Page 1

ÈËö+« W5uJ b{ v8b5 ÊUOBF œbN ‰ULF+« œU%«

Âö+ œuL ∫ duB6

"UU#I%ô« s be œU%ö ÈœUF WKU+ Èu, d“Ë —UO12« vU—ù« ÀœU(« sb œU%ô« gdF+« XML√ ‰ULF+

tOM

± WH±≤

vU—ù« ÀœU?? (« d??B? ‰U??L? UU??IM? ÂU??F« œU??%ô« Ê«œ« ¡UM√ g?d?FU? XML??√ lMB?? ‰U?L? t ÷d??F Èc« lA??« ö?U?? ±∏ t?? O?? { Õ«— Èc«Ë tKL?? s f√ d??? rN?œu? ÆUUB ±±Ë …dD  ôU ¥Ë  UOË ≥ rNMO qJ vU—ô« ÀœU?(« Ê« œU?%ô« f?Oz— v«d*« vU?? ‰U?Ë ôU?L? «uU?« sc« 5K*« r W?I?ö? s bôË fOU?I*« UU?C« d?√ d U?A W?OUL?F«  «œU?O?I«Ë rN V– ô ¡UD »U—ô« b?? ?{ U?? ?Nd?? ? v W?? ?K?*«  «u?? ?I« œu?? ?N? ? r?bË Æ¡UMO v WK*«  UUL'«Ë

www.ommalnewspaper.com

≤≥¥≥œbF«

Â≤∞±≥ uOu s ≤≤ ≠‡ ±¥≥¥ ÊUC s ∂¡Uö«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd

∫n1N6 ‰ULF«

W.d‡‡ ‡ ‡A+«Ë g‡‡ ‡ ‡O'« …b‡‡ ‡ «Ë b‡‡ ‡ ‡ ≈ ‰U‡‡ ‡ LF+«Ë ∫ qL'« rFM*«b=+

∫ v;«d*« vU=>

ÈœR `OEd?+« nI oA+ WOUIM+« WKd(«

uO8u ≥∞ …—u= bR8 —UO?@« ‰u UM? ö@Ë jI ’UDE_«

∫tK« VË bL

∫VOIM« bOFF

qLA+« r+ vK eKdP Ê√ VX WO+UI?8ô« WKd*«

RU5UI8ô«Ë RU ö)« qFA d“Ë

∫rO«dC« ÕU1H«b=+

lOL'« l5 bUM5 ◊«dOuMJP d“Ë bd8


‰ULF «

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ uO u ±µ 5Mô«

≤ b/b(« WJ$« WUI0 fOz—

qOM« XM ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

q‡‡ ‡ ‡ ‡ U n‡‡ ‡√ 𱇠ÊU‡‡ ‡ ‡ C — W‡‡_M t‡‡ ‡ ‡ OM. µ∞∞ µ∞∞ vU???(« ÊU??C??— W???M v?K ÊuKU???F« U??UD qJ q?U? n« π± s? d???ô t??OM

°øÆÆÆ 5 Õ«— ÊUC — ‚d??A*« tö? Ëb??Ë bb?? s U?MOK qD? ÊU??C??— u U 5H?NK? Á¡U?IK ÷—_« —UD?√ v Êu?LK*« —œU??O qO?L?'«

‚U???Hô« Ëd?????Ë U???NU???d??Ë b?b??(« WJ?« e??«u??(«Ë —u??ô« WKJO??N WM' „U?M X«“ôË

°ÆÆÆÂuB« WCd ¡UCIË tK WU tƒd

Uc??O??HM ¡U??N??ô« pË vK vU??{ô« ‰bË

rNFUD qË °øÆÆ bb? TA ‰öN« «c l ÊËdF?A qN

vK WI«u*« v« WU{« uOu ‰Ë« s «—U«

°øÆÆÆbb bNF ÂUF« «c ÊUC— ‰ö

¡U?C?IK ¡u?K« ÊËœ «“U?ô« bO?— ·d?

ô W???????d??????? Êü« ÷—_« —UD?√ v? 5?LK??*« Èb 5? Ê≈ XdD{«Ë W1bI« r?EM« b«uË W?LE√ XbN bI? ÷uF …u?b« ‚u? X«—Ë ÊUJ q v W?OU?ù« …U?O?(« f√

ÆWOK«b« …—«“u …u« ·d?B t???«—œ Èd? È—«u???ô« d?O???)«Ë

U?? ‰u????I? U??NK U??O?b« Q??O??NË …bb??? ¡«—√Ë ∆œU???? v≈

‰U;« ÃËd —u Wb)« WUN ‚ËbM WM

ô√ ·U? sd?O?? Èd?O?Ë wMKF?Ë p– s U?N?OK ÷d?F

WzU?? Vd?? …—d??I? X?U? v?«Ë ‘U?F?*« vK

bb? s ”U?M« fJMË v?I??F« ¡u??? ozU?I??(« d?B?

œ—«u rO?b UMUD«Ë vUô« vK d?N

°°°ÆÆÆUÎFOL dA« vK ÈdJ« WUD« ÊuJË q w ÍdB*« Ÿ—UA« rF w« pOJA?« WU l WU °ÆÆÆ WOzUM≈ À«b« s —ËbU

tO?M n« WzUL?L? vK tuB? ‚ËbMB« ≥ s n« WzU?Lö vUË U?d? fL? s

WU????? ô≈ u?U???? Àb??????U???? q? ÊQ W?????I? wK? wM?√ r—Ë

c????O????HM? «¡«d????« „UMË Èd????«  U????d????

wK bb?? Êe?Ë oO?L? Õd?? d?F?√ wM√ ô≈ W?OzU?M??≈

d?H« ‰bË 5KU?F« Êu? vzô öb?F

pK? w »U—û? UU???????{ u???«— sc« U?MU???????Ë UœôË√

Æ5KUF« `UB l VUM U0

qO?C?H« d?NA?« ÊuK?I?ô 5d?B*« qF? U2 À«b?_« XMe Ÿ—«u? b$ r?Ë UN tuK?I? w« W?d?H« fHM XU?Ë «u?«— s wK UÎ e? ÂU? q Àb? UL? ¡U?{√Ë

bb?(« p?J« Ê« vK b?O??F?B« ‰U?L?? b?« UD??? 5Q?? W“«d?????«  «¡«d??«  c??« Æ‚UHô« ËdË  «—UDI«

rF Êe??(« XK?F??Ë …—œU? b?Q d??B?? ÷—√ wK r¡U??œ ¡«d s ÊuFM1 ‰UH _« iF w XKF W—b »uKI« U??NËdEM? w« W??d??H« rN q1 Íc?«Ë ÊU?C??— ”uU?? Æ ÂUF« ‰«u öL? rN?H_ Xu« «c v «uKL?F Ê√ ÊuLK*« lOD?

Æ‘—u«Ë …—«œôU

WUIM« fOz— ÈdJ ÕUH«b d

v«bO ZUd bF WUF« WUIM« Ê« UHOC

tUM« s bb(« WJK WUF«

‰U?L?F« W?O??u? W?F?O?D« v?K ‘—u« …—Ue tu????œË rN???“— —b???B???? s be? b???O???'«

qLF« v« ‰ËeMU rNJL bb(«

ÆöI

rNHu bR U2 tOu ≥∞ Âu

n« ≤µ mK?0 Xd? W??U?F?« WU?IM?« Ê« b?«

ÆqOM« vM u«

W?????O????L?M?« ‚ËbM? rb? WU?????IM?« s t?????O?M

XU? b?? W?U?F« W?U?IM« ÊU ÕU???H«b??? ‰U?

ŸU?L?« t?O?u vK ¡UM vM u?« WœUB??ô«

vK ÿUH(« 5KUF?« bUM «—uAM —b«

WU?F« UUIM« ¡U?ƒ—Ë ‰ULFK ÂU?F« œU%ô«

ô v?? nu ÊËœ ≥∞ Âu? qL?F?« —«d?L????«

ÊU?Ë œU??%ô« fOz— v«d*« v?U?? W??Uzd

«—UDI« vb 5M «u*« `UB qDF

Wd?K vM u« Y(« q1 ld« ŸUL?ô«

vK W?OU??ô« U?Hu«Ë  U?U?B?ô« v

b?O??F?? v?? U?U????ô« nËË qL??FU

o?d*« «c? qO?DF?Ë bb??????(« WJ?« j?d?????

ÆWœUBô« UNOU dB

vO«d*« vU. d;UE«b bLN« Æœ 5U8öô«Ë 5ö-«d*« …d;UI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ5 ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ 5

Ëd vb?Ë sdU*« —uN?L' ÈuO(«

Ê« WUIMK ÂU?F« 5ô« ÈbO?FB« ‰UL? ‰U

Æ‚UHô«

WUL q v ‚dA ÊuJO dB qI

XU WK?*« UM«u Ê« ÍdJ ÕUH«b? ‰U

≥∞ s d????« U??N??U? v« W??K?*« UM«u?? Æs u« WUL ÊuOK

qB??? YO?? ÂU???B????ô« v?« b??« Q???Kô

∫…—«œù« fKK fOz—

bb(« WJ« ‰öG« U—uAM v UMC—Ë

ÂU?Lô« ‰U?LF« U?NbUMË Wd?B*« WOU?IM«

s? bb?????F?U X?U????? WU??????IM?« Ê« «b?????R?????

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B3 d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L 5U+U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM

WJU 5KUF« nu* oOLF« ÁdJË

qLF« Ê« —U??U tH?UC?Ë ÃUô« …œUe

v?? 5KU??F« q?U??A? q?( U?U??L????ô«

Uu ‚Ë—U

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou-√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡)d.

‰ULF« œU%« Æ5 ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥

l?«b X?d??????%Ë V?F??????A« s? s??????? bM?

ÈdJ ÕUH«b

Ê« vM9«Ë a—U?« d? vK …œu?NF?*« UN??OM Ë

v8ËdGJô« b)d«

ÃU ??ôU ÂU??L ??ôU ? 5KU ??F« ÍdJ? VU

U??N??O« «œu???FË d??B?? v ŸU??{Ëô« d???I????

U ??Nd ?? ?? s d ??B ?? Ãd ?? v ? ?? qL ??F«Ë

d?? s d?B?? tK« vI? Ê«Ë Âö?«Ë ÊU??ô«

email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

qL ???F« l«u??? q WU???L ??Ë W ?œU ??B ??? ??ô«

Æ…b«Ë b« UNF —«dLU ÊuJ Ê«Ë 7H«

«u??dD «u?F????A «–≈ U?F?z«— ö?L?? tKF q U??ÎF??U UÎb??? .dJ« ʬdI« v≈ «ËœU?Ë WdH« «ËeN?«Ë ru«Ë ”QO« „UMNÆÆÆÆWËœ t ÊuLOIË W?√ t ÊuOË rUOœ t ÊËœb

Èd“_« —«d V

vI

”öù« p‡‡ ‡ ‡Ë v‡‡ ‡K W‡‡ ‡ UF« 5U‡‡ ‡+UIM«

WOUMB« WOLMGU+ 5UO"d3 W'dNË v«—e« ÊULGzô« pM+ 5uBH*« …œu

ÂU?O??B« d?N??Ë Ê¬d?I« 5 5?? ◊U—Ë …b??O Ë W?ö? W??L l t??H …—«d? w rK? q U?N d?F?A w« W?ö?F« pK t— »U?? vK q?I?O? .dJ?« d?N?A« «c ÂU√ s Âu ‰Ë√ tUJ√Ë Á—U?√Ë tBB qQË tU¬ db?O mU nGA »U???J« U?¬ Ê–P*« w ÍËbË 5?KB*U b???U???*« TK?9Ë ‰U?? ʬd???I« d??N??? u d??N??A?« «c Ê√ ÊuJK? WMKF??? 5*« ÆÆÆÆwUF s Ó =   Ì ?‡ÓMO= Ó Ë Ó ”  U]MKÒ ÈÎb Ô Ê Ô ¬Úd?ÔIÚ ? t O? ‰ Ó e  Ô√ Èc] ? Ê Ó U?ÓC Ó — Ó d Ô ?ÚN Ó Ê Ó U?Ó sÓË Ó tÔ L Ú ?ÔB?ÓOKÚ Ó d Ó ?ÚNA ] « r Ô ?ÔJM b Ó N  ?Ó sÓL?Ó Ê  UÓd Ú ?ÔHÚ ?ÓË ?ÈÓb?ÔNÚ ? d Ó Ú OÔ Ú ? r Ô J Ô  tÔ K] ? b Ô dÔ d Ó Ó √Ô Â Ì U]√Ó s Ú Ò …Ï b ] F  ?Ó d Ì HÓ Ó ?vÓK Ó Ë Ú √Ó UÎCd Ó

b??uô W?U??(« Ác vË W???OMN*« U??U?D« ¡U??G?« b??F s UNK?OB% r v«  U?«d?ô« Èu Æ Ud*« vHJô «cË jI 5KUF«

U??Ó ?vÓK?Ó tÓ K] ? «Ú ËÔd??Ò?ÓJÔ  Ë Ó …Ó b ] ??FÚ ? «Ú u?ÔKL  J Ú Ô  Ë Ó d Ó ???Ú??ÔFÚ ? r Ô J Ô ? b Ô dÔ ô Ó Ë Ó

WKU?F« ÈuI« …—«“Ë WU?IM« bU U?L

rOEF« tK« ‚b Æ?ÓÊËÔdJ Ô A Ú Ó r Ú J Ô K] F Ó Ó Ë Ó r Ú Ô «Ób Ó

«d??I??? v  U??U?D« r??? —«d??L?????U

ÊU?C??— d?N?? UD— ÊU?O???O?z— ÊUb? ÊU?? ÊU?C?— v?H?

U?I? vb*« q?« l WU?F« UU?IM«

vK w?M« Ë ÊU?C?— s? d?A? lU??« WKO ÆÆÆÆÆʬd??IU

Ác ÃËd???? Êô ‰Ëô« v t? ‰u???L????F???L?K

qË e??? tK?« Ê–√ Ád???L?? s? 5F—_« w r?KË t???OK t?K«

—UœË »«d WU?F« WUIM« s UUD«

vK wMU c?¬ Âö?« t?OK qd?? «–S? ‰eM Ê√ —uMK

v?K —b?????I? s W?U?????(« Ác?Ë UU?????I?MK?

t?OK tK« v?K wM« ‰U?I? ÆÆÆ√d?« t özU? rK?Ë t?OK tK«

Ác? Êô 5?H? u*« U??????????d???????? ·d?????????

¢∆—UI U√ U? ¢XK √d« W?OU UNU?I ¢∆—UI U?√ U¢ rKË

WUF?« WUIMK dO? qb vQ UUD«

√d?« å‰U?Ë wc?Q? ¢∆—U?I U√ U?¢ X?K √d?« W?U U?NU?I?

ÆWMN*« v

p—Ë √d?????« o?K s? ÊU?????ù« o?K o?K Íc?« p— r?U

∫v œuL ‡‡ V

«d?I?*« Ác Âb???? ·u? ‰U??? È« vË 5KU??F«

rO«d« bL√

fOz— Ê« v?I? b?« e?«u?(«Ë U??d*« …œU“Ë  U?O ?d?«Ë

∫…uBM ‰Ud ‡‡ X

W??O?U?MB« W??O?LM?« pM »b??M*« u??C??F«Ë …—«œô« fK??

5KUFK WUF« WUIM« fOz— v?I ‰UL Õd

W?U??F« WU?I?MU u?C?? rO«d« b?L??√ b?«

wK o«Ë d?O ?BI« b?O?« ÈdB?*« ‰UL?F«Ë

r????? ¡U?????G?« Ê« W?????O?????bM?N« U?????U?MB?K

l— U?NL« sË 5?KUF« qU?A? lOL? q

WUF« UUIM«  «d?I s WOMN*«  UUD«

å«ò ”Uô vK •¥∞ W?M rC?« …Ëö

…—«“Ë v« tKI?Ë W—u?N?L??'« Èu???? vK

±∞∞∞ vB???« b????Ë t???OM ¥∞∞ v?œ« b???

bU??? —u?????b« s? —«d??I? WKU???F« Èu???I«

‰ö?? —u???ô« WKJO? s ¡U??N???ô« l t???OM

dR? ·u?? WK?U??F?« Èu??I« d?“Ë Èd“ô«

fK? fOz— o«Ë U?L? ≤∞±≥ uOu? —uN?

W?????U????F?« qI?MU 5?KU?????F« U?????d????? v?K

U???I???????????*« lO????L??? ·d??? v?K …—«œô«

r ÊU WUD È« Êô W?ObMN« UUMBK

vK? o«ËË ‘U???F*« v?K 5U????;« 5KU???F?K

XU? v?U?U WUD?K U?N?O?M ≥∞‡ U?N?L???

W??d? ¡«d??« vK? W?I??«u*«Ë 5Q??« W??I??OË

t?OM n« ≥∞∞ v«u? Èd?N bzU? oI?%

Æ≤∞±≥ uOu v UOd

«c? nË - d?“u« —«d?????? —Ëb????? b?????F?Ë

5KUF?« …d« œ«d« b?« Ãö vK o«Ë U?L

¡ôR?N U??d0 vH nO?? ô¡U???? qb«

ÆvK?F????H« c????O????HM?« l?{u???? t???F????{ËË p?M?U

¡ö?? ÊU W??OU*« ‰U??L??ô«Ë UMO??Q??«Ë „uM?U W????O????LM?« pM …—«œ« f?K???? fO?z— W???U????L???? V?UD? …b????? v?K o?«Ë v«—e?« ÊU?????L??????zô«Ë rNKL? v« 5u?BH*« …œu? UN?L« s 5KU?FK WM?' ¡U??A« v?K o«Ë U???L??  ö?R*« Wu???Ë Æ ULKE WM'Ë duD —U??O???« vK o?«Ë W?U??L?? Ê« v??I? ·U??{« s  U??UD ¡U?ƒ—Ë Âu??L? sdb??L? »U???A« UL? VdI« v U?NKL r ·u W?IU? ‰ö ÆW—u  «—«dI WœdH« qUA*« q ÂU

vI ‰UL

v« qU??A*« iF „UM Ê« v??I? ·U?{«Ë 5?KU??????F?« ¡U?M« 5?O ??????F v?Ë U??????N?K? b??????Ë

nd rKË tOK rNK« vK tK« ‰u?— UN ldò Âd_« »UJ« «c? s W¬ ‰Ë√ Xe «cJË åÍ—U?«ò Á«Ë— ¢Áœ«R

vzUC rJ( «cOHM

qU qFH ÃU#0ô« ◊uD< nu bF —bMJ≈ wO Æœ

ÆrOEF« dNA« «c w wM« vK rOEF« s WKL ʬdI« ‰Ëe u .dJ« dN?A« «c bN U wUË p– ÊU?Ë U?Ob« ¡U?L?« w …e?F?« XO v≈ ÿu?H?;« ÕuK« WKO? w UMe√ U?≈å—b?I?« WKO w ÁU?Me√ U≈ò —b??I« WK?O w ÆÆ”U s« ‰U ¨W—U r —b??I« WKO U??Ob« ¡U?L?? v≈ …b?«Ë W?KL? ʬd??I« ‰e√ò rU(« Ë wzUM« åWM sdA w p– bF ‰e√ t?Ë d?O?O?G?? «b?u? W?—U?*« ÊU?C??— ÂU« —U? «cJ Ë

‚öOùU+ …œbN 5GU+ W)dB*« ”U_M« ŸUD?I« Z?MË …œu????'« vU???? W????d????A«

«c v t?????«—œ Ë Ê¬d???I« …Ëö —U??? Ë Ê¬d??I« d???N??

U????N????F????O? rË r?K?« X% r? ’U????)«

Wd??I?? Ud???« Ë «d??« ‰U?L??ô« rE« s? „—U?*« d??N??A«

ÆWdA« UM s q√ —UFQ

q WLzUB« w√Ë rzUB?« w√ ’dU qË e oUK ÊU1≈Ë d?b??d???N???A« «c w? ʬd??I?« …Ëö wK ’d???(« W???O????ö???ù« W????_«Ë ÂU??? qË w?«Ë qI????Ë lU??? V?KË °ÆÆÆdO)« qJ WOdF«Ë

∫ v œuL ‡‡ V

ÃU???« Ê« v?« W??U???{ôU? U???H??«u???L?K

u ÊU?C— d?N —U?B .dJ« ʬd?I« ‰U?I?S WdA?«

Èc« ’U ???d« r ??? nu v ?« —U ??« ÃU ???ô« ◊uD ? d ?????« s ? d ????????F ÊU???

Ud œuË s rd« vK …—u« q ’U ?d« ÃU ??« v qL ?F ’U ?? ŸUD oI ?? r ?I ?« «c ÊU ?Ë U ??N ?IK ? r rË Ê« b ??« U ??L ?? ÆÆU ??OU?? U ?? ??J ? W ??d ??AK

’U ?d ?« r ? Èu ?? U ?OU ?? W ?d ??AU Êô »uKD*« ÃU ?ôU ÂuI ôË «d?*«Ë r ?? v ?« W ??U ??{ôU WJU ??N ?????  «b ??F*«

¡V V?? U2 dbu?? W??d? l? rCK

UOUD« v 5d?B*« ‰ULF« œU%« ¡UC?√ ÂbI

·d?????????B Èu?????????œ Êu?????????F????????d?

ÆWdA« vK vU{«

ÈdB*« VF?AK —bMJ≈ wO? —u?b« WUzd

ÆrNUI

UMO??U*«Ë  «b?F*« pU??N v« W?U??{ôU

`UJ*«

WM?K?« Ê« ‰U?????L????? b????O????? ‰U?????

Æ…dL WFU ÃU% W—bMJôU Âô« …—u??« q?? X{d?F W??d??A« Ê« `{Ë«

»uO UN ZM*« qF U2 «bF*« pUN

dJ WU— «u?NË rNUI?

v« W?dJ??F?« …œU??O??I« UÎ ???C√ œU??%ô« d?JAË

pUN v« WU{ôU ÆÆœö« UN d9 v«

gO??'« vK bb?? «c? fOË VF??A« bU??

nuË ÃU??ô« s nuË «d???*« j

cM WOU?G« UdB vL Èc« qO?_« ÈdB*«

÷dF UL W?Od(« lUB*«Ë «—UO« ŸUD?I« s …d????OD? W???????UM?* W???d????A«

×U)« v 5KUF« dB? ¡UM√ sË ¨ —uBF«

b????O????— s? rN W????I?????????????*« W????I???«u???? ¡u????{ v «“U????ô« fOz— wM?G«b?? b?L??« ”bMN*« rJ( «cOHM W?dA« …—«œ« fK

rNKFË 5KU?F« WEOH —U« Èc«

X«Ë U?Nö? s Èd?√ …d? lL?« rU?F« d?N√ WO?LK W—UC WIdD U?N—u WKLJ v UN?—

U?Cu?F« v?K ÊUö d?B?

d??ô« uË «uM ∂ cM? U???O??

«u?d sc« ÊuKU?F«Ë WOU?IM«

s d??????? v?« r?U???F« »u????F???? rE√ s? W√

W?d?A? ÊuKU?F« qB?? «d?O?«

U??N??HKJ sË U??Nb? mK*« œu??Ë

Èc«Ë u?O?u ≥∞ …—uË ÊU?C?— d??N? W???UM0

À«b??ô« V??? —U??L??????ô« «c? nu

W??????UM?B d??????B?M« W??????d????? n?u v?«

V ???? ? WuK ?D*« U ????H ????«u*U ? ÃU ????ô« Æ…dO

r— Èb??IM?« qU??I*« ·d?? v

Èœ« Èc« WO–U'«Ë vô« Uu*« j

vK ? —œU ???? d ????O ???? ` ????« Èc ?« WK ?—b«

rCMO d?B bO?F s ¡U? rOEF«b? bO? ÃU(«

UOUD)U+ 5)dB*« ‰ULF« œU%≈ ÊUC — dN W-UM0 5M,«u*« TMN)

sJË «b?F*« Ác WU?O?B  «—U?L???ô«

b ?????u ?ôË ÆÆW ?????d ?????A« ÃU ??????« s •ππ

s)œUO*« œ—u v+u,

«dO? XK U WOz«cGK W?CUI«

iF? b???u? ÊU???Ë ÃU????ô« vK? …—œU???

v«u rNM nu Uu*« s nM

ÈdB*« tK«b

5U WdB*« ”UM« W?d Ê« UIU

d?O?? X???« v«Ë W??d?AU …œu??u*«

≥∞∞ v«u ??? U ???N b ???u ÊU ?? W ???d ???A«

∫rKI

Ê« WOU?IM« WMK« fOz— `{Ë«

W?d?A« Êô —U?O?Nö? W?{d?F? X??«

s •≥µ v ?«u ?? q ?1 ÊU ???Ë W ???d ??A ?U

ÆöU ±∏∂

W??OU???IM« WM?K« fOz—Ë U???OU?? W??OU???IM« W—b?MJ?ô« W???d???? l U????N????????œ b????F

ÈËU?B« vO? ‡‡ V? ∫

rœb???? mU????«Ë 5K?U???F« ¡ôR????N

WMK« uC vLOM »«u«b bL« b«

W ?O« od s t ?IK -Ë Wd ?A« ÃU«

n"u v WLK'

ö U ±∏∂ ‡ ÈbIM« q+UI*« ·dB3 ÊUú dB

ÆÈ—«œô« ¡UCI« WLJ

vHDB ÊUF

U?OM Wd?A WOU?IM« WMK« ¡ôR Ê« ‰U?????Ë ÆÆW—b?MJ?ôU Êu?KL???????F «u?U??????? ÊuK?U??????F?« U???????I?U?????? ÊU????????ö? d??????B?0

b???????L??????« ”b?M?N???????LK? d?b??????I?Ë

W???B??????B???? b???F «uK?I???«Ë

…—«œ« fK??? fOz— vMG?«b????

åU??????????????O?M?ò v?« W???????d???????A?«

Èc« ÊU?????ö d????B???? W????d????

Èuœ l— -Ë ÆÆW—bMJôU

¡U??C??I?« rJ( «—u?? »U???????«

W?????CU?????I?« b?????{ W?????OzU?????C?????

o????? 5K?U????F« ¡ôR? U????H????B?M

XH?B«Ë WOz«c?G« U?UMBK

√b??? Ê√ b?ôË Êü« œö???« t d?9 U0 W«—œ v?K

ÊuU?I« `O?? oË rN qO?«

qL?F«Ë d?B? W?K?B? q« s …bb? W??H?

WU?IMK dbI WU?— «uN?Ë UL?

s …—b??N*« ‰U??L??F« ‚u??I?? v?K ‰u??B??(« vK

vH?DB???? ÊU?????????F????Ë W????U?????F«

W«bF«Ë d(« gO?F« Áœu bb qI? q«

v U?N oU« ÂUF« 5ô«Ë WU?IM« —UA?

ÅÆ WOULù«

Æ·dB« -

WIUD dO Uu? ZM Èc« ’U)«

fOz— ‰U?L b?O pc Õd?

gO bU

—b???«Ë 5?KU????F« W???L?J;« ÆtO« —UA*« UNLJ

n« ≥µ ·d? —d? WL?J;« Ê« ‰UL? ·U?{«  «“U??ô« b??O??d Èb??IM« qU??I*« W??L??O?? t??OM

W?d? Wd?B?*« W?UMB« W?FK v ÃU??ô« œuM v« qL????F« V? vU????B??? q?— uË VK?B«Ë bb????(«

ÊUC+— W,UM0

Ë√ WdA« v tzö“ s tu s W?bË vULô« rC« Èc« ’UF« s ËdL lU? WIDM v t«dO

∫ WOuM*U WOLM#$« „uM ŸUDI$ WOUIM$« WM'K$« fOz—

…b??? ‚ËbM?BK U?MO???« qL???Ë t????O??? …U???e« WM?' v« rC?M rË T È« W???U???O??« s? ·d??FôË «u?M

ÂUF« qIM« W]ON+ 5K UFK ÂU)√ ±∞ …QUJ

rKF?Ë W?U??L?? Ë√ W?O??F??L? Ë« rO?EM Ë« »e?? W√ v« WKO?L?'« ‰U?B?)« «c tM ¡UM« d?G?« tK«b?? ÁbË tK??? v Udb? v« t—U???& ÕU??$ v «c d???N Ë tMzU?“ »c?? Ê« ŸUD??«Ë q?OM*« Ÿ—U??A d???O??G??B« d?O??G?B« t???« v? t?—U?& v t?U??«Ë t?œ W??H? Ÿ—U?? v ö?;« »U???« ·d?? U?bM?Ë d?O??J«Ë  ö??L??? «u??LE?  «dUE*«Ë  «d???O??*« …d???J q?OM*«

Îö U ≤±µ 5UO"d3Ë W)u\3 5ôUN ¡UN8≈ —U. ·b??N W??O??F??O????A??« «Ëö??F?« `MË ‰b??????F«  U??????—œ w?B??????√ oO??????I??????%

‰U?L?? …—«œU 5KU??FK W?O?U?IM« WM?K« fOz— ÊU??L?? b??L??? v?B pc? Õd?

—UL 5 bL œ«d VU;« ‰U

U?«d? nK?0 ·d?B« —«d? s ÊËb?O?H?? U?H« ¥µ Ê« ‰U?Ë W??O?NU …dU?I«

q ¡UD≈Ë 5KUF« lO?L' ·UBô«Ë

q? W?F?L?'« Âu? t?KL? v tK«b?? ÊU?Ë r?OD?«Ë

«—«d?I« —b??B v?Ë t??I? o Í–

…d?UE? s t?zö??????“ i?F l? lL??????Ë W??????O??????{U?*«

wN??M0 ¡U??ƒd?«Ë …œU?I?« s W—«œô«

qOM*« Ÿ—U d√ sb« Õö lU? bM UU«Ë

ÊuJ v??Ë W??O??«b??B*«Ë W??O??U??H??A«

nK???< U???O???d???« W???d??? œU??L??????«

ŸUDI« q«œ qLF« dO s …dF

q«œ W????O?????uM« n?zU u?«Ë U????—b«

WOUIM« WMK« ◊U?A rEF Ê√ ·U{√

\n u??Ë qU?? ≤∞∞ w«u??( ŸUDI«

»U? s WF?—« tFË U?U ÊËd?AË W?L?)« qLJ

qU??A*« YË U?b??)« wK e?d??

ôU???? ¡U????Nô WM?K?« wF???? U????L????

ÆÈbË ÂdË U{—Ë v«— qOM*«

5?KU??????F« t??????«u w?« U??????u?????F?*«Ë

wK 5?KU???K W??O???H??O u?« Wu?????«

kHË vM?O?F« d?B?I?« v« qI t?√— v ÊU???U?— rË tU??? ÊU?F— v uË W?M?H« U?Oœ ŸœËË t??U?H«

„uM 5?KU?FK? W?OU??IM« WM?K« fOz—

ÆÈdJ« …dUI« Èu vK WON« «—«œ«Ë

dbË W?OuM*« ŸUDI W?O«—e« W?OLM«

5KU?F« u? «bN? «uQ ô v« W??ON« W??Oz— vM W?bMN*« —«dI? vB —U?«

ÎU?OU?? Í—U? t√ ŸUDIK wM?H« VJ*«

WK?? lœ vK q?L?F«Ë r—«d??I???ô ‰U??L?F« q?U?A?? q u?? »Ëƒb« U?N??O?F??Ë

UMMO gOF ÈdJ« WMH« qE v v« Êô« ‰«R«Ë

\U???N?K( 5u???????*« l ÷ËU???H????«Ë

vC?IË U?N?√— lDI?O b?O?— q— UMM?O s sJ r«

±µ‰ W?????b????)« ¡U?M√ w?K√ öR?????

«b???U??*«Ë `?M*« .b??I? s ö??C???

WM?K« Ê√ Ϋd???O????A??? \ WKU????Ë qU???

q√ 5 b?I(«Ë W?O«dJ« —U XK?F?« Ê« bF? UN?OK ÆdB «u?I?«Ëò ∫özU? WM??H« s åqË e??ò tK« U—c?? b?Ë

w W?Ou?L?F« WO?FL?'« ¡U?C_ W?OU*« W??????OzU?M????????????ô« À«b??????_«Ë ·ËdE?«

å≤µ ‰UHô«ò åWU rJM «u?LK sc« 6OBô WM

U???N ÷d???F???? w« À—«u?J« ôU???Ë

t??OK t?K« vK ‰u??d« t ÈœU? U?? lO??L??'« vË

ëËe«Ë ‚ö?D«Ë …U???uU???? ¡U???C???_«

U?LO? W?Ld«Ë n U?F?«Ë œ«u«Ë `U??« s rKË

‚U?H« r YO? \ W??O?D« «—U?CM«Ë

tK« vK tuI ÃöF« U?M ÂbË Ãd<« UUD«Ë UMMO

W????MUË ÎUd??N?? t??OM ∑∞∞ w«u??

5 bL œ«d \ÃUô«Ë qLF« WKB l ÷—UF U??N b?u W??OU??IM« WMK« Ê√ Ϋd??O?A?? q«œ WKJA*« ÊUK« lOL w 5K2

Æ„—U*« ÊUC— dN WUM0 ÂU« …dA U—b

∫ WOË— u√ bL ‡‡ WOuM*«

VNM«Ë W??d?« s ö??;« vK WEU???LK W?O???F?

vI?K tu???œ œd??????Ë „U?M v« Áö???O???“ l? Vc???

∫ÈËUB« vO ‡‡ V …Q?UJ ·d? ÂUF« qI?M« W?O …—«œ« fK? fOz— vHDB? vM W?bMN*« —d?

h WKJA Í√ ÷dF Âu?I WOUIM«

Êu—b sc« W?ONU 5KUF«Ë vU?IM« rOEM« l …—«œô« sUC «bR? ÆÆÃUô«

bL vB

Æœö« UN d9 v« ·ËdE« q v rNIU vK …UIK*« WOu*« Èb

1ôËUI*« 1U4d5 UN ÂuI

WO uO« ‰UL vK VB8 5ôËU_ nAJ3 …d;UI« »uM. WOMN

ŸUDI« q«œ 5u???*« wK 5KU?F«

W??IDM*U v«d??G? v?U?I ŸUD ¡U??AU ÕUb?« b?L??« VU

l q«u???« r ôU??(« i?F wË

rC ·uË V?M“ …bO« v? Ê«uKË 5« W?IDM rC

‰U?L U?N ÷d?F? …d?OD WKJA? „UM Ê« Ê«uK …dU?I«

WULF« WUË qL È√ v tK«œ qLF s q ŸUDI« «c

kU?;« VzUË Ê«uK v fO?z— vK U?N{d? -Ë W?O?u?O«

U?U?MB« Ë« »U?A??« Ë« ¡UM XU??« ¡«u? W?L?EM d?O??G«

Âu?I Ê«uK …œu?u*« ¡U?MK ôËU?I*«  U?d? q Ê√ vË

…dU???IU? w???Ozd« p?M« w?u???????? w?«Ë …d???O???J« q?U???A???LK W??????M?U

»uM? W??ID?M0 W???OMN?*« WMK?« fOz— ÕUd?« b??L???√ nA???

5u?*« U?O?ö ‚u?HË ÷—UF?

ÊuJ Ê« rN?I? s sœU?O? Ë« ZO?M«Ë ‰e?G«Ë W?O?bMN«

UMOQ« W?OKL vUL« s •µ∫≥ s ÕË«d W? bb

«¡«e???'« lO???u WM?' q?? 5?KU???F«

WU?NM« v ÈœR ·u?Ë »uM'« ŸUDI WU?IM« v ¡U?C?«

sc« ‰UL?F« ¡ôR Ê« s rd« vK WOu?O« ‰UL »U?(

WOuM*« ŸUDI

W??O??u???O« ‰U??L?? s ‰u??????? vU??I? ÊU??O?? „UM? ÊuJ Ê«

Ác v UMOQ« v  UHK rN bu ô rN ”uK lœ r

¡U??????????? _« s? œb????????? l? ‚U??????????H?ôU?

Wu?M?« d—U?????I?????« s r?KE?« W?M'Ë

Ϋd??O??? U??U??L??« wu W?MK« Ê√ b??«

ƉËUI*«Ë

‰ULF« ¡ôRË VB dF «c?N s »U( qB WU(«

W?????????U????????)« w??D?« Ãö????????F?« W?M?'Ë

„u?M??« q«œ 5?K?U?????????F?« q?U????????A?0

U?N?O?« sœ—u*« …Q?AM*« q«œ W?U?I ¡U?A« v o?« rN fO

d?B »U??A vu Ë U«d? UOzU?C?HU vH?Ë t?O

U???b??)« .b???I wK?  U??O?b??O???B«Ë

WU{ôU rNöJA fH s sKF »U?A√Ë ¡UM s ‰U

w?A wF?Ë ŸU?DI« q«œ W?HK?<«

rOEM rN fO? WO?u ‰U?L rNô U?NM sœ—u*« …Q?AM*« ôË

«cË ¡U???C???ú W???O??ö???F«Ë W???O???D«

WM?'Ë W??O???ö???F?«Ë W??O????D« w«uM?U

s …œ—u*« WU?L?F« —«u?« q«œ W?LEM d?O?G« WU?L?F« v«

Æ¡«bNA« sœUO*« œ—Ë

VKB«Ë bb?(«Ë XML?ô« lUB? v qL?FK U?d q?

»uM? W?OM?N*« ÊU??K« rN Q??AM Ê« ‰ËU?? ·U??{« vU??I

Æ ŸUDIK WFU« WOD« WMK« ·ö

U??O?d??U W??U??)« 5KU??F« Êu???

ô U0 UN WO?{d ‰uK œUù ‚dD«

ÆÈdô« WObMN« UËdA*«Ë

ÆrNu vu WUI rN ÊuJ YO …dUI«

p«Ë p?O pF???OË pU? pOK p??√ò rKË t?OK t??O v nJ?F?O? W?(U?B*«Ë `U??U? tz«bM vK t?F??OË tU? UM q p?L?OK WM?H« Ub?L? v?

WMK« Âu?I W?Oö?F«Ë WO?D« WU?dK

—u???√Ë Êu?????A q?B??? w«Ë ŸUD?I«


UFU

≤∞±≥ uO u ±µ 5Mô«

∫qL'« rFM*«b

‰ULF « ∫v+«d*«

WO!UIM « WSd(« nY oA ÈœR `O:d( « ¡«—“u« f?K?? f?Oz— t b?? ?Ë U* ◊«d?? uM?J ÊuJ?? ? W?? uJ?(« ÊQ Ác??N d“Ë œU??%ô« t??KD U?? qË …b??«Ë W??U??? vK n?I …—«“u« Ÿô«Ë W??OU??IM« U??L? OEM?« q s UDG?? { ”—U?? Ë√ rU b?? ÊuJ ÆWOUIM«  ULOEM« È√ vK

Ác v t??L?OEM s «d?“Ë t ÊuJ …b?? ?Ë vK? tM? U?? ?d?? ? WK?d*« ÆvULF« nB« s? œU?? ? %ô« nu?? ? ? Ê« ·U?? ? {« U?UD U?OU«Ë ö?U? ÊU …—u?« d“Ë ÊuJ? Ê« v q??L? ? œU??%ô« UIË WKd*« Ác v WKUF« ÈuI«

ÂU?F« 5_« qL?'« rFM*«b?? b?√ fOz—Ë ‰U?? L? F?« œU??%ô b??U?? *« Ê« ¡UM?« ‰U?? L? ?F W?? ?U?? F« WU?? I?M« «c? v?≈ d?EM? ÂU?? ? ? ? F?« œU?? ? ? ?%ô« n oA qL? t« vK `Od?« U?Nd{Ë W?OU?LF« W?OU?IM« Wd?(« Ê« Vd ô œU%ô« Ê« v≈ «dOA

WKUF « ÈuI « d“Ë —UO(H« qP œU%ô« l —ËUA( « s b!ô ÊUS ∫ ÊUL vK ≠ V

∫rO«d≈ ÕU"H «b

WO ULF « ÈuI « l bU[ ◊«dPuMJ3 d“Ë bd= ‰U??L? `O??d vK W??OKL??F« «œU??O?I« ÷«d???« Ê« b??√ t?Ouu?b«Ë ÁU«uË ÁdJH U/≈Ë tB?A fO WDO?u√ ÆW?U??F« tUU??IË W?O?U?IM« t?U?'Ë ÂU?F?« œU?%ö WœU??F*« WU? vK nI bU? ◊«duMJ d“Ë b?d UM« ·U{« ÆdB v WOULF« ÈuI« WU s …b«Ë

fOz—Ë ‰UL?F« œU%« fOz— VzU rO«d« ÕU?H«b? tË gO??K W??O? ? « ZO??M«Ë ‰e??G« ‰U??L? F W??U?F?« WU??IM« qJË v??O?« ÕU???H«b??? ‰Ë√ od?H?« …œU?O?I Èd??B*« «u??I« nK d??B? ‰U?L? ‰U??Ë œd9 W?d??Ë VF??A« ÆWK*«

∫tK « VË bL()

qLA « r vK eSd3 Ê√ V8 WO UI(=ô« WKNd*« v?Ëb« q?L? ? ?F« d?9R?? ? v t?K UUIM ÂUF« œU?%ô« ‰öIU b?O?F ·u? «c?NË d?B? ‰U?L? s? œU?? ? ? ? %ô« `?z«u v? d?E?M?« vA?L? W?Ou?L? WO?F?L ‰ö? Æ…bb'« UMƒ— l

ed Ê« V W?OU(« WOU?Iô« W??d?? H? « fO?Ë qL??A« r? vK Ê«Ë W?? ?OU?? I?M« U?? ?L? ?O?EM?« 5 qL??F Ê« V? W?œU??I« W?Kd*« ÆWOUIM« Wd(« bOu vK rU??F« ÂU??√ UM?œU UM« ·U??{«

fOz— VzU tK« VË bL ‰U WU?? IM« f?Oz—Ë ‰U?? L? F« œU?? %« Ác Ê« …—U???« ‰U??L?F W?U??F« ¡UM? X9 v« W?e??d« W?? H? ?u« X WOULF« b«uI« W— vK W?Kd?*« Ê« v? Ud?E? W?? ? ?N? ? ? ?Ë

Âö œuL ∫ duB

s ¡U?C? _« ·ô¬ U?N?O? „—U?A v?« W?O?U????ô« t??H?u« Âb? WU v W?KU b?O?FB WK?L( W«b v q?LF« l«u? ƉULF« VUD* WUô« WU??d YF b?? ÂU??F« œU?%ô« fO?z— v«d*« vU??? ÊU??Ë UN?O b?√ XR*« W—uN?L'« fOz— —u?BM vb —U?A?LK œU%ô« v u?C 5ö µ rNMO s qU Êu?OK ≤µ ·uË —U?O??« v rN√— c?R ÊQ ÊuK?QË u?Ou ≥∞ …—u? «Î b?OQ ’d vK b?OQ« l …d?N«Ë WKUF« Èu?I« d“Ë h WOULô«Ë WœUBô« W?OLM« …dO rœ vK dB ‰UL ÆWKUA«

∫rO«d≈ …—UL

ÆWOUIô« WuJ(« v WKUF« ÈuI« d“Ë VBM* tzUC« W?OU?L?F« W?O?U?IM« U?LEM*« ¡U?C?√ rE? qB?? ‚U?O? vË vK UÎ ?{«d???« ‰U?L?F« œU?%« vM?? ÂU?√ W?O?U?? ?« W?H?Ë —U?O?ô rN?C?—Ë ‰U?L?ô« d?OO?? W??R*« W?uJ(« qOJA ÈœU?F*« t?Hu* …d??N«Ë WKU?F« ÈuI?K «Î d“Ë WDO? u√ ‰UL? WOU? …¡UH?  «– WO?B —U?O?« r Ê√Ë ‰UL?F« œU%« s œU?≈Ë 5?KU?F« …—U?N? l—Ë qL?F« ‚u?? rOEM ‰U??? v ÆWUD« WKJA* q v d?B? ‰U?L?  U?U?IM ÂU??F« œU?%ô« …—«œ≈ fK?? ÊU?Ë Ác Ê√ b?√ b WU?F«  UU?IM« ¡Uƒ— l „d?A*« t?UL?«

∫b,«u «bË VO$

∫œU/— v1U2

–UI=ù« WN' WKU8 ‰ULFK fSUF*« ÁU&ô« v `O:d3 ‰ULF « »U0N vK fOz—Ë Èd?« qI?MK W?U?F« WU?IM« fOz— ‰Ë√ V?zU VO?$ 5? ‰U?

