Page 1

±π∏∂ cM …d ‰Ë_

WO UL « …Ëö‡‡ ‡ ÊËb 2013

uOu

fD>K√ v7 ·dB« WOU*« ÆÆtM ‰“UM s V> J o$ ∫‰ULF« ¡«—“u« fOz— l XIH0« dB ‰UL œU%« s« U√ ∫WDOu√ 1U2UF*«Ë —u ú vœ_« b(« l7— vK tK √ s XK{U UL bO$√ UbM vuF «—Ë ∫uO+u ≥∞ WuJ- s ‰ULF« VUD

tOM

bb qL ÊuUG WIKG*« lUB*« qOGA0Ë —UF?_U d _« j—Ë •µ∞ ‡« …œuË

± WH±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥¥¥œbF«

Â≤∞±≥ uOu s ≤≤ ≠‡ ±¥≥¥ ÊUC s ±≥ 5Mô«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON7 b‡‡L$√ UN>‡?√ WOu@?√ …bd

qLF« ·«dC√ 5 ·d2 ‚UEOË ¡«dIH« q √ s ÂU ÆÆv0—œU@ oKD ‰ULF« œU%«

WOUIM« UNU'Ë ‰Ëd @U 5KUFK WUF« WUIM« …—«œù« fK^ ¡UC√Ë WUF« WUIM« fOz— ÊUHF? bLJ WwMN0 rQbF> ŸUDI« 1UXd2 lOL^ WOUIM« ÊU^K«Ë

—uBM vb —UA >*«

q?U@« UNAO'b:«Ë qD@« UN@F2Ë dB* …eF« ±πµ≤ uOu ≤≥ …bO:« WdB*« 1«—uEK WOJ «Ë ≤∞±≥ uOu ≥∞Ë ≤∞±± dUM ≤µ

WUF« WUIM« fOz—

‚ËbMB« 5√

ÂUF« 5_«

1b « q jI7 UNMCË œËb$ bM È—uE« UNKF7 nGu r v « uOu s sdAF«Ë YUE« …—uE ∂± bOFU lL « rUF« UMF qH JË qH J «bK —ULF ?ô« s lL « rUF« v7 WK ;« Ê«bK@« dd% s WOU 1U u XKE Èc« ed« …—uE« 1—UB7 rUF« ¡U —« W7UJ UQdORQ0Ë UQdRQ Æt«u«Ë tUJ2« qJ iOG@« UN Èc J v « …ËbI«Ë qE*« V>X bG …bO:« …—uE« ÁcN rUF« Ê« ¡UM@K WUF« WUIM« fOz— qL'« rFM*«b@ dO@J« vUF« bzUI« œdD >Ë ÆÂbI «Ë ‰bF«Ë WdJK WADF »uFA WIJ >*« 1UOMô« oIJ 7 WUIM« …—«œ« fK^ t u We$Ë WMN π≤ ¡UO7Ëô« dB ŸUM` 5O7d(«Ë ¡UM@« œ«u lM`Ë »UAbô«Ë ¡UM@« 1UUMB 5KUF« s 5ö*« r?UË UQœUG v « …bO:« uOu …—uE Êu >«Ë …b$«u« ÈdXc« v7 ¡UM@K d`UM«b@ ‰UL dXc« bUb vMCu« rOe« dIH«Ë qN'« œU>H« ÀuUR s UQ—dJ 7 …bb …UO$ dB* `@B WOMCu« t U“ nKb …bA ;« dOQUL'« …œ«—«Ë VFA« i@ qE Èc« W«bF« f?√ vK WOUL ô« 1UGöF« …œU« s öC7 se« UQ“ËU& WOJK v7 WKE2 b?UH« rJ(« s iOG@« —ULF ?ô« sË ÆÆ÷d*«Ë ÆWOU>ô« WF7d«Ë W«dJ«Ë WOUL ô« öF« ‚U7« v7 ULz«œ WIK;« UN$Ë—Ë È—uE« UN>J@7 ÆÆvMe« UQ—UC« bM …bO:« uOu …—uR dORQ0 nGu rË ÆÆ Ÿ«bô« 1UGUC d^H0Ë rNK0 …—uR dB VF2 1UOM«Ë vU« tF XK`«u0 Èc« q d« ¡ULe«Ë …œUI« 5 “dô« vMCu« ed« 5ö*« 1«dAF …bA ;« dOQUL'« 1dCJ ?« ÆÂö$ô« tF oIJ 0Ë ‰Uô« ÁbM vI K0 Èc« rKF*«Ë bzUI« ÆÆd`UM«b@ ‰UL qE ·u?Ë rOEF« «Ëœ«—« s2 WUA« …—uE« XBKl ?« v « …—uR v7 …uI «d{U$ ÊUXË ÆÆ≤∞±± dUM s sdAF«Ë fU)« w7 t0—uR v7 VFA« WuI« ÊUX ÆrQ«uQ vK a—U « WU X «ËbOF Ê«Ë q@I >*«Ë d{U(« vK ¡öO ?ô« Æt0œ«—« Wö`Ë VFA« vu WKO`« WL d0 uOu s ≥∞‡« …—uR 1¡U^7 Æ…d(« UN0œ«—« dOQUL^K kH% v « WMOB(« WFKI« uQ —U` ÆÆUN0dO> —«dL ?«Ë …—uE« ÊUô lU`Ë «d{U$ q?U@« dB gO ULz«œ qEË rN`öb«Ë rN O7UH2Ë rN b` rN0—œ« Èc« qD@« VFAKË —«uEK WO% …—uE« …œ«—« WU>@ «Ëb> Èc« —«dô« UMz«bN2 —«uE« Õ«Ë—ô WO% qUX ÊU7dË V «Ë dJ2Ë WIJ > WO% ÷—ô« œUM « dOb —«dô« ÁœuM'Ë q?«u@« dB gO' WO% Æt0ôuDË

ÊUHF‡‡ ‡ ‡ ? b‡‡ ‡ ‡LJ

V‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ — ‰œU‡‡ ‡ ‡ 

Ê«d@ bLJ

Ævd(« ÃU ô«Ë ŸU7b« d“ËË WJK>*« 1«uIK ÂUF« bzUI« v>O>« ÕU H«b@ ‰Ë« odHK

W—uNL'« fOz—

…bO:« uOu ≤≥ …—uE dB 1ôUH $« W@?UM0 v>O>« ÕU H«b@ ‰Ë√ odH« ÊuwMNË WJK>*« 1«uIK ÂUF« bzUI«Ë ¡«—“u« fOz— ‰Ë√ VzU q?«u@« WJK>*« dB 1«uGË

vK«d*« vU@ vULF« bzUI«Ë ‰ULF« œU%« fOz— ÃU ù« WK^ l7œË —«dI ?ô« rOEF« UN@F2Ë dB* 5ML 


‰ULF «

UFU

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

∫qOBHU rJ dAM ÆÆUbO$ ôË «b«e*« id UM_

5{dG*«Ë WI!UQ« UuJ(« UN8K(U&Ë dUM ≤µ …—uT bF! ‰ULF« œU%« UNAdK v8« «—œU*« √dI! Ê√ q$0 ‰ö?? ÊuU?? I« «c vK? qœ« Èc« öb?? F? « s ‚u r s ¡UHU WU?)«Ë WO{U*« …dH« ‰ö? œU?%ô« VU Ë vU?IM« qL?F« s 5?« W?OU??IM«  U?LE?M*« ÊuU? Ê« U?C√ …—œU??*« Ác fK?? ? ‰ö?? ? s Á—«d?? ?« r? Ê« bô bb?? ?'« vUIM« qL?FU jI dBI ô t?_ ÂœUI« VFA« ‰U?— W?ö?Ë —U?L???ôU U?C√ h? U/≈Ë Æ‰ULFU ‰UL_« s ÁU??{— bb?'« W?KU?F« Èu??I« d“Ë sK√ b?? p– s? l«d? U?? ? ÊU?? ?d?? s?J …—œU?? ??*« Ác Á—«d« r?O WOU?LF«  UUIM« ÊuU? Ê« töU vUL?« —«u qLF WœU?I« WKOKI« ÂUô« ‰ö n?K*« f?Ozd?« vK? t?? ? d? r Âu? …b* t?u?? ? ÆÁ—«dô

ÈËb« ÈËb> ∫rKI

V vU?IM« rOEM« ÊQ U?C√ sRË WOU?IM« …—«“Ë v WK2 W?u?J(« …dDO? s —d?? Ê√ v« U??Fd??A?« …b??A rUË WK?U?F« Èu??I« WK2 W?OU(« …d?H« ‰ö? vUIM« qL?F« rJ% U?? ? C« r?U U?? ? L? ? ∑∂ W?M? ≥µ ÊuU?? ? I?« v

s …bb? …—œU0 U?MbI r W?œU?I« …d?H« qL??F« ·«d? « 5 ·d?? ‚U??? O? l{Ë q√ s ‰U?L? √ ‰U?— ≠ ‰U?L? ≠ U?u?J Àö?« ‰U?? — `U?? BË ‰U?? L? ?F«  öJ?A? q? q√ vM? Ê« W?uJ(« s UMK Ë U?C« ‰UL?_« Êü« v UMOK œd« r r sJË …—œU*« Ác Æ—uN …b cM UN1bI s rd« vK  Ud?(U WDd? XU b?I W?U?« …—œU*« U?√ WM' ÂU?? √ ÂU??F« œU?? %ô« Õd YO?? W??OU?? IM« b??I? Èc« vËb?« qL?F« d?9R? ‰ö?? d?OU??F*«  Ud?? (U sR t?« v{U*« u??O?u v nO?M

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou √ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡d ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L U!U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM ∫…—«œù« fK> fOz—

…—u Ÿôb« cM? UU?IM? ÂU?F« œU??%ô« —œU  «—œU?*« s bO?F« .b?I? …bO?:« dUM ≤µ vË√ X?U?? b?? Ë s u« «c? `U?? q?√ s ÂUò v ÂUF« œU%ô« UNd v«  «—œU*« nu ÊQ? UNO? Õd YO å¡«d?IH« q√ s ÂU …b*  UUB?ô«Ë  U«d{ô« s ‰ULF« a s? d?? B? ? u?? M?Ë ÃU?? ?ô« be v?? ? ‰U??L?F« qB?? Ê« qU??I? v p–Ë ”ö??ô« ÆrNËöË re«uË rN«Ë— vK V? ”d? Âu??N« ÂU?F« œU?%ô« ÷d?F ‰U??L? F« ‚u?I? lO?? t?« re …—œU??*« Ác  U«d{ô«Ë  U?UB?ô« v rNI? fË Ác vK d?B UM“U?Ë pc XH?K r UMMJË ‰ö?? ÂU??F« È√d« vK? Ub??O? FMË …—œU??*«

vB«d*« vU d(UE«b bLA« Æœ U$öô«Ë ö «d*« …d(UI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U+ π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ ‰ULF« œU%« Æ ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ v$Ëd8Jô« bd« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

∫t!—œU$% oKD ‰ULF« œU%«

¡«d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡IH« q‡‡ ‡ ‡√ s ÂU‡‡ ‡ ‡ Wd8E WOEF WU— ÆÆ—uú WœU W UO ÆÆÂœUB8« s öb! —«u(« ∫vJ —ub« qbF WOL√ vK b√Ë 5d? B *« vL? Ë U? —u? vKQ W?M «u*« t?O? oI??  ≠ ÆeOOL« —u q s t ?O ? sQË ‚u? I ?( « vL? Ë W ? U ? F « Ud?( « Êu? B ≠ ÆrNUœ« dzUF ¡«œ« vK ”UM« b? &Ë Èd? B*« vU? I? ?« ÀË—u*«  UuJ q? vL? ≠ ÆUNœUË UNUUI kH U VFA« ·UO « q tO Æ—«dI« lM v W—UA*« …dz«œ lu ≠ ÆtUNË ¡UCI« ‰öI« ÊuB ≠  U? ? HK W? O? U? L? ? ô«Ë WœU? B? ? ô« ‚u? I? (« ad ≠ U? Ë d?OU? b« v  œ—Ë v« 5d? B*« s W? A?L? N*« WœU? ? ?B? ? ?? ? ô«  «—u?D« q?F? ? H? ŸU? ? N?M b? ? ?? ? ? ? ?« ÆWOULô«Ë Æ5dB*« qJ WËœ UN«Ë WËb« WOb vK bR ≠ l U? NK?«uË W? Od? F« d? B? W?u —«d? L? ? «Ë ≠ ÆUN√ Êu?MH?«Ë Ÿ«b?ô«Ë dJ?H?« W?d? ? ? “e? ? ? ?F?Ë ≠ Æ»«œô«Ë ‰U? ? L? ? •µ∞ W? ? ? ? vK? ¡U? ? Iô« ≠ Æ—ub« v 5öË ‰ULF« s sdFL UM Èb U iF q nUJ? v W?LU? ? 5d? B*« Ê« bIFË U?NMUCË VFA« Èu vK? d? ?O? ?J f?O b? ?«Ë ÂU? ? rJ?Ou b? ?F d? B? ? ¡«d? I? ? ÂU? —Ëd? b? FË W? Ou?? *« Ÿ«d? ? ? ? ? B?« s? n?B?Ë ÆvUO« d ? ? ?O ? ? ? ) « tK ? « ‰Q ? ? ? ? U ? ?N ? ? ? ö ? Ë Uœö ? ? t ?K «Ë ¡u ? ? ? ? q s ? Âu ? ? ? ? ? ? √ v ? ≈ o ? u ?* « ÆqO

UuM 5KUFK ·d?B v« WOU?Lô« …ËöF« ·d? —«d« ≠ ÆvU(« uOu ‰Ë√ s «—U« U?OËU?F« rœ v? qL? 5KU?FK v?HM« —«d?I?ô« o?OI?% ≠ œU? %ô« l?? v«Ë  UEU? ;«Ë qL? F« l«u? v W?O? ö? N?? ô« v WËbK W?uKL*« W?Oö?N?ô«  U?FL?:« ◊U?A …œU“Ë vËUF?« …Ëd«Ë ÃUô«Ë W?«—e«Ë ÊUJô«  UOËUF «cË WO?FA« ¡UO_« vF?A« ÊUJô« WUO? lOA? …œuF« Ê« ÊËd b? UMË WOzU*« ÈœR b ŸU?H« o? UNzUD« l WO?uJ(« v{«—_« lO nuË ÆsJ« —UF« ÷UH« v≈ ‰«u?_« WI?O?I? s nAJ« —«dI??ö l«Ëb« s ÊuJ b?Ë ≠ W??O? U?? L? ? ô«  UMO??Q?? « oœUM s? U??N? {«d??? « Èd?? v« 5ö*« ‰«u??√ s ld …—u?B? U—U?L?? ?« Èd???O U?N?œU?«Ë »U??A« 5ö? nO u qHJ Ÿ—U?A? v Âb??Ë sb?U?I?*« Æ…b«Ë  UUM WU« d rNuLË rN?U{Ë√ rOEM v≈ ÊuFKD WOu?O« ‰UL s 5ö*« Ê« ≠ ÆWOULô«  UMOQ« WKEË ÊuUI« WUL l{Ë ZU? F W?O? ? B« WU?d?K ÂUEM rK? 5d?B*« q? l UM« ≠ W? ? U?M*« W? b? )« .b? I? s Áe? ? Ë Á—«u? s? v? B« 5?Q? « ‰U?L? ô« ‰U?— ÂU?L? « VBM ô√ WKd?*« Ác v qQË 5M «u? LK tOMF UË WOULô« rNU?Ou v≈ dEM« ÊËœ vUL√d« r«dU W? O?? F?A« œu? N?'« r?O?b? ‰U*« ”√d W? O?U? L?? ô« W?H? O u« W? LK W?OM– …—u? oK) tK rU?F« v Àb? UL? W?OL?M« v WO?L?d«Ë rOKFU vU?Lô« ◊UAM« v rNUNU Èd?B*« lL:« bM rN Ævz«cG« s_«Ë ÊUJô«Ë WB«Ë Ë√ UN?CF Ê« Èd  U?Uœ Ác Ê« tU?O v ÂUF« œU?%ô« b√Ë WD ‚ö « q?HJ bb?? vU?L? ?« b??I? F U?O? U? ÊuJ? b? U??NK U?NM?JË vU?_«Ë œu??u« vK Âu?I ô W??OM u« W?O? LMK W??O?I?O? I? v≈ WUO« W?UM bOF Èc« s_« —«dI?« ¡u{ v „d ÊuDd qU? 5ö? W??L? u? ‚«“—√ U?N?F?Ë Ub?N? oU? qIM?«Ë …d??ô« vIzU?? s ·u?_«  U??* WU??L? (« sL?? CË U??N U?NUU W?UJ ¡v«u*« qOG?AË …d?OG?B« »Ud« qI  U?d?Ë œö«  UU? dOu lzUC?« œ«dO«Ë dbB WuO? ÊULC Æœö« ¡U— v rU …bb  «—UL« b«uË

WO UIM« Ud2K «—u2% ÊuJ! Ê« WDO4u « bNF! bF

WOËb« qLF« WLEM! dOUF*« WM' ÂU« dB ‰UL œU%ô WOV—U8« WLKJ«

o œd? f?O qLF« s »«d?{ô« Ê« «u??« ¡Ud?A« rNOK Á—UJ« Ë« t ÊuUI« ·«d?« vK t—U2 nu W?OzU?IK« W?OU?ô« W?ËU?I*« q?zU?Ë s WKO?Ë u U/«Ë vK Ê«Ëb?F« W?ËU?I? q« s ‰U?LF?« UN?b??? v« ÆrNM rKE« l—Ë rNUJË rNuI U??F? qL??FU d??B? v? 5O?U??L? ?ô« ¡U??d?A?« VUD v o(« WU?HJ W?LEM*« «—«d?I«Ë qL?F« ÊuU? qb?F? «c W?—U2 5dB*« ‰U?L?F« qJ `O U0Ë »«d?{ô« v Èd??ô« r?N? u??I? qH?J U0Ë ¨ «bb?? N ÊËœ o(« s ŸU?b« q?« s vLK« dUE?«Ë lL??«Ë r?OEM« …UOË W?LOK qL ·Ëd sLCË W?OUL'« rN?(UB ÆW1d WOœ« u d?? OU??F?*« oO???D WM' t?? O« vF?? Èc« ·b?? N« Ê« U?N?Ë W?OËb« qL?F« d?OU?F0  U?uJ(« «e« ÊU?L?{ «c v?Ë  U?? «e?? ô« Ác?? N ¡U?? u?K U?? b?? vC*« v?K s W?LEM*U 5OuU?I« ¡«d?)« WM?'  d? b?I œb?B« ÊQA d?B UN?c« v« dO«b?« iF ¡«“« UN?UO—« U??N? O? ÊuJ v?« ‰Ëb« s U??N«Ë ∏∑ W??O? U??Hô« o?O? D Æ…bOH WOMI« …bU*« ‰b??F« oO??I?%Ë ·U??Bô« v«Ëœ s? Ê« dd?? « b??«Ë  UUIM ÂUF« œU?%ô« oH Ê« UFOL? tOK ’d Èc« dF*« 5OuUI« ¡«d?)« WM' È√— l UU9 dB ‰UL W??uJ(« U??Nc??« v?« …œU?'«  «uD?K t??U??O—« s ±π¥∏ WM? ∏∑ W??O? U??H?ô« oO??D q?O? ? v W?d??B*« «c v b?N?'« s be*« ‰c? U?N?UD UMU? s sË 5ô« oO??D« v« ôu??Ë odD« ‰U??LJ??«Ë ÁU?&ô« ÆtK« ¡U Ê« qUF« VdI« v WOUô« qLF« dOUF* sJ1 U* UdbI rOE s d« Ê« W?UM*« ÁcN vMLNË s vMIË vM rœ s WOËb« qLF« W?LEM UM tbI Ê« V—b«  ôU? v WOUIM«  ULEM?*«  «—b eeF q«  dQ v« WOUIM« Wu?CF« WOLMË WOU?L'« W{ËUH*«Ë «c ¨‰UL?F« `dË  UdA« W?BB W?O «dO? …b??U?? ¡UM v rJb??U??* W??K*« U?M?U?? s ö??C? rOEM«  Uu?? nK? vK  U?uKF? WJË  UU?O ÆvUIM«

p–Ë W?? OK?«b« U?? Nu?? ? ? v qb?? «Ë U?? N? ?OK? W—«œô« dB? UN?OK Xb? v« WOËb« qL?F« dOU?F* WHU?<U U??LEM*« pK v?K W?O?U*« WU??d« ÊuJ ÊU VU?D sË W??OU??— ÊU?' W? U?Ë ‰ö?? s p–Ë jI?? W??O«– WU??— o UuU? pK?9 v« W?O?u?L?F« U?NU?O?F?L? s W???M Æ ULEM*« ÁcN …—«œô« fU ¡UC« W¡UË WU WOU?d« qO s fO qL?F« s »«d{ô« v o(« Ê« UL?Ë ‰ULFK ‰ULô« »U?« Ë«  UuJ(« tM9 v« »«d?{ô« v ‰U?L?F« o l qU?F?« sJ1 ôË ÊË¡U?A rN?u?I s? UI? fOË »U?I?F« ÂeK? W1d? t« vK WœU?B?ô« ‚u?I?(U ’U?)« vËb« bN?F« U?NKH? v« ‰UJ« W??U?? W??N? «u* p–Ë W??O? U??I? «Ë W??O? U??L? ? ô«Ë U?N? ÷d?F? v« W?O? H?? F?«  U??—U?L*«Ë  U??U?N? ô« ·d?? Âb?? s ’U?? )« ŸUDI?« v W??U?? ‰U??L? ?F« s 5OU?IM« qB?Ë  P?AM*« oKË rN?d?Ë r—u?« ÆvUIM« ◊UAMK rN—U2 V qLF« bU?? t?U?? s d?B? ‰U?L?  UU??IM ÂU?F?« œU?%ô«Ë ·d?B? Âu?IË …u? q?J 5OU?I?M«Ë ‰U?L?F?« ¡ôR rbË Wu?C? v 5 d?M «uU? ¡«u? rN Wd?N?A« —u?ô« r—«d?I??« vK U U?H? p–Ë 5? d?M d?O? Ë« tUU?I s? r?d« v?K?Ë Èd?? ? ? ô«Ë v?? ? ? ? HM?« UNAOF v« …U?UF*«Ë WOUI« ·ËdE« q«d?  «¡«d?« ¡j ¡«d s ‰U?L?F« rU;«  U—œ nK? ÂU« v{UI« ¨WKu  «uM ‚d?G?? v« W?OU?L?F« cOHM ÊuC?— ‰ULô« »U« Ê« ô« pK? s …—œU??B?« W??OzU?? C? I?« ÂUJô« s be U2 ÆƉUL?F« `UB rU;« W?O? A?O?F*«Ë W?O? ?HM« rNU?U?F? …dU r?U?H? v« ÈœRË U??—U??«Ë W??U??D? ? « vK W?? O? ?K« ÆlL:« ‰U?? ?L? ? Ê« d?? ? B? ? ?

…bO?« WKB UM ÊuJ vU?UË WOULF« UU?IM« ÊuU XKœ« v?«  öb??F? «Ë Êu?U??I« «c ¡U??G« v? W??KË qLF« W?OUH?« l tUJ« s dO?J« ÷—UF? p–Ë tOK U?? ?N? ? O?K Xb?? ? v«Ë ±π¥∏ W?M? ∏∑ r— W?? ?O?Ëb« v vu?J(« qb??« ÷d??H Êu?U??I« «c Ê« ÆÆd??B? adË W??OU?L? F« W??OU?IM?«  U?LEM?LK W?O?K«b« Êu?? A« s fOK vUIM« U?N UAË UNKL? vK W—«œô« WUuK s s?e??U?? n?I Ê« ‰«u?? ô« s ‰U?? ÈQ ‰u?? ? ?I*« fU?:  UU???ô« ¡«d?« v ŸËd?A*« UM?I? W?—U2 Wb??U? W?OU??L? W??OU?I W??LEM µ∞∞ vK be? U? …—«œ« 5U?F« ‰ö??  P?AM*U U?F?« œU?%ô« U?Nu?Ë U??N??« Uud?Ë U?L?zU? –U?A« l{u« «c qE? Ê«Ë 5d?BM*« b?? ?u?? bb?? ?? ? W?? u?J(« s? È—«œ« —«d?? —Ëb?? ?B «d??R?? U??NKO?? Q - v«Ë  UU?? ? ô« pK?  «¡«d??«Ë ÂU?F« œU?%ô«Ë ¨ÂœU? ÂU? …b*Ë v«u??« vK …d? l«dË …—dJ*« t uG?{ v dL? ·u d?B ‰UL?  UUIM ¡«d??≈ v« …u??bU U??N?? UD?Ë Wd?B?*« W?uJ?(« vK v« ÂUJ?ô«Ë W?OU?IM«  U?LEM*«  ö?OJA?  UU??ô« —UO?« v ‰UL?F« …œ«—ô ŸUOBô«Ë »U?ô« oœUM ÆWNe WO «dI1œ  UU« v WU Wd rNOK2 «b?O ÷d? b W?OUL?F«  UUIM« ÊuU? Ê« UL? rEM« l{Ë v? ŸËd?A*« UMI? vK U??O?LJ% W?OU?IM«  U?LEML?K W?OU*« `z«uK«Ë W?O?U?ô« —«d? —Ëb?B? Uud? U–U?H q?F? ÊQ p–Ë r?EM?« Ác? —«b?? ? ? U? W?? ? ? u?J(« s? È—«œ« «c Ê« s? ö?? ? C? ? «c? W?? ?O?K«b?« `z«u?K«Ë W?O? uJ(« W??OU?d?« …e?N?ô« `?M b? ÊuU??I« Èe?? ? d*« “U?? ? N? ? '« v? WK?? ? L? ? ?*«Ë WU?d« W?DK  U??U???LK p??K? ‰«u?? ? ? ? ? ? ? ? « v?K? qb«Ë  ULEM*« U?? ? ?N?«—«d?? ? v? W—«œô«Ë W?OU*« ÷d?? ? ? ? ? ? ? ? ? Ë W?U?? ? ? ? ?u?«

WKU??F?« Èu??I« d“Ë WDO??u?« ‰U?L? d?“u« b??N? F ¡U?? d?B ‰U?L œU?%ô WO?—U« W?LKJ« ÊuJ ÊQ …d?N«Ë —u??? v W??O?Ëb« qL??F« W??L?EM0 d??OU??F?*« WM' ÂU??« W?(U??B?LK ”U?«Ë W??OU?IM?« Ud?(« ÊuU? ŸËd??A? d?? ô«Ë Èu?ô«Ë vL??d« ‰U?L?F?« œU?%« 5 ÊËU?F? «Ë ÁcN dd?I«Ë b:« bOF?O qI*« œU%ô« 5?Ë WuC ÆÈd« …d UdA …œU« å‰ULF«ò  —d «cNË WLKJ« dOUF*« WM' ÂU« dB ‰UL œU%« WLK dB ‰U?L  UUIM ÂUF« œU%ö W?OuLF« WO?FL'« Ê« ≤∞±±Ø±≤Ø≤π a—U?? ∆—UD« U??N? U?L? ? «  b??I? b?? s ôb? ÂU??F« œU?? %ö b?b?? …—«œ« f?K?? »U?? ? ?ô ¨WdB*« WuJ(« s —«d?I tK - Èc« .bI« fK:« qLF«Ë ◊UAM« s …bb? WKd  √b a—U« «c cMË W?OU?IM« …—ËbK W?OuUI?« …b*« XN« v? œU?'« vU?IM«  UU??« ¡«d??« s W?uJ(« UMMJ9 r? Xu« p– vË UN œb;« bu*« v WOUL?F« WOUIM«  ULEM*«  öOJA vK X{d? v« œu?O?I« W?O? p–Ë Êô« v?Ë UuU?  UU??IM« ÊuU?? ’u?BM? W?OU??IM«  Ud??(«Ë ‚u?I? (« pK ¡«d?« qO?Q vK W?uJ(« UMd??« YO? W?OU?L?F« —b v …d? s dô WOUIM« …—Ëb« b?Ë  UUô« ≤∞±≤ WM? π∑ r— ÊuU??IU? W—u??N? L? '« f?Oz— —«d?? - Èc«Ë W?OU?L?F?«  UU?IM« ÊuU? ÂUJ« i?F qb?F? XD v« WOU?LF« WOU?IM«  «œUOI« W?U ‰e t?u0 b?O?« `M ÊuU?I?« «c Ê« s ö?C? «c ‘U?F*« s W—«œ«  «—«d —«b« WDK …d?N«Ë WKUF ÈuI« d“Ë œb?? q v?« W??OU??IM«  U??LEM?*« …—«œ« fU??? ÊQ??A »U?ô« s V? Èô vuU?I« »U?BM« s U?NzUC?« «c ÆÆ»U?B?M« «c?N vKô« W??N?'« ‰U?LJ??« b?F p–Ë œU%ô« …U«u s XFM?« b WuJ(« Ê« v« WU{ôU d??O?ô« qb??F?« ŸËd??A0 d??B? ‰U??L?  UU??IM ÂU??F« p–Ë t?? O? ? È√d« ¡«bô Á—«b?? « q?? —u?? c*« Êu?U??I?K ÆÊuUI« ÂUJô WHU<U d?B? ‰U?L?  UU??IM ÂU?F« œU??%ô« Ê« dd?I? « —U?«Ë b U?N?uC v? 5 dM*«Ë ‰U?LF«Ë W?OUIM« tU?LEMË U?NMLC v?« œuO?I« ¡«d? s UL?O? «—d?{ «ËdO?{«

«uM ‰ö? t X?{d?F? U2 W? OM u« Wd? B?*« W?U?MB« –U? I« ≠ W?LzU U?NKUO X«“U?  Ud?A WO?HB?Ë lUB*« qODF s XC? Æ…bb'« Êb*« v lUB*«  U ‚ö«Ë …œ—u*« lKU ‚«uô« ‚«d«  U?UO nu  «¡«d≈ –U« ≠ rC Èc«Ë …eU'« fö*«Ë ZOM«Ë ‰e?G« ŸUD v UuBË ÆWdB*« qLF« …u s •≤µ Èbô« ozU ’U?Bô WUL?F« WHO?  UUMB« lOA? …œuF« ≠ ÆWUD« WKJA qË WKUF« v« ÂU?)« œ«u*« dO?u? WO?FO?D« œö?« œ—«u* ¡nJ« —UL??ô« ≠ ŸËd?A?Ë ¡U?MO? rUMË d? U …d?O?¨ …bb? W?UM ÂU?O? qHJ Æ©rH« rUMË —u u√ ÆWUM*« —UD« s WOM u« ¡«Ëb«  UUM WUL ≠  UUMB« …d U WdJF«  UUMB« rb? WOUJ« ‰«u_« dOu ≠ ÆWOM u« UNOK Vd U2 W'UFË WB?B)«  UUO nË s Êöô« ≠ Æ5M «u*«Ë s uU —«d{« s ∫ZNM ÊUO« VU WOULô« ŸU{Ë_« sË r sË vUL?ô« rK« —«dI?« qHJ —u?ú WœU WU?O ≠ vQ W?«dJ« b? u Èc« —u?ú vœ√ b? bb?% ÊS? oO?I?? WœU? W«b ÊuJ? UMU?L?  U?FKD  U?OË√ v d? Q 5KU? F« v?U ŸU? {Ë√ VOd l —«d? I? ? ô« tD—Ë —U? F?_U j?d u?? vK ÁU?&ô« f?H vK ÆvBô« b(U —«dI?ô« ”U√ v WœU?F« qLF«  Uö? œU« ≠ W?uJ(« v lO?L'« qL?A Ê« VË È—U? ? L? ?? ? ? ? ô«Ë ÂU? ? F« ŸUD?I«Ë ‰u? ? ?L? ? ? Ë ’U? ? ?)« ŸU?DI?«Ë ÆÊuUI« WUL lOL'« WM ©¥∑¨ Êu?U?I« qb? F ≠ 5?K?U? ? ? ? F?« ÊQ? ? ? ? A? ±π∑∏ W? ? ? U? ? ? WËb?U 5?Ob?*«  «Ëö? F« ‰Ëb? ?Ë —u? _« Æ UOd«Ë

d?B? ‰UL? UU?IM ÂU?F« œU?%ô« vN?« …—œU W?UO s v«d*« vU? WUzd oO?I?%Ë ÂU?F« `U?B« ·b?N?? W?OM Ë  UU??IM« l? ÊËU?F? U ¡«d??I? H« `U??B? WOUO« ÈuI« ‚U?H« s √bË WOULF« vU(« u?Ou dN s ÂU? …b* Wb vK v? ≤∞±¥ v ÂœU?? ? I?« u?? ? O?u ≥∞ v?? ? ? ÆVFA« …—u vË_« Èdc« Wd?B*« W?OU?IM« W?d?(« …—œU?? qL?AË …—u« »U?Ë WOUO?« ÈuI« oH Ê« u?Ou d?N? cM b?«Ë ÂU? …b* Wb vK s ≤∞±¥ ÂœU?? ?I« t?? O?u ≥∞ v≈ v?U?? (« ¡«d?I q?√ s VFA« …—u? vË_« Èd?–  U?? ?H? ? ËË  «dUE? qI?? ??M ÊQ d?? ?B? ? X% ¡UM?«Ë ÃU??ô« Ê«b?O? v≈ sœU??O*« r√ U—U???U W?O?U?L??ô« W«b?F« WKE Ê«Ë ≤∞±± dUM ≤µ …—u ¡ÈœU? s √b ÂœU?? ?B? ? ?« s ö?b —«u?? ? (« b?? ?L? ? ? ? ?F Ÿ«d?B« YO Wb?N« ÂU? ‰ö Ÿ«d?B«Ë ÁcË kU sL? lL??:«Ë ·«d ô« nKJ ¡U?G« YO?? Ÿ«d?B« ¡U?Gù Èu??œ X?O U??N«– —«u??(« …d?JH ¡U??G« u? Ÿ«d??B« „—UA Ê« Êü« lOL'« s »uKD*« sJË U—«dI« vK q?LF Ê«Ë dB ¡UM v «cË vUL?ô« Âö« vK kU Ê«Ë rU?? ?H? ? ?«Ë —«u?? ?(U ô≈ oI?? ?? ? ? s s bô ÊU «–≈Ë ‰œU*« «dô«Ë i?F ‰u?? ? ? ·ö?? ? ?? ? ? ô« qL?? ?F Ê« UM?OK `U?? ?B*« nd?? ? qJA? p– v?K nK?? Ê√ È—U?? C? Ë UF?OL „—U?A sË s? u?« «c? ¡U?M? v? VF?A oI??? v? ∫dB

WOUI8$ô« …d8H« ÕU$ù qLF« ·«dK√ 5! ·d+ ‚UNO dE?MË «d?? ?O? ?? ? d?? ?Q v?«Ë U?? N? ? O≈ WK?d*« v U?“U?? $« Èd?? B*« V?F? ?A« ÂU?? v q?L? F«  U??ö?? r?JË WK?? I*« WœUBô« WOLMK W—Ëd{ WOP WbN« ¡ÈœU?*« —U « v W“«u?*« W?O?UL??ô«Ë ∫WOU« W—ËdC« qO??? ?« u vU??L? ?? ô« —«u??(« Ê« ≠ Æ—ULö rzö ŒUM oK) qC_« oO«u*«Ë WOM u«  UOdAU «eô« ≠ WKB«  «– WOd?F«Ë WOËb«  UO?UHô«Ë ÆdB UNOK Xb v« W«b?F« oO?I? W?OP —«u?(« œU?L?« ≠ ÆWOULô« qLF« ¡U?d 5 WœU« WI?« eeF ≠ bU? v« WO?IOI?(«  UuKF*« d?OuË Æ—«u(« q«uË WO«bB vK UU?C? I« W?A? UM* W—Ëœ  «¡U?I b??I? ≠ ¡u?? ? { v? „d?? ? ? ? ?A*« ÂU?? ? L? ? ??ô«  «– W?? ?OU?? ?(«  «d?? ?O? ? G? ? *«Ë  «b?? ?? ? ? ? *« ÆWOKI*«Ë lO?u?« bM rN?FO?L? ·«d ô« oH? Ê« W?œ«d« W???U?;«Ë W¡U???LK W??O¬ vK W??LzU??Ë W?? L? U??(« ¡ÈœU??*« nU?? s* Æ UFu« ÂU?? F« œU??%ô« Ê√ v?≈ d??O? ?A Ê√ vI?? l«Ë s W?OUIM« tU?'Ë WUF« tU?UIË rN v?« We??d*« W??O? C? IU U?MU??L? « UNƒd? WIOË  b√ b Èd?B*« VFA« s d?B? ‰U?L? bd «–U?? Ê«uM X%  U??N? '« W??UJ qd ·u?? —u??? b« ÆWOMF*« tK? d??O? ?)« d??B?* kH??? Ê« tK« u?? b qC?? ? H U?? ? N? oI?? ? Ë ÊU?? ? _«Ë s_«Ë ¡U?? ? L?M« W?? ? B?K<« W?? ? O?M u?« œu?? ? N? ? ?'« vU?F tu?I? U?«b?B? b?:«Ë —Uœ“ô«Ë s?L? ? ?d« t?K« r? .d?J« t?U?? ? ? ? ? v rJKL? tK« ÈdO? «uKL« q˨ r?Od« ÆrOEF« tK« ‚b ©ÊuMR*«Ë tu—Ë

VF??A« rK oO??I?%Ë W“«u???Ë WK?U? ÆWOULô« W«bF« v W??O? I? O? I? qL?? W??d?? ∫dEM? VF??A« rOK?FË Á¡UM« s? 5K U?? FK .d?? d??√Ë sJ d?O?uË W?_« Y?b?? …«uM b?O? dO?uË VF?A« ¡UM« s ¡«dI?HK VUM «—U?L??«Ë ”—«b*« v ¡UMö sU?√ ÊUJ? d?? O? ?u?? ‚d?D«Ë qI?M« ŸUD? v VF?? ? A?« ¡UM?ô  ö?? ? «u*« v? `d?? ? l W?U??F«  U?O?H? A??*U qU?? Ãö?Ë t?O Ãö?F« lC? qU v? 5Q vHA*« v dd? du …œu'« —UOF* vL?? vU??L? ? « ÊU??L?{Ë ÷d?*« bM VF??A«Ë W??U??(«Ë “u??F« s 5?M «u*« sd?O?M?*« ‰U??L?_« »U?? « s bd rNP?AM v …bb?  «—U?L???« a{Ë …œu?? ? 'U? ÂU?? ? L? ? ??ô«Ë ÃU?? ? ô« …œU?“Ë ‚«u?? ?ô« v? W?? ?? ? UM?*« vK …—b?? ? I«Ë ◊Ëd?? 5??%Ë W??O? —U??)«Ë W??O?K«b« bI?Ë W{ËUH*«Ë —«u?(U qLF« ·Ëd Ë ÆWdA*«  UOUHô« ¡u?{ vK ∫‚U??O*«  Uu??? Õd??I? ≠ u??Ou ≥∞Ë ≤∞±± dUM? ≤µ t??b?« U?? W?F—ô« U?N«—U?F?A  «dO?G?? s ≤∞±≥ ≠ W??O? U?L? ? « W«b?? ≠ Wd?? ≠ gO??¨ sd??O? J« ‰c VKD? ©W??OU??« W?«d?? —UL?« vK qLF«Ë UNUFO?ô bN'« ¡U?d? ’d? s U?öD«Ë U?NU?OU?« W?? ? O? ? L?M« …d?? ? O? ? ?? ? r?œ vK? qL?? ? F«  U??N? '« W?? LU??? l—Ë —«d?? I? ? ô«Ë s V?F? A?« t?? F? ?u?? U* U?? I? ? W?? OM?F*« ‰U??L? F«Ë ‰U??L? ô« »U??? «Ë W??uJ(« ÆWOUIM« rNULEMË fK? fOz—Ë W—u?NL?'« fOz— VUD  U?? ? ?UM?B?« œU?? ? ?%« ¡U?? ? ƒ—Ë ¡«—“u?« œU?? ?%ô«Ë W?—U?? ?? ? ?« ·d?? ?G?« œU?? ?%«Ë ·d?? ‚U??? O? ? s Êö??ôU vËU?? F? « —U?A*« …b?Od«  U?F?u?« WLzU? qL?A

dB? ‰UL UUIM ÂU?F« œU%ô« oK √ ‰U?? v odD« W? —U? rb …—œU??? ·d? ‚U?? O? ¡U?A≈ v q??L? W?O? LM« ‰U??L? F« r?Ë Àö??« qL??F?« ·«d « 5 ÆWuJ(«Ë qLF« »U«Ë v??F? Ê√ V??? ·Ëd?? E? « Ác?? q?? v?? sJ1 ô vU??L??« Âb?I È√ Ê« l?O?L?'« Âb?? ? ? I? ÊËœ l«u?« ÷—√ v?K t?Ëb?? ? ? vU?? L? ?? ?ô« Âb?? I? ?« Ê«Ë ÈœU?? B? ?? ?« vK v?U??« qJA? …—Ëd??CU fJ?FM W??OK?L? F« Ác Ê«Ë ÈœU??B? ? ?ô« Âb??I? « s b?e0 U?? N? ?U?? $ Êud?? U?? ?N? ?? ?d UMË qLF« ·«d « 5 ÊËU?F«Ë —«u(« ‚U?? ? O? ? v≈ d?? _« ÃU??? ? ô√ ‰¡U?? « Ê«Ë W?U øWö?« ·«d ô« 5 ·d? ‚U??O? WKE X% qL?F vU?IM?« rOEM« ÁœuM vU?IM« qL?FK vö?ô« ·d?A« W?O? u?L? F« W?O?F? L?'« td??√ Èc« ≤≤ ‡« vË dB? ‰UL?  UUIM ÂU?F« œU%ö ÆvUIM« rOEM« v WDK vK√ vö?ô« ·d??A« ‚U??O? s√ ‰«R?«Ë ‰U?? ?L? ? ?_«  U?? ?L?EM ≠ v?U?? ??« ·dD?K v ¡U?d? r—U???U v?IDM ‰«R?«Ë rOE?M« l b??«Ë Vd?? vË …d??O? *« ÆvUIM« WKE? ô ‰U?L? ô« »U??? «  U?L?EM Ê« WFDIU vU?IM« rOEM« l qUF?Ë UN Âu?? ? O?«Ë ëe*«Ë ·Ëd?E« V?? ? ? vK?Ë «c? q v? l?O? ? ? ?L? ? ? ?'« Ê« rJ? ‰u?? ? ? « bB? s qU& Ë√ vUM b? Ÿ«dB« dUM ≤µ …—u ·«b« b?B? dO? s Ë√ W«dJ«Ë WOULô« W«bF« √b WU Ÿ«d?? B« l«Ë t?? {d?? U?? Ë W??OU?? ù« vË d?B? ¡«d?I? vK r?R*« vU?O?« U?? uË ‰U??L? F«Ë 5ö??H« rNM V?KI« ¡UD?« ÊËœË Êü« W?? uJ(« vK? ÷d?? H —«d?? ?I? ? ? ?«Ë 5?M «u?? ?LK? s_« d?? ?O? ? u W?O?UL??«Ë WœU?B??« WO?LMË vU?O?


