s? ∏∞∞ v≈ Âu ????????O?« v s? ±∞∞

v?K U?????N?????d????? WU?L?F« —«dI??«

° ÆÆ WM?J_« f?HË W?????I?dD« f?HM? ’U?????dU? UÎ ????O?????— U?L?O? Íd¬ …d? Õd?√ Ë …u?N?I« ÊU?M qLJ?_œu?√Ë

«–U*Ë ÆÆ W???OU???G« Ud???B??? s UÎ ???U???œ Âb«Ë q ‚d???F«Ë

Âu???O« v s ±∞∞∞ v?≈ ÃU??ô« œËe? ·u??Ë

qO??L??«Ë q?«Ë q?I«Ë d??O?b?«Ë VOd?«Ë V?d??«

s VKB«Ë bb?(« W?d? v?DF W?O?LJ« ÁcË

© wu?N ¨Ë U√ w?M ËU wMN?A? w? w≈ËÆÆÆÆ Y?'U

v?« Êub« r?— Âu ????O« v s? ∂∞∞ v≈ µ∞∞

°°ÆÆÆÆÆ © …—«d*« ¨ w

nODK«b bU

«bR? UOUL?«Ë

s ≤∞∞Ë VK?B« bM t??OM —U??OK v?≈ XKË

b???F r? «c??N? t« W?????????????C?U????????????I??U?

bM •±∞ UNM b?u mK*« «c sJË tOM Êu?OK ±±¥ ÂUF« ‰ö W?dA«

WFU« UNUdË

VK?B«Ë bb???(« bMË bz«u??? t???OM Êu???OK ∑∞ v?«u?? È√ Ê«u?K œU??L???

ÆXR öU

Ác t?OM 5ö ∑ v«u? „uJU rN?UMOË bz«u t?OM ÊuOK ≤µ v«u?

qL??F« V?U?? W?? U???? V?? b?b??N??«Ë XMF???« s be??

5R*« XO —«d? Ê« WUF« WUIM« ‚ËbM

jO?IU ≤∞±± …Ëö? vK UMKB?Ë ≤∞±≥ ≠ ≤∞±≤ ÂU s

mU«Ë Wu'« W?UOCU WR*« WU?LF« qL

qL?????F« V?J* Èu?JA? UM?b????I b????F? qU????? ÂU???? Èb???? v?K

bL? WUzd ‰Ëd?K WUF« WUIMK? bb'« qOJA« ‰UL?FK ÂUF« œU%ô« bL?«

WUIM?« vF «bR? XR qU? ≥∞∞ rœb

lœ vK oH?«Ë o“U?eU WKU?F« Èu?I« Wd?b?Ë W?OMO??(U

WLONË ”U v–UA« bLË ‰UL?F« œU%U uCË WUF« WUIMK UOz— ÊUHF

rNF ¡UI -b YO? r«—«dI« u Y(«

tK«d?B b?L?Ë k?U s?Ë vK œu?L?? b?L? b?L?«Ë ÊUL?OK v?K bL??

XO??« W?OKL? ·bN??« W?UF« WU?IM« d?I0

b?L? sb« œU?L ÂU??Ë ÈbN?*« ‰UL? e?F«u«Ë qOU?L?« »«u«b?? rO«d«Ë

”√— vK? ÊU ????Ë Wu????'« W???U????O????C« œ«d ????ô

b?O? vO?Ë bU?? ÂU? 5√ b?L? sb« v?K WU?«Ë ‚ËbMB?K UMO?√ bL?? W—bMJôU W?U?F« WU?IM« qO?Ë ‰«e? b?L?« bL??Ë b?U?? ‚ËbM 5√ vK 5? rO«d« …eL?Ë fuU W?UF« WU?IM« qOË fO?L b?L? nODK«b?Ë

W?—U?G« …dD)« WEK« q— t« nd?A« d“_« aO?

»U??A« d?OdJ b?U? ”U??F«u« ÊU?L??Ë d?L?_« d??U W?U?F« WU?IM« qO?Ë

Âu?O« v? dUM ≤µ …—u cM U?NU?F?« œËœ—Ë À«b?ô«

v lMB*« …—«œ« —œU? sJË UMOK œd rË p?– qU?& sJË ÆUMU WOHB bbN«Ë Uu WOM« ¡u «b«Ë

VOD« bL« —ub« –U?_« d_« ÂUù« WKOC X√ q qL?% Ê√ b?F b?√ tK?L?? ô U? qL?? Ê« Á—b?Ë

U?NKË UMKU?A v dEM« tzU?d fU?HU U?OB? VU?

WO?ULô« …Ëö?F« vK qB r UM« 5KUF« b?« ·U{«Ë

V— ‰œU?Ë U??U? UMO?« Ê«d??? ee?F«b??? b?L??Ë W?U??F« WU?IM« f?Ozd U«u

W d;;« …d“u«Ë VOD« aOA«

W?? U??? r—Ë UMUz«b? qJ …—«œô« VO????? rË ·d??B r

5√ 5M?? Èb?N?

‰Ëd;K W UF« W%UIMK bb'« qOJA;« bL;F ‰ULF« œU%«

ÈdB*« tK«b

WU s

Èc« VdLK UU?UO«Ë Ud« t?U( ÊUC?— dN VUD

7U `{Ë√ ULO

ÆvKF ÃU« XO Áœ mU*«

∫rKI

lOL'« oBö! WOHB;«Ë ÆÆ$U!d*« nIu!

U???O??H???O Ë W??????R*«

U???N?????I??I??? v« V?J*« s?JË vKL???(« ÃU???ö

nIu vM WLKN

`d« VN vM …bb'« WO(UB« Êu;“ …dBF ‰UL

ÊUJô« d?OdJ? s? b?L?? s?Ë rOEM«Ë Wu?C?F?« d?OdJ b?L?« 5«Ë

ÆqFHU - bË rNUD s rN???O??? - sc« W?U??O?C« œ«d??« »d?«

«eôU W?dA« bNF?Ë WLEM WHB?  UI?*«Ë  Ud*« lœ vK U—U??« - r c?O?HM« r r?Ë œuuU? XM U?NMJË qLF« v≈ UMö«u «b?« WLO s •µ∞ v≈ qB W qL?? UM??«Ë U?OzU?N W?d?A«  ö?«u? XO?G« r «¡«e? ¡U?G« -Ë ÂU?? ¡U??« Uœ«“ U2  ö?«u*U UM?U?I?« nOKJ U?N?b? v« ÈËUJA« b?F 5KU?F« lO?L?' Èd?NA« e?U?(«

VKD?* …—«œô« WU??????U? W??GU??« rN?œU??F??

ÆrNuI ÊuUD sc« 5KUF« s UUI« ≤∞±± ÂU

W???OMC??? «œu??N??? Xc? v« W???U??F?« WU??I?M«

v WK?U?Ë ö??U?? ±µ∞ s d????« W?O??H??B - p– s d????«Ë

ÆWKJA*« ÁcN q v≈ ‰uuK

U?d*« lœ Âb?Ë VOd?«Ë XMF?« »uKU W?IU?« …d??H« ‰U???L???FK b???O???F s v?≈ UMu??? qB? Ê« qQ p?cË ÂUE?U

Æ¡UC« È—U«b —u« bL« »UNË È—UI« vHM bOL(«bË ÊËUF«Ë

ÆqLF« »U« XMF s vULô« r—«dI«

Ë√ W??U?I? ÊËœ vM u«Ë vM?b« t???«Ë ÈœR q?— u?N??

∫Uu ‚Ë—U ≠ V W??d?A 5?KU?F?« ÕU???& d?U??F« VC??G«Ë j??« s WU?? U?—U?L*« b?F p– vQ …bb?'« W?O?(UB?« Êu“ …d?B?F? Æ5KUF« ÁU& WdA« Uc v« VOUô«Ë b?F d??B? ‰U?L??  UU?IM ÂU??F« œU?%ôU Êu?KU?F« b??M?« WOUL?ô« …ËöF« lœ ÂbË v{U*« tOu cM V«ËdK nu ÂU??F« œU??%ô« fO?z— v«d*« vU???? p– d¬ v?K ≤∞±≤ s  UUMBK W?UF« WU?IMK 5KUF« ÈuJ d?B ‰UL?  UUIM ÆUNK vK qLF«Ë UN«—b WOz«cG«  UUMBK WU?F« WUIM« —UA? vHDB ÊUF ‰U t?N s WKU?F« Èu?I« d“u …d?c?  b?« WOu?UI« Êu??A« ÊQ W?Oz«c?G« vK? rNu???B???Ë 5KU???F?« qU???A??? q ÁU???& W??? “ö« –U???ô ÆrN UNOIË tOu ÍdN cM WHu*« rNUd s WUO bL« v bL?Ë Uu dOB œUL ”bMN*« ‰uIË v d??O??Q??«Ë Èd??N??A« Vd*« v?K qB?? r UM?« 5KU??F« l t?U?I???« s sd?N? v≈ qB b?Ë W?Lz«œ W?H?B t?F?œ fL??? v≈ ÊU???O??ô« iF? v qB  U???F???œ vK tD?O?????I UMu?B Âb? v≈ d?_« UM qËË b«u«d?N?A« vK  UF?œ WzU? s d?« Uœb?Ë Êü« v t?Ou s —u?N?  Ud? vK s UMOU?Ë W??O?U?L??«  U?Ou???Ë …d?« UM? q q1 qU?

ŒuOË WLzQ? Ud–Ë rJ(« vd vK fK s* ¡U— lO???d?« vMb« V?BM*« «c? «uu s?c« ÂUEF?« d“_« W???N???«ËË v?ö???ô« vD?u« tM?œ Âb??? q?— u???N??? qO?BH d?BM? rË WU?O« v fL?GM r t W?dA?

åfO «dOL‡‡ ‡ ‡ ò ‡% 5K‡‡ ‡ UF« ¡U‡‡ M%√ s U‡‡ LO; ≥∞ r‡‡ dJ!

Æd¬ »U vK vUO

∫ÈËUB« vO ≠ V

—UA? ÊULOK vdG ‰U? ULO

nd?A« d“_« …cU?« s …Ub« iF? Ãd U?bMË

WU????I?MK o?U????« fO?zd«Ë ‚bM?H«

WK s «u?d? rN«Ë 5L?K*« Ê«u?ô« d?OJH? v?√Ë

¡UM« fO«d?OL? ‚ËbM …—«œ« Xd

Ê« WOUIM« WMK«Ë WUOK WUF«

UU??O qd?« —b??« Âö??ô« sœ s «Ëb—«Ë Âö??ô«

`?U?????? W?????U?zd? ÂU??????ô« 5?H u?*«

U2 —Ëd«Ë W?NU r« qH(«

s —b???B ¡«—¬ Ë√ UU???O W√ —U????????« s t???O?? —c??? s d???F U?N« rNU??—œ Ë√ rN?HzU Ë XU?? U« 5d“«

«Ëd??F???Ë ÂU???ô« ‰U??H ô« b???F??«

rN?z«—¬ s d??????F U?/≈Ë sb« Ë√ nd???A?« d“_« È√—

…—«œô« VU s W?GU« …œU?FU

Ë√ d“_« È√— s d??F ôË W?O?B??A« rN??H?B jI?

ÆWOUIM« WMK«Ë

Ê«uô« W?UL? l tö?« r— WO?LKF« tU?O s È√

f?Oz— o?O?????u W?????U?????« `?{Ë√

b?L?? —u?b« vu? UbM? te «Ëœ—√ s?c« 5LK*«

ÂU?L?« ‚b?MHU W?OU?IM?« WMK«

—u???b« ‰e? b??FË Âu?O?«Ë W—u?N?L??'« W?Uz— v?d?

U??????????N?b? U?0 ÂU???????????ôU? …—«œô«

Ê«u?????ô« l d?z«b« v?U?????O?????« Ÿ«d?????B?«Ë vd?????

nK?????? v vU???ô« VU???'«

ÊËœ o W?L?K ‰U? q rN?O?? qd« nA? r? 5LK*«

5KU?F« lO?A ·b?N U?UM*«

ÊËb?NA rN_ rd?O?HJ i—Ë WO?U?O «—U??« W«

U????NK?H??? v? ÂU????F« d?b*« v???????? ÊËUFU …—«œô« t?U« Èc« ÈuM« W?OU?« W???H v W?OU?IM« W?MK« l ÆöH ≥∞ rœb mU«Ë Àb??% W??L?K v???? `U??? vI√ WËU?L?« ÊU?œô« ’d? s U?N?O? vb?*« lL??????????:«Ë ÂU??????ô« .dJ?

v `U

Ud? ÊuJ ô vË rOOU ÂU?Lô«

ÆdO bN s tuc U* rN1dJË

tK« v?K ‰u??d«Ë tK?« v≈ rd??Q?? t?K« ô« t« ô Ê«

…—Ëd????C? lO????L????'« U????N????O????? YË ÆlL:« v

u??N? d??U? U t??O?_ qd?« ‰U? «–≈ò ‰u??I rKË t??OK ÆåULb√ W?O?Kô« »d?K U??FMË ¡U??bK UMI? l?L??:« ¡U??—« v »U???????« q l?L?????? t?K« —b??? ô d????B??? ÷—√ v?K —«b??« v W???UM*« W??G?O??B« v≈ ‰u??uK «—œU??*« `K?*« vU??O???« Ÿ«d??B?« «c vNM W???OM Ë …—œU????? ·d? W—œ …—u??b« W?d?;« W?O?ö?ô« VU « «c?NË

…b l b ?UFU WMK« XU U ?L

∫œUL dU ≠ V

UN ?{Ëd .b ?I W ?OU ?O U ?d

fO ?z— d ???L ??? b ???L ???« rO ?«d« b ???√

Z(« r ?«u ??? v —U ????F ???ô« q ?Q

W ??d ?G ?U 5KU ??FK W ??OU ??IM« WM ?K«

W ???O ??U ???O ?? ?« ö ??d ?«Ë …d ??L ???F«Ë

WU ??IMK W ??FU ? ?« …dU ?IK ? W—U ? ??«

È√d« V U?? Ê«Ë …d?O?D)« U?N???Ou????? qL??? Ê«Ë

W ?d ? W ??I ?«u ? s nA ??Ë vU ?(«

l b ?U ?F« œb ?B W ?OU ?IM« WMK«

…Ëbò `U?M« ZUd??« —«d?? vK b??O??H?? u U0 ÂU??F«

µ∞ mK ?? hO ??B ?? vK …dU ??I«

W ?b ?)« .b ?I ? vd ?F« vH ?A ? ? ?

d“Ë »u??? v?K b?L?? —u??b« ÁUM? Èc« åÈ√dK

·d ??????BK ? t ?????O ?M n ?√

¡U ???C ???ú W ???O ??? ???B«

vË W¡‰ W?OM“ WU? hB Ê«Ë o?ô« ·UËô«

U ?U ???????« v ?K U ????????NM ?

Ãö ?F« ŸËd ?A sL ?{

ÂUJ« ”UMK Õd?A W?OMœ Z«d .bI? VUM XO?u

se ?*« ÷d*«Ë …U ???u«

ÆWe— —UFU

rJ?Ë ¡U???b« sI????Ë ‰U*«Ë fH?M« kH??? v? Âö???ô«

Æ…dLF«Ë Z(«Ë

ÊQ ? d ?????L ?????? ·U ?????{«Ë

œ√Ë qC??Ë l?L????:« s√ dbJ?Ë WM??H« d??A?Ë qU??I«

W ?M ?K« Ê« v ?K b ?????√Ë

s ? X ?N ??????????? ??« W ?M ? ?K ?«

ô Âö??ô« Ê«Ë s? u« s√Ë lL???????L?K WU???L?? WM???H«

U ?Lz«œ v ?F ? W ?OU ??IM«

s œb ??? l b ??U ??F ???«

‰u? ô v? »e Ë√ W?OF?L Ë√ W?UL? v dB?M

qU ???A ??? l ?O ???L ??? q(

q ?OU ????? ????? ?« qU ?????F ?????

Àb ???% v ?« 5KU ????F«

.b ????????I ????????? ? Èd ???????? ?J ?«

WMK« Ê« Y ?O ? U ?O ?u

¡UCQ oOK U ?NUb

vD?u« t????u???N???H?0 Âö???ô« v?K lO????L???'« ’d???? ô v?Ë ·dDË ·«d?«Ë lDMË qËQ ÊËœ `O??B« su?????«Ë ‰U???????ô«Ë Ÿ«d??BK «—d?????Ë WKO???Ë ÊuJ Æ5Mx lËd«Ë

WDO$u √ ‡ b'M årUM*«ò

W—U?;« WMdGU% 5K UFK …bb WOJ $U bk Ê« vK …—U ? ??U 5KU ?FK ? W ?U ?F«

v??Ë vMœ vU??√ Ÿ«d?? v≈ vU??O??« Ÿ«d??B«

WM?K« u???C??Ë v?d??(« ÃU???ö? W??U???F« W?U??IM?U ∂≥ lMB¨ …bb(« d?O UUMB« Wd?A WOUIM« W?????d??????A« Ê« ©v?d????? 5 Uu? UMU?C bN?A f?Oz— …œU?????O?????I? …—«œô« ¡«uK« v W?K2W?d??A« v?uK?« b????????O????????« vK? È—«œô« ŸU?D?I??« f?O?z— uQ? ô sc« 5K?U???F«Ë V?UD? u?????? «b??????N?????? «bU vF?Ë 5KUF« Ë√ q?J?A U?????????N?K v?K? v?≈ W????????????U???????????{« `?{Ë√

nO ?B« ru ? ‰ö œö ?« q«œ

d?_« ÂU?ô« vD vK dO?O Ê« Âö?ô« …d“Ë sb«

v?B« 5Q« d?OdJ ÈË«d?A« ÕU?H«b? ‰U?

ÆdP

U?N ¡U bI? d?U U t?O?_ ‰U sò U?C« ‰U?Ë åtKI? W?O?A?H?*« W?M?H« œ√u «c s d??√ v≈ t???OKC? V–Ë

qB vM `?M vuK« v%dB ∂≥ ‰UL qNUA

W ?????IK ? v W ?????OU ?????I ?M«

We— —U ?FQË WMK«

5 ?KU ?????F ?« 5 q ?u«

v ? ö ????????O ?????????N ???????? ?Ë

Æ…—«œô«Ë

Æœ«b«

dL bL« rO«d«

vuK« vK ¡«uK«

5KU?FK bbA« t?Ë WU?FH« tU?LU?Ë t«œuN? uË ŸU?{Ë_« —«d?I??«Ë ÃU?ô« W?K? lœ q« s

W;IR œuI vK lOIu;U% ‰ULF« d& $UEMU;« ∫…uBM ‰Ud ≠ X

d“Ë Ê« v«d? ·U?{«Ë vU?(« ÂU?F« s u?Ou ±∑ a—U? ÂUF« s qd« ±∞ a—U µ±±±µπ rd »U? q—√ WOU*« …—«œ« fOz—Ë WËb« fK? fOz— VzU v≈ t?uË È—U?'« ÆWOU*« …—«“Ë Èu lO????L??? W???? U??????? - t?« v«d??? ·U????{«Ë

W???R? …bb? q?L? œu?I?? vK lO?u??U d?U??;«Ë rUM*« œu??I?F?« Ác vK lO??u??« 5KU??F« i—Ë

WO?bMN« UUMBU 5KU?FK WUF« WU?IM« XU

s ’U???I???« s t??O?K Vd??? U* …bb???'«

v vI?H« d?OM bU? W?Uzd W?OzUd?NJ«Ë W?Ob?F*«Ë

‰U?L?F« ¡ôR??N Ê« YO? W???J*« r?N?u?I?

Y W???OU??IM« ÊU???K« fU???? ¡U??C??« U??N? ÊU??O

qL?F« ÊuU ÂUJ_ U?I W?Lz«œ qL œu?I

b????O????dË q?L????F« X?Ë —«b« Âb???? vK? 5K?U????F«

WM ±≤ qL?F?« ÊuU?Ë ∏± WM ±≥∑ r—

U—Ëœ rO?EMË W??UD?«Ë  U??U??K  U???«b??????ô«

ŸËd?A0 5KU?F« XU UEU?? …b „UM? Ê« dU?;«Ë

5K?U???F« s …d???O?????? —«d???{« s? tM Z?M ô «b??? W???????O??? —U¬ t? ÊuJ ·u???? Èc«Ë s b?ô t« v?«d???? b?????√Ë …d?DO?????« s?J1 ∏ Èb v?U???(« W?KU????F« Èu????I« d“Ë q?b 5KU???F« ÂU??—« vK d???B v« UE?U???? vK lOuU UN WFU« dU;«  UËdA0 vd??Ë W?O??uM*« WEU??? q?? œu?I??F« Ác …eO'«Ë …dUI«Ë …dO«Ë WOdA«Ë ÕËdD vK U? U??H??? p–Ë fu???«Ë nu??? vMË

ÆÈdô«

ÆWOu*« tOu cM U√b v« …eOu« …dH« r—

ÂbF% ‰ULF« VUD! WbMN« »«d{ù« ÈËUb $UH;ô«

rUM*U? 5KU?F?K W?U??F« WU??IM« fOz— v«d?? b?L??? b??√

U?Ë Ÿu?{u?*« …—uD) «dE W?OMF?*« U?N?'«

r—«d?I???«Ë rNU????JË 5KU?F?« ‚u?I?

Wd?AU Ê«eO*« WU?— vuK« vK ¡«uK« tu?L U?L

WDOu«

XU???? W???U????F« W?U???I?M« Ê« «b???R???? ≤∞∞≥

ÆWHK<« ÂUô« 5 ÃUô«

…d?????N«Ë WKU???F« Èu???I« …—«“Ë W?? U???0

¡UC?√ vK WU?F« WUIM« œb? ÊUO« W?UN vË

ÂU???F?« s qd?« π a—U??? π∂ r?— WU????J

qU?ALK? WO?u?O« WFU?*U W?OU?IM« ÊU?K« fU?

XU???? WKU????F« Èu???I?« …—«“Ë Ê«Ë È—U???'«

‰uK(« œU???« v Ÿ«d??ô«Ë W???O??U??L??'«Ë W?œd??H«

»U??? —u?? œd« «c??N od??Ë UMOK? œdU

WU??ô« ÂbË W?O?dA« «uMI« d?? UN W—u?H«

U?E?U??????????;«  U?“«u?* W?e??????????d?*« …—«œô«

v WOU(« ·ËdE« v q?LF« s nu« «ub

¥π∏ r— U????U????LK? Èe??d*« “U??N??'U

Æ «ub« Ác »U« Ÿœ—Ë tM s u« “U


…œ—UNM«

dB

≤∞±≥ fD √ ≤∂ 5Mô«

‰ULF«

uO4u$ ≥∞ …—u7 WOL8Q r UF « ŸUM;ù

‰ULF« œU%ô l3u v3UuK4œË v$Fh „d% WdB*« œuN'« …b7U/* åWOËb« qLF«ò W$UDË ÆWO—U)« WUO« öJAË

rz«d? s t???J—« U? v≈ W??U?{« Èd?_«

W??R*U? U?d? sJ r gO?'« „uK Ê«

U??N«d?«R??Ë v«d??F« VF??A« b??{ W?F??A

v XU—« v?« …b?O?u« X?O W?dJ?F«

d?O??Ë U?O??Id??«Ë W?OMO?ö« UJd??« ‰Ëœ b?{

¡«b?? b???« b??I?? vd?? b??L??? —u????b«

Uôu?« qF???& v?«  U????—U???L*« s? p–

W??U?? WËb?« U????R?? rE?F* d??O??_«

‚uI? s Àb?« t o s d¬ …b?*«

U?L? Âö??ô«Ë W d?A«Ë gO?'«Ë ¡U??C?I«

ÆÊUù«

d??√ dO?bË ‚d? Êu?LK*« Ê«u?ô« ÂU?

uOu ≥ q? Àb U* ld? ÷«dF?« v

‰“UM? s d????O??????? œb???Ë W???????OM? ∂∞ s

b???? 5d????B*« s? 5ö*« Ê« b????$ ≤∞±≥

U?UB??«Ë  «dUE0 ÂU?OI«Ë 5?O?*«

d??O?? «dU?E v u??Ou? ≥∞ Âu «u??d??

W d????A«Ë gO????'« œuM q????Ë W???K????

q? s öO? rU?F« U?N bN?A r Wu??

U?NMO sË WËb« U??R? vK ¡«b??ô«Ë

vd????? b?????L????????? fO? zd« r?J? sœb?M

UE?U??????? s? œb???? v s_«  U?db????

—b?« vU« Âu?O« vË tKO?d 5UDË

ÆdB

VUD v≈ t?O “U?M UU?O WK*« «u?I«

U??NM v« W??b??I*« d?O?? »d??(« Ê« U?L??

WU??ö W?U? ¥∏ WKN? vDFË VF?A«

t „d?? r WËb« U???R?? vK ‰Ëe??F*«

b?L??? —u??b« s? ÊU? U?L? VU?D*« Ác?N

W?Ëb« ö?J?A* ⁄d???????H??????? v W???????d??????

¡UN?« q t »UD v s?K√ Ê√ ô≈ vd

œUB?ô« `?Q W?OU?O«Ë W?œUB?ô«

b??FË t????BM s v?M« id t« W?KN*«

ÂU?« —UONô« s? …dH U?H vK Èd?B*«

‰Ë√ od??H« ŸU??b« d“Ë sK√ WKN?*« ¡U?N??«

±≤ ‡« ‰ö •¥∏ WM? œ«“ W“«u*« eF

s 5K2 —uC? v vO?« ÕUH«b?

v ‰Ëe??F?*« fOzd« U?U??C?? v?« «d??N??

vË d?B? v W?HK??<« W?O?U?O?« Èu?I«

d???O???u v W???uJ?(« XKA??? U???L?? r?J(«

d“_« aO? ÂUù« —u?b« WKOC? rN?b

s Z√ U2 rEM qJA ¡UdNJ«Ë œuu«

WO?d*« …“«dJ« „ddDË W—bMJô« UUË

nMF« …d?OË b«e UL? v?FA« VC?G«

o?dD?« W? —U?????? s? Êö??????? ô« - YO???????

VU?? s? „d??% È√ ÊËœ tb??Ë vH?zUD«

5O???F? XML???C? v«Ë d???B??? q????I??????*

ÆWuJ(«

W??LJ;« fO?z— —u??BM vb?? —U??A????*«

d?¬ ôU? WO?—U)« W?U?O« XU? UL?

œö???K U?????R?? U?????Oz— U??OK?F« W—u?????b«

ÊU??? sc« 5L?K*« Ê«u???ô« rJ qA???H

œö?« Êu? …—«œô W?R W?uJ qOJAË

q vK rNdDO 5JL« bË_« rNKU

…u?b«Ë —u?bU qL?F« oOKF v≈ WU?{«

U??I???Ë U??Nu????? …—«œ«Ë WËb« U?? ???R??

ÆWOUz— UU« r WOU*d  UU« v≈

Ê«u?????????????û? v?Ëb??« r?O?E??M??« U?D??D?<

«u??I?« t???????F Èc« —Ëb?« «c qu??? b??Ë

Æ5LK*«

gO???'« qb ôu t_ …œU???ôU W???K*«

X?u« «c? v g?O?????'« q?b ÊU?????? «–≈Ë

Êu√ v dB XIe?ô uOu ≥ v rU(«

u—UMO? s d?B? –U?Iô U—Ëd?{ oO?b«

W?I?OI? ‰U?H?« q v W?UË W?OK« »d?

Ub?% —u?N v U???? ÊU? b?I? v—U?

YO ‰Ëe?F*« fOzd« rJ …d? v l{u«

vK eO?d« WKd*« Ác v vG?MË …bb

»U?DI???????????ô«Ë v?U?????O??????« »«dD?{ô«

ÆdB qI

WœU???B?????ô« U???U???H???ô«Ë vU???L?????ô«

∫ÊUL vK ≠ V œUH« dB ‰UL? UUIM ÂUF« œU%ô« —d W??Od?F« W?ËbK W??OU?L??F«  «œU??O?I« s œb?? U??N??A??O??F v« ozU??I??(« Õd??A v?Mô«Ë ÂUEM« b?{ VF?A« …—u »U?I?« v d?B? vK b?OQ?«Ë v{U*« t?Ou ≥∞ v bU?H« ÆdB Êu v v—U)« qb« i—

∫dE(« 1UU2 ÈœUH"

v ÂUF« œU?%ô« fOz— v«d*« vU? b√ Èc« —Ëb« W?OL√ vK W?OH? Ud?B ×U)« v vU?LF« vUIM« rO?EM« t ÂuI W?O?F?A« W?OU?uKb« ezU?— b?√ Á—U??U ÂU????F« È√d?« v …dR?*« W???L????U?M« Èu????I«Ë s d?d??I??? YF? t√ v≈ «d???O??A??? v*U???F« v≈ œö?« U??N?A?O?F v« W?M«d« ŸU?{Ë_« rU????F« ‰Ëb W???O?U???L???F«  «œU????%ô« W???U??? ÆWOËb«Ë WOLOKô«  ULEM*«Ë db*« —b?«— —U? t??U??— v v«d?*« VK VFK Ê« …—Ëd?{ WOËb« qL?F« WLEM* ÂU?F« v Àö?« qLF« ·«d « rC v« W?LEM*« œu??N??'« b??OQ?? U????{«Ë «—Ëœ rU??F« ‰Ëœ …dO rœ v U—Ëb rU Ê«Ë WdB*« odD« WDd? UNd?« v« WKU?A« WO?LM« ÆdB* qC« qI u W?OU?IM«  U?LEMLK t?U?— v vU?? ‰U?Ë s d??B? tb??N? U?? Ê« W?O?Ëb«Ë W?Od??F« qJ b???R W??O??{U*« …d?????H« ‰ö?? À«b??« W?O???F? …—u œU?? d?B? VF?? Ê« Õu?{Ë Êu??OK ≥∞ s? d????√ U??N??O?? „—U?? W??—U?? ‰«u?????_« s? ‰U????? ÈQ? sJ? rË s? «u????? ‰Ëb« i?F vb U???L??? Ud?J??? Uö???I« v« W??O?Jd??_« …b????*«  Uôu« W??U??Ë Ê« r— ÊU??ù« ‚u??I?? vK Êü« vU???? ÊUU???O« »d???{ s? «¡b œu???_« U???NK??? ÂUM??O? l Àb? U?0 «—Ëd?Ë W—c« WK?MIU —«d?????L???????????ô q?Oz«d?????≈ r?œ v U?—ËœË

5QK»dF«ËW3«d(«UDdA45F/ ËÂU√WF4—√vK WO u$3_«qLF«U U3rO/I ËW U3±≤…b!«u«5œ—ËqLF l7UB*« v W? d?????A« ‰U?????G?????A?« V?????? WD?O?????;« o U?M*«

W??d??K? d????√ WËd?? vD?F v?? 5??U??? dE(«

…—«œ≈ fK?? u??C?? ¨Èd?O??U_« vM?G«b??? ‰U??Ë

qb??F v≈ W??HK???? o U?M v lU??B*« s œb?? Q??'

vK WM?L?_« s œb? œu??Ë v≈ «d?O?A?? ¨Ÿ—«u?A«

…d?O?? œu?— WU? „U?M Ê√ W?U? ¨‚«u?_« q«œ

X«“U? WKJA „UM Ê« uU? ±µ ÈdL?? W?OF?L

¨‰«u??« dE b?O?«u? ÈœUH? qL?F« Uœ—Ë b?O?«u?

U? uË ¨UNK«œ s fOË Ã—U?)« s WIDM?*« œËb

U?u??M*« ŸUD v  «cUË ¨W?O?K;« ‚«u?_« v

¨…b?O??F?« o UM*« v? W?U? ‰U?L??F« qI v W??LzU?

¡UMU ¡«—“u« fK? s —«d —Ëb s rd« vK

ÆWOU{≈ ¡U√ lUB*« qL

Ê√ U?L? ¨qL?F« U?U? ÷U?H??« V? ¨fö*«Ë

—Ëd0 gO'« s? `—UB —Ëb vK? ‚UHô« r—

dE?(« —«d??? s? ‰U???L????F«Ë U???????? M*« qI?  UMU????

ÂU???F« 5_« ¨U????M«u√ ö???F«u?√ ‰U??? t???U??? s

be U?? uË ¨nu??? t??? UE?U?;« v≈ b—u??«

Ud rEF Ê√ ô≈ ¨‰ULF«Ë lzUC« qI  «—UO

—U?√Ë ¨—Ëd?? `—U?B vK ‰u??B?(U rN ÕU??L?«Ë

Ê≈ ¨ÊU??C??— s d??U??F?« Èd??L???????? W??O??F??L??'

q v U???F??O???*« s qK?IË lU??B?*« vK jG???C«

U?u???« V? U?N?«—U?O? ÃËd? id? s?A«

…b* WML?_« ÂU?√ «—U?O??« nu Ê√ v≈ ÊËd?L????

`—U???B vK? ‰u??B???(« v Vd v?« lU???B*«

Æ5O{U*« 5u_« ‰ö «—œUB« l«d

v …œb??A???*« gO????H???« «¡«d??≈ U??C√Ë ¨W???OM_«

»U?????√ XF???œ gO??????H?? « «¡«d???≈ bb???AË WK?u

WIDM*« v ÈdJF« rU(« v≈ Q?K UNUL qIM

s UO«– U?NH sR W?OUMB« W?IDM*« Ê√ ·U{√Ë

¨ŸU??{Ë_« v UM??% „U?M Ê√ v≈ —U??√Ë WML??_«

ÆrbO«u qbF v≈ UMUA«

lU???B?*« rEF???? Ê√ ô≈ ¨b???√ s ÈuJ? oK? rË

v ò»d?F«å‡ WU?F??ô«Ë W?«d?(« U?d? ‰ö?

U??U??? qOK?I gO???'« s VKD? UMS??? t??OK? ¡UMË

¨—u?F« ÈdL?? WO?FL? fOz— Èbd*« b?L? ‰UË ÊuJ? Uœ—u?« b???O???«u???? Xb??? lU????B*« rE?F??? Ê≈

b?O«u? l ¡ö v? U?NO? qL?F« bO?«u Xb?

U?U?? ÈœU?H? W?U?? ±≤ …b?«u« …b? jI?? 5œ—Ë

‰u V???? `—U???B???U WU???F????? ô« ÊËœ d?E(« ÂU????√ W?Ku? œb* —UE?ô«Ë g?O????????H?????« «¡«d????≈ qI  «—U?O —u? `—U?B oKF? UL?OË ÆWML?_« «b?O Êu?LN?H sd?L?*« Ê√ v≈ —U?√ lzUC?« v  «u?I« VU? s …œb?A?*« gO??H?«  «¡«d?≈ v«Ë  UHU?<« iF …dG ÊuJ b U?N_ WML_« lU??B*« X?b? «c? ¨U??N??OK …dDO??« V?F??B« s ÕU????B« v lzU??C??« s?? b??O??«u?? s U??C√  U??U?? ¡b q?? c?U?M*« v≈ U??N??N?O??uË ¨d??U??«

»dF« „uK*« ÊËdJA v «—“ qU 5ö µ

ÂU√ ≥ vK qU?F« qBË ÂU√ W?F—√ vK W?Ou?_«

v« v{«—_« Õö?B??«Ë b?O?B?«Ë Èd«Ë W?«—eU 5KU?FK W?U?F?« WU?IM« XN?Ë XuJ«Ë W?œu?F??« ¡«d?«Ë „uK Wö??' db?I?Ë dJ qzU?d? qU? 5ö?? µ q9 ÆUNFË dB ÁU& WdA*« rNH«u vK WOdF« «—Uô« WËœ fOz—Ë sd«Ë s W?O??—U?« n«u*« Ác —b??I s W?U??F« WU?IM« fOz— œ«d?? rU? b?L??? ‰U? ◊Ud«Ë ¡U?u?« v W?OUM?ö?« W?LJ(«Ë W?«d?F«Ë W?U?ô« s d??F v?«Ë ¡U?I?ô« Æsb« Âu v≈ Èuô«

ÆdE(«

W???O?d???F« v{«—_«Ë 5?DK?H U???N?ö??????«

qL???F« U???U??? œb??? rO??????I  œU???√ Y?O?? ¨d?E(« ÆqUI*« v …“U≈ vK? XEU??? q?L???F«  U???U???? l“u …œU???≈ Ê√ l?UË s d_« «cN ‰U?LF« qI v≈ «dOA ¨ÃU?ù« Èu qL?F« Ê√ ·U?{√Ë WOu??*U lO?L'« ”U??≈ oKDM Ê√Ë ¨W??O?F??O?D?« tôb?F* U??O??—b œu?F? √b W?I?DM*« v s XH?u U?NQ lU?B? s ⁄ö È√ oK r W?OF?L?'« ÆdE(« Ë√ WOM√  öJA V ÃUù«

ÊUM$ À«b!√ dJM/ ‰ULF« œU%«

∫VKDË ÂuO « rOKF" « d$“Ë wI"K 5LKF*« œd9

«—U?Hô« dB? ‰UL  UU?IM ÂUF« œU?%ô« dJM« UM «u?? ≥µ U?N???O???{ Õ«—Ë ÊUM ‰U ??L? v W?O??«b« Æs «u µ∞∞ s d« WU«Ë Ác W«œU? vËb« s_« fK ??? ÂU?F?« œU??%ô« VU Ë

—œUJ« «—U$C« ¡UG≈Ë WO4d« UOKD wJd) nOKJ« …œu Ë œuIF« XO$[ W?{«Ë WDCË œuIF« UOL/ bO!u

5MO??F*« 5LKF ?LK? W?OU*« U ?—b?« d?O?u w« W ??U?{ôU  «—«œô«

WO1œU ?ô« ‰ö s «bO ?IF ÊËb rKF*« W ?b nK v« bU ?F«

WU?L ¡UC ?√ UNO ?K qB v« WœUO ?I« VUM*« lOL ? ¡UG≈ Ë

t« YO ?? 5—b*« U ??d? vU ??« …«ËU ???Ë b?F vU ? r v«

5LKFL ? …eO2 «œuI ? 5R*« 5LKF*« `M r Ê«Ë rKF ?LK WOMN*«

«—«œô«Ë ”—«b*« ŸUC«Ë WIU ?« …dH« v 5LK*« Ê«uù«

ÆÈd« v« tEU s nK

Êu?LKF?? „UM©b ?U?F??« vK «uM Àö w ?C? b?F sb ??U??

Æ …—«“u« q s …dU*« WUdK Udb*«Ë WOLOKF«

ICDL …œU?N? vK ‰u?B?(« ◊d? ¡U?G« pc?Ë

XO??? r Ê«Ë ≤∞∞¥ cM b ??U?F??U ÊËd ?«Ë ≤∞∞≤cM W ??B?(U

U?u?B?Ë sb ?U?F??*« 5LKF*« XO ?? …—Ëd ?{Ë 5 ?R?*« 5LKF*«

5OF« bM UNzUH?O« 5LKF*« s WuKD*« U—b« 5 s V—b

«uM dO ?Q ÊËb ÊUM wC b ?F rKFL sb ?U*« 5LKF*«

5EU???;«Ë ¡«—“u« fK ???Ë W???OU*« …—«“Ë W ??? U?????Ë 5ud ???«

s qJ sb?UF?*«Ë 5MOFL?K wHO u« vL?*« dO?OG vK W?I«u*«Ë

5LKF*« lOL ? V—bË …—«œô«Ë rOEM« Wdb l oOMU ? d«

vL? b ?OuË W ?“ö« «¡«dô« W ?U –U ?U …—«œô«Ë rOEM«Ë

ÁœU*U e???? „UM? «œU?? tKR??Ë t??B??B?? oË rNM? q qL??F

v? Wud ??« U ?I?O?D« V ?—b vK «uKB ? r s ?c« 5 ?R*«

b?I? ≠ d ?_U b ?I? ≠ e ?? b?¨ U ?O?L?*« W ?U? ¡U?G«Ë œu ?I?F«

œd?? U?NKF?Ë

d?O??Q ÊËb W?O??b?ô« V?? W?OU? U??—œ vK 5LKF?*« 5JË

ÆÊü«

wK W ?IOu« œb ?Ë ©e ?O2 bI ? ≠ W?B(U b ?I? ≠WKU …Q ?UJ

U?NzU?G?«Ë 5LKF*U W?U?)« —œU?J« «—U???« ¡U?G≈ w?« W?U?{ôU

W???O??L???OKF???« q«d ?*« w 5 ???R*« 5L ?KF*« lO ???L?? X?O????? pc ???

UOK v ?d) nOKJ« …œu ?Ë 5LKFLK —uö ? vœô« b(« l—

r UNMË 5LKFLK V—b …—u w UNKFË tOd«Ë 5FK ◊dA

q XO ?????Ë Èd ??« q«d ?? v?« rNKI Âb ???Ë U??N??OK sb ???U??F??*«

sb?UF?*«Ë 5MO ?F*« 5 U ?«u«Ë ‚uI ?(« w …«ËU ?*«Ë WOd ?«

•≤∞∞ ‡« e?U ·d? b?OuË V?—b« ¡UM√ rKF?*« Èu?? rOO?I

œ«b?« „UM Y ?O? XO ??« ◊Ëd ? Êu ??u??*« sb ?U??*« 5LKF*«

5???R??LK? `L?? Ê«Ë e ???O??O9 ÊËb ? Q??UJ?Ë —œU ??Ë e??«u??? s

s 5L?KF*« ÂuKœ v?K 5KU??(« ¡U?M????« Âb??Ë UEU???;« qJ

qO?? W?d?Ë ◊Ëd ?A« rNzU ?H?O?« r— r ?N?O?? r r …d ?O??

iF w ? Ub ??«u WU ?? w? W??O??U????B« …d ????H« w f ?—b??U

‰U?L??« ÊuJ Ê«Ë Íud??« vK rNu??B?( «—Ëœ W?U??«Ë W?O?d??«

Ud???O????Q Âb ???Ë rK?F???LK W????OMN?*« W???O1œU???_U 5 ?LKF?*« ¡U???L???«

rƒö ???e? …u???« wM ?H« rOK ?F???« ”—«b ??? U???u????B???Ë ”—«b*«

¡e?'« ·d?? l rOKF??« w 5KU??F« lO?L??' W?U??? ôËd??MJ«

¨…d «uM ? XR*« bIF«  «uM »UU «—«d ? —«bB«Ë

Æ …b«u« …dH« ”—«b w 5MOF*«Ë sbUF*«

Æp– q UNd - w« •µ∞ ‡« WUô« eU s wI*«

5 qIM ?« d?O???OË W?OMN?*« W?O1œU??_« v qO ????U `L ?? U2

a—UË WB(U f—b ?« ¡b a—U cM 5LKFLK …b*« r{ pc

v Àb????% v« U???«d???????ô«Ë …—dJ?*«  «¡«b??????ô« À«b??_« v oO?I????K WM' qOJ?AË vUMK« œËb??(« W?N??«u* ·u?H??B« b?O?u?? W?Od??F« ‰Ëb« VU U??L?

