Page 1

WOULF« U>UIMK vuJ(« ÊuUI« ŸËdA vK# WF3«Ë U{«d#« ÊU*d4« vK# ÷dFU> pL«Ë WOUI« WDK3 s —«baù« i/— l3u —«u > Êu4UDË …QAM*U> WO>UIM« WœbF« ÊuC/d ‰UL#_« ‰U5— ÊuUIK WOzUNM« …œu*« vK# ådB ‰UL# œU%«ò ‡ WE1ö ≤≥ åÈËö44«ò WuJ( WO>UIM« W d(« s WOau ±≤ ∫WO*U) Âö)≈ qzUË

–uHM« q>UI WOJd_« WdJF« «b#U*« dB v/ dOB*« fH vIK3Ë ÊU U> v/ XKA/ Ÿôb«Ë «uM rUF« eN3 dB À«b1√ bF4 Èdz«e'« jLM« vK# WOK_√ »d1 5B« ‰UL#Ë dC% ÆÆXJO&K« …—U&« W>UIM ÊuLCM

s8Ë œ«œd3« WB ÆÆåÈbM/√ dL#ò …œu# tOM5

± W*H+±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥¥∂œbF«

Â≤∞±≥ fD&2√ s4 µ ≠‡7 ±¥≥¥ ÊUC4 s4 ≤∑ 5M>ô«

±π∂∂ ÂU# r‡‡ ON/ b‡‡L1√ UN‡3√ WO#u43√ …bd5

’U)« ŸUDIU> •±∞‡« …Ëö# ·dB ÃUù« ·«d8√ ŸUL5ô …u#b« jOD???«Ë qL??F« v—«“Ë V U??? t√ vU???? `{Ë√Ë

‰U?L UU?IM ÂU?F« œU?%ô« fOz— w«d*« wU? U?œ

Y? W?OU?L?F« UU?IM«Ë ‰U?L?_« »U??√  U?LEMË

‰U???L??? s d???B?? w? Wö???« ÃU???ù« ·«d √ d???B???

s XU? w?« W?O?U?L??ô« W«b?F« oO?I??? nK*« «c

jG?CK qU? ŸU?L?« v≈ ‰U?L?√ »U?√Ë W?uJË

Y? r???O??? t?√ v≈ —U???√Ë Wd???B?*« …—u???« U???N?K√

u? v≈ •±∞ ‡« W?O?U?L??ô« …Ëö?F« ·d? q√ s

·Ëd …U?«d? l W?O?UL??ô« …Ëö?F« ·d? W?OUJ≈

—«d????I …u???√ ’U????)« ŸUD?I« w q?U??? 5ö???? ±∞

ÆÃU?????ù«Ë qL????F?« vK? ‰U????L????F?« lO????????A?????Ë W?Ëb«

ÆÂUF« ‰UL_«Ë ÂUF« ŸUDI« w 5KUFK UNd

ôËUI*« U d UI Wu WM'Ë WHu*« lUB*« qOGA …œU#ù qL# W#uL& qOJA Ÿu√ …b* •≤µ v≈ qB iOH WOöNô« UFL:U lK&« ÷d)

dB4 ‰UL) œU%U —uD_« dOFdJ œUH— vDUI

—u5ú vœ_« b(« oO4D ÂbF dOA jI/ •±∞ ‡> …ËöF« —«d≈ ¨øt???OM ±∏∞∞ W???L??O???I —u???ú vœ√ b??? s ‰ULF« ·ËU? dO p– Ê√ U?Î{u

«Î — «d?? ¨W???œU??I?« WKOK?I« ÂU_« Êu??C??? w ÍËö?????« —b???B Ê√ ÆWMK« qOJA l{u qL? WuL? qOJA vK ŸU?Lô« ‰ö? ‚UHô« - U?L

wK*« U??NMË dDH?« b?O?F? W?U?)« l?K« d?u v?K ŸU?L???ô«

pcË ¨qLF« s W?Hu*« lUB*« qOG?A …œUS WKOHJ« ‰uK(«

lK?« ÷d????? r?Ë ¨s«Ëb?«Ë „U????L?????_«Ë Âu?????K«Ë o?O?????b«Ë

WK?I*« U?NUU?L??« ‰ö WœU?B??ô« W—«“u« Wu?L?:« Âu?I?

ŸËd?? lO???L?? p–Ë ¨•≤µ v?≈ •±∞ s iO??H????? U??F???L??:U

s ZO??M«Ë ‰e??G« W?UM? ‘U?F« q?? ’U?? ÂU?L??« ¡öS

ÆŸu√ …b*Ë W—uNL'« ¡UQ WOöNô« UFL:«

ÆduDK WKU WOO«d≈ ‰ö

ÆWuM« …ËöF«

„d???« ÊËœ U?d?N?? 5ö*« Êu??{U?I??

ÈËö«

ô W??O?U??(« W??u?J(« XU?? «–≈¢ ¨‰¡U???Ë

—«bù« «c l?MË Â“ö« –U??«Ë ru??

tOM —UOK*« nBË Í—UO?K dOu lOD

lOD??? ô Íc« X?u« w ÂU??F« ‰U???LK

UNKOGA …œU ù tOM 5ö ±∞ ÃU%

nB?Ë 5ö??? ∂ u????M …Ëö???F« W????L???O???

W??O?œü« …U??O??K vœ_« b?(« d??O??u t?O?? ƉULFK

—d?I*« sË œUB??ô« WK jO?AM w U?I??*« pK rN??

uKO? dF? iO?H U“d√Ë lK?« pK —UF?√ vK U?CO?H? ‰ö?? e?O??d??« - t√ ·U??{√ËÆU?N???U? qUJ eU??<« qL??F???

vK? ‰u???B???(« w? W???Ëd????A*« ‰U???L????F«

sc« s W?ËbU 5KU??F« s W??u?L???

YO?? ¨W???uJ(« Èb …d??Q???*« ôËU??I*«  U??d??  U??I?????????

XU??? U??L??? ¨W??O??ö???N?????ô« U??F???L??:« w W???HK???<« W??Oz«c???G«

—«d≈ ¨d?B ‰UL? UUIM ÂU?F« œU%ôU

‚u?I s? UU?I?« b?F p– Ê√ U?Î{u?

¡U??I vK «—«d??≈ „UM Ê√ œU??— b??√Ë

Wu????????? WM?' qO?JA v?K ¨¡«—“u?« fOz— ÍËö?????????« “U????Æœ

lK?« s …d??O??? U??O??L?? d??O??u?? …—«“u« XU?? YO?? ¨„—U??*«

U?L?? ¨b?O?F« q?? U? …d??? ‰ö? ‘d? ¥µ∞ v≈ ¥∞∞ s? dJ«

¨•±µ ÊuJ Ê√ U{d?H? ÊU Ê√ b?F ¨jI

Æ—uú vœ_« b(«

WUzd f« U?NUL« w WœU?Bô« W—«“u« Wu?L:« XI«Ë

dDH« b?O?F su?L?« …—«“Ë «œ«b?F?« v≈ ‚dD t?≈ ∫ŸUL??ô«

—u????_« d????OdJ? œU???— w?U d?JM????« •±∞ W??M WO?U?L?ô« …Ëö?F« W?uJ(«

l{Ë ÊQ??A Uœu??Ë s W??uJ(« q?BM

VI?? ¡«—“u« fOzd? wö?ù« —U??A????*« ¨wu? n?d? ‰U??Ë

œU— vU

l{u Âu??I Ê√ U??N n?OJ ¨qU?? Êu??OK*«

åWDO#u>√ò VJ0 åœuML3 Ud>Ëò ‡ WOuL# WOFL5

∫ W*B« …d“Ë

bb'« v B« 5Q« ÊuU qO5Q WO ô ÊuU??I« ‰u? U??N???A?U?M* q?I?*« ¡U?F—ô« v??B«

∫ W—u« qz«Ë ‡‡ V

ŸUDIK 5K2 œuË v WdI*« WcOHM« tzôË

t« ÊUJ«Ë W??B« …d“Ë ◊Ud« U?N? …—u??b« b?√

U????? q s? «d?????F?? ÊuU???I« ÊuJ? v?? v?c*«

5Q?????« Êu?U???? qO?????Q Ë√ ·U?????Iô ÁU????&« „U?M f?O

t?IO?D qUJ« œ«b?F?ô« q? l{Ë l lL?:«

ÆWœUI« …dH« …—«“u« UuË« s t«Ë bb'« vB«

Æ5dB*« q t œUH v

5Q« WM' l ŸUL« „UM Ê« …d“u« —U«Ë

Ê√Ë WU? ¨UN ÃU?ù« WK? Ê«—ËœË ¨Èd√ …d U?NKOG?A

f« ¨…d???N«Ë WK?U?F« Èu??I« d“Ë WDO?? u√ ‰U??L? b??I?

Èc« Xu?« v WËb« s? rN??«Ë— v?K ÊuKB??? ‰U??L???F«

t?J dI0 ¨WOd?GU œuML UdË Wd?A WOu?L WOF?L

ÆUNKOGA …œUù tOM 5ö ±∞ v≈ WdA« tO ÃU%

‰uK œU??ù p–Ë ¨…—«“u« tM db? Íc« ¨…d??N?« ŸUDI

nu s? wU??F œuM?L?? UdË W??d?? Ê√ d??c?U db??

ÆWLUH*« WdA« W“_

Âb?? s ö??C?? ¨‰U??L???FK V«Ëd« ·d?? d???QË ¨ÃU??ù«

ŸU?L?« b?I? - t√ ¨WO?H?? Ud?B w WDO?u√ b?√Ë

ÃU????ù« WK??? …—«œù Z?O???M?«Ë ‰e???GK ÂU???? …œU??? œu???Ë

¨WO?Ozd« U?uF*« r√ b?d Wd?AK WO?uLF« W?O‡‡FL?K

ÆWdAU

…œU??ù …d??O????? ‰uK v≈ ÃU?????% W??d??A« Ê√ v≈ «d???O??A??

fu«ò b{ d{U U4 d*« ·da ÂbF åVKBK v≈ VKBK fu?« W?d ‰U?L? s œb t?u …—«œ≈ b?{ d?{U?? «Ë—d?Ë W?U?? W d? r? ÆuOu dN V«Ë— ·d Âb V WdA« Âu????OK q?L????F« s r?N«d????{≈ ÊuK?U???F?« q«ËË «ËQ?' rN√ «Ëb?√Ë ¨ v«u?« vK dA? fU?)« ÂUO b?F WU W d rI d?{U;« dd% v≈ rË s?db*«Ë 5?—«œû V?«Ëd« ·d????B …—«œù« «Ë—U?√Ë ¨ v?MË qU? ≤∞∞∞ u??M ·d??B« r ≤∞r— X?% r??I?U b???O?? d???{U???;« Ê√ v≈ È—«œ≈ ±µ≤∑Ë fD??√ ≥ a—U? W?U??? ‰«u?√ ÆWU

≤µ qB/ vK# U5U&1« W dA« »«u>√ ÊuIKG fuU> å”U5 ”ËU_ò ‰UL#

fu??U? fu??« W??d??A ÊuK?U??F« Ê√ d??c v{U?*« u???Ou? ≤≤ Âu cM? qL????F« s «u?d???{√

–U« r ?O t√ «b ?R ¨qLF« VJ0 Èu ?J .bI v≈

Æ«uC— rN√ ô≈ tOM n√ ±∞

d ?????? ???????F ? b‡ ?‡ ?F W ???????d‡ ?‡ ?‡‡ ?A ?« »«u‡ ?‡ ?‡‡ ?√ o‡ ?‡ ?‡‡ ?K ? vQ ?

WdA W ?FU« fuU ”ËU Wd ? ‰UL f« oK√

‰b? …œU“Ë ÕU?—_« ·d??????B? W??????U?D?*« V???????

WU ? w W ?d ?A« …—«œ≈ b ?{ W ?OuU ?I« «¡«d ?ù« W ?U ?

«ub ?I 5KUF« Ê≈ ¨vU ?LF« vU ?;« Ê«dN ? bL ?√ ‰U

YO ???? ¨W ????d ????A« …—«œ≈Ë 5 ?KU ????F« 5 ? U ????{ËU ????H*«

 5H u*« ‰u ?œ «uFMË ¨W ?dA« »«u√ ¢”U ? vO ?¢

W??O??? W?U?— d??O??uË WU??L??F« WK?JOË d U??<«

mK ?? 5u ?B ??H*« s qU ?? q vK W ??d ?A« X ?{d ?

ÆqU ≤µ qBH …—«œù« —«d vK U{«d«

Ærd√Ë 5KUFK

Æbb s rNKL v≈ 5KUF« …œU≈ Âb

WU ?{ùU qBO W d r ?I WdA« …—«œ≈ b ?{ ⁄ö

WbO dN XK

WUF"« W$UIM"«

fDW√ nBM bb'« Èœ«uU> 5KUF« WMb ”U3√ d&1 l{ËË bd4U> e/«u(« WM' qOJA …œU#≈ WU?O …œU« r v? UUDI«Ë o UM*« W?UJ UOB?

¡öLFK …bO Wb .bIË bd«

∫ÈËUB« wO ≠ V

ÆWONU 5KUF« w{d U0 Wzö«

…—«œ≈ fK?? fO?z— sb« ‰U??L?? ·d?« —u????œ —b??√Ë

nu bO W?Uzd bdU 5KUFK WU?F« WUIM« XbI

e?U?(« ÂUE? Õ«d??« ‚d? qOJA?? —u?AM rO?L?F? r?O?Ë

e?«u? W?M' qOJA …œU?S? «—«d? bd?K W??O?u?I« W???O?N«

sb« ‰UL? ·d√ —u?b« W?ON« fOzd W?OL?— …dc0

qJ? b???«Ë q?2 s Êu?J od????H« Æo? UM*« q?J bb????'«

Êu???A W???O?N?« fOz— VzU q?? XF?— W??Uzd 5KU??F«

vU????_« vK? d???N???? l«u? …U???QJ? ·d???B? t???????U?D*

ôË rNb« WUzd ÊuJË tzö“ td WIDM qJ WHO Ë

«œU??O???I« iF? U??N???u??C?? v? rCË Wb?d??« o? UM*«

Æ„—U*« dDH« bO WUM0

ÊU???K?« lL??????& ÆW????IDM?*« db??? W???U?zd ÊuJ? Ê« “u???

·b?N —«d?I« Ê« W??O?N« fOz— `{Ë√Ë U?UDI« ¡U?ƒ—Ë

WOuI« W?ON« fOz— ¨sb« ‰UL ·d√ —u?b« nQË

fO?˨ wU???(« ÂUEM« ¡u???{ w? Õd?????I*« ÂU?EM« gU?MË

v« …b?b??'« e?O??L???« e??«u? W???zô rO??O??IË W??«—œ v≈

W—uN?L'« UEU0 bd?« ŸËdH WO«b?O*« t«—U“ ¨bdK

U? vK lO?u?U ¡U?C?ô« q Âu?I ©wGK*« bb?'« ÂUEM«

¡«b≈ b?F 5KUF?« UKD? YË W?IU« W?MK« UNd?√

bb???'« Íœ«u?« WEU???; …—U?e p–Ë ¨b???O???F?« …“U???≈ b???F

fOz— ÆVJ? w« t?OK «u?I?H?« U? ÊuKd r t?OK? «u?I?H«

ÆœuM …b vK UEö*« iF rNCF

ÆbdU 5KUF« ÊUJ≈ WMb* ”U_« d l{u

VJ*« ŸU?D Âu?I Ë bd??K W?O??u?I« W???O?N« …—«œ≈ f?K?

W??U?F?« W???O??N« fOz— sb?« ‰U?L?? ·d??√ —u???b« ÊU??

t«—U?“ WKK? qLJ???? ·u??? t≈ ∫bd????« fOz— ‰U???Ë

r U??Nzu?{ w bb?? ÂUE W?U??O?Ë U??d??I?*« lO?L???

b??F b?b??'« e??O??L??« e??U?? W???zô ¡U??G« —d?? b?? bd???K

q W—u?NL'« Èu? vK Wbd« o UM*« qJ W?O«bO*«

Í«d« c??? ô U???UD?I«Ë o UM?LK Èd???« …d??? U???NU???—«

WzöU qLF« —«dL«Ë ¨ t?OK bdU 5KUF« ÷«d«

·uuK wQ «—Ue« Ác Ê√ «b?R ¨Í—U'« ÂU?F« WUN

ÆUNO dOô«

tM dU*« ŸUL?ô«Ë UEö*« WU œË—Ë 5( W1bI«

VUJ0 qL?F« d?O? qdF w?« UO?K«Ë  U?u?F*« vK

5> s UO/Ë ∑ 5dB*« sdLF*« ŸUD? fOz— W???U??O???« …—«“Ë ‰Ë√ q?O??Ë b???√ 5dB*« s?dL?F*« Ê√ qJO Õö U?dA« —U??A?« Í√ b??u ôË …b??O? W???B? U?F??O?L?? 5 s?  U?????O?????Ë l????? „UM?Ë ¨rN?MO? W?????Ë_ lOL? Ê√ «bR Êü« v? 5dB*« sdL?F*« fL?? XU??Ë ¨W??O??F?O??  ¡U?? …U??u«  ôU?? WM?b*« w ÊU????U???Ë W???dJ*« WJ? w  U???O???Ë Æ…—uM*« „UMË d??O? sd??L??F*« l?O?L? Ê√ qJ?O b?√Ë W?O?{d  ôU? È_ W??F?« s WL?z«œ  UFU?? 5d?B*« sdL?F?*« œb Ê√ v≈ —U?√Ë ¨rNMO v≈ «u?KË «d?????L????????F???? ∑¥±Ë U?????H« ±πµ m?K ÊU???C??— d???N?? W?«b s W???b??I?*« w{«—_«

‰UL ·d«

nubO

Æ…—uM*« WMb*«Ë WdJ*« WJ w Êü« vË


‰ULF«

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

UUIM« —U√

WK;« v dL lUB*« oK q K

qOM« XM ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

ÊuuO; ö U ∂µ∞ „d!Ë »d, åfJ!u Uò VBUX Áe?O*« d?B b?I?HË œU?B?ô« vK d?RO? lU?B*«

‰e??G« U???d??Ë lU??B??? ‚ö??« qK??? ‰«“U??

°°°W‡‡IOIB Â√ r,Ë ÆÆ WDOu%√

ÊUD?« s t l???L??? U?* rU???F« ‰u??? t???O??????O???M«

Èd???J« WK?;« s sd???L???????*« »Ëd?Ë ZO???M«Ë

dJ¬ô wM√ ô≈ U?U?&ù« iF w t?F? w?ö??≈ r—

UMu `? bIË qO? UN b?uô tO?O U?MË

VUD? q …—u??« U?u?J qU??& b??F «d??L?????

—«b?«ô ZO??M«Ë ‰e?G« W??UM –U?Iô 5R???LK

s be*« b?d?A?? œb?NU2 ZO??MK W??U?F« WU??IM«

s tU«b w d?N? s ÁU?ôU?Ë ‰UL?F« q√ s tKF?U? œU???%ù« p– b???F t???U??? ¡U?? Íc?«Ë «œU??O???I« i?F ÆqI*« l WKu  «d?H WH?—ü« ‘d≈ Íc« Í—u?« WDOu√ VUD rN?U q Íc«Ë rN?uI? XU{ Íc« ‰U?LF« W«dJ« r?N sLC  «“UO?≈Ë  U?JË ‚u?I rN?F wœ¬ b??¨ …—u?N??A*« t??u?I??Ë W1dJ« WœU??F« …U?O??(«Ë Æ©—uI« wMU —uú ‰UL wK kUO ¡U? Íc« WKUF« ÍuI« d“Ë WDOu√ w« lU??B*« qO??G?A b??O?FË 5u??B?H*« b??O?FË d??B? »U??? l  U?U?L???ô« s «Îœb? b??I? qF?HUË X?H?u W?«—b h??? qL? od?? suJ 5Ou?U?I«Ë …—«“u« …d UN …œUù UNFUB XIK√ w«  UdA«  UHK ŸU??L???« qL??F« o?d? b??I?? XO??u??« fH wË Íd??« ·bN WOU*_« …—U?HK ÍœUBô« oK*« l Íd?OC% qO?F?H?Ë W?H?u?*« lU?B*« `?? w W?OU*_« Wd???« qI n√ ±∂ V—b? W?U)« ‰U?H _« qL? W??UJ WO?U?H« rd???√ rœ l? qL???F« ‚u??? rN???U???(≈ s UÎb q?H ÆrNUH √ rOKF s rNMJ9 wUL« ÊU√ WJA …—œU?? …—«“u« t?Ou V?I? ‰U?L?F« œU?%ù t—U“  ¡U? UbM WU? dB ‰UL `U?B ÂœU dO dA? WO b?¬ l  UU?? W??O?H?B? wP r t√ W?«d?? U?NMK√ œö??K W??OU?(« ·ËdE?« Ê√Ë ‰U?L??F« `U??B ¡U?? tMJË

ÂU??F« 5UDI?« v—U??O?N?ô« »U???« ZU??F «—«d??

ÆWULF«

tUMB?« Ác –UIô Ãö W?Ë— Uœb?«Ë ’U)«Ë

XMK?«Ë U?N?«u« ZO??MK f?Ju??U?? W??d? X?IK«

t????«—e?« …—«“Ë s ¡«d???????? W?????—U????A0 t?u????O????(«

XU??Ë U??N??U?????« lO??L??' vKJ?« ‚ö??ô« U??N—«œ«

jOD??«Ë tKU??F« Èu??I«Ë —U?L?????ô«Ë t??UMB«Ë

Ë ÁdU*« rN«Ë— ·d Âb? rd ‰ULF« `d

U?N?_« wU q? ÂP? wM?F?ˬ w« t?u?b WDO?u√ rN??L??OKF Êu??NM? sc« rNzU?M¬ wK sN?uK dDHM? w«

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B! d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L $U%U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM ∫…—«œù« fK? fOz—

td« WB œö? « ×U tdA« VU »Ëd

t??«—b« Ác??N UMb??I?Ë lU??B*« »U???« v?K2Ë

d,UE«b bLB« Æœ vC«d*« vU

vu?O ÊU?C?— ÂUF«db?LK Á—«œô« W?OR? „dË

oU?????« ¡«—“u« f?K???? fO?z—Ë oU????« f?Ozd?K

tKU??F« Èu??I« l o?O??M«Ë ‰U??L?F?« W?N??«u?? v

Ác ÷d? b?O?F ·u?Ë ÈœUM s* ÁU?O?ô nöË

oKG« «¡«d??« ÂU9«Ë U?Nd?? s t??d?A« ÃËd?)

XR?*« vU???(« t?—u???N????L???'« fO?z— vK t????«—b«

∂µ∞rœb?? mK« 5?KU??F« ŸU?{Ë« W?u?Ë v?KJ«

t?UMB« Ác –U?Iô v?U?(« ¡«—“u« fK? fOz—Ë

Ê« t???OU?*« U??H?K*« h??? ‰ö??? s? 5Ë ö???U???

ÆWHu*« lUB*« qOGA …œUôË

$U(öô«Ë $ö«d*« …d,UI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ$ ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ $

tOU*« tuO« v bb?A« hIM« s vUF tdA«

U???U???O???« v? dEM« …œU???« …—Ëd???{ v?K b???«

‰Ëe??G« —U??F?« v d??L????*« ŸU?H—ô« W????O?? cM

Õö????H« rœ o?d s? Èd???B?*« sDI?K t????O????«—e«

XU Èc« Xu« v ÃUô« UeK?Ë ⁄Uô«Ë

…œU??«Ë t?KO??« ju????? sD?I« W??«—“ v lu???«Ë ÀËb v XLU v« t—«“u« «—«dI« v dEM«

—u??ô« ·d? Âb?? W???O? U«d??{ô« s bb??F«

„U???—ô« VU??? v?« ‰Ëe??G?« U???d??A? n« ∏∞∞Ë

dEM« …œU«Ë U?uM*«Ë  UU?K v{«dO?«Ëe

UdN? tOM ≤∞∞ ŸUDI?U Á—«œô« ÂUOË td?NA«

W?O d?bB?« ôbFË lO?« ÷UH?«Ë È—U?«

œ«d?????O?????????« s t?U????L?????(« Âu????— l?— —«d????? v

v? vU*«d?F?« W? U?Ou??« UN?OM µ∞ l«u

Æœö« UN d9 v« ·ËdE«

Æ×U)« s UuM*«

ÈuI« ÂUO rd tdA« ‚ö«Ë vKJ« nu« rô

t???d??A?U ö???U?? ±∂≥ ÂU???O??? v« Èœ« Èc« d???ô«

œ«d??O????ô« s? b??(«Ë Vd??N??« c???UM oKG? VU

¡È—«uD« UU?« ‚ËbM s t?Fœ ·d?B tKU?F«

—u?ô«Ë qL?F« U?ö VJ? v« tO?U?L? ÈuJA

‰e??G?« W??UM ö???b?? rœË t?d??N*«  U?????M?LK

tdNA« —uô« ·d?B tKUF« ÈuI« …—«“u lU«

U?N?O? Êu?UD t?OdG?U tKU?F« Èu?I« Wdb* lU?«

v?? t?d??A« vK vU?*« ¡VF« nO??H??? 5KU??FK

qO?GA …œU?«Ë ÁdU?*« tO?U*« rNUI?? ·d?B

U???U??O???« —«d???L?????« Ê« ô« U??N?d????? s oO???H

s iu?F?U r«u?J v ‰U?L?F« VU Ë t?d?A«

vK td?A« d?« tUMB« Ác W?OLô tKU?*«

Âb?? WU??? v Êu U??IK? U??I?? v?H????F??« q?B??H«

ƉULF« bdAË UN«u« oK

»Ëd??N« vK U??N???U?? —«d?«Ë t??d?A« q?O?G??A

‰e?GK tU?F« tU?IM« f— rO«d« ÕU?H« b? b?«

Æœö« ×U

Ác nu? Ê« ÂU?F« œU??%ô« fOz— V?zUË ZO??M«Ë

«u??LE b? Z?O?M?K fJ u??U? W??d? ‰U??L? ÊU??

5UDI« v? vK;« —U?L???ô« lO??A?Ë ZO?M«Ë qO??G??A?? t??OU?*« tu??O??« d??O??uË ’U??)«Ë ÂU??F« v« U?d??AK Ább?  «—U?L????« a{Ë lU?B*« ÆqLF« s XHu

tKLJ?«Ë WO?B? `UB? q¬ s «dUN? qL?%ô

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡d

ÊUC— bO«≠ tOdG«

UO?K Ë dbB  U?OK vK? Áb UF? t?dA« t?O  UM*« WHKJ —UFU vK;« ‚u« ¡öLF qOGA qL?? td?A« XKF? ‰Ëe?G« —UF?« l t“«u?*« t?O?? XC?— Èc« Xu« v t??HKJ« ‚Ëd? d?zU?? —«d???IK? «c??O???H?M U???N???{«d???«Ë t???d???A« rœ „uM?«

‰ULF« œU%« Æ$ ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ v(Ëd;Jô« bd«

ZO??M«Ë ‰e?GK? t?FU??« lU?B*« ÷«d??ô i«d« e?F« sJL*« sË dzU? oI?% tUM U—U??U t?d?? s t??d?A« —U??? qu??% b?F œ«b??« s n« πµ∞ mK?0 ÊubU tKI??? t?d? v« Á—b??B? UMO??U??« W????O??N t??O?M n« ≥µ∞Ë ¡Ud??NJK? t??OM

email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

vF?O?D« “U?G« W?d?A? t?OM n« ∂µË t?O?U?L??ô« ·d???B«Ë »d???A« ÁU???O??? W???d???A t???OM? n« ≤µË Êu?OK ≤Ë „uMK t?OM n« ∏∞∞Ë Êu?OK Ë v?B«

»U??A« b?¬ b«Ë t?U? U?bM qL? W?d? ÊËb?ôË ·Ëd Wu?FB «Î dEË Á¡UM?¬ bü qL? Wd? bd tP wM≈ u? qd« VO??? uË wJ? WDO?? uQ? «–≈ …U??O??(«

∫å“—uu ‰«dMò ‡! WO!UIM$« WM%K$« fOz—

dC % åXJ%K3«ò

ÆÎöF lz«— «c q sU U√ wI pM≈ q qG≈ w«u? s Êœ—ú V– Íc« WDO? u√ u «c q sJË ©wd?? wU??I? œU??%¨ w??R?? sL??{ ÊuJ?O sd??N?? wËb« œU?%ù« s ¡UC_« ‰Ëb« »U?DI≈ tM? ·bN« w Ác f?OË t??O?K ¡U??C???IK »d???F« ‰U??L???F« UU???IM ◊Ëd? „UM ÊuJ Ê√ W?O?U_« W?O?CI?« sJË WO?C?I« u?C? ¨ qO?z«d?≈ © WËœ ÊuJ Ê√ U?NË√ t?O???R? wK °°°ÆÊU bË tO wU¬ w  ¡U? w«  Uu?KF*« pK w W?D Êu?√ ʬ wM9¬ —u?????BU? œU?????%ù« «c s? Êö?????ù« XO?????u? fH? w

‰ULF« $UIN;O WJUK ·dB% W e;K …—«œù« v 5K?U??F« U??I???????? W??U?? ·d??B W???e??K s WËb« Á—b??B U? oO?D?Ë  U??UM*« nK???  U?O??d v≈ W?U??{« W?O?U??L???« Ë√ W—Ëœ  «Ëö?

”b?MN?*« W?????Uzd? W?????d?????A« …—«œ«

ÆUbu œu??N?? W?OU??IM« W?MK« fOz— œU??«

ÂU?¬Ë wU?¬ W?{«Ë Ëb? …—u?B« qF?& ·u? w«Ë

œu??? ‚—U? ”bMN*« W??d?A?« fOz—

ÆW‡‡IOI Â√ rË ÆÆ WDO u¬ qÆÆ ·d¬ wJË lOL'«

Wd?A?« œ—«u*« fOz— ‰ö? WU?Ë

Ê√Ë ru?« w w?ËU????????? ÊuJ? Ê√ w?K q? s w?M9√

u lMB*« d?b —b s1« ”bMN*«Ë

‰U?L?F« b?Ë Íc« qd« p– U?LK w W?I?O?I?(« ÊuJ

v« U???I??F« W??U? qOc?? 5KU??F«

wœ_«Ë w?B???_« b???(« bb???% U????NË√Ë U???NM?d???O???J?U

rNKU?A? VU?? ·u?u«Ë rN?N?«u

s d?¬ ÊuK1 Íc«Ë UÎ ?FO?L d?B ‰U?LF qHJOd?ú

‰ËQ ôË√ U?????N?K? …—«œô« Âu?????I v?«

ô√ wA?????√ s?JË W?????O?????{U*« «u?M?« WK?O U?????N? ÍœU

ÂUO? “—uu ‰«dM Wd?A 5KUFK

v r v?«Ë —U??Ë —U?G? 5KU?F«

Ác w?ôƒU?? w?K WU???≈ WDO???u√ s b???√ wM???OUË

Íc« WœU??F« W1dJ« …U??O?(« Íd??B*« VF??A« s •∑µ

∫ÍËUB« vO ≠ V W??OU??IM?« WMK« f?Oz— œu???? b??L???? vU?? b??√

…—«œô« f?K????????? f?O?z— UD? ‚—U? ÂU??F ‰U??—U »b??M*« u??C??F«Ë Èd??B*« ÂU??F?« pM v≈ ¡«d??I???HK W???OJO??????ö W???K? s …—U?????? uË ÊU???C???— d???N?? W??????UM?0 W???HKF??? pM?« «c??N W???d??A« s? W??LU????? t??????????d????F?0 l“u??????« vu?????? Èc« Ætb WK*«Ë WU;« ôUK

vK qL?F«Ë ÃU?ô« WK lœ ·b?N Ær—«dI«

«Î d?O? —U q— WU?N u …—«“u« wd? ÊuJË lOD?

bL vU

…—«œô« Ê« œu???????????? vU?????? `?{Ë√

Ê«Ë_« $«uJ qI å¡U%dNJ«ò ÊUCB_ …œuFU% ÊuUD WKdAU% ÊuK UF« ÆdB ×UË q«œ UNKL ÂUN0 ÂuI X«“UË dL«Ë

U?ËdA?LK XJK« W?dA 5K?UFK W?OUI?M« WMK« XK

XU? Wd?A« Ê« WOU?IM« WMK« fOz— bL? vK? Ud“ ‰U? UL?O

‰œU? W?Uzd o«d?LK W?U?F« WU?I?M« ‰ö? s W?OzUd?NJ«

v WËb« s WœU?O UL?OKF W?OzUdNJ«  U?ËdA*« iF cO?HM

ÈËö??« “U?Æœ W?uJ? s WU?IMK bb?'« fO?zd« vLE

pc?Ë rU??G« vKOz«d?ô« Ê«Ëb??F« ¡UM« ÊUMË …e?? ŸUD s q

¡Ud???NJ?« d“Ë ÂU???≈ b??L???√ ”bM?N*«Ë d???B?? ¡«—“Ë f?Oz—

Êü«Ë »d?????G?*«Ë dz«e?????'«Ë U?????O??????????O? W?????Od?????F?« œö?????« i?F v?

ÆÈd√ …d ¡UdNJ« …—«“Ë WOF WdA« …œU«

d?«u r— ‰U?L?√ œu?Ë Âb?F? W?FMI? WUD vU?F X?JKU????«

c????√ o???? t« W????U????F« W?U????IM« f?Oz— v?LE ‰œU???? ‰U????

Æ5U;«Ë 5bMN*«Ë 5OMH«Ë 5KUF« s ¡«u WOUF« «d)«

ÁcË b???O??O???A???K W??C?U??I?«Ë ¡Ud??N?J« d“Ë s U???I??«u???

t«Ë W??OU?IM« W?MK« u?C?? ee?F«b??? vO?? b?L??« `{Ë√

vF «b?R ¡«—“u« fK?0 WdA« n?K0 bu U?I«u*«

Ÿ«d?ô« W??uJ(« VUD W??Id?F« W?d??A« Ác vK U U??H?

WId? WdA? XJK« t«u v« WKJA*« Ác? q( WUIM«

v≈ —U?L????ô« …—«“Ë s W?d?A« W??O?F? qI vK W??I?«u*U

ÆUNU v

U??NUJ u? p–Ë d??B? ¡U?d?NJ? W?C?U?I?«Ë ¡Ud??NJ« …—«“Ë

Ác? ¡U????????A?S? X?U???????? v??« v? …—«“u?« Ê« vL?E? `?{Ë√

W?OzUd?NJ« U?Ëd?A*« c?OH?M uË U?IU? ÊU U?L? vF?O?D«

d?UM«b? ‰U?L? bU)« r?Oe« b?N? v ∂µ ÂU? Wd?A«

ÆdU*« d_U

œö?« U?NU??% XU? v«Ë W?OzUd?NJ« UËd?A*« c?O?HM

ƉULF« ‚uI q¬ s

ÈdOb« rO«d«

ŸU{Ë_« r,UH q., nIu vJ WLKK

5K UF« qKUA qN% WNB« …d“Ë VUD! åWONB« $U b)«ò ∫rKI

…d ?“u ?« U ?U ?M ?L ????????? ? v ? ?«

∫Uu ‚Ë—U ≠ V

vIK ? ?? q U ??NM ? v{dË

ÈdB*« tK«b

ÆWb)« v VO ?? ???(«b ?? ?? VU Ë

Êu(UIU% fOzd« W(U,≈ lL????« rU????F« d????N«Ë b?zU??? ÊËb? ≤∞±± dUM? ≤µ Âu ÂUJ Ÿe?«Ë ≤∞±≥ t?Ou ≥∞ v? W?OU?« t—u? Ãd?Ë v 5ö?*« «d??A?? „«d????« s ÁËbU?? U?0 rU??F« 5—u?« XKË rNu?H s ÂuM« ŸU{«Ë …—u?« Ác ÆÊËb …bb'« fOUI*« ÁcN WO*UF«  Uuu*« v

v≈ d ?B0 —uF ?K WOu ?*«

XË Ÿd ?√ v ? p– ÊuJ

ÆÊU_« d

qU ?A*« r ?C s b ?K

ÈËb ????????????F ?« ‰b ?Ë ¡U ???????????? ? ô«

‚ËbM WKO ?B ? s •± W ? ? qO ?B ?%Ë W ?O ??U ?L ? ??ô« U ?b ?)« 5 ? ? ? W ??b ?)« Æ5KUFK WOUI«Ë

ÊU« s? ‰Ë« t« U???C« Èd???B*« VF???A?« q??? b???I

vM ?N*« V—b ???« e ??«d ??? vd ??? s

W???OMH«Ë W???O??H???O u?« U??B???B?????«

W ??????Od ??????« d ?“Ë —«d ????? t ??????OK ? o ?DM ?

‚œUB« ÊËU ?F« b b9 dB UEU ?

ÆWOMN*«Ë

≥± r ?—Ë µπ W ?M ? ? ∑±¥ rO ?K ?F ????????? ?«Ë

n??N sb?U?? Ê«b?O?? v« W??—U??F« «d?UE*« Xd??

‰U????L????? ·U????{«Ë W?????U????F« W?U????I?M« W?UF« WU?IMK ÂUF« 5ô« Èb?OF?B« n« ∏∞ UN?M bOH? W?M*« Ác ÊU

tK?«b????? s??? VU???;« Ê« ‰U???Ë

…d?O??ô« t??« ë˓ ÀœU?? d?OU?L??'« td?O?Ë W?uKF«

5KU??F« lO??L?' „—U??*« dDH« b??O? W??M d??N? n?B d?√ ·d?? vK Ê«uK? VKB«Ë

qO????G????A????« ŸU?D fO?z— ÊU???L????O?K

s lO?A? U?U ÷U— Èd?B v?O? s W?O??

W?OU?IM« WM?K« u?C? kO?H?(«b?? b?L?√ «c?N Õd? ÆdDH« b?O? ‰uK? W??UM0 W?d?AU

w« YF b? qI?M« …—«“u U“«u*«Ë

ÊU?J U?J?d??????√ v?« W?ö???????« »Ëd?Ë v“U? W?JK?*« Âô«

ÆWdAU 5KUFK

WJ?« W???????O fO?z— Ud???“ 5????

s p?«Ë p√ U ÆÆUJËU ‚Ë—U?ò ∫d?O?NA« ·U??N«

·dB« Wd vK? WI«u*U bb(«

U?bM „—U??? vM? o?ô« fOzd« U??C«Ë åUJd?√

s W?Ëc???*« 5KU???F« œu???N??' «d?E

dUM ‘—u 5K?UFK? WOU?IM« W?MK« XU

v dUE q W?HK<« UN«¡U?L«Ë UN?UO Q W?{—UF*«

W?????d?????? d“u?K U?dJ? WM??K« X?N?????ËË

qIM« d“Ë Èd??O?b« rO«d« —u???b« ‚ôu

Áb??{ XH?Ë d?d???« Ê«b??O? U??N?O?? U0 sœU??O? …b??

d“u« Ê« «bR dDH?«bO WM* tU?«

vC? s?* W?OU?:« `—U??B?« …b? i?H?

«uM?I« iF p?– vK U???N??F??????Ë t???U«Ë t????????Ë

qL??F« qO??— s tMJ?Ë rN?O?K «bb?? fO

t« dFA v UU? ≤∞ v« Wb UU ≤µ

—«d qË W?LK q XËUMË tOK XËUD v« WOzU?CH«

s U?d“Ë ÊU???Ë bb???(« WJ?U vM? u«

Æbb(« WJU tb ¡UC s …œUH«

t???U?L?? vK «u?IK? «Ë WUô«Ë Wd???U W?d?? qË

Æ «uM

5« n?OD?K«b???????? vK ‰U????L???? p– s?K«

‡‡ W ???bMN ?«ò W ??B ???B ??? ?? ?*« U ??OK ?J« WUHJ« b ?NF ‡‡ UOuuMJ ?« ‡‡ WOd«

VU b ?OM& qO ?Q ? ’U ?)«Ë ∂≤ WM

vK q?L?F«Ë …e??O??L???? W?b?? .b??I q?OK?I??????? ÃU??????ô« ôb??????F?????? …œU?“

bU ?F*« ‡‡ U ??OKF« bU ?F*« ‡‡ W ??O ?U ?ô«

Èbd« ¡ôË

Wœ«b ???ô« vK ÊuK ?U ??(« vMN ?*« V—b ??« e ???«d ?? ÊQ ?A ? W ?U ?F« W ?uU ?« …œU ??N ? vKU ??( rN ?œU ??F ?Ë ÆbOM« W ????????u ? q ?«œ W ?u ?KD ?*« ‚«—Ëô« v ?« Èb ?d ?« —U ????????« Æ«dN dA WOU« v WMU« s Ÿuô«

bbK? WdB*« Wd?AK »bM*« u?CF«Ë …—«œô« fK? fOz— …bO?$ bF? ”bMN*« o«Ë

ÆWOUIM« WMK« ‚ËbM

ÈU ‚Uö UFU'« oOM VJ*

VUD ?« d ? ?? ??F öR*« WKU ??F ?? v«

Æbb(« WJ« WO UdË

…d???ô« rJ f?R?? U???U v?K b???L????? Áb??? ”√—

td r dB* UOz— vd b?L —ub« ÕU$ bFË

Âb ???I ????« ÂuK ?b« vK ? tu ???B ??? b ????F

…—U ???ôU «œU ??N ???A« iF ? WœU ??F ???

ÂU« ‰«u ? qL ????F ‰u ???? ???I ?« VJ ?Ë e ???d ?*U ·d ????A«

∫ÈdB*« tK«b ≠ V

`—UB;« …b iHg% VUD! ‚ôu% d%UMF% WO%UIM« WM?K«

ÆWOUMB« ÁcLK« ÂuKœ VU ?D« qR e ???d*« Ê« v«d ?*« ‰U ??

‚U?Hô« Ëd???Ë bb?(« WJ?U qU?

jI tu? WMb v« …œuFU tU?DË ‚Ë—U pK*« b{

ÆåWJUC« …dI« ÈdO gôò nË tOK XIK «

W—œ ±µ∞ Ÿu ?L0 W ?UF« W ?œ«bô« …œU ?N? VUD ?« `M1Ë vUË ‰Ë« —Ëœ

ÊQ ??????????? v ? ±π∂∏Ø∂ر∑ a ?—U ??????????? ?

q ? v ? U ???????N ?U ???????'Ë W ?U ????????IM ?«

fO?z— ÈdJ ÕU???????H«b?????? p– s?K«

…œU ???N ???A« WK ?L ?? e ???d*« q ? ???I YO???

π≤Ë rO ?KF ???? ?«Ë W ????Od ???? ?« d“Ë —«d ????

v?A? qU? qJ t?O?M µ∞∞ „—U?*«

VKB«Ë bb(« ‰ULF bOF« WNM dN nB(

W ?U ??F« WU ??IMK lU??« WdD*U ? vMN*« ≤∞±¥Ø±≥ bb ?????'« v ?«—b« ÂU ?????F?K

oË U ?N …d UMË W ?O ?U ?MB« WuU ?«

Ê√ v≈ «d ?????O ?????A ???? W ?????U ?????F«

«c ÊuJ U?Lz«œË tM Wd??«Ë t?Ë t?L??Ë tL?U? U??b?M ±πµ± ÂU?? v Àb??? U??L??? t??OK W?—u??K? W«b

d“Ë ÈdO?b« rO«d« —u?b« o«Ë

WU ?I ?M« fOz— VO ? ??(«b ? ?

…—u ??BU d ??B ?? vM ? «u ?? qJ U ??N ??b ??IË

V—b ???? ?« e ???d ?0 ‚U ??? ???? ?ô« U ??? ?K

”—«b*« Âu ?Kb ? WœU ?????F ????? Wœ«b ?????ô«

dD?H« b???O??? W???M? bb???(« WJ?U

W ??O ? ??B« W ??b ?)« Èu ?? ?? ? lb ? ¡UM«Ë

‰U ??L???F« œU ??%« fO ?z— v«d*« b ??L ????? vU ?? ??? sK« ‰u ? »U ` ? s Èd« qIMK W?UF« WU ?IM« fOz—Ë

…œU ?????N ?????? vK ? 5K ?U ????? ?K ? ÕU ?????M ?

5?KU?????F?« lO?????L????? `?M v?K q?IM?«

VO(«b ÂUB

∫ÍËUB« vO ≠ V

«uM ? Àö W ??«—œ b ???F `M ?9 v«

bOF« WNM tOM µ∞∞ bb(« WJOU% q U n√ ∏∞‡

ÂU ??????????????????B ?????????????????? p ?– s ??K ??√

WU ?I ?M« dE W ?N ?Ë U ??NMË —œU q«œ 5KUF« oË

W ??O ??U ??ô« WU ???HJ« W ??KB ?* W ??FU ??«

qL ?%Ë W ?FB« U ?N ?LN ? v

Ê«Ë W ??O ?? ??B« U ??U ?DI«

t—u ÂU?Ë Ãd ULMO? td?I Èd?B*« VFA« X√

vMN*« V—b ?« e«d …œU ?N Ê« v«

oOu ?« UN UOML ? 5KUF«

v ? 5 ?KU ????????F ?«Ë q ?L ???????F ?«

WU wË d ?Lu ‰Ë« w œb vU«Ë Âb ?I« bM «d ?OA ? UOzU ?IK ‰u ?BH ? VUD« d ? ?F œ«b« Âb ?

WU ???IM ?« …—«œ« fK ??? t ???Ë

q s WU ?O ? W ? ?B« …d“Ë

rN v ?« WK;« UU ??C ??I«

5D ?? v ?K r W ??O ??«—b ?« U ??Ëd ??B*« Ê« `{Ë« ‰Ëô« jI« lb Ê« vK WUF« WU ?IM« s WLb

W ??O ? ??B« U ??b ?K ? W ?U ??F« ◊Ud« U ?N ? —u ?bK W ?MN ?«

i ?F ÷d ?????F ? td ?????c ?????

WdD*U% vMN*« V—b;« eKd0 ‚UN;ô« $UK_ ‰uI ¡b%

ÆåWdJF« vK ÂU ?F« ·d ??A*« Èbd« ¡ôË ·U ?{«

t ? e ?????d ?*« Ê« W ?????U ?????F?« W ?U ?????I ?M« u??????C ?????Ë e ?????d ?*« ¡UdNË nOOJË bdË duOLò WOMH« UBB« W «d ?Ë seMË ‰eœË  «—UO ?« UJOUJO ?Ë  «—UO ? ÊUœË Õö«Ë ÊœUF ? ÂU(Ë  UO ?dË …œ«dË WU ÆåÁdJLË  «—UO« qJO

WO%uOKIU% WOKöN;ô« WOFL'U% ¡«dIHK —œ«uË ÷—UF U ?????b ?????)« s «b ?e ????? .b ?????I ?????

lO ?? ? —œ«u ?? d ??O ??u ?? W ???O ??F ??L ??'«

÷—U ????F ???? ‰ö ???? s 5 ?M «u ????L ?K

WOF ?L'« ŸËd nK ? v ÂuK«

fö ?*«Ë U ????Ëd ????H ?????LK …b ?b ????

WE ?U ???;« e ????«d ??? v …d ????A ??? ?M*«

W ???OzUd ???N?J« …e ???N???ô«Ë …eU ???'«

≥µ‡ vuU'« rK« uKO? ÂbI

5H ? u ???LK U ???N??? ???b ??? Âb ???I v ?«

U—Ëb W ?OF?L?'« s UU1« UN ?OM

od?*« «c?????N ÷u?????N?M«Ë Àœ«u?????(«

WU ?GK …œb ?? …bzU ??HË jO ? ?I ?U

ÈœËb ????? ????? s …U ?U ?????F*« l ?— v

œU??L?????« ×b?? tU? U??LK Èu???O??(«

¡ö ????Ë —U ???????? ?« lA ???? W ?—U ????;

s ? u« ¡U ?M« s ? 5 ?œUJ ?« qb ?«

W??O W“«u0 …Q?U?J*« Ác?N ·d?B«

¡ôR ?????N vM ? ???? ? v ????? —U ????F?????ô«

fO ?z— vu ????? b ????O ?????« ·U?????{«

v?ô« ÂU??????????????F?K? b??b?????????????(« W?J???« Æ≤∞±¥Ø≤∞±≥

U ?b ?? vK ‰u ?B ??(« 5œUJ«

W ????????O ????????F????????L ????????'« …—«œ« fK ?????????

