Page 1

°°ÂUNô« hHj v' lOL'«Ë ÆÆåÊUÖd-ò ÆÆ ‚u' dB

VFA« vL+O* gO'«Ë ÆÆ fOzd« bO- W“_« ëdH« l«uBK UOId'« ‰UL ÂUB« —«dL*« W+K*ôUW+K*ôU-rNOK rNOKÂu/N« Âu/N«r0— r0—W—bMJ*ôUW—bMJ*ôUWdB*U- WO-UIM« WM/K« ¡UC_ D«bbN œU8H« UNHAJ Wd+9« W6öLK ÆÆsb*UHK WœUOI« VaUM*« …—uR« bF- Èd« …—«“Ë —UFT

sbFK …—«“Ë ¡UA« VKD rUM*« WOuL qU ÊuOK WUL( ldAË

dËeU- WKI8*« W—UIF« Vz«dC« W-UI rN ⁄ötOM

‰ULF«Ë …UF8« s Ϋ—UA8 ±≥ 5OF °°°°øå‰eG« D«bF WUMB dBò‡-

± WH±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥¥∞œbF$«

Â≤∞±≥ tOu s ≤¥ ≠‡ ±¥≥¥ ÊUF s±µ5Mô«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON' b‡‡L6√ UN8‡*√ WOu9*√ …bd

vKP«b« ‰Ujô« v≈ slu« ‚ôe« lM* qPb* W+K8*« D«uI« ∫åv8O8«ò dB VFT s b6√ f1 Ê√ s gO'« œuMË ◊U9C ·dT√ Du*« WdAU W—«œô« «œUOI« l rO«d« ÕUH« b

Ê«uK6 dB fOz— DUHUE nAJ WC-UIK ddI

Æ tOK …dDO« VFB Ÿ«d w œö« ‚ôe« ÂU√ XU qE s gO'« Ê√ U{u

œU?ù WO?UO?« ÈuI« ¨wd?(« ÃUù«Ë ŸU?b« d“Ë ¨wO?« ÕU?H« b? ‰Ë√ odH?« Uœ

WK?*« «uI«  UOœ√ s ¡e? vË WO“√ W?ö VFA?«Ë gO'« Wö? Ê√ åwO?«ò œU√Ë

q Ÿu?√ œuË v≈ «d?OA ¨UN?FË d?B WUL( W?OIO?I W(UB?Ë o«uË rUH WG?O

WöF« Ác ‰u ·UHù« lOD ‰«u_« s ‰U? ÍQ tQ bIF s Ê√Ë ¨dB VF ÁU&

V s ô≈ …œd??? tu?œ Ê√ b?√ U?L?O? ¨d?O?J« tö? oI?? Ê√ sJ?1 ¨u?Ou ≥∞ «dUE

WOËR Ê≈ ¨w?d(« ÃUù«Ë ŸUb« d“Ë ¨wO« ÕU?H« b ‰Ë√ odH« ‰U ÆU?N«d≈ Ë√

w« ¨WU?)« WOHOI?« …ËbM« Á—uC ‰ö åwO?«ò ·U{√ËÆtKI?Ë Ád{UË s u«

oH v dB? ‚ôe« lM* qb« U?NOK r% U?NF? ÁU& WO?ö_«Ë WOM u« W?K*« «uI«

w —Ëb U0 q?U? wË vK? W?K?*« «u?I« Ê√ ¨¡ö??'« Õd?0 ¨W??K*«  «u??I« U??N???LE

—U?O??N« Ë√ W?O??HzUD« WM??H« Ë√ su???« Ë√ .d???« Ë√ wK«b« ‰U????ô« Ë√ Ÿ«d?B« s? rKE

¨ÂU œU?O?Ë œd?? qL?F? W?K*« «u?I« Ê_ qb?« Ë√ W?—U?A*« ÊËœ w?K«b« ÂU?F« ÊQ?A«

Ê√ s WK*« «uI« œuMË ◊U?C ·d√  u*« Ê≈ ¨wO« odH« b?√ ÆWËb«  UR

cM WOU(« W?K*« «uIK WUF« …œU?OI« Ê√ lUÆrOEF« UN?FË dB* UNU?— ¡ôË Ê√ «bR

t√ ¨W?K*« «u?I« s —œU? ÊU?O V? ¨åw?O«ò `?{Ë√ËÆdB? VF? s b?√ f1

XdHË vU?O« ÊQ?A« s UN«uI b?F? Ê√ d√ v{U*« fD√ w W?OËR*« U?NOu

Ê√ s UM? ·d??√ u*«Ë ¨5d??B*« UM?OU√ lËdË n?u?? ÂU??√ XL??B Ê√ …¡Ëd*« s? fO

‰ö ÊQA« «c v «“U$≈ s - U Ê√ v≈ «dOA ¨U?N«bFË Uœ«d_ WOUI« …¡UHJ« ld

ÆtAO œuË v dB VF s bÔ√ f1

q«œ ÂU??Iù« s? WU? „UM Ê≈ò ∫ŸU?b« d“Ë ‰U?Ë ÆW?KzU …e?H? q1 W?IU??« d?N?√ ∏ ‡«

VF ÁU& W?K*« «uI«  UOœ√ s ¡e wË ¨W?O“√ Wö VFA«Ë gO'« W?ö Ê√ b√Ë

bI?F s TDË lOL'« 5 o«u« s b?ôË WdB*« WËb« vK dD U—«dL?≈Ë lL:«

Ë√ W?ö?F?« Ác ‰u? ·U?H??ô« lOD? ‰«u??_« s ‰U? ÍQ t√ b?I???F s TD?Ë Æd?B?

ÆåÍdB*« wuI« s_« œbNË t dC UNMJË lL:« `U w WU(« Ác Ê√

ÆUN«d«

¨TD Wd?B*« WËb« œbN w« d U<« s ‰e?F w WK*« «u?I« Ê√ bI?F s Ê√ b√Ë

WHdAK vKFH« fOzd« vI åX'dò ÆÆrOI«d-≈ ÕUH«b9 ‡ ‰ULF«Ë —u??C? rNu??œ ¡UM√ W??O?U???B« W?œ—uU 5KU??FU

v ZOM«Ë ‰e?GK W{UI« Wd?A« …—«œ« fK gU

v≈ lL?«Ë W?OKOK« Wœ—uU rNK?L «Ëœ√ sc« rNzö?“

fOz— rOKF?«b? œ«R? ”bMN*« W?Uzd f?√ tU?L??«

t90— ÊËœ niu* qI ôË bd9U- 5jR*« XO9R

ÆWdA« fOz— f( ¡uK rNF«ËœË rNKUA

fOz— rO«d« ÕU??H«b? t?b Èc« dd?I?« ÆÆfK:«

ÂU?N« vF?L???:« —ËbU ÂU?O?IU W???O?N« «e?«

t√ «Î bR ¨ÎU?OU UN ÊuKLF v« U?UDI«Ë sU_«

¡U??ƒ— l U??U??L?????« ‰U??L??F« œU??%« fOz— V?zU VI??

U?b?)« WœQ v —«d?L??ô«Ë ¡ö?L?F« ÁU?&

…—«œ≈ fK fOz— ¨sb« ‰UL ·d?√ —ub« b√

œU???%« fOz— V?zUË ZO???M«Ë ‰e???GK? W??U???F« W?U??I?M«

«c Ê√ v≈ «Î dO?A ¨t?— ÊËœ n u È√ qI r s

l dU?*« q«uU t?UL?« ¨bdK W?Ou?I« W?ON«

vO« odH«

WOU« UH Ë …b bF

DUFU'U- 5KUFK UdNT UNOM ≤µ∞

∫Uu ‚Ë—U ≠ V

WM?K« ¡U??C???√ —u??C???Ë Âu??L???F« Ëdb???Ë U??U?DI«

Ê«uK dB? WdA 5KU?F« i— »U√ s ‰U?LF«

È√ œu??Ë Âb??? v≈ Î « d??O??A??? Æ·Ëd È√ X%

v??H?M«Ë Èd??_« —«d??I?????ô« oO??I??% v?≈ ·b??N

vK «u???F??L??√ sc?«Ë W??d??A« …—«œ« fK???Ë W??OU???IM«

≥∞Âu VU?JLK oK Ë√ W??OzU?M???« «¡«d??≈

v rN?U?d????I??Ë rNz«—¬ v≈ ŸU??L????ô«Ë 5KU??F«

”bMN*« U?Nbd v« WœdH« «—«d?IK ZOM«Ë ‰e?GK

qLF« v tz«œ√ vK »UùU fJFM U2 n uLK

s bbF« W—«œô« «œUOI« nA?Ë ÆÆ«—u tU« …—Ëd{

XMF?« »uK?√ «b???«Ë sb« Õö? V? b?L??

ÆÂœUI« uOu

b?? U?????I?? È√ qO?c vK q?L??F«Ë ¨W?????O??N« d?uD

vK√ vK WD œu?Ë v≈ sb« ‰UL? —U√Ë

fOz— U??N???Jd v« W???OMH«Ë W??OU?*«Ë W—«œô« U??HU??<«

Èb≈ l W?ON« bUF »d s b?d« fOz— nAË

ÆqLF« ¡UM√ rNN«u

WU???????« U???F??U??'U? 5KU??F?K Ud??N??? U??N???OM ≤µ∞

Âu W???d???A« f?Oz— f??? 5?KU???F« ÂU???O???Ë È—«œô«

¨W?O???Ozd« s?z«e?)«Ë VUJ*« 5Q?? Èu????

u v?KF???H« f?Ozd« Ê« «Ëb????√Ë W???d???A« …—«œ« f?K???

Æv{U*« fOL)«

vü« l???« ZU?d c?O??HM W??OM u« U?d??A« d???√

Ãd 5KUFU W?ON« fOz— ¡UI gU vK p– ¡U

…b?? b??I??? Èc« U??F??U???K vK?_« fK:«  U??O???u??

Î « b???R?? ¨b?d???« YU????? l? ÊËU??F???U? p–Ë

ÆXd WU(« vË V ”bMN* WU)« …dOdJ«

vI??« YO?? W??d??A« …—U?e rO«d« ÕU????H«b???? ÂU??

≤µ∞Uœb? mU?«Ë ¨U?NM?O?QË ‰«u?_« qI «—U?O?

5KUF« l q«u?« WD —U ≈ v ¨ÕËdDË »dF«

Õ«Ë—√ vK d???L?????*«Ë rz«b« W?????O??N?« ’d??

W?OU?IM« ÊU??K vU?IM« rOEM?« l W?d??A? U?U?L??«

WOzUM« o UM*« v WU ¨…—UO

ÆWbd« o UM*« nK0

VU??? v≈ 5œu*« ‰«u???√ WU??L???Ë 5KU???F«

¡U?ƒ— s W?u?L??Ë W?U?F« WU?IM« W?Uzd U?F?U?'U

v r??O? 5??R*« XO??? Ê√ W???O?N?« fOz— `{Ë√Ë

fOz— b:«u√ bO?« pc Õd ¨¨UNcU«Ë U?FU'«

·d vU?F« rOKF?« d“Ë bF? vHDB? —u?b« —d

·dB« Ê« U?HOC vLKF« Y?«Ë rOKFK WU?F« WUIM« œu??Ë Âb?F U??F??U?'U W??U??)« oœUMB« s? r?O??

È—uA« qP«œ W“« dOR åbb fOz— »uKDò ÕUTË ‚—U uCF« WzbN W ?OKô« rO“ ÊUdF«

sL ??d ?«b ?? ?? VzUM ?« ¡«b—√ V ?? ? Ãd ??N«

W?U?)« UU??(«Ë oœUMB« œ—«u? rOEM  U?F?U?'«

∫ ÈËUJ bL√ ‡‡ V

fOz— v ?L ?N ?? b ??L ??√ —u ?? ??b« ÂU ??I ? b ??O ??

»uJ ÕU ?Ë ÈdB*« —UO ?« q2 Èbd

W ?A ?UM ? ¡UM√ f√ È—u ?A« fK ?? b ?N ?

VzU ?M« ÃËd ????? v ?K X ?u ????B ????? ?U f ?K:«

p ?– —U ?« åbb ???????? f ?O ?z— »uK ?D ?ò t ???????O ?K ?

WU ?dU ? ’U ?)« W—u ? ?b« W ??LJ;« —«d ?

vK »«u ?M« o«ËË W ??U ?I« ×U ?? nU ??<«

W ?«b ?????F«Ë W ?d ?????(« »e ????? »«u W ?EO ?????H ?????

W ?OU*d ?« UU ?ô« vuU ? vK W ?IU ?«

ÆtzUI Âb

ÂU ?B ? qb t ?F ? »«u ?M« iF „U ? ? ?«Ë

s WU ?? W ??O ???U ??O ??« ‚u ??I ??(« …d ??U ?? ??Ë

DUTUF*« »U+a_ …ËöF« …œU“ ”—b åDUMOQ«ò ÆWOULô« ÊuA«Ë UMOQ«

…œU“ WOHO UÎ OU WOULô« ÊuA«Ë UMOQ« …—«“Ë ”—b

…œUe XU U?U?F?LK W?U?F« WU?IM« Ê√ Èd?A?F« `{Ë√Ë

WU? ‰ö s vzUM?« qJA UU?F*« »U?_ …ËöF«

oœUM?B« qL???? Ê√ v?K ¨•≤∞ v≈ W??O??U??L?????ô« …Ëö??F«

W—u??N??L?'« W??Uz—Ë ¡«—“u« fK?? vK? U?N??{d??Ë …d?c??

¨•±∞ W??O?U*« …—«“ËË •±∞ W??O???U??L?????ô«

ÆUNOK WI«uLK

¨ UUF*« »U√ ‰uœ …œU“ ·bN

Ê√ UMO?Q??« …—«“u ‰u??? —b??B? b?√

œU??????%« f?Oz— ¨v?K?d?????? È—b???????« sK?√Ë

W??O?U??L???ô« …Ëö?F« …œUe? ◊uM*« W?N??'«

s œb?? ‰u?œ s ¨ U??U??F*« »U???√

5KUF?« s rdO Ë√ U?UF*« »U?_

Õu??H? ÂU?B?« v ¨ U?U?F*« »U??√

fK?Ë W?—u?N?L?'« W?U?z— v WËb« v

…d?“Ë ¨qO?K Èu?????$ …—u??????????b?« V?J0

Âu????I???????? …—«“u« Ê√ v?≈ U????????ô ¨¡«—“u«

ÕU??? W?O?U?L???ô« ÊËR?A«Ë UMO??Q?«

v≈ U??U??F*« »U???√  U??K qO??u??

…ËöF?« W b?b% vK U?{«d« Âu?O«

b?F WU? ¨U?NQ?A —«d –U?ô W?Uzd«

q?I*« u??Ou U?N?d?? —d?I*« W?O?U??L??ô«

…—«“Ë q?«œ ÂU???????B??????????????ôU? rb?b???????N?

Æ‘UF*« vK •±∞ WM

qODF v?≈ ÈœR?O? Èc« d?_« ¨ UMO?Q?«

—«d —ËbB rK œU%ô« Ê√ `{Ë√Ë

ÂUF« Ê«ubU …—«“u« qL

ÈdAF« ‚Ë—U

ÆWËbU Èd« œ—«u s V?K v?U????F« rO?KF?????« d“Ë Ê« v?≈ b????:«u√ —U????« ‰ö?? s 5KU??FK U??N??d??B «œ«dô« s •≤∞ W????M

∫duB Âö œuL

bbL WœuF8« ub dB WULF« ŸU{Ë√ `O+B WKN

Æ÷dG« «cN QAM Èed ‚ËbM

tOM D«—UOK¥ WKOB(« Ë vHF ’U)« sJ8«Ë uOu ‰Ë√ W—UIF« W9dC« WdC« WLO ÍbF s 5 w \WdCK WF{U

oO?D ‚U?Ë Âb? wK «œ«b?F?ô« U?OU? Íd?&

\t??OM n√ µ∞∞‡? t???L??O?? —b??I Íc« —U??I?F?« wK

Ác? r?Ë ÂœU?????I« u?????O?u? ‰Ë« s «¡b? W?????d?????C?«

WK?O??????{ W????L???O???? wË \Uu?M U???N????OM ±≥w?«u???

V«u« «—U??I?FK d?B??(« —U « w  «œ«b?F???ô«

t?O?? be ô bb?'« qb??F?« Ê« v« «d??O?A?ÆWU??GK

ÆŸU{Ë_« `OB WKN s …œUHô« rN vM

W?Od?{ WKOB? s tI?I?% b U?Ë Wd?C« UN?OK

«uM fL q ô≈ w?L)« dbI« w W?dC«

¥ÊuJ? Ê« lu?????*« W?KO????B?????(« Ác r?U????? b????Ë

Wd?B*« …—U?H?« wu??* U?d?B v p– ¡U?

Æ‚u« ôbF* UI

±π∑mK Íc« W“«u*« e iH? w tOM «—UOK

`OB WKN bbL? WœuF« UDK« dB Xœ v? W?U?ù«Ë qLF« ÂU?EM W?HU<« WU?L?F« ŸU?{Ë√

…d??H WKN*« bb9 v rNK√ s 5?dF? ¨Wœu?F?U Æ…bb qd« v? t??Ë b?? 5Hd??A?« 5d??(« ÂœU?? ÊU??Ë W????d??? ¡UD?S W????OK«b?«Ë qL????F« v—«“Ë v?{U*« WJKL?*« v W?U?ù«Ë q?L?F« ÂUEM 5?HU?<« 5KU??FK ¨d?N?√ Wö UU?B?√ …b? v rN?U?{Ë√ `O??B? ÆqI*« uOu s YU« v vNM

«—U?I??FK db??I?«Ë d??B?(«  U?OK?L? XN??« ·U?{√

d?u?D? ‚Ëb?M? `?M? —d??????????I? Ë t???????????O?M? —U??????????O?K?

wK ÊU??K« XJ?Ë√ U?L??O? \ÃUu?? WEU??0 W??OM*«

U??O?K??LK •≤µË W?KO??B??(« s? •≤µ U??Oz«u??A???F«

d???« \aO?A?«d?H? \◊u??O?√ UEU??? s ¡U?N??ô«

s Í√ `?M i— b??? Á—Ëb?? —u??? ÊuU??I?« ÊU??Ë

lU?B*« db?IË d?B? - UL? ¡UMO? »uM \d?L?_«

b?F ô≈ UOz«u?A?F« Ë√  UOK?LK W?d?C« WKOB?

\ÊU??C??— s d??U??F«Ë \du????√ s ”œU??« Êb0

ÆtIOD s «uM

W??O???U??O???« P??AM?*« «c??Ë \»d??F?« ÃdË \—u?????F«Ë

W—UI?F« Vz«dC« WKB? fOz— ”U s? ‰U

d?L???Ë \aO??A« Âd?Ë \d??L?_« d???U W?O??bMH«Ë

tbË WLO “ËU s q vK Èd WdC« Ê«

\…eO?'«Ë \…dUI«Ë \W—bMJù« UEU0  U?OKLF«

sË —U?û? t?OM n√ ≤¥Ë t?O?M wu?OK W??OMJ«

WU???IM?« fOz— ¨Èd???A???F« ‚Ë—U??? ‰U???Ë

Wd?B*« …—U?H?« v vU?LF?« —UA??*« VzU b?«

\o UM*« lOL ÊQ U?LK UEU;« d√ s U—U?U

jI?? •±∞W????M ¡U??OMô« Íu?? W??d??C« qL????

»U????√ ÊSU??U??F*« »U????_ W??U??F«

W?d?G?« …—œU?? Ê≈ Èb?M« œU??L? Ëd?L? W?JKL*« Èb

ULO?ô \W—UIF« Wd?CK lC Ud?B - w«

ö?? ÆrNM …b??O?F? wN? W??d??C« rN??9 s •π∞Ë

VC??? Âb???F t???OK? d????????«Ë U???O???L???— tM Êö???ù«

¨ jI? •±∞ W??M …Ëö?F« —«d?S «u?L? s U?U?F*«

WU??L??F?« ŸU??{Ë√ `O????B??? ÷Ud« v W?—U????«

W ud?? sJ rË \w?MJ« ÊËœdJ« ×U?? XU?? w«

s t?_ \ÊuU???I« o?O???D s? ·u???K U???U?9 w«œ

s r?N“UM Âb??? vK? Î « b??R??? ¨ U???U??F?*« »U?????√

t√Ë ¨ U?U?F*« »U??√ ‰uœ ÷U?H?« q v W?U?

p–Ë …b?O? …—œU?? W?U?ù«Ë qL?F« vUEM W?HU?<«

r ·u?Ë µ∂\ÊuU?IK? U?I?Ë oU?« w W?F?{U? Ë√

·b?N??? U/≈Ë \WD?u?*«Ë …d?O??I?H« U???H« f1

W????O???U????L???????ô« …Ëö???F« Êu?J ÊQ? ’U???)« rN????K?D

v ‰u???b« r???O?? rN???UD* W?U???????ô« Âb?? WU??? v

W?IKF*« …d??H« v qLF« …—«“Ë s ÁU?bN? U U?C√

lO??L?? W—U??I??F« …Ëd???« db??IË d??B?? s ¡U??N??ô«

qO??B??% ‰ö?? s? W??O??U??L????ô« W«b??F?« oO??I??%

ÆqUA« V«d« vK •µ∞ UUF*« »U_

…—«“Ë q«œ 5?Mô« b?? ÕU?????? s «—U????????« ÂU???B?????«

W?U? od qN? YO? ¨WU?LF?« ŸU{Ë√ `O??B?

wK? W????d????C« ÊuU???? o?O????D ¡b q????? UEU????;«

td√ Íc« dbI?«Ë dB(U ¡UO?M_« s WdC«

≤∞±≤WM ±∞≥‰bF*« WOM*« «—UIF«

d?O? «—UI?F« s VK_« W??M« Ê√ b?R W?KB*«

W?O?U?L??ô« …Ëö?F« bb?? vL?— ÊËœ •±∞ W??M U??U?F*« »U??_

ÆUNF{Ë `OB …b«u« WULF«


‰ULF«

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

∫W«—e« W UI l tUL« ‰ö sKF Èd« d“Ë

qOM« XM ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

—u_« W«b oOI! …—«“uU$ 5K UFK b'u —œU) ·d?«Ë vKd »Uu«b? b?OË b?L? s W?FL?Ë

WO?u{u*U r« d“u?« l ¡UIK« Ê√ v≈ rU? —U√

W??OzU*« œ—«u*«Ë Èd?« d“Ë sb« ¡U??N b??L????Æœ ‰U??√

Æ…eL bL«

b?F??« U??O?«d?? U?U9 WK?JA*« U?L??N?H??? ÊuU??I« ÕË—Ë

vJ?u U?????L?K  UD?0 W???OU???IM« W?MK« ¡U???C???√

W?OU?IM« WM?K« VUD ÷d? - t« rU? b?L?? b?√

ÆvUù«Ë vULô«

s rN?H?u d“u« s? —«d? rNQ?A —œU?B« W?OU?L?«

UN√— vK W?UF« WUIM« …dc? ‰ö s d“u« vK

5KUF« lOL' —œU qL s d“u« sK√ ¡UIK« ¡UM«Ë

WËb?« fK????? fO?z— VzU? —U????A?????????*« v≈ qL?????F«

ÂU√ s U??«d« »U????« r?O W??I????*«  U?«d«

·b?N W—uN?L?'« Èu? vK …—«“u?« UUD W?UJ

…d?? rNK?L?? v≈ t??b?? s rN????O??I??« Y??? …—«“uU

‰«b??«Ë U?u ±≤ ‡ —b?Ë W?OKF?H« qLF?«  UU?Ë

q Èd?√ UOL? È√ X% ·dB U vK ¡U?CI«

ÆÊuUI« `O oË Èd√

W«b cM U—«d« r v«Ë ©b?«u«¨ WOu?O« …QUJ*«

…«ËU p– vË PUJ*« s UdOË UN«uQ  ôb«

W?U??F« WU?I?M« s b?u t???J0 vI??« b? d“u?« ÊU?

l«u« —d???C« ld «u???UD WUô« e???U??Ë ŸËd??A*«

U??I?Ë «b??u?? ÊuJO? —œU?J« «c Ê« «b??R? lO??L??K

uCË WUIM« fOz— œ«d rU? bL WUzd W«—eK

Æ•≤∞∞ WUô« eU —«d oOD bF rNOK

Æ…—«“u« vH u v{dË WOHO u« U—bK

5Hu*« W?OUL« WOU?IM« WMK« ¡UC√Ë ‰UL?F« œU%«

—UD?_« qD?N Ê√ U????≈ ÆÆÆÆ U????L????N? YU?ô ÊUMS? T?M

sL{ s Ê« W?OUIM« WMK« fOz— s? bL? ·U{«

W??U?? W??OU????? …b??Ë qL?? —d?? t« d?“u« `{Ë√

q??√ q v≈ ‰u??uK W?KJA*« ÷d?? -Ë qL??F« s

s d????√ Âu q q?F???A? w« VF??A« Ê«d??O TH?D

…Q??UJ? —«d??« r Wd??N??A?« …Q??UJLK? W????MU V?UD*«

tUB« v≈ «d?OA? vJu ULK  UD?0 5KUFK

WU????IM« f?Oz— VzU? ÈdJ s???? b???L???√ —u???C????Ë

·d???BË •±∞∞ vU???ô« s d???N?? U?—b?? W?d??N???

lu*U? ·U??F??« …—U??O?? hO??B???? W????B?« d“u

ÆÊ«uQ WOdH«

UF?OL UM« YO? 5KUF« qL?A rË 5bMNLK Ud?N

ÆUN≈ …bbA« rNU(

U?NUË W?KJA*« œUF« r?NH d“u« Ê« r?U b?L? ‰U?

fH …UU?FË ¡U??√ UF? qL?Ë b?«Ë ‚bM v qL?F

b?L?« s? b?L?? r qL?F« s? Êu?u?u*« Êu?OU?IM«

qO??« ·u????? …œu??F« v o? rN Ê« U*U? W??«d??

Ælu*U ÊUJ*«

œu?L??? b?L??«Ë 5√ b?L??? qO?U??L?«Ë WM?K« fOz—

v vuU??I« È√d« b??_ WËb« fK?? v≈ Ÿu??{u*«

r?— Õu??H«u« b?L??Ë dUD« b?L?? b?L?«Ë b?O?«

Æb_ È–_« V« ô vM«Ë ÊQA« «c

°°°ÆÆÆÆÆ«u‡‡‡‡‡‡‡A«ÆÆÆV‡‡O iF« tKFH ULO? 5dB*« qJ ÂuO« t‡u√U‡ b√ ô w Àb? U?L? å«u‡‡A??¬ VO?å …b‡‡?«Ë W‡‡LK Íu? b??«u« VF?A« œ«d??√ 5 U??U???I« s Êü« d?B??

‚d ÊU?d ÷—_« dH?M Ê√ U≈Ë tI? Íc« ÂuO« fU???O«Ë d???C???_« t??I?d w c???QË U???N??O?KU??? q °° ÆÆ T q UFOL dË Í√d« r?OJ?%Ë «dU?????N?*«Ë  UM?U?????A*« p?K Ê√ Í—√ ·«d _« lO?L? s œUMF« b?( qB Íc« rO?L?B?«Ë

ÈËUB« vO

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou6√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡5d ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B: d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L <U$U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM ∫…—«œù« fKO fOz—

vR«d*« vU d@UE«b bL'« Æœ sb« ¡UN bL

œ«d rU bL

s bL

s—U 5 X??√Ë d?OJH?« wK …—bI?« bI?√ wMKF? °øÆÆÆVOB*« sËÆÆ TD<« s ÆÆÆÆ W?G U?MF?L?& sËd??B? w «c Àb?? «–U* ‰¡U?√

W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ O=udH« W5d‡‡ ‡ B*U$ ö‡‡ ‡ U ±∏ q‡‡ ‡B0

…b?«Ë «Î ¡UL? UML?CË …b?«Ë ∆œU?Ë rO?Ë W?d?A?

WKOB(U W,U)« Wu.« vK lO"u« rNCd

ô t«Ë Êu?U???I« fH? s ±π∏ …œU*U? ‰ö???ô« Âb???

s ≤∞± v??Ë ±π∂ œ«u?LK? U?I?? …Q?AM?*U WU?L??F«

v rN«Ë rNU?I???? W?U? œ«b?Ë WKN? rNzUD«Ë

XU?? ‰U??L??F« b??{ œU??ND{ô« WK?K ôU??LJ??«

v ô≈ b???I??F« «c? vNM Ê« q?L??F« V?U??B “u???

VU??B vDF v?«Ë ≤∞∞≥ WM ±≤ qL??F« ÊuU??

WU?N? …Q?UJ vK ‰u??B?(« v ‰U?L??F« W???— WU?

¡U?NU WO?U?O« W?O?LMK W?Oud?H« Wd?B*« Wd?A«

«—d??????*« Ê« «b??????R?????? ∂π …œU*U? œ—Ë U????? œËb??????

WU??? v? WU???L???F?« r??? h?OKI? v o(« q?L???F«

ÆUNd s rNb lU ö Wb)«

Wu?« vK lO?u« «u?C— U?bF ö?U ±∏ œu?I

∂π …œU*U …œ—«u« ôU?(« 5 s fO W?œUB??ô«

W??U??{« WœU???B????« «—Ëd??C …Q??AM? È√ ÷d??F

W?U?O??K W?U?F« WU?I?M« ÂU? 5√ VO? b??L?? ‰U?

v« W?O?Cu?F« W?M*«Ë W?b?)« WKO?B( W?U?)«

”u???H?M« »U??????√ i?F s «b???O????F U???N «e????ô«Ë

W??OK;« WMK V?K …Q?AM?*« …—«œ« Âb?I?? Ê« s bôË

v?D?F? ô Èc?« Êu?U?????????I?« f?H? s? ±ππ …œU?????????L?K?

±∏ ‡« ‰U?LF« l q?FHU XMF? Wd?A« Ê« ‚œUMH«Ë

‰ö WKO?B(« Ác WF«d* W?dA« …—«œ« UN?{d

q w? Ê_« sœu????u*«Ë ¡«œu????« »u?KI?«Ë W???C?d*«

fK? fOz— —«dI WKJ?A*« ‚öô« U?K v XK

‰U??L?F« ¡U??L??« bb?% o? …b?Ë qL??F« V(U??B

W??U???)« Wu?????« vK lO???u??« r?N??C??— V???

Æ≤∞∞∏ vË ≤∞∞≥ s …dH«

U?N?OK VFK? —UËQ? Êu?b???Ë W?Od?F« U?F?L??:«

Æ≤∞∞∑ WM ≤∑π∑ r— ¡«—“u«

l —ËU??A?« t?O?K X?Ë√ q r?NM ¡UMG???ô« œ«d*«

ÆWœUBô« W“_« V fOË WKOB(U

s vUF WdA« ÊQ? qBH« «c WdA« …—«œ« —d

rNM qJ WKB?HM ÈËUJ .bI ±∏ ‡« ‰U?LF« œb

ÆWOUIM« WLEM*«

W?O??U?L?'« W?{ËU??H*« ÂU? db? v??O? b?L??? b?√

5U?? s d???_ W“«u*« v e????Ë WœU?B???« W??“√

td???« Èc«Ë rNKB? ÊQ?A qL?F« VJ* «b? vK

s? ±±∞ …œU*« h?M …Q??????A?M*« …—«œ« Ê√ v?≈ —U??????«

- s|c?« ö????U???? ±∏ ‡?« Ê« WKU?????F« Èu????I?« …—«“u

s ¡UMG?ö …—«œô« fK dD{« U? «cË 5OU?

…—«œ« l«d?? r «–≈ U?O?H???F ö?B?? W?U?F« WU??IM«

nU?? b? ‰U?L??F« ¡ôR W??b? ¡U??Nô qL?F« Êu?U?

ÊuK?1 …Q???AM*U? ö???U?? ≤∑≥ s? rNM? ¡UMG??????ô«

Æqb rN s2 5KUF« iF

ÆrœuI ¡UNU U—«d v WdA«

l t« vK h?M …œU*« Ác Ê« YO? ÊuU??I« ÂUJ«

r???( h?OKI b???F? U2 WU???L???F« r???? s •∂\µ

‰UL?F« ¡ôR —UDU «uU rN« Wd?A« …—«œ« b√

UÎ ??F???O??L?? U?MËd?? w Íd??? ¢ wd??? Âœ ¢ b??«Ë ÂœË ¡U?L??ô«Ë ¢s u« V¢ ÆÆÆ b?«Ë V UM?uK w Ÿ—eË tUO?uK «d?≈Ë UN?IO?DË tzœU? «d?≈Ë ‚œUB«

œ«—√ s Ë√ UcOHM lOD? r WKB t s q UNË Ê√ b????FË U????N????O≈ qB? rË ÁU???? Ë√ WD?K Ë√ VB?M …b?U? W?U?I oO?D w? ”ö?ô« W?L?I iF?« qË

VO bL

—bG«Ë WU?O)« U?NO d?NE …dO?Ë W?{«Ë b«uA«Ë

<U=öô«Ë <ö6«d*« …d@UI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ< ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ < ‰ULF« œU%« Æ< ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ v=ËdJô« b5d« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

w VUM d?OG« h?A« l{ËË nK)« s sFD«Ë d???O???G« ÊU?J*« w VU?M*« h???A?«Ë VUM*« ÊU?J*« °°°ÆÆÆ «cJË VUM*« d?√ U?N ÊU …b?O?:« dUM ≤µ …—u Ê« tO? pô U2 lM« WU?0 XU? q 5d?B*« lOL? ”u?H v dô«

—u ???N ?? ≥ q ? ·d ??B ·u ???Ë ≤∞±≥

d ?“Ë v ?L ?K ? n ?? U ??????????? ”b ?M ?N ?*« o ?«Ë

WKO Áu?U? U2 5d??B*« VC? TH?DO d???H« Èc«

u ????OuË q ?d«Ë d ?UM v? ÂU ??? q ? s

rK s rNK«bU? q Êud rN?KFË W?O? «u«

WU ?ô« e ??U ??? ·d ??? v ?K ôU ???Bô«

WU ?F« WUI ?M« Ê« v« «dO ?A du ?«Ë

Wd ???B ?*« W ???d ???AU ? 5KU ???F ?« lO ???L ???'

lË v Êu???d??B??O r?N??u??H v? UMU?? q? d??N??Ë

…d%)« XO Ë qOGA« nz«u? 5 AUUL« v

uOu5 ‰Ë√ å<ôUB:ö W5dB*«ò ‰ULF W$UUô« e0U' ·dW

UNUL√ √b: b5b(« WJZU$ e0«u(«Ë —u_« WKJO@ WM' W??? U?????? È—U???Ë W??????O???NU s?db*« f?K??? —«d???I

U?NUU?L?« vË« bb?(« WJK WU?F« WU?IM« bI?

s UN?OK 5KUF« ‚uI( vU?«e« bb U?dA«

q q9 v« ≥¥‡« W?OU?IM« ÊUK« V?UJ U?O l

ÆWb)« WUN …QUJ ‚ËbM »U

U????b???)«Ë 5—«œô«Ë 5?OM?H«Ë qO????G???A????« n?z«u

WKMF ôUBô« d ?“u …dc0 XbI

t ???OM ≤∞∞∞ v?B ???« b ??? ôU ??B ?ö

WUô« e ???U ?? ·d??? Âb ??F ? U ??N ???C ??—

f ?O?z— W ????????????—b ?? ±∏∞∞Ë …—«œô« d ?b ?*

W?U?F« WU?IMK ÂU?F« 5ô« Èb?O?F?B« ‰U?L? ‰U?Ë

WU?F« WUIM« fOz— ÈdJ ÕU?H«b? WUzd Ud?OË

vK ? rNu????B ???( 5K ?U ???F« s ? •±∞‡

ÆtOM ≥∞∞ vœ« b rI«

ÊUJô È—«u??ô« d?O?)« l ÷ËU?H?« È—U? tU

W?O vK2 —uCË Èb?OFB« ‰U?L ÂUF« U?NMO«Ë

…—u »U???√ wK s U?Ë U?NM qOK?I« Íu? oI???

Æ…—«œô« d—UI v nOF{ dbI

fOz— WU??HK qU ?? –U ??F ? pc Õd ??

d?« vK d?N? WzU? s 5KU?FK o??*« ·d?

We??d*« …—«œô« fOz— v{«— b??O??« bb??(« WJ«

Íd UL …bb

…d ????c ??? ”—b ? W ???d ????A« Ê« ·U ????{«

q?? 5KU?FK? t?d? - X???? vU?« d??« d?«

…—«œô« fOz— Âö?«b?? œu?L??Ë 5?KU?F« Êu??A

Â√ …bb?? …—u? qF??HU w? qÆÆÆ UM r?_« ‰«R??«Ë

q e ???U ???(« ·d ??? qL ???A ???O W ?U ??I ?M«

b ???L ??? ??? ”bM ?N*« Ê« ‰U ???Ë ÆÆW ???d ???A«

vK? W???O?U???I?M« ÊU????K?«Ë W???U????F« W?U???I?M« X?U Ë

°°øøÆÆÆ dB* »«dË —Uœ

Ê« v« «d ?O ?A ? ¡UM ??« ÊËœ 5KU ?F«

u ???C ????F«Ë Èc ???O ???H ?M« f ?Ozd« ÈË«u ?M«

W?d? ‚ö??L?F« vD« Õd?B?« «b???«Ë ‰U?L??F??«

vK ? o«Ë W ?????U ????F ?« WU ?????IM ?« fK ?????

qJ ? Ád ???«Ë« —b ???« W ???d ????AK »b ??? ?M*«

…b ?b ??????'« …—«œô« WM ?K ?« œU ??????L ????????????«

«¡«d ?????ô œ«b ?????F ?????????ôU ?  U ?????UD ?I«

Èb ?« åU«œ È« v?ò W ?d ?A 5KU ??FK

W«b???Ë W?d??? gO???F« v? rN???I??? 5?UD …U???G?D« Èb*« vK —b√ v« rN??«d œ«œd??«Ë WO?U?L?« r n?√ qJ? sJË U????N?K«œË d????B???? ×U???? qu?D«

wK Âb?I …b??H*« ¡—œ ¢ Ê√ ‰uI? WO?d …b?U? UMb Â√ÆÆÆ W‡F?HM t qÆÆ qC?√ ÂœU?I« qN? ¢ W?F?HM*« VK VK s Ê_« t d/U Ê√ s ¬ÆÆÆbU?H*« b«e ·u bUH*« Èu lOLK qF??AË lO??L??'« 5¬ wK W??U??L?? lC ·u?? w«

qU –UF

…—«œ« fK ??? u ??C ???Ë W ??U ???F« WU ???IM«

ÆbUIK WU«

lOL vK2 l ¡U?I bI —dI YO? hHK Wed*«

ÈdJ ÕUH«b

.b?I? s? “U? …d??)« XO l? 5KU?F« nz«u v«Ë e«u(«Ë —u?ô« WKJO ‰u UdI? s UNbU

…—Ëd??{Ë j?I?? Ëd???*«Ë bb??(« WJ?U 5K?U??FK ‡?‡ vD« e???d*«

U?d??I*« XML?C?Ë vF?— dU q?I*« u?Ou ‰Ë« s U?c?O?HM r?O?

b?RË v??B« 5Q?« ÂUEM l??L?« Âb? WDd?? U?Ë“ Ãö?

v« •¥∞ s W???M 5KU?F?« lO?L?' W?O??? WU?Ë ‰b e??U? …œU“

5KUF« UNOK qB v« U«e*«Ë U?J*« vK UNd WUIM«

s ¡U?N?ô« È—U?Ë qL W?F?O? ‰b •±∞ 5KU?F« lO?L? `MË •∂∞

ÆqI*« uOu ‰Ë« ·dB«

qU???FK vU???:« Ãö??F« U??N?MË U«e*« Ác???N ”U??*« ÷u???d??Ë

¡u??K?« ÊËœ «“U??ô« b??O??d Èb??IM« ‰b???« ·d?? 5KU??F?« `M

W ?U ?zd ôU ?Bö W ?d ?B*«  U ??d ?

«c Ê« Áb ?? b ??L ?? ?? vU ?? b ?« U ??L ??O ??

ÆtË“Ë

ÆvM*« œuL

qd ?« d ????N ???? s ÈuM ? l— e ????U ????(«

—Ub«Ë »«d)«Ë bI(«Ë VCG« Ê«dO °ÆÆÆÆ UÎ FOL UMOK wCI w«

Áb bL vU

ÆvKJ« …eF«Ë …Uu«Ë bUI« s «uGK sc«Ë ¡UCIK - b??I?? W??b??)« WU??N ‚ËbM? s U??« ÈdJ ÕU????H«b???? ·U??{«Ë

Uu ‚Ë—U

U?I bb?(« WJ« W?O U?d? iF s t?OM n« ∂∞∞ qOB?%

w Ê_« ÀbU ʬ «uLN?HË «uF Ê√ t‡‡KU rJHK√ b??{ tMJË U??NMO?F? W??? b?{ fO s?œU?O*«Ë Ÿ—«u??A« √b lO?L?'« Ê√ Ëb?Ë ÆÆÆÆ d?B? b?{ ÆÆ tKL?Q ¢s Ë¢ °°ÆÆÆ odF«Ë dOJ« UN—U d‡B w s wM

s5b‡‡ ‡ ‡UI*« 5‡‡ ‡ O$UIM« ‰U‡‡ ‡LFK œU‡‡ ‡%« W—u???N???L??'« f?Oz— vd??? b???L????? —u??????b«

U?UM? w 5KU?F?«Ë 5OU?IM« w?«b? f√

W?OUIM« W?d?(« s 5OU?IM« v«b œU?F??U

»U?A?ô«Ë XML?ô«Ë ‚dD«Ë ¡U?M«Ë b?O?O?A?«

- Èc«Ë WOU?(« WOU?IM« …—Ëb« ¡UM« WO?Ld«

W?U?????I ‰Ë« f?O?????Q ¡U?M?« œ«u????? U?????UM?Ë

wM Ë ¡U?M¬Ë ÆÆ wd??F« V?F??A« qJ ‰u???¬ Ê√ pK√ôË

«cË UN WO?uLF« WOFL?'« od s rNU«

ÆsbUI*« œU%ô …«u ÊuJ sbUILK

°°ÆÆ ¢«uA≈ ÆÆ VO¢Íu

U???O??U???Hô«Ë Êu?U??I?«Ë —u?????b« nU??? U???

VzUË 5?R*« qO?Ë Êu?Q? sL?d«b? b?«

W??O?U??IM?« Ud??(« ÊQ???A ∏∑Ë∑∏ r— W???OËb«

WUIM« Ê« …e?O'« ‰UL vK? œU%« fOz— ‰Ë√

ÆWOdF« dB W—uNL UNOK WFu*«Ë

…d??O???J« «d?????)« s …œU??H?????ô« ·b??N?????

vK? ÊËd???B???? 5???R?*« Ê« Êu???Q???? `{Ë«

Ê√œUJ wK?I?Ë nu?? Ê√ tU?œ œU?J wK Ê√ d??F?√ WU???J« lOD???ô wLK?Ëd??OJH???« …d???? s d?????HM

n.u v0 WLK)

UOO5—b: q)UA*« q!$ bË WC$UI« fOz— ∫W:U! sZ' WUIM« ‚ËbM 5√ 5M

—U?O? 7UJ« U??OU? vF??

v≈ ŸU?L?ô« - t« W?U?F«

f?O?z— v?U?????????? o?O??????????u?

V—b????« ‰U??????? v? 5????R*« U????NzU???C????ô

UHO?C*«Ë 5HOC*« VUD

d???B* W????CU???I« W????d???A«

q v? vU????L???F?«Ë vU????IM« r?NzUD? WK«u????

œb?'« 5OU?IM« s rNzö?e vU?IM« nOI??«Ë

t?d - U? Ê« v≈ «d?O?A?

Áb??Ë c???O??HM v?K Ê«d??O?DK

≤µ …—u b?F? œö?« U?N? d9 v« «b????*«

WOU?Lô« UNzU?C√ `UB WU?— v« WU{«

ÆdUM

—Ëb?? b??F W??U?? W??Ou?U??I«Ë WœU??B????ô«Ë

d???O???u …—Ëd???{ v q???L???

qIMK W?U?F« W?U?IM« fOzd

fOzd? U??O???ö??B« W???U??

W?U?????????? s?????? Èu?????'«

Á—b??« Èc« vuU?? d?O??G«Ë TU?H?*« qb?F??«

e bL√

l Wu???'« W??U??O??C?« ŸUD «—«œô« W?UJ sU?√ dO?u

∫rKI

ÈdB*« tK«b

WUOC« UUC" vM%& Èu'« qIM« W UI

…d ‰Ë_

å«œuB«Ë `K*U$ò …b5b <«—ULc6« tOM ÊuOK ≤π\µ t?OM Êu?OK ≤π\µ a?{ W?Oz«c?G« U?UMBK W?CU?I« fO?z— qU? s? ”bMN*« —d?

5O$UIM« s l0«b5 s

«bOA WCUI« fOzd tzUI

WdAK Èd W«d?H« bF «—ULô« Ác a{ Ê« ‰U WCUI« ŸUL?« VI WOUIM« ±µ∞ 5O?F v« W?CU?I« fOz— qU? s? ”bMN*« W?I?«u? v« quD« rO«d« —U?« ŸËd?A*« qO??G?A W«b bM? p–Ë  Ue« d?HJ W??d?A« lMB? ÃU??O??ô «bb?? ö?U?

…d?c?*« Ác d9 Ê« ÊËœ v{U*« qd?« d?N? s? «—U????«

œb? ÊUË ±π∏∂ ÂU? cM …bb WU?L? 5OF r r YO? vU?(« tOu ±µ s «—U??« Æ·ô« WL 5KUF«

±π∂¥ ÂU? cM bb?« ÊU?d? X«– v« W?d?A« …dB?F0 su?L?« X“ …u?Ë iO?O?Ë ddJ qL? r?O t« b?« ÆWIdF« WdA« ÁcN ÷uNMK WCUI« UNOK XI«Ë v« WdA« «—UL« sL{ p–Ë s? ”bMN*« …œUO?I W?CUI« s —œU?B« ∆d?'« —«dIU W?OU?IM« WMK« fOz— gË—œ rO«d« ”bM?N*« œU« U?LO? ÆWOUIM« WMK«Ë ‰ULF« VUD* “U« Èc« qU

cOHM -Ë d“u« UN rK …—«“u?K vuUI« —UA*« vK vK2 …œU?K UN?d? r v« mU?*« ÊQA U?NO? ¡U U? ¡U???C??√Ë ¡U???ƒ—¨ d??B??? ‰U??L??? UU??I?M ÂU??F?« œU??%ô« fU??? W?u?C?? v ©W??OU?IM?« ÊU?K?«Ë W?U??F«  UU??IM« t?O?M? U?N?O?Ë W?FU??« Ë√ W?CU?I« ¡«u??  U?d?A«  «—«œ«

WMK« s …dO œuN „UM Ê« WOU*« ‰UL_«Ë UMOQ«Ë „uM?U 5KUFK WUF« WUIMU …√dLK WUF« WU_U …uCË 5KU??F« dd??I l?— -Ë 5??d?A?« U??K v …b??«Ë U«e*« ÊuJ Ê«Ë …U??O??(«  UMO??Q??

Ác —u?C?? ôb ·d? Âb? È√ W?O??u?L?F«  U?O??F?L?'«

fOz— VzU —UB rU?Ë WdA« …—«œ« fK fOz— d? bOF —u?b« 5 ÊËUFUË

W?I?????*« mU?*« UJ??A œU?%ô« …U??«u? l  U??K'«

…—«œô« fK??? fOz— VzU ÊU???C??— ÂU??AË W—«œô«Ë W??O?U*« Êu????AK …—«œô« f?K??

¡U?ƒ—Ë W??U?F?« UU?IM?« ¡U?ƒ— ‚u??I?( —«b« «c b??FË v 5?OU?????I?M« s? 5K?U?????F« v?K?2Ë W?????OU?????I?M« ÊU??????K«  bM?« b?Ë rN?U?I???* ŸU?O?{Ë W?O?u?L??F«  U?O?F?L?'« …—«œ« Èu???? vK “U??N?'U? W?OU?*« WU??dK We??d*« …—«œô« XN????M v?«Ë ≤∞±≤ر±Ø±∞ v WËb?« fK?0 Èu??????H«

Èu???????????????????? v?K ŸU?D?IU?

