Page 1

°°dOB# W#“√ ÆÆWCNM« b ÆÆåqOM« dN&ô≈ò °øW#“_«q(åUMU«òËåvUSò‡MWUzd«5F%Bq9 ∫å‰ULF«ò ‡ W UI;« d“Ë …—«“uUM —u_« WKJO9 …œUù WM' œUH« WN«u# v dL%#Ë

•π∞ V åqbM8ò W#uJ dB# œUB%8« W#“√ s#

ÆÆÈbuË uMU`Ë uJH# ËeGB =U#UB%ô«

åWOUO …œ«—≈ò VKD% ÂUF« ‰UL_« ŸUDI b:« …œu

qOGA%« …œU≈ vK dBB åu`UH«òËÆÆ °ÃdH%B WCMUI«Ë ÆÆ—UNMB å„uJ«òËÆÆ

bb s# œuF —ôu« hI& =UD;« ÂU#√ b%9 dOM«uD«Ë

ÆÆWOUL%ô« W«bF« b{ rOKF%« ÂUE& «d%ôUM vE_ ô åvMH«òË

=UMU$%&« v qF%AB W UM*« =UUMB« œU%« tOM

± WH±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥≥∑œbF#«

Â≤∞±≥tO u ≥ ≠‡ ±¥≥¥ V— s≤¥5Mô«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd

∫åq(«ò vK v b*« —UO« —«d√ jË

»«uM« fK"# »U$%&« v% ldA%« v dL%# È—uA« ∫WUzd« œö« cIM bb —u%œ l{u vIOI vM3Ë o «u%ub åvœ«d«ò Æåq Uò fK q«œ ¨WOzUCI« WDK« ÊuU È—u?A?« fK0 vb*« —U??O?« u??C? ÈdM? WœU Xœ Ê« b?F t?H q fK:« s —«d? —Ëb …—Ëd?{ v« XUË —uN? …bF …UO(« WK? W—ub« WLJ;« t?M —uM« »e? l U?OU? r? «—ËU?A? Ê« U?N `d?B v „uJA« Ê« W?U? rJ(« «c b?F b?u? nu? –U?« b?F?? U—b?B  U?Fd?A È√ Ê«Ë f?K:« qL?F jO?% ÆWK U Ê≈ ¨—u?b« »e fOz— ¨vœ«d?« bL? —u?b« ‰U vb?*« r?N?HK W?F?u??? W??O? W—u??b« W??LJ;« rJ W??O? d??A« Âu??N? H0 XU √ v?« W?O? U??O? « W??D?K«Ë ÆjË —UON« s tO s U v≈  œ√Ë ÊuUI« …œUOË V özU? ¢d??u¢vK t …bd?G v? v«œd?« ·U?{√Ë —U ≈ l{u? vI??O? I? vM Ë o«u?? W?«b??« s √b?? Ê√ WËb« ÊU?O kH?Ë œö?« cIM bb? vuU?Ë È—u?œ ÆtO UMH√ UMF{Ë Èc« ‚“Q*« s UMdË vK t? WMËb d??? ”d?ËU? VO??$ ‰U??L?_« q?— oK ÊöD? U??OK?F« W—u?? ? b« W?? LJ;« —«d?? vK ¨¢d?? u¢ t« ∫özU —ubK WOO?Q« WOFL'«Ë È—uA« fK °tAOF Èc« ÂöE« v q_« s ŸUF

ÂU%@ v pU#e«Ë vK9ô« È—Ëb« qDM bb% …—Ëœ

W—u?? ? ?b« W??L?J;« rJ? ‚uDM Ê√ È—u?? A« fK?0 U??N? LJ 5? Ê“«u??« v«— b?? È—u??A« f?K?? ÊQ??A v« —u??b« œ«u qL?√Ë VF?A« fK? q oU?« »«uM« fK? »U?√ 5( È—u?A« fK? vK XI√ rJ? 5 ås?DËò b?? ? W—u?? ?? ? b?« W?? L?J;« r?J Ê√Ë VF?? ?A« fK?? ? q? vC?? Èc«Ë W?? ?LJ?? ?LK o?U?? rJ(« cOHM Q—√ UbM? Èdô«Ë WOU s «c oU« hM tUL√ ‰ö s p–Ë »«u?M« fK »U√ 5( È—u??A« fK?? XM v«Ë —u??? b?« s ≤≥∞ …œU*« fK? »U??√ 5?( W?O?Fd?A?« U?U?B??_« W?U? Æbb vQ r rJ(« ÊuJ pcË bb'« »«uM« dL È—uA« fK ÊQ pc UIË tQ v b√Ë s tM —b? U qË vF?O qJA vFd?A« tKL? v UU9 `O 5«uË  UFdA —«d?? Ê√ W??O?U??O? « Èu??I«Ë »«e??_« s œb?? d?? ? « ÊöD?Ë È—u?? ?A?« fK?? ? q? W—u?? ?? ? b?« W?? ?L?J;« UL?O ¨W?IU ¡UD√ `O?B W«b W?O?OQ« W?OF?L'« 5( fK?:« œU??I? F« —«d??L? ? « ¨d??ü« iF??« b??I? « åvU?L?ô« ÈœUM«ò‡ Áu?H?ËË ¨»«uM« fK? »U?« W?A?UM? “u? ô t√ …U?C?I« ÈœU b??√ t«– Xu« vË

∫5√ WË sbU dUË ÈËUJ bL√ ≠ V

t?OK wH?« Íc« —u?b« Ê√ W—u?NL?'« WUz— b?√ lO?L?'« ’d?? Íc« ld*« u W?O?K?_« “U?Ë VF?A« V«Ë t??«d?? «Ë t??U?L? Ë ¨tM ŸU??b«Ë t qL??F« wK U?OIF wH? ÊUO w XUË WËb«  UDK lO?L vK ÊuU?? ÊöD? —œU??B« W?—u??? ?b« W??L?J;« rJ v?K d?L??? È—u??A« fK? Ê« È—u?A« fK??  UU??« ‰U?? LJ?? « 5?( öÎ ? ?U?? wFd?? A? ?« Á—Ëœ W?? —U?2 w »«uM« fK: ld?A?« WDK ‰U?I?«Ë WËb«  U??R? 5 rJ(« u W—u?NL'« fOz— ÊQ ÊU?O« r?Ë bb'« W??O?uU??I«Ë W?—u??? b?« t??? O?u??? ? ? ”—U1Ë  UD?K« ÂUJ_ U??IÎ ? Ë öÎ ?U?? U—Ëb WDK? q Âu?I? Ê√ ÊU?L? C W?LJ;« fO?z— Íd?O??« dU? —U?A??*« v?HÆ—u??b« qzU?u  U?d?B s t?O≈ V? U? ¨U?OKF« W—u??b« W?? ?O? ?F? ? L? ?'«Ë È—u?? ?A« f?K?? w?LJ? ÊQ?? A Âö?? ?ù« t« VCI ÊUO w ‰UË f√ «—b scK« WOOQ« Ê√ s  ôU??u« Èb??≈ s öÎ ? I t??O≈ V U* W??? ô rJ —Ëb b?F ldA« WDK pK1 ô È—u?A« fK ÆW—ub« W??O?Fd??A? « WMK« u??C? `U? v??? VzUM« b??«Ë

fu« …UM8Ë v9c« YK;*« WOLM% =«—UL;%« »c' WD@ bFB W#uJ(«

È“U Èd ‡‡ V

◊u?N«Ë “U?L*« È—Ëb« qD bb% v—Ëœ W?d d?H√ s ‚Ë“d?? Ê“U? W??Uzd  U?I?U?*« WM?' U?Nd??√ v« bb??% …—Ëb ‰Ëô« Ÿu??ô« v? t«—U?? v?K_« ÷u? pU??e« VFK U??L?O? W??u?L? Ë√ v≈ ÂU??√ È—Ëb« qD ÆvKOULô« ÂU« WuL? Ë√ v« ÂU« vU« Ÿuô« v? pUe« vIKË vË vK?O?U??L? ô« ÂU??√ …«—U??? vK?_« ÷u?? Ê√ vK W?u?L? Ë√ v« ÂU?« vKO?UL?ô« vI?K W?U?« Wu?'« ÆpUe«Ë vKô« VFKË ¡b??? È—U??'« u?? Ou ≤π Âu b?b??% s  d?? H? « U?? L? VFK v?K  U—U?*« ÂU??I Ê« vK …—ËbK ‰Ëô« Ÿu???ô« ÆÈu'« ŸUb«

v_B« 5#Q%UM 5M3«u*« qO"B uO&u ±≥ bb'«

ë—œ ËdL

WM' fOzd? ë—œ Ëd?L? —u??b« vËb« ÊËU?F?«Ë jO?D?« d“Ë b?√ Ê√ vK «—u??L?O? vu??U vUU?O« ‰U??L?F« œU?%« v j?Ë_« ‚d?A« WO?M_« «—UL?ô« »c?' WD vK qLF W?OU(« Wd?B*« WuJ(« qL ’d? dOuË WUD« qOKI WDu?*«Ë …dOGB«  U?ËdA*« rœË W?L? ?{ W??O?u??  U?Ëd??A? c?O? HM vK W??uJ(« qL??F U?L? »U?? AK —u? ŸËd?A? q? vM_« —UL???ô«Ë ’U)« ŸUDI« l ÊËU?F?U  «—UL?ö WOdA« ¡«dBU vc« YK*« ŸËd?AË fu« …UM ÆWOMbF« …Ëd« vK WLzUI« WOUMB«  U?U?L??« gU? vK ¨«—u?L?O? vu?U l? tzU?I ‰ö? ë—œ ‰U?Ë  UËdA* WO?L√ vu WuJ(« Ê« vËb« uOu d9R* W?U)« WLI« —U ≈ v p?–Ë W??UD« b?? Ou  U??Ëd?? A? W??U?? Ë ¨W??O? ? ?? « W??O?M« —œU?B*« s …bu*« W?UD« …œUe W?uJ(« UUM? v« W?O?O?«d?ô« W?O?UM …e?O t?O? ÊUUO« V?J v« ‰U?:« uË …œb?*«Ë …bb?'« ÆWOLA« WUD« ‰U v WU

vËb« qLF« d9R v „—UA" v#ö%« dB bË

∫ W—u√dOË W—u« qz«Ë ≠ V

t√ ÊUJ«Ë W??B« d“Ë b?U vHDB? b?L?Æœ b?√ WK?d*« sL?? { 5?M «u*« qO?? ? ?? v ¡b?? « —d?? I?*« s qU?A« vU?L?ô« v?B« 5Q?« ŸËdA? s vË_« ÆÈ—U'« uOu dN s ±≥ Âu Èb?≈ U??F?u ÕU???? U t?u?? ‰ö? d“u?« ·U?{√Ë WE?U?? 0 ¡b?? ?« —d?? I*« s? t√ f« W?? O?*U?? F« lU?? ?B*«  U?O?FL?'«Ë vb*« lL??:«  U?LEM l qL?F«Ë ¨Ê«u?√ ÆWOK_« ¡«u?? d?? ?B? ? q«œ Z?M? v« W?Ëœ_« lO?? L? ? Ê√ b?? √ ‚dD« qC?Q UN?U≈ r? ¨WU? Ë√ WO?uJ  Ud?A ÈdB?*« ¡«Ëb« —UF√ h?— Ê√ UHO?C ¨…œu? vKQË iF v v? ¨tœu? v W?I?« Âb »U??√ sL?{ s v« W? U?)«  U?uKF*« Ê√ ·U?{√Ë d?B? ×U? ‰Ëb« vK dR Èd?B?*« ¡«Ëb« …œu? Âb? ‰u? U?N??U?≈ r WB« d“u „d WËœ_«  Ud? Ê√Ë ¨Ã—U)U tFL ¨¡«Ëb« WFL s ŸUb« WLN Æ

ΫbSË ÂuO« WOId ô«Ë WOMdF« 5%uL"LK vIOMB ŸUL%«

vK Èd? B*« v?U?L? F« b? u« v?I??K Ê« —d? I*« sË W? ?OU? ?L? ?F« œu? ?u« ¡U? ?ƒ— s œb? ?F d9R*« g?U œU?%ô« l „d??A*« ÊËU?F« t?Ë« Y? W?—U?A*« ÈU l b?u« vIK UL d?B ‰UL UU?IM ÂUF« t?Ë« Y? WOËb« qL?F« W?LEM* ÂU?F« db*« —b«— w WUË d?B* WLEM*« tbI Èc« vM?H« ÊËUF« ÆvULô« —«u(«Ë qOGA«  ôU «ddI vË« W?AUML ÂU?F« «c d9R*« vK ÷dF ZN v W?O?U?L?ô« WU?L?(«Ë WU?L?F« ‰u ö?U? W?OU?L?ô«Ë WœU?B?ô«  «d?OG?*« q v qUJ? WOLM« vK Ud«Ë ÊUJK W?dLF« WOd?« dOOGË ‰u w*U ddI WAUM v« WU{« qLF« ‚«u«Ë nzU? u«Ë o?zö« q?L? ? F«Ë W? ? ?«b? ? ? ? ?*« W? ? O? ? ?LM?« W? ?O? « d?O? u …—Ëd? { vK b? R Èc«Ë ¡«d?C? )« W? ?O? ?LM?« oO? ?I? ?? ? vLE? WKO? ?u? ? WœU? ?B? ?? ?ô« ÆW«b*«

∫ÈËb« Èb s ‡‡ nOM

sL?{ d? B? ‰U? L? UU?I?M ÂU?F« œU? %ô« „—U?A Èd“ô« bU? t? √d Èc« Èd?B*« vö? « b?u« ±∞≤ …—Ëb« ‰UL?« v …dN«Ë WKU?F« ÈuI« d“Ë ÆnOM ÂuO« √b v« vËb« qLF« d9R* b? L? ? ÂU? F?« œU? %ô« fOz— v«d*« v?U? ? »U« W? ? LK? vIK?O ÂU? ? F« œU? ? %ô« f?Oz— VzU? tK?« VË WËœ ±∏≤ tO „—UA Èc« d9R*« ÂU?« dB ‰UL W? Oö? « W? Od? F« W? u?L? :« b? I? FË ÆÆrU? F« ‰u? W?OËb« qLF« W?LEM d?I0 ÂuO« U?OI?O?M UU?L?« Èc« d?9R*« …—Ëœ ‰U? ? ?L? ? « ‰Ëb? ? ÷«d? ? F? ? ?? ? ô d? B? „—U? ?AË ÆÆvU? (« t? O?u ±∏ Âu vN? ?MO? «b W?OId?ô« WuL?:« ŸUL?« v vö?« Ubu ‰Ëœ v qO? ?G? A? «Ë qL? ?F« UU? C? ‰u? ‚U? ?Hö Æ…—UI«


‰ULF«

qOM« XM

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

V&«d« Êuu()* ‰ULF«Ë dzU(/ tOM1 ÊuOK ≤¥∑

«uM ±∞ cM åu UH«ò œb U uJ(«

∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

°°ÆÆå—bG« s “ wòÆÆÆœu‡‡NFU" ¡Uu« W?L?O? b?I? sL? W?OU?ù« U?H?B?« rE√ s ¡U?u« Ê« W?H?Ë W?L??OE W?L?O? b?I??Ë t??OU?≈ s a?K« ¡U?u« t vK? Ê√ ÊU?« q vK wG?M .d oK?Ë WKOL? ‰c??« uË W?U??O?? ôË t??O?? —b?? ô Íc« ’ö??ù«uË b?N‡‡?‡F« vK WEU???Ë œu‡‡K d?c Ë œËb??ö ¡UDF«Ë W?OM« l«b? dU VK s ô≈ wQ?ô w?I?O?I?(« ¡U?u«Ë ÆWBU)« UMC???F l ÊËU??F???K ÊËdDC??? UMK W??F???O??D« r?JË ôuË t ¡U?u«Ë b?N?F« …U?«d0 ô≈ r? s p–Ë iF?« W??«b??BU??  U??«b?? Ub??ËU??Ë »uKI«  d??UM? p– œ«d?_« 5? W?O??U?L???ù«  ö?U??H?« s? W?O??«— …—u? wI??O?I??(« U?N??u?N??H0 sJË W—Ëd??{ W?OU??« W??U?Ë lb? b??? Y?O??????? lL?D Ë√ W????KB???? Í√ s wU????)« w?LM? Ê√ bôË ¡U?d«Ë ‚U??????H?M«Ë »c?J?K t????????????U?????B? »«c?≈ wK …—b UMb `?B —«d?LS UMU?OB? s ŸË—ô« sJË ¡U?u«Ë  U?«b?B?« wK œU??FË ”UM« U?M—«u????? q?J t?????L?KJ?« Ác g?O?????F Ê« „«–Ë «c? q »c??Ë n“ ÊËb ‚b?? s pK/ U?? qJË UMö??«Ë

W;dA« qOGA& …œUù …—«“u« ÂU √ ÷Ëd Àö_ ∫‰Ëd« d “Ë

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou@√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡*d1

d??_« vU??L??« s •±∞∞ l«u? U??d*« …œU“Ë

åu?U?H«ò U?U??L?BK Wd?B*« W?d?A?« ‰U?L? VU

Wd?B*« W???O?N« «e?O2 lO?L? ÊuK?U?F« ¡UD«Ë

qO??G??A? ‰Ëd????« d“Ë qU?? ≤∞≥ rœb?? mU??«Ë

d??_« rU?*« U?N« —U??« vK ‰Ëd??K W?U?F«

v «uM dA s d?√ cM XHu v« WdA«

ÆWdA« ‰UL√— v

U?I t?OM Êu?OK ≤≤± s d?_ U?NUOub? XKË

v ‰Ëd?« ŸUD Ud? vK WULF« l?“u VU

Æ≤∞±± WO«eO dü

rNM bbF« œuu «dE WdA« —«d?L« Âb WU

W???OU???IM« W?MK« ÂU??? 5√ Õu??????H«u√ v?L???N?? b???√

UUO« lOMB ‰U? v …—œU …dË …¡UH vK

‰Ëd?????« d“Ë …—«b nd?? ”b?MN*« Ê« W??d???AU

W?OKF?H« W?b)« œb? vK ÿU?H?(« l ‰Ëd??« ŸUD

WKJA?LK È—c q W?dAU 5KU?F« bË b? ÊU

qJ v«d?G'« l«u*« …U?«d? l WO?HO u« W?—b«Ë

U U?H? Èd?√ …d?? U?N??U qUJ U?NK?O?G?A …œU?«Ë

Ê«Ë ‰Ëd??« ŸUD Ud? Èb?ô U?NL?{ Ë√ qU?

ÆœdA«Ë ŸUOC« s rd«Ë ‰ULF« vK

gU?F*« vK ÃËd?K 5«d« 5KU?FK Wu??« r

“U?N'« U?N?A?UM v«Ë ≤∞±≤ ÂU?F WO«e?O*« Ê« ‰U?

vK? —u???N?? l?—√ vœ« b??? 5????L??)« s? b???F

W?dA?« WOub? Ê« sK√ Êü« U??U?LK Èe?d*«

W?OK?F? W?b? W?M q s ≤∞±≥ ÂU?F d??_« qU?

v WOub*« Ê« `{Ë√ ÆtO?M ÊuOK ≤¥∑ XKË UN

qL??? 5( Wd???N???A« V«Ëd?« ·d?? l? …Q??AM?*U

ÃU?ô« s Wd?A« nu «dE d?L? b«e W?U

s UCuF p–Ë U?OU qUF« WI«u b?F Wu«

ÕuH«u« vLN

r? v?« W????U????)« oœU?MB?«Ë W????b????)« …Q????U?J lO???L???Ë „uM?«Ë U???d??A?«Ë  U?????O???NK? U??N???d???

V«Ë— W??L??O? vD?G ô WU??O?B?« ‰U??? v U??NKL??Ë

…—«b nd

“U??(« d?BË XML?ú ëd? ‰U?L? r ÷Ëd?F«

ÆWdAU 5KUF«

cM U???F??œ vK? U??N??OK? ÊuKB??? scK« rN???«Ë—

5K?U???F?K W???O?U???I?M« WM?K«Ë t?√ v≈ vL????N??? —U????«

WU)« W?IOu« Wu v≈ WU{« WËb« U?R

ÆÈœuF dL UNJK1 v« uJLOË

Æ «uM Àö

fOz— vd bL? —ub« WKUI0 «u?U WdAU

h U ·dË 5?KUF« lOL' vUL?'« 5QU

qO?GA WU? v 5u?*« åuU?H«ò ‰UL? VUD

d“u? «ËœU??? U????b???F U?MO?K W???U?zd« œ— ¡U???? ‰U???

v ‰Ëd??« d“Ë d?OQ? «uEô Ê« bF? W—uN?L?'«

l W????«—b« l W????I???Ou?« s …b??? v?K qU???? q

W?«—œË UN?KOF?HË W?I?Ou« œ«b s b?ô Wd?A«

Èb ÷Ëd???? Àö? „UM Ê« r?NMK?√ Èc« ‰Ëd????????«

·u? U0 W?d?A« …—«œ« fK? ÂU?L?« Âb?Ë œd«

ÊËbd sc« œ«d?ô« iF 5Q?« Wd? vu?

qU??F« qL???? Ê√ vK? Wœd?? U?N?Ku??% W?O?UJ«

ÆÈœd qJA WIOu« W—«dL«

¡U????« W??d??A?« qO??L??% ÊËœ t ’U??)« j???I«

¡Uu« lMB?Ë ‚UHM UMœUB s „UMN ‚U?HË Ÿ«bË

¡«d?A r?NKC?√ —U??O??«Ë rN???«—b W??d?A« …—«œ«

…—«b nd Ê√ v≈ «d??O?A? U??N???U qUJ U??NKO?G??AË W?d??A«

ÂöE« t?L?F Èc« ‰U?L?F« ¡ôR q?I??? t?O≈ ‰ËR rN?O{U?I v?HJ WuO? ÂbË W?Oub*« b«e V?

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B& d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L DU"U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM ∫…—«œù« fKS fOz—

vV«d*« vU1 d<UE«b bLU« Æœ DUFöô«Ë Dö@«d*« …d<UI« ‡‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·ÆD ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ D ‰ULF« œU%« ÆD ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ vFËd)Jô« b*d« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

ÊËb lO??L??'« ÂU??√ Ud???Ë U?M«d?≈ b??L??F?? Áb??M WKF??H« pK ¡«d? t ÷d??F? b? U??Ë U—u?F?A …U??«d? q »U???????ù«Ë ◊U????ùU? UM??O??B? b?? w« ¡U???I??L??(«

∫bd« WUI fOz— nu bO

ÆŸ«b)« p– V wHM«Ë wBF« —UONù«Ë ‰c?????« w?MF? w«—Ë l?z«— T W?????«b?????B« w? ¡U?????u« t U?OË XM s0 ÂU?Lô«Ëd??B«Ë WO?C?«Ë ¡UDF«Ë s t??OK ·u??)«Ë t??O?? jd??H??« Âb??Ë t??OK ’d??(«Ë Áœu??N?? db??IË t???O??U??√Ë Á—u??F? …U??«d??Ë È–_«

·dB« b«u8 q*bF& bF" eOL)« e‡‡ UU v …œU*“ t‡‡OM1 Êu‡‡ OK ±≤≤

vK ÿU??H?(«Ë Á—«d??√ ¡U?A??≈ Âb?Ë t??FzUMB? dJA«Ë t?OK s(« ¡UM?«Ë ÁœUF?≈ vK qL?F«Ë tUO?uB?

vK bd?U 5KU?FK W?U?F« WU?IM« fOz— t nu? bO? b?√ 5 W?I« …œU?« u WU?IM« W?Uz— tOu c?M t«b« r√ b?√ Ê«

Íd???– qJ Ád???cË tzU?D√ qU???&Ë tMU????? d???–Ë

…eO'« b*d" DUFUù« ·dhË 5K UF« D«¡«e1 iOHj&

b?d ¡U?u« l fOK t?«d b?F t?U√Ë Áb?NF WK?OL?

5KUF?K WOUIM« W?MK« fOz— VzU bL?√ ÈbL b?L? ‰U

Æ≥∂ ‡«

iO?H??? 5KU?FU W?U??)« U?LKE« Ê« …e?O?'U? bd?U

r√ ‰U WU?IM« WUz— t?Ou cM …d?H« ‰ö oI? U r√ sË

ÂUEM q ô U0 …—«œô« q s UN WU?ô« - «¡«e'«

…—«œ« l W??U?F« WU??IM« ‚U?H« v≈ q?u?« u t??I?O?I??% - U?

s 5?KU???FU? W???U???)« UU???ô« ·d??? - «c???Ë q?L???F«

v ÊU?? YO? «“U??ô« b?O??d Èb?IM?« ·d?B« vK W???O??N«

s U?N 5?I????L?K qU? qJA ëËe«Ë …U??u«Ë v{d*«

p– vK œ«“U?Ë d?N?√ WF—√ vB?« b? r ·d?B« oU?«

WM?K« s U??d?? uU?? WU??N v??Ë dU?M ‰Ë√ s …d????H«

ÊU??Ë W??OzU??C?? ÂUJ« —«b??B????«Ë WK U2 b??F ·d??B ÊU??

Æ5KUF« vK «¡«dô« dOO vK WOUIM«

`U?B mU?*« s •±∞ rB b?F ·d?B« r Ê« vK ‚U?Hô«

·uAJ« œ«b« s? XN« WOUIM« WMK« Ê« Èb?L ·U{√Ë

rNKL?% ÂbË ¡U?C?I« v≈ 5KU?F« QK ô« qU?I*« vË W?O?N«

5u???ô« ‰ö?? W—bMJ?ôU 5KU??F« nO??B0 W?U??)«

s •≤∞ v≈ qB v?«Ë …UU?;« »U?F«Ë v{U?I?« n—U?B?

ÆuOu lKD s W«b ëuô« ‰Ë√ ‰UIô «bON9 5O{U*«

d“Ë vLK? n U? ”bMN*« rœ v?≈ «d?O?A? W?????;« m?U?*«

U?L?N? Õd? ôË Ê«dJ ôË rK ôË …¡U?≈ ôË b?O?B ôË Æ U—UH Ë√  UUA s Àb j«dË  PAM*« w ‰ULF« 5 ¡UuK WFz«— …—u X√— qLF« ‚UD w U W“√Ë√ WKJA* Êu?{dF UbM lz«— b???«Ë q— VK? wK Êu???F???L?????? nO???Ë t???—U??? Ë√ w UÎ ?C?√ W?Ëd?A*«Ë W?uK*« rN?u??I? s Êu??F?«bË Æ ÊËbdU w≈ ‰uu« wK ÊËdBË Xu« fH rNM Í√ ÷d??F? U??bMË  U?“_« X?Ë w UÎ ?C√ rN??√— w rN?H?√ Êu?F?C n?O?Ë ∆—U ÀœU? Ë√ TU?H? ÷d* ôË oO?{ w lË s …bU* t?OU? q «ud?Ë rNu?O

WOUIM« ÊU?K« Èu vK WOU?IM« «œUOI«Ë WOUL?F« b«uI«

iOH? WO?N« fOz— tM VK YO WU?IM«Ë ‰UL?FK ôUBô«

Æ UN d1 w« W“_« wD w Áud wK «u‡‡d?≈ ÆÆ U?Ë_« q w «c?J ÊuJ UÎ ?Lz«œ UM?OU

q? s Àb? ÊU? U? ·ö? vK WU?IM« …—U?O? Êu?KI?M rN«

s wK? Ê√Ë ÁU?UM Ë√ ÁU?M Ë« d_« U?b√ „d? ô√

WO?N« ‰“UM v≈ qu« v UU «—Ëœ XF WUIM« Ê« U?{u

ÊËdô rN?KF????? UÎ U??O?√ iF??« s p?KL?? w« W??OU_«

U?OM*« bd W?IDM v »«d?{ôU WU?)« ÈËU?b« v U?NI? s

Æ UOb« wU √u√ «cË rNu s0 ÊËdFAôË s œU??F?≈ «Î b?U? ‰ËU??%Ë „d??O?G g?O?F Ê√ ŸË—√ U?? WE( q? w t??A???O??√ lz«— ”U?????≈ ¡UD?FU?? p?u?? rb??√ w? u??b Ë√ W??U?????≈ Í—√ U??bM t? b??F??√Ë Æ ÊuJ« wU qL√ ULË WB«Ë dU

sb« ‰UL ·d« Æœ

ÆuOu ‰Ë√

nu bO

W?O?N« s —b?B??«Ë vHO? u« rNK?I??Ë ‰U?LF« vK? Ud?

ÆÂU« ‰ö U—«dô

v WUIM« vu cM tN«Ë v« UIF« r√ Ê√ v≈ —U«

vK? —u?????b« b??N??? v t???d?? - e???O??L???« e??U??? Ê« `{Ë√

X?u v« ô« ‰U?L?F« √d v« W?LJ; W?O?N Âb? pc »UD

ÊU ?K« Ë√ WUIM?« h UUO Ë√  «bM? ? È√ d«u Âb?

—«d?« bF e?OL?« e?U Ê«Ë W??ON« W?Uz— tO?u ÊU√ vKOB?

◊u??O??« bd W??IDM?0 ö?U?? ±∏ b??{ W??NU??A?? Èd??√ Èu??b

W ??d ?? WU ???IM« ¡U ??C ??«Ë tKF ?? U ?2 U ??N W ??FU ??« W ??O ?U ??IM«

…œUe« s bO?H?OË tOM Êu?OK ±≤≤ v≈ qBO öb?F«

WLJLK t1bI WO?N« s »UD —«bBô „d« - qFHUË

ÊU ?K« lO ??L ? qL ?A …bb? UU ?O b ??«u ? œ«b ?ô „d ? ?«

5 WöF« Ê« vK b√ ÆWOHO u« U?« lOL v sKUF« lOL

U ??C«Ë rN ‰U??Bô« q ?zU ?ËË ¡U ??C ??ô« ¡U ??L ??«Ë W ??OU ??IM«

WO W?ON« …—«œ« fKË bdU 5KUFK WU?F« WUIM« ¡UC«

bM ÊËœ ÕUM?« ¡«b« s vu{u*« d?O bI ?M« vK »U«

…b? b??N? W??O?{U*« …d???H« Ê«Ë ÂU??« rU?H??U e??O?L??Ë «b?

ÆqOœ Ë√

W???O??N« U?U?DI  UEU??? …b?? v W??O«b??O?  «—U“Ë  «¡U??I

U*U ‰UI« ‰b È_ WU?IM« fK ¡UC√ v{U?I Âb vK b√

sb« ‰UL ·d« —u?b« WId WOULF?« b«uI« l q«uK

s ±≤ UN œb?;« WK'« v U?NI? s bd« W?O ‰“UM b?OH

Ê√Ë WUO)«Ë —b?G«Ë WO«dJ«Ë bI(« 5Ë UÎ F?OLUMuK

Æ≤∞±≥ uOu

U* UÎ ?F?O?L? tK« UMI?Ë ¡UDF« wK? UÎ ?Lz«œ …—b?I« UMM1Ë

s «—U???« ·d??B« r Ê√ vK o«u? ‰Ë_« t UM?U?L??« v ÆWON« fOz—

5? UÎ ?????F??????OM? «Î b????? l?C Ê√ q?Ë e????? w?u*« u??????œ√ UM?u??? s qJ? ¡U???u«Ë ‚b???B«Ë œu?«Ë V(U U?ú1

d“u« b??O??« t UMU Èc?«Ë •µ v≈ •±∞ s rB??)« W???

œUL dU

W?O??u?I?« W???O?N« fOz— ŸU?Mô XF? WU??IM« Ê« nu? ·U?{« ¡U?L?ô«Ë ¡ôu« ‚ËbM s «u?d sc« ¡ö?e« …œu?F bd?K Ê« vK bz«u?HK W?U?{ôU? …d?Q?*« ◊U??ô« œ«b? r Ê√ vK Æ¡öe« vK «dOO 5U vK jI …U?«d?? ÊËœ ·d?B ÊU? Èc?«Ë e?O?L??« e?U? Ê« s? nA? …—«“Ë W??I???«u0Ë W?????O??N?« l ‚U??H?ô« - l“u???« v W«b???FK W??U???O?? …œU??ù «u??C??? ≤∂  WM' qO?JA vK ôU???Bô« W?I??«u*« -Ë U?NKb??F s ¡U?N??ô« - qF?HUË t??d? d?OU??F? …—«œô« fK??? vK? ÷d??F?????Ë W?db*« fK??? s U???N??O?K

Æ¡UdA« UNULË dB* dO)« tO Èb???L??? b???O????F???B

vK XI«u 5KUFK t?U« …—«œô« fK

œb??? ŸU??L???ôU æ

gË—œ v?KË d???B vKË ÊU?????? b???L?????Ë

5??????√ r?????O??????«d?????«

…—«œ« ‰u??? V?—b???« s? ‰Ë_« Ãu???H« d????H???

…—«œ« f??K????????????????????

t Õö??Ë nODK?«b??? ‚“—Ë ÊUDK? b?O??Ë

W??M????K?? ‚Ëb??M??B??«

W?ö??«Ë W???B«Ë qL??F« ◊u?G??{Ë U?“_«

ÂU??????????F?« œU??????????%ô«

5?? b?L???Ë ·d??« b?L??«Ë W??H?OK Âd??Ë

qIM« ‰U?LF WOU?IM«

Æ5KUF« s ≤µ rC v«Ë WOMN*«

t??????I? U???OËU???F????K

ÆrO«d« dBË qOK'«b tK«bË

Æ…eO'U Èd«

‚ËbM 5√ nODK«b?? vK ‰UL? p– sK√

VJ W???O W??O?e??

WM?K« fOz— ‘UD?M d??O??L?? vU??IM« b??√ æ

Èb??????L????? Õd??????Ë

W????B?« “U??N?? ‰«“U?? ‰U??Ë W??O?U??IM« WM?K«

…—Ëb??K? œU???????????????%ô«

fOz—Ë …e???O??'U? Èd??« qI?M« ‰U??L???F W??O?MN*«

r?????? ÊQ r?O«d?«

V—bK ÁœuNË tKL? q«u WOMN*« Wö«Ë

…b???b??????????????????????????????????'«

…—«œ« f??K????????????????????

q?«œ Wu???????C??????F?«

bF ”bMN*« …œUOI

≤∞±∑Ø≤∞±≥

∫rKI

U? v≈ qË WMK«

W??B« db? Ud?“

b?????L????√Æœ W?????U?zd

n?√ ∏µ v??K? b??e?

W????OM?N*« W????ö????«Ë

fOzd?« dUE«b?????

œb??????????????????? m??K?? ÊQ??

ÈdB*« tK«b

rO«d« ÈbL

dUE«b bL√Æœ

œU????????%ô o?U????????«

fK? —d?Ë u?C?

Ãu??H« d??H?? —d??IË

d??O??L?? W??Uzd …—«œô«

5?—b?????*« s? ‰Ë_«

VU;« s qË ‰U?LF

U?b? …œUH??ö

’u?BM*« UU?ô« ·d r?O? tQ ‘UD

W???—b???M???J???ô« v???≈

5zU Èd??O??*« b?L??? ¡«uK?«Ë vI?H« b??L???

sU?J« vH???A?????*«

VK?D WU???????????« p?–Ë W???zö?« v U????N???O?K

«u???????????????— s?c?«Ë

ÆUU «dOdJ vK kUÆœË

‰U??L?? œU?%« v?M0

ÆWMK« ¡UC√ 5KUF«

U????????????????????“_« …—«œ«

—u?bK WI?«Ë bb?« —«dI b?OA å‰U?LF«òË

5?d?????????????????????????????A?*«

WO<c*« WM)H«Ë o"U@Ë UM« vU??« Êd?I« qz«Ë√ Á—Uœ“«Ë t?I??H« Ãu?C d??C? √b

…Ëd*« v?H???A?????????? W?OU?IM« WMK lU?«

oOu bO

WzU? v«u?? …e?O?'«

od??? 7U?? oO???u b??O??? vU??IM?« Õd?? æ

ÆqLF« ◊uG{Ë

œU%« WUz— vu ÊU Èc?« dUE«b bL«

-Ë „d????????A????? n√

œu?F - tQ? WËœú bO? W?dA? W—U?B*«

vU???IM« b??L?????« æ

«˜ t 5ML? dUM ≤µ …—u b?F dB? ‰UL?

lO?L? qL?F« duD

vK l?«d« ÂU??FK? W—u??N??L??'« W?uD o?d??H«

v?«d?*« vU????????????????

ÆÂbI«Ë oOu«

ÆtU«

nO?DK«b?????? s ö??? od???H« rC?Ë v«u???«

ÂU?F« œU??%ô« fOz—

dUM ‘—u 5KU?FK WOUIM« W?MK« XNË æ

d?B ‰U?L UU?IM

fOz— ÕUH«b bL ”bMNLK UdJ ‚ôu

W??Lz√ —u??N √bË l«d« Êd??I« nB??M v?? …d????NK

»—b?? fu v????Ë ÂU??F« »—b*« —u??U??

nODK«b vK ‰UL

ÃU<u@ WF US" 5K UF« eUU v …œU*“ •≥∞∞ d WUI q! s#

n8u v WLK;

œ«R s1«Ë ÕuH«u« ÊUF Êuö«Ë odH«

UN{«d&≈ i)d* „uM«

ÂU?S ·d?Ë v—U q√ s u?Ë ‚dF« v ÊU?L?FM«

°°åÃdH)& ò DU*ËULOJK WC"UI«Ë —UNM& å„uJ«ò

f√Ë vFUA« ÂUù« r ◊UD?H« v bF s YOK«

v b???u ÊU???Ë o??ô« …—«œô« f?K?? f?Oz—

s Ëd?L lU? v tbË t? r ‚«d?F« v tc?

—U?O?K v«u? —b??I „uM« v l?z«œË Xu« p–

∫v œuL ≠ V

WUIM« fOz—Ë È—uA« uCË ‰ULF« œU%« fOz— v«d*« bL vU o«Ë

∫…uBM ‰Ud ≠ X 5KUFK WUF« WUIM« fOz— v«d bL b√

db v????Ë „uJ?« W?U?MB d??BM« W??d??A

«u?????«Ë rN??«c? XËœË t??I??H« W?Lz√ s? «b?N?????

v vM?√ ö?H« „U?M Ê« d??U?;«Ë rU?M*U

r sJ?Ë U??N ÷u???NM«Ë W???d??A« `?U??B m?K*«

W?U??F« WU??IMU u??C?Ë W?O?U?IM« W?MKU u??C?

ŸËd??A???Ë W??«—e?« W??OK? d??U????? ŸËd???A??

sJ? vM« v?ö???ô« ld???A???« v? …œU??I?«Ë …Ëb???I«

W?O?u?LF?« WO?F?L?'« ¡U? Ê√ v≈ ÂU?L?« vDF

WU?GK W?O? ·ËdE d9 W?dA« Ê« UËU?L?OJK

Èb?B??U Ëb??« ÂU? YO?? …—UD)« d?U???

Âb??? V????Ë U??N???O??? X?« r? rË U???N???OK v?«

ôË U—UD ≥ nu «d?E WdA« nu? œbN

vK r?Nb« «u??F??{ËË 5?Ëd??A*« sc? vK

U??N???U ld? qL?F? v« ≥ W—UD Èu?? b??u

U?N?O b?«u?« s 5KU?F« «u?FMË 5Ëd?A*«

d????F V??? •∑∞ W????M ÃU??ô« vK? d« U2

U????d???? d????QË  «œ«dô« W?K v?≈ Èœ√ U2

„uM« Ê_ ÷d??I« vK ‰u??B??(« v W?d??A«

dN? öU? ±∞≥µ rœb mK Èc« 5K?UF«

v« bb?«Ë WUOB« —U?F« XFH—« ÂU?Lô«

ÆqM s«Ë vFUA«Ë pUË WHOMu√ rË

Êü« nKJ? X????√ t??OM —U??OK nK?J XU??

u `???√ v???? vJU*« V?c*« d???B??? v d???A???«Ë

‚—U? v …œUe« ÁcË t?OM Êu?OK ≤µ∞Ë —U?OK …—«œô« fK?? fO?z— ¡U? v?? —ôËb?« WKL??F« „u?M?« sJ?Ë q( q?u?????« ‰ËU??????Ë oU??????«

—U? ËdL l?U v bb'« t?c f√Ë vF?UA«

Uc??O?HM? W?d??A« vK X??F?? oz«u? XF??{Ë

U? Êud?B*« r??I«Ë vJU*« Vc?LK U???UM t?c?

j??I« W??L??O?? lœ vK …—œU?? d??O?? X????«Ë

U?Od b r vHM?(« Vc*« U√ vFU?Ë vJU 5 W??ö???K vL??d« V?c*«Ë Âb??ô« t« r— d???B?? v Uö? „UM XUË vK?M(« Vc*« UC«Ë W?OU?F« v{U?I?« rN?d?Q?? W?O?HM(«Ë W??O?F?U??A« 5 W?O??c? lMË rNUIK lMË ËdL lU s 5J s À—U(« WOJU*«Ë W?OF?UA« 5 Ÿ«e Àb U?C«Ë rNM UUDF«

v“ ”bMN*« Ê√ v≈ W?U{ôU ÷dI?K È—u« UMOK ◊d??« W?CU?I?« W?d?A« fOz— vu?O? ÷d?I« s?L?CM …b?L??ö Ê«uK W?B?? ¡«d? t???OM? Êu???OK ∏∞ v?«u??? W???d???AK? VK& v?« v?« X?u?« v 5?K?U??????F?« ÕU—« v?≈ ·U??????C? Ê«uK œU?L? W?d ôuË W?d?A« U?N?O d?? ◊Ëd??A« Ác i— - t?MJË U??d?? b??$ sK ÆdHB« WDI v≈ UMF—Ë Ÿu{u*« qOQ -Ë

Ê«uK œU?L s— vË W?H? ◊Ëd X?F{Ë r Èc?« r??H« W??L??O?? vK „uM?« qB??% Ê«Ë Ác v?Ë VK?B«Ë bb????(« W????d????A? U????NzU?D« v??Ë ‰U?L??F« U??d? vK d?R ·u? WU??(« WU v ‰U?LF« qF? U2 q v≈ qB r Êü« rN?K???I????????Ë W???d???A« v?K U???u??? oKI?« s ô WJU??N??? …œu??u*«  «b?F?*« Ê√ v≈ W?U??{ôU Æ„uJ« r WdA `KB fOz— s W?ËbU 5u???*« q UM U?? ·U?{« b?√ rË WËb« v ‰u???? q√ v≈ W—u?N?L?'« b??N?? v W?KJA*« Ác? “Q??  √bË UM?O?? ‰Q??

–U???_« d??√ v? U??N?c?? WKzU?? qJ ÊU??Ë Wd“_« W?O?«b« 5LK*« Ê«u?ô« W?U?L? fR? UM« s? v »U? l{Ë oU? b?O?« tO?IH?« aOA« vö?ô«

V—b? WU?IM?K W?FU?« W?U?O?« vIzU? W??F? rœ vK Èd??« qIMK W?U?F« W? qOKI Ë√ b?KË WMN*« d U?0 rN?Ou? uU? ±µ WMb0 W?FA« vIzU? v« W?U?O« …—«“u W?O?—b?« Z«d?K «cO?HM rN?H?OI? vK qL?F«Ë Àœ«u?(« ÆUN ¡UIö UNOIzUË WFAK UNb« ÂU?A U?LOK?F W?O?K t« U?H?O?C W??F?A« fOz— d?_« œu?L? pc Õd? d“Ë Èd“ô« b?U??Ë W??U??O???« d“Ë ŸËe??“ ÈbzU???I WKU??? W??C??N? qL??F W?KU??F« Èu???I« s W??C??NM« Ác √b??Ë W??O??U??O??«  U????d*« W??œd?G«Ë d??B?ô«Ë Ê«u??« b?O??F?B« vB??« ÊuIzU« ¡ôR dH v≈ «d?OA aOA« ÂdË

Æv{U*« uU W? bb? ÂuI ŸËdA*« Ê« »«d? ·U{«

5KU??F« VUD* WU?????« W?OU*«Ë vU??F« rOKF??« W??Uzd v?LKF« Y??«Ë r?OKF??K W??U??F« W?U??IM«Ë ƉULF« œU%« fOz— VzU b:«u√ bO« …b?d?????????????' p?c? Õd????????????? ·—U???F« b??L?????? å‰U??L???F«ò

5KU??F« s? •µ∞ U??d? l?b W??OU*« …—«“Ë s d???N??? È√ v? Àb??? r «cË ŸËd???A?*U ÆWIU« —uNA« ŸËd?????A?*« ÂU????? d?b?????? Ê« v«d?????? ·U?????{« qO??? v rb??N? —U??B? Êuc?? 5KU??F«Ë ŸËd????????A?*« …—«œ«Ë ŸËd?????????A*«  «œ«d?« …œU?“ ÂU? b?Ë …¡U?HJ« s W?OU? W?—œ vK W?OU?(«

d_« œuL

qU???? vH√ …œU????H???????« v≈ W??F??U?'U? ÊuKL??F n u??Ë ÆUNUOKË …—«œ« Ê« ·—U?F« bL? ‰U? ŸËd?A c?O?HM ”—b W?FU?'«

f—b???« W?????O ¡U??C???Q …u??« 5?KU??F?« Ãö?? Ãö?FU? vË√ UM√ 5KU??F« ‰ƒU? v≈ «d?O??A? W?U? l?b ÊËb?F???Ë v?F?U?'« vH?A???*« v Æ»uKD*« n—UB*« XN?Ë WOU?IM« WMK« fOz— aO?A« ‰UL? `{Ë√ 5_« v?«Ë t«uË 5K?U??F« V?UD* t???U????????ô

ÆozU

Èc« tK«b??? kO?H??(«b?F b?L??? W?F?U??K ÂU?F«

vuUI« —UA*« ÊUC— bL XLB b√

v p–Ë vU??IM« qL?F« W??F?O? Ë UM?KU?A? rN??H?

v U??NzU??A« cM W????F?A« u?? «b??N?? uQ ô dUM ≤µ …—u? ÂU?O? b??F t???I?«u0 ≤∞±±Ø≤Ø≤∞

ƉULF« l …—«œô« sUC —U « WMK« u?C? rOK(«b? b?L« b?L? —U?« U?LO? ·d???B Âu???I? W???OU???IM?« WMK?« Ê√ v≈ W???OU???I?M« ÂUE ×U «cË Wd(« WO{d*« ôUK  UU«

v« WKI?*« UUIM« vK ¡U?CI« U?NM ·bN«Ë

fK???? qL???%Ë p?– vK h?M r v?« W????zö«

d“u« l s?Ë vuU? nI? ö W?O?U?IM« U?L?OEM?« q«œ b?u Ê«  œ«—√

¡u?{ v ·d?B« W?Ou??? WO?UI?M« WMK« …—«œ«

ÆUNF qUF« ÂbF Èd“ô« bU

fOz— VzU b??:«u« b?O?« d?O?J« v?U?IM« rœË

…—«“u oU« qOu«Ë W?FAK vULF« —UA?*« 5 œË«œ bL ‰U? ULO Êu?e?K U?H√ ±± mK WDA?M« W??F?A« Ác?N Wu?C?F« r? Ê« WKU?F« Èu?I«

UUD« Èc« W?U?F« W?U?IM« fOz—Ë ‰U?L?F« œU?%« ÆUOU≈ WOöB« Ác

ÆWuCF« vK b«e*« ‰Uô« v≈ «dOA U«dô« œ«b

ÆvUô« dô« UN ÊU

W uJ(« DUB8UM s WBb" VUD& åVKB« dO@«u ò ∫ÈdB*« tK«b ≠ V

5KUFK WUIM« —U?A vU b?L VU Ë 5K?U???F?« U???d???? lb? rUM?*Ë d???U????;U  U?I????*« W?U? ·d?Ë  UMO??Q?« œ«b?Ë

…d@U)« WaON« DU;d v oOIb)U" ÊuUD* b*b(« WJ(U" ÊuK UF«

vM_« ö??Hô« W??'U??F? v?«d? VU?D r—

‰œU WUzd U?N“«uË VKB«Ë dO«u?*« WUMB dBM« Wd?A 5KUFK WOUIM« WMK« s? bË qUI

Ê« W?U? W?H?B d?U?;« ŸUD v œu?u*«

·ö?)« vK ¡U?CIK tu? W?_« bu? vöù« t?I«

Èu?I« d“Ë Èd“_« bU? l W?Ob?F*«Ë WOzU?dNJ«Ë W?O?bMN« U?UMBK W?U?F« WU?IM« fOz— ÊU?—

W??«—e« W??OK d?????? vK sdDO???? Ëb??«

`$Ë WM« tI? dON?A« tU l?{u vc*« Ÿ«eM«Ë

»d?A« ÁUO? o«dË W?ObF*« …Ëd?«Ë ‰Ëd?« v—«“Ë Èb vB?A« tKb? «uU Ë …d?N«Ë WKU?F«

vI?zU??Ë »U?????« W???DKË …—U?D)« ÷—√Ë

∫Uu ‚Ë—U ≠ V WF?U« Ud?A« qOG?A v dEM« …œU?« bb(« WJ« W?O fOz— s bb?(« WJK W?OuM'« WIDM*U ÊuKU?F« VK WJK W?UF« WU?IM« fOz— VzU dU? s b?F p– sK√ÆÆU?NQA c?M dzU? oI%Ë U?U—√ oI% r v«Ë U?N

s «b—u??U W??U?)«  «b«e?*«Ë  U?B??UM*« s W??d?AK W??B?? hO?B??? v??B« ·d??B«Ë

ÆWd;« Âud« lœ s »dN«Ë «—UO«

ÆWO*UF« UH«uLK WIUD vË WdA«  UM

…d????N«Ë WK?U??F« Èu??I« d“Ë v?«d?? VU Ë

Èb?B?« WU?IM« V?«Ë sË U?d?A« Ác?N 5KU?F« ÈËUJ s b?b?F« vIK t« ‰U? Èc« W?OuM'« W?I?DMLK bb?(«

v? jI f—b?«Ë rKFK V«c*« X?√Ë vö?ù«

…d???N«Ë WKU??F« Èu??I« d“Ë ÊQ W?O?U?IM« W?MK« fOz— VzU? b?O??« b?L??√ b?O??F? ”bMN?*« Õd?Ë

—UA?*« Èb qb?U ‰UL?F« œU%« fOz—Ë

q_«Ë ÂuM?« Ud?F? W?O?M u« W??d?A?« U?N?MË 5KU??F« ‰u??œ vK Uœ—«u?? d??OQ fJ?F« v«  U??d??A« Ác …—«œô

Vc?? sd?A??F« Êd??I« nB??M cM ‰U??O?_« XKN??