‰ULF « œU%ô WKUJ « WO öI(@ö Ê«Ëü« ʬ

∫ÈËUB« vO ≠ V

WU?F« WUIM« fOz— VzU rO«d« …—UL? ‰U Ê« WOzUdNJ«Ë WOb?F*«Ë WObMN« UUMBK WKU??F« Èu?IK «d“Ë WD?O?u√ ‰U?L? `?O?d s ö?OK «œb?? q1 t_ ‰u??I? d?O? d???F ÆdB ‰UL q q1 ôË WKI*«  UUIM« W??uJ(« qO?JA?? nKJ*« t? ÂU? U?? Ê« b??√  UU?? I?M« œU?? %« fOz— —U?? O? ?? ?U? …bb?? '« Ác Ê« b?? R qL?? FK «d?“Ë ÊuJO W?KI??? ?*« 5ö?? vK –U??Iô« W?N? ? q?U?& W??uJ(« ÆWOUO« WFK« «uKb r sc« ‰ULF«

—UTôU! qU n √ µ∞ ÂULC=ô« ÊuCd WNUO0 « …—«“u

5K?U?? F?K W?? ?OU?? ?IM?« WM?K« b?? ?U gË—œ oU?? )«b??? W??Uzd? —UôU nK?J*« ÈËö?? ?? ? « “U?? ? —u?? ?? ? b« XR? qJA ¡«—“u?« fK? W?Uzd WK?I? ? ?? ? —Uô« …—«“Ë vK? ¡U??I?ôU ÆWUO« …—«“u UNULC« ÂbË fOz— VzU? gË—œ oU?)«b??? b??« …d?? ? c?? ? l?d «u?? ? U?? ? r?N« W?M?K« n« µ∞ r?U ÈËö?? ?? ? « —u?? ?? ?b?K È_ UNL{ ÊËœ WKI —UôU qU U?? N? ?u v?K U U?? H? ? Èd?? « …—«“Ë d??B? W—u??N? L? Ê« YO?? W?U??)« ÆrUF« —U« vK UN bu WOdF« r —U?ôU 5K?U?? ?F« Ê« gË—œ b?? ?« ¡g« b??F ô« —«d??I? ? ôU «Ëd??F? A Êu?e?e nO?J ÆÆrN W?U? …—«“Ë «d?N« 5?—u b?FË Êô« r—«d?I? ?« dUM ≤µ …—u ÆÆlL?« rUF« »u?F U?uJ? Ê« bôË ÊU?? ? ??K« u?? ? ?Ou? ≥∞Ë fO?Ë U?? ?Ld?? ? ? ? VUJ? ‰U?? ?L? ? F?K Æ’UI«

q«œ vb ÊU?OBF dB? ‰UL UUIM ÂU?F« œU%ô« œb —«d« WU v W—uNL'« Èu vK ‰ULF« l«u lOL ÂU?L?C« vK nKJ?*« ¡«—“u« fOz— ÈËö??« “U? —u??b« WKU?F« Èu?IK? d“u? vuJ(« qOJA?« v?≈ WDO?u« ‰U?L? Æ…dN«Ë dB ‰U?L  UUIM ÂUF« œU%ô« fOz— v«d*« vU? b√ v XLB?« v« W{UG« W?OULF« œuA(« ÂU?√ tLK v Âu?O« XLB?« v« W??{UG« W?OUL?F« œu?A(« ÂU?√ t?LK ¡ö?? '« Ÿ—U?? XFD?Ë ‰U?? L? ?F« œU?? %« vM?? ÂU?? √ 5?Mô« œu?Ë r Wd?B*« W?OU?L?F« W?d?(« Ê√ —Ëd*« W?d? XH?Ë√Ë vK UÎ ?d?  U??H« d?√ rN?√Ë uOu? ≥∞ Ë dUM ≤µ v—u ƉULF«Ë s u« —«dI« q√ s ÃUô« WK lœ ô√ nKJ*« WuJ(« fOz— vK V ÊU t√ vK v«d*« œb ¡«—“Ë —UO« bM rNM Ë vK 5Bd?(« ‰ULF« ¡ôR qU s …—«“Ë ±µ s d?? ? √ l 5J?? ? A? ‰U?? L? F« Ê_ t??? ?uJ WKU?F« Èu?I« d“Ë —U?O??« Ê√ v?≈ W?U?{ùU W?OMF*«  «—«“u« Æ—UOô« ÂU9« q tu —ËUA« bô ÊU tKOJ?A s ‰U?L?F« œU??%« nu? jK œU??%ô« fOz— i— …—u? W??CUM*« W?O?U??O?« n«u*« iF l W??uJ(« Ác ÆuOu ≥∞ dB? ‰UL  U?UIM ÂUF« œU?%ô« fOz— v«d*« vU? b√ ‰U??L? `O??d s l«d??« 5( ÂU??B? ? « v œU??%ô« Ê√ …—«“Ë v Vd ô œU?%ô« Ê√Ë WKU?F« Èu?IK «Î d“Ë WDO?u√ WKU?F« Èu?IK d“Ë —U?O??« …—Ëd{ v≈ UÎ ??ô WKU?F« Èu?I«  UUIM« Ë√ ÂUF« œU%ô« s bOFË vUIM« rOEM« ×U s d?B? ‰U?L? p ô≈ “U??M ôË «Î bU?? Êu?J v? WKI???*« ÆÎUFOL s b?? ?√ È√ `O?? d? v Vd? ô œU?? %ô« Ê√ v«d?*« ‰U?? 

v »«u?B« tU? ÈËö?«Æœ ¡«—“u« fOz— Ê« …dU?I«Ë UDM WOMN? ‰U?L? FK ö?2 fO u?Ë WKU?F« ÊuM?HK «d“Ë WDO?u?« ‰U?L? —U?O? ?« vd«Æœ t v√ Èc?« qLFK vËb« œU%ô« od s? ¡U q— tMJË lU?B*« oK v≈ Èœ√ U2 dUM ≤µ …—u? bF W?OU?L?F« W?d(« X?H?O rb« «u?G« ‰U? Èc« ÈËö??« 5OF? …QUJ*« X?UË ‰U?L?F« bd?AË ÆdB VF s Èd?« qIMK W?U?F« WU?IMK ÂU?F« 5_« b?«u«b?? b?L?« b?I« U?L?O? d“u« ÊuJ Ê« …—Ëd?C UU?D WKUF« Èu?IK d“u? WDOu« —U?O?« Ê« b??R u Àb?? U??Ë ÊuU?? –U??? √ Ë√ W??OU??L? F« W??d??(« r— s ƉULFK fUF*« ÁU&ô« v WuJ(«

ÂU??F?« œU??%ô« …—«œ« fK?? u??C? ? œU??— vU? b??√ WOö?I?ô« sKF Ê« Ê«Ë_« ʬ t« dB? ‰UL U?UIM sC?? v UM√ ÊËb?? R rN?_ ‰U??L? F?« œU??%ô WK?UJ« ÆWuJ(« WDO?? u√ ‰U??L ? ? `O?? d v? Àb?? U?? Ê« œU?? — ‰U?? W?? uJ(« s? »d?? Êö? « q? 1 WKU??F « Èu??I ?K «d“Ë ÊöU qUI Ê« bôË dB? ‰ULF ÂUF« œU%ô« vK ÆqU2 »d  «œU?O 5? Wu?B ? „UM ÊQ rKF WËb« Ê« ·U?{ « 5OFË Ÿ«eM« ·«d « b_ U“UOô WOULF« Wd(« qU?J « “U?? O ? ? ô« ÁU?M F?? ·dD? « «c s b? b?? d“Ë Æ·dD« «cN

UOM*« WFU8! 5KUFK dN: nB= rEF*« ÊUC— W@UM0

v!UIM « qLFK ÊU(M' sbF(K WO Ëb «Ë V,cK ÈdJ0 U!

∫ÈËUB« vO ≠ V

d?N nB ·d? vK UO?M*« WF?U fOz— nd? b?L« b?L? —u?b« o«Ë ÆrEF*« ÊUC— dN WUM0 WFU'U 5KUF« lOL' —«d Ê« ‰UË W?FU'U WOUIM« WM?K« ÂU 5√ ÊUd dU b?F pc Õd qU ·ô¬ WL tM bOH ·dB« UOKJ« nK0 5KU?F« Èu vK ÆWFU'« …—«œ«Ë WFU'« fOz— —«d? Ê« ÊUd ·U{« ≤∞∞ v?œô« b? ? ? (« Êu?J? Ê« s?L? ? ? C? 5R*«Ë 5?LK ¥∞∞ vB?ô«Ë tOM 5KU?K ±∑µË ‰U?L?FK U?N?OM ±µ∞Ë 5KU? ?K ≤∞∞Ë ju? ? q?R? vK ÆUOK  öR vK fOz— Ê√ v ? ≈ ÊU ? d ? b ? F ? ? —U ? « W ? «—œ vK U ? O U ? nJF W ? F ? U ? ' « vK ? ¡UM  ôb ? ? ? «Ë e ? ? «u ? ?( « …œU“ XIK ? v« W ? O ? U ? I M« W ?M K« …d ? ? c ? «c ? N 5KU ? F « ÈËUJË  U ? d ? ?I ? fO ?z — WU ? ? ? ? U ? «b ? O ? ?A ? ÊQ ? ?A « ÊUd bF qU ?A ? q( »Ë¡b« t ?O ?F ? Ë W ?F ? U ?' « Æru «bN uQ ô v« …—«œô« l ÊËUFU 5KUF« 5K?U? ?F«Ë W? ?F? ?U? ?'« ÂU? ? 5√ oO? ?u? ”bMN?*« 5 oOË ÊËU? ?F? ??« Ê« `{Ë√ W?FO? U?L?NH?? W?ËdA*« V?UD*« lOL? qO?N?? ÂuI Èc«Ë W?OU?IM« rN?M'Ë ÆvUIM« qLF«

qLF « duD3 v rN03 WFON « fOz— Eôu5∫ nu bO WFO‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡D « vK s‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ OKUF « EöJ‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ A q‡‡ ‡ ‡ ‡NË Æ‰ULF«Ë qLF« `UB œ«b« ¡b s U?C« nA WO?N« fOz— Ê« ·U{« W??O? U?? L? ? ô« W«b?? F« oI??% …b?b?? W??OU?? W??zô 5 —u?? ?ô«Ë e?? ?«u?? ?(«Ë P?? ?U?J*« v? …«ËU?? ?*«Ë Æ UEU;U UNI UM Èu vK WONU 5KUF« v nA? W?? O?N« fOz— Ê« W?U?F« WU?I?M« fOz— `{Ë√ WOU? W—œ WzUL?L XIK W?ON« Ê« 5KU?F« l Á—«u  «¡«d??ô« –U?« È—U??Ë …—«œô«Ë rOEM« s? 5?R??LK q W?O?b?ô U?I? Ë W??R*« WU?L?F« vK U?N? F“u? W?“ö« bO?H? ô«Ë tI? vK h q qB? YO? n u Æsdü« »U vK b√

∫ÈËUB« vO ≠ V

WO …—«œ« fK fOz— sb« ‰UL ·d√ —ub« b√ nK? v WbIH?« vôuË v«—U“ Ê« Èd?B*« bd« »d??F« Ãd?Ë ÕËdDË b??O? F? BK? Èbd??« qL??F?« l«u?? U?O?K 5KU?F« l U?Nö? UMA?U «b? W??U XU? ÆduD«  UËdAË WKd*«  Ub%Ë W?? U??F?« WU?? IM« fO?z— t nu b?? O? ? pc Õd?? qH rO?« t« ‰UË W?ON« …—«œ« fK? uC?Ë bdK bd WIDM0 W?ON« fOz— ‰UL ·d√Æœ .dJ d?O Ÿ—œ W??? O? ?N« fOzd W?? OU??IM?« WMK« X?b??Ë Ê«u??« …—œUB« t«—«d?Ë t«“U$U «—U?«Ë «“«e?« WMK«

WdB*« …—uC « bR3 WO UL EULEM UN=uF: v v5—U)« qHb( «Ë nMF « id3Ë

ÆrœuNË rJMUC ¡«bô« WËœ ±≤µ v qU? ÊuOK ≥≥∞ s d« rC Èc« UU?IMK ÂUF« œU%ô« Ê«œ« ÆWOe(« Ë« WOMb«  «bIF*« vK  Uö)« V ‰ULF« vK tMUC vK U?NO b?R UOMO? ‰UL œU%« s W?U— ‰ULF?« œU%« fOz— vIKË W?K*«  «u?I« U?N??F?{Ë v« odD« W —U? l t«Ë d?B? VF?Ë ‰U?L? l fK —«dI Á—UJM« vMOJ« œU%ô« b«Ë ÆÆrœö v WOM u« ÈuI« WI«u0Ë œU? ?%ô« v d? ? B? ? WDA?« Wu? ?C? ? oO?KF? ? v?«b« vI?d? ?ô« sô«Ë rK?« ÆvIdô«

≥∞ v Èd?B*« VF?A« …—u? UbOQ W?OËb« W?OU?IM« U?LEM*« s œb? XMK« …œU? O?« Êu? ? v v—U? )« qb?«Ë n?MF« ‰UJ« W? UJ U? N?C? —Ë t? Ou ÆWOM u« fOz— v?«d*« vU? ? UU? IK v?« WU? d« v  UU? IM?K v*U? F« œU? %ô« b? « vË Uœ—«u0 W? OMË W? L?OE? rJËœ Ê« ÆÆd?B? ‰U?L?  UU? IM ÂU?F?« œU?%ô« scHM*« v «u?I ô« rJOKË qC« q?I?Ë d{U rJ sL?C Ê« vK …—œU q(U? ÆÆvË—Ëô« œU? %ô«Ë W?O?Jd?ô« …b? ? *«  Uôu« s r?J Êu?u?K sc« V? ? ÊUJ? q v «œU? ?O? « «uu?J 5ö? ?H«Ë ‰U? ?L? F?« r« rJ?}K b? ?L? ? ?F

ÊUC— 53«dJ ÊU—Ë_« WOFL5 s tOM5 ÊuOK ±µ rOK v W?OU« WKd*« q?L U?LMO W«b?*« WO?LMK d?ô« ¡ôR? N qœ —b? B? ÊuJ? Wu?LM? U?Ëd? A? ŸËd?A?Ë W?O? U*« ”√— ŸËd?A? q? WU? dU vË_«  U? O? ?? H« Ã«Ë“Ë s?? (« ÷d? I?« ŸËd? A? Ë p?AJ« l— UNö s? WOFL'« ·b?N v«Ë UdOË  UL?OO« ‰uuK …—œUI« dOË …dOI?H« dú vAOF*« Èu*« v VB? U2 ÃU? ô« r s?Ë ¡U? H? ? ô« b? v?≈ U? N  U? Ëd?A? ‰ö? s Èd?B?*« œU?B? ?ô« W? KB? WO?dG« ÊUDH? Èd duD« qL?Ë …dO?GB« W?OF?L'« U?O? UM« e? d0 Âu?O? H« U?L? Wd?Ë …bU? F?B« W?d?Ë v?M? d? ? ?C? ? ? rO?K W?d? ? ?Ë WD?«u« j?u« W?d? ? ?Ë WM?K oU? « fOzd« È—uM?« ö? Xd? ËÆnu? ÊËU? ?F? ÊQ d? ?B? ? È—UË— Wb?Q lL? ? ? ?:« W? ? b? ? ‰ö? sË ÂU? ?F« «c d? L? ?? ? ÊU? ?—Ë_«Ë È—UËd« WO?FL? l ÊËUF?U …dOI?H« ÈdI« —U?L« v W?—UA*« ±∞ œb? l“u v W?—U? A*« v≈ W? U?{ôU ÊU? —Ë_« ÆWOUC— Wud ·ô¬

œU— vU

d? N? W?U? N v? ?Ë ÊU? ? F? n?B s l“u? ?« ¡b sU? ?C? ? « …—«“Ë ·«d? ?« X% r? v?«Ë ÊU? ?C? ?— œb qLA? ÊUC— Wud Uu? sËÆvULô« WËdJ uKO ≤Ë “—« uKO ¥ W?OMuL« œ«u*« s uKO ±¥ l—Ë sL W?KË dJ uKO ≤Ë ‰u uKOË ”b? uKOË W?O?F?L?'« Âu?IË sb« d?L? W?HË `?K uKO?Ë ÈU? uKO? d?_« v≈ U?NKO?uË 5«dJ« nOKGË W???F? U—Ëb —U « vË Èd? ?√ W? N? sË ÆU? U9 UU? ? ? …d? O? I? H« ÈdI« WOLM ©…dOI Wd? qH«¨ bz«d« WOFL'« ŸËdA WO?FL XN« d?B  UEU lO?L …dOI?H« e«d*«Ë Èd?I Uu?LM U?ËdA? ±∂±¥ œb? rOK s ÊU?—Ë_« ±∂π —UL?« …œU«  UËd?A XKL v?«Ë nu vM ôeM? ±∞∞ gd? ? ?FË ÂU? ? ?L? ? ∂∞∞ œb? ? ¡U?MË ôe?M µ∑µ bF ÁUO? ‰Uœ«Ë ôeM ±∑∞ œbF ¡Ud?N ‰Uœ«Ë ÆtOM 5ö µ v«u WOUL« WHKJ ôeM Ác Ê« WOF?L'« ÂU db ÊU?F ÕËb2 ¡«uK« —U«Ë vË√ WKd?L ÈdI?« ÁcN WO??« WOM« q9 l?—UA*«

∫tK«b …dO√ ≠ X

¡UN?ô« s WœU?I« ÂUô« ‰ö ÊU—Ë_« W?OFL? bF? d_« vK UNF“u WOUC— Wud n√ ±µ∞ WF s vË W—u?NL?'« UEU? s? WEU? ≤∞ v …d?OI?H« vMË U? OM*«Ë ◊u? O? «Ë ÃUu? Ë UMË d? B?ô«Ë Ê«u? « WOK?Nb«Ë aOA?«dHË …d?O?«Ë …eO?'«Ë ÂuOH?«Ë nu WOKU?« Êb*« v≈ WU?{ôU WO?uM*« WO?dA«Ë W?OdG«Ë ‰U?LË ÕËdD vd?Ë d?L_« d?«Ë bb?'« Èœ«u« ·ô¬ µ s d? ? ?« l ÊËU? F? UË ¡U?MO? »uMË ¡U?MO? vUL?U vUL?ô« Êu?A« …—«“u WFU? WdO W?OF?L ÆtOM ÊuOK ±µ v«u WHKJ Ê« ÊU—Ë_« WO?FL ÂU db ÊU?F ÕËb2 ¡«uK« b√ l“u??« …dz«œ lO?u v≈ v?F? ÂU?F?« «c W?O?F? L?'« WOzUM« Èd?I«Ë Êb*« vU« s sb?OH?*« v≈ qB  U?OF?L'« l ÊËU?FUË U?NO≈ ‰u?u« sJ1 ô v«Ë »U? ·ô¬ µ s d??« …b?U?0Ë …dO?G?B« Wd?O?)« t« ·U?{« ÆWd?B*«  U?F?U? '«Ë ”—«b*« s ŸuD?

5M' qOJA s dU?;«Ë rUM*U 5KUFK WUF« WU?IM« XN« d??U Vc« rUM* Èd?J« v?d?A 5KU?F« WU?d 5?OU?I qLF vö«Ë «œU?« WMb0 —UL?ô«Ë sb?FK WOËb« d?Lô« ÆqU ·ô« ≥ u sN ¡UCô W?OHOI? …—Ëœ bI WUF?« WUIM« fOz— v«d bL? —dË vK rNKOQ „—U?*« dDH« bO …“U« VI? 5MK« …—«œ« fK  öJ?A*« q?Ë ÷ËU?? ?H? ? «  U?? ?O?«Ë vU?? ?IM?« ◊U?? ?AM?« W?? ?—U2 WOU?IM« WMK« rCË W?OuUI«Ë Wœu« ‚dDU W?OULF?«  U«eM«Ë b??O? « ‚“— Èb??L? rNM? ¡U??C? « π ÈdJ« W??d??A 5K?U??FK UMO?« W?u?'« Ëd?L?Ë fO?zd« VzU œu?L?? ÂU?AË WMK U???Oz— tU? bL? bL« bO?«Ë ‚ËbMBK UMO« ÊUL?OK bL«Ë U?U b?L? ?Ë ‚ËbM? 5« ÊU?LK b??L?« b??O?«Ë b??U?? ÂU?? 5« ÈËU??d??A« Âö??«Ë b?U??? ‚ËbM 5?« œËË«œ b?L? « b??O? « rO«d« Áb??? vUË u?C? b?L? ? vd? —u?N?A? ÈËbË u?C? ÆuC b?L? b?O« s q? —UL??ô«Ë sb?F?K WO?Ëb« WMK« rCË ÈËU?? B« tK«b?? ? ? vU?? Ë WM?K« fOz— t?? K?'« rU?? t??O? ?Ë ÂU?? 5« ”U??? s?? W??F? L? s??Ë f?Ozd« VzU ‘U?MA fO??L? fO??L?Ë b??U?? ÂU? 5« Êu“ b??U? v?“ ‚Ë“d?Ë Èd–u« v?K „Ëd b?L?Ë ‚ËbMB« 5« v u?FDF« ÊU?F u?C? nO? b?L?« bO?L?(«b?? Èb??Ë b?U?*« ‚ËbM 5« rO«d« b?L?? rO«d?«Ë u?C? vU??G« b?O?« »UD Ëd?L?Ë b?O? F? X?UË u?C? vU?? G« vK b??L?? s?1«Ë u?C? +U? ÆuC ÈbM ÈËUB«

bb'« fOzd « œuF*«b XF— tK « W– v ÆÆ åo«d*«ò‡

uË U?? NôU??— hK?« s «b??«Ë W?d??B*« W??O?U??IM?« W??d??(« b?? I? ‰U?LF« œU?%« …—«œ« fK? uC? œu?F*«b? XF?— –U?ô« Âu?d*«  U?U q? o«d?LK W?U?F« WU?IMK bb?'« fOzd« ÊU?Ë ©UU? µ∂¨ ÆÆT q ‚u? vUF tK« …—b? XUJ tKN1 r —bI« sJË ÆÆt?UË s tU?? O? ? √b q«d?« b??O? ?I? ?H«Ë W?M?K U?? ? ?? ? ?O?z— r «u?? ? ?C? ? ? ÁU?O* W?Ou?I« W?O?NU W?OU?IM« v?? ?B?« ·d?? B?«Ë »d?? ?A«  U?? ? ? ö?? ? ? F« …—«œô «d?b?? ? ? Ë Áb?? O? F? ?B -Ë ÆÆU??N? W??U?? F« WI vE v W?UF« WUIMK ‰Ë« U?zU tU???« -Ë tzö?“ b?? ?O? ? ?I? ? H?«Ë ÆÆWU?? ? IM?« fO?zd tUUN?«Ë tULB t q«d« W?? ? ? O?U?? ? ? L? ? ? ?F?« 5«u?? ? ? ?I« v? nK??? v ö??F? U?—U??A? Ë œU?? ? ? ?%ô«  «d?9R?? ? ? Ë  «Ëb? Q?A?«Ë W?U?F?« WU?IM«Ë ÂU??F« WO?uI« WO?NU WU“ ‚ËbM W??? O?N?« fOz— rœ qC??H 5K?U?F?« VUJ s be??O t??? zô ‰b??Ë Æs bL ”bMN*« ¡«u? 5KU?F« qU?A? q v U—U?N? U?{ËU?H?Ë U?H?I? b?O?I?H« ÊU? tK« r— ÆÆ5u?*«Ë …—«œô« l ÷ËUH?U WUF« WU?IMU Ë« W?ONU d?B« td« rN«Ë tUM `O? tMJ«Ë WF«Ë W?L— vUG« bO?IH« ÆÊ«uK«Ë åÊuF«— tO« U«Ë tK U«ò


‰ULF «

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

¥ b

∫VKD WœUOB« dDK rN{dF

5O öù« W ö vK ÿUHK ubË W—U'« À«b>_« s tUeA« Èb% »dF« ÊuOHB« œbF vI?« UL 5dB*« 5?OHB« WU?I fK sU???√ v 5?O ??H??????B«Ë 5O???ö???ô« s d???O????? dOU?L'« bU?Ë Ÿ—UA« bu« ‰e U?L rNU?L« ÆsœUO*« v 5OHB«Ë W ?F ?O ?D« vK Áb ?U ? U2 t ?IK s b ?u« »d ?« „d ?? 5O ??ö ??ô« s d ??O ?? ?? œb ? —«—d ?D{« s Ê« bF WU ? …dD sU« v≈ ‰ËeM«Ë rNuO v rNM ?ËUMË rN ?C ??F ¡U ??L ?« W ?«–«Ë d ??A s p ?– tK ?L ???? U ?0 Âö ????ô« qzU ????Ë s ? œb ???? d ?Ou ? UO ?«œ ‰UO ?ô«Ë nM ?FK rN{d ?Fd U ? 5 ?O ??????ö ???????ô« …U ??????O ?????? k ?H ???????% v ?« «b ??????F ?*« Æ5OHB«Ë

∫rKI

WO>öB« WON+M*« WËœ_« œ— ‰u%I WËœ_« )UVd] «e≈Ë …bb'« W%dC« ¡UG≈ Ê« WU??IM« f?K? u??C?? ÈËUJ ·d??« ‰U??

W?Uzd WœU?O?BK W?UF« W?UIM« f?K b?I?

U??????? q?9 Vz«d??C« s? W??Cd???H« Ác

n3U —U+5« b%

W???O?N U?U?L???« œ«u?'«b??? b?L?? —u???b«

atef.press@yahoo.com

v≈ «d??O?A? v?b?O?B« v?K W?O??U?{«

Vz«d???C« ÊuU?? W???A??UM?* ¡U??C??ô«Ë V?J*«

t???OM? Êu??O?K ±∞∞ qO???B???% r? t«

‰Ë√ s «—U???????« U???N??I??O???D - Èc« b?b??'«

W?M« Ác?N UO?bO?B« s UuM

•± W? ÷d?H vC?I Èc«Ë v{U*« u?Ou

°° dE+M*« ŸËeM*«Ë ŸuK<«

ÂU?????F« 5?_« Ud?????“ -U???? p?c Õd?????

v≈ Vz«d??C« t?O?? qB? …b?b?'«

vK? «bb????? U???????????? q?9 …b?b???? W?????d????{

WU_« Ê« ‰UË »dF« 5OHB« œU%ô

W?b .b?I ÊËœ tOM Êu?OK ≤∂∞

UdA*« vK UI? ÷dH v«Ë vbOB«

UUDF«Ë U«bNU UMO≈ ¡U? ÊUC—

ÆtKUA q Ë√ vbOBK

U?NF?O q? s Ud?A« s ¡«ËbK W?ObO?B«

À«b??ô« Ê«œ«Ë »d??F?« 5O??H?????BK ÂU??F?« œU??%ô« i— tM ZË 5M «u*« s d?O œb? …UO œË√ v« …d?O_« bL?« —uB*«Ë 5? sb« Õö 5O?HB« œU?NA?« …U??O??(« v≈ ‰u?????« …—Ëd??{ vK b??√Ë vu?M« WOU*d«  UU?ô« ¡«d«Ë WO «dI1b« WOb*« ÆœöK ¡ËbN« …œuF WOUzd«Ë

U???NU???O v? —U???« œU???%ö W???U???F« s Èu?? ???*« lO??— b??Ë ‰U????I????ô b?Ë Ê«Ë 5OH?BK vËb« œU?%ô«

WObOB« v ·UMô« ¡UI s dEM« ·dB

vIH« WOU

¡U???C??Q? vI???« vËb« œU???%ô«

ÆUNOö ¡UN« Ë√ UNFO Ë√

Ë kIO?« s* wuD WOUd« `M*«Ë …dH?G*«Ë WLdU 5KU?GK tK« ub d?N U? 7H« d?B? V?M rNK«Ë ÆÆ ÆÆ ¢Âö?‡‡?‡ù«¢ ÆÆ s?D? U??????Ë U??????NM? Ë√ ÆÆ »e?? Ë√ ÆÆ h??? s d????√ Æ…U‡‡O Âö‡‡ù« ÆÆ WUL

r «–« d?? ?? ?H« …ö?? v? rNKL?? ? ÂU?? N? ? ¡«œ« s Êu?e?? H? ?OK?«Ë 5KN?? *« WU?I ‰Ë« qO??Ë d?_« b?L?? d?B?M aO??A« VU s  U?U*« …œU“ v? qL? v«Ë rN?UD* …—«“u« VO?? œbB WUIM« Ê« ¨WdB*« W«–ùU qN*«Ë ∆—UI« Ë 5«b*«Ë ÆozUœ µ v« qB v«Ë qNLK …—dI*« Xu« W??«–ôU? sb??L? ?? F*« 5?«b*«Ë 5KN?? ? O? ?*« lM0 —«d?? —«b??«

…bb???'« Wd???B?*« W??u?J(« t???«u ÈËö??????« “U?? —u??????b« W??U?zd v Wd???B*« Ub????« s? bb??F« W?????O??????U?????O??????«  ôU??????:« lO??????L????? ‰U?:« vH?? ¨W?OM_«Ë WœU??B??ô«Ë W?(U??B*« W?O?C? d????F vU??O?«

∫å‰ULF«ò ‡ t(K) `H 5KN(*« W.UI0 ‰Ë√ qO4Ë 5d4_« bL8 dBM aOA«

vË U?b????????« “d√ v? W????OM? u« W“«u*« e ÊS ÈœUBô« ‰U:«  U???HK —U???F???_« ŸU???H—«Ë W???U???F« vËÆÆl?d????« q?(« dE?M W?JzU???? W?DK« —U?A??« b?F vM_« ‰U?:«

åhd«ò Z «d vK Õc% oHMË )ôUN+ô« vK q-% ÊueHOK+« ŸUD sb« dB aOA« s —uNA ‰u „UMË vIOu*« Æ¢ «—Uu XM U vIOu*« ôu ¢ —Uu øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ …b«u« q?K?? v È—u??N? Ë qO????L??K? t??&« r ≠ ¡U?? ÊU???C??— v? U??OU??? t??{d??? r Èc« U???U nR*« —U??O????« b??F p?–Ë ö??2 fOË ö??N??????L?? È—u??N vK Á—«d??«Ë tK« t?L??— ·d?« b??L??? W?d<« l qL?FU Xd?ËÆÆÆ qKLK W?U{U? Ê«d??I« q«Ë 5OKN????*« Âd???% v?«Ë ‰œU? sd?? s ·d??« b??L??? Ê« b??« YO?? U??N??Ë“Ë vË vK  ôU?N?ô« XH Ë v?u? v?? sË pMbd? quA« oU?)« b dU?AU XMF« YO? U«—b« ÆrOEF« b vu*«Ë øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ t ”U??*« Vô ¢ d??L?« j¢ nd??A« d“ô« ≠ ‰U??F???« ô« uU? …d??O?ô« …d????H« v Àb?U?? Ê«Ë —u????b« d???ô« ÂU??ô« d“ô« aO?? vK ¡«d????«Ë 5LK?*«Ë Âö?ö? …—UM b??F Èc«Ë VOD?« b?L??« ¨rUF« Èu vK øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ XO ‰«¢ W?LO? ·d?Fô Wd?{ô« Âb?N ÈœUM s ≠ Ê« d?cË ¡ôu œuu d?B? tK« kH? bI? ¢ vM« ¡UM« W??O?H …bO?« W?d? Êu?d? ÊU? 5d?B*« vUu« dJH« dA ÊËbd ¡ôuËÆÆ d?B0 UœuË ÆœbA*« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ rN« YO rJ(« s Ê«uô« qOd «d?O qzUH« ≠ œuF Ê« vM9«Ë WOBA« rN(UB* ÊuF «uU bKI?? Ê« U??OML???? Èd??B*« Ÿ—U??AK ÊU??ô«Ë sô« ÆdJF« œö« —u√

—R????«Ë «—b???<« —U???Ë√Ë Õö????« d??B??? ‰U?? ÆÆ¡UM?O?? v W???OU—ù« W?Ëœ ¡U?M v? U?M?????????$ «–≈ `?KB?M?

5 j?K? ”UM« Ê√ U????????{u???? ¨¢Íb?M????A????IM?«¢‡

Êue??H??OK«Ë W??«–ôU 5u????*« Ê« d??ô« `{Ë«

iF« ÂUL« Âb tF dNE U2 ‰UNô«Ë œUAù«

ö?O?« U?I? b?F v«Ë 5KN??*« V?UD ÊuKU??

W?O??FA? ÊuE 5KN??*« Ê√ d?–Ë ¨W?OMb« Ê«u_U

Ê« YO ≠dH« ¡UM qN?*« bJ Ê« qIFö rN

U??L?? ¨b??O?F??B?« fJF Íd????« t??u« w Èd????

vË …dOB? …b qN?O …bOF UEU? s rNK«

Ê√Ë wd?F« r?U?F« ‰Ëœ rEF? w? W?O??F??A ÊuE

vMG ôË sL??ô Èd?« «d?I?H ÂU?L??ô« r 5

Æ`O«u« s w …bz«d« bF dB

ÆŸu s

vK Âu?I? W?b? W?O «d?I?1œ W?Ob? 5ö?*« Êô

W??O???U???L?????ô« W«b???F«

WOULô« W«bF« ÆÆdIH« j X% Âd??????%Ë Êu?U???I« Ë …—u????« du??? `M sË Æs «u*«Ë ÊU?ù« ‚uI? ô≈ U???H???«u*« Ác???N WËœ ¡UM? v

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ

„UM Ê« 5?«b*«Ë 5KN????*« W?U??I ‰Ë√ qO??Ë ‰U??Ë

fuË U—u?? U?NM W?Od? ‰Ëœ …b? …—U?e XL? ≠

W«–ôU sb?L?F*« 5zdI*«Ë 5KN?*« t?«u Ub%

W?«— b?«u? ¡U?—≈ s UMJ9 «–≈

¡U?O?U Âu« Ê« —d?I*« sË ‚«d?F«Ë Ê«d≈Ë »d?G*«Ë

U?Nu?{U?I? v« WKO??C« m?U?*« vË Êue?H?OK«Ë

lO?????L?????K? l????? vU?????O????? ÂUE?M

ÆÊUC— nB v »dG*« WËb WOUC— vUO

d??H« v? U?N?OM ∏∞ v« ≤≥ 5 U? ÕË«d?? v«Ë

‰Ë«b `L?Ë lOL'« tO? „—UAË

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ

5O?KN???????*« VK?« Ê« v« U???????ô d???N????AU b????«u«

vK V?KU d?R r 5KN???????LK È—u???« Ëe??G« ≠

«—UO« nK 5 WDKK vIOI

«œU??L???« U?N??OK ÊËb??L???FË Èd?« sN?? ÊuMN??1ô

5d??B*« u?? ‰«“U? Ê« Y?O? Èd??B*« qN????*«

W???«–ôU? ÃU???ô« ŸUD? Ê« v« —U???«Ë U????O???U???«

vK sJ?Ë vö?ô« rU?F?« ‰Ëœ lO?L? vK? dR?

W???U????)« Z«d q?u9 s r???? Êue????H???OK?«Ë

d?« vK È—u?« qN?*« qB? vK;« Èu??*«

5ö*« ‚U??H« s rd?U vMb« Õb*«Ë ôU??N??ôU

ÆÈdB*« s vK«

…bb?????'« …—«“u?« «b????U?M Èd?????« U????U?D v?K

lu t?≈ ¨W??OU??(« W???O??U??O??« ŸU???{Ë_« s U??√ ô≈ ¨œU?HK «d?E 5M cM rKE« wK …—u ÀËb? ¨Èb*« «c??N œU???H?« qB Ê√ lu?? r t≈ ‰U?? t≈ YO? …dO?? UUË√ dd??« Ê«bO?0 wC t√ d?–Ë »U?A« ÊU???« XU w« ôU?Nô« wIK ÊU? ÆÊ«bO*« w øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ v œUNK «dR U?Nö « - v«  «ub« bI« ≠ vK«b« Èd??B*« XO??« Ê« YO?? U—u?Ë 5?DK —«dI?ô«Ë ÃU?ô« …WK? …œU«Ë œUN? v« ÃU? v dJ?H Ub??F —u?ô« Ác? W?U?? —«d??I???« b??F??? ÆÈdô« Ê«bK« dd% øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ vIOu*« »UD«Ë Õb*«Ë ¡UMG« Êud sc« ≠ Õb? s lU*« UL? …œbA?  U?UL? ‰UN?ô« v

ÊUL ÈuK ∫—«u

—U?A«Ë Ÿ—U?A« v s_« «b?F«Ë

q?« Âe????? sU?????? rb??????$ W?????Lzô« i?FË v?M?«

ÆrNUD* WUö Âöö

‰«

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ

rN%UD* WUE+ô« v+> rNKL ¡«œ√ s 5KN+%*« lM0 —«d —«bK≈ ÆÆU%d w .dJ« ʬd??IK ∆—U??Ë qN????L?? ÈœU?L???« - ≠ r qN???? ‰Ë« Êu??_ ±ππ∂ ÂU? Wd??B*« W?«–ù« …d??? ‰Ë√ s «—U??????????ô« Á“U???O??????«Ë ÁœU???L??????« vI???O??u*« b??N???F0 vU?????« p– w vb???U??Ë Æ UUI*U vU*«Ë WOdF« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ aO?A«Ë ÍbM?A?IM?« b?O a?O?A« 5KN??*« V√ ≠ Æ—Uu sb« dB øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ qN?*«Ë ¢wUN?« 5U¢‡ bAM*« 5? ‚d „UM ≠

Wƒd? U???I???Ë - W???O?Mb« ôU????N???ö t?U???&« Ê√ ≠

wK ‰u?d« Õb* ÁU?&ôU? t?OK —U?√ 5(U?B« aO? b«Ë UM?O? Ê« v« W?U?{ôU rKË t?OK tK« d?B?M Ê« Èb«u b?« V?OD« b?L?« aO?A« d“ô« uË tu?? rU?F« lL???O? Y?O? ÊQ? t Êu?JO? q v? p– Àb??? qF????HUË q?N??????Ë Ê«–ô« r?O???I ÆWOUMB« —UL«ô«

c?M Z? q?JA? X?F???????≈ Íd??????B?*« u??Ou? v??Ë b??H?œ VU?? W??O???U??H« XDI?? œu?I??F« pK ‰ö??Ë Â≤∞±≥ vDu« W?ID« s? WF?«Ë Wd?

WE?U??????? »d???? jO????(« XM?—√ tM?b0 Q????A ≠

¡«dI?H« WLzU? v≈ Xu%Ë lL?:U

rË sbAM*«Ë 5zd?I*« —U Xd« v«Ë d?B_«

qJA l r? ¡UOM_« WLzU? ULMO

b??L?« aO??A«Ë b?L??B« b??? jU??«b??? aO??A«

tK?OK W??????? 5J?9 - vMF?0 d???O???????

…Ëb???Ë tU??O??? v W???ö?? Êö???1 Ê«cK«Ë v?I“d«

»U??????? vK ¡«d?ù« s lL???????:U

ÆULN Èc

…Ëd« s lL?:« U? WOI W?B

tK« v?K wM« Õb1 t????H bU?? YO?? ¨W??O??UM b?√ w?K Wƒd« h 5Ë ¨ «d?? …b? rKË t??OK

ÆWUM*« lL????:« w wI??D« ËU??H??« …b??

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ v?u? ·U?A??« v q?C?H« U?N XU? …d?ô« ≠ p– ‰ö?G??U ÂU? kH?(« WJ?K Èb«Ë È√— U?bM W??U??« v? t??EH?? YO?? .dJ« Ê«d??I?« kH?? v s ‰Ë√ XU?? t?b«Ë Ê« «b??R?? Èd??L?? s …d??A?? v? ʬd??IK t??F??«d0 Âu?I XU?? YO? t??F??? ÆÊ«dI« WEH s —UË Èdô« v tEH X9« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆæ

U?I?O?DË Ã–U/ ŒU??M?≈ q w —U ≈ w Áu???A?? qJ?A WœU??B?????≈ W*u??F«  U?u??Ë ÕU— l w U?F??« WLzU?I« Wœ«bù« W?LE_« q s ÆWDK«Ë …Ëd« nU% ”U√ vK W???u?J(« ZU?d e????d??? Ê√ V? fO?Ë dE?M*« fO?zd« l W???œU????I« ÍœU?B???ù« VU?'« w vU??I? ô« W?????I??????D« r?b W?????O?????L?K j?D v?K ÊuJ Ê√Ë U??N?L?? …œU?“Ë vDu«

…dJ w 5KUF « WI

WID?« r w Î U BI u U?NU≈ w v?Du?« W???I?????D« ¨ …d????O????I????H«

¡UIùU )U%UD

W>UO5« ŸËe“ vK

wË lL?????? Í_ Íd??I??H« œu??L??F« ŸËd????A???? Í_ `?O????????B« q?U????(« r?U?????F« w? VF?????? Í_ Íu?????C?????N? ŸËeM?*«Ë ŸuK?<« 5 U????? d????B?????ÆÆ

◊U??????A?M« v? 5?KU??????F?« s? œb?????? VU? fOz— ÈËö??« “U —u?b?« ¨vUO?«

W???I????D« X?U???{Ë ¡«d???I????H« XK?L«

ŸËe“ ÂUA —u?b« vK ¡UIô« ¡«—“u«

”√— jI??? …d??? q wË vD?u«

…d?OB?I« …d?H« v t_ ¨WU?OK d“u?

»U????????_ “U?????M*« ÂUE?M« w?I????Ë

vF????Ë qL???? …—«“u« U????N????O???? vu v?«

“U?????M*« ¨‰U????L????F?« b????{ ‰U????L????_«

W??UJ vU??O??« ‰U??:« jO??A?M «Î bU??

Æ¡«dIH« b{ ¡UOMú

≤µ…—u c?M XF????«d U???? VI??? t?U???—√

¡U????????I???????? w?H????????J? r? Íc?« ÂUE?M?«

ÆdUM

‰UL√ ‰U?— U—b√ w« 5«uI«

5√ d???OM -U?? ¡«uK?« ‰U?? ¨t??U??? sË

∫VKD 5?öH« VOI0Å

t `dB v W?ObMH« UAM*« ·d? ÂU Êu?I?? vU?O??« ŸUDI« v 5K?U?F« Ê√ d“Ë ŸËe“ ÂUA —u?b« dJ v UU9 ÂU U?bM ¨tUI?U ÂbI Èc« WU?O«

WO«—e« qOKU;« —UF√ WA“«u* ‚ËbMK fOQS

vL??M d?B?ú? UÎ EU??? 5O?F?? ‰Ëe?F*«

ÈËU???I???« d???O??u? …—Ëd???{ vK e???d??????O?? W?K???I*«

fO?Q?? 5ö?H« VO?I —œU??I« b?? b?L??? VU

‰U???L?J???ô ŸËe???“ v?K ¡U???I?ù« ¡«—“u«

“—_«Ë …—c«Ë `L???I« q?? W???O????Ozd?« qO??U?????LK

rb ¨W??O?«—e« q?O?U?;« —U??F?√ W?“«u* ‚ËbM

b?O— vË W?OU?O?« Âb v« U?HK*«

‚ËbM Ê√ «b??R? ¨W?L??b? —U??F?Q «Ëd??C?)«Ë

W?O?U?≈ …œU“ vK t?FO??AË ¨t ÷u?NM«Ë Õö?H«

jO???AM? U???N???FD v?« W???O??u?J*« tôu???

‚Ëd ·d? vuO …d?O W?OL√ t —UF?_« W“«u

b »u?(« WU?Ë WO?Ozd« WO«—e« qO?U;«

ÂU??L??« …—Ëd?{ v?≈ «Î d?O??A?? ¨W?U??O??«

sDI«Ë `LIU W?OOzd« WO«—e« qOU?;« —UF√

ÆWOz«cG« …uH«

U?O*U? —U??F?_« ŸU?H—« WU? v ¨5?—«e?LK …—c«Ë

…—«“u« Ê√ ¨W??«—e« …—«“u ‰u?????? —b??B?? b??√Ë

…dc „UM Ê√ U?{u ¨UÎOK? Ub—u —UF√ s

v≈ U???ô ¨—U??F?_« W“«u?? ‚ËbM qO?JA ”—b

qO??U??;« —U?F??√ bb???? vu ¡«—“u?« fK:

Ê√ v≈ «d?OA? 5ö?HU …bb?'« Wu?J(« ÂUL?«

U?{u ¨5ö?H« lO?A UN?«—“ q? WO?Ozd«

UœU??B???« œö??« —«d??I???« v≈ ÃU???? ‚ËbMB«

WUJ 5—«e*« rOb WKI*« …d?H« …—«“u« eOd Ê√

Æ¢UOM√Ë

Æ»u?(« WUË W?OUù« ld? ÃUù« UeK?