Wu?'« W??U?O?C« l W?U?IM«

WUMB d?BM« Wd?A WOUI?M« WMK« fOz— ÊUDK bO? b«

ŸUL?« b?IF qI?*« uOu ∑

U???N???O?? Q????K …d??? ‰Ë√ vË

ÂU? 5« rO«d« qO?K rFM*«b??Ë U?N?“«uË VKB« d?O?«u*«

W?FU??* W?U?O?C« l W?U?IM«

-Ë W???U??F?« WU??I?MK WD?«d«

s e???(U —«c« XI?K W?d??A« ÊU W?OU??IM« WM?K« b?U???

V?UD?*« s Á“U??????$« - U?????

rN?UDË rUUC? WA?UM

WD —U « v rN W?Ëd?A*«

÷ËU?H??U U?N?I?O?I??% ·b?N

«dQ V „uM« v Wd?A« ‰«u√ vK …dUI« WEU ±µ∂ UN?LO? mK v« Ê«uK WIDM0 WMzUJ?« ÷—ô« WFD vK ÆtOM ÊuOK ‰U????—ô k?U????;« V?zU l U?M?K U?M« r— ÊU?DK? ·U????{«

r?NK?U??????A?????? q?( W?U??????IM?« Æ…—«œô« l ÷ËUHU

Ëd? WD lDË …dUI« WEU? vM ÂU?«Ë W?dA« oKË Æ‚UHô«

ÆWKuD« «“Uô«Ë bOF«Ë ÊUC— v 5KUFK WONOd Z«d

bL√ UOKOU

ÂU??F« œU??%ô« q???L* W??I???????*« mU??*« WuK?√ œu??Ë v≈

WEU?;« s e??? »«u? v{U*« Ÿu???ô« UM?u?Ë ÷—ô«

bO?FBU sœb?N Wd?AU ‰UL?F« VC —U« p– Ê« `{Ë«

„UMË Zz«uK U?I WO?NO?d« öd« rœ v rU? WMK« Ê« W?{u U?U ±µ vK

…uBM ‰Ud

W?L?O? t?OM Êu?OK ≥∏‡« lœ vK ‚U?Hô« -Ë V?KB«Ë bb?K

ÆWdA« qOGA UU ¡«d Ë«

Ubb? rË …bzU? ÊËb W?d?AU 5KU?FK? ÷Ëd ¡UD?« v XLU? WMK« Ê« XU?

5KUF« ¡UO3« A—UC√

v œuL

å<u5eK UDMaò ‡$ <«—UOZ«Ë <U«—bK —UE=« Âu6— …—«œô« fK? fOz— —«d? s bbA« rN?zUO?« s ©U?NM lMB?¨ ÊuU?B«Ë ueK UDM W?dA? ÊuKUF« »d?√  UU œuË l UdN?  UNOM WL Vu0 W—U«  U«—b« vK —UE« Âu— ÷d s Èu?OF« bL Æ’U)« ŸUDI« Ë√ WuJ(« lUB s È√ v oD dO ZNM« «cË Â«b« ö ¡UC WFU Âe?K v ÷d? tMJË W?LO? t fO Èe?— ¡v d??F Âud« Ác Ê« W?OU?IM« WMK« fOz— b?F ·Ë¡d«b? b?√ s WU?? ÀËb??Ë ÂU???ô« v≈ rN??F? W?—U???«  U??«—b« »U??D« s ôb —UE?ö hB??<« ÊUJ*U qU??F« W?B?O— WKO?Ë d??F? WU?O?« Ác Ê« «Ëb?√ U?NMË WK;«Ë UDM Wö?« lU?B*« v ‰U?LF?«ÆÆ…ôU?ö«Ë „U?—ô« …—«œô« b v WuF« r—U?«Ë rNOL …—U« v d?O ÈeG UNË W?F{«u*« rN«Ë— s  UN?OM'« iF ŸUDIô Æ¡UA U rNOK ÷dH

öI« WU√

∫W7UO.« ÈbzU" W%FA tzUI v v9«d*«

s È√ v …—«œô« fK W?uC s d?B ‰UL? UUIM ‰U?L??  UU?I?M ÂU?F« œU??%ô« v≈ ‰U?L??ô« ŸUD  U??d? Wu??C??F« Ác Êu??? …d??U??* —U???<« WK?2 ÊËœ d?B?? v —œU WOULF« …d?z«b« iIM« WLJ rJ „UM ULMO W?OU?IM« WMK« fOz— W?O?I« Âb? v≈ vN?«Ë ≤∞∞∂Ø¥Ø≤ …Q??UJ*« Ë√ W?d??N??A« …—«œô« fK?? Wu??C?? …Q??U?J v 5M?O????F*« ¡U?????C????ú …—d????I?*« ‰U????_« ZzU????? s W?uM?«  UK'« —u?C ‰b ·d v tI? dB«Ë 5?M*«Ë s Èu???√ iI?M« W???LJ??? r?J Ê« Uu?U??? ·Ëd??F?*« sË W?OUI?M« WMK« fOz— Ê« U?L U?N??Ë WËb« fK? Èu? t ÊuJ Ê« ÊËœ W?F?U?« W?d?A« …—«œ« fK?? v «u?C? ‰u?B?(« v t?I —b?N «–U* tK? «c bF?Ë œËbF?  u? v ö??O?√ «u?C?? u «œU?  U??K'« —u?C?? ‰b vK vU???? fOzd« d??O??J« vU??IM« —œU?? Ê√ vM9Q?? fK:« Á¡«œ« t?M ·Ëd??????F?????? u?Ë —u??????H?« vK? WK?J?A*« Ác? q? W?O?U?IM«Ë W??OU?L??F«  öJA*«Ë UU??C?I« q v? …e?O?L??*« ƉULF« vOU ‚uI vK U UH

Èb?N? b?L?? 7U? `{Ë√

W—u?N?L?'« fOz— …—U“ v W?C?U?I« W?d?A« fOz—Ë kU?;«

‰UL?FK Ud b?« s WU(« Ác v U?NOK e?(« r ·u

ÆWOMJ« «bu« ¡UA≈ È—UË

Æ…—«œô« l 5M ÈbN bL

VzU?Ë kU???;« tK??? W???d??A?« fOz— v?K ”bMN?*« ÊU U???C«

W?d?AU? qO?L?FK W?U? ”u?K È«Ë W?d?AU qU?A?? V?

W?OMJ?« «b?u« ¡U?Aù ÷—_« v?K W?O?F?L??'« XKB? b?Ë …U?O??(«  UMO?Q?? d?B?

‰U?Ë WU?O?C« WD«— VUD d??I0 ŸU???L????« b???I?? - t«

·u «c?N UN?Fœ “uô W?dA« ‰U? ”√— s œ«“ bz«uH«

WdA 5KUFK ÊUJ« WO?FL qL v XLU WOUIM« WMK« Ê« bL?√ UOKOU XU{«

oOI? t?U?«Ë Áœu?N

b?u bb? ¡U?IK« r?«Ë

«uU? 5OuU?I« Êô nU?? «cË „u?MU W?d?A« ‰«u?√ vK

Æ5KUF« qUA lOL q s ŸËdH«Ë WOMH« ÊuAK

WU s

ÆÊ«dODK dB Ud

p– s? rd?« vK?Ë bz«u?????H?U m?K*« q?UJ? VU?D W?EU?????;«

…U?O?(« UMO?Q? d?B? W??d?A W?OU?IM« WMKU? …√d*« WMO?√Ë W?b?)«Ë ÈËUJA« ÂU? db? v?K b?L?√ U?OKO?U?  b?√

U??K Ë√  «—«œô« fU???  U?U?L???« v œU??%ô« s

ÆWFU« UdA« v WUF« WOFL'U

vK eO% …d@UI« WE0U! VKB« dO6«uLK dBM« ‰«u √

sJ?Ë t??OM? Êu??OK? ≥∏‡ —b??I? Èc« ±ππ≤ WM c?M W??d???A«

…UO(« <UMO Q$ 5K UF« <UI!Z W5uZ: 5KU?FK? 5Q?K d?B? W?d? v Êu?KU?F« Uc?Q v« U?«e*« lO?L? qIM …U?O?(« U?MO?Q? d?B? W?d?A W??OU?IM«

5KU??F« v?K2 pc??Ë …—«œô« fK?? U??K Á—u??C??

UN uœ œ«b3 s W4dA« e6 bF

‰U?L?√— vK b?z«u?H« s W?d?A« ¡U?H?ô W?O?U*« …—«“u …d?c?

5K?L*« ¡ôR??N mU?? W√ ·d? Âb?F U?d??A« Ác vK

qU???I??? W???OU???IM« WM?K« f?Oz— Ë√ W???U??F?« WU???IM« fO?zd

WU???? s??? pc Õd??

5KU??F« u?? «b?N?? uQ ô

vK W???OU*« WU???dK We??d?*« …—«œô« …d??c?? √d?? U???bM

c??O??HM?K W??FU???« U??d??A« v≈ U??N???K—√ v« W??C?U??I«

ÆUO—b

f?O?z— v?U??????????? o?O???????????u?

ÆÈ—«œ«Ë vU »bM*« uCF« ÈœuF dLË WdA« …—«œ« fK fOz— vuœ Wö

«d?O?? X???F b?I U?N?OK sË ÷—_«Ë U??N?O? sË …U?O?(«

tU???d??? lO???L??? v≈ Á—Ëb U???NK?—√ Èc«Ë —U???L????????ô«

v?U?????« ·d?????? r??????O?????Ë

—U?????O? 7U?J« v? rN??????????I?

VI??? W??U??F« W?U??IM?« fOz—

ÆUU ¥∑ ‰U ÊUd bF

d“Ë v?≈ “U???N????'« fO?z— —U???A????????*« b????O???? U???N?K—«Ë

…b?Ë ¥±\±µ ‡« s ¡e??

W??U??O??C« œ«d??« b?« U??L??O??

v« WUF« WUIM«Ë rNUD*

ÁdJË ◊UùU »UBË ÂbB?O tuI sË tM l«b s

qU s

W?OU? W?B?? d?O?u U?N?√—

ÆŸUDIU

…—«œô« sU???C?Ë W??C?U???I«

WMK?« u?C??Ë Ue« d??HJ W??d??A« …—«œ« fK?? u?C?? quD?« rO«d« pc Õd??

b? rË sdü« s l«b? Ê« ÊUù« vK ¡v VF?√

vK Wu?'« WU?OC« œ«d?«

VU;« —u?C W?CUI« fK? ŸUL?« v p–Ë ±π∂¥ cM duD« U?LNO?« b9 r

Èc« Wd?UF«Ë Ue« d?H vFMB? bb&Ë ‰ö?ô  Ue« dHJ «œu?B«Ë `K*« Wd?A

U??????U??????LK? Èe???d*« “U???N???'U  «œU???%ô«Ë  UU???I?M«

W??U??)« W?O??d??H«Ë W??U??F«

VUD i?F? WU?????ôU vU oOu

Àœ«u(« s b(« ŸËdA rb: W UF« W$UIM« U???zU? v?????? —u?√ vüU??? ¡U???IK?« b???N???

vI?zU??? V—b????« U???OU???F???  √b qF???H?U

œU??%« fO?z— v«d*« b??L????? vU????? t??Ë

vUË Ê«u?ô U?zU b?F? b?L?Ë d?B?ö

W??????? s b????(« ŸËd???A??? u?Ë W??????F????A«

qIM?K W??U??F« W?U??IM« fO?z—Ë d??B?? ‰U??L??

ÂdA U?zU ÂdJ bUË W?œdGK U?zU oOu

WU??— X?% r«u????0 ¡U???I—ô«Ë Àœ«u??(«

db?IË dJ W?U?— È—u?A« u?C?Ë Èd?«

U??U?? UMO??√ ‚œU?? b?L??« ‚œU??Ë aO??A«

vU?????L????F?« bzU????I?«Ë ŸËe????“ ÂU?????A d?“u«

Áœu???N???' ŸËe???“ ÂU???A W???U???O???« d?“u

b?L??? b?O?«Ë «b?U??? UMO?√ d?? ‰œU?Ë

qOKI« ·bN p–Ë v«d*« vU? vU*d«Ë

W?FA œËbö« t?LœË tUNO?uË WOMC*«

UMO√ vOK« bLË ‚ËbMBK UMO√ v(«b

rNK?OQË Àœ«u??(« W???? s ÊU?Jô« —b??I

U?NzU?A« W«b cM W?UO?« U??d ÈbzU?

Ãd??« 5? W?u?C??Ë ‚ËbMBK «b??U???

r?? r U?H√ ±± Ê« ·U??{« Æ«b?O? ö??OQ

‰U??Ë U???OMË Uu?MË UœU?? 5?M Èb??? vK

b???O??«Ë …d?U??I« r?U?? ·d???«Ë W??œd???G«

vËbM s rNUI? ÊudB WuCF«

ÆdB WN«Ë r« WFA« ÈbzUI

…db?? ÊU??C??— XL??B??Ë W??œd??G« u?J«d

U??O???? r?N??U??— rË v?KO??LJ«Ë p?U??e«

vU??'« YË W?F?A« tzU?I ‰ö? p– ¡U?

UOU? «db ÈËUA?OH« bO?FË W?FA« VJ

s …b??L????F*« W????F??A« W??zô oË U??O??U??IË

ÆWUO« Ud ÈbzU

Èu??C?? d??OE rO??FË o?U?)«b???? ÂU????Ë

ÆWUF« WUIM«

WU??I?M« fOz— V?zU d??ô« œu??L????? `{Ë√

ÆWFA«

v« WFA« qOJA WU?IM« œUL« v≈ —U«

t« t?L v W?FA« fOz—Ë W?UOK W?UF«

WUO« ÈbzU WF vIK vU


Áœ—UNM«

dB

‰ULF«

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

∫bb'« vU*« ÂUF« s WœUB(ô« WOLM(« WD2 ŸËdA UO#u4 “d √

qTb«Ë …ËdkK ‰œUF« l“u«Ë qL@ ’d! dO!u6 ËÆÆåWBbB)«ò ZzU W'UF)Ë Æ WAOFLK ozö« vœ_« b(« dO!u6 œUF«Ë ¨·«b_« W{«Ë jDË WUO oË WœUBô« UON«

“ö« quL« dO?uË ¨…dOJ« UËdALK Wc?G*«  UUMB« WU

Uu??????Ë r??C??«  ôb??F?? l ¡ö?? U0 UÎ ?—Ëœ U?N????F??«d??Ë

s ¨È—uA« fK0 WœU?Bô«Ë WOU*« Êu?A« WM' ddI vË√

ÈœU?B??ô« izU?H« rOEF? q√ s p–Ë ¨We?FM*« —e?'« W?U?O?

ÆUN

Æ5KUFK vMN*«Ë vHO u« —«dIô« ÊULC —UF_«

W??OU*« WM« s? W?O??U?L????ô«Ë WœU?B????ô« W?O??LM« W?D ŸËd?A??

ZU?d??? W???O?—UJ« Z?zU???M?K W—c????'« W???'U???F*«Ë ª U???????O???N« Ác????N

qO??F???HË V—b???« Èu????0 ¡U???I—ô« …—Ëd??C W?MK« XË√ U???L??

¨WA?OF?LK ozö« vœ_« b(« v≈ ‰u?u« s b ô t√ WMK« √—Ë

W?œU?I« ÂU_« ‰ö? È—u?A?« fK? Ád?I?O? Èc«Ë ¨≤∞±¥≠≤∞±≥

‰u?√ W?d? v≈ œ√  U??U?O? s t?OK Vd U??Ë W?B??B?)«

U?Ëd??A*« v qL?FK 5?d?)« »U?? q?OQ sJ1 v? t???«d

W«b????F?K W????O????U????_« «eJd?*« oO?????D p?–Ë ¨WU????HJ?« b???? uË

¨bb?'« —u?b« UN?Ë√ v« W?OFd?A« öb?F« ¡«d?≈ Wd?Æ

W??O «d??I1b?« W??—U??A*«Ë ¨‰U??L??F« ·ô¬ `d??Ë Èd??B?*« VF??A«

dGB« WOUMË …dOGB«

≠’d??H« v? R??UJ« ≠‚u??I???(« v …«ËU??*«© vË ¨W??O???U??L????ô«

WO?M u« WO?{uH*« qOJA? WIKF?*« W—u?b« œ«u*« oOD …—œU?*«Ë

WœU?B??ô« W?OL?M« ÕU?M ÊU d? qb«Ë …Ëd?K ‰œU?F« l“u?«Ë

…bb? q?L? ’d? d?O??u …—Ëd?{ v≈ Ud?d?I v WM?K« —U?√Ë

Èu?? v?K «Ëd?«Ë ‰ub«  U?F“u v ‰ö??ô« vK ¡U?C?I«

vUL?ô« ÈœUBô« fK:«Ë ¨≤∞¥ …œU?*U ö Î L œUH« W?UJ*

ÆWOULô«Ë

«c vË ¨W??O??LM« ·«b√ oO??I??% sJ1 v?? 5M «u??LK W??O?I??O?I??Ë

W?œU?I« ‰U?O?_« ‚u?I? vK ÿU?H?(«≠rOU?_«Ë W?O?U?L??ô« U??H«

WK?U??? d????O«b? –U????U WËb?« ¨WM?K« X?U ËÆ ≤∞∑ …œU*U? ö Î ???L????

s b?(« Z«d?Ë U?U?O? qO??F?H vK qL??FU WMK« X?Ë√ U?L?

rOE?FË W??OM u?« „uM« …¡U??H?? l— …—Ëd???C WMK?« XË√ œb??B«

…d??O?I??H« U???HK W??O??A?O??F*« ‰«u??_« 5?% ≠W??«b???*« W??O?L?MU

W¡U*« Ë W«eM« Ë ¨œUH« …dUE ÈbBK W—UË

UOz«uAF«  öJA WN«uË ¨Î«d?I d_« ÈdI« v WU ¨dIH«

ÂU?OI« s sJL? v? „uJB« v WK?L*« …bb?'« W?OKuL?« …«œ_«

l“u od? s p–Ë ¨¨vU??L???ô« ÊU?L??C«Ë qUJ« ≠W??A?L??N*«Ë

W«b?F« oO??I?%Ë vU?L??ô« b?F?U m?U?« ÂU?L?ôU WM?K« XU Ë

v —«dLô«Ë ªÎUOM√Ë UÎ OUL?«Ë UÎ œUB« WOK« U—U¬ W'UFË

sJ1 v« «—ULô« qu9Ë ¨WOK;«  «db*« nO u v U—Ëb

W??O?LMË ¨v?U?L???ô« 5Q??« W??F?— lO??uË ¨ÎôœU? U??F“u ‰u??b«

‰ö? s p?–Ë ¨vM u« qL?F?« UuË√ s U—U????U W??O?U?L???ô«

v W??u?b?*« lK« W??O?L?? …œU“Ë ¨ U??b?)«Ë l?K« rœ W??U?O??

ÆqLF« ’d s be*« oK v rN Ê√

U?Ëd?A*U ’U?)« ÂU?L?ô«Ë ¨WU?L?F« W?H?O?? WDA_«Ë  U?UDI«

WOLM« —U?L l“u W«b ÊUL{Ë qb« …œËb `z«d?A« ·«bN«

¨WU??d« —Ëœ qO??F??H l ¨v??F??A« ÊUJù« rœË su??L??« U??UD

Ë WœU?B???ô« …U?O?(« v WËb« —Ëœ W??U?O? …œU?S WM?K« XU Ë

—U?F?_« Uu???? —«d?I??« oO?I??%Ë ¨d?G?B« W?OUMË …d??O?G?B«

d?_« UL?OôË ¨VF?A« œ«d_ W?UF« U?b)« Èu?0 ÷u?NM«Ë

rœ U?L??O?ôË ¨t??O?I????* ö Î ?U?? rb« ‰u?Ë ÊU??L?{ r Y?O?

œ«d?O?ô« j?{ ¨‰ö? s jOD?« v q?U —Ëb WËb?« ÿUH??«

U?F??L??? qL?Ë ‚«u?_« W???«d0 p?–Ë »«d?A«Ë ÂU?F?D«  «cUË

rœË vU?O?«Ë vUL??ô« —«d?I?ô« oO?I?? UÎ UL?{ ¨ÎU?U?O?«

Æ «—œUB« rœË ¨WOMuL« lK« rœË ¨e)« nO— rœË ¨WUD«

qL?F Ê√Ë ªÎU u?K UÎ ?U?H—« v?K;« —U?œô« ‰b?F? l— vK qL?F«Ë

¨WDu?*«Ë …dO?GB« U?UMBU ÂUL?ô«Ë ¨WKU? WU? WO?öN?«

—u??_« WKJO? …œU?≈ l ¨W??O??LM?« œu?N?? v W??O??F??L???:« W??—U??A*«

∫ WO$U*ô« W—U (« W)dG«

UOId!U 5U@ËdA*« WOLM WC U? WFdG ∫5√ WË ÍËUJ bL√ ‡‡ V `? vK W?Uzd È—u?A« fK0 W?O?Id?ô« Êu??A« WM' ¡U?C?√ VU W?O?Idô« U?Ëd?A*« W?O?LM W?U W?CU? W?d ¡U?AQ Ÿ«d?ôU »U?« v lu?« l W?O?Idô« Êu??AK W?HK?<«  «—«“uU  «—«œ« À«b??«Ë Æ ôU:« nK v UOIdU WdB bUF ¡UA« W????—U???ô« ÊU?J« s? •∑µ Ê« vK W?M?K« fO?z— »U????« `???? vK b????« ÆtËUH VM rNO« qB 5I*« •≤µ‡«Ë ¡UdNJ« rNKBô

WOM_« UN K UuKF ‰u#Ë bF

5UL3N« —«dJ6 s) —c% —U9ü« uOu ≥∞ v! Wd9_« l?«u*« vK@ ∫œUL dU ≠ V

WO#MR_« 5«—ULk'ô« d)b6 5UFdAK WOzUCI« 5UIUö*« U??? Ÿd????Q W????IU???F?« öJ?A*« qË ¨Õu????{u«Ë

«—«d? —«b??≈Ë ¨WËb« l sd??L????*« qU??A?

u?C? quD« b?L?? b?L?? ‚—U ”b?MN*« sK«

v —UL?ö ZËd?K WO?IOI? UF ÂU?OË ¨sJ1

v qL?FK W?O?M_« «—U?L???ô« »c?' W?ODO?AM

s W???OUD?ù«Ë W??O?U*_« W—U??????« W??d???G« œU???%«

X?— v« W??O?« W?OMc« …—u?B« u?; d?B?

ÆdB

U???I????ö*« s? VU????ô« sd???L???????????*« ·u????

”˃— a{ s t??u??Ë ¨vM?_« d?L??????*« Èb

«¡«d???≈ –U???U? W???UD? WËb« Ê√ qu?D« b???√Ë

‚u??« s »U?????ô« w rN??????—Ë W??O?zU??C??I«

ÈdB*« ‚u« v …bb ‰«u√

WO?UHA« WU?O vK vM «b W?Fd WœUB?«

q( W???u?J(« qb? W???d??? ¨ U???UD? Íd???B*«

W?U? Ê« U??O?N« W?FU?* ¡Ud?N?J« …—«“Ë ‰Ë« qO?Ë vu? b?L?? `{Ë«

‰ö?? Ê“U???<«Ë Wdô« o U?M*« vK ¡«b?????ô« —«dJ s? 5dô« s œb??? —c?? q«b?Ë sœUO*« v «eJd? s_« ÊuJO YO? È—U'« t?Ou s ≥∞ ‡« …dUE Æ—Uü« Wd WOM ULN ÂUOI« —Uü« ’uBK `OO U2  UEU;« ×UË nO?J v≈ W?U? —Uü« Ê“U?? Ê« rO?d?« d?O? rO?«d« œUL? —u??œ Èd? œ«d??« Ê« YO?? W??OK«b?«Ë gO??'«  «u?? s  «dUE?« ‰ö?? vM_« b??«u??« ’uB W?LEM*«  UL?N« pK q WN«u?* 5KR*« dO W?ONK 5FU« W?«d(« W?O?N« ”«dË ¡«d?H) vB?A« `OK?« ‚u?H WKô« ÊuKL? sc«Ë —Uü« ‰öG?ô WOUB?  ULOEM œ«bF?U WOM_«  UN?K UuKF œË—Ë bF? WUË Æl«u*« Ác vK ÂuNK WOUO« À«bô«

ÆWOzUdNJ« UD;« ¡UM v ÊËUFK …bOô« Wd« UNb WOIdô« ‰Ëb« ¥ UM?b Ê«Ë œb??B?« «c v Ê«œu???« »uM l? ÊËU??F???« Ê« v« —U???«

ŸUHô« oh v{«—_« pK9 dBI ÊuU? ŸËdA) bF6 å—ULk'ô«ò

Ê«œu??« l vzU?d??NJ« jd«Ë ‚—“ô« qO?M« vK W??OzU?d?N?? U??Ëd??A?? ÆeO2 5 vö??« vzUd?NJ« j?d«  U?Ëd?A* W??OKO?LJ  U??«—œ œ«b?« Ê« ‰U?

WM? ∏π r— «b«e*«Ë  U??B??UM*« ÊuU?? qb??F?? ÊuU??

œ«b≈ Êü« Èd?& —UL?ô« …—«“Ë Ê√ wuJ —bB? b«

v—b ZUd œ«b« vK Êu?Bd UM« «bR? UOuO«Ë Ê«œu«Ë d?B

U???B????UM*« Êu?U??? ÂUJ?√∫ ¢qb???F????« sL???C????Ë ¨±ππ∏

o ÂUEM? WËb« v{«—√ pK9 o d??B?I ÊuU? ŸËd??A?

ÈËb?'« U??«—œ œ«b?« v rNb??U??Ë q?OM« ÷u? ‰Ëœ W?U?J ÈuM

WËbK È—«œù« “UN'« «bË lO?L vK Èd  «b«e*«Ë

YO?? ¨¡UM?O?? W??IDM0 …u???√ ¨U??IKD lO???« ÊËœ ¨ŸU??H??ô«

ÆWOzUdNJ« UËdALK

«bËË W?U  U“«u? UN …e?N√Ë `U?BË  «—«“Ë s

È√ W?U≈ Ë√ —U?L??ö? WËdD*« v?{«—_« lOL? ÊuJ?

h tQ??A œd? r rO?? ¨W??U??F« U????O??N«Ë W??OK;« …—«œù«

ÆjI ŸUHô« o ÂUEM UËdA

Æ¢UNzUAS WU)« «—«dI« Ë√ 5«uI« v ’U

ŸËd?A0 È—uA« fK: Xb?I W?uJ(« Ê√ dcU db?

WOuUI« 5UHU<« W'«—b WM' WO)uJ(« 5UFdAU

t—«“Ë s W??d??A? WM?' qOJA ¨W?OU?*« d“Ë rFM*« b??? ÷U?O? —u???b« —d?

bU v}

qLF« qODF6 vHM6 bb(« WJ« W UIËÆÆ ◊u?D l?O??????L??????? qL???????F« ÂU?E?«

∫ Uu ‚Ë—U ‡‡ V

W?????b????) Ëd?????«Ë b?b?????(« WJ?«

WJ?K? W????U????F« W?U????IM?« XC????—

Æ5M «u*«

5KU???F« s œb??? VUD b?b??(«

ÈdJ? ÕU???????H«b???????? pc Õd????

vL?U v« Êu?L?M s2 W?O?NU

lO?????L????? «b????U?M W?U????I?M« f?Oz—

qL???F« qOD?F W—u???« «—U??O???U

Vd??? Ë« qO?DF Âb???F 5M? «u*«

‰ö?????????? b?b?????????(« W?J??« o?d?0

ÆWUF« UJKL*«Ë WËb«  «—bI

vK? …b???R???? u???O?u ≥∞ «dU?E

5—u« 5pRö« ŸU{Ë√ …—uDT s) —c% …bh*« 3_«

rU? v?« U?d?A« W?U?J vuU?I« e??d*« rO?O?IË W??F?«d* ¨W?U?F« W?U?OM«Ë

‰Ëb?« v≈ U?—u?????? s? «u??????e? Tô n?√

Æ…—«“u« UNO „—UAË

hL??? s WM?¬ d??O??? ‚d d????? …—ËU???:«

b?L?√Ë ¨qu?L« ŸU?D fOz— vd? b?L? U?C√ U?N?u?C v? WMK« rCË

W?O?U??« W?O?{u?H??LK wL?OKù« o?M*« —c?

q(« w q?_« Ê√ U???{u?? ¨U??—œË VKË

œu?L?Ë ¨WOU*« d“Ë V?J ŸUDI WOU?*« Êu?A« ÂU db? dUE« b? ÊU?L?

5—u???« 5???öU wMF?*« …b?????*« 3ú

qJA ŸU??{Ë_« rU?H??ô v? ¨wU??O?«

YU Y?U œ«u?? Q?A?Ë ¨5u??L*« —U??? e??d0 V?z«d?C?U ‰Ë√ YU ”«u??

ŸU??????{Ë_« s? ¨åfO???????????????????u?????? ÊuU?ò

Æ d√

Æd“u« VJ0

…d?A?? s d??√ U??N?A?O??F w« W?OU??ú«

oOM« …bU? ‰ËU% WO{u?H*« Ê√ ·U{«

…bd?'U —u?A?M*«Ë ≤∞±≥ WM ≥¥± rd —œU?B« —«d??IK U?I? WM?K« vu?Ë

‰Ëb?«Ë q«b?« w Í—u?????? T?ô 5ö??????

¨5—u????« 5????öK W???H????O???C*« ‰Ëb?« l

v« U??d?A« W?UJ? vuU?I« e?d?*« rO?O?IË W??F?«d? ¨b??_« Âu?O« W?O??L?d«

pc?Ë ÊUMË Êœ—_«Ë UO?d UNMË …—ËU?:«

d????O??????? œb??? ÊU?M r?NM V?u??????? s?c«

«bM?*« W?U? vK Ÿö? ô« p– qO?? v U?NË ¨…—«“Ë U?N?O? „—U?AË rU?

ÆdB

U???Ë ¨Wd?? ±¥∞∞ s? d?????√ w ÊËd???A???M

qO??? —u??????b« l ¡U???IK?« VI??? ÊuU ‰U???

wd bL ? V

Æd_« p– ÂU9ù WMK« Uœb% v« «bM*«Ë ¨WOU*« …—«“Ë …“u v v«

UœU?B?≈ vK? dO?? jG?{ s «c tK1

¨W??Od???F« ‰Ëb« W??F???U?? ÂU?? 5√ w?d??F«

”U?_«Ë U?dA« p?K v …—«“u« W?—UA? V W?F?«d? vK WMK« qL?FË

U??C√Ë ¨ Êœ—_« w? ‰U??(« u U??L?? ¨ÊU?M

¨ W?FU?K W?U?F« WU_« d?I0 b?_« f√

Æ «dOG s d_« «c vK √d UË ¨VM« pK bb% - tu0 Èc«

n√ WzU? u? UN?O? b?«u w« d?B? w

WU? WO?K lODô W?O{uH*« U?OUJ≈ Ê≈

¨ U??d??A« pK ‰U??L??√ v X9 W??OuU??  U??HU???? W√ ÊU??O?? WM?K« h??Ë

œuN'« Ê√ vK «œbA ¨be ÂU—_«Ë Tô

¨5—u?« 5“UMK W?OU?ù« U?UO??ù«

ÊQ?A VUM*« —«dI« —«b?ù WOU*« d“Ë v?K WMK« fOz— ‰ö s ÷d?F«Ë

q s bôË ¨W???R? ‰uK œd??? W?OU?ù«

Tô Êu?OK s d??_ r?œ«b?F b«e sc«

ÆWU q

Æ wUO

wzU? s d?√Ë …d?O_« d?N√ ∂ ‡« ‰ö?

∫å‰ULF«ò ‡ ÊUJ_« d“Ë

»dF« Ãd v! W«b#«Ë »U#A« ÊUJ'≈ WKJA) q( ÆÆpOKL« s) ôb å—U3ô«ò ÆiHM —UU WI vK

∫vMG«b W1d ≠ X

«c? c??????O???????H?M W?«b? ÊuJ? Ê« d?E?M?« s t?« d?“u« `?{Ë√

«b?????Ë rœ —d?????I t?« ÊUJô« d?“Ë oO?????Ë ‚—U Æœ b?????√

bF UNLOL?F rO W—bMJôU »dF« Ãd WIDM v ŸËdA*«

WKJA?? q( pOKL??« s ôb W?œU??I« WKd*« ‰ö?? —U?ô«

Æ UEU;« q v p–

Æ»UA« ÊUJ«

dL?? qb« ÈœËb? sU* …—«“u« rœ Ê« oO?ËÆœ b√

r???O??? t« å‰U???L???F«ò ‡ ’U??? `d???B v? d“u« ‰U???

Ê√ v≈ «dO?A —U?ô« «bË tO? rb Èc« Xu« v

hB?? s?U???? ¡U??A≈ vK sd??L???????*« l ‚U??Hô«

ŸËdA ÊöL s U?L UOËUF«Ë ’U)« ŸUDI«

oOË

ÆUbI WËb« rœ ÊuJ YO »UA« ÊUJ«

W??L???O?? s?¬ ¡e?? WËb?« qL????? Ê√ vK j?I?? —U???ö ‰u?B?(« v »U???A« s ¡U??ô« nO?H??? —U?ô«

åÊU? ù« ‚u??I? ( v)u??I«ò‡ d9R??) —u'b« v! WOULF« ‚uI(« ‰uU

WOMODKH« rOKF« ZQUM) buN wKOz«d'≈ jDb) ∫`O#z U???u??{u*«Ë U?U??C???I« iF? ·c??Ë W???OKOz«d???«

vKOz«d?« jD? s W?Od?F« ‰Ëb« W?FU? —c?

¨ vM?OD?K?H« V?F????A?« À«dË a?—U????? W????U?????)«

v W???U??? W??O?MOD?KH« r?OKF???« ZU?M d???O??O???G???

WU? ¨ ËôU;« Ác?N Èb?B« …—Ëd?{ U?{u

s 5D?K ¡UM« œU??F« ·b??N? ¨ nd??A« ”b??I«

‚u???I???(«ò ‰u??? «d?9R??? ¨ÊU???ù«

vK ÿU?H(«Ë ”b?I« v »öDK ”—«b œU?≈ v

‰U? WOKOz«d?« ZUM ‰U?œ«Ë WOd?F« rOKF?« rE

¨åbb??'« —u?????b« b???F W??OU???L??F«

vM?OD?K?H« r?KF?*« rœË 5?J9Ë W?????Od?????F?« ZU?M*«

v{«—ô«Ë 5D?K Êu?????A b??U??*« ÂU???F« 5ô«

fOz— VzU v U?b« bL?? t??H

Æ …e ŸUD s —UB(« l—Ë

d?O?H?« W?O?d?F« ‰Ëb« W?F?U? v WK??;« W?Od?F«

¨ÊU???ù« ‚u???I???( vu???I« f?K:«

W????OKL????F« v? ÂU« W??????? Èb???? vK …—Ëb?« Y????Ë

Êu?????A« fK: ∂∏ …—Ëb?« ‰ö?? `O????? b??L?????

WKU?F« Èu?I?« d“Ë Èd“_« bU?Ë

WK?;« WOMOD?KH« v{«—ô« v WO?L?OKF« ? Wud?«

d??B?? s œu??Ë W??—U?A?0 5DK ¡UM?ô Wud??«

œu?B?I*«b??? rFM*«b???Ë ¨…d??N«Ë

U????U???O?????«Ë Ub????{ W???O?KOz«d????ô«  U????—U????L*«Ë

W????L?EM?*«Ë W????Od?????F« U?????F????U????'« œU?????%«Ë ÊUM?Ë

V??J? db?????????Ë f?K:« u?????????C????????

U?UL??ô« ‰ö r?O? UL?¨ ”bI« v? WbuN?«

WOdF« WLEM*«Ë WUI?«Ë ÂuKF«Ë WOdK WOöô«

Wud« W?OKLF« ‰u? WU)« d—U?I« vK Ÿö ô«

qLF« sF?9 qOz«d« Ê≈ ¨ ÂuKF«Ë WU?I«Ë W?OdK

vK?Oz«d????ô« ‰ö????????ô« U????—U?2Ë 5D?K ¡U?Mô

rO?KF????« ÃU????NM d????O???O????G???? …d???O?D W????U???O???? v

Èb? s tM U«—œ« ¨ W?OKL?F« Ác b{ U?UN?ô«Ë

s U?b????F???????? ”b????I« v? W???U???? W????O?MOD?K?H«

Æ 5DK ¡UMô WLOKF« WOKLF« ÂUE« …—uD

ZU?M ‰U???œ«Ë W???Od???F« rO?KF???« rEM? U???N U???—«

‚u?????I????( v?u?????I« f?K:« b?????I?????F

ÆÈËUJA« d9R?*« v „—U????A Ê√ —d????I?*« sË Wc?????O????HM?« U?????N????'« vu?????????????  UU?????IM?« vK?2Ë W????O?????Fd????A?????«Ë lL?:«  ULEM s œb?Ë ¨WOU?LF«

qbM WU d

…œU???Ë ¨s?dJH?*« s n?O???HË v?b*« UU????&ô« W???U???? s ÂU???F?« È√d« ÆWdJH«

«bA seOL*« ÂdJ6Ë WOb*« W)b)« ÂuO qH% åW—«œù« WOLM«ò dOL bL«

l{Ë v≈ ‰u???uK d9R?*« ·b??NË W?d?I U?O?UO?Ë  UO??O«d?≈ q?L????????F?« W????????u?E?M?Ë ŒU?M? du?D??

U ??NM c ?H ? v« W ?I ?U ?« «u ??√ W ? ??« ‰ö? «Ë“U ??

∫bL√ ¡ULO ≠ X

U????LE?M*« —Ëœ qO????F????H?Ë ¨Íd????B*«

qL ????F« l ?«u0 se ????O???L ????*« .dJ ? W ???I ?U ??? ???? …—«“u«

Âu W ?UM0 ôU ?H ?« W—«œô« W ?OLM« …—«“Ë «b ? rEM

UU???C??I« W???b??? ’U??)« W???OK_«

ÆWOuJ(«

V«u ?O ¡«—“u« fK fOz— —u?C W ?Ob*« W ?b)«

…¡UH l— WD ÂU9« WKI*« WKd*« ‰ö? …—«“u« ·bNË

WbK v*UF« bOFU …b*« 3_« ‰UH« l U«u

‰U???F??Ë ¡n? “U??N???' ôu???Ë WËbK? È—«œô« “U??N???'« ¡«œ«

ÆÂuO« fH v bIF Èc« WOb*«

Æ5M «uLK …eOL Ub ÂbIË WËb« œ—«u …—«œ« s

sc« seOL*« 5H u*« WOUHô« ‰ö …—«“u« ÂdJ

tK«W)–v!ÆÆÈdJ vKAd! uQË U?N6ôUR— hKT« s?) «bU«Ë W?O dF«Ë W?dB*« W?O UI?M« WFd?(« 5bI?! 5ôU?? B6ö W?? )U?? F« W? U?? IM« fO?z— b?? L? U√ Èd?J vK?Ad??! v? U?? IM« ”bM?N*« 5ôUB6ô«Ë qIMK v d?F« œU%ô« b@U?) ÂU@ 5)«Ë ‰U?LF« œU%« u?C@Ë W?? O U?? I?M« WM3?KU «u?? C? @ ±π∂¥ …—Ëœ v?! v U?? IM?« tKL?? @ √b Y?O? U U?? I U?? ' v?U ∑∂ ÂU@ …—Ëœ s) UM? ‰U?L?@ œU%U «u?C@Ë U?N U?Oz— r9 U?M? 5UuH?OK

…—Ëb« v??U ±ππ± ÂU??@ …—Ëœ c?M) W??)U??F« W U??IMU? u??C? @ t U??b? « -Ë ∏∑ t? b?? ?O? ? I? ? H«Ë ÆÆå≤∞±±Ø≤∞∞∂ò …d?? ? O? ? Tô« `?z«uË 5?«u?? ? ?? v! W?? ? ?h? ? ?{«u?« t?6U?? ? L? ? ?B?

5ôU?? ?B?6ö? Wd?? ?B?*« W?? ?Fd?? ? AU? 5K?)U?? ?F?« W??Fd?? A« …—«œ« fK3?0 «u??C? @ ÊU?? F t??? H? B

‰U?? L? GË d?? B? ) qk2Ë ‰U?? L? F« s?@ U?? #? b? ?M) 5ôU?? ? ?B6ö? v?Ëb?« œU?? ? %ôU? U?? ? O? ? ? I?d?? ? !« 5«“U?? ? $ô« s) d?? ? O? ? kJ?« o?I? ? UË «d?? ? ?u?? ??

…—«œ« db?) VBM) qG?GË 5K?)U?FK V'UJ*«Ë s) t6U?OU ”d?F dO?#J« b?OI?H«Ë ÆÆUM? 5UuH?OK6 W?IDM0 W—«œô« Êup?A« tK« r?U— ÆÆ…—«œô« l) U—U??N? ) U??{ËU??H? ) rN???u??I? U s@ ŸU??!b?«Ë ‰U??L? F« qR« ÆåÊuFR«— tO≈ U≈Ë tK U≈òË t6UMR `O! tMJ'«Ë WF'«Ë WLU— bOIH«

UH?u) UFMB) ≥≥∞ qOGA6 …œU@ù 5UUdI) …œUù … ÍœUB?ô« WOLM« UO?FL œU%« WD W—uN?L'« fOz— vd bL? —ub« rK Æv{U*« Ÿuô« WUN WEU ±∏ » qLF« s UHu UËdAË UFMB ≥≥∞ qOGA

l?{ËË ¨W??????O?U??????L???????F« ‚u???????I??????(«Ë

W?—UA0 nu? wMË WO?dA«Ë …bb?'« ◊UO?œË fu?«Ë UOM*«Ë aO?A« dH?Ë WOKO?UL?ô«Ë bu? bb% r?OË WH?u*« lU?B*« »U?« sdL?*«Ë UEU?;« Ác s ‰u? ±µ∞∞ VzU??I??(U? 5OMF?*« ¡«—“u«Ë ¡«—“u« fOz— q?bM ÂU??A Æ œ W??U?zd ÍœU??B????« d9R??? b??I??F –U?ô  U?O?u?«Ë  U?d??I*« Ác ÷d?F W?OKu?L?«  U?N?'«Ë „uM« vu???Ë WœU?B??ô« WHu*« lUB*« Ác qOGA …œU« ÊQA WOuJ  «—«d

ô ‰U?*« qO?? v?K «cË sd?I«Ë p– b????R «bM????*«Ë d????B???(« - v??« ‚«—Ë_« Ê« b???????????R? «c?Ë W????L???O?K d????O??? …—«“u?K U????N1b????I

Æ…dN«Ë WKUF« Èd??& r t« —u?????B«b???? b??√ s ÊQ?????A« «c v? UU?????????« W?EU???????0 W??????U??????? ”U??????_« lO???L??? Ê« b??R? U2 W??O???d???A«

r?EM?*« vF?d?????A?????« —U? ù« du?D?

ÆWO

WOULF« Ud(«Ë ‚uIK

œb????F? …—Ëe???? ·u????A???? q?L???? -

U?U????????????« È√ r?? r t?« ‰U??????

Æ5dA*« dO ¡UC_«

qJ W—UIF?« Vz«dC« U—uQ0

»d??CU Èb??? F? å¡«—“u«ò s)√ 5UF)U'« qz«Ë√ vK@ fK? 5Q? W?HKJ*« «uI?«  b?« w????d???????????????????? q??z«Ë√ v??K?? ¡«—“u??«

ÊU?C— s d?UF«Ë du?« ∂ U?N√— v?KË WO?UMB« o UM*«Ë WEU? ±∏ …—Ue UML? lUË

Èu??????????I?« …—«“u? U??E?U??????????;U?

Èc«Ë …—Ëe*« WO?uLF?« UOF?LK

ÂU???√ ¨≤∞±≤ W?d???B?*« U???F????U???'«

ÃUö È d« …d … œuF« UN vM w wK;« qb« «–

W?????OU?????IM« ÊU??????K« UU??????????«

U?UM?I«Ë ‚u???????« ‰u????????????A??????Ë

h od W —UË UOO«d≈

…œu 5( UNKOQË Êub« iF s XR ¡UH« l W?Hu*« Ÿ ÊUBLK qu9 ◊uDË WOULz« U?MLK œ«d?O?ô« v« ¡u?K« s U{u? WO?uJ(«  U?R*« vK U?NU?M ZËd sL?C

`L??I« U??OMË d??O???u√ e??«d?? s

W?U{« l«u« l vUMË …—Ëe?Ë

öO?NË sd?L?L?K ÕUL  «d? sL?C  U?dI?*« Ê« œU%ô« fOz— XU œ«R? nAË  U?ËdA*« Ác?N WO?Iu? Z«d W?uJ(« vM pc?Ë Èd« …d? ÃU?ô« w«  UËd?A*« Ác

dËeU WKI*« W—UIF« Vz«dC« W UI rN ÂUF« VzUMK ⁄ö

ÂU Ê√ bF fKLK W?OOzd« W«u« od?D« ‘«d???????U 5?d????)« qz«Ë√ fK?? Ÿ—U??A W?œR*« W«u??« ÂU??√ qd? U2 5OF?U WUDLK VF?A« ¨fK:« vH u «—UO? —Ëd Wd Âb??F 5????;« s_«  «u? X?U Ë Êu?;« tKU U? uË ¨odD« lD ÂU« idU

d???O???? U???N?1b???I - v?« ‚«—Ë_«

∫tK«b …dO√ ≠ X b?L?? —u??B«b?? b?L?√ Âb?I W????OU????IM?« WM?K« f?Oz— rO?«d« W—U????I???F« V?z«d???CU 5?KU???F?K VzU?MK ⁄ö??? U??I?U?? WK?I?????*« v?HD?B??????? ‚—U? b???????{ ÂU???????F?« ÂU??? 5?√ VO???F???? ÕU??????H«b??????? 5?K?U???????F?K? W???????U????????F« W?U????????IM?« WK?I?????*« W?—U??I???F« V?z«d??C?U ‚«—Ë√ Ÿ«bU? t???U???O????I „«cM?O???

WzU)« oœUMB«¢ …œuF Êu#UDË 5K)UF« l) ÊuM)UC 5UF)U'« …c6U'√ U??O?H??A????? ¡U??AS ‰U??L?'« rO?EF« b??? —u????b« VU

f—b?« W???O ¡U?C?√ b?√ ¨‰U?L??'« rOEF« b?? —u???b« ‰U?

‰b …œU“ VU? ¨lL?:U …dO? U?H …u?√ ¨rN WU?

U?F??U?'U f—b??« W???O ¡U?C??√ Ê≈ ¨fu?« …U?M W?F?U??

XKB??? v« ¨ U???F??U??'« oœU?M ‰«u??√ …œu???Ë ¨…œUd«

UF?U'U 5KUF« VUD l q?U qJA ÊuMUC? ¨WdB*«

WO ¡UC√ VUD Ê√ ·U{√Ë ¨ÁdOF V ¨WËb« UNOK

ÆWdB*«

v≈ ¨WOU(« t?LOI WF?U'« ‰b WU{≈ v qL? f—b«

Wd?B*« U?FU?'U f—b?« W?O ¡U?C?√ Ê√ ‰U?L'« ·U?{√Ë

WU????d?« d????O????uË ¨ «Ëö???? È√ c????√ ÊËœ ¨V?d*« ”U????√

W?uJ(« Xu?« v«Ë ¨WU?)« oœUMB« …œUF?« Êu?d?I

U?F?U'« W?O«e?O? s ¡e? hOB?Ë ¨WKUJ?*« WO??B«

5KU??F« WK?JA* q(« Ub? v WËb« Ê≈ ‰U??I?? ¨U?NM? •≤∞ vK

ÆUN

‰«u???√ s •±∞ h?O???B?????? p–Ë f—b????« W??????O ¡U???C???√Ë

«cË ¨jI t?OM π∞∞ WFU'« –U?√ ‘UF Ê√ ‰U?L'« ·U{√Ë

…—«“Ë v WK?L? WËb« U?N?OK Xu?« v« W?U?)« oœUMB«

¨vLKF« Y?« Wb v Ád?L ‰«u fK rUF ÷u?d ¡v

ÆULNM qJ WOU*«

‰U ¨WO?B« WUd« s ¨f—b« WO uC ÊU?d v≈ UÎ ô

U?N ÊË—b sc«Ë WU?)« oœUMB« db s Ê√ ¨‰U?L'« b?√Ë

t{d

ÆrN qO√ o u vUUË f—b« WO ¡UC√ r ‰«u_«

UFMB)¥≤ qLA dB) v! ‚öL@ vMbF6 ŸËdA) d#F√ åv#Qc« YKk*«ò sdL*« ÂU√ WOM?bF« l«u*«Ë rUM*« Õd UbF r ¨dN√ Wö

W????ID?M*« Ác? w e—«u?JK? 5L?????M œu????Ë ‰ö???? s e?—«uJ?« s

ÁcN q?_« «b?ô« WU w sJ1 t√ «d?R*« q `{u YO

¨d?B w ‚ö?L wMb?F ŸËd?A d?√ c?OH?M œ«bù« UÎ ?OU Íd?