…—«“u« 5 ‰u?uËd qL? vK W?I?«u*« tO? fL?K —U?L??ô« d“u UU?D q—«Ë rN?KD* »U??«

Ud ·dB WOd?A« kU —UM« s

bb(« WJ« ◊u?D) WdB*«Ë vD« ed*«Ë U?b)«Ë WU?OBK WdB*« W?dA« pc?Ë UNF? bUF?« ¡ô« …—Ëd{Ë

WKuD?« d?O??«u*« s W??d??A« U???M* U??N«b—u s? W?B?? hO??B??? o«d*«Ë ‰Ëd????« v—«“ËË

XU???? W????U???F?« WU????IM« ÊQ? U????LK 5?KU????F«

U?? bb??(« WJ« —«u? W?L??«d?? …œd? „UM Ê«Ë gH??F«Ë lzU?C?« qIË W?bb?(« pJ«  U?Ëd??A? W?d?Ë

ÈdB*« œUBô« u/ q√ sË WOM u« WUMBK UFO?A WO*UF« UH«uLK WIUD vË WOËeK(«Ë

rœ r r t« rKF« l V rK? t U0

Æ—«u s UNO UË WdA« q bb(« WJ« WON …dR*« ÈuI« UdË s_«Ë WUEM« Wd nu pcË ÊUM ô«

WHOK Èu?I«b —ub«Ë ‰Ëd?« d“Ë …—«b nd ”bMN*« V U UL dB? v lM —UF l—Ë

d????N???ô« v? ŸËd???A*U? 5K?U???F« U????d????

U?H?«u?LK W?IUD vË W?d?A«  U??M ou?Ë nd?B WKJA? q v W?LU??LK o«d*« d“Ë

ÆUOzUN WIU«

Ê«u??Q ÊË—d??C?? 5KU??F« ÊQ bb??(« WJ?U 5KU??FK? d?B??ô« WM' ‚Ëb?M 5√ s?? b??L??« b?L???? ‰u??I

t??I???H« v W??O???c*« W???eM« vK v?C?? v??? «c v

UbF dQ rË dB v W_« buË vNIH« WKzUF« W?O??c*« WM?H«  œ√ËË d??¬ Vc? vK Vc?? dQ Ë√ ÆWUMJ« dB ÷—√ vK

·—UF« bL

sb«—u? qO???Æœ W??F??U???'« fOzd d?b??I W?U??—

Èc«Ë W?FAK vL?d« v«d« v«d*« vU?

ÂUO qUI p–Ë ≤∞±≤ uOu dN s «—U«

«d?O?A W—u?N?L?'« Èu??

WzULö mU«Ë UU? UNO≈ —UA*« o UM*« Ác

‰UL?F« œU%« fO?z—Ë WKUF« Èu?I«Ë WU?O«

p–Ë ≤∞±≤ W?M ≤∑ Êu?U????I U????I???? W???O?U*«

vK U???F??U??'U W???U??)«

v≈ Âu?O« «– V—b?« Z?Ud r“U?O??« b?F

Èd“u d?b?I?Ë dJ WU??— t??O??u W????F??AK

…—«“u …—d????I?*« «œ«dô« v?U????L????« s •≤∞

v« «¡«d??ô«Ë  «—«d?I« s bb?F?« –U?U

rNU?IK s rœd Ë r?NU?√ lU?'« b?O?A?ô« oKQ? U?OK?J«Ë bU?F*« v W??F—_« V«c*« f—b qI??« r

v—«“ËË U???F???U????K vK?_« fK:« s t?zU???A«

…—«“Ë WB s •±∞ r

WO8dA« d1Ub vK Êuu)(* Ëb« ‰u/b« s ‰ULF« ÊuFM1Ë

W???OU??I?M« WM?K« fOz— n?ODK«b?????? bU?? b???√

¡U?? v?? b??F?? s Y?OK« …U??Ë b??F vL??d?« Vc*«

le?*« 5K?U???F?« ‚ËbM? s ·d????B« «¡«d????«

‚ËbMB« s ·d?BK Wzô

WUUO‡‡ ‡ ‡ ‡ (« vIzU‡‡ ‡ ‡( W‡‡ ‡ ‡O*—b& D«—Ëœ

«c —U??L??????« r? Ê√ Xu« p– v? W??CU??I«

vö?ù« rUF« v d?A?«Ë V«c W?F—«  d?L?«

l{Ë s ¡U???N???ô« b??F •≥∞∞ v?≈ e??U???(« fH

l{Ë l ·U?{«Ë WFU?'U

5 ö*U dzU')«

W?d??A« fOz— U??N?OK? ÷d?Ë t??OM n√ ≤∞∞Ë

dA? Wö vUF« d?BF« V$«Ë ◊UD?HU ’UF«

…œU“ W??«—œ È—U??Ë v{U?*« u??Ou s «—U??????«

o??œU?M??B?« s?? W????????????????O?U??*«

W?HOMu√ ÂU?ù« —u?NE W«b?« XUË W?O?U?F« WËb«

ÂU??ù« d?B?? t??O? t??F?? s«eË …—uM*« WM?b*« v f√

•≤∞∞ v≈ W???F???U???'« e??U??? …œU“ v?K ÃUu???

W????OU????I?M« WM?K?« ÂU???? 5√

W«bË W?u??_« WËb?« d??«Ë√ vM?« vö??ô« t??I???H«

s pU?? ÂU??ù« Yb??(« q√ ÂU??≈ d?N r? È√d« q√

∫ÈËUB« vO ≠ V W??F???U?? f?Oz— Áö«b????? sb?« —u qO???Æœ o«Ë

Æ—uLG*« ‚uU UOËeK WuK*« VKB« dO«u*«Ë “UG« qI dO«u* WOJd_«Ë WOË—Ë_«Ë WOUDd«

U«d?«Ë  U?UL?K  «e?ON?& »uKDË v{dLK …d?√ ôË vFO? Ãö b?u ôË u?« Âu? Ê«u«  U?OH?A?Ë ÆWOFDI WF« ôË v{d*«

s bF


Áœ—UNM«

dB

‰ULF«

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

5HI:*« l sUC# WU>B« ‰UL WUIA

W{Ud«Ë »U A« v—«“u 5KUFK WœU VUD ∏ Ÿ«bù« …dO? ‚uF% dK“u« «—«d! ∫v?M*« v 5H?I*« l U?NMU?C Âö?ô«Ë WU?D«Ë WU??BU 5KU?FK WU?F« WU?IM« XMK√ ÆWdB*« WOUI« WuN« dOOG ·bN v« t«—«dI UNC—Ë WUI« d“Ë WN«u vK_« fK:« u??C?Ë vM*« XFK W?U?zd t?U?L??« v WU?IM?« …—«œ« fK? b?√ «¡«d?≈ s d?“u« tKF?H U?? Ê« W?U???BK WDA?_« v 5KU??F« ¡«œ« vK? U?O??K? dR ÈduM?« qL??F« …d?O???? qd??FË W??O?U??I??« s œd???*«Ë Êu?KU?F« t Âu??I Èc« Ÿb??*« ÆWö)« WOMb«Ë WOUO«  «¡ULô« ‚u????I??? l? U???N?MU????C s W?U???I?M« XM?K√ `?H vË rN?(U?B? s? ŸU?b«Ë 5KU?F« UUC? ‰u ‰u?? È√ l —«u(«  ôU? v« s uK U?OKF« `UB*« oI? U0Ë qLF« ”U?*« Âb vK b?OQ?«Ë lOL'« ‚u? v ÆWËdA*« ‚uI(« ÁcN

vM*« XFK

∫uU V«Ë— ·dG s W/dA« ŸUM#ô

ÆÆÂUF« w UYLK Utö Êu bIK åuU)ò‰UL, W)dA« b{ «dCY —dYK wK;« œU%ô« fOz— VzU4Ë d????BM?« W???d???? ‰U????L???? —u????C???? WU???? wK;« ‰U??L?F« œU??%«Ë ¢uU??¢ U?u??M*«Ë —U??A????*« ŸU??L???« WK?U?F?« Íu?I?« q2Ë d?I*U W—bMJù« kU? ”U?? UD b?L? wK?;« w???F????A« f?K:U W?EU???; X?R*« d??O??u?Ë W??d??A« ‰U??L??? WKJA?*« q( p–Ë wK2 Ê√ ô≈ ¨W?d?A?« qO?G?A? ÂU?)« œ«u*« rN?KO?????L?????% -Ë ¨«Ëd?????C????? r W?????d?????A« Wd?N?A« ‰U?L?F« V«Ë— ·d? rN??Ou??? t√ ¢rO?K(« b?????¢ ‰U??Ë Æœb??;« b???u*« w Íd“ô« b?U??? —u?????b?« w« ÍuJ?A Âb???I WKJA?? ÊQ?A …d???N«Ë WKU?F« Íu??I« d“Ë πÂu W{ËU?H* bu? bb% -Ë ¨uU ‰U?L W??d?A« …—«œ≈ Ê√ w≈ «Î d??O??A? ¨q??I*« u??Ou kU?????????? W?????K? —u?????C???? s? XF?M?????« ƉULF« qUA q ÊUA W—bMJù«  ö?U??F« b?√ ¨b??O?L?(« b??? ÕU?$ X?U?Ë UÎ ??U???B?????« w «uK?œ rN√ ¨uU??? W??d???A uU? ≤≤ Âu w Wd?A« d?I q«œ UÎ ?u?H? Íc«Ë WUô« e?U? ·d?? q√ s w{U*« —«d? t —b?« Íc«Ë W?OM±≤∞ t??L?O? —b?I fK?? fOz— Í—ËeM'« ‰U??L? —u???b« s ÂU??F d?????L??œ ≤∞ a?—U?? oU???« ¡«—“u« lOL? wK —«dI?« «c cOHM? - YO ¨≤∞±± e?U? ·d?Ë ¢uU?¢ «bU? ‰e?G«  U?d? w?K •≥∞ W???????U???????{«Ë ¨W???????O?Mµ∞ d?u?D?« ≤∞∞∏ ÂU??? w U??N???d??? - b?? wU???ô« r? r?Ë W?????U??????)« …Ëö?????F?« wK? XU??????Ë Ê√ w≈ sd?O??A? ¨wU?ô« wK U?N???U?{« WOULô«  «Ëö?F« qO rI r WdA« e?O?O?9 ¢ W?O?U?L???ô«  UMO?Q??U? ≤∞∞µ cM wU???ô« V?«d« wK? rC w?«Ë¢…Ëö???F« r WdA« …—«œ≈ Ê√ ô≈ ¨ «uM µ —Ëd VI ÆrNUD w≈ V

∫vK WL ≠ W—bMJù«

Ë fö?LK? d?BM« W?d? w ÊuK?U?F« Âb? ‰Ëô« ÂU??F« wU??;« w« UÎ ?ö U??u??M*«

UKdKb*U U UB,ô« lM* å50UKòË åÈd UF«ò l ŸULGôU VUD4 ∫ ‰ö ÕËb2 ∫ qOL s ‡‡ V nu W?{Ud« d“Ë ‚Ë—U Èd?U?F«Ë »U?A« VUDË öJA? ÊQ?A ¡«—“u« fK? fOz— u?b v« qL??F« nËË  U?U?B??ô« ÍËU?œ fHË W??{U?d«Ë »U??? A« v—«“u 5?KU??F« W—«œô«  U?? ?b?? K? W?? U?? F?« WU?? I?M« Xb?? ?I ÆVUD*« Ác oOI 5KUF« iF UN d“Ë 5?U W??U?? « v« U?? NU??—« - …d?? c*« qbM ÂU??A —u??? bK …d??c0 W?O? U??L?? ô«Ë Ê« YO? …U?O(«  U?KD? V«u?  U?U?F*«

UOU -U? s ôb ‘UF*« vK WUô« a—U

bM Vd*« ”Uô WU)« «ËöF« WU{«

”U???ô W???U???)« «Ëö??F?« lO???L??? r{Ë

Ê« W??U?F« WU??IM« fO?z— ‰ö ÕËb2 `{Ë«

Èc« Vd*« YK ‰œU?F ·d?B Èc« ‘U?F*«

U0 …u?« p–Ë ÂU? q s d?N? ·d? s

q s —uN ≥ ·dË ‘UF*« vK WUô«

U????N?????L????{ r? …bb????? «Ëö???? È«Ë V?d*«

5—«“u« v 5K?U?F« ‚u?I? VUD? WU?IM«

È« —«d??« bMË W??b?)« ¡UM« ÁU??{U??I? ÊU??

W??L???O?? l— v d?EM«Ë Èd??« U???N?? l -

v???Ë ±π∏¥ ÂU??? s «—U????????« q?L?? W?M

r? p– —c???F WU??? wË U???C?« vU???ö

Ê« v« «d???O????A??? U???L???N W???F?U???« Ud?b*«Ë

·d???B Ê« v«d …b?b?? W???U?? «Ëö???

·Ëd Ë o?L???«Ë d???????« 5?KU???F?« öJA????

¡U???G«Ë W??????M?« fHM? ‘U???F???LK 5U??????L?K

‰uK?(« j?« VK?D W?U????I?M« X?KF????? s? u«

s …—«œô«Ë rOEMK Íe?d*« “UN?'« UL?OKF

v—«“Ë v —«d?I?ô« o?OI?? qU? qJA

«“Uô« bO— s ÂU« W? rB …—Ëd{

Ê«Ë W??F?U??« U???N??'«Ë W??{U?d«Ë »U?????A«

- tU U?LK ‘UF?LK 5U?LK UuM WKd*«

l q?U??? ŸU???L???????« b???I???F? VUD? WU???I?M«

U?N rJ wK ‰u?B?(« b?F U?N?L?O? ·d?

5KU?F« VUD?* WU???ô« W?d? sd“u«

«—u? tKO??F?HË vB?ô«Ë v?œô« b?(« —«d?«Ë

ÆWœUF«

t????O?d r? s* Vd*« ”U??« qb??F —«d??«Ë

»U??????????A?U 5?KU?????F?« VU?D “d?« Ê« ‰U?????

v?« W??O?U*« W???—b«Ë vËô« W???—b« ◊ud???

lM?Ë w{U*« u?U??? d???N??? V«— ·d??? Ÿ

rNOd - s* UL?NMO ‚—UH« ·d l UNOK

W?“ö« U?b?)«Ë  U?e?K?? W?U? ‰u?œ w 5K?U?F« œb?? Ê√ ⁄ö??« d??–Ë ÆÃU??û

5U

5 ‚—UH?« È“«u U0 qô« vK dO? WH?O u

…—«œù« ŸUMô W?—bMJù« ·UM« U?UOM

ÆöI ÊudO sË

V???? rB??? ·U???I?« v W???{U?d«Ë 5K?U???F« U???d??? s q?L???F«

‰ö

ÈdUF«

“U??N??'« t ÂU?? U0 …u??«

qbM

U??????U???????LK Íe????d*«

…d??C???(« W??ID?M0 lI w?« ¢uU??¢ W???d?? 5? q?U???????? ¥≤∞∞W?—b?MJ?ù« W?E?U?????????0 Wu?L? UNJK1 W?dA«Ë WHK?<« nzU u«

∫nAJ bb'« Èœ«u« v Èd!“_«

q?? s U??N??F??O b??F p–Ë sd??L??????*« s

WM3?«5F«—e0q U,¥∞∞`Kd?%

Ê√ YO???? ¨bzU???« b????N???F« w ÂU????F« ŸUD?I« U?O??U?O? «u??b????« W?d?A« »U???«

≠ ≤∞∞∂ «u????« s? W????U????)« «Ëö?????F«

d(« qLFK »U.A« u,bKË •±≥ ‡ WUD.« W.?4 ŸUH%—«

U?U?I????« s p– d?O?Ë ≤∞∞∏ ≠ ≤∞∞∑

qL??? ’d?? d???O??u??? d???G??B« W???OUM?*«Ë

cM ‰U??L??F« b??{ ¢W??O??H???F??«¢‡ Uu??H??Ë ·d Âb w qL? w«Ë WdA« rNz«d

ÆWOB« «bu«Ë  UOHA*«

«u?U r?N√ ⁄ö?« w ‰U?L?F« —U??√ËÆW?OU?

UN?LE v« qLF« W?—Ë d“u« bN U?L

bb?U w{U*« uU dN? ‰ö rNu?I

W??LEM l ÊËU??F??U WKU??F« Èu??I« …—«“Ë

XF?M W???d????A« …—«œ≈ Ê√ ô≈ ¨ uU???? ≤≤ Âu

iF U??N??O?? X—U? v?«Ë W??OËb« qL??F«

s W?d?AK ÃU?ô« U?eK?? W?U? ‰u?œ

Ud?b???? od s? …—ËU???:«  U?EU????;«

d_« uË ¨WdA« oKG «Î œb?N ¨töË ‰e

‰U??????L?????F?« s? ÊuK?2Ë W?KU??????F?« Èu?????I?«

WEU0 5u?LK ÈuJA« w≈ rNœ Íc«

—«u?(« e?e?F ·b?N? ‰U?L?_« »U???«Ë

sc?«Ë WK?U????F?« Íu????I?« d“Ë Ë W?—bM?Jù«

…—Ue? d“u« ÂU???Ë vU???L?????ô«

ÆWKJA*« q «ËbË s XFM?« WdA« …—«œ≈ Ê« ⁄ö?« `{Ë√Ë

…√d????LK? vu????I« f?K:«

w 5?KU????F?K uU???? d????N???? V?«d« ·d????

…—Ëœ —u?????????C????????(

WMU W—UJ œbN Íc« dô« uË ¨WdA«

¡U???I—ö W???O???—b

Í« ÊuJK1 ô rN« YO? Wd?A« w ‰UL?FK

«b????????z«d????????U????????

ÆrN«Ë— Íu d« ‚“— —bB

v? U??????O??????Hd?«

VzU ¨rOK(« b?? b?L?« ”bMN*« —d? UL?O?

Èœ«u« WEU?

qL? «Î d?C? wK;« ‰U?L?F« œU?%« fOz—

Æb??b???????????????????'«

U??????« s—U?DF?« Í—«œ« Ø≤∞±≥ ≤∞≤∂ r—

v d??(« qL?FK ÁU??&ô« ÊuJ Ê√ »U???AK U?U??)« vK œU?L???ô«Ë WËb?O?« WDA_« ÆWOO« W?UD« «b????« W?O?L√ v?≈ d“u« —U?√ Èœ«u« WE?U????? v WKzU???N« W??O?????L???A« v œu??u«Ë W??U?D« W??“√ ÈœU??H?? bb??'« X?F?????{Ë W??????u?J(« Ê« `?{Ë√Ë d?????B?????? vK qF??HU W??O??L??A« W?U?D« «b????« ‰ö????????? s? W?E?U?????????;« v? l?«u?« ÷—√ WUD?U —Uü« b√ qO?GA lz«d« Öu?LM« «bô «dE ¡UdN?J« s ôb WOLA« WEU???;U Èd«Ë »d??A?K W??O??u???'« ÁU??O*« WM?b0 qUJ?U Èd??I?« Èb??« …—U« p?c?? Âu??I U??L?? W??O????L??A« W??UD?U …d??«d??H« …—Uô WO?LA« WUD« dOu? Êü« œuN'«

∫t vKO ≠ bb'« Èœ«u«

WKU??F« Èu?I?« d“Ë Èd“_« bU? n?A? Èœ«u?« WE?U?????; t—U?“ ¡UM?« …d??????????N«Ë XF?H—« dB? v WUD« W? Ê« bb?'«

fU)« Âu?OK Õu?H*« rNU?B« fu?U WM« 5F«—e? ‰U?L q«u …Ëd??K WM??« W??d?? …—«œ≈ ÂU?O?? vK U??U?????«—e??:« q«œ w«u??« vK 5F«—e??? ‰U??L? s qU?? ¥∞∞ sd???√ `d??? —«d?? —«b?S W??O«u??O?(« ÆfuU WM« ô v?—e??:«d?I? q«œ ÂU?B???ô« ÊuK«u rN√ Êu??L?B??F*« ‰U?L??F« b?√Ë W?OU*« …U?QJL?K ‰U?L?F« s œ«b?√ ‰u?? s rdU rN√ s?b?R? qL?F« nu? Æd√ qL rNb fO rNu WO«uO(« …ËdK WM« Wd UN{d w«

Ê«Ë q U??? 5ö?? ≥ ‰œU??F? U0 •±≥ v—

dJM?«  UU?O fu?U? W?Ou?I?  U?O?F?L?Ë W?OU?L?  UU?I …b?  —b?√Ë

U???N???U?J od? s U???OU??? Âu???I? …—«“u«

r— ‰ULFK `d s WO«uO(« …ËdK WM« Wd …—«œ« t XU U UNö

q√ s 5KUF« «—b bd  UEU;U

ÆWdA« l Wd œuI œuË

’d?? d??O???u od s? WKJA*« W???'U??F?? ÆqLFK …bb

—œUJ« v rNK!U"#

e??«d* Wb??I??H??« t?—U“ ‰ö?? d“u« b??√ kU??;« U?N??O? t??I?«— v?« vMN*« V—b??« ÂU db? d U bL?√Ë ÈbN*« ‚—U ¡«uK« fOz— v? U?F«b???? b?L??«Ë WKU??F« Èu??I« vK bb?'« Èœ«u« ‰U??L?F vK;« œU?%ô« …d??O?G??B« U?Ëd??A*« v lu??« W?O??L√

W«—e« d“Ë U ÂUB#ôU ÊËœbN ÊuKUF«

5OMH«Ë 5K—«œù« ÕUK VCG« WYBU W4ËUF*« U b)«Ë 5dDO?«Ë id?L«Ë ¡U? ô« vK „UM fO U?LM?O vF?O?D« Ãö?F«Ë t????«u UM?« r— ‰U????L???F?K qU????&

—uN' ≥ cM UN fOz— s, YY.% åÕöB0ö u. ≈ Âu)ò

∫Uu ‚Ë—U ≠ V

o?D t« `?C√ È—u???A« fK?0

ÂU?B?ô« ÊuËU? sc« 5KU?F« V? rN?OK —œUJ« c?O?HM rb?F `?√ qU??« Ê« ô« d“u« b?Ë

U???b??K? W??U???F« WU???IM« X«“U??? 5KU???F« VC??? t??«u W???O?????B« qU???????? W????O???????B« U????NU????UD?I —œU? sL?{ rN?uI? s 5u??*« «uMK?« U?? «d??O???? rN« r?— ¡U?? ô« r?OE?M?« ÂU??????√

v v? U?{«Ë

ÊQ? v?U?????????I?M?«

Èd“Ë ŸU???L?????«

ŸËdA*« dO VJK œUH« !UHK" WU$≈ ∫WO'UIM« WM)K« fOz— UNOM ±πµ ‡ Èœu?F dL* Ud?OQ - r —Uô«

W??OMO??Q??« W?B??(« v??Ë W??O??? W?U?— ôË Ãö?? ô

W?d?? U?N? `?√ v?« W???« Õö?B???ô« U??d?

ÆWM« v Ê«bHK

Æ…œuIH

ÆWCU

U??N?OM? ∏≤ U?N??O?? lO??« - W?O??UDI« ÷—√ Ê« ·U??{«

W?d??AU 5LU??*« œU?%« fOz— v“ b??O?F?? ‰¡U?

vK? Ê« 5LU???*« œU??%« f?Oz— v“ b???O??F??? `{Ë√

v U???N??OM? ±±≥∑ d??*« ŸU? bb??'« Èd?????A*«Ë d???*«

W?d?A« q«œ s U???Oz— UMOK Êu?{d?H s? W?KB*

l qU???F??? v« W??O???—U??)« U???N??'« qU???A*« ”√—

W??OU??IM?« WMK« ¡U??C??«Ë fO?z— VU Ë ≤∞∞∑رØ≤¥

d??_« ÷d? 5KU??F« lO??L? i— «c? Àb? U??bMË

ÂU?F?« ‰U*« q2Ë vuU?? q2 œu?Ë V?KD W?d??A«

È—uH« qb?« W«—e« d“Ë ÈË«eO?'« bL√ —u?b«

ÆÂUBôU sœbN rNzUO«Ë rNC «uMK«Ë

XL??U?H l{u« «c? VË …—«œô« fK?? fOz— uË

v W?Ou? U?ËdA? UN? v« WId?F« W?dA« –U?Iô

‘—u« ÂU db? vK bL? dOL ”bM?N*« d UL?O

È—«œ«Ë vU? œU? UUC? œuË v≈ W?U{« qU?A*«

×U? s …—«œ« fK? fOz— 5O?FË Ud?O?Ë vJu

- Ê«b n√ ∑µ∞ UMu?F« ÷—√ WKJA UIU? vUI

ÆŸËd?A*« d?O? V?J« “U?N? v≈ XKO?« «b?M?*UË

ÆWdA«

…b?? XN??«Ë Ê«b??HK U??N??OM? ∏µ∞ ‡ U??IU?? Ud??O??Q

YO rN«u« ÊuJA qU? WzULF …UU?F v≈ —U√

∫ÈËUB« vO ≠ V

Wd?A 5KUF« 5 œu VC?G«Ë ¡UO?ô« s WU fOz— œu???Ë Âb??F v{«—_« Õö??B?????ô u????« Âu??

d??_« uË v?{U*« d«d???? ≤µ c?M U??N …—«œ« f?K?? UcI« ÆÆW?dA« ‰U? vUU nË√Ë W?“√ Àb« Èc« ÆW«—e« d“Ë U W??OU??I?M« WMK?« fOz— b??L???? ÈËUD? b??L???? ‰U?? œu?Ë Âb?F? W?O?U? ·ËdE? d9 W?d?A« Ê« W??d?AU sL???{ WËb?« l U???NKU???A??? v≈ W???U??{« U???N f?Oz—

Èd 5KUF«

W?????B«Ë W???OU*«

ÂU?E? r?N????????O?K?

¡U?????? ô« W?U?????I?Ë

v????? —œU??????J?????«

r t?UE W?A?UM*

’U?????? o?K?

W??U????????????????I?M?? s?J??

5?????????—«œôU????????

W?B« U?b)«

5??????O??????M??????H??????«Ë

ÊQ? U?????L?K U?UJ?

U????????b????????)«Ë

W?U???????????????I?M??« Èb?

Ê« ô« WËU?????F*«

s bb?F« WU?F«

—œU?? W??A???UM

5K?U????F?« VU?D

¡U??????????????????????????? ô«

‰b U?N?√— vKË W???????Ë ÈËb???F« WK?O???B???? s •±

VO(«b ÂUB

W???b??)« 5???% WU???IM« Ê« ô« V?UD s U?d??O???Ë

U dB CUFœ ¥ nOKJ

WKe)d*« …—«œù« edU( ·do od«u% WYB« UKdKb*U 5AH*«Ë WœUOBK

∫vIH« WOU ≠ X

s?U Áœ—UD% UJOA«Ë bO(u« t!“— bId Èe/d*« pM « kU; W5UG#7«

ô U?OU bK« ·ËdE U?NM√ —uF? Xu« v VUD*« q cO?HM vF U?????????C?« i?d? U?MM?J?Ë v?U?????????(« ¡U??? ô« —œU?? o?O??D? v UMK?U??&

°ø5%d …—UO?«sLgWOLMKvMu«pM.«vM.UDKÊ√‰bF«s qC

W?U??F« WU??IMU 5O??uJ(« WœU?O??B« WM' f?Oz— d?O??G?B« ¡ö?? —u??b?« Õd?

W????OzU????C???? Èu????œ l?—Ë tœ—U?D0

bËË WU(U dF?A r VKIK WUœ

v≈ U?N YF? WOU?≈ WU?G?« v

b?U? vH?DB? b?L?? —u???b« W??B« d“Ë l ŸU??L??« b?I? - t« WœU??O?BK

v« UJO??A« œ«b? U?N?O? t??UD

Ÿ—U??A« n?O??— vK vIK? t????H

U????N? ÷d????F? v?« WK?JA?*« ·«d «

W??????L?J?;« —b??????«Ë t?“u?????? v?

Æt—UO Êu«—œ vK fOË

v«Ë 5? b??L?? b?L?« ·d?«

W?U?)« e?«u??(«Ë ≤∞≤Ø≤∞± r— —«d?IU 5O?u?J(« WœU?O?B« e?«u? W??A?UM* WU?I? Ê« d?O?G?B« ·U??«Ë ·d?B« vK ‚U??Hô« -Ë 5A??H*«Ë W?e?d*« …—«œôU WU??IM« l q?«u??U U??N e??U?(« ·d?? r r? v« Udb?*« XU WœU??O??B« r— —«dI« “«u( W?MUË eU(UdB WB« …—«“Ë l? q«uU U—Ëb ÂuI

v? c???????O???????H?M?« v?K? pË√ Èc?«Ë Æ≤∞±¥Ø≤∞±≥ …bb'« W“«u*«

t??OK W??I??«u*«Ë v≈ d????O????A? r ÈQ? 5K?U???????F?«

qL?J d????O???? ÊU????O???? rN?Q????Ë ¡v ÆWOB«WOKLFK fOz— VO(«b ÂUB p– sK√ ÆWOB« UbK WUF« WUIM« ‚ËbM 5√ t??O?? b?L??? ·U??{« 5Q???« d??Od?JË W??U???F« WU???IM« t 5?KU????F« V?C??? ÊQ? v????B« —œUJ?« W????A????U?M b?M t_ —d?????????

»U.AK ÆÆ—UKö oI' ¡UA4« ”—b% åÊUJ0ô«ò ∫ vMG«b W1d ‡‡ X

Æœ«bU t«eU U—«d

…—U??O?« W??d? d??C??? —d?C??

bd????A?Ë s????U? tU????O???? œb????N

bL?« ·d« s «u*« WKJA? UMU√

WdA ÂbIË WO?B« tU U«Ë

Ætd√

»U???AK —U?ö oI?? ¡U?A« rœ —d? …—«“u?« Ê« ÊUJô« d“Ë oO?Ë ‚—U ”b?MN*« b?« ÂuI Ê« wK œd? r UU ≤µ …b* ŸU?Hô« o ÂUEM sd?L?*« vK v{«—« od s p–Ë

s …dO? v tF sË uN? 5

…—U??O??« W??d?? b??O??H U?? 5Q??«

U?bM ≤∞∞π ÂU? v W?KJA*« √b

q«u?K WU?IM« ⁄ö?U Vd*« l re?«u? ·d? d?O?Q - sc« WœU?O?B« s

Ê« b??F qL?? ö t« rd??U? Ád??√

v?«Ë iu???F????« ·d???B? U???U?D

…—U???????O??????? v?K? ·d???????« q?B???????

Æ—Uô« WLO s «¡e WËb« qL Ê« vK —Uö «—UI bOOA dL*«

·dB …dQ*« Udb*« W U0 Âu?IO ‰uK“ bFÆœ vöF« ŸUDI« fOz— l

uN …—UO« b?Ou« t“— œ—u bI

W?d?« Ê« W?d??A« Xœ«Ë XC?—

v?? u« p?M? s? j?O????????????????I?????????U?

…—u ÂUO? cM …—«“u« UNM XMK« w« W?I Êu?OK*« ŸËdA d?F bF U?dB?« Ác  ¡U

Æ«—u e«u(«

VU'« vKË rz«œ Ãö? v≈ ÃU

Èu??????œ l— ÆÆq?L??????N?????? tu?J X?9

vM? u« pM?« WD?«u v?ö???ô«—

≠ ≤∞∞πØ≤∞∞∏ U??????F?????œ W?œU??????O?????B?« s  U???????K X?IK? WU??????I?M« Ê« v?≈ XH?Ë

V?U?????? p?M?« s œ—U?D? d??????ü«

Æ5Q« Wd b{ WOzUC

…—U???O???U d???O???« ¡U?M«Ë W???O???LM?K

°ø UJOA«

p?M?« ÂU????? d??????ü« VU??????'« vK?Ë

Vd? tu?JË dJ Wu??O? t??U?«

VU Ë W“ö« W?OU*« «œUL?ô« dOu? WOU*« …—«“Ë l qu« r?O ≤∞±Ø≤∞≤

ŸU?L??« ‰ö? U??KD« Ác ÷d? vK ‚U?Hô -Ë rN??H?OKJ …œU?ô ≤∞±±Ø≤∞±∞ ÆrNOK WI«u*« rO WœUI« nOKJ« WM'

ÈbF«bF√

vu*«—uBM È—U«bWOD

gObU

◊UO œË WOKN!b« ŸUDI 5K UFK WOUIM« WMK« TMN% Ub« ‚d' s(UD W)dA gO, nODK«b., bU –U0_« tU34ô WOz«cG« U,UMBU 5K UFK W UF« WUIM« fOz— vdF« œU%ö Ϋb,U? ÎU U, ÎUMO √ ÆbOB«Ë WOz«cG« U,UMB« Ë W,«—e« UUIM —UCœ“ô«Ë ÂbI« t 5ML

e«— ÂUA

ed«u(« ·dB åWKËœú WK—bMJ0ù«ò ‡ ÂUB,« åÈbuGò b{ «dCY ÊË—dYK Îö U, ±µË ÆÆœb*« r{Ë W?d??A« w≈ ÍuJ «uK—« «u??b?I

ÂUF« 5 ô« WOUIM« WMK« fOz— È—U.« b.,WOD, vGUH v4bF?« bF0«

∫tK« b …dO√ ≠ X

s q 5 W?OU?L qL? WO?UH« …d?N«Ë WKU?F« ÈuI« …—«“Ë X?FË 5KU?F?K W?U?F« WU?IM?«Ë X?O?≈ e?L????O? sA?? vJ?«d? W?d? s WOz«c?G« Wu« …œU“ ‚UHô« sL?C YO ¨WO?bMN« UUMBU

œU%« Ë WOz«Ëb« U?UMBK WCUI«

Wd w 5KUF« s «dAF« rE

W??????U??????? –U???????ô wK?;« ‰U??????L??????F?«

f?√ ÕU??????????? W?Ëœú? W—b?MJ?ù«

≤∞±≥[ uU dN Vd s «Î —U« p–Ë UdN UÎ NOM ±µ l«u

WdA« d?I q«œ ÎUuH ÎU?UB«

5KU???F« lO??L??' W??U??)« …Ëö???F« ·d?? vK ‚U??H?ô« h U??L??

WK?JA?*« Y???? W????“ö« «¡«d????ô« ÆUNKË Íbu ed w öU? ±µ —d ULO  U??« «Î d??C??? W??OzU?d?N?J«  «Ëœú Wdb??Ë qd« W d?? r? w W?U? ‰ULF« œU%«Ë …dN«Ë WKUF« ÍuI« ¡«b« ÊËœ qL?F« ¡U?N?« ÊQ?A wK;« ƉULF« `dË »U√ Í√ VzU rOK(« b bL« ”bMN*« ‰UË ‰U???L????F« Ê√ wK?;« ‰U???L???F?« œU???%« ÊQ???A œU??%ô« …—«œ« m?OK??? «u??U??? ÊËœ qL?F« ¡UN?U ed*« …—«œ≈ ÂU?O s ‰U?LF« mO?K Ë« »U?« Í√ ¡«b«

‚ËbMB« 5 « vK, vu*« —uBM

∫ wK WL ≠ W—bMJù«

…—«œù«Ë åX.OK≈ sA)ò ‰UL, 5 ‚UH%« «ËöF« ·doË W.Gu« ‰b …œUKe

c??O? œU?%ô« Ê« w≈ Ϋd?OA? q? qUA? q( W“ö« «¡«dô« W?U ƉULF«

W?EU????????????? w? b?«u??????F?« W??????I?DM?0 e«u(« ·dB WUDLK W—bMJù« VU Ë 5?O?F??K? W?I?U??« œb*« r{Ë

‰UL?F« bO WM ·d?Ë qL Âu q s UÎ N?OM ±± v≈ tOM ∑[µ

p–Ë ¨v{U*« dUM ≥± v qUA« d_« s •±≤ ju0 WdAU ∏∞l«u ÃU?ù« e?U? …œU“Ë ≤∞±≥ qd≈ d?N? Vd s? «Î —U??« …—«œ≈ U?Nœb? v« ·d?B« d?OU?F? ‚U?D« WU? v UÎ d?N? UÎ ?N?OM WOMN*« WB«Ë Wö« VJ s WM' ÂU?O ‚UHô« sLCËÆWdA«

¨W?????d?????A?« w 5?K?U?????F« s? œb?????

lO?u? a—U s Ÿu??√ ÁU??B?√ b?u?? v W?d?A« …—Ue? h?<«

‰U?L?F?K W?IU?« œb?*« r{ …—Ëd?C

≤∞∞∑WM ∑∑ r?— È—«“u« —«d?I« ‚U??D« Èb? bb??? W?O??U?Hô«

rN???O??? - sc« W??O?u??O«Ë œu?I??F«

¨qL???F« W???F??O??? ‰bË ÂU?√ ∑ l«u Wu?M« «“U???ù« …œU“ ÊQ???A

W?Od?F« W?d?A« w 5KU?FU …u?√ …b*« …d????? r{ s Îö??C??? ¨WËœú ÎU??I?? «“U??ô« X?O????Ë WdJ???F«

ÆUNO≈ —UA*« WMK« tO≈ vNM Èc« È√d« cOHM ÊUdD« ÂeKË W?d?AU 5KU?F?K WuM« «“U?ù« rOEM v?K pc? ‚U?Hô« hË ·Ëd ¡u{ v 5KUFK W—«œù« WMK«Ë W?dA« …—«œ≈ 5 oOMU v 5KUF« W?B ·d VKD ¡U?—≈Ë ¨WdA«  U?UO?«Ë qLF«

e????«u????(« ·d????Ë qL????F« Êu?U????I

s …d?H« ‰ö UU—√ W?dA« UN?O XII? v« «u_« s ÕU—_«

W? V W?KU ‰U?LFK W?I?*«

.b??I« pU*« s W?Kd*« ÕU—_« «c??Ë ≤∞±≤ ÂU? v??Ë ≤∞∞µ ÂU??

Æ UFO*« s •∑ w 5—UA*« 5KU?F« s œb ‰UË q«œ 5K?U?F« œb?? Ê√ ¨ÂU??B???ô« rN?√Ë qU????? ±µ∞∞ mK? W?????d?????A«

uC?F« UNc v« …bO?L(« vU?LK ‰U:« ÕUù p–Ë ¨W?dAK WOFL?'« v≈ UNFd …—«œù« fK vK d_« ÷d?F WdAK »bM*« 5«u?I« ÂUJ√ ¡u?{ v U?N?QA? ÂeK U? –U?ô W?d?AK W?O?u?L?F« Æd_« «cN WLEM*«

°Êô« v UCU ŸËdA*« dOB ‰«“UË ÆÆ»U 5ö Wö s d« t ÂbIË dUM ≤µ v lU? Í« t?b fO t« d“u« b?« t??N?«u v« qU?A?*«Ë p?O wM« ŸËd?A?? W?“« ‰u?Ë ¡U??N«Ë ŸËd?A*« r?œ w U?NM? …œU?F???ô ·b??N ŸËd??A*« «c?N? W?U??)« oœUMB« V«d?? Æ»UA« qUA

‰ub« s rNFM Ë WOUIM« WMK« œd …—«œù« vK ö?U?????? W??O??L???d« öDF«Ë ¢ W???{—U??F«Ë

ÀU_ Ê«uK uJH t?dA 5KU?F« s U*« qœ

U?NOK ‰u?B(U 5KU?F« U?FO?u dËe ÊuU?I«

qL??F« s Õu???H? »«d??{« v vF??O?D« V?A?)«

d«d?? d?N? v? W?d?A« ¡U?A?« a—U s p–Ë

W?????u« ‰b …œU?“ w ‰U??L???F« ‚u???I?? W???UD?LK

ô« …U?O*« «—Ëœ ‰u?œ s 5K?U?F« lM l ≤∞±±

wK UÎ ?U???«Ë W?OU?L??ô« «Ëö?F«Ë d U?<«Ë

p–Ë r qJ WU UN?O—UJË …œb bO«u0

…—«œ≈ fK? UœuI w?« U{ËU?H*U …—«œ≈ XMF

Æ ÊUô« ‚uI l vUM

ÆWUIM«

Ê« b??F lMB*« »«u« v?K U???ö« ‰U??L??F« oK

b?√ Ê«u?{— bL?« W?d?AU W?OUIM?« WMK« fOz—

s r?N???FM?Ë t???OU????IM« W?MK?« œdD …—«œô« X?U???

¡U??C??« b??{ d??C???? dd???? XU?? …—«œô« Ê«

¨ åWËd?A*« UMuI lO?L œ«œd?« bdò ‰ub«

vK id??U rN?L?N? W?d?AU W?OU?IM« WMK«

WK?U???F« Èu???I?« d“ËË ÂU???F?« VzUMU? YO???G???????ò

¡«u?????N?« v v?(« ’U?????d« ‚ö? ≈Ë »«d?????{ô«

Êœœd??Ë ¨åW??d??A« 5u?????? W??L?U??0 V?UDË

Âu?O« Á—UJ?S «u?U? U? u?Ë …—«œô« »U—« tËU?;

g n?N?O vK« ÆÆ u?B« v?KKË vKK¢ ¨ U?U?

d“Ë U?UD «¡U?œô« pK sdJM?? tU?OM« ÂU?«

Æ¢_ ôË o UMO ÆÆo(« ‰u d“Ë U¢ ¨¢ uLO

5 Wd?*« WOUL?'« WOU?Hô« cOHM WKU?F« ÈuI«

d U??????? ‰b? ·d??? w? ‰U???L????F« V?UD w?QË

w{U*« ÂU?F« uU? a—U qL?F« VU?Ë …—«“u«

Uu?? Àö vK  U?d?A« W?uL?0 5KU?F«

‰b ·d??? v tK???L???*« ‰U???L??F?« VUD c???O??H?MË

Èu*«Ë UN?OM ±µ∞ ‰Ëô« Èu*« ÊuJ Ê« vK

ÂU? cM? «“U?ô« W?L??O? ·d?Ë W???ËË d U???

vu??Ë t??OM ±∞∞ YU??« Èu????*«Ë ±≤µ vU??«

UN}K «uKB? «uU rN« YO ≤∞±± v ≤∞∞∏

oD sc« ‰ULF« bb?% …—«“uU WB<« WMK«

v« WU?{ùU ÊuUIK W?HU<U d?ô« s rB)U

v« «¡«e?'« s 5?KU?F« lO?L? iu?F? rN?OK

ÂU? s W?O?K «uKB? r v« W??U?)« «Ëö?F«

WHU<U o?OI% ÊËbË o WË ÊËb UN?OK XFË

W??d??A« …—«œ« Ê«u??{— r?N«Ë ≤∞±∞ v?? ≤∞∞∂

vU??ô« d???ô« s d??N?? nB? l«u ÊuU???IK

Ê« v≈ «Î d????O???A???? qU???? ≤≤∞∞ b???{ n????F????U

U???d????AU? 5KU????F«  U????d??? ·u????AJ? ×b*«

vB?% ôË bF ô …—«œô« fK? fOz— U?HU?

‰U??I??ô« ‰b v? s—«œô«Ë 5KU??F?« 5 …«ËU??*«

ÕU—ô« s W???d??AU 5?KU??F« q? ÊU??d?? U???NM

÷d????F???? s 5u????I?M*« 5K?U????F« lO????L???? …œu????

