Page 1

WO!UIM"« …—Ëb"« b#Ë WO"ULF"« /U!UY*4ô« qOQQ ∫ Èdb“_« ’U)« ŸUDI"U! W[d% n"√ ¥π‡" WOUL*ô« …ËöF"U! V"UD ‰ULF"« œU%«

VFF dú" v4œ_« b(« oODQ

ÊuF b q#U n"√ ±∞∞ bIM"« ‚ËbMF ÷dP sL

¡UC_ vUL »Ëdb WKI**« /U!UIM"«

ÎUOHFQ Îö#U ≥µ∞ qB °ø5dBLK" åbZ!ò nO_— dO uQ v …bb'« e)« W#uEM# `ZMQ qb åWUOK" uJ «dQò ‡!

∫ ·d$F WO U*« d “Ë

årKF*«ò bOM& —«d« ÊdU"« dO4uOK# `"UB"

tOM

± WH±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥≥¥œbF «

Â≤∞±≥ u U s ±≥ ≠‡ ±¥≥¥ V— s ≥5Mô«

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd

W—«œù« W!UOM"« ÂU#√ 5% ‰eG! »b*M*« uCF"« œU åœuML /Ud!Ëò –UI4≈ qDF È—«“u"« qbF*"« ‰UH*ô«s# s#U#U U#U±≤∑ ±≤∑ ‰UH*ô« ‰ULF"« …œ«—≈ —UB*4U! v*UbO bOuU# uU#s# s#‰Ë_« ‰Ë_« v*U qL'« qL'«rFM*«b rFM*«bdOJ"« dOJ"«v!UIM"« v!UIM"« ‰UL? WO? ' …œ«—ù« XII? U#U ±≤∑ cML? Á—«dJQ ‰UL? ‰UL?FFFFK"K"K"K"WO? WO?FFFFL?L?L?L?' '««««…œ«—ù« …œ«—ù«XII? XII?U#U U#U±≤∑ ±≤∑cML? cML? Á—«dJQ Á—«dJQ ‰UL? WO? ' …œ«—ù« XII? U#U ±≤∑ cML? Á—«dJQ /«¡U? œô«Ë U!ô« «dbU? «—U? ?? B /«¡U? /«¡U?? ?? ?? ? œô«Ë œô«Ëq?q?q?q?OOOO?D??D U!ô«W?W?W?W?? ?? N?? NN? N? ?? ?????«u?«u? «dbU?!!!!«—U? «—U?? ?? B ? B? ?? ??*?***?4??44?4«««« /«¡U? œô«Ë D?DU!ô« U!ô« «u?«u?? ?? #?? ##? #v?v? v?v? «dbU? «dbU? «—U? B 5? v4U? n? r«e? W?W?W?W?? ?? O?? OO? O"U?"U?"U?"U?? ?? L?? LL? L? ?? ???√—√—√—√—5? 5?!!!!v4U? v4U?DD n?"""U?"U?U??U??? m?? mm? m? ?? ??*?***""""W?W?W?W?!!!–UJ? !–UJ? –UJ?"""«"«««r«e? r«e?****«Ë«Ë«Ë«Ë 5? v4U? DDO?O?O?O?? ?? %?? %%? %n? n? –UJ? r«e? WOAË WOAË WOAË WOAË Ubd? /b? d? f? "u! …e? U?U?U??U?N?? NN? N? ?????? ???ËËËËUbd? Ubd?? ??O?OOO? ??L?LLL? ??{?{ /b?? ??I?III? ?? ? W?W?W?W?? O?? OO? OJ??JJ?Jd? d?? #?? ##? #√√√√f? f?OOOO"u! "u!…e? …e?? ??N?NNN? ???√Ë√Ë√Ë√Ë Ubd? {{/b? /b? d? f? "u! …e? Æv4U4ù« Æv4U4ù« Æv4U4ù« 2 Àb?? ?? ?U?U?? ??#? #Ê«Ê«”—b? ”—b?""««W?W?? ?? L? LE?E?ËË s?s?s?s?JJJJ2 2b?b?b?b?? ?? ??F?F??r" 2 r?r""Àb? ”—b"« ÈuM? ‰U? ô«…d? …d??? ? ? vb Ác?bbËËÁ—«dJQ Á—«dJQ ÈuM? ÈuM"« "«""««‰U? v?vbbÁc? ÁcbË Á—«d? JQ ÈuM? ‰U??H??HH? ??*?*? ?ô« ÆbO:«ÂuO"« ÂuO"««cN! «cN! ÆbO:« »U? ?? ??OOô«Ë ¡U? ""? «« /U? ?? ?? LL? L?? ?? ?? Ê« lMFË »U??? ?? ?AA??»UA? ?UM?UM?U?MF »U? ô«ËOô«Ë ¡U?¡UM?MM??¡UM"« /U??? ??/UUMF F ‰U? ‰U?‰U? Ê« U?U?U??? ?? OO? O??"""U?U?U???C ?? __? 4Êu? ?? r?r?MbbL?ËË? c¡UM? ??"«""«« œ«u? ## lM? /ôU? ÊuM? U?? OMM?"L?L?U?L? _?? ?? ccÊu? rbË ¡U?M?? ??"« Êu? ¡UM? œ«u? lM?œ«u?F F? ËË# «« ‰U? /«—U? B /ôU? b?r?r?r??N"""?U?U?FU??? ??"«??FF??""ÊËœb? ?F"«?? ?? ??‰U? ‰U??? ?? ??LLZ?? ?? ?? ? r"U? /«—U? B??L?? ?? **???44«Ë«Ë/«—U? /ôU??B?? ?? *??C C4«Ë??44 U?U?U??? ??LL?C?z«œ KE? r? ?? ?NN????FF?""«?"«Ê√ ‰U? z«œ«Ë b?b?«uKE? r??I???Z?"«Ë z«œM"««u?«uK?/U? E«—Ê√ Ê√X% r?U??? ??IIL?""«Ë «ÊËœb? ÊËœb? Z o?o?o?( ?? ?? ?? ?F? F? "? "««‰U? ? ?? ?? ??C ?M?M?"? "««/U? («««q?q?q??√√ s?s?## ‰œU? Wd(«Ë s#«—‰œUF"« ( ‰œU? ‰U?o(« ? Cq√ /U? «—X?X?%% ôc?!Ë «¡UD? ·u?? ? ?H? ? ?B?"« W?? ? #b?? ? ?I? ? ?# v? «u?Wd(«Ë Wd(«Ë KE? Ê√Ë Wd(«Ë WOm? W#b? v qEQ WOm?C ·u? CQË ôc!Ë Ë …d?B«¡UD «¡UD ?*M*« UM*?·uHB"« ·uHB"« «— «b!√ jI? W#b?IIIQ###sK v «uKE W?«uKE O?m?CÊ√Ë Ê√Ë QË WOm? C QËQËôc!Ë ôc!Ë «¡UD ·uHB"« W#b? v «uKE Ê√Ë ??zz?z«œ«œ«œ¡·œ qE? ·u? UM?U?U?U??? ??!LL?LuKP qE?QQQs ·u?U??? P???œU?ËËË?…d? F …d??? «d???B ?B?O?? ?? ?***?M?M?FM?**?*Q«««ËUM?UM?UM?W?***«— ?P«—U?? H«b? ? O!!!√√W?√jI? jI? ?O"U? ?????U???QQ?QLsK? sK? z«œ qE? ·u? …d? B «— «b?«b? jI? sK? ”U? ?ËËËdB# UM!uKP œU? «d? W?W?W?PPPU?U?U?HHH??OO”ULË …eF"« ”U?LLL??UN" UM!uKPt4«¡·œ ¡·œ qO?s cs # t"U?U?U?PPPfO" UM«Ë—√ ?OW?W?W?OOO"U?"U?"U? ”U? UM!uKP ¡·œ s œU?œU?F FFsDu" «d?«d?OOO?????FF?FQË QËQË ÂbI*"«Ë sDu" UM«Ë—√ ÂbI*"«Ë…eF"« …eF"«UN" UN"dB# dB#t4« t4«qOc# qOc#t" fO"ÆULz«œ sDu"ÂbI*"«Ë UM«Ë—√ ÂbI*"«Ë …eF"« UN" dB# t4« qOc# t"t"fO" fO" sDu" UM«Ë—√ ÆULz«œ ÆULz«œ ÆULz«œ

/U? ??B 5? f? ¡U?¡U? /U?? ?? ?????U?U?U?MU?MMM?B ?B?!??!!?!5? 5?KKK#U?K#U? f?OOOO?z??zz?—z——— ¡U?¡U?MMMM????"«"«"«"«/U? /U? B 5? #U?#U?? ?? ??F??FF?F?K??KK?"K??""?"W?W?W?W?? ?? ??#??##?#U?U?U??U??? ??F??FF?F?"??""?«"«««W?W?W?W?!!!U?!U?U??U??? ??I??II?I?M??MM?M"«"«"«"«f? f? 5ö? ¡UM? lM? »U? _«Ë s?s?s?s?####5ö? 5ö?****«««s «s sW?W?W?W?!!!U?!U?U??U??? O?? OO? O4??44?4¡UM? ¡UM??"??""?«"««œ«u? «œ«u? œ«u?? ?? #?? ##? #lM? lM?FF »U?? ?? A?? AA? A? ?? ??O?OOO_«Ë _«Ë 5ö? s ¡UM? œ«u? lM? FFËËËË»U? »U? _«Ë ¡UM"« /U? v ?? B ‰U? b?b?b?b?? O?? OO? O??O?OOO? ??A?AAA? ??*?***?"??""?«Ë"«Ë«Ë«Ë¡UM"« ¡UM"«/U? /U?? ?? ? U?U?U?DU?D v ¡U?¡U? ? B? ??#?###‰U? ‰U?? L?? LL? L? ??? ¡UM"« /U? DDPPPPv v ¡U?¡U?? ?? ? d?d?d?d?? A?? AA? A?"??""?«"«««d?d?d?d?? B B ‰U? /U? FË ‚dD? ¡UM!Ë XM? _« FË /U? /U?? ?? ? U?U?U?MU?MMMFË FË‚dD? ‚dD?"""«"«««¡UM!Ë ¡UM!Ëb?b?b?b?? ??O?OOO? ??O?OOO? ??A??AA?AQËQË XM?LLLL? ???_« _«W?W?W?W?? ?? ? U?U?U?MU?MMMFË FË /U? FË ‚dD? ¡UM!Ë QËQËXM? XM? _« FË VK? qJAQ π≤ ?? ( ‰U? "«Ë »U? _« VK? VK?FF qJAQW?W?W?W?MMMMN?N?N?N?? #?? ##? #π≤ π≤‡"‡‡""‡"W?W?W?W?? O?? OO? O?? ? d?d?d?d?? ( ? (««««‰U? ‰U?? L?? LL? L? ??F?FFF"«Ë "«Ë»U? »U?? A?? AA? A? ??O?OOO_« _« VK? FFqJAQ qJAQ π≤ ( ‰U? "«Ë »U? _« U??FU?F?U?OF?OL?O?L??L??r?r?rN? NN? L?LL? ??Q?Q!!Q!Âb? ¡U?¡UM"« UMF Âb??II? ? *? *? ?Ê«d? Ê«d??L?L? F?F"«Ë ?""«Ë«Ë¡UM"« ¡UM?M"«""««W?W?? ?UMF UMF ¡UM? UMF t?v? O?_« h"U? t?tAO? O?d?Ëd?Ë?v!_« B V? dB# dB? VFA" ?"?"W?W?? ? W? W?MW??WW? M?*MN*"« ?"?"««h? h"UY! h"U? ""U?U?? ? Y? YYY? !?! v?AA!!_« ?v!_« ? B? ? ?#?#dB? V?FF?#?#?AAVFA" MW??N?NW?W?MN*"« *N*"« h? h"U? ?? d??#?A‰U?"« Ld??L?B ¡U? ? d?d??AY"«?! ¡U?d? B ? BË? #? #qU? ‰U??LU??L? "?"«« Ët?Ëq?qU? Aq??A? O? ?U??U???Ë"«Ë"« q?‰U? «œb? ?Z? #? #‰U? b?b?? [?LRË W?W??W?W?M?MMN?N?NY??Y*? *"«!"«! b?[? RË ?F"« b?‰U?O? ?L?F?!F? FW?"«"«W? b?b?MN?? O? *??*F? F""«!«!h"U? d?Vz«b? *? ? "«?*q?qL? «ËLVz«b"« qL? ?{ q?L? ?{? F? "«?"v?«…—Ëd? …—Ëd? K «œb? ? ? ?vK Zv? V??Lz?«b"« ? ?F?"« …—Ëd? ?Z? ?K#?# v ? UM4«Êu?Êu? ? d?#?LUM??LUM4« U?—UD« ? F? OÂu? ? L? v ? ?? O"«ÂuO"« Êu?U?? F?? ?Ob?U?? ?FL? #?OL p?? "b?–b# ? ?*4*?«?p"– p"– *«Ë *«Ë v W??O ??F? «Ë«œË «ËW?D?W?O«? ?[v d?«Ë? W?Âu?—UD« W?ÁU??F&?VB? «œË « v QW?VBQ W?W??F[? W??d? ? O«œË ??? —U?—UD« ?[?Od??O"«"«? UNO …U?FOÁU?ÁU??& W_UOF U#UNO? q[ rNK*4 W?*4 ?_U?…bb ?O? F …U?«O«v?v OF W_U? VBQ …bb? ?U?NO …U??OrNK? ? …bb ?…UO ?W_U? & V?ÁU&« BOFQ ËQv?v?v?U?? !? #U?? q[ u??O ? ?b r??rNK? U?? ?NZ? ? K*?? ?#*?«q?? u?4[b4 v? U?U?MM?"Y? YU?¡U?? ??C v?v?U? M?¡U?YZ¡U??«M—U?«!? !Ëub ¡U?? ? ? ?ZM?!U??Ë?N«?v!U? v M—U?—U?!Ë?Q?MQ"«v!U? v?U?? N*…Ëb? "«Fqc*«Ë qc*«Ë …Ëb? ? # v"U? ‰U? v*"« U?U??NN?F?FC?Mq?MF qc*«Ë FM?c"*«Ë «v*"« ?…Ëb? MF …Ëb? "«b?qc*«Ë v"U? b? ? I?C?"Z«M"« sb? UMY—UQ ? ZM"«? # v*"« ?II"«v?"«s?*sb? ?II"«?"«Zs?sb? ? #…Ëb? UM??Y?C—UQ dZ W U??L?L¡U—« ‰ULFK" r"U? a—U*"« ?F?F"«cM#Ë ??r"UF"« —«—« W?W?cM#Ë ? ? U?U??[¡U—« r"UF"« ?[F? FK"v W U[ ?A?A?*?v ‰U?CCL?M?MFK" "«"«U?‰UCM"« r"U? "«¡U?¡U?dZ? ?[v v ‰U? ‰U? K"·d? ·d? *««‰U? ‰U?·dA*« U??N·dA*« ?N? F? FMF MF v ?ô« #«b"« X4U? Âu? ?[O"«?«–S? *#Ë?"« À«b? s#W?‰Ë_« ? ?? Oô« X?X? v 44À«b? U?U?W?? ?[[? O«–S? ? #? «b"« ? ? ô« ? ?OO"«"«? [v??v?«–S? *ô« a—U? ?Z? Za—U? ? O? ? "«c?c?v?MM?#Ë À«b? «–S? Âu? Âu?À«b? *? ??? X4U? a—U? ?**?v?"?"«?« d?*d??Âu? _«ÆÆW? u?b0 ? OJd? U?±∏∏∂ JO?? #%_«W?u?u?Mu?b? uU? u?ÆÆW? ? ???U?OU?JJ?JO?O?d? /—U? ? ? %? %? ?#WM? F b0 U?U?? ?#?#U?0s# Js# O?±∏∏∂ %‰Ë_« WMb0 v?v? ? ?#±∏∏∂ W?W?s# ? ?O?O? ? ‰Ë_« #? #«b? uU? u?W«b! WM? ±∏∏∂ ‰Ë_« «b?""«#« ‰U? ? ? ? *?Z?? ? F Nö?M"ÆÆW? ? ?«b! FM?" ‰U? v?? "??HC ö? ?"ö?« ‰U? "?"bb? ?u!?C‰U? ?M? ? "?«HZ?…b? W«b? u?W«b? ! bb? ‰U?!?!? H/—U? "W?bb? O?OJ?J???/—U? d?d?? Z??#?#_« N?_« ‰U? ?HU?? ? L*?M?*? ?"? F« …b? bb? Z?? *N?N?M??M?""ö" /—U? ?F ÆÆW? s# MMU?F?B? mÂU?ÂU??? ? ?NtQôôœË ÁUMF? ?‰U? N? K??K?**??#C ?ÂU??M«Ë?M?"«"«? ?v"U? v??N…b? tQôôœË s?#U?U?? L? ? ?z«œ ?L? zÁU?U?UM?ÁU?«œMMB? ?Nm?K?K*?*??? ??t?«Ë?«ËQôôœË v"U? ? ?L?L??#ÁU?F?F?"ÂU??M"««?F‰U? ? K"?*U??L??? Fu!u!"««Ë tQôôœË F?M? M?#?#?B v"U? ?C …b?

‚ËbMB"« 5#√ ‚ËbMB"« ‚ËbMB"«5#√ 5#√

ÂUF"« ÂUF"«5#_« 5#_«

b“U!√ nDU

dJ! dFUM"«b


‰ULF«

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

∫WOUI « W R*« db bO « vHDB

¢qOM« XM¢ ∫rKI

t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

°°øøÆÆÊuFHM*« s ÆÆÊu¡U ÆÆ ÊËdzU# ‰ULF« «–UË ÆÆÆ ÊuFHM*« s Êu¡U ÊËdzU ‰ULF« w ????? w ?≈ËÆÆÆ Êu ?????«– s ? s ?√ w≈ËÆÆÆÊËb ?d WuN:« UdzU ?B wUË ÆÆÆÆ ÊuJM s lËÆÆÆ ¡u ???? ???? ???? qÆÆÆÆ b ????G« U ?M V ?JO ???? «–U ????ËÆÆÆÆ q ÆÆÆ wC ? U ?L s ? ? ? ? Â√ÆÆ d ?√ UM«u ?√ «uM ?« ‰«u t UM ?LKU ??Ë t ??O ???G ?? ??U ?? b ???M qÆÆÆÆ …œU ?I« 5 ? `—Q ? qEM qÆÆÆ W ??O ?{U*« U ?L ?N√ÆÆÆ WKI ? ?*«Ë W ?O ?d ?A« 5 ÊËdzU ? qEM ·u ULN√ÆÆÆÆ bdU UMd?uO ULN√ÆÆÆ qC√ °°øøÆÆÆÆÆÆÆÆ ÊUü« tF UM oI s d ?O ? ?J« s– w Ê_« —Ëb …dzU? …d ?O ? ?? WK ?√ …dO —u√ rN XHAJ UbFË …dH« pK ‰ULF« U¡«—Ë «u ?????F ???? w ?« WK ?I ???? ?????*«  UU ?????IM ?« s …U ??? ?M« ‚u U ????N√ «Ëb ???ËË U ???N ????O≈ «u ???L ????C«Ë °°ÆÆÆÆÆÆ…QË  ¡U ???????????????Ë …d ??J ? ??« X ? ??–Ë s ?“«u ??*« X ? ??K ?I ??« WKI ? ?*«  UU ?IM« Ê√ ‰U ?L ?F« b ?ËË ¢ …u ? ?B« wN ? WK ?I ? ? ? X ?O U ??N√Ë b ?F oI ? ?? r rK l ? UNM ?JË jI Wd ?B*« W ?uJ(« s WKI ? ? U ?N rdË U ?NUL ?√ U ?N rEM W ?O—U ?  U ?LEM ÊËb rNz«u ?√ V ? U ??NU ??L ? q ??I ? ??* WDd ?? «uU ? sc« ‰U ??L ?F« ¡ôR dzU ?B ? w d ??OJH ?« q Ê√ ÊuM ?E «uU ??Ë Î « d ??O ? ?? d ??N ??IK «u ??{d ??FË pK ? rN ??U ??L ??C≈ W ?E( oI ??% b ?? t «u ??L ?KU ?? rN ?ö ?√ Xd ??Ë rNU ?¬ X ?O ? w ?«  UU ?IM« °°ÆÆÆ rNKI  dœË rNU ?U ?? ?? «Ëb ??O ??F ??O Íd ??√ …d ??? ‰U ??L ??F« œU ?? ÂU ???F ?« œU ???%ô« ¢ rN ??? ????O ??? …œu ???F ?« Ê√ «Ëb ???ËË …d ?? ‰U ???L ??F« q ? XO ¢ d ???B ?? ‰U ??L ???  UU ???IM «uKB ?H≈ Ê√ b ?F rNKUA ? qJ q(« u Íd ?√ wK ?« ¢ qzU ???I« q ?*« «Ëœœd«ËœU ???F ?? …d ??? ???H t ?M °°°ÆÆÆ ¢ t√ WLO ·dF tO√ WË“ l gOF ÊuJ Íd ?_« uK …d ? 5F ?L ? ? ? ‰U ?L ?F« ¡U ? UËbU  UU ?JË  UUJ 5KKN Êu ?dBË Êu …dO …bb WKQ «Ë¡UË UuAUË °°ÆÆÆUËb rNKFÆÆÆ WU≈ s UN …œU ? s Î « dO ? ? XFL ? U ? fJ Ê_« Í—√ sJË «u«“UË «u ?U Ë «ËœU sc« WKI ?*«  UUIM« w qU ??F« Wd ?Ë W ??OU ?IM ?«  Ud ?(U Êu ??UD tËb ?? wU ??I rO ?EM Í_ ÂU ??L ?C ?û —U ??O ? ??ù« U*U  U ?? ?? ??J rN o ?I ? ?Ë rN ?(U ??B ?? Âb ?? °°°ÆÆÆ UN «uLK s dOœb »U ?≈ s Ê_« rNe Íc« U œU%ö ? ÂULCô«Ë q ?I ?*« œU%ô« s ‰UL ?F« —U ???? ??? Ê√ w ? Wd ????(« w Ác f ?O√ ÆÆÂU ????F« °°øøÆÆÆÆtÎ U UM Á«d Íc« rOEM« qUF« ÷—_« ŸUI q w …œU?I« UN√ ru?—√ÆÆÆ ru—√ ‰UF√ ÊËb  «—UF bœd s ‰ULF« «uL—« rdzU ???B ?? ÊË—U ?? ?? ‰U ??L ??F« «u ??d ?√ ru ??—√ r tËd ? U ??L ??? Wd ?? r ?NK ???I ?? ?? ??? Êu ??L ???dË dU ?M …—u X ? ???O ?√ rJu ????O ???F f ?OË rN ?u ???O ????F UM√ Â√ w sQ ? Wd ?(U ÍœUM  ¡U ? …b ?O ?:« °°T UNM oI r  «—UFA ‚bA qEM s Êu‡‡FHM*« r s Êu¡U? ÊËdzU ‰ULF« WUù ÃU ‰«R s Â√ r« …—u« Ê√ q ?? Î U ???Fd ?? 5u ?? ???*«Ë …œU ??I« lO ???L ?? s UM ?H√ Î U ?F ?O ?L ? b ?$Ë p– sd ? ?√ q ?OJ« `HD ‰UL ?F«dDC ?O ÕU ?H U ?N fO WIKG ? …dz«œ w p– Àb ? «–≈Ë U ??NM Êu ?d ?? ?O nMF Ud ??J …dz«b« p ?K q«œ Íd ??√ …d ?? qU ?? œu ??F ? sK °°ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ ZzUM« «uKLË

vUL)ô«Ë v+U+ù« s bF« …U«d l W/R*U1 vLOEM« qJON« v6 dEM« …œU≈ Ác ¡U????L????« b????O????QË WœU????O????I«

V???U??M???*« ÊU??J???*« v?? V???U??M???*«

tb?M« ”√— v?KË t?U????U????L?????«

db?*« b????O????« vH?DB???? Õd????

U?????N?zUM?Q W?????I?d?????F« W??????????R?*«

5? ¡«œô« v q?UJ?« …—Ëd?????{Ë

s W??Id??F« W????R*« Ác WU??«

W?OU?I?« W?RL?K bb'« ÂU?F«

UNFUË v«d*« vU UbzUË

V—b?????«Ë vU????L????F« nO????I????????«

Z«d? jO???AMË W???O?U*« U???Nd??????

W??F??U?'« f?Oz— VzUË W??OU??L??F«

ÆWdB*« WOUIM« WdK

Æv1œUô« rOKF«Ë vUIM«

ÆUN ¡UI—ô«Ë nOI«Ë V—b«

…d? tK?L?F tœu? V?I? W?OU??L?F«

Á—«u?? b?O??« vH?DB? r????«Ë

W??L?? v?K Ê« ÂU??F« d?b*« `{Ë√

s Ê« b????O????« vH?DB???? `{Ë√

t??u? vzU??C??? rJ b??F? Èd??√

vU?ô« b?F?« …U«d? …—Ëd?C

W?????????????O?1œU????????????« d??u?D? t?U??u?Ë√

…œU??« ÈduD« t????Ud sL??{

b?U???????) d?b????????IË d?J? W?U???????—

‚u??I??(« œ—Ë qL??F« U??ö?? v

W?FU?'U W?B?B?*« U?«—b«

v?L???????O?EM??« q?JO???????N?« v? d?EM?«

W?KU???????F?« Èu???????I?« d“Ë Èd?“_«

b?F?« …U?«d U?C«Ë U?NU??ô

vK ÿU??H??(« …—Ëd??{Ë W?OU??L??F«

UN?O1œU√Ë UN?FUË W?R*U

fO?z— v«d*« b???L?????? vU??????Ë

U?N 5KU?F?« Ÿu?L?' vU?L??ô«

ÂU?? ‰U?? tuJ? W????R*« ‰«u??√

¡«œô« Èu? l— v— Èœu U0

È—u??A« u??C???Ë ‰U??L??F« œU??%«

ÆVF vAOF Èu q v

ÿU???H???(« q? Á—«b« sJ?1 ô t«Ë

‰U????? v —œ«u??? œ«b??« p?c??Ë

ÆrJ(« cOHM ULN«dô

V—b?????«Ë vU????L????F« nO????I????????«

W?????U????? U??????d?????B v? ‰U?????

qd?« √b?????? …U???«d???Ë vU???I?M«

v?Ë√ Ê« ‰U???????????L??????????F?« …b?d???????????'

bO« vHDBÆœ

rJT1 vKLF vAœuF1 bOF/ dOJ« Èd bIAË ¡UCI« vR«d*«Ë ÈdE“ú

b???O«Ë …¡U???HJ«Ë …—«b???'« pc???Ë

ÈËUB« vO ∫—«u

VUM*« vu—UOF ULË WHOEM«

WU s

5M ÈbN

p–Ë „«d?ô« W? oË Ub?b% r W?HKJ«

.bI? v qL?Ë ŸËdA*« U«e? s …œUH?ö

WU??I?M« U??N XU??? U??N??u s v?Ë_« v …—œU

WK?d*« ‰ö???? Uc???O????HM? WU????IM« W?D s?L???{

- U??O?H??A????? ‰ö?? s W??O??ö?F?« W?b??)«

WU?????? s??? W??Uzd? Èu??'« q?IMK W???U???F«

v≈ «d??O??A??? U??U9 U??NM ¡U???N??ô« b??F WK???I*«

qU?FË vË_« W?—b« «– vË UN?F b?UF?«

qIMU rd«Ë 5KU?FK iH<« ÃöF« dO?u

5Ou?*« d« pc?Ë ‘UFLK 5U?;« …œUH?«

W??U???)« «œU??O??F« «c???Ë …e??O??L???*« qOU?????«

Ãö?? ÂUEM «u??F???L?? r s?c« W??U? Èu??'«

ÆrNM

p–Ë 5B???B????*« …b?U??ô«Ë 5—U??A?????ö

dB* WCUIU 5KUF« l l? u UL dô«

u??C?? t? b??L??√ 5OU??I?M« s q b???√ U??L??O??

WU?IM« U?N??M9 v« W?O?ö?F« W?U?D« Vu0

Wö v«u?? tM b?O?H???Ë W?F?U?« U?NU??d?Ë

Èu?? ”bMN?? ÕU???B?? bU??Ë W??U??F« WU??IM«

ÆÈe— d« qUI UNOdA*

Ærd«Ë qU ·ô¬

…b?O?ô« W??d« ŸËd?A*« fO?zd 5ËU?F? U?LË

nJF W?U??F« WU?IM« Ê« 5M?? Èb?N? `{Ë√

WU?IM« ‚ËbM 5√ 5M? Èb?N pc Õd?

Ãö???F« v? „«d??????ö 5?KU???F« Ÿu????L??? Èb

bb?? ÂU?EM« «c ‰u?L?A W?«—œ v?K U?OU?

ŸËd?A? fOz—Ë 5u? 5H?O?C? dO??Ë W?U?F«

«c?????N W?U?????IM?« vM?Ë ÁU?«e????? œb?????F????? i?H*«

W??b???)« v≈ W??U??{« Ãö???F« W??HK?J s W?????

»U??« X??? W?U?IM?« Ê« ‰U?Ë iH??<« Ãö??F«

ÆÈuO(« ŸËdA*«

s W? qL? ·u? WUIM« Ê« È√ W?CH?<«

ŸUDIU 5«d« 5KUF« lOL' tO«dB vK

œuM'« WK? s nAJ«Ë ‰uB?H qU?

ÆWBB*« e«d*«

Æv{U*« ÊUC— dN v ◊UC«Ë

b???(« oO????D …—Ëd???{ vK d?9R*« b???√

U?d*« d?Ou …—Ëd?{ vK d9R*« b?√

U?0 —u???????ú v?B???????ô« b???????(«Ë v?œô«

qO???G???A …œU???«Ë WK;« œU????? ‰U???L???F

d???O??ND?Ë W??O?U??(« —U???F??_«Ë v?U??L???

vK? U????d???? œu?ML???? U?dË lM?B????

Âb???Ë œU???????H?« s WËb?« U???????R???

WU?L?Ë rd?«Ë ‰U?LF?« ·ô¬ qI???

ô v W?«bN« UF?zUA« ¡«—Ë ŸUO?Bô«

d??O??uË W??u??A?G?*« WËœô« s W??«—e«

Vd????K U??NU???R??Ë WËb« ÷d??F??

œuF v Õö?HK ÃUô« UeK? WU

W????????O?K?«œ ·«d? « t????????O?≈ v?F????????? Èc?«

vz«c?G« s_« oO?I?? ÁbN? oU? v≈

ÆWO—UË

ŸU?C? d?O?Ë qI???? —«d?I« ÊuJ v

d???????O???????u? …—Ëd???????{ v?≈ d9R?*« —U???????«

ô≈ p– oI? sË WO?—U ◊u?G{ È_

ÂU?L?ô«Ë lU?B?LK? ÃU?ô« U?eK??

…b??????????u?«Ë ÃU??????????ô« …œU?“Ë q?U?J??U?

X9 v« UdA?« …œuË sDI« W«—e

ÆWOM u«

n√ ±≤ …œU?«Ë WËb« v≈ UN?B?B?

5ö?Ë ‰UL? •µ∞ W? vK ÿUH?(U Ê«Ë ‰U??L???F« ‚u??I??? s vU??« o??? d???O???u?Ë 5KU????F« lO???L???? WËb« v?d WOULô« W«bF« oOI ‰œUF« d_« 5UDI« v ‰U?L?F« W?«d vK U? UH? b?z«d« —Ëb?« …œU?????«Ë ’U?????)«Ë ÂU?????F?« W??O???H??O?? v?K qL??F?«Ë WËb« U?????R* l—Ë W?U?*«  U?O?UJô« s …œU?H??ô« ‰ö? s U??O?U??IË U?OMN?? qU?F« …¡U??H?

Ê« ÂU?????F?« db?*« s????? b?????L?????« b?????√

∫ÈËUB« vO ≠ V

…d??O???? …d??H b??N??A ·u?? W????R*«

fOz— ÊU???L??F Õö?? v?U??IM« W???Uzd œU???????%« fO?z— V?zUË …—«œô« f?K??????? ‰U?— l oO?MU rO??O« Âu?O ‰U?L?F«

e??d?*« vK t???O«—UJ«Ë W???Ou???OKI« W?uD

‰U?H?ô« W?U?M0 Èd? W?OUH??« oU?)«b? ÊU1« ÆÂœUI« X« Âu ‰ULF« bOF vHDB? b?L?? —u??b« Ê« oU?)«b?? ÊU1« XU?

vU? ‰UL?F« œU%« fOz— b?NË rb

b?O?L?(«b?? —u??b«Ë ÊUJ?«Ë W??B« d“Ë b?U?

ÆÈ—uA« fK uC v«d*«

·u …—«“u« «œU?O —U?Ë d“u« ‰Ë√ bU? W U«

ÂU?F« db*« s? b?L?« VU?;« ‰U?

od??H vHM œu??L??? Vö« œu??F?Ë

v rd«Ë rO qH ≥∞∞ .dJ - t«

Ác????N ¡U?????I—ô« u???? Áœu????N?????' rU????

∫W—u√ qz«Ë ≠ V W?Uzd W??B« …—«“u 5?KU?FK W?OU?IM« WM?K« rEM

W????R?*« vK W??HK?J È√ ÊËœ ‰U??L??_«

W??U???« U?U??L?? qO?G??AË W??OU???I« ÆrUF« WuD v≈ WR*U tO«—UJ«

…—«“uU1 5K UF« „—UA WTB« d “Ë ‰ULF« bOF1 ‰UH#ô«

W?OU?LF« W?O?UL??ô« W?R*« XK?H?«

vK WM ≤±Ë WM ±∑ X% ÂbI« od

·Ë¡d«b? oU?« ÂUF?« dbLK db?IË

sb« ‰U?— iF v≈ WU?{ôU ‰UH?ô« ÊËdC? U?O??B???A«Ë vM u?« qL?F« “u??— s W??u?L???Ë Æ5OHB«Ë 5Oöô« v≈ WU{ôU WUF«

rOEF«b ·d√

s bL√

.dJ«b bL√

r????????? fO?z—Ë ÈœU?M?« …—«œ« fK?????????

od??H W???R?*« ÈœU “u?H? t« `{Ë√

v≈ «d??O??A?? U??N—«œ« fK?? ¡U??C??«Ë

ÂU??F« db?*« .dJ«b???? b??L??« ·U??{«

W??B« …—«“u 5?KU?FK

od???? ◊u???? Âb??? Ê√ v≈ U?d???????A*«

d?H?ر Ê«d?OD« od? vK Âb?I« …d?

U??OMœ ‰U?L??F« b??O?F W???R*« ‰U??H???«

ÈË– .dJ - U?L? W??R??LK b?U?*«

«c Âu???I?????? WM?K« Ê«

rœË œu???N???Ë tK« q?C??H? ¡U?? ÈœU?M«

ÆWF«d« W—b« È—Ëœ v≈ jN r

.d?J« ʬd??????I?« U??????«–« W??????—U?????A?0

Âu qH fH v WU)« U?UOô«

ÆÊULF Õö WR*« fOz—

u?C?? rOEF?«b??? ·d?« —U??« U?L??O?

Æ»dF« uË ZUd«Ë

ÆWIdF« WR*«

ÆWR*« s WOU« WH

W?????R*« s …bb??? …—œU v rO?????O«

W???OU???IM« W?MK?« fOz— oU???)«b?????? ÊU1« XU???{«

5K?U????F?« .dJ? ÂU?????F« «œUN vK 5KU(« 5KU?(«Ë W?O_« u?? Ë√ W???O????—b  «—Ëœ v?K

q v Ub?O?F ‰U?H??ô« U?uJ(« vK ‰U?L?F« ÷d?

«—U????????N???????? v?  «—Ëœ

s W?H??J œu?N?Ë v?U?L? vU?CË ÕU??H? W??O?? ÂU?

W??O??«—e« ôü« lO?MB v W??B??B?????? W??d?? vË

email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

WK?;U b????I???? Èd????O?U????L???? d9R???? ‰Ë√

rO qHa ≥∞∞ ÂdJA WOULF« WOUL)ô« W/R*«

dJ W?U??— XN???Ë W????R?*« Ê« ‰U??

pO?Ë—u?« W?d ‰U?L? lL?& YO? ±∏∏∂ uU? ≥ Âu

‰ULF« œU%« ÆB ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ v+ËdJô« b d«

v d?B?? U?d?? ‰U?L? ·ö??z« VU

»U???????Fô« W?U??????? du?D? - t« `?{Ë√

UJd??√ v u?UJO?? WMb? v W«b??« XU?Ë rN«œU??O?

BU+öô«Ë Bö/«d*« …dEUI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·ÆB ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ B

∫Âö bL ≠ WK;«

ÆW—uNL'« WuD v vU«

‰ULF«bO

dEUE«b bL#« Æœ vR«d*« vU)

WËb« BU=dA ÃU+ù« BU eK dO6uAË 5uBH*« ‰ULF« …œuF1 VUD dB ‰UL ·öz«

‰uB? Ê√ v≈ «dOA? WOuOK?I« WIDMË

ÈdB*« tK«b

∫…—«œù« fKQ fOz—

∫ÈdOUL d9R ‰Ë√ v

W??R*« ‰U?L? ¡UM« Âb? U0 W?HK??

∫rKI

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ BA d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L BU1U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM

Èu'« qIMU1 5K UFK iH_ Ãö ÆÆ qU" ·ô¬ ≥ tM bOH) 

U??Ëd??A?? ‰ö?? s ö??U? «d?uDË

n<u v6 WLK=

W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou/√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ d)

UÎ OUc ö Î U ≤∑ ÂdJ WO1dGU1 vTB« 5 Q«ËÆÆ

du??O?????LJ« q??? Èd??√ .dJ rO? UL? UGK«Ë «uK?B?? s?c« ‰U???L???F« ¡UM« W??O??LK  U??—œ vK

oU)«b ÊU1«

bb% UNL«Ë rNUD? oOI% 5( qLF« s «ud{«Ë

b?L? rFM*«b?? WO?uË ÈËU?MA« bL?«

vMe« b?L? »UN«Ë WMu« ÕU?H«b?

U{u WOB« UbK WUF« WUIM«

b????I« »«d??{ô« œU??Ë U?U?? ÊU??L?? qL??F«  U??U??

∫Uu ‚Ë—U ≠ V

W???O??HË ÈËb b??L??? v?K qO??U?L??«Ë

rO«d« rO«d«Ë …œu? vO?? —u?b«Ë

v …¡U?HJ« ”U?√ vK ¡U? .dJ« ÊQ

…—«“Ë qOË Èd?AF« Èb —u?b« ÂU

b?L?Ë v{U b?L? WË«—Ë vK qU?

VM“Ë œU???— b??L???? vU???Ë È“U????

WöF«Ë 5M «uLK WKUF*« sË qLF«

W???—U???A?0 W???Od????GU v????B« 5Q????«

s??« s? …d??Ë W??OU??L??F« «œU??O??I« W??L?J;«  √dË

b???O??« v?u??b?«Ë rOKF?«b????? ÊU?????

bL√ ‰U?¬Ë b«“ U{— …—ub?«Ë ”U

5?K?U??????????F?«Ë 5?ƒd?*«Ë ¡U??????????ƒd?« l?

VU?D «d??O??????Ë  «dUE? Xd???Ë 5U???« Wö???«

≤∑ .dJ W?O?FA«Ë W?cO?HM« «œUO?I«

ÈdJ nu ‰U?L?? b?O?L?F«Ë ÈËU?d?A«

qOU?? b??L??? vU??√ …—u???b«Ë qO??u«

vu??(« b??L???? WË«— rN ö??U??F«Ë

«œUN rNzUD«Ë ÊUOU? WKUË öU

”bM?N*«Ë ÈËb??????« b?????L?????√ vH?DB?????Ë

W??O??U??Ë ÕU???H?«b??? r?FM*«b???? ‚—U Ë

ee?F«b?? W?O?√Ë nd?A« oO?u ‰U?¬Ë

v?? v W????B« …—«“u 5?KU??F« lO??L??' WKU??Ë

ÆWOU PUJË dbI

W??O???H??O??I?????« «Ëb?M« b??I?? v?≈ W??U??{ôU?  ôU??:«

ÆvHOH Wö rO«d«

s1√Ë v???? b??L??? Èu?KË vu??b«

ÈbË ‰ö????? b????L?????????? ¡UMË b?????L?????????

‚ËbM? 5√ t????O???? b????L???????? p– s?K√

5 Èuœ «b ÀbL eO? XË√ vUIM« vULF« W?L??U?;« b??O?«  U?U?? X b?FË W? d?A«Ë ‰U?L??F«

U«Ëb??Ë U??L?K «u??b??« sc?« ‰U??L??F« «œU??O??I —Q???U q s uU? ‰Ë√ ÊuJ Ê« —d?I?Ë Èd?c« Ác b?OK?9Ë d9R —«d? bF rUF« Ê«bK lO?L v UOU?L «bO? ÂU UËbM ≥π± —uC?Ë ±∏∏π ÂU v vO?Q« f—U

ÆWb)« ÂU??F« «c ‰U??H???ô« Ê« W?O?U?IM?« WMK« fO?z— XMK« q«œ vU???L??F«Ë v?H??O u« q?L??A« rK? W«b ÊuJ?O?? WD?«— vL????? …bb???? W?D«— X% W?????????B« …—«“Ë WK?U??? WU???d? Âu???I v?«Ë W??????B« …—«“Ë v?H u???

W U« b?O?L??(«b?? —u??b« WU?d W?O??D« «d9R*«Ë Æd“u« ‰Ë√ bU

Âu uU??? ‰Ë√ —U??????U r?U??F« ‰Ëœ s WËœ ≤∞ Êu?K1 ÆWKUF« WID« ‰UCM ed ‰ULFK v*U bOF« «cN ‰UHô« dB? v WOULF« «œUOI« XËUË  U?????uJ?(« s id?U  ôËU?????;« Ác? XKu????? s?JË vK i???I« r ÊU?? v?? u??Ou? …—u q?? W????U??F??*«

‰ULF « b{ UNH F- q.«u- ÀU1ú UJO4u

uU? d?N? s ‰Ë_« Âu v W?OU?IM« WO?UL?F« «œU?O?I« ‰Ë√ v sJË vU??O?« fOu?« od? s ÂU? q s «d9R?? ‰U??L??F?K Èd??B*« œU??%ô« rE? ±π∂≤ ÂU??uU?? bOF ôUH« …dUIU W—uNL?'« Ê«bO v «dO UOUL

t<uI# tTM i6dAË Êu+UIK WHU<U1 W=dA« s q U œdDA

v U??UDI« lO??L? s? ‰U?L??F« ·ô¬ Ád?C?? ‰U?L??F«

U?????N?z«d?????« ÀUú? UJ?Ou?????? W?????d????? XK?«Ë

W?ö? —u√ WU?— X% d?9R*« «c ÊU?Ë d?B? ¡U?«

vHF« qB?H« UNMË ‰ULF« b{ WO?HF«

‰U??L?? d9R*« v „—U??Ë ‰U??L??FK ÂU??F« œU??%ô« fOz—

t ÷dF? Èc«Ë ÕU—ô«Ë e«u(« s? rBË

5_« `?«— b???F????«Ë „«c¬ qL????F« d“Ë X?F???— s?b«

WULF« œb mU« W?dAU ‰ULF« s bbF«

„—U? UL? »dF« ‰U?LF« UU?IM vËb« œU%ö ÂU?F«

ÆqU ≤µ∞∞ UN

d9R*« «c ÊU??Ë W?O?Id?ô«Ë W??Od?F« œu?u« iF? t?O? ÆdB v ‰ULF« bOF ‰UH« ‰Ë√ WU0

qBH …—«œô« ÂU?O «“ËU« Ác d?¬ XU

o«Ë U??b?M U??O??L??— U??F?U c??√Ë ‰U??H????ô« —u?D r

…b qB Èc«Ë ‰UF«b bL vU qUF«

‰U?H??ô« v W?—U?A*« vK d?UM«b?? ‰U?L? fOzd«

5«uIK …U«d ÊËœ UU? ±∂ WdAU tb

œU??%ô« √b?Ë ±π∂¥ uU?? ‰Ë√ v r?b??O???F ‰U??L???F« l

W??d?A?U WKuD« t????b?)Ë q?L?FU? W?U??)«

ÁdC? Èc« ‰UHô« rOEM d?B ‰UL UU?IM ÂUF«

ÆWOULô« tËdE …U«d ÊËœË

WOULF« WOUIM« «œU?OI« iF .dJ W—uNL'« fOz—

ÊuU?F Wd?AU 5KU?F« lO?L Ê« vU b?«

Àb??Ë ©qLF?« …—«“˨ WKU?F« ÈuI« …—«“Ë «œU?O? Ë√

·d????Ë v?U????ô« V?«d« qb?????F Âb????? s

W??OK«b«Ë W??O??—U?)« 5??U??O??« s ‰U?L??FK f?Ozd«

vK vU

vœô« b?(« l?d rN???A?O?F?? Èu???? ld rd??A?Ë

ö? ‰UL?F« l qU?FK Uu?K« tËc? Èc«

π »U???????O?U??? ¡U?M« Wö???? »√ U?√ vU ‰U????

lO??L??Ë ÊuU??I?« 5HU???? t??u??I?? t Êu?DF

rd?G« …b?«Ë WM b?L?Ë rd??« «uM

d_« s sd?N œ«b? Êuu?I ôË ·«dô«

v√ Ê« v nO?Ë Êu?A??O?F nO? øqF?« «–U?

l q ÊuUI« hM UL ÂU q s qUA«

Ê« b??F rN??—«b?? n?—U??B??Ë rNU??U??O????«

q s b?«Ë d?N? vDFË U?N U?U? UuU?

…Q? 5K U?F« —uUD Wd?A« …—«œ« vMI?(«

pK? vK? ÷d????????«Ë√ qU???? i?— «–≈Ë ÂU????

°ø—«c« Ë√ »U« ÊËbË

‰ô–≈ v UUF« ¡UCIK W?dA« QK WHU<«

Ê« tL?« d– i— tKB? - d¬ qU? ‰uI

ƉULK rNUOô «dE ‰ULF«

vH?F« qB?HK W?MU —uB? UN W?dA«

W«b??F« oO?I??? vB??ô« b?(« bb??% U?C«Ë —u??ú œU?%ô« fOz— ÂU??F« «c t VU U? «cË W?O??U?L??ô« ‰U?L?FK ÂU?F« «c ‰U?H??ô« v o? rË v«d*« vU?? …d?F?*« ÂUF« ‰U?Lô« ŸUD U?dA W?uJ(« rb ô≈ ÃU?????ô« WK????? l?b  ö?JA?*« Ác q? vK? qL?????F«Ë ÃUô« …œU“Ë qL?F« vK v dB ‰ULF ‰u?I UbFË ÆbF*« œUBô« ÁU& r—Ëœ «cË …œu'« 5%Ë

ÆWOULô« «ËöF«

«uC bO« WOHfË »dF« s bUI*« œU%ô ÈcOHM« fKQLK UzU+ v«eF« ÊULC« v U?FdA« —Ëœ …Ëb

∫bL√ ¡ULO ≠ X

ŸU?{Ë√ 5??% v vU?L???ô«

d?9R*« v? Êu?????—U?????A*« v?Ë√

Æ‘UFLK 5U;«

‰U????L????F« œU????%ô YU?????« ÂU????F«

…√d*« W?K2 b???O???« W??O???H?? b???√

b????I?????FM?*« »d????F?« sb?????U????I?????*«

Èc??O??HM?« fK??LK W??U??F?« WU??_U

V?zUM?« WU??????— X% Âu? d?????)U?

t« »d?F« sbU?I?LK ÂUF« œU?%ôU

qL?FU Ê«œu?« W—u?NL?' ‰Ë_«

…—«œ« f?K???????? q?OJ?A? …œU???????« -

v sb?U?I?*« UU b?A? vK

≤∞∞≤ ÂU?????? fQ? Èc« œU??????%ô«

s?u?J? W?????????Od?????????F?« —UD?ô« q?