W??OU??(« U?«—b?« Ê√ W?UM?B« d“Ë ·U??{≈ËÆ5O*U??F«Ë 5d??B*«

¨UN …œuu*« UU?)« ¡UIË …œu Ê«eOLË rUM*«d?« s Ê«dF

vK …d??O???? W??OU??≈ ZzU?? oO??I??% w rN?? Ê√ W??OMb??F??« œ—«u*«

U?U??)« s …œU?H???ô« w …d?O??? …d??H oO?I??% ·b?N??? Íc«Ë

Íd?√ W??IDMË W??O?U?M W?ID?M wË_« ¨5?I?DM W?U??« Y qL??A

‰U??????dJ«Ë «—U?EM«  U???b??? lO?MB w e?—«uJ« Âb?????????Ë

W??UMB?«d“Ë `U?? -U?? ”bMN*« n?AJË ÆÍd??B*« œU??B????ô«

w« W?IDM*« Ê√ W?O?LKF« Àu?« X?{Ë√ YO? ¨d?B w? WOMb?F?«

p—u??H??u??H« iL?? ÃU??ô lU??B?? ∂ W?U??« r??O?? U??L?? W?U?DK

¥∑vK Íu?? rU?MK d?O?? rM b?u U?L?ÆW?O??L?A« Uö?)«Ë

ŸËdA*« ‰u? t UdB ‰Ë√ w wc« YK*« W?OLM WM' fOz—Ë

n√ ≤π[µ ‡ U??N????U??? —b??I w?«Ë ŸËd?A?*« «c U??N?OK? ÂU?I??O??

s ·ô¬ W??LË 5ö? µ W?O?U« W?UD U?H?uH« s? …bL?_«Ë

w« …—œU?M« W?O??{—_« d??UMF«Ë Âu??Ou??OM«Ë rU??M?« s s Êu??OK

w WOMbF« «Ëd« wUL≈ s •µ∞ u? vK Íu% ld duKO

lUB ±∞Ë ¨e—«uJ« s s n« 5ö ÃU?ô lUB ±∞Ë ¨UuM

s bb??F« w Âb????Ë ¨…—uD*« U??UMB« s bb?F?« w qb

w Âb??ËË ¨WO?d?A« dB? ¡«d? w …œu?u W?IDM*« Ác Ê√

s ÊuOK ∑[µ ÃUù lUB WöË \s ÊuOK WUD ÃUe« ÃUù

ÊËe œuË w≈ WU{ùU UOËdJOù« WU …—uD*«  UUMB«

¨UuM s ±∞∞ W?UD V?c« ddJ qL?F?Ë ¨pO?d?J« iU? s

ÆUOU …œuu*« UO UOô« wUL≈ dB Íd Vc« s dO

ÃU?≈ W?U wU?L?U U?FMB? ¥≤ v≈ qB lU?B*« Ác œb? Ê√ Í√

W“ö?« «uD)« –U« U?OU r t√ `U? -U ”bMN?*« ·U{√Ë

WFMB*« WOMbF« UM*« s s ÊuOK ≥µ

w tM ¡U?N?ù« r Ê√ dEM*«Ë ŸËd?A?LK wzU?NM« œ«bù« ‰U?LJ?ô

w Âb??*« Íd?O?'« d?(« s …d?O? U?O?L?Ë ¨…bL?ô« W?UM

-Ë ¨w?c« Y?K*« r?« ŸËd????A*« «c? wK? WËb?« XIK? √ËÆd????B????

wHD*« d?O?'«Ë w(« d?O'«Ë Âu?O?UJ« Uud?Ë XML?ô« W?UM

`U? -U? ”bM?N*« W?Uzd t??O?L?M W?B??? W—«“Ë WM?' qOJA

—UOK ≥∞ v≈ U?U)« Ác s WHA?J*«  UO UOô« wU?L≈ qBË  U?UM? w Âb????*« fO UMG?*« bb?(« s s Êu??OK µ¥Ë ¨s s Êu?OK ±≥ v≈ qB  UO U?O?« d?B - U?L ¨VKB«Ë bb?(«

ÊUJù« U?NM «—«“Ë …b? rC? W?O?—U?)« …—U??«Ë W?UMB« d“Ë U?N W?FU W?OM ÊU?' …b qO?JA - Xu« fH wËÆqIM«Ë ‰Ëd??«Ë ¨U?N«d??ô  U?O¬ qC?√Ë …œuu*«  U?U?K oOœ d?B? ÂuI?


‰ULF«

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

¥

∫VKD d9R

UNO«d UNOU

UHK<« W'UF vU —UJ-)ö ·bN& eW«d ¡UA2≈ ÆWOIOI “uM v≈ UHK<« Xu v« Èd_« ‰Ëb« WOI  U??«b???? ô« r??I vËd??L? F« vK È“u?? —u??? b« `{Ë√Ë WO?u …Ëd W?O«—e«  U?HK<« Ê« ‰Ëd?« Àu? bNF0 W?OËd?« tM r Èc« r?H«Ë b?b(« W?UM v U?NM …œU?H??ô« V Ê√ v≈ «dO?A ÁUO*U kH? tKF U2 WK?Od« v{«—_U tDKË  U?OKL?? v U?Nö?G? ?« sJ1 W??b?(«  U?«d?? ô« iF „UM ÆWO«—e«  UHK<« dËb …—Ëd?C 5O?LK?F« WU?I fK? u?C? b?O? ¡ö?? —u??b« VK Ë  U?M*« iF vK qB% v« WOMO?B« Wd« s …œUH?ô« d???U??H« ·U???K« tM l?MBË W??O? ?UMB«  U?? HK<« s Wd?? B*« ±∏µ∞ „UM Ê√ v?≈ «d?O? A? Èd?ô«  U??«b??? ?ô« s? Ád?O? Ë  U?H?K<« s Áb?Ou? sJ1 vF?O? D« “U??G« s VFJ d??? Êu??OK ÆWO«uO(«

vIH« WOU

v*U?F« W?O?« d9R? v Êu?—U?A*« VK U?OU?F ÂU?? v e??«d? ¡U??A« …—Ëd??C W??O? LKF« sN?*« WU?I? t?? U??« Èc« U?N«u« W?UJ  UHK<« W?U?F  ôU? v —UJö ·b?N  UFdA sË WOUMB« WOO«  UËdALK WM' qOJAË Æ «bOIF ÊËb »UAK  UËdA WU« WOUJ« qON W?OL√ vK 5?OLKF« VO?I W?K vL?N b?L? —u?b« b?√Ë W??O ÊËb ÂU?ú? Âb?I ô t« v≈ U??ô W??O??« vK ÿU?H?(« t« v≈ «dO?A vI ¡«uË b?O v? ¡«cË W?HOE «b??R?? W??O? u? ÊËb p– Àb??? Ê« sJ1 ô ‰uK(« l{ËË qU?A*« bb?% …—Ëd?{ vK ÆUN WHK<« 5M?F«u?« W?? U?? ?« —u?? ?? ? b« V?K Ë …—Ëd??C 5O??LKF« WU??I ‰Ë√ qO??Ë UdËb??  U?HK?<« s …œU?H? ?ô« …u« p?–ËUNM œu?u« Ãd?«Ë

ÆåWd« rKF VU« ‰U*«Ë qF« v W1U ·UËô« WO U?L ö?U? œd« d?AM 5e?K UMU ‰u?HJ œd« o b?R …bd?'« Ê« Æ œ—Ë

WOU*« t&UHUA nAJ ÊuOF« ÀuD) bNF fOz— åÊ–≈ò dE-M& W#—«œù« W)Ud« UUD? Àö??« vK? b??N? F?*« fOz— œ— Âb??F? «dEË v{U*« u?U??  «bM??*« W??? s? rd« vK U??NEH?? W—«œô« WU??OM« XU?? ÆÍuJA« l rNO« WbI*« h v o(« rN v?DF r ÊuUI« Ê« ÁËd?√ rN« ÆÆ·U{« rOK?F? « l??? v« W??N? ?'« fOz— v« Ÿu??d?« ÊËœ ÈuJ È« ÆtI«uË vLKF« Y«Ë …—«œô« Ëdb?? `M1 Êô« v?? b??N? F*« fOz— Ê« ”—U?? `{Ë√ s qJ ≥∞∞Ë ≥µ∞Ë ¥µ∞ U—b? W?d?N? …Q?UJ W?OuU?I« ÈbË fu vO œuLË rO«d« bL« bL ¡ôR Á—U?ô «dE U?NEH sË r t«Ë 5?UOM Æt vuUI« bM«

tK«b …dO√

Àu?? b??N? F0 W??OU??IM« WMK?« ‚ËbM 5√ ee??F«b??? ”—U?? rN« kH?? t??U??O? V?? œU??? H« vK? d?? ? U? Êu??O?F?« fOz— Êu??O? F« vK WOU? WUd tK Ë WOU*« U?HU<« v XK UN?b v« ÈuJA« ÆbNF*« ‰«u√ db?ò W???O?N« fOzd« V?zU —U?A??? LK ÈuJA Âb?I t?« ”—U? b?« WM? ±¥ rd  b?? O? v?«Ë åvL?KF« Y?? «Ë vU?? F« r?OKF?? « WU?? O W?HU<U? …UU?? ⁄dH ‰b? ·d v  U?HU?? œuË ÊQ?A ≤∞±≥  U?? ? R?*U W?? OuU?? I«  «—«œô« ÊQ?? A ±π∑≥ WM? ¥∑ rdu?U??I?K ÆWFU«  «bu«Ë  UON«Ë WUF« Æ—uN Wö s d√ —Ëd bF ÈuJA« kH Tu tMJË fOz— s Ê–« œË—Ë ÂbFò t qO kH(« V? s ‰Q UbM t« ‰U W?? U??0 XU?? W—«œô« WU??OM« Ê«Ë åÈuJA?« v oO??I?? U b??N? F*« ≤∞±≥Ø≥Ø≤¥ a—U?? ? ∂±∂ —œU?? ? rd  «d?? ? Àö b?? ?N? ?F*« f?Oz— WU??N v …d??O? ô«Ë ≤∞±≥إر∞ a—U?? ∂π¥ —œU?? rd W??OU??«Ë

‰u? Âd? NU vö?ô« e? d*« W?O? F?L? s «œ— å‰U? L?F« …bd? ò XIK W? O? F? L?ò ¥’ ≤∞±≥صØ≤∞ a?—U?? ≤≥≥µ œb? FU …bd? 'U d? AU? ÆÆs U?« s Ud?O?Q? Âu?IË ÕU??B« b??? W?Ib? vK vu??

dAU vK œd! ÂdN U# vö%ù« e'd*« WOFL

·UË_« W O s i#uH& bF) - cOHM-«Ë ÆÆW/U)« UM-IH2 vK r-& ÕU5B« b78 åvA2ò Âb WOKL

lM* W?F?L?'« W?D? ‰ö? s d?M*« ‰ö?G??« r« Ê« r— W??U?? Ë« W??U?? W??N? Èô Ÿd??? « U??d??? « v? ÊuU??IK U??I? ? W??O? F? L? '« œ—«u?? 5KB*« ‚d v  U??ô oOKF - U?L? ¨W?OzU?IK« W?O?F?L?'« e?O? ?FË qODF b?B?I ÆÆ°øŸd???« lM* s …u??b?« oU?? XË v? - t« s rd?« vK d?« b?LK nO?OJ …eNU? ŸdU d?M*« vK °°°øtOM ±∞∞ ∞∞∞ s Ë« VOD)« s? VKD rË VK?D ô W?O? F?L? '«Ë æ  U?d??« lOL? v« …u?b« ·U?ËôU 5u??*« nu? Ê« qQ U?NMJË U?N{«d?« s ÷d? Èô vK Ud WOFL'« tu?A UNKL s ·UËô« —UL«Ë dUM*« vK W?LKJ« WU«Ë ÂUF« `UB« W?? ?d?? ? H« Y? f?OË tK?« v« …u?? ? b« v? dU?M*« ÆWUF« `UB*« qODFË ÆÂdNU vöô« ed*« WOFL

VOIF

q?L? ? ?F« o?O«u?0 ôU?? ? L? ? ?«Ë …bd?? ? '« s? UU?1« ö??U?? œd« d?? AM …bd?? '« Xe???« vH??? ?B« ·d b?? ?{ ·d? l UM? U?M« b?? ?R Ê« V?Ë nOe« s «bO?F WIOI?(« dA v« vF U/«Ë «c W??IKD*« W?O? U?H? A« s U?? sJË qOKC??«Ë VK v?« ‚dD r? œ— s UMO?« œ—Ë U?? Ê« Èd bC« X? r «bM s UMKË UË oO?I« ÁdA - U*

å—d;«ò

Æ…öB« WU«Ë vF U?N 5KUF«Ë U?NzUC« qJ W?OFL?'U æ qL« v?K hOd?K UIË »uKD?*« cOHM? …bU Êu?? ? ?A« …—«“Ë s? U?? L? œË «b?? O?Q b?? $Ë t?? Ë v ·d??A? a—U s W??O?F?L? K U* W??O?U?L? ?ô« …e?O? '« ·U?« Wd?b? Ê« ô« ¨vU?L? ?ô« qL??F« WU« v ÊËbN?Ë ÊuMF ÂdN« ·UË« …—«œ«Ë ÆÂuNH dOË —d dO qJA WOFL'« vK 5KB*« Y W?LU*« s ôb t?« »dô«Ë ¨.dJ« ÊUC?— dN? »dI W?U« ¡UM Ÿd?«

db??ò ÂU? ‰ËU??I*« W??d?F?0 W«“ô« W?O?KL? c??O? HM lMË b?U?*« s ‰U?L? lO?L? åÂd?N« ·U?Ë« ÆcOHM« s ‰ËUI*« Wdb Q?' nI« W«“« v qL?F« ¡b bF æ —«b?« v« Âd?N« ·U??Ë« …—«œ«Ë …e?O?'« ·U?Ë« ÊËœ  «uKB« qODF?Ë b?*« oKG Vd? —«d? ≤∞±≥صر∞ v??Ë ≤∞±≥صØ≥ Âu? s —d??? Èb? `{«ËË Âu?KF?? ? q?b q?b?? ? œu?? ? Ë r?— t?O« …—Uô« - ·U?Ëô« …—«œ«Ë Wdb? vu?? b??? *« v« ‰u??u« d??O? ? O?? W«“ô« ¡b q??

W??Ou??? *« qL??? Ê« n?u*« …—uD) W??O? F? L? '« r— W?U?)« U?N?I?H vK W?OKL?F« c?O?HMË …œd?HM s vL— »UD vK XKBË Uœ—«u WœËb - t??OK ¡UM?Ë p– v U??N?C?u?H? ·U??Ëô« W??? O Æ¡UM«Ë ÂbN« hOd ëd« X{dF W?Od?«Ë WB?UM*« «¡«d« –U?« bF ·U??Ë« Wdb?? s …œb??F? ?  ôËU??; W??O? F?L? '« U2 qL??F« qODF?? Âd?N?« ·U?Ë« …—«œ«Ë …e??O?'« rd ÂdN« rI dC dd WOFL'« dD{« v W?O?F?L? '« √b bMË Â≤∞±≥Ø¥Ø≤≥ v ≤∂µ≤

W?? ?? ? ?B« s? t ”U?? ? « ô ÂöJ?« «c ÊU?? ? U* W?? ?O? ?H? ? BË tu?? ?AË n?Oe ô« u? U?? Ë l?«u«Ë …—«œ« db?? 5Ë W??O? F?L? '« 5 W?1b? UU??? u UË W?B« s È—U Âö uË Âd?N« ·UË« Vu??? ?Ë U??N? OK qO?œ ô  «¡«d??? « œd??? ô« ÆWOuUI« W¡U*« WOLM ÂdNU vöô« ed*« WOFL Ê« YO æ WM ¥±≤ rd …d?N?A? W?O?F?L? vK;« lL??:« ¡«—“u« fK? fO?z— —«d?I ÂU? lH  «–˱π∑µ fL?? U?? ?N? ?O« bM?? ?Ë Â±π∑∏ WM? ±∞∑∂ r— s U?O« l«dË WËb«  UËd?A s  U?ËdA? v« W?U?{ôU  U??U?LK Èe?d*« “U?N?'« q? ÆWOULô« ÊuA« …—«“Ë —œU? vzU?N rJ U?NQ?AM* WJ?U W?O?F?L?'« æ ·UM??« W—uQ? …dU?I« ·UM?« W?LJ? s W?G?OB?U ŸuH?A? ‚±≤π WM ∂∑≤ r— …e?O?'« ÆWcOHM« vA2ò b?LK WO—U)« W?U« Ê« YOË æ n?I? ? ? ? ? ? ? X??u?«  «– v? v?? v??«Ë å5?K? B?*« Âb?? W?? O? ? bMN« d?—U?? I? ?«  b?? ?« ¨W?? O? ?F? ?L? ??K vK sœœd?*« …U?O vK? UN—uDË U?N??Oö? ÆWOFL'«Ë b*« kU?? ? ? b??O? ?« —«d?? —b?? p– vK ¡U?MË æ Âb?? N ≤∞±≥ W?M ∂ r?— hO?? d?? ?«Ë …e?? O? ?'« ÆÈd« …d t …œU«Ë nI« ÊQ??A ·U?Ëô« W??? O W?O? F? L?'« X U?? p– b??F …œU«Ë W?U«Ë nI?« W«“«Ë ÂbN« W?OKL W?HKJ  dD{« pc W??O?N« XC?d? Èd?« …d U?N??

VKD WOCuF « …eN_« WUM d9R

∫VKD! qL W5—Ë

‚UF ÊuOK ±≤ ‚uIN kHD# l#dA& —«b/«

ÊUJù« …—«“Ë WKJO …œU≈Ë v{«—_« «œ«e ¡UG≈

‚UF*« b?U v« …eNô« W?UM …—Ëd{Ë …eNô« «b?« r?« v?d?? ? G« r?U?? ? F« Ê« v?« —U?? ? « ö?? ? «u*« »u?? ? — v?K ‚U?? F? ? Êu??O?K ±≤ d?? B? v? b?? u t«Ë W?? U?? F*«  U«u?? O? ?(U ÆrN ÂULô« …—Ëd{Ë W??U??ô« Êu?? A vu??I« f?K:U —UDF« v?M …—u???b« X?U tOu?K ×U)« s ¡«d «bI?« od s  U«—b« œ«bU  U?Ëd??A? .b??IË W?O?C?u?F??« …e?N?ô« W??UM qU?A? qË v rN?U?U s? …œU?H? ? ö W??U??ô« ÈËc WDu??? Ë …d?O? G? W?U? WEU?? qJ V—b e?d? ¡U?A«Ë W?UM?B« Ác duD ÆjI WUô« ÈËc ¡UA?« rO? t« dO?)« dB W?R0 d?L UMœ …—u?b« X?U t?O  U?«—bU WU?F?ô« r?O?Ë ÂœUI« du??« v vM b?NF?  «bO« V—bË WO?UMB« bUF*« vd  U?U?F*«  «b?O?« vK nAJ?« vK qL?FK ÆWOCuF« …eNô« «b« q oOM« vK vU?)« ÊUO« v d9R*« b«  U??Fd??A —«b??ô W??O? Fd??A? « WDK?« l ÈËc …e?N? :« qIM« qzU??Ë hO?d rO?EM W?? O? U?? O? I«  U?? H? ?«u*«Ë ◊Ëd??A?K W??U?? ô« v W??O? L?KF« VOU??ô« «b??? ? ?«Ë W??O*U??F« d9R?*« VU Ë W?? O? ? U?? ô«  Uu?J*« lO?? ?D W?OLKF« ÀU?ô« quL? W?OL?— WN? 5OF? ¡U??A√Ë W?O? Cu?F? « …e??N?ô« W??UM rœË WOuË 5UF*« ¡UL?«Ë œ«bU  UUO bUI d9R*« b?√ W—uN?L?'« Èu?? vK WU?ô« v v?? ? B« 5Q?? ?« —Ëœ r?OE?F …—Ëd?? ?C ÆWUô« ÈË– WU—

ÈËUJ bL√

…—Ëd??C W?O? UMB« W??O? LM« W???O? fOz— ·d??'« œu?L? ? b??√ W?O? LKF« V?OU?ô« Àb??Q W?O? Cu?F? « …e?N? ô« W?UM? duD Ud?OuË ‰U?:« «c v W?O*U?F« WU?MB« V«u v? Wb?(« ÆWUô« ÈËc VUM dF U? dB? v WO?CuF?« …eN?ô« WUM d9R? ‰ö p– ¡U? ÆWOKI*« duD« ‚U«Ë UuFB«Ë  Ub« 5 d?? O? ?u vU?? ô« ·b?? N?« Ê« vHDB?? ‚—U? —u?? ? b?« `{Ë√ sJL? v W?b(« W?OLKF« VOU?ô« ÀbQ W?OCu?F …e?N« ÆlL:« v ÃUbô«Ë WUô« vK VKG« vK ‚UF*« t« v«  «e?KH« Àu?? e??d0 vMG«b??? bU?? —u?? b« —U??« l{ËË W?? ?U?MB?« Ác?? ?N  U?? ?O? ? U?? ?O? ? « l?{Ë W?? ?FU?? ?? ? V? ÈËc vFL? o«u oOI? WB<« …e?Nô« 5  ôuuËd VUM  U?Fd?A? —«b?U VU Ë W?U?ô« l ‚UH?ô« rO t?«Ë ÆÆdB v 5?UF*« W?? ? ?K?*«  «u?? ? ?I?«Ë  ôU?? ? B?ô« W?? ? ?? ? ?O? VUD o?O?I? ? W?O? – W??UD ëd???? ô ÆdB0 WUô« ÈË– ÂU?F« db?*« ÈË«d?F? b?OË ”b?MN*« VU ÁœU?« …—Ëd?C …“u?FU q?OQ?« e?d* …e?N?ô« W?UM v U??N?—b W?O?LK …œU? bU?? F*«Ë W?? bMN«  U?? OKJ? W??O? ?Cu??F? ?« …e?N? ô« ŸUMB WU?I? ¡U?A«Ë W?O? UMB« ‚u??F v« qU??A*« W??«—b W??O?C?u?F? « rOEM 5«u? —«b?«Ë W?UMB« Ác Âb?I ¡U??A?«Ë …e??N? ô« Ác W?? UM v qL?? F« À«b?Q W??UMB« Ác vK V—b? e?«d? ÆWOLKF« VOUô« …—Ëd?? { vK V?b« bU?? —u?? ? ?b« b?? « vK? t?? ?—bË ‚U?? ?F*« W?? ?O? ? ? ?H? W?? ?d?? F? ? 

b? F W? U? v{«—_« d? F? q?OKI? qz«b?Ë qzU? Ë œU? « Ê√ v≈ «d?O? A? «b? W? OU? Uu?? ? v≈ —U?F? ô« ‰u?Ë ÷—_« v tö{« YK? vK rzU WO«dLF« W?OLM« ”U« ÆWULF«Ë ¡UM« œ«uË  UI W?UJ v{«—_« ÕU v t« ”U qO —u?b« —U«Ë ÷d?F« W?OKL? qO?N?? ‰uK œU?« s bô Èd?B*« lL??:« U?{u W?OI?OI?(« WO?LMK od s Y?« v≈ WU?{« VKD«Ë ∏π ÊuU? W? O?I?O?I? (« W?O?LM?« Ác t?«u v«  U? u?F*« r√ Ê« lO? ? ?  «œ«e? ? ¡«d? ? « …—Ëd? ? { vK? hM Èc?«Ë ±ππ∏ WM? W—U? L?? ?ô«  U? ? O?N« v«d? Ê«Ë bô ÊuU? I« «cË v{«—_« v b?u t« vK «b?u? WËbK? v?Ozd« È—U?I?F« —uD*« U?N_ W?F—« s ö?C? vK??I??? U?F?L??? ¥≤ s d??√ Êü« d?B? ∂∞∞ s qIô U du U uË dB* vdG« œ«bôU  UFL VUM? d? F? œU? « v? Ozd« ·b? N?« Ê«Ë qL? W? d? n√ ÊuJ s?Ë W?O?U? (« UMUœU? B? ? « l VUM? v{«—ú Æ5«uI« s We l{Ë l ô« WOLM „UM b? U? *« –U? ?? ô« fO? L? X√— —u? ?? b« b? √Ë vK ¡U?M«Ë b? O? O? ?A? « Àu? ? ? vu? I« e? ?d*U ŸU? ? H? ? ?ô« o( v?b*« Êu?U? ? I« r?OEM? …—Ëd? ? { v{«—_«  U«b« bb% UN ◊uM*« …eNô«Ë …—«œô v? ? R*« ÂUE?M« Ê√ v≈ «d? ?O? ? A? ? v??« ZzU? ? ? ? ?M?«Ë WËb?« v?{«—√ 5 oO? ?M« Âb? vK X?d W? ? O? ? K?« d«u?E«Ë  «—«œô« v WK?L?*«Ë vU?(« l{uK bb% v  «—«“u« WGU s? t? ? ?O≈ ÃU? ? ?? ? ?% U? ? ? Æv{«—√

U? Nb? I? v« vËb?« —«u? (« …bzU? v Êu? —U? A*« vË√ vu?I« e? d*« l ÊËU?F?U 5?bMN*« WU?IM? ÊUJô« WM' …bb? U?Fd?A —«b?« …—Ëd?C b?O?O?A??«Ë ¡UM« Àu?? ŸUDI« l W«d? »uKQ v{«—_« l qUF?« WËbK `O vK  «œ«e*U ’U? )«Ë π∏ WM ∏π ÊuU? ¡U? G«Ë ’U?)« v≈ …œu? F« ÊU?L?C? ÊUJô« …—«“Ë WKJO …œU? «Ë v{«—_« ÆWFU*«Ë jOD« v vKô« U—Ëœ  U? ?N? '« 5? oO? ?M?« …—Ëd? C? Êu? —U? ?A*« v?Ë√ U? L? ? jO?DË »—U? ?C? ?« vö?Ë œu? ?N? '« b? ?O? ?u? ? Wc? ?O? ?HM?« Æ‚u«  UUO« vK ¡UM v{«—_« fOz—Ë 5bM?N*« WU?I qO?Ë È—ËeM'« Âd? « —u??b« b?√ ‰Ë√ W—UA?« WN WU?IM« —Ëœ vK WUIMU ÊUJô« WM' d? B? ? v vUJ?ô« dJH« v≈ l?KD« U? ?N? OK? r? W?ËbK WKJA WU nK*« «c t«u v«  Ub« vK ·uu«Ë Èc« v?U? ô« ‚u? ?F*« uË v{«—_« d? ?F? ŸU? ?H—« ÆdB v WOLM«  UËdA s dOJ« qdF l ÊËU? ? F? ?U?Ë WU? ? IM« Ê« v?K È—ËeM?'« ·U? ?{« W? ?? O?Ë b? O? ?O? ?A? «Ë ¡U?M« Àu? ?? ? vu? ?I« e? ?d*«  U?«—œ q?L?F Âu? I ·u? W? O«d?L? F«  U? F?L? ?:« WOu{uË WœUO U?NKË ÊUJô«  UHK `H WIOœ …b? v≈ ‰u? u« ‰ö? s p?–Ë WKU? W? ?Uzd U? ?N? F? ?— r ·u? ?  U? O? ?u Æ¡«—“u« fK:Ë W—uNL'« ”U qO —u?b« ‰U tU sË W? ? ? ? ? ? ? ? O? f?O?zd? ‰Ë_« VzU?M?« t« W? O«d? L? F«  U? F?L? ? :« v ? K ? q ? L ? ? ? ? ? ?F ? « s ? b ? ô vuK bU

b

∫rKI nQU —U-8« b5 atef.press@yahoo.com

dB U# tK« pEHN Vd? lO?L?'« ÆÆXH?u …U?O?(« ÊQ?Ë nO?Ë ÆÆÀb??O? «–U?Åu?Ou≥∞ÅÂu °øÀbO Âu?? O?K W?? F? ?u?? ?*« Uu—U?MO?? ?« q Ê≈ ‰u?? ?I? d?? ?N? ? ?A« «c? s d?? ? O? ? _« v ¡U??I? ö «b??u? «u?d?{ l?O?L? '« dU?M …—u? W?? ?? ? ‚«d?? ?ù rO?? ?? ? '« ÆÂUF« odD« v UNzUI≈Ë d?JM U?≈ ∫ ôU?L??« ≥ ÂU?√ d?B? q U?N?u? qL?% v?« W?OU?F« W?u*« Àb?? Ë√ ÆÆ…œU?? C*« …—u??« q?U??? d?? ? ? O? ? ? ??J?« o?d?? ? ? (« lb?M?Ë f?JF?« UM?FM? ÊuJ?M ‰Ë_« ‰U?? ? L? ? ?? ? ?ô«ÆÆ  —d? Ê≈ b??√ U?N? uK s W—uU??Jœ —U?M?«Ë b?b?? ? ? ? (U œö?? ? ? ? ?« r?J?% Ê√ œËb? WU?S oKF? »U?Q W?ub? v{u?H« ÊU?u —«d?L?« ÊËœ ‰u?% s …b?? ?«u q?? ? p– v?Ë ÆÆY?? ?F«Ë Êud?B*« U?b?A v« Èd?J?« rO?I« v?Ë d?U?M? …—u?? ? ? ? ? «u?? ? ? ? ?U?? ? ? ? 5? ÆWO «dI1b« b?? d??B? ÊuJ v?U??« ‰U??L? ? ô«Ë W?OK_« »d??(« WKd? U?O? L?— XKœ Öu?? ?LM?« ÊuMË v?UM?K« Öu?? ?L?M«Ë s vI?? U?? l?O?C? UMË ¨Èdz«e??'« g?O? ? ? F?« v? WK?? ? ? ?L? ? ? ?*« dU?M? rO?? ? ? ÆW«dJ«Ë WU? dL?? Ê√ YU« ‰U?L?ô« U?√ YO?? ?? u?? ?Ou? ≥∞ b?? F? U* v?{u?? ?H« vb?? WËb?« v qK WU? Àb?% vK? œd?? L? ? W?? K?*«  «u?? I« ÂU?? O? ? o?? q ∫Êü« ‰«R?« sJ ÂUEM« wU? Ë√ wœ«d« Ë√ oO?H b?L√ gO??'« oAM? Ê√ w??O? « v?? Ë√ øtK?√ s t?? ? H? d??b?Ë t??? ?H v?K Æô UF w WUù«Ë Êu??L?KF fOzd?«Ë »e??(«Ë W??U?? L? '« rNUU??«Ë dOUL?'« VC «b?O  «—«d??Ë »e?(« W??U??O?? rN?C? —Ë Êud?F ÆÆ WU?L'«  ö?bË fOzd« —ôu?? ? ? ??« v? W?K?J?A*« Ê√ «b?? ? ? ? O? ? ? ?  UU?OË ¨—u?_«Ë s_«Ë ¨seM«Ë W?B«  U?b?Ë ¨WUD«Ë ¨qO?GA?« qI?M« W?? ? b?? ? Ë r?OK?F? ? ?« —U?? ? O? ? ?N«Ë oË ¡Ud??NJ« ŸUDI«Ë  ö??«u*«Ë ÆlzUC« sJ« Ê_ Êu??? {U?? 5d??B?*« Ê√ Êu??d??F q?? ? qU?? A*« q?Ë W?? C? ?NM?« œu?? Ë r?N√Ë o?I? ? ?? ? ?? r —Ëd?*«Ë W?? ? U?EM?«  UM?O? O? ?F? « v? e??O? ?O? L? ?U «u?? ? u?? vK d?OË r¡UM√ b?F? …bb?'« ÆqM*« vM u« vD v??? ?H? vK WU??d?« Ác  √d?? nu? s ÃU??? ?K „u? fO?? v?K v 5?d?? B*« s ‰U?? ? 5 vH?? I? ? « nM 5 Ëd??L? s ‚—UD t???O? Ë „ôË u ∫5?d??B*« s? ‰U??I? ? »d?? F« ‰bFU pOKF? dB d√ 5MR*« d?O√ UËÆÆ3_« vœUËÆÆWLK?E« WK rNÆÆ UL? ÁuLI?≈ ô≈ dO ÂœU? rNOK v√ ÆÆUNFO{— Â_« rIK ÁuK?√ ô≈ d??A ÂœU?? rN?? OK v√ U?? Ë rË ÆÆV?D(« n√ —U?M« qQ? U?? L? ? ô Ë ÆÆqL? Ë …bK Ë d?Ë …u? q√ ÆÆrNu nFC? ôË rd pdG Áu?d U? q— …d?BM «u?U? Ê≈ rN? «u?? ?U?? Ê≈Ë ÆÆt?? ?√— v?K ÃU?? ?«Ë ô≈ «u?? FD b?? Ë ô≈ Áu?? d U?? q— v?K Ϋ—U qF?A ôË rN??C vIU?ÆÆt?√— rN d??B?U??ÆÆrN?IU?? ô≈ U?N?? HD ô rN??O? v?I√Ë ÷—ô« œUM√ d??O? rN?? ¡u?? rNd?? I ö?? rN?zU?? ÆÆÆÆÎU?ö œu?? ? ? ? _« q?Q? U?? ? ? ? ?L? ? ? ? ? „u?K?√ ô≈Ë p?—U?? ? ô≈Ë rN?? ?{—√ ÆÆU?? ?N? ? z«d?? ? «u?d?√ ô≈Ë rNMœ ÆÆr?NU?? —u?? q?? v? …d?? ? ? rËÆÆ„U?? Oœ pO?K Âö?? ?√ U?? N? ? OK r?D?? ? tK?« ¡Ud?? ? ? tK« ¡«b√Ë rNz«b√ Ë« ‚«d?? F« tK?« Ê–Q ÊuJ s? d??B? ? Èc« ÈdB*« VF?A« U—u Ë« ÊUM  d?? ?N v?«Ë W?? O? ? LK?« t—u?? ? ÂU?? ? «uU?G Ê« 5?d<U `L? s rU?F« d?B? kH? Ê« t?KU W?I v?K s u« w lU? Ë b??U?? q s— U?? N? ? F? Ë ÆÆ dOJ« vdJ« dO tO U* ÍdB*« VFA« b« »—U bK«

ÂuOH U# …—«“uK öO'Ë —U . « b0 œuL1 5OF! bF#

ås#bUHK W#œUOI« V/UM*«ò …—uY« bF) Èd« —UF[ …buK d?*« dF ‰uË b?F WD«d« ¡UC_ WœUB?ô« deK Âb?I*« VKD« rKF« l t?OM ±∂∞∞ s d?_ W?OMJ« ÊUJ« t?Q ŸËd??A? L?K ÷—_« hO??B? ? wK W??I? ?«u*U ÷—_« dF sLC r ¡UM« W?HKJ Ê√ UL qb« ÍœËb; 5?KU?? ? ?F?K W?Ëb« s? rœ W?U?? ? ?0 w?Ë Íd« p?K? U?? ? N?_ «bu« pK s sbOH*« 5H u*«Ë s W??O?MJ  «b??Ë ∂ hO?? B? s s? WMK« X?H? A? ‚UD ×U s Íd« …—«“u 5?KUF« iF WD«d« wU? U?L, hO?B?K W?LEM*«  U «d?ö W?HU<U WEU?;« »—U??√Ë ¡UM_ W?? OMJ«  «œb??u?« iF hO??B? ? 5 hO?B? sL?C w?«  U «d??ö? W?HU?<U ¡U??C?_« …b?Ë ±≥ dB? - YO?, …b?«u« …dú W?OMJ …b?Ë U?L, WO?B?A« W?HB« X?OË WO?HO u« W?HBU W?OMJ wU?UË rNKB? - ’U?_  «b?Ë Wö hO?B? ◊ËdA« rNOK oDM ô

WOË— u√ bL ‡‡ WOuM*«

WO?U_« Wzö UÎ U9 …dU?G ÊUJô« Wzô ¡U? ULMO rKI ‘UF*U Ë√ U?N UÎ FU Ë√ …—U? WU?{« - t√ 5 YO XHU?? U??L? , W??zö« WU??? w? qL?F? ? *« rKIK? dU?G? wK © WOU?Lô« ÊuA« ¨ W—«œô« WN?'« …dOQ WD«d« ÊUJô« W?zô ÷d? Âb?F? ≤∞∞∑ WM ©∑¨ r— d?C?? fK? wK lI WKU? W?Ou?*«Ë W?O?uL?F« W?OF?L?'« wK ÆWD«d« …—«œ≈  U??HU??<« WM?K« U??N? O≈ XKu w?«  U??HU??<« 5 sË  «b?Ë wK 5KU?(« sb?OH??*« l qU?FU? WU?)« WI?u  öO?u qLF? bOH?? ≥∂∑ ÂUO? 5 YO W?OMJ U??N? OK «uKB?? w«  «b??u« lO?? Í—U??I? F« d??N? A« s s W?OU?« …dI?HK U?IË hO?B?« b?I? ◊ËdA? WHU?<U Ë√ wË_« W?? —b« »—U??_ ô≈ lO?? « lM9 w?«Ë µ ‰« …œU*« W?? ?? ? M?U o?I? ? ? ? r U?? ? «c?Ë  «uM? ±∞ —Ëd?? ? b?? ?F pK V r? Ê√ ÷dH*« s ÊU?Ë 5HU<« ’U?ú U?L? , WD«dK? Êu?L?M s?d?¬ ¡U?C? _ U?N?M?Ë  «b?u« ÍœU?? ?B? ? ?? ? ô« b?? ?F? ? ?U? Âe?? ??K r W?D«d?« Ê√ s `?C« WU?(« l VUM? wMJ Öu/ —U?O??« w wU?L??ô«Ë

© ±¥∂ ¨ r— —«d?I« —«bS W?OK;« W?OLM« …—«“u wU?(« W?? U?? ? nu?? h?? ?H W?M' qO?JA?? ? ≤∞±≥ Ø¥Ø≥∞ w WD?«d ’U?? ?)« ÊUJ?ô« ŸËd?? ?A0 W?? ?O?MJ?« «b?? ?u« «Î ¡U1≈ p–Ë W?O? uM*« Í—Ë ·d?B W?U?F« …—«œôU? 5KU?F« w ©±π≤± ¨ rd W?O?uM*U W—«œô« WU?d« W?O »U?? w≈ nu ÕU?? ? H« b??? ? WKJA?*« WMK?« XL??{Ë ≤±≥Ø≥Ø≤π WuC?Ë UÎ ?Oz— WU?L?ô« Êu?AU WFU? ‰Ë√ wzU?B√ …—«œS wU?? l«d?? sb« —u? dU?? d?O? L? ≠± s ö?? …—«œS wU l«d? wbF?« s bL?√ ≠≤  UOF?L'« ¡UC√ wuU(« eeF« b ‰UL ≠≥ ÊuL√ Ê«ub Í—«œ≈Ë wU? g?H? ÊU?d rF?M*« b? ·d?√ ≠¥ wzU?NM« dd?I?« rOK? - 5u??« w«u? cMË WEU?;« UML?C W?EUL?K ÂUF« d?OdJ« dU 5U ¡«uK« w≈ WD«d« …—«œ≈ f?K0 jd w« œU???H« —u?√ s b?b?F« W?OU?L?ô« Êu?AU  U?OF?L'« …—«œS? 5u?*«Ë WD«d« s ±¥ …œU?*« hM Y?O? ? dËe?? ?« b?? w?≈ XKË w?«Ë  «b?u« Íb?O?H? ?? Ê√ wK ¢ WD«dK W?O? U?ô« W?zö« ¢ W??O? uM*U Íd?«Ë ·d?B?«  «—«œS 5KU??F« s W??OM?J«

œU?? H« U?HK ‰u?? …bd?'« w Ud??A - w« œU???H« ”√d w«Ë ÍdK? 5KU?F« ÊUJ« WD«— W?O?F?L?? WDd*« U?LK Íc«Ë —U??« b?? œu?L?? ”bMN*« U?N—«œ≈ fK? ÊQË WOd?« w œ«œ“« Íd« …—«“Ë q«œ ÁœU s UdA WœU?? ?O? ?I?« VUM?*« ¢ dUM? …—u b?? F? Íd« …—«“Ë —U?? ?F? ? ¢seOL*«Ë 5dLK ÊUJ ôË sbUHU WU w≈ ≤∞±± ÂU? nB?M ‰ö —U??« b? W?Od - YO? WEU?0 b?O?— Ÿd?H qO?M« »uM WU?L? …—«œ« ÂU? db? tOK ‰U?LF« …bd UN?M WOH? WKL bF p–Ë W?OdG« VBM qG? Ê√ cM U?N?J—« w« œU?H«  U?HU? ‰u? ≤∞±± nB??MË ≤∞±∞Ë ≤∞∞π «u??√ ‰ö?? ÂU?F?« db*« …œU“ b?FË ÃUu? …—«“u öÎ ?O?Ë t?MO?O?F - …d??H Ub?FË Âu?OH« …—«“u öÎ ?O?Ë tKI - œU?H«  U?HU?? ‰u d?AM« ÆÆÎUOU UNKGA w« WHO u« wË ‰u? UÎ ?O?H?? UÎ ?u?{u?  d?A b?? ‰U?L?F« …bd? XU? ·d?B 5KU?F« ÊUJ« WD«— W?O?FL? œU??H«  UH?U? b?L?? ”bM?N*« U?N—«œ≈ fK? ”√d w?«Ë W?O?uM*« Í—Ë d“u«Ë o?U??« W??O? uM?*« kU??? lœ U2 —U??? ?« b??? 

bbF« W?O{U*« WF—_« «u?_« ‰ö ‰ULF« …bd? dA W—«œô«Ë W?OU*«  U?HU?<« b{ W?O?H?B«  U?u?{u*« s ÂU?F« db*« —b —U?« b? œuL?? ”bMN*« UN?Jd w« ¡«u UOU? ÂuOHU Íd« …—«“Ë qOËË W?OuM*« Íd oU«  U??ODG??«  U?Ëd??A? q«œ œU?? H« —u??Q oKF?? U??L?O? WOzU*« Ÿd« ·«u?( WOJ«Ë dO?« ‰UL?√ Ë√ wULK Ë√ WEU?? ;« q«œ s—U??A? ?? *« —U???J «Î ¡U??{—≈ …d??O? ?J« —«bS WOHO u« WDK« «b« ¡u s rUM« œUH« …—«“u« `z«uË qL?F« 5«u?I W?HU?<«  «—«d?I« s bb?F« db d?U bL? bL?√ qI ÊQA Ác« Íc« —«d?I« q œU?%ô« ÂU? 5√Ë W?OU??IM« WMK« fOz—Ë 5?KU?F« Êu?? s Àb?% r W??IU? w VUJ?U w≈ t??H? O Ë s wK;« WËb?K Í—«œô« “U??N? ?'U ‰u?? ? ? ? Ë√ n u?? Í√ l q?? wU?IM« rOEM?«  «œUO? s b?F h?A« «c Ê√Ë W?U? s tKI “u ô tS? qLF« 5«uI U?IËË WOuM*U wU?LF« tM W?OU? WI?«u0 ô≈ t?O qL?F Íc« ÊUJ*« s Ë√ t?H?O Ë WOH?O u«  U—b«Ë  UOd?« lOL s Áœd b?Ë UMU UL  UHK d¬ ÊUË WOKLF« tUO —«b wK UNOK qB w«

5O«—e« W)UI2 qOJA& ÂœUI« Ÿu5ô« …eO'U) 5O«—e« VOI È“U rO«d« Õd Êô« jOD« r t« …dUI« ŸdH 5bMNLK Ub)« s WuL:  UUIM« l ÊËUFU p–Ë 5O«—e« vK ·dF« r v …dUIU …œuu*« UNF ÊuKUF v«  Ub)«Ë WDAô« ÆWUI q v ¡UCô« `UB ŸËdA qL œbB t« È“U ·U{«Ë l ÊËUF« rOË WOB« WUd« ¡U «Ë  UFô«Ë qOU« e«d 5OzUB«Ë 5—UA« s  UOHA*« ¡U « pcË WHK<«  UBB« lOL WCH —UFU tK «cË  «œUOF« Æ5O«—eK ‰ö VJ*« WO qOJA r ·uË q È“U VUDË WœUI« lOUô« ÆtBB tULU fK:« v uC


µ

Àb(« ¡«—Ë

v{UI« rOEF«b ∫ ·«d'≈

‰ULF«

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

‚ËbMB« rœË e)«u(« …œU8e ÂuA«Ë WK ôU rNOK ÂuN« r—

◊uO√ WF U 5K UFK ÕuH ÂUB«

W—bMJùU l «uBK UOId"√ ‰UL ÂUB« —«dL« Ê«u— ¡UO{

UMOK? Èb?F?Ë ¨Âu?A?«Ë W—UM« W?K?_« qL?% W?u?L???

¨se???«Ë l«u?BK U?O?I?d?√ W?d?A ÊuKU??F« sK«

ÂU?B???ô« i?H WËU??? v ¨ÂU?O??)« d?O??JË »d??CU

ÂU?B?ô« w —«d?L?ô« wK rN?e? WKO?b« ¡UMO0

Æ…uIU

p– s? Ÿu????— ôË WœU????F« r?N????UD W????O????K? w????

…—«œ≈ s …d?Q?? W—U?M« W?K*« W?uL?:« Ê√ ·U?{√Ë

s ÂuA«Ë WKôU rNOK ¡«bô« Ê« w« sdOA

u?Ou ≥∞ Âu «dUE ¡UM√ W?d?A« 5Q ·b?N W?d?A«

s ÂU???O???)« VBM? œ«b???ô« ¡UM« 5u???N?????? VU???

ô≈ ¨U?N?OK Ìb?F Ë√ Vd? È√ s W?dA« W?UL?Ë ¨È—U?'«

Ê«Ë W1e??Ë …u? rœ«“ U/«Ë ÂU??B???ô« s rN??OM

Æ¢vLK« UMUB« i v UN«bU UMu UM√

W?uN?H?Ë WËd?F? VOU?« Ud?B?« pK lOLK

dd?????? WK?O??b?« W d??? r??? v≈ «u???N??u? rN√ b???√Ë

WUIM« fK ŸUL26« v)

W"UIU« d“Ë b{ ⁄ö ŸULZôU 5OHFB« vK tËUD

v ÊËd??L????? r?N√ U??H?O??C?? ¨W??F?«u?« U??ù d?C????

VB ¡UM√ rN« 5KUF« b?« b«

Wd?A« Ê√ v≈ Î « dO?A ¨rN?UD oO?I% 5( rN?UB?«

ÂU?√ ‰Ë√ e?????O?????N??????????? ÂU??????O?????)«

vb s? ÊuU??F ‰U??L??F«Ë ¨t??OM? Êu??OK µ∞ Î U uM? `d

5????? W??U?DLK ¨ÂU???B????ô«

WOM ±∞∞∞ v≈ µ∞∞ s ÕË«d v« —u_«

Âu?N UM?u? ¨W?Ob*« —u?_«

l{Ë Âb??F t?d??A« U??N XOM v«d?zU?? )« W?? O? t??uJ(« «uKL??Ë r? ÷U?H?«Ë qO?G?A?« W??? ŸU?H—« v« ÈœR jD Ë« t?O?«d??« ne ·U?I« v? t?CU?I« t?d?A« ôËU??? `KH rË U?O??—bdzU??)« q«u*« dzU)«

—ub« WUzd 5OHB« WUI fK lL« .bI vK dOô« tUL« v Ê«u— ¡UO{ WUI« d“Ë b{ ¡UCI« vKô« fKLK ⁄ö v{U »b VK Ë eeF«b ¡ö —uœ bF dONA«Ë ·cI«Ë V« WLN tF oOIK 5OHB« s œb v« WKd UUN« tOu

«e?????ô«Ë 5?KU?????F« ‰u?????œ …œUe? ‚ËbM?BK —U?????O?K

W?OU??« WH?Ë ¨◊uO?√ WF?U? 5KUF« s U?*« rE

≤∞±≥ØvU*« ÂU?F« s «—U????« mU?*« Ác ·d?B

d“Ë qU& vK Î U ?{«d« ¨WF?UK È—«œù« vM*« q«œ

U??—bK? U??I?? t??O?K ‚U??Hô« - U??? V?? ¨≤∞±¥

rœË e???«u???(« …œUe r?N???UD* W???OU?*«Ë vU???F« rO?KF???«

«œ«d≈ s?