U??F?O??u d?Ëe? Êu?U?I?« vK öU????? Wu?M«

‰b? rNCu?F Ë« …dUIU rNKL? v« W—bMJô«

s 5KU??F« ÊU?d?? ¨ U?N?OK ‰u??B?(U 5K?U?F«

ÆWAOF ‰bË sJ

WœU???O??????ô« ¢ WuM?« rN«“U???« vK ‰u???B???(«


‰ULF«

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

∫å‰ULF«ò ‡ WUI« d“Ë eeF«b ¡öÆœ

∫rKI: qL'« rFM*« b<(

ÊU‡‡*‡*U: 6u*«

¥

»U<A+« bOFB#+ ·bN …—«“u+« 6U(UDI: 6«dOOG

vK Ue??Ë v√ ÕËd« vI?AË UÎ ?*√ VKI« d?B???F «u??Jd rË U??– «uM r sc?« ¡Ud_« UU???C«

5KUF« öJA q( WœU W!zô W#UOB WM' qOJA&

¡U??Ë ôU?— ¡«d??I??H« ‰U?L??F« s rN?√ Èu? UÎ ??L≈ …U?O??(« ·Ëd U?F?O??L? rNdD{« W??O??Ë UU???Ë rNb fO rN? «—U?B?« rd?B??F v« WO?U?I«

d“Ë vQ? Ê« Èd v« ¡«—ü« iF? l nK?? t?« ee??F«b??? b??√ pK ×U? s d?“u« ¡U? Ê« 5H?I?*« s W?MO?F? W?U?L? s W??U?I?« q vF Àb ULK ÂuN« s q«u —uH« vK? ÷dFO WUL'« ÆbIM«Ë ÂuN« s d_ ÷dF Ê√ sJL*« s t«

‰U?I??ö VUM*«Ë sü« «Ë—U????O ‰U? s? izU? u*« bU??B?L?? 5*U? U??NM …œu?F?«Ë rNU?L??√ v≈ ÆULz«œ rbOB v« d?B lC d?A?« s bU?H« Ê« wU?« b? ô≈ d?Q? VOd v≈ …U?O(«  ôU?? q v dQ? ‚d???A« W??I?DM v? ‚dD« Àœ«u??? v vË_« U???N√ o?K r?Ë d?????A?????« s? b????U?????H?« mK? r? jË_« øwuI« "UMK dzU

tU?? v? sJ r t« W?U?I?« d?“Ë ee?F«b?? ¡ö? —u???b« nA? q? Á—UO??« - U?bM tMJË p– v≈ l rË «d“Ë `?B Ê√ U?u «c —b vK ÊuJ Ê«Ë lu*« «c v ÕU?MK tOU s UdF? WLN*« Æt ÷dF« Èc« ÂuN« q r— nOKJ«

‚“— bL ∫V#J

5d d s sR*« å⁄bK ôò ø©UNK√ s bU® ÂbI Ê√ vK WOËb« quL?« UR XKL v« ¡«d?I?H« WMO?H? U?N« vK rU?FK U?N??H r— ÂbI«Ë ¡Ud« rU v≈ rN d ·u ÁcN Wd?« WHu«  UuË√ W?bI v Ê« —Ëœ s b(« v WOËb« WOKu?L«  UR*« v?K r?b« ¡U?????G?«Ë ‚U?????Hô« h?OK?IË W?Ëb« iO?H??Ë W?O?U?ô« W?Oz«c?G?« œ«u*«Ë lK« ÆWuEM*« d¬ v≈ a« ÆÆWOK;« WKLF« dF  U???UJ?Fô« d??????√ ÊS??? ‚U???O???« «c? vË ·u?? W?U??O??« Ác??N W??O?K? W?O??U??L???ô« ƉULF« ŸUD WU ¡«dIH« VOB

W????F??K Íe?d*« “U??N?'« dd??I Á“d√ U? V??Ë

s d?UM ≤µ v X?U?? …—u???« Ê√ v≈ —U???√

U?O??u« œb? Ê√ «d??R? —b? ¡U??B?ù«Ë W?U??F« ∏[∏‰b??F0 ∑±±µ XGK  U??œU??B??« s W??&UM«

v d??O??O??G È√ Àb??? r tMJ?Ë d??O??O??G??« q√

UO?u vu ≤∞ u? È√ WL? n√ ±∞∞ qJ WU

jLM?« fHM d??O?? ¡v qË v?U??I??« l«u«

WU?? ¥∑¥∑π mK U??œU?B??«  UU?≈ œb?? Ê√Ë

…bzU? XU? v« «¡«d?ô«Ë b?OU?I?« fHMË

WU? q v Ê√ È√ ÂuO« v »UB? ∑µ[≥ ‰bF0

s …—uU UML q özU ŸuK<« dB v

V??? s?d???¬ ≥ »U??B?Ë b??«Ë h???? vu???

qJ?A« fH?M u U???L??? ¡v? q qE? Ê« q√

Æ‚dD« Àœ«u v?« —Ëd*« Àœ«u?? œb??? Ê√ v≈ d?d??I???« —U???√Ë

…—u??« q? U?? Ê« „—b Ê« V «c W??O?H??OJ«Ë

ÂU?? v? WU?? n√ ≤µ “ËU???& d??B??? U??Nb???N??

¡U?? ÆÆU?U9 d??¬ l{Ë …—u??« b?F U??Ë ¡v

s d?√ VO?√Ë qO? ∑∑∞∞ U?N?O?{ Õ«— ≤∞±≤

∫å‰ULF«ò tF td√ Èc« —«u(« ‰ö p–

fOË —u?LG? pQ Êu?HI?*« pLN? æ øÈu å≤∞∑ò pb

ÆWOuK UNU√ VK√ Ê√ «bR UH√ ¥∞ ‚dD« Àœ«u?? s W?Ou???*« Ê√ v≈ dd?I??« XHË Wd*« vK • ≤≤Ë ozU?« vK • ∑≥ WM Ÿ“u WU? vK •±[≤µË Wu??'« q«u?F« vK • ≥[∑µË

Ác????N Ÿu????????A?*« —Ëb« «c? W????N????«u???? vË „uJ?U ÂU?«d???? VUJ?« ¡U???? U????????R*« tKL s td? l«Ë s dI?H«  «œ—u tUJ W?d? X?O«Ë W?O?UM« ‰Ëb?« s bb?F« v …ezU `M b?Ë  U?R*« Ác ◊UA W?«d ’u??G …d???)« Ác r?JË vU??ù« tKL??F …bzU? vK?Ë  U?LEM*« Ác VB?? v VUJ« rNd?F?O? ”UM« ¡ôR VUJ« lC? `d?A?« ådI …d UQò vIOI(« r—Ëœ nAJË UU9 «u??b?I Ê√ r?N uK U??L?? åWJzö??ò «u???OË Æ¡«dIHK rNH« qu?L??«  U??R* Wd??« W??H?u« ÁcË bR????? 5 ‰b?????'« d?????O????? X«“U????? W????O?Ëb«

WOUI« …UO(« vK dDO v« WUL'« ææ

Èb? rK?F UMKË W?O??UM« ‰Ëb« s ÷—U??F?Ë

q? wH?? oOI?% v «d_« …bd? U?Nœ—Ë√

q U?u rNM s« r 5H?I*« s W?u?L? v

qF?H Èd?B*« lL??:« »U?√ Èc« »«d?)«

∏µ∞Ë n√ ±∑ v≈ ‚d?D« Àœ«u? W?KO?B?? ŸU??H—«

Ê« t?I? s t« «b?R? U?U9 r?NM b?O?F ÊU?Ë

Èc« ÈËU??d«Ë œU????H« rË W??B???B??)«

ÆWUL Ë√ W È√ s «bOFË öI ÊuJ

VN W??OKL?? d????√Ë U?d??A« Ác l?O V«Ë

UL ÍdA« b?UH« œ«b√ Ê√ dcU db'«Ë ‚dD«

‰ULF« l Á—«u veeF«b¡öÆœ

¥∞Ë qO n√ ±≤ u UN?O{ Õ«— ÀœU UUB s d???√ WœU*« dzU??)« X?GK U?LMO »U??B? n√

t?BM tOu —u? t qu Èc« Âu?N« Ê« 5

ÆtOM —UOK ≤≤

5 W?ö?F« r?J Ê« vIDM fO?Ë —d?*« d?O?

Àœ«u? v≈ WœR*« »U??_« œbF d?EM« XHK U2Ë WOz«u?AF« u U?NM ‰Ë_« ‰u?*« qE sJË ‚dD« qI?M« d“Ë ¢w?MO????*« œU????—¢ ”bMN?*« ‰u???I? U???L?J U??Oz«u??A??F« u Àœ«u??(« v? V??« Ê√ o??_«

…u‡E(« q‡‡*√ P-U‡‡‡‡‡~Ë WOL*u« ÷ËdF« d‡‡‡B v‡‡‡‡N4 «

oô Ë√ o?U?? jO?D U???OU?? b???u ö??? W—Ëd*« W?Oz«u?A? …—u?B r Àb? U?Ë W?HK?<« WDAú s Wu? WN Í√ v WFU WDK b?u ô ‰UL UEU??;« Ë√  U???OK;« v ¡«u?? W??OM?F*«  U??N??'« s? q UM???H√ ‰Q??? U?MË —Ëd*« W? d?? Èu???

q«œ qL??F« rE?M `z«u œu??Ë Âb? U??N??L«Ë

v≈ lL?«Ë —UO« qJ? «d“Ë vH d?« U√

rzU?????I« `?z«uK?«Ë WM' q?OJ?A - «c? …—«“u«

q ÊuK?1 œ«d?« s ôU??B« XO??IKË lO??L?'«

d√ cM ‰bF rË WJUN? UOU qLF« UNOK

«uUË vuD? v vbU s d?  «—U?O«

XU WMK« Ê« s nA?Ë UU 5?L s

ÆåÊU“ s …b seU UMò iMU v

U??? q rEM? …bb??? `z«u l{Ë v? qF??H?U

øô Â√ bd U* jD

ø UOH« ÈbU pd% WIOI U æ

Ê√ s?J1 o??????_« qI?M« d?“Ë tM? nA????? U????? Ê« v≈ ‚dD?« Àœ«u? s? UMKU??A?? q vK? V??M

°ø«—U Ë√

Àœ«u?(«Ë À—«uJ« s Ud?O? v≈ «—U?IF« —U?O?N«

s* ‰u?Ë« q? U W?L?N??« Ác?N vU??N« ‰U? ææ

Ê√ r— núË d?A?« …U?O?? Íœu v« W?F??H*«

d??O?G «–U??Ë …—«“u« vu q?? r?M s√ vML??N«

À«b?≈ v W? U? UN?L√Ë «Ëd?« rE√ r d?A?«

°°U?d????? X???√ «d“Ë X???√ v_ q

v U?Nu√ U? nú sJË WO?LM« oO?I?%Ë ÂbI?« v w?Ozd« U—U?L??« ÊuJ Ê√ V v?« dB? ÆUN«Ëd rE√ rN_ dA«

t??I?? c???Q??O??Ë ¡U??C???I« v≈ Q??' t?« «b??R?? U??U??Nô« Ác tK?L?? v dR sË r?Ë ÊuU??IU

vMGK U?bM …b?«Ë W?Fœ w?M– v≈ v«b «c q

Æ√b UbM «b« tKGA sË

«dUuOK UJO«d?O WdA 5KUFK rR? ÀœU Q

u U? ÕU?M« ¡«b?« s Àb U? Ê√ v≈ —U?«

5KU??F« qI? fOu√ VKI?« –≈ WM??« 5F« Ÿd??

È—ËœË vKL?? s? qG??A« Ê_ rN?M WËU???? ô«

s?d?????¬ ≤∞ WU?????≈Ë r?b?????√ …U?????Ë tM? Z? U2 ÆWd WU v ôU µ rNM WHK  UUS pO??«d??O???«  U??d?? Èb??≈ ‰U??L?? ÷d???F U??L??

b?√ ·U??√ ô U√ U?Nu?«Ë œU???H« W—U??? v ÆoK« sË œœd« sË

‰U??L?F« …U??O? h?—√ U? ÆÆ ‰U??L?F?« s «d?A??F«

5K?U?? FK Èu?JA« s d?? O? ?? ? „U?M æ øUNF qUF« rO nO …—«“uU

ÊuDI??? U?C?√Ë ‚dD« Àœ«u?? rNU??O?? b??B??%

q ”—b ÈËU?JAK WM?' Xu?? b??I ‰U?? ≠

ÆwM_« öHô« vd

…b?????? „UM?Ë U?????N? ‰uK?(« ÕdD?Ë WK?J?A?????

W??O??DK s `?K? Âu????N ÊU??C??— s d??U??FU VO??√Ë ö??O????? ‰U??L??F« b??« jI???? ‚d? ŸUDË

VM?? Ê√ UMOK W*R? …U??Q? ÂU?√ UMF??C «c q WU?G« W?M« Ê√ p– ÊUJù« w p– Ê_ UNU?√ j«uC 5?IzU« «e« s "U? v Àœ«u(« s

V√ ô U√Ë v?O?? rNMO v s—U?A??? ‰u?«Ë iF?« vK pc? œ—√ sJË nMB?«

Ÿu??Ë s? ö??C?? «c ÆÆ Íu???« „uK« b???«u??Ë

s dEM?« iG W«eM«Ë …¡U??HJ« vzb??? Ê«

ÆtUJ√ WUJ ÊU?œù« d√ v rNOU? Ë√ rNCF

…—«“u« q«œ qU??A*« Ê« ·U?{«Ë ¡U??L?ô«

d?O?« Wd?( WDU?C« W?FU?*« …e?N√ d?u Âb?Ë U?d*« s dO?J« w »uO? s öC? ‚dD« q ÆÆa« ©qI ≠ …d??√ ≠ wö??¨ ÆÆ U?N??«u√ nK??0

b?Ë …—«“u« ÂUN? XLK?« U?bMË …d?O? —u?????????_« q?Ë ÂU?E? U????????N? f?O? …—«“u?« Ê«

…U??O???(« VJ —«d???I?????ô«Ë s_« …œu?? Ê√ U???L??

Èu? ÂU√ ô ÈËUJA« …d?? sË åWD?Kò

Æ‚ö)« UNUO«Ë UNUM

qL????? v? vu? vC?????«Ë jI????? 5?????U?????

lË V?M??? Âe?? t???F?? q?U??F???« sJ1 d???√ «c ‰«u??????_«Ë Õ«Ë—_« n?e d??????u?Ë W*R?*« Àœ«u??????(« wUO?« »Uu« b Ÿb?*« w«dF« dU?A« ‚bË ∫WFz«d« ÁbzUB Èb≈ w

Æq«u d??O?O??G??K ¡U?? t« vK œb?? t??b?? WU??N vË ‰«u??« ·d??B s t« v?KË œU????H« W—U????Ë

u?*« vA???????√ w?MM?J?Ë ÆÆ  u*« v?A???????√ ô wM?≈¨

W?OLË P?UJ ‰ö s ’U?« vK VF?A«

v U?U????????C« q? vK? V?????M «cË ©ÊU?????:U

VF?A« nOI? vK …—«“u« ‰«u« ·d?B? q

Ê« QD)« q??I«Ë «—U?I??F« —U?O?N«Ë ‚d?D« Àœ«u?

U?M ÂbI? Ÿ—UAK t? Ê« V …—«“u« Ê«Ë

rNU?O? ”UMK d?uM? …UO?(« ŸU?I≈ j??C Ê√ UMOK vA???√ vM?JË ÆÆ u*« v?A??√ ô U?Q??? ÆrN«u???√Ë ÆÊU:U  u*«

WKJO …œU??« sL?C Wd?B?*« W?U?I?U o?KF? ÃU???ô«Ë —u???ô« ÂU?EË U???NU???UD?Ë …—«“u« …—«“u« v 5KUF« ÈœR Ê« sLCË vUI« rN???O?œ« pN?M ô W??O?œ¬ sU?√ v rN?U?L?« ÆÊü« rzU u ULK U?UD ¡U??ƒ— iF? …d?O??ô«  ôU?ô« sË sL?C v« ‰uK(« sL{ s v ‰U? …—«“u« ô« ÷d??H*« sË …—«“u« q?«œ d?O?O?G À«b?« VË beK? VBM*« Ë√ vdJU b??√ kH?? - sË V?BM?*« v W?bô« …dJ? d????O????G????? Ê« bu 5Ë t«b« …d? vN« s rNM rNU« ÆtKO—

U?? ?u?*« l qU?? ? F? ? ? ? ? ? n?O? ? æ øp«—«d b{ WOUô« qO?— vK W?{d?F*« W?O?U??ô«  U?H?u« ≠ UQ??  U?H??u« Ác vM??e ô  «œU?O??I« ¡ôR qF??H U* ¡U??O??ô« Ác q v√Ë .b?? dUE??

ÂUEMK 5FU 5HI „UM Ê« Wu?KF WIOI(«Ë Ê√ vF???O??D« sË t???OK 5u???????Ë oU???« ÆÂUEM« ◊uI bF rNUM «ud rO?EM? U?dJ? vL?????M p?« b????R? iF?????« æ ø`O «c q ÆÆÊ«uô« v? Õu??{Ë qJ U—d?«Ë U?O?«u?« X ææ »e?? v? u??C?? U√ ÆÆU???OzU??N? »U??« «c o?KG »uKD q sJË fOQ« X% vdF« bOu« 51 Ë√ Ê«u« ¡«u U?NMOF W bF?« Ê« vM

qU?J qL????√ q Q????Ë …√d*«Ë j?O???????« qd?K vËd???? - Ê«Ë vdJ?U p?9« sË v????U ÆXKF UL UO{«— ÊuQ «b …—«“u« s

rF ‰U —uLG tu …dJ sË 5HI*«Ë d“u« …dJ vM?OMF ôË «b? pc b??O?F?Ë—u?L??G? U√

Æ5dB*« ‰«u_ WLEM W?ö??L?F?« W?O?L?M« l—U?A?? Ê« ∫VUJ« ‰u??I b? U?N?K√ s ‰«u?_« rE ÷«d???« - v« WKOI ¡U?√Ë WNU ‰UL√ U?N« WUNM« v X vK b??U?F?« r? tS? U?N?U??« qU?? vK

œULdU∫ —«u

vQ v?MH??B s q??? «—u??N??A?? X? vu??

Ud?N nKJ …—«“u« U—b?B v« Uu?D*«

5 WOUI« Wd(« dOUA Âb «–U qzUË

W???O?Ë …bzU?H?« —U?F?« v d??L???? ŸU?H—«

d????F??? W???????? ∂µ∞∞ l?DË t????OM? n√ ∏µ

·U???{«Ë ¡v ô øo??? U???L???O??? …—«“u« «u?u

hO?B v?≈ …dO?IH?« Ê«bK« dD{« pc

lO?L?? lO UM{d???« u U?N??OM ±∞ W???M«

r …—u?????U ÂU???? s? Ê« W????«d????B U?????Nu????«

W??b??) «—œU?B?« s U??NKœ s rz«œ ¡e??

q√ t??OM n√ ∂µ v?≈ bzU??F« qB??O? a?M«

v?K b?«e b??????√ ôË r?N?M U?«Ë s—u??????L??????G?*«

v s?JË ôu??????I??? ÊuJ?O??? tMJË W???H?KJ?« s

vLM« vUUË l«u« «ËdO? s r s—uLG*U

v d?O?J p– s? q√ lO?« bzU? Ê« W?I?O?I?(«

v …—u? Àb???«Ë »—b« f?H vK? d???O???« Ê«

ÆtOM ≤∞∞∞ œËb

qË »U??AK W?d?H« `?O« Ê√ vM9«Ë W?U?I?«

UdO? Ë√ Uu?D*« pK —«b« b?{ X U√

»U??AK W?d?H« W?U« …dJ Ê« 5Ë U?UD«

W??OËd??J?« …bd?? v≈ U??NKu??% —d?? v?MJË

s «d???)« ÈË– s ¡UMG???ô« UUMF?? fO

WO?UI?« Wb)« .b?I sLCË dB?F« V«uM

5 q«u« r Ê« q? 5HI*« s s« —U?

«c q?u???%Ë 5M «u*« s? sJ2 œb??? d??????_

ƉUO_«

r ÁËd?????« u?Ë ”U?O??I?? fO «c??N?? —u?L??G?? …d*U `O dOË ¡v U ”UOI uN ”UOI

ÆÆW?HKJ q√Ë W?OKU? d??√ WKO?Ë v≈ —«d?ô« 5{—UF*« UNCd v« d?OOG« WUI v Ác Æv

v WFË“ …d?ô« W?J r« dO?OG —U√ æ øV« UL vUI« ju«

X?OË …d?O?G?? ◊Ëd?A ÷Ëd?I« s d?O?J« 5{d??I?LK W??MU? l?H? l{Ë uË W?U s? ‰U*« ‚«u?????√ t? r?????? U????? v≈ d?EM?U

ÆW1bI« UNuœ d??O??I?H« ÊU??ù« v?K lI Õö??ô« ¡V Ê« rE?F??? Âu? q qL????A v?KJO????N« Õö????ô«Ë W???O?K;« WK?L???F« W???L???O???? iO???H???? «¡«d???« vuJ?(« ‚U??Hô« w …b?b??  U??C??O???H??Ë ¡UG«Ë iOHË W?B«Ë rOKF« v WUË  U???C???O????H???????  «¡«d???«Ë Wc???ô« r?œ q —U???F???ô« j«u???C qU?J« ¡U???Gô«Ë —u???ô« v W—u? …œUeË WU?F« o«d*« WB?B? q?? WËb?« U??N??b??I v«  U??b??)« —U??F??« Æa« ÆÆ¡UdNJ«Ë ÁUO*« 5F—ô« v?H?? Èœ«d??? vQ ô VzU???B*« Ê_Ë

v« «—«dI« qJ …bb?  «œUI« „UM æ ø…—«“u« pOu cM UNb«

sJ …U???O??(« WM? u d??O???O??G???«Ë rU??F?« Ê«bK

s ö?zU «—b???? X???u????????« YU????« rU????F«

qO??Ë U?N?K?I b?√ ô d?O?O?G?« W??U?I nú

r W?????J*« …d???)« b??O?— Ê« ô≈ Uu??F*«

s dEM ô U?b Âb?I W?UI?« …—«“Ë ææ

ÕË— b??N9 Ê« sJ1 ô «—u??√ „U?M Ê« iF??«

tS? fJF« vK q? qU2 qJA «d?O?? sJ

v≈ qB Ê« v??Ozd« ·b?N«Ë `— U??N1b?I

b??Q ‰U??? »d?{Ë d??O??? QD «c? d?O??O?G??«

ôU?uK d?I*« s Ê« b?b? b? q l Ëb?

qË d?B?? v Àb?% U?O??L?*« d?O??O?G ææ

v p– oI v« ‰UL_«Ë VFA« WOK√

v œËb?????« ·ô¬ ¡U????A≈ - W????O????{U*« W?M

Q?U?H ÊQ Èd?√ …d? Wd??« fHM d9 Ê√ WœUBô« WO?O«Ë WdA« —«d{ô« ‚U(U

÷dF v« ‰ULô« XOË UNLœ V v«

s? ŸuM?« «c U???????N??????????????????? Ê√ sJ?1 v?«

t???K?« WU???GK œËb?????? b??? ô« Ub?U???A ôË

Æl—UA*«

v qK bu t« UL WOU «ub dC

—U?A?? u?Ë vËd ”ö?Ëœ ‰u?I U?I?Ë

U??Ë√ v? ÷d??F U???{Ëd?? b???M W??u?EM*«

s bb???F« ÊS?? W??O?zU*« Ÿ—«e*« v ”d???L????

—u?N?L'« U?N?O? ·e?F …d? vË U?U??ô«

Wc?ô« W?LEM U?N?u? v« W?OJL?« Ÿ—«e*«

nOB« qB v ÂbI ÷ËdË —uC(« s

‰ö??????? d???????B?????? v? U???????N?—«œ«Ë W??????«—e?«Ë

v≈ 5M «u*« WOU? tu 5 v

Êü« v?? - b?I? À—«u?? XU? U??OMOU?L??«

VË Vd?? d?√ «c nO??B*«

—ôËœ Êu??OK? 5??L?? v?K be U??? ŸU??O??{

U?H?OC? —u?H« vK nu? Ê«

WLEM*« s dO) Uœuu WMb Ÿ—e*« ÁcË

qK)« «cN »U?« bu t«

r U??b« W?IDM* …d??O?B? W??OUb? …—U?e ÂU? Ÿ«u√ WOd ÁUO*« WIOL ÷«u√ WU« Õd« vu …d?JH« b b??Ë „U??L???ô« s …bb?? U??U??« oI??% ‚UD?M« W??F??«Ë  «b??u« ÊQ

d*UE4K Êu «b« „—U9—UB √ s Èb{

WU?u« s? q ”U?L? …dJH« X?MË öc? W«—e« …—«“ËË …b*« 3ú W?FU« WöLF« r U?Ë Xu?« p– v t?—b r U??Ë Wd?B*« U?b« WIDM Wd Ê« u? tU?A?U b√ r?N s Ÿu È√ W?U?ô ‚ö ô« vK W?(U d?O? WO?d qH s WuJ UNuJ „UL?ô« qUO qË v≈ ‰u?? ¡U*U? q? 5Ë Âuœu?B« v qF???HUË U???U9 —U??NM?Ë «u??I« nO???F??{

tK&UA s( lL#*LK+ ¡UN+≈Ë qN WFOA+« b{ œUN'« 6«u(œ ∫Êud“√ dOB WM√ nK? sM t?F?O?A« l o?H? UM« vMF UM?MO Êu?J ô »d????(« sJ U????U9 r?N???F???? r?Ë œËb?K?« U?Ëb????????? b?????????{ s?J? r?N?M?O?Ë ôË pc t?M Ê« UMOKË »dG?«Ë qOz«d« ÆWOK«œ öJA v rUM  d« ÕËb2 q{U aOA« È√d« t—UA «–U? rK »—U?« nOJ ”UM« qU?« Ê« Õö? t?—U?? sJOË t—U?« v? qF? ≥∞VO????? «Ë—b??«Ë d??O????? Àb??Ë r?KF« rN«u? v« «ËœU?Ë WF?O? «uU? W?H? r?Nb? fO? tM??????(« W?Eu?*«Ë W?????L?J(U? Æ…–UA« —UJô« WN«u* WOKI tUD«

vDF*« b »U— ∫oOI%

—UM« · UH

wUu« nK

ÕËb2 q{U

…d??I?????« d??O??? Wd??« X?u?? vM'« r?u?? d?O??G?B« p?L?« oM ö?zU? UMO …u??d«Ë r—Ë Wd?« ÷«u√ v≈ tKI s sJL?« q d– WLE?M*« vu Ê« ô≈ WF U?I« b«uA«

ô« U?Nu b?OF? s W?Oö?ô« tô« Ê« nd?A« d“ô« ¡ULK b?« «—U?O?«  «u?œ iF 5C?«— ‚e?L? «Ë W?d?H?« Âb?Ë U?Nb?u rU?F?« v t?F?O? A« b?{ œU?N? '« »U `? s Áœb??A?*« W?O? ö?ô« ‰b  «ub« Ác Ê«Ë ÊuLK? tFOA« Ê« d“ô« ¡U?LK ‰UË lL« v 5LK*« 5 WdH«Ë ‚eL?« ÊËœd sc« UNIK « s qN vK v  U?«dB« lMB v«Ë W?Oc*«  U?öô« od? s rUF« Æ5LK*« dO 5

q v≈ qu??« r?O? t« b?I???F ‰«eô t«

WFU? ¢ UM¢ WOdF«Ë WO?öô«  U«—b«

…bO?IF« –U?√ d?OB WM?¬ …—ub?« b√

ô rN« ÆÆ¡ôR q ”U?√ l ÂöJ« v pË

œU?N?'« »U `? «u?œ Ê≈ ¢U?IU?¢ d“ô«

Ê√ d“_« W??F??U?? W??O??ö??ù« W??H???KH«Ë

Âu?O« X?IK « v«Ë rU?F?« v W?F?O??A« b?{

W?F?O?A« b?{ œU?N?'« »U `? v≈ 5«b«

ô« vU?? W?œU??N??'« U??d??(« s? œb?? s

ô v? ¡U??Nù« W?U??I Êu?—U1 rU??F« v lL???????:« V?zU???B???? s V?F???A?« Àb???????

ÊUJ vË Xu« fH? vË WKJA?LK vbM „ö*« —U?G?? s W?u??L?? ÊS?? b?O?F?? fO Ë√ ÷Ëd?I« Ë√ UuF*« vK 5KU?(« dO?¨ W?U?)« rN?{«u« «ËQ?A« ©W?OËb« …d??)« W??I?DM0 W??? d« v{«—_« v U???u??L? qe« ÃU??« v qF?H?U «u???$ b?Ë W?eM*« …d?O?? ”Ëd??? Õd?????« U???LMO???Ë UuM s? n√ ≤∑ W???«—e«Ë Wc???ô« W??L?EM rK?F??? Ê« W??OU?J« ¡ôR s?U????????O???? Wd????B?*« W????«—e« …—«“ËË lO??C? ô¨ 5u????*« b??√ t ‰U?? 5?ö??H« Æ©UO ÊudF …bb  «uM ‚«d« …«ËU?*« —UF q bI Èd_«Ë ¡«œu UL«b« sbO UOJd√ «e— VF s Wb¨ …—U? ‚u U?UB ¡U?CO

U??N qOM« ÷u???? vN?? v—U??Ë vK«œ

d?? v?K kU????? qO??« Èd???B*« VF??A?U??

ÊËbd ô ¨¡ö?N?? ”U« s VF?AK? qOKC

ÊU??????MG???« s? lM? vN??? VB???Ë l?M

Æ«Îb√ lOA sË t«cË ÁbzUI vK 5M«

…—U???«Ë W?U??O?« ‰ö?? s d?O?)« d??B*

ÆoU« ÂUEM« qFH ÊU U q WO«u*«

W—u???;« t?Ëb« vN???? d???B??? v V?B???

Ê« vUu???« nK? aO??A« W?KO??C??? Èd

œU?????B???????????ô« g?FM? Ê« U?????N?Q????? s? v?«

UË—Ë√ XKœ WO?{U ÊËd v dO?B XUË

ÆÂUOI« UN œ«d ôË WIDM*U

vK? oKD U???L?? t?œU??N??? U??d??? qOJ?A

ÆÈdB*«

ÊuOK µ∞ s d√ «ËbIH WOc »Ëd v

rN dô« dô« U« d« «c

U??Nu?? È—œ« ô tœU???N?? U??d?? U??N????H

5Ë UNMO WO«dô« œUBô« …—«“Ë Ê« XUË

Êu?LK*« s r 5?H W?d?F? vË W?L?

rN?? 5MR?*« d?A?˨ UuËô« t??I? r?NM

Æ jI vKJ UœuË Â√ qFHU Áœuu

—ôËœ —U?????OK? ∂∞ ‡ —b?????I …—U?????& q?Oz«d?????≈

Êü« 5I???AM*«Ë „—U???F*« V??? À—«u?J« ô≈

U1b?? 5?MR*U?? ©Êu???KG r?N??K b???F s

vKF??? qJA Uu???Ë UM{d????√ u U???«b

—U????OK ∏∞ ‡? Ê«d« 5Ë U????NM?O Wœu????F????«Ë

ÆWOc*« eOUœ v qb Ê√ dB* ÊËbd

rN?_ ”d???H« vK ÂËd?« …d???BM «u???d???

d“ô« —Ëœ »U??O?? s? ZË vF??O??? u??N??

s d?√ XuJ«Ë —UOK ∂∂ v«u? «—Uô«Ë

«u?b« Ác q? oKD s2 d?O?B XU Ë

rK?F s? Ê_«Ë ”u?????U?*« s U?M »d?????√

dNE XC U?U Êuö ‰«u vDu«

…—U?& Ue?OU?Ë ÊU???U?Ë fuË —U?OK µ∞

ôË√ rN????H√ «Ë—d?? Ê« t?F??O??A« W—U??0

UM?OK v?H??? «d??? «u??????O rN??? U?Mz«b???√

ÂUEM« qUF? lË tœbA« U?d(« pK

tMO vË—Ë_« œU?%ô« v? —UOK µ∞ ‡« ‚u?

VB?????????G?Ë ÊU????N Èc?« ”b????I?« «uE?öË

U?Ë »d?G«Ë qOz«d?« q t?FO?A« «u??OË

pK q?F? U2 l?L?Ë d??N??Ë nMF oU??«

—ôËœ —U???OK ¥∞ v?K be? …—U??& Ê«d?« 5Ë

Y????????????F?« «c? v? ‚ôe??ô« s? «u???????????H?J?O?Ë

t????dD?*« o U?M*« v q?L???F? U????U???L????'«

œUN'« «uœ vIKD s iF« bd «–ULK

WO?D« …œ—u*« …—uA*« U?NUJ X{dË

5H?« »d??C ôËU?? ô« f?O Êü« r

vULô« tKIË bK« UUC «u'UFOË

ÊuJ Ê√ V? U2 iF «c ÆÆW??Lzö?*« d?O??

t????ô« ‚d????H????????????? W????F????O????A«Ë W?M?« 5

lË W???OzUM?« —R???« s Ud???O??Ë ¡U?MO?????

ÆÊ«d« l UöF«Ë qUF« lD

UL ¡UNù« WUI «u?LOI ô Ê«Ë ÈœUBô«Ë

Ác? l v?M u?« ÷ËU?????H?*« ÂU?????√ U??????ËdD?

t???U???« ⁄d???HË t???O?K«b« U???N??????«d???B

`{«Ë UUL'« pK  dN Á—u« Ÿôb«

VF?A« dQ Ê√ qN?« s fO t√ XU?{√

ÆlL:« v Èd

ÆWOËb« WOU*« UR*«

ô «cË t??O«d?B?M«Ë t?O?U?LKF?« U?d??K

œ«b??« UNË t??F?A? U?d?(« pK özU?

5O?L UHU dQ ÊU? ô«Ë …bO?I ÈQ Èd?B*«

W??OK b??O??L?? —U??M« ·U?H?? …—u????b« XU??

»U WUL

ÊuJ ÊUO_« s dO? vË ©…b*« Uôu« X% XU? u?Ë v? U?{d? …—u?c?*« Wb?N« Èc« Âd?J« ÊS??? W???d???B« W????M*« —U???F??? Æ«bOI …œUF« v ÊuJ tOK ÈuDM …U??O?? vK «d??O?D U????O?? `??√ d??_« «c …–U?  U??Ëd?A? ¡U??A≈ Xu? b??I? ¡«d??I?H« W??????????O?????« d????O?????b? v≈  œ√ W?EU? nO?UJ? W??O «d?Ëd??O …e??N?√Ë …U??O?(« v?K ¡U?C??I«Ë 5OU_«Ë 5?I?UM*U? ZF W???B?F???? W?ODe??O 5OK;« 5?œU?F« œ«d?ô« Ÿ«b« »U??? vK


µ

vd bL ∫ ·«d≈

rË »d

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

‰ULF«

°° dOB W“√ ÆÆWCNM« b ÆÆåqOM« dN ô≈ò vK qOM« dN «œ«d≈ `{u wM?“ ‰Ëb l{ËË cOHM« w ŸËd?A« q b« rË œU?F√ qbFË ÆWKI*« UU ∂∞ ‡« «u_« Èb W«“ù b« ÊU?√ ‰bF? …œU“Ë Wö s b?QK tOU?LJ«  U?«—œ qL …—Ëd{ pc? ddI?« sLC vK wzU?NM« ddI?« qOU?H Êö≈ Âb? vK ‚UHô« s ö?C Á—U?ON« ÊUJ* s W?O«œu?« ·ËU<«  œb?Ë ddI?« W?«—œË WA?UM*  U?uJK wUJ« Xu« ¡U?D≈ bF ô≈ Àö?« ‰Ëb« w ÂU?F« Í√d« ÆWMK« UNb√ w« WOMH«  UEö*«Ë  UOu«Ë ZzUM« ‰u dU*« —«u(« WOL√ vK WMK«

¡UC√ sb« ¡UN b?L —ub« Íd«Ë WOzU*« œ—«u*« d“Ë qI?« ¨wuJ rJË wF Vd jË s W d“u« vIK bË WCNM« b rOOI WOö« WMK« UUL« w „—U Íc« ÍdB*« bu« W??Uz— v≈ t??F? — dE?M*« s YO?? U??Ou??O?√Ë Ê«œu??«Ë d??B? rC w« W?MK wzU??N?M« dd??I? « ÆtQA wUO —«d –Uô ¡«—“u« fK WUz—Ë W—uNL'« w  öb??F ¡«d?S? XË√ WMK« Ê√Ë b??«  U??L?O? L?B w ¡UD?√ œu?Ë b??R wzU?N?M« dd?I? « d?O?O?G d?dI?« vË√ U?L? ¨W?d??I*«  öb?F« v?K qF?HU XI?«Ë UO?uO√ Ê√Ë w?U(« rO?L?B?«

ò

∫ å‰ULF «ò ‡ ·dF v«dF « bL tK «dO ÂU

qOM« ÷u3 ‰Ëœ l „—U8 WdD9 bB% dB „—U??? «œU?« fOzd« —U???√ qOKI? Áb?FË

—bI ¨U?OuO√ WCN? b WUJ g WUJ(«

t??P??C „—U???? d?F??A ÊU??Ë t U??zU Êu?JO

‰Ëb«Ë d?????B???? 5? W????F?????OD? W????“√ w? U????

—u?bK W?OLKF« U?—b« VU c?OLK t?QË

÷u? Èd?? vK WK?D*« pK U?Ë ¨W?—U?_«

b?F v —u?FA« «c? dL?«Ë ¨wU? ”dD

d?« u UL? ¨WKJA*« s ¡e? Èu? qOM«

ÀœU? bF W—u?NL?'« fOz— VBM* Á—U?O?√

odH?« ©‰ULF«¨ ‡? tHAJ U? «c øp– ¡«—Ë

t√ d????F??? pc?Ë ¨ «œU???« f?Ozd« ‰U????O???√

U????uKF?*« W???????O f?Oz— tK?«d???O???? ÂU???????

—u????b« —U??O????« - U??bM ¡«b??F??B« f?HM

W?U?F« «d?U?<« “U?N? qO?ËË  «d?b?I?«Ë

¨…b???????*« 3ú ÂU??? d????OdJ? wU??? ”d?D

W??Uzd oU??« `?d*«Ë ¨o??_« Wd??B*«

iF? X– b???Ë ¨…—«“u« ¡U??G?S ÂU?? Áb???FË

∫W—uNL'«

nu*« …—uD$ —bI& ô WUzd« Ë qOM« ÁUO nK v- «ËdB WO.—U)« ¡«—“Ë q1 øWCNM« b! W“√ q( åvU'ò ‡ 5F*+ Ë v!d UNKFH q/ w?« ¨d???UM«b??????? ÂU√ œu???u??? ·ËdE?« Ác sJ? r√ æ

o??_« W?O??—U??)« d“Ë d???Ë ©U??NK√ s bU?? b?N??˨

øUOId√ w ÍdB*« —uC(« WL bN

‡ ·«d???≈ w q?O?I??« —U?O??F« s …Q??U?H?? w«d?F« b??L???

rœ V?? ¨U??O?Id??√ w r U??F d?B?? —Ëœ b??O?Q??U ≠

dOB?I«Ë ‰ULù« WOËR? ÁuI s qË tKL? ©‰ULF«¨

—d« Ud WUJ d?UM«b ‰UL fOzd« …dUMË

6K?« vK ¡UJ?K X?Ëô t√ ÈdË ¨q?OM« d???N ÁU???O??? nK? w

v≈ U???F??«— ÊU?? …«—“u« ¡U???G≈ Ê√ v≈ ¡«—_«

Ê«b?I? V? tK«d?O od?H« l—√ b?I?

XU? UNQ?Ë tOK? WO?—U ◊u?G{ U?—U2

W?U? W??O?Id?_« W??U?« vK …œUdK? d?B?

©wI?d???_« jO???;« w Áb??? p?OK W?U???H???¨ t

œd: UNu%Ë W?U qOM« ÷u ‰Ëœ wË

—u√ f?Ozd« b????N??? w W???—U????_«Ë d???B??? 5 ‚U????I???

l Ÿ«d?B« WO?B? w b?«Ë ·b ‰u ·U?H?ù«Ë ¨WdJH«

oDM?*« Ê√ l ¨ lU œd??: ‰u????« wU??UË

u? ÊuJ? —«d?????I« c??????????? s Ê√ v?≈ ¨lU?

W?F U?I0 WO?Id?_« ‰Ëb« Ác …œU? VU Íc« ¨ «œU?«

wu?I« s_« W?OC? vK Ád?OQË W?C?NM« b? ‰u U?Ou?O√

Ë√ nK Ê√ sJKL*« s ¡Ub√ UM√ u ‰uI

tDO?? s U?U9 ‰e?F?√ „—U?? sJ ¨bzU?I«

© Ë√ Âö?« W??O?U??H≈ lu t «u???u? rN√ ô≈ ¨q?Oz«d?≈

—U??O???) ¡u???K« v≈ wd??? b??L????? fOzd?« U??O???«œ ¨wzU*«

UM q? Ê_ `U??B??? fK$ r? pF?? nK???√

U?L?? b?√ Í—b? Ê√ ÊËœË wId?_«Ë wd??F«

dE w nu*« w iUM? q1 ÊU «cË ¨¨b?OHœ VU?

d“Ë wU?? ”dD —u???b« ‰U??—≈Ë ¨W?L??UM« W??O?U??uKb«

U??bMË ¨d??ü« s WMO??F?? W??U??? vK? nI

vK U???LMO? ¨s« Âb??I? rJ «c? ÊU?? «–≈

r ¨dB? l WO?Id√ …uH? v≈ Èœ√ Íc≈ d_« ¨W?—U_«

¨o?_« …b??*« 3_« ÂU? 5√Ë ¨ W?O?Id?_« ÊËR?AK WËb«

5F?? —«u???A* p????U???B?? Ë√ T s V?KD

V?c r? W?MO???????F??????? ôËœ „U?M? l«u?« ÷—√

„—U??? fOzd« U??N?F??√ w« wU??F?« …dE W?K 5D« œ«“

¨U?NK?√ Èb W?U? U??e—U?Ë —u?C?? s t U* U?Ou??O√ v≈

w ‰u?I?? `L? s wËd gNKF? p ‰u?«

r— tU??O? w …b?«Ë …d?? U?N—Ue „—U???

U?ö??F« ÊuJ «cË ÆÆp??JË vF? v?U?F

t√ 5 w ¨ d?B* W?O??O«d??ô« UN??O?L√

iF ÃU?%Ë ¨`UB*« vK W?LzU ‰Ëb« 5

Êu?J W??????O??????—U?????)« p???????—U2 —b?????? vK?

U??L? ‰u??? ô v?? ¨qU??F??« w «—U?N??«

Ê√ sJ?Ë ©c???Ë U¨ U????ObU???? ¨p(U????B???

qN??« s p_ tM p??O?? Áœ Êö?¨ Êuu??I

¡U???H?????_« w ‰Ëb« l? pU??ö??? d???B?????I

Æ©tO& —bI

Ác??N wDF ÊU?? «c ÊS?? ¨Àu?F??? ‰U??—S

b???√ ô t√ v≈ tK?«d??O??? od???H« —U???«

¨rN??OK v?U?F?? „—U???? ÊQ ”U????≈ ‰Ëb«

¡ö?F???≈ …dE «—d??? Êü« v? r?N?H

“UN tKL …d ‰ö VU b t√ U{u

W??U???Ë W??O???Id??_« ‰Ëb?« vK „—U?????

w dEM?« …œU?≈ …—Ëd?C? W?U?F« «d?U?<«

Ê≈Ë ¨qO?M« d????N Èd???????? vK? lI w?«

q Íc« ¨WO?Id_« ÊËRAK? WËœ d“Ë 5OF

w t? ÷d??F U??? v≈ l?d U0— XU???

«œU??« ÂU√ wU?? ”dD —u???b« tKG??A

‰U??O????« WËU???? s U?U√ fœ√ ÀœU??

¨…b?????*« 3ú ÂU?? d???OdJ tM?O??O??F v???

‰U??Lù« p– v?K Vd U??Ë ±ππµ ÂU??

s …dJH« id fOzd« Ê≈ t «uU rNMJË

XË w? ¨W??O???Id???_« W???U???K Íd???B*« ‰U???L???? cM U????N???UJ? d???B* X?U???

¨Õö?«Ë ‰U*U U??NœU?Ë W—u?« U?NU?d?? rœË wM u«

W?????O??????M? r_«Ë ¨Êü« ‰U??????????? t f?O Âö?J«Ë ¨»u?J?*«

Àb?? U??? ÊU??d?? –≈ öu? d??L????? r —Ëb« «c? sJ

U?N??u?« Ë√ sU???«Ë ¨W?Oe?(«¨ W??O?uub_«  U??«d?B«

w ‰UO_« WËU; t{dF q v ¨W—U_« l tUEË

ÆdB l dEM« UNË VdI ·bN

¨w{U*« Êd?I« s UMO?F?« b?I? nB?M UU√ fœ√

rJ√ Èd ô√ ¨q s WO—U)« WO?I rKG b rJHB æ

W?—U??_« Ê√Ë W?U? ¨b??U???« …u oO?L??F s œ«“ «cË

ÁUO nK W“√ U?NO≈ XKË w« PUH*« WOËR? ÊuKL

WO?Id√ ‰UL s? ¡e dB? ÊQ oOL ”U?≈ rNb øW“_« l wU(« ÂUEM« qUF Èd nO æ tKU?F? ¨rU?F*« W?{«Ë W?O?O«d??≈ »—œ vK dO?ô ≠ dJ t√ u œË√ XMË ¨W?OU?&—ù« lU t?OK VKG W?“_« l W???OM u« Èu???I« l?O??L??? l U???ö???)« W?????H?? w? w q «b?????????«Ë ¨Wd???B*« WK?zU??F?« …bzU??? vK ”u?K'«Ë ¨W“_« Ác W?N«u q√ s U?NHO uË tb W?U*« ‚«—Ë_« d“Ë wU? ”dD —u?bU ö?? WUF??ù« r Ê√ Õd?√Ë 5_«Ë  «œU?« fOzd« b?N w W?OI?d_« ÊËR?AK WËb« w≈ W??O??uJ? …—Ue ÂU??O??IK ¨…b????*« 3ú? oU??« ÂU??F«

Æ”U_«

—ub« Ê√Ë WU ¨dB l dEM?« UNË VdI UOuO√

„U?M? s?J? r? n?ú? t?√ `?{Ë«Ë

WU? Ue—U VUË d?O «d?≈Ë dbI lL? wU

U??F??U?'« `?? Íc« d??UM«b????

5O?F …dJ id W?OI?DM «—d?

ÆW—U_« …œUI« s ÁdOË wuO_« ÂUEM« Èb

«dO? rN r?√Ë W—Uú b?UF*«Ë

ÊU???? Ê«Ë ¨wU???? —u???????b?K q?b

l q?U???F???« w Wd???B?*« W???Uzd« ¡Ëb d??????H? «–U0 æ

rN????C???F «u???? qO??? Ãd??? p?cË

…b???????I???????? v?≈ ld? s?E?« VK?√

ønu*« …—uD) dbI Âb Â√ WI u q ÆÆW“_«

rNËœ w? W?F??O??— VUM?Ë rJ(«

„—U????? fOzd« b?M W??O??B?????

»U?O s? rM U —b?I ¨W?I?« s U?u XO? w bO?Q?U ≠

ÊUË d?UM«b?F qOL?'« «uEHË

a—U v≈ U—Ëc?? œu?F ¨t??H

Í√d?«Ë W?????LK?J« Ÿu?????L?????????? r?bM?

—u?√ q?«d?« f?O?zd?« n?O?K?J?

l rNU?ö vK 5Bd? «uUË

”dD? —u???????b?K «œU????«

s?bU??????????????Ë d???????B???????

w?U??????? ”d?D?

qU??;« w U?NU??d???

qL???? ÊU????˨

r W ???OËb«Ë W???O???L??O?K_«

W?—œ s d?√

d?????B????? w? p– l?«d

©Á«—u????????????????œ

v? «œU?«

ÂU tK«dO

U?????U?9 Q?????HD?√ r??J??? q?? w?? Æ„—U

W??OI? qG?A W?????Ëœ d????“Ë Êu?????????????AK? ¨W??O???Id??_«

WU?zd« UUO ÊuJ U0—Ë ¨W?“_« l qUF?K W?{«Ë Wƒ— dN Èd q?u% WKd ‰ö dB WB? dQ Âb ÊQA uHD ·u WKJA*« Ê√ ô≈ ¨U b? v≈ WO ‚—“_« qOM« Æ…UO*U b« …dO WF WOKL √b UbM `D« vK øwU(« ÂUEMK pU— w U ÆÆ «dO√ æ UMOK?Ë ¨VF?A« db?? W?U??O? w —«d??L??ô« s v?H? ≠ s_« f9 w« ¨ UHK*« dD√ s nK l? WOUHA q?UF« ÊuKU?H? ”UM« qF?? W?HU?J*«Ë W—U?B*« Ê_ ¨wu?I« odD? p– Èœ√ U0—Ë ¨nu*« …—u?D ÊË—b??IË Àb??(« l v≈ «ËQ?KO? ¨…UO*« …dD W?L?OI r?NU??≈ v≈ dU?? dO? ‰uK v?≈ ‰u??u« s?J1 v?? ¨r?NU??«b???????≈ b??O???d

øUOuO« l qOM« dN

‰ULF« l Á—«u v v«dF« bL

Æ…dA« sU rJ rNO≈ wLM ô

W?????O??I??? qG?? s? q b??O???Q qJ? sJË ¨ Íb???Ë X ≠ s W?O—U?« W?OËR*« s ¡e? qL? Wd?B*« W?O—U?)«

ødB o sLC

Èd????√ WËœ —U???C? Ê√ sJ1ô t?S??? Èd????_« WË«e« U????√Ë

ÊuJ s tMJ ¨wËb« rOJK WËb« QK Ê√ sJL*« s rF ≠

¡UM ÊuJ Ê√ ‰uIF*« s fO tS tOKË ¨o(« «c ‰ULFS

UMUH?≈ v≈ p– ldË ¨WCN?M« b ¡UM w ŸËdA« U?OuO«

U??NK?u??% sJ1 Èd??√ «uM? s Y??« qC???_«Ë ¨U??eK

w Íd???B?*« o(« »U?????? vK? wu???O_« W???C???N?M« b???