…bb …d?H p–Ë »dF?« sbUI?LK

sb????U???I???????L?K Wu???? U???L????OE?M

…b???? q?√ s ≤∞±∏ v?≈ ≤∞±≥ s

ÊU???O?? v r?b??uË r?N??F???L??&Ë

…d?)« q?«u ÊUL?{ U?NM ·«b«

qL????F« v????LE?M W????UDË v?M Ë

Uu???*« vK W??OU?IM?« —œ«uJ« 5

bb?? vF?U W?Od?F«Ë W?OËb«

s WœU?B?ô«Ë WO?UL?ô«Ë W?OMN*«

vU??L???ô« ÊU??L??C« U?O??U??H«

5?% v?K qL?F«Ë qO?? v≈ qO?

d?uD?K? W??????????«u????? ÊuJ? v?????

W?U? v »d?F« s?b?U?I?*« ŸU?{Ë√

W????UD? U???C?«Ë «b???????????*«Ë

ULEM*« v rNKO?9Ë WOdF« —UDô«

v W??OU?L??F« W??OU?IM« «œU??%ô«

5 o?O?????M«Ë W?????OËb?«Ë W????Od?????F« »dF« sb?«UI?*« ULOE?M  U UA

”U?????????????Ë «u???????C?????? ÊU?M? s?

Èc?????O????H?M?« fK?????L?K U??????????Oz—

vJ U?LO?EM« ÁcN? …—uA*« .b?IË

«u?C? sd??« s b?O?L?(«b??

UzU dB s v?«eF« rFM*«bË

U?NKUOË U?NU U?A rOEM s sJL?

5?D???K? s? t?b?“ o?????????????«Ë

ÂU???? b????Ë Èc?????O????HM?« f?K????L?K

j«Ëd«Ë U??L?OE?M« ÂU?O?? lO???AË

s ÈœU? vK 5???Ë «u???C???

¡UC« »U?U ÈcOHM« fK:«

sU????C????«Ë ÊËU???F????« ‰UJ?« qË

s b?O« W?OH?Ë «uC ‚«d?F«

s q XL?{ v« W?UF« WU?ô«

WOu Z«d cOHMË »dF« sbUILK

Æ…√dLK WK2 dB

U?O???O s È—u??O??H« b?O?L??(«b??

ÆsbUI*U WU

b??I?? d?9R*« gU v?K - b??Ë

Êö?? b?L??Ë ÂU?F« 5ú U?zU

ÂU?O lO?AË rœ vd?F« s u« WUD* WU{ôU sbUILK rOEM W??Od?F«Ë W??OËb« qL??F« v??LEM Èu?MF?*«Ë vM?H?« rb?« .b??????I?????? Æ»dF« sbUI*« ‰ULF« œU%ô »U????????« d9R?*« ‰ö??? - b????Ë XuJ?« WËœ q2 d??I?? 5??


Áœ—UNM«

dB

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

‰ULF«

vË—Ë_« ÊU*dU ÂuO«

Wd n√ ¥π v UUBö UM&

s#dUN*« ‰ULF « ‚uI+ d9R ÂU √ WLK1 vIK# v U

’U)« ŸUDI U WOULô« …ËöF « oOD œUIFö å—uú v uI «ò ub# ‰ULF « œU%«

∫ ÊUL vK ‡‡ V

ÂU« ≥ Èb?? vK? Y????O?? sd??U??N?*« ‰U??L??F« ‚u??I??

fOz— v«d?*« vU??? vIK

vUL?ô« ÊU?LC« d?OuË UOUHô« U?NKH v«Ë rN Êö??????«Ë q?L??????F?K W???????OËb?«

‰UL? UUIM ÂU?F« œU%ô«

n ?√ ¥π rC ? ’U ?????)« ŸUD ?I«

’U ?)« ŸU ?DIU

—uô« dOdJ ? œU— wU ‰U

fK????? u?????C????Ë d?????B????

±∑U ??N qL ??FË lM ?B ?Ë W ??d ??

w ? —U ??????F ??????ô« ŸU ??????H—« w ?DG ?

fK ?LK Êu ?J Ê√ V œU ?%ôU

Ê√ Î U ?HO ?C ? WKUË q ?U Êu ?OK

WKJO ? …œU ?« r r ? Íc« Xu«

tzUA≈ W«b cM t_

W ????????“ö« «¡«d ????????ù« –U ??????? ?«

l VUM wJ —u ?_« WuEM

‰ULFK U ?O ÂbI rË ≤∞∞≥ w

Î U ??M& WuM ?« …Ëö ?F ?« oO ? ?D

œUS VU Ë W ?AOF*« U ?KD

Y ? ? d ??????????O ????????? —Ëœ t ? s ?J ? r ?Ë

WU v ÃUù«Ë qL ?F« qODF

WO ?UL ?ô« …Ëö ?F« oOD W ?O¬

sc ?« ‰U ??L ???_« ‰U ??— öJ ?A ??

lU ???B ???Ë U ???d ??? ¡U ???Ë Âb ???

±≤∞∞”U ???????√ v ?K ? o ?D ? Ê√Ë

—«d« s »d ?N« ÊuËU ? «uU

d9R*« ÂU??« W?LK È—u??A«

W?OU?ô« ‚u?I(«Ë ∆œU?*«

‰U????L?????F« ‚u?????I????( v?Ëb«

W??L?EM s —œU???B« qL???FK

tUL« √b sc« sdUN*«

ÆWOËb« qLF«

vË—Ëô« ÊU*d« dI0 ÂuO«

l9 W??O??H??O?? d9R*« g?UM

v«d*« vU

‚u?I?(U sd?UN*« ‰U?L?F« dô« bb%Ë r?N WËdA*«

W????O?JO?????K?« W????L????U????F?U œU???%ô« t???L?EMË q????Ëd

W?U?« u? vF?«Ë ‰œU?F«

v? W??????—U??????A?*« o?d s?

Æ UUIMK ÂUF«

Âu?I …dI?? qL? Uö?

W??OM u« U??Fd??A??« l{Ë

W?—Ë d?9R?LK v«d*« Âb??I

W?UM ·Ëd Ë ◊Ëd vK

UO?UHô« «d«Ë rNU?L(

œU?????%ô« —Ëœ ‰u?????? q?L?????

ozô d???√ v?K ‰u???B???(«Ë

W????OU????L????F?« «œU????%ô« l

d?B? ‰U?L? UU??IM ÂU?F«

…¡U???HJ«Ë …d?????)«Ë VU?M

WU???L???F?K W???b???I???*« ‰Ëb?U

5ö???? ∏ u???? W?U????— v

ÆqLF« v

d?9R*« Ê« v?« «d?????O??????A??????

×U)« v? ÊuKLF Èd?B

Ê« sJ1 w ?J

Ë« U????L?????OK?F È« Ê« «b?????R???? 5K?U????F« h?  U????N????O?????u

…d??√ v?K Vd?? d???√ «c Ê«

ÂbF Wu?J …—«“u« s —bB

Ævd(« ÃUô«

W?K?K?« …—U?ô ‰U?????:« W??????U?«

«—«d???? È« Ê« VO????I?M« ‰U????Ë

5KUF« 5 …«ËU?*« oOI?Ë

c?M —b?????B? 5?KU?????F?« h?

ÆlUB*« lOL v

Wu?J …—«“u« od s 5M

fOz— VO?IM« b?OF?« dJM?«

lO???L???' U??????U???H W?Kd???Ë

vd?(« ÃU?ö W?U?F« WU?IM«

ö?d? Uö? fOË U?d?A«

Ác À«b??« iF?« ôËU???

W ?—u ?????N ??????L ??????'« fO ?z— vd ?????? fO ?z— qbM ÂU ???A —u ??? ???b«Ë œU ????I ????F« W ????d ????

v ?« ¡«—“u«

w ? —u ??????ú ? w ?u ??????I ?« fK ?:«

U ????NU ????«e ??? ?U ’U ????)« ŸUD ?I«

Èc« d ???ú v ?œ√ b ??? ??? t ??O ?M

ÆWuM« …ËöF«

…—d ????I*« …Ëö ????F« ·d ???? ÁU ????&

È—«œù« ¡U ?C ??I« W ??LJ ? t ?d ?√

t ÊuJ Ê√ V œU ?— ·U{√Ë

u ????Ou ? ‰Ë√ q ???? W ?z—U W ???? ?K

…u ??√ ŸUDI ?« «c v 5K ?U ??FK

Æ≤∞±∞ ”—U ±∏ a—U

‰U ??d W ? ??MU W ??eK «—«d ??

…Ëö ??F« o ?O ??D W ???O ??H ??O ?? Y ? ??

WuJ(U 5KU ?FK td - U0

œU ???%ôU —u ??ô« d ???OdJ ? b ??√

…Ëö ??F ?« h U ??L ???O ?? ‰U ???L ??ô«

W ?d ? n√ ¥π v W ?O ?UL ? ?ô«

ÆÂUF« ŸUDI«Ë

Ê√ d ??B ? ‰U ??L ?? UU ??IM ÂU ??F«

ÊuKU ??F« U ??N ?OK qB ?? YO ??

Æ’U)« ŸUDIU lMBË

WO UIM « …—Ëb « b Ë WO ULF « FU UHô« qOQJ ∫ ÈdL“_«

…—«“u U 5K UF « vK …b#b Vz«d{ ÷dH W9: ô «b?R? W? U? U?u?KF? bœd

b ??L ?? ?? —u ?? ??b« d ??B ?? ‰U ??L ??

∫tK«b …dO√ ‡‡ X

b????F U????u????B???Ë r?Nœ«—« qU?JË ‰U????L????F«

∫ vKu rU ‡‡ V

wFL:« —«u(« w WOU?LF« ÈuI« q W—UA

d“Ë k?U???? U????{— o?d????H« v?H

w …d???N«Ë WKU??F« Íu?I?« …—«“Ë t??U??√ Íc«

s? œœdU?????? v?d??????(« ÃU???????ô«

ÆWOULF« UUIM« ÊuU ‰u WO{U*« …dH«

ÃU??ô« U??d? q?«œ  U?U??«

eH?I« tËU? …d?N«Ë WKUF« Íu?I« d“Ë wH

…bb Vz«d?{ ÷d s vd(«

…d???N«Ë WKU?F?« Íu?I« d“Ë Íd“_« bU?? b?√

UuBË Èd√ —uN ∂ …b* WOUIM« —Ëb« bË Íc« X?u« w UU??????ô« b???u??? »«d??????« l

ÆUdOË Wu« q

X—U? œU? —«u t√ «b?R? WO?UL?F« UU?IM«

fK??? w WKU?J« t—Ëœ ÊuU???I« t??O?? c???Q??O??

5K?U???F« lO???L??? kU??? V?U

b??√ ¡U??B??« r? rË W??O?U??L??F« Íu??I« q? t??O??

c?Q b? U2 Í—u?A« f?K? p– b?FË ¡«—“u«

ŸULô« Âb? vd(« ÃUôU

ÊuU? ÊQ?A œb?? nu? v« ‰u?u« ÷d?G

UUô« qOQ rO wUUË\ öu UË

Íd?& Ê√ d?EM*« s Íc«Ë W??OU?L??F« UU??IM«

b??Ë W??O?U??L??F« U?U????ô« qO???Q Ê√ ·U??{√Ë

ÆWKI*« WOULF« UUô« tOK

…œ«—ù U???I??Ë ÊuJ?O?? …d?*« Ác W??O?U??IM?« …—Ëb«

b???œd?? o???d?? s??? W???K?????K?????«

5KU?F« lO?L?' …Q?UJ bb?%

«c Ê« «bR? W U U?uKF

U???L???? bb???? ZM? .b???I b?M

ÃU??ô« …d?« v?K Vd? d??«

q√ s Ubœd? iF« Âu?I

ÆYKU« ÃU« l Àb

iF?????« ôËU???????? v?d????(«

5K?U????F?« 5 W????d????? À«b????«

U?U?« È√ ¡«—Ë ‚U??O?ô« Ë«

Èd“_«

tIOD F«uMN ÃU9Ë ÆÆVF: —uú vœ_« cOHMJ ∫ ÷UOB V UDJ ¢uLON ¢ ‡ WO UIM « WMdK « •µ s 5LLU\*« hB+ “ËU& lM0

q v? UM????$ ÊuJ t?U???B≈ W???I?d

v≈ td??? Âb??Ë ¨t??I???????* tu??Ë

Ê√ s Îö??C?? ¨b??F Àb??? r U?? uË

Ê√ ¨W?OU*« d“Ë rF?M*« b?? ÷U?O? ‰U?

Æ¢WœUF*« Ác

Õöù« ZUd Ê≈Ë UH« s rdO

≥µ“ËU??? ô U0 wK_« b??(« bb?%

—u????ú? wœ_« b????(« Êu?U???? oO?????D

rb« b?Od? `U ‰U? UMb ¢ ‰U?Ë

tK?b??FË Ád?uD r???O?? ¨ÈœU???B?????ô«

ô W?OU?{≈ ¡U?√ W“«u*« qL? ÎU?HF?{

w« Ϋd?O??A? ¨wU?(« Xu?« w VF?

U uË ¨qb« ÈœËb?0 ”U*« ÊËœ

vM“ Èb? v W“«u*« e?? iOH??

wK ’d?(« Ϋb?R? ¨U?NKL?% lOD?

ÃU?%Ë ÊuUI« XU w« Uu?A«

Èc« ¨suL« d?“Ë ¨Áœu rU t ÂU

Æq√

oO??I??% qHJ U?0 —u?_« W?KJO …œU??≈

…b??? VKD? Í—c??? qJA q?b??F? w≈

U?HK “UUu« Wu√ d?Ou v `$

rOE?M v sL?J Wu??F???B«∫ ¢·U??{√Ë

…dH« ‰ö? Wub —UFQ WI?*« WO{U*«

w« œ« w«Ë WOU?(« …dH« Wd?A« UNN?«u w«  Ub« WKK W?N«u* VUD*« Æ UNFUB nu r sË W“ö« Uœ—«u w hI rN« s •∂∏ u tB? mU« dL*« Ë WdA« 5 W?OU(« qUA*« w≈ WdA«

WOULô« W«bF«

Æq_« qJAU tIOD «uM

U???????????HK? W?????u??????b*« l?K?« ‰u?????Ë

s ÈœU?B?ô« ZUd?« qbF Ê« b?«

rO??L?F??« Âe??« ÊuU?I« Ê√ v≈ —U??√Ë

bb???% v? UM???$ «–≈Ë ¨W???I??????????*«

ÊU??L???{ vK q?L??FM? ÆÆ¡«d??I???H« f1

WOuJ(« `UB*«Ë «—«“u« lOL w

ÂUEM? ‰ö??ù« Âb?? l? W??O??L???— …“U??≈

W?O?U? …¡U?H??Ë W?b?? «–  U?O?H??A????

Âb??Ë ¨ U?œ—u«Ë WU???O??B«Ë qO???G??A???«

5KU???F« s U???*« b??ô« f« d?UE

UEU;« WU Wb)

U??N??O?K qB?? U???????J ÈQ? ”U??*«

fK???? ÂU???√ W????UD?«Ë ¡Ud???N?J« ŸUD?I

wUL« s •µ s W?dA« wLU WB? be ôQ ’U)« VKD*« qOFH W?OL« b«

¨ÊuKUF«

W?d?A« f?Oz— WU?S W?UD?LK È—u?A«

UÎ OU ”—U9 w« W—UJô« WUO« pK lM* UNLN«

rN?UD c?O?HM Âb? WU? v ÂU?B??û

tL?B - U? …œU≈ …—Ëd?C «uU U?L

rNô« œb wUL?≈ s •µ s WdA« wLU lOL? WB be ô√ ¨ VUD*« “d«

vuœ dU ”bMN*« ¡UdNJK WCUI«

W??????d?????A?« fO?z— WU??????≈ v Ÿ«d??????ù«Ë

l— —«d?? ¡U??G≈Ë ¨5K?U??F« vU??√ s

¡Ud?????NJ?« …—«“Ë Êu????L????B?????????F*« V?U Ë

UN 5KUF« ŸU{Ë√Ë U?NU{Ë√ 5%Ë

¨V?«d« j?d????? vK? s ¡«œ_« e??????U?????

v 5?KU??F?« lO??L??? …«ËU????? …—Ëd???C

U?NF?« v« VO?Uô« V? Ÿu??« cM UU9 n?u Èc« Èd« …d? ÃU?ô« W«bË

œU???????H« ‰UJ?√ W???U??? v?K ¡U???C????I«Ë

qR???? vK 5K?U???(« ôU??? Wu????Ë

U?Q?J*«Ë  U?d?*«Ë ‚u?I?(« v? ŸUDI«

dô« œUM« l W?dAK bb …—«œ« fK 5O?F WUD*« Ë Wd?A« ÍdL? iF

Æ UNK«œ

Âb? l W?b?)« b?F? Ë√ q? ¡«u? vK√

v?« U«e*« l?O???L???? ·d????Ë b???O????u????

ŸUL?« bM tL?N« r ·d?BK vzUC? —«dI dL?*« s ÷u?H l{u WËbK

vK t?L?OEM - ÂU?B??ô« «c Ê« d?cË

v« WU{ôU ¨vH?O u« qJONU ‰öù«

W?????d?????AU? Êu—«œù« U?????N?????O?K q?B?????

lO????L??? ¡U?d???NJ?« Udb???? Èu??????????

œb? r{ - s0 …u?√ …d??)« œb? r{

Ud?A« WU pc?Ë ¨¡UdNJK W?CUI«

Æ UEU;«

¨W«b?F«Ë …«ËU??LK? ÎU?I?O?I?% rN …d??)«

X?« Âu —U??« UN?O? U0 ¨UN? WFU?«

Êu?OK µ∞ v« W?d?A« ‰U? ”«— …œU“ Ë ¨ W?d?A« ‰u?« w? rJ?« W?U?O? lM* ¨ W?d?AU? W?Oub*« q( p–Ë »U????ô« od s t?O?M Êu?OK ≤∞ U—b? …œUe? t?OM

fK WUD Ë ‰U*« ”«— …œU“ ’uB —«d –Uô WœUF« d?O WOuLF« WOFL'« tOM 5ö µ » —b?I Èc«Ë »uKD*« ÷dI« ’uB …œU? «uD –UU ¡«—“u« Æ Èd« …d ÃUô« ¡b WdAK

5ËUI*« qUA q: v qA ÊUJ<ô« d$“Ë

…dhQ FUI9\ tOM ÊuOK ∑∞∞œ«bN XCB— åWO U*«ò s WuJ(« Èb 5ËU?ILK …bL?F*« UI?*« s  ôËU??? ‰c??O?? t« «b?R? v{U?*« ÂU?F« ‰ö?  U?I????*« Ác ·d? W??d?

∫vMG«b W1d ‡‡ X

ÊU?J?ô« d?“Ë o?O???????????Ë ‚—U? Æœ q?A?????????? v« qu?« v W?O«dL?F« U?F?L?:«Ë

¡U?N??« q?Ë W?œU??I« WKOKI« l?OU?ô«

p–Ë ôËU??I*«  U?d?? qU??A* ‰uK

ÆvU(« vU*« ÂUF«

¡UC« l? ÁbI Èc« ŸUL?ô« ‰ö

WKJA* q s ŸULô« dH rË

b?O?O?A?« v?ËU?I? œU?%« …—«œ« fK?

U?????d????? t????«u? v?« —ôu?????«

s??????????? ”b?M?N?*« W?????????U?zd? ¡U?M??«Ë

l ôU??Bô« Ê« Y?O??  ôËU??I*«

ÆeeF«b

‚U?H« v?« qB r ‰Ëd???« d“Ë

¡U???IK« ‰ö??? d“u« nA???

hB? hO?B? ‰u?

l? ôËU??????????? Ê« rM?

U??????d??????A? W??????U?

Æœ bb'« WOU*« d“Ë

s?? ôËU????????????????I??*«

r rF?M*«b??? ÷U??O??

r v?? —ôu?« s? ¡U???????????N???????????ô« v?« U???Ëd???A*« ÆUcHM

…dU?I« kU? ‰U?L? WU?« —u?b« b?√ q? vK? W?U???????d« b?b???????A? r???????O??????? t?« U???B???UM*U W???U???)« W???Oô«  «¡«d???ô« WO?UOI«  UH?«uLK UI?Ë r  «b«e*«Ë WKUJ« W?OU*« WEU?;« ‚uI? sL?C U0Ë ÂU??F« “ËU??? œu??I? È« «d« r? s t«Ë U0 ÊËU?????F????«Ë W?U????d« ÂU?J« ÊU????L?????C WEU?;« ÊU «b?R?  U?O?DF? s b??? v ÊËUN« ÂbF UNKœ …œU“ vK qLF ÆUNUI qOB% Èc?O?HM« f?K:« ŸU?L??« ‰ö? p– ¡U? ÆWEU;U W?O?b? WN? WEU?;« Ê« vK ‰U?L? œb? s dE?M« iG l?O??L??K? U??NU??b??? Âb??I «b?R? W??O?U?O??« Ë« W?Oe?(« rN«¡U??L?« l ÊËU?F??« …—Ëd?C ¡U?O??ô« ¡U?ƒ— vK vb*« lL?:«  U??R?Ë »«e?ô« lO?L? Æ5dB 5M «u r—UU VzU b??O?d«b??? rO«d« ”bMN*« Õd???« …bb?? W??IDM W??O??d?A?« W?ID?MLK kU??;« Âu?I ÊQ? gO?F« d?O?«u s b?K WU??dK s d??« vK ·«d?ôU? su9 g?H? q b?« l ‚U?Hô« U?C«Ë e???)« lO? pA? vË „UAö gOF« ‰Ëe W«d0 s «u*« v(« ⁄ö?« r d??????? œu????Ë Âb??? W?U??? suL« gHË

ÊUL ÈuK X

l b?UF?«Ë vD« Ãö?F« Wzô qb?FË

ÊËQ???????????K?O?????????? r?N?√ ÊËd?U?E??*« œb?Ë

Æ WdA«

∫ W—u√ dO ‡‡ X

WC UI « W1dA « fOz— W U<U W UDLK È—uA « ÂU √ ÊËdLUE# ¡U dNJ « ‰UL

s œb??F u??L??O?? ≠ ‚—u« W??UM?B jËô« ‚d??A« W??d??A W??OU??IM?« WMK« X?Ku

lU???B??? nu ¡«—Ë V???« W???OU???IM« W?MK« ‚Ëb?M 5« ¨ ÊU???C??— ÕËb?2 l—√

V UD# …dLUI « kBU9 FUB<UM*« vK W U<d « b#bA

UU?????ô« qO??Q u??? qO9  U?U??&ô« q Ê√

ÊuU??? ‰u??? wF???L?????:« —«u???(« U???K v?K

Èd?« ôb …œU?“ Ë« qb« vK

vK? b??« d?“u« Ê« U???H??O???C???

qbM ÂUA

VöK UFM

bR$Ë UUô« s —c($ vd(« ÃU+ô« d$“Ë

od? s W?K?K?« Ác À«b?????«

‰U ?F —Ëœ

∫—U« b n U ≠ V

UU ?????IM ? ÂU ????F« œU ?????%ô« U ????œ

s Êô« v? d?H?

oOË ‚—U

∑∞∞‡??« ·d??????????????? WOI?*« tOM ÊuOK

WO U*« W U<dK U\Oz— »ULu «b vK ÕuH*« rOKFK W#dB*« WF U'« ¡UA≈ F«¡«d≈ ¡b FU#bK «Ë W+UO\K v dF « œU%ôU ∫ vUF« rOKF« d$“Ë

ÆdN ‰ö p–Ë WOz«dô« rOKF?« ed db? rUu√ bO?L(«b? —u?b« o«Ë d¬ VU? vK ·c?Ë Õu?H*« rOKF?« «œUN? qb?F vK …dU?I« WF?U? Õu?H*« Ë« ”u—uU?J« W??—œ `M?Ë Ãd????«  «œU??N?? s åe??d??ò W???LK rOK?F??« e??d??? fOË W??F???U??'« Ë« W??OKJ?« s fU?????OK« b?F »öD« s œbF f« Á¡U?I ‰ö p– ¡U? ÆÆÕu?H*« ÆVUD …b q« s WK«u  UU« WKK »öD« q?u??% —«d??L????« vK e??d?*« db?? o«Ë WuU?« »ö s b?O? ÂU? db?I vK 5KU?(« duD? pc??Ë t?u?*« »U????ô« ÂUE v« W??U??F« bb?? ZNM l{u Y?O? Õu???H*« r?OKF??« ZUM lO??L?? d??O???O??G rË Õu????H?*« rOKF???« »öD Æ UOKJ« lOL WO«—b« VJ«

∫5U WOuË v œuL ‡‡ V

‰U?L?F W?U?F« WU?IM« ‚ËbM 5« »U?u«b?? vK sL?OU

WœU …—u???b« —u?C?Ë v?U?F« rOKF??« d“Ë b?F?? v?HDB?

W?OU?L?ô«Ë W—«œô« Ub?)«

Õu??H*« rOKF?« Õö?« q? vLKF« Y?« …d“Ë È—U?“ W??F??U??'« ¡U?A?U Õd???I?? ‰ö?? Wd??B*« U??F??U??'U W?OMI?« W?OM?« d?uË We?d? W?N?? W?u??H*« Wd?B*«

ÆvdF« œU%ôU WOU*« vK? ‰U?? q?B????? ‚U???O??? vË

U0 WuKD*« Õöô« UO«Ë Õu?H*« rOKFK vU(« Æ5d)« Èu0 ŸUH—ô« sC v ‰Ëb« s? bb??F« »—U???& fK:« ÷d??F?????«

b?« t« å‰U?LF«ò‡ »Uu?«b? 5KU?F« VUD0 WKU? …dc?

»—U???« Ác s? ·b?N«Ë Õu???H?*« rOKF??« ‰U???

UU?????O?M«Ë r?U?????;U W?œU?????F«

YO????? s? Wd?????B*« W?d??????????« du?D

f?Oz— ‰ö? ÕËb2 U???????N??????LK?Ë

«—d????????????I?*« ÃU??????????????« »u?K?«

ÂU?A —u???bK W??U?F« WU??IM«

W?????OM? ‰ö????? s W?????O?????«—b«

W?UF?« WuU« »ö? lOL?'

b?U? U0 Wu? W?O?u?uMJ

UN b?uô v« UOKJ« v

U????K?D???? oO????I????% v?K

bF vHDB

ÆWOd«Ë

WU??d« WM?K U????Oz— W??O??uM*«

l«uK UL?OOI dd?I« ‰ËUM UL? UFU'U Õu?H*«

•≤µ‡ W??O??«—b« U??Ëd??B*«

W??????????????«—e??«Ë Âö??????????????ô«

‰b???F W???OU???IM« W?MK« f?Oz—Ë

rOKF??« e??«d? l ÊËU??F??U W?b??)« Âb?IË W?uKD*«

iO?????H????? vK? U????C?« o«ËË

q? t??u*« »U???ô« ÂUE

W???U??O???«Ë UbK?«  UU???I œU???%ô ÂU??F« d?9R*« V???«

—u?????b« W??Uzd? U??U??L?????« U??F???U??K? vK_« fK?:« gU

Ê« vK? v«c?« rOK?F????« W?M' q?OJ?A √b?????? V«u?'« W«—b

v« UNKO? ·u Èc«Ë qbM d“Ë ÊU?L?OK b?L« —U?A??*« ¡U??C???I« fK??? fOz—Ë ‰b???F«

»Uu«b vK

ÆUcOHMË UN«—b vKô« VUD* W??uJ(« WU????« W??d? qQ W?U??F« WU?I?M« Ê« b?« ÈËU?b 5?KU?F« ŸU?B?M Ê« q? UU??OM«Ë rU?;U 5K?U?F«

∫q$bM/ s VKD3 W$—«œô« Ub)«

·U<Ë_U 5K UFK »c'« eBU+Ë Wu «Ë W U<ô«Ë qLF « WFODË ÈËbF « Fôb …œU#“ lO?L »U?F?O?ô W?OL?OKô« Udb?LK

Ê« v?K? U???????????O??K?;« s? q?b? ÊËœ

…u???« …u????b« v????UË 5E?H???;«Ë

UN“U?Ë WHK<« U?NU?U 5KUF«

W?db?*« W?????d?????F0 W?????d?????I?« Èd?????&

‰b l?— pc????Ë W???Lzô« r?Nzö????e

W???O s …d??Q???*« oI??A« s ôb

Âb? …—Ëd??{ vK «œb?A?? W?O?L??OKô«

lO??L?? vK? d??O???O???K p–Ë ·U??Ë_«

×U?? s s—U??A?????0 WU??F????ô«

l?—Ë Ud?b*« Ác? l 5?KU??????F??????*«

U?????—b?« lO?????L????? q?G?????Ë …—«“u«

UEU???;« v WU???L??F« »c?? e???U??

…—«“u« «œU??O?? q?«œ s …d??U??A«

vUô« d?ô« s •±µ∞ v≈ WOzUM«

lO???L??'« ÂU??√ U??O???d??« »U `???Ë

W?OzUM« UEU?;« lOL?' …«ËU?*« l

Ê«ub? W???Lz_« vK? Ud???B??? Âb???Ë

W??F??O??? ‰b?? Èb??I?M« qU??I?*« pc??Ë

v?M?« qO??L?« …U??«d? l …—«“u«

Æ•µ∞ v≈ Wu« ‰bË WUô«Ë qLF«

r Ê« vK …d?L?F«Ë Z(« U?F v

öJA q vK? WUIM« ’d U?ô

Ê«ub? fOË U?db?*U —U????O???????ô«

vA?O?F*« r«u?? 5?%Ë 5KU?F«

Æ…—«“u« ÂU

Æ U«d{ô« lMË

—U???I?? d???O???u??? U??C?« VU t« ‰U???

‰ö ÕËb2

ÆÆ ‰ö ÕËb2 WB#d+ W UIM « 5K UF « FöJA q+ vK vAOF*« Èu\*« 5\%Ë

d?????ô« s •≥∞ ‰U?????L????F?K ÈËb?????F« U?OK;U 5KU?FU …u« vU?ô« b???????O???????d? Èb???????I?M« ‰b????????« l?—Ë q?U????????F?« ÃËd???????? b?M?  «“U????????ô« ¡u?????K?« ÊËb t?U????Ë Ë√ ‘U?????F?????L?K i WM' WOu ¡U?Hô«Ë ¡UCIK

∫…uBM ‰Ud ≠ X

f?Oz— ‰ö? b??????O???????« ÕËb?2 b??????√ W—«œô« U???b???K W???U???F« W?U??I?M« …d????c0 Âb???I? t« W????O???U????L???????ô«Ë VUD? rC qbM? ÂU??A —u????bK ·U??Ë_« …—«“u 5K?U??F« qU??A??Ë ÆWOLOKô« UNUdbË

Æ U“UM*«

v?« qU???A*« r?« Ê« ‰ö ·U???{«

s b?e*« ¡U???AS? ‰ö ÕËb2 V?U

·UËô« …—«“u 5KUF?« UNM vUF

5KU?FU WU?)« WOMJ« «b?u«

qœ 5??% W?O?L??OKô« U?NU?db?Ë

vK W?OL?OK« Wdb q v ·U?Ë_U

pc????Ë rN?U??????? lO????L???? 5—«œô«

—U??I??F« q?UJ h??? Ê« vK …b??

s–R*«Ë ‰U??L?F«Ë dzU?F??A« vL?O??I?

U0 …u??« U??OU? U??N Êu??b v« U?«d?{ô«Ë  U??U??B???ô« ÆtO 5KUF« VUD* WUô«Ë WËb« fK ¡UC v Àb

tK « W – vB ÆÆ WFL bOFN VzU vK WFL bOFN v UIM « uL ÂUEF « ULœ«Ë— b+√ WO ULF « WO UIM « W1d(« FbIB WONbMN « FUUMBK W UF « W UIM « fOz—Ë dB ‰UL FU UIM ÂUF « œU%ô« fOz— Âu+d*«Ë ÷d*« l Ÿ«d: bF X\ « ‰Ëô« f « WOM*« tIB«Ë Èc « oNô« WObF*«Ë b+«Ë VKBK U b « W1dA ±πµ≤ ÂU …bO:« uO u# …—ub lKD l WOKLF « tJUO+ √b v+ v UIM « qLF « vB ×bJË UN U\Oz— rb W1dA U 5K UFK WO UIM « WMdK 5\Nu*« U U UMO « ÊU1Ë WO UIM « F«—Ëb « s œbF WONbMN « FUUMBK W UF « W UIM « ”√— W\NR*« …—«œ« fKd WNUz— v uJË ÂUF « œU%ô« fOzd UzU rb ÂUF « œU%ö

ÆWO ULF « WOULô« FUF#dA « s b#bF « d#uDJ vB rLUNË VFA « fKd vB UDA UOU*d Âu+d*« ÊU1 b+« Âu+d*« ÊU1Ë FU1dAK W UF « WOJK*«Ë ÂUF « ŸUDI « s 5FB«b*« b+√Ë WO ULF « Æ»e(U ‰ULF « 5 « VBM qGgË Èd:UM « v dF « »e9K 5\NR*«


‰ULF«

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

¥ ∫b5R f+u'« …UMB —u; WOFA« WN'«

qOI« —UOF« s …QUH rN«Ë— d Q 

WM#d‡‡ ‡ ‡% Ÿ—«u‡‡ ‡ ‡ ‡A« WH‡‡ ‡(—√ l‡‡ ‡ zUC

aOA«dHJ WOFU'« WMb*U WcG« öU ÂU« dOô« –ö*« »«d{ù« rN?«Ë— dQ? W?OF?U'« W?Mb*« rFD0 5KU?F«Ë WcG?U

‚u?I?(« wK ‰u?B?K d?O?ô« –ö*« `?« ÂU?B??ô«

Ê√ b?Ë W??OKJ« b?O?L??F t«R? bMË ¨Êu???R? ‰U?L?? rN_

ö??U?F?«Ë 5KU??FK d??N?« ∂ cM? …d?Q??*«  U??d*«Ë

W?OKJ« ‰uB? Ê√ d??F t√ UH?OC? ¨WI?K ‰u?B W?OKJ«

W?OKJ UUDK? WO?FU?'« WMb*« aD0 ¢Wc?G« r?I¢

W\ON« …—«œù rEM*« Êu`UI« …œu% WdB*« 5`«uI« tOK oBDM7ôË WOa—UL

∫ …uBM ‰Ud ≠X

ÁU?&« V?Ë W?O?U?O?« À«b?_U UdQ? U?N?FzU?C?

W???d???GU …e?U??'« f?ö*« W??????F?? f?Oz— W???OD f?u nA???

dEM?« ÊËœ W??B??O??d« lzU??C??« ¡«d?? v≈ 5?M «u*«

Ê√ vË qO?I??« —U?O?F« s …Q?U??H? s ¨W—bMJùU W?—U??«

ÆUNM ZM v« WbK'« ÷«d_« Ë√ UNœu v≈

Ÿ—«u??A« W?H??—√ vK Êu?KzU?'« W??U??« U?N??F??O? v?« fö*«

fu« …UM WON rEM*« ÊuUI« ŸËdA

W?O?MO?B« l?zU?C??« s •π∞ Ê√ v≈ «d?O??A? ¨ÊU? d?« V??

—cË ÆÆÈ—uA« fK vK t{d le*«

fu« …UM —u; WOFA« WN'« bI«

Âb? v …dG …dU?IU WO?ö?ù« U«—b« W?OKJ WI?K*«

ÆaOA« dH Ÿd WOöù« U«—b«

lzU?C ZM v?« lUB?*« iF „UM Ê√ `{Ë√Ë

–UU Èb_« WKJ U?NKF U ¨WKI? …—«œ≈ WOKJ« …—«œ≈

»«d{≈ b?F ÂUFD« UUD« b& r d?¬ VU vKË

5M? «u*« iF? vK q?L???FË ¨WD?u?????? —U???F????Q

r— WKH v ŸËdA*« dd9 s s WN'«

s sNM œb? lM?«Ë aD*«Ë Wc?G?« ‰U?LË ö?U?

ÆWM d WBOd«

W???FU U???NuJË W?KJA*« q?( W—u??Ë W???Fd??? «—«d?? È√

b???uË ¨W???O???F???U???'« W?Mb*« ×U??? s? ÂU???FD« ‰ËU?M

Wd?N?? nO?d« vK U??N?F?O r v?« lzU?C?« W??OD ·U?{√Ë

XF{Ë v« t—uD s ¡«d)« «dc%

È—«œù«Ë vKL??F?« W??OKJ« ¡«œ√ vK? dR U?? ¨Èd??√ …—«œù

WM? d???*« lzU???C???« ¡«d??? v Êu??????d ô s?c«

ÆvMH«Ë

U??UD« —u??√ ¡U??OË√ b??u U??L? ¨b??O??F??B?U? »öD«

…eU??'« fö*« —U??F??√ ŸU??H—« ‰u??Ë W?B??O??d«

«—œU??B« vK WU??— œu?Ë Âb?? q v ¨W??O?d?? d?O?? ‚dD

s œ«“ …e?U???'« fö?*« —U???F???√ Ê« W???OD? ‰U???

…d?O?? W?M q ‚u?« Ê√ v?≈ «dO?A? …—u?« b?F «œ—«u«Ë

…œUe Î « d?E ¨…d??O???? W?????M W??O??{U*« W?M«

«b??F« WU?? v t√ X??? È√ •∂∞ W???M W??O??{U*« WM?« s

Æ UUD« l ÂUBô«Ë WFU'« WMbLK tuU

qB?? ¨d“_« aO??Ë d“_« W??F??U?? fOz— r?OK b??UË U?N WKI??? W?OK ÊuJ? aO?A« d?H? Ÿd? U?«—b« W?OK

—uM« »e? 5√ ≠ rOK Èb? —u?b« b√Ë

U—u? ö? d“_« W?F?U fO?z— VU U?L WK?I?? …—«œ≈

W?OKJ f_U t—U“ b?F ≠ aOA« d?HJ

Èœ√ U2 f_« cM ÂU?FD« sNËUM ÂbF U?UD« WKJA*

d???H??? Ÿd???? W???O???ö???ù« U????«—b«

ÆrdcË sNK√ ÈuJA

ÆlzUC« …œU“ v≈ ÈœR U2 „—UL'«

VOD« bL«Æœ

öUFK U«d{≈ „UM Ê√ ≠ aOA«

ÆdB ÁbNA Èc« vUO« „«d(U ÁdQ bb lO?????« W?????—œ WK? s v?U????F …b?b????'« l?U????B?*« Ê√ b????√Ë

ÆWœU W—U tU WONK rEM*« ŸËdA*« …œu Ê« WN'« b« —u;« WOöI« œbN WœU  UDI UN WUd«Ë WU;« ‚UD ×U l—UA qLF ÆWOFA« Ë« WOFdA« …œu v —uBI« tË« WN'« XHA …UM rOK« Êu vK hM« v WKL ŸËdA*«

wu??O ·Ë¡d« b?? bL?? ”bMN*« »«b?U XU? b? W?CU?I« W?d?A« XU?Ë …d?O? W?OU?

W—uNL rOK« 5«u tOK oDMô fu«

WM ±±±∂ rd ÂuJ« 5?A W—«œô« WUOMK ⁄ö ÂuJ« 5? ‰eG WOU?IM« WMK« XbI

fK? 5O?F? XU? nBË d?N? b?FË d?N?√ µ s »d?I U? cM W?d?A« …—«œ≈ W?Ou???

t— b? ·Ë¡d« b? b?L? ”bMN*« U?OU? »bM*« W?d?A« …—«œ≈ fK fOz— b?{ ≤∞±≥

wK t—b? ÂbË Áœd?H0 W?dA« …—«œ≈ w ‰Ë_« qA? bF W?d?A« q«œ s t ÊËUF? …—«œ≈

u U?L W?dA« w t?dBË 5? ‰e ÍœUM W—«œô«Ë W?OU*« U?HU<« s bb?F« tUJ—ô

p– s rdUË d?O? u?M W?dA« W?O?U« l«d w≈ Íœ√ U?2 dO?G« Íb «b?UF?« «d≈

WËeU UNHË sJ1 w«Ë UÎ OU WdA« UN d9 w« ·ËdE« ö Î G VU UN sJ r

fK fOz— UN—U1 w« WdNI«Ë Wœ«bô« W—UL*« V «Î ¡u ŸU{Ë_« œ«œ“« bI

…œu?F W?OzU??NM«Ë WU?« W?OzU?C??I« ÂUJô« c?O?HM w Wd??B*« W?uJ(« R U? 5 U?? W?IKF*«

ÆWËUF*« …—«œö Ÿud« ÊËœ «—«dI« lOL —«bU ÁœdHË »bM*« …—«œô«

U?CuF? W?UDLK wËb« r?OJK? ¡uKU Íb?MN« dL???*« bbNË W?Ëb« WOJK?* Wd?A«

q«œ WËœ WU0 ÊuJO qN ÆÆWOdF« dB °°°WËœ —«d«Ë ŸËdA*« …—«œô WKJA*« WON« ∫ UOU ÊËb U¡UC«—UO« r tKOUH WU fOz— WD«u jIË …œb dOUF ÆW—uNL'« s 5M« rC …œu*« hM WON« ∫ UU r—UOô ◊Ëd È« l{Ë ÊËb sdL*«

5 ‰eG »b M*« uCF« œU'( b{ W+—«œù« WUOMK ⁄ö

WU W—UL« `UB œuË Âb sLC Æ—u;« WIDM v WONK v{«—ô« WU WOJK ‰ËQ ∫ UF«—

WO UIM« WMJK« UL«dM« b—u7 i=dË ‰eGK dL6 XO »d

Ë« hOB v UNUOö ‚ö «Ë …bb'« sLC j«u{ È« ÊËb v{«—« È« pOK9

w≈ œ√Ë dL XO XdA Xb w« œUH« —u√ ÊQA

µ∞s ô Î b s ∂ w≈ Wd?A« WO?U« l«d w≈ Íœ√ U2

U?N?OU?L« mK? dzU? U?N?I?O?I? tb wK? Wd?A« —U?O?N«

‰UL ÊQ rKF« l W?dA« a—U w wË_« …dLK wu s

UN' —u;« ‰u qUJ v{«—« lO Âb v{«—ô« lOI …dU rUH Ë« WOM« ·«bô« bb Êô« ÈœUM sM vUUË

WdA« tOu …d ‰«u tOM n√ ¥π∑

…b* rœd?H?0 W?d?A« …—«œ≈ w «u???$ b? «uU? W??d?A«

b ”bMN*« Ê√ W?OUIM« WMK« uC rOK ‰U?L ·U{√

…—«œô« »Ëd b??F …—u?« Ÿôb?« »U?I?√ w? 5U?F« W?«d?

ÆÆUOFL UNAUMË UNö«Ë ŸËdA*« s

d?L? X?O? W?Uz— qG?A ÊU?? Ê√ cM tKL? w œU???« t—

≤µw≈ ≤∞ s œËb?? w W?d?A« W??O?U?« XU??Ë WbMN«

·«bU ŸËdALK jOD È« l{Ë q

–U?« w ÂU??« œd?H?«Ë œ«b???ô«Ë d?N?I« V?OU?√ wK

qJA« «c??N W?O?U?ô« l?«d w V?« «uK?KË wu s

U?H?U??? s t ‚Ë—Ë uK U?? q qF??H v?  «—«d??I«

U?HU? s tJd U? V ·Ë¡d« b? b?L? bN? w

UMMJ1 v WMKFË W{«Ë dO WOö Ê«Ë UNIOI% r r «–« 5u*« WU

Ê√ t??L qË W???d??A« w≈ ¡U?? Ê√ cM?L?? œU????H« —u??√Ë

UU)« —UC≈Ë ÃUô« —uQ tUL« ÂbË W—«œ≈Ë WOU

W?b??) U—«Ëœ√ w1 Ê√ Ë√ W??OU?IM« W?MK« s hK??

qF?H ÊU? U?L?K? d?O?G« `U?B «b?U??F?« «d≈ ‰ö? s

’d d«u UNL«Ë ·«bô« ‰Ë« s ÊuJ

rN(U?B WU—Ë rN?uI s ŸU?b«Ë Wd?AU 5KUF«

ÆÆq s WdA« ‰UL

dUM s vU« dBMF WOIOI qOGA

ôË wU?IM« rOEM?« o w «Î d?O? U?d? VJ—« b?I? «cË

‰e WdA WOUIM« WMK ÂUF« 5_« ÷uF bL nA

b—u? s t????U?M????« wË Êü« w?≈ W????LzU???? WK?JA?*« ‰«e

WU???OM?K W???OU???IM« WM?K« t X?b??I? Íc« ⁄ö???« Ê√ 5???

WM?K« `U??B ‰U??L?F?« U?«d????U W??U??)«  UJO??A«

…dO?F ÁœU?L UN Âb?I w« …dc*« wK «Î ¡U?M ÊU W—«œô«

n√ ¥µ ‰œU??F U0 …d??O?_« d??N??√ 𠉫 ‰ö? W??OU??IM«

YO?? W?O?U?IM?« WMK« u??C?Ë ÍœU?M« …—«œ≈ fK?? u?C??

s rdU «cË d?N√ Wö q tOM n√ ±µ l?«u tOM

bFË —UL ”U? WUzd ¡Í—U ŸUL« b?IF WMK« XU

rOEM?« `U?B 5KU?F« s rB?? U?«d??ô« pK Ê√

WUOMK ⁄ö .b?I WMK« XU UHU?<« WIOI? s bQ«

q v 5KUF« V—b WO ¡UA«Ë

h Í√ o s fO?Ë WOUIM« WMK« WD?«u wUIM«

Wd?A« fOz— s qJ tM …—u? ‰U—≈ - Íc«Ë W—«œô«

WN'« XU Ë UcOHM jD<« UËdA*«

©qLU7 WORô g® ‰ULF«Ë UdNM tOMF ±∏∞∞ ‡ t1«dXô ’U ŒUB# ÂbI%

WQ ·d?F ô t—b sJ \ U?NM »dI Ê√ ÊU? s szU ÆUNHU wK œU« t_ 5«u wK;« œU?%ô« fO?z— —œU?I« b?? rO«d≈ œb t???O?U s b???L????? ”bM?N*« —«d???« WU??? w tQ W???O???uM*« ‰U???L???F ‰U?L?F« U?«d???« b—u t?C?—Ë t?H?u? w?K ·Ë¡d«b?? –U?«Ë nu*« b??O?F?B r?O? tS?? W?OU?IM« WM?K« `U?B rOE?M« 5«u???Ë `z«uK? U??I???Ë Áb??{ W??O?uU??I?«  «¡«d??ô« ¡«—uK …œu ôË wN« w{uH« s“ Ê√ v≈ «Î d?OA wUIM« wUIM« rOEM« WOu UNU?LË dL√ j ‰ULF« ‚uI  U???U??O??? ”—U1 Ê√ t?UJU t?Q b??I??????F h??? Í√Ë Ê_ r«Ë uN ‰ULF« b{ œ«b?ô«Ë dNI«Ë rKE«Ë œUH« Í√ l ÊËU????N???? s?Ë p– wK? XJ? s w?U???I?M« r?OEM?« ƉULF« o VJd  «“ËU&

WOË—u√ bL ≠ WOuM*«

»U??A« d“ËË —U?L???ô« d“ËË ZO?M«Ë ‰e?GK W?CU?I« …dOD)« «“ËU?«Ë  U?HU<« s Wu?L? sLC Íc«Ë

t— b? WUzd bb? …—«œ≈ fK 5O?FË WIU?« ÍœUM«

Êü« «“u? ö? UNK  ôU?B«Ë mK*« «c? ld dO?Q?«

Vô qJ …œU?« …Q?UJ ·d?B t?U?O?Ë ÍœUM« W?«d??U

…—«œ≈ wu??O? t?O≈ 5d?I*« s W??u?L?? 5O?F?? ÂU? Íc«Ë

iH? dü« u? VU tO?u?« dQ?? ÊS? qU?I*« wË

ôË W?OU*« rN?uI? lO?L wK? 5ö« ‰u?B? s rdU

wU?UË WdA« …—«œ≈ w? UÎ U9 qFH U?LK Áœd?H0 ÍœUM«

ÂU U?L p– s Á—dCË ö?H œuË Âb?F —Uô« WL?O

d?√ w ÍœUM« Ê√Ë W?U ·d?B?« «c?N —d? Í√ b?u

q?? «—«d?I« W?A??UMË Y??  U?U?L???« W√ qL?? r ô

Ãö? ·d?B wD« r?IK U?NK—√Ë t??HM …d?c? qL?F

fK: W???IU??« W??I??«u*« ¡U???GS ÂU?? U??L?? ‰Ëb??'« V?Od

wF??? tQ??Ë W??d??A?« Ë√ ÍœUM« …—«œ≈ s qJ? U—«b??≈

t?I s fO t_ W?OU?IM« WMK« t?C?— U uË t ’U?