W ???????H ?K ???????<« r?«u ?*« v …e ???????O ?2

„UM Ê« W ?Ou ?OK ?IU W?O ?ö ?N? ?ô«

Æ”—«b*« r«uË œUOôU

W ?O ??F?L??'« U?N?—b ? W ??N ?M2 WD

v «u???– Ê« W???—b? ÊU???d??)« åW???O???L?K*« Ê«u???ô«ò

öI« WU« ‡‡ V fO ?z— vF ???U ???A ?« Èb ??? ??? b ???« 5 ?KU ????????F?K W ????????OU????????IM ?« W ?M ?K ?« WOuOKIU W ?OöNô« WO ?FL'U W ??F?O ?? t „—U ? ?*« dDH«b ?O ?? Ê« 5KU ?F« Èb ? ÂU ?F« «c W?U ? l s ?“U ????? t ?ô W ????O ?????F ?????L?????'U v W ??O ?u ??OKI ?« VF ?? W ??{U ???H ??« v W ??F ?O ??« ÂuË u??Ou ≥∞ …—u ÆuOu ≤∂ XU ??? …d ?DF« W ??? ???UM ?*« Ác ???NË

ÆrOd« »U« ÂU« «uF{ËË teM v« …dO œö« v d« WdI?F« WOFA« …—u?« ZzU Ê« ËbË

VKD3 WOuM*« ·U,ËQ! WO!UIM$« WM%K$« ÂU9 5 √

tË rU?(« WU« U—b Ê« bF WId?F« WO «dI1b« qbF v?K vdH« ÊU*d?« o«ËË Ud v?« tU«Ë vK rJ? ÊU? Èc« ±∏∏± ÂU? v —œU?B« l?d?A?« ¥∞ W—u??? W??«d???G W?—u??N???L??'« f?Oz— 5NË œd??? È«

vNB« 5 Q;« ÂUE( qbF!Ë •≥∞ v≈ ÈËbF« ‰b% lJ—

U U UMO √ sLBd«bË WObMN« $UUMB« W%UIM UOOz— vIH« q2 ÈœU??? b??L??«Ë b???U???? ‚ËbM? 5« rO«d« b???L??«Ë

vU???? W?Uzd? d?B?? ‰U??L? UU??IM ÂU??F« œU??%ô« b??L???«

WdAU WUIM« q2 rO«d« …—UL?Ë ‰ULF« œU%« v WUIM«

U????U?MBK? W????U????F« W?U????IM?« …—«œ« fK????? qOJ?A v?«d*« ¡«d??« 5(Ë W??OU?(« W??OU??IM« …—Ëb« W?U?N v?? W??O??bMN«

ÊU? ¡«u U?NOK rNM?OO?F - w« s wK√

—UOô« qLA YO? …dLF«Ë Z(« UF

W?M?K« ÂU?????? 5?√ w?U??????d« ‚—U? VU?

b?UË …√d*« Êu?A WU?IM« ‰u?? œU— ”Ëœd?Ë WCU?I«

5«u?I U?IË Áb?F Â√ qL?FU ‚U?ô« q?

‰ULF«Ë 5H u?LK WOuM« Uu?*« lOL

qb??F …—Ëd??C W?O??uM*« ·U??ËQ W??OU??IM« w??B« 5?Q??K W??O????B« WU??d?« ÂUE

Æ…bb WOUI UU«

v≈ «Î d?O?A? Uu??« pK? W?LEM*« qL?F«

r ô√Ë dzUFA« wLOIË 5—«œô«Ë WLz_«Ë

ŸUDI« ‰u?? ÊUC?—

‚u?I??( W?OË—Ëô« W??LJ;« d????«Ë ÊU?*d?« ¡U??C?«Ë

w?U??????L??????≈ w? X?GK? Íc« X?u?« w t?√

sË Íd?√ W??? `U?B W?? Í√ œU??F???«

·U???Ë_« …—«“Ë q«œ UÎ ???O?U?? t? ‰u???L???F*«

r??? rO«d?«Ë ’U??)«

bU —UOU qOJA« -

XI??« b? XU?Ë È√d« W?d? `U?B «c? Ê« ÊU?ô«

iF« VK ≥∞∞∞ w?«u Wu?« UK

b?U*« W?Lz_ »u »ô d?O?u VUD*« r√

qL?A „«d?ô« …bU? lOu r Y?O

W??O??d??A« ‰u??????? tK«

WU????IM?K U???????O?z— vI????H«

œb???? be? ô «uM? ±∞ ‡« wD? U????N?M

…dU??? wK r?Nb?U??* jO???I??« ÂUEM

fHM U?N?KU?F? r?O …d?_« œ«d?√ lO?L?

U???O???uuM?J«Ë ÂuK?FK W???b???(« «—uD?«

ÍËbF« ‰b l—Ë n u*« Ë√ qUF« WKUF

ÊU???C??— s? d??U???F«Ë

‰Ë« UzU ÊUC?— bL«Ë

ÊUK« w? ¡UC_« Wu?CF oKF? UL?OË

U??OK;« ‰U?L??F …u??√ •≥∞ w≈ 5KU??FK

‰u??? W?H??OK rU?Ë

U??????zU? ÊU??????— ‰œU??????Ë

rB? …—Ëd?{ wK wU??d« b?√ W?OU?IM«

rNU????? l?O??L??? 5—«œô« qœ 5???%Ë

‰U???L???Ë vK???I?« t???u«

W?OËb« U?ö?FK fOzdK

ÂU??L?C?ô« w Vd s* „«d????ô« W??L?O??

5–R?*«Ë ‰U???L???F«Ë d?zU???F???A« w?L???O???I???Ë

Âb?? l „«d????ô« w? t??????— ¡«b« XË

W??Lz_U …u??√ …u??b« w??UË 5EH??;«Ë

5Q??« ‰u?????? nO??

vMG«b??? sL??d«b???Ë ÊU?L?? b??O?ËË ÂU? 5« b????L????????Ë ‚ËbM? 5«

Ê« œd??? È« o s bb???'« ld???A???« `???«Ë «—ôËœ ¡«—“u« q? tK? W??Ë …—U?S uË WËb« fOz— b?I?M

UbM d?O?F« Wd? v dUE o „U?N« w U?d

≤∞∞s U??NM ¡U?N??ô« - w« Uu???«

vd?H« fO?zd« b?{ t??ô l— s «u? .d?G? XU?

‰«e ô t?√ v≈ «d?????O?????A???? j?I???? W?u?????

vN?Ë s »d«ò ∫U?NOK V? È“u?—UôuJO »U?«

…—«“u 5—«œù«Ë ‰U??L??FK WœU*« ŸU??{Ë_«

v« dB v WO «dI1b?« vK vË ÆÆåoLô« UN« Wd??« qA? b?F Èd?« …d? v?Ë« WM v« U?N Ub? ÆÊô« v

·d s rdU «cË d pK ·UË_« …u???√ …—«“uU 5K?U??FK? •≤∞∞ ‡« e??U??? ÆÈd_« «—«“u« wU

WOË— u√ bL

≠ WOuM*«

ÆtMOOF W«b cM wF— dQ tFb tUD

bM «“U?ô« b?O?d? Íb?I ‰b ·d?Ë

W??????ö??????«Ë v??????B?«

t???«u? w« q?U???A*« d???????« s t?√ b???√

¡u???K« ÊËb …U??u?« Ë√ ‘U??F??LK? ÃËd??)«

v??????? qU????Ë W???OM?N*«

¡U?N« w? bb?A« R U???« UÎ ?OU? 5?KU?F«

i WM?' W??O??u??? ¡U??H?????ô«Ë ¡U??C???IK

öR? wK 5KUK Wu?«  «¡«d?≈

w w??M« q?O???L??« U?«d??Ë  U??“UM*«

Ædu√ ∂ ‰u

vMG«b sLd«b

ÊUL bOË

vIH«bU

b??U???? ÂU?? 5« ÂU??«


Áœ—UNM«

WOJ,d _« W,dJ(F« B«b+U(*«ò WOFO«d.P« ∫“d.,Ë— dB w# dOB*« fH/ vIK.PË ÊU.(QU4 w# XKA# å–uHM« q4UI vK ¡«u« vK 5O «dI1b«Ë 5—uNL'« s ‰«u_«

U???N«b???U?????? lD?I Ê√ …b??????*« U?ôu« lu f?O

s U??O?? d?O?G r U?NM?J ¨wU???U?« g?O?'« sz«e?

s? Uu?M —ôËœ —U???????OK? ±[≥ W??????G?U??????« W?d?J??????F?«

5OU???U« 5d?JF?« …œUI« Èb a?«d« œUI??ô«

…uD?)« Ác Ê_ i?O_« XO?????« b????R «c?JÆÆd????B????

b{ …bOH? dUM sd¬ 5KUIË WO?UG_« ÊUU Ê√

5dJF« …œU?I« Èb ¢U–uH¢ b?IH sDM«Ë qF?

dB

¡«—ü« Ác X?U??? «–≈∫ ¢W?KzU???? p– v?K “d????Ë— XI?KË

d9R???? —u???C????( ÂU????F« œU???%ô« …u????œ

Xb??« d?O_« b?I?F« wH Æp?c wN? W?uQ Ëb?

U0—Ë q ¨…b?U?I« XH?F{√ w?«Ë ÊU??U s W?OK?I«

XbË ÆÊU?U w tH oDM*« «c …b?*« Uôu«

ÆWOM u« W(UB*«

b?F UU? ‰«u?_« XIbË ¨œU¬ Âö?≈

¨d?B w –u?HM« q√ s «bU?*«

¨‰«u???√ v?≈ …bb??? «b???F??? s? ÂU???

l—√ rO?K iO_« XO??« Q??—√ b??Ë d?????B* ±∂ ≠·≈ “«d? s ö?U????I????? gO??'« Êu?? sJ? ¨w{U*« Ÿu????_« Í√ «ÎdUE ±¥∞ qF?HU q ÍdB*« w Ê«d?≈ t????K????? Íc« œb????F« w?K???? ¨≤∞∞π ÂU? ¡«d?C?)« W?d?(« o? wu?????* `O?? ô ≠U??Nu?? b??? vK≠ ◊U??I???ô W?????? Ëb?? U???L??O?? …—«œù« Æ”UH_« u ÆÆ¢ør?U??F« d???B?? e???N????? nO???¢

rU‡ ‡F«eN‡ .PdB À« b‡‡ W√ WOK?√»dWŸôb/«ËÆ B«uM( åbF.( òÈdz«e'«jLM«vK+

W????H?????O????????? XËU????? Èc« ‰«R?????«

rd WOUU WdJ? UOKL qUI

qb?F W?UD*« U?N?b?I? w ¨WO?u ±≤ U?0 ≤∞∞≥ WM? ±≤ r?— qL??????F« Êu?U????? ·«d √ 5 vULô« —«u(« eeF qHJ ‰U??????L?????F?«Ë W??????uJ?(« Wö???????« ÃU??????ù« UUIM« ÊuU? qbFË ‰UL_« »U?√Ë

—ub« l{Ë w ‰ULF« W—UA …—ËdC 5öH«Ë ‰U?LFK WBB<« •µ∞ ‡?« W Àb??√ «b???????«Ë ¨W??OU??OM« f?U??:« w qL ‰U w Wb?(« UOuuMJ« VOU√

w ·dB?« Êu?O 5OU??U« Ê√

«¡«dù« –U?«Ë rOEM«Ë Wu?CF« ‰U?

W???L??O??? db???I w Êu???GU???Ë ¨‰«u???_«

U??uKF*«Ë o?Ou??K e??d?? ¡U??Aù W??“ö«

Æ¢dO«uH«

dB ‰UL qJ UFd ÊuJ ÂUF« œU%ôU ƉULF«Ë qLF« ‰U w

ød?B? w UE d?Ë√ ÊuJ Ê√ …b??*«

qH?J U0 ±π∑∂ WM? ≥µ r— W???OU???L???F«

vU'«

ÈËö«

W?O??B«Ë W?O?U?L??ô« U?b?)« d?O?uË

W?O?Ë WO?UL?« WU?— dO?u qU?A«

b???????(«Ë v?œ_« b????????(« bb????????% l? rN?

ÆdB ‰ULF WIzô

W«b?????FK? U????I?????O????I????% —u?????ú v?B????_«

ÊuU? qb?F œU%ô« U?O?u XML?CË

…—u ·«b√ “d√ XU? w?« W?O?U?L??ô«

WM ¥∑ r?— WËb« w 5Ob*« 5K?U?F«

f?K?????? f?Oz— …u??????œË ≤∞±± d?UM? ≤µ

u??M —«d?I???ô« oO?I??% q√ s ±π∑∏

vu?????I« f?K:« q?OJ?A …œU?????ù ¡«—“u«

ŸUD?I« w ÊuK?L??F? n u??? Êu??O?K ∂[µ

XË Ÿd?√ w? œU?I?Fö tu??œË —u?ú

‰ö? s rN WMOQ?LD« d?O?u? wuJ(«

l? oH?????? —u?????ú v?œ√ b????? dd?????I??????

W??O?d??« w rN??I? WU??H?Ë r—u??√ l—

w rNI WUË rNuI ÊUL{ qHJ U0

w W?UË W?UF« UU?IM«Ë ÂUF« œU?%ô«

“U??N??'« s vU??IM« rOEM?« W??Oö??I???« ÆWËbK È—«œù« Ud(« ÊuU —«b≈  UOu« qLAË W?OËb« qL?F«  U?O?U?HU U?«e?« W?OU?IM« l? ÊËU???????F???????U? p?–Ë œb???????B?« «c w? r Ê√ vK? ‰U?L?_« »U???√Ë W??uJ(« »«uM« fK? q? s ÊuUI« «c —«d?≈  UMO??Q??« ÊuU?? qb?F?Ë ¨tU???« VI?? v??B?« 5Q??« Êu?U??Ë ¨W??O??U???L????ô«

ªdBË ÊU?U 5 lU ·öô« UN?OU√ o?D UUË√ „«—U …—«œ≈ Ê_Ë d_U? ¨WL qJ dB? w WOU?U« W????U????O???? Z?zU???? h????? o?????????

v tM WU?ù« W?O?Jd?_« d?—uu?OM«

Æ¢WdJF« «bU*«

vK? —Uü« “d?√ Ê√ v≈ t?????O????? XB?K ‰u?D d?d?????I

¡w d?O?G? r ÊU?e« s b?I? b?F∫ ¢WU?u« XU?{√Ë

¨vUO?« qOz«d≈ n?u eeF? u vËb« bO?FB«

ÊU?U Wd ÍËQ? gO'« ‰«“U?L ÆÊU?U w d?c

ÃËd v≈ WU{ùU U?Od v U«dD{ô« s beË

w ÊU?G?_«Ë 5OJd?_« œu?M'« U?? pKË ¨W?OU?G?_«

ÂËb b???? d????B???? q«œ »U?—ù« s …bb???? W????u????

gO??'« ‰«“U?Ë ¨ÊU?????U? s œËb?(« d???? U?L??

∫å‰ULF«ò ‡ VK WK;« ‰e …Q#UJ ·d œuF, sË vN./« ÆÆd1U*« d _U4 hOB7.« s “ å5D()ò vK+

∫ Âö bL ‡‡ V

W????OU????IM?« WM?K« f?Oz— bM? b????L??????? b????«

vK WOK√ »d Ÿôb« WHO?B« bF«Ë ¨ «uM

Æ¢W U œö« UR Èu√

Æ UMOF« lKD v dz«e'« v Àb U —«d

wU???????U??« fO?zd« W??uJ ¡«œ√ Ê√ “d???Ë— b??√Ë

vK WOK√ »d? Ÿôb« VFB« s∫ ¢WHO?B« XUË

œUB« …—«œ≈ ¡U√Ë UHOF{ ÊU Í—«œ—“ wK n¬

s t√ r— ¨dz«e??'« v lË Èc« d?b*« j?LM« fH

W??uJ ÊQ? ‰œU??$ Ë√ ÷d????H Ê« QD?)« sË ¨œö??«

5LK*« Ê«u?ùU WDd? W?K? W?ËU?I Ê√ b?O?_«

vK «–≈ œu?uK? d?NE? …¡U?HJU l?L?? WU?F? W?Ob?

Æ¢nOB« «c oM ·u

vK œuI cM …d?L*« tMLO s wU?U« gO'«

v W??O??ö?ù« —œ«u?J« d??I???« ¨U??O??—U∫¢ XU??{√Ë

Æœö«

¨W???K_« v≈ ≠rN?u?? UE?( b??√ v v??? d???B??

…b?????*« Uôu?« t??M Íc?« U?? sJ∫ ¢W?U??u« X?U??Ë

W??OK«b«Ë W??OËb« U??ö??F«Ë ¨f—U??C?«Ë ¨…œU??O??I«Ë

s ·«b_« b??√ Ê≈Ë ød??A?? b?_« U??N«—U??OK q?U?I??

`K*«Ë ‰ÒuL?*« ÈdB*« gO'« Èb?% s rNMJ9 v«

qL?? w q9 W??OJd?_« Wd?J?F« «b??U?*« .b??I

Ê« ÊUJô« d“Ë `{Ë√ Èd√ WOU s

Æ¢WOJd_« …b*« Uôu« q s öU UOK

s ·u_« v?K WKL?? s? vK wU??????U???« gO??'«

…dH« v WuË√ t Áb?Ë ÊuOK*« ŸËdA

Êu—b???Ë Êu???A???O???F sc« W???OU???G???_« ÊU???U œ«d???√

s t?« ·U????{« Æc????O????HM?« v? W????œU????I«

s W?Ëd???? d?????????√ UJ?????Ë 5LK?*« Ê«u?????ù« v≈

≤∞∞±[ ÂU cM ÊUU q«œ s UOKLF ÊuDDË

Æ5IdH« s Í√ œd9 WOUJ≈ s b ¨5OHK«

XI??b b?Ë ÆÊü« v?? oI??? r «c sJ∫ ¢X?U?{√Ë

qb« ÈœËb; sU? dOu È—ËdC«

W?Oö?ù« W{—U?F*« ÂU?I« Ê√∫ ¢W?H?O?B« XFUË

œU?%ô« Ub?√ w« U?Ou?« œb? mKË

U????O?????u?????« ‰ö???? s? œU????%ô« V?U Ë

5OJd_« 5u?*« iF s ÈËUJ

UôuK s?J1 qN?∫ ¢“d?Ë— X?¡U?Ë

ÆdB WUJ l—Ë

Âb? l rN?U?L?√ v≈ 5u?B?H?*« ‰U?L?F«

o UM*« w? —U?O ÊËœ «dzU U?N??N?u w«  U?d?C«

ZN WK«u? vK W?“U? U?UË√ …—«œ≈

Wu????L?M?« W???O?KL????F?« w tM? vM? ô ÂUË

…œU??ù W???O¬ œU??≈ l? lU??B?*« Ác w

wË U?NU?— vB√ oO?I? …b?*« UôuK X?L

w w?Jd?????_« –u????HM?« vK ÿU?????H????(«

d??O??? ¡e?? rN√ b??R U0 ¨u??Ou ≥∞ w

qL??F XU? w?« WKU?F?« Èb_« qO?G??A

Âb Áb? Íc« d_« W?OUO« …U?O(«

∫WOJ,d √ WHOU

Ub??FË dUM ≤µ …—u w d??O??? —Ëœ rN

…œU?ù W??d? `O?? Íc« d??_« W?H?u??*«

w W???—U??A?*« w ‰U???L??F« —Ëœ g?O??L???N

Ëb????? Êü« v?????Ë∫ ¢W?U????u?« XF?UË

ÊU? sc« d?B? ‰U?L?F qC?√ q?I???

lUB*« qOGA …œUù WO¬ l{Ë …—Ëd{

ÆjG{ W—Ë UN `O «bU*« —«dL« Ê≈Ë ¨WLN

qO??? w w?U????U??« gO??K —ôËœ

oO???I????? ¡«—“u?« fK: U???O??u …b???

vK? ÂU???F?« œU???%ô« U????O???u  e????—Ë

W?O?Jd?√ W?O?M√ «—U????U oKF?? d?_« Ê≈Ë ¨5d??B*«

Æ…b*«

d??B? ‰U??L? U?U?IM ÂU??F« œU??%ô« l—

ÆWOU(« WAOF*« Uu

Æ¢ÊUU ¡«b√ b√ bMN«

—U?OK ±± U?N??L?O? WdJ? «b?U??

‰ULF«

åÈËö«ò W uJ( ‰ULF« œU%« s WOu ±≤

—ôËœ —UOK d?A b?_« Ê≈ ∫ÊuOJd√ Êuu?? ‰uIË

Uôu« w? W?O?U—≈  U??L?? XD??√

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

qb« ÈœËb; WI ÊuOK*« ŸËdA* W(uË_« —U??«Ë v{«—_« lO??I?? U??OK?L?F? «dE bb?? ÊUJô« …—«“Ë ÁU?&« v≈ VK? U?N lO?« r ·u v?« v{«—_« dF? VU?M? U* U?????I????Ë W????O?MK?F«  «œ«e?*« v Æ «œ«eLK WOMe« …dH«  UKDË

VKD ô ÊUOô« s d?O v s «u*« Ê_ ÆtËQ ‰eM v qL U uË d« ô≈

5D?????I« ·d????? ee????F????? ≥ r— fU?????H« W?G?O??B «dEË WuM« …Q??UJLK 5I????*«

∫vMG«b W1d ≠ X

t?d —d?I Èc« ‰Ëô« jI« d?QË Xu«

d?“Ë V?K?????????? r?O?«d?« ”b?M?N?*« b?????????√

vU???« j???I«Ë ÊU??C???— d??N??? ‰uK q???

s“ Ê« W??Od?L??F« U?F??L???:«Ë ÊUJô«

·ËdE« V? d?DH«b?O? q? t?d? —d?I*«

d????_U? oI?????A«Ë v{«—_« h?O????B?????

·d??B W??U?D*« ¡U?? œö??« U??N d?9 v«

v W????U??? œu???F s?Ë vN???« d????U???*«

j? ·d? œU??L??« - sJË U?F? 5?D?I«

ÆWOU(« WKd*«

ju?« q«œ ¡U????O???????« v?« Èœ« U2 b????«Ë

‡ W?????U????? U?????d?????B v? p– ¡U?????

ÆvULF«

Âu??I???? …—«“u« Ê« U????{u?? å‰U??L??F«ò

tö??« r —u?AM0 n?u*« 5u???*« „—«bË

vK? W???OM?K «œ«e???? v v{«—_« Õd?D

W??CU??I« W??d??A« ⁄ö?«Ë v{U*« Ÿu????ô«

W????OP j?d ö?JA??? œu????Ë s r?d« —U???F???_« ŸU??H?—« U??N???√— vK?  «œ«e*«

‰U??—« - t?« WK;« ‰e??? W??d??A? 5KU???FK

WdAU WOU?IM« WMK« XU ÆÆnu*« “Q

VK+,

W??d??A« q«œ ÂU??B?????ô« Êö??«Ë d??H??U b????F ô« W???d????AK? …œu???F?« Âb???Ë W????CU????I«

ådB pM4ò ‡4 —u=_« qJO?Ë v)d.«Ë WOHOAu« BU=—bK b,b= ÂUE/

5KUFK UU« v« Èœ√ rN ¡u

¡U?N« ¡UM«Ë qF?HUË ÆÆpO?A« vK ‰u?B?(« - Èe??d*« pM« v p?O?A« Ÿ«b« «¡«d??« —u??????AM?Ë ·d??????B?« V??????? »«d?????{«ô p? X??« »U???????« Ád??O??O??G - Èc« …“U??ô«

WU?F« WOF?L'« td√ Íc?« l“u« »U?Ë ¨ÊQA«

…«ËU??????? vK q?L???F« l? …¡U???HJ?« l—Ë V—b????«Ë

UU?F*«Ë  UMOQ?« ‚ËbM …QU?J …œU“Ë WO?d«

ÆqUË —uD

ÂUE oO??D s d??B?? pM ‰u????? —b?B?? sK√

ÆpMK

`?*« ¡u?????{ w? W?????O?????d?????B*« ‚u??????U —u?????_«

W????O«e???O???? l— l? ¨‰U???I????ô« ‰bË ¡ôu?« …Q???U?JË

W??O??U???????ô« W??H??u« vK Áœ— w? ¨—b??B*« ‰U??Ë

—u??_« qJO?Ë wd??«Ë W??O??H??O u« U??—b?K bb??

Æbô« ‰b …“U«

v≈ qB pM?« n u? qb vœ_« b??(« Ê√ d?c

V«Ë— œ«“ YO?? ¨„u?M« w V«Ëd?K wzU??B??ù«

s ÁdOË t ôu?LF ÊU U ·U?F{√ π v≈ V—b«

UOL?*« vK rN{«dô «dR? 5H u*«  «dAF

qJO? w …œu??u*« ö???JU? t??H??Ë U?? W???'U??F*

Ê« W??????OU??????I?M« W?M?K? 5ô« —b? v?K b??????«

…œU“ p?M« wH? u?? VK? ‰u??Ë t???OM ¥µ∞∞ u???

…œdD «œU“ …—«œù«  d√ UL ¨ «d …b 5KUF«

vH u* vD« Ãö?F« Wb? v≈ WU?{ùU ¨ «eO?L*«

l ¨t 5K?U?F« lO??L?' pM?« Ud?√ w« W??O?H??O u«

U??—œ  œ«“∫ ¢ÎözU?? ¨oU??« W?O??H??O u«  U??—b«

s n?BË d??N??? ·d???B «u???U?? ‰U???L???F«

¨W?O«e??O*« ÕU—√ w WK??L?*«Ë W??uML*« W?O?U*« U«e*«

…Q??UJË W??O?d??« …Ëö?? …œU“ U?N?M ¨U«e*« nK??<

V ¨¢b?UI« bF U?Ë Wb)« …d v d?B pM

b?????I rN? W????u?ML?*« W????O?U*« U?«e*« …œU?e U?????K?D«

‰uLF*« W?«u* W—œ ±µ v≈ U—œ ∑ s nzU u«

pMK wU_« ÂUEMU dB? pM ÂeK —bB*« ‰U

‰bË ¡ôu« …Q??UJË U??U?F*«Ë  UM?O?Q??« ‚ËbM

w« W?O?U??ô« W?Hu?« Ê√ —bB*« ·U?{√Ë Ætu?

v?K «u?M ‰ö?????? d?????B?????? pM? …—«œ≈ Xd??????

Ê√ —b??B*« `{Ë√Ë wK;« wd??B*« ‚u??« w t

ÂU????« vU?? ·d??B« È—U??Ë …b*« Vd??

»U?Ë ÊQ?A« «c w Íd?B*« ÊuU?I« Ád?I U0Ë

¨·U?F?{√ π v≈ V—b?« W?O«e?O? l— l ¨‰U?I?ô«

vK rN??{«d???öJM« wH? u? s «d?A?? U?N??LE

du?D« ‰ö???? s Íd???A????« d????BMF?U ÂU???L????ô«

WKJA? t?'U?F0 eO?L? dB? pM s Âb?I*« ÂUEM«

d??B?? pM W??U??F« W??O??F??L??'« td??√ Íc« l“u??«

W?b)« …d? w? wD« ÃöF« W?b? v≈ WU?{ùU

rN??UD l ¨pM« Ud?√ w« W?O?HO? u« UO?L?*«

…«ËU??????? vK q?L???F« l? …¡U???HJ?« l—Ë V—b????«Ë

Ád?O?Ë wdK? WOMO?« œb*« ¡U?G≈Ë wH?O u« »u?d«

¡U?L??ô«Ë ¡ôu« ÕË— vK d??B? pM b??R U?ÎH?O??C?

ÆbUI« bF UË

¡u? vK? ÍuDM ¨rN W??uML*« W?OU*« U?«e*« …œUe

`?*« ¡u???????{ v? v?d???????B?*« ‚u???????U? —u???????_«

—U???????U t√ v≈ «Îd??O???A?? åt??H??Ë b??ò U?«e*« s

Í√ s r?N ÈQM w?«Ë ¨Áu???H u??? U??N? l??L??? w?«

…œU“ 5?????;« p?M« wH u??? VK Ê√ v?≈ —U??√Ë

Æbb'« ÂUEMK rN

XH?U?C bI? t?OKË ¨‚u?U U?dLK v?zUB?ô«

’d ‚u« w WKUF« „uM« d?√ wU tdB

WU??(«Ë VO??B??F« Xu« «c w W??O??B??? »—P??

d?B? p?M Âe?K YO? ¨w?uU? d?O? W?O?«e?O*« ÕU—√

vK? «uM? ‰ö???? X?d???? pM?« …—«œ≈ Ê√ l?UË

…—«œù« d???√ U??L??? ¨ «d?? …b??? 5KU???F«  U???d??

¨Wd?A?« œ—«u*« UI?O?D rEM« Àb?√ qO?F?H vK

Æœö« UN d9 w« WOzUMô«

«c w Êu?U??I« Ád??I U0 ¨pM?K wU??_« ÂUE?MU

du?D« ‰ö??? s ¨Íd???A???« d???BM?FU ÂU???L???ô«

…Ëö???? …œU“ U????N?M ¨U?«e*« nK?????< …œdD? «œU“

ÂUE ‰ö?? s 5KU?F« e??O?H?% v≈ ‰u??uK p–Ë

s vU« ¡e'« ·d? r Ê« vK WdA« ‚UHô« - UL? dDH«bO …“U« b?F …QUJ*« …—«œö U?O?d??« WM' qL? ‰U?LJ??« vK d??L?? ‰Ë« v œU?I?Fô« U?N —d?I*« U?OKF« v œ«d??ô« WM' œU?I??F« r?O?? U?L? ÂœU??I« ÆÂœUI« dLu

UOKF« dB sWUD0 …Q#UJ dN1√ ≥ WK UA« …Q#UJ*U4 5K UF« XOT WMO?— XO0 —UJü« vK+ uDP WOKL+ dQ√ nAJ å‰ULF«ò WE#UU ≤∞ ‡4 »UA« eQ«d0 BöF(« s bM4 ±µ≥ »UO XJ√ Ê“U<« œd=

UM?Ë ÃUu???? WEU????0 W????d???A?« U???U?D v Êu?KL????F

∫bL√ ¡UH ≠ X

ÆdL_« d«Ë Ê«u«Ë dBô«Ë

”bMN*« —d v{_« b?OË .dJ« ÊUC— dN? WUM0

W?d?AU W?OU?IM« WMK« fOz— —Ëd? ·Ë¡d«b?? `{Ë√Ë

»b?M*« u?C?F«Ë W?d?A« …—«œ« fK? fO?z— vF?OK lO—

lO?L? v? ‰U?L?F« W?—U?A?* U?Lz«œ vF? W?d??A« Ê« vK

Æ.dJ« dNA« —«b vK dN« Wö …QUJ ·d

.dJ« dNA?« W«b v Xd WdA« Ê« YO? UUM*«

fK?? W??I??«u?? ‘«œd??b« U??d vU??L??F?« jUM« ‰U??

nBË d?N? d?NA« W?UNË d?N? nB?M vË U?u ±µ

vN?M*« vU*« ÂU?F« W?O«e?O? s ¡UN?ô« b?F ¡U? …—«œô«

rN???O??? - Èc« 5KU??F«

ÆdN√ Àö …QUJ*« qB bOFK WM

qU? ∑∞∞∞ rœb?? mU?«Ë 5KU??F« lL?' ≤∞±≥Ø∂Ø≤∞

n????zU????? Ë v????K????

‰U??L??Q rzU??I«

“U???N??'U W???Lz«œ

Èed*« “UN'«

W??Ëb??K?? È—«œù«

r?????O?????E?????M??????????K?????

…—«“Ë v???????????????????????≈

Ê≈ ¨…—«œù«Ë

rNMOJ WOU*«

vN???« “U??N??'«

U???????—b?« vK?

X?O???????????????????? s?

…—UF.U4 5K UF« W4UIM ÊuLCM, 5B« ‰UL+ tK«b …dO« ‡‡ X WUIM« l qL? WOUH« …—U?U 5KUFK WU?F« WUIM« Xd«

W??H?K??<« W???OU*«

5KUF«

WU??IMK W?O?MO?B« WU??L?F?« rC 5BU œU??H« W?F U??I* W?U??F«

Ê√ v≈ —U?√Ë

…Q????????????????????U??J??*U??

W??OMF*« «—«œù«

e«d0 WKUA«

Æ…—UK WUF« t« …—U?U 5KUFK WUF?« WUIM« fOz— tK« VË bL? ‰U - 5BU œU??H« W?F? U?I* W??U?F« WU??IM« s b?Ë …—U?“ ‰ö? UU?I«Ë  «d?)« ‰œUË 5UIM« 5 ÊËU?F« tË« W?AUM Æ5B«Ë dB 5 ‰œUU WO—bË WOHOI  «—Ëœ bIË

tKUËbL

sL?d« b?? ÊU?N?O? XU?

«¡«d???????????????????????S?? wNM XO« s? ÂU?√ ‰ö?????????

»U????????????????????????????A?« sLd«b ÊUNO

‡? W?????????{U?d?«Ë ÆWEU ≤∞

WUL?F« r{ u …—Ue« ‰ö tOK ‚U?Hô« - U r« Ê« `{Ë«Ë

5?K?U??????????F?« w?U? 5?O??????????F?

“U?????????N????????? f?O?z— b?????????√Ë

…—U????K 5KU??FK? W??U?F?« WU??IMK d??B0 qL??F v?« W??OMO??B«

»U????A?« e??«d0 …Q??U?J*U

Ê√ …—«œù«Ë r?????O??????E?????M???????????«

ÊU??L?{Ë rNK?L? ‰ö?? rN?œU??B b? q?U?A?? ÀËb? »UM??ô

ÆW—uNL'« Íu wK

‚«—Ë√ qd?????O???? “U????N????'«

Æ5B«Ë dB 5 UöF« vK ÿUHK

s,dZ¬Ë d\UA«Ë l,b4 WLQUU ¡b4 fD( √ ≤µ œU1—ù« V.J ÂU √ s,d?UE.*« q.I4 rN UNô ∫ sbU dU ≠ V

q???I?« w 5u????N?????? sd???¬Ë ¨‰Ë_« W?ö???« ‚œUM«Ë U?F?d?H*« …“UO?Ë q?I« w ŸËd?A«Ë

≤µW??K …dU??I« ·UM????« W??LJ?? œb??

Æ‘u d)«Ë WOü«

∂WLU? UK vË√ ¡b Í—U?'« fD√

«– w W????LJ;« f?H dE?M ¨Èd???√ W???N???? s

Ê«u?ù« W?U?L? ¡U?C?√Ë «œU??O? s 5L?N??

≤∏rNMO s U?B?? ≤π W?L?U?? w W?K'«

»UJ—U? rN??U???N« W??O??C??? w p–Ë ¨5L?K*«

…u?I« ‰U??L?F???« W?L?N? ¨»—U? d?¬Ë U?u????

ÂU√ sdUE*« q vK id«Ë q rz«d

W??O???U??C ±∞≥ Ÿ—U???A wU_« q??? bb??N???«Ë

W?IDM0 W?U?L?'U? ’U?)«œU?—ù« VJ d?I?

rN?FËd b?B?I ¨œU?—ù« VJ d?I? ÂU?√ rDI*«

Æ…dUIU rDI*«

YO???? ¨r?N????u????H w V?d« Y?Ë rN????????O?dË

VJ*« u?C f—œ≈ Xb? —UA?*« Õd?Ë

W—U?M« W???K_« p?– qO????? w? «u???b????????«

W?O?C??I« ÊQ …dU?I« ·UM???« W?LJ?0 wMH«

n u? l nMF?«Ë …u?I« «uKL?F??«Ë ¨¡U?C?O?«Ë ¨W d jU{ ¢Íd bL? ÍœU VOIM«¢ ÂU

b???L??√ b???L????? q?? w? ŸËd??A«Ë ¨—«d???ù«

W??U?L??' ÂU?F« b??d*« lb b??L???Ë ©ÊU—U¨

w U??N???œQ s lM* ¨t?????H??O Ë ¡«œ√ ¡UM√Ë V???

WK?M s …—U??? U??F??d?H?* rN“U??O?Ë ¨—«e??'«

VzU d U?A« d??O? b?L??Ë ©»—U¨ Ê«u?ù«

ÆUN fK*« W1d'« j{Ë rND{

W??O¬ ‚œUM?¨ W—U W??K√Ë ¨W?dJ?? W??O??u??

wu???O œU??— b???L????Ë ©”u???????¨ b???d*«

vK W?—U? …u?? ¡U?IS? 5L?N?*« b?√ ÂU? U?L?

Æ©‘u dË

Æ©”u¨

…“U?O 5L?N?*« v≈ WUOM« X? U?L ¨jU?C«

d??O??Ë lb b??L???? v≈ WU??O?M« X?? U??L??

5L??N???*« v≈ X?? b??? W??U??F« WU??OM?« XU??

¡U?CO? WK√Ë ‘u d? dzU?–Ë W—U W?K√

odD «u??d??« rN?√ ¨wu?O œU?—Ë d? U?A«

b??L???Ë Â—U?? sL?d«b???? «uK?? rN√ Wö??«

Æ5UJË ËUDË

5L???N??*« l …b???U??*«Ë i?d????«Ë ‚U???Hô«

o??? l «b???L?? ¨s?d??¬Ë œu???L????? tK?«b?????

UUM W??LJ0 ±∏ …dz«b« ÂU?√ UdE? r?O? 5√ b?L?? —U?A??*« W?Uzd? …dU?I« »uM d?L? s—UA??*« Wu?C?Ë ¨w u?dI« wL?N? ÆÕUH«b dLË rO«d≈ bL√ rOE?F« b???? vHDB?? ∫s q? r Êu??L??N??*«Ë rOE?F«b???? b??L????Ë ©”u???????¨ ÍËö??A??« Íd???L????« q?OK'«b??????? n U????Ë ÍËö???A????«

XbM*« sWOzu{ —u

r— q?« Ê« «bM?*« XH?AË Èd?√ —U??«Ë W—U?LF?

∫œUL dU ≠ V

r— s ±∏µË ±π∏¥ vL?u We?OK$ô« W?FU ’U?)« ¥∑

…d??OD «“ËU?& n?AJ  «bM??? v?K å‰U?L??F«ò XKB??

s Áœd? r? r WMO— XO0 W???F?« Êe??0 ≤¥µ v? ±≤≥ Æq_« qu?« r? r bM WzU? s? d??« t ¥≥ r— q??« v «c?Ë «bM ≤π v≈ WU{ôU WIUD*«Ë dB(« ·uA ‰ö s UNO≈ ÆUNO≈ qu« r rË l«uK WIUD dO ¥¥ r— qU v ö?«Ë  «bM?*« hH? t« 5  «bM?LK UI?ËË ≤∞±± dUM? ≤µ …—u q??? È√ p– 5 ≤∞±∞ d?????L???œ ≤∞ iF ÊQ cO?H UMO≈  UuKF*« iF  œ—ËË U?u ≥µ v«u XO0  «“ËU??« oBK Ê√ vK qL?F …—«“uU œU?H« “u?—  ö??Hô« »U???I??« v  U??d??Ë  U?b??F s - U?? Ê« W?MO— ‰U???Bô« UMËU???Ë ≤∞±± dUM? ≤µ …—u À«b??« ÊU?√ vM_« «udN r?N« ô«  «bM*« v rN√— c?_ 5u?*« s œbF ÆrNzö“ ¡«c« v «u Ê« «uAË WUô« s

d?B? ö??? W?IUD Âb?F q??L? WMO— XO? —U?¬ W?IDM0 ±∂≥ ‡ —b?I U0 W?IDMLK W?FU?« Ê“U<U b?u U? l —Uü« YO WFD s d√ vK qL?A b b«u« bM« ÊQ ULK «bM UI?ËË nOu«Ë tU?A« dOU?F UI?Ë dUbU qO?« r ×b WMO— XO —U¬  ö? Ê« bË  «bM s UMb U* XLK r±\µ WObF WK t q ¥≤ r— q« v UN rË ±π∂µ ÂU? c?M Èd?B*« n??*U vzU?O??L?OJ« qL??F*« v≈ ÆÊü« v UdOB rKF ôË WIDMLK œd s d√ t bË ¥∂ r— q« Ê«  «bM?LK UIË œ—Ë UL Ê“U?0 …œu?u? dO? U?N« YO? l«uK W?IUD d?O? «bM ±≥ lD s …—U??? U??N« d?O? U??N nO??u È√ b?u ôË W??IDM*« ‚ËbMB« ×U? …œu?u? XU? œU?Fô« …œb?? d?O? Wd?? d?UM l tK«b?Ë vJd?_« Àu?« ed? W?F ’U?)«


‰ULF«

s ËUUC

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

¥

s,Ë œ«œd 5« WB6 ÆÆåÈbM√ dLò …œu tOMA ÊuOK& ∂∞∞ …—U 9 XFO9 ÆÆ«œbG& W&uJ(« UId"b. U2d1 ∏≤ qQ jO?MI« qOL Íœu?FK WI?HB« dd? qB??? WËb« Ê√ W?? d?O?J U?N??L?O? s bzU?? v≈ d??U?? *« lO?? « sL? v≈ W??U?? {ùU Vz«d?C« w q??L? t?OM Êu??OK ±≤≤ ÍuM V?UJ?*« ·ö?? ? U?? ? ?F? ? ?O? ? ??*«Ë qb?« vK? ŸU?? {Ë√ s?? ?% w q?? ?L? ? w?« W?? OU?? L? ? F« ’d?? o?K W?? ?OUJ?≈ l rN?? ?—b?Ë 5KU?? ?F« Æ…bb ≤∞∞∂ÂU w ÍbM√ d?L dU XF?O qFHUË —ub?? ??« w W?? ?d?? ?A?«  √b ÂU?? ?F?« p– c?MË ÊU? Íc« Íd?B*« pKN???*« Ud?Ë ÿu?K*« Wd U?N√ ”U√ vK UNU?MË WdAU o  U?M0 WI« s «u*« b?I UN?FO bFË W?OuJ …bO WdB*« lzUC« XH«Ë Wœd« WdA« r— wMOB« lzU?CU ŸËdH«  ú?«Ë lMB« W?O?uJ?(«  U?d?A«Ë lU?B*«  d?QË U?N¡«œ— Æ…bUH« WIHB« ÁcN b—u?? Âu?I lU??B*«Ë  U?d?A« Ác? XU?Ë ¨ÍbM√ d??L? W?d?? ŸËd?H lzU??CË  U?? M Ác? q?* lO? c?? ? UM? WU?? ? ?0 Ÿd?? ? _« X?UJ? nu? lO???« - Ê√ b??FË W?d??B?*«  U??d?? A«  ¡U??Ë w?MO??B?« lzU??C? ?« `U?? B b—u?? « d?? L? W?? d?? ŸËd?? q w 5K?U??F« ‰«u?? √ v?K ÃËd?? ? ?)« r?NM? d?? ? ?O? ? ??J?« VK? Ë ¨ÍbM?√ e? bL?√ …¡u oI? r pcË dJ*« ‘U?F*« s W?Ëb« b?? ?O? ? H? ? ? ??Ë dœe? W?? d?? ?A?« ÊQ  œ«“ p– b?? FË U?? N?M c?? RÔ w?« Vz«d?? C« W??d??AU? ÊuKU??F« rB??? «Ë  «d?u??« …b?? v≈ rNUI?Ë r—u√ vK rNuB ÂbF …d?? W??d??A?« …œu??F wzU??C? r?J —b?? Ê√ ÆÂUF« ŸUDI« v≈ Èd√  Ud ¡ULO

ÊuJ? pcË ¡«—“u« f?K?? Ë WMK?« tb?? L? ? ?« l«d WOuU?I« WHB« XKL?« bË ¨ö U b?IF« s U?Uœ Èu?b« ÂU?√ t√ —U??« vK Èu?b« Ê√Ë ¨Íd?B*« VF??A« pK wË ¨W?U?F« W??OJK*« ‰U?L?_« ŸUD d“Ë —«d?I WKJA?*« WMK« dd?I dF? XFO rN?_« Ê√ u ≤∞∞≥ WM ±µ r— WM' tb√ Íc« rO?OIU Áb?OQ - «cË ¨f fK fOz— —«d?I WKJA*« wU*« rOOI?« œ«b≈ Æßß…—UK WCUI« WdA« …—«œ≈ qu?L« W?R? s ÂUI*« s?FDU oKF U?LO?Ë d?? L? l?O ÊöD? —œU??B?« rJ(« v?K W??O?Ëb« UÎLB XU WR*« Ác Ê√ X pc ÍbM√ s U??—U? U??NMF qF?? U2 Èu??b« Ác w ÆWuB)« c??O? HM ÊS?? ¨Êu??F?D« id rJ?(« vC??? I0Ë d??√ Èu??b?« w —œU??B« t?? O? Êu??FD?*« rJ(« Ÿu?{u?Ë œu?O?I« VDË u?? ÊQ p–Ë b?R? UË U?LcOHM nu wC?I*« 5O?K« s—«dI« WIdF« WdA« pc œuFË ¨—U¬ s tOK Vd - ≤∞∞∂ ÂU ‰ö? Èd√ …d s u« ÊU?C_ WD?«u ¢ÈbM?√ d?? L? ?¢ W?? ?d?? ŸËd?? ? rO?? O? ? I rO?O?I« «c? WF?«d? X9Ë w—U? Í—UA??« ’u??BM*« …b??O? u« WM?K« WD«u ÁœU??L? ? «Ë U?N?√dË ÂU?F« ‰U?L?_« ŸUD? ÊuU? w U?N?OK v≈ W??U??{ùU W?Ëb« fK?? f?Oz— »«u b??√ “U??N? '« w?Ë W??OU?? W??O?U??— W??N? ' vK?√ q2 Æ UULK Íed*« ‡ Ÿd??_U W??d??A« W??L? O? WM?K« Ác  —b??Ë s q?√ f sL? uË ¨t??O?M Êu??O?K µ∏π[µ XU?Ë Æd??O?J Xu« p– w? wI?O?I?(« U??NML ÊU w« VF?A« fK0 W“«u*«Ë WD)« WM' ≤µ…—u b??F f?? Íc« e?? b??L?√ U??N? √d XË√ b? ¨w?U? œU?? U?U?C? V?? ¨dUM

fOz— V?zU ¨qOK« u?√ ÕU?? H« b??? —U??A? ? *« Êu?FD« id U?N?LJ U?O?O? ¨WËb« fK? Í—«œù« ¡UCI« WLJ s —œUB« rJ(« vK ‰U?L?_« qd ß ÍbM√ d?L?¢ W?d? lO ÊöD —U?? ?B? ??ô« «c?? ?N qC?? ?H« l?d ÆÍœu?? ?F? ? « VO?? b?L? ?Ë w«d???H« Íb??L? v« vuU??I« qz«ËË ‰U?? L? F« i?FË Íb??O? ?F? B« —u?√ wKË cM ÍbM?«d?L? W??d? ‰U??L? w?U?? Íb?L? …d?z«œ ÂU?? ? ? √  dE?Ë ∑ص Íu?? ? ? b?« W?? ? ? U?? ? ? ≈ fOË sd??L? ?? *« s l«b v?« —U?L? ?? ô«  bM?«Ë ‰U?L?F« `UB?  ¡U U?NMJË ‰U?L?F« v≈ ¨UNLJ  UO?O w ¨UOKF« W—«œù« WLJ;« ß ÍbM√ dLßß Wd? rN√ s •π∞ lO —«d Ê√ —«d? w t??OK ’u?B?M*« iu?H V?u0 ¡U? Ê√Ë ¨≤∞∞µ WM? ≥¥≤ r— —U?? ?L? ?? ?? ? ô« d“Ë U?L? O? XF??C? rN??_« s XF?O? w« W?? M« Ê√Ë ¨W??B? ? B? ?)« j«u??{Ë b??«u??I v?L? W—«“u« W?uL?:« VKD W?B?B)« W?UO? fOz— —«d?I W?KJA*« WœU?B??ô«  U?O? U?O?K ÆbIF« dd% r lO« œULô ¡«—“u« fK V– U Ê√ U?NLJ  UO?O w W?LJ;«  d–Ë vU?*« rO?? ?O? ? I? ? « Ê√ v≈ W?? ?—œ ‰Ë√ rJ? t?? ?O≈ U«e*«Ë ‚u??I? (« l U??Î ? UM?? sJ r W??d??AK W«d Ê√ UL ¨ÈdA?LK lO« bI UNM w« ‰u??√ W?U?? lO XML??C lO??« W??OKL? ◊Ëd?? ŸËd?? ?H« qË ¨ «—U?? ?I? ? Ë ÷«—√ s W?? ?d?? ?A« WM?K«  «—«d?I? W?H?U?<U ¨…d??U??)«Ë W??«d« v?K X?B w?«Ë ¨W?? ? B? ? ? ? ? ?B? ? ?K? W—«“u?« d??O? ‰u??_«Ë ¨…d??U??)« ŸËd??H« œU??F? ? ? « rJ `O? l U?IH? —b? ≠◊UAMK W?Lzö*« ÆÊuUI« bI? ÊuJ pc∫ ß UNU?OO? w WLJ;« XœË√Ë U* UU ÍbM√ dL Wd rN√ s •π∞ lO

«uM? …b??F ÂU?? F« Í√d« X?KG?? W?? O? C? ? w Ë wzU??N rJ U??OKF« W—«œù« W??LJ;«  —b??« s •π∞ l?O Êö?D ¨ –U?? ? HM« V?«ËË w?—U UN?B?B ÊöDË ¨ÍbM√ d?L Wd? rN√ 5F?«b?LKË ‰U?L?FK —U?B?«Ë ¨ WËbK U?NœU?≈Ë Æ¢WKUF« WID« s U?N? OK oOKF??« sJ1 ô W—«œù« W?L?J;« ÂUJ√ d??O? WËbK ¢Íb?M√ d?L? ¢ …œu?F? U?N? LJË ¨«Îb√ U?L? tM l«d ô t√ wM?F U2 ÆÆ‘U?IMK? qU? WËœ d?? B? Ê√ ÊËd?? L? ? ?? ?*« rKF Ê√ b?ô t√ W?LJ;« rJ ÆÆ ‚u?I? (« U?N?O? lO?C ô ÊuU? r?N? ? ?√ s? •π∞ l?O Êö?D? ¨U?? ? ?OK?F« W?—«œù« U??N? ?? B? ? ?B? ÊöDË ¨Íb?M√ d??L? W?? d?? ‚u??I? Ê√ b?R? …b?O? …uD? WËbK U??NœU??≈Ë U?? –U?? « WËb« v?K Ë ¨lO?? C s? 5d?? B*« W?? u??L? ?? ? …—«œù  «¡«d??≈Ë  «—«d?? s Âe?K ÆW—uNL'« ¡UQ …dAM*« ¢ÍbM√ dL¢ ŸËd 5KU?FK WOU?IM« WMK« fOz— “ô 5? sK√ 5 W?—U W?d œu?Ë s ¨ÍbM√ dL? Wd?A œu?? I? ÊöD? rJ(« b?? F W?? d??AU? 5KU?? F« ÆjOMI« qOL v≈ UNFO ÕË— …œU?F?« vK qLF?O rJ(« «c Ê√ b?√Ë W?dA« ÷u?N q√ s ‰U?L?F« Íb W?UL?(« ÂU? ŸUD W?d?A? Ub?N? oU? v≈ U?Nœu?Ë w «u?U?? ? ‰U?? ? L? ? ?F« Ê√ ¢Â“ô¢ `?{Ë√ËÆW?? ?O?M Ë rN?Id o w «Ë√b? wJ ¨r?J(« «c —UE« ¨d??B? W??KB? q?√ s ÃU?ù«Ë q?L?F« u?? s ‰U?L?F« l ¡U?I b?I? r?O? t√ v≈ «d?O?A? qL?? ?F?« …œUe W?K?? ?I*« W?Kd?? ?LK? VOd?? ??« q√ q√ s r?J(« c?O? HM W??d?? VU Ë ÃU??ù«Ë ƉULF« rNbI wË bK« WKB ¨ «uM …b?? F ÂU??F« Í√d?« XKG?? W??O? ?C? w W??U?zd ¨U??O?KF« W—«œù« W?? LJ;« XœË√ Y?O? 

