Page 1

v+UO « ‚“Q*« s# ÃËdWK %Ucu—UMO+ ≥ WN<«u*« s; eSF d“u«Ë ÆÆœU HK lIM: # ·UË_« —ôËœ ôË ÆÆp1U:« v- —ôu+ò UOU0 5IzU « —UF8åpM« v-

± tOM<

WH±≤

www.ommalnewspaper.com

≤≥≤∏œbF«

Â≤∞±≥ q d« ± ‡ ±¥≥¥ vË_« ÈœUL s≤∞5M!ô«

±π∂∂ ÂU; r‡‡ ON- b‡‡L0√ UN ‡+√ WO;u+√ …bd<

iOHW: %U0d:I# WXöX …bb'« W1“«u*U œuu« r;œ å%ue«ò vUO:0« dD)« WK0d# qQb ò ‡ —USH1_« lM* e-U(« %UMO#Q5 jO I5 å W\UBK dBM« òË å WK;« ‰e\ WLzU 5OMH« W UI1 ∫Èd+ bL0√ b0√ s# »dN:5 rË WO;d8Ë

¡UC;√ qOË Êu1UI« pN:M åvLN-ò oOI:K È—uAU WO UIM« WMSK«

rOEF« tKU r √ ∫WB« d“Ë ¡U_« ¡U_«—œU —œUsL{ sL{5K#UF« 5K#UF«Ê«Ê«

v;UL:<«ÊUJ+≈ ÊUJ+≈ôô∫oO-Ë ∫oO-Ë v;UL:<« U#U; ¥∞ ‡« ÈbF5 s*

åXJSOK«ò ‰UL; XdH; n vK;

°øW uNM*« ‰«u#_« …œUF:+« v- v dF« ÊU*d« `SM qc ∫v5«dF« ŸU6b«Ë W6UI8« d “Ë

%UO UIM«Ë WOzU M« %ULEM*« …√dLK WO+Uzd« …—œU*« sC-d

WdB*« WULF« …œuF V0d1 5FA«vö5 vö5lM9 lM9…dO8Q:«Ë …dO8Q:«Ë 5FA«

UNM#UC5 sKF5 W#UF« W UIM«Ë ÂUB:;ôU œbN5 l UD*« qU& n√ ∂∞ œdA WO,«—b« V/J« l23 s œUF2/,ô«

∫tK«b …dO√Ë ÊUL ÈuK ‡‡ X

ƉU:« «c v WO «dËdO WU?IM« fO?z—Ë W?U??BK vK_« fK:« u?C? vM*« X?FK b?√ qB?? ‚U?O? v

WKU …dc .b?I v—b*« »UJ« l WBUM s sbF?*« lUD*« »U« —d

rI W?O—b*« VJ« l U?BUM Ê« Âö?ù«Ë WUD«Ë W?U?BU 5KUFK W?UF«

WB?UM*« s rœUF?« V? rOKF«Ë WOd?« …—«“Ë UNO? ÊuJA W—uN?L'« fOzd

Wd??O??_« lUD*« vË YK?« vK …b??«Ë q qB??%Ë ÈËU???U U??N?? Àö vKF??

—«d?I« «c Ê« sb?R?? W??{«Ë »U??« È√ ¡«b« ÊËb «d?R? …—«“u« U??N??d v«

v≈ t?OM ÊuO?K ≤µ∞ „«cMO ‰œU?F YK« ÊU?Ë WU?)« lUD*«Ë W?}?uI« n?B«Ë

lUD*U? U?H√ ≥∞Ë W?U??)« lUD*U qU?? n√ ≥∞ bd?A t??OK Vd???O? vz«u??A?F«

U?N?OK? uDK W?U? W??B?UM v U?N??d Ë U¡U?G« ≤∞∞∏ ÂU? vU?? ”dD ‰ËU? Ê√

ÆWOHB« UR*«Ë WdO_«

WOd« …—«“u WBUM*« «ËœU√Ë «uC?—Ë „«cMO t «ËbB ‰ULF« sJË t—U√ `UB

»U?√ VUD l Âöù«Ë W?U?B«Ë WUD?U 5KUFK W?UF« WUIM« X?MUCË

ÆrOKF«Ë

ÂuO« «—UDI« vIzU ÂUB« WN«u*

lUD*« »U« Ê« UIU nOKG«Ë WUD« Wd fOz— n U bL√ `{Ë√ lUD*«

Wed*«Ë …dU?LK Wd b?F WUFK UN?d Ë UN'« pK s WB?UM*« ¡UG« Ê« ‰U

sL?{ rN«—œ« v q?L v« rN?UD* WU?ô« Âb? WU v ÂU?B?ôU «Ëœb

UU?)«Ë ‚—u« —UF?« ŸUH—« b?FË WB?UM*« pK Ê√ v≈ «dO?A UN?OK «uu? vJ

»U???J« W??U??? v W???“« ÀËb?? n U??? lu ÆÆV?J« l v? W??d?????A*« l?UD*«

ÆtOM —UOK* Êü« qB b

ÊuC v »U ÊuOK ≥µ∞ mK UNF —dI*« VJ« œb vUL« Ê« YO v—b*«

ÊuUM pc rOKF«Ë WOU*« v?—«“ËË ¡«—“u« fK Ê_ —«dI« «c s vM*« VF

Wd(« dO O: gO'U 5F: 5 bb(« WJ «

s U??B?UM?*U  “U? v?« W?F??D µ∞‡« Ê« YO?? qO??????? t??? «cË Âu ±∞µ

Ác?« —«d?I« «c Ê« U??{u? nO?I?Ë duM s t Âu?I U0 W?O?u?I« U??R*« —Ëœ

ÂœU?I« v«—b« ÂU??F« v W?“« ÀËb? t?OK Vd???O? U2 œu?I?FU ¡U?u« l?OD?

UË UH√ ≥∞ rœb? mU« UR*« pK 5KU?F« ¡ôRN WOUL?ô« WUK dEM« ÊËœ —ub?« s be ·u? t√Ë V«Ëd« vb l —U?F_« v oö?? ŸUH—« s ÁuU?F

UU?OJ« »U?« d?b? Wu?J(« UN?N?M v« W? U?)«  UU?O?« Ê« UH?OC?

vIzU »«d?{≈ vK UIOKF Wbb(« p?J« WO fOz— Ud“ 5? ”bMN*« ‰U

ÆUNOK XL«d v« Êub«Ë …d s tOUF v« UR*« pK ÈœUBô«

qO??«d?? œu?ËË ‚—u« ŸU?D v W??“√ œu?Ë l W??U?? lUD*« ŸUD?I …d?O??G??B«

U?N??O? o r?N fOË W?Ëd??A? d??O? rNU??K Ê« Âu?O« √b?? ·u? Èc?« «—UDI« ÆåUMUJ v sbU UM«Ë ÈœU √bO ÂUBô«ò UHOC …u?√ vU?{≈ d√ vK ‰u?B?(U W?UDLK »«d?{≈ ¡b? «Ëœb  «—UDI« vIzU? ÆWOu_«  U«d« ‰b WUD*«Ë WONU 5KUF« vU

W#Uù«‰b ‚Ëd-·dm åvD+u«dB#s0UD#ò‡

ÂUF« VzUM« W-ö) 58d# s—UA: # ¥

∫vuH« ÂUA ≠ UOM*«

«d?OA? Uc?OHM rNM? UMK Ë gO'«Ë W?uJ(« v WK?L?*« WOMF?*« UN?'« UdD√

rË —U????'«b??? rU?? —U??A???*«Ë WU?—œ wU

¡UL√ Wö `Od ¡U?CIK vK_« fK:« bF

d?– Âb? XK?C? W?F?O?— W?OzU?C?? —œU?B? b?√Ë

‰U?? w ÂU??F« VzUM« W??ö??) W—u??N??L?'« f?Ozd

q? s ÂU?F« VzUM« W?ö?) 5?d*« Ê√ U?N?L?«

v ÂuO« ÕU? s ¡«b?« —UD È√ „d «u?L? s rN√ «—UDI« uIzU? b√

·UM?????ô« W???LJ??? rJ iI?M« W??LJ??? b???OQ

s rN«d??{≈ ‰U?? v rN√ «u??U?{√Ë Âu??O« WU??N q? r?N?UD? c?O??HM Âb? ‰U??

WMOM ÂU?A —U?A?*« r ¡U?C?IK vK_« fK:«

VU UL?O ¨tK« b? XFK —UA?*« 5OF ÊöD

v WKL?*«Ë rNUD oOI% s ö?C bb(« WJ« W?O fOz— WU≈ s «u“UM

—UO? “u— b√ U?U?LK Íe?d*« “UN?'« fOz—

dO? bb'« ÂUF« VzUM« ÊuJ ÊQ …UC?I« s œb

Æ¡«c WË ‰b ·dË uKOJ« eU …œU“Ë vU{≈ ‰b ·d

ÂU?F« VzU?M« W?“√ q( W—U? X«“U?? U?{ËU?H*«

Wu????C????Ë v?HDB???? b????L????« —U????A????????*« W????U?zd

wU?(« ÂU??F« VzUM« 5O??F ÊöD rJ Ê« W??U?

d?B sU?D0 5KUF?« WO?I?Q bL?? ‰UL? W?K'«

UM√ ·U{√ ÆÆ «—UDI« W?d dO?O WK*«  «u?IU WUFô« r?O t√ UHO?C

Æ5F —UO vK »u

Ê√ —œU???B*« b???√Ë i?IM« W???L?J??? fO?z— »«u

rO«d« XFK

¨Wbb(« pJ« ÊUC vK ·u?u«Ë U«d'« s  «—UDI« ÃËd lM0 qLF«

—UA?*«Ë ö?F« u√ Íb? —UA?*«Ë ‰öI?ô«

åwU?L? vË_« …dz«b«ò W?Oz«b?ô« UOM*« W?LJ? XC? d?OdJË bO?« …e?L(«Ë ‚«d?≈ b?L? s—U?A?*«

s r¡ö?“ ÊuFM1 rN√ Ud?“ b√ 5d?C*« s ¡ôb 5IzU W?O?N« dO?u sË

ÆUOzUN fO

ÆWu*« v WuJ(«Ë ¨jD)« pK cOHM s Wu dO WON« Ê√ v≈

r— Èu??b« w? W??U??ù« ‰b ‚Ëd?? ·d??B v?Du« W?IU?« «uM fL?K UOM*« ‰U?L? ≤∞±∞ tM ∏∂∞ ÆÈub« s ‰UL? s ö UN?U√ w« Èub«  U?OO? v  ¡UË ÕU?H?«b?Ë b?L« `U?? V—Ë s? sL?d« b? qO?U?L?≈ ·d?«Ë vK s? vM?Ë wu? b?L?? U?OM*« ŸUD? vDu« d?B? sUD0 5K?U?F« s v– t???H??B »b??M*« u??C??F«Ë …—«œù« fK?? fOz— b??{ —«d?I? U?I? W??U?ù« ‰b ‚Ëd?? ·d?B U??N?O? 5?UD W???M W?d?AU 5?KU?F« W?zôË ¡«—“u?« fK fOz— p–Ë •∑ v≈ •µ s …ËöF« ‚Ëd? ·d UC√Ë •±∞ U??? l ≤∞∞≥ W?M ±≥ r?— ÊuU???I?«Ë W???zö U????I??? Æ—U√ s tOK Vd ‚Ëd? Êu?I???? 5b*« Ê« v≈ vN?« d?O???)« dd?I Èu?b« l— vK W?IU?«  «uM fLK? WU?ù« ‰b ŸUD ÊuU? Ê«Ë W—Ëb?« …Ëö?F« ‚Ëd? Êu?I??? ôË Wc?OHM?« t?zôË ±ππ± tM ≤∞≥ r— ÂU?F« ‰UL?_« ”U?_« v ‰U?L??_« ŸUD  U?d?A 5KU??F« `z«uË oO??D?Ë  U?d??A?« Ác?N? 5KU??F«  U??ö?? rOE?M v Ë√ qLF« ÊuU? ÂUJ√ l X{—UF uË v U?NUJ« ÆoU« UNLJ WLJ;« XCI d√ ÊuU È«

ZO MK vd5 —ôËœ —UOK#Ë WOdC« %öbF:K È—u- oOD5 5UF« Èb? vK •∏ u v≈ eF« iH? r Ê√ vK tKOQ

vËb« ÊËU?F??«Ë jOD?« d“Ë wd?F« ·d??√ —u??b« nA?

Õöù« ZUd? UI?Ë ≤∞±¥Ø≤∞±µvU*« ÂUF« WUNM? 5KI*«

v≈ W??uJ(« U??N??U??√ v« W??O??d??C« ö?b?F??« o?O??D s

ƉbF*« ÈœUBô«

XË ‰ö?? p– ÊuJ Ê√ U?F??u??? Á—«d?≈ —u?? È—u?A« fK??

vK U?NM —ôËœ —U?OK qu?% - ‰U? W?O?d« «b?U?*« ‰u?Ë

oOD rO U?L WGb«Ë UFO*«Ë qb« W?d{ qLAË Vd

v d?¬ —U?OKË Èe?d*« pMU W?Fœu? 5?F?œ

Ê√ W??U??? u??Ou? ‰Ë√ s W—U??I???F« W??d???C«

v{U*« Ÿu????_« ‚U??H?ô« - ö?O??N??? qJ

q —U??????ô« v c??√ W??O??d??C«  öb??F??«

v U?????Ëd?????A????? ≥ v t?????«b??????????????« v?K

vF??L???:« —«u?(« U??NM d??H?√ v?« UEö*«

W?U?? d?B0 …eU?'« fö*«Ë U??u?M*«

v≈ U??U9 W??O?U??L???ô« œU??F_« X«—Ë ¨oL??F*«

Í– ŸUD?I« «c d?uD? ÂU????F« ‰U????L???_« ŸU?D

rœ W?KJO? …œU???ù v?d???& o?O????D ¡b V?U???

µ∞∞qu?% vU??« ŸËd?A*«Ë W?H?O?J?« WU?L?F«

…d???H« ‰ö? W??O?uJ(« «—U??O?« vK œu??u«

v vFOD« “U?GU qLF« v≈ ÂU qI fOuË√

WM« WU?N? q? t?L?O?L?F? «b?O?N9 WK?I*« W?KOKI«

W?uEM du?DË œu?u« «b???« b?O?d —U «

Ê√ v≈ «d?O?A? W?O?uJ(« «—U?O??« vK W?OU*«

du?D v q?9 YU???« ŸËd???A*«Ë ÂU???F« qI?M«

W“«u*« e? “ËU?& Âb vK W?Bd W?uJ(«

l—Ë qO?Q …œU??≈Ë d??B0 W??O??—b???« bU??F*«

v{U*« vU*« ÂUF« v eF« W? fH WUF«

ŸUD?IU qL???FK U???NJO?????A?Ë WU??L???F« «—U???N??

XU Ê√ bF? p–Ë •±± “ËU ô√Ë •±∞[∏ È√

W—U???L????????ô« U??Ëd???A*« W???U?? ’U???)«

sL??{ j?I?? •π e????F« “ËU???? ô√ ·b???N????

ÆdB0 WOd«

vdF« ·d«

r Ê√ q?? v{U*« d???L?u v Õö??ù« ZUd

U;ËdA# ±∑ W#US ÷Ëd; å„uJB«ò ‡

d“Ë —UA? ¨—UM« bL√ —u?b« b√ ŸËd????A* W?c????O????HM?« W?????zö« Ê« W????O?U*« ‰ö???? U???N?M ¡U???N????ô« r????O???? „uJ?B« È—uA?« fK w Á—«d?≈ bF 5u?√ WUS U{d? XIK …—«“u« Ê√ v≈ «dOA Íd????Ë „u?JB« ÂU?EM? U???Ëd????A???? ±∑ s d??B?? VO??B Ê√Ë U??OU?? rN????«—œ •±[≤ “ËU? ô wöù« quL?« ‚u v« wö??ù« qu??L??« ‚u? r?? s Æ—ôËœ —UOK ≤± ‰œUF quL« ‚u r? Ê√ v≈ —UM« —U√Ë «d?OA? —ôËœ —UOK ±∂∞∞ mK wö ?ù« ‰ö d_« d?F ‚u« pK u/ Ê√ v≈ «u/ XI??I?? YO?? W??O??{U*« U??U?? ≤∞ ‡« Æ•≤∞ mK Ud

%«uM+ ¥ %«—uDI*« hOQ«d5 b#

∫WOË—u√ bL ≠ WOuM*«

Àœ«u ôb?F vK  «—uDILK Èdu? dOQ ÊU ??√ v —u ?B ??I« t ??Ë« bb ?% r ? ?O ?? ‚dD« «c `O ??? ??B ??? U ??NU ??? ??« «e«Ë  «—u?DI*«  U ?H ??«u ?L ?K U ?I ??Ë U ?N ?? ?d ?? 5QË —u?B ??I« ÆWUMB« …—«“u WOUOI«

qIM« d ?“Ë nODK« b ? ?? -U ? —u ? ??b« sK√

hO ??d ?? ?« WKN ?? b ?? vK ? XI ??«Ë …—«“u« Ê« «—U ?? ?? ?« «uM ? ¥ …b*  «—uDI*U W??U ??)« b ?????u ???? u ?Ë ≤∞±≥ fD ? ?????« s

Ê√ q ????I ????M ????« d ????“Ë ` ????{Ë√Ë

l «—u ?DI ?*« hO ????«d ? ¡U ????N ?????«

qL ??FK U ?OU ?? t ? ?? …—«“u«

«—u ?DI ????????LK ? h ?O ???????d ??????? ?« dE ?

…œU ?“ U ????????L ? 5 ?U ????????&« v ?

ÆWKN*« pK ‰ö …bb'«

p ?J ?« w ?K ? œU ???????L ???????? ???????ô«

…d ?? ??H« Ác ‰ö?? t« d“u« ‰U??Ë

lzU ??C ??« qI ? v Wbb ??(«

—Ëd ???L ?K W ????U ???F ?« …—«œô« Âu???I ???? ???

wK œU ??L ? ?ô« …œU ?“ pc ?Ë

Àœ«u(« UUO  «—UL?« Yb

nO ?????H ????? ????? Íd ?????NM ?« qI ?M«

r YO qIM?« …—«“Ë l oOMU

d ?O ??uË ‚dD« wK W ?U ??J«

r «—uDI*U W?U ?  UUO lL?

qIM ?« q1 ô YO ?? W ??HK ?J«

Àœ«u UU?O qOK% UN?U√ vK

U ???OU ???? d ???B ??? v Íd ???N ?M« r ????? WKL ???? s ? •≥ Íu ???? ÆdB v qIM«

vK «—uDI*« d?OQ bb ?%Ë —Ëd*«

nODK« b -U

œu ?Ë WU ?? vË Àœ«u?(« ôb ??F ?


‰ULF«

rO«d≈ Èu$ ∫ ·«d«

≤∞±≥ qd √ ± 5Mô«

WU« UUC

°ø«—œU‡‡ ‡ *« q‡‡ ‡ XK‡‡ A «–U‡‡ *

W‡‡ ‡ ‡ ‡ O;u=√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡.dÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡; —b‡‡ ‡ B d‡‡ ‡ ‡ B2 ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L; FUU‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM

vUO« ‚“Q*« s ÃËd"K $U%u—UMO ≥ s ÃËdK UdI?Ë  Uu—UMO Ë√  UU« s Y« ‰ËUË ÆdEM«  UNË VdIË W“_« ÊuU??I«Ë W??O?d??A« «d???« W??O?L?√ vK ŸU??L?ô« s r?d« vKË Ê« ô≈ qAH« vMF U?—«dL« ÊQ? ·«dô«Ë qbM W?uJ qO—Ë Âb??I rË XL??B« Âe??K W??zd?« W?? R?? dE?M«  U??N? ?Ë »—U??I? ? —cM? q√ …—œU v W?? O? U?? O? « Èu?? I« l ‚U?? Hô«Ë ÆWduË W—u WDI

Ê« ô≈ tAOF Èc« vFdA«Ë vU?O« ÂUIô« WU s UMd UNM sK√ v« pK «—œU?*« Ác d¬Ë «¡u Âu q œ«œe l{u« —«u ` v≈ u?b XU v«Ë qJO 5M bL? dOJ« VUJ« VdI ‰ö s W?Uzd« WRË W?OUO« ÈuI?« WU l vM Ë ¡U?LJ r? s√ Êü« ‰ƒU??« sJË W??_« ¡U?LJ 5 dEM?«  U?N?Ë vK? U??N?u?? B? s? rd« v?K qJO? …—œU?? ? X?KA?? «–U*Ë W?? _« —u?b« …—œU?? U?NK s X?KA «–U*Ë Ê«u?ô«Ë W?Uzd« åW?—U?ò UNd?D …bb WK« ndA« d“_« …—œU?Ë ÕuH«u« rFM?*«b

q v l?«u« vK U??N? I?O? I? % sJ1 W??LK? VF?√ v? åqL??A« rò Ëb?Ë …bF?_« W?U? vK œö« Ub?N?A v« «du?«Ë ·ËdE« vK ‰U?(« qEO vLd« åt?O?ö_«ò v X?√ …—œU? W?LK Ê« Êöô« s rd« vKF ¨tOK u U q√ s?  «—œU?? ?? ? …b?? ? s dE?M«  U?? ? N? ? ?Ë »—U?? ? I ȃ— v??≈ ‰u?? ? ? ? ? ? ? u?«Ë …œb?? ? ?? ? ? Ë W?? ? ?? ? ? {«Ë

qJO

ÕuH« u« —Ëd

VOD«

jU(« b

∫…—«œù« fKW2 fOz—

v&«d*« dU E«b=;vU=bL4« Æœ FUGö;ô«Ë Fö«d*« …dUI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·ÆF ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ F ‰ULF« œU%« ÆF ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ vGËdJô« b.d=« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

ÁbF

∫ÊuOuI

WOMu« ÕËd« dIHË UOUO ZCM rË `UB*« v# W$—U& V(M« 5«u????I« Ÿ«u?√ q «b???????????« w g?O???K? «Î—d???????

dEM« …œU≈ bF —ub« vK o«u« À«b≈Ë ¨…dO_«

ÆÃËd)« «c cOHM Ud œb% r UNMJË

Ê√ w≈ «dO?A WœUI« W?OU*d« UU?ô« wK ·dA

wKË lL:« öJA? Ãö˨WOUO« WM?H« »U«

r «—œU??? l?O?L?? ‰U?? «c åW?O??KI?« W?J?Uò  u*«

Ÿ—U??A« vK? …dDO??«Ë s?_« oO??I???? W??OzU?M????ô«

5MI? odD« W«b ÊuJO?Ë tM W?I??M*« 5«uI?«Ë tO?

Ê√ —«u?(« W?O?LM? vI?K db? kU?(«b??? b?O?F? ÍdË

w W?OU(« W?uJ(« ¡UI wK wd? fOzd« —«d≈

q œd0 t√ «bR?¨WOULô« W«bF« W?KJA UN√—

»√d Èd???B*« lL??????:« v U??N???d - v?« qL???A«

«bU?*« nË u—UMO« «c vK Vd?O UO?—UË

v≈ »U?c«Ë U???N??U???{Ë√ 5L?K*« Ê«u???ù« W???U??L???

iF ‰u?Ë Âb? w≈ l?d W?“_« q «—œU?? qA?

…d?O? W—U? wK 5K?I? UMKF?O? W?œUI« U?U?ô«

ÆUOzUN nMF« nu ·u WOUO« W“_«

nM?F« vK ¡U???C??I?« Ë vU??O???« d???UM«Ë Ÿb???B«

Wd?B*« WU?L?F« vK p– dR?O?Ë ¨d?B* WœU?B??ô«

»«uM?« fK?????? UU??????????« w Ÿ«d??????????ô« oœU?M

wU?O« Z?CM« WU( W?U?« wK W?OU?O?« VM«

Æ…dODË

rU?? W????R?? fOz— —Ëd?? b??U?? Íd q?U??I*« wË

‰U?? u «c ÈœU?M s* …U??O?? ô sJ Èu??b«Ë ZN?ML*«

fu??« …UM w? sH??« —u??? vKË Ã—U??K …b??u*«

lO??L?'« ‰u??? r s?Ë å√b«ò W?O??U?O??« »U?B??_«Ë

Íc«Ë lL?:« ÁbNA Íc« Ãd(« l{u« w≈ U?ô bF

W??R? d?b? ÊU?LKO? Õö? b?R? d?¬ VU? sË

wK w?KF??H?« ‚U??Hô« r? Ê√ u nMF?« c??M? Ê√ b??«Ë

Wô« ¡ULJ( XHK r WLU Ë« W{—UF WOM u« ÈuI«

ö????— dE  «¡«d????≈ v≈ ‰Ëb?« iF Q????K? U0—Ë

W??uJ(« W?O??K_« VU?? »e?(« q?OJAË U??N?zU??M

Íu???? w≈ W?O?U??O?« Íu?I« l?O?L? wId Ê√ V?KD

c?Ë W?“_« q «—œU??? Ê√ W?O «d?I1b« rb? VO?IM«

ÃËd)« q?Ë WM«d« W“ú wI?OI?Ë wUO? —uB

ÆWOK« »d v qb ô v s u« qL r v

fO ÷ËUH?« nË v≈ WU{ùU ¨d?B v≈ WU?O«

·«d _« l?O??L??? 5 W???I??« —u?????? …œU??≈Ë …bb???'«

w≈ «dO?A wUO« XMF?«Ë `UB*« s «bO?F WOM u«

WOU?A« UuL:« XK?U& bË …dQ?  ¡U nMF«

r sË WO?UO U?NU√ WOU?(« W“_« Ê√ «bR?¨UNM

«—œU?*« qA? »U??« vK? ·u?u« XËU? å‰U?L?F«ò

vK U?ÎC√ sJË wËb?« b?IM« ‚ËbM ÷d? vK jI?

wUO« »UDI?ô«Ë su« WU ¡UN≈Ë ¨W?OUO«

Íu?I« ¡«u U?OU? Àb? U W?Ou??LKL?? lOL?'« Ê√

WœU?%ô« d??B? ÂU?√Ë dd???« Ê«b?O? w W?L?B???F*«

w{dË VFA« w{d wU?O Ãd? œuË s bô

…—œU????????Ë nd????A« d?“_« W???I????O?Ë U“d« ÊU???? v?«

Æ×UK WdN*« WdB*« ‰«u_«

ÆlL:« ÁbNA Íc«

Ê√ w≈ «d?OA? W?LU?(« WDK« Ë√ W?{—UF*« W?O?UO?«

w« «dUE*« lOL? w „—UA w«  Uu?L:« wË

bbF« tbI« Íc« d_« uË W?HK<« WOUO« ÍuI«

U? …—œU??˨—uM« »e? …—œU?Ë Õu??H«u√ rFM*«b??Æœ

ÆÆt?OK u U?L? l{u« —«d?L??« u ∫YU?« u—UMO?«

vK ÿU?H(« u—U?MO« «c vK V?d?O U?O?—U U?√

s qBM w« ·«d? _« d?√ s W«b?F«Ë Wd(« »e?

«—œU?*« Ê√ w≈ …d?O?A? nMF« À«b?√ iF U?NKK?

W—c??? ‰uK?( qB r? w«Ë W???ËdD?*« «—œU???*« s

Ê«“Ë_« s d???F? d??O? w?KJ —«u? —«d??L???« vMF0

lUD« «– W?d?B*« …—u??« v≈ w—U?)« rU??F« …dE

W?{—UF*« b?IH U2 l?OL?'« UN?OK o«u? w« UU?Hô«

wK Ÿ—U??A« w …dR?? d??O?Gu?? l XKU??F W??ËdD*«

Ÿ—U??A« w?K …dDO???*« wU??O???« ÊU??I?????ô« WU??(

d?O?J« VUJ« …—œU?? «d?O√Ë ±µ ‡?« Wu?L??L‡ ·d?F

v≈ WU?ô« Ë√ Ÿ—UA« VUD*Ë W?{—UFLK W?OIO?I(«

U0—Ë ¨d??B?? v?≈ W??U??O??« ob???Ë wb*«Ë wL?K«

ÆUNM Êöù« r «—œU W√ w WI«

d?O? QD «cË «dUE*« „d?% w« w UN√ ”U?√

oO???I??% w «—œU???*« Ác `M? r UM s˨Íd???B*«

…bF ŸU?{Ë_« WzbN? WOze'« W?OUO?« VUD*« iF

U0—Ë «—U??L?????ô«Ë WœU?B????ô«  Uu?F?*« s be*«

…—œU??*« U??N??OK W??L??U??(« WD?K« kU??(«b???? ‰u??IË

·U?I≈ w? U?NKA?Ë «—œU??*« Ác ·U?F?{≈ w? rU?

ÆUNM œuAM*« ·bN«

vKË WOU*d« UU?ô« ¡«d≈ r v ÂU√ Ë√ dN√

U2 Ÿd??√ w—U??)«Ë wL??OKù« Íd??B*« —Ëb« …œu??

«uD ‰ö?? s? —«u??K W??œU?? U«u? s Êö??ùU

lO?L Ê√ U??O? fO t√ w≈ «d?O?A¨nMF« À«b?√

…dO UUD 5 W?I W“« v W“_« Ê« —Ëd ‰uIË

v? l«u« v≈ »d_« u u—UMO?« «c Ê√ s rd«

ÆlOL'« tFu

WU?zd« W?R b? U?NMO˨lO?L'« w{d? …œU

Íd?B*« Ÿ—U??A« w ‰U?F? —Ëœ U??N W?O?U?O??« Íu?I«

W{—UF*« W?OUO« Íu?I« WOUË Íd?B*« VFA« s

w W?O??U?O? —U¬ U?O?—U?? t?OK Vd???? t√ ô≈ Êü«

u—UMO?« uË wM u« —«u?(« qA? ∫vU?« u—UMO?«

r? Ub????F˨W????{—U????F?*« q???? s W?œU??????????? «u?D

ÍQ dQ?« ÊËœ Áœd??H0 …d?O?? U?Ë√ w „d??? Íc«

v« rJ(« w?u? w« 5LK*« Ê«u??ù« W?U?L? 5Ë

W«œ≈Ë W?U?O??« W?d? nu s d?B* W???MU q_«

s ZMO??Ë W?{—U?F*«Ë WDK« ¨lO?L?'« v?K w—UJ«

Uc?OHM? WO?H?OË W?“_« q( W?ËdD*« «—œU?*«WA?UM

ÆÍd√ WOUO Íu

oI% rË lOL'« dE W?NË s WËb« …—«œ≈ w XKA

w ÂUF« l{uK WOËb?« ULEM*«Ë ‰Ëb« iF VË

w U?Ou??OK*«Ë nMF« s b?e*« U?ÒOÎ K«œ u—UM?O?« «c

Æl«u« ÷—√ wK

uK U??u? l«d?? w« ÊU???ù« ‚u??I?? WU??Ë d??B??

od s ¢Èd?J« W?U?D«¢ v≈ ‰u?u« U0—Ë Ÿ—U?A«

ÆWLOEF« …—u« bF UÎFu ÊU U fJ dü«

«dUE*« „d? Íc« »UA« Ê« v≈ ÊU?LOK d?OAË

W????OK«b?« …—«“Ë Ê√ U???L???? …—u????« ·«b√ s? ·b Í√

‚u?I?( Wd?B*« W?LEM*« fOz— Áb?F? u« kU? Âb?IË

Íu??????I« w? o? b?????F? r? nM? À«b?????√ w? ◊—u??????Ë

rË Í—c? d??O?O?G Í√ U?N?O?? Àb? r w U?L?? X«“U?

«– »«e??_« iF?Ë —«u??« 5 W???K??  U???N??«u??

Ë wM u« —«u(« ÕU$ô WFu? Uu—UMO ÊUô«

«—œU?????*« Ác? q????? w?K l?u w?« W?????O?????U?????O?????«

rNbË w?U?(« W??A?O??F*« Íu???? w? Âb?I Í√ Àb??

u—UMO??« «c vK Vd???O? w?K«b« Èu???*« vKË

Ê√ T U q?JA —uB?Ë bI?F w« ¨WO?Mb« WO?Fd*«

∫UO—UË UOK«œ tOK Wd*« —Uô«

s „d? uN? r sË UNMOË tMO …d?O …u?Hd?FAË

r??O?? W?œU??I« W??OU*d??« UU????ô« Ê√ U??C√ W??UM

U2 Èd?√ …—U U—«d?L??«Ë …—U n?MF« ‰U?L?√ nu

rJ w? W?O??ö??ù« Wd????« ÷U?N??≈ bd s? „UM

sË wM u« —«u?(« ÕU?$ w qL?Ë ∫‰Ë_« u—UMO?«

ÊU UM s?˨WOU?O Íu ÍQ? «dQ fOË tH? ¡UIK

U??U???D« wDF?Ë WU??GK? W??H??O??F???{ W??uJ(«Ë U?dËe

WœU?????B?????????ô« ŸU?????{Ë_« v?K j?I???? f?O d?R????O?????

U0— w« W—u?« VUD*« nI? lHdO? r sË dB?

nOD?« Ê«u√ lO??L??? ÊuJ Ê_ W???K …—Ëd??{ „U?M r

n?Ë w? «—œU????????*« Ác? `?M? ô√ w?F???????O????????D?« s?

UN fOË W?OIO?I(« VFA« qU?A s qUJ« »U?OGU

WOM w dOOG À«b≈ vK sJË WOUO«Ë WOULô«Ë

wd? fOzd« W?L?U?? v≈ Êü« √b U? uË ≠ qB

Ãd??O?Ë W??OMœË W?OU?? W??Ob? t?O? WK2 w?U?O?«

ÊU?? W??ËdD*« «—œU??*« qA?? Ê√ w≈ «d??O??A?¨n?MF«

UNKI dEWNË Ë√ nu Í√

nMFK qO? ÀËbË W?ODu« Íd?B*« lL?:« W?FO? Ë

s W?OzU?M'«Ë W?O?U?O?« W??Ou??*« tKO??L?% ‰ö? s

WDK« U?N Âe?K? …œb?? U «d??«Ë œuM —«u?(«

ÂU?Iô«Ë WOU?C« WU q w? UOF?O «d√Ë U?Fu?

lL?:« œ«d√ ÁU& sJË jI? wUO?« w fO UËœ

œ«œe U0— w«Ë UEK« Ác? v XI—Ô√ w« ¡U?b«

ZzU …b u—UMO?« «c vK VdOË UÎF? W{—UF*«Ë

öC? WdB*« WO?UO« W?U« wK dDO?*« œU(«

wK —œU?I« b?O?u« u wU?(« ÂUEM« Ê√ —Ëd? b?RË

ÆiF« tCFË

u—UMO??« «c ZzU? sË Vd??I« q?I???*« w U?ÎC√

sË Íd?B*« Ÿ—UA« √b?N?O ¨wK«b« b?O?FB« vKF?

«—œU???*« Ác? ·b ‰u??? b???u „UM? sJ r t?√ s

÷—√ wK c??O??HMK W?KU?? W?“_« q( …—œU??0 ÃËd??)«

gO'« …œu Êü« WÎ ?IOI jO?« s «u*« ÁUML U uË

sI?Ë W?d?B*« …—u?« W??Ob?Ë W?O??LK vK ÿU??H?(« r

¢wö?ù« uA«¢ oK?DM s Xd UN?C?F Ê√ WU?

U—b??B? Ê√ b?ô …—œU?*« Ác Ê√ wK? «œb?A?? l«u«

ÊuJ?O??? …d*« Ác? sJË d????B??? w? bb??? s? rJ?K

À«b???_« w 5 —u???*« W??????U??????Ë 5d???B*« ¡U???œ

W“_« s ÃËdK «—UJ√ UNC?F sLC bË d√ fO

WOM Ë …bË WuJ qOJA?Ë qbMÆœ WuJ WUS —«d

oU …œUO

q( Xd w« «—œU*« Ê√ ÊUù« ‚uI  U«—b ÕË— s UNFOL Xd? nMF« nËË WOUO« W“_« tb???Ë wKË s? u« wK ÿU???H???(« ·b??N?????? W??O?M Ë rË  U??«d?????« œd???? XK? U??NMJË t?KUJË t?JU9Ë w nMF« À«b√ —«d?L« ¡U?¨l«u« ÷—√ wK qFHÔ s wU?F UM_ p–Ë˨ W?OF?O? W?O? ÍdB*« Ÿ—U?A« Wb? œu??Ë Âb? l —«u?(U w?KJA« «e?ô« WK?JA? ¡U???????d????????H« q? Ê√ p?– w?K q?O?b«Ë t? «e????????ô« w? rNM nK rË d“_« WKE? X% «uFL& 5O?UO« W?I?OË q?O?F?H r r p?– r—Ë »U??A« rN??O? s0 b?√ lO?u r— UNM bM Í« –U?H≈ r rË nMF« c?M d“_« d?R?Ë W?ö? t«– b? w «cË W?I?Ou« wK lO?L?'« ÆWb'« Âb wK W???????“_« q?( r_« …—œU????????*« wQ? Ê√ Ÿ—«“ v?ML????????Ë w WK??L?*« W?O?U??O?« …œU?O?I?« s WM«d« W?O?U??O?« UNFu? ‰ö s qFHU UNMJ1 w« W—uN?L'« WUz— q …d??U???Ë wM? u« o«u??K …bb?? W???O o?K Ê√

∫…—u « »U

∫È—uA U »«u

qLA« rË o#«u« lM9 WOz«b; Èu$

vMu« —«u)K …bO- W.«b åq.bM$ò W2uJ4 qO4—

Èu??I?« d??L?????« «–≈ qL??A?K r Àb??? s u «c t??OK v« U??NU?? vK W?O??U?O??«

t?KB* vF? qJ« q tMO√ VB œö?«

Æs uK WOz«b Èu …bU0 UNœU—Ë

WU?? Áb??F?? s „UM Ê« q? W?O??B????A«

dd?« »U »e fOz— fu bU? b√

U??????H«Ë q?zU???B???H« lO????L??? 5 ·ö???)«

s Uu??d?????O ¡U??LJ W??_U? b??u ô t«

…œuFU ô≈ œö« ‰U(« `KB sË lL:U

u fu ‰U??Ë W?I?ö??*«Ë …—dJ*« U??NU?“√

U??“_« v b??u??« s? UML??O??Ë UM?d??B*

ëd« ÊuËU ¡öIË ¡ULJ lL:U ÊU

s ô“UM?«Ë b??«Ë È√— vK ŸU???L????ô«Ë

5 dEM« U?NË Vd?IË UN?“√ s œö?«

q√ s —U?ô«Ë ÂU?_« v≈ œö?« lœ q√

UbË U* WUzd«Ë W{—UF*«Ë WOM u« ÈuI«

ÆÊU_«Ë —«dIô« …œu

uK? U??u? rU???H??? v?« U???ö??)« Ác? q ÆlL:« —«dI«Ë s√ œbN qJA dü« W?K?B? lC qO??B? b?u? ô t« ·U?{«

Ãd vU« ÂuO« vË ¢ »«d?)« ¢ WN UNQ

WM?U W????“√ s b?K« t????O???? vU????F Èc?« Xu?« v

U??????N?uK?L??????Ë åq?L??????A?« rò v?« u??????b s?

5L?K*« Ê«u???ô« W??U???L??? 5 U???«d???B« V???

‚e?L« Ê« «Ë√— sc« …—u?« »U? ÊU?

—«u? È√ s ‰¡UË XC?— «–« W?Ou?*«

ô« u U?? œö??« t??OU??F Èc« X??A??«Ë

¢ vdJ« ¢ q« s U«dB«Ë Êub

vK? ÷U???C????Iö? W???O????—U??? «b?M«

Àb UL ·dD« ÊuCG Ê«uô« XKF

Æ…—u«

5U WOu

ÆVFA«

ÆW“ô« Ác s ÃËd)« sJ1 nOË qJO …dU?I« ed0 d?B ZU?d ‰u? Ÿ—«“ b?L? Íd

Ÿ—UA« be 5«u Êu?bIË q bK« v

ÂU?F« ·özô« o?M dU? s1√ Èd

sc« dUE« ÊuU ŸËdA q UUI«

lOd« «—u? oMË dUM ≤µ …—u??

fK?? v Ÿu???ô« «c Á—«d?ô «u??F?

v «ËdR s W_« ¡ULJ Ê« vdF«

‰ö??? s rD?I*« À«b???« b???F È—u???A«

«bR tË—– v≈ ‚UIA« tO mK bK

U?NMO s …d?O?D W?O?H??F ◊Ëd? l{Ë

¡U??N???U ô≈ d??I????? s œö???« Ê«

5Q WOu? W?OU?O« ÈuI« qO?L%

q?L???????F? v?« …œU???????C?*« …—u????????«

„uJ?B« ÊuU??? s ö???C?? «dU?E*«

oI?% ô Ê√ vK …u??I U?NU??√

«d?G??« s bb??F« vK Èu???« Èc«

Æ…ud*« UN«b« …—u«

l b?UF?« o W?OU*« d“Ë `M U?NM

Ê« s r?d« v?K d?????U???? ‰U?????Ë

—«bS oKF ULO WU)« UdA«

·b È√ oI? r vU?(« ÂUEM«

¡UM????« t√ Ϋb??R?? W?O??uJ? „uJ

fO p– Ê« ô≈ …—u« ·«b« s

QD? uË ÎU?????O?uU????? U?????N?????Ë t f?O

vK lOL'« fUM Ê√ v U

`??HË W??uJ(« V?U? s? œu?B??I??

s rN?? œö?« —«dI?« Âb?

ÆtO«dB vK œUH« »U

rN?dHË W?O?B?A« rN?(UB?

fOz— 5MOF« u« v? bL? VzUM« XHË

—«u? …bzU vK? rNuK Âb?Ë

gO?F bK« Ê« bu« »e?( W?OU*d« W?O?N«

q??? Êu???{—U???F*« U???N???O?? Õd?D

vK Ê«uô« WËU q v UNK«d dD«

ÈœR W??OKL?? U?Ëd? « sbR*«

‡ U????N—«œ«Ë bK?« vK q?UJ« –«u??????????ô«

vK qLF«Ë W“_« qO Ÿe v≈

…d)« »U« v« dE?M« ÊËœ jI åUNUœò

qJA œö?« —«dI?« …œU?F?«

qG?? W«bF?«Ë Wd(« Ê« ·U?{«Ë «¡U?HJ«Ë

XHË «—U??F?Ë  U??LKJ ô vK?L? s qL?A« r?  «—œU?? Ê√ v≈ d?U?

v VB v« 5«u?I« dd?L? È—uA« fK? ŸU?{Ë« 5MI? WOKô« U?O?F?L'« ÊuU? q? U?N(U?

W??N?? s W«b??F«Ë Wd??(« »e?? vU??O??« t??«—–Ë UMOK Ãd? UN?OuËb« nK?0 W{—U?F*« «—UOË W?O?U?O« Èu?I« lO?L? 5 åqL?A« rò ‡  «—œU?? t« b?I??F ·d q Ê«Ë U?L?O?ô Èb? Vc U?NMJË ‚ËbMB« W??O?d?A Y??A? Ê«u??ô« W?O?d??A« pK1 s œb??F U?I??ËË Ê«b??O*« W?O??d??A qb?? W?{—U??F*«Ë  «—œU bK X« dB Ê« È—uA« fK »«u d???F??A?ô l«u« ÷—« vK? sJË jI??? Âö??? œd????? W????O?????U????O?????«  U?????“ôU ô« v?U????O?????« Ÿ—U?????A« ÆWœUBô«Ë sLJ q(« Ê« —uM« »e s œUO? rK VzUM« ‰U X??« v« qbM? ÂU?A —u???b« W??uJ qO??— v «bR åWUCò vK vM u« —«u(« √b v UNKA W??uJ(« Ác??N 5?LK*« Ê«u??ô« W??U??L?? p9 Ê« ¢ √b??0 U??N?F?? qU??F??«Ë W??{—U??F?LK? Ub??% d?????F ¢ jO(« v p√— vD« U?N—«œ« v WKU? ¡UD?« b?N?A WKd*« Ác ·U?{√Ë s W??u?L???? rC v« W??Uzd« W???R?? q?? s „U?—ô« s be? W?U?{« ô« r?N r ô s—U?A??*« Yb??(« WE?K« Ác v VF?? r? sË Ÿ—U??A« v lL??ô ¢ Ê«u?ô« ¢ d??ô« ·dD«Ë vM Ë —«u?? s W?????U?????L?????'« vF????? Ê« v« X?HË j?I????? t??????????H ô« U??N?????KB?? s Y???«Ë WDK?« vK –«u???????ö U??N?U?? WKO?KI« »«e?ô« i?F œu?Ë v?« …bM??? «–U Ë√ ÂUF« `UBK dEMô ≠ W?UL'« È√ ≠ UNKF

Èu?I« iF ‰U? d?L??« «–≈ U?N?b oI?%

Ãd? p– b?FË dU?E« ÊuU?Ë W?O?d?A« d?O? W?U?L?'«

Ê«uô« ¡«b?F?« s rNU vK W?OU?O«

bK?« v ¢ W?U???F????L ¢ W????{—U???F*« Ê« r?NM ‰u????I s? UMO?K

ÆjO« s «u*« bd

od v rN??F? rN?ö??« l?{ËË 5LK*«

„UM Êu?J nO?? ‰¡U??Ë rœd??H0 rbK? U?N?Q? V?UM*«Ë

W????O???N« fOz— b??O???:«b???? —uJ?A«b???? VzU?M« U??«

‚e???L????« Ê« U??????{u??? …—u????« ‰U???LJ????«

V– 5dD« s »UË åWOU gò ”uHM«Ë vM Ë —«u

r vU?L??ô« v «d?I1b« Èd?B*« »e?( W?OU*d?«

cOHM u lL:« ¡UM« »U√ Èc« XA«Ë

Æ¡U rNœ

d?O?? s t« UMO??? o?U?? s «d?O??? t?ƒ— nK??

d?B? vK ÷U?C?I?ô«Ë W?O?—U? «bM_

5√ W

vM u« –U?I?ô« W?N?? vK Ê«u?ô« oK?D Ê« ‰u??I*«


Áœ—UNM«

dB

‰ULF«

≤∞±≥ qd √ ± 5Mô«

…bb'« W “«u*« v œuu« rb Uu—UMO ≥ ”—b WuJ(« bF ¡«—“u« fK:Ë W?uJK ÊuJO

W??Ob??F*« …Ëd???«Ë ‰Ëd????« d“Ë ‰U??

WËbK W?U?F« W?“«u*« UuË« bb?%

Àö ”—b WuJ(« Ê« ‰UL? WU√

W????N??? ‰Ëd????????« …—«“Ë Ê√ ·U????{√Ë

U??B??B??? b?b???  U?u—UMO??

fOË ZM?*« d?O?u? wMFÆÆ W??O?U?≈

w?U*« ÂU???????F?« W“«u?0 œu???????u« r?œ

Ë√ W??OU*« U??B??B???<U W??ö?? U??N

w √b??? Íc«Ë ≤∞±≥Ø≤∞±¥ÂœU??I«

œu??u?« l“uË ou??? wK WU???d«

ÆÂœUI« uOu

rœ UB?B mK? Ê√ lu*« sË

WU?Ë l? ‰U?B« w ‰U?L?? ·U?{√Ë ‰Ë_« u—UMO?« Ê√ ¡Uú ‰u?{U_«

ÂU?F« W“«u? w W?O?Ëd??« U??M*«

±¥[µ¨ tOM —UOK ππ b?— sLC

u?????? ≤∞±≤Ø≤∞±≥Í—U??????'« wU?*«

Âö œuL ∫ duB

vd« bu« fOz— l vU

rb? U??B???B?????L??? ©—ôËœ —U??O?K

—U??OK ±±¥ qU??I?? t??OM —U??OK ±≤∞

qL??F« W??uJ(« oO??D ‰U?? œu??u«

ÆoU« wU*« ÂUF« w tOM

—ôu?« l“u W?O?c« ËdJ« ÂUEM

sL?d?«b?? œu?L??? ‰U? t??U? s Ê« d???U????*« —U????L??????????ô« d???O???????

vd ‰UL b Ë tUI« ‰ö

5Q?«Ë UU??IM«Ë qL?F«ò 5«u? …b?F l?—U?A? œ«b?« vK Êü« Æå¥∑ ÊuUË WOULô«  UMOQ«Ë vB« v q?b???« W—«œô« W???N???'« s ÂU???F« œU???%ô« i?— vK b???√ `$ ÂUF« œU?%ô« Ê« U{u?Ë  UUIM«  «—«œ« fU? qOJA —u????b« s —«d??I? W—«œ« ÊU??' s W??U??  UU??I? ∑ qu??% v d“Ë Èd“ô« bU? WËU?F0 Èd?√ …d? W?U?  UU?I v≈ vd?« Æt qLF UM“U Èc« ≥µ ÊuUIK UI WKUF« ÈuI« vU???O??« l?{u«Ë …—u??B?« qIM v?d??« b???u« v«d?*« VU vK tËbU?A U? «u?b?B? ô v? U?O?d v≈ d?B? v s«d« l«u« fJ W U …—u qIM Èc« Áu?A*« Âöô«Ë  UOzUCH« ÆÊU_«Ë s_« UNLF ‰«eô dB Ê«Ë Ê« vK  UËULOJU 5KUFK WU?F« WUIM« fOz— È“u oOu b√ fJO?ô WUI fOz— U?«—U tK«b? WUzd vd?« bu« …—U“ Æ…bLú dOu√ Wd UNM WOULF« l«u*« bF …—Ue  ¡U ‰œU?Ë „d???A? qL? …—Ue?« s v?Ozd« ·b?N?« Ê« È“u? ‰U? Wd(« rb W?HK<« ÊËUF« d«Ë√ rO?bË 5UIM« 5 ÊËUFË ÆUOdË dB 5 WOUIM« qL?F sË «b« qU? o v ◊d?H s WU?IM« Ê« ¡U?IK« ‰ö? b?√ vK? ÿU???H???(«Ë rN???u???I??? v?K ÿU???H???(«Ë ‰U???L???F« `?U???B ô≈ ÆrNUJ

d??B?? ”—bË sKF?? u U??L?? q??I*«

…œUe?K WK?U??? rb?« U???B???B???????

bb8 vUL&8« bIF ub åvU,8ò nJF œU?%ô« Ê« `{Ë√ ÆU?O?d? ‰UL?F« pœ œU?%« l U?C«

u??Ou? s «¡b “U??U?u??«Ë se?M«Ë

∫tK«b …dO√ ≠ X

d?B?? ‰U?L? UU?I?M ÂU?F« œU?%ô« fO?z— v«d*« vU?? v?I?«

ÊU?«—U tK?«b? W?Uzd UO?d s b?Ë È—u?A« fK? uC?Ë ‚ËbM 5?√ vu??O Èd??? —u??C?? fJ?O????ô« WU??I? fOz—

‰U????? w o?????? U2 d??????????√ qJ?A

bIM« ‚ËbM s?d ULO? UOL? U

—U??OK ±¥∞ œb?? YU??« u—UMO??«

w?¢ tU– Âb? sL?C ô WOz«u?A?