•±∞ t?????????L?????O???? U????? rB?????Ë ¨W????O?U*«

fK:« tO?K o«Ë Ê√ bF ¨rN ’U)« Èe?d*« ‚ËbMB«

…—«“Ë `U??B U??N?«b?≈ - v« W??U?)« oœU?MB«

•µ∞‡ t?L?œ vK W?OU?*« …—«“Ë XI?«ËË U?F?U?K vK_«

ÆWOU*«

Æ «bu«Ë oœUMB« s UNLB oU« mU*« s

fOz— ‰U??L? vHDB?? —u???b« ‰U? ¨t??U? sË

v Õu?H? ÂUB?« v ÊuKb?O rN√ ¨Êu??;« b√Ë

d“Ë W U?0 ÂU t≈ ¨◊uO√ W?FU

d“ËË ¨W???O?U*« …—«“Ë Ê√ 5???{u??? ¨rN???U?D W???O???K r?

‚ËbMB« Wzô œUL?« Wd WOU*«

‚UHô« - UL «uF«d W?OUL)« WMK«Ë ¨vUF« rOKF«

‚ËbMB« s Èd?N? e?U ·d?Ë

ÆWdB*« UFU'U 5KUFK Èed ‚ËbM ¡UAS tOK

Æ5KUF« lOL'

≤mK?? hO?B?? W?d?? ‰U??L?F« s Êu?????;« VU Ë

vK U{«d?«\6 ≥∞ q? tO?U?« t?HË rOEM tK;« ‰e? ‰UL? œb qLF t?dA« XKF v« ÊUDô« d?Ou v Ue?Ë tuJ(« UU?O ÂU)« œ«u*« —UF« ŸUH—« v« tU?{ôU tOUô« UNU s •≥∞ s qU ÃUô«  UeKË

UO s WœU U«eË dH  ôb vIK Æ…—«“u« WUIMK ÂUF« dOdJ« œuL —U pc Õd vKô« fK:« WUIM« fK:« VU UC« ‰UË

ÊUD(ô«dO)u* s U,eË t uJ(« U UO vK U{«d2«

ÁU& WOuUI« tUOu qL WUBK q Ÿ«dô«Ë WOuI« WOHB« UR*« v«Ë nuO« “Ë— WR v 5KUF« W“« ‰Ëô dO)« ÕU WK —Ëb qODF v V —Ëb Âd pcË ±πµ∑ ÂU UNOQ cM …d Æv{U*« ¡UF—ô« …bd'« s vuO« œbF«  UR*«  U“« —«dJ Ê« s ¡UO{ —cË œuË Âb s Õu{u nAJ WOuI« WOHB« WUBK vKô« fK:« Èb Áœd WD

dzU*)« ne. n/u ÕuH ÂUBU ÊËœbN WK;« ‰e5 ‰UL

pK …—«œ« s s Êôu*« È—uA« fKË UNU{ËQ ¡UI—ö VFAK WuKL*« Uu*«

u? U???«Ë s U?N??OK U?  œ« ‰U?L??F« Ê« «Ëb?«Ë

ÆUN 5KUF« ‚uI vK ÿUH(«Ë WOMN*«

vdzU)« «uM ‰ö? fUI ÊËœ ÃUô« …œU“ ÂU??????ôU tK?DF??? t???UD« s? • ∑∞ s d??????« q

ÊUDô« œuË Âb V tOUô«

œU H« UNHAJ

e?F t?OK?Ë tdb?B U?OK „UM? Ê« sbR? t??“ô« ÊUD?ô«  U??O ??L??d??O ??u v? t??d??A« …—«œ«

WOUIM« WM K« ¡UCô >«bbN9 WdFE« W`öLK WdB*U

v v«Ë

UNM? dH?OË bz«u?H«Ë dO?U« U?«d t?dA« 5? s Ê–« t??????u?J?(«Ë dzU?????????????)« s b?e?????? 5 s Èdô«Ë

5KUFK WOUIM« WMK« ¡UC« ÷dF

d(« tK;« ‰e ‰UL ·ö?z« bIdô« VU'« vK

WUzd Wd« WöLK WdB*« WdAU »dCU «bbN v« rOM vK ”bMN*« vU œU s nAJU rNUOI qI«Ë .bI s rNFM* p–Ë WdAU È—«œ«Ë s ‰“UM«Ë WOLd«  UNK  «bM*« …œUô« rd ÂUF« vULK  Uö .bI WUF« ‰«uô« WUO fOz— UN œU« v« ` vK WOUIM« WMK« —Ëb W—«œô« WUd«Ë WdAK WIU« …—«œö œUH«  UHK ÆÂUF« ‰U*« vK ÿUHK rNUL«Ë

—UDF« bL

bOF« q«

WU?— X% 5bM?N*« ÈœU d?I0 U?F?u? U?U?L??«

vMOU'« bL

5KUF« s dO? «œb ÁdC t«b?F«Ë td(« »e vUF v« öJA*« «u?AUË 5bMN*«Ë 5dA*«Ë

vK vK? U U?H?? ÊUDô« hIË ‚«u?ô« œu??— s

s ÃËd)«Ë U?Nö? WOH?OË tK;« ‰e? Wd? UNM

‰U??LJ???«Ë ŸU??{Ëô«—«d??I????« 5( t??O?? s? U??

Ëe??G t?«— t??d?? v« U?NK?u?%Ë dzU???)« W??«Ëœ U?d??d??« s Áb?«Ë U?—U???U? rU?F« U?N??U?«

qL????F« 5 ‚d????H Ê« È—Ëd????C« s t?«Ë UMu????I???

q«u?? U?N d??u??*« tKUJ*« t??O???O??M« U??UMB«

ŸU?O?Bô« s «—c?? vU?L?F?« ‰U?CM«Ë vU?O?«

ÁdO? t—œ vKË ÁdU tUL? œuË q v ÕUM«

tK;« ‰U?L ‰uœ v« ·b?N v« ÂbNU|ËU?œ nK

ÊuJ? ÊU —«d?????ô«Ë t??????????d« U?????Nb? Á¡U?????HJ?« s

tK;« ‰e ‰UL? Ê« v« «dOA tOUO?« tFK« v

s • ≤µW?????????M? tK?;« ‰e???? W????d????? «—œU????

Âb??? v rN???O???u t?K???ô« ŸË—« «ud???{ Ê«Ë o???

UM*« s UNUUO«

‰e?? W??d?? t??«u tKJA?? r« Ác?Ë U?O??u —U?DM

td?AU tOU?LF« «œU?OI« b?« bO?F« q« XH?A

t??O?U*«Ë t??O???—U??)«Ë t???OK«b« Á—U?????«Ë t???«—e«Ë

s q Ê«Ë vb?*« ÊU?O??B?F?« …u?œ v r?N???—U?A??

t?d?AU du?? d?O? ÂU)« sDI?« Ê« «dO?A? tK;«

U?N qL?F v« t?d?A« U?UD? 5 e?O9 b?u tU

tULF« WHO ZOM«Ë ‰eG« WUMB ÷uNMK

hIM Ë« Ád??F? …œUeË« ‚u??U Áœu?Ë Âb??F U?«

v« fö*« ŸUD 5Ë ‰Ud« s 5KUF« UMöO“

Ud? qB r dUM ≤µ …—u Ê« UF?OL «u?dË

«d?O??? 5?R?*« UM?U b?Ë ¡«d??AK t?O?U*« tu?O??«

lOL Wu? - YO tKU ·ô« ¥ s d?« t qLF

‰U?L??F« rNzö??“ 5UD Z?O?M«Ë ‰e??G« lU??B?Ë

t???UDU l?U??B*« q?O??G???A??? ÂU??)« s?DI« d???O??u???

¡UM?« t???O????«—œ öR???? vK 5?KU???(« 5?KU????F«

‰U??CM«Ë v?U??O??« qL??F« 5? t??d??H??« …—Ëd??C

s sD œ«d?O??ô «dR? «uU???« bË Èu?B?I«

t??d??A« …—«œ« XKU??&Ë ≤∞±∞ ÂU?? v? t??b??)«

rN?d? vK U U?H ‚«—Ëô« jK?ô v? vUL?F«

lUB*« qOGA Êô« v qB r nöË ÊUuO«

rNu??? XH???uË fö*« ŸU?DI ö???U??F« Wu???

rNAF —bB

vU?*« ŸUD ÂU?db vU? œu?L? ”bMN*« `{Ë«

«ËU?? Âb? s Àb?U? Ád????F? ±ππµ ÂU? v?

ŸUD? ÂU??? db??? v?MOU???'« b????L?????? ”bM?N*« b???«

nd???B v U??C?« tKJA?? b???u tU «¡U???Aô«Ë

t?dH?«Ë e?OL?« s U?u ‰Ud« t?ö?e öU?F«

v« q?B r? t????—U?????*« dUM? ≤µ …—u Ê« ·u?????B«

s »dIU tOL?O mU« «uM cM r«d*« ÊËe<«

ZOM« ‰eG« WUM vK dR v« tO«dô«

Xu« v? Áb?«u?« t??d?A?« ‰U??L? 5? qU??F??« v

ÊU??F???? ‰«“U?L?? Êô« v?? ZO??M?«Ë ‰e?G?« ŸUD

t??L??O??I …œU??«Ë t??Hd??B WU?? v t?«Ë Êu??OK ∑∞∞

ÊUD?ô« W??«—e? v{«—ô« U???U????? v? lu???«Ë

qd« 5 e??O?L?« d??OU?b« lO??L? t?O?? Âd?& Èc«

ÊËœ ŸUDI« «c db?? ‘U?F*« vK Xd? «œU?O?I

t???OU*« tu???O???« d??O???u v d???O????? qJA? b??U???

v «b? t?L?N? tDI ÁcË tU? «œU?O?I tU?F??ô«

U??M*« W?HKJ v qOKI?K tK?O?« WDu?Ë …d?O?B?

‚u???I?? rN?Ë U?????«Ë rN???OK l?O??L???'« Ê«Ë Á¡«d*«Ë

«b?« r YO UuËô« V tM ÁœU?Hô«Ë

v tKO?« ju??Ë d?O?B? sD?I« W?«—“ r Ê« vK

tËU

t—uNL'« Èu vK ZOM«Ë ‰eG« ŸUD dU

t??L?O??I œU??F vU??«Ë vzU??N ZM ÃU??ô tM ÂU??)«

t?uU tKO??« qu sDI«Ë vK?I?« t?u« UEU??

‰e?G td?AU vUL?F« ÈœU?OI« —UDF« b?L? VU

≥ ‰e ÂU? db «e? sLd« b? ”bMN?*« ·U{«

q( tKO?Ë ÊËe?)« s hK??K vMK œ«e? qL?Ë

”UMô« ◊ö« ÂbF Èd«

…u????b ŸU?????O????Bô« Âb????F 5?KU????F?« tzö????“ t?K;«

v«u?? Z?M Ê« lO?D?? ZO???M«Ë ‰e??G?« ŸUD Ê«

ŸUD qO??F?H q v t?d??AK t?OU*« t??“ô« s ¡e?

td?A« UNO vU?F v« ·ËdE« q v U«d{ô«

v ±≤∞≠ ¥∞ jO d/ ju0 UOu ‰e s ±±∞

…—«œô vu? fK ¡U?AU —U?L?ô« d“Ë «u?U Ë

W????d???F?* ‚«u???ô« v?« ‰ËeM«Ë V?UJ*« „d?Ë lO????«

≤µ∞∞ v« ÃU? È« ÂU sD? s ±≤µ dOu? WU

tUMB« «—«“Ë l ÊËUFU? ZOM«Ë ‰eG« WUM

t???FK« v ‰u??bU »«d??{ô« vK ‰U??L?F« ÷d?? v rN?H?«u?? ÊËœb?? U/«Ë r«Ë u?N? t?O??U?O?« v« V?UJ*«Ë t??Ëd??A*« rN??u??I?? ”U??*« WU?? UNOK«uKB t?CU?I« t?dA?«Ë —UL???ö« d“Ë Ê« —UDF« b?« Á¡U??UJ*« s n?BË d??N? ·d?? vK? «u?I??«Ë b?? q? nBË d?NË ÊU?C?— dN? W??UM0 tuM« vU?«Ë v?{ô«b?O q? nB?ËdN?Ë dDH« b?O? WO«eO WAUM s ¡UNô« bF tuM« Á¡·UJ*« s Èe??U? …œU?“ vK t??CU??I« t?d??A« Ê«Ë t??d??A« ÁËö?????F«—«b?????I0 • ≥∞ W??????????M ÃU?????ô«Ë d?uD?« ≤∞±≥[ uU s vF— dUË tOULô«

Âö«b ‰UL Æœ

U?N??OK b?U?F?*« U?O?K?D«  U?U?O??ô

qL?? Áœb;« b?O«u*« v U?NL?OK Âb W?U

ÊUC— bO«≠ tOdG«

XU? U?L? t??O??O?M« U??M?*« s d?B?  «—œU? UIU t?UD« vK ¡U?CI?K ÊUDô« d?Ou …—Ëd?C «u?U Ë s ôb •±∞∞ v« q?O?G?A??« W??? ŸU?H—«Ë t?KDF*« • ≥∞ od s ÊUD?ô« œ«d?O??« vK œU?L???ôU «u?Ë« s b??F??«Ë t?O*U??F« —U??F?ö U??I?? t?O?MF*«  «—“u« t???F?K« Ác????N sd?J????;«Ë ÊUDô« b?—u U???O????U???

Âö «b WOu( ) vK

å‰eG« «bF WUMB dB ò ‡ VzUË Vz«d åU.Ë—uGò ”ËdO" s WOUK dB ∫ vIH« WOU ‡‡ X ÂUF« 5_« Âö«b ‰UL —ub« sK« WUô« s dB uK s ¡U ô« WUIM

°dB(« ‚uH9 È—U «Ë vU*« ‰u=**« >UHU? Ë …UF*«Ë ‰ULF« s «—UA* ±≥ 5OF9 l p–Ë Wd?A« lUB* UœUM« sJ1 t« l W?dA«

v?U*« ŸU?D?I« …—«œ« ¡u??????? V??????? p?–Ë U???????U??????)«

d??B??? W??d???A …b??L???F???*« ¡UDô«Ë U???HU??<« n?AJ

W?d?AU W?OL?OKF?« W?OMô« W??O s b—u d?«Ë√ œu?Ë

W??d??AU W??O??D?« W??b?)« n?ËË W??d??AU È—U????«Ë

W?OU?IM« W?MK« Q?' ZO?M«Ë ‰e?G«  «b??F? W?UMB

ÈbB« v WB« …—«“u vzUu« VD« …—«œ«

W??«d? v?B?√ vË U??N??OK d??O?Q? U?«d?? lO??u -Ë

bb?? Âb??Ë W??b?)« vb??I* W????O??« WKU??F*« V??

v≈ WKU …dc ‰U—« v≈ ÊUL?F ÂU≈ bL WUzd

s nAJ« …eN« dOu ‰ö s ¡Uu« «cN

d????«Ë_« Ác c????O?????HM r? r?Ë U????N????OK q?u X?Ë —Ëd*

U?O?b?O?? s rN W?U??)«  U?I?????*«

…—«œ« fK???? fO?z—Ë —U???L???????????ô« d“Ë

XMF V? tö?Ë UO?HA?Ë ¡U? «Ë

XML?C ZO?M«Ë ‰eGK W?CU?I« Wd?A«

tK?UF ¡u?Ë È—U?«Ë vU*« —UA?*«

5KU???F« d????C?Ë U??HU??<« s b?b??F«

5KUFK ÃöF« ¡u? v≈ Èœ√ U2 ¡öLFK

È—U???«Ë vU*« —U?A???*« s W?d??AU

ôË U???O???H????A????????? l? b???U???F???« Âb????F

tu V UNO? s0 WdA« tLN ô Èc«

ÆvzUB«

‚u rN?FOL? «—UA? ±≥ ‡ WUF?ô«Ë

WOK« v UOU dAM*« åUË—uò ”ËdOH œuN «bOA ÆÆWœuF« UN√— wKË ‰Ëb«

ÆWed*« qUF*U ”ËdOH« ‰Ë« v ¡U ô« WUI Ê« v« Âö«b œU«

¡u?? V?? È—U???«Ë vU*« —U??A???*« U??NM ‰Q??Ë Æt—«œ«

—uN s XMK«Ë dD)« ”uU Xœ WOMN WUI v WLU*U lL:« UUD bb'« ”ËdOH« –Uô …b*«Ë WbF*« ÷«dô« vK ·dF« ÆWUô« VOM WOzUu« «¡«dô«

ö??«u?*«Ë  ôb??« ·d??? ÊË–√ d??O??Q v?≈ ·U??{«  ö??«u?? WKO??Ë d??O??u??  U—u??Q*«Ë  öD?F« ÂU«Ë

qUJ« tMUC Âö«b sK« d« VU s

¡U?H ô«Ë s_« œ«d?ô W?UË ö?«u? ‰b ·d?BË

WËdA*U UNHË v« ¡U ô« VUD l —«d« WdË WB« WO«eO …œU“ WMLC ÆWHK<« tK«d0 —œUJ« s ¡U ô« iF t ÂU U Âö«b i—Ë WOUô« rNHË ¡UM« WIzô dO UdB Ê«—b tuA v XK9 v«Ë WLJ(« —«œ ÂU«

U?????????M?*« ◊uD? nË X?ML?????C U?????L????

Æ…UFË ‰ULF« s 5« s

È—U??«Ë vU*« —UA??*« XMF V? lO?« vËbMË

YO? …—U?)« W?? WOb?F*«Ë W?O?A?)«

ÃU?« ◊uD qO?DF b?L?F …d?c*« XH?A?

Æt—«œ« ¡uË

lO???L??? œUM« V??? vQ? …—U?????)« Ê«

v?Ozd?« ZM*« uË v—u« ÊuJ?« lMB?

tK«b …dO√

×U???? s ¡ö???L????F W????Ob????F*« U????????M*«

ÂU« bL

¡«d?A W?u?O? œu?Ë Âb?? W?? W?d??AK

tUO v nKJ b ÊU Èc«Ë WUIM« qb ÆtOM n« ±∞∞ Ább&Ë

WHO+Ë n√ µ∞ d1u2

WCH? —UFQ ŸUMB« »UEA d ÊuOK µ∞ ∫5√ WË ÈËUJ bL√ ≠ V fK0 WUD«Ë WUMB« WM' ¡UC« VU r Ê« vHDB ‚—U —ub« WUzd È—uA« WOLM« WO UNBB v« v{«—_« l“u —UFQ WOUMB« UËdA*« WUô WOUMB« WOd(«  UUMB« WU— q√ s WCH WœUBô«Ë WOUMB« WOLM« oOI%Ë …dOGB«Ë Æ»UAK qLF« ’d s be dOuË dB v WOLM« WO Ê« vHDB ‚—U —ub« ‰U ld d ÊuOK µ∞ hOB XU WOUMB« sË WOUMB« o UM*U WHK<«  UUMB« lOL' UN«Ë »UAK qL Wd n√ µ∞ dOu lu*« qI*« v UdI tOM  «—UOK µ oI% ·u ÆÈdB*« œUBö VdI« WœUBô« ·ËdE« Ê« ‚—U —ub« `{Ë√ „d;« UN_ v{«—_« dOu vCI WM«d« Wd WO¬ dOuË vUMB« —ULö vOzd« ÆWOUMB« o UM*« v luK ÊuUI« ŸËdA Ê√ v≈ WMK« ¡UC√ —U« WK*« qUA*« WN«u* WFd W'UF sLC a{Ë eOH« q√ s dB v WUMB« ŸUDI Æ…bb  «—UL«

UDM7 u8“ ‰UL »«d{≈ VJ W=OM qOJA9 …bbZ >«uE lOMB9 5( WGdA« s rb*« Xe« Âö« Âb —dI9 suL« …—«“Ë …dMUIU 5LKF*« t?FU?« ‰UL?ô« ‰U?— b?ô tu?K2 td? l b?U?F?K U?N?Id u“ W???d?? s? öb s?u??L???« X“ b—u??? ’U???)« ŸUDI?K XOM v« dzU??)« su?L?« …—«“Ë qOL?% ‰U?L?F« VU ÆÆUDM suL?« X“ Âö?« ÂbF su?L« d“Ë —«d W?O? td?A« UN vK 5F ÊU tU sb?R Ább tOU?“  «u lOMB 5( 5( vU(« l{u« vK su?L« X“ hB Âö?« Á—«“u« ÆWdI*«  «uF« dOuË lOMB «dd?I? vK b?L??? W?Uzd —u?ô«Ë qL??F«  U?ö? V?J b?« tOdGU tKU?F« ÈuI« …—«“Ë qOË Âö qz«Ë vK t{dF U?Ozb f— —u??? œu??L??? ”bMN*« ŸUM?U Áœu?N?? X?$ Ê« b??F i?H 5?KU??????F?« Ë 5b?M?N*« s? «œb??????Ë tK?;« Ÿd?????? ŸUD? qLF« ·UMô tdA« —«u« q«œ ÁœuF«Ë »«d{ô« tKUF« v—«“Ë v« «ddI tOd?GU tKUF« ÈuI« …—«“Ë qOË l— v«  œ« v?« »U?????ô«Ë 5KU??F?« VUD s?L??C??? su??L???«Ë ±∂ s tKDF*« ÂU?ô« qO?GA …œU« v? qL v?«Ë »«d{ô« nu?« «cW?O? ÃUô« e?U? ·d lMË r?N«Ë— dU Âb?Ë ÆtO ‰ULFK V– ô Èc« È—«dD{ô« s tU?? su??L??«  U??UD? »U???« gO??F? ‚U?O??« f?H v d?NA« t?«b cM tO?u?O«  U?«dB«Ë  «œU?A*« W?O? VC?G« Ud?N? Ád?I*« su?L?« hB? ·d? Âb?F? su?L?« vU?I l Ærb*« XeK suL« …—«“ËdOu Âb W

∫ÊUC— bO« ≠ WOdG« Èd?J« tK;« Ÿd ÊuU?B«Ë ueK UDM W?dA 5KU?F« rE tJ?« ◊uD «u??FDË t??d?A«  U?«u ÂU?« t??O??U?????« t?H??Ë UU« tK;« WMb0 «—Ëd ◊UOœË UDM 5 jd v« bb(« W?Ou s ‰Ëô« cM? t?O?U?ô« ÂU??ô« nuË qL?F« q?DF vK Âö??« ÂbF? XU v« su?L?« …—«“Ë  «—«d? W?O? È—U?'« «d π∞∞ r tOU“  «u? œ«b« 5( suL« X“  UOL ÃU?ô« ”bJ v« Èœ« Èc« d?ô« uKO? r?  U?U?“ s ôb

…—u bF ? Íd& UU ?« ‰Ë« v

qU ? vzU ?C ? ·«d ??« X% dUM W ?U ??????I V ?J ? W ?????? ??????O ? qO ?JA ? —u ? ?b« WU ?zd …dU ?IU 5LKF*« b ?????????L ?????????«Ë v ?«u ?K ?(« b ?????????L ?????????« ÂU ??????F ?« 5ô« œu ??????B ??????I ?*«b ?????? ?????? UMO ???« b ??O ??L ??(«b ?? ?? —œU ??I ?«b ?? ??Ë

vK,ô« qLF« ULEM ÊuAU( ŸËdA UA(UM ‰öC

>UEUFLK ÈeGd*«Ë vMHu« s ô« s W U9 WE/«d Ë qKbU W uJFK ÕUL*« Âb qL?F« v WL?U d?O? WO?IO?M« WMK« Ê«Ë t?O rJ?« Ë√ W?OKô« U?O?F?L?'« qL?F W?HU?  √— «–« U?N??L?N?Ë vKô« WOuUI«  «¡«dô« –Uô W?LJ;« v« dô« ld Ê« UNOK ÆUb{ `dB ¡UD« …—Ëd?C WOU*« …—«“Ë qO?Ë WFL? ‰U VU tË« Wd?FË dB q«œ qLFK W?OMô« WOKô«  UO?FLK  UO?FL  UeK?* vdL'« ¡UH?ô« Ê« U{u U?N UA p– nU? s W?U? …—Ëd?{Ë dB? v vKô« qL?F« U?Nz«—Ë s ÈœU*« lHM«Ë W?O?B?? ÷«d?ô UN?«b???U ÆUNOK  UuIF« ÊuU oOD r Ê«Ë

dUË rFM*«b ? V—Ë ‚ËbMBK

W??O?F??L???:« W?O??LM« …d?O??? r?Ku? XËœ …—u???b?« XU

gO??H?K t?Od?G« su9 VJ s t?O?A??H tMK ‰U?L?F« ¡vu?

¡UM ?« qL ????'« b ???? ????«Ë v ? ???? ????

UULK Èed*« “U?N'«Ë vM u« sô« W«d …—ËdC

mU?« Xe« UO?L? Ê«  —dË su?L« X?“ WO?ö Èb? vK

dO ?LË œu ?L b ?L ?Ë sbU ?

ÆsuL« …—«“Ë s Èd« «—«d —«b« 5( Ê“U<U

bF vœü« «bö `K?B ôË ÁbU tud n« ≤± Uœb Æ UU<«dd%Ë vuO« gOH« s tKK

Æ5KOË vHDB

iF t??O?? sL?N« t?K;« W d?? r?I «d??C??? 5?KU? —d??

s —«d ?Lô« s ? —c« b ?Ë «c

Âb?F tMK s?N?U?D ‰U? sN?OK ¡«b??ôU su?L?« WM' ¡U?C?«

ÈËU ? ?e« Èb ?L ? W ?I ?U ?« W ? ?O ?N«

…b? ‰u?D ô v? su??L?« X“ rN??ö???« Âb?F lU??B*« nu ·d ÂbË t?dNA« rN«Ë— dQ? ô v ÂUô« qO?GA nu

s ???Ë b ???U ??? ?*« ‚ËbMB ?« 5«

ÆsuL« …—«“Ë —«d s "UM« nu« «c ¡«d s ÃUô« eU

db ?? t ?MO ??O ??F - Èc« Èu ??? ??O ??F«

U?O??L? ”bJ v t?????*« v s?u?L?« …—«“Ë Ê« ‰U?L??F« b?«

·Ëd ?E d ???????e« W ???????L ? U ??????Ë …—«œ«

v suL?« …—«“Ë Ê«œœd b t«Ë œU?F*U U?Nö?« ÂbF Xe«

ÆWd«

Æ«—u vKô« qLF« s nu rNM ·U Èc« Ê« …bR Q?A« W?O?I?O?M« WM?K« Ê« 5—U?)« …—«“Ë WK2  œU?« vKô« qL??F«  U?LEM ¡U?A?« qO?N? q« s Êu?U?I« v vK ÿU??H?(« vK  b??«Ë  U?O?F??L?'« Ác ◊U??A W?d??F?Ë Æ UOFL'« ÁcN ¡UCö WU)« …UO(« Wd b?O?H ÊuU?IU …œU l?{u Ê« vKô« qL?FU 5KU?F« VU qL?F« W?b? v Êu?J …œ—u??*«  «—U?O?« Ë«  «Ëœô« Ê« b« Ê« nA?« «–«Ë Vz«d?C« s ÁUHF? ÊuJ Ê«Ë vKô« ¡U??H??ô« «c WK?G?????? vKô« qL??F?« XHU??  U??O??F??L??'« Ê«Ë U?N UA nuË  Uu?I?F« ÊuU U?NO?K oD vdL?'« ÆWOUOM« fU:« v 5K2 rN ÊuJ

∫5√ WË ÈËUJ bL√ ‡‡ V

WËœ d?B? Ê« ‰bF?« …—«“Ë q2 »UI?M« rO? —u?b« b?√ ÆÈdB*« vuI« sô«Ë WO «dI1œ v «—«d?I« —«b?U h? W?O?I?O?M?« WMK« Ê« `{Ë« v W?O??Mô« W?O??uJ(« d?O??  U?LEM*« qL??F oKF?? U? q 5 e?O?1ô  Uu?I?F« Êu?U? Ê«Ë vMô« qu??L?UË d??B? ÆWOuJ(«  UN'«Ë  ULEM*« s UdOË WOKô«  UOFL'« fK?0 Wd??A??« W???O??LM« W?M' W??A??UM ‰ö??? p– ¡U?? ÊuU ŸËd?A œuL? rOEF«b? —ub« W?Uzd È—uA« ÆWuJ(« s ÂbI*« vKô« qLF«  ULEM  U?OF?L?K ÂUF« œU?%ô« œu?L? rOEF«b?? —u?b« VU v rN?«—u??B l{ËË Êu?U??I« ŸËd??A??? W??«—b W???OKô« Æœ«u*« qbF ÊuUI« ŸËd?A W«—b XU? WOË—Ëô« WO{u?H*« Ê« v« —U« ÆdB v vKô« qLF« qDFO t« UNUEö XUË s d??« d??B? q«œ qL?F« UM?L?N UM« rOEF?«b?? Æœ b?« qL?F« 5J9 bR?O? Èd?B*« ÊuU?I« Ê«Ë v—U?)« È√d« ÃUO?« v UM«Ë Èd?B*« VFA« WU?L( dB? v vKô« vu?I« sôU ”U*«Ë qb?« Âb? ÊËœ vMô« quL?« ÆÈdB*« ÊU??ô« ‚u??I?? WM' fOz— ◊«d??)« »U??N« —u????b« ‰U?? vKô« qLF« v qb« o UN fO WuJ(« Ê« fK:U


‰ULF«

WMU UHK

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

åv!dò rJ& vK' ÂU'

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡:« v ÂUI « ÆÆŸ—UA« v VC% q'I*« uO u) ≥∞ t-«u. /U)b% ∑ `O??B v W?OzU?N sJ r Ê« W?U …uD ÂœU?I« u?Ou ≥∞ Âu Ê« U?F?O?L? oH? uË ÈdB?*« Ÿ—UA« »UM? v« ÊUOKG«Ë ”U?L(« WU? r— sJË …—u« —U?

qL? s u ¢ vd? ¢ fOzd« Ê√ vK ¡ôR oH«Ë \

Ê« Ê«Ëô« t« √— v« W?—u?«  U??d??(«Ë W?O??U?O??«

WKL?'« Ác??N åv«b?N?F?? Âe?« r Ê« rJOK? v W?U ôò

Ÿ—U??A« v W???{U?? «dUE s Àb??U?? W?Ou?????

Ê«u????ô« ô« U?????N????O????? VF?K sJ? r v?« …«—U?????*« n?I

¡UM« s W—u?N?L'« fO?z— vd b?L? —u??b« VK

v qOd« u—UMO s Àb iF« X?KF v« sdOJ« »UM v« ‰ƒUH«

\W?{—UF*« q?U& b?L?FË WO?zUB?ô« tU?UO? V?

tË v ¢ dLô« —UJ« ¢ ld Ê« Ê«Ëô« Ê« ÆÆ rNbdË

Ác W??b?) U??u qL?F? r Ê« t?OK? «u?d?? Ê« s u«

…d?O? Ub?% „UM Ê« s W?I?Ob u?Ë iF« ‰U? dD r?√ rEM« ◊uI? q?

X« W?Uz— vË« W?M v ¢ vd? ¢ Ê« »«uM« d???«Ë

Âu …bU?(« «dUE*« Ãd Ê«Ë ÆÆ tU?LË fOzd«

UOz— vd bL? rJ vK Uu ≥∞ d Êô«Ë bK«

∫WOU« —uD« v Ub« Ác vK ·dF ÆÆÂuO« «c t«u U0—

KG1 v ‰«“U t«

Æ…«—U*« ¡UN« sKF WOu ≥∞

”uK v?K d? U??u ≥∞ W??Od??F« d??B?? W—u??N?L??'

U?ËdA*«  U?b?) vH— Wd? db?Ë œd9 Wd? »U? b?√ .d? UMO ‰u?I

sc« Êud??B*U?? Èd?√ …d?? t???H a—U??« b?O??F q

ÆÆ p?O?LK s ¢ œd? ¢ Ê« ÊËb ¢ œd?L? ¢ Ê« Ê«Ë_« ʬ

…u??A?Ë \ rJ(« …b?? v?K 5LK?*« Ê«u??ô« W??U???L??

‰Ë_« Èb?« uOu ≥∞ Âu ÃËd?)« t«u Ub?« s œb? „UM Ê« …dO?GB«

t?U?—Ë ‰uK“ bF? qO?u? U?FO?u lL? vK «uK?√

Wu????œ U???U??????????« l?Ë s  U???u???? jË p?– q

¡«d«Ë ¡U?Bô« s «uM b?F? T UNœU?Fô WDK«

v ÂuO« «c v ÊudO Èc« 5dB*« 5ö bLBO q …dJ v sLJ

fHM?Ë «œb???? «ËœU?? ÆÆÈe??OK$ô« ‰ö????ô« W?KËU??I*

gO?F?O g d?ô« s ¢ U?R*« WËœ vK ¡U?C?I«Ë

UNH WUL'« bË „¡UI vK ÿUHK Wd  UIH

s „—UA r uË åWMJ«ò »e „—UAO …d*« Ác Ê«Ë WU rN œ«d*« oI

¡U?N« q√ s åœd?9ò «—U?L??« vK lO?u?K? W?IdD«

¢ fOz— UM

b?F WDK ¢ sJË ÆÆ —uô« ÂU?“ vK Ub W?C?I pK9

5LK*« Ê«u?ô« W?U?L?Ë v?d? b?L?? fOzd« rJ

r—U?U È—u?A« fK? »«u ¡«—« b— ¢ ‰UL?F« ¢

r Ê«uô« U?“ô« s bbF« À«b« v X? ¢ Ÿu

v?« WKL???(« pK …dJ??? W???O??U?z— UU?????« ¡«d???«Ë

WHK? »«e√ s 5K2Ë bK« v WOFd?A« WDK«

Èu?IK U?I?Ë U?N?KU? vK r? s ô« ÈdË« lL? b?F

WU? r—Ë Âu?O« «c v sdUE*« s W?L?{ œ«b?« ÃËd? ¡vM Èc« d?_«

d?_« vNMË Xu« —Ëd? l qK*« t?O≈ »d? U0—Ë W?OU??« ‰U?L√ v q? Æ¡v ô v≈ vLK« b?NA*« ‰u?% WK U?OAKO? —uN W?OUL?« uË vU?« Èb?« U√ ÊuL?UN ô rN« ‰u?I Ê«uô« a—U Ê« s rd« vK iO?G Èuœ bN?A v≈ vK ÿUH(« WËUË luI« v≈ ÊuKO1 œu?A(« ÂU√Ë …uI« XË v rNuB ÆrJ(« vK ÿUH(« s r√ rN WMU ÊuJ rOEM« U???NQ U?MU???F???u s r?d« vK  U?b??????« r√ s W? d??A?« Ê« UMO??? ·U???{«Ë

∫È—uAU »«u

W?L?E« W?b? v? VF?A« ÂU??√ ·u?u« …—uD X?MI«Ë «b?O?? ”—b« X?u???« t?u W d?A« d?NE? q ‰«R?« v?I? sJË W?O?U?O? ‰uK œU?« v XKA? ÆdUM ≤µ v Àb UL nK „uKË dUG WO—U?)« ·«d ô« —Ëœ v sLJË dODË ÂU l«d« Èb?« Ê« .d UMO ÈdË

tO u) ≥∞ /«dUEC V': t8UL-Ë v:dC /U:UO:

UN« Â√ t«u«Ë vd bU Èb È√ v≈Ë WO?FHM« UNUUOË UJd« «bO%Ë «dO UOz— t« „—b vË WU …d q qFHË XKF ULK t qb s Y ÆvLEF« ÈuIK UFU ÊuJ sË WdK ’U?? d?¬ Èb??% „UM Ê« œd9 W??d?? rU Àb???*« 5?U? s?? nO??C Ë√ U{U `?√ qN qU?«Ë dIH« vUF ‰«eô u?N tH ÈdB*« l?L:U

«b?R q?I*« Ÿu??ô« Ãd?? v«

Ê√ È—u??????????A?« f?K???0 »«u? b??????????«

WU lu? d« 5UB? ◊uI Ê«

œ— ô« vU? qI*« u?Ou ≥∞ «dUE

v ¢ «u? d???H????O g ¢ Ê«u????ô« Ê«Ë

U?N?F?? v« WKU?H« U?U?O?K qF?

ÆWuN vdJ«

b??L????? —u?????b« W—u???N??L???'« fOz—

s m?U?????B« Õö????? V?zUM?« `{Ë«

5L?K*« Ê«u???ô« W???U???L???Ë vd???

WU???? v gO????F bK?« b???u?« »e???

sdô« ¡UB?ô WOL?*« rNôËUË

«bzU?? ÊuJ Ê« v? U?u? `M r v?« W??{—U?F?*« v d??NE ”œU??« Èb????«Ë

V p–Ë dO? ¢ ‘UNK ¢Ë v{u

qU????H???? W?????U???? vK ¢ g?uJ?« ¢ Ë

W{—U?F*« vK q U?M ‰«R«Ë WO{U*« …d?H« ‰«u dzU« Èd?B*« Ÿ—UAK

qA???Ë W???U?zd« W??????R??? nF???{

ö?L? ¢ U?N?u?√ ¢ Ë WËb« U??R?

WO«– VUJ s UNË UN–dAË U?NUUI« s U—œ«uË U“u—Ë UN«eU

Ê«u???ô« W??U???L??? —Ëd???Ë W??u?J(«

Ë√ …d???????)« fO?Ë …ô«u*« W????U???O????

jI fOË U?Nb s d?B …—UCË WËb« W?Ob vK UOU? Ÿ«dB« Ê« „—bË

W??U??L??'« Ê« X??« ÂUô«Ë 5L?K*«

Ÿu???????Ë s? »«u?M?« —c???????Ë …¡U????????HJ?«

ÆWDKK WFKD WOUO UUË »«e« Ÿ«d

ÆbK« å»dò rNUUOË WKU

«dUE?*« Ác v Wu??œ  U??U?????«

5LK*« Ê«u?ô« WUL? »ËbM0 ’U qEO? dOô« Èb?« Ê« s? ·U{«

Ê«Ë WU Ê«u?ô« WUO W?C«d«

—u????b?« ÊU√ Èc« vd?? b??L????? fOzd« u?Ë W??Uzd« d??B?? v? b??d*«Ë

v« ”U?M« ‰e?MO????? mU?????B« ‰U?????Ë WO«uô« U?—UL*« id Ÿ—«uA«

vLN bL√

vUNA« vU

mUB« Õö

WD?K?« v ¢ ◊d????H? ¢ s W????U?????L????'«

ÈbN*« œUL

¢ ôËU???Ë 5H??I??*« l Àb?U?? \

t« d??ô« iF??« È√— U?L??O? W?u?N??

ÀbU* d?ud ÊU WU?I« ¢ Wu√

t« ô« t???U??L?Ë åv?d?ò qA?? r—

lO?L?'« vKË \ U?R*« W?U? v

v «d?I1b« —U??*« vK ÿU?H?(« V

«d??U?E??*« Ác? v?? „—U???????????????A?? Ê«

bK'« åX6dFò Ê«uFù« /U:UO:Ë dO'H å‘UNKCò bK'« ∫m)UB«

id WœU??%ô« d?B? v« «u??cË

UOzU?CH« Œu?O Ê« Â√ t?A WL?I XU v« WI?ö*« U?“_« bF …bb? ‚Uü …Ëe? ÊU? ”—U? ¡U???H??«Ë ô U*Ë ÆÆbb? s tK?OKC Êu?F?OD?? sb« —U?&Ë Êü«Ë W???OMË b???? Ÿ«d?? ¡UD?K U?Ë—u? W?Uzd?«  UU???«Ë oœUM ÆÂö« vK »d u uOu ≥∞ Ê« rN ÊuuI

Ád?N vD«Ë UU??ô« q? W–U? œu?Ë .b?I?Ë ·d?F« ÊUË U??O?F? Ádd?L? Â√ t?N fH vK qEO? qN WKU W?uJ p9Ë UN?uLË W?O?FA« …œ«—û  «¡«d?S t?O?d? v?K kU?Ë U?N?UD? oI?Ë W?O??F?A« …œ«—ö V?O????O? Æbb ÂU VzU 5OFË —ub« ’uB dOOGË WuJ(« WUU WDO

Æ UUô« ‚ËbM v« ÂUJô«Ë WM' q?O??Ë Èb??N*« œU???L?? VzUM?« ‰U??

ôËUË W?OzUBô«  UU?O« Ác

Ê«u?ô« W?U?L?Ë ¢ v?d? ¢ fOzd«

vËb?« Èu?????????*« vK? Èu???? qJ?A

¢ vd? ¢ «—U?O???« ∫ Èb?N*« lUË

Æ…bA

s fK:U WUO«Ë Âöô«Ë WUI«

ÆbK« vK ¢ guJ« ¢ Ê«uô«

Ê√ b?????F? œU?????—ô« V?J?Ë 5L?K?*«

b????? W—U????? v V?????? vId?????ô«Ë

v?K X??????O?Ë ¡ôu« v?K W??????LzU?????I?«

—u?b« rJ …d? Ê« ÈbN?*« ·U{√Ë

«—UO?)« q Ê« \ vHK« —uM« »e

v??? b??L???? V?zUM« È√— t???U?? s

v« ŸU???L???????ô« s rN?«–√ «u???L???

ÆvuOô« WCNM«

VC? v X? …¡UHJ« ôË …d?)«

Èu???*« vK s?J r vd?? b?L???

t???Ou ≥∞ «dU?E ÊQ??A?  UMNJ?«Ë

ôËU Ê« …—u?« b »e s sb«

ÆUNUDË W{—UF*«

b?I??« vU?(« ÂUEM« Ê« Èb?N*« b?«Ë

b?F U?N?ô W?O?U?O?« Èu??I«Ë ”UM«

s X?U?? W???L???OE? …—u b???F »uK?D*«

d9 b UN« 5U WFu dOË WuH

dO XOu« «c v ¢ vd ¢ ◊UI«

X« f?Ozd« Ê« vU??N???A« ·U??{√Ë

Èc« VFA« l W—UB*«Ë W?OUHAK

pOU fOzd« œu?u U?d ôö?«

W?«b????????F«Ë W?d????????(«Ë g?O???????F?« q?√

Ë« nM? À«b?????« Ÿu?????Ë ÊËœ Âö?????

…bb?'« Wd???« vK U U?H?? »uKD

tM?JË W???U?z— vË« WM? v fO? t«

U?UD W?H?UJ*«Ë W?—UB?LK ÃU??

v W??O???U??O???« …œU??O??I« X?L?? s

c?« ¢ vd? ¢ Ê√ UMO? W?O?U?L?ô«

WDI v« bK?U œuF b? Ë« U?U??«

ŸU????O????Bô« vË b?K?« U???N? d9 v?«

r??Ë å± v??? v??ò v??? Êu??J?? œU???J??

W«b?????F?«Ë Wd?????(« W?????O?????Kô« »e?????

vK œuM?'« W?c?? vJd0 ÊU??Oô«

v VB sJ? r W? U? …b? «—«d?

ÆdHB«

t√— Ê« «b?R ‚ËbMBK?Ë WO «d?I1bK

q? d??O?? r? WËœ …—«œ« l?D?

oU?« ÂUEM« UU?O s vK?U

v{U*« ÊU???C??— d??N??? v œËb??(«

e?O??d?« sJ?Ë ÈœU?F« s «u*« `?U?

i??— —u?M??« »e??????????????? Ê« v?« X??H?Ë

vK? t???????I???«u?0 W???ö???? t fO? p–

ô sJ r ÂUE?M« «c Ê« UMO?? d?B?

ŸU?L???ô« rN?OKË …dUJ?*«Ë bMF« s

vJd* WO?IOI W?U œu?Ë ÂbË

5L???M*« U??N?M œU??H?????« «—«d??? vK

f?O «d?UE?*« Ác? v W??????—U??????A?*«

—u?ô« Ê«u?ô« U?N db v« W?IdD«

WËb« U??R?? ¢ Wu?√ ¢ ô« t r

Æ”UM« v«

UœuM o? v Ud?O?Ë W?1d?'« c

5EU?;« Wd «b?NA?? WUL?K

s ·u????« V?? sJË U??N U??C??—

vU?(« ÂUEM« ÊQ? lM?I? t«Ë W?U?

ÊËœ ÊUJ q? v ¢ t???U??— Ÿ—“ ¢ Ë

»e? s vU?N?A« v?U VzUM« ‰U?

nu??? s t?????Aœ Èb√Ë ¡U??d???A«

Ÿ—«u??????A« X?KF??????« v?« …d?????O??????ô«

s u?« ¡UM?« 5 U????U???????????« Ÿu????Ë

ÆlHMU qA

ÆbK« v WOIOI Uö« ¡«d«

v« W?????{U??G« «dUE?*« Ê« qO??'«

t??FDË U?—u?? ÊQ??A TD« f?Ozd«

UE?U???;« Wu???« vK U???U?????????«

√u?« v« —u??ô« ·d?M b??Ë b?«u«

À«b???« Ÿu???Ë s vU???N???A« —c???Ë

ÊUJ q s d?OU?L?'« U?N Ãd??O?

·ô« ◊u??I?? b???F U??N??F?? U???ö??F«

ÂUA —ub« W?uJ qA s öC

U√— UOb« VKIMËd?ô« lu u U2

W{UG« «dUE*« l s«eU nM

‰Ëô« ÂU?I?*« v U?N???Ou????? qL???

Áb?«u Âb Ê« v?« «dO?A? ¡«bN?A«

ÆvF id vE% v« qbM

5O????HK?« t???C???d Èc?« VI??? v?K

5√ W

‚öDö vIOI? È—u dOOG WOKL? ‰UIô QO?NË «bF v? Ë√ Z{U t

∫…—uK ÂUF« ·özô« oM

V)d3«Ë nMFU6 WO8dA« ◊UI:≈ i—√ ÂœUI« jIO V3M*« fOzd« jI: «–≈ WO?Uz— UU?« ¡«d?≈ Õd?I …—u?K ÂUF« ·ö?zô« oM dU? s1√ i— Èc« VF?A« …œ«—« vK ÷UC?I« bFË W—u?œ d?O …dJ U?N« «bR …d?J ¡«œ« VFA« rO?I Ê√ vK WKU WOUz— …—Ëb?  «uM l—√ …b* fOzd« V« VFA?« lOD fOzd« `$ «–S? WO?Uzd« tôË ¡U?N« b?F fOzd« ZUdË …d? VF?A« t??M s?K qA? «–≈Ë WOU?« W?O?Uzd« …—Ëb« v tU??« …œU?« ÆÈd√ ÷UC?I« bFË W—u?œ dO? …dJ*« WO?Uzd«  UU?ô« …dJ Ê« dU? ‰UË ‰U?LJô v?F? ¡U?H??« ¡«d« W?OUJ« v≈ UuM …d?(« VF?A« …œ«—« vK fO?zd o? —u??????b?« s ±µ∞ …œU*« h?M YO???? t???b??? s f?Ozd« …d??????? q?_« ¡«dô« uË œö?K U?OKF« —u?_« v vF? ¡U?H?« ¡«d?≈ W—u?NL?'«

∫ÊuOMN

VUD* vLK«Ë q?ô« qb« ÊuJO? ¡UH?ô« «cË Wd?(« WKd*« Ác v d?F WOLK W—u?œË WO «dI1œ U?O¬ d WDK« ‰U?I« r v W?{—UF*« Æ×UK `O …—u qIMË q«b« …œ«—« s t« «bR tOu ≥∞  «dUE v ÂUEM« ◊UI?U W{—UF*«  «uœ dU i—Ë fOzd« jI??O? V?M*« fOzd?« ◊UI?« WU? v

åv:dCò bO6 WC“_« ëdH « ÆÆWO8dR ÊËb6 åœd&òË åœd9ò /«—UL:« fOz— vI?? ô ·u? «—U?L???ô«Ë  U?F?O??u?« lL? √b???