UFU

≤∞±≥ uO u ≤≤5M ô«

‰ULF «

∫‰ULF« œU%« dI0 WOULF« «œUOIU ¡UI ‰Ë√ v WDOu√

tK√ s XK{U UL bO√ U bM v uF«— vUIM « qLF « v vUO «Ë vuJ(« qb! « i—√ œU%ôU ¡UI ‰Ë√ v WDOu√Ë vU æ

v WËb …QUH …dN«Ë WKU?F« ÈuI« d“Ë WDOu√ ‰UL dË ÂUF« œU%ô« fOz— v«d*« vU s VK UbM WOULF« ◊UË_« ‰Ë√ b?IF t?U?O?Ë ‰UL?F« XO …—U“ v t??— d?B? ‰UL? UU?IM v« …—«“u« v t UA …—uU ÊuJ?O WOULF«  «œUOI« l ŸU?L« ÆvM u« –UIô« WuJ v UNOu qL%

‰u —«u WU?U …dN«Ë WKUF« ÈuI« d“Ë WDOu√ ‰U?L bNF Ë√ vuJ ‰u? È√ qb b{ U√ ‰UË ÆÆWOU?IM« Ud(« ÊuU W??LEMLK W??O?u??L?F?« W?O? F?L? 'U? vU??IM« qL??F« Êu??? v ve?? v« W??OU?IM« …b??u« l vM« U??L? ÆÆU??N U?A bb??% v W?OU??IM« ƉULF« `UB vL%

5uBH*« …œU≈Ë "U#UF*«Ë —uú v œ_« b(« l(— vK ¡«—“u« fOz— l XIH.« WOUIM « )U d(« Êu,U- ŸËdA* —u0 ÆÆåv Ëb « qLF «ò ÂU√ œU%ô« ÊUO

È—«œù« q]b=« s hK4=K ÂU=« ‰öI=Jô« oOI3= UOU bF=6 Ë »«uM« fKa s ô≈ Êu UI« —«bN≈ q7I s ∫vY«d*« b(«Ë WOULF« U?FdA« duD vK qLF«Ë WOUIM« …bu«Ë »—UI« l sM WUD« s d9R? b??I?F …u?b?U …—«“u« U?UD? —«u?(U ÆqLF« ·«d « lOL tO „—UA ÃUö œU?? %ô« fO?z— VzU b?? ?:«u√ b?? O? ?« V?U vLKF« Y?«Ë rOKF?K W?U?F« WU?IM« fOz—Ë ‰U??L? F« ‚u?I? kH?? U0 —u??? b« qb??F? ÃU??ôU? fOË qL?? FU d??_« j?d W??? ?MU ‰U?? ? L? ? F?K •µ∞ ‡« W?? ? ? ? ?M ”U?? ? *« Âb?? ? Ë Æ5öH«Ë vu?? b« ‰U?? L? s q? —«u??(« v „—U?? W?OËb«  U??ö?F« —d?I?Ë œU??%ô« fOz— VzU WU??IM« fOz—Ë f?Ozd« VzU VO??IM« b??O?F? Ë ÷u?? ? Èb?? ? ? Ë vd?? ?(« ÃU?? ?ö W?? ?U?? ?F« d?UM«b? ‰U?L?Ë vB« 5Q?« d?OdJ vIH« bUË „uMK WUF« WUIM« fOz— vI W??O? b?MN«  U??UM?BK W??U??F?« WU??IM?« fOz— bzU?? I«Ë ÂU?? F« œU?? %ô« u?? C? ? ËU?? b?? L? ?√Ë ÆdO sLd«b vUIM« vU?? L? F?« ÈœU??O? ?I« d?? O? sL?? d«b?? ? ‰U?? nU?J v?≈ W?? U?? ? v? UM?M Ë Ê« vU?*d?? ?«Ë Ê√ UMOK qN Èc« dD)« XË UMOKË lO?L'« …—Ëd{ È—√Ë ÆÆWOBA«  UuB)« vM œU??B?? ô« Wu??IË W?O? LM?K Èu?I« q? t?O? u ÆÁU&ô« «c v vUIM« »UD)« duDË WU?IM?« fOz— v?I? d??UM«b?? ‰U??L? —U?√ vU?? IM« —Ëb« v?≈  UMO??Q?? «Ë „uM?K W??U?? F« tzö?? “ W??b??) WD?O? u√ ‰U?? L? t Âu?? I Èc« vM? u« ”U?? L? ?(« s t?b Ê« ‰U?? Ë 5K?U?? F« V d?B? ‰U??L? sË ÁbU? UM?KF? Èc« ÆUMUL Wb)Ë bK« `UB sbU vF Ê√ œU??%ô« f?Oz— VzU v?u??b« ‰U??L? ? i— v ‰ULF« —Ëœ gOLN W?OËb«  UöF« —dI s be u? rN lb Ê√ VË WKd*« Ác ÊËœ W?? ?O?U?? ?IM?« …b?? ?u?« s —U « v? qL?? ? F« ÆWOUIM« UMdO w b√ —Ëb gOLN v?B?« 5Q?« d?O?dJ ÷u? Èb?? U?√ s «bOF W?ËUD  UUIM« WOöI?U VUDO «–≈Ë `U?B vK U?K dR v«  U«d?B« v  «¡«bË t?u??œ v d??L? ? ? d?“u« ÊU?? uN 5«uI« duDË 5uBH*« …œuF sœUO*« UN?IO?D qQ v« VUD*« Ác v UMF? oH Æl«u« ÷—√ wK W?? ? U?? ?F?« WU?? ? IM?« fO?z— vI?? ? H« bU?? ? V?K d“Ë WDO?u√ ‰U?L? s W?O?bMN«  U?UMBK d?? O? ? —«d?? I« ¡U?? G« …—Ëd?? { WK?U?? F« Èu?? I« ÊQ?A? oU?« d?“u« Á—b?« Èc« vd??A« ‰ULF  UUD«  «—UL« œUL« VUJ oK W?U?O?«Ë ¡UM«Ë W?O?bMN?«  UU?I v sN*« qL?F« dO? W?«d?* VUJ hOB?? VU Ë …—«“uK? U?? N? ?? ?F? ? ÊuJ? W?? O? ?UMB?« o UM?*U Æ…dU

q«œ p?LK o?O? ?I? ?? ? r?JF?? s? t ‰u?? ?I v?« v U?? N? ?? H? W??u?J(« Ê«Ë U?? d?? A« ÆÂUJô« Ác qODF vF ÆWuJ(« œU?? %ô« fOz— V?zU ÈËb?? « Èb?? ? —U?? «Ë Èc« —u??b« qb?F W?O?L?√ vK d“u« b?√ bF ‰ULF« œU%« Ê√ v≈ Âöù« ÊuA ÂUF« WO?UO?« rNuI? s hI«Ë ‰U?LF« ÊU√ U?NO? VU WOM? Ë …—œU0 Âb?I dUM ≤µ …—u 5öH«Ë ‰ULFK •µ∞ ‡« W s hKU n?u W?—u?? ? ? «Ë W?? ? ? OM? u?« Èu?? ? ?I?« W?? ? ?U?? ? ? rN??u?I? s h?I?«Ë W?? ?M*« f?U?:« v X{d?? ?F U?? N?« ô≈ ÂU?? …b*  U?? ?U?? B? ? ? ?ô« fOË ÃU?ôU d?_« j— U?bM W?O?U?L??ô« ÕU?$ b?F Êü« sË ÆÆsd?O?J« s …b«e?LK Èu?I« …—«“Ë W?L? N? Ê« «b?R? ÆÆqL??FU tD— WK?? ?I*« W?Kd*« v? WKU?? ?F« Ác? œb?? ? $ t?? ? ?O?u ≤∞ …—u? —«u?? ? ? ? (« o?O? ? ? ? ? L? ? ? ? ?F? v? ∫ WF0U= nu? Èd?? ?√ …d?? ? …—œU?? ? *« ·«d? « 5 v?U?? ? L? ? ? ? ? ?ô« tMK?« U? Ê«Ë  U??U??B? ? ô« ÊULL vK —Ëœ qO?? ?F? ? H? VË q?L? ? F« …œuË lUB*« qOGA ÊQA r? Èc?« —u?? ? ? ?ú? f?K?:« Âö œuL3 ∫d:uB. «c l s WËbK  UdA« Y?? …b?? «Ë …d?? b?? I? F?M vJ Ê«Ë_« ʬ ‰u?IË t?u?« Æȃd« Ác ‰u oH ¡ö?? U0 —u??ú vB??ô«Ë vœô« sb??(« bR s ÂUF« 5_« »UD ÕU?H«b ‰UË nOU?J v b«e?? *« ŸU??H?—ô«Ë r??C? ?« l lK Ê« UNMË WL?N*« ◊UIM« vK o«u« vK –UI« v W?—UA?LK ruœ√ U« ‰U?Ë WA?OF*« Èc« ÂU?? F« œU??%ô« q?«œ W??Oe?? (« UM¡U?? ? ”ö?ô« s Ub?K WU?L?( vM u« œU??B??ô« ÆÃUô«Ë qLFU W??Oö?I? ?ô« v≈ U??Lz«œ vF??Ë ÁdJ d???? F v W—UO?ô« …buU sR Ê√ VË WKUJ« œU??%ô« fOz— VzU? rO«d« ÕU??? H«b??? ÊU?? »œ√ WK V ÊËb WœbF« Ê_ vUIM« UMKL b Z?OM«Ë ‰e?GK WU?F« WUIM« fOz—Ë ÂU?F«  UdB bI« qF?? H Ê√ V?Ë Ê« tu?? I d?“u«  U?? ? O? ? ?F? ? ?L? ? ?'« vË W??O? u?L? F« ∫bR œU%ô« «œUO ‰U?‰e??? ? ? ?W?LD? ? ??O???? ? ? Œ_« u?« v?K?_« W?DK??« s qO?? UM?OK U??M? ? ?M? 9 v??? «  U?? ?d?? ?B? ? « vF?? «Ë W??I? ?« 5L??N?? UMQ??Ë oO?? ? I? ? ?% u?? ? Ë√ 5d?? ?? ? Ë√ W?? «b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? « Èc« d_« —U?H W?? O? ? U?? L? ? ? ?ô« «d?O? UM V? ƉULF« œuN v? Ãd?? ? (« s? d?? ? ? ? ? X?U? UMzö??“Ë U?Mu??O d?OdJ ÊU?L?? ‰U?? ? ? ? U?? ? ? ?b?M? W?K?U?? ? ? F?« …√d?*« U?? ? ? ? ? U?? ? ? ?? ? ? ? ? œU%ôU qHD«Ë  «œU?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ? I?« —Ëœ r?O?E?F? ? ? ? ? ?? «u?–« W?OU?L?F« Èu?? ? ? ? ? I?« …—«“Ë vM?N*« V—b?? U ÷u?? NM?« od s W?KU?? F« rz«d?? s UM«d? o?KD tQ?Ë ¡U??IKD« r?U? UIË q U 5ö π  «—UN WOLM vKu«Ë Ë√ ÊuU?I« ‚u? b?√ ô t« rKF u?Ë UUMJ—« rEF Ê«Ë qL??F« ‚u? W?OKF?H«  U??U?O??ö q U u??N? ‰uK? UMQ tzU??œ« Ê«Ë ÆÆW??? U??;« ‰Ud? WOU?L?ô« WOu?*« ÊQ? s …—«“u« W?K?U?? ? ? ?F?« Èu?? ? ? ?I?« s? •π∞ Ê«Ë o t? œ«d? ƉULF« ÁU& ‰ULô« Ê« b?? _ `L??? ô sË …—u?? « v X—U?? ÂUF« œU%ô« fOz— VzU tK« VË b?L VU Ë U??bM? UM_ UM??O?M Ë vK b?«e Ë√ UMOK? b«e WOO«d« l{u …—U?K WUF« WUIM« fOz—Ë UMd?? o?KDM s u  U??U??B? ? ö ô U?MK vK Âu??I ÂU??F« œU?%ô«Ë …—«“u?« s W?d???A? X??? ?FË s uK W?? U??F« W??K?B*«Ë bK?« vK WOULF«  öJA*« qË vULô« —«u(« qOFH ô vLd« œU%ô«  «œUO Ê« ‰U UbM dú …—Ëd?? ? {Ë ‰U?? ? L? ? _« ‰U?? ? — l? Wœu?« ‚dD?U q? v W?O?U????« W?H?Ë rOEM Êu?F? OD? U0 —u?b?« l{Ë v vUI?M« rOEM« W?—UA? s U?UML?KF v?« U?M—b?? r?KF? uË Èd?? A? ? ÆrON bL√ vUIM« UbzU ƉULF« rË ¡«dIH« ‚uI kH b??U??*« ÂU??F« 5_« q?L? '« rFM*«b??? b??√  «—UF l— ‰UL Œ_« Ê« ÕUH«b ·U{« vK »U??A? _«Ë ¡UMK W??U?F?« WU?I?M« fOz—Ë ‰ö? —u?ú vœô« b?(« ld?O? tQ U?NM ‰U??L? F« œU??%«Ë …—«“u« 5 q«u??« W??O? L√ s ÆÆW?OU?IM«  Ud(« Êu?U —«d?«Ë ÂU« ≥

cOHM. v( d:“u« rb WH—UA s b0ôË tM sK√ U —u=Jb« "ö:bF. v( ‰ULF«

Æ öbF« Ác WKd*« Ác v? UMU?L?Ë s u« W??KB? q√ ÁU??&« v W??H? U?J*«Ë œuU r?« ŸU??L? ? ô« ÊuU?? ŸËd??A? Ê« ÂU??F« œU??%ô« fOz— b??√ ÆWUN« r—«dI?U dB ‰UL W?KB b«Ë ·b q WOQ W«—œ v≈ ÃU WOUIM«  Ud(« rOE?M« √b??? Ê« ¡U??IK« ‰ö?? v?U??? sK√Ë Æs uK —«dI« «c Ê_ ÂœU?? I?« »«uM« f?K?? vK? t?? {d?? s «b?? O? F tu?? ? …—«œ« v t?Q??Ë vU?? IM« v«d?*« vU?? ?? ? V— ŸU?? ?L? ?? ? ô« W«b? v W?D?K? ?« s? —b?? ? ? ? ? ?B? Ê√ V?? Êu?U?? ? ? ? ? ?I?« U?I?Ë t?I?O?I?% V ·b u È—«œù« qb?« d“u?« vU?? ?I?MU? Vd s? ∫ö?zU?? ? d“u?U ÆWOFdA« d?OU??F*«Ë  U?O?U?H?ô«Ë ÊuU?I« t?OK? lL?√ U* U??L? ÆÆd?B? ‰U??L? XO v WD?O?u√ ‰U??L? WK?U?? ?F« Èu?? ?I« d?“Ë WDO?? ?u?√ ‰U?? L? ? s?K√  √b W?UF?«  UUIM« Ê√ v≈ —U?«Ë ÆÆW?OËb« …—«“Ë vd?? UM œU??√ ÊQ vU??F tK« b??L? vU?IM«  Ud?(« ÊuU? ŸËd?A? Ê« …d??N«Ë qbF WO?uLF«  UOFL'« bIF? UN«œ«bF« vJ vUIM« rO?EMK Èd√ …d WKU?F« ÈuI« È√ qb? b??{ U√ ‰U?? Ë —«u?? K lC?? ? O? ? v??«Ë vU?? ? ? ?ô« ÂU?E?M?«Ë W?? ? ? ?O?U?*« `z«u?K?« s u?Ë W?? ?OU?? ?L? ? F«  «œU?? ?O? ? I« b?? ?√ Áôu?? ? qL??F« Êu?? v ve?? Ë√ vuJ ‰u???? —«dô ÂUF« œU?%ö WOuL WO?FL UNI?FO s U?? ?F? ? qL?? F?M sË 5?OM u?« 5K{U?M*« W??O? u??L? F?« W??O? F? L? 'U?? vU?? IM« v U?? N?Q?? Ë W?? OU?? ?IM« W?? L?EML?K v≈ —U«Ë ÆÆWLEM*« ◊UA bb% b?? ? Ë U?? ? N?MK?√ v?« WU?? ? d?« Ê√ dB ‰UL  UUIM ÂUF« œU%ô« o vËb« qLF« d9R ÂU√  Ud(« ÊuUI? ŸËdA ÊuJ Ê« b?O?F?? ÊQ WKO?H? vË W?OU?IM« vd?? ?F?« r—Ëœ d?? ?B? ? ‰U?? ?L? ? F ÆvIdô«Ë vJ rJ?O≈ X? U√ WDO??u√ ‰U? W?KB? q√ s U?F?OL? ÊËU?F? vHË …bb W?H √bË s u« Ê« rJM? VK «Ë ÆÆnK U??L? tK« tK? U?L b?O?√ UbM v?uF?«d È“«u?? ??« vK t?K√ s? XK?{UË `d? X UQ? ÆÆq s rJF? d“u« VB?M* WKI?? *«  UU??IM« Ê√ b?F vU?O? d“Ë Êü« vMJË t√b Èc?« vU??I?M« qL??F?« Xd W UF« W0UIM« fOz— Êü« b?? O? ?F? ? U?√Ë ÊUJ*« «c? s s r?JF?? Àb?? %ô t?? O≈ …œu??F?U Êu?J? Ê« V?Ë ÆÆd?? ? ? ?ü« lu?*« o:dHK d:bI.Ë ÊU(d WO3=0 Êu bI=: U>ƒUC«Ë ô tKL? v WOU?O Wƒ— vU?IMK ÆvUIM« tz«œ« s nK v≈ W?KU?? ?F« Èu?? ?I?« d“Ë —U?? ?√ W3K6*« t.«uAË ŸU(b« d:“Ë fO?z— —u?? ? ?b« l? XI?? H« v?M√ s  U?? ?O?Ë√ c?? ?O? ? HM? vK? ¡«—“u« XAu« v( dB –UI « v( vuD7« r>—Ëœ vK ‰U?L?F« qU? s? nO?H??« q√ W??O? {U*« …d??? H« v «u?U?? sc« vœô« b??(« l— U?N? ? b?I? vË fK:« eN=M:Ë UN7F# W «dH vK UIUH VJUM*« b q1 Èc«  UUF*«Ë —uú qO?G?A v W?OU?«Ë ¡ôRN d?I?H« fHM0 U>œUA v=« uOu: ≤≥ …—uL0 dB "ôUH=« lO?? L? ? …œu?? Ë W?? I?KG*« l?U?? B*« ÆÆrNK?L? v≈ 5?u?B? H*« ‰U??L? F«  UdA« WOJK …œUU VU « UL W?? ?OzU?? ?C? ? ÂU?J«  —b?? ? v?« rOe« WOuD7« ÕËd« v?K q?L? ? ? F«Ë W?ËbK? U?? ? ?N?Q?? ? A?  «¡«d?ô« Ác U?N?A? U?NKO?G?A Ê« nOJ l??« U??Ob« V?zU?? F ÆrOEF« dB gO ÊuSMN:Ë Ác? …œu?? ? ? ? r?J?? ¡U?? ? ? ? C? ? ? ? I?«

WO0UIM« UN U'Ë WO3B« "U b4K W UF« W0UIM« VO6(«b7 ÂUB

v6O6« ÕU=H«b7

dNUM«b7 ‰UL

U>œuI: w=« W7FB« WLN*« v( oO(u=« ÊuML=: ULH XAR*« W:—uNL'« fOz— —uBM vb —UA=6*« v0UIM« rOEM=« bzUA qO e« ÊuSMN:Ë ÆdB ‰UL œU%« fOz— vY«d*« vU7 ¡UIK« v 5—UA*« s VU

ÂUF « 5ô«

‚ËbMB « 5«

`UN bL«

tO7 bL3


‰ULF «

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

¥ ·UËö WdA« WOJK qI bOL& bF

qOM« XM ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

ÂUO n—U

»«d{ùU4 ÊËœb‡‡N œuML- HUd4u4 q‡ U ±≥∞∞ tKUF« Èu?I«Ë —UL?ô« d“ËË bb'« ¡«—“u« ”U?

VCG?«Ë ÊUOKG« s tU? œuML UdË W?d b?NA

U???O??N«Ë  U?d??A« vK? jG?C« W??d?? U?N??O? U?MU

r Èc« v?{U*«u?Ou d?N?? Vd? ·d? Âb?? V?

tOuLF« tOFL'« ŸUL« —uC( tdA« v tLU*«

s »d??I U?? cM¡È—«uD« U?U?« ‚ËbM? s t?d??

u?Ou …—u ¡U??Ë dUM …—u  d? ÆÆÆ  «—u?U? «u?U? s w≈™

·UËô« WON tdA« WOJK qI «¡«d« ¡UNô ÂœUI«≠

W?O« ŸU?{Ë_« U√ W?LE_«Ë ’U?_« Èu T d?OG? rË

U?L??©d?ô« ju???¨ vM?O?U??« d?ô« vKd??N?« W???

œuML?? WMb0 oU?« ÂU?EM« ÈbR? iF œœd? YO?

tKLJ*« Ád?O?G*« —u?ô« d?Ou s t?d?A« …—«œ« e?

W«d?Ë Wd s WKu «u?M UuM9 ·«b√ «uI?IO V?FA«

vL?? d??O? qô ·U?Ëö t?d??A« t?OJK qI b??O?L?&

œb? mU?« ZOM?« WU nu W??O? ÈdN?A« d?ö

s t√ Ëb?Ë Ê_« w?? T U?NM oI?? r W??O?U?L??≈ W«b?Ë

·d??B ‰«u??« aC 5L?U??*« ¡U??C?ô« ÂU??O?? Âb??Ë

Âb?F jI? ‰«u« ∑ Èu? rNM qL?Fô ôu ±≥∞ U?N«u«

5L?OK —U??O«Ë —U?OK 5L?O« ¡U?Ë s“«u*« q XKI≈ …Q?? ™ U? q ·d√ ô X?√Ë wK√ qH?_«Ë qH√ wK_« `?√Ë œd????? w Â√ÆÆ ‰U?‡O??? Â√ l«Ë ÆÆ rK Â√ W???I???O??I??? wu???—Ëb °°°ÆÆÆÆÆÂUO n—U

œ«d??« Ÿu?L?? U??NK√ s Ãd??Ë «—u??« U?N?K√ s XU?? w«

°°°ÆÆÆÆ oI ‚ö??_« —b??≈ «–U?*ÆÆÆ Íd??B*« VF??A«  U???? i?F w≈ ™

œuML?? UdË W??d? ‰U??L??F UU??I? Ád??U??*« V«Ëd«

¡öL œuË

W???L???« X??????√Ë …U??O???(« ÂU???“ w rO???I«Ë ∆œU???*« X?UË

…œU?O? r—b?BË ∂≠ ≥∞ À«b?« v rN??—U?A? W??O?

5KU??F« U?d?? vHJô fö?*« ÂU???« bzU? Ê« U??L?

ÆÆÆ »U??????_« t???H√ wK Íb?_U pU???A???«Ë ÿU???H_U? o«d???«

oU« fOzd« qOd tUD*« «dUE«

ZM*« vK qOGA« —UB«Ë qU ±≥∞∞ uœb mU«

w Ác ÊuJ? q Íd d?OG?Ë dO?? 5 UMb ‚dô `?√Ë

s tU? Êu?AO?F ‰U?L?F« Ê« t?OU?IM« tMK« fOz— b?«

Udu« s? U?N??U?« ÊU?? Ê« b??F t?OU??« t??—b« s

wK W??Fd?*« w WD«u?« X«“U? ÆÆÆ WD«u« »U???√ w≈ ™

t??O? œ«œe Èc« X?u« v V«Ëd« ·d?? Âb?F ”U??O«

tO*UF« ‚«uô« ËeG eMO'« WAL«Ë

s «u??d?? sc« »U????A« W??O??U?? ‰«eôË Ê_« w?? ‘d??F«

ÊU??C?— d??N?? v t??O??A?O??F*« U??U??O???ô«Ë  U??I??HM«

t??O?u??L??F« t?O??F??L?'« œU??I??F« qA?? tK 5D« œ«“ U??Ë

dDH« b?O? ‰U?I?ô 5KU?F« d?« œ«bF??«Ë qOC?H«

—u?C? Âb?F vuU?I« »U?BM« ‰U?L?« Âb?F t?d?AK

„—U*«

t?dA« v t?LU*« U?O?N«Ë  Ud?A« ¡UC?« VK«

Ê«Ë W??U?? bd???A??« s ‰U??L??F?« c??IM s ö?zU??????

«—d??I??? ÊU?? YO??? »U????ô« ¡«b?« ÊËb • ≤≥ W?????M

Âb?N?Ë UÎ u? tU?H √ u1ô wJË gO?F« «u?FOD? wJ W??O

v qO ôË UN«u« ‚ö« p?Ë vK X« tdA«

UN?OK tI?«u*«Ë ·UËô« W?ON t?dA« WOJ?K qI ÷d

U0ËÆÆÆ 5u*« rN dF?A q Íd ÆÆÆÆ rœôˬ œdAË rNuO

¡U??N?ô t??d???AU ÷u??N?M«Ë 5KU???F« ŸU???{Ë« Õö??«

UÎ U?O?√Ë Œ«d?B«Ë wU?F« uB?« w UMö?UF w? WO?U?_«

°°øøWœUI« ÂU_« ‰ö UMöUF WOU_« WL«

Ê√ ÊËdEM W?OU? «d?b?I?  öR? wK «uKB?Ë  U?F?U?'« «uKB?? s Ê« s r?d« wK  UM?O?O??F??« w —Ëb« r?N?OK? wP °°©WD«Ë¨ rNb Ê√ œd: rNMOOF - q√  «dbI wK qB?Ë  U?d? XO?H?Ë lU?B? XIK« ÆÆÆ ‰u??? q w≈ ™ Ë√ …—«“Ë s WU?≈ Êuu? WH?—_« «ud?«Ë «Ëœd?AË ‰UL?

p– w t???H 5u???*« b??√ qO? q? lËË r¬ s Áu?U??I °°°ÆÆÆÆ nu*«

v« U«—bK UI ·U?Ëô« …—«“u tOJK*« qI  ¡«d«

«Î b?O?F sË «Î d?O??? n U?F? ÆÆÆ VBM w lL?D s q w≈ ™

p– b«

qB?? Ë√ d??N?? Ë√ rKE? ÷d?F??? s l ¨ WDK?« wd?? © s ÆÆUM?KF?????HÆÆÆ ‰u??????????*« p– ÊU?J UM? u U?M√ r?????I?Ë n?????NË ‚d??? ôÆÆÆ wUM? Ë√ wM w?dJ« w?K??F? Ê√ b??F?ËÆÆÆUMKF???Ë

ÊUC— bO«≠ tOdG«

–U???Iô ‰U???L???F« Ád?EM ÊU??? Èc?« d???O??ô« q?ô« uË cO?HM« ¡«d« ÂU9U  bN?F v« tIU?« tuJ(«

ÂœUI« dNA« s l«d«

UNd s tdA«

Uu 5 ‰ö

·d?? Âb?? WU?? v? »«d??{ö Áœu??FU ‰U???L??F« œb

W? V ‰«u« a{ 5LU?*« ¡UCô« i— U?L

tMK« Ê« t??OU?IM« tM?K« fOz— ëd? Ê«d??N? Õd?

c?O?HM Âb?Ë È—U?'« u?OuË v{U*« u?Ou d?N? Vd?

- t?OKË 5KU?FK Ád?U?*« —u?ô« ·d?B rN??LU??

s öJ? UU??G?????ô« s b?b??FU? Xb??I t???OU???IM«

«bN?F vK ¡UM ·UËô« W?ON tdA?« WOJK qI WD

v UœU??I?F« —d?I?Ë t?O?u??L?F« t??O?F?L??'« œU?I?F?« ¡U?G«

°°°ÆÆÆ n??B« Íb??« d??A ÆÆÆ W??H?N?K …Ëö??F« dEM s? q w≈ ™ ÆÆÆ W?OU?L?ù« …ËöF« ÊËb wQ ·u? uOu V«Ë— Ê« W?Ou?I« ôË W1b???I« W???uJ(« ÆÆÆ V????« 5 ÍdU? ‰Q??√ Ê√ bô U?M °°øøÆÆÆÆ …bb'« rJLd «uIO√ VUM*« wK ÊuKU?I q ÊuUN s q w≈ ™ œU??'« qL??F«Ë W???O?D« W?F??L??«Ë WU????ô WKz«“ VU?M*U? t?‡K« °°ÆÆÆÆ5OU« r WOD« WLKJ«Ë «u??Q???Oô  «—u???« œu??Ë «u«e?ôË «uU?? Íc?« »U?????A« w≈ ™

È—bMJ0« œU%ô« ÈœUM4 ʬdI« kOH9: WI4U0 Ê« vK åW ?Uò ¡e ? lO ?L ? qH ≥∞Ë ÂU« ÈœU ?M« b ???? ????0 lO ????L ???? ????« r ?

«u??œ«Ë rJ«œu??N??? «u??d??Ë rœu?Ë «u?KU?& s?Ë V– s

…ö ?????? b ???????F ÊU ??????C ???????— ≤¥‡‡≤≥‡ ?‡≤≤

WO(« dB? ÷—√ UN u—≈ w« …dUD« r¡Uœ r— WOM u«

se ?zU ???H ?« bb ????% vM ? ??? ????O ? `Ë«d ????«

rFD«Ë ÊuK« .b?¡U0 sJË UÎ C√ ÁuKF?U a—U« g?IM ·u °°ÆÆ Wz«d«Ë ÆÆÆ ÁQ‡D ·d?F ôË Ád?O? wK UÎ Lz«œ Âu?KU wIK s q w≈ ™

t?O≈ ‰ËeM« d??≈ s X√ p√ UÎ ?Lz«œ d?c? Ê√ V ÆÆ t?F?O? „—U?O???« u «c 5U?(« wH??ÆÆ X*Q Ë√ XF??L???« ¡«u?ËÆÆÆ °°ÆÆ ZzUM« qL Ê√ pOKË „bË

WO ?J «Ëœ«Ë  «b ?OK W ?MU W ?OMœ ƉUH ö ez«u ???'« l“u ?Ë ‰U ??H ??? ???ô« r ???O ???Ë ≤µ Âu —b ???I« WKO W ???OU ??H ?? ???« ‰ö ?? ÈœUM ?« ¡U ???C ???« —u ???C ??? ? ÊU ???C ???— Æ5LN*«

U?NK WO?dF« W?IDM*« w q jI? d?B w f?O Ê_« ÀbU? ™ b??U? d??O? s X?u« ‰u hd??O ¨ wKO??'« oD © wd??c

W?O?F?O?« U?N?K »b?M*« u?C?F« s?u vU?NÆœË »b?M*«

œU ???%ô« ÈœUM ? qHD ?«Ë …√d*« WM' r ?O???I

Ub ?O?Ë V ? sL ?C ? v« ez«u ?'U

…d t?—U pOIKË …d? pCHË …d d?« Ãu pF?d UbM w Ác?N? d?« s?uKôË V?FôÆÆ UÎ ?UO?√ t?U?L?« w pMbË

W—u√ dOË bL√ ¡ULO ‡‡ X

…bO ? ≤∞ rœbË W—U ?A*« v 5«d« 5IU ?*«

¡U0 a—U?« ÁdH? ·u? ÁuL?KF?UÆÆÆ tK« W?L?— s «uDMIôË

dB rœ ‚ËbMB WËœ_« …—Uc: WdB*U4 5K UF« s tOMd ÊuOK

qU œUF

∫ÈËUB« vO ≠ V

ÂU???« rœ«b???F?????« «Ëb?« sc«Ë W???d??A?U

W??U??F« WU??IM« fO?z— tK« VË b??L???? sK√

ÂU 5« qU œU ?F WUzd È—bMJ«

Æ5KUF« l bO «b W—UALK

v W ?IU ? uU ? Wd ?A W ?OU ?IM« WMK«

W??d?AU 5K?U?FK …b??O?« W????— s …—U???K

Ê« WOUI?M« WMK« ÂU 5√ lb vK `{Ë√

«b ?O ??«Ë ‰U ?H ö ? .dJ« Ê«d ?I« k ?H ?

Âu d?Q Ÿd?« v? WËœô« …—U? Wd?B*«

U???u ≤∞ ·d?? v?K o«Ë W???d??A« f?Oz—

Æ.dJ« ÊUC— dN WUM0

–U?Iô …—œU? v d?B rœ ‚ËbM `U?B

vK 5KUF« lOL' rEF*« ÊU?C— WUM0

X9 t« …√d*« 5« qU ? œU ?F Xd ?

WËb« t XU? U0 «u—Ë vu?I« œUB?ô«

Æ UEU;U WdA« ŸËd Èu

—UA*« s WIU*« WU« vK WI«u*«

ÆÊQA« «cN «—œU s

Âb?? …d?? …—Ëœ W?U??« v≈ l?b —U??« U?L??O??

ÈœU …—«œ« fK fOz— rUu« “U

mK W?d??AU 5KU?F« œb? Ê« t?K« VË ‰U?

‰ö?? W??d??A« U??UD? ‚d?? 5 vU??L??

ÈœU ?M« Ê« b ?????«Ë È—b ?MJ ?« œU ?????%ô«

U? vU??L?« mK?Ë qU? µ∞∞Ë ·ô¬ W???L?

fK???? fOz— ”Q??? v?K ÊU???C???— d???N???

ÆWIU*« WU« vK ÂU q ’d

vQË tOM Êu?OK*« s »dI U t Ÿd?« r

q?? vN??MË nK? s??? —u????b« …—«œô«

¡U ??????L ??????« q ?O ?????? ?????? ? - t« X ?U ??????{«Ë

Æ„—U*« dDH« bO

tK« VË bL

…—«œ« fK??? fO?z— W??I???«u??? ¡u??{ v? p– u??C???F«Ë nK? s????? —u?????b« W??d???A«

°°ÆÆ tM »dI Ê≈Ë UÎ ?K qEO VKJ«Ë Ád‡U √ XLK? Ê≈Ë «Î b√ qEO? b_« ™ t‡OK—U‡Ë t ÊUe« —«œ Ê≈Ë d UÎ Lz«œ wI?Od(«Ë UÎ – tu °°Æ V– s …¡U Áu¬ Ê≈Ë «Î b Íu ÊuJ s bF«Ë ô≈Ë ÆÆÆ t‡?K« w?I≈ ÆÆÆ q? U‡?‡ «Î e????? t?????????HM? œ«—« s q? w≈ ™ °°ÆÆÆ o ô Î – qË e wu*« p‡‡—ˬ

nu v" WLK%

ÆÈcOHM« fK:« fOzd UzU

fOz— VB?M vK W??O???B«

WK?I*« WK?d?LK t?DA«Ë …—Ëœ «—Ëœ W?U?«Ë b?I? —d?I U?L? ‰ËbK? W???O????—b?Ë W???O????H???O????I????

u?O?u ≤≥ …—u ÊU?d?? bzU? v?F?U??A« 5? –U???_« vMK??I???« 5bMN?*U t?KO?? v o??_« W—u?N??L?'« fO?z— VzUË ©tK« t??L?—¨ …—u?K 5??L?)«Ë WœU?(« Èd?c« W??UM0 v?H?? —«u? ¡«d?ô Õö?? »ö?I?« W?I??O??I? s t??Q??Ë ≤∞∞≥ u??Ou ±¥ Âu p– ÊU??Ë Wö s? vMb √b U—«uË …—u?U nBF Ê« œU Èc« WO?Fb*« —U???A??????*« ÂU???F« b???d*U? tzU???I sË …—u????U 5L?K*« Ê«u???ô«

ÆœU%ô« WDA« ÕU$ v 5KUF«

ÆUIU »dF« WB« œU%ô

dc rN—U d —dJ*« rQDË vËœ rOEM? rNLOEMË WUL'«

W?U?? «—Ëœ rOEM v« W??U?{«

UM ÊËd????? «uU??Ë ¡«b??F« …—u???« «u????U W«b???« cM 5L?K*« Ê«–ô« È√ vUDK« Ê«–ô« Êu–Q «u«“U «uU? –«≈ t« …—u ∫ÊuuIË Õö? v »ö?IU «u?u?I Ê« «uËU? r XF?— b?L?? aO?AK rGM*« rOEM? ‰ËQ? dd???« W????O ÂU?O?? Êö?« b??F??? ±πµ≥ ÂU? W??O?F??b*«

ÆqUF« »UA«Ë WKUF« …√dLK WKU? WD? l{Ë d9R*« vË«Ë

VU U ?NO ? VFB v«Ë U ?N ?«—œ bF ôU(« Ác q ?* WMK« …bU ?

WU?« vK W?U?F« WU?IMK ÂU?F«

Wd???B*« ”U???M« W???d??A? U??IU???

U ?LU ? ? lO ?L ? –U ?HM ?« b ?F t ?OK W ?O ?I ? ?*« Ãö ?F« n ?OUJ qL ?% WU ?(«

rOEM«Ë WuCF«

ÂUE s eU« qu% - t« 5U

s •≥∞ ·dB WU(« vK W ?I«u*« bF WMK« ÂuIË UF W ?dA«Ë WUIM«

÷u? Èb? —UO?« - U?L

ÂUE?M« «c? Ê_ W?????????M« v?≈ jM?«

ôU ? v ·d ??B ŸËd ?A*« Ê« ` ?{Ë√ Æt ?OM n√ ≤∞ vB ??« b ? W ?H ?KJ«

jM?Ë ‰U???L????FK W???????M?U rK? ÊU???

«cË t ??OM n√ WzU ?? ·d ? r ? W ?O ??F ?O ??D« …U ??uKË t ??OM n√ ±µ∞ …U ??u«

UO?d« s W—œ q Ê« s …—U?

ÆjI 5KUFK

…√d*« WU?ô tK?«b?? œu?L?? vK ÈËU?DM U??d qB??Ë Ud?“ ÂUB?Ë »U?A« WuC?

vd?F« nd)« t?«u v« »U?F?B« WN?«u* ÆqC« qI v« UNuF UFKDË

Wd ‰¡UCË …—u« «b« XO? vMF Êöô« «cË …—uK vUO

-Ë ÈœU???F?« jM?« s W???????M U????N

5M ÈbN

…u?« Vd*« s W?? v≈ U?NKu?%

Ê« VO??(«b??? ÂU?B? ‰U?

b???FË •±∞∞ W?????? v?≈ U???NKu???%Ë

dLC_« d9« HUH-uH4 5:RLK qL œuI

ÆWOU*« ÊuA« WuCF

¡U???C????ô« ‰Ëb« U????N???O???? rU????

UNQ ?A ÊuJË ·«dô« WM' vK ÷dF vN ? Wd(« ôU ?(« U√Ë vKJK

W????OU????IM« W?M?K« fO?z—Ë W???O?U???I?M«

…ee????Ë œU???%ö Èc????O???HM?«

WU s

U ?H√ ∑µË b ?JK tOM ? n√ WzU ·d ?B ŸËd ?A*« Ê« U ?HO ?C ? rNM W ?LU ?

WMK« u?C? »«u?«b?? bL?√ b?√

fK?:U «u?????C????? tK« œU?????

œ«u'«b bOL(«b

Æ«uC rOK bLË ‚ËbMBK «bU UMO√ Ãd bL ‰ULË 5d ? ?A*« 5KU ?F« s ? W ?O«– ŸËd ?A*« œ—«u ? Ê« 5M ? Èb ?N ? 7U ? b ?«

5ô« `U? b?L??«Ë W?O??B«

WU?????IM?« fO?z— œ«u????'«b?????????

W?O*U??Ë W?O?ö??ô« W?ö?)« ‰u?? ¡v U?)« rdJË Ê«u??ô« a—U

jM« ÂUE= ¡UG≈ bF4 WdB*« ”U9M« ‰ULF e"UC •≤∞∞

Êu???AK? b?U??*« ÂU??F« 5ô«

b??O?L??(«b???? d?B?? X??—Ë

Èc???????O????????H?M?« f?K?:« fO?z—Ë

Ê«u??ô« tK« t???L??— ‰U?? ‰«R?? vK vF???U??A« 5?? vU???J«

VB?M v?K W?????U?????F« WU?????I?M«

W??O???{U*« …d????H?« v Á—Ëœ v

s W?LN? W?H? vË ¡UIK« «c?N t?HK Èc« u t« r— d?UM«b?

»U???√ U???b?MËÆƱπµ≤ u???O?u ≤≥ …—u Èd????c qH??????? s? Ë«c

VO(«b ÂUB

«Ëd« sc« «œUO?I .dJ qH

‰UL? vUJ« …—u« b?zU s —«u(« v —«œ U? vH«Ë vO?CN«

U ?U U ?MO√ b?O?« d ?O«Ë ‚ËbM ?BK UMO ?√ v«u«b ? b ?L ?Ë U ?zU .dJ ?«b ?

‚ËbM 5« t?O b?L? qB?

œU?%ô« rO?I Ê« d?B Xd??«Ë

W??O?????B?« U??b???K W??U???F«

vU WuCË tUzd ŸËd?A*« «c vK ·«dö WM' qOJA v≈ «dOA

d9R?*« ‰U?????L????« ÂU?????????? v Èc« »d?F?« W??BK l?U?«

v W???B??B??????? «Ëb U??N?ö??

vKJ«Ë bJ« Ÿ—e WO{d*« ôU(« Ãö ·b ?N ŸËdA*« Ê« ‰UË ¡UHA«

»«u«b bL√

ŸUôU »dF« WB« œU%«

U?L? 5u …b* Ê«œu?U b?I?

b?????I?????F?Ë ‰Ëb« b?????U? …—Ëœ q —Ëœ ”UJ?F«Ë Ãö????F«Ë W????????B«

ÆÊ«dODK dB Ud  UUD lOL 5KUFK ŸËd ?A fOz—Ë W ?UF« WU ?IM« ‚ËbM 5√ 5M ? ÈbN ? 7U pc Õd ?

Ub?K WUF« W?UIM« fOz—

qO?B?H?Ë œU?%ö W?OK??I??*«

ÂU?I Ê« vK WËœ ±≤ ¡UC?ô«

vOCN«Ë vF"UA« ¡UI —«d-√

¡U ?H ??A« ŸËd ?A ? W ?U ? ? s ?? W ?Uzd Èu ??'« qIMK W ?U ??F« WU ?IM ?« XM

VO????(«b??? ÂU??B?? qB??

WD)« l{Ë Y? …dU?I« v

ÈdB*« tK«b

Ê«dODK dB HU%dA4 ¡UHA« ŸËdA* 5K UF« d-√ W"U{≈

∫Uu ‚Ë—U ‡‡ V

WUF« WU?ô« ŸUL« Ê« `{Ë«

∫rKI

Wzö« q bF bF

»dF« W9B« œU%ô U0Oz— VO0(«b bU‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 0*« ÂU‡‡ ‡ ‡F« 5 _« W‡‡ ‡O—Ë

Ê«uK W??IDM?0 …—ËU?:« U??d??AU

-U????)« d???? V????« d?9R*«

v≈ •±∏µ s? U????N?????F????— - …—u?????«

…œU?«Ë ±πµ∂ ÂU? cM Ád?O?O?G r r t?« YO? W?b?(« «—uD«Ë

dI*« qIË œU%ö U?U UMO« Ê«œu« s

·d r `?MLK W?MU U√ •≤∞∞

WD l{Ë l? …d?U?* ¡«—“u« f?Oz— l? U??NKF?Ë W???O?N« W?KJO

dE? U—u????? s? ôb Ê«œu??????K U??????????R?????

r? W???????L???? ÕU—ô« s? —u???N???? ≥

ÊUM s? d?I?? vU? —U??O???«Ë U?N??ËdE

d?N?? vË q«d?? ≥ vK U?N??F“u

∫…uBM ‰Ud ≠ X

ÆduD« «c s ÷dG« oOI UN WuM

WON WOUIM« WMKU? ‚ËbMB« 5√ vK bL« rFM*«b b√

W???O??N« l?? U??d?? ¡U?A?« s bô t« vK r?FM*«b??? ·U??{«Ë

W?dA 5?R*« 5KU?FK œuI? qL? rO? t« W?ObF*« …Ëd?«

5«u???I« l? ÷—U???F??? ô U0 W???U???)« U??d???A?« l fUM?Ë

W?OU*« …—«“Ë s rNUd? œUL?« l d?Lô« d?« U?Hu? W?FU Wd?A« Ê« rKF« l qB?HU ÊËœb?N «u?U rN« YO?

b?O??F?« v?MKU? ±πµ≤ dUM? ±µ vH? WDK?K ‰u?u« v? Ê«u?ô«

d?N??Ë ”—«b*« d?N?Ë ÊU??C?— v

WON 5KUF« v≈ d?EMU ‚ËbMB« 5√ VU UL WLEM*« `z«uK«Ë

gO'« WUz— q«œ tK« tL— UM« s –Uô« XM ÃË“ ÊUC—

W??L??O?? s `?M*« ÁcË —U??J?« b??O??F«

5KUFK —u?ô« vœ« bF rNU?d X«“U t« Y?O WOb?F*« …Ëd«

Æ’U)« ŸUDIK

rN?????d????? —u?????N????? ∏ b?z«“ ÕU—ô«

ÆUN ÊuKLF v« d U<« s rdU WËbU

lO??L??' Wd??N? P??UJ ·d?? - t« WM?K« fOz— ·U??{«

W?O?NK WKJO?N« …œU?«Ë dU?;«Ë rUMLK bb? ÊuU? qL r ‰U?

pc??u?}??U?ô« Vd*« s? d?N?? Vd? ‰œU??F U0 5KU??F«

YO …d?L? X«“U? »d(« Ê« ô« W?ObF*« …Ëd?K WUF« W?dB*«

rKF« l vOzd« dI*U 5KUFK ÊUOMO? ÊUË WLO ·d

v?≈ Ud?????√ l?d «c? g?U?????Ë 5 r?K u? W?«b?????F« v? ¡j?« Ê«

l— - t« «b??R?? q? s? U?OzU??N rN? «c ·d? r? r t«

5?KU??????F?K U???????d*« v?K …œU?“ È√

WMK«Ë rN 5KL*«Ë WON« ¡UM« ŸUL? WB<« WœUO« UN'«

…d?? U??NœU“ r? ·u??Ë •π∞ v≈ •≤µ s e??«u??(« W????

v≈ WU?{ôU W—Ëb« …Ëö?F« Èu

ÆWO(« UdB* s Uud v« «—«dI« …bU* WOUIM«

ÆWœUI« WO«eO*« ‰ö Èd√

qO???????????? ôË VF???B f?O d???_« Ê« ‚ËbM?B« 5√ ·U???{«Ë

W???O?N W?OU??IM« WMKU? ‚ËbMB« 5√ vK b??L?« rFM*«b??? VU

Æp– qOFH v v{«d«Ë ¡j« r s WKBLK

WOU(« ·ËdE« l rzö U0 vU(« ÊuUI« d?OOG WObF*« …Ëd«

s? —U?A??*« WKU?I* d?UM«b? ‰U?L? s b?u? b—√ ∫v ‰U?Ë d?UM«b? ‰U?L XGKQ? Ê«u?ô« WU?L?' ÂUF« b?d*« v?OC?N«

ÊUC — v" dO-«u*« ‰ULF W9M U u ≤µ U?L? „—U?*« ÊU?C— d?N? W??UM0 W?d?AU

∫ÈdB*« tK«b ≠ V

·b??N?« e??U??? d??N?? d???√ ·d?? v?K o«Ë

fK???? fO?z— rFM?*«b?????? vK? ”bMN?*« o«Ë

b???O??? «c???N Õd??? Èu?M nBM?« …d???L???F«Ë

d????B?M« W????d????A? »b????M*« u?????C????F«Ë …—«œô«

s ÊuI«Ë Ê«uô« ÊUËÆÆ…—u« s rN?Hu bb% v «ËdQ UbM

5?KU???????FK? W???????OU???????IM?« W?M?K?« fO?z— ÊU?DK?