W"dA « qOGA WK&U" WD(Ë åÊU JK UDM,ò ‡ 5K&UF « ‰ƒUH3 åÈbM1√ dL2ò WIHB WN9UA& «—UL<=« s2 vM v1 dB& ∫v)«dH«

Ê√ b??R w?—U rJ tQ? WËbK t?œU??≈Ë ¨t??B? O? B? w dB? Ê≈ ∫UÎH?OC Æ`O?B« odD« w d?O d?B `{Ë√Ë ÆÍbM√ dL W?IHB WNUA «—UL?« s vM UNd? - w« WULF« bOFO? rJ(« «c Ê√ w«dH« dL¢ W?IH Ê√ v≈ «ÎdOA? ¨WdA« WB?B - UbM `d?Ë ÂU?F« ‰U?LK? —«b≈Ë œU?? W?I?H? XU? ¢ÍbM√ wUUË ¨ÍœuF?« dL*« WKB w W?dB*« WULF« VB ô w?«  «—U?L??? ô« Ác q? s vM w? sM tzUM√Ë s u« WKB w Âö bL ≠ WOdG«

vK b?√Ë …—«œù« s?( ÃU??%Ë …d?O?? W?OU?Ë Wd?A Èb?Ë W??d?A?« s 5u?? *« qL??Ë ¡«œ√ rO?O? I W?O? L√ ô YO? WœU?B??ô«Ë W?O?U?L??ô« U?N?«b_ U?N?I?O?I?% ÆWËb« vK U qJA w«d?H« ÍbL ”bMN*« oU?« wU*d« VzUM« nË Wb?I*« ÊuF?D« lOL? id UOKF« W—«œù« W?LJ;« rJ W?? R?Ë ¨j?O?MI?« qO?L? Íœu?F? « ‰U?L? _« q— s b?OQË ¨b?*« wK?_« pM«Ë ¨…œu p?MË ¨WOËb« q?uL?« lO ÊöD? Í—«œù« ¡U?C? I« W?LJ?? s —œU??B« rJ(« ÊöD?Ë ¨jO?? ?MIK? ÍbM√ d?? ?L? ? W?? ?d?? rN?? ?√ s •π∞

rK Õö

v«dH« ÈbL

‰U? W??d?A?« qO?G? A? WK?U? WD «u??F?{Ë Ê√Ë o?? qd UN?BB ÊöD ¢U?OKF« W—«œù«¢ rJ —Ëb „UM Ê≈ ‰U?? Ë vJ?J« tù« b??? ? Èœu??F? ?« ‰U??L? ?F« ¨U??N?OK d?DO? Ê√ W?Ëb« vK Wu??O?Ë W??L? N? U??UD W??O?K? È—Ëd?{ c??HMË rN?? b?«— Èb?M√ d?L? W?d??Ë Âe?K Ê√ WËb« vK sJ?Ë ¨qb« ÈœËb??  UU?O??« È—U?? L? ?? ? ? ?« dJ?H «e?? ô«Ë W?? ?d?? A« …—«œ≈ s?? ? ÊuJË W??d?A?« —«d?L? ?«Ë ÕU??$ sL?C ÈœU??B?? «Ë qO?GA s?Ë —«dI« –U?« vK …—b?Ë WËd U?N—«œù  «—b??Ë  «d??? ? pK9 U??N?_ «ÎdE Uœ—«u??Ë U?? N«u??√

WB?B ÊöD Èu?œ vLOI? b√ rK Õö? b√ W—«œù« W?L?J;« —«d? Ê√ ¨ ue«Ë ÊU??JK UDM W??d? ¢ÍbM√ d??L?¢ W?d?? rN?√ s? •π∞ lO ÊöD U??OKF« qO?L? ÈœuF?« ‰U?L?_« qd U?N?B??B? ÊöDË ‰ƒU?? H “e?? F Ê√ t?Q?? s ¨WËb?K U?? NœU?? ≈Ë ¨jO?? M?I« …œu?? ? v≈ od?D« `?? ?HË åÊU?? ?J?K UD?M ò ‡ 5?KU?? ?F«  e?? U??b?F W?U?? ¨WËb« v≈ Èd?√ …d? W??d?A« s sdA?F«Ë sU« w rJK WOC?I« ¢UOKF« W—«œù«¢ ÆqI*« dL ¢ÊU??J?K UDM? ¢ W??d??A 5K?U??F« Ê√ v≈ rK?? —U??√Ë

vU Êu U ¡UG« bF

WOUL ô« W «bFK vIOI —UB « ÆÆvKUJ « ∑π ÊuUI U qLFK …œuF « q(«ÆÆ rC« ôbF* «œU"e« …d"U &Ë v)œ_« b(« oO-D. U????U???F?*« »U???????√ s 5?ö??? π w?«u???Ë r?N????OK s?R*« t—u« iF ‘UF*« Y—u ÂbF t*U ’uB s tMLCU* XËe «–« WK—ô« U?C«Ë U?U? ≤∂ ‡« U?N?uK b?F ÁU??HU?  ¡U? w tzU?G« Á—ËdC VUD? UMKFU? uË XIK Ë p– ·U?????? s 5uK?E*« d???BM? u??Ou? ≥∞ Á—u Æ ÊuUI«

t?L?O? s •µ U—b?Ë w?B« 5Q??«Ë UMO?Q?« t??O 5  U?«d??ô« qO?B?% r Ê« Ë Áb*« ÁQ?UJ bM X% qB?% w« •µ ‡« t? U?C«Ë wMOQ?« „«d?ô« Æ UMOQ« tO fOË UNH ÁQAM*« VU s UNKOB% —«d? Ê« wKd?B? ‰U?L?  UU?IM ÂU?F?« œU?%ô« fOz— VzU tK« t??Ë b?L?? b?√ ÊuU?I ·Ëd?F*«Ë ≤∞±∞ tM ±≥µ r—  U?U?F*«Ë  UMO?Q« ÊuU? ¡U?GU t?uJ(« tIU«  «—«“uK œU%ô« UN ÂbI w« VUD*« s bb?F tU« ¡U wU ”dD Êô wUL?ô«Ë ÍœU?Bô« sb?F« w« b?IH tu? ÊuUI« i— »U?√ s Ê«ËÆ 5F?H?M*« ‰«u? √ wK –«u???ô« w oU?« ÂU?EM« t?uJ tD rO?O?I? tM ·b?N« »U? ? U t? U? ‰«u? ô« Ác? Ê« 5 w W? U? F« t?«e? )« ‰«u? √ w« U? N? L? {Ë ÂUEM?« wK Âu? I ÊU? t« ÊuU? I« «c s r_« V?U?'« Ê« w?« —U?√ ÆÆ U? U? F*« ÆwULô« qUJ« w« bIHË Í—Uœô« l ‘UF*« VUM?O wBô« b(« ÁœU“ l ∑π ÊuUI qLF« ÁœU?U tK« tË VU Ætd√ tAOF Íu dQô wd√ s qUF« ÁU{UIU ÁœU?«Ë ±≥µ ÊuU? ¡U?GU tœU?F? s? W?«—e« Á—«“u ‘U?F? Íd?L?G« b?L?« »d?√ UO? tËb« nKJ Ê« ÊËœ  «uM Áb cM Á—bN*«  U?UF*« »U« ‰«u?«Ë ‚uI UMËd b?F  dQ w«Ë Ud√ t?AOF? Íu?Ë UMUUF? tLO? l— wMFU uË s q? ÁU{U?I? UM Íc« UMd? nB w{U?I UM??√Ë dO? q?JA ‘UF?LK Æ‘UF*« Í« Ê« wMF? ÊuU?I?« «c ¡U?G?« Ê« rOKF? «Ë t? Od??« ‘U?F0 ÍËU? B« b? L? ? U? « U/«Ë t?OU*« Á—«“ËË tËb« t«e? tDd? d?O X??« ‘UF?LK  «Ëö?Ë«  «œU“ ÆUM«u« —UL« ÕU—« s UNd rO rO«d« 5LU

wK sb?R? Æ rd√Ë U?U?F*« »U?« ‰«u?√ —«dI??« wK  öb?F Í√ ¡«d?« ‰U? w rN t?K?L*«  UU?OJ« „«d?« …—Ëd?{ Æ·«d ô« tUJ tO{d tOzUN tGO w« ‰uuK tOK ÊuU? Ê«  U??U?F*« »U??√ œU??%« fOz— wKd? Í—b??« ‰U? wU ”dD Êu?UI wLU? Ë« ≤∞±∞ ÂUF±≥µ r—  UMO?Q« s s «u? ÊuOK≤≤ s d?√ ‚u?I( t?LU t?d{ tU?0 ÊU

∑πÊuU? Ê« 5 w tK?œ s hI?MË qU?F« ¡U??« be U? uË 5?K« qU?F«Ë ·U?I« w?« t?U?{ôU Y?K« qU?F«Ë 5?K« t?L? O? qL?F?« VU? qL?% w?K hM tKu? %Ë ∑π ÊuU? I U? I?Ë rN? OK s?R?LK? U?«d? ? ô« ‰«u?« s Áœb? ? *« œ—«u*« t«b?ô« o tOK sR?*« ¡UD« w« tU?{ôU ±≥µ ÊuUI rN?OK sR*«  «db?L Áb?O— ÊuJ Ê« ‰U? wË Æ ‘U?F*« s tuK q? t?O?NK tu?b*« tU?«d?« s wK qB? U/«Ë ‘U?F*« wK qB? ô  «uM ±∞ s q« t«b? ?ô« b?F ÆjI t«db s wIU s bb? F?« t U? OKUJ? UuU? tuJ? ∑π ÊuU? I qL? F« Áœu? F o?U? VU t?U?Ë  U?d?(«Ë  «œU?%ô« t?H?«u? Á—Ëd? { wK «b?R?Ë  «“U?O??ô« 5Q??« tKE X% Êu?F? I sË  U?U? F*« »U?? ô tK?L*«  UU? OJ« wK kUË rN(UB? Âb U0 tOK√dD Ê« sJ1  öbF Í« wK ÆrNuI wU?L? ?ô« 5Q?« ‚ËbM? fOz— qO?U?L? « XFK ‰U? t? U? sË w«  d?U? b?I ±≥µ ÊuU? ÁdJ VU?Ë U? IU? ’U? )«Ë ÂU?F« tO?HO? Á—uK ‰Ëœ Áb? w tOMO?Q  U?O ¡Uƒ— XKU?Ë …b?*«  Uôu« s bb? F« qL? ÊU? ÊuU?I« «c? Ê« wK «b?R? d?B? w? t?I?O? D Ábd ÊU? U?L? t?? BM s t? Ëd? b?F c? HM r tM?JË  «e?O? L*« sR*« dô wB?« b bb?% Âb w UN?L« Ê« w« «dO?A Ê« lHd? tK?œ ÊU? U?L?N? h? Íô sJ?1 t« Í« t?OK Æœb nI ÊËœ wMOQ« ÂUEM« w „dA qL?F« ¡UM« —ËU?? Áb? ÁU«d? V t« qO?U?L?« ÍdË 5Q? K wœ√ b? l{u? bb? '«  UMO? U? « ÊuU? wK qB r Ê« WOMOQ« ◊U?ô« œ«b s »dN« tN«u*

ÊuU?I« ¡U?GU ¡«—“u« fK? —«d? UU?F*« »U??« qI??« rN?u?I( ŸU?O?{ s t?? U* ÕU?O—«Ë ÁœU?F? ≤∞±∞ tM±≥µ w qô« rN œU?« YO? ÁU?M« ‚u tU?0 tzU?G« —«d? ¡U?Ë t??OU*« Á—«“Ë Íb t??Ëb??F?? Êuœ  d??????« w« rN«u??« Áœu?? qL?F« Áœu?F 5UD? Ubz«u?H t?OM —U?OK ∂∞∞ u? t?GU?«Ë kU? Ê« tQ? s wKUJ ÊuU? tuJ ±π∑µ tM∑π ÊuU?IU

•±∞ ‡« t? ÊuJ «dE rC?« ôbF* t?«u  «ËöF«Ë  «œUe?« ÊuJ Ê« UOU ÆWUGK tDO tOU(«  UuJ(« UdI w« ÊuU? ¡U? G« Ê«  U?U?F*« »U?? √ s ŸU?b« t?d? fOz— s? oU? VD ‰U? s UMœU U*U Íc« o(«Ë W?OU?L?ô« W«bFK wI?OI? —UB?« u ≤∞±∞ tM±≥µ  U?IK?DË q«—« s  U?U?F?*« »U??« t?U? Ë lL??:«  U?? qJ t?I?O? I?% q« ÆezUË s l— UNË« WO—U œ«u qL ÊU ÊuUI« p– Ê« wK VD b« ◊d?? A U? N?OU ¨U? U? ∂µ w« U? U? ∂∞ s? ‘U?F*« ‚U? I?? ?« qIô Áb? wUL« s t?OMOQ  U?«d?« œ«b ‘UF?*« ·dB ‚UI??« wK hM ±π∑µ tM ∑π ÊuU U?LMO WM ≥∞ s jI b«Ë dNË tM ±π s  U«d« œ«b bF ‘UF*«  u? s? qU?F« U? NKL? ? ÂU? ±±  U?«d? ?« ‚—U? H Í« ‰u?B?(« s ‘U?F*« VU? t—Ë ÊUd? U?N?U ¨t?u ¨wB? ‘U?F tu? —U??« wK ÁU?u« bF t?OK •∑∞ t l«u ‘UF*« ·d r Ê« UNF«— t? ?L? ? O? ? t? ?? ? ŸU? ?H?—« r— qb?« s ∑πÊuU? ? U? ?LM?O  U? ?«d? ? ? ?ô« l«u ‘U? ?F*« tu? ? wK? hM ÷U? ?H? ?« r— qb?« s •∏∞ wU nu Íd? ?N? ?A« „«d? ?? ?ô« t? ?L? ?O? ? ¨±≥µ Êu?U? ? ? ? ? I? t? —U? ? ? ? ? I?*U? VU? qL?? Ê« U?N??U? „«d? ? ô« t? ?L? O? YK q?L? F«

UMO? Q? « ‰«u? √ b? O? F? ·u? Êu?U? I« «c ¡U? GU Í—«“u?« —«d? I« Ê« wKd? b? √ XU? Ê« bF Ubz«u?H tO?M —UOK ∂∞∞ t?GU«Ë 5?M*«Ë q«—ô« ÂUô« U?NU?ô U?I?Ë t« w« —U?√ ÆÆWËb« t«e? Íb t?Ëb?F? Êuœ U—U???«Ë t?OU*« Á—«“u t?FU tU?  Ud w«  U?UF*« ·d t?OKL œUM« r?O ÊU ÊuU?I« p– ’uBM ÆwCIM*« uOu t«b l jËô« ‚dA« w 5—«uô« ¡«d?)« dO s bOL(« b œu?L—ub« —U« ÂUEM?« wK tu? ?L? C? ? w b? L? ?? F? ≤∞±∞ tM±≥µ r—  U?MO? U? ?« ÊuU? ? Ê« w« oIô ÂUE uË ‘UF*« s bM Áœ«œd?« ÁœU«Ë ‰«uô« —UL?« Í« Í—Uœô« wK qB lHd? d« w UF s ÊuJ «dE rN?OK sR*« 5 tOUL?ô« t«bF« ÆWUGK jO tUF ÊuJ œËb d« w{UI sË lHd ‘UF -Ë tKA? X?«Ë œu?I? Áb? s UË—« ‰Ëœ w t ‰u?L?F? ÊU? ÂU?EM« p– Ê« `{Ë√ t tDd*« t—«œô«  U?Ëd?B*« t?U??{ w« t?U{ôU W?OMO?Q?« rEM« w« Ád?O?O?G Æ¡Uô« s bbF« tON«Ë tOK sR*« qU qLU uË qLFK ÁœuF« V U/«Ë bb? wMOQ ÊuU l{u w«œô t« wK bOL?(« b b√ ÊuKL? ¡U?Oô« Ê« Í√ wKUJ« √b?*« wK bL?F tuJ «dE  UM?OQ ∑π Êu?UI qJA h? ÁU?Ë ‰U? w t« p– U? ?{u?  U?O?u«Ë Áe? ?FK wMO?U? « ¡VF« ÆWOULô« Áb*« s•∂∞ —«bI0 ‘UF wK qB bUI« s tuK q TUH  UUF*« »U?ô ÍuBI« ÁœUH?ö tUB  öb?F Áb ¡«d« V t« Íd wu?J(« ŸUD?IU Êu?KL? ?F n? u? ? µ[∑ œu? ?Ë q? w t? ?U? ? Êu?U? ?I« p?– s 5BU? Íd?ô« ‰Ëb« iF Ê« 5? w —u?ô« 5 d? O?J«  ËU? H?« l Íd? B*« U?NË√ jI h? ÊuOK w«u? wuJ(« ŸUDIU qL?F t?L —U?OK*« ÍbF? w« dôU ‘U?F*« ◊U—ô «dE dö wœô« b?(« oODË —uô« qJO qb?F Á—Ëd{ Æ‘UF*« wK fJFM tU jO dô« ÊU «–U tOK sR*« tOK qB Íc«


µ

’U nK

rO«d≈ Èu$∫·«d≈

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

‰ULF«

∫dAM œdHM å‰ULF«ò

WOULF« WOUIM« ULEM*« ÊuU ŸËdA …œu#

ÊuU?Ë ªt?öb?FË ±πµ¥ WM µ∂ r?— ÊuU?IU —œU??B« W—U?I?F« V?z«d?C« ±π∂¥WM ∑∞ r?— ÊuU?I«Ë ª±π∂≥ WM? ∂∂ r— ÊuU?I?U —œU?B« „—U??L?'« r— ÊuU?IU —œU??B« W?G?b« W?d?{ ÊuU?Ë ªd?N?A«Ë o?Ou?« Âu?— ÊQ?A r— ÊuU?IU —œUB?« UF?O*« vK? WU?F« Wd?C« ÊuU?Ë ±π∏∞ WM ±±± t?B w?ü« ÊuU?I« ŸËd?A? —d? ¡«—“u« fK? W??I?«u? b?F? ±ππ± WM ±± ∫È—uA« fK v≈ ÂbI

ÊuU?Ë ª wb*« ÊuU??I« vKË ª—u??b« vK Ÿö ô« b?F? W—u?N?L?'« fOz— ª W—U????«Ë W?Ob*« œ«u?*« w U?ô« Êu?U?Ë W—U??? «Ë W?Ob?*«  U?F? «d*« tö?b?? FË ±π∑≤ WM? ¥∑ r— W?Ëb« fK?? ? ÊuU?? Ë ª U?u?? I? ?F« Êu?U?? Ë töbFË t?OULF«  UU?IM« ÊuU —«b« ÊQ?A ±π∑∂ WM ≥µ r— ÊuUI«Ë W??O?zU??C? ?I« Âu??d?« ÊuU??Ë ªtö?b??FË ≤∞∞≥ W?M ±≤ r— q?L? F« Êu?U??Ë ÊuU?? ?Ë ªtöb?? F?Ë ±π¥¥ WM? π∞ r— W?? O?b*« œ«u*« w? oOu?? ?« Âu?? —Ë

s nu« Ë√ qB?H« Wu?I? lO?u dE ∫≤∏ …œU?

U?NK —«d –U?« W?LEMLK W?Ou?L?F« WO?F?LK ∫≤≤ …œU?

WOU*« WUd«Ë œ—«u*« YU« qBH«

W?OU?L?F« UU?IMK W?O?uL?F«  U?O?F?L?'« ¡UC?√ ¡U?L?√

U?F?U'U? f—b?« W?O ¡U?C?√Ë W?OzU?CI«  U??O?N«

U??L?EM*« ÊQ??? v o«d*« Êu?U??IU? qL??F? vË_« …œU*«

…—«œ≈ fK?? u??C?? v?K d??¬ ¡«e?? È√ Ë√ qL??F«

WU(« Ác? v UNUJK2Ë U?N«u√ v ·d?B« W?OH?OË

∫vK U2 WOU?LF« WOUIM« WLEM?*« œ—«u ÊuJ ∫±¥ …œU

t?OK? vu? »U?? V?u0 —UDù« ÊuJË Æ W?L??CM*«

lI ∫ ≥ …œU? Æ vU??uKb« pK« ¡U?C??√Ë W?O?uJ(«

U?L? ¨ tUJ√ n?U h q? vGKË ¨ W?OUL?F« W?OU?IM«

fO v« …QAM*U ‰U?LF« vK2 Ë√ WOU?IM« WLEM*«

¨vU?_« UN?UE v …œ—«u« ◊Ëd?A«Ë j«u?CK UÎI?Ë

WO?UL?ô« WDA_« bzU ≠» Æ ¡U?C_« U«d?« ≠√

¨ WB<« W—«œù« WN?'« dI Ê«uM vK ‰uu« rKF

¨ ÊuU??I« «c? ÂUJ√ nU?? ‚U??H« Ë√ ◊d?? q? ö Î U

≥µr— ÊuU?IU? —œU?B« W?OU?L?F« UU?IM?« ÊuU? vGK

rJ Ë√ —«d? vK ¡UM ô≈ W?OUL? W?OUI W?LEM U?N

W???LJ?;« ÂU???√ —«d???I« vK? sFD?« W???KB??? È– q?JË

Ë U?????N«Ë  U?U??ù« ≠à ÆU???N??—U9 v?« W??O???U??I???«Ë

W—«œù« W?N'« v W?OMF*« …—«œù« Èb Ÿ«bù« ÊuJ UL?

s UÎU?I« sL?C «–≈ ¨ t qLF?« vK UÎIU? ÊU Ê≈Ë

ÂUJ?√ q?ô W????OU????« …œU?*« ¨töb????F?Ë Â ±π∑∂ WM? U?NKHJ v?« WO?UI?M« Ud?(«Ë ‚u?I?(U o«d*« ÊuU?I«

qI dE? U?L?? Æ W?B???<« W??OzU??C?I« WD?K« s

Æq(« —«d —Ëb s UÎu 5ö ‰ö WB<«

…—«œ≈ fK?? U??NK?I? v« ¨ W Ëd??A*« d?O?? U??d???«

W?B???<« W—«œù« W?N??K 5 «–≈ ∫ π …œU? ÆW?B???<«

eOO9 ÊËœ ≠ ‰ULFK ∫¥ …œU ÆtO? Á—dI*« WOUIM« ‚uI(«

UUIMK WOKOL«  UON« Èb≈ v VM*« qUF«

…—«œ≈ fK? W?OU?L?F« W?OU?IM« W?LE?MLK ÊuJ ∫≤≥ …œU?

œ—«u*« ≠œ Æ Wd?B*« U?R*« Ë  U?O?N« s ¨W?LEM*«

Ë√ —UDù« Âö??« a—U s UÎ ?u dA? W??L ‰ö?

W????OU???L???? W???O?U???I? U???L?EM s?uJ v? o(« ≠ Ê–≈ Ë√

s U?N?O?K ‚b?B*« W?OËb« q?L?F« U?O?U?H?«Ë ¨ —u??b«

lu? Ë√ d?¬ Ÿd?? È√ v qL?FK tb Ë√ ¨W?O?U?L?F«

ÂU??O??IK vze??'«Ë vK?J« ⁄d??H??« b??«u? l?{u h??

Ë√ ÊuU????I« «c ÂU?J√ l ÷—U???F???? ô v?« Èd???_«

—U?A?*« «bM?*« W??? Âb? Ë√ ‰U??L??« Âb?? Ÿ«bù«

Ác `z«uK UÎIË p?–Ë UNM »Uô«Ë UN?O≈ ÂULCô«Ë

W?LEM?*« …—U?? ‰b??? W??U?« …œU*« ¨Wd?B?*« W?uJ(«

vK tM WOU WI«u d?OG vK_« tKL lu dO

WU???—Ë U????N???«b√ oO???I??????? vU???I?M« ◊U???AM?« ÂU???N0

vIK? U??N??OK dE?Ë ÆW??LEML?K vU??_« ÂUE?M« W??zô

vuU?I« q?L*« —UD≈ U?N?OK ¨ W?IU?« …œU*« v U?N?O≈

«c ÂUJ√ nU? ô U?0Ë W?O?U?_« U?N?LEË U?LEM*«

W?U??F« WU?IM«Ë W??OU?IM« WM?K« «—U??F W??OMF*« W?OU??IM«

WuCF `d*« vK W?IU« ÂUJ_« ÈdË Æp–

WOUIM« WLEM*« …—«œ≈ fK uC? oË ÆUN(UB

U??N?'« Ë√ œ«d??_« s  U??d????«Ë  U???N«Ë  UU??ù«

vË ¨ ‰u?u« rKF? t?OK vu? »U?J pc W?L?EMLK

WUIM ÂU?LCô« vK qU? È√ Á«d≈ “u? ôË ¨ ÊuUI«

v œ—Ë ULM√ dB ‰UL?  UUIM ÂUF« œU%ô«Ë WOMF*«

Ác?N `Od?« …d? ‰ö? WO?UL?F« WOU?IM« W?LEM*«

UOd« lO?LË Ád√ tdH …d ‰ö ⁄dH?*« WOULF«

vMH?« rb« W??N?Ë√ W??U?? p– s vM????Ë W??O??M_«

rK a?—U s Ÿu????√ ‰ö? ¨ W?U?????ô« Âb?? WU??

5 l?L????'« dE?Ë Ætœ«—≈ ÊËœ U????NM? »U????????ô« Ë√

vË ≤∞∞≥ WM ±≤ r— Êu?U?IU —œU?B« qL?F« ÊuU?

qUF« l o?OI?« v ¡b« r ∫≤π …œU? ÆWLEM*«

ÃUù« PUJË e«u?(«Ë  PUJ*«Ë  ôb«Ë  «ËöF«Ë

«œU???%ô« s? UU????IK? Èc«  «—b???I?« ¡UM?Ë vMI????«Ë

ÂU√ WLEM?*« …QA vK ÷«dô« UN?OK VË ¨‰uu«

v Èu?*« «– s 5OUL 5?OUI 5LEM Wu?C

dL WF«d« …œU*« ¨UN ‰u?LF*« «—«dI«Ë 5«uI« WU

v« W?OU?L?F« W?OU?IM« t??LEM —UD≈ b?F V?M*«

s Áƒö??“ U?N??OK q?B? v?« W?OM?O?F«Ë W?œU*« U«e*«Ë

WOdF« d?B W—uNL? UNO≈ WLCM*« U?LEM*«Ë WOËb«

W—U?ô« W?OB?A« X ±∞ …œU ÆW?B?<« WLJ;«

WOU?L W?OUI U?LEM ¡UA≈ dE ∫µ …œU? ÆXu«  «–

¨U?N UA W?—U2 v W?OU(« W?OUL?F« W?OUIM« U?LEM*«

‰uu« rKF q? »UD oOIU U?NO≈ vLM

¨ ö??F?? tKL?? ÈœR? ÊU?? u U??L?? vU*« Èu?????*« fH

WOUIM« ULEM*« œ—«u? ·d rË ÆÊuUI« ÂUJ√ oË

s UÎ ??u Êuö —Ëd?? b??F W?OU??L??F« W?O?U?IM?« W?LE?MLK

nU?????? Ë√ vU???O??? Ë√ ve??? Ë√ vM?œ ”U??√ v?K

¨ o«d*« ÊuU??I« ÂUJ_ UÎ ?I?Ë U??N?U?{Ë√ oO?u U??N?OKË

Wu?M*« W?HU?<«Ë tUJ?Ë oO?I??« a—U t UMO??

¨ qUFK W?OKFH« Wb)« …b? sL{ ⁄dH« …b? V%Ë

…œU ÆUNK√ s …QAM*« ÷«d?_«Ë WDA_« v WOULF«

W—«œù« WN'« ÷«d« ÊËœ ¨ Ÿ«bù« Ë√ —UDù« a—U

suJ? U??LE?M*« Ác vK? dE U???L?? ¨ W??U???F« »«œü«

W??O?F??L??'« …u??œ r ô≈Ë t qL??F« a—U s? ÂU? ‰ö?? WM' »Uô U? Î u 5ö ‰ö UN WœUF« dO W?OuLF«

Ë qUF« l UIOI?« —uC o WLEMLKË ¨ tO≈

tUN? …dU VË ¡UM√ W?UIM« uC WU≈ d?FË

oO??I??% q?O???? v W??OU???L??F« W??OU??I?M« U??LEM?LK ∫±µ

W—«œô« W?N'« vK˨ ÷«d?ô« id rJ —Ëb? Ë√

«–  U??O?A??OKO?*« Ë√ WdJ??F«  ö??OJA??« Ë√ U«d??«

qUF« o p– q? ôË ¨ tM ŸUbK ÂU? qOu

¡U??C??_« œb?? Êu?J Ê√ VË Æq?L?? WU??≈ W??OU???IM«

oœUM …—«œ≈Ë ¡U?A≈ W?O?U*« Uœ—«u? rœË U?N?{«d?√

q?L*« r?OK 5U?(« s? È√ oI?% œd?0 W??B??<«

U???L?EM?*« q  UD?KK? “u??? ôË ÆÈd?J????F« lU?D«

¨ Èd?√ UÎu 5ö ‰ö? ŸU?{Ë_« oOu vu? W?R?

∫ ≥∞ …œU Æo?OI?« —uC?( d¬ ÂU? qO?u v

W?O?F?L? ¡UC?√ vU?L?ù «Îb?«Ë «Îu?C? U?OÎ K 5d?H?*«

œ«u Ë√ WOËUF UOF?L Ë√ ¨ »«d{≈ Ë√ WU“ Ë√ —Uœ«

UNOB u vK W«b«  «bM*« WLEMLK vuUI«

ÆvzU?C? rJ ô≈ UN?—«œ≈ fU? Ë√ W?OU?LF« W?OU?IM«

W?—«œô« W?????N?????'« X?K? p?– ÊËœ …b*« X?C?????I?√ «–S????? v ·d??B??« r Æ W??LE?M*« q W??LJ;« s W??B????<«

U??U??L???ôU? W?U??)« 5?«u?I?« ÂUJ√ Èd?? ô

¨ «Î u?C? n√ v≈ «Î u?C? WzU?L??L? s d??√ W?O?u?L?

U??NU??b? Âb??I v« W?DA_« s p– d??O??Ë ¨W?O??{U—

Ÿ«bù« Ë√ —U?Dù« ÂU9 ‰U???B≈ ≠√ ∫vË W?—U????????ô«

WLEMLK vU_« ÂUEM« 5LC dE :)6( …œU

W?OU??IM« U?LEM?*« ¡U?C?√  U?U??L??« vK W??U?F«

vB??√ b?? p– b??F? qU?? n√ qJ «Îb??«Ë «Îu??C??Ë

WM' W??O?u??L??F« W?O??F?L??'« V??M ∫±∂ …œU?? Æ ‰U?L??FK

W??LEM?LK »U???? `??H »UD? ≠» Æ «bM??*«Ë VK?DK

5 eO9 b?«u È√ WOK«b« U?Nz«u Ë√ W?OULF« W?OUIM«

U?NK - v« W??OU?L?F« W?OU?IM« W?LEM?*« UJK2Ë ‰«u?√

«c ÂUJ_ ÎU?I? UN U?A W?—U2 V? WO?UL?F«

Æ…QAM*« Èu vK ¡UC√ WL

U?N?O«e?O lC? U?L U?N Udd?I bF W?OU*« W?«d?LK

t??u?? »UD ≠à ÆW???UD« W??N??'« Áœb??% Èc« pM?U

l{u« Ë√ Êu?K« Ë√ fM'« Ë√ sb?« V?? U??NzU??C??√

U?N?UE v U?NOK? ’uBM?*« b«u?IK U?IÎ ?Ë vzU?N rJ

∫ ≥± …œU U«e*«Ë «¡U?Hù« l«d« »U?« Æ ÊuUI«

vUIM« ◊UAM« WOULF« WOUIM« WLEM*« dU ∫ ≤¥ …œU

s be ô …b* U?NK? s 5F? bL??F? vuU? VU?;

hK d??AM Wd??O?_« lUD*« Êu???A W?U??F« W??O??NK

sLC? Ê√ dE UL¨ vUO?« ¡ULô« Ë√ wUL?ô«

U??N??UE? uK WU?? vË W???OK«b« U??N???z«uË vU??_«

Âu???d« s? W??O?U???L???F« W???OU???IM?« U???LEM*« v?H???F

∫ h_« vKË UN{«d√ oOI% qHJ Èc«

vuU??I« V?U?;« v?KË ¨bb????K WKU?? d??O?? 5U??

Ud?IË U?NMuJ a—UË WLE?MLK vU_« ÂUEM« W?zô

‚u??I? Ë√ ÊU??ù« ‚u??I?? s UÎ ??U?I??« b??«u??I« Ác

‰«u???_« pK ‰ËR? b??«u???I« p?K s `z«u?K«Ë vU???_«

«c ÂUJ√ c??O?HM W??IKF?*« ÈËU??b« w W?OzU??C?I«

≤[ÆrN??(U?B?? WU?—Ë ‰U??L?F« ‚u??I? s ŸU??b« ±[

v≈ Ub??F v?« W?O?«e?O*« s? …b?L????F?? …—u? ‰U??—≈

ÊuJ Ê√ vK Wd?B*« lzUu« …bd? vuUI« U?NK2Ë

qJA ∫∑ …œU? Æ q?L?FK W?O?U?_« Ud??(« Ë√ ‰U?L?F«

W?O?U??L??ô«Ë W?O??B?« WU?d« ‚ËbM v≈ UJ?K?L*«Ë

Ë√ U«e? W?Q ‰ö?ù« Âb? l ∫≥≤ …œU?? Æ ÊuU?I«

≥[Æ«b??ô« ÂUJ√ Ë qL?F« ·Ëd Ë ◊Ëd 5?%

WLEM?*« —UD≈Ë UN?F«d* U?U?LK Èed*« “U?N'«

W—«œù« W??N??'« -U?? Á—u???N2 «bM??*« p?K lO??L??

sd?A? s qI ô U0 UU?IM« œU?%« Ë√ WU?F« WU?IM«

ÆWOULF« UUIMK WOUI«Ë

vH??F ¨d??¬ ÊuU?? v? U??N?O?K ’u??BM «¡U??H??≈

v?????B«Ë vU?????L????????ô«Ë vU????I?????« Èu?????????*« l—

ô≈Ë U?NU?—≈ a—U s sd?N ‰ö? W?F?«d*« W?O?M

«bM*« rOK W—«œù« WN'« XC— «–S Æ WB<«

vK UU?IM« œU%« qJAË W?OU?I WM' Ë√ WOU?L WU?I

…d????N«Ë W?KU??F« Èu??I« d“Ë —b??B? W????U??)« …œU*«

W???d???C« ∫ ±≠ s W???OU???L???F« W???OU???IM« U???LE?M*«

‰U?L??FK W?O?MN*« …¡U?HJ?« l— ¥[ Æ ‰U?L??FK ÈœU?B???ô«Ë

v o(« UU?LK Èed*« “UNKË Æ…bLF?  d«

WB?<« W?LJL?K ¡uK« vuU?I« qLK o …—u?c*«

s qI ô U0 ‰U?L?FK ÂUF« œU?%ô« Ë√ vu?I« Èu?*«

WœU?d??ô« ÖU?LM«Ë ÊuU?I« «c?N Wc?O?HM« «—«d?I«

…—d?I?*« W?O?U??{ù« Vz«d??C« s Ud?O??Ë W—U?I??F«

5«u?????I?« v È√d« ¡«b?≈ µ[ Ær«u??????????0 ¡U?????I—ô«Ë

Èb Uœu???Ë ‰U?? U??H?U???? W?√ W??F??«d0 Âu???I Ê√

ÆdAMU WCd vK d√ —«bBô

WzU s? Ë√ UUIM« œU?%« Ë√ WUF«  U?UIM« s …d?A

bu? v WOULF« W?OUIM« ULEM*« l o?OMU WuKD*«

Ud??Q????? Ë√ U??N?JK9 v?« «—U??I??F?K W?????MU

ÆUNKbF Ë√ U?NF{Ë bM ¡«u 5KUFU? WIKF*« `z«uK«Ë

l— W?O?u?L?F?« W?O?F?L?'« v u?C? qJ o?Ë ÆW?LEM*«

l?C ∫±± …œU????? v?U?????_« ÂUE?M« v?U?????« q?B?????H«

WLCM XU ¡«u WOUI W?M' Ë√ WOUL WUI 5LË

…œU*« ¨W?OL?d« …bd'U Ád?A a—U s U? Î u ∂∞ tU?

W?OK?;« fU?:« U—d??I v« Âu?d«Ë V?z«d?C«Ë

qzU??Ë ¡U??A≈Ë ôU?H????ô« Ë  U?U??L???ô« r?OEM ∂[

W?“ö« «¡«d??ù« –U?ô W?OU?*« W??«d*« WM?K ÈuJ

vU??_« ÂUEM« W??OU??L?F« W??OU??IM« W??LEM*« u???R??

5KUFK oË Æ «œU%« Ë√ WU  UUIM WLCM dO Ë√

ÊuU?I« «c ÊUd? a—U s ¨ rU?;« qO?% W?œU?«

Âud«Ë Vz«d?C« ≤≠ ÆWOK;« …—«œù« ÊuUI U?I

U?IÎ ?Ë ¨UN W?U?)« W?Ozd*«Ë …¡Ëd?I*«Ë W?uL?*« Âö?ù«

v t????I??? ÊËœ p– ‰u???? ôË W???HU??????? œu???Ë ‰U???

ÂUE?M« «c q?L???A Ê√ V?Ë rN?M U???F Î ????u??? W???L?EML?K

ô√ ◊d?A W?OU?L? W?U?I Ë√ W?OU?I WM' qOJ?A …Q?AM*U

Êu?F Ë√ ÈËU??œ s U?Nb b?uU?? ¨ U?N??H ¡U??IK sË

U* W??MU Âu?d?«Ë U?F?O?*« W?d?{Ë W?O?d?L?'«

e????«d???? ¡U????A≈ ∑[ ÆU????N ‰u????L????F?*« 5«u????I« ÂU?J_

Ÿœu Ê√ WOU?IM« WLEM*« vK 5F ∫±∑ …œU Æv{U?I«

¨ U?N qLF« b?«uË W?LEM*U W?IKF*« Wdu?'« UUO?«

lO??L?? vË ÆÎö??U?? 5??L?? s 5??R?*« œb?? qI

«c vC??I0 X???√ w«Ë U?N?OK ÊuJ? v« WU?(U

«b‡FË  U?LNË  ô¬Ë  «Ëœ√ s WLEM*« Áœ—u?

qOQ? vMN*« V—b?«Ë qL?F« W?U?I d?AM W?B?B??

Ê√ U???NË ¨ d???O??u???« oœU?M Ë√ „uM?« b??√ U???N«u???√

¨ Ud?O? s e?O?L*« U?N?L?« ∫ ±≠ v?K U? h_« vKË

UNK?L —dI Ê√ W?OUL?F« WOU?IM« ULEMLK o? ‰«u_«

‰U vË ¨ W?Ëb« fK rU? ’U?B« s Êu?UI«

·U?F?≈ «—U?O?Ë ’UËdJO?Ë f?Ou√  «—U‡O?Ë

U??N??'« l oO??M?U qL??F« ‚u??  U??K?D* ‰U??L??F«

j«u?CK UÎI?Ë WM√ —UL??« tË√ v U?N«u√ d?L?

◊Ëd?? ≤≠ Æ U???N??{«d???√Ë ¨ U??N?KL?? ‚U?DË ¨ Ud???I??Ë

‰UJ_« nK??0 U?œu?N??Ë U??N?H?? b?u?Ë „d???A*«

tö?S W?LJ;U? »U?J« rK Âu?I Âu?B?)« b?√ »U?O?

—U?O?G« lD s Ud?O?Ë vu*« sœË qI «—U?O?Ë

v U?N? ‰u?L?F*« 5«u??I« ÂUJ_ U?I??Ë V—b?U W??OMF*«

Ác ‰«u?√ d?FË ¨ vU?_« UN?UE UN?OK hM v«

U?«d??ô«Ë ¨ U?NzU?N?«Ë¨ Ub?I?Ë Wu?C?F« »U???«

ÆWU*«

WLJ;« ÂU√ œUFO*« v —uC?(U tHOKJ l WUù« dQ

d“Ë s —«d? Ub?b?? —b?B v«Ë U??N W?“ö«

W?Od?F« «œU?%ô« suJ? v W?—U?A*« ∏[ ÆÊQ?A« «c

È√ »UJ—« WU?? v W?U?F?« ‰«u?_« rJ v U??LEM*«

¨ wLOEM« UNKJO ≥≠ Æ ¡UC_« Uœb v« WdNA«

UN?UEË WOUL?F« WOUIM« U?LEM*« fOQ vU?« »U«

d??L???? ¨ W?F?U??« …œU*«© ÆÈu??b« U??N?O≈ X?KO??√ v«

W?????LE?M*« …—«œ≈ f?K????? s V?K v?K ¡U?M W?????O?U*«

«c?Ë ¨ U?N?O≈ ÂU?L?Cô« Ë√ W?OU?L?F« W?OËb«Ë W?O?Id?_«Ë

l«d« »U??« v U?N??OK ’u?B?M*« rz«d?'« s W?1d?

W—«œù«Ë W??OU*« WU??d« ÂUE ¥≠ ÆWc??O??HM« U??Ne?N??√Ë

fO?Q ‰Ë_« qB?H« WOU*« WU?d«Ë œ—«u*«Ë vU?_«

‚uI?(« WU?J lL?U WOU?LF« W?OUIM« U?LEM*« ¡U?C√

U? q v? ·d?B?« “u?? ôË Æ W?OU??L?F« W?OU??IM«

U?????N?????L?EM? v?« «d9R?*«  U?????OK?U????? v W?????—U?????A?*«

Æ UuIF« ÊuU s

U?NU?E qbF? b«u? µ≠ Æ U?NU?O«eO?Ë ¨U?N?DA√ vK

vuUI« qL*« dD ∫ ∏ …œU WOU?LF« WOUIM« ULEM*«

Ë√ —U?œô« oœUM v? rN?«d??« vK W??d?*« U«e*«Ë

«uM d?A? vC? b?F ô≈ W??IU?« …d?I?HU d?–

W?b?? v W?—U?A*« π[ ÆW??OU?IM« œu??u« W?U?C???«Ë¨

WOUL?F« WOUIM« UL?EM*«  U«e«Ë ‚uI Y?U« »U«

v≈ U??N?U??L?C« Ë√ ¨ U??N?U??b«Ë ¨ U?NKË ¨ v?U?_«

W—«œù« W?N'« fO?Q« X% W?OUL?F« W?OUIM« W?LEMLK

W???d???F0 U???NzU???A≈ - W???U??? oœUM? È√ Ë√ WU???e«

Vz«d??C« U??N??O?K o???? ô≈Ë U??Nz«d?? a?—U s

U??N??UE w …œ—«u?« d??OU??F*«Ë b??«u??IK UÎ ??I??Ë lL????:«

UNzUC√Ë

U??N?«u??√ WuK?√ Ë√ W??O??H???BË Èd??√ W???OU??I? U??L??O?EM

t UÎ ??I?d? W??LEM*« ¡U??A≈ VK U?N?b Ÿœu Ë√ W?B???<«

WU? v p–Ë ¨ ’U?I?« ÊËœ vL?? È√ X% UU?IM«

U?Nz«œ√ ¡V lI v« W?G?b« W?d?{ ≥≠ ÆÂu?d«Ë

tK?1 s Ë√ q?L???F« VU??? v?K 5F????Ë Æ vU???_«

v{U??I??« o W?O?U?L??F« W??OU??IM« U??LEMLK ∫±∏ …œU??

p–Ë Æ ÂU?L?C?ô« Ë√ ÃU?bô« Ë√ q(« b?F U?N?UJK2Ë

5???R*« ¡U???C???_U n‡?A?? ∫ ±W???OU???« «b?M???*«

qI Ë√ U??L?EM*« Ác s »U????ô« v? rN??????— ¡«b≈

U? q v≈ W???MU W??OU?L?F« W??OU?IM« W?L?EM*« vK

Æ wU?IM« ◊U?A?MU ÂU?O?I« s 5OU?I?M« ¡U?C?_« 5J9

s W???UM« ‰U??L?F« `U??B?Ë U??N?(U??B? s ŸU??bK

œb? ∫ ±≤ …œU? ÆÊuU?I« «c ÂUJ?√ nU? ô U0 tK

u UL? rœb qI ô√ vK¨ UÎ FO?L rNM UÎ Fu? WLEMLK

«c d?AM WMU??« …œU*« ¨Èd?√ U?LEM v≈ rN?u?C?