5KU??F« W??b??) fOu« ≤ œb?? ¡«d?A? W?U??)«Ë …—«œô«

«c?N ÊU??Oû «Î b?«Ë UÎ ???? b??√ XË UÎ u? U??L?N?d???

fK? fOz— VBM qG?A Ê√ tI? s fO t√ UL? p–

-Ë pc W?U? —U??F?√ ÷d? œu?u rKF« l? W?d?AU

…d?O? ÂU?NH?« U?ö? tOK b?u Íc«  «cU h?A«

d?OË jI? d?N√ Wö …b* ÷u?H? uC? t_ ÍœUM« …—«œ≈

t?OM Êu?OK ≤ mK? qu?% ·U?IU ÂUË U?N W?B?UM qL?

‰e?GK dL? XO W?d? W?Uz— VBM qG?A ÊU U?bM

Á—bB? U q wU?UË ÍœUMK WO?uL?F« WO?FL?'U q?

U?NOK W?I?«u*« X9 b ÊU? w«Ë 5KU?FK WU?e« ‚ËbMB

—u?√Ë «“ËU???« s bb?F« U?Nö? V?J—« U?U? ±≥ …b*

Æ¡«u ÂbF«Ë w Ë√ tK U bF «—«d s

w?« Áœd???H?M*« «—«d????I« √u????√ sË o?U????« fK?:« s

w Êü« tKFH d?L XO0 w{U*« w tKFH ÊU U?Ë œUH«

uC?Ë ÍœUM« …—«œ≈ fK u?C …dO?F ÁœUL? ‰¡UË

t?U?O? ÍœU?M« …—«œ≈ fK: Ÿu?d« ÊËb t— b??? Uc?«

¨5 ‰e

W??uJ?K Vd??G«Ë VO????F?« iUM« s? W??OU??IM« WM?K«

U0Ë •µ∞ W?M öH(U W?U)«  ôUB« —U?F√ ld

w≈ «cU h??A« «c »«b?« r? Ê√ …d?O?F? d?JM?«Ë

rOK «¡«d?« ¡U?N« t?O? r r? Íc« Xu« wH? Wd?B*«

·Ëe w≈ Íœ√ U2 U?NOK ·—U?F*« —UF?_« l VUM ô

d?L? XO ‰e? ‰U?L? tO? Âb?I Íc« Xu« w 5? ‰e?

s œd'« ÊU' ¡UN« bF WËb?« WOJK* UNœuË 5 ‰e

mK? ÍœUM« WMe?) —b ôU?B« XU? YO? sd?Q??*«

WËbU Wu???*« U?N?'« lO??L? w≈  U?ö?« s b?b?FU

…—«œ≈ fK?? q? - t√ qU??I*« w t?√ b?$ U??N?KL?? ÂU9≈

r ô …bb'« —U?F_« —«d≈ bFË ÍdN? tOM n√ ≤¥∞

UUM vK eOd« l WKUA«Ë WOLM« U«e vDFË qOGA« ÊULC WULF« WHO WOU WdB  UM s WOU WdbB WOFOL&  UUMB ¡UHô« fOË …œu'«

WU)« öbF« v WKUJ« WOUHAU

«—«d?I« lOL? –U?U Áœd?H UN?L√ t— b? U?N?J—« w«

»—UC Âb ÊuU —«b«Ë ŸËdA*U

ÍœUM« …—«œ≈ fK: Ÿud?« ÊËb dU*« d?_U ·dB«Ë

`UB «—«d —ËbB QUHô v `UB*«

ÊËb 5?ö« ‚ËbM s tOM n√ ≥≥ mK? w td?BË ±µmK0 5ö« b?√ ÃöF tU?OË ·dB« ÊUJ Wd?F œu????Ë s r?dU? «cË ÍœUM?« »U???????? wK? t????OM? n√ ôU(« pK q wK tM ‚U?Hö 5öU ’U ‚ËbM

dOUF l{ËË UNMOF ’U« Ë« UN WHKJ*« WON« ¡UC« —UOô WOLK j«u{Ë W«dLK UNUC«Ë ŸËdA*« …—«œU

W—bMJôU …—u?L?F*« WI? wK t?OM ·ô¬ ∑ ‚U?HU t?UO?

WKU W—UL« WDd l{Ë vK U—U«Ë

Ud?O?Q r ÊU? WI?A« pK ÊQ rK?F« l t?HM Ue??Ë

Ê«Ë dL Èô v{«—« È« hOB q

ÂU? U?L? b«u« r?u*« w t?OM n√ ±∂ ‡ ÍœUM« `U?B

UBUM* WuKD*«  ôU:« WU Õd r

«cË «—U?O?« Íb?≈ e?O?N?? t?OM n√ ±≤ mK? ‚U?HU Æt tBB Íd√ …—UO œuË s rdU

ÆWMKF WU

sL??{ s t√ W??OU?IM« W?MK« fOz— —U??L? ”U??? ·U??{√ —U?C?U t—b??? ÂU?O? ⁄ö?U U?N?«b« - w?« U?HU?<« 5U??? ¥ œu??u rK?F« l t??OM? ±∏∞∞ w{U??I??? ŒU??

‰UL< œuË Âb< W>?

∫“UG« —UF9√ q+bF bF

öU ≤∏∞‡ WOFUJ1« WHRË fu%« …UMR W\ON …UM WON öU ≤∏∞ s d√ VU

åUJB‡‡ ‡ ‡ ‡Mò WLd‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ A ±≤∞∞ bd‡‡ ‡ A7 …u« —uô« WKJO …œU?≈Ë ‰ULF« vK vB«Ë vU?Lô«

vF?O?D« “UG?K UJ W?d?A qU? ≤∞∞ s d?√ r?B?«

WuM W?R? œuI?F ÊuKLF rN« sb?R d?B “U? Wd?A

¡«—“u« fK?? f?Oz— 5UD? 5O??H???B?« WU??I rK ÂU??√

W?d? Èb «u?« W?L? cM ÊuKL?FË b?F U?Nb? vN?M r

q v?≈ ‰u??u?K W??F?d?? W?—«“Ë WM' q?OJA??? Ÿ«d???ôU

W?O?G ”U?&U Â_« W?d?AK W?N?«ËË Ÿd? b?F v«Ë UJ?

Xd W?OuË W?R œuI?F qU ±≤∞∞ s d?√ W“√ vNM

•≤∞∞ v≈ WU??O?B?« e?U?? ld 5U?D vd??C« »d?N??«

ÆvU(« uU s W«b qFHU rNd v WdA« UJ Wd ‰UL?F vöô« Àb*« fL nu

”U?$U W??d?A qL??FK rN?F?? b?U?F W??d?A« Ê«Ë “U??GK  UJ?? W?d??A W??O?F????U «u???u? r?NMJË

Wu?L: WuKL*« Ud?A« Èb« ”U&UM W?FU«

Æv«d)« WdA WuKL*« vFOD«

v h?K? W????d????A?« W????“√ Ê√ vK? v«d????)«

WOU*« rNU{Ë√ 5%A ÊuBUD å“UF UOMò ‰UL w?O«d???« lu? v j?G?CU fOË ÷ËU??H?U ÊuJ VU?D*« …bb?'«

WIDM*U W?OËd« œ«u*« W?F? å“U UOMò lMB0 5KU?F« s œb VU

qFHU X{d Ê« o v« VUD*« ÷d s bô «c tLb tFK ZM

…œUe W??OU*« rN?U?{Ë√ 5??? qO?M« ‚d? …bb?'« U??OM*U W?O??UMB«

bô U?L? W?d?AK dzU??)«Ë ÃU?ù« vK U??K fJF« ÂU?B??U d√Ë

w “U??Ëd??? ŸUDI …u??√ qL??F?« W??F??O?? l VU?M ô w?«¢ U??d*«

Àö mK v«Ë bIF« …b rC fu« U—UU rNb v« nBË «uM rNHË ¡UM« p–Ë rN WOKL …d œU—ô« vM ÂU« WOUô« ÆWOKOULôU

vœ_« b???(« o?O???D dE?M Ê« W?U??L???F?K

“U??G« —U??F?√ q?b?F? b?F? ÂU?F« ŸU?DI«

Wd« ‰UL b« »U« ` bL ‰U

t?I??O?D? V Xu« «c v Êô —u??ú

W?OeM*« “UUu?« U«uD« W?HKJ l—Ë

UNU(« - v« WULF« œb Ê« fuU

vUF ”U_« v Wd?A«Ë lOL'« vK

—u???b« W??uJ —«d??I U?I??Ë W—U???«Ë

… œU“ v?K U—U???????≈ Êô« lOD???? ôË

Æw{U*« dNA« qbM ÂUA

rœb mK ≤∞∞∑ ÂU WON« v qLFU v …—u« bF rNO -Ë öU ≤∏∞

Æ Ud*«

¡UdN? wM kU(« b? lO— ‰UL? ‰U

VJ? db?? e?e??F« b????? wO??? VU Ë

V?UD? Ê« l?MB?*U ‰U???????L??????F?« q?2Ë

…ËöF« ÊS uu rNMJË ≤∞±± d«d

…bb?'« U?OM*U W?O?UMB?« WI?DM*U qL?F«

l— bF U?d*« …œUe tËdA WU?LF«

—«d?I «dR? XU? W?dA« Ê« ‰U?L?F« `{Ë√

‰ËU?I?? —U?L?????ô« rU ÂU?F?« ‰U*« ‰ö?G???«

sË ≤∞∞∏ ÂU U—«d« - v« WOULô«

s …œUe« r W?d?A« W?O«e?O* U?I?Ë t«

d??F??Ë “U???G« s W???????F W??HKJ? d??F??

`d?Ë W??d?A« W?O?H?B?? …—«œô« fK? s

“U???GK W???C?U??I?« W???d???A« Ê« «b???R??? s U???«

—U???F???_« v …œU?e« XU??? Ê«Ë t???b???

ÊUN?OM s —uNLK “U?Uu« W«uD«

r ≤∞±≥ ”—U s ‰Ëô« v UNF— —dI*«

…bM? ‰U?L?« rNb f?O rN« W?? ‰U?L?F«

‰u?????*« vË d???B?? “U??? W??d?? ’U???)UË

W???O«e???O*« vK? XJF?« “U??G?K …bb???'«

U?N?OM ∂ s d??√ v?« W?OM'« nBË

÷ËU?H??«Ë W?d?A« p– œb?? Ê« bö?

v?K …œU?e?« fJ?FM? Ê« b?ô wU???????U?Ë

“U??GK W??CU?I?« W?d??A« s W??O??L?— …—u??B

‰“UM?LK v?F???O???D?« “U???G« l“u? s v???O?zd«

WD? v W????uJ?(« W????U???O???? Ê«Ë v?F???O?????D«

h—√ v?DFË v«d???)« W???u???L????? qG??????

rb« l?d qO??L? Êu??OK ≤ W??œU??I« qO??u??«

s Wu????A?? U?I??H?? b??I?F? p–Ë  U?O?UJô«

“U?O??ô« o ¡U?N?«Ë Wu?L?FU? ‰U?L?_« UMzUD«Ë vd??L?'«Ë v?d?C« ¡U??H??ô« s UJ?? W?d??A V?? - t??O?? ¡UM?Ë ÂœU??I« t??Ou d??¬ v v?N??M

U??d???A« pK? “U??G?« l“u ‰U???L?? œUM?« od

…—«b nd

qG?AË ‰UL?F« b—u q? U« s ‰ËU?I qL?F v«Ë Æ¡vA œUBô« vK œuF Ê√ ÊËb WdA«

qODF Ë« »«d{ù« f?OË ÃUù« q v

vd ¡ö

vK ‰uB?(« qFHU - bË qLF« d?O s ·d??B? q? s? - U?L? r?N?u?I?? iF

lO— ‰UL

WuD*« WULF«

WON«Ë •≥∞‡« WLO v be Ë« UNOM

U??d? l? …«ËU?*« u? ¡v q√ «cË

VC —U« U2 jI UNOM ≤¥ mK WU{«

»d???U??? w?Ëd??????« ŸU?DI« v? ÂU???F« ŸUD?I«

W???B??? s d???N???A« ‰ö??? qU??? qJ? weM W?«uD« 5?M« v« b???«Ë

lMB?*U WU??L??F« lO??L???? W????UM U???d??Ë  ôb ·d??B  U??d??A«

W?UD dd? su?L« …—«“Ë qO?Ë bN?F UL? W?b)« e?dË uJU?Uu

v{UI? UMU rNË Ud?N t?OM ∑∞∞ ÈbF? ô WKO{ U?d v{U?I

·d??Ë s?A?« ‰U?L??Ë fd?????« f«d ‰U??L??Ë qU?? qJ W??OMu9

ÂU?B?« s «¡b …œUeU Ád? s d?√ ‰UL?F« b?Ë - bË t?OM ±µ∞∞

ÆrN 5FU« suL« VJ W«uD«

ÆÈËb ÊËœ ÂU√ tL dL« Íc« ÂUF« W«b »«d{≈Ë w{U*« dLu

”U?&U W?d? v≈ UJ?? W?d? s ¡ö?L?F« W?b? r?

nO u? od s ¡U??  U??I??H??B« pK V?K√ Ê√ v≈ —U??«

…œU“ sJ1 ô “U U?OM lMB db b?OF vM« »— b?b« t?U s

v qL???F« s »«d??{ù« Ë« ÃU???ù« WK?? ·U???I≈ b??{ s n?O??CË

qB??H U?Mö« -Ë …b*« œb???? b???I?? ö??U?? ∏µ qB?? -Ë

‰ö?G??ô VU?_« ‰U?L?ô« ‰U?— `U?B Èd?B*« ÊuU?I«

—U?F?√ v? …œUe« Ê« b?I??F? WU?L?FU? W??OU?(« ·ËdE« q v? U?d*«

q v wAOF*« Èu*« 5? dEM« …œU« s bô sJË WuO WIDM

v« …œUe?« Êô ÂU9 T U?? œU?I????« «cË W?d??A« vK? XJF« “U??G«

vË W«uD« n√ ±∏ W«d nOBU UO?u ZM lMB*U —UF_« ŸUH—«

Æ ‰Ëd« WO v« Xu% Xb

U?œu??? ∂µ W«d? vK Ÿ“u W«uD« n« ≤µ s d??√ ¡U??A« qB?

ÈË– WO?u qU ≥∞∞ s? d√ `?d -Ë W?œUI« UF?b«

ÆWdB*« WULF«

¥ d??N? U??d?? ·d? r r?Ë  «uM ¥ ‡« »—U??I …d???

‰U??L??Ë 5OMH«Ë 5—«œô« X?O??? …—Ëd??C Êu?KU?F?« VU Ë

ÆW—bMJô«Ë …dO« ‰ULF Êü« v

5QU ”U?UU WdA WKU?F« ÈuI« …—«“Ë Â«e«Ë WO?uO«

vuH« ÂUA ≠ UOM*«

WLO l— r rË WO{«d« rOI UNF{Ë ∏∞ UNË ÊULË ≤∞∞∏ ÂU vKFH« mK*«

ÆUOMË öU ∏µË 5œ—Ë —«b vK UOu UM ±∏∞ WB WEU;U U?O?M*U W?O??UMB« W?I?DM*« Íd?L?????? W?O??F?L?? fOz— vd? ¡ö?? ÈdË

ƉULF« …ËöF« WLO ld WON« fOz— uU Ë Æ≤∞∞∏ ÂUF WOKFH«

∫rNBUD* W UJXô« 5(

Èœ«u« —Ua¬ vHgu ÂUB« —Uü« WIDM vAHË ‰ULË uH u q«Ë s rN«d{≈ bb'« Èœ«uU WdB*« …dQ*« e«u(« ·dB WUDLK qLF«

‰uK0 ÊËb åW0UO'K uJ(«dò q5UA

¨ÈbIM« ‰b«Ë »c'« ‰b eU UNMË ÆsdN cM UNd r r v«Ë qLF« nËË WIDM*« dI oKG ‰ULF« ÂUË WOUO« «—«e*«Ë bUF*« oKË UN

°Êü« v1 oOI% ÊËb W UOM« U6ö Ë UOH%F7 öU ≥µ∞ qB=

Wd_« l«u*« „dË —«Ëe« ÂU√ UNFOL —Uü«Ë WUO« W d —UD≈Ë 5Q ÊËb WUô« 5( bOFBU bbN«Ë pc

W?d?A« …—«œ« d?L?«Ë UM(U?B? b?{ W U?u«

ÆWb)« WUN …QUJ d—UI vK 5KUF« ‰uBË

Èc«Ë W???{«Ë »U??« ÊËb U?O??H??F 5u??B?H*«

t« s? rd« vK? W???d??A?« q??? s t «—b??????

s d??Q W?U?O?K uJ«d? W?d?A ÊuKU?F« Âb?I

ÆrNUD*

qu??%Ë W??d??A« ‰u??√ lOË 5K?U??F« qB?? v

VzUMK tö? v WMK« fOz— Âö«b? dO?L VU

lO?L? ö?U? ≥µ∞ s d??J U? v≈ rœb? qË

d?√ s „uKË d?O s «œU?N vK q?U

W???œd???GU vU???O???« q?IM« ŸUD? s U???ö ±µ∞

WHB ÊuUF rN√ WIDM*U ÊuKUF« b√Ë

»—U???N?« …—«œô« fK???? fOz— »U???????( ‰«u???_«

È—«œô« db*« vLK b?L e?U s q oU?« ÂUF«

bd?AË …—U?O? ±≤∞ s »d?I U? lOË UEU?;«

nA? «œUN?Ë  U?OM'« nK?? s qOL? s

Êu?UD …dUI«Ë Ê«u?√Ë dB?_«Ë aOA« Âd?Ë

s WKLJ rN«Ë— ‰uË Âb s W—Ëœ

ÈdM rO«d«Ë W?OuU?I« Êu??A« ÂU? db?Ë W?d?AK

s U?N?O?I??* ÕU—_« W?L?O? œ«b? ÂbË U?N?IzU?

Âb bR UN …b sË vB« 5Q« s v

qb????F?Ë ÕU—_« v? rN????????O????BM? W????d????A« …—«œ«

U2 —d ÊËœ vDu« dB WIDM

db ÊULd« vU√Ë öO?GAK WUF« …—«œô« db

W?I?????*« U?Cu?F??« W?L??O? ·d? Ë√ 5K?U?F«

Æ «—b<« Ÿ«u√ s Ÿu È√ tO UF

Æ UMOQ«

«c —«dJ ÈuJA ÂbIK rUb«

b??√Ë W?d?AK vU*« db*« vË —u√Ë W?d?A« ÂU?

Wd?A« …—«œ« UNOK Xu?« Èc«Ë 5u*« vU_

mU? ·dB r Wd?A« Ê« Âö«b? dOL? ‰U

Èc«Ë W—«œô« WM?K« fOz— Âö??«b??? d??O??L? ‰U??

rN«R???Ë …—«œô« fK?? f?Oz— s ÷u??H?*« ÈbM'«

UMO?Q?K v?œô« b?(« qb?FË ‘U?F*« W?L?O? l—Ë

v«Ë W??d??AU 5KU??FU W??U??)« 5Q??« ozUË

v öU? ≥µ∞ s d√ sL{ Wd?A« …—«œ« tKB

UdN …dc WUJ r—«dD{«Ë ¡«d_«

…œuu d?O WH ‰U?« tLN Áb?{ ⁄ö .bI

pK? W??????? Âb???? Ë√ W???????? s

v t?OM? n√ ±∞∞ mK

5KU?F« VKË ÊuU?I« pN?M W?d?A« …—«œ« Ê« Êü«

÷u?H*«Ë ‰u???*« u?N? U?HU?<«

±µ∞Ë …U?????????u?« WU?????????

d???L?? v? …—U?O? ±∑∞ lO?? XU? U??N«Ë rN?u??I?

WM' W??U??O??K uJ?«d W??d??A b??u ô t« YO??

5K?U?????F« V?UD? oO?????I?????%Ë q(

WUô« WU v? UNOM

ÂU?F« VzUM?« —«d?Ë `z«uK«Ë 5«u?IK? W?HU?<U ≤∞±≤

qL?? ô t« U??N??ö v XU??{«Ë W??OU??L? W??OU??I

a??—U????????????????? o??u???????????????H?? V?u??0

WdA« ‰uB( WU{«

ÆWdA« h U q v ·dB« ÂbF

‚«—Ë_« q s? rd« vK? ”U??ô« s W???d??A?U

vL?OA?« bU? s ≤∞±±Ø±≤ر∞

‰«u???√ s? bb???F« v?K

Wd?A« …—«œ« fK fOz— vOA« b?U `{Ë√Ë

v q?L????? q q?L?????F t?« b????R? v?« «bM??????*«Ë

Âb????F «dE? …—«œô« fK???? f?Oz—

ÊËœ U????????Cu????????F????????«

Âb?Ë …dU?I?« —UD0 ‰u?u«Ë Vd?« r?z«u? vK

ÆdB ×U Âb?I? Èc« ⁄ö?« vK? W?d?A?« s «œ— t« `{Ë√ ‚u???I??? s ŸU???b«Ë U???HU???<« nu? rb???{ t W?d??A« XU? rNU????J v?K U U?H?Ë 5K?U?F«

ÆÆUU s?dAF« vK X—U WKu «uM W?dA« W?IO?I?K ◊U?I« tQ ·d?B?« pK d?OL? nËË

tK«b …dO√

ÆW«bFK qOKCË

ÆœöU Áb«u

ÆUNOI* UNLOK

ÆtB ‰«u√ È√ v tdB

W?KU?????F?« Èu?????I?« …—«“Ë Ê« b?????√

V?U?D? Ê√ v?≈ —U?????????«

ÈuJA «ubI 5KU?F« s bbF« „UM Ê« `{Ë√

v?« q?U?????A*« p?K q?( XK?b

«u?M?? c?M? ‰U??????????????F?«

ÊËb UO?HF? rNKB vK U{«d?« WKU?F« ÈuIK

od s? “ö« s d?????√ XU

5u*« vK W?{ËdF

ozU??« ‰U???*« qO???? vK rN??« o?O??HKË »U????«

X?U????? n?ú s?JË W? U?????u?«

…œuF? b√ V? rË

v U??F W?L??N oO??HK - Èc« d??B b??O?« b??L???

Âö«b dOL

ÊULOK vdG

ŸËe“ ÂUA

…b* dQ v« ôb«Ë e«u(« ‰U—ù rUb« U2 ·d ÊËœ —uN ≥ ÊËœ WU« …dLK qLF« s »«d{û ÆÈËb ÂU db …dbu« bL« XN ”bMN*« 5KUF« VUD Ê« b« W—U)« —U« WIDM …—Ëd{ wK «bR UNOK —UôË WOIDM w 5KUF«  UI lOL ·d ‰UBôU W« w« «dOA ÆÆ Ubu q q« s —UôU UOKF«  «œUOIU WOU  «œUL« buô WU «ËœU« WKJA*« 5KUF«  UI ·dB UOU


µ Êu[UD+ WO!uM*« WFUA ‰UL WOU*« rNU{Ë√ 5=*

WOË— u√ bL ∫ WOuM*«

WOUIM« WMK« fOz— w«—u« w– dL ‰U

v{UI« rOEF«b ∫ ·«d6≈

Àb(« ¡«—Ë

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

‰ULF« ∫sKF W O « d“Ë

qAH U ¡U Âu$ fL)« sUD U{ËUH

‰ULF« `UB ÈuCF« œUL« lMB ô¬ s ‰“UMK œ«bF« vK …—«“u«

W!uAJ WKO% ×U'K dHU* d+b*« »dN/Ë ÆÆdL ÂUBô« ∫ÊuKUF«

oI? lMB*« Ê« v?« È—u?A« fK0 v{«—ô« Õö?B??«Ë

«b?F*«Ë  ôô« s ‰“UMK Uœ«b?F?« s W?O?« …—«“Ë XMK«

…d?? qL?F?K tœu?Ë ÆÆt??H??u q?? UuM t??OM 5ö?? ∏ ÕU—«

‰u? ‰U? v Èu?C?F« œUL?K W?Od?F« lMB0 U?NJK9 v«

p– l?Ë ôb???« lO???L??? ·d??? v?K nB? Èc«Ë

fL??)« sUD? W?d??A 5?L??B???F*« Êu?KU??F« œb

Æ‚UHô« v ÁUdË dL*« l—

s »«d?{ö ¡uKU fu?U W?U? WIDM0 Âu?$

ÆU—Ëd{ «d« `« WOU

ÆlMB*« …—«œ« qOJA WOdA« WEU

rO WFU'« fOzd UNF— - w«Ë 5KUF«

5C?«— ‚dD« lD vK rN?e s ÊuKU?F« sK√Ë

…—«œ« qU???& ‰U??? v vL?????? d???O?? q?_ ÂU??F?D«

qOFH? vuUI« —U ô« v ÈËb W«—œ œ«b?U se VU

vK W?O?« ÊuA? WËb« d“Ë vLN? bL? bU? —ub?« b«

ŸULô« w WFU'« fK wK UN{d

·d??B r v« …—«œô« t??F??? Èc« j?O?IM?« »uK«

‰U?Lô« q— »d?NË UI?? WMKF*« rN?UD* Wd?A«

¡UA« od s WdAU 5KUF« »U h ÊUO suJ

WU??L???F« vK U? U??H?? ÃU??ô« v? lMB*« —«d??L?????« …—Ëd??{

«—«d fK:« c Ê√ 5K√ qI*« ÍdNA«

d U???<« ‰b? XKU????&Ë jI??? ÕU—ô«Ë V?d*« Èu???

qA??Ë W?“_« q? s ÁU?d??Ë v—u??A« œu??L???

Æ5KUF« ‰ö s lMB*« …—«œU ÂuI WLU Wd

UN?JK9 ‰u?I WOd?A« WEU? i— WU? v t« v« «dO?A

VUD*« pK Ê√Ë WU \ UNQA WOU«

W???MU W?OK?«b« W?zö« qb??F l ÃU?ô« e??U?Ë

Æ U{ËUH*«

rNô WK?U? W?Ou???*« rNKL??? lMB*« ‰U?L?? VU

…—«“u« V?U?? s ôô«Ë œb???F« s ‰“U?M« r???O?? l?MB??L?K

ÆWb)« WUN …QUJ*

d??¬ —U?F??« v?? rzU?? »«d?{ô« Ê« ÊuK?U?F« b??√

œ«bF?« vK rN«Ë 5O?IO?I(« 5M?*« rË 5—b

lMB*« «c WB s •≤∞ rNJKL rN WB? ‰ULF« `UB

WOUIM« WMK« Ê√ WOuM*« WFU 5KUFK VUD r√ XMLC …dc qLF XU

5H uLK WOULô« W«bF« oOI% w≈ ·bN

ÕU—« o?O??I???%Ë t—«œ« W???O?u???????? qL???%

ÆlMB*U «uM ∑ …b rNKLF UCuF

·u??AJ d??√ ×U??K d?H??U Z????«Ë

W????O???« …—«“Ë Âu??I Ê«Ë U?uM

vK ‰U???L??F« V?—b?? œ«b???F????« vK? …—«“u« Ê√ vK «b???R??

‰u?bK rœ«b?F??« 5M?KF? qA?HU ¡U  ôËU?;«

ÂUB?ô« v oU?« bN?F« c b?I

¡U?A«Ë rN …d?L??*« W??«d*U

ÊËœ UU?? œU?L?« lOMB?? W?b?(« W?O?LKF« qzU?u« Àb?√

‰u??u« q?O???? v u?*«Ë ÂU??FD« s? »«d??{« v

‰œU????? ¡«uK« Ád?????C????? Èc«Ë ‰Ë_«

…dOJ« ‚—«uH« W«“≈Ë WFU'U 5KUF«Ë

—u???C???? …—«œô« Èb q?b gO???'« Ê« «u???????{Ë√

…—«œô« VU? s W?F??*« WK U?L*« VOU?« 5C?«—

WO ¡UC√ 5Ë rNMO UÎ OU …œuu*«

Ê« ô≈ ÂUB?ô« i «uU Ë W?OUIM« WMK« ¡U?C«

5KUF« 5Ë rNMOË VU s f—b« ±π∑∏ÂUF ¥∑ ÊuUIK 5F{U)« 5Ob*«

ÆrNUD*

‰bF« q wK;« rJ(« «—«“Ë iF

vLN bU

oU??« fu??« s√ db?? XF??—

5KU??F« s W??LU??? W?d??

ÆÁ—«dL« ÊULC qUI

ÆrNH«

Èd«Ë v?«—e« ÃU??????ô« WM?' fO?z— se????? b?????O?????« —U?????«

«–  «—«“u« s UdOË ‰Ëd«Ë ¡UdNJ«Ë UNULË UNOH u* …dOJ« ‰ub«

5KU??F?« V«Ë— ·d?? W??d?? Ud“Ë d??O? O? G b??F? W??OU*« …—«“Ë 5ö? ¥ v« qB v«Ë uU?Ë qd«Ë ”—U? —u?N s …d?Q?*« ÆtOM n« ±µË

‰b …œU“ wK ed VUD*« r√ Ê√ œU√ …œU“Ë •≤∞∞ s ôb •≥∞∞ w≈ WUô« eU s •¥∞ s ôb •∑µ w≈ wU{ô« d_« b(« Ê√ YO wB√ b ÊËbË wU_«

¡«—“u« fO?z— qbM ÂU??A «—«d?? c??O? HM È—«“u« q?b??F??« qD bU?? ‰c???Ë œuML??  UdË W?? d??A? qU?? ±≥∞∞ V?UD ÊQ?? A l U??OU? Áb??N? È—U?B? …d?? N«Ë WKU??F« Èu??I« d“Ë Íd“ô«

`MË tOM ±µ∞ UÎ OU t ‰uLF*« wB_« …œu ‰bË •±∞∞ WM WFU ‰b 5KUF«

åœuML% UdËò –UI)≈ W e cOHM- qDF È—«“u « qbF1 «

5KUF« lOL Ãö r Ê√Ë •±∞∞ WM …u√ ÊU:U WFU'« UOHA q«œ ÍbIM« ‰b« ·dË f—b« WO ¡UCQ —ËbB ¡UCIK ¡uK« ÊËb  «“Uô« bOd iF …u√ WFU'« fK s —«d ◊uO√Ë fu«Ë ÂuOHU Íd_«  UFU'« Ê«u√Ë - w« WR*« WULF« ’uB t√ ·U{√ µwULù dUM …—u bF WFU'U UNO

—uN6 ‰ö9 W:dAK vOzd« pULK ‰u=/ ·U>Ëô«Ë ·dB/ r …d9Q*« —uA_«

wK WFU'« fK WI«u ÂbË qU ·ô¬

¡«d?A? qu?L??« d?«u œd??0 È—u?H« qL??FK

œuML W?d fOz— dI vK —u?b« sK«

vK? Êu?????Bd????? 5?KU?????F?« q Ê« ·U?????{«

q1 bb?'« –U?Iô« Ê«Ë rNMU?? s œdDK

t« WK?U?F?« Èu??I« d“Ë Èd“ô« bU?? b??«

—Ëb q rN WIU« qLF« «uM r{

v ¡b?« r?O?Ë W??b?(« «b?F*«Ë  U?U?)«

Ê« …—«œôU ÂU?F« ÷uH*«Ë Udu«Ë ZO?MK

U??????U U???–u/ ÊuJ? W??d???AU? ÷u??N?M«

Ác??N `??« …d? ‰Ëô W??d??AK …bb?? …œôË

vH??O??H? X?FK —u???b?« l ‚U??Hö vF??

rNM iF« Ê√Ë WU 5OF« «—«d

‰«u??ô« aC ·U??Ëô« ÂU??O??? —u?? Yb????«

…eU?? W???b?? W??O??U???« WD U???Nb …—«œô«

Æ·UËô« —ULô

Ævd »« WdA«

v« ·U????Ëô« W???????O f?Oz—Ë ·U????Ëô« d“Ë

œuIF «uM ±∞ ‰« wK be U wC

‰ö????ô« U????OK?L????F ÂU????O????I?K

·dFK Udu« WdA WO«bO …—U“ rOEM

qU???A« duD?«Ë bb?????«Ë

5KUF« l —ËU«Ë WdA« öJA vK

pK s •∏∞ ‰« W«d Ê_ l«— «cN WR …dUG nzU Ë w qLF XU WULF«

ÆWdA« ÂU« qJ

÷—√ vK W?dAU ÷u?NM« WU?O r—Ë

Íed*« “UN'« t Ud√ U* UIË «cË UNOK

rO?«d« ÕU??????H«b??????? `{Ë«

v?« W???????d???????A« …—«œ« œU?M?« b???????F? l«u?«

«uM r{ “u ô wUUË …—«œô«Ë rOEMK

‰U??L??F W??U??F« WU??IM?« fOz—

Æ·UËô«

WULF« s •≤∞‰« W U√ \rN qLF«

‰U????L???? Ê« Z?O????M?«Ë ‰e????G«

Ê« W??OU??IM?« WMK« f?Oz— ëd?? Ê«d??N?? ‰U??

UNUBB w qLF UN√ s rdU WOI*«

¡U?d? ‰U?— œuML? UdË

rNô vOzd« pU*« `B? ·UËô« WO

»U????F????B« q?Ë d*« «u?KL????%

d?N??« ≥ Ë« sd?N?? ‰ö? q?UJU W?d??A«

r— rN???d?? vK «uEU??Ë

5L?U????*« hB???? q Èd???????A ·u????Ë

«uKB w« öR*« WFO Ë rNUBB

rN rC« Âb ÍQ—« WFU'« fK sJ 5Ë rNMO «du«Ë qUA*« —U ô v q«œ  U«dD{« Àb% ô vË rNzö“

‰e?Ë d?BM«Ë 5Q?« Ud? rË sd?ô«

«c w qBH« «ud bI «cË WFU'«

Èb??????? v?K …—«œô« b???????L???????F?

wLEF« WOUG« Ê_ «Î dE \ ¡UCIK Ÿu{u*«

qN?'U W?d?A?« d?O?b «uM

WOzUC ÍËUœ ld XU WULF« pK s

«uU??? rN?ô b???N???F???UË …—U …d??????)« Âb???Ë

«u??UË W????F?? «uM?? «u??U?? 5?KU??F« Ê«

Í√Ë WIU« qLF« «uM rC WUDLK

‰e??G« W??UM s? U???O?? Êu??LK?Fô 5H u??

«u{d?FË ÷—ô« »u s «u{d?«Ë ÀUô«

·u wzUC rJ wK qB ·u qU

ëd ʫdN

v« U??ô qOU?L?«u« vKO …—u??b«Ë WK;«

‰U(« w WFU'« ÁcHM Íu wK 5KUFK WUF« VUD*« ‰uË

∫VKD- È—uA « WOLM-

qOJA - t√ w«—u« ‰U WdB*« UFU'« lOL' 5K2 rC w«Ë ÊUK« s WuL VUD*« .bI WM' q wu YO  UFU'« wK UN{d rO UN WU)«  UdI*«Ë Á«d U –U«Ë  UFUK wK_« fK:« WMK« w ÊUK« pKË UNQA UÎ UM VUD vM'Ë WOFdA«Ë WOU*«Ë W—«œù« XK9Ë WOFU'«  UOHA*«Ë 5R*«

UE!U;U* WOK;« «—«œù« —Ëœ qOFH/Ë —ULTô«Ë qLF« 5V«u> dOOG/

d+uD* vEu/ qL W6—Ë ÈdNM« qIM« WuEM Èd???N?M« qI?M«Ë ÁU???O?*« WM' b????I??? X% q?L?? W???—Ë 5bMN?*« WU??I?M l«Ë d?B v Èd?NM« qIM«ò Ê«uM

WDA?_ qu??L??« …œU“Ë vK;« Èu?????*« vK

WM' fOz— œu?L?? rO?EF«b?? —u??b« VU

du?DË qO???F???H??? p–Ë å U???u???L Ë

…—«œô« od s Uc?OHMË W?OLM« U?ËdA?Ë

fK?0 W????O?K;« …—«œô«Ë Wd????A?????« W????O????LM?«

d??B?? q«œ Èd??N?M« qIM« W??u?EM

WœU???O??B« W?M' fOz— d???O??G???B« ¡ö?? —u?????b?« sK«

W?O??u W???ËË VUM s?J ‰b ·d? Ë√ rN? VUM

U?d« ¡vKË  UUO?« ‰Uœ« v ¡b« s? 5OuJ(«

ô« W?OU*« U?—b« vK rN??O?? r sË  ôU?I?« ‰bË

WF?b nOKJ« Wd v ¡b?K «bON9 WbO?B« vd)

f—œ« ÂU??B?? ”bMN*« pc Õd??

ÆnOKJ« s WM bF

VO?I œ«u?'«b?? b?L? —u??b« —u?C? p–Ë ≤∞±≤

Ê√ v≈ «d????O???A??? ÁU???O*« W?M' o?M

v≈ rN?KI Wu???N?? tM Z?MO??? d??_« «c Ê« U??H???O??{

lu?*« ·d???A???? qD?« tK?«b??????? ”bM?N*«Ë WœU????O????B«

WO?zU*« È—U:« WJ? s …œUH?ô«Ë

5«u? d?OO?G …—Ëd?C È—u?A«

s 5KUF« e«u …œU“ w WOU*« VUD*«

—œU??B??? t??O???u bU???Æœ VU

—b« v« —U?L????ô«Ë qL?F«

UÎ IË WUF« W“«u*« s •µ∞∞ w≈ •≤∞∞

’U????)« ŸUD?I« s q?u????L????«

W?UMB« —ubË ‰U?L?F« ‚uI?

WM« l •≥∞∞ `BO l«u vM“ ‰Ëb'

oOM?«Ë vuI« Èu?*« vK

W????uJ?(« W????—U????A????Ë d????B0

w •¥∞∞Ë ≤∞±≥ WOu w …bb'« WOU*«

ÊËU???F???« «—œU???* b???O???u???«Ë

U???????L?EM?Ë ’U???????)« ŸU?DI?«Ë

¡e? qL????O Èd??NM« qIM« qO??F?HË

wK WI«u*« pcË ≤∞±µ w •µ∞∞Ë ≤∞±¥

v?K q?L?????F?K v?F??????«Ë vËb?«

œ«b???????« v? v?b?*« lL???????????????:«

ÆUNLU …œU“

W????O????L?M? Z«d????«Ë U?????«—b«

wNMË WœU« W—bU 5KUFK tOM ¥µ∞

«—«œô« „«d?????????« v?K? b?????????√

UI dB v? —ULô« Z«d

—«d≈Ë …—«“Ë ‰Ë√ qOË W—b tOM≤∏∞∞ »

qO???F???HË UEU???;U W???HK???<«

Æ…—uD*« WO*UF« UH«uLK

U???Ëd???A?*« c???O???HM v? U—Ëœ

rOJ(«b???? bU? —u???b« ‰U??

l ÊËU?????F?????U? WœU?????B?????????ô«

Ê« WOLM« bd ÈcOHM« db*«

W—bK tOM ≤∞∞ s √b ¡«œ√ …œu eU …—«“u« qOu ±≤∞∞ v WœU« ·d …—Ëd{ w W—«œô« VUD*« XK9Ë ÍËUœ l— ÊËb «“Uô« bO— ‰b wK WIU« Wb)«  «uM r{Ë WOzUC

∫WOHB« vK UÎAUO%« WO:öNô« qOM« UFLO ‰UL WC*UI« ÊuLN+Ë »«d{ùU* ÊËœbN+ rN[UD q]UO* WOz«cG«

W??O??LM?K vU??L????ô« ‚Ëb?MB« U???????Ëd???????A??????? q?u?9 s p?–Ë

œuL rOEF«b

ÆWHOJ« WULF« «–  UEU;«

5√ WË ÈËUJ bL√

WœU??B???ô« W?O??LM« oO??D W??OKL?? 5 jd«Ë

d?OU??F? Ê« v≈ «d?O??A? Èd?« U??u ±µ …b* qO????«

WœU??O??B« l“u? r Ê« vK ‚U??Hô« - U??L?? t????L??O??

v≈ W?U{ôU W?d«Ë U?UO?ö? UI? 5HKJ*« l“u

UO?HA?*« vK WOJOM?OKô« WbOB« ZU?d vd

W?A??UM - t« ·U?{« Æv?«d?G?'« l“u??«Ë W?u??L?:«

ÆWHK<«

Ê« vK? hM? Èc«Ë ≤∞±± W?M? π∑ —«d????I?« qO?????F?????H

5bMN*« WU?I Ê√ v≈ f—œ« —U« vF? WËbK È—UA?U? U—U?U v WK?L?*« W?O?MF*« ·«d ô« lO?L?? Èd«Ë W???OK;« W??O???LM«Ë q?IM« …—«“Ë

v≈ «d??O?A?? vu?I?« `U?B« oI??% iH???M? ŸËd???A?? W???A???UM? - t√ Æ…bb

WUMB« q:UA* ‰uK%Ë U%dI W???UMB?« WM' t???b???I Èc« v?U???ô« —Ëb«Ë

‰uK(«Ë UdI*« –U« sJ1 v? UNAUM*

vH?DB????? ‚—U —u????????b?« W????Uzd? W????U?D«Ë

t???«u v?« öJ?A*« W???'U???F* W????O???u???{u*«

…eH;« «—«dI« cOHM qOFH UNFU* fK:U

Æ—ULô«Ë WUMB«

ÆWUMBK

rFM*« b bL `dB V ¨rNF

‚U?H?ô« - t« vHDB?? ‚—U —u???b« `{Ë√

ŸUMB« WOFL?Ë WMK« ¡UI ‰ö p– ¡U

Èd ·d√Ë tK« »U vHDBË

Âu?I v« WH?K<« WDAô« Ÿö « v?K UL?NMO

W??????C?????N?M« Z?Ud? W??????A?????U?M* Êu?d?????B?*«

s—dC*« 5KUF« s bO« ‰œUË

t??Ë√ rN????—U?A?? sJ?1 v?? W??O?F??L??'« U??N

ÊËU? W??O?U??H« «d«Ë W??UMBK vK??I???*«

Æ UFL:U

jO?A?M ÊQ?A È—u??A«Ë È√d« ¡«bô U?N? U?A

ÆULNMO

ÆvUMB« lL:«Ë WUMB«

…—«œ« fK??? fOz— ‰ö? b??OË —u?????b?« ‰U??

∫b6R- idL1 « W OI)

…œb??????????? W?ƒd? ‰u?????u?« q√ s?

WO=B« WuEMLK ÈdIH« œuLF« W{dL*« v≈ œu?L?? du …—u??b« —U?«

W?O?I œu?L? du? …—u?b« b?√

…b?b????? «e?????O2 W?????{d?????L?????L?K Ê√

We???d*« …—«œô« fO?z—Ë id??L???«

—œUJ« v U??N?I? sL?C? nO?uË

Ê« vK W?????B« …—«“u id??L???K

W??{d???L*« Ê√ v≈ …d???O??A?? b?b??'«

Èd????I????H?« œu????L????F« v W?????{d????L*«

vK U??Nu?B?? ô« ÊuJ ô vd??«

rU?F« ‰Ëœ q v W?O?D?« W?uEMLK

ÆWOU{« Èd« U«—œ

…—u?B« d?OO?G …—Ëd?{ v≈ …d?OA?

v—«“Ë 5 ‚UH« „UM Ê« X{Ë√

dE?M« v? 5d?????B*« Èb? W?????OM?c«

Ub????? l? W—u?????N?????L?????'« ¡U?????«

d??O??u?? U??OU?? W??OK?«b«Ë W????B«

oOK? ô W???O?? W?Id?D U?{d??L??LK

v≈ W?U?{ôU WK?UJ*« U?b?)U

oO?I?? U?OH?A??*« q«œ W d?

W???O???U?MË W—«œ« W?DA« d???O????u

v≈ …dOA 5KU?FK WKUJ« WUL(«

∫È—uA « W:UM;

W??????UM?B?« WM?' vK? ö?JA?*«Ë  U??????u?????F?*«

s rd« vK t≈ rFM*« b bL ‰U

s •µ∞ fOË W?OzU?M« UEU?;« qJ ö?U? ∂∞ —«d?

ÆUNCFË qOM« ÷u

qËU????« tu???? d???N? Èc« …—UD?I«

UNN«u v« Uu?F*« W«“«Ë WUMBK …eH;«

”uK'« Ë√ rNO≈ ŸULô« UNOz—

‰Ëœ 5 …—U?« ôU? v W?U

U?????NK?u9Ë l?—U????A?*« du?D v?≈ ld? Uu?M

÷d???Ë —U??L????????ô«Ë W??UM?B« ŸUD h?

i— v«Ë ¨WOöNô« UFLLK

U—Ëd???{ `????« qIM?« W???uEM? s

»U `H Ê√ vK ¡Uö?« «b s √b qO?« Ê« b«

È—u?A« f?K0 W?B???<« ÊU?K«Ë

«—«d?I« —«b??« v È—u?A« f?K: ÈœUd«

qOM« WdA WUF« …—«œù« ÂU√

ÆWB« …—«“u vËdJô«

qO??F?H?? ’U?)«Ë W???B?« …—«“u W?OU*« …—«œô« —«d??

Àu??« e«d?Ë U?FU?'« …cU?«Ë

U??? q v U???«—b«Ë W???OM?H«  «—U???A?????ô«

WOU« WHË «uLEË ¨UNM «uMK√ v«

÷d - UL nOKJ« s ÂU ¡UCI« bF rNUEU

Èd??NM« qI?M« W???O?Ë W?O?zU*« œ—«u*«Ë

—ËbU Êud?B*« ŸUMB« W?O?F?L? uK2 œU?«

rNKUA* q( qu« w WOöNô«

W—Ëd?*« W???U???J« v W?u???F?? „U?M

W???O??LM?« W??O?????O?«d?????« c??O???HM

Êu?bI ·u? rN« Êud?B*« ŸUMB« WO?FL?

qOM« UFL0 ÊuKUF« qA

Æs u« Ÿu— v …dAM*«

U??N??????«d??Ë W??OK?;« WœU??B????ô«

vK;« œU??B????ôU? …c??HM*« l—U??A*U? U??ND—Ë

≤∞±≤ WF!œ WbOB« vO+d) qOO« »U* `! ÆÆ«bQ sJ???? d???O????u s b?ô WœËb???(« o? UM*« v? 5HK?J*«

ÆWOK;«

s √b 5KUF« lOL' WFU ‰b —«d≈

nOKJ1K «bON9

ÊUJù È√— ŸöD« …—UL« WOMN*« U*UIM« lL& s W???O?MN*« U?U???IM« lL???& s?K√ W??OMJ ¡U??O??« …b?? ¡U?Aù t??e?? lO????L??? W???“u???? …bb???'« Êb?*U

«c vË W???O??K W?Ib?? …d?O??G? UU????IM« l?L???& ”—b ‚U???O????« W??????O?M?J  «b???????ËË v{«—√ Õd?

mK U??{d?L?*«Ë 5{d?L*« œb?? Ê√ È√ œu?Ë WU? vË ·ô¬ ≤∞¥ Êü«

v?{«—√ Õd V?U????? v≈ W?—«œ«Ë

Êu??????????A?K U?????N?Ku?????% r? ÈËU?J

-Ë …d??O??G?? U??Ëd??A?? ¡U??Aô

QD)« œu??Ë s oI???K W?Ou?U?I«

¡«—ü« ŸöD???ô …—U???L??????« Õd

ÆdBI*« WUË

l?«u?*« q?C????????√ v?≈ ‰u????????u?K? ÆÊb*«Ë

vIH« WOU

ÆÊUù« UNKLF

œuL du Æœ

‰UH?« v 5—UA*« ÂU?√ p– ¡U

„UM? Ê√ v≈ …d????O????A??? U?d???B?*U  U???B??B??????« v W???O???—b  «—Ëœ l  ö?U?F?*«  U?{d?L?L?K W?HK?<« qO?????G?«  «b??Ë Ë√ …e???d*« WUM?F« Æ UOKLF« ·d v Ë√ ÈuKJ«

b??O???FU i?d??L???K W??U???F« WU???IM« t√ v≈ …d??O??A?? id??L??K vu??I« U{dL*« œb hO?KI UOU È—U ∂∂∞ sœb????? m?U?????«  U????O??????Mô« l? ‚U???????????????H??« „U?M??Ë W???????????????{d?2 WU?F???ö W?U??)«  U?O?H?A???*«

rNöJAË ‰ULF« VUD0 …dc l— rN√ ô≈ ¨WdA« fOz— ¨d«“ s v≈ U qUI r q tM «œ— «Ëb r v≈ «dOA ¨f√ tO≈ «u– sc« ‰ULF« »bM uC ¨…eL œuL s ö Ê√  UUMBK WCUI« WdA« q s fK uC ¨÷U— nuË ¨WOz«cG«

UM‡b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 9 s:U‡‡ ‡ ‡ ‡ *« q‡‡ ‡ ‡ +u9 ‚ËbM‡‡ ‡ E

∫∂∂ …—ËU:« ÊUJ%

WËb??? „UM? Ê« Uu???GKQ??? ÈËb??? ÊËœ sJ?Ë Èœu«

Èd??ô« …—ËU??:U W??OMJ?« «b??u«

U???b???I?? U?b??Ë Y?O??? UMU???u???L Ë

ÊuFbË U?NMJ v« ∂∂ …—ËU s eO?L ÊUJ«

…d??√ ≥∞∞∞ v«u?? U??N??A??O??F W??O??I??O??I?? …U??Q??