…d?H« ‰ö? …—«“u« ÂU?L?« Ê√ v≈ —bB*« —U?√Ë

ÆWOU—ù« Ud(« b_ fOz—Ë œö?K XR*« f?Ozd« d?OM VU Ë

nK?* qUJ« r?bU W???OU???I???ô« W??u?J(« ÆUNM vM_« WUË WUO«

∫5OUL !ô« VOI#

¡UNAù …bb )UU-+A« WOMN*« )UUIM« ÂU5IA« V ?O ?????????I ? Ê U ? d ? W ????????? U ?????????? « b ????????? √

Ÿ—UA« ¡ËbC ¡b. wK n)u UNFUA0 ·UMH«

‰ËeF*« bOQ v> rN4—UA*

¡ U ???N « W ??O ???L √ v K ? 5 O ?? U ???L ?? ??? ô « U ? W ?O ?M N * « U U ?I M « 5  U ?? ?I ô « ô Ë U ?N ??H ?F ?C È œ R  U ?? ?I ô « « c b ? « Ë œ U ?% « v U ?N b ? Ë s q b 

WLz√ ÊËb U«Ëe«Ë bU5*«

¡ U ???L ?? ? ô « s … b ???O ??F ? V J W ??? ???O 

WOUO« Wd(« s •π∞ Ê≈ ¨…dUI« …—U& WdG WUO« WF fOz— ¨È—UL rOEF« b È—UL ‰U …œu? v q_« Ê√Ë ¨Èd??B*« Ÿ—U?A« v «dU?E*«Ë  U?U?B???ô« —«d?L??« V?? XH?u d??B? v Æ…dL*«  UUBô« ¡UN«Ë s_« …œu vK nu Èd√ …d WUO« ¡Ëb ¡b s UÎ ??u ≥∞ WKN?? v d??B? v≈ œu??F Ê√ sJ?L*« s W?O??U?O??« W??d?(« Ê√ È—U??L? ·U??{√Ë

d??O???J t ‰ËU??? U?? 5«u???I« s .d?& 5«u? q W?OU?L?F« Wd?(« s Î ô b ÂUE Æ»«d?{ô«Ë ÂUB?ô«

v W—UALK U«Ëe«Ë bU?*« «Ëd b WLzô« ÊU

vK? U«Ëe?«Ë b????U????*« U????N X?{d???F? WM?U W????“√

b??L????? —u????b« ‰Ëe???F*« fOzd?K …bR*« «d?UE*«

rEF*« ÊUC— dN s W«b Èd?J« …dUI« Èu

WC?N Ê«bO0 Â√ W?Ë«bF« WF?«d XU ¡«u? vd

W??U??« nËË ‚ö??ö b??U??*« s? d??O??J« ÷d??FË

uK? v≈ Èœ√ U2 …d?U????I« W????F???U???? ÂU????√ d???B????

Æ`Ë«d« …ö ¡«œU ÂUOI«Ë WLz√ œuË ÂbF dzUFA«

œUM?« Ë√ ‚ö??ö? U???N??{d???Ë W???Lzô« s? qU???*«

Èu?I??«Ë WU???B« b??U??? X{d?F …e??O?'« v?H?

l{u« nK rË «c 5B?B dO? v≈ WUô«

»UD?)« s d???L????Ë —uM«Ë Èb???N?« U«Ë“Ë sL????d«Ë

5?H u?*«Ë ‰U??????L??????F« s? ¡«d??????I?????H?«

b????U?????*« iF? Ê« ô« Èd????ô« o U?M*U «d?????O????????

`Ë«d« …ö? WU« s s?JL« ÂbË ÂU?« ‚öö

¨Vz«d??C« Q?????F wDu« W???I??D«Ë

WU? 5KB*«Ë WLzô« 5 W?Oö «œU?A* X{dF

d?O??O?G? `Ë«d?« …ö?? W?U??« œUM«Ë W??Lzô« »U?O??G

«uD d????????F —u?????b w?√ ÂUE

5{—U?F*« 5KB*« i?FË Ê«u?ô« v≈ Êu?L?M U2

5LK*« d??O? s« —U???Ë »U???A« s 5B?B???*«

oU???« —u????bK W?????MU nK?K

Ë√ W??{—U?F*« vK? ¡U?bU ÂU??ù« ÂU?O?? 5C??«— rN

¡UD?ö r?N???{d????F?Ë .dJ« ʬd????I« …¡«d???? ÂU?Jô

h? U???L????O???? Î U ???u????B????Ë ¨t???O?K

U?L? l{u?« ‰«“U?Ë ‰Ëe?F*« fOzd« …d?B?M …u?b«

Æ…Ëö« ¡UM« nUBLK rNU« r— …—dJ*«

¨W?O?U?L??ô«Ë WœU?B??ô« ‚u?I?(«

ÂU?« ‚öô« v≈ U«Ëe«Ë b?U*« ÷d?F U2 u

5KB?*« VC?? W???U??ù« v?K 5LzU???I« nF???{ —U«

‰U????L???F?« ‚u???I???? U????NM? VKI?« wË

ÆÊUC— dNAU lLU 5KB*« …—b ÂbË

b??I?« U2 U?«Ëe«Ë b?U??*« q«œ WK?K« s WU??Ë

ÆVFA« WOK√ ÊuK1 sc«

.dJ?« d???N????A?« «c W????OU????Ëd —u????F????A« 5K?B*«

d?????I??????H« s? XK?I??????« v?« ‰Ëb« q?

Æ…öB« v ŸuA)«Ë

v U?N???H d????« ÷d*«Ë qN?'«Ë

v{UI« rOEF«b

wK „—U????? ◊u???I?? b???F qL???F Ê√ w?œ_« b???????????K? Êu?U????????? —«b??????????≈ Vz«d??{ —«d?≈Ë ¨—u??ú wB??_«Ë qL?% 5«u? lC? Áb?$ Wb?U?B

W??N???«u?? v? W??O???I??O??I??? »d?? W?U??

∫…—«œù« fK UN«—œ vK nJF

XU??F???« U?M sË ¨d??I??H«Ë nK??« «—«Ëœ√ rN XF??{ËË U?Nu??I? qC??Q

s«ËbK dB WOKOULùU 5K UFK …bb Wzô

¡ U ???? ????I M « 5 ? U U ???? ???? « ¡ « d ???? « Ë q O J ?A l Â U ??F « 5 ? _ « — U ??O ?? ?? ô

rNKL? W?ö? XRË ‰U?L?F« qB?H —b√ q ÆrN?b? …b XU UL?N

Ê « ` { Ë √ Ë W ?O « u ? « Ë W O « d ? ?O 5 

W>UO5« WVd> s •π∞ nuS WOUO5« À«b>_« V%5 dB v[

Íc« ‰U???L???F?« ÊuU??? q??? „—U??????

«uuJ v?? W??b W??u?d?? U??U?N??Ë Wu?????L?M« r?N—U?????????? d?JH*« q?I?????F« bz«u????? l“u …œU?????ù jD X?F????{Ë Èd_« lL?:« U? vK —UL?ô«

W?zö« œ«b?U W??U?)«Ë s«ËbK d?B? W?OKO?U??L?ô« W?d?A WKJA*« WM?K« XN?« vK UN?{d -Ë W?zö WUF« `ö?*«Ë WOU?ô« Wƒd« s 5KUF« ‰«u?« 5%Ë

WU UbË ÃöË rOKF …—u v

W?OU?IM« WMK« fOz— nu b?L?« b?√ÆU?N?O X«Ë U?N??«—b …dU?IU …—«œô« fK?

q« W???—U??B?*«Ë `U???B???« U??OU???

W ? b ? Â u ?I Ë v e ?( « Ë v U ?O ? «

XKu U? W?«—œ vK U?OU? nJF …—«œô« Ê« W?zö?« œ«bô W?KJA*« WMK« u?C?Ë

. b ?????????I ? Ë ¡ U ????????C ????????? ô « Ë œ U ?????????% ô «

—U?«ÆœuM« iF vK —U??H?ö —«u? ¡«d?« XK Ë U?NUEö? b«Ë WMK« t?O≈

n ?K ?????? ????? v ? d ?????B ?* … b ????? U ????? ?* «

o«u Àb? Ê« q?QË 5KU?FK U«e*« i?F XML?C …bb?'« W??zö« Ê√ v≈ nu

W ???????? “ _ « s Ã d ???????? ???????? ô U ????????: «

Êü« v? UN?d? r r …ËöF« Ê√ v?≈ «dO?A …—«œô« f?K VU? s U?NQA ÂU?

·u ÈdB*« VFA« Êô 5dB*« ÆÆv{u????H?« Ác d????O«u???? q?L???????? v Î U ?F??O?L? s? UMHK?« Ë√ UM?I?H«

sJ r U«e*« s? bb?F« œu?Ë nu `{Ë√Ë Æ‰U?L?ô« ‰U?— VU? s d?I r U?N_

U?MK??????I??????????????? ÆÆ…b??????«Ë WM?O?????H?????

vK —u?ú vœô« b?(« Õd dB?(« fOË ‰U?*« qO? vK U?NM q? s …œuu?

U??U??L???« UM ÃU????? ÍœU??B????ô«

mK? vK 5F ÊU Èc« vU?F« qR*« `√ v? UMOO?F« W?U p–Ë qR*« V?

ô ÆÆW?O?U?O?« UMU?«d? s d??√

ÆÈdB*« œUBô« vK U—Ëb dR «dUE Ë√  UUB« È√ nuË ÈdB*« Ÿ—UA«

ÆWOU(«

v« ‰Ëb« v≈ UUD ‰U—S W?OUO«  U?dA« ÂuI?  UUB?ô« ¡UN« œd0 t≈ È—U?L lUË

s ? b ?? b ?????????????F ? « U ??M ?I ?K ?? « · U ?????????????{ «

«“U_« ¡UC v UNzUM√ vK ‰Ëb« WQL Ë Èd√ …d? rNœuF ¨dB v≈ ‰ub« s UuM «u nu

W ????O ?M N * « U ? U ????I ?M « v ≈   « — œ U ????? * «

WM q s «œU“ pcË t?OM ∑∞∞ vœô« …b ÊuJ Ê« vK Õ«dô« r U?NOM ≥∏µ

v b?O? qJA W?LzU?I« W?O?U?O?« W?d?(« ‰u? Âö?ù« ‰ö? s qzU?— t?O?u v≈ W?U?{≈ d?B? v

q ? « s W ?????O ? « u ????? ô « ‰ b ?????O ?* « « –

W?I?«u*« v?ML? «e?O?L*« s U?d?O?Ë vU?F« qR??LK ≥∞Ë U?N?OM ±µ vœ« b?? W?b?

ÆdB

Æb«Ë ÊUO v ÃUbô«Ë …bu«

sL « sJË ‰u?Id?O d√ UN?O X« q 5KU?F« vK WKU Wƒd« Õd ·U{«ÆU?NOK Æ5KUF« `U v Wzö« ÊQ 5KUF«

W??????????—b?« v?K? q?B??????????? Ê√ b?d?

nu bL

—U????NM?Ë W????U????O????« w? W????OzU????N?M« °°UœUB«


µ

v{UI « rOEF «b ∫ ·«d≈

q0«u« ¡«dEË …UOK ∫rKI rFM*« b3 qL'« WœU?? ? F « ‚u?? ? I ? ? ( « s ŸU?? ? b« Ê« ¡U? —≈ W? U v? ‰UL?F K W? Ëd?A *«Ë vË lL?? « rU??F «Ë v? d?F ? « s u« U?? UM v 5?K U??F « rNM V?K I« œ«u?? ? ? l?M Ë »U?? ? ?A ? ? ? _«Ë ¡U?M ? « W?? u?E M ‰ö?? ? s oI?? ? ?  ¡UM? « d??O «b?? ? «Ë  «¡«d?? ù« s WKU?J ?? U? «Ë Ud? ?F Ê√ UMOK V v« Æ«dL ÷u?N ?M « sL?C ?  W? u?E M*« Ác Ê« W?? U?  ôU??: « v UMU??L ?  «—b??I …d?? ?) «Ë lUM? « rKFU rN?? ? O KË vMF V? —b Z«d c?O ? H M …e?? UM« W?? ?O KI?? ?F «  «—b?? ?I « W?? ?O ? ?L M? Ë qI?? ?F v W?? d??F * U?? W??O ? «b?? u« U?? C √Ë rN?K Èc« e?? UM« d?? B ? F « Õö?? U* ‰uK? —UJ« vK …—b??I « œd??H « V? U?? ? ?B ? ? ? Ë  U? b?? ? ?% s? t?? ? «u? l q«u? « …«œ√ W??O ? d?( « U?C √Ë  ôü«Ë œ«u?* «  U? b?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? s W? d? π≤ u? v? W? b? ? ? *« »U??A ? _«Ë ¡U?M «  U?? U?M ·d?? XC?? N ? b?? I Ë ¡U?M « œ«u?? l?M Ë rK “U$« v  «uM cMË UMUI V—b« e? d ¡U?A S UN? ö√ s v? VB? ¡UM? ? « ‰U?? ? ?L ? ? ? F —u?D ?* «  ôU?? : « v UMU?? L ? W?? F ? — ÁU?? & « Ê√ rJ? sK√ Ê√ w? b?? F ? ? Ë W?? ? U?? qJ «d?? ? O ? ? Ë U?? U?? ? e?? d*« «c «c fO vd?F « s u« v UM? UL? o?L ? ? ? ? ? ? F ? Ê√ U?M ?O ?K ? Ê√ q?? j?I ? ? ? ? ? ? ‰œU? d? OË UM? UL? 5 q«u? « rNMO ·—UF«Ë  «—UN*«Ë  «d)« W??O ? —b  «—ËœË qL?? ‘—Ë b??I ? F  Uu?? ? *« v≈ rN? qB W? —b?? ? U?O L?K Ë UO? U?L ? «Ë U?O ? UI W?O *U?F « W?? d?? ? »U?? ? ? √ s?M U?? O ? ? d?? Ë “«u?? UM?M 9Ë UMA??O ? U??N V? J …—b?? ?I ? rU?? ?F ? « ‚«u?? ? √ v? ≈ —Ëd*« Âd Ê√ lOD? b« ö —«b? «Ë Ê√ UMOK …—bI*«Ë …¡U?H J« s tH Èu?? ? ? *« «c v? ≈ UMU?? ?L ? ?F q?B Êü« v?? WU?M vu r U?M ≈ U??L ? U?M ? ? ? ? ? ? ? ?J ? Ë U?M ?O ?K ? V?? «Ë u? U?0 s q U?N K√ s W?O ?  «e?O 2 «Ëd?? N Ë U?? N ? ?O ? ? «u?? d s œU?? H ? ? √  «—U?? C ? ¡UM? √ sM U?? N rU?? F « W?? ?O ?K U?? ? «Ë W?? ? O ? ? I ? ? ?O M?O ? ? H ? « W?? ?I ? d?? ? rN?? F ? ?O ? ?L ? ? Ë Wd?? B ?* «Ë W—u?? _«Ë …b«Ë …—U?C WIu v «Ëd?N B« rN? uK X?F ? ?L ? ? Ë rNu?? ? √  b?? Ë Ê√ Êü« U?M O?K ? Ê√ ÆÆÆ r?N b?? ? ? ? ? ? ? ? √Ë ÆÆÆ W?? ? ? O «d?? ? ? ? « ·d?? ? ? ( U v?M ? ? ? ? F ? q U¡«œ√ v?K rOKF?? ? «Ë V—b?? «Ë U?N Ud? ? qF' —UJ? ô«Ë ‚uH? « W? U?? W?O *U??F « ‚«u? _« v W? uKD …bb ‚“— »«u√ `? H «c Ê√ ÆÆÆ …œu? u*« …œUe« h9Ë …b«e? ? Ë «u/ o?I ? ? % Ë ÆÆÆ qL?? ?F ? « ‚u?? ? v ·ËdE? « 5?? ? ? ? ? lb? «d?? ?O ? ? ? ? ? ÆWUD«Ë dIH« dNIË WOAOF*« »U? ? ≈ Ê√ Î U ? F ?O ?L ? sR? Ê√ UMOK ¡«œ√ v W?? ? ? «u« …—U?? N ?* « UMU?? L ? ? d?? ? Êu?J K? 1 r?N KF?? ?  r?N U?? ? L ? ? √ ÊS? V(« Wd? « tdH? Ë ÕU? M« Ád?? ? t?? ? M? tKL?? ? ÊU?? ? ? ù« V√ ÆÆ ‚u?? ? ?H ? ? ? ? « »U?? ? ? ? ? ? ? √ t d?? ? ? ? Ë s ö?C qN? U? Ëb? ÊUùU? V? ?J ? ¡«œ_« v? e?? ? ? ?O ? ? ? ? ?L ? ? ? ? ? ? « Ê√ Ub?O ? —U? ? ? ô«Ë W?L O?I « ÊU? ù« ÊU? ? ù«¨ ‰u?I VU v? √ s« vK Æ©s U0 ÁU?? ? O ? ? q? «u?? ? « Ê√ „—b? Ê√ bô UM?O K Ê«Ë v? U?? O ? ? Ë wd?? F ? ? ¡«dË W?N ? «u*« s? Ê√ Uœ—√ «–≈ Âu?O «  Ub?? ? ? «Ë  U? u??F *«Ë qU??A *« l v&d*« ‰u? uK U?I ?z U? qJA v« WU?? d« d?? u s UMU??L ? F ‰u?? Q*«Ë Èu?? ? ? ? ? ? ? 0 ¡U?? ? ? I ? —ô«Ë W?? ? ? ? ? ? «u? « —Ëœ “Ëd? q v? Ë rN?? ? ? ? ?A ? ? ? O ? ? ?F ? ? ?  U?? ?O ? ? ?M '« …œb?? ?F ? ? *«  U?? ? d?? ?A « UMOK U? ? «Ë `B  «—U?I « ÁdU? Ë W??O ? Ëb«  «œU??% ô« l q«u??  Ê√ W? d?A ·«b√ U?N F? UMFL?& v« tu?? C ? ?  ö?? iF?? U? UMD? dË du «c? Ë UNu?C v UM «d? U Æ UdA« Ác l qUF« UM «c? s? d?? ? ? ?O ? ? ? ? ? J? « U?M ?O ?M ? b?? ? ? ?I ? Ë UOL? Ë UOu UM% d?L √ q«u« Ác??N ? 5KU??F « U?M U??L ? ‰«u?? √ v dEM? « —U?? Ë UM?M Ë v  U?? d?? A « qL??F ? «  U?? ö?? v WœU?? …«ËU?? * Ë√ 5u?? ? VK? WU?? ? —Ë —u?? ? √ s Æ oI« s vœ√ Ê√ wd?? wMN?? œU??% U?? UMO?K Ê« UMœ«—≈ lL?? ?& Ê«Ë Uœu?N ? b? u U¡«œ√ Èd?? ? ? U?? ? Âu q? nO?? ?C ?M XË ö?? UMU??L ? F UMU??L ? oL??F Ë s? ? ? ? ( « k?( « —UE? « v? Á—b?? ? ?N ? rb?? ? Ë ¡U?? H ? ? _U?? V?O D« ‰Q?? ?H «Ë oOuË rNbQ rN uE ÊuFMB ÆT q qË ôË√ tK« s

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ uO u ≤≤ 5M ô«

‰ULF «

dN W«dI U —«dL« bF

rNKI+ vK2 U{«d2«

WM« 5F« ‰UL W“√ ¡UN«

duHQ 5*bMN*« ÈœUM 5KUFK WOIUJK« WH&Ë fK?:« VU?? s? d??N? ?« ¥ s d?? ? ?« cM Á–U?? « Wd?F0 - rNMOO?F —«d Ê√ v≈ «d?OA WU?IMK vK_« ¡v q? vK l?u ÊU?? Èc« v?zU?? C? ?I« ”—U?? (« ÆWUIMU ’U ‚ËbM s? UƒU??A« r Èœ«uM?« Ê« È—ËeM'« b??√ Èe?? ?d*« “U?? ?N? ?'« W?U?? d? W?? F? ? {U?? Ë U?? ?U?? ?F*« 5KUF« lO?L `U v dO?ô« —«dI«Ë  UU?LK ÃU??ôU e??«u??(« jd t_ rN??—«d??L? ?« ÊU??L? C ÆWUIM« Èœ«u vU

vIH« WOU

WH ` -Ë ¨U?U9 UNIK - vœ T«u …—«œ≈ l WUIM« q√ s u?Ou ≥∞ …—u s U?öD« bb? b?N? l …bb? vK ÿU?H?(«Ë ¨Èd?B?*« œU?B??ô« …œu?Ë ¡U?I—ô« ÆdB ÷—√ vK WO«—Uù« «—ULô« ‰ö? W?“√  b?N? WM?« 5F« ¡UMO? Ê√ d?c vœ …—«œ≈ s —«d —Ëb? bF v{U*« d?NA« ¡UMO?*U W??O?U??IM?« WMK?« fOz—Ë VzU? —«cS XU? U??L? qL?F« s U??N??O?G? ¨q?B?HU v≈ Èœ√ U uË ¨tMO v ¡UMO*« …—«œ≈ b?? ? ? I? ? ? Ë ¡U?M?O*U?  «d?u ÀËb?? ? ? bb?NË ‰U?L?F?« 5  U?U?L??« Æ¡UM?O*« oK?Ë b?? O? ?F? ?B? ??U

lU?« du??√ ∂ ÈœUM 5?KU?F« s «d?A?F« lL?& Ÿ—U??A W?U??F« WU??IM« d??I0 5b?MN*« WU??IM s rNOF qI vK UU« fO— W??O? d??H?« WU??IM« v?≈ W??U??F« WU?? IM« ÆWOHB«  UOKL s Uu …eO'U f?O?z— È—Ëe?M?'« Âd?? ? ? ?«Æœ b?? ? ? ? √ —«d?? ? I« Ê« ÈœU?M« …—«œ« f?K?? ? du?? √ ∂ ÈœU l{u `O???B be v« WU?IM« Èœ«u lOL?Ë  UU?? IM?« l?? UœU ≤∞ v?K - —«d??I« Ê« ‰U? ÆW??O?d??H«

db dO?OGË WOU? dN√ t?F—√ Áb* …bb'« œuIFK? WUË rz«œ œU≈Ë W?OU?(« …bu« wËbM iFË W?IDM*U 5KUF« Êu? ÊËœ d?N√ cM U?N?LB? - w« U?I?*« ŸU?—ù W?OuU W?O≈ Æo tË

W?d??A W?O?U?IM« WM?K« fOz— VzU ¨v??O? ·d??« sK√ WM?? « 5?F« ¡UMO?? s W?u??? ?*« W?? O*U?? F« vœ T«u?? p–Ë ¨vœ …—«œ≈ l W?U?IM« ‰U??L? W??“√ ¡U?N≈ ¨fu??U VzU ¨‚U?≈ 5? —uC? ¡UMO*U bI? ŸUL?« ‰ö? WËœ r?œ vK? b?? ?√ Èc«Ë ¨vœ W?? ?u?? ?L? ? ? ? s?√ db?? ? .bIË UNFA UN?Ë dB* qUJU vœ WdË «—Uù« lUË vF?OD« U?NUJ v≈ d?B œu?F v? qUJ« rb« ‰UL?F« rb q?« q .bI vK «Ëb?√ vœ vu? Ê√ q√ s? rN??N? ?«u v?«  U??? ?I? F« W?? U?? q?OcË ¨¡UM?O*U œU??B? ? ?ô« …b??U??? r? sË ¡UMO*« v? qL??FU? ¡U??I—ô« ÆÈdB*« ¡U?C?√Ë ‰U?L?F« 5  U??“_« W??H? Ê√ ¨v?O? ·U?{√Ë

d?B? —U¬ W?ID?M0 ‰U?L?Ë 5—«œ≈Ë wA??H? s «d??A?F« VU —Uü« …—«“u 5u?LK? WOL?— …dc? w UOM*« WEU?0 vDu« rNU??I???? s rB?)« »U???√ w oO?I? ?U W—«œù« WU??OM«Ë qJA UNd dQË e«u(«Ë œuN'«Ë V«d« s WdNA« WOU*«

W—«œù« WUOMK WOL— …dc w

WOU*« rN:UI/ rB>Ë d>Q: vA oOI/U Êu3UD$ vD*u« dB —UE¬ uAH U??U?? ±≤ cM qL??« U??OM?*U vDu« W??ID?M*U w v rKE ÷dF UN?Ë sË —U√ gHL q 5KU?F« lOL?' WOU*« U?I?*« ·d?  «buU 5u?*« d?OOG ¢s bô «cË d?N ¢ W??IDM*U? 5KU??F« Êu??? d?b?Ë W??OU??? (« ÊËd?E?M? 5H? u?? ? ? UM?Q? d?? ? ? F? ? ? A? ô s?M? `??√ d?O?Q??« Êô d?N? q? WU?NM r?N?«Ë— 5?ËbM?*« qF?? ? ?H r?z«œË d?? ? ?L? ? ?? ? ? ? ? ? q?JA? 5O?? ?F r? Ê« Vd?? ?G«Ë W?? I?DM*U? 5B?? ?? ?<« W1bI« œu?IF« s qC√ œuIF? …bb —œ«u s  U?? *« b?? $ Ë Èd??√ o U?M w WD?uU Êu{UI? UC√ WDuU 5MOF*« s—U?A*« …bzU?? ? ÊËb Uu?M t?? ? OM Êu?? ? OK ≤∞ W?«d?? ? ¡u?? ? { w r?NzU?? ? L? ? ?√ s? nA?J« s? bôË ∑µ∞W«d?? ? v≈ XKË W?? ?L? ?? ?{  U?? O?ub?? Æ tOM ÊuOK wzU?? ?N q? 5u?? ?? ? *« b?? ? Ê« b?ôË nO?? ?CË t?F? œ 5H u*«  U?d?? ·d? …—Ëd?{Ë d?O? Q?K fOË œu?? N? '«Ë e??U?? («Ë V«d« qU?? Áb??«Ë Æq«d l—√ vK W?? ID?M*U 5K?U?? F« s  «d?? A? ?F« r?E b?? d?? c d?I ÂU?√ ÂU?B?ô«Ë qL?F« s U?u?H? U«d?{≈ Âb vK U?U?« dN√ cM UO?M*« tMb0 WIDM*« d??_«Ë ‰U?? I? ô«Ë d??H? ?« ‰bË e??U?? (« ·d?? vK_« fK:«Ë —Uü« …—«“Ë W? U?Ë vU{ô« ÆÈËb ÊËœ W“_« ¡UNù

vuH« ÂUA ≠UOM*«

s »«d??{ù« Ë« ÂU??B? ? ôU d??_« rU??H? œb??N ÆqLF« —U¬ g??H? ¨ÈË«—bM b?L? ? œu?L?? b?RË

w?« W??O?U??? ?(« …b?? u« s W?KJA*«Ë d?? N? ?√ ¥ U?I??*« vK wU? ‰U?LS  UI??*« —d?% …UU?F? v l{u« d?L?Ë …b?U?? q«d? vK

—U¬ g?? H? s?? ;« b??? ? Í“u?? b?? L? ? ? ‰U?? lO?? L? ? —d??C? ? U?? OM*« —U?ü W??O?U??L? ?A« W?? IDM?*U ‰U?? L? ?Ë 5?OMË w?A? ?? ?H? ? s W?? ?IDM?*U 5K?U?? F« v ‚u??I?K —«b?≈Ë œu?B? I? ‰U??L≈ s 5—«œ≈Ë s rB?)« r YO? t??F? W?O?A?O?F? ·Ëd q

œuË ÊËœ dN q d?O qJA WOU*« UMUI? s rd« vKË b?« Á—u?B? ô pc W?OuU? W?O¬ —U?x? vK?_« f?K?:« Ë …—«“uK? ÈËU?J? .b?? ? ? I? 5KU?F« rU W—«œù« W?UOM?«Ë vDu« W?IDM*«Ë W?? ? ?I?DM?*« Ê« V?d?? ? ?G«Ë ÈËb?? ? ? ÊËœ Ÿd?? ? ?_« v? ÊËœ rB?? ?)« «c? U?? N? ? O? ? r? w« v? vD?u« t??H Xu« vË `{«Ë e?O?O?L? Èd?_« o UM*« 5ö Êu?{UI? s—UA?* …bb? UMOO?F b$ e??? ? œu??Ë q v? rNM …bzU?? ÊËœ  U??N? ?OM'« v? „uM« s ·u?AJ*« vK V?«Ë WO«e?O*U œ— È« b?$ rË 5ö?*«  «d?A?  U?Ou?b*«  b?F öu?  d??L? ?? ?« v« o?O? ?I? ? ?K? ZzU?? Ë« qF?? v≈ W??U?{ùU «b? W??H?O? F?{ V«Ëd« Ê« W??U?Ë ·d? ÊËb? Wd_« o UM*U 5??«d*« l“u? ¡u? Æ…bOF«  UU*« r— ‰UI«  ôb WIDM0 —U¬ gH? qOK'« b Íd b?L ÈdË t ÀœU(« rB)«Ë d?OQ« UOM*U v?Du« dB dd?? % bM ÂU?? L? ô« Âb?? U??NM? …bb?? »U?? ? √ VOd?? W??OU??? (« …b?u?U W?O?U*«  «—U??L?? ô« Ud?O?O?G r?O? ¡UD√ Àb??? ·uA?JU 5H u*« »U?? √ „UMË ‰U?*« q?O?? vK W?KJA*« Àb?? ? nu?? wMË Âu??O? H« v?  UEU??? fL?? rC ÁU?d?? Âb?Ë 5?u?? *« s XMF??« V?? Èd?√ tK 5D« be UË bb'« Íœ«u«Ë ◊uO√Ë UOM*«Ë …UU?F v r?b$ «cË …b*« rC n? u*« ”UL?« s d?_ d?Q rNU?dL? œb'« ÊuMO?F*« …UUF? Ë n u? ¥∞∞ s d??√ U?N? W?IDM*«Ë ÈËb? ÊËœ

∫VKD) ÊU#+ù« ‚uI( vuI U 5KUFK /«d UE

WO*UO« +U,U&ô« »U/0√ fOË …d3)« ÈË– s tKOJA: …œU≈ s tKOJA …œU«Ë fK:« s ¡UCô« wUË UU?? ? &ô« »U?? ?? ? « fO?Ë Ád?? ?? ? )« ÍË– ÆWOUO« W??OMH« WU??_U 5??U??« —b??√ d??¬ VU?? wK Õd??A U?U??O ÊU??ù« ‚u??I? ( w?u??I« fK?? LK vu …d?? ‰ö? d?B?  b?N t?O? ¡U? rN?H?u? W—u?N?L?'« WUz— w?d b?L?? ‰Ëe?F*« fOzd« w Íd?B*« ÊU?ù« ‚u?I? ( W?L?O??  U?U?N?« pK Ÿœd  «¡«d??« Í« ÊËœ …U?O?(« sœU?O? W?U? wU??O??« ÂUEM« U??N?OK? d?? Ë q ¨ U??U?N? ù« W?? ? U?? ? ?« X«“U?? ? n?√ qJ?Ë ¨„«c¬ r?U?? ? (« ≠ VFA« …—u dU« ÕU?M« bF bNA WdB*« qO?MK ¡U?d_« 5M? «u*« lËdË »U?—ù  ôËU?? ? ? b?NA*« „U?—ù WKO_« rN?u?I?Ë rNU??J s vK ÷UCIù« WËU?Ë 7H« ‰UF≈Ë wUO« w? t??N?M? VF?A« qEO? Íc« wLK?« ZNM« fU)« …—u —U?F oOI% w? tdO ‰U?LJ« W«b?? Ë ≠ W?d?? ≠ gO?? ò dU?M s s?d?? A? ?F«Ë ÆåWOUL«

ndA« bL√

qFô«

b??U?? Ê« «Ëb??? fK:U YU?? « ÊU??u?? ÆtODF ô ¡wA« s 5MU qOJ« Íu tU?« qFô« b rË d??O?? Ë Æwö??ô« —U??A?? *« U??LË 5KU??F« W?N«u?*« Ÿôb« w« Íœ« Íc« dô« 5?U?« sU?CË W?O?U???« WH?u «b??O b?O?F?B?«Ë VF?A« UUD l W?Ou?I(«  U?LEM*«  U? qF??ô« qO??d? fK:U 5K?U??F«Ë Íd??B*«

vUdG«

s »d??N« wK? ÁËd?? «Ë t??? U??« «u??FMË ÆWUI« V?? ? ? f?K?:U 5?K?U?? ? ?F?« Ê« V?d?? ? ?G?« ≤∞∞¥ÂU? ¡wA« t« r— tK«b —œUB? rNMOOF r r t 5KUF«Ë 5U« Ê« ô« w W?uKF WOH?O Ë U—œ wK rNO?Ë «uK Ê« r?NO ÷ËdH*« rN« r— Êô« Ëd??L? ? V??Ë W?uK*« 5?M «u*« ‚u?? I? 

ÊUô« ‚u?I( wu?I« fK:U 5KU?F« —d ‰ö?? Wb?? O? ?F? ?B «uD? …b?? w ‰u?? b« fK:« d??O?ND ·b?N p?K–Ë WK?I*«  U??U?« Ê«u?ô« WU?L? wK 5u??;« ¡UC?ô« s w rN??U??O? X?? Ê« b?F p?–Ë 5LK*« ÊU??ô« ‚u??I? ?( wu??I« fK?:« —Ëœ l«d b?? 5KU??F« ÊU??Ë W? u??KË …d??O? ? …—u??B fOzd« U?N? O? «u?U W?O?U???« W??H?Ë «u?LE ÂU?? Ê« b??F? U??u?? B? f?K:« q X?R*« wU?d??G« ÂU?? ? ? —U??A? ?? ?*« fK:« f?Oz— w U?b« bL? t?zU ÷u?Ë tU?I?« .bI? ÆfK:« qL dOO ÂU?? ? ?F« 5?ô«—œU Õ«— d?? ? ?¬ VU?? ? ? wK? d9R* Áu?? bU qF??ô« t?K«b??? fK?? LK s Y??? O …e??O? '« ‚œU?M b??U wH??? U?O? b? W?O?U?(« WKd*« ‰ö?? fK:« —Ëœ tF? XK«u WuË W?OUO  «œU?O Ê« t?? ?(U?? ?B?*« w —Ëb Âu?? ? I Ê« tM? X?K Ë fK:U? 5KU??F«Ë 5??U??« sJ? W?O?M u« «u?? ? ?U?? ? Ë W? uK?G*«  U?? ? ?uK?F*« Ác? «u?? ? H? wH??B?« d9R*« ‰ö? qF?ô« W??L?U?N0

vHO!u « vL#*« qbF

ÂUBôU ÊËœbN$ WO&dA« uLKF ‰u?bU W?O?dA?« v rOKF?«Ë W?Od?U 5LKF*« s U?*« œb U?{«d??« ¨rOKF?«Ë W?O?d?« Wdb? q«œ Õu??H? ÂU?B??« v ÆUOHF rNKIË rN vHO u« vL*« qbF vK W??Od??« …—«“Ë  —b??√ ¨fH rK? ”—b? W??K? œu?L? ? ‰U??Ë qI?M ≥±Ø∑Ø≤∞±±a?—U?? ? ≤∑µ r— U—«“Ë «—«d?? ? W?? ?OK?F? ? «Ë W?O?LO?KF WKd? v≈ W?OL?OKF W?Kd s? 5LKF*« nzU Ë vKU? rKF? v≈ …œU? rKF s?Ë rKF v≈ v?zUB?√ nzU Ë sË W?OU rN?? O? ? d??«u?? s2 …œU?? v≈ q?B? r?KF?? s?Ë ¨Èd??√ …œU?? È—«“u« —«d?IU …—u?c*« ·—U?F*«Ë  «—UN?*U WU?)« ◊Ëd?A« - v« W?O?«—b« WKd*« l v«—b?« qR*« VUMË ¨—u?c*« W?? OM?N*« W?? O1œU?? _« s? …œ—«u« ·u?? A?JK U?? I? ?? U?? N? ?O≈ qI?M« UMU??L? √ UMLKË U?MU?{Ë√ q?b?F? UML??¢ U??H?O? C? ¨5LKF??LK Æ¢5LKFL UM√¢ œU?? L? u√ …—«œS?  U??«—œ ”—b?? …u?D b??L? ?√ ·U??{√Ë qK? ±≥≠π≠≤∞±≤ a—U? ≥¥∂µ r— Èc?OHM? dQ UM?u? dR Èc« d?_« ¨ U?J*U «uKL?FO rKF? ∂∞∞‡« »b ÁœUH? ∂∂ UMOK? dR U??L? …b??O? F sU?√ v?≈ UMKI ÂeK? t_ ¨U?O? K U?MOK ÆUœU vK 5LK?F*« lL?√ t√  U?«—œ ”—b? ‰U?F« b?? vU lUË ÂU?? B? ? ?« v? qbM U?—«d?? v?GKË …—«œù« Âe?? K r? «–≈ t√ ÆÂUFD« s »«d{≈ UbFË ¨ÕuH

WOUO# « ÈuI « l —ËUA) ÊËœ —b8 W+uJ

WËb« W$u, vK W“√ Ÿôb« s WOA> X&R*« È—u*b« Êöû iA— ‰e? bF?Ë rNz«—¬ s dO??F?« v o(« q rN U??OM?*« v fzUMJ?« —U??B? - wd?? b?? L? ? VNË ‚d?? Ë d??B? ô«Ë b?? O? F? —uË ◊u?? O? √Ë ¨d?B?ôU W?OF??C« Wd?I 5O??O?*« UJK2 sb?« ‰U?? ?—Ë 5O?? ? ? ? O? ? *« q?? ? VU?? ? v≈ È—u??? b« Êö??ô« d?? NE p– lË w?? O? *« WËU?? ?? ? Ë ◊U?? ?? ? _«  U?? F?KD? dU?? ?G? ? qJ?A ed*« u?b «c Æ rb{ nMF« vK id?« ÂU??? ? « lM?* W??“ö«  «u??I« d??O? u? …—Ëd??C nK0 fzUMJ« s Ud?OË dBôU W?OMJ« Ác q v 5M «u?*« vK i?I« Ë  UEU?;« s W?H? U? W??—U?B? ¡«d??S U?UD? ¨ WU?(« s …U?M'«  ö?? « lM9 lL?? ? ?:«  U?? ? W?? U?? ÆwHzUD« nMF« rz«d

oU …œUO

W?U? X?OË W??O?ö?« WËœ d?B? Ê√ —U???« —«d?ô« Ê√ ô≈ ¨—u?b« v p– q hM« v≈ —u?? ? ?? ? ? œ s ≤±π …œU?*« l? ≤ …œU*« Z?œ vK? W?O?O?Q?« t?O?F?L s X??« Èc«Ë ≤∞±≤ fzUMJ« wËbMË WUF« UO?BA« s bbF« lL??LK dO?? b% u W—u?« ÈuI« s œb?Ë s W?? OMJ« »U?? « W??O? ◊U??_« W??U?Ë ◊U?? ?? ? ô« ‚u?? ?I? ? s? hI?? ?M? v?« ≤±π …œU*« «c œu?Ë Âb?? vK ”Ëd?{«u UU??« —«d?«Ë W?«e?H ¡UD?AM« b√ t?b??? 5 v hM« …—u? v rNF?{ËË ◊U?_« vK Âu?N« dd? dB* WOMb« WuN« YL WËU0 rN*« Æ…bb  öJA s p– tF UË s dO? œb? „UM Ê√ vK ÍdB*« e?d*« b√Ë r—U?U uOu ≥∞ …—u v «u?—U 5O?O*« 5dB 5M «u

Ë– WOUO »«e« qOJA —«dLU `L v« t œ«u*« s d??O?? œb?F? WU?F??ô« - —u???b« X√ W?OKLF« Wd?« Ê«Ë W?U WOMœ W?OF?d WO?Mœ WDK qUI? v WdJ WML?ON œb?N U2 vK? »«e?? _« s ŸuM?« «c q?? …—u?D s vË_« …œU*« h Ê« «b??R? W?O?U? sb« ‰öG?« ÂbË WOUO?« WœbF« U??N?uJ W?? O—U?? È—u?? ? b?« Êö??ô« ÂUO VU v≈ Æ WO?UO« WUb« v …œU*«Ë ≤ …œU*« rC V?? s u« r?O?? I? »«e??_« Ác U?N? OK ÷d???F v?« œ«u*« vË ≤±π v?K ÊU?? ? r? sË w?Mb?« ¡U?? ? L? ? ?ô« r?NM? lL?? ? ?? ? ?:« s? d?? ? ?O? ? ?? ? ? ŸUD? Ác vK hM? Ê√ È—u??b« Êö?ô« s a?d U2 ◊U?? ?? ?ô«Ë 5K?«d?? ? ?O?K« —U??B? ?ô«Ë rO?? I« Ác??N? «b??O? ?Q …œU*« Ác? ÷d?? ? ?Ë l«u?« d?? ? ?_« W?? ? ?U?? ? I? ÆuOu ≥∞ …—u lL:« vK U?NMOF ’uBM« e?? ? ?d?*« »d?? ? ?F? U?? ? ?L? ? ? Wu??N« v?K W??“√ oKË t?OA? s ÍdB*« iF?« i— ‰U? v W?? ? ? ? ? ? “√ Ÿôb?« s? wHK« —ub« 5O?HK« 5 …d?O? e?? ? d?*« —c?? ? Ë «c? vK lL?:« UË s?? Íd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?B? *« v??K? W??Ëb??« W?u?? œ«u*« —«d?? ?L? ? ? ? «

Âb? s ÊU??ô« ‚u?I? ( Íd?B*« e?d?*« »d?F XR*« È—u??b« Êö?ô« —«b≈ ÊQ?A tzU?{— ÈuI« l —ËUA« ÊËœ ÊU–ú b?OF U0 WOU?A« U?d(«Ë W?OU?O« v rJ«Ë wUO« bNA*« vK WDK« WMLO »U?? √ l —ËU?A? « ÊËœ —u?_« b?O?U?I? W??U? Êö?ô« «c Ê√ s rdU? t√Ë W?U? W?KB*« Á—U¬ Ê« ô≈ …œËb?? ?? ? …d?? ? ?H? t qL?? ?F« r?? ?O? ? WUO? vK p ö dRË d?√ …d qL?A Æbb'« —ub« È—u?? ? b« Êö?? ô« Ê√ Íd?? B*« e??d?*« `{Ë√ ≤∞±≤—u?œ vK tM …dO? ’uB v bL?« W?? ?O? ? U?? ? t?? ?C? ? — Èc« q?DF*« —u?? ?? ? b?« uË v?« W??O? ?? ?Ozd?« »U??? ?_« s? b??F?Ë 5d?? B*« —ub« ‰eË Ê«uô« rJ XHB «c q?U?? ?& s? ôb r? sË wd?? ? b?? ?L? ? ?? ? 