¨w{U*« ”Ë—œ s bH r ¨UOId?√ l —u'« b WOL_

oK s Ãd?ô t?O≈ Ud?√Ë o? U?L? «cË ¨jG?{ W?—u

UOu?O√ Ê√Ë WU ¨qOM« d?N ÁUO s t?B vK ‰u?B(«

vË√ Íc« ±∏∏± ÂU oO?u Íub)« rJ …d ÊU≈ W?U

vK ÷d???H 5???F??A?« 5 W??d?????A*« `?U??B*« s? «uM

Æ—UD_U ÁUO*« dOu Èd√ —œUB UNb

¨‰U*« qO? vK WA?(U WËœ l U?öFK «dO? UU?L≈

ÆUN ”U „UM Àbô v UN«uD »U WLE_«

ø5I(« 5 U q«b« «c q sJ1 nO æ

÷d?G ¨Wb?N?« qO?? vK W?O?bM ∑∞∞ U?N? q—√ t√ v?

ønu*« „«—b XË „UM ‰«“U q æ

w ‰u?b«Ë ¨Wd?A? `UB? WL? od s UNK wG?M ≠

ÆUNF W«bB« Uö bO u

l qO?M« d??N nK? W??“√ Ÿu??{u?? ÊS?? bb??A?« nú ≠

’d?? s be ¨…b??F?_« n?K??? vK ÊËU??F ôu??ud

øtd«c pOK UF ”—b« «c ÊU q æ

VU???'« Ê√Ë ¨·U?D*« WU???N v?≈ `ËË ZC? b??? U??O?u???O√

·d —«d?{≈ ÂbË U?NOK ÿU?HK œu?N'« ‰c vK 5?U'«

…—«“Ë W??O?I? U?N?O? XKG? w?« …b*« d?B? rd? ¨U?ö ≈ ≠

¨W?F— ÊËœ b?« bO?OA u? t?Id w wCL?O wu?O_«

ÆdP

ÍUMO? VB l{√ XM ‰Ë_« Âu?O« sË wM√ ô≈ ¨W?O—U?)«

Êö??≈ l W??“_« t?O?≈ XKË U??Ë qOM« d??N nK U??O??«b

WËU?? w sLJ WK?JA*« Ãö?F b?O?u« »U?« ÊS? UM sË

øW“_« ZOQ w bU WFK« w qOz«d≈ œuË q æ

qOb ¨w?Id?_« oL?F« l? rU?H?«Ë œu?« —u?? b? W??O?L√

UO?L lO?L& r ÊQ ¨÷ËU?H«  «uM d? 5Ou?O_« ŸUM≈

vK W??O?«c« ¡UD_« oO?KF W??Id v?≈ U??IKD qO?/ô s ≠

U??OMO?? ¨Ê«œu??« »uM' W??OU????? «—U“ Àö?? XL?? wM√

w VFJ d —UOK ∑¥ tF mK Íc« Ê«eK W“ö« ÁUO*«

¨W?“_« nK …—«œ≈ w UdO?B?I ·d?F?MË ¨sdü« W?UL?

ÆUdOOË WOz«uù«

WB dQ Âb? sLC wUUË ¨U b v≈ WKu W?OM“ …d

¨—Ëœ qOz«d??ù ÊuJ U?0— tQ ‰u??I« s lU?? ö?? p– lË

øqOM« dN W“√ nK l qUFK rJƒ— XU nO æ w WOö?IF« s vK ÂuI qOM« dN W?“√ nK* UMƒ— XU ≠

ÆÁUO*« s dB

¨sd?x UU?? U?NU?b? Âb?Iô WËœ wN? U?N??F?O?D U?N_

U?Ou?O« b?{ ÍdJ? qL?F `uK« s Àb?? s „UM æ

¨bb?« tË vK bd «–U? ·dF wË U?Nb lC U?NMJË

«bb??N??«Ë√  U???MA??« W??G s? «b??O??F ¨—u??_« W??'U??F??

ørJIOKF UL Æb« ¡UM w dO« Âb vK UNU—ù

ÆwuI« s_« bbN WOzUNM« WKB;«Ë

vK ÂuI UO?O«d≈Ë Èƒ— l{u U/≈Ë ¨…uI« «b?S

U?B?F« W?U?O?? ÊuJ U0— sJË ¨wID?M d?O? Âö? «c ≠

øq(« U æ

ÊUL?CË p– bOCF?Ë ¨‰œU*« ÊËU?F«Ë Wd?A*« `UB*«

U??NMO s ÊuJ Ê√ ÊËœË ¨W??“_« q w U??Nu?F??H? …—e??'«Ë

U??Ou??O?√ v≈ UMdE? XK YO?? ¨T?A« iF Ud???Q U0— ≠

W??U??? v≈ …u??b« XN???Ë ¨l«u« ÷—√ vK? Ác??O??HM? Wb??

«uM d? WOUO? …—«œ≈ ‰ö s U/≈Ë ¨ÍdJF« —U?O)«

¨qOM« dN? UNM lM w« W?U ¨WO?Id_« ‰Ëb« s Ud?OË

t?O ”—«b? „d?A? ŸUL??ù …dUI« w W?—U?_« ¡«dH?«

œU?%ù« rS Êü« ·dF U? Ë√ W?OId?_« …bu?« WLEM q?

l Íb?% w? ‰u?b« b? v≈ vd?ô …d?O?I? ‰Ëœ U??N√ vK

»u?F??A« W?U?? vK lHMU œu??F U0 U?ö??F« b?O u? q?

ÆUOuO√Ë dB 5 W Uu« —Ëb ÂUOIK wId_«

»uF? ”uH w WOK Á—U?√ „d –≈ dO QD «cË ¨d?B

ÆWCNM« oOI% sLCË ¨WOId_«

øwId_« UNDO s dB We s ‰u*« s æ

…u?I« Âb??? Ê√ UMOK w?G?M ÊU? U?LMO ¨‰Ëb« Ác …œU?Ë

øqOM« dN nK W“√ `ö r√ w U æ

d w« ·ËdE?« V ¨W—U?«  Uö?F« nF{ U0— ≠

WUJLK «dE ¨WdB*« WOMJ« W?U ¨dJ XË cM WLUM«

¨vË_« ∫5?Ë«“ s U???N¡«d??? sJ1 qO?M« d???N nK W???“√ ≠

¨wU?O? —«d?I??≈ Âb? s ¨W?O?Id?_« ‰Ëb« s «d?O?? U?N

ÆUOuOQ WËœ w UN vE% w«

WU≈ w UNI s WËœ Í√ ÊU?d vK …—bI« Âb w qL

ÆtOK√ »ËdË

Ê√ sJ1 rOJ??« —U?O? v≈ ¡u??K« Ê√ Èd Èb? Í√ v≈ æ

¨UN?FA Âb?I«Ë WOU?d« s «be oI?% WuLM UËd?A

ÆWOIOI

∫ÊuOUuKœ dB sUC& s b<ô ∫ ‰ULF« œU%« vuI« s_« vK> U?UH3 Ê«œuB«Ë

VB*« ‰Ëœ …UO3 vK> —uDE Ê√ vG8ME ô bB« v- UO<uOG√ o3 ‰U?LFK wËb?« œU%ö ÂU?F« 5_« ‚u?F? V— b?√ tU? s

‚«—Ë_« U?NO? XDK?« ¨WœU?— WIDM wu?O_« W?CN?M« b W?“√ XKœ

tU???LE?MË d???B??? ‰U???L??? UU???IM ÂU???F?« œU??%ô« l?U

W?O?F?«ËË W?OK?L? W?O??O«d??U Wƒ— l{Ë …—Ëd?{ v?K ¨wd?F«

‰Ëb …U?O?(« w sd?ü« oË ¨lM*« ‰Ëœ w W?OM u« …œU?O?« o 5

ÃU????ô« l«u???? v d???B???? ‰U???L???? lO????L???Ë W????OU???I?M«

«—«d —c tQ U?{u ¨wuO_« WCNM« b W?“√ l qUFK

5d??B*« 5O??U??uKb« s? œb? ¡«—¬ X?FKD??« ¨ ‰U??L?F?« © ÆÆVB*«

qu???? U?Ou??O« WËœ t?c?« U?? mU oK?I U?b??)«Ë

Æ»dF«Ë

¨qO?M« d??N? ÷u?? v?K U???“_« Ác q??? ‰U???H??≈ s «—«d?JË

d??_« U??N??O??{«—« q«œ ‚—“ô« qOM« d??N ÁU??O?? Èd????

w t?????—U???A?? ‰ö??? Ÿu??{u*« «c Õd? b?? t√ v?≈ «d??O???A??

W??O???F?A?« W?d??(« VJ fO?z— VO?A?? sb« d??B b??√ t?U?? s

Uö* tƒ— ÷d YO ¨»dF« W?«—e« ‰UL œU%« ŸUL«

wu?O_« W?C?NM« b? W?“√ s Yb?(« Ê√ ¨…dU?IU Ê«œu?« dd??

W??I?D« p– v? U0 Íd?B*« Ÿ—U??A« VC?? —U« Èc«

¨Ê«œu????«Ë d????B???? s q? vK? W???O?????K« t?«d????OQË ¨W?KJ?A*«

ÂU√ b?√ ·uË WOID?M Âb w qL v?Ë_« ¨5Ë«“ s tËUM ÷dH

ÆWKUF«

·«b?N???≈ l{u? w w« bb???« t?Ë vK d?B? U??L?O?ôË

¨U?NOM «u?* WuLM W?C?N À«b?≈ w qOM« ÷u? ‰Ëœ s WËœ Í√ W?—

…—U 5? ‰ËU???%Ë ¨wuM?'« U???N???I???L??? w? wKO?z«d???ù« ◊U???AM?K

—U?? ‰ö? „«– Ë√ WËb?« Ác …U?«d? w q?L??O?? ¨d?ü« oA« U?√Ë

b s Àb? UL ¨d?B „«—ù UË«d? WOKLF Âu?I Ê√ Èd√Ë

»U??? v?K ÊuJ Ë√ ¨Èd??√ WËb —«d??{√ w V???? ô√ U??N???C??N

b?F r t√ v? ¨Ê«œu?« »u?MË VO√ q 5 ÊËU?F?« —u??

bb???« t?Ë vK W?“_« Ác q ÊS?? t?OKË ¨Èd?√ »u?F? W??KB?

s Èd???√ l{«u??? w W???C??N?M« b??? —«dJ s l?M1 U?? „U?M

Ê√ b??& w« ‰Ëb« 5?Ë U?O?u?O?√ 5 W?«d?? ‰ö?? s ÊuJ? Ê√ sJ1

ôôb« s bb?F« qL? ¡U W?O?Idô« …b?u« W?LEM

Æ qOM« dN Èd

UOuO« bË“u ‰Ëb« Ác vu YO ¨U?NOK lIO U0— U «—d{ „UM

ÊU?K« v?«œu?«Ë Èd?B*« lL??:« q?«œ ôƒU??«Ë

‰u ¨sb« ¡U?N bL? Íd« d“Ë 5Ë tMO Àb? tQ ‚u?F `{Ë«Ë

UNM?√ ÊUL{ qU?I ‰U?*« qO? vK WOzUd?N W?U s tO≈ ÃU?% U0

¡U Èc«Ë ‚—“ô« qOM« Èd? qu U?OuO√ —«d Ê« U??N??O??{«—« vK? W??O??Id??ô« W??L??I« d?9R?? œU??I??F« b??I?? ¡U??A« wK µ∞‡?« Èd?c?U …—U??I« »u??F? ôU??H????«Ë

ÆdNM« Íd qu% s ÊU—dC*« UL …u?b« V?U? d?B? ‰U??L? UU?IM ÂU??F« œU?%ô« Ê« Èc«Ë qOM?« ÷u? ‰Ëœ ‰U?L?  UU??I œU?%« fO??Q? U?Ou??O« ‰U?L?  UU?IM? ÂU?F« œU?%ô« Wu?C?? v rC  U?Ëd?A*«Ë WDAô« v lu?« t?d? «œb?? b?R È« v qLFK …bb? ‚U« `Ë WO?LM« v rU v« ¡«b???ô« …b??A i?d tMJË ÆÆqO?M« d?N? ‰Ëœ s WËœ

p– dOQ UË ∑¥ WOMe« tF mK Íc« wuO_« WCNM« b WOC

ÆwzU*«

b?« ¡UAS U?Ou?O√ —«d Ê√ v≈ «d?OA? ¨Ê«œu?«Ë dB? WB? vK

W?C?NM« b? b?b??« t?Ë vKË ¨qOM« d?N? ÁU?O? W?“√ Ê≈ VO?A? ‰U?

d?OU t ÊuJ sK d“u« ÂöJ U?I?Ë t√Ë ¨W?OM u« …œUO?« sL?{ qb ÆWOzU*« dB WB vK wK W?uJ(« wM …—Ëd?{ Ÿu?{u d“u« l `? U?bM t« ‚u??F ‰U? l“u? W?OËb« W?O?U?Hù« w dEM« …œU?≈ q√ s …uD –U?≈ Wd?B*« …—uD r— ¨d“u« s WO?U WU≈ vI?K rK ¨qOM« dN ÁUO? hB ÆdB w …UO(« œbN U0 ¨W“_« ÍbB?« q√ s Í—uH« „d?U W?OUL?F« ÈuI« W?U ‚u?F? UœË

ÆWOM u« ‰Ëb« …œUO v qb« »uFA« ‚uI wK

s iF?« …ôU?G? b? v≈ nu*« ZO?Q? fO ¨W?C?NM« b? ŸËd?A*

W??«—eU 5KU??FK W??U??F« WU??IM« VUD? U?N??U?? sË

WL d sJË bK WdJ Wd{ t?Ou VUD w« WOUO« ÈuI«

Ê«œu«Ë d?B0 5öH«Ë ‰U?LF« 5ö? rU Èd«Ë »u?F? W?U? b?UMË b?« W?U?« lM* nUJ« W?d?

l“u WOUH≈ d√ «u—«bO ¨qOM« ÷u ‰Ëœ …œU UNO fK ¨WOId√ Ê√ UOIDM bF r YO ¨se« qF?H XKQ w« ¨qOM« dN ÁUO hB œ«b??FË U?N??OK q?B?% XU?? ÁU??O? W??B? w? U?NU?? vK q?E d?B??

v« W1d'« Ác lM* nUJ« qOM« ÷u? ‰Ëœ ‰ULË

W??L??? Êu??O?K ∏∞ vK «u?d Êü« w U???LMO ¨5ö??? W??F???C U??N?UJ

U??U???N??« q?9 U??Nô Ê«œu???«Ë d??B??? o v V?Jd

ÆwzU*« dIH« «e v≈ ‰ubU …œbNË

ÆÊ«œu«Ë ÈdB*« vuI« sö

U??«b??B« s «b??O??F W??O??LK?« ‰uK(« …U??œ l t√ ‚u????F?? ·U??{√ lOD?Ë ¨wK?_« rK«Ë ÂUzuU qOM« ÷u? ‰Ëœ rF?M v? ¨W?K*« ÆWCNM«Ë WKUA« WOLM« —UL wM& Ê√

‚uF V—

VOA sb« dB

qFô« tK«b

ÆWCNM« UNFA oI b ¡UM w wdA« UNI( UOuO√ ‰öG≈

t?IU vK lI Íc« ¨W?UzdK U?uKF*« mOK œd? vK jI? «dB?I?

qJA ·u?u« W?O?L√ w sLJ ‰UJù« Ê√ v?≈ qF?_« dO?H?« —U?√

Íc« d_« ¨Àb? r «cË ¨nu*« l qUF?K qz«b« bb?% WOËR?

Ë√ su??N??« ÊËœ ¨t?b?? s —d??C« œu?Ë Èb?? vK wF??«ËË wI??O?I??

wu?I« d??B? s√ bb?N W1d? w „—U??? fOzd« ◊—u W?N??? d?O?

q√ s ¨W?d??B*« «cK? W??F??«d??? „UM ÊuJ? Ê√ wG??M? r ¨qu??N???«

ÆwzU*«

u U??? ∫U??N??L√Ë W?K??_UM œb??? vK WU???ù« s bô «–≈ ¨W?????U??;«

W“√ nK w Áb l{Ë s q WU? …—ËdC qF_« dOH« VU

u U?Ë ¨øb?« ¡UM w U?O?u?O√ ŸËd? s b?Q?« t?O? - Íc« XO?u?«

s «u?*« ÊË—b???? «uK s?c« Íd?« ¡«—“Ë W???U????Ë ¨qOM?« d???N? ÁU???O????

øtKF sJ1 «–UË ¨øWN«u*« q√ s Á–U≈ - Íc« ¡«dù«

„UM ÊQ??Ë WQ?L? qzU?d d??ü«Ë 5(« 5 t??OK ÃËd?)«Ë ¨Íd??B*«

Èu v≈ W“_U lOL'« wId Ê√ WOL_« s tQ qF_« ·U{«

÷—√ vK vD?)« Ÿ—U? U??Ou?O?√ XU? 5 w? ¨nu*« vK …dDO??

Ÿ«d? W??—Ë œd?? X?O?Ë W?O?u? W??O?C? X???√ U?N_ ¨W?O?ËR?*«

¡«d l ÊËUF?U ¨WCNM« b WOU?_« WOM« “U$≈ q√ s l«u«

‰ËU? U?LMO? UDUG?*« s «dO?? ”—U1 Âö?ù« Ê√ U?{u? ¨we?

lL???ôË Èdô t?Q??Ë ¨·dD?« ŸuK<« ÂU?E i U???LMO ¨5?OKOz«d???≈

WDU???G?? pK?Ë ¨W??“_« w V??? s rN?Q??Ë ¨Ê«u??ùU? WKJA?*« oB

ÆUO

td U˨WM«d« tE( w nK*« …—«œ≈ WOu? «uKL U0— ¨WO—U

r?? s W?Oö??« WMK?« vK qu?F??« Ê√ qF?_« d??O?H??« `{Ë«Ë

W?ü« Ê√ v≈ U???ô ¨W?“_« lM s? r «u??O rN?MJË ¨ZzU? s t??OK

U?L 5u s? Ãd?O? ¨WUNM« w? —bB?O? Íc« —«dI« Ê_ ¨W?“_«

‰ËU%Ë ¨W?OM u« WƒdK d?I?H UN√ W?OU?O«Ë W?Oe(« Èu?IK WO?IO?I(«

5 w ¨U??L?NbK VO??B?? —«d??{√ œu?u ÊUMKF??O Ê«œu?«Ë d??B?

q% U?LMO? tQ U?FO?L? «u?UMË ¨WO?U?O?« «b«eL?K nu*« nO u

ô f«u œd U?N√ sKFË ·ËU<« Ác vK wuO_« VU?'« kH

Æ÷—UF d¬Ë rU —UO 5 ‚dH sK W—UJ«

V? ¨Ê«œu« ôË dB? s U√ —UC s? t√Ë ¨»«dù« s UN? q

Âöù« t?U?≈ bOF? .b Ÿu?{u u q ¨WEK« …b?OË XO wu?O_« ¨WOe UU? WOHBË W?OUO Wd?F w tHO u nK? u—UMO Ê«œu?«Ë d?B? wË ·«d √ ‰Ëb« 5 W?O?ö WM' „UM Ê√ U??{u? ”—U9 Êü« v? X«“U? W?Oö?« W?O?MH« ÊU?K« Ê√ U??{u? ¨U?Ou?O√Ë W?OH? ÍœU√ œuË v≈ «d?O?A ¨÷ËU?H«Ë ‘U?IM«Ë Y?« w UN?UN? b? v≈  Uö?)« qO?? ‰UF?≈Ë WKJA*« ZO?Q bd W?O?—UË W?OK«œ w Yd?« ÷dH W?LJ(« Ê√ v≈ U?ô ¨WdJ?F«  U?N«u*«Ë «b?B« WMK?« Êö?≈ w W??O?U??H? „UM ÊuJ? Ê√ …—Ëd?{Ë ¨W??O?C?I?« W?'U??F? ¡UM s ·d q U?NI?I?O? w« dzU?)«Ë VUJ*« sL?C? ¨WOö?« …e?N?√ U?N?d?% W???F `?B ôË »u?F?A« …dzU √b?N? v? ¨b?« «c s ¡e? ÊöL? Ê«œu?«Ë dB? Ê√ ·U{√ ÆÆnu*« d?O?H Âö?ù« œd????? f?OË ¨qOM?« ÷u?? ‰Ëœ w? wKOz«d???ù« qG?KG???« W??O?ËR????? ÆWCNM« b ¡UM w ÂUNù« W?Uzd oU?« `d*« qF?A« tK«b? —u??b« dO?H?« b√ t?U? s –U?ù  U?O?ö? rNb sJ r W?O?—U?)« ¡«—“Ë W?U? Ê√ ¨W—u?N?L?'«  «dU<« “UN l r—Ëœ ÊUË qOM«d?N ÁUO W“√ nK0 oKF  «—«d


‰ULF«

≤∞±≥ tOu ≥ 5Mô«

WLUF« ×U

nODK«b ·d« ∫ ·«d«

åqIM«ò ‡ Z Ë W“_« ‰UFS 5ö*« rN ås#uL«ò

UD;« ÂU √ b 9 dO«uD«Ë bb s œuF —ôu« hI UD;« w WU? hI s wUF w« o UM*« w —ôu« s W?OU{≈  UOL? a{ ÂuO« ÂU??O? W??? O??  U?UM??« ÀËb?? wö?? W??Fd??« ‚dD«Ë Ídz«b« od?D« wK …œu??u*« Ác ÀËb? wH?Ë l—√Ë …dU?I« W?EU?? s U?NU?U?O??« c?Q  UMU?A«Ë  «—U?O?« fOË œu?u«  UD w≈  U?œu?*« s —ôu?« qI w  öJA œu?Ë w≈  UUM?ô« w hI œu??Ë s U?u?  UD;« ÂU?√ ÂU??œ“ô« w≈ 5M «u*« lb U2 ÷Ëd??F*« hIM WOË s?uL« YU? l ÊËUFU rO? t√ w≈ XHË W“ö«  UOLJ« d?«u rd œuu« w lO«Ë VdN?«  UOKLF ÂUOI« Âb ÊU?LC œuu«  UD wK WUd« bbA? ‰Ëd« Æ¡«œu« ‚u«

w V U2 UD;« ÂU√  «—UO« dO«u  b«Ë  UD;U —ôu« hI W“√  bUB ÂU?√  «—U?O« XHD?« Ë  UEU;«Ë W?L?U?F« Ÿ—«u? iF w W—Ëd?  UUM?« ÀËb?  U?O?LJ« œU?H?M —u?N?L?'« ÂU?√ U?N«u√ iF?« X?IK√ U?L?O? ¨WKu  U?U??* œu?u«  UD? Wd? qK w W“_« X?Ë U?NU?√ ‰u V? WKU hB?(« b—u ÂbF U?N …œ—«u« hI w W??“_« pK X???? U?L? ‰u?B? (« WuË√ vK  U??ËUMË  «œU??A? VU?? —Ëd*« Æ—ôu« vK ‰uB(« vK …—bI« ÂbF qIM«  «—UOË WOuLF«Ë WOK«b«  ö«uLK db ‰UË W“_« w VU 5d*« Ë 5ö*U rNL√ U suL« …—«“Ë XLN« ULO s W«b r?O t≈ w?HË Íb? —u?b« W?OK«b« …—U?«Ë su?L?« …—«“u rb« Êu?

∫ÊUC— ‰u*œË WOU*« WM-« W#UN. l

—ôu« »U vK ¡UdNJU rN WuJ(«Ë lK« —UF√ l d W“_« qIM« u?IzU? Q?K núË ¨ T? Àb? r tMJË —ôu?« W?“√ q b?Ë q?

…dL? W“_« qE ·«d _« lOL w{d q v≈ ‰u?uK dO«bË W“«d«

U?NU–√ w d??? bb? s œU? U? ÊU??d?? wN?M Ê√ —ôu?« W??“√ fK r

WD w t ŸU Íc« s? d√ mK0 ¡«œu« ‚u« s —ôu?« vK ‰uBK

ÊUC?— dN? s dO_« Ÿu?_« w b«e?Ë rUH? q ¨ dDH« b?O b?F v

U??dD?« w ”bJ ÆÆ5I?zU??« 5  «d??U??A?? ÆÆœu??u?«  UD?? vK? d??O«u

vK fJFM U2 ¨ qL?F« s Êu?Hu? ô v? ¨ nFC« v?≈ qB W—b œu?u«

¨ W?OU? U??B?B?? b?u ô wU??UË W?OU? WM W?U?N w U?OU? UM?√ U??{u?

u U?F?? qU?A*« Ác? WKO?B?? ÊuJË qIM« nOU?J w ŸU?H—« ÆÆÍ—Ëd?? ÂU?œ“«

Æ pKN*« v≈ qB w« WOzUNM« lK« —UF√

fOz— ¨ qbM ÂU?A —u??b« rNM sK√ Íc« —ôËœ Êu?OK ≤∞∞ ‡« mK* W??MUË

ÆÊuM «u*« UNdA w« lK«Ë UM*« —UF√ w ŸUH—«

dd?I w? ¡U?B?ù«Ë W?U?F« W????F?K Íe?d?*« “U?N?'« nA? Èd?√ W??O?U sË

q Êü« v b?√ ·dF ô WOËd?« UMLK w{U*« Ÿu?_« ¨ ¡«—“u« fK

Wd?GK ÂUF« œU?%ùU WOËd?« œ«u*« W?F fOz— ¨ U?d ÂU? —u?b« ÕdË

W?O?{U*« …d?H« ‰ö? b?«u w« —ôu?« W?“√ Ê√ w{U*« uU? dN? Á—b?√

—ôu?K rNB?OB? rO? Â√ ¡UdNJ« W?KJA q( Ë“U?LK rNB?OB? rO?

cM t?M? r w« —ôu?« W?“√ V?? d?C?? Íd?B*« Ÿ—U?A?« Ê√ W—U??«

—U?F√ …œU“ v≈ Èœ√ U? ¨WHK?<« lzUC?« qI —U?F√ ŸU?H—« vK U—Ëb d√

ÆŸ—«uAU Wd(« dOO

Ê√ ô≈ …dU???I« ¡«u??√ œU??? Íc« w???M« ¡Ëb??N?« s rd« v?KF?? U???u ±µ∞

¨•∏[≤ t?? U0 „UL?_«Ë •π[± W?M »u??(«Ë ¨•¥[∏ W?M «Ë«dC?)«

¨ nO?B« ru V? ¡UdNJK? d?√ UU?L« wu? b?OQ?U WuJ(« Ê√ b?√Ë

d“Ë UdB r— özU ¡wO l{u«Ë  UEU;« w …œuu XU WKJA*«

w{U*« q?d√ ‰ö? »«d??A«Ë ÂU??FD« —U??F??√ …œU“ v≈ —U??√Ë •±[± Âu??K«Ë

ÂœU??I« u?O?u ‰Ë√ w U??N?d r??O?? w« …bb??'« W??OU*« U?B??B??<« Ê√ U?L??

œuu« UD? vK dO«u „U?M ÊuJ s tQ …—«“u« tOu —u? bb'« ‰Ëd?«

vK U?NbF? lH—« U?L? WDI π[±µ≤ q? ”—U? dN?A W—U?I? •∏[≤ W?M

be?? ÊU?C— d?N? ‰u?œ œd?0Ë c?OHM?« eO? w qb? v X?Ë cQ??

oI? rË «¡u d?√ `√ l{u« Ê√ ô≈ —ôu?« W“√ vK ¡UC?IU œuu«Ë

≤∞±≤[ qdQ W—UI •∑[π qBO ÍuM ”U√

d?√ UUL« U?C√ cQ? ¡UdNJ« WKJA Ê√ W?OzUNM« W?OM« ÊuJË ‰U?L_«

W U)« U?Oü«Ë ÷ËdF*« hI Ê√ v≈  Ud —U?√Ë œuu« Ác s Í√

—ôu?« hI Ê√ b?√ …eO?'U W—U??« Wd?G« s —œU? ÍœU?B?« dd?I wË

sJ1 «c?NË ¨ Èd√ …d? —ôu?« »U? vK p– wQ?OË W?uJ(« UuË√ w

ŸËd??A?? Ê√ U?????{u?? ¨ ¡«œu???« ‚u??« oK? v≈ œ√ W??uJ?K

qIM« nOUJ ŸU?H—« Ë suL?« UD w  «d?UA?Ë  UU??« s tF? UË

Æ—ôu« WKJA q% s ¡UdNJ« w WKJA bu U*U t√ ‰uI«

‰U??*« qO???? vKF?? ¨ lK?« —U?F??√ ŸU??H—« v≈ œ√ w?« q«u??F« r√ s ÊU??

l oO??M?« w q??L?? «¡«d??ù« s W??e?? c???? Ê√ V? W?u?J(« Ê√ `*√Ë

Âu?K« ŸU? YO W?O?{U*« dN?_« Uu?? bM W?FH?d Âu?K« —U?F√ X«“U?

WF«Ë …d? s rNb U* WOËd?« œ«u*« WF w WK?L*« WHK<« W?OMF*« UN'«

Æ÷ËdF*« WOL

o UM*« W??O?U? w uKOJ?K W?OM ∂µ≠ ∂≤ 5 U? ÕË«d?? d?F? W?“U?D« ¡«d?L?(«

U?F nU?J«Ë W“ú ‰u?K œU≈ w W?uJ(« …b?U? rN?MJ1Ë ŸUDI« «c w

r????? s WM?KF???? W?????O????uJ ÂU?????—√ b????u ô t?√ `{Ë√Ë

Æ …eOL*« Ë√ WO«d« o UM*« w uKOJK UNOM ∑µ w«u( qBË WOFA«

UNUuË√ bb?% WuJ(« vK V pc? ‰UFË ld? q v≈ ‰uu« q√ s

U??U?D jI?? •≤µ œ«d??O?????ô«Ë •U/≈Ë ¨ —ôu??K? wK;« ÃU??ù« Ë√ œ«d???O????ô«

ÆWO«bBË WOu{uË WOUH qJ UNOdË

¨ WEU? qJ ·bN*«Ë —ôu?« s WOIO?I(« WËd _« s ÊöùU 5u?*«

qO??I??« qIM« U??d?Ë ¡U?M« œ«u?? W???F?? fOz— wMe« b??L??√ ‰U? t??U?? sË

sJ1 ôË ‘Ëd?? ±±∞ s be Ê√ sJ1 ô œu??u« UD0 d??F?« Ê√ v≈ U???ô

—U« b n U

s «d???R??? W??u?J(« tM X?MK√ Íc« s?eM?« rœ Uuu??? w hI t? t???H ZM*« Ê√ w? sLJ WKJA?*« Ê_ oI???

s bË b W?uJ(« Ê≈ ¨ W—U« ·dGK? ÂUF« œU%ôU

sJ1 ô ¡«œu???« ‚u??U —U??F??_« Ê√ ô≈ ¨ t??O??? Vö??« ÆVK Ë ÷d UN_ Ubb% «¡«d??≈ –U??« Âb???F W??uJ(«  U??d??? rN«

∫WO uOKI«

gFM ¡«œu« ‚u«Ë eU<« »U34_ tUO6√ s dAJ8 —ôu«

…d:_« WH8dF v …œU8“Ë qKAU WE U;« VOB W“_« …œu

∫WO dG«

dF? qB …d ‰Ë_ t√ ·U?{√Ë œuu« V? tKI s 5IzU« »Ëd? bF

U? π≤ s?eM d? n√ ∂∞Ë ∏∞ s?eM« s d?? n√ ≤µ∞Ë —ôu?« s Âu??O«

su?L?« UD? s bb?F« XH?uË W?Od?GU seM«Ë —ôu?« W?“√  œb?&

¥∂µW«d? v« dL?ô« »uD« dF? qË U?L U?NOM ∂∑µv≈ XML?_« s

œuu« U?D qAH? Èc« Xu« vË ‚dD« lDË qKAU WEU?;« »U√

U?U?  «—UO?« nu v≈ Èœ√ U? U?NO≈ W?B?B?<«  UO?LJ« œË—Ë Âb?F

Ê« ‰U?Ë rN?U?L?« 5ËU??I*« s bb?F« nË√ t??OKË ÊU?O??ô« iF v µ∞∞Ë

XU YO ¡«œu« ‚u?« pc `M —ôu« s UNUU UO?L dOu v

«—U?O« »U??√ 5  «œU?A X?AËœu?uU œËe?K  UD;« ÂU?√ WKu

lD?I« Wd?œu*« 5?Ë tMO? Âd???:« b????I????F«

s e?)« Ÿ“uË …—«“u« rœ UN?OM ≤µ VU

l r?z«œ Ÿ«d??? v? eU????<« »U???????«

ÊUdLô« »uD« d?F ŸUH—«Ë ‚u« v bb(«Ë XML?_« —UF√ ŸUH—«

YO W?OdGU? WF«Ë o U?M v —ôu« W?“« ‰ö «b W?«— …—U?« pK

bb? hIM ÷dF? WOd?G« WEU? Ê« su9 gH? fd?« bL« ‰u?IË

rO?«d« d???O???A —ôu???U? ’U??)« r?b«

…—U?????« vK …dDO???K W??O??c?« W??UD?« od

gO?F?O ŸUDI??ô« W?Lz«œ ¡Ud?NJ«Ë œu?u«

Vd nú sJ?Ë qIM« d?F? ŸU?H—«Ë tEU?;U œu?u« W?“« …œu? W??

q«œ fO?d?« «u?IzU? vJ?« U?L? W??O?H?BK ¥µ —ôu?« d?F? “ËU?&

XU Ê√ bF U?Ou d n√ ¥∞∞ XGK v«Ë UNO≈ …œ—«u« —ôu?« UOL v

—uM« …Q?A?M d??? VU?? sb« ·d?

d?O?? ”uU? v gO?F s?Ë oO?bK ¡«œu?«

V??????????????«Ë ÂU? Âö? v? 5?d????????????B?*«

ÆÈd_« —UF_« WU ŸUH—« p– vK

ÂU?“ W???O? W?O??O?zd« Ÿ—«u?A« VK« v —Ëd?*« WU? qK s UDM? WMb?

eU<« VU v≈ l?UB*«Ë mUB*« tO XH?u Èc« Xu« v d n√ ≤∞∂

U?b????? v?K? «– v?« —ôu??????« W??????“_

ÃU?« WI?H …œU“Ë —ôu?« d?F ŸU?H—« V?

…c v ÊuR??*«Ë rU??H?? W?“ô«Æœu??u«

Ê√ d??U t?ö?? »Uu« b??? ‰u??IË Ÿ—«u?A?« XIK« v« œu??u« UD??

d—U?I? Ê« ·U?{« ÆÆU?N??O≈ œd v« —ôu??« W?O?L?? v œU?(« hIM« V??

Æ WKCF*« v« WKJA*« ‚UD s XdË

v« qË —ôu?« W??O?H d?F? Êô ‰«u?'«

WUd« U?d?B« d?O r?Nb fO bK«

nË√ U?L qKAU tU?L√ lO?L? »U√ ¡UM« œ«u?Ë XML_« —U?F√ ŸU?H—«

UO?LJ« v •≥∞“ËU? e? œuË s XH?A su?L« YU?* WFU W?OU—

v œu?u« dO?u s 5R?*« WU?NM« v

t???O?M ±∞∞ ÊU???O????ô« iF v?Ë U???N???O?M ∏∞

rO√ l«u?« sJË jI? Wu???F*« U??LKJ«Ë

»uD« q? U?OU?√ œu?Ë Âb?Ë¡öG« V? ◊U?AM«  «—U?IF?« »U?√

v d?? n√ ¥∞∞ v≈ X?KË YO?? seM«Ë —ôu??« s? WEU???L?K …œ—«u«

sJË vN?M? W“ô« Ê« ÊËb?R W?OuKI«

ÆÕËd« ŸuKD UNOK qBË

q???« rN???O Xd???H rO?UE Êu???œUJ«Ë

l? ÂöJ?« «c œb???????????? U????? ÊU??????d?????

v ◊«d ÕUH« b Âö?« b ‰œU qb

Æ¡v q vK 5LU «u{Q

‚dD« d?? «—U?O?« d?O«u? «bDô«

W—U?« WdG« XU? özU UNM eU? Èb«

e?? VU? bO?« œu?L? qB?O ‰u?I

ÃËd W?OK Vd UË WEU;U W?Fd«

—ôu??K? Ub?? U??L??œ e????<« VU??B? Âb??I

W????OuK?I« eU??????? ‰u????œ cM? ∫Œu WM?b0

rN?????O« d?EM v????? ‚dD?« lD?I v?Uô«

s ŸuM lL?? pO Vu0 rN?OK qB?

d??F?? U??N?O?? —d??% v?« …bb??'« W?u?EM*«

ÆÂULô« 5F Ê«uô« WuJ

dO W?OL« Ë– p– ÊUË lOA?«Ë …bU*«

WdbLK lb e?<« VU `«Ë oOb«

eU?????<« ‰u?????œ l? sJ?Ë ÃU?????ô«Ë q?L?????F«

‰«u q s UHO?— ±±∞ ÂbIË d(« dF«

s e??<« V?U? lO?uË …bb?'« W??uEM*«

U??N??OM? µµ vK qB????O Âd??? uKO?? ±∞∞

öI« WU√

W—u« qz«Ë

“—_« Èd VKD« …œU8“Ë nBMK œ—«u« ÷UHE6« UL? ÂuO« v d?{U W√ rb?{ —d r W?ODK« ôË ÊuU?I« oO?D b—√ U√ ∫‰U?Ë r?NO?K i?I« r r md?H? wK wMËd??? rNMJË ¡«œu? ‚u?? s Y√ WD?? VU? b?√Ë —ôu??« s rN …d?O??? U?O??L? VFA« fK ¡UC√ b√ ÊuF WODK« Ê√ œuu« ‚u« —U? UNFOË Wu?L(« cQ Êuu?IË 5IU«

∫…dO«

i?IU UUD ¨U?NO? mU? —UFQ W?ze«Ë ¡«œu?« Æ UIOIK rNKu%Ë rNOK

œUB(« ru d$FË WO«—e« WDA6_« nBu s oKB ru*« «c XC? —ôu« W?“√ Ê√ Ÿ—«e vuJ« nu nO?CË

V? …d?O?« WEU?? v—«e »U?M bb?A« ¡U?O?ô« s tU?

v —ôu« WKI ru*« «c ‰uB;« œU?B 5—«e*« Wd vK

d?O?? qJA?Ë dR b? U2 Èd?« Ád? —u?NE?K —ôu?« W?“« Áœu?

≤±s ôb U?N?OM ¥∞ v?≈ —ôu?« sd? d?F? ŸU?H—«Ë UD;«

`L?I?« œU?B? XË u XO??u?« «c Ê« W?U?? rNKO?U??? vK

‰uB?;« ”—œ `LI« œUB W?HKJ ŸUH—« v≈ Èœ√ U uË U?NOM

vK v?K d« U?N? ÊuJ ·u??Ë r«Ë d???« tKJA*« ÊU?? vU??UË

È— d??F? q?Ë v? Èd?« —U?F??√ …œU“Ë U??N?O?M ∑∞ v≈ ¥µ s

Æ¡«cG« s vuI« "UM«

p–Ë WOu? ≠ 5F ÁUO ≠ t?OM ≥∞∞ v≈ o UM*« iF v Ê«bH«

hI Ê≈ Ád??O? XO??«d?? s Ÿ—«e?? b?O?L??(«b??? ÊU?L?OK? ‰u?I

—UC?≈ vK ÕöH« «bF?*«Ë  «—«d'« »U?√ —U« s ö?C

t?OK b?L??F Èc« `L?I« W?«—“ vK TO? d?OQ t ‚«u?_U —ôu?«

…UU?F v≈ ·U?C WO?U{« W?HKJ uË ¡«œu?« ‚u« s —ôu?«

«—«d? s WO?«—e« WMJO*«  «b?F?L Wd?IK v?O«d?« ‰u?B?L?

ÆjO« Ÿ—«e*«

qL??% v?« qIM« nB? «—U?O??Ë —ôu???U qL??F œU??B??  ô¬Ë

vLN ¡ô¬ ≠ …dO«

dQË œU?B(« bO«u? dQ tOK Vd U2 sUD*« v?≈ ‰uB;« ÆrOd« Ë√ ‰uH« q `LI« W«—“ VI qOU;« W«—“ bO«u

VO bL«

∫WO5dA«

rb?*« —ôu???« s? UM ¥∞ w?≈ ≥µ 5 U??? W????d???Ë

UD?? s œb?? ÂU??√  «d??U??A*« s b?b??F« X??A

b«eË WOd?AU bb s —ôu« hI W?“√ XLUH

WD?? db?? s?? b??L??? ‰U??Ë rEMË wu q?JA

wIKË —ôu?« v?K ‰u?B?(« W?O?I??√ q√ s œu?u«

Àb?√ U2 —U??_« U?* œu?u«  U?D? ÂU?√ d?O«uD«

t√ W d?AK t?ö w? ¢W—U?L???ô«¢ `L?I« U?OM œu?Ë

bOL?F« s «Î—UD≈ WOdA?« s√ db ‰UL bL? ¡«uK«

w WU ÂUe« WO? W—Ëd*« Wd(U «bb UU—«

5L??K*« ’U????_« s d??O??? œb??F U??O??u ÷d??F??

ÀËb wU_« s U?Îö tOIK? dI dH? ed —u?Q

5 «dU?A*«Ë WDK« ‰UL√  —dJË …Ë—c«  U?U

s «b …d?O U?OL W?d Êuu?I sc« 5K*«Ë

WF—√ WU≈Ë ed*« …dz«b ÊËUF?« WD ÂU√ …dUA

wK ‰u?BK œu?u« UD q«œ wU_«Ë 5IzU?«

wUL?√ s UÎ Ou UM ¥∞ w≈ qB b? rb*« —ôu«

Æ —ôu« vK ‰uB(« WOI√ q√ s ’U√

«œ«bF?« u …d*« Ác «¡u W?“_« œ«“ U2Ë —ôu«

YU?* …d?c0 Âb?I t?√ ‰U?Ë UM π∞ W?GU?« t??B?

`L?I?« U?OM WMb??Ë e?d0 œu??Ë WD? VU?? Âb?I

w —ôu?« rN?«b???«Ë “—_« W?«—“ ru* 5—«e*«

WO? Ê√ b√Ë WEU;«Ë WOdA« s√ Wdb?Ë suL«

kU??????Ë s?_« Wdb???Ë s?u???L???« YU????* …d???c0

—ôu?« vK V?KD« s œ«“ U2 Íd« UMO?U?? qO?G?A

w b??«Ë Âu ¡«d??H??G« b??√ —u??C?? w …d??c*« Ác

uDK œu?u« WD? ÷d?F t?O? b?√ ⁄ö W?O?d?A«

WEUL?K …œ—«u« WB(« tO XC?H« Íc« Xu« w

Ê√ «b?R ¨ÂU_« w?U Wd?K ÷d?F? ULM?O Ÿu?_«

Õö« b?bN X% WO?DK« s W?uL? s `K*«

Æ•µ∞ ‡« »—UI WM

FUD‡‡ ‡;« ÂU‡‡ ‡√ FU‡‡ ‡BUMHË Ÿ—«u‡‡ ‡A« v qK‡‡ ‡ I

∫…eO'«

—ôu« s Y« V? WdA« bO«u?0 Âe« Ê« lD« r vM_

Æse*« l{u« «c l qUFK d«

—Ëd?LK? W?U?F« …—«œô« d?b? —u?BM? b?L??? o?_« ¡«uK« dJ?M?«

v? t??OK ‰u?B??K WMeM?« ÂU?√ d???√Ë U?U? XU? ·u?u«Ë

v≈ U??Ë_« iF v qB? v« WU??ô«  ôU? ŸU??H—« vK b??√

W?U Èd?√ …d —ôu?« W“√ …œu? s Àb? U vM_« d?O?)«Ë

ÆÊü« Áb$ ô UUF{« UNM ÁcQ v« ¡«œu« ‚u«

vK W?L?«e*« s 5IzU?« 5 Àb% v?« «dU?A*« W?O? q?I«

W??“_« Ác Ê√ v≈ «d??O??A? q?? s œö??« U?b?N??A r W??“√ U??N«Ë

v« «d?U??A*« Èb?« v VO?« t?« b?√ ‚–U? ≠ U?I?« b??L??

ÆiF« rNCF —Ëœ c√ Ë√ r—Ëb ‚UK«

—Ëd*« W???d??? nu? U???N??L?√ 5M «u?*U W???GU —«d???{√ v? X??????

—ôu« W“√ …œu bFË —ôu?« vK ‰uBK 5–U« 5 Àb%

gO?« vM« ‰U?I? ’UËd?JO*« «—U?O? Èb?« VU? 5√ e? U?√

ô UN_ U?NLö p W?OM_« …uI« e?F qKA« s WU UN?U«Ë

Æd¬ ŸËdA È√ s Y«Ë t—UO lO —d

…d*« Ác Ê_ ¡U??H????« ‰u??«Ë W??“_« Ác V??? vU??O?? ÂU« √u??«

ÊU?—√ q VO??B U?NMJ …b??«Ë WEU?? Ë√ U?N?MO?F W?IDM? bM nI

v V??Ë d?_« √u?« t? ÊU? U?? uË W??IU??« «d*« s? nK??

v W??U?? —Ëd*« q— vK? d?¬ ¡V? W?U??{« vMF? U? u?Ë WËb«

UN?OH? u qO?u U?dA« Èb?« 5Ë vM ÊU Èc« b?IF« a?

œuN? tM VKD? dI? ÂU?œ“«Ë ”bJ WU U?N dB q? WËœ

e bL√

¡«d‡‡ ‡ ‡ ‡$« o‡‡ ‡OI% v WKJ‡‡ ‡ A*« qG‡‡ ‡ ¡«œu‡‡ ‡ « ‚u‡‡ ‡ ‡« U‡‡ ‡O U

∫WO1uM*«

ÍQ VUM ôË W?Ke UÎ ?OU …œu?u*« Uu?I?F« Ê√ ·U?{√

UU?????ô«Ë W??OzU??C??I« W?DK« ÊuU???I WDd?*« …bb??'«

W?—b WO?«—e« WMO?U*«Ë Wü« «b??«Ë Íd«Ë Àd?(«

U?“_«Ë qU?A?*« d??√ s b?F —ôu?«Ë s?eM« W?“√

WËb?« o w? VJd? Íc« Âd????'« l ‰«u????_« s ‰U????

gO'« ◊U{Ë sb?MLK ÕUL« WQË WœU?I« WOU*d«

Æru*« «c ‰ö …dO

WEU? q«œ dü XË s …dL? W?HB —dJ w«

pK r?O?b?? U??N??OM'«  «—U??O?K lb WËb« Ê_ 5?M «u*«Ë

UÎ OU? dz«b« Yb(« «Î d?O√Ë tb? s XuB?U W dA«Ë

≠ ôU?Bö Wd?B*« W?d?AU wM ≠ w?OK*« ÂU?? ‰u?I

…Q W“_« —uN V s UÎ ?O b√ ·dF ôË WOuM*«

tKF?H U?Ë ¡UD?«Ë WöG?« `UB W?OËd??« œ«u*«Ë lK«

s tK1 Ê√ sJ1 U?Ë wu?O_« W?C?NM« b? ŸËdA? ‰u?

d??ü X?Ë s “U??G«Ë —ôu???«Ë seM?« U??“√ ‰U??F?????« Ê«

l«— p– w V??« U0—Ë W?IdD?« fHM U?NzU??H??«Ë

VK lK« pK? —UF?« wK W—U?C*« s Êud?:« ¡ôR

s p– d?O? w≈ 5O?«œu?«Ë 5d?B?LK W?L?O?? d U??