WËb??'« Ê« YO?? fJF« X?Ë œ«b??K «d?O????OË

—U???« s …b*« f?HM U???ND??? beô

lœ ◊Ëd?? «c?Ë U?M?U ‚u?? oI??A«

µµËµ¥ «—ËU? Ê« nO?CË jI? ÍdN?A« j?I«

b?I?? ÆÆÊU?C??— s d?U??FK W??FU?« ∂∂ …—ËU??:U

‰œUF Ud?N UD?Ë «dQ?*« s •±∞ lœ ‰œUF

d???N??A?« v t???OM ∂∂ È“«u? Èd??N???

p– lË WOU?O s d√ XU? —Uô«

±∞∞∞ s jI? «u?F?œ å»U??AK q?I??*« ŸËd?A?ò

lU???« sU???*« qu?9 ‚ËbMB W???O?????{ «u??F???Ë

Ê« p– vM?F??Ë WM? ≤µ …b*Ë Ud??N??? U??N???OM ∂∑∞

ÆÆ—u?N? Àö q t?OM ±π∏ Ÿu?L?0

ôu??IM*« v? ·d??B??U UM?LEF?? ÂU??

«b????u« «u????L?K?Ë jI???? t????OM? µ∞∞∞ v« t????O?M

ÆÊUJô« …—«“u

ÆtOM n« vzU v« UNML qB WIA«

…œu?u*« Ud?AU 5H u? UM« YO?

q« s t??F?O? sJ1 U? l?OË W?O??Ëe«

qN jI tOM ∑∞ ‰œUF Ud?N UD Êü« ÊuFbË

ÂU «ËbUF rN√ oI?A« Ác ÊUJ UNOJ W«b«

ô Uu?œ U¡UM?√ À—u Ê√ bd?ô »Uu«b??????? ‰u???IË

UM?KœË ÊU???C???— s d???U???F« WM?b0

Ác?N UMö?« bM?Ë ÂbI*« mK? d?Ob

øø5dB dO sË ÊudB r

WuM ld« ◊Uô« WL?O …œUe «uu r ≤∞∞∞

bUMË U?N'« lO?L v« UuJ bË U?N rN qœ

h?IM?«Ë …œUe?K l?{U?????Ë œËb??????????

WMb0 ∂∂ …—ËU:U …œu?u*« «bu«

ÊUJ s? »Uu«b???? d???O??L?? VU??;« d???O??AË

Æ…Q ‚ËbMB« q s

ÊUJ?ô« d“ËË ¡«—“u« f?Oz—Ë W?—u???N????L???'« f?Oz—

WËU?H?*« W?OU*« U?d?A« WU? V?

v«Ë Èd??J« W?b?B« XU? d??U?F«

s W?OMJ «b?Ë e??( U?Mb?I UM√ ∂∂ …—ËU??

…—ËU?? oI? ÊUJ b?√ nODK«b?? vM? ‰u?I

bd???A??? œb???N v« W?KJA?*« q( È—u??H?« qb???«

b U?«e« tOKË d?« ‰uF UMFO?LË

‚ËbM? Ê« YO???? s q?ô« UMb????I????«

Ác Âö???????ô UMb????I bM?Ë ÊUJô« …—«“Ë o?d

Èœ√ ◊U??????ô« l— Ê« ÊU???C???— s d???U???F?U ∂∂

U?«dG« l— …—Ëd?C 5UD …d√ ≥∞∞∞ v«u?

d?????√ ÊuJ? U0—Ë qbK? WKU2 Êu?J

∂∂ …—ËU??:« ÊQ œU??« sU???*« qu9

q?u9 ‚Ëb?M? v?« …—«“u« U?M?U???????« «b???????u?«

∑µ∞ ÈuM ld« j?I?« mK YO? U?F?O?L? Ud??F?

WUN …QUJ ÊQA 5KUF« ‚—R WKJA

WKO?*« «—ËU?:U …u√ ◊U??√ vK Êub« WËb?Ë

ÈœËb??; rE?ô« œ«u??K ‰u???b« s

«d? ∏∞ W?IAK t?OM ±µ∞∞Ë «d? ∂µ WI?AK UN?OM

YO ¨UU ≥∂ mK qL …d bF Wb)«

WËb?« d???u Ê« W???OU????ô« b???«u???I« j?√ s Êô

¨‰ULF« l «ub% ¨WdA« …—«œ≈ r ·u Uu ±µ ‰ö tQ rËbËË vË WOU(« eU(« W …œU“ Y vË ¨ •≤µ v≈ qB s UN√ ô≈ ¨•±∞∞ dO «d√ «b U2 ¨UuU …—dI*« WM« ƉULFK lMI Ë√ Ì ÷ d U{ËUH*« Ê√ Èd ·d√ ·U{√Ë r_ ‚dD r ‰ULF« l X9 v«

tOM µ∞∞ U—b WKe …QUJ lœ r Æ‘UF*« s tËd bM qUFK

Æ UL*« bM «dË …UO(« v UNMJ WI UUd

»U ÕUH«b

nODK«b vM

vË W???u???b??? d???O???G« …b???O???u?« v

bË dB WMb0 …UC?I« «—ULF t«uMË sU*«

«—ËU?? vU s UËœ W—U?L???« …—ËU??

v?K ‰u?????B??????(« v 5?K√ »U?c« v? UM?IU??????

UNOM π∞ u ‰œUF v« Wd?NA« ◊Uô« ·ö

œ«b?« v U—c?F UM« nODK«b?? wM? nO?CË

lb 5UD —œU? …—bI UM?«Ë ÆÆUd?U WMb*«

WUô«Ë Èdô« U—«dI« q√ s WOMJ «bË

±∞∞∞ tKœ Èb??F?ô j?O? s «u* n?OJ ÆÆUd??N?

U?M?O?K l?— t?« ô« s?U?????????*« q?u?9 ‚Ëb?M ÊU?J?

Wö? q t???OM ±µ∞∞ s √b??? W?uM l?— ◊U?????«

Ê« ô« ÊU????C?????— s d?????U????F?« WMb?0 W????O?zU????N?M«

Ê« 5 v? mU????*« Ác? lb Ê« U?d???N???? U????N???O?M

qK? ‚ËbMB« v« U?MN??u???? rU??;« v? UU??C??

fH? Ê« 5 v Èu?M« j????I« ·ö???? —u???N???

UMU?¬ q s d??√ XU? UUb?Ë v« U??U?H*«

µπ …—ËU????? q??? …—ËU???:« «—ËU???:« v U¡«d?E

Æqb«


‰ULF«

WMU UHK

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ b'« e‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ )« W‡‡ uEM `‡‡ 'M.

q

‡ ‡ ‡ ‡ U‡ ‡ ÆÆÊU‡ ‡ ‡ ‡d …œu‡‡ ‡ ‡ 

…bb'« W?uEM*« oOD s su?L« d“Ë …œu rU —u?b« sK√ Ê√ cM sbR*« 5 ‰«b??'« W?H?U?Ë eU??LK o?O?b« lO d?F? dd?%Ë e????LK Æ…dL 5{—UF*«Ë oObK ¡«œu?« ‚u« vK ¡U?CI« W?uEM*« ·b Ê« bR su?L« …—«“Ë ÂU?O s? ôb vœü« «b??ö `KB YO? e??)« nO— …œu? 5?%Ë Ê« b?√ …œu? r?U d“u« ÆÆ·ö?ô« s ôb U«u??O?K t1b?I? 5M «u*«

qOu vK qL?FË WËbK t?OM «—UOK ∑ s d?√ du? WuEM*« Ác VJ eU??<« »U??√ `M l d?O«uD?« vK ¡U?C?I«Ë t?O?I?? ?* rb« v eU<« vU ‰uœ lu*«Ë WuEMLK XLC« eU<« s •∏∞Ê«Ë ‰ö ÆvU(« dNA« WUN W—U???« ·d?G?U eU?<« VF?? ¡U?ƒ—Ë eU??<« »U?? « rU U?L? O? W?u?J(« U?Nœb?? v« —U?F? ô« Ê« sb?R? W??uEM*« Ác  UE?U?;«Ë

W uEM*« qA v vHOzd$« VH$« WHz«e$« W uJ(« œuË

∫UEU;U e U<« VF ¡Uƒ—

—u????b« w« …d??c?? ‰U??—« - W« W—U?????« ·d?G?K ÂU??F«

W—U?« W?d?GU eU<« W??FA u?C? Vd ÕËb2 b?RË

W—U????« W??d?G?U eU??<« W???F?? fOz— f?u b?L??« b??√

nO??d« Ê“Ë W?U WU??— »U?O? v?Ë Wd???« s “U?$« ‰Ë«

su?L« …—«“Ë vK? 5U?F?*« ¡«—“u« s UN?OK UMKB? v«

lOË sUDL?K `L?I« d?F? dd?% s W?uJ(« Êö?« —U«

dEM« …œU?« …—Ëd?{ UMU W—u?NL?'« fOz— wd? b?L?

U??O? UNM? oI? rË …—«“u?K U?KD UMb?I UM« …dU?IU

·ËdE« ‰ö??G??« «u?C??— eU?<« »U??« Ê√ f?u?U

e?)« lO r W« UL? U«d±≤∞ s ôb «d? ±∞∞ `«

…d suL« …—«“Ë r ¨wULô« sUC« …—«“Ë UbF sË

·ËU???? d??(« d??F??U? eU??<« »U????ô ÍbK?« oO??b«

eU?<« »U?« s qF?&ô w? nO?d« dF?Ë W?HKJ w

ÊËdB? rË UN?OM ±≤∞ UMHKJ ‰«u?'« Ê√ Ub√ UM√ U?NMË

W??KB??? wK U??d?? »«d??{ô« Êö??« Ë œö??K? W??OU??(«

Æl“u« s ÃUô« qB r ôË e<« s

XFH—« UL? ¨cOHMK UNId b?& r œuu« pK Ê√ ô≈ Èd√

r w« W?uJ(« s W?Hz«e« œu?u« W??O? eU<« »U??«

ŸU???H—ö? «dE W???O?K «¡UM?Ë WK V?F???A« ÂU???« «b???H?« g???

rN√ w≈ W??U?{ùU ‰«u??K W?HK?J? U??N?OM ∏∞ UMzU?D« wK

t????H????Ë Íc?« b????I????F« «c? nu? U????U?D U?MMJ?Ë 5M? «u*«

Âb s eU?<« v Àb U UO?F WU? qL% d“u« vK

ÂuO« w UNOM ∑∞ XKËË …d?O_« WËü« w ‰ULF« —u√

‚dËe?U(« s rNUI??

bô WU?LF« U?u?BË ÃU?ô« U?eK? lO?L' d?L?*«

b?I w U?HU? ÷d?H w«b« U?L ÆÆoO?b« d?F «Ë—d?

l—Ë eU?<« »U??« `U?B0 d?C?O? Íc«Ë wH??F?U

¥∞¡«œu« ‚u« s UNdA v?« eULK —ôu« dOu

qU??F«Ë …b?«u?« Wœ—u« w ‰U??L? ∑ t qL??F e????? q«Ë

ÊU Íc«Ë W?HKJ« ‚—U WU{« u WK 5D« œ«“U?Ë —ôu«

d?O?G?? r W« U?u?B?Ë …d??F?Ë nO?d« W?HK?J …œU?« s

·d t b?I?F« ÊQË f?K qB? UuI? oO?DË qB?HM

ŸU??H?—« …U??«d?? l? U??N??O?M ±≤∞ w« U??N???OM ∏∞ s? rb«

ÂU?«WO?UO?«Ë WOzUM'« W?Ou?*« d“u« qL?%Ë W?OH?BK

d√ Èc« d?_« W?Id*« qL?F« W?F?O?D «dE jI? ÂU« ¥ qL?F

w W???F??O?Ë W??d???N lM?* oO??b?« s rb« ¡U???G« u ·b???N«

ÂU?? cM W?HK?J« d?O??G r r?˱π∏∂ ÂU? s nO??d« d?F??

rK???? p√ W?U?Ë d?ü« ·dDK —U????« Í√ ÊËœ b?«Ë

Æl«u« ÷—ô X9 ô v« e)« WOLË WHKJ«

VË eU?LK oOb« ·dË W?OzUCI« U?DK«Ë VFA«

ö Î ?C? ÊdH?« VU t?OK q?B Èc?« `d« gU vK

Wd?(« „dË jI e?)« wK

ÂU? cM eU?<« wK W?F?u*« U?«dG« lO?L? ¡U?G« Ë ≤∞∞∂

ÆÆwzUNM« ZM*«

Ê√ …dUIU W—U?« WdGU eU?<« WF fOz— W?Ë Ãd

v U?N bI?FM*« U?H«u?LK W?IUD d?OG« oO?b« ëd??«

—ôu??« v?K ‰u??B??(« v Ê«d??_« »U????√ …U?U??F?? s

Æ UBUM*« ‰ö s ÕULô« ¡«d w —UOô« sUDLK

U??N??'« n???F W????O???  U??«d??G« …c r?EF?? Êô ≤∞∞∂

W?d?GU eU?<« W?F?A u?C Íd?O? b?L? bU? nO?CË

qË e n√ ≤¥∞∞∞ W—uNL'« Èu vK eU<« œb

nU?? U2 •π≤ v« qB Êô«Ë •∏≤ vË È—U??« b?I??F«

Ê«d_« v œuu Âb*«

W??d?GU? eU?<« W????F? f?Oz— gË—œ ‰U??F« b??? ‰u??I?O??

ÆeULK UNLK Ë WOUd«

Êu??u?I Ê√ ÊËb?d rN√ Vd??G« s W« …dU??IU W?—U???«

»U?√ Wzb?N vK U?ÎOu qL?F ‰U?L ±∞ v«u? t e??

«dE nu??U d?“u« eU?<« »U????« —cM ·u??Ë b?I??F«

WO?KNb« eU? W?F ÂU? dOdJ Í“U? b“u« nO?CË

wF? Íc«Ë oOb« d?F dd?% Ê√ W—bMJôU W—U?«

w« «—uD« rzö ô `?√Ë wö?« bI?F« qb?F r Ê√Ë

WU??L?? s oO??b« ‰«u?? W??HKJ? w≈ dEM« ÊËœ r?b« ¡U??GU

u Z?MË ¨e)« n?O— ÃU≈ s n?u« Âb vK? eU<«

d?U? d?« —«c«Ë —ôu?« ‚d? s dN?« ∑ ·d? d?U?

‚—Ë vK d? `?BË W?HKJ« ldO o?Ob« d?F dd?% Ê«

5u?*« «e?« Âb? W?O q?AH ·u? UcO?HM W?uJ(«

µdF ŸU? ‰«eô Íc« rb*« e)« ÃUù W?MU √d

U??N???OU???F w« qU???A*« w≈ W???U??{ùU ÆÆU?d??O???Ë —ôu??Ë

Ub?Ë …dU??I«ÅWEU?? VO??B U?O?u nO??— Êu?OK ≤µ∞

±∞·d dUË …œu'« eU vL U s dN«∑ ·d

ôË√ WHKJ« ‚d? ·dB sË Wd?« «“U$« Âu ‰Ë« …cË

v eU<« »U?√ —eF ·u?

l W—b*« W?U?L?F« …—bË ÃU??ù« nOUJ ŸU?H?—« r— ‘Ëd?

Ê√ bô w?« WU?L??FK? »ËdË ÷«d???« s? e???<« VU??

dd?% W??U?O? UM?u?? UMK√ b??IË nO?— Êu?O?K µ∞w«u?

s W?HKJ« q« s u?Ë …œu'«e?U? vL? U? s d?N?«

‚Ëd???? q????? Êu?JO????? lD?U «c?Ë ÂU« Àö? q U?/« ‰ËQ

YO???d??(« d???F???U sU?D*« s o?O??b« ¡«d???A U?d??O???u

·d Âb wË Uc?OHM r

rb« ¡U?I«Ë ¡«œu« ‚u?«

mU UMKOL?%Ë rœuu

ÆeU<« ‰ULF WMU —u_« …œU“

Íc« oO??b« W?U?? ¡u? w?≈ W?U??{≈ U?M??d ô≈Ë U??NKL????

bF UNOM ≤∏∂ w≈ ‰«uA« d?F qB Íc«Ë oOb« dF

r WK? «c??NË qL??F« v? —«d??L????ô« ‚u??F U?2 ≤∞∞π WM

Wd??« c?O?HM l W?« .bI?« ÂUEM« q? e?U?(« Ë« —ôu?«

tOM ≤¥∞∞ v≈ Ád?F dd% bF? oOb« s dF qB?O

d«d?? cM? nu?*« ÃU?ù« e?U? ·d?? W?d? …—Ëd?{ Ë

ÃU?ô« w d?zU?? w UM V???Ë sUD*« iF? t?d?

÷d????H*« s? ÊU??Ë rb« b??F U??N??O?M ≤∞ Ád??F?? ÊU?? Ê«

eU<« »U?« u WœU*« UNU«eö ¡U?uU …—«“u« ÂeK

-Ë eU?<« v W?O??&«d??ô« W?B?(« XU?{ W?O?KN?b« v

d???√ v≈ eU?<« h?B? iF t??O? qB v?« Xu« v

oOœ «d? uKO ±∞∞ W“ ‰«u qJ U?NOM µ l«u ≤∞∞∏

Ác??N t??«d?≈ w?H????? UM« UMO?KL?% r?Ë d?¬ U?????? q9

w oO?b« s dF? qB YO W?OI?OI(« W?HKJU t?U?

d?N? ±∑ …œu?'« e?U?Ë —ôu?« —U?F?« ‚Ëd? ·d? s

v jI WOUô« WB?(« ÊuJ eU<U hB(« dOHB

ÆUOu s ≤ s

VU? w UÎ O?K d√ td? Âb Ê≈ YO? «Î e? tU?≈ r

t?«d?ù tML l— w r?NM W??— s «u?LK W??O?« …—u?B«

t??OM ≤∏∞∞ W?O??$d?ù« eU??<« t??b???? Íc« Ë ‚u??«

«dE qLF« v —«d?Lô« vK …—œU d?O eU<« X?U

eU??<« s? Ud??O??u? - W??O????O?«d????ô« W???B??(« Ê« 5

s eUL?K WUF« WF?A« dOdJ VO rO?«d« ‰¡UË

—u??_« …œU“Ë ÃU??ù« nOUJ ŸU??H—« W??N??«u? w? e???<«

…bO …—uB

r Ê√ ‰uI*« dO s pc Ud ≥µ nOdK WOKFH« WHKJ«Ë

…—œU dO eU?<« »U« Ê« UNF WbI Wu?O œuË ÂbF

WU v e?K 5U XU UN« YO e<« W?B vUC

vU W?uJ(« ·d? 5( mU?*« Ác d?O?u lOD? Íc«

Æ …b«Ë WFœ …dU*« WOU*« UI*« lOL ·dË

eU???<« »U??????√ v?K …—d???I*« U???«d???G?« ¡U???GS VU?DË

lOD s sJË ‰«uAK WHKJ UNOM ∏∞ mK wK WU;«

W?OHBK UN?OM ¥∞ ¡«œu« ‚u« s —ôu?« ¡«d vK

ÊU« UC«Ë ÈuM ld?« Uœd Ë« sUD*« s »«d{« È«

U??N?MO s …b?b?? öJ?A?? w« W???U??{ôU

¨ÃUù« vK reOH

su??L?« …—«“Ë qU??& q w l{u« «c v?K —«d?L???ô«

‰«u??'« v?K vU??{« T??? eU??<« »U?????« qL??? p–Ë

«—U?O? »«d?{« Ë« oO?b« q?I  «—U?O? »«d?{« WU? v

¨t?UM v WK«b« ÃUù« UeK? WU? nOUJ ŸUH—«

œU?% ôU eU< W?UF?« W?F fOz— VzU œU?L? WOD ‰u?I

Æ p– s d√ nu« Âb vK rNUM≈ vK …—bI«Ë rN

UOu WOHB« vK UNOM ≤∞ —bI b«u«

«cN? «dUE È« Ë« ‚dD« lD Ë« sUDLK `L?I« qOu

œuu« s rdUË ≤∞∞∂ ÂU cM WU Á—UF√ ‰«e ô ULMO

Ud ¡ULO

ÃU???ù« W??H?KJ

·ôüU( —UE:;ô« rz«u>Ë nO,— s q>« w$≈ s«u*« VOB; l«d. ∫ W‡OuM*« vHJ. ô WEU;« WBË b «e: ‰U>ù« °°vL«u*« MUHKN qIM( WU)« åWD Ë«—U$«ò ‡( e)« qOu. ∫…dO!"#«

…bb?'« e?)« W?uEM oO?D b?F rb*« e?)« nO?— w W?“√ s …dO??« WEU? wU?F

UÎ ?«d µ∞ v≈ t“Ë iH?« Íc« wU?O?« nOd« ¡«d? s 5M «u*« ŸUM?« b?F WU? tOK ‰Uù« …œU“Ë «Î dF h—√Ë UÎ «“Ë Â«d ±≤∞ v≈ rb*« e)« nO— Ê“Ë œ«“ 5 w

VU?? s bb?? ‰U???≈ Àb?? w{U*«

ÆwHJ ô WEU;« WB Ê√ ô≈

W???????u?E?M*« w? „«d???????????????ö? wU?_«

e?)« WuEM w U?«d?« vK ‰uB?(« VKD UMbI nd? qOU?L≈ ‰uI W?«b« w

s bb?F« bœd? b?F W?U? …bb?'«

UM«—Ë√ ¡UH?O« r—Ë U?«dô« »U `? suL« Wd?b Êö≈ bMË U?NIO?D cM …bb'«

—U? WM√ wK UdB«Ë —U?_«

su??L?« g??H? U?MQ? U??LK ·U??{√ ÆÆsd?N?? s d???√ cM U??«d???ô« vK qB?? r

b?z«u??????? ‰u???????? W?Ëb?U 5?u????????????????*«

ô WEU;« WB Ê_ «Î œb? «Î bu wDF ô e)« vK UMuB b?u s WIDM*U h<«

w?«Ë …bb???'« W???u?EM*« U???O?U???≈Ë

Æ—UEô« WLzU w d√ œ«b_« b«eË wHJ

W??U? w?K U?O?zU?N ¡U??C??I« sL??C???

…œU“ s rd« vK eU??LK oO?b« WB? U? u WKJA*« V? Ê≈ wUB?« bU ‰u?IË

nO?— U?N ÷d?F? w« œU??H« —u?√

oO??b« hB?? …œU“ s? bô W??“_« Ác s ÃËd??KË „ö??N????ô« …œU“ r sË ÊU?J«

iH??? p– W????O??? s ÊU??Ë g?O??F«

¡«œu« ‚uK UNO —U&ù« lM* UNFOMBË UNF“u vK WUd« bbAË …dO« WEU;

w« W???H??—_« œb?? s d??_« V?O??B

Vö??«Ë t?“Ë ÷U?H???« r— uMO??H« gO??F?« —U?F??√ w? …œUe« l t≈ r?O«d≈ …U??$ ‰u??IË

VK_ W??H???—√ µ w≈ U??N??OK Êu?KB??

XbI b?I wUO?«Ë wUD« gOF« q? Èd_« Ÿ«u_« Ê“«Ë√Ë —UF√Ë ÂU?√ w `{«u«

ÊuKB?? «uU? U??b?F? WMb*« eU???

bb?A« ‰U?ù« V? Ê_« v? t?OK qB?√ r w≈ ô≈ …bb?'« W?uEM*« w „«d??ö VKD

U?????????H?????????O?????????— ±µË ±≥ Ë ±± Ë π w?K?

WB(« WUH Âb w U/≈Ë WuEM*« w XO Ê_« WKJA*U WEU;« WB WUH ÂbË tOK

Í√ q9 W??H?—_« pK b??F r wU??UË

e?)« W?uEM oO?D ‰U?L?« s sK√ b? …dO??« kU? ÍËö?L(« —U?? ”bMN*« ÊU?Ë

WMU WU UNU?_ WOz«c WLO

s …d?O??« WEU?? ÊuJ p?cË WEU?;« Èu??? vK Í—«œ≈ e?d? ±∏ œb? w …bb?'«

s U?œ«d????√ œb????? be w?« d?????ú

eU?<« œb? qË YO? ÍbK« oO?b« dd?% W?uEM oO?D w …bz«d« Èd?J« UEU?;«

ÊuKB??? w« g?O??F« W??H???—√ œ«b??√

WEU;« ÊbË ÈdI UÎ bK «Î e ∏≥¥ v≈ UN WuEM*« oOD - w«

WU????(« pK w? t_ WËb?« s U???N???O?K

UH«uLK oUDË bO? e ÃU≈ sLC …bb'« e)« W?uEM oOD Ê√ ÍËöL(« b√Ë

ÊËœ U????? w?≈ œd?????H« V?O?????B `??????B

U?{— Xô …bb??'« W?uEM*« Ê√ v≈ «Î d??O?A? t?O??I???* r?b« ‰u?ËË W?O?U??O?I« Ê«“Ë_«Ë

s «u*« wId ôË Âu?O« ‰ö nO?d«

Æ eU<« »U√Ë 5M «u*« ÊU«Ë

5?????« s «u?*« W????—œ fH?M d????(«

e?)« WuEM c?OHM - t« ∫ …d?O?U suL?« …—«“Ë qOË wö?IF?« rO«d≈ ‰U t?U s

w W?????H?????—√ Wö? wK? qB?????? Íc«

œu?I?F« vK? eU?<« »U??√ lO?u b?F •±∞∞ W???M …d?O??« WEU??? W?U? w …bb?'«

ÂuO«

dF?U r …bb'« e?)« WuE?M w eULK o?Ob« ¡UD≈ Ê≈ wöI?F« ·U?{√ …bb'«

WMb?? s ≠ VD? b?O?? b??L??? ·U??{√

‚u« v≈ rb*« oOb« VdN lM v≈ ÍœR Íc« d_« `LIK WMU sUD*« pcË d(«

t√ VzU?????F«Ë V?z«d??G« s* t?√ ≠ ·uM

¡UDù p–Ë UNOM ∏∞ v≈ r ±∞∞ W“ oOb« ‰«u? ÃU≈ WHKJ …œU“ - t√ b√Ë ¡«œu«

`????√ …b?b???'« W????uE?M*« —«d????≈ b????F

WK?L*«Ë …dQ?*« eU<« U?I?? ·d Í—U t√ v≈ W?U{≈ rN?uI? eU<« »U?√

·ôü« q w WD«uU U?N?O? „«d?ô«

Æ—ôu« dF ‚—UË WdNA« e«u(« w

rz«u????? w? UÎ ????O?U????? U????N?????«—œ≈ - w?«

q? …bb?'« e?)« W?uEM o?OD? …dO??U wM u« –U?Iù« W?N?? b?I« Èd?√ W?O?U s

Ë√ d?O?U?F? W√ b??u ô YO?? \ —UEô«

…d?F W?Lb*« e?)« U«d?« w bbA« e?F« b? oOb« s WO?UJ« hB(« d?Ou

ô sË o???????? s bb??????? j?«u???{

œbN b U2 su?L« …—«“u WOLË «“U$≈ ¡U?H{ù ¡U Wd« ÁcN W?uEM*« pK oOD Ê√

W U?uK t??d? Ÿu?{u*« „dË o??

…dO?U wFA« nU« »e 5√ wU?A« Íb“ —ub« VK Ë Ÿu'U …dO?« wM «u

«b?u« wu???? b wK W??Ou??;«Ë

w rNKL? ‰ö? WEU?;U suL?« wA??H* wU w?M√ ¡UD dO?u? …bb?'« e?)« W?uEM

id?? ŸUD ÷d??F??? Íœ√ U2 W??OK;«

su?L?« wA???H? s 5M≈ t??O??{ Õ«— Íc« Íu?Q*« ÀœU?(« —«dJ? Âb?F eU?<« W??«d?

5? r?K w?≈ ¡U?D??????????«Ë Wö????????G?« s?

w{U*« dNA«

o uË rN??u??I? j√ s? rNU?d??Ë

vLN ¡ô¬ ≠ …dO«

Ærb*« gOF« nO— ‰uB(«

WOË— u√ bL ∫ WOuM*«

Êud ÊuM«u*«Ë ÊuCd e(U<« »UE√

∫ Ê«uK

ÊuJ? b??? —«d???I« «c? Ê« tK«b??????? rO«d?« ‰u???I

Âö????« Âb??? WU?? vË ‰U??L???F« U??d??? d??u

vK X?????«Ë Ê«uK? eU??<« W??“√ XK?F????«

Ê_ oOb« WdË „öN?ô« s b vJ qC√

v≈ Q??K? ·u?? U??H??«u??LK nU???<« gO??F«

»U?????« s? œb?? i?— b??F s?U?? `?O??H???

·ö?????Q????? g?O?????F?« ÊËc?????Q ”U?√ iF? „UM?

ÆÈËUd«

Æ…bb'« WuEMLK ÂULCô« eU<«

v o?O???b?« lO v?K vC????I ·u????Ë v«u???L?K

bb?A v≈ W?U{ôU d? gO?F« ÊuJ ÊQ VU

dd% Ê« e? VU r?Od«b ·d?« ‰uI

dzU???L??C« vËb???F?? VU??? s ¡«œu??« ‚u???«

bb% Ê√ v≈ «dOA W?HU<« eU<« vK WUd«

W??HKJ« Ê_ «dE? VKU UMO?K d« oO??b« d?F??

ÆeU<« »U«Ë

s b??? ·u?? s «u??? qJ gO???F« W??H???—« b??

‰U?LF?« —u« ŸU?H—« v≈ W?U?{« œ«“ WO?U?ô«

oOb« dd?% Ê« bO bL?Ë v“ rFM*«b? ‰uIË

bIF« ¡UG« v≈ WU{ôU oOb« duË „öNô«

—«d?I« «c? Ê√ v≈ U??ô ÁU??O*«Ë “U?G«Ë ¡Ud??NJ«Ë

«uHJ ô W?H—« µ Ê_ t?«—œ V ÊUË rOK d?O

’U??)« e???<« VU??Ë sdb?*« 5 qB??HM*«

¡u?KU W?Ëd?A? d?O? ‚d pK UMKF? ·u?

qB b??Ë 5M «u*« 5 qU??A? v≈ ÈœR? ·u?Ë

Ÿu??{u*« ÊQ? p– 5MK?F?? Uu??I???F« qO???????

ÆtOK ¡UCI« XOË ¡«œu« ‚u« v≈

WB?(« ·dB WO¬ bb? UUD «d?UA*« v≈

ZM?*« rK?? su??L??« Ê« W?U??Ë VK Ë ÷d??

d?F dd?% Ê« e?? db b?L? v? ‰u?IË

Æ…d« qJ …—dI*«

…œu Ë–Ë „ö?Nö `?UË UH?«u*« V

5U???????? ‰U???L??? UMbË `?— oI??? ô oO???b«

t?C?d p– nU «–≈Ë t?OK g?H*« o«u W?OU?

dN q …d vQ vuJ(« rb«Ë WOu Ud

ÆdzU)« e<« VU bJË

v? ‰U??L?√— v≈ W??U? v U√ WU??(« Ác v

v œuL ≠ Ê«uK

oO???D? wK lO?U???√ Wö —Ëd??? b???F eU?<« lOL? …bb'« e?)« W?uEM dO? œb b?√ WOuM*« WEU?0 WbK« s ÂU?????« rNzU????{— Âb???? wU?_« s 5?% Âb?F W??O?? …bb?'« W?uEM*« wœü« Íu???????*« w?≈ gO???F« n?O???— rb?« W????H?KJ? l VU?M? U0Ë o?zö« ‘d? ≥∞ gO?F« nO?— wK wuJ(« ‘Ëd?????? µ ‡« s? ö Î ??????C????? n?O??????dK? U?U?C s «u*« U?NKL?? w« Íd?_«

vU bL

qO `U

bL vHDB

fO??OJ?«Ë ÃU??ô« W??OKL?? ¡UM√ W??u?EM*«

Ê√ ÷d?H*«Ë …bb'« e?)« WuEM w

Æ UOK;« wuË suL«

nK l? qU?F?? p√ u? U?L?? W?????F??«Ë

U??N?O?M Wö qO??u??« W??b? q?U?I??

…bb?? W??“√ —u??N s Êu?M «u*« nA??

YO d?A« ÂUF ù g?O fOË WO?ULK

W?OK;« …b?u« t Âu?I? U? d?OE nBË

wU?_« s d??O?????? œb??? ÊU??d??? j?d

wK tFO?L& rË WuNK g?OF« „d ô

W???????????F?????« U???O?KL???? wK? ·«d????≈ s

…bb??'« e????)« W??uEM? w „«d????ôU

wK tO— rË …dU? e)« bF tCF

r? Íc« sJ? \ qO???u????«Ë fO???OJ?«Ë

V????? rb*« g?O???F?« wK? ‰u???B????(«Ë

«Î ¡e???? Áb???I????H? U2 ÊUJ? Í√ w ÷—_«

Ë√ ∏ ‡« wD? 5?d??A*« s tKO?B?%

oO??b?« hB?? w bb?? h?I œu??Ë

d?_« q \ tOö?Ë tœu s «Î dO?

l“u??« sU?√ s d?O??J U?N??OM 𠇫

Êb*«Ë Íd??IK WbK?« eU???LK hB??<«

l“u????« ‰U????L??? ÂU????O??? p?– s U???d????

rK?F ôË eU???<« e???O??? ×U??? lI w?«

d???NE? √b wU???U?Ë \ ¡«u??? b?? w?K

wUú gOF« q?Ou W?OK;« …buU

…d??O??J« ‚—«u??H« pK Vc s? »u?O??'

b??F v?? U?OK?;« q«œ —UEô« rz«u??

«b??????????????????U e?U??????<« s 5??d?????I?«

wu????* Â√ e?U??<« »U????√ w≈ qN??

dO? w? WI?*« W?H—_« œb? iOH?

¡U???u« t???????A Wb?b??? W¬¨ WD?Ë«—U???«

ô sc?« su??L???« wA??????H* Â√ U??O?K;«

W??H???—√ µ w≈ WE?U??;« Íd??Ë Êb??? s

U?Nb?? bb?(« s W?uMB? dO?J«

wK W???OKF?? W???OU??— —«Ëœ√ W√ Êu???—U1

rz«u??? ‰U??œ≈ - uË „d?????A?? qJ j?I??

ÍbK« œU?L« qIM 5—«e*«Ë 5ö?H«

ô wUUË gOF« nOd ÃUô« UOKL

U? w?≈ iH?M?? W???M« ÊS?? —UEô«

r? tK «cË ©W???ö???Ë WUe«Ë g?d«Ë

V W?OU?LK nKF ÂbIË b?√ tËUM

UÎ Ou WH—√ Wö« ÊËœ

wu?Ë suL?« wAH? ·«d≈ X%

‰ËUM?K t?????O??ö?? Âb???Ë t??U??? ¡u??

”—b??? ≠ WK???A« wU??? b??L????? b???R

e?)« WuEM w WdIU W?OK;« …bu«

Æwœü«

e??d?* W??FU???« ÊËœU???L?? Wd???I wz«b???«

Æ…bb'«

s ≠ d??L?ô« b??L??? wH?DB? ·U??{√

WdI« q«œ g?OF« nO— Ê√ ≠ Êu?L√

wU?√ s d????O???????? œb???? Âö?J« «c? b√

o U?ML?K W??????????M?U t√ ≠ W?d?????I« f?H

œU???H« ‰U?J√Ë Áu?Ë lO??L??' ÷d?F??

`U?Ë t?b?L? b?L??? rNMO s W?d?I«

sc?«Ë eU???<« s W???d???I?« Ë√ WDO???;«

sbU?H« s WKUJ WJ œu?Ë V

‰U?F« b??? ÂU??≈ nuË WK?A?« wU?

Êu?N??u? 5?d???A*« YK W«d?? ÊuK1

VUJ*«Ë WOK;« …eN_« q«œ sbH*«Ë

Vö?K? W?LEM U?O?U? b??u t√ «Ëb?√Ë

e??<« s rN?B?B? Âö?ô …d?U??

Êu?uI sc«Ë WbK?« eU<«Ë W?OMuL?«

ÆWdI« q«œ e)« WuEM w

W????b??? sL? Êu???F????b r?NS??? w?U????UË

s ¡UD??«Ë Wö?G?« u? w …d?U??*U

WMb?? s Ê«uK?—u?B?M b??L??? ‰u??I

Ê√ U?L? \ r?N?O≈ ÍœR ô w« qO??u?«

«Ëd?????« vM?' qb« ÍœËb?????????  «Ë–

W??uEM oO??D - Ê√ cM? t√ Êu?L??√

\WU??GK? ¡w U??N«– W??b??)« Íu??????

VO????B Ê√ ·U???{√ p– ¡«—Ë s? WKzU?D«

qd√ d??N?? nB??M …b?b?'« e????)«

q«œ n?O?????— l q?U?????F?????« r? YO?????

UÎ ?Ou? WH?—√ 𠇫 Íb?F? ô „d?A? q

»«d{û$ e‡‡ ‡(U<« »UE‡‡ √ l‡‡ b. WHKJ:$« ŸUH.—«

Ud? ±± ‰“UMLK qOu?« Wb? tO≈ nO?d« W?H?KJ wU?L?≈ ÊuJO? nO?dK U?dI U?d ¥∂ ‡ s «u?LK tL?OKË UMO????????« iF? Xb?? Ê≈Ë v??? w≈ wId ô U??NMJ rb*« gO??F« wK W?uEM ‰u UÎ ?Oö?≈ d?O√ U Íu?? wC??I ·u? U??NQË …bb??'« e???)« gO???F?« nO???d? WMe?*« qU???A*« w?K ÆœUH«Ë …ud« q«u s ÁdONDË rb*« nO?d?« Ê√ v≈ ÊuM «u*« —U?√ Èu???*« s b??F??« q «Î b?O??F ‰«e ô VUM U0Ë Wd?B*« WuJK ‰u?Q*« t?OM —UO?K ±∂ tOK ‚U?Hô« r? l ‰«“ ô YO? gOF« nO?d ÍuM rœ nKF?? tu?b???? ”UM« s d?O??J« W??uEM —«d??≈ q w v?? W??O??U??LK …—Ëd???C 5?UD? \ …bb???'« e??????)« WU????—Ë W????OM?u????L????« WU????d« b?b????A W?F?«Ë ÃUô«  U?OKL wK  U?OK;« ¡U?C?IK ‰“U?MLK qO?u?«Ë f?O?OJ«Ë U?N ÷dF? w« œU?H«  UOKL? wK ÂU???O??? q w W???U??? gO???F« nO???— mU q?OB eU<« »U?√ iF W?b?? WœQ d?OE? 5M «u*« s …d?O??? Êu?eK ô rN√ U?L? ‰“UMLK qOu?« pKË W?EU??;« s? …—d??I*« W???Hd??F???U wA???H?? l U??N?U?????≈ r?  «œUe«

∫◊uO√

fHM Íd??_« eU?<« wK U?N??F“u r Ê√ wK ÂU??F« w «d?

bF r?b*« e)« ‰ö? s tO?I?* rb« ‰u?Ë vK qLF?O

e?«d?? v vU?O??« gO?F« eU??? »U??√ s œb?? »d?{√

bUF« bF UNIO?D rO w« Wd« Ê√ rOK `{Ë√ËÆÆ WIDM*«

tML?OË W?Ou??;«Ë t U?uU e??)« l“u v« ‰U?(« qË U?

oO??b« W??B? Âö???« s «u??FM??«Ë qL??F« s ZOu?√Ë .UMG«

r YO??e??<« VU??Ë sD*«Ë su?L??« …—«“Ë ·«d √ ≥5

Æ¡«œu« ‚u« v oOb« lOË tOK eU<« »U«

W?uEM oOD v?K UÎU??« p–Ë ¨sUD*« s rN W?BB?<«

‰«uK tOM n√ µ∞ dF eLK Wu_« rOK

u q???ô« q(« ÊQ¨ e??????? VU??¢b??L???? 5?U¢·U??{√Ë

ÆoOb« —UF√ dd%

Ê≈ ¨◊u??O??Q W—U????« W??d??G« ÂU?? 5√ nu n U?? ·U??{√Ë

Wb????? d??O?? o?O??b« dd???% W??uEM? Ê_ qL??F« s? »«d??{ô«

dd?% W?uE?M Ê√ ¨qL?F« s Êud?C*« e?U?<« »U??√ b?√Ë

v≈ ‰«uK UÎ N?OM π∞ s r ±∞∞ W“ oOb« ‰«u d?F ŸUH—«

ŸU?H—ô« q v d??« …—U?)« W?? qF?&Ë eU<« »U??_

…d??O??? dzU??? w X???? su??L?« …—«“Ë U?c?HM w?« e???)«

Èc«Ë •∏∞ ëd« vUD« gOF« eU? »U_ UÎ NOM ≥≤∞

≥≤∞mK? lœ vK e??<« VU? d??&Ë ¡Ud?NJ« v ÿu?K*«

Ê√ «u?{Ë√Ë reU? ‚ö≈ vK r—U?≈Ë ¨eU<« »U?_

ÂU? ¡U?O?« v≈ Èœ√ vH?BM« rb?U vL?*«Ë ‘Ëd d?A?F ŸU?

W??L?O?? U??N??OM ±∂∞ mK??Ë ¨uKO?? ±∞∞ W“ ‰«u??'« W??L?O?? U??N??OM

mK? œ«b? vK e??<« VU? —U??≈ s?L?C? dd??« W?OKL?

œËb? œb? qœË ¨ÂU?F« »«d?{ùU «ËœbË eU?<« »U?√ 5

ÆUIU UNOM ≥∏ œ«b s ôb ¨uKO µ∞ ‡« …—UJA«

W?LO? UN?OM ±∂∞ mK?Ë ¨uKO ±∞∞ W“ ‰«u?'« W?LO? UN?OM ≥≤∞

ÅÆ.UMG«Ë UbË ZO u√ e«d0 vze »«d{≈ v ÂuO« rNM

oO???D Ê√ ◊u???O???Q su???L???« …—«“Ë qO??Ë r?OK Èb????? ‰U???Ë

q w ¨U??IU?? U?N??OM ≥∏ œ«b?? s ôb ¨u?KO? µ∞ ‡?« …—UJA«

Í—UB_« bL√≠◊uO√

W???B???(« V??? w« q?B w« «¡«e???'«Ë W???O?U*«  U???HU???<«

ÆWULF«Ë ¡UdNJ«Ë —ôu« —UF√ ŸUH—«

≥s d?_ W?HU<« —«dJ WU? w e??LK WB?B<« W?OMuL?«

oOb« dF dd% ÊQ¨◊Ëdœ s s «u¢oU?)« b bL¢‰UË


nODK«b ·d« ∫ ·«d≈

WMU UHK

‰ULF«

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

°ø5Ld‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ BLK åb‡‡ ‡ ‡Vò n‡‡ ‡ O7— d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OuW v‡‡ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

°°ÊU8u‡‡ = ‰«“U‡ ‡ $ s‡‡ ‡ ‡«u*«Ë ÆÆÊö‡‡ ‡ 8“ e‡‡ ‡ 1<« V‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ U?L?MO U?N? OM ±≤∞ oO?b« ‰«u?? W?HK?J Ê« YO? W??H??? eU?<« »U???_ dzU?? ÊdH« VU? b?J ·u? dF?« «cË U?N?OM ∏∞ vK d?B …—«“u« v oO?b?« lO Ë√ su?L?« v?A??H* ÈËU?— .b?I v?≈ t?F?b?O? U2 …d??O?? Æ¡«u« ‚u« ·d? v Ê«dô« »U??√ ÁU& U?NU?«e?U ¡UuU su?L?« …—«“Ë «u?U UL? ¡UË Âb? Ê« sbR …œu?'« eUË —ôu« d?F ‚—U qL?A v«Ë UI?*«

ÆWuEM*« Ác qA v≈ ÈœR ·u U«eô« ÁcN WuJ(« Ê« bF WU UU9 …dJHU V— ‰Ë_« r?I« 5L v≈ 5M «u*« rI« ULMO eU<« ÂU√ ÂUe« …b? ÷UH«Ë nOd« …œu v ôuIF? UM% qFHU f* s œb? œb? bb?% V …dJH« s t?u? 5M «u*« s d?¬ œb Èb« U?LO? d?F? ld …—«“u« ÂU?O? Ë√ W?O?u?O« tU?U?O??« l VUM? ô œd? qJ W?H?—ô« Æ…œu'« 5% dOE nOd«

v$œü« «bG/Hö `UB nO7— Z/M/HË ¡«œu« ‚u« vK8 vCI/H …bLb'« W$uEM*«

∫s uL« «d “Ë

·ô¬ µ t qL??F?Ë È—«“u« —«d??IK W??HU??<U? W??OK;«

rb*« d?F?U fOË ‚u?« dF? oO?b« eU?<«

WOUL?ô« WHKJ« mK ULMO Áœ«dO«Ë t?U« r U

«—U?OK ±± d?u ·u? —«d?I« «c Ê« U??ô ¡«œu?«

lOMB W?OKL? s d?√ ÈœU? bzU oO?I? ¡«œu?«

…—U???«Ë su??L??« …—«“u W?OË_« «d?b?I??« d?O??A

s UuM? s 5ö?? ∏ „ö?N????U W—U?I?? e?????

s eU?<« »U?« iuF? …—«“u« ÂuI ·u?Ë

UN?M tOM —U?OK ≥∑ suL?« WUD W?OMuL?« lKK

n√ ±± l Vd??N?« U??OKL? v?K ¡U?C?I?«Ë UuM

ÆoOb«

WËbK? d??u???O?? oO???b« d???F?? dd???% Ê« W??O?K«b«

WËb« ÂuIË e? n√ ≤∞ UN qLFË ÈbK« gOF«

d???F???Ë ‘Ëd?? ±∞ u?Ë lO???« d???F??? 5 ‚—U???H«

oO????D? …dJ s? ·b???N« Ê« b????R??? d?J«Ë X?e«

»U« vK W?ËbK U«d tOM ÊuO?K ≥∞∞ WHO Ë

…—U????«Ë su?L??« d?“Ë …œu? rU? —u???b« ‰u??I

WO oOœ lO V lO?C XU UNOM'«  «—UOK

U?«d? ∏∞ Ê“Ë vU?D« gO?F« ŸU?ËU?Oze? t?L?b

ÆWHKJ«

v oOb« lO s b?(« WOc« WUDU e?)« l“u

ÆUNKB s b& ô eU<«

…œu s? ·u o?Ob« dF? Íd% Ê« W?OK«b«

ÈœRO?Ë WËdA? dO? ‚dD rb*« WOMuL?« lK«

≤∞ d?F? U«d? ±¥∞ Ê“Ë ŸU?Ë ‘Ëd ±∞ d?F?