—ôËb« ÂU?√ t??OM'« d?F? ÷U??H?«

—UOK ¥[∏ WLOI dB* U{d wËb«

W????L???O???? ©—ôËœ —U???OK? ≤∞[∂¨ t???O?M

Æ5I*« dOG ¢Êü«

•±∞[≤ u?? Íd??B*« t??OM'« b??I??Ë

W—U? «¡«dù dB c?OHM —ôËœ

w W?OËd?« U??M*« rb W?F?u?

wU???« Õd??????I?*« Ê√ d“u« ·U???{√Ë

d??L?œ cM —ôËb« ÂU?√ t??L?O? s

rb« l?—Ë ‚U?H?ù« b??O??d sL??C

≤±∞≥Ø≤∞±¥bb?????'« wU*« ÂU?????F«

w W?O??c« ËdJ« ÂUE oO??D jd

`{Ë√Ë Í—U??'« ”—U?? v?≈ w{U*«

Æœuu« s UOze

r?œ ÂUE?M W?????u?J(« ¡U?????—≈ ‰U?????

œb????Ë ¨≤∞±¥ wU???« Êu?U??? dU?M

be U? œ—u? dB? Ê« ÂuKF*« s

Ê« ‰u?????{U_« q?«d* d?“u« ‰U?????Ë

«c? ‰ö????? wzU??????N q?J?A œu?????u?«

t??OM —U??OK? ±≤∞ u??M rb« W??L??O??

œ«u*« s U?NU?U??O??« s •µ∞ vK

ËdJ« oO?D ÊQ?A wzU?NM« —«d?I«

ÆÂUF«

w …œUeK qU? ©—ôËœ —U?OK ±∑[∂¨

WK?L????F?UË Ã—U?????)« s W????O?Ëd?????????«

œU??L?????« Ë√ œu???u« l“u??? W??O???c«

Ê« W???OËb« ‰U*« U??????R?? ‰u???IË

wU??UË jHM?« —U?F??« ŸU?H—« ‰U??

ÆWFB«

W?OËd?« U?M*« rœ  U?B?B?

W?U?D«Ë œu?u« rb d??B? b??O?d

Ê√ `{Ë√Ë W?????OËd?????????« U??????????M*«

UËU?L?OJU 5KU?FK W?U?F« WU?IM« fOz— È“u? oO?uË œU?%ô«

W? vK ¡U?Iô«Ë dJH« Wd d?dIË W?OId?ô«Ë WOd?F« UN?uË Ê√ v≈ v«d*« —U« ÆWOUOM« fU?:« v 5öË ‰UL •µ∞ ‡« …U???O???(« …œU???F?????ô d“_« a?O??? …u??œ v?K hd??? œU???%ô« ‰ö? s vb?)«Ë vUô« qL?F« WDA« W?U? v —«d?I?ô«Ë «b?I `?B? UN?OK ‚U?Hô« r …œb? U?Oü U?IË ¡UM« —«u?(« ÈœU??B????ô«Ë vU??O??« —«d?I????ô« qH?J «bb?? U??O?U??L????« œU%ô« Ê« vd« bu« l ¡UIK« ‰ö? v«d*« b√ ÆvULô«Ë Ê«Ë vU?L?F« q?I?(« s b?_ ¡U?B?« ô —U?F? X% q?L?F ÂU?F« qJ tK1 s q?UF« —U?? Ê« lË W?OUI?M«  Ud(« l l?OL?'« ÂU??F« œU?%ô« 5? ‰u?uËd „U?M Ê« ‰U? ÆW??O??u?{u*«Ë Wd??(«

W?«— ÊËœ ¡U? W?U?)« v? …œUO?FU d?L? qL?FU d?√ ÊËb

’UduQ w?B« 5Q« …œUO db ÕU?H œuL —u?b« ‰uI

pK s œu?I rN —d? Èd?_« ŸËdH?« w UMzö“ b?$ qIF qN?

5KU?F«Ë …œUOF?« ÕU?« cMË WOuU?Ë tËd?A 5KU?F« VUD Ê«

øUMKU& rË UU«

p– s rd« vKË WOzU?*« «dHK qU?I ÊËb qLFU Êuu?I UN

…œU??O??FU wU??L????« vzU??B??« lO— —œU??I« b???? b??L??« VU Ë

v{d*« `UB qLFU «eô«Ë Wb?)« ¡«œ√ v dOBI È« bu ô

Âb???Ë …œU???O???F« q?U???& r Y?O??? P???UJ*« l“u? w W«b???F?U

WMOUË ÕË«dË U?HOOJ s …œUOF«  «eON& s ¡U?Nô« r r UL

oO?I?? 5u???*« œu?Ë c?O?HM vML?Ë ŸËd??H« wU?? …«ËU?*«

5F? VO? ‰U?—≈ WO?L√ l q?UF*«Ë v?¬ VU …e?N?√Ë du?B

ÆWËdA*« VUD*«

ÆeF« b Ÿu_« w ÂU√ Wö Xu« ‰u

œu?Ë Âb s …œU?OFU s_« ‰u?? ee?F« b? œuL? —c?Ë

ô t« …œUOFU W—«œù«Ë WOU*« ÊuA« fOz— lO— bL dU ÈdË

Æ…œUOF« VUJ0 WOMN*« WB«Ë WöK WD Ë√ W«d WDI

qL? ¡«œ√ vK WËb« v n u?*« d?& U?L?OKF ôË ÊuU? È√ b?u

‰u??uËd „U?M ÊuJ Ê« V—Ë U??O??d??? fI?? œU??%«Ë d??B0

∫5√ WË ÈËUJ bL√ ≠ V

ÊuU? È—uA« fK0 W?œUB?ô«Ë W?OU*« Êu?A« WM' XA?U

W?OU*« d“Ë Í“U? wd*« —u?C? WI?KG W?K w Vz«d?C«

v œ—Ë√ W?MK?« Ê√ s rd« v?KË W???O?U*« d“Ë È“U?????? v?d*«

U?F?O?*« W?d?{ …œU“Ë W?d?C«  U?ö?ô« ŸU?L??ô« gUË

≤∞∞≥WM ∏∏ r— Êu?U? ŸËd?A? gUM? U?N√ ŸU?L??ô« ‰Ëb?

Æ UFO*« Wd{ l— ÊQA W—uNL'« fOz— U—b« w«

- Èc«Ë ¨b?IM?«Ë wd?B*« “U?N?'«Ë Íe??d*« pM« ÊuU??I ·Ëd?F*«

gU?M WM?K« Ê« ÊU???K« ‰Ëb??? vK X—œ« b??? WM?K« XU???Ë

t_ ŸU??L????ô« oKG d??√ WM?K« fOz— Ê√ ô≈ «Î d??R?? t??OK W??I??«u*«

gU?M WM?K« Ê« b????« W???OU*« d?“Ë Ê« ô« Íe???d*« p?M« Êu?U???

w« Vz«d?C« 5«u? öb?F ‰u? W?OU*« …—«“Ë ŸËd?A? gUMO?

‚ËbM bË …—U“Ë ÊuUI« WAU?M* Wö ô t«Ë Vz«dC« ÊuU

W??G??b«Ë U??F??O??*«Ë qb?« Vz«d??{ 5«u?? ÊQ??A «Î d??R??  —b??

W?œUI« ÂUô« ‰ö? t?A?UM r U? Ê« v« «d?OA? wËb« b?IM«

ÆW—UIF« WdC«Ë Vz«dC« 5«u ö?bF ÊQ WMK« fOz— ŸUM« ÊuOH?B« ‰ËUË rN?H« ¡U?? ô v? ¨U—u?C? s Âö?ù« lM Âb?? VË åW?L?N?ò

È“U vd*«

…œUe vU(« ÂUEM?« WO ‰u œœd U? W X?Ë ¨ÂUF« È√d« Èb ÆqAHU ¡U rNôËU Ê√ ô≈ ¨Vz«dC« Wd(« »e( W?OU*d« WO?N« fOz— l œU ‘UI w ÊuOU?*d« ÊË—d;« qœË fK:U W?O?uM« ÊU?K« qL? w q_« özU? œ— Íc«Ë ÊUd?F« ÂUB? W«b?F«Ë ÆwM u« œUBô« f1 ÊuUI WMK« WAUM q w WU Wd«

∫vuH« ÂUA ≠ UOM*« e?d0 WKU?A« w?B« 5Q?« …œU?O?F ÷d2Ë U?H u? ¥≥ sK√ …œU??O?F« q«œ q?L?F« s? Õu???H? »«d??{≈ w ‰u??b« ’U?d??u√ w{U*« Ÿu_« rN«d{≈ b?F wB« 5UK WUF« W?ONK WFU« WU??????ô« Âb?? WU?? w å5Mô«ò Âu??O« v≈ 5?OU????? 5?u …b* 5?U? l«u W?OzU?*« «d??HK? œu?I? dd??? W?Ëd?A*« rN?UD* b VO 5O?FË  PUJ*« l“u w W«bF«Ë  «eON?« ‰ULJ«Ë ÆW«d WDIË eF«

s «c qL? rË wU?Ë ÍœU?B?« Õö?« ZUd u È—u?AU Æo«u r « bIM« ‚ËbM l p– o«u «–« UM1 ôË dB q« U?C??«— U?F??O?*« W??d?{ W?A??UM r??O? t« v« d“u?« ·U?{«Ë

lK« iF —U?F?« l— Ë√ V?z«dC?« w …œU“ U?NQ Vz«d?C« öb?F W?O?L? l—Ë Vz«d?C« iF?? iO?H? U?NMË  öb?FË  U?ö?« U??C« w U/« jI? lK?«Ë wU??L?????ô« b??F???«  «– ¡U??O??ô« ÊU? W??OU*« d?“Ë œb??Ë ¡U??H???ô« b??( ‚ËbM VUD0 Vz«d?{ Í√ …œUe W?ö? ô t«Ë UNM »«d??ô« r s W?OU?ô«

v œö?U U?OU? …œuu*« lK?« UO?L? Ê«Ë U?Oz«c WM?« dB?

W?O«—U?ô« „U??√ v?d? U?NM?O sË b?U?F?« ◊Ëd??A XK√ v« W—U?I??F« W—U?L????ô« U?d?A« ÆrOEF«Ë ¡«d« qU?I  Ud?A« Ác s tOM  «—U?OK ≥ v«u œ«œd?« Ÿu?ô« «c ‰ö rO? t« ‰U ÆrNF  Uu« YO? v?{«—_« lO v vMKF« œ«e?*« ÂUE ¡U?Gù ¡«—“u« fK?? v≈ VKD Âb?I? t« d“u« `{Ë√ vMKF« œ«e*« ÂUE Ê√ v?≈ «dO?A? WU?H?Ë W?{«Ë —U?FQ d?U?*« hOB??« ÂUEM lO?« ÊuJ ÆtO ‰ub« s sdL*« ·ËeË v{«—_« —UF« l— v V ŸËdA? s vË_« WFb« oI? rOK s Êöô« Êü« s sd?N ‰ö —d?I*« s t« d“u« b√ ÂbI?« s be ô« UN?L« s W?{«Ë ◊ËdAË W?OMJ …bË n√ µ∞Uœb?Ë vUL?ô« ÊUJô« ÆUU ¥∞ vK

∫W—u√ qz«Ë ≠ V

Æ«—Ë_« s ÃöF«Ë WUu« qzUË Yb%Ë WUô« »U«Ë

vöF« VD W?B« d“Ë bU? ‰uK“ bF —u?b« sK« W?O??u?I« WJ?A?K WKU? duD? W?OKL? ¡«d??U √b …—«“u« Ê« «bO?N9 Êü« WJA« rO?OI Èd?Ë UNKO?GA …¡UH? ld «—Ëú v≈ «d?OA? W—uN?L?'«  UEU? lOL? WDAô« v lu?K

rË ue?« s •∏∞ W???M Xe« œ—u??? s?Ë Xe« v

W??O???O«d???ô« lK?K W???MUË ÂU??F« WU??N v?? œö??« vHJ

ÆeF« b UFœ vK vMuL« 5UIK Xe« b—u

sd??N?? vHJ? s n« ≤ππ dJ« b??O??— mK??O?? W??O??U??ô«Ë

·d?G« œU%U W?Oz«cG« W?F?A« fOz— VzU Ê«dL? ‰ö b?«

s n« ∑π v?O«d?« bO?— œuË s öC? dN?A« nBË

ÊuOK nB UNM Z? s ÊuOK ∑ dOFA« ÃU?« Ê« W—U«

·ô« ∏ v« dJ?K vK;« ÃU??ô« qB? U?L?MO WKL??'« v??d??A

ÃU??ô« `??B vU??UË Êu?O?K ¥\µ vK;« ÃU??ô«Ë “—« s

vK;« ÃU??ô« s dJ s Êu?OK ÃU??« lu?*« sË U??O?u s

WM« v s Êu?OK ≥\µ pKN? d?BË s Êu?OK µ vKJ«

π≤ vMu?L« Xe« v U?O?« Ê« UL? ÂU?F« «c WUN v? vHJ Èc«Ë s n« ±¥∞ vU?{ô« Xe«Ë d?N?« Wö vHJ s n« vHJ s n« ≤¥µ v« “—ô« v? UO??« qB U?LMO sd?N? vHJ

…œu rU

ÆWKI*« Wö« dNô«

db?B??« »U `? vK W??UMB«Ë …—U???« …—«“Ë l? U2 dJ?« VB?? W??«—“ W??U???? lO??u - t« —U??« Æs? Êu??OK0 bMN«Ë q“«d« s n« ∑µ∞ œ—u?Ë s ÊuOK ≥ `?«Ë dM«Ë ÆjI dN« Wö dJ« v UO« vHJ pcË

UJd_ WdB*« «—œUB« …œUe WbF+ qd åvJd_« ÈdB*« ‰UL_«ò

∫ÊUC— bO« ≠ WOdG«

rB?? W?U???B?K d?BM?«Ë WK;« ‰e? w??d??A U?FzU??A« t??O?  œœd Íc?« Xu« w U?NOM ≤≤∞ ‰œU?F U0 5KUFK ·d?B Íc« Íd?NA« e?U(« wK W?OU?L?ô«  UMOQ?« ”bMN*« t?Uzd f?ö*«Ë ZO?M«Ë ‰e?G«Ë sDIK t?CU?I?« Wd?A?« XK—« ÆwF?— dQ WON« WOI« tO bR WU?BK dBM«Ë WK;« ‰e wdA fU ÊU rOKF« b œ«R - Íc« Íd?N?A« eU?(« wK  U?MOQ?« t?? rB? w W?OU?L??ô«  QMO?U?K WO?u?I« Íu?I« d“ËË ¡«—«“u« fK fOz— VzU —«d? wK ¡UM ≤∞±±Ø±∞رw 5KU?FK td? Æ5IU« tUMB« d“ËË tKUF« jOI wK tI?«uLK  UMOQK WOu?I« WON« l XIH« UN√ v≈ WCU?I« WdA«  —U« ≤¥wK ≤∞±≥ d«d? dN? tUN w e?U(« ·d? a—U s …bL:«  U?I?*« Ác Æ«dN e?U?(« wK  UMO?Q?« rB? 5R?*« tËU? w? Íbô« Wu?J n?I r W?OUI?M« WMK«

vuI« q?« qL ‚UD v lu« UOU? Èd t« ·U{«

e? b?u t« «b?R? —uN? Wö …b* vH?J XeK v U?O?«

U? u?Ë vK;« `L?I?« b—u ru? s s? 5ö? µ VU?? s

Ê« «b?R W?UF« WU?IM« u?CË WK;« ‰e? Wd?A t?OUIM« tMK?« fOz— bM bL? b?«

«—Ëú WOuI« WJ,AK qUJ duD Èd& W1B«

œu??Ë ÊQ??A su??L??« d“Ë U??d??B Ê«d??L? ‰ö?? »c??

Êu?OK `LI?K ÈbU?F?«Ë vKFH« b?O?d« mK YO? ÊUô« œËb?

ÆÍdB*« œUBô« WKB UNb U/« tM bË …—U“ Ë√ wËb« bHM«

s œb? Èb U??N?u?I? „d? s W?Ëb« Ê« W?O«d?L?F« U??F?L??:«Ë ÊUJô« d“Ë o?O?Ë ‚—U œ b?√

∫ rO«d≈ ¡UM ‡‡ X

ÊU Õd? b W?OK«b« …—U??«Ë su?L« d“Ë …œu? rU ÊU?Ë

tOM8 «—UOK ≥ q+UI «—Uù« s 5&PdJ ŸU{Ë√ Wu$ «dNJ ≤¥ vK ÈdNA« eU(« UMOQ jO$I ∫vMG«b W1d ≠ X

…—uD?)« q«u??? s nA?JK W???“ö« U???«—b?« qL??? u???

…—u?????B t?????F?“u r? Íc?« œu?????u«

UFœ vK 5UI,K b—u&«Ë r;{ ue« e=

åWLU,BK dBM«òË åWK;« ‰eLò ‡+ ozUI( ‰u1& UFzUA«

œu?N'« d?U?C vb*« lL??:«Ë WO??« e?«d*«Ë U?FU?'«

s d?????√ —ôËœ —U???OK ≥∞ w?≈ qB r?b V?c? e????????????F?« «c s? •∂∞

Áœu »cJ Ê«dL

U(U ¥∞ ‡« ‚u s* v UL.« ÊUJ≈ ô

l oO??M« r??O? t« v?≈ U???ô UEU?;« lO??L?? W?ODG??«

W—U'« W?OU*« WMK UN“«u0 «e?

PUJ*« W«bË WOzU$*« «d&HK œuIF+ W,UDLK ’Udu+Q+ v1B« 5Q&« uH4u »«d{≈

WËb« W??Ob?Ë t??U?N??Ë ¡U?C?I?« ‰ö?I???« vK b?O??Q?«Ë —«d??I«

ŸUL?ô« d?C UL? WMK« ¡UC?√ vK —uC(« —U?B?«Ë Âöù«

‚UD lO?u VU? v≈ U?NM nAJK …bb? «—Ë√ ·«b?N?«

d??B??? wU???FË W??u?EM*« pK? ¡«d??≈

ÆULNMO jK)« ÂbË WUO« s lM v W??—U?A*« …dz«œ l?O?u? …—œU??0 Âb?I œU??%ô« Ê« ‰U?

qzU??ËË 5O??H???B« ÂU??√ WMK« ŸU??L???« oKG? U?L??OKF È—u??A«

‰ö s «—Ë_« s dJ*« nAJ« Z«d v lu«Ë UNOF

VOB Íc« wU?O« ÊUI?ô« sJ qO?Q? ULz«œ W?uJ(« lb Ÿ—U?A«

ÆWUIM« …—«œ« fK ¡UC√Ë

fK0 WœU?B?ô«Ë W?OU*« Êu?A« WM' fOz— vI?H« bL? ÊU?Ë

·ö?« l W?—uN?L?'U «—Ë_« e«d? lO?L qL?A?O «—Ëú

¨Vd?N?« WN?«u* ¨W?L?b*« WOËd??«

U?U9 tKB?Ë vUIM« r?OEM« …b?Ë vK ¡UIK« ‰ö? v«d*« b?√

5OH1B« —uC? idË Vz«dC« …œU“ WOU*« d“Ë l gUM È—uA« WOU

oOË ‚—U

U?M*« l“u …bb WuEM c?OHM

W?M «Ëö?F« pK ÁœU“Ë tO?UL?ô«Ë W—Ëb« ≤∞±≤Ø∑ر  «Ëö? r{ ÊËb ÍdN?A« —«dIô« s WU gOF Wd?A« Ê« U{u ≤∞±≥Ø∑ر w rNOK rB)« rË •≥∑ ÃËd??) Áœu?N??Ë t?O??U?0 ‰U??L?F?« d?F??A Íc« bb??'« …—«œô« fK? f?Oz— b?N?? w ÆdzU)« qOKIË UNu s WdA«

∫»U ÕUH«b ≠ V

v „—U?A v« U?d?A« ¡U?I?« r ·u?  U?uKF*«Ë  UU?O?« s U??N?O? nA?J  U?d??A« Ác U?N Âb??I?  U??HK* U?I??Ë W??F??«

Ê√ vJd?_« ≠ ÈdB*« ‰UL?_« fK fO?z— fO v?U b√

Èu? ÊUL?C …œu «œU?N s tKL% U?Ë ¨WOU?ù« UN?U

‰ö? UJd?« …—Ue WdB? W?O?Iu W??F rOEM œb?B fK:«

‰ö wJd_« VU?'« Èb bO ŸUD« œuË s bôË Âd?

l UN œ«bù«Ë oO?M« r v« WOIu« W?F« Í—U'« qd«

v«Ë W?OJd?_« W?KK« Ác?N Wd?B*« U?d?A?K vË_« …—Ue«

¥∞rC ¨¢W??OJd?_« W?c?_«Ë WËœ_« W???O

WËœ_« lO v h?B??? q? n√ ∂µ u? rC

v W??B?B????? ≤∞ U?N?M Wd?B?? W?d??

U?d?A« s be*« ÂU?√ ‰U?:« `?H U0 Wc?_«Ë

≤∞‡«Ë W?Oôb?O?B« «dC???*«Ë WËœ_«

ÆWdB*«

q?L?????A? Íd?????« U?????U?D? s W??????O?????U??????«

U??d??A« s? W??—U??A?? „UM Ê« f?O???? `{Ë√

Æ UËdHË föË WOzUOLOËd«

W??F??« Ác v W?—U?A*« v?K WDu?*«Ë …d?O??G?B«

WdB*« «—œUB« r Ê« fO ·U{«

ÂU?N« ‚u?« «c?N db?B?K WKR? ÊuJ Ê√ ◊d?A

vK be ô vJd?_« ‚u« v≈ WËœ_« s

Æ UH«u*«Ë …œu'« dOUF* ¡UHO« YO s

WU???GK? nO???F??{ r— u?Ë ¨—ôËœ Êu??O?K µ∞

fO —U« W?FU W—UA*« Ud?A« WOu sË

ÂU?O? W?OUJ≈ Y? …—Ue« ‰ö? r?O? t√Ë

Uu????? Àö? v≈  U??d?A« r?O???I r? t√ v≈

oKD U0 WËœú W??M*« Wd?B*« Ud?A«

v≈ d??I???H U??NMJË db??B??K WKR?? U?d?? ‰Ë_«

W??d? »U????( d??O?G« Èb? lOMB??« t??OK

U?ö?F«Ë  ôU??Bô« WJ?Ë W?O?Iu???«  «d??)« U???√ v?Jd???_« ‚u????« ‚«d???????« s U???N?MJ9 v?« VU? v≈ ÃU?? tS?  Ud?A« s vU?« Èu??*«

fO vU

nOKG W??OMH« …d???)« s U?C?F W??O?Iu???« …d??)«

U??d??  «—œU?? nF??{ q w W??U?? U??? uË vJd???_« ‚u???K Wd???B*« WËœ_« ‰u?u?«Ë ŸUDI« «c?N? ÂU?L??ô« UMOK r??

ƉUM*« bOF fO rK uË vœ√ b tOM —UOK v≈ t«—œUB

ÃU??% v« U?d?A« vN? YU?« Èu??*« U?√ tö?Ë W???FË

l ÊËUFUË wJd?ô« ÍdB*« ‰ULô« fK Ê√ fO? ‰UË

ÆvJd_« ‚uK dbB« UKD l o«uK UOM UNKOQ

v≈ «œUM??«Ë ¨W??B?B???*« W??OJd??_« ou???« U??d? b??√

dQË eU(« wK mK*« «c rB? - «–« tQ WdAU wULF« ÍœUOI« —UDF« b?L b« WO?ULô«Ë W—Ëb« «Ëö?F« w …œU“ ÊuI? 5KUF« ÊS? ≤∞±≤ر∞ر cM wF— r  UMO??Q?« rB? W?U? w U?UD ÃU??ô«Ë duD« e??U? …u?« U?C« w?F?— dQË 5KU?FK ·U?C w« d?O?G?*« dô« d?UM b?« e?U?(« »U??«Ë  «Ëö?F« w …œUe« bUI« s ⁄uK bM

s WKUJ? We? .bI v≈ ·b?N «—Ëú WO?uI« WJ?A« Ê√

rB Ê« v≈ e?ON?«Ë WU?BK d?BM« WdA wU?LF« ÍœU?OI« b?F« bL? —U« U?L

U???H« Ë√ «—Ë_U 5U?B*« 5M? «u*« Âb? v«  U??Ëd?A*«

Æ5KUFK tUH ÊU wF— dQË eU(« wK UMOQ«

Æ÷«d_« ÁcN WUö W{d d_«

Í—u$« VFA« UFKD oOI% Ê«d≈ wK bPR WO8—U)« d“Ë l{u?« —ub v≈ ÊU?œR ·u??? UÎ ???O??u? U—u??? Áb???N??A? Íc« w W?OL?OKô« ÈuI?« lOL? Èb WKB? „UM Ê√ «Î b?R wL?OKù« wK Ëd??L? b??√ b?Ë ÆsJ1 U?? Ÿd?QË …U??Q*« Ác?N b?? l{Ë wUO« q?(« s Y« w w«dù« VU'« WLU? …—Ëd{

s WU?— t?O≈ qL? Íc« w?«dù« W?O?—U?)« d“Ë VzU ÊU?O?NK«

VF??AK w «d??I1œ q?I????? 5QË ¡U??b« W?«—≈ nu? »uKD*«

ËdL? œbË W—u« WU?« vK ŸU{Ë_« Ê«d≈ WO?—U d“Ë

ÆWIOIA« U—u …bË —U ≈ w Í—u«

—U??b?«Ë q??I?« Ê√Ë nu?? Ê√ V? U—u??? w …U??Q?*« Ê√ vK

UN&UG nBM+ qLF 5,J ‰eLË WOuM*« dB WOHB

—UCô«Ë u*« 5 WO uM*U ZO$M«Ë ‰eG« Ud'

„uM« Êuœ bb?Ë Wd?A« WO?HB w≈ ·bN? XU WO?LMN'« rN?D

Wu?O? œu?Ë ÂbË U?U?)« hI V? UÎ ?d?I nBM« w≈ W?d?A«

s qOM«Ë UÎ ?O?H???F rNKB?Ë rNôU?I??« .b?I w?K ‰U?L?F« —U??≈ s

s UuM? s n√ ±≤ w«u? ÃU??S Âu?I? XU?Ë Â«u?_« s? ÂU? Í√

ÂU? s W?«b t?O? d??OJH??« - Íc« jD<« «cË U?N? 5KU?F« b?d?AË

t?OM? Êu?OK ±µ∞ a{ w≈ W??d?A« ÃU???% YO? wU?J« —b?IU W??OU?

„dË U?—U d???? dUM? …—u Ÿôb« œd????0Ë Wu?MF?*«Ë WœU*« r?N???u????I???

UNFU?B ‰ö s WOUM ·UO√ wU?« Ë ÊUD√ s ∂∞∞ UNM ‰eG«

- UbM ≤∞±∞ ‡ d?O_« ld« w l«u« ÷—√ wK Ác?OHM √bË ≤∞∞∏

U?Ou√ dO?uË lUB?LK —UO lD —U?C≈Ë U?NUL?√— dËb …œUù

s w? Ê«u√ qL? ‰UL?F« lœ U uË U?U Ë√ œ—«u? ö Wd?A«

lU?B*« b?√ oK —dI?Ë ÍbMN« d?L??*« U?Nd?A Ê√ q? p–Ë ∑ ‰«

W??d?? qODF w? tö? s? «u???$Ë „ö*« 5? ·ö?)« p?– ‰U?F????«

Ÿôb« cM tH?u*« WUOB« U?OKL ¡«d≈Ë wUJ« —b?IU 5KUF« qIM

…—«œ≈ W??Ou????? rNKL??%Ë sd??ü« 5U?F?« WKO »U??F?B?«Ë ◊u?G??C«

…eO r√ ŸeM ”ËdU l?UB*« —uO dOOG Áb?LFË »U√ ¡«b≈ ÊËb

—«d —b? v Êü« w≈ nu« «c dL?« Ë WdAU ÃU?ù«Ë qLF«

ÆlUBLK WOUô« …¡UHJ« ld …—u«

W??O??K?« n«u*« s rd?U «cË W??O«c« œu??N??'U W??d??A?« qO??G??AË

“U1 Íc« lOd« jO)« ÃU≈ wË ÂuJ« 5 ‰e Wd lL XU

„ö*« —«d?≈ q w WOU …d? Wd?A« qOG?A WU?« b?F WO?HB?«

Ud??O??b - w«Ë W??O?u?M*U ZO??M«Ë ‰e??G« U??d? `?$√Ë r√ sË

b?O?F? Ë√ Vd? s W?d?A?« Êu?? w qb??« Âb?Ë Wd?B*« W??uJK

∏∂ØË ±∞∞Ø±Ë ±≤∞ر w≈ t?—œ qB Íc«Ë WOUF« WU?*«Ë …œu'U

Ë√ V«Ë— W√ Êu{U?I ô 5KUFU \ W?IKF*« WËeU W?dA« „d wK

W?d? UÎ ?OU? U?N??O?HB? Í—UË U?N? ÃU?ô«Ë qL?F« qODFË U?N?d?Ë

‰U?LF« U?N?F— w« W?OzU?CI« ÍËU?b« q w U?N oKF*« l{uK W?O?

jO)« lOMB wK UÎ OzU?N ¡UCIU ÍbMN« dL?*« ÂU YO ∏∞Ø±Ë ±

…dO?_« «uM Àö« —«b wK 5?KUF« Ê√ UL? nu qL?F«Ë —u√

WOK;« WUMB« Ÿö? s bF XU w«Ë ZOM«Ë ‰eGK WO?uM*« dB

lU??B*« qO??G?A? rb?Ë ‰U??L??F« qL??% wU??UË lO??« W??OKL?? ÊöD

w≈ UNJL? U—œ qB w«Ë WDu*« ◊u?O)U t«b?« -Ë lOd«

WU??N?*«Ë ‰c«Ë W??O??A??O??F?*« ◊u??G??C« Ÿ«u√Ë ‰U?J√ lO??L??' «u???{d??F

ÂuJ« 5?? ‰e?? b??F W?O??uM?*« WEU??? q«œ Z?O?M?«Ë ‰e?G« ŸU?DI

ÂUEU qL?F«Ë d?O?G« `U?B «b?U?F «d≈ ‰ö? s W?O«c« œu?N?'U

WOuM« s U?NUË UNœu w «Î d?O qI w«Ë ≤¥Ø±Ë ≥∞Ø±Ë ≥∂ر

«d?A? r?OEM «u?U?Ë W?uMF*«Ë WœU*« rN?u??I? j√ wK ‰u??B?K

wK w?C??IM*« Êd???I« s UM?O??F?????« d??«Ë√ w Ub???O??O??A? - w«Ë

5KU?F« U?d? d?O??u r v? p–Ë U?N?OK ·—U?F?*« d?O?U?F*« fHMË

dOu qb?F«Ë dOO?G« «c ¡«—Ë s ÍbMN« dL?*« ·b ÊUË wË_«

WËbU Wu?*« UN'« W?U ÂU√ W?OU?ô«  UH?u«Ë  UUB?ù«

≤∞∞∞‰« wK be U?? U?N qL?F ÊU?Ë Ê«b? ≥µ ‡« s »d???I W?U??

s b??F?« q sb??O?F ÍbMN?« d?L????*«Ë Wd??B*« W?uJ?(«Ë tK «cË

«cË lUB ∏ UœbË bMN?U …œuu*« tFUB UNU?% w« ◊uO)«

¡«—“u« f?K??? w≈ W???O????uM*« WE?U?????? w≈ W?KU???F« Íu???I?« …—«“Ë s

pd?O?K_« ‰Ëe?G« s U?O??u s π w≈ ∂ s ÃU??S Âu?I XU??Ë qU?

v??LJ?? s W??OzU??C?I« ÂU?Jô« —Ëb? b??F v??Ë À«b??_« Õd???

◊u?O)« Ê_ p–Ë W?dA« W?UMB «Î d?O? d{√ d?_« «c Ê√ s rdU

W?OH?B?« ô≈ d?¬ qO? s „UM sJ rË È—u?A«Ë VF?A« wK?Ë

q Ë »ËUMU qUJ« Âu?O« ÂUEM Íœ«—Ë Àö ‰ö s r qL?F« ÊUË

ô WËb« WOJK* Íd√ …d? WdA« …œuF U?OKF« W—«œô«Ë Í—«œô« ¡UCI«

d?L???*« ”—U?Ë \ d?O??? W??M WJO?L?« s U?N?U?—√ be W?F?O?d«

rNCuFË Wb WUN …QHJL Wb WM q s sdN 5KUF« `MË

ÂU???Iô«Ë ·ö?)« √b U?bM? W?U?« W??O?H_« lKD v?? \ ‰U?(« «c

W?OU?« l«d —«d?L?« q w W?dA« œ—UD? U“_«Ë qU?A*« X«“

W?d?AU 5KU?F« b?{ œ«b??ô«Ë d?N?I«Ë rKE« ‰UJ√ lO?L? ÍbMN«

—«d{√ s rN o( UL UL

w i?UM«Ë s?U?????« s? U??u? Àb??Ë W???d???A« »U?????√ 5? »b

XF«d w«Ë WOuM*U ZOM?«Ë ‰eG« ŸUDI WKUF« UdA« 5 sË

XË s U“_«Ë qUA*« s bbF?« oK w X W—«œù«  «—«dI«

Wd U?UBô«Ë »«d{ô« V? …—u« bF dO? qJA UN?OU«

…d?L???? …—u?B l«d? ÃU??ù«Ë qL?F« W?d? c?√ wU??UË d?ü

U* U?N?O 5?KUF?« œb qB w?« «œU?« WMb0 ZO?M«Ë ‰e?GK qOM«

U? w≈ ÃU?ù« r hU?M UL? ö Î ?U µ≥∞ w?≈ ‰UL?F« œb? hUMË

«d??A? W??d?AU? ÊuKU?F?« rE YO?? WKU??Ë qU? ±∞∞∞ ‰« »—U??I

sD?« “ËU?? ô ÊU??? ÊU??O???_« iF? wË b??«u?« Âu??OK? s ≤ ‰« ÊËœ

Ác i?F sd???_« 5U???F« —«b??? wK U?«d??{ô«Ë  U???U???B?????ô«

nË «Ë—d?? ¡U??d?A« 5? ‚U?I??A«Ë ·ö??)« b???« U??bMË \ b??«u«

l—Ë —u??ô« 5??? W??UDLK s?d?N??A« W«d??I d?L???« U«d??{ô«

dEM« ÊËœ …bb?? W«d?G ≤∞±∞ fD?√ d?N? qz«Ë√ W?d?A?U qL?F«

WOULô« …ËöF« ·dË ¨wU?{≈ WUË ¨WË ‰b ·dË Ud*«

ÊËbJ rË r—U?L?√Ë rNU?O? «uM?√ sc«Ë W?d?AU 5KU?F« ŸU?{Ë_

s W?? r?N?L?OKË ¨WËb« Uœb??% w« W?L?O?I« fHM?Ë Ub?u? v

«uM —«b wK W?dA« »U_ …d?OJ« ÕU—_« ÊuII?Ë ÊuKLFË

¨qL WFO ‰bË ¨Íœ«—Ë ‰b ·dË ÃU?ù« eU oODË ¨qLF« bI

…bb

W? ·d?Ë W?d?A« wU√ l ÈËU???O wMOQ?« wU?_« l—Ë

»«d?« hd WËb« w{«—√ wK «uKB sc?« Wd?A« „ö Ê√ U?L

WKUË ö?U µ∞ rœb?Ë 5uB?H*« ‰ULF« …œu?Ë WuM« ÕU—_« s

¡U?A?ù «d?O???O??«Ë  ö?O?N???«Ë  «¡U??H?ù« lO??L? W?Ëb« rN???MË

W?d?A?U 5KU?F« ŸU??{Ë√ wK dDO? U?«dD{ô« ‰«e ô Êü« w≈Ë

œuI ¥ —«b? wK WdA« pK ¡«—Ë s ÕU—_« 5ö «u?MË \ WdA«

ÃU?ô«Ë qL?F?« W?d? wK dR U2 rN??UD qU? c?O?HM Âb?F? W??O?

∏∞‰« ‚u? U??N?OK «u«b???« U?b?F? Êü« rNU qG?A? b?F r WK«u???

ÆdO qJA

ÊS?? wU???UË sJ?*«Ë ÷—_« ÊU??L??C „u?M« s ÷Ëd??? t??OM Êu???OK

∫WOD ·UH ≠ X

b?? d?O√ 5? b?O?« l Ëd?L? b?L? W?O?—U?)« d“Ë gU

WOË—u√ bL ≠ ≠V w WK?U??F« U??d??A« œ—U?D  U??“_«Ë qU??A*«Ë d?UM …—u ÂU??O??? cM ÀËb?? w X????? w?«Ë W??O??uM*« W?EU??0 ZO???M«Ë ‰e??G« W???UM …d?Ë  U«d{ô«Ë  UU?B?ö WO?  UdA« VK?_ WœU dzU? WœU*« ŸU{Ë_« 5%Ë  Ud*«Ë —uô« ld  U?UD*«Ë  UUô« WKO rN?OK l«u« œU?H«Ë rKE« ¡«d  U?dA« pK 5KU?FK WuMF*«Ë U?bM …d?O?_« d??A?F«  «uM« ‰ö? W?U? W?O?{U*« W?ö?« œu?I?F« ŸUDI?« «c w WKU??F«  U??d??A?«  Ud???? W??B???B??) W?Ëb« X&« Âb l W?OIO?I(« U—U?F√ l VUM ô W? —UFQ? UNF?OË odF« wK ÿU?H?% Wu?  UU?L?{Ë ◊Ëd? wK? lO?« œu?I?  U?O?U?H« 5L?C lA??Ë lU?DË  «“ËU??& s rN??O??L??%Ë ‰U??L??F«  U??????JË ‚u??I?? ZO?M«Ë ‰eG«  Ud? s bbF« d?Ob w V? U uË sd?L?*«  «—«œô« UN—U w« WdNI«Ë WOF?LI«  UUO« V UNFO - w« WœU*« rNuI s qOM«Ë rNOK ‚UM)« oOO?C s ‰ULF« b{ …bUH«  U*« qBË WOUL  ôU?I« .bI wK rNM ·ôü« —U≈Ë WuMF*«Ë ÁU?& qF œ— Í√ Wd?B*« W?uJK ÊuJ Ê√ U/Ëœ W?O?H?F …—u?B rM Àb? U?Ë ‰U??L?F« o VJ?d XU? w«  «“ËU???«Ë  U?U?N??ô« pK w t?OM ÊuOK? ±∑¥ mK0 UN?F?O - w« ÂuJ« 5? ‰e W?d ÁU?& mK0 U?N?L?O?O?I - Ê√Ë o? w?«Ë œuMN« sd?L???*« b?_ ≤∞∞∑ ÂU? Vd?  UOKL? s Wd?A« t X{d?FUË ±ππ∑ ÂU? tM Êu?OK ∂∞∞ ±∂∞∞‡« wK be U gOHDË W?OM u«  UUMB« ‚d_ bLF? dObË U?Ë Wd?A« ‰U? tO?≈ X¬ Íc« ¡w« l«u« wK qOœ d??√ uN qU? W?d?A? ÃU?ù«Ë qL?F« w d?O?? l?«dË  U?“√Ë s? s Êü« t?OU?F l? XU w« W?OuM*« WEU?0 …bO?u« Wd?A« w ÂuJ« 5? ‰e s b?F? XU?Ë U«b? ≤≥ W??U?? vK lI? w«Ë ÂU?F« ‰U?L??_« ŸUD jË_« ‚d?A« W?IDMË W—u?N?L?'« Èu?? vK ‰e?G«  U?d? `$√ w«u UN qLF ÊU w«Ë rUF« Íu wK ‰eG« WUM Ÿö sË ±∞‰« »—U??I U0 UuM? U?N??U—√ wU?? qB Ë WK?U?Ë qU?? ∂∞∞∞ w …—U??K ÷d?F? Ë√ ·u??AJ*« vK V?U rI r? Ë t?M Êu?OK


‰ULF«

UFU

≤∞±≥ qd √ ± 5Mô«

∫b—uK WH :« ◊ËdA « V

l«d« dNAK “—_« s suL« UUD ÈbOH ÊUd —«dJ?Ë —«d? L? ?? ?« s U? ?d? ?A« W? ? ?B? ? ?UM?*« v u?—UM?O? ? ?« f?H v≈  œ√ »U? ?? ?« U? ?NKË W? ?OU? ?(« Æåµò r— WBUM*« qA fOz— È—U? ?M« vHD?B? ·U? {« Èdb? ? ?B? ? ?« fK?:U “—ô« W?M' W? ? O? N« Ê« W? O? «—e?«  ö? U? K W? H?? :« U? N Ëd? v …d? L? ?? v …œ—u*«  U?d?A?K b*« XC?—Ë lO?U? ?« W?ö …b?* Ud? ? Q WU? ?  —dË Ÿu?« q vK •± W?«dG …bb? ?'« ◊Ëd? ?A« W? ?«dJ U? ?I? ?Ë vzU?NM« ÊU?L? C« »UD …—œU?B? Æsœ—u*« q s VDA«Ë q b—u? W? ? O? N« X d? ?? « U? L? U? qUJ?U WEU? ; …ezU? W? d? Ud? ? N? ? s? ·ô¬ ∏ u? ? ‰œU? ? F WB?UM*« …d? dN?« Wö?« ‰ö W? ?O? ?L? ? Ác Ê« È—U? ?M?« `{Ë√Ë …b«Ë W?dA sJ1 ôË «b …dO? ◊Ëd?A« s bF U? uË UN ¡U?u« ÆWeOF«Ë WH;«

∫rO«d« Èu$ ≠ X

d?√ uË s?œ—u*« U?I??? ? s  U? d? d? Q s? ·ËU?<« d? O? v≈ «d? ?O? A? ? œ«b? ?« v WKL? ?'« v  U? d? A«  U?I? ? ?? d? Q ·ËU dO? ‰«“U ¥ r— WBIM*«

W? U? ?F« W? ?? O? N?« 5 …bb? ? W? “√ U? ? ?d? ? ?Ë W? ? ?O?Mu? ? ?L? ? ??« lK?K? vK r U?N …bO?I*« “—_« »—UC?Ë åµò r— W? ? ?B? ? ?UM?*« ¡U? ? ?G« U?d« ÂUô« Ub?I? —d?I*« s ÊU? v«Ë “—√ s n√ ≥∞∞ b—u? W?O? {U*« Ëb?Ë W?O?Mu?L?«  U?UD?« `U?B ¡U? ? ? ? Gù Èœ√ W? ? ? ? “_« r?U? ? ? ?H? Ê« W? «d? v dEM?« 5( W? B? UM*«  b√ Ê√ b? F Èd? √ …d? ◊Ëd? A« U? ?N? ?H? ?ËË U? N? ?C? ?—  U? ?d? ?A« ÆWH:« ◊ËdAU VzU v? ODK« vHDB? nA? W?UM W? d?G “—_« W?? F? fOz— v≈  œ√ ◊Ëd? …b? b?M »u??(« u? M —b? I v?z«b??« 5Q ÷d? H Âb? ?I? ? « s  U? ? d? ?A« ÂU? ? ? ?« td?« U? uË tOM Êu?OK nB lK« W??O ÂU?O U?NMË W?B?UMLK vK VF?B Èe?O?F d?√ Wd?A« W? «d? ? œuM qb? ?F? W? ?OMu? L? ?« Xu?« v t? «e? ??ô«  U? ? d? ? A« l? —ËU? ? ? ? A? ? ? ? ??« ÊËœ ◊Ëd? ? ? ? A?« •µ∞ WKL'«  UdA  bM« Èc« WON« ÂUO v≈ WU{ôU  UdA«

UDM4«dK å…—uBM*«ò lO bI8 ‰UD≈ v( dEM« q?I*« qd√ ≤∞

…eO'«Ë …d$UI« vE(U) 5 åWUM.ò XML1ú WOuI« nu4 ¡«—Ë

W? O? u? ?I« W? d? A?« vK v?K« dzU?? b?J Èc«Ë XML?ú …d t?OM ÊuOK ∏∞ v≈ XKË œd? ? ? A s? U? ? ? u? ? ?Ë n?u? ? ??« rœb qB Èc«Ë UN 5KUF« ÆöU ≥∑∞∞ v≈ ÈËb b? L?? `?{Ë√ t??O? U s t« WdAU WOUIM« WMK« fOz— ≥ ‡ `?d? B? vK ‰u? ?B? ?(« WKJA*« Ác —dJ ô v —uN ÆWM ≥µ cM Àb% r v« ‰ö? ? ÃU? ?ô« nu Ê« ·U? ?{« s W? ?d? ? A« Âd? ? …d? ?? ?H?« Ác Wb? ?U? F? ?« U? ?NU? «e? ?U ¡U? ?u« U2 v?—U? ?)«Ë vK;« ‚u? ??U WOU? ¡U?√ WdA«Ë W?Ëb« qL  U? I? ?? ? vK  d?√Ë …d?O? ? ‰U? L?F?« lœ U2 U? C√ 5KU? F« W? O? ?U? ? ? «  U? ?H? Ë rOE?M v≈ ÆqLF« nu vK U{«d«

u8b å»d8ò vULF« Õd*« ¡UOù ∫wd bL ≠ œ«bG

rN??« lO r U??M«dK …—u??BM*« W??d? vJKË W?dA« d?OOG? —UDô« r W?dA« d??N?« W??? ‰ö?? U?N Èb?MN« d??L?? ? *« fO?Q b?I? U—d w?« b«u?I W?HU?<U —UL?ô« W?O fOz— —«d U—œË W?dA« v ≤∞∞µ W?M? ¥∂≤ r— …d?? ?(« o U?M*«Ë W?H?O?? s π∑±≤ œb?F?U …d?U?F« …œU*« pK Ê« rU nODK«b? ·U{« —UL?ô« v? ·d?? ? ? ?B? ? ? ? ??« d?E? v?K X?B? …œU?*« W?I«u0 ô« W?dA?« r«Ë fOQ hB? ¡U?? ? A?« sL?MO?? ? ?M ‰ö?? ? ¡«—«“u?« fO?z— Ê Âb??I U?* U??I? O? Ê« YO?? s?Ë W??d??A« ÊU?? Íu??b« lzU??Ë vK? ÂUJ«Ë ’u??B W??d??A« lO  «¡«d??« ÊöD vb?*« VK b?O?H U? Âb?I r …—«œô« W?N? Ê« 5 vË d?O? U2  «¡«d?« tO?K  bM?« U W??  «bM*« .b?I s ‰uJ« t? UN?I v  U?? ?K W?? ?? ? v?« d?? O? ?A?Ë Èu?? b?« v b? lO?«  «¡«d« pK Ê« b?O?H U2 vb*« ÆrOK dO u vK  —b ÊuJO ¡U —«d?I« Ê« rU nODK«b? b« ‰UL?F« s WuNM*« ‚uI?(« …œu v U? gO?? F sË W?? d??A« W??B? ?? B? cM?L? s —«u bL« UMHBM rË WO?IOI …UQ ÆvU(« Ë« oU« ÂUEM«

W?? ?d?? …—«œ« f?K?? ? fO?z—Ë WËU?? ?L? ?O?J« åW?? ?O? ??M'« ÈbM?ò U?? ?M«d?« …—u?? B?M*« ÊU U??H? O? C? ö?J Íu??b« ‰u??? I? U??U dzU???) X{d??F b? U??N?F?O b??F W?d??A« ÂuI ÷uH od s U?N—«œ« rNË WOU `C« W?OH?B« ‰U?L« q vË U?N?OHB? s X?b?? b?? U?? U?—« oI?? % W?? d?? A« Ê« ÆWdAK vU*« l{u« WCU?I« Wd?A« ÊU ÈËUJ*« V? ·U{« …b«e*« s XMK« b? WËU?LOJ«  U?UMBK  U??M?«dK …—u??BM*« W?? d?? lO?? W??OM?KF«  «—U??L?? ? ô« W?d?? U??N?O?« Xb?I? v«Ë - r …b«e*« pK? b?O?Ë ¡UDF? W?O?UMB« v« U?? ?N? ?OK? vb?? L?K W?? d?? A?« rN?? « l?O rN??« s •ππ W?? ? M ÈbMN?« d??L? ? ? ? …—u??BM*U W??d??AK UJK? `?«Ë W??d??A« W??d??A« lO b??«u??I W?H?U?<U?  U?M?«dK Æ5KUFU WdA«  d{« bË ‰U?? ?L? ? ?F« b?? ?« r?U?? ? n?OD?K«b?? ?? ? ? ‰U?? ? W??? O  b??« b?? I W??d??A« s s?—d??C? *« W?? N? ? ·d?? B? Ê« Udd?? ?I v 5?{u?? H*« b WU'« s «dO «b XGK b …—«œô« qJ W?I?H?B« dd9 qO?N?? T «u?« oA W—«œô« W?N'« Ê«Ë  UH?U s? UNU? U lO? W?? O?KL?? ?  «¡«d?? « ¡U?? ?N« v? Xd?? ?