ÆWODK«Ë 5u{uH« vA tMJ

«c —d?J «–≈Ë t????C????F vK? Ÿu???????« t????????BM? v b????«Ë v —ËbË œö?K bb? fOz— q l —dJ ·u? Ÿu?{u*«

b?RË —c? Ê√ UM bô ÊU? W?O{U*« ÂUô« ‰ö? Wu??A*«

—u?b«Ë Êu?UIK qU?J« UN?«d?« W?OMN? WU?I ±∑ XMK√

rJ(« Ê« 5O??I?O??D« WU??IM ÂU??F« 5_« d??M d?B ‰u??I

Æs «u*«Ë s u« s√ WUL —Ëd{ vK

rNLœ sbR qL?F« qODF tQ s q UUIM« XC—Ë

v? √b????????Ë rJ?? Ê« ÊËœ p?1 s?J? »uK?D? ÈdJ????????F?«

Ê« 5O??«—e« V?O??I W??F??L?? Âö??«b???? —u????b« ·U??{√Ë

Èc« d9R*« ‰ö? «c ¡U? ÆÆs u?« `U?B? oI? U? qJ

s q p– lË d?I??? d?B? Ê« bd sË W?d?H? …dz«œ

…d?? „UM ÊuJË «—U?O« q? UN W?O?ö?z« W?uJ qOJA

U?O??u? qL??F vJ W??d? b?& ô b?K«Ë œb?N?? œU?B???ô«

Æ5bMN*« WUIM bI

q(« u? —«u???(« Ê« Èd?Ë t√— s s?KF????O dU?E Ê« b?d

lOD? Èc« bzU?F?« dN?E v? «uM Àö …b* W?OU?I?«

·u?u« V t« U??{u? ¡UM?« lOD? v? t?b d?P

bU ”bMN*« ÁUI√ Èc« ÊUO?« v ¡U U UUIM«  b√Ë

s ‰“UM? Ê« UMOK?Ë W—u??N??L??'« fOzdK `?U È√— «cË

UU??« ¡«d« - U?bFË —u?_« ÂU?“ vuË œö?« …—«œ«

U?NK U???R*« u?bË ÷—_« v œU??H?« ÊËbd sb?{

U?N d9 v« À«b?ô« bU?B Ê« 5bMN*« VO?I vuK

vK ÿUH(« qO v WOBA« UM(UBË WU)« UMz«—¬

ÆdB rJ vu s “dHË WOUz—

W d??A«Ë gO??'« U?N??√— vKË U??N«—b??I?Ë s u?« WU?L??(

UH ·uu« rNUO « ·ö« vK lOL'« s VKD dB

ÆdB dOJ« s u«

Ê«Ë lu???? d??O?? t?O?u ≥∞ «dUE v? nMF« Ê« ·U??{«

WOB? VUJË vUO ·bN vF ô UM« W?FL ‰UË

pJH?Ë «d??«R?? s d??B?* „U?? U?? W??N??«u??? v «b??«Ë

Ê« ‰u?I …dU?I« ‚d?A 5LK?F*« VO?I Âö?«b?? ÊU?L?OK

ÆÀ«bô« vK sFD WOLK«

Æ—«dIö vF sJË

VO??I U??N??F??{Ë v« Âö??ô« qzU??Ë v ŸU??A U?? b??I??«Ë

Ê_ ÂUô« s W??IU??? Âö?? Âu??O« «c d1 ·u?? t?F??u

WO?d ô t« 5U;« WU?I ‰Ë√ qOË v U?b« bL? ‰uI

5O?LKF« WUI q?OË 5MO?F«u√ WU?√ —u?b« `{Ë√ U?LO?

W d????A« q?d Ãe?« ôËU??????? s W????{d????G*U? 5bM?N*«

sR Ê√ V d?B? VF?A UM«Ë tK?« dQ W u?H?? dB?

Èu? „U?M Ê« d?_« W?I??O?I?? v œd?&Ë œd9 «—U??L????ô

kH v 5?u*« Êö?L% œd?&Ë œd9 vd? s ö Ê«

vK ÊU???O??« «b???R?? Èd??B*« Ÿ—U???A« v „U???—« À«b??ô

Ê« bö? ‚ËbMBU V?M fOzd« Ê« U*U Ë W?O «d?I1bU

ô sc« 5?O?I??O??I??(« —«u??« ‰ö?? s qL??F …œU??C?? W—u

ÆWO—U)«Ë WOK«b« d U<« b{ s u« WöË s√

…b???u« v≈ U???O???«œ È√d« s d???O?????F???K? qUJ« ÂU???L???ô«

Àb% Ë√ d?L? ÊU «–≈ —d?I UbFË WKU? «uM ¥ d1

5L?K?*« Ê«u????ô«Ë vd????? —u????????b?« rJ? v Êu?????????d

UIU? 5OLKF« W?UI ÂU 5√ s?bL? œuL? —u?b« Èd

VONË ve? Ë√ vHzU ”U√ vK rOI?« fOË j«d«Ë

Æ…bb WOUz— UU«

¡UM??U ÂUô« vU? ÊQ? tQ? u?Ou ≥∞ d1 Ê« —u?B«Ë

WO?IOI(« …u?I« sJË WOuU …u? UN fO œd9 «—UL?« Ê«

œ«u?'«b?? b?L??? —u??b« W?Uzd W?OMN?*« UU?IM« œU?%«

WU?????IM? U????Ëd????A?*« WM?' fO?z— ÈËb ÂU????B????? ”bM?N????

ÊuËU???? ·u??? s?c« …œU???C?*« …—u???« …u???? s 5b?M*«

Ê« fO?zd« s– v? d???I??????«Ë VF???A« Ÿu????L??? Xd??? «–≈

ÆqLF« …—Ëd{ vK —–P«Ë nUJU WœUOB« VOI

s »«d?????ô« v?d?? fO?zdK v?????O???B ‰u???I 5bM?N*«

W?O?LK √b?? vN? WËb« U??R? iF Vd?Ë ·ö«

tzUI vK ¡U?Hô« bOu« —U?O)« ÊuJ UM Ábd ô VFA«

UUMJK?« v?« Wd?(« vK WEU?;« bd œ«u?'«b?? ‰U?Ë

l{uK? W—c??'« ‰uK?(« œU??ô W??O?M u« Èu??I?«Ë »«e??ô«

Uuu??O —«u« ¡ôR? jË ”bM ÂöE« gO?UH? √b? r

WO «d?I1b« UMOC—« UM_ …bb W?OUz— UU?« ¡«d« Ë√

ld sË UN—UË UN«—bIË U?NzUMQ Wu dB Ê« «bR

Ê« d_« WKJA?*«Ë UMJ*U cQ r dB VF?A vU(«

e bB?I WU)«Ë W?UF« U?R*« ·ö«Ë WO?d v≈

nO åq—«ò ‰u?IË odD« nBM v vQ? ö ‚ËbMB«Ë

ÆUNd v ◊dH Ë√

d??B?? sJË Wu??ô« o?d rK WËb?« Ê« d??F??A VF??A«

ÆvU(« rJ(« ÂUE

rJ?(« …œu???? s Êü« Yb????(«Ë q?b????« u U????Ë Êü« q?d

UM« ¡U? ô« WU?I qO?Ë ÊU?L?? b?L?? —u??b« —U?« U?L?O?

ÆUNu« sJ1 ôË UœuI qOB È√ s d«

b??u ô …dU??IU? 5O??«—e« VO??I È“U???? rO?«d« ‰u??I

«c v Èd??√ …d?? t Ãe? Ê√ q??“ ôË ÷u??d?? ÈdJ??F«

UN?«uQ s_« …eN?_«Ë vdF« VF?AK dc?« W«— ld

UNO? e sË UU« ‚ËbM „UM  «—UL?« tL« ¡v

ÆvQ« ¡öIF« s VKD WKd*« ÁcË —ULC*«

5OMF? 5OMN?L UM_ d?B* vuI?«Ë vM u« s_U 5MF*«Ë

vK œU??L???ô« - u ô≈Ë t?z«—Ë sË U??NMO??F W?O??d??A« u

nM ÊËœË Âö u?Ou ≥∞ À«b« d9 Ê« œuL?Æœ luË

Ud« iF UM* Ê√ bFË VFA« «c s ¡e UMHB

vIH« WOU

p– b?F V?M fO?z— „UM ÊuJ sË d?B* ÂœU?I« b??√ q???I sË UU?????ô« s ”U?M« b??F???????O??Ë  «¡U?ô«Ë  UI?ö*« s U?u VU?M*«Ë 5u?*« Âb?? s ö??C?? VOd??«Ë ◊U??I??ô«  U?u—UMO??Ë Êu? WËbU? ·«d??ô« Âb?Ë d?B* ×U??)« «d??« ÆWOUô«Ë WOFA« …œ«—ô« Âd% ô W{—UF*« W???????O????N« fO?z— vU???? b???L??????? —u???????b« œb????Ë Wd???? vK …—u????K ÂU????F« ·ö???zö? W—U???A???????ô« È—u?œË vuU? o È√d« s? dO?F?«Ë dUE« WDd? v «d?I1b« U?Nu?%Ë …—u«  U???J sË W?L?F«  U??R*« ‚d? Âb?Ë Vd???«Ë nMF« c?

vU œuL

◊U???I???« Ë√ 5?M «u*« v?K ¡«b???????ô« Ë√ W???U???)«Ë ÆWOdA« W?O??FA?« VUDLK WU???ô« fOzd« vU? VU Ë »U??A« 5J9Ë W?O?ö?z« W?uJ qOJAË W?Ëd?A*« 5O???F W???OU?J« q v?K qL???F«Ë W???OM? u« Èu???I«Ë Æbb'« —ubK UI ÂUF« VzUM« fOzd« —«d?« WU? v? tQ t?ö? vU? r??«Ë W??O?????F??A« VUD?LK WU???????ô« Âb??F t??H??u??? vK fOzd« ◊U??I?U U??N??UD? vK W?{—U??F*« —«d?«Ë ¡U?I vK ¡U??H?« ¡«d?« u d?O?_« q(« ÊuJO??

dU s1√

¡U?H?ô« WU? vË tb? s WO?Uzd« tb* fOzd« qL?F?O?? åôò ‡ Xu?B?« W?U? v U?√ WKU? tb? f–d« qLJ?OK W?I?«u*U π∞ ‡« ‰ö? W?O?Uz— UU??« ¡«d« d?? WDKK? vLK ‰U?I?« vK fOzd« s dF? WDKK È—uœË vLK ‰UI?« „UM ÊuJ pcË —ubK UI? Uu ÆWDK« ‰Ë«bË WO «dI1b« fJFË q«bK WOUô« …œ«—ô«

5U WOu fO?zd« ◊U???I????« vË

b?Uu√ b?L? ‰U? æ

»e? fO?z— VzU vd?« b??L?« —u???b« i— æ

t??????L???U??????Ë vd???

…U?????O?????? »e????? fO?z—

—uM?« ve??? s Ãd??? v« «—œU???*« —u??????b«

W??L?J?? r?J c??O???HMË

—d???? «–≈ t« 5?d????B*«

Ê« ‰UË u?Ou ≥∞ q WM«d« W?“_« q( ju«Ë

q? È—«œô« ¡U????C????I«

l«d« bL? —ub«

v?≈ ‰ËeM?« s 5?M? «u*« l?M9 s? «—œU??????*« Ác?

Ê«u??????ô« W??????U?????L??????

s u??Ou ≥∞ Âu q??

lO?L? Ê« U?H?O?C? ÂUEM« qO?d W??UDLK Ÿ—U?A«

—u?????????b« ◊U?????I????«Ë

V?UD? c?????HË t??????MF?

sË «—œU??? W_ XH??K s –U?Iô« W??N??? »«e?«

W—u??b« Uö?ô«Ë

v W?K?????L?????*« —«u?????«

WJ???A?« db??? b???O??? ‰U??L??? d?JM???« æ

uOu ≥∞ q vU(« ÂUEM« l —ËUË ÷ËUH

È—u???A« fK??? qË

WU?«Ë —u??b« qb?F

v« ÈËU???H« ÊU??ù« ‚u?I??( W?Od??F«

Æ…œb WUDË WËdF Ÿ—UA« UK Ê_

5«u??I?« W??U?? ¡U??G«Ë

ÂUF« VzUM«Ë WuJ(«

ÊQ 5L?K*« Ê«u??ô« W??U??L?? U??N??MK«

vU??O?« jUM?« …e?L? ÕËb?2 ‰U? æ

cM U—«bU ÂU v«

U?Mb?????? s «c? ÊS?????

sË å…d???H??ò v?d?? fO?zd« v{—U???F??

Ê«u??ô« W??U??L?? q?d Ê« Ê«Ëü« ʬ t«

t?U????????K? œU???????I???????F?«

s? l?«d???????? s? UM?_

åQ????ò b?I?? u??Ou? ≥∞ Âu?O? „—U?A??O??

Êu??MË qA?HU «Ëd?I Ê«Ë 5LK*«

ÂU?A W?uJ ◊U?I?«Ë

ÂUEM« ◊UIU WUD*«

WËb« WOb vK «bOQ «c ∫özU oKË

5d????B*« 5 U????U???I???A« ÊËœ ¡Ëb????N

d“Ë ¡UM?????U q?bM

l—√ œb???? te??? Ê«Ë

v «u?b «c?J öF?Ë U?N ÊËœUM v«

ÊuN?Ë œUB?ô«Ë WUO« Êu?dË

ÆŸUb«

«dU?E*« pK? ·«b«

°rNËU vË rNOb

ÆU—u v≈ Ë√ …ub« v≈ 5OHK« l

«uU


WMU UHK

rO«d≈ Èu$ ∫ ·«d≈

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

‰ULF«

åq&—«ò Êu{—UF*«Ë åpœd. v œdLò lL‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ∫v{UO « b d d9Ë ôƒU?H? d??√ b?N? A*« ÊuJ U0—Ë Ê«u??ô«Ë —«u?« ÆÈub« Ÿ«dB« VMË WOLK «dUE« t?? H? B?Ë œu??N? ?A? ? Âu q v p?– Àb??? nO?? s?JË Á«d 5? v d?UM ≤µ b?? ?N? ? ?A* —«dJ? tQ? W?? ?{—U?? ?F*« W??? ??M*« W??O?d??A« v?K U?Ëd?? W??OMb?«  U?U??L? '« v nMF« v≈ 5dB*« dË v{uH« dA v≈ vF«Ë ô U?? Àb?? U?0— oô« v ‰«R?? Õu?K tK «c? jË q qL;« u—U?MO« u UL fOzd« vMË t?Fu 5( vUz— fK —UO?« Â√ Èd√ …d dJF« rJ W?? LJ;« f?Oz— v≈ ‰ËR? Â√ …dJ??  UU?? ? ?« ¡«d?? « ÆWœUI« —uD« v  UU« UN b$ WK« øW—ub«

ÃdH WOKD«b« ÆÆåWLK5Cò dBC —UB_U 5F5J W>UL'« Ê« vULô« v «d?I1b« »e s È—uA« fK uC v{U?O« bd VzUM« ‰U Ê«uô« WU?L Ê«Ë WU ¡Ub« W?«—« s «be bNA WK?I*« uOu ≥∞ «dUE UN 5«u*U 5F??Ë ÂUEM« «c qO— …—ËdC 5d?B*« VUD vK s 5LK*« iF Ê« ‰U?Ë åW?Kò X??« Êô« U?NK bK« Ê« s ö?C?  «dUE*« Ác iH W?—U??A*« Âb?F ”U?M« »U—«Ë  «dUE*« Ác s? nu?? « «uËU? sc« 5?ö?ô« Ê« V Èc« vd? b?L? f?Ozd« qO?— d UMUDË¢ gU?MU? UM« ¢ rN ‰u?« ÆåpMeU g UM«ò t ‰uI Èc« VFA« VUD v« lL øWOu ≥∞ ÂuO pUFu vU æ vK? nu?? c?? «  —d?? W??O?K«b« …—«“Ë Ê«Ë W??U?? Âö?? d?1 s t« b??I? ?? « ≠ \÷ud? d« «cË ¢ W?U qL?FM g UM« ¢v XU W?OK«b« v …dO? —œU?BË ÆUNOMF ô dô« ÊQ WdH nIË iF l Êu—UF 5M «u*« WOK«b« „d nO ø ¡UbK W«—« „UM ÊuJ Ê« bIF q æ sœU??O*« v« ‰ËeM« «Ë—d?? 5MM «u?? „UMN? b??O?Q??U ≠ WUL?Ë vd bL rJ vK U{«d?« tOu ≥∞ Âu 5«u?*« „UM Êu?JO?? ? qU?? ?I*« v?Ë 5L?K*« Ê«u?? ?ô« ¢ XI U??NK bK?« Ê« Êô« ·u?)« Ê« b??I?? «Ë W??U?L? K …dDO?« »U?O? v bK« v d?A?« Õö?«Ë ¢ W?K? 5d?D« 5  U?? UJ?? « „U?M ÊuJO?? r s?Ë W??O?Mô« rU?? WËU?? Ê« s? ö?C? …—Ëd??CU lu?? nMË ”UM« »U—U? W?O?ö?ô« W??U?L?K v?L?M*« b?U*«b??? dDO?? œd9 W??d? Ê«Ë ¡U??b« W??«—« s tU??d?B? XOM? X« u ¢t ‰u??«\ 5u??O? A«Ë 5?? O? *« U??N? OK Wö? UN fO œd9 W?dË ¢ gUMU? UM« »U—ö v{UO« bd r Èc« ÂUEM« «c? qO?— UN?b? sJË W?OMb« bzU?I?FU ÆdO È√ Á¡«—Ë s vQ øtOu ≥∞ VUD v UË æ Æ…dJ WOUz—  UU« ¡«d«Ë ÂUEM« qO U“d« …dO VUD ≠ øtb s åvdò fOzd« ¡UI vK ¡UH« ¡«dU  UUD*« s «–UË æ œö „UMË W??O?? F? V?UD U?N?MJË W—u???œ X??O U?N« V?UD*« Ác WKJ?A? ôË« ≠ ¢ vMF0 fOzdK id« vMF  UF?Ou« Ác Ê«Ë WU UN?F VUD* XK« …d?O W?O?F?A« …œ«—ö lC? Ê« åvd? fOzd« vK V? vU?UËò pMOeU? g UM« ÆtOK fK Èc« ¢ vdJ« ¢ „dË øWO{U*« …dH« ‰«u 5LK*« Ê«uô« WUL rJ( pLOOI UË æ v« v W?U q vK ¢ guJ« ¢ Ë WDKU œ«d?Hö rNôËU?Ë WU?L'« lL ≠  «¡U?HJ« vK Âu?I?O? Ê«u?ô« rJ Ê« b?I??« XM?Ë t?A?OF? Èc« ‚“Q*« v X?? ≥∞Âu lO??L? '« ‰Ëe? …——Ëd??C VU « U?«Ë p– Àb?? r nö? sJË  «d??? )«Ë ÆbK« ÂUI« v V Èc« ÂUEM« «c qOd WUDLK WOu øWuN VUD*« ÁcN q9 s Ê«uô« WUL sJË æ sJË 5?d??B*« ¡«b Ê«u??ô« v?K sË U??? F? Ë «b??I? F? ÊuJ?O? d??ô« Ê« b??I? F«≠ ÂU?B? ?« ÂU?« Àb? U0 …u??«  «dUE*« Ác ib W??U?L?K 5?«u*U 5F??? O? ÆWUI« …—«“Ë

5√ W ∫ —«u

∫dB uUM

¡UHôU VUDË ¡UBù«Ë nMF« i#d

s U?? ?√ v?d?? o? «cË Õö?? ?ô«Ë U??N? ·d??? F W?u??I? t??? ?? O s« ÊU?MH« lO?D?? ö?? q?O? d?« bM u?—UMO?? « sK?√ Wu?? I*« Ác?? N? «c?? O? ?HM?Ë lO?? L? ?'« ÊuJ?O? vQ?? « sJ? Êü« tM Yb?? (« v rN« Êud?B?*« Êu?b?*«Ë ÊuUMH« W?? ? ?«—œË ÂœU?? ? ? I« Z?NM?*« s u?? ?Ou? ≥∞ Âu Ê«b?? ?O*« Z?N? M? l??{ËË —u?? ? ? ? ? ? ?_« 5F?«b? q?C?√ s Ë q√ VK Ë U?NOK? dO?K WDË 5?UD s u?« ‚u??I? ? s —dJ ô v? t?O≈ vF? n?MF?« c?? ? Ë W?? ? ?O? ? ?LK?U? ÆvU(« u—UMO« W?Ëœ Êu?J??« 5?C? ? ? ? ? ?«—Ë UM« ÊUM ≠ Èu?HM« bU qO?B? b v?d?B? r? l«bMË «d?UE*« 5“U  «—U?O?« q vB?I b?«Ë …dD?O? ? ? s d?? ? B? ? ? s Ætu s U?Nu?N ·d?F ô qOB? W??ö?? ‰U?M WUMH?« ‰u??I Âd?? ? ? ôË W?? ?O? ?U?? H? ? A« q_ U?MU?? B? ? ?«Ë UM?Ëe Ác UMËeË UNF ‚uI l s?M Õö?? H«Ë d?? B? ? `?O? ? ?? ? ? B? ? ?? ¡U?? ? …d?*« vDdB« `U rNM UM« ÈdB*« s «u*« U?M? e? v?? « ŸU?? ? ? ? ? ? {Ë_« sJ? W?? L? ?N? ? X?? ?O WM?N*« ÆUNK√ s UIU s? l?«b?M? U??M?« u? r?N?*« u?—U?M?O? ? ? ? ??« s? U?? ? ? ? ?√ ÆdB l?OD?? ? ?? ö?? ? ? ÂœU?? ? I?« ÊU??M?H? « È√d?« v?? U?b??R?Ë l? U??M?M?J? t?? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ?u? UM« özU? vDdB« `U? lO?? L? ? v ¡U?? ? ?H? ?? ?ô« d??O? d??OJH È√Ë sœu??u?? ÆdOOFK UOF ‰«uô« l«b sM ‰u?I fO p– ∫V?U?? ? ? ≠ d?U? ¡U?? ? ? N? WËb?« s d?? ? ? ÊU?? O? ? s W?u?? ? ? ? ? N?« f?L? i?—« U?NM d?FË UNM ¡e? sM U?? N? ? ? ?U?? ?H? ?Ë Wd?? ?B*« qO??B? „UM ÊU?? Ê«Ë v? «uËU Ê« ¡ôR?N nOJ vF??Ë Uœu?u ·d???F ô Wö ‰UM VF?? ?A?« À«d?? ? Y?? ? F« WdB*« W?UI« Âb?N «bU s?? s?? Ë Èd?? ? ? ? ? ? ? ? B? *« qE?M UM?MJ W?? O«Ë Z?? ? s ŸU?? ?b« s? v«u?? ? r v? 5F?«b s?bU? rCMË W?OUI?« UMu ÆdOOG« W??F? «b?*« qzU??B? H?« qJ wK? Èb?? ? ? Ãd?? ?<« U?? √ »«e?? ? ?ô«Ë d?? ? ?B? ? ? s? …—Ëd?? ? ?{ v?K b?? ? ?R?? ? ?O? ? ? v v?KF?? —Ëœ U?? N v?« WHK<« »«eôU ‰UBô« ≥∞ q?Ë Êü« sË p– s dOF?K rNF nUJ«Ë oO?? I? ? ? vF?? u?? Ou W?? ?KB?? ? uË b?? ?«Ë È√— qEMË UMHK? UL?N? p– „d?? s …d*« Ác??N? s u« d??B? ‚u??I? s? l«b bd? U?? L? ? d?? O? ? —u?? _« d?B? qE??Ë U?N??F?Ë qO?? ? B? ? ? s?M ÊËd?? ? ü« ÈuM« bU rU??F« v W??U?I? « …bz«— tM? d?? ?? ? FË V?F? ? A« q?1 ÆvdF« vË t?M √e?? ?? ? ? ô ¡e?? ?Ë u?Ou ≥∞ Âu UMdO?? ÊuJ WU?NM« d??O? O? G? « sJ nMF?« bd ö?? W??O? LK vDF*«b »U—

d?L b?? VODË ÂU?≈ 5U d?NE aOA« ‰U? æ W—u« U?OB?A« iF  UUDI?« „UM Ê« ÂdJ  ôËU??? „U?MË —«u??« ·u?H? 5 W??F? O?Ë À«b??ô ÈËUH« iF —«b« ‰ö? s v uOu ≥∞ ÷UNô v?«Ë fOzd?« vK 5?u?? ? ?;« Œu?? O? ? A« iF? s sI? »U? s  «dUE*« v W?—U??A*« Âd?&Ë Âd?? ? b??I? VU?? v≈ rU??(« vK ÃËd??)« W??d??Ë ¡U??b« s qOKI?K —u?H« »e? WuI?« »«eô« l  U?IH?B« ÆœuA(« œ«b«

U* U??% Uu—UMO?« s bb?F« l{Ë v 5LK*« q«b« v UNzUHKË U—UB« bA? d p–Ë Àb b b??N? A*« f?Ozd« W??O? d?? s ŸU??b?« W??? ×U??)«Ë s œb? —u?B ‰U?O?)« `?HË U??NK Ëb? vU?O?« s q W?K?ô« s? œb?F? ‚U?ü« `??HË  U?u—UMO??« …œ«—ô ‰eMË …d?UE« Ác fO?zd« iN?? Ê« lu??*« q ¨…dJ?? W?O?U?z—  UU???« ¡«d?ô vMË V?F?A« t« ¨œö?? « Êu?? ? vu?? ÈdJ?? F« f?K:« nKJ?O? U0—  Uu—U?MO? „UM s?JË ôƒU?H d???ô« u—UMO??« v W??O?ö?ô«Ë W??O??F? A«  «—U?O? « b?$Ë √u??« ÊuJ 5 `?{«Ë XMF? v ¡U?? ?b« s? «—u?? ? `?? ?H «b?? ?

uË uOu ≥∞ Âu q lOu ÊuOK ±µ lL XbN« sœU?? O? ?LK? ÃËd???K œd9 W?KL?? t—U?? ? ?« Èc« Âu?? O« WœU%ö t Èd «dO ‰ö s ÂUEM« ◊UI«Ë s «u*« …d*« Ác WKL?(« Xb?N?«Ë vMU W?UDLK v t??O≈ XN??&«Ë …—U??(«Ë lM«Ë Wd??I« v jO??? «  UJ?? ? vK? v{«d?? ?? ? ô« rU?? ?F« X?D?Ë Ÿ—«u?? ?A« Àb?? d??uË „u fO?H« q? vU?L? ?ô« q«u?« t?? ?O? ? X?L? ? C« Èc« X?u« vË l?«u« r?U?? v? …—u XF?{ËË œd9 WKL v?≈ WO?UO?« »«e?ô«Ë  «—UO?« u?Ou ≥∞  «dUE ‰ö? U?N?Dd?Ë U?N«—uB? UN?F? Ê«uô« W?UL UC«  √b WœU?%ô« dB v≈ WN?*«

WKL Uu —UMO ¥

VUD*« oOI% Âb>Ë WHOM>Ë …bU& A«dUEC ∫UdDD√ fOzd« vK gO'« »öI ≈Ë WOK%√ »d' Ÿôb « ∫UNHM√ s U?? U?? œ qI?? ? ? ? qJ? vK 5O?? HK?« ‰Ëe Âb?? sL?? C U?? ËUM?* ÈœR U0—  «d?? R?*« Ác q v?ö?? ô« ŸËd?? A*« WUL vK W dA« —Ëœ nu?O XË v ¡Ub« b v≈ qB Êu??cË Êu?K??? I 5O??ö??ô«Ë W??{—U??F*« Ÿb??? Ë  P??AM*« vË ÊËœœd UL? v{U*« ¡UD« —dJ ô v? iF« rN?CF W??Uzd« VK? s qb „UM Êu?J s du??« …b?? …œU“ WU?? VJ? —«u?« V?UD ‰u?? ÷ËU?H? «Ë s u?« WU?L? ( gO??'« tU√ WdH« vI? ·Ëd È√ X% gO'« —UA« lË Xu« «–≈Ë œö?« rJ vK ¡öO?ô«Ë WDK« vK »ö?Iö W?U bF?? ‰U?L« uË W?DK« vK ¡öO?ô« vK gO?'« Âb« ÂU?F« bzUI« vU?O« ÕU?H«b? ‰Ë√ od?H« n«u ‰ö? s WO?UO?« …UO?(« v gO'« ◊«d?ô tC?—Ë WK*«  «u?IK VF??A« Èb U??N Âd??? ? b??O? — È√ b?I? H? ? W?{—U??F*« ÊS?? ”UM« œd??« U «–≈ W?O?öô«  «—U?O?« 5J9 W«b ÊuJ?Ë W??O?d??AK g?O?'« “U??« «–≈Ë gO??'« s Èd??√ …d? W?DK« Wö?)«Ë UC« W{—UF*« d?? nu*« Èu«Ë W?M*« v b??U?? Wu??œ  U??N? ?«u?? u?? nu?? LK —uD? È√ Ê« UM ÆW{—UF*U WIU W1e ‚U(« W{—U?FLK  «—UO)« b?F qd« ∂ Wd( W?O« …b?u« ÂuIË  «œU?? ?O? ? lL?? ?& …—œU?? ?0 ÃËd?? ?)« vË W?? ?OKô« »d?? ?(« l?M* W??O?U?z—  UU?? « q?? W??Ëd?A?*«  U?K?D« Êö?ô W??{—U??F*« .b??I l W??uJ(« q?OJA …œU??«Ë ÂU??F« VzU?M« WU??«Ë …dJ?? ◊U?I?« q W?dD*«  U?KD?« cË …—«“Ë q v? ¡UL?« fL? ÂUBô« VO WœU%ô« u? „d« rO ÊU «–≈Ë fOzd« t jO??? O? U?? U?U?? Èc« WœU??%ô« d??I? s ·U?? b??F vK È√ s ƒd«Ë ÊUJô« —b rN?F ‘ËUM« lMË fOzd« —UB« …—U« U?? ?NQ?? s W?? ?Kô« s? Ÿu È√ ÊuK?L? ? 5?u?? b?? ÆnMF«Ë v{uH«

œd9 W?d? rœ v U??N??FU2 Âb? b« U?NMJ …d?J? W?O?Uz— vœU??B?« b??N? A*« ‚UD `??H VKD*« «c?Ë fOzdU W??U ö WDK«Ë W??{—U?F*« 5 W?N?«u*« v Èd??« ·«d « ‰u?œ d?? sKFË W?{—U?F*« ¡«—Ë U?O?U?O? ÊuËe?F*«Ë ‰uK?H« vH?? UMË U?NU?œ s WDK« ×U? …œuu*« W?Oö?ô« ÈuI«Ë »«e?ô« d??? ”UM?« —U?O? ?«Ë …œ«—« s? d?? F t_ V??M*« f?Ozd« s Êö?? « s r?d« vK?F? ? Õö?? « l— p?– rNK u?Ë oœUM?B« s „UM fOK ¡UbK UMI? ≥∞ Âu ‰ËeM« Âb WOHK« W?N'«

dO U?dB« bOdË sdU?E*« »UB« j{ t?LN ÊuJ “u?? ?— v?KF?? ? …d?DO?? ??« s —u?? ?_« X?d?? ? «–≈Ë W?D?? ?C?M*« pK W«œ«Ë WOK b?NA*« s »U?ô«Ë nMF« ·UI« W?{—UF*« ÆWOö WHz«e«  ôuD« tU?O Ë√ gO?'« ‰ËeË WOK√ »d —œ«u ∫l«d« u?—UMO« æ ◊U??I?« VKD? v d?N?E u—UMO??« «c vK d??R*«Ë »ö??IU v W—u«  «—UO?« iF UNFË t VUD œd9 W?KL fOzd«  UUU VUD vN «œb U?Hu –UIô« WN vDF r 5

U0— Uu—UMO? …b? qd« ∂ W?d?( W?O??« …b?u« XF?u v«  «uD?)« U?NU??F?u? U?Nö?? Xb?Ë u??Ou ≥∞ Âu Àb??% Æ Uu—UMO« Ác b« ÀËb WU v U–U« V WKL?Ë W?{—U?F*« b?A? s rd« vK? t« ∫‰Ë_« u—UMO?« æ WOU? œuA du ô U0— u?Ou ≥∞ Âu ‰ËeMK 5M «uLK œd9 sKF Ê« UNOKË UNUD v Âöô« Âb W{—UF*« vK UMË W?LJ;« v≈  UF?Ou s rN?b U Êu?bI?O œd9 W?dË U?N« ÆfOzd« s WI« V W—ub« W??O? LK …b??U??  «d?UE „UM Êu?J Ê« ∫vU??« u—U?MO??« æ  U??d??B? « nMö?« ’d?? “e? Êu?J UMË VU?D*« oI??? Ë sdU?E*« ‰Ëe Êu?J U0—Ë W??O? ?LK  «dU?E U??N?Q …d??L? ? ?*« »–UM« WUS VUD*« b?F ÂUEM« vK U0— ¨WOLKË …dO? œ«bU WU?? ? v t« ‰u?? I? UMË v?M Ë –U?? I« W?? ?uJ q?OJA? Ë√ ÂU?? F« vL?KË vU?? « qJA? u??O?u ≥∞  «dUE?*« l s «u*« »ËU?? &  UU??? ?« u VUD*« n?I? ÊQ W??? {«Ë ȃd« ÊuJ? Ê« V Ë√  U??U?? L? ' VUD? È√ ¡«—Ë ·«d??$ô« Âb??Ë …d?J?? W??O? ?Uz— s Êö?ô«Ë fOzd« qO?— VKD WU?Ë Ud?D d?√ ’U?« W?O«dJ«Ë Ÿ«e?M« ÕË— YË ”UM« r?I?O? p– Ê_ …bb? …—u Æ¡Ub« UNË ÊuNË ÆÆW?? H? ?O?M …b?? U??  «d?UE*« ÊuJ? Ê« ∫YU?? ?« u—UM?O? ?« æ ÆUNIOI% Âb Ë√ UOze VUD*« oI%Ë qO??— VKD? ‰u? W??{—U??F*« o?«u Âb?? Ê« ‰u?I? UM d??R*« bô UMË d??ü XË s qD b??N?A*« v n?MF« qF?? fOzd« —U?B?« v vd?F« lOd« v …b?U?I« Ê« W?{—U?F*« d?c? Ê« —u??N v?MF nM?F« v≈ ÃU??? ? ?ô« ‰u??%Ë nMö«  «d?UE  «dUE?* u—UMO?? È√ l?M V UM?Ë W??O? ? C« tQ??Ë ÂU?EM« sdUE*« dO b?OdË fHM« j{ ‰ö s WH?OMË …bU sdUE?*« s vLK Èd?A Ÿ—œ e??O?N?&Ë  U?U??N« —U??O??«Ë

UOUIM «

ÂUEM« qO&— XË v# å sHKD«Ëò WuD_« i#— vK> åsIHJ«ò

Æ…bb v dUE« Ê« ‰Ëd?K ÁbU t?dA Á«d*« tMO?« ‚Ë—U ‰U?N« ÈdË È—U??C?(«Ë vLK?« lUD« c??U Ê« vK t??O?? ÁdU t«– b?? i—« XU?ËÅuOu? ≥∞ «dUE v UN??—UA? Âb? s rd« vK v Êô« ŸU??{Ëô« Êô fOzd« qO??d u??b  «dUE v? t?—U??A*«  U?“«Ë qU?A s? tOU?F U? vHJ Ább?  U?“ô ÃU?% ô d?B? cM VF??A« U??N?OK d??O?? v« q—« t??L?GM a?d ô v? U??C«Ë d??O? U?Mô bd «–U?? ·d?F?ô VF?A?« s d?O? ? Ê«Ë t?U?? Á—u??« v œd?9 ÁdJ l X? UU?? pc U?M?? H« Á—«œô VF?? A? ? 5KR?? pK/ ô s?Ë t??U?? vU?? (« Xu« v fO?zd« s t??I? ?« V?? q?? q? s U?? N? b?? uô n?ö t?? {—U?? F*« ô V?UM*« q?b?? « vUzd« fK:«Ë t?Ne? ÊuJ s ÁdJ*«  UU??ô« Ê« U?L? fOzd« bzU? U?N sJ r U?Nô Á—u??« t«b cM  U?ö??« t?O?Ë Ÿ—U?B t?OK ÅÆÊü« vË ·ËdF VUD ÊËœb?? Ê« sd?UE*« VU « «c??N ‚Ë—U?? ‰U?N? « XU??{«Ë Ád??? ?H« v tô 5?d??B*« qJ? fOz— t«  U?? ô fOzd?« s tMO?? F? vK?Ë t?? ?O?K ”U?M« j?? ? s œ«“ Èc?« fJ?F« d?? ? N « t?? ? IU?? ? « U?N? zU? vR v??  «dUE« t??O?LK vK? «uEU? Ê« sd?UE*« s?  U« q« s 5M «u?LK t?OA?OF*« qU?A*« q vK b?OQ?«Ë v «u??—U?? A s 5M «u?? „UM Ê« v«  —U?? «Ë VF??A« l t?? OM« XQ???ËΫœb??? d??N?E ·u?? YU?? « ·dD« Ê« rN?? LKF  «d?UE*« t??H?R?? —u??« ÊU rK v?K UJd??« XU?? «–« U? s? ‚Ë—U? ‰U??N? « b?«u« Âb?F UUUd dc?%  —b« Ê« b?F tU? Àb% ·u? UC« «c ÁUMF UË Êô« dc?« «–U*Ë fD« µ± v dB v Æ «dUE« s vIK s be t?? U??F« t?U??IM?« fOz— VzU? nOD?K« b??? ? Áee?? È√d« v Ub?RË Âb?? v t—bM?Jô« U?? b« »d?? t??I?DM b?b??(« tJ?U 5?KU??F?K vK U??N? ? I?«u??Ë ÂUEM« ◊U??I? ô t??O?«b?«  «dUE« v t??—U??A*«

5KU?? FK t??O?U??IM« t?MK« ÂU?? 5?« b??«— t??O? % b?R fJF?« vKË t?OK?L? nu q(« U??Nô U?N?O? Åt?—U?A*«Ë «dUE?« d?B? uJ?? Uu bF Uu œ«œe v« tuô« u?? Ou?∞≥ Âu  «dU?E« v? „—U?? « ·u?? b?? «— t?? O? ? % XU?? Ë —ubË —«d??I? ?ô« Âb??Ë Á«d*« tUJ l?«d U?N?M Ád?O? ? vU?? «Ë UM«Ë ÊUJ qJ b?«u?*« ‘d?«Ë ÊU?ô« Âb?Ë ÈœUB??ô« l{u« tKL?? t X?U? U?? Ê« XU??{«ËÅrJ(« Ê«u??ô« vu? cM Âb??I? r v bb? dJ? tKO?Ë b?F t?I? « V?  «—U?L??« lO??L?& s œd9  «dUE*« s bb?FU U?ML U?M«Ë t?U ÷—U?F*« È«d« s d?O??F?« ÁdOô« ÁdH« v tU« ÈU vQ r v«  UUBô«Ë vUô« U—Ëœ d?NE Ê« Êô« t{—UF*« vK t« b«— t?O%  —U«Ë t?U?O « tUJ V?FA« ¡U?{— sL?C U0 qO?d« b?F u—UMO? lCË «uC—Ë Ê«u?ô« rJ s VFA« UNO? vU v« ÁdH« b?F tU œu?Ë Âb? v« t?U?{ôU jI? rN??KB* qL?F« v? rNuK« tö? nM ÊËœ Âö ÂuO« d1 Ê« XM9Ë œö« Á—«œ« t?OHOJ Ád Ë« dJ vu??Ë qd?Ë VF??A« VUD?* ÂUEM« VO??? ? Ê«Ë ¡U??œ t??«—« Ë« t??O? ?Uz—  UU??? ?« ¡«d??« 5( t?—u??? b« t?? LJ;« fO?z— rJ(«

ÅÆdIH«Ë »«d)« ô« œöK VK rË rU

kIO?« Ê« vM9« ”uUJ« q Ê«uô« rJ Ê« …uD t?U XUË ö rJO U?MU« Êô« du*« qb« uU? sJË rJ(« v rb« ôË jI? VBM*«Ë vdJ« t?L qJ« U?N?KB?Ë dB? t?L bzU b?u Êô« s ÁbF« b?F Ê« vK tb tUN v? fOzd« qE Ê« È—« pc UÎ OzUN ÊuKd rNKF$Ë Èd« Ád rJ(U rN ÕUL« Âb vK qO??d? U??F? O? u?? lL??  œd?9 tKL?? t Âu??I?U?? Ê« v«  —U??«Ë r v?« bK« »«d?? s? œ«“ U2 Êu??L? ? IM 5?M «u*« qF?? f?Ozd« Æ…—u« t«b cM dLF Êô« fO?zd« q— u Àb?? ? Ê« sJ1 «–U?? U?? F? ? d?JHMK? XU?? {«Ë UU Á—u« b?F Xb v« U¡UD« —dJ U0—Ë dH?B« tDIM œuFM 5N? Ê« V ô U?Mô t—u?? ?? ?b?« t?? L?J;« fO?z— rJ? Ê« i—« rJ(« t?K*«  «uI« t?Ou —U?O Ê« U?L t Àb? U2 d?« ¡UC?I« rË qO?dU rN?UD r Ád??H rN Q?K ·u? UMô ÷u?d? U?C« u Vô« u vU?zd« fK:« vI?Ë tU?HJ« t?O? U? «uKL?% U?C« ÆWNe Ád  UU« ¡«d« 5( qOd« Àb

bL√ ¡ULO

Ê« œd9 WKL? rU Àb?*« 5U? s ‰U? æ WDK?« ‰U?I? ô rNb vzU??N t??? «—u??B „UM ◊u??I? VI?? U??OKF?« W—u??? b« W??LJ;« f?Ozd XF??{Ë WKL??(« Ê« ‰U??Ë vd? b??L? ? —u??? b« œb l XFL«Ë fOzd« ◊UI« bF U* «—uB s b?? v? vM u?« –U?? Iô« W?? N? ?? ? ¡U?? ?C? ?« s vœ«d?« b?L?? —u?b« s q? r{  UU?L??ô« «u?I? H«Ë œd9 WKL?? ¡U?C?«Ë vU??? sb??L?Ë ôË u?? ? ? ? O?u? ≥∞  «d?U?E? s ‰“U?M? ô t?« v?K? ÆÊ«uô«  «bbN vA

W?O? d?A« W???O? N« u?C? V«— ÂU?A? ‰U? æ f—b? W?? ?? ? ?O? ? N?« Ê« Õö?? ?ù«Ë ‚u?? ? I? ? ?K b?? ?O? ? u? q√ s u?? ?O?u ≥∞ U?u—U?MO?? ? W??O?ö??ô«  «—U?O? « nK??? 5 ·u?H? B« W??? O? N?« Ê« ·U??{«Ë Âu??O« «c v œb??A? ?K Wzb??NË o«u oO??I?? ‚dD« qC??« ”—b W?U 5 o?OM« V?KD U uË Âu?O« «c?N ÆWOöô« ÈuI«

…d?(« W?N??'« oM? nd?A« ÂU?B? b?√ æ b??F U?? …—œU?? fR??Ë vLK?« d?O? O? G? K UNzUD« s XLKF W{—UF*« Ê« vd qO— l{Ë ‰ö?? s U?N?KL? rK? vF??Ë v{U*U ÕU??$« q√ s œb?? Ë bb?? vU?O? Õd «c?? ? NË v?ô« ÂUE?M« ◊U?? ? I? ? «Ë u?? ? O?u ≥∞ v ȃ— l?{u œd9 n?K nDB? lO?? L? ?'« Ævd qO— WU

ÂU??F« œU??%ôU qHD«Ë tK?U?F« Á«d?*« d?Od?J ÊU??L?? d??? b??« t?Ëd??A*« t?O?L?K«  «dUE*« ÃËd? l? U?N« d?B? ‰U?L?  UU??IM VF??A« VUD qO??u?? nMF« s «b??O?F? d?(« È«d« s d??O? ?F? K ÅÆrU(« vK UËd fOËÅ Å rU(« ÂUEMK s vU??F UMô  «dUE« v? „—U?« ·u? ÊU?L? ? d?? XU?ËÅ tu?ô« i— q?Å UMUD0 UM«u?« ‰U?B« vb?? Ád?O? —u?« Ë« tœU?O?I« VUM*« s ¡«u? Á«d?LK ÈœU? d?O?G« b?L?F?*« ¡U?B?ô«Ë œd9 t?d? Ê« XU?{«ËW?OU?OM« fU?:« v Ub?«u Èu??? vK È«d« s vLK« dO?F« qzUË b?« dF  U?FOu s tF?L& UË ÅÆWuô« i— s dOF UC« vË tËdA*« Ê«Ë U?NM Áu??d*« t??O?MU  «d?UE*« vQ Ê« ÊU?L?? d??? XM9Ë s ÁœU?Ë t?“U?Å  «¡«d??« c??Ë t?H?u? s rU?(« ÂU?EM« ‰b?F tU??? ? ô«Ë ÂU?F« È«d?« tzb??NË VF??A« VC?? h9 Ê« U??NQ?? ÆVFAK tËdA*« VUDLK t—uH« œU%ô« ÈœU?M qHD«Ë Á«d*« tM' fOz— qU œU?F  b?« 5 vÅ U??N?«Ë q u??Ou? ≥∞ Âu dUE?« …u??b s?bR*« s U?? N« È—bM?J« Èc«Ë vU(« ÂUEM« WUO i— Ud?F UNô UNO „—UA ·u …d?? )« ÈËc WU?F?? ô« t?C?—Ë td?? WKI œö?« …—«œ« v? qA? ÆVFA« œ«d« vU ÊËœ tdOAË tKQ ¡UHô«Ë vK lOuU XL?Ë Ubƒ« U« œd9 WKL( tMU qU œU?F XUË VF?A« i— s d?O??F??K W?Ëd?A? WKL? vË U?N«—U?L??« Èb?« W«bF«Ë Wd(«Ë gOF« dOu v? qA Èc«Ë vU(« ÂUEM« WUO ·u  «dUE« Ê« lu« U«Ë dUM ≤µ …—u VUD vË WOULô« ÂUEM« VO?? v? sœUO*« v  U?U?B?« UN??B …b* d?L? vu??? Ê« U??N? ? Ë Vô« ÊuJ?Ë vM?« Ë« VF??A« VUD?* vU??(« WOUz—  UU?« ¡«d« bu v WDK« W—u?b« WLJ;« fOz— Æ…dJ u??C? ?Ë Á«d*« tM' f?Oz— ÁuD t?? U??  b?? « d??¬ VU?? vKËÅ u?Ou ∞≥  «dUE v „—U?A s U?N« „uMU 5KU?FK tU?F« tU?IM« rJ tô Ê«u?ô« rJ( t?C?«— U?N« s r?d« vK `ö? ö U?Nô

UOKF« W?O?N« uC Èe?— XFK bU? ‰U æ ‰ËU?? ? ? «–≈ t« —«d?? ? ?ô« 5?d?? ? B?*« »e?? ? ? fOzd?« ¡U?I? vK ¡U??? H?? « ¡«d??« Ê«u??ô« X«b U?? «–≈ d??O? ?√ q?? rJ(« v v?d?? Ub??? ? «c ÊuJ s?K u??Ou? ≥∞ Âu —u??_« ‰eMO? VFAU? …dQ?? …uD ÊuJ U?N_ ÂUEM« ◊U?IU VUDO uO?u ≥∞ Âu Ÿ—UA« Wzb?? N? ? Ê«u?? ô« ôËU?? ? ? t?? O?M sË t?K ÆŸ—UA«


‰ULF«

≤∞±≥ tOu ≤¥ 5Mô«

‰UL√Ë ‰U

ÊUL ÈuK ∫ ·«d«

uOu ≥∞ —UE « v åd pKò dB

×U)UC 5dB*« öu% nF{Ë W>UO+« W<d> vbJË —UF_« ŸUHJ—UC UFuJ t?O?H?O??Ë ÍœU?B??ô« l{uK rU??F*« t??{«Ë