∫ndA« bL√ ≠ V

rOK?F??« d?“Ë …dU ??I?« wLKF ??? œd9 W ??d??? 5Mô« Âu ???O« wI ???K

od W —U ? sLC ? 5—«œù«Ë 5LKF*« ‚u ?I? WI?OË W?LOK? Vd?I« w? U?N?I?O??I?% s bô w« W ??U?N« ◊U ?IM« s ? œb? rC W?OKLF« ÊU ?—√ WU ? ‰ö ? s rKF*« WMN0 ¡U ?I—ô« ·bN qU ?F« ÆWOLOKF« Ê« …dU ??I« 5?LKF?? œd9 W ??d?? —d??I?? rFM?*« b??? r?O«d« ‰U ?? «—«œô«Ë  Ud ?b*«Ë …—«“u ?« l q«u ?????«∫sL????C???? W????I????O?u«  «—«œô«Ë  Udb ?LK 5ËUF ? —UO?« W?IOu« XML ?CË WO ?LOKF?« 5L?KF*« h ? U?? q?J 5M ?F?? 5?LKF*« »U ?????? s W ???O???L??O?KF???« l{ËË 5L ?KF*« Êu ?????A  «—«œô«Ë  Udb ?*« 5ËU ??F?? Êu???L??Ë 5—«œô«Ë 5L ?KF*« lL ???O?? 5O ??F??? rU??F*« W?????{«Ë W ??OM?“ WD ÷d?F  «œU ??O?I«Ë d“u« l ? È—Ëœ ŸU ?L???« b?I? w« W ??U?{ôU ‰uB ?(«Ë UN ‰uK ? œU≈ WËU ?Ë UN ?A?UMË 5LKF*« qU ?A Æ WOLOKF«  Udb*«Ë  «—«œù« nK v W1d WKUF vK

ÆWOdF« »uFA« b{ db v« «d«R*« ¡«e WU?d ÂUF« œU?%ô« fOz— v«d*« vU ? YFË fOz— sB? ÊU? ‡ 5UB*«Ë 5u ?*« v …U«u?Ë oK s U??N??O? »d??√ ÊUM v vU??L??F« ÂU?F« œU??%ô« ÆÊUM v nMF« s WOUIM« tULEMË œU%ô«

åuJ3UU u4ò ‡4 W7UOBK «b U/ «db …œu8 œUL

fK? fOz— b?O?« ÊU?C?— ”bMN? —u??b« —b?« »bM «—«d? uJ?Uu Wd?A »b?M*« uC?F«Ë …—«œô« b??L???? œU??L? ”b?MN*« db? …œu? œ«u? 5? …dU???I?« WU???O??? …—«œ« W?H??O Ë qG??A?O Èd??J« b????U???????? ÂU???? db???? W?UF« …—«œôU? WUO?B« …—«œô« Èu??????0 qIM?K ÆUOKF«

o9UM* UE8U;« rO/I Ë WO?B« WU dU4 ¡UI —ö WOuA WDC

∫ vK o,«u$ ÍËö.. «

∫W — u √ q z «Ë ≠ V  WO WU?— dOu v hK WœUI« …d?H« v …—«“u« Wƒ— Ê« ÊUJ«Ë WB« …d“Ë ◊Ud« UN …—u?b« XU

tOöI3« ÊULC W—UJ!ô« U3—UL*«Ë W/8UM*« WUL! “UN Êu7UA qbF

W??{u ¨sd?L???*« —U?G WU?L?Ë

Ê√ v≈ ¡«—“u« f?K?? fOzd U??NzU??I

fO?z— ÈËö??????« “U?? —u??????b« Y?

ÊQA ÈuJ s d?√ vIK “UN'« Ê√

…e??N??_« l oO??M?U Âu??I “U??N??'«

…—u?b« l? tzUI ‰ö? ¡«—“u« fK?

Wu?L0 »öD« vK tMO?F È“ ÷d

¨W?OU(« W?Kd*« ‰ö Èd?_« W?OMF*«

WUM*« WUL? “UN fOz— ·d'« vM

v oO??I????« - qF??HU?Ë ”—«b*« s

Ê√ vK hM ÊU ÊuUI« Ê√ W?{u

ÊuU qbF W—UJô« U—UL*« lMË

—UJ??ô« «c lM* VO??? ÷d?Ë d?_«

f?Oz— u? “U??????N???????K ÷u??????H?*« db?*«

s d???????√ —b??? `?M* W??????U?M*« WU????L???

v≈ W?????U?????? ‚u?????« Ê√ X????? {Ë√Ë

iu?H vK? ‚U?Hù« - sJË ¨¡«—“u«

…d????H« Ê≈ YO?? “U??N???K W??Oö??I????ô«

ÊuU????? qb????F? ŸËd????A???? Ê√Ë ¨r?OE?M

d?b?*« u? Êu??J?O? ¨W???????????U??M?B?« d?“Ë

…d??O??? U U?I? „UM Ê√ d??N √ W?O??{U*«

»U????√ v?K t??d r ???O?? “U??N??'«

Æ“UN'« WOöI« ÊULC ÷uH*«

qbF v≈ ÃU% ÊuUIU

d?“u W??????????? .b??????I b??????F ÊQ?????A?«

qLF W?UM*« WUL “U?N Ê√ b√Ë

v ·d????'« vM …—u???????b« —U???√Ë

ÆWUMB«

sd??L???????*«Ë ‚u??« WU ???L?? ·b??N

VI?? ¡«—“u?« fK?? d ???I0 U??N W???LK

e??O?O??L??«Ë ¡«œü« s?? o?O?????I?????%Ë qL?????F?« v Æ·bN*«

…œu œUL

ÆWOB« WuEM*U ¡UI—ö WOu WD vM vK bLFË …¡UHJ«Ë ·UBô« v«d rOI …dJ UEU;U W?OB« ÊuA« Èdb0 UNUL?« ‰ö WB« …d“Ë XAUË

WK4UI* Ÿu$3√ qD s ¡U%ö[« Ê«dODU4 5KUF«

p–Ë W?O??B« U?b)« v i?F?« UN?C?F l qUJ? W—«œ« o UM v≈  UEU?;« ÆrOUô« Êu ŸUD qOFH ‰ö s vK …—œU? W?OU?? —œ«u?? suJË »U??A« vK œU?L??ô« W?O?L?√ vK ◊Ud«  b?√ sL????C U0 W—«œô« r?EM« d?uDË W?u???I ‰ö??? s? —«d???I« l?M v W???—U????A*«

È“«e

U4UK7ô« i8d å–UI7ù«ò WLzUI« ÂUEM4 WO7U*d$« ∫5 v ≠ V

UÎ$dA Á—«dAù ¡«—“u« fK: tU!≈Ë åUd(«ò Êu7UA vK WOULF« ÈuI« 54 o8«u ∫WDOu√

s …d?O* Z?u —«d?I«

È“«e???? vK È“«e???? —u???????b« b????√ –U?Iô« W?N? rU vL?d« Àb??*« fO W???N????'« s? —œU??B« ÊU??O???« Ê

ÆUNUJË …—u« VUD r√ s bFÔ Íc« d_« uË

UI«u „UM Ê√ …dN«Ë WKUF« ÈuI« d“Ë WDO u√ ‰UL b√

¡U?ƒ— Ê«Ë UU???ô« ÊQ?A U??OzU?N

WK?U???F« Èu???I« …—«“u? wL???d« Àb???????*« ÷u??? ¡ö??? b???√

Ud?(« ÊuU? ÊQ?A ¨W?OU?IM?«  «œU?O?I«Ë W?OU?L?F« Èu?I« 5

WU???? v «u«“U???? W???N???????'« »«e???√

W?OËb« d?OUF*« W?M' V U Ê√ —d?I*« s d“u« Ê√ ¨…d??N«Ë

`{Ë√Ë ÊuU?I« œ«u?Ë ’u?B qL?? h U? w ¨W?OU?IM«

vK? ·ö????)« r????? ‰u???? —ËU?????A

wËb« qLF« d9R w WMK« VKD UÎI WOËb« qLF« WLEM0

sJL? v? —uM?« v≈ t?Ëd?Ë ÊuU?I« “U?$≈ W?O?L_« s t√

W?œU?I« W??OU*d?« UU???ô« ÷u?

Âb??I?«Ë ¨w?U?(« nu?*« s qU?? dd?I?? W??O??{U*« tË—œ w

s bb? qO? —u?N r sË ¨W?OU?L?F« UU??ö …u?b« s

Èœd???H« Ë√ W???O?????M« W???LzU???I« ÂUE?M

s d??B?? r« ld «Îb??O??N9 p–Ë ÆÊuU??I« “U??$≈ w “d??;«

vK s—œUË ¨UÎOI?OI ö Î O9 ‰ULF« s 5K?2 5OUIM« »U

W?N??'« «œUO? rEF? Ê√ v≈ «d?O?A?

b??√ ¨ÊuU?I?K wU??(« ŸËd?A*« Ê√ ·U??{√Ë ¨ UEö?*« W?LzU??

ÆWOUIM« rb«u s 5MË ¨WOu*« qL%

ÆÈœdH« ÂUEM UUô« ÷u bR

U?N UA W?—U2 w W?OU?(« WOU?IM« U?LEM*« d?L? Ê√ vK

¡«—“u« fK?? v≈ ÊuU?I« ŸËd??A? qO???O? t√ d?“u« b?√Ë

W??N????? “u??— iF Ê« È“«e??? ‰U??Ë

s ÂU? ‰ö?? ÊuU?I« ÂUJ_ U??ÎI?Ë U?N?U??{Ë√ oO?u U?N??OKË

WM?K« v≈ U???L??O?KF —b???√Ë ¨sJ2 X?Ë Ÿd??√ w Á—«d???ù

W?OU??ô« W??UM*« Êu?C?d –U?Iô«

WKU??F« Èu?I« d?“Ë —b?B Ê√ —d?I?*« s t√Ë ¨t qL??F« a—U

ÊuUIK …bLF*« WLd« s ¡UNô« Wd …—«“uU WOFdA«

W??U???L?? b???O??F U???N_ W??L?zU??I« ÂU?EM

·«d √ l oO?MU ÊuU?I« «c?N Wc?OH?M« «—«dI« …d??N«Ë

ÆWOËb« qLF« WLEM* UNU—ù

«—U????O????« s? U????N????U????«Ë Ê«u????ô«

…bd??'U? Ád??A a—U s U???Îu ∂∞ t??U?? b??u?? w? ÃU??ù«

¨WOU?LF« ŸU{Ë_« —«dI?« v≈ UÎL ÍœR?O p– Ê√ `{Ë√Ë

vU???O??« b???N??A*« v?≈ W??O???ö??ô«

ÆWOLd«

¨qL??F« U?ö?? w —«d??I???ô« s V—√ ‚U??¬ v≈ ‚öDô«Ë

v W?O?K_« t «uI?I? YO r?Nb?Ë

ÆWOU …œu' WOB« Ub)« .bI v W—«dLô«

vb*« Ê«d?OD?« d“Ë q{U? ee?F« b?? ”bM?N*« vI?«

W?b??I*« U?b??)« …œu? vK? e?O?d??«Ë …œu?'« Z«d? oO?D W??O?L√ v?≈  —U?«

«—UDLK W?CUI« Wd?A« fOz— v“ ·d√ —u?b«Ë

ÆdL*« V—b« ‰ö s 5KUF« Èu l— v≈ WU{ôU 5M «uLK

W?d fOz— d?B .dJ« œU? —UO?D«Ë Wu'« W?ö*«Ë

Udb*« lOL? UN«—«œ« qO?FHË WO?B« WU?I« WO?L« vK W?B« …d“Ë  b√Ë

ÆWœdG« —UD w 5KUF« lOL «—UD*«

Á—Ëœ W?O?L«Ë tKOJA …œU?«Ë W??BK vK?_« fK:« qO?F?H s XMK« U?L?

t????J »U Ê≈ 5KU??FU t??U??L???« ‰ö?? d“u« ‰U??Ë

W?O??u?I« WD)« qL?? œb?B …—«“u« Ê« W??U? W?O???B« U?U?O??« v

5KU?F« s Í√ WË v »U?« oKG sË lO?LK Õu?H?

ÆWBK

5KU?F« WKUI* Ÿu?√ q s ¡Uö?« Âu hB? bË

·dB« œuMË W?U)« oœUMB« W?«—œ rO t?√ v≈ …d“u« —U« t« U??L? WK?UJ« W?O??U?H??AU «e??ô« l ·d??BK W?L?EM*« `z«uK«Ë U??N

Èdb? nK UL? d?NE« bF W?U?« WU?« b?F WU?

oO?I?? p–Ë V?—b?«Ë UU?OM«Ë nOKJ?«  U?U?O? W?F?«d? r?O?

5KU???F« WKU??I?* Ÿu????« q s? Âu bb????? «—UD*«

qL?F? XË√ U?L? rN v?LKF« Èu???*U ¡U?I—ô«Ë ¡U? ô« U??u?L

p– ÊU U?LK UNK vK qL?F«Ë r«uJ v≈ ŸUL?ö

…œU??H?????ô« rOEF??? U??F??U???K vK_« fK?:« l rU??H? …d??c??

UUJù« œËb? v U?C√Ë 5?«u?I«Ë `z«uK« œËb? v

ÆWOFU'« UOHA*« l ÊËUF«Ë

ÆWdAK WU*«

d4uD√ ±π ‡ WËb« ÊUC!_ åuLO3ò …œu Èu œ eJ! Æ—uN ≥ cM rNUd ·d Âb s —«d*«

…d W?dA« …œu? WO?I√ v≈ WËb« f?K v{u?H

oDM« dEM U?M« b√ ‚ËbMB?« 5√ ÊUC?— ÕËb2

U??«e??« È√ s U??OU?? WËb« ÊU??C??√ v≈ Èd??√

∫öU ±∞∞ —uC ∫»U ÕUH«b ≠ V WËbK ‚—uK? åu?L?O?ò W?d? …œu? Èu??œ qO?Q -

d???B?« ⁄—U?H? ≤∞±≥ du???√ ±π W??K v r?J(U

ÆUNOK

v—U??« t??LJ aU??A« Èd?B*« ¡U??C??I« —b?B??O

Wd?AU WOUIM« WMK« fOz— œu ?L vK WU?« b√

WdA« ‰UL …UU?F pc vNMO WËbK WdA« …œuF

v UM??O?I?« v W?U?L?FK «—U??B?« b?F —«d??I« «c Ê«

ÆWdA« ¡UM« s öU ±∞∞ —uC p–Ë

ÆœdA« s öU ∂µ∞ rœb mU«Ë

‰U??L?F« ‚«– Ê« b??F WËbK Èd??√ …d? W??d?A« …œu??

dd???I? W??????O XN????«Ë XË«b b??? U???K?'« XU???

≤∞±≥ du???√ ±π W?K r?J(U oDMK Èd??√ …d?

ÆWO{U*« WOU*d« UUô«

∫È—«œù« ¡UCI « WLJ

…—«œù« o U vK lI WœUO ô« «“U_« vK qUF« ‰uB! Âb U$%≈ ¡V

∫v{UI« rOEF«b ≠ V

…dO?_« …dIH« W—u?œ ÂbF XC? UOKF«

53bMN*« W4UI7 ‚öR≈ USdOJH4 ⁄ö4 vIK bF4 ∫vIH« WOU ≠ X

√b?????? È—«œô« ¡U???C???I« W???LJ??? X?K—«

5b?MN???LK? W???U???F« WU???I?M« XI?K√

Âb U?« ¡V Ê« tO  b√ bb? vuU

U??N 5?KU??F« ÂU??√ f√ ‰Ë√ U???N«u«

WœU?O??ô« «“U?ô« vK? qU?F« ‰u?B?

UN«dI vK? ÊËœœd sc« ¡UC_«Ë

v≈ U??F???«— b??O??d« «c vK? ‰u??B??(«

‰u?B(« Âb? ÊU? v? …—«œô« v≈ ld

ÆqLF« WKB UNC« »U«

»U??????√ v≈ U????F???«— b???O???d« «c v?K

bL?F r 5b*« Ê« Èu?b« …dc? b√Ë

ÆqLF« WKB UNC«

«¡UË U–U«Ë WœUO?ô« «“Uô« lOL&

ÊUO?U;« v«b« Èb?ËË bO? ‰UL? ÂU«

WO?IU ¡UCI« t?F vGM U? uË U—Uœ«

WËb?« fK??? ÂU???√ ±≤≤∂± r— Èu???b«

U?N«“U??« b?O?— qU? ·d?? v VUD«

d??O??? —œU??I«b???? Èd? …b??U?? `U??B

q? U?N?O?K qB?% rË Uc?HM?? r* v«

WOd?« …—«“u ÂU db? W—b 5OzU?B«

Ud« ”U√ vK Wu U?Nb ¡UN«

t?HB rOKF?«Ë WOd?« d“Ë b{ rOK?F«Ë

Vd? U?Ë WU?)« «Ëö?F« t?O≈ U?UC?

Âb s U—dC t?HB …dUI« kUË

W?O?I??Q W?LJ;« XC?Ë —U?¬ s p– vK

U??N«“U??« b?O??d Èb??IM« qU??I*« ·d??

‰b?« s qUF« ÊU?d? s tML?C U?LO? U?L??O? WœU??O???ô« t«“U?« b??O?d Èb??IM« Âb???? ÊU???? v???? d?????N????« W???? F—ô« “ËU????

Xe«Ë Èb??IM« qU?I?*« ·d? v W?O??b*« rJ(« c??O?HM l U??Ëd?B*« …—«œô« W??N? Ætœu0

dBM« u« bL

U?I? dN?« W?F—ô« “ËU? UL?O? WœU?O?ô« 5Ob*« 5KU?F?« ÊuU? s ∂µ …œU*« hM W—u??????b« W???LJ?;« XU??? v«Ë WËb?U

5/L)« WM' bO4 5!ö8Ë ‰UL å •µ∞ ‡ «ò W$/7 dOB ∫5√ W ≠ X

ÆUN WU)« 5«uI« vK ÷«dô« w o(« ÊuJË ¨UNu vK WOzUC ? WO Ë√ WN q ÂuI Ê√ vK ±µ∏ …œU*« hMË

WM' —d?I?Ë W—u??b« Êu??AK W—u?N?L'« f?Oz— —UA??? ÷u? wKʼnU?

U?N√— c ?RË ¨«Îb«Ë U ?ÎL?— WËb« W“«u ? v ×b WKI ?? W“«u ? U?NM qJ

UË W?OUO« »«e?_« q UNO q?L*«Ë 5L)« WM' Ê« \—u?b« qbF

È√ Ë√ UN ?OK X{d ?« «–S ¨UNu ?A WLEM*« 5 ?«uI« UËd ?A v

…œu??0 œ—Ë U?? q qb??F w o(« U??N ÊuJ?O? l?L???:«

ÆVFA« fK ¡UC√ vK WI«u0 ô≈ dI ö ¨UNUJ√ s

W??HKJ*« …d??A??F« ¡«d???)« W?M' U??NM XN??« w« —u????b«

fK? W?I?«u? ¡«d??)« WM' XKF? b?I? ÂU?F« V?zUM« W?“_ W??MUË

Æ—ub« qbF

5u??N???? s «bb??N? U??N??O?I?K b??F

fOz— q??? s t?MO??O???F r Íc?«ÅÅÂU??F« V?zUM« vK v?K_« ¡U??C???I«

WOUO« Èu ?I« 5 —«œ v«  Uö)« Ê« ÷u ‰UË

W?d …u?œ vK U{«d??« UdO?H?

Ê√ vK ±∂≤ …œU*« s W?OU?« …d?I?H« hM YO? ¨W?O«e?≈ W—uN?L?'«

¡U ?G«Ë Èœd ?H« ÂUEMU U ? ?ô« ¡«d ?« V ? »«e ?ô«

s? W?????I??????« V?????? 5?bM?N*« d?9

b?F? W—u?N?L??'« fOz— s —«d??I 5F ÂU? V?zU W?U?F?« WU?OM« vu??

dB ? v UO ?FO ? «d« b ?F 5öË ‰U ?L •µ∞ ‡« W ?

Æv«uô« WUIM« fK

Ë√ iIM« W??LJ? fOz— »«u? 5 s vK_« ¡U?C??I« fK? W?I??«u?

U ?O ?zU ?N «d ?« f ?O •µ∞ ‡« ¡U ?« Ê« v« U ?? ?ô …—u ? ?« b ?F

5?bM?N*« s? œb?????? Èb« U??????L??????O??????

…b* p–Ë ¨sb??U?*« 5U?F« »«uM?« Ë√ ·UM??ô« rU??0 ¡U?ƒd«

«c ? v Áb ?d ?U ?????? —d ???????I Ê« µ∞ ‡ ?« W ?M' o ? s ? sJ ?Ë

WU?IM?« fK? —«d?« s r¡U??O??«

¨»d?√ U?L?N√ ¨b?U?I?« s t?uK v? W?O?U??« …b?LK Ë√ ¨ «uM l—√

ÆÊQA«

WU??IM« d??I?? ‚ö?U? 5ú U??L?O?KF

U?OKF« W—u?b« W?LJ?LK WMK« œU?√Ë tKL? …b ‰«u …b?«Ë …d*Ë

WM' U ?Nb ?√ w« ‰b ?F*« —u ? ?b« …œu ? ? XH ?A ? U ?L ?O ?

Èœ√ U uË UdO?H «bbN V

w« UNzUC√ œb œb% r UL 5«uI« vK WIö« WUd« w UNI

¡UC?ú WO?uO« Ub?)« qODF v≈ WË«e?? hO?«d vK? ‰u?B?(« q?? v?K ·«d???????ô«  «œU???????N???????Ë W?MN?*«  U????b????)« s Ud????O????Ë  «—U????I????F« Æ UUF*«Ë WOB«

WMK« Xb?Ë qDF*« —u??bK rN?F{Ë ‰ö? rN?B?OKI? Ê«uù« ÂU? W?K*« «u??IK ÂU?F« bzU?I?« 5O?F? W?U?)«Ë —u???b« s ±∑∞ …œU*«

œb ?F WMK« wö s ¨—u ? ?b« qb ?F ? WHKJ ?*« ¡«d ?)«

÷u vK —UA*«

…œU*« h `?√Ë W?K*« «uIK? vK_« fK:« W?I«u? ◊d? XU{√ YO?

‰Ëe ???F*« f ?Ozd« ÂU ?E U ???N ???O ??? V ? ??? w ?« U ???“_« s Wc ??O ?HM ?« Wö ? ?«  UDK« 5 ¨w ?d ? b ??L ? ?? —u ? ??b«

YO ? ¨WO ?zUC ?I« WDK« ÊuU ? W ?“√ U“d√ sË ¨W ?OzUC ?I«Ë W ?OF ?dA ?«Ë

b?F? ¨ U?N U???{ 5 s? 5FË ¨W??K*« «u?IK? ÂU?F« bzU??I« u ŸU??b« d“Ë

×b Ê√ v ?K …d ?? ‰Ë_Ë h ?MU ±µ∏ …œU*« w ? —u ?? ???b« ¡«d ??? ?? ’d ???

ÆWK*« «uIK vK_« fK:« WI«u

U ? ?O ??N« pK ÊuJ Ê√Ë W“«u ?*U «b ?«Ë U ?L ?— W ?O ?zU ?C ?I«  U ? ?O ??N« W“«u ?


‰ULF«

Àb(« ¡«—Ë

v{UI« rOEF«b12 ∫ ·«d4≈

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5Mô«

¥ dB pM W“√ qO ŸeM vI

ÂUF« ‰U*« Á—«b ù

v!«uK(« s WI%« V'( 5LKF*U* œd9 WKL

ô W?Od? WG? ”—b rOK? bO?F? `{Ë√Ë

lO???L?? v? —U??O???« «c rœ v?K qL???F«Ë

rN?_ 5“U?????N?????ö W?????U?????« „d V?

ÆvUIM« qLFU WIKF*« ôU:«

UM(U??B? s d???FôË `U??B? »U???«

vbU 5LK?F*« VO?I ÈË«d« s?? b?«

W?O?H?? U?«—– «uU? rN?« qOb W?O?I??O?I?(«

Àb???O Ãd? ÊQ v?«uK(« tKF? U? Ê«

Æ…—«“u« vK «ËdDO sc« Ê«uö

W???d????A« l t?«Ë 5LKF?*« Ÿu???L??? r?U

r?O?D?K?? ‰Ë« r??K?F ?????????? r??e?« …u?D? r?N?«Ë

W?O?u?L? W?O?F?L? b??I?F Ê« bö? ÷u?d?

t?BM ‰öG?U v«uK?(« bL« VO?IM«

¡«—ü« b?Q?O WU?I fK? ŸU?L??« fOË

d??F ô ÊU?O —«b?« v 5LK?F?LK VO?IM

vU???L??'« —UD?ô« Ê√ v≈ «d??O???A?? U???NK

Ê√ v≈ «d?OA? dB? v 5LKF*« È√— s

—«b?« u? t?????????O?M? n√ ≥∞∞ n?K?J? Èc?«

«c ÊuC?d aOA« d?HJ 5LKF*« Ÿu?L

ÆÂUF« ‰ULK

WU??IM« fK?? Ê«Ë t??O? ¡U?? U??Ë ÊU?O??«

U? Ê« W?—b db? ‰U?F«b?? v? ‰U?

qL?? s b?ôË t????O?d?? X?DI?? vU??(«

W?K?B X?1 ô v?«u?K(« V?O ????????IM?« t?K?F???????

fK:« Vö?? ô v? …d?J? UU???«

¡UC« s W?I« V s bôË 5LKF*U

Æs uK WUF« WKB*U vU(«

ÆWUIM«

5KUF« U dI* UI WKJON« WD v dEM« …œU≈ U????????H u???????? ±≤≥∞ v?≈ qB? p?M?U? 5U????;« s? W????OU????L? v≈ W????U????{« rN«d? s …œU?H?ô« r ‘UF?LK …bb?? œu?I?? rN —d?Ë …e??O?L??*« U_ œu???I?? dd??% - Ê« Àb??? rË Ê« U??H??O??C?? ‘U??F??LK «u??d?? s2 rË pMU «—U?A? ≤≤± t pM« «u??OË W?OU?  U?—œ v?K ÊuMO?F? mU??0 œu??I??F s—U??A????? œd???? q?ËU????????_« ib? U?2 …d ????????O??????????????? 5?O?????F????? W??????U?????)«  U?????FzU?????A?«Ë b?RË pM« ×U?? s s—U?A??? pM? d?????_« «c q? ???? œu?????Ë Âb???? ÆdB

∫vIH« WOU ≠ X Âb?I??« 5LK?F?LK W??O?d??H« UU??IM«  √b ¡U??C??«Ë v«uK(« b??L??« b??{  U??ö?? ‰U*« Á—«bô W?U?F« W?U?IM« …—«œ« fK? W?O??d?H«  UU?IM?« ¡U?C?√ √b U?L?? ÂU?F« W?O??u?L? W??O?F?L? b??I?F  U??F?O?u??« lL? ¡U??C???« lO??L??? s W??I???« V??? Wz—U …bb'«  UUö bu bb%Ë fK:« Ê« ¡U?C??ô« rEF? rK Ê« b??F p–Ë X9 W?KL???'U  U ????HU?????? „U?M W???O?? v{U*« ÂU?F?« ‰ö? —U?O `?U?B WU?IM?« qO?

vI

Ád?????O????? ÊËœ œb??????????

5?H? u?*« qu??????????????????? p?M?« f?O?z— U2 q?L???F?« s n?u«Ë oO ????I????????K …d??O????? W—«œ« U?u??I??F? rN??{d???F ÆqLF« s qBH« b( qB «Ëb??M???« 5H u*« Ê« v???I?? b??√ l q?U??? ¡U???I b???I???? -Ë WU???IM?U Âb??F —u???H« vK b??Ë Èc?«  U??d …œU???«Ë 5KU???FU —d???{ È√ ‚U??(« o«u??? U0 WK?JO??N?« WD v d?EM« ◊U??IM« q?b?F?Ë 5KU??F« VU?D l ÆrNEH% dO v« vH  U?d Ê« WU?I?M« fOz— `{Ë√ œb??? s—U???A???????? 5O???F W???FzU??? 5KU?F« œb? Ê« YO? W?KzU mU?0

b-b. «b0 WOU*«Ë WœUOB« 5*

∫—dI# sb%d*« WOuL

VD?Ë nDË WDœdGU* s-b?d*« VOI! sb??d?LK? Wz—UD« W??O?u??L?F« W??O?F??L?'« —d??

øW(UBLK ÎU*U* s-œbA*« Ë Ê«uù« l W-dJH« UF.«d*« `H=

VDË nË b ??O?« e??F?? W?Uzd 5O?U??O?« WUJ Ê“U WœdGU 5OUO« sbd*« VOI ÂbF VUô« 5OUOK tuœË tCd p–Ë tu??AË W???OU??(« …d????H« v d??B?? v?≈ ‰ËeM« s√ œu??Ë Âb? W??? U?O??—U? d?B?? …—u?

WDK(« v≈ tK« qO5 v …ub« s XdB!« WUL'«Ë qIFU* vK'« vMF= dJH« …œU≈

∫bL√ WU√ ≠ V „uMK W?U?F?« WU?IM« œu?N? X?$ d?B pM 5KU?F« W?“√ ¡«u?« v WK?JO? WD v?K «u ????{d???????« s?c« ·ËU?<« iF? XML?C v?«Ë pM« …dO? mU?0 s—U?A? 5OF q? v f?O U?????O?????d?????K b?b???? ÂU?EË fOz— ÁU???H U?? u?Ë ‰U??L??F« `?U?? tzU????I ‰ö???  U???d? b???L?????? pM?« WU???IM?« fOz— v???I??? d???UM«b?????? ÆpMU WUIM« ¡UC« s œbË qL?F« s «uFM?« b? ÊuH u*« ÊU?  «dI?*« oKË ¡öL?F« l dU?A«Ë ÂU YO Wzö« Ác vK U{«d«

qX

W???Uzd ? WœU ???O???BK W ???U???F« W ?U???IM« X ?U W??OU?*« …—«“Ë œ«u ??'«b ???? b ???L???? —u ?????b« nuU ¡«Ëb« Ud v≈  ULOKF —«bU `U??B WËœô« d ??O«u ?? vK •± W ??U??{« s U???I??? »U ?????(« X% Vz«d ???C« W ???KB ??? Æ≤∞±≥ WM ≤±∞ r— È—«“u« —«dIK W?????OU?*« d“u ? U????N?UD ? v W ?U????I?M«  b ?????« qUF ?« ·UI« …—Ëd ?{ ‰ö b ?L« —u ?b« v Vz«dCK lM*« s rB •± W l

q????I???????????? vK? p– d?R U2 v?K«œ ÊU????√Ë

5 …bb ?? W ??O??U??H« lO ??u s ? ¡U ??N??ô« r

ÆdB v WUO«

WœU ?OBK W ?UF« WU ?IM«Ë Vz«d ?C« WKB ?

W?????O?????Mô« Âö?????ô« qzU?????Ë XK?UM? b?????Ë «c

ÆWU{ö WœUF« WM« tO œb%

W??U??O?U? dD{« U2 W ??UJ Ê“U?? «dc??%

U?NC ?— s XMK« b ? WœU ?OB« W ?UI XU ?

ÆvuI« qb« vK VKU d«Ë

»U???????( l ?M*« s ? U????L???B???? •± W ????????M

WMb0 s?b?d*« VO??I W??UJ Ê“U? q? U?L??O?

UœU ?????B?????????« vK ? Ud ????O?Q????? Vz«d ?????C«

W?O?zU?C?H?« «uMI« Èb ?« v?K U?H??O?{ W?œd??G«

5uO« ‰ö Âu ?I UN« XUË U ?ObOB«

UdOQË W?OUO« ŸU{Ë_« s t«R ? WOU*ô«

Vz«d ??C?« W??KB ?? l ? ÷ËU ??H??U 5K ???I*«

U?NQ? VO??O? d?B? v v?U?O?« ŸUD?I« vK

ÂU?F« `U ?B« v«d ? …bb ? W ?O?U?H« —«d ?ô

ÕU??O?« U??O??«œ nM ‰U??L?« b??N?AË W?M¬ d?O??

ÆWœUOBK

…œu? 5?( d?B? …—U“ q?O?QË —c?(« v?u? ÆÈdB*« Ÿ—UAK ¡ËbN« sb?d*« VO?I b?O?« e?F? dJM?« t?U? s

WOMKF«WdI«ÂuO« ”bMN*«ÊUJ5ù

t« «b?R? vd?H« VO?IM« U?d?B 5d?B*« Ê« v≈ «dOA? WUIM« Wzö UI ?Ë tUF? rO r v «dI1b« d ?B »e? «uC ÊU? WUJ ÆuOu ≥∞ …—u q Ê«uö vL«Ë tM V«

U*UF!ô `O?d« »U* ` 55bMNLK vHBM« b-bJ« `Od« »U ` 5b?MN*« WUI fK —d 5bMN*« WU?IM vH?BM« bb?« UU?ô

qO ????Ë È—Ëe ?M'« Âd ????« —u ???? ????b« Õd ???? rN« rNQ?A? XO??« sc« Ê«u?«ô« W?U?L?

b?u?? t?d? È« UM?u?I? Ë« UMuK? v UM

rN?????H« «Ëd??œ rN?? W??? U?? Áb??O??I??? vK

ÁdF ”UM« 5Ë wMO ÊU u¨ ÊUOH w«

5 —«u?(« …œU« qO?F?H ‰u ¡«—ü« XMU?

5O?H?K« s rN«u??« l Ë« …bd? W?U??L?

UMzUœ «uK?« rN rU& tI?H Í√ UMb

W???H?? «u???HË r?N?????HQ r?N?????H« «Ëd???œË

«Ëb?? «–√Ë œb? u??—√ «–U?? XFDI« U??

Ê«u?ô« U??N?«— vKË W?O??ö?ù« »«e?ô«

vK rN??Cd?% b??F rN?F?? —«u? ô ¡ôR??N?

«c q b??F?Ë Êô«Ë tK« v« »d??I???« rU

U?MO?K? «uK?œ« s? U???????C« r?Ë\ Ê«u???????ô«

œu v? Êô« «cN tU? sË © u—

—«u?K tKO?u? dJH« W?F«d? ”U?« vK

oO?I?? œö« v? Vd?«Ë ‚d?(«Ë q?I«

dJ?H« »—U??I??? tK?O??Ë œU???« v dJ?H q

bu ôË UdOË …b?UI« s Èd« dUM

UbKË «d?O?? «uU? b?K« «c VF?A? sô«

VUD \5d?B*« ¡U?b? UMI? Ÿ«eM« q(

rd?JH??\W???OU?—ô« rN???«b«Ë rN???(U??B???

tK?«Ë ô qK t?KO??Ë œU???« Ë« rN?MOË UM?O

«u« rN rN?H« «uL?O «c qFH Èd?B

vKF??? ÷u??N?MK —«d???I?????ö t??U??? Êô«

¡«u?? tK?O??Ë È« qO??F??H …—Ëd??C i?F??«

”œUU 5bMN*« WUI dI0 «bË ÂuO«

U/«Ë Âö??ö ¡U?L??« rNb? fOË b?L?????

UN?HM XË v« »«e?ô«Ë WU?L'« Ác

WuË WH? rN?HM «uD«Ë rUF« WU?

ô“U?M?« Âb?????I Ê« Êô« ·«d? ô« lO?????L?????

v« ‰u??u« rN*« Ád??O?G Ë« dJ?H« bb???

ÆU ??U ?? ?? W ??F ???U ??« ÂU9 v d ?u ?? ??« s

fOË »U—ö …U— rN rNU?ULË rNe(

b?IK U?NF?O?L? q% Ê« V Âö?ô« WH?

«ud rË ”UM« ¡U?œ ‰ö« v o(«Ë

œbA? nu dOG Ë« dJ W?F«d0 ¡«u

VU? d???ô« iF???«Ë t????O???{d??? t???G???O???

s ? v ?Ë_« W ?K ?d ?*« v ? p ?K ? Ê« ·U ??????????{«

Ë« t??????(U??????B?????? Ë« «—«u??????? 5O?U—ô« l?

ÊU? UœU?B???«Ë d?B? d?O?b v X???

U/«© ‰U?Ë d?O? `KB?U? ¡U?d« rF v?

t?Oö?« t?U?L È« v?K ¡UC?I« …—Ëd?C

ÆWOU—ô« r—UJô UF«d

q? l —«u s Yb?K Èd?« Ád Ub?

¨ rJ?u???« 5 «u????KQ???? Áu???√ ÊuM?R*«

ÕU?????« vMœ ”U?« v?K Âu?I »e?? Ë«

WM ?' fOz—Ë 5b ?MN ???LK W ???U ???F« W ?U ??I ?M« lO WOMKF« WdI« bI rO t« ÊUJô« p–Ë fU ?)« lL ?U WOMJ …b ?Ë ≥±≤

U ? UN ?U ? nK ? …—U ?L ≥∞ ‡ q«d ? t√ v≈ «d ?O ?A ? «d ? ≤≥∞Ë «d ? ? ±∏∞ 5

ÆÂœUI« dL dN ‰ö

oU« ÈœUOI« ÈËUKN« ‰UL —ub« b«

UU U?N«d d?B* œuF s UU?L'« Áe

Æ —uô« √bN v Ábd U «cË

Ÿu???d« ô« vM?F ô «c Ê«Ë ¡U???b« W???«—«

ÂU? 5√ rO?d«b? vK —u ??b« pc Õd ?

WK?JA??? Ê« 5?LK?*« Ê«u???ô« W????U???L????

Èu? U?UL?'« Áe l —«u? Èô i«—

Ê√ d“ô« ¡U?LK b√ t?ö tK«b? œ b?√

tb?NK rNM tKO?Ë ÊuJ b?Ë ¡«—uK d?B0

fU?? qL?A?? UU???ô« Ê« ‰U ?Ë WU?IM«

v …u????b?« s «u????d????B« r?N« Ê«u????ô«

T U?)« UdJ vK? ¡U?C?I«Ë U?OzU?N U?NK

ô« Âö???ô« ÂU?? U???Ë b???«Ë »e??? d??B???

È« v«Ë ZQ??? v?? rKF ô v?« W???R*«

sJ?L*« s ÊU???Ë W?DK?« v« tK?« qO??????

t?O? vU?G? bb? dJH? t?OU d?NE ô v?

t??OK tK?« vK ‰u??d«Ë ÊU??ô« W??«dJ

ÆUcQ Èb

`{Ë√Ë ”b ?MN ???? π∞∞ v ?««u ???? ◊Ëd ????A«

V ·U{« …u?b« od s ”UM« V

fO «e rNKD ÊuJË tËUN« v?« UdO

t???O????ô rK?*« Âœ W???d??? v?K b???« r?KË

d“ô« ¡U?LK b?√ ‰ö? —U?H?G« b?? œ Èd

Âe ??? ??F ? WU ??I ?M« Ê« ÊUJô« W ?MK« f ?Oz—

sd???ô« «u????B?M Ê« rNM? ¡ö??I??F?« vK

u?BM œu?N?O« qF?H UL? Ád?OB? tb ô«

Æ rK*«

X% W?OM? u« W?(U?B?LK …u??b« bb?& Ê√

fO r?K*U?? rN??uK? W??F??«d?? …—Ëd??C

sU Ê« V? ö? Èd??« W??F??U? vK? tM

t?IK « Èc« Ê«u?ô« VI Ê√ tö? ‰uIË

ô“UM« .bI d?J …œU« ¡«u vL? È«

U ?NJK9 v« «bu« v e ?(« »U ` ?

rNU? vu Èb« rNK«¢ ‰U? vM« »U?

UMOKË UdJ Ub« b?I «uU Ê«Ë v rN

U?U?L?'«Ë v U?N??H vK W?U?L?'« pK

dz«b?« Ÿ«eM« iË 5?d??B*« ¡U???œ sI???(

¢ÊuLKFô

ö t?Ë«d? t–U? t?U?L? rN? UMzUD« s

W?O?ö?ù« W?H? U?N??HM XD?« v« v«

d??B?? v Èu??I?« lO??L?? VKD u? U??OU??

Èu? rNOK oKD Ê« `B ô U?UL? r

v« t?O?U?O?« t?(U?B*« s bö? U?OU?

ô« «Ëœ«—« U??? rN???? œu???N???O« 5O?uU*« V?I

s U????O?? bd? sM lL????:« ¡UM? u??b

U*U? «u?FMB?OË «u?I?DO rU?F« ‰ö??«

Æ tuJ(« Ë« Ê«uô« q? s ¡«u ‰“UM«

vM?*« r rd?J ô« vM??? ô «bb???

s tËU??F? ‰u??I p– v? ‰ö b?N??A???√Ë

≤≤ Uœb?? mU??« r?OU??ôU W??O??d?H?« UU??IM« WOdH« VFA« fU v≈ WU{« WOd WUI …—UL?F«Ë ¡UdNJ«Ë vb*« qG ?A v«Ë WF ?« Æ¡UOLOJ«Ë ‰eG«Ë sbF«Ë UJOUJO*«Ë bb?????«  U?U?????« Ê« rO???d«b????? `{Ë√ ÊuU????? s? ±≥ …œU*« o?Ë Èd?????& vH?????B?M« Ác?? r??? Ê« v?K?? ±π∑¥ W?M??? W??U???????????????I?M??« »U `??? s …œb???;« …b*« b???F  UU??????ô« ÆÊuUIK UIË `Od«

Æ ÊU«

5U WOu

–U« t1d bL« —ub« ‰U tU s

vDF*« b »U—

Xu« U? t« d“ô« W??F?U? W?Fd?A«

‰ö

l Wd?J U?F??«d?? qL?? v d??OJH??K

d?B …—U“ Âb?F ÊU*_« tu?b dü«Ë Èd ?B*« ÆUOU `d? 5d????B?*« œuM?'« q????I???? W?U????IM?« X«œ« p– Ê« …bR ÀœU(« WOu WUL'« qOL%Ë Æ»U—ô« vK ¡UCIK —«d« ô≈ VFA« be ô

5O????H????????B« W?U???I? fK ???? —d????

5O?U?O?« sb?d*« VO?I ÂU? d?¬ VU? vK

ozU????I?????(« vB????I????? WM' q?OJ?A

WU?I?0 5O?U?O??« sb?d*« s b??Ë ”√— vK

s W????Iu?*« «œU???N????A« l?O???L????&Ë

ÊU???L??u ÈU??? …dU???IU vU?*ô« d??O???H??« V?zU

XF?Ë v« «¡«b?ô«Ë  UUN?ô«

v d??B0 W—U??'« À«b??ô« ozU??I?? `O??{u??

‰ö? 5O?ö?ô«Ë 5OH??B« b?{

Á—UJM???« s b???u« »d??« b???Ë vU???(« Xu«

U?N?' U?N1b?I …d?O?ô« À«b?ô« `?????H? fK:« V?U Ë o?O ????I??????????«

Èd???B?*« ÊQ???A?« v v?Mô« qb????« t????«œ«Ë

q v q?I??????? vzU???C?? oO???I??%

U????O?U*« W?«œ« Âb???? VO????I?M« d?JM?????«Ë vK?«b«

·«d « …b?? ◊—u b??F «¡«b????ô« s_« …e?????N????« ö?????L????????? U????N?????O????

…bF «u?U rN« v≈ sdOA ? q«u*«

oœUM?Ë «—U??O???« WU???O??Ë qL???F«

…Ëö?????F« v?K ‰u?????B?????K? U«d?????{«

U??I?????? „UM ÊuJ p–Ë W ??U?L??I«

œ— ÊU?????????Ë U?????????d?*« …œU?“Ë W?—Ëb?«

µ∞ mK …dU?I« WEU?? W– v W?OU?

WOU{« ÕU—« È√ oI% r UN« WdA«

ÆWdA« `UB tOM ÊuOK

ÆWO{U*« …dH« ‰ö

W?d?AU ÊuKU?F« sK« d?¬ VU? s

d U???< Êu??{d???F??? rN« v≈ «Ë—U???«

rNU?d?Ë U?d*« nF?{ s rd?c

Àœ«u???Ë W?b???F??? ÷«d???« s …b?b???

5d????????F???? e????«u????(«Ë «Ëö????F?« s

WULI« lL v qLF« ¡«d s WdH

ôü« pU?N? «dE? ¡«œô« v —u?B?IU

`{«Ë l?«d „UM Ê√ v?≈ sd???O??A???