·d vK UN“«uË VKB« dO«u*« WUMB

s—U?A???*« uDU Èb?d v?O?C??N« ¡U?? W??O?F?b*« »ö??I« ÕU?$

ÆWdAU

5KU???F« lO???L??' t???OM WzU???Ë U??u? ≤µ d??√

b?O??F?« ‰eM? v b?u?? vK UMI??HU? ÆÆtKU??Ë X« V–« ∫v ‰U??I? v√Ë v?O?C?N« ¡U? X?–Ë W1bI« d?B0 W?{Ëd« v ÊU?C?— v√Ë Ê«u??ô« v r?N??F?? «u??C?? ÊU??Ë vF??U??A?« s?? d????_« Ê«u?ô« s XI?A« v« UDM v Èd?√ W?F? v b?L?√ dG?ô«

…—u??K «u????L? «u??« v?MF ∫b??«u« ·d??(U ‰U??Ë —Ëd? v? fKË

b??F s? ≤∞∞∑ WM v s?JË ÕU—« b?u ô W—bMJ?« W?d? l Zb«

ÆWdAU 5OF« nË

vK« v? rN??K …b?? b??F sJ WU?D g W??OKL?? vMF p?K*« -œd Ë r«Ë ‘uN?dFU vK«Ë Êud?F vK«Ë ÆÆtO ‘uJKU vK«Ë t?O «uJO r«Ë t?« ‰u??I??O Ÿ—U??A?« 5—U?? g rJ?_ W????O??M« 5?—U?? g ÕUH ∫lzU« ‰U ÕUH WË Èd« X– UQ WOU ëd« v 5AU ∫vOCN« ‰U r ÆÆWU q «uUË «Ë¡U …—u« Ÿu –U√ U 5

åd‡‡ ‡- pK‡‡ 9 ò Èb‡‡M"√ d‡‡L ‰U‡‡ ‡L

WËbK WdA« …œu& r(—

rOEM« s r?MK«Ë r«b?« «u?? «u??Ë WDK« -√d?L??« «dO?√Ë

vK vC?? d?L????*U? W??d?AU Wu??O?

uU? dN? v d¬ b?Ë U¡UD« -Ë cO?HM

rNö?R?? Wu???Ë U—«œ« WK?JO??N« …œU???U

WDU? «u?F??d rœË œu« r?√Ë dd????« W???O t??L??« vK« vU??«

œb????? rË W?U????L?????F« œd?????Ë W????d?????A«

œu?L? e? ”bMN*« WKU?I -Ë c?HM rË

q?Ë ¡UM« U?N?OK r?Nu?B? - v« U?OKF«

Ê« rJUuKF v sJ dd« W?O WDU «uFCË 5LK*« Ê«uô«

v« 5?KU??F?K W??O???U??L?????ô« U?MO??Q???«

v W????O???M« sKF Ê« ÷d?????H*« s ÊU??Ë

…b??N?? v d??L???????*« lM v?«Ë W??b??)«

«uu?A eUË …—u v? »Ëc ô v*U rOEM 5LK*« Ê«u?ô« rOEM

s r?d« vKË t???OM Êu???OK ≥∞ X?KË

Æ¡v È√ UNM rKF r Êü« vË ∑ر

œu?L? e? ”bMN*« UMU b?I U?cO?HM

WË«b? UUCI« ‰«“U?L d?L?*« rz«d

c?O??HM WU? v? ÈœU*« bzU?F« Ê« n?O?C

t???Ou cM?Ë W??d???A« …—«œ« f?K?? f?Oz—

—œU????B« r?J(« vK? tM?FD r?U????;« v

Ê« sJ1Ë U?N?OM ¥∞ vK b?e ô WKJO?N«

-Ë …d s d?√ ≤∞±≥Ø≤Ø≤≥ v fK

ÆWËbK WdA« …œuF ≤∞±±Ø∑ص

œu??Ë Âb?? WU?? v? U??NM hK???« r

r r?Ë ≤∞±≥ qd« ‰ö?? b??u??? bb??%

v »—U????? U?M« ·u????A? UM?«Ë fu?????« ‰UM? v «u?—U????% r?« r W?F U??I? ÊËœ t lL??« XK?K ∫vF?U?A« –U???ô« ‰U?ËÆÆg«d? ÊU?? u? tK«Ë ∫t X?KË t??OK? Âö??K Èb? œb??Ë WU???NM« v X?H??Ë tM lLQ XM …U?O(« bO vK ‰«“U tK« tL?— UM« s aOA« r U? «uKL? ”UM« ¡ôR ∫‰uI?O? ÊUË Êü« t??FL? Èc« d?O Âö?

∫ Ud ¡ULO ≠ X …œU?U ÈbM« d?L? W?d?A ÊuKU?F« VU

t« tK« t?L??— vF?U?A« –U??ô« v?MGK«Ë Xd?B«Ë t???dË odD« ‰U??L?? s? t????O??H??√Ë b??_ t?u??√ r ∫…d?? ‰Ë_ Yb??(« «c? ‰u??I W???u??L????? v?K i???I« r ±πµ≤ d?UM ±∑ Âu v?Ë d??U?M«b????? »d(« s oU« ÂU?F« bd*« tU ULÆÆWO?Fb*« Õö v Ê«uô«

qOM« ÷uC ‰Ëb4 H«Ëb= rEM W«—e« W4UI=

U??OKF« r?NöR?? Wu??Ë U—«œ« rN??K?JO qË W?b)« ¡UM« U?NOK ‰u?B(« - v«

œU?%« u?C?Ë Èd«Ë W?«—eK W?U?F« W?U?IM« fOz— rU? b?L?? b?√

ÆWËb« sC( WdA« …œu bF Wb)«

«ËbË  «d9R qL? vK WOUI?M« UNU'Ë W?UF« WUIM« Ê« ‰U?LF«

i— ÈbM« d?L? W?d? ‰UL? b?√ ‰u?I

WOdF«Ë WO?Idô« ‰Ëb«Ë qOM« ÷u ‰Ëb

ÊuUD qU? ≤∞∞ s d√ Ê« tL?« d–

U???N?b???BË d???B???? v ÁU???O*« W?KJA???? q( vM u« vUIM« UœuI ÊU? v«Ë UOKK

s U??Ë odD« d??B???Ë r?Nb« v UMb?« j X—UË t??OK —b??I UM ÊËd?B??O? «uU?Ë r—U??«Ë rNQ? rN …U?œ rbM Ê« p

dB dE WNË ÕdA

‘UFLK 5U;« ÂdJ …d^UI« “d" ‘—Ë

„uJ« W%dA4 5K UFK ÕU4—_« s WHK- —uN ±∞

“d?? ‘—u 5K?U??FK W??OU??IM?« WMK« f?Oz— b??L???? vK v?HDB?? —d??

∫v œuL ≠ V

‘U??F*« vK 5?U?;« s? …bb? W??u??L???? .dJ qH?? W??U??« …dU??I«

«d?O??A? rOK(«b??? b?L??? ”bMN?? q«d« ÆUOuO« l q_« q(« u —«u(« v≈ WUI?M« —UA? W?O? vd?F« bO?« ‰U v≈ W???OU???IM?« ÊU??K?« ‰Ëe - t« ◊U???O???b - t« «b?u? ◊U?O?œ WM?b0 W?U?« Ê«b?O?

vK »d??(U v?d? b??L???? —u????b« Êö??U vd??– g«d?? v

vHDB? ·U?{«ÆÆnUB?Ë W«d? We— W?bËdbI œU?N? rNzUD«Ë

WUMB „uJ« Wd?A WOUIM« WMK« fOz— nODK«b? bU ”bMN*« b√

Èd?B*« VF?A« »U? v?K …e s?eMË —ôu? tU?L?«Ë U—u?

v{U?*« d??N???A« v ‘U???F*« vK 5?U??;« s µ X?d?? WM?K« ÊQ v?K

- U??L? ÕU?—_« s 5KU??FK W??HK —u??N? ±∞ ·d?? - t« UËU??L??OJ«

È—Ëd?C«Ë V«u?« ÂU?L?ô« Âb?Ë ¡U?d?NJ« ŸUDI«Ë œu??u« W?“√Ë

…bb'« W?zö«Ë 5KUF« ÊuA `z«uK« œ«b?« WM' v WMK« „—UAË

‚ËbM …œU“ r ·u UN« UC« b√ U?L 5KUFK ÊUC— Wb ·d

‰U?Lô«Ë ¡v U??)« ÂU?L?ô« «cË vu??Oô« b?« WKJA?0 ld?«Ë

Æbb(« WJ« WON

WM bF tKA »U« s? …eË U—u v Êuô« q√ s ¡v U)«

q v W???d??A« XI??I?? U??L?? q?U?? qJ t??O?M n√ ≥∞ —«b??I0 5K?U??F«

ÊU??' v „—U??A? WMK?« ÊQ ‚ËbMB« 5?√ rO«d« b??O?? ‰œU??? sK«Ë

-Ë 5KU??F« œu??N??0 W?—UD« Õö??«Ë W??d??A« U??N d9 v?« ·ËdE«

UL? 5KUF« Èu?0 ¡UI—ô«Ë …UO?(« UIH l U?N?«u* —uô« WKJO

- t« ÊU??K« Ác??N tzU??I v W????O??? b??√

W?d?AU? Èd?√ U??M s ≤∞±≥صØ≥∞ v?? t?OM Êu?OK? ¥∞ oO?I?%

U??C«Ë rU??F« v W?KU??L*« UU??IMK d??B?? v s?«d« nu*« Õd??

vOzd« ZM*« —«u? ÊuUB«Ë ue«Ë  «dM«Ë ‰Ëd?«Ë Ê«dDI« q

t??O?u ≥∞ Âu W??O?????F??A?« …—u??« q?J `O??{u?Ë WKU??L?*« «œU??%ô«

Æ„uJ« r uË

ÆUöI« XOË

…—u Èd?– v dO? d?BË ÂU? qË dB? v Ê«u?ö rJ vË√ ôË …—u? Âu??I Èc« ∫vF?U?A?« vU?J« ‰U?? U?L? «d?O??√Ë ÆÆu?Ou ÆtH ô≈ suK ö UNOK kU Ê« lOD

UNKu?% ÂbË bb?(« WJ« vHA?0 ÃöF« …—Ëd?{ WM' v „—UA ÆÈ—ULô« qLF« v≈

b?L?? vK vHDB?

‰U??L? ÊU??' rN??F?Ë W??U?F?« WU?I?M« —UD« WU????L????( 5M?U????C??????? »U????A????ô«Ë ¡UM?« dU?E q 5?C???«— 5?O???L?K« s?dUE?*« ÆnM

rU bL


„U«

µ

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

‰ULF «

±π∏∂ cM …d ‰Ë_

WOUL« …Ëö‡‡ ÊËb 2013uO u$

vb —UA*« œöK XR*« fOzd« ÂuI Ê_ WOM« t …ËöF« W œb È—uNL —«d —«bU —uBM r rË ±π∏∂ ÂU cM …d ‰Ë_ dQ v« WOULô« ÆUN bb% Êü« v d«  ¡U ÂUF« «c dB ‰UL UNN«u v« W“_« pK ÆqbM WuJË vd bL ‰ËeF*« fOzd« W«“« «u“UM s …—u« s «dO «bOH r sc« dB ‰U VJ o v v« WOULô« …ËöF« ·d s vK åde« bM W«uò v d_« v WHOH …œU“ q9Ë ÆvFA« q*« È√— v≈ qB •±∞ s …ËöF« be ÊQ ÊuUD ÊËdO —UFô« —UH«Ë rC« ‰u WN«u* •≥∞ Ë√ •≤∞ Æ‚«uô« vK …dDO« vK UOU WËb« …—b ÂbË ·dB Ê_ WOU*« …—«“Ë q«œ ÁU&« „UM Ê« å‰ULF«ò XLK UOU UNd WuFB ÂœUI« fD«  Ud l …ËöF« œ«b« s ¡UNôU  UR*«Ë  UN'« iF ÂUOI «dE ÆWœUI« ÂUô« ‰ö UNdB uOu  Ud ∫nK*« b√

tK«b …dO√

b

∫rKI nU —U « b atef.press@yahoo.com

WDOu√ …bM√ Èu? ?I« 5? Ÿ«d? ?B«Ë ¡«b? ?F« s? a—U v?N? ?« œU? %ô« v WK?2 d? B? v WKU? H?« W? OU? L? F« ¨WKI?? *« UU?IM«Ë d? B? ‰U?L?  UU?I?M ÂU?F« 5d?D« ö? s? WœU? F?*«  U? ?d? B? ?« ·ô¬Ë ÂU? F?« œU? %ô« d? I? ? v« WDO? ? u√ ¡U? U? ?bM œU?%ô«  «œU?O? l `U?B?K? Áb b? Ë ‰U?L?FK r?N? ? ? ? Ê« w?M?9« rJ?ËÆÆ s? u« ¡U?M? q√ s? ∑v«u? 5 W—U?O?« …b?Ë oO?I?% w d“u« ÆÈu vUL œU%« UMb ÊuJO WOUL  «œU%« s ÆÆ‚d?D« d? B? ?√ rO? ?I? ? ?*« odD?« u «c ÆÆU?U?Ë U?K t?F? W?O?U?G« ‰U?L?F« `U?B qL?F vK? Ÿ«e Ë√ W? ?O? ?B? ?? W? ??KB* q?L? F? sË ¡U?d?A« ‰U?L? F« tEHK ·u?? ‰U? L?F« »U?? ŸËd?A? U?OU? ‘U?F*U n u?*« d“u« Õd ËÆÆ WK?U? ? F« Èu? ? ?I« d“Ë W?DO? ? u?√ ‰U? ? L? ? …b?M√ œU%« W?I«uË ŸU?LùU XOE w«Ë ¨…d?N«Ë —u? ? ?ú w?œ√ «b? ? ∫ s?L? ? C? ? ?Ë ÆƉU? ? ?L? ? ?F« rOE?MK WK?U? W?d? Ë ¨t? OM ±∏∞∞  U? U? F*«Ë w q?b? ? ?« s? W? ? ?uJ?(« b l?—Ë ¨wU? ? ?I?M« 5KU?FK W?O?U?L??« …Ëö? •≥∞ —«d?≈Ë ¨tu?? 5u?B?H*« ‰U?L?F« …œu? s?L?C? U?L? ÆÆWËbU v cHM rË WOzU?C ÂUJ√ vK «uKB sc« s W? H? ?u? *«  U? d? ?A« qO? G? ?A …œU? ≈Ë ¨Êü« WzU*« w 5?L?)« W??? vK ÿU?H?(«Ë ¨qL?F« Æ—ub« w 5öË ‰UL ÊuJ Ê« WDO? u« s d?B? ‰U?L? œU?%« VU vK ¨ …Ëö g?OH «uu?I Âu?O« Ë •≥∞ …ËöF« q« s „d? ?« W? d? ÂU? F« œU?%ô« ¡U? C?« g Êu?J W? ?? ?O? ?M« Êô «—u? ? …Ëö? F?« l{Ë W?uJ(« ‰U?L? d?B? v g?JM u ô« W?O?F?O? ô Ë W?O?U?L?√— W? uJ U?N_ »U? ? rN q?L?F  «—d?*« b?& Ë rNM ‰U?L?F?« Ë 5A?L?N*U r?N v« W? U? v s? ¨ U?N? UD oO? I? % qO?Q? È—u? M(« ‰U? CM« s «b? O?F vI? O? I? ‰U? C Ê« UMOK ¨ jI? tU?« tM bO?H? sJ2 vK« …d? ‰Ë_ÆÆ `M9 ô ‚u?I? (« Êô UMu? I? Ÿe? M u?Ou d?N?  U?d? ·d? r?O?Ë  «uM cM …Ëö? ?F« ÊËœ WËbK? Í—«œô« “U? N? ?'U 5?KU? F?K wU*« ÂUF« W«b l UNd r w« WOULô« W? U? )«  «—«d? I« —Ëb? Âb? F? p–Ë bb? '« W?O WcO?HM Ë« W—uN?L XU ¡«u? ·dBU b?Ë «c «d?R? œö?« U?Nb?N? w« À«b?ô« ·d? r? Ê« —d?I*« s t?√ —œU?B*« X? B?√ —Ëb? —u? wF? — dQ W? O? U? L? ? ô« …Ëö? F« ÆUN ’U)« Í—uNL'« —«dI«  UU? IM«∫ W?DO? Ë W? ? {«Ë WDO? u√ qzU? — b?√ qb v? «d?O?G ö?H X?O W?OUL?F« U?N??d Wu?— g vU?IM« rOEM« ÆÆtu?? v 5LK*« Ê«uù« WU?LË qM*« vM u« »e(« tK« U?HÆÆÆ ¢…b??*« WLEú «b? ÊU? rOEM«Ë ô bK? ¢Å v ‰U? ? ¡«—“u« f?Oz— ¢ ÆÆnK? U? ?L? ? ÆÆ¢WœuF«Ë ‚dU `L vœ√ b œuu `L W? I? ?D« ÊU?√ÆÆ —U? —u? ?? œ qD?F*« —u? ? ?b« ‡« W? ? ŸU? {«Ë ÃU??ôU d? _« j—Ë WKU? F« 5U? ? g ‰U? L? F« ÆÆ 5ö? Ë ‰U? L? •µ∞ vœ√ b rN?O du “ô …ËöFU «u?UD ÊUAK Æ¢rN«d sLC d_« s ŸËdA vK tI«u? ‰ULFK ÂUF« œU%ô« sK√Ë UM≈ ¢ v«d*« vU?? ‰U YO? WDO? u√ …bM√ ÆÆ ¢ s u« W?b?) …bM? œu?MË s u« 5œU? d?O? O?G? ÊU?u? I?O? œU?%ô«Ë W? OU?L?F«  U?U?IM« Èu?I« …—«“Ë b? ld W?OU?*«Ë W?O?U? _« `z«uK« vUIM« rOEM« v qb« s WKUF« iNM s?Ë rUE*« s d? ‚u? `? d? B?Å  U? HK „UM? ”U U ‰b? F« ÆÆwI? O? I? ‰b? F ô« nK? ÆÆ  «œU? ??«Ë „—U? ?? ? s“ s W?KC? ?F? ? sœuM*«  ö?U?Ë V?D«  UOK w? ÍuH?A« sœuM?*«  ö?U? ?Ë ¡U? C?I«  UM?O?O? F nKË ‰uœ nKË U«ËbË ULK?  «¡UHJ« »U wK ‰u? ?œ nKË o?DM*« f?HM Wd?J? ?F«  U? ?OK?J« nK? „UMÆÆ oD?M*« fHM? wU? u?Kb« p?K« ÆÆ ‰bF« ÆÆV«Ëd« w VOd«  ËUH«ËÆÆ —u_« °°° —UONô« od rKE«ËÆÆ ‰Ëb« …u ”U√ ÊuI?OH? «Ë√b sc« —«u« iF s »dG?« .b? I« ÂUEM« …œu? s rN?? O? A? s Êud? FË ÆÆ œu? F v? vA1 r ÂUE?M« ö? « ©„—U?? ¨ qU? H? q v tU? —« qUJ q „—U? ? ÂUE v« ¡UCI« v«  «dU<« v« gO'« s WËb« ÊU? vd? Ë ÆÆÆ È—«œô« “U? N? '« v« W d? A« «c VN? Vd? b?? vK “U?A ”√— œd? ? vK? U? O?U? q?L? F?Ë ”√d« «c W«“ô b? ?? ?'« Æb'« l VUM v« ”√d« …œU«

ÆÆVOG « rK v …ËöF «Ë ÆÆ»«u_« vK bOF « vFS— d PX fD/√ vD ·dB « ∫WO U*« WuJ(« vK< ∫vIH « —«dI « –Ua@« WO U(« 5K?U?? FK W?? U?? F« W?U??I?M« fO?z— vI?? H« bU?? V?U W?d? W??OzUd?NJ«Ë W?Ob??F*«Ë W?O?bMN« U??UMBU V?*« UdOQ Ê« r—Ë WO?ULô« …Ëö?F« ·d W?? uJ(« VU?D t« ô≈ W?? IU???« W??uJ?(« v t??O? ? ÆWFdË W{«Ë  «uD –UU WOU(« …dONA« WuI*« ŸUL? œ«bF« UMb fO vNI« ‰U …ËöF« œb% Ê√ V t_ å…QAM q ·Ëd Vò ¡ö?Ë V«Ëd« WP?C «dE ‰U?L?F« lO?L? U?N?d?BË Æp– V ‰ULF« tOUF UË —UFô«

÷uDd dOTQ0 « ∫nWu

bdU 5KU?FK WUF?« WUIM« fOz— nu bO? ‰U öJ U?U9 ÷u?d? W?O?UL??ô« …Ëö?F« d?O?Q Ê« sL{ Ubb?%Ë UN?OK qUF« œuF? «dE Uu?{uË ÆUU ≤µ ‡« bF ‰«u  «uM s tUuË√ •±∞ WOULô« …Ëö?F« ·dB q nu ‰¡U W?u?J(« —b?B ·u?? Â√ oU?« ÂU?EM« sK√ U??L? s «¡e?? oI??% vJ •±µ U??N? d?B «—«d?? …bb??'« W?«b?? ? F?U «œU? vö?«Ë u?? ? ?Ou?Ë dU?M v?—u ·«b?« Èc« qU?FK W«dJ«Ë ·U?HF« b? dO?u W?OU?L?ô« ÆlL:« v «œb vK_« WdA« bF

ÆÆ·dB « Âb< ∫tK « »US V/0J o vK< ¡«b0<«

∫nODK «b;< •±µ v ≈ …œU e « s bXô vK?;« œU??%ô« f?Oz— nOD?K«b?? ? ? v?? ? V?U —«b??U? …bb??'« W??u?J(« W—bMJ?ôU ‰U??L? ?FK 5KU?FK? W?O?U?L??ô« …Ëö?F« ·d??B «—u? ÊuU? l ŸU??L?? « b??I? …—Ëd??C VU? U?L? W??uJ(U ‰U??L? F« œU?%«Ë s?d?L? ? ? *«Ë U??UMB« œU??%« UN?dË ’U?)« ŸUDI« …Ëö bb? W?uJ(«Ë Æ«—u …Ëö?F?« …œUe W?OU*« W??uJ(« nOD?K«b?? b??U Æ•±∞ UNdB ¡«—uK Ÿud« ÂbË •±µ v

…—«œ« fK? u?C tK« »U? ÷u? Èb? ‰U? X?? √ W?O?U?L? ?ô« …Ëö?F« Ê« ÂU??F« œU?%ô« qB?? % Èc« d?? BM?« W???M q?? V?? J? o ÆÂU q du√ dN v WK*« «uI« UNOK d?N v? ·dB W?O?U?L?ô« …Ëö?F« Ê« `{Ë√ Âb??Ë W??OU??? ? U??U?? ≤∂ cM? ÂU? q? s u??Ou  UD?I? ? s W?DI?? b?? ?F Êü« v?? ? U?? N? ? d?? ÆWIU« WuJ(« ¡U?G≈ vK b?_ WD?K ô t√ v≈ tK« »U? —U?« —u??_« ‰Ë«b?? qb?? F WU?? v ô≈ …Ëö??F?« pK ÆWOU(« ŸU{Ë_« l VUM U0 UNœU“Ë

ÆÆ·dB « dOTQ@ ∫ÊUHFW d*UX ¡vK ÂU< œUB

ÂU?? ?F?« œU?? ?%ô« fO?z— VzU? œU?? ?— vU? t?? ?Ë WKU??F« Èu??I« d?“Ë WDO??u√ ‰U??L? v≈ ‰ƒU?? l pU??L??« v? Xd? b?I? ÆÆözU? …d?? N«Ë qI ô vœ« b VUD ·u pQ ‰U?LF« œU%« lOD r WËb« XU? «–≈ sJË tOM ±∏∞∞ s ·d?B t?OM «—U?O?K ∂≠¥ s d?O?u Êü« v? ·d?B U?N« r— Êü« v? W?O?UL??ô« …Ëö?F« d?N? v U?U? Êuö s? »d?I U? cM ÂU? q ±∏∞∞ qLFK vœ« b? du Ê« UN? nOJ ÆÆuOu °°øtOM

l Àb8 U ∫ÕU0H «b;< …—u3 « q; U* å…œ—ò ‰ULF « U Ê« ÂU?F« œU%ô« fOz— V?zU rO«d« ÕU?H«b? b√ ÷ud «cË nK?K œ«b—« È√ å…œ—ò ô≈ u U Àb ÆqO_« dB VF ULN UU 5—u bF W«b l ±π∏∂ cM? ·d?B W?O?U?L?? ô« …Ëö?F« ‰U? Ê« cM …d ‰Ë_Ë ÂU?F« «c UdO?QË ∑ر vU*« ÂUF« ◊UË_« 5? ÊUOKG«Ë oKI« s U?u Àb U?—«d« …—u« s tËbd? U q ‰UL?F« Ê√ v≈ —U«Ë WOU?LF« —u_« l —U?Fô« V«uË WO?UL?ô« W«bF« oO?I% ÆvFO Ë ‰œU o «cË

„d0A —«d s bXô ∫ÃdD WKUF « ÈuI «Ë WO U*« d “u 5K?U??FK? W??U?? F« WU?? IM?« fOz— Ãd?? œu??L? ?? ? l—√ Êü« v W?OU?L?ô« …ËöF« ·d? dO?Q WUO?U ◊UË_« v WU dO? WKK Àb« Èc«Ë oU« ÂUEMK ‡« s ‰U?L?F« b?O? v tUD v sK√ U?bM W?OU?L?F« ÆÊü« v VFA« WOU UNLNH r Èc« •µ∞ «uuJ Ê«Ë b?ô WKU??F« Èu?I«Ë W??OU*« Èd“Ë Ê« ‰U??Ë „UM? Ê« —U??? ?? « v?K U??N? ?d??B? —«d??I?« «Ëc??« b?? v UœUL?« s bô ÊUË Ubb WIU U?UL« «dE? Ub??u?? v ·d?? B v?? W??U?? F« W“«u*« b?M ƉULF« UN d1 Èc« WO« WOAOF*« ·ËdEK

W?U?F« WU?IM« fOz— ÊU?H?F b?L?? ”bMN*« ‰U? …Ëö?? F?« ·d?? d?? O? ? Q Ê« ‰Ëd?? ? ? U 5?KU?? F?K WœU? d?O WD?I b?F u?Ou V«— l W?O?UL??ô« rN?? ?—U v? ¡«œu?? WD?IË W?? I?U?? « W?? ?uJ?K vK? ŸU?? Ë_«Ë …—«d*U? ¡vK d?? ? ÂU?? œU?? ?B? ?Ë ÆÈdB*« VFA« WOU UFd ¡UNôU …bb'« WuJ(« ÂuI Ê« bô ‰U WP?{Ë W?A?O?F*« ¡ö?G «dE ·d?B« «¡«d?≈ s ƉULF« s bbFK V«Ëd«

VN– rN fO ‰ULF « ∫VO;

lD0/@ r «–≈ ∫özU/0 œUL— nO4 ÆÆ…ËöF « ·dE W Ëb « vNœ_« b(« oO;D@ UN

q bM WuJ ∫v«d*« ¡öG « W“√ ¡«—Ë

5KU?? FK W??U??F?« WU??IM« ÂU?? 5√ VO?? b?? L? ? ‰U?? —«d?? –U???« v lO??L? '« „—U?? A Ê« bô W??U??O? ?U •±µ ‡« W? Ê_ U?NœU“Ë WO?UL?ô« …ËöF?« ·d v W??U??*« —U??F? ô« s •± ‰œU??F vU??(« UM??Ë v Æ‚«u_« Ê« œ—«Ë ÂUF« «c WO?ULô« …Ëö?F« dOQ Ê« `{Ë√ dO?OGË —«dI« Èc? œuË Âb? p– v V« ÊuJ q v V?– rN fO ‰U?? L? F« p– r— s?JË «—«“u« s qI ô …Ëö??F« ÊuJ Ê« ÁUML?? U?Ë ÷Ëd??H*«Ë «c ÆvUô« fOË qUA« d_« vK •≥∞

—UFW_« …œU “ ∫ÊU;FL …Ëö< È√ rN0K@ 5KUFK WUF« WUIM« fOz— VzU ÊUF 5 i— Uu?{uË öJ? WOU?L?ô« …ËöF« d?OQ W?UO?U l VUM v?J •±µ s q√ Wu??I? dO? U?N« «b?R? Æ‚«u_« v WËdD*« —UFô« ÂU?F« «c? W?O?U?L? ?ô« …Ëö?F« qB Ê« b?ô ÊU? ‰U? •≥∞ v≈ »uF?A« UN XU v« «—u« b?FË «bb% sJË d?ú vœ« b? d?O?u ÷d?H*« s ÊU? U?C«Ë W?K? 5?D?«  œ«“ q? „«– Ë√ «c? Àb?? ? ? ? ?? r? n?ú? ÆWOULô« …ËöF« ·d v WuJ(«  dQË

·dE s dH ô ∫«e< «—uD ÆÆ…ËöF «

b?« W?d?A W?OUI?M« WMK« fOz— «e? Xb? VU YO? «—u W?OU?L?ô« …ËöF« ·d? …—ËdC vU?F« …Ëö??F« t?O? d?Q?? Èc« ‰Ë_« ÂU??F« u ÂU??F« «c Ê« ÆUU Êuö s »dI U cM WOULô« W?K …—Ëd{ X?√ W?O?UL?ô« …Ëö?F« Ê« `{Ë√ v?«Ë —U?? ? F? ? _« v? W?? ? ? ? O?d« «œU?e« V?«u v?J —«d?L??U qU?F?« t??J U? rN?KË W??N? K X??√ v?? …œUe s?J√ uË Ub?? u?? v ·d??B? Ê« bôË t sL?C? Èu??? v gO?F?« jO??« qU?F« s?JL? ÆW«dJ«

vHF@ ô bK; « ·ËdB ∫È“uD …ËöF « —«bE≈ s Ê« UËU?L? OJK W?U??F« WU?IM?« fOz— È“u? oO??u ‰U? vH?? ? F? ô «c s?JË W?œU?? ?B? ? ?? ? ?« ·ËdE? d9 W?Ëb« UNU?«u «eô« …—Ëd{ v UNUOu? s WuJ(« ƉULF« u WO?UL?ô« …ËöF« ·d?B —«d —Ëb Âb? ÆÆ·U{« sJL*« s W?Od« —U?F?ô« ·Ëd q v Ubu? v W?OU?L? F« ◊U?Ë_« q«œ ÁU??I? b?L? ô U? Àb? Ê« V?*« Ê« `{Ë√Ë …—u« b?{ «c qG? Ê« sJ1Ë W?IU?« W??uJ(« v b?O?Q?U Êü« Àb?? U? q v …Ëö?F« pK ·dB —«d?I« —«b« Âb? v UN?U?IË ÆUU ≤µ s d√ cM ‰ULF« UNOK œU« v«Ë Âb??  b?? L? F? W??IU?? « W?? uJ(« Ê« Èd t?« ·U??{« VF?? A« vK? jG??{ W?KO??u?? …Ëö?? F« —«d?? —«b?? « ÆÈdB*«

V;/ « WIXU/ « WuJ(« ∫ÊUL3< UM ‰UL œU%« ÂU 5√ ÊUL Wö bO b√ ≥∞ …—u b?F —«dI?ô« Âb?Ë œö« ŸU?{Ë√ Ê« q s —«d —b b ÊU W?uJ(« dOOGË tOu V«Ë— l ·dB ·u? WO?UL?ô« …ËöF« ÊQ ÆÂœUI« fD« W??uJ(« XU?? ÷Ëd?H*« s? t« W?ö?? `{Ë√ …Ëö?F?« œU?L?? « -Ë —«d?I« c??« b? W?IU??« dN? W«b q WU?F« W“«u*« sL{ W?OUL?ô« ÆuOu ≥∞ À«b« qË uOu

UU?IM ÂU?F« œU%ô« f?Oz— v«d*« vU? b?√ v X??? W?I?U?« W??uJ(« Ê« d??B? ‰U?L? v Ud??Q? W?OU??(« W?O?U??L??ô« …Ëö??F« W?“√ ÆÊuUI« —«d« öu U?Ë ‚dG« È—u?A« fK Ê« `{Ë√Ë W?OU?(« W?OU*« WMK? W?UF?« W“«u*« W?A?UM v u?? ?O?u ≥∞ v …—u?? ? « XU?? ? U?? ?bM? vU?? ??UË XU UNI«Ë UN?I v« WOUO« À«bô«Ë œu?? Ë v≈  œ√ v?« W?? O? ?? ?Ozd?« »U?? ? ?ô« s «c v —«d c Ê« VF?B« s …bb WuJ ÊU??Ë …d??I? ? *« d??O? ·ËdE« Ác? vË ÊQ??A« U? q s ¡U?N?ô« W?IU??« W?uJ(« vK U?«e «dE t??Ou ≥∞ q?? W?O? U?L? ?ô« …Ëö??F« h v« WFB« WOAOF*« ·ËdE«Ë —UFô« ŸUH—ô vK? VF?? ? B« s? ÊU?? ? «c? ‰U?? ?L? ? ?F?« U?? ?N? d1 –U?? ?« ÂU√ s X?KJ v?« …bb?? ?'« W?? u?J(« s W??OU*« …—«“Ë ¡U??N? « b??F ô≈ U??N?d??B —«d?? ·u v?« WHKJ«Ë W?U*« WOU?*« œ—«u*« W«—œ s vU??F v?« WËbK W??U??F« W?“«u*« U??NKL??? ÆtOM —UOK ≤∞∞ qB e

o …ËöF « ∫tK « V,Ë s ‰ULF «Ë ÆÆV/0J p – s d34√ «u0LB

Ê« ÂU?F« œU??%ô« fOz— VzU tK?« VË b?L?? ‰U? d??O? Q? v X??? œö?? « U??N d9 v?« À«b??ô« ‰U—U ÂU? œU%ô« Ê« `{Ë√Ë WO?UL?ô« …ËöF« ·d?B« W?d? UN?O? VUD ¡«—“u« fOzd …d?c? ÆvF— dQ U?? N? OK? œu??F …Ëö?? F« pK? Ê√ v≈ tK« V?Ë —U??«Ë …—u b?F `B ôË U?U? ≤∂ s? d??√ cM 5KU?F« ·«bô«Ë t?U?D s «u*« b? ô√ t?Ou? …—uË dUM W?O? U?L? ?ô« W«b?F?« U?N?L?«Ë U?NK√ s Ãd?? v« ‰U?L? F« W?O? U? Ê« ô≈ …Ëö??F« WP?{ r—Ë gO??F«Ë ÆrN VJ o vN dB« ⁄—UH UNËdEM


‰ULF«

WMU UHK

≤∞±≥ uOu ≤≤ 5MCô«

∂ ∫bd WO UL ô«Ë W—«œô« Ub)«

ò ÈËö« å W uJ s ‰ULF« VUD

0UECU;«Ë WOK;« 0«buU$ 57R*« XO6.: ¥∑ ÊuUIK È—uC qHbF:Ë ·U7ËôU$ 5KJUFK ÈËbF« ‰b$ …œUH“

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ •≥∞Ë —uú vœ√ «b tOM ±∏∞∞

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ UIM« rOEMK WKUJ« Wd(«Ë WIKG*« l$UB*« qOGA( ‡ ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡.«uË WO UL.ô« 0UMOQ« ÂUE$ qbF(Ë bu qL Êu$U6 « — u ?K ? … d ? ?H * « b ??O « ` ?B ?? r N ? ? U D v « Ë r N ?O ? « d E M «

5  d ??) « » U ??? ??A q L ?? ’ d ?? W ?? U « Ë Ê ô « v ? ?? r ??%

dB ‰UL UUIM ÂUF« œU%ô« Uœb v« VUD*« r√

s b ?O ??H ? ? M à U ?? ô « Ë œ U ?B ? ?? ô « … — u ? … d ? ?H ?* « b ?O « v 

V U D l  u b F U ? u œ « œ e v  « W U D  « V  s b K 

¡«d ??? « v q ??? L ?? ? È Ë ö ?? ???  « Â “ U ??? — u ??? ??b ? « W ??uJ ? s 

s r ?N b ????? F ????  « Ë Ã U ???? ? ô « Ë q L ????? F « v ‰ U ????? L ???? F « U ????? U

5 r U ?M  « d ??N E U ?? u Ë q L ??F « U ?? U D q v ‰ U ??L ??F«

v W ??OU ?L ??F « W ??OU ?IM ? « U ?L E M * « … — « œ « f ?U ? ??   U U ? ??«

W K O u ? ‰ U L F « U ?N O « Q K v  « U ? U B ? ô « Ë   U « d { ô «

oO ??I ?% v « v F ?? v  « W ??OU ??L ?F « W ??d ?( « … œ U ?? Ë ‰ U ?L ??F«

qL ??? F ? « U ??? Fd ??? A ? d u D ? v ¡ b ???  « Ë v ? u U ??? I « U ?b ??? u ??? 

f O K « u M ? c M W ?FzU ?C ? « r N ?u ?I ? W ?? U D L K W ??Ëd ?A ?

Æ—ubU 5öË ‰UL •µ∞‡« …œuË rNUD

q O G A ? … œ U « Ë W œ U B  ô « Ë W ?O A O F * « · Ë d E « l V ? « u  

—u ? ö v œ √ b ? ‰ U ?L ?F « V U D Ê « W ? u J ( « v K U ? ?F ?

W ? u J v K V u ? v  « U ?H K * « r « b ? « X ? å ‰ U ?L ?F « ò

‰U ??L ??? F « … œ U ??? « Ë q L ??F « s ? W ??H ??? u ?? * « P ??? A M * « Ë l U ??? B*«

—u ??? Q W ??? ? U D * « r ?N ??? I ??? s f ?O « W 1 d ??? … U ??? O ??? q ? « s 

‰U ?L F U ? r N ? U D Ë ‰ U L ?F « n K u Ë U ?N ¡ b ? « å È Ë ö ? « ò

v « U ?U ?F ?* « Ë — u ? ö v œ ô « b ?( « v « l — Ë 5 ?u ?B ?H*«

¡U ??? Æ Æ W ??O ? u M W ??? — b l ? d v  « — U ??? F ??? ô « l Ê “ « u ??? 

… — u Á œ u ? u Ë d ?O ?O ?G ? « v ? « œ U ? v  «   « — u ? « œ u ? Ë r 

Ê “ « u ? « o O I ?% Ë W A ?O ?F * « n O U J l v U ?L  t ?O M ± ∏ ∞ ∞

q L U ? ö F Ê u  U D r Ë W H ?B M Ë W O F « Ë ‰ U ?L F « V U D 

V ? « c ??? N Ë u ??? Ou ? ≥ ∞ v U ??? N W ?KLJ ?* « … — u ???  « Ë d U ?M ≤ µ

r v  « • ≥ ∞ W O U ?L  « … Ë ö — « d « Ë — U ?F ô « Ë — u ô « 5 

∫tOu ≥∞ bF UOUIM « V UD

…œu???u*« s ôb? WM q s? d??N???«

WU?F« WUIM« fOz— ‰«b ÕËb2 VU

ÆWM q s dN uË ÊuUIU UOU

W?—«œô« U???????????b???????????)U? 5??K?U???????????F?K?

U??b?)« ‰U??L? V?UD h U??L?O??Ë

“U?? —u???b« W??uJ W??O??U??L???ô«Ë

‰U ’U? qJA WOUL?ô«Ë W—«œô«

¡U?D?« fH? v? l?I ô« ÈËö????????????????«

WR*« WU?LF« XO? VUD WUIM« Ê«

XK?U????& w?« W?????IU?????« U????u?J(«

kH???( UEU???;«Ë W??O?K;«  «b??u?U

qJA VO??? XU?Ë ‰U?L?F« VUD

·U???Ëô« d“Ë V?UD U???L??? rN???u???I???

‰U?Ë d?B? ‰U?L?F v{d? d?O?Ë TD

U??N???OM ≤ s ôb? ÈËb??F« ‰b? …œUe

WKO? XO ‰ULF« VUD Ê« ‰ö

‰UL?F UNOM Êuö v« qB ‰U?LFK

rN WœUË W?ËdA UNMJË W?O«e Ë«

e???O???L???*« e????U???(« ·d???Ë b???U???*«

v rN«ËU?Ë rN?uI? jI Êu?UD

•≥∞∞ v« •≤∞∞ s tœU“Ë 5—«œö

rN? oI?????? U???? u?Ë ôb?????«Ë U?«e*«

‰U???L???F?«Ë W???Lzô«Ë 5—«œö? W??????M?U

‰ö ÕËb2

q o sL? v?U*« ÊU?ô«Ë —«d?I??ô«

Ác Ê« ‰ö b??«Ë dzU??F??A« vL??O??I??Ë

d???« `??B?O? v?B« 5?Q?« ÊuU??

ÁU?{U??I? U?? 5 Ê“«u b? Ê« q?U?