‚«—Ë_«Ë «—d??;«Ë œu???I??F« s? U??N U??A?M oKF???

v« W?OH?O?I?«Ë W?O?—b« «—Ëb?« …b d??F ∫≤µ …œU?

WIKF*« ÈËU?b« lOL v qb« UNË ¨ qL?F« Uö

b??«u??? W??OU??L???F« W??O?U??IM« W???LEML?K vU??_« ÂU?EM«

rNM? b??«Ë q r?« t UÎ MO?????Ë ¨ÊuU???I« «c v 5???

ÂuO?« s «Î —U?« t qLF?Ë WOL?d« …bd'« v Êu?UI«

Uö?????ù«Ë  ö????????«Ë d?U????b«Ë  U????u?????D*«Ë

…b? «c?Ë ¨ U?NzU?C?_ W??OU?L?F« W?OU?IM« W?L?EM*« Ub?F

«c s W????U?M« U??“UM*« v «c??Ë q?L??F«  U??ö??F

WOKO?L?« UNU?OË WcO?HM« UNeN?√ »U?« «¡«d≈Ë

t????UMË t???U??≈ q??Ë tM?Ë vu??I« t?L??—Ë t????IË

ÊuU?I? cHMË W?Ëb« -U r?BË ÆÁd?A a—U? vU?«

vK W??I?????*« Âu??d« ¥≠ ÆUd??O?Ë U??I??BK*«Ë

dQ W—uQ ×U)« Ë√ q«b« v? ¡«u WOUIM« ÂUN*«

ÂU????√ W????LE?M*« …—«œù« fK????? fO?z— q1Ë ÆÊu?U????I«

o qH?J U0 W??O??u??L??F« U??N????O??F??L?? ¡U??C??√ 5 s

X% W???L?EM*« r?« t ÊËb??? nA??? ≠≤ ¨ t??????O????MË

ÆUNMO«u s

WOU?IM« WLEM*« fO?Q WIK?F*« «—d;«Ë œu?IF«

lO??L?? W???OU??IM« W???LEM*« u??C?? U???NM o????? qU??

Æ dOGU UNK vË ¡UCI«

¡U??C??√ œb?? qI ô√ v?K¨ d??U??*« Èd??« Ÿ«d????ô«

‚UD v d?¬ r« l UÎ ?IUD? ÊuJ ô√ vK fO?Q?«

WUF« ÂUJ_«Ë n—UF« ‰Ë_« »U«

obB« Âu—Ë vK«b« UNUE qbF Ë√ WOULF«

ÃU?ù« …Q?UJË e?«u?(«Ë P?UJ*«Ë  ôb?«Ë  «Ëö?F«

UNzUC?√ qO9 o WOULF« WOU?IM« WLEMLK ∫ ±π …œU

¨ œ«d√ WL? s WOULF« WOU?IM« WLEM*« …—«œ≈ fK

W??O?F??L?'« ¡U??C?√ œb??Ë v«d?G??'« U?N?KO??? e?d??

…—uc?*« «—d;«Ë œuI?FK W?MU  UF?Ou?« vK

vK d?E ∫≤∂ …œU?? ÆÎö??F?? qL??F« ÈœR ÊU?? u U??L??

«d≈Ë W???O??U???L???'« W??{ËU???H*«Ë vö???« —ËU???A???« v

ÆWœöO «uM WF—√ vK? WOUIM« …—Ëb« …b be ô√Ë

vuI« t?L—Ë t?IË rNM q r« t UÎ MO U?N WOu?LF«

Êu?U??????I« «c? ÂUJ?√ o?O??????D? v b?‡B??????I? ©±¨ …œU?????? Êu?O??d?(« U??NM q sd?? U?N?ub? W??Oü« U?K?DB*U

∫n—UF« ‰Ë_« qBH«

µ≠ ÆUNL?Ë UNLOdË dUb« vK d?OQ« Âu—Ë

tQ?? s ¡«d??√ È√ –U??« tK1 s Ë√ qL??F« VU??

v UN?OK ’uBM*« ÊU?K«Ë WO?UL'« qL?F« UO?UH«

W??OU??IM« W??LEM*« …—«œ≈ fK?: `d?? sL??O? ◊d????AË

bOH UË tFOuË t?OMË tUMË tU≈ qË tMË

vK o?b??B???«Ë oOu???«Ë d??N??A?« Âu??— lO???L??

∫≠ ±[ t?Oü« W?OU?L??F« W?OU?IM« WDA_« W?—U?2 qODF

od????? ÊuJ? U????L?EM?*« œb????F b?MË ¨ q?L????F« Êu?U????

qU?? b??d« s U??G Î U ÊuJ Ê√ ∫ ± v?K U? W??OU??L??F«

œb ≠≥ ¨t?KL W?NË uC?F« 5 qL?F« Wö? —«dL?«

…QAM*« Æ…d(« ·d(« »U?√ Ë√ ¨ rNU( ÊuKUF«

WOUIM« WLEM*« vK U?Nz«œ√ ¡V lI v« UFOu«

vK dRô U0 rNF UULô« bIË ‰ULFU ‰UBô«

WOU?L W?OUI WLEM qJ? vM« qO?L« oË ÷ËU?H«

b?? ÊuJ? ô√ ≥ ÆWU??J« Ë …¡«d???I« b??O?? Ê√ ≤ ÆW???OK_«

W??O??u??L??F?« W??O??F??L??'« ŸU??L????« d??C???? s? a ≥

Ë√ “U??N? Ë√ W??d?? Ë√ ŸËd??A? Ë√ od?? Ë√ W????O q ∫

ÎUd ÊuJ v« «—d;«Ë œu?IFK WMU W?OULF«

v W?OU?IM« UU?ô« ¡«d?≈ ≤[ Æ…Q?AM*U qL?F« dO?

…Q??A?M*U 5K?U??F« s? •±∞ s UƒU???C??√ œb??? qIô

U?LEM*« ◊d?A« «c s vM?? Ë b?U?I?« v≈ qO?√

»U« dC? s a ≥ œb ≠¥ WLEMLK WO?OQ«

rJ v dFË ¨ ’U)« Ë√ ÂU?F« ÊuUIK lC UdO

Âb??? l? U‡‡‡?u???I???F?« fU‡‡?)« »U‡‡?‡« Æ U????N???O???

VU?? l t?OK oH??? o??? b?u?? v qL?F?« lu?

ÊuJ Ê√ v?K od??H« v U??N??O?K2 W??LEM? q —U????Ë

rJ(« o b ÊuJ ô√ ¥[ UUF*« »U_ WOUIM«

X% W??OU??L??F« W??OU??IM« W??LEM*« …—«œ≈ fK?? ¡U??C??√

t Èc?« Èc« ÊUJ*« d???O??? v? lI Èc« Ÿd???H?« …Q??A?M*«

È√ Ë√ Uu?IF« ÊuU? v b√ Wu?I ÈQ ‰ö?ù«

≥[Æ…Q????A?M*U q?L????F« d?????O???? vK? dR?ô U0Ë qL?????F«

÷ËUH?« ÊuJË öO?9 d?_« WLEM*« s od?H« fOz—

tK? W?M v Wd?K …b?OI? Wu?I? Ë√ WUM v t?OK

¡U?C?√ ¡U?L?Q nA? s a ≥ œb? ≠µ ÆfO?Q?«

q ∫ W?OUIM« W?MK« Ë√ WOU?L?F« WUIM?« ÆvOzd« e?d*«

U?N?OK ’uBM?*« rz«d'« vK? VUF ¨ d?¬ ÊuU?

W?{ËUH?LK W“ö?« W?O?B« U?uKF*« vK ‰uB?(«

œb?Ë Æj?I? W?U??F« «œU?%ö vu??I« Èu???*« vK

µ[Æ Á—U??« t?O≈ œ— b? sJ r U ¨ WU?_« Ë ·d?AU

t????U??≈ q???Ë tMË rN?M q W??H??Ë …—«œù« f?K??

Èu vK rNœ«—≈ i0 ‰UL?F« tAM vUL lL&

q?2 q V?U???F? ≥≥∫…œU*« ∫≠ W????OU?????« œ«u???? v

ÆqLF« ÊuU ÂUJ_ UÎIË UNK Èb WOUL'«

v??M?« qO????L??« d??O?U??F?? tM —«d??I h???<« d“u«

iF v U?{ Î u?H? Ë√ ¡«e?'« œU?L?« W?DK t ÊuJ ô√

s a? ≥ œb??? ≠∂ W????LEM?LK v?uU???I?« q???L?*« r«Ë

«c ÂU?J_ U???IÎ ??Ë t??????O???Q - Ë W???d???(« Ë√ …Q??A?M*«

dO UU?O ΫbL vD√ WOU?L WOUI W?LEM* vuU

s ÈQ ÂU???O??I?« qL??F?« VU?? v?K dE? ∫ ≤∑ …œU??

Æö Î O9 d_« WLEM*«Ë

U?NK9 v?« …Q?AM*U qL?F« V?U? U?O?ö? q Ë√

…—«œ≈ fK? ¡UC?√ s U?NOK U?F Î ?u vU?_« ÂUEM«

q ∫ UU?IM« œU?%« Ë√ ‰U?LFK? WU?F«  UU?IM« ÆÊuU?I«

Ë√ vU?*« Ë√ vU???_« ÂUE?MU o?KF??? t????O???I???O???I???

¡UN≈ Ë√ qU? qOGA? s ŸUMô« ∫≠ ±[ tOü« ‰U?L_«

W?O??u?L? W?O??F?L? W?O?U?L? W?OU??I W?LEM q?J ∫≤∞ …œU?

vK qb?F √d «–≈ ∫±≥ …œU? ÆW?OUL?F« W?OU?IM« W?LEM*«

UÎb?B U?L«b≈ Êu?J Ê√ vK WOU?LF« W?OUIM« W?LEM*«

ÊU?K« Ë√ W?OU?L?F« UU?IM« s œb? W?dF0 r? qOJA

·ô¬ W??L? s qI ô W?«d?G W?LEMLK v?U?;«

≤[ÆW?OU?L? W?OUI? WLE?M v≈ t?UL?C« V? t??b?

v« U?OKF?« WDK« vË ¨ U?NzU?C?√ lO??L? s ÊuJ¨

U?N??O?F?L? s —«d? Vu0 ¨W?LEML?K vU?_« ÂUEM«

vU?_« ÂUEM« hK ≠∑ È—U?IF« d?N?A« s UN?OK

Wd(« Èu? vK XU ¡«u UNœ«—ù UÎIË U?NMO ULO

∫ ≥¥ …œU*« Æ W???OM n?√ sd???A?? “ËU???& ôË W??O?M

5 WOMOF« U«e*« Ë√ tUIK s È√ Ë√ d?_« v eOOL«

UÎ I UNu? WU vK ·dAË WLEM?*« UUO rd

U? Î —R? qb?F??« Ÿ«b≈ VKD U?NK2 Âb?I?? ¨ W?O?u?L?F«

tOK lu —«d≈ ≠∏ WdB*« lzUuU ÁdA rO Èc«Ë

«œU????%ô« Æv?«d????G????'« ‚U?DM« Ë√ v?uM?« ŸUD?I« Ë√

Èc« …Q?AM*« s tK1 s Ë√ qL?F« VU VU?F

W?—U2 Ë√ W?OU?I W?LEM v≈ ÂU?L?Cô« V? ‰U?L?F«

qJ v?U?_« ÂU?EM« Uœb?? v?« ÂUJ_«Ë b??«u??IK

W—«œù« W??N??K? W??LEMLK? vuU??I« q???L*« s U??F Î ??u??Ë

d??N?A« v t??OK UÎ ??b?B??Ë …—«œù« fK?? ¡U?C??√ s

WKOJA? r œU?%« q ∫ ‰U?L??FK ÂU?F« œU?%ô« Ë√ W??U?F«

v U?NOK ’u?BM*« W?OUIM?« WDA_« s UÎ√ qDF

vK 5OU?IM« ¡UC?_« Á«d≈ ≥[ ÆŸËd?A vUI? ◊UA

Æ UNM

W?N?'U Ÿœu*« WL?EM*« nK0 qb?F?« odË ¨ WB??<«

«c ÂU?J_ UÎ ??I???Ë - b??? W???LEM*« s?uJ ÊQ È—U???I???F«

UÎIË UNMO U?LO UUIM« œU%« Ë√ WOUL? WU  UUI s

s qI ô v?« W?«d?GU ÊuU??I« «c s ≤∂ …œU*«

¥[ÆvUIM« rNzUL?« dOOG Ë√ WO?{ËUH« rNH«u d?OOG

W?OU?IM« W?LEMLK W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« V?M ∫ ≤± …œU?

qL*« rOKË ¨ pc b?F*« q« v ÁbO? bF W—«œù«

W?U?F« W?OU?IM« U?LEM*« fO?Q WU? v ≠π ÆÊuU?I«

Ë√ W?OU?L WU?I q ∫ W?OU?LF?« WOU?IM« W?LEM*« ÆU?Nœ«—ù

œb??F?Ë Æ W??OM n√ 5ö “ËU??& ôË ·ô¬ …d?A??

¡U??C??_« vK? W??OMO?? Ë√ WœU?? U?«e?? ÷d?? Ë√ .b??I

ÂUJ_ UÎ ?I?Ë U?N«—«œ≈ fK?? ¡U?C?√Ë fOz— W?OU?L?F«

W?B???<« W—«œù« W??N?'« s? UÎUD W?L?EMLK vuU??I«

p–Ë U???NK?1 v« …Q???AM*« r« o??? U??? v≈ ·U???C

öOJA ÆÂU? œU%« Ë√ WU ‰U?L WUI Ë√ W?OUI WM'

WHU?<« rNQA XFË scK« ‰U?LF« œbF W?«dG«

d?O?O?G? Ë√ rN?H?«u? d?O?O?G? vK rN?? ÷d?G 5?OU?IM«

ÂUEM« U?œb? v?« j«u?C?«Ë b?«u??I«Ë ÊuU??I« «c

lzU???u?U qb???F????« h?K d???AM? Wd???O???_« l?UDL?K

¡U?L√ Èu? WB?<« W—«œù« W?N'« v≈ Âb?I nAJ

W?O?uL?F« W?O?F?L'« s Êu?J ∫ WO?UL?F« W?OU?IM« W?LEM*«

∫ ≥µ …œU*« Æœu???F?« WU??? w W???«d???G« n?U???C Ë

ÆvUIM« r¡UL«

ÆUNM qJ vU_«

ÆWdB*«

Èu?% v« ·u?A UÎ ?C√Ë W?Ou?L?F« W?OF?L?'« ¡UC?√

uK?2 Æ W?O?U?I?M« W??LEM*« V?J W????OË …—«œù« fK??Ë

vK …Q?AM?*« s tK1 s Ë√ qL?F« V?U? VU?F

W?OU??IM« U?LEM*«  «—«œ≈ fU??? ¡U?C?√ r ∫ ‰U??L?F«

≤∏ ¨ ≤∑ 5œU*« v tOK? ’uBM*« dE(« WHU?

qO????L?? r—U??O????« r sc« ‰U??L??F« pc??Ë W??OU??L??F«

n√ 5???L??? s qI? ô W??«d???G Êu?U??I« «c? s

U?FL??« v rNM WUO? Ë√ rNzUL?Q Àb?K rNzö?“

qU?F« o??Ë Æ t?O?M n√ WzU? “ËU?& ôË t?OM

∫ vU?IM« qL?F« ÆWOU?I U?LEM U?NK9 ô v« W?OUL?F«

t??u?I?? qU?Ë tU??I??KË qU?A« Ád??√ vzU?CI« r?J(« cO?HM v? W?OH?O u« «c? s ≤∏ …œU?*U? t??????O?≈ —U??????A?*« q VU?F ∫ ≥∂ …œU*« Æ ÊuU?I«

Ë√ «Îœd??????H?M? qU??????F?« t? Âu??????I? ◊U??????A q? oO?I?? qL?F?« v tzö?“ l „«d??ôU Ë W??O?U??L???F« W??O?U??IM?« W??LE?M*« ·«b√ WN?'« ƉULF« `UB? s ŸUb«

XIK W??OU?L?? W?O?U?I W??LEM

Èu?I?« …—«“Ë W?B???<« W—«œù«

W????O????M?√ W????N???? s Îô«u????√

U??N?Udb???Ë …d?????N«Ë WKU???F«

’u??BM*« dE?K W??HU??<U

∫ h????<« d“u?« UEU????;U

«c? s ±¥ …œU?*« v t??????OK?

Æ…dN«Ë WKUF« ÈuI« d“Ë

s q?I ô W???«d????G ÊuU????I«

WUF« ÂUJ_« wU« qBH«

“ËU& ôË t?OM n√ 5?L

«c? ÂUJ?√ Èd??????? ∫ ≤ …œU??????

l W?OM n√ 5?LË WzU?

Èb qL??F s q? vK ÊuU??I«

Ÿd????*« ‰«u??_« …—œU??B??

5KU?F« q wKË d?Q d?O?G«

ÆUN

5O?d(«Ë ’U?)« rNU?(

m?K?????????????? ‰ËR?? ∫ ≥∑ …œU?*«

W?????LE?M?*« d?????O???? W?U?????L?????F«Ë

v U?????N Âu?J;« W????«d?????G«

W«—eU? 5KUF«Ë 5O?Lu*«Ë

v U?NOK? ’uBM*« rz«d?'«

»U?????????√Ë b????O????B?«Ë Èd«Ë

W?????N?????'« v?≈ ≥µ ¨≥¥ 5œU?*« Ê√ v?K W??????B????????????<« W?—«œù« v≈ U??N?M •∑µ W???? h?B?? ÆWOMF*« WOUIM« WLEM*«

W???b??)U? 5KU???F«Ë U???U???F*« oO????D s? wM????????Ë \W???Oe?M*« v 5?KU???F« 5?dJ???F« t???U?J√ ¡U??C???√Ë W d???A« ‰U??—Ë g?O??'«


‰ULF«

’U nK

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

∂ b

∫rKI

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ A rUN ‰UL_« ULEM

n U —U"#« b% atef.press@yahoo.com

…b'bWËœœöOv+v#H

rN???— 5MKF? ÊuU?I« …œu?? vK tzU?C?« qË vK t?{d 5?( —UEô«Ë ÊuUI« œ«u? qb?F v Á—«b?« v Ÿd??« 5C?«— ÂœU?I« VF?A« fK? 5?«— XR*« fOzd« vK t{d? ‰ö s ÊuU?I U* V?? ??M fO?z—Ë ÊU*d s? ÊuU?? ?I« —«b?? ?« v ÃU?ô«Ë qL?FU WD?d? t?O?L« s? ÊuU?I« tK1

vK U??H?O?MË «œU? U??u?? ‰U?L? ô« U?LE?M XM bb?'« W?OU?L?F« W?OU?I?M«  U?LEM*« ÊuU? ŸËd?A? UN?b ÊuUI« …œu vK? …bb  UEö  b«Ë ‰U?L WKU?F« Èu?I« d“u WKU? …dc? v U?OL?— œU?%« Âb? Xu«  «– WKU?F« Èu?I« d“Ë WDO?u« œU?%ô«  UEö0 W?O?L?— …d??c? W—U??« ·d?G«

WO%UIM « WœbF « ÊuC+d qLF « »U-√

s'dL."#*«Ë lUB*« „ö l iOH"# —«u( t5d 5( ÊuUI« —«d≈ qOQ ÊUK? qLF« U?U s U?Ë wDF Ê« q w w?U?I?M« qL??FK ⁄d??H? W??OU??IM« tu?? ?F? ? w« t?? U?? ?{ôU Uœb?? ? ÁœU“ q w ÁQ?AM*« q«œ U?N  «d?I d?O?u t?? B? B? ?<« w?{«—ô« —U??F? ?« ŸU?? H—« UN?öG?« sJ1 w«Ë wUMB« qL?FK W?? ? ? ?U?D?« ÁœU?“Ë  U?MO?? ? ? ? U*« l?{Ë w? ÆlMBLK WOUô« ÊU?? ‰Ëb« i?F w o?D ÊU?? «–U?? VFB U?OUË tO?uB U?Nb bK q W?U?MB« —«d?I? ?« Âb??F «dE t??I?O? D s q Ád?L???2 ◊u?G?{ s t d9U?Ë V—b?? ? V?OU?? ?« s Y?? ?? Ê« lËô« q? ÃU?ô« ÁœU“Ë t¡U?H? ld qU?F« w?« W??OU?? IM?« tœb?? F? ?« s Y?? Ê« W??OU??IM« ÊU??K« 5 d??UM?U œu??F?? ·ö???« t???O? qL??F« t??KB?? fOË q?F? « Âb? UM?OK Ê« ·U?{√ rN??UD qJA t???«—œË Êu?U?I« p– —«d??« w ÆÍdB*« l«uK tú Íb tdF* bO

rO«d« 5LU

5bMN s UC« t?OMN*« rNUUI w« s?J?1 n?O?J? 5?O? ? ? ? ? u?K?Ë 5?—U?? ? ? ? ?&Ë «c q? l q«u?? ?« qL?? F« V?U?? B Æ UUIM« s rJ« W?? ?U?? s?  UU?? ?IM?« œb?? F? Ê« wK b?? ?√ ‰U?L?F«  «u?« wK »d?? w« WKI???Ë U2 W?? OU?? I?M«  UU?? ? ?ô« ¡«d?? « ‰ö?? `U?B o?OI?& ÊËœ qU?I?« w« ÍœRO? fK Ê« s W?I wK t« ·U{√ ‰U?LF« Âb?F rN?H« s t??OU? t?—œ wK ¡«—“u« t{d …—ËdC UUD ÊuUI« p– dd9 ‰UL?ô« ‰U—Ë sdL??*«  «œU%« wK 5 tKU? t?ö? qL?F?« t?ö? ÊuJ «dE qL?? F« VU?? Ë qU?? F« ·«d? ô« t??U?? ÆWuJ(«Ë fOz— Íd??OU?“ wO?? VU t??U?? sË —UEô« Á—ËdC fö*« wM t?OFL t?? ?d Ë V?F? ? f?K?? ? »U?? ?? ??« 5( wF?d?? A? ?« fK:« V?U?? s Á—«d?? «Ë ÂbË VM t—u?NL fOz— s UC«Ë fJFM ô w? t?OK ob?BU? Ÿd?« ÆWdB*« WUMB« wK UK qL?F« VU?B nO? wN?« b?L? ‰U?

ÈdOU“ vO

t?? ?OK o?U?? ? ? ·u?? ?U?? ? uË Ább?? ? Y UN« qUFK X WOUIM« ÊUK« ÆtuI s UUMB« td fOz— wHM bL ‰U ÊU?' qOJA ÊU?MF« ‚ö « Ê« tOb?F*« u Áb?? «u« ÁQ??AM?*U …œb??F? ?? W??OU?? I qU?F?K XO?? AË qL?F« t??ö?F XO???H ¡«u?? ? ? —b?? ? ? w?K? qL?? ? ? F?« V?U?? ? ? Ë lMB*U? 5KU?F« ¡U??L?« w« t??U?{ôU

vN« bL

»U?? « l iO?H? ?? —«u??( t?d Ë ’U?)« ŸUDIU sdL??*«Ë lU?B*« ÆUC« ÂUF«Ë tdB*« WUMB« Ê« w« wuOKI« —U√ tO?{U*« «u« tö?« ‰ö UN d? UË W?? O? ? U?? O? ?Ë WœU?? ?B? ?? ?« ◊u?? G? ? { s UN—b nF{ s U?OK UNOK XJF« lOD?? b?? F r U??N?KF?? Æ t?? O? ? U?M« U«d?? ?{« Ë«  U?? U?? B? ?? ?« Í« q?L? ?%

∫W—U « ·dG « œU%« fOz— qO#u « bL√

∫ vKO/ « vKO

WuD%« ¡Uœ≈Ë vN"« W'UAu« s“ œU‡‡ ‡ ‡ B"ô« t‡‡ ‡ ‡ MLQ l+bO‡‡ ‡ ‡E

s Êu? U??I ? « ŸËd?? A ? U?? N ? ?O « u?? b v? « f?J ? F ? U? q?? »u?K ?D ? * « ÷d?? ? ? ? ? ? G ? « ÈœR? nOJ U?M U?A *« s b? e? v« ÈœR?? ? v« W?O UIM« ÊU? K« q 5 oOu? « v rN?O ?{ «—Q? nO? Ë W?? ? R*« Ub?N ?A ? ? q v? d??O ?J H?? « V?K D d?? ô« U?? F ? ?O ? ?L ? ? WUd? «  «—U??F ?A ? « s b??F ? «Ë V«u??' « …dD? WK? d?? ? w U?M _ W? uD? « ¡U?? ? œ≈Ë ÆdB œUB« dL s t?? ? d?? Ë« t?F ?M B? b??N ? A Ê« ‰U?L ? ô«

u?C ? Ë ‰U?L ? ô« …b?O ? vKO? « vKO? XC? — —«b? « v Ÿd? « W—U? ? « ·dG« œU?% « XO?? u?? « «c v W??O U??I M? « U?L ?E M*« ÊuU?? v d?E M«Ë ¡Ëb?? N ? « VKD? d?? ô« Ê« XU?? Ë ‰U?? L ? ? ô« ‰U?? ? — s Xb?? w? «  UE? ö*« Ê« XU?? Ë rN«œU?% «Ë rN? U?L EM v? 5K2 nUJ« lO?L ?' « vKË vN? « WU? u« s“ W?? K?B ? ? s Ë« W?? O ? ? U?? ô« …œU“ q? « s uË W?? ? ? R?? q«œ vK?F ? —«d??I ? ? ? « q— Wœb?F ? « s?J Ë lO?L ?' « vK lHM? U œu?F U?

∫bO « bL

Wœb?F œu?Ë …dJ ‰UL?ô« ‰U?— i— sbR WO?UMB« rNUAM q«œ WOUI qLF« …dO qdF ·u p– Ê« WUM td fOz— wu?OKI« bL ‰U wL?? ? ? U* U?? ? U?9 i«— t?« ZO?? ? ?M« oK? ·u?? U??Nô W??OU??IM« t?œb??F? U tO qLF« ‰U? q«œ ÁdO qUA q«œ W?OUI?M« ÊUK« s? bbF« œu?Ë »U?? ? ?« `?? ? H? U2 Áb?? ? «u?« ÁQ?? ? AM?*« ‰U??L? F?« ‚u??I? h? U??L? O? Áb«e?? LK ÁQ??AM?*« —«d??I? ? U —«d??{ô« wU?? UË qO??? wKF?? ‰U??L? F« ‚u??I? t??U??{«Ë d« U?N qLF tK;« dB W?d ‰U« W?OUIM?« tœbF?« l qU? n« ≤≤ s WOUI WM' qU µ∞ q ÊuJ Ê« sJ1 W?d?A« Á—«œô nO? özU?? ? WKB?HM s rJ« «c q l gUMË rUH Ê« d?O?u tU???« w« t?U?{ôU ÊU?K« qL? U?U? s rN?zU?H?«Ë rN  «d?I? d?O? d?C U2 wU?IM?« qL?FK ⁄d?H?K Æ ÃUô« rË qLF« p– .b??I Á—Ëd??{ wK wu??OKI« b??√ wU? qJA t?«—œ t?A?UMLK ÊuU?I«

÷u+d vU(« tKJA@ ÊuUI« oO%D Á—«dù »«uM« fKN dE"MË ÆÆ

Á—«b« idË VFA« s VM vK U U?H? W?OzUM?« W?N? È√ s sË ÂU?? ?F« `U?? ?B«Ë —«d?? I? ? ? ?ô« rN??OK ÊuU??I« «c o?O?D? ÊËœUM Ê« q√ s ôË√ o?d W —U?? r— qU?F?« r?O? nO? lO?L?'« ·d?F Êü« v?? «œU??%« ±± s d??? √ l W?? ?OU?? ?I WM?' ·ô¬ Wö?? ?« W«d?? ?Ë oOI%Ë ÊUK« «c …U{«d WOHOË vC?— sK√ pcË r?NM È√ VUD vU?? I rO?EM s d?? ? ?Q `L?? Ê« q√ s …b?«u« qL?F« W?N? q«œ ƉULF« …bËË nB« bOu

qOu« bL√

œU?%« fOz— qOu?« bL?« ÷d?« s d?? O? ?J« vK W?—U??? ?« ·d?? G« W?? ? O?U?? ? IM?« U?? ? LE?M*« Êu?U?? ? œuM? …œU È√ WA?UM q ‰UË WO?ULF« UM?ƒ— UM?b?? ·d?? œU?? %U?? s? Ê_ U?? ? ?N? c?? ? ?_« d?E?M?Ë Wu?? ? ? J? sJ r Ê« d?O?? œb? rC œU?%ô« v ¡U?CôU? ‰UL?_« ‰U— rEF? ·d?? G« œU?? %«Ë  U??U?MB« œU?? %« ¡U?C« 5?ËUI*« œU?%«Ë W?OU?O?« r?? nAJ? U?? uË U?? C« UM?b 5( ŸËd?? ? A?*« W?? ?O? ? ?L«Ë œU?? ? %ô« fK?? ?  U?U?? ?? ? ?« s ¡U?? ?N? ? ?ô« ÊU*d vK t{d?Ë WœU?I« VFA«

∫vHDB vuD

¨t ·d??? F Ê√ q?A? È√ Ãö?? v W«b??« W?DI ÊU?? b?? t√ b??I? ? √ ÆqA??H« v d??L? ? M ô≈Ë Ê_ U?MK?A? ? ? ? b?? ? ?I? ∫U?M?? ? ? H_ ‰u?? ? ? I? Ê_ Xu?« Ê√Ë ¨UN?M nF{√Ë d?G√ sË d?√ Ub?« —b?? ?I sJ?1 ÆUMO?K …d?DO?? ?*« W?? ?dDG?« d?? ?J VN Ë —u ÎU?F? X√— «–SÅÆÈd√ …d? ‰ËU ÎU?UD tM Ë Ÿ—«u w ÎU?IKDM 5ö*«  «dA?F «uU Ë ô≈ ¡«bN? tM jI UL ÆÆ W1d? …UO rN«—«u?? VI? t??LJ r ÆÆ »U???A« ÊU??F— w XQ?? d?? L? ?F« ‰–«—√ w r ÊËd?? ¬ s u?« »«d —u??? ?œ jI?? Æ…d?? ? *« s“ w? Îö? F? gO?? F r— qU?? wU?O? o?«u? sJ r? t_ Ê«u?ù« t?? ? ? O? ?F? ?L? ? qO?JA w? W?? O «d?? ?u1b«  U?? ?Oü« ÆU?OU? ‰b?F Íc« —u??bU? nOJ W?O??O?Q?« qL?? ?F? ? ? ? n?O? ? u Êü« d?? ?B? ? w? ‰«R?? ?«Æ qOB? Í_ sJ1 q øqI?*« w W?O «du1b« ÆWIOLF« WËb« WœUN ÊËœ rJ Ê√ wUO U/≈Ë ¨—uM« wHD U?NK f?OË W“√ w? UF?O?L? s U?F? O?L? s? tK«Ë d?O? L?C«Ë qI??F« VOKGË d???B« s uU? UMM? Ë d?? Ê√ d??√ t?U?√ U?Ë ÊËd?U? p Êu?? ?H?QË rN? nQ d?? ?A? U/≈Ë jI?? ? ÷—√ f?O ÆUN ÷dF WOIOI W—U WOUô« Ê«bI ÂuI «b?√ vBIô …bb? WËœ œöO? v vH ŸU?H—«Ë WUD« ZU?FË W?O?UL??ô« W«b?F« vK ÷U?H? «Ë r??C?«Ë —U??F?ô«Ë d??I?H«  ôb??F? l«dË W?? O? Mô«  ö?? L? F« ÂU??√ t?? OM'« W??L? ?O?  «—U??L? ?? ? ?ô« ÷U??H? ?«Ë W??U?? O? «  ôb?? F? ≤∞µ ‡?‡ —b?? ? ?I Íc?« rb?« WK?JO? Ë W?? ? O? ? ? M?ô« gU?? ?N? wB?? ?√ b?? q?L? ? l t?? ?OM  «—U?? ?O?K s Íd??B*« V?F?A?«  U??U??O?? « W??O? K? ËÆ`d« W?? ? u?EM? Õö?? ? ≈ V? U?? ? L? ? ? .dJ?« gO?? ? F?« u??? ÁU??&ô« l t w?œ√ b?? l{ËË  U??U?? F*« l U?u?B? dËb?« …œU?≈Ë l?OMB?« W?U?O? —«b≈ l? WOz«c?G«Ë WO?öN?ô« œ«u*« lU?B r q?_« wK ÂU?? œ«u?? Í√ db??B lM0 —«d?? lUB*« qO?GA …œU≈Ë WOË√  U?UM UdbB w« Íœ«dO?ô« tH«  ôU WN«u?Ë WHu*« s  —«d?? I« pK q? ÆÆ WKzU ôu?? √ WËb« b?? J UN?O U0 ÷d Í√ s wM w U?MKF& Ê√ sJL*« ÆwËb« bIM« ‚ËbM ÷d Âd —uœ bd rOEF« d(« ÈdB*« VFA« ¨Udd9 - v?« ¡UD_« q ZU??F d?B?0 oOK  U?? ?OK_« ‚u?? ?I? ? vK?  «¡«b?? ? ? « q?JA v?«Ë  U?? U?? O? ?? ?ô« ÈË–Ë d?? ?O? ?? ?F? ?«Ë È√d?« Wd?? Ë 5d?B?*«Ë ‰U?H _«Ë ¡U?? _«Ë ‰U?L?F«Ë W??U?)« ÷dF? Ê√ WMK« vK ÖuLM« vKQ?—U)« v Wd È√ s WOUË WdË W{«Ë ’uBM XU «–S ÆbBI« ¡u? Ë√ rNH« ¡u Ë√ qËQK  UFL? v  dI« b W?OUù« ‚uI(« Ác W?U?? ôË ld?A? È√ ‚u? X?? √ YO?? …b? v Âu??O« `?B? U?NS?? ¨Ub?O? Q? U??N?OK? hMK ’uBM aO?dË bOQ …œU?≈ v≈ WU d?B …œU??F? ? « f√ d??I?? ? v W??L?U?? W??? {«Ë qH?J v« W?? b?? (« W??O «d?? I1b« W?? Ob*« W?Ëb« qH?JË W?? OKJA?« fOË W?? OK?F? H?« WM «u*« ‚u?? I? ? bb?? sË gFM ÆÆvI??O?I?(« vU??L?? ô« ‰b?F« v «d??I?1œ lL??? ? ? oO??I? % u?? vF??? sË 5 ‚u?I(« v R?UJ«Ë …«ËU?*« oI? v«d?O ÊuO?O*«Ë ÎU?U9 ‰UdU ¡U?M« 5dB*« q ÆÎUU9 ¡UOM_U ¡«dIH«Ë ÎUU9 5LK*U b?? ?L? ? ? ? ? —u?? ?? ? b« ‰U?? ? ? ? √ s ”U?√ v q?Q sc?K« s?b« ¡U?? ?N? …œU“ —u?? ?? ? ?b«Ë vœ«d?? ? « vKË dOF« WdË W?O«dOK« vK ULz«œ Ê«bR U?? u??I Ê√ W?? O? U?? _« ÊU???ù« ‚u??I? ? WU??L? ? Æ¡«bN ◊uIË ¡Uœ W«—≈ lM v UL—Ëb …—u?? « —U?? ?L vM? 5d?? B*« W?? O? ? U?? q?? ?F? ? ‰U?? L? ? ?« 5( d??? ?B« vK? …—b??I« r?œU??I? ?? ô rzö*« qb??« »U?O? l o«d U?? uË U?N?? C ¨œuI WKO tOK «ËœU?« Èc« ÂUEM« ◊UI≈ bF …b??U??? vK r?N? U??{Ë√ rNM ÊËd??O? J?« rK√Ë W??Ob*« W?? O? U??O? « Èu??I« e??? l?L? W??U??? Ë Ë√ U??NMO? U?L? O? o?O? M«Ë o«u??« s? W—u??«Ë ŸUD ‰u??O? rU?H? 5?UM qb? Ë√ Wƒ— …—uK ÂUEM?« …œu?? b??OQ? ÁU??&U 5d?? B*« s d??O? ?? vE% WdJ?F« W?R*« Ê√ U?L?Oô ÈdJ?F« sc?« 5d?? ?B?*« Âu?? ?L? ? Èb W?? ?u?? ?d?? ? WU?J0 lUM« ¡«œ_« vK 5dJ?F« …—b? v ÊËb?I?F W??? MU? ‰U??(« fJ vK?  U??“ú Èb??B? «Ë Æ5ObLK

∫s UN

vKA_« l'dA"« V5UA ÊU*d%« ‰ULF« »UDI"E«Ë «b'«e*« vH‡‡ ‡J' b‡‡ 5«Ë œU‡‡ ‡%«Ë ÆÆ W‡‡ ‡'œbF"K ô vK ¨qU? È√ b?{ UM ‰U? Ë U? ? ? J*«Ë qU?F « ‰u?B ? Ê« «b?O ? rKF U? U9 fJF« d?? ? √ `? ?B Ë ÊU?? _U Ád??F ? A t? u??I ? vK tOU« vK œuF U uË tKL v UOUH qUF«Ë ÕU—_  UU?O J«Ë  UdA« oO?I %Ë Ê–≈ «–U?? ?L K? ÕU—_« Ác s? ¡e?? ? r?? ? ? ? I ÆÁb{ nIM f?O z— v?K t?? ? ?{ d?? ? ? r? e*« Êu? U?? ? ?I « U?? ? ? √ t«Ë_ o? U?? d?? √ u??N ? ? XR*« W—u?? N ? L ? ?' « v?? ? d?E ?M MK? Ud?? ? √ s? WK?? ? v? UM? Ë ld?? ?A ? ? ? « o œu?? ?F Ë ŸU?? ?{ Ë_« d?? ?I ? ? ? ?  ÆÊU*d« uË vK_« tUB

W?O ?F ?L fO?z — bO? « b?L ? ? ”bMN*« nA? «d??G œu?? Ë s? b«“ aO??A « Èd?? L ? ? ? ? W?? O U?? L ? ?F ? «  U?? L EM*« Êu? U?? …œu?? ? ? q«œ U?L ?O ? W?O Ëb« qL?F ? «  U?O ? U?H « l ÷—U??F ? W??L K? Ê« ·U??{ «Ë W??O U?? I M«  Ud?? ( « h rKF ôË UN …dU*« r `? √ WOUI Wd …Q??A ML?K `L?? v? « Ác W??O U??I ? Wd?? W√ lOD s√ s?L UN W?O UIM« ÊUK« œb?F q«œ WM?' qJ d??I ? d??O ? u? qL??F « VU?? Ác?N ? ⁄d?H ? U? `L? Ê« ÷d?? ?H *«Ë tP??A M VU vK r?F v« …bzU?H « UL? ÊUK« U«e??L ?K U?? ? O ? ? H ? Ë «—«b« «c fO√ ¨q?L ? F «

ÃU"ù« WId5 qdF oH? t« Ê«u« Èd?L ? ? W?O F?L fO?z — vHDB vuD ‰U? tEH?% q? Èc« W—U? « ·d?G K ÂU?F « œU%ô« dE? WN? Ë l v«Ë ÊuU?I ? « ŸËd?A 0 vË_« …œU*« W? U? Ë ÊuU??I « œ«u? vK uË P?A M*U WO? UIM«  U?L EM*« v W?O UIM« W? œbF? « v≈ ad d? UM? «Ë ‚e?L ? « s? vU?F ·u? …b?? «u« …Q?A M*« Ê« vM?F U? v lO?L ? ' « qb?O ? U?? uË W?O U?I W?M ' s d? ? √ œu?? Ë V? ‰U?L ?F « »UDI? ? U qJ« qG?A MO? Ë U?N M? vM v s  «b«e? lMB q q«œ WM dOË ÃUô« Wd qDF WUNM« vË tO≈ v≈ U?? M ·u?? u«Ë nUJ? K ÃU?? O ? ? « v? Êü« sË W?? d?? Ë√ ÊU? _« d? t d? ?F Ë W? d(« WK? d*« Ác s s uU d?L M VU? vQ?? Ë UM? UU?? ? b??O ? F MK? nUJU ô≈ W? U?G ? « Ác oI?? ?  sË ÆlOLK ÂUF« `UB« q√ s öOK

W‡‡ ‡ OULF« U‡‡ ‡ ‡@UIM« q‡‡ ‡J ÊuU??I« …œu?? v …œ—«u« ’u?BM?U? rN??(U? U?? O? F? ?L? ? Ê« r dE? …œU??«Ë qb?? F v?≈ ÃU??? ?% Áœ«uË t?O«u tË U?N ’U œU?%« UN sd?L?*« l{Ë r? Ê–≈ «–U?? ?LK? sd?? ?L? ?? ? ? ? *« œU?? ?%« uË t U?M qJ? ÊuU?? ?I« «c q?«œ ‰U?? L? ? _«  U?? LE?M W?KB?? s Ê« È—√Ë tKL? W?F? O?D W?LEM*« t?MO«u? rNU?U?IM?Ë r ’U?? ÊuU??I« «c qE Ê« ‰U??L? F« v ‰u?*« u b«Ë œU?%« ÊuJ Ê«Ë rN WLEM*« s ¡«—Ë ÀU?? ?NK?« jË —b?? N?Ë ‚u?? I? ? (« lO?? ?C ô ÆWJFJ« bBË ÷ËUH«  «—œU cQO

Ê« Âö« ÈdL? WOFL fOz— s? UN XU Ud(« ÊuU? WAUM* q? s X9 v«  UK'« s d??O?? ·e? «c??NË ÈËb?  «– sJ r? W?OU??IM« ÊuU …œu? WA?UM v W—U?A*« s sdL?*« `{«u« Ê_ b?b??'« W?? OU??L? ?F« W?? OU??I?M«  U??L?EM*« Wƒ—Ë Èu V? r Êu?U?I«  öb?F Ê« lO?L?K ‰U?? — Wƒ— Âd??? ? r? «c??NË W?KU?? F« Èu??I?« d“Ë c?Q rË sd?L??*«  U?O?FL? ¡U?C?√ Ë√ ‰UL?_« id?Ë ÊuU??I?« «c id s?Ë rdE? W??N? ?u v fOË ‰UL?F« b{ «cN? r«e*« q r— XO?H«


’U nK

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

‰ULF«

√b UMË

WO ULF « ?ULEM*« ÊuU3 ŸËd‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

∫rKI' rFM*« bD& qL'«

ÕUGM «”UO√WO3«bB*«

U?N —b? Ë U?N ? O U?F ? s U?N ? ôœ U?L K?J « VJ oI?? ? ? ? ? v? « W?? ?O ? ? uM? « WKI?M « À«b?? ? ≈ v?K  U?L KJ« vK W?O b?I « ⁄U? ? S U?N M ·b?N « UNu? Ë UNub? d Ub?I H  «—U?F A« Ë√ sË s ÊËb W?F F? Ë√ W—U? WMDM v« rO?? e« ¢b??L ? ? ? d??O ? U??N ? ¢ W?? A œ XU?? UM Ue?? O U0 ÷u?? N M« W? d??& VU?? Ë Íe??O ? U*« `??B ? vËb? « lL? ? : « ŸU? s U??N U?A ? «Ë ÆÊUMU UNO≈ —UA v« ‰Ëb« b√ vN?? d?? ?N ? ? _« Íe?? O U?* « rO?? e« W?? ?A œ U?? √  d?? ? O ? ? ? ”b?M N?* « s U? U?? ? I ?K v? « …u?? ? b? « Ê«u? _« W? U?L ?' ÂU?F « b? d?* « VzU d U?A « Íe??O U?* « W??C ? N M« ŸËd?? A ? s Àb?? ? ? wJ fOzd« W?K L?( wU?? ? ô« —U ù« Ê√Ë W? U?? Ádu v ÊU wd bL —ub« ‰ËeF*« °°øWCN È√ s sJË WCNMK UËdA Ê√ Íe?O ? U*« rO? e« W??A œ nU?{ U?2 ÊU? Ë U?? U??N ?O ? b??F r We??O U?* « Wd? ? «  «œd??H ? Ê√Ë ÆÆ ¢b?L ? ? d?O U?N ? ¢ —u? ? b? « tM Àb? ? We??O U*« W? d? ? « Ê« „—b w? «b«Ë wU??I « ÆÆÍeOU*« lL? ?L K 5√Ë oOœ hO? A v «uU? s ‚ö√Ë WO? u u UNU?$ d Ê√Ë ¡UM√ t?O K? lL? ? U? –u/ U?N KF? Ë U? c?O ?H M rN? UUœË r?N ? ? «d?? √ ·ö?? ? ? « vK U? e?? O U?? ÆÆUC√ rNUGË  U?? ? ?C ? ? ? UM? « s? q?z U?? ? N ? « rJ? « «c? rd?? ? ? Ê√ ô≈ W?? ?O ? ? d?? ?F «  U?? ? ö?? ?) «Ë  U?? ? «d?? ?B «Ë Ê√ ŸUD? « ¢b?L ? ? d?O ? U?N ? ¢ Ÿb? *« d? U? « l?O ? ? ?L ? ? ? ' « U?? ? ?N ? sR? …b? b?? ? ? ÕË— ⁄u?? ? B ? Wd?H «Ë ·ö)« q«u? q s UN Êu?F HdË øp– v≈ qË nO ÆÆ U? Ê√ d?F ? Íe?O U*« l?L ? ?: « v œd? q Ê≈ tM bOH*« u ‚œU? bN s qd« tc U? b?z U? w ¡U?? d? U??F ?O ? L ? se??O U*« Ê√ Ë√ ÆrbK duDË Yb% s t ÊuuI qO?B H «e?O ?% «Ëb r? UF?O L? 5e?O U*« Ê≈ Êu? –u?? ? ? ? «Ë Êu?? ? ? L K? ?* « rN?M ?L ? ? ? ? d?? ? ? ¬ ÊËœ WËU?? ?L ? ? «  UU? b« s U? d?? O ? ? Ë ”ËbM?N «Ë ÆUdOË ¡UM_ Âöù« `O rK*« qd« eO r s t?M œ v?K «u?? ? ? ? O s? Âd?? ? rË ÆÆ t?M œ Ue?? ?O U?* …bb?? ? …U?? ?O ? ? l?M v W?? ? —U?? ?A *« U*U lL:« s œd? Í_ lH lM1 r UC√Ë Æ ŸËdA*«Ë ‰œUF« tI «c Ê√ U? U?? ? I K? v? « …u?? ? b? « Ê√ d?? ? c? U d? b?? ? ' «Ë W«b?? F «Ë W? d??( « »e?? s Íe?? O U?* « rO?? e« ÊuJ r 5L?K *« Ê«u? û wU??O ? « Ÿ«—c« fO  «—U? ô UN q? tMJË tM UN U? d Æ…ub« t «uNË s0 tUM UNMO s W?? ? B M?* « b?? ? N ? ? ?A ? ? ? ÊËd?? ? c?? ?  s? c« q?F Ë b?I ? Èc« Èb? M*« U?N bI? v« W?O ? ?O zd« UL? ÍeOU*« rO? e« tO Àb? O? UBO?B U?? ? Ë «—«d?J Ë «—«d?? ? t?? ? O ? ? Yb?? ?( « o? ? ? Ë√ U? —b?? ? ? √ v? « V? ?J ? « s t?M ?L ? ? ? ?C ? ? ? ? ? Íe??O U*« rO?? e« W? d? ?  5?F u*« U—b?? √ Xu« rE?F ? «d?? U? «Ëb? ? tKF? U?? «cË  d?? ? O ? ? ? ”b?M N?* « tM?O 1 v?K Ê√Ë W?? ? U?? ? qU?L ? ô Èc« Ë r?C ? « t?L ? ? d U?A « WU ‚u bN?A *« ÊUË d¬ ÊU≈ Í√ l v jG ÊU d UAU Ê√Ë WU? ‰ULô« ÆÂuM« qd« °ød??O U?N ? —u? ? b« Àb?? ? ÊU?? sLK t?O K ÷d? ¡«e? V? «Ë ÍœR t√ d?F ?A ÊU? We?? O U*« W? d?? ? ? « W?? L E Êu?? —b ô scU?? Æ¡v «uLKF Ê√ sJ1 ô UNU$ v d«Ë sJ? r «c?? N ? Ë ÁU?? & ô« fJ ÊËd?? ?O ? ? r?N ≈ d?O U?N ? ¢ —u? b«  «d?{ U? ? ÊuJ Ê√ U? d? s* ÍËb*« ◊u??I ? «  U??O ? «b sL??{ ¢b?L ? ? uË UUMF «b√ «u—b rË  «—UFA« rNK v≈ W?? ? U?? ? v s? q? rN?? ? ? ? H ? √ «uQ?? ? rU? «u XBK? rN√ uË ¢b?? L ? ? ? d?? O U??N ? ? ¢ dB Ê√ «u—œ_ rN? uHË rN«Ë—√  dNDË rKF?* «Ë rNK*« ÊU?? U?? »—U?? ? ? « s  b?? N ? b?? ? ? ‰U??L ? ? Ë »d?? XF?K Íe?? O U*« r?O ? e?K ÆdUM« ‰U?? ? P 5ö? « Ê√ „—b Ê√ U?? ?L z«œ »u?K D*U?? ? a—U?? « WKe?? r?N UJ »u?? F ? A «  U?? u?? L Ë d?? ? u? «cË ÕU?? ? M? « od u? ‚b?? ?B ? U?? ? v W?? ? —U??  U?? ö?? X?F M v? « »—U?? ? ? « Æ»uFA«Ë 3_« a—U

`U??B0 jd bb??'« ÊuU?I?« Ê« «uU?Ë ÊuU??I« bdË WDO??u« ‰U?L? WK?U?F« Èu?I« d“u? W?U? W?? ? ?O? ? ? ?d?? ? ? ¡U?D?« q« s? X?Ë Ÿd?? ? ?U? Ádd?9 Ê« Ub?? ?« ”√d ÊU?? ? v« W?? ?Oud?J« «œU?? ?%ö rN?Hô ÊuDFË WHO?F{  «œU%ô« ÁcN Wu?CF« ÆWOL—  «œU%« v qL*« l«u« —UJ« v o(«

W?? ?d?? ? vK d?? ?O?Q s? t«b?? ?« vK? Vd?? ? U?? ?Ë ÆœUBô« v« Êu?U??I« œ«u?? v?K U??u??? U??LEM?*« XMË ÊuU?? ? v U?? ?d ‰U?? ? L? ? ô«  U?? ?LE?M s  c?? ? « WOL—  «œU%« rN rË WOULF« WOUIM«  ULEM*« «c r?N? O?K oD? Êô W?? U??? «u??? ?OË …œb?? ? ?Ë

∫…dAF « —U" «b#

tK‡‡B* ÁddL vF‡ åW‡‡ DO&u'√òËÆÆÊuUI « i‡‡—√ ÊuJ? ‰U?? L? ?F?« »U?? ? ? «Ë ‰U?? L? ?F?« 5 ÆWdË WLEM Èu?? I?« …—«“Ë Âu?? I Ê« …d?? ?A? ?F« V?U Ë U?U?? ? IM?« ŸU?? ? {Ë√ oO?? ? ?u?? ? W?KU?? ? F?« ÕU?? L? ?« Âb?? ?Ë W?? Oud?J«  «œU?? %ô«Ë Ê« Õu?L? dO?G? vUI r?OEM s d?_ v  UMU?A*« sL? qL?F« VU? lb XOH?«Ë WOUI WN s d?√ œbF WU o W??LK? W??OU??F« W??d??K? Àb?? Èc« WDO?? u√ Ê« ‰U?? Ë q U U?? N œ«d XK?? t??KB? q√ s ÊuU?I« dd9 ‰ËU? Æt√d ÊU Èc« œU%ô« WKBË

±∂∞ Èb??F? ô t?zU??C? « d??B? ‰U??L? F ¡U?O?Ë√ rN??H« Êu???BM «–U* ¨«u?C? d?B? ‰U?L? œU?%« UMb?K lO?L? '« vK ÆdB ‰UL s q2 uË ôË ‰U??L? F« b??{ UM? …d??A? F« ·U??{« Ê« bd s? rN??u?I? s qO?MK vF?? ·d ‰U?L?F«Ë ‰U?L? _« »U??« `?B «c??NË WKU??F« Èu??I« …—«“Ë rNMO b??«Ë ÊuU?I« «c —«b« Âb?F U?F?OL? VUD W—u?N?L?'« fOz— vK t?{d? ‰ö? s fK?? v?K ÷d?? F —U?Eô« q X?R*« Wö? oK v 5?M fO?z—Ë VF

…dAF« —U«b

·d?? ? ? G« œU?? ? ? %«Ë U?? ? ?U?M?B« œU?? ? ? %« W?? ? U?? ?Ë „u?M?« œU?? ?%«Ë W?? ? O? ? U?? ? O? ? ?« qzU??Ë d??B? v …œu??u*«  «œU??%ô« œU%« s uK bK È√ bu q …dAF« vK? Êu?? ?LzU?? ?I?« rKF? ô√ W—U?? ?& ·d?? ? v ¡U?? C? ?ô« œb?? ÊuU?? I« «c œ«b?? « U Ê« «uKO q ¨W—U« ·dG« œU%« Ë√ d?B ‰U?LF vu?I« œU?%ôU ÁuL?  «œU?? %« r ‰U?? L? ?FK Èd?? B*« œU?? %ô« U?  «œU?%ô« Ác??N? 5L«Ë r ô W??OKF? ‰U?LF?« q9 ô WOu?d  «œU?%« ô≈ v v?u?? ? ? I« œU?? ? ? %ô« Ê« v?H?J?Ë ¡v v?