«—U??????O???????«Ë oœU?M?B«Ë  «b??????F?*«Ë

WEU??;« q?? s W??FU??*« ÊU??' qL??F

bb?F« vJ?«Ë W?UL?I« qIM W?U?)«

v?K? ·«d??????????ô« v? U?—Ëœ ¡«œ« v?K?

—Ëd? r— rN?O? Âb s 5KU ?F« s

Æ «—UO« WOö

q?L?????F« s? «uM? l????? s? d??????????«

WU??L??(« d???O??u v U??N????O?u?????? WœQ ¡UM« 5?O?ö?ô«Ë 5O?H??BK ÆrNKL

∫W—u√ dO ≠ X

d?OdJ œu?L??? —U? pc Õd?

rF?M*«b????? n? U?? V?U??;« ·d??????«

XM WU??IM« Ê« ‰U?Ë WU??IM« ÂU?

WE?U????? e??????F? W???OJ“ô« v f?Oz—

Õö? s qJ W?O??d?A« Wu?C?F«

U?«ò W?d? W??U?F?Ë Â«e« s …dU ?I«

VU Ë rU?? b?L?«Ë s?? sb«

s W????U???L???I« W?«“U W???H?KJ*«Ë å»d????F« W??Od?G?«Ë W?OU??L??A« W??IDM*U Ÿ—«u??A« WK?JA?*« rU????H?Ë U????O???? ≤¥ r?C v?«

UNzUC√ s 5M:« qBH= ås-b?d*«ò dB v vM._« qbU* rNUD* ÊQA« v vMô« qbU rb« WUD* WUIM«

∫vIH« WOU ≠ X

WUEM« oOI' WOUN dOV å»dF« U√ò U«dV

ÆfU)« lL« «bË

¡U?C??« s 5M« V ?DA b?O??« e???F? W??Uzd

oOI'K ozUI vBI= WM' qJA= UNzUC√ vK ¡«bô« v

∫·dF WOJ“_« v2 fOz—

s ¡U ????N ??? ?ô« VI ??? p ?–Ë —u ??? ????F« WM ?b0

5OUO« sbd ?LK WUF« WUIM« fK VU

∫5OH7B«

Âö œuL duB

s »d ?I U ? W ?d ?I« p ?K „«d ? ?ö Âb ?I U ????«d ???? ¡«d ????A ? ÂU ????Ë ”bM ?N ???? ≤µ∞∞

Âöô« qzUË WUË WUIM« fK d?OUF*«Ë W?Ou?{u*«Ë Wb« vu?

ÆWLUF« Ÿ—«u nK0 WULI«Ë

W?????G «b???????????????« Âb?????Ë W?????OM?N*«

W?d?A« Z? Ê« vK? rFM*«b?? b?√Ë

Ë√ W?O?«dJ« vK i% W??O?C?d?%

W?O?LË Z? U?N?KL? ¡Ÿ«œU ÂU?O?I« v

Æs u« ¡UM« 5 eOOL«

«Ëœ« duD? s Ue????? v W?K??L?????

WI? ÊuOK*« ŸËdA ‰ULJ5U* bNF= W-œuF(« ÂœUI« dNA« s ÆÆs e"U(« rOK' ¡b* ∫VK- U?????N?M ¡U?????N??????ô« - v?« W?????O?MJ?« «b?????u?«

∫vMG«b W1d ≠ X

Èœu???F????« rb« Ê√ v≈ «d ????O???A??? se???U????K

qH?J?« vK? Wœu?????F????« W????? Od?????F« W?JK?L*« X?I????«Ë

ÊuOK*« s ¡UNô« Wd? v rUO ŸËdALK …d?U?????I?U …b?b?????'« Êb?*U ÂU??????I v?« W??????I????? nu? vMË du??«Ë —b?Ë lL??« UEU?;«Ë Æ…bb'« WOUDI«Ë …bb'« 5?u???????????*« v?K ÷d??????F??????O????? t?√ v≈ —U??????« v« W?O?UJô«  U?Ëd?A*« s «b? 5?œu?F?« sbK?« 5 „d????A*« ÊËU???F??U U??N????U???« sJ1  «—U??ô« …—Ue U?C?« Âu?I??O? t√ v≈ «d??O?A?? s œb? WU?« vK ‚U?Hö W?œUI« ÂUô« ‰ö? ÆsbK« 5 WdA*«  UËdA*«

UNIH vK dB v WI ÊuOK*« ŸËdA ‰ULJU ‰ö ŸËd?A*« ‰ULJ« d?F Ê√ bF p–Ë W?U)« U2 W??OU*« Wu??O??« hI V?? 5O??{U*« 5U??F« q?L??????F?« s ôËU???????I*«  U???????d?????? n?u v?≈ Èœ√ ÆtOM ÊuOK ±≤ WOU  «dOQ ÊUJ?ô« d“Ë V?K ????? rO?«d« ”b?MN*« Õd ????? Ád?H?? q? å‰U?L??F«ò ‡ W?O«d?L??F«  U?F?L???:«Ë ¡U?NU W?U?)«  U?O?d?« vK ‚U?Hö WJKL?LK «—U??« …—«“u« √b? Ê√ dEM*« s t« ŸËd?A*« s W?u??L?? r?OK ÂœU?I« d???L???? d??N? s

sK?«Ë U??OM?*U ÈuK n?????? —U¬ VNM? ÀœU??(« gO?'«Ë W?OU?(« W?uJK 5d?B*« b?OQ b?u« Æ»U—ô« b{ UNd v W dA«Ë

Vz«dC« œ«b:

W-dB*« U*U( vK eJ(« W-d'« W öLK Wd????« W???ö??LK Wd??B*« W??d???AU ÊuKU??F?« sK« s Èd??«Ë Èd???« q?IMK W??CU??I« W?d??AK W??FU??« WLU?*« UdA« Vz«d?{ W—uQ ÂU?O s rN?C U2 Wd?B*« „u?MU W?d?A«  UU?? v?K e??(U .b????I????? …—«œô« fK????? s? b???? …—œU????????? v≈ Èœ√ ÆrNôUI« Èb U?NUI??? jd XU Vz«d?C« W—u?Q XU?

∫VKD ©VKI« v dB® d9R

t?O?M Êu?OK? ≥∏ mK0 W?u??L? ≠ W?—bMJô« W??d? WËb???? - b????Ë ≤∞∞µË ≤∞∞¥ v?U???? vK? Vz«d????{ ÊuOK nB? mK Wd?A« œ«b ”U« vK? WOub*«

5(L)« WM' w WN—UA*«Ë ×U)U* 5KUFK WO{uH fO5Q=

ÆUdN tOM XU WdA« ÊQ W?OUIM« WMK« fOz— rOM s b√ s ≤∞±≤ ”—U? ‰Ë√ cM tOM Êu?OK ±∏ mK œ«b?

Ê√ Êœ—_« w Wd ?B*« WOU ?'« q2 w{UI« ‚Ë—U ? ‰U

Wd ????B ?*« W ???O ????F ????L ????'« fO ?z— VzU ? wHM ? ‰œU ???? `{Ë√

Ê√ Íb ?%√∫ Î ö zU w ?F ŸU ?L ?S ¡U W ?OU(« W ?uJ(«

×U ??)U Êud ??B*« d9R ?? ÂU ?? ?? w Êu ??—U ?A ?*« VU

·ËdEK? «dEË W??Oub*« s? •µ∞ W???M? È√ W?O?ub*«

X ? v« w dB ? w rJ(« w√ WKN W ?OK√ ‰uË

Ê√ Wœu ?F ??U Wd ?B*« W ?O ?U ?'« q2 ×U ?)U 5K ?U ?FK

Xd ??? U ??L ?K ?? t ?K rU ???F« w wM ? Ë ÃËd ?? „UM ? ÊuJ

fOz— —uBM wb —UA ?*« WUd …dUIU bI Èc«

vö*« ‚u??« ·Ëd Ë œö??« U??N d9 v?« W?OU??(«

Ê√ …—Ëd ??{ vK œb ??ËÆ Êü« d ??B ?? t ??O≈ X ?KË U ?? w

w Wd ??B ? W ?OU ?? d ? ?√ «Ëb ?F ? Wœu ?F ?« w 5 ?d ?B*«

rNËd ÊU Íc«Ë uOu ≥∞ w ÍdB*« VFA« ŸuL

fO ?Q …—Ëd ??C ©VKI« w d ??B ?¨ Ê«uMF W—u ??N ?L ?'«

nBM« d?Ob s? Ue?? vU?F W?d?A« ÊS? v*U?F«

s U ?Nb ?IË d ?B W ?C ?NM r«b« u rOKF ?« ÊuJ

w Íd ??B ?? Êu ???OK ≤ w«u ?? U ???N b ??uÅ YO ?? r ?U ??F«

ÆWOFA« WO «dI1bK …œu

¡«—“u« WUz— l ? ×U)« w 5dB ?LK UOK WO ?{uH*«

Èœ√ U2 WdN?A« ◊U?ô« œ«b Ud?N tOM? ÊuOK*«

d ?B ? w rOK ?F ?« ·Ëd Ë ŸU ?{Ë√ 5 ?% ‰ö ?

Æ Ã—U)«

W ?O ??—U ?)« d“Ë b ??U ? ?? Íd ?O ?A ??F« wK d ??O ?H ??« VU

WH ?K<« «—«“u« v W ?OuJ(« œu ?N'« b ?Ou ? …dU ?

qJA qL ?FK 5O ?IO ?I ? 5KR ? ÃËd sL ?C U0

w …œu ??u*« Wd ?B ?*« U ?O ??F ?L ??'« s œb ? Ê√ w≈—U ??√

w U ???NËbd v ?« W ??O ?ü« .b ??I ×U ???)« w 5d ???B*«Å

w 5d ???B*« 5 W ?M «u*« d ??«Ë√ W ???O ??LM ? vK qL ???F«ËÅ

Æ„uMU WdA« UU vK e(« v≈ s ÃËd?K? W?d?A« …b?U??? v dEMU r?OM VU Ë

Æs u« Wb w bO

nB UN√ YO ? UUM ? dO «—Ëœ VFK √b Wœu ?F«

d Xu ?B« …dJ œUI« bF UU ?ô« w XuB«

Õd ?? ??«Ë w ?U*d ??« qO ??? ??L ??« ‰ö ?? s ×U ???)«Ë q«b«

W ??OU ??'« q2 w ?d ? ?« b ?L ?? ?? —u ?? ??b« b ??√

d9R ?*« ‰ö ??? s ? U ??? ?UD W ?U ???O ????)U Íd ????B*« gO ????'«

wu ?I« r ?d« ÂU ?—√ w lu ? ?« l t√ Î U ? ?{u ?? bd ?«

s W ??OzUM ?? ??ô« ôU ??(« …b ?U ??* …—œU ?? ?? qL ?? d9R*«

r ? Ê√ …—Ëd ???????{ vK ? w ? u ?√ w W ?d ??????B ?*«

Æ UOFL'« Ác ‚ö≈ …—Ëd{

ÆXuB« VFB« s ÊuJO

d ?H ? ?« “«u ? ëd ? ? ?« b ?M U ?OM ±∞ qO ??B ?% ‰ö ?

‰Ëb« v ?≈Å qzU ????— t ????O ???u ? vK e ????O ????d ????«

s ×U ???)« w 5 ?d ???B*« Xu ???B ¡U ???GS ? wHM V ?U

WM' q ?L ??F UU ?? ?? ?ö U ??OKF ?« WMK« Âu ???I Ê√ Õd ?? ??«

…œU ?≈ËÅ wM_« —UL ? ?ö WO–U ? d ?√ e«u ? l{ËË

ÆdB …—u `OB WO—U)«

r «u ?_« qI  U ?d Ê√Ë U ?u ?BÅ b ?d« ‰ö ?

‰u ?? rN ?U ??d ?? ??I ??? ‰U ?? ??I ?? ??ô ×U ???)« w 5d ??B ???LK

w ×U ?)« w 5d ??B*«Å œb ?F U ?I ?Ë U ?OKB ?MI« l“u

Ê√ …—Ëd ??{ vK «œb ??A ?? W ??U ?)« U ??d ??A« ‰ö ?? s

s “dH« W ?OKL w rN ?—UA*Ë UUô« w Xu ?B«

ÆrUF« s WIDM q

q?I? vK U U?H p–Ë Wd?B*« „uM« v Wd?A«

ÆÊU*d« w 5K2 ×U)« w 5dB*« ÊuJ

¨qU wzUC ·«d≈ ‰ö

Ê√ …d ?? ???N«Ë WKU ???F« Íu ??I ?« d“Ë WDO ???u√ ‰U ??L ??? b ??√

ÆWdAU qU ±≤∞∞

t‡‡‡K«b …dO√

W—u??Q??? Èb W??Ou?b*« vU ◊U??I???U p–Ë U??N?u???? qIMK WCUI« WdAK WOub*« pK qu% Ë√ Vz«dC« YO ÂU …b* ◊Uô« œ«b? qOQ Ë√ Èd«Ë Èd« UU s e?(« l— l vM u« œUB?ô« vUF


WMU UUC

µ

≤∞±≥ fD √ ≤∂ 5Mô«

‰ULF«

∫WœUB ô« WLJ;« rJ

剗Uò W «u)« W—u Ê«œuF åvUË—Ë dUò ÈËö« “U

`U WU√

r— Èu?bU rJ —b? U?bF?Ë rN ÈœU*« iu?F?«Ë s W??«d?(« ¡U?G?U È—«œô« ¡U?C? I« W?LJ?? s ±≤πµ v≈ rNô« …œuË rN WU?)« rNô« œ—Ë WdA« Ác W—u?K rN?? ?ô« œu?? ?F? ? ? ? n?O? ? Êü« ‰«R?? ?«Ë W?—u« ‰Ë«e ô È√ U?U?? ±≤ cM W?O?H? B?« l{Ë v W??d?A«Ë W?dAU? ÊU «–≈ ‰U?L?F« dO?B? vU?« ‰«R«Ë U?NKL? WK??ô« s VO?M vU??« nK*« `??H ‰U?L? U?N? Ëd?Ë rN?« s√ vË …œu??I?H*« W?IK(« b?M U??IK(« lL?$Ë XU?? «–≈ rN??ô« Ác??N d??B? pM W??ö? U??Ë W??d??A« vMF U? uË Êü« v b?OO?AK W?CUI« l? Wd?A« °°ÊuuI UL dL* WdA« lO r WuJ(« Ê«

∫nK*« b√ vK ÂUO ‡‡ rO«d≈ Èu$ åvU??Ë— dU??ò b—u?«Ë d?b?B? K W—bM?Jô« W?d?? «b?? F? ?L?K Wd?? B?*« W?? d?? A« p– b?? ?F X?? ? ?« v?« s Ê_Ë vU?Ë— ≠ dU?? W?OU?J«  «Ëœô«Ë W?O?zUd?NJ«  —b?« b? XU U?OKF« W?—u?b« W?LJ;« Ê« ·Ëd?F*« W??U?? œd?  d??√Ë rO??Q??« Êu?U?? W—u??? œ Âb??F? UJ q U??N?U??? « v≈ Uœ—Ë U?? N? L? O? Q - v?«  UJK?? L*«

W—Ë rK ÊQ dB pM WœUBô« …dUI« WLJ Xe« qL?? Ê√ b??F rN?? n√ ∂≤µË Êu??O?K œôu nu? ‰—U?? r— d??_« V?u0 rN??ô« Ác vK? W??«d??(« ÷d?? —«d?? W—uK o U2 U«d(« WIHB - bË ±π∂± WM ±¥∞ UL? ±π∑≤ر≤Ø≥± cM UN?OK kH?*« rNô« Ác œ«œd?« W?? OU?*« d“ËË W—u?? N? ? L? ?'« fOz— U?? C?« W?? LJ;« X?e« W—Ë v≈ t??OM? n√ ≤µ∞ U??Cu??F U??F?b? Ê« U?L? N? ? H? B …œUH?ô« ÂbË rN?ô« Ác ”U?« dOE ‰—U W?«u)« ÆUU µ∞ s »dI U cM UNM  —b??« U??bM?  U??OMO??? ?« …d??? v≈ W??B? I?« œu??FË rN?« rOQ? Ád« vK - Èc« rO?QU Uu?U W?uJ(«

∫UËULOJK WCUIK vU*« —UA *«

∫WCUI« fOz—

WuJ(« vK( l dO# ådB pM8ò t‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ I! œ«œd+‡‡ ‡ ‡ ‡ #ô

WuH ‰ULF« ‚uI!Ë ÆÆÊËd#U$ W—u« rNM( ¡UMG+#ô« v- W‡‡/0— ôË

—U??A? ?? ?*« be??O?«u√ `U?? ‰U?? UËU?LOJK W?CU?I« Wd?AK vU*« W?? O? H? ?B  «—«d?? I Q?? K W?Ëb« Ê« VKD UN?KJO …œU« Ê_  U?dA« …d?? ?«u?? ?? ? W?u?? ?O? ? Ë ‰«u?? ?√ a{ l?M1 W?U?? ? ? ?(« Ác v? Êu?U?? ? ? I?«Ë W?? d?? Ë ‰u?? ô«— v ·d?? B? ?« U?? ? ?N? ? ?O?K X?U?? ? ? åvM?—Ë dU?? ? ?ò UNUL√— nB s d«  UOub W?LJ;« s —œUB« r?J(« cO?HMË j«u?? { …b?? „UMN?? WœU??B? ?? ô« œ«b?? vË ôË√ U?? NU??«d?? r?? O? 

Ác vK …œu?u*« WœUO?« Êub« UË t?öË Vz«d?{ ¡«u W?dA« Ê« U0Ë ¡UdG« WLI Ÿ“u vI W?? ? ? ? ?L?J?;« s?? —œU?? ? ? ? ?B?« r?J?(« …œU?U d?B pM? ÂeK WœUB??ô« pM?« ÊS?? rN?? n√ ∂≤µË Êu?? OK W?uJ?(« vK WU?(« Ác v? œu?F ÆtOub tzUHO«Ë tI œ«œdô Ác W?? O? ?F? ?? Ê« be?? O«u?√ `{Ë√Ë WCUI« Wd?A« v≈ X¬ UdA« WCUI« W?dA« ¡UG« bF bO?OAK s W?u?? ? ?? ? XM? v« …—U?? ? ??K ÆUFOL …—U«  Ud

∫dB" pM% WO&u&UI« …—«œù«

ådH:ò s<b*« UbO:—Ë ≤∞±∞ v- UN+Ou<b XN√ WDdA«

’U?)«Ë —œU??B« rJ(« Ê« d??B? pM W??OuU??I« …—«œôU —b?B? b?√ UN?OK v« W?Oub*« XN« Wd?A« Ê_ dB? pM dC ô d?U Wd?A `?? «Ë ‰U?? L? ?_« ŸUD U?? d??  U?? Ou?b?? l? ≤∞±∞ ÂU?? v pM?K …œUU —œU?B« rJ(« dH U uË d?H dB pM v sb*« U?bO— XLJ Ê« b??F? ? n?u ‰—U? W??«u??)« W—u rN?? n√ ∂≤µË Êu??OK WËb« o s b?F rK rO?Q?« ÊuU W?—u?œ Âb?F W—u?b« W?LJ;« WKU rN?ô« …œU« WËb« vK vUUË Ub v W?dA« rN« ”U?« Ác r?O? ?Q c?M rN? XI?? ( v?« —«d?? {ô« s r?N? ?Cu?? ?FË W—u?« v≈ È√ œ«b?? W??uJ?(« vK Ÿu??d« lO?D?? ô pM?U« ·U??{«Ë rN??ô« 5U s d?√ cM WOub*« œ«b? - qFHU t_ rNô« W?OFLI W?Oub ÆÊü« vMË—Ë dU Wd sb ô pM«Ë

v ÊuJ s? ¡U?d??G« W?L? ?Ë W?O? H?B? « œ«b?? r?? ? ÊuU?? I« Ê_ W—u?« `U?? Êuœ XU?? ¡«u?? ôË√ WœU??O? ?« Êub« b?? F?Ë „—U?? L? ?'« Ë√ Vz«d?? ?C« Ë√ WËb?K ¡UdG« WL √b WœUO« Êub« œ«b b??F W?? L? ? I« Ác d?EM Êü« l?O? L? '«Ë Ádd?? ? I? ? ? vzU?? ?C? ? ? I« vH?? ? B*« .b?? ? I …œuu*« WU?LF« WO?U s U√ tUU?Ë vN?? U??N? OK ·u?? ö?? U??d??A« Ác??N ·u?Ë öU? 5ö Ë√ sdA? ÈbF?ô s rNzö?“ q? W?KU? rN?u?I? ÊuËUM v rN?u?I? fHM rNMO?O?F - sc« q? Ë√ —d?C« √b?Ë W?CU?IK WF?U  Ud? Æ÷udË œ—«Ë dO ‰ULF« s ¡UMGô«

vLK« Ê«uH

∫…—U+« WUI&

ZbU8 «—«d UM/UJË UMUL( ‚uI! s( vKK+ s v WO?HB« v≈ QK? WuJ(« Ê« «bO U?NKL W??U?? W??OKL??F?« Ác rJ% 5«u??Ë `?z«u q

”√— s d?? √ W?d?A?« dzU?? qB? Ê« b?F Ë√ t?F“u WOU?J« ÂbË ÊËe?<« r«d Ë√ ‰U*« W?? OK?L? ? WU?? ? ?? ?«Ë U?MO?? U*«Ë  ôü« p?U?? N ‰u« U?N XU  U?dA« Ác s?JË Õöô« lHMU? œU?B? ?ô« vK œu??F?O? ÊU? U??N?? œË ÆœdA« s WULF« kHË

b?R WUIM« XU? …d qË t tU??ô« r Ác?? N 5?KU?? F?« ‚u?? I? ? s vK?? ? s? U?? N« rN??u??I? W??U?D*« v d??L?? ? ?Ë W??d??A« WFU Èd√ Wd v≈ rN—U« - s ‚uIË - WUL „U?M Ê_ dOLF«Ë b?OOAK W?CUIK s „UMË W??FU?« U??d?A« iF?? U?NMO??O?F ÆdJ ‘UF Ãd v≈ bM??? …—U?? « W?U?I?  U?d??? I? XU??Ë

…—U??K W??U?F« WU?IM« X?U «—«dJË «—«d? «—«d?? ? ¡U?? ?GU? tK« V?Ë b?? ?L? ?? ? W?? ?U?zd s  U??d??A« s œb??F W??U??)« W??O? H? B? «  —b?? YO?? vMË—Ë d?U?? v??d?? U?N?MO Xd« «c?NË r r UNMJË WOH?B«  «—«d ‰U?O W?d l vMË—Ë dU Z?œ WUIM« ÊU?O v? WO?bMN« ‰U?L?ú W?UF« W?d?A«Ë r U? uË UN?OH?B s ôb b?«Ë ÈœUB?«

W?? d?? A?« fOz— v?LK?« Ê«u?? H? ? b?? √ W?d?? Ê« d?O?L? F?«Ë b??O?O?A? K W?C?U?I« U??N?O?KË W?O? H? B??« X% åvM—Ë dU??ò W??LJ;« rJ Ê« ‰U??Ë vzU?C? vH?B? s W—u« v≈ W?d?A« …œu?F WœU?B?ô« X% W??d??A« Ê_ W—uK? ÈËb? t? ÊuJ qL?F« ‰Ë«e ô U?N« vMF «cË W?OH?B?« `??B? ? UM?Ë U?U?? ±≤ s? d??? « cM sË ¡Ud W?L WU(« Ác v W?LI« fOz— ‰U?? W?d??A« Ác??N WËb« …—U?? o?K?? v?« …—U?? ? ? )« Ê« W?? CU?? ?I« Ác v U??N?L?N? « œb? Èb?F?? ô WËbU ô« fOK? W??OKF?? H« W??L? O? ?I« U??√ W?? d??A« X%Ë q?L? ? Fô W?? ?d?? ?A?« Ê_ dzU?? ?? ? 

∫vzUCI« vHB*«

U<«e*« s ’UI+« ÊËb8 UU( ±≤ cM WuH ‰ULF« ‚uI!

j«u?? { V?? dJ?*« ‘U??F?*« ÂUEM ÃËd?? )« XU?? ? …—«“u?« vU?? ??UË —U?? ?L? ? ? ? ? ? ô« …—«“Ë rNMO??O?F? ¡«u? 5K?U?F« ‚u?I? vK W??Bd? dJ? ‘UF? ÃËd)« Ë√ t«e?OL0 ‰ö?ô« ÊËœ W??LJ?;« W??N? s —œU?? B« rJ(« ÊS?? «c??NË W??d??A« Ê_ q?U?? ÈQ d??C ô W?œU??B? ? ô« ÆUU ±≤ s d« cM ‰ULF« s WOU

W??—U2 v …d??L?? *«Ë d??O? L?F? «Ë b??O?O? A? K ÆtMJ q V q UN UA X9 …—U?ô« Ê« «Ëb?√ WUL?F« Ác ‚u?I? sË b?? U??N??Ë W?O?H? B?« W?d? «e??O2 V? ‰u??? ? vK q?U?? È√ —U??? ?« r r? t«Ë vœ« W??d?? ×U?? q?L? F« œ«—√ s r?NML?? …—U??ô« —U?O? ?ô 5KU??F« ÂU?« »U??« `?Ë W??O?H?B? «

qOK œu?F?«u« ÊUO?zUC?I« ÊU?OH?B*« nA? Wd?? ? B?*« W?? ?d?? ? A« Ê« b?M v?LK? b?? ?L? ? ?«Ë dU?ò W?OU?J« «Ëœô«Ë W?O?zUd?NJ«  «b?F?LK ≤∞±± dU?M ≤π cM W?? O? ?H? B? ?« X% åv?M—Ë t«Ë U??U9 r?N U??A nuË ¡«d??ô« «c? cMË 5KU??F« …—U??« - vU??L?? ô« b??F??K …U?«d?? WCUI« WdAK WFU«  UdA« v≈ WdAU

s<dLL+M* W(U/*« NUDdAK œb „ö‡ —uN vK( lQ‡A rOQ+« N«—«dS Êö‡D8 ÂUJ!√ ∫¡«d‡‡‡‡‡ l‡‡L+:« WK‡‡ B b‡‡ { ∫ÊuœUB"#« ˚ –U‡HM« W‡/ «ËË •±∞∞ W‡O: ÂU‡‡ J!_« ∫ÊuO%u%U# s …—u??c*« W???O? NK? W?FU? ÊuJ U??“UM*« iH ÊU??' qUA*« s be?*« wHË ¨ UCu?F«Ë  Uu?« ‰ö ŒUM w WK?U?F« WœU?B??ô√  U??R*« d?U?% w« Âb?? wU??«Ë ¨sô√ »U??O? U??NË« ¨wM u?« —U?L? ? ? ô√ ÆwUO« —«dIô√ W??d? fOz— Íb??d*« b??L?? Àb?% Íd??« W?O? U s s ÂUJ?ô√ Ác t???d? U?? s W??O?? O? M?«  U?U?MB« U?? N«b??U?? F? ? ·d??? ?F ô W??u?J(« Ê« ∫özU??  U??O? ?K ÊËb?IH sd?L??*« qFU? uË ¨dO?G« l U?NUU?H«Ë U?N?O?GK r 5«u?Ë  «—«d? —«b?BU Âu?IË ¨UN?O? W?I?« WKL??F«Ë  «—ôËb« s 5ö?*« d?L? ?? *« nKJ U?? uË ôu« Íd?« Íc« d?L?*« V– U özU? W?OM u« …bb  «—U?L«Ë  U?Fu ¡«dU ÂUË U?U ±∑ cM ö `d?« l X– b?? ‰«u??ô√ Ác q? ÊU U??U?? H r °ø…bzU

„uM«Ë U?d?A« wK W?O?K ZzU? Xd ÂUJ_« Ác  «uM« Íb?? wK W?F? O?*«  U?d??A« l XKU??F w«  —U« ÂUJô√ Ác? Ê« U?u?B? U?N? F?O b??F W?O? {U*« Ác Íd?A* UN?{d« w« UN«u?« wK ·u)«Ë oKI« —Ëb q? ZzUM« Ác q W«—œ V «c Æ U?dA« Æ UdA« Ác ÊöD ÂUJ« W??O? ?F? L? ?' ÂU??F?« 5ô√ wu?? O ‰U??L? ? d??O? ?H? « ‰u?? I w c?? ? Q r? ÂUJ?_« Ác Ê« »d?? ?F?« sd?? ? L? ? ? ? ? ? ?*« bË ¨ U?I s t? d1 UË lL?:« WKB? UNU? wK rOF« s «beË WU ÂUJù« Ác XU{« Íd u?N? Æsd?L???*«Ë ‰UL?ô√ ‰U?— …—u? W?? ? O? ? ? UM?« s •±∞∞ W?? ? ?L? ? ?OK? ÂUJ?_« Ê« …U?OK qKA« s be? b U?NMJ ¨WOuU?I« q% Ê« q?C? ? ô√ s «c? WœU?? ?B? ? ? ? ô√  U?? N? ? '« l sd?? ?L? ?? ?? ? *« qU?? ?A? ? Ë« —ULô√ W?O ‰ö s WOuJ(«

Èbd*«

fOz— VzU Íd??A?« ‚—U —U?A??*« b?R? W«b?« w ‰u√ lO WOKL wK 5LzUI« Ê√ o_√ WËb« fK Êô ¨W—«œù√ Wôu« U?H? rN??O? d?«u? Ê« bô WËb« n u?*« w  «¡«d?? ?≈ …b?? l{Ë b?? ? Í—«œù√ ÊuU?? ?I« ◊Ëd?A?« Ác d?«u?? r «–S? ¨lzU??« —Ëb rzU?I« ÂU??F« …uD ÊU? rO?U?« ÊuU? Ê« «b?R? ¨ö U b?I?F« ÊuJ X wz«u?A qJ?A XI ŸUDù« wK? ¡UC?IK W—u ÆbF ULO UN—uœ Âb t??N? «u??  U??d??A« s •≥∞ w« •≤∞ Ê√ w≈ —U??√ U?N? ?IK √ w?« W?OzU?C? I« ÂUJù√ oO??D w  Uu??F?  Uu??F?B?« W?? O? ¨«d?R?? WœU??B? ?ô√ rU??;« U?NK« nu? w« WU?{≈ UN?«u w« W?OU*« ÂUJ?√ WU?? N?M« w U?? N?MJË ¨q?O? ?G? ?A? ??« s ÆWeK WOzUC —U??A? ? ?*« wU??? (« X??N —U?? A? ? *« Ê« b?« ‰U?L?_« »U??? W?O?F?L?' w?uU?I«

¨dB pM «eS ¨WœUBô√ …dUI« WLJ rJ —U√ Êu?OK œb? ¨œôu nu ‰—U? Âu?d*« W—Ë iu?F? U?? ?uJ? t?? ?OM Êu?? ?O?K ±∂ ÍËU?? ? r?N? ? n√ ∂≤µË W?uJK WFU?« U?dAK œb? „ö —u?N w WF?«Ë sd??L? ? ? * W??B?? B? )« ÊuU?? Vu0 X?F?O? w«Ë ‰U??— 5? »c??'«Ë b?? A« s WU?? oK U?? L? s?d??¬ U?? N—b?? √ w?« ÂUJ_√ ‰u?? —U?? L? ?? ?? ?ô«Ë ÊuU?? I«  b?√ YO? rO?Q?« ÊuU? Êö?D WœU?B??ô√ rU?;« UNö w≈ Íd√ …d  UdA« Ác …œu ÂUJ_√ Ác W??OKL?? W«b c?M U??N?O?K XU?? w« WU??(UË 5?OK_√ VFB U2 XC? …bb  «uM w≈ œuF w« rO?Q« ÆlO« q tOK XU U w≈ l{u« …œU≈ ULJ  —b√ b XU ¨UOKF« W—ub« WLJ;« XU  UJKL*« WU œd  d√Ë ¨rO?Q« ÊuU W—uœ ÂbF ÍœU*« iu?F?«Ë q ¨ U?NU??√ w≈ U?N?L?O?Q - w« ÆrN


‰ULF«

Ÿ—UA« Yb

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5Mô«

Á“ËU& sJ1 ô dL√ j •µ∞ ‡« W ∫WOUIM« «œUOI« vœ√ Ϋb tOM$ ≤∞∞∞Ë —UF(_U* —u$_« j*— 5«u?I« W?U? qb?FË W?OI?O?I?(« r?C?« VM qLF« UöË ‰ULF« `UB u U0 WOULF« ŸUDIK  Ud?A« …œuË WB?B)« Z«d nËË ”U??¬ wK »«e??¬ ÂU?O? Âb??Ë Íd?√ …d?? ÂU??F« ÆÈu Ë√ wd Ë√ wMœ

¡«d s W?O{U*« …d?H« ‰ö? UdA?«Ë lUB*« UdD?{« U2 Ud??? F V??? U??NU??L? « W??O? H? B nu? l 5K?U?? F« V?«Ë—Ë —u?? « œ«b?? i?d b?(« —«d?≈Ë WO?U?L??ù« W«bF?« oOI?? ÃU?ô« tD?—Ë t?? ? OM? ≤∞∞∞ s qI?ô U0 d?? ? ú? wœ_«

œU?%ùU wUL?F« wUIM?« rOEM« «œUO? XFL?« wK ¡U?I« …—Ëd?{ wK dB? ‰UL?  UUIM ÂU?F« d??L? √ j U??N√Ë 5?ö??Ë ‰U??L? •µ∞ ‡« W??? —U??F? _U d??_« j—Ë ‰U?? ÍQ Á“ËU??& “u??ô s d?? O? ?J« t? X{d?? F U?? b?? F ÃU?? ùU f?OË

WO*UIM« -U.d(« vK1 bO2Q4«Ë WOULF« 5«uI« W6U2 q.bF8 w o(« ·U wAO?F Íu w o(« Ë wU?Lô«

‰U?L? UUI?M ÂUF« œU?%ù« fOz— w«d?*« wU? b?√

WD?)«Ë rO?KF?????«Ë Ãö????F«Ë s?J« w? o(« ÆÆq?P*«

Ud?(« ad Ê« bô bb'« —u??b« Ê« wKdB?

ÆÂud«Ë Vz«dC«Ë W“«u*«Ë

…œU? sL?C? .b?I« —u??b?« Ê« w« «d?O?A? W?OU?IM«

W«b? W?U?« wK hd? wU?IM« rOEM« Ê√ Í“u? ‰U?

ô« q% ô WUIM« Ê« UNu?LC UUIM« q Wd? bOI

W?«—b ÊU?' q?OJA? ÂU? «c W?œU?B??« W?O?U??L??«

r Ê« Ë« …œU*« Ác? ·c?% ÊU U??UD wzU??C?? rJ

wU???L??????ô« 5Q????« rEË qL???F?« U???Fd???A du?D

UU?IM« Ác?N W?O?u?L?F« W?O?F?L?K ÊuJ YO? U?NKb?F

qL ’d dO?uË —uú ‰œU ÂUE l{ËË wB«Ë

Æ¡UCI« od s XOË UNUUI q WOöB«

l{Ë …—Ëd?{ w≈ «Î dO?A WUD?« wK ¡UC?IK W?UM

d????ô« j?d W????U?????)« …œU*« q?b????F w?«d*« V?U

Wö??« qL??F« ·«d √ 5 lL?? qL??FK ·d?? ‚U???O??

—U?F??_U d?_« j?d Ud?O??O?GË—u???b« w ÃU??ôU

W?U« w« ·b?NË WuJ?(«Ë ‰UL?_« »U?√Ë ‰UL?F«

Ud?A«Ë lUB*« s dO?J« t X{dF U? bF «cË

¡UM«Ë ·œU?N« —«u(« wK WK2 W“«u? q?L U?ö

V? UNU?L?« WO?HB ¡«d? s W?O{U*« …d?H« ‰ö?

5d?D« W????KB???? oI???? U?0 öJA?*« q q b?M

V«Ë—Ë —u????« œ«b???? id U?dD?{« U2 Ud????????F

WœU???B??????ô« W??O???LM?« …d???O????? l?œ w W???LU???*«Ë

fO q?U??F« Ê« U????{u?? ÃU??ô« nu l 5?KU??F«

ÆWOULô«Ë

s bôË jI?? ÃU?ö …«œ« U/«Ë WœU?F*« Ác? w U?d

5ö?H«Ë ‰U?L?FK •µ∞ ‡« W???M p?L?« wK b?√

vM*« XFK

gO bU

Íc« wULô« bF?« t oI U0Ë t XU d« œuË

‰ö ÕËb2

È“u oOu

U?FKD  UO?Ë√ w wQ W«dJ?« b u Íc« —u?ú

qb?FË dú wœ_« b?(« bb?% …—Ëd{ gO? VU

W??ö?? ¡U??C??I« ·«d???≈ X% UU????U  U?U??IM«

5MIË W?LE?M*« d?O? WU?LF?« qU?A? q( WKU? jD

U0 ≤∞∞≥ WM ±≤ ÊuU? qb?FË—u?_« 5 WL??C«

W??O?UJ« wK? hM XU??? YO?? bb???'«—u?????b« s

WœU?? W«b? t??OM ≤∞∞∞ mK?? Ê√ Íd Íc?«Ë UMU??L??

—U?F_U? d_« j— …—Ëd?{Ë W?OU?LF?« 5«uI« l?OL?

w ‰UJ_« s qJ? ÍQ wuJ qb ÊËœ U?N?«e

ÆrNuI sLC U0 rNF{Ë

»U???√ n?F s? rN?O??L?Ë ‰U?L??F« ‚u?I?? w«d

U?{u WIzô ‰U?LU WM ∂± s cM ‰U?H ô« ‚U(«

5KU?F« wU ŸU?{Ë√ V?Od l —«d?I??ô« oO?I??

ÆÃUùU fOË

WOJK*U ÿUHù« s bô Âö?û WOM Ë WO ¡UA≈ WU

5K?U????FK? W???U????F?« WU????I?M« fO?z— wM?*« XF?K b????√

qL?F? w«Ë WU?L??F« b—u U?d?? q ¡U?G≈Ë ‰U??L?_«

qô« w ‰U?L?« Í« w ‰U?H? ô« qO?G?A “u? ô Ê«

—U??F???_U jd u??? wK ÁU???&ô« fH wK? d??Q

5K?U???F?K W????U???F?« WU????IM?« fOz— Í“u???? oO????u b????√

jdH?« ÂbË WËbK W?uKL*« PAM*« W?OJK* ‰u_« Í√

wK_« fK:« u??C?Ë Âö?ù«Ë W?U?D«Ë W??U??BU

5u?BH*« …œU?«Ë 5dB*« ‰U?L?F« ‚uI? ŸUO?{ wK

‰UL« w XU? ¡«u wuUI« s« w« qB r U*U

w WœU?F« qL?F« U?ö Ê√Ë wB?_« b?(U tD—Ë

qbF? sLC Ê« b?ô bb'« —u?b« Ê« UËUL?OJU

w 5KU?F« ‚u?I wK UÎ U?H? ‰UJ_« s qJ ÍQ

5öË ‰UL •µ∞ ‡« W? wK ¡UIù« wK WUBK

W??—U2 V??? qB??H« «c ÊU?? ¡«u?? r?NU??L??√ s

WUL Âd& ÊUô« ‚uI? 5«u Êô WIzô dOË« WIzô

w l?O??L???'« q?L???A Ê√ VË —«d???I??????ô« ”U???√

w `?B ‰U?LFK qb« wK wd?C« ¡UH?ô« …œU

Æ PA*« pK

s qb Í√ w?K «d?G?« b?? qU?F« Wu n?d?FË

·d??Ë rNU??d?? ‚ö?≈ V?? Ë√ w?U?I?M« rN U??A

ƉUH ô«

ŸUD?I«Ë Í—U????L???????????ô«Ë ÂU???F?« ŸUDI?«Ë W???u?J(«

b? l{Ë - .b?I« —u??b« w?Ë t?OM n« µ≤ V«—

5K?U???FK? W???U????F« WU???? IM« f?Oz— gO???? bU???? `{Ë√

Æ Íd_« UH«

nu?« Ë√ qB?H« …d?? s? W?OU*« rNU?I???? lO?L?

‰U??L?? •µ∞ ‡« W????? wK ¡U??I??« wK? w«d*« œb??

Æ’U)«

-Ë t?OM? ·ô« π V«— bM Vz«d?C?« qO?B??? wœ«

‡« W?? wK ÿU?H?(« s bô t?√ WO?z«c?G« U?UMBU

‰U? w? WU?Ë Í√d« Wd? wK œu?O? ÷d Âb?Ë

…œu?F ÂUJ_« c?OHMË W?B?B?)« Z«d nË pc?Ë

sË uOu …——u cM ‰ULFK VJ o wN 5öË

U????b???K? W???U????F« W?U???I?M« fO?z— ‰ö ÕËb2 V?U

j«u??{ l{Ë s bô t« UÎ ?H??O?C?? U?H« ≤± w« t??F?—

WM' w «Ëd?« «–« tô WOU?OM« fU?:U ‰UL?FK •µ∞

wzU?N qJ?A n?B« oK Âb?Ë Âö??ù«Ë W?U??B«

qb?FË U?NKO?GA? ‰«u?√ a{Ë ÂU?F« ŸUDIK U?d?A«

pK WU? «Î b√ rNU?J w jdH?U ‰UL?F« `L

j—Ë 5öË ‰UL •µ∞‰« W wK ÿUH(U W—«œù«

ÊU? W?OU?O?M« fU?:U ‰U?L?F? 5?d?*« wK …œb?A?

rKJ ·u?? Íc« sL? …œU*« Ác ¡U?G« w?K 5?L?)«

rJ oKG« W?U wË U?N 5K?UF« ‚u?I? wK UÎ U?H?

d?ú wœ_« b?(« l?—Ë W?O?U?L??ô« UMO??Q?« ÊuU?

tM »«d?ù« “u?ô dL?√ j WU?0 w w« W?M«

5«u??I« W?U?? qb?FË ÃU??ùU fOË —U??F?_U? d?_«

b?O `d*« ÊuJ? Ê« ◊d?A .bI?« ÊuUI« w XU?

l«b ·u??? «c ‰U??L??F« ‚u??I??? wK kU???Ë l«bË

ÊËœ WKU? rNu?I 5KU?F« w{UI? Ê√Ë bô wzU?C

b??(« p?c??Ë —u??ú? wœ_« b??(« q?U??L??O? wMO??Q???«

ô U0 —u?ú wœ_« b?(« —«d?≈Ë ‰«u?_« lO?L? w

U0Ë rN?u?IË rN?(U?B ‰U?L?FK sL?C U0 WO?UL?F«

…œU*« ‰b???F Ê« s bö?? d?????« b??? WU??J«Ë …¡«d???I«

s bö «Ëd?√ «–≈ U√ U?NOK ÿUH?K UÎ ?OL? UÎ ?Uœ

jd? w« …œU*« q?b??F …—Ëd???{ w≈ —U???√ ÆÆÊU??B???I

‰U??L??F?U oKF??? w« 5«u??I?« W??U?? qb??F?Ë wB??_«

W?O?I?O?I?(« r?C?« VM tD?—Ë t?OM ≤∞∞∞ s qI

wœ_« b(« bb?% …—Ëd{Ë WœU? qL Uö? oI

Ê« bô YO?? W??O??U??O??« ‚u??I?(« …d??U???? ÊuU??I

rN sL??C?O?? p– Êô ‰U?L??FK »e? s?uJ ÕU?L??«

·U???F???_U d???_« j— ÊuJ Ê√ w?K ÃU???ùU d???_«

s WKU? rNu?I? wK ÿUH?(«Ë W?R*« WU?L?F« XO?Ë

‰b —«d?≈Ë ‘U?F?L?K wœ_« b?(« wK t?I?O??DË UÎ uM

Ædú

`d?K qô« wK ju?? qR? wK `d*« qB?