∫ W—u√ dO ‡‡ X

dEM« qOQ Í—«œô« ¡UCI« WLJ —d …—u?? ? BM?*« W?? ?d?? ? l?O b?? ? I? ? ? ‰UD?« v bF ÂœU?I« qd« ≤∞ WK v«  U?M«dK ÆWËb« fK v{uH WOu Wd?AU 5KUF« vU ÈËUJ*« V? ‰U ¡U?C? I« W?LJ0 WËb?« v{u?H? W?? O ÊU b?L?? —u??b« —U?A? ?*« W?Uzd È—«œô« fK?? ? fO?z— VzU? vU?? ?I? ? F?« ‘«œd?? ?b« Âu?? ?B? ? )« qb ‰u?? ?? ?  —d?? ? b?? W?Ëb« ∂µ WM? µ¥∏∞≥ r— Èu?? ?bU? 5L?? C?M*« öJ? Èu?? ?b« ‰u?? ?? ? U?? ?C«Ë W?? ?OzU?? ?C? ? bU?FU …—«œô« b?N —«d? ¡UGU W?U)«Ë  U?? ? ?M«d?K? …—u?? ? B?M*« W?? ? d?? ? ? lO? vK? W?? ? ? d?? ? ? v?« W?ËU?? ? ?L? ? ? ?O?J«  U?? ? ? U?MB?«Ë  «¡«d??« ÊöDË W??O? UMB«  «—U??L? ?? ô« —U« s p– vK V?d? U? l b?U?F?« pK  UU??L? ?{Ë e??«u?? W??d?? A« l9 U?? N? L« Æ UËdB*U …—«œô« WN «e«Ë —ULô« b{ Èu?b ÂbI b? t« ÈËUJ*« V? b« d?“ËË ¡«—“u?« f?K?? ? ? ? ? f?O?z— s? ö?? ? ? ? fOz—Ë W?KU??F« Èu??I« d?“ËË —U??L? ? ? ô« —U??L? ?? ö W??U??F« W??? O? N« …—«œ« fK??  U?? ?U?MB?K W?? ?C?U?? ?I« W?? ?d?? ? A« f?Oz—Ë

¥

Áb?? Ë t fO? sJË ¨ÊU?? û? U??“ô e?? ? ?)« ÊU?? «–≈ ‰u??I? F« ¡«c?? G W—Ëd??{ W??U??I? ?«Ë sH« „UMN?? ¨U??O? pOD?√ U?d??? wMD?√¨ W?H? ö??H« b??√ ‰U?? U1b??Ë w XU?? rË Õd??*« —Ëœ u «c?J ©U??H? I? ? ? U??? F? w Ÿ«bù« b?«Ë— s «b?«— U?d?A« Õ—U?? w{U*« Æ…UO(« v≈ œuF v Èd dB b?L? —u??b« b√ ©‰U?L?F«¨ ‡ W?U  U?d?B w  U?OU?F w t??—U?A ‰ö? W?U?I« d“Ë »d? dU? …—Ëd{ vK ≤∞±≥ ÂU?F WOd?F« WUI?« WLU? œ«bG WOULF« Õ—U*« duDË  Ud?A« Õ—U ¡UO≈ …œU≈  UdA« w Wd*« Wd(« Ê√ U?{u ¨WU WHB nAJ X?U?Ë oU??« se« w …u?I? …d?{U? X?U? w v d?FA«Ë qOL?«Ë ¡«œ_« w WOUL? V«u s ÆWOKOJA« ÊuMH« ÂU?? L? ?ù« v≈ …u?? b« Ê« »d?? dU?? —u?? ? ?b« ‰U?? Õd??*« t??? F?K Íc« —Ëb« s l?M wU??L? F?« Õd??*U WU?? ?—Ë wU?? ?ù« Ê«b?? u?« qOJ?A w? ÂU?? qJ?A ”UI XU ‰Ëb« ÂbI W?—œ Ê√ v ¨WuuË WOH?OI W?A Âb?I WOM ‰U?L√Ë WO?d? WCN s U?Nb U0  U??F?L? ?? LK U?L? N? Õd??*« «–≈ t√ v≈ U???ô Õd??*« WOUM«  U?FL:« w WOL√ d?√ uN UOUM W?bI*« W??OU??ù« …b?F? _« nK??? v?K rN? —Ëœ U??N YO?? ÆW—UC(«Ë WOULô«Ë WOUI«Ë

tK«b …d?O√ ≠ X ∫v œuL ≠

d? ?? ;« …œu? ?F «—«d? —b? ?√Ë 5u??*« q Ê√ v?K t U?AM u?Ë 5? E?U? ? ? ? ? ? ?;« 5? Ÿ«e? M?« d?_« d? ? ? ? ?? ? ? ? √ t? Èc?« Ÿ«e?M?«

fOz— q?L? '« rF?M*«b? ? n?A? ¡UM?U 5KU? ?FK W? U? ?F« WU? ?IM« n?u d? ? ? ? s »U? ? ? ? A? ? ? ?ô«Ë s XM?L?ú? W?O? u? I« W? d? A« W? ?O? ?{U*« …d? ?? ?H« ‰ö? ? qL? ?F« —U? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? « l?d? œb? Èc?«Ë YO Wu dO ÂU—ô XML_« v?u? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5? Ÿ«e V?A? vK …e?O?'«Ë …dU?I« vEU?? YO? U?L?NM qJ d?U?;« W?O?F? WE?U? ? ; UJK? d? ? U? ? ;« XU? ? WE?U? ? ? ¡U? ?A≈ b? F?Ë …e? O? ?'« WEU? XKœ UNzU?G« - Ê«uK U?N« ”U?√ vK W?? FK« …dU?I« U?J?K?? ? ? ? L?* v?d? ? ? ? A?« Y?—u?«  d? ?« U? L? ?O? Ê«uK? WEU? ?? d?U??LK U?N?“U?O? vK …e?O?'«

ÆÊ«uK WEU ¡UA≈ q ‰U? ? B?ôU q?L? ? '« —u? ? ?H« v?K v? O? « ÕU? ? H«b? ? o?d? HU d? ?_« r? ? Èc« ŸU? b?« d“Ë

∫ œd Èd

UNzUC8_ Ub)« ÂbI4Ë …dNAË WO8d; 5OMHK WOMN*« WUF« WUIM« Wb WUIM« ÂbIË WuCF« tO—U qU( s v?u?? I« rd?« W?? UD v? WMN?*« U?? ≈ È—Ëb« »U?J« vK? WU?IM« ‰u?B? ‰ö? WMN?? ∑¥ q?L? Èc« ≤∞±≤ WM? ±∂ r—  «Ëœö rz«œ ÷dF UOU WUIM« bF UL ÆWCH —UFU UdI0 WO—b*« vK qB tQ —uc*« ÁUœ≈ U vK «œ—Ë q?zU?? ? ? Ë s? W?U?? ? ? ?IM?U? W?? ? ? U?? ? ? ? ‚«—Ë√ ¡«d?? ? ?«Ë »c?? «c? Ê« ‰u??I?M  ö?? «u*« v W??OU??L? F?«  U??F? L? ? « v« Vc? UM_ WU?IM« Ác Ê« —U???U U?N«d?I?Ë U?NMU?√ sË dUM? ≤µ …—u r— s Xd? …b??OË v« ·«bô« o?O?I? ? sb?U? vF?? r VKD ‚U?? d?√ uË W?zö« U?N? OK hM rœ ÃU?? Ë ‚d?F«Ë b?N?'« s? be? ‰c «c v 5BK?<« qË ¡U?C?ô« s d??O?? WK?d??Ë UM?? U?? ô ô ÂU??ö U?MF??b? s u« V–U??ôU? UM??F? ?L? s qO?M«Ë UMd?? O? ? Æ UFzUA«Ë

Èd bL√

÷d?F w« V?BM« U?OKL?F W?? MU U?« dO u?N —uc*« UUœ« w« ¡U?Cô« UN  U?b?? qF?HU? Xb? WU??IM« Êô vI?O? I? ÆÆd?B?(« ô ‰U?*« qO?? vKË U¡U?C?ô W?OD« q?OU?K d??;« qL?F? l  bU?F WOD« qOU?« WLO s •¥∞ rB? qUI

Èd?? ? b?? ? ?L? ? ?√ s «œ— å‰U?? ? ?L? ? ?F«ò X?IK? W??OM?N*« W??U??F?« WU??IM« f?Oz— vU???«b??? a—U? —œUB« œb?FU dAU? vK 5OMHK W??F«d?« U??N? ? ? H? ? v ≤∞±≥ ”—U?? ≤µ ÆÆVB U??OKL??F rN??{d??F??ò Ê«uM X% fOz— b?{  U??ö .b?I?  U?F?O? u lL? Æå5OMHK WOMN*« WUF« WUIM« lO?? L? ?K? ‰u??H?J œd« o? ÊQ UM U?U1«Ë ÆöU œd« dAM vK ¡U?? U?? Ê« Áœ— v? vU???«b??? ? b??« WU??IM« u?C? œu?L?? b?L? √ b?O? ÊU?? …b?d?? ? '« t?d?? ? ?A Èc?«Ë ±≥±∞ r— X?% Ê« W?? I? ?O? I? ?(«Ë W?? ? ?B« s U?? U9 È—U?? rd …d?N?A? 5OMHK W?OMN*« W?U?F« WU?IM« Èu?? ? ? ? ?I?« …—«“Ë s? ≤∞±± W?M?? ≤ر∏µ∂ ≤∞±± d?L?u ≤∞ a—U …d?N«Ë WKU?F« Ê«œu?? ? ? ??« Ÿ—U?? ? ? ? ±∞∏ v? U?d?? ? ? ?I? ? ? ? Ë v? d?? ? ? ? ? I?*«  U?u?? ? ? ? ?H? ? ? ? ? ?O?K?Ë 5?b?M?N?*U? Æ≥∑¥πππ∏± Ë ≥∑¥πππ∂±

tUO√ s! dAJ vLN&

W8ËdA*« rN?UD vK8 UUI8 oOI) Êuu) È—uAU ÊuKUF« dU »d

U? N?? «—b r?N?U?D0 W? OKO? B?H? …d?c? Âu? ?O« v?Ë rN? ?U?D oO? ?I? ?% W? ?OU?J«Ë fOz— «uKU? s ¡vu W?I?«uLK vU?« W? ? ?OU? ? ?I?M« W?M?K« f?Oz— V?zUË f?K:« oO?I? ?«Ë W?O?uU?I« Êu?? AK rNKu? ? rN? u? I? r?N?? UD? vK UU? I? r?N?F? VzUM? W? ? ?MU ÊuU? ?IK W? ?HU? ? ? ÁcË sc« Êu?KU? F«Ë W? OU? I?M« WMK?« fOz— ÆrNuI ÊuUD Êu?c s√ v≈ Êu?KU?F« t?dD ‰«R? X?O vË WËd?A*« rNu?I W?UDLK ÁU? ?& XM?F Ë√ W? ?OU? ? Ë√ Wu? ?? ? VU?D Æ…—«œô«

fK f?Oz— vLN b?L√ —u?b« VU fOz—Ë 5?KU?F?« iF WKU? I0 È—u? A« b? ?L? ?? ? ÕU? ?? ?H?«b? ?? ? W? ?OU? ?IM?« WM?K« rN?F? —u?C?(« i— Èc« lO?L?«b?? fOz— VzU d?CË rN?uI s? ŸUb«Ë b?L?? œu?u*«b?? ‚—U W?OU?IM?« WMK È—u?A« fK?? fOz— ¡U?I 5K?U?F« l ÆWËdA*« 5KUF« VUD ÷d Ê« W? ? ?O?U? ? ?I?M« W?M?K« f?O?z— VzU? b? ? ?√ uK2 VUD gU vL?N b?L√ —u?b« d? ?L? ?? «Ë r?N? H? ?u? ? rN? ?HË Êu?KU? ?F« v≈ —U?« VË ÂUzËË ¡Ëb? v W?A?UM*« œ«b« rNM VK vL?N bL« —u?b« Ê√

∫ÈËUJ bL√ ≠ V

rN?u? I?( Êu?UD?*« ÊuKU?F« qO? ? r «c q* «u? {d?F? Ê√ È—u? A« fK0 UU? I? vuU? I« d? O? ·d? B?«Ë —«d? I« rN? ? ? ??UD* o?O? ?I? ? ? ??K rN?Ku? ?? ? r?N rN? ? ? ? H? ? Ë v? W? ? Ëd? ? A*« r?N? ? u? ? I? ? ÆWOUô« q Êu?KU? ? (« ÊuKU? ? F« i?F b? ? u fK?0 W? ? b? ? ?)« ¡UM« U? ? ?OK ö?R? ? WdJ? F« rN?? b? …b? r?{Ë È—u?A« p–Ë W? O?H? O u« rN??U? Wu? ? «u? U i WM?' rN U? N? D« v?« rN? ? O? I? ô ÆWOHO u« WOU Wu  U“UM*«

WzU5 ‰uK-Ë r2UH8 W'“√

s'ô« »«dD{«Ë Ê«dOD «Ë W-UO « 5 åWœd0ò W2ö!

åpM?« w( —ôËœ ôË ÆÆ pYU« v( —ôu1ò UOU qIM«Ë vZU« vIzU1 —UF;

•µ∞ iHOM …dLF«Ë Z(« vK8 ‰U?ù«Ë V4«Ëd« Ë ÆÆWULF« `d4 ¡«—Ë WUO« W“√

l W—Ëd*« U?UM?ô« ÁdU?% Íc« œuu«  UD? bM  UdF?« ·UHD« sdE?M*« 5IzU?« W?M? s XL??U?Ë —b?? ?B* X?R?? ? ŸUD?I« l?  U?? ?U?? ? ÍœU?B? ?ô« l{u« Íœd s?Ë rN?“—  U?? ? U?D v?K W?? ? ?“_« d?? ? OQ?? ? ? «dE? ÆWHK vK d??B? ? I? ô —ôu??« «b??? ? «Ë i?F?Ë  ö?? ? ? ? U?? ? ? ? («Ë  U?M?U?? ? ? ? A?« t s?J W?? U??)«Ë …d?? _«  «—U?? O? ?« w Âb? –≈ UU? UœUB?« «bF b?? O? ?B« V«d?? Ë Íd?«  ô¬ qO?? G? ?A ÆdU;«Ë e)« Ê«d√Ë ÍdNM« qIM«Ë bL?√ 5dB*« sœUOB« VO?I ‰uIË b?O?B« nË√ —ôu?« hI Ê≈ —U?B s d?O? ? w W?O?{U*« lO?U?ô« ‰ö? bO—Ë fd?«Ë WeM*« wË  UEU;« 5?«d 5O?F V ËÆ’U t?Ë vK ¨su??L??«  Udb* 5FU »U??? A« s s  U?OKL WFU* ‰Ëd?« …—«“Ë Ë√ —ôu?«Ë se?M«  U?O?L? lO?Ë ld?HË ‚«u?? ? ? _U? lO?? ? ? ?« l?M* W?D?? ? ? ? qJ? Æ¡«œu« b b?L ‰U w«—e« b?OFB« vKË h?I Ê≈ 5?ö?? ? ? H?« V?O? ? ? ?I —œU?? ? ? I?« W?? O? ?U?? « v?K VK?U dR? —ôu?? « `L??I« q? W??O??O«d???ô« qO??U?;« wU« d?BM t√ –≈ ”bF?«Ë ‰uH«Ë ÃU?? ? ? ??ô« s?? ? ? ? Ë q?I q?«d?? ? ? ? w? q?? ? ÃU?? ?ô«  U?? e?K?? ?? ?Ë w?«—e« qO?G?A v≈ WU?{≈ …b?L?_«Ë ÍËUI?« ÆW?? ? ? ? ? ? ? ? «—e?K? W?? ? ? ? ? ? ? ? “ö?« Íd??«  ô¬

U?d? s W??d? q Ê√ w≈ —U?√Ë u? d?O?O? G? ÃU??% W?OMb?« W?U?O?« „uM?« s? UÎ ? ? O? ? u?? ?? ? ?√ ‰U— Êu?? ?O?K ‚œUMH«  «“u? W?ODG?  U«d?B«Ë VK?√ wË ¨Wœu?? F? ? U  ôU?? I? ? ô«Ë s WKLF« dOOG WdA« QK ÊUO_« Âb?? F wK?√ d?? F? ? ¡«œu?? « ‚u?? « ÆUd«u w≈  d?D{« t?? ?? ? d?? ? Ê√ `{Ë√Ë  ö?? ?—Ë W?? OK?«b«  ö?? ?d« ¡U?? ?G≈ d??«u? Âb?? W??? ?O? ¨Wd?? « …d??L? ?F«  U?? Ou√ t?b???? Íc?« —ôu?« …d?O? _« …d?? H« w wU??O??« qIM« Ê«d?OD« ŸUDI ÊuKU?Ë ¡«d? b?√Ë ÎUœd? j?d Ê«d?? ?O?D« ŸU?D ¡«œ√ Ê√ bN ULKJ WUO« ŸUD t d1 U0 w ÎUUH—« Ê«d?OD« oI «u/ wU« ◊u?D? w?K? s??b?? ? ? ? ? «u?« »U?? ? ? ? ? d?« w Ë√ WU)« Ë√ WOM u«  UdA« d?O?O? d?? »U?d« q?I  U?OKL? w W?OU?O?« o UM*U W?OK«b« ◊uD)« ÆWHK<« Ê«d??O?D«  ö??d? ÂU??L? ?ô« Ê√ b??√Ë ‘UF≈ s be?O åd—U?A«ò ÷—UF« wM?b?? w W??U?? ¨Wu??'« W??d??(« U??Mb?? b?F U??L? O? ¨Ê«u??√Ë d?B? _« Êb*« d?? √ s W?œd?G«Ë aO??A« Âd? WO? WOUO?« WOUM« s «—«d?I« s Ub?? FË wM_« l{u?« —«d??I? ? « Æ UUô«Ë  «dUE*« o UM

∫vKu rU ≠ V

s bb??F« »d??{ —ôu?« W??“√ q«u W?O«—e« «b?F*« v≈  b?«Ë  UEU?;« ‰U?? ?Ë ¨ UM?U?? A?«Ë b?? ?O? ?B?« V«d?? ?Ë sJ? UdU?EË ‚d?D« UM?FD∫ ¢Êu?? ?IzU?? ? v WuJ(« W?UO? idË ¨…bzU ÊËœ WU?? — œu??Ë Âb?? Ë W??“_« l? qU??F? ?« r?«e U?? ? ? L? ? ? ?  U?D?;« vK? W?? ? ? O?Mu?9 œu?u«  UD v?K s«d'U Êu?—«e*«  «—«d?? ?'«Ë Íd«  UM?O? ?U?? ? qO?? ?G? ?A? ? W“_«  b?«Ë Ë `LI« œUB  U?MOUË ‚u?HM œb??NË ¨s«Ëb« d?F? vK? dR? Ÿ—«e*« »U???√ id??FË —u??OD« ·ô¬ s qIM« Wu?F? V? W?œU dzU??) dUK Ÿ—«e*«  «—U?? ? ? ?O? ? ? ? ?« s? WK?u? ·u?? ? ? ?H? ? ? ?  «d?A?F b?9  UMU?A«Ë  ö?U?(«Ë nI U??NQ??Ë WKË ‰Ë_ Ëb??Ë —U??? _«  U bK? w U??U?? ? « Ë√ U??U?B? ? « sJ  U?U??ô«Ë  U?UB??ô« nQ WU?NM« w VB …b?L*« d?O«uD« Ác WU?G«Ë Æœu?Ë WD? ÆÆ…b?«Ë …—R w s  «d?? W??F? C? vK ‰u??B? ?(« w Ê« v?? ∏∞ 5??Ë√ seM Ë√ —ôu??« ld 5U? b?L?? u v?U o?zU? s t?? ?B?K?? ?? ? « t?« ‰u?? ?I «—U?? ?F? ? w U?U?? ?C? ? w?« ‰«u?D«  U?? ?U?? ?« w —ôu?? ?ò œu?? u«  U?D?? d?? O?«u ÆåpM« w —ôËœ ôË ÆÆ pU« qO??? q?F? √ d??B? w œu??u?« hI ÍœU?F« s? «u*« …UU?F? s  œ«“ W?“√

V«Ë ¡«e8 qIMK WUF« WUIM« fOz— vHDB sb« ÂUÆœ ‚ËbMB« 5√ “«eI« ÕöiË ÂUF« 5_« Ê«dL8 d$UË Èd)?« …–U1_« rNKO“ ÊËd]UA ÊuKUF«Ë …—«œô« fKD ¡UC8√Ë

V[«Ë ¡«e8 WUF« WUIM« fOz—Ë ‰ULF« œU%« fOz— VzUY tK« V$Ë bL) ÂUF« 5_« v(UA«b?8 dOL1Ë …—«œô« fKD ¡UC8√Ë …—UDK rNKO“ ÊËd]UA WOUIM« ÊUDK«Ë ÈcOHM« U$dbË WUIMK oU«

ÈbL W?$

vKOHM« Õöi

WUF« WUIM« W—U4dJ1 fOz— WF1«Ë WL— WOUG« …bOIH« tK« r— ÆÆUNU. …U(Ë v( Ê«e_« ¡«eF« hU. …d1úË t4UM[ `O( UNMJ1«Ë

WUIM« b8U ÂU8 5√ WF1«Ë WL— vUG« bOIH« tK« r— ÆÆtIOI; …U(Ë v( Ê«e_« ¡«eF« hU. …d1úË

¢œ¢ W?? ?? ? H« U?? ?d?? ? U?? ?√ ¨ZO?? ?? ? w≈ —U√Ë ÆjI? sœd wK dB?I Q?? ?' ¢œ¢ W?? ?? ?  U?? ?d?? ?A« i?F Ê√ l U??N? ?? œ Ë√ U??N? F? O w?≈ U??N? ö?? Ë√ å»ò w?? w U?N?M d??√  U?d? ¨Z(« ru? s U??N??B? …œUe å√ò ô U?? U?OU??  U??d?A?« W?L? O? XGKË ÊËb? t?? ? ? ? ? ? O?M? n?√ ∏∞∞ w?K? b??e? ÆÊULC« »UD W?? ?“_« Ê√ Âö?? ?« b?? ?? ? ·U?? ?{√Ë W??U?O? « ŸUD? U?N d?1 w« W??OU*« W?U?? ? ? L? ? ? ? F?« `?d?? ? ? ? U?¡«—Ë XH?K? w≈ V?«Ëd« ÷U??H? ?«Ë  U?? d??A?U 5KU?F« ju? ÕË«d?Ë ¨•µ∞ u? ◊U??A V?? p–Ë ¨Î«œd?? µµË µ 5 ƉULF« s UNUO«Ë Wd q db?? ¨d??M b??L? ? ‰U?? t??U?? s WUO?K WdA WOMb« WU?O« r U?NKœ w?K b?L??F w?«  U?d?A« Ê« ¨Z?(«Ë …d?? ? L? ? ?F«  ö?? ? — r?OE?M s? W—UI ¨dc UÎ ?U—√ oI% ô X√ ‰Uù« Ê√ WU ¨…—u?« q U …dH w≈ i?H? ≈ W?? OMb?« W??U?? O? « w?K ·ËdE?« V?? ? w?U?? ?(« ÂU?? ?F« •µ∞ d?F? ŸU?H—« Ê√ ·U{√Ë W?œUB??ô« ±[π∏w≈ Íœu?? ?F? ??« ‰Ud« ·d?? ? d??N?√ cM ‘d?? ±[∂≤ qU??I? ‘d?? •≥µ Z«d?? ??« —U?? ?F? ? « …œU“Ë ¨W?KO?K ÷U?H??« w w?Ozd« V??« Ê«b?F …d?? ?L? ? ?F«Ë Z?(«  ö?? ?— wK? VK?D«

V«Ë ¡«e8 …bd[ dd% vK8 ÂUF« ·dA*« ÈËb?« ÈbD –U1_« rNKO“ ÊËd]UA dd)« …d1√Ë å‰ULF«ò …bd'U vH)B« nODK«b?8 ·d;√ bOIH« tK« r— ÆÆtIOI; ÃË“ …U(Ë v( Ê«e_« ¡«eF« hU. …d1úË t4UM[ `O( tMJ1«Ë

l ÃU?? ?bô« w≈ Ϋd?? ?R?? W?? ?b?? (« s ¡e? i?u?F? U??NM d?? √ Íd?√ W??OU*« W?“_« s? W?L? UM« …—U?? )« ÆWUO« ŸUD w W?? U??O? ?« ŸUD ÊS?? Ÿ«e?? N U??I? ?Ë W—U?? ?I? ? «d?? ?O? ? ? ? dQ?? ?? r W?? ?OM?b« qF?? √ U?? ¨W?? O? ?—U?? )« W?? U?? O? ?U rO?EM wK? U??d?? A?« 5 W?? ? U?M*« U??NM U??O? F? …d??L? F«Ë Z(«  ö??— W?U?O?« ŸUDI U?dzU?? iu?F?  U??d?A?« œb? Ê√ d??– ÆÆW??O?—U??)« w W?O? —U?)« W?U??O?U qL??F w« q√ s Wd? ≥∞∞ ÍbF ô d?B ÆWd n√ ≤µ∞∞ d?O? ?)« ¨Âö??« b?? Íb?? ‰U?Ë s Ϋd??O?? Ϋœb?? „UM Ê≈ ¨wU?O? « d??O? O? G?? XN??&« W?U??O? «  U??d?? Ë√ …d?? ?O? ? _« …d?? ?? ? H?« w U?? ?N? U?? ?A ‰uB?K Íd√  Ud? l ÃUbô« ÃU??(« œ«b?√ s d?? √ W?B? wK i?u?? ? F s? sJ?L? ? ? w?? ? ? ¨ÎUu?M ◊U/√ œu?Ë Âb?? q w ¨UdzU??? pK? ΫbzU?? o?I? % W??O? ?U??O? ? Íd??√ Ë√ W??O?—U??)« W?U??O?U??  U?d??A« r?IM?ËÆwU?O?« qIM« Ë√ W??OK«b« å√ò  Uu ¥ w≈ WUO«  Ud œbF Z  ö— rOEM U?N hB ¨ÎU? u??M? ? œd?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? µµ w??≈ ≤≥ s?? ±≤s U?N??B? ¢»¢ W??  U?d?A«Ë πw≈ ∑ s ¢Ã¢ W??Ë ¨ÎUU? ±∑ w≈

∫ —U« b n U ≠ V

W?? U??O? ?« wU?DI ÊuK?U?? d?? ? ? ?« b?? _« 5O?? {U*« 5?U??F?« Ê«d??O?D«Ë Wd ÷U?H« q w ULN?OK …u ≤µ…—u VI?? d??B* …b?«u?« d?H? « 5zU« œ«b√ ŸUH—U W—UI dUM d?B t?O XI?I Íc«Ë ≤∞±∞ ‰ö? Ê√ «Ëb?? ? ? √Ë `?zU?? ? ? Êu?? ? ? ?OK? ±¥[∑ U??? F? Ë Ê«d??OD?«Ë W??U??O? « w—«“Ë VI?? ÊËU??F? « U??O? U?H?« s bb??F« oO?? I? % sJ? ¨W??“_« wD?? …—u?? «  U??O? ?U??Hô« Ác? s W??O?U??« ZzU?? wM_« —«d??I?? ô« …œu? wK nu?? ÆŸ—UA« w W?d? ÂU? db?? ¨Ÿ«e ÂU?? ‰U? •π∞ oI?? ≤∞±± ÂU?? Ê≈ W?? O? U??O? iHM Ê√ q  «œ«dô« w ÎUF«d •∑µ w?≈  «œ«d?ô« l?«d? …d?? ? ? ? ? O?Ë i?F? dD?{« U?? ? ? ? ¨w?{U*« ÂU?? ? ? ?F?« w≈ …d?? O? _« …d?? ? H?« w  U??d?? A« i?u?? ? ? F? ? ? ?? Íd?? ? ? √ l ÃU?? ? ? b?ô« WœU?B?ô« W?“_« q w UdzU? UL?O ¨wU?O« ŸUDI« U?N d1 w« ÆWOHBK dü« iF« Q' W?? O? ?U?? O? ? W?? d?? q? Ê√ `{Ë√ Ë  «d?O?Q s 5F?? œb? wK qB?% q r?Ë WdI« V? ÎUuM Z(« «c ¨‚u?? ?« w U?? ?N? ??—UË W?? ?d?? Ë√ …d?O? G?B«  U??d?A« iF?  Q?'

V[«Ë ¡«e8 WOUIM« ÊUDK«Ë …—«œù« fKDË WO1bMN« WUIY fOz— ÊU)— ‰œU8

nODK«b?8 v)( rNKO“ ÊËd]UA W—bMJ1ô« ‰UL8 œU%« fOz— ‰UL8_« q[— ÊËd]UA ULZ ÆÆtIOI; …U(Ë v( Ê«e_«

È“UdZ Êu1— WF1«Ë WL— 54bOIH« tK« r— ÆÆtK$ …U(Ë v( Ê«e_« ¡«eF« hU. 54d1úË


UFU

µ

≤∞±≥ qd « ± 5Mô«

‰ULF«

∫UdU% dzU )«

`d« VN v q U n√ ≥∑Ë WOHB« UR*« d œ π∂ Êu%UI« 5O?H?B« Y( U?bI? mU? lb W?uJ(«

WU?{« U?R*« pK  UœUB?« vK dR

v?d ô v??« «—«b???????ô« ‰ËU?M? W???????«—œ

¡u??? U??d??I t?OM? —U?OK? ±≤ s »d?I U??

fOz— s XKF? v«Ë W?OI?O?I(« W—UJ« U?√

tM v?{d 5O??H????BK V?O?I? —U??O????« vK

WK?U???: —b?? v?« WK?U???H«  «—«b???ö

Èb???F??? ô v«Ë »u?KD*« v?MN*« Èu????????L?K

Âu s U—ub? beË U??R*« p?K WU?

v ¡U???A U?? qF???H åWe??? d Uò W?????R*«

ÆWIU« œuIF« WKO Àb U uË WuJ(«

¡U?ƒ— rNMO?O?FË »U??ô«Ë »U??ô« iF

v«Ë lD« v?UL?« s •µ v«u? U?N?F“u

ÆÂuO

π∂ ÊuU?? s ¥¥ …œU*« s? …d?O??_« …d??I??H«

WOHB« U?R*U ÷uNMK vM*« Õd«

l“u????« U????UDI? ÂU???L????ô«Ë U????N dd????%

Wd?N Ë√ W?Ou??« Ë√ WO?u dzU? V?

vK?_« fK?:« u?????C???? v?M?*« XF?K b?????√

f?Ozd? WU?????B????? v?DF? v?«Ë ±ππ∂ WM?

—«d?L?ô«Ë U?N?O?U? …œUF??ôË UN?u? s

s nH? qJA U?R*« Ác?N ou?«Ë

W?U???BK W??U?F« W?U?IM« fO?z—Ë W?U???BK

W?U? ÊËœ ¡UA U? qFH Ê« v W?R*«

5KU??FK vH??O u« s?_« oO?I??%Ë qL??F« v

ÆWDAô« ÁcN UR*« iF —UJ«

¡U? v«  U?R*« Ê« Âö?ô«Ë WU?D«Ë

…—«œô« fK: UU?« b?I Âb?F .d& ôË

rJ WKO WL«d?*« Êub« ◊UI« r Ê« UN

q?? U??L?O?? …u????H« œ«œ“« b??I vM*« ‰U??

d???_« —d?C« U?N?U?«Ë —ubË U??N«u?«

Æ «uM  b« v«Ë WOuL WOFL bI Ë√

fK??? s —b???B ld???A??? bzU???« b??N???F«

b???? v?≈ XK?Ë v????? œ«œe X?K Ë …—u?????«

vK b« U?N Àb U vK? VU r v«Ë

vKJO??N«Ë ÈœU??B???ô« —U??O?N?ô« »U???« s

W—«œô«Ë W???OU*« q?U??O???N« Õö???«Ë VF???A«

U??R*« q«œ 5KU?F« lO?L? 5 d?UM«

nu?O«“Ë—Ë dd??« —«œ W??R? ‚ö ô«

fU???? ¡U?ƒd?? 5O??H????B« 5O??F U??C«

oI?????Ë qU?J« qO????G????A?????« sL????C? Èc«Ë

Âb??Ë j???« s U??u XIK?Ë W??O??H????B«

s `?????«Ë ·—U????F?*« —«œË dd?????????« —«œË

s rb ÈdJ« WO?UMB« ŸöI« pK …—«œ«

Ác v 5?KU??F« s U??H?√ ≥∑ ‡ —«d??I????ô«

W?dH Âb?Ë Ê“«u qL? s bô pc U?{d«

qB??% Ê« Êü« U???R*« Ác?N È—Ëd??C«

s ’U?B??ô« »U??√ »U?O?Ë 5u??*«

W??UM?B« Ác rN??U?????« vK Âu??I W??u?EM*«

5O????H??????B« 5? U??????«u«Ë ‚u???I????(« v

ÃUô« UeK dO?u …dO ÷Ëd vK

v??? Ë√ …—«œô«Ë ‰U*«Ë œU???B??????ô« ¡«d??????

WDK ÊQ?A ±ππ∂ WM πµ ÊuUI« qb?FË

…dJ? vK? ¡U?????C????I?«Ë ‰U????L?????F?«Ë 5—«œô«Ë

t?U??% U d?O?uË UMO?U?LK WU?O? qL?Ë

fK s VM È—«œ« »b?M uC œuË

sL???C U0 Wc???O??H?M« t?????zôË W???U?????B«

U???H« vU? »U??? vK W??? 5 e??O??O?L??«

W—«œô« U?NKU?O rOEM …œU«Ë —U?O? lD s

d?zU??????????)« qO?KI? vK? …—b?????I« t?b …—«œô«

W?O?I?OI? W?O?u?L? U?OF?L?Ë  «—«œ« fU??

WU?? œu?F v?? W?U???B?« W?UMB? WuJ*«

v WOIOI?(« «d)« vK bLF v«Ë

¡U????ƒ— r?« ÆÆn?ú rN?????OK? W????L????«d?????*«

vK? …—œU??? U??????R*« pK? ¡UM« s W???F?U

œ√ v« »U???ô« VM&Ë rNMO? U?{d«

‚u??I?? vK ÿU??H??(« lOD??

W??O?{U?*« …d???H« v W??O??H???B« U????R*«

¡UMË W???U?;«Ë W?O?I?O?I??(« W??«d*«Ë …—«œô«

W?U W?OU Wu? lM U?NMË pc

ÆUN 5KUF«

qL?F« b?«u? «u?HU?Ë W?OU*« rNU?B?B?0

—«œ ’u?B? t« `{Ë√

jzU??(« ÷d??? W??OMN?*U «ud??{Ë vH?????B«

‚Ëb?M? r?œË U??????????O?????????u?u?M?J?

«—«b????ô«Ë dd????????«

XLC lDUË Uö«  ôuL rNO{UI

rdO? ÊËœ 5OHB« U?UF

∂∂ v??≈ X???K??Ë v?????«

Vz«d???{Ë UM?O???Q s ‰U?Jô« qJ Êu?b«

œ«bF«Ë ‰ULF«Ë 5—«œô« s

œ«b???« V? W??u????D

v≈ XKËË Ud?O?Ë sœ—u?Ë ¡Ud?N?Ë „uM

ÆWKU Ë√ WOu ÊËœ qI*«

tK«b …dO√ ∫ddI

vLN bL«

‰b? vL???????? 5?O???????H???????????????BU?

WœU??B? ? ô« qU??A*« s Y?b??(« sJ1 ô …—u q? X?b? v«Ë W?L?«d??*« Êub«Ë WOuI« WOHB« UR*« vK dUM ≤µ  U?U)« hIË W?UD?«  UMOU? nKË ·d??B v«  ôu??L? F«Ë ÃU??ô« nF??{Ë v«  U??? U?M*« U«bË vu?U?? bM ÊËœ  b?√ v«Ë  UN?OM'« s 5ö?LK XKË È—uA« fK WL vK ÈdA*« œUH« v≈ XKË v WUBK vK_« fK:«Ë vK 5U?K XM?L{Ë W?Ud« W??R? WKu  «uM? ¡UI?«  U??R*« pK W?L? ÊËœ å»e?? F?«ò Ác ‘d?? v?K 5F d?? ?? ? ÆVO— Ë√ VO

‰–U)*U+ åWUMB«ò rN*0Ë WULF« `d0 vHM0 »UA5_« W d7

XdH n vK åXJ OK«ò ‡$ q%U ·ô¬ µ

∫qL'« rFM*«b

°UOK —UNM0 Êü«Ë ÆÆÊUM8Ë …e7 v UO*U X$ W<dA«

åW8JM«ò V8 œ«dO*ô«Ë Èd8J« U<dA«Ë ÆÆ«—dC0 d@<_« …dOGB« ‘—u«

v UO*U X$ WdA« Ê√ v≈ Uô øpc

W ???????U ??????F ?« W ???????d ??????A ?U ? ÊuK ?U ???????F« œb ?

W???OËœ W???I? vK “U???Ë U???N?—«b???  U???«

åXJ ? ???OK ?«ò W ???OzU ?d ???NJ« U ????Ëd ???A ???L ?K

b???F Èd????? W??O?*U?? U???d?? v?K Xu???H

…—«“ËË ¡«—“u« fK ?? ÂU ?√ ÂU ??B ? ??ôU

ZM*« W?HKJ iO?H? b?«Ë ÊUO?

‘—u?«Ë l?U???????????B??*« l?D?????????????

•≥µ ÈbF ô ÃU« r qLFË

Wd u?C ÈË«dA« b?L vH

v?« …e??? UD???? ¡U???A?≈ v U???N????U???$

W ????u ?J(« V ?O ???? ???? ????? r «–≈ ¡U ?d ????N ?J«

vL X% ÊU?OJ« «c ‰ö s

- U?? U??NMË W??ËU??I*« …d??O??G??B«

v ·b??N???*« ÃU??ô« r?? s

œU???????%U »U???????A???????_« W???????UM?

vK? vK?Oz«d?????ô« Ê«Ëb????F« b?????F —U?????N«

W ?OU*« W“_« s W ?dA ?« –UI«Ë rN ?UD*

W??O?U??ô« W?O?ËU?F??« U?O??F?L??'«

`d??????? ÂU???Ë qF???H?U t???ö???«

W?OU?O« «du?«Ë ·ËdE« q

‚ö????≈ s œœd? U???? U????UM?B«

ô Êü« t« ô« ÊUM UD? pcË 5DK

nBFË W ?dA« UN d9 v« WMUD«

ÆÀUô« ŸUMB

‚dA? v« Ud?A« U√ tU?L

qJ?A dR?Ë d???B??? œu??? v?«

`d?????Ë »U?????A????ô« l?U????B?????

ÆWK U WULF«Ë WdA« Èb ‰UL« bu

bd ????AË U ???OzU ????N U ???N U ????A nuË U ????N

W?????“√ qL?????'« rF?M*«b?????????? l—√Ë

s U?????N?????U????L????? vK? ÿU????H?????(U

ÈœU???B?????ô« ŒUM*« v?K v???Oz—

lU????B*« Ê« ‰U???Ë U???N? WU???L????F«

s W ??d ???A« ¡U ??H ??U e ?e ??F«b ?? ??? VU Ë

‰U ?L ?« o ?OKF q v qU ? ·ô¬ W ?? ?L ?

»U???« `?? v≈ ÀUô«Ë »U???A??ô«

lUB*«Ë UdA?« vN `d«

—d???C?« t o( Èc?« vUM?B«Ë

s t???N???«u U??? r— …d???L????????

W«b WIU ?« nu« …d ? s Vz«dC«

UUD —«b« ÂbË W ?dA« l „uM«

s œ«d?O?ô« ÂU?√ t?O«d?B? vK

U?N WU??L?F« vD? v?« Èd?J«

Æ UN'« q s

vK U??NM U U??H? W???F?? ·Ëd

q ?b ? l ? Êü« v ? ??????????? ≤∞±± d ?U ?M ? s ?

Æ…bb WOJM

Ê« UMKU&Ë UO?dË 5B«Ë UeOU

s?J? q?U??????????? ∂∞∞ Ë√ µ∞∞

qL?????'« rF?M*«b?????????? ÈdË

ÁU?&« Âb? vK «œb?A? U?N?U?L?

W ?O«dL ?F« U ?FL ? ?:« W ?O Èb W ?uJ(«

WM ?KU e ?e ??F ?«b ?? ??? vO ??? b ???L ??√ b ???√

`«Ë dB v …dU? WUL UMb

v vI?O?I??(« —U?O?Nô«

W?U?F« WU??IM« fOz—

v WU???L??F« `d????? lM?B?? È√

u ???Ou d ???¬ v ??? WKN ??? ¡UDô …bb ???'«

Êü« q ?L ????? ????? W ?????d ??????A« Ê« W ?????O ?U ?????IM ?«

œ«dOô« vK bL?F VA)« ÃU«

…d?????O????G?????B?« ‘—u«

»U?????A??????ô«Ë ¡UM?K?

t???N??«u? U?? r?— WK???I*« …d??????H«

…bM*« ‰ULô« WdA« ‰ULJô ÂœUI«

c ??O ?HM ? ‰U ?L ??« nu ?? WEU U ??Ëd ?B ??

V?J*« s Y???? U???d????A« Ê_

d??????????O????????? ŸU?D?I?«Ë

œU???%« fOz— V?zUË

q????? ö?JA????? s  U?????UM?B«

d ??O ??Q ??« U ??«d ?? s U ??N ?zU ??H ??« l U ??N

…bM ?*« vU ???F« b ???N ???'« ¡U ?d ??N ??? ◊u ?D

ÆUNH WUMBU rN ôË ld«

q√ sË vL?d«

W?????“√ Ê« ‰U?????L?????F«

guË W??UD«Ë —ôu?« ŸU??H—«

WdA ?« UI ? ·dË UNOK W ?ID*«

÷«d ??? ??ô ¡U ?d ??N ?J« …—«“Ë s W ???d ??A ?K

U???N????OK W?Ëb« Ê« qL????'« ·U???{«

Ác vK? ÿU?H??(«

W?U?Ë »U?A?ô«

s ö??C? v?L?d« d??O?? ŸUDI«

WuO« œU« s sJL v dOG« Èb

s? ŸUD?I?« «c r?œ v?≈ …œu??????F?«

WU?LF«Ë W?UMB«

…b?OË X?O ÀU_«

d« U?? uË ·d??B« d?F?? …œU“

ƉULô« ‰ULJô W“ö«

W?Od?L?'« Âu?d« iOH? ‰ö?

qUU? ÂuI UN

s????J????Ë W????E????????K????«

W??????????U?M?B?« v?K? `?{«Ë q?J?A?

U ??d ?? «b ?I ?? ??« vO ?? b ??L ??√ i—Ë

s? s? ŸuM? »U????????A????????ô« v?K?

s? d????????????_« v?K?

b?e ¡b? U?????N?????F?????{Ë

•ππ W??M b?L??F U?N« W?U?Ë

p–Ë d ?B q«œ ‰U ?Lô« c ?O ?HM WO ?M«

lU?B*«Ë ‘—u« Ác? Ê_ ÊËU?F?«

‘—u« lOL?& ‰ö

b??????F ÂU?ô« Ác «¡u??????

Ê« ‰U?Ë …œ—u?*« U?U?)« vK

UUD W ?dAK VUM qL r d ?Ou

vKË s—UC*« r?Ë vUF s v

l??U????????????????????B??*«Ë

—U??????F??????« ŸU??????H?—«

XKU?G W?U?MB«Ë …—U??« …—«“Ë

qO ??N ?? ?? „uM ?« Èb qb ??U ? W ??uJ(«

—U???F??Q? U??U???)« d???O??u W?Ëb«

X% …d?OG?B«

r?Ë ·d?????B?

U??N? Xb??I v?« U??d?????I*« q

UUD nI …œUe UOU WdA« WM

«¡«d??« –U???« U??C?√Ë Wu??I???F??

W?UMB ÷uN?M« q√ s Wd?G«

V« b ? pcË UN WuML*« ÊU ?LC«

Æ×U)« s œ«dOô« iOH

lU?B*« vK ÿU?H?(«Ë »U?A?_«

Æbz«uH« W iOH l ·uAJ*« vK

rO«d≈ Èu$

qL?? ?'« rF?M*«b?? ? ? 

lU?B*« XC??H? Ê√ b?F W?U? •∂µ W?M? WO?U?ô« UN??U s

v{UI« rOEF«b

vO bL√

vK …Ëö ??? ëd_« W ??U ??« vK 5 ?M «u*«

…—uD s ee ??F«b ? ? vO ? b ??L ?√ t ?Ë W ?dA« l WKU ?F ?*« „uM« ‰UL ?« oOKF bz«uH« WU œ«b q√ s UNOK jGCK W ???OJM U ?UD —«b ???« Âb ?? l W ???OJM ?« W ?—U ?A*« Âb ?F W ?d ?A« œb ?N U2 …bb ? nu ?Ë …bb ???? ÕdD ? v« ‰U ????L ????_« v ÆUN WbI*«  UFb« ·d …œu? dQ »U?√ s ee?F«b? ‰¡U?Ë s? ôb ¡U?d???????N?J?« …—«“Ë v≈ W???????d???????A?«

v fO «c ?Ë •≥∞ W ? ?M ? —u ?_« …œU“ ÆtKL% WdA« —ËbI Uu ??F ?? t ??«u W ??d ??A« Ê√ v≈ —U ??« W ? ??O s U ??NU ?I ?? ? ? ?? ·d ? v W ??GU «dE ? …bb ???'« W ??O«d ???L ???F«  U ???F ???L ?? ???:« c ?O ??HM« œb ?? b ? W ?O¬ v ? rO ?I ?F ?« 5ËdK s ¡U ????N ???ô« 5(  U ????I ??? ??? ??? ?*« nËË W ????d ????A«  U ????O ?KL ???? j ?— l  «¡«d ????ô« WU ?? v U ??N ?C ??F ?? W ?? ?O ??N« l W ??HK ??<« ÆdOQ  U«d rB

W??“ö« U??I??«u*« œu??Ë r— —U??L??????ô«

WO+B-« .U%b)« W$UIM$ tzUI- v1 ¡U8K_« —œU< qu9 vK o «u0 WOU*« ’U5 oK v WO%U@« WKOdLK WBU+ 5K UF« r{

5K UF« qLAO ¡U8K_« —œU< Ê√ ÆÆrOEF« tKU+ rZ√ ∫WB« d“Ë

s W????F????Hd???? e????«u????Ë P???U?J v?K

¡U?C?√ ÂU?√ W?OU*« …—«“Ë uu??? b?√

rNU???d?? VU??? W??U??)« oœU?MB«

È—uA« fK0 ÊUJ«Ë W?B« WM'

s •π∞ v?≈ sd????O????A???? W????O????U????ô« vK? ÊuK?B???? ŸU?DI« «c????N? 5H? u*« Æ•≤∞∞ v≈ qB PUJ W????F? V?«d? b??L???? W?U??« ·U??{«

—œU??? ŸËd??A??? vK? W??Ozb???*« W???I???«u*« ÆWO sN ∏ rC Èc« ¡U ô« d“Ë b?U?? W U« b?OL?(«b??Æœ VU r{ …—Ëd?????C W??????????B«

Ê« W???OU*« …—«“u W??????B«

ŸUD?I 5K?U???F?« 5—«œô«

W?????B« Wd?b?? ·u???A??

¡U????? ô« —œU?J W??????????B«

n?√ µµ r?C …d?U????????I?U?

U????d???? …œU“ ÊU????L????C

Ê« U?{u? È—«œ«Ë VO?

s W?????A?????L?????N*« U??????????H«

œbF ·dB« ·uA UMb

5? WËU?F*« Ub?)«

vb? U?2 jI U?H√ ≤∑

ÆrNUF Èu

·u????A???? œ«b???« …—Ëd????{

5(U? —UH?G«b?Æœ b√

W????B« …—«“Ë s? W??OzU??N

r?N??????«—œU? W?M?K?« fO?z—

U??OK?F?? sœu??u?*« d??B??( Æl«u« ÷—√ vK q2 rFM*«b?? bUÆœ ‰U? v t« W—«œô« W?OLM« …—«“Ë

s? W??????OU???????« WK?d*« v?

W U√ bOL(«b

W?H??O u« ÊuU? —Ëb?? WU? «b?R? U??d? gUM ·u? Èc?« W?U?F« ÆWU)« «—œUJ« ¡UG« r ·u t« r{ Y r?O? t« 5(U?Æœ ·U?{« sL??{ ·U?F??ô« ÂuKœ vK 5K?U?(« vK?2 s? VK? Ë ¡U????? ô« —œU????? o?K s ¡U?N??ô« d? W?OU*«Ë W???B« …—«“Ë

ÂöœuL∫duB

d????B????( W????O?zU????NM?« ·u????AJ?« œ«b????« r? v???? ¡U???? ô« —œUJ 5?I???????????*« s* vU*« q?u?L?« v?K vzU?NM« ‚U??Hô« Æ◊ËdA« rNOK oDM

v<d*« ÖuLM« oO8D* lKD*%Ë tOMR —UOK ∑µ ‡ ÃU* vB« 5 Q*«

’U oK? sL{ —œUJ« ë—œ« s ¡U?????N????ô« b?????F ÆVD« WMN* 5LM*« qC bL? —ub« VU

ŸU???L???????ô« …—Ëd???C? fK:« u????C??? 5KU?F« d?O? s 5d?DO?« dE W?N?u - t√ v?≈ «d??O???A?? W?????B?« …—«“Ë v ¡U?? ô« —œU? sL?{ r?C« v rNU??H?« …—«“u 5?dD?O????« ¡U????? ô« ¡U?M?????????U ‰U??L??F?« r{ t??H U???F «b??R?? W?????B« sL?{ W???B« ŸUD?I WËU?F*« U???H«Ë Æ—œUJ« Ê« vK? W??O?U*« …—«“Ë uu????????? `{Ë√ ÊuK?B???? v?????B« ŸUD?IU? 5—«œô«

dRU;« q0 W%U8R odK s WO uM*« —UU¬ VN% o+U« ÂUEM«

WUIM«Ë WOUIM« ÊUK« qO9 —«d qOFHË

¡U???√ WËb?« qL? Ê« t?Q? s —«d?? È√

hM? t oK? —«b??« vK? hM ¡U??? ô«

W?B« d“Ë vHDB b?L? —u?b« b√

…—«œ« f?U?????????? W?u?????C????? v? W?????U?????F?«

v≈ Ÿu????d« ÊËœ W?Kd?*« Ác v W????OU????

tM bOH YO 5KUF« WOI tuL vK

WU?IM?« …—«œ« fK? ¡U?C?Q t?zU?I ‰ö?

∫ 5√ WË ÈËUJ bL√ ≠ V

W?BB??*« W?OD?« e«d*«Ë U?O?HA??*«

Èc« b?????O????u« —«d?????I« Ê«Ë W????O?U*« …—«“Ë

sN???Ë WœU???O???B«Ë ¡U???? ô« s U???H√ ≤µ∞

Ê« W??O????B« U??b?)U? 5KU??FK W??U??F«

v?? ”b?MN*« W?Uzd È—u?A?« fK0 W?U?O??«Ë Âö?ô«Ë W?U?I?« WM?' XA?U

qUJU Wu?M« «“U?ô« bO?— ·d?Ë

ŸUDIU 5KUF« Ãö?F ’U u t—b√

U??H√ ≥µ∞ qL?A??O?? oK*« U??√ id?L??«

lO?L?? qL?A?O? W??O?D« sN*« —œU?? ÊuU?

WEU???? UMu??I d?U??;« q WU???? vË d?B?? v —Uô« W??d?? rO«d« b??L???

ÆbUI« vK 5KUF« ÃËd bM

id??L?KË U??O??H??A?????*« q«œ v???B«

rN???O?I?Q v?C?IË ‰U?L??F«Ë 5—«œô« s

Ê« ‰U????Ë v?????B« q?I????(« v 5?KU?????F«

fOz— VzU ÷u Èb? VU tU sË

Èd?√ v?H?A???? —U??O??« v o?(« rNM

Æ UOd«Ë WOHO u« ‚uI(« v

r?Ë W??????«—b?« v v? ‰«“U?????? ŸËd??????A?*«

œU%ô« …—«œ« fK uC?Ë WUF« WUIM«

v?B« 5Q?« qL?? Ê√ ◊dA t?ö?F

…—«œ« fK: W?????B« d?“Ë —u????b?« b??√

Êü« v???? È—u???A« fK???? vK ÷d????F

÷—ô« X% WOu?d —U« t bË jI U?NM b«Ë Ê«b dH - t?« X{Ë« Ê«b

…—«“u« ÂU?????O???? …—Ëd????C ‰U????L?????FK ÂU?????F«

÷d?F U? Ê« U?{u? W?O?U{ô« U?I?HM«

sb?« ÂU????B???? W????Uzd? W???U????F?« WU????I?M«

fK???? fOz— ÂU???√ …œu??????? ‰«“U??? t√Ë

W???? WU???'« Ác q?— lO?? XU?? W?I?U??« œu?N??F« v W??O??uM*« WE?U??? Ê«Ë

UNU«uË WOB« Udb*« l q«uU

U?N?«—œ r öJA? Ë√ UU?C s t?OK

v« W??O?U?ô« W?L??N*« Ê« ÆÆVO??(«b???