∫‰ö bO Ë

∫U M «u√ öF «u√

÷ËUH « nFC6 årK « dO'ò ?«œU%« ‰ULF « ‚uI v ÊuU?I « œ«u «d?I ? s …dI? v qJ? Ê« `O?? ? ?B « ”U?? ô« sJË rE?M Ë t? h?? ?  W?? ? zô œU?? ? % « vK? Èd?? ? ? Ê√ “u?? ? ? ôË tK?L ? ? œU?? ?% « Ë√ sd?? ?L ? ? ? ? ? ? ? *« œU?? ?% « ·d?? ? ? G ? « œU?? ? ? % « Ë√  U?? ? ? U?M B? « UN—UË UNu?C qJ W—U« …d?O ? G ?  «œU?% « vK Èd?? U? ÂöE« v? X?? W??A ?  UU??O ? Ë s Àb? ?  UM« rK« d?? X%Ë dOQË Ê“Ë U?N WœUB? «  UU?O Ê« r Áu?/ Ë bK? « œU?? ?B ? ? ? ? « v uË r?N K? 1 œU?? ?% « r?N ‰U?? ?L ? ? ?F « fOË d??B ? ‰U?L ?  UU??I œU?% « ô v? ? ? ? p? – s d?? ? ? ? ? ? « »u?K D? ‰U?? — l ÷ËU??H ? « …u?? nF??C ƉUL_«

∫d«“ ÈbL&

ÂœUI « Ÿ«dB « dGH6 ≤∏Ë ≤∑ 56œU*« WU? v l?{u« t?O≈ ‰R ·u? U? Êu??d?A Èdb??B? « fK:« fOz— d?«“ Èb?L? i— b??«u« …Q??AM*« v W??OU??IM« Wœb??F? « oO??D W?OU?L?F« U?LEM*« uU? ¨W?OMb?F?«  U?UMBK dE ‰u?I ≤∑ …œU*« v Áb?? …œu?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ê« Èd?Ë b?b?? ? ? ? '« U«e?*« Ë√ d?? _« v? e?? ?O? ?O? ? L? ? « s ¡v?A „d?? F? ?A? ô ŸËd?? A*« V?? ? ? ‰U?? ?L? ? ?F?« 5 W?? ? OM?O? ? ?F« U?N?O?F?{«Ë vK? VO?F q ÊU?_« Ë√ W??OU?I W??LEM? v≈ ÂU?L? Cô« W?? ?U?? ? ‚u?? ?I? ? ? …U?? ?«d?? ? Âb?? ? Áb?? ?&Ë vU?? ?I? ◊U?? A? W?? ?—U2 Æ·«d ô« WœU?? U«e? .b??I dE Ub??F ≤∏Ë ≤∏ …œU*« Ê« Èb?L? ‰u?IË 5U?? IM« ¡U??C? ?_« vK W??OM?O? Ë ÊQ „dF?A ÊuUI« ŸËd?A s rNH«u dOOG vK Y(« ÷dG 5 ¡«b?F«  ôU s WU? „UM UM? rË v?U?? ?IM« r?¡U?? ?L? ? « Ë√ Ê« Ë√ ‰U?? L? _« ‰U?? —Ë ‰U??L? ?F« WœbF?« ÊQ 5I«Ë rN« «uUM W?? ?O? ? H? ? B? ? XF?? ?{Ë œ«u?*« Ác Ê–≈ «–U?? ? L?K Ÿ«d?? ? o?K?? ? ? ? ? Ê« ‰UL√ qd nOJ  U?(« q?? I Êu?U?? t« t?? OK —«d?? ô« Ê« ÊËœ Áb?? ? O? ? ?I Êu?U?? ? I `?1 d«“ ÈbL Æ—uMK dNE Ê√ q tH 5œU?*« 5UË t?? ?u?? I? ? kH?? ?

UM«u√ öF«u√

ÂUF« 5_« UM«u√ öF«u√ Èd ŸËd??A ? ? Ê« sd??L ? ? ? ? ?* « œU??% ô W?O U?L ? F « W?O U?I M« U?L ?E M*« ÊuU? —u?? ? b« vK? Á—b? « v? bM?? « r?O n?O J qDF? Êü« —u? b«Ë œU?? ? ? ? % «Ë Êu? U?? ? ? ? ?I ? « «c? —«d?? ? ? ? « Ë√ W?? N ? È√ i? d sd?? L ? ? ? ? ? *« ö?? Á—«b?? ô W?? ?O zUM? ? ? ? ? « WD?K 5( qN??L ? « UM?O KË WK??F K v«œ VF?? A « fK??  UU?? ? ? « ¡«d?? « ÆUNö s ÊuUI« WAUMË ÊuU?? I « …dJ Ê« U?? M«u? « b?? √Ë d?O ? ? Èb W?{ ud? U?N ? U? « s sd?? L ? ? ? ? *« œU??% « ¡U??C ? ? « s ô ÊuU?? ?I « ÊQ rN?? ?C ? ? — 5KK?F ? ? ¡v v ‰U?? L ? _«  U??L EM v?M F ‰U??L ? _«  U??L EM r? U Ãe« -Ë

Êu‡‡ ‡UI « —«b‡‡ ‡ « v Ÿd‡‡ ‡ « t u‡‡ ‡ ‡ „u‡‡ ‡ ‡ JA « d‡‡ ‡ ‡O Èb??? ? d??O? d?? « u??N? …b?? «u« …œuu*« j« WU ¡UN« VË dE WNË vM v«Ë ÊuUI« v ÊU W??UM tb? U?N? ? U? …b??«Ë bK bO?u« rNb ‰UL?ô« ‰U— v« ÃU? rN?uI? VNË ‰UL?F« qU?? ?F« W?? ?ö?? v d?EM?« …œU?? « W??ö? U??N« wK qL??F« VU??Ë vF?? ? U?? u?Ë WœU?? Ë W?? ?OKU?J ÆtO« —«b??« v Ÿd??? « Ê« b??OË ‰U?? be V?F?A?« fK?? q?? ÊuU??I« v ‰U?? ?L? ?ô« U?? ?LE?M „uJ? s ÆXOu« «c v Ádd9 s ·bN«

‰ö bOË

∫ È—U M « vHDB

5K2UFK qOBH6 ÊuU3 °°÷ud2 ÆÆjI ’U)« ŸUDI U' W?O?«—e« ö?U?K Èdb?B?« fK:« u?C? È—U?M?« vHDB? VU UL …«ËU*« Êô ÊuU È« oO?D q WËb« v 5KUF« q 5 …«ËU*U jI tI?OD dBI? ÊuU WAUM0 WËb« `L nOJ? ‰b rKE« v ‰U ÆÈdô«  UUDI« v rdO ÊËœ ’U)« ŸUDI« w 5KUF« vK jI?? `L?? tô W??OU??L? F« W??OU??IM«  U??LEM*« Êu?U? ŸËd??A? iH??«Ë ŸUDI« v?  P?AM*« vK? W?OU??L?F« W??OU?IM?«  U?LEM*« s?uJË fO?Q?? WM ±≤ r?— qL?F?« ÊuU? v« Áœ«u?? v bM??« Ê« b??F jI? ’U??)« uË Èd?ô« W?OU?L?F«  U?FdA?« vU? v dEM« ÊËœ töb?FË ≤∞∞≥ —«dI?ô«Ë ÊU?ô« s 5U?« sd?L?*«Ë ‰UL?ô« ‰U— oK? dO?U ·dG?« œU%« UN Âu?I v«  öb?F« W?«—œ q ÊuU?IK tC?— —dË rË WKU?F?« Èu?I« d“Ë U?NKU?G v?« ‰U?L?ô«  U?LEM W?O?I?Ë W—U??« Ÿu?d« ÊËœ —«d?I?« c?«Ë W?d??I*«  öb??F?« W?A?UM v U??N?—U?A ÆrNO«

œU?%« q?2 …d?A? F« —U?? «b?? rU U?LEM*« ÊuU …œu? W—U?« ·d?G« «c Ê« ‰U??Ë b??O? '« W??OU??L? F« W??O?U??IM« ‰U?L_«  U?LEM0 W?ö? t fO ÊuU?I« UMO?«u? UM? W—U?& ·d?? œU??%U? s?M u?U?? ? ? ?I?« «c?? ? ? ?N? U?M?D?— r? Ê« b?d? ôË UM?MJË W?EK?« b?? O?Ë fO «c? UM?b?? Ë s b?b??F« U?Mb?? Ë «d??O? ?? t?M UMb?? % Ãe?« vK?  U?? ? {«d?? ? ?? ? ?ô«Ë  U?Eö?*« ô ÊuU? q«œ ‰UL?ô«  U?LEM ¡UL?U È√d« U?MI?? ? «u?Ë ”U?? ? ô« s t? j?d q? d?B? v …œuu?*«  «œU%ô« W?U?

f?K:« f?O?z— ‰ö? b?? ? ? O?Ë VU? q nUJ UËU?L?OJK Èdb?B?« `U? o?O?I?% q« s 5u???*« s —uô« v« dEM« Âb?Ë lOL'« vb U u?Ë …b«Ë dE WNË W?KU?? ? ?F?« Èu?? ? I?« d?“Ë c?? ? Q? Ê« ‰U?— s X?b? v«  U?d???I*U ÊuU?? ? ŸËd?? A? ? ‰u?? ‰U?? ?L? ?ô« Ê« tOKË WOULF« WOUIM«  ULEM*« s vQ ‰U?L?F« `U? Ê« ·d?F be? —«d?? ?I? ? ? ?ô«Ë —«d?? ?I? ? ? ? ô« —u??ô« b?e vU???UË W??O? U?? ô« œu??ËË v?U??A? ?« U??« e?? «u??(«Ë …QAM*« q«œ WOU?I WM' s d«

∫ v U'« s

åWDO&u'«ò œU%« q0√ s2 ÊuU3 vK qLF« v t?UL« q V?BË tU qGA Ê« rNUU??J? vK ÿU?H?(«Ë ‰U?L?F« ‚u?I? …œU?« s ôb 5O{U*« 5U?F« v UNO?K «uKB v« fM r? u ÁdJ `U??B t??U??L? « q? VB Ê« t« v? tMJË t?? √d ÊU?? Èc« ÁœU?? %« d“u« fOË rNOK? ÿUH(« t?OKË dB ‰U?L qJ d“Ë U{— v« vF qË WOIM« ÊUK« 5 rNOA ÷ËU?? H? ?« s? U?? ? ?O? ?B ‰UM?O …Q?? AM?*« VU?? œuË U« dU)« u WUNM« v qUF«Ë U«e*«Ë bOF?OK pUL«Ë …u?I« vMFO …b«Ë W?OUI WM' Âd??? Ë ÊuU??I?« œ«u?? v dEM?« d“u« …œU??O? ÆlOL'« UEö

Èd?L???? W?O?F?L? fOz— vU?? '« s?? ‰U? VKG ÊuUI« …œu* vzb?*« ŸUDô« Ê« ¨du« UcO?HM vK qLF«Ë lOL?K Èb« lU U?NOK ‰UL?ò WKUF« ÈuI« d“Ë ÂU« U?O Ëb? U d“u« ’d?? d?NE? vËô« ŸU?D?ôU? åWDO??u« dE U?? N? Ë …U?? «d?? ÊËœ Êu?U??I« o?O? D? vK uN XK? v«  UEö*« v« XHK rË sdô« ÁœU?? ?%« W?? ?KB?? ?Ë u? t?? ?? ??KB?? ? s Y?? ? v rJ Ê« WKOK WKI `L? s sJË tzUC«Ë  U?? LD?MË  «œU?? %« ¡U?? C? ?« s? 5ö?? Ë ·ô« ‚u?? ? s u?« `U?? ?B? ? VKG? Ê« UM?OK ‰U?? ?L? ? ô« d“u« …œUO Èbô« ÊUË ¨WOBA« `UB*«


’U nK ‰ULF« ∫ŸËdA*« vK ådB ‰UL œU%«ò ‡ WEö ≤≥

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

»«uM« fK »U« 5( —UEô«Ë WOzUM« WDK s ÊuUI« —«b!≈ i$— …—«“Ë l oO?M« “«u sJ?Ë WOU?IM« ULE?M*« Êu? v È—«œô« qb« Âb? vK ÊuU?I« v hM ÆWuKD*«  «œU—ô«Ë ÖULM« œ«b«Ë ÊuUIK WcOH«  «—«dI« —«b« bM WKUF« ÈuI« fOË ’U)« ÊuUI« ’Uô WF{U WOU?LF«  UUIM« Ê« ŸËdA*«  öbF v ‰ULF« œU%« œU« r— W?OC?I« v UN?LJ v U?OKF« W—u?b« WLJ;« t?b√ Èc« d?_« uË W—«œô«  UN?'« s UNu? ŸUb« v?u WOU?LF« W?OUIM« W?LEM*« Ê« vK hMU ≤∞∞∂ du?√ v —œUB?« WOzUC? ≤∂ WM ∂∞ qLF« ◊ËdË ŸU{Ë√  UO¬ duD ÂUOI«Ë WËdA*« rNu?I WULË ‰ULF« s UNzUC√ `UB s ÆUOË UOUL« rNU—Ë ÃUô« rb WOMN*« rN¡UH l—Ë ‰ULF«  UUI ÷uNM«Ë —«d? Ê« ŸËd?A*«  ö?b?F v ‰U?L?F« œU??%« `{Ë√ W?OU?IM«  U??LEM*« …—«œ« fK?  UU???« ‰u?Ë Ê«Ë U?NzUC?«Ë WU?IM« 5 W??UM« Wö?FU qB? tuJ U—«œ« «—«d? b?F ô  UU?ô« Z?zU Êö?«  U?“UM*« s b?F? ô W?ö?F« Ác s W??UM«  U?“U?M*« Ê«Ë ’U?)« ÊuU?I« …dz«œ v qb U?N?KOJA ÆW—«œô«

tb« Èc« WOULF« UUIM« ÊuU ŸËdA v tƒ— œ«b« s dB ‰UL  UUIM ÂUF« œU%ô« vN« ô ‰b?F«Ë WKU??F« Èu?I« U—«“Ë U?Nb?√ v?« ŸËd?A*« …œu?? Ê« Ádd?I v œU?%ô« n?A?Ë W?uJ(« o WU?LË W?OUIM« Wd?(« ÊQA W?OËb« qLF?« WOU?H« l ÷—U?FË W?OM u«  UFd?A« l oH? Ʊπµ∑ ÂU v dB UNOK Xb v« vUIM« rOEM« Èu?I« d“Ë WDO?u√ ‰UL? vK Áœ— v d?B? ‰UL?  UU?IM ÂUF?« œU%ô« fOz— v«d*« v?U? VU WOzUNM« …œu*« Õd …—ËdC ÆÆvuJ(« ŸËdA*« …œu v œU%ô«  UEö ‰u …dN«Ë WKUF« h d√ uË WOMF*«  UN'« s rdOË WOUIM« rNULEMË ‰ULF« rË ÊQA« »U√ Èb WAUMLK s q t XC U l U?OU9 qLFK WOËb«  UOU?Hô« tb«Ë WOUIM«  ULEMLK vU?(« ÊuUI« tOK ÆUOKF« W—ub«Ë È—«œô« ¡UCI« ULJ s tU??« bF »«uM« f?K vK ÊuU?I« ŸËd?A? ÷d …—Ëd?C ‰U?LF« œU?%« p9 v«d*« b?√ Ê«Ë »«uM« fK? ÊËœ Èd?√ W?OzUM??« WDK Ë√ W?N? È√ s ÊuU?I« —«b?« ÂU?« t?C?—Ë VF?A«

WOUI WM' s d !√ œu$ËË È—«œù« q*b,K …œU/ 0«œUI,« W?? O? ?{Ud« Èœ«u?M« Ë« W?? OËU?? F? ?« U?? O? ?F? ?L? ?'« Ë« WU?? e« Ác??N? ÊuJË ‰U?? L? FK U?? NU??b?? Âb??I? v« W??O? ?U??L? ?? ô«Ë WKI?? ? *« WuM?F*« W??O? B? ? ?A«  U??? R*« Ë«  U?? Ëd??A*« W?OMF*« W?OU?IM« W?LEMLK W?O?uL?F« W?O?F?L'« s —«d? —b?BË Ác qL?F W?LEM*« `z«uK«Ë vU?ô« ÂUEM« l{ËË ¡U?AôU ÆUNOK vU*« ·«dô«Ë UNKu9Ë  UR*« Ë«  UËdA*« ∫ÊuUI« ŸËdA s ±∂ …œULK WMU W?Ou?L?F« W?OF?L?'« V?M Ê« vK XB b? …œU*« pK Ê« –« UN?O«e?O lC U?L U?N UddI ÈœR W?OU*« W«d?LK WM' 5U? s beô …b* U?NK? s 5F b?L?F? vuU? VU?; ÆbbK WKU dO W?O?u??L?F« W?O?F? L?'« V?M v?KU? hM« sL??C? Ê« ÈdË qIô WM' W?OU?I …—Ëœ q W«b v WOU?L?F« WOU?IM« W?LEMLK hH« ‰UL?« UdO ÊËœ vu W?OFL'« s U¡U?C« œb W?LEMLK W—«œô«Ë WO?U*«  Ud?B« W?U? vK WO«c« WU?d«Ë «c v? U??N—«œ« f?K?? s …—œU?? B«  «—«d?? I«Ë W?? OU??I?M« Æ’uB)« d?«u? U2 d??« Ë«  UU?? V«d? WU?IM« W?LE?MLK ÊuJË W??? ?U??;« WM?N? WË«e* U?? N? OK? ’u??BM*« ◊Ëd?? A« rN?? O? W?OUI? …—Ëœ q W«b v W?Ou?L?F« WO?F?L?'« tMOF? WF?«d*«Ë 5u?? ? ? Êuu?J 5??«d?*« œb??F WU?? vË tU??F« —b?? IË W?OU?IM« W?L?EM*« u??R? 5F p– s ¡UM???«Ë sU?C?U ƉËô« V«d*« ‰Ë« œU?IF« 5( t??LN? ‰Ëô« W?OUI?M« WLEM*« V?«d vu?Ë W?O? F?L?'« tMO??F Èc« V«d*« d?U??Ë U?N W?O? u?L? W?O? F?L? W?OF?L'« œU?I?F« a—U v« tMOO?F a—U s t?L?N? WO?uL?F« U??N »b v« W??OU?*« WM«  UU??? W???«d?? t??OKË W??OU??« bb?% Ë« V«d*« 5?O?F v …—«œô« fK? iu??H “u?ôË lO??L? vK Ÿö ô« v o?(« XË q v W?? «d?LKË tU??F« W?OU*«  U?d?B?U WU?)«  «bM?*«Ë  ö??«Ë dU?b«  UU?? O? ??« VK v?Ë W?? OU?? L? ?F« W?? O?U?? IM« W?? LE?MLK? W—«œô«Ë t?LN ¡«œô U?NOK ‰uB?(« …—Ëd{ Èd w«  U?UCô«Ë vK 5FË U?NU«e«Ë W?LEM*«  «œuu oI? Ê« pc tË ÆÂbI U q s V«d*« sJ1 Ê« UN—«œ« fK ‚u??I?(« ‰U??L? F?? « s tMO?J9 Âb? W?U? v V?«d*« vKË Âb?I ddI v W?U? p–  U« o? U?LO? U?NOK ’u?BM*« W?LEMLK W?Ou?L?F« WO?F?L'« vK ÷d?FË …—«œô« fK? v« ÆUN ŸUL« ‰Ë« v WOUIM« WL?EMLK WO?uL?F« WO?FL'« ŸU?L?« dC? Ê« V«d*« vKË oKF?? U? q v t√d ŸU??L??ô« v vb? Ê« t?OKË W?OU??IM« W?I?«u*« v ’U? t?u?Ë W?LEMLK  UU?? V«d??L? tKL?F fK v« UNœU?« v Ë« kH% dOG Ë« kH? WO«eO*« vK Æ…—«œô« WMK Èu?J l— W?O?u?L?F?« W?O?F?L?'« v u?C? qJ oË W?HU? œu?Ë ‰U? W?“ö«  «¡«dô« –U?ô W?O«c« WU?d« Æv{UI« v tI ÊËb p– ‰uôË ÊuUI« ŸËdA s ±∑ …œULK WMU ‡‡ Ÿœu Ê« WOU?IM« WLEM*« WOI?« vK XB b …œU*« pK Ê« –« q«b« v ¡«u pM?« «c œb% rË „uM« b« v U?N«u« U?N«u?« Ÿ«b« W?O?U?IM« W?LEMLK o?(« vDF «cË Ã—U?)« Ë« Æ«du „uM WUË W—uNL'« ×U „uM v ‰«u?« —U???« vK …œU*«  «– s? …d?O?ô« …d?I?H« XB b?Ë W« »UJ?—« WU?? v W??U??F« ‰«u??ô« rJ v  U??LE?M*« Ác ÊuU? s l«d« »U?U U?NOK ’u?BM*« rz«d?'« s W1d? »U È« wË l«— »U È« Õd?I*« hM« œb rË  UuIF« s d« l«— »U s d?« bu t« —UU  Uu?IF« ÊuUI Æ UuIF« ÊuU UNOK Èu« v« VJ« s »U ∫ ÊuUI« ŸËdA s ≤∏ …œULK WMU ‡‡ —b?? B? —«d?? È« —U?? ? ?? ? « vK …œU?*« Ác v h?M« r? r p–Ë —U« s t?OK Vd U?Ë ö U d?F U?N?UJô WHU?<U WOU?IM« WLEM*« …—«œ« fK? uCF …—d?I*«  UULC« b?U W??OU??L? F«  UU??I?M« ÊuU?? s ¥∏ …œU*U U??N? OK? ’u??BM*«Ë ÆvU(« W—«œô« ÊU??K« ¡U??C? « qL?A? r …œU*« pK h?M« Ê« U?L? v« ‚dD r? hM« Ê« U?L?  UU?L? C« pK U?b?? WKJA*« W??LEM*« …—«œ« fK?? u??C? F WU??H? dd??I d??« »U??D« Ætuœ q WOUIM« Ë« V?M*« q?U?F« qI “«u? Âb? vK …œU*« p?K XB U?L? vKô« tK?L? lu?? d?O? l?u? Ë« d?« Ÿd?? v qL?F?K tb Æp– vK WOUJ« tI«u dOG V?? ?M*« q?U?? F« nO?KJ  U?U?? L? ?C« Ác? qL?? A? Ê« ÈdË …—«œô« WN? UNö s? qU v« ‚dD« Èb?« U—U?U Æt qOJM« v ÆÊuUI« ŸËdA s ≥≥ …œULK WMU ‡‡ vuU??I« q?L?LK? W?«d?G« Wu??I? vK …œU*« Ác XB? YO? ULO W?OIOI dO?  UUO ¡UD« bLF WU v W?OUIM« WLEMLK W?? LE?MLK? v?? U?? ;« Ë« vU?*« Ë« vU?? ô« ÂUEM?U oK?F? ? n« sd?A? “ËU?& ôË tO?M ·ô« W?L? s qIô W?«d?G ÆtOM Ë« øs* W?OI?OI?(« dO?  UUO?« pK ¡UD« …œU*« pK œb?% rË sË W1d'« lI v? UNM ÁuM*«  UU?O« vIK v« W?N'« øW«dG« Ác WLO ‰ËR sË WuIF« oOD r r ∫ÊuUI« ŸËdA s ©≥µ¨ …œULK WMU ‡‡ W?HU?? WU? v W?«d?G« Wu?I? wK? …œU*« Ác XB YO? 5œU*« v tOK ’uBM*« dEK tK1 s Ë« qLF« VU ÊuUI« «c s ©≤∏Ë≤∑¨ WLEM v« tU?LC« V qUF« W?b ¡UN« Ê« vMF «cË vK jI? W?«d Wu?I?F« ÊuJ tKO?GA? s ŸUMô« Ë« W?OU?I f(«Ë W«d?G« WuI qF b v?U(« ÊuUI« Ê« s rd« W?b?? ¡U?N?« Ë« qB? vK ¡«e?? 5u??I?F« 5U? Èb?« Ë« vK qB?Ë UO?H?F tKB? r Èc« WO?UIM« W?LEM« uC? ÆÁcOHM ÊËœ tKL v« …œuFU vzUC rJ qL?F« VU? vK Wu?I? W« Õd?I?*« ŸËdA*« —d?I r U?L? u?? C? ? n?Ë Ë« qB?? H Âu?? ?IË tM? ≥≤ …œU*« nU?? ? Èc« °°°qLF« s WOUIM« WLEM*« …—«œ« fK u? t?OM?U qCH?« rJœU?O? s u?d ÂUF?« œU%ô« ÊS? W?OU??IM«  U?LE?M*« ÊuU? ŸËd??A* W?OzU?N?M« …œu?*U tU??«u? Uœ«b« s …d?N«Ë WKUF?« ÈuI« …—«“Ë ¡UN?« bF WOU?LF«  öb?? F? ? « ‰U?? œ« s ‰b?? ?F« …—«“Ë l o?O? ?M?U p–Ë vU?J« Xu« UM?MË U??N? OK? W??d??? I*« Ub??«u??Ë W?U??F«  UU??IM?« vK t??dD dO?UF* U?IË t?«—œË t? W?OUL?F« U?NOK X?b v« W?OËb« qL?F« UM? vM?? v?? p–Ë d??B? ? t?? ? Ë vK? t?? ?O? ? ? È√d?« ¡«b« h ÂUJ?ô ôU?L? « vL??— Êu??U?? ? ? ? ? ? ? ? s?? ±∑ …œU??*« t?O U*Ë W?OU?LF«  UU?IM« ÆÂUF« `UB«

—«dI« W1/U2 WOuLF« WOFL'«Ë vzUC6 rJ9 ô≈ W;«d(« ÷d> Ë√ q(« “u@A ô ¡«u? U?N?OK ’u?BM*« ‚u?I?(« W?U t? È—U??« h?A? ÆÆvb*« ÊuUI?« s µ≥ …œU*« Ë« dc« nU ÊuU?I« ÂUJU U??NKOJAË U??N?? O? Q le*« W??OU?IM?« U?LEM?*« s Ud?O? Ë vM? v Õd?I*« ÊuU?I« ŸËdA* U?IË U?N«—Ë« ¡U?HO?«Ë ÆUN UA …dUË W—Uô« WOBA« vK ‰uB(« UN œ«u*U ’U)«Ë ÊuUI?« ŸËdA s YU« qBHK W?MU ‡‡ ∫WOU*« WUd«Ë  U?LEM*« sJ9 W?O« vK hM« sLC? r qB?H« «c Ê« –« W?OU?IM« Wu?C?F«  U?«d??« qO?B?% s W?OU?L?F« W?OU?IM« W?OUL?F«  UUIM?« ÊuU v  U?LEM*« pK  U??J s vË ÊU?? «–« ô« U—«b« ‰«u??ô« s ‰U? ÈQ “u??ôË vU??(« WKJA*«Ë WLzUI« WOULF« WOUIM«  ULEM*« vK ¡UCI« ·bN« vC*«Ë töb?FË ±π∑∂ WM ≥µ r— Êu?UI« ÂUJô U?I?Ë ÂU??F« `U??B?« oI??ô Èc« ·b??N« «c? oO??I? % v U??b?? ÆÃUô«Ë qLF« l«u nK0 ŸU{Ëô« —«dI«Ë hM« ÊuU??I« ŸËd??A? Õd???I? sL??C? Ê« V? t« ÈdË W??L? O? œ«b?? W??OU??IM?« W??LEM*« u??C? qU??F« Âe???Kò vô« v vU?ô« ÂUEM« W?zô Áœb?% Èc« Èd?N?A« „«d??ô« Æpc …—dI*« bO«u*« ∫ ÊuUI« ŸËdA s ±µ …œULK WMU ‡‡ oO??I? ? q?O?? « W??OU??IM«  U??LEML?K œb?% …œU?*« pK Ê« –« …—«œ«Ë ¡U?A« v?K p–  d?B?Ë U?œ—«u? rœË U?N? {«d?« WOËUF  U?OFL Ë« »«d{ô« Ë« p?Ue« Ë« —Uœô« oœUM ÆWO{U— œ«u Ë« W?O?U?IM«  U??LEMLK?ò vU?« u??M« vK hM?« ÊuJ Ê« ÈdË ULO o(« U?N«—b duDË UN«b« oOI% qO? v WOULF«  U«eô«Ë ‚uI(U vu« Èu? ld bUF ¡UA« ‡‡∫vK VOU?« ‚d Ë W?O?U?IM«Ë W?OU?L?F« W?U?I?« d??AË qU?F« Èb  U?O1œU??ô«Ë  U?F? U?'« ¡U?A« «c??Ë W?O?U??L?'« W??{ËU?H*« »ö ‰u?Ë »U?FO??ô WB?B?*« vMN*« V—b?« e«d?Ë ¡U??I—ô« v 5??«d« s rd??O?Ë r?NzUM«Ë ‰U??L?F« s? rKF« l oH?? W?O? LK  öR?? vK ‰u??B?(« Ë« W??OMH« rN«—b??I ÆqLF« ‚u  UKD v« `z«u?K«Ë 5«u??I«  U?Ëd??A? W?A? UM v W??—U??A*« ‡‡ ¡«b«Ë qL??F« Êu??? rEM?Ë ‰U?L? F« `?U?B? Ë ‚u??I? f9 ÆUNKbF Ë« UNF{Ë bM p–Ë UNO È√d« WœU?B?ô« WO?LM« jD  U?ËdA? WA?UM v W—U?A*« ‡‡ WUF« WOULô«Ë  ö:«Ë nB« —«b«Ë  ôUHô«Ë  UULô« rOEM ‡‡  UuD*«Ë `z«uK« l{Ë v …Q?AM?*U 5*U?FK W?OU?IM« WMK« W?—U?A? ‡‡ WFU?Ë ‰UL?F«Ë qLF« Êu? rOEM WIKF?*« WOK«b« rEM«Ë ÆUN ÃUô«Ë qLF« jD cOHM  «– WOËb«Ë WOIdô«Ë W?OdF«  «œU%ô« suJ v W—UA*« W?OUL?F«  ôU?:« v W?—UA*«Ë U?N?O« ÂUL?Cô« Ë« W?KB« ÆWOËb«Ë WOIdô«Ë WOdF« W?OU?LF«  U?OU?F?H« s p– dO?Ë  «d9R*«Ë  «ËbM« W?U?« ‡‡ Ë« vId??ô« Ë« vd??F« Èu?? *« vK XU?? ¡«u? W??OU??IM«Ë v WOULF« WOUIM« Wd(« —Ëœ bOQË UNO W—UA*«Ë vËb« Æ ôU:« Ác Æ»«d{ô« s W&UM« WOU*« ¡Uô« WNU: oœUM ¡UA« ‡‡ Ë«  U??d??A« Ë«  U??Ëd??A*« …—«œ«Ë ¡U??A?« U??N “u?? U??L? W?ON?Od?«Ë WO?UL?ô«Ë W?OMH«Ë WO?LKF«Ë WO?UI?«  U?R*« Ë« —U??œô« —U??œô« oœU?M «c??Ë nU??B*«Ë W??O?U??L? zô«Ë

v qL?F« »U?« vK ÊuU?I« «c ÂUJ« ÊUd? dE r Ác s »U??ô« v rN??— ¡«b« WU? v p–Ë ’U?I?« Ê«Ë WU? Wb? Ë√ v«—“ Ë√ vUM Ë√ È—U& ◊U?A È√ ÆÈd√ ULEM v≈ rNuC qI Ë√  ULEM*« v Wu?C?F« ◊Ëd?A oKF U?UJ« sL?C? r ŸËd?A*« «c r—W?OËb« q?L?F« W?O?U?H« l ÷—U?F? h?M« «c Ê« YO?Ë U?LOE ŸËd?A*« vF{«Ë ÂU?L« ÊU? U/≈Ë W?OUIM«  U?LEM*« rOEM?« o WU?L? Ë W?OU?I?M« Wd?(« ÊQ?A? ±π¥∏ WM ∏∑  ULEM*« Ác …—«œ« fU WuC?F `OdK U Ëd l{u  U?L?EM*« vK d??√ hM ÷d?H ·u?? Ÿd?A?*« Ê« —U??? U Ë√ W??uJ(U? WœU??O? I« nzU u?« vKU?? ÊU??d?? ‰U??H? « l UN?uC? s 5?M*« ¡UC?_« —«dL?« WOU?LF« WO?UIM« hM UOK ¡Uƒ— ÊUd Ë√ `U?B*« Ë√  UON« Ë√  UdA« °°ÊUBI ÊËœ ‰UI« Ë√ nu?*« U?? C« XKH?? √ v?« Õd?? ? ?I*« ŸËd?? A*« s? ±≤ …œU*« W?? U??F?«  UU?? IM« v?  Q??A?« b?? o?œUMB« p?K Ê« YO?? Ë Ë√ bM:« Ë√ nK?J*« Ë√ »b?M?*« Ë√ —U?F*« qU??F« s vuU??I« `z«u  b?L?« v« W?Ou?L?F« U?NUO?F?L s  «—«d? Vu0 v t??? O? I? « YO?? s p–Ë Vd?? ÊËb W??U?? …“U??« v U«e?*U l?? L? ??«Ë ·d?? B«  ôU??  œb?? Ë o?œUMB?« Ác ÆWOUIM«  ULEM*« …—«œ« fU WuCF `Od« oœUMB« pK? Wu?C? v „«d??ô« vK W?d?*« ‚u?I?(«Ë ÊuU?? ? I« ŸËd?? ? A? ? Ê« U?? ?C?« kö?*« sË vK? p–Ë U?? NM ÊU?? d?? («  ôU?? «c?? Ë v Wu?C?F« ◊Ëd? b?b?% „d? r Õd??I*« t?O?K ·—U?F? ? u U??L?Ë d??B?(« qO??? ◊Ëd?? «c?? Ë W?? OU?? L? F?« W?? OU?? IM«  U?? LE?M*« W?OU??IM«  U?L?EMLK W?O?K«b« `z«uK U??I?ËË ∫WFU U??N? LEM U??N—œ« fU??? Wu??C? F `O??d??« ÊuJ U?N W??FU?« ‚œUMB« `z«uË W??OU?L?F« ∏∑ r— W?OËb« qLF« W?O?UHô U?IË W?OU?ô« WUIM« Wu?C v „dA*« u?CF« o s o WUL?Ë WOUIM« Wd?(« ÊQA ±π¥∏ WM oœUMB« pK WuC v „d?A Ê« WUF« `Od?K U Ëd ÊuUI« sL?C U/«Ë rOEM« ‚U?H« b??I? WU?0 b?F? v« U?N?z«uK? U?I?Ë ◊Ëd? l{Ë qH«Ë …—«œô« fU?? WuC?F Ád?O? ÊËœ jI „d??A*« u?C?F« 5Ë U?NMO Æ ULEM*« pK v WuCF« …œ«—« —b??N? Ê« W??OU?? IM«  U?d??(« s q?N? ÆÊuUI« ŸËdA s µ …œULK WMU ‡π  U??O?F? L? '« ¡U?C? √ s ‰U??L? F« d?O?U?L?  UEM*« q  UDK« vK? dE(« vK XB …œU*« pK Ê« –« U?N W?OK«b« `?z«uK« XF?{Ë v« W?U?F«  UU?I?MK W?O?u?L?F« ÆvzUC rJ ô« UN—«œ« fU Ë« WOULF« WOUIM« s WKB*Ë øUN«b« l VUM? U0 UN WFU« oœUMBKË W?O?U?IM«  U??LEM*« q “«u?? Âb? vK hM?« ÊuJ Ê« ÈdË øhM« «c l{Ë rJ? ô« U??N? U??A? nË Ë« U?? N—«œ« fU?? ? Ë« W?? OU?? L? ?F« tb??√ Èc?« ÊuU??I« «c ŸËd?? A* U??I? ËË ŸËd??A?*« Ê« U??L? ÆUNOK W«d(« ÷d “u ôË vzUC v W?—U?? ? ? ô« Wu?? ?C? ? FK a?d o?U?? ?« ÂUEM?« W?? u?J ∫ÊuUI« ŸËdA s ©∂¨ …œULK WMU ‡‡±∞ √b?? √e?? UMN?? W?OU?IM«  U?LEM*« v U?N?d??Ë oœUMB« ÂUE?M« sL?? ?C “«u?? ? Âb?? vK? XB? b?? …œU*« p?K Ê« –« s U??N?Gd??H? W??OU?I?M«  U?LEM?*« vK «d?? ÷d?H W?d?(« È« W?OK«b« U?N?z«u Ë« W?OU?L?F« W?OU?IM« W?LEMLK vU?ô« tK??I ô U? «cË W???U Èd??«  U?L?EM `U?B? U?NzU??C?√ Ë« ÊuK?« Ë« fM'« Ë« sb?« V?? U??N?zU??C? ?« 5 e?? O? ?O9 s X?u«  «– vË U??u??{u?? Ë öJ hM« «c? idË rzöô hM« «cË vU?O« ¡ULô« Ë« vU?Lô« l{u« ÊuJO? tQ Ábu vH ·u? d“u« bO?« Ê« s 5I vK WuC v W?—U« ’U?ô  UUO œuË l rO?I ôË ÆWOULF« WOUIM«  ULEM*« WU s …b«Ë WU vK Æ5OFO ’Uô UNuC ÊuJô  «œU%« …œU*« pK Ê« –≈ ∫ÊuU?I« ŸËd?A? s ©±¨ …œU?LK W??MU ≠∑ ∫ ÊuUI« ŸËdA s ∏ …œULK WMU ‡±± X??— b??Ë U??N …œ—«u«  U??K?DB*«  U??Hd??F vK? hM W?LEMLK vuU?I« qL*« dD? Ê« vK XB …œU*« pK Ê« –«  P??AM*U Wb??U?I?« W?OU??IM«  U??LEM*« v? W?OU??IM« Wœb??F? K Ë« W?B?<« W—«œô« W?N'« fO?Q?« X% WOU?L?F« WOU?IM« ·u? Y?O? hM« «c v?K tEH?% ÂU??F« œU?%ô« q??Ë ÆWLEM*« ¡UA« VK UNb Ÿœu v« W?OU?IM?«  U?LEM*« s bb?F« …b?«u« …Q?AM?*« v ÊuJ t?« v?K? hM? v?b?*« Êu?U?? ? ? ?I?« s? ©µ≥¨ …œU?*« Ê« Y?O? ? ? ? Ë s U?NzUC« `?UB*  UH?ô« ÊËœ UNM?O ULO? dUM? ·u U?NM ÊU?? U? ô« ‚u?I?(« lO?L?? l?L? È—U??? ô« h?A« ‰UL?F« »UDI?ô UNM?O UL?O  «b«e v? ‰ub« Ë√ ‰UL?F« U—d? v« œËb?(« v p–Ë W?OF?O?D« ÊU?ô« W?HB U?“ö? WK qODF v≈ ÈœR U?2 qLF« WKB »U? vK p–Ë ∫ t ÊuJO ÊuUI« d9 œö?«Ë ‰U??L?F« ·u?H? 5 W?KK«Ë WM?H?« …—U« ÃU?ô« WKI WOU W– ‡‡ U?N ‰uuK œu?N'« d?UC v?≈ UN?O ÃU?% W?IO?œ WKd0 U—d?I v« Ë« t?zU?A« bM U?NMO?F v?« œËb?(« v W?OK« ‡‡ s√Ë —«d??I?? « s U?F? O?L? Áb?AM U?? ⁄uKË ÊU??_« d v≈ ÊuUI« r s rNQ ‰U?LF« uK2 Xd? b …œU*« p?K Ê« UL? ÊU√Ë v{UI« o ‡‡ v rNM WUO Ë√ rNzULU ÀbK rNzö?“ qOL r—UO« e?d? t?O b?u Èc« ÊU?J*« tM u? d??FË qI??? s u? ‡‡ Ê« YO?Ë W?OU?I  U?LEM U?NK9 ô v« W?OU?L?F«  U?F?L??« ×U?)« v? v?Ozd« U?e?d? ÊuJ? v«  U?d??A«Ë t—«œ« vK?2 —U?O? ? U Âu??I? ·u? Èc?« s `{u r h?M« «c ÊuUI« v« WMU UN—«œ« ed d?F dB v ◊UA UNË —U?O?ô« WOKL? rJ% v« j«u?C«Ë b«u?I«Ë ‰UL?F« ¡ôR ÆWOK;« …—«œô« tO bu Èc« ÊUJ*« vK«b« œËb?? v U??Ë 5?K*« ¡ôR v? Ud??«u? V«u« ◊Ëd?? A«Ë tœ«—« s dF VzU t ÊuJË ‡‡ «c?N vDF? ·u? v« W?N?'« v U?Ë rNzö?“ s? rN?U?O vK? ÊuJ Ê« V? ÊU?? hM« Ê« Èd? Âb?? I U?? vK ¡U?MË U?L ‰U?LF« rU Àb?«Ë WU?OMK WO?Ld« W?HB?« —UO?ô« W?OUL?F« W?OUIM« W?LEM*« v?R? qOË dDò v?U« u?M« ◊U??A q tQ vU??IM« q?L?F« U??C« Xd?? b?? …œU*« pK Ê« VK U?Nb Ÿœu Ë« W?B?<« W—«œô« W?N'« f?OQ?« X% qL??F« v tzö??“ l „«d??? ôU Ë√ «œd??HM qU??F« t Âu??I ÆWLEM*« ¡UA« `U?B s ŸU?b«Ë WOU?LF« W?OUI?M« WLEM*« ·«b« oO?I? V?? ??J r f?O? ? Q?? ?« X% W?? ?OU?? ?IM?« W?? ?LEM?*« Ê« YO?? ? ÊuJ Ê« V ÊU? «–≈ U?L? nd?F?« «c `{u rË ‰U?L?F« p–Ë vuU? q2 UN ÊuJ v? bF W?—U?ô« WO?B?A« U?eK Êu?J v? W?OU?I W??LEM …—«œ« fK? u?C? qU?F« Ævb*« ÊuUI« s µ≥ …œU*« h ÂUJ« `dB ôUL« U?NzU?C?« `UB? s ŸU?b«Ë U?N?«b« oO?I?% vK qL?FU vôU? UNB? Èd …œU*« pK …d?O« …d?I W?U{« Èd U?L V U?? qU?? È√ `?BË p– ◊d??A ô t?« Â√ ‰U?L?F« s …œU*« pK? U?N? O« —U??A*«  «bM??*«Ë ‚«—Ëô« W?U?? d???? FËò UNzUC√ `U?B s ŸUb«Ë WOUIM« WLEM?*« ·«b« oOI v W??O?L? — U?«—Ë« ÆÆW?B? ?<« W?—«œô« W?N?'U? Ÿœu v«Ë s U??N? ?u??C? v U? d??M Ë√ U??d??? ?A? sJ r u? v?? Æ UuIF« ÊuU ÂUJ« oOD Æ”U_« ∫ ÊuUI« ŸËdA s ±∞ …œULK WMU ‡‡ b …œU*« pK« –≈ ∫ÊuUI« ŸËdA? s ©≤¨ …œULK WMU ≠∏ W—U??? ?? ô« W??O? B? ?? A«  u?? v?K XB …œU?*« pK Ê« –« d?O? G« Èb qL??F s q vK ÊuU??I« ÂUJ« ÊUd??  œb? Ë« —UDô« a—U s U?u Êuö —Ëd? b?F W?OU?IM« W?LEMLK 5O?? d?? («Ë ’U?? )« rNU?? ? ?( 5?KU?? F« q v?KË d?? Q id UM« YOË W—«œô« WN'« WN'« ÷«d« ÊËœ Ÿ«bô« Èd«Ë W?«—e?U 5KU?F«Ë 5L??u*«Ë W?LE?M*« d?O? WU??L?F«Ë e??«d?*« —b??N «c?J ‰U??(«Ë tô U?? F U?? U?? C? — h?M« «c W?ö? v U ÆƉ¡U?? sË  U?U?F*« »U?√Ë b?O?B«Ë vC?? Êd?? nB? vK be? U?? cM? …d??I? ?? *« W?? OuU?? I« d??O? G« u s?Ë ø‘U??F*« V« U??N j?d v« W??Ob?*« qL??F« rEM*« ÊuUI« ÂUJô UIË WLzUI« W?OULF« WOUIM«  ULEMLK øt«d« X%Ë dQ tb qLF Èc« qL?F«  U?O?U?H« U?N?KH? v«  UU?L?CU l?L?Ë U?N vK XB b? ÕdI?*« ÊuUI« ŸËd?A s …œU*« pK Ê« U?L ÆdB UNOK Xb v« WOËb« v≈ ‚dD?« ÊËœ b?O? B«Ë Èd«Ë W??«—eU 5KU??F« 5 ‚dH r ÕdI*« ÊuU?I« ŸËdA Ê« YOË Âb? s ö?C v?{«—_« ÕöB??U 5KU?F« U?O?U? W?L?zU?I« W??OU?L? F« W?OU??IM«  U??LEM*« ÊuUI? W«—eU qUFK? WO«—e« W?OJK*« bb% ≥µ r— ÊuU??I?« ÂUJô U??I? Ë WK?JA*«Ë Wö? Uœb? b? vU?(« W?O?U?L?F«  UU?IM« U?NMuJ -Ë X?√ v«Ë ±π∑∂ WM bI Õd?I*« ŸËdA*« U√ vB« b? Wb« U?? NM q?JË XC?? WK?u œu?? I? c?M pK?1 s q?J v?U?? ??UË U?? ? U9 U?? ? NKH?? ? √ WKI????*« W—U?? ? ô« U?N? ?O? B?? 5 s Êu?J Wb??ô«  U??? Ë√  «d??A? W?? UJ Âu?? IË U?? N U?? A d?? U?? Ë «c? ÂUJ?Q? 5? U?? ? ? ?<« 5K?U?? ? ? F?« W??O?KF??H?«Ë ÊuU??I«  U?? d??B? ?« hM« «c ŸËdA? Ê« UL? ÊuUI«