œ«d??« wU l? WËU?????? ’d? r?N d??uË rN??u??I??

wd Ë√ wMœ ”U√ wK »«e√ ÂU?O Âb w≈ WU{≈

Vz«d?C« ÊuU?? qb?FË XO????K W?IU?« rNK?L? …d??

wB√ b? —«d≈Ë wœ_« b(« W?LO fHM? —bI WUD

w o(«Ë W?O?U?L?ô« W«b?F« w≈ W?U?{≈ UU??ö

wK qU ÊuOK µ≤ ‚uI? wK ÿUH(« qôË lL:«

ÆÍu Ë√

»U?√ wK W?OI?OI? WbU?B Vz«d{ l{u YO?

—u_« WKJO …œU≈Ë wœ_« b(« nF{±≤ vK beô

5Q????«Ë w?U???L???????ô« ÊU???L????C« w? o(«Ë qL????F«

W—uNL'« Íu

w rNK1 s w 5K?UF« —U?O?≈ Wd? wM*« VU

l{ËË ‰U??L???F« —u??√ wK? Vz«d??C« ¡U??G?≈Ë ‰U??L??_«

‚—«u???H?« wGK? YO???? wu?J(« ŸUD?I« w 5?KU???F?K

—u?ú WœU W?U?OË W???M*« WOU?OM« fU?:« w wœ√ b? bb?% Ë wU?L??ô« rK?« —«d?I??« qHJ

t‡‡K«b …dO√

UL? W1dJ« …UO(«Ë WO?ULô« W«b?FU …—u« t œU ‰U?H ô« W?U?L?F `L?? w« …œU*« ·e? r? ÊU VU

ø‰ULF« `U v v q ÆÆ…bb'« W—ub« öbF«

WO«u4*« -«—u:« n<u WO(U(_« WULC« W«bF«Ë WO1UL4$ô«Ë W.œUB4<ô« ‚uI(« —«d<≈ ∫¡«d)« rEb{ …—œUB« f(« ÂUJ√ ¡UG≈Ë 5öH« —UGM Êu.œ ◊UI(≈Ë WLE4M*« dOQ WULF« q2UAS q W?? OzU?? C? ?I« ÂUJ?ô« ¡U??G?«Ë 5ö?? H« Êuœ ◊U?? I? ?«Ë öb?F?« 5L?C? …—Ëd?{ wK œU?B??ô« ¡«d?? b?«  «—u??« nu W??O? U??ô« WU??L? C« w? pKË rb??{ sL?? C w?« œuM?« s bb?? F?« …bb?? '« W—u?? ? ?b« ÆWO«u*« W??LE?M*« d??O? W?U??L? F« qU??A? ? qË W??U??« W?«b??F« …—Ëd?{ wK ÍœUB??ô« dO??)« rO?d« b? b?L√ b?√Ë

·d?AU t?U t1d? wd?C« »d?N?« —U??«Ë …œU*« u

rK –U????« rOEF« b??? Íb??L?? —u???b« ‰u??I W«b??« w

tOM? ≤∞∞∞ ‡ —uú vœ_« b?(« ÊuUI È—u?H« —«bù«

t?OUOM?« fU:U `d?« s U?N Âu?I s lM9Ë —U??ô«Ë

—u???œ ÊQ o?_« «œU??« t?O1œU??√ fOz—Ë œU?B???ô«

‰UL?F« lO?L …œu?Ë ¨UHF?{ ±µ “ËU? ô vB?_« b(«Ë

Ê« …—Ëd?{ w« «d?OA? U—«dJ? ‰U w `U?B?« Âb? l

bb?% w« wU« qJ?A dI?H V?OF? —u?œ u ≤∞±≤

U«d???{ù« .d??& ÊuU??? ¡U??G?≈Ë ¨U??O??H?????F? 5u??B???H*«

d?OUF?LK U?I?Ë sJK t?Ou? U?ËdA? t?U?U WËb« qHJ

Ë« wU ”√— ÂU?E tu YO s? tËbK ÍœUB?ô« qJA«

ÊuU? l{ËË W?H?:« qL?F« 5«u? ¡U?G≈Ë U?UB??ô«Ë

œU?B?ö wö?« rO?I?U c?_« …—ËdC U?UD W?OËb«

s bb???F« „UM Ê√ w?« «d??O??A?? \ j?K???? « w?«d????«

oI U2 bb?'« —ub?« w ‰ULF« ‚u?I( “UM b?u

ÆwËUF ŸUDË ¨’U ŸUDË ÂU ŸUD v≈

sL?C ’uB œu?Ë U?NL√ s Íd?ô« —u?BI« V«u?

wK «œb?A? ‰U?LF« r?NMO sË VF?AK W?O?UL??ô« W«b?F«

œUB?ô« rK –U?« ÍbN*« W?OU …—u?œ b√ t?U sË

”u???H w ·ËU???<« lO???A U2 Á—œU???B*«Ë rO???Q???« o

…œu?? ÂUJ√ c???O??HMË W??B????B??)« ZU?d nË …—Ëd??{

—u???bU ÍœU?B???ô« ÂUEM« t?F??O? bb?% …—Ëd??{ wK

rN«u??« —U??L???????« s VU??ô«Ë 5d??B*« s?d??L??????*«

ÂUE ¡UG≈Ë ¨WR*« WULF« XO? l ¨ÂUF« ŸUDIK UdA«

qLF« U?RË ’U)« ŸUDI«Ë t?uJ(« —Ëœ `O{uË

l o«u????d??ö wœ√ b?? »U?O??Ë \ Íd??B*« ‚u??U

5KU?(« 5KUF« ŸU?{Ë√ WuË ¨WU?LF« b—u U?d

ÆtOuJ(« dO

t?U?F« t?OJ?K*« bb?% Âb?Ë b«e?« w Ád??L??*« —U?F?ô«

o U?M ÊuU??? qb???FË ¨W???b???)« ¡U?M√ U???OK ö?R?? v?K

t??????????{«Ë œuM? Áb????? wK? hM?« V? t« Íb?????N?*« ÍdË

Íd?O?)« nu« U?C«Ë `{«Ë qJA t?OËU?F«Ë t?U?)«Ë

vK Vz«d??C« ¡U?G≈Ë ¨‰U?L??F« ‚u?I? ÊU??L?C —U?L????ô«

d?ö ‰œU? wœ√ b? bb?% U?N?L√ s bb?'« —u??bU

t—–Ë œôË√ `?U?????B n?u« t? r?U????? uË w?Kô« n?u«Ë

»U????√ vK W?b??U??B Vz«d??{ ÷d??Ë ‰U??L??F« —u??√

ÍdU?'« qLF« ¡U?G«Ë tU?)«Ë tU?F« tOJK*« 5 qB?H«Ë

Æ ’Uô«

ƉUL_«

ÆqLF« »U√Ë ‰ULF« 5 töF« bb%Ë l U qJA

t???O????u???I« f?U???:« —Ëœ ‰U???H????« U???C√ „U?M ∫ nO????CË

d?O?? WU?L??F« qU??A? q W?d?? w« rO??d« b??? —U?√Ë

s tQ ÍœUB?ô« dO)« b?O« rFM*« b —u?b« ‰uIË

ÆU—uœ UNHu bb% ÂbË tBB*«

…d_« ‰U?L 5öH«Ë sœUO?B«Ë 5KzU'« WU?« WLEM*«

œ«u*« w Ub«u ÷d?H*« WOULô«Ë WœU?Bô« VUD

s o?KDM? Ê« V b?b???'« —u??????? b« Ê« Íb???L????Æœ Íd

ÂUJ√ ¡UG≈Ë 5ö?H« —UG Êuœ ◊UI≈ l ¡U?M« ‰ULË

Ë Ê«u?ô« WU?L ◊U?I«Ë u?Ou ≥∞ bF Wb?F*« W—u?b«

‚u?I?( w*U?F« Êö?ö t?O?U?L?ô«Ë tœU?B??ô« ‚u?I?(«

w« U???—U??L?*« s Ud???O??Ë ¨rb???{ …—œU??B« f???(«

lU?B*« w? 5KU?F«Ë WKU??F« W?I?DU? ‰U?L?FU oKF?? w«

t1d?? ÁU?O? oO??I??? VUM*« d?ô« U??N?L√ sË ÊU??ô«

ÆÍdB*« VFAK WOULô«Ë WœUBô« ‚uI(« sLC

WEU;« …—Ëd?{ wK «bR ÃUô«Ë qO?GA« l«u W?UË

ÆqLF« w o(«Ë ‰öGô« lMË

ÊQ Íd?MF« ÍuK W?œUB??ô« …d?O??)« Íd U?N?U? sË

‰U??L??F« …œu?? v WK??L??*« rN??UD Ë ‰U??L??F« ‚u??I?? wK

UNL√ s bb?'« —ubK UdI Áb? rOEF« b Õd Ë

o qLF« Ê√ wK hM —ubU WbF*« œ«u*« s ±≤ …œU

dEË W?O?Uô« l«u*« W?U? w «Î —u? UÎ O?H?F 5?uB?H*«

ÍœU??B???ô« ÂUEM« t??H?K?H `d? h? 5L?C …—Ëd??{

«Îd? q?L È√ ÷d? “u? ôËÆWËb« tKHJ ·d?Ë V«ËË

5Q WU??H?Ë W??OzU?C?I?« WDK« WD«u? ô≈ ‰U?L?F« q?B?

—U?L????ô« U?Ëd?A?? w t?—U?A*« wK h?M«ËÆÍd?B*«

W???U??? W???b??? ¡«œ_Ë ¨Êu?U??? vC??????I0 ô≈ 5?M «u*« v?K

Èd√ Ãö WUH?Ë qUFK WœU tOUL?« UMOQË v

¡U?G«Ë \ ’U)« ŸUDI?« l “UO?ô«Ë« ŸU?H?ô« o ÂUEM

nzU? u« Ê√ w?K ±≥ …œU*« h?M 5? w ‰œU ???? q?U????I0Ë

ÕU—_« s ‰œU VOB vK qUF« ‰u?BË qUFK qU

UOË l—UA s ‰ULF« ‚u?I wK ÿUHK tBB)«

¨VF?A« Wb?) U?N 5LzUIK? nOKJË ¨5M «u?LK o WU?F«

qU??F« œu??N???? W???O?? W??d??A« U??N?I??I??% v«Ë Wu?M«

U????Ëd????A*« s? ÕU—ô« w? rN????u????I???? w?« t????U????{ôU

v rNU?«Ë ¡«œQ rNUOË rN?ULË rNu?I WËb« qHJË

‰bË vU{ù« d?_« s tu?I WU? vK qUF« ‰u?BË

Æ qLF« VUË qUF« 5 töF« rOEMË t—ULô«

odD?« d??O??G rNK?B?? “u?? ôË ¨VF??A« `?U??B?? WU??—

qU?F?K d U?<« ‰b …œU“Ë W??A?O?F*« ¡ö?? …Ëö?Ë qO???L?«

b?? w« t???U??{ôU —u??ô« fO?Ë qbK wœ« b??? bb??%

Ê√ wK «bR ÊuUI« Uœb? v« ‰«u_« v ô≈ wœQ«

Èœu b??Ë qU?F« U??N ÷d?F?? v« d U??<« …d??? W??O??

t?d??CK `{«Ë hË W1d?? ÁU?O? s?L?C ‘U?F??LK wœ√

ÊU??(« w UN?F{Ë w?GM W?OU?L?ô« W«b?F« UFd?A

s bb?F« d?O?B? «c ÊU? b?Ë ÊU?O?_« iF v tU?O?

qb« t??d?Ë t??d?C?« d?F? l? VUMK tb??U?B??«

ÍœR ô w? dO?ô« tKJ w wzU?NM« —u?b« l{Ë bM

W??d? À—«u?? UU????{ «u??«—Ë qL?F?U UM«u??≈Ë UMzö??“

r?bU? s «u?*« o w?K h?M« …—Ëd ?????{ w?K? «œb?????A?????

ÆÍd√ …—u w« p– dO UM

ÆVKBK fu«

rb« w?« tKu???% ÊËœ t??OM?O??F« t?—u?? w t???OK ¡U???Iô«Ë

wœô« b??(« oO??D …—Ëd??{ w?Kb??O??« rFM*« b???? b??R

÷d? …—Ëd?{Ë 5?d?B*« t?H?K? l t?I?«u Âb?F? Íb?IM«

l«u?« l VU?M? U* W????b Ább????%Ë —u????ö wB????ô«Ë

fK?? w?K t??d????A*« U??Ëd??A*« Ë t??O?Ëb«  U??U??Hô«

oI? U? uË WO?U(« œU?B?ô« ·Ëd? Ë gUF*« w?UO?(«

q«d*« tUJ rOKF« tOU0 tËb« «e«Ë U—«dô VFA«

ÆWOULô« W«bF« s Ÿu dQ Ë« qJA

rOKF?« Íu?? w —UO?F*« ÊuJô wJ qU?« —u? lMË

5 w rO«d≈ 5LU


’U nK

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5Mô«

‰ULF«

å—«d «Ëb U 5—U ‘u —UF« ÈœU Ë ‰c« ÈœU ò —UF ÊuFd ‰ULF«

WO ULô« W«bF« b{ ’U)« ŸUDI« …Ëö —«d'≈ )U{ËUH+ qA-

«c ©—«d «ËbU 5—U ‘u —UF« ÍœUË ‰c« ÍœU¨ u√ ‰UL rbË Íc«Ë ’U)« ŸUDI« ‰UL —UF u WOULù« …ËöF« —«dS WKUF« ÍuI« d“Ë WDO ŸULù« qA bF …dU dDH« bO bF rN WU)« WKUF« ÈuI« …—«“u dDH« bO q rO√ Íc« wzb*« ŸUDI« ‰UL ÊUI«Ë VC ’UBù WËU w lKD l U—«d≈ wK ‰ULF« œU« Íc«Ë ’U)« 5K2 ‰UL_« ‰U—Ë d“u« —uCË uOu dN UOFLË W—U« ·dG«Ë  UUMB« ÍœU%« w ŸUM≈ w `KH r d“u« Ê√ UMLK Íc«Ë sdL*« U—«d≈ s hKL« ÊuËU sc« ‰UL_« ‰U— WO« WœUBù« ·ËdE« W UNLO bb%Ë ¡UN« s 5u√ —Ëd bFË œö« UN d9 w« Å°øøÆÆÆ …ËöF« s√ÆÆÆÆ ÊuKzU ‰ULF« √b dDH« bO WLO ÊuJ Ê√ vK —ËUA« r Ê√ lu*« s ÊUË vK ÂUF« ŸUDI« v tIOD - U0 …u√ •±∞ …ËöF« tKOË ·«d _« lOL 5 pc ‚UH« lOu r Ê√ v≈ p– bF —uAM ‰U—≈Ë WKUF« ÈuI« v vK tLOLF  UEU;U WKUF« ÈuI«  Udb ÆÊü« w Àb r p– s UÎ O sJË  UdA« ∫nK*« b√

tK«b …dO√

b

∫rKI rFM*« b qL'« atef.press@yahoo.com

∫ÊË—c WUF« U!UIM« ¡U%ƒ—Ë ‰ULF« œU%«

lUB+Ë )U0d1 ÊuOK+ ±\¥v- WKL8+ )U9«d{≈Ë )U+UB «

°°° ÆÆÆÆÆÆÆÆ U ”—b« vN« U?L? N? t??—U Íd?? A Ê√ lOD?? b?√ ô ÊU?? U??L? ?N? ?Ë ÆÆ gDË W?? L? O?J …u?? s? vË√ U?Lz«œ qE ·u? ÆÆ tËd Ë√ Á–u?H Ë√ tËd? t??U? e??F U0 oDM? ÆÆ w bU? a—U?« …dz«œ XKL??? «Ë Àb? U?? wMF t_ t? oDM Ê√ `L? ôË W?U?{≈ d?I ô X??Q? WKU? WKF? ÆVuB Ë√ `OB Ë« ·c t?? FzU??u? a—U?? « b?? 1 t??{d?? F U?? q?? vË WOUDd?« ozUu« v WK?*«Ë WËb*« t«b√Ë WOJ?d_«Ë WO?dH« ozUu«Ë Wd?B*« ozUu«Ë «– W??O? M?_«  U??U??L? '«Ë ‰Ëb« s? Ud??O? Ë Ê«u?_« W??U?L? W??O?A?U??N« Ë« W?I?Ou?« WKB« s?? U?N? ?R?? U?N? U?O? sK√ Èc« 5?LK*« W?Mb?0 W?? ? ?O? ? ? «e?ù« ”—«b*U? –U?? ? ?? ? ? _« U?M?« Æ WOKOULù« ¡UDË 5?O?d?(« s q?z«Ë_« U?N?O? ?R?? ÊU?Ë U?F«Ë W?U?L'« X??√ ±π≤∏ ÂU cMË Â«u?F« wU?I b« v? ÊU WU?L'« s Êö?ù« W«bË t?? ? ? A lzU?? ?Ë v W?? O?KO?? U?? L? ? ùU »d?? F?« w Æ5R*« r sd{U(« —uNL ÊUË …–uFA« V?U?? ? ? s? œd?? ? ? ? s? Êü« vM? v? U?MK?F?Ë r s r? W??U?? L? '« ¡U??A?ù wI??O? ?I? (« …d?JH« tK?? Ÿu?{u?? «c?N? U?N? Êu?O? I?O? I?(« Êuu??L*« W?U?? XOE b?I?Ë W?«—œË U?? 5B?B? ?*« W?? O?Ëb«Ë W?? ?Od?? F?«Ë Wd?? B?*« Âö?? ù« q?zU?? Ë ‚œQ lzU?u?«  d?A U?L?  U?UJ(« s ·ôüU ‚uu*« sdJ?H*«Ë 5?U?« V? v U?N?KO?U?H ÆrNbË rN«e v lMB? Èc«Ë “—U??«Ë —dJ*« Àb??(« qE? sJË v«Ë WU?L'« q«d s q? 5 qu« …eL l Èu??b« U?N? «b? u? U?U?? ∏µ u?M b??9 Æq«d*« WU v lL:« W?d« v?≈ u?bË W«d?G« bb?? d?√ t« p ôË WU?L UN?H XMK√ v« WUL?'« Ê≈ fu«Ë `O???B p??L??«Ë WKO?C? H« vK i% W?u?œ s b??F? «Ë nM?F« c?? v≈ ”UM?« «u?b?Ë sb« U??N?ö??≈ s W??I? ?ô WKd?? v? Q??AM wU?? F*« s b{ Ê«ËbF«Ë gD« Èu? q1 Ud «“UN U?? N? ?öDô W?? ? ?M?U qJA? Ë√ U?? NzËUM t?« Èd U?N?{«d√ v≈ ‰u?u« 5Ë U?NMO ‰u?Ë U?IzU? ÆtK« tu XO UN√  U v« v« W??O? «b« À«b??ú W??O? u??{u?? …¡«d?? Ê«Ë rN ‚uu?*« U?NzU?C? √ b?O W??U?L? '« U?N?? J—« U??NM?O WK Í√ lD?I Íd??« “U??N ? ?'« ¡U??C? √ o(U? d??Q? …u??œ W?? U?? L? U?? NQ? ‰u??I?« 5Ë lzU?? ? Ë d?? ? c q v? X?Ë dJ?M*« s? wN?MË U—u? lAQ W?A?U??H« q9Ë ¡U?O?(« ‘b? UML? t? U?L U?Iu?Ë UuKF? `√ d?√ «cË oO?? I? ?A« UM?« ‰U??L? ? wU?? L? ? F« Œ—R*«Ë dJ?H*« VO??A t«d?c?? v W??U?L? '« fR* d?G? _« dJM*«Ë o??H« »UJ—« l?zU?Ë s Ê«bu« tu??N ∆—U?? ¡U?? O? ‘b?? « ô v?? p– s? b“√ ôË Ætd«Ë t e« ‘b?? ? ô U?? d?? ?c U?Mœ UM?U?? ? ? vË s?JË W?U?L?'« XU?« ±π¥∏ ”—U? ≤≤ wH? ¡U?O?(« d??L?œ ≤∏ vË —«b“U?)« p b?L?« w{U?I« b??L? ?? ¡«—“u« f?Oz— XU?? ? ?« ÂU??F« f?H s ±πµ¥ÂU?? du?? ? ?√ ≤≤ vË w«d??IM?« vL??N? bIË d?UM« b? ‰UL fOzd« ‰U?O?« XËU W?Oö?ù« WU?L?'« UN«– W?U?L'« Ác  Q?A√ ∂v  «œU« —u√ b?L fOzd« XU?« v« Ác Ê√ t?B ŸuD?I*«Ë bR*«Ë ±π∏± du?√ VD bO vË_« U?NuH XL{ v« W?UL'« ÍœU?? N? '«Ë Íd?? O? H?J« d?JHK w?L? d« w?«d« ÂUE? l W?? O?U*d  U?? ?I? ?H? ? v? XKœ U?? ?N_Ë ÆW{—UF*« qzUB vU »U vK „—U d?U?M? ≤µ Âu v? ‰Ëe?M?« s? X?H?K? U?? ? ? ? N?_Ë ÂUEMK? U?N??U?L?Ë U??N?“U??N?U l?DI U0 ≤∞±±  Q «u U??N_Ë …b??O? :« …—u?« p?K s oU??« Êu?? ? ??« ÂU?? ? ?? ?ô t?K« »e?? Ë ”U?? L ? ? l W?uJF?? od W —U? X{d? U?N?_Ë Wd?B*« Íu?? « odD?« s  œU?? Ë …—u??« X?C? N ? ?√ b?? ?N? ?A? Êü«Ë ÆÆÆ U?? N?_Ë ÆÆÆ U?? ?N_Ë ÆÆ.u?? ?I«Ë s t?? J?d U?? …d?? ? ?Ë v√ ‚e?? L ? ? UMu?KË b?B?? t XU? U? q XU? W?O«d?≈ ‰U?L?√ s Ãd?? ? X?U?? …d?? ? q vH?? ? ZzU?? ? M« f?H v≈ ¡ULô« ·d v T q …dU WdF*« Âu??O« ÆÆ t?O?≈ »U?? ô« vb v?« o(« sb« Ê√ vK U?? «e b??√ w_Ë a—U???« s Xd??√ ÆÆ s V?√ b?? √ r? Ê«uM ‰U?? I?*« «c?? N Êu?J ÆÆÆÆÆÆ U ”—b« vN« Ê«uM?F« v? l{√ Ê√ V?√ r v√ W?? ? I? ? O? ? I? ? («Ë sƒ√ Èc« ∆—UIK d_« «c XdË U?O UHË t??«—œ≈Ë wM? u« t??? Ë Á¡U??–Ë t?? MDH «d?? O? ? ∆—UI« Ê√ X—œ√ w_Ë kIO?«Ë w«u« wUO« tb√ ô U√Ë ÆÆ …bOL?(«  UHB« «c qJ lL U? …d? s UN?—œ√ WI?OI? —b√ U/≈Ë t?IK9√ ôË  ö«b v wF pAË —u√ s tO wMAUM ÍdJH«Ë q? ÍœU?B?? ô«Ë wU?O?« ÊQ??A« v `O? ∆—UI« Á—U U? Ê√ rK√ U√Ë wUIM«Ë U?N?—b r v?« W?I?O?I?(« b?? »U?√ b?Ë U?U9 ÆUU≈ WUL'« ¡UC√ «b√

UÎ {uH X ∫ WDO u!√ °°‰UL _« ‰U$— r'U! Àb*+K

∫‰UL_« »U*√

ÂUF« ‰UL _« ŸUD' b «uI9 Êu+eK+

…Ëö?? ? F?« Ê√ wK? ‰U?? ? L? ? ?_« »U?? ? ? ? ?√ lL?? ? √ w «u–U??? s rN√Ë ‰U??L?FK o W??O?U?L? ?ù« W??ö? ‰U??L?F« 5Ë r?NMO W??ö?F« Ê√Ë U??N?d?? W?L?O? U?N fO qU?? ÊËb …P?AM*« Ê√Ë …d??U?? b??«u??IK? ÎU? I? r ·u?? ·d??B?« Ê√ sb??R?? ·ËdE« r— •±∞ W?M ÂUF« ŸUDIK W?u{u*« Æœö« UN d9 w« WFB« WœUBù« W—U??« ·d?G« œU?%≈ fOz— qO?u« b?L?√ b?√ 5KUFK WO?ULù« …Ëö?F« ·d r ·u t√ ŸUDIK W?u{u*« b?«uIK ÎU?I ’U?)« ŸUDIU wœ_«Ë wB?_« b(« —U??ù« w? sc¬ ÂU?F« Æ dú ‰U??L? ?FK U?? N? d?? r? ·u?? …Ëö?? F« Ê√ `{Ë√ Ê_ Ϋd?E ±Ø±Ø≤∞±≥w? Uu?? ? ?d?? ? B r? sc?« U??√ dU?M w U??N? d??B? XU?? U??d??A?« iF ÂuI ·u? Ê_« w ·dB r w«  U?dA« ÎUF?OL ‰U?L_« ‰U— ÂeK ·u?ËΫ—u UN?dB Æpc qFHU ÂU? W—U« ·dG« œU?%≈ Ê√ qOu« ‰U ŸUDIU 5KUFK WOUL?ù« …ËöF« WLO bb ŸUD?IU 5K?U??F?U …u??√ •±∞ W?? ? ?M ’U?? )« d“u d??c?? ‰U?—S ÂU?? t√ w≈ Ϋd??O? A? ÂU??F« Æp– `{u  UMOQ«

UUMB« œU%≈ f?Oz— U—Ëe« ‰ö ‰U …Ëö?? ? F?« —«d?? ? S Êu?? ? u?? ? I? ·u?? ? rN?√ ·d?? B U?? ?L? ?Ë ÂU?? q q?? ? U?? N? ?d?? Ë wK Êu??d?? rN_ ΫdE? ÂU?F« ŸU?DIU Ê√ s œœd? U* W??? ?ôË ‰U??L? ?F« `U?? ·d?? ? Êu?? ?C? ? d? ‰U?? ?L? ? √ ‰U?? ?— „U?M ŸUD?IU 5K?U??F?K W??O? ?U?? L? ? ?ù« …Ëö?? F« w?« WœU??B? ?? ù« ·Ëd?EK ΫdE? ’U??)« ‰«eô UœUB?≈ Ê√ Ô«b?R œö?« UN d9 ÆdO ‰U?? L? ? _« q— Íb?? d?*« b?? L? ? ? ? `{Ë√ ŸUD?IU? 5K?U?? ? F« W?? ? ö?? ? Ê√ 5d?? ? B*« …d??U??? W??ö?? ‰U??L?_« ‰U??d ’U??)« q 5?Bd?? ‰U??L? ?_« ‰U?? — Ê√ Ϋb??R?? …PAM Ê_ rNULË rNPAM wK ’d(« fJ?F«Ë W?? ?F? ? HM U?? ?NM? fO? qU?? ? ÊËb s ‰U?? ?L? ? _« ‰U?? d? wM? ö?? `?O? ? ? ? wN ‰U?L_« ‰U— s? ‰ULF« ôË ‰U?LF« WœU œË Wö ·Ëd s T? Í√ s dEM« i?G ∫ ‰U?? Ê√ ô≈ œö« t d9 U2 tö?Ë WœUB≈ WKU t?uI wK qB? Ê√Ë bô qUF« odD« w d??O?Ë W?uEM*« d?L? ? w? Æ`OB«

WU?IM« fOz— ÊUH?F? bL? ”bMN*« b?√ bb% »uK√ Ê√ ‰ËdU 5KUFK WUF« q ’U??)« ŸUDI?K W??O?U??L? ? ù« …Ëö??F« 5U U?—«dù „d?A ŸU?L?≈ bI?F ÂU d??Fô ‰U?L?F?«Ë ‰U?L?_« ‰U?—Ë W?uJ(« l{u« «cË ©WU »uK√¨ s ô≈ Íb «c t??I? ? Íc« ÂU??F« s ÂU?? q ¡u?? s UNOK ‚U?Hù« r b«u l{Ë s bô U?N?d?B? ·«d _« lO?L? W?I?«u?0 W«b?« b?I?F —U?Eù« ÊËœd?U?? od?D ÂU? q ‰UL?F W¬— «—«d≈Ë  U?{ËUHË ŸUL?≈ rN sL?C wJË Î«d?O? «uU? Íc« dB?  œU w« W??O? U?L? ?ù« W«b??F«Ë W??«dJ« Æ…bO:« …—u« UN

W?U?F« W?U?IM« fOz— nu b??O? ‰¡U? ’U?? )« ŸUDI« ‰U?? L? ? bd?? U 5?KU??F?K WOUL?ô« …ËöF« —«d≈ ÂU q ÊËdEM ÊËœ U??N? d??B U??O¬ UMb Êu?Jô «–U*ÆÆÆ ‰U??L?_« ‰U??—Ë …—«“uK ÂU?? q Ÿu??d« n«u*« pK ‰U?L?F« ÷d?F?ô w? °øøÆÆ ÂU?? ? q? w U—«d?? ? ≈ —UE?≈Ë W?? ?d?? ?;« Ác ‰b?? ?? ?ô «–U?* ©Êu?? ? ? ? ? A¨ rN?Q?? Ë UM?U?? ?L? ? ?F w?«dM q?C ? ? _« w?≈ ‰«u?? ?_« «u?? ?d?? ? Íc« rN?? ?? ? «d?? ? wK k?U?? ?Ë WL?— dUM …—u cM U?N «uU Ë Ÿ—U?AK ÆrdQË rN

W?? U??F« W?U??IM?« fOz— w?? I? ‰U?? L? V?U 5u?*« lOL? UMOQ«Ë „uMU? 5KUFK W?? O? U?? L? ?? ù« …Ëö?? F« —«d?? ≈ w Ÿ«d?? ù« rœb …d?J ΫdE ’U)« ŸUDIU 5?KUFK d???)« ŸU??L? wK? ÂU? q Êu??H?N?K Íc«Ë - q?ÆÆÆ Ub?b?? ? % - q? ÊuK?zU?? ? ? ? ??ËÆÆÆ Æ…dO w ‰ULF« qEË °øÆÆÆ U«—«d≈ q?? s U?d??O? ?Q w?HJ ô¬ w?? I? ? ‰¡U?? UdI r 5(« p– wË WIU« WuJ(« UMU??L?F W??L?— ÎözU? °°ÆÆÆ W??OU?(« W??uJ(« «c wHË U«—«d≈ s «uNM Ê√ rJOK tKU Æ¡«dN«

W?U?F« WUIM?« fOz— rU? bL?? VUD ÈËö« “U —ub« W«—eU 5KUFK d“Ë W?DO?? u√ ‰U?? L? ?Ë W?? uJ(« f?Oz— Ÿ«dù« …—ËdC …dN«Ë WKUF« ÍuI« W??O? ?U??L? ? ù« …Ëö?? F« ·d??Ë bb?? ? ÀËb? W?O? A? ’U?)« ŸUDIU 5K?U?FK ‰U?? ?L? ?F?« Ÿu?? L? ? 5 U«d?? ?{≈Ë d?? ?c w«u? rC ’U?)« ŸUDI« Ê√Ë WU? ÆWËbU …œuu*« WULF« s •∑µ WUIM« fOz— wIH« bU ”bMN*« `{Ë√ W??O? bMN«  U??U?MBU 5K?U??FK W??U??F« w d??O? ?Q??« Ê√ W??OzU?d??NJ«Ë W??O?b??F*«Ë w 5KU?F?K W?O?U?L??ù« …Ëö??F« bb?% d?? ? O? ? ? T Ê_« w? ? ? ? ’U?? ? )« ŸUD?I« w?« oKI?« WU?? ? s Ϋ—c?? ?? ? ‰u?? ?I? ?F? ? Êü« w?? U—«d??≈ Âb?F? ‰U?L? F« —ËU?? –U?? ??S W?KU?? ?F?« Íu?? ?I« …—«“Ë ÎU ? ? ?U?D q«œ Àb? b?U wö? Ÿd?√  «uD Ÿu?? {u*« d?? Q «–≈ W?? OU??L? ?F« ◊U?? Ë_« Æp– s d√

WUF« WUIM« f?Oz— VzU ÍËU bL√ `{Ë√ t√ WOzUdNJ«Ë WObF*«Ë WObMN« UUMBK d“Ë Íb WuL WLK ‰ULFK ÊuJ Ê√ bô ·d?? ?B ‰U?? ?L? ?_« ‰U?? ?—Ë W?KU?? ?F« Íu?? ?I« ’U?)« ŸUDI?« ‰U?L?F W?O?U?L? ?ù« …Ëö?F« s «Î —c?? ? ? V?? J? o X?? ? ? √ U?? N_ p– r r Ê≈ W?œU?  U«d{≈Ë  U?U?B?≈ ÆWœUI«  UU« ‰ö UÎ Fd W??OU??IM« WM?K« fOz— w?«d? Íb??L? ‰U?? dB ‰UL  UU?IM ÂUF« œU%ùU 5KUFK ÂUF« Ë√ ’U)« ŸUDIU ¡«u 5KUF« Ê√ W?HNK ÂU? q WO?UL?ù« …Ëö?F« ÊËdEM ÂU??F« ŸUDI?U 5KU??F« Ê√ w≈ Ϋd??O? A? ÆÆÆ s u?Ou V«— l Ub?u? w U?Nu?d?B ŸUDI?U 5KU??F« U??√ d??O? Q ÊËœ ÂU?? q ÊuU??I? U—«d??≈ «ËdEM? Ê√Ë bô ’U??)« j«u??{ l{Ë r?ô «–U?L?KÆÆÆÆ ÂU?? q w oO?I? ? d?U?? o?dD U?N?d? r? w? °øÆÆ WOULF« ◊UË_« q«œ —«dIù«

W?Uzdd?B ‰U?L? UUIM ÂU?F« œU?%ô« VU WuJ(« wUIM« rOEM« ¡U?C√Ë w«d*« wU …Ëö?? F?« —«d?? ≈ W?? ?d?? W?KU?? F?« Íu?? I?« d“ËË WU( «Î dE ’U?)« ŸUDIU 5KUFK WOU?Lù« W?OUL?F« ◊U?Ë_« q«œ dNE  √b? w« dc?« WKL;«  UUBù«Ë  U«d{û UÎ MI ·d?B j«u{ l{Ë …—Ëd?C UÎ ?C√ VU U??N? d? w?P w?? ’U??)« ŸUDI« …Ëö?? w??Ë ÂU?F?« ŸUDIU …u??√ d?U??? odD ‰ULF« lC U2 ÂU? q w —«dù ÃU%ô ÆrNuI Êuu rNPË Ãd nu w ÂU?? F« œU??%ù« f?Oz— w«d*« w?U??? ? ‰U?? Âb? s WU? ÂU√ UM√ d?B? ‰UL?  UU?IM W?? O? W?OU??L?F« ◊U?Ë_« q«œ —«d??I??ô« w 5KU?FK W?O?U?L?ô« …Ëö?F« —«d?≈ Âb? d??Q b??F ’U?? ŸUD …Q??AM Êu??OK ±[¥ Íc«Ë ŸU?L??ô« b?I? w W?IU?« W?uJ(« wK2 5 u?Ou? d?N? w UuM b?I?F ÊU? WU??d? ‰U??L? _« »U??? √ wK?2Ë ‰U??L? F« s Uœu?? F U??L? ? u??Ou d?? N? s W?? uJ(« ÆWKu  «uM d“u …d?c0 q—√ œU?%ù« Ê√ w«d*« b?√ „d?A*« ŸULù« b?IF tU WKU?F« ÍuI« Ê√ qË WMJ2 Wd wBQ …ËöF« —«dù W??OU?? L? F« ◊U??Ë_« w? …bb?? W??“¬ l?MB 5 …d?? L? ? ? ?  ôU??B?ù« Ê√ w≈ «Î d??O? ?A? bb??? ? WKU??F« Èu??I?« …—«“Ë 5Ë œU??%ù« XË Ÿd??√ w? …Ëö??F« —«d??≈Ë ŸU?? L? ? ù« ÆsJ2

œU?? ? %ù« fO?z— VzU? ÍËb?? ??« Íb?? ? ? ? ‰U?? ? oOD t«u w« W?KJA*« ʬ Âöù« dOdJË ’U?)« ŸUDIU 5KU?FK? WO?U?L??ô« …Ëö?F« UÎ Lz«b q s Á«d rU «cË WK UL*«Ë dOP« V«— l U?Nd wK «u?M s ‰ULF?« œuF »U???√ 5 W??{ËU??H? od? su?O?u d?N? ÆƉUL?F« wK2Ë WKU?F« ÈuI« …—«“ËË ‰U?L_« »U?? ? ?√ Âe?K W?? O¬ l?{Ë s bô t?√ `{Ë√ ŸUDI?K W?O? U??L? ? ô« …Ëö?F?« —«d?S ‰U??L? _« Æ…d q w —ËUA ÊËœ WLz«œ WIdD ’U)«

Èu?? ?I?« d“Ë WD?O ? ? u√ ‰U?? ? L? ? b?? ?√ vK?L0 t?UL??« Ê√ …d?N«Ë WKU?F« vK? ‚U??H?ö vN?? « ‰U?? L? ?_« ‰U?? — v 5KU?FK WO?UL?ô« …Ëö?F« WL?O Êö??ù« r? s sJË ’U??)« ŸU?DI« «—«œ≈ fU? W?I«u? VI ô≈ U?NM w U?? ? N? ? O?K ‰U?? ? L? ? _« ‰U?? ? — vK?2 vK?2 l rN??F? L? ? Íc« ŸU??L? ? ù« Æ …ËöF« WLO s Êöû ‰ULF« …Ëö?F« d?OB? s WDO? u√ ‰«R?Ë Â√ UËd?√ ‰U?L?_« ‰U?— ÊU? «–≈U?Ë U√ tK«Ë¨ W?œU t?U≈  ¡U? ÆÆÆ ô ‰U?? ? — r?S r?KJ?√ ÷u?? ? H? ? ? ‘u?? ? °°°ÆÆÆÆ ©‰UL_«

œU%ù« fOz— ‰Ë√ VzU tK« VË bL? b√ w d?O? Q?« Ê√ d??B? ‰U?L? UU?IM? ÂU?F« ŸUDIU 5K?UF?K W?OU?L??ù« …Ëö?F« —«d?≈ •∑µ s d??_ rœb?? qB Íc«Ë ’U?)« s bôË ‚ö ù« wK ‰u?I? dO? Ê_« w Ÿud« ÊËœ ÂU q UN?dB j«u{ l{Ë ÆU—«dù  UULù …Ëö?F« pK ·d? wK «Ëœu?F ‰U?L?F« ‰U? U?? N? d?? B Êu?? H? N?K rN?√ô≈ U??N? ?P?? { r— Ê_« w?Ë uOu V«— l p– wK «Ëœu?FË bb?? ? % s W?KU?? ? F« Íu?? ? I« …—«“Ë s?KF? r oKË ‰U?L?F« ‚—R «cË U—«d?ù ŸU?L?≈ ud W?OUL?F« ◊UË_« w oO?C« s WU  U?U?B??≈ Ë√  U«d?{ù q?BË b«e? ô¬ Æp– s d√ qLô bK«Ë

∫¡öG« b{ ÊuM/«u

‰UL _« ‰U— wK jGC« W+uJ(« vK lK? « W?? U?? Ë ‚«u?? _« w ÍœU?? d??O ? ? ŸU?? H —≈ Íc«Ë ÕœUJ? « s «u*« U??N ? U?? ?  w« W?? O ? U?? _« Ê√ UMO?? œU?? Ë UMU??L ? ?F W??L ? d?? U??N ?M wM t? fO W? c?? ? ÊËœ …Ëö?? ? F « ·d?? ? B ? j«u?? ? { „U?M Êu?J b? u w Î U ?F d U?N d? r w ÂU? q —UE≈Ë ÂU?? F « ŸUDI? « w 5KU?? F U …u?? √ `{«ËË œb?? ? Î U C√ ‚u? K j«uC? « fH l{Ë …—ËdC W? U{≈ w? oö?? ? ? ?* «Ë wu?M '« ŸU?? ? ?H ? —ù« wK? Î U U?? ? ?H ? ? ? Æ—UF_«

WO?F L? …—«œ≈ fK fOz— wö?I F« œu?L ? ‰U jG??C Ê√Ë bô W?? uJ(« Ê√ ¡ö?G ? « b?{ ÊuM «u?? W?? ? ?{ «Ë U??O ¬ U?? N b ÊuJ? Ë ‰U??L ? _« ‰U?? — wK rN?? u??I ? wK? ’U??) « ŸUDIU 5?K U??F « ‰u??B ? ( ÊUBI ÊËœ WKU qU —uB l{u WuJ(« ÂuI Ê√ s bô t√ b√ b«e? Íc«Ë —UF?_« w ¡ö?G« wK ÎU?C√ ¡UC?IK Æ p– s d√ W“_« rUHô w Âu bF ÎUu b?$ ÂU? q? U?N ö? ≈ œd? 0 …Ëö??F « Ê√ w≈ —U? √


‰ULF«

nODK«b ·d« ∫ ·«d≈

≤∞±≥ fD √ ≤∂ 5Mô«

WLUF« ×U

œb'« 5E U;« ”√— v Ÿ«bÆÆWOUMB« oUM*«Ë ÊuR*« —uD« ‰ö? s ÷d?F?Ë U?NKË vM?L? ? ? v?« V?UD?*« r√ W?? ? œU?? ? I« q?? ? ? s? U?? ? ?N? ÂU?? ? ?L? ? ? ?ô« s «u?*« Æ5EU;«

5R*« XO ‰ULF« VUD b$ «c WUD?« WKJA?? qË —u??_« 5??%Ë V??U?J? v?K? U?? ? ? ? ? ? ? ?H?K? *« ”√— v?K? U??N? O? Y?? « s d??H? ôË 5?EU??;«

5E?U?? ;« W?? d?? ? s Êö?? ?ô« ¡U?? s bb?F« tU?O? v qL??O …bb?'« dEM v« WOb?)«Ë WuH« VUD*« ⁄—U?? H U?? N? I? ?O? ?I? % Èd?? B*« s? «u*«

v« U??HK*« W?b??I? v vQË d???B« s? «uM?L? ? ? ?Ë 5?M? «u*« ‰U? q?G? ? ? A? UcOHM Wd?Ë UNK œb'« 5EU;« s ≥∞Ë dU?M ≤µ v—u b?? F W?? U??

s d?O?J« U?L?N?O? XH?u v«Ë t?Ou rË ‰U?LF« VUDË W?O?b)« l—U?A*« v« W?Kd*« Ãd??( U?? N ·U??H? ?ô« r ÆdB UN d9

∫UOM*«

…dL%M W“√ WUDE«Ë s_«

…bM« ÊuEKD …dOGB« U"ËdA*« »U'L√

s WEU??;« d????FË ¨W??OK√ »d?? v« nu*« d?Ë œö??« Vd?? bd

id« 5 U?OM?*U ‰U?L?F«Ë W?O?U?O?« Èu?I« nu? sU? s? rd« vK

ÆrN sbR*«Ë UUL'« pK UNO t«u  UEU;« d√

U?“_« Ê« ô≈ ¨…œU?“ Õö? ¡«uK« b?b?'« kU??;« W?O??B???A ‰u???I«Ë

‚u?I?( …U?O?(« e?d? f?Oz— vu??L?(« d?U wu?I?(« j?UM« nO?CË

b?F? s_« ÁœU?U?? …¡U?HJ U??NzU?N?ù ÃU??% X????√ WEU?;U …œu??u*«

s_« …œU?≈ u bb?'« kU?LK ÂU?L?« ‰Ë√ ÊuJ Ê« bô U?OM*U ÊU?ù«

¨ W d??A« e??«d?? ÂU??????«Ë Í—U??'« fD??√ ±¥ À«b??√ b??F Á—U??O??N«

W??IDM*« …—«œ≈ q?OJA …œU??≈ s bô ¨nO???? l{u« Êô e??«d*« lO??L??'