‰u? ‰ƒU????«Ë W«d?GK? u?b ¡w W??O?uM?*« WEU??? q«œ

Vö« U?OKL —«dL?«Ë ¡«œu« ‚u« …—U& U?OU*

ÆrNO≈ WËb« tbI Íc« rb« «c w rNI ¡UD«

w?« wM?ô« ö????Hô« W?U????Ë WJzU?????A« Íd????_«  U????H?K*«

UOKL w qË øUNM sbOH?*«Ë  U“_« pK w 5*«

q s —UF_« w U—UC*«Ë  UOLJ«Ë hB(« w

fOz— sL?d?« b?? b?L?? sL?d« b?? b?O??I?F« ¡U?IKË

5 ‚U?H?ô« t??A U?? œu?Ë w≈ «Î d?O?A?? \œö?« Ub??N?A

»e??( Êu??L???M rN?MO??F ’U?????√ q?? s W???LEMË W???d??

ÆÆlO« UOKL wK 5LzUI«Ë —U«

q«œ W?OM_« …e?N?_« Ê√ b?√ WO?uM*U s?uL?« YU??

lOL?'« ÊöS W“_« ÀËb bM —ôu?«Ë seM« UD

ŸU??{Ëô« „U—≈ p– s rN??bË U?? —U??O Ë√ 5F?? wU?O??

qI …—UO wMN ozU ≠ œUL? —b œuL Õö b√

UN?«u ÂuI su?L« YU? w WK2 WOuM*« WEU?

XO?u??« fH w UD;« l?O?L? s se?M«  U?O?L?? œU?H

v{u?H« W?U≈ b?B?I*« Ë√ øWMO?F? ·«b√ oO?I?Ë W?LzU?I«

—uN Ë seM«Ë —ôu« UOL w bb hI œuË ≠

«“ËU??????« ‰U?J√ W???UJ? Íb???B???K t???Ë qL???√ w?K

b?u tQ?Ë b?«Ë ʬ w pc? W?“_« ¡U?N≈Ë tË«b …œU?≈Ë

U“_« pK Ê√ Â√ øs uK wK«b?« —«dIô«Ë s_« W?e“Ë

Íd??Ë e???«d?? lO??L??? UD;« ÂU???√ bb??A« r?«e??«

’U????????_« i?F q????? s V?Jd w?« U????H?U????<«Ë

ÆUNKË W“_« ‰UFô rNNu UFOL rNMO j«—

ÂöE« g?O??U?H??) ¡«œu??« ‚u???« …—U??& U?O??U?? U??N??????

Ê√ ÍœUF« s «u*« Ë√ …—UO« bzU?I sJ1 YO WEU;«

ö??L??(« nO??J? w≈ «Î d??O??A?? ÊuU??I« w?K 5—U??)«

≠ WO?uM*« WEU?; ÂUF« dO?dJ« dU 5U ¡«uK« VU

œd? r U/≈Ë œb wU?O tu? ÊuLM ô rN? wUUË

V? fO? «cË —Ëb« t?OK wQ v? U?U??U nI

l ÊËU?F?«Ë oO??MU W?O?u …—u?B r? w«Ë W?OM_«

bb?A V?FA« fK? s Í—u? ld?A —«b≈ …—Ëd?C

rN Wö? ôË rz«d'« pK W—U2 «ËœU?« 5œU ’U?√

Uœ—u w?« “U??G«Ë —ôu???« U??O???L?? w hI? œu??Ë

dd??? W?OK?«b« …—U???«Ë su?L??« Wdb0 5u???*«

pK ÊuJd sc« ’U?_« b{ …—dI*« Uu?IF« kOKGË

ÆbOF Ë√ Vd s WUO« —uQ

Vö« U?OKLF WO? U/≈Ë  UDLK ‰Ëd?«  Ud

Æ5HU<« b{ d{U;«

lK?«Ë VF?A?« u? w? ÊËd?U??Ë W??OM?u?L??«  U??HU??<«

Ê√ ≠ wFU VU ≠ Âö« b bOL(« b bL√ ·U{√

d?√ wK 5LzUI« VK√ q? s U?OLJ« iF Vd?Ë

ld« `d?« bBI …UO(« —«d?Lô W—ËdC« W?OMuL«

œö??« U?N??OK Ëb?? w« W??U?F?« WU?K? l«— W?“_« V??

œU?B(« ru? ¡UN?« s rdU «cË WU? UD;«

ÍœËb???Ë ¡U?D??«Ë Wö?G?« »U??? wK ÊU?? uË v??

UHK*« iF WLzU X«“ U w«  U«d?BK WOFO WOË

q? s —ôu??« wK ‰U??ô« t?O? b??A Íc?« wH?O?B«

ÆÆp– q? sL Êu???F???b? sc« r? WU???NM« w? rN_ q?b«

U?FdA?« bb??« tË wK?Ë bF r?% r X«“U? w«

s W???«—e?« U???eK?????? V???? 5—«e*«Ë 5?ö???H«

WOË—u√ bL ≠ WOuM*«


’U nK

∑ b

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

‰ULF«

iU qI *«Ë VF l«u«

∫rKI nU —U « b

°° UOMO « s“Ë ånK)«ò ‡ …œUOI « WKzU UOUJ≈ pK1 Ë Íd?B*« œUB?ô« 5«d b√ q1 ÂUF« ‰U?L_« ŸUD …d??? d??«Ë√ v≈ d??B? œu??I Ê√ ŸUD??«Ë Æ…d?O???? WU?L??Ë W??F?U?? ÷«—√ s Íd??B*« œU???B????ô« wK wU???« d??OQ t? ÊuJO?? Ádu?D - «–≈ Ë  UMOU???L??« ÍœU?B??ô«Ë vU?L??ô« —Ëb« r?OEF ·b?N W“«u*« s ¡VF?« l— w rU?Ë  ôU??? qL??AË vM u« œU??B???ô« v U??U UuJ q?9 v«Ë  U??d?A« Ác??N Èc«Ë œUBô« u/Ë ÃUù« …œU“ w d√ qJA rU Ê√ sJ1 WuM …bb vU?(« fOzd«Ë rNUFKD W?OK?Ë 5M «u*«  UU?O?U ¡Uu« WËb« t?F lOD? qF?H Ê« ‰ËU r  U?OMO?« se œU?«Ë WB?B?)« nË sK« UbM d?B* °° ÂUF« ŸUDIK Êô« v UO r tMJË åŒË—UB« w≈ …dù« sò ¡w q dB ZM Ê√ v≈ vF dUM«b d«Ë√ v≈ dB œuI Ê√ ŸUD« UU? UUD oK Ê√ Íu p– oOI% lD vI√ t√ ô≈ ÈœUBô« ÕU?Hô« WOKL r—  «œU« Ê√ 5 v ¨ UMOU?L« …d ŸUD√ „—U? ÂUE s sJË ÂUF« ŸUDI« fO?Q s dUM« b tKF? U vK v«  öJ?A*«  d?N U?M sË d?U?M« b??? t?—“ U?? —Ëc? lK??I Ê√ tb?? v fO?Q tK?U?I rË ¨t?OK ¡U?C?I?«Ë ÂU?F« ŸUDI« ÃËd? p–Ë ¨œU??B??ô« W?«u

åÂUF« ‰UL _« ŸUDò ‡ b:« …œu åWOUO‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ …œ«—≈ò ÃU‡‡ ‡ ‡ Ác s nu?« tOKË ¨…d?O? Èd?√ Ud?Ë W—U?« ‰UL?_« ŸUD  Ud? duD WuJ(« «e?«Ë ÆÊuFD« ‰U?L? F« ‚u?I? wK ÿU?H? («Ë W?FU??«Ë W?CU?I?« ÂU?F«  U?UO?ôU ¡U?u«Ë W?UM*« wK U?N—b …œU“ ·b?N —U ≈ w WOd« oOI% w≈ WU{≈ …bb ‚«u√ `Ë w W?U??F? ?H« W?? LU?? *«Ë d?? _« «c??N …—u?D?? W??uE?M w w …—uD*« UOuuMJ« «b?«Ë uLM«  ôbF …œu lL lK ÃU≈ u tu« rb U2  ôU:« Æ…dO

q Íc« W?B??B?)« —UD nË s wd? fOzd« Êö?« q?1 Êu?? FK*« ŸËd?? A*« «c? oKD« c?M UM?uK w? UMMF?D W?B??B?)« Ê_ ‰U?L?F« VUD l? qU?H?K …d?A?? W«b ŸUDI« dObË Æ‰UL?F« ‚uI —«b≈ w UÎOIOI U?Î XU …d?? ? ? d?? «Ë√ v≈ d?? ?B? ? œu?? ?I Ê√ ŸUD?? ?« Èc« ÂU?? ?F« 5M «uLK WuK2 WOu …Ëd q1 Íc«Ë UMOUL« sF?D Íc« u W?? u?J(« fOz— Ë p?– qI?? F n?O? s?J  U??d?? lO ÊöD ¡U??C? I« s …—œU??B« ÂUJ?ô« wK q«d*« W??d??Ë ÊU??JK UDM W??d?? q?? ÂU?F« ŸU?DI«

Æ…uI« fHM ’U ŸUD ÍdB*« VFA« —UI≈ w d_« dO UN ÊU? „—U ÂUE UNI w« WBB)« v≈ WKUF« …u?I« s be*« r{ v≈ WU{ùU W?OLM À«b√ w W?LU*« s ô Î b UN{ ÊËœ W“«u*« e qu9 w lO?« «bzU «b« v≈ «ÎdE WUD« ¡UË wK U??Bd? ÊU?? bzU??« ÂUEM« ÁduD? rzU?I« ÂU??F« ŸUDI« w?  «—U?L?????U? W?OzU?d?NJ«Ë W?OËd??JOô« W?UM?BKË W?«—eK tU??LS d?B* W???M*« W?OM?« »d?{ „UM ÊU? ÆÆW?OM u?« W?UMB« q?I …œ—u??*«  U??M?*« ‰u?œ qO?N?Ë Ud?O?Ë

…—bB*« WO Ë_« UU#K WOMË l%UB ¡UA%≈Ë q*uL K ÊU KO.Ë U/U 0ô«Ë „uJB «

U???b p– ÊU???Ë Wd???B*« WËb?« .e??I??? t???U???B???Ë wM??? VU??? s b???L???F

ÊuU ŸËdA —ULô« …—«“Ë b√

5M «u?LK W?O?B?«Ë WO?A?O?F*« ŸU?{Ë_« Íœd p– W?O? ÊU?Ë Æt U?O?O«d??«

`M?1 ÂU????F« ŸU?DI?« U????d???? du?D

œb??« b«e VU?? ‰≈ U??b??)«Ë lK« —U??F??« ŸU??H—«Ë ‰u??b« Íœd V??

U??d??A«  «—«œ≈ f?U??: W??O??I??ô«

Æ5K UF«

U?F??u Õd w W??FU??«Ë W?CU??I«

‰ö UNOK «uUF sc« ¡«—“u« œb w wUOI« rd« —ULô« …—«“Ë Xd{

„uJB« ÂUE ‰ö? s Ud?A« w

…—«“u« W?Ou???? «uu ¡«—“Ë ∏ rœb? mK Êü« v? ∑Ø≤∞±∞d??N? s …d??H«

Õö?ù ÊuU?I« ŸËd?A? ÷dF?O?Ë

…—«“u« ‰U?? vK UÎ ??K? fJF« U?? uË ÂU??F« ‰U??L??_« ŸUD U??d?? wU??UË

ÁduD? …œU??≈Ë ¨ÂU??F« ‰U??L??_« ŸUD

qOJA??« q«œ W??“√ ÂU?F?« ‰U?L??_« ŸUD q?? «uM ≥ Èb? v?K  U?d??A«Ë

fK? wK —uD ŸUD w≈ tK?u%Ë

jU« ŸUDI« «c t v?E Íc« qU« Èb? `{«Ë qJAË dN √ Í—«“u«

œU?«Ë W?OJK?*« …b?U? lO?u? ¡«—“u«

jD »U?O??Ë «—U?L????ô« ÷U?H?«Ë ÕU—_« X?F?«d ¨wuJ(« ÂU??L?ô« s

œb?'« „ö*« s? W?UMB« w ¡U??d?

„uM?« s ·u???A?J*« vK V????« …dz«œ w? qb U???d???A?«  œU???Ë duD?«

t?????????????H? ÕdD? Íc?« Êü« ‰«R???????«Ë

w Ubz«u?Ë WOJM?« Êub« …u w bb s ◊u?I?U —cM U2 U?NUL?« quL? WII;« WKOKI« bz«uF« XLN«Ë ŸUDI« w WuH« VUD*« b«e Xu« fH

…œu Õö

nu*« b??O? ÊuJ?O? ÂU??F« ‰U?L??_« ŸUD U??d?A W??F?L??:« ÕU—_« ÷U?H??« —«u?« ÂU?? w XU? ŸUDI« ÕU?—« Ê√ ‰U?L?_« ZzU? b??R YO? W?œU??  «uM ≤∞∞π ≠ ≤∞±∞tOK oU« ÂUF« w tOM —U?OK ¥[π qUI w tOM —UOK ≥[∏ ÊS??? ≤∞±≤≠ ≤∞±± w?U*« ÂU???F?« w U???√ •≤∞ u???? ÷U????H???ô« W??????? q?9Ë qJA?Ë t??OM —U???OK ≤ s q?√ v« W??I???I??;« ÕU—_« ÷U??H???« b??R  «d???R*« dQ W?O U?N«œ«d« l«d V? «dQ d?_« WUO?« ŸUDI W?FU«  U?dA« XC?H?« w?« ¡«Ëb«  U?d? v« W?U?{ôU …—u?« b?F UÎ ?O?K? W?U?O?« ŸUD w« ZO?M«Ë ‰e?G«  U?d? dzU?? —«dL??« s ö Î ?C? nBM« v« U?N?U—« ŸUDI WFL:« ZzU?M« vK ÁdzU dRË tUd lOL? d Íc« ŸUDI« bF ÆÂUF« ‰UL_« W??O??  U?d?A« w? …bb?'«  «—U?L????ô« »U?O? v? UÎ ?u?{Ë d???_« WKJA*« …bO?F w«c« qu?L« …dJ X?√Ë WËb« U?N d9 w« W?FB« W?OU*« ·ËdE« ¡u?K« v«  Ud?A« s «œb? lœ U2  U?dAK W??FB« W?OU*« ·ËdE« V? ÆqOGA«  UUO«Ë WKUF« UNUOKL quL ÷Ëd vK ‰uBK „uMK  U«—œ œuË s …d s d?√ Êöô« r— duD« jD »UO p– v« ·UC ôË `D« v?K d?NE? r Êü« v? U??NMJË ÂU??F« ‰U??L?_« ŸUD d?uD W?U?? U??NM? Àb???? w?« …d??O??_«  U????L?K« Ê√ Ëb?? Ë W?????{«Ë `ö?? U??N?  d??N

U?d?A« XU?√ duD« jD s ÂU?F« ‰U?L?_« ŸUD  U?d? w Êuu??*« W?O?U?ù« U?NU?U n?B s qQ ô≈ qL?F ô  U?d?A« rE?F?L? ◊U??ù«Ë qK*U wK WöË ÊUM« WD)« ‰b U?N l{Ë w« ZOM«Ë ‰e?G«  Ud U?N√— wKË ¡«d??)« Á«d U?L? d?_« sJË dUM ≤µ …—u b?F W??U?F?*«  U?uJ(« …d?? —«b? pc ‚«—Ë√ wK Ud?OD - jD œd? fOË …œU WO?UO …œ«—≈ w≈ ÃU? …bL_« q WOO«dô« lUB*« w ÃUù«  UU wK …bA d√ WUD« hI œU?B??ö W?œU? dzU?? —cM U2 lU?B*« s? Ud?O?Ë Âu?OMuô«Ë XML?ù«Ë ÆwuI« Íb*« WDu??Ë W?Fd? ‰uK œU?ù W?“ú W—«“Ë W?M' qOJA? ¡«d??)« VU s WuKD*«  «uD)« qLF WKU Wc?OHM Z«d l{ËË Íed*« Ÿu{u*« «c q( w ÊU ¡«u? WUD« hI iu?F W“ö« W?OU_« W?OM« cO?HM  UN'« W?U ÆrH« œ«dO« ‰ö s Ë√ …bb ¡UdN  UD WU≈ Ë√ “UG« œ«dO« ÊUJ q??O?? Íc«Ë ÂU??F« ‰U??L??ô« ŸUD  U??d? Êu?U? ŸËd??A* W????MU U??√ ë—œ√ w t ÿU?H?ô« qC? qbM ÂU?A —u?b« Ê« U?C√ Ëb?O? ≤∞≥ ÊuU?I« w jD)« Ác cO?HM w dOQ« qL? ô  UdAK wU(« l{u« s?JË ÆtJ  U??d?A?«  U?U??O????«  œb? W??«—œ qJ —ôËb?« d?F?? w …œdD*« …œU?e« q

Í√ Ê« ¡«d?????)« b??R? Ë ÂUô« —Ëd?? l b?eË d??O???G??????? Âu??O?« —ôËb« d??F??? `U?? w fO Uc??O?HM w Í—u??H« ¡b?« r? ôË U?N??F?{Ë r?O?? W?O???O«d???« —Ëd? l be?? Êü« Ubb?% - w?« «—U?L???ô« Ê_ W?uJ(« ôË  U?d?A« Æ·dB« —UF« w wU(« »cc« q w ÂUô« w —U?L????ô« »U `? w?K Âu?I Íd?B*« œU??B??ô« –U?Iù W?D Õd s bô wK œU?L???ô« √b?? qO?F?HË ÆlOMB??«  UuË_ Wu? WD oË w?UMB« ‰U?:« rO????????%Ë 5d????B*« ÍbQ? Ud?uDË U????NM?O uË U????O????uuM?J?« VK w?  «c« Æ—Uœô«Ë ÃUù« rOEFË „öNô« s b(«Ë W«bô«Ë œ«dOô«

Ë√ Íd??B?? pd?? s Y??« …—Ëd??{

…—«œ« s???? ◊d????A d????B???? U????NJK?9

w ö???????L?????? wM?ô« qC???«Ë w?M√

Æw «dI1b« ‰u« ÕU$ l œ—«u*«

«b?R ÆÆ …d?O? …d? «– WO*U? Wd?

rE√ …—u??B b??L???F ‰Ëb« Ê« ·U??{«

Ác …—«œ« s WuJ(« œUF« WOL√ wK

ÆUœU??B???« Wc??G?? wK;« VK?D« wK

jI?? fO qU?? db? U??Nü U?d??A«

Ë U???????U9 T?O????????« d??????_U? f?O «c?Ë

l rU?F« Íu??? wK sJË d?B? w

wK Âu??I Ê√ bô W?O??UMB« W?U??O?«

w W?M WuJ(« kH% ÊQ Õ«d?ô«

w?K w?M?M Ê√Ë b?ôË \œö??????« œ—«u?????

Æ UdA« Ác ‰U ”√—

U????UM?B« ÃU????œù W????u???L?K ’d????

—œUJ« s? pK9 d??B? Ê« …œu?? b??«

W??O*U?F« W??L?O??I« WK?K w U?d??A«Ë

—œUJ« ‰U??« d?A? Íd?A??«Ë wLKF«

w —U?L????ô« w ◊«d??ù« VM& wKË

Ê« ËÆ qU?JU U???O???Id???« w? œu???u*«

ÆwËb?« u???L?M« s …d????Q????*« ôU???:«

s wK b?L?? cM W?b?N??? d?B?

«uFC Ê√ UUO« ŸUM wK 5F

`??BË iNM ô w?? »d?G« V?U?

wK …—œU? UUMB« Í√ ÊU??(« w

Ê« w≈ U??????ô ÆW??O?ËœË W??O???L???OK≈ …u???

q s W???O??LM?« s —b??? rE√ oO???I??%

b??L??? ŸËd??A?? b?{ nU??% »d??G«

oHM mK

ŸËd????A???? rO?????????% s «uM?J9Ë w?K

—U?A???*« …œu? Õö? —u???b« Èd

ÂU? W??O?U?H?U Íu?C?N?M« wK b?L???

W???OË—Ë_« W????O???{u???H???LK? ÍœU???B??????ô«

WuL?: WdB*« WËb« «u—ËË ±∏¥≤

W??O????Ozd« »U????ô« b??« Ê« …d?U??IU

b b{ «uHU?%Ë ¡UHFC« Á¡UM« s

‰U??L??ô« ŸU?D U??d?? iF l?«d??

d?????B?????? wM? √b? Ê« b?????F? d?????UM?«

ZO?M«Ë ‰eGK WK;« w?dA Íd?J«

√b ∑¥ ÂU?? cMË Ud?J?Ë U??O??UM

UN√ w« ld VK?B«Ë bbK Ê«uKË

w? d?B? œU?B??≈ VO?B —ub?«

XU? YO?? W?L?«d?*« Êub« s? wU?F

«dH ÊU Íc« ¢‰Ubu*«¢ dH ¡U

U?OMOU?L?«Ë  U?OMO?F??« w W?uJ(«

ÊU?? YO?? U??O??{U— fOË U??O??U??O??

÷«d????ô« wK U??d??A« Ác l??A

U?LN?bI? scK« W?L?OI«Ë —ËbK? «dH?

w??O?z— V?? U??C?« „UMË „uM?« s

wM Ëö?« »e??(« ÂUE V??? d??B??

…—«œô« 5 W???L?zU???I« qU???A?*« u d???¬

ÆŸuK<« WUzd

Õd??« «c?N ÆÆ U?d?A« Ác?N 5KU?F«Ë

bU 5

‚Ë—U oU)«b

‰öbL«

∫oOI% —U« b n U

nO?? ¡«d?????)« s œb?? t??OK V?O??Ë s ÂUF« ‰U?Lô« ŸUD Ud? ‰u `d« w« …—U)« WœUBô« …dO?)« vLN XM bR

Ác? Õd Õd?????????????I?Ë ÆÆU??????– i?O???????

W?F?L? U?N??I?ô w« W?O?H??B?« W?OKL?F

ÂU?F« »U??ö W?—u?« w U?d?A«

Ud?A« iF „UM Ê√ WU \W?O

W?OJK*« …b?U? lO?u b?F? 5M «u*« qJ

±∞u??? cM? W???O???H??B????« X% X«“U???

„ö*« s W??UMB« w ¡U??d? œU??«Ë

—Ëd???? l t?√ w≈ ÆÊü« w????Ë «u?M

Æ œb'«

—«dL?ô« U?dA« lOD? s Xu«

U??d? qOQ? …œU?≈ W??O?L« v« U??œË

Ê√ U????N qC????_« q(«Ë \œb????F« «c????N

ŸËd???A??? s q?F???& d???B??? ·Ëd Ê«

qU ·ô¬ ≥±∞ u? UN qL?FË WFU

dzU? oI% w?« ÂUF« ‰UL?ô« ŸUD

W?UM*« wK …—bIU lL? w ZbM

- Ê√ b???F?Æ U???ÎU???$ d???????√ å„uJ?B«ò

U2 l«d??«Ë W??u???O?A?« s U?OU??

bb??? U??N …bb? «—U??L????« a{Ë

Æ…dO WœUB« …u «–Ë

W??Od??F« W?Ëb« s d??O??J?« w t??d??&

ÂœUI V dzU?)« oOI% w« Íœ√

w d???OJ?H???« q??? p–Ë ÃU???ô« ◊u?D

—u??????????????b« o?U???????« Í√d?« l? oH?«Ë

wd???F« Z?OK)« W???U??? ¨W??O???ö???ù«Ë

…bb «—U?L?« a{ Âb?Ë  «bF*«

fHM Xd u UN ô W—u?K UNd

qOM?« e??d??? db?? ‚Ë—U??? oU??)«b?????

‚u?« ËÆU?O??dË U?O??OËb≈Ë U?e?OU?Ë

U????? X????Q?? duD?« s U?N?MJ9

W??OKu??L??« U??NKU??OË W??OU*« U??N??U??{Ë«

Ê√ w≈ «d?O??A? WœU??B??ô« U??«—bK

’d U?Nb d?B Ê√Ë l«Ë dB? w

„uJB?« Ê« v« …d??O?A?? WËb?« wK

s ‰U?« „UM ÊuJ? ô ·u? WOU?(«

U???U????? p?K9 W???OU???(«  U???d???A«

…Q?O?N? U?N?KF? U2 ¨—U?L????ö …d?O??

…œU?ù qu?L?K ÊU??KO?Ë UU???ô«Ë

w? U??????N??????L???????« ¡«d?????? wK? 5?M «u?*«

w WK?L?*« WU?« ‰u?_« s W?FU?

Ê√Ë ¨U—«b????≈ ‰U??? „uJ?B« ÕU????M

W?d?? …—«œ« d?«u ◊d?A U?N b?:«

W??O?F??L?'« fO?z— VzU b??RË W?—u??«

U?N?KJO …œU?ù U?NKR ÷«—√Ë «—U?I?

Ë√ qu??L???« v≈ qO1 Íd??B?*« VF??A«

¡U??A« Ë ÃU??ô« ◊uD bb??& vu??

d? Ê« —U??L????ô«Ë qu??L?K Wd??B*«

Wb??IM« U??I?b??« ‰ö?G???« ‰ö?? s

od? d????O?????G ‰u?9 w?« U????Ëd?????A*«

lK?« Z?M …b?b??? W????OM Ë l?U???B????

u Wd Ë√ W?R w qL Í√ ÕU$

…œU??≈ r sË lO??« W?OKL?? s W??&UM«

«c????N t??????????????? WËb?« Ê√ Ë Æ…bzU????H«

WUC W?LO nOCË «œ«dO?« dô«

W???H????u«Ë ÂU?EM« ”U????√ t ô …—«œô«

iF „U?M Ë Íd??√ …d?? U—U??L??????«

m?K?*« wK? ‰u??????B?????(« v?≈ ŸËd?????A?*«

q d?B U—bB v« ÂU?)« œ«uLK

U?d …—«œU VU Ë ÕU?MK Wd?«

œb iOH? ÊQ w WËdD*« —UJ_«

«œU?????????N????????? Õd? o?d s? »u?K?D?*«

Èd??B*« sDI«Ë ÂU??d«Ë U??H?u??H«

…—«œ« ‰ö??? s? ÂU???F« ‰U???L???ô« ŸU?D

s hK« w≈ ¡uK« uË \ UdA«

ÊËdL?? U?Nd?A —UL??« „uJË

¡UM?O??? v ÊuJ?KO???U v?MG« q?d«Ë

…d???)« q√ s W?B??B???? W?d????

w≈ U???NKu???% r ÊQ U???d??A?« iF

Æ…bzUH ÷«dô« s öb

ÆsbF« UUMË

qL?F« s sJL?? w? W?I?« q« fOË

ÆUOUD «—«“u«

Íd?????A??Ë W???uJ(« 5? W??ö???F« sË

v(«b?????? œu???L?????? —u??????b?« ‰u???I

qu?% w rU Íc« ·d?;« œU?'«

r√ s t√ ÍœU?B?ô« dO?)« `{Ë√Ë

w hB???*« d??O???)« ‰U?? „uJB«

jOD???« b???N??F* o???_« —U??A?????*«

w?« dzU????????????)« s? U??????d??????A« Ác?

wK œU??L???ô« …bb??'« duD« `ö??

«u???F???œ s? Ê« wö???ù« œU????B??????ô«

od? w ‰u????b« WËb?« Ê« wu????I«

ÆÕU—ô«

W?—U?A*« Ë√ …—«œù« w ’U?)« ŸUDI«

«c vC????I?0 qu9 b??I?? w Êu?Kb

ÊuJ? Ê√ bö????? Âb?????I?????«Ë W?????O?????LM?«

d????O??????? ‰ö???? b???L????« —u???????b« ‰U????

\.b??I« W??B???B??)« ÂUE qA?? b??F

“u ôË ¨ŸËd?A*« WuJ(« db b?IF«

Ád??OE? l ’U??)« ŸUDI?« W??—U??A0

oU????« wËb?« pM?U 5œU???B???????ô«

W?U)« …—«œù« Ê√ iF?« d?F YO?

U?L ¨…—«œù« w qb?« „uJB« WKL?

Âb???F W??u?J(« rN« ÆÆÂU???F« ŸUD?IU

Àu?????????« Íb?????M0 Íc?????O????HM?« d?b*«Ë

—u?????????F?« wK? …—œU????I?« …b????O?????u?« w

¡U??N??« v??? 5dD« 5? ÕU—_« Ÿ“u

…¡U???H?J« l—Ë 5???????? WD? œu???Ë

W?“« w?U?F œU??B???ô« Ê« WœU?B???ô«

wM? ô t_Ë \ÕU—_« w?≈ U????d???A?U

W???uJ?(« œd?????? «uM µ p?B« …b???

‰U???L??_« ŸUD? U??d???A W???O??U???ù«

–U?« ÂbË R U?« WU V? Wu?O

w? …bb????? «—U?????L???????????????« a?{ s

Ë√ U??O??—b W??HKJ ŸËd??A*« ‰U?? ”√—

v U?N?U??N?≈ vK b?U?? U0 ¨ÂU?F«

¡«œô« WK? j?O?AM We?O??H?% «¡«d?«

ÊuJO?? ’U?)« ŸUDI« ÊS? U??d?A«

UuK2 bF? ULO `B?O ¨…b*« WUN w

œU???B???????ö vu????I« qb« 5????%

ö? WKJA*« oLF? U uË \ÍœU?B?ô«

◊U?????A w W?????I?????« …œU?????≈ wK «—œU?????

ÆWuJK

U?d?A«ÅÂUO? Âb? v« U??ô vM u«

UM sË \—U?L???ôU «—«d? c?Q b?«

wU?UË \ÂU?F« ‰U?L?_« ŸUD U?d?

u?C?? b?O??« rFM*«b??? —u??b?« ‰U?Ë

jD? W???FU????0 W???F????????« W???CU????I«

jO??AM? w Wu??O??« a?{ W??O??L« Ëb??

ÆwJM« quL« »U `

Ê√ ‰U?L??_« »U???A Wd?B*« W??O?F??L?'«

U?d??AK ÃU?ù« du?DË —U?L????ô«

—U?L??ô« lœ ‰ö? s ‰U?F?H« VKD«

‰œU?? s??? ‰U*« ‚«u??√ d?O??? b??√

‰UL_« ŸUD Ud WKJO …œU≈ WD

W—«œù« W??uEM*« b?U?? U0 ¨W?FU??«

s uË \wK;« „ö?N?ô«Ë dbB?«Ë

qu?L??K Wd?B*« W??O?F?L?'« f?Oz— VzU

Zb« …d?J wK œU??L???ô« wC????I???

¨—uD?« vK U??d??A« Ác??N W??O?MH«Ë

×U)« s? …bb œ—«u d?Ou? ô« r

ŸUD U?d? lO b?{ t« —U?L??ô«Ë

l W?U \ U?dA« 5 –«u??ô«Ë

W??????F???????L??????? oO?K? Èc« u???????M?« vK?

db?B« …œU“ ¡«u? UNUJ« nK?0

U?R? Ë√ œ«d ô …d?U)« ‰U?Lô«

U?????d??????A« i?F d?zU?????????? ŸU?????H?—«

Ác a—U?Ë WËbK? W?OK;« U?UMB«

Ë« `M*« Ë« ÷Ëd???I« Ë« —U???L???????ô« Ë√

Íd??J?« UDKG« Íb???« Ê«Ë  U??d??Ë

WK?u «d?????H U—«d???L?????« Wu???F??Ë

«¡U?HJ«Ë  «d???)« r?Ë  U?d?A«

X«“U???Ë Ã—U???)U? 5KU???F?« öu???%

U????d??? lO???? X?U??? U????N« W????uJ?K

s U??N?U??I??O??I?? wK? U??NzU????√ WK?L????

ÆUNLC v« WOULF«

bM?«Ë \œU?B??ô« q?I??0 özU?H??

sJ?1 ÊU???? t_ …b?????L????ô«Ë XM?L????ô«

…dJ? Ê√ W??U??? \W???«d« U???d???A«

ÊU??????????? b??????U?????? 5??????Æœ b?????R?

…b???«Ë U??u???I???Ë Wu???  «—d????? w?K

q W?«— Ud? w« UNKu?% W U?

q??_« qb??« w –«u??????ô«Ë Zb«

wö??ù« œU?B???ô« w hB???*«

XU? ÂUF« ‰U?L?ô« ŸUD Ud? Ê« w ÃU???ô«Ë W???O??LM?« …d??O????? …b?zU?? UOU X?√Ë  UOMO?« w dB Wd? ±¥∑ u rC WCU  U?d

V*dN « vK WE9U/ U/uIË r UF « l U0«d< oK>Ë W?d @ «—«œ« s b/ô ∫ÊuOUI WOK;« UB MLK W ?UM*« lK « vK ‚«dD« Âu.—Ë «bFLK vFu uMJG Y*b%Ë r v?« …—u??« VUDË «“U???$« b??F W??U?? ÷u??d??

œU??L???ô« ÊËœ …œËb??? U?O??LJ ÊuJ?O v—U??)« sDI«

Æ¡v UNM* oI

‰e???G« W??U?M U??e?K????? r√ ÊuJ? vJË U???OK t???OK

tQ U???LK qU??F?« Èu????0 ¡U??I?—ô« V t« b?M b??√

Æ•±∞∞ WdB ZOM«Ë

cM WËb« bL?F v« WUMB« Ác v ÊuD*« b?Ou«

Ê« WOUd« W?Ëb« …eN√ q vK bô bM bL? ·U{«

r— U?N ÷u?NM«Ë U—u?D lMË U?N?{U?N?« U?U? 5ö

W??U? W??HK??<« t?d Ë t?UJ« W??UJ Vd??N?« »—U??%

WU?Ë …œuu? X«“UË XU WuK?D*« UOUJô« q Ê«

q?I v«Ë »«c?'« qJA« «– sL?« W?B?O?— fö?LK

dD t?«u p?cË Êü« v? U?N qL?F« r? rË …d?u??Ë

r— tUU?O« vK ÁdE? WNË s U?N_ pKN*« U?NOK

qL???F«Ë nu*« „«—œ« r? r Ê« W???OM u« W???UMB« œb???N

UMO≈ ÂœU?I« ‚«d?ô« W—U? p?cË U?O?? UNœu? Âb?

U√ XC UU 5ö q ÊU U dOu …œU« vK Wb

UNU?√Ë WOM u« W?UMB« œb Èc« UO?¬ ‚d ‰Ëœ s

vK WK?;« ‰e? W?d?? ‰U?L?? W?U??Ë qU?F?K W???MU

·ö??« vK? ZMLK WdUE?« «e?O?L*« W??O? q??I? v

jI dB? v fO …œuu*« WULF« QH« s ‰U?*« qO

ÆtLOLBË tKJË ÁdFË tu

È√ v?K? qB????????? r? p?– r?—Ë tK? r?U????????F?« v s?J?Ë

WMJO0 Ud?A« v  «—ULô« a?{ …—Ëd{ bM b√

‰eG« —u?√ ÊQ ULK WOu?O« tUUO?« vHJ UI?

v Àb?? Èc« —uDU ‚U??K«Ë d??B?F?« W???«u* W?b??

Wd?B*« WU?L?F« Èu?? vK —u?ô« vœ√ v ZO?M«Ë

p– v?K qOœ d??????√Ë W???{u*« ◊uD? …dU??????Ë rU???F«

W?√d« 5F fO dEMU 5u?*«Ë W?uJ(« VUD pcË

U?O?«– «u?H???«Ë rN???H« s «Ë—u rN_ W?bMN« Wd???«

rN?_Ë b???√ È√ s W???M? fOË r?U???F« o u? «c Ê_

Ê√ b??F ô≈ b???«Ë uKO?? t?M «Ë—b??B rË s?DI« W?????M0

Ub?% s tuN?«u U?Ë  U?«Ë s rN?OK U? Êud?F

u `??√ Èc« izU?H« s «u??BKË Ëœ«—√ U? «u?I??I?

Êü« v≈ «u?U?M r rN?d?Ë rN?MN q?I?? sB?%

»U???ô« Ë√ „uJB« Ê« ‰U? ÆW?ËbK qœ —b?B? d?ü«

ôË UU?B?« ôË  «dUE ôË WO?UO  «—U?O È√ v≈

U?L??N?Id s t_ W??B??B?K? d?ü« t?u« U?L? ÂU?F«

p–Ë WOIO?I(« dO vK rNLU Ãe« ôËU? r— ÁdO

d?_« «cË U?d?A« ‰u?√ pKL? …dO?? W?d?H« ÊuJ

·b?N« oOI?%Ë rN?d?A ÷u?NM« u b?Ou« rN?L Ê_

WU?F??ô« tOK?Ë «—«dI« –U?« vK …—b?I« tb?Ë U?O? l{u  U?UMB« ¡«d?? s W?OM WM' qOJAË ¡«d??)U  «b????F*« ¡«d????Ë vM?H« d?uD?K Wƒ—Ë ÈËb????  U????«—œ …—«œ« —U??O?????«Ë Èd??A???« d??B?MFK ·d?????;« V—b???«Ë WOuLF«  UOFL'« WU?; lC WdË WBB Æ UdAK 5KU???FK W??O?U??IM« WM?K« fO?z— ÊU????C??G« ÂU????? b??√ ÃU?% ÂU?F« ‰UL?_« ŸUD  U?d Ê« W?OdG« »—U?C0 v?« WËU??N?« s U??N?U??A???ô …bb??? VO?U??√ v≈ «—u??? vK? V???«Ë d?zU??????)« YO??? U????OU??? U???N ÷d????F??? Æ·uAJ*« W?U??  U?d?? Õd s —U??L????ô« d“Ë Êö??« Ê« ‰U? ◊uD d?O?Q? ÕU?L?«Ë U?N—«œ« ’U?)« ŸUDI« vu??O ◊dA  U?dA« iF –UIô ôuK q?9 WKu œb* ÃU« nË W—u???N??L??'« f?Oz— Êö??« ‰u?? U???U??H???« ÊuJ ô√ œu?I?? v ‰U??L?F« ‚u??I? ÊU?L??{ r Ê«Ë W??B???B?)« ÆdOQ«Ë …—«œô« ‰e??G 5KU??FK W??OU??IM« WMK?« fOz— bM b??L??? ‰u??I v t?L??œË t?F?O??A?Ë Õö?HU ôË√ ÂU?L??ô« V WK;« VK qOKIË v«c« ¡UHô« oO?I sDI« W«—“ v≈ œuF

q? UœU??B??« W?“U??« ‰Ëb« r√ l U?«d? oKË W??I?« qL??Ë W??Ou?M'« U—u??Ë q“«d??«Ë U??O??dË U?e?O?U??Ë 5B« ƉËb« pK  UdA« r√ l Wd  UOUH« ‰U???L??F W???U??F?« WU??I?M« fOz— V?zU rO«d?« …—U??L??? b??√ W?dA? WOU?IM« WMK? ÂUF« 5_«Ë W?O?bMN«  U?UMB« ÂU?????F« ŸU?DI?«  U????d????? ¡U????ƒ— Ê« V?KB?«Ë bb?????(« ÀËb v V U2 WU We U?NQË UNF ÊuKUF …—«œô« W????L???u???? s? bô «c????NË W????UM?B« v À—«u???? ÆWOuLF«  UOFL'« v WOIOI(« WU;«Ë bb?(« lL? ÃU« …œU“ ÊQ?A fOzd« tMK« U? Ê« ‰U WuF q?1 UuM s 5ö ≥ v≈ Ê«uK v VKB«Ë v≈ qB? vU??(« ÃU??ô« Ê_ qO??????*« b? v?≈ qB  «—UL?«Ë qu9 v≈ ÃU% W?dA« Ê«Ë s n√ ≥∞∞ 5M?O?U?? ¡«d??Ë  ôu??;« …b?ËË YU??« Êd??H« du?D UuM? s n√ ≤∞∞Ë Êu??O?K v≈ ÃU??ô« q?B??O b??O???O?? W?dAK  «—U?L??« W√ dO?u? WËb« ÂbI r Êü« v?Ë ÆUN«bF Yb v U?O qFH rË «dO? Àb vU?(« ÂUEM« v≈ —U« +e U???F? vd? fOzd« ÊU? «–≈Ë ÈœU?B??ô« nK*« qF??H r t« ô≈ d?UM?«b??Ë v?b? ee?Ë  U??OMO???«

Ud?Ë UNuN?«u v« UuF?B« q r— tM »uKD*« fOz— bO?« VUD ‰ULF« Èb ÕËd« Ác —«dL?« vK WUMB« Ác –U?Iô È—uH« qb« WuJ(«Ë W—u?NL'« dUM s «b? ULN? «dBM U?C√ UN_Ë U—UO?N« q oU v≈ …œuF« v W?dA«  √b bË vuI« œU?Bô« b v≈ Ud? qB WOU?  UFO W? oOI? UbN œb? …œu b?F WU? ‰UL?F« VUD WU? dO?uË ‚uH?« s UNUK?D dOu r r Ê« «cNË U?NO≈ ¡öLF« s d?O v≈ œu??F?Ë UUMd√ v?«  «b??U??F??U? «e??ô« lOD??? sË WËb« pc?Ë «dO? UNM UMOU? v« WF?B« WKd*« ÆÂU« —UONô« r

Âö bL ‡‡ oOI%

bM bL

qL'« rFM*«b

œU— vU

rO«d« ÕUH«b

`?√ W?U?F« lU?B?*« «b?F? duDË Yb?% Ê« ·U?{«

—UD nË wd fOzd« Êö?S WOULF« «œU?OI« X—

„uJ?B« Ê«Ë vuu?MJ« —u?D« W??????«u* W???K …—Ëd???{

‰ULô« ŸUDI WOI?OI …bU dOu Áu?U Ë WBB)«

Yb??« qu?L? ÊUbb? ÊU??O¬ q9 W?U?F« UU???ô«Ë

oKË …d?????)« q√ s W??d??????? «—«œ« 5O??F s? ÂU??F«

×U)«Ë q«bU 5dB*« vK dBI Ê√ ◊dA duD«Ë

q“«d????«Ë U??O?UD«Ë U???O???dË 5?B«Ë bM?N« l U???«d???

W??d? q? v 5u???*« ÂU??“ W??d????? …—«œ« vu?? Ê√Ë

vK? qb U?N v« lK« œ«d?O?« lMË W?OuM'« U—u?Ë

v U?N«“U?$« vK UN???U? sJ1 v? UduD Èd?

gO?'« nOKJË Vd?N?« vK WEU W?OU? Uu?I ÷d?Ë

·u?? lU??B*« du?D Ê« «b??R?? W?O??u??L??F« U??O??F??L??'«

W??OË_« U???U??)« db??B? lMË œËb??(«Ë c???UM*« WU???L??

beË WUD« WK?JA s nO?H?«Ë …b?b WU?L? Vu?

WOU WUC WLO oOI UNFOMB …œU«Ë

t??O?M'« ·d?? d??F??? rbË vU???L??ô« vK;« "U?M« s

WK?O???«b?« «—U???L???????????ô« 5MI?Ë t???O????u Ê√ Ê« «uU????

…u?« U?N??«u WËb« Âu?I Ê« ◊d?A? œ«d?O??ô« s qKIË

oDM t? qO?G?A??« Âb? v« U??UDI« v W?O??—U?)«Ë

…b????*« Uôu?« q?? W??OU??L??√d« ‰Ëb« v??« tK?F??H U0

U«dD?{ô« s œU??B?????ô« v?L?? t√ v? ÈœU??B?????«

vK •µ∞ ¥∞ v≈ qB ‚«d« Âu— ÷dH v« WOJd_«

…b?O? WU?L?(« «d?O√Ë W?—UC?*«Ë WO?—U?)« WœU?B??ô«

ÆvK dOE UN buË Ã—U)« s …œ—«u« lK«

bU WO—U)« WUM*« s WOM u« UUMBK jOD«

¡v rU?(« ÂUEM« v 5d?B*« WI …œU“ Ê√ v≈ —U?«

vK? WU???L?? V?—b vË W?u?? W???O???UM? …b??U??? ¡UM? v

rN?ô« v? »U???ô« v «u??—U?A v? È—Ëd??{Ë rN?

ÆWOU WOU≈ «—UN

q???? W????ö???? U????Ëd????A???? v≈ U????N????O???u?Ë „uJ?B«Ë

‰e??G?K W??U???F« WU???IM« f?Oz— rO«d?≈ ÕU????H?« b????? b??√

Æfu« …UM WOLM —uË UOËdJô«

Xb????I v?« W???«—b« XK?U???& W???uJ?(« Ê√ ZO????M«Ë

W?U??F« WU??IM« …—«œ« fK?? u?C?? œU?— vU nO??C

U?NM vU?F v« qUA?*« ‰u ZO?MK W?CU?I« Wd?A«

‰UL? UUIM ÂU?F« œU%ô« dO?dJË WOz«cG«  U?UMBK

dOu sL?C W«—b« Ê√ UH?OC UN ‰u?(«Ë ¨ UdA«

WO?UO« …œ«—ô« d«u Ê« —u?_«Ë qLF« UöF d?B

s U??d??A« qU??O? duD W?u?O???? t??OM?  «—U??OK µ

v VFA« WIË …dJH« Ác ÕU?M «b rN Ê«uô« Èb

v≈ WOU(« U?NF«u s WOU?(« lUB*« iF qI ‰ö

v 5d??B*« W??—U??A* W??O??I??O?I??(« WU??L??C« v ÂU?EM«

Ê√ ·U??{√Ë d?F??« ‚d?? s …œU?H????ô«Ë Èd?√ sU??√

pK?9 Ê« ◊d???A lOM?B???« uË vI???O???I???(« œU??B??????ô«

vK …—œU UdAU —œ«u œ«b≈ pc XMLC W«—b«

v rN??ô« s •µ± s d????« W?L??U? W????M W??uJ(«

UMO??O???F??« v ¡b??« ‰ö?? s ¡«œ_« Èu?????0 ¡U??I—ô«

U?«—œ s b?Q??« b?F U?N?d r?O? v?«  U?Ëd?A*«

W?O«e?≈ WO?—b Z«d œ«b?≈ l ¨WKu …d?? cM W?Hu?*«

U?UM q?? c?O?HM?K  U?Ëd?A? …b? Õd???«Ë ÈËb?'«

s …eU'« föLK VdN« UOKL nËË —œ«uJ« ÁcN

qIM«Ë U?Od?«Ë v«—e« —UL?ô«Ë VK?B«Ë bb(«

‚u??????« v≈ r? sË …d?????(« o? UM?*« v≈ T?«u*« ‰ö?????