ÊUL vK

–≈ ∫ÊuUI« ŸËdA —«b« œ«u s WœU« …œULK WMU WËb« fK? rU ’U?B« vK XB? b …œU*« pK Ê« ÂUJ« oO?D s W?UM« U?“UM*«Ë ÊuFD«Ë ÈËU?b« dEM s v W?OU?L?F« W?OU?IM«  U?LEM*« Ê« YO?Ë bb?'« ÊuU?I« œUHË W—«œô«  UN'« s X?OË ’U)« ÊuUI« ’U« UNO≈ VM Ë√ WOULF« WOUIM«  ULEM*« s —bB U Ê« p– qO?? s b?F ô W?O?K Ë√ WO?U« X?U ¡«u?  U?d?B s YO ¡UGô« ÈËU?b UNUB?« “u v« W—«œô«  «—«dI« s WQ0 U?NIKF?Ë WOU s W—«œ« W?N s —b?B r UN« U W?U Ê« ÊU? Èd√ WN? s ’U)« ÊuUI« qzU? Ë√ U?NMuJ YO? s ¡«u? W?OUL?F« W?OU?IM«  U?LEM*U oKF? ’U?)« ÊuU?I« pK v —Ëb U?N U?AM U?NdU?? YO? s t?OK lK ô W—«œ« WN? s —«d? —Ëb œd? Ê« —U??UË U/≈Ë È—«œô« —«d?? I?« nË ÂËeK?« rJË ‰«u?? _« q? v s ö??F? pc?? ÊuJ Ê« nu« «c? t oI??? v?? ÂeK s WQ??0 —«d??I« o?KF U?? «–S?? Á«u???Ë t??u??{u?? YO?? W—«œô«  «—«d??I« œ«b?? s Ãd?? ’U??)« ÊuU??I« qzU??? ׫b s? tHu? ÊU U?LN?Ë Á—bB? ÊU U√ oO?b« vMF*U ÆÈ—«œô« rK« Ÿ“UM ‚≤≤ WM? ∑ r— Èu?b« U??OKF« W—u???b« W??LJ;«¨ ©≤∞±±ØµØµ WK WK ULJ  —b?« b UOKF« W—u?b« WLJ;« XU U*Ë W?? ?OzU?? ?C? ? ≤∂ WM? ∂∞ r?— W?? O? ? C? ? I?« v ≤∞∞∂ر∞Ø∏ WOULF« WOUIM« WLEM*« Ê« rJ(« «c  UOO œ—ËË W—uœ vu WOULF«  UUIM« ÊuU s ∏ …œU*« t vCI U vKË U??N?O≈ 5L??CM*« ‰U??L?F« s U??NzU??C?« `U??B? s ŸU??b« ◊Ëd?Ë ŸU??{Ë√ duDË W??Ëd?A*« rN??u?I? WU?L? p?c?Ë vK rN?Ë WOMN*« rNU?H duDË rN?UI ÷u?NM«Ë qLF« U?? O? ? ? rN?? U?? — s ö?? C? ? ÃU???ô« WU?? L? Ë ‰U?*« rœ v≈ dEMU W?OU?IM« W?LEM?*« XUË r?NözU?Ë r U?OU?L??«Ë s b?F U?NMuJ W?O?H?O?Ë U?N?F?O? ¡u?{ vK Ác U?N?{«d?« UIË ô≈ ö√ U?N UA dU ö ’U)« Êu?UI« ’U« s U??U? U??N?M b?? Ÿd?A*« ÊU?? uË ÊuU??I« «c b?«u??I WDK« qzU?Ë Ê« p– UN«“UO?«Ë W?UF« WDK« hzU?B U?NKO% ô U?N?«u iF W?OU?IM« WLEM?*« ”—U9 v« WU?F« s U?NKF?& Ë√ UN U?N?I?K ôË UNU?u?I v W?—«œ« WN? v≈ iF?? U??N?F? 9 l v?? W?O?U?IM?« W?LE?M*« qE q U??N?Ëd?? ’U?)« UNM?uJ dUM?F WEH?? WU?F«WDK?« hzUB?  UU?« ZzU? Êö?U —œU?B« —«dI« ÊS? Èd?√ WN? sË –≈ U—«œ« «—«d bF ô WOULF« W?OUIM«  ULEM*« …—«œ« fU UN?zUC?«Ë WUIM« 5 W?O?UM« Wö?FU qB? tu?{u Ê« v qb —u??√ vË U?N—«œ« v?K W?LzU??I« …e?N?ô« q?OJAË s r sË U?NQ v W?“UM*« b?F ôË ’U)« ÊuU?I« …dz«œ Âb?? ? Èd? Âb?? ?I? U?? ? v?K ¡U?MË W—«œô«  U?? ? “UM?*« qO?? ? ? ? W?IKF?*«  U?“UM*« dEM È—«œô« ¡U?C?I« rU?? ’UB??« «c Ê« —U??U UNzU?C«Ë W?OUL?F« W?OUIM«  U?LEM*« Êu?A d?F  U?LEM*« pK Ê«Ë ’U)« ÊuU?I« pK v —Ëb Ÿ«eM« Ác v? dEM?U h?? ?Ë ’U?? )« Êu?U?? I« ’U?? ? ? « s ÆÈœUF« ¡UCI« Weô« –≈ ∫ÊuUI« ŸËd?A —«b?« œ«u s WFU?« …œULK W?MU  U??LE?M*« ¡U??C? √ d?? L? ? Ê√ vK? XB b?? …œU?*« pK Ê« vK W?d?*« U«e*«Ë ‚u?I?(« W?UJ? l?L?U W?OU?L?F« W?OU?IM« oœUM? È√ Ë√ WU?e?« Ë√ —U?œô« oœU?M v rN??«d?? « ÊËœ vL?? È√ X%  UU?I?M« W?d?F0 U??NzU?A« - W??U?

rU??? ’U??B?? « Âb?F d??_« «c v ÂU??F« œU?%ô« b??√ ö??OJA??U W??IKF??*«  U?“U?M*« v dEMU? È—«œô« ¡U?C? I« hM ÊQ VU Ë ÈœUF« ¡UCI« vK UN{d r Ê«Ë WOUIM« W?OU?I W?LEM s d??√ ¡U?AS ÕU?L?« Âb? vK ÊuU?I« v ·u?H? 5 WKK« …—U«Ë d?UM?« lM* …b?«u« …Q?AM*« q«œ VU? Ë ÃU?? ?ô«Ë qL?? F?« qO?DF v?≈ p– ÈœR U?2 ‰U?? L? ? F« UN U?A nË Ë√ WOUIM« WLE?M*« q lM vK hM« …—ËdC W??O?F? L?'« Ê«Ë vzU??C? r?J ô≈ U?N? OK W??«d?(« ÷d?? Ë√ ¡«d??« U??N? ◊uM*« WD?K« v W?? OU??IM« W?? LEML?K W??O? u?? L? F« V«d »U« vK ÊuU?I« v hM Ê«Ë WUd«Ë  UUô« ‰U?L?√ vu? W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« s ¡U?C?√ ∑Ë  UU??K ÆWLEMLK W—«œô«Ë WOU*«  UdB« vK hH«Ë WUd« d??c« nU? ÊuU??I« ŸËd??A? …œu??? vK  U?EH?? « s qL?F« W?O?U?H« l U?N?ML?C v« œ«u*« iF ÷—U?F? p–Ë o WUL?Ë WOU?IM« Wd(« ÊQA ±π¥∏ WM? ∏∑ r—WOËb« U?N?{—U??F?Ë ±πµ∑ ÂU? d?B? U?N? OK Xb? v«Ë r?OEM« U?OKF« W—u??b« W?LJ;« ÂUJ« t?OK  d?I?« U? l U?C« pK? Ê« s ö?? ? C? ? U?? ?OK?F« W?—«œô« W?? ?LJ?;« ÂUJ?« «c?? ?Ë töb?? FË ±π∑∂ WM? ≥µ r— ÊuU??I?« XKH??√  U?? Ëd??A*« ∫vK ULO  UEö*« Ác qLË ∫—«b?ô« ÊuU ŸËd?A …œu?0 WU?)« WU?bK W?MU ÆÆ—u?b« vK bM?« b —«b?ô« ÊuU ŸËdA? Ê« kö U??OU?? lC??Ë t? qL??F« qDF?? —u??? b« «c? Ê« 5 v W??U?{ô«Ë ·c??(«Ë qb?F? «Ë qO?L? ??«  U?OKL?? s bb??FK fOz— —U?A?*« b?O?« —«d?I WKJA*« ¡«d??)« WM' WD«u Êö?ô« u Êü« t ‰u?L?F*« Ê« s ö?C? XR*« W—u?N?L?'« UL? XR*« fOzd« s ≤∞±≥ uOu ∏ v —œUB« È—u?b« bM?« b? —«b?ô« ÊuU? ŸËd?A? Ê« U?C?« kö*« s t« vU? ÊËœ töb?? FË ≤∞∞≥ WM? ±≤ r— q?L? F?« ÊuU?? v≈ ŸËdA? Ê« tM rNH Èc« d?_« Èd_« WOU?LF«  UFd?A« ŸUDIU 5?KU?F« vK t?I?O??D d?B??I d?c« n?U? ÊuU?I« Ê«Ë Èd?_«  U?UD?I« v 5KU?F« s r?d?O? ÊËœ ’U?)« d?B?I W?OU?L?F« W?OU?IM«  UL?EM*« fO?QË suJ v o(« W?O?U sË W?O?U s «c jI? ’U?)« ŸUD?I«  P?AM vK 5«u —«bô« ÊuU ŸËdA WUœ X{dF« bI Èd√ W?Ob*« œ«u*« v  U?ô«Ë v?b*«Ë W—U??«Ë W?Ob*«  U?F?«d*« W??O?zU??C? I« Âu?? d«Ë WËb« fK?? Ë  Uu??I? ?F«ËW—U??? ?«Ë W—U?? ? I? ? F« V?z«d?? ?C«Ë W?? ? Ob*« œ«u?*« v o?Ou?? ??« Âu?? ?—Ë WdC?«Ë WGb« Wd?{Ë dNA«Ë oOu« Âu?—Ë „—UL'«Ë  U?Fd?A?« v≈  U?H?ô« ÊËœ tK p–Ë  U?F?O?*« vK W?U?F« ŸUDË ÂU?? F« ŸUD?I«Ë WËb« v? 5Ob*« 5K?U??F« W?? OU??L? ?F« vULô« 5Q«Ë dU;«Ë rUM*U 5KUF«Ë ÂUF« ‰UL_« Ê√ ÊUJ0 …—Ëd?C« s ÊU? t« s ö?C? v?B« 5Q?«Ë U?N?OK Xb? v« W?OËb« qL?F«  U?O?U?H« v≈ œUM?ô« r Wd??(« ÊQ??A ±π¥∏ W?M ∏∑ r— W??O? U??H?ô« U??NMË d??B? ÊuU?? ŸËd?A? Ê« kö b?Ë r?OEM« o W?U?L? Ë W?OU??IM« fK? v≈ ÂbI t?B vü« ŸËdA*« Ê√ v≈ d?OA —«b?ô« u?? Ou ≥∞ …—u ÂU?? O? ? b??F? tK —«d?? —b?? Èc« È—u?? A« Æ…bO:« Ê« –≈ ∫ÊuUI« ŸËdA? —«b« œ«u s WOU« …œU?LK WMU o?«d*« Êu?U?? ? I?« ÂU?J« q? ô√ v?K X?B? b?? ? …œU?*« pK? Ê« Ud?– Ê« oË —u??b« UN?KHJ v«  Ud?(«Ë ‚uI?(U  UOKL s bbF UOU lCË t qLF« qDF —ub« «c ¡«d?)« W?M' WD«u W?U{ô«Ë ·c?(«Ë qb?F?«Ë qOL??« XR*« W?—u?N? L? '« fO?z— —U?A? ? *« b??O? « —«d??I WK?JA*« —œUB« È—u?b« Êöô« u? Êü« t ‰uLF*« Ê« s ö?C ÆXR*« fOzd« s ≤∞±≥ uOu ∏ v –≈ ∫ÊuUI« ŸËdA? —«b« œ«u s WF«d« …œU?LK WMU ≠ W?OU?IM«  U??LEM*« ŸU?{Ë√ oO?u vK X?B b? …œU*« pK Ê« a—U s? ÂU?? ‰ö?? v ÊuU??I« «c ÂU?J« b??I? Ë W??OU??(« U?N WœU?F« d??O? W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« …u?œ r? ô≈Ë t qL?F« ŸU{Ë_« oO?u vu WR? WM' »Uô U?u 5ö ‰ö XK? p– ÊËœ …b*« XC??I« «–S?? Èd?√ U??u 5ö ‰ö?? r?Ë W?? LE?M*« q W?? L?J;« s W?? ?B? ?? ?<« W?—«œô« W?? N? ?'« ’u?BM?*« b?«u?IK? U?I?Ë U??NUJK2Ë U??N«u?√ v ·d??B?« uK WU vË W?OK«b« UNz«uË vU?ô« UNUE v U?NOK ‰«u?_« pK ‰ËR b?«u?I« pK s `z«uK«Ë vU?ô« U?N?UE WOUI«Ë WOUL?ô«Ë WOB« WUd« ‚ËbM v≈  UJKL*«Ë  U??LEM?*« q U??C? — id UM?« YO??Ë W??OU??L? F«  UU??I?MK U?Nu? vK 5LzU?I« fU?I œd: W?LzU?I« WOU?L?F« WOU?IM« ÊQ VUD UMS pc …œb?;« …b*« ‰ö UNU?{Ë√ oOu s W??O? ?F? L? '« vK? d??_« «c ÷d?? Õd??? I*« h?M« sL??C? ? »U?«Ë fUI*« UN—«œ« fK? q( WLEM*« pK WOu?LF« pK ŸU{Ë√ oOu ÁU& WOuUI?« tU«eU ÂuI bb fK ÆWLEM*« W√ WOU?IM«  ULEMLK vUô« ÂUEM« `z«uK b?u ô t« UL W?O?H? O? ÂUJ«Ë b?«u? X?F?{Ë W?L?U?Ë W?? {«Ë ’u?B œU?%ô« «c?Ë W??U?F«  UU?IM?« Èu??? ‰«u?√ v ·d??B?« W?LE_« v ’uB W√ b?u ö? dB? ‰UL?  UUIM ÂU?F« …œU*« pK ŸËdA —U« UL ÊQ?A« «c ’uB WOUô« W?LEM?LK WœU?F« d?O? W??O?u?L?F« W?O? F?L?K …u?b« t??O?u v≈ …ub« pK t?u ·u v« W?N'« hM« `{u rË W?OUIM« fK:« v≈ d?_« «c bM? Ê« ‰u?I?F*« s fO t« —U???U ÂUJ_ U?I?Ë W?LEM*« ŸU?{Ë√ o?O?u œd?? s fU?I Èc« dO W?OuLF« WO?FL'« …ub ‰u?I« sJ1 ôË bb'« ÊuUI« oOu vu? åWR? WM'ò ‡ vL U? »U« œd?: WœUF« u U? Õd??I*« hM?« UM `{u rË W?OU?IM?« W?LEM*« ŸU?{Ë√ Â√ U?LzU? qE q W?LEM*« pK V?M*« …—«œô« fK? d?OB? ◊U?A nË Ë√ te?? r Â√ W?uJ(« s —«d?I U?—«œ« tK r bb …—«œ« fK »U« r ô «–U*Ë øÈ—«œ« —«dI tzUC« WMK« Ê« —U?U WR WM' »U« s ôb W?OUIM« WLEMLK W??N? ? s  «—«d?? I qJA? U/≈Ë »U??? ?ôU v?Q ô W??? ?R*« ÂU?F« œU?%ô« …—«œô XK?J v« W??R*« WMK?« pK? W—«œô« d“Ë vd?« s? b?L? √ —u??b« –U??_« b?O?« b?N? v vL?? U? b?u ô t« U??L? o?ô« …d???N«Ë WKU?F?« Èu?I«  UU?IMU W?O?U?I?«Ë W?O?U?L??ô«Ë W?O??B« WU?d« ‚ËbMB W??LEM*«  U?JK2Ë ‰«u??√ t??O≈ ‰ËR Ê« sJ1 v?? W??OU??L? F« ‰ËR sË s√ vS? vzUN rJ U?NK le*« WOU?LF« WO?UIM« ø UJKL*«Ë ‰«u_« pK –≈ ∫ÊuUI« ŸËdA? —«b« œ«u s WU)« …œU?LK WMU Èu??I« d?“Ë b??O? « —b??B Ê« v?K XB b?? …œU?*« pK Ê« ÊuU??I« «c??N Wc??O?HM?«  «—«d?I« …d??? N«Ë WKU??F« oO??MU WuK?D*« WœU?d???ô« ÖU??LM«Ë bu? v WOU?LF« W?OUIM«  U?LEM*« l Ád??A? a—U s U?? u 5?? t???U?? Ê« V ÊU?? Ë W??O? ?L? d« …bd?? 'U  «—«d?? ? I?« pK? —«b?? ? « vK? hM? ‚U?HôU? d“u« b?O?« s? ÖU?LM«Ë fOË W?OU?L?F« W?OU?IM«  U?LEM*« l ÆUNF oOM« œd


π

Àb(« ¡«—Ë

v{UI« rOEF « b ∫ ·«d«

≤∞±≥ fD √ µ 5Mô«

‰ULF«

uC« oO— `*dB bF$

WOB« U b)« dOu q√ s

»«d{ù« v, —«dL#ôU/ p1L«Ë VKBK fu1U/ dc

»—U7 WMb vU8√ —UF åVD« WO<DK/ s U>u?O7√ò

Ê≈ WuI wKF? bbN WU WËd?F `dB?« WMLC Èc« »uKö

r—«d?L??« s VKB?K fu?« lMB0 5KU?F« s? bb?F« sK«

Âu??I Ê√ s—d??C?*« 5K?U?F« v?K V t√ b??O?H? »«d?{ù« ÊuU??

W ÕdU 5C«— WœUF« rNUD v« ‰uu« v »«d{ô« w

s r ¨ÂU√ ±∞ …b* VUD sLC? WdA« …—«œ≈ v≈ …dc? .bI

‰u??œ Ê≈ Wu?Ë VKB?K fu??« …—«œ≈ fK? f?Oz— u?C« oO??—

c?OHM Âb? WU? vË ¨ÂU√ ≥ …b* ÂUB?ôU «u?u?I Ê√ ‰UL?F« o

5( ¨qL?F« s Õu?H? »«d?{≈ v lMB*U 5KU?F« s œb?

Ê√ «b?R? ¨qL?F« s »«d?{ùU «u?u?I Ê√ rN?I? sL? VUD*« pK

Ê√ v≈ «d??O?A?? vuU? d??O? qL?? u rN??UD oO??I?%

¨ lMB*U 5KU?F« s œb? ÊUË 5KU?F« q? s Àb r U? «c

q b???N??F WDO??u?√ ‰U??L?? WKU??F« Èu???I« d“Ë

≤µ·d?Ë d U<« ‰b …œUe W?UDLK Õu?H? ÂU?B?« v «uKœ ÆeU(« ·dË WOD« Ub)« Wd dOOGË ¨ÕU—_« s «dN

ÆlMB*« UN d1 v« W“ô« U?« rN?C?—Ë rN??C? s Êu?KU?F« sK«Ë

¨W?Oö?F« Wb?)« 5? vU_« s UF?Ou?«

«d?AF« rE W?O?B«  U?b)« d?Ou? W?UDLK

U??N??H??ËË W?KJA*U? W??OKO??B??H? …d??c?? qL?? r???O

WHË ¨d?L_« d« ‰UL? ¨»—U WMb vU√ s

ÆdL_« d« kU vK ÷dF U«dô«Ë

Èe?d*« »—U?? ”«— vH?A???? ÂU?√ t?O?U????«

» — U ?? ” √ — W M b ?? v U ? √ Ê √ d ?? c U d b ??' «

vH??A????*« …—«œS? œbM U????ô Êu??????;« l—Ë

¨ ¢ U ???O b U ? p ??? ??? ¢ W K L ??? ‚ ö S « u ??? U ???

VD?« W????O?????DK s? Uu????????O?????√¢ U????N????OK? UÎ u?????J

¡ « u K « W K ?L ?( « p K ‰ ö ?? « u ? U Y ?O ?

‰U???? «c?Ë ‰Ëd?????????U? ¡vK? bK ¨v?H????A??????????*U

d ??L ? _ « d ?? ? « k ? U ? ?? È b ?N ?? ‚ — U

UU?{d? ¨vH?A??? ö vH?A?? ¨rU?H?A???

W ?O ?B « Ë W ?O ? D « U ? b ) « 5 ? ? 

–U????I≈ …b????Ë b?????u ô ¨‰U????Lù« V????? Êu?u1

ÆWMb*U

lL' «—UL?« WUD XU? WKL(« ÃÆ¢Àœ«uK

ôË√ WOJK*« s b!Q

WOL8u« (U>öù« s—cX ÈËUDMZ ÕËdD0 («—UIF«Ë v{«—_« lO/ (UCdA

s 5ö*« Uœ«d?O??« wK? oHMË Ã—U?)« s U?N?d?N r Â√ œö?« q«œ r?K« d?O lU?B0

U?OL?J WdB*« ‚u?ô« ‚«d?≈ …dU …d?O?ô« «uô« w  d?A?« w« W?O?K« dUE*« s

‰ö? s wu?I« œU?B??ô« ·«eM?« q«u? b?√ UF?d?H*« pK b?F U?L? \ø W??F?B« WKL?F«

W—uN?L'« UEU? WUJ W?OU WU?J UNË«b r w«Ë W—UM« »U?F_«Ë  UF?dH*« s …dO?

s d?OJ« V? UN« vK …Ëö? UF?dH*« pK? wK UÎ dN? UN?UH« r w«  U?NOM'« 5?ö

U?U ≤∞ ‡« ÊËœ U? w≈ »U?A?« iFË —UG?B« œôË_« s d?OEM« lDIM ‰U??S wE% w«Ë

ÆVKI« w{dË UOH«Ë s« —UJ  UIUC*«Ë qUA*«

r w q?N? U?N??F?OMB W??N? b??√ rKF ô U?F??d?H*« pK Ê« W?«d?G«Ë W?A?bK d?O??*« ¡wA«Ë

÷d??N??F??« s? U??ö??«Ë ÈËUJA« œb???F b??F

W UF« UUM*«Ë œUO_« v …dO! UOLJ$ dNE

WKUF« UdA« iF V?U s VB  UOKLF ¡«uK« —c? wU?LA« qU?«Ë ÕËdD WEU?0 s? ¨ÕËd?D? kU????????????????? —Ëb?M?G?« ÈËUD?M? —b? v{«—_« l?O  U?????d????A? W????O????L?u«  U?ö????ù«

5Mx lËdË œUB ö ·«eM#« W—UM« »UF_«Ë (UF dH*«

iF? Ud????AM v?«Ë ¨ WE?U???;U? «—U???I????F«Ë È√ œu?Ë ÊËœ ¨W??Ozd*«Ë …¡Ëd?I*« Âö??ù« qzU?Ë Æ UdA« ÁcË WEU;« 5  «bUF vK qB?% r  U?d?A?« Ác Ê« ÈËUDM ‰U?Ë

UN Êu{dF sc« ’Uú …—uD)«

s?? h???O????????????????????????«d?? È√

t ?ODË VD V—Ë b ?O?« œUL ? s q b ?√

a—«uB«Ë UFdH*« ‰Ë«b …dU X√

lO ?? W—U ??& ö ?? ?? »U ???√ ≠  U??d ??

Î « ¡u œ«œe w« öJA*« dD√ s W—UM«

ÊuuI rN√ ≠ W—UM« UFdH*«Ë a—«uB«

¡ö ? ?« kö ? YO ? U ??UM ?*«Ë œU ?O?_« w

WIDM0 œuNO« …—U s UFdH*« pK VK

WL ?{ U ?OLJ W—U ?«  ö ?;«Ë ‚«u_«

U?ö??????????ù« ‰ö????????? s?

VM“ …b ?O ??«Ë wJu*«Ë W ? ??F«Ë W ??OU?L ?'«

oO ???C«Ë Ÿe ??H« d ???O ?? ¡U ???O ??_« ÁcË U ???NM

b??F ô≈ W??«c?*« W—U????«

r ? q ?Ë U ??????N ??????F ??????OM ?B ÊU?J ?0 rN ? rK ? ôË

lL ?? ???:« s W ??Cd?? U ???UD 5 d ?u ??«Ë

vM/ ÊuId Êu—UIF« vKuL« dOT_« ÂUE> ÊUJ#ù«

W????U????F« …—«œû? Ÿu????d«

×U ? s U ??N ?K r « q ?«bU U ?N ?F ??OMB

UOH«Ë l{d«Ë —UGB« ‰UH ôU ÍdB*«

s b???Q???K —U???L?????????ö

ÆdB

‰U?????L????ô« ‰U?????—Ë ¡«d?????????)« s? bb?????F?« V—

W ??F ??H ?d ?? «u ??√ s Á—b ??B U ?0 w{d*«Ë

¨U?NM sKF*« ÷—_« W?OJK

VK?? rO«d?« ÊUJô« d“Ë «—«d??I Êu—U??I??F«

w q ?U ???F ???U r ?NJ ?9 V ??? Ê« «u ???U ???{√

vN????M*« d???O????Q???« ÂUE?M W???I??? ·ô¬ ±∞ Õd?D

t b?????U????F?????« Êu?J v?JË

W ?? ??e ?? «u ??√Ë ZO ?? ??{ s ? tb ??% U ??Ë

U ????F ???d ????H*«Ë W—U ?M« »U ???F ?_« lOË …—U ????&

UU ??F ???ô« s Î ö ??C ??? \ W ??OzU ?? ??? …—u ??B

«uD? vË« d????????F? p– Ê« sb???R??? pK?L???U

t U ?Ë ‰UH _« wK UN—uD s rdU

\U ??????N ?M o ?KD ?M ? w ?« W ??????Nd ?J«Ë …—U ??????C ?«

d ??O ??J« ` ?d« gU u nM ?Ë qU ??A ?? s

pK ? «b ??? ??? ????« W ???I ?d w s ?LJ …—u ?D)«

‰ö ?? s ? —U ?? ???«Ë 5FzU ???« t ???I ??I ??? Íc«

bb ?« t ?Ë wKË ”UM« lËd U?Fd ?H*«

W?dA »b?M u?C nO?DK« b? b?O« W b?√

«b????????????U?M? ¨W?E?U????????????;« l qU?F?« Âb? 5M «u*« U?ö??????????ù« Ác?? q??????????? ÕËdD ‚UD?M  U?d??A«Ë

ÈËUDM —b

U U???H?? W??O?uU?? W???O??{—√ ¨5?M? «u?*« ‰«u????????????√ v?K? W?????d????? «uu?J ô v?????Ë

W??O?L?u« Uö??ù« Ác q* ‰U??O???ô«Ë VB?MK

≠ …—U ?& ”u—uU ?J ≠ b ?L ?? Õö ?? ‰u ?I

VK rO«d«

Ë qb« ÈœËb? s nOH?«Ë œöU W?CNM« oO?I?%Ë »U???A« qU?A? s …d?O?? W?KJA? q ÆWOULô« W«bF«

wK œôË_«Ë »U ??A« «b ?ù W ?? ?O ? U ?NË«b

√b ?? VU??G« w w ?Ë ‰U ?H ? _«Ë UM« b??{

W?Ë v ¡U? Ê« vK È—U?IF« —U?L??ö W d?

rz«d???'« s? W1d??? U???N?UJ—ô U???d???A?« Ác

W ?FH ?d d ?O ? UF ?d ?H*« pK Ê√ U?L U ?Nz«d ?

…d ?O??? öJA ?0 wN ?MË w ?U ? ?«Ë V ?FKU

Èd?B*« »U?A« Âö?«Ë ·«b« oOI?% q« s

v{«—_« l?O v q????L??? v?«Ë ¨UuU??? W???I?u*«

\U ?N ??OK ‰U ?? ?ù« s be ? U ? «cË —U ??F ?_«

Ub ?& U ?F ?d ?H*« pK Ê√ d ?_« w Vd ?G«Ë

ÆvuU bM ÊËœ WU WOJK WËbK WuKL*«

s U ??u ≤∞ s d ?? ?√ œu ??Ë w≈ sd ??O?A ??

≠ qIM« …—«“u q ?U ? ≠ Ãd ? d?O ??L ? ·U ?{√

W ???U ???F ?« U ???F ???L ??? ???« s ?U ???«Ë  ö ???«u*«

œU?'« —U?L??ô« vK l?A WEU?;« Ê√ b?√Ë

o U ?M*U ? Î « ¡u ???? œ«œeË 5 ?FzU ????« V ?K√ b?M

5 U U—UF√ ÕË«d w«Ë UFdH*« pK

UNœb v« WOu?UI« j«uC«Ë «¡«dù« oË

œb ??? l{u Êu ???u ???I ’U ??? ??_« i ?F Ê√

Íc« d ?_« \ UeM*«Ë oz«b ?(«Ë Íœ«uMU ?

ÊUJ ?Ë —b ???B ???? b ???√ r ?KF ôË W ????O ???????F ????A«

w ?«Ë …b ???«u ?« W ???K ?FK ? Î U ???N ????OM ±µ Ë W ?ö

Êu?OK c?OHM ·b?N ¨dUM ≤µ …—u V?I ¨o?_«

UFdH*« iFË W—UM« a—«u ?B« s dO

p ?K 5 ? ·u ???????Ë Ÿe ??????? ÀËb ??????? w≈ ÍœR ?

ÆUNFOMB

w r?N???? U0 ¨qb?« ÍœËb???; W???O?MJ? …b???Ë

«– U ?????Ë—U ???? ∂∞ v ? ????Ë ≤∞ s Íu ?????%

U2 Ud ?O ?? ?H ? Êu ??u ?IË W ?O ?U ??“ œ«u ? w

”UM ?« 5 U ??U ???Nô« ‰œU ???Ë  U ??F ???L ?????«

n u ??? ≠ b ??L ?? ??? wHD ?B ?? ÂöJ ?« «c b√

¨…—u?« UN œU w« W?OU?Lô« W?«bF« oO?I%

ÆWHK «uË ÂU√

œË—U ??« u ??B ?? WËb ??  «u ??√ U ??NM Z ?M

ô≈ d ? ??HM ô W—UM ?« a—«u ?B« Ê√Ë W ??U ?

sU ???Q W??U ???J U ?UEA« U ???NM oK ?DM U ???L ??

VF ???B w ?U ???UË U ???NU ???F ???≈ s ? Ê«u b ???F

Âu ??I »U ?? ?A ?« iF Ê√ ·U??{√Ë ≠ bd??U

W ?GU UU≈ Àb ?% Ê√ sJ1 w«Ë Wd ?H ?

Æ”UM« lËd UNb s WdF

b{ WOuUI« «ub?« pd% rO t√ ·U{√Ë

vK q?L??F v?«Ë —U??L???????ô« …—«“ËË WE?U??;« d?O?uË vU?O??«Ë È—U?L???ô« »c?'« oO?I?% qzU???Ë U???UD W?EU???;« »U?????A q?L?? ’d??? b??F ô≈ Uö??ù« Ác? q?? d??A Âb??F Âö??ù«

WOË—u« bL

ÆWEU;« v≈ Ÿud«

WIU ?CË W ?UF* UF ?dH*« pK «b ?U qzUË w —U ?GB« œôË_«Ë  U ?O ?H« Ÿ«e≈Ë

…—«“u« Ê√Å v« d??O?A? vU?(«d“u«Å —«d?? Ê«Ë Èc« ¨wU??L????ô« ÊU?Jù« ZUd U??O?U?? c??HM ÊUJ?ù« d“Ë ¨vœ«d???« v??????? —u?????b?« Á√b

Ác??N vË_« WK?d*« Õd vK …—«“u« q?L?F????Ë v«d Íc?« ¨wJOK?L??« —U???ù« ÂUEM «b???u« qu??L??« ÂUE s ôb? qb« ÍœËb??? W??d?? ÊU?Ë ¨WIU?« W?uJ(« t??N?« Íc« ¨Í—UI?F« XU? w« ¨ ÅW?d?A« Ác vK ¡U??_« be?O? ÆWIU«  «dH« Èb vK …—«œ≈ fK? uC r?OEF« b? bU?Æœ ·U{«Ë

tOM ÊuOK µ∑ «—UL;<« WKL=$

q3 ÊËb$ WO$dG« rOKFË WOU*« W “√

—«b≈ t??d? fOz—Ë W—U??I?F« W??Od?F« W??O?F??L?'« rO?«d« ”bM?N*« —«d??? Ê« È—U????I???F« o?u???????K »U??????AK ʼnƒU???HË q?« hO???B??? ¡U???ÅVK???

rOKF«Ë WO/d« v—«œ≈ (Ud ·dP n u U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ u ≥µ dL‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ #« »«d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡{≈ b‡‡ ‡ F/

WO,uM*U/ …bbT WuLM (UËdA π

«uD? qb« œËb??? WK?JA? Ãö??F Èd??B*« œËb?0 ÂU??L?ö W«b? d???F? «c Ê«Ë W?OU???? —U?√Ë …—u« q? UI?U WU?L« - Èc«Ë qb« ÂUE? Ë È—U????I????F?« qu?????L????« 5? ‚d????H?« v≈ Ê«

µW??HKJ W?EU?;« Íd??I »U????A« e?«d??

…—«“Ë qO??Ë rO«d?≈ b??L??« ”bMN*« ‰U??

»U? e?d* U—b? ¡U?A≈Ë tOM 5ö?

U?OU? Âu??I Wdb*« Ê√ W?O?u?M*U ÊUJù«

t?????OM? n« ≤∞∞ Ë Êu?????OK? W????H?KJ? ·u?M

W?FU …bb? Wu?LM U?Ëd?A? π c?O?HM

5??? »U??????? Íe???d??? w???F?K qO????MË

V?D«Ë W???????{Ud?«Ë »U????????????A?« U?db?*

qO??Ë 5M?? vHDB?? qO??d Êu??L?B????F*«

rO?KF?????«Ë W????O?d????« v?—«œ≈ »«d????{≈ V?????

t????????OM? n?« ∏∞∞ W???????H?K?J? W????????? UD?)«Ë

‰U?L?_«Ë W?O?U?L??ô« Êu??A«Ë ÍdDO?«

rb???{ t??M?F V??? W??Od???GU W???OU*« …—«“Ë

œËb???? od? w« W??“ô« ‰u??ËË W??Od???GU

q( U???N??d? - v« ¨‰uK?(« lO??L??? i—Ë

·d? wK …—bI« Âb? Êô« bR*« s `?«

v≈Å …«—“u«œu??F Ê« V «cË »U???A«Ë qb«

ÆW“_«

«d?E 5?LK?F*« l?O?????L?????' W?d?????N?????A?« V«Ëd?«

v?????? —u?????b« t???F???{Ë Ê√ o??? Èc« ÂUE?M«

W???Od???« …—«“Ë qO??Ë d???C?? W???L U??? b??√Ë

W?“ö« ·uAJ« œ«b?« Âb?Ë ÂU« »«d?{ö

oI?Ë …œËb?;« ‰u?b« v?«d Èc« ¨vœ«d?«

·uM À«b?« ‰ULJ?«Ë

W?KL????????? W???????U???????F?«

w ¡b«Ë ÊuOK ≤ WHKJ

µ∑ «—U?????L?????????????«

w?u???????????I??« ŸËd???????????A?*«

«bR \ t?OM ÊuOK

W?dË Êu?L?Q ÊUJû

U???Ëd??A?*« Ác Ê√

5?????Ë ·uM?Ë l?????«

5?% w rN??

¡UNô« —dI*« s Ë ÂuJ«

W???b????I*« U????b???)«

wË Êu?L?√ Í—e? s

w?? 5?M?? «u???????????????L?K??

5ö?? ∑ W???HKJ? »d??F«

U???UDI?« nK??????

Àö?????« ‰ö?????Å t?????O?M

Êb??????????????Ë Íd??????????????I?

ÕU???????«Ë WK??I?*« d??N??«

ÆWEU;«

o«u?D« œb???F????? ëd???

qOJA - t« ·U?{√

5????A w?d???A« w?(U Êu???OK ≥µ W???H?KJ Âu?J« ÆqI*« uOu ‰ö tOM

dU 5U

d?U 5?U? ¡«uK?« b??????«

qO?u Xb?I U?N√ rOKF?«Ë

rNUD q?U& bLF< …—«œù«

Èc« —u?????ô«Ë U?????d????L?K

ôÅÈ—U??I??F« qu??L??U?? d??O??? vJ?OKL??« —U??ô« ÂUE Ê√ v≈ «Îd?O?A? W?O?U?L???ô« W«b?F« oO?I? oI? ô bÅ U?IU? t ‰u?LF*« Í—U?I?F« quL?« VUM ô b ◊U?_« bz«u? Ê_ «dE ·bN« «c ÈœËb?? vË ŸËd?A*« s W?b?N??*« `z«d?A«

ÆvJOKL« —Uô« uË WOULô« W«bF« W???d??A?«ÅÂU?? d?b?? X?O??? tK«b????? q?LJ???«Ë

¨W??R? ‰uK? W?OU*« …—«“Ë

d????N???? —«b???? v?K Áu????L?E

vK mK*« jO??I YO? s

XMF vK U?U?« ¨qU?

v????? —UE?ô« Ë√ —u????N????

¨rb??{ W?OU*« …—«“Ë q?O?Ë

»U??????AK? W???L???N???H s? d??????F —«d??? u ÊU?Jô«

‰ö??????? s v?zU???????N?M« œd?«

‰uK(« lOL ‰u?I« ÂbË

Ác???N?Ë …—u???« V?UD0 W????U???L???«Ë r?NKU????A???Ë

v?—«“Ë 5 U???????{ËU???????H?*«

W??O?d??« q??? s W???ËdD*«

v d??????????ô« W???????????M« q?9 v?«Ë W??????d?????A«

rO?KF????«Ë W???Od????«Ë W???O?U*«

v r?N??????“√ q( rOK?F???«Ë

‰e?GK ◊U?O?œ lMB0 5KU?F« s «d?A?F« Âu?O« qœ

ƉuK(« lOL i— tMJË

ÆvF—dQ …QUJ*« rB

XHuË ¨lMB*« W?U qLF« s »«d?{« w ZOM«Ë

…—«“Ë qO???Ë ÂU???? t???OK ¡U?MË

Êu?—«œù« ÊuK?U?????F?« ÊU?????

W???d??b???*« s?? W???M??'

rN??«Ë— ·d?? d??Q w?K UÎ ??U??????« Uœ—u« W??U??

lOL? V W?OdGU W?OU*«

b WOdGU rOKF«Ë WOdU

Ác c????O???HM? W???FU????*

mU??«Ë …d??Q??*« re?«u?? ·d?? s …—«œù« ŸUM??«Ë

U?u???H? U??U?B??« «u??LE

Ud? vK …bb'« W?O«dL?F«  UF?L?:« W?ON

W???H??B? U??Ëd???A*«

ÆÎUu±∂∏ UNLO

¡ö?????u?«Ë 5O?U?*« 5?????«d?*«

W?Od?« Wdb? Ê«uœ q«œ

v{«—_« pK bzU ‰öG?«Ë Í—UIF« —UL?ô«

wK q?L?F«Ë …d??L?????

«u???IK √ lM?B*« q«œ W???d?? 5?KU??F?« s œb?? q?JË

WOL?OKF« «—«œù« s 5OU*« U??? uË ¨W???O?d???GU? d???A???F«

cM? ¨UDM W?Mb0 rO?KF???«Ë

V ·U{«Ë W?OMJ …bË Êu?OK*« ¡UM qu9 v

·d?????? d?????Q? v V???????

U?U?« U?u ≤∞s d?√

◊UOœ åZO1>Ë ‰e7ò ‰UL »«d{≈ (Uœ—u« lOLT n uË

UN?{dË lMB*U 5?KUF« VUD d?B( ©œd9¨ UN?OK

W?O?L√ wK W?OuM?*« WEU? ÂU? d?OdJ

qL?????F« W?K???? l?œË U????u????F????? Í« W«“«

U?ËdA*« Ác?N Wc?OHM« ‰U?L?_« qOF?H

U???I??? œb??;« b???u*« w U???NM ¡U???N???ô«Ë

W??b? U??O¬Ë …bb?? W??uEM ‰ö?? s

Ê« w« «d???O???A?? …—d???I*« W???OMe?« Z«d???K

5?%Ë U?Ëd?A*U ¡U?I?—ô« wK qL?F

WU?B« WU?O?Ë bb& q?LA U?Ëd?A*«

d?U …—«œô« b??L?F Ê« cM 5M? cM  √b …—«œô« l

lO?L? v{U?I? r 5? v ¨t?—U v? W?LzU?

rB??Ë 5—«œù« s 5KU?F?« lO?L?' …—d??I*«

œb;« b?u*« w UNM ¡U?Nô«Ë U«u?

w{U?d« Âu?J« 5????? œU?????????S? …UD?G*«

lMB*« Ê« Èu?b ‰U?L?F?K W?OU? U?I???? È√ ·d?

·d rNœU? XUË Êô« v r?N«Ë— 5LKF*«

bM? Ë√ ¨o t?????Ë ÊËœ U—U?????????≈ U?????u ∏∞

ÆUN …—dI*« WOMe« ‰Ë«b'« V UN

s œb???? duD?Ë t???OM? 5ö??? ∂ W????HKJ?

Æ`O dO «cË WuKD*« …¡QHJU qLFô

ÆdNA« v ≤≤ Âu s «¡b V«Ëd«

V?U? Ë ¨È—u????????Ë q?U????????? q?J?A? ¨vu?U?????????

ÆrN WUö …—«œù« wK Ê« v« ‰U?L?F« b?« ÈËUMA?« rO«d« —U?« t?U? sË rNöJA Ê« YO? rNUD qU& bL?F lMB*« …—«œ«

v ÂU? ‰U?? n?ËË U???d*«

dBM«u√ bL

W“_« X«“UË UOU Wdb*«

W????????OU?*« …—«“Ë —«d???????? vK? ¨Âu ≤∞∞‡?« …Q????UJ r?B????

d“u« —«d??? Ê√ ¨W??O??LM?K wM u« p?MK W—U???I??F« d“Ë tK?F?? U?? Ê«Ë t?????Ë v ¡U??Ë VzU??? —«d??

du ·u «c Ê«Ë qb?« ÈœËb vËÅWËb« v«Ë …d?O? bz«R ÊËb »U??AK WOUJ «b?Ë ÆÈ—UIF« quL« vK bR p«– q XU UNMË ¨ŸËdA*« quL qzUË …b „UM Ê« ‰UË W????F?U o?«d0 …œËe????? ÷ Ì «—√ Õd v? lu?????«

¡U?????uK W?œU*« U?????OU?Jù« d?????u Ê√ W?Ëb« v?K p–Ë W????O?MJ? …b???Ë Êu????O?K ¡U?M ¨U????N????«e?????U Ê_ ¨sd??L?????*«Ë ‰U??L??_« ‰U?d? WU?F????ôU ŸËd??????????A?*« «c? ‰u?9 Ê« l?O?D??????????? s? W?Ëb?« ÆUœdH0

bL« ¡UH

V(Uú W*dB*« «—UIF« pOK9 Y$ vK UOIF ¡«d2

°WB—UC ¡«—“u« fOz— («¡UM?#«Ë ÆÆ ‰öIô« …œu vMF tO, ÊËUN«Ë pzU nK ¡UMO ¡UM« pK?/ Ê« 5C— UM «–« vU«b?