–U???« w j???????« s qU??? ÂU??? ÃU??? t«

wK sb?R? Íd?B*« œUB??ô« wK VF?ô«

‰U???L??ô« ‰U???—Ë œU???B?????ô« ¡«d?????? lL???√

Æt ÷uNM«

tKUJ t?OKI? tƒ— œuË Âb?Ë «—«dI«

q jI? t?Ou ≥∞ «u?œ t??O? fO p– Ê«

w t??œU?I« d?N??ô« Ê« ÊuM «u*«Ë —U???«Ë

∫ ¡Ú«d

∫—U«

å¡u‡‡ ‡« v« ¡v òs dO‡‡ + ÍœU‡‡ B ô« l‡‡ {u«

dzU+)« qL bF rË ‚«u_« »dC œu<d« ‰«u??_« U??d?? s? «d??O? ? «œb?? Ê≈ iO?_« d??O? AË ≥∞Âu w À«bô«  U?O«b s ·u UNb W?«dB«Ë s W?? O?U?? œ—«u?? Ë  ö?? U?? F? ?« q?OKI? rNK?F? ? U2 Ø∂  U?OK?L? È√ ÀËb? s U??u? rN?? «d? q«œ  ö??L?F« v —ôËb« —U??F?√ Ê«Ë oU??U Àb? U?L? U?N?O?K uD d?F?U U?N?Ë«b —U?F?√ s d?O?? qJA? Xd??« ‚u?« Æ„uMU UNF— bF vLd« ·d?G« œU%UÅVc«ÅW?F? fOz— 5« wHË Õd?Ë Vc« s ÷Ëd?F*« XCH? Vc«  ö? Ê« W—U?« Âu s ‚öô« r?OË uOu dN W«b cM? •µ∞ WM ÷d?? ?F b?? F? p–Ë Í—U?? ?'« u?? O?u ≥∞ q?? ? u?? O?u ≤∏ ÆWœU dzUË uD oU w  ö;« wK Vd??O? Íd?« …d?  ö?;« `? Ê« 5« nO?CË ‚ö?? ?« qE?O? ? ô«Ë w?Mô« —«d?? ?I? ? ? ?«Ë Ÿ—U?? ?A?« ¡Ëb  «dUE ‰ö?  U«d?D{« —«d?L??« ‰U? v  ö?;« ÆuOu ≥∞ ÂUF« œU?%ôU ¡UM« œ«u W?F? fOz— ¨vMe« bL?√ ‰U s WU?? Áœu?? Èd?? B*« ‚u??« Ê« W—U?? ? « ·d?? GK È—U'« uOu ≥∞ Âu  «dUE »«d?« l oKI«Ë Vd« „UM? qF?? U2 … b?b?? …—u s d?? H? ?? Ê« ·u?? Ë Ê« b??F dU??O? b??O?U??UË ¡UM?« ‚u? q?«œ  U«dD{« Àb?(« q? nu qO?I?« qIM«  «—U?O »U??√ sK« œu?Ë w? rJU U??L? rN—U??O? W??d? d??O?J?« ÷d?F? ? Ê√ sJ1 U W?dF sJ1 ö s« œu?Ë ÂbË  U«dD{«  ôb?F? ŸU?H—« l qL?F« v d?U?G Ê« sJ1 ö? Àb? ÆdB  UEU v …—uD)« WM«b« …Ëd?« W?F? fOz— ¨b?O?« ee?F«b? nO?CË œb% ·u? WœUI« …d?H« Ê√ …dUIU? W—U« W?dGU œuË q w bb s w?UF« wK œUB?ô« …—b Íb s dU?O sJË •µ∞ ‡ qB …—U?« r? w ‘ULJ« VK? s W?? d?? I« w? qu Íb?? wK? W—U?? ? ?« o U?M s Ud?O?Ë W??F«Ë …bb?'« d?B?Ë bK« jË À«b?ô« WU?L? Êuu? —U??« qF??O?Ë W?L?N?*« W—U??« o UM*«  «ee??F? ?« od s Âu?? O« «c v W—U?? ? « rNQ?? AM «c s …—uD Ê« ÍdË W?U)«  U«d?(« s WOM_« s UN?ËdË WO?Mô«  «—UL?ô« wK dUO? t« ÂuO« q w …bb??  «—U?L??? « a{ s Êu?L?? Ë ‚u?« Æq s dOJ« Ãd Ê« bF WOUO« À«bô« …c ŸU?H—« b?NA?O? Íd?B*« ‚u?« Ê« ee?F« b? Õd?Ë w 5M «u*« q? s?  U??M*« se? - u —U?F?ô« w Æ…bb …—u Àb% Ê« q

vMe« bL«

Ud ÂU

÷—UF*«Ë Ê“U?LK 5Q UOKL …œU“ v« —U?« iF  —«dI*« ·d? Ê√ vK b√Ë r?NU?C s√ vK U U?H „UM sJ?Ë dQ? sË U?œU?F?O? vu?Ou?d?N?A? WMOu?L? « Xe«Ë dJ«  U?O?L? duË“—ô« W?O?L? v hIM« iF  ôb?? ? F? ? ? v …œU?“ „UM? ÊuJ? Ê« qQ? UM?« ·U?? ? {√Ë d?N? ‰u?œË dO? ≥∞Ø∂Âu À«b?« —Ëd? b?F ¡«d?A« Æ.dJ« ÊUC— œU%ô«Ë W?OËd« œ«u*« W?F fOz—  U?d ÂU? ‰uI —ôu« v W?IOI? W“√ bN?A UM√ W—U« ·d?GK ÂUF« qzU?? Ë v t??F? L? ? U?? Ê«Ë rU?? H? Ë Âu s? Âu œ«œe Âö ô« v U ¡«—“u«Ë 5uLK  UdB s Âöô« Ê« ¡U?c« s ·U?{√Ë WKB l«u?K X1 ô X vö?« œu??u«  UD; W??OKF?  U??O?L? a{ vK W??uJ(« qL??F VC s iF ’U?B« lOD v? ≥∞Ø∂Âu q v« —U√Ë e? Ë√ —ôu Ë« ¡Ud?N b? ô Èc« VFA« Uu? ÷ËdF*« qOKI v«  UMeM« »U?« iF ¡u' v rN? U?2 t U?HK vQ U?Ë ≥∞Ø∂Âu? Àb??O? U* sJË U?N?OK W?OUd?« …eN?ô« —Ëœ vQ UMË W?“ô« rU?H ô t√ b??√Ë l«u« ÷—« vK? U?N? œu?Ë ô …e??N? ô« Ác tIF?O U Ë√ ≥∞Ø∂Âu ÀbO U —u?B b« lOD Æt WOËd« œ«u*« ‚u dQ ÈbË À«b« s W?«d?BK WU?F« W??FA?« fOz— iO_« b?L? nO?CË —u?B s Êô« W?F?CU? W—U??« ·d?GK ÂU?F« œU?%ôU ÷d?F? Ë dUM ≤µ w Àb??U?L? Àb?? Ê≈ Ø∂ ≥∞ Âu?O  Ud?A« ‚ö≈ UOU ”—bM W?dK W«dB«  U?d ≥∞Âu?O œd9 W?d X?œ Ê« bF  UEU?;« nK?? v ‰U?L?« Àb??% „UM `?U?  U?EU?;« lO?L? w? u?Ou v b«e  U?d«Ë uD«  U?OKL Ê« UU?Ë WDK U?N«u?« Ÿœu? W?«d?B«  U?d? qF?? U2 À«b?ô« pK ÆWU)« UNMz«e s ôb „uMU

W??Oz«c?G« œ«u?*« W?? F? fOz— V?zU —u?H? B? Ëd??L? b??« wU??O ? « b??N ?A *« t??O « wN? ?M O? U?? Õu?{ Ë ≥∞Ø∂Âu ‰ËeMK? «u?b« q? v t√ W—U???« W??d??GU ÍœU??B ? ? ô« l{u? « t?O ?K Vd?? ?O ? U?? uË ¡«d??A?«Ë lO??« W?? OKL?? v œu?? d« WU??  œ«œ“« ÂœU?? I« Ê« Ë« wMô« b??I MK? neM« s be0 U?? «Æ vOz— —Ëœ VFK Èc« —ôËb« dF? ŸUH—« v« WU{ôU db? Ê« lOD? ? ? ÊU? — œö?? ? « t?? b p? 1 oK U2 U?OU? ‚«u?ô« UbN?A v« œu?d« W?OKL? v …dO  UO?LJ ¡«dA« s 5M «u*« Èb ·ËeF« s WU ÊU?? ô« d w« œU?? B ? ? ? ô«Ë œö?? « tM?O ? H ? ? d?N? qO??? ÂU? q s Xu?« «c q? v Àb? U??LK? ÆÂbI«Ë rN«u?« —U?œ«Ë È—Ëd?C« ¡«d v?« «ËQ' q ÊU?C?— ‚ËbM ÷d wK wU? O « bNA*« d? O Q ‰uË  ôb??F*« s ¡«d?A?«  ôb?F? v …œU“ È√ b??u ô pc ·u??  U?{ËU??H*« Ê« wu??œ Íd wËb« b??IM« ÆWOFOD« w UMd Ê«Ë tœUI« Ád?H« ‰ö UU9 nu WU?? ? N È√ Ø∂ ≥∞ Âu? ‰ËeM?«  «u?? ?œ Ê« v?« —U?? ?√Ë v?«  UU??? ?? ?ô« W??u?? l s?«e???U vQ d?? N? ?A« wu?œ b?√ ÆÆt??b?FM ÊuJ œUJ t?O?K ‰u?B?(«  u??O? « rEF?? Ub??N? A t?? d?? I« Ád?? ? H« Ê« w?K q?F? ? ? ? ? U?2 Wd?? ? ? ? ?B?*« ŸU?H—« b?N?A? t?œU?I« d?? b? jO?? ?? ?« s? «u*« ∫nK*« b« ‰U?? —U?F? ô« w bb?? ”—Ëb?« v??« t?«u?? ? ? ? ? ? ? « s UuË W?OuB)«  Ud ¡ULO ‡‡ w UF« b ÊU1« l?K?KË t?? ? « V?U?? ? s ≥∞Ø∂Âu bF U? V«u t???O? t??U? t??Oz«c??G« rO«d« 5LU ‡‡ v– 5d tK?« ô« VO?? ?G« r?KF ö?? ? 5JKN?*«Ë—U?« ÁU&« ÊU?? lO?D?? b?? « ôË ¡«u?? b? wK s?e?? K U?? ? lu?? ?? Ê« ÊU?? ? s U—U??F? « ŸU??H?—« Ë« Ud??u Âb?? s r?N? u??? Ê«Ë t u—UMO? lC Ë« WœU?I« ÂUö« ‰ö Àb?O? v«Ë WO«d« W?ID« s r se« W?OKL v« QK s …dO …—uB v t« ·U{√Ë 5I?OI(« 5J?KN*« s •±≤ Èb?F ô d/ U? Ê« ÍœUB? ? ô« dO? ? ) « —ôËœ nd ‰U? U??N? ?F? b??U?? B ≥∞Ø∂Âu v«  «u?? b« b??U?? B q

t??? O? u? Íd??B*« Ÿ—U??A« w du? s Êü« t oz«d?(«Ë Vd?«Ë W?d« U?OKL? s —U?« ·u? wËô« qbM? t?uJË t??O?U??O?« ÁœU??O?I« ‰U??L« U2 v?{U*« d?UM? ≤µ À«b?? ?« q? v Àb?? ? U?? ?L?K?? ? lK?« s? ÷Ëd?? ?F?*« r?? ? iO?? ?H? ? ? v?« rd?D{« ¡UDU rN?zU?H??«Ë ÍœU?B??ô« VU?K t?OU?«Ë ·d?? dQ sJ?L*« s t« v?≈ —U??√Ë W?? O? ö?? N? ? ?ô« ÷u?NMK Áœb?? tƒ— œu?Ë ÊËœ t?U?  U?N?O?u WK W???O? ≥∞Ø∂ «u?œ q v? W?OMu??L?«  —«—d??I*« tœUB?ô« t?OI(« d?OG «b?NA? œUB?ôU ·u?? Ë W??O? ?U?? W?? IdD? ‚dD« 5Q? Âb??Ë —ôu?? « —ôËœ Á«d U?? ? u?ËÆ d?? ?N? ? ?√ ∏ b?? ? F t?? ? uJ?(U v WœU??B?? ô« WDAü« W??U? Ê√ vK? b?√Ë 5IzU??« s —U??O? ? « w ÁœU??O? I« qA??H wML??{ ·«d??? « d?H? U2 ·u?«Ë œu?d« WU fH b?NA œö?« v …œU“ È« œu??Ë Âb?? U?? {u?? W??œU?I« ÂU?ô« tM Ád?H« pK ‰ö Íd?B*« œUB?ô« wK Êu?uI ÆWœUI« ÂUô« ‰ö —UFô« t  œUU?? oI??% Âb?? w« t??U?{ôU? Æt?d??(« „UM Ê√ WOz«cG« œ«u*« WF? ‰Ë√ VzU Ê«dL ‰ö ‰uI ÍœU??B?? « ¡U??d  U??OM«Ë t«b?? s dU?M Á—u ¡«dA«Ë lO?« WUË d?√ fO ‚«uô« v „U—« W?OKL ÆWAOF*« Íu* s%Ë q??I*« ÊU?C? — d?N? W«b l jAM? Ê« qQË v U??L? dQ Ë« ¡«d??A«  ôb?F? v …œU“ È√ b??u ô t√ `{√Ë ÊuJ?? t??œU?? I« tKOK?I« d??N? ?ô« Ê« —ôËœ b??√ vK? 5d?? ?B*« œU?? ?? ? « b?? I? ? ≥∞Ø∂Âu? ‰Ëe  «u?? ?b «b? VF? nO? ÊuJO? t« Í« tU?GK t??F? gO?F sM bb? b?u ö  U?U?? ô«Ë  U?Ou?OK*« d?? QË œU??B? ?? ô« q?JO Õö?? « Âb?? t?? ? O? ? ¡u' v« —U√Ë Âu s Uu œ«œe ÈœU?B« Èœd WU

À«b‡‡ ‡>_« W‡‡ N@«u* W‡‡DBC bF ‡‡ + s‡‡ uL «ËÆÆ vu qJA ‚«u?ôU W?O?U?ô« lK« W?d b?d œu?N?'« nO?J b?NA W?OU?(« ‚«u??ôU lK« pK? d?«u Èb?? vK 5?M «u*« WQ??LD W??U? U??NM d—U??I .b??IË Âu?? ?K« v≈ W?? U?? ?{ôU WËdJ?Ë “—√Ë dJË X?“ s W?? O? ?U?? ?ô« lK?« W?? U?? Ë ÆÈ—U'« uOu ≥∞ Âu »«d« l s«Ëb«Ë „ULô«Ë Ê« su?L?« …—«“u W?OK«b« …—U??«Ë WU?d« ŸUD f?Oz— ”U? b?L?« —u??b« ‰U? ‚«u?ôU? vU?d« b??«u?« oO??I?? u??Ou ≤µ Âu?O?« WD œ«b?« vK n?JF …—«“u« gG« W???UJ?Ë lK« d??O?uË —«d??I?? ô« oO?I? ? W?OMF?*« …e?N? ô« l „«d?? ôU s p– WDA?ô«Ë U?UDI« lO?L? W?ODG r?O? t« v≈ U??ô —U?F? ô« v …ôU?G*«Ë d?L??*« b?«u?«Ë  ö?L(« n?OJ? r?O …d?L??*« W?OU?d«  ö?L?(« t?O?u od dJ U?N«uQ?  u“Ë s«ËœË Âu( W?O?Uô« lK« W?U? d«u s b?Q?« ÊUL?C ÆUNUMË ÊUô«Ë  UOuIË WËdJË “—«Ë

vK W?OK«b« …—U??«Ë su?L?« …—«“u rb« Êu?? ÂU? db? vHË Èb?? b?√ s vUF v« o UM*« v WOU{« UO?L a{Ë —ôu« W“√ vD …—«“u« vF  UD? vK WU?d« bbA v?≈ WU?{ôU ‰Ëd?« …—«“Ë l ÊËU?F?U p–Ë hIM« vË√ e?U??<« l?CË W?? “_« Èu??? ?% …—«“u« Ê« «b?? R?? —ôu?? « sU?? «Ë seM?« ÆUNUuË√ Êu??ö??HU oK? t_ U??NUuË√ vË√ v? eU??<« lC …—«“u« Ê« vH??Ë ·U??{« W“_U ULNM È√ —dC Âb «bR dU;« »U«Ë WO«—e« v{«—_« »U«Ë WËb« hIM U? œ«dO??ô ‰Ëb« s dO? l ÊËU?F  U?OU?H« bI?F …—«“u« Ê« dO? v rU? …bb W?OËd —U« ·U?A?«  ôËU v≈ W?U{ôU W?OËd?« œ«u*« s ÆW“_« q ÂUô« Ê« W??OK«b?« …—U????«Ë su??L? « …—«“Ë rU Àb??? *« ‘«d??H« d??U —U??√

Á—U?B??«Ë Íb??IM« w U?O??ô« hI?Ë t?UMB« iF? s `M*«Ë l?z«œu«Ë ÷Ëd?? I« iF w?K t??OËb« U??ö?F« ¡u?? w« —ôËœ —U??√ ÆƉËb« «d?R?? Íd?J« tœU?B? ?ô«  UU?OJ?« iF l U??O?K p?– d?OQ?Ë wË—Ëô« œU?%ô«Ë U??O?Ë—U?? qu?D«Ë d?? O? ?B? ?I« Íb?*« wK œU?? B? ?? ?ô« w?K ÆUC« se?? ? w« 5?M «u?*« ÁU?? ?&« Âb?? ? —ôËœ lu?? ? s XO?u« «c q? Ê« s U?L— t?Oz«c?G« lK« U?Lz«œ r .d?J« ÊUC?— dN? »«d?«Ë ÂU?F« Ád?O?  U?O?LJ t?Oz«cG« œ«u?*« ¡«d wK ‰U??ôU ÊuM? U?O?U? r?NM •∏∞ w«u?? ÊuJ «dE? sJË œUJK? Âu?O Âu rNK?œ wK ÊuKB?Ë d?I?H« s ÆWOuO« rNUUO« tOK ÊuFOD

rO«d≈ ¡UM

Xdù«Ë ‰uL;« Ub lDI WO ô

«dUE « q UJA« WuI ¡È—«u& WD( qOMOu W?d fOz— VzU dU? dU ”bMN*« Wu?? I? ? Âu??I q?OMOu?? Ê« U??O? ?uuM?J« ŸUD?I U?N?O? œ«œe Ê√ l?u? w« sU?ô« w W??ODG?« W??O?DG??« d?? O? u ·b?? N p–Ë ¨ U*U?J*« W??U?? ? Ærz«œ qJA ¡öLFK wu?I« “U?N?'« fO?z— ÍËb Ëd?L?—u??œ —U?« ‰U?? ?B?« vK? “U?? ?N? ? '« Ê≈  ôU?? ?B?ô« rO?EM? ¨ œb?B« «c w ‰u?L?;«  U?d? l dL??? l{u hO?«d??« ëd???«  «¡«d?« Ê√ U?L? vK “U?N'« qL?F  «dUE« sU« w  UJ? UœU?H wF?O?D?« s Ÿd?√ qJA U?N?«d???« —U??« ÆÆ U?J??A« v?K √dD jG?? { Ë« ¡j Í_ qzU??u« Èb??≈ ÊuJ?? tKIM?*« ëdô« Ê√ w« “ËU?& WU? w  Ud?A« U?N?OK b?L?F?? w« WOUô« ëdô« qO?GA …—b sdUE*« œ«b« ÆWIDM*« w vK ÂUO

W?I?«u Í—Ëd?{Ë W?O?LK «dUE œu?Ë WU? V?? W?? LK U?? √ Íd?u?? —«d?? wK? VF?? A« ÆW{«Ë dOË WCU WLK wN ‰«u_« ‰u? ¨Í“U bU b?√ ‚UO« «c w Êu? «œu? W? d? ?A W? O? uJ?(«  U? ö? F« WuI? UdO«b  c« Wd?A« Ê« ¨dB p–Ë wUzd«d?BI« jO? w ëdô« Ê√ v« U?ô ¨ «d?UE« —«dJ U??% —U? ? ? «  «—Ëœ ¡«d? « œb? B W? d? A« t? IDM*« w t? O U? O? ? ô« ëdú qO? F? HË u?Ou ≥∞  «dUE »U?FO?« ·b?N ”—b W? ?d? A« Ê√ «b? ?R? w? U? ? ? ?N?U?J?? ? ? ? b?Ëe?  UJ ‰ö? s jO;« vb? ? ?? ? « «–« tK?IM?? ? ÆÂuO« p– w dô« ‰U?? ? t?? ? ?U?? ? s?

¨XË Í« w ôUBô« lDI .bI« ÊuU?IK UIË œb?? d?O? W?B? ?<«  UD?K« d?O? ?F? Ê« ‰U?Ë Æ WUË W?? O? u?? B? ? wK ÿU?? H? ?(« V t« b?? √Ë ≤µ…—u w Àb?U —«dJ Âb?Ë 5OM «u*« ôuË tNd …œU? ∂∑ …œU*« Ê√ ‰UË ÆdUM wK ‰u?L?;«  Ud? XI?«Ë U* Uœu?Ë t√ U?{u …—u« ‰ö?  ôUBô« lD l?D? I? ‚ö? ô« w??K? V?? ? ? ? ? ? ? Í√ Íd?ô VU Ë U??U?9 p– lM V?Ë  ôU??Bô« wu??I« sô«  ôU?? bb?? Ëe?Ë »d? q?? Õu?{u W?O??O? À—«u?Ë ÍdJ? l?? ?D? ?I? ?  «d?? U?? ?E? ?Ë Õd?? ?? ? «Ë  ôU?? ?Bô« Âb? w w?uU? h w  ôU??B?ô« lD

∆—«u WD e?O?N?& wK ‰u?L?;« Ud?  b?« ¡UM√  UJ?A« l qUFK? …¡UH 5? W?LJ t?N?O? ÊuJ b? w«Ë ÂœU?I« u?Ou ≥∞  «dUE ÆdUM …—u d“Ë w?LK n? U?? ”b?MN*« b?? ?N? ?F? W«b?? ?« w w X?d?? ?ö l?D Àb?? ?? s tQ? ¨  ôU?? ?Bô« Ê« «b??R?? ¨ÂU?? qJA?  ôU?B?ô« Ë« q??I? ? *« l Xdö sü« «b?ô« td? Âd% d?B v« U?ô ¨5M «u?LK tO?uB?)« V«u …U?«d bF s W?uJ(« q s ‰c  «œuN? „UM Ê√ t??u0 - Íc«  ôU?Bô« ÊuU? qb?F? Á—u?« ≤∞±±[ dUM w  ôUBô« lD fOz— ÍËU?B?« sL?d« b?? —u??b« b?√ U??L?O?  ôUB?ô« rOEM vuI« “U?N'U W?UMB« WM' lD t?? ? u0 - Íc«  ôU??Bô« Êu?U?? Ê« wK Êô« v?? tK?b??F r r Á—u??« ¡U?M«  ôU??Bô« Áœb? d?O t?B?  U?N' `O Íc« d?ô« uË

—ôËœ nd

ÈbN*« ¡UOK

r— v?Ëb« b?? I?M« ‚ËbM? ÷d?? U?? {ËU?? ?H? ? ÷d?? ?I?« «c ¡«c« W? ÷d?? ?F? ? ? v« d? U?? ?<« W?? ?O? ? U?? ?H? ? A r? ô  «¡«d?? ?ô« p?K Ê« «b?? ?R?? ? s q? —UJ« V?? ? ÂU?? ?F« È«dK? W?? —U?? ?B? ?Ë d?F? iO?H?? Èe?d*« pM?« kU??Ë fOzd« lK?« —U?? F? ? « l— VU?? v?« W?? OM?'« ·d?? W?LJ(« bI??H WuJ(« Ê« —U?«Ë W?O?O«d?ô« W?O?—U?)« ÷Ëd?IU U?Nö?JA? q v b?L??FË vU?? ?« ŸUD r?b W?? u ô ÷Ëd?? I?« …c Ê«Ë ÆW“«u*« e b U/«Ë œU?B?ô« rK –U?« Íb?N*« tO?U Á—u?œ XU? nD?FM?0 Êü« d/ U?M« W?? ?O?Jd?? ?ô« t?? ?F? ? U?? ? 'U  Uu???*« q w?K tu?F? B« bb?? ÍœU?B? ?« s t?OU?(« wU?O?« —«d?I?ô« Âb? tU? Ê«Ë tK?OKI?« lOU?? ô« ‰ö?? t?b?? be Ê« U?? ?NQ?? ÆWœUI« –U« w wUO« j?« Ê« ÍbN*« X{Ë√ d?Bô« kU?? 5O?F? t?Ë—b*« d?O  «—«d?I« dô« d??« U?N ÊU? d?B?(« ô ‰U?*« qO?? wK U2 t?? O? U??O? ?«  ö??d« s b?b??F« ¡U?? G« w Íc« w?Mô« b?? I?M« w b?b?? hI w?« ÍœR  öb?Ë tOz«cG« œ«u*« œ«dO?« w tOK bL?F ÆWUMB« ÷U?? H? ?« s be?* ÷d?? F? ? Ê« sJ1 UM?« Íd t—u?« dR* ◊u?ËdB* wU?Lzô« nOMB?K t?O? U?O? «Ë tœU?B? ?ô« ŸU?{Ëô« d?u q w d U? ŸU?H—ô sdL??*« »Ëd w« tU?{ôU ÆUOU —ULô« U??K? dR Ê« sJ1 t?? Ou  «dUE? Ê« XU??{√ w« t?U??{ôU ×U?)U 5d?B*«  ö?u?% wK nO?B« d?N√ ‰ö? rNœu? ru? V«u U?N√ tU?? s t??IK? U??Ë tuM?« rN«“U??« ¡U??C? I ÆnUB*«Ë  «—UIF« ‚u w ë˗ œU?B ? ? ô« rK? –U? ? « w? u? œ »U?N ? « ‰U?  «œU? ? « t?O 1œU?? U Àu? ? « r?? fOz—Ë oKI« s tU b?N AO tO? u ≥∞ qU Ê« 5(  «—U?L ? ? ? ô« r? ? R U? Ë t?? d«Ë

ÍœU??B? ? ô« l{u« Ê« œU??B? ? ô« ¡«d??? b??« WD*« «—«dI« WO ¡u« v« TO s dO U?? C?«Ë U?? NM? l«d?? ?Ë fO?zd« Uc?? ?? ? v?« vK? U??K? dR v?« W??Ë—b?? d??O? ?G«  «—«d?? I«  UMO?? F? « W??d?? «u??H? ËË Èd??B?*« œU??B? ? ô« W?? O? {U?? I« Wd?? C« U?? NQ 5?EU?? ? LK? …d??O? ?ô« v« W?? H? OM?F« ‰U??F? ?ô« œËœ— W??? O? ? œU??B? ? ?ö XKF??« v« Ê«d?O?M«Ë Èd?B*« Ÿ—U?A« Ub?N? œ«“ U?Ë ÃU?ô« WK? X?H?Ë v«  U?U???ô«Ë v ◊—u b? d?B? ö kU?? 5O?F u? 5 WK« VK?U d« U?? uË ±ππ∑ ÂU?? d?? B? ô« W??c?? …U?? O? (« VB?? v v?« W??U?? O? « W?? d?? v?K —ub s i?F?« sNJ?Ë d?B? v? WœU?B? ?ô« uOu ≥∞ À«b« bF ÈœU?Bô« l{u« v d« Æ…dEM*« Ê« ÈœU??B?? ô« d??O?? )« ÕU?? H« b??? Ãd? b??R ŸU??{Ëô« W??? O? d??C? ? Èd??B*« œU??B? ? ô« Ê« —U«Ë œö?« UN d9 v« W?FB« WOU?O«  d« v« W??O?U??O?«  «—«d??I« s bb??F« „UM «c d??B? v ÈœU?B? ? ô« l{u« vK V?KU vK ¡«b???ô«Ë W??O?U?? ?ô«  U??H?u« VU?? v« W??U??O? ?« l{Ë vK VK?U d« U?? uË ¡U?MO?? vu?? ?I?« qb« v? d?? ?O? ? ? ? q?JA? rU?? ? v?« W?UD« vK rb« ¡U?GQ fOzd« —«d Ê« ·U?{«Ë bb?F« nu W??O ÃU?ô« W?d? qDF v« Èœ« rU?? ?H v« Èœ« U?? u?Ë qL?? F?« s lU?? B?*« s ÆWUD« WKJA ÈœU??B?? ô« d??O?? )« V— b??O? È√d?« W?—U??A ÈdB*« œUBô« l{u RM« UMMJ1ô UM« özU Ê« ‰u?? ?I?« lOD?? ? U?MM?JË u?? ?O?u À«b?? ?« b?? ? F v U?O?ô« Ê« YO W?d WKd0 d1 œU?B?ô« ÷U?H« Ê« U?H?OC? ¡UN?ô« vK pË« Èb?IM« WK?d*« vK b?? R d?? B* vU?? L? zô« n?OMB?? « Èd??B*« œU??B? ? ?ô« U??N? O« qu v?« W??d??(« W?“ô« l ÂUEM« U?N qU?F v?« WIdD« b?I?«Ë W?“ôQ UN?HËË Ã—U?)« s ÷«d?ô« ‰ö? s ÆWœUI« ‰UOô« W«u v« Ê« v≈ ÈœUB?ô« d?O?)« ndA« —U?? —U« WO?UO?«  «—«dI« s bb?F« v fOzd« l«d vKË W?d??B*« W??—u???« ¡«œ« vK VK?U  d« s Uu sd?L*« »Ëd UC«Ë ‰U?Lô« ‰U— Æ…dI*« dO ŸU{Ëô« W??F? U?? œU??B?? ô« –U??? « d??U?? vK ·U??{« Uc« v«  «—«dI« s? bbF« „UM Ê« …dUI« vK?Ë œU?? ? B? ? ? ? ?ô« v?K V?K?U  d?«Ë fO?zd« W?H? ËË lK« iF vK? Vz«d?C« l— U??N?√— vK …bz«“ ¡U??« qL? Wô ”Ë—b? dO? —«d? WQ v W?u?J(« ·UM??« d?JM?«Ë jO?? « s «u«


π

ÕËd« ¡«c

5 U WOu ∫ ·«d«

≤∞±≥ tOu ≤¥ 5Mô«

‰ULF«

vU??L? '« —U?? ôU W??O? U?O? « U??d?(« i?F  œb rJ(« ÂUE ◊U?I?U W?UD?LK u?Ou ≥∞  «dUE ‰ö? v …d?JH« Ác? W—u?? N? ?L? ?'« fO?z— s W?? I? ??« V?? Ë UdJ« v?« rU?F«  U?O «d?I1œ Èu?? ? vK À«b?ô« vö?ô« lL?:« vK W?d?G« …dUE« ÁcË Êud?B*« Æsb« ¡ULK U«d nO

v%d ◊UI%ô vUL'« —U+,ô« -«uœ °°øs2b« ¡ULK U«d2 nO5 ÆÆ nK??? YO?? rNM t?K« v{— q? v i?F? ? ? « l? iF?? ? ??« Âu?? O?« ·d?? F U?? Ë√ È—u?? ?A« Ë√ W?OC? È√ v W?O «d?I1bU ÆUNK Â_« rN WOUO WKJA u «cË ∫özU tKOC ·U{«Ë U* 5MR*« dO√ »UD)« s dL t?? O? d?? Q U?uU?? s? Ê« œ«—√ —u?N? v …ôU?G*« Âb?F 5LK*« t{—U? UNO œUB?ô«Ë rNUM U ∫t XU??Ë 5LK*« s? …√d?« °øX√ UM?FM9Ë tK?« UMODF? d??L? øtK« W?√ U p– nO?Ë ∫U?N ‰U? q?Ë e?? ? tK?« ‰u?? ? I ∫t? XU?? ? ö?? ? «—UD?M s?«b?? ?« r?? ? ?O√Ëò tËc?? ?Q√ U?? ?? ?O? ? tM «Ëc?? ?Q ≤∞ ¡U???M« åUMO?? U??L?«Ë UU??? ?N UMU?M —u??N? qKI Ê« X?« bdË XU??√ ∫…—u?N?A*« t??u? ‰U??I? v Ác?? ?N? ? d?? L? ? QD?«Ë …√d?? « f?OË W?? ? U?? ? (« W?? ? O? «d?? ? I1b?« „ö Ë√ —U?? ? b« Ë√ —U?? ?? ? ?ôU W?? ?U?? )«Ë W?? ?U?? ?F« UJ?K?? ?L*« W?? ? («Ë È√d?U q Vd?? ? ?«Ë ÆŸUMô«Ë

nU p?– qJ Èd√ …—u v? ÈœR t?_ t?K« W?? ? ?F?d?? ? ?A? f?H?M?« ·ö?« v??≈ W?U?? ? ? ? ? N?M?« u*«Ë „ö?N« v≈ U??N?Cd?FË ÆqË e tK« bM —c ô «cË v?U?? ? ? F?Ë t?U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t?K?«Ë p– vK? ÊU??ù« VU??? O? rKË tOK tK« vK ‰ud«Ë Âu b?? U??b? ôËe ôò ∫‰u?I ∫l—√ s ‰Q?? v? W?U??O?I« sË ÁU?M√ U?? ?L? ? O? ? Ád?? ?L? ? s s tU?? sË Áö√ 5 tU??? sË t?I?H« UL?O?Ë t???« s√ s?M åt? qL?? ? «–U?? ? Ád?? ?L? ? Âb??F? »U??? A« l?O? L? V?O? N Âb?Ë dDK rN?u?H id?F œU??ô«Ë œU?H« vK «b?ô« v Âd??? ? «c Ê_ ÷—_« v Ê« rN ‰u??IË lz«d?A« lO??L? lO?? ?L? ?' W?u?? HJ? È√d« W?d?? d?F Ê« t?OK ÊUùU? dA?« È√ Ë√ …—u?? ? ? ? ? ? ÈQ? t?√— s? d?? O? ?? ?F? ?« qzU?? Ë s W?KO?? Ë ÂU√ Àb?? «c ÊU?Ë v?LK« `U?? B?« nK?«Ë W?? U?? ? ?B«

ÈdB*« tK«b ‡‡ V

ÊU??C?— aO??A« WKO??C? ‰u??I ÂU?F« db*« ÊU?L?? VKD*«b?? Êu?? ? ? ? ? ? ? ? ?A?K? vK?_« f?K?:U? WFd?A« b«u s ∫WO?öô« e t?K« UNKF? v« WO?öô« l?O? ? ? L? ? ? ? v U?? ? ? U?? ? ?√ q?Ë ·d?? ? FË W?? ? IU?? ? « l?z«d?? ? A« kH?? ∫v?Ë fL??)« U??OK?JU ÷d?F«Ë qI?F?«Ë ‰U*«Ë fHM« «c? v? ÊU?? ? ? ??ùU?? ? ? ? s?c?«Ë t??? ?H kH??? U??UD œu?? u« „öN?K tCd?F ÂbË Áb?Ë vU?F tu »U s d U?<« Ë√ v??≈ r??J?b??Q?? «u?? ? ? ? ? ? ? ? I? K? ôËò id?F ±πµ …d?I« åWJK?N« tK« —c?? ¡v „ö??NK f?HM« ‰ËU?? ? ?? s* ‰u?? ? ?I? s?Ë tM? —U?? ?? ? ô« W?d?? ? v «b?? ?ô« Èœd? Â√ vU??L? bU??√ ¡«u? W1d?? Ÿd??A« ·d?? v vN?? ¡«u?? d??H?? G ô f?OU?I?*« qJ »«d??{ô« o?d s —U??? ?ô« È√ Ë√ »«d?? ? A?«Ë ÂU?? ? FD?« s

nMF«ËŸËdA vLK«dUE« ∫Êu d “√ UÎ ‡ ‡ ‡de‡‡ ‡ zUdOÂu‡‡ ‡ ‡B)«d‡‡ ‡OHJ$Ë ôË —UJ?« ôË f√ U?? ?N fO? W?? O? ? ö?? ?N« œ«d??« œ«d?? ô« r U?? œd9 œ«u??Ë b?? «u?? ÃËd?? )« ö?zU?? rN?? ?? ?H« v?K ÊËœd?? L? ? rU(« v?K ÃËd fO È√d« s d?OF?K W???KB?? …U?? «d??Ë W?? O? LK?« ◊d??A? sJ V« q WKB*« ÊËbd ô ¡ôRË s u« lL??? :« Âb v≈ ÈœR «cË W??F? ?F? '«Ë ÆÂbN« ô ¡UM« Êü« tO≈ vF UË aO?? ? A« WK?O? ? C? ? ‰u?? ?I? t«– ‚U?? ?O? ? ?« vË U¨ .dJ« ʬd?I« v ¡U ‘d ô« bO?L(«b? vË√Ë ‰u??d«Ë tK?« «u?F? O « «uM?¬ sc« U??N√ dQ r Ê« W«Ë d?_« vË WUD ©rJM d_« Æt WU ö WOBF0 d√ ÊS WOBF0 W?? ? U ô¨ r?KË t?? ? OK? tK?« vK t?u?? ? IË U?? ?C«Ë ©o?U?? )« W?? ?O? ? B? ? F? ? v ‚u?K< Áu?K?Q?? ? ? ? ÷—_« v? t?K?« q ÊU?D?K??«¨ rJOKË d?_« tK ôœU? ÊU ÊS? ©Áu?LEË t?OKËd?B« rJOKF? dzU ÊU? Ê«Ë dJA« «–≈ ô≈ rJ(« vK ÃËd?)« “u ôË —“u« “u??O? W?O?B?F?0 d?√ «–S? W?O?B? F0 d?√ ÊuU?I«Ë —u?b« qH? b?IË tOK ÃËd?)« vLK d?UE t√— s d?O? ?F?K d?UE Ê« vM?F 5d?? B?*« bM d?UE?« W?? U?? I s?J Æ¡Ub« pHË Vd«Ë qI« vK? ‰u?? d« ‰u?? ? v≈ ‘d? ô« —U?? «Ë tK?«Ë¨ W?? ? ?FJ?« ÂU?? √ uË rK?Ë t?? OK t?K« ¨©p??d??  tK« v?K b??√ sR*« W??d??( q?? ? ? s? Êu√ t?K?« bM? U?? ? ?O?b« ‰«Ëe?˨ s? «b?? ? O? ? ?F d?UE?« ÊU?? ? «–S?? ? ©s?R*« ÆtO ¡v ö Vd«

∫vDF*«b »U— ≠ X

œU dJu√ bL

ÊUL v“

ÊËœ ÷—U??F?Ë b?R? 5 V?F?A« U??L? ?I? uN rNM È√ ÕU?$ s Yb(« U√ Õu{Ë d√ fOzd« —«dL« s Yb(«Ë v d√ ôË t√— lL? Ê« VO VF?A« v≈ ld ÆWOM« q rJ ÷dH uC? dJu√ bL? aOA« WKOC? —U√Ë v ¡ULKF« 5 ·ö?)« v≈ …Ub« ·öz« tMJ t?b? s rU?(« s ÃËd?)« WO?C? Ê« È√— s* È√d« s dO?F u WUNM« v W?Ou??? Ê« È—√Ë Áœu?Ë cH?M r fOzd« VUD*« XU Ê« ULOô WUL(« u WËb« ÆW«bFU oKFË WËdA ÊU??L? ? v“Æœ b??√ d??ü« V?U??'« vKË «u?b« pK q? Ê« …u??b« W?OKJ –U??« ¡UOô« ô« U?NM Èd ô  UFË– ô≈ v U

UA« bL

UMC??H? « UM?« «uu??I Ê« rN ÊS?? oI??? r? U?? ? NM?J .d?J« g?O? ? ?F«Ë W?d?? ? (« vK? ÆWFdA« v ÃËd qJA ô «cË oI iF? ÂU?? ?N« v?K U?? ?? ? A?« ÷d?? ?? ? «Ë t??Ou? ≥∞ ÈdUE* W??O? ?ö??ô«  «—U??O? « dUE WOöô«  «—UO« Ê« özU dHJU b?? √ rN??L? ?N« Ê« Àb?? rË Èd?? _« v Æ¡v v Âöô« s fO «cN dHJU ≥∞ Ê« ∫d?C? bL?? aO?A« WKO?C? ÈdË v≈ ÃËd?)«Ë È√d« s d?O??F? WU?0 t?Ou tU?? tK« œ«—√ rU?K WU?— u Ê«b?O*« QD? vK ÊU?? ? uK? t?? ?O≈ qB? Ê√ vU?? ?FË ozUI(« Êü« vË »«uBU? qbF« tOKF Ê«d?F? UdN ÊU??N? „UM?N b?F d?NE r œd&Ë œd9 W?N UL Ê«œUC? ÊU√— s

dUE?K ÃËd?? )« Ê« vK ¡U??N? ?I? H« l?L? √ ◊d?A U?d? ÕU?? uOu? ≥∞ Âu vLK« qL??F« qODFË W??O?L?K« s ÃËd??)« Âb? W?? ?Fd?? ?A« `?O? ? YO?? ? P?? ?AM?*« ·ö«Ë t??«d?Ë rU(« W?{—UF? o W?Oö?ô« Ê« sb?R …d?O*« `?O?B ·bN Áb?IË r?NU?? ? ? ?&« ÊU?? ? ? U?√ sd?U?E?*« ÂU?? ? ? N?« ÆUd ÷ud d√ dHJU r¡UL«Ë o s ∫ÈbM'«  U???A« b?L?? Æœ ‰u?I rJ(« …dO v t?√— s dF Ê« VFA« p–Ë r?U??F« ‰Ëœ s? WËœ È√Ë d??B? ? v o t?M d?? ?O? ? ? ? ?F? ? « œ«d« d?? ? _« «c Ê_ vLK« dUE«Ë ÃUô«Ë rNK ŸËdA qODF? Ë√  P?AM*« ·ö?« Âb? ◊d??A o o W?? O? ?ö??ô« W?? Fd?? A« `?O? ?Ë qL?? F« …bR? ’uBM?«  ¡UË rU?(« W?{—UF? W?— Áb?IË rU(« W??«d o U?N W_U? ‰u?? v?Ë rJ(« …d?? O? ? ? ? `O?? ? ?B? v åÁd?? O? G? ?OK «d?JM rJ?M È√— sò ‰u?? d« ÊUKU È√d« s dOFU UM ÃUô«Ë U??NQ? W??Ëd?A? d?O? —u?? Ë√ nMF« ô o? rU?? ? ?(« v?K ÃËd?? ? ?)« s?J ·ö?ô« Æ”UMK ÷—_« v? W?? ? H? ? ?OK? „UM?KF?? ? Ê« œË«œ U? ʬd?I?« Ê« v? ‰b??FU ”UM« 5 rJ?Q? ôË ©rJM?O ‰b??« Ê«  d?? √¨ ‰u??d?« d??√ ¡UM« W?—U?A —d? Âö?ôU «b?√ vB?I r rNUD ”UM« v—« «–≈ vU?UË W_«

œUO(« vK WO UG «

uO,u2 ≥∞ v9 W5—UA*« ‰u= ·U?Ë_« WLz√ iFC 5C ÂUI,≈ 5«b« l? oH« ·U?? ËôU VOD?Ë ÂU??≈ vUu?? « nK? aO??A« ‰u?? IË “u ö? VM fOz— tô W—u?NL?'« fOz— vd b?L —u?b« b?OQ v« …œu??F« t?O? œö??« qL?? %ô XË v t U??I?U W??UD*«Ë t?OK »ö??Iô« ÆrKE oH v ‰ub«Ë ¡«—u« W?Od? s ŸUb?K ånMFK ôò WO?uOK v X—U? b?I vUu« ·U?{«Ë …u??IU tD?I? ?? U??N≈ ‰u??I W??O? U??O? Èu?? …b?? b??Ë U?b??F f?Ozd« tDI?? ? OK t? U??I? « bd s?L? fOzd?« b??OQ?? …d?UE q v? „—U??Q??Ë fOË —u?œË 5«u? UN W?Ëœ v sM …uIU fO?Ë vU?ô« ‚ËbMBU ÆWDK WËœ v  «dUE v W?—UA*« Ê« ·U?ËôU VODË ÂU?« bL? d?U aOA« ‰u?I  U?UO? vK tU??«Ë t√— s d?F s «u Èô ŸËd?A o u?Ou ≥∞ s …U??b« iF?? „uK «b?I? M `d??& Âb?Ë W??O? LK W—u??N?L? '« fOz— Æsb« s 5—U)U rNHËË uOu ≥∞ ÈdUE vK ÂuN«  U?UO? vK ÷«d??ö u?Ou ≥∞  «dUE v „—U?Qò ö?zU ·U?{«  U?? “ô« s WK?K œö?? « XKË√ v?«Ë t??? ?uJ?Ë W—u??N? ?L? '« f?Oz—  d??A? «Ë œö??« s sô« vH??? «Ë «d??I? d??? √ ¡«d??I?H?« XKF??Ë vN??Mô dO?OG q√ s …—u? rI r sM bzU« „—U? d?B s d?√  UOu?;« Æv UL  UUO« vIË ’U√

∫ vKu rU ‡‡ V

ÕËb2 q{U

vUu« nK Æ…b«Ë WLK vK ŸULô« ÂbË ·uHB« W?KB*« l{Ë U?NU?O √Ë U?NzU?L?« WUJ W?HK?<« VFA?« U? ÕËb2 VU …uIU È√d« s dOF«Ë nMF« …dz«b ‚ôeô« ÂbË rNMO√ VB œöK UOKF« ÆÁ—u WU s bF« vK YË t–Ë nMF« »—U nOM(« ÂöôU

v«Ë u?? Ou ≥∞ «dUE? ‰u?? ·U??Ëô«Ë d“ô« …U??œ  UU??&« X?HK??« ÊËbR*« bUË W{—UFË …bR 5 U? W—u  UdË Èu …b UNO« Xœ tU?H« Âb?F qF?HU XDI? W—uN?LK? U?Ozd v?d Æœ W?Od? Ê√ ÊËd vd? Ê√ «ËdO? Êu{—U?F*« U√ …—u?« ·«b√ oOI?% ÂbË VF?A« VUD* U?N? OK »ö??Iô« ‰«u?ô« s ‰U?? ÈQ “u?ôË W??O?d?? tË V??M fOz— Ÿ—UA?U WKK À«b« Âb?F œUO?(« qC YU?« ÁU&ô«Ë t U?IU W?UD*«Ë ÆW{—UF*«Ë …bR*«  «dUE*« WU vK Vd nM ‰UL«Ë Ê« ¡U?LJ(« WM' u?CË ·U?ËôU VODË ÂU?≈ v? b?L? a?OA« ‰u?I U√ ÆÆözU? vUO? —U?O È_ vLMôË U?œUO? tH?u? ÊuJ Ê√Ë bô WO?«b« v Àb?%« Ê« ‰u???I*« s fOK? 5{—U?F?Ë sbR?? 5KB*« lO?L? ' ÂU?≈ qUF?U ÈœUd« d“ô« —Ëœ u «cË vUO? qOB Èô “U?OU b?*« ·u?H? v W?e?“ È« ÀËb??( U?M& W?LJË tœU?O?? —u?_« Ác q? l Æ5dB*« È√d« v œbA« Âb?Ë œUO(« Ê« ÕËb2 q{U aO?A« È√d« v t—UAË d?JË œö?« U?N d9 w?« W?O?B?F« …d??H« Ác? v W?O?«b« vK V«Ë u oË 7H« s be v« œö?« d Âb ·bN  UU?Iô«Ë  UFzUA« U?NO

V«Ë ¡«e

«ËbË WdJ UOIKË «d{U0

v«d*« bL+ vUG …—«œô« fKJ ¡UC√Ë È—uA« uCË ‰ULF« œU%« fOz—

qJO rO«dC«Ë W UF« -UCUIM« ¡U%ƒ—Ë œU%ôUC -ôUB$ö W UF« WCUIM« qR2Ë œU%ô« bU ‚ËbMU 5 √ qO e« rbOI9 vUF$ tK« bM ÊuG+2

ÈdJC vKd9 ”bMN

vCdF« œU%ô« bU ÂU 5 √Ë -ôUB$ô« WCUI, fOz— UICU% -ôUB$ô«Ë qIMK Ê«uK«Ë dGB« …d%ô« rN«Ë t$UM `O9 tMJ%«Ë WF%«Ë WL=— vUG« bOIH« tK« r=—

ÊUC d œ«bF%ô« «u9√ WOHK« …ub«Ë ·U?Ë_«Ë d“_« UE?U?? ;U W?u?? œ WK?L? ? W?? O? ? HK?« …u?? b« X?Mœ vLK Ÿu??U √b? „—U?*« ÊU?C?— d?N?A «œ«b?F??« WOHK« …ub« dIË ¡«bNA«Ë WLd« b0 Èud »e? fOz— bU?? qOK bL?« —u?b« t?O? d{U? fOz— b?? U??? —UJ —œU?Ë W??O? U??I? ?« Êu??? AK? —uM« ÈdJ bL«Ë ndA« »UN«Ë Âöô« ÊuA »e(« ÆWOHK« Èub« È—uA« fK ÈuC

W2UHK= q U5 –UF

‚ËbMB« 5 √ …d9 bL+ v U%Ë ÂUF« 5 _« nODK«bG bL+ Ë WCUIMUC ÊuK UF«Ë WOCUIM« ÊUJK«Ë WCUIM« —UA W$U+ vKË …—«œô« fKJ Ë qO e« rbOI9 Êe(«Ë v%_« b2e0 ÊuFM2 W UF«