W?OI?O?I W?U?{« q9 Ê« sJ1 b?O?BK qO U?«Ë Èd?«

ÆWOb —UFQ vK(«

ÆvM u« œUBö

¡UM« ‰U?L?F W?U?F« WU?IM?« fOz— qL?'« rFM*«b?? ‰u?I

"UM« v? ÂU??F« ‰U???L??_« ŸUD W???LU????? …œU“ Ê« `{Ë√

Êö?« Ê« ‰UL?F« œU?%« …—«œ« fK u?C?Ë »UA?_«Ë

…œ«—«Ë W??L??OE W??L? VKD d??O???? Èb??% v?U??L??ô« vK;«

dUM«b? Á√b U qLJO t« ‰UL?F« bO v fOzd«

WËb« s WuLKË W?OF«Ë …bU?Ë WœUË WOI?OI WO?UO

d?O? …d?A q1 ÂU?F« ŸUD?I« W?C?N s vb? ee?Ë

vK?? d???OE t Z?M Ë√ W??FK W√ œ«d???O????« lM r? YO??

vu?I« œU?B?ô« œ—«u? r√ b√ ÊU? Èc« ŸUDI« «c?N

q√ fOË …d??)« q√ U?ôu? v« W?d??;« …—«œô« d?«uË

ÆvULô« vK;« "UM« v dO —bI rNË


‰ULF«

’U nK

≤∞±≥ tOu ≥ 5Mô«

°ÊU“ s ålzU{ rKò rOKF« v WOULô« W«bF« U?NKU??A? s Yb?(«Ë W?? d? W?O?C? qE?? rOKF?« W??O?C? dJH« »U??« U?A?UM?  “d?« YO? .b? Yb? UUU?C?Ë W«b??F?« Âu??N? H? rd?? O? Ë 5?? t ‰U?? ? « s v«d??? ?OK« vK  b« v« rOKF?« WO «dI1œ vL? X% WOU?Lô« `?? « r rO?KF?? « v …«ËU?? *«Ë ’d?? H« R?? UJ …—Ëd?? { t?b???« U?b?F U??{«ËW?O?U?L?? ô« W«b?F« s Yb?(« »U?O? q w  UMO?F??« v l«d tMJË ±πµ≤ …—u ‰U?— Wœd?H« W?eM« u? ‰u??«Ë W?O?U?L??ô« rOU?H*« s d?O?? ‘U?IM?« œd?& ≤∞±± dUM ≤µ …—u v s?JË ‚u?« rOU??H?Ë W??O? U??O? « »«e??ô«Ë vF??L? ? :« Èu??? *« vK Èd??« …d?? Æ…—u« »U UNF— v« WOUô« VUD*« b« U—UU

∫ nK*« b√

W—u√ dO≠rO«d≈ Èu$ u «Ëœô« Ác b?«Ë W?O?U?L?ô« W«b?F« oO?I?%  «Ëœ« b?« l ÊËU?F« ÊËœ U?N œ«dH?ô«Ë WO?LOKF?«  «—«d?I« v j?« —«d –U?U WO?{U*« ÂUô« ‰ö Àb? U uË W?OMF*« ·«d ô« U? uË WœU? qI WM? U—U???«Ë W?Oz«b?ô« …œU?N?A« ¡U?GU œU?L?ô« rO? v«Ë Wœ«b?ô« …œUN?A« v« W?Oz«uA?FU b?« ”Ë—b« …œUe W??d? vDF U?? uË WM« ‰U??L?« vK U?N? O? Ê« Ëb 5—b*« ÈbQ  U—b« X« Ê« b?F WOuB)«

rN?FO?L s u« ¡UM?« Ê« vMF rOKF« v? WO?UL?ô« W«b?F« ’d? rNË W?O?L?OKF?« W?b?)« vI?K v WËU??? ‚u?I? rN ‰ö s U?N}K ‰uB?(«Ë Wb)« Ác? v« ‰uuK WËU? v U?N? OK hM U??L? È« e?O? O9 È« ÊËœ W?O? L?d« U???R*« qJ r?OKF???« o qHJ? Íd??B*« —u??? ?b« Ê« r—Ë d??O?U??b« Wœ«b?ô«Ë WOz«b?ô« tO?Kd v v«e« t« b?RË 5M «u*« rN Ê« ÷d?H*« s —u« pK?Ë q«d*« WOI v vU?Ë eOO?9 ÊËœ 5M «u*« lOL' WO?LOKF« W«bF« oO?I% v v  d«  UuF? „UM Ê« ô« ’dH« RUJ √b* UI?OI% q«u??F?« s W??u??L? ? qU??H? s X?? p?– d??O? u  U?uF? „UM Ê« nAJ U? uË WOK«b«Ë W?O—U?)« bF v« W?OUL?ô« W«bF« oOI% Âb? v XLU

dB v rOKF« ÂUE# d$uD ȃ— ∏

WOLOKF« WuEM*« …¡UH/ ‚uF1 2U$b% ∂

Æ¡«dIH« rOKF bd ô UNQ WDK« «uLN«Ë

l— qJA –≈ W?U Wd?L W?? dB? v »U?A« qO? q1

WOu?B)« ”Ë—b« vAH ¡«—Ë UNQ WËb« »U?A« rN«Ë

U? uË Wd??A?« W?O?L?MK dd?I d??¬ V? U?d??I ÊUJ«

t?—U? v U—Ëœ nF?C tK«d?Ë rOKF?« ◊U/« WU? v

vL?OKF« l«u« v? rdE WN?Ë rNö? s bd UMKF?

W?O?L?OKF??« W?OKL?F« ÷u?F v« ö?JA*« r√ b?√ «c Ê«Ë

oOI?% v tM rNzU{— Èb s «d?R*« bQ d?B v

ÂU???F?« rOK?F???« v?K vU????d« —Ëb« »U???O???? v≈ W???U????{ôU

rNƒ— qOK% ‰ö? s øô Â√ rOKF« v WO?UL?ô« W«bF«

rOKF??« v W?O?U?L???ô« W«b?F« o?O?I?? U??NK vK

U2 v?MH« r?OK?F???« W????uE?M* WËb?« du?D Âb???Ë ’U????)«Ë

«uFUB WO? …—u ÊubI rNQË rNUd?IË rNUËË

…œUeU oK?F? —ËU?? ∂ v Ub???« Ác e?d?Ë

d?B?M »U?O?G? Èœ√ U? uË bz«u?? U?N fO …œU??N? U?N?KF?

ÆdB v vLOKF« —«dI«

WOKJ W?OU:« X?«Ë ’U)«Ë ÂUF« r?OKF« v Ÿ«bô«

bu ö W?zU rOKF« v WO?ULô« W«b?F« Ê« »UA« Èd

XF??H—« U??C«Ë U??Ëd??B*« XF??H—« YO?? W??OKF?? X??OË

X??C«Ë l«u« v W?u??LK W??OU?? ôË W??O?U??L??« W?«b?

ÆWHK<« t U/U ◊U)« rOKF« UIH

Èc« vM_« rOKF« v rdE WNË s W«bF« »UO dUE

s «b??O?F rOK?F?« qF??& öJA? …b?? »U???A« œb? U??L?

b?{ e?O??O?L?«Ë …—œU?? d?O?Ë …—œU? U??I? v≈ lL???:« r?

…d?OI?H« U?« œU?F??«Ë gO?L?N UNMË W?O?U?L?ô« W«b?F«

‚U???????ô« rN???OK? VF???B s?c« t???O????d???Ë vMH?« rOK?F???«

U?IH? ŸUH—« W??O? rOKF?« v ◊«d?ô« s …—œUI?« dO?Ë

Ác U?NF?C v« W?F?B« ◊Ëd?A« W?O? WU?F« U?FU?'U

W??O?d??H«Ë We??OK$ô« W??b?????*« W??GK« YO?? s

UN?bI? t«u …d?O? Ub? WO?LOKF?« WOKL?F« d9

ÆWOU*ô«Ë

ÂU?« U??N?F?{ËË Ub???« Ác b?— VKD? U? uË

d?« Èb?% UN?N?«u W?O?LOKF?« W?OKL?F« Ê« nO?CË

ÊuA 5LN*«Ë W?OU s WO«—b« ZUM*« vF{«Ë

ÃU WOLOKF« WOKLF« …¡UHË …œu h U uË

qLF«Ë Ub?« Ác W«“ô Íd« WO?U s rOKF«

sL?C W?KU W?F?«d v« U?N?«u W?UJ W?uEM u U?Ë W?O?U?? d?O? X??« v« W?O??—b*« vU?*« …—«œô« U??C« Õö??« v« W??U?? v U??NM d??u????

W????LE?ô« œb????FË r?OK?F????« vK? ‚U????Hô«Ë W????O?UJ?«

qOQË bO œ«b« v« Uœ«d« ÃU w« WO—b*«

ÆWF*« WOUO«Ë WOLOKF« …¡UHJ«Ë WOLOKF«

W?OKL?F« ”U« vK? ”—b*« bF U?C« sË ’U?

…œUe« Ê« Èud« d?O)« Èe— bU …—u?b« Èd

W?O?—b «—Ëœ v« Á—Ëb W?U??? Èc«Ë W?O?L?OKF?«

ÂU??« Ub????« “d« s W??U??*« œ—«u*«Ë W??OU?J«

ZUM*« v? d?B??FK rzö??Ë VUM duD? p– vKË

WOCI «d?U U U—« jd UN«Ë WOL?OKF« WOKLF«

ÆWO«—b«

ÆrOKF«

v« W?O?« W?OM« pU?NË Á«u? vb?Ë rN ÂbI*« rOKF?«

ŸuO? v≈ WU{ôU? UNKI v« W?M« WœËb?Ë UF?U'«

vu?I« e??d*U –U??ô« È“u?? wU?« W???U?« Èd

rOKF??« vK VKD« t?F? œ«“ ÊUJ?« œb? œ«“ U?LKJ

qI?M« q?zU???ËË ‚d?D« q???? r?OKF?????« U???????R0 r?ND?d

ib v?« W?O?u?B??)« ”Ë—b«Ë ’U?)« rOKF??« …dU

qB U? Ê« W?U ¨WËb« W?O«e?O? vK U?? q1Ë

U????R* W??O??????« W??OM« p?U?N? VU?? v≈  ö??«u*«Ë

ÆrOKF« v WOULô« W«bF« √b

ÈdI« v …d?OIH« o UM*« v U?NbI v« Ub?)«Ë rOKF«

ôu Ãd???« b?F »U??A« t??O≈ rCM Èc« WU?D« —uU ≠

rOKF« v WOULô« W«b?F« Ê« WOULô« ÀuK Ub??« q W«“« vK qL?F«Ë WKU W?ƒd ÃU?%

«b? öO?{ b?F WO?Uô« W?OM« v« Ë« VUD« v«

bô Ê«d« ÊUb% „UM Ê« nOCË WuEM*« ÕUM

U?Ëd?B*«Ë WU?F«  U?I?HM« v« qBU? VU? v«

ÆÊU(« v ULc« s

v lu?« j?D ÂU?« U??? qJA? U? uË Èd?ô«

UN d ?FA v« W ?OLOKF ?« WUO ?U oKF U ?Lb«

ÆÊb*«Ë

W«b??F« »U?O??G ”U???ô« œ«œeË …u??d«Ë WD«u« œu??Ë

«u?FU??B W?U?? WË— .b?I?? »U??A« U??d??I??  ¡U?Ë

W?—œ mKË U?Ob« W?I?D« d√ »U?? Èb rKEU —u?F?A«Ë ‚u Ë√ WDu? öR? vK rNM 5KU(« Èb ◊U?ô«

œ«bô« »UFO« vKË WËb« UNbN v« rOKF«

∫vUU ¡U v«Ë UNM …œUHö Èud« —«dI« 5KU?K dI?H« W?UJ vK q?I?*« v «—œU rOKF?« ÊuJ Ê« ≠

U?C?« qL?F« ’d?? l“u W«b? Âb??F r—u?F??A WDu???

Wu ?{u*« ·«bô« oOI ?% v« Èœuô U0 —u ?BI«

ÆWOLOKF« Wb)« vUD …b«e*«

s r?NMJ9 «d??????Ë  «—U???N??? s rN? Âb??I? U??? ‰ö?? s? t??O?K

q rOKF? s tOK «uKB U2 vœ« v?MN ‰u?I —«d{ô«Ë

W ??u ??{u*« W ?U ??O??« v j ? ? ??« v« p ?– ldË

qL Èe?— bU …—ub« Á«d UL vU?« Èb«Ë

ÆW1d …UO rN qHJ ndË ozô qL vK ‰uB(«

ÆåÈdHOœò Ub 5Ku Ë√ W—U& ‰U v 5FzU

r vz«b ?ô« WœU ?« WM« ¡U ?G« v Àb ? ULK ?

Ê« ÈdË rOKF?« vK ‚UHô« l“u v UMU?« v

WD«u«Ë e?OO?L« dUE W?OL?OKF?« WOKL?F« s vH? Ê« ≠

W«b????F« »U???O??? d?UE r?√ b???Q??? WU?D« W?KJA???? “dË

VU v« ¨qI WM U—U?«Ë UNzUG« r U ?NU—«

’dH« l“u v rOKF« vK ‚UHô« v sU „UM

V ?J«Ë W ???O ???«—b« ZU ?M*«Ë jD ?)« v d ???O ???O ???G ???«

W?HK?<« UEU?;«Ë dC?(«Ë nd« w?K WO?L?OKF?«

uË …d ?OG ?*« UN ?LE«Ë W ?U ?F« WuU« vK …—d?I*«

qUJ« »U??F?O???ô« vK U??O?K «d??OQ dR U?? uË

W ?UJ ? rOKF ?«Ë W ??Od ?« …—«“Ë œ«d ?H« v ?« ld U ?

ÆWOULô« `zdA« Ë√ œ«dô« iF `UB …UU;«Ë

tML?C U0 l?L?:« v œU?H« vA?H q v W?OU?L?ô«

oKF U?LO …b«Ë WKU?F WUF«Ë WU?)« ”—«b*« qUF ≠

»U????A« dE W??N??Ë s fJF? U? u?Ë WD«ËË …u??— s

5d)« —UO« v …¡UHJ« v«d Ê«Ë U«u«Ë ‚uI(U

v≈ Èœ√ rOKF?« n?F?{ Ê_ dUM ≤µ …—u »U??« r√ U?N«

Ë√ WU?F« UFU?'« vd `UB e?OOL?« ÊuJ ôË qLFK

eU bIH qb« Ê«bI d?O UNzU œbF WUD«Ë WUD«

…¡U??H? ÷U??H?ô d??OD d??R? b??FË o UM*« W??UJ

ÆWU)«

Èd√ —U¬ s »UA« nAË fH?MU WI«Ë …—UN*«Ë qLF«

·«d ô« v« Ÿu ?d ?« ÊËb W ?O ?L ?O ?KF ?« U ?Ou ?? ?*«

WO?UL?ô« W«b?F« oOI?% ÂbË W?OL?OKF?« WUO?«

s t?????O??????d????? sJ?1 U0 v?MH?« rO?KF??????« du?D r? Ê« ≠

—u??F??A« ŸU??H—«Ë Wd??ô« U??ö??FK œU????« U??NQ WUD?K

ÆrOKFU WLN*« Ídô«

ÆrOKF« v

qI ö …œUN? `B ô v qLF« ‚u v ◊«dô«

ôU? UNKË …«ËU?öU —u?FA«Ë vU?L?ô« œUF??ôU

¡UM« rOKF u ? d« Èb ?% „UM Ê« vU ?« nO ?CË

‰œU?? —u????b« dE W??N??Ë s YU??« Èb????« U??«

U?F?U?'« ‰u??œ »öD« ¡ôR?N ÕU? Ê√Ë qL??F« ‚u? v

d?UA? r«d v≈ lbË WO?UL?ô« W«b?F« »UO? s d?F

W ?O?I ?O ?I ?(« W ?OU ?:« s rOKF ?« ‰u ?% YO ? ¡«d ?I ?H«

W?LEô« œb?F v d?NEO? vzU?B?ô« d?O??)« ÊUDK

Ê«Ë WœUF*« dUEË U?N ÕuL*« ‚U?ô« V bb% ÊËœ

5«u?I« b?IM?Ë Ÿd?A v« WDK« ÁU?& j??«Ë VC?G«

UU ?O?« …dU? W ?HK t ` ?«Ë W ?OKJ? W ?OU ? ? v«

rOK?F??« ’d?? WU??H?? Âb?? Ê« ö?zU?? U??N????O??«Ëœ“«Ë

…bb ??? œuM ? d ???N Ë Èd ???« UU ???O ???« …d ???????? ???Ë

rOKF ’d d?Ou v« —u?ô« ¡UOË« WU?Ë vLd«

”Ë—b ?« ‰ö ????? s ? b ? rO ?KF ???????« vK ? ·d ??????BK ?

rOKF?« ÂUE W?O?«Ëœ“« WK?JA? “d rNzUMô qC?«

v—U)« »U ?J«Ë WuI« Uu ?LË WO ?uB)«

ÕË«dË W?OM u« Wu?NK? bb?N s p– Àb? U? vK

Èd ? ? Ub ?% p– qJË  U ?Ëd ?B*« s Ud ?O ?Ë

rO?KF?Ë ’U???? rO?KF?Ë åvu?J r?OKF?ò 5 U????? p–

ÆœËb;« qb« «– …dô« WO«eO vK

vMô« rO?KF?« W?LE?« œb?FË vM« rOK?FË vd?

qOœ qC√ WUD>« åeOOL«ò ‡

vM? Ê«Ë U????—b« W???????? vK? …d???U???? ◊Ëd????A« Êu?J

ÆqLFU WU)«

h? Ê«Ë W?OU?(« UF?U?'« s WKB?HM W?U?  UF?U?

rOKF??K W?O?U?L??ô« W«b?F« v »U???A« Wƒ— Ác XU? «–≈

s ôb ’U? oO?M U?N ÊuJ Ê«Ë vMH« rOKF?« vd?

lL??« b?I? W?Ëb« œu?N??' rN?L?O??O?I v?U?C« Wƒ— rN? ÊS?

rOKF« v≈ rNM dOJ« ‰uË ÊËœ ‰u Èc« WœUF*« ÂUE

—Ëœ U??N b??F r WËb« Ê« W??O«b??O*« UM?ö?«b?? v »U????A«

ÆvUF«

…√d'« …bb rN«d?OF XUË W?OLOKF« WOK?LF« v ÿuK

W????A????L????N?*« o UM?*« v ¡«d????I????H?« rO?KF W?Ëb« v?«d Ê« ≠

ÂU?F« j?« s? WU? qJ« XU?«Ë rN√— s? d?O??F?« v

rN?b …b?O?'« WO?LOK?F« W?O?«Ë ”—«b*« d?uË WËd?;«Ë

WËb« Ê« «uU?Ë rd?E W?N?Ë s —ub?*« rOK?F?K id«Ë

ÆlL:U

W?zU? U?N?U?—Ë ¡vO? U—Ëœ Ê«Ë rOKF?U d?U?Ë å»d?ò

°ø«dôU vE v

WUMB« 2UUO« b5 …d6U WUL Z$d81 s eU vMH« rOKF« ∑π∞ rNM? VU n« ¥≥∞Ë Êu??OK v« qB? vMH«

U?KD? VUMô v« vF?U?'« rOKF?«  Ud??

dEM WDu?? …œU?N? wK ‰u?B?(« ô« Êu?b?N ô

Âb q«u b« pc bFË vFU'«Ë ÂUF« ÈuU«

‚dD« dB√ bF d?B v vUMB« vMH« rOKF«

„UM Ê« vMF U uË vUMB« rOKFU ≤∑∑Ë UH«

vUMB« r?OKF?« ŸUD ÃU??? «c?NË qL??F« ‚u?

s Ÿu?M d?????B???? ×U????Ë q?«œ lO?????L????'« U????N?????O«

ÆrOKF« v WOULô« W«bF« oOI%

sd?ô« vU?F tMJË qL?F« ‚u? v« ‰u?u« v«

v d????L???????????? b«eË v?MH« r?OK?F????« vK ‰U????????«

…—«“u «¡U???B???ô« d??O???A? YO??? ’U?? ÂU???L???«

vD? WKU?? W?d??A Èu?? v?« vb??«Ë …ôU?????ö«

ŸUDI« «cN ÷uNMK Wb? qLFU WU Æœ XU Ë

hM«Ë t t —ub« WUH s rd« vK ‰ULô«Ë

Æ…dOô« «uM«

rOKF?U? 5I??*« »öD« œb? Ê« rOK?F?«Ë W?Od?«

s i?u???F????« u???N??? ¨W???I?zö« WU?J*«Ë «d???????ôU

WOUMB« ”—«b*U WI?K œ«b« œd s tKu%Ë

ÆqLF« ‚u UKD l V«u v ÁduD vK

v v?MH« rO?KF???« qU???A??? WU …—u??????b« œb???

vMH« rOKF?« Ê« rU? Wö? WœU …—u??b« Èd

vbË «¡U???HJ« ÷U???H??« w U???N????B??)Ë d???B??

‚dD« d?B?« t« s rd« vK …d?O?? qU?A? s

qL??F« ‚u??? U??N????Lzö?? Âb??Ë «—U??N*« Èu??????

ÃËd?? u WKJA?*« sJË qL??F« ‚u?? v« ‰u??uK

WœU*« W??O?U?ô« U?O?UJô« v« ”—«b*« —U?I???«Ë

Á—U???????????Ë t?????«b?« s? vU?MB?« vM?H« r?OK?F??????«

YO?? s WuKD?*« U?N??U?N?? ¡«œô W?“ö?« Wd?A??«Ë

rzö t«b« WKJO …œU?« v« WU v UM«Ë

Æ‘—u«Ë qUF*«Ë V—b« «Ëœ«Ë  «eON«

‚u? WO?I?OI?(« UU?O?ô«Ë d?B?F«  Ud? l

U?????O?UJ?ô« w V?UM? Âb????? „UM? Ê« XU?????{«

vK v?M*« rOK?« jOD???« VKD U?? u?Ë qL??F«

«—u?D?«Ë »ö?D?« œ«b???????ô q?U????????F*«Ë ‘—u?U?

jO?D???« VKD? U?? uË v?LKF« Y???« s? f«

W??Ob??*« …d?EM« U??C« ¨qL??F?« ‚u?? W??I??ö??*«

v?L?K?F?« Y??????????????« s? f?« v?K? v?M???*« r?O?K??«

nF??{Ë U???N??HKË Z?UM*« œu??N??Ë t??O???d??)

◊uM*« d?UMF« lO?L lO?L? ¡UM …œU?U ÂUL?ô«Ë

s q?L??F« ‚u??? U???U???O?????U U???N U???—«

s f?Oz— —b????B???? v« W????uE?M*« pK? qu????% U????N

ÆWULF«

È—UN*« Èu*« «– …dU*« WULF« Zd —œUB

Ê« X???« U???«—b« s b?b??F« Ê«  b???«Ë

ÆqLF« ‚u UUO« b ozö«

ÈuU« rO?KF« U?R 5 ‰U?BH« „UM

fHM« rK? ‰Ë√ d?O?? ÊU?C?— WU …—u???b« Èd

W????OK;« ÃU????ô« U????????R??? 5?Ë vUM?B«

vuI« ed*U WKUF« ÈuI«Ë rOKF« Àu rI

Áb??N??A? U?? ‰U??B??Hô« «c? s beË W???OËb«Ë

s vUMB« vMH« rOKF« Ê« WOULô« ÀuK

W??O?U??O?Ë WœU??B???« «d??O?G??? s ‚«u??ô«

jD rzU?œ b?« t??H??B —U?L???ô« qzU?Ë r«

s vUM?B« rOKF??« vU?F? U?L? W??O?u?uMJË

œ«bô Èu —bB?Ë WOuI«Ë WœUB?ô« WOLM«

VKD«Ë ÷d??F« 5 W“«u?L?K jOD??« nF?{

ÃU?ô« U??UD bËe? W??“ö« Wd?A??« Èu?I«

œuË ÂbF ‚u« UUO« 5Ë tOd v

WKU???F« Wd???A??« Èu???IU W??H?K??<« U???b??)«Ë

Æ UUOô« pK  UUO …bU

rOKF??« 5Ë tMO? e?O?O9 s? vU?F tM?JË …dU*«


π

ÊUL)* ÈuK- ∫·«d/≈

‰UL√Ë ‰U

≤∞±≥ tOu ≥ 5Mô«

‰ULF«

ÊuFD*« vIK, s ¡UN/ô«

sU `OH vK U UMB« œU%« UU« vHDB s ö? fUM ÁUO*« Ë UËdA*«Ë d?zUBF« W?FË ÈbL bLË ÂUô« b?L? s ö fUM?O „U?L?ô«Ë —uOD«Ë Âu?K« W?F U?« b«Ë uC »U« »uKD vUA« bLË sR  «d? C? ? ? ? Ë WËœô«  U? UM W? d? G? oKF? U? L? O? Ë ‰uB?K `d ±¥ WËœô« WF? v fUMO qOL?« Áb b?LË d ÂU?AË kU vO rË b?UI µ vK WK ÈbË dOM ÷U—Ë rOKF« b? ‰œU ÈdO)« ‰œUË v?OK?« ‰U?L?Ë kU? ‰U? L? b?L?? U?Ou? qU? W?U?«Ë lO— bLË ÈËb bLË dU ÈbËË Èb? L? s ö? fUM?? O? W? Oz«c? G«  ö? LJ*« W? ? F? U? « b«Ë bFI vK ‰uBK vöOJ« bL«Ë vJOb« 5? d? ∑ fUM? O? qO? L? ? «  «d? C? ? ? ? W? ? F? Ë rFM*« b?Ë vN?« b?L? rË bU?I? Wö vK ‰uB?K vI“d?« ÈœU? Ë nO? ?B —œUË Ã—u? b? ?U? Ë b? L? ?? sb« Õö qOUL«Ë ‰UL'« bLË W??U??D« W??d?? b??N? A W??Ob??F?*« v??d?? “d« sË vK ‰uBK uC ≤∞ fUM YO? Wd WUM sb?« ÂU??? ? b??L? ?«Ë ◊uD s1« r?Ë b??U?? I? ±∞ dU? bL«Ë d?U bL?«Ë vUM Âö?«Ë Áb b?UË b??L? ?Ë Èd??O? b??L?«Ë Èd??B*« b??L? «Ë vK b??OËË qUË v$U)« vUuU?O« .bË VK bOË —uU b??L? «Ë È“U?? u« ÂU??AË gu?« bU?Ë Ê«d??L? rO«d« qOKË t?K« dB v?UË ÷U— b?OËË d?O“ vU bL«Ë vHDB W??d??  UU?? ? « U?b??N? A? W??d?? W??? ?UM YO??  U??UMB« œU??%U W??Ob??F*«  U?U?MB« b?U?I? ∏ v?K ‰u?B?K u?C? ±≤ fUM b«—Ë u?C« oO— r?Ë WUF?« WF?A« v ËdL? vEH vKË  U?d ÂU?Ë qu v—U?? ?'« ‰U?? ?L? ? Ë U?? — ‚—U? Ë qb?M s1«Ë q?u Ëd?? ? L? ? ?Ë œU?? ?O? ? ? f?OËË bU?Ë v?«d*« b?L??Ë Èd?A?F«  ôu?G?A? W??F? U?« vM—u?« r  «du?:«Ë WMOL?« ÊœUF*« oO?d U?N?L?? r? U?N?L?? vU fUMO? pU*« WF? U« vK? ‰u?? B? ??K 5?? ?d?? b??L? ?« rË b?? «Ë b??F? ?I? b??O? F? Ë vKO??« vU?? Ê«e

W U« bOË vHô« ‚—U Ë W?d?G« f?Oz— vH?O?H? nd?? U?N?L?? b??I? pO?«d?O?« W???F?Ë bFI vK ‰uBK 5d fUMOO dO«u*« WFË Â vU(« —ub ÂUA r“d« b«Ë W?F «cË qO?UL« bL?; UNL? r W“U?F« œ«u WF? U« - W?O??B« «Ëœô« W??F?Ë vH?O?H? ÂU?ô U?N?L?? - XML?ô« Àö fUM?O? dU?;« W?F?A oKF? U?LO?Ë d? ‰U?LJ U?N?L? s?Ë È—Ëdœ b?L? rË b?«Ë b?FI? vK ‰u?B?K 5d? ÊËbL s1«Ë —«e'« WF? h ULOË b?«Ë uC »U?« »uKD dU;« W?F U« bO vHDB* UNL r  UOe)« ±∞vK ‰u??B? K? `d??±π W??Ub« W??UM W??d?? v fU?MË b?O?F? ‰U?L?Ë ”U?? '« sL?d« b?? Ë »d? Èb?L? rË b??U?I? ÕU?H« b? bUË Ãd? œuL?Ë s vHDB?Ë Èd“ œuL?Ë vIK)« bLË Ê«dN bLË bO?L(« b œuLË vd bLË sb« d?B ÂU?AË t«d? b?L?Ë ‰ö? Õö?Ë ÈœU ‰UL?Ë WdU««dO ‰œUË ÈËUH« Vd?Ë 5OMF«u« dUË —UFA« bLË vK ‰uB?K uC ±∑ fUMO? Wcô« WF? œuK'«  UUM …œU?L? Ë œU? ÊU?L? ?Ë ‰ö ‚—U Ë j“ v?O? rË b?U??I? W?O?U?L ‰U?? L? ?Ë ‚Ë—U?? d?? ?O? ?ô«Ë rOK? b?? U?? Ë vK?O? ?? ?« —b?Ë d?? U vO?Ë W?F?L? b?L?«Ë ÂU?« Õö?Ë ÈœU?M« ·d?«Ë v uU?L?« Âö?Ë ·Ëd??F? ‰uK“Ë …“Ë 5??Ë —u?U? v?UË sL?d« b??? dœU« dOLË bO W?? F? v f?UM?O? WËU?L? OJ«  U?U?MB« W?d? G oKF? U?L? O?Ë vK ‰u? B? ?K 5? d? µ ÊudJ« ‚—u?«Ë —U? ? ô«Ë  Uu? « tK«b?Ë ‚Ë—U Ëd?LË ÊUL?OK œuL? —u?b« rË bU?I Àö Wö »U?? « »uKD qO?U?L? « b?L??Ë `U? rO?«d«Ë vLK ¡UC« YO W?d W?UM b?NA? „u?AËUJ«Ë pO?ö« W?F? U« Èb? ? rË b? U? I? Àö vK? ‰u? B? K 5? d? π fU?M VO? Èb? ?Ë ·ƒƒd« b? ? ÕËb2Ë Â—UJ*« u« b?U?Ë ”uU? q? u« ÕËb2Ë v?u? b? U? ÊU“ vU? Ÿu? ô« Õö? Ë ¡UC« Wö »U« »uKD fUM YO Wu W?UM WuM*«  UËULOJ« WF? bNA «cË —u?b«Ë  Ue« nd? rË bU?I? ¥ vK ‰uB?K ¡UC?« ±∞ v«e? G« vK?OË …œu? b?L? ? Ë ÈdJ b? L? ? Ë vK? '« nd? gË—œ b? L? «Ë fu b? O??«Ë v—UJu? «—U? N?U? ÀUU? «Ë »UD bLË ‚“— vK vub«Ë  UUM bNA  UuKF*« UO?uuMJË  UOd« WUM Wd U« bUI ±∞ vK ‰uBK `d ≤∞ fUM YO …œU U?N?U???MË ÊU?ô« W???F? b??$ W?Oz«c??G«  U?UM?B« W?d?? U?« b«Ë bFI vK ‰uBK —b bOË XU Ê«uH s ö fUM

»U ÕUH« b V

5??d*« ¡U?L? « vK Êu??FD« vIK s? U?UMB?« œU?%« vN??« Wd W?UM q v WO?UMB« ·dG«  «—«œ« fU Wu?CF ¡UCô« 5 ‰uBK 5d ∂ fUM “—ô« »d{ WF »u(« Wd v —U?? ? ee?F« b???Ë ee?F?« b?? Õö? r?Ë b?U?I? W?ö vK ‰ö bO bLË È—«uN« Èd —ub«Ë vODK« vHDBË 5d ¥ fU?MO ©WËdJ*«¨ WOz«c?G« WMô« WUM W?F U« bA*« Èb?ËË vUM ÕUH« b? bL« rË sb?FI vK ‰u?BK UM ‰œUË sLd« b bUË ‰uBK 5d? ∂ fUMO ©eU<«¨ e)« WUM W?F U« b«Ë bFI vK 5?d ¥ fUM?O? •∑≤ dU?H« oOb« s?UD W?F U?« sb« ·d ËdLË 5OM ‚—U rË sbFI vK ‰uBK WF U« 5M« »U« »uKD qIœ dUË ◊UMA« bLË b?? s öJ U?N? L?? r?? •∏≤ ÍbK« oO?b?« sUD rOd« b 5Ë vuö« —UHG« r s?DI« fË ZK W?F W?O?OM«  U?UMB« Wd? U« vI?H« v? O?Ë W?K s?Ë V?O?$ b?L?? s öJ U? N?L?? Èbd*« b?L s öJ UN?L - WOU?M« ·UOô« WF? «cË e? O?N? ?«Ë W? U? D«Ë W?U? ? B« W?? F? U? « vU? A« œu?L? Ë rU? N XL? ? uJd? «Ë vu? ?Ld? « b? O? K XL? ?? s öJ XL? ?? …eU? '« fö*« W??F? U? « Èd?Ëb« vMG?« b? ? Ë 5O?MF« u« Èb? ?L? Ë ÈË«d? F? A?« b? L? « »U?A?ô«  U?UM W?d?G o?KF? U?L?O?Ë Èd?O?Uô« rË b?U?I? ±∞ vK ‰u?B?K? `d? ±¥ fUM?O? œu? ?L? ? ?Ë vu? œ ·d? ?«Ë ÈË«d? ?? A« b? ?L? ? ? b?L?Ë vH?OB?« v?Ë qOK œu?L?Ë Èb?d*« s b?OFË Âö« b? rOK(« bË Èd?O« ÊU? ?? ?F? ? vHD?B? ?Ë »d« œU? ? f—u? ?Ë ÈœUN?« b? ndË —U?HG« b? b?L«Ë vO ·ƒƒd« bË `u bË ¡UM?« œ«u?? W?? d?? G? oKF?? ? U?? L? ?O? ?Ë W??F v 5?d? Àö fUM?O? b??F? ?I? vK ‰u?? B? K  U?—«d??(« œ«R??Ë d?? U?? b?? L? ? r?Ë b??«Ë v —“UË Ê«u{— XO?«d? ? '«Ë ÂU? ? d?« W? ? ? ? F? ? Ë ‰u? B? K? 5? d? ¥ fU?M rO?«d« rË s?b? ?F? ? I? ? v?K Âö?« b? b?L«Ë vU?

WœUBô« W“_« s •π∞ q!9 qbM WuJ& W'UO'

åUM(uO Xdò ‰ËeG« vK WOzUL(« Âud« ∫ ÊË—c fö*« uFMB!

…d? W? ?UJ w« œu? ?F w? sD?IK «¡U? H? ?« ¡UD« V—b? ZO??M« ”—«b? …œU?«Ë Õö?H« rœË Íd?« ÆWULF« …eU?'« fö*« W?F fOz— w«d?He« b?L« b?RË Íb i?zU? „U?M ÊU? ?Ë 5U? ? cM —b? ?—«d? ?I« Ê√ ÷d?H? ÂeK? ÊU? U2 ÊUDô« s i?zU? lU? B? ÊS? w?U? (« Xu?« U? « ‰Ëe? ?G« vK W?U? L? ? Âu? — sDI« s ÊËe?? U?N? b?u ô ÂU?F« ŸUDI«  U?d? sœ—u? ? ? l W? OU*« W?u?O? « d? u Âb? W?U? {ùU w Ád? u Âb? Ë —ôËb« d? F? ŸU? H—ô p–Ë ‰Ëe? G« wzUNM« Z?M*« dF vK dR?O wU?UË wU(« Xu« •≤µ W? ?M œ«“ Íc?« U—U?F? √ ŸU?H?—«Ë fö*« s œU? ?O? ? ô« W? ?? ? UM?0 •∂∞ oO? ?I? ? % dE?M s? ÊU? ?Ë …œU“Ë —ôËb« d?F? ŸU?H—« U?NMË …d?O?? »U??ôU? nF?{Ë ‰U?L?F« —u√ …œU?“Ë „—UL?'«Ë qIM« —U?F?« v …eU?'« fö*« ÃU« WH?KJ …œU“Ë WOz«d?A« …uI« ‚u? WU?√Ë p?KN?? ? LK W? Oz«d?A« Èu? I« nF? {Ë d? ? U? ? «Ë Z?M?*« tM v?U? ? F Èc« œu? ? d?U f?ö*«  UU)« vK bLF W?UMB« Ê« v≈ dOAË pKN*«Ë •∂ u? M U—U? F?√ ‰Ëe? G« XF? H—« b? I? …œ—u?? *« u?M —b? I ‰Ëe?G« s wK;« ÃU?ù« r?? Ê√ 5? n√ ≥∞∞ “ËU? ? „ö? N?? ô« r? Ë s n√ ±∞∞ ‰Ëe? G« s s n√ ≤∞∞ œ«d? O? ?« r? wU? UË s ÆUuM …œbN W?OuJ(« ‰ËeG« ŸUD lUB? ÊQ wUUË wU(« Xu« w ‰ËeG« d«u? Âb V nuU nu? U W? OK;« fö*« l?U?B? nu œb? N U2 od s? ¨Wd? N?*« fö? LK? ‚«d? ≈ œu? ?Ë q w f?ö*« s? •¥∞ Ê√ Ë X?R*« ÕU? ? ? ?L? ? ? ?« w?UE? Æ…d(« o UM*« od s qb WdN*«

Æ„dL'« v Áu?D)« pK? Ê« ‰U? ?I?U? ? wK? Íd? ?O?U“ VI? ? FË d?B? v ‰e?G« t?UMB Á—U?{Ë ¨œ—u??*« `U? ‰e? ?G« ŸUDI? ? ŸUDI?« «c du?D vK b? ?U? ? sË oOI% q w U?LOô WKU WKJO …œU?« w≈ ÃU lœ Íc« d?_« …d?L?? dzU? w≈ tU?d? VK« q_« wK Ë√ ◊U?AM« d?OO?G w d?OJHK U?NM iF?« W?O?U?M« …—b?I« nF{Ë Íd?« WDA?√ À«b??« «—œU?B« w?K rb« ÷U?H??«Ë Íd?ô« ‰Ëb« l w W?b??*«  UMOU*« WU? —ubË ÃU?ô« WK l X{d? ? ?F? w?« W? ? ?O? ? ?uJ(« U? ? ?U? ? ?Ë l?U? ? ?B*« lœË …bz«e« WU?LF«Ë  UOub*« r«dË W?B?BK V?O? ÃU?ô« w WK? œu?Ë 5 w …bz«“  U? d?

ŸUDI« «c —«d?L?ô WUF?Ë WFd? «—«d –U?«Ë vK? d? B? ? t  e? ?O9 Èc« W? ?UMB?« v r? ?C« ÆrUF« Èu œ«u*« vK? r— ÷d? r nO? Íd? OU?“ nO? CË —«d?I« Ê≈ YO vzU?NM« ZM*« v?K ÷dH ôË W?OËô« …e?U? ? ?'« f?ö?*« ÊËœ ZO? ? ? ?M«Ë ‰e? ? ? G?« qL? ? ? Wb WOz«dA« …uI« l«d ¡«d?A« WOKL iHOË r t?« W? U? U? N?«– b? v? W? Ob? ? d? ?? F? v« s d? B?  U?U? O?? « s •∑∞ s d?? √ œ«d?O? ?« ‰e? G« Vd?N?  b?N? W?O? {U*« …d? ?H« Ê√Ë Ã—U? )« t« v?K W? O? ?d? ?L? '« c? ?UM?*« d? ? ? sDI?« ZO? ?M«Ë WUL?(« rd lC ô vU?UË ◊uK Ë√ d?Ou Âu? ?d« qO? ?B? % v U? ?N? I? ? WËb« v?K lO? ?CË

`U -U

ÈdOU“ wO

∫ Ud ¡ULO ≠ X

…eU? '« fö*« vFM?B?Ë v? M W? O?F? L? XU W?O?zU?L?(« Âu? d« ¡U?GU …—U? ?«Ë W? UMB« …—«“Ë Ã—U?)« s ÃUô« U?eK?Ë ‰Ëe?G«  «œ—«Ë wK wK;« ÃUô« Ê« Y?O ‚öô« s lU?BLK WU?L  UeK? s wO«d?« ÊËe? bu ôË wHJô ‚«u?ô« w …d?I??*« d? O? ‰«u?ô« q w ÃU?ô« s …œ—u??*« ÂU?)« œ«u*« —U?F?√ ŸU?H—«Ë Wd?B*« t? OM?'« ÂU? √ —ôËb« ·d? d? F? ? …œU“ Ë Ã—U? )« W? UD«  ôb?F? l«d q v d?zU?? )« s Ê«be Æ•µ∞ WM ‚u« v lUB*« WOUG WOUù« Ê« v≈ W? O? F? L? '« f?Oz— È d? OU“ vO? ? d? O? AË π∞∞nu w X??? w«Ë d? O?J« wU? ŸUDI« U? NM?Ë U? FMB? ≤µ∞ s »d? ?IU? d? ? FË l?MB? b?I? U?N?H?u? w V? XU? w« Wd?N?*« lzU?C?«  «—U?L??? « Ê« 5? t?OM  «—U?O?K ±∞ ‡ XKË qB?Ë W? ?OM? —U? ?O?K µ∞ w« q?B ZO? ? M« ŸU?D XK?ËË t? ?OMÅ « —U? ? OK ∑ w« U? ? N«—œU? ? W?U?{ôU?Åt?OM —U?OK ±∂ w« d?zU??)« r— V? …d? O?? dzU?? Ub? J w« qJ?  U? ? N? ? OM ¥ ‡? —b? ? I Èc?« œ—«u« ÆuKO s d?? « v≈ U?N 5KU?F?« œb? qBË d? O? ?Ë …d? U? ?? W? ?IdD? œd? Êu? ?OK "U s •≥µ u?M? rU?Ë …d?U?? V? O? W? OKu? ? «  U? UMB?« ŸUD  «d? ? O? ? ?? ? O? iF? U¡U?D« År?Å —UF?« XOË W?OdL'«  «¡U?Hô«Ë sd?L? ??? LK U«e? ¡UD«Ë W? UD«

ŸËdA*« WOL √ s ÊuKKI ÊuKK

WO?UO@« WD+d)« vK s Ê«d+≈ qCU& ∫ ¡«d'( ‰uL;« Ub .bI WOMH« «¡«d%ô« s vNM( åôUB(ö W+dB*«ò …—Ëd{ UGöF« …œu Ë W?œU6 …—U@ Ub)« s? Èu qC√ .b?I p–Ë ∫ vK ÂUO ‡‡ oOI% Æ¡öLFK …¡UHJ« s Èu vKQ s Êu?OU? ÊuKK? qK Íd?« W?O?U s s UÎ ?OU≈  ôU?Bö WdB*« …œU?H?« ¨WK?UJ?*« W?? ? B? ? d« v?K U?? ? Nu?? ? B? ? ÊuJO? W?B?d« d?O?Q Ê√ v≈ sd?O?A? ‰u??L? ;« ‚u?? ‰u??Ë q v «Î œËb??? ÆlA« s WKd* Ê√ ¨ vU?*« qK;« ¨ÈË«bM? b?? L? ?√ ÈdË vK WKUJ*« W?Bd« vK ‰u?B(« d√ ¨`?{«Ë d?? ? O? ? ? ò ôU?? ? Bö? Wd?? ? B?*«å vM?e« —U ù« b?b?? % Âb?? l W?? ?U?? v«Ë ¨q?UJ?? q?G? A* ‰u??? ?« W??OK?L? F v≈ «Î d?OA? ¨5Kd? vK Uc?OH?M rO? ‰u?? ?B? ? qL?? ?A? ? ? ? v?Ë_« WK?d*« Ê√  «œœd« dOQ l WBd« vK WdA« œu?Ë 5( Èd_« ‰u?L;«  UJ? s qB?? ? U? vË ¨U?N W??U?  «œœd ÆWOU« WKd*« ‰ö WdA« UNOK Wd?B?*«å‡ u—UMO? qC??√ Ê√ ·U?{√Ë v U?N??B ÿU?H??ô« u ò ôU?Bö d√ uË ¨‰uL;« W?B— l òÊu«œuå œu??Ë q v Êü« v?? Âu?? ? d?O? Èd?_« ‰u??L?;«  U??d? s  U?U??N« Æ`UB*« ÷—UF p– oI?% l v? t√ ÈË«bM `{Ë√Ë W?L??{ …œU?H?ô« ÊuJ? sK u—UMO?« XKË Ê√ bF d?J s ‚u« r Ê_ …œU“ Ê√ v≈ «Î d?O?A? ¨l??A WKd? v≈ »U?? vK ÊuJ?? W?d? q W??B? ÆÈd_«  UdA« Ê≈ ¨ W?O?U*« WKK;« pU??? …—U? X?U?Ë Wd?? ? B?*« W?? ? d?? ? r?N? ? ? …œU?? ?H? ? ?? ? ?« W?B?d« vK U?Nu?B? s  ôU?Bö U?? N√ U?? L? ¨…œËb?? ? ? ÊuJ?? WKUJ?*« d?? ? ?F? ? ? U?“d√ ¨q?«u?? ? …b?? ? ?F j?d? ‰ö? U?N? OK ‰u?B?(« le*« W??B?d« 5u???  U?d?B? UÎ ?I?Ë Vd? XË ÆWdAU

È«ËuM« bL

.b?I? W?U?)« «e?O? N??« Èb? sË œ«b??F? ?« ÍË«u?M« b??√ ¡ö?L? F« W??b?? UÎ ?—«œ≈Ë UÎ ? ? ? ?OM?  ôU?? ? ? B?ö? Wd?? ? ? B?*«  ôU??Bô«  U??b?? .b?I? UÎ ? O? Iu??Ë  U?? ?OKL?? ? v≈ W?? ?U?? {ôU? «c W?KUJ?*« WdA« —œ«uJ« WUJ …d?L*« V—b« YO?  ôU?B?ö Wd?B*« U?NJ?K9 w« vK «Î —œU?? UÎ ?d??A «Î eM W??d??A« p?K9 ‚u?? w W??I? ö??*«  «—uD« W??? «u?? W??d?? A« Ê√ v≈ «Î d?? O? A? ¨  ôU?? Bô« qO?? ?B? ? ? ? « c?? ?UM? s b?b?? F?« pK?9 WU Èu? vK ¡öLF« Wb? e«dË U? duD - b?Ë W?—u?N?L?'«  UEU?? sË ¡öLF« Wb?) ed ±≥∞ s »dI W?b?? e?d? ≥∞∞ v≈ ‰u?u?« lu?*« WUN l W—u?NL'« Èu? vK ¡ö?L ÆwU(« ÂUF« Yb?? ? «  U??O?KL?? Ê√ ÍË«uM?« ·U??{√Ë vK? d?? B? ?? ?I ô e?? «d?*« pK? duD?«Ë  U?? OK?L? ? „UM s?JË …e?? N? ?_«Ë w?U?? *« UÎ ? C?√ Íd??A? ?« d??BMF?K V—bË q?OQ

fO?zd« ÍË«u?M« b?? ? L? ? ? ? ”b?MN?*« b?? ?√ Ê√ ôU?Bö WdB*« W?d?AK ÍcO?HM«  öUJ« b? ‰U? ¨ w …d?L?? Wd?A« qb« —œU?B? r√ b√ Á—U??U W?d?« t√ U?L ¨X?dö Íd?I?H« œuL?F« WU?0 Ë YO? ¨d?B? w —U?L???ô« q? r√ s W?b qO?u ‰ö s ¡«u? öÎ œ d?u Ë√ dL?_«Ë ju*« sd?« 5 X?dô« —Ëd qU?I œ«d≈ vK ‰uB?(« ‰ö s Ê√ U?L? ¨Wd?B?*« w{«—_« d??  öUJ« …U?M t?? ? ?? ? ?O? ? ? L√ w? qU?1 ◊U?? ? A?M« «c? qb?« —œU??B? ? s —b?? B? ?L? ? fu?? « UN?OK ÂuI v?« —ËU;« b√ uË ¨w?uI« ŸUD?I b?? ? _« W?Ku? W?? ?O? ? ?? ? ?O«d?? ? ? ? ?ù« w  U?? ?u?KF*« U?? ?O? ? u?uMJ?Ë  ôU?? ?Bô« ÆdB  ôU?? ? ?Bö? W?d?? ? B?*« Ê√ ÍË«u?M« b?? ? ?√ v≈ ‰u?? ? ?« u?? …œU??  «uD  c?? « «e« v≈ «Î dOA qU?J  ôUB« qGA ¡b?? ? œb?? ?;« wMe?« ‰Ëb?? 'U? W?? d?? ?A« ¡U?N? ô«Ë qUJ*« q?G?A*«  U?b?? ‚ö ≈ “UN q s WKUJ?*« hd« dOF s Æ ôUBô« rOEM –U?U XU? W?d?A« Ê√ ÍË«uM« `{Ë√Ë »—U??«Ë W?OMI?«Ë W?OMH«  «¡«d?ù« W?U? s w«Ë ‰u?L;«  U?b? .bI w ¡b?K ÊU??C?— d??N? W«b l U??N1b??I lu??*« v≈ ‰u?? ? ?« W??O? ?L√ vK «Î b?? R?? „—U?? *« oO??I? ? p–Ë qUJ??  ôU??B« qG??A? w WKU??F« ‰u??L?;«  U??d? l Ê“«u??« Ê√ v≈ «dOA ¨ÍdB*«  ôUBô« ‚u w r?U?? ? ·u?? ? WK?UJ?*« W?? ?B? ? d« ‚u?? ? q«œ W?? ?d?? ?? W?? d?? ?A?« b?? ?«u  U??d??  UJ?? vK «œU??L? ?≈ ‰u??L? ;« be? oO?I?% Ë ‚uU? …œuu*« ‰u?L?;« W?U? qU vK œ«d?Hô«Ë  «œ«dô« s ÆrOEF« ÍdB*«  ôUBô« ‚u