W?B? œUM?U «—«d? —b?« b? su?L??« d“Ë ÊU?Ë

Æ¡«œu« ‚u«

rœ Ê« s?u???L???« d?“Ë …œu??? rU —u???????œ `{Ë√

eU????<« 5 W??????U?M*« …œU“ v?K qL????FË nO????d«

v Vö???« Âb??? U??C«Ë o?O??b« ÃU???« v …d???u

ÆUd

s ÂU???F« ‰U???L???ô« ŸUD s?UD* vU???D?« oO???b«

…—U?«Ë s?uL?« d“Ë …œu? rU —u?b« Õd?

nO???d?« Ê«Ë t???OM —U????OK ±∂ W?Ëb« nKJ? e??????)«

qON?Ë e)« s ÕËdD*« ÃU« …d?Ë v≈ WU{ôU

hU e? ÃU?U UNU?« ÂU?OË eU<« h?B

«bR W?OMuL« lKK WU?F« WONK W?uKL*« ÕULô«

dR s v?U?D« oO?b?« d?F? dd?% Ê« W??OK«b«

W??????? Ê« U???L??? U???d??? ≥≥µ WËb?« nKJ? b???«u«

s •¥∞ vK vCIOË tOI? v≈ e)« ‰uË

v W?OU?« WKJ?A*«Ë U?H?«u*« oUD d?O?Ë Ê“u«

ÕU?L??ô« ¡«d?A XF??b« ’U?)« ŸUDI?« sUD Ê«

rOK? vCI dF?« dd% Ê« «b?R Ád?F vK

WKL uË s? 5ö WF? UuM s «u*« „öN?«

‚u??« v t??F?O?? Êu??u??I sc« Ê«d??ô« »U???«

‚u??« v t??F??OË rb*« o?O??bK Vd??N??« U??OKL??

rO«d≈ ¡UM

ŸËd‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ALK X‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ LCP« e‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡U<« s‡‡ ‡$ •∑µ

∫aOA« dH

bË UNOM ∂ Èd?N „«d« qUI nO?— sdA vK qB%

sb?« œU???L???? s q? »d???«ÆÆ∏≤[ o?O???œ Á—U?JO????AK? t???O?M

tOM —UOK ≥ t?uEM*« pK duË tB? V q Á—UJOAK

ÊuKB?? eU?<« »U???« Ê«Ë a?O?A« d??H? —bM e?U?<«

«– nO?— vK ‰u?B?(U ô« v{d sË su9 g?H? t??H

vK aO??A« d??H?? su9 ÂU?? db? Ãd?? t??K rO«d« b??«

v«Ë rNB iOH - sc«Ë 5M «u*« iF ÈËUJ œbF

s eU?<« »U??√ s ŸËb? ÊU?Ab« b?L?«Ë vHDB?

‰ö?? oO?œ Á—UJO?? ±∞∂∞ d??Ë Á—«œô« Ê« «b?R?? UuM

vK rNuB vK? ÁËö tOU{« ¡U?« t« ÊËœ oOb« vK

»U« 5 fUM« oK?O Èc« dô« WOU …œu U?H«u

»U« «e«Ë oOb« dF? dd Ább'« WuEM*« ÕU$

”UM« j? s œ«“ U?Ë v?Ozd« Uƒ«c? v e?)« vK? bL??F

ÂbË t?U UN« ôU?Ë eK Ább'« t?uEM*U ULNœU?F

Á—«œô« XU?Ë rb?O?d? -Ë ≥∞Ø¥v? ≤∞Ø≥s Ád??H«

U?NF?b U?NU?« - oO?œ Á—UJO? q s e?U t?OM ±±[µ

eU??<« l?O??L?? Ê« «b??R?? ÆÆ Wu?? W?????UM*« ÊuJ???Ë eU??<«

tIKF? öJA? È« bu ô t«Ë …bb?'« —UF?ôU eU<«

«bM?? —UC?«Ë  U?«d?ô« bb?& rNM l“u?« c?UM VK

tU?(« X?C?—Ë e??)« nO??— tU? s XK?«Ë 5M «u*«

l“u U?d??Ë  U?O?F?L?K? œd?  U?OKL? ¡«d?U? XU? b?

s »d??I U? vK? e??<« V?U? qB?? U?L?? Âu ±µ q

YO Ÿu È√ s öJA? È« bu ôË ÂUEU qL?F tEU;U

e???)« nO??— Áœu?? vK fJF« p?– Ê« v« «d?O??A?? pc

r— W??UD —u? Wö? s …—U??? vË …d?ô« œ«d?« œb?? XO???

Æ oOb« td vK XCË eU<« »Uô tœU*«

uË nO— n« ≤∑ œb?F e)« s? «—uË UNM Z e?)«

sL v« tU{« t?U«Ë tB V? q tOM ·ü« tF—«

Æ 5M «u*«Ë eU<« »Uô dO qJA ÁbOH td« Ê«

v Ább'« e)« WuEM oOD cM •∑µ v« XKË v«Ë

ÆœôËô« œöO «œUN —uË WËe« WUDË ÃËeKK vu

gO?F« l“u Uu l?D e?)« l“u?  UO?F?L? XU? qU?I*« v

œb? 5d?A? s Ább U?«d?« ‰u?? v« UUœ d?ô«

tOM ≤∂[µ v nO?—µ≥∞ Á—UJOA« ZM YO t?H e)«

Ê« aOA« d?H su9 Á—«œ« db »U?N ‰œU b« t?U s

ÆÕUO—U 5M «u*«Ë eU<« »U« dF t«– Xu«

t?H—« t?L? vK b«u« œd?H« qB? YO bb?'« ÂUEM« vK

vK t???uEM*« fH? oO??D v« «d???O??A?? U??O??LJ« Ác? vK

ÂU? t?u?EM*« oO?D ¡b? bM »U?N?ÆÆ ·U??{√ÆÆU?u ≥∞ v

t?uEM*« oO?D v t—u?N?L'« UEU?? vË« s tEU?;«

•±∞∞ v« e?)« tuEM td? ‰uuU tK« s W?K »d√

œ«d??« W??F—« s? d????«Ë œ«d??« ¥ …d??ô«Ë …d??A?? vK? sœd??H«Ë

±∂∞l«u »uKô« fHM ≤صcM? √bË vUD« nO?d«

tOM ±¥± dF Áb«Ë Ád oOb« sL lb e<« VU

lO??L? •±∞∞ t???M ±Ø≥Ø≤∞±≥s? «b YO? Áb?b?'«

s «u*« ÊuJO? YO? vc« dJ« «b??U U?O¬ U?NI?O?D bM

»UN sLd« b ≠ aOA« dH

oO5b« WO8uP s$ vJ/AL lOL'« Æ5M «uLK WH—_« œb bb% ÊQA «—«d Í√

∫W‡‡OdG«

∫WOdA«

5M «u?*« W?d?? 5? U? ¡«—ü« X?MU?? W??Od??GU …bb??'« e????)« W??uEM o?O??D l

lO?L?' oI?% w« Wd??« dEM tQ —uD s s «u? sL?d« b?? b?OF? ‰u?IË

…bb'« WLEM*« ÂU9ù wU_« iF —UE«Ë eU<« »U√ ·uË

«uU? w« …UU?F*« s «Î b?O?F e??)« nO?— vK? rNu?B? qO?N? W?OKL? 5M «u*«

sJ Êu{dF rN≈ eU?<« »U√ s bL eeF« bË bF? bL√ ‰uI W«b«

‚u« w rb*« o?Ob« WB? lO eU<« »U?√ ÂUO? V UÎ ?Ou UNu?N«u

dF UNL√ s w« œuM« iF vK sJË UN«– b w …bb'« WuEM*« vK fO

wHJ ô XU? w« W?ËdD*« W?B?(« w «Î e? V? ÊU? U? uË ¡«œu?«

v≈ W1b?I« WuEM*« V? tOM ∂µ s? UN?F— d?I*«Ë ‰«uK W?MU W?HKJ«

ÂU√ dO«uD« …dU vK wCI ·u Wd« Ê√ UL 5M «u*« WU

pc?Ë tOM ±≤∞ U?N?F— v≈ «u?U Ë …bb?'« WuE?M*« V t?OM ∏∞

W?U?{ùU W?Ou? …UUF? jË U?U?U b?9 XU? w«Ë Ê«d?_«

l eU<« »U?_ tLOK r w« oO?b« WOu 5? WUD*«

Âb?Ë e? nO— ÃU?ù WËb« s hB?<« rb« vK ÿUH?K

VUD XMLC UL? oU« w rNOK WFu*« «¡«e?'« lOL l—

ÆÁ—«b≈

oKF??*« …bb??'« W?u?EM*U lU??« bM« ¡U??G≈ eU??<« »U???√

—d …—«“u« Ê« WOdG« eU W?F fOz— vMOA« ¡ö ‰uI

≤∞∞πÂU e?«u ·d?Ë eU<« »U?√ vK «¡«e? lOu?

vUD« eU<« vK e)« dF dd …bb'« WuEM*« oOD

≤∞±≤fD??√ d??N?? s …d??Q??*« e??«u??(« ·d??Ë qU?JU

q s U??N?O?M ±∂∞ U—b? e????? VU?? q s UMO??Q …—«“u« ÆWB(« 5Q WLO s rB)« r WHU ÀËb •∑∂ oO?œ ·dB? ÂuI UM vU? e?? VU? —«bËœ b?L? nO?C Âu?I U??L? …—UJO??AK U?N?O?M ±∂∞ d?F? •∏≤ oO??œ vK qB?? Âu?O«Ë

v≈ WU?{ùU l“u« cUM l q?UF« `?√Ë 5M «u*« l „UJô«

»U?√Ë 5M «u?LK qC?_« w …bb?'« e?)« W?uEM oO?D

vK U??N??OM π∞ d??F? U??O??u uKO?? ≥∞ v«u?? ¡«d?A d?DC U2

ÊËbË W?U ÊËbË WU?— ÊËb …d ‰Ë_ ÊuKL?F sc« eU<« «Î d?OA? sD*« s oO?b« vK ÊuJ? WU?d« Ê√ b?√Ë U«d? d??F?U? oO?b« s? t …—d?I?*« W?B??(« c?Q??O?? e???<« Ê√ v≈ wUUË WuKD*«  UH«u*U WEU?LK e)« rOK ÂuIË œb;« s «u*« `U w VB w« …œu'« vK ÊuJ WUM*« ÊS

U?N?OM ≥µ∞ v≈ W?O?u?O« WU?LF« …d?√ qB? e??<« qO?ËË vKO?«d?«Ë

—«bËœ bL

Uô ¨ ZM?LK WOU …œu s öC? e)« UO?L dOu w «Î d?O ÆWEU;« e«d q w UcOHM - Wd« Ê√ v≈

Ê√ÅsuL«Å…—«œ≈ db ÍËU?dA« WU√ b√ WOMO?(« ed w W?uEM XKœ b? «d??? π¥ Uœb? mU?«Ë e?d*« eU?? lO?L?

s dU?F« WMb wË d?I œËQ Ê«d_« lO?L w Ud? ∂¥ œb oO??D - «d???? ±± v≈ U??N eU?<« œb?? qB w«Ë ÊU??C?— wË U?Ou nO?— n√ ≥≤µ W?OU?≈ WUD …b?b'« e?)« W?uEM W—u?NL?'« fOz— vd b?L? —u?b« ”√— jI? …ËbF« Wd?

UMU?√ b?u? ôË qU?I? ÊËb UM oO?b?« d?O?u -Ë WKzU W?O?U? mU??

vHJ ô vË W?O?uO?« WB?K uKO? ±≤ W?M? sD*« s U?Nd?B

ÊU?F«Ë vK«Ë Ê«dH«Ë v?'uD«Ë ◊«d)« ·ö jI? “UK U?Ou

UÎ U$ XI?I Wd« Ê√ WOd?A« kU —UM« s —U?A*«

Æ u UL ‘Ëd

±∞‡ —ÒbIÔ su9 Wdb WOU{≈ hO?B - UbF p–Ë UÒÎ dN

Ê≈ W?Od?G« kU??? —œU?I« b?? b?L?? —U?A???*« ‰U? t?U? s

U?NOM? ±≤∞ v≈ UN?OM ∂∞ s nF?C« ‰b?F0 Èd?_« v œ«“ bI?

µ‡ nO?d« d?F? wI?O?Ë ¨ U?N?OM ≤∏≤ Åt?L?O —d?;« d?F?U

U?N?OM ±∞ W?L?O?I Wd?I« e??)« l“u W?uEM c?O?HM w ¡b?« -

Âu??I v« …œd?« v≈ W??U??{ôU …œUe« Ác «–U?* ·d??F ôË …—uU??H«

WULF« ’uB U√ jI ÃU?ô« UeK* UOu tOM ±∞∞ vMHK

b??√Ë ‘Ëd? W????L? r?b*« d?F??U? t?O??I??????? w≈ tKO??uË

Ub?J XU? w« Wb?OJ« rd?{U?Ë su?L?« wA?H? …UU?F ¡U?N?« ÆW“_« wNM Ê√ vMLË —ôu« Èu öJA

YO???? `?d« gU? vK d?« …bb????'« W????uEM?*« Ê« —«bËœ b????√

e??????)« nO???d …œu???'« oO???I??%Ë ¡«œu???« ‚u???« w?≈ td???

oO?b« ‰«u rO?K -Ë ed*« Íu?? wK eU?? ±∞µ wUL?≈

w‡‡ o?O?D« - Y?O? •±∞∞ W???M« XU?? d?I?? œôË√ wË ¨∑≤

vK U?O?u UN?OM ≤∞ …œUe W?œUF« …—uU?H« vK UM??U?0 sD*«

ÆqLF« v dL v ’U)« UMU

lM ·b?N p–Ë oO?b?« d?F? dd?% ÂUEM U?I?Ë Ue?«d? lO?L?

s W??uEM*« s?L?{ «d????? π¥ œb?? qœ r$ »dœ e??d?? w

5 s Ud? ∂∑ „«d??« - d?I? dH? wË •±∞∞ W??M e??)«

UM?M U??b??F U?M??«dJ b??U???F??« «c —Q Y?O?? Vd??N??«Ë W??d???U

vUC s

w …bb??'« e???)« W?uEM o?O?D W??O?d??A« WEU??? XKLJ??«

ÆÍbK«

Æ—ôu« dOuË Uu??L?N?? «uU? sc?« 5M «u*« 5Ë UMM?O …œu?I??H*« W?I??«Ë UM??«d?

WU vË UHU È√ »UJ—« Âb ÊU?LC p–Ë tLK oOœ ‰«u

e???)« l ÈËU??? tKF? U?? uË •∏≤ v≈ •∑∂ s tU?H??«u?

UM œU√ bb?'« bU?F« Ê≈ e? VU? œuL? tK« b? ‰uIË

Ác W??F??O??? d??O?? U??N« U??L?? •µ∞ v≈ U??N?????B?? XC??H??Ë XK Ë nOd« v ©…œd«¨ WUM« W XFH—« pcË hB(«

0UO1K« “d√ ÆÆv5U1D« nO7d« vK8 ¡UCI«

w n√ ≤¥ WdI« w?U_ nO— œb wU?L≈ «cNË U?ÒOÎ u ·ô¬ ·ô¬ ∑ W?O?Uù« U?L?N?U? jI Ê«e??? Wd?IU ÊU? Ub?F Âu?O« ·ô¬ 01 wULS …d√ 0071 …bb'« WuEM*« w ?ü? Ë UÒOÎ u Wd?(« »e?( wö?ù« oM*« r?OK e??F? t œU?√ U* U?I?Ë p–Ë ÆW«bF«Ë ∫ wU?U?? W?uEM*« qO?U??H su9 g?H? —U?B? b?L?√ `{Ë√ ZMO t?OM ≥∏≤ —d?;« d?F?U oO?b« ‰«u lO? su?L?« …—«“Ë XNOM ≥¥∞ rœ ÊËb nO— dF ‘d ¥≥ x nO— ∞∞∞± tM Âu??OK b??«u« ‰«u?'« s t??OM ∑µ l?O?« s `?d« wU?? ÊuJO ‰«u?? qJ ÃU??≈ e??U?? t?O?M ∞∏ mK?? …—«“u« ·d??BË b??«u«

«Î bb? «Î e???? ±µ∞ w …bb??'« e??)« W??uEM oO?D? - t√ ·U?{√

‰«u?'« ÃU≈ W?HKJ Ud?I t?OM µµ e??<« VU rNM? ·dB?O

lOL w q«d vK oD ·u?Ë WDM«Ë ÊuOË Ue« dH Êb0

ÊuJ t?OKË b?«Ë ÂuO?K b«u« ‰«u?'« vK t?OM µ≤ t?F? vI??O

Æ…œU“ ÊËb WU dUJ ±∞ WB( WMU p–Ë

ÆWEU;« Ÿ«u√

‰«u?'« s U?N?OM ≤∏ Ω µ≤ ´ ∑µ e??<« V?U?B `d« wU? UdN? tOM ∂¥≤∞∞ = Âu ∞≥ x ‰«u ∞± x b«u« Âu?OK b«u«

WuEM oOD? ¡b bFÅeU<« »U√ s b?Ë l kU;« vI« \eU?<U Wu?EM*« oO?D ÕU$ Èb? rO?OI? ¨oO?b« d?F dd?% U??IF« W?U? qOc -Ë W?F?u?*« qU?A*« lO?L W?A?UM - YO? W?U√Ë W?Od?AU su?L« …—«“Ë qO?Ë wMOd?A« ÍbL? —uC? l œu?I l?Ou r t?√ v≈ «dO?A? W—U?« W?d?G« fOz— ÊUDK Æ—ôu«Ë oOb« dOuË eU<« »U√ Ê√ v≈ WEU??;U su??L??« …—«“Ë qO??Ë wMOd??A« Íb??L? —U??√ qLJ? YO ¨ Ê«d?_« lOL v?K UO—b? UNI?OD r W?uEM*« dOu 5( eU<« vK d_« j— r? t√Ë e«d*« lOL WuEM*« - t√ UHOC? \Ê«d_« lOL' WOËdJù«  UMO?U*«Ë WOc« WUD« …œu? Èb vK ·u?u«Ë sUD*« W?FU?* ed? qJ ÊU?' qOJA Êb*« fU???Ë W?OK;«  «b?u« ÊU??K« Ác w „—U?A?Ë oO?b« qOJA - t√ v?≈ «dO?A? eU?<« »U??√ s »ËbMË su?L?«Ë …œu? s b?Q«Ë ¨eU?<« W?FU?* WO??F? W—U?A0 W?O?L— ÊU?' ÆZM*« e)« Ê“ËË bF …bb?'« e)« W?uEM0 rNd? s wU_« d rN?U s kU??;« VzU ÍËb?  e? l?L???«Ë e????)« nO??— …œu?? s??% b??√ b?√Ë U??NK?Ë U?N????«—b b??ËË rN??UDË 5M «u*« ÈËU?JA …“U??2 …uD b?F? …bb?'« e???)« W??uEM Ê√ eU??<« »U???√ l UN Êu?{dF «uU ª…d?O qU?A s eU<« »U?√ XH√ ÆWHKJ« …œU≈ w suL« d“Ë s …dE œuË …—Ëd{ «u?H??ËË e???K W??uEM vK eU??<« »U???√ iF ÷d???« W?OU?L??ô« W«bF?K UœUI??« v≈ W?U{≈ W?L?N?*U …bb'« œu?I?F«  ¡U?? b? …bb??'« W??uEM*« Ê≈ eU??<« pK »U????√ b?« ‰U??Ë

v sJË oO?b« dF dd? Vd rb? ÈbK e? VU vU?C s? ‰U

W?uEM oOD s ·b?N« Ê≈ W?OdGU su?L« …—«“Ë q?OË b?L? wM« V ‰U?Ë

…dOL s ÃU?ô« UeK v  «œU“ qL UM_ UM dO? rK …bb'« WuEM*«

qUJU W?B?(« ·d ÊU?L?C oO?b« s »d?*« b?U?H« lM u …bb?'« e?)«

Êud UHO?— ∏∞ v≈ WU{ôU ’UH«Ë «bF pKË ‰UL? —u√Ë ¡UdNË `KË

oOb« dF bOuË WOU*«Ë s«ËbK nKF? ÍbK« e)« «b« ÂbË 5M «uLK

Ê“ËË qC√ …œu? ÊULC eU?<« s WB(« q?U UN?LK bF

·ö? Êd?H« VU? U?NK?L?? dzU?? U?N?OM ≤∏ v≈ rNML q?B U?O?u WK?

YO? i?zU? s Ád?O?u? r U? ‰ö? s? WËbK W?U?F?« W“«u*« s ¡VF« nO??H?Ë

s t?OM —U?OK ±± vK ÿU?H(« VU? nO?d« d?F fH?M d?«

v≈ UÎ ô ¨b«u« ‰«u'« ÃUù U?NOM ∏∞ wË bIF« w Ubb%

ÆUHO— ±≤∞ ‰œUF U0 ‰UL W UHO— ≤∞ v≈ qB v« qUF« W«d

t√ ·U?{√ dL?? qJA o?Ob« d?F? WHKJ vK? √dD w« «dO?G?« WËb« X«—

Ærb« WdË ¡«œu ‚u« w oOb« VdN WO WËb« WMe

e?LK WOuO« nOUJ« wDG ô WKO?KI« hB(« «– eU<« Ê√

Âö bL Ë W— u√ qz«Ë ≠ WOdG«

W?uEM*« oO?DË b?U?F?« s —u?N ≥ ‰ö? ‰«u?'« W?HKJ d?F? dEM« …œU?≈ —dJ —Ëb? vHË W?OU(« —U?F?ú UÎ I?Ë W?œ qJ Ubb?% - …bb?'« WHKJ?« Ê√ «Î bR?

eU<« s$ •π∞ W)—UA$ bF dO«uD« ¡UH/ «

∫W —bMJù«

s W??Ob?*« dz«Ëœ W??UJ «Î e?????? ±∞∂¥ m?K bb??'« e????)«

w ÊU?L?OK u√ Ÿ—UA? 5M «u*« b?√ ¨bO?« b?L? ‰U?Ë

W??O??{U*« …d???H?« ‰ö? W?—bMJù« WEU???? w d??A??«

ÆeU<« s •π∞ w≈ XKË YO ¨«e ±±∏∂ wUL≈

b?U? …bb?'« e???)« W?uEM Ê√ ¨W—bMJ?ù« WEU??

«– nO?— ÃU?≈ w≈ ·b?N w«Ë …bb?'« e??)« W?uEM

uKO? ±∞∞ ‡« oO?b?« ‰«u? d?F? Ê√ w≈ ¢W?H?OK¢ ·U?{√Ë

oOb?« VdN lMË t“Ë …œU“Ë e?)« …œuË 5?% wK

w s «uLK bU YOË ¨ UH«uLK oUDË WOU …œu

d??F?? m?K U??LM?O U??N??OM? ≤∏≤[∂∞ mK d??(« ‚u???« w

Wu XU ULMOÆ gOF« dO«u ¡U?H« s ö Î CË ¨Âub*«

dd% wK bL?FË ¨suL« wAH l g?OF« …œu WU—

Ê√ v« «d?O?A?? U?N?OM ±±¥[≥∞ uKO? µ∞ ‡?« oO?b« ‰«u?

WK s wUF WEU?;« w e)« nO— Ê√ ‰eM W— b?L

W«b ‰Ë«b?« UIK l?OL? e?)«Ë oO?b«Ë `LI« W?UM

‡ tHKJ —bI? Èc« e)« nO— dF ‚d qL? WËb«

s w?Uô« ·u?????Ë s ö Î ?????C????? ¨tœu????? nF?????{Ë t“Ë

≤≤∑µwË …d(« —U?F_U `LI« rK? w« sUD*« s

¨ jI? ‘Ëd? µ ‡? pKN???LK ŸU?? 5 w ‘d? ≥¥[≤±

q√ s e?U??<« ÂU??√ Âu??O« ÕU???? s w?Ëô« U??U??«

sDK? U?ÎN??OM ¥µµ u?Ë .b?I?« ÂUEM« s ô Î b? sDK U??ÎN??OM

W?M*« W?H?—_« WO?L? V Âb?I?O rb« Ê√ v« UÎ ?H?OC?

rzUI« W?HOK bL? ‰U t?U sËÆ gOF« wK ‰u?B(«

U??ÎN?OM? ≤∏≤∂ uË d?(« d??F??U oO??b« eU??<« rK??Ë

±∞∂∞uKO?? ±∞∞ ‡« oO?b« ‰«u?? vDF YO?? ‰«u?'« s

Ê√ ¨W—bMJù« WE?U?? w su?L?« Wdb? qO?Ë ‰U?L?Q

l“u??« U??d?? rK??Ë sDK U??ÎN??OM ±∂∞ s ô Î b s?DK

ÆUHO—

qJA e<« VU rœ w≈ ·bN bb'« e)« WuEM

UÎd ≥≥Ë d(« dFU eU?<« s e)« WOK;« UN'«Ë

Æ ¨ UH«uLK oUD e nO— ÃU≈ s tMJ1

s 5M «u??LK t?F?O?? r ¨…d?(« W?HK?J« d?F? uË n?O?dK

W?uEM w≈ W?L?C?M*« eU?<« œb? Ê√ w≈ ¢W?H?OK ¢ —U?√Ë

Æ‘Ëd µ uË rb*« dFU l“u« cUM ‰ö

vK WL ≠ W—bMJù«

…bb'« WuEM*« w U?dN e<« VU `?— nUC wUUË 5M «u*« vK ‘Ëd? µ mK?0 e?)« lO s?uL?« …—«“Ë vu???Ë

VO bL√ ‡‡ WOdA«

Wu?√ ±∞ s d?√ UN?B? ÈbF? w« eU<« »U?√ `U?B d??_« «c ZU??F r b?b?'« b??I??F« Ê√ U????{u?? uKO?? ±∞∞ Ê“u - w« ‰«u'« ÃU≈ WHKJ YO? s p– s q√ eU<« »U_

eU?<« »U???√ ÷d???√ rN?U? s?Ë `d« gUË WU??L? s qb??FË vU??D« nO??d« ÃU??ù …bb??'« W??uEM*« w?K wU??D«

剓UM«ò v gOF« dO«uË ålUD«ò v Ê«d_« dzU

∫…eO'«

WœU WM« ÊuJ v tOM ±∞∞

WO?uO« tU?ËdB? nOH? p–Ë Áe? s ôb oO?b« lO

…—«“Ë Ê« …e?O?'U eU?<« W??F? fOz— »«d? tK«b?? b?√

sD*« ÂU?Ë ≤∞±≥Ø≥Ø≥± cM U√bË UMI?«Ë p– s rdUË

Æt oK Èc« eF« s tCuFË

d?F ld e?U<« »U??« l œuI? qL?F XU? suL?«

Âu v?? ≥Ø≥± 5? U?? …d???H?« mK?? œ«b?? …—«“uK? lU??«

…—«“u« Ê« «uUI eU<« »U√ —u?U dUË œUL U√

Âe??K Ê« vK U??N?OM ∏∞ v≈ U??N?OM? µµ s oO?b?« ‰«u?

s …d???????H« Ác ‰«u ‚d????H« lb? UM UM?« vMF? U0 ¥Ø±µ

ÂbF …—«“u« td√ bI vK W?I«u*«Ë «eô« rNOK X{d

±∞ mK??? lb Xe???« U??C« d???F??« ‚—U?? l?b …—«“u«

¥Ø±∂ Âu cM? sJ p– r?— l{u« UMK???Ë ’U??)« UM???O??

v 5M «u??LK t??F?OË Áe???Ë ¡«œu??« ‚u??U oO??b« lO

ULK?Ë sD*« s b«Ë t?OM vK qB r «c UMu? v

≤ ‡ d?F? ‚d? U?NOM? ≤µ mK? lb …—«“u« Âe?K Ê« 5

d« cM U?NMJ —ôu dF ‚d eU<« »U?ô UNOM

b?u ô t« UM Êu?u?I …d??H« Ác ‰«u UMU?I????0 UMU

µµ s ôb U??N?OM ∏∞ U?Ld??F? ÊuJ Ê√ È√ oO??œ ‰«u?

5ò d????¬ v?MF0Ë ‰«u????_« UM? qd? r …—«“u« Ë√ ‰«u????√

ÈQ UMO?K œu?F ô U??N?OM ∏∞ d??F? Ê« s r?dUË U?N??OM

…—«“u« …—«œ« v j?? „UM Ê« vK b??R U? uË å…d???O?

UM« ô« U?Mu??O?? s l?b fJF?U q `— gU?Ë√ izU??

Æ UcOHM UMU v« …bb'« WuEM*« ÁcN

«c Èu d?¬ qL È√ pK/ ô UM?_ bIF« «c vK? UMI«Ë

e bL√

W??L??d« 5?F UMO≈ d?EM …—«“u« q?F d????B UM?KË e????<« v≈ UNOM ∏∞ ‡« mK? beË ¡v q —UF« ŸUH—« „—bË

È√ pK9 ô UN« W ‚—U?H« v rN lb r —uN π s U?N?OM ∏∞ ‰«u ≤ d?F? ‰u?Ë Ê« s rd« vKË ‰«u?√ »U??????« s U???*« v?F??Ë v?M« ô« U???N???OM µµ s? ôb ∏∞ mK?? Ê_ U??N??O?M ±≤∞ v≈ d??F??« «c …œU?e eU??<« dDC??O??Ë eU??<«  U??I??H vDG Ê« «b?√ sJ1 ô U??N??OM o«u s?Ë W?U??)« r?N«u??√ s lb« eU??<« »U????« v≈ Q?K ·u? bO?Q?UË tS Ác? UN?OM ∏∞ ‡« mK? vK


‰ULF«

UFU

≤∞±≥ uU ±≥ 5Mô«

∂∏

ÈËUN" dB$ ‰UL vK …dDO« v) åqI*«ò Âö/√ œU%ô« vu3$ WIOI/ ·UA7« bF8 W—UIF« Vz«dC« ¡UC_ vUL »Ëd> Âu??$ µ ‚œUM? v «—Ëœ b??I? p?– vK rNK?OœË WU??I?MK —dJ?*« d?? H? ?« v≈ W?? U?? {« nO?UJ?« WEU n?—U?? B0 ‰«R?« bMË Ã—U?K  UU?IM« ¡U?C?«Ë œU%ô« vu??* ÆWOU  UU« b$ ô V« s Èc« vU?? IM« qL??F« f?O? O? Êu??C? d r?N« «u??? {Ë√ Áb?R U?? «cË vU?(« X?u« v ÊuKI?? *« t?O≈ v?F?  «—Ëb« v ¡U??C? _« v?K U¡U??I« r? v«  «d??{U??;« ÆœU%ô« UNLEM v«

ÆWOU(« WOUIM« …—Ëb« ¡UN« WU??IMK U??«d???ô« q?u?% rN??C? — s ¡U??C?_« nA?? Ê« WU? qI?*« œU%ô« vu? v rN?I ÂbF W?UF« l o?O? ?I? ?? ?« v d?? N? ?√ ∑ cM? q U1 W?DO?? u« ‰U?? L? ? Ê« sb?? R?? œU?? %ô« v œU?? ? ?HU 5?L? ?N? ?*« 5u?? ? ?*« U??N«bM???Ë W??d?? H?  UU??IM« U??Nb?« v?«  U?O«e??O*« ÆUN dB ô  «¡«d«Ë V–U√ Èu% WËdC v—U?? qu9 v?IK œU?? %ô« vu?? ? ? ? ¡U??C? ?ô« rN«

rO?? ? s? rNËd W?KI??? ?*« UU?? IM« ¡U?? C? √ q?«u ·U?A??« bF ÂU?F« œU?%ô« v≈ …œu?F«Ë qI??*« œU?%ô« «c ‰U??Ë√ v »b Èc« œU?? H«Ë  U??HU?<« s bb??F« ÆtOO WËU v 5b*« tOK dDO Èc« œU%ô« W?O?U?(« W??OU?IM«  ö??OJA??« lO?L? Ê« Êu?? ?M?*« b?√ Èc«Ë ≤∞±≤ WM? π∑ ÊuMIK? W??HU??? Ë dËe???U  ¡U?? ±π∑∂ WM ≥µ r— Êu?U?I« œ«u? iF qb?F? vK hM a—U s d??N?√ W??? …b* W?O?U?L?F«  U?U??ô« q?O?QË

∫ oOI%

tK«b …dO$√

∫◊uOQ W—UIF « Vz«dCK WOUIM « WM#K « fOz— vöO' 5)*

b

∫rKI —U«b nU atef.press@yahoo.com

°°ÊuUIK WHUH$Ë dËeU8 ?¡U WOU(« WO8UIM« ?öOJA« lOL

Æ·uAJ«

Wdb Ê«ub 5d*« ·u?A l{ËË `z«uK«Ë ·«dô«

Vz«d???CK? W??O?U??I?M« WM?K« fO?z— vö???O?? 5??? b???√

≥µ ÊuU??I?KË vU??ô« ÂU?EM« W???zö U??I??? t« `{Ë√

5d? UF?OL? UNF?{Ë -Ë ◊uO?Q W—UIF?« Vz«dC«

Èd?& r tQ qI??*« œU?%ö W?FU?« ◊u?O?Q W—U?I?F«

≤∞±≤ WM π∑ r— W—u?NL'« fOz— —«d?Ë ±π∑∂ WM

lO?????L???? Ê« 5 v? Wd?b???? q?2 …b????«Ë W????H???? v?K

W??OU??(« ö??OJA??« l?O?L?? Ê«Ë  U?EU??;U  UU????«

5KU?FK W?OU?IM« W?MK« ÊS? ≤∞±≤Øπ∑ ÊuU?IU —œU?B«

U2 `Od?« rz«u v WH?K U?HB «ub?I 5d*«

ÆdËeU ¡U UNFOL

«u?b?? sc« È—u??A« fK0 vb*« —U??O?« ¡U??C?√ v« vu?? r{√

Wdb0 Ud?{U?? Ÿœu*«Ë ◊u?O?Q W—U?I?F« Vz«d?CU

Æ`Od« «¡«d« qD q nU

W—U??I?F?« Vz«d?CK? W?U??F« WU??IM« vK 5L?zU?I« Ê« ‰U??

•±∞ s ôb •≤∞v≈ WOU?Lô« …ËöF« …œUe ÊuU ŸËdA0 U?«d«

v ‰«eô ≤∞±≤Øπر∑ ◊uOQ …d?N«Ë WKUF« ÈuI«

X9 UN« Êu?Le v« WOUL?F« UUô« Ê« vö?O ‰U

t fO W?Ne UU??« ¡«d?≈ s tub U? q WKI??*«

«œUL« s •≤∞Ë ¨WUzd«  «œUL?« s •µ∞ rB sLC Õ«dô«

UU????ô«Ë U??OKF?? W??????M*« W??O??d??A« WM?K« v Êü«

lO????L???? U?—u???Q?*« lO????L???? v r? r  U?EU????;« v

ÆWB« s ”U«

Ê« t nO??{«Ë W??O??U??L???ô« …Ëö??F« v? WuKD*« …œU?e« d??Ob?? ¨s_«

“u??? ôË WK U b???F p– b??F? ¡U?? v« ’U?????ô«Ë

W???IdD X?U?? U???N??O??? X9 v?« U—u???Q*«Ë  UEU???;«

—«dIK WHU ¡U X9 v«  UUô« ∫vöO ·U{«

r r «–≈ v?I?O??I? Èb??% ÂU?√ U?M√ UM_ U??C« U?U??F*« vK Èd??

ƉU ÈQ UNF qUF«

U??N r r ◊u??O?« Ê« «b??R?? dËeË v{u??Ë W–«u?A??

π∑ ÊuU???IU —œU???B« ≤∞±≤ WM? π∑ r— È—u??N???L??'«

—«dIô« …œU≈ ‰ö s —UF_« iO?HË —uú vIOI b l{Ë

qu??? W??O???Ozd« W?U?IM?« W?UD?* W???MU vö??O? ‰U??

U??b??Ë Z?Ou√Ë ◊Ëdœ v U?—u??Q?? ∂ v  UU?????«

ÊuU??I« œ«u? iF qb??F vK hM Èc?«Ë ≤∞±≤ WM

Ê_ ¨…—u?« bF …u?I b«e U?N —uF?A«Ë ¨WO?IO?I W?“√ ÂU√ UM√ ‚u?K

ÂbF ◊uO« WUI ¡UC« oH« b?I rNU( U«dô«

UNO X9 v« U—uQ*« U√ »uM«Ë `H«Ë rOK qUË

UUô« qO?Q vK qbF« hË ±π∑∂ WM ≥µ r—

¨s «u??LK WœU??B??ô« W?U?(U j?d ôË Âu q lHd ‚u??« —U??F?√

»u??A? U* ¡U??C???ô« U??«d?????« s mU????? È√ q?u??%

Õö? b?L?? q?b?Ë r¡«u« V? XUJ? UU??«

W?OU?IM« …—Ëb« ¡U?N?« a—U s d?N?« W? …b* W?OU?L?F«

È—cË vIOI q s Y« WuJ(« vKË ‚u« UOü p– ldË

v≈ «dOA qUJU qI?*« œU%ô«Ë WUIMK vU*« l{u«

iF?Ë Wd??N???Ë W??O???B????? W??H???B Wd?b*« db??? vJ

U?? q ÊuJ pc?Ë ≤∞±≥ du???√ d??N? v? È√ W?OU??(«

±¥ …œU*« qO?F?H Ê« …œUe« Ác?N s «u*« d?F?A v? W?“_« Ác r?(

«¡«d?« –Uô œU?%ô« fOz— v≈ …dc? ÂbË o? t√

œb??F« s? q√ U??N 5???d*« œb?? ÊU?? v« U?—u??Q*«

ÆUuU WK U UU« s Àb

VË r??C???« W??N?«u?* fOzd« vK? W?C?d??Ë V«Ë —u????b« s

W?F? d sJË È—«œ«Ë vU? œU? s 5HU?<« ‰UO?

UU?« ÊËb W?Oe?U r Ê« ÷ËdH*« s Ê« È√ —d?I*«

W—U?I?F« Vz«d?C« WU?I ÊQ rNzU?œ« WU? v t« `{Ë√

‘UF*«Ë d ú vœ_«Ë uOu …Ëö

—UFú vuM'« ŸUH—ô«Ë tOM'« iH

q U1 q q? rNM È√ ÁU?& ¡«d??≈ È√ c?? rË d??N?√

ÊU lD?U «c qË ◊uO« b?«uË ◊uKHMË È—«b?« q

rN?«Ë ±π∑∂ WM? ≥µ r?— ÊuU?????I« ÂU?J_ l?C????? ô

Êu??F??b «u?K Wu??L*« U??U??F?*« s ‘U??F?? VU?? 5?ö?? π „UM

WM?K« XI???H« «c? rNU???& ¡«d???« È√ –U??« v? ⁄Ë«dË

ÆWUË WOB ·«b«Ë `UB oOI

WOd? dO WUIM« pc ÊuJ? WOËœ UOUHô Êu?F{U

≥∞∞rNUU?F ÈbF ô rN?HB WM ≤∞ vœô« Ub œb* U?«d«

≤∞±≤ر∞ر∞ s mU È√ qu% bOL& vK ŸULôU

·u?A —U?N U qI?*« œU?%ô« vu?? vö?O Èb?%

W??LE?M*« 5«u??I?« s ÊuU?? È_ U??N???u??C?? Âb??F? «dE

«cË …œUe« b?F tOM ¥µ∞ W?ML vDF Èc« ‘U?F*« ÊuJ nO t?OM

r «cË UEU?;« lO?L? vK vU*« nu*« ÷d? 5(

lOL?'« Èd v ú*« vK UN?{dË ZzUM«Ë UU?ô«

d?_« U¡U?C?«Ë W??uJ(« Ë√ WËb« 5Ë U?NMO? U?ö?FK

t?U qE Èc« ‰uL*« ‘UF*« W?LO t?O ÊuJ Èc« Xu« v rN o

U??«d????ô« lO???L?? Ÿ«b« v U√bË Êü« v??? Àb??

W??u??e*« U?U????ô« v - Èc?« dËe??«Ë W??d?????H« r

pK W??O?d?A?« W?H?B« ¡U??H???« …—Ëd?{ Vu??? Èc«

Å°øWJ Ác XO√ tOM ≤≥∞ WM ≤∞ …b* U«d« lb

5KU??FK W?OU?I?M« WMK« »U??? v ¡U?C?ôU W??U?)«

oO??HK «u?U?? ◊u?O??« UU???« qA? b??F t« U???{u?

ô WLEM „UM ÊuJ Ê« oDM*« Ë√ ‰uIF*« s fOË WUIM«

¨ Ê«bK?« s bK Í√ w r?U? ÂU?E Í_ W??O??Ëd??A*« ”U??√ Ê√ p ô

Æ¡UCô« ‰«u√ vK U UH ◊uOQ W—UIF« Vz«dCU

WUD0 Wdb*« db ÂU YO W?OUI WM' qOJA dC

ÆUNLOEM 5«u È_ lC

UN d?Q w« WOU?Lô« W«b?F« oOI% vK ’d?(« Èb0 ”UI U/≈

ôË åWd?H?ò UN?MK«Ë WUIM« U?Nb« v?« WO«eO?*« Ê« b√

tU??«u? UU????« U?N Èd?? r v?«  U—u?Q*« ¡U??ƒ—

UU??ô« U?N Xd??√ v«  «¡«d?ô« lO?L? Ê« `{Ë√

‰b??FU? d??Q tK« Ê«¨ t?u??I ee??F?« tU???? w v?U??FË tU??????? o(«

«œ«dö W??OU?  ö??? b??u ô YO?? W?I??O?I??(« q9

rN?«—œ« r v? W—u?Q q?J 5KUF?« s œb ¡U?L?Q

U?NS?? WËb« 5«u??I U?NU??HU?? s? rd« vK W??u?e*«

Æ©ÊUù«Ë

«œ«dô« pK W?L?O?I b?O?H  «bM?? È√ ôË  U?Ëd?B*«Ë

`?H« W—u?Q Èu? b?√ t V?? rË W?ue? ÊU?K

Uu??F?{Ë v?« vU?ô« ÂUE?M« W?zö? U?C« W??HU???

rNU???? qJ? ‰U??L?F?« vL????O?? —u?ú? vB??« b??Ë vœ« b?? l{Ë

U?NU??B?H« s Êö?ö? WMK« lœ U?? «cË U?N?O? m?U?*«

ÊËœ 5KU??F« s ≤ œb?? sL?C?? »UD t X?K—√ v«

5K«Ë ≤±Ë ±∏ 5?œU*« h_UË WU?IM?« Ác?N rN???HQ

œb? s vLEF?« W?O?Kô« ÊuK1 sc« ’U?)« ŸU?DI« ‰U?L? W?U?Ë

U??N?U??L??Cô «b?O??N9 qI????*« œU??%ô« s U?N?U???«Ë

vHDB?Ë b?L?? vHDB? ÊU?L?? rË rNU??« r Ê«

l«u? nK? v W?OU?L?F« U?H« qO?9 r Ê« U?ML?C

ÊuU? sJ qU? Êu?OK ±∑ s d??_ rœb q?B sc«Ë d?B ‰U?L?

ÆÂUF« œU%ö

bb Wdb*« db vJ Õö ÂU p– s rdUË dOM

q WHU?Ë Wdb*« Ê«uœ Ë√ Wdb ¡«u? È—«œô« qLF«

ÂUEM« v ‰U?L?ô« ‰U?— ·«dS l{Ë ≤∞∞≥ ÂU?F ±≤ vU?(« qL?F« Ë« ‰U?LF?« `UB* …U?«d? ÊËœ rN?(UB? W?b) t?KOB?H -Ë oU?« —u???b« —Ëb? b??F tKb??F V Áœ«b??« v rN?«d??« Ë« rUU??C?

∫WOdG U W—UIF « Vz«dC « WUI uC, beO «u√ bL*√

WU?HË ‰U?LF« ‚u?I vK YU?« tKB v W?«d h Èc«Ë b?b'« b?(« t??OM ∑∞∞ ‡ Âe??K ô lU?B? b??uË rN W1dJ?« …U?O?(« d??O?u qB? ôË ÊuU?I« b?{ W?O?u?J «—«“Ë …b? …Q?U?H*«Ë d?ú vœô« ÆmK*« «c vK WœU«Ë WU)« 5—bU ÊuKU - v«Ë ‰U??L?ô« »U???«Ë ‰U?L??F« 5  U?{ËU??H?LK We??d*« …—«œô« UNzU?C« rEF qL?F« qUA q v dEMK? WIU WKd? v UNKOJA v« ‰U?L?F« ‚u??I?Ë `U?B? oO?I?% v ÊuK? U1Ë ‰U?L?ô« ‰U?— s v« …uIU lU?B*« qOGAË 5U'« 5 W?öF« —«dIô U?N ÊuUD ÆWOU(« UN“« v dB UN uB W?«d?G?« kOKGË V? ÊËb q?B?H« Wu?I? k?OKG Ê« V qL??F« ÊuU? ÂUJô« c???O??HM WDK? Âu??IË ¡U??C??I« ÂU?J« c??O??HM? s lM1 s? vK UOzU?C U?LJ π∏∞ s d?« ÆÆ ‰UL?F« ‚uI? ÊULC Âe? qJ UNK?LF »U???« W?K U??L* Ác?O??HM r? r dUM? …—u b?F? ‰U?L??F« `U??B —b?? v qL?F« VU? vK W?{Ëd?H*« W?«dG« W?L?O? WP?C W?O? ‰U?L?ô« »d?{Ë ‰U??L?F« ‚u?I?? rC —«dJ r?Nd?G U? u?Ë W?OU?(« 5?«u?I« ÆWOzUCI« ÂUJ_U jzU(« ÷d fOË qLF« h w« UUC?I« s bbF« WOUL'« qLF?«  UOUH« rEM W«b???FU? r???N WËb??? «d???u??? ÕU??$ Ê« s? √Ë —u??_«Ë V?«Ëd« jI??? UN d1 w« W?FB« WœUBô« ŸU?{Ë_« ‰ö œuLB« w WOU?Lô« w qGA« ‚u w rJ*« ÂUEM« WFO? v≈ tM dO ¡e w œuF rUF« qJA W?O?U?L?ô« ·«d ô« 5  U?{ËU?H v?K rzU ÂU?E uË ¨bK« «c «cJË Uœd?H0 WU? qJ W??UM ‰uK œU?S p– `?L b?Ë ÆÍe?d?ô ÆœuIH dB vËÅWUGK UÒLN wULù« —«u(« qE bd*« oK √ ¨‰U?LF«  UU?IM Ídu« œU?%ù« s nOKJ vKΡUMËÅ tD«u sJ1 «bz«— UOKÔU?H UUd ¨≤∞∞µ ÂU qLF« ‚u? wFU'« Ë√ d?_« Wd?F Âb??L?K `O YO? Xd?ù« d? —u_« »U??«  ôU?? s? ôU?? 5F??? u? w ¨U? W?H??O Ë Ë√ WMN* œU???FÔ*« V«d« ‚ö ≈ v≈ UOb« —u?ô« ‰u ‘UIM« Èœ√Ë ÆÆ’U?)« ŸUDI« w qLF« vœ_« d?_« ‰u …—œU?? WœU —u?« ÊU?L{ q« s¢ W?O?F? …—œU? WU?L??( Wd?u??«  UU?I?M« œU?%« ·d s w«—b??H« Èu???*« vK ô ‰U*« s UGK? ¨UNu—U1 w« nzU u« qU?I ÊuJ sc« ‰U?LF«

°°W8ËdC$ UN"«bM$Ë å W7dH$ò W$UF« W8UIM« ?UO«eO$ WM ≥µ ÊuU?I«Ë bK« ÊuU?Ë W?OËb« W?OU?Hö U?HK U?

Vz«d???CU ÂU??? db?? vF???U??A?« be??O«u?√ b??L???√ b??√

U??H?U???? YO??? q U u???N?? q U v?K vM U??? ÊS?? ±π∑∂

Vz«d?C« W?U?I …—«œ« fK? u?C??Ë W?Od?GU W?—U?I?F«

…œU*« hö WU?F« WUIM« U?NF?{Ë v« UN?H Wzö

W??U???F« WU???IM« v?K Êu??LzU???I« t???O??b U??? Ê√ W—U??I???F«

U??H« lO??L? qO?9 r Ê« XML??C v«Ë ≤± …œU*«Ë ±∏

WK U «¡U?œ« s WKI??*U W?ue*« W—U?I?F« Vz«d?CK

ÆÈ—«œô« qLF« l«u nK v WOULF«

U????N????K d????{U???????Ë ‚«—Ë√ s t? «u????b???I? U??? v?KË

v UNMK«Ë W?UF« WUIM« UNb?« v« WO«eO*« Ê« `{Ë√

W???KB??LK U?UD s t? ÊuKd U??? vKË W??O???uJ(«

ö? b?u ô YO? WI?O?I(« q9 ôË W?d?H? W?O«eO?

s tu??Ëd? U?? Ê« vüU rN??O?K œ—√ vS?? Ud?b??LKË

WLO bOH «bM? bu ôË  UËdB*«Ë  «œ«dö WOU

W?????B« s U??N? ”U??√ ô V–U??√ v? U/≈ tu??F???O??A

v …dO? œuM „UMË UËdB*« pc?Ë UdN  «œ«dô«

ÊuJK U? vK? WO?DG?«Ë ozU?I?(« fL U?N ÊuËU?Ë

b?R ‰u?? d?OË —d?J u U? UN?MË U?NO? mU?? W?O«e?O*«

Ê«Ë WO?BA« rN?UJ vK U U?H Wu?K VOU« s

«—Ëœ W??U??« qOb WU??IMK? v—U?? qu9 W??N??? œu??Ë

ÊU?' qOJA s d?H«  UU??« ¡«d≈ s? tub U?