ÈdJC vKd9 ”bMN

oCU« W UF« WCUIM« fOz— bOI« tK« r=— UM%« WM2b0 WKzUF«Ë bOI« q$ vKd9 bL=√ vCUIM« ÊËdbUA2Ë ¡«eF« hUd …d%úË t$UM `O9 tMJ%«Ë WF%«Ë WL=—

dNA« ‰«u ndA« d“ô« q«u? dLË Æ.dJ« d?OB? W?OMb« WO?u?K WD bF?U? ·UËô« U?« cO?HM WD)« sLC?Ë `OB« rNMœ —u?Q 5LK*« ÆÈdJ« bU*U ÈdJ vIK µ∞  U??F? U??'« …cU??«Ë ¡U??LK?F« —U??? …—«“u«  —U??? « rNOË ¡«d≈Ë dOUL'« l q?«uK seOL*« …Ub«Ë

n? d?? ? A ? « d“_«Ë ·U?? ? ? Ë_« …—«“Ë X?K L?? ? ? √ q«u?? ? ‰U?? ? —U .d?J « ÊU?? ? C ? ? — d?? ? N ? ? ?A ¡b q? W? —u?N ?L ?' « UEU? ? v« Wu? b« d“ô« s W?K U?? Âu?I ? YO?? .dJ« d??N ? A «  «ËbË  «d?? ?{ U?? ? ? …b?? ? qL?? ?F nd?? ?A « vËô« WK? U?I « …œu?? b??F ÃUu?? WEU?? 0 Æfu« WEU s

ÊUCd «œ«bF"«

°°Wd(« UO%

d“_UC WOF U'« WM2b*« nOEM dJF

UO,UG%QC bU*« Ê«—b vK W2—U, Âu%—

V«Ë ¡«e -ôUB$ö W UF« WCUIM« fOz—

s d?? O? ?? ? ¡«“« `?O? ?? ?B« vM?b« nu*U? rdu?MË …—u« bF W?dB*« WU« vK dN v?« UUCI« ⁄«d?H« bË U?NM vdA« nu*« Õd? v« ÃU?%Ë ŒUM*« —U?L?«Ë lL?:«  U?? s dO?J« Èb vMb«  «œU??? F«Ë pUM?*« Ÿd? v? vU??C? d« vU??Ëd« s rN?MJ9 v?« W??L? ?OK« W?? O? ö?? ô«Ë  ö??U?? F*«Ë ÆtK« v« »dI«

W?? ? A? ? U?M r?UD?*« WU?? ? O? ? ? U?? ?N? «—uD?« d?? ? ¬ WMb?*« v  c??H v« ÂU??F?D«  U??? Ë  U??H? «u?? t—uNL'« Èu vK UNKO?FH …dUIU WOFU'« ÆWd« ÕU$ bF Uz«b«  Uz«d« s ÂeK U –U?« vK ‚UHô« - UL UuM Àb?% v« te?N*« —«dJ Âb? ÊUL?C Êô« s 5JË oO?M«  «¡«d≈Ë œb'« »öD?« .bI ¡UM« U??N?Q?? s v?«  U??d??? ?I*« iF W?? A? UMË W?Mb*« U?N?œu? 5?%Ë W??O?F?U??'« VJ« —U??F?√ iO?H? ÆWMOF  UO ¡«dA »öD« «e≈ ÂbË

»ö œU?%« fOz— Èd?I??« sL?d«b?? b?L?« ‰U? dJ?F e?ON?? œ«bô« Êü« r t« d“ô« W?FU? W?O? F?U??'« WMb*« qO??L?&Ë nOE?M W?U??F« W?b??K U?? U??Ë Vö?*«  U??U?? A? V?O? dË W?? F? U?? '«Ë Ÿu??? ô« ‰ö? W??O? F? U?'« W?Mb*« vU??0 ÷d??F« ÆÂœUI« WM?b*« nK? W?? ?A? ?U?M - t« v?≈ Èd?? I? ? « —U?? ?«Ë »ö œU?? %« ¡U??C? ?« ŸU??L? ? ?« ‰ö?? W?? O? F? ?U??'« Êb*« n?K W?? ?FU?? ?? ? v?K ‚U?? ?Hô« -Ë W?? ?F? ?U?? ?'« vK ·u??u«Ë W—u?N?L? '« Èu??? vK W?O?F? U?'«

ÆUOKO—√ v 5LK*« ÊUJK UOIOI «bbN ÊuJ Ê« 5 v?LK« g?U?? F? ?« …—Ëd?? C Êu?? FM?I? ? s ‰U?? Æ5LK dOË 5LK 5M «u s Ê«dO'« V Àb U? t« s rd« vK t« Èd“ô« ·U{« Ê« s bô t« ô≈ U?OU?« v 5LK*« lOL?' r√ v XœË gU?F? « s?Ë Âö?« vK lO??L?'« ’d? –U?? « W??d?? v≈ U?? OU?? ? « v W?? O? ö?? ô« WM?K« 5M? «u*« WU?? ?L? ? Ë s√ ÊU?? L? ? C W?? ?“ö« d?? ?O«b?? ?« Èu?? U??NMA? «¡«b???« È_ r?N? {d??F lMË 5L?K*« ÆWdD

Âu??— —u?? N U??OU?? ? « v W??O? ?ö??ô« WM?K« X«œ« UOKO?—Q WLd« b? Ê«—b vK WdBM U?UË gU?F?« vK ÿU?HK? W“ö« d?O«b?« –U?U W?UD Æ·UO ô« nK 5 vLK« Ê« Èd“ô« vbô« ÊuK s dO? WMK« fOz— ‰U W“UM?K «e??— q?L? % ÂU« c?M  d??N?  U??u?? d« Ác WuJ?  «—U b?u UL? UOKO—« b?? Ê«—b vK ÆÆÂöù« «uHË√¨ ‰u?I WeOK$ô« WGKU Ê«—b'« vK Æ©ËeG« «uHË√ sJ1Ë d??OD d?√ «c ÊQ t???UM s? Èd“_« »d?√


‰ULF«

UFU

≤∞±≥ tO u ≤¥ 5Mô«

±∞ ∫‡ vu dU;«Ë rUM*« WO"uL$

U"ö*«Ë d%U;«Ë r%UMLK b(b% ÊuU+Ë s(bF-K …—«“Ë ¡UA≈ rNK4UA q"Ë WObF*« …Ëd6 « ‰ULF WO«bO «—U(“ ∫vU ‰«bMË qL'«Ë ‚uFË vU

—c vdF « vMN*« ÈcOHM « fK:«

vK ¡UCIK „U% WOœ «d«R »dF « ‰ULF « UUIM v Ëb « œU%ù« wd?F« wMN?*« Íc?O?HM« fK:« —c? «d?«R*« s »U?A_«Ë ¡UM?« ‰UL?F wK? ¡U????C???I?K „U????% w?« W???????O?b« VU s »dF« ‰ULF wËb« œU%ù« W??????O?u??????O?????N??????B?«  U??????L?EM?*« iF? Æ WO*UF« WOUdù«Ë

WOuLF« WOFL'« `K« v —uC(« s VUË ÊUC—Ë b:« u«Ë v«d

œuL 5 ≠ duB

b???u???« …—Ëd????C Êu???—U???A*« V?U UM?U Ë√ Ê√ YO??? W???d???H« s b???F???«Ë «cË …d?O? …—u?B W?bN?? W?Od?F« w« À«b?_« ‰ö s lOL?K `{«Ë Èu UNd?% w«Ë WIDM*« ‰Ëœ UN d9 Æ —U« nK s WËdF l{Ë …—Ëd??{ s Êu???—U??A*« nA??

‰Ëd??????«Ë —U??L????????ô« «—«“Ë 5  U??????A«

ÂU????F?« œU????%ô« f?Oz— v?«d*« vU????????? V?K

WUD« W?N?«u?* …bb? U?O??O«d??«

`????√ d???√ uË W????OK?;« …—«œô«Ë ¡Ud???N?J«Ë

5KUFK WU?F« WUIM« s dB ‰U?L UUIM

W?OdF?« ‰Ëb« UNM w?UF w« W??Od«

qJ?A WËb« „ö???√Ë ‰u???√ …—«œô U??O???L?????

…—Ue v?M“ ZUd l?{Ë d?U??;«Ë rU?M*U

w«Ë wd?F« lOd« «—u bF W?U

…—«“Ë ‰ö??? s?_« r ô «c?Ë vK?L???Ë vL?K

W??OU??L???F« «œU??O??I« s œb??Ë œU???%ô« fOz—

VUDË WOb?F*« …Ëd« qOGAË …—«œô WKI?

¡«d??????B« v W???Ob???F*« …Ëd???« ÃU???« l?«u*

¡U?DU? W?????Ob??????F*« …Ëd??????«Ë ‰Ëd???????????« …—«“Ë

·Ëd vK ·d?FK ¡UM?OË W?OdG«Ë W?Od?A«

‰U?L œU?%« fOz— v«d*« vU? √b

ëd???ô sb?F?K d?B?M« W?d?A hO?«d

U?N Êu{d?F? v« d U<«Ë 5?KUF«Ë qL?F«

t??LK Í—u?A« f?K? u?C?Ëd?B?

¡UMO WdA hO«d ¡UD«Ë UHuH« ÂU

ÆWOU ·Ëd q v

tK« q «u?LB«Ëò vU?F tK« ‰uI

qLF« v UdA« Ác dL v eOMMLK

tM WU??O UU?I« v« W??LKJ« v vU??? sK√

Æ å«udH ôË UFOL

UNË tOK ÕU—√ oI?% v« UdA« s vË

ÂU√ ÂU?F« œU%ô« fOz— VzU b:«u√ b?O«

ÆqU ·ô« WF—√ s d√

rUM?LK W??U?F?« WU?I?MK W??O?u??L??F« W??O??F?L??'«

UM√ q9 W?d?B*« U?ö*« Ê« v«d? `{Ë«

duD Êü« vF? ÂUF« œU?%ô« Ê« dU?;«Ë

ZM YO ÍdB*« VFAK UO?O«d«Ë UOu

rNU?—Ë 5KUF« rN v« U?FdA« lO?L

w≈ qU?? 5ö?? ≥ ÂU?L??C≈ w≈ œ¬ q W???O??L√ w≈ W???U??{≈ WUD?« ‚u??

VU q?«u Ê« bôË s u« W??ö?? v?d???????F?« œU????????%ô« s? ¢ qL????????'«¢

∫ÊuUD Êu—UA*«

s ŸUb?«Ë «—UN*« duD »U?Aö ƉULF« ‚uI ‚u???I??(« s? ŸU??b« Ê√ q?L??'« b???√ UM?LN? w ‰UL?FK W?ËdA*«Ë WœU?F« s u« ¡U???—¬ lO??L??? w W??O???U??_« VKI?« wËÆÆÆ tKL???Q rU??F«Ë w?d??F« ¡UM?«  U?????U?M w? 5KU?????F?« rN?M Íc«Ë ¡UM?« œ«u? l?MË »U?A??_«Ë

WN%«u* WO7O8«d-9« qL q4UA q"Ë W UD; « WKUF « …¬d*«Ë ‰UH>_«

ÆUMOK UÎ «Ë UdF Ê√ ÂU??F« 5ô« ‰«bM? W???H .d?? ‰U?? Ê≈ »U?A??ô«Ë ¡UMK? vd?F« œU??%ö WKU?F« …«d*«Ë ‰U??H ô« qL? qU?A? qU????? T U????F?d????A?????« »U????O????Ë XU  ôËU????? „UM? Ê« w≈Ϋd??O???A?? rb?« vK? «Î b???R???? U?MU????L???? œb????N »d?F« ‰UL?F«  UUIM vËb« œU?%ö q???I s w?d??F?« wMN*« œU???%ù« Ê√Ë v« »d???F« l?O??L??? UÎ ???O???«œ tM ö?b ‰ËU? s q b?{ ·uH?B« …b?Ë q? s WOd?F« UMœU?%« s »«d?ù« Æ WuA  «œU%« q1 s?(« ÊUL?OK ÊU? Ê« dc ‰U?L??F ÂU?F?« ÂU?F« œU??%ô« …d? ‰Ë_ Æ ¡UIK« «c v 5DK —d????? d?9R*« ‰U??????L?????√ ÂU?????????? v?Ë œU?%ô« qL?? WD qO?F?H Êu??—U?A*«  U????UM?B 5K?U????FK v?MN*« v?d????F« - v« œ«u? lMË »U?A?_«Ë ¡UM« fK:«Ë WU?_« ŸU?L??« v U—«d?« v b????I???? Èc« œU????%ö Èc????O????HM?« vU??(« u?Ou? ≤± ¨≤∞ ‰ö? …dU??I« ‰U????L???F?« ¡U???I?K ¡U????I—ô« WD?)« XË√ Wu????O???(«  U???UD?I« Ác v »d????F« ÂU?? s d?L??? v?« WD)« bM??Ë U??NKL??? v? ≤∞±¥ ÂU? v?? ≤∞±≥ ÂU??F« d9R*«  U??N??uË  «—«d?? vK U0 v?d???F« v?MN*« œU????%ö lU????« œU????????%ô« qL???????? d?uD?Ë r?œ v?HJ? s W?U?F« WU?_« qL?  U?O¬ qO?F?HË ÂU??N??? l“uË lO???L??'« ÊËU??F? ‰ö?? WD?)« v …œ—«u«  U??????«u« c???O???H?M oL?F? YO? ¡U?C?_«  U?LEM*« vK ”d? oOu rË qL?F« v WO?UL?'« s W?LE?M q vu? YO??Ë ÊËU?F?« l VUM? U? l ¡U?C?_«  U?LEM*« ZzU?? v?Q YO?? tU??OU?J«Ë t«—b?? Æ·«bô« qL: WH ÂUN*« cOHM ÈcO?HM« fK:«Ë WUF« WU?_« qLF W—«dL?ô«  «– ·«bô« Wd vK nË  «b?*« —U?ô« 5F sc√  «– v  U?OËü«Ë W?U??*«  U?OUJô« v  U?O¬ …b? WD)« XML?CË Xu«  U?ö??F«Ë W?O?d?F« Êu???A«  ôU??? V—b?«Ë W??OU?L?F« W??O?U?I??«Ë W?OËb« vö??ô« ◊U??AM«Ë W??Od??F« ‰U??L??F«Ë ‰U??????H ô« W?U?????L??????Ë W?KU??????F« …√d?*«Ë W?ö?«Ë W??B«Ë qU?F« »U??A«Ë ÆWOMN*«

tK«b …dO√ ∫ WFU ·—UF« eË

Æ WKUF« …¬d*«Ë ‰UH _« qL qUA

…—c?Ë W?Oœ «d«R? „UM Ê« `{Ë√ vËb?« œU??%ô« vK? ¡U??C???IK WM?H??Ë lOL?'« UÎ UD »dF« ‰UL?F«  UUIM Æ WdH« s œUFô«Ë …buU v «Ëb%« U?bM »dF?« Ê« w≈—U√

s d??√ ÂU?FD« `K VU? v« U?ö*« Ác

ÆUOË UOUL«

UJd??«Ë qOz«d??« vK «Ëd??B??« ∑≥

±¥ W?UM v qb v?« œ«u*« s Ÿu WzU?

VU?D*« VU??? n?I ÂU???F« œU???%ô« Ê« ‰U???Ë

‰U?Ë l{u« ÊuJ v?J ŒUM*« d?u r

p– c?MË ·d???A????Ë lz«— T? ÊU??? b?????'« od???H??? WD «Ë√b? Xu«

s d????O????J?« t???O?K Âu????IË v?UM Z?M? n«

v d?U;«Ë rUMLK W?UF« WU?IMK WËd?A*«

≥u?? œ«“ 5K U?F« œb?? Ê« ‚u???F? 5?O?????{U?*« 5?M?« ‰ö?????? 5ö??????

vËb« œU??%ö «u?KË v?? b??«u«

W??O?z«c??G« U???UMB?«Ë W??OK?O??LJ?«  U??U?MB«

WU?LË W?ObF*« …Ëd?« ‰ö?G?« ÊuU qb?F

ÆWËœô«Ë

W??O???u??L??F« W???O??F??L??'« X?Ë√Ë U??N 5K?U??F«

…œu? l??L? Èd?B*« ZM*« «c Ê« U??H?O?C?

W??U??F« WU??IM« fOz— v?«d? b??L???? W??Uzd WKU?F« U?dA«Ë  U??O?N« ¡Uƒ— U?dC?Ë

s WKUJ? W?uEM ‰ö? s oI?? UMOK? V w« d??O«b??«Ë «¡«d?ù«

ŸUDI« «cN$ q&U' ÊuOK& W UL( …b b WO¬ »uKD& ∫v$«d'

Èb?« Ê« ·U?{«Ë Æ be Ê« lu?Ë

»dF« ‰ULF« UUIM

vK? fJF? p ÊËb ÈœU????B???????ô«

œU?%ô« ÂbN? s `{«Ë ‰UF?HS ‰U?

UM? nA???JË v?U???L?????ô« l?{u«

«œU???%« È« „UM ÊuJ? sË vd???F«

v« «d?OA? s uK W?F?B« WKL?F« d?u WO*U?

WI?D« ÷dFËd?IH« W? v …œU“

‰U????L????FK v?Ëb« œU????%ô«Ë tU????A????

d??????BM?«Ë fJ?*« v U??????ö*« Ác? ÷d?????F?

ÆsbF« ‰U v

qU?A*« Ê« vMF «c qQ?K vDu«

ô qOz«d???ùô ÆÆÆ lO??DK? ô ÆÆ»d??F«

bbF W?O?(« ¡UMO?Ë bOF?—uË W—bMJôU

rUM*U? 5KU?FK? W?O?u??L?F« W??O?F?L??'« XË√

v?« W?œU?????B???????????ô«Ë W?—«œô« öJ?A*« s?

ÊuU? —«b« v Ÿ«d?ô« …—ËdC d?U;«Ë

v U?F??L U?NM hK??« b?L? sË ·b?N???

Ê« YO U?ö*«Ë dU?;«Ë rUM*« ‰öI?«

lO???I???? Ë« iF???« »U??????( U?—U???L?????????«

√dD rË ±πµ∂ ÂU cM —b? vU(« ÊuUI« ·ËdEK VUM dO `?√Ë öbF È√ tOK

nU????C???? ·u???? W????O????U???L????????ô«

°°°ÆÆÆ szU qJ UGK« qJÆÆÆ

v?U???????I?M?« u? l«d?« Èb????????????????«ËÆÆ

v?Ëb?« œU???????%ô« Ê√ w?«d?*« b???????√ Æ

UN vM?F ô WœbF ÂU?« UM√ÎU?{u

U?U qEO? »dF« ‰U?LF« UU?IM

„UMË sd??« v?Ë U?OU?—u? s

‚uF V— …œUO X%

l r?????M ôË vI?DM d????O??? t????u

‰U??????? v? 5K?U???F?« ∫ w«d*« ‰U????

Èd???« ÷«d??√ v? qG????? v?J U???N??O???{«—«

ô« U?N ·b ô Wœb?F? u? UMU?{Ë«

r«Ë ‰U?F?H« d?BMF« ÊuK1 b?O?A?«

UMMJË s u« «—b?I0 ÊËd?U? sc« `U?B

ÆWOU(« WœUBô«

W??Od?F« W??OU??L?F?« W?d??K XO???A??«

d?????ô« ¡VF?« rJOK? qL???F« «œU??O???

W?d?A« …—«œ« l 5?KU?F« nUJË U?MFD?«

lOL? rC sbF?K …—«“Ë ¡UAS XË√ U?L

Wd(« »dC WHKG? tIdD UNIuË

r—ËœË —«dIô« «c oOI WLN*«Ë Ê√ rœU???%« wKË WU???L??(« d??O??u???

U—U UUN« q1 Èc« dô« «c nu Ê«

v qL?F v« l—U?A*«Ë U??O?N«Ë  U?d?A«

W?UDLK b«u? tO? b« ô dB? vË

ÈËUË W?OUô« ·«dô«Ë —u?b«Ë ÊuUIK

…bF ŸU?DI« «c WO?F s ôb sb?F« ‰U?

ÆWËb« fK

vK r— ÷d?? …—Ëd??{ v≈ W?U??{« «—«“Ë

r d????U???;«Ë rU?M*« v 5?KU???F?« Ê« ‰U???Ë

q vK U?ö*«Ë d?U?;«Ë r?UM*«  U??M

Êœ—ô« Ê« vM*RU ∫ UÎ HOC ‚uI(U

U??F?d??A??« o?O??D W???FU???? w?u??

W??z«— tM r???A d9R?? nO??C????

œuI? WF?«dË WO?B«Ë WO?UL?ô«

‰U??L?? œU??%« ÊuJ Ê«Ë W??d??(« o

÷d?F? v?« WU?u«Ë WU?L??( qL?F«

U??b?M d??(« œU??%ô«ËÆ U???d Êœ—ô«

Æ »UAô«Ë ¡UM« ‰UL UN

Ê«Ë qLF« d? U< t{d? WKUF« U?H« d?√

rU?ML?K W????U????F?« WU?????IMK? ‰ËR s? Ë√ d????????

»d?F« ‰U?L?FK? vËb« œU?%ô« fU

œU%ö ÂU?F« 5ô« ‚uF? V— Âb

ÊËQ?K WO? rNMO? s qU Êu?OK s d?«

qLFK? WOU?Lô«Ë W?O?B« WUdK d?U;«Ë

ÂU??? vM? u« Á—Ëœ b???F ¨ ±πµ∂ ÂU???

W??MN »d??F« ‰U??L?F?« UU?I?M vËb«

rOE?M d??(« œU??%ö ÂU??F?« fK:«

«c fO???Q?? ¥± Èd???c« W?????UM0

rN buôË ’U)« ŸUDI« dU v qLFK

vËb?« œU??%ô« d?????????«Ë ŸU??L??????«

»U????A???ô«Ë ¡U?M?K vd????F« œU????%ô«

W?O?U?L???ô«Ë W?O??B« WU?d?« qzU?Ë j« vH?O u?« ÊU?_« U «d??« vK? WU?— ÊËbË

b???F «Ëb??? »d???F?« ‰U???L???F« UU???I?M

UU?I v?K2 l vI?K U??bM ∫ÎözU?

UMH?«uË vö?« Ê«Ëb?F« s UMHu?

WL?K Êô dO?J« vMF p– ¡UM« ‰U?L

vKOz«dô« ËbF« b{ WOM u«

—Ub«Ë Âb?N« WLKJ ·œ«d*« v ¡UM«

qU??F« qb??U d??B? ‰U??L? U?U?I œU??%«

`{«Ë —«d???? „U?M ∫ ‚u????????F???? ‰U????

¡UM?« ‰U????L??? Èb?« vK b????A s?Ë

W????O¬ l{u? W???OM?F*« «—«“u«Ë  U????OK?;« Èb

Ê« «uU????Ë UM?OK ¡U????C???I?K `d????Ë

WUM?????« ·Ëd v Êu??LKL??F? sc«

qL???F« d U????? s 5?u??D?*« ¡ôR WU???L??(

dBË U?—uË dB ‰U?L «œU%«

Âu??O«Ë ¨ U?MU Ëô W??L?????« ÊËb??O??FË

UN?OK ¡UCI?« s bô Êœ—ô«Ë sLO«Ë

·ËdE? d9 W??O?d??F« W???IDM?*«Ë vI???K

qOJ?A …œU??≈Ë qO??F??H? vK qL??F«Ë W???O??u??O«

‰U?L?F« UU?IM vËb« œU?%ô« ¡U?Nô

Ub???« s UMb?% Ê«Ë W?OzU?M??«

fOz—Ë …d????N?«Ë WKU??F« Èu??I« d“Ë U???UD

d????U?????;«Ë rUM?*« ‰U????L???? q?O????G????A? VU?J Æ UEU;U

ÊË—U? l?œ «–U?∫¢ ö Î zU???? ¢»d??F«

U?NË« l—« Ub?? d9 UM?d? ÊU?

v?Ëb« œU?????%ö? ÂU?????F« 5?ô« Ë—u

vM« b% s? UM«bK iF ÁbN?A U

i?F V?U????? s Êô« Àb?????? U????? Ê« `{Ë√

v« »U?c« »d???F« ‰U???L??F« U?U??I?M

u v?U??«Ë —«d???I?????ô« d??u? Âb??Ë

v« Q???' v«  U?EU???;U W??O?K;«  «—«œô«

W?OUIM« W?d(« rb? dd?« Ê«bO?

l{uK? U??UJF« v?UË ÈœU??B????ô«

5KU?FK …b*« …œb?? …bb? qL œu?I? «d«

ÊuOK q1 œU?%« s bFË WKI?*«

vULô« Èb?« u YU«Ë vMô«

d«Ë qU

u l«d«Ë ÈœU?B?ô« s "U uË

WU???I?M« XKb? YO??? d???U???;« U???Ëd???A0

7H« d? dB k?H« rNK« ÆÆÆ UÎ ?O«œ

rJKF? ‰ËôU? ¨ vL??OEM v?U?I Èb??%

Èu?????I« d“Ë Èd?“ô« bU????? l o?O?????M?UË ÂU??F« œU?%ô« fO?z— v«d*« vU???Ë WKU??F«

Æ sD UË UNM dN U

t«u ö? U—u Àb U? ÊuFU

WU?IM?« fOz— qL?'« rFM*«b??? —U?√

·ö? À«b??ô« ÁcË ÂU??? U«b?«

fO?z—Ë »U????A?????ô«Ë ¡UM?K? W????U?????F«

vUL?ô« l{u« vK dR UN« vK

≤∞∞≥ WM ±≤ ‚— qLF« ÊuUI W?HU q1

vËb« œU??%ô« —Ëb Íe??d*« fK:«

vK? U???N?öE f?JF? v vU????L????F«Ë

r— dU;«Ë rUM*U 5KU?F« qOGA ÊuUË

v« «d«R*«Ë »dF« ‰U?LF«  UUIM

Êœ—ô«Ë ÊUM? v U??N …—ËU???:« ‰Ëb«

…b??uK lO??L??'« U??O?«œ U??N ÷d??F??

Z?OK?)« v?« b????????1 U?0—Ë ‚«d???????F?«Ë

W?OK;« «—«œô« lO?L?? b?U ±π∏± WM ≤∑

Âœ ÆÆÆ ö Î zU? œU?ô« …œU?«Ë nUJ«Ë

r?? v« Ub?? U?? «–« Èd??« Ê«bKË

v« U?O?«œ «d? vd?F« vK vd?F«

Ê«bK?« t???O???IË U—u??? 5? …—U??????«

Æ …bu wI w U—u vK ÿUH(«

vË Æ dOU« r n?AJM ¨ WOdF«

«ËdE« W?bN?? U?F?OL? UMU Ë«∫‰U?

ÊU???I???????ô« s W?U??? „UM d????B???

œuIF ÊuKLF UËdA*« Ác v 5KUF« Êô

‚«d?F« ÆÆÆ vdF« U?M*U WDd? v«

s vœô« b??(« d??u?? rË v??F??A«

ÆrNU{Ë« dI«Ë …b*« …œb dO qL

v« «ËdE?« sL??O«Ë U??O????OË 5D?KË

«c uUô« Uu?I du Èc« sô«

Ê«eô« œb?& bUA*U? ÊUMË d?B

U?O???O v ŸU?{ËôU? Ud? UM?KI?« «–«

œU???A??????ö Âu???O« ÊËu???b??? s?Ë

qL????????Ë vB????ô« »d????G*«Ë f?uË

qO? v UbN? WU ‰c? Ê« UMOKË

v?F?A« ÊU?I??ô«Ë W?OMô« ŸU?{Ëô«

qO?? ?e« q?H? ?? ? « æ b?OF? ÷U— Âö?≈ t?? O? « v?M« œö??O? ? ÂU??? ? 5U ‰Ë_« s? W?? ? M?NË ÷U?— ‰U?? I?Ë U?U??Ë UU ÆWM ±∞∞

ÕUM« „Ëd s? b??L?√ qO?e?« ¡vMN dd?? « …d?√ s?? b??L?√ b??L? ? tM?√ ÕU?$ W??? UM0 v? t?? ? ? ?u?? ? ? H?Ë Y?U?? ? ??« nB?« v??z«b?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ô« •π∏ Ÿu?? ?L? ? ?0 vFËd« W—b0 …—«œU W?O?z«b?ô« s??b?? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? W?? ? O? ? L? ? ?OK?F? ? ?« ÆÃd« ‰UIË

5Ë 5KU??F« ¡ôR 5 jK ôU U?EU?;U ÊuU??I 5F?{U??)« W??R?*« W?O?L??u*« WU?L??F« ±π∑∏ WM? ¥∑ r— WËb?U 5Ob?*« 5KU???F«

…uBM ‰Ud ∫WFU „Ëd W ÕU$ nu bO? –Uô« qH?« W?? U?? F« W?U?? IM« fO?z— t ‚u?? H? ?*« ÕU?? ?MU bd?? ?K …œUNA« v tK« W tKM «˜ U?N? U?OML??? W?œ«b?ô« U?? U?? s W?? MN?Ë ÕU???M« …bd? dd?% …d?«Ë UUË ÆW U „Ëd n√Ë ‰ULF«

—u????_« ‰Ëb???? qb????F???? W????O???F????L????'« X?U

U??F??H d????√Ë d???√ UœU??B????« «bzU?? oI??%

v d??_« s W??? ÊuJ W—Ëb« «Ëö??F«Ë

W?? qOKI? WOK?OLJ U?UM ¡U?A≈ pc?Ë

5K?U???F?U ’U????)« ±π∏± ÂU???F? ≤∑ ÊuU????I«

dB Ãd? …bb WUL »UF?O«Ë WUD«

·ËdE?« l vU????L???????? d????U????;«Ë rUM?*U

ÆWIU)« WœUBô« UNu s

l V«u?O W?OU?(« WO?U?L?ô«Ë WœU?B?ô«

ô U???N?«Ë ·«bô« Ác W????O???L?Q UM?«—œ« lË

Èu??I?« W??U?? …u???œË ≤∞∞≥ ÂU??F ±≤ ÊuU???I«

WO?LM« s «be?Ë bN'«Ë qL?FU ô≈ oI?

vK ÿUH?(«Ë Uö)« q c? v≈ WOU?O«

WOU?LF« «œU?OIK ¡U?I dC? t« v≈ «dO?A

ÆW_« ÈdBM 5 WOM u« …bu«

fK?????? fO?z— qb?M ÂU?????A —u??????????b?« l

pc …—ËdC UC√ W?OuLF« WO?FL'« XË√

UL?NI?OI?% V ÊUU Ê«d?√ gUË ¡«—“u«

WOU—ô« —R« W?U vK ¡UCIK œuN?'« WU

‰ö?G?« ÊuU? qb?F UL?NË√ s u« `U?B

l ÊËU??F??U W??OuM'«Ë W??OU??L??A« ¡UMO?? v

Èc«Ë ±πµ∂ W?M ∏∂ r?— W???Ob???F?*« …Ëd???«

v WËUMO« özUF« —U?Ë qzUI« aUA

qF? Èc«Ë WOU?(« WKd*« V«u ô `?√

—«d?I?ô«Ë W?O?LM« q√ s WM¬ ¡UMO? œu?F

„UMN? 5F?UD?« lO?L?' W?U?? «Ëd?« Ác

Æ5EU;« œ—«u ‰öG« sË

«uI?I b?Ë ’U)« rNU?( U?NuKG? s

W???U???F« WU???IM?« fOz— v?«d??? b??L?????? b???√

db??B??« U?OK?L? v??Ë WKzU? mU??? U??NM

v t??????LK v? d??U???;«Ë rU?M*U 5K?U??F?K

Æ «Ëd??« Ác??N `{U?? —«b« q9  U??U??K

W?O?F?L?'« œU?I?F« Ê« W?O?FL?'« ‰U?L?√ ÕU???«

-Ë d?_« «cN XU??« W?uJ(« Ê« `{Ë√

W??;« ÕËd «b?O??& vQ WU?IMK W?O?u?L?F«

vU??(« Êu?U??IK qb ŸËd???A?? œ«b??« ö??F??

«c v 5KUF« lOL? 5 ÊËUF«Ë ¡Uô«Ë

ÆÈ—uA« fK vK UOU ÷ËdFË

·Ëd X% tO ÊuKLF Èc« ÈuO(« ŸUDI«

W?????U????F?« WU?????IM?« „—U????A? ÊQ v?«d???? V?U

ö??Hô« q v …u??? b??√Ë …Ë«d??{ d???«

q?L*« U?—U???U d??U?;«Ë rUM*U 5K?U?FK

rN????U????√ 5F???{«Ë U????OU???? œu????u*« vM?e«

ÊuU??I« W??A?UM v? W???M*« Èu??IK vd??A«

Ác? q ‚u?????? s? u?«Ë ÃU??????ô« W???????K?B??????

WU?IM« Ê√ v≈ «d?O??A? È—u?A« fK? q«œ

WœUB« W?OLM oOI rNM UO?F »UFB«

vG?? ô W?O??F?«Ë Wƒ— Âb??I??? U?NQ 5?I vK

v«Ë t{—√ v tK« “uM vK UU?√ bLF

ÆvUFË tU tK« U{— Èu UNO

Ud??B?? v?K U??N vU???FË tU?????? t?K« s

WKI?????? …—«“Ë ¡U??AS W??uJ?(« U?C?√ VU

V v«Ë W?O?Mb?F?« «Ëd?« vË W??O??(«

s W?U???? gO????F? v v?« W????O?b????F*« …Ëd?????K

Udb?B rË q?_« ‰ö?G?ô« qG?? Ê√

dL ÕU$ „Ëd ÂU?? 5√ Ê«u??{— ÂU??A –U??? ô« qH??? « ÕU?? MU v?LKF« Y?? «Ë r?OKF?? « WU?? I …œU?N? A« v ÂU?A? d?L? t??KM ‚u??H?*« W—b0 Wœ«bô« …bb?'« ÊËU?F?« n?√ —u?? ? ? ? ?N?M?b? s WMNË „Ëd ÂU?A UU?Ë U?U? ‰U?? L? F« …b?d??Ë U?? ? N U?? ? O?ML?? ? ? ? ? ÆULz«œ ÕUM«

d?O WU?LF«Ë W?U W?HB sb?F« W?UM v ÆWU WHB WLEM*« p???L??? Ê« U???C?√ W???L??N?*« U???O???u???« sË  UE?U??;U d???U??;«  U???Ëd??A?0 ÊuKU???F« ÊuU??I« Vu0 rN W?????J*« ‚u??I?(« W??UJ ≤∞∞≥ W?M?? ±≤ Êu?U????????I?«Ë ±π∏± W?M?? ≤∑  «“U?O?ô«Ë ‚uI?(«Ë  U??J*« W?U pc?Ë W?OzU?C ÂUJU? UN?OK «uKB? v«  ôb?«Ë …—u« b?F È√ …—u« q? WOU?L W{ËU?H Ë√ …b*« …b???;« q?L???F« b???I??? ÖU?/ Êu???C???dË  UE?U???;« i?F v U????N Z?Ëd????« - Èc«Ë `U?? d???O?? v U??N_ U??N???OK lO??u???« Âb??Ë ÆqUF«  U?dA?« «e« …—Ëd?{ vK W?O?F?L'«  b?√ W????UJ? d????U???;«  U????Ëd????A????Ë  U????????O????N«Ë r?UM?*« W????????UM? v? WK?U???????F?«  U?E?U???????;« rUM*« qO?GA ÊuU? ÂUJ« oOD d?U;«Ë vU???IM« qL???F« …b???u p??L???«Ë d???U??;«Ë 5«u????I« «d???????«Ë t U2 d????N???« r?OEM?«Ë lO?L?' —u??œË ÊUO?J vU?IM« qL?FK W?LEM*« Æ5KUF« s b??(« W??O??F???L??K W??L??N*«  U??O???u??« sË U dB0 qL?F v« WOM_« WULF« «b?I« ¡U??C??I«Ë …d?«u??*« d??O??  U??B??B???« «b?? ¡U?N?ô«Ë d?U;U ‰U?H ô« WU?L? vK U?OzU?N vU????L????????ô« 5?Q????« 5?«u????  öb????F? s 5O?b*« 5KU???F« ÊuU???Ë v???B«Ë 5Q???«Ë ÆWËbU

„Ëd —UMË vHDB q_« r{ ZON vKzU? qH v vU?F tK?« b?L? - »U??_«Ë b?? ?L? ? ? ? —U?M W?? ??ü« ·U?? ?“ vHD?B? –U??? _« v≈ ÈœU??N« ÊU?C? — –U??ô« q$ ÊU??C?— U?NM ‰U?L WU?OM b?O?L?(«b? 5Ëd?FK „Ëd?? n√ ÆÆW?OKJ« WU?« qOe« s WO?K WMNË …bd'U vHB« öI«

‰ULF« ‰ULF«lL²−

lL²−

ϚO bO bOF

Èc« T U)« ¡«d?ô« «c nu Ê« UMFD«Ë

vJ? ÂU?? œ«u??? Udb???B s ôb W???FMB???


±±

nODK«b ·d« ∫ ·«d«

WLUF« ×U

≤∞±≥ tOu ≤¥ 5Mô«

‰ULF«

ÁUO*«ÆÆ¡U dNJ «ÆÆœuu «ÆÆs_«

œb'« 5E U;« Èb WMU UHK Ÿ—U?A« ÂU?I«Ë œb?'« 5EU?;« W?d( W?Uzd« Êö?« l 5EU?;« VUJ ÂU?√ ÊuM? «u*« oKD« ÷—U?F?Ë bR? 5 Wu?F s? beË rN?A?OF? ‚—R v« qU?A*« r√ ÷d?F Æ…UO(« l qU??F? ?« W??d? œb??'« 5?EU??;« s «u??U 5?M «u*« —ub?? ? « V?? ? Ë qU?? ? A*« Â√ d?? ? ? ? ? ? F? Èc« v?M_« n?K*« ÆvUO«Ë ÈœUBô« “U?Uu?« qUA?Ë œu?u« qU?A? Ê« s vU_« nA? UL? WËb« „ö??√ vK? Èb?F? «Ë ÁU??O*« ŸUD?I«Ë gO??F« nO??—Ë W?O?«—e« v{«—_« vK ¡U?M«Ë «—U?I?F« —U?O?N« v≈ W?U?{« ÆWKU ôuK VKD v« WMU«  UHK*« s dF sc« 5ö?HK …b?L?_«Ë Èd« ÁU?O d?O?u …—Ëd?C «u?U ÆÊü« vË dUM ≤µ …—u q s …UUF*« b√ ÊuUF Uôu? v?«  UE?U?? ?;U? qU?? ? A*« r?√  b?? ?— ‰U?? ? L? ? ?F«ò vK U?HOH? 5u?*« Èb Èb b?& UNKF? œb 5EU? Æ”QO« WKd qb √b Èc« jO« s «u*«

ÊUOBF"« W%«— ÊuF d% ÊuIzU!"«Ë ‘—u"« »U;√Ë Êu<öH"« UËdA*« X?Ë WEU;« vK dDO? X« kU??;« b«“ ‰œU?? —u?? b« rJ? ÊU« ë—œô« v ÆoU« qIM«  «—U??O? »U???« U?N n? qU?A*« Èd??? pK s?eM«Ë —ôu??« d??O?u v?Ë …d?_«Ë qO??I? « s 5U« qU ‚u? ‰ULô« XKI« v« WKJA*«  UD?? ? ÂU?? ?√ —UE?« ÂU« W?ö ÆÆgO?? ?F?« W?? ?L? ? I vH??)« u??NK« «c? vK ‰u??B? (« q√ s se?M« ÆWuJ(« b v ozeU `« Èc« —U??J«Ë ‰U??H ú nO??<« a?A?« ÂöE«Ë ¡Ud??NJ« b??A? ? « ÆÆW—U????« o UM*« v W??U?? —U??? «Ë ru? v WU? —UO?« d?Ou? 5UD U?NU?« v≈ qË  ö?B?;« —U?« Ê_ œU?O?ô«Ë ÊU?C?— V???? —U?O? « ŸUDI«Ë d??N? A« v t??OM n√ ±µ Æ uO »«dË WœU dzU sœu??I? H*« sNzUM?« ‚u?I? s  U??? U??«  U?N? _« WO?DK« s —QU bb?'« kU;« 6U 5u?I*«Ë d?A?« v« W?Ou?OKI« v V— —R «u???« sc« v≈ u?? ?b …—u?? B?  «—b?? <«Ë Õö?? ?« U?? N? ? O? ? WEU??;« ¡U?M«  U??K iF v? pK ÆÆ·u??)« °øbb'« kU;« VO qN

qUA v?K öCË W“U Wu? …—«œ« ÊËb UNMJË U??? ?U X?? ? √ v?« ÁU??O?*«Ë —ôu??«Ë —Ëc?? « ÆdOGB«Ë dOJ« ÁUA UHO bA«  uB«  «dJË …d?OGB« qIM«  «—UO d?? O?U?? L? ?'«  «u?? « q?B v?? ? WEU?? ?;« ÂU?? √ sc?« 5d?? )« »U?? ? ? r?N« bb?? '« kU?? ? ?L?K qL W?d dOu? ÊuUD WUD«uUEô« «u?L  UËdA*« v rNbU? Ë√ WËb«  UUD È√ v W?A? Fd*« b??O« Ê_ U?N? OK Êu??b?I v« …d??O?G? B«

dJu« ÂU

öI« WU√

∫WOuOKI«

kUL?K dOUL'« UN? XbI UN dB? ô qUA W?EU?? ? ;« ¡U?M« U?bd? v?? ? ? U?? ? ?K Ë b?b?? ? '« Á«u??_« d??O? ?JU V?UD W??UM?B« Ÿö?? ÆÆW??I?d??F« rK jO« qd« ÆÆod« b s Y WuH*« qe« Ê«b? l W?HOE ¡U? …dDË b?O? e? nO?d ÆrN ÂU« id«Ë Ê«uô« rJ v bL? ÕU?H«b? e? Ê« W?(«uB« vU?√ lL√ ÂU??N?ô su??L? ?« d“Ë s —«d??I? t??IK - „u?? u√ Ác l“u -Ë oOb« W?B v ·dBU t?U v U?? N? F?“u r?? O Èd?? _« eU??<« v?K W??B? ?(« ÆvU_« vK WMb*« fK s WULI«  Ud dO?u bb'« kU?;« dJu« ÂU U?U ‰UH ô« øVO qN W(«uB« vU_ e)« nO— »U??? « s  U??*« b??A? ? « d??ü« V?U??'« vK ÷—√ WFD d?Ou W?UDLK WOuOKI« ¡U?OQ ‘—u« d?? O? ?u?Ë …d?? O? ?G? ?B« ‘—u« Ë√ l?U?? B*« lL?? ?? ? rb?{ X?d√ v« d?{U?;« …d??J U?N  U??b?)« v«dLF« e?O(« q«œ ‘—u« Ác ÊuJ vU_« s Æd_«Ë ‰ULF« ·ô¬ Âb UNMJË ”bJ*« …dJ WEU?;« ÂU√ ÊUO?BF« W«— «uF— Êu?öH« bb?? ?'« kU?? ?;« 5?UD? rN?? ?—R v?« qU?? ?A*«  «uM cM W?zUG?« WO?«—e« WMJO*«  U?b d?Ou? WEU?;« q«œ nO?J« Ub?«u l sJ r U?NQ?Ë

U“_« r√ lOI!"«Ë d%u'"«Ë ÆÆ WO)«—e"« v{«—_« vK) ¡UM'"« s WKzU?*« Ë√ WUd« Ÿ«u√ wœ_ Êu?{dF? ô «uU sc« rOEM s ÂU?« nu?« q w p–Ë Wc?O?HM« …e?N_« q? e«d?Ë s_« Wdb WËU?F0 r XU w« W«“ù« ö?L  UO«dù«Ë ÈËUd« —UA« s öC \ W dA« ÂU√Ë 5u?*« 5O?«—e« 5dA*«Ë 5?bMNLK wU_« q? s ÆWO«—e« w{«—_« WUL s ozU?I s W?OuM*U W?«—e« Wdb0 ‰u? —b?B n?A - w« …b??L?_«  U?B?B? ? Ê√ wË …—uD)« w? WU? ru?L?K W?O?u?M*U w«—e« ÊËU?F? «  U?O? F?L? s? U—«d?≈ …—UJO? ±∞∞ Ë U??H√ ≥∂∂ Ë Êu?OK ≤ u?M —b??I w«—e« w«Ë WOuM*« WEU w{«—√ s W—eM*«  UU*« WKL' t?? ?OK X?KB?? ? U?? Ë U?«b?? ? ∑±¥Ë U?? H?√ ≥≥µ u?? ?M —b?? ?I s •µ≥ œËb? w? qF?HU W?O? «—e« W?OËU??F?«  U?O?F? L?'« Æ5öHK WœU dzU? ÁUMF «cË …—dI*« VM« wUL≈ b?? b?L? ? œU?√ ÂU?F« «c …—c« ‰u?B? ? w 5—«e*«Ë s ≠ ‰u?L?? …e??N?√ q? VU? ≠ wdJ?« b?O?L?(« WEU?? ? q?«œ 5M «u*« U?? NM wU?? F w« q?JA*« d?? ? √ WO?{U*« WKOKI« lOU?_« ‰ö «¡u?  œ«œ“« w«Ë WO?uM*« ‰ö s d_« «c `CË “U?G« seM«Ë —ôu« qUA dü XË s se?M«  UD ÂU√ W?OuM*« wU√ …UU?F W?O rb*« “UG«  U?«uD« vK ‰uB(« Wu?FË Æ ¡«œu« ‚u« …—U& UOU s dO œb œuu

—«d≈ ‰u ≠ bb?(« WJU qU ≠ V— bL? ‰¡U ô WEU?; w«u?≈ kU?0 ÊU?Où« wK t??U?L?Ë fOzd« wK W?EU??? wK?√ b?F? w«Ë W??U??L?'« p?K öÎ ?√ o?OD w wd?? fOzd?« b??{ Xu?? W—u?? N? L? ?'« Íu??? ?? ÆWOUzd« UUô« W—u?Ë WKU? ‰uK w?≈ ÃU??% w«  Ub??« r√ ‰u?Ë Ê√ ≠ Õö? ≠ œu?B?I*« b?? wK ‰u?I bb?'« kU?;« s ÷d?? F? ? ‰«e ô W?? O? uM?*« WEU?? 0 W?? O? «—e?« w{«—_« q?? s ¡UM?« ‰U??L? ?Q WU?? GK ”d?? A« Âu??? ?N« q?K* W?O?«—e« w{«—_« rO??IË lO?I?Ë du? U?O?U?Ë wU_«

WOË—u√ bL

ÍË«dF bL« ÆÂ

∫WOuM*«

”bMN?*« bb??'« w«u??ù« kU??;« ÂU?√ …d??O? ? Ub??% idU? WEU??;« wU√ tK??I? ? « Íc« ÍË«d??F? b??L? « «u?U?Ë d“UM?'U WEU?;« »«u√ «u?IK√ b?I? «cË bb?A« tœR*«Ë WEU?;U WDO?;« q«b*«Ë ‚dD« WU? …dU?0 wË_« ÂU_« ‰ö? t?J ‰u?b t «u??L rË w? UN?O≈ WEU;« ÂU?« 5;«Ë wU_« s bb?FU UMOI?« \tKLF r√Ë W??O? ?uM*« ¡UM?√  U??FKD r?√ Ub??—  «¡U??I?K« ‰ö??Ë …bzU wK U?NFCM UN Êu?{dF w«  UO?K«Ë qUA*« ÊuJ U?? NKF?Ë tb wK? oI??? ? Ê√ 5K?√ bb??'« k?U??;« Êu?Cd sc« W?OuM*« ¡UM_ bb? bN? W«bË d?O W?%U w«u?≈ kU? 5O?F wK W?Uzd« q? s —«d?ù« …dJ ÆÆWEU;« q«œ Wu_« qK w —«dLô«Ë rN V Ê√ - bdU n u ? ÷U— dOL ·d√ bR W«b w≈ l«— ÍË«dF bL?√ ”bMN*« bb'« kULK id« b?L?? —u??b« UUM?? w« W??O?? F«Ë W?d?G« W??U?O?« wK e?Jd w«Ë œö???« Êu??? …—«œù t??? U??L? Ë wd?? s w?d?? I« «u?Ë√Ë W?? I? ??« q_ WœU?? ?O? ?I« V?UM*« œU?M≈ q«u??Ë  U?u??I? s dEM« iG? rN?? U?L? Ë r—U??B√ nK? ô ZNM« «cË rN¡U?HË rNd? Íu??Ë rNU?$ t u?I WU?NM« w V? Íc«Ë oU?« fOzd« ZN s w«uù« kU;« Ê√ v≈ «Î d?OA dUM s ≤µ ‡« …—u w tM —b?B r Íc«Ë d?A? wK b?L?? —u??b« oU?« WMe*« qUA*« l qU?FK WOF?«Ë ‰uK Ë√  «—«d Í√ lË \Áœuu «ËdFA r 5M «u*« s d?O Ê√ UL \ ÆWOK;« WOLMK «Î d“Ë tMOOFË tOd - bI p–