∫ v UF« b ÊU1« ≠ X

WO«dô« WdB*« U?öF« …œu ‰u œUBô« ¡«d? ¡«—« XMU t ”U« ô rË  UöF« Ác …œu s? ·u« Ê« Èd iFU bbF« v …œbF  UU$ XI?I UN« YO iF«Ë WB« s b« bI WœU …—U v« ÈœR ·u UNKU&Ë  UUMB« s ÕU?O?« s qzU œb?F dB? b9 ·u? Ê«d« Ê« W?U?O« ¡«d?? b?F WU?O?« U?N ÷dF? v« œu?d« WU? s d?B c?IM ·u?Ë Ê« s U??u? ◊Ëd??A r Ê« bô …œu??F« Ê« iF??« Èd U??LMO …—u??« ÆdB v vFOA« Vc*« dA v …œuF« Ác s Ê«d« ·bN UNU?ö b u Ê« dB? WKB s W« ÈœU?Bô« d?O)« ÕU?H« b Ãd? bR WDd)« vK s? r(« «cN W?LN WËœ œu?Ë qU Ê« V?FB« sË Ê«d« l …œb?F*« U?N«d? s …œUH?ô«Ë W?—U&Ë WœU?B?«  U«d? ÂUO? q« s p–Ë WObMN«  UU?MB«Ë WËuM«  öUH*«  ôU v WU W?OUMB«  ôU:« v ”U« ô f«u? vFOA« b*« d?A …dJË ‚«—Ëô« jK s …—Ëd?{ ô W« —U«Ë p– s lL?? rË …d?O?? ‰Ëœ v …œu?u? W??O«dô« W?U?O? U? W??B?« s U?N s WœU?B??ô« …œU?H??ô« …dJ s W?O?c*«  U?ö?)« ‚u?F Ê« —d??ô W« XHË ÆWöF« …c lD Ê« b?R? …d?U?I« W?F?U? œU?B?? ô« –U??« d?U? vK —u??b?« È√d« t?—U?A 5 È—U??« ‰œU?« ÷U?H« v? X? ±π∏∞ ÂU? cM W?O«dô« WdB?*«  Uö?F« U/« UNM …œUH?ô« Èb W«—œË  UöF« …c …œu?F rU(« ÂUEM« vF Ê«Ë sbK« t« v≈ —U?«Ë Ê«d??N Ë d?B? 5 d?U??*« Ê«d?OD« jK? b?F W?U? …b?O? …dJ v v vKJ« ◊«dô« Âb? …dJ `— WMJË WOU WœUB?« …œUH« oO?I% sbKK sJ1 …c ¡UO?« v Yd« …—Ëd?{Ë …œUH?ô« ◊U?I bb% …—Ëd?{ v« —U«Ë Wö?F« …c ZOK)« ‰Ëœ s sdL*« …—U v UM Vô v  UöF« …œu s …—uDô W« WU?O«  Ud Wd? …—«œ« fK uC v?O« qU bR sc« 5O?zU??« s 5ö*« q?I?? d?B? Ê« —U?«Ë d?B? v?« W?O«dô« W?U?O?« sJ rË ‚«dF« Ë« ÊUM s W?FO Ë« W“u«Ë Wœu?NO« ¡«u  UUb« nK? ÊuIMF ”ö« „U?MË WOI?OI? W“Q d9 d?B v W?UO?« Ê« ·U{«Ë rNM ·u? È« „UM …œu?? v ◊«d??ô« Ê«Ë …—u??« b??F ‚œUMH«Ë W??U??O? «  U??d?? s bb??FK vU??L? WOô« œuu« ‰ö s UNUJ WdB*« WU?OK bOF ·u WO«dô« WdB*«  UöF« W?OMô«  U U?O? ?ô« l{u Âu?I ·u? WU?(« …c v …—«“u?« Ê« b?«Ë 5O«dô« s ÆW“ô« ”U« ô W« özU? ÈœUB?ô« dO?)« nd?A« —U? —u?b« dJM iO?IM« vKË È—U« ‰œUK  Uö s Yb(« W?U Ê«d«Ë dB 5  UöF« …œu W s U?NKF? q« s W?O?O«d??ô« UN?UJË d?B? s …œU?H?ô« ‰ËU?% Ê«d« Ê« «d?OA? Æ5B« UNM  œUH« UL UNUM ZËd Uu

Êu+b« v6 dB ‚«d8≈ ¡«—Ë qN'«Ë W+ƒd« »UO8 ∫ ÊuœUB#$«

5 w ≠V

l«d v« œ« «dR WuJ(« UNMK« v«Ë WOz«uAF«  «—«dI« WuL Ê« œUBô« ¡«d b« WOuH? Á–U« - ¡w U —«d s VOB tU Ë ô« ‰U? s U t« v« sdOA ÈœUB?ô« uLM« w?F?A« jGC?« bF t?F?«d r «¡U? …d?U?F« W?U?« cM  ö;« ‚ö?≈ —«d? s W«b qN?Ë wK ‰uB?(« w UNKA?H «¡UN«Ë b?OF—u? WIDM …œuË dd?%Ë WdC?«Ë WGb« —«d?I «—Ëd »U?« U?M —d b?«Ë “U?$« b?u ö 5U?F« X—U?  U?{ËU?H b?F wËb« b?IM« ‚ËbM ÷d? Æ5dI*«Ë WI« »U√ s tM dO tUJ w Á¡UI wK —«dô« «c UL?N rUF« w WKJA Í√ ÊQ ÍœU?Bô« d?O)« rOEF« b? ÍbL —u?b« ‰uI q œU?« s ôb WKJA*« oOL?F wK qL?F Ê√ uË ¡U?G« ô« q UN U?NL? d? w tOu cM q?bM WuJ UN?L— w«  U?UO« rEF?L Êô« Àb U? uË UN  ôU?;« ‚ö??≈ —«d? ‰U??*« qO?? wKF? d??B? w WœU??B??ô« WK?JA?LK aO??d tUOU« s? d« tUOKË U?Oz«uA «—«d ÊU? bË WUDK dOu s Ÿu?M W—U« wK W?OK«b« …—U??« r? s t?OM —U?OK0 —b?I dzU? w? V? ·u? ÊU?Ë w V?? ·u? ÊUJ b?OF?«Ë d?O?BI?« bô« wK …d?OD  U?O?«b t ÊU?Ë qô« U?N?OK b?L??F w?« W?OU?O?(«  U?UMB«Ë …e?N?'« lMKB? s? bb?F« nuË œU?? »«d??{« jË w …b?b??'« Vz«d??C« W??e?? —«d?? U?ö r jO??? ?« s «u*« Vz«d{ We ÷dH Í—uNL —«d —b?B qO dB t bNA r wUO ‚UM?ô« r?Ë Ÿ—UA« w q?O w« ¡U?b« r? w« dEM« ÊËœ …bb? WL?I wK ‰uB?(« WU?« V j? s 5dB*« »uK? w œuu*« ÷d Uö r rC?«Ë —UFô« w ‚u?*« dO ŸUH—ô« W?O gOF« w V? «c Ê« «b?R? ‰U?L?ô« ‰U?—Ë ‰U*« ‚u? wK Vz«d?{ W?e? w b«uK re?OH%Ë rNc s ôb œö« ×U rNM d?O œb »Ëd ÷d? wK? ‰u?B?(« w rN?KA? wË Íd??J« W?UD« wQ r?ÆÆ rNM Ë r W?U?F« WMe?)« ¡U?√ s  œ«“ 5U?F« »—U?I U? b?F b?IM« ‚ËbM Æl—e« qAHU XN« qA??H Ê√ s?J1 ô t√ ‰u??I qI?? b??u ô ∫ ö?zU?? Íb??L? Æœ nO??CË ‰u?I WU?NM« w wQ r U?I?? UN Ëd?A UM?uJ XU  U?{ËUH? ÆWOM u« …œUO« f9 UN« ÊQ ÍœU?B??ô« d?O?)« b?O?« rFM*« b?? —u??b« ‰u?I t?U? sË ÍœU?B? ?ô« l«d w XLU?? qbM W?uJ?( W? U?)«  U?U??O?« WuJ(« W?Uz— tOu cM d?N√ …dA? ‰ö …dO? …—u?B ÍdB*« —U?OK ±∑∞‡« “ËU& WËbK W?UF?« W“«u*« w e? œuË w« «d?OA? WM« WU??NM Íd?B? W?OM —U??OK ≤∞∞ w« qB b?Ë Íd?B? W?OM e w?UF  Uub*« Ê«e?O Ê« «bR ¨ ≤∞±≤Ø≤∞±≥WOU?(« WOU*« d?B? X???√ YO? W?d?B*«  «—œU?B« ÷U?H? « W??O? bb? W?O??U?M« dd?I w W“«u?*« e?? s wU?F ‰Ëœ Àö? √u?√ q?% Æ—ôËœ —UOK ≤∂ v≈ qB vFK«  Uub*« Ê«eO v e buË wUL?zô« nOMB« iH?≈ Ê√ rFM*« b? ·U{√Ë t ÊU W?O*UF« W?OU*«  U?R*« d—UI? UI? dB*  «œ—«u« wK? w*U??F?« 5Q??« ¡U?? ? √ …œU?“ w d_« …dE?M«Ë W?? O? ?—U?? ?)« d?? B? ? …u?? w?K d« Ë Wd?? ?B*« sb« …œU“ wK …Ëö? ÆÆv—U)« ÷«d?ù« W?HKJ …œU“Ë dB* W—U?L?_« w …œUe) ÍdB WOM —UOK 0031 ( WOM ÊuOKd 3.1 w≈ qBO wK«b« 5O{U*« 5UF« ‰ö UdI WOM —UOK ≥∞∞ œËb Êub« bz«u?Ë ◊U???_ WËb« U?NKL?? w« W?OU*« ¡U?? _« s œ«“ p– q Ê√ b?√Ë wuI« "UM« w?UL≈ s •∑∞ W?M qË wK«b« sbU? \ WO—U?)«Ë WOK«b« W??OM —U??OK ≤±µ w«u?? —ôËœ —U??OK ≥µ ‡« e??U?? “ËU??& Íc« w—U??)« sb«Ë Æ wuI« "UM« wUL≈ s •≤≤ WM s •π≤ w«u? Êö1 w—U)«Ë wK?«b« sb« Ê« v≈ rFM*« b? —u?b« —U√Ë ¨ «¡u? Íd?B*« ÍœU?B??ô« l?{u« be W—U? b?F «cË wu?I?« "UM« wU?L?≈ `?√ UbM  √b W?OUuO« W?“ô« Ê√ UMLK «–≈ ª Uu?{Ë d?√ WKJA*« ÊuJ wJË d?ô« œ«œeË ¨ wuI« "UM« wU?L√ s •±∞∞ q?1 UN w—U?)«Ë wK«b« sb« W?IU« «u?_« s U?d?I •¥∞ W?M Wd?B*« W?UO?«  «œ—«Ë ÷U?HS «¡u? wU?L√ s •±≥w«u? `?BO d?B? w WUD«  ôb?F …œU“ ∫·U?{√Ë ÆÆÆ pc •±µ s d_ WOK;« WKLF« WLO? ÷UH≈ UÎ C√ÆÆqLF« s w w« WKUF« ÍuI« be U? œ—u? d?B? Ê√Ë WU? ÈœU?B?ù« l{u« vK UÎ ?K dR —ôËb« U?√ WU??0 q?9  «d??R*« Ác q? v—U??)« ‚u??« s U??NU??U?? O? ? ≈ s •∂∞ s …œU? W??“√ s wU?F t« ÕU??Cù Íd?B*« œU??B??ô« t?I?KD Íc« d?L? ô« ¡u?C« ÂU? ‰ö —ôËœ —U?OK ≤ tUu? wœ√ w« qB?O dB? w—UL??ô« ÷UH?«Ë ≤∞∞∏[ ÂU ‰ö —ôËœ —UOK ±¥[µ w« qË Ê√ bF ≤∞±≤ UÎ K dRO UÎ OU dB ÁbN?A v« vUO« l{u« ÊQ rFM*« b —ub« ‰UË —UL?ù« ÂU?≈Ë l«dË  U“√Ë qUA s? vUF Èc« ÈdB*« œUB?ù« vK v« v{u?H«Ë vUO?« „U—_« WU? q v W?U d?B v vd?F«Ë vM_« vFL:«Ë vUO« o«u« Âb tUË UÎ OU dB UbNA dB? ÷ËUH vK UÎ K dR?O vU(« vU?O« l{u« Ê√ w« rFM*« b? —U√Ë q«œ vF?L?:«Ë vU?O?« o«u?« s WU V?KD Èc« vËb« b?IM« ‚ËbM l W?—u?« vK UÎ ?K dR?O U?L? \ —ôËœ —U?OK ¥[∏ œËb? v UÎ ?{d `M?LO d?B? l«dË »d??F?«Ë VU??_«  U??F?O? ? V??? dzU??? qF??HU b??N? A v?« Wd??B*« ÆW—u«  «dR


‰ULF«

dü« nBM«

rO«d≈ Èu$ ∫ ·«d≈

≤∞±≥ tO u ≥ 5Mô«

Wö ≈

±∞

gOLN"«Ë ¡UB&ô« i(d

∫rKI

rO)«d%« Èu$ nogaheem@yahoo.com

W—uc « …dEM « sb%Ë eO9 WOzU ÈœU√

åÈed*«ò W#—ËË ÆÆU%U(« Wd' œU?? ?B? ?? ? ô« ÊQ pA?« s WU?? ? vMU?? ?M? √b UN«—«d? cQ t WOMF*«  U?R*« qË ÈdB*« rN? Ë√ vË ÊËœ Uc?? UC√ U?0Ë UNM U?L?— Ác s ve?H??« U d?¬Ë  «—«d?I« Ác œU?Fô e?«— ÂU?A U?N?A?O?F v?« …d?O?(« v  «—«d?I« h U?? L? O? ? ÂU_« Ác Èe?? d*« pM?« kU?? ? vL?*« bb'« vJd_« V?z«dC« ÊuU oO?D «c oOD 5M' qOJA åe«—ò —d?I åUJUH«ò W?OU?HôU WU?)« œuM« W«—b vË_« ÊuU?I« „uMK U?N??Lzö? Èb?Ë UN W?IKF?*«  U?«e?ô«Ë b?(U ndF?« U?N?L?N W?OU?« WMK«Ë Wd?B*« ô U?0 ¡ö?? ? L? ? ?F« s? Wu?KD?*«  UU?? ? O? ? ??K v?œ_« Wd?? ? W?? LKË  U?U?? ? ?(« W?d?? l ÷—U?? F? ? nO? ‰ƒU?«Ë WKJA*« W«b v? UM  UU?(« v »u?? BM*« a?H« s Èe?? d*« pM?« Ãd??? ?O? lO??u??«Ë U?c??O? HM VK?D v«Ë W??O? U??H?ô« œuM …dDC?? vË Wd??B*« „uM?« nAJ Ê« U??N? OK Vz«dC« ⁄ö«Ë ÊUJd_« UNzöL  UU s vMF W?OUHô« lO?u?  UU?(« ÁcN WO?Jd_« U?N—U?Ë UJd?√ q«œ W?OU*«  U?R?*« —U?« »d?N?« W?N?«u* W?OJM«  U?U??(« s nAJU q Ê« Èe?? d*« pM?« kU??; n?OJ vd?? C«  U?uKF*« ‰œU?? ’U?)« bMU W?IKF?*« WKJA*« hM Èc«Ë vdC« 똓ô« lM  U?OUH« v  U?? uKF« d?? O? ?u s ŸUM?? ô« “«u?? Âb?? v?K ¨W?OU? W???R0 Ë√ pMU …œu?u?? U?N« Èu?b WKDF? dB? l WOËœ  U?OU?H« ∑ „UM 5 v VB?? v« W?KB*« v? UË b?M« «c V? ô√ ¨W??O? U??Hô« Ác lO??u b?M d??B? `U?? v W??O? U??H?ô« Ê« Èe??d*« pM?« fOz— …œU??O? r?KF p?M?«  U?? ? u?? ? b?? ? ? s •≥∞ r?B? ? ? vK? hM? s? ÕU?? ? B? ? ? ô« i— W?U?? ? ? v W?? ? ?O? ? ?—U?? ? ?)« s? •≥∞ b—u?? ? ? Âe?K p?M?« Ê«Ë  U?U?? ? ? ? ? (« WU?? v W?O?Jd?_« Vz«d??CK qO??L? F«  UU?? ¨Áb?K v? Vz«d?? ? ?C?« lœ v?K Áœd?9 Ë√ t?d?? ? N? ¡ö?L? F« —«d?√ ¡U??A?« vM?F œuM« Ác X??O√ a v «c UMF?C ô√ ¨rNU?U? Wd? pN?MË «c cOHM  UI qL?O sL tM vM v s È√ ÷d? WU? v? UMu?I? sL?C s?Ë ÊuU?I« q W??O?U*«  U??? R*« vK?  «¡«e?? Ë√  Uu??I? Æ ôƒU« Ác vK bd s b$

q« s U?N?u u? V??J vF? WDO? …√d??«Ë  ö?U?F« q? ‰U?L?F« »«d?« s YU?« q*« vK  œd9Ë WU?D« W?u  b?% Èd?√Ë ¨U?NzUM« —UJô«Ë eOL« vK …—œU …√d*« Ê« X? UNeM s UNËdA  √bË ÈdO*« T q sb??% vö«  «b?O??U W??OK? d?B? sJ W?KOK ÖU/ œd?? U?N« ÆT v ‰Ud« s q« «uO sN« 7«Ë gOLN« sC—Ë

W?œUJ« WKU?F«Ë vb)«Ë vU?IM« qL?F« v U?NKI U?N WOU?IË ‰«d?M ‚“d« oO?{ s ‰U?d?« t?O? d??{ s“ v U?N?u u? s? Y? v« Ê« sKF v?« W?OU??ô« ÖU??LM« qLJ?? œb??F« «cË WUD?« —U?A? «Ë …b??O? œb??F« «c? Âb??I tU??—œ q?J rK« c??Q? ÕU??HJ« s W?K— …√d*« d?UM …db? W?OU?I? Èd?«Ë ‰U?d« XI??Ë  ôËU?I*« ‰U?? XL???«

Uu?FB«Ë  Ub??« q r— nu ÊËœ Wd?B*« …√d*« ¡UD WK— d?L? Èb«  «d qJ sKF UN« ô« ¡UBô«Ë gOLN«  ôËU s rd« vKF …uIU U?Ne« …uD v l?«d« Ê« q« sË d« d?L« ·u œu?LB«Ë œb?F« vH ÆÆvML?b Ê√ b√ s? dE« sË vHM U?N?OK kUQ? vuI?Ë …db?Ë d?“Ë VzU sNM  Ud??B*«  ö?U??FK W?d??A? ÖU/ UMb?? v{U*«

∫ôËUI*« ŸUD v …—«œ« fK WOz— ‰Ë√

„œu‡‡ ‡ ‡-Ë v‡‡ ‡/01«Ë p3uI‡‡5% vJ‡‡ 9 ÆÆ W‡‡ K8U9 q‡‡ J v/5O‡‡ ‡B q b? ?« …—«œ« fK? f?Ozd? È—U? ?O? ? ?« cMË ·u? ? u?«Ë VO? ? ?d? ? ?«Ë v 5?DO? ? ?;« s r?b« Wd?AU ÷u?NMK WD vF W?LU*«Ë vU? U?NQ ‰UI U0 d?Q ô« …√d*« vK V? WH?OC? ‚u? ?H? «Ë ÕU? ?M« v?K …—œU? …√d?*U? W? ?H? O? ?F? { UbKË UN?KL vK fJFM «cË U?NUN0 ÂU?OI«Ë d?O?? —Ëœ U?NË lL??:« n?B …√d*U? U?Nd?«Ë b? U?C«Ë V?UM*« vK« v« XKË U? N« YO? pc?Ë qd« q U?NK? WU?A« ‰UL?ô« qL? …bO?U U?Nd«Ë U?NKL 5 oO?u« vK? …—œU U?NK?L? v ÕU??M« lOD? U?N?? O v W?? UM« v WKU? Êu?J WKU?H« …b?O?U? f?JF« vKË ÆT q øWKU …√d« qJ UNMONu WU— ‡‡ pK?L? ? s? vH?? ?U?? { q? pM ‰U?? ?I U?0 ÈdQ?? ?ô ÈœR p« U*U pHOK ÊuJ ·u ÕU?MU „bNË …u??Ë U?? Wd??ô« U?C?«Ë W?O? H?O u?«  U?? «u« W?? R*« q«œ „œu?Ë v??«Ë pu?I?? vJ9Ë q s VO?d« b?& ·u p?cË UN 5KL?F v« Æp«œUO

W—u√ dO ‡‡ —«u

oOu …Ëd WU?dË l{u« «“U?« v? WKU? U?N?u?I? …√d?LK È« b?u ö l{u« …“U?« bF? 5M …b* UNU?H « Æ…√d*« o v dOBI ø…√dLK gOLN „UM q æ v?H s ∫…√dLK g?OL?N Ë« ¡UB?« È« f*« r

Wd?A« v Wb?MNL? qLF √b åÂö? sò  ôËU?IK WU?F« dBM« W?d …—«œ« fK? fOz— VBM qGA? …√d« ‰Ë√ oOu? …Ëd WIK XU UNMJË VBM*« «cN? U—UO« v dO qJA rU U2  ôËUI*« ◊UA? X—U bË VUM …b v X—bË ±π∑≤ ÂU cM  «uM WdAU UNKLF? sdô« s rœË bb »Ud Xu sJË VBM*« «c qGA …√d« ‰Ë« U?NuJ UU& lL:« qF œ— s s be*« qL% vK UC« …—œUË lL:« nB vN ‚uH«Ë ÕUM« vK …—œU …√d*« ÊU XU{«Ë  «d)« s «dO UN« WKu ÆqLF« u WU  «uD dO«Ë UNuI vK WEU;U …√d« q `BMË qd« q UNK VF«Ë bN'« Æ¡«—“u« rœ UC«Ë v W?O?KL? …d?? v?M??« «cË l«u?*« v U?C«Ë W??U?z— pOu —«d??I? pU??L? b?M „—u??F? u?U?? v È—U?I?F« ‚u?« 5 ·ö??ô« l{Ë u U? æ b?? Ë  ôËU?? I*« ◊U?? ?A X—U?? Y?O? ? ‰U?? :« «c øWdA« ø…—u« bFË q dB fK u?C X«Ë VUM*« lO?L v X—b ⁄—Ë vU? vK? vQ? rË —«d?? ?I?« «c l?u« s?√ r s bb??F U–U? ÊU?? …—u?« q?? È—U?I?F?« ‚u?« - «d?? ?O? ? «Ë …—«œô« fK?? ? fOzd? VzU? r …—«œ« WO WUGK W?IK XM vM« ô« —«dI« «cN vœUF  UËd?A*« vK rNUô «dE W?OdF«  «—UL?ô« ÊU? —U?O?ô« «cË …—«œô« fK? fO?z— È—UO??« qG??A …b?O? ‰Ë« vu? v?U?& lL???:« qF?? œd vU?O?« œu?dK «dE?Ë …—u?« b?F sJË W—U?I?F« 5u?*«Ë 5KUF« W?I «d?O?  bFË v W?U?H X?? u?? sJË  ôËU?? I? W??d?? A «d??O? ?? U??? ?BM 5d?B*« fJ?F È—U?I?F« ŸUDI« vK? «c fJF« ÷u??NM« v?K ’d??« vMô W??? F? ? W??L? N? wN?? 5K?U??F?«Ë vzö?? “ q?? s db?? I? ?«Ë VO?? d???U u UL? WOMJ«  «b?u« vK rNU?« ‰«“U sc« ÆWOU(« ·ËdE« q v WdAU lOL vK ÂU?« ÊËUF« UC«Ë v rNI? WdAU sd??L??? *« VU?? s d?? ô« d?OQ??U? d??O?G? r U?C« qU?A*U TK W?U?  ôËU?I*« ŸUD Ê« YO? WJU  U?N Ë« s U« vËU?I s ¡«u  Uu?*« t?? «d??H«Ë U?? «Ë— WK?? I*« …d?? ? ?H« b?? N? A ·u?? Ë iF Èb?  U?I? ? ? ? Ë qU??A? U??Nb W??d??A« ÆUN—UË dB q«œ ¡bË d??B? v l{u« s??% ¡u??{ v W??U??Ë WHOC ÆÆWuO œuË Âb V WbUF«  UN'« vK V?F?  ôËU??I*«Ë ¡UM?«Ë b??O? O? A? ?« ŸUD æ vK? dR*«Ë ‰Ëô« q?U?? F« tô v?Mô« —«d?? I? ?? ?ô« qL??F?« Ê« YO?? Wu??F? ? b??« r vKL?? l«Ë sË ø‚uHK pFœ v« ÕUM« q«u v UL …√d*« ÆÈ—UIF« ‚u« qUA È« f*« rË WO«dô« ‰ULô« v ÈËU W?? OK s X?d?? U?? bMF?? W??d?? A« WM?« U« ææ øWKU UNuI …√dLK vDF qLF« 5«u q ·«dô« Ë« l«u*« v c?OHM« WOKL v ÊU? ¡«u WdAU vMO?OF - …—UL r? ±π∑≤ ÂU WbMN« q— Ë« …√d?? « 5 ‚d?? H r qL?? F« 5«u?? Ê« È—« Ê« fJF?« vK q …—«œ« f?K?? f?Ozd?? v?? Ë« …—«œ« q?? ? ? ? ?  «—«œô« iF? v? X?K?L? ? ? ? Y?O? ? ? ? ? XD« b 5«u?I« Ác Ê« YO  «“U?ô« v Èu vU? ¡öe?«Ë 5KUF« ·u?Ë u vu?H »U?«  U?UD Ë«  «b?U?F? Ë«  «¡UD ¡«u?  U?Ëd?A*«

∫…eO'« ·UËQ' WO'UIM)« WMK)« WOz—

∫vK(« WF U dU

…—u‡‡ ‡K « b‡‡ F% X‡‡ ‡ F-«d@ ö‡‡ ‡ 8UF « U0‡‡ ‡ /J8

5JKN/8 fO Ë 5P/M8 ÊudB*« œuFO ÈËbO « lOMB/ « dJD Ÿu-— vM9√

·U?Ë_« d“Ë s?? W?O?L? VUD 5?KU? ? ?F?« 5 ‰b? ? ?F?«Ë …«ËU? ? ?*U? ‰U? ?L? F« W?KU? ?F? Ë ·U? ?Ëô« …—«“u …u? ? ?« sN? ? ?u? ? I? ? ? v? 5—«œô«Ë rN? C? F ÊuKLJ? rN YO? W? Lz_U P?UJ*« v e?O?O?9 „UMN? núË q√ s? XU? ? dU?M ≤µ …—u s?J 5 …«ËU??*«Ë W?O?U? L??ô« W?«b?F« Æ5KUF« lOL …√d?? « q?J s?? ? W?? O? ?L? ? u?? ?IË vF?«d ôË pI? vU WdB? v«  Uu??F?B« r?—Ë nK)« v≈ q?? …√d?*« ÊQ W??H? O? C? p?N? «u U??N? ?I? vK? qB??%  √b …—u?? « ÂUE?M« q? v …—u?? ? « b?? ? F s?JË v Èd??L? ?? U?? XF??«d? vU??(« U?? N?_ UbK? iN?M v?? ? qL?? ?F« —U?? ?O? ?? fOË 5?d?? B?*« qJ p?K Æb«Ë

W? ?OU? ?L? ?F« U?U? ? ??ô« v vU? ?$ d? ? ? ?B?UË …d? ? «c*« v? Áb? ?U? ? «Ë ¡v È√ s Èu?« ÊU? qLFK? v? ‰u? ?B? ?(« vM?« ŸUD? ?« W?1e? ?F«Ë W?« vM?K?U? ? ? «–≈Ë d? ? ?¬ b? ? ? ?N? ? ? ? F?*« vK? qUF« qL?F« v WKJA È—U? ?? « v?MH« WO? vöF ¡ËbN? tF v t?MO? ?O? ? F -Ë ¡ö?eU? U?C«Ë …—«œôU  «—«“u« Èb? ?« q? v?≈ ‰u? ? ? ? ? ? ? ? ? u?K? tK?« ÁU? ?u s?JË ÆWKJA*« d? ? O?Q t? ÊU? ? Ë Ê« s? ? W? O? L? ? ÈdË ÆvUO v dO  œ«“ W? ?O? ? {U*« …d? ?? ? H« W??OL? nO?C W? O? U? ? ? ô«  U? H? u«  √b? s? ? ? ? ? ? ? i?F Èu? ? ?? ? ? ? ? ? vK? vU? ? IM« qL? ? F« ·UËú WFU«  «—«œô« U? ? ?U? ? ? ≤∞ cM? 5KUF« œb qË YO v?U? ? ? ? ? ??« -Ë s WOL W?M?K U? ? ?? ? ?O?z— ≤∞∞∞ s 5?L? ?B? ?? ?F*« rN?I? W?UD?LK ≥∞∞∞ v≈ v? YO? W? OU?IM« r— rNF n«Ë rN?L—« ·u «cNË l ·u?u?«Ë vb?)« qL?FK? bb?A« ¡U?N?ô« vK X—U?I v?b? …b? Ê« v? ?ö? F? ? qU? ?A*« q v ¡ö? ?e« ÆrNF dL q«u „UMË v q?C? ? H?U rN? sœ«Ë r?N W? ? ? ? ?O

…UO(« VUB —u?F UNId dB« U? NM« WU? « b? F Âu? L? N« U? N?? I? «— tKF? ö? C?F« v —u?L?C d? O?J« se« Àb% W1e?FUË ‘«dH« `d Ãd? v? U?NKH q√ s X?U?Ë ÆÈ—U« vMH« bNF*« v fOz— b?L?? s? WO?L? ld?? …eO?'« ·UË√ Wdb0 WOU?IM« WMK« W? ? ?U? ? ? F« W?—Ud?J?« …—«œ« d?b? ? ?Ë b? ? ? F ‰u? ? ? I?Ë U? ? ? NU?d? ? ? – Wd?b*U? vMOO?F - …—U& ÂuKœ vK vu?B Èd?L? U?N??Ë ÊU?Ë ·U?Ëô« Wdb0 Ãd? ? ? ?? ? ? ?« b? ? ? ?F X?Ëe?Ë WM? ±∏ vK vMF?? A vË“ ÊU?Ë …d?U?? v?« W? ?O? U? ?I?« ·ËdE« r?— qL? ?F« vKH? WU? « b?F …d? ô« U? N  d? Ád?L?Ë  ö?C?F?« v —u?L?C ‰Ë_« v W?Lz«œ W?U? ÊUË  «uM d?A? W? ? —b*« v?≈ tKO? ? u? ? Âu? ? « X?M

vË“ …b,U* WLF._« a1. ŸËdA* Q' ∫bO3 Â√

WLF#_« bH@ô v/B nOB « vD ¡U%dNJ « lD3 s8 ·uJ@« …√d ? ? U ? ? ? U ? ? N ? √ Ê√ v≈ b? ? O ? ? ? Â√ —U? ? √ Ë ¨U ?N ? Ë s cQ Èc« b?N :« qL?F K  dD{« Ê√ v≈ …d? O ? A ? ¨U ? N ? ? O Ë U ? N U ? H ? √ XË sË Ê√Ë ¨W ? ? ? ? F ? ? X ? U W ? œU ? ? B ? ? ? ? ô« ·Ëd?E « —U ?F ? √ Ê√Ë ¨nu ö U?O ? u ? lHd —U?F ? _« XU wN?D « v U?N ? b ? ? ?  v« ¨—U?C ? ) « Ê√ v≈ ÍœR U?2 ¨WU ?G ?K W ? F ?H ? d ? U—U ? F ? √ q ?O K ? wËd ? ? ? ?A ? ? ? s b ?z U ? ? ? F ? « `d ? « gU ? v ¡Ud ?N J« lD s Wu? ? UN« XU?{ √Ë tEH% Íc? « —UC)« Ê√ v≈ …d?O A ? nOB« «c Ê√Ë b? ? ? ?H ? ?O ? ? ŸËd ? A ? ?L ?K W ? ? ö ? ? « v Æ…dO ô«u√ UbJO  ö?U ‚U?(≈Ë UN?ËdA? duD b?O Â√ vML?Ë sNMO?F `— dO?u sN vM v? t UN«—U? s `U??B*« v≈ Vc? U?N?√ v≈ …d??O?A? …U??O? (« vK UNUËdA? ou ¨WU)«  Ud?A«Ë WOuJ(«  UH u*« vK UNM ÷dË

b? O?F? …d?ô« XK?H?? « Èb? ? L? ? rœ« œö? ? O? ? W? F?L? Q? H «Ë nO? „Ëd? ? ?? ? ? n?√ …b? ? ?«Ë b? O? u? L? s? W??MNË W? U? F« WU? IM?U nO? td …bO?«Ë …—UK WM ±∞∞ ‰UIË

W"MN% ÂU?? d?b?? b?? O? ? « v?HDB?? ? —d?? 5O??F W?OU??L?F« W??O?U?I? « W?? R*« «db Wö —œU?I«b vLK «d U?HK ·uM0 W?OU?L?F« W?U?I?« e?d* WM?N bUI?« s tuK —U?H« vKF b??L? ? b??L? √ vU??IM« s W??U?? ‰U?? L? œU?? %ô ÂU?? F« 5?_« d??U?? W?? ?OU?? ?I?M« WM?K?« fOz—Ë W?? ?O? ? u?M*« «˜ UN UOML WOuM*« Èd 5KUFK ÆoOu«Ë ÕUM«

bL√ ¡ULO ∫—«u

ÈbL dU «uM?I« b?? U? qL?? t?? ?—Ë XU?? « U?? ?C«Ë vuM??  U??O? ? ? l?? U??N? X—œ W??OzU?? C? H« ÆqU dN Áb* —ULô« U? —Ëd? r— tËU X«“U? U? N« d? U  b? « vË U?NKL t?«b vK  «uM d?AF« s »d?I U?N?H s —uD v? U?Lz«œ U?N?HM p– b?R 5F? b? bM U?N?«b«Ë U?—UJ« nI? nIôË Ë« t?—U? L?? Êu?J Ê« v Vd ô U?N?« b?RË Xu« ‰u U?N?H s —uD qE v? td?? t? Fc*  «—«u? ?? « XL? L? U? N« X? {Ë«Ë  «—«u?« 5Od UNM V}K? Ë ÊueHOKU —UJ« c?O?HM v U?N?H b?& r U?NMJ rNU?L?ô ÆU—UJ«Ë UdOJH bOI p– Êô tMOF v  Uu?F? Áb? t«u U?NU d?U Xd??« qU?? A? V??? ÈœU*« qb« tK? s U??NK?L? vUL?ô« bzUFU d« rN U?N« ô« ou« td? qLF U?N« UN?OHJË U?NKL s v?HM«Ë s vË  UU?)« ¡«dA ÂuI s vN? UbË  öJA? Ê« XU{«Ë p– b?F ‚u?Ë lMB t??? UM? sU??« œu??Ë Âb??F ld o?u??? «

Ê« cM d?(« q?L?F«Ë WËb?O« ‰U?L? ô« XI?A? qL?F« U?Nc? Â«Ë Á—U??« t?O?KJ t?U XU? vK? t?? F?U?? Êu?J Ê« X?KC?? ?Ë Èb?? O?KI?? ?« u ÈËbO« lOMB« Ê« U?NU1ô «—«u«Ë ·U?? ? ?B? ? ? s? 5d?? ? ?B?*« q?I v?K —œU?? ? ?I?« UNb ÊôË 5M*« 5OFMB*« v« 5JKN*« Á¡«d?? ? I?U U?? ? N? ? ??«u X?KI?« qC?? ? « Êu?J Ê« t?FU? Èb?L? d?U U?N« Ád?(«  U?«—b«Ë Æ «—«uô«Ë vK(« Èu?? N X?U?? U?? N« d?? U?  b?? « t«b?? ?« v …—U??« t?OKJ U?NU??≈ cM WËb?O« ‰U?G?ô« s ¡U??N? ô«Ë Ãd????« b?F?Ë …dU??I« t?F? U?? od s UN?u qI? XN&« t«—b« ¡U?« V??J? « s? Y?? ? ? ? ? ? ? X?U?J? ôË« …¡«d?? ? ? ? ? ?I?« tu?? J*« tËb?? O« ‰U??G? ô« v? t??B? B? ? ?*« UNU«b s b?«uI« rN v«b v? ‰UH ö tOKJ Ád(«  U«—bK X?N&« UbFË tD*« —UJ« nO??C? pO?«d?? r? tKO?L? '« ÊuMH« rO??U??B??« vK Áb??L? ?F*« t?Ëb?O?« U?NU??G? ô ÊuMH« t??OKJ Ád??  U?«—b XI???« Ub??FË Zœ v U?œU?« U2 ÊœU??F? r?? t?O? I? O??D« U??N? FU n?O? C? —U??? ô« l pK?« qG?? suK?« XLKF U??C«Ë U??NU??L? « vK ’U??)« ÆWCH« qGË UMO*U ÷d?F? ‰Ë« XU?« UN?« ÈbL?d?U XU?{« ¡«—« vK ·d?? F? « ÷d?? G∂∞∞≤ ÂU?? v U?? N v q?L? F? U?? C«  «bË U?? NU?? L? ?« v ”U?M« dH(« Xb«Ë VA)« q Ább  ôU U?Nd? «b?U e?Ë«d ‰« WUM v t?OK ÷—U?F? Áb? XU?« p– b?FË pO?«d?'« v s XU?Ë È—UM« XOË ÈËU?B« t?OU? v Ê«bO? sH« ÊUd?N v vKK 5?{—UF« ‰Ë« 5U s d« cM d?NA« t«b v ÂUI Èc« U??L? ? tKOK —u?? N? A Á—u???« b??F ¡b t?« YO??  U? s ¢ ÊU?d?N? v v{U*« ÂU?F« X—U? W—bMJ?ô« W?? J0 È—UM« X?O? ¢ÁU t1b??

œöO „Ëd .dË sLd«b

`OH√ …bL ¡UHAK qUL

b??F? …d??ô« XKH?? ? « 5I?? ? O? ? I? ? A?« œö?? ?O? ? .d?? ?Ë sL?? ?d«b?? ? ? b??O? F œu??L? ? b??L? « „Ëd?? n√ U??Lœö?O? b?O? u?L? s W??MNË WU?F« WUI?MU œuL? ‰U??I?Ë Èd??« qIMK WM ±∞∞

œ«d??«Ë W?? ? O? ‰U??L? ? –U??? _« Âb?? ?I? ?? `O?? ?H « nK?(U t?? ?KzU?? ? oO??d W??O? ?KI« vU??N? ?« hU?? …b??L? —UJ b??L? ? ÃU??(« Ád??L? W?? ?O?KL?? ? t?z«d?? ?ô Ê«uK? `O?? ? H « W??B« «˜ t U?O?ML?? ÆÆW??U tK?« bM? s q?U?? ? F« ¡U?? ? H? ? ?A«Ë ÆvUF

‰ULF« ‰ULF«lL²−

lL²−

œöO „Ëd r'œ√

∫oU …œUO ≠ X

·ËdEU? ¡U??I?A« Ë …UU?F*« s? d?O?J« U?N? …U?O?(« v o?zU?? F« v? WœU*« œ—«u?*« WK Ë W?œU?? B? ? ? ?ô« VU? …«d*« n?I?? W?œUJ« Wd??B*« d?ô« od v …bO?« …c XO …U?O(« v tb?U* U?NË“ 5U l?OD?? v?? ÕbJ v?« …b??O? ?u«Ë vËô« s Wu?J*« …d??O? G? B« U??Nd??« Ë v? U??N? u u?? Æ5KH Ë 5HUJ*« 5Ëe« Êö?? H Íb Â√ U√ b?? O? ? Â√ ‰u?? I W«b?? « vH?? ŸËd?A? X?KL?¢ ¨W?H?O? C? ¨WM ±≤ Ád?L? r?d??√ 5_ ‰eM?*« v —U??C? )« VO??{uË W??L? F? _« a vK? ”—«b*« b?? « v? ‘«d?? q?L? ?F Èc?« wË“ ¨d??O? ? qJA U??O? u l?Hd XU v?«Ë n—U??B*« U?? NM? œb??? t?? OM ∏∞∞ u? U?? L? v?Ë“ Vd?? Ë UœôË√ ”—«b? n—U?B?Ë ÁU?O*«Ë ¡U?d?NJ« d?O«u? ÆrN'UFË rNOJË rNLFDË 5Mù«

vK« U—b??I ô v« W?Ëb?O« U???M*« ÷d??F ·d?? ?F v?« ’U?? ? ? ô« s q?OKI?« iF?? ?« v« ö? W?OMO?B«  U?M*« 5Ë U?NMO ‚d?H« „ö?N?ô« vU?UË q?ô« Áœu'« vK? bL??F Á—Ëœ l?d?? ? ? 5?B« d?J? u «c? d?? ? ?? ? ? ô« u?N? ÈËb?O?« ZM*« U?« d??« lO?? „ö?N??ô« Ɖu « gOFË œu« bF d?B v ÷—U?F*« rOEM Ê« dU? XUË rOEM« vK 5LzUI« Êô ÈËbO« lMBLK ozU c??ô W??U?{ôU?  U?? M?*« —U?F? « s ÊuK?KI VUM*« `d« t vI ö? ÷—UF« s tuL b?? F …b?? O? '«  U?? U??)« ¡«d?? Ê« X?? {Ë«Ë Áœu?? '« tK?OK  U?? ?U?? )« Êô lU?? B?K Èb?? % nAJ« s? bôË Ád?A?M X???« t?OM?O?B« s ·d??F —U??? « „U?MN?? b??O? d??? (« vK Êô U?N?z«— Ë« U?N?L?F Ë√ UN??LK Ë√ U?N«u« vK b?L?FË ŸuM?Ë «b? dO?? —U?ô« rU? dB v tOFO  UU buô tô œ«dOô« bF nöË ¡UMO s vQ Èc« “ËdOH« dO À«b??ô« V??? d??u??? d??O? `?? « Á—u??« vK qL?F U?N« d?U  b?« ÆÆ„UM t?I?ö?*« od s?  U??«b?? su?JË U??N? —U?? F? ÁœU“ rNö? s ‚u? „u fOH« vK U?N?H? ÆWËbO« UNUM d??B? œu?F? Ê« Èb?L? d??U XM9 «d??O? «Ë ‰“UM*« v  «bO« XU UbM UbN oU W?U?OË vd*« l?OMB q? tU??% U? lMB b?? ? ? ?O? ? ? ?d? q?« s p?–Ë …d?? ? ? ?ö f?ö?*« `?? ?« Èd?? ?B?*« VF?? ?A« Êô „ö?? ?N? ? ? ? ô« qL??F?« dJ Áœu??Ë d??O? ?? qJA v?ö??N? ? « nOË tJK9 UL} dJH ”UM« qFO ÈËbO« s Êô ¡U??O? ô« ‰U?? L? —b??IË tM b??O? ?H? ? ¡UMG???ô« Ë« t?U?L« vK? —b?I ô T? lMB ÆtM


±±

ÈËUB« vO ∫ ·«d≈

”UM« ÂuL

s b U dU ∫ ·«d≈

W«bFU«eO

‰ULF«

≤∞±≥ tOu ≥ 5M'ô«

∫UOM*U åÊUdF « UOUò nAJ å‰ULF «ò

Õö‡‡ ‡ ‡ ,« b‡‡ ‡ bN. X‡‡ ‡ % …d2‡‡ ‡ ,U# qLFK d5U‡ ‡ ‡ ;« ‰U‡ L8 n‡‡ D oOKF« id s_« dbË tOM5 n√ ±∞∞ ‡# WËbK „uKL*« d?;« lO# °øÈ—Ëd*« ‚UMô« pH sË WULI« v √u_« ÈœUF*U# v$“ bL'√ Ÿ—U( X????U? —Ëd?? ‰U??— œu?Ë Âb??F v?Mô« ö?H?ô« b?B??«

«c??N ÈœU??F*U? v“ b??L??« Ÿ—U?? ÊuJ Ê« qI??F? ôË sJ1 ô

ÆlOL'« —UF v v{uH«

ÆÆV«u'« q s Ád?U% v« WUL?IU TOK*« TO« l{u«

Ê« UMOK t«Ë ÆÆ‚ö?ô«Ë UOuK?« v« «œuF UNK? WQ*« Ê«

kJ v“ bL?« Ÿ—U Ê« ÈœUF*« Ÿ—«u v √u?ô« `«Ë

ÆÆUM?I????ö? ÷«d????ô« U?M sË ÊU?1ô« s W?????UE?M« Ê« s?R

‰ö dN Ë UU9 XH« W?ULI« oœUM Ê« v ÆÆÊUJU

ÆdO qJAË …dAM WËô«Ë

t Ÿ—UA« Ê« lO?L'« kO?G Èc« TA«Ë ÆÆdO? qJA WU?LI«

Ÿ—«u?A« nd ‰U??L? W?U?« Æœ …dU?I« kU?? V?UD UM«

ÆWULI« UdU% UF Ë bU*« s qzU r

…UO? gOF U?M«Ë ÆÆ“UG« VO?d s ¡UN?ô« - Ub?F WO?U'«

ö s bbF« s tO U* W?U ≤¥ tO Wd(« Ÿ—UA« «c

»U?« WIUC v« W?U{« c«uM« oK vK d? U2 WuK

«d?O? XJ?« ‘UM«Ë ÆÆÈËU?N?Ë tO?U? »uË X?—U du?Ë

ÆdAM*« ÀuK« «c s ö;«

ÆÆvUM ÈœUF*« v s Êu?u*«Ë ÆÆ◊U?ôU «uO?« v

Ÿ—U? –U?I« …dU?I« kU?? ‰U?L? W?U?« —u??bU YO?G??

fK? q ÆÆv(« W??L??N?? v?U?? t????H ÕdD Èc?« ‰«R??«Ë

ôË« WULI?« W«“U ÊU UL UHOE tKF?Ë ÀuK« s v“ bL«

ÆWHOJ*« rNUJ v tOH u

Ÿ—U??A« d??N v W??U?L??I« ¡U??I« s ôb oœU?M l{ËË ‰ËU

rµ W?U?0 Âö?« —«œ v? ÈœU?F*« s? WuD Ÿ—U?A« «c

ô W?UE? WKL? ÂU?O??I kU?;« v W?I? UMKË ÆÆU?{«d?« U?U?H?Ë

vU*« U?HK W?UË Âu bF U?u œ«œeË W«d? WU?LI«

Æ√bN

WUË ÆÆUU9 È–R l{u« Ê« Ud« UË VBI« UHKË

sLd«b bL« ≠ vJ Èb

dDC W?U?L? oœUM œu?Ë Âb?FË n?O?B« qB? v sË

…bb UFOuË

ÆŸ—UA« dN v UNuIK vUô«

∫vuH« ÂUA ≠UOM*«

d q vK UdN ÷d?H YO WOU mU0 ÊuJ lDUË

Ÿ—U ÊUJ s

v?IzU???????Ë È—Ëd?*« ‚U?M???????ô« „«–Ë «c? q? v« W???????U???????{«

d??;« lO v≈ W?U?{ùU Ud?N? U?N?O?M vH« v≈ ±≤∞∞ s

ÈœUF*« ‡‡ v“ bL«

ÆÆWOu*« 5—b? dO UNœuI WO? s …—U UUËdJO*«

ÈuI« gH »UO Ê« rKFË tOM n« ±∞ ‡ ÈdALK bb'«

…dUI«

nu*« qG?? qJ«Ë W?B?d d?O? U?UËdJO*« Ác v?Ë

sJË œu??u*« vMô« »U??O??G« V?? È«—«dD{« d??√ WKU??F«

d???????? vH?« W«d??? oKG œb???N v?Mô« ö???Hô« s WU??? bF UOM*« WEU0 qOM« ‚d? dU0 qU n« ≥µ bdAË nD  UOKLF rNUOË ¢ÊUdF« UOU ¢» tOK oK √ U —uN

‰U?LFK ÷d?F s b?{ Âe ·u?u« r?O WK?I*« ÂU_« w

rN?FUB0 qL?FK ‰UL?FK WOz«u?A W?IdD dU?« ÕU?B« w

ÆWOM_« UN'« l ÊËUFU

œdK «dJ

ŸËdA s WI( vK8 qB'√ rË ÊUM °°ÊUJù« d“Ë U WI( ÊuOK*«

v>M«b>8 sD«u*« ÊuHOK. ∫PôUB.ö WdB*« W>UD*« Wu,. -Ë ÂUESU# qLF

¡UM√ dU?« ÕU?B« w WOu?O« ‰UL?F« vK Êud? rb$

Æ¡v ô Êü« vË ≤∞¥∂∑

Âö?ô« ŸUD fOz— UD vHDB? bL?« s «œ— å‰U?LF«ò …bd? XIK ∫tO ‰U ôUBö WdB*« WdAU WOËd«  öL(«Ë

r—U≈Ë ÂuA«Ë WK_U Èd?_« ÈdI« s «dAF« UNO« »U?? Ÿ«—– d???? w p– V?? U?2 rN«—U??O?? »u??— vK ŸU?O?Bô« rN?C?d rN? Õd?*« »d?C« b?F sd?¬ WU?≈Ë

Èc« —U???U sJ« YO??? ÈœôË√Ë U??N??O??