UEU;« Êb?Ë r«uF ‚œUMH« r« v …bb W?O—b

…b??F UU????N?Ë «—Ë“ p– ÊS?? UEU??;U …b?b?? W??OU??I

È√ s Ÿu Ë√ r?œ È√ ÷d? r? rË WEU? mU??? n?KJ

È—uN?L'« —«d?IK UU?ô« Ác WHU? U?NL« »U?«

×UK d?HU 5u?*« ÂUO?Ë …—«œô« fU vK W?N

W?M? π∑ r— Êu?U?????I?U? —œU?????B?« ≤∞±≤ WM? π∑ r?—

ÊËbd sc?« ‰«u?_« s ÕU??B?ô« ÊËœ «d*« s bb??F

≥µ ÊuU????I« œ«u??? iF? qb???F? vK h? Èc«Ë ≤∞±≤

rN?????????O????ô« nA?J« Ê« b????F ¡U?????d????A« …—u???? t?u????A

UU??IM«  UU???« q?O?Q qb??F??« sL?C? ±π∑∂ WM

ÆWOBA« rN(UBË

W?O?U?IM« …—Ëb« ¡U??N?« a—U? s —u?N? ∂ …b?* W?OU?L??F«

WU?IM« v?u??* t?b? b?e?O«u« t?Ë t?b?? WU?N v

v? W?OzU?C?I« U?d?(« ÊuU? —Ëb? 5( Ë√ W?OU?(«

ÊuuI Ê« r«u?« s Ãd WL?K d tK« «u?I« ∫özU

Æ≤∞±≥ du« dN

rN ô rUF «uHK« «–≈ ¡UdA« ÊuLN nOË Uc ô«

WOËb« UOUHö UI? rNUI «uKJ b rN« «uL“ «–≈Ë

q UM?F?Ë WU??IM?« v vU*«Ë vö??ô« rœU???? «u??LK

XD« v?« W??OU??IM« Ud??(« ÊQ??A ±π¥∏ WM? ∏∑ r—

Ê« UM 5 pc WuA*« rNU?d%Ë UuË «—u p–

rN?U???LE?M …—«œ«Ë su?JË qO?JA v 5?KU???F?K o(« r?N

rN??(U??B?? ô≈ r?N??L??N ô W??U??F« WU???IM« vK 5?LzU??I«

Âe??K? YO?? …œU*« ÊS??? W??Oö??I?????«Ë Wd?? q?J W??OU???IM«

WO?UO VUJL W?OB?A« `UB*« oOI%Ë W?U)«

U?IË U?O?U?Hô« Ác?N UI?Ë Q?AM v«  UU?IM«Ë  U?LEM*«

ÆWOU Ë√ XU

d??F XO?u« «c v rN?UU?« ¡«d≈ ÊS? bK« ÊuU?I

V? sJË ¨WUD« V? fO ¡«d?I? rN« Í√ W1d? …U?O? s rNMJ1

åWKI*«ò s$ 5OM*« rC ‰ULF« œU%ô WK ÆÆ«bR Ê«Ë U???Nö??« q??? W—U???I???F« Vz«d???C« h U???

dB ‰U?L UUIM ÂUF« œU?%ô« …—«œ« fK —d

ÆULz«œ ”U_« v WOuLF« WOFL'«

WU?I s? 5??M*« ¡U??C?_« l «b? W?K? b?I?

ÂU???F« œU????%ô« fOz— V?zU ÈËb???« Èb??????? V—

vzU??N? —«d?? –U??ô WKI?????*« W—U??I??F« V?z«d??C«

‰UL? œU%ô W—U?IF« Vz«d?CU 5KUF« ÂU?LCU

¡U??A≈ Ë√ åW?OU?*«ò U?OU?? …œu?u*« W?U?IMK? rN?L??C

Ê« rN «b???R?? vd??A« r?N????O?? rN?œu??Ë d??B??

«dE ÊuM?L? U?L?? W—U?I??F« Vz«d??CK …bb? WU??I

‰U?L? qJ qL?A« r?K U?Lz«œ œ«b?F??« vK œU?%ô«

ÆrNKL√ v WOuBK

‚dF«Ë b?N'« Êuc sc« ¡U?Hô«Ë ¡UdA« d?B

s W?EU????? q s? ö????? W???K'« d???C?????O???

ÆU¡UH—«Ë dB ÂbI ULz«œ

W????FU? WU????I ÊU????' U????N b????u? v« U?EU????;«

‰UL?F« r WœUI« …d?H« v tLN U q Ê« ÈËb?« b√

≠ vö?O? 5? rN?√— vK?Ë W—U?I?F« Vz«d?CK

ÆÊU“_«Ë —uBF« q v WOLM« …d U r rN_

b??L?«Ë W??O?d??A« ≠ —u???B«b??? b?L??«Ë ◊u?O??√

ÂU?F« œU?%ô« …—«œ« fK? uC? œU?— vU b?√

bb'« Èœ«u« ≠ Vb« n U?Ë WOdG« ≠ vF?UA«

œU?%ô« UN?F? v« …bb'« W?«b« pK b?OF? t«

≠ vu?J« W????U????«Ë …d????O????????« ≠ V— b????L????«Ë

5KU??FU U???d?? U?F??O?L?? d??B? ‰U??L? l ÂU??F«

` b?O«Ë U?OM*« ≠ s vK s?Ë W—bMJô«

ƉULF« XO rNO v W—UIF« Vz«dCU

gK WUË Âu?O?H« ≠b?L?√ vO??Ë W?KB*« ≠ tK«

ÂU???F« œU???%ô« fOz— V?zU tK?« VË b???L????? ‰U???

Æ…eO'« ≠ bb eË ¡UMO ≠ vLK œ«RË

s «d?O? d?O?G œU?%ô« Ê« d?B ‰U?L? UU?IM

œU?%ô ÂU?F« 5_« »UD? ÕU??H«b?? ‰U?

qL??F« f?O??O?? t??C??— v≈ «d??O???A?? v{U*«

«uU?? 5U??LJ« Ê« d??B?? ‰U?L?? UU??I

`??H ÂU?F?« œU?%ô« Ê« «b??R? …b??A vU??IM«

ÈuI« d“Ë l …dL? WHB sb«u

Æ÷—_« ŸUI q v ‰ULF« lOL' tO«—– fOz— VzU ÊU?LF Õö? »d√ tœU????F??? s ÂU???F?« œU???%ô« vU?O?«Ë vU?I?M« vuU U??F???O??L?? d???B?? ‰U??L???F

vd??« b?L??« —u???b« o??ô« WKU??F« l?? Èc« UM? s ∫özU????? —«d??L???U ÆÊ–≈ WuJ(« t« W—U?IF?« Vz«dCU 5K?UFK b?√ ÂU???????F?« œU???????%ô« ”—b? ·u???????

d????O???O????G v? rN????????LË

¡ôR W?OF?{Ë

U?O?«œ W?OU?I?M« WDd?)«

5?K??U??????????????F?«

ÊUC?ô ÂUF« œU%ô«

W???O???u???{u0

ö?????O?JA??????« W??????U?????

œ«b???«Ë Ê“«uË

ÆWOUIM«

qJ ’U??? nK

Æqb« wb Êu??UM« wb Ê√ dE?M*« sË Ÿu?{u*« W?A?UM* ÊU*d?« vb ·u?Ë hM …—œU??*«ÆÆÅÆWK?I?*« WM« ‰ö? ÊQ??A« «c?N r?N√d Êud?u??«

∫bb'« Èœ«u «Ë ¡UMO ‰UL UOI

w Íd?u? pd? ≤≤ s W?OuUI?« —u_« hI?M Ê√ V ô t√ vK ¥[∞∞∞W?L?O?I Ud?N? U?«— ‰œU?F? Ê√ Ác?N? …uD ÊQ? sË ÆW?U?« «c W?LO? œb%¢ ÊQ «e?ô« l ÆqUJ« «ËbK W?MU d?NA« w pd?

WKI*« ?U8UIMK v —UA qu9 œu u8 …b7R$ ?UND

—ÒuD?« p– ÊuJ ô Ò √Ë —U???F??_«Ë —u??_« —Òu?D vK ¡Î U?M ÂUEU? d??_« b?O? vK 5U?« U?UF? Ë« W?u??OA« b?{ 5Q?« d?ÒR? s vœ« Æ¢…UO(« s bb?F« ‰uœ ÷U?H« w jI? qL? ô dB? w WO?IO?I(« W?“_«

Uu??? U??NK?F??H ·u??? W????«— ¡ÈœU????? r?Nb

v≈ WK?I??????LK? rN??U??L??C?« —u?? «u??C?? ≥≤±

WOFL?'« ¡UC« œb Ê« ¡UMO ‰UL?A W—UIF«

dO VM —U?F_« UUH—« w qL WO?IOI(« W—UJ« sJË ¨5H u*«

Vz«d???CU 5?KU??F?« `U??B? W??œU???I« …d?????H«

v U???b???K? vËb« œU???%ô«Ë d???(« œU???%ô«

Èd U?LMO j?I? «u?C? ≥≤± WU?IMU W?O?u?L?F«

W—U???I???F« V?z«d???C« VO???I V?b« n U??? b???√ vU????IM« q?L???F« f?O???O???? Ê« bb???'« Èœ«u?U

—«b? vK t??L?O? s •π∞ ‰œU?F U?0 Íd?B*« t?OM'« W?L?O? iO?H? Ë

ÆW—UIF«

5«u?I« q?J U?U9 vUM «cË W??U? «—U“

«cË µ±∂Ë U?????H√ ≥∑ mK? rœb???? ÊQ? WU????I?M«

v« v WuA*« WO—U)« UöF«Ë ÷ud

Æ…dO_« «uM wUL«

t« …eO?'« W—UIF u?C tK« ` bO? b√

v?« Ÿ—«u???A?« »d??? ¡U????N?« s Êü« UM? bôË

ÂU???√ sF?DK »U???« `????H «cË ¡«d??????«Ë »c???

qI?*« œU%ô« l qL?FU QdË bF? UM?KF

VUD?*« r« s b??«Ë U??U??F*«Ë —u??ú vœ_« b??(« VK?D `??«

r?C«Ë V?– …d???????????H? ÂU?????F?« œU?????%ô« „d?

Æ¡vO*« qJA« «cN UUIM« 5 —«b

U?«d?« X– s√ ô¡U??? W—«œô«  UN?'«

WK?I??????*« Ub???I???F v?« «—Ëb« v≈ W???U???{«

—u??ô« W???uEM Ê« YO??? dUM ≤µ …—u? b??F 5d???B??LK W??O???U??ô«

¡«—Ë Èd??? t?« nA???????« tMJ?Ë WKI??????????L?K

W?Od?A« W—UI?F u?C —u?B«b? b?L« ‰U?

vH? u??? œb???? Ê« U???H????O???C???? ø¡U???C????ô« ¡ôR

d??B? s√ f9 U??N« Ub??Ë v«Ë —«d??L???U

v bbA« ¡öG« W'UF v «b dO?J« UNKA X« WOU(« UUF*«Ë

XO? Èd?√ …d? œU?Ë œu?Ë t fO »«d?

b?I b??«Ë q— VK vK U??F?O?L?? ÊuJ Ê« bô

¥≤ W—uN?L'« Èu?? vK W—UIF?« Vz«dC«

d?O? WN?? b?√ b«u?A« qË vu?I« s_«Ë

d?B? ‰U??L? UU?I œU?%« vK?ô« ‰U?L?F«

ÁƒU? qJ v{U*« ÂU?F« œU%ô« d?B vN?«

Æn uË qU n√

ÆÆ «—Ëb« pK bI ¡«—Ë WœU

ƉULFK WOdA« …UMI«

Èc« t«œU??O?? V?K« v o« bb??? b??N?? U√bË

‡ V?– qI??????*« œU??%ô« f?Oz— Ê√ v≈ —U???√

Vz«d???C« VO??I? ÈËb vLK œ«R??? b??√ U??L???O??

ÆUOU WOFB« …UO(« l ÈdB*« UN qUF Ê« lOD ôË —UFô«

—uB«b bL√

vLK œ«R


π

‰UL«Ë ‰U

ÊUL ÈuK ∫ ·«d≈

≤∞±≥ uU ±≥ 5Mô«

‰ULF«

∫È—uAU WUMB« WM' fOz— vHDB ‚—U"Æœ

WIKG*« lGUBLK ‰uKJ œU2≈ s WuL4 WuJ(«Ë WOz«uA —UL3 ô« 5G«u# ÆUNœU“ Ë√ rN«Ëd q? ÊU*_« ‰U?L?F« Ê« ‚—U —u??b« `{Ë√ Âb??I?« b?d WËœ È√ W?O? LM v t? Èc?? Æv«—e« Ë√ vUMB« WUMB d?BM« Wd? r{ v - «–U æ øvd(« ÃUö «—UO« vd(« ÃUô« d“Ë kU U{— odH« ≠  U? ?«—b« œ«b? ?U? Âu? I? …—«“u« Ê« ‰U? ?  U?d lO?MBK U?NœU?« W?OH?OJ W?“ö« U? ? ? OU?*«Ë U? ? ? O? ? ?Ë—Ë 5?B« s? W? ? ? O*U? ? ? WcG*«  U?UMB« rN«d s …œUH?ö özU? ?? ‰U? Ë Wd?B? …—U?O? W? UMË  U? ? UM?BK W?U? ? I« W? ? d? ? A« b?d «–U? ? UUD WOL√ Ÿu{u*« «c ¡UDô WObF*« s W?d?AU ’U?)« V—b?« ed? `?H rNMO? O?FË …dU? W?OM W?U?L? Zd? q√ ÆUN ø—uú vœô« b(« s «–U æ WIU«  «dH« v «dO «uU ‰ULF« ≠ v«d? ‰œU? ? d? ? ú vœ« b? ? s? bôË ¡«c? G«Ë s?J«Ë Ãö? F« W? ?A? O? F*« W? H?KJ ÆfK*«Ë

ÈËUJ bL√ ∫—«u

UN«ËU? bF U?OU*« Ê« t ‰UË ÈœUB?ô« qL?% W?O?U?« W?O*U?F« »d??(« b?F ÷—_U …d WUMB« ¡UM v d_« VOBM« ‰ULF« W??UD?LK W??O? U??? ? « U??H? ?Ë ÊËœ W??OU

v WF?Ë WdDC q«d0 d ÈdJ« t?—U“ ¡U?M?√ v? t√ v?≈ —U?? ? ? √ ÆX?C? ? ? ?N? U?L? NMO —«œË ‰U?L?F?« b?√ l qU?I U??OU*_ u?? ? ? ?L?M?«Ë W?? ? ? ?UM?B?« d?u?D s? Y?b?? ? ? ?

WM?' fOz— v?HDB?? ‚—U? —u?? ? ?b« ‰U?? Ê« È—u?? ? A?« fK??0 W?? ? UD?«Ë W?? ? U?MB?« v Êu?J r√Ë W?? ?UM?B« œu?? ?L? ? ‰U?? ?L? ? F« W??O? U?MB« ‰Ëb« Ê«Ë W??O? ?U??ô« W??OK?L? F«

œ—u34*« qO*« vK ‚«dQ≈ Âu — ÷dSË WOMTu« EU3M*« …bGU4 s b+ô lO? ?? A sJ?1 v? U? ?d? A« »U? ?? ô Æ—ULô« VKB«Ë bb(« Wd? …œU« sJ1 nO æ UbN oU WIU?L WOM W—b? vË »d(« XË v ≠ ‰U? ?L? ?F« s …dU? ? W? ?OM  «¡U? ?H? ? Xd? ? W? ? ? d? ? ?A?« X{d? ? ? F?Ë 5b?MN?*«Ë 5O?MH?« v VKB«Ë bb?(« ÃU?« dO?b? œU?ö W?O?O«d??ô«  UU?MB« vU ÊQ? dB? ‰U— `U?B …bU ‰«u√ oO?I% q√ s VF? »U? ? v?K ŸuK<« ÂUE?M« ‰U? L? « W? ?OU? ?  «—U? ?L? ?? ?? ?« aC? VU Ë d? ?B? ? oU ÃUö UNœuF …dU WOM  «dË ÊuJ v? U?O?uu?MJ« «b???U Ub?N? v—U)«Ë Èd?B*« ‚u« v Èu? fUM ÆWOU WU  «– qL ’d du U2

W? ? uJ?(« ‚—U Æœ qL? ? Ë r?N? ? «Ë— ·d? ? œuF WIKG*« lUBLK ‰uK œU« WOu ÆÃUô«Ë ‰ULF« Ê«bO v≈ Èd√ …d …d?L? X«“U? UU?O b?u t« `{Ë√ Âb? ?Ë W?d? ?B*« W? ?U?MBU? ÷u? ?NM« Âb? ? F «bR? UN?«u« nK0 W?O?OM« U?NU?L U? NU? UM WU? L? Âu? I r rU? F« ‰Ëœ Ê« U?Nb qO? *« ZM*« vK W?O?U? Âu?— l{u 5«u?I« v W?Oz«u?A? UMb sË œ—u??*«  ö? O?N? d? L?? ? *« vDFË W—U? L? ?? ô« Á«d Èc« ZM*« v ¡UA U? qFH Ê« tMJ9 U? ?O? ?«— f?OË t ÕU?—√ oO? ?I? ?? ? U? ?? ?U?M lO? L? W«“« s b?ôË UbK ‰U? L?Ë W? KB* 5«u? l{ËË sd? L? ? ??*« ÂU?√  U? ? I? F« ‚u?« t??d? Èc« ZM*«Ë ‰U?L?FK? W?OzU?L? WO— WII? ÊuJ WUM —UFQ ÈdB*«

Âö œuL ≠ duB

‰«u? ? ? √Ë d?U?M ≤µ …—u? b? ? ? F? «–U? ? ? æ øWœd*« ‰ULF« ‰U? ? Lô« s «d? ? O? ? ? ? «u?U? ? ‰U? ? L? ? F« ≠ s lU? B*«Ë rN«—b?I? ÂbË n?F? «Ë p– vK? qOb«Ë W? IU? « W? u?J(« q? iF?Ë ‰U? ?L? ? ô« ŸUD U? ? d? ?  «—«œ« vK U? N u? G?C W—U? L? ?? ô«  U?d? A« nuË rN? u?I? —«b« W?—U2Ë ‰U? L?F« WU?MB« ÂbN v?Ozd« V«Ë rN?«Ë— v?« …b? ? U? ?H?«  «—«œô« v d? ? B? ? v ‰U? L? F« b? { d? O?G?« `U? B qL? F XU?  ôU:« WU v ‰UL?F« nOI v≈ UœË s WOË—Ë_« ‰Ëb« v Àb? U WFU?Ë ÆdBF« UOuuMJ V«u Wb  «—uD s ÃËd? ? K? Ãö? ? F« qzU? ? Ë v U? ? æ øWFB« WKd*« WU v WdDC?Ë WMU WKd*« Ác ≠ W? O? UMB?«  U? d? A« W? U? Ë  ôU? :« oI% ô W?HOF{ …¡U?HJ ZM X«“U v« W?H?u?  U?d? „UMË ‰U?L?F«  U?u?L Âb? s UNU?L vU?FË ÃUô« s U?U9

∫W1œUB3*ô« WuL:« ¡«—“Ë dOOG9 bF bIM« ‚ËbM( ÷d* sL- ÊuF0b1 ‰ULF«

qU n√ ±∞∞ `2d4! v≈ ÈœR! ◊ËdA« ∫ ÊËdL*«

‰ËU?? ?% ·u?? w?« WK?U?? F« Íb?ô« r ÍœU?? ?F« s U?? N? ? ?U nB?M qL?? F« lU?? B*« Ác …—«œ« «cN wUUË UdzU? qKI w WKUF« Íbô« qU?F« wK …d?OD U?F t ÊuJ? ·u —«d?I« t ÍuNË ÂU? q WËb« t wH?% Íc« ÍdB*« ÆÆ WË—b dOG« UN«—«dI rO'« w« b?F qU n« ≤∞∞ s d?« bd?A - t√ «bR? rË  U?? UMB?« lO??L? ? s Êü« w?? dUM? …—u Ÿ—U??A« wK? U?O?M√ ¡V b??F U??L? O? «uKJ? sc« WËb?« qU?? ? wK? ÍœU?? ?B? ? ? ? ?√ ¡VË Íd?? ? B*« W?uJ w …œu?u? d?O? qz«b?« œU?« WU?O?? Æbu ôË rI Íc« —«dI« „UM ULz«b qbM  U?? UMB?« œU??%« f?Oz— wu?? OK?I« b?? L? ? ? U?? √  «—«d?? oO?? D Ê√ b?? R?? O? Å W—U?? ? ?« W?? d??G?U »Ëd w? rU?? ? ·u?? ? wËb?« b?? ?IM« ‚Ëb?M s bb?F« Ê«Ë W?U? fJ?F« fOË sd?L???*« …dO?ô« …d?H« w qFHU Xd b? ‰«uô« ”ƒƒ— —UO?Nô«Ë WO?UO?« ŸU{Ëô« —«dI?« b? V Æ œö« tAOF Íc« ÍœUBô« ‚ËbM? ◊Ëd?? l{Ë …—Ëd?? C wu?? OKI?« VU Ë s «u?? ?L?KF ô r?Nô W?? ?«—b« X?% wËb b?? ?I?M« b?R?? Êô« œö?« U??N d9 w« W???F?B?« ‰«u?ô« WHKJ ÁbË qL? s u ÍdB*« qUF« Ê« wK ÆÆ WUD« WHO lUB*« w WUD«

5 v

fOz— wLK b?L?? b?√ YO? U?N??UMB W?“ö« Í« Ê√ ÊU??C? — s d??U??F?« WMb?? ¡UM?« fK?? s W?O?C?« UNKU?I ·u? ZM*« W?HKJ w …œU“ WU?L?F« œd? q? Íd?√ ¡U?O?Q sd?L?? ?*« q? w« W?œU?I« «d?H?« w qB Ê« lu?*« s w« s b?b??F?« Ê«Ë W??U?? œd?? A? ? qU?? ·ô¬ ±∞ UNUU?O« dOu w d?F s Êô« wUF lUB*«  Ub% s Ë√  UU)« s W?OMOF« Ë« WœU*« ¡«u „UM? Ê«Ë Íd?? B?*« ‚u?? ?« w VK?D«Ë ÷d?? ?F« VKB?«Ë bb??(« W?? UM q?? lK?« s bb?? F« —U?OK w« qB? W?œU? dzU?? t?«u XML?ô«Ë dL*« ŸUDIô« V dN√ ∂ s q« w —ôËœ Æ WUDK d?? O? ?? ?)« oU?? )« b?? ? ? W?? U?? « —u?? ? ?b« U?? √ Ê√ ‰u??I W?? Od??F« ‰Ëb?« W??F? U?? ÍœU?? B? ? ô« b√ ÊU? dB? w WU?D« …bË d?F ÷UH?« w ×U??)« s sd??L?? ? *« »c?? »U?? « r√ U?N? A?O?F w?« W?“ô« ¡u?{ w? t√ b?R? d??B? ZzU? ‰U?L?F« W?d? qL?? ·u? Êô« d?B? w W?UD« s Í—u?H« rb« l—  «—«d? oO?D sL lb ·u? qUFU? ¡«u?« wK pKN?*«Ë tKL? sË t?u  u? s? wËb« ‚ËbMB« ÷d? t?? H b? U??LMO? W1dJ?« …U?O?(« t d??u Íc« lU??B?*« Ác …—«œ« s Í—U??? « —«d??I? «œd??A? w Ud?zU??? ? …d??U?? ÊuJ Ê√ q??I? ô w« s «u*« pKN*« qU wK UNKL% ·u WUD«

U??O?? O«d???« U? d? wËb?« b?IM?« ‚ËbM l{Ë WI?H ÂU9ô d?B l ÷ËUH Í√ ”U?« Ád?« l— u?Ë ô√ —ôËœ —U?? OK? ¥Ë∏ —b?? Íc« ÷d?? ?I« ÆÆ wM“ ‰Ëb ÊËbË «—u WUD« s wKJ« rb« U—Ëd{ U d? iF« Ád?« —dI« «c Ê« r—Ë Ê«Ë W?U? WœU?B?ô« W?“ô« s d?B? ÃËd?) rb?? ? V?c wu?? ?I?« "UM« s? •≥∞ s d?? ?? ? « q? „öN??ô« WH?O? U?UMB« W?UË W?UDK ô« Âu?Ou*ô«Ë XML?ô«Ë V?KB«Ë bb?(« W?UM  «d?OU? s t U* sb? Ë– Õö?? ◊d?A« «c Ê√ WU?L? FU oKF?? U?L? O? d?O? B?I« Íb*« wK …d??OD Ác w?K U?? OK «œU?? L? ?? « b?? L? ?? F? w« W?? H? ?O? ?J« Íu??? %  U??UMB« Ác? Ê«Ë W??U?  U??U?MB« lU?B*« iF? WKU?F« Íbô« s dO? œb? wK ±∞∞s d?« rC VKB?«Ë bb(« lU?B q? ZO?M«Ë ‰e?G« l?U?B? ‰U?L? U?C«Ë qU? n« ¡«d???)« d??? ?« YO?? qU?? n« ≤∞∞ ‚u??H w« ÷d? ◊d oO?D Ê√ sdL??*«Ë ÊuœU?B?ô« u WUD« W?HO? lUB? s rb« ld ‚ËbMB« Ê« «uFu YO WL?OË V«u t ÊuJ ·u —«d ±∞s d??« `d w? rU ·u? —«d?I« «c ‚ËbMB« ÷d? wK ‚UHô« - U? «–« qU ·ô¬ t?? ? «u? …d?? ? OD?  öJ?A? ? ? „UM? Ê«Ë W?? ? U?? ? ‚«d«Ë W—ôËb« Wu?O« hI V sdL?*« d?Ou? lUB*« t?U?% w«Ë —ôËb« ÂU« t?OM'« ÂU??)« œ«u??LK Uœ«d??O? ? « w wU??L??ô« U?N?zUD

ÕUM« —UOF bIM« ‚ËbM ‚UH!« lO#u!Ë ÆÆj&' Ÿ—UA« «œU??I? ô« r?— t« özU?? …dU??I?« W??F? U?? q s —U?Oô« «c v« XN?Ë v« …œU(« v ‰ƒUH?« Èd W« ô« WHK? WOUO? Èu s b?b?? F« „U?M Ê«Ë —U?? O? ? ? ?ô« «c? ÊQ?? ·u?? r?N« ô« rN?? ?N? ?«u? v«  U?b?? ? ? « WKJA d« Ê«Ë Wd(« WKd*« …c «uD l«d —«dL«Ë W“«u*« e v rNNu v  «—U?L??ô« l«dË Èb?IM« v U?O?ô« 5 Wö b?uô W« —U«Ë ×U)«Ë q«b« ‚ËbM  U «d???« 5Ë W?—«“u«  «d?O?G? « qU??F? ô …b?? *«  Uôu?« Êô vËb« b??IM«  UUO l q œ«d« l l ‰U??«Ë  U??u??L ‰U??L? ô« ‰U??d ÊU??Ë b??L? ? ‰u??IË WœU??B? ? ô« W??? I? (« ¡«—“Ë œb?? qô« Ê« qI? W?d? VU? vu? v?K ¡«—“u?« ¡ôR? Êu?J Ê« v?M?L? ? ? ??Ë Wb? …bb?  «—U?L???« »c? v? W?OR?*« —b? dB v —U?Lô« ÊQA  ö?ON l{ËË vK? …dDO?? ?« …—Ëd?? ?C? W?? u?J(« VU?DË Ÿ—U??A?U ◊U??? C?ô« l{ËË W??OMô« W?U??(« sô« ”U?« vK? rzU? qIM« qL?? Ê« YO? ‰Ëd??? ?« d“Ë VU?DË —«d??I? ? ?ô«Ë sô«Ë se?M?« WK?JA?? ? vK? …dD?O? ? ?« …—Ëd?? ? C Æ…bb qUA UNOK Vd t_ —ôu«Ë

v UF« b ÊU1≈

Ædc UU$ –U??« v?u?b« »U?N« È√d« v t??—U?AË Ê« «d??O? A?  «œU??« W??O?1œU??Q œU??B? ? ô« W?? ? ? ?“ô« s? ÃËd?? ? ? ??K? b?? ? ? ?O? ? ? ? ?u?« od?D?« t?uJË ¡«—“u« fOz— WU« v WœUB?ô« ¡b?«Ë Ÿ—U?A« VC? vK? …dDO?« WËU?; …d?? ? )« U?? Nb …bb?? W?? uJ —U?? O? ? ?« v W?O?H?O? v …d??)«Ë WœU?B??ô«Ë W?O?U?O?« U? vK «¡UM rN???U? rË  U?“ô« …—«œ« …œb?? ? W?? OM“ …d?? ? ? v ‰uK s? Áu??b?? I W??u??L? :« ¡«—“Ë —U??O? ? « Ê« özU?? ·U??{«Ë ·u?? v«  U?MJ*Q? W?? ? « W?œU??B? ?? ?ô« Æb??F U?L? O? W???O? W??O?U?? —U« U??N ÊuJ e?d fOz— d?L? rOK(« b? —u?b« ‰u?IË —U? ¡«—“u« fOz— Ê« v?öô« œU?B?ô« v Ê«u?ô« q?L? r u ·b??N«Ë W?Oz«u??A?F q UNKLQ WuJ(« WU« Ê«Ë …b«Ë WuJ v s? »—U?? & v? ‰u?? b« ÊËœ Èd?? ?? ? ·u? d?O?O?G?« «c Ê« v≈ —U?«Ë U?NM vM ‚ËbM?B« l?  U?? ?{ËU?? ?H*« v?K U?? ??K d?R v d?B? lC ·u? U uË ÷d?I« ÊQ?A Êô …b?? ? ? ? ?*«  U?ôu« l? Ãd?? ? ? ? ? nu?? ? —U?«Ë d?HB?« WDI v« œu?F?  U?{ËU?H*« W?? u?? L? ?:« ¡«—“Ë ÊQ?? A  «d?? O? ?G? ?« Ác Ê« s ¡U?Nô« b?F r Ê« bô ÊU? WœU?B?ô« rN?? F? nK?? ˨÷d??I?« ÊQ??A  U??{ËU?? H*« œU?B??ô« –U???« ÕU??H« b?? Ãd?? —u??b«

œËœ— …d?? O? ô« W—«“u?« «d??O? ?O? G? ?«  —U« œU??B? ?ô« ¡«d??? q?? s WMU??? ? ‰U??F? « rNML? WœU?B?ô« W?u?L?:« ¡«—“Ë WU? Ê« WO ‰Ux VO? —UOô« Ê« Èd s W?O?KL?F« …d???)« Ê«Ë t??ODF ô TO??A« b??U? WœU??B? ?? ô« W??“ô« s ÃËd??K? q(« v  U{ËUH*« Êô dOOGK rzö dO Xu« Ê«Ë s d?« odË b?F vN?M r ÷dI« ÊQ?A V?zU?? ? ? —U?? ? ? O? ? ? ?? ? ? ô« Ê« Èd? ¡«d?? ? ?? ? ? ?)« b?F?« q? …b?O?F ‚ËbMB« l?  U?{ËU?H*«Ë nd??A?« —U??? ? b??R Æd??O? O? G? ?« s WœU?B?ô« WKJ?A*« Ê« ÈœUB??ô« d?O?)« ¡«—“Ë —U?O? ?« s V?F?«Ë d???« d?B? v rN?b f?OË s?—œU?? ? d?? ?O? ? ? W?? ? “ô« Á—«œ_ WuKD*« WœUB?ô« ôË WOUO?« ô …d)« ôË rKE o?d v d??O? d??B? Ê« —U??√Ë bb?? F« „UM? Ê« ·U??{«Ë »—U?? ? K? v«œ ÃU??% v« …b?IF*« W?œUB??ô«  U?HK*« s W??{«Ë  «uD l{u 5?JM? ¡«d?? v« U?N?√— v?KË W?“ô« s ÃËd?K? W?Ë—b?Ë l?  U?? ? ? {ËU?? ? ? ?H*«Ë W?“«u?*« e?? ? ? ? ? ? ? nK? d?? ?F? ? ŸU?? ?H—«Ë ÷d?? ?I« ÊQ?? ?A ‚ËbM?B« W?uJ(« ZUd c?OHMË W?OM'« ÂU?« —ôËb« ¡U? ¡«—“u?« —U?O? ?« Ê« —U?«Ë v?ö?ô« «c Ê«Ë W??O?1œU??ô« rN??? O? HK ”U?? « vK q? —U?O? ?ô« - t_ Èb?? d?O? —U?O??ô« È√ «u?? ? ? b?? ? ?I? r?Ë ”U?? ? ?ô« «c? v?K p?–

∫Èed*« U UO V

.uF3« V&4+ UNOM@ ±≤ v≈ —ôËb« dF ŸUH!—U+ EUF#u! …—u!UH« lSb2 sT«u*«Ë ‚u4« »dC! …b2b@ ¡öQ W@u

åtuO+ ÂuO«ò ÂUEM+ qLF! W—u&« s2dL34*« WI6 XHF{√ ¡UCI« W“√Ë Wb? ?I?M« U? ?F“u? ? « a{ …œU? ?≈ Ë b?b? ? s ‚ËbM?B« oL?F« …œU“ w rU b? ‚u?U  «—UL??U rN?ú ÆWOzb …—uB  öUFK Í—ULô« fJ?F X?«“U?? ? W?? ? —u?? ?« Ê« ‰u?? ? I« s?J1 t?« ·U?? ?{√  Uu? X«“UË 5KUFLK Í—U?Lô« —c(« —«d?L« ·u? U? u Ë ‚u?«  U?OUJ≈ s q« W?OU?(« Wu?O?« Wu?O« s?? r «–« W?OK? …—uB W?—u?« wK dR Wd?{ wK È—uA?« fK W?I«u d?OQ ÊU UuM d?« `O?{u sJ1 Wd?B?*« W?—u?U  ö?U?F?« wK W?G?b« qL?O Íc« Ë oOD?« buË  U?O« bb% r 5 tI?L ÆbF dNE r Íc« Ë UN wIOI(« d_« «e?ô« …—Ëd?{ Íd Íc« wU_« √b?*« Ê√ v≈ —U?√ …u√ ÂudK W—u« w  ö?UF« ŸuC Âb u t w dB* WUM*« WUM?« ‚«u_« lOL w l u U* ÆsdL*« »«c« W? OU*« ‚«u?_« l?9 …—Ëd?{ vK? ‰œU? s? ? œb? Ë 5LU? *« …—b? rO? b? p–Ë U? N W? OU*«  U? Oü« Ÿu?M ·U{√Ë W?LOK …—uB W—UL?ô« rN«—«d? –U« vK U?NUu?? * ‰Ë«b?« ÂU??√Ë rO? …œu? …U? «d? V t≈  «¡«d? ? ?ù« s È√ ¡U? ? ?G≈ v? dE?M« b?M W? ? ?O? ? ?F? ? O? ? ??D« vK Í“«d« ¡«d≈ q v≈ dEM«Ë W—uU W“«dô« p– r Ê« …—Ëd{ w≈ UuM ÁdOQË t?FO V Áb 5 U? L? O? q?UJ«Ë ÂU? « —ËU? A? ?«Ë oO? M?« ‰ö? s ÆWdB*« WOU*« WUdK WUF« WON«Ë W—u«

wK ÂUO ∫oOI%

UUD wU wUF? ULK wUF WdB*« W?—u« X«“U luË Wu?O?K nF?{ j?Ë UN?«dR? X?cc s WËb«  «e?H? ? —u?N 5?( nO?F?C« ¡«œ_« —«d??L??« ¡«d???)« ÆwËb« bIM« ‚ËbM l ‚UHô« bI Ë√ …bb WOz«d WdB*« W—u?« Ê« ‰U*« ‚«u√ dO w? vO ‰UË “ËU?? r W?H?OF?{  ôË«b ÂU??≈Ë wK Ÿu??Q  d? lO?« …dO?Ë w VU_« —«d?L?« jË ¨t?OM Êu?OK ≤µ∞ ÆUdI dNA« nBË dN w«u cM  √b w« s d? ? B? ? U? ?N d?9 w« ·Ëd?E« Ê√ w? ? ? ? ·U? ?{√Ë s ÷d? ? vK d? ?B? ‰u? ?B? ÊQ? A? nu*« ÷u? ?L? UK  d√ …UCI« W?“√ s öC ¨wËb« bIM« ‚ËbM ¡«dA« s Êu?L sdL?*« qF U2 W?—u« vK Ê√ U? L? ‚u??U Wu? O? « ÷U? H?« w? `C« U? uË kH? ? % …œU?“ w XL?U? ? ‚u? ? ?U W? ? O? ?L? ? d?« WKD?F« …“U_« ‰ö nu*« bOFB s U?u ‚uU 5KUF*« Wd? B*« W? —u? « jI? K Ê√ ‰U*« ‚«u? √ d? O? ? luË ¡UC?I« Êô bO?FB ÊËœ …U?CI« W“√  d? «–≈ UN?UH√ ÆsdLLK ÊU_« ÂUL bF WdB*« WO?FL'« fOz— VzU ‰œU s ‰U? tU s —«b? vK ‚u?« ¡«œ√ Ê√ —UL???ô«Ë quL?«  U?«—b ¡UN« Âb Ê√ «bR? »cc WKd0 d WO{U*«  UK'« fK?? ? —«d? ?≈Ë w?Ëb« b? ?I?M« ‚ËbM? l  U? ?{ËU? ? H*« Ë« W?—u? U  ö?U?F? « wK W?G? b« W?d?C? È—u?A« WDU?C« q«u?F?« s XU? VU?_«  U?F?O?? —«d?L??« rb«  Uu »d  dI« w«  «dR*« vK «dR ÷d  U{ËUH w ÂbI ÀËb  UFu« Ê√ v≈ UuM

t?UF« t??F?A« fOz— VzU —u?HB? Ëd?L ‰U? ÆU?Nôb??F? wB??ô XKË pO?? ö?« t??UMB Ê« …dU??I?U W—U??? ?« ·d??GU ÂU??F?« œU??%ö sôb t?OM n« ±∏ w« sD« dF? qË bI? l lHd ·u tOz«cG« UM*« œ«d?O« tLO b??F r t??UMB« pK Ê«Ë U??IU?? t??OM n« ±≥ w ÁœU“ s? t??? U??B? O? U??Ë t??O?M'« .u??F q«d? U??{u? tO?U?{« ¡U??« qL?% lOD? w«u?? œ—u?? ? ? UM?U U?? LK —ôËb« —U?? F? ?«  UMO??U*« qO?G?A W?—«d?L??« VK?D U?N?F? OMB w«  œ«“ b?Ë t?Oz«c?G« l?K« wU?L?« s•∑∞ Æq«u qJA tO t?O«—e« w{«—ô« qQ l tU •∏∞ q w tO?UM« Á—bI« du t?OUJ« s ‰¡U ‰ö?? ? wMô«  ö?? ?Hô« q? w U?? ?N? ?O?K ¡UM?« Ád«u ÂbË t?OM'« qUI —ôËb« —U?F« ŸUH—« 5O{U*« 5UF« t??L?O? I«Ë w?*U?F« d??F? « ÁU??«d??ËÆ œ«d?O? ? ö s? •∂∞ w«u?? ? ? ? œ—u?? ? ? ? ? ? ?? U?M« `?{Ë√ W??OU??L? zô«  ö??O? N? ? « ÷U??H? « Ë t??U??C*« Xe?« s •π∞Ë d?J?« s U?Mö?? ? N? ? ? ? ?« „uM« t?UD q w?  «œUL??ô« `? Wu?F?Ë f9 W??O? U?« lK? wË `L??I« s •∂∞Ë tKL??FU …œ—u?? *« t?U??)« t?L? O? qU?? t?ODG?? Æ ‘U qJA  UID«Ë nz«uD« tU Æœ«dOô« WuF s be U uË «bI WOMô« Ê« sJ1 œ«d?O??ô« tHKJ? Ê« —uH?B? Íd W?OKO?L?J t?FK pO??ö??« Ê« w« wu? —U?« VU w« ·UF{« t?L —«bI0 nUC W?? OU?? J?«  «ËœôU?? Íd?? ô« lK?« s b?b??F?K „—UL'«Ë sA«Ë ÊuuM« VKË Íd??AJ« »«u??«Ë W??O?b?MN«  U??UMB«Ë tO? —ôËb« du Âb Ê« wK —uH?B b√  U?M*« wU —UF« ÁœU“ w?MFU uË ÍœUe« w hI? w« ÍœR??O? ? t??OK b?«e??*« V?KD« œ«u??L?K nOK?G? «Ë W?? ? ? ?F? « t?? U???Ë Íd??ô« tdH« `O?U uË Áœ—u*« lK«  U?OL qI?M« q«d?* t?? N? ? U?? H«Ë d?? ?C? ?)«Ë t?? ?Oz«c?? ?G« lK«Ë rK« d?O lUB?Ë wKE« œUB?ö ÆdbB«Ë qF??HU √b U?? uË s «u*« t???B …—U??C« WU? oK? —ôËb« —U?FU …œUe« Ê« ·U?{√ tu?? N? ? ? ?  ue« Ÿ«u?« iF —U?? A? ??« s VU?? ? s?  U?? ?U?? ? )« se?? ? ? ? ? ÁU?? ? &ô« s ÆUC« WObF*« ÁUO*«Ë —bB*« —«d?? L? ? ?« s U?? u?? 5FM?B*«Ë sœ—u?? ? ?*« ‰Uu?K t?? d?? ? fOz— UM?N? ? ÂdJ?Æœ —c?? ZM*« —UF?« s beO? U uË —UF?ô« ŸUH—« w b?b?? hI s W?Ëœô« ÃU?? ô d?? B? ? —U??O? ?? ô«Ë ÷d?? F« tK?Ë VKD« ÁœU?e wzU?? NM« ÊU? d?? ? ? « Ãö?? ? ? t?ËœQ?? ? ? t?Ëœô« iF?  Uœ—u« iO?H w« 5FMB*« ¡u?' u wU« r?? w???«Ë ‰U?? ? ? ? ? H? ô« ÊU?? ? ? ? ? ?«Ë d??J??«Ë ÆWULF« œbË —UF« iHM rU? ×U)« s Uœ«dO« Ê« s?J?1 ô œ—u?? ? ? ? ? ? ? ?*« Êô «dE? —ôËb?« WËœô« Êô ZMLK UNKL? Ë« ÁœUe« qL WËb« VU? s UI?? …dF?*« lK« s Êue?F sœ—u*« qF? Ê« sJ1 U uË Æœ«dOô« s tKLF« dF? w ÁœU“ •±∞ q Ê« UMN b√ ‰U? wÆ ZM*« dF? w …œU“ •∑ UNKU?I •µ U??NKU??IË lMB« W??U l?K« œ«d??O?? « ÆWdB*« WËœô« WUM  öb*« ÁœU“ w vu bU

rO«d« 5LU

w «œUe« Ác s w?UF?O? s d??√Ë …d?(« Ê« U?F? u?? ¡«d?I? H«Ë t?U?« —u??ô«  «– d?ô« WK?OKI« d?? N? ?ô« ‰ö?? —ôËb?« d?? F? ? ÕË«d?? ÆUNOM ±≤ w« ±∞ s WœUI« sœ—u??LK  «œUL??ô« ` tu?F w« —U?«  öb? s bbF« ÊU ULK lUB*« »U?«Ë tK wK dROU uË Uœ«dO« r tUMB« œ«u*«du Âb?F lUB*« nu t?OUL?«Ë ÃUô« ÆWOFU tUD«  ôbF s be U2 ÂU)« tFU?'U œUBô« rK –U« Íb?N*« tOU Íd  uOK U«d? tOMK qUJ« .uF?« Ê« tOJdô« ÷U?H?« t ÁdU?*« ZzU?M« s Ê« wK …b?R? ÍdB*« tOM'U tOJM«  «d?b*« tLO w bb W?? O?  «œ—«u« w b?b? hI w« t??U?{ôU lK« d?Ou? wK UM—b Âb?Ë U—U?F« ŸU?H—« qJA ¡«d?IH« f9 w«ËÆt?UN« t?O?O«dO?ô« ÆdIH«  ôbF s be U2 dU .uF s U?œUB?« bO?H s U?M« v≈  —U√ iF ÂUOI sbNA iF« re UL tOM'« wK V?KD« ÁœUe? t??U?? O? « p?K ŸU???U ‰Ëb« «d?E U?M?OK? o?D?M s? «c? sJ?Ë U?? ? ?N?«—œU?? ? ? UM«—œU?? wK w*U??F« VKD«  U??O?L? W?œËb?; ÆsDI«Ë f UDU lK« iF s w?? ?M t?? O? ?F? ?L? ? fOz— w?u?? b?? U?? b?? √  U?U?? —U?F? √ Ê« wK pO???ö??« Í—b??B?Ë  ö?b*« w?Ë sd??« w?u?«Ë 5KËd w?u?« •∏∞ w«•∑∞ s UN? ÕË«d w«Ë t?Od«

»UN« vub«

pM?« U??U?? O? s? œU??B? ?? ô« ¡«d?? ? —c?? q v? t??O?M'« .u?? F vK Âu?? I v?« Èe?? d*« U??NM vU??F v« W???O? « WœU??B?? ô« ·ËdE« Ác ¡U?? ? « qL??? ?? O? s? Ê« sb??R?? d?? B? qU?J« .u??F? ?« Ê«Ë j?O? ? ?« s? «u*« …—uU?? H« tOMK t Ád?U?*« ZzU?M?« v« sd?O?A?  u?O?K U«d?  «d?b*« t?L?O? w bb? ÷U?H? « v q?L? hI w?« t??U?? {ôU Íd??B*« t?? OM'U? W??OJ?M« ÂbË U—UF« ŸUH—« t?O  «œ—«u« w bb t?U?N« WO??O«d?O?ô« lK« d?O?u wK UM—b? s be U2 d??U?? qJA ¡«d?I? H« f9 w«Ë ÆdIH«  ôbF fOz—Ë œUB?ô« rK –U?« wuœ »U?N« ‰U .u??F Ê«  «œU???« t??O1œU??Q Àu??? ?« e??d?? ‚uK „d Ê« wMF ÍœUB« `KDBL tKLF« t??O?Mô«  ö??L?F?« qU?I? t?O?M'« t?L? O? bb??% ÷d??FK U??I? Ë —ôËb?« U??N? ? b??I? wË Íd??ô« t?F? tOM'« wK VK?D« ÁœU“ tU wH? VKD«Ë w U?« Íd??ô«  ö?L?F« —U?F?« w? ÷U?H?« ‰U?*« qO??? wK —ôËb« wK VK?D« …œU“ tU? ÆtOM'« tLO ÷UH« tOM« ÊuJ ÂU?? Íd?? B*« œU?? B? ?? ?ô« Ê« wu?? œ `{Ë√Ë U* U?? I? ?Ë sJË ≤∞∞≥ ÂU?? cM t?? OM'« .u?? F? ? Íe?? ?d*« p?M« Ê« Í√ —«b?*« .u?? ?F? ? U w?L? ? d?F?« j{ wK q?LFK ¡«d?A«Ë lO?U qb? ULMO? tKLF« s t?OU{«  U?OL? a{ ‰ö s t?OK VKD« qI? UL?MO t?z«dË t?OK? VKD« be s bbF« w l? ÂUEM« p–Ë t?LO? iHMË t?? OU?? ?(« t?? uJ(« „d?? ? Ê« sJË r?U?? F« ‰Ëœ Ê ‰U? u?N? ‚u?«  ö?U?F? U?I?Ë d? d?F?« w« ÍœUB?ô« œud« tU?( «dE ÁUI b?L% Æœö« UNM wUF ‚u??« ÷d?F?O? ÁU?&ô« «c Ê« wu??œ b?√ «dE —U?F?ô« w ŸU?H?—ô« s t?FU???  U?u* ×U?? ?)« s l?K« s? bb?? ?F« œ—u?? ?? ? U?Mô ≥µ∞U?N?LO? Áœ—u?*« lK« ÊQ U?LKÆ—ôËbU wMFU? uË oU?« w?U*« ÂU?F« w t?OM —U?OK ÷U??H? ?« t??? fHM? lK« —U??F? ?« ŸU??H—« W?? O? M?ô«  ö??L? ?F« wUË —ôËb?« ÂU??√ t?? OM'«


‰ULF«

vK« Ê“U

rË »d

vd bL ∫ ·«d≈

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

±∞

∫å‰ULF«ò ‡ È—u« vMu« fK:« uC vK(« bdG …—u!"b«

·özô«uC È—u«

∫VJ

W«dJ « …—u

…—u « lOd v `KH r UNK√ ÂU√ U—u! « ÷d# „UN%&« X????O …d???????H t?M wU????F q?EM l?«u« «c n?úË

W?O «d?Ëd??O?« «—«œù« …—u?B ÊU–_« w U?L?z«œ U?N U?—ô

W?OKL? p– b??F Âu?I r ¨…√d*« U?N ÷d?F? w?« U?U?N?û

sNM? U?Ë ¡U??M« p? ÆÆ wJN??U? X?MU? b?? tK« …d??O?? U¨

Æ…dOBIU

b bd UM√ `{«Ë U?MbN s U?√ …b?*« U—uUJb«Ë

Æ oOu«

U??NU??H √ ‰U U??ÆÆXK?? U??N?«d??≈ vK ‰U??d« V ¨V?Jd

WM?b??? ‰U????H √ r— U????bM? ≤∞±± ”—U???