œ«b?F w b?OF?B« UEU?? d?« 5 …d?A?M*« WUD« WKJA* W?U?{_U

oK b?F? W?U?Ë sd?L????*« …œU?≈ lO??AË W??O?UMB«

‚d W?OUMB« W?IDM*U lUB*« s bb?F« oKË ÊUJ«

V? WU?L?F« bd?AË qOM« ‚d? lU?B*« s «d?A?F«

ÆqOM«

YO? ¨Ád?OË o«d*«Ë U?b?)« tKË Êub«Ë s_« nF?{

‰U?L?F vK;« œU?%ô« fOz— VzU sL?d« b? wI?Ë ‰U?

œb?? s •≥∞ s d????_ WEU??;U t??UD?« t???? XKË

U?L W?OU(« ŸU?{Ë_« s ‰UL?F« qB sJ1 ô t√ ¨U?OM*«

ô≈ U?NK sJ1 ô U“√ t?«u lUB*« Ê« U?L ¨5d?)«

WU???L???F?« qU???A??? bb???'« k?U???;« qU?????? Ê« s?J1ô

ÆwuJ(« qbU

lMB??L?? U?N d??N???A w?« lU?B?*U W?U??Ë WEU??;U

…bb'« UOM*« Íd?L W?OFL db? vd ¡ö lUË

u w«Ë WËbK …œu?FU rJ U?N —b? w« ÊUD_« ZOK

s bb??F« qD?F b??F W?O?—U? W??“√ t??«u WEU??;« özU??

bô U?L ¨d?O? w?UM Õd b?O?FO? U?NKO?GA ÁœU?√ -

WU??L?F?« s «d?A??F« „d Ë W??O?U?MB« W?I?DM*U lU??B*«

UL ¨ U?UDI« lOL W?R*« WULF« u? dEM« …œU≈ s

vK lU??B*« Á—b?? Âb??Ë W?OM_« ·Ëd?E« V?? ¨rNKL??F

«c ¨Ud?OË W?OK;« «b?u«Ë d?U;« ŸUDË d?O?A?U

¨qL?F?« ‚u? VUDË WM?UD« WœU?B???ô« W?“_« t??«u?

U?“√ vK ·u?uK WEU??LK? Í—U?A?« f?K0 VUD

¨WEU?;« s? rd« vK …œ—u???*« lK« —U?A??« V?

…œU“ Õö ¡«uK«

v WU?Ë UO*U UeO9 v« U?UMB« s bbFU eO?L

ÆUNKË ‰ULF« U?OM*U …—u?« ”«d? »e? fOz— vu??L?(« bL?? b?√

‰U— s t— „UM Ê√ U?L ¨UdOË UHuH«Ë œu?_« qF«Ë dU;«

ÊËdEM? ÊËd?O?J« ÊU?J WEU???LK W d? ¡«u —U??O??« t???U?H?? XU?

UN?U?√ …œU“Ë UNM oKG*« `? …œU≈Ë lU?B*« ¡UA≈Ë qO?GA?K ‰U?Lù«

s_« db ëd≈ bF WUË Êô« vMô« nu*« sJË W?Ob WOB

«eOL?0 sdL?LK lOAË Wc?OHM WO?F WD ÊËb p– r s sJË

tOu? kU;« ‰u?Ë ÂbË ¡UM_« l W?“√ v bO? dO qJ?A bb'«

Æb_« WKu

v nO? qJA t?O bI Íc« s_« …œUù W?U v s WOu?*«

vuH« ÂUA

∫WOuOKI«

v? tœU?ù U??Fd? œu?N?'« nUJ s bô «c? ¨fD?√ ±¥ À«b?≈ tLKQ? UU?L t ÂuI Íc« nMF« t?N«uË dO?OGU s «u*« d?FA

…U«d? …—Ëd{Ë bb?'« ÊuUI« q v …—«œô«Ë ‰U?LF« 5 qu« W?IK

—œUI«b bL« bL ”bMN*« u bb kU0 WOuOKI« WEU XOE

vL% 5«u l{ËË bb?'« —ub« v UUIM« t?FK Èc« —Ëb« WOL«

t??Ou qO???? W??OK?;« W??O?L?M« …—«“u W??OK;« …—«œô« ÂU?? 5?√ dUE«b????

ÆWOUIM« UUô« Wd “dË vUIM«

W?OU?IM«Ë W?OU?L?F?«Ë W?OM u« «œU?O?I« ÆÆW?Ou?OKIK? UEU?? b?O?'« t??BM

kU;« s VUD UC« rN WËbO« ·d(«Ë …dO?GB« UËdA*« »U«

s VUD rN ”UM« s WU?F«Ë 5HI*«Ë VOD« VFA«Ë ‰U?Lô« ‰U—Ë

‰uB?(« v 5d)« »U? …b?UË rNM ÊU?OGD«Ë rKE« l?d bb'«

Æbb'« kU;«

…dOGB« U?ËdALK  «bU*« .bI Ë√ q?L Wd vK

œU?J« s? WU? Êu?A?O?F W??Ou?OKI« v lU??B*« »U??√

v U??Ëd??A*« Ác??N …d?O??N??A« W??Ou??OKI« Èd??Ë Êb?? v

d?O?u Âb?Ë WEU?;« v ÃU?ô« Uu?F? V? v«d?«Ë

U??Ëd??A??Ë »u??OK?Ë Ãd*«Ë œdD??Ë q??“u?«Ë WJU??)«

W??O??DK« œb?? …œU“ pc??Ë vM_« v«d??«Ë ÂU??)« œ«u*«

v WEU??;« e?«d?Ë W?O??Hd« «b?u« v? W?OK;« W?O??LM«

v lU?B*« »U?« U?K XUJ Âb?I?« …dO?* sœb?N*«

U?Ëd??A? s U??N?F??? U?Ë U??NMË U?N??Ë Œu Ë dJ d??H?

Wc???ú? vKO???????«Ë qO???L??????« «d???C??????????* vJO?b«

»U????????A? È√d« ŸöD?????« ¡U???? p– ‰ö???? s?Ë Wu????L?M

v lL? UHEM*«Ë WËdJ*« lUB?Ë WbK'«  UuMB*«Ë

ÊUJ*« d?O?u v? hK kU?;« s rN??K v 5d?)«

`?Ë qu?L?« —œUB? v WËb« rJ?%Ë ÂU)« œ«u*« d?O?u

Æ…bb ‚«u« `Ë ÂU)« œ«u*«Ë ŸËdA*« WUô

W?DK« vK ¡U?C?I«Ë U?U???ô«Ë  U?UB??ô« ÕU?L?

s hK??U kU?;« s U?K U?N ÊU? W??O??F?A« Èu?I«

v Wu??O?« d?O??uË vK«b« s_« v?K W?uJ(« …d?DO?Ë

W???uJ(« ”√— v? ÈËb Èc« Ÿ«b???B« 5K?zU??'« W???U???«

Æq_« WKu …dO ÷ËdI „uM« l qUF«

U?N q_« q(«Ë rU?H? rN?OC? bb? kU? q ”√—Ë

WUMB« U?uI r√ s ‚«u?ô« ` Ê« vJOb« vHDB? b√

uË dUM ≤µ ¡U?C?O?« …—u?« q? Ác?O?HM «uD  c?« bL ÂU?√ UN«—Ë√Ë WOuOKIU 5KzU'« W?UK WUI qOJA

vK W?uJ(« …dDOË s_« d?Ou? l ô« Àb s UMË W?OM u«

—œUI«b bL« bL

WKd*« v U??F d??F p–u?—U?)« v ‚«u?« `Ë ‚«u?ô«

s« ÂUB? UNUzd ÂbIË …—U?« ‰ULF WU?F« WUIM« fOz— tK« VË

rK ÊU√ WOËb« U?NUJË WO—U?)« UNUuI? s dOJ dB? Ê«bI bF W?OU(«

W?Ou?OKIU ÂU?F« œU?%ö W?FU?« 5?KzU?'« WU?« W?UI?M V?M fOz— ‰ËQ?

WKUH« «—Ue« p?cË WO?—U)«  UUO?U rN?dF Âb?Ë 5LK*« Ê«uô«

WU?« WKJA* W—c'« ‰uK(«Ë WuLM« U?ËdA*« s œbF WU?IM« XbIË

ÆdO_« ÂUF« v ‰ËeF*« fOzd« UN ÂU v«

ÆÈœUF« s «u*«Ë pKN*«Ë WDK«Ë œUBô«Ë —Ëd*« œbN v«

l vU??L? bb??'« kU???LK U??KD« s œb? vK? «u?F?L??√ Êu?OU??IM«

öI« WU√

ÊuJO lU?B?*«Ë U??R*« v vU?IM« qL?F« …¡U?H? l—Ë WK??I*« WKd*«

q‡‡‡‡!U" q‡‡‡#b% ÃU‡‡‡%'( ÊU‡‡‡C— s d‡‡‡-UFU ÎUFM‡‡‡‡B ≤∂µ∞ ∫‚“—b?L? WL U? ‰uI —U?GB« sd?L?*« qU?A ‰u?

‰U??L???F« œU??%« fO?z— Ê«d??L?? ÕU?????H«b????? h) t??U??? s

W?Od?A« WEU; …bb?'« «œUO?I« s ‰U?LF« VUD  œb?F

v X????$Ë W?bK'« U ????uMB????LK? U???FM?B??? pK????« X?M

vK lOu?« vK ÊËd rN« özU ‰U?LF« qUA W?OdAU

W√ .b??I ÊËœ U?NM W??IU?« W??O«u?ô« «œU??O?I« qO??— b?F

XIH«Ë UJd_ dU ÃUô« …œU“ lË Ã—UK dbB«

ÂbË —u?_« vb v≈ WU{« 5O?F« ◊Ëd b?Q WUI?ô«

kU??;« vK UË W??OM_« v?? Ë√ W??OU?L??F« U??NKU??A* ‰uK

lMBUUM s UOL b—u vK sdL*« s œb l

÷dFË WOMN*« W?ö« b«uË 5«u oO?D lUB*« «e«

rbO? vU ¡«uK« t?zUË eeF«b? b?OF? —ub?« bb'«

U??U??? qL??F« v?K r—U?????«Ë vH?????F??« qB???HK ‰U??L???F«

VUD*« oOI% v …dOJ« WOu?*«Ë WKOI« Wd« Ác qL%

…—Ëd?{ b??«Ë v? 5Q œu??Ë Âb?Ë qU??I? ÊËœ W?O??U?{«

WM?b?? Ê«Ë W???U?? W?EU???;U ‰U??L???F«Ë v?Uú W???O??U???ô«

WKU?F« Èu?I« …—«“Ë l t??zUË bb?'« kU?;« œu?N? nUJ

W?O??UMB« Ÿö?I« d???√ b?F XU?? v« ÊU?C?— s d??U?F«

W?O??d?A?« Ê«Ë W?U?? öJA*« Ác q q( ‰U??L?F?« œU?%«Ë

s »d?I U? U?NFU?B? œb? mU?«Ë W—u?N?L'« Èu??? vK

Ÿö??I« d???« s b??F v?« ÊU?C??— s d??U?F?« WMb?? rC

µ∂ oK« Y?O?? —U??O??Nô« pË vK X?????« U??FMB?? ≤∂µ∞

ÆW—uNL'« Èu vK WOUMB«

t??«u WMb*U «d???F???? U?FM?B? ¥≥∞ „UMË »«u?ô« U?FMB??

¡ôR ‰U????BU? dUM? …—u Ÿôb?« VI ???? X????u??? v?M« ô« Âb?? s rN??u???? b??U??F??« ¡U??NU? vö«Ë sd??L??????*« UO?KD« ÃUô v{«d?« r— dB? v ‰«u_« —«dI?« Èœ« U2 qF??HU U??N??U??« - v«Ë U??N?O?K ‚U?H?ô« - v« s d?OJ?U XbI X?U{«Ë lMB*« ‚ö?«Ë Êub« r«d? –U?I«Ë ÃUô« nd?B v vb?U?* 5u??LK ÈËUJA«

U VU q ’U)« ŸUDI« ‰UL? vK  öJA*« dBI r

Æ‚öô« dD

ÆÈËb ÊËœ ‚öô« s lMB*«

”u—u?UJ vK? 5KU???(«Ë 5????R*« 5—b*« s? »U??????A«

ÊU?C— s d?UF?« WMb0 ‰UL?F« s œb? Àb% W«b?« v

…d Ê« WOzUd?N …eN« lMB VU bOF? …œUL ‰UË

dËe WOC v oOI« …œU?U tzUË bb'« kU;« WOd«

ÂU? t?u ’U?)« ŸUDI« ‰U?L? t?«u v« qU?A*« r√ s

œ√ …—u« bF ÈœUBô« d?F«Ë WOUO«  U«dD{ô«

kU??;« b?N? v X?b? v« rO?KF?«Ë W??Od?U? qL?F« œu??I?

tK«b????? vKË b??L???? b??O??«Ë Âö???«b???? rFM*«b???? r?NM

U2 t?OK UOub?*« r«dË  U?M*« ou? v Ád?F v≈

oU« kU;« U?NKU&Ë È“«e vK È“«e —u?b« oô«

÷dHË vHF« qBHK Êu{dF? rNCF Ê« UNO «u{Ë√

5O?FU 5U?F*« U? VUD UC«Ë —U?M« s —U?A?*«

rN?UD V UU?I qU?I ÊËb W?OU{« qL? UU? œb

b?? «u?U??Ë •µ ‡« W????? sL??{ W?EU??;U È—«œô« “U???N??'U

‰U?L??F« iF ÷d??F? U??LMO W?Ëd??A*« rNU??I????? iF??

«u???I?KË ÈËb??? ÊËœ u ????Ou ≥∞ q???? W?Ku …b?* «u???L???B ???????«

qL????F« ¡U?M« …U????u« v≈ ÈœR? b??? v?« …d???O?D)« ÷«d ????ú

ÆÈd√ …d «ËœU r …—uK «dbI rNUB«

ÆWOMN*« Wö« b«uI lMB*« «e« Âb V

pK?1 ÊU??? tzö???“ b???√ Ê« ·U???{«Ë lMB?*« oKG Ád?D{« r«d? V???? d???ü« u t ????IK?G dD?{«Ë ÊU???ú? U???FM?B???

VO bL√

ÆtOK Êub«

∫WO dA«

∫…dUI« ∫W—bMJ ù«

VUD vK;« ‰ULF« œU%« U“_« …—«œù WMK kU;« ∫WOuM*«

UuË_« r9√ å5%BR*« XOEFGË WUDE«ò

ÃdH« —UE%(« v qIM« W7O9Ë o«d*« ‰UL" U?UD td?« U??U?O??« W?O?K lOD? v?? vU?{ô« qL?F« v≈

bOF vHDB ‰ö —ub« bb'« …dUI« kU ‰uË œd0

W????O???NU 5KU???F« lO??L??Ë 5?IzU??«Ë qU???F« Èu????0 ¡U???I—ôU

t?J vK ‰UNM WL«d?*« 5KUF« VUD √b v WEU?;« vM

v≈ U?N?OM ≤∞ vK q?B?? YO? W??u« ‰b …œU“ v≈ W?U?{ôU

VM“ …bO« Ÿd WUEM« WO ‰u? sLd«b bL VU YO

Æe«u(« …œU“ pcË tOM ≥∞∞

WM q s sdN ·d?B …dUI« WEU0 WOU?IM« WMK« uCË

¡UM d?UF« v(U vKd« »uDU ¡U?CH« ÷—_« ‰ö?G?U VU

UNOM ±µ∞ ·d? UC«Ë WON«Ë 5KUF« qJ WKb?)« WUN …QUJ

ô≈ ¨W—bMJû UÎ EU? ÍbN ‚—U ¡«uK« 5OF ¨…b?b'« 5EU;« Wd? bNÅ

sJ?Ë W?????O??NU? 5KU???F« h W???OMJ? «b??Ë

d?N?A« v? U?N?OM …d?A? s ôb? W??Ë ‰b

b?L?? ‰Ëe?F*« fO?zd« —U?B« ÂU?O?Ë ÂU« …b? cM œö?« U??N d9 w« À«b?ô« Ê√

-Ë W??I?U??« «œU??O???I« iF U???N??OK vu?????«

‘—u«Ë U??«d?'«Ë W???O??NU 5KU??F« lO??L?'

ÆtO Ê«dOM« ‰UF«Ë ¢wK;« wFA« fK:« WEULK XR*« dI*« ÂUU wd

Æ öOË v{«—√ lD v≈ UNLOI

U?N?dB b? W?? „UM Ê« YO? ŸËdH« lO?L?Ë

bbF« „UM Ê√ ô≈ ¨tUL?√ ÂUN …dU* UÎ UJ ¢‚d w¢ W—bMJù« k?U c«Å

…«ËU???*U? …—UôU n? u??? b???F??? ‰œU??? VU?D

¥∞ b??F qU??F« Ê« YO?? U??N?d??B ô Èd??«Ë

W?“ö« «¡«d??ô« W?U? –U?ô kU??;« VJ wK W?ËdD?*« W?OU?L?F« q?U?A*« s

…e?O'« WEU?0 WUEMK W?U?F« W?ONU 5KU?FU

WUN tOM ≥∞∞∞ v{UI WON« v Wb WM

U?«d??????????{ô« s? b?b??????????F?« r?O?E?M? w?≈ ÍœR? w?? «Ë  ö?J?A?*« p?K? q?( W?M?J?L?*«

Èb?F? ô d U?? ‰b vK Êu?KB? rN« YO?

r b? W??R? œu?I?F? 5KU?F« Ê« «b?R? W?b?

ÆtJ ÂU√ WOUô« UHu«Ë  UUBô«Ë

U??????UM*«Ë œU???O???ô« v? U??N???O?M ±µ∞Ë •¥∞∞

W?? …œUe VUD? U?L? ÊuU?IK U?I? rN??O??

wH????F??« qB??H« W—bMJ?ù« kU??? V?J wK W??ËdD*« ö?JA*« “d√ b??FËÅ

s b?e …dU???I?« WEU????0 qL???F?U??? ”—«b*«Ë

•≥∞ vK q?B? Y?O? WœU??F« d??O?? œu?N??'«

l«uLK WdNA?« V«Ëd« 5% Ë WR*« œuIF« s ô Î b 5OF œu?I «dS WUD*«Ë

…u?« WM q s? sd?N?A VUD U??L? …e?O?'«

ÆjI

Æ eU<« ‰ULF WEU;« w« WFU« WOULF«

WU??N b??F? “u?? ö?? ÂU??F« qIM?« W????O ‰U??L??F

i— v??B« ·d??BU 5K?U?F« b??√ ‰u??I

¨W—bMJ?ù« WEU??? w w?K;« ‰U?L??F« œU??%« fOz— ¨nO?DK« b??? w???? VU Å

qL «u?M bFË ‘U?F*« vK ÃËd)«Ë W?b)«

ÂuI YO? WO WO?B« WUd« Ê« t?L« d–

ÊU?' sL?C? w«Ë WEU?;«Ë ‰U?L?F« œU?%« 5 W?d??A*« ÊU?K« qO?F?H …—Ëd?C

r U?C?«Ë t?OM ≥∞∞∞ Èu?? v{U?I?? r ‚U?

UM «u??L?B?? rN« r— U?U??ô« W?L?O?? lb VUD vH?J ô nO?F?{ Vd*U? U?GK?? Ud?N?

d√ s t√ ≠ WO?uM*« Íd qU bO« bO?« bL√ ‰uI

kU —UE« w WFB« Ub«Ë qUA*« s dO r

U?UDI« qUA? q w b?U w«Ë qL?F«  Uö?F« Ë wUMB« sô«Ë V—b?«

Æd U ‰b UNOM µ∞ vK Èu qB

WOœ¬ d?OG« WKUF*« WO?uM*« ‰UL UNM wU?F w« qUA*«

wQ t√ W?U?¨w?OC?N« d?U —u?b?« bb'« W?O?uM*«

jdË rN w« UBB« lOL qLA U?N√ YO ¨WEU;« Íu wK WOULF«

W??OU??IM« WM?K« fOz— qO??U??L??« rO«d« V?UD

5Q??« «b??ËË  U?O??H??A???* W??b??I*«  U??b?)« ¡u??Ë

ÆkU œuË Âb s WKu …d bF

ÆÁ¡«œ« 5%Ë WOULF« t«—b WOLM wK ÁbUË ÍdB*« qUFU

rb b?O?F v?HDB —u??b« …dU?I« WEU?0

wK? ÊËœœd??? ô 5?KU???F« W????O???U???? Ê√ W???—b w????B«

‰U??L?F? wK;« œU??%ô« fOz— —œU??I« b??? rO?«d≈ `{Ë√

…—ËdC« ôU?( ô≈ wB« 5Q«  «b?ËË  UOHA?

5KU??F« U?NM wU??F w« qU?A*« d???√ s t√ ¨W?O??uM*«

œU???L???????ô Ë√ W?Me*« ÷«d????_«Ë Àœ«u???(U???? Íu???B????I«

wb W???O??uM?*U ’U??)« ŸU?DI« lU???B??Ë U??d??? Íb

ÆWO{d*« «“Uô«

◊Ëd œuË ÂbË ¨UNM wLEF?« WOUGK —uù«Ë V«Ëd«

W?OK w?K qU? Âö?« b??? b?O?L?(« b?? b??L?√ VU

5KUF« ÷d?F wUUË U?NM dOJ?« Íb WœU «b?«

„d?A? ÊËUFË qL? U?ö œu?Ë …—Ëd{ w≈ wK?;« ‰UL?F« œU%« fOz— —U?√Å

‰b?????F?« 5F? dE?M« …—Ëd??????C q?L????? ÊËbË s?œ ‰u?????√

d?N?I«Ë rKE« ‰UJ?√ W?UJ ’U?)« ŸUDI« »U??√ Íb

W?OU?LF« U?UDI« qU?A? q w W?LU?*« q« s WEU?;«Ë wUIM?« rOEM« 5

Ê√Ë 5K U??F« s b????L*«Ë quD« —u?UD« w≈ ·U??Bô«Ë

«dU?E?«Ë  U????U????B?????????ô« r?OEM? -Ë œ«b?????????????ô«Ë

ÆWUD« WKJA* WFd ô Î uK „UM ÊuJ

W???O??U?MB« o U?M*« q«œ d???ü lMB??? s U«d???{ô«Ë

q s wUIM« rOEM« l ÊËUF?U WEU;« wu ÂUO W?OUJô ¢nODK« b¢tÅ

5KU?FK WU?F« WUIM« Âö?≈ dOdJ Êö?F n U? Íd

—u??_« …œUe V?UD*« rEF?? e??d??Ë W??O??uM?*U W??HK??<«

nK?? w W?OU?L?F« l«u*« rEF? Áb?N?A Íc«Ë ‰U?LFK? wH?F?« qB?H« qU?A?

¨W?Ou?M*« suL? 5KU?FK W?OU?IM« WMK« fOz—Ë …—U??U

V ¨WOU?Jô« pK s ÃËdKË bU?F« ◊Ëd? 5%Ë

W??LJ;«Ë ¡U??C?I« w?≈ WKJA*« qB? Ê« q? Wœu?« ‚dDU U??d?A?«Ë  U???R*«

WE?U????????? q«œ 5M? «u*« Âu?????LË qU?????A???? ‰«e? ô t√

…u??√ ’U???)« ŸUDIU? 5KU??FK? wœ√ b?? —«d???≈ r Ê√

qU?A? WU? W?O?F«ËË W—c? ‰uK s Y? ¨W?O?uM*«

ŸUDI« U?d?Ë W?OuJ(«  U??O?N«Ë  «—«“uU 5KU?FU

wbË »dA« ÁUO ¡u?Ë seM«Ë —ôu«Ë “UG« U“√Ë

ÆÂUF«

UbF —«dL«Ë gOF« nO?—Ë WUEM« WuEM Íu

wK;« œU??%ö ÂU?F« 5?_« d?U? b??L??? b?L??√ ·U?{√

œ«“ w«Ë W?Ëb« „ö??√Ë W??O??«—e« w{«—_« wK ¡U?M«

Udb*U 5?R*« 5KU?F« ·ô¬ œu?u ≠ W?OuM*« ‰U?L?F

W??O?? ¨W?O?{U*« Wö??« «u?_« ‰ö? U?N—uD?Ë U?Nb?

Êu???LK? W???O??u?M*« q«œ W???HK???<« W???O???uJ?(« `U???B*«Ë

cM WOUO« U«dB«Ë wM_«  öHô« WU —«dLô

\wUL?ô« —«dIô«Ë wHO u« ÊU?_« oOI XO?U

w«Ë ¨u?Ou s ≥∞ ‰« …—u ÂU?O v?Ë dUM …—u Ÿôb«

ŸU??{Ë√Ë W?O??A?O??F? ·ËdE? ‰U?L??F« ¡ôR ÷d??F? YO??

q« s wLOKù« —U ù« w ‰ULF« s 5u*« r—U?U WEU;« «œUOË wUIM«

iH? «Î ¡U??N???«Ë w?d?? b???L?????? —u?????b?« ‰e??F? XN???«

wœ√ oO??I??% Êu??F??OD?? ôË WU??GK? W???F?? WœU??B????«

ƉULF« qUA q( W“ö« «¡«dô« WU –U«

qU?A …œU“ w V?« qFË WC?NM«Ë WF«— w?UB?«

V«Ëd?« s rNË–Ë r?d??_ gO???F« s W?U??HJ?« U??—œ

w≈ ·b?N? WEU?;«Ë wU??IM« rOEM« 5? oO?M«Ë q«u??« Ê√ v≈ w?O?K*« —U?√

XK U?N√ UEU?;« wU s UdO? s W?Ou?M*« WEU?

µ∞∞Ë ≥∞∞ 5 —Ëb w«Ë U??N?OK ÊuKB? w?« …b?Oe«

s œuu*« XMF« W«“«Ë WO?HF« ‰ULF« qB sL?C w«Ë 5KUF« qUA*« q

—u??b« 5OF? - Ê√ bF ¨kU?? ö Ê«u?ô« rJ ‰«u

ŸU???H—«Ë ¡ö???G« W?U??? l VUM? ô l?DU w?Ë ¨t??O?M

ÆWOK;« WOLMK «Î d“Ë dA wK bL

…d? s d??√ XH?U?C w?« U?«b?)«Ë lKK —U?F?_«

WOË— u√ bL

…—u« bF

œU?%« s 5K?2 rC W?d??A? WM?' fO?Q …—Ëd?{ wK ¢nOD?K« b??¢ œb?ËÅ —UB w≈ ·bN? ¢ U“_« …—«œ≈ WM'¢ UNOK oKD WEU;«Ë WKUF« Íu?I« Ë ‰ULF« W?“ö«  «¡«d?ô« W??U? –U?ô ¨WEU??;« Íu??? w W?O?U?L?F«  U?UDI?« qU?A? `?BË WKJA*« —uD q? U?N«b w XU? Ê√Ë W?U ¨ öJ?A*« Ác w WMJL*«Ë ÆW“√

cM qL« vM« r— —u?ú vœô« b(« oOD

vHDB ‰ö

≤µ U—b? d U?? ‰b? vK qB?«Ë U?U? ±µ

t?OM? Êu?OK ≤ mK?0 WEU?;U 5K?U?FU ’U?)« —U??œô« ‚ËbM

Æ…dO d U< UM{dF UMKL WFO Ê« YO UNOM

‰U—« - Ê«Ë o bË UNOM …dA? qLF« „«d« WLO Ê« YO

…dU?I« kU? ÂuI ÊQ ÂU?F« qIM« W?O?N V«d b?«— œ«R vML?

ÆUMOK œd« r r sJË oô« kULK …dc

U?NMË ÂUF?« qIM« W?O?N 5KU?F« UNM Êu?UF b? v« qU?A*« q

W—u√ dO

X??√ v«Ë ÂU?F« qIM« W??O vH?A??0 WO??B« WU?d« ¡u? vF? qUF« qF? U2 Ud*« nF?{ UC«Ë  U?Ou?LK W?e

∫ÃUu

ÆWEU;« Íu wK

«uM …b? dL? b W?OUL?F« rU? l w{UI«  «d? Ê√ w≈ «Î d?OA? ¨WOU?LF« rNUO V«u nK wK dOQ«Ë ‰ULF« …UUF w≈ ÍœR U uË s bô t√ ¨W?O?b?MN«  U?UMBK W?O?d?H?« WU?IM« fOz— wI?H« b?U? ‰U? t??N? s sÅ ¨wU?IM« r?OEM«Ë W—bMJù« kU??? 5 Wd?N? W?H?B Í—Ëœ ŸU?L??« ¡«d?« »d???F?« Ãd w ’U????)« ŸUDI?U 5K?U???F« q?U???A??? q?( q????« q –U????« q« ÆWOUMB« o UM*«Ë WdUF«Ë W??Oz«c???G«  U??UM?B« WU??I?M W??O??d ???H« WU??I?M« fOz— ¨w???OK*« b ???L??√ `{Ë√ U??L?MO rOE?M« 5 qL???F« …b??Ë VKD? WKd*« Ác? Ê√ ¨…d??O???? «Ë W—b?MJù« wE?U??0

ƉULF« b{ UdA« iF q

vKÅWL

år9√ s_«ò œd kU;«Ë WUC« U(«uO'K ÍËQ WO"UMB« oPUM*« vML???Ë UMU??{Ë« v s??% È« vI?K rË

ÆtOMJ ëd« UNOK ¡UA«Ë

ÆtMe*« UMKUA q bb'« kU;«

±∑∞s d???????« Ê« V?b«u?« —u b???U????

·Ëd v bb?'« ÃUu? kU?? oO??

wK bb?'« ÃUu? kU?? b« t?U? s

t??«—e« Á—«“u d??O????A??U U????R? ö??U??

X??O? t??O??U????(«Ë Á—uD)« v? tU??

qLF«Ë W?Ob)« 5M? «u*« UUO?ô t?OK

nu? b???F «u???« cM r?N???u???I??? XU???{

YO? U?N?K d?B* sJË V??? ÃUu?

Ê√ U??ô ¨ Wu??LM« U?Ëd?A*« qO??F?H wK

tö? cM t????OM ¥≤ ‡? —b???I? Èc« rN????«—

ÆtOU(« v tU ·Ëd œö« gOF

wu? h? Í√Ë ÃUu? UEU?? t?Ou

dE?M« bb???'« k?U???;« VUD?MË ¨Â«u ???«

kU????;« rU t????O???Uu????« rK? —u???Ë

s W?U?N« WKd*« Ác w t?œUO? W?Ou???

ƉuFË ÃËe rNFOL vœ« qJA rNO«

¨tuKD*« U?HK*«Ë VUD*«  dA?« bb'«

»√d ÂU?? U??Ou??? t?OK? s u« a—U

t??OU??IM« tM?K« fOz— b??L??? s?? b??«Ë

Uu?Ë« ‰Ëb??? v? ÊuJ Ê« ÷d ????????H*«Ë

U“_« l t?IOœ tO?d qUF?«Ë ŸbB«

t????O???«—e?« ö???U????(« n?O???H????& lM?B*

tU?L?F«Ë tUD?« t?U? ¨bb?'« kU?;«

wM_« n?K*« U??F??{«Ë W??HK??<« ö?JA*«Ë

lC? lMB*« p?U?? «bb???N Ê«¢ qB???«¢

Ÿ—U????A« ‚—R? v?« qU????A?*«Ë t????????R*«

U0 W?Kd*« Ác s? ÃËd???K t???OM?O?? V?B

b?F? dD v UMzUM« q??I????Ë ö???I????

v« t??O??UMB« o U?M*« ‰U???« ÃUu??«

ee???? s ËË WËœ …—U????C???Ë a—U???? oO?K

ÆlMB*« ‰UL lOL œdD «bbN

bF? ‚—Ë vK d?Ë jI ¡U?L« X?«

ÆdBL

UM« vu? bd? b?R?O? t??R*« tU?L?F« U?«

U«u??O??K  u??O U?N??OU???? X???« Ê«

t????O?K;« f?U????:« v 5?????R????L????? qL?????F

lMB??Ë ‰e??G« l?U??B?? pc??Ë tU??C«

t?Ou?O« ÂUEM Ÿ—«u?A« d?O?A U?Ëd?A*

t???{—« lO??? tJ?U??? VUD Èc?« qB???«

ÈËb qz«Ë

ÊU?L?? œuL?? ¡«uK« ÃUu? XK?I??«


π

‰UL√Ë ‰U

ÊULI ÈuK& ∫ ·«d8≈

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5Mô«

5dB*« ·ËU dO ÈbIM« rb‡‡ «

‰ULF«

Wd«Ë oKI« s WUË WL ·ËU bF 5M «u*«Ë Ÿ—UA« UNM wUF wMOF« rb« qu% s«dR Yb(« s tOK VdO UË ¨ÍbI rœ v≈ ÕU$ rdË ¨—UF_« w …bO√ …œU“ WOMô« ‰Ëb« iF w Wd« VFAK Ê√ ô≈ q“«d«Ë pOJ*U U …d sË ¨WU)« tFO ÍdB*« WU s …dO_« …dH« w tOUF wM√ —«dI« ÂbË ÍœUB« l«d nOd Wd«Ë W“U:« vA `√ dJ«Ë Xe«Ë t qB Íc« gOF« UUOô« s p– dOË “—_«Ë WOU_« ø ÍbIM« rb« …dJ ”UM« qI qN t ÊuJO ÍbIM wMO s tKu% qË Í√ vKË øœ«d_« vK wUL« dOQ «cN ÊuU s —UO« rO f_« pM« s W«—œ „UM Ê√ WU rb« rb« ‰«u√ s •∂∂ Ê√ bR wËb« ø5I*« dOG qB

UUMB« œU%«Ë W—U« ·dG«

∫œUB« …cU!√Ë ¡«d $

dIH« j X% tO4K5√ VF8 vK ÂUEM« «c; oO4D* sJ1 ô ÂUF« W “«u*« e qOKI UNM bô …uD d??u Âb??Ë ¡«c?G« W?K s iu??F??? “—_«

vK œUB?ô« …cU«Ë ¡«d? s œb b«

Ê√ Èd?Ë ÆÈd??????√ Ÿ«u√ ¡«d??????A? ‰«u??????_«

vMO?F« b?IM« ÂUE oO?D v q?F?« Âb?

…b???? s wU????F ‰«“U???? Íd???B?*« VF????A«

ÂbË ¡«dIH« W? ŸUH—« V 5M «uLK

«b?ô« ¡u? q tU?OuK w qU?A

·ö?????ô ‰Ëb« i?F »—U????? œ«b?????ô«

tOK qB Íc?« suLU ¨bO?d« ÂbË

ÆWOULô«Ë WœUBô ·ËdE«

Í√ qL??F Ê√ ÊËœ 5u w? b?HM? b? œd??H«

œU?B???ô« –U???√ r?OEF« b??? Íb??L? Æœ

U??? f?H uË ¨Â«b??? ???????« s??? Ë√ W?D

W—U??I? sJ?1 ô t≈ ‰u?I …d?U?I« W??F?U??

·d?B ·u? ¨ÍbIM« rb« l Àb?O?

¨pO?J*« Ë√ q“«d« »u?FA dB?0 VF

b ô r sË ¨‰«u√ s tOK qBO U

œdHK ·dBO bO“ mK œd Ê√ dFË

wMO??? s rb« q?u??% - uK Æpc? ôuK

W—U???? oI???? ·u??? rb« ¡U????G≈ qU????I???

U????? 5 n?MF« s? «be?? Èd?M Íb??I?M

X% t?OK√ VF w s?J1 nOJ ¨…bb

rOEF«b ÈbL

s w?«Ë W?????d?????« —U?????A?????«Ë l?L?????????:«

°ørb« «c o s bb% dIH« j

ÍœR???? U???L?? ¨Êu??U?????;« U??N??d???????

b?F W?U?Ë WU?— b?u ô Ê√ w« d?O?AË

vKF? «c W??F?u?? ŸU?O? …—u?? …—Ëd?CU

d?√ ”UM« od q?JA —UF?_« lHd Ê√

s? ‰b? ”UM?« l? q?«u???????? « W????????u?J?(«

œU????B????????ôU???? ¨Êü« t????OK l?{u« u? U2

U????U????O???????« ·d????F ô w? «  «—U????F????A«

¡Ud?_« s WK? ÁdJ????% X«“U ???? Íd????B*«

ÆVFA«

ULMO? ¨ÂUEM« «c s sbO?H*« Êu?uJO

œU??B????ô« rK –U????« Íb??N?*« W??OU?? Íd

nO??— Ê√ «b??R?? ¨«d??I? ¡«d??I??H« œ«œe??O??

tb ÍdB*« VFA« Ê« tOJd?ô« tFU'U

Âb???? s b?ô ‰U????*« qO???????? vK g?O????F«

wMOF« rb« wK œU?« bI tU t?FO

U??? w d???OJ?H???« V t?√Ë ¨tM »«d??????ô«

w« tOMuL« lK« Ê« rd «uM ‰«u

Æ U“√ s ”UM« tOUFO

ÊËœ ÊuJ ÊU??O?ô« s bb?F« w? t Âb?I

Íb?N*« W?OU? …—u??b?« tb?√ U? fH uË

ÈbN*« WOU

w?K ’d??????(« b?b?????? t« ô« Íu?????????????*« t????OK r?œU???L???????ô p?–Ë t???O?K ‰u???B????(«

Èd w«Ë …dUI« WFU œUBô« –U√ t????I??????????? ô s?* qB w?MO???? F« r?b« Ê√

Æ dIH« tO ¡«cG« tK iuF

ÊuJ sË ¨WMO?F?Ë W?U dO?UF? Êu?F?CO?

Ác wH? Ub?I ÊU? u «–U?L? ¨d??√ W?—b

·u??????? s «u?*« Ê« w?« Íb ???????N*« —U???????√

rb« w Êü« œu?u u? UL? Vö „UM

U???U???O??????U ¡U???u« l?OD??? s? WU???(«

w ‰«u??√ s t??OK qB????O?U?? ·d??B

¨t?I??? ô s* ÎUU?O?√ Vc? Íc« wMO?F«

Xu« w lL:« UI s …d?O Wd

d?« qb œu?Ë ÊËœ Æ ÁU??O?(« t?Ë« wU

uË Èd?√ œö w Wd??« ÕUM b?O?AË

d√ WU lL:« œu Ê√ tO lu Íc«

Ÿu???'«Ë d???I???H« ôb???F?? s? be???O??? U2

«d?O? U?U$ wö?? UN√ vK? qOœ d?√

»U?O q w Êü« t?OK v U2 œU?H« s

t1d?'« ôbF ŸU?H—«Ë td?K —UA?«Ë

Íd???B*« V?F???A« Ê√ W???U??? ¨d ????B??? w

Âb??Ë ¨œ«d??_«Ë W?u?J(« 5 U?? q«u??«

Æ

ÆtF{Ë sO dOOG« s ŸuM WU

ÍœR?O?? U? u?Ë W?uJ(« w …d??O?_« W??I

Ê« Ê«d“ ÕËb2 Íd d??ü« VU?'« wKË

ŸULô« rK –U« wMOKI« Ê«“u …—uœ

lL????:« w d???√ qK ÀËb??( …—Ëd??CU

lK« Ë« e?O)« ¡«u? lK« rœ ‰«b??«

Íc« wMOF« rb« Ê√ ‰uIË Ê«uK WFU

ÆÍdB*«

w ÁbO ÁuD u ÍbIM?« rbU tOMuL«

`KB ô U?Ë_« s dO? w UU?√ ÂbI

w«d???F« n U???—u?????œ Èd? fJF« v?KË

‰u?ËË l“u??« w t«b?F« oO?I??% qO??

s 5ö??L?? p– lË ¨wœü« «b??????ö

Ê√ W??O??U??O??« ÂuKF«Ë œU??B????ô« –U????√

s bb?F?« Ê« w« —U?√Æ t?O?I????* rb«

vK ‰b uË ¨ …bA tOK ÊuBd ”UM«

U???N????dD …d?J Í√ q???I???? ô …œU??? ”U?M«

ÆpOJ*«Ë q“«dU tID rUF« ‰Ëœ

rb?« «c v?K Íd ????B?*« VF????A?« ’d????

wN ¨U?NKB? w XU u v? WuJ(«

«—œU??????????B?K? r?b?« ÁœU?e? Ê«d?“ V?U?

s XË wH?? t?????B «d??C? ÊU?? U??L?N??

Ê√ bô sJË ¨…dJ Í√ w W?uJK WœU?F

‚«u?ô« w t??UM*« wK Á—b?I« U?NzUDô

U????NK?J X?e« U????U????“ XU????  U???? Ë_«

ÂU?N qO?N? «c s W?OU?≈ d?√ «uuJ

Æw*UF«

÷d????F r? p– lË ¨`KB? ô U??N????O??dË

ÆWËb«

5 w

Ê√ U?L?? rb« «c ¡U??G≈ - «–≈ nOJ? b?√

rb« rN?OK lI?O s —U?O?« f√ sË

vK W?O?U?_« t???Ë w b?L??F s „UM

5B?????B?????????????? „U?M Ê≈ ‰u?????I Íb?????I?M«

≤∞±∏ÂU v« t qLF« œbL*« «—œUB« rœ

œU?????%«Ë W—U??????????« ·d?????G?« ¡U????C?????« V?U

s U?N??L?œ r …—b??B*« lU?B*«Ë U??d?A«Ë

r?b« ÂU?E o?O??????D? Ÿ«d?????ôU? U?????U?MB?«

WHKJ r? œb% v« «bM?*« .bI? tö

…cOHM Âbu|bIM«

t?L?œ rË Ã—U?)« v« tKI W?HKJ r?Ë ZM*«

W???I??O???œ U???«—œ oË U/«Ë v?z«u??A??? qJ?A

U??N« U??d??A« iF ‰u??I Ê« v« —d???? ö??

WœU???B????? ô« «d???OQ???« t???d??F???Ë W???O??L?KË

÷d?H v?« v …œu?'« WU?NM« vË q?A?H??

qU?F??« W?O?H?O?Ë Ác??O?HM s W?&UM?« V«u?F«Ë

fH

—d?C? ô v?? v—b qJA r? Ê«Ë U?N?F?

œ«u*« WF fOz— Ud ÂU —uœ ‰uI

©W?O?uJ(«¨ WDu??*«Ë …d?O?G?B« lU?B*« tM

bƒ√ W—U« ·dGK ÂUF« œU%ô«Ë WOËd«

UNb ÊuJ Ê√ lODË jO?« pKN*« «cË

U?UMB«  «– lU?B*« Êô W?uJ(« —«d? U v« ÃU?%Ë …d?O VUJ oI?% WH?OJ« Ê« v« —U?????√Ë W????U?D« s? •±µ s »d?????I

W???uJ(« W???O*U???F« ‚«u???ôU W???O?????UM …—b???

qOu« bL√

À«b??ô W??OU??L???F« UU??IM« —Ëœ v?K «Ëœb??Ë w?œô« b?????(« o?O???????D ‰ö?????? s?