ÆjI WOU*« d“ËË ¡«—“u«

d??O??? W??IK?F??*« W—«“u?« «—«d??I« W???UJ

W????O???U????H???A? U???N?U???????√ vK? œd« W????b

ÊuU s ¡UNô« v U?OU vUM qGA

tKU r√ ÆƉu?IU bR uË d“u« sK√

s???L?D …—«“u« s ÊU???O? ‰U???—«Ë qL???F«

ÆÕu{ËË

qC???_« tuJ? qU???A« v???B« 5Q???«

—uM« v?≈ Ãd?? s —œU?? Ê« Uö rO?EF«

·u??? W????O???D« s?N*« —œU??? ÊQ? 5KU????F«

b? WU?F« WU?IM« fOz— sb« ÂU?B ÊU?

W?O?B« W?uEM*« öJA? ÃöF q?_«Ë

sc« 5K?U?F« U??? W??O?I qL??A Ê√ ÊËœ

¡UM p–Ë ≤∞∞∞ ÂU? cM? W?O?uM*U —Uô« nK œ«b?« v √b U??N« WMO?« XU?{«

…—Ëd???{Ë ¡UM???????« ÊËœ lO???L???'« q?L???A

—u??bU U?N?O? V— W?L?KJ ŸU?L??ô« √b

ÈËU? Ãö .bI ·bN« Ê√Ë d?B v

W???b???)« .b??I? v ¡U???d??? U??F???O???L??? r

s «bb??NË  Uu?F? X?N?«Ë b?Ë W?U??O?«Ë —Uô« j?O?AM W???O W?I?«u?? vK

5K?U???F« s t???O?K ‚U???Hô« - U??? oO????D

WËdA*« VUD*« ÷dF?«Ë WB« d“Ë

Ãö???? b????u ô Y?O???? 5M «u?*« lO????L????'

—b????B? ÊQ t?K√ s? Ud????F????? 5M? «u????L?K

Èb??IM« ‰b??« ·d? ÊQ??A ÂU??F« Ê«ub

v?Ë W?????U??????F« W?U?????I?M?« U?????N? ÈœUM? v?«

v{d? vI???O???I??? ÈœU???B??????« Ë√ vU??????

Ê«Ë vU?????(« ÂU????F« W?U????N q????? ÊuU?????I«

5K?U?????F« q?L????A?????O «“U?????ô« b?????O?????d

s 5KU?F« ‰u?L vK b?O?Q?« UN??bI?

bU bL

…—«“Ë W??O«e??O?? Ê√ v≈ «d??O?A?? ÆÆlO??L??'«

tIOD bu bb% Èd v« v WuJ(«

Æf—U duK« n0 Êô« …œuu vË —Uô« —U UNFOË U—U«

ÆWOB« ÊuA« Udb0

5b?MN?*«Ë WËU????F?*« U????b?????Ë 5—«œô«

vd??« Öu?LM« v≈ l?KD UM√ v≈ U???ô

U?? ·ö??? t??O?M —U??O?K ≤∂ v W?????B«

ÆWËbK WOU*« UOUJö UIË

—Uô« nK0 tU?Lô oô« W?OuM*« kU? sb« bF ¡«uK? vM u« —ËbU œU«

—UOK ≥≤ Á—bË v?B« 5Q« vK oHM

—u??b« Ád?C? Èc« ŸU?L??ô« v ‰U?Ë

5Q??????« ÃU?????????? Èc?« Xu?« v t?????O?M

Ê« W?B« d“ —UA? W U« bOL(«b?

UuM? t??OM? —U??OK ∑µ v?≈ t??O?? v???B«

—œUJ? ·Ëd???F*« ŸËd???A*« s v?Ë_« …œU*«

W—u√ qz«Ë

rN ÈËb?F« ‰b …œU“Ë WO?D« sN*« —œUJ ≤∞ cM? U????N????OM? µ l«u? ·d????B v?«  U??O????u?M« ‰b v dE?M« …œU??«Ë U??U??

ÆvB« 5Q« v `UM« l? Èœu« ¡U???????IK?« ‰ö??????? d“u?« n?A?????? —b?B s t« W?U?F« W?U?IM« …—«œ« fK?

ÆWOuM*« q WU Ê« W?OuM*U Âöö qOM« ed fOz— ÈËö« fOz— ÈËö?« WMO√ b« ≥∂µ U?N??U?Ë d?B? v Wd« W?U? ‚d?« W?O?uM*« WEU?? UMu?I d?U?;«

Æ×U)« v« tdNË tFO rË —Uô« tM vIM ÊUË ¡UM« v t«b« —U« s d??« —U« UNË T? U u W?O?«—“ W?OuM*« kU?? nOMB Ê« v« —U?« …—U?«Ë —Uô« Ác Wd u p– s ÷d?G«Ë ÆÆUNUA?« r rË dB?ô« WMb Æ5u*« È√dË lL vK …—U« Ác ¡«—Ë s gUH« ¡«dô«Ë UN

u U?L? l?{u« vI? v? W?O??uM*« WEU?0 oU??« b?N?F« v 5u???*« iF ÆtOK wN - ·uM?0 d?L??ô« ÂuJ« Wd?? Ê« W?O??uM*U Âö??ö qOM« e??d? fOz— b??«

Ê« X{Ë«Ë UNd nËË —Uô« Wd v oOI?K WUF« WUOM« v« tKu ÂUË ÆvKOK)« ÊU rNUM ŸU »UA« UUMB WM Èd …dA „UM ‰«“U Èc« —U?ô« Wd ne nu? —Uô« …—«“Ë —Ëœ qOFH? WMK« ¡UC?« VU ÆdB —U« vK ÿUHK …bb  UuIË  UFdA —«b«Ë dL


‰ULF«

’U nK

≤∞±≥ qd« ± 5Mô«

∂ qbM qb

‡‡‡‡‡ å·U‡Ë_«ò

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡Lz_« ˚ UdbLK åU"H«òË ÂUF« Ê«ubK «dO)« ôU? W??OK  Udb*«Ë XO???«Ë W?Fd?«  Uu??«Ë W?O?U?{ô« cM qL qUI? d_« ÂUEM ÊuKLF sc« q XO?« Âb s uJA ÆdNA« v UNOM π∑ Êu{UIË Ê«uK ·UË√ v UU ±∑ `MË ÂU??F?« Ê«ubK …—«“u«  «d??O? ? q `M0 …—«“u« ‰U??L? F?« rN?? s ÊuUF rK« d?¬ v rË Âu$ fL WLz_«Ë  Udb?LK  UH«

ÆÆUN W?FU« U?db*«Ë ·UË_« W?Ë—√ v ”u« q? dM œU?H« „ö?√ s? U?Nb U0 WËb?«  «—«“Ë vM√ s d?? ?F v?« …—«“u« pK ÷Ëd?H vM*« ÆÆs?e« UN?OK vH? …dO??  UdbÆÆv{«—√Ë ‰u?√Ë ÆtO 5KUF« VuO ÀbË  «uM s ‰«e Ê« —u?_«Ë U«e*« qJ ÊËdQ?? …—«“uK ÂU?F« Ê«u?b« v 5KU?F« q

∫ WOuOKI« ∫◊uO√

…uHBK Uu)"«Ë È—U:« v

‚dG/ Wdb*« ëd@√ ¡UM@ q9√ s3 bC)3 Âb;Ë W2zUD Wdb*«Ë —QF« —UBG X% b9U)*« W?OU?L?ô« W«bF« sQ? t Âb?I v« U«e*« fH

…b?b?????'« Êb*U? W?????OM?J …b?????Ë ∑∞∞∞ Õd? s

U??N?U?J ”u??« d? W??Ou??OKIU ·U??Ëô« Wdb??

ÁœU?√ X9 WU Wd?I?« wU√ s ‚Ë—U? w?? ‰U?Ë

s œ«d?√ Ê« ∫W?œU?B*« WKzU? s b?L? e? ‰U?Ë

U?ö?)«Ë qUA*« s? ◊uO?Q b?U?*« «uK ôË

µ∞∞ vK? qB???? W?db*« n? u???? b???$ U????b?M

»U `??Ë ÊU??C??— s? d?U??F?«Ë —bË «œU??«

ÁU???O?? qF???H VD?F« W?????O???J« U??N?«d????? »U??«Ë

vK Íc« ÍuQ*« l?{uU ◊uOQ ·U?Ë_« Wdb

l W—Q U?u?B U?NDd w« kO?H?(« b? WKzU?

wH ¨◊u?O√ Íd s d?OJ« UN?O ‚dG? w« W—Q«

qË ·U??Ëô« tdb? s r?KFË b???*« Âb - Ád√

…ö ¡U?M√ WdIU vB?_« b? «u?L?« tK?zU

WMzU?J«Ë —Q??« We??F —u??N??A*«Ë¢d??O??B??I?« dœ¢Wd??

q?*« ·U?Ëô« Ê«ub qL?F« ¡U?N?« b?FË U?N?OM

qI? s* v??? WuK?D*« ‚«—ËôU Âb???I???«Ë e?????(«

U?N?OK vH? v« U?HK*« U?N?O? Xd? v« ·d?B«

Ê√ ◊u???O??Q ·U???Ëô« Wdb??? œU??√¨ Âö???F?????ô«

t????OK «Ëb???????«Ë 5?KB*« 5? s ÁËc????√Ë ¡U???A????F«

Í—UM« o?KD« s w?N??M ô w?«Ë W??O??u??I?« e??d0

dON?A« vIOu« ÕUd« Èdu? vK WUJH nI

„UM? lDU?Ë U??N???OM n« s? Èd??N???A« rN???«—

Ë– 5M?« «d???A??? cM? rzU???I« vM?*« t« ÆÆs?e«

¡U?M? «Ëb?????N??????F 5?LK?F*« ëd?√ ¡UM? vK? 5L?zU?????I?«

nK We? Wd? Ê√ dc?U db'« ÆÆÕd?*« »d?CU

5KB*« t?Ë√ v b?U?*« oKG —œU? Íc« wu?O«

s qB?? åW?d?ò ‡ k(« t?H?U??O U?N?M WMb0

«c s r?N??«— qI 5H? u*« s …d??O???? W??d??

VOB ÊuJO VUJ*U? kJ v« WIOC« «d?(«

Æ «c cOHM r r sJ¨ ÂU√ ‰ö b*«

s «d???A???F« 5 W?—Q  U???u??B??? U???N vö???O???

nK We?¢ W?d? wU√ ÂU? oU? XË v?Æ Wd?IU

o— b? v bU? UN?OM'« iF vK UN?ö

«b?u« Ác v d??(U U?F?OL? «u?b?I?? mK*«

X …d?(« XdË 5H u*« s W?F—« VJ q

tK« b?U?? vK —U?G s b$ q? ‚Ë—U ‰¡U??Ë

WO{U tM ≥∞ cM WdIU özUF«

s W??O???F?? ÊU?'Ë Wd??A ŸË—œ qO?JA?? ¢vö?O??

U??Nô W??U? b??ô ·U??Ëô« ‰«u?« Êô —U??G??B«

‰U? Ë «—U??????L???????????ô« T?K?Ë ‚«—Ëô« .b?????I? -Ë

”uK'« s? Êu??HJ?F 5H u*« ¡ôR? qF??& V?UJ

s? lL?????????? v?K n?B t?M c?M t?????b? - Íc«

e?d0 Áö« b?? We wU√ VU ‚U?O?« «– vË

œb??& b??F Wd??I« b??U??? W?U?L??( Wd??I« »U????

s?c« …—«“u?U 5?KU?????F?«Ë …U?????bK? e???????????????«

«c d? U ÊUd? sJË qô« oOI? —UEô«

r jI?? lO??u??« u qU??A« rNKG?? ÊuJO U??N??OK

„d??U ·U?Ë_« v 5u?*« s u?d˨ lO?L?'«

b?? ¡U?M …œUS? ·UË_« …—«“Ë qO?Ë s ◊u?O?√

rN?UO?Ë ¢W?œUB*«¢Ë¢kO?H?¢vKzU 5 U?U??ô«

q d?N VU? W?IU?« «eO?L*« vK ÊuKB?

W U?????u« …d????????? vK? rD%Ë œu?????AM?*« qô«

d?? ·u?u« s ôb rN?z«u? ¡U?C?I ·«d?Bô«

d“ Àb√ U2 5KB*« vK ÈbF?«Ë b ‰ub

Z(«Ë W???OMJ?« «b??u?«  «“U??O??????«Ë sd??N???

s t? 5K?U????F?«Ë …—«“u« Ê«u?b W?????Ou?????????;«Ë

»«u??'« ÊuJ rb??« s ‰Q?? U??bMË U??dD«

¡U???N?« q??? —«d????HU l?O???L???'« «c?Ë b???????*« q«œ

ÆtöË …dLF«Ë

rbË W?OMJ« «bu« Ác?N «ËdQ?« WM«d

Ãd???? Ë« …U???Ë tU???? Áb????{ Ë« W—u????Q??? b????«u«

Æ…öB«

rOEMK Èed*« “U?N'« fOz— ‰UL?U rzUI« o«Ë

Udb*U 5KUFK qOKI« i?F uË ud Ê« ÊËœ

U?N bu?ô ·UËô« Wdb? Êô «bM?? duB?

W?u???????? vK? ≤∞±≥ d?U?M ≤∑ a?—U???????? …—«œô«Ë

rN????O?B s? WJFJ« ÊuJ? UEU??;U W??d?H??*«

…—«“u« qO?u W?U? WMO?U ô« du?B?K WMO? U?

W?«—œ b?FË ·U?Ëô« …—«“u öU? ±µ∏µ ôU?

s?c?« 5?œU?J?« ¡ôR??????????N? d?E?M?« ÊËœ r?b??????????Ë

Æ5H u*« vK Wd lDU vË

Êu???????A?K We????d*« …—«œô« f?Oz— m?K« Ÿu????{u*«

ÊËd?A?? b?F Ud??N? U?N??OM µ∞∞ vK ÊuK?B?

vK U?F??O?L? ·d?F?M? Uœd? U?O??K« Ác q

U?—b« d??O?u? ·U?Ëô« …—«“u W?—«œô«Ë W?OU*«

ÆœUF«Ë qLF« s UU

Ác Xœ lDUË W?Ou?OKI« ·U?ËQ 5KU?F« ‰U?

«œU?NA«Ë  U?uKb« WKL?(  Uu?U WU?)«

ôb?????« s? be*U? Êu?????L????F?M b?????U?????*« W?????Lz«

Ác q?«œ œU?????H« —R??? f?UM v?« U??O???K?«

Æb*« ¡UM

Í—UB_« bL√ ≠ ◊uO√

Ídu? ÂU?√ n?BË ÂU? cM t?b - Íc?« 5L?N*« w« 5LKF*« ëd√ ¡U?M dQ Ê√ bF? ÍuKF« ◊uO?√ Æb*« nK bO

t)H6 ‚dJ@ œbNË öC)U@ bOI3 dODË U3UO ±µ cM3 t2/«— v{UI" …dU?I« s ¡U? pM?O?O?F —«d? wö√

ÂU?√¢b?L?? „Ëd?? vO?¢ nA??√

Ác? s? U?d?b*« V?O?????????B? s?« s?J?Ë U????????O?K?F?«

•≤∞∞ v« qË Èc« e?U?(« s «¡b «Ëö?F«Ë

U???N«d????????? rFM? v« W???OU???« W???I?d??F?« …—«“u«

…dc ‰U?—√ rOË VJ*U ŸU{Ë

tQ¨ W?OuI« ·U?Ë√ …—«œS VODË

5KU?F« …u?H?BK …—«“u« U?Nc?« v« Uu??«

ôu????Ë s?J?« ‰bË ”—b?« ‰bË Ÿö? ô« ‰bË

Udb*U r? s U?NU?? qQË Ê«u?b« »U??«

v??Ë …—«“u« s —«d??I« —U??C??Q

…—«œS 5KU??F« ·u?AJ b?O?I?? d?O?

Wu? r ‰ Ub?Ë WOu?OKI« ·U?Ë« WdbË U?N

v{U*« ÂU?F?« œ«“ Èc« W?A?O?F*« 5??% ‰b v«

œË«d rK XU v« W?OUL?ô« W«bFK W?ADF*«

ÆT qF r r Êô«

t√ s rd?« vK W?O??u?I?« ·U?Ë√

Vu? U?—œ œuË b?F  «uM l cM U?N

WU?NM« v ÂUô« qB?O U?NOM µ∞∞ v« qB?O

ÆUNIOI% v q« ÊËœ lOL'«

qL????F« rK????√ t√¢„Ëd???????¢·U???{√Ë

…—«“Ë s ÂU ±µ cM V«— v{UI

b?M˨ —«d????? ÊËœ 5?O?????F?????« »U?D?

d?U???????œ w t?U????????√ ÊËœ ·U???????Ë_«

U??OK?F« «œU??N??A« W?KL?? ‰«“U??Ë  Uu?????« Ác

n u*« v« d?EM« ÊËœ U?N??OM ≤µ∞∞ Ê d???« v«

W?Ë—√ v sbU?H«Ë bU?H*« s nAJ ‰UL?F«Ë

- d?_« «c ’u?? …«uJA Âb??I?«

qL?FU t?H?OK?J -˨ …—«œùU 5H u*«

W?b?? W?O?b? s? pOU b?U??? ‰U?L? ÊuK?L?F

…U??????b« ¡ôR? VK?«Ë b????????????*« v q?U?????F?« Ë«

WËb« «—«“Ë v?M« d?????F v« ·U??Ëô« Wdb??

Æ —«dI« ÊËœ qLFU vö√

Æ ÂuO« «c v ±ππ∏ ÂU cM

v ¡ôR o s« t ÁUO*« …—Ëœ nOEM Ë« b?*«

Ë« b??*« …d?? v sJ? Ë« ”—b« d?C?ô

U??d???B??« Ác ‰u???«Ë „ö??« s U??N?b U0

«dc? ∂ q—√ WQ n u*« —U√Ë

vzU?H?O??√ ¡UM?√¢„Ëd?? vO?¢‰U?Ë

ÆœUH« UNN v« rœö «dO

…U???b« ¡ôR? vK g???H?*«Ë …d*U T? vK lK?D

W????Ou????O?KI« ·U????ËQ? 5K?U???F?« ÊU???? v?K œ—Ë

·U??Ë_« …—«“Ë v≈ t???U?? W??I??????

q√ s U??N1b?I?? «bM?*« W??UJ

rO?K -Ë Èb?? ÊËœ sJ ÁdU??IU

wu????I?« rd« W????UD? ëd???????????«

d“Ë —U????A?????????? v≈ b????OU Èu?J

vM?GK?«¨ …—U????L????????_« r???? ¡U?M√˨

Æ ·UË_«

·u?A? v ×b? fO vQ n u*«

,

,

,

,

,

cM? v«— v?{U???I? r— 5K?U????F«

Ê√ t??H? ‚d? œb?N? WeM?0 ÂU?FD«

b?M?Ë Êô« v?????????????? ±ππ∏ ÂU????????????

b??F W?H??u? b?b??? …—«“u« Âu??I r

- qLF« s vHu s —U?Hô«

,

ÆWdb*« dUœË «bM*U WIu UNFOLË

vK q?B??Ë W«b??« s t??OK gO????H??U Âu??Iô

sK√ U?bM? W?Ou?OKIU Wdb?*« u?H u? qô« œ«Ë—

,

s »«d??{√ v n? u*« qb U??L??O??

,

öI« WU« ‡‡ WOuOKI«

tô ÂUô« b{ «d?dI rb« ÂbIô ÊU? d v

∫Ê«uK

WOU« v≈ WU« s tOd ŸUO{

f2JK Êu{dF3Ë rNOKO ÂuJJ3 vU;_«Ë ◊uOVQ@ U6U2'« W@eF@ å”uKH@ ÁöB«ò lb Êu?u??IË d?? ≤∞∞ t?U??? vK tzUM? «u?U?

V? vu?L?F« ◊u?O?√ s?? v vM? -Ë vK

WMU??F« Wd?I å UU??'« We?ò qB? ‚U?O? vË

vK d?_« ÷d? bMË UuM b???LK —U?√ tL?O?

Èd?L? s q?— U√Ë—U?_« WL?O? lœ v Èd?Q

WMb s «d? uKO ∑ bF vK lI È—«b?« ed0

ÆårJd√ s ÆÆ«uKF ULNò ‰U WdI« fOz—

vK UœUL?√ qË qLF« lOD√ ô UU? ∂µ ÈbF

gO???FË s «u??? ±∞∞∞ s d?????√ U??N?MDI È—«b???«

s rNUH √ ëd?Q WdI« vU√ s bbF« ÂU? UL

ÆdUI*« Èdz«“ s qb U

dU??I*« Èdz«“ s rN??“— —b?B?d?U?I*« jË U??NK√

uKO??? ∑ v«u??? We??F« s? ”—«b*« b??F??? ”—«b*«

vK? ÂuJ??? v?Q ÊU???L???O?K b???L??????? Â√ XU???{√Ë

Âu?I?Ë ·U?Ë_« v{«—√ vK U??NKL?Q? We?F« gO??F

ô WD?O??? rö???« Ê√ v≈ v?Uô« —U???√Ë «d??????

Ê√ 5 v t?OM ≥∞∞∞ s d??Q W?d?G?Ë s?U

d?*« —U?« ÊU?Ë UuM —U?_« t?L?O? lb vUô«

ÂUJ_« l—Ë rNM? —U_« W?L?O? l— Èu? q?L? Wd??I« v≈ rO??I« s? tM' XN??u U??L? r?N?OK? v« ∑‡ d*« d?F ÊQ d√Ë d_« v?K ·uuK UI? rd√ kU;«Ë 5u*« lOL? qU& UL  UNOM s q?C??√ q?Oz«d???S «u???A???O??F? ÊQ vU_« V?K Ë Æ«c rNU

Wdb*« vM23 ¡UA6≈ v tOM9 ÊuOK3 ≤ —b;√ WE U;« ¡UG≈ - U??N?zU??G« b???FË Ê«uK? WEU?????

s Ê«uK ·UË_« «—«œ« vUF

‰ö?????G?????????« ÊËb ÊU?J*« «c? „d

Ác r« s? qU??A*« s d??O???J«

rN??d - 5—U??O? v?≈ W?U??{ôU

È—«œô«Ë vU*« œU????H?« qU??A*«

dO? «u?« v ‰U?LF?« ÊËb

bM W??uJ(« U??N?O? X???? v«

‡« Èb?F? …—U?O??« sLË 5(U?

—b« U?2 Ê«uK WE?U????? ¡U???G«

—«b« d????F «c?N? t??OM n√ ±∞∞

ÊuOK ≤ s »d?I U2 WËb« vK

¡«d?? v?≈ W??U??{ôU? ÂU??F« ‰U???LK

ÆtOM

W???O?????B« U???b???)« s Ÿu È√ U???N f?O Wd???I«

qËË ‘Ëd??? …d??A??F W?e??FU? rb??«u W?«b v

…—«“u« q?O?????Ë W????«d??????????ô ÀU«

gH œuF œu?L aOA« b√

…b??Ë Ë√ W?—b?? U?N b??u ô Wd??IU? W??O?L??OKF??«Ë

rË UN?OM ∏ v≈ —U_« d? lH—√ Ê« v? d_«

¡U??G« b??FË t?O?M n√ ∑∞ v«u??

r??√ s?? Ê« Ê«u??K??? ŸU??D??I?? ‰Ë√

UN?O d*« We? bu —U?√ bF vK t√ U?L WO?

qË v??? —U??_« «d??Q????? lb vU?ô« Âu??I

ÀU?ô« «c W??????d????? - W?EU??????;«

ÈbF« v UMN?«u v« qUA*«

v rdQ? UNKL?Q WeF« vU√ vK r?J(U d_«

±µ∞ mK?0 VODA v?≈ W??U??{ôU

ô t_ b?U??*« œ«Ë—Ë W?Lz_« vK

Æ—U_« WLO lœ

—«b?« - «c?? q?Ë t??????????????O?M?? n?√

Ê√ lO?D???? U????O?U??? s?√ b????u

i?I« - WdI« vU√ s s“ b?L? bL? ‰u?IË

V????????? p?– q?Ë Ê«u?K? Wd?b?0

Ê_ b????U???????LK? W???L?z_«— vL????

Wd?IU qN?'«Ë d?I?H« s v?U?F sM U?d? ∑µ ‡ ÆUMU v UMud ô 5u*«Ë sc« b?O?u« Wd?I« b??? ÊQ Wd?I« vU« b?√Ë

¡u??????Ë È—«œô«Ë vU?*« œU???????????H?« v?≈ Ê«u?K r?{ b?M?Ë jO?D?????????«

“«eH"Vô« s3 U3UO ∂∞ åËd3œò vU;√Ë WYON«

‰öbU

bL V—

b?F W??u??H?? X??√ b??U?*« …d?O?? X???√ qU?A*«Ë …—u?«

÷Ëd?H*« s ÊU? …dU?I« WEU??

Èœ« U2 U??N??d -Ë t?O?M n√ ±∞∞

Âb? uË œU??H« «c? V?Ë W1d?

È—«œô«Ë v?U*« œU??????????H?« U?????NM?

vM*« «c U?u??? rO?K r Ê«

ÆÂUF« ‰U*« —«b« v≈

W?U?????N?M« v? ÊU??????√ ôË s√ œu??????Ë

s 5?ö*« —«b« v?≈ W???U???{ôU

r? r s?JË …d?U????I« W?db????? v≈

…—«œU n u??? b??L????? V— ‰u???IË

«—«œô« vU? l …«ËU????*U? VU?D

¡U?A≈ - U?bM W?ËbK ÂU?F« ‰U*«

»d???I Â vM?*« «c nOK?J -Ë p–

·d???? s? vU????F? ∫Ê«uK? ·U????Ë√

·d??Ë U??d?*« 5??%Ë Èd??ô«

Wdb?? ¡U?A≈ r? Ê«uK WEU???

«c Ê« 5 v t?OM n√ ≤∏∞ s

vK? qB???? U?M U???? ‰b U?????d*«

e???«u?? s 5?KU??F?« U??I??????????

W??F?U??« «—«œô«Ë Ê«uK? ·U??Ë√

t???????????O?M? n?√ ±∞∞ n?K??J?? v?M??*«

UM??« Ê«uK W?db? s U?d*«

…—«œ« qJ? …—U???O???? d????O???u?Ë ôbË

5?ö?????????? W?Ëb?« X??H?K?J?Ë U??????????N?

dd???% t??OK? Vd l«Ë d???√ —U?? ¡UM?« v lu???« vMF? œ«d??«

cM ·U?Ëô« …—«“Ë l W?K;« e?d? Ëd?œ Wd? vU« W?KJA? √b

W??O?K;« …b??u?«Ë W d??A«Ë ·U???Ëô« W?????O s vU?ö d??{U?????

ÊQ?Ë «b?O?I?F œ«œe?Ë q Êô« v? U?NK r r?Ë WM ∂∞ s d??√

ÆW«—e«Ë

ÆUNK Âb s bOH s „UM

ÂbI« bMË —«Ëœ« …b s ÊuJ? `« b«u« ‰eM*« Ê« v« —U«

v{«—« s •πµ s d??« Ê« W?IDM*« vU« s ‰ö? b?U? ‰u?I

vM??? —«Ëœ« œu???Ë v≈ W???U???{ôU

UM?{d??F «c???N?? 5???(« v≈ V?c

ÆqLF« WFU*

Ác? —«b« - s?JË U??????N??????OM?'«

„UM Ê« ”U?« v?K id« r ¡Ud?N?J«Ë ÁU?O*« qO?u? U??KD

vUô«Ë «U? ∂∞ s d??« cMË Wd?B*« ·UËô« W??O?N pK Wd?I«

±µ∞ v«u??? W???«d??????ô« XHK?JË

ÆWODK« q s Wd«Ë dDK

ÂU≈ b?L? ÊUC— aO?A« b√ U?L

WEU???? ¡U?G« - U??bM ‰«u??_«

qO?u ÂbF WMb*« fK0 W?OuUI« Êu?A«Ë ·U?Ëô« s »UD

v …d?I? t? ŸU{Ëô« XU?Ë WdN? WH?B —Uô« Êu?Fb

t??O?M n√ µ∞ ‘d???H«Ë t??O?M n√

‰«u???ô« ¡u??? dE?Ë W—U???ô« W???L???O??I?« lœ -

s?L???????{ s? Ê«u?K? ·U???????Ë√ …—«œU?

…—«œ« v≈ Wd?b*« qu??%Ë Ê«uK

qL? VKD W??O?N« v« t?u?« bMË W??ON?K Wu?KL*« ÷—ö o«d*«

dzU????F??? rO???I???? ‰ö bU??? ‰u????IË

s bô ±±π r?— ÊuU?I?K U?I?? Ë ÷—ô« s ‰“U?MË W?(U??B?? bM

W?O«—e« qO?U?LK W?MU W?U WœU?B?ô«

du??O????LJ?« …e??N??√ v≈ W??U??{ôU

…—u??????« b??????F U?M?« Ê«uK? ·U?????ËQ?

…—«œ« U?????NM? vU?????F v?« q?U?????A*«

s »d???I U?? —«b?« v≈ Èœ√ U2

Êô œu??u?? d??O? b?M« «cË ¡UM?U `d??B??K W??OJK? bM .b??I

ÃU?ô« U?eK??Ë …b?L?ô« —U?F?« ŸU?H—« l

—«b« - «c? q du???B????« ô¬Ë

s? WU?ú ÷d??????F?????? U?M????????????«

W?*« dO WUL?F« v Ê«uK ·UË√

v?K W?Ëb« v?K t?????O?M —U?????O?K ≤

ÆsdQ œd vUô«Ë ·UËô« WO l qUJU WdI« ÷—«

r—Ë qb« WK s vU?F ÕöH« `?« ZM*« —U?Fô« ÷UH?«Ë

v≈ W?U?{ôU Wd?b*« ¡U?G« V?

…—«“Ë VUD U?L? b?U*« »U??«

Vd?Ë qL qU?I d√ U?NO? oKDË

Xd???? v?« ‰«u????_« s r?d«

5öH« VUDË WHJ W«“« öL qLF ÂuI WON« Ê« v« —U«

W?L?O? l?d W??O?N« XU? b??Ë ‰«u?« s t?OK U? œ«b?? Âe?K p–

p?M? o?d?? s? Ê«e??????????? ¡«d????????????

jO« qU?F« v≈ dEM Ê« ·UË_«

U?NOM π∑ ‡?« ÈbF? ô rNM qU?F«

d???O????u r? rË vU????*« Ác v?K

ŸU???{Ëô« 5MI?Ë rdzU?E Ë« rN“U?M Âb Ë« r?N??U???{Ë« 5?MI???

…œu??u*« ôö??????LK W?????MU ‘d?? ±¥ v« π v« ∂ s? dJ(«

UJO?A« rOK ÈbMË —U?L??ô«

U?L?? b?U??*« q«œ s_« t d??uË

WM? ±∑ W????b???? b????F d????N????A?« v

W?FU??* t qIM?« lOD? …—U??O?

÷d??Fô vUô«Ë t?O?M n« ≥∞ v« U?N??HKJ qB W?(U?D vMF

fK??? fOz— s —«d?? —b?? r? Ê«b?? ∂∞ ‚UD v Wd???I« q«œ

œU?????H« V??? ‚u???I??(« X?U??{

r?N« v?K 5?H? u*« v?U?_« qU??????F?

fO ‰U?L?F?« ¡ôR Ê√ v≈ W?U?{ôU

v≈ W???U??{ôU b??U???*U qL???F«

‰b rN?“UM U??N??OK ÂU??I*« v{«—ô« ¡«—Ë ‰«b??????ôU VUD? sJË

s d???« ŸU?{Ë« oO?u? -Ë ±ππ≤ WM rN«b????U W???O?N« …—«œ«

vK Á—«b« - Èc« mK*« vUL«Ë

U???L?? r?bM b???U???*« v 5œU???

Æ…eO È√ rN

vK …—«“u« U??N??I?HM v?« 5ö*«

Êu?F??b vUô« ‰«“U??Ë ÷—ô« d??? d?F?? bb??% l W?(U??B*«

≥µ v« ≤∞ s b??«u« d???LK ‰«b?????ô« d??F? ÊU??Ë nK ±¥∞∞

t?OM ÊuOK ≤ »—U?I U? vM*« «c

s? b?????????U??????????*« q?B????????H? V?U?D?

sL?{ s ∫d?L? b??L?? d?L? ‰u?IË

Ê√ vË√ »U? s sJ?Ë ö???H???(«

vU?ô« s jI??? b???«Ë ÊU??? «–«Ë rN?“UM* —U???«Ë ÷—ö? —U???«

≥µ s ‰«b?ô« W?LO l— -Ë l{u« d?OG ±ππ∑ ÂU? vË tOM

U?MK?B????? «—«Ëœ v≈ W?????U?????{ôU?

«u?U? v?Uô« Ê« W??N? b??U? ·U?{« t?O?M ∑∞ v« d??LK? t?OM

…—«œ« U?????NM? vU?????F v?« q?U?????A*«

v?K? ‰«u?????????????_« Ác? l?“u?? r??

…—«“Ë WUO X«“UË ÊuFO?Dô ππ „UMN tOK U lœ lOD

ÆWOKô« UOFL'«

‰UF«Ë WKJA*« b?OIF s be U2 W“«eH?« vUô« l ·UËô«

¡UM« s?J1 ÈË«d?? d?O??N ôË v«d?L? e??O? b?uô tô ¡U?MU

WL?{ ‰«u?« WËb« XHKJË UN?OK

W?M?K« f?Oz— W?Mu?« n U????? b?????√

WE?U????;« ¡U????G« v Ê«u?K ·U????Ë√

W????O?b????*« U?????d*«  «–  «—«œô«

ÆWN«u*« qO

ÆtOK

WEU?;« ¡U?G« b?F? s b?H?? rË

s Ê«u?K ·U????Ë√ …—«œU? W????OU????I?M«

W?????—b« d?????O????Q? v p?– V?????Ë

v …—«“u« ‰U??L« v≈ W??U??{ôU

œU????????????????????H?« v?≈ l?d? p?– q?Ë

—«b«Ë ·U???ËôU? œu???u*« œU??????H«

v«u —«b« v≈ W?U{ôU WO?HO u«

v? …—«œô« U?????????d???????? ·d????????

Æ·UËô« …—«“Ë œuu*«Ë

nK? vM????? ¡U?????A« u? ÂU????F?« ‰U*«

vM??? ¡U???A« W??H?KJ t???OM Êu???OK ≤

Âb??????????? ‰U???????????L?ô« s?Ë «—«œô«

t???OM Êu???OK ≤ s »d???I U??? WËb«

v≈ W?U?{ôU Ê«u?K ·U?Ë√ Wdb?

Â√ ·U?Ë_U 5KU?F« vK 5Q?«

¡UA« - p?– «bM UM?b buË

WHKJ …—«“u« qO?Ë W«d?« ¡UA≈

…U?O?( vHJ ô U?d?L?K W??MU

Âö bL

‰ö bU ∑ s ÊuJ Êô« X??« ±π∂∞ WM sœd? s ÊuJ XU? v« …d?ô« Êô XF?u r …d?O?G? √b? WKJA*« Ê« ‰ö? b?U? b?«

v œuL


nODK«b ·d« ∫ ·«d≈

’U nK

≤∞±≥ qd « ± 5Mô«

‰ULF«

°œU‡‡‡HK lIM‡‡‡‡‡‡‡

åi‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡OC(«ò v‡‡ ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡LF«Ë ÆÆÂu‡‡ ‡$ f‡‡ L W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ j«u?? C lC??? ôË «œU??O? I?« W??e??√ v?≈ qL??F« «c?? N rN«b?? «Ë  «Ëö?F« vË W?Ou?;«Ë W U?u« vK Âu?IË W?{«Ë d?OUF?Ë d?OU?F? U?N fOË  «œU?O?I« s 5d?I*« ô« U?N “u?H ô W?O?F?O??A?« Êud?I*« U?LN vE? Èe«Ë WO?U?{ô«  ôb« ·d? v?Ë W?ËdF? ÆdNA« v  «d ∑ vK dô« ·d pcË WËd WOI«Ë

ÆUF iOC(«Ë gOF« nE ·U??Ë_« v a«d« œU??? H« W??N? «u?? lD??? r Êü« v?? …—u??« U?N WU?L?F« 5O?FË …—«“uK W?OK_« b??*« sL?{ ôU? v W?U? WM vK? ‰u?B??K  U?O? «d?«Ë ÈËU?— l?œ v≈ U?Lz«œ dD?C v«Ë b?U*« v?K WUdK? 5A?H*« —U??« W?OKL? lC? pcË 5?OF?«

∫…eO'« ‚—Ë vK d ÆÆnu« ‰U dB WM'

°WNM«uN ö, ÆÆdO“_« #öFN #«—U>$S, V.ö'«Ë —ËcM« o$œUMU vK. ¡öO'=ô« #U$d$b*U, W-u_« vK. ¡UCI«Ë …—«“u« dOND6 r'$ v'8 UM6—u: √bN6 s ∫…U.b«

b?U?*« b√ v? Àb U?L? p– s

vM?√Ë d??????????√ s ·U?????Ë_« …—«“Ë

«cË rO??d?« v≈ ÃU??? ÊU?? Èc«

s rd?UË d??B??? q«œ «—«“u«

vu??I?« —u????b« ee??F« o?b??B«

vF???? r? tQ U????N???????O????Ë Á—«“u«

b?{ ·U??Ëô« W?Lz« VC?? Ê« Ëb?

W??I???«u?? b??F ô≈ Àb??? ô rO??d???«

”Ëd?O?H ÊuM?(« Â_« b?F vN? p–

‰«u rN??O?K b??L????F oU???« d“u«

`UB dUM*« t?OuË …ub« fOO?

qË vHOH? XFK —ub« rd“Ë

b??????????*« ‚ö????« - b?????I????? …—«“u«

U?N ÊUJ q q«œ qu?*« œU?H«

r? vM?√ È√ …—«“u« t???????Ou? …d????????????

s œœdU? UO?U 5F? vU?O ÁU?&«

c?????O?????H?M? ô« √b?????N s?Ë tË—– v?«

vK ‰u?B?(« 5( nBË sd?N?

v?« W??O?u?????;«Ë WD?«u« U???NË√

Êu??L??M sc« œb?? Ê√Ë rb??F?????«

Y?? d U??A« d??O? ”b?MN*« tzU??I

bF W?U U?NM UCF Ë« r?NUD

ÊuKB*« ÊUË rO?d« W?OKLF WI?«u

U???O???d????«Ë  UMO???O???F????U rJ????

be ô 5LK*« Ê«u?ù« W?UL? v≈

W«b?F«Ë Wd??(« »e?( …U?b« …—“«R?

Udb?? ÂU??« rN??U??B????« ÕU??$

…d?????O????G????? WË«e? rN?ö????? ÊËœR

U??? u?Ë U???N W????O???H???O? u« ÊUJ?ôU

fO?Ë …b?????«u« b?????O« lU?????√ v?K

ÆWœUI« UUô« v

…—«“u« ÂU Ê«uœ ÂU?«Ë UEU;«

…—«“u oU? ‰u???? U?NM Àb?%

Wu?√ò ‡? vL? U0 ¡U?œö? «—d??

s U?NO?u W√ oK r? t« v« U?ô

d?“u« v?« rN?u????? q?O?????u v?

Æå…—«“u«

—U??? v œb??% W??U?L?? Ë√ W?N?? È√

¡U?????????I?ô«Ë \…—«“u?« «œU??????????O?????????Ë

Õö??? —u???????b« ÊQ œœd? U??? U???√

Ác q0 q??√ sË W?O?ö?ù« …u?b«

d?ô« rN??UD ÷d??F rN?Ob???0

v?K?ô« f?K?:« ÂU???????? 5?√ ÊU?D?K?

…—«“u« —«d?Ë ¨ Xb? Ê≈ U?NO?u?«

…œu??F« v?K ÊËd??B rNK?F?? Èc«

Ê«uô« s UC« WO?öô« ÊuAK

WBU?)« UMƒ—Ë UdzUL{ U?MOK tOK9

c?O?HM Âb? WU?? v U?U?B??ö

W???O?«u???≈ W????OK) f?K:« ‰u???? t«Ë

vUJË Èub« v—U? v«d«Ë ¨

—u????????b« Ê« ·U????Ëô« d“Ë ‰U????I????

v≈ W???O???«œË Èd“√ –U?????√Ë r?U??F???

W?O?LK W?O?B?? u ÊUDK Õö?

pK?*« «c s? vu???FM?1 tK« q?O??????

Ê√ …—Ëd????C?U fO?Ë vËœ q?I «–

W√ b?u ôË vK? q?d oOK ô Èc«

…—«“u?« ¡U??????L?K? s Ë√ U?d?“√ ÊuJ?

nU??? T qF??? vK v?d?????& …u??

«uuJ r ed*« «c «uu s rEFË

lU …Ub« UMzUM√ t t?u UË vUM

fK????LK? 5√ ‰Ë√ Ê√ q d?“_« s

V U?Ë …u?bU? W?U?)« UMƒ— s

U???C« ÆÆ”b?J WU??? v b???????*U

s bb?F« „U?M Ê« ‰u?IË ·U?Ëô«

vË …—«“u?« 5A W???U? WDI „U?M

vK? vQ W???HK???<« œU?????H« Ÿ«u«

rNKd sc« ¡U?D)« s d?O?J« Ê«

v?Ë —Ëc?M?« oœU?M? U?????????N????????√—

—b?? vK «u?? W??F??L??'« Âu W??D)

b?????U??????*« q«œ l?{u o?œUM?

v? Êub??????????????Ë r?KF?« s? vU???????

W—u??N??L?'« Èu?????? vK Èd??J«

UDU?G*« s d?OJ« U?N  U?u{u?

…dU???I?U 5???(« b????????? q???

qB??? Èc« b???Oe« d???ô« V???

lC UDMD ÈËb?« bO« b?Ë

±∞ ‰U????I?????« b? uË V?OD?)« t????O?K V?OD? Ê« qU??????I????? v? U?????N??????OM? µ∞ vK qB? W??O?d?A« W?O?F?L?'« d??F??A? U?? uË ‰U??I???« ‰b U??N???OM vUUË dbI« ÂbF ·UË_« VOD …¡«d????I« v t??????? v?K p?– fJF?M d????« U??LK ÊuJ v?J d????« rKF??«Ë ʬd???I« ‰ö?? s? Âö??ô« rO?U??F??? WU????????B« …d????O??? …¡«d????Ë WM?«Ë Æ5FU«Ë

e bL√

v?« rN?«u?????« 5M? «u*« U?????Nö????? d“ô« W?IDM0 W—U?« ö;« ‰U?*«

r ÁuML? U? Àb U? «–≈ U?NË—cM

È√ ÊËœ t??????????«— v?K? ‰u????????B??????????K?

qB?Ë .b???? —U????« U???N?K …d?U???I?U

`?H h?<« ·UËô« n u? vQ

lu Èc« lOu« d?œ Ê_ UuB

U?N?OM W?F?C?? b?«u« q;« —U?«

Âö??U? d?C?? qL??Ë ‚ËbMB«

…ö??B« U???Ë√ s XË q bM? t??O??

s U?« s U—U?U U?NU?« Âu?IË

s? d?????O?????????? v? v?« t?K«b? U?????

U?C?« t?OK WU??— „UM fOË t“u??

n u*« d1 U?bMË sd?¬ ’U??ô

Ë√ ±∞∞ s d?√ v≈ qB ÊU?O_«

oO????u? b???O????« u?Ë UD?U???{ ÊU????

¡U?D√ „U?M? X?U??????? «–≈Ë tK?F???????H? Ê√

b?U??LK ÂU??L?« È√ Èb? ô …—«“u«

vU mK0 ‰u*« gH*« Ë√ h<«

dC? dd% r?Ë tOM n√ ≤∞∞

«c? «uu? s d??????N?????√Ë t??????Cu??????

ÆÈbË UNOu qL%Q

Ë√ rOd v≈ U b? ÃU? UbMF

ÆtL qUI

mK?*« c???√Ë W?KOK?I« ·ôü« iF????

‚Ë“d —u?B« b —u?b« VBM*«

W?O«u« «œU?O?I  «¡«uK« d?OO?G sË

t …b?U??? È√ …—«“u« Âb?I? ô duD

aU???A*« b??√ kU???u« 5?? ‰u???I

5Ë tM?O t?L??O???I?? Âu??IË vU??«

5_«Ë ÂuK?F« —«œ vd??? s ÊU??

«c Ê« ·U????Ëô« d“Ë ‰U???? W????O???H?KË

U????d???????« lL???? vU?_« Âu???I? q

h?<« n? u*« Ê« ·U?Ëú 5F?U?«

Ê« U???L?? t???O??ƒd???Ë tzö??“ i?F

v …c?U??√ U?U??? o???_«Ë oU???«

5K?U??F?«Ë W??L?zú U???U??? U???KD ÊU???

rO????d???« Ë√ d?uD?« …œU???ô W????“ö«

ô b …ö?B« UË√ v bU?*« `H

W—U????« ö??;« s  U??*« „UM

Á—Ëb rNM? q ÂU?Ë ¨ ‚u?I? U??OK

lO?L?'« s UU??d vô b?Ë Á—«“uU

√u?« u U? Àb? q jI? «c fOË

`??H d??N?A« v …b??«Ë …d?? ô≈ vQ

qO????? v?K U??N?M …—«“uK W???FU???«

ÆtË qL√ vK

aOA« q W?OMb« «œUOI« iF Ê«Ë

Vd*« c√ œUFO v Vc r b*«

5U WOu

«uU? ULd?OË r?U —u?b«Ë vu? sJ rË v??O??? q? U??U9 sb?L???

—œU???? oO????D? U????N???L?«Ë rN????U?D

vuI« Æ œ

Æ…Ub«

Æt«—«d rEF oM ÈbM v?MG«b? b?« t?U? s d“ô« ‰ö??I????ô W??O???F??A« W??d??(« oOI?% v WLzô« l Wd?(« sUC d“Ë Ê« «b???R??? t???Ëd???A*« rN???U?D Àb?? U?LMO? t??H iUM ·U?Ëô« t??N?«u? rË …—«“u« Wu?« Âb? s r W?O?«u?ô« «œU?O??I« ¡U?L??«Ë œb?F …—«“u? Wu?????« ô t?« b?????R??????O œu?????F? Æ·UËô« oK? ·U???Ëô« d“Ë Ê« d????cU d?b??? ÂUô« ‰ö???? W????Lzô« ÂU????B???????« v?K Wu?« rN?U?B?« V? Ê«Ë W?O?{U*«

vO?uD??« b?L?? aO?A« ‰u?I s …U?b« Ê« ¢WKI??*«¢W?Lz_« VO?I …—«“Ë Wu?????« b?????{ r?N—u? √b?????N d??O???ND q?F??HU r? v??? ·U??Ë_« vK ¡U??C??I«Ë œU???H?« s …—«“u« l?O?????????L????????? X?U v??« W?u?????????ô« ÆUNUdb WM?' s√ ∫v?u?D??????« ‰¡U?????Ë —b???« v?«Ë nu« ‰U???? d???B??? cM U??NKOJA? «—«d?? ·U?Ëô« d“Ë Àb?? rK ød??N??« W??? s d????« a—U s «¡«d?« W«  c?« U?N« d“u?« Ê« b????R?U????uË U?????NK?OJ?A v j????Ë W?O??LË  «—d? —b??B

∫ WOdG« ∫WOuM*«

W$—U& #ôu* UNK$uF' ·UGË_« v{«—√ vK. ¡öO'=ô« ‰ËU% WEU;« …d?O? U?OKL? nAJ  «b?M? vK å‰U?L?F«ò XKB?

ÊU??O ö WJU?*« v Wd??B*« ·U??Ëô« W???O Ê« U??N??'«

W?Od??G« WEU??0 ·U?Ëô« v{«—√ v œU???H« U?N?u?A

mU*« lO?L œ— WOd?G« WEU vK VË Ÿ«eM« —u?

Œ—U?B« Èb?F?« «c?N U?–u/ —uD« Ác v ÷d?FË

…b??u« W???d??F0 - Èc« l?O??« s U???NKO??B???% - v«

WEU?;U W?OK;« …e?N?ô« q? s ·U?Ëô« v{«—« vK

ÆWdO« ‰«u« XOË WdO ‰«u« UNô WDMU WOK;«

WD?M« e???d?? Œu W?e?? s r?O«d« ÍË«b???F?? ‰u???I

pK Ÿ«e?M« q?? W??U???*« Ê« vU??*« oO???D« œU??«Ë

WOUM« d«œ ÷u ≤∂Ë≤¥ ÊU?FDI« Ê« WOdG« WEU

5FU?« UU b?OF? bL?Ë U?U ÊUM ÈdO?)« nu«

odD? ·U??Ëô« …—«“u W???uK2 v{«—« sL???{ vË ±≥

VUD U??U?LK? Èed*« “U?N?'« Ê«Ë ·U?Ëô« …—UEM

…—«“u« UNJ?K1 WU? sL{ Wd?Oô« „ö?ô« s ‰b«

v d?O?« - U?L? U?NU?I????? qO?B?? U?Ëœ W??O?N«

We?Ë Œu W?OMË be? Œu v«uM U«b? ±∏µ± U—b?