W?DA?« j?d? Ê«Ë VU???????ö W???????uM?L?*« pK?

d????? ·ô« W??F—U? t `L??? nO??? –« v√d«

¨W??OJK?*« »U??????« a—U s «u?M µ vC??

ÆWOu;«Ë œUHK ‰U:« `Hô v

d“Ë b?OL(«b? ‰œU? —UA?*« `d?B —U«

rË s?e« s œu????I??? s U????N???O???? 5L???O????I*«Ë

v« ôU??:U? pOKL??« v?U??UË —U??L??????ô«

W?GU?? U?NË WU?GK …d?O?? W?U?*« pK? ld?

v? ¡«—“u« f?K?????? f?Ozd? “u?????? p– l?Ë

vU?O? jU vHDB? vK wHDB? i—

W??????UJ?* W???O???I???O???M?« WM?K« fO?z—Ë ‰b???F«

nOJ? rNJOK?9 5C??— b?? s U« 5d??B??

ÆWËb« UNU%

q W?OMô« UN'« vK d?ô« ÷dF Ê« wK

v ·d????B????U Ê–ù« U?—b???I? v« ôU????(«

vK U???d?? p–Ë W???IdD« p?K t??d? -U??

dO?G «—UI?F« pOK9 W?«—b ’U)« ¨œU?H«

°øVUô« pKL `L

pOKL« ‰b? ô «–U* özU …d?Lu« ‰¡UË

pKL??K tu??? W???? b?u Ê«Ë pO?KL?« —«d??«

U?U?H p– fO« …b?*« Ác vC q? —UI?F«

‰ö??ô« …—e? Ÿ—e ô v?Ë Wd?B?*« Wu?N«

œËœ— ¡«—“u« fK: ŸUL?« ‰Ë√ v 5dB*«

v{«—« »dF«Ë VU?ö pK/ UbM r

ÊU? «–« —U??ô« Ë√ …b*« œb?? ŸU?H??ô« o

YO???Ætd???B*« v?{«—ô « s vB???« b?????

fOz— s ¡UM???U ÊuJ —«d?I« Êu?? œU??HK

q?«œ Íd??????« q?O?z«d??????« o?K?Ë b?b?????? s?

nË iF?« lL?:« œ«d?« 5 WMU?? qF?

ÁdJ? 5 s?J p?M«Ë v?M« «—U????I????Ë

Ë« …b*« …œb U?ËdA vK dL?*« bUF

l d??B* W?OKJ« W??U?*« s •≤∞ v?K beô

ø¡«—“u« fK

d?ô« qF vHD?B i—Ë Wd?B*« w{—ô«

d??B??? lO?? od?D« W«b W?U `d??B???« p–

WJKL*«

Ê« w« «d?O?A? °ø È«“« gO?FË

l?D?U? «cËÆTOB ÂU?E?M Ë« ŸU???????H???????« o?

©œ«d???ô«¨ lO W???d???( W???—U??? œu???O??? l{Ë

jU? Ád??L??? u« sL???d« b????? VU? U??LM?O

W?O??ö?B« W??M w ¡«—“u« fOzd U??ËdD

«dO? nK?ô ÍËö?« WU?O Ê«Ë VU?ö

≥UNU mK …—U WœuF« WOdF«

°ø lO« s qC« ÊuJO

ÆVUö

d??B?? v VU??ô« pK9 s b??(U wU??O??

w ÊuUIU «eô« Âb?Ë ¡UMô« w WKUJ«

…UM l?O?? rN??O??F?? w? Ê«u??ô« W??U??O?? s

jd Ê« t?OU« j«u?CU? U—dD{« Ê«Ë

fL? wC? ◊«d?« vMF «–U?Ë ÊQ?A« p–

l{Ë …—Ëd?C VU d?ü« iF«Ë fu?«

Ë√ —U???L????????ô« r??? pO?KL???«

p–Ë ølO??« s? wMô« sJ?L?? v?? «uM

Wd??B*« Wu??N« wK U U??H?? W?LJ?? j«u??{

Ê«Ë WËbK? W??U??F« W???KB*«

t√ v?K W??????U????)« …œU*« h w? œ—Ë U???L???

‰U????O????ô« o?Ë WU?MJ« ÷—« w?K U? U????H????Ë

d???B?? W???U?????? ·U??F???{«

wu?I?? jU vU??«b?? Ê«b“ nË U??LMO

lM …—Ëd?{ vK …d?L u« b?«Ë

r— UNO? b«Ë d pKL? Ê« lODô

œU???H?« d?B??F …œu?? U??NU U??d?B?« pK

o U?M*« v? VU????ö? pKL?????«

Ê« —«d?I?« VU?« U??UD rœb?? WK

«u??U sc« t«u??«Ë „—U??? b?N?? w oU??«

W??????O?????L?ô« «–Ë tœËb??????(«

kU 5d?B*« vK tK Ud?B ÊuJ

ʬ XHË W?d UOL? X% VUö bK«

l{Ë l? W??O?????O?«d?????ô«

‰œU

jI???? sJ?« ÷d???G Êu?J

—UI? WOJK V?« Èc« ÈdB*« dO?G “uô

VUô« l qUF« …—Ëd?{ v« 5ô WœUI«

Õ«Ë—« w? d????????U??????????ôË U?????????N«d? w?K?

VU?????ô« pK?9Ë W????B????????B?????)« ÂUE?M „«–

5d?B*« pKL ö?ON?

W??U???*« v W???GU????? ÊËœ

ÈQ t?O? ·dB? Ê√ ÊuU?I« «c ÂUJ_ U?I?Ë

o? ÂUE?M? ÷—ô« r?N???????M?Ë —c???????(« ÂU?EM?

°°UNUJ

‰¡U??Ë d??B?? VF?? w «u??LJ?%Ë lU??B*«

bOL(«b

‰œU?????F? tËb?« v{«—ô

lu??« sJ1 U*U W?O??I?ô«

q? W?OJKLK …b?R*« U?dB?« Áu?Ë s t?Ë

«¡UM???« œu??Ë Âb??Ë lO?« f?OË ŸU?H??ô«

v?Mô« Ë


‰ULF«

ÆUNbUA v T ö tFOK)« bUA*« s WOU w sL?d?« bz«u? W?U?≈ w Ÿd?A?« rJ U? æ ëd?? ≈ Â√ qC??√ v? qË øUd?? O? ?Ë b??U?? *« ø5LK*« ¡«dI vK ‰«u_« d?? « ‰U?? L? ?√ Ê√ Wd?? B*« ¡U?? ? ?ù« —«œ b?? √ ≠ U?NMO s?Ë ¨W?HK??Ë …œb?F?? —u?? U?N d?O?)«Ë ¡«d?? I? ?H?« vK ‚U?? ?Hù«Ë sL?? ?d« bz«u?? ? W?? U?? ≈ U2 p– v≈ U?Ë ÂU?_« vK? nDF«Ë 5U?*«Ë fOË r?KË t?O?K tK« vK t?u?—Ë tK?« w{d s Ãd? U??N_ Èd?_« s qC?√ U??NM …b?«Ë Í√ w d??O?? Íc« u Âb??I*«Ë ¨ U?b??B« »U Æt«u√ oHM »«u_« Ác s »U

±∞

5$U WO%u' ∫ ·«d*≈

≤∞±≥ fD√ µ 5Mô«

WO,UC:— ÈËUC Ê√ Ád?O? Ë√ ÊU? UÎ ?LzU? rK? q vK V U?L? s U?d??O? ?Ë ‚—u« s ¨u?? NK« ôP V?FK« —c?? qF?? Ë dJM*« …b?U??A? s p?– w U* ¨u?? NK«  ô¬ …u??? w V??? « s UÎ ? C√ p– w U?*Ë ¨dJM*« qU?«Ë tK« ŸdA UN?UH?«Ë UN?{dË »uKI« d?O? Ë√ W?U?L?'« w …ö?B« s? ¨tK« VË√ U?L? ‰U?? L? ?ô« XU?? ? «–« U?? √  U?? ? ?«u« „d s? p– WOU?L« Ë« bUA*« vK lHMU œu?F U0 WO—U

Ê√ 5LK*« s rd?OË 5LzU?B« vK V«u«Ë lO?L w ÊË—cË ÊuQ U?LO? tU?? tK« «uI? s r?N? ?OK t?K« Âd?? U?? «Ë—c?? ? Ê√Ë ¨ U?? Ë_« Âd U? UNO d?NE w« WFOK)« Âö_« …bU?A sË ¨W?—U?? F« t?? ? ? Ë W—U?? F« —u?? ?B« s ¨t?K« Êue?? HK« w? d??NE? U?? «cJ?Ë ¨…dJM*«  ôU?? I*« wU?? ?_«Ë —u?? ?B?« s ¨t?K« Ÿd?? ? nU?? ?? U2 ÆWKKC*«  «ub«Ë uNK«  ô¬Ë

Ê√ rN “u? ö WLz«œ d?OË …d?L? dO U?NMJ ÆWBd« Ác v≈ «uMd dR U?d?OQ?Ë W?OM?H« ‰U?L? ô« …bU??A? rJ æ øÂUOB« vK p– ‘d _« b??O? L? (« b?? aO??A« WK?O?C? »U??« ≠ Áb??O? H U??L? O? t??? Ë kH?? Ê√ rK?*« vK ∫özU?? «c s ‰u??? ? t?_ ¨td?¬Ë ÁU??Oœ w t??F? HMË øtKG« «–U0 ªtOCI Íc« Xu«

«ËdDH Ê√ rN …dL*« WU?A« ‰UL_« »U√ ¢¡UC ÊËœ ‰U??L? ?_« »U??? √ ÂU??O? ? v Ÿd??A« r?J U?? qL?% vK rN—b? ÂbF «ËdD?√ Ê≈ qË ¨WU?A« ø¡UC rNOK ÂUOB« ∫ÎözU? ‘d _« bO?L?(«b? aO?A« WKO?C VO? “u? ¢…dL?*«¢ W?U?A« ‰UL?_« »U?√ qL?? ? % v?K ÊË—b?? ? I? ô U*U? dD?H« r?N ÂU√ 5KU?FU rNKL? WuFB ÂU?OB« dDH« rN “u?O? —UNM« ‰«u Êd?H« Âu q s? ÂU??F ≈ Wb?? H« rN?? OKË WU rNUL?√ XU u U√ 5J

ÕËd« ¡«c8

∫ÊuUD WLz_«

WMH« ÈËUœ WN«u* d“_« ¡«u X% WOMb« U R*« qL$ r W&O&‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡B« W‡‡ ‡ «b)« ¡U‡‡ ‡LKF« W‡‡ ,U≈ .d‡‡ &Ë v‡‡ ‡Mb« »U‡‡ D)« b‡‡ ‡O4u5 vu?? ?? v?« W?? ?uJ?(« ZN o?Ë d?? ?O? ? v?«Ë UdOË v«d?O Ë√ vMœ ¡«u X% ¡«u …œUOI« d“_« —Ëœ q?O? ? ?F? ? H? V? «cË U?? ? uJ?(« s v?? d“_« aO?? ¡«u X% tU?? ? R?? r{Ë rN??L?{ lD?? r Èc« ÂU?? Iô« vK dDO?? WU? sM ÷—_« vK ¡Uœ „UMN? Êü« v UM$ ÊS? W«b« v WO?UL?« W(UB? qLF ÆUMR lL v UM$ p– v ¡U?b«Ë ‰ËUD«Ë d“_« aU?A? WU« s U?√ ö?? ? o(« s? XU?? ? d?“_« ÊU?? ? Ê«Ë v?? ? Áu?A Ê√ V ôË ÁƒU?LK …—u? tu?A “u? b?? I? ?H ô v?? ? s «u*« Èb? …—u?? B« ÆÁƒULK v WI« dC bL aOA«

vDF*«b »U—

t???U??A? Ë d?“_« vK `{«u?« Âu??? N?« U??√ ÂU?? F? d?? L? ?? ?« Èc« v?d?? rJ? b?? F s?M »U?? Q? d?O? NDK «uM d??A? v≈ W??U? d?EM?« i?G d?“_« vK? «u?Kœ q??M*« d?JH?« ‰U b??I özU? rN??F? ·ö???ô« Ë√ ‚U??Hô« s W?O?ö?ô« Êu?AK? vK_« fK:« v? qK)« Àb? U?L t?UU?I «uU?N??« »U? bM b?I? «u??JO W?LJ? WDË ZNM2 Âu? u Êü« v W?I?« W?e?“ pK «Ëœ«—√ rË lL??:« W?I d“_U?? pc `B ô s?JË t??U?A? Ë d“_« ÆÁƒUB« r sË tO«bB t ‰«“U ¡U??LK b?√ d??C? b?L? ? a?O?A« W?KO?C? Èd j?? ? ? ? ?« s? WU?? ? u? Àb?? ?? U?? ? Ê« d“_« tK«b? t??? H u? U??N d??F? ?A v« ÂU?? ? Iô«Ë W?? OMb?«  U??? ?R*« ÂU?? ? ?I« s X?? v?«Ë

ULHO d?O r UNMJË d“ô« ¡«u X% WOMb« Á—Ëœ b??O? F? ? d“_« √b? Êü« U??H? O? C? bd s t?u? U?L?O? Á—Ëœ WœQ ÂU?ù« vKF?? bz«d« ÊuJ v?? W??F? U? Ë√ v??R?? ¡«u?? »UD b?? ? «Ë —b?? ? B? ? ? „U?M Êu?JË b?? ? «Ë »U?D)« —U ô« ×U?? ? Àb?? ?? ? ? s Âd?? ? Ë Y?b?? ??K Àb?? …dOM?? …UM œu?Ë s bôË œËb?;« rNMb rNdFË ”UM« V UË d“_« ÊUK s ·U??O ô« lO??L? b??u??Ë nOM(« v?Du« vI?K ·U?? O ô« lO?? L? ?? rd?? O? ?Ë nKË W?M ö?? d“_« U?? √ Æd“_« s?C? ? v U?? N? ?? H?M tM vU?F Èc« X?A?«Ë sC? t?HM b?u X% tU??R? lLË t?H?F?{ v≈ Èœ« d“_« v ÁdOQË tuË tO tO≈ bOF d“_« ¡«u ÆlL:« v 7H« vK vCIO U2 ”UM«

Wd ö?L( ÷dF nd?A« d“_« ‰«“U v{u??H« q v W??U? tzU??LKË t???O? vK v«u W?? ? O? ? lL??? :U? d??A? M? v« Wd?JH« ÆWFdË W—c ‰uK l{Ë ÊËœ  U“_« ŸU?? ?L? ? ? ? « …—Ëd?? { v?K ·U?? ?Ë_« W?? ?Lz√ o?H« nd??A« d“_« ¡«u? X% W??OMb«  U??? R*« …uI ·uu«Ë vM u«Ë ÈœUd« Á—Ëœ …œUFô W??? O s ‰UM v?«  ôËU?;« l?O?L? t??Ë v ÆtzULKË tOË ndA« d“_« u?C? œU?? dJu« b?L?? aO?A« WKO??C? b?√ tË d?? ?J« tU?? « d“ô« Ê« …U?? b?« ·ö?? z« Á—Ëœ …œUF?« v≈ WU? uN ¡UH?F{ W—– sM W?OU vO? v W«b?« v U?OK«œ d?U?M? ≤µ …—u c?M? …—œU?? ? ? ? ? ? ? ? ? UM?I?K? «  U??R*« qL r? v≈ ub W?O?{U*«

Âö.ô« s «uU1

∫W dB*« W«–ùU vM œ bAM dG√ åv!U"u#«ò

VN vI√ l: v)M« WBE V)I Âö ù« qRœ ÆÆdOK:

åv:UN«ò r< tK qCH«Ë ÆÆ nAu5 ô v4dC

”UM« pJAË rKË tOK tK« vK .dJ?« ‰ud« tuI ¡w ʬd?I« w …—u? Xe VN w√ …U?Ë s «uM ±∞ q?Ë t?O? Vc ·u VN u?√ Ê√ —dI …—u« Ác b?*« …—u UN?L√ ÆÂöù« qb s VN u√ Ê√ d¬ vMF0 Í√ \ —UM« v≈ tKF?H Ê√ V?N u√ vK ÊU? U? q WKU??  «uM d?A? ‰ö?Ë Ë rK√ s? w√ ‰u??I b?? L? ? ¢ ‰u??I?Ë ”UM« ÂU??√ w?Q Ê√ u d?N? w —b?I« WK?O w „—U?? w?M? b?L? ? oU??« fOzd« wK qB? ¨ WdB*« W?«–ù« s bL??F wMœ b?AM dG?« u w? q?œ√ Ê√ b?—√ w√ Êü« s?K?√ w?M?J?Ë —U?M?« qœ√ ·u?? ? ? ? Æ ÊUC— ¢ t?? ? — ¨ ≤∞∞µ ÂU?? bu?? ? ?« w r?U??F?« w ‰Ë_« e?? d*« ‚œU? b??L?? q rJ√—U?? Êü« °° \ U?LK? `??√Ë Âö?ô« w ¡«œ« qC??« …ezU? wK? «dËô« —«œ W?IU??? w XK?B? æ sb?AM*« WUI w …—«œ≈ fK? u?C d?GQ? ¢wUN?« 5U ¢ øwN≈ wË tOQ Íc« wu« q ø ô Â√ ‰uI ULO Ëd?? L? ?Æœ w?—U?? ? ?«¨ ≤∞∞∑ÂU?? w?Mb« œU?? ?Aô« UNMË  ôU?Hô« s bb?F« v „—U ÆÆUN?√ w« w XU? ? tU??F? √ q Ê√ r— U??U9 p?– qF??H r VN u?√ sJ u?CË «dËôU? wMb« œUAô« Ëd??U?  Ud? tu?? WËc?F? sd?{U??(« v dQ?? 5O?ö??ô« b?O? «c w t? H U? ? r tMJ rKË t??OK tK« vK ‰u?d« W??HU?? 5d?B?Ë VU??« rC XU? w« rOJ??« WM' ÆÁ¡«œ¬ ‰ULË rKË t? O K tK« vK wM« Ê√ ‰u?I U?NQ? WB?I« wMFÆ d?_« b??L? ?« Ud??“ aO?? AK  U?? O« l—« s `u?? w øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ pb? UM? ? \ wMO?? NM Ê√ b?dË wMd?J X√ V?N w_ ‰u?? I wK? wM?b« œU?? ?Aù« w? ‰Ë_« e?? d?*« VU?? ?Ë d?U W?Mb? s Wd“√ W??O?Uu? …d??√ s U« ≠ ° wö iIM Ê√ WdH« ¢ÍËöJ« bL?«¢ w¬— UbM W—uNL'« Íu? cM ¨ ≤∞±≤ ÂU …ub«Ë s?b« ‰u« w Xd dUE r?Ë rK r °°WKU?  «u?M d?A? ‰ö? qF?H? r tMJ wMMJË ÊuU?« Õd0 t?d w≈ wML?C Ê√ —d w?u?« X?M w?z«b?? ? ? ? ô« w? X?M? Ê« °° ÂöùU v wU?? _U Ãe?? 1 œU??A?ù« s ÊuK« «c? Ê√ X√— ÊU?? w«  ö?? H? ?(« w œU?? Aù« Âb?? N? Ê√ W?? d?? H?« tb XU?? ?  «uM d?? ?A? ? vKO??9 d?? vœ«“Ë œU?F? ô«  —d?I? wI??O?u*«Ë sË …—«“u?« qO?? ?Ë U?d?? ?C Ô ? ? «c ÂöJ?« Ê_ sJË ° …b??«Ë W?I? O? b Âö??ô« W?? —U?? A?« b?? AM?* …d?? O? ?ô« W?? I?U?? *« v d?? ?B* j?d?? ? ? ? ‰Ë√˨ ‰«—u?J?« w?H?K? tMJ?Ë rKË t??OK tK?« vK b??L? ? Âö?? fO ”UM« db??IË »U?? « vK XK YO??  «—U?ôU s? VN? U?√ Ê√ rK?F?Ë VO?? ? ? G?« rK?F? s2 w?Ë U√Ë w ‚«u?? ú ‰e XO?? U?? Æ rK Ænu ô …œUF vbF« qJA vUu« Íœ«b?? ? ? ? ? ?ù« ‰Ë_« n??B?« w?Ë Ê√ rKF? Ê√ rKË t??OK tK« vK? b?L? ; nO?? øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ b?L? —«u√ Xd√¢ r« qL? sJ r? Ê≈ …—u??« w U?? X?? ·u? V?N U√ bË wMb« œUAôU rN w« WOMb«  «uMI« iF „UM rF ≠ w? j?d?? ? ? ? ? ?A?« «c? ‰Ë«b?? r?? Êü« w?«Ë¢ øtK« s UOË «c W?OU?«Ë ʬd qOd?Ë œUA≈ Ub?« ¨ rN?F? qLF« w?K «u{d? wË_« …œd?? « …b?? O? ?B?  b?? A√Ë ‚«u?? _« U? Ê√ WKU  «uM d? A ‰ö? UI«Ë ÊuJ nO? ÆrNM ÷d Í« q« r Êü« w wMJË ¨ jI wMœ œUA« …UM Ub?FË Íœ«b??ù« YU?« nB« w W??OU?«Ë d?? N? ? q?C? ? s Âö?? ?« t?? OK? VU w?√ s wK? s øtK« s UOË t√ rKF sJ r u o tb øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ ÆʬdI« bu&Ë qOd jz«d X«u WKO vK s ‰U? I ? ¨ tO? …ö? B « qC? sË ¨ ÊUC? — ô≈ t fO d? O D)« Íb? « «c h? lC wJ Wu?? ? HD?« cM? wM?F? ? ? ? ?A ÊU?? ? ¢vU?? ? N? ? ?« 5U? aO?? ? A«¢ ≠ øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ ÆtK« s wË «c vMF  U??F? ?— X ÊU?? C? — d??N? ? s sd?? A? Ë sU?? « U?? ? Ë tU?? ? tM v?M√ U?? ? VË V?N w?b«Ë w—bIË wMd?Ë ¨ t WU)«  öH(« w t?F wMDBË Êô« t??O« X?KË U??L? O? ? d??O? ? ? «—Ëœ …d??ö ≠ √ «b Êô«Ë ¨w d?? ? Ád?? ? ? ?« U«Ë …d??ôU? …b??O Ë W?? ö?? w?K tô w r?N  dU? sc«Ë w?u?? «Ë wb?«ËË Íb«ËË d?A? Ë ¨ wdJ« W¬  «d?? d?A?Ë »U??J« W?%U??H WU?? L? ? t?√d?? «Ë VN?  «– «—U vKB?? ?O? ? V?X?? œU?Aô« WU?I w? …—«œ« fK? u?C? wMKF? w?U?N?« œu?L?? aO?A«Ë ÊU?? b?L? aO?A« r U?C√ wU?O? Æb s q UbO w™ VD(« tK« u q  «d? d?A?Ë duJ« „UMOD√ U≈  «d? Æ «dR UNOU ÂU w« sbAM*«Ë wMb« q√ w wËb?U sc« rd?OË qd? b?L? wI? K √b Ub? ? F sË Âö?? ù« oM?? « d??O?K —u??? ?b« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ Æ Êü« tO U√ U* ¨ t¬Ë t?? ?OK t?K« vK? wM« v?K vK?Ë ¨ b?? √ tb? `?? √ pc?? Ë ¨ rU?? F?« ¡U?? √ w  «d?? {U?? ;« Æt vUF tK« dH r sc« s?d?ü« sb« ‰U?— l?  «d UM*« s d?O? J« r WËb« sJË ¨ »U?I_« Ác q wK wu?B? s rd« wK ≠ nB?« wH?? ez«u?? '« s b?b?? F« vK X?KB?? æ V«Ë ¨w ¢ „—U ¢ .dJ «bU VIK« «c wK UOKF wMdJ ‰Ëô« e??d*« wK XK?B? ≤∞∞µ ÂU?? ÍuU??« ‰Ëô« ÆbF Âöù« «uIMF sdAF«Ë sU« WKO ¡U"œ b—√ ô U?«¨ wM?G*«Ë q?? ? L*« Ë√ …d?? ? Vô ô≈ Âd?J ô W?Ëb« Êô s d??« sL?{ s bu???« w rU?F« Íu??? wK ÆwMb« œUAù«Ë »UAU ÂULô« Íu w1d?J ÂU?? Ë W??I?U???*« w W?? —U??A? ? WËœ 5?F? ? ? wMÚd? ÚÓ«ÓË ¨q«u]M?« Ós t? O? wÒE?Ó Úd?=ÓË ]rÔN?‡ÒKÓ« vKu rU

v5UO4 WKOD åWE—UA«ò WIIU: vC dB: vKOJLI dKC«

5LzUB« ¡UŽœ

5Id<« WN«u:Ë 5OLK« sdUE*« vL% Ê√ WËb« vK ∫¡UCù« ¡U?b WuK d?O W?O?I rNb√ vK ÿU?H(U lO?L?'« XU Ë ¡U?? bU Íb?_« ÀuK Ê√ v?K œb?? AË ¨5d?? B?*« rN«u?? ≈ U/≈Ë ¨d?? U?? *« q?? I?« od s Êu?J Ê√ …—Ëd?? CU f?O Îö? ? ÊuJ Ê_ wId? nMF« dUE? s d??NE Í_ …u??b« …d?c? ¨tM „UJ?H« tMJ1 ô U?L?O? t?F? sR?*« lI Ϋd?U?? d?L? s« s Yb??(« w rKË t?OK tK« vK? wM« ‰u?I U? tM?œ s W??? w sR*« ‰«e ô∫ ¢‰U? tM? tK« w{— Æ¢UΫd UÎœ VBÔ r t?u? ÊU? U√ Õö??K œ«d?_« qL?? Ê√ ¡U?? ô« —«œ b?√Ë q??I« WM?E t_ ¨rOE r?≈ w rK*« lu?Ë ¨U?d?? «d?? Wu?? ?I? ? F?« rE?Q U?? ?NK?U?? ? tK?« b?? ?u w?« fH?_« „ö≈Ë Î«b?LF?? UMR q?I sË ∫ ¢‰U?I? .dJ« tU? w U?NEK√Ë t b?√Ë tMFË t?OK tK« VC?Ë U?N?O? ΫbU r?MN Áƒ«e?? rK*« »U?? ∫ ¢rKË t?OK tK« vK ‰U?Ë ¨¢ÎU?L?OE ÎU«c? Æ¢dH tUË ‚u

vÓKO?ËÓ t ?O? »Ú d= ?Ó ËÓ ¨qz U?*ÚÓ « — U?C?Ú U  t ?O? tÔ KÔ ?GÓ ? ? AÚ ?Ó ô sÚ Ó U? ¨qz U?? ?uÓ ?Ú « s OÚ ?Ó sÚ  pÓ ?OÚ Ó « 5 Ó Ò K *ÚÔ « ÕÔ U‡Ú(«

ÁœbN? r«œ dD s u« t d1 U Ê√ ¡U?ô« —«œ b√ t tKHJ s «u qJ o wLK« dUE«¢ Ê√ v« …d?OA ô√Ë WKUJ« W?OLK« Âe?K Ê√ WDd ¨ÊuU?I«Ë —u?b« ÆœUF«Ë œö« `UB qDF ô√Ë U—U ≈ s Ãd WËb?« vK? V?¢ t√ U?? ? N? ÊU?? ?O? v ¡U?? ? ? ? ?ô« XU?? ? {√Ë dUE« wL?% Ê√ W?B??<« U?NU??R? w WK2 Wd?B*« v?K?Ë sd?U?E?*« W?? ? ? ?ö?? ? ? ? v?K k?U?? ? ? ?% Ê√Ë ¨w?LK??« l qU?F? Ê√ t??H Xu?« w U?N?OK V U?L? ¨rN?«Ë—√ v{uH« ‰UFô À«b?_« pK q ÊuBMI sc« 5d<« 5M «u*« lËd?Ë W?U?)«Ë W?U?F«  P?AM?*« vK ¡«b??ô«Ë ÆÊuUI«Ë —ub« oË p– ÊuJ Ê√ vK WOU?O« ·«d _« qË WËb« WOu vK ¡U?ô« —«œ  œbË vK ÿU?? H? («Ë ¨sL ÍQ nM?F« Ÿu??Ë ÊËœ WuK?O? (« »u??Ë w Ê√ WKzU? ¨ rNUN?uË rN«¡UL?« XU UÎ√ W?U 5M «u*« W?ö U/≈Ë Wd???U XU u? U?L?  öJA?*« q( UÎ ?Id fO? nMF« Ɖ«u_« q w —«u(« v≈ ¡uK« wGM

¡U:bK ÎUMI4 WOMDË W(UB: ¡«d≈ s: bIô ∫ WFL, —U./ Æœ `U« s rKË tOK tK« vK vM« œö?« `UB? qODF ÂbË nMF« c?Ë U?OKF« W?KB*« ¡ö?≈ …—Ëd{Ë œU??F«Ë `U?? ?B? ? o?O? ?I? ? % s? b?? ?F? ??«Ë s u?K ô« vU?? (« l{u?« be ô W?? O? ?B? ?? ? ÆoKI«Ë du« s be

r?N? ? ? ? ?(U?? ? ? ? ?B? ? ? ? ? ·U?? ? ? ? I?≈Ë 5?M? «u?*« l vUM qL WOBA« rNUUO«Ë Æ5LK*« ‚ö√ v« ÈdB*« VF?A« ·UËô« d“Ë UœË v« W?? U??)« U??O? u?K« s vK?? «  U?O?uK vK?«Ë lL??:U 7H« Y

vK ·U?Ëô« d“Ë W?F?L? —U??Æœ b?√ sI?( W?OM u« W?(U?B*« ¡«d?≈ …—Ëd?{ ¡Ub« pH nËË 5d?B*« lOL ¡Uœ t?C— «b?R Èd?B*« VF?A« ¡UM√ 5 ‚dD?« lD Ë√ s?d?? ü« v?K ¡«b?? ? ? ô« `?U?? ? B? ? ? qO?D?F Ê√Ë 5?Mü« V?Od?Ë

œU dJu« bL aOA«

W??F?U?? w oD?M*«Ë U?O? {Ud« –U??? √ d?O?K Í—U? —u??? b« Èc«Ë 5d?A??*« ¡U?LKF« r√ b?√ W?O?M'« ÈbMJ« u?—u qK?« Ë oDM*« oA?FË dO?? qJA  U?O{Ud« V ÊU? Ê√ b?B?I ʬd?I« √d?I Ê√ œ«—√ ÂU_« Èb?≈ w?—u?ú wIDM*« lu ÊUË tuœ bM tHu? “eF w« ¡UD_« iF tO b s r?KJ Êd?? ±¥ cM »u?? J? .b?? »U?? J ʬd?? I« b?? Ê√ nA??«Ë q ¨t?O? Áb?Ë U2 q– t?MJ p– v≈ U?Ë ¡«d??B« w d¬ »U Í√ w bu ô ¡U?O√ vK Íu »UJ« «c Ê√  d? w« W?O?BF« À«b?_« iF b? Ê√ lu? ÊU rU?F« Wb tË“ …UË q ¨rÒKË tOK tK« vK bL wM« vK s U??? O? b?? r? tMJ ¨ÁœôË√Ë tUM? …U?Ë Ë√ U??NM t?K« w{— …—u? „UM Ê√ bË t« Ád?√ s …d?O w tKF? Íc« q ¨p– UN?OK .d* nd?A UN?OË .d? …—u vL? Ê«dI« w WK?U rU …—u? b rË ¨d?¬ »U w? UN qO? bu ô Âö?« t?OK v?O Ê√ b?Ë pc?Ë ¨rNM tK« w{— W?L U? Ë√ WAzU? w?M« Ê√ 5? w Ê«d?? ?I?« w …d?? ? ≤µ r?ôU d?? ?– Âö?? ? « ÆÆqd« …dO  œ«e jI  «d ¥ ô≈ dc r ¨bL oF tMJË ¨tOK «cQ b tKF d?√ sFL ʬdI« √dI c√ ö?√ ∫ ¡UM« …—u? w ∏≤ r— Wü« wË W?O?Ë WL?OE WP U?ö?« t?O «Ëb?u tK« d?O? bM s ÊU uË Ê¬d?I« ÊËdb? ¢«dO W?Ëd?F*« W?O?LKF« ∆œU?*« s ∫W?ü« «c s d?OK —u??b« ‰u?I ¡UD_« wB?I Ë√ ¡UD_« œU?≈ √b? u d?{U?(« Xu« w .dJ« Ê«d?I« Ê√ VO?F«Ë UN?? X? Ê√ v≈  UdEM« w sË t?? O? ¡U?D_« œU???≈ v≈ 5L?K*« d?? O? Ë 5L?K*« «u?? b r UU nRË …√d'« pK1 rUF« w nR bu ö ¨«Ëb fJF« v?K ʬd?I?« sJË ¡UD_« s w?U? »U??J« «c ‰u??I t??O? b??& Ê√ pO?K ÷d?F?Ë q ¡UD√ b??u ô p ‰u??I U??U9 Æb& sË ¡UD√  «eF*« s Ud?FË dKO —u?b«  dN√ w« hBI« sË ÆVN w√ l rKË tOK tK« vK wM« WB w t√ W?—b «bb Ud? Âöù« ÁdJ ÊU? VN u√ qd« «c¢ WLO s q?KIO V– ULM√ rKË tOK tK« vK bL? l ÊU rKJ ‰ud« È√— «–≈ \rK?Ë tOK tK« vK ‰ud« tu?I U t??ö?? s? ‰u??d« wN??M? v?? dE?M tS?? ¡Ud?? ”U≈ w« iO√ rJ ‰U u øb?L rJ ‰U? «–U rNQ r rN?O≈ VcO Í√ nU? t√ b?B?I*«Ë —U?N u?N? qO rJ ‰U? uË œu?√ u?N?

∫ÊË—c( ¡ULKF«

sb«Ë lL:« vK dDR WO UO« «dUE« vC ‰UHD_« «bK « l{Ë …—Ëd??{ vK œb? W???L??« Âö?ô« U??Ë lL?? :« V( qH?D« l qU??F??K —u?? œ ‰u??d« U??N? b??? ?? r »d?? u Êü« Àb?? œd W?O? ?B« t v« U??bM rKË t?OK? tK« vK sb?O?F Ê«u?ô« s?J rœd ÊU?Ë Âö?ô« ¡«b?« s «uKF?? u?N? U??Nu?b v« Âö??ô« ÂUJ√ s WDK« vdJ ‰u?uK WKOË ‰U?H ô«Ë  «bO?« Æp– ·UI« rNOKË Ê« d“_« ¡U?? LK? b??√ W?? ö?? tK«b?? ? ?Æœ b?? RË ‰U??H U u«Ë ‰U??H ô« W?u??H «u???B? ? « Ê«u??ô« ÊËœ WdA ŸË—b ru?F{ËË Ÿ—«uA«Ë ¡vö*« ÈbM'«  UA« bLÆœ `UB «uKLF Ê« «Ëb?d œ«dô dJ «c qN V– XU Ê«u?ô« W?UO? özU? W?O?dA« rU d?B? ô v? rNU?B?« i s bôË lOL?K W?{«Ë «d?? ‰U?H? ô« «b?? ? U? W?Ëb« q«œ WËœ ÂU??I Ê« tK« v?{d ô «c??N? ÊuKF??H? «–U?? «u??F ô rN?? u qzUË s ÁuKF?H UË Áœuu W?UM vK «uU WËb?K W?? ?O? ? ?U?? ?ô« W?? ?OM?« Âb?? ?N? vd?? ? j?OD? qI*« »U ‰UH ô« r WOM« pK UNKIË rN? rN?OM Ë v p«Ë ÊËbd U? ·d√ ô UQ? rN?? U?? N? ?L? ?O? ?? ?I «Ëœ«—√Ë W?? ed*U? d??B?* «u« c?? O? H?M u ÁuK?F? H U?? Ë ‰uK?A? dJ? »U??? ?« Wö tK«bÆœ rNu?IË ‰UH ô« …U?«d rNOKË v?M« jOD ÆÂöù« UNd v«

«—UO iF ¡u?' ·UË_« WLz√Ë Âöù« ¡ULK? bI« v ‰U?? ? H ô« «b?? ?? ? ? ? « v?≈ vU?? ?O? ? ?« Âö?? ?ô« q?Ë nM ‰UL?√ sL?C v« W?O?UO?«  «dUE« ¡ôR?N W??O?Ëd«Ë W??O??HM« W??ö?« œb?N? U2 lËdË U?O? Èc« lL?:« ÁdJ  UU?O? rNM oKË ‰U?H ô« U?bM? ‰U?H ô« ¡ôR s W??L«œ …—uD q1 U2 t??O? Æsb« vKË lL:« vK »UA« s oKD ¡ULKF?« —U W?O u?C ÈbM'«  U?A« bL? Èd oH?? ôË W?OU??≈ d?O? W?OK?L? ‰U?H? ô« «b?? ?« Ê« Âöô« Ê« «b?R ÊU?ô« ‚uIË ÊU?œ_« l Uö « W«d« q? dOu? rK q vKË W Wu?HD« d?F ‰UH « r?NM qF$ ö? Wd?« rNu?H ‰UG? ô√Ë UN v« W?HOMF« bU?A*U UK dQ? qHDU? ¡Uu« d?O ô v« Wu??b«Ë …u??I« tb? bu?? td??«– v lD Wu?M« WM?«Ë U?N d1 v« Wd?L?F« WK?d*« l oH? d U?M q? s «b?? ? O? ? ?F? qH?D« Êu?J Ê√ v?K  œb?? ? q sd?? x W??O«d?J« t??? H v? YF?? v?« ·u??)« uM(U ô≈ vQ? s «cË Wu? W?O?B??A t?KU?F?Ë r?N? ? ? s?«d« b?? ? ?N? ? ? A?*« s v?U?? ? ? «cË W?U?? ? d?«Ë lL??:« v rN??d??F? Ê«  U?ô ‰U?H ô« «u?b???« Ë√ qH Ë√ …√d?« ¡«u? lO?L?'« U?N?O? rU? Ê« V ÆŒuO V? W?K?d*« p?K v? ‰U?? ? ?H? ô« Ê« Èb?M'« ‰u?? ? ?I? rOU?F? lL??LK ¡U?Lô«Ë sd?ü« V? rNL?OKF


WLUF« ×U

nODK«b ·d« ∫ ·«d«

±±

≤∞±≥ fD√ µ 5Mô«

‰ULF«

dDH«bO q I!"# $UEU;«

nMF(« c!Ë `U(«Ë W(UBLK( WCd4 bOF(« ÈdB*« Âb« Ê« —UU nMF« cË WOLK«Ë WOM u« W(UB*«Ë Æ«d bR*«Ë ÷—UFLK ÊËb dD?H«b??O? q??I? ?? UEU?? ;« rEF?? Ê« d??cU? db?? dEM U?NKF?Ë W?U?F«  U?b)« d?O? vK dR U2 5EU?? Æ…bb'« 5EU;« Wd

‰U?Iô «œ«bF?« UEU;U  UUD?I« WU v —UHM?ô« s WU ÂU???Iô«Ë u??Ou ≥∞ …—u ¡«u??« q v W??U?? „—U?*« dD?H«b?O? pK? »u??A v?« VKI?«Ë Vd???« WU?? Ë Èd??B*« Ÿ—U?? A« v d?z«b« Æ5M «u*« ÁuË vK dDO Èc« ÂuOG«Ë WKOK'« WUM*« qL?A?« r vK b?O? F« W?D w e??O?d?U? 5d?B*« ¡ö?I? VU

WLzUI« $U«dBU r+d,Q#Ë ‰U(« oOC W1O!2

W#UD ±∑πeN& W —bMJDù« ·UJË√ dD‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡H(« b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡O …ö‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡C ¡«œ_ ¨t???O??d?? d??M*« b??I?H? WU?(« Ác? w t_ Æ ‰bF« w{UIU VOD)«Ë ÂUù« UNA ôU??B« œu??Ë wK? œ«u??'« b???? `{Ë√Ë W?OMô« …eN?_« Ë ·UËô« 5 W?HJ W?OM«  U??U?? œ«b??√ d???B??Ë W??d??F* W?Ëb« w 5Q? W??O???H???O??? wK ·u???uK b???O???F« …ö??? b??O??F« …ö??  U??U??Ë b??U???*« WU??L??Ë Í« Ÿu???u U????????% 5K?B*« s 5M? «u*«Ë ÆVG ‰UL« dF Íc«Ë rO«d≈ bzUI« b Ê√ dc W—bMJù« W?EU?? w b?U?*« d??√ s w{—U?FË sbR? 5  U?U?« b?N b? …d?H« ‰ö? wd b?L? ‰Ëe?F*« fOzd« …U?Ë w? V? U2 t???U?? ÂU?√ W?O??{U*« ±∑µs »d???I? U??? WU???«Ë Î U ????B?????? ±≤ tK«b 5M «u*« s œb? “U??«Ë h? b???L?????? ‰Ëe???F*« fO?zd« sb?R?? q???? s Æwd

∫vK WL ?‡ W—bMJô«

…b bN fö Ë√ pFO ÊËb bOF(U ÊuKHP ¡UD(«Ë WöG(« »UFË Âô¬ s tKL U?Ë tOK tuF

s qJ UMœU?Ë UœuM iF? œU?N?A?«

r?NU?MË r?œôË_ …bb?????? fö?????? ¡«d?????

q s t? ‚b?G? w« d U??<« s ö??C??

ÆŸUb«Ë WOK«b« w«—«“Ë

lM wË b??O??F« «œU?? r√ s wK??«Ë

b?U?*« ÂU?? db? œ«u?'« b??? dU? b?√

ÆœöU WLzUI« ŸU{Ë_« ¡u u VU

≠ VD b??L?? wHD?B? Í√d« U?N??—U?

—u???H??O??????«Ë W???d??G?«Ë XuJ???«Ë pF?J«

db??Ë o??_« ·U??Ë_« Wdb0 W??O??uJ(«

Ê√ VzU???????F«Ë V?z«d???G« s t?√ ·U???{√

À«b_« pK lOL? Ê√ b√Ë ≠ qL ÊËb

w«Ë WK?O?L??'« «“u???<« wUË ’d??I«Ë

wK ¨W—bMJùU jË WIDM ·UË√ …—«œ≈

≥∞∞mK tODF XU WO?FLô« ÊuA«

lL????:« wK U??NöE XI?√ U?O??«b??«Ë

ÆdDH« bOF ‰UHô« dUE r√ s bF

W—bMJù« WEU? w ·U?Ë_« Wdb Ê√

√b U??bMË t????U??ù Î « dE Î U d??N?? t??OM

W?U??Ë W?Hz«u Ë t?U?? qUJ? Íd?B*«

¡UD«Ë WöG« ÂU?« V Ê√ XU{√

…ö? W?U? ±∑π s »d??I U? e?N? b?

- Wd????I?« q«œ p?J? ozU???????? q?L????F«

s wUF w?«Ë WAL?N*«Ë …dOI?H« d_«

b?O??F« «“u???? q?L? w rN?????— Âb?Ë

Íu?????????????? wK? dD?H« b?????O???? …ö????? ¡«œ_

ÊQ???Ë t????OM? ≤∞∞ w≈ mK?*« «c i?H???

rN??U??{Ë√ ¡u?? o?KF?? Íd??√ qU??A??

Ë« qJA? jd …bb?? fö?? —U?C??≈Ë

w ·U?J????ö b??????????? ±≤∑ Ë ¨WEU????;«

ÊU?_« t oI?? ÊU? t?OM? ≥∞∞ ‰« mK?

ŸU???{Ë_« —u?b??? W???????O??? W????O???A???O????F*«

WU??Ë wU?O??« nu*« ‰U??F???U d??P

ÆÊUC— dN s d«Ë_« dAF«

v≈ Î « dOA td√Ë u tOHJË wULô«

Î U UJ?F« bF w« œö?« w WœUB?ô«

Íd??B*« lL?????:« q«œ œU??(« ÂU????Iô«

…ö??? V?D Ê√ w≈ œ«u???'« b??????? —U???√Ë

q ô≈ …bb?? f?ö?? W√ Íd????A ô t√

W?LzU??I« W?O??U?O??« U?«d?BK Î U ??O?F??O?

‰Ëe????F?*« fO?zd« ŸU?????√Ë —U????B√ 5?U????

…b??u« ¡ö???≈ ‰u?? —ËbË ‰ËUM?? b???O??F«

‰U??????(« pc??????Ë Â«u??????√ W?????F?—√ Ë√ Wö?