Êô W?Ëb?« W“«u???????? o?d? s? VU?D?*«

U??H« q qL?A Ê«Ë ‰U?L?FK U?U?B«

Æ—UFô« 5Ë d« s

Ác vDG Ê« l?OD? ·U?Ëô« ‰«u?«

ÊuU??? q?b???F U???C« W???O????œ« W???b???

rN ÂU? qJA ‰U?LF« Ê« ‰ö ·U?{«

U«e?*« …œU“ v? h?K? v?« VU?D*«

Æ«b `K `« d« uË 5Q«

vœ« b? oO??D U?NMË …œb??? VUD

vL?O?I0 rN«ËU??Ë 5KU?FK ôb?«Ë

…œUe? VU?D ‰U????L???F?« Ê« ‰ö ‰U????Ë

ÊuJË —U???F??ô« l vU??L??? —u??ö

‰U?L??FK W?OMN*« U?«e*« …œu?F? dzU??F?A«

l •µ∞∞ v« U?N? qB? e«u?(«

…dL?*« —UFô« …œUe vF?«Ë oOD

ÆrNuI j« u

Wö `?B Wb?)« WUN …Q?UJ l—

qbFË ¥∑ ÊuUI« qbF ‰ö VU Ë

∫WOz«cG « U UMB «

dJ>« œ«dOP« n7ËË WH«b6« v^ —uPbU$ ‰ULF« ‚uI vMHuL« XHe« 0UMda WJ“√ qË W?uJ s ‰UL?F« VUD W?Oz«cG« U?UMBU 5KU?FK W?UF« WU?IM« fOz— gO? bU œb? vU?« q?JA WDd? d??O?O?G??« v rN?UD Ê« ‰U??Ë WuK*« rN??u?I? …œU?« v ÈËö???« gO?FË —U?F?ô« ŸU?H—« q v  U?U?O?ô« l vU?L? —u?ô« b?F rK W?O?u?O« rNUU?F0

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡*« qO.9 vK 0U$UIM« ÊuUI$ hM«

≤µ …—u v UNMO?% q√ s «ud v« W?OUL?ô« ŸU{Ë_« v Èœd« s WU ‰U?LF« UNIOI% r r VUD vË WOU« W«d ÆÆWO?UL« W«b ÆÆWd ÆÆgO —UF «uF—Ë dUM ‰œU? d√ ‰ö? s WO?UL?ô« W«b?FU ÊuUD? ‰UL?F« qEOË Êü« v? l«u« ÷—√ wK qJ Xb??Ë U?I???? W??Ëd?F?? VUD*U? W??O?œ¬ W??O?? W??b? d?O??uË —U?F??ô« l vU?L?? ‚uI? v dEM« v W«b« Ê« gO ‰U?Ë r_« u oOD«Ë c?OHM« sJË WIU?« UuJ(« b{ tMO?QË bO? WA?OF Èu?? v qLF« o —u?b« «c qHJ Ê«Ë —u?b« v ‰U?LF« ÆWuO Ë√ ÷d Ë√ e ¡«u d U<« q U?L?O? «—u U–U?« V?  «—«d „UM? Ê« gO ‰U? W?Oz«c?G«  U?UMB« ŸUD h? UL?O?Ë

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡MF« ‰UJ<√ WU> s 5$«uI« WOIM(

×U?)« s Áœ«d?O???« nËË dJ« WU?L? —œU?B?« —«d?I« qO?F?H …œU?« uË d?J« h b?1 r «–≈Ë ÂœUI« ÂU?F« v? UMOHJ s n√ ±∂ s? d?« ÊËe? UN W?UMB« Ác?N WUL? Âb v≈ ÈœR?O «cË Ê“U<U ÊËe?<« œu— v≈ ÈœR ·u œ«d?Oô« dE —«d?I qLF« UU?B?« v Èd√ …d qbË e?«u(«Ë  U?dLK WuO?  Ud?A« b& s vU?UË lO«

‰u t?Ë“ ÊuJ U?N??D) Âb?I? s? v U?N«— ¡«b« v? U/«Ë jI?

v t?U? tKU?F«Ë t?U? …√d*« b?«u? tO?L?« vK b?O?Q?K t?U?{ôU

t?O?L« vF ô v?? rOKF?« …√d*« vK U?N?O? ŸuM?2 Èd? „UMN? d?L?F«

s Ád?O?G Ë« —u??bU?N?A?UM* ¡«u? Êô« Á—U?*« t?O?FJ?:« «—«u?(«

ÅÆUœuËË U—Ëœ

s t?O« œUU ÊU?L? d? X?U UL? œö?« UN d9 v« ÀœU?ô«

ÂU??F« œU???%ôU qHD«Ë t?KU??F« …√d*« d???OdJ ÊU??L????? d???? b??«

ÕUH? hB ÃU?« ÁœU« v« t?U Êô« tdB?*« …√d*« Ê« XU{«Ë

s u« ÁU& ‰UL?ô« ‰Ud tOUL?ô« tOR*« —Ëœ qOF?H r UNö

s s —d??C d???ô« Êô« v WKU?F?« …√d*« Ê« d?B? ‰U??L? UU??IM

tu?Ë ÈË«d?F?? Èb q? …√d*« U?« q« s  ö?{U?M*«  «b?O?«

Æ¡UD« ‰ULF«Ë

—U« s U?N?F U?Ë t?IU?« Ád?H« v? œö« U?N d? v« v{u?H«

q?? «d?U?F*«  «b??O?« ÕU??H? hB??I …√d*« t?O??u pc? v?u?

nö t« ‰Ëd???K ÁbU?? t?d?A …√d*« tM?O?« ‚Ë—U? ‰U?N??« b?«Ë

v VUD pc ‰U?L?ô« »U??« s bb?FK vU? ”ö?«Ë tœUB??«

q« s U?N?KO?? ÂU?« XK{U v?« nu vKO t?OU???U?« Áb?O?«

Èu? —Ëœ UN ÊU? Ê« bF dUM? µ≤ Á—ubF td?B*« …√d*« —Ëœ l«d

hI q?Å WKUF« …√d*« U?NM XU? v« tUDK «dEË tK?I*« tKd*«

vK XU? UNô U?NbUË Áb?*« 3ô« U?NMC?« v? …√d*« ‚u?I

5«u?I« W?L?U?N? ‰ö s? …√d*« ¡UB?ô t?d? U?N« iF?« b?Ë Ë

V—b e?«d0 t?uJ(« VUD t?IU?« Ád?H« ‰ö? UN q?LF« ’d?

Ád??O??? —Ëœ« Âö??ô« UU? v« …√d*« —Ëœ ¡U??O??« v« t??U??{ôU o

v??? h?KI???Ë l«d???? U—Ëœ «bË … «d?*« XH???B« v?« «—«d???I«Ë

e?«d? d?O?u pc?Ë U?OU? ÕU?*« qL?F?« ‚u? t??«u …√d?LK vKu?%

Å¡öô« UOUB«Ë 5MR*«  UN« hB v tK2

cM Àb? U0 «d?O? q?zU?H«Ë v{U*« ÂU?F« ‰ö? U?OzU?N? U?N?OK vC?

Ád???H« v «d?O??? ÀdQ …√d*« Êô ‰U?L? ’d?? œU?« vK Ub??U?

q v t??OU??IM« …√d*« q?9 ÊU VU « vU??IM?« qL?F?« Èu????? vKË

ÁœuF t«b «c Ê« b?IË t—«“Ë VzUI «b?O ≥ vu s tKOK ÂU«

¡UM« Ê«Å b« vK vH? ô t«Ë tU UNCu?F s bôË tIU«

t?U? v qL?F vN? U?N?I? «cË Áb?N?«Ë Áb?O? s YU t?OU?I tM'

VU? ·u?uU VU « vMJ t?IU?« U?N?UJË U—Ëb td?B*« …√d*«

‰UL UUIM ÂU?F« œU%ô« VUD UL tdB*« dô« s? dOJ« ‰uF

U?N bu ô U?UO?«Ë rNM qU q9 «–U?LK ‰U?d« q q?LF« l«u?

vU?L?F« VU?'« h U?L?O? ö?L? U?Fd?A?« ‰ö? s d??« …√d*«

qL???F« 5«u??? “U??$U Ÿ«d???ôU t??O?MF*« ·«d ô«Ë U???N??'«Ë d???B??

v«d Ê« t?Ëb« vK V? U??L?? l«u??? Áb?? v ”U??ô« s? b??«u

tKU??F« …√d*« —Ëœ bU? Ê« d??B? ‰U?L? U?U?IM ÂU?F« œU??%ô« vK

ÁU?& tO?UL?ô« t?OR?*« »U s —uö? vœô« b(« ÊuU? UN?L«Ë

Áb?O?? ö?«u?? qzU??Ë d?O??uË p– s d???« tKU??F« …√d*« t??O?«œ«

ÅWOUIM« td(« v d« —Ëœ UNODFË d«

ÅÆ¡UD« öUF«Ë ‰ULF«

ÆtM …œuF«Ë qLFK UNNu ¡UM« UNOK kU% …√dLK

Ád?ô« rU? v …√d*« qU?A0 r?NË v«d Ê« tËb« vK? t« UL?

vK UUIM« ÊuU? hM Ê« tOL«Ë Á—ËdC ÊU?L d X?U UL

q9 …√d*« Ê« dB uJ? tOUIM« tMK« ÂU 5« b«— t?O% b«

vu?I?« fK:« ‚Ë—U? ‰U?N??« XU u???Ë qQ U“U?$« vK q?L?F«Ë

q qOJA sL?{ Áb?«Ë t?OUI u?Ë tOU?IM« ÊU?K« q«œ …√d*« qO?9

ÊQ ULK UMuN gOLN u UNzU?Bù WËU Í« Ê≈˨ WdB*« WuN«

U?N?O …√d?*« —Ëœ ‰«“U v« U?EU;U? WOzU?M« ÈdI?« ÂU??U …√d?LK

qL??F« l«u? v? tKU?F« …√d?*« Êu?? ÁU??«d* qô« vK? t?OU??I tM'

UU???ô« v fO U??N«— ¡«b« v v?? o(« U?N? fOË «—u?B???

tHK<«

WdB*« …√d*« ÊS? p– r— t√Ë ¡U U?NuF Wd?B*« d_« s •≥∞

ÆtI vK ‰uB(« qUF« o sL U«d{«Ë

∫ W—u« dOË bL√¡ULO ≠ X

∫5 u$%LK ‰ULF «

∫œU,— vU

5œUJ« ‚uI vK qHU%Ë WOPUOP W6UGJ —u_« nKJ q^U& vd??« b??L?√ Èu? ÊËb W?O?U?I U?d? ÊuU??I vU? VU

UU?IM ÂU?F« œU?%ô« …—«œ« f?K? u?C? œU?— vU ‰U?

ÊuJ? Ê« VF????A?« fK?0 W?KU????F?« Èu????I« W?M' Èu? ÊËbË

U?NM?JË WEK« …b?O?Ë X?O ‰U?L??F« VUD Ê« d?B?? ‰U?L?

d?B? U?N?OK XI?H« v« 5«u?I«Ë «b?U?F*« l oH? UuU?

—u?ú vœ« b?? W?UD*« u U?NË√ „—U?? b?N?? s VUD

XKB? v?« U?d?A« …œu?F VU?D U?L?

VUD*« Ác?N Vö? W?u?J(« XK sJË

W??OKL? œU???? V? W??OzU??C? ÂU?J« vK

Vö?O oô« WKUF« Èu?I« d“Ë ¡UË

U?Nœu??Ë „—U?? ÂU« W??B??B?)«Ë l?O?«

d????_« v?K t????OM? ∑∞∞ œb????Ë V?KD?*U

r????N Ê«Ë Èd????√ …d??? WËb?« sC???? v≈

U?OuU? «—U?A?? ÊU? Á—U??U qU?A«

s b?K …bb? qL? ’d? d?O?u? WËb«

—«dI« ¡U? ‰UL_« ‰U?— s dO? œbF

VKD? U? uË 5d??)« qO?G?AË W?UD«

v?« ‰U??L???F« W???KB??? b??{ r?N??(U???B

Æ…dOGB« UËdA*U ÷uNM«

qb« vK? vœô« b?(« ÊuJ ÊQ? VUD

W??U?)« œ«u*« qb??F Ê« vU ‰U??Ë

b???(« ·d??F Ê«Ë t???OM ±∏∞∞ s? qI ô

Ê«Ë `K? d??√ —u?????b« v? ‰U??L???FU

v?U??????ô« d???????ô« v?K t?« v?K v?œô«

œö?????K? bb????? —u??????????b? VU?D U?M

vK? t???Hd???F - Ê«Ë q?U???A« vK f?OË

qO??9 W???? v? dEM« …œU??« V??O??

s ∏∞ Êu?J ÊQ VU?DM qU???A« d???_«

«—«œ« fU? v 5öH«Ë ‰U?LF«

eU v jI •≤∞ ‡«Ë qUA« u dô«

qB ÊQ ÂU?F« ŸUDI« v U?d?A«

qUF« W«d? vK ÿUH(« q√ s WUô«

fK:« ¡U??C??« s •∂∞ v≈ W????M« ¡U???????C???????_« s? •µ∞ fO?Ë t?KL???????Q?

0UMdA« vC sHbPUH« W$—UQJË WULF« `Hd>: ÊUCuS n7Ë WO«Ë Z ‰ULF« bdAË œd rNH« rN ‰u U?NœuË U?N?B?B? - v« Ud?A« œ«œd?«Ë v« WUD« W—U; UNKOGA …œU«Ë WËb« WOJK v« ÆWO— …—uB lL:« v XAH Ê≈ WËœö W—u?N?L'« W?d?A œuL?? WœU ‰u?IË öU? ¡UB?≈ ÊuUF rË dUM ≤µ …—u cM ‰U?LF« 5R?*«  UU?? ×U?Ë W?OF?L??:«  «—«u?(« s qJ? v?????Ozd?« „d?????;« «u«“U?????Ë «uU????? rN?√ r—

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 67 Z‡O>M« W UM? –UI≈ W?u???????????Ë U?u??M? W??????????O?M? ≤∞∞∞∞ v?« W??O?d `??Ë W??b?)« b??FË q?? öR*«

∫WOdG « ‰UL

`O???B? Xu« ÊU?? b?ËÆW?O???F?A« U?U????ô« —«d??I« lM? e??«d?? v rN??«d??«Ë v{U?*« ¡UD«

∫Âö bL ≠ V

pc? ËÆrNU?d? …—«œ≈Ë WO?U?ù« W?OKL?F« jODË WœU???? qL??? U???ö???? l{Ë v Ÿ«d???ô« s? bô

·dË ÂU? db v« WDu?*« öR*«

–U??????IU? WK?;« ‰e?????G? Êu?KU??????F« V?UD?

q?????O???? Á“U?????$« - U???? «–« ÂU? VK?D u? Èc«Ë

dô« ·d?Ë •≥∂ v« WMN*« d U? ‰b

‚e??L?? Ê« q??? ZO??M«Ë ‰e??G?« W??UM

qLF« l«u?*—«dI?ô«Ë ¡ËbN« bO?FË …bb qU?A

duD? ‰U?LJ??« l π≤ W??F??b vF??d«

W?OU?IM« WM?K« fOz— bM b?L?? b?RË

v« W?—Ëb« …Ëö???F?« l—Ë v?D« ŸUD?I«

œ«u*« dO?u …—Ëd{ vK ‰eG?U 5KUFK

ÆÃUô« …œU“ vK œuF U0

U?d?E?M? V?UD?*« p?K?Ë •∑ s ôb? •±∞

…œUe? lU???B*« qO???G??A??? s?DI« ÂU???)«

ÆWK;« ‰eG WKUË qU ≤µ∞∞∞

ÊuJ? ô v?????Ë W?Ëb« œ—«u????? W?????O?????L?MË

VUD? l{Ë V ”—b?? b??O??F??« b??L???? ‰u??IË ‰Ëb?? l«Ë s? W??uJ(« WD w? WKU??F« W??I???D«

U??I?? q t??O?? l?L?? b??u?? qL?? ÊuU?? —«b??≈ qL?F?« 5«u?  U?O??K ZU?F?Ë ôœU? ÊuJË ‰U??L?F« s dF sd?O ‰UL ‚uI? XU{« v«Ë WOU(« ÆÊô« WKUF« WID« UN ÈœUM v« VUD*« r«

q s —uN ¥ vœ« b `B? 5uBH*« …œuF WU)«

ƉULF« `U v

ÆœdA« s td«Ë ‰ULFK WUL WM

uOuH ≥∞ ¡«—“Ë fOz— ÂUJ√ ‰ULFK VUDJ W>LZ ÊuFCH ÊuO7uI(« —U????F?????_« ŸU????H—« w? YU?????« qU?????F«

w W?U? —U?F?_« ŸU??H—« Ê« œ«u?'« b?? ·U?{«

qO????9 …œU????S k?U????(«b??????? VU?DË

s Wu?K*« rN??u??I?? W??UDLK U??ÎO??u

U??d??LK …œËb??;«  «œUe« q w …d??O??_« …d???H«

Åqb?F? W?O?O?Q?« WMK« v ‰U?L?F«

sc?« 5H??????F???*« lU???B*« »U??????√

W????U??? U????N???O???? q1 Y?O???? —u???????b«

b??N???F« w „—U????? U??uJ? rN?????L??œ

d??O?AËÅ…œu??u*« W??OU?L??F« U??L?O?EM«

w wd? W?uJ rN??L?œ r ¨oU?«

fOzd« vK t√ v« —«u(« vI?K db

s Ê√ s r?d« vKË ¨w?U??(« b??N???F«

WU?« ‰ö ‰U?LF« VUD WO?K XR*«

r w?«Ë dUM? …—u ÂU???O?? »U??????√ r√

—«b????≈ v?Ë ¨t????LJ( v?Ë_« —u????N????

W?O?U?L??ô« W«b?F« oO?I?% b?F qL?J

p– —b?B Ê√Ë WOU?IM« Ud(« ÊuU?

bF? U —u?œ Ê√ ô≈ ¨5AL?N*« 5J9Ë

W??OËb« U?O??U??Hô« l UÎ ?I??H??? ÊuU??I«

öU???& …—u???« b??F U??? ÊU*dË …—u???«

suJ? `O?? Ê√Ë d??B?? U??N??OK W??F??u*«

Èc« l?L???I« d???L???????«Ë q ¨U???U?9 p–

b?RËÅW?KU? Wd? W?KI??*« UU??IM«

∂∞ ‰«u W?O?U?L?F« W??d?A« tM? XU?

w U?Lz«œ wUF XU? UL? XUË U?NM ¡w oI?

¨Wd??B*« W??UM?B« –U??I≈ …—Ëd??{ vK

w? wU??????L????????????ô« rK?E?« s U??????U??????

·«dô« ÂbË UN?uI VN s „—U ŸuK<« s“

‚«d≈ U?UO nu  «¡«d?≈ –U«Ë

wM_« d?N?I«Ë W?œU?B??ô« U?U?O?«

vK qL??(« …œU“Ë W?O??A?O?F*« ‰«u??_« Íœd v« Èœ¬ ÂuI Ê√ V pc W?U ‰ULF«Ë WU? 5dB*« q …œUe U«Ë —UFô« ŸU?H—« ÊUu nu U« 5R*« vuM'« —U?Fô« ŸU?H—« l VUM …—uB U?d*« …UO(« ¡U« «uN«uË uAOF Ê« «uFOD v VUD Ê« …dU??I« W?? Wdb0 Áb??? d?U ‰u?IË r 5O?{U*« n?BM«Ë 5U?F« ‰ö? WKU?F?« W?I?D«

W?????????O?U?????????I?M?« W?M?K?« f?O?z—

`OB« oOD«Ë WuJ(«

»—U???C?? W???d??A 5?KU??F?K

l …b?????I????FM?*« W????O????U????H?ö

U?? —dJ? ô√ VË W??OU??IM?« rNU??L??OEMË W???KB*«

vœô« b?(« oO?D W?Od?G«

≤∞±±dL? v WuJ(«

Æ—uú vBô« b(«Ë

W?—«“u?« W?????????u?????????L?????????:«Ë

s bô t« ÊU?CG« ·U{«

e???«u???(« …œUe …d???G???B*«

W—UA*« s rNU?d w ‰ULF« ‚uI s U?BIM

WI?D*« e«u(« W?zô qbF

U?????N?????O?M? ≤≤∞ Wd?????N?????A?«

rd?√ j—Ë WO?Uù« W?OKLFK jOD?«Ë …—«œù« w

WK?u …d?????? c?M W???d???A?U

WuM« …œUeK U?Nu?CË

WœUBô« «dOG*« V«u

U??0 ¡«c?????????????????G??« ‰b? l??—Ë

WdH« WU« V pc b?OF« ·U{«Ë —UF_U

dB v «d?R Xb v«

—UFô« ŸUH—« l VUM

‰b?? W?U? Wu?M …œU“ bb?% p?c?Ë

WK?JA?* È—c???? q? l{ËË

qLF« W?IA?Ë WAO?F*« ¡öG «dE W?u«

‰b ·d????Ë WK;« ‰U????L???F ö????«u*«

s u?« w ¡U???d??A??? ‰U???L???F« w≈ d?EM«Ë U???Nb?M√

Æ

—«Ëb« dH? UdA …u?« ‰ULFK ‰U?I«

—«u?(« v WOKF?H« W—U?A*« …—Ëd{ b?«

‰b ·d????B ‰U???L???F?« VK Ë ·u???O????«Ë

W?OU?L?ô« W«bF« d?Ou w rN?I WU?LË …—u?«Ë

rN v?« 5«u?I« ’u??B? v?F?L???:«

W?O?U?L??ô« W«b?F?« √b?* U?I?O?I?% Èœ«—Ë

ÊuU?Ë b?u*« qL?F?« ÊuU? q? ‰U?L?F«

U0 WuM« …QU?J*«Ë ÕU—ô« mK …œU“Ë

vK W??d??C«Ë W??O??U??L????ô« UMO??Q??«

WCU?I« WdA?U …u√ «dN? ±≤ ‰œUF

rNMOJ9Ë ‰U?L?_« »U??√ W?N«u? w rN?(U?B?

U?N?{d? r?O? v« 5«u?I« qË qb«

…—U?K U?b« Wd?Ë ZM ôË db v«

rN?ö??I?????« wK? WEU???;«Ë ‰œU??F« ÷ËU???H???« s

v »«uM« f?K? vK W??uJ(« q?? s

Wb)« WU?N …QUJ l—Ë ÊUDô« ZOKË

l U???OKF?? vA???L?? v W???œU??I« …d?????I«

U?UD vU …u?√ vœ« b? sdN?A

ö?F? ‰U?L?F?« ÂU? rzö? qL? ÊuU? ÷d??Ë wI?D«

W?????A????O?????F? Èc« l?«u«

—u??ú vœô« b??(« l— pc??Ë Æ WËb«

t« ‰U???? ‰U????L????F«

qL??F« W?F?O?? ‰b l—Ë W??OM ±∏∞∞ v«

…œU?“ r????????O???????

‰b?Ë ‰U??????I????????« ‰b? ·d??????Ë •≥∂ v?«

W d??A« ÂU????√ Ê« ÊU??L?O?K nO??CË

vd??C« ¡U??H??ô« b?? l—Ë s?J«

wK U?N?U?D l{u …bb?'« W?uJ(« wK? jG?CK

—«d??≈Ë —u???b«Ë 5«u??I« W??U??O? w W??—U??A*«Ë s ŸU??b« w? rN??I??Ë s u« d??O??B??Ë rd??O??B??

rNU?d?? WU??L??Ë Ác???O??HM W???O¬ l{ËË t????U???O??B ÆWOUIM«

«uM? cM Êu???d??? d???B??? ‰U???L???

ƉœUF« dOË VOd«

»U??√ l W?O?I?OI? W?A?UM b?F U?N?I?O?I?? wM“

U??NbU????Ë b??N??A*« —b??B?? WKU??F« W??I??D« ÂU??«

∫oU …œUO ≠ XO

ËU?H?« s WU?? w —u?_« ÷U?H?«Ë

WO«e?O vK U? UdA«

UMOK Ãd? b?L?:« —u?b« W?UO? WMK qO?L?«

…œu??F V?UD U??L??? ‰U??L??F« vK? qU??%Ë …œU*« qb?F?Ë W?OzU?C? ÂUJU 5?u?B?H*«

VB W?L?O? s t U* vU?L??ô«Ë ÈœU?B??ô« fK:«

ÊUCG« ‰ö? ÂU VU

w ‰U?LF« qU?& - UbM dUM ≤µ …—u w? Àb

W?O??U?O? W??U?G? —u??_« v Àb? U??L?

œU— vU

¡U?A≈ vK —«dôU V?U Ë 5?M*«

∫vKu rU ≠ V Ê« „U dB W?dA n u œ«u'« b? vd ‰uI

gO bU

l qUF« u bb'« q U?NUD qU&Ë Uœuu 5R*« XHK Ê« Ê«Ëô« Ê« bË nMF U?Uô« …U?O sL?C —u?ö vœ« b? v WKL?*«Ë rN?UD* rNULË qLF« w —«d?Iô«Ë rdôË rN W1d È√ vK UÎ ?OzUN ¡U?C?I«Ë bdA?«Ë qB?H« dD s

v W?U? ¨…œ—u?*« lKU ‚«u?_«

ÊË“U???? ‰U???L????F« ‰«“U????L???? ¨u U???L????

…eU?'« fö*«Ë ZOM«Ë ‰e?G« ŸUD

kU(«b bOF

W??H??O???? U??UMB« l?O????A?? …œu??F«Ë

q?U ÃU??????????????? b???????R? t????????U??????? s?Ë

‰u √ W??OU???L??F« VUD*« W??L?zU??˨U??O??u

W*U?F« Èb_« ozU? ’U?B??ô WU?L?F«

‚u??I?? ¡U?DAM vd???F« ZUd???«Ådb??

d“Ë U???N??O« d?EMO ¡«d?????)« U???N??{d???F

¡nJ« —U?L??ô«Ë WUD« WKJA? qË

‰U???L???F?« VUD? qz«Ë√ s Ê√ ÅÊU????ù«

W«b??F« oO?I??% ‰ËU?Ë W?KU?F« Èu??I«

œ«u*« d??O???u?? W??O??F???O??D« œö???« œ—«u*

b l{Ë

rN??u?I?? —b??NË Êu?????ÔË ÊuKB??HÔË

ÆWCdF« WOULF« …bUIK WOULô«

¨…bb? UUM ÂU?O qHJ v« ÂU?)«

sL?C ¨¢W«dJ« b?¢ —uú ‰œU? vœ√

vö nd? ‰u?I ‰U?L?F« VUD sË

W??UM WU??L?? …—Ëd??{ v≈ W??U??{ùU

v?KË ¨t?d???√Ë q?U????FK …U????O???? d????O????u

lL????:« r?b W??Od??F« W?????R*« db??

¨W?????????U?M*« —U?D√ s? W????O?M u?« ¡«Ëb«

sJ«Ë ÂU?FD« s W?OU?_« tU?U?O?«

“d?√ s Ê« ÊU??????ù« ‚u??????I??????Ë wb?*«

vK 5u??B?H*« ‰U?L?F« W??N?? fOz—Ë d?B?? ‰U?L?

UUM?B« rb WO?UJ« ‰«u_« d?OuË

b??(« «c Ê√ UÎ ?H??O?C?? ¨rOK?F?«Ë Ãö??F«Ë

w dB ‰UL UNM wUF w« qUA*«

5u?B?H*« ‰UL?F« W?“ô W?uJ(« t?M Ê« …—Ëd?{

¨W??O?M u« U??U?MB« …d U??? WdJ???F«

—U?F??_« ŸU?H—« l UÎ uM b?«e? Ê√ bô

U??U?? ‰u? Ë W??Ob??*« —u??_« W?Q????

U?????????U?????????O????????? n?Ë s? Êö?????????ù«Ë

WUL?F« XO? Ê√ UÎ {u?Ë ¨WA?OF*« uKË

U?ÎOÒ ??u W?U?? ±≤ v≈ qB YO? q?L?F«

s UNOK Vd U W'UFË WBB)«

v «u?M ≥ U????N????O?K d?1 v« W?????????R*«

…d???????? v?≈ W????U????{ùU ¨ U?MO????Q? ÊËb

Æ5M «u*«Ë s uU —«d{√

nB? Uœb????? mK? v?«Ë ÂU????F?« ŸUD?I«

sd??L??????*«Ë ’U??)« ŸUDI« qU??A??

db? ÊU?L?OK? Õö? vU?;« ‰u?IË

XO …œb? j«u{ l{ËË qU ÊuOK

—U?F_« ŸU?H—« VU ¨‰U?L_« ‰U?—Ë

d?B? w ‰U?L?F« Ê≈ V?O?IM« W??R?

’U?????)« ŸUDI?« v W??????????R*« WU?????L?????F«

œu??Ë Âb??Ë ¨W???O??A??O??F*« …U??O???(« wbË

W???????O??? U????N???OK? Èb??????F?*« W??????H?« r

5«u?I« d??O?ND s bô t√ qU? nO?CË

W?O??B?« WU?d« —ub ¨wzU?C?? rOEM

UFdAK

±≤r— qL?F« ÊuU q? qU?FU WDd*«

t??OK Vd Íc«Ë ¨W??B???B?)« W???O??

jGC« VU ‰U?L_« ‰Ud …“UM*«

qL??F« b??{ œ«u? s? t U?Ë ≤∞∞≥ t?M

WU???d?K …d???u????*« W???O«e???O*« ÷U????H???«

w ‰U?????L?????_« ‰U?????— W?????????—Ë ¨w?M_«

YO? ¨vH?O u« ÊU?_« t oI?% ôË t??H

«—u V?NË ‰U?????L?????F?« vK? …dD?O?????«

b??F qU??F?« qB?? qL??F« VU??B? o

WOËb« o?O«u*« Ê√ v≈ÅvöN« d?OAË

Æœö«

b??I? q?L? ‰ö?? s WKu? «d???H tKL??

UU????L????C?« d????u ÊQ W????u?J(« Âe?K

UuIF« Ê√ UL? ¨ÎUuM œb …b*« œb

d«u s bQK WOUJ« W«d*«Ë W“ö«

UHU? s  Uö« s bbF?« bNA

d?O?Ë «Î b? W?H?O?F?{ Êu?U?I« v …œu?u*«

Ê√Ë ¨W?OMN*« W??B?«Ë W?ö?« d?OU?F?

d????OU?????F???? o pN?????M w?«Ë l?U????B*«

WzU Èb?F ô vN ¨qLF« VU?B Wœ«—

w W???Ou?????*« pK? s ‰Ë_« ‰u?????*«

Ê√ «d??O?A?? ¨W?OMN?*« W???B«Ë W?ö??«

ÅÆtOM

pK? Ê√ «Îb???R???? ¨WKU????F« Èu????I« …—«“Ë

ÆqLF« bI XOQ Èuœ s ŸU?b« W?O?F?L fR? ÈbM*« b?? n U? b?R

Êô« v???? qU???? n« ±≤ v?« rœb???? qË s?c« «uKB v« WOzUNM« ÂUJô« c?OHM v rNbUË s r–U?I«Ë rNU?L?ô …œu?F« v rN??O?I?U U?N?OK UNuAOF v« dIH« …dz«œ U?OH??F rNKB?Ë ‰U?LF« `?d ÊU?u nË pc? sc?« ‰U??L???ô« ‰U??— l? r??Ë Âe??? q?U??F???«Ë

ÆWOB«

ôË …d?O??? ‰U?L?F?« UU?≈Ë  U?U??N?«

dbË vU;« kU(«b? bOF ldË

U?NIU? vK lI U nF?{√ w …—«“u«

s «Îd??O??? «Îœb?? „UM Ê√Ë ¨U??N d?B??

qU?A ”U?√ ÅÊ« —«u(« W?OLM vI?K

—Ëœ v≈ X?HKË W???O?u??????*« pK? qL???%

X??O??≈ “—uu? ÊU???O? W?d?? ‰U?L??

q«u? W?ö t?U?« Åv?≈ d?B? ‰U??L?

…bU????? w? wb*« lL??????:« U??LE?M

Z U2 r?NKL? ¡UM?√ Àœ«u?( «u?{d??F

Í√ ÂU??O??I W??uJ(« lM U??NË√ W??O??U??√

rN???u???I?? v?K ‰u??B???(« w ‰U???L???F«

nu ¡U U?LMO ¨W1b U?U UNM

«c w? …dJ Í√ œ√ËË WK?I??????? UU???I

s Ê√ UÎM?O????? ¨rNKU???A* ‰uK œU???≈Ë

YO? W?F?«u« pK s? U?ÎC?UM W?d?A«

w q??L????O?? wU???« qU??F« U??√ ¨—U ù«

Wb?I w «uU wb*« lL?:« ULEM

»U???B*« qU???F« b???I??? XN?√Ë XN???u

W????LzU????I?« UU????I?M« vK? s_« …d?DO????

qHJ ÊuU ∆œU? ¡U—≈ w 5—UA*«

mK ·d Ë√ töF qHJ ô v

e??d???Ë W??u?J(« `U???B* U??N???u??{—Ë

ƉULF« ‚uI ÊUL{


rO«d« Íu$« ∫ ·«d≈

WMU UHK

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

‰ULF «

∫VKD WK U! …dc

UN?d2 sG dBG cIM> WOM>bF « …Ëd2 « Êu"UI* 5?œUG q>bF?

…œU“ vK? 5d? B*« sd? L? ? ? *« l?O? ? A? W? U? {ùU vd? ?? W? ?OMb? ?F? ?« W? ?U?MB« Y?b? ?%Ë rN«—U? ?L? ?? ?? ?« ÆÈdJ« ‰ËbU WO*UF« UuLK Ê√ U? ?C√ VKD? ·«b_« Ác o?O? I? ?% Ê√ d«“ `{Ë√Ë …Ëd?« W??O ¨…bb?'« W?uJ?(« q v ¨ÈËö??«Æœ `M1 Ë√ …—«“u U?NK?u?? ¡«u? ¨WKU?J« W?Oö?I??ô« W? Ob?F*« WU? — ¡UDù p–Ë ¨¡«—“u« fK: W? FU WK?I??? W?? O ŸUD j?O?A?M v W? uJ(« W?b? ‰u? v?—U? )« rU? FK V?? WKu  «uM tU? L≈ - Èc«Ë ¨W?O?Mb?F??« …Ëd?« ƉËd« …—«“u …dË WUMB« …—«“u …d tOF XA  U?O?F? L?'« U?N??F?{Ë v?« W?O??O«d?? ô« `ö? ‰u?Ë v q? L? U? N≈ ‰U? ¨ŸUD?IU W?OM?F*« W?F? ?« W? OMb?F? « v „—U?A WOMb?F« …Ëd?K Ê“«u? ÊuU —«b?≈ Wd? eO?d« l ‰U?:U Wö?F«  «– ·«d _« lOL? tA?UM …Ëd? « W? ? O? „ö? ? « vË ¨W? O? U? √ ∆œU? ? …b? ? vK W? OMb? F?«  U? U? )« lO?L? vK Wôu?« Ub?Ë W? Ob? F*«  U? ?b? K?  «ËUù«Ë  «—U? ?ù« Âu? — qb? ?FË ¨d? ?B0 rUM*U —U?L??ô« lO?A l ÷—U?F? ô U0 WO?MbF?« W_ hO?«d —«b≈ v o(« W?O?N« `M l ¨dU?;«Ë l— Ë√ ÂU)« …¡UH XO U?NQ s sbF« vK  UOKL hOd« WIDM q«œ p–Ë ¨Â«b?ö ÁeON&Ë tœu „U?? A« ÂUE À«b? ?? «Ë ¨W?U? C*« t?? L?O? I nd?F? «Ë YO? W?O?uJ(«  U?I? «u*«Ë hO?«d?« —«b?ù b?«u« W? “ö«  U? I? «u*« lO? L? vK ‰u? B? (U W? ? O? N« Âu? I d?O??O?K  U?ö*«Ë d?U?;«Ë r?UM*« hO?«d —«b?ù ÆdU;«Ë rUM*« ŸUD ÈdL vK

U?N?1b?I? WKU? …d?c? sb?FË W? C?N? W?O? F?L? b?« qOJ?A? nKJ*« ¡«—“u?« fOz— ÈËö? ? « “U? —u? ?? bK v«Ë ¨WOMb?F« dB?  UOUJS oKF …bb?'« WuJ(« d? ?B?  ö?JA* WK?U? F?« ‰uK(« b? ?√ ÊuJ Ê√ U? ?NM?J1 ÆWœUBô« VUD? …d? c*« Ê≈ ¨W? O?F? L? '« fOz— d«“ Èb? L? ‰U? W? uJ(« q?OJA —u?  U? N? O? u —«b? S ¡«—“u?« fOz— W?OMb?F?« …Ëd?« WO?LM W?O??O«d?« q?OF?H ¡b? …bb?'« d?B? v U?O?uu?O'« ¡U?LK —U?? U?N?F?{Ë v«Ë ¨d?B* œU%« vK2Ë WOMbF« …ËdU WOMF*«  UOFL ∑ ¡Uƒ—Ë Î¡UM oU?« ¡«—“u« fK s UœU?L« -Ë ¨ U?UMB« ÆWUMB«Ë —ULô«Ë ‰Ëd«  «—«“Ë  UI«u vK W?? ? ?uJ?(« s? Wu?KD?*«  «uD?)« r?√ Ê√ ¨d«“ ·U?? ? ?{√Ë v ¨sb??F? « ŸUD s? W?O? U??{≈ œ—«u?? d?O? u?? …bb??'« WOMb?F« …Ëd?« ÊuU vK œËb? vFdA qb?F —«b≈ …ËUù« Âu—  U? …œU vË_« ¨jI 5œU0 oKF? vU(« lC U?OU —bI v«Ë ¨WOMb?F«  UU)« vK W?{ËdH*« ¨s«d« ÈœUB?ô« l{u« VUM rO v≈ rOö?Ë ‘Ëd Wôu« W??U?? W?O?uJ(« W?N?'U W?U?)« W??OU?« …œU*«Ë …Ëd??« W?? O?N? Wôu« `??B YO?? W?OM?b?F? « …Ëd??« vK ¨ U?? ö*«Ë d?? U?? ;«Ë rU?M*« W?? U?? vK j?I? ? W??O?b?? F*« s bôË ¨Èd?B?*« VF?A« pK W?O? F?O?  «Ëd U—U????U ÆqJ lL:« vK lHMU œuF U0 UNöG« s vK bU?O Êü« 5œU*« 5U dO?OG Ê√ ¨d«“ `{Ë√Ë ÂU?O? I« s W? ?O? N« sJ1Ë W? OMb?F? « UM«Ëd …—«œ≈ s?? ¨ŸUD?IK W? ?O*U? ?F«  «—U? ?L? ? ?? ?ô« »c? ' v?I? O? ?I? ? —Ëb

5 uBH*« …œuË WOUL« …Ëö‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

5öË ‰UL •µ∞‡ «Ë v‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ V dN% «Ë ‚«d6ô« WN‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ kH%Ë oO ?dD« ‚uI ? kH%Ë 5dD« ‚u ?I kH% qL ?F« VU l W“«u ? ¨WOUô« …œU“ vK td VU v« tUJË tuI vL%Ë qUF« W«d …«ËU ?*«Ë ‰bF ?U «uU q ? ÊuI ?? ôU ? «uUM Ê« ‰U ?L?F« U ?UD vQ r ŸUDI« t ? O? ÈËU ? ? WËbU 5 ?KU ?F« qJ ? b ?u ? qL ? ÊuU ? rN ?b ÊuJ Ê«Ë W?OM u« rN ?Ë—  dN Ë ‚u ?I?(«Ë U«e*« v ‰UL ?F« 5 t ?d ?Hô ’U)U ÂU ?F« vzU ?C rJ  œU ?Ë UN ?B ?B ? - v«  Ud ?A« …œu vK r—«d ?« v rN« ÆÆWUDK «b ?Ë œU ?B ?ö U ?Lœ U ?NKO ?GA ? œUFË W ?uJ(« sC ? v sJ Ác Zb W ?U ?D ÆÆU ?NU ?L? œd ?Ë oK« lU ?B*« …œU ?U 5 ?UD*« d ?B? ‰U ?L? ÆÂUú œUBô« WK lbË ÃUô« WuEM qb lUB*«

∫VKD bb(« WJ«

V>—b U* ÂULYô«Ë —u_« WKJOY Wd8Ë WO"«eO*« …œU>“ v« ÃU?? ? % v?« bb?? (« WJ?« …UU??F? ? s nA?? Ë 5KU?FK W??U?F« WU?IM« fOz— ÈdJ ÕU???H«b?? VU «uDK bb?&Ë ‰ö«Ë WU?O?B«Ë —UO?G« lD dO?u W??OU??L? F«  U??Fd??A? « qb??F …œU??U bb??(« WJ?U q«œ Èd??A?« d??BMFU ÂU??L? ô« Ê« ‰U?Ë  Ud??F«Ë ‰U?L?F« ‚u?I? l vU?L? U0 U?N?Kb?FË U?N?O? dEM«Ë s UN ¡b?« V v«  UuËô« r« s WuEM*« Ác t?u??BM …b?O? …¡«d? ÃU?? qL?F« Êu?U? Ê« ÈdË V—b?« ŸUD v  «—Ëœ d?O?u ‰ö? ¥∏Ë ¥∑ ÊuU?? Ê« ‰U?Ë ÁœuM qb??FË ¡«œô« Èu??? ? s? ld b??O? q?JA Êô« …U?? O? ? (« ·Ëd l Êu?? ?? ?«u?? ?ô ÂbË …eOL Wb ÍbI vK bUË v?K ÊuU?? v« W?? U?? v ‰U?? L? ?F«Ë q«œ vU?MB« sô« d??B?M ‰U??H? « „UM `BôË rNMO ÈËUË rNUD Æbb(« WJ« Ë√ ’U? ŸUD? v qL?F s? 5 ‚d? W?? ? O«e?? ? O*« …œU?e ÈdJ? VU? U?? ?L? ? ? Âb?IË t???«Ë ÈœR rNM q?J vuJ q?« s b?b?? ? (« WJ?U? W?? ? U?? ? )« b?? ?(« Ê« ‰U?? ?Ë 5M? «u?? ?LK? tU?? ?b?? ? U?? L? e?? «u??(«Ë —u?? ô« WKJO? …œU??« sË qU??Ë `K V?KD —u??ö vœô« ÁœuN l VUMô qUF« ÁU{UI ÷—« vK? t??I? ?O? I? ?%Ë t W?? UD?*« q/ lDIM ôË q«u ŸU?DI« v qLFU uË —U?? F? ? ô« l VUM? U0 l?«u« Èu??O? od?? bb??(« WJ?« od??L? ŸUD s?Ë ‰U??L? F?«Ë …œU??I« q V?KD bb&Ë …d?L? WUO V?KDË rNË eU? …œUe ÍdJ VU bb( WJ« v ¡b??« s »U??IM« n?A?Ë ‰ö??«Ë rd?O?G …u« ŸU?DIU 5KU?FK WUô« ÈdJ ÕUH«b XO? l W?? C? ?O? ?H? ? ?? ? W?? «—œ œ«b?? « Êu?{U??I? WËbU? 5KU?F« lO??L? Êô U??N?ö?? s r? s?? “U?? …d?? ? )« WJU? 5KU??F« «b? U?? •≤∞∞ e?U?? l ‰U?L?F« ÁU?{U?I? U? VUM?O —u?ô« WKJO …œU?« t v{d s? qU?FK rK u?Ë •∂∞ Êu?{U?I?? bb?(« ÆrbN r ÆÈ—«“u« —«dIU …u« …«ËU*U VUDË «b«

∫bR ZOM«

cOHM « s q8UJ? WGuJ(«Ë WUMB « –UI"ô WK{«Ë WDN UN>b WC*UI «

WO*UIM « ÊU-K « …—«œ≈ f U-0 …√d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

¡U‡‡‡?M « b‡‡‡‡{ e‡‡‡OOL% «Ë n‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ wK W?Ëb« Ub??U?? Ê« V?? O? WKO??F*« …√d??L?K id?? ŸUD? „UM s qO ô«Ë —u?ö vœô« b(« w dEM« …œU?«Ë qL ’d? œU« ÆUNOM ±≤∞∞ W«b?? F« o?O? I? ?% v? bb?? b??N? ? W«b?? ? …«uM« v Ác? ÊuJ b?? Ë ÆuOu ≥∞ …—uË dUM ≤µ …—u VUD b« uË WOULô« vœô« b?(« bb? VUD bdK? WU?F« WUIM« u?C W?HOK «d?« v UNuU qbFË WOULô« UMOQ« …U«dË —uö vBô«Ë ÆV«d« WLO l p– bF ‘UF*« VUM ‘U?? ?F?*« q?? ? d?? ?ô« 5?  ËU?? ?H „U?M q?F? ? w?U?? ?(« ÊuU?? ?I?U?? ? Æ‘UF s tOKFKBUË r se*« ÷«dô« iF? vB« 5Q?« WuEM 5? VUDË WuEM*« qbF VUDË vB« 5?QU ozö« qJAU UNö r d1 v« WOMOËd«  «¡«dô«Ë ÃöF«Ë Wb?)« YO s UNKbF rO ÆWb)« b v n u*« UN ÊuU? Wd? œuM „UMN? Ád?O?G bd  U?UI?M« ÊuU? qb?F? XU Ë W?U?)« œ«u*« v qb?F« U?C«Ë Á¡U?G« r ±±≤ —u??œ  UU?IM« U??N—«œ« fU??? Ë  UU??IM« q Ë«  UU??IM?U  «—«œ« fU??? q oAK —«d{« ÊËb WOUIM«  Ud(« …U«d VO p– id sË ÆvUIM«