—u?AMLK« WM' v?MO?F« q?U nOKJ« d?O?O?G «¡«d?«

ÆWOd WDM« ed Œu

œ— W??Od??G« kU??? id? p– r—Ë ≤∞∞π WM v?MH«

¡«d????A«Ë ‰œU????????« W??????? V?u0 …—«“uK? W????OJK?*« X«

ÆÊô« v mU*« Ác

±π¥∞ ÂU W?OdA« WOz«b?ô« dB WLJ? s …—œUB«

u??C?? Ê«b“ ÊU??C??— b??L??« ÊU?? Èd???« W??O??U sË

U??N???u?0Ë ±π≥π WM π≤∞ r— U??d??B??« …œU?? v

VzUMK ⁄ö? Âb?I b? UDM WM?b* oU?« vK;« fK:« «uM? …b??? cM q?L???F??? vU???B??? qO?JA s? ÂU???F« W??OMJ  «—U??L??Ë W??OKô« Z??(« W??d?? ·b??N????Ë Wd??B*« ·U??Ëô« W???O v W??L???I?« ÊU?'  «bM????Ë …—«“u 5H? u*« —U??G? s? œb? U??b???????? W??Od??GU dD 5?K??*« l ÊËU??F??U? W??U??*« W????OË ·U??Ëô« uD« qO?N? bO?« l{Ë vd? s o«u?« »U—«Ë vK U??NQ??A ‰u??B?(« b??F v{«—ô«Ë  «—U??I??F« vK« U?? W???L??O?? s? •± vK v« Êu?KB?? ôË W???I??HK? ÂUJ«  U??N?? d???« t?« Ê«b“ b??«Ë t??OK ‰u??B??(« ÊuKN?? Æ«ud r rNMJ WOM«Ë WcOHM …—«“Ë U?NË« W?O??uJ(«  U?N?'« s œb? ⁄ö??« `C?HË vK;« rJ(« v WcOHM  «œUOË W?U*« WOË ·UËô« Ê«–ô« b?Ë R «u« U?N?O r? v« WOM« …e?N?«  «œUO?Ë ·U?Ëô« v{«—«Ë uD?«  U?OKL? s Êu?O??F« ÷U?L?«Ë ÆWOKô«Ë WUF« Õö????ô« vö???? l sU????C????« W?M' Ê« Ê«b“ ‰U???? ÈËUJA?« s bb???F« XIK? b?? XU??? W??O?d??GU? v«—e« q{U??H« We?Ë ·U??Ëô« We? vö?? s  UU?G???ô«Ë kU?? U?N Âu?I w«  ôËU?;« ’u?B? UDM e?d? XKA? v«Ë ·U?Ëô« We? v?ö? œdD U?NMO? W?Od?G« XHQ??« W?LEM*«  UU?B?F« Ê« ô« U?NK« pU9 qC?H b?« Wb??? U?N W?Iö*« q?{UH« We? v ◊U?AM« ÆWOKJ« UDM WLJ v 5H u*« —UG UDM?D l«u?? W?F—« v?«  —U?« sU??C??« WM' Ê« b??« W?Od?G« WEU?? WD v? W?—b W?DM«Ë  Ue« d?H?Ë W—U& o UM ¡UAô 5ö?H« œdD UDM ·UË« WIDMË s d?O? v ÊËb?UH« U?NHK? È—«u v« Èu?b« vË Ê« WMK«  d??–Ë Ud?O?Ë W?O???F?A«Ë Wc?O?HM?« …e?N?ô« ôU WOKô« U?uB ·UËô« v{«—« ÊËd?F sdOJ«

W—u« qz«Ë

ÆtOK ¡öOôU vË« r UzU

W??K?B?? 5 - Èc« ¡«d??A?«Ë ‰œU????« W??L?J;« d??«

åWD=«u«ò ‡, WOFO>A'« …ËöF«Ë #UMOOF'«Ë rC« ÊU'Ë 5A'H*« »«b'-« WËU???Ë dUM*« ¡ö???« s W??OMb« U?U??L?'«Ë  U?d??K W?OMœ U?NM d??√ W?O?U?O —U?J√Ë ¡«—P ”UM« wK d?OQ?« s rN ÁË—uB? U0 ”UM« s ¡UD«Ë W?UF« ¡«uN?«Ë ÆÆsb«Ë …bOIF« ÕË—Ë du l oH ô —u√ Êu?L?√ e??d0 b?U?*« W?L?z√ s d?O?? œb? È√d?« t?—U? UdUM? wK?F? W?OK_« b??U?*« W??O??U? ÊQ «Ëb??√Ë ·uMË oO?I% Êu?G sc«Ë 5KR? dO?G« ’U?_« s Wu?L? 5 WKK«Ë ‰b?'« ÊËd?O? wU?UË W?U?  «bM√Ë ·«b√ W?Lz_« 5 WDO??« W?O?ö?)« qzU?*« Êud?D rN_ ”UM« «d??(«Ë ‰ö??(« b?? w?≈ qB …d??O????? UU??C?? U??N?√ wK ÷dF w« —u?_« √u√ s t√ v≈ «Î dOA? …œUF« ÊöDË W?O?FO??A?«  «Ëö?F« `M w rN?OK l«u« rKE« W?Lz_« U?N Wdb?*U 5u????*« s 5d??I*« ô≈ U??N??OK q?B?? ô w«Ë

—œUI« b bL

fK??? o«Ë Ê« b??F ·U??Ëô« …—«“ËË W?d??O??ô« „ö??ô« fK? o«Ë U?L? ±π≥π ÂU ”—U? ±≤ v d?B? ¡«—“Ë

UNK WLzú W?MU d—UI« WU?Ë rOOI« W?uEM ÊQ ‰uI«

±π∑± WM ∏ ÊuU?IK «c?O?HM sd?Q??*« iF? lO?«Ë

XD??{ b?Ë ±π≥π WM? ±∑ r— —«d?I vK?ô« ·U?Ëô«

s W?u??L?? W?Lz_« q?L? W?FU??? wK 5LzU?I?« Êô …b?U?

W?O?Ë sdQ??*« 5 Ÿ«e Àb? ±ππ≥ W«b v Ê« ô«

W??Oz«b??ô« d??B?? W??LJ?? ö???? XK??Ë W????(«

WU????? w W«b??F?« Êu??I??I??? ô sc«Ë 5K?U??H« 5A?????H*«

Ÿ«eM«Ë W?OJK?*« sd?Q??*« iF ¡U?œ« W?? ·U?Ëô«

±π¥∞ WM µ∞ r?— q?U lU??? ±∂¥ r— W?O??d?A«

ÂU??≈ q qL?? rO??O?I r? Ud¬ wK w?«Ë WuM« d?—U?I??«

W?O?N« b?{ W?OJK*« Ÿ«e ÈËU?œ ld iF?« ÂUË U?N?OK

·U?Ëô« …—«“Ë ö??? U?NM …b?L??F? …—u?? XK?Ë

ÆWuMF*«Ë WœU*« tuI tMË

lu*« Í—«œô« e???(« ÊöD ÍËU??œ ld iF??« ÂU?Ë

dB ∑∂ر≥∏π∑ r—

«Ëd??? rN« ô« —U??ô« d?OE? ·U?Ëô« W???O s rN??OK

ÊU??O???« rOK? - ±πµ∑ WM ±µ≤ r?— ÊuU??I?« Vu0

ÆUUCI« Ác lOL

v«—e« Õö?ö U«b? ±∏µ≤ UN??U? mU?« W?(«

e??d?Ë W??O?d??IU W?O?K;« …b?uU? WËb« „ö?« XU??Ë

rEF pOKL v«—e« Õöô« ÂU ÊuUIK UIËË WOdGU

Ác W???OJK*« v ·U???Ëô« W????O? W??“UM0 W?DM« WM?b??Ë

fOz— «—«d? Vu0 5F?H?M*« —U?G? v« ÊU?O ô« Ác

…œ—«Ë U?N« W? v«—e« Õö?ô« s …bd*« v{«—ô«

U2 —U?ôU XK pOK9 ÊËb WU? XO?IË W—uN?L'«

Âö*« gOU??H nOUJ v? W?IUD*«Ë œu??O?I« «œU??N? v

sL??{ W?U??*« Ác V?K«Ë v«—e« Õö??ô« b l{Ë

nu« W? .bI? UDMD ·UËô« W?IDM sUË Wd?Oô«

ed? Œu WOMË be? Œu Ë Œu WeF vMJ?« lu«

sJ1Ë ¡«œ_«Ë qL?F« w? se?O?L?*« fOË W?O?d?H« «—«œù«Ë

b?? ≠ ”—bË VODË ÂU?≈ ≠ t b?L? aOA« ·U?{√ s œb œbF UNM r w« ôb« Ÿ«u√ iF bu t√ j«u{ W?√ t bu ô Íc«  «b?O« ”Ë—œ ‰b q? WLz_« \¡w Í√ WLz_« s wLEF« WO?UG« tM ·dF ôË ·dBK qB? ô Íc?« W?Lzú wL?d« Èe?K W??MU ‰U??(« pc? 5F tQ rK?F« l 5OF« bM …b?«Ë …d Íu W?Lz_« tOK ô «cË ÂU q …d? ¡UAK d?¬Ë wHO? È“ ÂU≈ q rOK ·d??F qË Èe?« «c WKO??B?? Vc s?√ ·d??F ôË Àb?? øô Â√ ozUI(« pK d“u«

…b? XKJË W?OdG« k?U0 WËb« „ö?« WU?L? “UN?'

ÆWDM«

Ác?N ¡«d??A«Ë ‰œU???« W?? Ê« W?U?NM« v —d?? ÊU?'

—b? ±π∑± ÂU? v Wd?B*« ·U?Ëô« W?O ¡U?A« b?FË

ÆÈ√d« «cN ·UËô« WO ÷d rË WK dO ÊUO ô«

Õö??ô« ÂU???O??I v?C??I Èc« ±π∑≥ W?M ¥≤ ÊuU???I«

vK ·U???Ëô« W????OË W??Od???G« WEU???? 5? ‚U??Hô« -Ë

W???U??? œd WËd???I« f?U??:«Ë Êb?*« fU?????Ë v?«—e«

±¥ v ŸU???L?????« b??I???Ë 5dD« s? U??OK? WM' qO?JA

v« v«—e« Õö?ô« s pK?9 r v«Ë W?O?U?« ÊU?O ô«

¡«d??A WE?U mU???? ‚U??HS W??Lz_« iF? Ê√ b?$ w?U??UË

5?FDIU oKF? U? W?UË Ÿ«eM?« Y ≤∞±∞ du??«

v v{«—ô«Ë ÊU??O ô« œd U??L? Wd??B*« ·U??Ëô« W???O

qE d?ü« iF?« U?LMO U?NO≈ Êu?U?? w« W?OMb« VJ«

W??{Ëd« Œu?? We??F ±≥ W??O??UM?« d«œ ÷u?? ≤∂Ë≤¥

ÆWOK;« fU:« b b{Ë

ÊËœ rb& w?UUË t?OKJ U?N—œ w« W?OMb« VJK WMO—

UDMD WU?F« WU*« Wdb? »ËbM rOK - tOË U?OU

W???I?DM0 w?«—e« Õö????ô« ÂU??? ÊuU????I« «c V?u0Ë

·—U?F*« s dO?? w≈ ÊËb?I?HË Íu?b« qLF?« w Íu?*«

UDMD È—UIF« dNAU WK?*« œuIF« s WOzu{ …—u

s …—U?? U«b ¥± U—b? W?U? rO?KË œd WO?d?I«

w rNz«œ√ Íu??? wK? lDU «c fJFMË W?O?Mb« ÂuKF«Ë WLzú »u »ö« …eN√ dOu? WMU ‰U(« pc WUD)«

p?–Ë ±π∏∑ W?M?? ≤¥∏≤Ë ±π∑∏ W?M?? ¥≤≤∞ ÂU??????????—«

·UËô« W?O v« oz«bË W?O«—“ ÊUO? «Ë WOMJ v{«—«

÷—« Ÿ«eM« ÷—« Ê« s b?Q?«Ë UN??F«d?Ë U?N?I? U*

W?O Èb sd?Q?*« bO« vF?{«Ë vK UNDd Wd?B*«

÷—« v UU? ÊUMË ÈdO)« W?FKI« lU? nË Èd«

W?????M?U Èd??N???A« —U???ôU U?DMD W?d??B*« ·U???Ëô«

Õöô« v« ·U?Ëô« …—«“Ë s UN?OJK ‰u?IMË WK?

W?????MU? ÈuM« —U???ô«Ë ‰“UM*«Ë ¡U???C??H?« v{«—ö

WK?*« œuI?F« s X b?Ë WËœ „ö« X?OË v«—e«

Vu?0 rO?K?????« -Ë o?z«b?????(«Ë W????O?????«—e« ÊU?????O? ö

W???? ·U??Ëô« …—«“Ë v« U??N????OJK? X« ÷—ô« Ác Ê«

Wd?B*« ·UËô« W?OË v«—e« Õö?ô« s sdC?

—uC Âe?K t« v« WMK« XN«Ë Ud– oU?« ‰œU«

XU?Ë ±ππ∑ d«d? ∂Ë ±π∏≥ du??« ≥± a—U? UDMD

lO??L??? b??Q?? w?J W??Od??G?U v«—e« Õö???ô« »ËbM

‰«b??ô«Ë q?OB??«Ë b?U?F?« «¡«d« –U?U W??O?N«

≠ b?????? VOD?Ë ÂU??≈ ≠ œU??L?? wK —b a?O??A« nA?? qL w?K VKU dR w« Uu?F*«Ë qUA*« s W?uL? q«œ ¡«u?? W??L?zú  U????J Í√ œu??Ë Âb?? U??N???L√ W??Lz_« e???«d*« Íu????????? w?K  «—«œù« q«œ v???? Ë√ b???U???*«

«uM µ cM? ·U?Ë_« …—«“Ë q?? s U?NM Êö??ô« - w« Êü« w≈Ë wuuMJ?«Ë wLKF« Âb?I?K W?Lz_« …dU? b?B?I Æ¡v Í√ UNM ÊudF ôË WLz_« w≈ qB r

WOË— u« bL

◊uMI« ¡U?œ ‰U?*« qO?? w?KË …ö?B« wË b??*« q«œ ¡U?b« wK d??B »U??A« iF Ê√ b?$ d???H« …ö? w fJ ÊËd ÊËd?¬Ë œu??« q?Ë Ÿu?d« s ÂU?O?I« VI? wË sb« ‰u√ s? XO ¡UO?_« pK Ê√ s rdUË p– ¡UN?IË ¡U?LKF«Ë WLz_« 5 ·ö? q W?ON?I qzU? œd? q UN?OK Àb sJ rË q s …œuu? XU w«Ë sb« ”UJ?F« u Êü« Á«d U??? sJ? ‚U??I???A« Ë√ ÷«d??????ô« «c Íd?B?*« lL???:« q«œ …œu?u*« …d??O?J?« ‚U?I?A?« ôU?(  «œUO  UFU?Ë  UOu »UO?G l«— tK «cË d√ fO Àb? U W?FU?Ë b?U*« w?K WUd«Ë gO??HU ·U?Ë_« ÆUN VK Íc« U?Mu? ·U??Ë√ …—«œS b??U?*« W??Lz√ b?√ b??√ t?«u w« qU?A*« d??√ s t√ t??H?Ë tL?« d?– Âb? 5u???*« —U??? Íb d?O??L?C« »U??O? w W??O?uM*U W??Lz_« 5A??HL? qL?FK W?Lz_« iF »«b?« bM W?U? Wdb*U YO??? W?db*« Ë« W???O???d???H«  «—«œùU? rN???U???(≈ - ¡«u??? U?N bu ôË  «œU?O?I« W?e√Ë ¡«u_  «—U?O?ô« lC? r Íc« Ê√ b?$ wUUË W?{«Ë  «œb? Ë√ j«u{ W√ U?L rN?IU wK …U?IK*« WO?u?*« —b wK «u?O rN«b?« p?K …—u?D? ld?Ë Íu???????????????*« ÊËœ rN?M? iF????????« Ê√ ¡ôR Ê√ W??Ou???;«Ë W U??u« wK W??LzU?I«  «—U??O???ô« rO?O?IË W?Lz_« qL? wK WU?d« W?Ou??? Êuu? 5A??H*« l“u WOu? «uu rN« UL rNM d—UI?« WUË rNz«œ√ W????O??B*« w pK?Ë W??OK_« b??U??*« wK …Q??UJ?*« ¡U??D W???Lz_« i?F Ê√ p– W??????O??? s? b???$ wU???UË Íd????J« WK Í√ rND?d sc« W?U? b??U?*« iF? 5?KU?F«Ë rNUL?√ ¡«œ√ w ÊueK ô 5A?H*« ¡ôRN Wö? Ë√ W«d w ”UM« WUù Vc ô Áb& WLz_« iF? rNUOuË ‰U?(« pc?Ë Ÿu??_« ‰ö? …œËb?F?  U?Ë_ ô≈ …ö?B« 5L??M*« iF lb «cË b??U?*« pK 5K?U?FK W???MU

W?Ou?M*« WEU? W?UE ‰U?LË Êu?—«œ≈Ë ¡UDË W?Lz√ wU?F w« …b??U???H« «—«œô« V?? U??N d??B??? ô qU??A?? s w W??U?? \ b?U??*« p?K w qL??F« W??d? d?bË ”√d 5O?FË ·U?Ë_« …—«“Ë W??O?F?? W?OK_« b??U?*« r{  ôU? ¡UM√ ¡«u? U?NM wLEF« W?O?U?G« lC? w«Ë U?N WU?L?F«  U??O??«d?ù«Ë ÈËU??d« lb? 5O?F??« b?M Ë√ rC« W??OKL?? W??Lz_« l{Ë w≈ d?EMUË \ W U??u«Ë W??Ou????;« ‰u??œË ô rb?& rNKL? w 5e?K*« W?Lz_U? »U?F« V?F« b?$ wK ‰uB?(« w rNI uË rN?uI j?√ wK ÊuKB w WU 5A?HL qLFK »«bô« Ë√ WOFO?A«  «ËöF« U?LMO W?O?uM*U 5?MO?F*« 5A??H*« œb? w d?O?J« e??F« q

rNKL? w 5DC?M*« dO? WLzú W U?? ‚uI?(« pK `M9 Ærd« UË UN—«œ≈ r w«Ë W?EU;« q«œ WOK_« b?ULK W?MUË V ”UM« UNu wK «Î dO «Î dD q9 wU_« WdF0 5MOF*« dO? s bU*« pK dUM ’U?_« iF ¡ö« ·«d???ù lC????Ë …Q???HJ?*U qL???F? rNM? iF???« …—«“u?U qL??F«Ë WU?D)«  U??O¬ s d??O???? w≈ b??I????H tMJË W?db*« «ËœU—« sc« 5OK_« ¡UD)« s? ÊËdOJ« rdO?Ë Íub« rNM ·dF ôË Wdb*U sbO?I «uuJ Ê« ÊËœ dUM*« ¡ö« WU?D)« ÊuMË ‰u???Q? rN rK? ôË rN??? ô sc«Ë UÎ ??????O??? WK?K«Ë ‰b???'« ÊËd??O??? rb??& w?U??UË Íu???b« qL???F«Ë rNb rN?H«Ë rKF« —uB?I WO? W U?)« r—UJ√Ë rNz«—P »U??√ rNM iF?« Ê√ s ö Î ?C …b?O?I?F«Ë sb« —u?Q Æ bOF Ë√ Vd s sbU rN Wö ôË WOUO  UNu s ≠  U? dU Ë Í“U? t Ë bL? ‰UL? s q b« bu bF rË dUM …—u Ÿôb« cM ≠ ÊuL?√ ed wM «u ·U??Ë_« Wdb?? q?? s W??OK_« b??U??*« wK WU??— wœ√ YO? q s Àb? ÊU? UL? U?N WFU?« W?Od?H«  «—«œù«Ë  U??U??? w≈ W??U??? W??OK?_«Ë W??U??F? b??U??*« X?u??% vKË W??O?U?O?« —UJ_« ‚UM??«Ë W?O?U?O?«  U??«d?BK  Q?A« XK√ s w«  U?Ou??*«Ë —«Ëœ_« s U?NM d?O?J« s ¡U??D)«Ë W?Lz_« w?K U?L?? …œU??F?« wË b?U??*« pK tK« …œU??? w≈ …u??b«Ë mOK??« w vL?_« rN??bË r—Ëœ qB??? Ë√ oKF??? U?? q Õd???Ë œU??—ù«Ë `BM« .b???IË Æsb«Ë WFdA« —uQ q«œ d????A????M  √b w?« —u????_« √u???√ s? t√ «u???U????{√ ‚UMô 5K?B*« »U 5 …œU?  UU?I« —uN b?U*« b??O?F?? b?L??? —u???b« q?? ¡U?LK?F« iF —UJ√Ë V?«c? wMu???(« ‚U?????«u√Ë ÊU????? b??L????? aO??A?«Ë Êö??—  UULK WMU ‰U(« pcË ÍËU{dI« nu —ub«Ë Vd??G« —u??_«Ë Ê«u?ù«Ë 5?O?H?K«Ë …u??b«Ë mOK??« q?? vL??_« VB?F??« u Õu??{u d?NE  √b? w« W???O???F«Ë rNc0 jd U? q oOD wK WHzU Ë√ W?d q —«d≈Ë


‰ULF«

≤∞±≥ qd« ± 5Mô«

‰UL√Ë ‰U

ÊUL ÈuK ∫ ·«d≈

∫WUMB« d “Ë

VBI« WO U ≈ l «dË ÆÆ`LI« ‰uB s •≤µ —«b ≈

—UL" #ö ÷—√ WFD) ±≤∞∞ Õd-Ë qL/ W0d1 n√ ≤∞ fö*« WUM ‰U? v ö?U ≤∑≤Ë 5J9

-U? W?O—U?)« …—U??«Ë W?UMB« d“Ë sK«

U?b) W?dB*« W?O?F?L'« ‰ö? s …eU?'«

WK???I*« WKOK?I« ÂUô« ‰ö?? r??O?? t?« `U??

≤∑∑Ë U?uM*«Ë f?öLK V—b?«Ë Y?«

W???????U??????ô …b?b?????? ÷—« W???????F?D ±≤∞∞ Õd?

…—U???N*« Uu????????? ZUd? —U ≈ v U—b??????

t?O?M —U?OK? œU?L???« l W??O?UM? U?Ëd??A?

—uD?*« V—b???« e???d??? ‰ö??? s? W???O???u???I«

W?O?U?MB« o UM*« oO?d?? U?NDD ‰U??LJ?ô

s? ±≤ V—b? v?« W???????U???????{ôU?

¡UA« s Êöô« «Î dR - YO

WO?Uô« WU?HJ« WKB? v—b

…b?b???????? W????????O????????U?M? o U?M? ≥

W??O?K ‰ö?? s v?MN*« V—b???«Ë

w« W??U???{ôU Ê«u??« WE?U??0

Èc« fL 5 W?FU? WbMN«

u« WIDM0 …b?b WO?UM WIDM

vUMB?« V—b?« f?K? Ác??HM

u?? …uD? p–Ë ¡UM?O? t?L??O“

U??UDI« nK???? l ÊËU??F??U

—U?L?????ô«  U?U??O???« d?O??u

WD? c???O???H?M p–Ë W????O???UM?B«

W?????I????d?*« w{«—ô« s? …bb?????'«

WK?JA??? vK? ¡U???C???IK W???u?J(«

w« W?U?{« wUMB« —U?L???ö

’d??? œU????≈ ‰ö??? s? WUD?«

U??N??d - w« W??ID?M ±∂π≤ ‡«

qL??F« v??«— qJ W????UM qL??

w«Ë w?{U*« dUM? d??N?? ‰ö??

W?????O?????K? U?????C√Ë »U??????????A?« s W?U? q?L?F« ‚u? U?U??O??≈ s vUMB« ŸU?DI« …UU?F? q v

·ô¬ ∑ Êô« w???????? U???????N Âb???????I?

`U -U

ÂU9« U???OU?? Í—U??Ë d???L????????? Æ hOB« «¡«d«

V!‡‡# h‡‡‡‡I& —ôu‡‡‡‡#« ∫bOFBU

ÂœUI« r#u*« —UF#_« ŸUH—U6 TUF)uË T—U6 ÷—_«Ë XHK qO0U;«

qL????F?K WK?R*«Ë W—b?*« WU????L????F« d????«u Âb????

qL? W?d? n√ ≤∞ d?O??u s d“u« —U?«Ë

ÆvUù« ŸUDIU

‡« v≈ W?U?{≈ p–Ë vUMB« ŸUDIU …bb?

v—«e? WU? vK?I« t?u« v 5—«e*« t?«u …bb W?“«

s b?b???F« vM???? …—«“u« Ê√ d“u?« d???O???AË

‰ö?? U?NM? Êö?ù« - v?« W?d?? n√ ≤∞

œU(« hIM« tO p–Ë bO?FB« UEU0 VBI«Ë `LI«

ÂU??√ qL?? ’d?? œU??ù Z?«d??«Ë «—œU??*«

v«u? U?N Âb?I YO? v{U*« d?L?œ d?N?

v« —ôu« ¢ WOH ¢ d?F eH Ê« bF seM«Ë —ôu« v

q√ s V—bK vuI« ZUd?« q »UA«

·ô¬ ±∞ 5?O???????F? -Ë V?K? µ∞∞Ë U???????H?√ ±≥∞

·UF{« Àö« “ËU& …œUe È√ UN?OM ≤∞ qUI UNOM ∑∞

qO?QË V—b? ·b???N?????? Èc«Ë q?O???G???A???«

ÆÊü« v qLF« s YU µ∞∞Ë

—U?F??√ ŸU?H—« v? q?L?? Èd?« Ub??% œu?Ë vK? …Ëö?

5J9 …—œU?Ë »U?A« s n√ ∑∞∞ qO?GAË

ÂU9« «œU???N??? rOK? qH?? ‰ö??? p– ¡U???

W?«—e« Ác w? W?O?U?√Ë W?L??N? WKd? q1 Íc«Ë œU??L?«

»U? Êu?OK? qO?G?AË V—b ·b?N??? v«Ë

ZU?d???« —U? « w »—b??????? ∑∞∏ ‡ V—b????«

¨W??Oz«c??G« U??U?MB«  «d??A?? U??N??OK b??L????F w?« Wu??O??(«

s? œb????? v?≈ W?????U??????{ùU «u?M ∑ ‰ö??????

qO?G??A?« qO??G?A?« q?« s V—b?K w?u?I«

UNU«u «eô« s WO«—e« UOFL'« fUI w« WU{ôU

l ÊËU??F??U Uc??O??HM Èd?? v«Ë «—œU??*«

·d???A??Ë ö???U??±µπ V—b? sL??C??? YO???

VU? v« W??UM —U?F?Q œU?L?« d?O?u w 5—«e*« ÁU?&

Æ’U)« ŸUDI«Ë WU*« UN'« s bbF«

…—œU????—U ≈ v œU??B??(« b??F U?? ö??U??F??

ULO WU lMB*« s ‰uB;« b—u wK WUd« d«u Âb s WM?O?F?« V?? öJA?? vK …Ëö?? Ê“u« W??OK?L?F? oKF??

qL/ ’d1 dO1u nOKG «Ë W/U=DU6 5KUFK V?—b e9d Èc«Ë vJdô« ‚u« ‚«d?« ·bN p–Ë

œU????%U n?OK?G????«Ë W????U????D?« W????d???? XM?K«

Vu????? v?« …d??O???J« ‚«u??ô« s b???F

v 5KUFK V—b ed? ¡UA« s UUMB«

VOD« bOF bL

Èœ«bG bL V

bL sbUF« s“

qCH« u« ‰œU

WKJA ·ö? «c 5—«e*« oU wK lI ¡U?√ UNKË œ—«u«

VO ‰œU ¡«uK«

bL UUÆÂ

ÆÍd√ …bb qUAË ‰uB;« qI

dJ?« s W?O????O«d????ô« qO??U?;« W??«—e Âu??I U??N??K«Ë

fK f?Oz— VzU V dJ? u« bL? UU ”b?MN*« b«

lO????A?? p–Ë t?O?M µ∞∞ ÊuJ Ê« V ‰œU??F« d??F??« Ê«

Æ`LI«Ë

œU?%ô« u??C?Ë ◊u?O?U? U?H?B« Èd??L????? W?O?F??L? …—«œ«

s ÂeK?? V?B?I« Ê«b?? W??«—“ W?H?KJ Ê« U???{u?? Ÿ—«e*«

t?u?Ë ¢ Ÿ—«e ¢ qO?K VOD« b?OF? b?L?? È√d« v ÁbRË

Èœ« Á—UF« ŸUH—«Ë —ôu?« ¡UH« Ê« 5dL?LK ÈdB*«

«bR? vKI« t?u« UEU? WUJ  öO?N?«Ë q« W?U

ÆtOM ·ô« ≥ UOU ÁdF qB Èc«Ë œUL

hI W?KJA?? q? rI r? «–« W??uJ(« Ê« r?OKF???«Ë W??Od???U

¢Udu? ¢v?« VB?I«Ë `L?IU W?Ë—e?*« v{«—ô« ÷d?F v«

qLF Âu?I? UN« b« U?N« YO Uœuu v?Hô WuJ(« Ê«

s U????*« Ê« v« ¢ U?MU ¢ Ÿ—«e??? q?C???H« u?« ‰œU??? ‰U???Ë

…u?« W?U?? v?« ‰u???? d?B? ÊU? WE?U?;U —ôu?«

U?«—e« pK …b—u?U W?U?)«  «b?U?F?« vK dR?O? U2

Æ5—«e*« wK ¡U_« …œU“ w rU qIM«Ë œuu«Ë WULF«

5 v sDK U?N?OM? ≥µ∏ v« qB vU?(« b—u?« d?F? Ê«

å5uKE …b?U?F?B«ò tu?I? W?uJ(« vK —UM« Èœ«b??G `?Ë .b?I r YO? …b?U?*«Ë Êu?F« b? rN Âb?Iô W?uJ(« Ê«Ë

Ê« v« U????????ô Èd????B*« Z?M*«

…œU“ ·bN nOKG«Ë W?UD« ‰U

…œUe W?O??O«d??« WD „UM

‰U?œ«Ë lU?B*U 5KU?FK «—U?N*«

«uM Àö v?K VB?I« s b—u? —U?F?ô W?O??—b …œU“

÷Ëd?I« V? f?(U sœb?N? «u???√ VB?I« w—«e?

s Ê«b??F `L??I?«Ë VB??I« vu??B???? Ê« YO?? ‰U??u??BU

W?U)« ÷—ô« È— VKD Èc« `L?I« W?UË W?uJ(« v«

Æ «—œUB«

v« W?U?{ôU W?b?(« U?O?u?uMJ«

UN XU? v« WOKFH« …œUe« Ê« ô« ÂU q U?NOM µµ …œUe

s rdFË ¨w«—e« ÊULzô«Ë WOLM« pM s Uu{d« w«

b?O?— Ê« v?« U??ô Èd?B*« s «u??LK W?O?U?ô« q?O?U?;«

s ÷«—ô« ÊU???d??? v« Èœ« —ôu???« hIË ÂU« ±∞ q? t

Áb? bU ”bMN*« b« t?U sË

qL ’d dO?uË 5Od)« V—b

ÆvHJô vË jI UNOM ≤µ

•±∑ v« qB v?«Ë …d?O??J« bz«u??H« —U??F?« V?? œ«b??«

ÆsdN vHJô —UOK ±≤ mU«Ë WËb«

`L?I« ‰uB? s •≤µ —«b« v rU? U2 t W“ö« ÁU?O*«

rœ …—Ëd????{ vK W????d???G« f?Oz—

s W?dG« X?MK« UL? lU?B*U rN

v WKJ?A*« Ê« UM kU??? VO?? ‰œU? ¡«uK« b??« t?U?? sË

Èc«Ë Wd??I« pM? „UM Ê« v« U???ô V?B?I« W??«—“ Ê« YO??

Vz«u??A« VM dJ?« W?d? db??I Ê√ v« VOD?« ·U?{«Ë

ÆhUM« v« WËbK vO«dô« ÊËe<« ÷dF vUUË

ee?F? W?O?O«d??ù« U?UMB«

vI?d???« v?d??? œU????%« ‰Ë« ¡U????A«

‰Ëd?« …—«“Ë l UUH« Xd« WE?U;« Ê« YO qK U?NId

÷d?H*« ÊUË tOM ∂∞∞ v« qB? ÕöHK ÷«d« qL?F ÂuI

W?Eö?*U v?«e????? q?JA? r? dJ??« VB?????? ‰u?????B??????0

v dOU?« Èœ« VBI« W«—e WMU t« v« ¢U?U ¢ —U«Ë

‰Ëb«Ë d?B 5 Í—U??« ‰œU?«

d????B????? s ö????? rC? W????U?????D?K

W“« ÈœU?H U?Ou?« —ôu s n« ±∞∞ vK be? U aC

v? t« ô« È—U?'« d??N?A« W«b ÷«d?ô« U?OK?L?F Âu?I Ê«

vQ???O?? lMB?*« q«œ qL??F?*« v« Ÿu??d« ÊËœ W???O??B?????A«

l«dË n?KK ‰u??B??;« s? …d??O???? W???? ÷d??F? v« t—

ÆœUB(« ru v WU —ôu«

w Ÿ—«e*« rœ …—Ëd?C UUD? 5öH« ÷«d?U rI r Êô«

Ác Ê_ 5—«eL?K …—U v V? U2 oUD d?O db?I«

s WËb« ÃU« ÷UH« v« ÈœRO U2 ZM*« …œu Èu

q???I?????? v?K qL??F?«Ë\Íd??ô«

ÆUOuO«Ë Ê«œu«Ë

UL W?O«—e« UOFL'« w Ád?F ŸUH—« bF WU? œUL«

ÆÊ“u« v hIM V% WM«

Vd? U?2 vK?I« t?u« UE?U?? s "UM« W?U?? dJ«

U?U?)« d?O?uË W?U?MBK qC?√

W?d? ÂU db? Áb?? vHDB? `{Ë«

Ác vK ¡U??C?I?K WEU???LK W?D „UM Ê« UM kU??? ‰U??Ë

ÆdOJ« rNHKJ ‰uB;« qI Ê√

UM WEU?0 Ÿ—«e VU? bL?? sbUF« s“ …b?LF« ‰u?I

«dO?A W?œUI« …d?H« ‰ö? UOK? dJ« —UF?« ŸUH—« t?OK

5?M*« W?UJ W?OU?D« U??M*«Ë

qUJ« v?« ·b?N œU?%ô« Ê« W?U?D«

Uu?I l{ËË  UD;« vK WU?d« bb?A od s WKJA*« q??? s V?d??N? Ë« Vö È« ·U???A?????« W?U?? v? W??—U???

WU— dOu? …—Ëd{ vK Ÿ—«e Èœ«bG bL? V b«Ë

‰uB? WU?Ë W«—e« vK VKU d« —ôu?« W“« Ê«

VB?I W?M*« UEU?;« d?√ s d??F UM WEU? Ê« v«

W????U?????D« ‰U???????? v? ‰Ëb« Ác? 5

U?N?U .d?GË WD;« ‚ö« r?O YO? UD;« »U?«

Ê“Ë r YO? VB?I« w—«e? U?O?F?L? q? s Ê«e?O*« wK

v« Uô WEU;« v W«—“ d_« u Á—UU dJ« VB

’u?Ë ÍœUL? l$Ë UMœ w Èd?? lUB? ≥ U?NË dJ«

‰Ëb« 5 ‰œU??« r? …œU?“Ë nOKG?«Ë

Æt v« WU{ôU

pc Ê“u?« w …bb?? «“ËU???& Àb??%Ë lMB*U? ‰u??B??;«

¢ Z?M*« s U???O??L??? ·d??B? Âu??I X?U?? dJ?« W??d??? Ê«

WOO?«dô« qOU;« s bF v« W?«—e« Ác WOL_ «dE

v« U?ô wËb«Ë wL?OKù«Ë wK;« Íu?*« wK

r{ v W?OM?« U?Nb d?B? Ê« v« U???ô ¡U?C?ô«

s vu dd?I qLF Âu?I WFU? WM' „UM Ê« VO? `{Ë«Ë

ö??L? nO??J V?UD U??L? Ê«e??O*« wK rO?J% WMK U?MU

p– s XFM??« U?N« ô« WKJA*« q v W?L?U??LK ¢ —ôu?«

Æ`LI« ‰uB bF UNOL√ wQË

vF?? nOK?G??«Ë W?U??D« U??UM? W?d?? Ê«

¢ UOOË dz«e'«Ë »dG*«Ë fu ¢ UId« ‰UL ‰Ëœ

Õd s b??U??K p–Ë UD??LK? U?N??L??OK - v«  U??O??LJ«

e?«d?Ë W?O?«—e« U?O?F?L?'« wK Ÿ“u  «d?A l Ë W?O?u?«

ÆŸ—«e*« vK VKU fJF« U2

U?H?B« Èd?L???? W?O?F?L? …—«œ« fK? f?Oz— VzU `{Ë«Ë

d?O?Ë …d?U?*« Wd?B?*« «—œU?B« W?L?O? …œUe

r{ s Ê«œu?« «e???« v« W?U?{ôU œU?%ö

—UOK ¥\∏ s nOKG«Ë WU?D« UM* …dU*«

ÆUOuJ« ‰Ëœ

WM w t?OM? —U?OK µ\µ w« ≤∞±±Ø≤∞±≤t?OM

W???d??? rCM …d??? ‰Ëô t« Áb?????? nA???Ë

Æ≤∞±¥Ø≤∞±≥

WOJd?ô« Wd?G« WuC?F nOKG«Ë W?UD«

÷u???????N?MK? p?–Ë\5J?K?N??????????????*«Ë

ÁbbU

Êöù«Ë nOKG«Ë W?UD« UUMB

Æ¡«œu« ‚u« W—U; p–Ë UN{ r v« UOLJ«

e«d —Ëœ qOF?H VUD UL W—uNL'« Íu? wK œU—ô«

UN« YO? dJ« Wd vK «bb? Uu s“ …b?LF« sË

WEU??;« W?Mb?? fK: WK?U?? …d??c?? .b??I - Ê« ◊u??O??U

W?“√ w? …d?O??? W?«d?H?« „UM Ê« ‰Ëd???« …—«“Ë b?« U??LMO

‰U??œ« pc??Ë 5—«e??LK «Ëb q?L?Ë W??O??u??« w œU??—ô«

ö?U VB?I« s »U??« rôË Ê«“Ëô« v WDU?G*U Âu?I

U?OL? d?OuË W?“ô« ¡«u?ô WEU?;U ‰Ëd?« …«—“Ë ¡ö?ËË

—ôu s n?«≥∏ a{ - YO W?O{U*« ÂUô« ‰ö? —ôu«

ÆW«—e« w Wb(« WMJO*«

W?OKL?F« Ác vK? 5LzU? 5B?B??? œu?Ë Âb? V p–Ë

U??ô nKK ‰u?B?;« ÷d?F?ô v? 5—«e?LK —ôu?« s

ÆW“ô« Ác …b d w …dO WM rU b UOu

WOO«dô« qOU;« s VBI« ‰uB Ê« Èœ«bG ‰UË

…—Ëd?C U??UD Ÿ—«e*« o —b?N U2 W?O??«e? Ê«“Ëô« ÊuJË

UM kU? VO? ‰œU ¡«uK W?KU …d?c .b?I rO? t« v«

Âb? W??OK«b« …—U???«Ë su?L??« …—«“Ë b?√ U??N??N?? s s

Ê«u?«Ë UM vEU0 W?Ë—e*« U?U*« s •π∞ Ê« YO?

ÆW—U WU— œuË

ÆÊQA« «cN

UEU?? s Wö Ë√ se?d w? ô≈ —ôu« w W?“√ œu?Ë

w WËb« s WU?—Ë U?U?L?« wö? Ê« V «c VB?I« s

VB?I« s b—u —U?F« …œU“ …—Ëd?C W?uJ(« s“ VU Ë

Uœb qB UM? WEU0 Èd? Ÿ—«e „UM Ê« ¢ UU? ¢ ‰UË

ÆW“_« ëdH« ÊQA UEU;« d—UI UI p–Ë W—uNL'«

s —UFô« ŸUH—« Ê« WU sD?« dFË œULK rœ …—u

v« U?ô «dR U?NIK « v« W?œ—u« UdB?U «eô«Ë

Ê«b?? µ∞ …b??«u« W??—e*« W??U??? j?u??? W??—e?? ∑∞ v«

lK« iF& s „—UL'« l*d& fOzd« —«d- bF&

¡UMO*« ‚öLS6 ÊËœbN? ◊UOb6 „UL#_« Ëœ—u BË «—dC d"9_« W>UOB« ŸUD) t_ —«dI« …dUI« W?FU œUB?ô« –U« ÕU?H«b Ãd —u?b« bI«

ÊQA vd bL —ub« W—u?NL'« fOz— —«d ‰u ¡«d)« ¡«—¬ XMU

WuJ(« vb v« lK« VK« Ê√ v≈ «dOA v?ULô« bF« v«d ô

•¥≠∞µ 5 ÕË«d?? W???M W“«e?H???ô« lK?K W?O??d?L?'« W??Hd?F??« …œU“

…œ—u*« fö*« qL —«dI« Ê« YO 5M «u*« …U?O f9 …eH UN«

—Uœ«Ë WœUBô« WU(« 5 W?zU …uD UN« ¡«d)« iF tHu

qb« ÈœËb???? r?EF?? Ê«Ë jO????«Ë Èd????L??'«Ë …b??L??:« „U??L??ô«Ë

—U«Ë 5?M «u*« …UO? f9 v« WO?Uô« lK« œ«d?O?ô W?FB« WKL?F«

vK •≤ WM Vz«dC« —UF« …œU“ —«d? bI«Ë lK« Ác Êub

5zU???« …U??O?? f9 lK?« Ác Ê_ ”Ë—b?? d??O?? —«d?? t« v?≈ iF??«

UIKD …œUe« ÁcN bô özU qLJ«Ë U{UH(«Ë l{d« ÊU«  UM

WKL?F« VK' W?OU?O? ÷«d« W?b?) Âb?? q W?OKO?LJ d??F ô lK«Ë

ÆWOQ W«—œ «—«dI« W«—œ s bö

vK WO?dL?'« Wd?C« l— ÊQA iF?« —UJM« VU? v≈ «c W?FB«

«ËœbË Wu?J(« vK «bb U?u ◊UO?b „UL?ô« Ëœ—u? s U?L

uË ‚œUMH«Ë W?O?UO?« P?AM*U WU?)« W?OËd?« œ«u*«Ë  «b?F*«Ë  ôü«

„—UL?'« WHd?F …œU“ vK UU?« ◊U?Oœ ¡UMO0 „—U?L'« qL? ·UIU

W?O? WU? d9 WO?U?O« P?AM*« Ê_ «dE vz«u?AF« —«d?IU Áu?HË U?

vK? t??OM? n√ ≤¥∞ l«u •≤∞ v?≈ •µ s Èd?????L???'« œ«d??O?????« v?K

ÆWOU{« WOU ¡UU UNOK ◊uGC« s ôb rb« v≈ ÃU%Ë

fOz— —«d?? s r—d??C s «u?d?«Ë U??H√ ∂∞ s ôb …b??«u« WËU??(«

”Ë—b? d?O? tQ —«d?I?« «c W?U?O?« WU?I fOz— ÊU?L?O?K vd?G? nË

d??« ÷d? v XU? sH?« s «œb? Ê« W?U? ¡vU?H*« W—u?N?L?'« …bb???'« W???Hd???F???« s? rƒU???H??« r? ÊQ «u???U? Ë —«d???I« —Ëb??? XË vH?F Ê«Ë bb'« —«d?IK U?IË rN?U?{Ë√ oOu? «u?uI v? œ«d?O?ö ÊËœ d?B v≈ odD« v X?U U?N«Ë WU? —«d?I« s …œ—«u« UO?LJ«

ÕUH«b Ãd

bO« eeF«b

be*« ÷dH WU v UM« ·U{«Ë dQ XË v ¡U t_ —«dI« oOD

Á—Ëb a—U s dN …b* —«dI« qOQ r ÊQ «u?U UL —«dI« WdF

W?“_« Ê√ v≈ «d??O?A? l?K« pK Èœ—u???? vK œu??O?I«Ë ◊u?G??C« s

rN?{d?FË —ôËb« dF? …œU“ l W?U? —U??« ŸU{Ë√ oO?u - v?

¡UMG??ô« sJ1 v« lK?« Ác v dEM« …œU?U 5u??*« ÂeK W?OU?(«

v≈ œ«Ë Wd??B*« ‚«u?ô« U?N d9 v?« œu?d« WU??Ë …d?O?? dzU???)

Æ»öJ«Ë jDI« ÂUF Ë WôuJOA«Ë vdL'« q UNM

ÆWœU dzU rNKL%

·b?N« Ê« vöô« œU?B?ô« ed? fOz— d?L rOK(«b? —u?b« ‰U? W“«u*« v e???F« i?H?) W??O?d??C« «œ«dô« …œU“ u —«d??I« «c s

v UF«b ÊU1≈

tO?M «—UOK ∂≠µ 5 U? du ·u? …uD)« Ác Ê« r—Ë WËbK WU?F«

—U« ¡UH

vK W?OU*« ¡U?_« s be? v≈ W?U v? UM UM_ ÈœU?B?ô« l{u«

5??? W—Ëd??{ …uD U?N?« ô« W“«u*« e???F W???MU b??O“ r— uË ÆW“«u*«

»U?Fô«Ë W?O??L??A« «—UEM«Ë ÊU?K«Ë W—UM?« »U?Fô« q? W?OKO?LJ?« lK« ÆVzU —«d uN Wd« özU W—U?« ·dG« œU%U sœ—u*« W?F uC WO b?L« qLJ WOU?« lK v WdF  UUH—« U?NM rMO WOd?L'« Âud« …œU“ Ê«

¨œu?u? d?O? —UL???ô« ‰b?F? vK

•≤≤ w?« …bzU??????H?« t??????L???????O?????? XK?Ë

ÆwU(« t“«u*« e r(

¨—ôËb« v≈ …b?—_«Ë l?z«œu« qu?%

q«d*« s bbFU d9 UœUBôU

—«d???I« «c? Ê« rOE?F« b?????? ·U???{√Ë

»U??????O?????? v≈ œu??????F? t??????F?????«d? Ê_

…bzU?H« d?F? …œU?“ —«d? Ê√ U?HÎ ?O?C?

bF? ULO? wUF? Ê« UNM?J1Ë WF?B«

wK? wU?????« d????OQ? t Êu?J Ê« s?J1

wU??L???ô«Ë wU??O?« —«d??I???ô«

¨…dËb« U???OKL?? nË w r?U????O??

s_« »U??????????« U??N??U??√ d???«u «–≈

W??—u?« w?K W?U?? d?O??B??I« Íb*«

«—Ëœ V?F?K? „uM??« Ê√ v?K? œb????????Ë

Èu???????????? vK ÿU????H????(« rb????O????Ë

ÆWœUBô« ȃd« Õu{ËË

tOM'« tL?O XFH—« ULKJ tKLF« W?LOË

w W?O?U?√ U?UD rœ w U?L?N?

s v?U??F Íc?« wM_« w? U??O?????ô«

Ë tDO?? …œUe« t??? Ê« —Ëôœ b??√

W???O??M?ô« tKL???F« wK V?KD« iH???«

W??U??O??« q?? Íd?B?*« œU?B????ô«

s «u?*« lb??O??? —«d???I« Ê√Ë l«d???«

lOAK t—Ëd{ U?NMJË ÁdO XO

wL??? U* Íb???B???«Ë —ôËb« W??U???

U???????UD? U?—Ëb v?Ë  ôËU??????I?*«Ë

U0 —ôËb?« s ôb? t???O?MK? ‰u????????K

t????U???? t????OM'U? ÿU????H???????ô« w?K

“U?N??'« 5B??% wK qL??FË …—ôËbU

W?DA?_« s? •∏∞ u???????M W?D?d???????

Æ w UOô« …œU“ w rU

…œUe« pK? Ê« Íd ×U?)U 5KU??F«

Ác? q w? “«e??????ô« s? wd??????B?*«

ÆÈd_« WœUBô«

«œU“ v≈ ÃU???? «c Ê√ ·U??{√Ë

—b??IU? —U??L??????ôU Á—U??{ Êu?J s

sd?b*« lAU? uË W—U?H« WKd*«

¡U?????????√ …œU?“ s ·ËU?????<« nËË

ÊuJ? v????? …bzU?????H« w? WK?«u?????????

w UM? UMô «dE iF??« Á«d Íc«

w rN?«d?b?? r??Ë W??L??O?? …œU“ s

ŸU????H—« l? wuJ?(« sb« W????b????

w Íed*« —«d?L« UÎF?u ¨WF?A

‰U« —b Ê«Ë Í—UL?« ë˗ WKd

Æ„uM«

W?{u? ¨WËc?√ U?NQ …bzU?H« dF?

“ËU??? v? U?NœUe «—«d?? –U?«

„uM?« s ÷«d????ô«Ë sd??L???????*«

d????O???????)« —Ëôœ nd??? —u???????œ ‰U????

U?????N?????d?D w?« W?????u?J(« ÊË–√ Ê√

«¡«d???S W???UD? ¨r???C???« ‰b??F???

ÆUOU jO ÍdB*« ‰U*« ”√d

d???« w …œU?e« pK? Ê« ÍœU???B??????ô«

•¥± …bzU??H? W??U??F« „uM?« U??N??O?DG

Õd U?N?M ¨w U?O???ô« rb …bU???

–U??« vu?b« »U??N« —u??b« ‰U?

s t?M«d« ·Ëd?E« pK? w wF???O????

U???NM?JË „uM?« ÕU—√ sL???{ q?bË

5d?????B????L?K ¢—ôËb?«¢‡ l?O?????K ÷«—√

W??U??O???« WM' —«d?? Ê√ œU???B????ô«

b??Ë lu????Ë q t??OM'« t??L??O?I? —ub

b??IM« W?KO??B?? …œUe d??F??« n?BM

WOdB*« …bzUH« —UF√ …œUe WbIM«

W«bË UM?OU?L??« …d??? w p– Àb??