‰ULF«

≤∞±≥ uOu ±µ 5Mô«

nODK«b ·d« ∫ ·«d«

WLUF« ×U

qL‡‡‡‡F!« s- åWL‡‡‡‡ ‡‡zU9ò U‡‡‡‡ ‡EU;« qu ÂU?O? v W?OuJ(« P?AM*«Ë W?O?b?)«  Udb*« rEF? XKœ W??O?Mô« ·ËdE« V?? Èd?? « UU?? O? «Ë ëe*U? UU??O? ?√ qL?? F« s Æœö« UN d9 v« WFB« WOUO« À«bô«Ë 5EU?;« s bb?F« .b?I V?  UEU?;« rEF0 nu?? qL?FU? 5O??F? XR?*« fOzd« ÂU??O? —UE?« vË rN??U??I? ? ô 5u??? *«Ë ¡UOô« ¡Uƒ—Ë »«uM« s œb lOL .bI v« WU{« œb 5EU b?F qL?F« v —«d?L??ô« s  —c??« 5LK?*« Ê«u?ô« v« 5L?M*« Ævd ‰e d?A? WœU(« q? qL?F« s Êu?Ëe Êu?H u*« Ê« ÊËb?R ÊuM «u*« v{d*« t?Ë v ‰U?I?ô« ÂU?« oKGË WËU?  UO?H?A?*U «d?N

WuJ(« UNd v« e)« W?uEM XG«Ë ëe*U qLF e)« Ê«d«Ë ÂU??e« v« W?U??{« U?N? Ëd? v?K WËU? »U???A?« e?«d??Ë W?IU??« d?«u ÂbË bb?(« WJ« ÂUE« Âb?F ö«u*« qzU?Ë v VOd« v 5M «u*« vK U?O— UDG{ qJA U2 W?OuJ(« qIM«  U?Ou« Æ.dJ« dNA« «c

…bb'« W>uJ(« —UE« v ÊuJ2@d> Êu!uA*«Ë åÊuBËeò ÊuHCu*« ∫ WOuOKI«

∫WOdA«

»UA« e«dL vB%ôË bFô ÊU?C— ÂËb l WOuOKI« v UOK« ‰uI WOb« W?Od« UNLOL? s v« UNUd bI?H »«d X« UNM W?FU WO?{Ud« WOd« W?OKJ vFUA« b?O« œUL —u?b« s u `U v n u Ê« bô …dO WO«eO UN »UA« e«d vK e??«d*« Ác??N …dEM« X??? « nöË »U?? A W??OdË rN?L? N U? q 5H u*« s œb?? rC vuJ lL??? U?N« W?? ?O? ? {Ud?« WDA?ö ¡«e?? ?ôË ·«d?? ?Bô«Ë —u?? ?C? ? (« ÆWOULô«Ë »U??? A« Wd?b0 n u?? —œU??I«b??? rO«d?« q«b?? s ÈuM l?— dd?I Âb??I s W?Ou??OKIU W??{Ud«Ë Èd?I« v? d?A?M v?Ë W?Ou?OKI?« v »U??A« e??«d? Ác b?$ WMU?F*UË W?EU?;« Ÿu— v e?«d*«Ë Êb*«Ë  U?b?? Âb?I U?N? C?FË W??b?)« ‚UD ×U?? e?«d*« ÁU?O*« …—uU? œ«b? Ë« su?L?«  U?UD l“u? Èd?« U?L e?d*U œuu*« n? u*« Wb?)U ÂuIË ·d?B«Ë —uM« W??O? AM?0 ÈËbË ee?? »U??? e??d?? v Àb?? »U?? ? ? e?? «d??Ë W?Mb*« j?Ë v d?? « e?? d?? „U?MË ÕdD Õ«d??«  U?U? v?« tM d?O? ? ¡e?? ‰u?% W?O? AM*« ÆWdbLK ÂbI  UH«Ë tM dO ¡e VNM UNKœË œ«e*U Uœb??? W??U??  U??U?? oKIK u?? b …—u??B  d?? A? « UNOM ≥∞ v« qB Èc« —UôU  U—U*« W?Uô UNU« q U?N?O? Âb?I  U?U?« Ác?N Ud?O??U? œu?Ë VU? W?U?K …d?A?M*« Èd?I« v W?HKË W?A?O?A«Ë Ud?O?Ë W?O?Ëd«  UËd?A*« XO?Ë vM u« ”d?(«Ë fd?« We?F  U?U?« Ác b?u W?Ou?OKIU e«d? v  UU?« Ác œb? qBH Ud?OË  u?LA« ¡U?HdË r?U

w*d> bOQ ‰uGA> t2zUË ‰UI*« kU;«

d‡‡NE!« q‡‡2 U‡‡N«u√ o‡‡KG@ WO>u‡J(« P‡‡AM*« —Ëœ hKI s b?c? —U?ôU W?U? WzU? s d??« v« W?O?u?OKI« Èd?Ë ‰U??L? ô« s ÈËU?JA« s bb??F?U vUô« Âb??I?Ë »U??? A« e??«d?? sJË W?U?)« U?U?« Ác v r v« ÊuU?I« s W?—U?)« ÆÈËb ÊËœ WO?uJ(« …QAM*« v W?{«Ë …—uB d?NE Èd«  U?OK bMË U?? U??? …d??A? WœU??(« c?M WËU?? Ub?? & v« WM q .d ÊUC— WU?ô« b& 5H u*« s ‰«R« W?KB*« Ë« W?L?N*« “U?$« s ‰«R?« bMË VO X«Ë q ÊU??C?— b?F? œu?u*« p ‰u??I U?N? OK Âb??I v« q«u«Ë qJ« d?N ÊUC— ÊQ?Ë Á“U$« r T «c qN .U? n u*« Êô 5U b?F qLF« „dË ÆUd “u .dJ« d?N?A« ‰uK lË WEU?;«  U?O?H?A??*« v Âb?F 5?U? —u?C?(« VI? ‰U??I??ô« »U oKG Êô ”—U?? (« —u?? ?? ?b« Ë« i?d?? L? ? « rU? œu?? Ë ÆÂULô« s dô« VU'« cQ WU)« …œUOF«  «d Àö tLOD% - UNM WFU vH?A ‰UI« Æ5UB*« …UËË ‚dD« Àœ«u(  UUF« œuË ÂbF v q?b WœU?? (« Ë« ÷d*U »U?? B s ÊU?? C? ?— v Wdb??Ë  U?O? H?A?? *U W??O? WUM? œu?Ë Âb?F?  U?«Ëœ Àœ«u??Ë  U?ö??« …d??J W?F?U?*« s ÂU? »U?O? Ë W?? B« ¡«e« qË …dUb«Ë idL« r?U UN ÷dF v« »dC« ƉUIô« »U vK W dA« s ”d œuË c«

öI« WU« WOuOKI«

rb Wd?O)« WD?A_« Ác ‰«u√ t?O?uË WN? s wM_« ÷—U?? F? Ë bR?? 5 W?? HK?? <« sœU??O?*« w 5L?? B? ? ?F*« ¡«d?? I? ?H« o vK? W?? U??O? ??« s 5F?? H? ?M*« v?u??? ?U?? Ɖ«u_« Ác w 5U*«Ë «œU?O Ê≈Å W?Od?A« s√ db ‰U?L b?L? ¡«uK« `{Ë√ —u?? W?? U?? j?? C W??O?M√  ö??L? ? U??O? ?u sA W?db*«  ö?L? qOJA? d?√ t√ U?{u? ¨ ÊuU?I« vK ÃËd?)« - U?L ÊU?C— d?N ‰ö? wu qJA WOMu9Ë W—Ëd? nuË vuKB?F« UNMË WLN*« l«u*U W?U WML√ qL Ê«b??O? Ë ÊU??C?— s? d?U??F?« WMb?? q«b??Ë …—u??BM*« W??U?? j??C W??U? ≤¥ ‰ö?? sœdË s?e« Â√Ë …—U??OD« `{Ë√ o«d*« h? U?L? O?Ë ÊuU??I« wK ÃËd??)« —u? 5KzU'« W?UK `—UB? XD√ WOd?A« WEU Ê√ ‰U?L dN?A« bFË ¨ÊU?C— d?N ‰ö?  «bMË ¨ U«d q?LF W?«“ù  ö?? ? L? ? ?(« s b?b?? ? F?« qL?? ? r? ·u?? ? r?EF?*« ÆWHU<«  ôUGù« ·UË√ Wdb? qOË Ê«u{— b?OF —u?b« b√ t?U s W?Lz_« —UO?ô ·U?Ë_« …—«“Ë l oOM« - t√ W?Od?A« U?N?O? ÈœR? w«Ë o“U?eU Èd??J« b?U??LK se??O?L?*« - t√ ·U{√Ë WOMœ  «d{U UN rEMË `Ë«d« …ö  U?O? ?√ W??U?ù W??{Ud«Ë »U?? A« Wdb?? l oO??M« ʬd?I« …¡«d?? sL?C? `Ë«d??« …ö? b?F e?«d*U? W?OMœ ÆWKú WuH …dI qLË WOMb«  ôUNô«Ë .dJ«

VO bL√

nK?? qJ?A ÂU?F« «c ÊU?C?— d?N? …u?«d??A« q?I??« d?OJF w WM?«d« W?OM_«Ë W?O?U?O?« ·ËdE« X?? YO? dUE? rEF?? XH??? ?« YO?? q?O? C? ?H« d??N? ?A« «c u?? H? Ÿ«dB« V UOu o?e w« Õ«Ë—_« vK «œ«b ‰UHô« fO?zdK? bR?? ? v≈ b?? ?«u?« XO?? ?« r?? ? Íc« w?U?? ?O? ? « lI?M?? ? ? w X —u? WEU?? ;« «œU?? O? ? v?? Ë ÷—U?? F? ?Ë Æ s_« nF{ v« WU{« wb)« U—Ëœ XKL√Ë WUO« w«u?ô« W?Od?A« kU?? —U?M« s? —U?A?*« Âb?I V–Ë wd?? fOzd« ‰e?? v?K U??{«d??? « t??U?? I? ? U w 5LK*« Ê«u?ù« W?U?L ¡U?C?√ tzö?“ l rB?F?O Áu?? L? √ U?? s ŸU??b?K …dU?? IU WËb?? F« W?? F«— Ê«b??O? ? U√ rNH?Ë b vK ÍdJF« »öIô« i—Ë W?OdAU s ŸU??b?« qC?? b??I? ‡‡ U?? C√ w«u??ô« kU?? ;« VzU —Ëb« qL?√ U??LMO Íc?? O? HM« t??F? ?u?? w ¡U??I? U? wd?? dN w WU tK√ s VBM*« «c qG Íc« wb)« ÆWUd« bbAË qLF« s be v≈ ÃU Íc« ÊUC— rEF? ¡U?H?« ÂU?F« «c ÊU?C?— w W?O?K« —u?_« sË ¡«u??_« U?? U9 XH?? ? « b??I? ? .dJ« d??N? ?A« «c d?UE d??_« vK XL??O? w« Êe??(« WU?? V?? W?OU??H?? ô« b?A? Ë b?A? s sœU??O*«Ë Ÿ—«u?A?« Áb?N? A U? V?? s UU?{ ◊uIË  U?«b s UO?u Àb UË œU?C …b??U?? Ë wU?L? ?ô« qUJ?« dUE XK? U?L? 5dD« ÊU?C?— jM l“uË sL?d« bz«u? W?U≈ U?NMË ¡«d?I?H« ¡U?C?√ —U??Ë ‰U?L?_« ‰U?— œU??« U??L? 5U??;« vK b?«u??« nF?{ V? p?–Ë È—u?A«Ë VF?A« w?K?

∫W —bMJô« ∫UOM*«

rO$«d≈ bzUI!« W)U* vK- rO. Êe(« Ë gO?U?O« Ÿ«u« s d?N?A« U?eK?? WU(«Ë U—UF« ŸUH—« V fO«uH« ÂUI« s œö« UN d9 w« WOUO« ¡u? ' w« Íœ√U2 ¨Íd? B*« Ÿ—U? A« w bb? »uK« —U?J« w« 5F?zU??« iF —u? oO?KF? Êue« ÁU? ?« »c?' lO? K »«u« wK ÅwO?« ÕUH« b? odH« ŸuM W?{ËdF*« lzUC?« wKË rNö? ULMO? WOU?O« W?OKLF« w W?—UA*« s fOzd« —u oOKF Èd?ô« iF« ÂU Æwd bL ‰ËeF*« rzU? I« ¨W? H? O?K b? L? ? ‰U? t? U? sË …—U??«Ë s?u?L?« Wdb? qO? Ë ‰U?L?Q - t√ ¨W—bMJù« W?EU?? w W?OK«b« WOUô« lK« s …d?O  UOLJ lb« d? ?N? ? ‰ö? ? ‚«u? ? ô« w≈ W? ? Oz«c? ? G«Ë  U?F?L?:« W? d? l oO?M?U ÊU?C?— rB)« W?—œ XKË YO ¨WOö?Nô« sL? C? w«Ë •±µ w≈ W? Oz«c?G« l?KK l?K?« s U?d? ? ?O? ? ? s?«Ëb?«Ë Âu? ? ?K?« ÆWOz«cG« W?OMu9  ö?L? s w≈ ¢W?H?OK¢ —U?√Ë —U?F? ô« j?C W?—U??« ‚«u? ô« wK W? ?O? ? N? ??M*« lK?« Ë ‚«u? ? ô« w lK?« „ö?N? ?ö W?(U? d? O?G«Ë W?O? ö?B« W? ?d? ? fO? ? Q w≈ W? ?U? ?{ùU? ¨wœô« ÍËU?J w?IK? W?db?*« q«œ  U? ? ?O?KL? ? ? Æ5M «u*«

vK WL ‡‡ W—bMJù«

q«œ ÂU? ?Iô« s WU? jË ÊU? C?— À«bô« V È—bMJ« q?« lL:« s œö? ?« U?b? ?N? A? w« W? ?O? ?U? ?O? ?« q? w Íd? ? ? B?*« Âb« n?eË «d?UE? ¡«u? ? ô« »U? ? ?O? ? w V?? ? ? U2 ¨ÊU?J WEU?;« UbN?A XU? w« W?OUC?d« œb? ? ·Ëe? Ë ¨.dJ?« d? N? ?A« ÂËb? ? l  U?eK?? ¡«d? s 5M «u*« s d?O?? V? ? fO«u? ?H« Ë gO? ?U s d? N? ?A« l Á—U?F?« ¡ö? Ë W?O?U?O?« ŸU?{Ëô«  U? ?U? ? se? XU? ? ÊU? ?C? ? — ÂËb? ? ÎU?U?N?«Ë ÎU?d? —«u_«Ë W?MeU …ö?B« ¨`Ë«d?« …ö ¡«œ«Ë dN?A« «c ‰uK Íc« rO«d« bzUI« b WU WU WE?U? ? ? ? w …—u? ? ?« Wu? ? I?« d? ? ? ? ? ? F s ·ôô« U? N? O≈ wQ Íc«Ë W—b?MJù« Ê√ ô≈ ¨`?Ë«d? ? ? « …ö? ? ? ¡«œ_ 5?KB?*« XH? ? «Ë b? ??*« «c wK rO? Êe? (« s Îö? C? ¨U? N? WMe«Ë W? d? H?« rU? F? XU? ? w?« …ö? ?B«  U? ?U? ¡U? ?H? ?? ?« s 5LK*« Ê«u?ù« WU?L? UN?BB? W? OK …ö? W? U? ? U—U? N? «Ë ÂU? q ÆWbMN« Ê«b? O? ? W? I?DM ·U? Ë_« W?db? X?ËU? Wu v« Èd WIDM0 bU*« —«u_«Ë W?Me« U? ? N? ? ? ?O? ? C W? ? OU? ?C? ? — …bzU d?√ WU?≈Ë ¨ fO«uH«Ë W?F U« ÆW—bMJù« wU√ ‰UIô WOUC— s W?U? ? W—U? ? ? ??« ‚«u? ?ô«  b? ? N? ? ¡«d? s 5M «u*« ·Ëe? V? œu?d«

W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡!ËbK! ÂU‡‡ ‡ ‡ ‡ @ »U‡‡ ‡ ‡ ‡OB ÊU?C?— dN? v ·U?F?« Ud d?O?u d?N? Êô W?U?? ≤¥‡« Èb? wK qL??FË ÊuJ? b??Ë nO?? B« qB?? v ÊU?? C? — ÀËb?? ? v« ÈœR b?? ? …b?b?? …—«d?? ?(« sU?? ?ô« v? W?? ?U?? ?Ë ¡U?? ?L? ? «  ôU?? ? Æ‚«uô« q 5M «u*U WLœe*« X??« Ê«uK »U??A« e?«d* W??MU b??« U??L? ÆÆ…—u?? « b??F …dD?O? « ×U?? Ê« v« »U??A« e?«d?? b?« db? `U? 5ö*« WËb?« U?N?? HK v« V?ö*« iF v« W??U??{ôU W?U??O? ÊËb? U??NU??L« s? v?« W?? ? ?O? ? ? {Ud?« WD?A?ô« «b?? ? F?« d??N? ? ‰ö?? W??—U?2 r Ê« ÷d??? ?H*« iF? œu?? Ë v?« W?? ?U?? {ôU? ÊU?? C? ? — W?? ? —U2 v?K d?R U2 W?œU*« o?z«u?? ? F«  UË« »U?A« ¡U?CI WO?{Ud« WDAô« sU?« v« Êu??c U? qb U?N? O? ⁄«d?H« Æ»UA« ·«d« v« ÈœR b WuA

v œuL

ôË —U?? NM« e?? v UËd?? A*« ÊuËUM? rË ÆdNA« «c Wd Êud U2 WUK« ×U `c« …dU  d?N ULO  U??H?«u??LK W??IUD? d?O? Âu??( U?NM? ZM ÁcË ÀuK« v« W??O« ÷d?F b?Ë W?O?B« Âu?I VO? b?uô tô W?O? d?O? W?IdD« Æ`c« WOKL bF ÂuK« vK nAJU VD« …—«œ« d?b? œ«d?? —u??? b« b??« U??L? O? —b?? ? ? v?K q?L? ? ? F? UM?« n?BU? Èd?DO?? ? ??« iF q?L?F? …dUE« Ác W?—U??; ŸUD??*« dd%Ë …—«e'«  ö? vK gO?H  öL Ác? sJ?Ë 5H?U?? ? ? ? ?L?K d?? ? ?{U?? ? ;« iF? ÂuI? WN b?uô UNô …b?zU ÊËb d?{U;« …—u??« b??F W??U?Ë d??{U??;« Ác c??O?H?M t« b?? ?« tMJ 5?HU?? <« v?K WU?? — b?? ?uô r ·u? W?OU …d? ŸU?{Ëô« dI?? U?bM ÆWO« …dUE« Ác vK ¡UCI« b« Ê«uK WO?B« …—«œô« —Ëb WMU U« - t« …—«œô« db? 5?? œu?L?? —u???b«

WU— ÊËb eU<« ÆÆ‘UFù« w UOHA*«ÆÆ suL!« qA

ld?? ? qJ?A W?? ?uJ s? Êö?? ù« s? bö?? ? lO?? L? ? '« .dJ« ÊU?C?— d?N? ‰U??I??« l U?OM*« WEU?? b?N?A 5u? „UMN? WIU?« WKd*« v œU?H« s nAJ«Ë …d? bF WH?J*« WOM_« «œ«bF?ô« s WU ÂU?F« «cN œU??B? ?? ô« ‘U??F≈ Êu?JO?? wU?? UË rN?Ëd XL??? ?C s_« Wdb??Ë W d?A« e?«d? ÂU?√ vM?ô«  ö?Hô« s dOG? Ê« qIF qN 5M «u*« s nOH?K …uD ÍdB*« ≥∞…—u À«b??√ »U?I? ≈ w W??U??«Ë W??d?? *« WML??_«Ë qN?? ö?O √b??Ë ‚U?D« Ë« Íb?K« ¡«u? eU??<« b?O? «u? v W d??A« ◊U???{Ë œ«d??≈ s œb?? ◊u??I? b??FË u??Ou 5L?zU??B« d?? O? ? v{d*« Ë« 5?O? ? ?O? ?*« …u??ù« v?«d vd?? b??L? ? ‰Ëe??F*« fOzd« —U??B√ l?  U?U??? ? « q?? s? «¡u?? d??? √ e?U??<U ŸU??{Ë_«  œU?? U??C√Ë w?D?« Èu?? ? ?? ? ? ?*« —ub? v≈ W?? ? ?U?? ? ? {ùU W?EU?? ? ?;U? vœô« «b?? ? ? ? ?? ? ö? `K?B ô nO?? ? dU?? ? »UO? jË WO?B«  «bu«Ë  U?OHA?*U vK W??OMu??L??« WU?d« »U??O? jË W?U??Ë WU?? ? d« »U?? ?O? ? Ë W?Ëœ_«Ë v{d*«Ë ¡U?? ? _« Æ ÊUC— dNA eU<« dOO?GË vUD«Ë ÍbK« eU<« vK W?OMuL« ÊUJù« Wd?b0 n u? b?L? « d?B??M lUË vK  d√ W?IDM qJ U?I? qO?G?A?« bO?«u? v v? d?O?L?C«Ë WU?d?« »U?O? jË U?OM*U d??N? AK  «œ«b??F? ? « œu??Ë Âb??Ë 5?M «u*« s …—U? X√  UO?HA*« .dJ« d?NA« Æ ‚«u_«Ë WOöNô«  UFL:U .dJ« Ë« ÀœU?? w U?? ? ?O? ? b?? & ô WËU?? wU?? ? ? ·ôü« qI« vU;« —uB« b bL ‰U wuJ? —«e?? `??√ v?H? A? ? *U?? 5{d2 jË .d?J« d?? ?N? ? A« W?EU?? ?;« wM? «u?? ? s Èd?J«  UO?HA??*« v …e?d*« WUMF« vË dA? cM W?u? dO? WH?J WOM?√  U UO?« …œU?N? A« oDM U??NKb Íc« q?b« œËb?? L? rd?« vK? W—Ëd?? ?{ vË q_« v?K  «u?M Ê« v« W?U?{ùU WKU?F*«Ë W?UMF« ¡u? V? 5M «u*« ‰U?I?« vK?  d√ w« U?N«b?O?I?F s ô rN?? ?OK w?D« nA?J« lO?? ?u b?? F v?{d*« —uB« b bL lH?—« v?« ‚«u?? ?_U? rN?? ? z«u?? ? ¡U?? ?C? ? ?I  «d?? ND*«Ë s?DI« d?? O? W?Ëœ_« Ÿ«u√ È« b?? u  U??U?B? ? « œu?Ë q? v WU??— ÊËœ U—U?F? √ d??? s? vU??F WU?? XKœ ÂU√ cM ‰U??*« qO??? vKF?? iF« Ê« ô≈ lOL?K „U—ô« s WU v«  œ√  «dUEË «uUD wF?U'« vHA?LK? ÂËbF qd d?NE«Ë ‚UU  ö?Hô« s ÁdO? …d? b?F s_« kH( W?OU« U?N« Èd ±≤ÈbF `z«d VOdË t Èd?& w« WOKLF« nOUJ tM ÁdOË ‚dD« lDË nD)«Ë  Ud« —UA«Ë vMô« v d?O? qU? ôu  U?N?OM Ád?A? p?K1 ô uË W?OM n« È« Èd ô Ê« q?I? ? F? ô ‘U?? ?F?*U b?? ?L? ? ?? ? ÊË—U? ÈdË Èd√ vH?A?* tKu d?_« ¡UN≈ -Ë qb d?NA« «c Ë« U?OzU??N W—Ëd?C« l?K« d?O?u?? WEU?? LK œ«b?F? ?« d?NAU W?UË  U?OH?A?*U b?LF?*« ‰ULù« U?C√ UL? WO?z«cG« lK«  ö?L? qb« œËb? s «u*U ÂUL?ô« Æ qFHU ŸeH v .dJ« ŸU?{Ë_«Ë ·ËdEK ‰ö?G??U? œb;« d?F?« d?O?G lO? d?HMO l{u« «c? —«dL?U «cË œö« U?N d9 v« vuH« ÂUA ≠UOM*«

Ê«uK

Ê«uK? W??I?DM b?? N? ?A ÊU?? C? ?— ÂËb?? l b?O?Q r?— WËbK ÂU »U?O? …e??O?'« »uMË «¡«d?? ? ? ? ô« d?? ? ? ? u? v?K 5?u?? ? ? ? ? ? ? ? ??*« Æ Uu*« WU vK  «œ«bFô«Ë s Ê«uK r??I ‰U??L? b??L?« V?O?IM« b??« W?L?J? W??OM« WD „UM? Ê« W?OMô« W?U?(« ÊU?C— d?N v W?UË 5M «u*« 5Q?  UFL?& UN bu w« WU?F« sUô« vË ÆvUI*«Ë Èœ«uM«Ë oz«b(« q …dO v W?? ?OM?ô«  U—Ëb« n?O? ??J v« ·U?? ?{« U?O? u W?U?? ≤¥ —«b? vK Ê«uK? Ÿ—«u? VF??A« l W d??A« `U?B b??F W??U?Ë d??A?« sô« ÊQ 5?M «u*« q s??LD U??L? ≤µ …—u b?F UN?OK ÊU? U?L …d?O? …—u?B Ê« œ«b??F? ?? « v?K W d?? A« Ê« ‰U??Ë d?UM ÆVFA« q« Ê UNHQ vC W??H?R?? …—u??B …d??A? M*«  U??O?K?« sË —U?? ?N v q?L? ?F? v?« vU?? ?I*« iF? vË 5M «u*« s?  U?*« U?N? OK b?uË ÊU??C?—

∫ ◊uO«

«d$UE*« V2 5OM5«u*« 5 d-– WEU;« v W—U« ö;«Ë …œUF« —Ëœ U? «c?˨ W??N? « ÕË— vK kU??K Êb*«Ë sô« b«u Âb?F 5M «u*« s bb?F« ÁUH ÂUô« Ác ÿu?K*« vM_«  ö?H_«  d??Ë 5?  U?? ? U?? ? ?? ? ?? ? ? ô« s? "UM?« d?? ? c?«Ë Æ gO'«  «uË sdUE*« r UMQ¨◊uO?√ WMb s bL? dU ‰UË W?—U??*« ÂU_« Ác v ÊU??_U d?F?A? b?F W?? ? ?O? ? ¨ vM?_« b?? «u?? « s? rd« v?K À«b?? ? ?ô« t?? ? ? ? ? HK? Èc« s?_« Ub?? ? ?I? ? ?H? W—U'« WOUO«

È—UBô« bL«

vK? ◊u??O? ?« v W—U?? '« À«b?? _« d√ —uD? W??? ?O? ? ÂU?? F« «c? vMô« b?? «u?? « ÈbR*  «dUEË  U?U?B?√ s À«b?ô« rO?EMË v?d?? b?? L? ? ? ? ‰Ëe?? ?F*« fO?zd« —UD?ô« VI?? Âu? q W?? Ou?? OK  «d?? O? ? ? W?u?b*« sô«  «u? l iF?« „U???«Ë 5d?c« v≈ ÈœR U2¨ W dA«Ë gO?'U …œU?F« —Ëœ s dO?J« »UO?Ë WMb*« wU√ rUD*«Ë W—U?«  ö;« s bb?F« oKË ÆtMe«Ë WdH« dUE qË  ö?L?(« nO?J? - W√¨wM√ —b?B? ‰U?Ë vKË wU?(« ÊU?C? — d?N? ‰ö? W?OMô«

ö)d!« ÂUE« Âb-Ë ÂU)e!« V2 «—UDI!« »UQ— …UUF> Æ WU(« pK ÂœU uË tO »udK d√ s? t√ œU√Ë ôUBö WdB*U n u? ? wOK*« ÂU Í√d?« t—U  Ud?? œb?? WK W??O? uM*« ◊uD w?K »U??d« U??N ÷d??F?? w«  U??O??K« wK sb??«u??*« sd??U?*« œ«b??√ »U??F?O? ?« wK? U?N—b?? Âb??Ë  «—UDI« W?MU dH« …Ë—–  UË√ w W?U ÊUO?_« s dO w  UD;« W?H—√ ∂s  Ud??F« œb? be ô YO?? \ W?OKOK«Ë W??OzU?*«Ë W??O?U??B«  «—U?DIK vQ U? «Î —œUË \ jI?  Ud µ » —UDI« w?Q  UË_« s d?O? wË  Ud? r«e???« s U??u „UM Êu?J  ôU??(« pK l?O? L? wË  Ud?? ∑ » —U?DI« U?Nb nK? w«Ë  «—UDI«  Ud? q«œ »U?dK WOU?F« W?UJ«Ë bb?A« µ» —UDI?« ÂËb? W?U? w? tMJ \  «—UD?I«  Ud?? œb??F UÎ ? I? Ë U?N?—uDË œb? lM1Ë ÂU?e« …b? s sœd?« VKF t??√  Ud?F« ÊuJ jI?  Ud? Âb?F  «—UDI« »u?— s  «b?O?«Ë  U?O??H« W?U? \ sd?U?*« s d?O?? sd??U?*« s d??O?? œb? dD?C U?L? \  Ud?F« q«œ Âb?? l{u?? œu?Ë VzU?I(« l{u W?BB?<«  «—UDI« n—√ wK »u?d« s »U?A« WU? »U?A« s? Íd√  U?u?L? „UMË sd?U?*« ·U?√ wK w«dJ« ‚u?Ë q«u? 5Ë  «—«d'« W?bI? wKË  «—UDI« `D√ wK »u?dK ÊËdDC ô sJË \ W?E( Í√ w  u*« dD?) rNU??O? ÷d??F Íc?« d??_« \  Ud??F« Æ p– dO rNU« WKO

WOË— u√ bL WOuM*«

∫WOuM*«

WEU??0 Wbb?(« ◊u?D)« wK sd??U?*« 5LzU??B« ‚—R …d?O? ? WKJ?A? ö?d« bO?«u? ÂUE« Âb w q?L? „—U?*« ÊUC?— dN? ‰ö? WO?uM*«  Ud?F« œ«b?√ iH) W??O?  «—UDI« Ub?NA w?« bbA« ÂU?e« WU?Ë w≈ »U?d« o?eM wU?UË »U?d?« œ«b?√ l VUM ô U0  ö??d« VK_ Íb_U pUA?« w≈  ôU(« iF wË  UMUA*«Ë wE?HK« nMF« s WU UDM ≠ …dUI« j wK sd?U*« b√ wKO«—b« b?OL(« b? w ‰uI « »«cË Wb?N Ê√ ·uM0 «Î —Ëd ·uM?Ë ÊuLQ «Î —Ëd? WdO?)« d UMI« od ô UÎ ? O?u? ·ôü«  «d?A? tö?? s d??U?? Íc« j)« «c w?K 5LzU??B« ÷dF w« qUA*« √u√ s qFË d?¬ j Í√ wK öÎ O t b& Ê√ sJ1 „—U*« ÊUC?— dN ‰ö …dUI« s rNœu? ¡UM√ w«uD« j)« »U— UN WD;« s U?N? ôb« ¡UM√  «—UDI« ÂU?O?  ö?d jd w« v?{u?H« WU?  ö?d« b?O«u? s Êö?ù« r ô YO? \ …—d?I*« bO?«u?LK U?I?Ë WO??Ozd« sË d?? ü —UD? s ÊuKI?M »U?? d« qE?Ë U?? N …œb?? ;« W??H? ?—_« sU?? √Ë iF ‰«R?Ë wU_«  U??F?u? UÎ ?I?Ë WU?GK WMO?N? …—u?B? nO?d nO?— ÊUO?_« s dO? w t√ p– s? »d_« d«c?« wA?H Ë√  «—UDI« Íb?zU «c Ë \  «—«d? ÊËb U?NMJ WD;« nO?— wK —UD? s d?√ pU?√ b?& s W?œU?I?«  «—UDI« b?√ —UE« r? YO? \ WKd« b?u? ÂËb?? s rdU b?FË tu?Ë b?F Èd?√ …d U?N …œu?F« r Íc« t??H uË dU?G*« ÁU?&ô« s  U?*« Ê√ p– W?O? s ÊuJË \ nK)« w≈ ÂU?_« s —«d'« ‰«b??« rNU??O? ÊËd U??Ë WD;« tu?œ ¡UM?√Ë q? —UDI« WK?U?I* Êu?c? »U?d«


UOUC—

∫Ê«—c suL «Ë ÈdDO« VD«

WEU;« Ÿ—«u ËeG WuAG*« lK!« W?O?N?M v{U*«

÷ËdF*« W?Oö s bQ?«Ë …œ—u*« Âu?K« lO cUM

ÈdDO?« VD« Wd?b d?b v?u)« œU?F? …—u??b« b?√

d??O? Ë√ W??O?ö??B«

Âu????K« vK? nAJ?K —“U???:U? 5œ—Ë q?L??? - t« U????L???

vK WFU?*«Ë WUd« bb?A XU Wdb*« Ê« v?K …dUIU

—«b vK WU?d« ÁcË WIUD

vK WU??d« nO??J - U?C?«Ë d?N?A?« «c ‰ö? …b«e??*«

Âu????K« k?H???Ë U????öË ‚«u????ô«Ë …—«e????'«  ö???????

ÆWU ≤¥

W?ô s«Ëb«Ë „U?L?ô«Ë ÂuK?« l qUF? v« P?AM*«

W??HK??<« U?F?MB*« ÃU??« lU??B?Ë „U??L??ô«Ë s«Ëb«Ë

W?O?ö?N??ô«Ë W?Oz«c?G« lK?« lO? ÷—U?F? W?U?« U?C«Ë

lO WEU;« WdF0 «—œU? ±≤∞ WU« vK WI«u*« - tQ

UN XU? v« öL(« v≈ WU?{ôU WEU;« ‚UD q«œ

s q« —U???F??Q dD?H« b??O??Ë ÊU???C??— d??N??A? W??U??)«

o UM vK W“u? UNOM ≥π dF W?“UD« ÈbK« ÂuK«

¥∑ j??{ U?NM Z?Ë ¡U?O??ô«Ë o«d*« W d?? l ÊËU?F??U

¡U??A?≈ v lu???« l ‚«u???ô« v W??{Ëd???F*« —U???F??ô«

ÆWF—ô« …dUI«

W?(U?B« d?O?? s«Ëb«Ë Âu?K« s «d? u?KO? ¥∞∞Ë UM

W???????U?M*« …œu????'U lK?« ÷d????F v?« Âu????K« —œ«u????

Ê« suL?« Wdb db eeF«b? œuL? ”bMN*« ·U{«

d?N?A« ‰ö?? ‚«u?ôU U?N?{d? q? vœü« «b????ö

jOAM v≈ WU?{ôU 5M «u*« vK UHOH WKL?'« —UFUË

U?N?'« iFË su?L?« W d? l oO?M?U Âu?I Wdb*«

œ«u*« v —U&ö WHU ±±∏ dd% - tQ WHOC .dJ«

‚«u?ô«Ë ÷—U?F?*« ÂUE VUM YO?? W?OK«b« …—U???«

È_ Èb??B??K Èd?DO??« VD« W?db??Ë VD« Wd?b?? 5M*«

W?U{ôU? «—u U?N?«bô «b?O?N9 Âu?K« kH? -Ë …bU?H«

W??U?« WU??— U??C«Ë Èd?B?*« pKN?????LK ¡«d??A« j/ l

—U« iF tO≈ QK U W?UË 5JKN*U dC …dU

Æ UH«uLK WIUD dO «d uKO ≥∞∏Ë s ≤ v≈

ÆW–«cG« lKK 5KzU'«

ÂU??F« s W?e???? Ë√ —b??B*« Wu??N???? lK n?d??B s

vK W?U?d?« bb?A? - vu??)« œU?F?? …—u????b« XU??{«

≤∞±≥ uO u ±µ 5Mô«

‰ULF «

 « I U d … % X U B « — * K O u O U ∫Áb√ nK

bL‡‡ ‡√ ¡ULO‡‡ ‡ W‡‡ ‡ ‡B—u0√ d‡‡ ‡O/3 o‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡BU …œU‡‡ ‡ ‡ O' Âö3 œuLQ' ≠ dBuB

d??N? ÂËb??I ‰U??H? ?ô« d?UE XH??? « V?? W??L? U?? F« Ÿ—«u?? s ÊU?? C? — v?« WMU?? ?« W?? O? ? U?? O? ??« À«b?? ô« …dUI« X√Ë ÆÆUOU dB UbNA U?UB??ô«Ë  U?Ou?OK*« …Q Ë s s vK  d«Ë Ÿ—«u??A« rEF? XI?K√ v« d??N? A?K rNU??? ?I? ? «Ë 5M «u?*« …U??O? Æ.dJ« WËd?F*« ”uID« s WMe«Ë ”uU?HU v …—œU X???√ —U?G? B« q? —U??JK V? b?U*«Ë ‰“UM?*« ÂU√Ë Ÿ—«u?A« ÆlOL'« vK dO v« ◊Uô« WU

qO?? Q v?K «u?? F? L? ?« W?? L? ?U??F?« q√ Ë√ ö??Hô« s U??u? —U?Dô«  U?Ëe?? WU{« ÁUI bL ô U0 À«bô« —uD ÊU v« ÊUC?— jM W l«d v≈ ŸU?? H—« V?? ¡«d?? I? ?HK U?? N? ?F“u r? Ê« U?? ? L? ? ? …d?? ? O? ? ?? ? ? V?M —U?? ? ?F? ? ?ô« bz«u? Xd?{ W?O?U??O?«  U?U?B??ô« ¡«d?I?HK ÂU?I Ê« s ôbË U?N?O≈ sL?d« d?? √ X% X?? ? ?« qO?? ? ?« ÈdU?? Ë Æ5DUM«

∫`K« ‚u ÕU & WUO«

‚U/!« q=«œ åUMO l#— vM!òË ÆÆh=—_« åœd&ò ÆÆvKM_«åv!O!«ò Æ¢‰uKH«¢ Ë√ ¢wd¢ `K uË `K«

—U« qF U2 ¨ÈdB*« Ÿ—UAK dO?_«Ë ‰Ë_« qGA« X√ WUO«

l‡‡ ‡ ‡#«d$ ÊU‡‡ ‡ C'— jM‡‡ ‡ —UF‡‡ ‡ ‡ +_« ŸU‡‡ ‡ ‡ ‡ H—« V/‡‡ ‡ !0 ÆÊUC— dN ‰uK q …dO UOLJ ¡«dA«

«c ÊUC?— dN? v ¡«dA«Ë lO?« Wd X?HK«

W??F?U??* W?MK W???Oz«c?? œ«u??? d??U b?U??u« V?UD

À«b????ô« V???? v{U?*« ÂU???F« Ád????OE? s ÂU????F«

‚«u??ô« W???«d??Ë ÊU?C??— d?N?? ‰ö?? —U?F??ô«

”d(« À«b« WUË d?B UN d9 v« W—U'«

œ«u*« —U???F??« iF v? ◊u?? „UM? ÊQ U??H??O???C??

…Ëö? «dUE*«Ë  U?UB??ô« U?C«Ë È—u?NL?'«

mK YO? gOU?O« —U& —U?F?√ WLzU? Wd? ¢œd9¢ `K ÂU?F« «c q« U?LMOÅ

ö??0 d9 U?bMF??¨`K« ¡U??L?√ vK …—u??U W?I?KF?*« ¡U??L?_« Êu??IKD

Ád?F q?Ë YO …d?Q?? Wd? w ¢œd?&¢ `K ¡U? U?LMO ¨U?NOM? ±∂ ÁdF?

W?{Ud«Ë sH« d??OU?A? ¡U?L?« lL? b? ¨d?B? ¡U?« n?K?0 —u?L?«

≤∞ ‡ U?N?OM ∏ s √b?? Á—U?F?Q? `K« —U?F?√ vU sË  U?N?O?M l v≈

d??F??« nK?? —u?L??« s Ÿu? t« b?& X?H?K? U?bM? sJË ¨W??U?O??«Ë

W??UD« «—d??I?? sL??{ U??N??F“u? V?? W??Oz«c??G«

ÈdB*« s «u*« UNO≈ qË v« WOHM« WU(« s

ÈbKË v«u?√ `KË ÈuK vKOË ¢‰U?L?_« ‰U?—¢ vL?0 Ÿ«u√ buË U?N?OM

W???U?M Êu??d? ô 5?d?B*« …œU??F??Ë ¨ —u??L??« r«Ë …œu?'« ·ö????U

ÆWOMuL«

jM? œu???— ¡«—Ë ÊU???? «c q —U????F???ô« ŸU????H—«Ë

mK nUM« `?K« å‰U?L_« ‰U?—ò d?F? sË ¨«œu?œd?«Ë vuJA«Ë ¨ÈœU?

W?F??L?« «– ¡U??L?ô« ‚ö ≈Ë W?UJH« ÕËd‡ U??N Ãe« rË ô≈ W??O?U??O?

mK ÈuK vKOË ÆÆ«dO UUH—« lHd ÁdF Ê_ rô« «cN vLË ÆÆUNOM ≤∞

ÂU q t« W—UH*«Ë ¨`O fJF«Ë …d?UH« Ÿ«uô« vK …bO'« Wud*«

`K« d?F? s?Ë U?N?OM ±∂ «œu?œd?«Ë U?N?OM ±∂˱¥ vuJ?A«Ë U?N?OM ±∏

.dJ« d?N?A« ÂU√ v ëËd« s «Î be? oI?? uH?D …bb ¡U?L?√ d?NE

Æ UNOM ±∞‡ dUH«Ë  UNOM ∏ nUM« ÈbK«

ŸU????b« d?“Ë r« w?«u????ô« `K?« Ÿ«u« d????????√ vK? —U????????« o?K Q????

v≈ W?U?{ôU rNö?G??«Ë —U??« iF

¡«d??A« vK q???I ÊU??C?— d??N?? »«d????«

W?K ÂUF« «c d?B? v `K« U?OL? d?N?√ WLzU? ”√— vK ¡U? UL?

W?U ù«Ë b?b? s dUM …—u ¡U??O?≈ w qC?H?« t œu?F t_ òw??O?«å

U?N« YO ‚«u?ô« vK WU?— œuË Âb?

p–Ë «d?O? XK lO?« Wd?? …dO? …—u?B

ÊU??C?—¢Ë ¢—«u??«¢Ë ¢UM?O l— vM??¢ W??KË b??O?N??A«Ë ¢dU?M ≤µ …—u¢

…uD)U …œUù« s ŸuMË ¨w{U*« uOu ≥∞ «dUE? w wd bL0

Æ…dO UN vK WuH

Ÿ—«u?AU XIKD« v?« UU?B??ô« V?

¨ UN?OM ±∞ uKOJ« dF? mK ¢¡«bNA«¢ `K? ¢ŒË—UB«¢Ë åÃd?H«òË¢ UU

µ∞v≈ qB Ë wd? bL? f?Ozd« ‰eF W?K*« «u?I« UNc?« w«

lO??« W?d?? Ê« sL??d«b??? ÂU??A Èd

‰UG?A«Ë vd fOzdK ÷—UF?Ë bR 5

uOu ≥∞ …—u b?F …dOG W?M XFH—«

v« W??H?R*« À«b?ô« W??FU?? v? 5M «u*«

UU ÊU?C—Ë U?NOM ±µ ‡ —«u«Ë U?NOM µ mK ¢UMO l— v?M¢ `KË

`K« `?B?O Èd?« o UM w ≥µ v? ÕË«d?Ë o UM*« iF w U?N?OM

«c ÊQ U??H??O??C?? ÊU??C??— W«b? cM È√

ÆdB UN d9

Æ UNOM µ ‡ ¢UMO l— vM¢ `KË ŒË—UB«Ë  UNOM ∑‡ ÃdH«Ë

Ÿ«u√ √œ—_ U?NOM µ v? `K« —UF?√ qIË ≤∞±≥ ÊUC?— w d?Nô«

sË UMO?K d?O? `? ÊU? .dJ« d?N?A«

l«d? „UM Ê« ÷u??? nd??? nO???C

t???O???? d????J XU???? YO??? «d????O??????? dE?M

V?? W??OU??C?d?« jMA« vK ‰U????ö

WKL??? d??U vA???? s?L??d«b???? ÂU??A? ·d????F

ÆÊUC—

VKD«Ë ÷dF« WO lK« iF —UFô« ŸUH—U

—UFô« ŸUH—« Ê« WOz«c œ«u? dU ÷u nd ‰uI

Ác vU??UË U?N??{d? s q?I U?N??OK VKD« …d??J

¡«d?A« vK 5JKN??*« VU? s ‰U??ô« Âb? v≈ Èœ«

lA?? v?K …Ëö?? W??O???L??u?? —U??F??ô« v? …œUe«

lË W??O??{U*« «u??ô« v Wd??B*« …d??ô« XU?? YO??

ÂU?F« «c sJË ÊUC?— jMA dO?C?«

Ϋbb! ÎöJ$ ∂¥ œu!Ë r)—

Ÿ—«uA« s' ÊUC'— ”uU ¡UH$=«

s ôb ‰«u_« l“u «uKC d?O)« q√

°°¡«dIHK ¡«e3 ôË sLd« bz«u' »c& WO+UO!« U'UB$3ô« Ê« U?H?OC? …b?«Ë …bzU? v œd s d??√

o UM*« v ô« sL?d« bz«u? W?U« dQ?

.dJ« d???N??A?«dUE s s?L??d« b?z«u??

aD Ë√ Êe?? U?Nb Êu?J ô v« bz«u*«

rK «dUE«Ë  UUB?« UbNA v«

Êü« U?N?A?O?F v?« W?H?R*« À«b?ô« Ê«Ë

ÆjMA«

U?N?A?OF v?« U“_«Ë —U?F?ô« ŸU?H—«

÷u nd

jMA e??N?« X?M W?O??{U*« «u?ô« v?H? U?O?LJ?Ë ÊU??F? nB?M? v ÊU?C?—

÷U??H??« Ê« s?L??d«b???? ÂU??A? ‰u??I

œUJ U?O?LJ« ÂU??F« «c núË …d?O??

s t??Ë s «u*« ÁU?&« v lO?« W?d?

v{U?*« ÂU???F?« s q«Ë …œËb??????? Êu?J

Ê« YO?? jO???« d??F?« «– W??U?C??«

s ‰Ë_« Âu????O?« cM U?e????O????N????& √bË

lO??? Âu??I …d??O???J« ö??;« iF? „UM

WDMA« d?F? q?B YO? .dJ« d?N?A«

vK? ‰U??????ô« ÊQ «b???R??? »u !u??????«

dU?E*« b????√ ÊU?????C????— ”uU????? Ê« r—

bz«u*« Èb?« l oH? b U?u« œ«b?ô

«dE bz«u*« pK WU?« UNU?« lOD

d??O?? U???U??B????« s Èd??B?*« Ÿ—U??A«

U?NU??O?ö? ¡U??N?« vK? Xd? U???M

Æ UuLK UI UNOM ≥µ v≈

Ëe? W???O? U??K d« Wd?B*« 5?«u?H«

Ê« ô« d????B???? v W?KO????ô« W????O????????F????A«

qU??I??? v U??NU?????Ë œ«b??« vK Èd???J«

Ê« UH?OC? 5LB?F*U Ÿ—U?A« ‰UG?Aô

o?KË ‰Ëe?????F?*« fO?zd« Èb?R* W??????O?????LK?

v« U????M?*« pc??Ë iH??M d??F??Ë

ŸU??H—« V?? ÊQ ÷u?? nd?? `{u

dR? r À«b???ô« Ê« v≈ «d????O???A??? ÈœU???

WœU?B??ô« W?O?UM« s dQ b? bz«u*«

d?O?)« q√ U??FM1 r Ÿ—«u?A« s b?b?FK

ÆŸ—«uA« v ŸU

lzU?C« qIM W?OKL ŸU?H—« u —UF?ô«

¡«dIH« Ê_ sLdK bz«u W?U« vK «dO

V U?u« ·UM« dOG YO? œöK

U??N???OK q???I v«Ë bz«u?*« pK W??U???« s

d??F? Ê« v≈ s?L?d«b???? ÂU?A? d?O??A

s XF???H—« YO?? —ôu??« W??“« V???