ZM U? ¡u√ v —UJ?ô«Ë dO?F?« »UO? V? lU?B?LK rb« t?uEM ‰ö??« s

ÂU????F« œU???%ô« f?Oz— qO????u« b????L???√ Õd????

s »dN?Ë rœ s o ô U b?Q UN√

rœ w?« rb« q?u???% Ê« t—U??? ????« ·d???G?U

U?L??H?O? —U?F??ô« v rJ?Ë Vz«d??C« lœ

…d??? cM U–U??« s bô ÊU? …uD? Íb?I

seM s? rb« ¡U?G?« l t√ ·U?{√Ë ¡U??A

e?????F« qOK?IË vU*« Õö???ô« q√ s W?Ku

Ác? Êu?????b???????????????? s? Êô πµË π≤Ë π∞

w«—U?√Ë WËbK W?U?F« W«“u*U œu?u*« vU*«

rœ v« Êu??U?? ô se?M« s U?I???A*«

vz«u??A? qJ?A —«d?I« «c? oO?D? V ô t√

n√ ≤∞∞ Ud?F?? Èb?F? …—U?O? p?K1 sL?

t??d??F??Ë W??O??LKË W??I??O??œ U??«—œ oË U/«Ë

rb« o?? s q rb« dEM ô U?N?OM VF?A« WU? rNô ∏∞ seM vb?? r Æ qIM«Ë ’UËdJO*« vIzU s tIO?œ UUO ÁbU œu?Ë …—Ëd{ vK b√Ë oK) p–Ë Íb??I Ë« wMO?? rb« ÊU?? ¡«u? qB vJ —«d?I« «c cOH?M WLOK W?uEM ¡«u? W??UD« d?O??uË t?O?I?????? v« rb« ÈœU????F?« s «u*« v?« —ôu?????« Ë√ ¡Ud????N?J« Ub ô Èc« i?F s? r?b« l?— t???????OU?J?« w« —U???????« s?eM?U?????? Íd??????ôU ”U??????*« ÊËœ l?K?« b?b???????? q?b????????F? Í« Êu?J Ê« w?K? π∞\π≤ w?—b qJA? lU???B???LK t???UD« —U???F???ô ∏∞seM« rœ wK ¡UIô« l UOzU fOË fO???d???U??? qI?M« w t???«b????????ô «d?E Ád???O??I???H« t???I???D« Âb??? w?« ’UËdJ?O*«Ë lzU?C?« qIM —ôu?K t?U?{ôU tDu?*«Ë Ê« ·U??{√ÆÁ—U?????« t??d??? dú??ô w??? Æ…dz«b« pK ×U tOMuL« œ«u*«

Ud ¡ULO v“ 5dO

Ê“«u??????«

sLC v —uö wBô«Ë

s W??&UM« V«u??F«Ë WœU??B??? ô« «d?OQ??« qJA r? Ê«Ë U?N??F? qU??F?« W??O?H?O??Ë Ác?O??HM

Ud ÂU

…dO?GB« lU?B*« tM —dC ô v? v—b

lOD??? pcË ‚«u???ôU W??ËdD*« U??O???LJ« ‰«bU UUD Æ¡UA ULHO —UFôU Vö« jI?? t??O?KF??H«  «—œU??B?« wK rb r?b« p– `Ë td?B*« tUMB« `U? w VB w«Ë Æ…bb ‚«u« lUB*« pK iF? ¡u' sJL*« s t« `{Ë√Ë jG??{ W?—u?? U?N? 5KU?F?« iF `d?? v« W?OU?L?F«  UU?IM« —Ëœ vQ U?MË W?uJ(« vK oO?D ‰ö s ‰U?F?ô« Ác q* ÈbB?« v sL??C? v?? —u??ö w?B??ô«Ë wœô« b??(« vD?GË t????O????HJ? V«— v?K tu????B???? q?U????F« 5  U«d v t Ãe« r Ê« ÊËœ tUUO« WU nUJ s bôË Æ WuJ(«Ë ‰ULô« ‰U— o? s v« rb?« qB vJ WËb« …eN?√ ÆWOUO ÕU—√ oOI% v tKG s v« fOË pK? t?????????M?U r?b« q?b????F? Ê« vK b?????√Ë U??L???  «—œU??B« r??? vK d?R s lU???B*« r?N?Q? l?U?????????B?*« »U??????????????????√ i?F? v?œ√ ZUd „U?M Êô —«d?I« «c? s ÊË—d?C???O??

pKN?*« —d?C ô v? W?OuJ(« WDu?*«Ë WO?UM …—b? UNb ÊuJ Ê√ lO?DË jO?« Ÿ«d?ô« …—Ëd?{ v?K b?√Ë W?O*U??F« ‚«u?ôU WU XË »d√ v —«d?I« «c vK WI«u*U ÈœU??B???« Èu????? vœ√ v?« UMKË Ê√ b??F ÆÊ«eO*« e rCË WUD« W“√ rUHË ÂU?F« œU%ô« u?C vL?O?A« qO —u?œ ‰u?I rb« qu?% bR s2 U?√ Wd?B*« U?UMBK ÿUHô« l ’U?)« ŸUDIK tMU ÍbI w« —«d?I« U??H?«Ë

ÂU?F« ŸU?DIK

wMO?F?« rbU

qB% v« l?UB*« rEFL? vFO? d√ tQ Âu?IË W?U? lU?B? v W?L?b*« t?UD« vK U?I??Ë W?O*U?F« ‚«u??ô« v« U?N??U?M db??B? s q?B????? v?«Ë v*U???F« ‚u???« —U??F???ô vd r W???F?B« WKL??FU 5ö*« vK U??Nö? ·ö??? «c W?d???B*« W???uJ(« v?« U?????H?U Vz«d??C?« lœ s lU???B*« Ác rEF??? »d??N W??U?O?? v« Q??K U?N??C?F?Ë t?OK? W?I?????*« q?OK?IË ‚u??????« gO?DF? od? s —U?J?????ô«

dB rœ …—œU d ô v …—Ëd{dE(«%UU&iOH)* œUB-ô«‘UF ù

vULA« bF %«– WCuLM* %UËdA WU-S Êu4UDC ¡«d4)« ¡U?A≈ s Êö?ù« U?N?O? r w« v?Ë_« …d*« X?O U?N√ r— q«b?U Êud???B*« Âu ???I Íd???B*« œU??B ??????ô« rb oœU?M 5O?ö?ù« s d?OU?A?*«Ë ÊuUMH«Ë ‰U?L?ù« ‰U?—Ë Ã—U?)«Ë `?H …d?O?_« …—œU?*« ÊS? Íd?B?*« œU?B??ô« –U?Iù Ÿd??U „uM« lO?L w UœUB?« rb pM q w ≥∞∂≥∞∂ »U? Æ¢„bK wM«Ë Ÿd√¢ —UF X% WdB*« ‰«u??_« s …d??O???? WKO??B?? l?O??L??& w d????_« …—œU??*« b??F ë—œ≈ «—œU??*« Ác Vc? ô v?Ë d??B?? rb  U??d????«Ë UNM U?O rKF ô w«  «—œU*« s UNU?IU oKË ÕUd« Ác ·d? tË√ qL?A W??Ë— «uF?{Ë œU?B?ô« ¡«d? ÊU? ·b??N«Ë ÂU??F?« `U??B« oI ??? U0 U??N—«œ≈ W??O ???H??O??Ë ‰«u??_« ÆoœUMB« pK ‚ö ≈ s wOzd« »U?? s dUM ≤µ …—u? wË_« …—u?« VI? Êö?ù« - XË

…œu Õö

∫vKu rU ≠ V

—UF?« ŸUH?—« v« ‰u?« dE V qL?F« …d? hOKI Èœ« wK? U??O???K d« U?2 lU??B?*« iF v W???“« ÀËb?? Ë l?K« ÆœUBô« v≈ qB dzU??)« Ê√ ÈœUB?ô« d?O?)« v?O? U{— ‰u?I ∑∞Ë ¥∞ 5 ÕË«d?? U? v?≈ lHd Ê√ U??F Î ?u??? ¨—ôËœ —U??OK ≤∑ —«d???L?????«Ë ‰«u?????« d?E —«d??L??????« WU??? w —ôËœ —U??O?K WËb« œ—«u? Ê√ v≈ XHË ÆW?OM_« ŸU{Ë_« ¡u?Ë U«dD{ô«  U??d??A« ÕU?—√ l«d V??? U??C Î √ dQ?????? Vz«d???C« s —U?OK ≥∂µ ÃU?% WËb« Ê√ 5 w ¨W—U ?« ‰U;«Ë œ«d?_«Ë dR?O U? uË ¨jI? Vz«d?C« s q?I*« ÂUF« W“«u? w t?OM ÆW“«u*« e ŸUH—« vK s UÎKKI??—U?O?Nö ÷Òd?F??O? Íd?B?*« œU?B??ô« Ê√ s —c?Ë w ZOK)« ‰Ëœ Ë√ Wœu ?F??« UN?b?I w?« `M*«Ë  Uu?F*« …—b? dE d???L?????« U*U ¨t?u????? s Íd??B?*« œU??B?????ô« hO?K

œU??B?????ô« rb U??d?????« vIK? Wd??B*« „uM?U ±∞∞±∞∞

ÆwM_« öHô«Ë wUO« —«dIô« Âb WUË ¨‰«u«

±∂XGK Y?O? …d??O??? mU??? »U???(« «c? oK rË Á–U??I≈Ë

‰«u??« dE V? X??O dzU??)« Ác q Ê« v?O? b?«

Ÿd????K q«b«Ë ×U??)U 5d??B*« «u??œ r— t??OM Êu??OK

VU s nMF« ‰U?L« —UA« ôu?Ë V fOË WO? dE(U

WdB*« WuF*«¢ ÆÊU bL aO?A« …—œU UNI√ r œöK

v U«d?D{ô«Ë  U??U??L??'« s rd??O??Ë 5L?K*« Ê«u??ô«

mU?*« r s nAJ« r r sJ ¢W?OJd_« Wu?F*« s ôb

ne? nu? v q(«Ë t????{d???? v?« WËb?« U????' U???? œö????«

¡UA≈ r— ‰«u_« Ác tOu - s√ ôË …—œU*« UNFL w«

—«dI?« ÊËœ Èu? œ UB?« ö ôË« n?MF« nË u œUB?ô«

…—œU? ÕU?$ ÊU?L{ Ê≈ W?œUB??ô« Êu?AK Íd?B*« fK:«

w «d??G b???Ë tJd????  «—U??O?K v≈ W??U?? U?M≈ W??U??

s qu??« Âu??— s ¡U?H?≈ sL?C? oœUMB?« Ác `U?B

…—œU?*« Ác rU wU?L??ô« q«u?« l«u? vK U??H?

WKO??B?? t?O??uË …—«œ≈ Èb? v?K nu?? œU?B????ô« oœUM

sJË rb?« WKC?F? qË W??U?F« W“«u*« e??? q? tö?JA?

Ác?N WO?Ëd ö?L œu?Ë …—Ëd{Ë o?œUMB« ÁcN ×U?)«

÷uNMK tOM —UOK ±∞∞∞ lL VUD? UNË ÈËUb« XUË

oœU?MB?« Ác 5?«d ???? v≈ q?b w?« W ????O?U*« U????I????b?????«

«c???N qL??? W???zô œu??Ë v?K nu??????O?? …—œU???*« Ác ÕU ???$

qJA ×U??)U 5d?B?*« W?b?N???? r?U?F« »u?& o?œUMB«

U XF?L w«Ë≥∞∂≥∞∂ …—œU? ¡U r¨Íd?B*« œUB?ôU

b?F fu?« …U?M —u?? q? U?Ëd?A? qu?L?? U?N?N?O?u??

…¡U?HJU U?N œu?N?A U?O?B?? s …—«œ≈ fK?Ë ‚ËbMB«

ÆUNM œuAM*« ·bN« oI v wOz—

ÆtOM ÊuOK ∑∞∞ s be

W??OKu9 —œU??B? s Y??« —«d??L???« q w U??Lzö?? «—U?O??

Æ‚ËbMB« «c s ‚UHù« —œUB bb% vu WœUBô«

Íd?B*« pM« …—«œ≈ fK u?C? v“ bO?F b?R tU? s

tO?u …—Ëd{ ÍœUB?ô« dO?)« …œu Õö —u?b« ÈdË

s œU????F????ô« sL????C U?MË ‚ö???L????F« ŸËd????A*« «c? 5b ????

‚ËbMB« «c WK?OB? s d?O?? ¡e? tO?u nd?A« Õd??«Ë

WœUB?ô« öJA?LK ö XO oœUMB?« Ác Ê≈ wOK)«

b??F «– Wu???LM  U??Ëd??A?? W??U??ù o?œUMB« Ác W?KO??B??

5d?B?*« d?O? „ö???« ÊQ?A iF??« U?N ÃËd w?« ·ËU?<«

«b?O?F tU?Ëd?A? qu?L?? ’d? s YU?« »U??A« ÷«d?ù

UNK vK qLF Ê≈ V w?«Ë UOU UœUB« U?NN«u w«

Ë√ W?O?UM ¡«u? Ÿ—«e?Ë lU?B? W?U≈ ·b?N?? wU?L??«

Æfu« …UMI

W??O???LM?K wU??L?????ô« ‚ËbM?B« «¡«d??≈ Ë√ „u?M« XM?F s

«b?O?F pc Uu??*« nK?? v?K „d?? Ê«Ë ld? qJA

WUD?K Íb??B??K W?ËU??? w? WKU?? b√ »U??F??O????ô W??O??«—“

lK? ¡«d??A? ‰«u??_« Ác? WKO ???B??? t??O???u s? ‚Ë—U?? —c ???Ë

‰«u?_« vK »U?A« ‰u?B? ÂU?≈ …d?O?? W???I? ÊuJ b? w«

ÊU? aO?A« Õd?I* —«dJ …dJ?H« Ác Êô UMJ*« Ác s

…—u??« ÂU ???O?? »U????√ r√ b??« ‰«e? ôË XU?? w« …b?«e??*«

ÈËb «– ÊuJ s ‰Ëd a{ Ë√ W?Oz«c œ«u Ë√ WOö?N«

ÆtËdA W«b W“ö«

rË W?OJd?_« Wu?F*« s ôb ‰«u?_« lL' U?U? `? Íc«

ÆU—U* …dO_« `OB« …—u Ÿôb«Ë

l{Ë V sJË U?OU œö« b?OH sË œUB?ô« …bU? w

w« U?Ëd?A*« v≈ ‚ËbMB« ‰«u?√ tO?u? nd?A« VU Ë

Ɖ«u_« Ác X– s√ Êü« v b« ·dF

¡«d?? v≈ oœUMB?« Ác WKO??B??Ë ‰«u?√ t??O??u s —c??Ë

‰«u??_« Ác w? ·d??B??« s? 5u???? ??? bb??%Ë qL??? WD

U??NQ?? s? W??OKO??G??A …—b??Ë W??H??O????? WKU?? ÈbU V?u????

sLC ‰«u_« Ác vK `{«u«Ë oO?b« ·«dù« Ê≈ ·U{√

‚«u_U? WOËd? œ«u a{ Ë√ W?Oz«c œ«u?Ë WOö?N?« lK

bb???% Êuu??? W??O?U*« …—«“Ë Ë√ ¡«—“u« fK?: Êu??FU? ¡«u??

À«b?û wOzd« „d?;« Á—U??U »U?A« VC ’U?B?«

s «b?O?F qL? ’d? oK w W?O?I?O?I?(« UN?—U?B* U?N?N?O?u

W?U?« b?N? w« À«b?ù« s U?{d?U s «u*« d?F?A v?

W???b?? vK? oœUMB?« Ác s ·d ???BU W???U??)« U?uË_«

V ôË dUM ≤µ …—u Ÿôb« …—«d? VU U?C√Ë …dO?_«

‚«u?_U WKU? W?O?ö?N?« lK a{ Ë√ W?Oz«c? œ«u? ¡«d?

s «u?*« ÊU?? pc? ÂU??O ???I« ‰U?? w? t_ «d??R??? W??O ???U??O???«

ÆteMË œUBô«

ÆœUBô«

vK d?B?I WO?öN??« lK ¡«d v≈ ‰«u?_« Ác Vc Ê≈

ŸU?{Ë_« v?K tD? W???O?? dzU?« VF??A« Ÿu?L??' ¡U?{—≈Ë

«œb j« …œu UNIF W?R …d ‰ö U{dU dFAO

qF??HU Èœ√ ‰«u???« dE ÷d?? —«d? Ê≈ vö??I???F« `{Ë«

ÍdB*« œUBö WuLM ’d oK s «bOF »dA*«Ë qQ*«

ÆWœd*« WœUBô«

v≈ «œb???? À«b??ù« œu??F? r sË ÍœU??B????ô« l{u?« vK

‰U??;« w W??Oz«c??G« lK« s? ÷Ëd?F*« W???? ÷U??H??« v≈

ÆWO{U œuIË «uM cM vUF Íc«

…dJ Ê≈ ÍœU??B???ô« d??O???)« nd?A?« —U???? —u???b« b??√

ÆdH ld*«

ŸUH—« v≈ Èœ√ U2 s«Ëb«Ë ÂuK«Ë dC ?)« WU W—U«

u??C?Ë ÍœU??B????ô« d?O????)« ‚Ë—U? b??L???? b?√ t??U?? sË

wb??*« UœU?B???« pd??? Ub?Ë WK?O?H? ÊuJ s? ‚ËbMB«

5d???????LK W??O???U??{≈ «e??O2 .b??I? …—Ëd??C …œu?? V?UDË

Æ—UNM« …d vK l“u« …d —UB« V U—UF√

wK ÂUO

‰«u?« dE …d? qOKI? v« WuJ(« U?O«œ Ÿ—U?A« v s«Ë ÆUNFO v« —uô« Ÿud …uD UO—b tô wUO« —«dIô« oOI ?% Wd WuJ(« vO VU Ë lœ wU?UË ¨ÍœU?B?ô« —«d?I??ô« oOI?% w w?Oz— V? «–≈Ë ¨ÍdB*« ‚u?K «Î œb? «—UL??ù« …œuË ÃUù« W?K W?U? iNM? WO?M_«  «—U?L??ôU t«– Xu?« w UbH??« ÆbOOA«Ë WUO« wUD UNbI vË WœUBù«  UUDI« b{ ÊuM «u WOFL fOz— vöIF« œuL È«d«WF oHË nM?F« ‰U???L???« s «u???H???u???? Ê« Ê«u???ô« vK ‰u???I?Ë ¡ö???G« ¡U??G« WËb« lOD?? v?? «—u?? ‚dD« lDË  U??U?????ô«Ë UMK UM« «u?d?F?OË Èd« …d? ÃU?ô« WK? —Ëb r sË dE(« d???? Èc« u nMF« l?? s? Ê« ”UM« ·d??F?O?Ë ÊËd?U??


‰ULF«

Wƒ—

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5Mô«

±∞

∫bb'«—u b « w WOUL ô«Ë WœUB ô« ‚uI(« ÊQA å —U"M «ò Wƒ— ÕdD) å‰ULF «ò

qLF« bIF …b uË WU b«u l{u WeK WOULF« UUIM«Ë WËb« d?O? ?)U W?U?)« W?ƒd« å‰U?L?F«ò …bd?? lC W?? IKF?? *«Ë —U?? M« b?? O? ?« b??L? ?√ ÍœU?? B? ? ?ô« Ê√ V w« W?OU?L?ô«Ë WœUB?ô« ‚uI?(U Ϋ¡e?? q9 w?«Ë ¨—u??? œ Í√ w U??N? OK? hM «c U??N fR w« W?Ëb« 5 wU??L?? ô« b?I? F« s ö?O? √ ÂUEMK? U?U?√ ÁU??C—«Ë t?O?K o«Ë Íc« lL???:«Ë ¨—u?? b« w« 5«uI« qJ UFdË ÆÆƨwUL?ô«≠ÍœUBô«≠wUO« W?? ?O? ? U?? ? O? ? « ·«d? _« q 5 U?? ? ö?? ?F« r?J% ¨W—U?ô«Ë W?OI?OI?(«  UO?B?A«Ë WO?FL?:«Ë l W?Ëb« W?? ö?? F W?? L? ?U?? (« ∆œU?? ? ?L?K W?? U?? {≈ ÆÈd_« ‰Ëb«Ë WOËb«  UR*«

q‡‡ ‡ ‡UFK W‡‡ ‡1d …U‡‡ ‡O s‡‡ ‡LC# —u‡‡ %ú v‡‡ (œ√ b‡‡ l‡‡ {Ë vK UbF q9 ôË Wb?F ¨ÃUù« WHKJ ‚u WI?I*« ÕU—_«

Ê√ v≈ …—U??ù« s b?ô ¨W??d????I*« ’u??BM?« Õd q??Ë

5???M*« 5 ÕU—_« pK? l“u r? Ê√Ë ¨5JKN?????*« ‚u??I??

sL??C? X?U? ±π∑± —u???œ Ud??¬Ë W1b?I?« d?OU??b«

tœR Íc« —Ëb« W?F?O? l W?UM?Ë WœU? …—uB —U??«Ë

UN U—√Ë UËdA*« …—«œ≈ w0 VOB( 5KUFK «—«œù« fU6 s •µ∞ s rN:;<( qI= ôË U(U≈ .bI=Ë 5K@UF« …b(U< s WuA< WËb« ‰UO%_« qJ o W;{UM« œ—«u*«Ë rN W:R WOUL:%«

—Ëœ VF ‰ö? s —Ëb?« «c?N ÂU?O?I« WËbK? sJ1Ë Æ·d q ö???A«Ë —Ëc??« Í√  ö??b*« ‚«u?√ w ¢`?d*« d?U??«¢ q?L?Ë ¨WN?U?H«Ë d?C)«Ë qO?U?;«Ë  «b?O?*«Ë …bL?_«Ë Ê“«u« oOI ‚u?« w qb« w `d*« dU« «c —Ëœ ¨…dU?L«Ë —U?« ‰ö?G?« s 5öH« WU?LË Íd?F« Õd ‰ö s —U?« ‰öG?« s UC√ 5JKN*« W?ULË ‚u?« Èu lb? …—uB lO?L?K WœU —U?F?Q UN?O? lK« ‰œU? l“u ÊU??L?{Ë ¨WœU?F« —U?F?_« pK? vK …«–U?;« v≈ wË U?N?O W?—U?A*« ·«d _« 5 W?OU?ù« W?OKL?F« s bzU?FK ÆUN WDd*« WOU_«Ë WOHK)« …—U« w —U?&ù« Ë√ œ«d?O??« Ë√ ÃU?≈ —UJ?« `M “u?ô ≠ ≠≥≥ ÆW???R?? …—u??BË ’U? ÊuU??IË WËb?K ô≈ ¨W?b?? Ë√ W??FK Í—U????????« Ë√ w?U????ù« —U?J????ô« ‰U?J√ q W?Ëb« l?M9Ë ‰ö s? p–Ë ¨5JKN?*«Ë 5UM*« vK …—U?C« t«dOQ? 5JKN??*UË 5?UM*U —U?C« —UJ?ô« d??F ¨Ÿœ«— ÊuU? ÆWEOK  UuI  «– WUM ‰U*« w  U?d?B« V«d w?« WOU?d« …e?N_« l?L? ≠≥¥

iF?«Ë qb?F?K ÃU?% Èd?√Ë W?L?OE W—u?œ ¡ÈœU?? W—u????b« ∆œU??*« v?? sJ ¨‰«b?????ö? ÃU??? d??ü« ‰U(« u UL UNuLC s U?NdH 5«uI« XU ¨WLOEF« UN?OK XC w« WOB?A«Ë WU?F« Ud(U oKF UL?O ÊuU???Ë ¨ Ud??K? …b??O??I?*« 5«u??I?« s W??C ???O??G WU???d ô≈ ¨t{dH …—Ëd?{ U/Ëœ rz«œ ÊuUI ‰u% Íc« ∆—«uD« W?—U?A?LKË  U?d?K WœU?F*« W?O??Ou??« WËb« Wœ«b???« ÆWOULô« WOUO«  «cUË W??IU??« d??OU?b?K UdE «–≈ tS?? ¨‰U?? Í√ vKË iF „UM? Ê√ b?M ¨W??I?ö« tö?b?FË ±π∑± —u???œ o? ¨W?O?U?L?ô«Ë WœU?B?ô« ‚u?I(U W?IKF?*« œ«u*« u pc œuBI*«Ë ¨bb'« —ub« w w UL —«dLô« ÂU —u?œ s wU« qBH« UNML?C w« œ«u*« s œb W?IU? d?OU?œ w …œu??u*« œ«u*« q v≈ W?U?{≈Ë ±π∑± œ«u ‰u? qUJ« U—uB ÕdD ¨U?N c_« o? w«Ë ≠WOULô«Ë WœUBô« ‚uI(U WIKF*« —ub«  UOJK*« «d?« ”U√ vK? ÍdB*« œUB?ô« iNM≠± duDË WOLM vK WËb?« qLFË ¨WOËUF«Ë WU?)«Ë WUF«

qË ¡«—“u?« fO?z—Ë ¡«—“u«Ë f?Ozd?K W ?????OU?*« W????c?«Ë ÂU?????F«

…—u?B UNzUM r? WuLM W?O?O«d?« ‰ö? s œU?B?ô«

wU s WKU? WOöI?U ¨WO? «dËdO?«Ë WOU?O« «œU?OI«

w W?O?R*« «d?«Ë wF?L?:« o«u?« d? WO «d?u1œ

…—u???B wU???— “U???N??? Í√ …œU???O???I `d??? « r?Ë ¨ UDK?«

W?O?O«d??ô« ÁcË «—«d?I« –U?«Ë  U?O?O«d??ô« ¡UM

rN?O? du? sc?«Ë VBM*« qG? w 5?«d« s W?OB?? fK: o U?C√Ë WœUOI?« «—bI«Ë W«eM«Ë …¡U?HJ« ◊Ëd Ê√ ¡UCIK vK_« fK:« Ë ¨«b«Ë U?d ÕdD Ê√ VFA« WLJ;« —U 5d*« ¡ôR 5 sË ¨«b«Ë Ud ÕdD

’U)« ŸUDI«Ë WËbU 5KUF« qJ qOJ√ o wUL:%ô« 5Q:«

`d? ÊuMLC? 5OzU?N 5d? W?L? UO?KF« W—u?b« `d???Ë ¡U???C??IK? vK_« f?K:« `d???Ë VF???A« fK??? fOz— »U?« r Ê√ vK ¨wU?d« “UN?K WOu?LF« W?OF?L'« W?N?eË …d? UU???« ‰ö?? s W???L?)« ¡ôR s? 5zUË wMF*« wUd« “U?NK WOuL?F« WOFL?'« ¡UC√ UN?O  uB …œUO? ‰ö s WOUd« …e?N_« —«bË Íd« Ÿ«d?ô« ÂUEM –U???U Áœ«d???H« Ë√ “U???N?? Í√ f?Oz— jK? lM9 W???O???U??L??? qJ –U?HM« w o?(« …e?N?_« Ác?N ÊuJË ¨Wu?O?(«  «—«d?I« ‰u?_«Ë œ—«u*«Ë ‰«u?_« w  U?d?B?U W?IKF?*«  U?uKF*« Ë√ W??BU?? W??U?? W??OJK X?U? ¡«u?? W??ú W??u?KL*« W??U??F« ¡UM?????U wM?_« Ë√ wK;« ’U??)« ŸU?DI« l W??—U ???A*U ÊuJË ÆÍdJ?F« `K?« Z«d? W?B?B?<« WU?F« ‰«u?_« UU??C?? Âb??I Ê« …œd??HM …—u??B W??OU??d« …e??N??_« o s Í√d«Ë ¡U?CI« v≈ U?N?H?A?« w« ÂU?F« ‰U*« ÊQ?A œU?H« ÆÈd√ WDK Í_ Ÿud« ÊËœ ¨…dU ÂUF« ¨œU???HK W?O???Ozd?«  U«u?« b??√ u `U?B*« ÷—U??F ≠≥µ e???«d?? w? 5OU???L???√d« œu???Ë WU??? w tË—– v≈ q?BË W???U?M*«Ë W??O?U??H??A« b??«u? j?√ l ÷—U??F? U?0 rJ(« uË ‚u« ·ËdE? s«e*« rKF« …bU? UN√— v?KË WœUF« l{ËË ¨rJ?(« vK 5OU??L??√d« …dDO?? lM V?u??? U?? ÆwUO ‰u Í_ WU ‰UL√ œuu W—U j«u{ UNM u wL?M WKI WËœ œU?B« u ÍdB*« œU?Bô« ≠≥∂ rO??IË wD?u?*«Ë w?Id??ô« U?N?DO??;Ë qOM« ÷u??(Ë wd??F« WIOIA« ‰Ëb« l W“«u WOKOCH  Uö WUù t Ë√ dB WuË√ „U?MË 5O??—U??« 5œU??B???ô« ¡U??d??A«Ë W??Ib??B«Ë qOM« ÷u? ‰ËœË W?OdF« ‰Ëb« wU l? WœUB??ô«  Uö?FK b??O u? …—Ëd??C ”U???*« ÊËœ W??ODu ???*«Ë W??O??I?d??ù« ‰Ëb«Ë rU?F« ‰Ëœ  «œU?B?« w?U l WKU?A« WœU?B?ô«  U?ö?F« ÆWUJË WœU f√ vK WIbB« ‰Ëb«  «cUË œU?B???ô« w ZbM œU??B??« u? Íd?B*« œU?B???ô« ≠≥∑ WœU??B?????ô«Ë W??OU*«  U????R?*« w qU?? u??C??Ë w?*U??F« Ác w Uœu??Ë ‰ö? s d??B? qL?FË ¨W??OËb« W—U???«Ë Íd?B*« œUB??ö …œU?H?« vB?√ oO?I% vK?  U?R*« W?O «d?u1œ d???√ `?B?  U??R*« pK du?DË rœ vKË q w U?N«œU?B?« W?OLM  U?KD*Ë ‰Ëb« …œU?O? U?«d?«Ë ÂuI UL?O WOu{uË ôb? d√Ë ¨U—uD  Uu?Ë UNËd

dR UUO? s t wu UË WO*U WœU?B« —«Ëœ√ s t  U?ö Íd?B*« œUB??ô« rOIË ÆrU?F«  «œU?B?« q vK iNM W??U?J?Ë WœU? f√ vK rU?F?« ‰Ëœ l WœU?B??« W???O???L?M«  U????KD???? Âb??? U?0Ë q*U? WKU????F*« …b???U??? v?K ÆdB w WœUBô« s t?????Ë Íd??B*« ÍdJ??F« ‚U??Hù« r?? œb??? ≠≥∑ ÷—_« s ŸUb«  «—Ëd?{ vK ¡UM wUL?ù« wK;« "UM« l qUJ« w??O«d??ô« Ê“«u??« oO?I?%Ë ©s u?«¨ VF?A«Ë l o«u??? U0Ë ¨…Ëb?? Ë√ W??Ib?? XU?? ¡«u?? —«u??'« ‰Ëœ qUJ« œU?L??ôU p–Ë ¨rU?F« w ÍdJ?F« ‚U?Hù« ju?? jË_« ‚d????A?« W????ID?M w d????????_« u? bK w?  «c« v?K "UM« s W?M dB w? ÍdJF« ‚UHù« U?OId« ‰U?LË ‰b???F?*« wK? u??? m?K? s«d« X?u« w w?U???L???ù« w?K;« ‚U?Hû …—d?I*« W??M« l— u?Ë ¨Íd?J?F« ‚U?Hû w*U?F« ÆwuONB« ÊUOJ« w ÍdJF« b?F  Q??A w«Ë ¨gO??K W?FU??« W?Ob*«  U??d?A« ≠≥∏ Íc« ÂU?F« ŸUDI« W?B??B? ¡bË lK« —U?F?√ dd?% U???NzU???A≈ - ¨W???“ö« œ«u?*«Ë Wc???_U gO???'« b1 ÊU??? ¨`d?« q√ s? fOË ¨gO?K œ«u*« Ác d?O??u ÊU?L?C w dO?OG Í√ „UM ÊuJ sË ¨gO?'« WôË X% vI?Ë ¨W?K*«  «u?IK vK_« fK:« l? —ËUA?U ô≈ U?N?F?{Ë l qu wM“ Èb vKË w—b dOOG Í√ ÊuJ Ê√ vK WuK?2  Ud s  «œ«b?≈ vK gO'« ‰u?B ÊU?L{ ¨Wb??F?? —U?F?QË U?N??U?? w«  ôU?:« q? w WËbK W??OU??d«Ë W??O?d??C« rE?M« qJ  U??d??A« Ác lC??Ë  U?d?? U?√ ÆWdJ??F« d??O? W?Ob?*« U?NU??L?√ w W?U??F« gO??K W??FU d?L???? ·u??? gO??K W?F?U?«  ôËU??I*« W?O?U?_« W?OM« ¡UM w w?u?I« s_U oKF?  «—U???ô WU?  UBUM w W?—UA*U XU «–≈ U?NMJ WdJF« lC?? Ê√ bö? gO?'U? U?N W?ö?? ô W?Ob?  «¡U??AS ‰«u???_« q wË ÆWœU???F« W??????UM*« b???«u???Ë Vz«d??C?K  UdA«Ë WdJF« WO«eO?*« w WOU*«  UdB« lC UN?zUA≈ r W?IO?{ WM' s WU? WUd gO?K WFU?« …e?N?_«  «œU?O?Ë »«uM« fK? U?N?O? q1 ÷d?G« «c?N ÆWdJF«Ë WUF«  «dU<«Ë WOUd«

wË qJ œUB?ô« w UN?IOI? wM“ ‰Ëb?Ë ·«b√ UN WKu Ë WDu?Ë …dO?B jD ‰ö? s WHK<« t?UUD W?OU*«Ë W?OKJ« WœU?B?ô« U?U?O?« WËb« lCË Æq_« ‰ö s? jD)« pK cO?HM WKOHJ« e?«u(« rEË Wb?IM«Ë ’U??)« 5UDI«Ë WœU??B???ô« U??NU???O?Ë ÂU?F« U??N??UD

—uD« Ê√ YO ¨wMI« ‰öI?ô«Ë —uD«Ë ÂbIK Í—ËdC«

d???_« s? •±∞∞ W?????? ¨n? u*« Ë√ qU????FK W????O???U???{ù«

Æw—U)«Ë wK«b« ou« w UNbUË

"UM?« …œU“ s d???????_« VU????'« s ‰u???????*« u? wMI????«

WO?UL?ô« W«bF« oO?I? bU? wuU b?OI? wU_«

«– WK?I?????????? W??????R???? Íd??? B*« Íe????d*« pM?« ≠±∏

ÆrUF« Ê«bK q w WOUù«Ë

U??B??B???? l“u w œU????HK W??O??HK?)« »«uú lU??Ë

Wb?IM« W?U?O?« …—«œS h? W?U? W—U???« W?O?B??

WËb« Èb 5KU?F« qJ q?O√ o w?UL??ô« 5Q?« ≠≤∂

’U??)« —u?_« ÂU?E sL??C??Ë ÆU?N??LJ w? U?Ë —u??_«

vK WUd«Ë ·«d?ùUË ¨¡nË dIË Êd? qJA dB*

5ö??HKË ‰e?M Wd?? qL??F w« …√d??LK?Ë ¨’U?)« ŸU?DI«Ë

«b ¨UNO ÊuKL?F w« WN'« XU U√ WËb« Èb 5KUFU

w WKU??F« W?O??M_«Ë W?O?K;« W?U??)«Ë W?U?F« „u?M« q

∂≤v≈ tF— sJ?1 dB ·Ëd w ‘UF*« sË r—U?OU

≤∞Ë ±µ 5 ÕË«d?? U?? “ËU??? ô q?U?A?« qbK vB??√

lO???AË —U??œô« e?H??(Ë wU*« —«d??I???ô« rb ¨d?B??

ÆvB√ b WM

ÆWËb« Èb 5KUFK? qUA« dú oKD*« vœ_« b?(« q

Ê“«u?«Ë WœU?B?ô« W?OLM« r?œË «—œUB«Ë —U?L??ô«

rNOK sRLK? WuK2 WU ‰«u√ w UMO?Q« ‰«u√ ≠≤∑

W?OU W?OU?L√— WËœ w œu?u? u U* d UM Èu?? uË

rU??F?« ‰Ëœ wU l W?d??B*« WœU ???B????ô« U??ö???F« w

s2 Ë√ ’U)« ŸUDI« Èb «uKLF Ë√ «uKL s2 «uU ¡«u

U?N? q Èb 5KU?FK wH?O Ë nO?u l{uÔ ÆW?bI??Ë

ÂbË W?_« `UB WU?L( W“ô Íe?d*« pM« WOöI?«Ë

U??????O???N«Ë ÂU???F?« ŸUDI?«Ë W???uJ(« Èb «u?KL???F Ë√ «u?KL???

ŸUDI«Ë W?œU?B???ô« U???O??N«Ë wuJ?(« “U?N??'«¨ WËb«

pK l? U?N??{—U??F WU?? w W??uJ?(« U???d Ÿu??C??)«

‰«u??√ vK dDO?? Ê√ WËbK “u?? ôË ÆW??U?F« WœU??B???ô«

gU l U??d?I …b?u? —u??√ ¡UD≈ t?OK ¡UM r? ©ÂU?F«

—b?BË W?œU?I« U?uJ(«Ë ‰U?O?_« ‚u?I? lË `U?B*«

…bzU? —U?F??√ s q√ …bzU? —U?F?Q? U?NKG?? Ë√ ¨ UM?O?Q?«

Êu???u???I scK? ¨wU???_« d??_« l?— s be ô W???d???

WI?KD*« WO?K_U »«uM« fK s ÊuU? wU_« t?UEM

W? tb? ¡UM√ fK? UMO?Q« ‰«u?√ dbË ÆW«e?)« ÊË–√

U?L? Æ…¡U?HJ?«Ë …d??)« «uM fH rNbË …b??«Ë W?H?O u

i— «–S?? t?O?K W—u??N?L??'« fOz— ob??B ¨Á—«d??ù ÂeK

¡«d? s fK:« «c? l— ÊuJË Æbb?K WKU? d?O «u?√

s W?U???? XI?K w?« W????U????)« «—œUJ?« U????OzU????N? vG?K

öb??F???« ¡«d??ù VF???A« fK: ÂU?EM« ŸËd??A??? œU??F

s wU??« ¡e??'« ÊuJË WËb« …e??N??√ rN???d 5O??uJ

”U?√ Í√ vK iNM ô Íc« e?O?O?L?«Ë rKE«Ë W?Oz«u?A?F«

t?OK Xu?B?« …œU?≈ r Ë√ t?OK fOzd« ob?B? WuKD*«

UU???IM« r?N?????d sc«Ë W?«eM«Ë …¡U???HJU r?N œu??N ???A*«

—uú ‰œU? ÂUE l{Ë - U*U Ë ¨s«d« —u_« ÂUE w

s 5?K« W???O???K√ vK q?B?? «–S??? VF??A?« fK??? w

s rNM »uKD*« œbF« »U« rË ¨5OMN?*«Ë ‰ULFK WHK<«

ÊuJ sK 5*« uM« vK td√Ë qU?FK W1d …UO qHJ

ÆtOK fOzd« WI«u ÂeK ôË U—U ÊuUI« `B ¨fK:«

fK? lC?Ë UU?F*« »U—_ W?O?u?LF« W?O?F?L'« ‰ö?

WFO? ‰b pd jI vHJÔË ¨ «—œUJ« Ác?N WU „UM

qJ Í_ U??O?U ÊuJ Ê√ w?U?_« ÂUEM« «c? w v«dË

v≈ WU?{≈ WB?B? W?U W?d WUd? —uc*« ¡UM_«

…—u??B wU??_« d??_« nBË l— 5 ÕË«d????O qL??F«

5FË ÆW??Ou????;« c??UM Ë√ `U??B*« ÷—U??F ‰U?J√ s

w r—U?O??« - s* “u? ôË U?U??LK Íe?d*« “U?N?'«

ÆUN WDO;« d ULK UF WHK<« sN*« 5 WMU

WKU? «u?√ W?F—√ …b* —«d?I t?O?zU?Ë Íe?d*« pM« kU??

W?U?« W?—b?« v? rN—U?√ Ë√ r «uKL?F? Ê√ ¡UM_« fK?

W?d?????????? W?Ëb« s?L??????????C? ≠≤±

—«d??I ¨jI? …b??«Ë …d? b?b???K

…b* U??N?O?? UMO?Q??« ‰«u?√ —U??L????« -  U???R?? Í√ w

oË ¨wU?IM?« qL?F« ‰ö?I??«Ë

fK s W?IKD*« WO?K_U —bB

vu??Ë Æ¡UM_« fK? w r?Nb? ¡U?N??« b?F «u?√ W???L?

q? w?Ë WËb?« Èb? 5?KU????????F?«

r?N? œu???????N????????A?*« 5? s »«u?M?«

…—d????I?*« Ub?z«u????Ë UM?O????Q????? « ‰«u????√ q? œ— VO?d W?Ëb«

W?U?F« U???R*«Ë  U?Ëd?A*«

sc«Ë W«e?M«Ë …d???)«Ë …¡U??HJU

Æ UMOQ« oœUM v≈ WI*«Ë

rN?U??' q?OJA w? W??U???)«Ë

W???O??d???B*« U???N???'« rN??????d

‰ö? s wUJ« wU?L??ô« ÊU?L?C« o? WËb« qHJ ≠≤∏

WK?I???????*« rN?UU????IË W???O?U???I?M«

‰e? “u ôË ÆW?B?<« WO?LKF«Ë

U?uL? ¡«dI?HK W1d …U?O s? vœ√ b oO?I? WO?U WU?≈

s ŸU???b?K W???U???F«Ë W???O???d???H«

wzUC? rJ vK ¡UM ô≈ rNM U√

¨qL?F?« vK s—œU?I« d??O? s W?U??)« U?U?O???ô« ÍË–Ë

—u√Ë qL Uö? w rNuI

…—u?B t?H?O Ë U?«u q√ «–≈

e???F«Ë ÷d*« ôU?Ë WKO??F*Ô « …√d?LK W???MU d??_« pc?Ë

Ud WU?IM« ÊuJ Ê√ vK ÆWœU

pM« kU??? qB?Ë ÆW?L??O??

d?√Ë …—u« wU?B? WËb« qHJ U?L ÆWUD«Ë W?u?O?A«Ë

w« qLF« œuIF U«dË UJd

WOU WKUF? vK ÍdB*« Íed*«

s Áu??b?? U0 ozôË .d?? q?JA »Ëd??(«Ë …—u??« ¡«b??N??

U??d??A« l ‰U??L???F« U??N??d??

W?U?)« W??OU*« WKU?F?LK? WËU??

qH?JË WËb« b?U?? U???L??? U??N?K W??_« q?√ s U ???O?????C

¨¡«u b? vK WU)«Ë W?UF«

q?B????? U?????L?MO? ¨¡«—“u« f?Ozd?

U?b? WËb?« qHJË ÆW?O?F?O??D« À—«uJ« UU???{Ë wU?B?

Ê“«u?KË 5KUF« ‚u?I( WU?L

¨¡«—“uK W?O?U*« WKU?F*« vK t??O?zU

W??U?F« W???B?«Ë W?O??U?L???ô« W?u?F*«Ë wU??L???ô« 5Q??«

5Ë r?NMO W???ö???F« w »uK?D*«

rNU?dB WU?d Wö« lC?Ë

ÆUO—b UNFuË

ÆqLF« »U—√

W???OU*« rN??????– W??F???«d???Ë W??O?U*«

ÍœU??B???« o?? U??N?O?M «u* sJ« o? WËb« sL??C ≠≤π

U?U?????????I?Ë W?Ëb?« l?C?≠ ≠≤¥

fOz—Ë ¡«—“u« q?? rN???U??Ë

¡UM W?Ëb« U?d?? ÂU?O? ‰ö?? s p–Ë qO??√ wU?L???«

‰UL_« »U—√ ULEMË 5KUF«

ÆW—uNL'« fOz—Ë ¡«—“u«

W?O???B«Ë W??Izö« WœU?B???ô«Ë W?O???F?A?« sU?*« d??O?uË

¨W?OMF*« wb*« lL?:« U?LEMË

¡«d??I??H« s? U??N??U????% w« U?????H« ‰u??œ l W????U?M*«Ë

qL??F« b?I?F? …b?u?Ë W??U? b??«u?