ÆwM_«

WËU? d?F W?OJM« öUF?« vK

YO??? …b?????*« Uôu?U  UMO???F?????«

WËb?« W«e?? v?≈ Èd??√ …d??? œu???F ÆÂUF« WUN pMK Wb?IM« WU?O« WM' Ê√ d?c w —d???? b???? ¨Íd????B?*« Íe????d*« l— w{U?*« fO??L??)« U?‡N??U??L?????« WKOK ÷«d?ù«Ë Ÿ«bù« bzU? Íd?F? qBO ”U?√ WDI µ∞ l«u ¨…b«Ë v????????K????????? •±∞[∑µ Ë •π[∑µ v????????≈ Æw«u« ‰Ë√ w ? ¨WM ? ?K ?«  —d ??????? U ???????L ??????? e ?«— ÂU ?A W ?Uzd U ?NU ?UL ? ?« dF ? l— Íed*« pM ?K kU ?L µ∞l«u ? W ??O ??? ???Ozd ?«  U ??O ?KL ???F« v ?≈ q ??B ?????????????O ? ”U ?????????????√ W ?D ??I ?

v t« d?F?A v? `zU?« s tO?d?« ‰U? v? WO?U?« U?NMKË W?ON?O?d Ê« U?{u? vd?F« `zU?« s nK? UKD? t vË—Ë_« `zU?U? tM Ë v sdL?*« sJË Wœ«dO« lK U?N« vK lK« Ác v≈ dEM WuJ(« W?F?B« WKL?F« du W?dbB lK U?N« vK U?N?O≈ ÊËdEM WU?O?« ‰U? …U?O? f9 v?« lK« œ«d?O??« vK b??U? U2 ÕU?O?K Ud?O??u qU?I? Æ5M «u*«

ÆWœUBô« …UO(« VB UNu r— UNOK ¡UCI«Ë WUO« »d{

Áœ«u iF v VzU —«d t« s«Ëb« WF? fOz— bO« eeF«b ‰uI

«c …dU?I« W??F?U? œU?B??ô« –U???« nd?A« —U??? —u???b« nË

vK W??Hd?F??« …œU“ - ‰U?*« qO??? vKF?? d?ü« iF??« v VzU? d??O?Ë

VFË ÊU??K« œ«d?O???« v≈ W??U? v U?M UM_ VzU?? —«d? tQ —«d??I«

s «u*« U?NJ?KN?? U??M U?N?KJ Èd??L?'«Ë jO??«Ë „U??L?ô«  U??M

v W??F?B« WKL?F« —«b« v V? l?K U?NKË W—UM« »U?Fô«Ë ‰U?H ô«

U?N?OK „—U?L?'« —U?F?« l— WU? vH? …b?L?:« U??M*« W?U?Ë jO??«

Ÿ«dô« s bô pcË W?FB« WKLF« hI s œö« t?O vUF XË q

iF ’uB U√ Ÿd? —«d WIOI?(« v uË U—UF« l— r ·u

…bzUH« dF# l1d6 Èe9d*« pM=« —«dI6 VO>d …dU nËË «d?b*« »c?' WO?uJ

U??N« vK W??uJ(« U??N?O?≈ dEM U??N?F??— - v« l?K« iF Ê√ v≈ —U??«Ë

v≈ ÈœR ·u? U uË W?UO?« q U?UDI« iF UN—u?U qL??OË

vM_« —ULô« vK wK« ÁdOQ r"—

…bzU???H« …œU“ d???OQ Ê√ v?≈ —U??√Ë

ÊULOK vdG

∫rO«d« 5LU ≠ X

b?b e/ ÃU ≈ …œU/≈Ë œ—u B*« b?b(« vK/ WOzU)Ë Âu#—Ë „—UL ÷d1 ∫¡«d=J s —ôËœ±∞∞ …œUe lO?« r YO q?I*« qd« —bB?O ¨tzU?G≈ ÆtOM µ¥∞∞ ‡ Êü« qË w WO*UF« —UFô« ÷d?? b?F W??OK;« —U??F??_« lHd nO?? Êü« r_« ‰«R??« sJË Ê√ U« U?LË ULN? WUô 5U« ÂU?√ UMFC «cË ‚«d?_« Âu—

l«d «d?R? wuI« œU?B??ô« bN?

w XF???H—« b?? wK?;« ÂU??K ÃU???M« nO?UJ

Íd??? Ub?% s t??N?«Ë U* U u??K

5 Àb? r? «c Ê« b?I??«Ë …d?O??_« …d??H«

WdDC*« W?O?U?O?« ŸU?{Ëô« q w

bF …b«Ë …d d?F« l— r w WKOË Âu

tOMK Wb?IM« WLO?I« wK p– fJF«Ë

W??N????? „U?M U??√Ë …d???U????? —«d??I?« —Ëb??

ÆrCM« ôbF …œU“ wUUË

lH—« W??HKJK d??BM „UM? sJ rK W—UJ??«

U?U??????OJ?« s? bb??????F?« X?U?????? b??????Ë WN«u*  «—«d Áb –UU WœUBô« Íc« —«d?I« U??N??b?I? w?Ë t?“ô« pK s Íe????d?*« pM?« «d???R???? Á—b????« pM?K tb???I?M« t???U??O????« tM' ‰ö??? tDI µ∞ tOzd« …bzU?H« —UF« …œUe ÷Ëd??I« wK …b?zU??H« d??F? l?d U2 …bzUd?FË •±∞[∑µ w« …b?«u« WKOK p–Ë •π[∑µ w« …b?«u« WKOK lz«œu«  ôb????F* ld????« ŸU????H—ô« W????N????«u* wK W??J?FM*« d U??<« r— r??C??«

¡U?œ« idË s?DK UÎ ?N?OM ≥µ∞ u??M vK;«

sœ—u?*« W?F fOz— W?O b?L√ i—Ë

·ËdE?« q w W?œU???B??????ô« Á«Ëb???

ZU? UU? Uu?{u?Ë öJ VUD*« …c

…bb? ¡U???« nO??C?O? …bzU??H« …œU“

fK fOz— WLO?A u√ bL√ ‰UL_« q— W?????d?????Ë 5d?????B?*« bb????? W?????d????? …—«œ≈ …—Ëd??C W??uJ(« s W??Ob??F*« U?U?MB« •µ WM bb?(«  «œ—«Ë vK „—UL ÷d …b*Ë•±µ w« ±∞ s WOzU?u« Âu— …œU“ Ë«

wMe« bL«

‰«u???_« s ‰U??? ÍQ rbô W?« t ‰u??I?M ¡U??? q 5?JKN???????*« Ë√ W???OM? u« W???UM?B« 5OK?;« 5O???M*« s? œb? VU?J rOEF??O ‚u Ê« U?UË Íd√ …d? —UJô« rbË V? …bb? œu?— W?U? s wU?F bb?(« d“Ë VUDË WœUBô«Ë W?OUO« ·ËdE« ◊u?GC WU??ô« Âb?F W?UMB«Ë …—U?« vK? ¡U???I?ö ¨bb????(« lU????B??? »U???????√ W?O??d?L?? Âu?— ÷d?? Ë« U?NœU“Ë Âu??d«

Í« b?u ô t« Ë œu—Ë U?UH—« s bb?(« b??? w« bb???(«  «œ—«Ë wK W?U??L??? Âu??—

‚u?? nu?Ë ‚u??« w œu??—Ë —U?J??ô« Æ¡UM«

‚u …b?N UË W?OzUË Âu— ÷d? —«d s …d????? b???Ë „—U???L?? ÷d??? s Êü« …—Ëd???{

…œu?Ë —U??F?ô« ŸU?H?—« w« ÍœR?O? 5?U?

W?UMB?« rb?? «—«d? Ác ÊQ —d?? U?Ë

ÆvK;«

Íb? ‰u œU?B?ô« ¡«d? 5 ‰b?'«

Ê« w« «d?OA? ’U?)« ŸUDI« »U?

W VUD? U? ÊU …dU??IU W—U???« W?d??GU

bb??(« d?F?? s vK√ ≠ W?U?L??(« r— ÊËœ

ÆlMB*« rOK sDK tOM ¥π∞∞ v≈ vK;«

Æ•±∞[≤µ v≈ qBO

Æ ZMLK WUM ¡UM?« œ«u? W????F? fO?z— wMe« b??L?« b??«

≠ vd?« bb(« d?F ÊQ lU?B*« »U?√

s tU?? —«d?I« «c —U« b?Ë j?u?*«

”U ??√ W ?DI ∑µ l«u r ?B ??)«Ë

œu??Ë Âb?? q w? bb??(« ‚u?? —UJ???U

bb???(« —U??F???√ …œU“ v? v??O?zd« V???«

bb??K? d??F?? q√ qB U??LMO? ¨ÎU??N??OM ¥µµ∞

wK WOU*« …—«“Ë ÷«d?« qCH „uM«

—cM? U2 •±µ U????NœU?“Ë 5U????F W????O?zU????u«

r— ¡U?????G?≈ È—Ëd?????C« s? t≈ w?Me?« ÍdË

Íb*« w œU?B?ô« wK t?LO?Ë WO?K

ÊU ???L ???zô« d ???F ??? l—Ë ¨•±∞[≤µ

Âud« …d? b? Ë« œ—u*« b?b(« wK•µ

t_ ¨bb???(« «œ—«Ë vK ÷Ëd??H*« W?U??L??(«

u???? v≈ ¡U?MO*« v? sD« d????F??? q?B ¨qI?M«

qF??? lHd?*« …bzU??H?« d??F??? Êô «dE

„—U??L???'« …œUe bb???(« 5???M* W??U?MB«

ÆWOM u« WUMB« Ë√ VFA«

W??HKJË Vz«d??C« W??U?{« b??FË ¨ «—ôËœ ∂±∞

’U)«Ë wMô« —U?L?ô« wK UK

d“Ë »U?????« «–« ·ô« …d?A??F qB Ê« Êu??F?u??Ë W??OM ·ô«

`U?B ô ’U?√ Wb?) —œU —«dI?« ÊS

V«u? U??N ÊuJO? r??C?« ôb??F?

dR …œUe« p?K Ê« oô« «œU«

W?« bb?(« s dF? Íb?F bI? qFH?U ÀbU? uË œ—u?*«

ô≈Ë d???_« ”—b? Ê« V Íc?«Ë W—UJ????ô«

wK? ÁdD?O?????« Âb????? Ê« w?« U—«d?????

W?????O1œU?????« f?Oz—Ë œU?????B??????????ô« r?K

bb(« wK WOzU?Ë Âu— ÷d bF …dF ŸUH?—« «uFuË bb(«

U???—U???L*« l?MË W??????UM?*« WU???L??? “U???N???

u v≈ qB vd« bb?(« dF Ê√ 5 w

–U??« rOEF« b?? ÍbL? —u??œ Íd

—U?& tM —c?U? uË ÍœU?O??« d?O? œu?— bb?(« ‚«u?« b?N?A

—Ëœ wI?O ÊuM*« q? s tU« r r «cË

tM?K?« XF?????—« b?????Ë wu?????I« "U?M«

ÆWM«d«

∫ Ud ¡ULO ≠ X

Ë√ œ—u????*« bb??(« vK W??OzU?Ë Âu??— ÷d?? —«d??L???« ÊQ??A

wK? VË W????OK?;« W????UMB?« rœ Èu????b

WO bL√

l?— w?« œU???????(« œU????????J?« «c? q? w ÍœR? Ê√ WO bRË ·UD*« WUN w pKN?*« tKL Íc« —UF_« W?UMB« —«b_ WKU?H« ‚dD« Íb√ d??F ‚«d?√ Âu— ÷d? rJU U?L? WO?—U?)« W?U?M*« wK U?N—b Âb? s “e?FË W?OM u« ÆÀbO «–U „—UL ÷d Ë« Ub0

W?OK?;« W?UMB« rb? Ê√ lOD? W??uJ(« Ë√ W???U?D« rœ q???? ¨Èd???√ q?z«b od? s ÊuJ Ê√ UÎ ??O?I?DM fO sJ?Ë ¨v{«—_« d?O??u ÅÆvK;« pKN*« »U vK WUMB« rœ

ÊuJË W?O?z«u?A?F —«d? —«b??« r Ê« qI?F ô wMe?« nO?CË w pKN*« UNKL?O …œUe« Ác WUN wË œd VK wK «¡UM vzU??NM« —«d??I« dEM? UM« d?O??AË v≈ W????F?B« ·Ëd?E« Ác q


π

rË »d

vd= bL? ∫ ·«dB≈

dOOG« vK w

‰ULF«

≤∞±≥ qd« ± 5Mô«

∫å‰ULF«ò ‡ v7«dF« ŸU b«Ë W UI8« d“Ë vLOb« ÊËbF

∫rKI

v7«dF« ‚u;« v )«cKU “uH «dJ v*Q sË ÆÆ WdB*« WULFU Vd@

vd bL

fK?? UU??≈ X?d?√ U?bMË ¨≤∞±∞ u?U? ≤∞ a—U? W?? uJ(« qL? W?U?N

Á—U?O?√ - ≤∞∞≤ ÂU? d9R wË ¨Â«b? rJ b?{ »ö?Iù jOD?U tU?Nô

rK w d?? O??? ?U*« vK qB?? r ±πµ¥ ÂU? Áb?u? ÊU? —U?? _« WEU??? w

…bË ·ö?z« WLzU? s ÍœUd« WEU?; ö2 “U ¨≤∞±∞ ”—U? ∑ w »«uM«

WM w w?LK e?? d? ‰Ë√ ¡U?? AS Âu?? I?O? ‚«d?F« v≈ œU?? r ¨oO?? M?« WM' w

wULô« fHM« rK w Á«—ub« W—œË ±π∑π ÂU? œ«bG WFU s ŸULô«

sL?{ ≤∞∞µ ÂU?? w vË_« …d*« XU?? ¨‚«d?F« …—U“ w ÕU?? W?U?« …d??LK

Èœ√ bË W?OU(« wJU?*« Í—u WuJ w W?UI?K «d“Ë tO?BM - v? ¨‚«dF«

Àu?? ?? K ‚«d?? F?« e?? d?? © t?O?K oK √Ë 5?? «b?? ÂU?E ◊u?? I?? b?? F ≤∞∞≥

UF?UË WOUDd?«  UFU'« w d?{UL? qL ±ππ∞ ÂU …b?*« WJKL*« s

U?NO?K oK √ U?NMOË vu? Ëd?L? oU?« ÂUF« 5ú? UI?«d? wH? b?Ë

WUuU ŸU?b« …—«“Ë vu bI «dO?√Ë ¨≤∞±∞ dLœ ≤± w W—u?b« 5LO«

d“Ë VBM ÍdHF'« rO«d≈ WuJ bN? w vu ¨¨ WOO«dô« U«—b«Ë

5{—U?? F*« W?? b?? I? w? ÊU?Ë Êœ—_«Ë W?œu?F?? « w …b?b? W?? Od?? 

Ê√ b?FË ¨WU?« Wd« …dU?I« s UN?Ëd W?d X U?√Ë ¨ u*« Wu?L?

ÊËbF —ub« t≈ ¨w«dF« rKI«Ë nO« »— `BO ¨≤∞±± fD√ ±∑ cM

qL?? r ≤∞∞∂ u?? Ou ≥ v?? Ë ≤∞∞µ u?Ou? ± …d??? H« s …d?? ?H?« ‰ö? ŸU?? b«

Ëe?? G? ÂU?? U?? bM? 5?? «b??? oU?? « w?«d?? F« fO?zdK

h q Âe Ê√ ULOKF« XU d?H«  «“«u WOdF« WFU'« XLK

Æ«b `d —«u w ‰ULF« ‡ tK ` Íc« wLOb«

v≈ ≤∞∞∂ u?? Ou ±µ cM wJ?U*« Í—u W?u?J w ¡«—“u« fK: «—U?? A??? ?L?? 

t?? «b?S w?U?O?? rJ —Ëb?? Áb?C?? w XH r?Ë ¨XuJ«

‚«dF« w V(« vIË Àb?*« s WO?HU W*UJ tO?IK œd0 rz«œ œ«b?F≈ WU? w ÊuJË t?O?I tM 5d?ILK v W?Kd« WNË s `?BH ôË UO?B? vu Ëd?L rS rAM œ«b?G UMKËË ¨lO?L'« rS 5Q W?IO?Ë ¡UA≈ -Ë ¨t?O q√ ÊU? uË œuM v≈ UdE ULK ”˃d« ‚u u*« dzU oK?Ë œË—U« Wz«— UMu s Õô U?LK rN?e?H Vd« fUË rN??K√ œU“√ vK rN?FU?√Ë ÊUJd?_« wQ Ê√ U??Ë ¨wd?F?« Âb« t?Ëd?? w Íd?? „d???? Íd??A ·b rN??U?√ b?O?d« ‚bM? w ·d?GU UMF?U??C? v≈ bKË vu?  ôu?? b?F ¡U?*« Ê√ ô≈ vQ ·u)« ”uU ÊU Ê≈Ë ¨5œUNA« d?c v ¡«dC)« WIDM*U ŸUL?ù« Ë√ UNM dEM« UMOK «—uE? ÊU „UA« …cU ¨UM?UC√ w ÂUM UMOK ÊU??Ë ¨W?UMI« b?_ W?O???{ ÊuJ Ê√ W?O?A? WKœ d??N t?Ë `ö0 UMOK  b??√ w?«Ë ¨UMU?O? vK U?d? W?OM_«  U?L?OKF??K W?UD«Ë lL?« W?d  ¡U?Ë  «uM l? XC? ÆbO?d« œ«b?G Ÿ—«u w? dO?« W?F? W??U??« W?Od??F« W??L?IK? œ«b?G ÊU??C???≈ W????UM0 Èd?√ …d?? ‚«d??F« …—U“

¨U?N?F? W?O?U?I?« W?uEM?*« —U?NM U? ÊU?d?? —U?O?N≈

U???O???I???K w »d???F« ¡U???I???ú t???O???«—– q??? t???K

v≈ qB Ê√ q?QË ¨‰u?b« «¡«d??≈ w œb?A??«Ë

ZMË ¨qJ lL?:« W?uEM vK fJFM Íc« d?_«

‰U???ü« dD? U???N???O??? rN???F??? rU???I???? ¨ U???OU???F???Ë

¨5U?'« 5 …d??O?U?« ¡U?G≈ U?N?O? r w?« WKd*«

s WU …œU?O w dNE …dO? WOK UO?«b UNM

w …b?U? Wu? W?N?? rN?F? lMBË ¨ U?u?LD«Ë

vK ‰œ√ fO?Ë ¨UMU?F?L???? w „U??—ù«Ë v{u?H«

U UNMË W?OdF« UM√ t«u w« Ub?« WN«u

U??F???L?????:« iF U???N??A??O???F w?« WU??(« p?K p–

À«b_« q w WU ¨tu s? ‰UMË tUI œbN

Æs«d« Xu« ‰ö WOdF«

ÆWIDM*U d9 w« ÂU'«

ŒUM?Ë nMF« W?? U?? I 5 W?? ö?? „UM? q æ t?M? w?U?? ? ? ? F? X?K? Íc?« U?—u?U?? ? ? ? ?J?b?« øwdF« lOd«  UFL

v≈ dEM« QD)« s sJ b? t√ vK UO?zb oH?M ≠ œd tQ Êü« W?OdF« UFL:« t?AOF Íc« ŒUM*«

¡UM√ rKË ¨W?LU?F« s UN?ËdË W?OJd_« «u?I« ¡ö VI? sdA?F«Ë

ÊU????OKË w????F???? „«d???? WU????Ë wd???? lO?— «—u

wd?F« ”dF« «c? 5Q vK bbA?« rNd? Ê√ ô≈ ¨s_« `OU?H ‚«d?F«

W?O?U?I?« W??uEMLK nF?{ w U? —b??I ¨Íd?OU?L?

¨W?OËœ sJ r Ê≈ W?O?LO?K≈ WœU?F w …d?O?? ·«d _ Íb?« t??A ÊU? Íc«

b t?H ‚«dF«Ë ¨ U?FL?:« pK UNA?OF XK w«

iF oK s WOzUMù« «¡«d?ù« iF WO«dF«  UDK« ÷d v≈ Èœ√

÷dFË WOHzUD« WMH« W“√ dH ÊU≈ p– s vU

sU_« w ö?LK oK p?cË ¨5O«d?FK W?U dO?« Wd? ÂU√ ‚dD«

“UJ—ù« X?ËU???? ¡U?? U?bM ¨ÊU??O?K WU??( b?K«

dE WU t?A nu*« œU v? ¨WOdF« œuu« U?N WLO?I*« ‚œUMHU WDO;«

q ¨s uK W??U?I „UM Ê√ b?$ rK s u« W??U?I vK

d?_« ¨‚œUMH« ×U? ‰u??« Ë√ ÃËd?)« ÍœU?H? U?L?OKF?« XU?Ë ¨‰«u??«

l qe?N« Ub?? ‚e?9 WDK W?U?I ¡ö?√ Ub?Ë

Ÿ—«u? w? d?O??K UMËd? Ê√ U?MME ¨UMuK? vK ·u?)« ‰öE? vI√ Íc«

s ôb nz«u?D« W?U??I v≈ U?Mu?????¨WDK« qO??—

b w? UMF???Ë Ë√ W??AzU? W??IK?D u*« UM?HD U?0—Ë UMU???O??( «bb???N œ«b???G

Æs u« WUI

ønMF« WUI qO ŸeM nO æ

W?O?U?e« c?«uM« d?? w«dF?« VF?A« …bU?A0 wH?J UM pcË ¨WU?B? d??B? w d?9R*« œU?I??F≈ d??I? v?? ‚bMH« s? UMKIM X?U? w« U??U??K  U?OUF? XCI«Ë ¨UM?O?BO? U UËdJ Ê√ UMM Âu?I U—d? ULKË ¨W?Uzd« °øÊuO«dF« r s ·dF Ê√ ÊËœ UMU Ë√ v≈ 5*U UMF—Ë WLI« ‚«d?FK W?Lz«b« W?OËb?M*« …u?œ  ¡U? v? U?d?I vC? b? ÂU? ô≈ u U?Ë VU?√Ë »d ¡«d? ŸU?L?≈  UOU?F W?ODG w W—U?ALK W?OdF« W?FU?'U œ«b?G W??OU?H??≈ p?c?Ë œ«b?G w wd??F« ÊU*d?K wU??_« ÂUEM« qO?F??H? b?O??d« ‚bM v?≈ UMu?Ë s w?U?« Âu??O« wË ¨W?O?d?F« W??U?I??« W?L??U?

nz«uD?« W??U??I «u??œ W—U???? v≈ ÃU????? «c ≠

s u« W??U??I ÊQ?? s ¡ö??ù« qU??I?? w —e????«Ë Ê√ wGM w?«Ë ¨W?F?U?'« W??U?I?« w Êu?J W?_«Ë q? s t?OMË t?d r wu? ŸËd?A? v≈ ‰u?? W?U?I?« ŸËd??A? …dJ Ê√ —U???SÆW?Od??F« W?F?U?'« ”U?_« w w U??N?O≈ …—U?ù« o? w?« W?F?U?'«

s œb?? t?O? jI?? tM W??d?I« W?O??U?CU —U???H≈ lË ¡«d??C?)« W?I?DM*U

¨ÊU?OGD«Ë ÊUDK« W?UI ô ÊU Ë_«Ë ÊU?ù« WU?I

UbU? ULK tb? œ«œe Íc« oKI« s T ”u?HM« w YF U2 UU?C«

ÆWOFL:« ·«d _« WU 5 UdA*« vK ed

œUd« —–

¨sU `OH vK ‚«dF« q q œ«bG ÊQ?Ë dFA pKF& w« UOzUCH« b?F? wË œ«b?G UN?A?OF w?« ¡«u_U ŸU??L?ù« WF?? bI?H UMKF? U2 v≈ dH« UMO?A UM√ v ¨WOdF« WU?IK WLU UN ‰U?Hù« WK ¡«b—ù W?U?I*«  U?OU?F?H« w W?—U?A*« q√ s ¡«d??B« d? Íd?« o?dDU qO—√ Ë√ ‚dD« ŸUD b? w szU— lI Ê√ UM—b U?L? ¨“Ëd?OM?« b?O? W??UM0 „UM …—Uù« …«uË Âö?ù« qzUË s «d?O? UMU–√ w UN?d? WOU?—≈  UU?L

q? sË W?FU? W?U?I s rJdJ r?d æ Èb v?≈ ÆÆWOd? WOU?I WL? s Yb(« d?O√ s W??O?U? Ê«–¬ p?– b? Ê√ ÊuKzU??H?? r√ ø»dF« …œUI«

WdA r«u

tb?√ U `KB Ê√ W?UI?K sJL*« s q æ øWOdF« »uFA« 5 WUO« d?O??√ wË ¨W?O?«u« ‰u?I?F?« WU?— w W?U?I?« ≠ `B Ê√ UN?UJS r sË »uFA« …UO? w …UO(« ¡UM√ 5 WUO« UNKF?A w« oz«dK ¡UH ≈ qU W??O???—U??« WKd?*« Ác ‰ö?? UMu???√ U??L?? ¨W??_« Ác q???? “e????F Ê√ v≈ W????_« …U????O??? w W?KU????H« UNN?«u w« qUA*« vK VKGK WOU?I« ”«d_« wULô«Ë wUO?« du« ëu√ q wË ¨»dF« W??O*U??F?« Èu??I« s d??O????? hd q wË ¨W??O?U??F« ’d??Ë W??I?O??I??(« Ác wF Á—Ëb ‚«d??F«Ë ¨W??_U oKF? U? WU? W?OdF?« Uö?F« ee?FË rœ vK ¨ d?AM?« pc?Ë ¨wd?*«Ë w?MH« ¨wU?I??« ‰U?:U vK ‚«d??F« q?L??F?O?? w?«  U??OU??F??H« s Ud??O??Ë

U2 ¨«b? WœU? U?NQ?Ë Ëb? WMb*« w …U?O?(« Ê√ UMH?A?√ v? …d?C?)«Ë

U??N s?L??C Íc« u W???U??I??« s Ÿu?M« «c

ëd????≈ «¡«d?≈ s ¡U?N??ù« VI? Wu?? Âu?IË UMu? l?L??? U?MKF?

b? p– qO? w wË d?LF« ‰u Ë W?u1b«

ÊËbF« Ÿ—UA Uc?Q Ê√ tF UMIH«Ë wU UMHu?« qFHUË ¨`—UB«

W?????u?EM?*« w 7?H« —U? ¡U?????“≈ s Ÿ—u??????ô

UM√ o?zU??« ·d? Ê√ U??Ë …d??_« w«d?? —UM?œ ·ô¬ W???L?? vK? UMI??H«Ë

wQ? UM? sË ¨W ????O???U????I????«Ë W????O????U????L???????ô«

dB ÊËRË ‰«uQ W«—œ UM q√ sJ r? Ê« Ud UM ÁUbË v 5dB

UDK?« U?N?F??C w«  U???I?F«Ë  Ub???«

…d?O?_« UM?D? v≈ UMKË U?b?MË …d?_« s be0 Ue??? Ê√ p– q s

XIK √ u v?Ë ÊU Ë_« Ë√ Wú W?OU?I WL? ÊËb Êu??O???F« w œU??d?K —– œd???? Êu?J?? ÆqOFH

øqb« u U «dO√ æ

t ÃdM UMeË ¨Èd√ —UMœ wH√ «—bI?0 …d_« t beM UMCF l U—ËUA w?UU Ÿ«d?û VQË ‚«dF« ·u?O{ r√ özU? UN?Cd t? –≈Ë …d_«

VK U?L ‚«dF«Ë d?BË W?_« U?NA?OF w «d?I1b«

5 U???d??????A??? wK?O???B???H

Ê“«u `???B U??? U??L???N—U???I vË ¨wd???F« rU???F«

Íd?????????????B??*« 5???U?????????????'«

U?Nd? w« WO?L?OKù« W?OdF?« Uö?F« w WœU?F*«

Æw«dF«Ë

UOd? «—Ëd Ê«d≈ wË W_U WDO?;« ÈuI« dü« ÆqOz«d≈Ë

k? s??????? s?Ë ¨ÂU??????F?« l p– s«e?? Ê√ ‚«d??F« W???Od???F?« W???L???IK? t??????Uz— v?? ¨s?d??A??F«Ë W???U??« WOUH?ù« ‚öD≈ ¡U Ê≈Ë

w?? r?? ? ? ? ? ? ? ?d?? æ W?LU? œ«b?G UOU?F? ÕU?≈ ‰ö? rJ?LK «–UL? ©WF?U'« W?UI«¨ Ê«u?MF …dJ WU?I« øUN ÊËbBI v≈ …ub« ”U√ vK ÂuI WF?U'« WUI« …dJ ≠ 5F? c???Q? ¨qUJ???? w?U???I w?d??? ŸËd????A??? ¡U?M sd?ü« W??U?I?? ·«d??ô«Ë ŸuM?« œU?F√ —U????_« gU?F« f√ vK eJd?ËË ¨Wd?H«Ë nMF« c?Ë

w« ÊU? Ë_« W??U??I??? ¡UM? «u?????R Ê√ q√

dD)« Ê_ ¨W?DK« W???U??I fOË ÊU???ô«Ë ÊU Ë_«

s `K« ¡«d??A t?O≈ —u?C?(« v?K Êu?d? U?b?M …—u?B« rN?F? j?I?K

W?U ¨W?LEú q?u« s «b?O?F ¨U?NU??

w W??ú «bb??NË U?b??% q1 U Íc« wI??O??I??(«

sË UK*« iF w wUI*« b√ vK `d Ê√ Uœ—√ UbMË ¨ÁbM

W????????LE?_« …b????????OË w? n?M?F« U????????U???????I? Ê√Ë

u ‰b?K …dO?*« W?O—U?« W?I?(« pKË …d?H« Ác

dDI Áœ«R?Ë tbË U?Mb vN?I*« VU? UMF fK ¨ W?A?OA« UM Èu?N

Ê√ UœUH? WO—U WuI? „UMË ¨W—uUJb«

ÆWö wUI« bNA*« vK WDK« WMLO

WKœ oO??I?? U?NK?O Wƒ—Ë U?N?—U“ vML??˨U?N?K√Ë d?B?? v≈ U??I?A??Ë U???

W???L?E√ v≈ w?N???M? W—uU????Jb?« W???LE?_« q

özU? id t –≈ ¨»U??(« lœË ·«d?BùU UML?L U? «–≈ v? ¨ «d?H«Ë

WLE√ v≈ wN?M WOHzUD« WLE_« qË W?OHzU

œö U?N d? w« W?“_« ‰ö? rbM ·u?O{ rË ‚«d?F«¡UM√ r?d?√ b?I

v?≈ l?d? p– w? V???????????«Ë ¨W?—u?U?????????J?œ

…œu?F ‚U?A rË qO?L?'« rJ œd Ê√ rJOK qOKI? fO ËeG« VI? sb?«d«

«c s t√Ë ¨Èd??√ ÊËœ W??? vK UœU?L???ô

Æ U—uUJb«

‰u???« a—U w W?d? W?E( pK? b?O??Q qJ ≠

ÊËU???????F Z?U?d c???????O???????HM?

«c œ«bG U?NK b—« Ê√

WUI« WOöE«

øœdH« WUIË WDK« WUI 5 ‚dH« U æ

…—œU??B? b??«u« ŸuM« W??U??I w WDK?« W?U??I ≠ ÂöE«e??OUœ …b?«u?« Wƒd« ¨U?N??Cu?IË U?d?(« W_« qUA Ê≈ ‰uI U?LMO mUô U0—Ë ¨ÊUOGD«Ë U?Ë ¨WDK« u U?NO? w?Ozd« V« U?/≈ UNKL?Q rO?? U???N oK  U?DK« s W?DK q Êu?J ô≈ «c WU? Ë√ WUJS WDK« Ác »U?B Ê√ UË W?OU?I

…—Ëb« WK?F?? t???L??OK? l W??L??IK sd??A??F«Ë W??F«d« vK sd «dR UNMJ ¨dD W?IOIA« v≈ WOdF«

…b.UH« WLE2_« U$b40 XKGA2« vK9 vB-A« WK-K; »U= UNUFL4

ÎULz«œ `G√ Ê√ bF

øWuNM*« UM«u√ œ«œd+« v vdF« ÊU*d« `EM qG WU(« rN?H s rdU t√Ë ¨—u_« WKK? u …uD

Æ»—UI« «c w WOU_« b«Ëd«

s wN???M Ê√ ‰ƒU??H U?MKË

v≈ W?OdF« r«u?F« wU

Ê√ ’d? sc« 5dB*« 5U?MH« —u s W?uL?? v≈ dO?AË ÈuK«Ë

j?K?Ë œ«b????????????????ö ÃU?????? u? W?????ID?M*« w?

¨t o«d?*« b?u?«Ë d??B?? ¡«—“Ë fOz— Èb WœU??????

w U??O?U??H????ù« X???

W???U????I aO???d? w 5b???????LK? —Ëœ „UM Êu?J Ê√Ë

°‚«dF«

WM«d?« ŸU?{Ë_« Ê√ rJ?b?? s rN??H q æ øW_« qI vK oKI« rJK«b dO

d??U?A?? UM√— ·U??BûË ¨5d??B*« ¡U??I?_« ÂU??√

U?????N?«uM? vK?˨W?????Od?????F?«

s 5O?U?O??«Ë WDK« s «b?O??F ŸU?L??ù«

Íd UË WO?HzUD«Ë ·dD« Ê√ bI√ oKDM*«

Ác b??√ u wU?I??« ÊËU?F??«Ë ¨W?O??«d?F« Wd??B*«

‚«d??F« »«u√ `?Ë p?– qO?F??H w …œU??'« UM???—Ë

W?U?I?K WL?U? ‰Ë√ XU?

¨œb?A*« d?JH« »U?√Ë W?O?öE« WU?I?« W?N«u?

w V(« vI?Ë ÂU?√ XU? wI?O?I? ÆƜ˗uU rNK?I???M 5d?B*« ¡U?I?_«

U???ö???F« e?e???F vK? ’d???(«Ë WM«d« w?U???*«

UM?œ«—≈Ë W???BU???)« UU?«u s W???«d??? UM?K√ b???Ë

…dU?I« Ê√ UF?O?L d?c ≠

vK? «—œU??? ÊuJ w?U???UË ¨w?U???L??????ô«Ë wLK?«

s*« ÈuK UM?b?NË UM Vd ÁUb?Ë Íc?« —u?L?« pK v≈ UM?–Ë w?U?«

—d??? Í—U??C???(« À—ù«Ë w{U*« b????? …œU???F?????≈

¨5I?O??I?A« 5??F?A« q«u ÂU??√ U??I?? Í√ qOc

W??ôœ w?? U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? æ œ«b?G WMb0 ‰U?H?ù« WOdF« WU?I« WLU ø≤∞±≥ ÂUF

q√ s? 5H?????I????*«Ë s?dJ?H*« „d????%Ë W?DK?«

ozU? lOM? s UM??F Æ—UMœ n¬ W???L?)U jI? vH??√Ë t?OK? UMI?H« U?

w W???F???U????'« W??????d« ÊS??? t???OK?Ë ¨ U???UJ?ùU

sbK?« 5 ‰u?b« «d??O??Q —«b?B???«  «¡«d??≈

‚«dF« —b

W???O–U??? s ö??ù« u? wI???O??I???(« qb???« ≠

ÊuJO «–≈ ‰U? t√ ô≈ ”uKH« c?Q Ê√ t?OK r?√Ë »U?U Ub?√ oKF Ê√ ôu

W???????????_« X?}?K??« W?ö????????????« Êb?*« p?K? 5? r?U?M??«Ë

w d?EM« …œU???≈ …—Ëd????{ v≈ t???F??? —«u???(« ‚d?DË

‰u????? o?«u??????« Ê√ ô≈

q? Ê√ —U?S ¨œu? Ê√ W?U)« U?N?UI?

t?b Ê√ sE UMË ¨—uB« ◊U?I?≈Ë ‰ËeMK Wd?H« UMODFË WMb?LK Í—UC?

rU?H??« …u œ«“Ë W?U?« 5  U?U??*«  b?U?

¨‚«d??FK t?—U“ bM t??F?? U¡U??I ‰ö?? qb?M ÂU??A

¨WLE_« 5 W?OU?O«

wö*« ‰UJQ? W?uM*«Ë W?U?*« W?F?U?A« W?Ib??K UMKË Ê√ U?Ë ¨Õö?

rKF?? q bM U?M nu?? Ê√ U?N?ö? b??L??F Wu?? b?FË ¨¡«Ëb?« nBË ¡«b«

ULO sJË ¨WOdF« W—UC?(«Ë WOUI« «—UBù«

—u???bK t??OK U?b?√Ë o?? b? Âö?J« «cË ¨qF??HU

ȃd« w? ·ö?????????≈Ë

bd U?N√ YO? ÊU? Ë_« Ë√ W?ú W?U?I „UM

‚ö ≈ u??? «—œU????? Í√ od w? W??Od???F«

XU??? UM sË ¨ W???Od??F?« W??_« ·b???N????? Ê«Ëb??

s?U????? „U?M ÊU????? «–≈

”«d W?O«d?F« WUI?« …—«“Ë »ËbM UMF ÊU?Ë ¨‰ub« `d?B ëd?≈Ë

«d???H« s …d??? w?H? ¨oA??œ U?L??N?F??Ë b?O??d«

…œuu?Ë WLzU Uö? jOAM ÂuI UM√ `O?B«Ë

t?√ wM?F? Íc« d???????_«

ÆW_«

œ«b???G?Ë e???F*« …d?U??? s? qJ Í—U????C???(« À—ù«Ë

Í√ W????N????«u???? w? Wd???? ”√— ÁU?«Ë“ s W?Ë«“ q

¨W????d?????????A?*« ·«b_«

ÊuJô v?? W??O?U??I W??L? w? Vdô U??NuJ

W???«d??F?«Ë WU???_«Ë w{U*« œU?????√ …¡U?????? ¡«b—≈

¨w—U oL?? U?NË qF?HU W?LzU?? U?ö?F« Ác Ê_

Âb???????Ë ¨ U?????ö??????F?«

du?B??« q√ s ¡«—Ëe« W??Ib? W?O?U?H??ù« d??I? v≈ ‚bMH?« s ÃËd?)«

v≈ UN?N«u w ÃU% w«Ë ¨W?d(« WKd*« pK

YK? q?JA Wö?« Êb*« Ác »—U??I? XU? U??LMO?

b? u?Ë ¨»u?????????F?????????A?«

¡UM√ l?L?& W??d????A??

…—uD b??√ v?K U??O??U?? b??F r? ¨w—U nD?FM0

«d??H«Ë WKœ ¡U?M√Ë qOM« Íœ«Ë VF?? 5  U??ö??

5? U?????????? q?«u??????????K?

p– v?K Âb????I? Ê√ w U?—ËU???? pA?« ÊU????

d9 Ud??Q? W?I?DM*«Ë q W??Od??F« U?M??√ Ê√ pô ≠

fO?????Q? WK?L????? vK? kH?????% „U?M ¡b? Í– ∆œU ≠

«—u?? ÊuJ WDA_«

r«u????? q?E W?u?????N«Ë

hA ÍdJ ◊«dA0 Õ«d tQË WM«d« WOU?O« UNU `dA ÂuIË

v≈ q?u?? ?« w? WMJ?2 wU?? ?_« X?? ? O√ æ ‚«d?F«Ë dB? 5 «dO?Q« W?OUJù ‰uK qOM« Í«œË V?F? 5  U??ö??F fR v?? ø «dH«Ë WKœ ¡UM√Ë

Ác q??? Ê√ —U?????????S

Ê≈Ë ¨U??NK?O??F??H??? wd??F« s? u« w UD?K«

UMOK ÊU?Ë ¨W?Od?F« WU?I?« W?LU? œ«b?G W?OUH??≈ U?Od  √bË ¨UM?U?≈

ÆdË WuN ‚«dF«Ë dB 5 qIM«

¨ÂU?F« —«b? vK? U?N?O?

W?GK?«Ë W?U?I?« U?U?C?

YO? bO?d« ‚bM fHM XU? w« wdF« ÊU*d?« ŸU?L?« UOU?F XN?«

5I?O??I?A« 5??F?A« ¡UM?√ s q ÊUJS ÊuJ? v?

W???—U??A*«Ë U???N???L??OE?M

s W?OU? Ê«–¬ …dJH« b?& Ê√ qQ s ≠

ÆWOHB«

—u rOd 5 q«u« œ«bGË …d$UI« UM√ cIM nDFM*« s v-—U«

—Ëb« UË Êü« WOdF« W?_« ‰U √dI nO æ ø‚«dF«Ë dB t ÂuI Ê√ sJ1 Íc«

…dU??IK Êü« …Q??O?N? ·ËdE« Èb?? Í√ v≈ æ U?? ? ? ? L?—Ëœ VF? v?≈ …œu?? ? ? ? F?« w œ«b?? ? ? ? G?Ë øw—U«

U0—Ë …u????????? œ«u???? qJ? Ê√ …—uU*« ‰«u?????_« s ≠ d??N?? b?? bM U??N??LK nI? r W—uU??J?b« W??LE_« Uœö WUJ WKK v d√ UNLK ÊU q ¨UNuF —Ëb« vK? wB????A« b???:U ‰U??G??Aù«Ë t?U??L≈Ë WJu »U?B? U?NKF? œU? qJA ¨U?N?2_ w—U?« Õu?H odD« qF? U2 ”UH_« jI?K UU? nIË Wu?I« ‰Ëb« œU?√ Ê√ ô≈ ¨UN WDO?;« ÈuI« ÂU?√ bO?F? U ÊU?dË ¨ u9ô «b√ UNM?JË ÷d9 b ‚«d??F«Ë d??B??Ë ¨Ÿd??« v?D oKD?MË U??N????O??U?? w Á—Ëc »—U?{ od Í—UC À—≈ UL?N ÊUËœ ‚d?????A  √b? Êü«Ë ¨Âb????I?« cM? a—U??????« ‚U????L?????√ WU?d? U??L—Ëœ Ê«b?O?F???Ë ¨bb? s U?L?N???L? sË ¨W?OËb«Ë W?OL?OKù«Ë W?Od?F« WuEM?*« w Ê«eO? rO?d …œU?≈ v?K ’d?(« d? rN?H Ê√ lO?D? r «c nO? uË œ«b?G?Ë …dU?I?« 5 q«u??« —u??? ÆWOdF« W_« q√ s

…dOQ« …d

U0 ¨W?Od?F« W?U?« vK qU?H« w«d?F« —u?C?(« w ö??U??? U??L??— tœu??Ë ‚«d??F?« wU??F vK? b??R w VB U0 W??OËb«Ë W?O?L?OKù« U“«u??«Ë WœU?F*« U?F?O??L? UMFU b?Ë W??U? ¨UUU?C?Ë W??_« W?b? ‚«d?F« W??Uz— …d?O??? X??U? w« „«d??(« WU? s »d?F« …œU??I« t Ãd? U? qO?F??H? W?Od?F« W??L?IK s bb?F« d?? tK?O?F?H WËU??Ë t??L?d -  «—«d? »dF« ¡«d?)« ŸUL« Ud√Ë  «d9R*«Ë  U?OUFH« ÆwdF« ÊU*dK wU_« ÂUEM« qOFH VU_«Ë

U?? v?Ë√ b?? ‚«d?? F« Ê√ b??& Èb?? Í√ v≈ æ t??? Uzd „d??? ?A*« wd??F« qL??F?« ¡«“≈ t??OK Ub??? ?«Ë ·ËdE« q w? W??Od??F« W??L? ?IK WK?d*« ‰ö?? t?? N? ? «u w« W?? ?OzUM?? ?? ?ù« øWM«d«

l «d?? H«Ë W?Kœ oU?? F s? Êub?? ? ? æ U?I?zU? W?FM?DB*« e?«u??(« nI U?LMO? qOM« ‰U?? ¬ q …d?? O? U?? « …d?? ? ? vK r?D?? Ë t?? I? ?O? I? ?Ë w«d?? F?« 5 ¡U?? IK«  U?? u?? L Ë øÍdB*«

U?? v≈ n?«u*U lHd? Ê√ wG??MË ¨W??I???O??I?? Ác ≠ ‚«d??F?«Ë ¨»u??F???A« 5 U??? Õ«Ë—_« wöË o«u??? …œU?≈ …d??O??? √b??Ë bb? d??B? WK? Íbd Íc« ¨»d?F?« ¡U?I??_« q …—“«R? v≈ W??U? s? u« ¡UM ¡UM√ VK w …—«b?B« ÊUJ rN 5dB*« ¡U?I_«Ë “u?H«Ë WuË_« Ê_ ¨t U?d r—u?CË ¨sb?«d« VF???A« l? nIË «d?J??? wQ s?* ÊuJ??? «cK?U

¨U???N????OK ‚d?D« bM? ô≈ d???NE? ô ÊœU???F*« W?ö??? ≠

w« ÷—_« b???O??N??L?? v?Ë_« «uD)« w w?«d??F«

Ê√ pôË ¨Íb???????« bM? “d??? »u???F???A?« WU???√Ë

WËb?«Ë W???b???(« W????O???LM?« f√ U???N????OK ÂU????I???O???

dO? Í—UC À—≈Ë a—U VU w«d?F« ÊUù«

q W«“≈ W???O??L√ s? Yb??(« wQ U?MË ¨Wd??B???F«

“UË se« U?KI WN«u w b?LB Ê√ ŸUD«

Íd?B*« 5IO?I?A« 5F?A« 5 W?FMDB*« e«u?(«

¨q? Í– s? Èu?√ U?NM Ãd???O? »U?F??B« À«b?_«

tN«u U w dEM« …œU?≈ p– WbI wË w«dF«Ë

`H u?N ¨WËdF« ‚«dF bb? œöO* fR –≈ uË

«b??O???I??F s  «d???O??Q??« vK? ‰u??B??(« WQ?????

WdB …—uD√ ·eF vdF« lOd« »U'Ë ÆÆ)U—u*U+JbK vd' s« nMF« W UI1 …—UË ¨œU?O?(« —U?? X% p– ÊuJ? …—U?? ¨W?HK?? «—d??Ë r«e?

«– ·Ëd?(«Ë  U?LKJ« w  U?LKJ« ÆÆW?U?I?« WDK Â√ WDK« W?U?I

Âb? …¡U??? Èb—√ U0—Ë ¨W?U??O?« w ◊«d??ù« Âb? W??? Èd?√

U—u?U??J?b« 5 W???U??*U??? d??O????? U???L??N?MO wM?F*« sJ ¨·Ëd???(«

«uËU? sc« Êu?H?I?*« pƒ√ WK? r jI?Ë a« ÆÆÆW?N?«u*« vK …—b?I«

WI?OI? ÆÆdO?M*« rU?(« 5Ë ¨b?*« œd?H« rJ Ë ¨ UO «d?I1b«Ë

d?U??*« WKL? s? rN??HQ? «ËQM Ê√ ÊUJù« —b? d??U?F*« UM?*U? w

«uKFO Wed*« ÊuR sc« XO«uDU nMF« WUI Wö nAJ

Ë√ ¨W?N?? s wuub?_« tUD 5eË ¨ÊUD?K« ‰U?F??√ ÊË—d s2

vK d?NE U ÊU?d —U?N√ vË ¨rNu? T q —u? rN?Ëd

ÆÈd√ WN s 5HI*« ¡«“≈ UN ÂuI w« lLI« ‰UL√ vK WI«u*«

WOH?KH« Wƒd« pK WOM Ë —Ëc ÊËb W?Oc*«Ë WOHzUD« W?UI `D«

Êuu?CF« Êu?HI?*« r Êu?HI?*« ¡ôR q? Ê√ v≈ 5(«b? —U?«

WOd?F« WU?I« WL?U œ«b?G WOUH?≈ gU vK U?N?H Xd b

…œu?F tK?I? Âb?F wd?F« lOd« ‰Ëœ s «u?* W?O??HM«

W?L??I« —«d?≈ œd??0 ZCM« —u w?d?F« ÊU*d??« qœ

s WU?O« w «u d?« ¡«u rN?FL?? UUC? l «uUL? Íc«

∫nK*« X ©‰ULF«¨ ≤∞±≥ ÂUF

XU?????«Ë XK?? v« d??UMF?«Ë ’U???_« ¡ôR

s tu% ≤∞±≤ ÂU œ«bG w sdA?F«Ë WU« WOdF«

w? ¨d?O??F??« o s ŸU?b«Ë Wd?(« UU?C? ¡«“≈ r?N?H?u?Ë ¨t?b?

Ê√ ¨Íd?B*« W?U?I« d?“Ë »d dU? b?L?? —u?b« b?√ t?U? s

sJ1 U?? œ«œd????ù U??N??U??√ q?O????ô t√ ô≈ ¨¡U??b«

ö??OK d?????√Ë ÂU?? —Ëd?? r— t√ ô≈ ¨rz«œ v≈ w?U??I??≈

luDË√ œ«b?ô«Ë r?KEK WC?«d« WËU?I*« s ¡e rNU?Ë «u?B

WLE_« ULMO? ¨ U—uUJbK wd œuu w v{u?H«Ë nMF« WUI

ÊuJ …uD?)« Ác ÊËb Wu??NM ‰«u??√ s Áœ«œd???«

v? ¨œu?AM*« Õu?LD« W?—œ v?≈ wId r Êü« v??

ÊuJO fO?d wUDd?« ·u?KOH« d?O?F v≈ U?ô ¨WDKK nI?*«

Í√d«Ë Í√d« W?HK U?NO? œu w« —«u?(« WU?I ZM WO «d?I1b«

’U??B????√Ë W??O??LË ¡U??L??Q W??œu?? ‰«u??_« pK

U?N?U√ ‰U?¬ s vI? r wd?F« lOd« ‰Ëœ »u?F? Ê√

W?dF*« ÁcË ¨W?dF? nI?LK wU?UË WDK W?dF*« Ê√ t?O ‰u?I Íc«

sË ¨W?OC? œuK b?Hô dEM« U?N w sU?«Ë ·ö?ù«Ë ¨d?ü«

„uM?« w lO???C b??? U???NM «d???O??????Ë ¨5O???{«d?????«

rN«u??√ œ«œd??≈ w? 5OU*d??« »«bQ oKF??« Èu?

t?DK luD Âu?I Ê√ nI??LK wG?Mô t√Ë ¨WDK U?N«– b? w w

U?F??L???:« ŒUM q w t√ U???{u? ¨n?MF« dUE b?? v≈ qB

U?NU??√ »U?O? W??O? W?O*U?F« ·—U?B*«Ë W?OË—Ë_«

XU???Ë W??IU???« W—uU???Jb?« W??LE?_« U??N???????N? w«

ÆÊUDK« »UD qOL& ·bN

U??L???OEM s?uJ vK? b??U?? U?2 ¨d??N??I« `?ö?? rF? W—uU???Jb«

b?????? «—ôËb?« s  U?u??????O?Kd? „U?M Ê√Ë ¨5?OK?_«

u ÊuJ b? ÆÆW?O?M_« ·—UB?*«Ë „uM« v≈ U?Nd?N?

ÊUMH«Ë w1œU_« –U?_« ÍbU)« Êu?LO —u?b« b√ ‰U t?U s

s t√ v≈ «d??O?A? ¨v{u?H« s WU?? ·b?N?? W“«u?? U?U?L?Ë

U?{u ¨WDK« WU?IË WUI« WDK 5? dO ‚d? „UM Ê√ w«dF«

Vd? UË d?I?H« W? …œU“ W—u?UJb« W?LEú W?O?K« U?O«b?«

W??U?I??U ·d?F U?? fR?? U?Lz«œ v?F? W??Ou?L??A« U??uJ(« ÊQ

q√ t«– b w dIH« Ê√ U{u ¨nMF« tFOD bu qN s UNOK

‚œ√ vMF0 Ë√ WDK?« Ác q X% lO?L?'« U?N?O? ÊuJ w« We?d*«

U? U??F?L???:« s „UM XU? U?0d? ¨W—uU??Jb« W?LE?_« s …b?