ÆWM« v≈ WM« s UNËdEM

U??OuKU?? U??Ou??I?« i?F d?F?? ŸU??H—«

d9 b bz«u*« Ác Ê« YO? s—bI*« d?O

…bzU? vK? ·d?A? VU? U??{— q√ b?Ë

v≈ bz«u?*« vL??O??I??? t??&«Ë U??Ou???U??H«Ë

rË Uœ«b« s vN?M v …b q«d0

«c …b?zU*« W????U????« d???B? WM?b0 sL????—

ÆWHKJ qô« Uu« œ«b«

Æ…bzU*« ·uO{ vK —UDô« UË l“u

ÆWdB*« ‚«uô«Ë WOMOB« fO«uH«

WOU?O« WU« Ub?NA v« «—uD«

fO?«u?? d???U? »d???F«u« …œU???L??? ‰u???I

”uU???H?« ¡«d???A 5M «u?*« ·Ëe??? V???

¡U??H?????« »U?????« Ê« ld?« X% W??I?DM0

U?* vô«Ë Êe?????(U? 5M? «u*« —u??????F?????Ë

—u?N u? ©W?F?L?u?√¨ Èb?OKI?« ”u?U?H«

v?K …Ëö????? À«b??????ô« pK? t?????O?≈ XK?Ë

v t l«u« —UA?ô«Ë vMOB« ”uUH«

qIË „—UL'« WHKJ W?O —UFô« ŸUH—«

pKN???*« t t??&« YO? Èd?B?*« ‚u?«

œuË ÂbË —ôu« W?“√ q v lzUC«

vMOB« ”uU?H« l«d …d cM UH?OC

vK «uF«d 5M «u*« qF? WOU*« WuO«

s rd« vK U?U?B?ô« V? ÂU?F«

bz«u*« ÈbU ·d?A*« bL U?{— —U«Ë

Èb?« vK? ·d?A*« b?L??? ‰e??F?? ‰u?I

·Ëd?E?«Ë Èd????????B?*« p?K?N??????????????????*« Ê_

ÆÊUC— ”uU ¡«d

W??M? ±µ c??M? …b??zU?*« Ác?? r?O????????????????I? t??«

«dE sL?d« bz«u œ«b« W?HKJ …œU“ v≈

r?— …bb?????'« W?????O??????LK?(« W?????ID?M0 œ«u?*«

5M?ô« 5 Ê—U???I? `???« W?œU???B???????ô«

fO«u vFzU b« ÈœUN«b? bL ‰uI

ÆWK«u

„«dô iF« Q?K pc —UFô« …œUe

r œö« UN d9 v« WO?UO« À«bô«

UK d« b W—U'« À«bô« Ê« UHOC

v?« W?—U?????'« À«b?????ô« r?— ÊU?????C?????—

YO? U?NOK oH? UM v?« «bU?F?« vK

U?N d9 v?« W??F?B« ·ËdE«Ë U?N??A?O?F

W?OdF« ‰Ëb?« iFË Ã—U?K —b?B UM«

5M «u*« q? s ‰U?« „U?M Ê« ô« dB?

ÆnOF{ ‰UôU

…œU??? U??N_ ÊU???C??— ”u?U?? ¡«d??? vK

V?????? l?Hd? r ÊU??????C?????— v d?J?« d??B?? v Àb?? …d?? ‰Ë√ «cË ÊËe??<«

sLd«b ÂUA

YO?? ÊU??C?— v? dJ« d??F?? d?I????

WK?IM?« v U????N????OM? ∏∞ v≈ U????N????O?M ∂∞ vK? —U?????????« ·u????? U?????C«Ë …b?????«u« qI «—U?O vK uD« V? WU?C«

dF —«dI?« pcË uKOJK ¥\≥∞ v≈ ÁdF qË

l«d? U??C«Ë v?M_« ö???Hô« V??? W???U??C???«

≥∏ s …—UJOA« d?F lI “—ô« U?√ sL«Ë Xe«

lK« s?e? v≈ —U????« ÁU?&«Ë W??Oz«d?A« Èu??I«

v W?“√ „U?M ÊQ U???{u? U?N??OM ¥± v≈ U?N??OM

—U??F??ô« v? WKL??????? «œU“ È√ s …œU??H?????ö

ÆQAM« UC«Ë UOKOUH«Ë Wu« oOœË UOu«

v≈ 5J?KN?????*« s d??O??J?« lœ «dUE?*« œb??FË

ÊUC'— …bzU' pK' ÈbK/« vdD«

‰U???ô« f?HM fO sJ?Ë W1b?? ÊU?C??— ŸU???H—« ¡«—Ë Ê« U???H???O???C?? v?{U*« ÂU???F« —ôËb« d???F?? ŸU???H—« fO«u???H« —U???F??« W?“√ q v l?zU?C?« qI ŸU??H—« U?C«Ë

d(« r)—

µ s Á—U?????F?????« ÕË«d???? Y?O???? —ôu?????«

s ◊«d??ô« s? W??O??F??O??D« e??«d?*« Èb??U

rd« vK ÊU?C?— …b?zU? vK vU?« o

œ«b???F???????ôU Âu????«Ë b??? s? U√ U???N????—Ë

‘dD« lO?? v?Ozd?« d?N?A« u ÊU??C?—

…bzU*« vK vU?« n?O{ Èb?K« vdD«

WbOKI?« fO«uHK U?NOM µµ v≈ U?NOM

W???U???Ë —«d???{« s? t U* v?dD« ‰ËU?M

WU?Ë tËUM s UM Àb% v« V?U*« s

Âu?« YO? …d?? cM d?NA« «c? ‰U?I??ô

ÆÂUF« ‰«u ÁdEMË

YO? ÂU??F« ‰«u Ád?«u r?d? W?OU??C?d«

U??O??L?? ‰ËUM? Ê«Ë vU??F« jG??C?« v{d*

lO?D??? ô s?JË nO???B?« v ÂU???O???B?« v

XË v≈ ÃU?? v« Ÿ«uô« i?F qOK?

—U??F???« ŸU??H?—« Ê« œU“u√ ÃU???(« ·U??{«

#U?? Êu???LzU??B« Ád???????FË ’U???)« ‚«c*«

“U?N?'« v »«dD{« Àb?? b? tM …d?O??

q Ê« l?«u« s t????H???O???{Ë tM? ¡UMG???????ô«

‰uK? …e?U??? Êu?J Êu?????e« q???? q?u

vK d« b?? qOK??« œ«u?Ë  «Ë«d??C?)«

ÆtM ÊUC— bz«u uK ö WONAK

Ê«Ë …—U?(« q«u??« iF V? vL??C?N«

ÂU?√ bb?A« ÂU??e« qOb t?OK q??I ”UM«

≥ …d????? c??Q? Êu??e« Ê_ .d?J« d??N???A«

s Á—U???F??« œ«“ YO??? vdD« —U???F??«

ö?;« Èb« VU? œU“u√ ÃU(« ‰u?I

v≈ ÈœR? b???? v?dD?« v Õö?????ô« …œU“

be U?? n« UU?O??Q? v?dD« lO ö???

W?F?C XHK«Ë —U?O?)« ÃU??? U?LMO —u?N?

W?ö w?≈ t???????O?M 5? U??????? v?{U*« ÂU???????F?«

¡«d? vK bb ‰U?« „U?M VM“ …bO?U

v? W?????U????? g?D?FU? ”U??????????ô« …œU?“

ÆÁb—√ U ¡«dA WU nB vK

ÆÂU«

Æ UNOM

ÕU?????B« cM? lO???« W??d??? mKË v?dD«

Æ—U(« u'« v ÂUOB«

Wc??G??« –U???« œ«R?? WU? …—u???b« —c??%

vdD« Ê« WU bOL?(«b ¡ULO ‰uI

WMN?*« Ác vd lzU b??L??« qz«Ë nO??C

d?N?? ÊQ U?H?O??C? »d?G*« Ê«–« q?? v?Ë

¥µË vMG?Ë W?—UD?« WD«u ¡vC? v« ÆWFK« qJ qL% v« UNOM ±µ∞ v≈ lO? q? V?U? b?L?? v?? ·U?{« s? …b?b?????????? ‰U?J?« „U?M? f?O?«u??????????H?« öJ ∂¥ d??N YO? ÂU??F« «c fO«u??H« qJ? vK U????NM? W????OMO????B« 5?«u???H?« s ”uU????? U?d????N?????«Ë fz«d????? Ë√ V?œUœ

W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡MBe« o‡‡ ‡ ‡ ‡ OKF s3 Êu‡‡ ‡ ‡ “U3 Êu‡‡ ‡ ‡ME«u*« U?N?I?O?KF? ‰U?H _« Âu?IË W?Me« ¡«d?A

ÆWIU«

W??O?U??O??« À«b??ú W????O? 5?M «u*«

5M «u*« ‰U???≈ Ê« WM“ ‰U??? VU?

d???N?? Êu?d??B*« q???I?????? ÊU?? «c?J

v ÊU??C???— d??N?? ‰uK? ‰U??H????ô«Å

W????N UM?b b??F r Êü« ¨ ‰“UM?*« vK

UM√ ‰eM W— œuL? ÊUN?O ‰uI U?L

‰“UM?*« 5e? s 5?“U????? «u??????????????√

¨ÂU?F« «c «d?O?? q W?Me« ¡«d? vK

W????O?????U????O?????« ·ËdE?« r— ÊU?????C????—

¡vK ’U?? lU Ë u??Å r?? d?B??

ÆÀb U ¡u{ w ¨ p– qFH

oOK?F?? W??IU??« «u??_« w Âu??I? UM

«uM« w d?_« ÊU? UL? Ÿ—«u?A«Ë

ÊU? —UF?_« U? r— t« v≈ «d?OA?

cM œö??« U??N d9 w« WœU??B???ô«Ë

t??????????LK? ¨ U?????OU?????Ëd«Ë W??????????N??????U

U??N«Åœ«d? W??L??O?√ b??« U?N??U?? sË

…—Uù« U???*Ë jzU??(« WM“Ë fO?«u??H«

XH??????????« sJ?Ë ¨dU?M ≤µ …—u? ÂU????O?????

ÊudB*«

wzUM?_ ÊU?C??— fO«u?? ¡«d??A X–

d?_« sJ ¨ WHK?? Ê«uQ ¡wC w«

«c ÊU??C??— d??N??A ‰U??H???ô« d?UE

«—U(«Ë W?“ô«Ë ‚dD«Ë Ÿ—«uA« v

¨W???OU???F« —U???F???_U X???u???Ë Wö???«

w?« À«b???ú W???????O??? U????HK??????? Êü«

l W???U??? …œU????F« d???O??? vK? ÅÂU???F«

rœe Y?O? …d????H d??N??A« ÂËb?? q??

s l?«d√ Ê√ s nF???{√ XM w?MJË

”u???HM?« YO??? ¨ œö???« U???Nb???N???

¡«d??A« —d?Ë ¨bu?«Ë 5MK ¡«d??A«

WJ

W?U??« Ub?N?A w?« «—uD«

¡«d????? bd? q 5?d?????B*U? Ÿ—«u?????A«

q? wË ¨W????????O???????U???????O????????«

¨.dJ« dN?A« «cN W?“ö« tUUO?«

UNbN w« «dUE*«

dNA« «c ÂËbI ‰UHô« dUE sË

v?K W?d?????B*« Êb?*«

¨gO?U??O«Ë fO«u?H?« lO ÂU?O? W??U?≈

lO?U????_« —«b?????

ÊuK*« ‚—uU? Ÿ—«u?A« se?Ë …¡U?{≈Ë

¨W????????????O????????????{U?*«

bz«u?? W??U?ô œ«b??F????ô«Ë fO«u??H«Ë

Î « d???????O??????C???????%

‚—u« s U?UB? d?AM? ¨sL?d«

¡U????O????√ »U???????? vK ÊU???? u?Ë v????

Áb?N?A U?* VzU? Õd?H«Ë

r?N?b j??—« ÊU????????C???????— Ê_ ¨Èd????????√

w{u????? s? d????B?????

W?????d?????H? W?????U????? g?U«ò ”u?U?????HU?

q????????Ë «d?UE?Ë

Õö?????? Õd?????? «b? «cJ? åÊU??????C??????—

UM UM« nOCË

ÊU?C?— d?N?A U?Nu?I ‰u? U?N?b?

lO??L??? Âu??I

bb????A« n?ö t« W????H???O????C??? .d?J«

q? ‰«u???????_«

ôu?????????????????ËË

r Âu?$ Ë√ dz«Ëœ W?O vK? ‘UL?I«Ë

Ê« b??«Ë ÊU??C??d UM??d?? «u??F??O??{

q????????? ÂU????????

«d??U???E??*

vK UNI?OKFË WIO— ◊uO vK U?NIB

ÊuJ?? ÊU?C?d ÂU??F« «c ‰U?H???ô«

d??N?? ÂËb??

ÆuOu ≥∞

U???????LK« V?U??? v?≈  u???O????« Ê«—b???

dNA« `z«Ëd `L« »U sË WOKJ

ÊU???????C???????—

.d ‰uI

v…dOJ« fO«uH«Ë WuK*« WOzUdNJ«

Æ.dJ«

Ÿu????????????Q?

v???????????

Æ¡UOô«Ë Ÿ—«uA«


‰ULF «

‰UL√Ë ‰U

ÊUL ÈuK ∫ ·«d≈

≤∞±≥ uO u ±µ 5Mô«

ÊUCd 5M «u*« Wd ‰UG —UF_« ‰u «—UOK ≥ ‚UHù« …œU“ r— lK« vK d_« ‰uB! l"«d# ∫ ¡«d!" ‰u??HU? t??O?U??{« t?Oz«c?? lK l“u??

ÂU??FU? t—U??I?? t?b??IM« t???L??O??I« f?HM

„ö?N???ô« ÁœU“ t??O? X??O Íœd?H«

‚ U?H« ÕË«d?? Ê« U?F?u??? t?OM —U??OK

wUL?« be Ê« œUB?ô« ¡«d? lu

tËUL su?L« tUD wK tËdJ*«Ë

v« sdOA w{U*«

wMFU uË—UFô« ŸUH—« tO U/«Ë

t?OM?—U?OK ≤≥w«≤≤ 5 ≤∞±≥ ÊU??C?—

«c ÊU??C?— d?N?? ‰ö? ‚U?Hô« r??

ÁœËb???? d??ô« ÁUU??F?? s? ¡e?? ld

‰ö? b«e?? wuJ(« ‚U?H?ô« r? Ê«

w« U??M*«Ë l?K« t?e? ÷U?H?«

Æ

≥w«u?????? w{U?*« ÂU?????F« s? ÂU?????F«

Æ qOCH« dNA« ‰ö qb« tDuË

U?N?U?O? t?O? ÂU?F« «c ÊU?C?— d?N?

ÆUNOK ‰uB(« sJ1

‚U??Hö? t????M?U ÁœUe« p?K Ê« «Ëb??«

≤∞w{U?*« ÂU??F« m?K YO??? «—U??O?K

W “_« ¡«—Ë ‚u« gODF#Ë se78« WUO 5 w ∫ V

q?? VU?? Íb??L??;« ¡ö?? ‰U?? t??U?? sË

Âu?K«Ë—u?OD« t??F? fOz— Ê«u?{— ¡ö? b?√

œU?%U W?Oz«c?G?« lK« W??F?A Yb? d?d?I nA?

U?? U???H—« b??N??? —U??F??ô« Ê« Âd???N« t??I?DM0

s«Ëb?«Ë Âu?????K?« s ÷Ëd?????F?*« r????? Ê«

w«Ë t??O??(« t?bK« Ÿ«uô« t??U?? U? u??K

‰ö?? „ö??N????ô« r??( w?U?? Áœ—u????*«

tuF tO tOM ≤∞w« uKOJ« dF qË

s s n?« ∂∞ Õd YO?? ÊU??C???— d??N??

œö?« Áb?N?AU?Ë t?O?{U*« ÂUô« ‰ö? qIM«

Íd???√ s n« ≥∞ w« t???U???{ôU Âu???K«

t?d? wK fJF?MU? uË —«d?I??« Âb? s

r— p–Ë d??N??A« nB??M U??N?d? r?O??

t?U??{ôU Æ UEU?;« 5 Ÿ—«e*« s? qIM«

s sœ—u?????*« XN??«Ë w« U?u??F??B«

·ö???????ôU? 5?L??????????????« Á—Ëœ ◊U????????—« w?«

dF lH—« YO t?OMô« tKLF« w hI

Ád?H« ‰ö? hI bN? w«Ë Áœ—u?*«

U?N??OM ∑[µ w«  U??N?O?M ∂ s —ôËb«

ÃU???ô« ÷U??H???« w« Íœ« U2 t??O???{U*«

t?O? lb« ‚d w d?O?G w« tU?{ôU

UNOM ∂ w« Q?F*« “—ô« dF qË U?LMO  UNOM ÆÆ nBË …bb? UU?H—«  bU  ue« Ê« w« dd?I« —U?√Ë œU?? X“ d?F? mK YO? •πË∏ 5 U? t???  —b? mK b??I?? —c« X“ Â√ b??«u« d??K? t?O?M ±∑ fL??A« ÆÆ tOM ≤µ w« dK« dF Ê« w« ddI?« —U√ bI ÊU?ô«  UM ‰U? wË

WOUO« À«b!_« V<= WOz«dA« …uI« vA U{UH7« •¥∞

—UF« ŸUH—« w W uK …œU“ s W—U« ·dG« XK«Ë YO?? •≤∑ U?N????? XGK W??Oz«c?G?« lK« q? ‚u?? dO? qJA U?NU?H—« lK« s bb?F« uKO? d?F? qË YO? „U?L?ô«Ë s«Ëb« —U?F?« U??N?OM ≤∞ w?« ¡U?C??O?« Œ«d??H«

d?? qJA XF?H—« b? ÊU?ô«

w« W??O??«d« o UM*« i?F wË

•≥∞ 5 U??? ÕË«d??? W??????M

±µ» ÊU?? Ê√ b?F U??N??OM ≤µ

uKO dF qË UL % 53Ë

Æ b«u« uKOJK UNOM ±∂Ë

U?N?OM µ∞ w« wËd« WM?'«

ÀËb??? U???F???u??????Æ ÷Ëd???F*« wU????UË

·U?????{√ ‚U????O??????« fH? wË

U??L? ÆÆ U??N?O?M ¥∞» ÊU? Ê√ b??F W??M Q??F*« 6?K« —U?F?« XF?H—«

WOËd« œ«u*« WF

dF lH—« YO? •±µ WM œ«“

bF UNOM ∑ w« uKOJ« qBO •±µ

ö—UJ*« „U?L?« —U?F?« qU?I? t?OM ≤≤

ÆÆ

W%UD« W “√ q( …U*M« ‚u, ZOK)« UM/0

dF? qËË •±∞ W?M UC« œ«“ w«

W?O??I?O??I?(« »U???ô« Ê« s dd??I?« n?A?Ë

pL« d?F ld ULMO U?NOM ≥µ w« uKOJ«

W???O??U???O?? u q?JA« «c???N —U???F??ô« ŸU???H—ô

pL« ‚u? w —UFô«

Íô U?????????????% W????OK?L????'«

Í—u??« uKO?? qË YO??

W?????O????U?????O????? U«d?D{«

t??????????????????O??M?? ∑∞Ë ∂∞ w??«

W??d? q?ODF w V????

w« u???U??'« Íd???L??'«Ë

t??????O?K? Vd??????? U?2 q?IM?« W??L?O?? s d???Q W??“ô« ‰ö?G????«Ë ‚u?« g?ODF \wI?O?I?(« Ud?F? s W?H?U?C? ·U?F?{« W?FK« W?U?J ¡«d?A« wK 5JKN??*« ‰U??« w« W?U?{ôU u?Ou ≥∞ Âu w«b? w nM ôU? ÀËb? W?O?A? ŸU??????H?—« w?« Íœ« «cË l?K?« w?K V?K?D« œ«“ U?2 ÆÆ qJA« «cN —UFô«

s«Ëb?« wK ‰U??????ô« tK t??????O???

t—U???I??? ÂU??F?« «c U u???K U???U???H—« uKOJ« dF? qË bI? w{U*« ÂUFU

‰eM t— wUA« n «u XU

≥∞5 ÕË«d??U? w« t?FDI?« V?

sJ?Ë Ád?????«u????????? s?«Ëb« Ê«

w{U?*« ÂU???F« U???LM?O t???OM? ≥∑ w«

t?U{ôU «b? tOU? U—UF?«

≥∞w« ≤µ 5 ÕË«d d?F« ÊU

tb?K« Âu????K« —U???F????« Ê« w«

wK√ W?LzU? wK? Íd??L?'«Ë ÷«U?O?«Ë Í—u?«

—U& U?NF« w« se?«

b?N? —U?F??ô« Ê« w« Ê«u?{— —U?√

Æ tU ÂuK«Ë

w« uKOJ?K W?OM ±µ s wDK?« pL?«

b?«u« u?KOJK U?N??OM µË∑µ» ÊU? Ê√

Æ d U<« ôbF ŸUH—«

d?NA« nB?M d?F?« w ÷UH?«

„U??L??ô« —U??F??« ÊQ d?d??I??«

ÆÆ o UM*« iF w tOM ±µ∞ UC« XF?H—« bI? UOuI?« —UF« h? ULO? U√ YO w{U?*« ÂUF« s …œU“ •≤µ w« ÕË«d? WM t?OM ≤∞ w« ¡U?C?O?« UO?uU?H« uKO? d?F? qË lH—« U??L???ÆÆ jI?? uKOJ?K U??N??OM ∏» X?U?? Ê« b??F 71Ë5 w« uKOJ« dF qBO % 21 WM ”bF«

ÆtOM

·d?GK ÂU?F« œU??%ôU W?OËd??« œ«u*« W??F? f?Oz— U?d? ÂU? Õb?√

U??NKL???? Ê« lOD??ô X????«

±µw«u? œ«d?O?« - t« ·U?{√

‰ö? 5M «u*« U??U?O??« vDG W???UM  U?O?L? d?«u vK? W—U??«

tU t?dB Ád« Í« tO?«eO

ÃU???????« w?« t??????U??????{ôU? s n?«

Æ.dJ« ÊUC— dN

t?œU?????B??????????ô« ·ËdE?« q w?

Ê« w« «d????O????A???? wK?;« ‚u????«

œ«u*« ‚u? v …dO?? W«d?H« b?NA ·u? W?œUI« ÂUô« ÊQ Õd?Ë

uK?O??? Ê« w« Ád???O???A??? t????OU???(«

•≤µ∫ t????M œ«“ b?? —U??F??ô«

bF WU? 5dB*« ÊU–√ s—ôu« dO«u …—u vöË W?OËd«

t??????OM? ∑µ w« q?Ë ÍbK?« r?K?«

—ôu???« s « W???O?Ëd??? U???M d???B??? `M?0 ZOK?)« ‰Ëœ  U???d???B

w t?O?M π∞w«u?Ë t?O???F?A« o? UM*U

…—«“Ë ‰u?BË ÂU?F« «c?N …bb?'« W?O«e?O*« a{ l UN?M«eË seM«Ë

s u?KOJ« d???F?? q?Ë U??LM?O t??O???«d« o U?M*«

Æ tOM ±∏ w«±∂ 5 ÕË«d ÊU

Æ W«“u*« s UNUI vK ‰Ëd«

nO?? tKzU????? Æ t??OM ∏∞ w« w?U?C« r?K«

t?Oz«d??A« Áu?I« ÷U??H?« w« Ê«u??{— ·U?{√

—«d?I???« vK d?O??? qJA r?U? W?uJ(« q?OJA Ê« v« —U?√ U??L?

¡öG« q w ÁU?O(« UK wU d?Ou UMMJ1

ôb???F??? ÷U???H???« t?????O??? Íd???B?*« ‚u???K

U?UD W?U? vK vU??ô« dü« t ÊuJO? U2 WœU?B??ô« ŸU?{Ëô«

Âu????????K« w? f?O? ‚«u???????ô« Áb???????N???????A Íc?«

t???O???U???O????« À«b???ô«Ë wU???O????« ‰U???G???ô«

ÆWËb«

Æ lK« tU w sJË jI s«Ëb«Ë

•¥∞t q1U0

¥Ë∑µ w« t?M VU????« uK?OJ« d????F??? “—ô«Ë t???O?M

w« 5U uKOJ« dF qË bI w{U ÂUF« uKOJ« dF Ê« rKF« l tOM ≤¥

∫œUBô« ¡«d

vIdAù« œU%ôU= UN8uC oOKF# s dB dzUO —ôËœ «—UOK µ ‚«uôU Ád«u r—

«dJ*« ¡«d0 s 5M,«u*« ·Ëe ∫ v– 5d ‡‡‡ X ·dGK ÂU?F« œU%ôU WUF« W?FA« fOz— VzU —u?HB ËdL? b√

◊Ëd?A«Ë U?IF« q w W?U? dB* Ídb?B ‰bF?

b??O uË …œU??F???ô W—Ëd??{Ë W?L??N?? …uD d?????F d??B0

Wd??B*« «—œU??B?« ÂU??√ W??OË—Ë_« ‰Ëb« U??NKF??H? w«

…dO_« …d?H« Ê√ WU WOId_« …—UI«Ë d?B 5 WöF«

oOKF? d?B w ÂUEM« ◊U?I?«Ë uO?u ≥∞ …—u ÕU$ VI?

oO?M«Ë W?d«Ë jOD?« w sLJ WO?IO?I(« WKJA*U?

q œuË s rdU UO?Id√Ë dB 5 «dO «b?U bN

U? V?? WËœ µ¥rC Íc« œU??%ô« w d??B?? Wu?C??

odD« w wA/Ë Y?Ë c?HM ô sJ? jI r?KJ sM

W—U???« ·d??G« œU??%« W?Uzd??

«c??N WuKD?*« U?u??I*«

¡«d?? b?« ¢Í—u??œ d?O q?JA WDK« Ÿ«e?«¢ ‡ t?H?Ë

VU???ú U??N???«u??√Ë U???O??Id???√ UU?? „d???Ë VF???B«

…—U?I« ‰Ëœ q w? d?B? nu? s X?L?œ ö?? W?O??Id?ô«

oOK?F ¡«d?? s WœU??B???« U??O??«b „UM? Ê« œU?B????ô«

Æ UNM ÊËbH

bO u od s Í—U?« ‰œU?« r …œU“ wK b?UË

?∫ oOI« «c w UUb— WuCF«

t√ wËb« ÊuU?I« –U?« wUM rO«d« —u?b« ‰u?I

rNz«dE? l 5d?B*« —U???«Ë ‰U?L??_« ‰U?— 5 W??ö?F«

W?O1œU√ fOz— rOEF« b?? ÍbL? —u?b« ‰uI W«b?« w

vK wIdô« œU%ô« s UNËd W?O dB dzU

ÆÆW—U_«

Íc« w U)« —«dI« Ê√ ÍœUBô« dO)«Ë UIU «œU«

≠ d???B??? …œU???H?????« q???L??? ÍœU???B??????ô« Èu??????*«

WœU?B??ô« qU?A*« q w ¡b?« …—Ëd?C b?O?« VU Ë

oOKF wIdô« œU%ö lU?« s_«Ë Âö« fK Ác≈

WU??L? w U???O?uJ?« w U?N??u?C?? s ≠ÎUœU?B???«

w≈ WU?{ôU wIdô« œU?%ô«Ë dB t?«u w« W—«œô«Ë

U? V?? WËœ µ¥rC Íc« œU??%ô« w d??B?? Wu?C??

W???????UM? s W???L?EM*« ‰Ëœ v?≈ W???N???u?*« U???N?«—œU???

UbË „uM«  öu% qUA?Ë WMü« qIM« qzUË dOu

ÊuJ ·u? ¢Í—uœ d?O qJA WD?K« Ÿ«e« ¢‡ t?HË

q«d??? U????O??u?J« ŸU??ô «d?E ¨W??O???M_« U?????M*«

—UON« ÀËb w X? öJA*« Ác q Ê_ lO« bF U

Íc« Íd?B*« œUB??ô« wK …dO?D WœUB??« UO?«b t

¨…d?(« …—U??« W?IDM0 √b? w« ÍœU?B??ô« qUJ«

q d?«u s rdU 5dD« 5 Í—U?« ‰œU?« r? w

Ê«uô« W?UL? wu cM œËb? dO?Ë dO? U?F«d b?NA

‚dA?« ‰Ëb WOI?dù« ‚u« r? ¨wdL'« œU?%ô« r

r????{ wId???_« ‚u????U??? Wu?KD*« W?—U??????« U???u????I*«

ÂU?O?? Âu w ≤∞±≥ u?Ou? ≥∞ w? ≤∞±≤ ÂU? œö??« rJ

Ê«ËÆÆWb??IM?« …b??u« v≈ ‰u??uK wI?d??ù« »uM'«Ë

¨UU9 p– fJ Àb U sJË …d«u? WdB*« UM*«Ë

Ê√ bF d?B Ê√ w« «dO?A

w« UN?«—œU wK dR b? WuC?F« s dB? ÃËd

U?NM …œU?H?ô« Ë√ U?NKO?F?H r r ö?? U??Ou?J« WO?U?HU?

…—U???????« ·d???G wI?d???ô« œU???%ô« W???U?z— wK X?KB???

ÆÆ WOId« ‚«u«

…œU« …—Ëd{ wK œbA ÆÆW?OUHô« Ác «eO2 s rdU

«d?I? ÊuJ …dU?I« —U?O?« - Ê√ b?FË W?«—e«Ë W?UMB«Ë

WœUB?ô« ö?J« l U?OuJ« ÃUb« sJ? ∫ nOCË

·d?G?« d?I?? wK ÿU?H??(«Ë œU?%ôU? Wu?C??F«Ë U?ö??F«

WdB*« —œ«uJ« s? œb ‰uB? w≈ WU{« œU?%ö ULz«œ

,

wId??ô« œU??%ö lU??« s_«Ë Âö??« fK?? —«d? ¡U??

,

dUM ≤µ …—u? WOU?« Wu*«

…dUIU W—U«

lu Ê√ tQ s? ¨UOId?≈ ‚dË „œU« q? ¨WO?Idù«

ÆÆ …dUIU WOIdô«

œU???%ô«Ë U??????O???uJ« W???L?EM q«œ W?œU???O??? VUM w?K

q√ UNMJË≤∞±≥ ÂUF ÊU?C— gOU s WUM UO?L d«u vK

«¡UH?≈ UNMO WËœ ≤∂ qLA?O wIdù« ≠ÍdB*« ÊËU?F«

oI?% WKO?K «uM ‰ö? ∫ özU? rFM*« b???Æœ nO?CË

…uD U??O?I?d?√ ÁU??& Íd?B*« ◊U??AM« «c? ÊU?Ë wId??ô«

bN1 U0 ¨WO?—U)« WOd?L'« WHdF?« UNO »—UI? WKU

œU????%ô« ‰Ëœ q???? s? d????B* «—U????OK?*U —b????I? bz«u????

…—U?I«Ë …dU?I« 5 U?ö?F?« `O??B …œU?≈ u? W?b?I??

s ÁƒU???H???????«Ë —ôËb« d???«u Âb???F? p– ld?Ë v{U*« ÂU???F?« s

¨W?O??Id?≈ WœU??B???« …b?Ë suJ? U?LEM*« Ác ÃU??bô

«b? WL??{ UO?Id?√ w WO?F?O?D« «ËdU?

wIdô« œU%ô« s UœUFU ¡wU?H*« —«dI« sJË ¡«dL«

r ÷U?H«Ë ¡«œu?« ‚u« …dDOË „uM?«Ë W«dB« U?d

l«d s b??(«Ë ¨U?N«—œU? lO??u d?B* `O?? U? uË

wK√ oO??I?% w?K —œU?I« b??O?u« u? wId?_« ‚u??«Ë

U–U????ô W????b???I????*« ‰Ëb?« ‚«u???√ w? «—œU???B?« Ác

«¡u???? œ«œe ·u???? W?—U????????« U????ö????F« Ê√∫ n?O????CË

q«œ Wd??B*« U????M*« ‰u??Ë lM9 W??OzU??L?  «¡«d??≈

s d??B?? ÃËd?? b??F wId??ô« œU??%ô« l ôö????L??{≈Ë

ÆUN«u√

«—U?OKµ w« qB? dzU?? d?B? b?J ·u?Ë œU?%ô«

v{U*« ÂUF« s …dO WM «bUF« YO %04 WM gOUO« —UF√ v ŸUH—« bNA ‚«uü« Ê√ ÕdË ÕË«d v« Èœ√ U2 ×U??)« s gO?U??O« Ÿ«u√ W?U?? œ—u??? UM√ ≤≤5 U?? `K«Ë t?O?M ≥π v« t?OM? ≥∂ 5 U? VOe« u?KO? d??F? U?N?OM ≤π v« U?N?OM ≤∞ 5 U? s?b« d?L?Ë U?N?OM ≥∞ v« U?N?OM UN?OM≤∞ 5 U —u?A*« bMN« “u?ËUN?OM µ∂ v« WO?ALA*« u?KOË o?H«Ë tOM ±∞∞ qL'« 5Ë U?NOM µ∂ v« 5«ËU?NOM ≥µ v« ∑µv« U?N?O?M µ≤ s “uK«ËU?N?O?M ≥∏ U?O?«d?I«ËU?N??OM ±∂µ v« —U?F?« ŸU?H—ô WO?F?O? W??O?MË U?N?OM ¥∑∞ v« duMB«Ë U?N?OM «c?N? ÊU?C?—  «d??J ¡«d? s? Èd?B*« s «u*« ·e?? gO?U??O« Æ5«Ë WOALA*«Ë `KU UOHJ ÂUF«

,

wId?ô«

ÆÆ p ö «c q w …uI UœUB« dRO

pM …—«œ« fK uC r$ ‰UL? wdB*« dO)« ‰UË

„UM Ê« w?K «b??R?? p– W????O?? UuM q?ô« wK —ôËœ

dzU??????? b???u t?Q wI?d???ô« «œ—«u«Ë  «—œU????B«

s bô W??O?U?O? U??{ËU?H?Ë  U?O???O«d???«Ë UÎ uD

wId???ô« œU??%ô« s? d??B??? œU??F« ¡«—Ë s? W??L???OE

œU?%ô« l? U?ö?F?K WKUJ« …œU??F???ö «—u? U–U??«

Ê« w« «d??O?A? W??O?Id??« WËœ µ≥ rC …d??? W?LEM?L?

W??œU???I« WK?d*« Ê√ YO?? W?u??C??F?« …œU??«Ë wI?d??ô«

ÂU)« œ«u*« —bB? X«“U WOIdô« …—U?I« ‰Ëœ rEF

W—U??L??????ô« WDd??)« w U????{«Ë «d??O??G b??N??A????

W?L?O rO?EF W?OH?O? Y? d?B?Ë WOË_« U?N?U? w ·bN l?OMB«Ë W?'UF*« ‰ö s? ÂU)« œ«u*« ¨W?O?—U?)« ‚«u?ô« w U?N???UM ee?F —b????B? …—U????I?« ‰Ëœ Ê√ U?????????{u???? w l?MB w?J ÂU???)« U?œ«u???

ÆÆ UOId√ w≈ WdbB«Ë e??d? db?? b?O??« rFM?*« b??? —u???b« Íd Ê√ WœU??B?????ô« U??«—bK …d?U??I« oOK?F?? WœU???B????ô« dzU?????)« œU???%ô« s d???B???? Wu???C???

…—U??????I« b??????O??????F? r ×U??????)«

s?J1 ôË …b?b?????? w?I?d??????ô«

ÆÆWFHd —UFQ Uœ«dO«

d?I?? œu?Ë ö???L?? Ud??B?

5 w

° ÊuJ8A —U*8«Ë —U WNSUH«Ë dC)« —UF√ À«b?_U lM?I ôË ÊUC?— d?N ‰uK l —U?F?_« ŸUH—« wK? s «u*« œU?« Í√— —UK ÊUJ ŸUH—ô« «c w U —U?« lA Ê√ lMI q »U_« UN√ Åd¬ W—U?« WdGU WN?UH«Ë dC?)« WF f¡— »Uu?« b œuL? bL? ‰uI —U??F??_« ŸU??H—« w V??« w œö???« Ub??N??A w« À«b??_« Ê√ W??O??d??AU ÅÅ ÂbË À«b_« V qIM« «—UO XHuÅ lzU??C? W?KL?;«  «—U??O??« s bb??F« ÷d?FË ‚d?D« wK 5U œu??ËÅ Å Å ÆdzUK UM& Wd  UOKLF 5ö*U —bI ‚«uö »Uc« s 5O{U*« 5u?O« ‰ö «uFM« Wze?« —U& Ê« nOCËÅ WU WU?C« œu— dzU) rN{dFË Ÿ—U?A« w ŸU{Ëô« —ub s Uu dF? qË YO« s?A« Êuu ŸUH—« V? ¡«u …dO? ¡U?√ ÊuKL? rN« Wu?L?K W??MU t?OM ∑∞ ‰b U?N?OM ≤µ∞ w≈ …d?OG?B« lzU?C?« qI …—U?O? w Wu?F „U?MË bK« jË w≈ —u?F« ‚u? s …d?OJK t?OM µµ∞Ë …b?«u« ÆlOL'« XU w« WOU(« —ôu« W“√ V UNOK ‰uB(« W??O? ÃU?ù«  U?e?K?? d?F? …œU“ r— d?O?? qJA l?Hd r —U?F?_« Ê√Ë Ê√Ë …d? cM U?N?OK dDO —«d?I?ô«Ë ‚«u?_« œu—Ë W?Oz«d?A« …uI« nF?{ lË  UF?O*« l«d s ÍuJ? „UM p– r—Ë WN?UH« —UF?√ w l«d „UM Æ—UK WMU ru dF Íc« „—U*« ÊUC— dN W«b √u?√ U?OU? gO?F U?N???Ë wF?O? d?O? qJA W?F?Hd? —U?F?_« Ê√ d?O?AË •µ∞ s qI ô W?? w≈ —U?F?_« ŸU?H?—« qË YO? ¡«d?A«Ë lO?«  ôU? …d?O??  öJA? w? X?? U?OU? U?N?O? mU??*«  «Ëd?C?)« —U?F?√ ŸU?H—«Ë W??O? …—U??« Ác? w WK«u? wK s—œU? d?O? ‚«u?_U? —U??« —U?G?B tö?N«  UO?L s qKI pKN*« XK?F w«Ë U—UF√ w W?Od« …œUe« WU??(«Å wb? s wU??FÅ p?KN????*« Ê√ V??Ë  U??F???O??*« XF??«d w?U??UË Æ ÂU qJA t WœUBô« ÊUM µ qHK WOM µ f UD  U?NOM µ —UOË  UNOM ≥ r U?L uKO qu ‰U??Id??«Ë  U??N??OM µ t??u??Ë  U??N??OM µ qB?  U??N?O?M ∂Å Êu??L??O W??OM ¥  UNOMµ

W???O????Id????ô« ·d???G?« œU???%«

ÅÆ uKOJK UNOMµ ÍdB ÕUH uKOJK  UNOM ∑ “u Ë

Ud ¡ULO


π

WMU UUC

»U,L ÕUH«b*4 ∫ ·«dO≈

≤∞±≥ uOu ±µ 5Mô«

‰ULF«

uOu ≥∞ bF U W uJ WUzd Á—UO« bF

åqbM!ò tO$ qA$ ULO$ åÈËö**«ò `,M q

—R???«Ë «—b??<« —U??Ë√Ë Õö???« —U??A? «Ë Ÿ—U?? A« W?? ?u?J(  Uu?Ë_« ”√— vK? ¡UMO?? ? v W?? ?O?U—ù« Æ ÍËö« WœUB?ô«Ë WOM_«Ë WOUO«  Ub?« r√ Ub— v«Ë ¨ÈËö??? « “U?? —u???b?« W?u?J t?«u? v« ¡«—“u« fO?z— qbM ÂU??A —u??? b?« W??uJ  e??? ÆuOu ≥∞ …—u v UNK v oU«

lO?? L? ? v W?d??B?*« Ub?? ? ?« s b?b?? F« t?? «u ÆWOM_«Ë WOULF«Ë WœUBô«Ë WOUO«  ôU:« WOM u« W?(UB*« W?OC wU vU?O« ‰U?:« vH v U« ¨…bb?'« WuJ(« t?«u v«  Ub?« “dQ ŸU?H—«Ë W?U??F« W“«u*« e?? ÊS? ÈœU??B??ô« ‰U?:« vË ¨ld?? « q(« dE?M WJzU??  U??H?KËË —U??F? _« v s_« «b??F«Ë W?DK« —U??A?« b?F v?M_« ‰U?:«

W??Uzd ÈËö??? ?« “U?? —u??? bU WU?? F? ? ô« vQ …d??LK¨t?O?u ≥∞ …—u b?F? d?B* W??OU?I? ô« W??uJ(« VzUM p– q?? ÈËö??U WU?F??ô« - b?I? W?OU?« fOz— WuJ v WOULK d“ËË ¡«—“u« fK fOzd XKJA? v«Ë ¨·d? ÂU?B? —u??b« o??_« ¡«—“u« W?? ? u?J(« Ê« p? ôË ≤∞±± dU?M …—u? »U?? ? I? ? ?√ v ÈËö??? « “U?? —u??? ?b« W??Uzd …bb?? '« Wd??B*«

°øUN “√ s dB Ãd q ÆÆWOMu« W(UB*«

WJzUA« UHK*« ÊËœb" ¡«d$

v uI« s ú 5IzU4 d*A√ ¡UMO: v$ »U—ù«Ë Ÿ—UA« v$ W,DK*« ∫ rKu: dB v$ s _« d$«uF ÊUD*d W4UMB«Ë œUB!ô« u/ ∫rKK √b??* ö Î ?O?F??H p–Ë ¨tM? ëd?ù« r W1d?? VJd s v?d?

UÎFd ö Î b dE?M v« WJzUA« UHK*« r√ s vM_« nK*«

…œU≈ V ‰U?FË dR qJA WOM_« W?uEM*« oODË ¨Ÿœd«

¡«d??? s? bb?F?« b?√ ¨ÈËö????« “U? —u????b« W??uJ s

bôË ¨Èd√ …d? Êu« v≈ rNM Ãd?H*«Ë 5u*« lO?L

“U? —u??b« W?uJ t?«u v?« W?OM_« Ub??« Ê√ s_«

Ÿ—UA« v s_« jC Èd√ …d? WËb« s√ “UN …œu s

Ÿ—UA« v …œu?u*« WDK« vK ¡UC?I« v qL ÈËö?«

WËb« Ê≈ YO ¨vM u« s_« Êü« t?OK oKD U2 ôb ÈdB*«

Wd???B*« UE?U??;« s œb??? v W???OU—ù« —R???«Ë Èd???B*«

dO s WËœ „UM fOË UNMR s v≈ W?U v UNUR0

iF? v …d??O???c«Ë Õö???« e???d9 sU???√ vK ¡U???C???I«Ë

‚«d??« Âb? vK U?ÎC√ qL?F« V YO? ¨‰U?F? vM√ “U?N?

d?O?bË ¡UMO? v ‚U?H_« oK …—Ëd?{ l W?Oz«u?A?F« o UM*«

.b??I Ë√ ÷ËU?H??« Âb??Ë WËb« UU??OJ W??OU—ù«  U??uEM*«

qzUBH« q? 5 «Îb dOJ« Èb?« s Ÿu bu

≥∞…—u b?F Wd??B*« W?O?U?O?« W?U??« b?N?

v X?√ U?NK —u_« Ê√ Ëb? YO? ¨WO?UO?«

du??« œ«“ YO? v?U?O??« ÊU?I???ô« …œU“ t??Ou

lO??L? v{d ZzU?? v≈ ‰u??u«Ë œËb??? od

fOzd« ‰e? b?F Wd?B?*« W?U?« vK vU?O?«

ÆqO t ·«d _«

¨d??B? v? Ê«u?ù« rJ? ◊u?I??Ë vd?? b??L???

…bb?'« WuJ?(« vK Vu t?√ v«dF« ·U?{√Ë

Èb?« Ê√ «Ëb√ rN?U s Êu?OUO?« ÊuKK;«

W????O???U????O????« Èu????I« q? u???b? Ê√ ld???? qJ?AË

W???u?J(« Ác t????«u???O???? Èc« “d_« v?U???O????«

vK Vu?? t√Ë ¨W?O?U??O?« …U?O?(« v „«d???ö

U?N√ u ¨ÈËö??« “U? —u???b« W?Uzd …bb?'«

«—U?O?« q v≈ ÊUM?L? « WU?d YF? Ê√ W?uJ(«

«—U???OË 5L?K*« Ê«u???ù« l qU???F???????? nO???

s ·d? È_ ¡U???B????≈ b???u? ô tQ W????O????U???O????«

¨b??«u? ÈQ?Ë oDM È_ U??ÎI??Ë vU?O??« Âö??ù«

Wd??(« ¡U??C??√ ÊU?? u v?? W??O??U??O??« ·«d _«

lO?L? 5 «Î—u? WO?U?O?« W?(U?B*« v »uKD*«Ë

‚u?I??(« q rNË Êud?B?? ÊuM «u? rN? ¨W?«b?F«Ë

U?N?O≈ qu?« - «–≈Ë ¨W?O?U?O??« W?OKL?F« ·«d √

t√ v≈ o??_« W?O?—U?)« d?“Ë —U?√Ë ÆW?O?U??O?«

W?U?« vK vU?O? —«d?I?« oI?? Ê√ sJL?O?

u UÎb vC*« v vF? Ê√ WuJ(« vK Vu

Õö??ù« «c b??O??Q??U fJF?M ·u??Ë ¨Wd??B*«

l rU???H???« WËU????? l q???I?????*« W —U??? ÁU??&«

Ë√ W???O?M_« ¡«u???? U???HK?*« W???O???I? vK v?U???O????«

Ãd???? œU??≈ WËU???Ë W?Ëb?F?« W?F?«— vL??B???F??