«—œU????? WËb?« l??A? pc W???U??{≈Ë Æq?b« ÍœËb?????Ë

»— ¡«“≈ n u*« Ë√ qU?F« U??«ËË ‚u?I sL?C? YO?

U?UDI« q w  «—U?L???ô« j?O?AMË qu9Ë  «d?b*«

f√ v?K W??O???U???_« W??OM?« b??? vu???Ë ’U??)« ŸUD?I«

…—«“Ë w WK?2 WËb« s Uu??L??C?? b??I?F?« ÊuJË ¨qL??F«

wDu?Ë —U?G? ÷«dù W?uË√ ¨…—U?« W?d ‘U?F≈Ë

WOLMË Ê«dLF« WF— lOu …bb o UM* WË—b WœUB«

UNb «–≈ ô≈ ¨qUFK WUI?« ÍQ ·dFÔ ôË ¨WKUF« ÈuI«

U?L? ¨W?OËU?F?« U?Ëd?A*« …UM?Ë sd?L???*«Ë 5{d??I*«

Âb??IË …b?b?? W??O??b??Ë W??O??«—“Ë W??O??UM?Ë W??OMJ o? UM

¡UNù p–Ë qLF« VJ* UNË w UN ·d«Ë UOB u

r????? ÊU????? U√ s?d????L???????????????*« ÷«d?????ù Wu?Ë√ wD?F

vK ’U??)«Ë wK?zU?F?« ŸUDI«Ë 5M «u?*« e??H?( ö??O??N??

—U?????S ‰U???L??_« ‰U???— iF??? wö??_« d???O?? „u?K«

w« Wu?O(« U?UDI« w WDu? Ë√ …dO? rN«—U?L?«

Æ…bb'« o UM*« pK v≈ Ub«Ë Íœ«u« s ÃËd)«

Ê√ q W—R dO WU?I« vK lOu« vK rNb 5KUF«

ÊU??L?zô« W???? be ô√ wG??MË VF??A« U??U?O????« wK

w{«—ú? sd????Q???????*«Ë „ö*« 5? W???ö????F« iN?M ≠≥∞

U??N??O?? rN sF W?E( Í√ w U??N??«b?????ô ¨t?KL?? rK??

r???? fL??? s? W«e???)« ÊË–√Ë «bM? ¡«d???A t????u*«

—UM« bL« Æœ

WËb?K W???uKL*« „u?M« wD?F ≠±π W?????F? W??O?U??√ …e?O??— b??F w«Ë

‚UôU r qJAË …b«Ë f√ vK «—U?IF«Ë WO«—e«

Æ‚uI Í√ tzUD≈ ÊËœ qUF« s ¡UMGô«

qu??L?? Èd??_« ”U??L??√ W??F—_« t??u Ê√ vK ÊU??L??zô«

5K?2 ÁduD?Ë Áœ«b???≈ w „—U???A Íc« rO?EM?«Ë W«b???F«Ë

w r?z«œ qJA? qL???F? w« W?U???L???F?« ¡U???I≈ “u???? ô ≠≤≤

U?Ëd?A?Ë d?O??J«Ë wËU?F?«Ë d?O?G?B?« ’U?)« ŸUDI«

ÂU???F« lHM?« oI??% …—u???B ¨WËb?«Ë sd???Q?????*«Ë „ö??L?K

o vK ¡«b??« b?F p?– Ê_ 5O?F ÊËb ¨W?O?I?O?I? nzU Ë

ÆwKzUF« ŸUDI«Ë ÂUF« ŸUDI«

ÆsdQ*«Ë „ö*« 5 W«bF«Ë Ê“«u«Ë

wHO? Ë —«dI?« s tF?? UË q?LF« Wu1œ w q?UF«

WœU?B??ô« U?NU??OË ÂU?F« U?N?U?DË W?uJ(« Âe?K ≠±π

Vz«d?{ Í√ ÷d? “u? ôË ¨ÊuU?I? Vz«d?C« ÷d?H ≠≥±

ÆtOK wULô«Ë wB« 5Q« w ‚uIË wUL«Ë

qLF« ’d? s •µ WM? ’U)« ŸUDI« Ud? pcË

U?NKb?F “u? ôË ¨ÊuU?I ô≈ «ËU≈ Ë√  U?«d? Ë√ Âu?— Ë√

WO?U …—u?B WB« vK? ÂUF« ‚UHùU WËb?« ÂeK ≠≤≥

qLF« ‚u w rNUœù WU?)« UUOô« ÍËc UNb

U??«d?G«Ë Âu??d«Ë Vz«d??C« WKO??B?? VBË ¨ÊuU??I ô≈

«cUË 5M? «u*« qJ W??OU?:« W??O???B« WU??d« ÊU?L??C

rNMOJLË rœö WCN lM w rN—b? V «u—UAO

W?UF« W?«e)« w …œU?O?« rJ ö?B?? W√Ë  «ËUù«Ë

w«c« qu??L?« vK …—b?? q_« qb« ÍœËb??Ë ¡«d??I?H«

¨W1d?? …—u??B r?N?A??O?? V???Ë rN????H√ …b??U???? s

Í_ fOË ¨W?OU?*« …—«“Ë w WK2 W?uJ(« W?ôË X% ¨WËbK

ÂU?F« ‚U?Hù« «c WL?O? o«u? Ê√ VË ¨W?O?B« WU?dK

ô w« W??U?)«Ë W?U??F« U?d?A?« vK  Uu?I?? l{uË

„UM ÊuJ Ê√ Vz«d?C« ÊuU? w v«dË ÆW?U? oœUM

"UM« sË ÂU?F« ‚U?Hù« wUL?≈ s t??Ë W??B« vK

W??M« qU9 U?«d? ÷d w? qL? W??M« Ác?N Âe?K

¨qb« vK Wd?C« ¡«œ√ s qb« ÍœËb?Ë ¡«dIHK ¡U?H≈

lË ¨W?O*UF« W?B?« WLEM t?KD U? l ¨wUL?ù« wK;«

w U???N??LJ? w U??Ë —u??? _« U??B??B????? s …—u???c*«

s dG?B« WOUM?Ë …dOG?B«Ë WOËU?F« UËd?ALK ¡U?H≈Ë

¨U??u??L?? r?U??F« w W????B?« vK ÂU??F« ‚U ???Hù« ôb??F??

WU U?UO« ÍË– n u ô XU «–≈ nU?<« WdA«

b?FË ¨ÕU—_«Ë qb« s? 5F? b? v≈ ¨Âu?d«Ë Vz«d?C«

WUd« ÊU?LC 5M «u*« q?J qO√ o wB?« 5Q«Ë

Âe?K? XU? «–≈ W???M« pK qL?J? W?«d?? Ë√ U?OK U??Nb

U??N??OK? ÷d??H ¨…d??O??G??B?« U??Ëd??A*« ‚UE s? Ãd?? Ê√

…—bË W?UF« W?B« WUL(Ë 5ö?H«Ë 5KUFK WO?B«

¨W???U???)« U????U???O?????? ô« ÍË– i?F nO? u??? U???O?ze???

Ê√ U??C√ v?«dË ÊuU??I?« Uœb?? w?« ôb??F*U? Vz«d??{

Æ…UO(U lL«Ë ÃUù« vK VFA«

WUD WU??≈ .b?I qu?L? W??«d?G« pK WKO?B?? hB?Ë

·«eM« vKË W?OUL√d« VUJ*« v?K Vz«d{ „UM ÊuJ

W?O?U? …—uB r?OKF?« vK ÂU?F« ‚U?HùU WËb« Âe?K ≠≤¥

ÆWU)« UUOô« ÍË– s 5K UFK

wd?C?« ÂUEM« ÊuJË ¨“U?G«Ë j?HM« q? W??{U?M« «Ëd?«

w 5?M «u*« q?J b???O???'« w?U???:« rOK?F???« o ÊU????L???C

w Ê“«u???«Ë ‚U???ôU r??? Ê√ V —u???_« ÂUE ≠≤∞

¨ U??d?A?«Ë œ«d?ú W????MU Ub??U??BË `z«d??A« œb??F???

‚UHù« «c W? o«u Ê√ V?Ë ¨rOKF« q«d nK?

W«b?? ÊU?L??C rN?b 5KU??F«Ë qL??F« »U—√ 5 `U??B*«

ÊuUI« rEMË Æ5?uLLK W?OHOKJ« …—b?I*« l WUM? …—uB

wU?L??≈ sË ÂU?F« ‚U??Hù« wU?L?≈ s? rOKF?« vK? ÂU?F«

u/Ë —UJô«Ë ÃUù«Ë qL?F« eHË WU?C*« WLOI« ÂU?«

÷d?HË …d???O?Ë W?L?J? …—u?B ¨Vz«d??C« WU?? W??Id

rU????F?« w …d? UM*« V?M?« l ¨wU????L????ù« w?K;« "U?M«

«c sL?C? Ê√ wG?MË ÆWU?F«Ë W?U?)« ‰UL?_« ◊U?AË

—U?????U W??d??C« ¡«œ√ s 5d??N??*« vK W??—U? U?u?I??

ÆdB l UNËd tUA w« ‰Ëb« w WUË UuL

W1d?J« …U???O???(« U???KD?* wHJ? d??? ú vœ√ «b??? ÂUE?M«

ÆWËb«Ë lL:« o ¡«œ√ s »dN WUM wdC« »dN«

du?D?«Ë Y????« vK? ÂU????F« ‚U????HùU? WËb« Âe?????K ≠≤µ

—U?F√ ŸU?H—« ‰b?F fHM ÊuU?IU UuM d?O?GË ¨qU?FK

W«b? ¨WO?UL?ô« U?N?Ou?? oKDM s WËb« sL?C ≠≥≤

‰œU?F wU?L?ù« wK;« "UM« s? …œb?? W??M 5O?LKF«

Âb? ÊU?L?C U?O?L?— sKF*« ©r??C?« ‰b?F?¨ 5JKN??*«

ÊuJ Y?O?? —U????«Ë 5?JKN?????*«Ë 5??M*« 5? U??ö??F«

‚U??H?ù« «c??N W??C?UM« ‰Ëb« U??N ???B??B??? w« W?????M«

‰u???b« q? “ËU?????? ô√ wG???M?Ë ÆW???Oz«d???A« t—b??? q?P

wË ¨WËb« U?N??O?L?%Ë VF?A« WU?d W?OJ?K*« lC? ≠±∞ WU)« WOJK*«Ë WOËUF?« WOJK*«Ë WUF« WOJK*« ∫Ÿ«u√ Wö Æ©±π∑± —uœ s ≤π …œU*«¨ vK V«Ë U?N?L?œË UN?U?L?Ë ¨Wd? W?U?F« W?OJKLK ≠±∞ Æ©±π∑± —uœ s ≥≥ …œU*«¨ ÊuUIK UIË s «u q W?«d?(« ÷d? “u? ôË ¨Wu?B?? W?U?)« W?OJK*« ≠±± ôË wzUC? rJË ÊuUI« w WMO?*« ‰«u_« w ô≈ U?NOK ÊuUIK U?IË iuF qU?IË WU?F« WFHMLK? ô≈ WOJK*« ŸeM Æ©±π∑± —uœ s ≥¥ …œU*«¨ ‰uHJ UNO À—ù« oË ÊuU?IË ÂU?F« `UB?« «—U??ô ô≈ rOQ?« “u? ô ≠±≤ Æ©±π∑± —uœ s ≥µ …œU*«¨ iuF qUIË ô U0 W??O??«—e« W?O?JKLK vB??_« b??(« ÊuU??I« 5F ≠±≥ qU?F«Ë Õö?H?« WU?L? sL?C U0Ë ŸUDô« ÂU??O?I `L? pK9 5?d??B*« d??O??G “u?? ôË ‰ö??G????ô« s? w«—e« WOdF« ‰Ëb« wM «u WU? w ô≈ UIKD WO«—e« w{«—_« 5dBLK ÊuJË dB l WKU? WOUb« …bË rOI w« qI???M? ôË ‰Ëb« pK w?{«—√ vK W?KU2 U???u???I??? U??N???O??? ¨Èd????√ WËœ Í√ wM? «u* W????—U????A*« Ë√ lO????U? ‚u???I????(« YO? d?_« «c s fu?« …UMË ¡UMO? W?IDM vM??Ë jI?? 5d??B*« vK …d??U?? U??N?O?? w{«—_« W??OJK? ÊuJ W?O??O«d??ô« W?F?O?DUË wu?I?« s_U oKF?  «—U???ô s ±≤Ë ±π∑± —u?????œ s ≥∑ 5œU??L?K `O??IM?¨ W??IDM?LK Æ©±πµ∂ —uœ  UUDIË U?NFË d?B* …UO(« ÊUd? u qOM« dN ≠±¥ s dB? WB? vK ÿUH(«Ë W?UMB«Ë bO?B«Ë W«—e«  U?ö? WU?O?Ë ¨U?Ne?N?√Ë WËb«  UuË√ —b?B? qOM« …u?√ …bU? vK qOM« ÷u? ‰Ëœ l WKU? WO??O«d?« ÁbL?F Íc« w?ö«Ë wËU?F« —U?*« u ¨÷u(« ‰Ëœ ¨dNM« ÁUO s WbI*« UNB vK ÿUHK WdB*« WËb« wzU? d??Ë Í_ ‰œU?F« ÂU????ô«Ë t W??OzU*« œ—«u*« W?O??LMË w«  «—U??O??)« q duD vK? WËb« qL??F Ê√ vK bb?? Ë√ u qOM?« YuKË ¨qOM« ÁU??O? w U?N???B? d?B?* kH?% ·d?BU ¨t WDd*«  «dO??«Ë WuU«Ë W?O?Ozd« tËd? ¨ZU??F?Ô*« d??O?? w«—e« ·d??B?« Ë√ w??B« Ë√ wU?MB« ÆUN WUM*« Wœ«d« WuIF« ÊuUI« œb WUM ¨WO?öù«Ë W?OU?I?«Ë WOL?OKF?« rEM« d? WËb« wM ≠±µ WËb« qL?FË ¨W?O?LM« qu9 q√ s —U?œö W?OM Ë W?U?I oO?I??? rU?(«Ë Í—Ëd?C« —U??L???ô« ‰b?F?? l— vK s wU??ù« “U?N?'« l?O?uË ÍœU?B???ô« —uD«Ë u??LM«  Uu???? 5?%Ë W?O?I?O??I?(« qL?F« ’d? o?KË ¨W?N? Èu? l— vK UN—b? “eF U0 Èd√ W?N s WA?OF*« o??? qL??F« o ÊU???L??{Ë WUD?« W??'U??F ???Ë qO??G???A??« —U?L??ô« ‰ö? s p–Ë qO?√ wU?L??« ≠ ÍœUB??« W???O??UM?B«  ôU??:« q? w wËU???F???«Ë ’U??)«Ë ÂU???F« ÆWOb)«Ë WO«—e«Ë …œU???O?? v?K WK?«u?????Ë W—Ëœ …—u???B WËb?« qL???F ≠±∂ …bb?'«  U?Ëd?A*« s d?O?? œb? w »U???ö lL??:« `L?? U??N??U??≈ v?K ‰U??F?? VK b??u w?«Ë W—Ëd??C« «c vK ‰ôb???ô« sJ?1Ë ¨`d*«Ë ÍœU?B???ô« ÃU??ùU W?OL?OKù« ‚«u?_«  UU?O?« Ë√  «œ—«u« W?LzU? s VKD« Ác ÊuJË ÆUuLC? UNU$ ÊuJ YO? ¨…bR*« WOËb«Ë Ê√ ezU'« sË ¨rN?_« WKL( WuK2Ë WU?  UËdA*« U—Ëd?{ p– ÊU? «–≈ …œËb?? W??M WËb« U?N?O? „—U?A lC?? Ê√ vK ¨U?N??O? »U?????ô« vK 5M «u*« l?O??A?? 5c??O?HM« s?db*« Í√ ¨ U?Ëd??A*« pK W??U?)« …—«œù« rN?_« W?KL? WU?dË W?ËbK W?OU?d?« …e?N?_« WU?d? ¨U?N UNub? w« WU;«  U?dË WOuLF« rNU?OFLË Æ÷dG« «cN Í—Ëd?C« —U?L???ô« ‰b?F? l— vK WËb« b?U? ≠±∑ d? WA?OF*«  Uu?? 5%Ë qL?F« …u qO?GAË u?LMK s p–Ë d?B? Ÿu— q w? …d?O?G?B«  U?Ëd?A*« WU?— WOK?  UUCË Wed? WOu WU?C Ë√ WR? ‰ö …d??O??G???B«  U??Ëd??A?*« WU??d e??d ???Ë WEU????? q w  U«—œË ¨qLF« ‰U? —UO« vK? UNbUË W?OËUF«Ë ‰ö s? UN d?O*« qu?L« d?OuË ¨WœU?B?ô« ÈËb'« wOz— ¡e? WËbK WU?F« W“«u*« w UN hB? ‰«u√ ‰u???% Ê√ wG???M w?« W??U???)« oœUM?B« WKO ???B??? s wd???B*« qu??L???« «b???????«Ë ¨W??O?U*« …—«“u U???N«œ«d≈ «c??N ◊Ëd??A« Wu????I*« ÷Ëd??I«Ë `M*« ‰«u??√ Ë√ ¨d????O*« W?O??U?O??I«  U?H??«u*U U?N??«e?« WU??—Ë WU?—Ë ¨÷d??G«

ÆULNU√ qJ wËUF«Ë qC??√ rC wU??L???«≠ÍœU??B???« fK?? qJA?? ≠≤ w W?O??U?L???ô«Ë WœU?B???ô« W?O?KL?F«Ë W??O?LKF« «¡U??HJ« —«dI« cË Áb?LF WËb«  UR s `O?d ¨lL:« WDK?« s qJ b??«Ë q2 v≈ W??U??{≈ »«uM« fK?? t WR*«Ë ¨WcOHM« WDK«Ë WO?FdA« WDK«Ë ¨WOzUCI« WœU???B?????ô«  «—U??O???)« fK:« «c? œb??Ë ÆW?dJ???F« w—U?)«Ë wK«b« sb?O?F?B?« vK WËbK W?O??O«d??ô« œ—«u*« nO u W?O??O?«d??«Ë ÍœU?B??ô« ÂUEM« Ÿu q? ¨qb« l?“u j/Ë ¨W???OzU*« W???O?????O«d?????ô«Ë W??O???F??O???D«  «—«d? U?N√ YO? W?OU*« W?U?O?K W?O?U?_«  U?N?u?«Ë ZzU ¡u?{ vK dOOG?K WKUI«  UuJK „d Ê√ s? d√ fK:« U?N?FC w«  U?O??O«d?ô«Ë ÆW?UF«  U?U?ô« ÆUNKJA Íc« ·ö?zô« Ë√ »e(« ÊU U√  U?uJK WeK ‰ö s WO?O«dô« WœUBô«  «—UO?)« pK cOHM U√ ‰U???? w q?_« WDu??*«Ë …d???O??B??I« W??O??d??H?« jD)« ÆWuJ(« WLN UNS ¨ Ub)«Ë W«—e«Ë WUMB«  U?U?Ë “U??G«Ë jHM« q? W???{UM« W?O?F?O??D« œ—«u*« ≠≥ Ud?O?Ë Vc«Ë e?OM?M*«Ë  U?H?u?H«Ë f?'«Ë XML?_« ‰b??F? qJA? U?N?«d???« wG?MË ‰U?O??_« qJ o w «b????????« r Ê√ v?K W??œU???I« ‰U???O??_« ‚u???I?? w?«d  U?Ëd??A? ¡UM w ëd????ô« «c U—b w?«  «bzU?F« wu??I« "UM« l— v≈ ÍœR W?ËbK W?uK?2 W?U?? W?O?U??≈ U???N??—u? rË ¨qL???FK ’d??? œU???≈Ë tM œd???H« VO???BË ¨W??œU??I« ‰U??O??ú W???U?Ë …—uD?? W??U??  U?Ëd??A??L?? U??N?«e?M??« - w« W???{U?M« W?O??F??O??D« œ—«u*« iu??F?? ÆÃUù« vK …—bI« …œb ‰uQ w U?O?U??√ UM— XKJ W?L?O?E W?OU?≈ W?L?O?? qL?F« ≠¥  Uu?? 5?%Ë UN?F?—Ë U?Nb?IË 3_« dzU?B d?OO?G wU?L???« V«Ë uË 3_« 5? U?N?U?J l—Ë U?N???A?O??F? s w? s «u?? q?J o u?Ë ¨t??OK? s—œU ???I« qJ w?M ËË Æ…bzU« d?_«  Uu bM t?O VdË tOK —œU?Ë qLF« ¨W?O?U?L??ô«≠WœU?B??ô« ‚u?I?(« r√ s u o(« «cË WMU?{ WËb«Ë ÆW«dJ rN?AO V? s dA?« sJ1 t_ …—u?B WO?IO?I?(« qLF« ’d? œU?≈ ‰ö s o(« «c?N “U?N?'«Ë WœUB??ô«  U??ON«Ë ÂU?F« ŸUDI?« Èb …dU?? W??O??« W??O?N ‰ö? s? …d?U?? d?O? …—u??BË ¨wuJ(« …d?O??G?B« W?U?)« ‰U??L?_« WU?—Ë jO??AM WœU?B???ô« s sJLË dœeË uLM v …dOJ«Ë WDu*«Ë WOËUF«Ë ÆqLFK 5KR*« qOGA W—ËdC« qLF« ’d œU≈ …—uB WOMN*« tUKD?Ë qLF« XË Â«d« qUF« vK ≠µ  U??O¬ ‰ö? s? `z«uK«Ë 5«u??IU U??NU??L?{ r? W?—U?? d??¬ ¡v ÍQ Âu??I? ô YO?? ¨»U??I??F«Ë »«u???«Ë WU??d« W?U? hOB? sJ1Ë Æt??H?O Ë  U?«Ë ô≈ qL?F« ‰ö? ¨UNUJ qL W?U WU{≈Ë ¨…öB?«Ë ¡«cG« ‰ËUMË W«dK „d?? Ê√ Âd???? qL? ÂU?E Í√ w Õu?L??*« d?O?? s t_ lM?1Ë ÊU?? U√ d???¬ T Í√ ¡«œ_ t???U??N???Ë tUJ n? u*« ÆdOG« Èb d¬ qL Í√ W—U2 s WËb« Èb 5KUF«  UU??≈ .b??I?Ë 5K U??F« …b?U???? s Wu??????? WËb« ≠∂ Ë√ WËb« Èb qLFK U?d «Ëb r «–≈ r?N WR W?OUL?«  U???Ou???????*« sL???{ p?–Ë ¨wËU???F????«Ë ’U???)« 5UD?I« ŸËd?A*« jG?C« s Ÿu? t√ s ö?C? ¨WËbK W?O?U?L??ô« UNb?U* ‰UL_« W?O 5%Ë UN?z«œ√ duD WuJ(« vK qL??F« ’d? œU??≈ vK U?N—b?? ee?F?Ë —uD«Ë u?L?M« vK W?O??LM« oO?I??% vK qL?F?Ë ¨ÃU?ù« WËb« vd W??O?I?O??I?(« ±π∑±[ —uœ s ≤¥ …œU*« WOULô«Ë WœUBô« ¨U???N????U—√Ë  U????Ëd???A?*« …—«œ≈ w VO????B 5K?U???F?K≠∑ WOUù« rN«bË w WD)« cO?HMË ÃUù« WOLM ÊueKË ÆwM Ë V?«Ë ÃU??ù«  «Ëœ√ vK WE?U??;«Ë ÊuU??IK U??I??Ë ÂUF« ŸUDI«  «bË …—«œ≈ fU? w ‰ULF« qO9 ÊuJË ¨fU?:« Ác ¡UC?√ œb s WzU*« w 5?L œËb? w 5ö????H« —U????G????B ÊuU????I« q?HJ Ê√ v?K WËb?« qL????FË fU??? W?u?C?? w WzU*« w 5?U?L 5?O?d??(« —U?G??Ë W?OËU?F?«  U?O?F?L?'«ËW?O?«—e« W?OËU?F?«  U?O?F?L?'« …—«œ≈ Æ©±π∑± —uœ s ≤∂ …œU*«¨ WOUMB« l??AË U—u?? qJ W??OËU??F?«  P??AM*« W?Ëb« vd ≠∏ duD qHJ U?0 WO?d?(«Ë W?OËU?F«Ë …d?O?G?B«  U?UMB«  U??O?F??L??'« rœ vK WËb?« qL?F?Ë Æqb« …œU“Ë ÃU??ù« ≤∏…œU*«¨ W?b?(« W?OLK?F« f_« oË W?O«—e« W?OËU?F?« ©±π∑± —uœ s


±±

s b U dU ∫ ·«d≈

du√ ≤π ‡ r9—uC ÂbF vuO «Ë dFUA «Ë lBb WLU qONQD …dU????I« UU?M W????LJ????  —d???  U???????????K? w?Ë√ qO??????????Q? ¨f?√ W???U????L??? …œU??? s? ∂ W???L???U??????? q?I W?OC? w 5LK*« Ê«u?ù« r?O??E?M??? 5?C??U?M?*« s??d?U?E???*« œU—ù« VJ d?I ÂU?√ ¢Ê«uù«¢ WOM√ ·ËdE 5L?N*« »UO? V

lb bL

d UA« dO

‚œUM W?—U W??K√Ë ¨W?dJ??

b?L??Ë d U?A?« d?O? b?L??

X????? U????L??? ‘u? d????Ë W????O¬

ÆwuO œU—

d? U???????A?«Ë l?b? v≈ W?U ????????OM?«

X? b W?U?F« WUOM« XU?Ë

odD rN«d?« wuO œU—Ë

rN√ ‰Ë_« Wö??« 5L?N??*« v≈

…b?U??*«Ë id???«Ë ‚U?Hô«

b?L?Ë Â—U sL?d«b? «uK?

¨‰Ë_« W?ö???????« 5L??????N???????*« l?

«b?L ¨s?d¬Ë œu?L? tK?«b?

¨q???I« w 5?u??N????? sd???¬Ë

ŸËd???A«Ë ¨—«d???ù« o???? l

…“U???O???Ë ¨q????I« w? ŸËd???A«Ë

—«e??'« b??L??√ b??L???? q?? w

W?????O?ü« ‚œUM?«Ë U ??????F?????d?????H?*«

U?F??d?H? r?N“U?O?Ë ¨s?d?¬Ë

Æ‘u d)«Ë

W?????O?????u?????? WK?M? s …—U??????????

W«bF«

Ê«eO

≤∞±≥ fD√ ≤∂ 5M!ô«

‰ULF«

ÕUH « b( ¡«d≈Ë ÿuH ¡UL√ rNB ⁄ö W U≈ oOI‡‡ ‡ ‡K W‡‡ ‡ Ëb « s‡‡ ‡ √ W‡‡ ‡ UOM W‡‡ ‡ ULF U

Ædu√ ≤π WK v≈ ¨

w ? u J ?A ???????L ?K — U ???????C ??????? ≈ Ë

d ? — U ????????I ? œ u ????????? Ë ¨  U ????????F ? «

l O ?? — v z U ??C ? — b ??B ? ‰ U ??

∂X?U?????√ b????? W?U?????O? M« X?U?????

U ????L ????N ????? U ???? ≈ Ë ¨ U ????L ?????N ????I ????

u J A ?* « Ê √ b ?? R W ??O ???H ?? ??

 U ??F ? « V z U M « Ê ≈ È u ?? ??? * «

WKUF« WOzUM'« WLULK

w Ê U ?? — u ? ? U ??L ?N ?I ?? w 

¨ U ?? d Â U ???A — U ??A ??? ?? * «

v — U ??) « q u ??L ?? « W ??L ??N ?? 

¨ W O U ? m U  v K ‰ u ?B ( «

e ? e ?????F « b ????? ????? ⁄ ö ? ‰ U ????? √

s ULNFMË ¨s u« WUO)

¡ U ? U v K « œ U M ? « p – Ë

 U d b ? e e F « b  v L ?N 

Ud œö« ×U dH«

… — u ??? ??? b « U ??? d ???B ? w 

W ???????????{ U ? d ? « Ë » U ?????????? ???????????A ? «

v ?? u ????????????????????????I ?? « s ?? ô « v ???K ??

… d ? “ Ë U ??????? ?M « u ? √ … e ? U ???????

s ? q b ???????{ ¨ W ??????O ? d ???????G U ?

rOEF?«b??? b?L????Ë ÍËö?A??«

¨ U ??N ?? ??F ?? Ë d ??B * … ¡ U ?? ô « Ë

¨ W ??I U ?? « w Ë b « Ê Ë U ??F ?? «

¨ Õ U ? ?H ? « b ? ? b ?L ?? ? ¡ « d ? ≈

qOK?'«b??? n U??Ë ÍËö??A??«

« ¡ « d ???? ô « W ??? U ???? – U ???? ≈ Ë

v U ????L ??? ≈ Ê ≈ ¢ X ? U ??? w ? « Ë

b ???L ?? ??? ÿ u ??H ??? ?? ¡ U ???L ?? √ Ë

b??d*« lb b??L???Ë Íd?L??«

l Ê Ë U ?????F ???? ? U W ????O ? u U ?????I «

d ??B ?? X K ? œ v  « ‰ « u ?? _ «

d U ?? ?? « Ë W U ??L ??F « W ??L ??N ?? 

t?O??zUË ¢Ê«u?ù«¢ rOEM? ÂU?F«

œ b ? b b ? ? v u ?I « s _ «

5 ?O ???????? U ???????O ???????? ? « ¡ U ?D ?A M ?K ?

p c ???? Ë ¨ W ????O ???? M √ U ????N ????'

U ??L ???N U ?? ?? √ Ë U ???L ??N U d ???H ??

Ë — U ?O K 0 — b ?I ? 5 O ? u ?I ?( « Ë

v K U ?L N ? « — œ ≈ V K h ?

q ? u 9 U ?????N ????? W ????? d ?????F ????? Ë

ÿuH ¡UL√

U ??L ?N √ Ë ¨ t ??O M Ê u ??O K ∂ ∞ ∞

¨dH« s 5uML*« rz«u

U ?N ?O K 5 K U ?( « s L ?{ s 

U ????O ?K F « W ? Ë b « s ? √ W U ????O ?M 

ÆULN œöU o(

U ??F ?O ??L ? 5 ? d ?B ??L K ` C ?? 

U ???? v K ? ¡ U M ? t √ · U ????{ √ Ë

v ¡U YO oOI« ¡b

t ??? U ???N ? v ⁄ ö ??? « V ? U Ë

¡ ô R ? t ?????? ??????F K ? È c « — Ë b ? «

s ? b ?? b ??????????????F ? « w ? ¡ U ??????????????

W ?M ? ± ± ¥ µ π r — ⁄ ö ?????? ? «

j ? ???????????{ d ??????????? √ — « b ??????????? S ?

Í c « — « d ?{ ù « w ¡ ö ??L ?F «

 ö ??? ù « q z U ??? Ë Ë n ???B «

V ??z U ?M ?? « i ?z « d ???????????????? ≤ ∞ ± ≥

W?OzUM?'« W?L?U?;« v≈ 5L??N?? ¨…dU??I« UU?M W??LJ?? ÂU??√ sd?UE?*« q???I??? W???O ????C??? w ¢Ê«u????????ù«¢ r?OE?M?? 5?CU?M?*« rË œU???—ù« V?J d???I?? ÂU???√ rO?EF«b???????? vHD?B???© s? q

åÈd9«uE ò ‡ vMLO « Ÿ«—c « dO1 œË«œ vK( iI « ‰ö? s 5M? «u*« vK VBMU t??U?Nô `M'« W??LJ?

vI√ w?M u«Ås_«Å“U??N? Ê√ W?œU?O?? —œU??B? X?H?A??

W ???? d ????F ?* p – Ë U d ?????H ???? « W ??????O ?????? u ?????? U ?????' «   U ??????N ??????

ƉUuK WdA wËdJù« ou«

b?L??¢‡ vML?O« Ÿ«—c« d?O? œË«œ a?O?A« vK i?I«

U??bM ¨vU??(« ÂU??F« s uU?? d?N?? v≈ œu??F W«b??«Ë

œË«œ Ê√ —œU????B*« b????√Ë d????B? WMb???? v? ¢Èd«u?E«

Ê u ?K L ?????F ? v ? « d U ????? ????? ? « Ë

¨dB WMb ‰Ë√ÅW dÅr YU v≈ UuKF  œ—Ë

v?≈ Õö??????????« b?—u? s ‰u???????????????????*« u? d?????????O?????????

ÆUN

Èub ¢vL?N -U¢Å»dD*«Å“U?U ’U√ ¥ ÂU?OI

v »uK?DË ¨ WËb??F?«W??F«—ÅW??I?DM0ÅÊ«u??ù«ÅW???U??L??

iI« s ‰Ë√ dB WMb YU XMJ9Ë rNOK VBM«

¢`M'«¢ v≈ ¢wL?N? -U?¢ »dD*« WU?≈ rN?« s bb?F«

ou?K ‰UuK¢ UN?H WO?CI« W– vK ¨U?ÎFOL? rNOK

ÆVBM« WLN

U?N?– vK ”u?;«Ë ¨¢Xd?ù« vK vLu« wËd?Jù«

b??L??√ —U?A????*« W??Uzd d??B WMb?? ‰Ë√ WU??O d??√

Æ¢WOu s1√¢ tJd

v≈ s?d???¬ ∂Ë ¨v?L???N???? -U????Å»dD?*«ÅWU????S ¨vH?M

`LI « UOM WLJ q1«œ WK2U" ‰UO4« W ËU ∫VO bL√ ≠ V

ÕUH«b ¡«d«

…dO U sN«Ëb « Ÿ—«e WUB( vK( iI « tOK( ÂuJ qFU( j{ s s«ËbU WKL? WËd …—U?O

s√ db?? VO??? b?L??? ¡«uK?« ÊU?

…d?O??U Y??« …—«œ≈ ◊U??{ sJ9

…“u??Ë …œU?L?? Âu?? qb0 Ÿ—«e*«

b??O??L?F« s? «—UD≈ vIK? ¨…d?O????«

b?? ·d??√ ¡«uK« W?Uzd q?OK cM

s UIK ¥ œb?Ë tO¬ W?ObM ‰Ë_«

j?C Y?« Ÿd fO?z— +U bU?

b??O?L??F«Ë Y??« …—«œ≈ db? —œU??I«

±¥µµµU???OU?? U???GK???Ë —U??O???F« «–

q U? ¨WM? ≥∞ · Ÿ `U?¢ s q

YU?????*« f?Oz— W ????B?d???? b????L?????????

rN??????????N????«u?0Ë ‰U— ≥∞∞∞Ë t ?????O?M

rO????“ ÃUu ???? fu? Wd???? rO???I????Ë

vU??B?? qO?JA j??{ s W??O?zUM'«

«c  «—U??O?? ∂ W??d?? ¨«u??d????«

¨ö U??? ≤µ  Ÿ È“u???¢Ë ¨qO?JA???«

U???????d???????« l?zU ???????Ë v? hB????????

—d?% rœU—S rN?D{ - W?IdD«

¨q? U?????????? ¨W?M ≥≤ Ÿ  v?M???????????¢Ë

¨s?«Ëb?« Ÿ—«e ?????????? vK? Á«d??????????ùU?

v `LI« UOM ed `M ≤µ∞∂µ

ÆrNd vU√ b√ rNKI rNM

WM 72 "ŸÆvU" qI WF«Ë

db?? ‰U?L? b??L?? ¡«uK?« vIK

WOdAU `LI« UOM WUO d√

…dz«œ W?????'u« rO????I?????Ë ¨q U????

s? «—UD?≈ W???????O???????d???????? A« s?√

fœ bL√ —U?A*« ·«dS

vU?√ s œb?? l?L??& ÆÆe???d*«

—u?Q? rO«d≈ œu?L?? b?O?L?F«

UU?????OM? ‰Ë_« ÂU????F« v?U????;«

‰U??F????« 5ËU???? t??OK? vM:«

¡UM√ b??O??H ¨`?L??I« U??OM e??d??

µf?????? ¨W?????O?????d?????A« »u?M

W?LJ?;« ÂU?√ …u?I« l …œU??A?

÷dF lO?— bL? VOIM« ÂU?O

5LN? ≥ q? «uËU ’U?√

Ø≤∞±≥ ±∂∂≥± d ???????C???????;« p– s?

Êu??L??O?I??Ë ¨WM? ≥≥ «ÆŸÆvHDB??¢Ë

d9 v?« WM«d« ·ËdE?« Î ö ??G??????

Æ5LN*« qI

r— W?????O?????C?????I« v? 5L?????N?????*«

«—Q ¨`L??I« U?OM W?L?J? q«œ

Æ…œUL Âu ed UUM

rN“u???Ë W—Uu?M« —uM« u?√ Wd??

Æœö« UN

WBdUF U WOC ¥π v" jU?C« ¨Èb?? e??F? VO?IM« sJ9 Wb 5F*«Ë vzUM'« Y« …—«œS Âu?d« c?HM W?OM_« gO??H?« WDI s ¨Wd?UF?« ‰Ë√ W d r? …dz«œ bL? v UF« b? vK bL? j{ u√ e??d??? rO??I?? qL??? ÊËœ WM ≤∏ Æ…dO« WEU f???? rJ?

¥π

dOUD*«

w t????OK? ÂuJ ????

bb? ¢ UU?C w nQ??Ë vze?

WLULK …—U « …—«“u WO U «œUO µ W U≈

∫ÂUF« ‰U*« vK ¡öO !ô« qON$ 

r— W???O??C??I« U???NM ¢ WU???√ ‰U??B≈ s?Q d ??????O???????UD?*« u√ e ???????d?????? `M? UÎ —u??C?¢ WU??√ ‰U?B≈ ¢ …d??O???«

XU??Ë ¨t????L??O?? vK ¡ö??O????ô«Ë p?O?A?« d??O??NE

vK XFËË ·dB« …—UL« W“«u*« r WOz—

rN??*« Ê√ W?O?œQ??« Èu?b« Ÿd? db?? ‚“— vK

W????L??)« 5L??N???*« Ê≈ ¨W—«œù« WU??OMK? vL??d«

fOz— v?UM ee??F« b???? vUM —U??A????*« d??√

ÂU? Ê«ub W???U?;« ¢„ÆW?L U??¢ W?U?« W?L??N?*«

qO???Ë ¢’Æs? ???¢ l«d« r?N ???*« U ???≈Ë p?O ???A«

…—U?? ???« …—«“u vU?*« V«d*« ¢„Æd??O ???L??¢ ‰Ë_«

«ËœR rË vH?O u« V«u« vC?I? vK «ud?

W???OU??? «œU??O ??? µ WU???S W?—«œù« WU ???OM« W??????O

v≈ t?OM n√ ¥¥ t??LO?Ë pO?A« rOK? …—«“u«

pO??A« v?K vU??« lO??u???« VU?? UU????(«

n√ ¥¥ mK?0 W??R? W??HK vK o«Ë W??UMB«Ë

t????OK? Vd U?2 WU ????√Ë W ????b rN? ◊uM*« q?L ????F«

rN??U?Nô ¨W??L?U???LK W?U?MB«Ë …—U???« …—«“u

È—U???Ë W????F???«u?U d ????C??????? —d???%

VU fOË W?H È– dO tu? r— ¢È ÆdU¢

¢·Æ«ÆvO ????‡ d ????U¢ sJ? U2 d ????_ fO …—U ???????

◊Ëd? d??«u Âb? r— 5H? u*« b?√ rU t??OM

ÆÂUF« ‰U*U —«d{ù«

ÆÂUF« ‰U*« vK ¡öOô« qON

ÆWHK«

v ÀU_« U?OuuMJ? ed* Î U ?Oz— qL?FK b?UF?*«

¢ÂÆ…d?O??L?¢ W??OU??« W?L??N?*« b??L???«Ë ¨U?N??d?

—U?A?*« t?OK ·d?√ Èc« ÂUNô« d?dI nA?

Àb?????*« »U?D d??U?M« b?? ??? —U??A??????*« ‰U??Ë

rN*« vK cOHM«

WOdG U WB—UC WK√ rND“uË 5KFU( ≥ j{

dL ±µ rN «u√ w" ·dB « s tKzU( œ«d"√Ë —Ëd lM w" rJ(«

¨œuML?Ë WK;U wzUM'« Y« Ÿd? fOz—

∫ Âö bL ≠ V

ÁœôË√Ë ¨b?L??? u??H? b?L???Ë ¨”U??? b?L???

v?????? b???L???√ ¨r?Ë U???B?????? ≤µ lM*« d???√ r?C

YU?? fOz— d?I? b??L?? bz«d« tËU?F?Ë

≥j{ s WOdGU WOzUM'« YU*« XMJ9

w p–Ë ¨bL? uH bL Õd?Ë …ËdË dU

¨bL? œuL? VM“ t?Ë“Ë ¨—Ëd qU? vHDB

s? q?? j???????????????{ s? ¨W?K??;« ÊU? r???????????????

ÂU???????F« o?d?DU? r?d ??????O??????? ¡UM?√ 5?K U???????

ÆW—U UIK Ë WM t“uË ©wJ«Æ≈¨

W???B????d??? d????O??? W—U? W???K?√ rN“u ????Ë

≤∞—UD?Æ¢ j??{ s? «u??I« X?MJ9 U???L??

ÆÈdJ« WK;« WMb Ÿ—«uA

W—u????N????L????'« W???I?DM0 r?O???I???? q? U???≠ W?M

¨WOd?G« s√ db ÊU?L -U? ¡«uK« vIK

b???????Æ√¢Ë ¨W—U U ????IK? Ë W???M? t“u????Ë

wU????« ¡ö? ¡«uK?« s «—UD≈

f(U tOK ÂuJ? q U ≠WM ≤∂ rOFM«

¨W???OzUM'« Y?U??*« d?b??

ÆoOIK WUF« WUOM« dD√Ë ¨WM ±µ

Æ—uN Wö f(U

WOC? w “UN'« UdU? w« UIOI?« ¡u{

bL? …Ëd? tË“Ë ¨‚—U Ë ÊUMË ¨¡UM? ULƒUM«Ë

l oH??? ô …—u??B W?KzU «Ëd v?M rN???U??N«

fK? fOz— rË ¨b?L?√Ë …—U U?L«bËË ¨Ê«u?—

ÆŸËdA*« rNKœ —œUB

t??Ë“Ë —u q?U vH?DB ‰U?L? oU?« VF?A«

—Ëd??? b??{ V?J« “U??N??? s —œU???B« lM*« d???√

¨qbË WË bM ULœôË√Ë ¨ÈdUF« vM WOU

¡u?????????{ w? - t?U? ¨≤∞±± W?M?? ∑ r?— t?—U ?????????√Ë

WMË ¨v?M? b??F?? b??L??? ”b?M r rN »—U??√Ë

w« W???OU??d« U???N??'« U??Nd??U? w«  Ud?????«

Ëd??L?Ë ¨”b??« vDF*« b???? b?L??√Ë ¨—u√ W?U??√

ô …—u???B —Ëd???? …Ëd r???C? v≈ —U???√

vHDB? ‰U??«Ë ¨b?«— b?L?? d?L?Ë ¨r?OK ”U??