Ác …Q Ë s nO?H?K dJ*« qb?K Wƒ— rJb q æ

d?N??BM Ê√ …—Ëd??CU fOË lO??L?'« l q?«u?« —u???

U?UN?û qO?? œd? o?Ou« W?OKL? s ·b?N« q æ

rO«d≈ U?N?LE w« U?LKJ« i?F Ác XU? ©VN?M `cU

W??—b*« —«b? vK? Wd?(« «—U??? U??—œ

øW—UJ«

UM_ ¨Ád??O?? Ë√ ·ö??zù« XU?? ¡«u?? …b?«Ë W??Iu w? qJ«

øW—u« W_« UN ÷dF w«

Ád?Ë rB?F*« 5LK*« WH?OK vK qœ ULMO? ÍbN*« s

U?N«u?«Ë a—«u?B« Ád?b tu? T q Ê√ d?F?A ≠

ŸuM?« œu??Ë W??O??L√ vK Êu???Bd??Ë Êu??FM??I???Ë ÊuMR??

À«b?√ qO? ·b?N oOu?« œd? bM nI ô W?OC?I« ≠

ÂËd« gD? s d??O??????? wË W??LK*« …√d?*« Œ«d??B????≈

÷d???G Êü« s? „d?????? s q?F???HU t???O–√ w? ÈËb

w UMId Êu?J Ê√ rN*« ¨iF?« UMC?F U?N?u «d??«Ë

w« U??u?KF??LK nOM?B W??OKL??F Âu??I U?M≈ q ¨ U??U??N??≈Ë

ÈœUË ©pO?? ÆÆpO?¨ özU? t???U? s VN? ©ÁU?L?B???F?«Ë¨

b?I Ë– qO? s U—u? qI?? WU?L( dJ*« qb?«

¡«u? qJ W—u?« …√d*« UU?C? W?b »u? t?? WU?NM«

UM√ —U???ù« 5F c?Q Ê√ UMO?K –≈ …√d*« s U?N?OK qB?

bU?√ U√Ë nu?*« «c d?c ÆÆ…√d*« ÷d?F —Q??O d??O?HMU

Ë dUE« vK? UN?zUM√ X? w« W—u?«

«—Ue „d?% WD UMUuË√ sL?{ UMF{Ë «c ¨W?O?H

Â√ ¨WOULô« Â√ WOUO« …UO(« w …√d*« l{u p– oKF

b vK …√d*« UN ÷dF? w« UUNû Wd? WKJA ÂU√

—«d√ W?IOI? W—u« …√d*« UN ÷d?F w« UU?Nù« r

v≈ W—u???« …√d*« XKË œU??N???'« r s

s q«b« pcË Ã—U)« w 5“UM« UL?O< WO«bO

ÆWËdD UUC UNFOL ¨WœUBô«

ö???I??????F*« ¡U???M?« iF „U?M VU??? sL??? ¨b???_« ÂU?E

wHzUD?« b?_« ÂUE s?«d s hK??K rNU??C w …—u??«

qL?? W?L?N?? vu? d??UMF W?O??—b «—Ëœ W?U??≈ q√

Wu???? ?M« U???? LEM?*« 5 q?«u??? ?« Èu??? ???? ???? vK? «c æ

d????¬ ¡e???? „U?M 5 w? ¨ÂUE?M« rN?M s?K√ w?« q«b?U

v≈ oe?U? ¨gD?«Ë «d?ù« W????F ‚«—Ë√ q c??HM??« Íc«

…√d???LK? ÊU??? ¡«u??? w???H?M« qO?Q???K W???O????—b «—Ëœ

wb*« l?L???:« l q«u??« —u???? s «–U??L?? ÆÆW—u??«

U?O?H« s «d?O?? ‰U u «c?Ë ·UDù«  U?OKL?F ÷d?F

q√ s ¨U??Nô“≈Ë …√d*« W?«d?? t?O?? —«b?N hO??— lIM???

¡UM q?√ s 5“UM?« U??L??O????? w W??U?? q?HD«Ë√

øw*UF«

¨Ÿ—«u?A« ¨sN“UM s sN?UD?U ÂUEM« W??O? ÂU? Íc«

¨Êu?H?«Ë ÊuLK?*«Ë »dF?« ULM?O ¨t«b?√ X% U?NK√ lO?d?

ÂUE b???F U?? f?HM«Ë b?????'« rOK Í—u??? lL???????

q w «b?«u?*«  U—u?«  «u?_U? W uM W?L?N*« Ác ≠

—u?B« Ác iF Âö?ù« q?I b?Ë U?F?U?'«Ë ”—«b*« s

v_« «d??“ XU? pK ÆÆÁU??L?B???F0 UM vQ?? ¨Êu?d?H??

U???NQ? Í—b W—u????« …b???U*« Ác? Í—b

Æb_«

l q?«u???« U???OËR???0 sF?KDC Y?O??? —UD_« s b?K

vKË UOzU?CH« d w*U?F« ÂUF« Í√d« vK UN{d?F ÂUË

wK?(« Áb?? bd?G …—u??b« U?LK U?N? oDM r_«  U¬Ë

w W?O?U?O?« U«d?BK —b?B? ÊuJ?

5 UU d??« ÷«d??√ iF —U??A??≈ W?I??O??I? U?? æ

UUCI WOMF*« pKË ¨ÊUù« ‚u?IË wb*« lL:« ULEM

Æbz«d'« UH

…db??Ë Í—u??« wM u« f?K:« w W??U?F?« WU??_« u?C??

ø5“UM« ULO w  U—u« ¡UM«

w WKU?F« WOË—Ëô« U?LEM*« vK e?Od?« l qHD«Ë …√d*«

øÊuKU r√ «–UË æ

∫©‰ULF«¨ ‡ «b `d —«u w …√d*« VJ

5“UM« UL?O< …—Ue ÂuI? ·u WO? WKU „UM ≠

ÆWOdF« ULEM*U W—UI WOUF« UNd) «dE ‰U:« «c

¨W?U? …√d?LK W?O??B« WU?(« vK ·u?uK 5—u?«

W?OËb« wb*« lL??:« U?LEM vK Êuu?F Èb? Í√ v≈ æ

d??N?? n?B??M w? W—u??« …—u???« √b

…—u???« W—«d???L?????ô d?????_« d??« ÊU???Ë …√d*« U???? u «c? UMu? v??? W—u????«

Íc« ÂUEM?« gD s »Ëd?NK ¡u??K« ‰Ëœ qI« Ë wUL'« »UBô« UOKL ”—U sJ r  U—u??« ¡U?M« o V?c?F?« Ë

bK« ÆÆdB? w UM WU?Ë ¡uK« Ê«bK t?O≈ ÊËdEM Êu—u« lO?L ‰«“ U? Íc«

WO'( q«u* ˚ ÆÆ ULO.LK

‰UH(√ …œôË vA.&Ë s 5uA WËULOJ « W6K7_«

W?Oö?≈Ë WOd? WOzU? ULEM? l oOM« œb?B s ≠

ø…√d*« VJ0 W uM*« UUCI« r√ æ

ëd≈Ë W—u« w?{«—ú «—Ue ÂUOI« vK UN?( WOËœË

qOJA?Ë …√d*U Í—u?« ·ö??zù« W???O ÂU?L??≈ Ê√ pô ≠

Ÿö û ö??I???F*«Ë Êu???« …—Ue t???UDË b??_« ÂUE

«—U?????√ …b? t????{d? q ¨⁄«d?? s wQ r? …√d?LK? VJ

rNUEö? qOË b?— r sË ¨ UMO?« ŸU{Ë√ vK

s W—u??« …√d*« U?N??I?I? w?« WUJ*« œd?? bM? nu?ô

wË ¨ ö?I??F*« w ¡U?MK W?O?I?O?I?(« œ«b?_« s nAJ«Ë

wM u« ÕUHJ«Ë ‰UCM« …dO* UN?LUIË «cK UNU≈ YO

…b???u?« WËœ s w?uM?'« ¡e???'« t√ v?K

÷«d??√ …dU s …√d*« WU??L?( w?? ZU?d „UMË

øW—u« …√d*« UUC Wb)

cM d?B w W—u?« …√d*« wUFË XU?

Ê√ —U?????S rd«Ë Íb??« ÊU d?? W?U??Ë ÊU d??«

U?U?N?ô ÷d?F W?—u« …√d?*« ÊS Ud?√Ë o? U?L? ≠

r sË ¨ÊU d?« ÷«dQ WU?û W{d? d?√ …√d*«

sNOU√ b_« ÂUE lM1 YO öIF*« q«œ WU …bb

d?N q Í—Ëb« n?AJ« ¡«d≈ qL?A?O Z?Ud« ÊS?

U??LEM?*« —Ëœ ÊS?? r sË ¨sN?—U“ s

d????O?????B???? v?K ·u?????u« X?u« f?H

Í—uUJœ rJ s —d?« »—œ vK ‰Ud« s UNzU?I l

¨–U?Iù«Ë W?O???B« W?O?u?K Z«d s q?C? …√d*« vK

nAJ« w ‰UFË rN W?O*UF« WOUù«

ÂUE?M« W?????O?????? ÂU??? Íc« U???O??????H«

WO «dI1b« rO fHM …d WËœ v≈ ‰uu« v b

o UM w q?L? ôU? ÀËb? s ·ËU?? „U?M YO?

÷d?F?? w« W?OU??ú« ŸU?{Ë_« s

ÆsNUDU

…œU??S d?_« o?KF?? U? —b??I ¨wd??F« lOd« ¡«u??√ V«u??

w*U????F?« œU???%ù« s? «—œU???? Î U U????O a?

‰U?H √ …œôË s p– s ZM b? UË ÕËeM«Ë U?LO?<«

Ê√ q√ s ¨Êu?????« q«œ …√d?*« U??N

s ¡U??? N??? ô« b??? F Êu??? c s?√ v≈ æ

ÂUE tO V? Íc« qK)« Õö≈Ë WOH?M« V«uK rOd

±≤Ê√ t?O? ¡U? UË—Ë√ w W?d?B*« …√d?LK

ÂUE UN?b?« w« WËUL?OJ« qUMI« V 5u?A

lL???????:« s? jU????{ Í√— „UM Êu?J

øoOu« WOKL

…—u?F??*« »öJU?? rN?IK √ sc?« W??O???A« rz«d??Ë b?_«

f«uË U—u w? WOUJ« o UM*« nB? w b_«

…√d*« ‚u????I??? UU???C???? …d???BM w?Ëb«

n?KL?K? œ«b???????ù« —u? w? Êü« s? ≠

sN?b????« U?L?? ¨ U—u?« ¡U??M« ÷«d?√ w Êu?A??NM

¨…bb??'« ‰U?O??_« vK W?O??K U??UJF« U??N ÊuJ Ê√

ÆqHD«Ë

vNM? ULMOË ¨WM?OF W?GO?B ÃËd)«Ë

ÂU??O?? s ö??C?? ¨—«u??« l t?U??N??«u? w? Wd??A ŸË—b??

dJ*« nA?J« w W?OU?$ù« W??B« —Ëœ w?Q UM sË

U?2 W????? Od?????? F« …√d?*« U????? LE?M s?√ æ

tu? Ê« wG?M U? qJ tULJ?≈ s

UU?I≈ …√d?LK »UB?ù«Ë ‘d?« UOKLF ÂUEM?« WO?

U??????I?????Ë d??????B????? «u?Kœ s?c« 5?—u??????«

q??I????*« w?HJË ¨ Uu??A?? ö??O?? „UM Êu?J ô v??

øt Êu{dF

czbM »U?B??« ‰U?L?«Ë U?U?N?« s

ÆUNM

¨WdB*« WO?—U)« s WOL— U?OzUBù

U??U???≈ ÍË–Ë 5u??A??? UU?????{ qL?? Ê√ Í—u???«

wd? XL? s wU?F? s nú ≠

U??O?M'« W??LJ??? v≈ t???F??d Âu???IM

W??C???? s XK?√ w« W—u??« …√d*« ÊS?? b?b?A?« nú

ÆWOIK UuA t d√ qO t nOC Ê√ ô Wb

W—u« …—uU? d_« oKF ¡«u wËœË

UM√ ·d?F lOL?'« Ê√Ë WU ¨W?OËb«

¡«u_« «dJ?FË  U?LO? v≈  Q?'Ë b_« ÂUE W?O?

øUNOJ s* WU— „UM XU u «dO√ æ

UN?—U1 w« UU?Nù« Ë√ ÂU? qJA

Ub?OUIË UM«œU? UM WOd? UF?L?L?

¨Èd??√ qU??A?? sJ? r Ê« WKJA?? t???«u U??N????H b??Ë

∫qzU— …b? q …b«Ë WU?— XO w W?IO?I(« w ≠

W?H??B W—u?« …√d*« b??{ b?_« ÂUE

…√d*« Ê√ dF w« ¨W?Oöô«Ë WOdF«

…dU wË ¨dA? WF«d« s w «dUI« ë˓ —U?AS

…√d*« vK? Ãd??H?? nË Íc« w?d??F« lL??????L?K vË_«

WU????G????????ù« «u???√ r?—Ë ¨W???U????

÷d?? w? WM√ Â√ W??Ë“ XU??? ¡«u??

lL??:« vK T d?OQ U?N ÊuJO? «b? …d?OD W?O?U?L??≈

¨ U??Ëe???*« s rN???H??B Ê√ ÷d???HË n√

s U??N?O??L? Ê√ t d??O????Ë Y?O?G??? wË W—u??«

w t?F?U?√ lC UMu?? s lO?L??'U?

„U??N??« r U??LMO?? UMU?U?L?? ¨ …d??_«

ëËe« Ÿu??{u?? —U??A?≈ s? ö?C?? ¨q??I????*U Í—u??«

sJ1ô qI?FUË …U WzU?L?LË ±≤ vI?

W?F?U?K? ÂU?F« wú WU?— pc?Ë ÆÆb??_« U?U?N?≈

W??L?EM Í√ s U???d??% Èd ö?? ¨t???O–√

U??N?u??«Ë Â√ U??N???O√ ÂU??√ …√d?*« ÷d??

w W?—u?????« …√d*U? ‘d?????????« ôU????? s p?OU? ¨sD?*«

q√ s W?Od?F« W?F?U'U …√d?*« …—«œ≈ WU?Ë W?Od?F«

Ê√ qQË UMb?M UO*U? ôË UOd …√d?LK

„U?N?ô X{d?F? …d?O?? ôU? „UMË

v W—u« …√d*U WU?Nù« -Ë ¨Ã—U)U ¡«u_« UL?O

öIF*« ¡U?M« s ëdú qU „d% „UM ÊuJ Ê√

◊uM*« U—Ëb W?Od?F« …√d*« W?LEM Âu?I

¨U?N?Ë“Ë UœôË√Ë U?N?O« ÂU√ U?N?{d?

vK d?AM? W?Od?F« n?B«Ë ö?:« i?F? ‰U?(« qË

ÕUL« ÊU1ù« nF{√ w? Ë√ —UA ÂUE Êu q«œ

ÆW—u« …√d*« …dB w UN

U??Od??? Wu????I??? d??O?? U??d???B wË

Æ U—u  UœU UNO VKD  Uö≈ UNUH —b

·özô«Ë WOdF«Ë W—u« ÊUô« ‚uI

Âb?Ë ö??I??F*« ¡U?L??√ s Êö?ù«Ë sN—Ue? sNËc

·ö???????? ?zô« w? …√d???????? L?K V??J?L???????? æ

d??O??L??C« U??N??C???d U??L?? U??O??ö??≈Ë

Âu??L?N? oKF?? w« U??HK*« q?J Êu?O?MF?? W?I??O??I?(« w? s

W—u?« W??{—U?F*«Ë …—u?« Èu??I wM u«

¨—«u?« b?{ W?dF?*« w Wd?A ŸË—b …√d?*« «b??≈

rJd% WD UuË√ w U? ÆÆÍ—u«

‰«u_« s ‰U? ÍQ w*UF« w?Uù«

W?O? tO V? U ¡«u? W—u« …√d*« UU?CË qU?AË

r ÆÆ…√d*« ÷d?? U?U?N??« s ÂUEM« W???O??? nuË

øWKI*« WKd*« ‰ö

vB?√ lO?u r? Ê√ V tS? r sË

d?O? YO? ¨Ã—U??)U …√d*« U?N X{d?F w« p?K Ë√ ÂUEM«

rN ‰u?I ¨W?Ëb« W?L? q? »d?F« …œU?IK …d?O?√ WU?—

VAM UbM t√ wË ¨WU WIOI v≈ dOA Ê√ V ≠

Èb??? vK t—u?Ë Í—u??« V?F??A« …U?U??F??? XU b???I

«c qHD?«Ë …√d*« U?NM s?—d?C?*« d???√ ÊuJ? »Ëd?(«

w« U?LEM*« Ë Âö?ô« s d?B* U?N?Ëb? ÊU?????ô« ‚u????I???? s l?«b U????N?Q w?b Íc« W?d???B?*« …√d???L?K w?u???I?« fK:U????

5d?B? s sËe? b? W—u? …√d?« n√ œb????? s? W?DO?????? W????????????????? t√ l? \

Ê√ ÷dHË Í—u Êu?OK ±∞∞ u rb$ n?√ µ∞ vI??????????? ‰U??????— rN?M W?zU*U? µ∞ ≤µv?? ‰U?H _« s r?N?H?B Ê√ ÷d??HË

5d?B? s sËe b? sN?FO?L? ÊuJ Ê√ ULEM lœ Íc?« d_« ¨…d?H« Ác ‰ö

…√d????LK w?u???I« f?K:« vK? Èu???œ l?d l? »ËU?????????????????« Êü« v????????? i?— Íc?« —«c???U t??UDË t? XK—√ w« «d??c*«

sË ¨ÂU wËb«Ë »dF« XLB« dL? ULMO ¨ 5U

bM w??HM« b??F??« WK??I*« UMU??OË√ W?b??I? w? lCM

b???{ W???I???H?K UU???O? s tM? —b??? U???L???

W??U??Ë W?O?U?ô« «b??U??*« s Àb???? UM? «–≈ UM

ÊuJ od W —U ‰ö? sË ¨bb?« tË vK qHD«

Æ U—u«

cM rO?KF?« W??d? t d??«u?ô ‰U??H _« s qO? –U??I≈

„d? YO? wö? Z«d l?{u ¡U? Q WU?F??≈ „UM

ô s ÊQ??Ë ¨qU?? qO?? —c?M U2 U??L??O??<U 5U??

…d?OD «—U¬ qHD« UN ÷d?F? w« WËUQ*« bU?A*«

s ö?C?? qN?'« nO? tK??I b?_« ’U?— t???O?B

Íc« q?HD« Ê_ ¨W???OK???I?????*« t?U??O???uKË t?MuJ v?K

q œU?ô b??u? wd? nu? „UM? ÊuJ Ê√ …—Ëd?{

s U?N?{d? pN?MË VB?G w?Ë t?« Ë√ t?√ bU?A

U?N?u?I? qHJË …√d*« ‚u?I? Âd?? Íc«

b_« ÂUE W?U?FË W—u« W?“_« q( WMOF? ◊ËdA

Ê«—b?? Âb s? ö??C?? ¨b??_« ÂU?E W????O????? VU??

t?M? W?U???????????G?« Êu??J? ë˓ Êu?U???????????I?« w?

vK dO qEM sË ¨U—u? o w W1d q b{

l U?d??c?« `ö??? q ŸU???O???{Ë t—U???Ë t??????—b???

Âu d??√ v≈ v? UM??«d? vK? ‰u?B?K? UM—u »—œ

t?O?K W?O??K« tU??O?«b pc Êu?JO? t√ pô ¨‚U??d«

…œUù« »d? w b??_« ÂUE sF?« U?L?N?Ë ¨U?MU?O? w

¨tO–√ w Œ—«u?B« «u√ ÍËœ qEO UL? ¨öI?

bO?FMË ¨dJM s Í—u?« VFA« …œ«—S …—u?« b{

Uu?A t qO? ÂU?√ ÂUEM?« ◊u?I? bF? UM?H« b?M

Æ…—d;« W—u ¡UM

¨W?O??HM« b?I??FU TK pc? q V?? W?b?? X?O

id ô Í—u? VF?A? s Î « d?O?√ ‰u?I Ë tu????—Ë t?K« WM? vK? bM?????*« ëËe«

…d???√ suJ Ë …U???O???(« w W—«d???L?????ô« ƉUH √ »U$«Ë

oOu% WJ'I ˚ …œU=ù« rz«d9 vK# t{dF nKË åWO Ëb « WOzUM'«ò

Æb_« ÂUE ŸU√ s pc «uU s q vK »UIF«

sË ¨ p?– q oOu? r W???N??? sL??? ¨ 5“«u?????? 5D? w

…UU??F? …—u? qI?M ÊbM w rœu??Ë ÊËd?L???? n?O? æ

¨W—u?« …d*« l{u Ê“«u WU œU?≈ ‰ËU Èd?√ WO?U

w ÊU???ù« ‚u??I?? U??LE?MË wb*« lL??? ????LK 5?—u??«

w …√d*« U??N ÷d?F?? b? w« q?U?A*« vö?? Ê√ q√ s

øUË—Ë√

ÆÊUJù« —bI qI*«

r Ud?L? Í—u??« ·ö?zô« W??O w …√d?LK V?JL? s ≠

U?N? X{d?F w?« U?U??N?û o?Ou W?OK?L? s r?b?% æ

UMËU? p– lË Wb?? …uD wN U?dI d?NA« “ËU?

W?Oü« w U?L? ÆÆb?_« ÂUE W??O?? b vK W—u?« …√d*«

—u b* UN?'« WU vK UMOU?Ë UMUd% s nJ

øp– oOI UNU« r w«

ÊU?ù« ‚u??I?Ë wb*« lL???:« U?LEM? W?U? l ÊËU??F?«

oOu W??OKL?F? ÂU?O?I« q?√ s U?N?U??≈ r ‚d …b?? „UM ≠

s U?M????ö?D≈ Êu?J Ê√ W«b?????« w U?d¬ U?M√ ô≈ ¨W????O*U?????F«

W—u« …√d*« UN ÷d?F X«“UË X{dF w« U?UNô«

W?O?d?F« ‰Ëb« W??U? w W—u??« …√d*« U?L?EM l qU?H??«

q«u?« U?H ö? „UMN? ¨b?_« ÂUE W?O? b vK

lOL?& ·bN UJd√Ë UË—Ë√ w U?NM b«u*« ‰U?(« pcË

„UM b??u U??L?? ¨XM« d???? Âö?ù« U?J??Ë wU?L????ù«

Æ…b«Ë qL WD sL{ Í—u« ÍuM« qLF«

ÊUù« ‚uI UJ d? ¡«u q«b« l q«u  UOKL

øÍuM« qLF« Wed u ÊuKO9 rJ√ p– wMF q æ

5U?;« Ë√ wb*« lL??:« sœU?O? w 5KU?F«Ë ¡UDAM« Ë√

”UM« s? «d??O???? v≈ W????????? d??O??? We??d*« W??L?K U0— ≠

rb?d? W?IKF??*« U?uKF*«Ë  U?U?O?« v?K rNM ‰u?B??K

b7_« ÂUE& ¡UI= v d! « WLK gO'« ∫dUI

dU bL

qBË d??O?O??G?« ‰«e?“ Àb? v?? öË s U??N???U?

‰u? U??F?u? ‰U??? „UM b??F r v? ¨t ¡ôu?« bb?

ÊU?d??Ë fu s wd?F?« lOd« «—u …—«d? X?IKD«

ÆU—u v≈ …—u« WKF

ÆU Âu w ‚UIA« WU È√ s ÀËb

d?????F U??N?√ ô≈ sL??O«Ë U???O????O?Ë d??B?? v?≈ XKI???« U??

b?{ „U?N?ù« WU? —«d?L?≈ Ê√ d?U? d?O?H?« ·U?{√

¡UM UN?U√ vK ÂU w« WH?KH« Ê≈ dU dO?H« ‰U

¨UN?KF T?HDM œUJ q q ¨W—u »U?√ vK U?N«uD

r w« ¨W?O «d?I1bK qU? »U?O s - Í—u?« VF?A«

d????√ XKF?? rU??(« ÂUE?MU t????ö??Ë Í—u??« gO??'«

‰«R? ÆÆw «d?I1b« „«d?(« s W?O?zUM??« WU? U?NQ?Ë

vK ”UM« œU?√ bË ¨l?«u« ÷—√ vK œuË UN? bF

‰Ëœ wU w? Àb?? U* W—u?? ÷d??F? lu?? ô 5K?zU??H*«

s t Y Ê√ XËU ©‰UL?F«¨Ë ÆÆUËœ tH ÕdD qE

w n?I r s?c« ÂUJ?K W???????MU? ‰U???(« pc????Ë ¨p–

…—«d?A?« √b U?LMO?? d?c t?√ U??{u?? ¨wd?F?« lOd«

fOz— d?U? r?O«d≈ b?L?? —u??b« d?O??H?« l »«u?

nMF« …b? ¡U? UM sË rN?{—U?F b?√ U?u rN?N?Ë

tMO Y?b? d?Ë ¨fu w? wd?F« lOd« «—u?? vË_«

d?« Ê√ b?√ Íc?« ¨W?O?—U?)« Êu??AK? Íd?B*« fK:«

◊uM*« —Ëb« W?O?L√ v≈ U?ô d?O?O?G« V?UD WN?«u? w

lu ÊU «–≈ U?L 5HI*« W s Í—u?« tIb 5Ë

÷—_« w w?d???F« l?Od« ÊU???B???? «uD d???????F ¡«—Ë

‰ö wd?F« rUF« w ÊU?ù« ‚uI ¡UDA?Ë ULEM0

tOK dJ√ t?Ib Ê√ ô≈ ¨W—u v≈ …—u« WKF? b9 Ê√

W??O?U??I« W?F??O??D« v≈ ”U??_« w ld U/≈ ¨W—u??«

w« W?O?F?A« VUD*« l rö?« d? p–Ë ¨WKd*« Ác

UNO ÃU?% …b«Ë WU w ô≈ UU9 tËb b?F√Ë p–

Èb vK t«u?HM …bË W—u w rU(« ÂUEM« W?CI

ÆWO «dI1b« rK s Y

U????Ë ‚«d????F« t X?{d???F? U???? …u???I? 5d???? ÀËb???? v≈

ÍdJ??? ÂUE? wM Ê√ U???Nö??? ŸUD???« ¨WK?u œu??I???

qO9Q ÆÆWœuF! « …u#œ V'!= q'I*« dNAK È—u! « wM(u « U=U.%&« W??U???F« WU??_«

ŸU???L????≈ Ê√ W???FKD? —œU??B?? s ©‰U???L??F«¨ X?LK

‰uMD√ W?Mb w ÁbI? «—dI? ÊU Íc« Í—u« wM u« f?KLK ‡ U??HK bb? f?Oz— —U?O???ù Í—U??'« uU? ±±Ë ±∞ wu W??O?d??« ÂUN0 U?OU ÂuI Íc« «d? ×u Èu?I w?M u« ·ö?zö XR?? fOz— bL« WU?I« cM W{—U?F*«Ë …—u« b? w{U*« ”—U? w? VOD)« –U?F? Âb? V?? q?I*« d?N??A« v≈ qQ œuu «dE »uKD*« »UBM« ‰U?L≈ w fK?:« ¡U??C??√ s? d??O????? œb??

W«b$«å WBM&ò WOdA« WOFL'« *U+UC,

Wœu?F??« W?Od?F« WJ?KL*« v≈ …—U“ ÂU?EM?K U??????I?????ËË W??????O?????L??????— …u?????b?

d‡‡ B v s‡‡ ‡!(« ÷d‡‡ ‡I U= U#Ëd‡‡ ‡ A 5—u‡‡ ! « p‡‡ OK9

Í—u?« w?M u« fK?LK? wU?_« q Í—Ëœ qJA f?Ozd« —U?O??√ r ÆdN√ W ∂∑d?L?F« s mU??« «d?? Ê√ d?c

«d ×u

WHO d?F w«Ë tOM 5ö Wö v≈ 5M√ 5 U UNU ”√—

X– bË dO?)« q√ bC w XH r W?{dG*« Âöù« ‚«u√Ë

U? d??? …¡U??ù« w Èb*« “ËU??& w« W?U??)« n??B« iF

5d?B s U—u?« ë˓ nK w ‰Ë_« qd« t√ tM «uU?

`M? r U????LM?O¨U?d???O????Ë …—U????M« ¨‰U????M?u_« q???? WU????L????F«

WKL? …—U?O? ≤µ s d?√ u??U qI ‰uD« Ê√ q?Ob «¡UH?

rU wd? »UB??«¨ Ê«uM qL U?N?CF U?O?AU? s tKL?

p– lË ©sb« rS U—u?« »UB?«¨ …dO?NA« WF?zUA« w

UuJ? “d√ b??F Íc« wM u?« fK:« W??Uz— vu?? U??d??I U??U??

ULœ eU<«Ë Wö(« ¨hL(« ö q WœdH«  UËdA*«

U?N?F“u ÕËd?D vd s? dO?)« q√ U?NK—√ s µ∞∞ u?M

«—UNË ö?O œuN?'« tO q«u XË w ¨«d?O UM? ¡U√ U2 ©sb«

ÊËœ 5—u?« 5?ú« Wb? w tK« t?Ë bB?I t?Id w q

÷d?I« ÂUEM? ÊuJ U?Ëd?A*« ÁcË ¨t?OM? n√ ≤µ v≈ qB

W?Od?A« W?OF?L?'« ÊS p– s ö?C? ¨5—u?« ¡UI?_« vK

—b???√ ÊU???Ë ¨q????« rN X?FDI? …u???_ W???«d« d???O???u q?√ s

¨WU?ù« …d?O?? qDF?ô v? „«– Ë√ u?B« «c v≈ XH?K Ê√

kU fOzd« ÂUEM .b? ÷—UF uË ¨≤∞±≤ dL?u cM ¨·özô«

`???B ÷d???I« ◊U?????√ œ«b??? lO?D??? s YO??? ¨s???(«

WU??— w W??O??u WKI? ÊuJ d??O??? Z?Ud c??O??HM Âu??I ·u??

q√ lË UMF?? œu?N?'« oO?M w? dJH Ê√ …√d?LK wu??I« fK:U

¡U??HK)« b?????? …—«œ« f?K?? fOz— ÈË«d??F??A?« ‰œU?? u «c

»«u« `U?B ÷ËdI« WKO?B ‰ËRË t U?BU UJK ŸËd?A*«

5K U?F« 5—u?« q q?O?GA? vK b?L??F 5—u?« 5?ú«

oHM sc?« 5uJM*« ¡ôR WU?≈Ë Êu??F« .b?I W?O?H?O? Y?? d?O?)«

Ædu√ s ”œU« WMb0 WOdA« WOFL'« sb«d«

w« UU??C?(« ŸËd??A? U??NMO s? w« W?O??F?L??'« w d??O?)«

q√ s W??b??I? W??M0 du???√ s? ”œU?« W?Mb0 qL??F« s

U?I?H XG?K U?L? ¨Ud?N?  «—U??« t?OM n√ π∞ W?O?F?L??'« rN?OK

…√dLK wu?I« fK:« Ÿd Ê√ b?√ ©‰ULF«¨ ‡ ’U? `dB w

5{—U?F*« s …d?O? œ«b?« v« rCMO ≤∞±± d?L?œ nB?M w

Ud???N?? t???OM? ·ô¬ ∑ …b??«u« W???HK?J WU???C?? ¥∞ v≈ q?B

ÂuI YO? ÍdB tOM ÊuOK? µ∞ s d√ U—«bI mK? dO)«

ÆtOM n√ ±π≥ u UËdH*«Ë ÀU_«

w ◊—u?U U?N?L?NË W?O?d?A« W?O?F?L'« t?O? sb ÊU?O —«b?≈ w

…œuN?A*« tH?«u “d√ sË U?d w ‰U?(« t dI?« r 5—u?«

ÆÁdOË q«—_« WU— v≈ WU{ùU

Õ«Ëd w« …d?OJ« U?ËdA*« vË_« 5O?U√ 5e?O— vK

…√d??LK wu??I« f?K:« U??FzU?? Ê√ ÍË«d?F??A« ‰œU?? ·U??{√

UNœU? WOö?≈ WKL s p– vK Vd U?Ë ¨W—u n√ ±≤ ë˓

U??N??O? s?K√ w« w{U?*« dUM w VO?D)« –U??F? Õd?D t???{—U??F??

—œU?? b??Ë ≤∞∞∞ ÂU?? w rJ?(« t??LK c?M —U??A tK?M r b??ô« Êœ—_« l œËb(« “U?« v «b?_« vK «dO? «d U—u «d?

Æbô« —UA ÂUEM 5K2 l —«uK ◊ËdA*« œ«bFù«

WOLK! « Wu!% « »U= oKV ∫ÈË«eF« rKE oHM WIDM*« œuI W—u! « W“ú

v&uO U= WdB*« U=UIM « fK: ÎU!Oz— tK « VË ∫ ÈËUB« vO ‡‡ V

W ?OËb« U ?ö ?F« …—«œ« u ?C ? v ? ?MË ‰U ?????????L ????????F ?« œU ????????%U ?

tK« V ?Ë b ??L ?? ??? —U ??O ??? ??« -

V ?J ? o ?M ? rO ??????d ?«b ?????? ??????

‰U ?L ?F« œU ?%« fOz— ‰Ë√ VzU

‚dA«Ë U ?OId« ‰UL ? vuO«

…—U ?K W ?UF« WU ?IM« fOz—Ë

–U??≈ vK —«d??ù« Ê√ ÍË«e??F« d??O?H??« ·U??{«

Èu???I«Ë W???{—U???F*« 5 U??? q?u« W???IK? ÂU???O??I?K

‚«d?F« »ËbM ÍË«e?F« fO? —u??b« dO?H?« ‰U?

W??{—U???F*«Ë ·ö??zö W?—u?? b??F??I??? rOK? …uD

÷—√ vK? rU????(« ÂUE?M« 5?Ë W—u????« W?—u????«

ÊuU?BK ÂUF« 5_«Ë W?OdF« W?FU?'« Èb rz«b«

l«u« ÷—√ vK t?I?O??D Wu?F? À«b?_« XH?A?

‰Ëb« s bb?FU U?ö tb ‰«“U? Íc«Ë l«u«

U??L??«œ nI ‚«d??F« Ê≈ Æ…dU??IU wU??I??« wd??F«

VUD ÊU —«d?I« w wU_« ◊dA« Ê√Ë W?U

iF ÕuM s ö?C ¨t ·«d?ù« jI? r w«

tMJ ¨Ud?OB dd?I w »uFA« ‚u?I( «bU?Ë

ÆUJd«

qJ?A oI?????? r «c?Ë ¨W??u?J suJ? ·ö???zù«

…b?????????*« U?ôu«Ë U?????O????Ë— q????? vL?EF?« ‰Ëb«

Ád???I U?0 «e???_« …—Ëd???{ qH???G?ô t«– Xu?« w

WUI fOz— qU ? –UF `{Ë«

WO«dF« WOU?uKb« Ê√ v≈ Uô ¨Êü« v wKF

ÊËœ W??“_« q w wLK?« —U?O??)« v≈ W??OJd??_«

Õd ‰u d?O√ U ‰U?*« qO vK U?NMË ¨oO«u*«

VUD W?U? b?OQ w W??{«Ë U?NH?«u? U?Ëœ XK

Vd??? b?? U?* «dE ÍdJ???F« r???(« v≈ ¡u???K«

UNU?LEMË WOdF?« WFU'« w? U—u bF?I rOK

ÂU ? ? v —d ??I t« ôU ?Bô«

‰u??B??(« w W—u??« W?—u??« Èu??I«Ë W??{—U??F*«

œËb???(« “ËU??????? b??? …d???OD U????O???«b s t???O?K

s W?O«d?F« WO?UuKb« XMK√ YO? ¨WB?B?*«

t?O? v?N?« b? XË w ŸËd??A? o? W?O? «d?I1b«

WID?M* «bbN qJA? W—u« w{«—ú W?O«d?G'«

ÂU??√ »U??« `??Hô v?? ¨ÊQ??A« «c w U??NEH??%

b???O« oK?D œd???H« rU???(«Ë b??«u?« ÂUEM?« d??B???

U?NU?O«b s? uMô b?Ë ¨Ud?Q jË_« ‚d?A«

b?F??I? U??N?L?O?K? VUD? Èd?√ W?{—U??F? U??d?

Wd ?B*« UU ?IM« l W ?O ?H ?O ?I ?

s?“ ‰«Ë“ X?????????? Ê« q? Ë√ U??????????O??????????ö?????????B?«Ë

ÆWOËb« `UB*«

Èd?√ WO?U sË ¨VU s «c ¨W?FU?'U Uœö

v W ????d ????F*«Ë v ?u« s b ?e*

v ?KO ??B ??? Èb ???L ??Ë å…—U ???&ò

d ?U ?M ?? ≤µ …—u ? b ????????????F ? √d ?

«d ??????????? ???????????)« ‰œU ??????????? ? —U ? «

v ? ??M ?*« X ??F ?K ?? s ? U ?????????????? ??zU ?

Ud ????(«Ë W ?œb ????F ????« U ????N ?MË

vö ?? b ??O ??L ?(«b ?? ??Ë jËô«

U ?U ???????I ?M ?« f ?K: U ???????? ???????O ?z—

v ?u ????????????O ??« W ?M ?' f ?O ??z— V ?zU ?

œU ???%ôU ? ¡U ???C ????ô« Wd ????B*« UU ?????I ? vË v ?u ????O ?K v ?Ëb« W ??U ?? ??B«Ë bd ??«Ë …—U ?? ??« ÂU ? ? v „u ?M«Ë  ôU ?Bô«Ë

v« Z«d ?« qO ?FH ŸU ?L ?ô« «—Ëœ b ???I ???F vu ???O« U ?c ??H ?M

t nu bO

tK« VË bL

WOdF« »uFA« UN«dOM u√ w«  U—uUJb«

U????ö?????F j?d? X«“U????? …bb????? ‰Ëœ „UM? ÊS????

Æ«c sL «uFœ s2 «b«Ë w«dF« VFA« ÊUË

dEM« ÊS?? r sË ¨Í—u?« ÂUE?M« l W?O?U??uKœ

`OK w „—U? s q ÍË«e?F« d?O?H?« b?I?«Ë

·«d????ù« œd????? wË …b??«Ë W?Ë«“ s W??O??C???IK

ÆvuO« l UuKF*«Ë

t nu ? b ??O ??Ë åW ??U ??? ??ò

ÆWOUIM«

—U???O???)« b??O???I???F v?≈ Èœ√Ë W??O???«d???F« W???{—U???F*«

·dD« —U?_« 5F c_« ÊËœ Í—u?« ·özùU

VzU ? vKO ???B ?? Èb ???L ?? ‰U ???

WU ??HK qU ? –U ??F ?Ë åbd ??«ò

fO ?z— nu ? b ????O ????? ·U ????{«

q?«u??????? X??– Y?O??????? ¨W????????“_« q w? w?L?K?«

tS??? ¨WœU??F*« s? ¡e???? ÂUE?M« tK1 Íc?« d??ü«

o t« WUB« WUI fOz—

‰U ????????????L ???????????Ë å ôU ????????????B ?ô«ò

W ???A ???UM - t« b ?d ?? ?« WU ???I

v≈ U???N???C??F w?L???M U???U??L??? b v≈ `?OK???«

s Y???« …d?z«œ w …œu??I???H?? W???IK „U?M qE???

å„uM ?«ò v ???I ?? d ???UM«b ??? ??

f ?L ??????)« UU ???????IM ?« Ác r ?œ

«bb????N?Ë «dD? q?1 U Íc« d????_« ¨…b?????U????I«

s «dO? XHK w« U—u?« W“ú wLK« q(«

Èd ??O ?C ??% ŸU ??L ? ??« b ?I ?? -Ë

WM?H«Ë W?OK_« »d(« »U `?HË W—u? q?I?*

VF??A?« s bb??F« œd???Ë XK??Ë Êb??LK? —U??b«

VË b ?L ?? ? W ?Uzd …d ?U ?IU

…dU ?IU ŸUL ? ?ô« «c WO ?L√

◊d ??M W ??O ?? ?—b «—Ëœ b ??I ??F

W—u???? q«œ f?O t????O???«d????B???? vK? W???O????HzU?D«

ÆoOIA« Í—u«

UU ?I ?M« ¡U ?ƒ— —u ?C ?? tK«

5 o ?Ou« ÊËU ????F ???« —U ? « v

s …√d ?*«Ë »U ???? ?????A« U ????N ?????O ????

…bOô« rN— «Ëb«Ë fL)«

ÆvuO«Ë dB

WOL« ÈbË 5OUIM« 5KUF« vU ???IM ?« vU ???I ???« vu ?« l—

vK Èd?√ UN? `? v≈ Èœ√ U0— q ¨V? œ«œeË ¨w?«d????F«Ë w?œ—_«Ë wUM?K?« b????O????F????B« d?O??_«Ë ‰Ë_« `«d« ÊuJ U?LM?O «b?O?I?F? WQ?*« ÆwKOz«dù« ÊUOJ« u pcK s

W??O??U???uKb« W???H??K Ê≈ ÍË«e???F« d??O??H???« b??√

ÈË«eF«

W???O???—U??? d“u W?U???F??????ù« vK X?U?? W???O?d???F« Àu???F?????L?? wL???O«dù« d???C??_« o???_«dz«e???'« WOdF« WFUK ÂU?F« 5_«Ë …b*« 3ú „dA

…¡UM ?« W ??—U ??A*«Ë —«u ??(« v

bL ? ŸULô« UOUF ? bN

WU ?F« WUIM« d ?I0 vuO« l

WU ????I ?M« f ?Oz— VzU ? t—b ???? ????