ÆÂU?_« v≈ dB? lœ vK b?U?OË WœU?B?ô«

¨Èu?? v???F?? b??N?? o?d s vQ? «cË ¨rU??H???K

v« W?OUO?« UHK*« r√ Ê√ v≈ ÊuK?K;« —U√Ë

s «c oO?I W?O¬ œU≈ ‰ËU?% Ê√ »«e_« vKË

qOM« d?N nK u dB? vK UÎO?IOI? «ÎdD qJA

Ê√Ë ¨·«d? _« lO??????L??????? 5 ‚U???????Hô«Ë V?(« od?

¨qOM« ÷u?? ‰Ëb d?B? W?ö?Ë vu??Où« b?«Ë

r? v???? ÂU_« Ác r?_« v W????OM u?« W???(U????B*«

s XB?UM v?« d?B? ‚u?I? vK ÿU?H?K p–Ë

W“_« s? ÃËdK W?OU?O« Èu?I« q 5 nUJ«

‚u??I? …œU??≈Ë …bb?? U??O??U?H« «d?≈Ë qOM« d??N

qF?? W?(U?B*« Ê√ v≈ W?U?{≈ ¨UÎO?U …b?«u?*«

W?u?J(« vK Vu?? t√Ë ¨ÁU?O*« s W?KU? d??B?

ÆÁ—Ëb ÆdI vUO ŒUM q v qLF WuJ(«

Èu??????I?« q? u??????b? Ê√ l?d?????? q?JA?Ë …b?b??????'«

¨lL« »e? rU vLd« Àb*« v?“ qO ‰U

Ê√Ë ¨W?O?U??O?« …U?O?(« v? „«d??ö W?O?U??O?«

qL?F«Ë ÈœU?B??ô« ◊U??AM« ¡U?O?≈Ë s_« …œU?≈ Ê≈

¨WO?UO?« «—UO« q v?≈ ÊUML « WUd? YF

«¡«d??≈ v?K qL??F?«Ë W??UMB?«Ë W??«—e« l?— vK

·«d? _« s? ·d È_ ¡U????????B???????≈ b????????u? ô tQ?

`?Ë —U?F?_« j?{Ë W?A?O?F?*« Èu??? ld WœU?

¨W«b?F«Ë W?d?(« ¡U?C?√ ÊU?? u v? W?O?U??O?«

ÊUL?{ vK qLF«Ë W?UO?« …œU≈Ë WIKG?*« lUB*«

¨WOUO« ‚uI(« q rNË ÊudB ÊuM «u rN

qUF?« WOHOË W?OUzd«Ë WOU*d« UU?ô« W«e

vC?*« v vF???? Ê√ W???u?J(« vK? Vu???? t√Ë

W«bF«Ë Wd?(« »e v≈ Êu?LM sc« ¡U?C_« l

rUH« WËU? l qI*« W —U ÁU?&« v UÎb

q ¨W?d????B*« W?Ëb« «—«“Ë q? q«œ sœu?????u*«Ë

v Àb?? U?Ë vu??I« s_« W?O??C? v ÈËö???«

b?{ …—u?« «uFM sc?« —«uU W?OU?I?ô« WKd*«

Ãd? œU?≈ WËU?Ë WËbF« W?F«— vLB?F? l

—u??b?« W?uJ U?N?F?? qU?F? Ê√ V U??HK*« Ác

W?O?F?O? nAJ Ê√ …bb?'« W?u?J(« vKË ¨¡UMO?

Á«d Èc« —u????b« l{ËË Ê«u??ù« W??U??L?? rJ

¨Èu?? v?F?? b??N? od? s vQ «cË ¨rU??H??K

d??H?? ld*« v≈ l?d ô v?? ¨…u?? qJ ÈËö????«

v vU??O?« ÂUEM« Vu??? Ê√ VË ÆU??Î?UM

WËb« ÊuJ Ê√ WOM? u« W(UB*« U?KD r√ Ê√Ë

d??O??u v lO??L??'« nUJ? vG??M t√Ë ¨„UM? W??OU—ù« —R??«

s ¡UMO d?ONDË ”UL? dB jd v« W?öF«

…bb??'« W?u?JK d???_« Èb????« Ê√Ë ¨Èd?√ …d??

¡U??C?I«Ë Uc??O??HM jD<« W??OU—ù« U??OKL??F« s  U??uKF*«

v? W?OU?O?« qzU?B?H« lO?L W?OU?I?ô« WKd*«

„d??% ôË b?«u« vM? u« ZO?M?« f9 ôË W?Ob??

W?OM_« W?C?I« nF?C p– Ê_ ¨ U?LEM*« Ác l?  UI?H?B«

v v?u??I« s?_« œb??N v?« W??O?U—ù« Èu??I?« q

Wb WOb WËb v «d?I1œ —uœ œ«b≈ v qL

WJ???A« f?Oz— —U??√Ë Æw?u t????? qJ?A ¡UMO???

h_« vKË tOQË tUM v ◊dM r v«

’U?????√ b??u t_ ¨W???O??c?*«Ë W??O??H?zUD« WM???H«

v«Ë ¨U?NO W?OU—ù« —R« u?LM W?B U?Î{—√ UNKF?Ë WËbK

«u? WD«u W?O?U???«  Ud?{ t?O?uË c?HM Ê√ q? U?N?OK

t??J vI?«u —u?œ œu?Ë l …d?O?J« d?B0 oOK

U?H?K*« r√ Ê√ v≈ W?O??U?L???ô« WU??L?K Wd??B*«

ÆÈd√ WOU s ÆwUO« Âöù« qzUB

W?I?O?I? v rË ¨W?U?O?« Êu?—U1 rN√ ÷d??H

‰Ëb« s? U????N? vQ? öu?9 vK v?????O?z— qJ?A b?????L?????????F

vK? ¡U???C????I« ÊU????L????C s?U???_« Ác? v …b????«u????*« s_«

q s dF Ê√Ë ¨5OU?(« dB ¡ULE s Wu?L

u dB vK U?ÎOIOI «ÎdD XKJ v« WO?UO«

WdB*« WJA« fOz— rU Õö? —ub« ‰uI

nMF« …Uœ l W?(UB*« r sK ¨nM …U?œ d_«

ÆWOU—ù« UOKLF« Ác vd v« WO—U)«

Âb?Ë W?L?U???LK 5d?:« .b?IË U?N?ôb« q?? U«dD{ô«

Ÿ—U??A?« v U??ÎO?U?? …b???«u??*« W???O??U???O??« Èu???I«

‰Ëb d?B? Wö?Ë vu?Où« b?«Ë qOM« d?N nK

ö Î ?U U?ÎU? XU? dB? Ê≈ ¨W?OU?L?ô« WU?L?K

ldM? p– UMK??? u U?M_ ¨‰«u??_« s ‰U??? ÈQ

WKJ?A*« Ê≈ Íd ¨v??O«d???ô« d??O???)« rK?? XF?K ¡«uK«

gO'« l «uËUF? Ê√ 5M «u*« vK V t√Ë ¨rNM ëdù«

W??u?J ÊuJ Ê√ V?u?? t√Ë ¨Èd???B*« vU??O???«

v« d?B? ‚u?I? vK ÿU?H?K p–Ë ¨qOM« ÷u?

tO? XU vd? bL? ‰Ëe?F*« fOzd« rJ X%

‰u???I ¨W?«b???« v Æd???H??? ld?*« v≈ Èd???√ …d???

W??uJ t??«u???? v« öJA?*« r√ s d??B?? v W??OM_«

p–Ë ¨Èd?B*« Ÿ—U?A« v≈ Èd?√ …d? s_« …œu?F W d?A«Ë

s Uu????*« v?K√ vK ÈËö????« “U?? —u????b«

U?O??U?H« «d≈Ë qOM?« d?N v U?N???B? XB??UM

ZOM« q«œ pJH?«Ë ÂUIô« Uu?*« q vK

W??O??U??O??« ÂuKF?« –U????√ W??F??U s?? —u????b«

ô t_ p–Ë ¨UN? ö ÎÓ b Ê√ t?OKË ¨ÈËö?« “U —u?b«

¨Àœ«u?(« v?Jd? s ⁄öùU 5?M «u*« ÂU?O? od? s vQ

ÂU?????I?ô« WU??? sË ÆvMN?*« ¡U??c?« sË «¡U??H?J«

ÆÁUO*« s WKU dB ‚uI …œuË …bb

¨◊U????√Ë 5LK??? 5 W??O????Oz— WM??? s ¨Èd??B*«

v «Îb?? «Îd?O?D UÎMU?? „UM Ê≈ ¨…dU??I« W??F?U??

d?«u «–≈ ô≈ W—U?& Ë√ WœUB??« W?CN s? YbK? ‰U?

WKJA*« q vK b?U v« q«u?F« r√ s UÎOU? ÊËUF?U

s v?«Ë ¨U??ÎO?U?? Èd???B*« Ÿ—U???A« v …b???«u???*«

Ác????N v?I????O????I????(« ÕU????M?« Ê√ v≈ r?U —U????√Ë

5O«d???OK« 5 Èd?√ …—UË W?F?O??Ë WM 5 …—UË

vUO? œU „UMN? ¨dB v WA?OF*« Uu?

oI?% Ê≈ Èc«Ë —«d?I?ô«Ë s_« …œu? uË ¨U?N ◊d? r√

Ærz«d'« vJdË WODK« s b(«Ë WOM_«

v?« vU??O???« Õö???ù« W???d?? ‚u???F Ê√ sJ?L*«

W?O??A?O??F*« öJA*« W??N?«u?? v q??L? W??uJ(«

t??H vö?ù« —U?O?« q«œ v?Ë ¨5O?ö?ù«Ë

¨Wb?? t?F?? qU?F??« r rË ¨t???«“≈ r? r qzU

ÆWuJ(« UUM

t??F???b v«Ë ÈœU??F?« s «u*« œb??N? v« W??O???u??O«

5 ¨rN??H√ 5O?ö?ù« 5 «ÎœU? UÎö??« Ub?Ë

r√ v s_«Ë WOU?Lô« W«bF«Ë œUH« W?OCI

5LK?*« Ê«u?ù« r?J ◊u?I?? b??F t≈ v“ ‰U??

t ÊuJ U2 ¨ UUBô«Ë dUEK …d?L WHB

5?LK?*« Ê«u?????ù« W?????U?????L?????Ë v?HK?« —U?????O??????«

sJ? ¨ÈËö????????« W???u?J t????«u v?« Ub????????«

vK W??O?M?? ÊuJ W??OM? Ë W?(U??B?? q?L?? s bô

Wu?J(« vK r Ò sË vuI« s_« vK mU?« Ád√

v?« ‚U??I???A?« WU??? v≈ W???U???{ùU ¨U???u???B???

Ác t???«u????O??? Èc« “d_« v?U???O???« Èb???????«

d???U?M È√ lM? l ¨W???(U????B*« b???«u????Ë f√

u?b? Ê√Ë ¨÷ËU?H??« s be?L?K u?b Ê√ …b?b?'«

YO? ¨vËb« l{u« v≈ vU?(« l{u« “ËU?&

l q?U??F???????? nO??? U??N?√ u …bb???'« W??u?J(«

q??I« v?K ÷d??%Ë nMF« v?≈ u??b W??O??U??O??

Âb?? …U???«d?? v? ‘U??IM?K W??O???U??O???« Èu???I« q

‰Ëb« iF? l WKU?? WM W??F??OD d??B?? b?N??

U?ÎIË vU?O« Âö?ù« «—UOË 5LK*« Ê«u?ù«

s Ë√ 5?O???U??O????« 5{—U???F*« d???O???HJ? ”—U9Ë

W(U?B ‰ö s ÈdB*« vu?I« s_U ”U*«

Ê«d≈Ë «—UùU d?B Wö?F W?Oöù«Ë W?OdF«

Èd?J« W??O?C?I« v ÁcË ¨b?«u?? ÈQË oDM È_

Âb??? s bôË ¨V«c?*« Ë√ sb« v U???Nu???HU???

gO?????'«Ë W????uJ?(« U????N????OK? lu? W????U???? W????O?M Ë

‰Ëb« l U???N????ö??F X?bD« d??B??L??? ¨U—u??Ë

lO?L? 5 «Î—u? W?O?U?O?« W?(U?B*« u »uKD*«Ë

ÆWUO« v sb« ‰Uœ≈

ÊuJ Ê√ W???O??U??O???« Èu??I« q? vKË ¨W??O?K«b«Ë

v≈ Ÿ«d?B« qI?M?O Ÿ«d?B« b??« Èc«Ë ¨W?Od?F«

¨U?N?O≈ qu?« - «–≈Ë ¨W?OU?O?« W?OKL?F« ·«d √

v ¡«u?? Âb?I??« q«u? s? Àb??? Ê√ p– b?F s?JL*« s

vM?_« d???O????????)« rKu???? ÂU??????? ¡«u?K« ‰u????I W?«b????« v

ÆW?UO?« ŸUD v v? Ë√ È—U?« Ë√ ÈœU?B?ô« ‰U?:«

U??«—b?«Ë Àu????« e???d* o??_« d?b*«Ë v??O«d?????ô«Ë

lOD? v« q«u?F« r√ Ê√ vO«d??ô« dO?)« ·U?{√Ë

v« W??OM_« Ub????« Ê≈ ¨W??K*«  «u?I?U W?O????O«d???ù«

W d?A« 5 ÊËU?F?« v? Èd?√ …d? s_« …œu? U?Nö? s

vK ¡U?CI?« v qL? ÈËö?« “U? —u?b« W?uJ t?«u

l «u?ËU??F??? Ê√ 5M? «u*« vK V???O??? ¨VF???A«Ë gO???'«Ë

—R???«Ë Èd??B*« Ÿ—U??A?« v …œu??u*« W???O??D?K« U??F???L??&

Ÿ—U????A« v≈ Èd????√ …d???? s_« …œu????F W? d????A«Ë gO????'«

W d??A« Õö??≈Ë Wd??B*« UEU??;« s œb?? v W??OU—ù«

s ⁄ö?ùU 5M? «u*« ÂU????O???? od s? vQ? p–Ë Èd????B*«

iF? v …d??O???c«Ë Õö???« e???d9 sU???√ vK ¡U???C???I«Ë

v« q?«u??F« r√ s U??ÎO?U?? ÊËU??F??U?? ¨Àœ«u??(« v?Jd??

d?O?bË ¡UMO? v ‚U?H_« oK …—Ëd?{ l W?Oz«u?A?F« o UM*«

WOM? u« W(UB*« U?KD r√ Ê√ v?≈ v“ —U√Ë

W??O?M_« W??uE?M*« oO???D W??O??H???O?? sË Æ„UM? W??OU—ù« —R???«

5 rzUI« vËb« Ÿ«d?B« «c q WOËœ U?«d

W?U?« vK wU?O? —«d?I?« oI?? Ê√ sJL?O?

vJdË W?ODK« s b(«Ë WOM_« WKJA*« q v?K bU

s d??B??? v vu??I« s?_« v qU??A« U??N?KG??

vM? u« Z?O????M« f9 ôË W????O?b??? W?Ëb« Êu?J Ê√

ÆÈdB*« Ÿ—UA« v s_« …œUFô

ôU????Ë  U???ö????)« Ác q?Ë ¨U???O?u???O?≈Ë d???B????

Õö??ù« «c b??O??Q??U fJF?M ·u??Ë ¨Wd??B*«

Ærz«d'«

Æd¬ oKDM

t_ ¨W??O??c?*«Ë W??O??HzUD« WM???H« „d??% ôË b??«u«

o_« WO—U)« d“Ë v«dF« b?L dOH« ‰uI

W???uJ(« ÂU???√ U???ÎO??U???√ UÎb???% q9 ‚U???I???Aô«

Ë√ W???OM?_« ¡«u??? ¨ U???HK?*« W???O???I v?K vU????O???«

—u??b« W?uJ vK t√ v≈ v?O«d??ô« d?O??)« —U?√Ë

d??O??u U??N?M —ËU???? …b??F oK?F?? U??N??I??O??D Ê≈ r?Ku?? ‰U??

¨W?UO?« Êu?—U1 rN√ ÷d??H ’U?√ b?u

—u???????b?« W???u?J Ê≈ ¨d9R?*« »e???? fOz— V?zUË

ZOM« WU?L UNUuË√ vË√ ÊuJO? v« …bb'«

ÆÂU?_« v≈ dB? lœ vK b?U?OË WœU?B?ô«

ÈbR? 5 ”bM Ê√ sJL*« s t√ «Îb?O r?KF Ê√ ÈËö?«

¡U??C?I«Ë Uc??O??HM jD<« W??OU—ù« U??OKL??F« s  U??uKF*«

W(U?B*« r sK ¨nM …U?œ d_« W?IOI? v rË

XU? ¡«u? ¨q?U?A? …b? t?N?«u ÈËö???« “U?

5 W?M «u?*« W????U?????I f?dJ?Ë ‚e????L?????*« Èd?????B*«

ô WuKD?*« W?OM u« W?(U??B*« Ê√ v≈ W?F??U —U?√Ë

bôË ¨5d?<« s Wu?L? v?d b?L? ‰Ëe?F*« fOzd«

«u? WD«u W?OU???«  Ud{ t?O?uË ¨c?HM Ê√ q U?N?OK

UMK? u UM_ ‰«u?_« s ‰U ÈQ nMF« …U?œ l

sJ?Ë W????O???—U???? X?U??? Ë√ W????O?K«œ qU????A?*« Ác

W??U??L?? …œU?≈Ë W??—U??B??*« W??O??U??O??« ·U??O _«

U?OKF« WOM? u« WKB*« »U?? vK ÊuJ Ê√ V

vK?Ë ¨W???“_« rU???H??? ô v??? ¨p?– vF Ê√ W???uJ?(« s

vK? ¡U???C????I« ÊU????L????C s?U???_« Ác? v …b????«u????*« s_«

vH?Ë d?HB« l?d*« v≈ Èd√ …d? ldM p–

«ÎdE p–Ë ¨q?% Ê√ sJL*« s W??O?—U?)« qU??A*«

«u???B?O ¨ÈdB?*« ZO?M« v≈ 5LK*« Ê«u?ù«

Ê√ bô W?MO????F??? j?«u???{ »U??????? v?K ôË d????B*

Ê√ lO?D????? v????? vb????? Èe r?NMO? ”bM? Ê√ W d?????A«

Âb?Ë W?L?U???LK 5d?:« .b?IË U?N?ôb« q?? U«dD{ô«

¨t?Ou ≥∞ «dUEË dUM ≤µ v—u v ÁU?MKF U?

v b?U?? Ê√ sJL*« s W?O?—U? U??ö? œu?u

Ë√ ö Î ??I????? tu? f?OË ¨vM u« ÊU??OJ« s «Î¡e??

W??O??U??O??« Èu??I« XU?? «–S?? ¨lO??L??'« U??N??e??K

ÆWLOË V«u „UM ÊuJ ô≈Ë ozUI(« nAJ

b?L??? ‰Ëe??F*« fOzd?« qF?H ÊU?? U?L?? fOË ¨rNM? ëd?ù«

¡Î U X– 5?dB*« 5ö U?U?« Ê√ d?FË

U???U??????Iô«Ë  U?b??????« Ê√Ë qU???A*« Ác? q

ÆWOöù« «—UO« q v≈ WU{ùU ¨ÎöBHM

r «–≈Ë ¨‰u????I?? «c??N? ¨—u?D« «c q?* …b?F??????

ƫΗuM

t_ p–Ë ¨q«b?« s lL???:« v s?LJ W???F??B«

WuJ t?«u? v« Ub?« ‰Ë√ Ê√ rU b√Ë

…—«œ≈ v U????Îb???? v?C*« V????O???? s?eU???? «uu?J

¡«—“u« fOz— …bzU vK4 5Ub% W7“«u*« e,4Ë —UF:_« ŸUH—«Ë WUD*« V? t√Ë ¨Èd???√ U??Ëd???A??? …b??? v Á—U???L????????«

XU?? Ê√ t???OK Vd U?2 ¨WœU??B????ô« U??“ú? ô Î uK

–U??√ ‰U?? ¨…bb?'« W?uJ?(« t?«u v« WœU??B??ô«

ÈËö?« “U —u?b« ÈœU?B?ô« dO?)« —U?O?« ¡U

U??ÎOKF?? d??u??O??? p–Ë ¨W??U??)« oœUMB?U ÂU??L??ô«

- qF??HUË ÂUEM« q?O?d W??UDL?K ¨t?Ou? ≥∞ «dUE

WU?F« W“«u*« e? Ãö? Ê≈ …dUI« W?FU? œUB?ô«

WœU?B?« WO?B? Á—U??U …bb?'« WuJ(« W?Uzd

b(« oO?D s bô t√Ë ¨tOM —U?OK ∂∞ v«u WËbK

‰Ëe??F*« fO?zd« ◊U??I??S «u??U?? sc« v?KË ¨t U??I??≈

WuML*« U?OöB«Ë …bb'« WuJ(« …u? vK nu

ÈœU?B??ô« l{u« ZU?F Ê√ lOD? W?I?OL? …d?? Ë–

œ—«u? d?u??O? Èc«Ë ¨—u?ú vB??ô« b?(«Ë vœ_«

…d?? ÃU???ù« v≈ …œu??F?« v≈ «ËœUM Ê√ v?d?? b??L?????

WËb« …e??N?√ q«œ U?ÎO???R? U??Îö?≈ pK9 q?Ë U?N

œUB?ô« ¡«d s bb?F« b√ YO ¨dB? v Èœd*«

‰ö???? s p?–Ë ¨t???O?M «—U????O?K ±∞ W????L????O???I? WËb?K

¨W?U)« rN?(UB? vK dB? WKB? «uKGË Èd?√

oœUMB« r{Ë vd?C« »dN?« ôU nAJ W?OMF*«

W??uJ t??«u???? v?« WœU??B????ô« Ub????« r√ Ê√

ô sc«Ë ¨s—U?A?*« s …d?O? WO?L? vK ¡UMG?ô«

U???N?????O??U??? œ«œd?????ô Èd??√ …d??? d??B??? œu??F v?JË

ÈËö?« WuJ …—b ÈbË W?Ëb« WO«eO v≈ W?U)«

Ub??« dD√ uË ¨W?U?F« W“«u*« e? u ÈËö??«

vœ_« b???(« …œU“ s b?ôË ¨…—«“Ë q v rN? W??L???O??

r√ s s_U? ¨Èd?√ …d? s_« …œu? uË ¨UÎœU?B??«

ô≈Ë ¨ô Â√ —u???ú vB???_«Ë vœ_« b???(« bb??% v?K

Ãö? v≈ e??F« «c ÃU??? YO? ¨…bb? W?uJ È_

«œ«d≈ …œU“ U?ÎC?√ VË t?OM ±≤∞∞ v≈  U??d?LK

Æt«—ULô sLD dL*« qF& v« q«uF«

- Èc« ÊuU??I?U jI?? ‚—Ë vK «Îd???? p?– qE ·u??

U?u?b*« Ê«e??O? e?? Ãö? U??NM ¨Wb?OKI d??O? ‚dD

U?N?K? qË U??F?O??*« W?d??{ ¡U?G≈ od? s WËb«

WOK …bOL ÈbN*« tOU? …—ub« ‰uI d¬ ‚UO vË

«¡UM?????« œu??u `L?? Èc«Ë U???ÎIU?? Á—«b??B????«

WK?JA???? Ãö???Ë U????b???)«Ë lK?« —U????F???√ ŸU????H—«Ë

W“«u*« …œU“ v≈ ÈœRO «cË ¨WUC*« WLOI« Wd{

Ê≈ ¨UÎIU …dU?I« WFU W?OUO« ÂuKF«Ë œU?Bô«

.b?I ÈËö???« W?uJ vKË ÆWËb« v U???H« iF?

ôb?F ÷U?H?«Ë vU?O?« ◊UAM?« —ubË qOG?A?«

Ác???N lC???? ô√ bôË ¨t???OM —U???OK? ≤∞ v≈ W???U???F«

“U??? —u??????b« W???u?J t???«u v?« Ub???????« r√

œËb œb œ«d?O« ·UIù WO*UF« …—U?« WLEM* VK

UNFOLË WK U?“√ ÁcN ¨U—ubË ÈœUBô« uLM«

W??d??{ v o?D u U??L?? ÈœU??F« s «u?*« W??d??C«

v UNôbF œ«œ“« v«Ë WUD« WKJA v ÈËö«

—UL??ô« lO?A l W?R …d?H W?ON?Od?« lK« s

vK p?– nu??Ë Wb??OKI d??O?? Ãö?? ‚d v≈ ÃU????

WMU nF?C« —«bI0 WdC« Ác ÊuJË ¨ U?FO*«

”√— v?K l?{u Ê√ b?ô v?«Ë ¨…d?????O??????_« …d??????????H?«

U?ËdA? qL? v W?—U?A*«Ë WOK;«  «d?b*« »c?Ë

…œ«—ù« d???«u s ö Î ???C??? ¨ÈËö??????« W???uJ? W???H???K

Ê√ VË ¨œ«d?O???ô« lM s b?K ¨…œ—u???*« lKK

vK ¡U?CI« v?K qLF« l …bb?'« W?uJ(« UuË√

W???uJ XU??? «–≈Ë ¨…b«e???*« WUD?« œ«b??√ V?u?????

—U??√Ë Æ U?“_« Ác s? ÃËd?K W?d?B*« W??O??U?O??«

d??U??H?« ÊUJù« vK j?I?? W—U??I???F« W??d??C?« ÊuJ

Èd?_« W?œU?B???ô« Ub???« s t√Ë ¨WK?JA*« Ác

U?L?N?? `M ·u? U?N√ b?I???Q? ¨ÂU?N*« Ác?N? ÈËö??«

œ«œ“« v?«Ë ¨WUD?« WKJA??? v≈ œU???B??????ô« ¡«d?????

bôË ¨t?OM —U?OK ¥∞ mK? p– s ZMO?Ë ¨È—«œù«Ë

U???U?DI« W?KJA??? v? W???uJ?(« t???«u ·u??? v?«

XU???? «–≈ U???√ ¨W?zËUM?*« ¡«—ü«Ë Uu???F????B« s? qU????I

vK l{u Ê√ bô t√ v≈ ¨…d?O_« …d?H« v UNôb?F

bOd? ¡UHô«Ë rb« s »«d?ô«Ë ”U*« Âb s

Ê√ bôË ¨U??N?U??U s qQ q?L??F v«Ë W?œU??B????ô«

r W?OU?I« …d?? U?N√ —U??U ¨‰U?L_« d?O?O? W?uJ

vK? qL???F?« l p–Ë …b?b???'« W????uJ(« U?uË√ ”√—

W?UD« cQ Ê√ V?Ë ¨’U)« ŸUDIK W??MU rb«

s UN?U qJ qLF Ê√Ë ¨Èd√ …d ◊UAM« U?N bOF

»U???«Ë ÊU*d? »U???«Ë —u???œ —«b??B???« U?Nö??

Èd?_« WœU?B??ô« Ub??« s t√Ë ¨U?N?OK ¡U?C?I«

œb?Ë Æt?OM —U?OK ≤∞ p?– d?u?O?Ë ¨v*U?F« d?F?U

d?B? b?O?— hIË W?U?F?« W“«u*« e?? Ê√Ë ¨bb?

U?NS? ¨‰U?L?_« d?O?O?? vH?JË bb? W—u?N?L? fOz—

UUDI« WKJA v ÈËö?« WuJ t«u ·u v«

Z?Ud??????« qO?????F?????H? U?????ÎC√ V? t?√ vK? vd?????A?M«

Ub?????« s U???ÎC√ W??O???M_«Ë …d??(«  ö??L???F« s

U—U????« v c?Q Ê√ V??O? «Î¡u? —u??_« be ·u?

bOF Ê√ bôË ¨UNUU s q?Q qLF v«Ë ¨WœUBô«

‚ËbM ¡U?A≈ qL?A Èc«Ë ¨q_« qu ÈœU?B?ô«

ÆÈËö???« —u???b« W?uJ t??«u??? v« W?O??U?_«

—b??I ‚U??Hù« j?—Ë ·«b_«Ë Z«d??« W??O«e??O?? o?O??D

¨bb s UN?U qJ qLF Ê√Ë ¨Èd√ …d? ◊UAM« UN

U???d???????« U???ÎC?√ qL???AË v?K;« sb?« W???O???H???B????

l{u« l? qU??F???« s bô t?√ v≈ Èb??N?*« —U??√Ë

ld?A??« `O??B …œU??≈Ë ¨t?O? ¡«œ_« ôb?F??Ë ·b?N«

s d???B??? b???O???— hI?Ë W??U???F?« W“«u*« e?????? Ê√Ë

¨Ã—U???????)« v W?d???????B*« Êu?b« ¡«d???????A? ÷Ëd??????I?«Ë

‰u??œ ‰ö??? s ÃU??ù« …œU?e s«d« ÈœU??B?????ô«

WOdC« `z«dA« œb v lu« vK rzUI« vdC«

WO?U_« Ub?« s UÎC√ W?OM_«Ë …d(«  ö?LF«

v—U???)« s?b« ¡U??????√ iH??? v p?– rU??????O???Ë

bôË ¨Èd?B*« œUB?ô« v …bb W?œUB?« WDA√

uË W??d?{ ÷d??Ë •≥µ v≈ vB??_« b?K ‰u??u«Ë

s b?ôË ¨Èd??B?*« œU??B??????ô« t???«u????? v?« U???ÎC√

U???N_ ¨U???ÎO???—b? „uMK? W«e???)« ÊË–√ s h?K???«Ë

ZU???F Ê√ b ôË ¨Èd??√ …d??? —U??L???????ô« ‰u???œ s

v X?F??L??? v« W???OU???L??√d« ÕU?—_« vK …b???«Ë …d*

ÃU??ù« …œUe s«d« ÈœU??B??ô« l?{u« l qU?F??«

vK? V?Ë 5M? «u*« ‰«u?????√ s •¥∞ v?K –u??????????????

‰ö? s p–Ë ¨WO?UO?«Ë WO?M_« UNKU?A W?uJ(«

Æw{U*«

œU?B?ô« v …bb? WœUB??« WDA√ ‰uœ ‰ö? s

‰U????Ë Æq_« WK?u «bM? U????Nb???????????? Ê√ W???u?J(«

s Ÿu Ÿu?— o?d s W?O?U??O?« WU?(« —«d??I??«

d“Ë b??U???? vu??O ‰U??L?? d??O??H??« b??√ ¨t??U?? s

ÆÈd√ …d —ULô« …œU“ s bôË ¨ÈdB*«

œ«b?? v rU????O?? vK?;« sb« ‚ËbM Ê≈ v?d??AM«

v q???L???*«Ë Ÿ—U??A?« v ÂU??F?« ÂUEM«Ë —«d???I?????ô«

sd??L??????*« œU?%ô ÂU??F« 5_«Ë o?U??« W?O??—U??)«

WF?U œU?B?ô« –U√ ÕU?H« b? Ãd? —ub?« ‰uI

…UM? qœ s •±∞ c????Q Ê√ s?JL*« s?Ë ¨…d???O???????? Êuœ

v≈ ‰uuK WËbF« WF«— v 5L?BF*« l q«u«

ÂU?√ U??ÎIzU? nI??? v« W??O?I?O??I?(« WKJA?*« Ê√ ¨»d?F«

Ub???????« r?√ Ê≈ ¨lL???????« »e??? u????C???Ë …dU????I«

«c??N ÂU??)« ‰Ëd????« s •±∞Ë ‚ËbMB?« «c??N fu??«

q qL??A? vM Ë —«u?? v≈ ‰u??u«Ë W?KU?? W??G??O??

vb???« v? q???L??? ÈËö?????« “U??? —u?????b?« W??u?J

e??? u ÈËö???« W?uJ t??«u?? v?« WœU?B???ô«

Ê« YO? v?K;« sb« W?O?H??B vK qL?F? Èc« ‚ËbMB«

v«Ë WOM u« W(UB*« qO?FH s b ô YO ¨ «—UO«

W??uJ(« vKË ¨W??OU?(« …d???H?« v d?B* ÈœU??B???ô«

¨…bb W?uJ È_ Ub« dD√ uË ¨W?UF« W“«u*«

ÊU?? b??I?? ¨U??N???u s vË_« X???O ‚ËbMB« «c? …dJ

“U —u?b« WUzd …bb'« WuJK —Ëœ r√ d?F

YO?? ¨sJ?2 XË »d??√ v U??NK vK? qL??F« …bb??'«

¨Wb?O?KI d?O? ‚d?D Ãö? v≈ e???F« «c ÃU??? YO?

rEF?Ë qO?U?L?≈ Èub?)« b?N v q?U2 ‚ËbM „UM

v W?œUI« ÂU_« ‰ö? r Ê√ V v«Ë ¨ÈËö?«

Wd??B?*« «œ«dù« Ê√ v WœU??B?????ô« WKJA*« q???L??

lK« —UF√ ŸU?H—«Ë Uub*« Ê«eO e? Ãö UNM

¨WœUBô« UNKU?A ÃöF WU oœUM TAM ‰Ëb«

—u?????b« ‰u???I ¨‚U??O???« fH? vË Æ—u??_« d???I?????

v …œU?“ qU???I???? v d???L?????????? l«d? v X???????√

◊U??AM?« —ubË qO???G??A??« W?KJA?? Ãö???Ë U??b??)«Ë

Ê√Ë —U?L?ô« l?A Ê√ …bb?'« ÈËö?« W?uJ vKË

W?OK qOËË vËb« œU?B?ô« d?O? vdAM« vHDB?

s U?N?L?U??H ‰U? v …d?O?? WKJA?? ÁcË ¨ U?Ëd?B*«

ÈœU???B??????ô« u???LM« ôb???F??? ÷U???H????«Ë vU???O???«

W?O?u??I« U?Ëd?A*U Âu?I? WËbK W?uK2 oœU?M vAM

¨UO?uuMJ«Ë ÂuKFK dB? WF?U œUB?ô«Ë …—«œù«

b??√Ë ÆtK Èd??B*« œU??B???ô« —U??O?Nô ÈœR? Ê√ sJL*«

‚d v≈ ÃU? UNF?OLË W?K U“√ Ác?N ¨U—ubË

p– ÊuJË ¡UMO WOLM UËdA?Ë WO— UN  UËdAË

v q?L W?œU?I« …d?H« ‰ö? WœUB??ô« WO?LM« Ê√

‰Ëb« s dB? UN?OK XKB v« U?d?« Ê√ vuO

W??uJ W??H???K vK p?– nu??Ë ¨Wb??OK?I d??O?? Ãö??

”√— s •µ∞ ÊuJ WdB WLU UËdA ‰ö s

b?O??d WD sL?C?? q_« …d?O?B?? WœU?B???« WD

U v?≈ XKË v«Ë ¨tOu ≥∞ …—u b?F «ÎdR? WOd?F«

Wd?B*« W?O??U?O?« …œ«—ù« d?«u s ö Î ?C?? ¨ÈËö??«

ÆVU√ sdL ‰ö s vU«Ë UÎdB ‰U*«

sJ?L*« s? U????ÎC?zU???? vD?F v????? ¨vu?J(« ‚U?????Hù«

s Ÿu U???NMJ ¨W?U??GK …b??O??? v «Î—U??OK ±≤ s? »d??I

U???“_« Ác q ‚d s?Ë Æ U??“_« Ác? s ÃËd???K

Ê Ì b WKd? v U?ÎO?U? gO?F d?B? Ê√ v≈ ÈœU?B??ô«

qU?A*« iF? W??R? ‰uK v? bU?? jI? UMJ*«

X√ WU?O« Ê√ v≈ WU{≈ ¨WO—U?)« …—U« v

œU??B????ô« WKJ?A* W—c?? ô ÎÓ uK X???OË ¨WœU??B????ô«

¨…dO_« «dH« v …bA  dQ YO ¨q UL WHOF{

v vU?F? vJ Wu? ‰uK d?u Ê√ bô YO? Èd?B*«

UNuœ v ‚dG dB? Ê√ lOL'« vF Ê√ vGM YO

WK?JA???L?K ‰uK? œU????≈ W???O???H????O??? s?Ë Æs«d« l?{u«

Æ…uIË W?œUI« …dH« ‰ö? UNO ÃU?ù« WK —b r Ê≈

œU????%ô ÂU?????F« 5_« ‰u?????I ¨Èd????B?*« WœU????B?????????ô«

vK rzU?? Èd?B*« œU?B???ô« nB Ê√ vu??O `{Ë√Ë

b?O?u« U?NK sLJ WKJA*« Ác Ê≈ ¨»d?F« s?dL???*«

vK b??L???F q W??OËd? W?Ëœ X?O d??B?L?? ¨ U?b??)«

s W??—œ vB??Q ÊuJË Èd??√ …d?? ÃU??ù« …œu?? v

W?O??«—e« v{«—_«Ë bb?(« W?J«Ë W?UMB?«Ë W?«—e«

÷d?I Ê√ ‰ËU% WKd*« Ác v d?B Ê≈ YO? qLF«

vKË ¨v?u?I?« qbK —œU??B?? s Ud??O??Ë q?OM« d??NË

q√ s ×U)« sË q«b« s X{d?U ¨lO?L'« s

Ê≈ YO ¨«ÎbO? œ—«u*« Ác ‰öG« s?% Ê√ WuJ(«

WOU? dO «œ«dù« Ê≈ YO ¨ÈdB*« œUB?ô« ‘UF«

r 5O{U*« 5U?F« ‰ö WKU? …—«œ≈ UNb ÊU d?B

q s? »uKD*«Ë d???L????????? R? U??? v ÃU???ù« W?K???Ë

b???& Ê√ Ë√ vËb« b???IM« ‚ËbM? l Âe???K Ê√ lD???

dO?)« `*√Ë ÆW?dË ÃU?ù« WK v≈ …œu?F« h


‰ULF«

±∞

≤∞±≥ uOu ±µ 5Mô«

UM$(« s$Š«

—UM«Ë WM'« v WŁöŁ ‰Ë√

—UM« sŽ ÕeŠ“ bI tK?« ‰u??— ‰U??? ∫XU?? U???NM? tK« v{— W???AzU??? s Âœ« vM s ÊU??« q oK Ê« r?KË t?OK t?K« vK tK« b?LË tK« d? sL? ö?BH? WzULöË 5? vK s «d???? e?Ë tK?« d?H??G???«Ë tK?« `?Ë t?K« qKË Ë√ ”UM« o?d s U???LE Ë« W???u?? Ë« ”UM?« od WzULö«Ë 5« œb? dJM s vN Ë« ·ËdF0 d« Æ—UM« s tH Õe“ bË cu vA1 tS

‰u— ‰U ∫‰U tM tK« v{— …dd v« s bL« ÂUù« ÈË— s W?ö ‰Ë√ vK? ÷d? ? rKË t? ? OK? tK?« vK t?K« U? Q? ÆÆ—UM« ÊuKb? Wö ‰Ë√Ë WM'« Êu?Kb v? « r „uK2bË bO?NA« ∫rN WM'« ÊuKb Wö ‰Ë« Ë– nH? ?F? ?? Ë ¨t?K« W? ?U s U? ?Ob« ‚— t?KG? ?A d? ?? ?« ∫r? —UM« Êu?Kb Wö? ‰Ë√Ë ÆƉU? ?O? ? o? ÈœRô ‰U? ? ? ? s? …Ëd Ë–Ë år?U? ò jK? Æ—u dOIË tU s tK«

ÕËd« ¡«cJ

ø qLFK ‚uF ÂUOB« q Âö2ù« rO s √e 9 ô ¡e: tz«œ√ v. ’ö5ù«Ë qLF« ÊUI$≈ ÆƉ–U@ «Ë WUDK dNB fO ÊUC—

sLd«b? v«Ë ÁœUM s »bM —œ v« s tK« ‰u— s ULNM tK« v{— q s –UF U?L? ?O? tK« o«ò ∫‰U? r?KË t?OK t?K« vK oU?Ë UN?9 WM?(« W?O?« l«Ë åXM Æås oK ”UM« X?K ∫‰U?? ? ? ? t?M t?K?« v?{— —œ v« s?Ë s v?Md?? I ö?? L? v?MLK t?K« ‰u?? —U «–« ∫‰U?? ? —UM« s? vb?? U?? ?Ë W?M'« ô« t« ô WM qLU WO XKL s?? ? ? ? ?√ s? v ∫‰U?? ? ? ? øt?K?« Æ UM(«

.d ʬd vK 5Kd*« s* p« rO?J(« ʬdI«Ë f ÆÆrO?d sL?d« tK« r rN r?ƒU« —c« U Uu? —cM rO?d« eeF« qeM wI?? ◊«d v UM?KF?? U≈ ÆÆ Êu?MRô rN?? d?? ? « vK ‰u??I?« o b??I Êu?KU?? rNb« 5 s UMKFË Êu?LI rN ÊU–ô« v« vN? ôö« rNUM√ rN??OK ¡«u?Ë ÊËd??B?ô r?N? rUM?O?A? Q? «b? r?N?HK s?Ë «b? vA?? Ë d??c« l?« s —cM U/« Êu?MRô r—c?M r Â√ rN?M—c√√ Æ.d d«Ë …dHG0 ÁdA VOGU sLd« rOEF« tK« ‚b

rK q s Êu√ «d Ϋd WFJ« Âb

W?O?«Ëœ“ô« u ÊUC?— d?N? w W?OU?ù« wb »U??√ r√

W?«dK ru? WU ÊUC?— d?N ÊËd??F ”UM« s? dO?J«

»uKD u U? 5?Ë n u*« U?N sR w« W?O?H?O? u« rO?I« w

W?O?U?ô« qI? r?z«b« ‰u?L)«Ë qL?F« s q?UJ«Ë ÂuM«Ë

s d?O?? ‰e??? ‰U?*« qO?? vKF? ¨qL?F« w? t??—U2 tM

vœ√ v?≈ ÎUU???O???√ qB? b??? w«Ë ¡«œô« ‰b???F??? iH????MË

WËdF*« W?OOzd« «œUFU ÂUL?ô« w Âöù« rO 5H u*«

ÎöC?H ¨Î«bb?% WOu?J(« UUDI« w WuKD*« U?NUu?

rNËd Ê« sdô« l nK?« ULNJ ÊUô o p– bF qN? WUOI«

sR*« ‰«e ôË ¨tKU „d?A« b?F dzUJ?« d?√ s o dO?G fHM« q?

WLN«Ë ◊U?AM« VKD «œU wË …Ue«Ë …öB«Ë ÂU?OBU

w WuM« rN«“US lL?« 5H u*« VK W ŸUH—« s

°ø rNzUœ od Ë« rN–RË«

Vu?? r?OE V– uË ¨ÎU???«d?? UÎ ??œ VB r? U?? tMœ s W??????? w

ÊuKL?? 5?H u*« Í« rN√ 5? w t «e??ô«Ë Xu« rO?EMË

ô q?L?????F« ”√— v?K? Êuu?J s? VK?√ ÊS????? d??????N?????A« «c?

¡«œ√ w fUI«Ë qUJU U?U9 UNF WCUM WO?K ULO

WO?Ld« «Ëb« UU? w —uC(«Ë W?OUùU Êu?eK

¡U?ƒd« l qU?F?« ¡u?Ë rN??«Ë Xu« W?U?{≈Ë ‰U?L?_«

WO?U?ù« wb nK nI w« »U?_« “d√ w U?L

tOK tK« vK wM« ‰u? n u*« wMË 5F«d*«Ë ¡öe«Ë

Âu??N??H? Œu??— u q ∫.d?J« ÊU??C?— d??N?? w

v{— vu?? v√ sF? ¨r?N —d?C« ‚U??(≈Ë 5LK*« ¡«c?≈ v≈ WœR*«

tU q ‰UI .dJ« Ê«dI« U« s W« w tK« Uœb  UuI

ôË ÂU?O?B« ôË …ö?B« Ud?HJ ô Uu?– »uc« s Ê≈ ∫rKË

ÊQ w?uJ?(« ŸUDI?« wH? u???? VK√ Èb? w?K

Ë√ fK??? v rb??√ d??? «–≈ ∫‰U?? rKË t???OK tK« v?K t√ ¨tM? tK«

t ?ÚOKÓ Ó tÔ K] « V Ó C  ?ÓË Ó U?ÓN?O? «Î bU?Ó r Ô M] N Ó ?Ó ÁÔ ƒ Ô «Óe?Ó?Ó «Î b?=L?ÓF?Ó?Ô UÎ MR Ú ?Ô q Ú Ô ?ÚIÓ s Ú Ó Ë Ó ò

∫‰U??? øtK« ‰u???— U Ud???HJ? U??L??? ∫«uU??? ¨…d???L??F?« ôË Z(«

s fU??I??«Ë q?JU j?d? ÊU??C??— d??N??