ÆWËdA*« tKœ —œUB l oH

wd ‰UMË ¨bL√ s?b« dB 5UË ¨—Ëd ÂU

UD r??O b?O?I?F« ÂU??O?I

∫ 5 v ≠ V

VKD?« e??? ¨…dU??I« »uM UU?M W?L?J?  —d?? vK kH??K ¨ŸËd?A?*« d?O? VJ« “U?N? s Âb?I*«

fOz— —Ëd? v?? b?L?√ —u??b?« UJK2Ë ‰«u?√ W?K' t?KzU œ«d?√Ë tzUM√Ë o?_« VF?A« fK? ÆrJ(U oDMK qI*« dL ±µ b?O?L?(« b?? rU? —U?A??*« W?Uzd —«d?I« —b? u√ ee?F« b??? ‰U?L? s—U?A??*« W?u?C?Ë ¨d?B b???????? qz«Ë d???? WU????√Ë ¨n?u  e ???? -U????Ë ¨b“ ëd qz«ËË œuBI*«

‚ôu tNËe ¡U{—≈ tIOI2 q qUF bR*«

gO'« wK( tzU(b v U9_« Áe « b = ÂU≈ —d% …dO « YU w …d?O??« YU? ◊U??{ `$

b????L??????? W—U?dJ?Ë rO?«d≈ ÊU ????L???O?K `U????Ë

lL???U? …b?I??FM*« …e??O?'« UU?M W?L?J? XC??

b???????? VOD?Ë ÂU??≈ d???« p

ÆÃU bOË bOF«

pA VU?≠ WM ≥∏ ◊ bOË¢ W?U?F0 ¨fU)«

s qU?? Âu b??F b??O?d? —uM«

ÂU??F« s fD??√ d??N?A W??O??C?I?« À«b?√ œu??F

q??I? t??U??Nô bR*« s???U ¨¢t????G???¢ td??N??Ë

rN??*« ÂU??O?I? ¨—Ëd?b« ‚ôu? r? …d?z«b v{U*«

¡U?{—≈ b?d?«Ë —«d?ù« o? l «b?L t?I?O?I?

ÂU??B?¢ t??OK vM:« t??I?O??I? q??I ¢t???G??¢ ‰Ë_«

—U????$≠ WM ≤¥¨r?O«d?≈ œU ???L???? …¡«dË ¨t ????????Ëe

¡u? V? U?LN?MO U?ö œu?u ¨W?O¬ W?O?bM¢

W1d?? Õö??? ¡U??H??≈ W??L??N? s ¢vL??O??¢ t?d??N??Ë

ÂU???ô« W???d??? q?«œ Á“U?????????« s U????*« ÂU??? YO??? b???????*U s t????FMË …“U???????????U 5K?B*«

l «d??U??A*« s d??O?J? tU?F????«Ë rN??*« „uK

ÆqI«

W???F???L???'« …ö??? V?I??? ÃËd???)«

W?Ë“Ë r?N?*« W??Ë“ 5 U?ö?)« p?c?Ë t«d??O?

vU?H?? vHDB?? —U?A???*« W?Uzd r?J(« —b?

ÆtOK vM:«

nu? dU??? —u??????b« s?—U ???A??????*« W?u ???C???FË

w wU?O?« ÊUA« w? Wb?( ‰Ë√ od?H« wK? ¡U?b«Ë W?D)« gO??'«Ë w??O??« ÕU???H« b???? Ægd q« rNU —«u« WHËË

WO UD U tNË“ oOA( qI rN*« f

VM? u« ‰œU ???? b????O????L???F?« wI?K

‚Ë—U œuL ¡«uK« UN?OK ·d« v« Ud« XHAË

¨W?dA n u? qI? v oO?I?« WU?F« WU?OM« dU?

«—UD?« b???O???— e ????d??? —u????U???

VU??? Ê√ ¨…e??O??'« YU???* W??U???F« …—«œù« db??? VzU

W `dA d√ YO ¨WOUD« WIDM0 ¨tË“ oOAF

b?????L?????????? ¡«u?K« s? W?????F?????«uU? XKI?«Ë YU?*« db wB?OK)«

U?ö? t???Ë“ 5Ë tMO X??A ¨W?d?A n u? W??I?A«

¥rN??*« f? v≈ W?U??{ùU ¨U?NM?b Xd?Ë qO???I«

v WOËe« sJ? UN „d r UNIOKD t?Fœ U2 ¨Wd√

‰«u??_ WU??OM« X?F??L????«Ë ¨ U?I??O??I????« W??– v?K ÂU√

W?U?û tzUM√ »U?Dô ¡U?*« v œU t√ ô≈ ¨ÕU??B«

‰U??— mK« Èc?« rN??*« ob?? v?≈ W??U??{ùU ¨W??Ëe«

bz«d?« W????U?zd W? d????A?« «u????

b??√ l? q?? l?{Ë v t?????Ëe Q???U??H???O ¨t??????????B

ÆW1d'« ŸuË s YU*«

UMOJ? q?«Ë aD*« v≈ Ÿ«d??û t?F?œ U2 ¨t?zU?b?√

YU* WU?F« …—«œù« db ÈËUdA« b?L ¡«uK« vIK

…—U??O?? wK —u????F« -Ë Æ⁄ö??«

b??????«u? s ¡U???????√ d? «u V?I??????

5O?FË b??*« s W?KIM wUô«

YU?*« fOz— ‰UF« b? nd?

qI? ≥π∏≥ r— qL ????% öd q?I

—UD≈ - ÆW??????H?? qI …—U??O??

s ·ôü« ÂU?? U??L? Æb?b? ÂU??≈

ÂU??A b??L????? VO??IM?« WËU??F??Ë

±≤∑∏r— …—u?DI ????? ≠W?—bM?J≈

…—«œ« qO???Ë f ‰U??L??? b??O??I???F«

b*« ÂU?√ WHË rOEM wU_«

Æb???*U aO?A« “U????« ÊUJ*

⁄—U??? d???uJ W?KL???;«Ë „—U??L???

qI?????« YO???? W???O?b*« W? U???L????(«

w???????O????????K? rb???????O? Q Êö???????ù

W?d??G« oKG? wU_« ÂU?O?? 5Ë

b??????????? b?????F????? d?u????? W? —Ë pK?

UFd?H*« ¡«d s od? tI«d

ÆgO'«Ë

5? ⁄ö????« h????HË Æs?L????d«

qL? -Ë ÆW??Ob*« WU??L?(« …—«œS

W?OU …—U?O?« Ê√Ë Æt? Âb? Æ UFdH W√ s

Æ…UO(« ‚—U v tOK vMLK UMF …b œbË

W??IDM?0 W??I?? q«œ q?? W1d?? Ÿu??u? U??ö …e??O??'«

b??√ vK qB« t????Ë“ oO??A? …U??Ë s Áb??Q VI??Ë

v≈ YU???*« ‰U?— q?I??« ⁄ö??« vIK? —u??Ë ¨W?O???UD«

mKQ?? W1d??'« nA????«Ë ¨t??O≈ d??C?? Èc« tzU??b??√

Èb??Ou« b??L??√ Âb?I?*« WMU??F? s? 5Ë ¨ÀœU??(« ÊUJ

ÆYU*« ‰U—

Âö???≈ s?bz«d« t ???O?ËU???F???Ë W???O????UD?« YU?????? f?Oz—

wK b??L??« b?L??√ aO??A« wK

vK i??I?« œ«R? d????OË ÕËb?2 b?L??√ Ê«bz«d?« vI√Ë

UMF …b?F WU?B? W??'« Ê√ vK ¨vHDB?Ë È—UMb«

s WU? œU? Íd« W?O?U s

d????H???? fu?D rO????I????Ë W?M ≥∏

tU?≈ r ¨W1d'« »UJ—U ·d?« tN?«u0Ë ¨qUI«

5 U?L? ¨¡U?bU W?DKË W?I?A« WU?B …U?IK W?d?H??

lMË W???IDM*« ‰u?? w?M√ ÊËœd??

W?ID?M wU√ 5 ·u??)«Ë d?e«

W??U???O?? wK Î U ???U??????« a?O??A«

W?????– vK? ÂU√ ¥ t??????????????? d????√ v?« W?U?????OM?« v≈

tOK vM:« WËUI WO WUB« Uu0 …dF œuË

h???? 5( —Ëd?*« s 5M? «u*«

Æ—u?N?Mœ WMb0 ÍœuD?« b????

VU Ë ŸU?b« d?“Ë WU≈Ë V

Æ UIOI«

ÆvUK

tIOI2 qIË åÃU9u j1ò ◊uI

∫ÁuHA X d

û vNI œ«Ë—

‚ö ≈ t??œU??* «u??I« lœ U2 ¨ «u??I« vK —UM?« ‚ö ù t?F??œ

‚ö ù ‰œU? ÃUu W?«d*« ed?* lU« œË—U?« WO?U bN?

Íc«Ë q U? ÆŒ s1√ tI?O?I q?I p– s? ZË ¨W—UM« …dO?_«

¨ «—b?? W?O?C?? ±≥ œb? w rN??Ë e?d*« s?√  «u? 5 —UM«

»Ëd??N« t??ËU???? ¡U?M√ jI??Ë ¨ «u??I« v?K W??U??J —UM?« oK √

Æ…dDO ÷dË ¨ÕöË

— Ì U?Ë W?IK ≤ œb?Ë W??O¬ W?O?bM j?{ - U?L? ¨t?I??O?I? Vd?NË

e???d*« ◊U??????C W?KL??? ÂU???O??? ¡UM√ t?√ h???H« ‰ö??? s 5?

ÆoOI«

ÂuJ;« j???{ s «uMJ9 ÂU?J√ s 5—U??N« b??√ ·«b??N????ô

W«d*« WMb0 ÷—√ WFD vK `K*« uD?U ÂU rN*« Ê√ dc

ÂuJ;«Ë ¨œË—U« Wd?I rOIË q U UU ≥∑ ÆŸ ÆŒ ·—U?F« tOK

l dU?« WL?N UÎ u ±µ Èd?B vU? f b?O:« b?

WD«dI« Wd? s WO?DK« s œb l ÊËUF?U ≤∞±≥ W«b w

W?d bR*« s?U W?«d*« UUMπ≥∑∑ r— W?OC?I« w t?OK

- Ê«b?? ≤ vK uD?U ÂU? ≤∞±≤ v?Ë ¨ÃUu? e??d* W??FU??«

UUMµ∑≤ r— W?OCI« «c?Ë ¨…dDO ÷d?Ë ¨lËdË ¨Á«dùU

ÆqOz«d≈

ÂU?Ë e??d*« …dz«b v«—e« W?O??UM VB? ‰u??B?? U?L??N??«—“

WOC ≥± œb s »—UN«Ë Á«dùU WdK «uM dAF W«d*«

Wd? «d*« s bbF?« ÃUu s√ wU_« VU Ë U?LN?«dS

ÆWdË »d{Ë nDË ÕöË «—b 5

ÆÃUu j ÁuL v rN WUô« r rË tOK iI«

U2 rN?*« ‰eM ·«b?N??« - t?√ Ud??« ‰ö? s 5 U?L?

WB—bMJùU qOz«d≈ ` UB dUgB vU f Õö b?L —UA?*« WUzd W—bMJù« ‚d WU?O —d

rN??*« Ê≈ ¨W?—bMJù« s?√ db?? sb« e?? 5?√ ¡«uK« ‰U??Ë

5K U? ≥ j{ s W?OdGU? WOzUM'« YU?*« XMJ9

ÆW—U UIK Ë WM t“uË

W—U W?K?√ rN“u?Ë ÂU?F« odDU? rd?O? ¡UM√

≠ WM? ≤∞ —UDÆ¢ j????{ s «u ????I« X?MJ9 U ????L???

ÆÈdJ« WK;« WMb Ÿ—«uA WBd dO

W???M t?“u??Ë W?—u??N???L??'« W???ID?M0 rO???I?? q U???

«—UD≈ ¨W?Od??G« s√ db? ÊU?L?? -U? ¡«u?K« vIK

q U????? ≠WM? ≤∂ rO????F?M« b????????? Æ√¢Ë ¨W—U? U ????I?K Ë

¨W???OzUM'« Y?U???*« db??? wU??????« ¡ö?? ¡«uK?« s

WU????O?M« d?D√Ë ¨WM? ±µ f ????(U t????O?K Âu?J????

wzUM'« Y??« Ÿd? f?Oz— UD r??O b?O??I?F« ÂU?O??I

ÆoOIK WUF«

fOz— d?I? b?L?? bz«d« t?ËU?F?Ë ¨œuML?Ë WK;U

l ôU???B« qL???F ÂU??? ÊU q?d« …dz«b X?d???û vN???I0 e? ·U?{√Ë WOM_« …e?N?_« XGK√Ë t?O? »Ud vU_« qF?

WUIM « ¡UC(√Ë WOB « UbgK WUF « WUIM « fOz— VO=(«b( ÂUB( WUIM « fOz— VzUC VOD « —œUI «b( qOeK ¡«eF « h Ug ÊubIB WUF « Æ¡«eF « h U1 …dú Ë WLd «Ë …dHG*U t tK « 5(«œ tIOI2 …U"Ë v" WUF «

©wJ«Æ≈¨ s q j{ s ¨WK;« ÊU r YU

f√ Áb?«u? ¡UM√Ë Xd?ù« vU??I? vK ”uK?'« rz«œ ÊU? Èc« d??_« uË Wd???F« W?G?KU Êu?dJ?O*U ’U???_« iF

VN«Ë ¡«e(

WOdG U WB—UC WK√ rND“uË 5KFU( ≥ j{

W??U?)« t??????H? Ê√ 5?Ë t?OK? i?I?« ¡U?I≈ - t?√ sb«

WcO WO=HC W U Á—Ëd* …“u F U neu —UC«

ob????? ±∞∞ vK? Èu ????????% vU?????L????????ô« q?«u ????« l?u0

t?OK wM:« Ê√ —d? vI?Ou?

sF?D ÂU????Ë ¨W???O????????H WU????

…“u???????????????F?« W?U????????O Èd????????&

ÆvKOz«d≈

t????O?K œœd????? t√Ë ¨t ????I?b????

s e?H?Ë 5J 5d? t??H

—U??« WF?«Ë w U?NU?IO?I?%

q«u« v Vd ÊU t√ WUOM« UIOI% v rN*« nAË

s vUF ÊUË tMJ WIAU

ÆWIA« Wd

s? t u???????I???????? d≈ ¨n? u ???????

¨UMbË rNb v« —UJ_«Ë ŸU{Ë_« rN ÷dG qOz«d≈ l

vK kH« -Ë ¨WOH WU

5? ¨h??????H«Ë ‰U ??????I?????ôU?

‰«u Ÿ—UA ”œU?« oUD«

rNb qLF« v Vd ÊU t√Ë lODU sR t√ v≈ Î « dOA

w? Âb?????????????????????*« Õö ????????«

¥∞s XF— ub*« ◊uI

s? 5???Ë ¨r????????????I??« …d?z«b?

ÆWOdF« WGKU qOz«d≈ uœ«d Î ö «d

‰U??L?J??« È—U???Ë ¨W??F???«u«

pU????? ‰«R????Ë n? u ???? W?M

ÊU?? W?O????C« Ê√ Ud????«

ÆhH«

WM ≥¥ Õö?? w«— W??I??A«

s vUF ÊUË t?Ib WIA


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

‰UL‡F«

Vö*« Èb

≤∞±≥ fD()√ s ≤∂ 5M,ô« ‡0±¥≥¥ ≠‰«u2 ±π

≤≥¥∏ œbF«

—uB«b ‰œU

E-mail:adelsport2012@yahoo.com

Xd ö√ ÆƉœU qU Ub?K v?K b?? ? O? ? F s? qD? q√ o?d Ê« Ëb?? ? vK dD?O? v« j???« WU? r— W??Ëd?;« W?Uzd W?OU?(« W?uJ(« q«œ —«d?I« »U??√ …—u ¡UM√ iF Ê« p– ÈËö?« “U —u?b« «Ë√b u?? Ou ≥∞ W??O?U??« U??N? ?? u??Ë d?UM ≤µ ‰Ë_ l«u*« iF ÊËb?KI?Ë b?N?A?*« ÊË—b?B? Æ…bO:« dUM …—u Ÿôb« cM …d —U?O? ?« - Ê√ b??F ö?OK ÕU??O—ôU d?F? √ √b «d?“Ë b?“u?√ d?U? 7U?J?« q?O?M?« U?Ëœ«—U?? ? ? ? s«Ë 5B?K<« …—u??« ¡UM√ b??√ t_ W??{U?dK —U?O??« r Ê√ vM9√ XMË od?F« b?u« »e? œb s XK Ë »UAK eeF«b bU ”bMN*« …—«“u« qOJ?A q? W—u??«  «œU?O?I« s d??O?? WDO?u√ ‰U?L q{UM*« ‰U?*« qO?? vK rNMË …d?N«Ë WKUF« Èu?I« …—«“u Á—UO?« - Èc« ee??F«b??? bU?? ”bMN?*« …u? qJ? «u?L? b Ê√ U?O? Id?« WuD? «db? ÊU?? Ê« cM t?? d? Èc« s t?OK o?H?√ XMË d?B? U?N??U??C??« v« o( Èc« VF??« s r??C«Ë d??O?J?« rJ« «c r√ b?√Ë W??Ou??*« Èu???? vK ÊU?? rË t t??F?  «¡U??IK« X«u r? WuD« ÕU??$ »U?? √ ô —uD?? dJH l??L? ‚œU?? q— t« XMI??OË «cN Á—UO?« - UbMË s u« WKB? ô≈ tLN  √b …—u??« Ê«  d??F? t??I? ? ? Èc?« lu*« ”bMN*« —U?O?« ¡U r `O?B« U?NId c?Q «bO?Q W{Ud« d“Ë b?U VB?M* ‰œU qU Èc« nI?*« b?«u« »U?A« s t_ —U?*« «c?N s b?«ËË W??{«Ë —UJ√Ë ¡ÈœU??Ë rO? qL? q W?? OU?? « U?? N? ? ?u?? Ë dUM? …—u??? 5L???M*« ÆUNM 5F«b*«Ë ‰œU q?U —UO?« «ËbI?« ¡«eô« vzö?“ iF vK? »u??? ?? ? t« —U??? ?? ?« vK V?BM*« «c?? N v sJ v?{Ud« Ë√ ÈËdJ« ô vU??O? « ju« ‰u?? I« «c v? 5D?? «u?U?? r?N« W?? I? O? ?I? ?(« W?U? ÈdE W?N?u rN??FM«Ë rN?F? XA?UMË s d?? O? ?? ? r?N? ?B? ?IMË o? vK «uu?J r r?N« ozU??I? (« ÁcË rN U??N? ? ?{Ë√ v?«  U?u?KF*« VFË Âb?? …d?? Vô ÊU?? ‰œU? qU? ÊQ oKF?? v« 5UM« ŸUD v vË_« W?—b« Wb√ b_ ÊU??Ë UM d??? _« od?H?« v XMË t VF?√ XM —ËbMG« bU 7U?J« oU« pUe«Ë d?B r$ ÊU?Ë dH?_« od?H« v VFK e?O?L*« vö?ù«Ë vUUË tOK Èc« dHô« odH« v VFK qU d?? N? ? √ s …b?? ?«Ë ”—U?? Ë v{U?— q— u?? ?N? ? ÆW{«u« tUI v≈ WU{ôU  U{Ud« ±µ Ád??L? ? ÊU?? Ê« cM t?? d??√ Èc« ‰œU?? qU ÆÆ‚uK)« ÆÆ»œR*« »U??A« u??N? d?O? G?? r U?U?? sR? W??H? ?I? ? ? …d?? O? ? ? WK?zU??F v?L? ?M nI?? *« ÆÊUù« ‚uIË WO «dI1bU Êü«Ë tI Èc« ÊUJ*« «cN WU{« ‰œU qU U??N? Id v …—u??« d??O? …d?*« Ác Ê« v Ëb?? Êuu? sc« r 5BK<« U¡UM« Ê_ `?O?B« q?I??? lM v Êu?—U?AË WœU?O? I« VUM*« ¡UM√ Ê_ dH« q —u? vM« v≈ WU{ôU UbK  U?U??$ Êu?I? I?Ë ·u?H? B« Êu?b??I? vK?O? Æ¡UOË_« dB ¡UM« rN« ÊuË …—u ¡UM_«Ë dB »U?A „ËdË d?B* „Ëd Æ «—UOô« Ác WOU« UNuË dUM

œ—UuOK t$«œ«bF%« q'«u( vK)_«

vuGuJ« o dH« vK “uH« bOQ …eU W—UC« …uI« VO$Ë —uU Ë dUE«b Ë v!" …œu bF XKF"« W'UM*« s Èc« W? F?O— v«— »U?? vK p– ÊuJO? Ë È—Ëd?{ v t WU?F?ô« Ë√ ŸUb« j v t lb« r Ê« lu ?*« sJ1 eU? qb?? ¡U?IK?« d?O? V? …«—U?*« s? ¡e? vö« „—U?A Ê« lu*« sË ÊUJ s d?√ v t lb« —uU —«u? v≈ ÊULOK b?OËË bOF« tK«b?Ë WJdu√ ÆuGuJU œ—UuO ÂU√ rNIQ bF t??d? Ê« ô≈ ·UIô« V?I d?UE«b? b?L?« …œu? r— b?√ Ê« b? F W?H? O?F?{ X? ?« vU? Q? W?—U? A*« v t«Ë WO?u*« Èu?? vKË Èu ÃU?N t« Èb?L b?O« t?M ◊d?A vMH« “U?N?'« Uu?L oO?I?% vK —œU? vMH« d?b*« Ê« W?U? t?O? W? I?« b?b?&Ë W?d? H« b?«Ë rU? N? vK VFK?« W?Id v b?L? ?F s 5ô Wö W?ËUFË `d? jI Âu?N« WU? v ju« j b? ? O? ??« Ê« vM?F U? ? uË `d*« u `« Èb?L W?U? W—U?A?LK ‰Ë_« …—u? ?B Á—u? ?N? b? ?F v t? ? ?I?QË …b? ? ?O? ? ? Æ…dOô« …«—U*«

œ—Uu? O ÂU? √ VI?d*« ¡U? IK …œU? '« t«œ«b? F? ? « vK_« ÈœUM?U Âb? I« …dJ ‰Ë_« o?d?H?« q«u Èc« UOId« ‰UD« È—Ëb WO?UL« —Ëb vË_« WuLLK WU« Wu ?'« U—U —U « v vuGuJ« bF  U?—b« nu bL …œU?OI vMH« “UN'« n? YO qI*« X?« Wu'« VFK tHO?C t?K— b?F? …dU?I« v≈ od?H« …œu? VI? W?U? ¥∏ Xd?G?? « v« W?O?K« W? «d« s …œu?F« nOE ·bN Á—«œ d?I v œ—UuO vK U?F «“u d?Lô« œ—U*« UNO? oI v« uGuJU W?UM« YO WuDK WOzUNM« —«Ëœô« v t ÊUJ e vK W ?UM*« v tK√ œbË ◊UI ¥ v≈ ÁbO— l— W?Ob??« W?U?OK«  «b?F? l?— vK vMH« db*« U? Nö? e?— ŸUDI« ÊËœ W? O?u?O«  U?—b??« XIKD« iF Ãö WËU; W?U{ôU …dJ« bI œd0 rB?)« vK jGCU WOJO?J« v«uMK WU{ôU Æ…dOô«  U—U*« ‰ö W{«Ë …—uB  dN v«  UOK« ◊uD)« WU? v 5ö« VK√ 5 Wu? WUM?  U—b«  b?N dUE«b? bL«Ë v? bL« vö?« …œu WOUJ« bF W?U …«—U?? v «uU? Ê« b?F vU?ô« qOJA?K?—u?U? ÂU??Ë Æ·UIô« V …dOô« odH« bL? …œu bF ŸU?b« j Âu$ 5 WUM*« XKF?« ndË WF?L qz«Ë WeU q v WF?O— v«—Ë VO$  U?—b« ‰ö? b?O Èu??0 dN Èc« qO?C?H«b? ÊUJ Èu? o? r YO? d?O?L? bF? pc?Ë …d?O?ô« W?FL? qz«Ë —«u Âu?M« ¡ôR t?OK fUM jI b?«Ë ÆWOU« WHB nu tOK bLF Èc« d? √ `? √ vU? ô« qO?JA? K —u? U? ÂU? ? …œu? 

t+—«œ≈ fK./Ë tKO0d VUD+Ë ”U s/ UNC6 s sKF+ pU/e« dOUL: ‰UD?« Wbö? U?? O? ? Id?? ?« Wu?D? wU?? ?L? ??«—ËbK q?UË t?? ?F? ? l?«d?? ?K Êôu ¡U?? ? sJ?Ë W1e ÊËb? Í—Ëb« s wœ«Ë« 5?u?? »U?? ÊU?? “u?? w qA??HË Z?zU??M« ×U?? ? ÊU?? ? Íc« o?d?? H?K Íb?? ?OK?I? ? « fU?M*« w?Kô« w ·b?? N Âb??I Íc« p?U??e« W??N? ?«u?? w W?? —u??H« w X???? Êôu «d?O? G ¡u?? sJË ozU??œ wU?L? « «d?O? ‚d?HO? ÊU? “u ŸU?O?{Ë ‰œUF?« wKô« „«—œ« ¡U?? I w? Á¡UD« Êôu? q«Ë r pU?? e?« —«u?? A? ? w fOz— ”U ÕËb2 l sUC UbM wuGuJ« —UuO wzUM« dH tC?—Ë tBM wK WEU;« q« s tœU d?O? —Ëœ U?L?N Ê«cK« b?O« b?«u« b??Ë s? bL?« ÊU? r —UuO ÂU?« pU?e« d??O od?H« …œUO? w w bO?« b«u« bF t?UF?« Âb w Êôu œUM e???N? …d??? )« qOK gM? WU??F?? ô«Ë ËbôË« ¡U??I WL?N s «dO? XF W?OU W?OUd pUe« „U? VUD? pU??e« d?O?U?L? XKF??Ë W??O?Id??ô« od??H« dI ÂU?« UN ÂuI …b  UH?Ë ‰ö s Êôu qOd ¡U??I? d??OU??L? ?'« …c dE?MË W??? I? ? XO?? w? ÍœUM« Íu?ô« UN?H?Ë ÊuJ pU?e« dO?B W?dF?Ë ËbôË« ”U??? ? qO??d U??N?ö?? s VU?D?? w?«Ë nMô«Ë ôUU?JO?? ? lOË Êôu? wLK? t?? F ? ? Ë t—«œ« fK?? ?Ë Wd??G? …d??O? ? ÷Ëd?? wIK U??b??F rO«d« b??L?? Ë …d??A? w« qB w?« ôUUJO?? b?I? W?L? O? ŸU??H—«Ë ÆtOM 5ö

wK rOJ(« b

Êôu vLK rU?H w« ÍœR?O? U? uË U?u?L?:« Í—Ëb 5œu*« d?? OU?? L? '« W?? U?DË ¡U?? C? O? ?« W?? FK?I« w ŸU?? {Ëô« t?CdH? pU?e« fOz— ”U? ÕËb?2 qO— …—Ëd?C b??Ë qO?— Íd??Ë Õö? rO«d« od?H« Âu?$ w s?? nuË Íb??? b??L? «Ë u??ËbMË t??? O? tK« qF? U?LK du? 5?ö od?H« ·u?H rO?b Âb?Ë wUGd?« qO— w« W?U{ôU ÍbOKI?« fUM*« wKô« ŸUD??« U?b?F XuJ?« V?M l b??U?F Íc« «d?O? O? ÂU?F« Í—Ëb« WuD t?uL? —b?B Íu od? lM

”U ÕËb2 ÍœU dO? rUH nK)« s 5œUI« Ë« 5L?UN*« tzö“Ë „U?? e w V? U?? uË qK??« …b?O?B? »d?{ w s ¡U?? U??N?F? O? L? Ãd??? Uu?? w W??O? Ud pU??e« pUe« ” —U gM rOd« b œuL0 WU  «œ«dH« U??N “u??H« …—Ëd??{Ë …«—U??*« W??O? L« „d??? Íc« Êôu ◊U?? ? I l?—« bM? iO?ô« œ—U*« b?? ? O? ? ?— l?Hd? w?? ? tH wLË wzUNM« q —ËbK qU« w tK« œbË ‰œU??F? ?« Ë« W1e??N« WU?? w? Ÿ–ö« b??IM« r?N? « s ‰Ë« pU?? ?e« ÊU?? ? u b?? «Ë d?? ?« Íu?? w?MFô w?«

dD;Ë UO<d+ l/ v{U?d« ◊UAM« bOL& ”—b+ W?ö'«

∫å‰ULF«ò ‡ WM«dH« ”«d »—b ÕUH«b v–

«dE ÷Ud« v? Èd?_«Ë …dU?IU U«b?≈ 5«—U?? v« ·u??u«Ë W??I?O? I?A?« WËb« rœË d??O?_« »—U??I? K s ö?? C? »U—ù« b?? { U??N?d?? v d?? B? V?U?? ÆdB ‚ËbM rœË WOU*« ULU*« v« W?√u« W?O?UH≈ v dE?M« r Ê« dEM*« sË ÂU?B W?Uzd ÂUJ(« W?M' VU s U?N?«d≈ …d??? ?H« ‰ö?? W?dDI« U?? Nd??O?E l ÕU?? ? H«b?? ? ÆWO{U*«

…œ—«Ë UOMO6 ÂU/√ ‰«e6Ë ÈdC(« GU/bH WIUF"ô«

Ë√ W?Od?F« U—ËbU ¡«u? 5d??;« 5?ö« lU? V??MLK vd*« ”«d? »—b? ÕU?? H«b?? v“ b?« …db?'« d?UMF« ¡U?I?« q?« s W?OË—Ëô« U?Nd?OE Èd? C? (« ÂU? B?  U?b? ? WU? F? ?ô« Ê« v?M u«  U? O? H? B —«u? A? ? ‰ö? WM«d? H« hO? ?L? ¡«b—S sd? W?«d?( v«œu?« a?d*« ÈœU vd? ”—U? ƉUbu*« sL?{ q??I*« d?? L??? ±∞ Âu U?OM?O? ÂU?« WM?«d?H« r{ …d?O?ô«  «dJ?F*« ‰ö? ∫lUË ‰Ubu* WKR*« W?OId?ô«  UO?HB?« ‰«e? ? ? vK? l«b?*« v?MH?« “U? ? ?N? ? ? '« Æ…œ—«Ë ≤∞±¥ q“«d« V? s lU? ∫ÕU? ? H«b? ? ‰U? Ë «dE W?OU?Gd?« Wbô« bU? ·d?;« …b? ? ?O? ? '«  U? ? ?U? ? ?)« s t« t? ? ??ƒd vd?*« ”«d? l?O? ?L? Èu? ?? ?? ?  U? U? ?œ sL? { b? ?«u? U …d?b? '«Ë UL—US pUe«Ë vKô« WU È—Ëœ  U??UM s?L?{ ÊU?—U?A v« U?ô WK?I*« …d?H?« ‰ö WM«d?H« dJ?? F*« ‰ö? ? tzU? ?b? ?? ?« W? OU?J« s? ö? ? ?C? ? ? w?Id? ? ? ô« ‰UD?ô« Ÿu??ù« ‰ö? t??U?« —d?I*«Ë ÂœU?I« rNzU? b? ?? ô «b? O? N9 Èd? C? (« ÆqI*« W? ? ?L? ? ?U? ? ?(«  «¡U? ? ?I?K« ‰ö? ? ? vK b? ?L? ? F? vMH« “U? N? ?'«∫·U? {√Ë Æ‰Ubu*«  UOHB WM«dH« ”«d? »—b œbË —U?O??« v W? O?U?H?AU r?? d?OU?F? ·u?H? v« U?N?L?{ dE?M*« d?UMF« s …d?O? ô« Wu?'« Ê« v« dEM« ÊËœ WK?I*« …dH« ‰ö? VM*« ‰Ubu?*«  U? O? H? ?B ÕUH«b v“ ÆWUd« 5ö« ¡UL√ Ë« ÈœUM« v« v« …b? A ÃU?? % W?OËb«  «d? ?)U l?L?? d?UM vK WKI*« …d?H« ‰ö bL?FO vœ«d ÊQ ·d?≈Ë s W?HK? W?O?O«d?« b?L?F?OË WU?A« d?UMF« sd? ? W? ? «d? ? vK …—œU? ? Ë 5?ö« tzUb?« Èb W?œUI« …d?H« ‰ö oU?« Ê«Ë U? ? ? L? ? ?O? ? ? ô V? ? ? M?*« Èd? t« UH?OC ¨V?M*« ·uH v« ÂU?LCö ÃU?? % ô WK?I*«  U?—U?*« Wb_« nK0 s« …d?OG d?UMFK WHJ WFU? …bb? Áu? Ë W?d? & v« Æ5d;« Ë√ vK;« Èu*« vK ¡«u ‰ö? WL?U? U—U??S ƉUbuLK qQ« —«uA Ê« v« ÕU? ? H«b? ? XHË È“U Íd v?œ«d? »u? v?J?d? ? ? ? ? ?ô«

U?—b??« s Êôu wLK p?U?eK wMH« d?b*« nJ  UOK« WU ÃöF wFË tO?ö WOb«Ë WOUL'« wId?« »uM? qD ËbôË« ÂU?« W??Id*« W??N?«u*« q? Í—Ëb X?O? ? ?Id?? ? H?«  ôu?? ? l?«— w q?? ? ?I*« X?? ? ?« “u?HK iOô« ¡«œd« »U?« wF? YO?  U?uL?:« W??UM*« w —«d?L??ô« ÊËbd «uU? «–« tM qb ôË q? —Ëœ w« —u??F« …d?c w?K ‰u?B?(U «uJ?L?Ë lI YO? Í—Ëb« ‰UD« Wbö UOId?« WuD wzUNM« s UNI?I WLO?WDI bOd WuL?:« q– w pUe« Íc« wKô« …dUIU Á—U?Ë œËbK« tUM l ‰œU?F« —Uu??O? wK “u??H« o?I? Ë t??? O? U?? U??Fd?? …œU??F? ? « 5 UO?A« ‰U« b?Ë WF«d« WDIM« oI?O wuGuJ« wI?K 5? w w?zU?? ?N?M« q?? ? —Ëb?« ⁄uK w? d?? ?L? ? ?(« U??O? Id??« »u?M qD s W??F?—ôU Wc?? W1e? pU??e« s ◊UI l WuL:« fUM*« —b?BO ÃdUu ‰œU?F?«Ë pU??e«Ë wKô« d?B? öD wK? s—U?B?« Æ …bOË WDIM ËbôË« ÃU uGuJ« qD l …d??? ?H« pU??e?K wMH?« db*« Êôu w?LK qG?? ? « U??L?MO w tU?—U?? …bU??A0 «b??O? ËbôË« …¡«d?? w W??O? {U*U fUM*« `??«Ë pU??e«Ë wKô«Ë —Uu??O ÂU??« W?u??L?:« VF W?Id Ê« W?U??Ë W?u?L?:« ‚d? qJ Õu??H? »U?? VFK?*« q«œ b??O? '« rOE?M« wK b??L? ? ?FË …b??«Ë ËbôË« sI?? *« d?d??L? ?«Ë l?O? L? ?'« V?FK«Ë  U?? U?? *« oO?? C? ?Ë ±∏r— VFK« lUË Wd?(« w«— Wd wK œUL?ô«Ë tMO? œu??Ë 5F?? «b*« 5 WM?O? «  «dd?? L? « b??O? ? Íc«

‰ö? Âö? ‰UL? W?Uzd …dJ« œU?%« fK? ”—b v ·b?N« ŸËd?A?0 ¡Uö?« b? b?F —d?I?*« t?U?L??« W??O? ?{Ud« W?DA_« W??U?? b??O? ?L? & du?? ? √ ∂ WM?b?? …d?H« ‰ö? dDË UO?d vËœ l W?OzUM« UU?Hù«Ë Èd?B*« VFA« ÁU?&≈ sbK« n«u? vK «œ— WK?I*« Æ…dO_« WËü« v qOF?H Õd v≈ Wö?'« vu? Èb WOM« t? U?L ‰ö?? s? Èœu??F? « Íd?? B*« du???« WuD W?? U??≈

æ bL« v æ

lM1 wLOË_« ‚UOO*« ∫VD WUO'« v W{U?d« ÂU!;« U? W? U?? ‰u? œœd U? W?O??L?OË_« W?MK« fOz— VzU VD? ÂU?A vH U?? `O??{u q?√ s wL??— qJA r?U??FU W??O? ? L? OË« WM' ±µ∞ s? be v≈ U??ô œö« q«œ …bzU?« U«dD{ù«Ë W?O?U?O« —u?_« s Àb? ÆwUO« ÊQA« v W{Ud« ÂU≈ lM1 wLOË_« ‚UO*« Ê√ d?O? qJA r?U?F« Èu???? vK ÊU?K?U UMz«dE l U?Mb?% ∫VD? ‰U?Ë œö?? ?« q«œ W?—U?? '« À«b?? ?_« ‰u?? d?EM?« W?? N? ? Ë UM?? ?{Ë√Ë wL?? ?— Æœö« —«dI≈ œbN Èc« »U—ù«Ë tUJQ nMFK UM«œ≈ UM{Ë√Ë …bU pK1 WMK« fOz— s?“ bU —UA*« Ê« v≈ WO?LOË_« VzU XHË lO?L?'« ÂU√ WKU? …—u?B« `O?{uË tz«dE W? U?< WOËb«  U?ö?F« s ¡UL« XK?—√ WMK« Ê√ v≈ ΫdOA ¨U?OKF« œö« WKB l vU?L U0 v≈ À«b?_« pK v œu_« »U—ù« b vK «Ëb?NA?≈ sc« 5O?{Ud« b“u« dU?D UM?U?D VU? v≈ “ö?« –U?ù W?O?Ëb« W?O? ?L?OË_« W?MK« ÆrN vzUM« ‘UF ·d …—ËdC W{Ud« ÊuA WËb« d“Ë

…«—U/ qII vHM? …dJ« œU%« »dG*« v≈ UOMO6 ÂU/√ WM «dH« V??M*« …«—U??? qI ‰u?? œœd U?? …dJ« œU??%≈ fOz— Âö?? ‰U?L? vH sL?{ q?I*« d??L? ?? ±∞ Âu t??U?≈ —d?I*« vMO?G« Ád?O?E ÂU?√ vM u« ‰Ubu?* WKR*« W?? O? Id?? ù« U??O? H? B? ?« Æ»dG*« v≈ ≤∞±¥ q“«d« oO?MU Wö?'« fK Ê√ Âö? ‰UË Êu?? ? ?? ? ? A W?Ëb« d?“Ë b?“u« d?U l? q√ s W?HJ  «œu?N? ‰c W?{Ud« W??OM_«  U?N? '« W??I?«u?? vK ‰u?B? (« »dF« Ãd œU≈ vFK b√ WUCù Èu?? ? ? ? ?'« ŸU?? ? ? ? ?b?« Ë√ W?—b?M?J?ù« v? U?? O?MO?? ? ÂU?? √ WM?«d?? H?« ¡U?? I ¨…d?U?? I?U db*« vœ«d »u wJd?ô« Ê«Ë U?LO?ô ×U?? ? …«—U?? ? *« q?I Âb?? ?F? VU? vM?H« qI Ê« v« W?ö?? '« fOz— XHË œö??«  «—U??≈ vDF œö???« ×U?? v« ¡U??IK« Âö ‰UL ŸU?{Ë_« —«d?I?≈ Âb?F rU?F« v≈ W??O? U?N?U?? «u ÂU?O? I« vK W??OM_«  U?N? '« …—b? Âb?? s ö??C? W??OK«b« Æ…«—U*« 5QË

v{U?d« ◊UAM« …œu vK ŸUL:≈ …dJ « v ö WOUL …d ∫‰UF «b U{— ˚ ôË√ nMF « n"Ë …—Ëd{ ∫v –UA «

Æv{Ud« ju« v 5KUF« vK U√Ë d_« W«b cM t« vKO?ULö vMH« db*« ÈËUOM*« Èd? ‰U Êu? ? …—«œ« s dJ? È√ U?Nb? fO Ê«u?ô« W? U? L? ÊQ r?K vK vUDI« «uu? bË rNuOF —U? sb« Êub? rN«Ë œö« U?√ XC? — sJË W«b?F?«Ë Wd?(« »e? v≈ ‰u? bK …d? s d? ?√ «c v{Ud« ◊U?AM« nQ?? r «–≈ ‰UI? v{Ud« Èu??*« vK ¥ s d√ bdA p– vMF Ê_ W{Ud« vK »«d ÊuJO ru*« lK Wd? qU s WKU? WuEM U?N_ ‰U:« «c v qU? 5ö Æd“u« uË v{U— ‰u d√ v≈ fö*« ◊U? ? A?M« …œu? ? …—Ëd? ? C? b“u« d?U 7?UJ?« ÈËU? ? OM*« b? ? ?U v UM_ WOK?«b« …—«“Ë l ÊËUFU ¡b?K «bu? bb%Ë v{Ud« ÆW{Ud« ÊuU —«b« Wd l …dO WËœ

ÈdC(« ÂUB

bOF bL

Æ”QJ« ‰Ubu UOH v VM*« Ë√  ôuD« s Wbô«Ë V?M*« ÃËd? bF?? t« v–UA« ·U?{« v …—œU d?O W dA« Ê« WU?Ë qJA« «cN l{u« dL?« «–≈ ÈbF«Ë »U—ô« W—U0 UNU?GAô  U—U*« 5Q vU(« Xu« q v v{U— ◊UA WU?« WU« r sL W?UF«  UJKL*« vK ÆœöK …dI dO ·Ëd

bbA« te s oU« pUe«Ë vK_« r$ ‰U ?F«b U{— d X??«Ë sb« Âb?? W?OU—« W?UL? s Êü« Àb? U? vK ¡v ô Ê√ v≈ v«b« U?Ë d?B? v Àb? «c Ê« ‚b?B d?O? ¡«bô« WU v s u« Èu? tK√ s u9 Ê√ o UOb« v b?F? ô t« ‰U? v{Ud« Èu?*« vKË d?B vK v—U?)« U?O?Id?« s 5DI« ÃËd?Ë Âb?I« …d? v?ö W?OU?L?'« …d??N« 5?ö vM?H« Èu??*« ŸU?H—« vK b?U??  U—U?? œu?Ë Âb?F U U?H? p–Ë v{Ud« ◊U?AM?« —«d?L??« nQ?? Ê« vML? t«Ë

s UU?{ ∑¥ U? N??O??{ Õ«— v« W? F?A?« b?O?F?—u? WœU? cM r q?U? ? ÂU? ? …b* v{U?d« ◊U? ?AM?« nuË ”«d? ??ô« »U? ?? ? vK ¡«u? U? O? K «d? OQ t `? √ Èc« d? _« vG« r n?Q?? « v d? B? u?K2 v«Ë vK?O?U? L? ô«Ë pU?e?«Ë vK_«Ë V? M*« p– v ¡«d? ?)« ¡«—¬ Ê« XFKD? « å‰U?L?F«ò ÆÆW? O?Id? ô« qU?;« ∫W“_« Ác s ÃËd)« WOHOË d_« bbA« te? ÈËdJ« dO)«Ë o?U« WUd« r$ v–U?A« b√ s bb? F« ◊u? I? Ë s s«d« Xu« v? œö?« Áb? N? A U? vK ·«d ô« lO?L? v?{d ô U?OU? Àb? U? Ê√ v≈ «d?O?A? vK?I« v W?_« ¡ö? I? v≈ ÃU??% —u? _« Ê«Ë U?{—U?F? Ë√ «b?R? ¡«u? WLK?Ë Ê«uô« rJ v t?LK ‰U VF?A« Ê«Ë nMF« c? …—Ëd{ vK U?√ U?NM ·U?Ë U?Nd?? qJ« Ub?{ nI b?√ ô VF?A« ¡«u «b «bb dOQ UN ÊuJ? UN« pö v{Ud« Èu*« pU?e«Ë vK_« UO?Id« ôuD v W?—UA*« Wbô« Èu?? vK

om-2348  
om-2348  
Advertisement