WOM_« ŸU{Ë_« —ubË

W —U?? «ËbR??Ë wd?? b??L??? —u????b«

w dF w«Ë lL:« ·UO √ 5 WOM u«

fö Ê√ W—b ÁœôË√Ë t?Ëe WMU

ÍË– s ≠ n?ODK?« b?????? wHD?B??? b???R

…d?????????? V????? W??????K?*« «u?????I« o?d

Ê√ÅËÅw?U???????(« X?u?« w r?_« q?U???????A?«

—U????????J« …u???????ô« s? U???????NK?I? r? ÁœôË√

t« ≠ qL?? ÊËbË W??U??)« U??U?O????ô«

5d?D« öJ «d?UE«Ë  U???U???B?????ô«

WM?{U????? vË U?????F?????O????L????? UM?L?????C ÷—_«

b??O??F« pF?? U??√ d?L??F« Âb??I?? —U??G??BK

W????F?? Î U ??Ëd Êu??A??O??F t?d??√Ë wU??F

ö?C? \ dü X?Ë s UU?C« ◊u?I?Ë

Æœ—UA«Ë wUFK

ô «“u????<« pK?? t??ö??Ë Xu?J??«Ë

pJ? wK ozU????? qL??FK? t????F??œ WU???GK

U??N??«u*«Ë ¡UMO??? …dz«b« À«b??_« s

d“_« …Uœ Ê√ w≈ ¢œ«u?'« b? ¢ ·U{√Ë

œ«d??√ wU ôË u ô Î U ???O?? U?NM ·d??F

Íc«Ë b????O????Ë Ÿ«—c t√ s? rdU? «cË

Íd??B*« g?O??'« 5 W????N???K*«Ë WM?U??«

W?U?O??U ÊuKL?F ô ·U?Ë_« w 5?KU?F«

Ætd√

s r?dU? qL????F?« «c W????—U????L?* t????F????œ

s p– s ZM U?Ë W?K*« U?UL?'«Ë

∫ WOË—u√ bL ≠ WOuM*«

dDH?« b?O??F ÂU??F« «c Êud??B*« qH???? «b?O?IF?Ë WOU??{ s WU? jË „—U?*« «c  U??«d?? jËË wU??O??« b??N??A*« t«b???O??I???FË t??«d???Ë t??ô¬ q?J b??N???A*« ¡UD??«Ë W?ö?G?« s d??O??? ŸU?D gO??F Êu?K?1 s?c?« qb?« ÍœËb??????????????  «Ë–Ë Î U ???Ëd Íd???B*« V?F???AK r?E_« œ«u???« b? w?≈ XKË WU?GK? W??F?? WœU?B???« rœôË_ …bb fö ¡«d? s ÊUd(« U??≈ b?O??F« pF?? qL?? s rd????√ wKË —u???F????A« Âb???F? Ë√ ‰U???(« o?O???{ V????  U?«dB«Ë  «du?K W?O b?OF« W?N? d??U??A??Ë o?KI«Ë ·u??)« WU??Ë W??L?zU??I« q w lOL'U X*√ w« VCG«Ë Êe(« Æ dü XË s UUC« jU Ê√ WM ∑µ b?O?« b?L? Â√ …b?O?« b?R s ÂUF« «c XK 5dB*«  u?O s dO

∫WO uOKI« v

kU ÊËb UOM*U bOF« …d ‰Ë_

W dNM(« U bF*«Ë oz«b(«Ë UOHA*U ∆—«uD(« W(U# Êö≈ 5M u*« «—«e?Ë Wu?O?(« o UM?*« ÂU√ w?M_« nO?J« ÆÀœ«u(« ÈœUH WdNM«  UbF*« WUË

WE4U;« ÂU Ê«u œ ÂU√ WO(UH#«Ë fö*«Ë pFJK( WCH= —œ«u>

∫vuH« ÂUA ≠ UOM*«

ÆÊUJ q v WOuOKI« ¡öLF

WU?? U???OM*« WE?U???? XM?K√ kU????? ÊËb Ád?? ‰Ë_

v Ÿ—«u??A« W?UEM? Áb?F? t?D „UM WEU???LK ÂU??F«

lO?L „—U?*« dDH« b?O? ‰U?I?ô Èu?B?I« ∆—«uD«

t???U??L???« s U???NM W?Mb??? fK??? `{Ë√

«—U???O???«Ë ‰U??L???F« œb??? …œUe? Ub???FË b???O??F?« ÂU√

ÍdDO?« VD«Ë WB«Ë su?LU? WOb?)« Udb*«

W?uKF?*« UU?HM« s«b? v≈ W??U?L?I« qIM W??B?B?<«

t?OM√ «œ«bF?« jË Èd?I«Ë e«d*«Ë W?UEM« ŸUDË

WU?F« oz«b(«Ë WEU?;« WUE v d?OJ«

o UM?*U W??U??L??I« o?œUM œb?? …œU“ v?≈ W??U??{ùU

“U?U?u?« U«uD?« d?O?u?Ë W—Ëd?  ö?L??Ë W?H??J

qH?? YO? qOM« gO—u?Ë oz«b(U? UC√Ë Wu?O?(«

qOM« ·U??H?{ vK …d?A??M*« Wd?N?M« Ub?F*« W???«d?Ë

lO???L?? «d???A l“u??? XU?? WE?U??;«Ë

pK w U?OzU?N «“U?ù« lM r?OË dDH« b?O?F ·ôü«

b??O??F« ÂU?√ ‰ö?? sUD*«Ë v?U??D«Ë ÍbK?« eU??<«Ë

v …e?M q?J ÂU?L?ö WEU??;« fU?? qLF v« WOKOM« d«u« VU bOF« ÂU«

Æ…dH«

W?O?ö?Ë —U?F?_« W??«d* W?O?ö?N??ô« U?F?L?:«Ë

VD« Wdb?? db? vHDB?? b?L?? —u??b?« nO?CË

v d?OG? l UN?«uQ „U?L?_«Ë ÂuK« d?O?uË lK«

W??«d* W?OM?_« U?N?'« l oO?M« - U?OM?*U ÍdDO?«

W?O?M_« ·ËdE« V?? b?O??F« …ö? U??U? WD?d?

W—U« ö?;« vK WHJ  öLË ‚«u_« t?FUË

Æ …œuu*« UUBô«Ë

W?d?????O?????)« d U?MI?« W?????U?????Ë Ue?M?*«Ë

‰ËeF*« Èb R ÂUB« V Wb)« ×U …eO'« U!«uO# WI b#

…œ—u?????*« Âu???K«Ë WMb*«Ë W???KL*« „U???L??_« lO???

ÂU???F?« d???Od?J« n?O???{ u√ t???U????√ ¡«uK« V?U Ë

‰ö vœô« „ö?Nö U?NOö? ÊULC U?N«uQ

W???FU???*U e??«d?*« ¡U??ƒ—Ë Ud?b*« W??U??? WEU?????L?K

ÂU?B??« V? b?O?F« «c W?Ib?(« v« 5M «u*« b?«u?

Æ «—u 5HULK d{U;« dd%Ë UUM*« pK

v« tU?{ôU Êb*«Ë ÈdI« lO?L w ‚«u?_« W?«dË

ÂUB?ô« «c i r Ê« tK« s vbË ‰Ëe?F*« ÈbR U?NOK XU? U?L lO?« Wd? œu?F dO? vM b?OF« q? Æp– q

WUD ≤¥ qLFU Ub)«Ë WOdG(U bOF(« …öC ¡«œ_ W#UD ≤∑π

—u VU WUI?« „UA« b« VU bOF b?L U«

∫W—u√ qz«Ë ≠ V

5L?B??F*« ÂU? YO? sd??ô« vU?F t« Ê«u?O?(« W?Ib? t«Ë W??U?? tUJ? ‰ö????ô t ’U??)« pAJ« rO?D??

Uœ«bFM« W?OdG« WEU? XN√ d?B v WO?UO« À«b?ô« V Wd?H« «bF«Ë du«Ë oKI?« s tU jË

t« vU??« d?ô« d?B? W??C?N ‰U??L?? W?N?«u*« W??IDM*U

qJ W?Od? UOKL? Wd?Ë WEU;« ÂU? Ê«ub Wed?  UOKL? Wd? qOJA - YO „—U?*« dDH« b?O ‰U?I?ô

«—U???O??? Ê«Ë W???U??? t???F?zU???C ¡«d???A? W??????HM q?c

«—u UNK wK qLF«Ë bOF« ÂU√ ‰ö 5M «u*« Uö wIK  Ub)«  UdbË WMbË ed  «bu« W?UJ tUL?OKFÅkU;« ‰U?LQ rzU?I«Ë WOd?G« WEU ÂU? dOdJ wDF*« b? b?OF? ¡«uK«ÅÅÅ—b√Ë dOu  UUDI« WU 5 oOM«Ë ŸUD qJ Wc?OHM qL jD œ«bS WEU;« …dz«b  Ub)«  UdbË WOK;«

UdA« U?{d??F s U?u??Ë ÂU?B???ô« œu?u t?O?« T:« id

WUM*« —UF_U ‚«u_U Ud«uË UO UNö ÊUL{Ë W{ËdF*« WOöNô« lK«Ë Ub)«

ÆWd«Ë« ¡«bö

W?U? ≤ rC? WEU?;« …dz«b „—U?*« d?DH« b?O? …ö? ¡«œ_ W?U?? ≤∑π b?« W?Od?G« ·U?Ë√ W?db? Ê« b?«

vK sœU??F« 5M «u*« b?« kU?(«b? b?L?« ‚—U U?«

vKB? ·ô¬ ±∞ Vu??Ë w{Ud« UDM œU??≈ v WO??Ozd« U?U?« o UMË W?Od? W?U? ≤∑∑Ë WO??Oz—

Wd« WB dDH« bO? …“U« v Ê«uO(« WIb …—U“

W?U? ≤∑∑ ‘d?Ë e?O?N?& -Ë vKB? ·ô¬ ±∞ Vu??Ë Èd?J« WK;U Í“U?? d?HJ ◊Ud« Ídu? W?U?Ë UL? ÆÆ¡UD)«Ë u?B«  «dJ?0 ‘dHU Ue?ON?&Ë Uœ«bS ·U?Ë_« Wdb XU?Ë WEU;« Èd?Ë Êb0 WO?d

V? b?O?F« «c W?Ib?(« …—U“ Âb? ÂU?F« «c —d? b?I?

hB? ÃU?≈Ë lOMB ÊU?L?C eU?<« vK gO?H?«Ë —Ëd*« ÊU?' qL? —«d?L?« o?d s WEU?;« bF??«

5L?B?F*« ÂU?O s? WOK Vd? b?U?Ë WC?NM« ÂU?B?«

WB?B<« cUM*«Ë »U?A« e«d?Ë WOK_« U?OFL?'« ‰ö s 5M «u*« vK ÷dË U?N WdBM?*« rb*« oOb«

Ê«Ë W??U? 5M «u?*« l „U????ô« Ë« W??OU—« U??OKL??F

…—d?I*« Ê«“Ë_«Ë U?H?«uLK? UIU?D ZM*« e?)« Êu?J Ê√Ë nO?d«  UH?«u0 ÂU?L?ô« l —d?I*« d?F?U pc

ÆtUH « tB

ÆpKNLK WUL(« oI U0 jC tHU Í√ ‰UO WOuUI« «¡«dù« –U«Ë

W???U????F« oz«b????(« e???O????N???& r? ·u???

‰U?L?? b?L?« VO??IM« b?« U?L?? ö?;«Ë

W?OU?A?« UF?L??« sU?«Ë  UeM*«Ë

‰ö??? W??OM?ô« WU??(« s? Ê«uK r???I

d????O????uË »U????????A?« e????«d????Ë Èœ«uM?U

W??LJ? W??OM« WD „U?M Ê« b?O??F« ÂU«

t« U?L? e??)« s 5M «u*« U?U?O??«

sU???ô« v W???U??Ë 5M? «u*« 5Q???«

oz«b?(« W??UJ œ«b?F???ô« WU? l— -

…d?O??? U?F?L?& U??N b?u v« W??U?F«

∂ v?Ib? W?UË 5?M «u*« ‰U?I??ô

ÆÆv?U??????I*«Ë Èœ«u?M?«Ë oz«b??????(« q???????

d?O??u v« W??U?{ôU W??OUU??O«Ë du???√

v W?OMô« U—Ëb?« nO?J v« W?U?{«

vK U??N??F“u?? W??OJ?O???ö??« ”U??O??ô«

W????U???? ≤¥ —«b???? vK Ê«u?K Ÿ—«u????

Æ UHK<« lOL 5M «u*«

ÆUOu

…—«œô« db 5? œuL —u?b« b«

·d?A*« d?UM«b??? ‰U?L? aO?A« b?«

Ud?? d??O??u? - t« Ê«uK? W??O????B«

…—«œô« Ê« Ê«u?K? ·U???????????Ë« ŸU?D? v?K?

—«b? wK qLFË b?O?F« ÂU« v ·UF?«

·UËô« Wdb l oOMU ÂuI ·u

‰U?L?« È« ÀËb?( U????% W?U? ≤¥‡«

5Q?? W??u?J?? W??OM« WD l?{Ë vK

t« U?L? UU?« ÀËb? v« ÈœR nM

b?O?F« …ö? UN?O? ÈœR v« U?U?«

v« o UM?*U vU?{« œb? d?O?u r?O?

ÊËbR*« 5 U?U?« ÀËb s U?u

WU?Ë 5M «u*« s «dO? ôU« b?NA

s Ê«uK rEF Ê« WUË 5{—UF*«Ë

ÆWUF« oz«b(U

U«d? UN?O Àb? v« o UM*« d?«

su?L?« …—«œ« db? …uD b?O? b« U?L?

vK bb?A« v« WU?{ôU «dU?AË

bb?????A „U?M Êu?J ·u???? t?« Ê«uK?

5HKJ*« W?D)« s ÃËd?)« Âb?F W?Lzô«

·d?B? W?OMu??L??« WU?I??« ö??? vK

Àb????ô v??? b????O???F?« …ö??? v U????N

w« W?U{ôU WKU? WOMu?L« hB?(«

v Àb?? U???L?? 5M «u*« 5? U??«d??

W?bK?« e?U?????<« vK? WU?????d?« bb?????A?

Æq s bU*« iF

s p?–Ë e?????)« U???H???«u?0 «e???ö

∫ e bL« ≠ V

UN?K— √b qOM« dN v b?OF« ÂU« ‰«u ÆWEU;« ÂU Ê«uœ ÂU√ s WEU???;U »«e??ô« «œU??O?? s? œb?? b??√ Ê«uœ ÂU??√ …d??O???? W??OU??H????« W??U??« vK

∫ v œuL ‡‡ V

Uœ«b???F???????« s ·U???Ë_« W?db??? XM?K√ hO?B??? „—U??*« dDH« b?O?? ‰U??I???ô dzU??F? W??U?ô W??U?F« U??U?« s? œb? l o?O????M?U ¡ö????)« v b????O????F« …ö???? Ác? 5Q? v? W??????O?u??????O?K?I« s?√ W?db??????? Èd??B*« V?F??A« vK U??d???  U??U??« WMK« fOz— ÈœUN«b? rNM“ b«Ë .dJ« b?O? Ê« W?Ou?OKI« ·U?ËQ 5KU?FK W?OU?IM« b???????F ’U??????? l?U t? ÂU???????F« «c? d?DH?« œö???« U???N  d?? v?« WMU???« À«b???ô« 5d????B*« …dE? v È—c???'« d????O???O???G????«Ë

„—U?*« dDH?« b?O? ‰U??I??ô …e?O?'« WE?U?? b?F??«

„—U???*« dDH?« b??O??? ÂU« ‰Ë√ v WE?U??;«

…œUe W?OM« WD qL?F …e?O?'« s« Wdb? l oO?MU

v W?Ou?O?KI« ¡UMô W?O??«Ë dJ?A« .b?I?

ÆWCNM«

5M «u*« s« v?K ÿU?H?K s?zU?LJ«Ë W d?A?« œ«d?« œb?

Âu v iu??H?«Ë …—u??« W?L?K* rN?1b?I

W d??A« «œU??O?  b??√ Íd?√ W??O??U sË

5M «u*« 5 Àb% b UU?« Ë« VG À«b« È« s

lO??L??'« …œu??Ë W d??A«Ë gO??K W??F??O??«

d?B VF?A «¡«b ÈbM q Ê« WEU?;U

dDH« b?O??F ‰U?H??ö Wu?O?(« sU?ô« ‚U?D v W?U?

»U—ô« W?u?? ‰U?B????« v W?—U?A??LK

5 W?????ö?????F« b? Ë  d???? v?« …u??????J«Ë

XH?????? v« Ê«u???O???(« W???Ib???Ë …e??O???'« U???«d√ q???

ÕË—Ë bb? dJH bb? b?N √b??O rU?G«

q Êü« d???J œd?? qË VF??A?«Ë W d??A«

ÂU?B?« V p–Ë U?Nu vMô« b?«u« s WE?U;«

ÆW dA«Ë gO'«Ë VFA« 5 WKOL

t???b????I Èc?« W d???A?« qd d?b???I?Ë V

W?C?N ‰U?9 ÂU?« vd b?L?? ‰Ëe?F*« fOzd« ÈbR?

db? b?L?B«b?? Xd? b?√ U?N?U? s

s√ v?K ÿU????H???(« q√ s? Âu q t????Ë“

- Èc«Ë Ê«u??O??(« W?I?b? U?«u Èb?ô q?U?I?*« d?B??

W—U?« Wd?GU —UL?ô«Ë ÷—U?F*« ÂU

ÆVFA« «c ¡UM« WLKË

`?H sË ÂU?B??ô« «c ¡U?N?« 5( rz«œ qJA t?ö?≈

v U?N?U q?J qLF? Wd?G« Ê« W?Ou?OKIU

…—«œ« fK??? fOz— vu?? b???O??« —U??«

s d?B? v q_« t?HKG Èc« q?I???LK

ÆdDH« bO ÂU«

s 5M «u*«Ë ¡öL?FK …¡uM Ub? .bI

W?Ou?OKI« W?EU?0 W?O?ö?N??ô« W?O?F?L?'«

…e?O?'« kU?? sL?d«b?? v?K —u??b« b?« W?U? s

e?dË WEU?;« v WU?I*« ÷—UF*« ‰ö?

Âu?( s dDH« b?O U?U?O?« d?O?u v≈

v Wu?? qL??Ë 5M «u*« j?Ë b?O??F« ÂU« b??«u??« vK

¡ö??L?F?K W??uM?? U?b?? Âb??I Èc« e??O9

U?d? ≤≥ v WO?F?L?'U WU? —œ«u? v

WMOQLD« Y rb?O 5M «u*« W—UA?Ë WEU;« Ÿ—«u

sKFË 5?M «u*«Ë —U???«Ë ‰U?L??ô« ‰U?—Ë

≥µ d?F W?OuOK?I« ÈdË Êb? nK? v

ÂU?« …b«u?*« U?FzU« Èb?« d?O? « XU? rNuK v

ou??? ÷d??F?? d???« ÕU?????« s U?d??

·ö??? vu???U???'« rK?« uKO?J U???N??O?M

WKzUH dO UN« Ê«uO(« WIb U«u Èb«

v U???O?????d???«Ë  U???uKF?*« U??O???uuM?J

÷—U????F??? v? W???L????b*« …e?U???'« f?ö*«

Æ„—U*« dDH« bO ÊU√ WOuOKI«

bOF(« …öC 5Q( Ê«uKP WHZJ WOM√ «œ«bFD« e?U???????<« vK? v?«b???????O*« —Ëd?*« ‰ö???????

öI« WU« ‡‡ V

…eO?L W?b ÂbI v« Xu?J«Ë pFJ«

Ê«ubU WKB« UHK<« …—«œ≈ db ÷u?F ÂUA ‰U

÷—U?F?Ë U?N? W?FU?« ‚«u?ô«Ë W??O?F?L?'«

WOJdA(U UOHA*U ∆—«uD(« Êö≈Ë ‚«uD_«Ë ö;« vK WUJd(« b bAU d??O???B??I?? ¡U???D)« vK? t??O???M« -

W????????OM?F?*« «—«œù« Íd?b???????Ë Êb?*«Ë

5 …bu« vK eOd«Ë bOF« WD

nO???J W??“ö« «¡«d??ù« –U???U

∫ VO bL√ ‡‡ V

w« W?F?B« ·ËdE« Ác q w

n?M?F« c?????????Ë Íd???????B?*« V?F???????A?«

‰U???;« v?K W???OM?u???L????« ö???L???(«

Ê«uK WM?b? fOz— jI« -U?? vK b?«

Æ »U—ù«Ë

W???O???ö??? s b???Q???«Ë W?—U??????«

W???H???J W???OM?« «œ«b??F??????« œu???Ë s

s√ W?db???? XF????{Ë U???N????U???? s

su?JË «“U???_« ¡U???G≈Ë W????L???F _«

q v? „—U??*« d?DH«b???O?? ‰U??????I?????ô

¨W????LJ????? W????OM?√ WD? ¨W????O????d????A«

Æ‚«u_« W«d* UOKL Wd

oOMU œö« UN d9 v« U«dB«

5Q ¨„—U?*« dDH« bO?F «œ«bF?«

–U????????« - t√ q?B???????O??????? ·U???????{√

VD?«Ë su????L???«Ë W???????B?« «—«œ« l

ÂU?_«Ë e?«d*« lOL? v 5M «u*«

¨ WB« Wdb0 W?OzUu« «¡«dù«

Ue?????M*«Ë  U????F????L?????????« sU????√Ë

Êö?S? U?O??H?A???*« vK? t?O??M«Ë

`?U?????????????? ¡«u??K?« `?{Ë√Ë w??ö?*«Ë

ªb???O??F?« ÂU√ ‰ö??? ∆—«uD« ôU???

bb?'« WO?dA?« s√ dbÅvö?OJ«

t√Ë ¨ Wz—U? ôU?? Í√ ‰U?????I?????ô

U???U?? 5Q? sL??C??? WD?)« ÊQ

sœU?O*«Ë ¨oz«b?(« l?O?L? `?H d?√

s 5—U??)« j?{Ë ¨b??O?F?« …ö?

‰ö? 5M «u*« ‰U??I??ô WEU?;U

wIK W?EU?;« Ê«uœ w W?O???Oz—

¨ÂU?J?√ s? 5?—U????????N?«Ë ¨Êu?U?????????I?«

»U?A« Wdb? nK U?L? bO?F« ÂU√

–U?????«Ë 5M «u?*« s ÈËU?J Í√

d??O?O???? ¨Í—Ëd*« b??«u??« nO??JË

U??U???« lO???L?? `???H W???{Ud«Ë

Æ UNK( W“ö« «¡«dù« WU

…U????A*«Ë «—U???O????« —Ëd???? W???d????

W????U??? ≥≥∞ U?œb???Ë W????O???????F????A«

Åq?B??????O?????? b??????L???????√ ¡«uK?« sK?√

Ue?????M?*«Ë  U????F????L??????????« o U?M0

ÆbOF« …öB «Îœ«bF«

W?O?d?A« WEU?; ÂU?F« d?OdJ«

b????√Ë W?????U????F« o?z«b????(«Ë w?ö*«Ë

t« W?OdA« ·U?Ë√ Wdb X?{Ë√

qO?I??*« kU?;« ‰U?L?Q rzU?I«Ë

b????F? t `d?????B ‰Ë√ w? wö????O?J«

b?OF?« …öB W?U? ≥±π e?ON?& -

WU??? —U???M« s??? —U???A??????*«

oO?I% l?OD s? t√ t?BM t?Ou

-Ë WEU??;« Èd??Ë e??«d?? lO??L??

«œ«b????F???????« Èu????B????I« ∆—«u?D«

W?O?F?A« W?—U?A*U ô≈ Áœd?H0 s_«

d?????√Ë v?K√ V?O?D h?O?????B??????

U??O?H??A???*U b??O?F?« ‰U???I???ô

¨ W—u?« Èu?I«Ë W?O?d?A« wU√ s

œbFK W?U{ùU WU qJ w U?O«

suL?«Ë WB« UdbË W?UF«

l{u Âu???I ·u?? t√ v≈ «d???O??A??

d?O??J« w «u??—U?A??O 5KU??F« s

v?D√Ë W???????O?MF?*« U???????N??????'« q?Ë

t« v≈ «d?O?A? bO?F« dzU?F? ÂU9≈Ë

e??d*« ¡U??ƒd …œb??A?? U??L??O?KF

ö???? vK W?U??d« nO??JË Èd?DO??«  «“U?ô« ¡U??G«Ë Âu??K«Ë „U?L??ô« lO W?Ob?)«  «—«œô«Ë  UO?HA??*« lOL? W???UEM« ‰U???L???« d??O???u v« W???U???{ôU WU?? l— - U??L?? ÆÆv??B« ·d??B«Ë vK? sb?????U?????*« —U?????A?????«Ë È—«u?D« W???d?? w?« W??U???{ôU WM?b*« Èu???????? ‰UBôUË ¡U?Oô« Èu? vK  U?OKL s? ÈËU?J? È« v?I?K?? W?E?U??????????;« l? ‰ö?? W??U?? ≤¥‡« —«b?? vK 5?M «u*« U?? v«u?? e?O??N??& r U??L? b??O??F« ÂU« WMb? Èu? vK  U?U ∑ s »d?I s ö???C???? b???O???F« …ö??? ¡«œô Ê«u?K È« ÀËb??? s U???u???  U??U???« 5?Q WU??NM« v ÈœR? VG? Ë« n?M ‰U?L??« U?N?« b?« U?L?? ÆÆ U?U????« ÀËb?? v«

Æs_« oOI WKUJ WD

WEU????? q??I????? œö???« t??«u „—U????*« d?DH?« b????O???? W????O????d????A« ÊËœË Wb????OKI????« «œ«b???F???????ôU …œU??F*« W?OU?H??ô« ¡«u?_« —u?N

W?????O??? U??????UM*« Ác? q??? w YO?? wU?O??« Ÿ«d?B«Ë n?MFK  «—«œS?? ∆—«u??D??« Êö???????????????????≈ ¡U??A≈Ë  U??O??H??A????*«Ë su??L??« lO??L??? W??O????Oz—  U??OK?L?? W??d?? W?d?? VU? v?≈ WEU?;« e??«d?


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

‰UL‡F«

Vö*« Èb

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

≤∞±≥ fD()√ s µ 5M,ô« ‡0±¥≥¥ ≠ÊUC— s ≤∑

≤≥¥∂ œbF«

—uB«b ‰œU

E-mail:adelsport2012@yahoo.com

qLA« r d9 v« …d?I??*« d?O? ŸU?{Ëô« X?? »UD?I? ? ? ? ô« WU?? ? V?? ? œö?? ??« U?? ?N v lL??:« U??Ë ·U??O « 5 ÂU??Iô«Ë pU?e«Ë vKô« Wd?B*« …dJ« v?D vIK vU v U??L?N? U?A? F 5?F? U? 5—U???  U??u?L? :« È—Ëb W??O? Id??ô« U?L? Nôu?? ÆUOId« ‰UD« È—Ëb …dU« ‚U?AF WFu? dO …QU?H vH tK b??FK W???MU W?F?u?? Ë …db??*« Ê« VF? B?« s t« U? N? L« »U? ?? « …b? F …d? q v “U??ô« 5?DI« Âu?$ oI? Ê« sJ1ô 5?Id?H?U WDO? ;« ·ËdE« Êô ¡U?GU? «¡b rU?F« v œU È« U? L?NKL? ? nu?Ë È—Ëb« W? ?I?U? ?* v?zU? ?NM?« —Ëb« q ÂU? s d? ?ô q? s ÈËdJ?« ◊U?AM« Wd? B*« W? {Ud« W?U?« v? V? p– W? U? W? H? B Âb?I?« …d?Ë W? U? W?H? B Ê« V v« —ub«Ë j?« s WU qL? A« rK Ub? vF?Ë U? F?O? L? t? —b s u« ¡U?M« 5 Wu? I«  U? ö?F« …œu? Ë UN ÊuJô WœUË …œU W(UB0 b«u« ¡U? ô«Ë W?? ;« vK Âu?IË b? ô ¡U?B? « ¡UM« ‰U( fHMË Ê«uM v ÂbI« …dJ …b? «Ë «b «u?U? sc« Èd? B?*« Ÿ—U? A« q v b«Ë q— VK vK UFOL ÊuHIË  √b W?OU?O«  U?«dB« sJË sœU?O*« Ud? ?OQË W? ?Ou? ?J?MF« U? ?N u? ?O? ? »b …U?O(«  ôU?Ë  U?UD q vK vK« v W?«b? ? ?« X?U? ? n?öË d? ? ?B? ? ? v Âb? ? ? I« …d? ? ? vË s? u?« ¡UM?ô fH?M?*« U?O?Id?« qD d?L?ô« œ—U?L?K Wc? W1eË WOö? Wu'« VFK v —uLG? od s WU? v vKô« u?ô UNö? dN WH?OE b? F? « pU? ?e« sJ r U? ?LMO U? N? vdô W? ? ?F? ? ? ? ?H? ? ? W1e? U? ? C?« vI?KË ôU? ? ? v t?—U Ê—U?Iô o?d? s rd?OU?L?' œ—U*« W?O??F?Ë rU W?O?Id?ô« Âb?I« …d? ÆiOô« …œu? ? F« »u?KD b? ? «u?« s u« ¡U?M« U? ? O? ? …b«Ë «b UF?OL ÊuJË qLA« rK? WFd« WOUO«  «¡U?Lô«Ë  Uöô« UMe9 ôË UbK? W? C? N? q« s œU? '« q?L? FK œu? ?FË Ê« U? NzUM« ÈœU?MË d? O?J?« UM ÃU? ? % v« rN? ?? B? F «Ëc? ?MË rNu? ?H? s «u? ?? B ÆdB q« s rNbu «œuFË

∫ hË WLK

d?OUL? s UMu?«Ë ‰u?IF?« »U?« v« v?Kô« W?1e f?U? X«u?«Ë ”«d?? ? ?ô« t?u?L d???« ÊU? —u?L?G? od?? s Wc*« r« rJ XU dLô« œ—U*« l ‰œUF« V? ¡U?IK« s ·U?J« s —«d?I rJU?O?Ë —Ëœ v r¡UI WU? v« VGA« À«b« «uuJ Ê« vM9Q? W?O?Id?ô« W?uDK ±∂‡« «Ëœu?F Ê«Ë «b?O? ”—b« «u????u??« b? XI??A? ? tK« s Èc« v?U??*« lO??? A? ?K ÆWbô« j«Ë— WdB*« dOUL'«

WdB*« …dJ« vK WMe WKO

WUöWU W1eN« vIKYË UOId+« »uMI WMZ«d4 ÂU:√ ÁUY dL6_« œ—U*« nOE= ·bNuG=uJ« qD ÂU:√ d$S pU:e« odH« U?NOK dDO v« j?u« j WIDM „ö?« s pUe«

‰Ëô« ◊u???A« s ±∏ W???I??O???b« v Ëbô—Ëô ‰Ëô« ·b? ¡U??

»uM'« åËb?ô—Ë«ò b vK ≥Ød??H?? Wu??'« VFK?0 W?F??u????

…dJ« U??D U??{d??F Wd??B*« Âb??I« …d?? vK WM?e? WK?O v

U??? „«—œ« Êôu wLK? ‰ËU?? vU???« ◊u???A« vË v?u??Gu?J«

v??? b?L?ô qU?? QD s ∑± W?I??O?b« v wU??« ·b?N«Ë

U?u?L?:« È—Ëœ s W??OU?« Wu?'«  «¡U?I —U? « v vId?«

U?LdOU?L vK 5?OU? 51e?N pUe«Ë vKô« Wd?B*«

s ôb ôUU?JO?Ë ÂU??« “U? s? qJ lb« -Ë t??«—œ« sJ1

¡U??Ë v?U??« ·b???N« U??NM? ¡U?? Èc« ¡«e?? W?K— v V???

ÆÈ—Ëb« ‰UD« Wbö UOId« WuD

s »U?I?F Ád?OUL? »U?O? vË t??FK vK vKô« Âe YO?

r sJË W?b?)« ×U «u?U sc« r?O«d« bL??Ë b?O b?L?«

v dO?L bFË v«d?« ndA qU QD s YU?« ·bN«

…«—U?*« XLO?« YO? WuF?B« v WU? ·Ëd v vKô« VF

d? d?L?ô« œ—U*« a—U v √u?ô« v W?HOE W?Oö? ·UJ«

ÆWOM« dOG s ÂU« “UË ôUUJO lD

W?H?OE ·«b« Wö? Ëbô—Ë« “u?H? ¡UI?K« vN?MO ∏∏ W?I?O?b«

`{«Ë ŸU??H—« q v f√ d??B? b??F nBM«Ë W??F«d« v

”—U?H« sJ? r U?LMO —u??B?F« d? vK W??O?Id?ô« t???—U?A?

…œU?A? …«—U?*« q?? pU?e« dJ?F? b?N?? Èd?« W?O?U s

◊U?I? l—ô lH—« Èc« Áb??O?d U??N?U?{« W??OU? ◊U??I ÀöË

vK «Ëd« sc« 5?ö« ÂUOË Wu d«Ë …—«d?(« U—b

s W1e???NK ÷d??FË œËbK?« t1d?? s ôU?? s???√ iOô«

`? œuL?Ë ôUUJO?Ë dO?L? bL?« odH« Âu?$ 5 WH?OM

vKô« b?O?— n?u U?LMO W?u?L?:« v? ‰Ëô« e?d*« q?«Ë

d??N? s d??«Ëô« d??A?F« v? ¡U? ¡U??IK« Ê« W??U? Âu??B«

Àö bIHO nOE ·bN fUM*« VFK vK vuGuJ« œ—UuO

Êu??ö« rN« YO? o?d?HK vMH« db*« Êôu vL?K l tK«

Æ…b«Ë WDI v«

dUE«b? b?L« œd ¡UI?K« WuF? s œ«“Ë „—U*« ÊU?C—

—b??B U??LMO? W?u??L??:« ŸU?? vKô« l? qc?? t??KF?? ◊U??I

Á—«d?? v? ÈœUM« fOz— ”U????? ÕËb2 l ÁR? «u?? rN?—b??

…dJ« ◊u??I?? pU??e« q?«Ë W?O?u?G?uJ« t??OËœ W??F U??I?? vË

lzU??C« ‰b? Xu« s W??F?«d« W??I??O??b« v od???H« rU??N??

◊U??I ¥ b?O??d W??u?L??:« W??L? U??O?I?d?« »uM? qD bô—Ë«

dH?« s odH« U?L$ bO?« b«u«b?Ë s b?L« lM0

- œ— ÊËœ ·b????N v?u????Gu?J« —Uu????O? s W1e????N?U W?d????B*«

od??H« qLJ?O vU??« —«cô« vK t?u?B?? b??F ‰Ëô« ◊u??AK

ÆvuGuJ« œ—UuO s ·«bô« ‚—UHË

ÊU? ÊU??ö« Ê« rd« vK ¡U?IK« v W?—U?A*«Ë pU?e« l

UNO V ¡«e Wd{ …«—U?*« s“ s ≤± WIOb« v tKO

Æ5ô …dAF …«—U*« vU

s VUD 5œUM« d?OU?L X?KF Wd?B*« …dJ« U?D W1e

ÆodH« vô UI0 ÊUUD

vK t?{«d???ô Áœd - Èc« tK« `?? œu?L??? vËb« l«b*«

tO?ô VK« vK eOd?« Âb dN Ë «du? …«—U*« vKô« √b

od? qJ vMH« “UN?'« v WL?U «d?OO?G …—«œô« fU?

v V?Ë …b?«Ë WI?Oœ v s—«c« vK qB?O ¡U?IK« rJ

Ê« sJ1 ÊU? ¡«e? Wd?{ ŸU?{« Èc?« ÊU?L?OK b?OË W?U?

…œU?OI?« s nu b?L? qO?d vKô« d?OU?L XU? bI?

YO?? 5??ô …d?A??F W??I??O?œ ∑∞ —«b?? vK VF?K t?I?d? qF??

v bL« sJ r UC√Ë ≥∂ WI?Ob« v …«—U*« Èd dOG

vLK lD r U?LMO V—b« ‰U? v tC Âb?F odHK

vU?N lbU? iOô« ”—U?HK vMH« db*« Êôu? vLK dD{«

q vF?O?D« r«u??? v? ÈdJ b?L?«Ë dUE«b?? b?L?«Ë

ÆpUe« dOUL Èb t«—Ë« œUL« Êôu

u????ô Âd???O? „U??*« e?d?? v?« l«b*« ju« Vô b??O??F??

Æ…«—U*« ×U «uU

d??O??Ë WKO??I W1e d??L??ô« od??H« vI W?u?'« œU????« vH??

—uB«b ‰œU vK rOJ(«bË

∫dc œËb(« rOK

å«bMË√òWœuåUOMOò‡ÊËbF#$WM «dH« ÈdC(« r{ i+d ÕU#H«b Ë dJ$FLK U ô ≤∂ —U#2« vœ«d

v$4UHB« vK “uH« W6d+ d7√Ë ÆÆÈb«Ë s: Wb; ”u=U+ ‰Ë√ rEF*« ÊU?C?— d?N?? v W?U? …U?O?(« jd?A d9 …bb? Ud?– U?M q …U?O? v v tM W???— U??Nz«œ« vK rK*« ’d?? WMO??F? dzU??F?A ÂU?O??I« U?N?ö? s lOD??

vM?M« b??L??????Ë —u??U??? ÂU?????Ë

Èd???C????(« ÂU???B??? r?{ V????M*«

Wu???'« U?—U?????? d???¬ v U???O?MO???

…d?J ‰Ë_« v?M u?« V??????M*« q?b

W??Ou???« Ëd??L??Ë Õö?? r?O«d«Ë

v? v«œu??« ad*« v ·d??;«

W??????OU???????« WK?d*« s? W??????œU??????«

q?I*« WF?L'« U?IKG «dJ?F Âb?I«

‰ö? q_« vK? …b?«Ë …d? .dJ« ʬd?I?« r? vK U?L?z«œ ’d? t« b?Q? t??u?I

bL?Ë dU dLË ÈœuL? bL«Ë

·u????H????? q«œ U????“√ Àb????? ô

UOzUNM WK?R*« WOIdô«  UO?HBK

V?M ÂU?√ Èœu« ¡U?IK «œ«b?F??«

Æ.dJ« ÊUC— dN

j?? v? vU?? ÂU????Ë r?O«d«

W???d??(« …d??????H« Ác v ”«d???(«

Æq“«dU ≤∞±¥ rUF« ”Q

±¥ Âu? t????????????U??????« —d??????I?*« «bM?Ë√

‰ËUMË vb«ËË Èb«Ë …—Ue? vd« »U?DU Âu?« ÊU?C?— v Âu ‰Ë√ ∫rOK ‰U?

b??L????Ë WJd?u« b??L????Ë ju«

jI?? 5«—U??? Èu? o?? r YO??

…—«œ« db???? b?U???????? ve???? b????√

bF Wu'« VF?K0 È—U'« fD√

pK?*«b????? b???O??? b???L???«Ë Õö???

‰Ubu?* ‰u??u« rK oO???I??% vK

œU????%ô« Ê« …d?J« œU????%U? Âö????ô«

VF?K« s vU??? V???M —c?????« Ê«

·d??;« U?u? s? b?L?«Ë

v W?M«d?????H?« `$ U????? «–≈ r?U?????F«

vM?H« db?*« W???I????«u??? v?K qB????

W?d?A« i— V? WM«d?H« ÂU?√

v?d?????????« u?«— È“Ë√ v?

Æ“uH«

vK vœ«d »u V?MLK vK“«d?«

t????K Èc« ÈœU?*« mK???L?K W???O????«d«

ÆÂuN« j v

U?????ô ≤∂ —U????« vœ«d? Ê« d??c

l fD??√ ±¥ Âu …«—U??*« W?U??«

n√ ±∞∞ ‡? —b??I*«Ë v?U*« V???M*«

r o?d???H« d?J???F???? v ‰u???b?K

v?K“«d??????« Ê«Ë ÈbM?Ë_« V??????M*«

µ∞ mK WdA« b— YO —ôËœ

b?O« b?«u«b?Ë v«d« nd?

—«d???I« «c??N? t??U???O—« Èb« v?œ«d

Ád???????????« U???? uË j?I???? —ôËœ n√

v ÷u b?F?Ë v? bL?Ë

vK 5?«—U???? VF?K t????U???( «dE

WU?{ôU qO?{ mK v?U*« œU%ô«

v«—Ë W?FL? qz«ËË vd*« W«d?

vK ·u??u?K U??OMO?? ¡U??I? q?? q_«

UU???Ë ÊËd??O???UJ« U????????M i?d

È“U?? b?L?«Ë b??F« Âœ¬Ë W?F?O—

œb? d?Q lb«Ë 5?ö« Èu??

V?????????????? W?M?«d????????????H?« l? V??F?K?«

d??O??L?? b??L??«Ë Èb??L??;« b??L??«Ë

◊U?AM« nu q v W?U? sJ2

Èc« —«d?I??ô« Âb?Ë U«dD{ô«

Ãd? d?O?L? b?L?«Ë W??OK«b« Vô

ÆvK;« ÈËdJ«

ÆWOU(« …dH« ‰ö dB tAOF

ÈËUM bb? b?L«Ë v?? bL?«Ë

v?“ i?— d???????????¬ V??U??????????? v?K?

—U? « v? «bM?Ë√ …«—U???????????????? ÂU???????I?

d?NE« j v vU?A«b? b?L?Ë

vd??? ”«d?? »—b??? ÕU?????H«b?????

¡U??IK? d??B?? V???M «œ«b??F?????«

ÆqË e vu*« v≈ »dI« r√ vK? tM ·d??F??M œËb??(« ”d?? ÈœU j?Ë j Vô rOK? b?L???? l? UMO??I??«

ÆWOUCd« ¡«u_U ŸULô« q√ s ÃËd)« r rNB —UDô« U??ô Èb«Ë VU? s t?OK X?KB? ÊU?C?— ”uU? ‰Ë√ ∫”d?(« Vô lU ÆÈbK« WDK« u qOCH« dNA« WzU vK qCH*« tI Ê√ v≈ d??N???A« ‰ö?? U??N?KL?? v?« Ud??c« “d?« s t« rO?K `{Ë√ v??U??H?B« Ád??OE ÂU??√ ”d??(« …«—U??? ‰ö?? XU?? .dJ« U?I?????? «“u? ÈdJ??F« od??H« U?Nö?? oI?Ë vu??« Æ·b qUI WOö …Ëö? 5zd?I*« s d?O?U?A*« v≈ ŸU?L??ô« qC?« ·U?{« ÆvHc(«Ë vLF« aOA« ‰U√ .dJ« ʬdI« ÃËd?)« V? ôË «b? vu??O ÊU??« t« vK rOK? œb?Ë t??Ë“ …bU?0 Âu?I t« v≈ «d?O?A? rEF*« d?N?A« ¡UM«

È“U Èd ∫—«u

ÆWDK«Ë dzUBF« qL v

dO)« ëe: v+ bOFA rO;«d≈ ÊËbI#M ÊuO{Ud«

»UA« e7«d0 WOHOB« WDA=ú tOMI ÊuOK: ≤∑ Udb0 W?U  «—«d? …b »U?A« d“Ë ee?F«b? bU ”bMN?*« —b√ »U???AK U?U?? «db? ÊUu b??F?« .d?? »b XML?C  U?EU?;U »U???A« —d U?L Ê«u« WEU?0 »UAK «d?Oœ dO_« b?L b?LË U?OM*« WEU0

«d XO*« v »dC« ∫dJ ÈËdJ« juK ¡U√ ∫ÊULOK lL:« Âd ! r Á—Ëœ ∫rOK WOB() W!d t+«—UO,« ∫ÕUH«b01 v ou r uN åhU gò bOF rO«d« Ê« b?√Ë WOU(« …dH« v œö« ‰U

d?O)« ëe? qK v oU?« pUe?«Ë vK_« Vô bO?F rO«d« —u?N —U√

g uË å«d? XO*« v »d?C?«ò q*« È√— vKË Ã—U?)« v ·«d??ô« Wd?&

·—U?F?*« b?OU?I«Ë r?OI« l? fUM —Ëb t?U?OI? «dE 5O?{Ud« Ÿu?L ¡U?O??«

t?M1 qK*« vK? ¡uC« j?OK Ê√ v≈ «d?O?A q?K*« v WuD —Ëœ b?«Ë

`U? q«d« ZN vK dO? r t« 5?{u 5O?{Ud« v≈ ¡v v«Ë UN?OK

ÆWLO

ÆWdB*« ULMOK Wu WU{« q Èc« rOK

—Ëœ vK qB?? Èc« rOK `?U? q«d« ¡U?M???U t« v≈ ÈËdJ« oK?G*« XHË

t ÂU Èc« —Ëb« Ê« …dJ« œU%« uCË ÂUJ(« WM' fOz— ÕU?H«b ÂUB b√

v 5KU «uU 5O{Ud« WOI ÊS ¡«œu« Ÿu?LA« rKO ‰ö WOIOI(« WuD«

Vö« t ÂU Èc« —Ëb« Ê« ‰UË WOBA« Wd(« —U « v qb bOF rO«d«

ÆqOL«

5O{U?d«Ë »UA« W?U tM …œU?H?ô« sJ1 ”—œ vK Èu? Ê« sJL*« s

Ê« pUe«Ë vM u« VMLK oU?« vd*« ”«d »—b ÊULOK bL« b?√ ULO

v rN?O≈ ¡v v«Ë «d?ôU …db'« dO? ¡UO?ô« s œUF?ô« W—Ëd{ …œU?H

t?H qLF« Âb?Ë WœU ÊuJ Ê« V WO?«—b« ‰UL_« v? 5O{Ud« W—U?A

ÆWOUO(« rNËd

»U?????A« Wdb??? qO??Ë —u???BM f?√ 5O??F??? oU???« d“u« —«d??— ¡U???G« ‚UO« fH vË W?HO u« Ác qGA vHDB bL« b?O« …œuË W{Ud«Ë ≤∑ mK0 W?—u?N?L?'« Èu???? vK »U???A« e?«d?? lO?L? rœ d?“u« —d? ÆWOHOB« WDAô« nOJ ÊuOK U?N???H??U?C? s b?ô t?OM ·ô¬ ∏ mK? v« rb« W??L?O? Ê« d“u?« Õd?Ë vK ö?C? U?N?U?— ¡«œ« s sJ?1 v? »U??A« e?«d? U?KD WU???ô d“u« q?I?« Èd√ W?N sË W?HK? WUO? ‰UL?√ s UNU?«eU ¡U?u« WDAö pM« WU— v „dA*« ÊËUF« Y p–Ë  Ud bL dB pM v W?O{Ud« W?uD« ‰U*« q?O? vK U?NMË WOU??A« WO?M u«  UËd?A*«Ë U?N??—U?A0 5K?I*« d??L??Ë fD?« Èd?N? v ÂU?I?? v« Âb?I« …d? v sezU??HK t??OM n√ µ∞ v≈ qB e?z«u?Ë »U???A« e?«d??Ë Vô ∂∞∞∞  U?Ëd?A?LK Âb?F?  U?O??HU W?U?)«  U?I?U?*« lO?L?Ë  UEU?;« lO?L? Æv{U*« ÂUF«  UËdA*« s œb v Á—Ëb ôULJ« UN vOz— v«dË

bOF bL

WK;« ‰eG UOM+ «db: qL'« …eL6

ÆÁœUH«Ë ÁœôË√ ÂU√ UN vU tH Vö Èd– vI U—UU

q«d« q 5?IU« W{Ud«Ë Vö« 5? W—UI*« Âb v≈ Wö?'« u?C XHË

fUM ÊU?C— v WU? WO«—b?« ‰UL_« iF v Êü« Á«d U? ÊUL?OK ‰UË

W?O?«—b« ‰U?L?ú Wu? W?U?{« ÊU? Èc« ¡«œu?« Ÿu?LA?« rKO? v rOK `U?

d?N Èc« oU?« pU?e«Ë vK?_« Vô b?O?F? rO«d« l ‰U?(« U?O?uK l

nd??Ë qJ?O ‰œU??Ë bË »—U r?KO?? v v«d??« s ö??C??? ·œU qL?? Âb??Ë

≤∞±≥fD« ‰Ë√ s «—U?« odH?K UOM «db qL'« …e?L 7UJ« l bU?F«

Æv{U— ÈQ oOK ô —Ëb

WU?d? tM? b?O?H?? Ê« V v«—œ qL?? v —Ëœ WU?NM« v t« v≈ r?F?HM*«b??

rO?“ WK;« ‰e? od?H oOK Èu??0 5?ô« —uN? Ë ÈœUMU ŸU?{Ëô« —«dI??ô

5?ö« ÂU?« œËb?(« ”d ÈœUM ju« V?ô rOK bL?? i— tU? sË

ÆWOK« ¡UOô« id lLLK tu

ÈœUM« …—«œ« Ê« «bR? vc« ld*« v« ‰uu«Ë ZzU?M« 5? p–Ë 5öH«

v≈ UuM? ÂU?F« —«b? vK Ë√ ÊU??C?— d?N? ‰ö?? ¡«u? W?O?«—œ ‰U??L?√ È√ v

r v« W?O«—b« ‰UL_« s tzU?O« ÈËdJ« d?O)« dJ œuL? Èb« 5 v

ÂU Èc« —Ëb« Ê√ v≈ —U?«Ë jI tU v Ÿ«bô« v≈ Vö« XH?K Ê« …—Ëd{

rO«d« —Ëœ Ê√ v?≈ U???ô W?U?F?« »«œü« l fUM v?«Ë W?—U??)« U?O?u?KU

dO? rË WU?{« Ë√ bb È√ Âb?I rË v«—b« qLF?« Âd r b?OF? rO«d« t

ÆÂU qJA 5O{UdK ¡U«Ë ·œU dO dO)« ëe qK v bOF

5O{Ud« s ÁuI s ZN vK

vK ‰b t« s rdU qO?CH« dN?A« v qK*« ÷d V ô ÊU? dJ ‰UË

ÂU9« s ¡U?N?ô« - tQ WK;« ‰e? ÈœUM …dJ« db? ÷«u Ãd? ”bMN*« Õd?

qL??Ë ŸU???{Ëô« `O????B??? b??N?? v?B??« Êuc??? db rO«d?« ”bMN*« W???Uzd t?HK neË t?O?K ÊU? v« t?UJ v« ÈœUM?« b?O?F «d?O?O?GË W—«œ«  U?ö?« “U?N?'« —U?O??ô Âu?O« vH?? d9R? œU?I?F« r?O? t«Ë t—“«R* W?O?u« Ád?OU?L?

ÊUC— bO« ≠ WOdG«

ÆÊËUF*« vMH«

om-2346  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you