…bM√ W?b?) U?N?u? wU??I?« ZM*« ÊuJ U?N?O?Ë WD?K« W?U?I X%

WU? œu???? W?O?U?L??ù« W?«b?F« rO?I rFM? U?NMJË d?I?H?« s wU?F

‚ö ≈ W?HK ”U?√ vK Âu?I s «u*« W?UI U?LMO ¨WDK« ÷«d?√Ë

rK?EU —u???F???A« œu??? wI???D?« ËU??H???« …b??? l U???LM?O ¨Âö???«

¨WO «dI1b« WLE_« WL ÁcË ¨d?ü« «d≈Ë dOJH«Ë Ÿ«bù« Wd

…—«d? qFAË nMF?« d?H ÊUI??≈ WU tM bu? U2 ¨wU?L?ù«

¨dJHK Ë√ WU?IK ZM tH?u ÊUù« ÂU√ Uu?H o_« ÊuJ UN?OË

w«d?F?« dJH*«Ë —u??b?« b?√ t?U? s? Æ…—u `?B b?Ë v?{u?H«

ÆWDK« tOK tOK9 UL fOË tƒ— ”US

v{u?H«Ë nMF« W?U?I 5 5 U“ö? „UM Ê√ ¨ÊU?F? 5?(«b?

UL ¨UNU?U√ »UO bF WO*U?F« ·—UB*« UN—œU «—U?IË W?O«—“  U?F UI?Ë —e?Ë  «—UL??≈ „UM W???Od??? …b??L????? ¡U???œ Ë Wu???NM ‰«u???√ w ‰«u???√Ë

vö« ”U

Èb«e« ÷U—

¡«d?????????)« vK?Ë ¨UË—Ë√Ë «d?????u????? w …œu?????u????

«Ëd??F?A???« U?? «–≈ sc« ¨œ«d??_« «—ËUMË  U?d??%

ÃU?« uË v ¨q?« s Y« »dF« 5?OU*d«Ë

«uu?I U ÊUd? WOJM« rNUU?( W?Iö*« …—uD

UMdD{√ u v ¨…bb 5«u?Ë UFdA v≈ d_«

T r?N W???I??ö?*« qF??? U2 d???ü ÊU?J s U???NKI?M

œ«œd?≈ qO w Èd?J« ‰Ëb« l l UI? Ê√ v≈

ÊU*d s W?OuU? U?Fd?A œuË Ê√ v?≈ U?ô ¨od?

ÆWuNM*« UMuF ‰«u√

W?OUF? d?√ ÊuJ? b?OQ?U …b?O W?F?L Ë–Ë V?M

W_« dOL{

uC?Ë w«dF« VzUM« wU?O« ”U? ‰U t?U s „«d? s Àb U? „—b lOL?'« Ê√ wdF« ÊU*d?«

wd?F« lOd« »u?F? o rb W?O?U U?«–¬ b??Ë ÆWIU« U—uUJb« UNN w« UN«u√ œ«œd« w

¡Ub«Ë ‰U*«

¨5O?{U*« 5U?F« ‰ö? wdF« r?UF« w w?UO?

fK?? u?C?? Íb«e« ÷U— —u???b« b??√ t?U?? s

W??LzU?? XU?? wd??F« Ÿ—U??A« w „«d??(« …dJ Ê√Ë

—Ëb« s Yb??(« Ê√ wd?F« ÊU?*d?«Ë w«d??F« »«uM«

W??O???K r? r W??O?d??F« d???OU??L???'« Ê√ vK U???U??√

‰Ëœ ‰«u??√ œ«œd?????≈ q√ s wd??F?« ÊU*d??U? ◊uM*«

ÍœU??B???ù« b??O?F??B« vK? U?NU??FKD?Ë U?NU??u??L

—U?_« 5F? c_« V ×U?K WdN*« wd?F« lOd«

‰ö wdF« lOd« «—u vL? U Àb wUUË

VOU?√ w XMMH w« WIU?« W—uUJb« W?LEô« Ê√

wU??O? l«Ë UM?b `?√ r? sË W?O??{U*« …d???H«

4H???« w Ud??√ vK? VKG s? ¨U??Nu??F?? …œU?≈Ë q??

wU?O??« l«u« «c Ê√Ë ¨wd?F« s u?« w bb?

UC√

„d????;« u `????√ wd????F« ÂU???F?« Í√d« Ê√ ‰u????I

„uM w UN«b≈Ë ¨UN?N w« ‰«u_« ¡UH≈ q√ s

W???I?DM*« w? Íd???? U??? qJ? w????Ozd«Ë w?U???_«

XU? ‚«dF« Ê√ U??{u ¨«b? Wd? «œuË ÂU?—Q

Í√d« ŸUL W—Ëd{ WU „UMN r sË ¨WuO(«

lO— ‰Ëœ t X?{d?F U* ÷d??F w« ‰Ëb« Ác? b?√

¨U???N???O≈ lK?D v?« V«u???'« q w w?d???F« ÂU???F«

Íd?« W??Od? ‰ËœË U??O???OË√ d?B?? w ¡«u? wd??F«

qJ w? U?N????L?dË t?œ«—≈Ë tU?u??L q W??O??KË

W??OËb« UU?*d??« W?? U??? X9 b?? t√ v?≈ «d?O??A??

¨W?U? W?Od?F« »u?F?A?« U?u?L oI?%  U?U?O?

.b???I??? rU???F« w ¡«d??????)«Ë W??O?U??ù« U???LE?M*«Ë

u Êu?J Ê√Ë b?ô wd?????F« ÊU?*d?????« ÊS????? UM? sË

U?L?O?ô ¨‰«u??ô« Ác …œU?F??≈ W?O?H?O?? w …b?U?*«

U?FKD s wI?OI?(« d?F*«Ë ¨W?OdF?« W_« d?OL?{

j??? Ê√Ë ¨W???O???LË ¡U???L???Q U???N???«b≈ - b??? U???N√Ë

Á—Ëœ t? ÊuJ? Ê√Ë wd?????F?« Ÿ—U?????A?« U?????u?????L? Ë

VI? WO*U?F« ·—UB*« e?OUœ w ŸU{ b? UNMd?O?

u??LM? W??U??)« jD)« r?— w ÍœU??O??I?«Ë ÍœUd«

W?IU« …b?U?H« WLE?_« dUM s U?NU?√ …U?Ë

ÊuJ Ê√ VKD «cË ¨WœUI« …d?H« ‰ö W_« Ác

Êu??A??O??F »d??F« 5M? «u*« s rE_« œ«u??« U??L?MO

`B Ê√Ë ¨ U?NM «dFË W?OdF« »uF?A« s UFU

ÆŸu'«Ë dIH« s WU

U0—Ë ¨w?d????F« UM?*U??? w? …œu????u??? W?DK d????????√

vK d?O? d?B? Ê√ b??R «d?R*« Ê≈ Íb«e« ‰U?

Ác? ZC?M Ê√ b??????F? ÂU?_« s Âu? w X?d????????????√

‰«u?????_« œ«œd??????????« q?√ s w?«d?????F« Z?NM?« fH?

W?Od?F« W?F?U?'« …¡U?? X% s Ãd? Ê√ Wd??«

«œU?O?I« VO?d ÊQ?A …d?O?_« …—œU?*« Ê√Ë ¨Wu?NM*«

WuOË WOöI≈ t ÊuJ v UuJ(«Ë WLE_«Ë

Ud?? q?U??I?? ÊU???_« U??N??M* d???B?? ×U?? W?—U??N«

ÆWOUFË …u qJA

wË ¨‰«u??_« Ác? …œu?? q√ s W?d??B*« W??U???K

ÈË«eG« fO

t????H wd??F« ÊU*d??« b?? Íc« w?I?O??I??(« Íb????« Ÿ«e???« s? tMJ?1 U??? »U???O_« s t q? Èd ÆÆt???U???√ l jI??? W?A W?OM »UM√ U?N√ Â√ tu?F? ‚u?I?

Uu?L Ë ‰UP œ«bG ”U?≈ s wQ U/≈ ¨ wdF«

5OU*d??« s œb?? XFKD??« ©‰U??L?F«¨ ÆÆ—U?????« ‰Ë√

WOUJ≈ v≈ «dOA? qU ÊU*d Wƒ— w wdF« Ÿ—UA«

VU?_«Ë »d?F« ¡«d??)« ŸU?L??≈ w W?—U?A*« ‰ö?

ÂU? cM √b w« p– w ‚«dF« …d? s …œU?H?ù«

Æœ«bG w wdF« ÊU*d« qOFH

d?? wU*d?« qO??L?« W?—œ w «—uD b?N?Ë ≤∞∞≥ qJA  «d? …b? WDKK d?O?O?G r ¨…d?U?  UU??≈ c??Q Ê√ tK?√ s Ud??F?? ¨W??O «d???I1œ W??IdDË w?LK lOd« ‰Ëœ »u?F W?U? —U?ù« 5F? wdF« ÊU*d?« UN«u?√ œ«œd?≈Ë …œUF?≈ q√ s Ãd? v≈ wdF« W??IU??«  U—uU??Jb«Ë …b??U??H« W?L?E_« XU?? w« Æ×U)« v≈ UNdN q9 w?d??F« lOd?« ‰«u?? œ«œd????≈ …dJ? v≈ —U??√ YO? ‚«d?FU p– vK ö?? U—U?{ ¨«b? …dO?? WM? fOzd« U?N??F?{Ë v«  «—U?OK*« s d?O??J« „UM ‰«eô ¡UL?Q WOM√ „uM w? 5 «b oU?« w«dF« W??FU?????*«  U??uJ(«  ôËU???? X?«“U??Ë ¨…—U??F?????? ŸUd?≈ r— ¨‰«uô« Ác œ«œd?≈ q√ s nuô Wd?????« s b??O???H???? Ê√ s?JL*« sË ¨„ö???ô« iF fuË d??B?? W?U??Ë wd??F« lO?d« ‰Ëœ W?O??«d??F« w ×U)« v?≈ UNM WEU mU? qu?% - w« UO?OË Æp– dO Ë√ „uMU lz«œË qJ vK w?G??M? t√ v≈ ÍË«e??F?« fO?? d???O??H???« ·U??{√ …œU???F??????ù W?????U?M*«  U???Oü« s Y????« 5O?uU???I« W???O??M?_« „uM« s? wd??F?« lOd« ‰«u???√ œ«œd?????≈Ë ‰«u√ YK u UN w« bb?« tË vK Wdu«Ë fO p?– Ê√ v≈ d??O???A l«u« ÊU??? Ê≈Ë v?? ¨rU???F« w? qJA ‰Ëb« iF W?I?«u s?JË ¨dO??O« 5NU U??{u? ¨W?«d?H≈ q1 i?d Èd?√ XU? uË v? w«Ë  UU?(« Wd w sLJ WO?IOI?(« WKCF*« Ê√ v? W??OuU?I?« Wœ_« .b?I b??F ô≈ U?NM nA?J« rô c?_« W?O?L√ v≈ «d?O?A?? ¨‰«u?_« Ác œ«œd??« sJ1 t√ wË U?NKH?G Ê√ b?_ sJ1 ô W?I?O?I —U???_« 5F s d?OJ QD√ qE t√ ô≈ ‰Ëb« ¡U?– W—œ XGK? UL?N

‰u% WDI

»ËbM ÍË«e?F« fO? —u??b?« d?O?H?« b?√ W«b?« w s Yb?(« Ê√ WOd?F« ‰Ëb« WF?U Èb rz«b« ‚«d?F« œ«œd???« w W?LU???LK wd?F« ÊU?*d?« W?OU?J« Èb? W????LE_« X?U???? w« w?d???F?« lOd?« »u????F??? ‰«u????√ ÃU? ¨œö?« ×U v≈ U?Nd?N W?IU« W—uU?Jb« WU? WœU%ô«Ë Uu?L UU*d?« WFO? vK ·uu« ÊU*d?K vË_«  U«b« Ê√ U?{u? ¨WOM u« ‚u? U Ë√ WDK Í√ ÊËb U—ËUA U—UA?≈ œd ÊU wË—Ë_« ‰Ëb« X“UM U??O?A? U???O? t√ ô≈ ¨W?OU?— Ë√ W?O?Fd?A ÊU*d???« …u??? r?OEF??? U???NœU???O??? s T? s WdD?I« Ë√ qO??L?« YO? s ¡«u? W?OU?F? d?√ √b?? ÍœU?%ù«

fO «d? UMzU? ÊU?ù« `?B? WO? «d?I1b« W?LE_« w t√ ·U?{√

YO s WOd?F« WUI« Ê√ U?{u ¨W—uUJb« W?LE_« …œUO 5Ë

«cË ¨t«bù db?I „UMË ¨ÁbI?F Ë√ tz«—¬Ë Á—UJ√ vK «d? „UM

W?O?—U? q«u? v≈ ld U?N?CF? Ub?« s «d?O?? t?«u √b?*«

b?u U?LMO ¨ÂU? q?JA W?U?I?« WDK Ë√ s «u*« W?U?I t?O?K oKD U?

…œ«—ù« ¡ö??≈Ë ¨ŸU????????ù«Ë WML??O??N« ÷d?? ôËU???? w h?K

—b?B? e??d*« U?N?O? ÊuJ w?« ¨W?Ou?L?A« W??LEô« w WDK?« W?U?I

v? W?—U2Ë ¨Ê«Ëb?F« ¨‰ö??ù« U?U?O? d?? W?H?K?? ‰UJQ

W—uU?Jb?« W?LEô« Ê√ v≈ U??ô ¨WDK« W?U??I w pKË ¨ ŸU?F?ù«

sËUM X% p– dOË ¨W?OLOKF« UU?O«Ë ZUM*« dOOG? ◊uGC«

Æb«u« Í√d«Ë WOöE« nMF« WUI ZM ULz«œ WOuLA«

w« pKË ¨W?OK«b« Ub??« s „UM d?ü« VU?'« vKË ¨WHK??

Õd*«Ë ULMO« …dz«œ ÂU db ÍbN*« oO?H —ub« b√ tU s

luD? bd v« ¨U???N«– W—uU???Jb«Ë Wœ«b???????ô« W??LE_U oK?F??

UNUI fR ULz«œ WDK« Ê√ ¨oU?« WKOL'« ÊuMH« W1œU√ bOL

wuub_«Ë wHKH« UNUD qO?L&Ë ddË UNLE√ Wb?) WUI«

WDKK qB »e? qË ¨”UM«Ë VFA« vK U?N{dH w« W?U)«

d?_« ¨WL?E_« Ác Ábd Íc« ÁU?&ùU rzU? u U jO?LM WËU?? w

¨wd?F« lOd« l p– d?O?G v ¨sd?_« vK tbM?√ ÷d ‰ËU?

5 U??? Wu???C???F« W???ö??F?« pK pA?K ôU????? Ÿb?ô U0 b??R? Íc«

¨WDK« W??U?I vK ¡U?C?IKË W?d?(U W?UDLK t?O?? ”UM« Ãd? Íc«

t«u w?« Ub« 5?Ë WN s »U—ù« Z?UMË nMF«  UU?O

iF?« ôËU? l W?U ¨—«u?« Áb?AM ÊU U?* «dUG? l«u« Ê≈Ë

ÆWOU WN s UO—UË UOK«œ WUI«

ÆÈd_« UU*d« l q«u«

WËU UNQ?Ë ¨WOUJœ«— WOMœ WUI fOQË ”UM« dU?A vKeHI«

WKd*« ‰ö? b w?dF« nI?*« —Ëœ Ê√ ÊU?F? 5?(«b? `{Ë√Ë

- Íc« wd?F« ÊU*d?« Ê≈ ÍË«e?F« fO? d?O?I?« ‰U?

bOF wdF« lOd« «—u Ê√ U{u ¨bb  U—uUœ ÃUù …bb

s UMO??L?)«Ë  UMO?F—_« w? ‰U(« t?O?K ÊU? U0 W—U?I? WM«d«

sd?AF«Ë W?U?« WOd?F« œ«b?G WL? w t?OK obB?«

“ËU ¨ÍdB? qJA WUI« WDK Ë√ s «u*« WUI q?OJAË WUO

Ê√ «u?C—√ b?? 5H?I?*« s? ¡e? Ê√ v≈ p– ldË ¨w{U?*« Êd?I«

s d?O?J« t?U?√ ‰«“ U? ¨rz«œ v≈ wU?I?≈ s ‰u???O

qO v≈ WUd« vK ·eF«Ë W—uD_« rö*«Ë W?OöN« …dO« s“

»UD)« «uuK Ê√ ÊUDKK —u« «u?d Ê√Ë …UGD« bO …«œ√ «uuJ

Ë√ vK«b?« tJU9 W??—b o?KF?? U??L??O?? ¡«u?? qL??F«

wUI« tKI W —U rdO Wb(« UOuuMJU `K „u fOH«

o w U??N Êu??u??I w« W??O??H???F??« ‰U??L??_« «uMeË wu?ub_«

r t«u ÊuJ? Ê√ VKD «cË ¨W?Od?F« »u?F?A?K tKO?9

ÆÍdB qJA

∆œU??Ë WM «u*« ¡U?GS U?NM oKF U? ¡«u? ¨s «u*«Ë WËb«Ë lL??:« W?U?O dd? wË ¨a«ÆÆd?A?« 5 …«ËU?*«

pKË ¨dU qJA 5?M Ë√ rN«bK w 5OKF »«u

s nM?F« ‰U??L??√Ë e??O??O??L??«

fOË wFO? —U «cË ¨U? b v≈ UË c?Q —u_«

Èd??√ W??O??U sË ¨VU??

cM √b? w« wË—Ëô« ÊU*d??« …d??O???? s ¡UM????≈

b?? 5?H??I??*« i?F ÊS??

s Êü« t??OK? w U* XKË v??? U??U?? ∂∞ s d????√

rN??????????H?_ «u?????C—√

Ê«Ë W?OFd?A WDK W—U?2Ë dU? »U?≈Ë W?OUF?

÷u??? s œU???F???ù«

iF? w «b??? U??? ¨ ‰U???L?J« W???—œ v?≈ b???F qB? r

X?% Ÿ«d??????B« «c?

vK U??OKF« W??LKJ« U??N ÊuJ? ÊU??ô« ‚u?I?? qzU??? ÆWOK;« UU*d« …œU??O???I« ’d??? Ê√ ÍË«e??F« f?O?? d???O??H???« `{Ë√Ë »d?F« 5O?U*d?« ¡«d??)« s W?M' b?I? vK W??O?«d?F« ÊU*d?K wU?_« ÂUEM« qO?F?H  U?O¬ Y? VU?_«Ë

ÊuLO ÍbU)«

oOH ÈbN*«

5(« b ÊUF


‰ULF«

rO«d ≈ Èu$ ∫ ·«d≈

≤∞±≥ qd « ± 5Mô«

Wö ≈

±∞

°Âö‡‡D œd‡‡E/ÆÆ …√dLK W5Uzd« …—œU3/

∫rKI

rO «d « Èu$ nogaheem@yahoo.com

W«b Àb? U? Ê« …√d*« Êu?? v ¡«d??)« È√— U?L? Ud?(«Ë ‚u?I? s ’U?I?«Ë `{u  U?«—œ œu?Ë Âb? «Ëb??I?«Ë t b?«Ë qO?B? œ«d?H?? «Ë …√d*« vu? Wu?ô U? uË WKUF?« …√d*« WU?Ë UN?N?«u v« qU?A*«Ë …√dLK W?O?IO?I?(«  UU?O?ô« W??O? U?? O? « UUU?? C? b??— Âb?? V?? …√d*« ‚u??I? ? v l«d Êu??B? ?? <« Á«d qL?F« ‘—Ë —u?? qJ?A UU?C?I« Ác Ê« s rd« vK? WœU?B??ô«Ë W?O?U?L??ô«Ë Ê« rU?FK d?NEO åvö?« uòË rË œd?? …—œU*« Ê« `?{u U uË …—œU?*U …b?F*« ÆWOKF ZzU ÊËœ sJË …√d*U ÿuK ÂUL« „UM

q‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ —« ô ÊuU?I« «d??« X% ÆÆ …bb? W d? ÆÆœu?F Ê√ W d?AK bd qJ? Èd?? ?B?*« s «u?*« qU?? ? FË ÆÆ∆—«u?D« Êu?U?? ? X?% qL?? ? F Æ«d« wK ¡«uIô«Ë bLF?*« «dô«Ë WDK« ôU ÊS n_« lË  U??Fd??A? « l?C sË ÆÆwM?ô« ¡«œô« wK UÎ ? O? K d?R sô« ÆÆW?Lzö*« W?IdDU Á—Ëœ ¡«œ_ s?ô« q— ¡«œ« rb v« …bb?'« 5M «u*« ÊËUFË t—bË Áe?ON&Ë sô« “UN' UMLœ —«d?LUË wUOM« ôË w?— X?O Ác ÊU U2 qC√ s_« œu?FO t?F ‰«R?? wK ÁœËœ— b??« w? ¡«—“u« fOz— b??O? «  U??LK? w q Íd« WËb …—«“ËË WOU WËœ s Àb tœUO ÊQË øs_« s√ sL? p– ‰uIË wML? ÍbO? X« XM «–« ÊUDK UN?OK t fO wMô« nK*« Ê« Íb??O? rKF ô« Ác?O?HMË —«d?I?« –U?« Ê–≈ Áb?O ≤¥∞—«b? wK Uc?O?HM w rKA? w«  U?HK*« r« b?« u «c b« U?C« UN« ÍbO? U rKF ô«Ë ¡«—“u« WUz— r?Ou cM Uu w«Ë W—u??N?L? '« fOz— …œU?O? Uc??O?HM w q?A? w«  U??HK*« ÆÂu WzU0 œb;« tUL« ‰Ëb wK XU —b?« u s* W?L?N*« „dË qA?H?U ·«d??ô« rJOK …œU? U «—c? wK WKô« Õd ‰ö s Wu?J(« tË qOL& w q(« fOK bd wIO?I q«u bd VF?A« wUL?ô« q«u«  U?H l«u« ÷—√ wK  «dOOG fLK Ê« w« W?K??ô« wK? rJœU??O? ? œËœ—  «d?? ¡«—“u« fOz— …œU?? O? Ác??N lM??I? X« Íb??O? q?N? 5?M «u*« s rJ??? H? XKË ÍdB*« s «u*« lMI œËœ— UN« pH …—«d w rKF qË œËœd« wIDM*« q? Ád U? w »u?& w« …d?O?J« W?K?ô« s VO?&Ë be*« bd s ‰u?I X« Wu?J(«  «“U$« wK pU?« ÊuJ Ê« „u fOH« wK W?OBA« w?H —Ëe Ê√ tOK qO?UH« s w W?uJ(«  «“U??$« fLK Ê« ¡«—“u« fOz— …œU?O? U? wIDM*« gO?? ? F« nO?? ? —Ë —Ëd*« ÂU?E« w? UM?—«u?? ?Ë UM?“UM?Ë UMK?L? ? s d?O? J« Ud?O? Ë seM« d?O«u? ¡U?H??«Ë s_U? ”U??ô«Ë s Yb?(« s pOU U?NM wM ô w« W?O?uO« W?OU?O(« —u?_« s lË Íc?« W??O? U??L? ?? ô« W«b??F?« nKË —u??ô«Ë œU?? B? ? ô« ÆtöLA qJ rJUU sË qOd« rJOKË  c?H rJKL% w »u?FA« WU ÍbO? «—c s Ÿu t« Ë√ U?NKN«Ë ‰uK(« j« u qO?d« ÊU „œ— UMFMI UMË VFA« W?d p«d« wMF pKO— ô WOu?*« s »ËdN« qOB? s Àb%« XË t?U qJ? ÍdB*« VFA?« s Àb%« Íb?O? q—« pzU?I b?d b?F r U?C√ uË tK√ s q?L?F tMO?F U?? rO??d ‰ËU??Ë bK« «c??N i?NM „d??O? b??_ W??d?? j«Ë ÆÁuLLD pö« w `OI« puJ tËË pNË qOL& w pd XU W??N?«u?? w rKA?? …œU??FU? s?JË ¡«—“u« fOz— ‰U??« …—œU?? …b??F*«Ë …eU??'«  U?N? O? AKôU t???«  UU??U r??? «Ë l«u« ÆUI bK« Ác? wK pd?Ë p??OM Ë X??? pU??« X«“U? W?d??H« ÆpUI« sKFË

dü« nBM«

VË WdB*« …√d*« UdË ‚uI rœ Ê«uM X% …—œU? WUzd« WR XIK « ÿU?H?(« ÁU?& WOu??*U ”U??ô« s U?öD« vQ …—œU?*« ÊS? W?Uzd« t?MK√ U? dUM ≤µ …—u VI? U—Ëœ qO?FH vK U?dË U?NU??JË Wd?B*« …√d*« WUJ vK ¡UM …œU??«Ë …√d?*«  Ud??Ë ‚u??I? rœ v??Ozd?« U??N? b …—œU??*« Ê« s rd?« vKË …√d*« Êu?? ? ?A 5?OMF*« È√—Ë p?– fJ Àb?? U?? Ê« ô≈ U?? N W?? U?? )«  U?? U?? O? ?« Âb?Ë WO?J ZzU?  “d?« …—œU?*« Ê« …√dLK? vuI« fK?:«Ë WOzU?M«  U?O?FL?'«Ë Á—Ëb qU??G? „UM Ê« `{«Ë qJ?A Õd??A …√d??LK? vu??I« fK?:« W??? Oz— W??—U??A? 

åv‡Ëò .d(« dB sKFË ÆÆi!d WOzU%M« 'ULEM*« q t√ U??L? ¨»«e??_« …œ«—≈ w d?U?? qb W?OU???ô« W??LzU?I« q?«œ 5F? VOd? w …√d*« l{Ë ÿUH(« v fOzd« WO v …√d*« W?OLMË ÷uN WOFL fOz— ”dO ÊU1« XJ?J ULÆÆ’dH« RUJ ¡UM« t ÷dF w« ZNML*« wM'« ‘d« v« ÷d?F r t« p– WKKF …√d*« ‚uIË Wd vK UDUM« vK ¡«b?ô« dd? v≈ d_« qË q ¨tU?dB w tO≈ …—U?ù« Ë√ tOK t?{«d?« ÂbË qË nMFU Êu?MR? 5LKQ?*U? vu? Xd?O v?K ¡«b?ô« b?U*« b?? rU? ÍœU?O?I« —d U?LK? WU?NM« w W?O?M«Ë U?N?O w …√d*« XK «–≈ WU? `KBMO? lL?:« ÊQ?Ë …√d*« ¡U?B≈ u? rN?OF? ÆUC√ »UA«Ë …√d*« l rNH«u ‰ö s ¨Âöù« …—u ÊuuA rN√ nMF« c?M …b?*« 3_« v …√d*« WIO?Ë b{ t?UL? s —œUB« ÊU?OK tKU?& s ”dO? XU{«Ë s W??O?K? …—u? vDF?Ë sN?? «d?Ë ¡U??M« Wd?? b??{ —UJ_ ÃËd Èc« ÊU??O?« u?Ë ¡U?M« b??{ ÆWL« tzœUË Âöù« …—œU?LK UNC?— vK VcF« u?HMF« UU?{ qOQ .bM« ed? db vb …b?U …—u? b«  b√Ë ZNM?2 qJA t? ÷d??F? Íc« d?D)« t??«u?? ¡U???M« b??u?? Ê√ Ê«Ë_« ÊP?? ¡U??M« q?9 ô U??Nô Wu_  ôËU? œu?Ë vK …bR? WdB*« …√d*« s d?F ô …—œU*« Ê√ v?≈ vb  —U«ËÆÆd?L?Ë W?LK …dJM? …√d*« ‚u?I vK ‰u?BK W?OzU?M«  ULEM*« tc? Íc« b?N'« »d?{Ë …√d*« UUC? W?O_« W?? ŸU?H—« ‰u  «¡U?B?ù« s œb s U?Nö? s nA? w« …—œU?*« ‚ö ≈ w fOzd« s d??F ô W?O?U?O?« …U?O?(« w …√d*« qO?9 W?? Ê√Ë ¨ÀUù« 5  U?IKD*«Ë WK?OF?*« …√d*«Ë WUD«Ë Æ…√d*« ‚uI( ÷UN≈Ë ¨÷UHC rzU Âö t« WHOC ¨UNuI sNuO v≈ «ËœuF sË ¨Wd(« rF s– ¡UM« Ê≈ vUO« Âö?ô« —UO« Èu lOL' vb XMK«Ë wU?O? « qN?'« W?L? U?N?d?? vKË U?N?OK? ¡«b??ô«  «dd??Ë åvË .d?(« d?B?ò ‡? ¨Èd?√ …d? ÆsbU wö_«Ë

ÂuI ôËU? Í√ i—  UM «u*« WUL WOu? WËb« …eN√Ë W—uNL'« fOz— gË—œ XK?L UL ‚uI wL% w« pK U?LOô WOËb«  «bUF*«Ë oO«u*U WdB*« WËb« «e?« s l«dK ÂUEM« UN 3_« W?I? OË b?{ 5LK?*« Ê«u?ô« W?U?L? s —œU?B« ÊU??O?« XC?—Ë ¨ ÊU??ù« ‚u?I?Ë ¡U??M« ÆwM(« UMMœ s WOK —u dAM WUL'« t ÂuI U —UJM«Ë …√d*« b{ nMF« lM* …b*« d?B ‰U? s …√d*« ‰U? nK? r t√ ÈË«d«e?O? ed? W?Oz— ”U??'« vU XU? U?NU? sË …√d*« Ê√ r— t√ …b??R? ¨wU?O?« Âö?ù« Èu?? Ë 5LK*« Ê«u?ù« W?U??L? rJ q w U?N?KL?Q “u Íc« qzU*« s u« jzU? …√d*« X√ vd rJ q w sJË w«u« t?—œË s u« r qU ‚u??I? ( wu??I«Ë È—u??A« wK??  U??A? UM v U??OK p?– d?N? Ë Ÿœ«— ÊËœ ‚dD« qJ W??U??N? ≈ qO??d W??UD*«Ë WDK?K W?C?UM*«  «d?O? *« w W?d?B*« …√d*« v?K ¡«b?? ô« rz«d?? ‰u? ÊU??ù« w« rz«d?'« s W?Ou??*« U?NKL?Ë  «d?O?*« Ác w …√d*« W?—U?A? X«œ√ w«Ë \ vd? fOzd« ÆUNOK ¡«bö ÷dF ô v …√d*« W—UA ÂbF XK Ë X9 vMF? ö?? ôÎ uK Âb?I r «–≈Ë Íb?? ô b?«Ë ·d s —«u? t?« …—œU?*« i— vK ”U?? '« XIKË —ub w ¡U??M« ŸU??{Ë√ Ê√ v« …d??O?A? ¨Í—u??B« qO???L? « i—«Ë «Î—uJœ U?M sM …—œU??? LK WU?{ùU VFA« fK ÊuU?  öbF bF ¨¡U?M« ¡UB≈ v≈ bL?F WœUI«  UU?ô« Ê√Ë dL? È—u?A« fK: W?O?FdA?« WM?K« td?√ Íc« WO?U?O?« ‚u?I(« …d?U?? rOEM ÊuU?  öb?F v≈ Íc«Ë 5?? d?? W??F—√ v?K be w?« W??LzU??I?« s ‰Ë_« nBM?« w …√d*« l{Ë WM?K« XG?√ YO?? œb n?B q1 ôË ¨WO «d?I1b« vUM U uË ¨W?œUI«  UU?ô« w …√d?*« ¡UB≈ b?LF v≈ ·b?N s W??U Êu?OK ≤≥ ¨W?O?u?B …u? d?_ ÊuU?I« «c —«b?≈ …dJM?? ¨VF?A« fK? w 5M «u*« w rN X?u?B??K U?N«c???« v≈ W??O?U??O?« ·«d _« q? vF? ¨5K??*« 5??UM« ·u?A? l«Ë wK »«e?_« —U???≈ Ê√ vË ¨ W?O«Ë Èu??b ÊU*d?« w VU?M*« U?NKO?9 i?d U?LMO  UU???ô«

WOF3 åW<u=√òË W5UJ4<« åÈ—uA« fK:ò …√dLK v/uI«

—uE?M s? Uu?? ? ? ? *« q?J d?EM? Ê« t?? ?O?K ÂU?N?H??«  U?ö?¢ …«d?LK vu?I« fK:«¢ —uE?M*« «c s? W?? ?U?? O? ? « s?JO?Ë vzU?? ? …œU??U?  U??UD?*« …d??? s t?u?? qJA?? vFU –U?« »UDI« …dJ ¡U?G«Ë rOKF«Ë fOK ¨ È—uA« fK?: tOF? qIË tKOJA ÁdJ Ë√ 5F?? »e?( v?L?M t« Á—U??O?? « q U?Nu s? vËô« v WO?HK« W?N?'« …u?œ vKF?? vU??« —U??O?F*« U??√ ÆtMO??F —U??O? ‰U?O? WMK?« qO?Ë …b??L?F« b??L?? VzUM« ÊU?? q W?OI?O?I  U?U?N?« t ÊuJ v«bO?*« Èu?*« V?U q?M?*« VF?? ? ?AU? W?? ? O? ? ? Fd?? ? ?A? ? ??« UU?? ?C? ? fô v?U?? ?UË l?«u« ÷—« v?K …√dLK wu?I« fK:« ¡UG≈ …—Ëd?CÅUC« fK:« ‰u?? ? Ê« U/« lL??? :«  ö?JA?? Æ…dú wuI« fK:U t«b«Ë  U?? ?u?? L? ? :« 5 U?? ?  ö?? U?? ?? ? LK ÊU?J* e??d?*« W??? ?Oz— ÊU??B? ?L? I«u?√ œU??N X?U?? .b??I« 5 Ÿ«d?? Ë√ W??HK??<« W??O? U??O? « ¡UG?ô WËU Ác? Ê« …√d*« ‚uI( Èd?B*« s rd?« vK d??L? v?R s «c??N? bb??'«Ë t?? OK? …dDO?? K? WËU?? ? ?Ë …√d?? LK v?u?? I« W??O?MF*« W??L? ?N*« W??OM u?« fU??:« b??« t?u?? v Àb ULK v«u√ d¬ fK qOJA W??F?U??? Ë …√d*« U?U??C? v —u?D« W??FU?? 0 ÊU???ô« ‚u??I? ?( vu??I?« fK:« qO?JA W?OËœ d—U?I .b?I?? W?OËb« d?B?  U?«e?« Ë —U?O `U?B? Âb? W?OM?œ W?G?? tzUDU U?C« ÆÆdB? U?NOK W?F?u*«  UO?U?Hö UI?Ë ÆtMOF qOB t?R v?« W?? ? ??zö« l?{Ë v d?E?M« …œU?? ? ?« l{u« q? vÅt« ÊU??B? L? I« u«  d??–Ë W??A? ?UM t?UJU f?O fK?? ÈQ?? f?Ozd« vu?? I?« fK:« t?? ?O« qË Èc?« Èœd?? *« V? qL? Ë√ —«d? v t?F?«d? Ë√ fOzd« …√d*« dQ sË «d?O dô« nK? s …√dLK s?L?J? U?M?Ë øt?b? W?? ? ? ? ? ?I? s fK?:« Ê«Ë W?U?? v dEM« …œU« v Èb« W?b??) U??O? U??N Âb?I Y?O? ? ? ? ? s? q?OJ?A? ? ? ? ? ?« …d?? ? ?? ? ?H?« ‰ö?? ? …√d?*«  «¡U?? ?HJ?« Ë ’U?? ?? ? ô« vN?« nöK WIU?« ôU W??zö« qb??F VU?? t?? ?OK? vC?? ?Ë f?K:« v …e?d?? WDK« qF?& X?d?? ? ? ? ? ? ? q?C? ? ? ? ? ? ? H? U?/« Ë b?? ? ? «Ë h?? ? ? ? ô v?U?? ? ?U?ËÅÈËö?? ? ?« Wu??  U?O?ö?? vDF fK?:« l{u d?? O? O? ?G  ¡U? «–« UMuJ ¡U?C?ö fK: U?F?U ÊU? ¡«u? Ác? vK?  «¡U?? ? ?HJ?« vK?√ ÅÆtb s È—uA« ¢ fK?? ÊuJO?? W??zö« XU? ‚U?O?« fH vË  «¡U?H?  ¡U? «–«Ë ¢ X?O? vd? ·U??H? …—u???b« W?? ?zô vK W?? ?F? ?{«u?? ?? ? W?? O? F? ?L? ?'« fOz— V?zU U??K?? ÊuJO?? W??L? ?OE ÷u?? ? ? ?N?M?K W?d?? ? ? ?B?*« ÊUBLI«u√ œUN Æ«bO Ê« W??O?F? L? ?:« W??—U??A*U Ë Àu?? « …b?Ë db??  Q?A …u??A  —c? WOKô«  UOFL'« q? s WOzUM«  Ud(« s ÊU?ô« ‚u?I?( Wd?B*« W?LEM*U d?AM« l{Ë s d?O?J Èu?√ W?OU??A«  «—œU?*« Ë fK:« vK vUO« Âö?ù« —UOÅ…dDO ‰«e? ô U?? ? Nu?J …√d?? ? L?K v?u?? ? I« f?K:« fK?? w?≈ t?? ? O? ?F? ?? qIË …√d?? LK? wu?? I«  Ub?% s …√d*« t«u U? WN?«u* q{UM W?? ?UJ?« b?? ?F p?– Ê« XU?? ?{«Ë Í—u?? ?A« Ë√ WOUO« XU? ¡«u …bFô« WU vK s Wd?B*« …√d*« t??I?I? U* «Î d?O?? UÎ ?F?«dË XU? bO?QU¨ ÅW?O?UL?ô« Ë√ WœU?B?ô«  «—UO« q s WuA?J WËUË ¨ UJ WOd  b ULM?OÅ«d U vK Ëb ¡«uô« vK ‰u?« WOKL? vÅU—Ëœ ¡UGù W?OöE« UN WOU« W?Od UNuJ W«b« v fK:« WOUO?«Ë WOULù« WU …b?F_« WU v«dG'« ŸuM«Ë  UBB« WUJ qO9 Á¡UD«Ë fK:« w?K …dDO?U ¨W??O?u?I?(«Ë vËô« WEK« v …—u?B« X?C« Ê« v« vB??IË b?«Ë —U??O `U?B? Âb?? W?G? ? oOI% vK qLF U?Lb√ ∫ 5U&« —uNE vK Êu??{d??FË È√d« tu??HU? s lO??L? sL??{ …√d*« W?O? C? ÃU??œ«Ë …—u??« VUD .e?I  ôËU?? Ê√  U?A XU?Ë ÆtU?U?O? vK kU? d?« —U??O Ë \ lL??:« UU?C? –«u??? ?ù« q?K?? ‰U??LJ??«Ë …√d*« —Ëœ fô« W?U? ¡U??O?« b?O?FË q „—U??? ÂUE qO?B? ÂU?√ UM√ b?R?  U??R*« W?U? vK bO?F UMQ? `BM Ub?{ …—u« XU? v« ¨tuI ·dF ôË d_U ·dF ô wUO v« tU??O?¬ qJË t??O? U?? qJ f?K:« ÃU??« W?? ? ?R?? u? …√d?? LK? wu?? I« f?K:« Ê√Ë ÂU?? L? ? Cô« t?? ?OU?? « q? YU —U?? ?O V?U?? t«Ë WO?FdA?« WDK« l ô√ V W?OuJ ¡«—“uK Êe??? Á—U?? ? U fK:« Wu??C? F rb? Wc??O? ?HM?« WDK?K UÎ ? F?U ÊuJ Ê√ V? …√d*« W?b?) öR? sJ r l{u« vU?UË Ê√ v«  —U?«Ë t??«dË t?U?U?O?Ë tDD ÅÆŸ«dBK q WdB*«  ôËU?; rK? s …b?U Wd?B*« …√d*« tKJ?O …œU??« Å…—Ëd??{ vK? vd??  b??«Ë U?L?N? W?O?U?I?« U?N?u f?L Ë …«u?_« rO?LJ …d?? ? ?)« ∫5—U?? O? ?F? ? ʼnö?? s f?K:« WdB*« …√d*«  UUU« Ê√Ë UÎ ?OU sL« ÊU W??«—b« v t?U??O? vC?? s ÊU Wd?EM« cM? W??O?U???ù« q Wd?? B*« …—U?? C? ?(« v Ë√ W?? bMN« Ë√ V?D« Èu??? ?*« vK? ¡«u?? b√ lOD? s «c UMu w  u?A? Ë√ W?? O? ?B? ? ?A« ‰«u?? ô« Èu?? ? ?? v?K Uu1 Ê√ lL??:« Èu???? vK Ud?O? ËÅœU?B??ô«

WM?K?« fO?z— ÂU?? ?L? b?? ?L? ? ?√ v?d?? ? F« V??J*U? W?? ? O?U?? ? IM?« «—U??A?? ô«Ë  U?L? O? L?B? K WM?K« ¡U?? C? ? √Ë W?? O? ?bM?N« ”bM?N*« Êu?? ? M?N W?? ?O?U?? ?I?M« rOEF«b œuL È—UAô« fK: U?Oz— tMOO?F vËd« Æ»bM*« uCF«Ë …—«œô« dO? WKOe« s WU? WMN Æ…bd'U WOHB« W—u√

∫fK:« «uC

¡U%M« gOLN a5d ¡«uN« v! —UJ!√

W+—UJ —cM. —«u(« s/ WK/UF« …√d*« œUF345« ∫'UO UIM«

ÈËö??« Xd?? …d?O? H? « —u??C? Âb?? Ê« …uD W??U?? nO??C r …bO?« Ác vK ‰b …—œU?*« pK …√dLK vu?I« fK:« fOz— pK9 U? qJ …√d*« ‚u?I? vK? kU?% vN? UbK s d?O?G? sË vËU??N? ô qL??«Ë ‰eM*« v …√d??« qJ WU??— U—u??C? Âb??Ë ÆpdO WKd ÊuËU s qJ …u qJ ÈbBË ÈbL«Ë fO?zd« …—œU??? ? Ê« åUM U?√ò WKL?? ( oO???M ‰œU?? ‰U?d?? ‰u?? I ÊQ vËb« lL?:« ÂU?N« UN?b WO?LË …—œU? v vd b?L? vU?F UN?« 5 v UN?u?I W?U? vK XKB b? Wd?B*« …√d*« vU??F U??N«Ë W??I?U??« …d??? H« v t??U?? b?? U?? ·U??F? {« Âu??O« v …—u?? ô« f?O vKF?? H?« …√d*« œu?? Ë Ê«Ë qUJ?« gO?? L? ?N? ?« v«Ë ÈËU??d??A« ÂUMO??U …—u??? b« VBM q?? U??OKF« V?UM*« W??LK ¡U?I?« v ÈËö?« X?d?O? …d?O? H?« q?? XK« b?? qF??HU fO WUzd« W?R œUF« vK qOœ «cË „—uu?O v dB vu?I« fK:« uB i—Ë vb*« lL?:« ¡U?  «uô j?I Æ…√dLK l{Ë 5?% v W?O tb vd? fOzd« Ê« ‰œU? ‰Ud? nO?C  U?? U?D lO?? L? ? „«d?? « Âb?? q?Ob Èd?? B?*« l?? :« v? …√d*« W??OzU?? M« Èu??I?« lO??L? t?? ? F U?? Èc« d?9R*« «c v l?L? ? :« …√d*« ëdô WOF«Ë ôuK Âb?I r »UD)« Ê« v≈ Wô WuM«Ë ÆUNOK l«u« œUFô«Ë gOLN« s VzUË …e??O?'« ·U?ËQ? W?OU??IM« WMK« f?Oz— s? W??O?L? ‰u??I fOzd« W??LK Ê« W—«œô«  U??b??K W?U??F« WU??IM« b??U?? 5√ Àb?? r núË …√d*« U?U?C?I W?ö? U?N fO vd? b?L?? Wb?? d?O? …—œU?? vN? …√d*« U?N X?{d?F v«  U?U?N?ô« s hOKI - YO Wb?'« s Ÿu UN fOË …—bN*« UNu?IË …√dLK qOb«Ë WOU?O« W—UA*« v U?HOF{ UNK?O9 `«Ë …√d*« —Ëœ …√d*U? lL?:« nB U?N« r— È—u?A« fK U?NKO?9 p– vK W???ô WKU??F«Ë W??Ëe«Ë Â_« vN? ÊUJ?*« ¡vC v« WK?JA*« v ÆÊ«u« u U qJ jI rN fOzd« Ê√ v≈ …√d*« q√ s X?IK « …—œU?*« Ác Ê« U?*U s? W??O?L? nO??C UN b?OFË …√d*« rN ¡v q s U?NO Àb? Ê«Ë bö? WdB*« œd??? X?U? …—œU??*U?? W??{—U??F*« bb??N?? Âu?I Ê« f?OË U??N?I? U?? ? N?MO?J9 s?Ë …√d?*« s …—œU?? ? ?*« ‚dD? r? n?úË  U?? ? O?KJ? …√d*« Ê√ v≈ W?ô …√d?« ÂuL s …b?O?F  ¡U t??LKJ UœU?B?« ¡U?? YO?? W??O?U*d??«  UU??? ?ô« s Áb??N? v Xd?? Wd??B*« ÆWUL'« s  «uCF

∫W— u« dO ≠V

…uD WU

s WOL

qU œUF

fOz—Ë uU?? W?d?A W?O?U?IM« WMK« ÂU?? 5√ qU? œU?F? ‰u?I ö?b?? ? ?F? ? ??« Ê« È—b?MJ?« œU?? ? ?%ô« ÈœU?M q?H?D«Ë …√d?*« WM?' U?N?????« v« …√d*« ‚u?I? qJ XU « b? …bb?'« W—u??b« v≈ Ÿu??d« v?≈ U??N lb b?? U?2 W??IU??«  «uM?« —«b?? vK WdFË qd« W—UAË qLF« v U?Nd ŸUO{Ë .d(« dB ÆlL'« nB UN« r—  U«ËË ‚uI s UNË UNOK U qU qOB% bF vd fOzd« »UD Ê« qU œUF nOC Wd??B*« …√d??LK  Ud??(« s be*« ¡UD« v?≈ d?O? A r t« YO?? ÊuUI« U?N qH U0 qd« VU lL?:« v U—Ëœ ”—U9 vJ U? —b??I …√d*« ‚u?I? s Àb??? ô »UD)« núË —u???b«Ë U??C«Ë rN??F?  UU??? W??O? H? BË W??{—U??F?L?K  «bb??N sL??C …√d*« W?? ?U?? Ë Wd?? ?B*« …√d*« s?K1 ô d?9R*« v  «d?? ?{U?? (« q U?N?uI? vK ÿU?H?K U?Nu? qJ vF? v« W?œUJ« WKU?F« Æ Ud(«Ë ‚uI(« s be*U WUD*« ‚u?I? s l«b v« Wu?M«  U?LEM*« s√ qU? œU?F ‰¡U?? d9R*« W??O?L«Ë W??O?«b??B? b??I? v?≈ Èœ√ b? «cË …√d*«  U?d?Ë «bOF ¡U t_ vd fO?zd« Ê«œ« b d9R*« «c Ê√ v≈ …dOA ÆWdB*« …√d*« UUC s v«—e« ÊULzô«Ë W?OLM« pM bU? ÂU 5√ uC W?U bR qHD«Ë …√d*« W?M' fOz— VzUË „uMK? W?U?F« WU?IMU? …√d*« WMO?√Ë vd b?L —u?b« t ÕdB U q Ê« vdF« ·—U?B*« œU%U s U?? ?N Àb?? ? U?? L? ? WK?B X1 ô …√d?*« s W—u?? ?N? ?L? ?'« f?Oz— Ê«Ë ©V??F?? « „—u?√ ·u??« pb??« pö? l?L?«¨  U??U?N? « u?? W?U?? W?H? B …√d?L?KË W?U?? W?H? B Èd??B*« VF??AK t?ö?? ·u?? …√d*« Ê√ v≈ W??? ô W??œU?I?« W?O?U*d??«  UU??? ö vö??« ÆoOH odH« b{ rNU XHË UL rNOK vCIË rbu UU?C?I W?ö? U?N f?O vd? fOzd« W?LK Ê« …uD? W?U? nO?C WdB*« …√d*« UN ÷dF v«  U?UNô« s Àb r núË …√d*« „UM Ê√ v≈ …dO?A vu Xd? WOU?O« WDUMK Àb U? Ud¬Ë ‚uI? s l«b UdL? XU v« WuM«  U?LEM*« iF ÂU »U?O Æ…√d*« UUC ÁU& WOIOI Wƒ— È√ s pK1 ô tb …√d*«  UdË d?O«b Ë√  U?O¬ È√ ÷d?F? r fO?zd« Ê√ v≈ …uD W?U? d?O?A bb??N u t? ÂU? U?? q s?JË ¡U??M« ŸU??{Ë√ 5??? W??O? I?O? I? t?? L? ? N? ?? UM Èc?« oU?? ?« b?? N? ?F?« v Á«d r? «cË W?? ?{—U?? F? ?L?K ÆW—uUbU

bOF ϚO bO

5LU ÕU$ „Ëd

b??F …d??ô« X?KH??? « œU?“ —u?? ? _« œö?? ? O? ? ? …dô« Q?H «Ë bL? „Ëd?? n√ ÊU??F? L? U?O«— UU? s W?MNË Ëb?? ? ? ? ?Ë W?? ? ? ? ? ? ? ? ? O?Ë Êu?? Q?? jU?? «b?? ? s W?? ? U?? ? W?? ?M?NË W?? O? ?H? ?? ?B« WK?O? ?e« ‰U?IË tK«b? …d?O√ WM ÊuOK

5LU ‚uH X$ ÂdO« v bL dU v??Ë_« W??M?? U?? ‰Ë_« W?F? U? ‚u??I? W??OKJ „Ëd n√ fL 5 U?UË UU s W?MNË b?? O? ? b?? ?L? ?? ? ¡U?? Ë W?? ? ? U?? ? ?F?« WU?? ? ? I?MU? dd% …d«Ë …—U?K 5ML? ‰U?LF« …bd? rz«b« ÕUM« UN