U??N√ XM?F? u «¡U??HJ« o?Ë ÊuJO?? …bb??'« W?? uJ(ô« qOJ?A ÊQ wzU?N?M« qOJA??« s Êö?ù« l sJË ¨‰œU?? qJA ¡U??M« q?L? ? qOJA?« «c ÊS? jI?  «b?O? Wö wK? ô« Íu? s?J r W?uJK s WM« Ác?N w «dI1b« —uD« od wK wU≈ dO d?R bF Æ…—«“u« w WOzUM« W—UA*« W?Od? vN?? ¡UM« …—Ëb gO?L?N?Ë U?NzU?B?« p–b?F q??I s …√d*« Ê« bö? qHD« WO?B  U?uJ* vËô«  UMK« lC v« vË ‰U?Oô« W?? O? ?U??L? ?? ?ô«Ë W?? O? ?U?? O? ?«  ôU??:« W?? U?? v U?—Ëœ ÕU??C?« s W—«“u«  öO?JA« WU? v `{«Ë qO9 U?N ÊuJ Ê«Ë WœUB?ô«Ë ÊU U?L UN qe q?O9 ÈQ UIKD v{d s?K 5EU;« Wd? «cË ÅÆUIU Àb ‰e??GK? uU?? W??d??A W??O?U??IM« WM?K« ÂU?? 5« qU?? œU??F? ‰u??I v —Ëœ …√dLK ÊuJ Ê«Ë bô W—ub«  öb?FK WMU ZOM«Ë ‚uI(« vK ÿU?H(« …√dLK vM vJ? —ubK WO?OQ« WO?FL'« s be?*Ë W??O? {U*«  «uM?« v U??N? OK X?KB?? v«  U??? ?? J*«Ë ‚uI VU UNuI lOL? …√dLK sLC v«  UFdA«Ë ‚uI(« …√d*« W—UA* WdH« WU«Ë WOUIM«  Ud(« …œUe XU Ë qHD« vK kU??% Ê« lOD?? vJ  «œU??%ô« vË W??OU?L? F«  UU??IM« v Ê« WUË …√d?LK qLF« ’d …œUe WUDLKË WKU?F« …√d*« ‚uI

rOI« Ÿ—e w?« wN ¨ U?R*« s bbFU qL?F« w dO?J« wUF r sË ¨ U??NU?H « W?O? B?? w W?O?Du«Ë sb«Ë Wd?B?*«  «œU?F«Ë U?? Ë dU?M …—u w Âu? ‰Ë√ s «Î¡b d?? B? ?  «b?? O? ? X—U?? U?? L?J b??? O? F? Ê_ ÃU??? % wN?? ¨gO??L? NË p?– b??F nM s t? X{d??F 5«u??Ë  U?Fd??A ‰ö? s? lL?? :« w wI?O? I?(« U?—ËœË U?N? UJ UNuI sLC ‚ö ù« vK U?NO? ‰U? ô W?Uzd« UN?FC? w« WIdD« W —U? Ê≈Å ◊u?I l? dB?F« «c vN?« b?I ¨Wd?B*« …√d*« ¡U?B?≈ Ë√ gO?LN? nMF« s U?ÎOU? UÎM?L t?O X?F?œ w« ¨5LK*« Ê«u?ù« W?U?L? ÂUE œU?F??ô«Ë ÆsœU?O*« w wU?L?'« wM'« ‘d??«  ôU? ZNML*« ÆWOUO« W—UA*« s nMF« ‰UJ?« t?U? s t?O?IM? w« ÃU??% 5«u?I« s t??e? „UM Ê« t —U? sLC? Ê« u ¨ UFd?A« Ác wË« Ê«¨¡U?M« b{ e?OOL?«Ë wDF …√dLK tu hO?B UNM oM w« —u?b«Ë tœUI« odD« ÆtOU*d«Ë tOUOM« ÁUO(« w …√dLK td —u?? ? œ wK? qb??F? fOË ¨«Îbb?? «Î—u?? ? œ bd? td??B?*« …√d*« Ê« nz«u q Áœ«—« r— Ádd9 - Íc« —u?b« p– ¨5LK?*« Ê«uô«  «d??)« s …√d*« „—UA? Ê«Ë ¨tM «u*«Ë  Ud?K ÌœU?F tô ¨lL??:« Êö??ù« b?F? t√Ë Áœ«b??ô qJA w« t?MK« w ÊuU??I« ‰U??? vÅ

5D ‰eRË UDMS ÊUJ* 5 uBH*« …œU« »uKDG WU?? I?M« Ê« ÕU?? ? ?H?«b?? ? ? ·U?? {« ‰U?? ? ? L? ? ? ?F? ’U?? ? ? qJ?A? V?UD? s 5?u?? ?B? ? H*« …œu?? ?F? ZO?? ??M« ÂuJ« 5Ë ÊUJ?K UDM vd ZOM« ŸUDI UNUL« ed Ê«Ë t?U?Fô …u?? v?« ÃU?? u?N? r Ê«Ë bb? s …U?O?K tœU?«Ë W?D q?O? ? ? F? ? ? H? v «—u?? ? ? ¡b?? ? ??« v?«Ë W?? ?UM?B« Ác?? ? N ÷u?? ?N?M« ‰e?GK WCU?I« W?dA« U?N?F?{Ë W?? ?U?MB?« Ác –U?? ? Iô Z?O? ? ?M«Ë —u?? s d??« U??N œb? v«Ë W?HK?? ÊUD« Ÿ«u« W?«—e √b? …œU?«Ë  UMO??U*«Ë  ôô« Yb?%Ë œb?? VU?? v?«  U??d??A« WK?JO U–U??« V w?« j«u??C« s  «œ—«u«Ë  «—œU?B« h U?LO? Ê« «—«dJË «—«d ÕU?H«b? b«Ë nu?? Z?O? ?M« W??U?M ‘U?? Fô UI? …œuu*« WD)« qOFH wK U? «b??O? rK?F v« W?u?J(« bM ÆWUMB« Ác ‰UL tOUF

rO«d« ÕUH«b

vK t? Ëd? bM? qU?F « ‚u?I? ‘U?? ? ? ? ?F ?* « Êu?J ? t? «Ë ‘U?? ? ? ? ?F ?* « WK?O Áb?? ?N ? ? ? l U?? ?O ? ? U?? ? L ? ? ? ? Wb? v UUC? v« «uM« U??O ? ? Ê« qU?F ? « o sL?? tM Ë vK? t?? Ëd?? bM W1d?? …U??O ? ? Æ‘UF*« lK« ‚«d« nu WËb« VU Ë h U?? L? O? ‚«u??ö W??O? ?Mô« Æ…eU'« fö*«Ë ZOM« ŸUD

fO?z— rO«d?« ÕU?? ? ?H«b?? ? ? b?? « ‰e?? GU 5K?U??FK? W??U?? F« WU?? IM« …—«œ« fK?? ? u?? C? ? Ë ZO?? ?M«Ë dB ‰UL Ê« ¨dB ‰UL œU%« ◊d??H sË lO??L? '« oM v WU??« v qô« rN rN?uI s o v oHM?« s ÃËd??)«Ë ÃU??ô« …œu?? œU?? B? ? ?ô« t?? O? ? lË Èc« rK?E*« lb rNUD* WUô«Ë ÈdB*« ÆWOUô« …œU“ v rN —«d? « r ÊQ ÕU? H«b? ? VU Ë s qI ô«Ë —uö vœô« b(« l vU??L ?  v?? U??N ?O M? 5H« v W??F ? H d*« W??O ? A ? O?F ?* « ·ËdE« lUB*« qOG?A …œU«Ë T q W«dI U? œb —bI v«Ë W?I KG*« v« W? U?{ ôU lMB? ·ô« ¥ ô« qL?? ÊuU?? ¡U?A « v Ÿ«d?? ô« ÊuU??I ? « ¡UD« vö?? ? b?? u?? qb?? F Ë W?? F ? ?L ? ? ? « T vU?? ( « W??O ? U??L ? ? ô« UM?O ? Q?? « ÊuU?? kH? Ë WU?L ?F ? «  U? ? q rC?O 

∫ WOU ÊuKUF«

»UDA « 5J9Ë œUUH « —uK* sG …—«“u « –UI"≈ v v« W?O?U?L?ô« W«b?F« b?{ «cË …—«“u« v 5KU?F« …—«“uU Êô« v?? oI?? ? r v?«Ë …—u??« ·«b« v?L? « ÆÊ«uô« bN v WU ÊËc?U? ôË Êu?A?L? N? …—«“u?U »U?? A« Ê« 5? nO??C ÊuF?L rN« r— …—«“uU WœU?O VUM vu v rN?d qL?? F?« v œu?? N? ?:« ‰c? vK …—b?? I?«Ë …d?? ? ?)«Ë …¡U?? HJ?U »UA« ¡ôR?N WdH« ¡UDU VUD s «cNË tO? vUH«Ë «ËdJ« sc« —UJ« s ôb …—«“uU WœU?O VUM rNOuË …UO?(« WM bb?U? WKu «uM UN «u?JË VUM*« Ác ÆW«d« qL  «œUOI« s vU n oK) Ë

œU??H« W??N?«u? W??O?« Êu???A WËb« …—«“u 5KU??F« VU cM rNO r r sc«Ë W?R*« WULF« XO Ë …—«“u« q«œ ÆWM ±≤ –U?Iù »U???A« ·ö?z« W??N?? fR?? wU? b?L?? ‰u?I w 5H u*« s U?FO?u lL? UML b?I œU?H« s …—«“u«  U??J vK ÿUH?K W?N?'« Ác fOQ?  «—«œù« lOL? s XU? w« dUM ≤µ …—u —U? `O?BË u?Ou ≥∞ …—u oI??? r w«Ë W?O?U?L? ?ô« W«b?F«Ë W?«dJ?«Ë Wd?(« q√ ÆWO« …—«“Ë w Êü« v 5  U???d*« w d??O? ??  ËU??H „UM? Ê« 5?? vM? ‰u??IË

dB* ULœ Âu> dQ* «udD? aOA « dHJ* 4ôUB?ö W>dB*U* qGU ≤∞∞

qJO rO«d«

Wd??B *« W?? d??A U WKU?? Ë q? U?? vzU?? Ÿd?? …—«œô« s? «b??O ? F tU? ? « dB ‚ËbMB U?L œ Âu d? Q aOA« dH?J ôUBö W?O U?I M« WM?K « fOz— qJO rO«d« v? U?I M« …—œU? ? s t? d U* b? U? 5«Ë WU?F « WUIM« u?C Ë aO?A « d?H  Uu?H OK W?I DM0 ƉULF« œU%« ‚ËbM ¡ôR Ÿd?? W??O ?M Ë ÕËdË …dD Y?O ? G « ‰Ë« Ê« qJO r?O «d« ‰U?? fOË W—U?O ? « WQ? ? Ÿd? « W?O KL? Ê« «bR? rN? ? d 5KU?F « s «b?? O ? F ÊU?? Àb?? U?? Ë ÆÆqU??F ? « vK —U?? ? « s T? U??N ? ?O ? Æ…—«œô«

∫VKD WO UI ÊU'

åÕöB8ö j8Ë_« ‚dA «ò ‡ q>uL « W%U?≈ 5>u‡‡ ‡ ‡ ‡ '« s‡‡ ‡ ‡OHOC*« X‡‡ ‡ OD2?Ë ∂ ‡ « ÕöB%Iô« 8UEdC –UI.≈Ë qU? « dOLF2 “UNM »c7 ‰b ·dQ X«“U?Ë UMd? qO?GA? W“ö« ‰«u?_« a{ s X?UI b? ∫ÈËUB« vO ≠ V ÂuK ÃUô« ◊uD) UNUOUJ«Ë U?NUuI* WKDFË WdAK WMz«œ Æ «bO*«Ë ·öô«Ë V«—_« WOdË WOd« XOUË s«Ëb« 5u?'« 5H?OC?*« XO?Ë v{«—_« Õö?B??«  Ud? –U?I« UN 5KUF« vUUË WdA« q?I œbN d_« «cË ·U{« vU?L?A« qU?« dO?L?F “U?N 5K?UFK »c?'« ‰b ·d?Ë q v?U??ô« r?U???*« r W?? uJ(« Êu?J ÊQ U?? U?D U?? C« v{«—_« Õö?B??ô jË_« ‚d?A« W?d?A qu?L?« d?O?uË ‰«u??_« a{ v≈ ÈœR U2 •µ± v?K be W????M v??Ozd«Ë s …œb??F??  U?UD? s W?OU??IM« ÊU??K« VUD “d?√ v pK Æ…bb'« ÈËö« “U —ub« WuJ ¡«—“Ë U??N? ?? U? qUJ W?? d??A?K vI?? O? I? ?(« qO??G? ?A? ?« sL??C? v« qJA r?U? vJ W?—b*« WU?L? F«Ë  «d?? )« s …œU?H? ?ô«Ë W—U?I?F« W?dA?U WOU?IM« W?MK« fOz— rO«d« vM? —U?√ ÆWOz«cG« …uH« b v ÂU  U?? ? d?? ? –U?? ? I« v Ÿ«d?? ? ô« W?Ëb« v?K t?« v≈ W?d?? ? B*« WMK?« fOz— ÈdJ sb?« ‰U?L? b?L? ? ”bMN*« d??? U??L?O?  U?d? vË U?N d9 v« W??O?« ŸU?{Ë_« s Õö?B??ô« ÕËdD WEU?; lU« vU?LA« qU?« dL?F “UN? WOU?IM« W?U œu?F U?NKF?&  U?OUJ«Ë ‰u?«Ë  U?u?I? U?Nb W?ö?L? »c??'« ‰b? e??U?? ·d?? Âb?? s 5?KU??F« —d?? C WKJ?A? W—U??I? F« v  U??d??A« ÁcË U??N?? B? ? B? q?? UœU??? ô W??Od?F?«Ë W?U??F«Ë «u??—Ë …d??O?? « W??LU?? Ë Wd??B*« s •µ∞ ‰œU??F U0 ¡«—“u?« fOz— —«d?? tQ??A —œU??B« WO?uI«  U?ËdA*« W?U u?√ Âu?Ë ÕöB?ö ÆW—b« ◊ud s fOË W—bK V«d« vU« b??O? F?—u?? W??Fd??H? «Ë fu??« …UM?Ë vJu??  U?N'« s b?bF« ·d? s rdU t« ·U?{« œUM«  UdA« Ác ¡UD« U?UD dB ×UË t???L? O? U? ÕËdD v?d? WE?U?0 W??O? uJ(« ÆdU*« d_U ‰ULô« —«d??I U??I? •±∞∞  U??N?'« i?F vË •±µ∞ ‚ËbM 5√ 5M? Èb?N? sUJ« —U?« U?L?O? ÆÕËdD kU œ«d??« WKJA?? v≈ Èu??'« qIMK W??U??F« WU??IM« W?U??F« WU??IM« Ê« ÈdJ ‰U??L? b??L?? `{Ë√ nOC? ≥∞∞ XO? v sLJË Wu?'« WU?OC« œU%« u?C œ«d rU b?L W?Uzd W«—eK WU??I?M« v≈ …d?? ‰Ë_ «ËQ??' sc?«Ë W??H? O? C? Ë WKJA*« Ác u? UbN? È—UB? ‰c ‰U?LF« fO?z— l qu?? K ‰œU?? ? ?? ? —«u?? -Ë W?? U?? F« qUF« »uK« bOu …—Ëd?C 5u*« UUD oO?? u —U?? O 7U?J« Ê«d?? ODK d?? B* W?? CU?? I« `U??B*«Ë …e?N? ôU 5KU??F« lO?L? 5 ÈœU*« r?N? ? ? ? ?UD? i?F? q? b?? ? ? ?Ë Èc?«Ë v?U?? ? ? ? ÆWOuJ(« «e Xb 5 - ¡U??I bM? t??OK ÷d??F« - U* »U??? ? «Ë W?OU??IM« WMK« fO?z— «e? Xb? VU U??L?O? q «bR? WU?F« WUIM« fOz—Ë WC?UI« fOz—  U??Ëd?? A? LK v?U??F« b?? « W??d?? A 5KU?? FK U?L? ≤∞≥ sU?IU? ¡Ud?NJ« …—«“Ë v?≈ U?Nœu?? v W?OzUd??NJ« –U?ô «b?O? UN??«—œ b?F U?O?—b Wu?'« W?UO?C« qU?A? ÆWCUI« s rNQA —«d µ s XBK?IË rNu?œ  dQ? ÊuKU?F«Ë U??U? ±µ cM X?U? v dO? ŸU UN Wd?A« Ê« «bR jI? ±∂∞∞ v≈ qU ·ô¬ l W??O?D« U?NU?ö?F W?U??F« WU?IM« Ê« Èb?N? 7UJ« ·U?{« WOuI«  UËd?A*« nK v …dO  UU$ U?NË UNBB  U?d? nK?0 5KU?F?« qU?A? q( …bU? vF? …—«œô« t« «e ·U?{« ¡UdNJ« …—«“ s U?NËd? q UN?O≈ …bM*« sU?? ?C —U « v? ¡UM?«Ë ¡ÈœU?? N« —«u?? ?(U Ê«d?? O?DK d?? ?B? ? ÆWOUIM« rNU'Ë ‰ULF« l …—«œô« «cË uJObU UMd?A WOMô«  UdA« WU?F« s rdU …œu??F? W??uJ?(« Èb Uu?? U?? F? «œ «c? sJOË “«e?? ? «Ë d?? ? WMK?« fOz— qO??U?L? « vM« v?—b?? ”bMN*« —U« t??U?? s ÆoK UUI« ≤∞≥ ÊuUIU …—«“u« ÊUC« v≈ WdA« v{«—_« Õö?B?? ô jË_« ‚d?A« W?d?A? 5KU?FK W?O?U?IM« ÷d?? W??OU??IM?« WMK o?? t«Ë W??uJ(« l W??d??A« W?KJA?? W?U?F« WU??IM« ‰ö? s 5IU?« ¡«—“u« ¡U??ƒ— vK  «d?c? W?d?AK WMz«b«Ë W?LU?*« „uM« Ê« U?NuL?C?Ë Èd«Ë W?«—eK

‘UFLK ÃËd)« qDa 5aR*« XOD2?Ë —UON"ô« q‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ «d?U?? ·d? …œu?FJc?? Xu« fH ‚d?? ? ? ·d?? ? ?Ë ≤∞∞∏ Ë ≤∞∞∂ vU?? ? ?F? Ë ≤∞±± vU?? ? s e?? «u?? («Ë —ôu?? ?« ≤∞±≤[ v —«d?? L? ? ô« vK? XF??— rU b?? R v?? U?? NzU?? G« Âb?? Ë …bb?? '« W?? uE?M*« W?OD?K« vK ¡UC?I«Ë ŸU?{Ëô« d?I? qzU?? ?u?«Ë ‚dD?« W?? ?UJ g?O? ? F« —U?? ?& v« Z?M*« q?B v? WMJ?L*« ÆtOI ÈË«u?M« v?u?? ? ?O? ? ? V?UD? W?O?F?L?'U vU?L?F« ÈœU?O?I« vËU??F?« ŸU?DIK W??OËU?F? « WK;« ‰e œU? vUô« rC XU v« WO?FL'« Ê« -Ë qU?? µ∞∞∞ s? d?? ? ?« rNM? vI?? rË r?N?? O? u WK?U?? ?Ë qU?? ? µ≤∞ Èu?? ? ‰U??L? F r?N? u?? V? jI?? W?d?AK r?N?L?{Ë WK;« ‰e? ±≤∞v« WOM π∞ s Wc?G« ‰b …œU“Ë 5K?U??F?U …u?? √ …Q??U?J ·d?? Ë W??O?M rNM - sc« ‰eGK WOËUF?« WOFL'U ÂU?? ? b?? Ë ÕU—ô« s? …Q?? U?J d?? N? ? « ≥ v« pc W??O?L?— …d?c?? .b?I? ‰U??L?F« 5R*« W?b?MN ·d?A*« b??O?F??« b?L?? VUD rNM?O? O? F - s?0 W«ËU??0 gO?? ? A È— bIF WKL bF WO - YO WKL a—U Æ WF«d« W—b« vK ÂU ±∂ …b* XR r W« WOd?G« Èd œËË«œ rFM*« b? bR

u?Ou d?N? s «—U?? ?« oD*« vU?{ô« WMK« 5 W?OK ‚U?Hô« - U* UI? ≤∞±≥ fK?? fOz— ”bM?N*« b?O? «Ë W??OU??IM« ¡«d?? U W?? d?? A« Âu?? I? ?? U?? L? ? …—«œô« db? W?—œ pc?Ë U?OKF« …—«œö U?O?d v ‰U??L?F«  U?O? d W?d?? ¡«d?«Ë …—«œ« ÆÂU q s dL dN v Ubu WU)« tKJA*« q - t« ÊU?CG« b« XU?? YO?? d U?? <« ‰b?? W??zö?« W??HU??<U? ·d??B -Ë t?? ? ?d?? ? ?A?U …œu?? ? ?u?*« d?N s «—U??« XuB?« l?— p?c?? ? ? ? Ë ≤∞±≥ q?d?« s  «“Uö Èb?IM« qUI*« —u?? ? N? ? ¥ v?« —u?? ?N? ? ? ≥ Æv{U*« dNA« s «—U« ¡U??GU d??U?? Xb? V?UD Ê«u?ö W?FU?«  U?OF?L?'« ÂöU ÂuI v«Ë 5LK*« t??F?“uË eU??<« s e?? ? )« vK WO?OJ ÊuuI rNô 5M «u*« vK W??I?d??F W?? O? V?? ? ? U2 q«d?? Àö nK ô« WULF« ÂbË …œUË …dOLË s W?F“u VUD pcË v«u*«Ë —u?ODK —u?? C? ? v? eU?? <U? …œu?? u*« c?? U?M*« s t?U??—« Ë« W?? OK;«  «b?? u« VœU?M ÊuJ Ê«Ë pK?N?? *« v« …d?U??? Êd??H« »U?? ?? ? «Ë 5A?? ?? ? H*« 5 r?J „U?M Êu??FK? rNô eU?<« v?{U?? ? I« —Ëœ v? œö?? ? ? ?'«Ë

s q« ‘U??F?*« vK W??Ëd?? s v?I? ? YO?? Êô« v?? W??? ?O? ? ? r rË 5?U??


‰ULF «

Àb(« ¡«—Ë

v{UI« rOEF « b ∫ ·«d«

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

∏ ÕËdD vHF ÂUB«

¡UF—_« b bF

rNK‡‡ ‡ ‡ ‡O,“ j‡‡ ‡ { —«d‡‡ ‡ C vK ÎUIU‡‡ ‡ ‡9 4«

W2dF« W4öLK W2dB*U) 5K,UFK WOIU9 4« WHCË

hO?L? oe9Ë pU?A?K —uD ÂU?F« ÕËdD vH?A??0

ÆWdA« qUA r(

W?öLK Wd?B*« Wd?AU 5KUFK? WOU?IM« WMK« sKF

¨s_« db??? …œu??L??? vUM?F« ¡«uK« v?K nu*« ÷d???FË

Wd?AU 5KUFK W?OUIM« WMK« …—«œ« fK? ŸUL?« v «c ¡U

WH?Ë rOEM ÂUO?I« UN?e s ¡UF—ô« «b? bF Wd?«

dd???%Ë W????OuU???I?« «¡«d???ù« –U???« j?U???C« s V?K

V? r?OM vK s? ”b?MN*« W?Uzd Wd???« W?ö?LK? Wd?B*«

v q?L? U/≈Ë rN?UD c?OHM? 5( WO?LK W?O?U??«

ÆWF«uU dC

s «dË «d W?dAU 5KUF?« lOL UN?KL v« …UU?F* jGC«

W?d?AK W?O?u?L?F« W?O?F?L?'« —«d?I U?I? ÕU—ô« ·d?

jC Î « —«d? —b√ W?UF« WU?OM« vK dC?;« ÷dFË

ÊU?C— d?N? v sË Êü« v≈ W?OU*« rNU?I??? ·d d?O?Q

lOL?' ÈdNA« V«d?« ·d dO?Q ÂbË …b«Ë W?Fœ

«u?dB r? 5KUF«Ë œUœ“« v? n—UB*«Ë ”—«b*«Ë bb?F« b?FË

ôb???«Ë d???U 5K?U??F?K W??????MU e???U???(«Ë 5KU???F«

ÆÂbI*« rNHu –U« v≈ rNFb U2 rNUI s È√ bF

W?OzU?N?Ë W—c? ‰uK œU?«Ë d???U 5KU?FK W???MU

¡U6_«W)UI!fK9, WOD«sN*«—œUJ)p+L 2

vK Î U U??« ÕËdD WEU vM? s »dIU ·U?Fù« b??√ —U???C??≈Ë j???C W???U??F?« WU??O ?M« s —«d??? —Ëb?? tF? dU?AU t W dA?« ◊U{ b?√ ÂUN« VI? rNzö“ W d???? W?DIM? W????b????)U Áb????«u ¡U?M√ t????OK? Èb????F????«Ë

s »d?IU? ·U?F?ù« «—U?O?? W?O?U????« W?H?Ë r?OEM

ÂUF« vHA*«

«uI vM_« ÊËœdJ« ×U? s_« WdbË WEU?;« vM

Xb?? W?F?«u?« Ê√ ÕËdD s√ Wdb0 v?M√ —b?B?? b?√

Æ PAM*« WUL WHKJ*« gO'«

U??UD« »U???√ s ¡U?D?«Ë W?ö?G« »U??M mU??« VC??G« s WU??

Ê√ s ö Î ??C? \ …u???? s ô Î b s «u??LK …u??? Ø¥≥ `??B?? ld« —«b??I0

s «Î ¡e?? iH?? d?ü XË s s?u?L??« …—«“Ë ÂU?O??I W???O?? W?O?Mu?L??«

lO?L? wDG ô ÊU?O_« s d?O?? w 5OMu?L« —U??K œd w« U?O?LJ«

Íc« Xu?« w 5M «u*« s? id?? ŸUDI …—d??I*« W??O?Mu??L??« hB??(«

ÊuJ Íc?« Xe« bb?????« t??Ë wK?Ë \ W??OMu??L???« U??UD?« »U????√

ÊuUF sc« 5M «u*« ¡ôR wK UOu*«Ë qUA*«Ë ¡U_« tO b«e

W???Uzd ¡U??? ú W???U???F« WU???IM« f?K?? g?U

Vc s* ·dB« w WuË_« ÊuJ YO? WuFB« w WU t?OK ‰uB(«

rNM …d?O?? W?? gO?F YO? \gO?F« W?L?I wK ‰u?B?K …UU?F*« b?√

—œU?? ÊuU??? l{Ë .«b«b????? Èd??O?? —u?????b«

Í√ Âö??« Âb? w≈ 5M «u*« s bb?F« lœ Íc« d?_« su?L?« c?_ ôË√

sË W??OMu?L??« U?UD« w?K s WËdJ*« ¡U??G≈ b?F??? \ d?I??H« j X%

…d?O?ô« W?O??U?O?« «b????*« q v ¡U? ô«

d??N? ‰uK l? s«e? Íc?« wU?(« t??Ou d??N? ‰ö?? W?O?Mu9 «—d?I??

VU VOB iH UUDIô« d?¬ ÊU oOb«Ë ”bF«Ë ÍUA« UNK

Æ„—U*« ÊUC—

-Ë w{U*« tOu d?N ‰ö …u? w≈ nBË …u? s Xe« s WUD«

pË√ b?? ÊU?? Èc« W??O??D« s?N*« —œU?? ÊuU??I

5HF*« b« wK »dCU ÍbFU W d jU{ ÂUO bF «—U?O? ÕËdD vd? WMb? vH?F?? s œb? rB? ?«

«u?U?Ë Áƒö??“ t?OK ÷d???« U? uË ¨nF??*« —U?C?≈Ë

`?B?? W?OU? …d? Xe« W??B? iH? w?U?(« t?Ou d??N? ‰ö?? iH?

tJ?9 vK? b???O????Q???U? tU????O fK?:« —b???«Ë

p–d?N Ë uOu ≥∞ …—u b?F bb s W?DKK œU W d?A«

ÆjUC«

W??b?? 5?F*« jU??C?«Ë 5H??F???*« b??√ 5 …œU??A??? b??F

VFA«Ë gO'« —UB !ô«Ë WuD« ∫rKI

bF W?U È—uA« fK q? s —«dô« vK d?Ou? - Ê« bFË W–U?NM« t?Kd? v≈ qË Ê√

WOMuL« WUD « !«—dI* …dL *« !UUDI%ô« q( v)

ÂU? W“«u v? UN?«—œ«Ë t W?OU*« U?BB?<« qJ nI?O? t« fK:« b?R U?L? ≤∞±¥Ø≤∞±≥

rFM*« b qL'«

W« t????Ë v? ¡U???? ô« Ÿu????L???? t????HK? sË …u???? ·U??H??ô« Ë√ ÊuU??I« —«b??« qODF?? ôËU???? V i?F??«  ôËU????? Ë√ ¡U??? ô« VUJ? vK q√ s W?U?I?M« t??O? X?KL? W?Ku  «uM b??N?? ÆtHM VUD*« Ác oOI%

…d ? R*« W ?U ????? ?????« r ?K g ?O ?????'«

¡UOM'_U) ”U+, ôË …—u.« …—u/U0 ÊuF0b2 r3b4Ë ¡«dIH«

ÊUd ?H« …¡UH ?Ë ¡öM ?« WU ?A wG ??K Ÿœ— …u ?? v b ?? ??& Èc« —U ???? Èc ?«Ë ÊU ????O ????GD ?«Ë rK ?E«Ë s œËc ?« v ‰U ???? ????_« »d ???C ????

‰«R?«Ë œ«d?ú W?I??*« W?OMu?L?« «—d?I*«

Íb??S? qU?? ≠ V?D b??L????? wH?DB?? b???R

œ«b??????√ …œU?“ r? n?O?????? t?????????????H Õd?D Íc?«

q? w? t??√ ’U???????????)« ŸU?D??I?« U???????????d????????????

…eU WËb«Ë WOMuL« WUD« wK sbOH*«

«—dI*«Ë hB(« s WK«u?*«  UUDIô«

U?N 5I???LK? WOM?uL?« hB?(« d?O?u s

Âb??I Íc?« wMu??L???« rb« `???√ W??OMu???L??«

q ? v ?K Î « —U ? U ????????N ?K ?F ????????√Ë —U ?Ë

VBM XU?? W?uJ(« Ê√ lD?U WU?ù« ø Êü«

t_ Ϋd?E t???b???F??? 5?M «u*« s? d???O?????? ŸUD?I

ÊU ?Ë qO ?L s ?zUË rO√ Íb ?F ?

…d?L??F*« lKK? U?{d?F?? WœU?O??B« WU?I X?U?«

Í√ w r?NU qG???A? Ê√ ‰ËU???%Ë 5M «u*« w?K

w«Ë Xe«Ë “—_«Ë dJ?« wK ÎU?OU? d?B??I

«dO UU?$ oIË dB WMb0 ÷—UF*« ÷—Q

s ?√ œb ?Ë 5 ?M ?ü« ŸË— b ?b ??????????—

Âb??Ë Ue????Ë U??NKA?? Í—«u?? Âö??«Ë ¡w

W????IdD? d????ü d???N???? s U?dœU????I???? hUM?

qËË ‚«u????ô« v? œu????d« e????U???? d????????Ë

W???u????LK «“U????$« W√ oO????I???% w?K U???N?—b???

Wö?G« s d?O?? ŸUD? ÊU?d?( W*U Ë W??NM2

t?OM Êu?OK ±≤ v?≈ ÷d?F*U U?F?O?*« vU?L?«

…d?OJ« qU?A*«Ë U?“_« s ÎöC? 5M «u?LK

uË s?ü« gO????F« q????? j?√ s ¡UD?????«Ë

tœU“ - t??OM? 5ö?? ±∞ b??L???F?*« mK*« ÊU??Ë

ŸUD?I« q??? W???uJ?(« pK t???O??? X?????? w?«

W?L??b? —U??F?Q W??OMu??L?« lK?« iF d?O??u

‰U?ö «dE t?OM ÊuOK*« nBË Êu?OK ±≤ v≈

—ôu????«Ë s?eM?K b?b???A?« hI?M«Ë ¡Ud????N?J«

ÊU?Q gOF« rNMJ?1 v \rNb√ ‰ËUM? wË

ÆWœUOB« q s tOK bbA«

ÆwuO_« WCNM« b W“√ …—«œ≈ ¡uË

lK« —U??F?_ wuM'« ŸU?H—ô« W?U? q w

W ?KU ?????H ?« U ?????Nœ«—≈ q ? ?????Ë U ?????U

fOz— œu?B?I*«b?? n U? —u??b« pc Õd?

≠ bd?U n u?? ≠ ÷U— d?O?L? ·d?√ ‰u?I

w« W?F?B« WœUB?ô« ŸU?{Ë_«Ë Ub?)«Ë

d ??B ? o ?A ? Èc ?« U ?U r ?O«d≈

Ê« ‰UË WœU?OBK W?UF« WU?IMU Ub?)« WM'

s wB? wK qB√ ô ÊUO_« s d?O w

Æ œö« UN d9

vbO? ±∏∑µ s »dI U? tM œUH?« ÷dF*«

U ?M Ë t ? —U ???????B ?????? 5 ?d ??????B ?*«Ë

w?« U???O???LJ?« w hI ÀËb???? V??? X?e«

≠ Õö? ≠ —UDF« b«u«b? Âd? Í√d« t—U?

«Ëb??U??FË r?N«¡«d??« s ¡U??N??ô« - ∏∞∞ r?NM

w{U*« tOu dN? ‰öË —U« U?NOK qB

W«b WËbU 5uLK tu√ U b√ X ‰UË

U ?Ob« ‰œU ?F V ? U ?FËË UM ?Ë

d?I0 rN«—Ë« ‰U?LJ?U Êuu?I?O ±∞∑µ U?LMO

qB??√ X?MJ •≥≥ W?????M W??B???(« iH?? -

d“u?«Ë ¡«—“u« fO?z—Ë W—u???N???L???'« fO?z— s

…b4d+J2WœUOB«÷dF, ‚«uA_«v0œuBd«

Æ¡«b_«Ë …«eG« Ÿœ—Ë o(« ÂU ??? …—u ??K ? VF ?? …œ«—≈ g ?O ??'«

ÆU—«dI« We“ ‰ËUË œö« - cM ? d ???B ??? a—U v ? gO ???'« …u ?B ?« dB ? W«b v ÁƒU ?A≈ vK b ??L ? ?? UœU ? v ?« W ?O ?u ??I«

b ?F T ? q v t ?u ?HË q ? U ?NK gO ????'« vU ????FË t ?U ??? ???? ??? t ?K«

ÆŸuô« «c WUN v WUF« WUIM«

U?bMË jI «u?? ¥ wzUD≈ -  «u? ∂ wK

¢ …b??«Ë W??LK? Íu?? su??L??« …—«“u? h??<«

v r?U??? ÷d???F*« Ê« œu????B???I*«b??????? —U???«Ë

Íc« wMu?L??« ‰U?I?« Ud??√ V?? s UMQ?

rO?b Êu?u?I√ ¢rJO? qOu« rF?Ë tK« w?

v ? ?« W ?????????I ?u ???????? ?« u ? Íd ?????????B ?*«

‚u?? vK 5K??I*« W?œU?O??B« »U???? …b?U????

V lOL'« wK iH?)« «c ÊQ tF qUF

œu??????u« w? U?????N??????OM?'«  «—U?????O?K0 ¡U??????OM?_«

‰U ??d ?« W1e ?? U ??N ???O ?? d ??N ???B«

U?Ob??O?B« e??O?N?&  U?U??O??« d??O?u? q?L?F«

rN???O??IKË œ—u?*« Xe« w b?b?? e????? ÀËb??

W?OeM*« U?U?O?ô« lO?L? dO?u v≈ W?U?{ôU

W?OMu?L« …—«œô«Ë wM?uL?« VJ*« s U?L?OKF

W?CH??Ë W?UM —U?FQ W?OzUd?NJ« …eN?ô«Ë

wK œd?? qJ W??I?????*« Xe« W??B? iH??

ÆW«d W qQË ‚uU UNöO s

s b?b????F« „U?M qU????I?*« wË …d????_« W????U?D WCH?<« rNB? wK «uKB r sc« ”UM«

sdL3 *«Ë W45U*« !UN'« l ÊËUFU

WFCu *« l!UB*« qOGA/ …œUù WDZ r t« 5OIOD« VOI œUA Ud“ —ub« b√ …d?O?G?B« lU?B*« qO?G?A …œU?ô jOD?« Êü« d?UM? ≤µ …—u V?I?????? qL??????F« s? X?H?????u? v?« U??N???'«Ë VU??ô« sd???L???????*« l ÊËU??F???U …œU??« v? sd??L???????*« W?????d «c??O???HM W???U*« ÊQ rN?U?«Ë …d?Oô« À«b?ô« b?F qO?GA?« WU?IM« Ê« œU?A `{Ë√Ë d?B* ÂœU? —«d?I?ô«

ÆsuL« —U& VK√ Íb e ÀËb UN«–

WOË—u√ bL

ÊQ??Ë d????√Ë d????√ rN??OK? —U??B??(« oO??O??CË

WUD« s lK« iF? ld nOJ«Ë rJ« YO

…—uU??? ÊuKL???????? sc?« r rb???Ë ¡«d??I???H«

Ædü« UNCF iHË

Ÿu?d«U? ¡UOM?_« wK ÎUö ≈ ¡w ôË …—u?«

…—«“u b??????? q?U?? ≠ w– …œU???L?? V???FË

ÂU????F« W«b? cM b?b????????UË Îö????OK ¡«—u?« w≈

WUË WIö?*« UuJ(« ‰U s ≠ ·UË_«

—u??b« W?Uzd Ê«u?ô« W??uJ XU? wU?(«

- Íc« Xu« wH? WU?I*« qbM ÂU?A —u?b«

“U????G«Ë ¡Ud????NJ?« —U???F????√ l?d qb?M ÂU????A

wK œb?? b???O«u?? qO????Ë W??U???{≈ `?? t??O??

lK« Ÿ«u√ W?U?Ë »dA« ÁU?O?Ë rb*« weM*«

w ÿu???K hUM? Àb?? W??OMu???L??« U??U?D«

iH?? XU? qU?I?*« wË W?OMu??L?«Ë W?O?z«c?G«

seM«Ë “U??G«Ë Ë“U*U? W?OËd???«  U?I??A*«Ë

ô Èc« –ôu ??H« Wö ?B ? —U ?Ë

¡UD«Ë Wö?G« u s «uFDI?Ë —ôu«Ë

œUM√ d ??O ?? rN ?? d ?J ?M ôË 5K

W«b?F« w pK s√Ë ø «c œU? Í√Ë rK ÍQ? ÆdUM …—u «—UF b?√ XU w« WOU?Lô« r Ê√ ÷d???H*« s Íc« Xu« w? t√ ·U?{√

W«— U ???L ?z«œ «u ??F ???— s ?c« ÷—_« «uuJ r ?Ë ÆƉb ?FK «u ?MJË o(« Ë√ Ê«Ëb ???? Ë√ gD ? ‰U ????— U ????u

WËbU …d?OI?H« UUDIK …bU?*«Ë rb« …œU“

ÆÆ rU q bM Ë√ q U …«œ√

rNFu& r t√ b$ WOAOF*« rN«u√ 5%Ë

VF ?A ?« …œ«—≈ U ?Lz«œ «uU ? r ?NMJ œd ô Èc« Ád ??√Ë ÆÆ »U ??& v« ÂULU –U ?HM« W«Ë WCd ? uN

WKI*« WK4d*« v0 —«dC È_ œb;« v3 dB, WFKB,Ë W,“_« q4 s, ¡eI bIM« ‚ËbMJ ÷dC ∫WOU*« d“Ë W,UF« W!“«u*« e9Ë ÂUF« s2b« vK …dDO+K …—Ëd{ `J« ÂUF« ‚UH!ù« bOd/

«u?{d?F s?c« ¡U?C?ú qL? ’d?? s Y? »ËdË l?U???B*« nu? V???? rNU???L????« „d???

≠ WOuM*«

s W?OMu?L?« UUD?« wI??* …—d?I*« lK«

ÆôuL d√ Wƒd ÃËd)« v rN U2

vK U??HK*«Ë UU?C?I?« W?«—œË …¡«d?I ÎU???Ë ÃU?? UM?MJË ¨s u«

ƉULJ«Ë „—U ????F ????? ÷U ???? Èc« g ?O ????'«Ë 5dI t ?—U œ«b« vK d ?B v gO'« ÊU ? Æ UO ?CI« d ?√Ë Ë√ Ud ? U ?Lz«œ ·u ?H ?B« W ?b ?I ? d ????O ??? t ?U ???— ÊU ????Ë ÆÆ U ???ö ????

‚ËbM ÷d?? Ê« bb?'« W??OU*« d“Ë ‰ö?? b?L??√ —u??b?« b?«

v U ???b ??Ë U ??I ??? ÷—_« œUM«

«—Ëœ qL??F WU??IM« Âu??I U??C«Ë s?d?L??????*«

b«e vK …dDO?K ÂUF« ‚U?Hù« bOd W?OL√ vK ¢‰ö?¢ œbË

vMË odD« bN9 WË—bË WLOK «—«dI ÃËdK ¨l«u« ÷—√

q(« q fOË d??B? w W?OU?*« W?“ô« q s ¡e? vËb?« b?IM«

u od VF l rOL q«u

—UF_« ŸUH—« »U√ b?√ uË ¨WUF« W“«u*« eË ÂUF« sb«

ÆWKI*« UuJK qI*«

sb« v?K …dDO??K? …—Ëd?{ `???« ÂU??F« ‚U??Hù« b??O??d Ê«Ë

vK ‰u??B??(« rNMJ?1 v? ¡U??C??ú W??O??—b

W?OL√ v≈ ÎU?ô ¨5M «u*« vK ¡V?F« be v« rC?« Uu?Ë

¨W?OI?OI? öJA t?«u dB? Ê√ s rdU t√ v≈ ‰ö —U?√Ë

WUF« W“«u*« eË ÂUF«

ÊU ???Ë qI ??F ?«Ë VKI« W ?U ??0 t ?M

Ê√ v≈ «dO?A ×U?)« Ë√ q«bU …bb W?d

WO?K« U—Uü Wu?d*« dO W?OU?LJô« UU?O« VM& …U?«d

q 5 ÎU?I«u bd sË ¨b?«Ë ÈdB*« œU?B?ô« qI?? Ê√ ô≈

…—«“Ë —«d?????I?????????« —UE?« v? X«“U????? WU?????I?M«

ÆqLF« ‚u vK

‚u W?UF« WKB*«Ë ¨5?dB*« qJ dB? Ê_ WOU?O« ·«d _«

„—b WuJ(« Ê√ v≈ ÎU?ô ¨WK?I*« WKd*« v WOU*« …—«“Ë Uc?

U ?u ? VF ?A« q ?? rK œU ? ??F«Ë

hO????B??????? b?b??? ÷d????F Âb????I????K ÊU?Jô«

«d?????H« v oI???% U?? vK? ¡UM« W???O??LQ? sR t« ‰ö??? ‰U??Ë

ÆÊuUI« ‚u b√ ôË WKB q

¨WM«d« WKd*« v lL?:« t«u v« öJA*«Ë  Ub?« r

UL tAO UUOU ¡Uu« s

»UAK …dOG? lUB ¡UAù W“ö« v{«—_«

qJU ¨Î«b√ vBI s sM ¨Õöù ÃU? U VuBË WIU«

s ÎUO?U√ Ϋ¡e ÊuJ W?OU*« …—«“Ë WUO Ê√ W?OU*« d“Ë b√Ë

ÆUNN«u UO¬ s W{«Ë Wƒ— UNbË

…¡U?HJ« W?—U?A*« —U?O?F? ÊuJO?Ë ¨d?B? ¡UM v „—U?A Ê√ V

v≈ ÎU??ô ¨WœU?B??ô« W—«“u« W?u?L???LK WœU?B??ô« W?U?O?«

¨‰UL√ d?OO WuJ XO?Ë WOUI« WOU?(« WuJ(« Ê√ ·U{√Ë

vK t ??U ??— ¡«œ√ v d ??B ??I r

U??OUJô« U?MbË WUD?« qU??A?? vK ¡U??C??IK l?U?????B?*« ¡U??????Aô W??????“ö«Ë W??????O??????UJ?« WœU?*«

ÆlOL'« œuN nUJ ÃU% dB Ê√ v≈ ÎUô ¨…¡UM« «—œU*«Ë

ȃd« v ŸuM l? UU?&ô« v W?uJ(« ¡«—“Ë 5? o«u œu?Ë

W?KB? o?O?I?? W??UM?*« «—«d?I« –U?ô vF? vN?? vU?UË

W??U??O?? Ë√ —«d? È_ œb??;« v d??B?? W??KB?? Ê≈ w« U????ô

ÆUNKOGAË

nMF« i0d 5OMNLK WHCË «b'

×U)U) WO)dF« 5AbMN*« WM' qI*« ŸuA_« —dI t« rOd«b? vKÆœ 5bMN*« WUIM ÂUF« 5_« Õd

rN??C??— s? «d??O????F rU??? Õö?? Ÿ—U??A

5bM?N*« WM' b??ËË vuK? b?U?? 5b?MN*« VO??I d??H??

i?—Ë n?MF?« —u???????? l?O????????L????????' l U????????I?«

5bMN*« vI?K —u?C?( q?I*« Ÿu??ô« ×U?)U 5d?B*«

∫W—u√ dO ≠ X

Âu p–Ë 5?Ob*« o W??O??F?L??I« «¡«d??ô«

WCNË WOLM ŸËd?Aò Ê«uM X% bIF Èc«Ë WJ0 5dB*«

…—«œô« fK fOz— oOu bL …Ëd WbMN*« XI«Ë

ÆÂœUI« ¡Uö« WUI d?I0 - Èc« ŸUL?ô« ‰ö? «c ¡U vK ÿUH(« v≈ tUO v UœË WOLKF« sN*« Ád????√ Èc« —u????????b?« «d????????«Ë Ud????(« r√ vË WK*«  «uI« s WU?L VFA« VU? Ë s u« W?U???L??? U???N ◊uM? W??????R??? œU????%ô« s W?M' qO?JA W????d???? œU????%ô« ¡U???C???√ s? 5U???B?*«Ë ¡«b???N???A?« d???B???( n√ s? «b????O????N???? ±∞≤ rœb????Ë  UU????I?M« U?L ¡U? ô« WU?IM dd?I dü U?I? »UB? 5KI??F*« lO?L? s ëd?ô« v≈ ÊU?O?« U?œ Æ5OLK« WULË È—uNL'«

ÆtË dO s «d ???N ???? 5ö œ«b ??? ???« v ?KË dU ?M s ? sd ?????A ????F ?«Ë fU ?????)«

…dZQ *« ÕU)—_« s, s2dN ·dJ ©Âö s+4® WBdA) 5K,UFK

WO?U?« WHu W?OMN*« UUIM« œU?%« Uœ

»d???(« À«b???« W????O???HK v?K se??????????;«Ë

‰U ??dU ? Áb1 Èc« 5F ?*« t u

ÆådB

©Âö s?¨ ôËUILK dBM?« WdA »bM*« u?CF«Ë

t d{U? vI?K*« Ê« ·U{«Ë

ÂU???F« s? …d??Q????*« ÕU—ô« s s?d???N?? ·d??? v?K

vuu?O?'« rUF« …œu? bU?

v≈ rb qB Èc«Ë WdAU? 5KUF« lOL' v{U*«

…—UDI« iH??M ŸËd?A? s

ÆqU ∂µ∞∞

∫—c% ¡U 1_«

u ????Ou ? s 5ö ???? ?« v ???? ≤∞±±

…—«“u vzU?u« VD« …—«œ« «œu?N?0 Âö?«b?? ‰U?L? —u??b« d?B? ¡U? « WU?IM ÂU?F« 5_« œU?«

—Ëœ s ? t ◊u ?M ? u U ?0 ¡U ??????u ?«

…—«“Ë qF U2 t WU?ô« ôbF …dO?ô« WËü« v  œ«“ Èc«Ë UË—u ”ËdO?H œ«bFô« v W?B«

Êu ????Ë VF ????A ?« WU ????L ????( v ?M Ë

¡U)Ëv≈‰u%åU!Ë—uBò÷d,

v gO ??'« W ?eU ?? XU ?? ≤∞±≥

U?IË p–Ë d?B? v Á—U?A« VM? Èu?B?I« œ«bF??ô« WU? sKFË ¡UË v≈ tu?% vK bR? W?B« d?O?u vK b√ Èc?«Ë W?BU vzU?u« VDK We?d*« …—«œô« fOz— rO?KF«b? v U?F«b??Æœ Ud?B?