ÂU_ q?K œu?F?B« s ŸU?M?ô« v≈ p– Èœ√ U2 rd?«Ë_

WOU*« ·Ëd?E«Ë dN b?F «dN? vMIö

ÆUd d_« rUH vAË

r?OK?F?????« q?«d????? v ÈœôË√Ë `?L????? ô

ÈuJ ’u?B? ≤∞±≥ qd?« ±µ a—U? å—u?N? ¥ cM …—«d? ÊËb

vM«Ë U??L??O?ô …d??O??? n—U??B?? ÊËbd

≤∑∞≤±∏∑∏ r— tu??H?O?K qDF s ÊU??L??? b?L??? v?M«b??? –U???ô«

b?«u? w« ¡U??d?A«Ë 5? We o UM0 W??U?Ë rN?F?L?&

gO?« W??I? v≈ ÃU?O??ô« b??√ v vM«

veM ÊuHOK?ò Ê«uM X% ‰ULF«ò …du*« rJbd? dA U v≈ ¡U1«

ƉU(« jO n u …—«“u 5u???*« s «œu?Ë UM?O?IK «d?O???

…U?O?? U?OM*U qO?M« ‚d? d?U??0 qU? wK«œ ¡ö?? `{uË UbM √b W?“_U wI?OI dD w d?U;U 5KU?F« rEF VC p– Èœ√ wuO« rd√ …œUe rN— s ‰ULF« sK√

ÆÈœUF*« ‰«dM lU«

oKD?« ¡«u??N« v? d????? v??? ÊUJô«

q'« r?EF vK ÊËdDO? sc« ÊUdF«Ë d?U;« »U?√

÷dF? Èc«Ë ≤ ÈœUF*« ‰«d?M lU —uc*« j)« Ê« UD? bL?√ b√

d?O?? …—œU È√ b??$ rË 5M Èb?? vK

vK? U??N?O? lIË W?Où« W??K_U »d? sAË Wd???'« …u?IU

»U???????? t r?K Èc?« ŸËd????A*« «c? s

rNU??? ”√— d??????F w« ÷—_« v?K Ÿ«eM« V??? vd??Ë

W?b?)« …œU« s W?d?A« XMJ9Ë ≤∞±≤ d??L?œ d?N ‰ö? od?(

Æ«—«dI« bd ÃËe

Õö« - r sË …eO?Ë …d ‰ö ◊uD)« s dO? œbF Èd√ …d

d“Ë oO?Ë ‚—U —u??b?« W?U??A VO?N

ÂUE?U U???OU??? qL??F? Êu??H???OK?«Ë ≤∞±≥Ø≤ر± a—U??? —u??c?*« j)«

rOK W?d? tU?N?O?u —«b?« ÊUJô«

Æ…¡UHË

UMU?O??« …bA? UN?OK sb?U?F?*« oI?A«

ÂU?√ rN?HDË »d?CU ‰U?LF?« vK ¡«b?ô« v≈ d?_« ÈœU? ÊËœ W?—U?(« fL?A« t?F√ X% —U??S rNKO?G?AË lO?L?'« q?'« w? rN?d Ë√ rN??UD?« ÊUJ? s rN Êu?IK? r W?«—

WuK?D*« Âu?d?« lb ÊËb??F?????Ë U?N??O≈

WEU???L?K ÂU?F« Ê«u?b« ÂU?√ W??O?U?????« W?H??u œb??N «cË

ŸU??H??ô« Âb?? …d???? s q?O??L??F« W??UD* W?u?? qL?? - U??L?? ·U??{«

…bb?'« «—U?ô« s U–UI«Ë U?M WL?—

ÆÊUdF« s ‰ULF« WUL WUD*«Ë vMô« öHôU bbMK

W?d?A« ’d??% –≈ U?L?OKF?K U??I? p–Ë qDF« …d?? ‰ö?? W?b?)U

ÈœËb??? s Wö?G?« »u?O? Èu??A v«

ÍbF?« bF W?UË qK? œuFB« t?Cd vM√ »U?O jË

œ«R dU

dOM tOË

r??? vK d?« U2 WEU???;U W?KU??F?« Èu??I« w?A?????H?? v?K ¡«uKU UOuHOK ¢‰ULF«¢ ‰UB« vË ÆÁ—UF√ ŸUH—«Ë ÃUù«

d??U??;U 5?KU??FK W??O?U??IM« WM?K« fOz— œ«R?? d???U ÈdË

vK oOK?F?« t?U?? s i— U?OM*« s√ d?b? ÊU?L?OK? b?L?√

U2 d?U;U WU?LF« —bM `L?I« œUB? ru ¡b l U?OM*U

ÆUOzUN WKJA*«

W???ID?M0 W???U???Ë ”u???HM« ·U???F???{ i?FË ÊUd???F« q?F???

…d??N«Ë WK?U?F« Èu?I« …—«“Ë qO?Ë t?Ë d?O?M t?O?Ë ‰U?

bL« wM ¢Èd s UU ‰U?LFK lL& WIDM vË ¡UdA«

‰U???L???F« i?F ÂU???Ë …œu???u??? Àœ«u???(« p?K qF???H?U U???OM?*U

Âu?I d?U??;« vK l“u?K ¢Íu? Ë Áb—Ë W?O?d?A«Ë W??Od?G«

vU?« n?O?<« d?_« p– Á—UP? «ËbM« Íb?« w d??U?;U

Õö??« bb??N? X% ‰U??L??F« —U????S ÊuU??I?« s 5—U??)«

ÃU??√ vK dR??O?? «cË vM?ô« ö?H?ô« WU?? V?? b«eË

¡ôR »U?D«Ë q?'« q«œ dH«Ë dJ« s? WUË »d?C«Ë

d?O? U??NM WU?L? Õ«Ë«—« ÷d?F? w« W?U?{ùU Ád?O??Ë „uK«

d?« ÊËb? …d???? qL??FK rN??FU?B* r?N«—U?O?? w ‰U?L??F«

vK dU;« qIF tQ dN?A WEU w dDK UNOK sR

Íc« qL??F« s ÊËd??HM ÊËd??O??J« qF? «c? W???O? W?KU?F??Ë „uK?« n« d??F?? …œU“ v?≈ Èœ√ U2 d??U??;« iF??? nu ÆpKN*« vK XJF« tOM ±∞∞ s d_ rË rN?O?K i?I« s vMô« »U??O?G« V? b?« sJ?L? rË

W—uNL'« Èu WEU?;« s? tM' qOJA r? dUM …—u q? ÊUJ? nO?CË vK gO???H?K d??U?;« …—«œ≈Ë W??O??« Êu??Ë wb?*« ŸU?b«Ë W«d ¡U?N≈Ë UdB -Ë UHU?<«Ë WOMN*« WB«Ë W?ö«

rNAD s Uu ‰ULF« s d{U dd% r

vK ÿUHK «bF*« duDË ‰UH _« WU?L WUË UNM •∏∞

vK rd??O? ô q?'« ÊuJK1 ÊU?d?F« ∫¢özU? œ«R? qL?J?Ë

w gOHK ◊«dô« b« lOD? ô …—u« bF sJË rNUO

qOM« ‚d? Èd√ WËœ „UM? Ê« ô≈ WËœ „ö√ U?N√ s rd«

wF U? „UMN? s_« ÊËb? tK«œ ôd?? uKO? ±∞ W«d?I q?'«

rN??I?«u? ÊËb Uœ—«u? sË U?NM »«d??ô« b?« lOD? ô

Æ5AH*« vK ÿUH(« s bôË WODK«Ë ‚dD«

Æqb«

t?«u v« ‰U?Dô«Ë U??I?F« W?U?? W?'U?F? vK  ôU?B?ö Wd?B*«

vK rOEF«b vU

l{ËË WMJ?2 …œu? qC??Q U?b?)« q?C?« .b?I?Ë ¡ö?L?F« …œU??«

b —«u ∑≥ „uK fJËË sU

ƉË_« ÂUI*« v qOLF« WKB

U?N?OM n« ±∞∞» U?NM b?«u« lOË d?U?;« o UM0 tb?ô«

sc« d??U?;« »U???√ iFË ÊUd?F« t??F?« bb?? »uK√ «cË d??_« i?O??H?? V??? rN??F?? qU???F??« ‰U??L??F?« id

r— v?K X?KB????Ë v?U????L????????« ÊU?J«

·ô¬ vK ¡öO?ô«Ë tOM vH« »—U?I d q vK Ud?N

sJË U?d??O?? tM?N?? ·d??F? ôË d U??<U vK? t??O≈ œu??F???B«Ë

≤∞±± ÂU? cM ◊U?U X?« vM« v? uË W?I?? Êu?OK*« ŸËd??A? sL?{ W??OMJ

«ËU≈ ÷d????Ë rN q?OJ?M«Ë V?c???F????K 5C????«d« ÷d????FË

q?'« w ‚“d« tKO? b?OU? U s?JË ÊUd?F« gD s U?u?

qOJ« v ·U Ub?F WF U?Ëd gO« …b??Ë vK ‰u?B??K VKD? Xb?I Y?O?

WKu qL U?U …d? d« ÊËb Íd?(« „uK« ÃUù

V— w gOF d?U;U qU VO? oOH ”u?OuD« bRË

WLO)« «d ≠ Âöô« —u ±∂±∞±∑∞ vu

∫UO,O Ë Ê«œu' « d,*

å.b[ ëd5ò W[d ÊUbK WO[dAU# U???UD f?Oz— ÊU???L????? b???L?????? `{Ë√

WOK «b « d“u YOG&' d(“ô« W*«—“ bOL*

Êd≈¢ ÊU?bK WOdA« Wd?AU ou«

d?F?*« U«u vK Èd?B*« vM_« b?«u« nO?J sJ? ¨dB?

W???K_« vU??L???≈ s tD???{ - U?? Ê«W??O?M√ —œU??B?? X?U??å

U0 W—U?I ¨5d?N*« vK jG?C √b U?O?OË d?B 5 vL?d«

œb????'« »d???(« ¡«d????√ ÊQ vA? U2 jI???? •±∞ q?1 Wd????N*«

WO?L√ Ud?√ d?F? v« Èd_« Wö?« ‚dD« s td?N r

d??√ v?≈ d?B? «uu??O? vM_« ö?Hô«Ë ¨ «—u?« «uK?G??«

¨…œËb? WdA« U?N X{dF v« W?d«

ÆdB v≈ Õö« s WOL d√ tId s qbË ¨d«

òXe«då jI? UN?O{«—√ XU? U?bF ¨W?IDM*« v Õö ‚u?

¨5d?NL?K WO?L√ d??_« odD« ju?*« d?« qU? d??FË

W????ËU?????I*« rb? …e???? ŸU?D v≈ t?KO????u?????ÆÕö?????« q«u?????I

Ë√ dzU?????K Êe????? W??d??? r r Y?O??

¨dB v≈ Õö« UM dD?√Ë d√ tId s qb YO

b??F Xu??% q??;« vu??O??N??B« ÊU??OJ?« t??Ë v W??OMOD?KH«

W???CU???I« W???d???AK W???FU???« ¨¢v?U?????u??? ŸUD U?d Èb?≈ ¨WËUL?OJ«  U?UMBK

WOKJ« W8—e ÷—√ «u>Bd« WO?DK>«

Õö,K ‚u d>$√ v≈ dB ÊuuE Pu*« —U&

h ULO WOU*« dzU)« Ê√ ÂUF« ‰UL_«

ÆÁ«—uœË dOU UOKF« U«—b«Ë ”u—uUJU WOKJ«

W??O???DK« ÂU?? b???I?? rN Ÿœ«— œu???Ë b??Ë vM« ö??H?« q v

‰Ëô« f« d?? UU?)« v? Ë√ q?F*«

WE?U???0 ÂuK?« s W?d???N*« W???U???C????« rOK? ÊUJ? b???1Ë

d√ v≈ ¨W?K WœUN U?UL' ÌÂUM s tbN? UË …—u«

v« VB?????G*« ÊUJ?*« «c W??O???DK« ‰u??? —œU?? …—b??IË U???F?? Ë

W?«—“ W??OK W?—e? v?{«—« s ¡«e?« vK Èb??F?«Ë ¡ö?O???ôU

÷—√ WFD? Uu? iF Wd? X9 q

t?OK oH*« ÊUJ*« V? ¨W—bMJù« v d?Ou√ v? ¨ÕËdD

Vd???N WJ??? —uD?Ë »u?? q s? U??N???OQ Õö???K ‚u???

r—Ë ÆÆjzU?(« ÷d? ÊuU?IU 5—U?{ W—U& ö??

- t«Ë …dL UbF« X«“U?Ë UUO UUO UNOK ¡UM«Ë d“ô«

hB??? XU? …e?O?'U Vc« …de?

ÂUJ≈Ë ¨…b vK Õö? WFD q nOKG ÂUJ≈ r?Ë ¨rOKK

¨W??O?I?d?√ ‰ËœË Ê«œu??«Ë U??O???O s 5?d?N?? rC?? W??K_«

«b?« b??$ r sJ 5u???*« l?O?L? v?« UU?G???ô«

Ác??N d??C??? d?d??? p?–Ë W?L??O??)« «d???? ÊU r?? ⁄ö«

ÆWdA« «—UO ëd

j— rË ¨Õö?« v≈ ÁUO*« ‰uË lM* W?K_« oœUM oK

rN—U??& ¡ôR ”—U?1Ë ¨5d??B? 5?K??I????? v≈ W??U??{ùU

ÆbOF Ë« Vd s rNOMFô dô« ÊQË „d% rNM

ÆWF«u«

‚UD v X?U? W??d??« Ê≈ ÊU?L??? ‰U??Ë

oœUMB?« V? q?? Ë√ òdËå od s oœUMB?« s œb?

v d?O?u√ v?Ë ÂuK« s ôU?L? d??« ÷d? v W?d?;«

ÆT UA« v≈

v? UuMË U??O??O l d?B* W?Od?G« œËb?(« s?Ë W—bMJù«

W?L??O?)« «d??? ÊU r??I W d?A?« v« UQ?' U??bMË

t?U— v W?OKJ« bO?L? v(«b? s sb« ‰U?L Æœ ‰U?

sJ «d?O U?dA??« W?F?«u« Uô d?C?? dd?

5KU?F«Ë W—e*U 5H u*« œb?N ÀbU? Ê« ‰ULF?« …bd'

s …u Ê« Ub?I«Ë sJ r ÊQ? dô« Ud?« nö

«u?U?? U?L? U??NUJK2Ë W??OKJ« W??—e? U«u?O?? W?d?? U?N

Èb« Ê W?B?G*« W—e*« dd? ÂuI ·u? W dA«

v W?FDIM*« W?U?*« ‰öG??«Ë UN? vOzd« »U?« ‚ö?U

Æ UNO sJË ÆÆWODK« ¡ôR

Æ¡UM« œ«u* ÊuË WOuB U«d

¡«—“u« fOz— q?bM ÂU?A —u???bU Y?O?G???

lIË U«b? ±±µ U?N??U?? W?—e*« Ác Ê«

W??OK«b?« d“Ë rO«d« b???L???? ¡«uK«Ë

œdD0 ‰Ëd?« Ud od ‰Ë√ v

ÊUJ?*« …œu??F? U??N???O???u???« —«b???«

W???OK?L???FK W?u???O??? …—Ëd???{ q?9 vË

–U?« W??d?Ë W??OKJ« v« VB???G*«

»ö s qJ? W?O?????«Ë W??O?L??OKF??«Ë

v{«—ô« œ«œd??ô qb?«Ë “ö«

ÆUOKF« U«—b«Ë ”u—uUJ«

UMö nQ v UNOK vu*«

rNu?O?? W?O?DK«Ë ≤∞±≤ d?UM cMË

ÆWO«Ë WOLKF« rNU—b

U???L???O?? o?(« rNË W???—e*« Ác v?K

5 sb« ‰UL —ub« –Uô«

vK W—U? UbF s t Êu?uI

v(«b

t????O?K Èd????& v?????Ë vL?K ÊU?J

d“ô« WFU W«—e« WOK bOL

»ö ‰ö?? s W?O??LKF« »—U???«

Ë√ Wd?AU qL È√ vK dR sË œËb? WU?H ±¥ t??d X?9 U Ê«Ë ¨U?Nö?U?F ¨W?O??A? »«u√Ë ¨vzU?d?N? bÒu?Ë ¨od? ÷—_« W??FD?I XU?? Èd??√ U?u??????Ë d?d??????%Ë W? d??????A« ⁄ö?≈ - t?√ b??????√Ë s nA?J« È—U?Ë ¨W??F??«uU d??C??0 - U? ŸU??d???ô W?d??« W?OKL?? ·«d √

…d?O?G?B« vË_« ¨Vd?N?« V«d? s ÊU?u „UM ¨ÁU?O*« vË

r v?« W??K_« ‘d?? vK ld b?? v??OK« Õö??« ÊU??Ë

T U??A« vK U??N?u??L? ⁄d??H? ¨òW??—“u√å Wd?? v? qB??

«dE ¨W??O??OK« …—u??« Ÿôb« b?F ¨d??B? v≈ U?N??d?N

U?N?K ò U?«d??'« Ë√ hMK«å …d??O?J« V?«d*« U?LMO? ¨…d?U???

d td?N rË ¨tML h— v≈ WU{ùU ¨tdu

s U?N?u?L?? ÕË«d?Ë ¨d?O?u√ v? ÂuK?« s W?d?(« Wd?

d?????« q?U?? Ë√ ¨ÁU???O*« v ¨W???O?????Oz— ‚d ¥

s Ϋd?? µ∞ b?F vK U?N?u?L? ⁄d?HË ‚ËbM ¥∞∞ v≈ ≥∞∞

U?????b?*«Ë ‚dD?«Ë ¨ÂuK?« c?????H?MË ¨j?u?????*«

ÆT UA«

Ætd

W—bMJùU# WOU W“Q# Á—Ëd* qU8 —UES« ∫wK WL ≠ W—bMJù«

tö Èb?d qU WM ≥≤ bL? ÂU W œu?Ë 5 hHUË t???U??≈ 5 td? UM0 t??O?≈ —U??A*« —U??I???FU w{—_« o?UDU t?MJ

W—bM?Jù« WEU???? w q?O??uU??N« W??IDM?0 qU?? d????«

ÆWdU dJ

ÆWOU W“« w≈ t{dF d« tH oMA

«c t?L?O??I? Ë ‰eM W— ≠WM ≥≥ ≠ b??O?« ·U?H? t???Ë“ ‰«R?Ë

bO?H UÎ ö W—bMJù« s√ db ¨sb?« e 5√ ¡«uK« wIK

WOU tIzU?C Á—Ëd* tH oMA —UôU UN?Ë“ ÂUOI —d Ê«uMF«

b? Ÿ—U?A szUJ« —U?I?FU tMJ W?IA« q?«œ h …U?Ë

ÆtUË w VU b√ rN rË

¨WKO?b« W d r? …dz«b qOuU?N« WIDM0 Ê«u?{— bO?L(«

V«Ë ¡«e

œU%ô« fOz— »«uSË ‰ULF«œU%« fOz— vd«d*« vU>5 …—«œô« fK? ¡UC8«Ë ‚ËbMB« 5«Ë ÂUF« 5ô«Ë WO#UIM« WM?K«Ë WUF« PU#UIM«Ë qOe« ÊËdDUA t# ÊuKUF«Ë ÂUF« œU%ôU#

…eO'« kU U u? c??O?HM« W???«Ë tU?L??OKFË sL?d«b???

s d???O??J« Êu???U???? ©œ ¨Ã ¨» ¨√¨ W???F—«

W???IDM?*« åp???O vM«ò ŸËd???A??? ÊUJ s?

s t?eK U?Ë tUJË ŸËd?A*« «c?N t?U?—

v« vU??*« U?HK?? W«“« Êu?KDË W?U?d«

œuË Âb s vUF du√ ∂ WMb0 WF«d«

Æ Ub

ÆÂu bF Uu r«d

s W??U?Ë ö??«u*«Ë ”—«b*«  U?b??

kU? sL?d«b? vK? —u?bU YO?G?

vM« ŸËdA? u WËb« œu?N dJM ô s

¥∞ WH0 WKL'« ‚u? v WF«d« WIDM*«

∂ WM?b?? “U???N??? fOz— ”b?MN*UË …e???O???'«

È√ ÆÆÊUJô« W“√ s b?K UNUL?«Ë pO

lœ W?LO? s dO?J« UMHKJ WU?*« ÁcË r

“U?G?« ‰U?œU U??N?O??u?« —«b??« du???√

∂ WMb “UN W?«dBË tK Âœ UM q lœ

Ÿ—«u r?EF Ê« p– v≈ W?U{« «—UO?«

5 W??U???LK ö??«u? d??O?uË v?F?O??D«

bd V?UD È√ u??? «b??N???uQ ô du?????√

U2 WKDF UU?AJ«Ë …—U« UN fO WIDM*«

«cË WK?L??'« ‚u?? v???Ë W??F?«d« W??I?DM*«

…œU?O? u “UN?'« fOz— Ê« vH?Ë U?N?IO?I?%

ÊuKG??? sc« W?O??DKK U??F?O?L? UM?{d?F

ƉU*«Ë bN'« s dOJ« UMOK du

l U??O??u???« U??U??L???« b??I?F? …¡U?H?? «–

W d ‰U?d WIDM*« œUI?« q v ·ËdE«

Ê«dL rOK(«b

v≈ ŸU?L???ö p?O vM« ŸËd?A?? vM «u?

ÆUMUL ÊuuI

WF«d« WIDM*«

W?U?L? v≈ W?U?{« rN?U?d??I?Ë r«uJ

ÊËbd WI? ·ô¬ WL UN W?F«d« WIDM*«

du√ ∂ WMb pO vM« ŸËdA

vK —u?????b« …e??O???'« kU???? W???U????Ë

U???UD v Êu???A??O???F rË ÊU???_«Ë s_«

ÂuK?« c??H?M b??F?Ë …u??O??? W??«ËË ¨W???OK???'« q«œ v?≈ Õö????« Vd????N???? ‰Ë_« od?D«

WIAU tu …d? nI s vb ‰U t?— ‰u ·uHKË WOK«b«

PöT«u Ë ”—«b ÊËb# d#u$√ WMb0 WF#«d« WIDM*«

ÆÊ«œu« v —u—«œ rOK≈

«d???uKO? ≥∞ W?U??0Ë ¨ÂuK« s „d??? v« òW??uKH«å Ë√

s,' ·d(√

V«Ë ¡«e

…bd5 dd% vK8 ÂUF« ·dA*« ÈËb>« Èb? UN# Êu—«œô«Ë …bd'« dd% …d«Ë ‰ULF« rNKO“ ÊËdDUA

s,' ·d(√

‰ULF« …bd?# vHEB« –Uô« tIOI( …UË v Ê«e'ô«

…bd'U# vHEB« –Uô« tIOI( …UË v Ê«e'ô«

s,' vHDB

s,' vHDB

t.UM5 `O, tMJ«Ë WF«Ë WL'— eeF« bOIH« tK« r'— Æ¡«eF« hU …döË

tMJ«Ë tL'— l«u# vUG« bOIH« tK« bLG. ÆÆ ÆÊ«uK,«Ë d>B« …dô« rN«Ë t.UM5 `O,


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

Vö*« Èb

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

‰UL‡F«

≤∞±≥ tO'u s ≥ 5M)ô« ‡,±¥≥¥ ≠V!— s ≤¥

≤≥≥∑ œbF«

—uB«b ‰œU

U«u W œË ÷u vMu« VM*« ÆÆ«b E-mail:adelsport2012@yahoo.com

WM«dHK W —UC « …uI « bLF v œ«d

WHUF« o Èc« ¡ËbN« b N ?A v K d D O ¡ Ë b ?N « s W U v ?{ U ? d ? « j ? u ? « q ? « œ À « b ??????????? ô « ‰ ö È Ë d J « j u ? « W U W ?H B Ë ¡ Ë b ?N « t Q ? Ë W ?O ?{ U * « W K ?O K I «  U _ « Ê « Ë b ? Y O ? W ?H ? U ?F « t ? ?A È c « œ b ?? v … b b ??   U ? “ _ — œ « u ? „ U M W b « Ë   « œ U % « Ë   U ? R s d O ? d ?N E U u Ë È Ë d J « j u « “ u ? — Ë W ?M ? ?K ? « q ? « œ Õ u ?????????{ u ? U ?????????O ? U ????????? È d U ?F « l U N ? « b v W ?O ?L O Ë ô « t ?K ?????? s ? Ë W ?????{ U ? d ? « d “ Ë ‚ Ë — U ??????   U ?? ö ??) «   b ?? ? « r ? p U ?? e « È œ U v ?? W b _ « V K _ q ?B ?   U ?? “ _ « Ë W ?? Ë d ??; « U b K v ? W ??L ?I ? « W b « Ê « U ????????L ?z « œ v ? «   U ???????? ô « s ? r ?K ? r ? b N ? b I ? W O ?{ U d « W u E M * « V O ?B s È — b ????? «  U ???? ????? q O ???? — v ?K ô « j Ë v … d ?J K ‰ Ë ô « o d ??H ? « V — b 

ÈdB*« ÁdOE"Ë vJd%_« ÊueHOK*« 5, W%“√

— « c ? « o ? U ?????????? Ê Ë œ Í Ë d ?J ? « r ? u ?* « œdLK ôU iF œuu WU{ôU W ?? U ?M  b ?? Ë o d ???H « · u ??H ??? q « œ

vœ«d? i— Èc?« Xu« v? vœ«d???? W????O?????—b????«

‰ö?? Àb??? Èc« „UJ???ô« ¡«d?? UU???ö V???M*«

Âb??I« …d?J ‰Ë_« vM u?« V??M?*« ¡Uö??« «b??? ÷u??

W ?F K I « v — « d ?L ? ? ö ? Â u ? M « i F 

«uM?I«Ë vK?;« Êue????H????OK?«  «d???O????U???? —u???C????

ÆVFK*« q«œ vuO« Ê«d*« rNz«œ«

Èu??'« ŸU?b« V?FK vK U«u???? ÂU?√ Wœu?« t«—U???

Æ¡«dL(«

5u??*« ¡UO??«Ë VM*« U?—b W?FU?* WO?zUC?H«

vzUM?« W?—U?A?0 V?ML?K W—U?C« …u??I« ‰U?L???« dE?M*« s

oO?“uË ÈuU?1“ v«—U* WM«dH« «œ«b?F?« sL{

 b ?????? W K ? d ????? q ? œ i ?O _ « X ?O ????? ? «

vMH« db*« qOCH sdF nu*« «c s 5Oöô«Ë

‰“U od?? ·u?H??B 5d???;« vMM?« b?L???Ë Õö?? b?L???

Æ≤∞±¥ q“«d« ‰Ubu* WKR*« WOIdô« UOHBU

« d ???O ????O ??? p ?9 Ê « b ???F — « d ???I ???? ??? ô «

ÁU≈ 5UD? W?d?H?« s? Ÿu vJd?_« Âö?ô« b??«u?

ÂU√ bG« …«—U? ‰ö UNUb? WUFö «bO?N9 Èdu«

‰ËeM« vœ«d? »u vJd?_« …œU??O?I vM?H« “U?N??'« —d?

b ? u ? » d ? « Ë q ?O d U ? v M H « d b * «

Æq*U WKUF*U

ÆU«u

dJ?????F*« ‰ö???? W?M«d????H?« v????ö? v?—b????« qL?????(U

V ?K « ⁄ d ?????H ? Ë U U ?????? ????? ? ô « ¡ « d ????? «

È“U Èd

s u ?K ? ô v  « W ? U ???? b K 5 ? ???? d * «

«dO?U b?«u VM*«  U?—b  bN? ‚UO?« fH vË

ÆUœË U«u WN«u q p–Ë tFK0 vU(« v—b«

…d??O??*« s? vIzUË rK?O?? qO?????? v?Jd??_« Êue??H??O?K«

v??ô ÷d???F ÈœU??H?? v?œ«d W????— —U « v? p– ¡U??

v 7 H « … — U « Ë 5 ? ? « Ë t u ?A ? « Â u ????????????????$ i ??F ?? s ?K ?? « È c ?? « X ? u ?? « i O ? ô « X O ??? ? « s q O ???? d « o d ????H « q U ?????A ???? s p ?O U ? r u * « W ? U ????N ?M W ????O U ?* « U ???I ???? ???? ???? * « · d ???? Â b ???? U ??C ? « t ÷ d ??F ?? ? U ?? u Ë U d ???O ?? Ë

«dJ% YU0« r‡IK q5Q* WK;« bO‡‡

« u ??M ?K ?? √ s ?? c ? « g ?? Ë « — b ?? « Â u ????????????????$

YU?« rI« v?≈ ÁœuF?B UL??{ «“U$« WK;U b?O?B« ÈœUM ÂbI« …d?J ‰Ë_« odH« oI?

f K  … — b ? Â b Ë È d  U * r N ?C —

WDI ≤∏ b?B Ê√ b?F lOU?« Wö? WIU?*« ¡U?N« q? qQ?« WUD? r v `$ Ê√ b?F

W ????????O ? U ?* « U ???????? “ ô « q v ?K ? … — « œ ô « ÆÈœUM« UN d1 w« WMUD«

jI ·«b« ∂ Èu? ÁUd? qb r YO ŸUœ j? Èu« pK1 uË ru*« b?OB« vN√

À b ????? ? U ????? Ê « U M ? … — u D ?) « Ë U b ?K 

od?H« Èu??? ŸU?H—« v? V?« ldË U?b ±≤ b?O?d vU??« e?d*« v vF?U?A«

r N ?? ?? b ??I ?? v Ë W ??O M ? u « U ?? ?? ?? M * «

WËdJ« WU« vK WMU« 5O??F U??HK?*« W??b?I?0 vQË

ÆœuML ÈœU VFK vK U—U*« VFË WK;« ‰eË U√ vFK vK 5ö« »—b YO b?U ¡U?Ë Ub ±¥ b?Od È—Ëb?« ·«b VI vK dO?L b?L? t?u r$ qB?Ë

qLAO nu*« b1 bË q vIdô«

U?HK*« W?A?UM* ·b?N?« ŸËd?A0 U?OKO?LJ U?U?L??« Âö?

odHK VF?K œuË Âb r— W?IU*« v r—«uA? ‰«u bO? Èu? bOB« Âu?$ Âb

v Â b ???I « … d ?? W ??? u E M ? t ÷ d ??F ??? W ???L ???I « W ? b « — « u ???A ??? v K ? d R ???O ???

‰UL WUzd …dJ« œU%« …—«œ« fK? ¡Uö« «b bIF

ÆånOu«ò s WKU ◊UI ∏ ‚—UHË …b«Ë …«—U v ‰œUF«Ë U—U π v “uH« s UNFL

U * … d ????O ????G ?????B « Ã – U ????L M ? « i F ? Á c 

sCU< ŸUL*9« ÆÆ«b> ·bN« ŸËdA0 o UM*« lO?L?' UOM «db? ≤µ vQ Èc«Ë W?ö???K W?FU??« W?KJ?O?????N?« ŸËd?????A?????? sL??????{ ‰ö? tKOF?H? «bO?N9 W—«œô«

l W?LN*« vu Èc« vLK b?L√ 7U?J« …œUO?I vMH« “UN?K tu?$ s dO? œb? oQË

Ê√ dEM?*« sË WK??I*« …d???H«

rUË UuMFË UœU odH« rOb v `$ Èc« v{U*« d?Lu dN v “UN'« ¡UC«

s W?ö????????'« fK????? sK?F

«e??ô«Ë ◊U??C?ö tK p– Èœ√ U2 …bb?? W??zô oO?DË W?—«œô« W?uEM*« d?uD v

d??OU?L?? 5 `KB?K …—œU???

ÆlOL'« 5 œU v« ¡ULô« ÕËd WU{ôU odH« ·uH q«œ s ∑ Âu WKœ Èœ«Ë ÂU?√ d?B? ”QJ ±∂ ‡« —Ëœ ¡U?IK od?H« b?F? Èd?√ W?O?U s

b??F fu???«Ë U??—e« od??

‚ d ?H ? « Ë … d J « Â u ?$ b ??F ? ?? Ê « q Q 

vK odH« “U YO ÈbONL«—«Ëœô« UI vD v odH« `$ Ê√ bF vU(« dNA«

s XF??Ë v« U??U?????ô«

W ?? U ?O ?? « U ?? d ? ??F ? s W ??O ??{ U d «

r ©»¨ “UL*« È—Ëb?K œuFB« v fUM Èc« ÊuU?L ÈœU vKË dHÆ∏ U?DM ‰UL

U????—e?« VF?K vK? 5?U????'«

ƉËô« »UA« vM

⁄ d ??????H ?????? ? Ê « Ë W ? b ô « U ? U ?????? ?????? ? « Ë ◊ U ?????? ?????? « q ? « œ t ?K L ??????F ? l O ??????L ??????' « — « d ????I ??? ???? ô « œ u ???F ? v ???? d ???C ???? ô « ÆUMö*

Æ◊UOb

·b?N? …d?O???« ÁU??O? vK? ≥≤ ‡« —Ëœ v «d?O??√Ë d?H??Ø≤ ÕËdD vd0 —u?e« vK Æ«dA WOULF« WOUI« WR*« VFK vK nOE

WUzd ◊UCô« WM' —«d œUL« fK:« gUMO UL

bL?Ë ÈœUM« …—«œ« f?K fOz— WU? œu?L —u?b« s U?U U?Lœ od?H« vIK

Èœd? Âd?? W?{—U??F*« vU— b??{ »Uœ ‰U?L?? —u???b«

Æ…—«œô« fK uCË odH« vK ·dA*« VOK(«

»U??N« ”bM?N*«Ë ÈËU??KN« …b??U??Ë Ê«u??{— ”U??d??OË

rO«d?«Ë U?U?? U—b?? ÊU??C??— ÂU??AË vM db?? vL?K qO?? s vM?H« “U??N?'« Êu?J

Wö??'« ÂUB??ô ¡U?C?I« v≈ ¡u?KU rN?UO?I `U?

ÆbU »—b —u√ bLË vd ”«d »—b v«dA«

Æ…dO_« UUô« ÊöD v«b

Âö bL

gË«—b « WFK v œuF «u √ fK ! d"U% $U!“_« bOFB*U, Ê«œbN sËb9Ë vK Ë odH« ZzU*" ¡u< s% W{U> dO5UL'« √bË WMUD« U“_« s? ÃËdK ÈœUM« fOz—

—UL ”U

Âö ‰UL

rO«d« ÕUH«b

vU

Èd“ô«

ZOM«Ë ‰eGK ÂuJ« 5 dB% WYdA, 5K%UFK WO,UIM« WMZK« WMZK« fOz— —UL ”U

ZOM«Ë ‰eGU, 5K%UFK W%UF« W,UIM« uC Ë WYdAU, 5K%UF« ŸuL9Ë v"UN*« TU¬ vL<Q, «u%bI* Ê√ r5bF Èd5_«bUC–U*<ú WK%UF« ÈuI«d“Ë ‰ULF«bOF,dB% TôUH*`≈W<UM0

v>«d*« bLb% vU9 dOJ« vULF« bzUI« ÊucMN ULY

W?F?K s q_« vK 5??ô ∑ qO?—Ë 5??ö«

rO5«d,≈ ÕU*H«b –U*<ô« ÊucMN ULY ZOM«Ë ‰eGU, 5K%UFK W%UF« W,UIM« fOz— rOEF« UNFË dB* ¡UOLË√ «œuM9 «uKE Ê√ bNF« sœbZ% WUF« W UIM« uC WMK« fOz—

—UL ”U

bb(«u,√ W%U<√

WUF« W UIM« uCË ÂUF« 5_«

÷uF% bLb%

…—Ëb W?K?*« «u?I« Vö? W?U?C???ô ŸU?b« …—«“Ë ÆWOUd« …—Ëb« qD bb% Æ“UL*« È—Ëb«  UUM ‰ö Wbô« UNN«u v«

s W—«œ« ¡UD« WO? qI*« ru*« gË«—b«

vK dD?O? v?« —«d?I????ô« Âb? WU?? V??

vËb« t???—U?? o?u????? W??O?Ë—Ë_« U—Ëb«

Èd?√ WN? s 5ö« q?I?? 5QË WN?

V? vKOU?L?ô« ÈœUM« Ê«—b q«œ ¡«u?_«

qQ??*« »U????A« V??M r$ ÷u?? b??F???

Èd?O? b?L?«Ë ‰U?L? d?L?? Âu?M« ¡ôR sË

…d????H« v Âb??I« …dJ? ‰Ë_« od??H« ZzU?? ¡u??

3_« WuD? vK tu??B?? b??F rU??F« ‰U?bu*

v?K√ ÈœU?M r?C?MO?????? ‰Ë_« v?K? b??????L??????«Ë

W??O«—b?O??HuJ« ”Q?? WuD v? W?U?? …d?O??_«

WL?C« WOU*« m?U*« s …œUH?ô«Ë WO?Idô«

o rË vK_« ÈœUMK YU«Ë vU«Ë fK«d

W???Uzd ÈœUM?« …—«œ« fK??? qA??Ë W???O??I?d??ô

Ê√ b???F ÈœUM« W???“√ s ¡e??? q( W???F??u???*«

s U??L?N??F? b??U??F?« - sc?« 5?ö« Èu??

v« W?O?U*« U?“_« q v œu?F?«u?« œu?L??

Èc« t—b vM ou? v tö√ d

Xu« f?H v nOU?J« qQ W??O?U??« W??—b«

U??I????*« ·d?? Âb??Ë ÈœUM« U??N ÷d?F??

ÆvOKB« ◊Ud« v lDI «dR VO√

WMK ¡u?KU sËœuË vK bL?√ vzUM« œb

v?« j??????« WU???Ë 5???ö …d???Q???*« W??O?U*«

vU????G« rU????N*« »d???????« Èd???√ W????O???U? s

…dJ« œU??%ô ÈuJ? .b?I?? 5??ö« Êu????

v?K X?J?F«Ë W?Kd?*« Ác Ê«u?M X???????????√

gË«—b« W?F?KI ÂU?L?Cô« s «u?Ë√ qu?U?

W??“_« q?( …d??O???√ W??d??? fK:« ö???N??√Ë

W???U ö WU???NM« v? œ√ v«Ë —«d???I« W??U?M

ÆÁ«u0 vMH« “UN'« œU« Ê« bF

q?? …d??Q??*« W??O?U*« rNU??I???????? ·d??Ë

b?L??? Áb?F sË ÈËU??OM*« Èd?? vM?H« db*U

ÆbOFB«

ÆodH« ZzUË ¡«œ« ¡u W WË

œu?F??«u« œu?L??? vF?? ‚U?O??« fH v

s d??O?? œb?? œd?L? œ√ W?MUD« W?O?U*« W?“_«

»UA« VP*M% »dCI Tö%U:« ÈbN ÈœU rC 5<U lO,— ·«d*`ôU, tKALË ÁœUF*<« r>— »U??A« V?M0 W?O?u??;«Ë ö?U?:« qK* «—«d?L??≈ od?? rU??N? Èb??N?? ÈœU? vM?H« db*« 5U l?O— —U???« v—b??« dJ??F*U WM«d??H« »U??? W?L?zU? sL??{ WKœ Èœ«Ë Àö ÷u?? tKK??Ë q??I?*« W?F??L??'« vN??M Èc« U??OU????U ÆWœË  U—U

iO,_« XO« qC«œ å—UA**«òË åÈub)«ò Ÿ«d u—UMO, œdHMI å‰ULF«ò

VOKG?Ë W?OMH« b??«u?IK? W?HU??<U Vö 5U —U??O???« ¡U?Ë q$ dF WKœ Èœ«Ë rUN Ê«Ë ULOô WOBA« UöF« Èc?O??HM« d?b*« —bMJ« Èb??N?

b?F v«dJ« Ÿ«d? v pUe?« ÈœU Ê«—b q«œ …d?O?_« WË_« v Wu? À«b?_« œ«œ“«

ÂU?? d??O??ô«Ë WK?œ Èœ«Ë ÈœUM

rN«d Õd Ë rNHô WUb« v 5d*« q Ÿd?Ë …—«œô« fK UU« bu »d« Ê«

tU?ö ‰ö? s …uI jG?CU

U?NL?e v« W?N?'« 5 «e?(« X% s »d?{Ë …œ—U »d W?O{U*« WK?OKI« ÂUô« ‰ö d?N Ë

w??K? v??{U??d?« j??u?« q??«œ

vCd? b?F?I*« fH? v t??UMË W?Uzd« b?F?I? vK `?d*« å”U?? Èub?)«ò ”U?? ÕËb2

rC? WM«d????H« »U??????? »—b???

v« rO«d« ‰ö? bL?«Ë rOK qOU?L« r{ s Èub?)« s »d?« YO å—U?A*«ò —u?BM

V????M*« ·u????H??? v« V?ö«

qOI« —U?OF« sË WFu? dO …QUH? dF YO —U?A*« WN?' Wu Wd{ tu pcË t?LzU

Æp– v `$Ë

t?F?Ë vzUM« vK —u?BM vCd? œUL?ô «dE U?N?UF?{«Ë —UA??*« WN? X?O?H ÈœR b?

œU??F?????« oU? r?— p– vQ

Ɖö bL√ b«Ë rO«d« ‰ö —UA*« WFLË a—UË rOK qOUL«

V??M W?LzU? s V?ö 5U

XL?B? .d?Ë X??N Xb? s qË ‚ËbMBK? 5« ÈdJ vU rC ”U??? Èub?)« W?LzU?

U???UM ‚öD« q? »U???A«

‰ö?? b?L??«Ë rOK qO??U?L??« vzUM« r{ W?U? vË Wu??C?F?K ‰U???F« vUË Ã—u?? tK«b???Ë

»U????AK W??O??Id?ô« 3_« W?uD

ÆWuCFK vU«Ë fOzd« VzU bFI* ‰Ëô« ÊuJO

qB?? w?« dz«e??'U …d??O??ô«

YO? sb?FI? ¡UM?U t??LzU? —UO??« s —uB?M vCd —U?A??*« vN« d?ô« VU?'« vK

WuD« VI? vK V?M*« U?Nö?

d??B??M s qË ‚ËbM?BK 5« Áœ«“ vUË f?OzdK VzU? d?O??)«u« d??U?? W??LzU?I?« rC

—d??I*« U??O?d ‰U?bu? v?« qQË

5U lOË

ÆÈ—U'« dNA« WUN WöD« ¡«œô« Èu0 t?UM ÂbË »UA« »—b? tƒ— oË p– ¡U

—U?A???*« lC U??LMO s« X% W?u?C?FK —u??BM*« b?L???Ë b?O??F?« WU? v tU?UL?« sL?{ oU)«b?? vHDBË ÊU??F ‰U?L? vzUM«

ÆVö vMH«Ë vb«

ÆtLzU s uC È« Ãd Ë« …QUH Xb U «–«

UN?{U w« …d?OB?I« WO?«d?ô« Vö« Wd& b?N U?L

tOM Êu?OK ≤\µ mK0 …dJ« od rOb ”U? ÕËb2 —d d?« VU vK

lD? r YO? UF?—– öA? vJO?K« ”d?O od? ·uH?B

rO«d«Ë dH?F bL«Ë d?OL bL?«Ë s bL?« odH« vUL) bb?K

Á«u?1 vJO?K« »U?A« od?H vMH« “U?N'« ŸUM« ÈœU?

bbU vUL)« ŸUMô W—U U?{ËUH*« X«“UË qO— ÈdË Õö

vK t—b?? Âb?Ë t?F?{«u Èb? U??Nö? d?N v« tU??OUJ«Ë

s dH?F b?L«Ë vKú ÂUL?Cô« s qO— Èd? »d?« Ê« bF W?U

ÆWO«dô« ¡«u_U rKQ«

ÆtLzUË —UALK …bb WdC vd« —u«e—

WOzU?NM« WM«dH« »U? WLzU s V?ö« œUF?« dEM*« sË

db*« W?Ou? vu? Êôu wLK `O?d W?OM« t? ‚UO?« fH v

Âb???I?« …dJ vËb?« œU???%ô« v« 5?U U???N?Kd ·u??? v?«

s qb?« ÊuJ Ê« vK qOdU «d?OO? p9 Ê« bF …dJ« od?H vMH«

‚ËbMB« 5√

W? U??< Wö??'U Èc??O?HM« db?*« rKu? Ëd b?O??L?F«

Vö*« W??“√ ÈœU??H?? Wö????'« fK?? W???d p?– vQ

‚—U b??L?« v?zUM«Ë s« ‚u?? Wu??C?F?K vu??? b??O?Ë n?OD b?L????Ë Ue«

È—uA« uC Ë ‰ULF« œU%« fOz—

Âö??? ‰U???L???? W???Uzd? …dJ« œU???%« …—«œ« f?K??? n?K

gË«—b?« W???F?K v?K v«u???? U????“_« X«“U????

v? 5?????ô ¡ö?????Ë s? Y??????« v q?F?????HU?

bOF bL

ŸULb« …—«“Ë VOUPI Wö'« È—Ëb« qD, bb% TU—U% WLUC*<ô

ÊËd??OË d???Ëd?? dJU???Ë d??O??uË vO??? ‚—U Ë ‰Ëd?? œË— s? q 5 ÆËœ—UJ—

vK rOJ(«b

Ê«Ë U?LO?ô vU(« U?OU?« dJ?F s ¡U?N?ô« VI åU?HO?ò

—uBM vCd

rœU?F??« dEM*« W?LzU? vK 5?ô ¥ l{Ë V?M*« »—b? U??UM Êu?{u?? U??ô ≤± v« W?OzU?NM« W?LzU??I« W?O?H?B? ƉUbu*«

om-2337  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you