Æ…√d*«Ë »UA« V Èb

Æ…—UK

d ?C ? qU ?Ë …—U ? ?K W ?U ?F«

tK« VË UU ?IM« ¡Uƒ— b ?√

UU ??IM« l ? vu ?O ?« ŸU ?L ?? ??« Æ…dUIU vu ??O« b ??Ë Ê« t ?K« VË ‰U ?? fOz— uu ??u ? fu W ??Uzd È—U ???“Ë UJd ???« vu ??O ?« WM' vL ??O ?Kô« d ??OdJ ?« u ??Ëœu ?? seu u—UË UJd« vuOK ·—U ?B*«Ë „uM« ŸUD fOz— v ?u ??????????O ?« v ?Ëb ?« œU ??????????%ôU ?  UU ?IM ?« vI ?« b ? «d ??u ? Áb ???? vK W ?U ???I ? q fL ????)« W ?U ?? Êu ?F ?L ?? ?:« ÷d ?F ?? ?«Ë Èb ?????Ë W ??????OU ??????IM ?« ŸU ?????{Ëô« v ?«  «d ??O ???G ?? ?*« l U ??N ???H ??O ?J


5U WOu ∫·«d≈

±±

…UO(«Ë sb«

∫d“_« ‰öIô WO FA« W"d#K ÂUF« o&M*« ÈbM vMG« b +

VODU WUù« Ë√ W%OA*« Âb (ôËU qJ œU,d*U nIM/ tU%2!« cM …b«Ë W bW ÂbIG rË qfU Ê«uWù« »ö œU%« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ s qOM« ÊËbd d“ô« q«œ Ê«uô« »ö ææ b?L« —u?b« d?_« ÂU?ù« WKOC?Ë d“ô« WUJ Ê« U? ? N? ? O s?JË n?d? ? A« d“_« a?O? ? VO?D« q t?M Êu? F? ?«b ‰U? ?— d“ôU U?*U p– Àb? ? 5d? s d?“ô« W?? R? v« vL? M? s qË qOM« s W?ËU?? È√ b?{ œU?d*U Êu?H? I W?K Ë ÆqOK'« tOË d“ôU øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ œU? ?%« fOz— s v?e? H? ?? « `d? ?B d? ?? « ææ «d? ?? ?« s œU? ?%ô« t? ?OK? b? « U? ? d?“ô« »ö s ”—U?1 U? ?Ë ¡v? tuu? ? I U? ? L? ? W? ? ? ?O? ? A*« Æd¬ ¡v  UdB øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ n? ?B? Èc? ?« Èd? “_« V? ?U? D? ?« ææ ‰ËU?Ë VöU d?“ô« W?OA? ÊuJ Ê« o ô UNO≈ …¡Uô« Æd“ôU VU æ øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ VUD« W??KB? v s« ææ p? ? O øU? ?N?M Àb? ? ? ? v?«  ¡U? IK« ‰ö? G? ?« s? nJ  U? ?U? L? ?? ?ô«Ë t? ?O? ö? ?ô« U? N?O? Âu? I v« 5u? ? *U jI W?OMb« t?R*« tu?A tKD« WKB vK qLF« ÊËœ ÆtFU'«Ë

øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ v 5u v« Wö s UUô« ÂU« qOKI ææ »öD« œU? %« v« V?M W? b? X??O Ÿu? ? ô« VKD «u? F?— rË …—«œôU W? U? t?b? v U/« vQ Ê« v?M9« sJ jI? t? F?U? '« …—«œô rNzö? “ Æ»öDK œU%ô« UNb …b«Ë Wb ÈdI« øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ fOz— s «uUD ô «–U* »öD« œU%ô ‰u« ææ f?Oz— s? Ë√ q?b?M ÂU? ? ? ?A? —u? ? ? ?? ? ? ? b« ¡«—“u?« r¡U?I? ¡UM« vd? b? L?? —u? ?b« W—u?N? L?'« d?OO?G Àb r núË Æt?F?UK t?O«eO? …œUe fO?z— ¡U? ? ?I b? ? ?F W? ? ?F? ? U? ? ?'U Èd?u? ? b? ? ?«Ë ÆW—uNL'« bF« tU« —ub« WLN v U ∫ô«R rN tË√ W? ?C« …c q? Àb?% v? W? F?U? '« fOz— Ê« u? ?—«Ë øU? ?N? ? —U? ?Ë W? ?F? ?U? ? '« q«œ lOD? v b?«Ë qOœ Áb?{ «ub?I Ë√ vIDM?*« s fO sJË t? ?U? Ê« Âö È√ —U??ô« v cQ Ê« ‰u?IF*« ô «c? ? N? ? qO?œ ÊËb ÂU? ? N?«Ë qd? ? ÆrK VU s —bB Ê« `B øÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ æ nK?  «dU? ?<« vu? ? V—√ ô ææ VU? «Ë W? ?O? F? ?U? ?'« W?Mb*U? Wc? ?G? ?« «–« U?« W?F?U?'« q«œ WKJO?N« …œU?S sdN? …b* WcG« d?√ vu? XU d? ? ?O? ? ? Ê« q√ s l?U? ? ö? ? ? jI? ? ? qJA sdNA« sc ‰ö  UUô« Æ»öDK dI ÈbM vMG« b

vMG« b b« oM*« ÈbM WdK ÂUF« ‰öIô WOFA« ndA« d“ô« `KH s t« WU ô« ôËU d“ô« aOA s Àb ULN  U“√Ë  «¡«d« tËË WKFH tö ÈbM œU%« fOzd ∫d“ô« »ö UM vQ Ê« pOK …b«Ë Wb „¡öe UNb s nJ pOË WOöô« p«¡UI s ‰ËU% v« tuA UNö Æd“ô« WR

≤∞±≥ uU ±≥ 5M ô«

‰ULF«

∫d“ô« W K œU%« fOz— ÈdI « bL√

VUD« W KB UMbË ÆÆd“_« aOA WUû vF ! ô rN\«¡UL2!« nK2% vK0 »öD« lOLJ s Áb«Ë WU vK0 nI! ÆWœuIM UdJ w ÊQ W?? ?? ?B« …—«“Ë s? d?? O? ? √ dd?? I? „UM s?J æ øvœü« «bö `U ÂUFD« ÊQ rK v?K vMJË dd??I??« «c?N rK? Èb fOææ Æ`U dO ÂUFD« Ê« b«  UMOF« o?OK?F Õ«d?? ? ?? ? ? ?ô »öD?« œU?? ? ?%« lœ Èc?« U?? ? ? æ øbF« WU≈ v  UUô« Õ«d?« œd ÊU? U/«Ë W«—b« oOKF? ub r ææ bb?% ÂbË W?F?U?K U?Oz— b?F« v?K —«dô« b?F XU bOQU …dOô« W?LKJ«Ë  UUô« ¡«dô bu ÆWKDK øUNOAË d“ô« WOA0 œU%ô« Wö s «–UË æ d“ô« aO?? Âd??? Ë lO??L? '« l W??? O UM??ö?? ææ —u_« iF? UœUI?« Ë√ UM{«d?« vMF fO?Ë Á—bIË ”U?*« ‰ËU?? UM« W?F? U?'« q«œ »öDU W??U?)« »öD?« W?? ? b?? ? U?Mb? U/« d“ô« a?O? ? ?A VUM ŒUMË VO qQ dOuË WMb?*« q«œ W?U?? …d??«c??LK ÆWOFU'« U?? ? ? vK? p?I? ? ? O?K?F U?? ? ? æ W??FU??? WM?' t?O≈ X?Ku W??O? ?F? U??'« WM?b*« ‰«u??√ œUM« s UN u?C X√Ë ø «dULK WcG« nK  «uD?)« qC?? ?« s ææ ‰«u?? « ÊQ?? A  c?? « v?« «cË WOF?U'« WMb*U »öD« rN?? ?LK? —u?? »ö?D« Áb?? √ U?? ? Wc?G?« nK? œUMU? d?ô« «c?N v sd?N d?¬ ‰ö?  «dU?LK —Ëb?? ZK√ U??? O? v«—b« ÂU??F« s ·u?? rbM Àb? s?c« »öD« l??D?UË W?M?b?*« q?«œ ÂU?? ? ? ? FD?« ‰ËU?M? 5 —«d?Iô« s W?U v« p– ÈœR?O ÆWd(« …dH« …c v WKD«

lO??L? q?L? r v d“ô« »ö? œU??%« `$ q æ øtFU'« q«œ rN«¡UL« nK vK WKD« ô« WK?JA?? ? „UM s?J r t?KC?? ?HË tK? b?? L? ? (« ææ qO? vKË UN q s d?« UMF{ËË UN?OË UMKbË vK d“ô« »ö Ê« YO? UU???ô« WKJA? ‰U?*« W??O? F? U??'« WMb*« »ö? W??U??Ë  U??OKJ« Èu??? ? Ÿu??? ô« v  UU??? ? ô« ‰Ëb?? l{u ÊQ? «u??U  —b?? ?« v?? ? UM?Kb q?F? ? HU?Ë ÂU« W?ö s? ôb ÆŸuô« v 5u ÊUô« ¡«dU «—«d WFU'« s pH??u??Ë »öD?« qU??A* „¡«u??? « s «–U??Ë æ ørNM pF 5HK<« 5Ë œU?%ô« ¡U?C« 5? dc q?UA? b?u ô ææ n« UU? »öD« 5Ë œU?%« fOzd? vMO Ë« »öD« qL?F«Ë rN???b? vML?N U? qË …b?«Ë W??U?? wK q W??F? U??K? rN??UD q?O? uË rNKU??A? q? vK Æ…dU WOALKË rL?? « W?O? C? Ê« »öD« iF? ‰u?I æ s WK?F? ? H? W??O? F? U??'« WM?b*« q«œ 5HU??*«Ë ¢v«uô«¢ »öD« œU?%« U?? L? d“_« a?O? A? W??U û? rN??F? ? øpIOKF d?? ?O? ? ÊQ?? A?« «c?? N? œœd U?? ? ææ Õ«Ë—Q W??IKF??? W??O?C? IU?? `O?? v« d?EM?« qL?? ?? ??ô «cË W?? ?K?D« tU?? O? ?Ë VUD« ô« b?? « W?? KB?? Õ«Ë—Q V?ö?? Ê« Âœ¬ v?M nO?J ø·d? È√ W?? ? ? K?B?* d?? ? ?A? ? ? ??« w X?MK?« W?? ? ? ? ?B« …—«“ËË rL??«  ôU? Ê« 5d*«

å‰ULF«ò —ËU œU%« fOz— d“ô« »ö bL« sLd«b vK œdK ÈdI«  ôƒU …b WKD WU bF d“ô« À«bô« WK «¡b …dOô« ÈdJ …œU …Uu “U« bL«Ë WMb*U 5UD« WOFU'« vœU «—ËdË v ÁUô« WK rL vË WMb*« nK œUM« WcG« Æ «dULK

∫ ·U7Ë_« …—«“Ë qOZË

d“_« »ö —UF- åWF/U'« W1u3_ò ô

Ϋb√ lOA2\ s dB

vK0 ÊËdB Ë VOD« Âd2 ! ∫ »öD« UM2OC7 fOO 2 `L ! sË ÆÆb<F« WU7≈ …œU? …UËË rL? v ÁU??ô«Ë …dO?ô« À«bô« WKK? bF d“ô« U?U Ë »ö U?NM vUF e?Od?« Âb?Ë „U—ô« s WU? ÆndA« d“ö WOFU'« WMb*U »öD« “U« bL«Ë ÈdJ bF W?FU'« Wu« Ë√ nd?A« d“ô« WR0 WKU? Õö« WOKL? v q√ rNb Ê« ÊËbRË WO?CI« fOO «u?C— »öD« rdb?I vK sb?R? t?U?ù d“ô« aO? b?{ rN?KL?Ë W?FU?'U »öD« œU?%« vK? 5LK*« Ê«u?ö 5L?M*« »ö …dDO? ÆlL« rUF« v Âöô« aO VOD« bL« —ub« dô« ÂUö rNË ÆUNM 5u*« tU r r W U tô dOOG h ÁU& W?OCI« fOO? tËU0 UM?u XU{« WËU??Ë `O??B« U—U?? s? UœU?F«Ë d“ô« aO? »ö t?? &« Y?O? ? rNU?U?? F? ?Ë »öD« ÂôP? …d?? U?? *« tKO??L?%Ë a?O?A« tU??U 5UD? W?? O?A*« w« Ê«u??ô« wK Ë√ rN bR? 5 »öD« rI«Ë Àb? U W?Ou? WU?? ô d“ô« a?O? q?b Âb?? F VKD?*« «c wM? qô« ¡«—“u« fOz— W??O?ö? pc? 5KU??? b??F« W??U?« »öD« s d?¬ od?Ë t??U?ô W—u?N?L?'« fOz— tK?Ë ©d“ô« tu?_ ô¨ —U?F? l—Ë tO?C?I« fO?O? i— w Õöù«Ë t?U?Ë WFU?'« fOz— WUS 5UD Æd“ô« 5M …—U« W?OK vË_« WdHU VU `U vH?OH Èd d“ô« aO?  «—«d? rEF? Ê« s rd« vK t« …dU?I« W?OKL?? v q√ tb t« ô« c?H?M r VOD« b?L? « —u??b« ÆWKI*« …dH« v WFU'« q«œ Õöô« rN«¡U?L« nK? vK W?FU?'« »ö Ê« vHO?H ‰U?Ë 5L?K*« Ê«u?? ô« »ö?D «u?? ? ?L? ?? s W?? O? ?U?? ?O? ?« v Âö?? ?ô« a?O? ? u Èc?« d“ô« a?O? ? A ”U?? ??*U ÆlL√ rUF«

vDF*« b »U—

bF t« bF bL VOD« bL« aOA« ·u?)«Ë ◊U?? ô« s Ÿu »öDK Àb? rL?? Àœ«u? 5 ŸU??L? « t?? „UMË W??OMb?« ¡«—ü« V?? ÊU?O? ô« U ◊d s »öD« …dI0 WOFU'« WMb*« «uHË v W?F?U?'« q«œ W—«œ« WKJ?O …—Ëd?{ vK d“ô« »ö WU?—Ë WMb?LK W?KU? …—«œ« d?O?B?IË ‰U?L« s ÁuU? «c c?Q Ê« d“_« vK? VË W?b?)« Èu??? l—Ë Uœ« ‰U?L« 5œU s? öC? WL?O?I WKUJ? W?O? W?{d? tzUM« „d? ô v?? b?'« qL?? vK Ÿu?{u*« U2 “U??« b?L? « VUD«Ë ÍdJ …œU?? W?UD« …U??Ë w« Ê« vA«Ë tI« Âb bu ‰U?Lù« …dJ »UDI« È_ WU√ U?NOz—Ë WFU?'« …—«œ« ÁU& »öD« VC œ«“ ¡v c?OHM Âb? b?F Uu?B?Ë WKd*« Ác v≈ qB t??U?Ë q t?U?S tUD*« w?FO?D« s ÊU?Ë b?F« »öD?U W?? ?U?? ?)« d?“ú v?K_« fK?:« UU?? ?O? s ÆWOFU'« WMb*«Ë WFU'« q«œ —«dJ?Ë Ád??O? ?B? IË t?U??L« s? d??« ‰u?? ? ? ? qË u È√ Àb? r t« w?K qOœ d??« …d? s d?? « WœU?K ≥bF d“_«  U?M ÂuK WOU?« WdH« œu?L? W¬ ‰uI

VJ«Ë ¡«e0

eeF« b bL

v«d*« vU

…œu bL

WOuOKIU vLKF« Y <«Ë rOKF2U 5K UFK WOUIM« WMBK« rOKF2U 5K UFK WOUIM« WMBK« fOz— vMH eGeF«b<0 bL WOUIM« WMBK« ¡UC0√Ë ‚ËbMB« ÂU0 5 √ v/u bL …œuJ bL Ë vLKF« Y <«Ë ‰ULF« dOB!Ë vULF« q{UMLK v!UN2« (UG¬ vL/Q Êu bI2G

vS«d*« vU<J

È—uA« fKB uC0Ë ‰ULF« œU%« fOz— bO:« ‰ULF« bO0 W</UM0

œ«d rU/ bL

WOuOKI« ‰UL0 œU%« fOz— –U2/_«Ë dB ‰UL0 «b7√ ÂbI2«Ë ¡UWd« vDW vK0 œb G Ê√ qJË e0 vu*« 50«œ

È—uA« uC0Ë ‰ULF« œU%« fOz— vS«d*« vU<J b?? ?0«u?? ?I«Ë W?? ? U?? ?F« (U?U?? ?IM?« ¡U?? /ƒ—Ë …—«œô« f?KB?? ? ¡U?? ?C? ? 0√Ë (U?? 0U?MBK W?? U?? F« W?U?? IM« f?Oz— ÊU?? ?G— ‰œU?? 0Ë W?? O?U?? L? ?F« WU??IMU ÊuK? U?F«Ë W??OU??IM« ÊU??BK«Ë …—«œô« fK?B? Ë W??O? /bMN« q«d« WOUIM« WZd(« bOI vUF\ tK« bM0 Êu< 2 G W UF«

WFLJ bOF/ ‰ULF« œU%« fOz— VzU! oU « WO/bMN« (U0UMBK W UF« WUIM« fOz—Ë vH?? ? B« V?\UJ« s qZ b??O? I? H« …d??/_ ¡«e??F?« hU??% Âb??I? 2GË ÈËb?? <?« Èb?? B? –U?? 2? /_«Ë „d?? b?? L? √ –U?? 2? /_« ‰ULF« …bGdJ dGd% vK0 ÂUF« ·dA*«

—u<B«b<0 ‰œU0Ë ÈËUB« wO GË ÊULc0 vK0Ë ‚ËbMB« ÂU0 5 √

WMBK« fOz—

v/u bL bL …œuJ bL

vMH eGeF«b<0 bL

t\UMJ `O tMJ/«Ë WF/«Ë WL— bOIH« q« r— ÆÆ…bGd'U ÊuOH B«

d“ô« WbM W?U« WdHU VUD« b?OF bL? ‰uI d“ô« W??F?U?? q«œ »öD?« rO?? I? jD?? „UM Ê« WN qJA d“ô« V vK »öD« rEF? ŸUL« sJ Æ ôËU;« …c b{ Wu d??B? v W??O? U??O? « …u??I« q XËU?? b??O? F? ‰U??Ë ÷—U??F? Ë b?R?? 5U?? d“_« »ö? t??O? C? fO?? O? UN?O d?ô« dU?)« ÊuJ WOC?I« ÁcË ÂUù« tKO?CH qU?? F ÊQ t??I? ? Èu?? VKD? r Èc« d“ô« V?U u ÆWdB*«  UFU'« qJ VUD« q ‰ö??I?? « vK ”UM« ’d??« r d“ô« »ö ·U??{« W??N? È√ v« W??FU ÊuJ ô≈Ë n?d?A«d“_« t???R?? qO?? B? Ë√ »e?? U?? Nu??? ? v qb?? ô«Ë W?? O? u?J ÆvUO »öD?« œU?? %ô `L?? ? s W?? K?D s? b?? O? ?F? ? ‰U?? Ë ÈQ ÂUOI« Ë√ tdDO Ë√ …dJ ÷d?H ÂuI Ê« tFU'U s »öD UM« U?L? »öD« W?b ‚UD s Ãd? qL? t?FU?'« q«œ ve qL? ÈQ Âu?I Ê« œU%ö `L? ÷udd« pc sË d“ú tOMb« “ud«Ë UMzULK Âd »öD sË ÆrNO≈ …¡UôU ÊQ bô `L bO?F ‰u?I d“_« WF?U »ö 5  U?U?Iô« sË rEF v ·ö)« ÊuJË dc œUJ ô tHOH ¡UO« UN«

VJ«Ë ¡«e0 ‰ULF« œU%« fOz— vS«d*« bL vU<J Èd<« qIMK W UF« WUIM« fOz—Ë È—uA« uC0Ë 5 √ v O0 ‰œU0Ë ÂUF« 5 _« b«u«b<0 bL√Ë bL Ë WOUIM« ÊUBK«Ë …—«œô« fKB Ë ‚ËbMB« oU « WK UF« ÈuI« …—«“Ë qOZË œËË«œ WUIMU ÊUO U;« bO « bL Ë d U0 (uH,Ë –U2/_« ÊËdUAG vULF« —d;« U7u ‚Ë—UË

d?OG« v d?OQK «—b?B X«“ôË XU? —UJQ b√ U?NO dR? Ê« qNU fOË Ÿe? HK v?«œ ö? W?z—U V«c? Ë …œ—«Ë iF? s Êô« V?F? ? ?A« VO? ? ?B? Èc« W? ?O? F? ?O? ? «d? ?OQ „UM? ÊQ qËU? ?ô« lOA s dBL 5dB*« vK ”—U9 Æ«b√

qO?Ë —U?? «b?? ‰U?L? —u? ?b« ‰U? Ê√ …u? ? ?b« Êu? ? ?? ? ?A ·U? ? ?Ë_« …—«“Ë 5dB*« Èd?G U rbM fO WF?OA« Æ·uB« ¡UOœ√ s v rNUU Êud?B?*« U?NDF r W? L?B? F« ·U?{« ¡U? LK?F«Ë 5Ëd? F*« ¡U? N? I? H?« s b? _ —u?B? F« d? vK? d?B? Êô s“—U? «

◊UO b 5up ¥ ·UIG« —dIG d“_« WOz«b2ô« (U!U 2 « s0 WM' f?Oz— ·U??I« W?d“ô« bU??F?*« ŸUD fOz— t?K«b??? d?? H? F? aO?? A« —d?? s 5—b*« s 5M«Ë —Ëb« ·dA?Ë v–uLM« WOz«bô« ◊U?Oœ bNF ÊU?« WOA*U WOuU?I« ÊuAK Wed*« …—«œôU oOIK rNU«Ë UU?ô« ‰UL« WMK?« W??Oz— qI?? vU?K b?F? « « rË gG« vK »ö?D« rNb?U?? b?F v(«b v?KO bNF*U ∑ r— WMK« vEöË Õö?*« bO« …eU —Ëb« W?dAË ÆobB« vM bUË ÁbF aO? VOD« b?L« —u??b« d?ô« ÂU?ô« WKO?C  U?L?OKF Ê« ŸUDI« fOz— ‰U? ÆÊUK« q«œ VO« Ë« gGU ÕUL« ÂbË WFU*« nOJ …—ËdC d“ô«

∫¡ULKF« —U " W6O uC+ —U8b« qO+UL≈ —u"b«

WM2H« s0 ”UM« bF√ dB q√ tK« d Q WuuH œö<«Ë d“_« WF?U sb« ‰u?√ WOKJ Yb(« –U?« —U?b« qOU?L« —u?b« b√ «cË ‰U?ô«Ë WM?H« s ”UM« bF√ d?B VF? Ê« ¡ULKF« —U? W?O u?CË dO_ WU?— q—Q dB ` U?bM ’UF« s ËdL nËË a—U« t?√ U «c s ‚œ√ b? rK 5d? B*« ‚ö?« U?N? O? nB »U?D)« s d?L? 5MR*« Ænu« d? B? `? v dJ? U* ’U?F« s? Ëd?L? Ê« U? O?—U W? uKF?*« —u?_« s ‰U? ”UM« bF« rNQ dB? q√ nË »UD)« s dL WH?OK)« vK d_« ÷dË W? U? ?L? «Ë u? H? ?F« È√ …U? U? F?*« rN? C? F? 5Ë rNM?O œu? r?N«Ë WM? ?H« s v b?L√ ÂU?ù« d?– U?L rKË t?OK tK« vK ‰u?—« Ê« b?$ r W?U?B*«Ë tOK vK tK?« ‰u— XFL ‰u?I tM tK« v{— WF?L'« s ËdL? s ÁbM ÆåUNO ”UM« s√¨ UNO ”UM« rK√ å5LK*« 5 √ò WM ÊuJ ∫‰uI s —uNA*« Yb(« v ‰U Âö«Ë …öB« tOK vM«Ë ∫özU tKOC ·U{« U nO ∫«uU ÷—_« œUM« dO rNS UH?O «bM UNK√ s «Ëc« ∫dB q√ ŸUbK rœ«b?F« È√ ÆÆWU?« ÂUO v≈ ◊U— v rN«Ë“«Ë r ‰U? tK« ‰u— s ŸU? b«Ë ÷—_« s ŸU? b«Ë lL? ? :« s ŸU?b?«Ë 5LK*«Ë Âö? ô« s ÆUCF rNCF »dC ÊQ œ«bF« vK «uOË œËb(«

v7uf ÕËb2 WUIMK v!u!UI« —UA2 *« nBU åœuL ò »UA« tK$ …UË v Ê«e_« WL— vUG« bOIH« tK« r— ÂUF« Èu!Uc« v!Uc« ÆÊ«uK «Ë d<B« …d/ô« rN«Ë WF/«Ë

—Ub«


WAd

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

‰UL‡F«

Vö*« Èb

—uB« b ‰œU ∫ ·«d«

≤∞±≥ u U s ±≥ 5M'ô« ‡*±¥≥¥ ≠V!— s ≥

≤≥≥¥ œbF«

—uB«b ‰œU

id«Ë bO Q « 5 å±´≥ò E-mail:adelsport2012@yahoo.com

årËò U‡‡ ‡ OI d≈ ‰UL‡‡ ‡ œU‡‡ ‡%«Ë q‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡AH« Ud‡‡ OB ∫ dJ

È—Ëd{ d"√ dO%UL'« —uC) v W ?—U ?A*« Wd ?B ?*« Wb_« XKœ ‰U ?D√ W ?bú ? U ??????O ?????I ?d ??????« v ?uD ? WKd ? WO«—b ?OHuJ« ”Q ?Ë È—Ëb« W ??OU ???L ??« —Ëb U ??N ?KQ b ??F ? …bb ?? W ?u ?D ? v p ?U ?????????e«Ë v ?K ?_« v ?Ë

UNIOD- ”—b- Wö'« ∫ È—«uN« ˚ UN)U$ ¡«—Ë VFK« WFO6 t8UA-Ë WGK« ∫ n;U< r Ê« vK fL?)« ‰Ëb« s Vô r{ Wbô« `M1 …dJH?« oOD ∫ nU ‰U?

UO?Id« ‰UL œU?%« Ub√ v« WOu?« oOD …dJ« ¡«d? s iF« i—

œU?%ô« v? W?L??UM« Wd???« —«d?? vK vK?? Vö? Á—U?????U t?F?? qU?F??«

s ö?C? »d?G*«Ë dz«e?'«Ë fu?Ë d?B? ‰Ëb å±´≥ò‡« …b?U? ÊQ?A «d?R?

WGK« UN?M UNU$ WOUJ« ¡«—Ë n?I q«uF« s bbF« Ê« vK «œbA? ÈuOô«

ÊËd?¬ V— U?NO? vLË œU?%« s …—œU?Ë WKU? iF?« Ud??« YO? UO??O

W ??U ??? 5uD ?U Wd ??B ?*« Wb_«

W?dI« VFK« W?FO? VU v« b?OU?I«Ë ‚«d?ô« YO s b?«u« ŒUM*«Ë WOd?F«

oU?« v WO?«d?ô« »—U?« iF ÕU?$Ë WGK« …b?Ë v« «œUM?« UN?IO?D

WKu ? «uM cM v ?Ë_« …d*« U ??N«

ÆvIdô« ‰ULA« ‰Ëœ vô s tA«

ÆÈdB*« È—ËbU

Wu???I?« U—Ëb« s? d?????????F Èd???B*« È—Ëb?« Ê« v« oU???« v?Kô« r$ X?H

U?Nd v« W?Ou?« oOD Wu?F? ÈËdJ« dO?)« dJ œu?L? b√ W«b?« v

v≈Ë v ?KO ??U ??L ?ô«Ë È—Ëb ?« ‰UD√ rK ? »d ???? ???«Ë W ????O ?«—b ????O ???H ?uJ ?« v

p ?U ???????e ?« U ???????N ???????O ???????? qQ ???????? ? v ?«

UbO s öC wIdô« ‰ULA« ‰Ëb 5ö« »c v rUË UO«Ë UOIdU

w« fL)« ‰ËbK WFU« Wb_U å±´≥ò …bU ‰u «d?R UOId« ‰UL œU%«

Æ—Ëb« «cN v≈Ë vKOULù«Ë

5d??LK W??U »—U& „UM Ê« v?« UuM dB0 —U?A?ô« W?F«u« Âö?ô«

rz«u?I VU?√ 5ô W?F—√ qO?? Âu?I ÊQ WO?K;« «œU%ô« ÕU?L? sLC?

Ác v WdB*« Wb_« rœ »uKD

Èb??M« d?L?? vd??G*«Ë vKô« v ÊU??Ku fO?√ vu??« U“d« vQ d??B0

WKU??F?? qU?FË ‰Ëb?« pK Vô W??F—_« 5??ö« 5 s ÊuJ Ê« ◊d??A ‚d??H«

rœ r√Ë d√ …—uB WLN*« …dH« WK ?d*« Ác v ? U ???N Âb ???I Ê√ V ?

ÆpUe« v Èd– s sU vu«Ë WUI*« dB0

ÆvK;« ÁdOE

lOD? vL— dO?Ë vLOK« Á—U?U U?OId« ‰U?L œU?%« Ê« v« nU —U«

WœU*« W??O?UM« s oO??D« v q?L?? Wu?F?B?« ∫ dJ ‰U?

v« Wœu« WuD« v W?—UA*« s …œUH?ô« WdB*« 5?UM« UUDË Wbô«

Wb_U t??I?O??D ÕU?$ o? ÂU?EM« «c Ê« U?L??O?ô

Ædô«Ë 5(« 5 UNLOI

W ???O ???u« U ?d ???OU ???L ???' ÕU ???L ??? ?« u v ? U ?N ?FO ? ?AË «¡U ?IK« —u ?C ?  U ??ö ? r ?— UM ??ö* …U ?O ??(« œu ??F

Èc?O?HM« VJ*« U—b?√ v« W?O?u« WK?I*« …d??H« ‰ö? dEMO? Âö ‰U?L? Æ«dR »dG*U bI v« tUUL« ‰ö UOId« ‰UL ‰Ëœ œU%ô

d ????OU ????L ???? ¡«œ¬ vK ? ÂU ???N ????H ???? ????ô«

‰Ëb« v? ÈËdJ« ru?*« ‚öD« b???O??u W???O??u???« XM?L??C ∫ È—«u???N« XU???

…d ?????O ????_« U ?—U ???? ?*« v ”«d ?????_«

b?«Ë XOu v vN?MË WOK;« U?IU?*« √b YO? vIdô« ‰U?LAU fL?)«

rOD ?%Ë a—U ??A ??LK U ???N ??«b ?? ?? ??«Ë

ÆUN Êu—UA UIU WU«Ë œU%ôU –U?ô «bO?N9 V«u'« W?U s  U?d?I*« pK ”—b? Wö?'« Ê« v« X?HË

…db*« …dU« rU v WuI*«

ÆWKI*« …dH« ‰öË WdB*« …dJ« `UBË o«u U0 UNQA —«d W?U?)« å±´≥ò‡?« …b?U? oO?D …—Ëd??{ U?C« W?O?u??« XML?C b??I ∫ XFU 5??ô W?F—« qO????? Âu?I? Ê«Ë vId?ô« ‰U??L?A?« WbQ 5d???;« 5??öU

r— u ? rU ????F« «c ? s vU ????_«

ƉËb« pK s Vô WF—_« 5ö« 5 s ÊuJ Ê« WDd ‚dH« rz«uI VU√

Áu ?ËË ÁUH ? vK W ? ?N ?«Ë WL ? ?«

È“U Èd ∫ oOI%

…db ???? ??? ?*« …d ???U ??? ?« ‚U ???A ???? q

nU Ud“

U???N?JK?9 v« W????OU?*« U???OU?Jû «d?E ÂU???L? s

ÆWIOIA« ‰ËbU ådJ«ò 5ö« s bOH s ÈdB*« È—Ëb« vId?ô« ‰UL?A« vô s W?O«d?ô« »—U?« qA? X√ a—U« Ê« v?« —U« œU?(« rN??«e* «dE 5d?B?*« r¡ö?“ l rN?U???« Âb?Ë Èd??B*« È—ËbU ÆVKI*« rNU Ë

¡U?Cô« ‰Ëb« U??MË Wb« 5 W?d?A  «—Ëœ W?U?« v Wd?H« `M* p–Ë

d ?O ?? ‰U ?F ?_« s ? Ud ?O ?Ë U ??—b*« ÷d ???????G ?« Ê« ÷d ???????? ???????H ?*« s ? v ?«

b?L? ÈdDI« b?N ÊU?« ÈuO?ô« œU%ö? WFU?«

È—«uN« d

W?Uzd Wö?'« fK? Ê« …dJ« œU%« u?C? È—«uN« d? b?√ U?NU? s

W?Ou?« ¡«—Ë s ÊËbdô U?OI?d« ‰U?L œU?%« vK 5LzU?I« Ê« vK dJ œb? —u?N Âb?? qOb rNM d???« ¡«u?{ô« Ê«Ë U??L?O?ô vö?ô« —u??A« Èu? fR*« oU?« …dJ« œU?%« fOz— d«“ d?O?L? b?N? cM vLu« œU?%ô« p–Ë Æt vIOI(« ‰ö? s 5?UMK? d?B? ‚d? VO?B s  ¡U? …b?O?u« …œU?H??ô« Ê« `{Ë√ ÆUNMO ULO WœU*«  «—Ue«Ë Èœu« Èu*« vK UN «u—U v«  UIU*« s U??N√ v« U????ô U??N?I??O??D o?U??« vKô« r$ nU? Ud?“ V?— 5 v ÆUOOË »dG*«Ë dz«e'«Ë fuË dB  U—Ëb WLO `M9 Ê« sJL*«

‰U?LA« ‰Ëb? Wd?« Ê√ v« U?ô U?O?Q Wbô« œ—«u*« WKI «dE qAH« UN?OK »uJ vIdô« ÆWbô« s bbF« v WOU*« i??F? Ê« v??« ÈËd?J??« o?K??F?*« X??H?Ë pK —«b?« ¡«—Ë r 5ö« ¡ö?Ë 5ô ou q√ s W?Ou« ¡«œô«Ë Èu???*« vF?{«u??? Ê« v« UuM vb«Ë vMH« ‰Ëb e?????O?????L?????*« V?ö« t??? vId?ô« ‰U??L?A«

œuL

UdH ·«dô« »u

dJ

Ê« U?????{u??? UË—Ë√ Ë√

Ê√ q ?? W ?F ?? ?L ?K —b ?B ?? U—U ?? ? ??U ÆWLN WUM ÊuJ v Wd ??B*« Wb_« d ??OU ?L ?? œu ?Ë È—Ëd{ `√ UNFOA U—b*«  b√ Ê√ b ????F W ???U ???? tM v ?M ôË ”«d ?ô«Ë ¡«d ?L ?(« W ?FKI« d ?OU ?L ? v Àb ?? U ???L ?? U“«e ??? ??« ÈËöô« r ?OD ?%Ë v ?M ?OJ ?« d ?J ?u …«—U ???????? ???????

uU" ≤π oKDM- vM6u« VBCM*« D«œ«bFCE« W)uLE vzUMF VG«dË ÈdC(« r{ iKd vœ«d8 ˚ oO"“u"Ë Èu8U1e8 WM«dHK v;uBO ŒU6

WM«dH« »U DU"“√ dLCQ" ÷d ‰Ub<u*« qG …d? ‰ö? 5U lO— …œUO?I »U?A« V?M ·uH?B U“_« nB?F —dI*« »U?AK rU?F« ”Q  U?UM0 W?—UALK «œ«b?F?« WOU?« œ«bô« ÆqI*« uOu dN WUN UOd UNU« v?ô s bb?F?« UU?IK v« W?O?«d??ô« ÷Ëd?F?«  U?“_« W?b?I0 vQ U?LK? W?OË—Ëô«  U—ËbU Wbô« ·u?H? v« ÂUL?Cö WM?«dH« »U??

Æ U—b*«

ÆUœö VM

»u vJ?d??_« …œU??O??I ‰Ë_« vM? u« V??M?LK vMH?« “U??N??'« —d??

s ?Ë ”«d ???????? ?_« s ? v ?u ???????? ? r ?—

b??U? ‚—U? W?u??L?? od?? vzUM vœ«d? l{Ë ‚U??O?« f?H v

È—U???'« d??N???A« ≤π Âu? WM«d???HK v?—b???« dJ???F*« ¡b v?œ«d

vM ?« ô≈ tM —b ????B v ?« ‰U ???F ????_«

W??LzU???I t«—U??O????« ‰ö??? tbM« ”√— vK? oU??)«b???? r?O«d«Ë

U?OH?B?« v oO??“uË Èu?U1“ v«—U?* œ«b?ô« ZUd sL?{

b?F VF?K*« jË v Èœb?F« hIM?« vK VKG?« q√ s W?M«d?H«

Æ≤∞±¥ q“«d« ‰Ubu* WKR*« WOIdô«

v W?“« XFb« WM«d?H« »U?? »d?C v« U?“ô« WKK ôU?LJ?«

◊UdU Èœu??F??« d?BM?« ÈœUM ·d???;« t—b??? v?M? WU??«

b?Q? v—b?« d?J?F*« ‰ö?? WM«d??H« u???ô rO?I Ê« dE?M*« s

œ«b?ô« …d?H vËô« Wœu« …«—U?*« q U?OK p– d?N Ë WO?{Ud« fö*«

W??OK?L?? Èd??√ Èc« vK?ô« Vô W??F??O— v?«— s ö??C?? VO?KB«

V?M*« U?—b Íd& Ê« vK …dU?I« œU?« s W?d?I« ‚œUMH«

Æ“UL*« È—Ëb« v WuL …«—U v tU« d« ·ËdCG«

Èœu« ¡U?IK« ÷u) «b?O?N9 5d?;« —uC? vd?H« VFK*« vK

Èd??B*« …œU?L?? …—œU??? WM?«d?H« »—b?? i— qB???? ‚U?O?? v

ÆqI*« uOu ¥ Âu U«u ÂU«

Æ唫bœ«ò

Èd?C(« ÂU?B? l `K W?K b?I? q« s …dJ« œU?%« uC?

v« UN—œU?G Èb «œd ≥∂ UN?«uË WF?« VDB Ê« —dI*« sË

s …bb??? Uu??F?? 5U? t??«uË

vKO??A …«—U??? W?“√ W??O?HK? vK v«œu??« ad*« vd?? ”—U?

È—«œô« db*« vb? d?OL? `$ U?b?F vu?B ŒU? ÈuU?1“

s …b ??O ?? …—u ?? XJ ?Ë Wd ??B*«

ÆWœu«

Æt WU)« dH« «¡«d« ¡UN≈ v VMLK

vzU???I q?? Èd???C??(« U??b??? WU??F?????ô« Âb??F vœ«d? p9Ë

U ?bK ? v …d ?b ????? ??????*« …d ??????U ????? ?«

Èœu« U«u? ¡UI s WU? ¥∏ bF VM*« —œU?G Ê« dEM*« s

Èu?0 tœu s—Ë ‰Ubu*« UOH?B sL{ oO“u?Ë ÈuU1“

r q??I*« u??Ou π Âu Èu?U??1“ ÂU?« t«—U???? ÷u??) È—«d v«

u?Ou d??N? WU?N ‰Ubu*« U???UM

s ? v ?U ????????????F ? v ? ?« W ????????????Ëd ???????????;«

ÆWKI*« od U—U ‰ö Á¡«œ√

ÂU?« …«—U? ÷u) t??H dN?A« s ±≤ Âu oO?“u? v« tu?«

Ub?) WU*« U?N?U v«b q?I*«

«u ????I«Ë W ???O ?M_«  U ????N ???'« b ????U√ ` ?M ?0 …d ??J ?« œU ????????????%«Ë W ??????????? ??K ? ?*« …d ?O ?√ W ?d ? ”«d ?ô«Ë d ?OU ?L ?'« UM ?ö ?? v≈ —«d ?I ? ?ô« œu ??F v ? UM ?b ?√ rO ????b ? v r ?U ???? v ? ????Ë vI ?d ???ô« qH ???;« «c ? v Wd ????B*« …dJ« X ?d ? U ??F ??O ??L ? U ??N« W ??U ??

vœ«d

d ?JF ?Ë U ??????“_«Ë  U ???????U ?????? ??????I ?ô«

X)—b« od ·uHB WAUF …d vCI Èc« WFL `U l ‰U(« XO???A?? ÈœR b? U2 v?U??ô« t??OKO???« v XF??— b?L??«Ë vJO??K« ƉUbu*« UUM ‚öD« q 5ö eOd«

v« V??M*« v?ô Q?' YO? U??F?U?'« V?M? ÂU?« ‰Ubu?LK W??OU?« l WU??d« œu??I? WQ???? Wö???'« r?? Âb?F? «dE .b??I« Èe« ¡«b—« W??O?{U?d« fö*« W??d?? vu?????

U??IzU?? nI v« Wb?ô« »—b? VU?? v U??N?????— Âb??F «dE? U?Lz«œ t??U??« «d???? ‰ö?? 5???ö« v jd???H??« ‚öD« q?? WM«d?H« »U???A œ«b?ô«

È—Ëb« —«uA ‰ö —UG?B« UNOô vuD U?N—U?A s ö?C “U?L*«

Æ¡«u_«

”Q???????Ë U????????O???????I?d????????« ‰UD?« È—Ëœ

ÊdU« dO<uOK" `UB årKF*«ò bOM& fO«u Ë —«dE√

ÆWO«—bOHuJ« Èb j???????« s WU??? œu??? U???L??? s Êö??ô« v? Wö????'« vu??????? q?? U?N?{u?? —d?I*« Wœu« U?—U?*«

ÆvMH« db*« YOL s «bOF odH« ÊuA …dOGË

ÈœU rN??√ s •¥π pK?1 Èc« qO?N??« s?? vœ—ô« d??Ou??OK*« `$

s U?I?H? l b?U?F?«Ë odH?« qJO?N  «d?OO?G ¡«d?« U?C« ◊d??«Ë

vMH« —U?A??*« tU? s? årKF*«ò b?OM& v vU*ô« ±∏∂∞ aOu?O?

÷u???NM?« q« s r?KF*« ·«d???« X% Èd???& Ê« v?K qO???I????« —U???O???F«

·u?H?? v —b?B? …d?O??G?Ë …d?O??? q t? qIM rKF?*« —U?Ë t?(U??B

W—b« È—Ëœ v« œu?FB« vK W?UM*«Ë vb«Ë vMH« odH« Èu?0

od?H« Êu?? v q?b?«Ë …d?O?? U?O?ö? d?O?ô« `M d??OE od?H«

5œË 5?«—U???? rOEM v?K œU??%ôU ou?????« db?? Èdu??'« b??L??«

ÆWDI ¥≤ bOd YU« ed*« q t«Ë ULOô vU*ô« vËô«

ÆvMH« db*« YOL —bMJ« l oOM« —Uô« v l{u« ÊËœ WOMH«

»U?? »—b? VK vK? «¡UM v—b?« ÊU?L? dJ?F? ¡U?G?« b?F …dU?IU

fu 5UM Ê« …d?Oô« Ud—UI v WOôô« W?UB« œ—Ë«Ë

v r?KF*« Âb??????????« pO???L????« Ê« W???OU*ô« Âö???ô« q?zU???Ë d???–

ÆWM«dH«

v« …d?O?ô« dzU?)« W?Ou?? rKF*« qL? wU*ô« od?H« bzU?

vMH« “U?N'«Ë v?U*ô« odH« q«œ —ËbU? qIË t?(U?B f?«

uU??? d???N??? ‰ö??? Wœu« U?—U???*« ÷u??? WK s? 5U v?U??F?Ë «c

…«—U?? v Àb? U?L? U?N W?U?)« b?O?«u*« bb?% ÊËœ ‰U?bu*« ‚öD« œ—Ë U? «bMK“u?O V?M vu?? wH s ö?C? «dR? Êœ—ô« V?M …—b Âb VU v« W?M«dH« »U ÂU« WœË …«—U ÷u? s Wö'U

Æ·b qUI WOö vËU XU ÁdOE ÂU√ odH« UUIK

ÆvM —UAL tF bUF« cM È—Ëœ qJA tO« odHK

W?—b« Wb« s ‚d? ÂU?« VFK? ¡u?K« v« dD{« t«Ë U?L?O?ô È—U?'«

dN?A« ±π Âu Êô« od ÂU?« …«—U? odH« ÷u? Ê« dEM*« sË

odH« …—«œ« `M i— vœ—ô« d?OuOK*« Ê« WOU*ô« WU?B« œU«

‰Ubu*« —«u?A* WM«d?H« »U? œ«b?ô bO?u« qO?« U?—U??U WOU?«

ÆÈ—U'«

…b? iO??H? v W?LU???LK —ôËœ Êu?OK? ±≤ W?L?O?I U??{d? vU*ô«

v« V??M*« W?U? r— v u??O?ô« od? r U??F?U?'« V??M0 U√bË

vËô« W—b« È—Ëœ UUM s VzU? ±∏∂∞ aOuO od Ê« dc

db*« `M0 t??I?«u? s—Ë «d?R? ÈœUM« U?N d1 v« W?OU*« W?“ô«

Æ «uM ∂ cM vU*ô« UOKbuU

…dO? q v qb«Ë WF«Ë U?Oö dB V?M* oU« vMH«

rC v« WU)« WuL:« ‚dH ¡«œô« WNO Wu UM ÂU« VFK«

…—uBM*U8 Èd« qIMU8 5K"UFK WOMN*« WO8UIM« WMcK« uC ·ô¬ ∏ rEU8Ë WO8UIM« WMcK« …—«œ≈ fKc" ¡UC√Ë fOz— v≈ v<UNC« DU¬ vLE√ .bI- r%bFQ „dCA"

vEd" bL"Æœ W—uNL'« fOz— ‰ULF« bOF8 dB" DôUHC)« WEUM0 Wd rO«d« Èb

Èd%“_« bUO –UCE_« ÊulMNË

5KdC;« 5ö« WOFL dI" ÕUCCK« ÊËdC vMG«bË UË—œË uC≈Ë dIB«Ë d)UQ« 5??ö? vËb« œU??%ö ÂU??F?« 5ô« 5K??O?? ÊU???u??O œ—Ë t??Ë

·d;« U—Ëœ tbœ È—«uHô«Ë u?« quU vËdOUJ« vzUM« ÆÕUô« r«d —uC q√ s vd« È—ËbU

v« —U?F?*« tJdu« b??L?? d??U?« vzUM?« v« …u?b« 5d???;«

W?O?F?L fO?z— vMG«b? Èb?? —u?C? b?NA?O? qH?(« Ê« d?c

ju?« Vô åd??I???B«ò s??? b???L??√Ë v«—U???ù« ”U vM? ÈœU WMb0 œU?%ö v?Ozd« d?I*« ÕU??« —uC? q√ s pU?eU

v??I??? vM?? —U?????*« VU??? v« Wd??B?*« 5d????;« 5???ö«

v« …ub« t?Ou - U?L Æ¡UF?—_« b bF «bMu?N «œd?«

ÆWOFLK ÂUF« dOdJ«

WKOK« ÊuËUI*« ÂU"√ VF; —U‡‡ CO« vK pU"e« DUuL:« È—Ëœ vK odH« …œUOI ôU8UJO …œu ∫b R ”U —«d?L?U t?œU p9 pU?e« fOz— ”U?? ÕËb2 Õd Íd?« W?O?U s

W??œU??« w? Íu??Ë VF?? —U??????« pU??e?« qb

t lb«Ë d?OUL?'« W?— wK ¡UM t?FO i—Ë o?dH« ·u?H w ôUUJO?

¡U??I? w »d??F« Êu?ËU??I*« t???«u U??bM? Âu??O« ¡U?????

wU?G« VIK« b?B? q« s WO?Id?ô« U?uL?:« Í—Ëb od?H«  «¡U?I w

“u???H« u?Ë b???«Ë —U???F??? X% i?Oô« ”—U???H« t????{u???

≤∞∞≤[ ÂU s pUe« sz«e »ôËœ s »U Íc«Ë

WK"UF« ÈuI« d“Ë dOJ« vULF« bzUI«Ë

vm«d*« bL" vU rOK(« b tLO

È—uA« fKc" uCË ‰ULF« œU%« fOz— Èd« qIMK W"UF« W8UIM« fOz—Ë ÂöEË dOB8 qO;_« UNFË dB"Ë ÂU q Ë

WO8UIM« WMcK« fOz—

‚ËbMB« 5"√

ÂUF« 5"_«

rOK(«b bL" tLO%

Wd rO%«d8≈ Èbc"

œuL" bL" vK bL"

WFL `U

XHu w« «—UBô« …d«– …œU?F« q« s “uH« dO TôË

t?ö?F t Âu?I?O? s uË Êu?LC? s? b?Lô bb??« d?« ”U? ‰U?Ë

qL? Âu t?u?I iOô« ”—U?H« …œu??Ë XO?Ëd? ÂU?« W?O??{U*« …«—U?*«

qU w d?O? —Ëœ td? WF?Ë pUe« l t¡U?H X« Íc« VöU Wu?I«

od??HK …—U???? Í« Êô U??ö??)« »«u« `??Ë ¡«—u?K …œu??F« Âb??Ë od??H«

«d????« ‰UË od??H« Âu??$ r?« s »U????«Ë U??u??L?:« Í—Ëb? pU??e«

s bbFK UFLD pUe« qFOË ¡UCO« WFKI« q«œ U“ô« »U `H

wUd« —«d?L??« s tœU d?OU?L? ”U? s?L Ë pU?e« d?OU?L? db?IË

qU« W?UD rË “u?H« oOI? rNUD t?O?ö «dOO? tUU? «cËÅ‚dH«

¡UM« rN?FO?L özU? bO?« —uË Õö? rO«d«Ë dH?F b?L«Ë d?OL? bL?«

uô wF 5 w Wu?L q wUË ‰Ë√ t qQ Íc«Ë Í—Ëœ wzUN w«

bU?F?« rO? WOU? WuO? du? U ‰Ë√Ë ‰U? Íu? wK 5?öË ÍœUM«

ZzU XM?% Íc«Ë Ê«u{— b?L nJ« wMH« rd?b …œUO? X% sËUI*«

ÆWF—ô« 5ö œuIF« ÂbI lœË …dU rNF

W1e ‰ö?G??«Ë ◊U?I? Àö?« b?B?Ë “u?H« oO?I?% w «d?O??? t?F? od?H«

tUI? ÊU?A tœU b{ Á«uJ V t« pU?e« Vô oOu bL?« b«

s «d??O??? ld “u? oO??I?%Ë …U??U?H?*« oO?I??? XO??Ëd? ¡U??I w pU??e«

ÍuJA« …c V? ◊u?G?C ÷d?F t« U?OU? UNM? ¡e wK q?B U?b?F

Ÿ«d s »Ëd?N«Ë Í—Ëb« w r—«dL« ’d? s »dIË tO?ô UuMF

ÆÁ«uJ V ¡«—Ë ÊU UI*« s ¡e qB t« wK bOQ«Ë

Æ◊uN« wK VFKO Í—Ëb« s WuL q w ‚d Àö d¬ Êô ◊uN«

»U‡‡A« e‡‡ «d* …bb‡‡ Wzô W?L??O? mK??? …bb?'« W?zö?« Ê« 5U `{Ë«Ë

ÆWOuL WOFL »dô UNULJ« Ë«

t?OM ±∞ Êb*«Ë t?OM? µ Èd?I« »U??A „«d??ô«

Âb vK …bb?'« Wzö« XN« ‚U?O« fH vË

U??U?O????ô« ÈË–Ë dUM ≤µ vU??B?? ¡U?H??« l

«d?I ÊËb »U??A« e«d? —UN?« WKJA? —«dJ

”—«b*« »ö s? U??O??«—œ 5u??H???*«Ë W??U??)«

YO bzU?« bNF« v W{«Ë …—u?B dN v«

5U vN?«Ë W?L??O?I« Ác? œ«b? s U??F?U??'«Ë

÷—« W???FD hO???B??? bM W???zö?« X d?????«

»U????« Ê« …bb??'« W??zö« ‰u?? t?U??d??B

vzU??NM« ‰“U?M« Ë« lO??« Ë√ ¡«d??A« b?M WK????

qLF«Ë —uM« v« UNËd v dOô«Ë ‰Ëô« È√d«

W?OKJ« W?U?*« q?Iô Ê«Ë »U??A« e?«d? `U?B

—uô« bOUI vu?O Èc« b«u« »UA« r UN

u??C? ±∞∞ ¡U??C??ô« œb? Êu?J Ê«Ë Â±≤∞∞ s

ÆqI*« v

ÆUU 5ö s rNHB —UL« “ËUô

∫ bOF bL ‡‡ V e«d? Wzô Ê« »U?A« d“Ë 5U WU?« Õd »UA« e«d “u vK vC?I …bb'« »UA« qJA? W??O «d???I1b« ¡U???—ô …uD v W???O??e???U ÈËU WU? v t√ vK …œU*« hM YO `O? WO?FL'« vK ÷d?F »uKD*« œbFK 5?d*« œb È« vK W?O?Kô« W?I?«u? Âb W?U vË W?O?u?L?F« ÆWOuLF« WOFL'« ‰UL« Âb Ë« 5d*« s …—«œ« fK? 5O?F? —«d? 5B??<« d“u« d?B

Æ«dK$«Ë vKOAË ‚«dF« s ö VM*« VU v«

om-2334  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you