5J ?9Ë t ?? ???«d ??? ¡ö ???≈Ë t ?? ??? ???O

WMO ±∑¥ vK Y qL?F …—«“u« XU UL? Wed*« qUF*U ”Ëd?OH« s nAJ« …eNô W?B« …—«“Ë

d ?B ?? b ?N ?Ë –U ?H ?M« s tœ«—≈

«bR v{U*« ÂUF« WœuF« s 5œUI« ÃU(« s sdLF*« s

v b ?K Áb ???N ??A ? r U ??? W ??L ???OE ?F«

s d?O? œb?F «euKHú b?d?« ÂUE Wu?I - U?L U?MOF« W?O?K

b ??I ? t ??—U œ«b ?? ??« vK rU ??F«

WUË dB* sb«uK WU(« ndFË WOB« e«d*«Ë UOHA*«

v« d ???OU ???L ??'« œu ???A ?? d ??? ??

ËUdô« dO?u pcË oK `Ë qOK% qLË ”ËdOH?« UN dAM*«

vuM œuL?Æœ vIKO UL

Wd?AU W?OUIM« WMK« fOz— —«e?'« bL? pc? Õd

W?OI?O?D« ¡Ue?Ou?O?'« –U?«

W?—UA? WO?L√ vK Âö«b?? b√ Æ U?ËdO?H« W?UJ0 WU?)«

Uu ?O ?K 5öË W ? ?L ??)« “ËU ?&

sd?¬ sdN? ·d vK ÷ËU?H« È—U? tQ UH?OC?

s ô …b???*«Ë WdB?*« ÷«d_« vK? ÷dF?« v Êü« lL??:«

…d??{U???? ◊u??O??« W???F??U??

Êu?OK µ∞ U??N??L?O? mK? v«Ë …d?Q?*« ÕU—ô« W??L?O? s

«¡«d?ô« –U«Ë v?B« vu« qOJA »U s sJË ·u?)« »U

rJ ◊U ?I ?S n ? ?N Xd ? v«

`H WOu? UËdAò Ê«uMF

ÆdN« WF cM UNd nu*«Ë tOM

WUB*« ôU?(« œb Ê« dc t?—UË tË W?Uô« VM W?OzUu«

åd??B??? W??O??L?M …bb??? ‚U??¬

v« WœUBô« ·ËdEK «dE t« —«e'« bL ·U{«

WuF?U rNLEF rUF« Èu? vK WU µ∞ v≈ qË ”Ëd?OHU

s …d??{U???? v≈ W??U??{ôU

WU« s ÂU?F« «c UMHu WU dBË W?dA« UN d9

«—U?ôU 5U?Ë U?d?H 5?U?Ë «d?K$« v  ôU? ≥ œu?Ë l

…b ??????«Ë «b ? g ?O ??????'«Ë V ?F ??????A ?«

‰Ud« dË Wd?« U«u«

ÂU?? q W??d??A« t??L?O??I X?U? v?« vU??L??'« —UDô«

Æ”ËdOH« «c s WOU dB X«“ULO fu …b«Ë WUË

ÆrE_«

«d?Ob p–Ë W?d?A« l«u0 5KU?F« lO?L? tO? u?bË

t ? VU ????? ö ????? t ?K« …œ«—≈ X ?K ?Ë

Æ UIHMK

vuK bU

vIH« WOU

X ?u« «– v ? …œœd ??????? b ??????d ?*« Ê√ …b ??????????R ????????? ÆÆ q ?—« ÆÆ q ?—«

b ???O ??F ??? ?? ?Ë ÆÆ VF ??A ?« d ??B ???«Ë

Âö« b ‰UL

d ?U ??A« U ??LK Ê«b ?u ?«Ë VKI« ∫r$ œ«R bL√ Ÿb*« 5 ôËœ 5 ôËœ

W2œUB Cô« W,“ú —uM« o2d6 ‰Ë√ 52dB*« s2dL. +*« WIS V+B ∫vDI « ¡ö ”bMN*«

5dB dU ôËœ 5 ôËœË 5 ôËœ 5öH« œôË ôËœ ÍbK« œ—u« ôËœ

¡UBCù« …d! s vKT «Ë W2bIM« UUAUO+« v0 dEM« …œUS) r 2 s2d.F *« nK, WKJA, q4 W?OU??I?ô« W«b?F« vL??? X% ÈËö??« —u???b«

iO??H? Âb??Ë sd??L??????LK ÷Ëd??I« .b??I s

WO?UMB« Êb*« v ÃUù« l«u? v sdL??LK

W????O????F????L???? f?Oz— vD?I????« ¡ö???? ”b?MN?*« Õd

ÆWOM u« W(UB*«Ë

WO «dËdO« v≈ W?U{ùU ¨÷«dô« vK …bzUH«

W?UM?BK W?O?I??O?I?(« qU??A*« v≈ ôu?Ë W?H?K?<«

q( …bb'« WuJ(« od WDd —b Èd?L

XO ÈœUBô« Èu?*« vK W(UB*« Ê« ‰UË

v«Ë ¨WAFd*« W?OuJ(« ÈœU_« …dU Ë W—«œù«

l«uK W?UM*« W?OKLF« ‰uK(« l{ËË —U?L?ô«Ë

VJ? ÊuJ W«b??« Ê≈ ‰U??Ë WœU??B????ô« W??“_«

U??O??F???L??' —Ëœ „UMN??? jI?? W??u?J(« W??Ou???????

WUN« «—«d?I« s dOJ« —Ëb d?F v X

ÆWOUM WMb q v

W“_« q v W?—UA?LK 5dB*« sdL??*« WI

q ¡U???b??????U W???(U??B?*« pK v s?d??L?????????*«

ÆWUMB«Ë —ULö

W??IKG*«Ë …d????F??*« lU??B?*« nK ÊuJ Ê√ Õd????«Ë

WKJA? q ˨ U?u?F*« W«“ù vF?U WœU?B?ô«

v W??—U??A?LK? qzU?B??H« lO??L?? s sd??L?????*«

W??L?zU?? sL???{ ¡U??B???ù« qU??? —u??N v?≈ —U??√Ë

U?N—«b r? v« Uu?{u*«  UuË√ W?LzU? vK

U??U??O??« v dEM« …œU??S r? sd????F??*« nK

«—«d??I« –U???«Ë  U??O??F??L???'U vU??L??'« q?L??F«

…—u cM —U?L???ô«Ë ÃU?ù« ‚u?F v« U?u?F*«

¨sd?L?*« U?OF?L? l W—Ëb«  UU?L?ô« v

XL??{ v« ¡U?B?ù« …d? s v?K?« Ë Wb?IM«

…œU??≈ t?Q?? s U2 W???O??F??L???'« ◊U??A v? …dR*«

vK UOU VOd?« v ÂbI «Î e d? tö«Ë dUM

WMb qJ WU «—«d ¡u{ v UNK r Ê√Ë

W????uJ?(« vM? ‰ö???? s W?œU????B???????ô« W?KJ?A*«

d???B??? —U???F??? X% 5d???B?*« q …œu???Ë W???I???«

W???O??L√ v?K «b???R?? W d???A«Ë s?_« …œu?? qU???

…œU??S r? sd????F??*« n?K WKJA??? q Ê√ ÈdË

WOFL tz«u X% qLF? v≈ —UFA« uË lOLK

d??B?? v qO??B?? È_ ¡U??B?ù« …d?? s? vK??«

q 5 W???(U??B*« oO??I???% 5( —b Èd??L?????????

d?B W?OLM v W?—UA?LK qzU?BH« q ¡U?b?U

ÆqzUBH«

W???uJ? v …bb???? …—«“Ë À«b?????????U U????Î ???d???

vDI« ¡ö

ÍbK U v« `H `B ÍbË U dB Wö ôËœ 5dB*« ÊuO ôËœ 5 ôËœË 5 ôËœ eF« ‰ËœË …uI« ‰Ëœ e dN √ s 5F{«— ôËœ pö ‰ö U e 5U 5ö „«—Ë UM≈Ë e 5 ôËœË 5 ÈËœ d ???B ?M«Ë VF ???A ?K U ???Lz«œ …e ????F«Ë

W«“≈Ë ÃU??ù«Ë —U?L?????ô« ‚u?F v?« ¨qU?A??LK

…œ«—≈ ¡U ?? Èc« gO ??K U ??Lz«œ

‰ö?? œU? v?« ¨Wb??IM«  U??U?O??« v d?EM«

ÆUNU√

td ??O ? ?? „—U ? ? Ê√ db ?I ?« vKF«

s bb??F« —«dD{« v X????Ë W?O??{U*« …d???H«

W—Ëœ U?U?L???« „UM ÊuJ Ê√ W?O??L√ vK b?√Ë

ÆÁUD rbË

„uM« ŸUM?« UNMO? sË UN«u√ oK v≈ lU?B*«

5K?L*« sdL??*« U?O?FL? l W?uJ(« UbI?F


π

nODK«b ·d√ ∫ ·«d«

WLUF« ×U

‰ULF «

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

∫v#b*« ŸU!b« ‰U$—

∫s_« œ«d!«

ÊUC— ‰UD √ ÆÆ∆—«uD« ‰UL U‡‡ ‡M3d 4« …—u‡‡ ‡ 6« ·U‡‡ ‡ J8 ô« vK

qL‡‡ ‡F« l‡‡ ‡ ‡«u* v

ÂuM«Ë lbK XË ôË Ÿ—UAU —u«Ë —UD ù« U?? U??Lz«œ —u??? ?«Ë —UDôU?? .dJ« d?? N? A« «c jG?{ l …d??O?? UU??O?«Ë qL?F« l«u?? v ÊuJ —u???« ‰ËU?M Âb? Ë« —U?Dô« qO??Q r qL??F« ÆtK« bM dô« Êu rË

UOHA*U ÊuKUFU? rNOU« Wb) rNœUF ÊuHF*«Ë bb(« WJU ÊuKUF«Ë sô« ‰U—Ë «Ë—U???« vb*« ŸU??b« ‰U??—Ë  UU??Ie*« ‰U?L? Ë v W?UË „«u?ô« ‚u vA*«Ë VF?B« odD«

ÊUC*— oz«d> ULz«œ —UD ô« q 

»U?ô«Ë qô« ŸUL?«Ë —UDô« lb ‚öD« l u v? ÂUFD« s »U Ë «c U? ‰ËUM …bzU*« vK Ÿ—«u?? A« v ‰U?D« „UM? ZO?? N vU?? Ë— Èd?? « Êu?C s?dô« q« s ‚d??% v« Ÿu?LAU?

∫W—u« qz«Ë ≠ V ¡ôR »—U?_«Ë WKzU?F« ¡·b l?L?? qJ« U?LMO s …bb??? ÂU√ rN???OK d9 b???Ë rN??U??N??? ÊËœR s «b?O?F q?L?F« ÊuK«u rË qO?C??H« d?N?A« qJ? oO???C« Ë√ q?K*U ÊËd???F???A ô q?_« …bzU??? ¡Ëb?Ë Âö??????????? —U?D?ù« XË d?1 Ê√ r?N??????????b? t????u?« vK? U????N 5?HK?J*« r?NU????L?????√ ÊËe?????MË

∫wK WL ≠ W—bMJù«

ŸU?b?« ‰U?— —UD≈ …bzU?? vK å‰U??L?F«ò XI??«

U????????R*« w 5?KU????F« s? œb??? w?C????I

ô w«Ë ÊUC?— w rN«u√ vK ·d?FK wb*«

ÅÆqL_«

U??UDI« w 5?KU?F?« W?O??I l «d??O??? tU??A??

w —UD?ô« XË U??O??H??A????*«Ë  U??d??A«Ë

…QU?H*U ÊuJ wb*« ŸU?b« ‰U— qLF? WOM_«

XL?? YO? ¨W—bMJù« WEU?? w rNKL?

tOK dQ« sJ1 ôË t«c U*U? dF ÀœU qJ

œ«d??Q?? WE?U??;U w qL??F« b??O???«u?? iF

w?« U??Ë_« Ác w? YO??? …œËb??F??? Ê«u??? uË

5d w≈ U?OHA?*«Ë  UR*« w s_«

W??Ë ‰ËUM rN“U?M v≈ nG?A lO?L?'« t?u? b???? qJ r?NKL???? ÊuK?«u ¡ôR? U???L?MO —U?Dù«

Àö Ë«

U —b?I rN“UM ×U —UDù« rNL?Nô ’ö≈Ë

‰U?L?F« iF —«d?D{« w≈ ÍœR U2 ¨ «d??

w« rN?LNË rNKL WœQ ‰Ë_« ÂU?I*« w rNOMF

ÆrNKL w —UDô« w

Êu?IKO WuD?«Ë WU?A« s «d?O? «—b? VKD

w 5KU?F« s_« œ«d?√ b?√ wK b?L? ‰U?

WM?œ_«Ë WKF?????A*« Ê«d???OM?« jË w rN?????H?Q

∫bb(« WJ« ‰UL

w s?√ œd???? qL????F? t√ ¨ U????d????A?« Íb????«

∫ÊuHF*«

tUL√ ÂU?N ÂuIË ¨…bb «uM c?M WdA« Í« s U??N?U??L? wK?ÅW?d??A« W?«d?? wK q??? t√ w≈ «Î d???O???A?? ¨t? ÷d??F??? U2 d?D teM w —UDô« W?Ë ‰ËUM sJ1 ÊU …—u« œu??F r ¡UM?√ ≥ rœb? m?U??«Ë rœôË« jË

w«Ë W?O?{—_« Uu?H?OK?«Ë W?OJKö« …e?N?_U

ÊUC*— v WH-UC* .«œuN1* ∫WOË— u√ bL ≠ WOuM*«

Ê√ wF?O??D« sË —u??« Ë√ —UDù« b?O??«u? …U?«d0 «cË «Î bO p– ÊudF Wbb(« pJ« ŸUDI 5KUF«

5Ë tMO »ËU?MU p–Ë ¨Íd?« …d? t?KL? w≈

ÊuKUF« UNAOF WUGK WOzUM« ·Ëd Ë WU WFO

qU? Í√ Êô rNKL? WF?O? Ë ·Ëd l ÊuLK?Q rNS?

5d???A????Ë W—U??????L???Ë 5?IzU??? s b?b???(« WJ?U

w?« wM?ô« ö???H?ô« WU???? Ê√ Åô≈ ¨tzö????“

—UDù« ‰ËUM W—Ëœ …—u?B ÷d?F W??ONU n u? Ë√

l«u0 qO??G??A??« nz«u s rd??O?Ë ‰U??L??Ë «—UD

W????D?K« ‰U????L????« …œU“Ë œö????« U????Nb????N????

—dJ? U0— d???_« «c?Ë tKL??? W?œQ ¡UM?√ —u??????« Ë√

ÊU??C???— d??N??? ‰«u W?????O??N« q?«œ W??HK???<« qL???F«

«—UDI« wIzU? W??MUË Ÿu??√ q Wö Ë√ 5d?

5OM «u*« 5ö? t?O? dU? Íc« Xu« wH? \„—U?*«

q«œ …UU?F W??ON« U?? d?√ rN? bb?« t?Ë wK

‰ËUM? rN“UM w≈ ÊËœu??F W??OzU??NM« wË UÎ ??O??u

rN«Ë—√ ÊuKL rN_ «Î dE ÊUC— d?N ‰ö WON«

¡ôR Ê√ b?$ rNË–Ë rd?√ l —UDù«

s 5—U)«Ë uD?«Ë rNdDO?? ÷d?? rN??ËU??; ÊuU??I« Æ UJKL*« wK

r?NS????? «c?Ë r?Nb?√ 5 s?d?????U??????*« 5?ö????? Õ«Ë—√Ë

nB ¡U?C wK œu?F t√ w≈ ¢wK¢ —U?√Ë

rNU???L??√ ÊËœR rË ÊËdDH? ‰U??L??F«

ÊS «cË WOu?*« qL%Ë WU« WEI?OU ULz«œ ÊuUD

\rz«b?« —c?????(«Ë WD?O?????(« wN??????M0

qL???F« w? tzö???“ l ‰Ëô« ÊU???C??— d???N???

WHUC? «œuN ‰c UN√ b&  «c?U 5IzU« W

b???O???«u?0 ÊuD?d ô rb????& U0—Ë

»ËUM?U? p–Ë Á—«œ q?« l d?????ô« nB?M«Ë

…u??Ë d???BU “U??9 U?N√ U??L?? \ÊU?C??— d?N?? ‰«u

wU q? —u???« v? Ë√ —UDô«

Ê√ sJ1 —U?DI« ozU??? Ê_ Ud??O?? s? d????√ qL?????«

ô «—UDI« W?d Ê_ p–Ë rN«d?√

«–≈ 5??U?? Ë√ W??U??? Áb??u?? q?? —u????« ‰ËU?M

—UDù« bO«u0 UN Wö ôË nu

W?«bB?« uË qL?F« ÕË— Ê√ w≈ UÎ ??ô ¨rNMO X?u« —Ëd??????? w?K Êö???????L??????F? ¡ö???????e« 5? ŨqL????F« w —U?Dô« U???Ë_U ŸU????L??????ô«Ë

WON« q«œ tU«e« l —u« bu ÷—UF

·ËdE jI? jd U/≈Ë —u?« Ë√

b?√Ë ≠ —UD ozU? ≠ wK b?L?√ bO? Í√d« t?—U?

wU?« nBM« ¡U?C? qC?H t√ w≈ UÎ ?HO?C?

ÆrN«— XËË rNKL

Á—u ‰ËUM ÊUO_« s dO w t√ s rdU t√

ozU?? ≠ Ãd?? b??L???? ·d??√ ‰u??I

…d?A?F« b??N?A YO? ¨rœôË« w d??N?A« s

Áb?u? b?F Á—U?D≈ ‰ËUM U?L? U? se ÁœU??F?O? q?

…œU?????O?????I?« WM?N????? w? qL?????F?« ≠ —UD?

Íc«Ë bN« …ö? dNA« w d«Ëô« ÂUô«

·Ëd V?? wK? d??B?I? Ë√ ‰uD b?? W??OM“ …d????H

s nK?? «—U?DIK W????MU

…œU?F?«Ë U?{d« wN?M w? ÊuJ t√ Ϋd?O?A? \tKL?

YO?? s Íd??√ WMN?? Í√

b???Q? ‚U???K? Êu???—U???? rË sd????U???*« Íd? uË

U????????O?????u???? «e?????ô«

l? —UD?ù« ‰ËU?M? s «u?M?JL???????? v???????? \ «—U?DI?«

W?????O?M“ b?????O?????«u?????Ë

ÆtO ÁœôË« tUB Ê√ qCH wK s_« œ«d??√ b??√ ¨—u√ b?L??√ ‰U? U??L?O?? s√ œd?? qL?F t?√ ¨¡U?Aù« X% ÷—√ W??FD

ÆrNË–Ë rd√ qB????? ¢ —U?D ·d???A?? ≠ bd??? w– œU???L?? œU???√

Ë√ ‰b??ô w«Ë

qR? wK q?U?Ë W?HK?? W?O?L?O?KF q«d?

W?IA*«Ë b?N'«Ë ¡U?_« …œU?“ s rdU t√ ¢d«c?«

ôË d??????O??????G??????

w« WœUBô« ·ËdE« Ê√ ô≈ ¨wU w«—œ

V???? ÎôU??? qC???√ Êu?J UM?MJ ÊU???C???— w? UMO?K

U???N? W???ö???

’d?? œu??Ë Âb?? Ë W?UD« —U??A???«Ë œö??« U2 U???F??U???'« wd??? w≈ W?????UM q?L??

Æ «Ëœ« s UNO w U Wd

t√ v≈ ≠ ÊU??Ie?? d?O??H? ≠ w?M« b??? ·d?√ —U??√

«Ëœ√Ë  «bF? s …dO?  U?OL? b«u? «Î dE

w ‰U?L?F« lL??? YO? ¨Xu« qU? d??Ë

≠ bb??(« WJ?U qU?? ≠ b?d?? Ãd?? Í√d« t??—U??

rN????F????«u???? w? —UDô« X?Ë Êu????C????I r?N√ q?? s ÂU??????« W?ËU???? Í« w U??N??U??L??(

v ÊU??C??— d??N?? v U??N X{d??F v« n?«u*« r« WU?Ë UU« sL?NM ZM UË ZOU?(« …—u?« À«b« W??d?G« s Êu??IK vQË —U?Dö b?F???? U?bMË …U??Ë

—«b?? vK U??ö?« s? bb?F?« vIK  U??OKL??F« «dOA qL?F« WFOD UIË UN?F qUF« r sJË WMU ◊uD UNM?  Uö« ◊uD „UM Ê√ v≈

U?NK?I r …d?O?D)« ôU?(«Ë

…bU?*« VKD Wö?F« «– W?OL?d«  UN?'« l

ÆvHA »d« v«

qB w?« W?d??H« pd?% r? ⁄ö?« œË—Ë b??FË ozU?????œ vK? be? ô qO?K s?“ w ⁄ö?????« d?????I*

tK«b???? Õö?? ‰U??L?? ‰u??I

…—U?H? W?öD«Ë ¡«bM« ŸU?L? WU? w …œËb?F?

s …dU?I« ·UF?U nF?

…bzU?? —u???H« vK Êu??d??? U??OKL??F?« s —«cù«

U?????N X?{d?????F v?« n?«u*«

WËUM*« ‚d?H« ◊U??{Ë œ«d?√ oKDM YO? —UDù«

U??U?????ô« u vKL?? ¡UM«

r U??N?ö??Ë ¡U??H ù« W??d??Ë –U??Iù« W??d?? wË

5? XU??????? v?« …d???????ô«

WU?? W??FU???Ë lu*« s? U?OK?L?F« l? oO??M«

5{—U??F*«Ë s?bR*« vd???? fOzd?K Èdu vKË

¡UM√ «b?F*« iF l oO?M« r? UL? ÀœU?(« c????Q œ«d????_« Âu????I? U????L???? lu*« v?≈ d????O????«

v bO

ÆÀœU(« VUM w« fö*«Ë U UOô«

d?u??????????????????«

w ÊU??C??— d?N?? ‰ö?? qL??F« W??Id tU??A??

·UFô« WdF UMdË —UDH« UMd

W?dH« w œd? qË rEM qL u?N WœU?F« ÂU_«

ÊuuI ÊuM «u*« ÊUË 5UB*« qIM vK? 5U????B?*« qI v? UM?b????U????0 v« WËb?F?« Ê«b?O? s öJO??uu? WMb0 vB« 5Q?K vHA?0d« …Uu«  ôU qI v« W?U{ôU dB d?D« s?Ë r?NM?“ W??????d???????A??????

v?«

vKL?? v? U??N X{d??F v?« n«u*«

—uDH« W????Ë œ«b?ù W????MU U??√ rNM W?uKD*« s W???u« w?Q Ê√ vK W??d?H« ¡U??C?√ oH???O?? Âu???IË t?KL??? ·œU???B Âu? q w rb???√ ‰e?M wb*« ŸUb« ‰U?— …d√ œ«d√ b?√ UdOC? Æ»dG*« Ê«–√ q r?N??????O?K X?{d?????? s?c« ¡ôR? v?K W?u?????? w?Ë UMO?I?« —UDù« XË r?N“UM s »U?O?G« ·ËdE«

vK r 5HB tL? h Âb

ŸU?b« e?d?? w 5KU?F« œ«d?_« s W??u?L?0

v W????'« lO?L???? UML??Ë ÊU???C??I« «cË W????d???A*« v« U????NKI?Ë ”U???O???« d« v« Àœ«u(« dD« s ÀœU(« ÊU?C??— v —UDô ¡U?M« UMOKË t??OK tKL? W?F?O?? Êô tœU?F? v« «d?O?A? È« v s?JL*« s? ∆—«u s …—U???????

qOK« w WUË ¡U*« w Íd?√Ë ÕUB« w ÊuKLF

Ÿu?Ë WU? w? tM »uKD*« —Ëb«Ë t???«Ë ·d?F ‰U?L?_« s t?ö?Ë –U?I≈ Ë√ ¡U?H ≈ ¡«u? ÀœU?

—UD? ÀœU??? v Xd??? U???bM? ∫v ×U???? v?U???? nB?M«Ë ÊU????????C?????I«

…—U?? \ W—Ëœ …—u?B rNK?L? XO?«u? d?O?G? bb?(«

ÆW—Ëœ …—uB —dJ qLF«

W???d??? YO??? »d??G?*« v???Ë d??N?E« s …b??????L*«

W???OËô« U???U???F???ô« qL???Ë

WJ?U qO??G?A??« ‰U??L?? Ê√ b??& wU??UË W??«— ±∂

Æ¡UM« «Ëœ« Ë«  «bF*« Wd ÊuUI«

ÊU???C??— w? U??ö???« Ê√ U???L??? —UDù« ‰ËUM? …d??H« ÊuJ Ud???√Ë Èd?_« ÂU_« s W?HK??

5UB*« –UI« u Uc Êô WE( È« v ∆—«u UMKL

Ë qL? U?U? ∏ ÊuJ ÎU?U? wË qO?G?A?« nz«uD

w—UD?ù« Ë√ —u???« r?NËUM WQ???? ÊS?? wU??UË

uË v UNOK ed? tU« qË U—«u dDH

WO?LË UöË W?OI?OI?  Uö 5 ŸuMË Âu?O«

W?MU W?U WF?O t W?O?N« q«œ qLF?« Ê√ b√Ë

s 5—U)«

nU????N« …e???N????Q U? U?????? Á—U?D≈ ‰ËUM? rN?M u?N?? wü« VU??(« …e?N??√Ë WMU??« ◊uD)«Ë

Êô Ãd???Ë —U?DH« …d?????? ÊUJ? È√ v ÀœU??? œu???u

Ê≈ UM W?ö?? ôË «—UDI« W?d? ÂU?√ ÊU??Ie*« `?Ë ÆqIM« qzUËË

w≈ UÎ ??H??O??C??? ¨…œu*« s ÕË— oK) i?F l

s …dU?I« ·U?FQ ozU? rO«d« v?? b?O ‰u?IË

oKG ÂuI? YO UUIe*« W?d 5QË UMU?L√ WœQ

tzö“ l qLF« w ÊUC— dN ¡UC —UDô« W?????Ë ‰ËUM? »d??G?*« Ê«–« ¡«œ« lu*«

ÆtK« s dô«

w U«e« d?√ ÊuJ UMMJ rNË–Ë rNzUM√ l rNuO

U?????d*« Ë√ …—U*« W???d?? s «uK? Ÿ—«u??A« X?U??

oO?I??% v≈ W?U??{≈ wb*« ŸU?b« “U??N? «—«œ≈ iF?« W?d?GU sœu?u?*« œ«d?_« YO? WuKD*«

qC Êu?G —UDô« ‰ËUM W?U v ÊU uË VzU?B

w 5LzUB« —UD≈ XË Ÿ—UAU Ub«u s rdU

wK œu??F Åt√ w≈ UÎ ??H?O??C? ¨lu*« w? ¡UM«

5 tb?% Íc« j«d« ‰ö? s dO?J« bN?'«Ë

¡U??G« ¡UM√ …œU??F??U d??F??A U?O??u W??U?? ≤¥ ∆—«u

W?MUË «—UDI« qODFË ¡«uN« `  UO?KL b$ ô

Ë« ÂU??« WËU? Í« s UN?UL?( WOzU?Aô«

d???F U?OKL?F« W??d? Ê≈ özU?  U?ö?« lU?Ë Xu« d???uË wb?*« ŸU??b« qL???F „d??;« V?KI«

W?d?U Àb?(« ÊU?J* ‰u?u«Ë “U?$ù« W?d?

UL \ «—UDI« q«œ WO«ËbF« rNUdBË WO«dù«

Æ …eU'«

bd ÊU? Íc« »ËUM*« jUC« UN b«u? ÊU

v W??OU???« rN??MN?? Êô ÊU??C??— d??N?? v W??U??Ë

rN?U??L???√ W???—U2 s …d???O?????? W??????M 5???U???A*«Ë

ôu???Q*« i?F —U???C???S Âu???I U?MS??? 5KB??????L?K

WOzU?Aô« l«u*« s WU …—u?« VI s_«

∫v œuL ‡‡ V

rNK?L?F? ¡«b?F?? …dU??IU ·U??F??ô« od0 Êu??H??F??*«

W?????O?????DK?« wK?Ë ÂU?????« ¡Ëb?????NU? »U?????d« «e?????«

l?«u*« w? s√ œd?????H????? q?L?????F« w?≈ ÁdD?{«

œ«d?????« w?K V?KD?« b«e? w≈ ¢—u?√¢ —U?????√Ë

∆—«u#W U%≤¥

WK?— qJ …œb??????

w? 5H?K? U???????N?bË ¨ «u?M? ±∞ W«d???????? cM?

UN d9

Æsdü« …bUË –UI≈ qO w …bUB*« ú?????« w«  U??O?KL??F« W???d?? w Wu???'« U√b

«œuM rN??H√ ÊËd???F rN√ «Ëb?√ YO? wb*« W?√ vK? rN√Ë 5M «u*« W?ö?? 5Q rN???L?N? W?OM?N? U??«Ë s r?N?OK U? c??O?HM œ«b?F???ô« nH?Ë W???N?U ”u?HM« ú1 U? j??CU «cË lL?√Ë —UDù« WE( …d?_« s b?F?U —u?F?A« –U??Iù w?M ËË wMœ V?«Ë W??L??N*« Ác? ÊQ ¡ôR WU??? w t√ «Ëd???–Ë ÀœU?? Í√ s? s—d??C???*« s —«c?ù« …—U?????H????? W????ö?D«Ë ¡«b?M« ŸU?????L?????

—u??????« Ë« —UDH« ¡U?M« ¡«u??? XË

YO? —UDù« …bzU? —u?H« vK Êu?d? U?OKL?F«

È« v ÀœU??? œu??u Êu??H???OK vKI???

W??d?? w?Ë WËUM*« ‚d??H?« ◊U????{Ë œ«d??√ oK?DM

ÊËœ ·U????F????ô« W?d????F? Ãd???? ÊU?J

l oO??M« r? U?Nö??Ë ¡U?H ù« W??d?Ë –U??Iù«

Ë« »«d??????A?« Ë« q?ô« v d???????OJ?H???????«

r UL ÀœU(« WU W?FUË lu*« s UOKLF«

ÆÂUOB«

lu*« v≈ dO?« ¡UM√ «bF*« qL? vK oOM« w« fö*«Ë  U UO?ô« cQ œ«d_« Âu?I UL ÆÀœU(« VUM

∫%U#UIe*« ‰UL

∫%UOHA(*« v!

5H«Ë —UD ù« ‰ËUM8K ‰U I8%ô«Ë ¡È—«uD« ÂUQ Àœ«u(«Ë 5UB*« .UIdJ vK —UD ù« Ë« qL??F« ·ËdE «“U??ùU `d??B?« Âb??Ë d?N??«

wH? d U?LK t? ÷d?F s rd?O b?$Ë tËUM Íc«

ÊËb Âu??O« w qG? W??U? ±≤ øt≈ q?L?FM gO??F« t?L??I

iF? rFM v?? Ud?? Ê« tK« u?b ÊU?O?_« Ác

ÆtM dH ô —bI«Ë tK« bM s »U« ÊuJ UNFOLË

q√ s W??O???C??« rN?O?K V?? Wu?N??? œu?M rN«

·d?? s W???O?N« ŸU?M?« l W??Oz«c?? U???Ë d?O??u

„d??« lOD? ô t??F? qL?F« W?F?O? W?O?F?O?D« ·ËdE«

ÊUJ b?$ ôË 5U?&ô« w «—UD?I« V«d U?OzU?N W?«—

v« Àœ«u(« ¡«d? s qu Ë√ Œ«d ÊËœ UL?OIK«

∫id?9 r??? fOz— d???L??? Ãd??? œu???L?????? q«b???

V«u?«Ë qL??F?« ÂU??√ ¡v ÈQ? ÊËQ?????F ô sd???ü«

d???N??A« v?UË «uM f?L?? cM? W??U???)« fö*«

ÆUMz«u ¡UCI v

W??«d?* W?b? Ë«œ√ Ë√ œd?« Ë« f?L?A« s t?O? wL???

Àœ«u?? U?d????«Ë ŸUD?I« ö vH???A????*« v?≈ qB

qO?L?? qJË ’U? lU? U?N ÊU?C??— v Uœ—u«

…dU« ÊuO?F«Ë dOLC« ”«d ÊuJ Ê« «uI?U

lOD? ö Êe(U W?ËeL*« W?dHU dF?AË .dJ«

lO?L??'« U?OM*« tMb?0 ÊU?Ie0 qU? v?– ·d?« ‰U?

5H?«Ë tK .dJ« ÊUC?— dN? —UD≈ ‰ËUMË UU?Ie*«

…dJ ©vMOB« r¨ UN?OK UMIK « v öJOuu

q?? …d?O??_« U??U?« Ê_ vU??Ë—Ë vœ«Ë vö??«

Æ5œUJ«Ë ¡UD« q√ s

v UMQ?Ë …d_« l —UDù« Ë√ `Ë«d?« …ö v?

j vK? fK ÈœU??? qU?? ÊU???Ie*« qU??? d???????F

ÍœU?? bzU? œu??Ë ÊËb U???UM*«Ë œU??O?_«Ë UM?K—√ vK

Ë√ qJO??uu? Ë√ „u „u? s vMO?B?« Àœ«u? œË—Ë

pcË «b?? b?N???Ë ‚U?? U?N??O?? qL?F« Êu?J —UDô«

s «¡UMË WOU« rd« sJË …dO WuN:« œuM'«

Æ×U)U dH

dD« w?N? q?L?F?« r?? Êu?d??F ôË b?b?(« p?J«

tK« —b ô W—U Xb? «–≈Ë ‚U qLF«Ë WHO?F{ V«ËdU

ÆqJOËd

vË vH??A??*« v v?F? È—UD« »U??Dô dD{«

5KU??F« ¡ôR b?√ rN? d?F?A Ê« ÊËœ s?d?ü« q√

WO?NU 5u*« UOM*U ÊU?Ie qU bL? U{— VU

od?*« du?D œu?????Ë Âb???? q? v W?????????O?????NU? tMN?????

UMO?K rN??« q vI?KË s??« qbË W??Ou????*U? UML??N«

Ê« W???B« …—«“Ë qO?Ë t—b??? Ud?“ —u???b« b?R

œuË Âb?Ë ⁄«dH« XË bF l?L$ ÊU?Oô« s dO?

¡È—«uD«Ë ‰U??I?ô« ÂU??« WU?Ë U?O?HA??*U

¢ UUIe*« ‰UL? s ‰UL_« nOH …bb  U?MOOF

‰bË e???«u???(«Ë U????d*« nF???{Ë w?MN*« V?—b???«Ë

ÊU??I?e?? qU??? Àb??% U??LK?J« «c??N ¢ Ád???O??Ë ‰U???LùU

–U?I« q√ s U?N?U qJ? qLF U?O?H?A?*« lO?L?

vË ¡ö?e« l vUL? —UDô« ÊuJË W?d ôU?

vË —UDô« X?Ë v v? rNM?U?« Êu?d?? ô sc«

‰ËUM? .dJ« d??N??A« «c v? v?? ¢özU??

ô ¢ ‰U??Ë œ«R? w U??OM*« tM?b0 wA???(«

ÊU??C??— v? W??U?? 5U??B?*«Ë v{d*«

UU qO? Àœ«u(« dJ ÊU?Oô« VK√

”uK?'« lOD???? ô 5H???«Ë —UDù« W??????Ë

w?« …UU???F*« r???? nË l?OD???? b???«

U??L??O?KF „UM?Ë —UDô«  U??U?? q?O????Ë

ôU??(U ÂU????ô« Ác ¡vK??L???? —UDô«

ÁU??????ô«Ë «—UD?I« W???d??? V???? U??O?zU???N

qL????FU???? UU???I?e*« qU???? U???N? ÷d???F????

œb???? …œU“Ë q?L????F« W?K«u?0 W????d????

b????L???C s? v≈ ÃU???????% v?« W???d????(«

r? Ê« V? «cË 5?U???'« v?K ÊU????Ie????L?K

œU?O??_« w v? «¡U???Ë U?H?O? q«u???

‰U?Iô«Ë ¡È—«uD« ÂU?« v Uœ—u«

Æ»UB*« ÈË«bË Õ«d'«

v tMN dD« v 5KUFK t?Ë ‰b ·d

WK …d??ü« jË rN d??F?A? ô U???UM*«Ë

U??O??H???A????*«Ë ÂU??F« U???NM vH??A?????0

‰u?I UNM W?FU? vHA?? ‰U?I?« v

UM? Âb??I U??? «d??O?????Ë W???H??O???F??{ V?«Ë— q

s «d?????A????F?« „UML?????N???? 5K?U????F?« œb????

v{d??LK …e??O2 W?b?? rO??IË W?O??F?U??'«

qL??« U? ∫œu?B??I*«b??? ·d?« —u???b«

«—UDI« XU? Ê« b?FË ÈËb? ÊËœ VUD0

µ±W«d??I —b?I? w«Ë WEU??;U UU??Ie*«

d?B? ‰u?œ l WMN*« Èu??0 ¡U?I—ô«Ë

—UDô« W??U? W?U?? ÊU?C?— v W??LK«

b?F b??O?«u*«Ë ÊU?_« v q?IMK WKO?Ë d???√

vË ÁdDË WOMJ o UM v UNK XUIe

W?O «d?I1b«Ë W?d?(« s bb? d?B? v

lb ‚öD«Ë XF— bL aOA« uË

Ud??O?Ë Wu???H« U?U??B??ô«Ë  U?«d?{ù«

uKO? ±≥µ ‰uD W?O?«d?? WEU?;« ô …dO??

sdU? s u« «c?N? ”«d? U?F?O?L? UM_

s Âd? …d?O?? U?Ë√ v UM?MJË —UDô«

s 5H u*« qD?F v X?? U?N uD vK

Æ«d

s VO?D« WU—Ë tb?IË t?F— q√ s

”bI*« V«u« V? …dDF« UOUËd«

s W?FU?'U »öD« dQË U?U rNKL?

ÂU??L??ô« s ‰U?J√ È« b??u ô ¢ ·U??{√Ë

WdAK dO?)« ÂbI v« ôUd« vL«

5 v« WU?_«Ë t?z«œ« vK UML??« Èc«

Æ rNUU«

U???Ë .b?I?? bb??(« pJ« s WU??d«Ë

ÆWcF*«

ÊuJ UbM …œUF« WU v sË UMb«

vuH« ÂUA ≠UOM*«

UMF ÁdC? U/≈Ë .dJ« dNA« w —UDû —UDù« UM Âb?I s vUô« s b?$ Ë« UO?u

öI« WU√

—UD?ô« XË »U???B??? –U????I« v U?????????? ÁœôË√ WU?????—Ë td????« q?√ s vO?????????O


‰ULF«

±∞

≤∞±≥ uOu ≤≤ 5Mô«

UOdð w W¹dŁ_« błU*« rEŽ√ s åXK√ w½Qò œ«œe œu?IM?« XU?Ë ¨ jI? W?K? rO?I

U??O?d?? ¢#U??¢¢ W??IDM w gO??F ÊU??¢

5U;«Ë ¡«dIHK lLM ‰U*« s r

v??? ¨ U??????O??A??? U??????O?? t???ËbM? w

s?b« d?????O??????¢¢ t?????L?????« Ÿ—Ë h??????

w bO?AM WOö?ù« l—UA*« s rË

¡UM ÂU?O?I« —u?u*« m?K*« «c?N ŸUD?«

ÊU ¨¢¢ÍbM√

rUF« wË UMFL

W????IDM?*« …c q√ ÊU???? U*Ë ¨ b???????????

t??H ‚u?Ë ¨ ‚u?« w wA1 U?bM

tUË tu bM dOI s rË

Ÿ—u« h????A« «c? W???B???? Êu???d????F

¨ ÈuK? Ë√ ¨ r( Ë√ ¨ W????N????U???? ¡«d????A

w UM“UM w bO?AM —uBI« s rË

«c wM? Ê√ ŸUD??« n?O??Ë ¨ d??O??I??H«

∫ tH w ‰uI

tK« ¡U Ê≈ WM'«

r« lU'« vK «uIK √ b*«

WN?UH« ¢pK sL lC r ¢X?K√ wMQ¢

u VM?M U?N??A«Ë «d?(« s rË

qF U? q s qF?H qN XK« w?MQ

Æt ‚ËbM w ÈuK(« Ë√ rK« Ë√

Ÿ—u« dOIH« p– ZNM UMF« UM√

«cK? s UM?u???H Âd????Ë qd?« «c

nJ uË ¨ «u?M«Ë d??N?_« XC??Ë

…bz«“ …u??N?A UM??H√ UM??œ U?LK? UMKË

ø…dü« rOF s U UOb«

U0 wH??JË ¨ q_« cz«c? q s t???H

¢ XK√ wMU∫ ¢UMU vK

ÕËd« ¡«c?

∫sb« WOu vK

∫ÊUC— s dUF« Èd– v ÈbM'« bU WO«b«

d U dO? odD ¡«dIH« vK, lHMU œuF tuJ ezUE …Ue« s ¡eF œUBGô« r,œ

rLN« qF √ åd√ tK«ò bœdË tK« dQ dB« ÈdB*« VFA«

sd3ü« eOH7 …«œ√Ë U,d ‰uI 5,d*« ¡UL(√ Êö,≈

$«uNA« v' t(ULG«Ë sb« s, ÁbFdBM« ÕË— bIH UMU

v œ—Ë UL? q_« `OB 5d?*« ¡UL« Êö?« s U√

lL???: ÂU??F« 5_« v?U??«b????? vK? aO??A« W?KO??C??? b??√

d?« Wb? ¡ôR sË ©lK v tK« rNKE? WF?¨ Yb?(«

v«Ë W?Ëd?F*« UN?—U?B? UN …U?e« Ê« W?O?öô« Àu??«

W?Uô« UN?O? vC?I ·ËdE s U?OU? sJ qCô« vN?

WËb« t - U?Ë Êü« sJ W?M«Ë .dJ« ʬd?I« Uœb?