∫WOdG«

∫W —bMJù«

sL<d"«b') ¡UI'" …eO'« Ÿ—«uA v W<d

WF%d ‰uK( ÃU% q3UA W"Ëb"« „ö√ vK) U%bF"«Ë ÆÆ ZO!M"«Ë ‰eG"« U3dA Êb?? Ë Èd?? v? ¡Ud?? NJ?K —dJ?*« ŸUD?Iô« –U?« qI?F« oOH? —u?b« ‰u?IËÅtOd?G« WK?JA?? Ê« U?DM W?? F? ?U??? ‰U??L? ?ô« …—«œ« bb??'« kU??;« t?? «u U?? r« s WU?D« s qI ô t√ vzb ¡U?B≈ „UMË tOdGU —U?Hô« W“√ pcË 5O?FK VK n√ ±≤∞ ÆÈË«dB« dONE« »UOË vUJ« v WO?UMB« Êb*« d√ U?N WOdG« Ê« U?L Ue« dH? WMbË WK;« WMb UMbK d?B UU?? ?O? ?√ Àb?? ? …d?? O? ? J« W?U?? L? ? FK «d?EË W??d? v Àb?? U??L? W??OU??L?  U«dD{« ÊU?JK UDM W?dË WK;U Z?OM«Ë ‰e?G« VË  U?e« d??HJ? W??O? U?MB« WM?b*« vË s b?? (« v? «—Ëœ ÈœR Ê√ WEU?? ;« v?K qL??FK b??O? ŒUM d??O?u??  U«d??{ù« Ác ÷ËU??H? «Ë ‰U??L? F« t??U?? U?? …U??«d??Ë Æ UdA« Ác »U√ l UUO√

W—u« qz«Ë

vKO« bL« Æ œ

Ê√ UHOC W?OB« ÊuA« Wdb0 È—«œù«Ë Œ—U? ‰U?? t?O?d?GU We?d*« U?O? H?A??*« ƉULû s XML? UDM s WH u? ·d« ÈdO? U√ WKJ?A0 ÂU??L? ?ô« bb?? '« W??Od?? G« kU?? ? 

bb??'« t?Od?G?« kU?? vKO?« b??L?«—u?? b« v« UUC?I«Ë öJA*« s dO? œb? t«uÅ UNbI? v vQ WKU ‰uK œU≈ tM ÃU% tU?D«Ë WËb?« „ö??√ vK?  Ub?? F? ?« WKJA?? —U???Hô«Ë ZO??M«Ë ‰e??G«  U?d?? qU?A? Ë ÆvM_«  öHô«Ë ÁUO*« ÀuK Ë vUJ« ¡UM√ s? vF?U?? VU v?u?? b??L?? ‰u??I bb?'« kU?;« s vM?L?  Ue« d?H? e?d? vQ v« ÁU?O*« ÀuK WKJA0 qUF« ÂU?Lô«  U?HKË È—U?:« ÁU?O l U?N ö?ô W?O? d?? ? ?« U2 ÁU?? O*«  U?J?? pU?? NË l?U?? B*« ÆÁUO*« s«d ¡«d vK 5M «u*« Ê≈ lDU v??“ WMb? s vuJ?« b?O? ‰u?I ‰U?? Lù« s t?? Od?? G« v? vU?? F ŸUDI?« «c Èc« d?? _« uË rO?? ? '« È—«œù« œU??? ?H«Ë  «b??uK W??? O? « WU??(« v Õu??{u d??NE Ê√ bb'« kU?;« s UOML? WOD« WO?B« Ê√Ë tUUL?« vË√ v vB« ŸUDI« lC vU*« œU??? H« ‰U??? v  U??I?O? I? ? « `??H

°°qF‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ A ÆÆW‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡K;«

ÊU?dD« —«d« u qOb«Ë œU?C*« b?A(«Ë b?A(« V? p–Ë WU? s u« bI? vK U UH?Ë ¡UbK UMI? qIFK Œu?{d« ÂbË UL?NH?u vK «¡b Uu*« W?U vK vFL —«u `? …—Ëd{ l ◊dHM √b Èc« ¡—œ Ê« vU_« b?RË W?{—U?F*« »U??A «¡U?N?«Ë W—u?N?L?'« fOz— s fOz— o?U? vK? lI …d??U?? W??Ou??? ? U??NKO??? qF???« v?« WM??H« v≈ ÈœR WœU  UN«u?Ë  U«d{« s Àb U q Ê_ W—uNL'« qOz«d?« v{d?O p–Ë 5?dB*« ¡U?œ W?«—«Ë WËb«  U?R? bb?N ÆUNzUM« Udb vJ Uud dB dOb v öA ÊUK« UJd«Ë

Âö bL

XU bI? bb'« kULK? ÷—UFË bR 5 ÈËö;« Ÿ—U?A« rI« tFMË kU;« ÷«dU vU_« s WuL?Ë W{—UF*« »U Uöz« WE?U?? ;« »U ‚ö?? «Ë t?? ?OK ¡«b?? ?? ?ô« b?? F ÂU?? F?« Ê«ub« ‰u?? ?œ s Âb?Ë nu*« b?OF?B? WO?U?O« Èu?I« lO?L? bF?? U?LMOÆÆd“UM'U bOQ?  UOUFH« s be0 ÂU?OI«Ë tKL ÂUN? W—UL0 kU?LK ÕUL« 5O?F vK WK;U Èd?OUL? d9R? v —UJ —œU ÷d?« b?ËÆÆUN?Hu? ÷d?H*« s ÊUË VUM dO? XË v ¡U t« «bR œb?'« 5EU;« vK 5{d?F*« ÈdËÆÆ»«uM« fK  UU?« bF d?OO?G« p– vQ Ê« ô W??œU? W??OK« »d?( W?«b u Êü« Àb?? U? Ê« Ê«u??ô«Ë W?{—U??F*«

sLd«b? vK —ub« ¡UI? …eO'« WEU? Ÿ—«u ú W—U? Wd t lL U* U/≈ ⁄«d s WdH« Ác vQ rK …eOK UEU tBM v VBM? t?Ou? cM W? c« …¡«dË b? O« W? UEË W? ? OD« W? F? L?« s? qd« b?O?H??Ë œU?H?«  U?b? s …e?O?'« WEU?? vU_ t?b? U*Ë kU?;« v —dJ Ê« vMLË t Èc ö? tM qF U uË WEU;« ¡UM« UNM ÆdB  UEU lOL WU« W«“ô rz«œ t? qJAË …dJ  öL kU;« ÂU?OI vU_« —U« W?d ‚u? Ë U?OU W? IDM q? W?EU?;« Ÿ—«u? v s?d?A?M*« 5?KzU?'« W?U?K? hO?«d qL?Ë VOM*« Ê«b? O?Ë du??√ ∂Ë …e?O?'« Ê«b? O?Ë d?e« vK ÿU? H?(«Ë W? Oz«u?A? F« vK ¡U? C?IK Âd? NU Wdô« W? IDM*U 5K?zU?'« Â√ vHA0 W?O  UËdA …b? ÕU« v≈ WU{« WO?UO« o UM*« t?OM ÊuOK ≤∞ W?HKJ Èe?d*« ”dLM«u√Ë …e?O'« b?—Ë ÂUF« 5d?B*« qI?MK? V«— ∑ ÊU? ? …d? ?« …—U? ? O? ? ±µ∞ ‡ h?O? ?«d? qL? ? vK? o«ËË Ædu√ ∂ WMO0 vUL'« bb??(« WJ?« gA??F vË_« WK?d*« oI?? rOK??? WEU??;« XU?? U??L? UduD r WOz«u?A WIDM ‰ËQ? tOM ÊuOK ≥\µ WHKJ Ê«œu?« Ÿ—UA W«“«Ë t??OM Êu??OK? µ∞∞ WU?L? « W??HKJ? v«d?? b??L?« —u??? ‰U??LJ??«Ë ÆUNOK WF«u« o UM*«Ë WEU;U vU*«  UL«d ≠ d? UM?I« …Q? ? ?A?M o?d ¡U? ? ?A?S ÂU? ? ? U? ? ?L? ? ? WO?uM*« WEU?0 …eO'« ‰U?L jd W? UD)« —uD« oOI% UNQ? s v« ‰UL_« nOJË WUEM«Ë  ôU?Gô«Ë —Ëd*« v d?O ◊U?C«Ë WMb? Ë e? d* È—U? I? F« d? N?A?« VJ ¡U? A«Ë …œU?«Ë s «u? n√ ≤µ∞ tM b?O?H?? W?«œd? duD?Ë Èd? I«Ë Êb?*U W? O? ? ?Ozd« ‚d?D« n— ÁU? O?  UJ?? qL? Ë ”—«b*« s b?b? F« v v?œü« «b? ? ?? ö? W? (U? ? Æ…eO'« WEU Èd lOL

e bL√

sLd«b vK

V‡‡ )d ”u‡‡2U3 W‡‡H"U<« «—U‡‡ IF"« ÆÿUH(«Ë ¡UM« 5«u qOFH 5M «u*« b√ ¨b?L d?L ‰U UL?O «u?? ? « Ê√ ¨«d?Uu?? ? O?K W?? ? I?DM? w Ÿ—«u?? ?A« w? d?? ?A? ? M? W?? ?U?? ?L? ? I« o UM?*«Ë U??Oz«u?? A? F«Ë W?? O? ?U??'« oœUM? b??«u Âb??F? «Î dE W??O?zUM« œ«b??√ WK?Ë o UM*« pK? w W??U??L?  «—U?O ‰u?œ Âb?Ë WUE?M« ‰UL? Æo UM*« ÁcN WULI« lL w W?? H u?? ¨Áb?? ? ? ÂU??N? ? XU?? Ë Ê√ ¨W?? O? u?J(«  U??? ?R*« Íb?? √ s Êu?U?? F WE?U?? ;« w 5M? «u*«  «—U?? O? ? wIzU?? ? s œb?? ÂU?? ?O? ?  U?? ?U?? ?*« lO?DI s? fO?? ?d?? ?« w?K ‰u?? ? ?B? ? ? (« q√ s? W—Ëd?*« ¡U??ô« be U2 ¨W?H?U?C? …d?_« wK WœU*« ÆjO« s «u*« 5M? «u*« b?? √ rO«d« w?M XU?? Ë „UM Ê√ ¨W??O? ?AM*« W??IDM?0 W??L? O? I*« s? wU?? ? ? F? W?EU?? ? ? ;« w? o? UM? …—u?? B 5KzU?? '« W?? U???« —U??A? ?« Ÿ—«u??A« Êu?d??? H sc«Ë …d??O?? W?? ? U?? ? « w?≈ ÍœR U?2  U?? ? dD?«Ë W&U  «dUA? œuË —Ëd*« Wd Æ5FzU« ¢w{u¢‡ tHË U s

wK WL

”dO dU —UA*« rË W?«“≈ «—«d?? ? r?b?? ?{ —œU?? ? `M9 5«u? œu?Ë Âb V? c?HM o(« W?«“≈ o Wu?? ? ?*«  U??N? ?'« ÆÊUJK 5J WU w b?√ —U??« b? WœU XU? UL?O? kU?;« ¨…—u??L?F*« W?ID?M0 5M «u*« hO?«d? b?O?L?& …—Ëd??C bb?'« ∂…b* W—b?MJù« w ¡UM?«Ë Âb??N« Åo?«d*« q?O? ? ?u? lM?Ë ¨d?? ? N? ? ? √ s W??O?b?M WM' qOJA?Ë ¨W?U??F« WbMN« WOK …cU« rO?? ?O? ?I? U?? N? ? U?? B? ?? ? « s Êu?J d?? B? ? Ë wU?? (« l{u« W?? «—œË Ë WM?b*« ¡U?? ?« lO?? L? ?  U?? H?K<«

∫UOM*«

b%b'« k U;« ”√— v Ÿ«b; vM_« öHMô« XKË v?? WË«d??? B«Ë W?O? «—e« ‚dD« v?K rNdDO??Ë 5uD?<« Y?? vK —u?? ? F«Ë Wb?? V?K Ë nD)« U??O?KL?? ÊËd?FA 5M «u*« qF? U2 W?HO? ÂU?—√ v≈ —U?Ë «—UG? Æ”QOU `?√ ÕöH« U?OM*U 5ö?H« œU%« fOz— 5? b?L? lU W??OË“ô« …b??L? _« hI? W—U??Ë ÁU??O*« r 5 t?d??√Ë gO??F v?? W?O? «—e« U??N«—«œ≈Ë W??O?«—e« …—«“Ë s? ÂU?L? « È√ ÊËœ ÈdË —«uU …œbN e«d*« rEF? v Wb_«  U „UM `√ WMK?« fOz— sL??d« b??? wI??Ë Èd?? « q?IMU? 5KU?? F?K W?? OU?? I?M« b?«e v? œu?? ? u« W?? ? “√ U?? ? O?M*U? W“√ ‰UF« v X? Ë dL »ud« WHd?F …œU“ vË W“«u Èd?? ? I«Ë e?? ? «d?*« 5 ¢Ád?? ? ô« ¢ vK X?JFU?? wU??UË nF??CK qb« ÍœËb???Ë d??O?I? H« s «u*« V?U?? ? ? ? Ë« o?zU?? ? ? ? ?K? V?– ôË ÂU√Ë  U?U n?I Íc« …—UO?« t?? ?? ? Ë« œu?? ?u«  U?D?? ÂU?? ?√ w« ¡«œu??« ‚u?« v« «d?? ? W?L v« UN?O dK« d?F qË Æ UNOM

vuH« ÂUA

Â

5EU;« W?d ‰u? UOM*« WEU? wM «u s œb? VF vHDB? —u??b« ‰UD r U?N« s WEU? ±∑ w …d?O?_« W?U?Ë b?Ou??«Ë ¡U?M« VO? Ë v«u?ô« ÍœU??O?I« v?O? U?d«Ë vMô«  ö?Hô« b?U?BË Èd?  U?“√ rUH b?F q v UdOË  UOHA?*U WUF« o«d*« —ubË WDK«Ë v p– V? U2 WOË“ô« …b?L?_«Ë Íd« ÁUO* bb? hI vUö tKU?I ÂbË —«uU Ubb?NË v{«—ô« t«—“ dQ ÂU?√ W??O?u?O«  U??U??? ô« s rd« vK r?NKU?A? ¡U?Nù ÆÂUF« Ê«ub« b?u?« »e? fOz— wd??« d?U? ‰U? wu??I? (« jUM?«Ë d??O? O?G? ?« q« s —u?? B? ? v? gO?? F W?EU?? ;« U?? OM?*U …œuu*«  «œU?OIU UN?I r W?Oö

W?? O?K;« …—«œù« s U?? ?? ?O? ? ·d?? ?F ô s? W?? ? ? ?I? b?? ? ? ?& Ë« U?? ? ? ?“_« …—«œ≈Ë ¡U?? ? ?N≈ v?K …—b?? ? ?I« Âb?? ? ?F 5?M «u?*« ÂU?? ?√ U?? N?M «Ëd?? ? ? v?« rNK?U?? A? ? ÆdUEU ÂUF« Ê«ub« ” bM?N? ? 5U?? ? b?? ?L? ? ? ? n?O? ? C  ö?? Hô« s W?U?? U?? OM*U Í—U?? L? ?F? ? b?? M U?? O? u? WEU?? ;« ·uD v?Mô« W??d??Ë Ÿ—U??AU? Á«d??ùU  U??d??« ‰U??L? ?√ —U??A? ?«Ë W—U?? ? ?«  ö??;« r?N? ? ? O?K? i?? ? ? I?« Âb?? ? ? Ë W?? ? ??D?K?«

”d?? ? ?O? dU?? —U?? ?A? ?? ?*« w?u U??HK W?—bMJù« kU??? V?BM ”U??? UD? b??L? ? —U??A? ? ? ?LK W?? ?d?? ? ‰ö?? ? oU?? ??« kU?? ?;« U??Nb?N? w« …d??O?ô« 5EU??;« Ê√ ô≈ ¨W?O?{U*« ÂUô« ‰ö? œö?« UHK*«Ë  öJA?*« s bbF« „UM  «—U??I? FU?? t??? J wK? W??ËdD*« W?UL?I«Ë 5KzU?'« WU?«Ë WHU?<« VI?? ? W?? ?U?? ? t? ‰uK œU?? ??û ‰ö rNM W&UM?«  öJA rUH ÆWIU« …dH« ”Ëd?? ? W—bM?Jù« wU?? ?F YO?? ? W?OU?« W?L?U?F«Ë ju?*« d??« …—UNM*«  «—UI?F« WKJA s œöK UÎ ? ?O? ? u ¡w  U? w« W?? H?U?? <«Ë ¨5M?—bMJ?« U?? ?N? ?OK? kI?? ?O? ?? ? w  d?A? « w« W?U?L? I« «u?√Ë ‚«u« Ë ¡UOô« WU ÆWOz«uAF« w 5M «u*« b?√ —u√ b?L?? ‰U? Ê√ ¨W—b?MJù« »d?? ? w W?? ID?M wU?*« w{u? s wU?F WEU?;« …d??A?M X??? « w«Ë W?HU??<« …d??? cM WEU??;« Íu??? ? wK VI? tbN? Íc« wM_«  ö?Hô« U œuË w≈ «Î dOA ¨…—u« nU??? ? —U??I? n√ ±≤ s? »d??I

∫ Å…dO«

œU!H"« UHK “d‡2√ W"Ëb"« v{«—√ vK) ¡öOô« w tOM ¥∂∑≥\π …dO« WEU Íu w≈ wu?I« Íu?*« wK Ád?OE qB 5 ¨tOM µ∞∂∞\π UEU??;« d??« s? …d?O?? « WEU??? ÊôË UNDd? WL?{ ‚d WJ w≈ ÃU?% U?NU b?L?√ ”b?MN*« ‰u?I U?L? iF?« U?N?C? F? WE?U?? ; w?? F? ? A« fK?:« fOz— ÊU?? ?L? ?? ? ‚dD« W??O?«e?O? Ê« Y?O? oU??« …d??O? ? « p?K r?œ …œU?“ w≈ Êü« ÃU?? ? ? ? ? ? ?%Ë w?HJ?ô WK?JA?? „U?M Ê« vK —œU? ‰u??IË W?? O«e?? O*« ö WE?U?;« e??«d?? q U??NM wU??F Íd??√ e??«d?? œ«b??« hI? WKJA?? wË ¡UM?? ? « w Íd?IU? W?U?I?« —u?B? pc?Ë »U??A« ¡«u? »U??A« e?«d s? WËd?? U?N?LEF? Ác q? s b?ôË —U?? ?I*« « V?ö*« X?U?? ?√ s «uMJL wË »U?A« »UFOô WKJA*« ÆWDAô« W—U2

vLN ¡ô¬

ÂU?œ“ô« nOH? W?d vK? qLF« …—Ëd?{ Èdu? qL??F —u?NMœ WMb? q?b0 œu?u*« WMb?*« qb0 …—dJ*« Àœ«u??K? U?FM? ÈuK W?O?«—e« v{«—_« vK …œu?u*« Ub?F?«Ë  ôU?? ? p?c?? ?Ë W?U?? ? n?√ ≥∏ XG?K v?«Ë b??(« d?? «u Âb??Ë  U??O? ?H? A? ? ?*U vb?? « ŸUDI«Ë v{d?LK? W?O?D« WU?d« s vœ_« WU??d« Âb??Ë »d??A« ÁU??O? Àu?KË ¡Ud??NJ« ÆÊ«d_«Ë eU<« vK wUF v« WO?_« Ê« È—b« rO«d« ‰uIË ÁdO? tKJ?A v ÅÁdO?«Å WE?U U?NM p– b?RO? WdA?« W?O?LM« dd?I ¡U b?Ë w W?Oô«  ôb?F ŸU?H—« w≈ —U?« ULMO? w≈ Íœ√ U2 •µ∂ w≈ qB? e?«d*« rEF? ÂU qJA? WdA« W?OLM« ‰b?F ÷U?H« w WUË wuI« Íu*« wK ÁdOE s U?L?NMO ‚—U?H« “ËU??? Íc« qb« d?R? YO?? n?_« w WD?I sd?? A? ? s? d?? ? ?ô wK? wK;« "UM?« s œd??H?« VO??B? qB

UOM*« kU U?d?b?*« d?? ? ? ? ?O? ? ? ? ? N?D?Ë v?M?_«  ö?? ? ? ? ?H?ô« ÊËe?? ?O? ? L? ? s?c« W?EU?? ?;U?  U?? ?? ? R*«Ë WEU? v≈  «œU?« WMb? r{Ë rœU?H qu?% c??O?HM v? ¡b?«Ë W?OU? …d? …d?O? ?« U?? I?U?? WËb?« s√ YU?? ?? ? “U?? ?N? ? vM?? ? WMb Ê√ U?LO? ô WUI?K dB v?≈ —uNMb pc??Ë W?U??I?K? d?B? U?N b??u ô —u??NMœ

dEM« U??N?Ë v Ább??  U?ö???« jË v? bb?'« v«u?ô« kU?;«…¡UH? ‰u? WUD*U …dO?« ¡UDAË WUË vU« √b  œbF? bË tOK?ÅWEU;« ŸU?{Ë√ ÷dFÅ ÆWHK  ôU w VUD*« XL?A? ‰U?L? b?L?? —u??b« VU YO? fK?0 W??O? ?—U??)«  U?? ö??F?« WM' qO?? Ë b?b?? ? '« k?U?? ? ;« f?O?z— q?M*« V?F? ? ?A?« v{«—_« vK ¡ö?O??ô« nK0Å Â U?L?ùU VË ÈË«d?B« d?ONEU WËbK W?uKL*« d?? O? Êdd?? L? ?? ? ?*« s v?{«—_« lO??L? ? «uKB? sc« ‰U?L?_« ‰U?— sË sœU?'« UNMJË ÕöBô« re v{«—_« pK vK l{Ë Ë Å—U??&ô«Ë lO?I? ??« ÷d?G XU?? W?? ?O? ? ?«—e« v{«—_« n?d?? ?& WK?JA?* b?? ? ‘uË  U?Mb«Ë —uN?Mœ e«d0 …dA?M*« vO “d√ Ê« —u??NM?œ s fd?? d??O? L? ‰u??IË v …d?O?? « WEU?? t?«u v?« qU?A*«


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

—uB« b* ‰œU* ∫ ·«d«

‰UL‡F«

Vö*« Èb

≤∞±≥ tO'u s ≤¥ 5M*ô« ‡,±¥≥¥ ≠ÊUF/ s ±µ

≤≥¥∞ œbF«

—uB«b* ‰œU*

5ö« V dN UOU WN«u* W—U œuM

E-mail:adelsport2012@yahoo.com

nMFK ô ÆÆd.UEK rF

…bb'« 5 ö « Êu Wzö Êu d ¡«d )«

œö?« ÁbN?A »UDI?ô«Ë b?OF?B« s be? —UO ÆÆt?Ou ≥∞ Âu »d l …d?O_« …d?H« v fOzd« b?? OQ?? Á—U?B?√ b?A?? vMb« 5L?? O« vK b??? RË nMF?K ô «—U?? F?? ld?Ë vd?? vK sœd?L*«Ë 5{—U?F*« rNË …—u?« WU?L œU(ô«Ë W?OULKF«Ë dHJU v?d fOzd« rJ

pUe«Ë vK._« WMLO. s bJK WO U!≈ …uDM ∫dJ Ë b.U!

ÆrNœ ÕU√ s rNMË WOdA« vK ÃËd)«Ë U/≈ –UIù« WN? UM bBI ôË W?{—UF*« —UO tULË fOzd« W?UO ÷—UF s q bB 5OM?F*« d?? O?? ¡UD?? ?« ”UM« s r?N?? ?? O?? U?? Ë

5ö« Êu? Wzô œuM? Ê« W{Ud« ¡«d? s bbF« d?«

Ë√ U?d Ë√ »«e?_ 5LM*« d?OË W?UO?U

Wb_ ·U?B« WU0 5?ö« VdN U?OU? s b(U W?U)«

W?? U?? O?? ?U ÊuKL?? F? s VU?? v≈ U??? ö?? z« ÆÆqzU?B? Ë√ W?Oe? Ë√ WdJ  «—U?O? Êu?L?MË

q? W?L?I?« Wb« W?N?«u* W?H?F?C« œ—«u?*« «– “U??L*« È—Ëb«

Ê√ v≈ …dL …—u?« —UF ÊuFd Ád¬ v≈

œu???I???F« o?d s Âu????M« nD? s b???K? pU???e«Ë v?K_«

d?UË …—u« ‚d? Èc« b??*« ÂUEM« qd

Æ×U)U W—uB«

s f?Ozd« ÈbR??? ÊËd?? ??? ?? F?Ë ¡«b?? N??? A« Âb

œU%« …—«œ« fK? uC bU? bL« ”bMN*« b?√ W«b« v

s «u?d??« 5–«u???« Á—U?B«Ë t?? ?U?L?

s W?d??B*« …d?J« vD? VUD* a?{d s Wö?????'« Ê« …d?J«

“u??? — l «u?? H?U?? %Ë …—u??? « VU?DË ¡ÈœU?? ??? 

Êu WM' «dR UNd?« v« WzöU œuM« b√ dOOG q√

ÊUJd_« l U?IH?B« «ËbIË oU?« ÂUEM«

s »Ëd???N« vK 5???ö« ÷d??? œU È√ ÂeK? v« 5???ö«

UJd?√ `UB? oOI?% qU?I 5JL?« q√ s

œ«b??? È—u??? v?—U??? ÷d??? VK ‰ö??? s? vKô« t?œU

Æ UUNô« s UdOË WIDM*« v qOz«d≈Ë ÈœR b? 5U?'« s …e?H??*«  U?d?B?«

VO nd

b?? bM WBM*« «uK?« scU d?B ‚d?(

tœU s tO≈ qIM*« ÈœUMU vË_« WH« Vô bI WLO nF{

bU bL«

ÆvKô«

q sJ n?MFK ô —U?F?? «u?F?? — WËb?F« W?? F«— q?? I«Ë nMF« vK l??A XU?? rNU?d?? B

…dOG‡‡ ‡ ‡ ‡B« W‡‡ ‡b _« n‡‡ ‡BM —«d‡‡ ‡ I« ∫VO@

5{—U?F*« 5d?? B*« Âœ ‰ö???«Ë »U—ù«Ë …dUE« Ác ¡U?Ë vd? fOzd« W?U?O? U??? N U??? œ s? vK W??? O???? K ÆÆW??? O??? ?J ZzU??? ?M

«– Wbô« n?B« œU??%ô« Ê« »d??F« ÊuËU??I*«

ÆvKô« Vö« tO≈ qIM*« ÈœUMU vË_«

«c vK? ŸU?L??ôU XI??«Ë WM?K« ∫bU??? ‰U??

ÆrNO{—UF* WOU«Ë

VUD W??O??K lOD?? ô v« W??H??O?F??C« œ—«u*«

bK rOUô« Wb« `U?B oI bM« ∫dJ ‰UË

U?ô 5?ö« UO?U …d?U s b(« ·b?N bM«

UdBË 5dB*« 5 b«e ÊUIô« WU

bb?« ÊuC?dË rœuI? vNM sc« U?NO?ô

Wb?ô« v≈ rN????L???{Ë Âu????M« n?D …dU? s

…—«œ« fK????? VU???? s ÁœU????L???????« - t?√ v≈

ÊU?? I?? ?ô« s? be0 `L?? W?? OJd?? _« …—«œù«

ÊuU?I« vK qU??« v≈ ÊËQ?K rN« v≈ U??ô

¡UM?U t« v≈ U?ô “UL*« È—Ëb?« v ÈdJ«

r ×U?)U ·«d??« œu?I? s Y?« ‰ö? s

WO?K lOD ô Wbô« WOI ÊS? pUe«Ë vK_«

œU È√ ƒd? s t« vK Wö?'« u?C œb?

‰ö? U??N?u?H??B bb???« Èb U?N??O???ô VUD

«c s? l«d????K œU???%ô« vK? jG???C?« v

qzU?? B??? Ë nMF« s b?e?? ÂU?? √ »U?? « `??? HË

Æ…dOJ« Wbô« b√ v≈ «œb …œuF«

vK …u??? qJ Êu?DG?? C v?U?? O?? ?« Âö?? ù«

Wö??????'« fK??? a?{d ô√ qQ V?O????? ‰U???

årILI«ò s Ãd œ—U*« œUJ v? rNO{—UF

pU?e«Ë vK_« vœU …—«œ« fK U?{«d?ô

sK Ãd? «–≈ œ—U*« Ê√ v≈ dO?√ Ê√ V UMË

«¡UM «d???R?? œU???%ô« Ád??√ Èc?« bM« p?– vK

Áb?OF Ê√ ÷—_« t?Ë vK ‚uK È√ lOD?

`U?B0 p?L? Ê«Ë 5ö« Êu?? W?zô vK

ÆårILIKò

¡«d? sd?_« v?U?F v« …d?O?I??H« È—Ëb« Wb« À«b« W?OHK vK? “UL*« È—Ëb?« WIU? nu

5?OD« U?N?UË UbK? tO?≈ XKË U* se? U√

∑≤ U?N?O?{ Õ«— v« b?OF?—u œU?« …—e?

W?U?L?? Ë W?O?LK?U lO?L?'« Âe?? K Ê√ vM9√Ë

Æ5UB*« UË «bON

Ë√ W?? U?? L??? Ë√ h?? È√ o s?L?? ÆÆÊUœ_«

5ö« Êu? Wzô bM ÊuËU?I*« fOz— ·U{«

Ác Êu?J Ê√ ◊d??? A s?J dU?E Ê√ q?O??? B??? 

bUF« ‰u ’dH« R?UJ √b ¡U—« v rN

nMF?K ôË ÆÆdUEK? rFM ÆÆW?? O?? LK «dU?E«

vK W??O??U?? U?u??I? ÷d??H?Ë œb?? 5??ô l

a—U? v W?? —U??? W?? ö??? t?? O?u ≥∞ Âu sJ?OË

—U??C??« WKO?? v?≈ Q??K v«Ë W??H?U??<« Wbô«

d?B? VF?A? t?zU? X?U? U|√ rU?F«Ë d?B? Ê«bK?Ë »u??? F??? qJ? bzU??? I«Ë r?KF*« u? U??? Lz«œ ÆrUF«

ÆWdB*« …dJ« WKB q√ s Wö'«

U?NU??b? s …œU??H??ö «b??O?N9 WK??I*« r«u*«

ÆbM«

·«d???????ô« v≈ Q????K Vö?« Ê√ v≈ «d???O????A???

ÈËdJ« d??O??)« dJ œu??L?? œU??√ 5 v

b???√ v≈ …œu???F« r? v—U??? œU È√ ·u???H???B

ŸU??O??Bô« Âb??F Wö????'« f?K?? p??L??

ÆWdB*« Wbô«

vK_« Wd??B*« …dJ« VD U??{«d??ô

5???????ö?« ¡ö???????Ë Ê√ v≈ ÈËd?J?« oK?F?*« XH?Ë

W?zö œu?M« b?√ d?O?O?G?? pU?e«Ë

s W?U? Âu?M« ŸUM« v d?O? —Ëb Êu?u?I

UNd« v« 5ö« Êu WM'

5«u??I«Ë `z«uK« ‰u?? ·U?H??ôU s« —U??G?

œU È√ Âe?K v?«Ë «d???R???

ô Wb?« l W—u??? œu??I??? «d«Ë …dJ« œU???%U

vK? 5???ö« ÷d????

v Wd??OU??L??'« Ë√ W??—U??'« W?O????F??AU l??L??

rN??b« s »Ëd??N«

U?O?MH«Ë Èu???*« W??H?O??F?{ W??OË—Ë_«  U—Ëb«

s? W????????????O?K?ô«

v t??????— ÂbDB U??bM? Vö« Ê√ v≈ U????ô

V?K? ‰ö??????????

v≈ Q?K Wd?B*« …d?J« vD b?√ v≈ ‰U?I?ô«

÷d??????????????????????

ÆWKO(« pK

v?—U???????????

v Êu???d 5?ö åXe«d?ò W?O?«d???« œu?I?

Wö?'« fK nI …d? ‰Ë_ t√ v≈ dJ —U√

È—u?????????????

Âb?F «dE U?Nu?H? v≈ rN?L{Ë rN?F? b?UF?«

p?U?????e«Ë v?K_« t?????Ë v? Wb?ô« VU????? v?≈

œ«b???????????????

ÆdU qJA bUF« vK rN—b

`z«uK?« oO??D? vK d???Ë U??N??(U??B??? v«dË

W?L??O? n?F?{

È“U Èd

5ö« Êu-. WM' q1U& V3

Æ5«uI«Ë ÈœU fO?z— VO???? nd?? ”bM?N*« b??√ U??L??O??

dJ œuL

v????????????????ô W????????????????H?«

‰U buLK WOzUNM« !UOHB$« s …dO'_« WK)dLK «œ«bF$+«

»UA« WO «eO tOM/ —UOK ∫bOF bL ≠ V

Wö'« v7 vK* bLJË b.U! 5 …bb/ W“√ Êu?? WM' fOz— vK b?L?? ¡«uK« 5 WK?I?*« WKOKI« ÂU_« ‰ö? o_« v d?NE b? …bb? W?“√ Ê« Ëb? ƉË_« UUB« v dO_«  öb V …dJ« œU%« …—«œ« fK uC bU bL«Ë 5ö« Wbô« vK2 iF Á¡U?IË vK bL? ¡«uK«  UUB?« v bU? bL« qb —dJ U?bM  √b W“_« Ë√ WMK Ÿu?d« ÊËœ rN?b« Âu?$ 5Ë rNMO qU?A*« q( 5?ö« Êu?? WMK «ËQ?' sc« 5?ö«Ë n u*« vLK r?O«d« …œu? vK bU?? —«d?ô WU?{ôU ‰u??I? d?O? qU?& v vK b?L?? ¡«uK —“ËbK« v WUJ o?ô« …—«œô« fK u?C vMG«b? Èb? ÁbI? vN√ Èc« œU%ôU o?U« Æ«œb vLK rO«d« …œu vK t{«d«Ë vK bL ¡«uK« i— r— vMG«b Èb Ë√ —«d È√ –U?« Q—«Ë bU b?L√  Ud?B s Á¡UO« vK b?L ¡«uK« Èb« t?U s V?M  U—U?? Á—u?C?( U?O?d s …d?J« œU?%« fOz— Âö? ‰U?L? …œu? 5 v≈ nu? dDCO? ô«Ë W“_« Ác q( tO?K nu*« ÷dF »U?AK rUF« ”Q Wu?D v WM«dH« v qb??« s t?FM* bU??? b?{ œU?%ô« …—«œ« fK: …d??c? l—Ë nu*« b?O?F??B? ÆW“_« rUH ô v tUUB« `O{uË WMK« Êu

È—uA« fK? Ê« »U?A« d“Ë 5U WU?√ —u?b« b√

Ê«b“Ë ôU UJOË ÈdC(« ÂU√ »U« `H vœ«d uG uJ«Ë ÊËdOUJ«Ë UdO!O 5 q{UHË

v? tOM Êu?OK ¥∞∞ mK0 W?U?F« W“«u*« …œU“ vK o«Ë Uœb?? mK v«Ë »U???A« e??«d? d?uD ‰U?LJ??« vM?? W?O«e?O? `?B? dB? UE?U? nK?? v «e?d? ≤∑∑≤ ÆtOM —UOK »UA« …—«“Ë b—u???? Âu???I …—«“u« Ê« 5?U ·U???{« ‚U???O???« fH? v »U???? e??d?? ±∞∞∞ v≈ W??O??{Ud«  «Ëœ_« s W??u??L???? nOB« ÊUd?N UOU rEM U?N« UL tOM Êu?OK ±∏ WHKJ

VFK u?GuJ«Ë ÊËd?OUJ«Ë Ud?O?O 5 d?B V?M* vMH« db*« vœ«d? »u vJd_« q{U?H

sL?C? UE?U?;« lO?L? q?I*« fD??√ ∂ vN?M Èc«Ë

ÂU?« …dO?_« …«—U?LK V?M*« «œ«b?F?« —U « v q?I*« fD?« ‰ö? 5œË 5«—U?

qC?√ —UO??« rË WDAô« VK√ v U?IU?Ë  U??UM

WKR*« W??O?Id?ô« U?O??H?B?« s W?F?U?« W?u?L??:« v q?I*« d???L??? ∂ Âu U??OMO? Æq“«dU ≤∞±¥ rUF« ”Q  UOzUNM

v W?O?d …—«œ« db? qC?√Ë Wdb? qC?√Ë »U? e?d? qOQË ¡gM« Èu???0 ¡U?I—ôU …—«“u« W?O??O«d??« —U « ÆlL:« v WKUH« WOUO« W—UALK »UA«

…u?Ë Èu??? s …œU??H??ö Ud?O??OË ÊËd?O?U?J« V?M l VFK?« `d vœ«d …dOJ« U?M*« VF WId dO? b v« tA v« VFK« WId Ë 5?M« Âu$ b??√ l 5KU??H« 5«—U??*« v WM«d??H« Ÿu?u? U????% …—U??I« Èu????? vK Ác pOJË dJ fHM VFK v« UOId≈ ‰UL  UM b√ Ë√ WuI«  UM« Æ UM*« ◊dA ôUUJO?Ë Ê«b“ bL?Ë ÈdC?(« ÂUB vö?« ÂU√ »U?« ` vœ«d

`d« s* ”U* l/«d+ s* ¡U √Ë pUe« 4U UU « v7 bNA*« —bB tK«UD* w-d

t« W?U? …b?O?? …—u?B r—u?N Ë WK?I*« «¡U??IK« v rN?b√ l r?N??—U?A?  d?? Ê« b?F Èd?C?(« ÂU?B? ‚ö?L?F« ”—U?(«  «œu?N?: W?U? v `?« Æ…dO_« …dH« v v«d« nd ¡UD√

UJO!K odD« w7 dOL-Ë ÆÆ×u/ ÷d* i7d Õö] rO.«d « w«Ë tœU Íb …d?U?*« W?OU*« tU?I???? wK b?F

W?????U???? p?U?????e« Vô Õö????? r?O«d?« i—

w?{U*« q? ????? ÂU?????F« s? t?????OM? n« ≤∞∞ w?« qB?

tK« b? —ub« t?OK UN{d? w« «¡«dô«

w{U?*« ÂU???F« s t???O ?M n« WzU???L??????L???Ë Êu???O?KË

q« s tœUM? «b?U?F?« WM' fOz— ×u?

ÁbI? ÂbI? dO?u pUe« wu?? …—b Âb? ·ö

≥∞w« V?ö« dE?M YO???? Áb???I??? bb???&

qO??dU Á—«d?? c?U?? tKF??U? uË bb??'« ru??LK

wd b{ W{—U?F*« …—u bu uË uOu

pU?eU Á—«d?L?« j— b?IK s? b?Lô W? ?MUË

U???NM?Ë Í—Ëb« WuD? nu ôU???L??????«Ë Í—Ëb« W?IU?? ¡U?G«

WOU*« tUI? wK ‰uB(« w ≥W??GU??«Ë pU??e« Íb …d??U??*«

qF?? U2 ru*« «c

s d?I?B« ‰“UM b?F? t?OM Êu?OK

ÂU?????« «—d???? ????? V?ö t????C????d d????OU????L????'«

W1bI« tUI s tOM ÊuOK d????A????« q?B??????? b????O????F???? w?K

ÊU?? pU?eK —«d??L???ô«

W??U??)« pU??e« q?«œ «—u??AM*«

5???K b???I??? b??I??????ö«

—U?A?*« ÷d?F YO? UU??ôU

ÍœU? wu???????????????? l w?Ëô«

—UB« q s ÂuNK rO«d« ‰ö

s Vô È« W??—U??A* …b?O?? W?d?? 5K??I*« 5?œu« 5«—U??*« d?????F vœ«d

dU bL«

ÊULOK ¡ö

bL ¡ö

rU dL

rNL?{ vK vzUNM« ‚UHô« WU v Èd?C(« v« WU{ôU s—u?c*« 5ö« W?U?{« ÊuK?1 «uU? «–« U?Ë 5?ö« l rN??U??« Èb? W?d?F?Ë rNz«œ« r?O?O?I? qQ« rK oO?I%Ë 5KUH« 5«—U*« v rN«œu?N s …œUH?ô« sJ1 v tb? s odHK Æq“«d« ‰Ubu*

…—«œù« fK! b*u+ vKO*UL-ù« dO.UL/ åW*ULò WOU*« 4U“_«Ë åqA7ò Âu!M« lO

WO dG« WIDM WuD 4UOUF7 ÂUM WK;« bOB 5PUMK Ëœu!K

ÆvdF«Ë vIdô« 5u*«

ÈœU? ¡U??????—√ q?«œ œu??????? ÊU??????O?K?G« s? W?U??????

«u?{d sc« wuJ« d?BM«

vU???I?d???« d???OU???L??? v?K Xe f?K:« «—«d???

U—b« v« …dO_« «—«dI?« V vKOULô«

W???LzU??I? t??U???L??C?ô ”U????? W??LzU???

Íu???M?? V???«— V???ö???« w??K???

W?O?«Ëœ“ôU fK:« d?OU?L?'« XL?N«Ë W?b?BU?

b???I???? Èc« ŸU???L???????ô« v ÈœU?M« …—«œ« fK????

Êö« ¡U? 5 w —uBM w?Cd

w? —ôËœ n« ≥µ∞ Á—b???????I???????

U?“_« s Êub? U?Lz«œ rN_ W?O?«bB*« Âb?Ë

WzU?L?F—« w?« be ‰Ëô« ÂU?F«

vK fK:« WI«u UN?bI vË v{U*« Ÿuô«

w U?b?? d?JH t?« tK« U?D wd??? oK d?O?? p?U?e« UU??« ÷u?

qB??? w?U??« ÂU???F« w? n«

œu???I?? bb???& vK r?N—b?? Âb???Ë WMU?D« W??O?U*«

ÈœUMK »U??A« V??M ”—U? ÷u? b?F?? lO

Ê« W?UË —u?BM wCd? —U?B«

n« 5???L???Ë W?zU???L??F?—« w«

Èc« Xu?« v od??H« ·u??H?? rO??b?Ë 5??ö«

WM ±± X% 5?UMK Ëœu?K W?Od?G« W?IDM WuD X?L??«

vK_« œb tOM n√ vzU?Ë ÊuOK qUI vK_«

—u?N b?NË Èd?J« WK;U b?O?B« ÈœU U?N?UC??« v«

dJH? Xu« fH w? ”U???? ÕËb2

u?Ë YU??????« ÂU??????F« w? —ôËœ

5$« ‰UJU vMOM« Vö?« bI f?K:« œUL?«

vK mK?*« vU œb?Ë t??OM n√ ∑∞∞ mK? U??NM

ÆW—uNL'« Wb« ¡U« WU s WFK« ‰U v œb Âu$

UU??????ô« ÷u??? Âb??? w Ub???

w U?b???? d?JH? Vö?« qF?????U????

—U?L??u? vK“«d??« rU?N*« l? U?{ËU?H?? `?Ë

W??U??{ôU …d?? q? t??OM n√ ≤µ∞ l«u? 5??F??œ

ÊU?LOK b?L? ¡ö s q ‰Ë_« e?d*« W?Oc« W?O«bO*U “U?

ZOK)U WO?«dô« Wd?« ÷u

vK“«d?« Vö« ŸuC? vK WI«u?*«Ë uMLO?M

rœu??I?? v?N??M sc?« 5??ö« ÂU??√ »U??« `???H

b?L? ¡ö?Ë dU? bL?«Ë b?O?B« ÈœU ≠ X√— ÂUA? dL?Ë

Õö?? fK??O ? Xu?« fH wË

od??H« U??—b ‰ö? W??OMH?«  «—U????ö? e?O??u

g?Ë«—b?« W???????F?K? s? qO????????d?K r?u?*« W?U???????N?M?

—u??????????? « W?????d?????? wËb?M l?

“U??N??'« ŸUM??« ‰U?? v t?« ÁUMF?? «cË …d??O??_«

q ‚U?H« bF t VFK?« Êu?d œU È_ ÂUL?Cô«Ë

÷ËUH?« r?O 5?ö« Èu?0 gË«—bK vMH«

…—b?? Âb??? V??? b??U??F???« ◊Ëd?? v?K ·«d ô«

b??J U? uË od??H« ·u?H??B U?L??N?L?C U??L?N??F?

uË W?OU*« œ—«u*« WK?I rœu?I? bb?& vK ÈœUM«

÷d?H W?OM_« WKL?FU WKzU mU? ÈœUM« WMe?

WFK s od?H« Âu$ s dO? œb qO?— vMF U

“U wö« Ê« wMFU? uË WœUI« ‰ö??? b??L???«Ë ‰U?????F« wUË ÂU???«

tKUD vd

«uu?JO??? fu? s1« rN???F???Ë rO?«d« tK« UD wd WLzU w UFOL

ÍœU w ·«d?ö «b?I? t dC?« w«Ë W?OUDô«

sc« wd« »U“UM?O uu? —d Íd« W?OU s

WzU???Lö Á—b?? Íu?M V«d wU?*ô« ŒUœö????A?u??

pUe« s ôUUJO? ¡«dA «b d?B v« ÊËdC?O

‰u??????u d?E?M? Õö?????? qF?????? U?????? uË —ôËœ n?«

wu??* —«d??I« Wd? „d l U?O?d r?œö? …œu?F«

Á—«d —U?O …—U?« …ö ¡«œU Âu?I r 5{dF«

Âö bL ≠V

ÆWK;« ‰e ≠ `U bL√ sLd«bË uOu ≤≥ ÈœU ≠ vK Èd???B?*« œU???%ô« ÂU???Ë W???Od????G« Wb?« VK√ W?uD« X?L???{ W?OC?H«Ë W?Oc« U?O«b?O*«Ë dbI?«  «œU?N l?“u Ëœu?K vK 5???UM« lO?????A?? p–Ë „d?????A?? ∏∞ vK We?Ëd??«Ë Æ…bb dUM »cË WFK« W—U2 v —«dLô« WK;« WMb Ê« Ëœu?K WOdG« W?IDM fOz— ÊULOK ¡ö? b√

t?b?? s lO?« U??{ËU?H? ‰U?L?J?« ÊU?A p?U?e«

bR?*« rJ w `« U?bF 5{d?F« ÊUA wzU?NM«

Æ…dO ¡U√ q9 UN«

b Èc« d?_« odH« «u —U?NM r sË gË«—b«

wBU? Ë—u ÊuOK ≥ »U“UMO wu? œb U?bF

b?L« »d?« t?U? sË pUe« s Õö? qd Ê«

5 W?H?OM U?«b? b?N?A b? WK?I*« W?KOKI« ÂU_«

Ê« 5 v? W??????U?M*« s o?d???H?« œU???F????ô ÈœR

WUô« id w« t?Ë“ s ◊uG{ wK ¡UM d?OL

ÆUd …dOJ« WMb*« ÁcN œUô« …œu s o«Ë

WF—« pUe« wu VK? ULO ôUUJO ¡«dA sL

Æ…—«œô« fKË W{UG« dOUL'«

Vö« lO wK WI«uLK —u n« WzULLË ÊuOK

s Íd??« …d? UJO??K …œu?F?« w dJHË d?B?? w

od?H« ·u?H? rO?b? —U?F? l— vU?(« fK:«

bOB« ÈœU …—«œ« fK? fOz— WU œuL? —ub« Èb«

Wu?D vK? W???????UM?*« ·b???N? du???? Âu???$ r?C

Ác U???N??O??? ÂU???I v« v?Ë_« …d*« U??N?_ tœU??F??? s WK?;U

v?K g?Ë«—b« œU????????????√ …œU?????«Ë v?K;« È—Ëb?«

WU??— X% b??O?B?« ÈœUM …UDG*« W?U?B« V?FK vK Wu?D«

Áb?I? Ê« WU?Ë wJO?K« XM ÷d? wK W?I?«u*«

wK rOJ(« b

qB? rË Í—U?'« ru*« WU?NM? wN?M pU?e« l

—uB«b ‰œU

t«Ë W—uNL?'« Èu vK ËœuK od qC?Q dc XU

ÆWFK ÈdB*« œU%ô«

om-2340  
om-2340