VO?B Ê√ ªU?N?U?BM c?Q?O r ¨U??NU?BM c?Q?OK q? Áb?OË ‚u?

»“U s ¡«d?« s œ—Ë WuM« WM« wËÆ åÎU?LOEÓ ÎU«Óc?Ó ÔtÓ ]bÓÓ√ÓË ÔtÓMÓFÓÓË

ÆWAOF*« VK w ÂuLN«

øŸu'«Ë gDF«Ë ÂUOB« VF? qKF«Ë qLF«

W??O??H??O u« rN?U??L??_ ÊËdEM 5H? u*« s d??O???? Ê√ v≈—U??«

oOD s 5u?*« qU …d?U W?O Â√

wö√ Ë√ wMœ vMF? Í√ UN fO U U?A UN√ vK WO?uO«

w?« `z«u?K«Ë W?????L?E_«

vK ’d?(«Ë X?u« «d??« Ê√ lO??L?'« rKF U?L?MO wM Ë Ë√

n? u??*« V?U???????????????F?

∫‰U??? tM t?K« v{— dU??? Yb???

¨fH?M« q????Ë ¨t?KU? „«d???ù« ∫d?zU????J« d????????√¨

oK)« s?Ë r??«Ë ÂU?F« ‰U*«

b?M t??????????????U???????%Ë

t?????O?K t?K« v?K t?K« ‰u?????— v?N

…œU??N??Ë ∫‰U?? Ë√ ¨—Ëe« ‰u??Ë ¨sb«u« ‚u??I??ÔË

w? ’ö?????ù«Ë qL?????F?« ÊU?????I≈ Ë

qL??F« d??O? tK?ODF

ÂuKE ‰u I s UÎLK" qO$ …b«Ë Âœ …dD ÈËU$ ô UO+b« tK?« ‰u??— Ê√ t?M tK« v?{— …dJ v?√ Yb??? s vzU???M« 4? vË

Æ…dü«Ë UOb« w »UIFK

Õö?U rK*« t?O?√ vK rK?*« —U√ «–≈¨ ∫‰U? rK?Ë tO?K tK« vK

Ê« d“ô« ¡U?LK s ee?F«b? Í—b?« ‰UL? aO?A« WKO?C ‰u?I «cJ

vK vM« d√ UL ¨©UNO ÎUFOL? Ϋd tK «–S ¨rMN ·d vK ULN

Wu?I? Ê«d?I« œb? «c tK« bM? dzU?J« d??« s o d?O?G ¡U?b« W?«—«

»U??_« s bF?« vK ’d?(U —c?(«Ë WDO?(« c?Q rKË t?OK tK«

l—« UN qF? U/«Ë »uc« WOI? …b«Ë WuI? wK dBI rË U?NKU

ÆrKË È—U« Á«Ë— ¡vA UNM 5LK*« s «Î b√

tK« vK Êu√ U?Ob?« ‰«Ëe ∫ rKË t?OK tK« vK tK« ‰u?— ‰U? ∫‰U?

v ◊U?O??ô« vK r?KË t?OK tK« vK v?M« s b?O?Q «cË

«Î d? W?FJ« Âb?N ∫ kHK ÍË—Ë Æo d?OG rK? Âœ pH s qË e?

¨s?R*« f?H v?K? ÿU??????H??????(«Ë ¨d??????_« «c?

rK q s Êu√ «d

v?Ë Æ¡v ÈQ? tz«c?≈ s? œU?????F???????ô«Ë

∫‰U?? r?KË t??OK? tK« vK? wM« s? tM tK« w?{— pU?? s? f√ s

ÆÎôuK?? nO??« v U??F??Ô Ê√ rKË

Æ tOK oH Æ©—Ëe«

tK« ‰u??— Ê√ œ—ËË ÆÈc??d??« Á«Ë—

qO …b?«Ë Âœ …dD ÈËU ô U?Ob« Ê√ «uLK«

ô ¡e?? s?d??ü« …b??U?????Ë tz«œ√

ød???N???A« «c ‰ö???

UC√ wË Âö?ù« rO s √e?

U??M??b?? —d??J???? «–U??*Ë

rO???I« W??uEM? s √e????? ô ¡e??

n? u?*« b?U?????????A??????????

dN Ê√ `{Ë« WOM u«Ë WOö_«

Íc« o?d*« wu?J(«

iU?M Õu????{u “d???? ÊU???C????—

wU?FË W?O??B??F qU?F?

s d????O??????? U????NK?L???? w?« rO????I«

Ë√ ¨¡U???O????ù«Ë d???N????« s

ÆW????M???????« ÂU???√ ‰«u???? 5???H???? u???*«

n??K?? r??zU??M??« n?? u??*« „«–

»U???????_« U????√ ∫¢ÎözU???? nO????CË

“U????b« qO??U??L??« —u????b« WKO??C?? —U??« ∆d« Âœ q ôò∫ rKË t?OK tK« vK tK« ‰u— WM d? b bO?F s bU? ÊUË Âœd« «c ÂUAU d?H« Ãd v Ub?« vK …dz«œ Wd?F*« XU ‰u?« W?OKJ nd?A« Èu?M« Yb?(« –U??« ¨tK« ‰uÔ— w√Ë ¨tK« ô≈ t≈ ô Ê√ b?NA ¨rK qu bONA« dU vEË vUF tK« qO? v …œUNA« ‰UM Ê« tU qË WUA qUI tMJË —Ub« qOUL« Æœ ô≈ U?L? ÊU?1ô« Ê« nd?A« d“ô« W?F??U? sb« ¨fH?MU? fH?M«Ë ¨w?«e« V?O?????« ∫ Àö? Èb?????S dU r?'« r{ Èu vË— ”—U t Èb?B v ”˃dU `OD —UË ¡«bô« ·u?H v œ«R???? ‰U???L???? —u???????b« b????R s vC????I rK?Ë t?O?K tK« vK ‰u??d« t?MO Æ tOK oH Æ åWULK ‚—UH*« ¨tMb „—U«Ë t?b r t?OM nF?{Ë t?U? rd aO?A« sJË W?H?OM …“—U? v t?F? p?«Ë …“—U?*« v d“ô« W?F?U? –U?ô« w{U?I« s t?u?? s?* UUM????L «Ë UM√Ë U???L?K ÊuJ Ê« s?R*« b√ fOK ¨’U?BI«Ë Wb« w ÊËËU? rN ¨rƒU?œ QUJ ÊuMR*« «uI—Ë ÆÆbU? «u ËU tU? U vËd« ÀUGU? tM XKH Ê« lD rË q tM ‰UM W???O??U???L?????ô« …U???O??(« …d???OË Ê√ rKË t?OK tK« vK ‰u?d« ‰uIË qË e? tK« oK ÆfM'« w ôË ÊuK« w ôË VM« w ô ¨b√ s qC√ «b?ON? bU? lË UbM?Ë W?'« r?{ vËd« tOK e?N?«Ë nK)« s rN?uO? t?L? ÊU?C?— d?N? w d?O?G? W?OKL?F«Ë v?Ë årN?«u?????«Ë rN?zU?????œ v?K ”U?M« t?M√ s? sR?*«ò r Ú Ô UÓM?ÚKF Ó ??ÓË Ó vÓÔ√Ë Ó d Ì ??Ó– Ó s Ú ? r Ú Ô UÓMIÚ ?ÓK Ó U]≈ ” Ô U]M« U???ÓN^ √Ó UÓ¨ ∫vU??F t?K« ‰U?? —u t?N?Ë s Ãd? bI? qd« «c s øqd« «c s ∫U?U?K Œd?Ë vËd« t?O« dE ô tK«Ë ÆÆsR?ô tK«Ë ÆÆsR ô tK«Ëò ∫‰u??I d?« Y?b? Æ © d Ï O Ó r Ï OK Ó tÓ K] « Ê ] ≈ r Ú Ô UÓIÚ √Ó t K] « b Ó MÚ  r Ú J Ô Ó d Ó Ú √Ó Ê ] ≈ «uÔ— Ó UÓFÓ  q Ó z UÓÓ Ë Ó UÎ uÔF Ô lL?:«  «œUF? ¨ÂU qJA „—U?*« «c Ê« b?N« ¡U?L?« v« lD tN?Ë v Èc« —uM« v« «ËdE« ¡U?L?« v« UF U? Èc« ∫‰U? d?Ë »U b?I øtK« ‰u—U s ∫«uU? sR s UU??N Âö?ô« Ê« b?:« u« e?U? XL?A?? —u??b?« WKO?C? n?O?C `??B Áœ«d??√  U??O?uK?Ë ¨W?O??u??O« qœ« nO? vu?LK o(« sœ tK« s qU?I Èc« tMœË o vK qU?I ÊU? qd« Uub WMË UU? Âöô« ÊU? «–Sò WF?«u Á—U sQ ô w√Ó s Ú Ó ÊU???ô« q???I s0 r?JUU??L??? Õö??U? sd??ô« w?« …—U??ô« ‰u?— «b?L?? Ê«Ë tK?« ô« t« ô Ê« b?N?« q ∫rb?« ÕU? øÊu?LK?*« U?N« rJMœ vK? ÎU?????K f?JFM?Ë ÎU U?????????C?« q√ U—U?« «–S????? ”UM« s? UM?u????? s* ÊU?????ô«Ë sô« ‰c? v« tOÓ√ vÓ≈ Ó—U?ÓÓ√ ÚsÓ¨ ∫ Ór]KÓÓË tÚOÓKÓ Ôt]K« v]KÓ rUÓIÚ« uÔÓ√ Ó‰U?Ó ∫ ‰U Ó…ÓdÚÓdÔ Æ—UM« s v$Ë wd« UNUI tK« t???D?A√Ë tM?œU???O???Ë qL???F?«  ôU?????? U“e??H?????« «–« ÆÆWM??H?« d??AM ”U?M« U—U« «–« ÆÆZO?????C« Æ© t = √Ô Ë Ó t O_ Ó ÁÔ UÓ√Ó Ê Ó UÓ Ê Ú ≈ Ë Ó ¨ tÔ Ó b Ó Ó v] Ó tÔ MÔ F Ó KÚ Ó WÓ J Ó z UÓK*ÚÓ « Ê ] S Ó …Ì b Ó b Ó  dO? ÂËd« gO vK ÊuLK*« UNO? dB« sœUM« vL W?dF*« Ác XU d??N?«Ë ÂU??O?B« W???O?? p–Ë W??O?u??O« U?C??F UMC??F »d?C U√bË ”U?M« iF bM v?« s«uJ« t??FËd Ú Ó s Ú Ó b?b?]A?« wÚNM] «ÓË \ rK Ú ?Ô*Ú « W?Ód Ú ??Ô b??O??QÚ Ó t ??O?? ∫ ÍËuM« ‰U?? Ãd Èc« —uM« s rNCF vJË WMb*« v« Êu?LK*« œUË ÆÆ…bF«Ë œbF« ø5MR*« s …—uB« ÁcN ÊuJ q iF v UMCF sFDË Æ t–R Ú Ô b Ú Ó UÓL tÔ Ó ÷^dF Ó ] «ÓË tHu Ú Ó Ë Ó q«u???«Ë  «œU????F« b«eË t??O?? m?U??*« s Xd bU « tM« XFLË ÆÆÁœUNA« bM bOF s bU tË s rd– sc« 5d?B*« s ÊuJ Ê« o …—u?B« ÁcN q w W??ÓGÓU??Ó??Ô ©t??ÒÔ√ÓË t??OÓ_ ÔÁU??ÓÓ√ ÓÊU??Ó ÚÊ≈ÓË ¨∫ Ór?]KÓÓË t??ÚOÓKÓ t]K« v?]KÓ tÚu??ÓÓË W??MU ◊U?AM« j/ sU??Ë ¨wU?L??ô« XM bU « U« XU?Ë  UKB*« ¡UM« 5 XH?ËË b*« v« UNzU?{ U??? „—b Ê« UM?OK V«u?« Ê« .dJ« t?U????? v q?Ë e?? t?K« ¨ rÓN??]Ô ô Ó s Ú Ó Ë Ó ¨t??O?? rÓN??]Ô s Ú Ó ¡«Óu??Ó ¨b??Ó√Ó q Ò Ô w wÚNM] ?« Âu?ÔL??Ô ÕU??ÓC≈ t?B??A UU??«Ë t?O? U?? v« r?U? ÈbË XO?L? b?O?F? s bU? d?J WO?uJ(«  UUDI« wH? ”UM« VK_ t UM?UD U???Ë UM qË e??? tK« UM?UD U??Ë U?M ÊU1ô« t???KD Æ ‰UÓ q = J Ô  «Ód Ó rK Ú *ÚÔ « lËd Ú Ó Ê ] _ Ó UÎF  Ó Ë Ó ôÚe Ó «Óc Ó Ê Ó UÓ ¡«Óu Ó Ë Ó ÁœUNA« bM —u tNË v lD v« Êô Êu? F ”UM« tUË w? »b??Ë ‚U?—ù«Ë ¨‰U???????????????L??ù«Ë ¨q???J?« Æt qLFM rKË tOK tK« vK ‰ud« d Ô ??O??A?Ô ô Ó ¨ ∫ ‰ Ó U??Ó r Ó K] Ó Ë Ó t ???ÚOKÓ Ó tÔ K] ?« v]K Ó w =  M] ?« s Ú Ó ‰U?? …Ó d Ó Ú d Ó ?Ô w√Ó s Ú Ó Ë ÆÆ«u? ? U? tK« qO?  v v« ÁU? U? U «u? d? u Êu? ? F «–U*Ë d???O??? 5H? u*« iF q?U???F??????O??? U??N?KU???H??? Á b  Ó w Ÿ Ô e  ?ÚMÓ Ê Ó UÓDOÚ ??]A« q ] F Ó Ó ª Í—b Ú Ó ô Ó tÔ ?]S ?Ó Õ  ö??=U t ??O??√Ó vÓK Ó r Ú Ô b Ô ??Ó√Ó q? t?e?« Wƒ— È√— b?I? ÆÆÂöô« qb r?K fU? v« ÊU? vdG« bM'« —  U]M« s Ú  …Ì d Ó HÚ Ô w l Ô IÓ OÓ Ó W?O??L?d«  U???R*«Ë  «—«“u« w? 5BK<« q— Ê«Ë r?MN?? W?? U?? v?K nI? t« t?? UM? v È√— rK? Ê« U* tM tK« v{— ’U?F« s Ëd?L? Ê« UO?—U W?uKF*« —u?ô« sË d??Óü Ú « U??ÓLb??Ó√Ó »d?ÚCÓ v?]?Ó r Ú ?ÔNMÓ OÚ Ó Íd??ÚGÔ tÔ ] √Ó œ«Ód*ÚÔ «ÓË ¨∫d???? s« ‰U?? d???N?? l? W??O???uJ(« Ë√ W???U???)«  U?????R*« c??« rKË t??OK tK« v?K tK« ‰u??—Ë ¨tb??O U??N?O t??F? b v{— »UD)« s dL? WHOK)« vK d?ô« ÷dË dB? ` v dJ ÆÆ© tÔ Ó tÓd Ú { Ó ÊUÓDOÚ A ] « o=I Ó OÔ Ó t  ö tKU nK« ∫‰U?I? tu s Ÿe?H? UN?O? lIô v? t uI? ÊU?Ë t rN?H?ËË d??B? q« nË s rKJË d?N «Ë ÊU?« U?NM tK« Ê√ rNI? sË W«—Ë WKD d?N t« vK ÊU?C— ¨ bb?N?« qO? vK Õö?U t?O?√ v≈ —U?√ s0 ’U b?O?u« «cË t p– d?c W?U v« s? dJ U« vIK o Uƒd Ác Ê« v?KË ¨ÊËb?d U??????L????? r?N??????U?J* Êu??????c?Ë ÊuQ? 5Ë rNMO œu t«Ë WMH« s ”UM« b?F« rN« t rNHË U 5 s WL fO?K ¨ V—b« ‰U w t?O≈ t —U√ s ·ö? ¨ UÎ “U? ÊU uË tK« v?K tK« ‰u??— «c åd??O? p b—«ò dJu« ‰U??I? ‰u?d« Ê« b?$ r W??U?B*«Ë W?UL?«Ë u?I?F« È« …U?U?F*« rN?C?F W????O???H????O u«  «œU????F« Ác? «uKL???????? Ê√ 5F????«d*« s “d? Ê√ ‡ V—b« w v? ‡ V«u« ÊU Ê≈Ë ¨ nu? ôË bbN v t? ? F ? qbË t? ? F ? ? ? ? pU? ? t? F ? U? rKË t? ? O K s Ëd??L? s ÁbM?? v b?L??« ÂU?ô« d??– U?L? r?KË t?OK t?K« vK d???N??A?« «c W???OU??Ë— l? o«u??? ô w« W??? U???)« Æ p– W—UI Ë√ ¨ tOQ È–_« ŸUI≈ ÆÂöô« rKË t??OK tK« vK t?K« ‰u?— XF?L?? ‰u?I tM? tK« v{— W?F??L?'«

tK« vK tu?I rd–√Ë ¨Âu?KE ‰u?I s U?ÎLK

q?? s tK« vK Êu√ U??Ob« ‰«Ëe¨ ∫rKË t??OK

b??? f?O Ë√ ¨«c q?F??? s? tK« s?F©

t{—√ q√Ë t?«ËUL q√ Ê√ u?Ë o dOG? sR

q? «–≈∫ ©‰U????? r? °¨ ø«c? s X?O?????N?

Æ©—UM« tK« rNKœ_ sR Âœ w «ud«

tËUM Ê√ œ«—Q?? t?O≈ dEM t?H??O? rb?√

WU?OI« Âu ‰u?I*U vRò ∫rKË tOK? tK« vK ‰UË

Æb??L??√ Á«Ë— ÁU≈ tËUM r Áb??L??G??OK ÁU??√

v« t wN?M v UÎœ t?«œË√ VA qU?IU UÎIKF?

ÈœR ô v? ¨◊U?O??ô« »U s tK «cË

ÆåwMK rO «c q Ú Ó »  — ∫‰uIO ¨‘dF«

Æt —dC« ‚U(≈Ë td Ë√ b√

‰U?? ∫‰U? tM? tK« w{— œu??F??? s tK?«b??? s

wLd« «Ëb« UU

‘d ô« bOL(«b aOA«

n u*« rOEM ¡u? sLC? W? …«ËU?????Ë 5H u?*« ¡«œ√ vK W—«œù« W?U??d« nF???{Ë t?????u ÍœU*« e??O??H????« nF??{Ë ‰u?J?«Ë b?:« n? u*« 5 …—«œù« ÆÍuMF*«Ë vK d“ô« ¡ULK? b« ‘d ô« bO?L(«b? aOA« WKOC? b« tu???—Ë rJK?L?? tK?« Èd??O????? «u?KL???« qËò vU???F tK« ‰u??? qL?? s ôU?? U s r?KË t??OK tK« vK? ‰U?Ë åÊu?MR*«Ë UdHJô Uu– »uc« Ê« Âö« tOK ‰UË t «—uHG  U Áb ¡UDô« sL ‘UF*« vK vF« Ud?HJ U/« ÂUO ôË …ö ÊU?ô« nF?C ÂuB« Ê« ”UM?« ‰uI?F W?Iö«Ë W?FzU?A« ÊUC?— v ÃUô« qIË ◊U?AM« nFC? pcË t q?LË qJK? Ãö? Âu??BU?? l«u« t??O?HM? rO?I??Ë qN?? d?O?JH uË ◊U?AM?K nF?C? u??N? qe?N« »ƒU???«Ë —uM«Ë ¡U?d???ô«Ë sL t U?AË UNUd?( œbË ÁUö?Ë r'« ¡UC?ô ÂUF« dO?J« WI?OI?(« vË Wd? tKË ÂUO?B« v ‰uL?)« vQ s« ÂU—ôU Uœb?%Ë ÊUC— v U?NU?« …dË sKF lU?B*« s oDM?*« u q U??????? «c fOË W??I???O??b«  UU?????(«Ë W«b« »ƒUA?« vQ qË WzœU »U?Bô«Ë jAM r?'U vFO?D« °°sD« ¡qË WL« s ô« qJ«Ë

◊UA nFCË ¡«œ_« …¡UH vb? pc WOË ¨.dJ«

WËb« ¡UM u qL?F« d“ô« ¡U?LK b« Ê«b?Ë bL? Æœ ‰u?I

UN?O ”UM« s« UN?O ”UM« rK« 5LK*« 5 È« WM ÊuJ? ‰uI

Æ UH u*«Ë 5H u*« WOU≈Ë WLË

∫özU vdG?« bM'U œuBI*« UM d? WFL'« s ËdL?Ë vdG« bM'«

…ö?BU b?F?*« vK WF??U œuF Áb?«Ë vU1« qL „UMN?

¡u??Ë qL?F?« ¡«œ√ s qUJ« Ê√ ‰U??L?? —u???b« b??RË

”UM« ÂU?« WM? ÊuJ? ‰u?I rKË t?OK tK« vK tK« ‰u?— XF?L?

WËb« v?K œu??F qL?? „UMË «œU????F?« s Ud??O??Ë …U??c«Ë

q? s? ö?U?F*« “U?$≈ n?F?{Ë ÂU?O?B?« W?? qU??F?«

ËdL? Ê« È« dB q√ U r?JO« X p– q« sL vd?G« bM'« UN?O

Æb'«Ë ÃUôU

“u? ô —u?N?A?« s Ád?O? w Ë√ ÊU?C?— d?N? w? 5KU?F«

v« d“ô« ¡ULK b?« Èdu'« vM? aOA« WKOC? —U«Ë

UÎ —«œ≈ VU?F? Ê√ V p– ”—U1 sË ¨ÎU?O?ö??√ ôË UÎ ?O?d?

W???UD« vD?F ÊU???C??d??? rO?E T ÊU???C???— v qL???F« Ê«

dN Ê_ t —c? ô ”UM« `UB qODF? p– vK VUË

◊UAM« œb? ÂUO?BU ‰u?IF d?O d?« u p– dOË r?zUBK

—u????b« dJM??«Ë Ɖ–U????«Ë WUDK? d?N?? fO ÊU??C??—

œUN?'« dN u ÊUC?—Ë vUFË tU? tK« W?dË qô«Ë

5H u?*« s•∑∞ Ê√ W??O??L??d« d—U??I???« Wd??N «U?? ‰U??L??

—b …Ëe s W«b 5LK*« «—UB«Ë WO?öô«  UuH«Ë

wË …dL WHB qLF« s ÊuOG •π¥Ë ¨ÊuO

ÿUH(« rK? q vK VO ÊUC— s dU?F« »d vË

W?O?U??≈ Ê√ w*U?F« Èu???*« vK «b? W?F?Hd?? W??

vF?«Ë qL?F« sœ u ÂöôU? ÃU?ô«Ë qL?F« …dO?? vK

ÊUC— dN w UNOb »U?√Ë UuL WOb n u*«

Ɖö(U

WM« —u??N?? W?O??I w t?U???√ s nK?? ô «Î bb??%

wDF*«b »U—

ÆvdG« bM'U ÊËœuBI*« r dB q√ Ê« rK

ÈdB*« tK«b

”UMK „b? dFB ôËò ∫…e?F« »— ‰U b?I ÆÆl{«u?K W?MU U« Æå—u ‰U q Vô tK« Ê« Ud ÷—ô« v vA9ôË

vNË ¨t?FËd Ë√ rK*« n?u .d?? rJ(« W?O?u?L? rKË t?OK tK« rNM tK« v?{— WU?B« ÊU? b?I? ¨WKO?Ë ÈQ t?OK Vd« ‰U?œ≈ s rN?CF ÂU?I ¨rNM? q— ÂUË «u«d?U? ¨dH? v t?F …d? ÊËdO? vM« ‰U?I ¨Ÿe?H? rzUM« tO?√ b? vK Á—d?√Ë ¨ÁcQ? t?F q? v≈ Ɯ˫œ u√ Á«Ë—¨ UÎ ??L?K?? ŸËd Ê√ rK?* q ô∫ ©rK?Ë t??OK tK?« vK t?O?K tK« vK tK« ‰u??— ‰U? ∫‰U?? U?L?N?M tK« v{— d?L?? s« ÈË—Ë Âu Ÿ«e??√ s tM?R ô Ê√ tK« vK? UÎ ?I?? ÊU?? UÎ M?R?? ·U?√ s? ©rKË

f‡‡‡‡‡‡HM« …¬d‡‡‡‡ U??? U??N?M c???Q??O??? ”UM« s?U????? v« Èd???ô« v dE?MË

U?L?«b?« v dEM? 5¬d? c??? Ê« qU??F« vK o ∫ q?O?

ÆŸUD«

¨U??NM ŸUD??« U?? `K?BË Ÿ—U???O?? t????H ¡ÈËU???? v«

s Ê√ ·U?ËôU g?H? ‰u?G« w?HDB? aO?A« l—«Ë

WKOC l{«u«

vK vM« b√ b?I rK*« lËd s Âöô« wN q V? p– fO

ÆÆW???F??L???'« Âu `??? v œ“Ë U?ö —UM« s? p –u??« r?KË

‰ö??????'« «–U X?—U??????? Âö??????« p?MË Âö???????« X« r?NK?«

tO« »u«Ë ÂuOI« w(« u ô« t« ô Èc« rOEF« t?K« dHG«

ÆÆpœU?? s??Ë „dJË „d?– vK vM?« rNK« ÆÆ«d?ô«Ë

uË tK« ¡U Ê« tu– dH p– vK V «Ë sL ÆÆ «d Àö

vK uË b??L??(« tË pK*« t t pd??ô Áb??Ë tK« ô« t« ô

Æd« b“ q XU

ÆÆXFM U* vDF? ôË XOD« U* lU ô rNK« ÆÆdb? T q

œdô WUô«Ë Ê«–ü« 5 ¡Ub« tK dJ«Ë qe t«uË ÆÆWKOC l{«u« jI

t???O?K tK?« vK t?K« ‰u???— ‰U????Ë ÆÆ å«œU???????ôË ÷—ô« v

»uc« Ê«dH

vK b?« d?Hô v? «u?F?{«u Ê« v« vË« tK« Ê«ò rKË

Ê«ò ∫vU?F tuI ö?L 5d?ALK »uc« Ê«d?HG W?MU? U«

Æåb« vK b« vG ôË b«

tKU „d??AK ÆÆ`O?? d??O? «c?N? åU?F??O?L? »uc« d?H??G tK«

e? tKU? ô« oOKô d?J« Êô WK–— d??J«Ë WKO?C? l?{«u?U?

tK« Ê«ò ∫W?ô« qOb ÆÆ»uc?« q s d????« U/«Ë ÆÆU???– fO

V« bË tK« b?M UuI2 d d?J «–« b?F« Ê«Ë ÁbË qË

ÆÆå¡UA s* p– ÊËœU dHGË t „dA Ê« dHGô

p?HM d ‰U? «—b ÈbM p Ê« t ‰U?Ë l{«u? Ê« tM tK«

Vc« s? d???« vLE W?U?O?? v U/« ÆÆ U??– fO „d??AU??

œdô ¡Uœ

qI?? sL? ÆÆÈbM? p —b? ö?? «—b? p??HM X√— ÊU?? ÆÆ«—b?

qFH? Ë« t XM¬ Ê« bF U?NM nU? Ê« u VcU ÆÆdO?J

ÆÆœdô ¡U?œ u??N? ÆÆW?U??ô«Ë Ê«–ô« 5 ¡U?bK? W??M?U U?«

d?J« qe «cË tM Áôu t?? U t?H nKJ Ê« bö? p–

dH?G tK« Ê« dO?HË tb?OI? vK pU1« v Uu?BM U?O

tK« Ê–S ¡U?b« U?N?O »U??? v« U?Ëô« v TO? tô

r ÆÆUö tK« d?HG??« ∫vKB*« ‰uI ÆÆ…ö?B« r?) W?MU

l—« vF???U??A« ÂU??ô« ‰U???Ë ÆÆt??K sË t?????H s V???F«Ë

tKU –U??O?F«Ë ÆÆtKU „d??A« ‰« Ud?H?G? rF ÆÆU?F?O??L? »uc«

∫pu?I …ö?B« W?U?« q?Ë Ê«–ô« b?F ÕU?? q v ŸœU?

tK?« ô« t« ô Ê« b???N?? ∫ö?zU??? vML???O« Áb???O t??????N????? `?1

ÆtKC ÈdO s öC rd«Ë Á—b Èdô s «—b ”UM«

ÆÊ«dH t fOK

t??OK t?K« vK v?M« b??L????Ë qO?zUJO??Ë qd???? »— r?NK«

∫‰u???I? r ÆÆÊe???(«Ë rN?« vM V?–« tK« ÆÆr?O???d« sL????d«

«uK ÊËbdô scK tKF?$ …dô« —«b« pKò ∫ tU? w ‰UË

‰u??IË ÆÆ5–u?F*«Ë ¨b??√ tK u q?Ë ÆÆvdJ« W¬ √d??I r

Ê«–ü« 5 ¡U????b« q?Ë ø‰u???√ «–U????Ë øvö???? r????√ nO????

tK«Ë …d?? ≥≥ tK b?L??(«Ë ÆÆ…d? ≥≥ t?K« ÊU???? ÊUM??L U

øöF œdô WUô«Ë

t pd?ô Áb??Ë tK« ô« t« ô ‡ WzU*« r??Ë …d? ≥≥ d??«

øUFOL »uc« dHG tô rNd 5dALK tK« dHG qË

¡U U0 ub r ÆÆdb? T q vK uË bL(« tË pK*« t

øtK« bM »«u UN WKOC l{«u« qË

Æ…dô«Ë UOb« ÈdO s

¡U???????? ¡U???????ô« —«œ v?K U?UM{d????F???? WK?????ô« Ác  œ—Ë

…öB« r

∫vUU UUô«

ÂUJŠ√Ë ÈËU²

W?O?L?OEM »U??√ wN? ≠—u?N?A«

¡UL« v. Á—u+ lD2 Æ Æ bOF2 s4 bU5

Âu?? vK? v√ rKË t???OK tK?« vK ∫‰UI ¨‰uK nO? h ÊuœU

¡U?????C?????I?« —UE?U? t??????????J?

w W????O???U????ù« nF???C? Èd???_« s? Ád???????O??????? w?Ë ≠ ÊU???????C???????—

ÂöÝô« qz«Ë«

·Ue« „Ëd

·Ue« „Ëd

dL? UbOË ÕUM …dô« XKH?«

ZO??N? vKzU?? q?H?? v

q?H????? v? tK?« b?????L?????? -

vK? tu????B????Ë t???u????HË Õö????

- »Uô«Ë qô« r{

q?ô« r{ Z?O??????N? vK?zU??????

œ«u*« lO?L? v W?O?zU?NM« U?—b«

·U?“ vUF t?K« bL?

·U?“ »U?ô«Ë ¡Ub?ô«Ë

v« ö???I« b???L???« «—u

vK v?MG«b????? W« W???ô«

‚“— ‰U???????????????????L???????????????????

b???L??????? s???? –U???????ô«

‚u??H???« ‰U????I???Ë d??L??U „Ëd?????

s W?O?K W?M?NË—UDF«

„Ëd???????????????? n« ÆÆs?????????

ÆWœ«bôU

qO????e« 5Ëd???F?« r

…d??« Âb??I??Ë ÆÆ5?Ëd??FK

vH??B« öI« W?U?«

WK?O????e?K …b?d????'« d?d????%

t?????L???? s?ô …bd?????'U

sLd«b Âö« WOHB«

bO« sb« vK bL«

·U???“ vK? Âu???O« …b?d???

ÆÆWOz«bô« …œU?NA« v ÕUMU

≤∞∞∞ l?MB?0 ö???????I?«

5M«Ë ¡UdUË ÆÆUNK$

U???U?? s W???MN?Ë „Ëd????? n√

Ævd(«

ÆtK« ¡U Ê≈

W ÕU$ „Ëd

ÕUM« „Ëd

‚u??H??«Ë ÕU??MU bd??K W??U??F« WU??IM« Wœ«b??ô« …œU??N?A?« v åtK« W??ò t??Mô

UU s WM?N ÆÆWOz«bô« …œU?NAU

n« ÆÆ«d???A Wœ«b?ô« ÊU??O?? W?—b0

u????L?? s? W??U?? W??M?NË U??U??Ë

sË nu b??O? UUË U??U? s „Ëd???

Æ…bd'U WOHB« tK«b …dO√

U?N 5OML?? ‰U?L?F« …bd? dd?% …d?« WuU??« ‰U????I?Ë ÕU??M«Ë oO??u??« «˜ ÆWUF«

ÕUM« „Ëd È—u?I« ÊU?C— b?U qO?e« W?????U??????F« W?U?????IM?« fO?z— VzU? s« TMN? W?O??bMN« U?U?MBK åvLK 5√ v?HDB?ò t?I?O?I?

ÆUUË

‰ULF« ‰ULF«lL²−

lL²−

fOz— t? nu b??O?? –U????ô« qH????«


±±

ÈËUB« vO ∫ ·«d≈

”UM«

ÂuL

sb,U) d$U- ∫ ·«d≈

W«bF«

Ê«eO

≤∞±≥ uOu ±µ 5Mô«

‰ULF«

dB rOI* l7bË dSUA«Ë v.d rN*4 WOzUCQ Èu6œ ozUu« t?M d?H??√ U2 U?O?K d?N ‚U??Hô«

s vU?«Ë ¨WO?ö≈ …—U?≈ suJ 5LK*«

∏qU??I??? d??B?? rO?????I vK U???UË√ „«—U

W?OzU?C? Èu?œ ¨Vb« ÂU?B? vU?;« ÂU?√

U????U?Ë√ W«œ≈Ë ”d?????$uJ?« v W?????OJ?d????_«

`U???B •∂∞ q9 v?«Ë Wd???B*« v{«—_«

W1d???? qJ?A U2 v?Jd????√ —ôËœ «—U???O?K

q b?{ ¨…bb'« …dU?I« `M W?LJ ÂU?√

d??_« p– Ê√ v≈ Èu???b« —U??√Ë t—«œ≈Ë

v{«—_« vK jG?C« nOH?? 5OMODKH«

ÆœöK vLEF« WUO)«

oU?« fOzd« ¨vd? b?L?? —u??b« s

s????U? Uu???I????F« Êu?U???I? t???OK? VU????F

t??OK o?H??*« mK*« qU??I?? p?–Ë W?O?KOz«d??ù«

q 5 ‚U?Hô« - t√ Á«u?œ v Vb« d?–Ë

W????U????L????' ‰Ë_« V?zUM?« d U????A?« d????O????Ë

vLEF« W?U?O?)« W1d? ÊuJ t?F?Ë ¨œb?A*«

VF?????A?« o v? W1d????? q?1 d?????_« «cË

vK? vJ?d????_« fO?zd«Ë r?N????OK? vb?*« s

¨lb bL ÂU?F« bd*«Ë 5LK*« Ê«uù«

ÆœöK

«c Ê√ Èu?b« W?H?O??? XU?{√Ë Èd?B*«

Ê«u????û •¥∞ d????B???? s ¡«e????√ ŸU?D????«

vJd?_« fOzd« l ‚U?HôU U?N?O? rN?L?N?

W7—bMJ.ùU 54dAUA0 UBWE ±≥ WUK≈Ë ŸdB …dDUI« Ÿ—«uE v ÊuFUI« Èb*7 „u4 „u*«

WFUC s œuu ·UD*?« UDMD ’U? vHA*0 ∫Âö bL ≠ WOdG«

Ÿ—U???A W—U? …d??O???√ ‚ö? ≈Ë …d??U???A???

sb« d?B b?L? tK$Ë wuË ¨—b?BU

’U√ π VO√Ë rNdB ‰UL ¥ wI

⁄ö?« lu?? v≈ qI?«Ë ¨qU? v?HDB?

oKD »UB ¨qU ¨U?ÎU ≤≥ ¨—œUI« b

v W—UM« W?K_U 5dUA? w sd¬

ÊUË ‰Ë√ wL?? YU? ◊U??{Ë Ë—uQ?

·d Ë ¨U????ÓC√ w?uË ¨t???u?U ‘u d????

W—bMJùU qd« Ë ÁeM*«

WU?????C????? q«œ s? qH? Êuu?????N????????? n?D?????«

s_« s Uu?L l „«d?ôU ¨qd«

d???J*« s1√Ë W u?KË ¨d?????O?? b??L???√ ÊU

s?√ db??????? ¨sb?« e??????? 5√ ¡«u?K?« ÊU??????

vb Áb?«Ë ¨Âu d??L?? U?DMD ’U??? vH??A?????0

ÆÍed*«

wU???« ·dD?« WËU????? V??? ¨sd???¬Ë

r? ◊U??{ s Ϋ—UD≈ vI?K ¨W—bMJù«

¨WDM?« e?d? rOJK? Wd? s lb??« b?? b?L???

¨nu*« vK …dDO?« s «u?I« XMJ9Ë

«uUË ¨WIDM*« vU√ wK …dDO« ÷d

Ÿu?u b?OH ¨W?F?L?'« ¡U? ¨Áe?M*« W d?

X?u? YO ¨5?U œuL?? W?H?OD vb tb«ËË

wU√ s œb? 5 …d?UA? ÀËb? 5Ë

XU? W?K√ s W—U ÁdO?√ …b? ‚ö S

Ÿ—U??A ’U???_« b??√ …U??ËË …d??U?A??

ÆWUC(« q«œ s tzUHU qHD« …b«Ë

d?H??√ …d?O??'«  U?ö? V?? ¨W??IDM*«

‰Ë_« WU???≈ ÀËb??( Èœ√ U2 ¨rN“u???

ÆrI« …dz«œ W«bB«

—UD?≈Ë ¨WD?M?« W d????? e?????d0 ⁄ö? .b?????I -

ÊuU??IU «ud??{Ë ÆÆpU?J« »U????ô W?U?? W??d??H«

—b« b d“Ë rO?EF«b Æœ …dUIK o?ô« kU;« ÊU

sd??¬ ’U??√ πË 5?KU? Ÿd?B?? s

ÆrNUO œË√ w« wU«Ë

5 X??A …d??U??A? Ê√ WM?U?F*« s? 5Ë

o(« rNK ÆÆjzU(« ÷d …dU?IK oô« kU;« —«dIË

sJ ÆÆW?L?UF?« Ÿ—«u v« „u „u?« ‰u?œ lM0 «—«d?

—d??Ë ¨W??F???«uU s_« d?b?? ÊU??L???? -U??? ¡«uK«

w ‘u? d????Ë W—U U????I?KD r?N???L?EF????

vI?K ¨qd« ‰Ë√ W? d?? r??? …d?z«œ wË

¨rO«d≈ —œU?I« b? sb« d?B ‰Ë√ ·d

Æ«Ë¡UA U «uKFK Ê«

dU?M ≤µ …—u b???F? ŸU???{Ëô« d???O???GË ‰«u???ô« XK?I«

ÁœU W?F«u« V? ÊUO? Y od qOJA W?d

Ær'« s WdH ¡U√

»u??????A?M? b??????O??????H? «Î—U?D≈ ¨s?_« d?b??????

‘u d?? oK?D »U??B?? ¨qU?? ¨U??ÎU?? µ∑

—«b??« …dU??I« kU???? ‰U??L?? W??U??« —u????b« b??UM

ÆqUMU qU(« jK«Ë

bOIF«Ë Wdb*« YU fOz— d?Oc« bF√ bOLF«

W?L?U?F« Ÿ—«u t?uœ Âb?Ë „u „u?« lM0 tU?N?O?u

«—«d?I«Ë 5«u?I« q UHU?? W?LU?F« qœ „u „u?«

tu??I —Ëd*« œu??F v??Ë o??ô« kU??;« —«d?I «c??O??HMË

ö??H« q v hO??«d ÊËbË ÆÆtö??C? U??{d?F?????

ÆWOUô«

W??O?KL??F?« X?????«Ë ÆÆnu*« «c? qG????? qJ?«Ë ÆÆvM«

…bb UFOu

¡U??? b???I?? …“U???« v Êu?U???I« Ê« U*U Ë Õ«b??? Õ«b???

…dUI« vU√ s

vLOA« v q_«Ë ÆÆ XAËd* s vFuKB

v????e vzUM?'« Y????« Ÿd??? fO?z— rOM 5???? YU??? fOz— vU???B« b??L?√ bz«d«Ë W?DM«Ë

’uQ v ¢5U*F«¢Ë ¢UdA«¢ v*KzU6 5 W]dF v ∂ WUK≈Ë ŸdB ËÆÆ

ÆWDM« ed

l«d« s t*AËe vIK7 ULNMO jUö? V#

s vHDB? t?I?OI?Ë ¨U?U ≥∞ ¨œu?B?I*«

WU?F« WUOM« dD√Ë ¨W?F«uU «dC?

wKzU? 5? W?Oü« W?K_U W?d??F? X?A

¨5U?F« s b?F tK« b?Ë U?dA« WKzU?

oOI« vu

»uM ’u?? WMb0 ¢5U???F«¢Ë ¢U?d??A«¢

w Áœu?Ë ·œUB q?Ou« b?? wU?Ë

¨UM? s√ db???? ¨be??? Õö??? ¡«u?K« vI?K

¨5dDU W—Q W?uB? œb& w ÃUu?

Wd?? s 5—«e?? WU??≈Ë ¨ÀœU??(« ÊUJ

W??d??F?? »u??AM ’u?? e??d?? s? «—UD≈

WU??≈Ë ’U??√ ¥ Ÿd??B? U??NM d??H?√

·œU??????B? ¨W?—U U???????I?KD? w«d???????F??????A?«

¢U????d????A?«¢ wK?zU???? 5 W????O?ü« W????K?_U

lOL? Íed*« s?_« «u  dA?« Æ5M«

Âö?« WMb0 l«d« oUD« s t?Ëe qU? vI√

U???L????NK?I -Ë —UM?« ‚ö ≈ ¡UM?√ U???L?œu???Ë

WuB œb& w ’u WMb0 ¢5UF«¢Ë

lM* U??OM√ UËœd?? X{d?Ë WMb?*« Ÿ—«u?

‰u– jË U??NzU??œ v W?—U?? …b?U? W??? jI???

ÆwËb« dB_« vHA*

b????? ·d??√ Ÿd??B?? U???NM d??H???√ ¨W—Q

—d??%ËÆ5?KzU??F« 5? U??U???????ô« œb??&

tM« ÃË“ U?NOK vM:« WËe« b«Ë rN«Ë ¨Ê«d?O'«

n?O????? vU?????F? tK?« rK?FË ’ö?????«

Ub)« rI XËd? WdA qL«

·Ëd? s?J v?K?L???????? v?K k?U????????«

XR??? b???I??F? «uM ∂ cM? WËU???F*«

Æp– ÊËœ XU v{d

È« s v?U??Ë rO?K v???b?? n?KË

”bMN*« qI?Ë VKË W?OU« fL?«

·ËdCG« v WOKL Xd«Ë «¡«e

…—«œ« fK? fOz— vL?O?A« b?L??

s v?U??« X???????« Êô«Ë ÂU?? c?M

—«b?U rKE« l?d XËd? W?d?

rË X???F ≤∞±≥صØ≤≥ vË U???N??ô«

s WOU …d qLFK vœuF tUNOu

ÆÆv{d?*U W??d???A« ⁄ö« s? sJ9«

·d???????«Ë v? W???L????—Ë ÈœôË« q«

—«d??I U??u ≤µ —Ëd??? b??F X??u??Ë

W??U?F« …—«œù« db?? ‰U??F«b??? ‰U??L? ¡«uK« ÂU??√Ë

W??????O??????{d?????? ·Ëd v? X?M v?MU?

vU?*« vL???—Ë W????b???)« s? vKB????H

tQ U?NË“ U?NOK vM?:« b«Ë rN« ¨…dUI« YU?*

Ævœ«—« s W—U

U«Ë W??O??U? U??Ëd gO??« å∂¥¥≤∑ò

v U?NF d?UA?« rz«œ ÊU t≈ Y?O ¨WF?«u« ¡«—Ë

aOA« ÊULOK vHDB bL

ÈœôË«Ë vd?????ô b?????O????u?« qzU?????F«

U2 UL?NMO XLU?H Uö)« Ê√ ô≈ ¨…d?O_« …d?H«

WËUF*« Ub)« r

v fOË ÆÆWO?LOKF?« q«d*« nK0

ÆWF«u« ÀËb v≈ Èœ√

vLOA« bL

XËd Wd ∂¥¥≤∑ vU*« rd«

db? d?O?GB« W?U?√ ¡«uK« d?√Ë ¨W?F?«u« »UJ—U ÆoOI« Xu v« WUOM« —UDS …dUI« s√ Âö« WMb? YU fOz— rK?u√ vU bz«d« ÊU V?I????? ¨‰e?M W?— Ÿd?????B?0 U?????Îö? vI?K b?????? ¨‰Ë√ —u?H« vKË ¨U??NeM s l«d« oUD?« s U?N u?I? U?N√ ô≈ Âö« vH?A?? v≈ UN?OK vM:« qI Æ…dO_« UNUH√ XEH

ÁU?{U?I« Èc« v?«— d?O? ‚“— œ—u? qJ? U??N???O??? qL???« v« W???d??A?« s

—UM« oKD7 W.«œd] —U$ WOU WIzUC Á—Ëd* tHF vK6

qKUH*« v{d vK6 ŸuM2 ÆÆWËb« WIHF vK6 ÃöF« r sc« qUH*« v{d WUË WËb« WI?H vK ÃöF« WB« …—«“Ë XHË« —œU …—bI

Á—Ëd* t???H vK —UM« W??«œd? e?d0 —U??$ oK √

bOFB« —UDI wAdD«uA s VD– uKO] ≥ WQd.