ÊU?C?— s d?U?F« v Àb? U? «cË p?uD ôË p?U?N?

s dUF« WdF Ê« ÈbM'« bU aOA« vöô« WO«b« b√

s ¡e? ¡UDô sdü« e?O?H?Ë fUMK WKO?Ë ÊuJ vJ

qUFË È—U« o UNö s bF W“√ s UOU

ô W?dF?*«Ë tK« WO?F? v UMKœ sJË VO√ q? qb r sM

WOU?L(« ÕËd« XN√ √b UbM du√ s ”œU?« ÊUC—

œ—«uL?K `Ë WU? t?«u dB0 sM ‚ËbMBK rN?«u√

UMU??“ s ¡e?? Ãd?? Ê« UMOK o?Ë œ«d?_U??

œ«b???ô«Ë ÊU1ôU sJ? œ«b??ô« ôË Êu???B??(U U?bM r???%

v W?dF*« v œuM v≈ Áœ«d« lO?L ‰u%Ë Èd?B*« VFAK

¡UM rU?? u?N? U?d? ÊU? uË qOKI« q?Q?? WœU?B??ô«

WËb« tQ??A« Èc« rb« ‚ËbM Ê« U?0Ë U?N

d??« tK« W?LKJ tK« d?c? tK?« vK qu?«Ë W1e?N«Ë …u?I«Ë

v≈ «u??H?K rË W??Ou???*« ‚u? lO??L?'« ÊU?Ë Œu??O?A«Ë ¡U??M«

ÆWËb«

qLF«Ë —U?LöË l?UB*« ¡UAô b√ U?OU

XKDË Vd?« t?K v XKœ«Ë Ëb?F« X?e?« v« v

UU??B ôË U??B d r?Ë gO??F« —uU ôË W??Oz«c??G« lK?« hI

ÆtK« bM s dBM« ÊU XU UUb«

tK« s d?Q VF?A« d?«Ë WO?C?I« ‰u? n« qJU? U?d?ôË

Èc« Âö?ô« »U? ÈbM'« bI?«

åtK« bM s? ô≈ d?BM« U?Ëò qzU?I« uË t?F? «u??KD« U?b?F

Ê« d“ô« ¡U?LK b?« dC? b?L? aO?A« WKO?C ·U?{«Ë

WUË U?N ÷uNM« vK

tu??? v ¡U??? U??L??? ¡«d???I??H« ÂU???F « u? …U??e« v? qô«

Ê« q?C?????_U?????? pc?

U??«—œ W??U?? ∏∞ Âu?O?« v gO??F

±≤∂ Ê«dLF¬

vH*« WKOC —U« U?LË ©ÂuO« «c v WQ*« s ruM«¨

U??NzUM« WËb?« rb

ÂU?????O?????)« v? d???????????????Ë d?DH?Ë

tK sJ r ‰U??I«Ë tK?OC? ‰uI? WO?I?OI?(« dB?M« »U?« sË

…U?eK W?U? b?_« u d?O?I?H« Ê√ v?≈ W?F?L? vK oU?«

s?d???????????ü« q???????????

au? l«u« v «cË W?OU?C?d«

dUF« Wd?F v Àb U «cË dO t?O ÊuJ Ê« sJ2 q d

ÕdË U?NU?I« - Ud? „UMN

—U??????????????« “«u?????Ë

lOD ô Èc« »U?A«Ë Wú

Ê_ U???N??O??? d??O???)« X√— b???I??? ÊU??C???— s

oO??{ ÊuU??F? Êü« rË U??NU??L??

W????O????B???????? W?Ëb«

gO?F« —uU? v v? nI Ê√

Ÿ“u X?U??? Èd??U?M« d???B???F« v œu?M'«

Ê√ v?≈ …—U??????ô« -Ë b??????O?« «–

UNzUM« v?KF W—U?«

v? ”—b? X?U??????????? W?u??????????d?«

sJ? rË 5?K?????L?*«Ë 5d?D*« —u????? rN?????O?K

¡e?? hB???O? r?b« ‚ËbM

ô v UN rN«Ë ¡«œ«

Âöô«Ë W—b*«Ë XO?«Ë b*«

W?JM« XU? v? …œu?u? W?OU1ô« ÕËd«

„Uu,œ »—U

©t?????I???? v?d????I?« «– ¬Ë¨ d“ô«

dOG —u_« dœ s U Ë, Ê«u√ dOG ÷—_« j s U Ë ‰U dOG oK)« oK s U UM?« v W??ö??)« b???$ Êü« U??√ œu?L??? rOK(«b?? aO??A« ÂU?Ë ±π∂∑ ÂU? dE?MË sd???x ÃU????? ÆdOA dOG oK)« ‚“d s U Ë, d“Ë Âö?ô« U??LMO »U???A« v? WUM)«Ë v W?????OU?1ô« ÕËd« aC? …U????b« —U?????????Ë s Wö«Ë, d q s WLOMG« Ë, pdHG rz«e Ë, pL—  Uu pQ√ w≈ rNK« Æ×U)« s  UuF*« ÊU1ô« Õö?Ë …uI?«Ë WuD« lMB j v?K vË_« ·u????H???BU? œuM'« ”u????H ô√ U{— p w WU ô Ë, td ô√ UL ôË, tdH ô√ U– Ÿb ô√ pQ√, r√ q b??L????Æœ È√d« v t??I??«ËË W?$d?H?« XËU? U?bMF? Ëb??F« Vd v W?d?F*« v? WKU?H« W?LKJ« X?UJ —UM« 5*UF« »—U UNOC vK? vC?????I?Ë fb?ô« œö q?b Ê« lL uC ÈbM'«  UA« …UM? U????N U?d???????? v« åd????????√ t?K«ò W????L?K  ULKE« s UM$ Ë, Âö« q Ub√Ë, UMuK 5 n√Ë, UMMO  «– `K√ rNK« fO????«u????'« «u?K—« 5?LK?*« ÊUD?K u «c ÊUË nO—U j UML?«Ë fu« sD U Ë UM dN U g«uH« UMM Ë, —uM« w√ …U?“ ëd?« “«u v Àu??« «—u wU w qF√Ë , «—u wFL w qF√Ë , «—u ÍdB w qF√ rNK« o?dD?« v v?J? v????? r?b?????√ È√d????? VFA« ·–«u? q tu n« Èc« —U?FA« Xu?« vË ‚Ëb?MB?« rb? ‰U*« qF√Ë, «—u Í—U s qF√Ë, «—u wMO1 s qF√Ë, «—u wL w qF√Ë, v—√ v_ v?H« ‰U?I? pOJ U?L? tQ?? Èc« —U??F??A« u? «c ÊU?? ¡UMG?« v v?? ¡«d?????I?????H?K ¡e????? h?B????? t?«– s qF√Ë, «—u vu s qF√Ë, «—u wHK s qF√Ë, «—u wU√ s ÈbM'« bU aOA«  UUO?« XUË ËbF« vK d?BM« v V W??O??d« b??F ô≈ ·b??N« VB??O*Ë ÂU??N??U «—u w rE√ Ë, «—u WUOI« Âu w qF√Ë, «—u w% vGM vU« o «cN 5U*«Ë «uKb ô «u?U?Ë fO??«u?'« V??U?? W?U??« dB? VF u «c?N UMF?L U? qL√ s W?dF*« v WdJ?F« Ê√ p –u√Ë ¨ od(«Ë ‚dG«Ë ÂbN«Ë Íœd« s p –u√ w≈ rNK« v `?{«Ë «cË —u???????O???? q v?K W?KO?K?  «uM? b??????F?Ë «Ëd?E?« Êü« f?bô« œö? Æt qO ô Èc« ¨ «db pKO w  u√ Ê√ p –u√Ë ¨  u*« bM ÊUDOA« wMD ¡«d?????I??????HK?  U?????b??????B« U?/≈ò t?u????? UGb  u√ Ê√ p –u√Ë UL? ÁuQ vJ ö?— «ËbËË Èd√ …d? «u– WIO?I(« v v ÊuLK*« U?NO ÂeN v« „—U?F*« iFË ·U{« ÂeK U uË ÊËdO rË å5U*«Ë s p –u√ Ë ¨ lOC« f tS ¨ Ÿu'« s p –u√ w≈ rNK« Êü« Ê–« «uU?I?? vMd? v???O?? Ê« ∫‰U?I? t??OJ rNF ÊU u v? a—U« v Á«d U «cË W1e ô «dB ÊuJ WUD« X UNS WUO)« œU???B??????ô« r?b t???u r?N??? ëd???« v Âö???ô« v? Wu???dU??? f?bô« œö X?DI???Ë Êu??LK*« Âe? b?L??√ …Ëe?? q?? rKË t??OK t?K« vK ‰u??d«

U???????N???????O?????? r?? r W?1d?J« W?ü«Ë

qu?9 v Âb??????????????O???? t_ Èd????B*«

sò vU?F ‰U? «cNË d?O?G?« Âb?Ë √b*« vK U??«

d«Ë√ «uHU rN« W1eN« V? Ê_ «dB W1eN« Ác sJ UNO

rb« ‚ËbM Ê« U?*U Ë bb??«

¡«d???I????H« v?K U—U?« œu???F? U???Ëd????A???

s rNMF? t?OK? tK« «ËbU? U? «u?b? ‰U?— 5MR*«

«u?F??L???O q??'« ‚u? s «u?eË rKË t?O?K tK« vK ‰u??d«

lU ö ÈdB?*« œUBô« rb

Ãd sL «c dU? dO odD rOU*«Ë

»«e_« åöb? «ub UË dE?M s rNMË t? vC

b?F??Ë „d?A« dJ??F? v ÊU??Ë b?Ou« s? bU? nK r?zUMG«

u??????N?????? t …U??????e?« ëd?????« s?

dO q?JA rU UC« uN? ‚ËbMBK tU“

‰U??— d??O?? U??C« 5MR?*« s È√ 5F????K U?M sË ≤≥

W1e???N?« XI???(Ë 5d???A*« g?O?? d???B????«Ë q???'« t???F??? s0

Æ©‰UO¨

”—b«Ë …d?F« «Ëc?√ rN_ —UB?« WI?OI?(« v vË 5LK*U

UM“— tK?« l ‚b? W?E( du???√ »d?? v U¡U?? U?bMF??

Ê_ «u??e?N« Ÿd??A« «u??HU??Ë ‰u?d« d??«Ë√ «u??HU?? «–≈ rNQ

vK U?« u dB?MU ÁUM—U Èc?« ‚bB« —«bI0 d?BM«

e??? tK« s? vQ rO???b?Ë …b?? s? t bôË t?K« bM s? d??B?M«

…d???BM« v? pK o?(« vK gO???F?«Ë o(« vK u?*«Ë o(«

ÆqË

vK ¡UCIK W?ËU v pc tM s ‰U?(« È—u?O vKF? WUD« …œU?ù vF?« d?B? Èd?L??? WËb« vKË lU?B*« pK qO?G?A …œU?ô dO??O?« UC« p?– ‰UO? WUD« …b? qOKI lU?B*« ` UMOKF? pc ‚ËbMB« —U« b?Ë

ÈbM'« UA« bLÆœ

rb? qJ?« fO?Ë ¡e???? ëd????« oO??I?% t vM?? v?? ‚ËbMB« Æp– ¡ULK b?√ Wö tK«b?Æœ ‰UË

UMöU? dIH« W—U?; hB Ê« U*U Ë p– ÕU√ b? tU?L

Wö tK«bÆœ

ÆdU „UM Ê√ v≈ W??uJ« —U?« b?I Èb?M'« u?IË

t«d« v≈ ÈœROË lL?:« vK dO)U œuFO ‚ËbMB«

…b? n?O?H? v? rN???? …d?O??G? U?Ëd??A?

„UMN?? Êü« 5d??B*« rEF?? U??N?OU??F v?« d?I??H« WU?? s

hB???O? U?L?? WDO???« W?d?A« rË W?UD«

lL??:U ÷u?NM« U?NQ s? v« «—U?L??ô« s bb?F«

Ê« lU? ö? WU(« p?K vË U?Oz«uA?FK U?NM ¡e?

sJ?Ë „Ëb?? „bK? c??√ Ë√ „Ëb??? q??? —U??B???ô« fO ∫‰U???

UM???«Ë ÈœR? Ê«Ë p– vK q?L??F?« UMOK? VËË UMK?√ «cË

qO v t« U*U? dB œUB?« rb ¡e hB

d???BMU??? ÊU1ô« o(U? p???L???« u vI???O???I??(« —U???B???ô«

ÆlL:« ÁU&

wDF*«b »U—

dBM« WIOI

Æo(« q√ s XKË X– uË WOIOI(«

ÈdB*« tK«b

¡ö?G« …b nO?H? lL??LK W?U?F« W?KB*« oOI?% ÆUNM vUF v«

v‡‡‡‡‡‡‡‡O7 U√ l‡‡‡‡‡‡‡‡O« `‡‡‡‡‡‡—

ôË pzœU???????? s vK????? ôË o(« vK? Êu9 Ê√ vI????O???I????(«

Âb‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡M« pK‡‡‡‡‡Q v‡‡‡‡‡‡‡W

Á«d bJ rË ¨ ¡U? w ≠rKË tOK

r?????? Ê«Ë ¨ r????? Ê« «u???b??Q???

ÊU?M s? VO???????N?????? d??????U 5?

Ê Ó U????Úù« UÓM?ÚO???ÒË Ó Ë Ó ¨ v?U???F? tu???? ‰eË

ô≈ ¨ ¡w Í_ wMœ Ÿœ√ ô UQ?? ÁU?√ U

¨ ’U????ÒË w√ s b????F??? r?K√ Ê√ b????F

≠rK?Ë t??O?K t‡K?« vK≠ ‰u‡?d«

wQË wu?dË wU? vK rJKœ

t??—œ√ ¨ WMb*« v≈ WJ? s wËd«

s?ÚË Ó vK? UÎ M?ÚË Ó tÔ ??????^√ tÔ ??????Ú?ÓKL Ó ??????Ó t ?Úb Ó  «Óu?

vK UU√ XJË ÂU?FD« XM« t√ Ê√

—U v?? t?ö??« d??? t??√ XF?L??

U√ lO?« `‡— ∫© öKN? Á«œU v?

5KzU? Áu?dË ‰U*« 5d?A*« q?I?

U ∫©rN??O? ÕU?B?? ¨ gd? W??UM

w? dÔJ?Ú« Ê√ sÚO??????ÓU?????? w? tU??????ÓB??????Ë

U?LK U«u? —U?Ë U?N?L? ‰e?N? p–

U? ∫© ‰u?????I t??????OK? XK??????Q????? U?????N?dzU?

vO U√ lO« `—∞∞∞vO

d??J ¨ «d??O??I?? U??uK?F? U?M??O√ ∫©

s w√ r?LK? b?I ¨ gd? d?A?F?

„«Ób Ó U?? Ê√Ë∞∞∞d???O??BÓ*« w Ò ≈ p Ó ?Úb Ó «uË

vK w?« ÁU?√ U? ∫©U?N ‰U?? b??F?? U√—

t?????IM??« Íc?« sb« «c U??∞∞∞b???F??

”  UÒM« s Ó ?˨ vU?F? tu? t??O?? ‰eM

X‡GK U?? UMMO XGKË ¨ U?bM pU?

ÊuKB ô t?K« .√Ë ¨ ö?— rU??—√

ö rK t  p f Ó OÚ U w „dA Ú Ô Ê√ vK

tu?dË t?K U?? b?_ p w?? bb?

t?K«Ë øp?O√ Ë p?√ s?œ s p?d??????B??????

t KÒ « … UÓ{d Ú Ó ¡Ó UÓG?« tÚHÓ ÍdAÓ s Ú Ó

p?‡U?0 Ë p?‡???????H?M o?K?DM? Êü«Ë ¨

w wF? rN? q?J w—√ v? w«

U‡Ëd?ÚF Ó U?Ob« w U?LÔN?Ú  U?ÓË U?LN?ÚFD  Ô

Xd???????? fH n?√ p ÊU???? u t?K«ËË

»d√ ôË q¬ ô Ë√ bb?'« pMœ sb

…—u??????? © œU?‡Ó???????F?U? · Ï ËÔ¡— Ó tÔ KÒ ?«Ë ¨

v?« oK?D«Ë t?‡U?????? v?K r?Nb??????øø

v? ¨ wH?O? rJ?d?{√ r wUM

w Ò ?≈ r Ò ?Ô w Ò « » Ó U?√ s Ú ?Ó q?‡?O????????????????Ó l??Ò«Ë

«c wMœ Xd U? fH b?F U?H pM

wK U?e? „œ«R?? dD?H???O?? u??√ v??

…dI«

tK« vK≠ ‰ud« „—œQ ¨ W‡Mb*«

¨ ¡w? t??M? Íb?? w? v?I???????????????? ô

ÆÆ©Êu‡KL??F rÔMÚ Ô U0 r‡J?Ó?ÒÓ Q?Ó r‡J?F?d Ú ?Ó

X?K√Ë X?M–√ b??????'« √— U?????LK? ¡wA?

XK?F????? w?« p?KF????? vK? ÂbM?« pK?QË

ÆÊULI …—u

∞∞∞XdË

wKF?Hô ∫‰U?I db« b√ ”U?M« „dO?FË

W«bF« ÃU »UD)« s dL,

ÊUC— nBM dB* œuF qdE aOA«

ÂU√ n?u tUL? iF tF?Ë öO W?Od« ‰«u?√ bI?H tM tK« v{— »U?D)« s dL? ÊU 5MR*« d?O?√ U ‰U?I? oO?b« ‰«u? vK qL?« tKU?F ‰U?Ë ‰U*« XO v« tK?U t?F?Ë d?L? pM Â√ pOK qL√

qd bL? aOA« dU

—uÔKÓ' ̉UÓÚKÔ ÒqÔ ÒV7Ô ô ÓtÒK« ÒÊ«

Ÿd?Q? UM qH?GË Ud?√ vK d?L »—U WK?zU U?N— v« vJ?A rN?√Ë ÊuJ W?O?? t XO

lU??? v? `Ë«d???« ÂU???≈ v?≈ ’U?????F?« s Ëd??????L??????

q vK qL?« dL? t ‰U d?L Ub?O qU?F« s ‰«R« fH —dJ U?LK vK qL?√∫ ‰U

tK« vK≠ ‰u ?d« q—√Ë ¨ wJ ? oH Ë Á—«œ t ?OK XU oK√

tO tK« »U?« Èc« »UD)« s dL UbO s tK« v{— W?UOI« Âu È—«“Ë√ vM qL%

¨ tUO V s wM« tQË XU ¡UË Áub s ≠rKË tOK

≠rKË t ??OK tK ?« vK≠ tK« ‰u ??— ÁU ?œ v ? ? ¨ wJ ? fKË

W??O?K? ÊU?C??— s qz«Ë_«

tOK tK« vK tK« ‰u— …uœ

‚u wu l—√ XM bË ¨ uB« d‡O ?N ƒd« w« ∫© tUQ

»u« V ?√ w« ¨ tK« ‰u— U ∫© XU ‰U ?I ¨ tU s ? tQË

d???OU???N?? —u??????b« …u???b

©sdLF« bQ Âöô« e√ rNK«¨ rKË t??H s ”UM« ·U?B«Ë o(« VË W«b?FK ÃU ÊUJ 5LK?LK …u?Ë «e? t?ö« ¡U??

q√ s U ?√Ë ¨ wKL ?? j ?? b ??I ?? Ê–«Ë ¨ t‡K« ‰u ?‡— U pu ??

ÂuKE*«Ë nOC« …dBË

X ? p ?« ≠rK ?Ë t ??????O ?K t ?‡ ?K« v ?K≠ ‰u ?‡ ?d« t ?U ??????√Ë —UM ?«

oOHK s uKô v« d—UI« …c q0 WOd« ‰«u√ s lL U0 vHJ ô dL UbO Ê√ ¡v q¨ UBI Ë√ UO V Ë√ öK vH Ê√ rU(« v« UNFd s2 W— »cË

WM'« t ?K« pKbË «b ??O ??N ?? q ? ??IË ÆÆ«b ??O ??L ?? gO ??F q ÆÆr ?NM

…dOD)« öJA*U sË ÂUL« «c nU l«u«Ë © ‰U s√ vË ÂU9

vK Î « b√ w ?u ? Ô l —√ ô ¨ tu ?—Ë tK ?« Èd ?A ?Ô Ô X O ??{— ∫‰U ?I ?

œUF«Ë œö« Õö ÊuJ WDK« WUü dbI«Ë WOu*U ”Uô« «c q0Ë

tK« ‰u—

UC« «c v« v« dE«

Á—«œ »U ? fO ?????? s ? XU ? o ?K√ ∫© W ?1dJ ?« W ?ü« …c X ?e U ?Ò*

s «c ???N Êu ???√ Ê√ X ?‡O ???A ?? b ???Ë q ?O ??L ???'« qF ?M«Ë ¨ qO ???L ???'« p ??C uË ≠rKË t ??OK tK« vK≠ w ?M« tU ?Q ?? s‡OU ?? ?<« u ?9Ë∞∞d ??????O ?????? ? gO ???????F q ?∞∞rN ?M ? X ? p ?« ∫© U ??????O ??????{«— WM'« qbË∞∞dO

 ‰ u ??Ó — Ó b ?M Ú rÔ NÓ «u ???√ Ó Ê u ??^C ???ÔG Ó s c« ] Ê ≈¨ W ?1dJ« Wü« X ?eM

rÔ JÓ «Ó uÚ √ «u ?ÔFÓ Ú dÓ ô «uÔ MÓ ¬ Ó s  c « UN^ √ U¨ vU ?F tK« ‰u ‰e U*Ë

rË dL iF1 r vUF tK« v« dL s U«uJ ld Ê√ ô« —UGB« WOB« ¡UJ ÂU√

Ï d ?Ú √ Ë Ï … d ?HÚ G ?] rN ¨ ÈÓ u ?ÚI ?] K rÔ NÓ u ?KÔ Ô t K« Ó sÓ ?Ó ?Ú « Ó s ] c « Ó p Ë√ tKÒ «

iÚ FÓ ? rJCÚ FÓ  d ?ÚNÓ   ‰Ú u ?ÓI U t «ËdÒ N ?ÚÒ ôË ¨ w Ò M « Ó Ú u ?Ó Ó ‚Ú uÓ 

«c q v ÊUDK« »U√ VOB U2 vUF«Ë WLEF« s ¡v tU√ ôË nQ

≥ W¬ © «d(« …—u ©Ï r O EÓ 

≤ W¬ «d(« …—u ©ÊËdÔ FÚ AÓ ô Ú rÔ √Ë rÔ J UÓ LÚ √ Ó j Ú Ó Ê√ ¨

WuJM*« —«b« Ác v Â_« pK9 ôË tK« v« rNU ÊuJA XO q√ dL UbO bË 5

bIM rNËUM Ë√ W«d t√— rNO sK√ s0 öOJM rNz«u_ ÊËdBM YO nu*«

d???A???F« ¡U???O???ô Ue???OU???

¡«—“u?« fO?z— b??????L???????????? dD v≈ dU? r oô« v?U??????OK?« iF? ¡U??????O??????ô d?B* œu?F r W?OU?C?d« r «u???b« i?F W??O???K? s Ëd?L lU? v qH? r??Ë —b???I« WKOK? ’U??F« u? U?????L????? .dJ?« ʬd?????I« «c?N Õd? ÆUuM œU??F? u????C???? VO?D)« h?K????

”UM« sb Ê√ q tH sb ‰u*« qF ÊU1ô« —u sJ ©bON uË lL« vI√ Ë√ VK t ÊU s* Èdc p– v Ê√¨ rOEF« tK« ‚bË

Ëd?L? lU?? …—«œ« fK?

UMLd ôË pU ô s UMuc UMOK jK ô rNK«

Æ’UF« s

bL Ë ¡ôË ÕU$ „Ëd

UIU ‰ULF« œU%U qHD«Ë …√d*« dOdJ b?O« WOH XKH«

WU?I ‚ËbM 5√ vLK b?L« –U??ô« qH?«

UœU?H« œö?O? b?OF ôU?Bô« WU?IM oU?« ‚ËbMB« 5√Ë

WuU??« …œU?N?? v ¡ôË t??K$ ÕU??M …—U???«

n√ ÆÆÂU?B s? UN?IO?IË œU?O s? sb« ÂUB? WKON?

Wœ«b?ô« …œU?N?A« v b?L?? U?NI?O?I?Ë W?U?F«

U??OË vH?OH? b?L?? ÊU1≈ U?UË ÂU?B? UU s W?MNË „Ëd??

U?U??Ë vLK b?L?√ U?U s W?MNË „Ëd??? n√

WM ±∞∞ ‰UIË ‰ULF« …bd …d√ sË bO« WOH

lOL«b qz«Ë uUË lO«b UN

5U ÕU$ „Ëd bL œöO „Ëd W?UF?« WUIMU? s b?O? ¡UË W?KOe« XK?H?« v b?L d?U 5LU U?NK$ ÕU?M …—U?K n√ fL 5 W?FU ‚uI? WOKJ vË_« WM« ‰U?I?Ë ¡UË U?UË d?U UU s W?MNË „Ëd? ÕUM« «˜ UN 5ML fUOK«

bOF r?OKFK WUF« WU?IMU v ÊUM WKOe« X?KH« s WMNË „Ëd n√ ÆÆbL? V— bL UNK$ œöO uU?Ë bU? ‰œU Ëb?Ë bO? bU? ËbË UUË U?U Èd???« qIM« WU??IM WœUË Èb?L?? W?Ë v??? ÊU1« WM ±∞∞ ‰UIË „Ëd n√

ÕUM« „Ëd ÕUM W?OULF« WO?UI« W?R*U vU vu? 5U „Ëd? –Uô« qH?« Áb? b?L? W—b? vK vË_« XU?Ë Èœ«bô« vU?« nB« v W¬ tö?$ v ¡«d?«Ë ¡«de« W?—b0 W?Oz«b?ô« …œUN?A« v vË_« …—U?Ë fL? 5F UUË UU s WMNË „Ëd n√ ÆÆvz«bô« YU« nB«

‰ULF« ‰ULF«lL²−

lL²−

sË WKON œöO „Ëd

qd bL aOA«


±±

”UM«

ÈËUB« vO% ∫ ·«d(≈

ÂuL

sb4U d7U ∫ ·«d(≈

W«bF«

Ê«eO

≤∞±≥ uOu ≤≤ 5M!ô«

‰ULF«

∫Í—«œù« ¡UCI«

U —«œ≈ «—«dV bF ô WOzUM'« WLJ;« rJ( «cOHMB nnu*« ‰eM Æ…—«œô« WN' U—«œ«

Ê≈ U?N??LJ U?O???O? w W?LJ?;« XU?Ë

WËb« f?K?? fO?z— VzU wu???ö??«

Í—«œô« ¡U???????C???????I?« W???????L?J??????? X?—√

fO …—«œô« W??N? Ê√ W??LJ;« XU??{√Ë

»U?J?—« Íu?????????b?« ‚«—Ë« s? X?U??????????«

u??U b??L??? s?—U?A????*« Wu??C??Ë

—«d ÊQ ULN UOuU √b W—bMJôU

U/«Ë rJ(« «c ÁU& WdbI WDK UN

WLJ;« s —«d —ËbË WUM' n u*«

ÍËU???A?M*« b???L???????Ë »U???N???? ·d???«Ë

rJ( «c?O?HM n u*« ‰e?F …—«œô« W?N?

wU?UË ‰e?F« —«d? c?O?H?M U?N?OK V

ÊU wUUË ¨ tHO Ë s teF WOzUM'«

n u??? ÊU???Ë W???d??? ‚—U? W—Ud?JË

«—«d? b??F W?OzU?M'« W?LJ;« s? —œU?

U—«œ« «—«d??? b??F?ô …—«œô« nu?? ÊU???

‰e????? s …—«œô« W?????N????? t? XU????? U?????

VU? Íu???œ ÂU???√ b??? —Uü« W???K?B0

sFD?« “u?? ö? U?—«œ« fOË Uc??O??HM

Âb? Vu?? U? uË sFD« Vu??

rJ?K? Uc?????O????H?M «d????« b?????F n? u????L?K

s te?F …—«œô« WN? —«d ¡UG?U UN?O

Æ WËb« fK rU ÂU√ tOK

ÆÈub« ‰u

«—«d?????? q?1ôË W?????L?J;« s? —œU?????B?«

ÆWUM »UJ—U tUN« bF tHO Ë

w?M?????? —U?????A???????????*« r?J?(« —b?????√

UOzUC* ULJ cOHM/ ‰bF« d “Ë i3d

WHnu WHOI$ WVd 5OHNBU ÃöF

rKOËdJO*« WOCV v Èd7“ú UC uFB tOM ·ô¬ µ

‘UM d¬ s ËöMU WOK;« …bu«

ÊucF 5 dV vU7√Ë ÆÆÀuKB …—R ÆƉuHM: ·dB

hM r rd« «c Ê_ p–Ë

—œU???????B?« rJ?(« c???????O???????HM?

rË U???F????«d*« ÊuU??? t???O?K

r— ¡UGU vU?;« `UB

XC??I?? ÊuU?? È√ t —d??I??

ÈËU??????b« s? rK?O?????Ëd?JO?*«

r?— ¡U?????????????G?U? W?????????????L?J?;«

ÂU????√ ‰Ë«b???? Ë√ ld v?«

W????LJ???? Ê« ô≈ rKO????ËdJ?O*«

dzU?????Ë ‰U?????L???? W?????LJ?????

cO?HM XC?— …dUI« ‰U?L

ÆW—uNL'U rU;«

vU???F d??A s? ÆÆqU?????« «c s W???KB* ÆÆ‘U?MD«

sËö???M?« e??d??? Èd???G??B?« ‰u??M? d??H??? vU√ s?

ÀuK?« Ÿ«u« qJ? ¡vOK?*« ·d??B?*« Âœ— Âb??? s sd???_«

‰u?M ·d?B Âœ— Âb? s …UU?F*« b?√ vUF W?OKN?b«

Æ«b W–u UN« UI rUF« UG qJ  «dAË

sË ÈdJ«Ë ÈdGB« 5dI« 5 qUH« uË ÈdJ«

Âœ— …—Ëd?C? tU?N?O??u —«b?« W??OKN?b« k?U?? b??UM

…—R WU??0 u W?«d?B?Ë U?{«d?√ UU??H?Ë U«c? g?O?F

l??œ Èc?« d????????????????_« r?J??(«

vU??;« Èd“ô« bd?? ÊU??

Wd UM« dJM ôË U?FOL UM W?L— ÈdJ« ‰uM? ·dB

ÆnOB« qB v sË ULOô ÊUJ« jOG ÀuK

Èu???œ W??U???« v≈ vU???;U

U?N?O VUD? Èub Âb?I b?

·d?Ë WO?I ÁU?O o«d*« W?U? s ¡v q U?N WO?–u/

r—Ë …dzUD«Ë W?H?«e« «d?A?K lIM?? ·d?B*« «c

Âu?I W??U?L??Ë b?O? gO??Ë WKUJ?? WJ? q v? v?

5u?????*« s «ud 5u?????*« sJ d???? ≥∞∞ ‰u?D t«

iu?F?U W?UDLK W?OzU?C?

s r?KO???ËdJO*« r?— ¡U??G?U

ô≈ UMB?IM ôË vu —«d? lL??:« W?OL?M WO?F?L? U?NKIM

«dA(« vUË ÷u?F«Ë Ê«dH« tO? «udË Âœd« ÂbF

ÆrJ(« cOHM Âb s

WOzUCI« ÈËU?b« WU vK

Æ·dB*« «c Âœ—

ÆrN VB ÊUJË ÷—√ ·dB*« `« v ld

bL« bO eeF«b ÃU(« …bb UFOuË Èd«Ë W«—eK WUF« WUIM« fOz— VzU WOKNb« ≠ sËöM« ≠ ÈdGB« ‰uM dH vU√ s

v d?? v? Ud??√ U? œu?u«Ë s?Ëö?M« WMb?Ë

XOHZ« ÊËdEM ◊UOœ ÁUO0 qUM ∑∞∞

¡U????C????I?« W????LJ????? XC????

W??OJ“ô« r??I «d??C??? 5O??H???B«

‰b????F?« d“Ë Â«e?U È—«œô« W????LJ???? fO?z—Ë t???????H????B

Ub W???O??I?? W?d?? X{d??F U?b??F

µ mK? lb …dU?I« ‰UL?

XU??Ë ŸËd?A*U? vu?O« U??NKL?? ¡UM«

U?????????C?u?????????F t?????????O?M? ·ô¬

X????u???? U????NQ? vM? vbË W????H? u*«

Èd“_« b?d????? vU??????????L?K fOz—Ë ‰b??F« d“Ë ŸUM??ô s …dU??I« ‰U??L? W??LJ??

U???N??O??? lM?B v?« WDMA?« ¡U??H??????U Èd“_« bd

U????N?U????U???? n?K???????? U?????N????O???? l?C ‰«u√Ë U?UDË ‚«—Ë√ s WOB?A« v U?NM Y X?KE ‰uL?;« “UN?Ë ÊËœ sJË WU?IM«Ë ŸËd?A*U ÊUJ q

—u?? …d?O??_« t??U??H√ kH Èc« d??U??«

…dUA »u?AM Uö Ãd*« W d r

f Ãd*« WUO qOË œuL v«— d√

ÆÈËb

—d?? vH?A?*« v?≈ tKI q? tU?≈

vK ·ö?)« V? 5K? v?U? 5

t?U??Nô oO??I???« W?– v?K ÂU√ ¥ È“d

≤∞∞∞ U?N ÊU? U?N??O?I? ÊQ XU?{«

ÆoOI« WUOM« XuË WF«uU dC

lO????«Ë W—U??????« ‰U????;« ÂU???√ ‘d???H«

·ö??)« V??? ’U??d?U d??U q???I

Õö???????«Ë r?N???????*« v?K? i???????I?« vI?√

U??Nö?? s ÂU??I?? ¨U?L??N??FzU??C ÷d??Ë

lO??«Ë ‘d??H« WuË√ vK U??L??NMO U??L?O??

t???1d?? »U?J—U ·d?????«Ë Âb????????*«

Õö????? s ’U?????d?« ‚ö S? È“d?????«

ÆÃd*« WIDM0 odDU

oOI« WUOM« XuË

U«b????≈ XU????Q???? t“u???? ÊU???? È—U

YU fOz— ¨Ê«u{— bL ÂbI*« vIK

vUF? WOu?O«Ë 5R*« 5KU?F« UM«

Ærd√ s …dO v rNKFË

·d?B«Ë »d?A« ÁU?O?? W?d? XMK√

ÊU? «cË UM?O??? Âb? s —d?C?Ë

Êö?????????« u? „«–Ë «c s? »d?????????ô«

s U?N?O qL?F v« ◊U?O?b v?B«

WdA« …—«œ« fK fOz— s «bË

WËdC œuIF«Ë `O? dO WdA«

qU??? µ∞∞ rN?M qU??? ∑∞∞ XO??????

ÆUM Ábu n rË Àb r sJ

vK? V ÊU??? U???Ë W??O?uU??? d??O???Ë

5?KU???????F?« ¡UM?« s? ≤∞∞Ë W???????O??????u?

fOz— ÈËö?« “U —u?bU VON

XO???? s `d??B??« W??d?A?« fOz—

Êö???ô« «c??N? «d??O??? Ud???A????????«Ë

tU???N??O???u —«b???« ¡«—“u« fK???

nK?? v Uö?«Ë W??R*« WU?L?F«

nK???0Ë W???d??A?« …—«œU —u??A?M*«Ë

UMK?I??? q√ s UM?O?? …—Ëd?C

r? Ê√ t???IU??? v?K c???«Ë n????B«

s l?O????L????'« rK?Ë Âö????ô« qzU????Ë

d??I????? v???Ë UœôË√ q??I???????Ë

ÆrNMOF

W?dA« ÃU?O?« ÈbË XO??« WOKL?

ÆWOULô«Ë WOHO u« UMU{Ë√

fH v?Ë «c s W??KB* ‰¡U????Ë

l sJ? r—«d??I?????ô WU???L??F« Ác???N

…bb UFOu

WU?LF« Ác?N Wd?A« Ãu« U? Xu«

«c? ÊQ U?M?????u????? b?b?????A« n?_«

VU: öV 5K:UM vKM iHI« UDMD ÂUF« o dD« WO4dGU4 W(uAG UFK3Ë …dOF/: WHU<Ë «dC% ≤±dd%

5R*« 5KUF« s

U—«dI« ·bN? UNU s v«Ë

uË WOH? WFd s …—U? Êöô«

∫ Âö bL ≠ WOdG«

ÆUOUL«Ë UOHO Ë

5K?U????F« W?EO????H???? —U?« Èc« d????_«

q v? ULN?ËdA 5K U? j{ s W?OdGU W?OM_« …eN?_« XMJ9

◊UOœ ÁUO WdA

WU?IM Ãö?F« ŸËd?A0 W?H u? —d?

‘dH« ÊUJ vKM ·ö)« VH* «dUB qI Ãd*U È“dB

e??d* W??OK;« …b??u?U 5u????*« UMU? Ë «d??O??? U?uJ «c s W?KB* t??H ÕdD? Èc« ‰«R?«Ë oKD« ¡«u?N«

∫5 v ≠ V

∫vKu rU ≠ V

v≈ W?U?{ôU ‰uL?? “UN? ≤Ë t?OM U???????Nb?«Ë W???????FU?????????????? nA??????? ‚«—Ë√ ÆUN WU)« —UeOH«Ë

‰U ‰U(« v tUO ÈœË√ Èc« Õd?*« »dCU tOK ÍbF«Ë VU qO?Ë —d?Ë ÆrNMO W?IU U?ö?) UDM WMb0 ÂU?F« odDU? ÁdO?

oU« WB« d “Ë dQ

wdA« VD« vK UN{d b?F tOK wM:« W sœ UDM ‰Ë√ WUO ÆoOI« W– vK ÂU√ ¥ 5LN*« fË bF?√ bO?IF« s «—UD≈ ¨WOd?G« s√ db ¨ÊU?L -U? ¡«uK« vIK

s dNX cM vNB« 5QK qOM« v ]UOKLF« ŸuM2 u*« dD t?«u UM« å‰U?L?F«ò ¡«d?G« UMbd? ÈuJA«

v??B« 5Q???K qOM« vH??A?????? qœ« Ê« È—b?? ¡U??

ÆoU« d“u« —«d V

U?œ ·e«Ë UU??Ëd?U id? q— U√Ë W?LO?)« «d??A

sbU???F« s“ U???N?? Æœ W?????B« …d?“Ë W??OU???U VO???N

U√ sJ W?OK?L?F« ¡«d?ô vH?A??*« v≈ Q?'Ë Êü« v? vH?A?*« …—«œU UM?u WU? ±≤∞ vK be U? ÈdO?Ë

v{d?* U??O?KL???F« ¡«d???« …œu??F? U??N?U??N???O???u —«b???U

W?O«d?'« U?OKL?F« ¡«d« lM? oU« W??B« d“Ë ÊQ

UUHË UMUOË UM WL— v?B« 5QK qOM« vHA

d“u?« d????√ Ë√ È—«“u?« —«d????I?« c????H …—«œô« q?F????H?UË

¡«d???« W??d??? d?“u« W???OU???≈ v W???I UM?K ÆÆU—UE?«

UDM vH?A?? s ⁄ö œ—Ëu b?O?H ¨Wdb*« YU? fO?z— ¨dO?c« v≈ ¨V?U W?M ±∑ ¨n?u b?????L????????? nu? ‰u????u? wF????U?????'« ÆtuË —u vuË VKIU …cU WMFD UUB vFU'« vHA*« ¨WM ≤∞ ¨¢Â ÆbOF¢ ÀœU(« WF?«Ë »UJ—« ¡«—Ë Ê√ Ud« XHA ¨¢…«uD?¢ W1d??'« …«œ√ t?“u???Ë ¨bK« ÂU???B??? d??HJ? rO???I?? ¨q U???  U?ö?? œu?Ë V?? Æw?O?A?« W?d? r?O?I? ¨WM? ≤≥ ¨¢Â Æs?¢Ë rNMO s WEU?;« e?«d?Ë Êb?0 W?Od?GU su?L?« YU??* WKL?  d?H?√Ë ÆWuM WOMu9  UHU0 «dC ≤± dd%

]u*« v$ tI bT sFD „UH*« Ë Âö*U …dUA* VKI2« åÕ«e*«ò ”Æ¢ vu???*« oO???I?? l? qU???I??« - ‰U???I???ôUË

f?? Âö??« WU??O d?b?? Èb?L?? œu??L???? d??√

Èc«Ë Ê«u?MF« «c? rO???I???Ë v?—u??????« ¢W?M≤∂

t??Ib?? s?F oO??I????« W??– v?K ÂU√ ¥ „U????

sd?_« ÊuUF u?LK  U?OKLF?« »U?« v{d*« XdË

wIK b? ¨WOd?GU suL?« YU? db? ¨W«u?)« bL?√ bO?LF« ÊU?

ÆUMU vK ÃöF« ÊULË

t??Ib???Ë vu??*« 5? …d??U??A?? ÀËb??? ·d????«

U??L?N?MO X??A …d??U?A?? v u*« v?? q U??F«

WLO)« «d ≠ vDM WOD 5U

≤±j{ s dH√ v«Ë ¨WKL?(« ZzUM …—«œù« ◊U{ s «—UD≈

bO?FB« sU?0 rOIË „U? ¢WM [≤±ÕÆb?L√¢

XN« W?Oö «œUA? v≈  —uD ¨Õ«e*« V

vH??A????*« …—«œ« X«“U??Ë d??O?? vK? t?O?u ≥∞ vC??Ë

Âb?Ë ¨…d??O?F???« s b“Q lO??« U?HU??? XKL? W?u?M? W?HU???

Ud≈ vK? ÂU? U?L??NMO Õ«e*« V?? r??I« …dz«œ

ö?O?? Á«œ—√ v? t?Ib? sF Ë …«uD t?«d?S

vB« 5Q« vFHM ôU s …bb  UFuË

Ác WU?? v W?O?«d U?OKL? ¡«d?« Âb v?K …dB?

w≈ nH??? ÍbK e???Ë rb?? e??? lO?L??&Ë ¨—U?F?_« s? Êö?ù«

ÆWU ±≤∞ s d_ UOKLF«

r? YU? X?$Ë Wu?AG?Ë —b?B*« WuN?? lK j{ VU? W—U U??IK Ë ‘u d?? œd??Ë 5?M? j?{ s? Èd?J?« WK;« ÊU

øÊUJ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ù« d‡‡ ‡ “Ë U‡‡ vI‡‡ ‡ ‡ X s‡‡ ‡ √

ÆdD 5K ≥ …“u WOJK bM ÊËb

¨¢…«uD?¢ iO√ Õö???? t????OK? Èb???F????U? d???O????_«

ÆÂö« WMb0

Æ—«dHU –ôË tUO œË√ v« tU≈ Î U b

s? «—U?D≈ ÊU? Âö?????????« W d???????? r????????? vI?K?

rN????*« j???{ s? r???I« Y?U?????? ◊U??????{ s?J9

[≤±”Æ„¢ U?NU???I??U b?O??H Âö?« vH?A????

tUJ—U ·d??« t?N?«u0Ë ¨Âb??*« Õö?«Ë

Õd?? »U?B?? r?I?« …dz«b rO??I?Ë q U?? ¢WM

ÆWF«u«

ÆtUF≈ ¡UM√ vuË —bBU cU vMF

…—«“u lU?« WI? ÊuOK*« ŸËd?A sL?{ 5M Èb v?K WI? s Y« q « Ê« ‰uI?F*« s fO rN« u U?L 5u??*« ÊU vK n?BU d?AM U? ‚b« r vM« v? d?H WU?NM«Ë ÊUJô«

WOuOKIU ÂœUBB Àœ«u$ v ±± WUT≈Ë ŸdB

ÆUHK Èœ«Ë v sË Èœ«Ë v 5M« —Ëd? l sJ «d?O? d?A??«Ë v?«—Ë« qJ Xb?I U?bM ≤∞¥∂∑ r— vK XKB?

·ö)« VH* tKO“ qI ozU d:UMI« …QAM0 —Ëd*« W uË√ vKM

rNI?I vK ÊuKB ·u? sc« Âœ« vM ÊuOK*« q Èb?Ë U√ XË bb ◊U?« vMU«

Õö?? t? © s q d???O?? ‰U??? t√ 5Ë s?d??¬

tU?Ë v?≈ Èœ√ U? ¨Wu?N??? …—U?O? t? XbD«

’U?√ ∑ VO√Ë ¨U?LNd?B ’U?√ ¥ vI

UdN? dô« vMIö YO? UœôË√ËUMËQ WOMJ …bË v?≈ ÃUOô« b?« v UFO?L sË

5? ≠ Èu odD t d?L? tK$Ë ¨qU? bL??

ƉU(« v

«—U??O??? ÂœU??BË d???O?? Àœ«u?? ¥ v ¨s?d??¬

q v WF …U?O(«Ë qF« «–UL rOKF« q«d? ÈœôË√Ë vHJ ôË `L ô WOU*« ·ËdE«Ë

…—U??O? U??L??N XbD?« ¨U?L??NMJ q?? d U?MI«

«d???????A Èdz«b?« od?DU v?U???« ÀœU????(« lËË

ÆŒu Ë WLO)« «dË d UMI« 5Ë UNM WdH

U? ¨ÀœU??(« VI? U??N U—U Ub?zU? d?? Wu?N???

fOu√ ∂≥≤∂ r?— …—U?O??« d?O?? ‰U? ¨W??L?O??)«

¨W??Ou??OKI« s√ db?? Èd?? œu??L??? ¡«uK« v?IK

…—«“Ë vu???? s oKD?« ¡«u?N« v d??? tK b?L??(«Ë œu?u«

U√Æb?'U Wd?H UU?S ULN?U≈ v≈ Èœ√

YO? v?HM b?L??? .d? …œU??O? ¨…e?O??'« ö?—

Àœ«u? v UB?? ±± WU≈Ë Ÿd?B0 «—UD≈

Wb?F0 —Ëd*« WuË√ vK ·ö?)«

s ¡U??N??ô« b??R d??O?? …—œU È√ b??$ r nú?Ë ÊUJô«

…œU??O? qJ?O?Ëd 5 ¨Œu? WMb0 l«d« ÀœU??(«

Èœ√ U?? ¨…—U?O??« q«d?? v TU??H? qD Àb??

¡«uK« —u??H« vK qI?«Ë ¨W?EU?;« Êb0 W?d??H??

d U?MI« …Q???AM0 qO?M« d???N d?????

«—«d?I?« ô≈ b?d ô UM« ÆÆÊu?OK*« VJ sË Êu?OK*« oI?

U?u ÊËb W—U? W?«—œË ÊU?C?— b?L?? .d?

¨·U??F???≈ …—U??O???Ë W—U W???«—b t??«b?D« v≈

«—U???O???Ë YU???*« d?b?? Èd???O???B???I« b???L??????

t?O?K oK √ YO? ¨…e??O?'« ‰U??L?A

s ZË ¨ed*« …dz«œ ¨WœU?F« Wd ÂU√ ¨W?ObF

¨odD« vU? vK ULN?uË ¡UM√ vö? Èd√Ë

‰ö??I????« ¡UM√ t?√ WMU??F*« s? 5Ë ¨·U??F??ù«

n?JË Êö??O????? Áœ—√Ë ’U???d«

¨VU? ¨s?? v?U b??L?????© Ÿd???B?? ÀœU???(«

vO? d?B© s? q Ÿd?B? s ÀœU?(« d?H?√Ë

W??O?KJ VU? rO«d≈ v?????? b??L???√ t??OK? vM:«

Æsd¬ 5M« WU≈Ë

≥WU≈Ë ¨qU bL√ bL bL√Ë ¨ozU ÂdJ

U???NM? WMb?0 ¨W—U W???«—œ ¨‚œU?MH«Ë W???U????O???«

i??IK rœu??N? YU??*« ◊U???{

ÆtCF s ‰U(«Ë ‰U(« jO n u vM« WUË VF« ÂU√

ÆÃËe »U sM vI rOK Wd tU?NOu —«b« ÊUJô« d“Ë bUM ÆUNOK bUF*« UNO≈ …bbA« vU(

vK rOEF«b vU

V??? tK?O??“ …U???O??? ozU?? v?N√

Æ»—UN« rN*« vK fO?z— v??????? ¡ö???? Âb????I*« vI?K

b —«u ∑≥ „uK ≠ fJËË sU WOuOKI« ≠ WLO)« «d ≠ Âöô« —u

VK rO«d«

dB2 WM b0 ]«—b …—U&Ë Á«d<ùU …—U*« WVd WUBM ◊uI

s U?Î ö d? UMI« …U?AM Y?U??

Á«d??ùU …—U*« W??d?? WU??B?? vK i??I« s …d?U?I?« YU??? X?MJ9

5Ë ¨W?F?«u« ÊU?J v≈ YU?*«

d?√Ë ¨Êu?U?I« vK 5—U?? …“u? «—b??<« s  U?O??L?Ë d?B? WMb0 Xu v« WU?OM« v?≈ rN?US …d?UI« s?« db? dO?G?B« W?U?√ ¡«uK«

W —uNL'« fOzd WuKJ Â√ s WjUG«Ë ¡«b2 ÆUU ±≤ Êü« UdLË

±¥ cM W?Ëe?Ë W?Od?GU rOKF?«Ë W?Od?U WH u? qL?√

fO?z— —u???B?M œu????L??????? vb???? —U????A???????*« s? fL????«

qH?D« r?NM? œôË√ W?????F—√ ÈbË q?L?????F ô v?Ë“Ë U????U?????

…b?U?? d?B ¡«—“Ë fO?z— ÈËö?« “U?ÆœË W—u?N?L?'«

vU?FË «uM X Ád?L? n?d t?K« `? »U?N« nu

ô vË“Ë ‰U?(« WDO? WH u? vM« v? W?O?F« vd?«

vM«Ë W?F?u? VO?d v≈ ÃU??Ë ÂöJ«Ë lL?« Âb? s

vK vzUM?« Ãö?Ë id? tuJ? qL?F« vK —b?I? ôË qL?F

lL?« Âb? s UC« vU?FË «uM W?OU?L Ád?L? WU?«

ÆWËb« WIH

vM« v? W?Fu? VO?d? vu?B ¡U? ô« qË ÂöJ«Ë

WuKJ*« Â_«

ÂöJ«Ë lL?« Âb? s vU?F «uM d?A? UdL? UU?

nd rOKF«b ‰œU …dON

U— Èd?J« v?M« pc?Ë W?F?u? v≈ Èd?ü« v ÃU??%Ë

WËUM« Wd ≠ œuML

lL?«ËW??d?(« Ub?I?« a?*« Uö? v —u?L?{ s? vU?F

∞¥∞≤∏∏∞≥∏≤

U???NœôË cM d?d??« v?K …b??«— v?Ë ÂöJ«Ë —U???Bô«Ë

V «Ë ¡«e ¡UCM√Ë WObMN« ]UMUMBK WUF« WUIM« fOz— vIH« bU" WOUIM« ÊU4K«Ë WUIMU ÊuKUF«Ë …—«œù« fK4 rNKO“ ÊËd:UA

vu rO$d«bHM bLN WUIMU 5KUF« s tMJ«Ë WF«Ë WL$— e eF« bOIH« tK« r$— ÆÆÁb«Ë …UË v Ê«e$_« ¡«eF« hU" …dúË tBUM `O*

ÆoOI«

Wb??F?*« d???? —Ëd*« WuË√ V??? v?≈ —u??D? q??O?M??« d???????????????N? v??K? œd? rb?√ q?« YO? …dU?A?

v t U??A hB? U??OU?B?? ö?OJA? rNMuJ «u??d???« rN??N??«u0Ë

vU??????« u????? tu?????Ë ‘u d????? lL?????& U????b?MË ö?????O????????? Á«œ—Q????

U???L??N???Id w? «uU?? r?N≈Ë Á«d???ùU 5M «u?*« U??d??? Àœ«u?? »U?J—«

qO????I« ‰u?? Êu??IzU??«Ë vU_«

ÆÁ«dùU Wd WF«Ë »UJ—ô

tKIM ·U?F?ù« …—UO? «u?b?«Ë

WM ≤¥ ÊU???F? vK Ë q U? WM ≤µ d??M b?L?√ j?{ s s?J9 U?L?

qU????I?« qG????????« vH????A????????????L?K

gO?A??(« s W?O??L? U?L??N“u?Ë W—U?? W?«—œ rNö??I??« ¡UM?√ q U? j{ s s?J9 UL —U?&ô« bB?I tOM ∑∞∞ Ë Â«d? ±∞∞ X“Ë —b<« WU??OM« XuË ¨—b??? ’d?? ≥∞∞ t“u??Ë q U?? WM ≤π e? ·d??√ ÆoOI«

ÈËbH« Èb4

5IzU?? 5 W??O??ö?? «œU?A?? Ê√

WUO? ÂuKœ vK qU WM ≤∂ ÊUC— bU? j{ s sJ9 b ‰Ë√ W???M? W??????O vK W???ôË t?“u???Ë q U??? WM? ≤π ÊU??C???— œu???L??????

ÂUF« ·dA*«Ë ‰ULFK ÂUF« œU%ô« fOz— VzU2 rNKO“ ÊËd:UA …b d'« …d√Ë ‰ULF« …b d d d% vKM …b d'U vHNB« ÈËUB« vON

…œUL$ Âu< œuDU ÈËUB« bL$√ WOKM WU(« tLM WM« …UË v Ê«e$_« VM “Ë Âö≈Ë dO√ U7œôË√Ë bF vKM –U_« UNË“ ÊËd:UA Ë ÆÆ…dONH« ÈËUB« ÕöT ÃU(«Ë —u2√ ÃU(« vLM œôË√Ë ·UVË_U VOD" bLN aOA« UNIOIXË tK« r$— ÆÆÈËUB« bL$√ dLMË dJ bLN ÃU(« tzUIX«Ë ÊULZM aOA«Ë ÆÊ«uK*«Ë dHB« …d_« rN√Ë tBUM `O* UNMJ«Ë WF«Ë WL$— WOUG« …bOIH«

◊U{ qIU ¨qO œuËË WbF

d?B tMb? W d? r YU?? ÊËU?F? ÍËö ‰U?L? b?L? bz«d« ÊU?Ë Ë d?M? t“u?Ë q U?? WM ≤µ b?L??? .d?Ë d??M t“u??Ë ‚œUMË

V «Ë ¡«e

v?K?√ ’U??????????— ‚ö? S? v?U?_«

V «Ë ¡«e

-Ë ¨U—U d?Ë qO?IU rNUG?A« v?{U??????I?« 5??????? ¡«u?K?« —UD?≈ ÆWF«uU …eO'« s√ db

V «Ë ¡«e

‚œU‡‡ ‡ ‡ ‡ MH«Ë W$UO‡‡ ‡ ‡ *K W‡‡ ‡ UF« W‡‡ ‡ UIM« f‡‡ ‡ Oz— Ãd+ œuL% ÂUF« 5_« VO- bL%Ë WUIM« fOz— VzU2 ÊU-F( 5/0Ë

‰ULF« …b d d d% …d√

…—«œô« fK4Ë ‚ËbMB« 5√ œuL% s/0Ë

¡«eF« hU ÊubI

vU(« U7—UA*Ë WUF« WUIMK oU*« fOzd« ÊULOK3 v4dGË ÊËd:UA WUF« WUIMU ÊuKUF«Ë WOUIM« ÊU4K«Ë WUF« WUIM« qO<Ë dOA4 œuL% Ê«uQ X<«d< ‚bM WUI2 fOz—Ë tL$— l«u tK« U7bLGB ÆÆtBb«Ë WK{UH« …bO*« …UË v Ê«e$ô«

v– 5d WKOeK UN Ë“ b«Ë …UË v ¡«eF« hU" …dúË WL$d« bOIHK


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

≤∞±≥ uOu s ≤≤ 5M'ô«

‰UL‡F«

Vö*« Èb

‡*±¥≥¥ ≠ÊUC— s ±≥

≤≥¥¥ œbF«

—uB«b ‰œU

WOI,dô« WLIK t0«œ«bF23« q5«u, vK%_«

E-mail:adelsport2012@yahoo.com

UU(« ×U WL W???F? ·Ëd v …d*« Ác W??O? Id?ô« W??L? I« vQ tU?? r sË W??I?U??« «¡U?? IK« q s W?? HK?? ? Ë W?O?M QM Ê« WËd?J« Êu?AU rN? Èô sJ1ô Æ…«—U*« ¡«u?? Q jO?? % v?« …bb?? '«Ë W?? d?? G« d«u?E« 5Id?H« v?ô ¡«œ« vK «d?OQ UN ÊuJ? b …«—U?*« Wu??'« VFK vK …d?? ‰Ëô W?L?I« ¡U??I ÂU?I Y?O? 5Id?H« v?ô t?OK œu?F? r VFK uË W?œd?GU Ë« »dF« Ãd Ë« …dU?I« œU« v U?« rN«¡UI qJ d?ô« be? Èc«Ë Èu?'« ŸU?b?« Ë« W?Od?(« W??OKJ« b?F nB?M«Ë W?F«d« v ÂU?I? O? ¡U?IK« Ê« «b?O? I?F ¡«u?{« œu??Ë Âb?F —UDô« q?? È« ¡U?F—ô« d??B? be v« —uô« s UC« uË œU?ô« v WHU ŸU??H—« q? v W??U?? 5I?d??H« W??I? A? Ë ¡U?M s ÆÿuK qJA Wu d«Ë …—«d(«  U—œ ÈËdJ« ◊UAM« ·u?I bF 5IdH«  «œ«bF?« dQ ‰u?F ÊU v« vK;« È—Ëb« W?IU? ¡UG« W?O? U2 5?ö« e?O?N?? W?Cd? ôU?« 5DI« U?N?OK œ«bô« ZUd d?OOG U?LNOKJ WOMH« …e?Nô« dD{ b? v«Ë WH?J*« W?O?uO«  U?—b?« vK œU?L?ô«Ë s Wb« l? WœË  U—U??? d??ô 5 s U??NKK?? s dO œb? Ê« YO rOUE*« È—ËœË “UL*« È—Ëb« ¡U?Gô« —«d? b??F  U?—b?« s U?U?9 nu Wbô« ·dD« œu?Ë v W?GU  UuF? „UM ÊU? r sË Æ¡UIK vU« —«d?L?ô« Âb? s WU jË j??« «c q vQ r ÂU?? ? ?I«Ë ÊU?? I? ? ?«  ôU?? s œö?? « U??N? d9 ‰«u??« —ub?? W??U?{ôU? q? s? d?B? Ub??N? A vK? …—«œô« vK?? ? …—b?? ? Âb?? Ë W?? O?U*« 5œU?M« W—«œô«Ë WOMH« …eNô«Ë 5ö«  UI ·d d?UM q ÁU?& U?NU?«e?U ¡U?u« Âb?Ë W?O?D«Ë ÆWFK« vI?K vKô« ÊS? vMH« VU?'« uË dô« VU?'« b?L?? …œU?O? X% v—U??« t??UM l …d? ‰Ëô v ‰Ëô« qd?« `??« Ê« b??F vM d?b??L? nu ÊuJO?? r sË È—b?« ÂU??? qO??— b?F “U??N?'« U?? F? «œ X?u«  «– v t?MJ WU?? GK? U??? ?F? ? ¡U??I?K« b?O? Q? nu? t √b? rN?? “u? oO??I?? 5??ö v« «c od?H« l dO? qJA t«b?« XO?Ë tIQ …dR*«  UU?O? G« iF s vU?F o?d?H« Ê« VU?  U?d b?L? ? vI?ze« rN???b?I? vË t??u?H? v vMô —U? Âu$ rNKË vU? ÂUË V?F œU?LË ÆrNM ‰U d?O b? v« tA u?N pU?e« v l{u« U« X% vKô« t?«u?O? od?H« Êô dL?(« 5 U?O?A« Ê« VU v« Êôu vLK u bb vM d?b …œUO …dR*«  UU?O?G« iF? s d?ô« u vU?F od?H« v« W??O« W?O?HM?« WUK W?U?{ôU t?uH? w  «– v tMJ …d?Oô« …d?H« v tu$ vK? dDO “u?H« rK oO?I?% lOD? W—U?{ …u? tb Xu« W?« «uô« ‰«u tM »U Èc« V?IK« qU vK ÆWO{U*« q r?— W?? ?F? ? 2Ë Wu?? ? …«—U?? ??*« ÊuJ Ê« l?u?? ?  «¡UIK U?N?O lu? Ê« sJ1ô UMMJ  Uu?FB« Æ UU(« ×U ULz«œ 5DI«

iO_« XO« U Uœ ÊuB! „b …e%U& WO'u(N« W—UC« …uI« ÊULOKË VO$Ë WJ"d#u√ …œuF vMH« “UN'« q-«œ ÕUO#—« tU?LC«Ë ¡U?HAK tK?U9 bF Á«u?* ÊUL?OK

ÆWœu« U—U*« WuL UN r« v«

vKô« ÈœU?MU Âb??I?« …dJ ‰Ëô« od???H« qœ

vMH« db*« t?OK ‰uF YO U?—bK «d?R

b??L????? Ê« …d???O??ô« U???—b??« ‰ö??? `{Ë

t«œ«b???F????« —U « v? f« U??IK?G?? «dJ???F??

ÆVFK« `OUH b« Á—UU «dO

…«—U???*« W?E( W???O?zU???NM« `?ö*« l{Ë n?u

v« pUe« t?M «u ÂU« W?Id*« WL?I« …«—U*

bL?F?O sc« 5?ö« b« u? bOF?« tK«b?

Êu—U?AO? sc« 5?ö« Wu?L: WU?{ôU

d?B? bF? nBM«Ë W?F«d« v U?N?U?« —d?I

qO??— b?F W??L?I« ¡U??I v nu? b?L??? rN??OK

s …d?O?? W?u?L?? »U?O? q v 5O?U?Q?

vË« v WœdGU Wu?'« VFK0 qI*« ¡UF—ô«

ezU???d« r?« b???« `???« YO??? vU??? ÂU??????

Èc« Ud bL? rNbI? vË odH« Âu$

È—Ëœò W????O?U????L?????« —Ëœ v 5?Id?????H« «¡U?????I

e?d? v VUM*« qb?«Ë od?H« v WO?U?ô«

·d?????« Èc« vU??? ÂU?????Ë ‰«e?????ô« —d??

…d*« vË UO?Id« ‰UD« È—Ëœ s å Uu?L:«

Æl«b*« ju« Vô

Èc« VF? œULË vJO?K« ”dO v «d?R

«¡U??I W?u??'« VFK n?O??C???? v?« vËô«

Êu?B „b? …eU W?O?u?N« W—U?C« …u?I«

b?? …d????H? Vö*« s VO??G?Ë W??«d?? Èd??«

»dF« Ãd «œU?«  «—«œ« id «dE WLI«

—«d???« d???N Y?O??? iOô« X?O???« U???U???œ

VO$ bL `« Y?O dN« W v« qB

W??U??C???« Èu??'« ŸU??b«Ë W??Od??(« W?O?KJ«Ë

b???O??«Ë d?UE«b????? b???L??« vzU?M« W1e???Ë

W??F?L?? qz«Ë qU??I*« —«u?? VFK …u??I `d??

Æ…«—U*«

`{«Ë qJA? U?IQË U??—b?« ‰ö? Èb??L?

ÂUô« ‰ö????? V?O Èu??????????0 d?????N? Ê« b?????F

nu b??L??? …œU?O?I? vMH« “U?N??'« d?I???«

X????????????«Ë …d?????O??????ô« Wœu?« «¡U?????I?K« v?

XI?( v« WU?ô« s Á¡UH? VI?Ë …dO?ô«

t ÷u???????O??? Èc« vzU???N?M« qO?JA???« v?K

ULb« qô« vK Ë« W«b« s UL?N—UA

WU????( U????C«Ë V?ö*« s ö?u t?b???F?«Ë t

vN??« Ê« b??F U??O?zU??N t???? …—u?B? ¡U??IK«

Æ…bO« VFK« WId V vK

ÆtFLË VO$ 5 W{«u« ÂUô«

÷u) ± r— `d*« u v«d?« nd

qË o?d????HK? d????O???????? V?J U?Jdu?« …œu????

s vK d?I?« nu Ê« U?{«Ë Èb

Ád????Ë We?U?? d????ô« t« YO?? ¡U???IK«

d?L??(« 5 U??O?A« œu??I?O?? t« b?R b«u??A«

s v?U???F v« e???«d?*« ÊuKG???A???O???

—u??U?? ÂU?????Ë v???? b??L???« U??C«Ë

«d???? s? t l??L??? U* iOô« XO???« ÂU??«

Ë« U?U???????ô« V????????? œU???????? hI?

WK?OJ?A????« v U????L????N?UJ «e???????? Ê«c?K«

√b U????C« ÆÆ «¡U????I?K« Ác q???? v? …d????O???????

b??F p–Ë W??HK???? »U????ô UU??O??G«

ÆWO{U*« …dH« ‰«u ULNIQ WOUô«

b??OË …œu?? b???F vMH« d?b*U jO??? ÕU??O—ô«

5œu?« pO????ö??«Ë ¡Ud??N?J« v«—U????

ÂU—_«Ë a,—U2U ÊuuH2, dL(« 5<UOA«

∫bOF bL ≠ V

v«Ë W??O?Id??ô« ‰UDô« È—Ëœ v pU??e«Ë vK_« 5 W?L??I« …«—U??? vE% ö? qb 5Id?HK 5OMH« sdb*« Èb b?b ÂU?L?U ¡U?F—ô« b b?F ÂU?I

YO? ÆÆWœu« U—U?*« ÷u? s od?H«

vLK Êôu

WLI« v iO_« ”—UH« Âö!√ œuI, dL3_« bNH« d??????N???????A?« s »d???????IU??????? Vö?*«

…c sJ?Ë «d??O???? Áe???O??d wK? dR

5« 5?ö« s tô W?L?I« U—U??

ôUU?JO?? o?d??H« r?$ wK W???U??

q? wM u« V?M*« s ÁœUF??«Ë

ôUUJO? UN VF?K w« wËô« WL?I«

s Íd???OU??L??'« j?G??CU ÊËdU???

…d?? b??F Âb?I« …d? W?—U?L?* bzU?F«

oO?????“u???Ë ÍuU???1“ w???N??«u???

—U?B« qF? U?? uË —u?N?L? ÊËb

wKô« U—U w t?{dF l tId

a b?F dN« W? dL« »U?O

v vK_« ÈœUM?K bb?'« vMH« db?*« nu b?L?? qQ v?K_« ÈœUM« v

Õö??? q?U9 U????L??? 5????O???I?d???ô«

oU w?K ÊuM«d? ¡U??C??O???« W??F?KI«

U2 Ád??OU?L?? s wU??I« Âu???NK

”U? wM? ÍœU V?U????? s Áb??????I?????

ÂU? oU?« vMH« db?LK UHK W?Ou?*« vu b?F WU?Ë t—«b U?«

t?U??« s od?H« l«b? ÊU??L?OK

rUH wU— tIKË »u;« rNL$

r?u*« t? d??????O??????« Íc« w?«—U??????ô«

vK;« b??O?F??B« vK ¡«u? o?d?H« l …d??O?J« «“U??$ô« VU? È—b??«

»U?? w«Ë t??u« W??LE w d??J

wL?K ÁœU???« Íc« b???O?? b???L???« l

qA?Ë dUM w Áb?I a?Ë w{U*«

UM sË odHK W1bI« tôË X% VIK« qU od?H« Ê« WUË WOIdô«Ë

s »d??IU??? Vö*« s Ud?« wK

j uË t??I?A?F Íc« Áe??d* Êôu

t qL?J w«d???« ÷d?? œU??« w

Íu?0 d?N Ë œU? tMJË sdN?A«

b?L??? e?d? qb??F? ÂU?Ë Âu???N«

wMH?« “U??N??'« Ê« ô« ÍËdJ?« ru*«

t«¡U?IË od?H« U??—b w e?O?L??

Wd????(« w?«— X% V?FKO? rO?«d«

Z?Ud? ôUU?JO??????A l?{Ë pU??????eK?

Ãö???? w Êôu `?$ U????L??? W?œu«

rU?N? d??H?F? b?L?« V?FK 5 w

t????U??O tö?? s œ«b??F????« wK?OU

l—Ë U????O??????H? tK« `???? œu???L???????

tUI«Ë Ÿ—UH« tu ‰öGô `d

w1œU« …«—U w „—U? UL WOb«

W????C???H????M X?U??? w?« tU?uMF????

Íb??« ‰ö?G???ô ¡«u??N« »U??F« w

…eOL …—uB U?Nö dN Ë —u

œUL? UL“d« vK_« ÈœUM« `UB ·b?N 5bN UO?Id« ‰UD« »Uc« v

d????B????? ¡U????I? w W?KU?????I« Á¡U?Dô

„U? U?N?«b« w WO?{d?F« «dJ«

WO?{dF« «dJ« ‰U—« w W?UË

ÆÂU≈ “U pUe«Ë UdË VF

5?O?K?K;« W??????????U?D?Ë Íu?U?????????1“Ë

fUM*«

Ub?O? w« W??U?« Ud?C« VFË

»Uô« v WuD« fH v ≤∞∞µ du?√ ±∂ Âu 5IdHK WOU« W?N«u*« U√

V???????ML?K? wM?H« d?b?*« wœ«d??????K?

W???«d???Ë ŸU???b« j ÊU??? w?KË

wLK b?L??FË W?OU? …«—U?N0 Vö«

ÊuJ Ê« —«b?ô« ¡U?AË U?d? b?L?? ‰e??F*« lL?M 5b?N? …«—U?*« XN?«

V???M? ·u??H??? s ÁœU???F??????U

w?K Êôu? s?????L? « b?????I????? wd?*«

w?K? p?U????????e?K? w?M?H« d?b?*« Êôu?

t??????ô ZU??? Êôu? sJË WM?«d???H«

b??F b??O???« b??«u« b???? W?eU??

wJ? UuMF???Ë U??O?M ÁeU???Ë U?????H

w ŒdA tU?« s ¡UHAK tKU9

WLI« ¡UI Âu$ b« ÊuJ

s tU?O? w X?? d?NE« WKC?

ÆWOMH« …œUOI« vu v t—«b Uù Èb% v ULNM

ÆÈb« ÊuJ Èc« «dO Ê«—u? oQ*«Ë ŸbLK UHK Êôu vL?K vQ dü« VU'« vKË Á¡«œ«Ë tId od?H« œUF?«Ë …dO U?{Ëd ÂbË od?H« l UM ¡ö vK“ ƉUDô« È—Ëœ v UOHB« v≈ ‰uu« v vUF« Èu??*« vK W?FU?« v 5Id?H« 5 W?N?«u*« Ác vQ?KB?? ‚U?O? v ≤∞∞µ d?L?? ≤µ v d?L_«Ë i?Oô« 5 vË_« WN?«u*« XUJ wId?ô«

d???Ë W?U??« W?N??«u*« v ≤∞∞∏ ÂU? u??Ou ≤∞ Âu t?u U??N?Ë 5Id??H« ‰UL p?Ue«Ë uOö?Ë pUe« v≈ tUI« q? s bL_ 5b?N pUe« Æ…eL

ôUUJO

…«—U????*« pK? w «d????O??????? ôU?UJO???? —u?N?L? ÊËb ÊuJ?? U?N« W?U?Ë w «dO? ôUUJO ‚uF ÊU? U uË

∫wK rOJ(« b ≠ V

ŸU??H—ö ¡«u?? ¡«u??ô« …—«d?? r— U?«d??B« »U?N?«Ë …—«d??(« W?—œ u????ô Ê« ô« U???OU?? W??O??U?????O??« wM?H« rdb??? …œU??O??? X% pU???e« qJ rNU—b ÊuK«u Êôu wLK W?N??«u?L?K «œ«b?F???« œU??N???«Ë …u? œËbK« rNUM ÂU« WId*« WOIdô« W?F«d« w q?I*« ¡U?F—ô« Âu wKô« ¡U??IK« w? Wu??'« VFK? wK d??B?? w —u?N?L? ÊËb 5Id?H« 5 —d?I*«  U?uL?:« Í—Ëœ w rNU—U? wË« WOIdô« ÂU?« 5œu …«—U?LK bF?« pU?e« w1œU??«  —u????Ë wd??(« ÃU??ô« db*« U?LNö? s sL «Ë U?LN?O “U? Êôu w?LK o?d???HK b?b???'« wM?H« rœ«b?F?« Íb?Ë t?Id? w?ô wK W??H??B s??L? «Ë W??O?I?d??ô« …«—U????LK

∫tH s l«b bU

vU' W,œu UOMOG bF2, WM «dH« VL2M' 5 ö« ÊuT «—«d v qb0√ r

n3u,Ë ÈdAF« 5 …dJ« œU%« WM «dH« vLOË√ …œUOI ÆUOK“«d« ËeU

W?Uzd …dJ« œU?%« …—«œ« fK q{U?H

¡U?C?« s bb?F« i— U?b?F p– vQ

Èd??A???F« ‚—U v?zUM« 5? Âö?? ‰U???L??

d??b?*« 5??U? l??O??— v?u?? …d?J?? f?K??:«

XF?K Ë v« o?d??H? oU???« vMH« d?b*«

‰ö WLN*« »UA« VM* oU« vMH«

vu? nu? vM Uu?H?OK »—b? nu

l v q?A? t?«Ë U?L??O??ô WK??I*« …d????H«

—d?I*« v??L?OË_« V?M?LK W?OMH« …œU??O?I«

U???O???d ‰Ubu??? ‰ö??? WM«d???H« »U??????

U???O???H???B  U??????UM? sL???{ „—U???A Ê«

ÆWuDK ‰Ë_« —Ëb« s ÃdË dOô«

Èœu— WMb U?NHOC? v« œUO?LOË_«

b??O?« ¡U??O??{ vœ«d nK ‚U??O??« fHMË

…œUOI vM u« VMLK vMH« “UN'« dI«

vK_« v?ô W?FU?0 W?M«d?HK ÂU?F« »—b*«

dJ???F?? W??U??« vK? vœ«d »u v?Jd??_«

b?F t?U« —d?I*« W?LI« ¡U?I ‰ö pU?e«Ë

«b????O???N9 q????I?*« fD????« ∑ Âu W?M«d????H«

vL3— —«dI W&UD rz«uI« …œU,“Ë ÆÆ

q√ s U??O?I?d?« ‰UD?« È—Ëb ¡U?F—ô« b??

vU VM ÁdOE ÂU?« WœË …«—U ÷u)

…dJ« œU?%« …—«œ« fK? u?C? bU?? b?L?« ”bMN*« i—

«b???O???N?9 5???ö« Èu?????????? vK? ·u???u«

«œ«bF?« sL?{ t?H dN?A« s ±¥ Âu

v tKb? Wbô« vu? s? bbF« t U?NN?Ë v« UU?Nô«

¡U??H—U …bb??'« d??UMF« qC??« —U??O???ô

W?O??Id?ô« U?O?H??B?U U?O?MO? ¡U?IK V??M*«

Wzö« vK? öbF ‰UœU t?UOË 5?ö« Êu? WM' qL

Ê« vK WKI*« W?Kd*« ‰ö WM«dH« hO?L

b??????F p?–Ë ≤∞± q“«d???????« ‰Ub?u* W?KR?*«

W?LI?« …«—U? VI? rNU?b? WUF??ô« r

W??U???)« W—«œô«Ë W??O?U*« «¡«d??ô« ¡U???N«

ÆqI*« fD« ¥ Âu UNU« —dI*« WOU«

Æ…«—U*U

U???N_ U????U???Nô« i—« b?U?????? ‰U???Ë

»—b????? i— q?B????????? b?????O????F????? v?KË

»—b ÕU?H«b v“ ¡«d« V?I p– ¡U

vKb X? vuU bM È√ ÊËœ —b?

W??U??U …dJ?« œU??%« ôËU??? W?M«d??H«

t??FK « vœ«d?? ôU??B« WM«d??H« ”«d??

W?u?????'« V?FK? vK? Èœu?« vU?????? ¡U?????I?

È—Ëb« ¡UGU …dJ« œU?%« —«d vK tö

s– XO???A v r?U? p– «d?????F?

dJF WU« …—Ëd?{ Vu« U2 “UL*«

…«—U*« ÷u VK Ë W?M«dH« vô

…œU???F?????ô Èœu« vU??? ¡U??I q??? v?—b

Æ»dG*U Wœu«

ÆWOMH«Ë WOb« WUOK«Ë W—uH« 5ö«

WOKO UL3ô« UNO XJ WKO d? XIK Ê« bF WMe WKO v{U*« ¡U?ö« vKOUL?ô« dOUL? XU

d?? U?N« v≈ U????ô «d?R?? U?NM? sKF*« Wö??'« fK? VU? s UN?OK W?I?«u*« ÆtKLQ

v?M« r?— œU?????%ôU W?M' È√ v?KL????? v? v? o??Ë …—«œô« f??K??0 u???????????C???????????? l o«u ô Á«—√ —«d? È√ vK ÷«dô« ‰ö????? p?–Ë W?????OËb?« 5«u?????I?«Ë `z«u?K« 5(« 5 UœU?I?F« r v« U?U?L??ô« Ædü«Ë pK?1 t?« v≈ W?ö?????????'« u?????C????? X?HË 5?«u??????I?U r?K? t«Ë W?—«œô«  «d?????????????)«

v ÊU??C???— s1« oU??« v?M u« V???M*«Ë ‰Ëô« od??H« r?$ Ÿd??B??

È—Ëb« ¡UG≈ bF …dL2' W,Ëö;« Õ«d√

qI Èd?U Uœu?I ÊU v« vö?*« t—UO? ÂœU?B W?O? ŸËd ÀœU? s 5UBI« ed* WFU« ÁuUF« WIDM0 v«—e« o“Ue« od vK

WMb? Wd?B*« W?UMB« W?FK? q«œ ¡«u?_« vK dDO? W??N?«Ë Õd?H« s WU?

ÊUJ q s? gË«—b« W?FK? d?OU??L? Xd?? YO? W?M ≥∏ eUM d??L?

WK;« ‰e od WMb*« q2 qA?H «dE UOL— È—Ëb« ¡UG« d? bQ bF WK;«

vK …d??O?ô« …dEM« vI?K ÀœU?(« ÊUJ* o?“U?e«Ë W?OK?O?U?L??ô« WMb0

…d? œu?F?O W??IU?*« Wb« ‰Ëb? ŸUD? v t u?I?Ë ◊u??N« `?? s »Ëd?N« v ÆrOUE*« È—Ëb Èd√

ÆUU9 t—UO ‚«d« bF oU« UNL$ ÊUL

‰e?G« ÈœUË WOU?LF?« WFKI« d?OUL?' …U?M« ‚u WU0 W?IU?*« ¡UG« d? ÊU?

r$ ‚U??A???Ë v???? s? ·ô« U??N??F??O?? W?????O??N?? b??O???I??H« …“UM? XU??

«c W??OU?L??F« WMb*« ÊUJ? VK√ lO???AË V v?E Èc« bK« b??O? Á—U?????U

ÆgË«—b«

‰œU???? 5??ö?«Ë vMH« “U??N??'« l ÈœU?M« Ê«—b?? q«œ d??OU??L??'« b??A????«

rN?dB? «uI sc« vKO?UL?ô« Âu$ l«— u ÊU?C— s1« Ê« d?c

bU bL√

œU?%ô« U??L?OK?F? U??I?Ë W???FKU W??U?)« ¡«uK« W??Uzd 5??ö?« Êu??? Ê« U??H??O??C? Âb??I« …dJ? vËb« —«d« v≈ U?NKR v«  «d?)«Ë dUMF« s U?Nb vK bL? ÆWOËb« `z«uK« l vUL Wzô hOKI ‰u? U{«d?«  b« Wbô« iF Ê« vK bU? œb ≥∞ ‡« W?LzU? v≈ …œu?F« Ê√ v?≈ «d?O?A? ≤µ v≈ 5?ö« rz«u? Æ…—«œô« fK ŸUL« ‰ö vL— —«d v≈ ÃU Uô

ÊUC— Ud!–Ë qOM« UËœ«—U

ÆvUN«

v gË«—b?« Âu??$ “d« b???√ U??{— Âu???d*« ÊUJ W???L??O« Àœ«u??? v

¡U?G« lu? ÊU? t« WK;« ‰e?G ÂUF?« »—b*« vU?Ëb« nODK«b? b?√ t?U? s

“U? bL? d?OJ« ·«b?N« tF? r t?dB? vI s ‰Ë« u UMO?«

s »d«Ë …d?Oô« …dH« v œö?« UN d9 v« W?FB« ·ËdE« V W?IU*«

Æ UMOUL« UL$ U√ v ‚öLF« ”—U(«Ë

—U? `O?BË rNU?{Ë√ oOu? Èd« W?d rN?M Èc« —«dI?« «cN tœU?F

vœ«d

td?« rN«Ë tUM `?O? tMJ?«Ë dB?Ë W?OKO?U?L?ô« b?O?I? tK« r—

ÆvHK*« ru*« ‰«u dN v«  UOK« ÃöË odH« s ¡e?? d?O?uË v?MH« “U?N??'« rœ W?d?? ÈœUM« …—«œ« fK?? vU?Ëb« b??U

d??B?? ’d?? Ê« tK« «u??bË Ê«uK?«Ë d???B?« t??O?????Ë tzU??b??«Ë

v« e??«d?*« v Âu??M« iF? r{ s vMH?« “U??N??'« sJL?? v?? W??O?U*« œ—«u*« ÆÈd√ …d ◊uNK ‰eG« od ÷dF ô v UNU

Æ¡u q s UNFË

ÆÆd«Ë_« dAF« v nJ2 « b(*U ÂUOI« …ö5 ¡«œ√ vK ’d!√Ë ÊU?C?— d?N? v? W?U? …bb? Ud?– UM? q …U?O? v ’d? W?MO?F? dzU??F?A ÂU??O?I« U?Nö?? s lOD?? .dJ« e?? vu*« v≈ »d??I??« v W??—Ë W????— U??Nz«œ« vK r?K*« ÆqË

∫å‰ULF«ò ‡ Âö

s v uË Âu?B« √b t« W?{Ud« d“Ë b“u« dU b?« VU? s lO???A?«Ë Èb??« s ŸuM Ád?L?? s W?FU?« ÆtzUI« dG« ÊU t«Ë ULOô tK« tL— Áb«Ë ¡UOô« s ÂUO?B« qOM« UËœ«—U ‰UË qE U?M œd??H« Ê«Ë U??L?O??ô W??O????B«

UOI,d« v WA—UA*« s' t'dDE ô v2! ·«d2!ô« WB— s' pU'e« ¡UMI23«

Âu???L???« œd? v≈ ÈœR U2 q?√ ÊËb “U??N???'« VU??? v≈ …b??F?*« …œU??H?????«Ë qË e???? vu*« t? tM?O??? Èc« v?Ëd« ÆqOCH« dNA« ‰ö œUF« vK ÂU????O????B« œU????????« t« v≈ b?“u« X?HË q s? fO???L??)«Ë 5M?ô« vu ‰ö???

UHOH« ·«d « X%Ë vuU vHOB« bOI« »U `

Âö ‰UL

—U ö dDC? ÊU? t« v≈ UuM d?N? ÈœUM?« hO??L???I …«—U????? t???{u?? q??? Ë√ W????O?K;« ôu?D« v? ¡«u???? v?K_«

s Ÿö ô« -Ë U?N?U?N? U?N?«b WKU? W?O?H?O?B« b?O?I?« b?O?«u0 «—UD«

ÆW“ö« W—c'« ‰uK(«

`M vK? o«Ë Wö???'« fK?? Ê« …dJ?« œU?%« fOz— Âö?? ‰U??L? b??√

WU??N?M ru*« ¡U???N??« vK? hM `z«uK?« Ê« v≈ U????ô p?– vK rN???U??

Wd?A« l bUF?« a W«—œ œb?B Wö?'« fK ÊQ Âö ·d?«

È—Ëœ WuD W?—U?A*« v —«d?L?ô« q√ s pU?e« ÈœU v≈ ¡UM??«

ÆdB ”Q fOË “UL*« È—Ëb« WIU

tI?Ou Âb? WU v vHO?H Ëd?L UN?√d v« œ¬u?Ëd œU%ö W?O«d«

Uô vL— qJA ·U ÂbI« …dJ? vIdô« œU%ô« ⁄ö«Ë UOId« ‰UD«

UH?OH« `z«u v≈ iF« VU? s …œuF« …—Ëd{ v≈ Wö?'« fOz— XH

s Êö??ô« VI? p–Ë œU??%ô« Èb W?d??AU W?U??)« W?OU*« ŸU??{Ëú

W??“√ r— W?O??Id??ô« iOô« œ—U*« …d??O??? vK h?d? œU??%ô« Ê√ v≈

Æ UHU œuË s Yb(« q 5ö«  ôUI« b«uI WLEM*«

ÆvU(« ru*« “UL*« È—Ëb« ¡UG«

ÆWd;« Wbô« WB—

Èb« s œ—Ë Èc« ÷dF« vK vzUN? qJA o«u r Wö'« ∫·U{«Ë

»UN«Ë d«“ nO ‰ö s UK bI? bNA WKI*« ÂUô« Ê« `{Ë√

WBd W?U)«Ë Wö'« Èb WOU? qUA pUe« Èb b?u Âö ‰UË

ÁdOEË vM? u« VM*« 5 WœË …«—U? ÷u ÊQ?A WOIu?« U?dA«

÷d??H*« W??OU*« mU?*« W??L?O? vK ·d?F??« q√ s fK:« u?C? W?DO?N

WB?dU WU?)« Âud« ¡UC?O« W?FKI« œ«b Âb U?NM Wd?;« Wbô«

.dJ« dNA« ‰ö ÂbI« …d? VF oAF ÊU t« v≈ —U«

W—«œô«Ë W?OU*« v«u?M« s ¡U?N?ô« dEM t« v?≈ U??ô »d?G*« v vU*«

WU? v t« v≈ U??ô Wö??'« ÁU?& W?O?«d« W?d?A« VU? s Uœ«b?

v«b?I« t?O??ô U?I???? Áœ«b? Âb? VU? v≈ t?OM ·ô¬ ±∞ ‡ —b?IË

W?OUC?d« «œUF« s Ud?O?Ë fO«uH« ¡«d? v≈ WU?{«

Æ…«—U*« WU« vK WI«u*« rO UbFË

ÃËd)«Ë —ËU?A« q√ s W?{Ud« …—«“Ë v≈ …œuF« r?O Uœ«b? Âb

Æs bL«Ë ÈbL 5Ë ËbO ÂU bL«Ë bOF vU ‰U√

UœË fD??« ±¥ Âu? vU*« V??M*« W??N??«u?? vK o«u r Âö?? ‰U??Ë

ÆÆbUF« a —«dI

Ud??– nU?« —u??_« W?U? ¡U??H?O???ô WKN?? pU?e« `M - t?« ·U?{«

Ê« vK d_« WAUM* vMH« db*« vœ«d »u vJd?ô« l WK bIFMË

bOI« »U vK b?L ¡«uK« WUzd 5ö« Êu? WM' ` t« v≈ —U«

‰UD« È—Ëœ s Á¡U?B?« Âb?Ë i?Oô« ÈœUM« ¡UM??U UML?? t?OK «¡UMË

Âu ÁœU?IF« —d?I*«Ë q?I*« ŸU?L?ô« ‰ö? vzUNM« —«d?I« s Êö?ô« r

5«u?Ë `z«uK U?HU?? fO Wb?ô« ÂU√ W?O?H?O?B« ôU?I?ô« …d?? ‰ö?

ÆWOËb« qU;U WdB*« …dJ« vD b« …dO vK Ud UOId«

ÆnO ÂbI« …dJ vËb« œU%ô«

Èb …d?Q*« U?I??*« WU? rB œb?B Wö?'« Ê√ v≈ —U?«

UH?OH« v≈ UMK—« “U?L*« È—Ëb« WIU? ¡UG« s Êö?ô« VI t« lUË

b?« p– «d??? ?F? q?I*« ru?L?K vzU?C?H« Y« ‰«u??√ s pU?e«

È“U Èd ∫—«u

ÆÈ—U'« dNA« ≤∏

Æ UM*« Ë√ WOIdô« …ö??? ¡«œ« vK ’d??? t« vK? œb??

b“u√ dU

ÊUC— s? d«Ë_« dAF« ‰ö ÂU?OI« v bLË .d tOK$ l Áb«Ë ZN vK dO t« v≈ Uô vML?? t√ v≈ «d??O?A?? d?G??B« cM ÂU??O?B« vK? œU?O???ô« ÆÈuM« b*«Ë «d(« tK« XO …—U“

VFK v« W?MU d?N?ô« d??« ÊU? ÊU?C?— Ê√ v≈ UuM ÆÂbI« …d UNö «¡U??IK« s ‰U?? ÊU??C??— v …dR?*«  U—U??*« “d« ‰u??Ë 5 lL Èc« ¡U?IK« qOCH« dN?A« ‰ö vdO0 W?UN« ‚U—ô« r?—Ë WU??ô« s? «bzU?? X?MË WU???d??«Ë v?K_« d?L?(« 5 U??O?A« “U?Ë U?b  “d?« v o?( Èc« VF?«Ë Æ…«—U*« ‰ö

om-2344