ÆtOM n« ±≥Ë ∏ 5 U tHKJ mK Èc«Ë d« ÷d È« s vË« W?O??U? U??O?U?L???« U??Ëd gO?F?Ë db?I« vK?F« tKU ô« …u? ôË U?M ‰u? ô v{d?? s

- ¨W?OU W?IzUC Á—Ëd? V? W?O? WO?H WU? ¨W?F«uU d?C? —d?%Ë vHA??*« v≈ W?'« qI ¨…e??O??'« s√ db?? ¨v{U??I« 5??? ¡«uK« tU??√Ë

W?O«e??O*«ò ô« U?Nb fO v??B« 5Q?K W?F?U?« U?O?H?A???*«Ë ÆÆmK*« «c v?K —b?IôË

s π∑π r?— —UD?I« q?I????????? ÊU????? Íc«Ë

e?d0 tzö?L s W1b?I« U?OL?J« lOL?&Ë

WUB? jC UœuN s s_« …e?N√ nJ

ÆoOI« Xu v« WUOM« v≈

rEF? ÊU ULK «c s d??« d?B qN ÆÆ …—«“u« W?O«eO? `L? v ‰¡U?Ë å`L?ô

tK$ t???I??«d ¨◊uU??L??? bb?? WJ W?D??

Ê√Ë ¨…dUIU W?UBU UN?FOMB ¨◊uU?L

tK?$Ë wd«u???? «u???L????U 5L????K ≥ r?C

e?d? Y?U?? fOz— XF??— ¡U?O?{ Âb?I*« vIK? b?I?

ƉöN« vHA UNCd ôU(« …—«“u« s —«d —Ëb?B qUH*« v{d* W?IH?A«Ë WLd« 5?F dEM« WB« d?“Ë bUM WL?— vB« 5Q«Ë W?UF«  UOH?A*« ‰u? b vK qUH*« v{d* W?O«eO œUL?U ÆUM oU)«b bL√

`O*« b ÁbU?Ë VU ≠ UU ≤≥ 5√

«uMJ9 v t?Ud% ÊËb?d «uU …UM'«

uKO? ≥ U?N W??O?I v?K «uu?«Ë ¨Áb?U??Ë

YO?? W?U????S rO??I?? U??ÎU?? ≤∑ w?e?? —œU

Æp– cOHM s

—UD r?Nö??I?????« ¡UM√ rN?“u?? XU??? V–

W?K_U rNuL?UN 5L?K Wö? «u?u

¨U?OM*« s√ db? ¨ÊU?L?OK b?L?√ ¡«uK« ÊU?

WD???? b????F 5—U? …UM?'« d???Ë ¨b????O???F????B«

rN“u XU? WO?I vK Êuu?Ë ¨WOü«

bO?H ◊uUL? ed? —uQ? s «Î—UD≈ vIK

Æd uKO ≤ WU0 ◊uUL

q«d «b?U «u?UË ¨V– uKO? ≥ UNË

UU? µµ fu bF? oOu s U?Îö tO?IK

Âu?I ÊU? wd«u?'« Ê√ U?d??« XH?A?

…dU???I?« ≠ ÍœU???F*U rO???I???Ë w?d«u??? ≠

¨…bb'« W?Oc« ôu?GA*« s W?OL? l“u

Æ»dN« s «uMJ9Ë —UDI« ·UIù ∆—«uD«

vK —UM« qU? ‚ö? S vU_« s U?Îö ¨W?«œd? œU??N?? v?bË ¨teM q?«œ Áœu??Ë ¡UM√ w t?????H ¨”√dU È—U? oKD »U??B?? —U?$ ≠U??ÎU?? ≥∑ ‚“— t√ Ud????«  b?√Ë ¨…U??O?(« t????—U?H?? s d?H??√ ÆWOU W“_ t{dF V d«

…—«œ« fK uC WOUIM« WMK« uCË dd« —«œ WR

—UD*U —bW ’dQ n√ ±± t4“UO( »UE f# b7b&

WR*U vB« 5Q« ‰uË œuF«u« W d ‡‡ …uD bL WO bU vHDB bL

…dUI« ‡‡ W1bI« dB

v‡‡ ‡ ‡*O »d‡‡ ‡ ‡ ? v‡‡ ‡{—_« v‡‡ ‡FuHOK4

bO?F vu Ud?U v« UIO?I« XH?A

U{—UF*« v{U Ê«u— b?L√ —UA*« —d

tD{ - W?M ≤± rN*« Ê√ WUO?M« ‰Ë√ qOË

»U????A« f???? b?b???& ¨W?eM« `?M W????LJ?0

t?????O???I??? gO??????H???Ë ¨ ≈ ¡UM√ …dU???I« —U?D0

n√ ±± XG?K …—b???? ’«d??√ …“U??O?? r?N??*«

s …dO WOL? vK UNK«b —uF« - —uc*«

‰Ëb« Èb?≈ v≈ UN?d?N bB?I ¨—b? ’d?

UN?O —U&û n√ ±± XGK …—b?<« ’«d_«

ÆWOdF«

ÆUd πµµË

WLO)« «d? ‰«dM lU ¥∂∞∂≥±¥± r— veM ÊuHOK

WU??OM« XuË W??F?«uU «d??C??? dd?% r??O

b??L?√ —U??A????*« W?Uzd? WeM« WU??O XU??

ÆoOI«

U???b???F? ¨ÂU√ ¥ rN????*« f???? d???√ W???O???Ë

Èc??O??H?M« fOzd?« ÈË«uM« b??L???? ”b?MN*U Y?O??G????«

„ö??N?????« W???L??O?? ≤∞±≥ d?UM …—uU???H X???u?? ÂU?????O

ld t?U?N??O??u —«b??U ôU??Bö? Wd??B*« W??d??AK

≥∂ t???L?O? „«d???«Ë åU?d? ∑¥Ë t??OM b?«Ëò U*U?JLK

v W?L— v{—ô« vu?HOK ŸU?{Ë« `O?BË vM rKE«

∂ W?Ou?B« Wb?)« U?LMO U?NOM? ±∏ rd« —UN «Ë U?N?OM ÆUNb« r c lË UNOM

ÆULK vHË Uu ‚Ë—U UMO

W?d?{ ‘Ëd …d?A?Ë U?NOM? ∂ WOU?« W?F?b« vQ r

WLO)« «d ‡‡ ÂUO

„öN?« Ê« ‰u?IF q ‰¡U?«Ë ÆÆ‘Ëd πË U?NOM ∂Ë

¥∂∞∂≥±¥± ∫

UN?OM ∑≥ qUI*« v lœ«Ë Ud? ∑¥Ë b«Ë tOM W?b

o7“UQe« b7d# qL6 WKd

—ôËœ ÊuOK W7b VKSË v#OK« gO'U bzUQ s« nD? v oI% WUOM«

À«dO jUö) »UE ŸdB UWKD t—UQ√ s ≥ l

d ????B0 f ?Ou ?u ????OK Êu ?«d ????O ???? W ????ID ?M0

s r??I« È—«œ≈ ±≥¥µ≤ rd? U?ö b??O??H

—U?A???*« W?Uzd d?B? WMb? WU?O d??U?

…—UO q«œ nD WO?KLF ÷dF …bb'«

v?OK« gO'U oU? ÈœU?O v«c?I« bL?√

ÂU???O??? W??F???«Ë v? oO???I??????« ¨vHM b???L???√

b ?F tK√ «u? ?u Y ?O ¨5u?N ? ? b vK

v«c???I« b???L??√ v?U??d???H« tK?$ ÷d??F???

gO?'U oU? ÈœU?O q$ nD? 5uN??

s W*UJ ?0 nBË W??U ? n ?D)« W ?F ??«Ë

Êu?OK Wb? VK Ë 5u?N? q? s nDK

U???N??O???UJ« b???√ s t???Ëd?? ¡UM?√ v??O?K«

WEU; W ?FU« UK W ?Mb0 t—U√ s ≥ 5Ë

Wb ? VK ?DË Wd ?B ? d ??O ? t ? ? ??N h ?

Æt«d ‚ö ù —ôËœ

Êu??O?K Wb??? VK Ë …bb???'« d??B??? W??I?DM0

s ? Ãd ????????H ? v ?J —ôËœ Êu????????O ?K ? U ?—b ????????

u ??O ?u ≤± Âu??O W ???F ??«u« q ?O ??U ??H ? ld

Æt«d ‚ö ù —ôËœ

VK ?IU U ?MF ?D t ??? ?U ???≈ v ?≈  œ√ W ???O ?KN ????b«

tMO …d ??U ?A ? »u ?A ? d≈ t ?d ?B ? »U ?? wI

vK «d?? …b ?? ‰U ??BôU ÂU??Ë ·uD<«

v«c ???I« b ???L ???√ vU ???d ??H ?« ÃËd ?? ¡U ?M√

s√ d?b??? ¨d????O????G???B« W????U????√ ¡«uK« ÊU????

vK U ?ö ? V ? ‰U(« w t?d?B ? vIKO

sb« ‰U?L? ·d?« Æœ bd??« W??O fOz— W?I?«u? vK v?u?B? Âb? v Xu«

Wb ?H« iH ? W*UJ d?¬Ë WHK? ? n«u

W ????FU ????« Wd ???? ????« W ????O1œU ????_U VU?D«

vHDB?? b?O??L?F« s? «—UD≈ vIK ¨…dU??I«

¨À«dO*«

ÆqLF« Xd

ÆtOM ÊuOK ≤ v«

t ?O ??U ? s d ??B0 W ?Od ??F« ‰Ëb« W?F ??U ?'

d?B WMb? ‰Ë√ W? d? r? —u?Q? WU??

‰U U*Ë ÆÆlUM? ÂuKœ vKR?Ë Ÿ“u?? W?H?O u o“U??e« bd VJ0 q?L?« XM

W?Iu? …dO?Q È« vK ‰uB?(« v XKA?Ë W?F W?OU?L?« UËd gO?«

bL√ ÊUL ‰uË s UK ed s «—UD≈

vb«Ë r?N??F??Ë œ«d??« W??F—« s? WuJ …d??« ÈbË v?L??— vKL?? Êu?J v

WK._« lOMB* WE—u teM ‰u åÊUHF.ò

ÆvIOIË fOz— W?I?«u? ‰U? W??O?N« v« U?N1b?I?? …eU?Ë …œu?u? vMO?O?F ‚«—Ë« lO?L?

Uu ±µ q U? f bb& …eO?'« »uM WLJ0 U{—UF*« v?{U —d

vU?F tK« v dO? vK«Ë ÆÆU?ƒ«d« r «—U??« Èô bF??Ë UN—«œ« fK?

t“U?O?Ë W?K_« lOMB? W?—Ë teM qu?% rN« ¨ U?I?O?I??« W?– vK

Æo“Ue« bd VJ0 WU qL Wd b« Ê«Ë bd??« W???O …—«œ« fK?? fOz— s?b« ‰U?L?? ·d?« —u????b« W?O?U?« b??U« v WI v?KË ÆÆtœUO X% qL?« v vb?U?Ë vU ·uu?U ÈdB*«

rQ fOz— v{UI« rOEF«b1) …b7d'U jUIOI*« ÃUDu. UMOK#« qOL vM# ÆÆ`U3« ‰¬ dSUA7 »U#A« bOI v Ê«e ô«

Ê«dN7 œuL7 vHDB7 `U3« `O tMJ.«Ë t*L — l.«u .dJ« bOIH« tK« bLG4 Ê«uK«Ë d#B« t4d.« rN«Ë t4UMA

’U???_« b?√ ÂU?O?? …e?O?'« W d?? r?I mK? t√ W?LJ;« …d??c0 ¡U?

5ö??Ë ¨‘u d?? W??I?K ≥∞ v≈ W??U??{ùU ¨…œU??(« ôü«Ë  UJ?H*« s

fOL vK ‘ µ≤

V&«Ë ¡«e)

vu???? b????L????√Ë U????U???? ≤≤ —u????BM? 5????

WOL lOMB« v Âb? WOA iUI ¨WK√ d?O«u ¨‘u d œd

rO«d« œöO ÈuAO

¨VKI«Ë —b??B« w UM?FD t??U?≈ d≈ ÂU??F« ‰U??L??? s q 5?Ë tMO …d???U??A??? Ÿu??Ë b???F

Uö V bd tIOIË UU ≤∑ bO:«b

teM q«bË q? U ¢‡ÆÂÆÊU?H?F?¢ j?{ -Ë teM* t?u?« - Ud??«Ë

ÆvdUË

Èed*« U?K vHA?* qU? WM ≥¥ rO«d≈

ÆUN Y??UË tMzU?e U?N??F?O?Ë W—UM« W??K_« lOM?B? W??—u teM q?u???

v W????L????— o“U????e« bd? VJ?0 qL????F« v `?O???? —«d??? —«b????«

sb« ‰UL ·d«

vIK WOKNb« s√ db vNO*« vU ¡«uK« ÊU

`M? ≥∞∂∞ r— d??C???;« —d???% ¨À«d??O*« v?K ¡U??Iù Uœu??N? YU??*« Èd??&Ë ¨U??K e?d?? WU???OM« vK r?N??{d??F? ¨5L??N???*« vK i???I« ÆoOI« …dU*

WF«uU dC dd% - ¢WM¢ iO√

WOdA« WEU ‡‡ o“Ue« ‡‡ ‰UM« r

V&«Ë ¡«e) ‚œUMH«Ë W UOU 5KUFK WUF« WUIM« fOz— Ãd œuL fKË ÂUF« 5_« VO# bLË ‚ËbMB« 5√ œuL 5 Ë vU(« —UA**«Ë WUIMK oU« fOzd« ÊULOK. vdGË …—«œô« qOe« vUF4 tK« bM6 Êu#*7 WOUIM« ÊUK«Ë UN

V&«Ë ¡«e) ÊUJ.ô«Ë dOLF*« W]dA …UMI« Êb ŸUDQ fOz— vHOH6 œuL ”bMN*« WOUIM« ÊUK« lOLAË WOKO6UL.ô« ÁUO W]dA WOUIM« WMK« fOz— «e6 bO«Ë 5OUIMK v Ëd« »ô« vUF4 tK« bM6 Êu#*7 …UMI« jUEU0 ·dB«Ë ÁUO*« jU]dA 5KUF« ‚uI VFU ·uQu« v qCH« V UKË —dJ*7 r Èc« vUIM«Ë ŸUDIU

rU rOK Õö$

–U*.ô« Âu d*« Êe(«Ë v.ô« b7e0 ÊuFM7Ë

WF.«Ë WL — »UA« bOIH« tK« r — ≠WUF« WUIMU 5KUF« s ¡«eF« hU? …d.úË t4UMA `O tMJ.«Ë

o«d*« WUIM b7b'« fOzd«Ë ‰ULF« œU%« uC6 œu#F*«b#6 XF— ÆÊ«uK«Ë d#B« …d.ô« rN«Ë t4UMA `O tMJ.«Ë t*L — l.«u e7eF« bOIH« tK« bLG4

V&«Ë ¡«e) È—uAU oU« uCF«Ë ‰ULF« œU%« fOz— vo«d*« bL vU#A WUIM«Ë vB« ·dB«Ë »dA« ÁUO* WOuI« WOMN*« WOUIM« WMK«Ë …—«œô« fK ¡UC6√Ë ‚ËbMB« 5√ vLEF ‰œU6Ë UIU. WUIM« fOz— VzUF dDU bL √Ë o«dLK WUF« bLË WUF« WUIM« uC6Ë Èd#J« …dDUI« ÁUO W]dE WUIF fOz— ÈdM s Ë WUF« WUIM« uC6 qU] s7b« ¡UNË WUF« WUIMU ‚ËbMB« b6U 5√ vu)« ÈbL rNKO“ vUF4 tK« bM6 Êu#*7 o«dLK WUF« WUIM« fOz— œu#F*«b#6 XF— t4UMA `O tMJ.«Ë WF.«Ë WL — e7eF« bOIH« tK« r — Ê«uK«Ë d#B« …d.ô« rN√Ë


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

Vö*« Èb

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

≤∞±≥ uOu s ±µ 5M(ô«

‰UL‡F«

‡+±¥≥¥ ≠ÊUC— s ∂

≤≥¥≥ œbF«

—uB«b ‰œU

E-mail:adelsport2012@yahoo.com

dB ‰«eU Ÿ«œu« U?M?? ? H? ? ? N r?— rF? ö …d?*« Ác ÊU?? ? ?C? ? ?— vQ? nd?A« d“_« bK t d9 U V? tO≈ UM?UO?«Ë ÂU?? «Ë VB?FË n?MË W?d??Ë ÂU??I« ôU?? s ÆsbU UN Wöô —u√ v sb« ¡«b√Ë qO? ¡«bNA« ¡UœË …d*« Ác ÊU?C— vQ U qJ ÊuF?Ë ÊuFd ×U)«Ë q«b« v s u« WU?MJ« ÷—√ r?O? ?? ? IË X?O? ?? ? H? ?? …u?? s? «uË√ vc« 5?d??B*« Âœ p– qO??? v Êu??? O? ? ? Ë rNQ??Ë WDK«Ë vd?JK ‰u?u« q√ s? dUD« Ê« rN?LK r— »U??(« ‚u? rNQ?Ë «b√ Êu?A?O?F Æo UMOK  u*« Ê√Ë Â«d tK ÈdB*« Âb« UM?*U?? s? qd À«b?? ô« pK?Ë b??N? ?A*« «c? jË ÆÆrNbU?? q rNM? u «u?b?? ÆÆrN e?? F ’U???« W??{Ud« b?O? I? ¡ôR 5 s ÆÆrNKL?? v «u??BK√ pUe«Ë dB VM 7U nu rO«d« 7UJ« ‰«e??G?«ò d??OU?? L? '« t?? ? ? I? Èc«  UMO?U??L? ?« v ÆådLô« d√ „—U?*« ÊU??C?— ÂU√ ‰Ë√ v W?OM*« t???«Ë Èc«Ë v√ —b?I« ÊQ?Ë U?U? µ¥ eUM d?L? s W?O?K W?“√ q v?Ë À«b?? ô« Ác j?Ë gO?? ?F Ê√ v√ —b?? ?I« ŸUM? r√ b?? √ uË Ê«e?? ô«Ë  U?? U?? ? I?ô« Ác Æ…œuNF*« tO Ë WK WH WL« Ëd?? ? ?OK?« e?? d?? v VF s? ‰Ë√ u d?? B? ? ‰«e?? rOKF v W?b(« W?—b*« `? s ‰Ë√Ë WO?«d?U W?HK<« e?d*« «c Vô ÂU?NË  U?d?%Ë  U?«Ë ŸU rN `??« —U?? Âu??$ W?—b*« Ác s Ãd??? Æ…db*« …dU« rU v dO t?? ËË tU?O? Ë t??H V?Ë Èc« u d?B? ‰«e? Âb?I« …dJË Áœö V?M*Ë iOô« tœUM Áb?N?Ë ÈœU d« X% t?H lC ÊUJ ÂU qJA tM uË VUM? …b?? bKI? t« v?? Ád?? OU??L? Ë p?U??e« U?? ? ? b?M ·Ëd?E?« pK?« v? iO?ô« ÈœU?M« q?«œ WKUJ« rN?I iOô« XO« dOUL? tœUM XU q qL? r vK W?IzUH« t?«—b Èb?Ë t?B? v fK?0 t??u??C? ? l«u*« Ác d??«Ë  U?? N? ? '« odH« vö tU?LK d« ÊuJ Ê« vHJË ÆÆ…—«œô« ŸU?L?ô« WUN v p?Ue« ÈœUM Âb?I« …dJ ‰Ëô« v?« vËô« …d?*« vË 5?u?? ?O t?U?? ?Ë q?? ? r?N vM Êö??“ b?? uò WK?u …d??? cM? rN lL??? ÆåvMU od??H« Âu??$ YœU??« —b??B?  U??LKJ« Ác? XK

v …dOô« Á«u? v« tUL? lOOA ¡UM√ tO?Ë nz«u q X?L?{ v?« W?? O?N*« W?dJ??F« …“UM'« ÆÁcOöË Á¡ö“ Ÿuœ jË VFA« vM? u« V?? MLK? d??L? ?ô« ‰«e??G« Âu?? L b?? ? « v vU?H s ‰Ë« ÊUJ WOU?*« t«d? s tU?Aô ÷u?? NMK o?d W —U?? ) rU??F? ?Ë t«d?? ? .b?? I ÆVM*U d?O?G? jU??{ ÊU? Ê« cM t?K v ÊU?J s u« U?« s u« q√ s Áb vK? t?H? lC W?OK«b« …—«“u v? pc? u q Ë s «u?LK sô« d?O?u q√ sË ÆtKO— q ÁbKI U d« uË ¡«u W— bKI ¡UD?F« v q?*« U?? Lz«œ ÊU?? d?? L? ô« d?? B? ? ‰«e?? Á¡U?? ?b?? ?«Ë Á¡ö?? ?e …Ëb?? ?I«Ë W?U?? ?ô«Ë ¡U?? ?u«Ë Ætd s q «d«Ë V vE ÆÆÁcOöË ÊU?ô«Ë jU?C«Ë ÈËdJ?« d?O??)«Ë Vö« .dJ U??Lz«œ t_ vL??? d?«  U? nu rO«d« v?M u« Æs u«Ë ”UMK UJK ÊU tUM `O??? tMJ√Ë d?L?ô« d?B? ‰«e? tK« r— ÆÊ«uK«Ë dB« tOË tzUb√Ë td√ rN«Ë

”d(«Ë ÊuËUI*« vœu vIdô« vIdù« WLIK bF% vK&ô« vK&_«

W—UA*U Ud ŸUM ≈Ë dL(« 5UOA« …œUOI eU WJdu√ n‡‡ )u ”√— v Ÿ«b‡+ l‡«b*« j‡‡)u« V‡‡ ôË s‡1_« d‡ONE« W???????????—œ v??K?ô« ÈœU?M?K? ‰Ëô« o?d????????????H?« l?— VId*« vIdô« WLI« ¡UIK Èu?BI« œ«bFô« —Ëœò U????u????L????:« È—Ëœ  U?—U???????? W«b? v ÂU?« vI?d?ô« ‰UDô« WD?«— È—Ëb åW?OU??L?« YO? qI*« b?ô« ¡U? t —d?I*« pU?e« ÈœU Ê« bF v{U*« fO?L)« tU?—b odH« q«Ë e???O????d????« √bË 5u? …b* …“U????« vK q?B??? odH« ÷U YO? WLI« …«—U v d?O qJA ÊuËU???I*« ÂU???« v{U*« W???F??L???'« WœË …«—U????? ”d?? l Wœu?« t«¡U??I Âu??O« r?????Ë »d??F« bL …œUOI vMH« “UN'« UdF w« œËb(« od? …uI «dE W?LI« …«—U?* Èu œ«b?« nu

vU

WJdu«

j«d?Ë b???O??'« r?OEM?U l????L??? Èc« ”d???(«

Ud

t???u???H??? 5 rC? t« v« W???U???{ôU t u?D ÆseOL*« 5ö« s …dO WuL

◊UI Àö ‰Ë« bBË pU?e« vK “uH« WOL√

v√d o?d?H?« VF U?? «–« WU?? v W??—U??A??LK

UJdu«Ë nu? ôËU? X«e?Ë t«e??« sK«

…«—U?? v 5?ö« s d?O? œb? nu „d?«

ÈœU*« ‚u?H?« rN??M9 U?u?L?:« È—Ëœ v

t??F?L?? qz«ËË —u??U?? ÂU???( W??U??{ôU Wd??

…d?L?F« s tœu? b?F U?—b??« v rE« Èc«

e«d*« v 5UM« iF? lœË »dF« ÊuËUI*«

qC?H*« VIK« s ŸU?b«Ë ÈuMF*«Ë

U????—b???« v? rE?« Èc« UJd?u« d???U????«Ë

ÂU???« W??—U???A*U t???UMË Vö?« l …d??L????????

‰ö? r?N WU?F???ö œU??(« hIM« vU??F v«

ÆrdOUL œUF«Ë

s t l?L? U* «d?O?? vMH« “U?N?'« t?OK ‰u?FË

ÆWuD« WUN v« ‰«eô« —«d qOQË pUe«

ÆÂUF« È—Ëb« nQ« U «–« WœUI« …dH«

c?O?HM 5?ö« VU nu

Æ «¡UIK« Ác q v …dO  «d

”d?(« ÂU« n?u bL?? VFK Ê« lu?*« s

v ‰«“U????? vM?H« d?b*« Ê« ¡U????I?K« ‰ö????? `{Ë

Âu?O« …«—U?? v t?U?L?OKF

…«—U??? d?L?(« 5 U??O?AK vMH« “U??N?'« d????F

t ÷u?O Èc« vzU?NM« t? qOJAU? ÂuO«

e???«d*« iF? ÊQ???A nu*« r???? rË …d???O???

v??« ”d???????????(« ÂU???????????«

odH« ÂU« WOIOI?(« WIF« v WœUI« pUe«

qG?A 5?ö« iF? 5 WK{U?H*«Ë W?L?I« ¡U?I

ju?« VôË s1ô« d???O???NE« Èe???d??? W??U???

fHM od??H« U?N?{u?

Êô W??OzU??NM« —«Ëœö? qQ??« u?? Á—«u??A?? v

U?OU?« „—U?A s s? r r WMO?F? e«d?

sc« o?d??H« Âu??$ iF »U??O?? q v? l«b*«

W????L?????I« …«—U????????? W?D

…œU??F???ô 5??ö« ÂU?« »U??« `??H??O? “u??H«

Æl«b*« VFK*« jËË s1ô« dONE« ÈedL

…dO? …—u?B WO?{U*« …d?H« ‰«u rNO?K bL?F

W????Ëd????« U—U???????????U

Wu?D« ¡«u????« v ‰u????b«Ë W????OU???????I?« ÕËd«

iF? lb« v?K …d?O?? …—u?B d?I??« nu

Èc« vU?? ÂU??? od?H« 7U?? rN???b?I?? vË

œb??? v«Ë …d??O?ô«

nu b??L???? b??I?? «c? VIK« vK? W????UM*«Ë

`{Ë YO? q?I*« b?ô« W?LI« …«d?? v Âu?M«

vJO???K« ”d??O? ·u??H?? v «d??R??? ·d????«

qOJA?« U¡u?{ vK

l ôuD UUL« …dJ« db kO?H(«b bOË

vzUM« Ê« Èœu« ÊuËU?I*« ¡UIË U?—b?« ‰ö

ÆvUô«

»d??ô« U?L d?UE«b??? b??L?«Ë Èb??L?? b?O??«

b??L??«Ë ÊU??L??OK b??O?ËË VF???? œU??L?? vö??«Ë

vK tö?? Ub?% V—b??« VI? f√ 5??ö«

nu bL

Èc« U??d b??L??; W??U??{ôU WU??ö ob??

tK« W– v n)u rO&«d≈

WOIdô« WLI « w eOd «Ë WUO « s œUFôU tOô V UD Êôu

ju« WU? WHBË WdB*« W{U?d« bI u —«d?_« U????N?????u????$Ë U?œ«Ë— b????√ ÈËd?J«

dL)_« ‰«eG« …UË vK Êe8Ë Õö+Ë Èd+ qO8d ”U fK> s ¡UCO« WFKI« v VC

p?U???????e?« ÈœU? r?$ nu? .U?d?« 7U?J?« ‡ V?IK*« U????OMO?U???L????« v d???B???? V????MË ÂU√ ‰Ë√ W??OM?*« t????«Ë Èc« åd??L??_« ‰«e??G«ò

s bb???F« q w? «d??O????? «—Ëœ VFK? ÊU?? Íc«Ë w?U??(«

qU?« w «dO?? t?d nF?C?Ë U?öË  U?“«

Vö UdG U{d pUe« wu wIK bF WUË

b???I??? wK? pU???eK w?MH« d?b*« Êôu wL?K ’d???

d« Ê« W?UË t?OK …bA «uJ sc?« odH« w?ô U“«

WuDU wc« ldLK

b??L???? ¡«d?? V?K Íc« wU????ô« U??ôU??? ÍœU s

w Yb??(« Âb??F U??Nö?? r?N??U t??O????ô l W??K

U??bM 5u??O tKO??— q?? ÊU?? rN??F? nu? rO«d« ¡U??I

¡U?C« 5 W?—U VC? WU? œu Íd?« WO?U s

n« WzU???L?????L?? t?—U??« Ë« Ë—u Êu???OK ≤» r?O«d«

bË Ub?F UOU œö« U?N d9 w« WOU?O« —uô«

5???ö« lL?????«Ë «—u??«“ w?LK VF?K*Ë pU???eK d???C??

b?????F r?NœU? …—«œ« fK????? s? Ád????O?U????L?????Ë ÍœU?M«

s ¡U?MG?????ö? pU???e« Áœb???Ë o??? U??? uË —ôËœ

bR?? rNM? 5??ö« 5 od??H« ·u??H?? w ÂU????I«

’dË od?HK WOMH« Å…œUO?I« Êôu wLK wu ‰UH?ö

wKö? qI??M*« qO??— Íd??? wUd« w? rN?O??{d??H

`??« tKO?— qF?? U? uË w?U??ô« ÍœUM?K Vö«

b?L?? V?M*« fOzd« ‰e?F w?O?« od?H« —«d?I

wMH« db*« «d?OO? wUGd?U …œU?ô« wK WKUI*« pK ‰ö?

uËbM wËdOUJ«Ë Íœu?F« WËdFK Õö rO«d«Ë

b??L?«Ë dU?? d??L? s? ö? Y?? U??LMO X?Ë WU???

b??O??F Áb???Ë —«d??I« «c i?d s rNM?Ë wd??

W?H“U?1 ÊU?Ë vU« tM Ë Ád??FË pU?e«

wK t?«—b??Ë Êôu wLK? tU????« ¡«b«Ë od??HK? oU??«

œU%ô« q s ÁbI a U?bF wu« wUHBK

s wMdO*« b?L«Ë bOF? wUË oOu bL«Ë Íb?

À«b??« VI?? XU?? w« w?{u?H?« WU??( œö??U

«c W????OD?«Ë qE«

iOô« fK:« Ud?EM w« ôuDU “u?HK od?H« …œU?O?

dô« fHË WOU*« tUI? wK tuB ÂbF wËb«

pU??e« wu?????? dE?M 5 w W??O??«d????« ÷Ëd??

œU?%« —«d?? b?F W?U??Ë b?O?:« d?UM ≤µ …—u

XU??« w« WKL??'« XU? r …d??O?B??IU X??O …d??? cM

W?OU*« Áu??IU?I???? w?K tu?B? Âb?F ‚«“— wM?OMK

t« W????U???Ë ôUU?JO??? q?O???d œU??? ÷d???? ‰u???Ë

od?H?« ÊU? w« Í—Ëb« W??IU?? ¡U?G?U …dJ«

b?«Ë u wË tU??Ë d?? rN?U?L? —u? —U?O?N?ôU 5?ö«

Íc« wUd« œu?N pU?e« wK ŸU{« U u?Ë UC«

uË UuM t?OM 5ö? …dA? pUe?« WMe nKJO?

oO??I??%Ë U???N “u??H« s w?œ« Ë« 5u?? »U??

¡U??C?« «d???«Ë

‰«e??G« qd?O? wM gKe??O?Ë wK? t?I?? wM rJM Êö??“

od??HK W—U??C« …u??I«Ë W??O??U??ô« …b?L??ô« s ÊU??

w« W?OU*« W“ô« q w? Vö wUO? mK? d?F U?

cM ¡U??C??O??« W?FK?I« Ê«—b? s? XU? W?uD

ÈœUM« u??O??{U—Ë

‚U??A? q ‰u??I??Ë »uK w wI?? tMJË Áb???? d?L??ô«

ÊËb 5????ö« q?O???— s W???O?U*« …—U??????)« ·ö????

U?“ô« s? »U `?H???Ë U?O?U? pU??e« U?NM wU??F

Ub? dJH V?ô s d??« lœ U? uË ≤∞∞¥

W?U?? W?H?B WËUJ?Ke«Ë W?U? W??H?B Wd?B*« W??{Ud«

Ê« wMF U? uË rNCuF? wU qU?I wK ‰u?B(«

ru*« s rN??u?I? 5UD*« 5??ö« l U?ö?)«Ë

s Y?«Ë ¡U?C?O?« W?FKI« s qO?d« w

Wbô« lO?L?? w Âb?I« …d? Âu?$ s bb??F« ’d? YO?

5?ô ¡«d?A W?L?{ W?OU? mU??LK ÃU??O? pU?e«

Áb VFB« s w{U*«

Xd w« t“UM —uC wK —u?BF« d wKË WdB*«

—«b« W?L?N qF? U? uË wU?d« Íu??? fH wK

l WLI« ¡U?I w eOd« tO?ô s Êôu wLK VK Ë

W?Ëd??????FK? t?U??????I??????« -« Íc?« Õö??????

b??? w ÊU? Íc« Á¡«e?Ë w{U?d« W d?A« œU?%« s

iOô« fK:« oö ÂUF« ‰U*«

5IdH« —«u?A W«b w Í—U?'« uOu ≤± Âu wKô«

qI???M*« qO???— Íd?????Ë Íœu??F???«

pUe« —«u w–UA« WbU(«

vK rOJ(« b

eUM d?L? s WO?K W?“√ d« „—U?*« ÊUC?— ÆUU µ¥ ÈœU oA??F? ÊU?Ë o?KK ôU???? b??O??I??H« ÊU??

V l???L?? ÊU??

q pcË iOô« Ætd s

rO«d« wzU?M« ·ö? W?O?«d??« ÷Ëd?

Á¡U?C??«Ë pU?e« d??OU?L? X??O?« qB??? b?O?F?? wK

…«—U?*« pK w “uH« d??F YO? WO?Id?ô« WuD« w

l U?Lb??I? wN?« U?b??F wKö

nu rO«d« d?L?ô« ‰«e?G« …U?u Wu? W?b?B t?O??ôË

—ËbK qU?« …dO?U wK ‰u?BK od?HK Uu? UF?«œ

s ö?? d??B 5 w pU??e«

…—«œô« fK? u?C?Ë t?—U d?? od?H« Âu?$ “d« b?«

w pU??e« qb???? …—U???)«Ë WuD?K wzU??NM« q??

qO??d« wK? rO«d« b??L????

…b? b?O?I?H« qG? U?d??????¬ V?UM? fK???? Wu???C??? ÈœU?????????????????????? …—«œ« ÊU???????Ë p?U??????e?« r??O??E??F?« q??«d??«

Uz—UF U ULG« bIFH Wö'« b8_« ÆÆÈ—ËbU ÈdB*« …œu WALUM*

ÆÆÊUC— v XIQH ÕUH«b …dU+ qCH*« oD« j«Ë WQËdJ*«Ë

W? d??????? jU???????{

Êôu vLK

W??????— v≈ q?ËË Æ¡«u œU???%« s b???O???I???H?K Wd?J??? …“UM? XF???O???

ÊU— dN v? ULOô UN bF? v« WKOL'« Udc« s bOF s— h? q …UO v

Âu ¡È—U ŸU??L???« b?I? Âö?? ‰U?L?? W?Uzd …dJ?« œU?%« …—«œ« fK?? —d?

v≈ »d?I« ·b?N W?U dzU?F?A ÂUO?IK …b? vK h q tö? ’d? Èc« rEF*«

¡«u? ¡U??b?ô«Ë 5?;« ·ô¬ jË W? d?A«

‰ö È—Ëb« qJË ÂUE W?AUM* du?√ ∂ WMb0 ·bN« ŸËdA0 q?I*« b_«

qI r?O W?OK«b« ŸUD? Ë√ ÈËdJ« ju« s

ÆqË e vu*«

ÆqI*« ru*«

Èd?_ W?? sË d?ü h? s? nK? …d?O?? Ud«u Ë …œb?F?? W?O?U?C?d« ”u?ID« «œU?F«Ë ”uID« U?NF? nK q sJ? dOU?A*« …UO? s nK ÈœU?F« ÊUù« …U?O?

q?I*« ru*« ‰ö W?OK;« W?IU*« W?U?« Wö?'« fK? gUM Ê« dEM*« s

v W?{Ud« d??OU?A?Ë Âu?$ iF U?O?u?B?? ‚«d??« vK UMd? «c øW??OU?C?d«

ÈdB*« ÈœUM« W—UA ‰u vzUNM« nu*« bb% rO UL …b«Ë WuL s

ÂUB 7UJU UM«¡UI ‰Ë√ ÊUË rNM d√ ¡«eô« U¡«d »d?IO ÊUC— dN ‰ö dB ÆWOOzd« ÂUJ(« WM' fOz— ÕUH«b

Âö ‰UL

ÆdO_« Á«u v≈ tUL t?d?????_ Âb??????I??????? v{U?d« r???????I« …d??????« vML??Ë ¡«e??F?« hU?? t??O?????Ë Á¡U??b??«Ë

ÆWOM_« UN'« dE WNË vK ·dF« bF bb'« È—Ëb«  UUM sL{ ÈbOF—u«

ÆÊ«uK«Ë dB« tdôË WLd« bOIHK

t?u? ¡b vK ÷d?? t …dJ« œU?%« u??C?Ë ÂUJ(« W?M' fOz— ÕU???H«b??? ÂU?B?? b?√ r W?U?? …b* W?«d«Ë œu?K)« v≈ œu?F Ê√ vK? qL?F« v≈ »Uc?« r .dJ« ʬd?I?« …¡«d?I dzU?F?? ¡«œ« v≈ —UDô« b?F? t?u???O »d?G*« …ö? ¡«œ« q?? .dJ« ʬd?I?« s U¬ …Ëö Æb*U `Ë«d«  «uK …dO?J« WKzUF« l? —UDô« WË ‰ËUM? vK ’d« qOC?H« dN?AU Âu ‰Ë√ ÕU?H«b? ‰U

W{Ud« d“Ë —UOP« bM WO%Qu« Wd>« —«dJH »uKD

∫W{Ud « ¡«d$

ÆUOM*« Ë√ nu vM WEU v vb«ËË Èb«Ë jË U??ô ÊU?C?— v 5d? .dJ« ʬd?I?« r? vK ’d? t« v≈ ÂUJ(« WM?' fOz— XHË öC WOU?Ëd« —uNA« s tuJ «dE XO« v qOCH« d?NA« ÂU« rEF vCI t« v≈

ÆvËb«Ë vK;« Èu*«

Æbb'« W{Ud«

Æv{Ud« ‰U:U UUDI« WU s «dô«Ë

d“Ë —U?????O?????????« …—Ëd????{ v?K …d?J« ¡«d????????? o?H«

ÆÂUJ(« WU ¡Ubö «—U“ ¡«d« s

oU????« ÂU?J(« W?M' fO?z— —ËbMG?« ‰U????L??? V?U

Ê« vK ÈËd?J« d??O?????)« dJ œu??L????? œb?? U??L???O??

vK_« ÈœUM?« vd? ”—U? v«d??« »d?« 5 v

v{Ud?« ‰U??:U «¡U??H?J« »U????√ s W???{Ud«

fH —«d?J …—Ëd??C W??u?J(«Ë W??Uzd« W?????R??

s ÊuJ Ê« V WuJ(« v W{Ud« d“Ë —UO«

—U??O???« v Êu???d? 5O?{U?d« Ÿu?L?? Ê« oU??«

œu?I?F« —«b? v?K XU? U??FK« W??U? Ê«Ë U?L?O?ô

ULOô ≤∞∞µ ÂU du?« dN ‰ö WU ÊUC?— v Udc« qL« pK1 t« ·U{«

»Uœ ‚—U XF{Ë v?« WOu?« Wd?« u—UMO

v …d???O??u?« «d?????)U l???L?? Ê√ v?K 5O???{Ud«

rNH Ê«Ë WO«dU …—«“uU rNKOL db h

«d???)U Êu??F???L? ô ’U???« bKI? s W?IU??«

-Ë U??Nö??? oQË ÃU d?? —u??? VFK v?K »d??G*«Ë fu? V??M 5? …«—U???? —«œ« t«Ë

WËbU W?{U?d« …—«“Ë W?L? vK d?O?N??A« v{Ud«

Ê« v≈ U?????????ô W????O?????{Ud?« W????uE?M*« q?«œ qL?????F«

UHOC WKI*« …d?H« ‰ö «œU%ô«Ë Wbô« nu

ÆW{Ud« W—U2 rN o rË W—«œô«

Æ≤∞∞∂ ÂU rUF« ”Q v WOLOJ« rI ô« sL{ W—UALK Á—UO«

—«œ« Èc« vMOM—ô« vËb« rJ(« UC«Ë W?IOIA«

«¡UMË W—U d?OUF d ÊuJ Ê« V «—U?Oô«

U?“√ WUJ U?LK d“Ë œuË vML? lOL?'« Ê√ v≈

u?C?Ë ÂUJ(« WM' fOz— ÕU??H«b?? ÂU?B? VU

Ê« sJL*« s?Ë .dJ« d?N??A« ‰ö?? jI? Èd??√ …d? W??OU??C?d« ÂU??O?)« v?≈ V–« lUË Æ¡«dIH« ”UM« WUË vUL'« —UDô« v iF« „—U«

«– W?U ÊU?C?— v  öK*« W?FU? vK? ÁœôË√Ë u ’d t« ÕU??H«b? `{Ë√ t√ v≈ «d?O?A ÈËö?D« aO?A« …Ëö v≈ ŸU?L?ô« qC?H U?L? v—U?«Ë vMb« lUD«

5 U???O?U*U ≤∞∞∂ ÂU??? rU???F?« ”Q??? WuD v?zU???N

b s W??U? ÊU?C?— v q?C?H*« oD« Ád????FË j?«Ë U?N?«u« lO??L? WËdJ*« o?A?F

U?ô Áœö? W?{Ud« d“Ë VBM0 U?d?Ë U?OUD«

Ætb«Ë

s W?{Ud?«Ë »U??AK «d“Ë Èd Ê√ vM?L? t√ v≈

vzUM« l —UDô« ‰ËUMË WDK« qL v vË“ …bU?Ë …bzU*« œ«b« v rU« ·U{« ÆdH« …ö ¡«œ« t vM v «dQ ÊuJ —u« Ê« v≈ UuM WL)« ÆtzUM« l tN vK —UË Áb«Ë t Á«b« tUO v ”uU ‰Ë√ Ê« vK ÕUH«b `{Ë√

È“U Èd

Æ5O{Ud«

Æ öU:«Ë WOu;« XOË …¡UHJ« vK

WOöI?« v rU Ê«Ë v{Ud« ŸUDI« qUAË

—U?O?« …—ËdC W?uJ(« …dJ« œU%« …—«œ« fK?

ÊuA WËb« …—«“Ë VBM bKI Ê√ vM9√ ∫dJ ‰U

ÆWbô« «—«œ« fU: —«dI«

Ÿu??????L????? 5? s? W?????{U?d« Êu????????????A W?Ëb« d?“Ë

rU?Ë ·d??? h? …bb?'« W?uJ(U W?{Ud«

s?L????????{ lC? Ê« b?b????????'« d?“u?« vK? ∫·U????????{«

lO?L??'« o«uË Â«d???U vE Ê« vK 5O??{Ud«

W—«œô« «d?????????)« s r t?bË  U????????F?K« n?K????<

ö?C? «œU?%ô«Ë WbôU «bDô« Âb? tUuË√

Ê« U??N???b?I?? v vQ W??—U? d??OU??F? v?K «¡UMË

÷u???NM?« v W???LU???*« q?√ s v{U?d« ŸUDI?U

qL Èb UNMO ULO oOM«Ë WOLOË_« WMK« s

t??—U? s ö??C?? W????U? Wƒ—Ë dJ VU??? ÊuJ

vK? U???N? d9 v?« …u????J« s W?d???B*« W????{Ud?U

ÊuU??I? œuM W??A??UM? Ë√ W??{UdU W???U?? W??zô

db?I?U l?L? Ê√Ë v{Ud« ju?« q«œ nOEM«

om-2343  
om-2343