WD?K« l?? ô√ V? W??O? ?uJ ∫bL« ¡ULO≠ X ÊuJ Ê√ V? t√Ë W??O? Fd??A? « v?u?? ? ? ? ? ? I?« f?K? :« q?«œ s?Ë rb? Wc?? ?O? ? HM?« WDK?K? ÎU? ?F?U W—œ …—u?? ? ?b« X?C? ?— …√d??L?K Æt«dË tUUOË tDD o?O?K?F? ? ? ? ??« s?b?« ·d?? ? ? ? u?C? »U?—u?« ÂU??« b?«Ë v?sK?fK:« W?OF? qIM  U?UD*« t?O?F? Ê« …√d?LK vu?I« fK:« vu?? I?« fK:« ? ? t?? Uz— Ê« s q?C? ?« t?? UzdK f?K:« fK?? v« W—u?u??N??C L ? ' « …√d?? LK d?O?G? V?M f?K: lU ÊuJ œd??? ? «c Ê« XU??Ë È—u? l—« q fKLK »U« q l ôË ¡«u?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? N? ?« v?? —U?? J? A? ?«« t???M t?u?L?? vQË  «uM bF? ô« ÁdJH« vK oOKF«“u? f?K?:« q?O?J? A? v? r?J?? ? ? ? ? ?? e?? ? ? ? O? ? ? ? ? q?b? Ê« vI? Ê« qC?ô«Ë —b?? B Ë« c?? O? HM?« l?U? u? U?? ? ? ? L? ? ? ? ? —UJô« ô —«d?? U??N v?? ? ? ? t?? ? ? U?zdK? Âu? q?? —b?? ? ? ? ? ? ? B? q?B? ? ? ? ? ?H?M? Êu?J? …œU?? ? ? « Ê« XU?? ? ? Ë È√ s q?I? ? ?? Ë u? fK?:« qO?JA? vK d?DO?? —U?? O Êô q?? ? ? ?I? ? ? ? ? ? ? ??*« ÆÈ—uA« fK vU?? ? (« q?OJ?A? ? ?«  U?? ? ? ? O?M?  b?? ? ? ? « Ê« l?O? ? ?L? ? ? '« r?KF? Ÿd? fOz— b?O?« ô W??uJ?(«Ë rJ(« v?u?? ? ? I?« fK?:« Ê«Ë t?? ?M? ? v?? {d?? ? tE?U?? ?0 …√d?? L?K Î t?? ? ?O? ? ? ?F? ? ? ? Ê« UM? sb« ·d W—œ Æœ ötK??O?J?? AU?? ? œU?Ë«? ? FÎö? ? ??O?????« v?u?? ? ? I?« fK?:« v?? ? ? ?K? ? ? ? s?? ? ? ? ? ? ? Ë t?? ? ?U?zd? …√d?? ? ?LK? Æpc œ«bF« «c? Êô q?C? ? ? ? ? ?« Xd? ? —U??  —c??Ë f?? K? ?:« v?? ?D? ?F? ? fK:« u?C —“U? v p? ö Èu?? ? s …√d? ? L K? vu?? I« f?K?:«  «—«d?? ? ? ? i? F ? W? ËU?? ? ? ? ? ? ? ? ? U?c?? ? ? ? ? ? ?O? ? ? ? ? ? ? H? M?Ë W? O F?  qI  «—U?O?« …√d*« Ê« XU??{«Ë w? u? ? ? ? ? ? I ? « f?K?:« s?? W??d?? ? ? ? ? ? ? ? ? B? *« fK? ? v≈ …√d?? LK Ϋb?√ r?K?? ? ? ?? ? ? ?? ÆÍ—uA« vK? …—œU?? U?? N«Ë Ê√ —“U?? XU?? {√Ë —“U Xd—U U?? ?L? ?N? ? ÷u?? N?M« U? ? W?? ?? ? ‰U?? ? v s U?? ? N? ? ?U?? ?« ÊU?? ?  U? ? N ? ' « Èb? ? d?? O√ t?? O? F? ? XU?? U??L? ?N? Ë  U?? ? I? ? bb?? ÊuU?? W??≈A…u?? ??UM?œ s W? ? d? ·«b« U?? ? N? …√d*« ÊU?? ? f?K:« …√d??LK wu??I« fK?:« qOJA?? ? —bB qOJA È√ vF? ·uË p– ÊS?? È—u?AK t??? O?F? qIË oOI t?OF È« X%Ë fKLK U* Ϋd?O? ÎU?F?«dË W?UJ« b?F …√d?*U ÷u?? ? N?M«Ë ·«b?ô« Ác s? Wd?? ? B?*« …√d*« t?? ? ? ? ?I? ? ?I? ? ? U?I?Ë UNU?U?J vK ÿU?H?(«Ë gO??L? N?? WËU???Ë  U??? ? J —b?? ? ?B ·u?? ? ? v?« 5«u?? ? ?IK? f?K? :« Ê√ X?U?? ? ? ? ? ? {√Ë U?—Ëœ Æ…√dLK vuI« fK:« rOEM W?? ?? ? R?? u? …√d?? ?LK w?u?? ?I«

bOF ϚO bO

rFM*«b r?O«d« qH« W??U?F« W?U?IM?U n u*« b?? ? O? ? ?F? bb?? ? (« W?J?K d??O? ?L? ÁœU?? H? « œö?? O? W?U?? ? «Ë V— b?? ? ?L? ? ?« te b??N?Ë V— b??L?« ‰UIË „Ëd n√ V— ÂU WzU

‰ULF« ‰ULF«lL²−

lL²−

WMN

∫ oU …œUO ≠ X

…√d*« ÂU? ≤∞±≥ÂU? Êö?U VU Ë ¢Wd?B*« …√d*« Ud?Ë ‚u?I? rœ¢ …—œU?? vd? fOzd« oK « —U« U? «c ¨ vU?O?« Âö?ô« —U?O?« Ë t??U?L? b vK ÂU?F« «c ‰ö? …«d?LK Àb? U? U?O?UM? U? l vUM v«Ë ¨ WMKF? ·«b« UN fO v« …—œU?*« s WO?zUM«  U?LEM*« lOL? i— Ë WEOH? nMF« WCUM WIOË vK —d*« dO ÂuN« «d?O«Ë bLF ¡UB« Ë ZNM2 nM s …√d*« t X{dF Æ…√d*« b{ UO?UM  b?N …d?O_« d?N_« Ê« …bb?'« …√d*« ed? …db gË—œ Wu …—u?b« ‰u?I W«b« v?H √e? ô ¡e u ¡U?M« b{ nMF?U dB? v sNu?IË ¡U?M« vK Ê«ËbF« …b? v ‚u? d?O …—u?« ÷UN?≈ v« vF W?LU? WDK q s Êü« d?B v? ÊuM «u*« t ÷dF? Èc« nMF« s v«Ë ¡U?M« b?{ WH?OMF« Wb?'«  «¡«b??ù« …dOË  œ«e? ¨q?«Ë ‚dD« qJ —«u?« …œ«—≈ d?Ë nMF?K ¡U??M« s d??O? ? œb?? ÷d??F Y?O? ≥±∞≤ dUM s s?d??A? F«Ë fU??)« v U??NË—– X?GK sd?¬ qFË  UDUM?«Ë ¡U?M« b?{ nMF« qK? d?L??«Ë ‡ dd??« Ê«b?O? jO?? v vM'«  U?Ox b?LF?*« gO?L?N« 5LK?*« Ê«u_« d?I? ÂU√ U?N?OK ¡«b?ô« - v« v?u Xd?O? WDUM« «e???ô« Âb?? v≈ …u??b?« v ¡b??« q?zU??u«Ë q?? « W??UJ? ¡U??M« ‚u?? I? s l«b? v« W??O?M u« ¨¡UM« ‚u?I vL?% v«  «bUF*« pK W?UË dB? UNOK X?FË v« WOËb« oO«u?*«Ë  «bUF*U vUM vËb«Ë vL?OKù« dB l{Ë vK? dU? qJA dRË  UM «u*« l{Ë vK UO?K fJFM U2  UMË ¡UM√ 5? W?O«dJ«Ë r« Y?Ë d?B?«Ë lL??« ¡q vË ¡U?M« b??{ W?O?Cd?? «  UUD)« WKzU?? W?OuU?I« q?U rN?I?ö?Ë 5{d?;« W¡U? s rU?(« ÂUEM« qU?G l b?«u« s u« ø UUNô« Ác q q v fOzd« …—œU `M nOJ


±±

UUIM« —U√

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ qd « ± 5Mô«

‰ULF«

å‰ULF«ò ‡ ‚«dF« ‰ULF ÂUF« œU%ô« fOz—

dLI« v{

∫rKI t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

ÁbO w rO qJ WKË WL d?c Íc« r?O?O« Âu?O UÎ F?O?L qH?? ÂU_« Ác w Âu?I« f? t Ud?√Ë UMOK t?{d Íc?« tK« o tO? w«œ U?M??√ Ê≈ Âu???I« rF?Ë «Î d??O??? t rI r? Ê≈ s

WdB*« «d )« s …œUHö dB ‰UL œU%« l ÊËUF ‰u uËd! WOËb« qLF« dOUF l o«u bbS qL Êu:U —«bHù vF:

d_« UMO?—Ë rKË tOK tK« vK¢ t?u— w«œË tK«

ÊU?? U???L??N?? ·d È« s? …dDO?? Ë« W?ML??O È« s U???U9

tU— o

d?Oô«Ë ‰Ëô« —«d?I« ÊuJ ·uË W?OuJ ö?b ÊËbË

Ác v≈ Ãd W?OUù«Ë W?Ld«dI? YO? rO?OU

ÆrN(UBË ‰ULFK ULz«œ

Ãu??√ ÊUJ U??L??N??OK? Ë√ tu√ b??√ b??I?? b??Ë U??Ob«

‰œU?Ë ‰UL?F« Wb?) ‰u?uËd lOu? tœU?F s »d?«

„—bË w?F UM?KË nD?F«Ë ÊUM?(«Ë WU???d?K ÊuJ?U???

uN v«d*« vU? tOz—Ë dB ‰UL? œU%« l «d)«

‰U?? U??L??Ë Êe????Ë rR?? u r s?b«u« b??I?? Èb??

ÆÈœU dO ÕdË od œU%«

rO??O« qU?Ë U√¢ 5FL?¬ oK)« ·d?√ tK« Ê«u?{—

‚«dFU »U?Aô«Ë ¡UM« WU?I fOz— tH .d? b√ UL?O

Á«Ë— ¢wD?u«Ë WU????????K—U????√Ë¢5U???N???? WM?'« w

œbB t?« »UAô«Ë ¡UMK? vdF« œU%ö ÂU?F« 5ô«Ë

Í—U« tK« vK bL? ‰U ULË ·dË qC rO?O« WUHJ ¢ q Ê√Ë t???Ëœ√ tK« v≈ ‰U???L??_« V?√ ¢ rKË t???OK ôË rO ÁU√ bI sL ¢ œ«dHô«¢ ÁUMF WGK« w rO«Ë ÁU√ b??I? s U??«¢ lDIM¢ q rO?? t?√ b??I? s* ‰U??I kH? Ê_ nu« w ×b???« «c?Ë ¢rOD?¢ UÎ ??F??? t???√Ë WU? s d??F t_Ë lL?« vK U?F?Ë rN?H?√ ¢rO?¢ ÁUM?F0 r????O?« wMF? »_« Ê«b???I????H???? Èd???« s? n« wM?F Â_« Ê«b???I??? U??√ b?M« Ê«b???I??? Í√ wI???O???I???(«

bI?F ·u Èc« ÈcOHM?« fK:« od qL WD l{Ë 5O{U*« 5UF« d œU%ô« ◊UA …œUô Ud …dUIU ‰ö? W??U?F« W?U?ôU ŸU?L???« b??I?F ·u?? t« «d?O??A?

W??OËb?«Ë W??Od??F?« qL??F« d???OU??F?? l o?«u?? bb??? qL??

ÆWOULF«

U«d?ô« iF ‚«dF« ‰UL?F ÂUF« œU%ô« Âb? qFHUË

V—Ë »d?F?« ‰U?L?F« U?U?IM vËb« œU??%ôU t???H œU?«

fK?0 W??O??U??L????ô« Êu????A«Ë qL??F?« WMK U?Eö*«Ë

‰U??L???F« `U???B …bb???F« t??H???«u??Ë ÂU??F?« 5ô« ‚u?????F??

ÆÊuUI« «c ‰u v«dF« »«uM«

W?OU?I?M« U?L?OEM« ÊQ?? W?F?—Ë rN?u?I? v?K ‰u?B?(«Ë ÆdLË »Ëƒœ qLF ÂuI Ê« vK ’d(«Ë

u ŸUDIô«Ë ÊU?_«Ë s_«Ë · Ú b«Ë W?L?d«Ë »«u_«

WU?IM« l „d??A? ÊËUF? ‰uuËd b?I? œb?B s ‰U?

t?√ b?I? s Ê« pôË W?d?H«Ë ‰U?B?Hô«Ë ÂU??Iô«

d? ‰ULF« `?UB W?b) dB0 »U?Aô«Ë ¡UMK W?UF«

‚uH? Âô« —Ëœ Ê« p– Áb«u ÁbI? s b« t?R ÊS

œU?N???ô«Ë b??'U qL??F« vK ’d?? t« «d?O??A? s?bK«

‰u?? Ád?????H «cË W?U??d«Ë WU???C??(« w »_« —Ëœ

v«dF« œU?%ô« œuF vJ WOU?(« …dH« …dU*«Ë d?BKË

r p√ r p√ r p?√ ¢rKË t?OK tK« vK ‰u?d«

W??O?{U?*« …d???H« œö??« t X{d??F U?? b?F? Áb?N?? oU??

Æ¢„u√

ÊuU?? ŸËd?A?? —«b?ô Ÿ«d??ô« …—Ëd?C? Êô« r?N ‰U??

ŸU????{Ëô« lO????L???? W???A????U?M* œ«b????G Ë« Êœ—ôU l?OU????«

q `??H Íc?« U¡U??œ U??NË√Ë ¡v q s ŸU?DIù«

wK U??N??L√Ë …d??O???? wU??L???ô« qU?J« qzU??Ë Ê«

‰ULF ÂUF« œU%ô« fOz— rO— vK b√ œU%ô« u ‚«dFU ÂUF« œU%ô« Ê« ‚«dF« ‰ULF« s «bOQ vIK Èc«Ë bOu« vdA« nKË q WOUIM« ÊUK«Ë UUIM«Ë q{UM t« «bR UC« WOUô«  UUDI« Á—Ëœ ¡«œ« v vUIM« rOEM« —Ëœ eeF WOULô« UUCIU ÂULô«Ë vM u« s s%Ë ‰ULF« h v« WœUBô«Ë ÆrNU{Ë«

b???U??I???K bb??? ÊuU??? ŸËd??A??? œ«b??ô b???F????? `{Ë«

‰ULFK ÊUb ÂUF« 5ô«Ë ‚«dF« œU%« fOz—

ÆT q vK VKU d« Èc«Ë

‰U??L?FK vU??(« l{u« l o?«u? vU??L???ô« ÊU?L??C«Ë

WO?«dF« WKUF« …√d*« WUJ ee?F vK qLFM UM« `{Ë«

qO??« u???C??F?? U?œU??%« œU??L?????« -Ë …d?? …œ«—U qL???FK

Èc« »d?F?« ‰U?L?F« UU??IM vËb« œU??%ô« nu? UML???

…U???O??(« v f?OË vU???IM« qL???F« v U?b??«u …—Ëd???{Ë

œU?%ô« Ê« UH?OC? »dF« ‰U?L?F« UUIM vËb« œU?%ôU

qb i— Èc« ‚u?F V— ÂU?F« 5ô«Ë «dO? UbU

’d vK ‰u?B(« v UN?uI s l«bMË jI? WKUF«

‚u???I?? s ŸU???bK b???N??'« s? be?? ‰c? vK qL???F Êô«

UU????ô« v?Ë œU??%ö W??OK«b« Êu????A« v? W??uJ(«

∆ËU?? d?« vK ‰u?B(« v U?N?I?Ë qd« q? qL?F«

U??UDI?« W?U?? v? U?N??F??O??L?? WK?U??F« W??I??D« `U??B??Ë

ÆWO«dF« WOUIM« WdK ‚d Ë« «“ËU& È«Ë q WOULF«

ÆUM« «bR UC« qd« qô

œU?B???ô« ¡UMË …—b? e?e?F vK qL??F ·u?Ë W?O??U?ô«

ÊUË U?C« WO«dF« W?uJ(« W U0 ‚u?F ÂU b?I ‰U

…bO?F …d WOU?L WOU?I Wd ¡UM q« s sbU? qLF

ÆÈd« …d ÂUö ÃUô« WK Ê«—ËœË v«dF«

W?F?œ rN?D?«Ë q ‰U?L?F« ”u?H v dô« d???« tU? U?<

W??O?ö??ô« W?Fd??A«Ë d?O??)« w ‚U??Hù« u ‚ö ô« q????«Ë `?A« s? —c???Ë d????O????)« «c v?K X???? U???uKF??? U???I?? ¡U???OM_«Ë ¡U?d_« ‰«u???√ w XKF???Ë Æ5U*«Ë vUO«Ë ¡«dIHK tK« v?K wM?« s ÊU???? s«Ë b???L??« ÂU??ù« ÈË—Ë rO????? ”√— v?K Áb l?{Ë s¢ ‰U????? t√ rK?Ë t????O?K WM? Áb vK  d? …d?F qJ t? tK« V t? WL?—

XGK v ?«Ë ≤∞±µ q ?I*« t ??Ou d ?N ?? v ?

Æ¢

‚Ëb ?M ? s ? t ???????????O ??M ? n ?√ ≥±∑Ë Êu ???????????O ?K ?

U?« »—U?ô«Ë ÂU—_« ÍË– v?K W?«Ë ÂU?_« WU?—Ë

„«d ? ?ô«Ë W ?b ?)« œb V ? t ?UI ? ? ? ?

ÂU?_« WU?d —Ëb« ÕU??≈ vK ’d?% U?NS? WËb« rNOd WU)«Ë WUF?« WOöô« UR*« vuË u??LM?« vK rNb???U????Ë rN??O?K ‚U??Hù«Ë rN???U??—Ë wK Êud? sc« ¡UdA« ‰UL_« ‰U?— s WK√

r ?NU ?????I ????? ????? ????? ?????Ë ≤∞±¥ ÂU ????? v ? ≤∞±≤

ÊU?—Ë_« —«œ ¢ rN?bI? w lz«— qJA ÂU_« WU?—

d ?N s ·d ?B U ?LMO t ?OM n√ ≤¥π∞∞∞

…eN?_« dOuË W?OLOKFË W?OöË W?OË W?OUL?≈ W1dJ« …UO?(« dOuË q UNu?U w« WOC?uF«

WEU ??0 5KU ??FK W ?OU ??IM« WMK ?« —d ? ÂUF« «c 5KUFK UNH ?OB ¡UG« …dUI« ÆgdF«Ë ÕËdD vd v

≤≤ „UM Ê√ v ?≈ qO ??U ??L ??« rO ?«d« —U ??«

UÎ ?C√ UMbË lL??:« w W?OU?ù« …U?O?(«Ë wF?O?D«

U?????b????? s ÂU?????_« q?√ s Áu?KF?????H?U????? q w?K

∫Uu ‚Ë—U ≠ V

ÆtOM ±µ∞∞∞ v≈ µ∞∞ s XKË dUM d ??N ? s ·d ??B U ?U ?I ?? ? ??« WU ?

db?I«Ë W?O?« q w?M rN ¢ WU—Ë d?O?)« dB?Ë

×Uô ‰ULF UFU—√ tOMS ÊuOK ∂∂Ë vzUMX1« eUF

…dYUI« WEUP0 ‘UF*« vK 5S—U)« .UIP ·dH

mK ?0 U ???I ??? ?? ??? ??? ±π œb ??? ≤∞±≤ d«d ??? ???

WMK« fOz— qO ?UL ?« rO«d« p– sK√ V ? ?« Ê√ v≈ U ? ?{u ?? —U ?«Ë W ?OU ??IM«

qOUL« rO«d«

d ???N ??? s ·d ???B ?Ë ≤∞±µË ≤∞±≤ ÂU ??? v ±π≥∞∞ ≤≤ v ?≈ t ???????OM ? n ?√ ≤≤µ∞∞∞ m ?K ?0 ≤∞±≤ ”—U ??????? ÆUI

Ë√ ÃU??O????≈ ÊËœ rN??K√ U??O??? wJ ‚“d« —œU??B??Ë ÆWc

W?F—«W?L?O?I vU?ô« V«d« s d?N?« W??L?

»UAô«Ë ¡UMK WUF« WU?IM« 5 WOUH« bI -

W?N?«u* Vz«d?C« ŸUDI??« b?F vU? d?N?«

XMLú ×Uô WdË qL'« rFM*«b WUzd

ÆWOU*« rNU«e«

Wd??A??« œ—«u?*« ŸUD fOz— ÊU?? Ê“U?? U??N?K1

W? ÊuJ Ê« WU v t« qL?'« rFM*«b? b√

hM ×U??ô W??d??A? W??????M*« W—«œô« WM?K«Ë

—u????ô« W?????L????O????? s q?I ≤∞±≥ ÕU?—« s •±∞

≤∞±≤ W????????O?U*« W?M??« ÕU—« l?“u? r? Ê√ v?K?

‚d?H« œ«b? Âe?K ·u? W?d?A« ÊS? WuM«

v«u? U?N??L?O? mK v«Ë 5KU?F« v?K qUJU

U/Ëœ d??N??« W??? h« b?? e??«u? q?J v

s t??F“u? r U?? v≈ W??U??{« t??OM? Êu??OK ∂∂

Æ¡«œô« rOOI ◊U—«

d?N?« W??F—« …—b?Ë Èd?N?A?« V«d« v ÕU—ô«

œö« U ?N d9 v« W ?OB ?F« ·ËdE« u

d??L???? Ê« U??C« XM?L??C W??O??U??Hô« Ê« `{Ë√

ÊU ?_«Ë W ??OM_« v«Ëb« —«d ??I ? ??« Âb ?Ë

ÂU?? s e??«u??(« s d??N??√ W??F—« l?“u?? qL??F«

qL'« rFM*«b

mK? vU ·d?Ë vU?ô« V«d« s nBË l“u« r Ê√ vK È—U?'« qd« nBM ÕU—ô«

rd ???«Ë 5KU ???F« ¡U ???C ???« vK U ? U ??H ???Ë

«b vK ·d?B dN?« W W?LO?I UU?M …b v ≤∞±≥

”U??« vK W?d??AK vU??ô« ÂUEM« W??zôË ÊuU??IK U?I??

Æ≤∞±≥ ÂU nOB ¡UG« WMK« —d

dNË ÊU?C— dN nB?M vK ·dB dN U?NM ÂUF«

—uô« WLO? vK be ô« vK W“u*« ÕU—ô« vU s •±∞

·d ??? W ???O ?U ???IM ?« WM ?K« q«u ? d ???¬ VU ??? v ?KË

b?O? l dN?Ë v?{ô« b?O l? dN?Ë ”—«b*« ‰u?œ l

Æ5KUFK WuM«

≤∞±≤ dUM s ‘U ?F*« vK ? «ud ? s U ?I ? ? ? ?

Æ¡«œ_« d—UI UI ÂUF« d¬ Ê«dNË bO:« œöO*«

Á—b?? 5KU??FK? vzUM????« e??U?? `M W??O??U??Hô« X?ML??C

rU??H? wK W??L? rd Ê√ w?K UÎ ?F?O??L? ’d??MK UMKF? u «c??Ë rb?O? w rNM?O? w?K WK? lCË …—«d0 «Ëd??F??A?ô w?? Õ«d??√Ë U??L?? r?N??U√ q

dF« s WdA« –UIù

Âô« bO) W*+UM0

Æ ÂU_«

VUD, å.«—UO« WUMB WO1bMN«ò dU*« d _U UN,U5M ¡«dA W uJ(«

„u‡‡M« W‡‡UIM .ö‡‡ ‡ UF« .dJ,

∫ …uBM ‰Ud ‡‡ X

¡U?M?« W?U?????????— W?????????«—œ W?D?A?ô« Ác? s?Ë

nu v WLK(

∫rKI ÈdB*« tK«b

WDA« q?L?Ë U?O???Ë U?O?U??L??« 5K?U?F« rN???L«Ë ÷—U???F?? ¡U???A«Ë W??O?MË W??O???{U— s?M W?????O????????B?« WU?????d«

„uM?U 5KU???FK W???U??F« WU???IM« fO?z— Âd??

dUM«b? ‰U?L WOU*« ‰U?Lô«Ë UMO?Q«Ë Âô« b???O??? W??????U?M0 WU???I?M«

U??O??H?A????*« v —U??F??ô«

s?Ë W?U????????I?M« d????????I?0 …√d?*«

v?F???????? „U?M? Ê« ·U????????{«Ë

Æb«“ ¡UM UdJ*«

VU?? «—Ëœ vK b??U??F??K

…uD W???U?? pc? Xd??

5K?U????F« d????ô U????G?Ë v«

«uËU sc« ’uBK b?B v« WOM_« W—Ëb« fOz— W1b??I?« d??B0 qOM?« gO—u?? v?K „uM« b???√ W??d?? v W?U— vI?KË Wb?)« V«Ë WœQ ¡UM√ b?N?A?«Ë tKL? ¡«œ√ v t?OU?H?Ë t??U?? tM —u?N?A? ÊU?Ë VKI« t?u ÊU? “U?Uu?« VOU√ W“√ v t?« v ’ö?U VOU?_« l“u v W??L?U????LK …d???O??B« 5 WD??? v≈

Æ5M*« —ËœË ·u U?N« …uD WU? b«Ë

WU?IM« 5 ‰uuËd? bI? - t« ‰UL?F«

a?—U v? …d????? ‰Ëô Àb?????

W???U???F« WU???ôU «u???C???F« rO?O« Âu? v ÂU« —Ëœ …b?F

œU???%« u??C???Ë Èd«Ë W??«—e?K W??U???F«

.d?J??« «c? Ê« X?U??????????{«Ë

¡U??? s W???O«c« œu???N???'U

e??F«u√ œu?L??? b??O?N??A« VO??IM« 5Q q?H? v≈ XO??œ

WU??I?M« fOz— œ«d?? rU??? b??L???? b??«

W???U??F« W?U??IM?U …√d*« WM?O??√

«—Ue Âu?IË We— —U?FU

Áu??C?? ±µ rœb?? Ê« YO??

vUI: 5 .«d)« ‰œU, ‰u(u,Ëd Ê«œu«Ë dB0 WOz«cG«Ë W«—e«

WU« ŸU?L?« ‰ö s p–Ë

Æ UObOB«Ë

…b«Ë 5 WdA«Ë gO'«

rU bL

…—«œU ö?UF« lO?L v?I

q« v?K ‰u???B????K vF????

…√d*« —Ëœ gO???L??N? Âb??F VU? «Ë —u?????bU ‚u???I?? s t???OK X?KB?? U??? q Ÿe Âb???Ë ÆWO{U*« …dH« ‰ö

ÆvMUM'« bL VOIM«Ë ÈbOFB« s1√ W?U?√ ¡«uK« W?OK«b« d“Ë b?U?? —u?C? v ’U?F« b?U?? t Xb? ¡«uK«Ë W?L??U?F« s√ db? d?O?G?B« œ«d?√Ë ¡UM√Ë ◊U??{ lO?L?Ë …dU?I?« »uM W?d? fOz— Wc??O??HM« «œU??O?I?« iFË W1b??I« d??B? r?? W d?? ¡UIK?« v ¡ULKF« s Àb?%Ë W1bI« d?B v W?O?FA«Ë

s b??√ qb?? rË W?d??A« U??N ÷d?F?? v« W??“_«

qG??? V?K√ Ê√ W???OU? …d??? «—U???O???K W???O???bM?N«

W?d? U?N?O? X??? v« ÁU?O*« WKJA?? q( 5u??*«

…—uB UbU v« vË W?K*« «uIK WdA«

ÁU??O*« lDI ÁU??O*« W??d? ÂU??O?? b?F «—U??O??K d??BM«

W?U{ôU? —UO?G« lD v W?d?A« ÃU?« v …d?O?

X??√Ë W?ObM?N«Ë «—UO?K d?BM« b?M WO?u?L?F«

«—«d????'« j q?O????G???A? …œU????« v≈

Âb V UU9 WHu? t WObMN«

U¡U??G?« - Èc« W??OU …d??? v«œd«

ÁU?O*« d??O«u? «—U??O?K d?B?M« œ«b?

Wd??????« ¡«d???« -Ë ≤∞∞∞ WM? s

s l?b« bM? W???d???A?« d???????F??? «d?E

W?U Wd?& XUË «—«d? ∂ vK

5ö?? µ v«u?? —b??I W??IU? 5?M

sL?d«b?? W?Uzd Ê«œu?U W?Oz«c?G« vK ‚U??Hô« t??O?? - sL??d«b??? d?JU

ÊuJ ÊQ b?Ë WUF« WU?IM«

W?U v 5?LEM*« «—«dË n«u? rœ

du?D qF????HU? - U???L??? r?N???F????O -Ë

ÆtOM

…√d?*« WU???????ö? r?z«œ r?œ „UM?

‰œU????Ë W????OËb?«Ë W????O???L????OK?ô« qU????;«

U??d??A« q?? W??O??bMN?U lU??B*«

ŸUD?I« q???? UM« r?O«d« b???L????« b???√

WU?????ô« Âu????I????????? w?« WDA?ô« lO?????L????Ë

W?OU?I?M« ôU?:« nK??? v  «d??)«

5KUF« b«u? - p– qË WO*UF«

W?L?O?? s •∑µ v«u? œb? U?M ÁU?O*«

…bb?? U??d????I? „U?M Ê« YO?? Uœ«b??U

ÆsbKU 5KUFU WIKF*«

b?F? U?N« p– vK? qOb«Ë W?d??AU

l?b È√ Êu?b?« s ¡e??????Ë …—u?U??????H?«

„uM?U ÊU???KU …√d?*« UMO???« U???N Xb???I

b?I? v?K ‚U?Hô« - U?L? r?U? ·U?{«

VU????ô« sd????L????????????*« q —uD?«

Wd?A dN q t?OM n√ ≤∞∞ v«u

WM' …√d?*« WU??« s qF??????? UMO???Q??«Ë

q w ‰œU????U W??OU??I W??O??—b «—Ëœ

j vK UMb? UM√ v≈ WU?{ôU ÁUO*«

Èd?ô« WU?IMU …√d*« ÊU?' vU s …e?O2

s b?e??? ·b???N q?L??? ‘—Ë Ë« sbK?«

l œuI? lOu Wd?A« vK «uUN«

¡U?C??ô W?O??U?I??«Ë W?O?L?KF« …œU?H???ô« Æ5U'«

WO?DK«Ë «—b<« —U? ÈbB«Ë Âu?N« v tôuD

s Ëd??L?? lU??' U???U?M*« —«œ v 5Q??« qH?? ÊU??Ë

V bb?A« te s «—UO?«  UUMB W?ObMN«

U???U??F???« ÀËb??? v≈ ÈœR? v« v? W??I???H???B«

ÆWUIM«

·ö????? «c W?????DK?«Ë 5M? «u*« 5? —U?????????« iË b?O?I?F« r?I« —u?Q? tM U«Ë— v?« …d?O?J« hB?I«Ë

W??d??AU W??OU??IM?« WMK« f?Oz— rO«d« b??L??√ »d??√

ÁcË vËd« WOd?(« UdF« œuI v≈ W?U{ôU

fO?z— Ê« W????U???? X?U????{«

vHOH ‰UL

…√d*« ‚u??I??? ‰u?? W??U?? …Ëb v? „—U??A

U????UMB?K W????U???F?« WU????IM«Ë W????U????F«

…dU???IU? ÂU??F?« qIM« W??????O l U???N???OK b???U???F???«

sL?d«b? dJU sL?d«b? b« U?LO?

5uBH ‰UL ≥ …œuF vzUC rJF cOHM, id bP*« ·dB*« cM b??*« ·dB?*« …—«œ« W U?0 WU?IM« XU?Ë

‰U?L?ô«Ë UMO?Q??«Ë „uMK W?U?F« WU?I?M« XU

v« ‰U???L???F« ¡ôR …œu???F v{U?*« dUM? nB???M

pM …—«œ« v?I? d?UM«b?? ‰U?L? W?Uzd W?OU*«

ÆpM« …—«œ« s WU« È√ Àb rË qLF«

YO rNKB - v« ‰ULF« …œuF b*« ·dB*«

W?U?F« WU?IM« —U?A??? b?U? ‰U?L? pc Õd?

U?Oz«b??« U?N?O? r?J(« -Ë Èu?œ ld ‰U?L??F« ÂU?

ÆWOU*« ‰ULô«Ë UMOQ«Ë „uMU 5KUFK

vH?????F? qB???H« «c Ê«Ë ‰U???L??F?« ¡ôR `U???B

WOz«c?G« UUMBK? WUF« WU?IM« fOz—

u«œË U???OMJ« W??d??? q?? W???d??A« ÊuJ? ô YO???? …bb??? U???H????«u0 Z?M*« du?D q« s ¡U?D« È√ U???N???O???

rO«d« bL«

j)« qO?u rË qI??? bb? ÁU?O? ≥ v«u??? W????HKJ? W???d???A« »U? v??? ÆtOM sö

Æv*UF« ‚u« l —uD ÊUAK

v W?d?A« Ê√ v≈ WOU?IM« WM?K« fOz— —U?« UL?

ŸUD?I« U??d??? Èb nF???C« WD?I Ê« rO«d?« b??√

l l?O œu?????I????? qL?????F W?Ëb« s? rœ v?≈ W????U?????

—U?Jô« ‰œU???????? v?K? U???????C« ‚U???????H?ô«

t????H U??U?? v? U??NKO??G??A v œËb????? t« ÂU??F«

d???_U W??O???bMN?« ZM ¡«d???A Èd???_« U??d???A«

«–  «d???AM«Ë n???B«Ë  U???uK?F*«Ë

UN ’U)« ŸUDI« Ê_ UB?UM*« d p– VË

Èd??ô« U?d??A«Ë ÂU?F« q?IM« W???O q?? d?U??*«

be* 5?U??IM?« ‰U??L??«Ë W?DAU W?KB«

ÂU?? ŸUDI?? U?√Ë UMOK W????UM?*« v …d??O???? VOU??«

W???K?*« «u??I?« l …bb??? œu???I??? v≈ W???U???{ôU

Æq«u« s

Æ5«uË rEË `z«uK ÂuJ

r ·u?Ë ‚u?« v UN?dD WMO?FU vQ ·u?Ë

- t« ‰uuËd?« lOu VI? Ê«œuU

ÈËUJ ·d???√ aO??A« —u?????b«Ë Èb?M'« bU?? aO???A«

…—U"« W#UI …—Ëœ ÂU% v'

«ud{√ sc« t?zö“ ”uHË —Ëb?B« ZK√ Uö? ULKJË p??H« ÊËb?d «uU?? rN????C??? …—u v rN_ q?L??F« s …œUO? q bF r r «c?Ë W1d'« «cH sc?« 5d:U ÆWLJ W dA« r vM_ q V?Ë 5b??*« ÂöJ fO lz«— qH?(« ÊU?Ë Ê_ ¡«e??F« V«Ë Âb??_ ô b??O??N? …d??√ l fK?√ XM

·uHB« bOFu W UF« .UUIM« 5 qH«u« …—Ëd{ ∫ tK« V$Ë bL%&

¡«b?N??A« Ê_Ë b?O??N? v? Âb?I ôË XO?? v Âb?I ¡«e??F« sc« s??% ôËò ∫vU??F tK?« ‰U? U??L?? Êu?“d?Ë ¡U?O??√ ‰¬ åÊu“d rN— bM ¡U?O√ q U«u√ tK« qO? v «uK vK ‰u?d« ‰U? U?L? b??N?A« qC? sË ±∂π Ê«d?L?

ÎU‡‡u* ÎU‡‡O+UI ÎU-«d‡‡ bN‡‡‡‡A v‡‡‡ UIM« r‡‡‡OEM2« ∫ œuL%& tK«b4 Ê« V—b« ŸUDI ÂU? db ÕUH«b? dBM `{Ë«

d??L?? WU??I fOz— “ô 5?? VU? U?L??O??

ÆrNKUA

qË U???O?«Ë W???O???U???L???'« W???{ËU???H*« XA???U? …—Ëb«

±≤ qL???F?« ÊuU??? q?b???F …—Ëd???C Èb?M«

b?N?A Wd?B*« W?OU?L?F« W?d?(« Ê« `{Ë«

∫ ÈËUB« vO ‡‡ V

gU W??O?U?L? q?L? W?—Ë b??I? -Ë qL?F« U??“UM

v?U???????L??????? b???????F? r Y?O??????? ≤∞∞≥ W?M?

…dU v …d?O?ô« W?Ëô« v U?O?U?I U?«d?

d?B?? ‰U?L? œU??%« fOz— VzU tK?« VË b?L??? b?«

Æ÷ËUH« UOMJ ¡UCô« UNO

ÆWUU …œuu*« WOU(« «dOG*«Ë

s b?b??F« œU???I??F?« YO??? W??u???????? d??O???

…—Ëœ ÕU??????????« v …—U???????K W????U???F« WU????IM« f?Oz—Ë

rN_ r?N??I?? «c??N?? `K???U Êu??U?D U??bMF?? W? d??A«

W?F fOz—Ë ZUd« ·d?A ÕU?H«b »U?— XU

W?d?A ÂU? db? s?? b?O? ¡UM XË«

UU??IM?« nK???? s W??O??H??O???I????«  «—Ëb«

WUIM« d?I0 …bI?FM*« vUIM« rOEMK W?OU(« «dO?F*«

WKL?? s? ÊuU??I« vK 5—U??)«Ë W??O??D?K« Êu??N??«u

ŸUDIU W?O?UI W—b? —uM«b? ¡UM?Ë WOU?L?F« WOd?«

WMK« u?CË œ«d?Oô«Ë db?BK d?BM«

jO????AM? qC???H? U???N????«d???« X?% W???U????F«

W?OU?IM« U?NU?'Ë WU?F« UU?IM« 5 q«u?« W?O?L«

U????b?MË v?(« ’U????d?«Ë vü«Ë œd?????H«Ë ‘u? d????)«

q«œ vL??OE?M« Ÿ«d??B« «u??A??U …—Ëb« ¡U??C??« Ê«

vK?ô«Ë vËô« sb????(« W???O???LU? W???OU???I?M«

ÂU?F« œU%ôU V—b?«Ë nO?I?« W—UdJ

«d?O?G*« W?N?«u* Èb?B?«Ë ·u?HB« b?O?u ·b?N

W?O??H?O?? U?N??O? «u??A?U qL?? W?—Ë b??I? -Ë U??LEM*«

—u???« v? d???O?????? ËU????H œu???u —u????ö

fO?z— VzU r?O«d« ÕU???????H«b??????? W???U?zd

W??{ËU?H?*« W?O??L« vK «œb??A?? W?U??« vK? W?OU??(«

Æt—«œ«Ë Ÿ«dB« «c vK VKG«

v? W«b?????? œu?????Ë s? bô t?«Ë 5K?U?????F?«

ÆÂUF« œU%ô« «œUOË œU%ô«

rK?FU `?K????« VKD? v?«Ë …—«œô« l W???O???U????L???'«

dJA« tK« VË bL? tË …—Ëb« UOUF? ÂU vË

U???N??O??? —UE?ô« ‰U WKJ?A?? p?KË l“u???«

WUF« WU?IM« fOz— VzU t—b bL? ‰U

ÆWdF*«Ë

œu?L?? tK«b??? …œU?O?I W?O?U?I?« W??R?L?K db?I?«Ë

sb??(« ¡U?N«Ë —«b??« W?d? W?Ëb« vKË

WKd??? gO???F d??B??? Ê« …—Ëb« ÂU????? v

ÂU?? d?b?? œu??L????? tK«b????? VU???;« —U??« U??L???O??

åsb« ô≈ V?– q b??O??N??AK tK?« d??H??Gò ∫rKË t??OK? tK« e???? tK?« UU?D« Èc« `?M*«Ë r?FM« s? q år?K???? Á«Ë—ò ÆtK√ s 5F v lHA t« bONAK qË U?????N? VU?D v?« V?UD?*« v d?EM?« s b?ô tK? «c?????NË

rNI «cN WOF? öL qOJA ÕUL« ÂbF ÊuUD Ãd ô vË W?Oe(«  UOAKO*« qJA?Ë ÊuJ ô v d??_« Ë√ W??????(« ÂUE c??HM?Ë W??d?? Ub?? s UM?OK r?œ«d?????H« v? rN??????U?DË d?JM?*« s v?NM?«Ë ·Ëd?????F*U? fO «cN qLF« ÂbË rNU?B« Ë√ qLF« s WODCU

W??U??F« UU??IM« lO??L?? l ÊËU??F??« vK U??N??d??Ë …œUH?ô«Ë q«u« …—ËdC UUD …—U?« WUË

Æ—uö vKô«Ë vœô« V?—b??????« ŸU?D f?O?z— `U?????? Èb? b??????«

bOF e

Âb? Ê_ WdJF« W?LU?;« v≈ rN{d?F t_ rNI? s

ÆWOUI« Z«d« s

r—u?????C?????( …—Ëb?« ¡U?????C????« ’d????? W??????????R?*U

◊u?I? v≈ ÈœR ÈdJ? œd9Ë ÊU?O?B? d???F rNKL?

ÂUF« 5ô« vU?A«b d?OL …—Ëb« U?OUF b?N

—U??« ‰U?L?? XO? …b?I?FM*« …—Ëb« Ác r?N??—U?A?Ë

ÆdDK s u« ÷dFË W dA« WR

WU???I?MK Èc????O???HM?« vU???(« db?*«Ë WU???I?MK o?U???«

WU?L? n?O?I? vK tK?« VË b?L?? U?N???Oz— ’d?Ë

ÆWUF«

ÆWOUIM« ÊUK« nK0

œuL tK«b

tK« VË bL

W??OU??IM« WM?K« ÂU?? 5« b??O??F? e?? vË« U??L??O?? W???d??? ÈœU???F*« Ÿd??? ÂU??? db???Ë Êu«e?M W???d???A W?—UA?*« WO?H?OË W?OU?L?F«  UUI?M« ÊuU s ¡U?N?ô« ÆWœUI« WOU*d«  UUô« v VK« Ë« »UôU

U?UD WLKJ«Ë nB« b?Ou VKD …d?OD

v W?F?U?'« fOz— VzUË W?OU?L?F« W?O?U?I?« W??R*«

UMO??Q?«Ë qL??F« 5«u? s ¡U??N?ô« W??d?

ÕUM?'« v W???????R*« Ê« v« …—Ëb?« ÕU??????????« W???L?K

ÆvB« UMOQ«Ë

vU vU?LF« bzUI« WUzd vUIM« rOEMK vH?OI«

v?U???????I?M?« qL????????F« 5? q?B???????H?« s? b?ô t« `?{Ë«

Èc« È—u??A« fK?? u?C??Ë œU?%ô« f?Oz— v«d*«

W??O??K «—U« t??OK Vd?? U??L?N?MO jK)«Ë vU??O??«Ë

Ÿu??L?? u?? «b??N?? uQ ôË vU??L??F« n?O??I????« rb

Æ—uö vœô« b(« bb% …—ËdC UUD

q q« s rNbUË rN?U ·uu« v 5KUF«


WAd dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

—uB« b ‰œU ∫ ·«dE«

‰UL‡F«

Vö*« Èb

≤∞±≥ q d √ s ± 5M(ô« ‡+±¥≥¥ ≠‰Ë√ œUL! s≤∞

≤≥≤∏ œbF«

—uB«b ‰œU E-mail:adelsport2012@yahoo.com

dB »U U „Ëd …dJ »UA« VM W?U{« bb “U$« tu? WKU(« t«“U$« ö? ÂbI« v W???F«d« …d???LK? U??O???Id???« ”QJ ö?D Ê« Wu?I? W?M«d?H« »U?? b?R??O t?—U bM? d??N?E 5d???B???LK? qO???ô« Êb???F*« »U —«u?A l sL? s;«Ë bz«bA« vK_« u? VIK« «c Ê« sI??O?? WM«d??H« ·Ëd?EK? «d?E ‚ö? ô« vK? V?F??????_«Ë

l«d« vI d ô« VIK« vK WM«dH« »U ‰uB bF

V«u??'« q s t XU √ w?« W??O??« nu? V???? 5?U??? s? »d???I?U??? c?M W?OU œ—«u? œu?Ë ÂbË ÈËdJ« ◊U?AM« ZU?d c???O???HM s? vMH?« “U??N???'« s?J9 œu??Ë Âb??F W???O??F??O?? W????O???M œ«b??ô«

5M—_« ‰Ubu “U$≈ u—UMO —«dJ ÊuF u …dJ« ¡«d#

WËdJ« W?uEM*« q?«œ vI?OI? —«d?I??« 5?ö?« ¡«œ« Èu???? ◊u??N W??U?{ôU r sË W??OK?;« U?I?U?*« n?u V?? Æ U—b« ÂUE« Âb ÊU? VIK« u? WM«d?H« »U? —«u?A? W1e?Ë —«d?« Ê« ô« „«u_U ŸË—e?

5U lO%— s ¡UMGô« i*—√ ∫ »d. È—uA1b« ˚ UO3d% UO4 «œËœd ÂbIO V9M*« ∫ bO;« ¡UO{ WM «dH« ÂU√ WO{UI« W%dCU% «uDI ¡«œu;« ÂuAM« ∫ VË UUB ˚ È “U$« —«dJ ÊuFOD; WM «dH« —UGC ∫ VdB v uE

“U??N?'« ÊU?1«Ë ’ö?«Ë d??B?? ‰UD«

¡«œu???« Âu???M« V???M? tKF??? U??Ë u?—UMO???«

«“U?$« 5U lO— …œU?O?I »U??A« V?M oI?

W????O?????I????Q? 5U? lO— …œU?????O????I? vM?H«

3√ vzU?N v —UJ« WM«d?H« ÂU√ «uDI? sc«

WO?Idô« 3_« ”Q qD VIK Ãu Ê« b?F UFz«—

W??F?L?? s ŸU??b«Ë Zu????U WM«d??H«

Æ≤∞±∞ UOId«

Ub?F UU »U? vK t?—U v WF«d« …d?LK

W??OzU?N?M« r?? v WM«d??H« »U??? `$ ∫ ‰U??Ë

‰Ubu* qQË ¥Øµ `O?d« öd U?NOK VKG

“U???$ô« «c? ¡«—Ë ÊU??? W?d???B*« …d?J«

v UU?? v?K d??B?? Xu??HË `?O??d??« ö??d

ÂU??F« nB??M t??öD« l?e*« U??O?d?? »U????A«

WM«dH« bRO vË_« WuL:« U—U? WOU≈

vKOA s ö rC WuL? v tuËË È—U'«

p– q? «d? Àö oI% Èc« d?O?J«

Âu$ vK ‚U?I«Ë …—«b? s ‚uH« —U?GB«

Æ«dK$«Ë ‚«dF«Ë

ÆUU

ÂU???F?« »—b*« b????O???« ¡U????O???{ t????Ë W«b????« v

œU?%« …—«œ« fK? u?C? v?U?A« œu?L?? U?√

»U???A vMH?« “U?N??K W??MN?« wM? u« V??MLK

vK? hM W?ö??????'« W???zô Ê« b???« b???IK …d?J«

“U?$ô« p– «d??F? 5U lO— …œU?O?I WM«d?H«

s ÀbU uË Â«e?ô«Ë ‚dF«Ë bN'«

d?????O?E t??????OM? n« ≥∞ v?K V?ô q ‰u??????B?????

‰Ëô« V?M*« W?U? Wd?B?*« …dJK UM? ôe?

ÆWM«dH« œUH«

±∞∞ v« WU?{≈ »UAK U?Od ‰Ubu* œu?FB«

Âu$ o«Ë Zu« WM«dH« o«

W?{Ud« …—«“Ë UN?b— v« …Q?UJ*« VU? v«

Æ≤∞∞≥Ë ±ππ±Ë ±π∏± «u« s be?? ‰c ÂeK? ÊU?? “U?$ô« «c

lO— o?«Ë WO?« sb?UB« d?B ÆdbI« q XL w qL Èc« 5U vMH« r?“U?N?Ë d??B? »U???A „Ëd??? “U???$ô« «c? d???B??? V?F???A „Ëd???????Ë

Vd vu

W??O??Id??ô« 3_« WuD vK? ‰u?B??K? t?O?M n√

»d È—uAb«

q“«d???« ‰Ub?u?? v?« qQ???K Ÿ—«u???A?? ‰ö???

bO« ¡UO{

Æ≤∞±¥ vœU?O?? ‰ö? Wd???« pK —d? ∫ b?O??« ‰U?

ÆVô qJ tOM n√ ±µ∞ l«u UNœbË

ÆUOd »UA« ‰Ubu

»U??? ‰u??B?? oU??« Wö????'« fOz— d?????«

»U?A« ‰Ubu? v« t XKËË »U?A« V?M

VM*« «c? vK oKD Ê« lOD vU?A« ‰UË

v …uI ÊËb?«uO? —UG?B« Vö« Ê« ·U{«

W???O???Id???ô« WuD?U l?«d« VIK?« vK W?M«d???H«

5??ô W?ö ·«d????« p– s? ZË U??O????u?uJ

«uM µ cM Áœ«b« - t«Ë U?LOô vc« VI

ÆrNd sË ‰Ubu*«

…UU?F*« q v …e?F*U t?H?ËË U?O—U «“U?$«

b??L?????Ë v?MM« b??L????? r? W??OË—Ëô« U?—ËbU

ÆoU« fK:« v d«“ dOL bN W«b s

Ê√ v« «dO?A ‚«d?F« vKOAË «d?K$« U?M

◊U?????A?M« n?u ¡«d????? V??????M?*« U?????N d????? v?«

ÆÈ“U bL«Ë Õö

vM?H« “U??N???'« Ê√ vK W?ö?????'« u??C??? œb??Ë

‰Ubu*U U???O ¡«œ« Êu?b??I?O? WM«d?H?« —U?G?

Æœö« UN d9 w« WHR*« À«bô«Ë v{Ud«

WM?«d????H« »U??????? v?????ô Ê√ vK b????O????« b????«

v ‚U? 5U l?O— …œU????O???I W?M«d???H?« »U???????A

VU??? v« rN?K«b d???O????? e???U??? œu??u «d?E

WIU?« Wö'« …—«œ« fK? Ê« v« »d ÁuË

U??O?d? ‰Ubu?? ‰ö? U????O «œËœd? Êu??b??I?O??

‰Ubu v oO?u« rN vML?Ë bb'«

qLJOË t W?U ö Wö'« Èb WO ôË t?BM

ÊuFU sc« 5ö« ¡öËË …d?UL« —UA«

VM …«u l{Ë v rU? d«“ dOL? WUzd

W?uL?:U …b?«u?*« U??M*« …u r— »U??AK

W???U?)« W?u??L?:« v U??O?d? r?U?F«

ÆUOd v »UA« ‰Ubu0 v—b« Á—«uA

«b??O??N9 —U??G??B?« 5??ö« s V«u?*« V?? s

fK:« UNc v« «œu?N:« VU v« »U?A«

Æ5ö Wu vbË vM œ«b« …d d«uË

WM«d?H« »U? U?N?O? lË v« W?uL?:« ·U?{«

v Àb?? U??LK?? W??OË—Ëô« U—ËbU ·«d????ö

ÆÂö ‰UL WUzd vU(«

œU????%« fO?z— »d??? È—u????Ab?« i— 5? v

œu?F??B« U??Nö? s lO?D?Ë ‚«d??F« W“«u???

d??O??_« rU??F« ”Q??Ë 5M—ô« ‰U?bu0 ≤∞∞±

od?H vMH« db*« Vd? vu ‰U? 5 v

5U? lO— s? ¡UMG??????ô« …dJ? oU???« …d?J«

ÆWOU« —«Ëœö

ÆUOuuJ

r— W?uD?« V?IK? “u????H?« nu ∫W?????u????L?????

…œUO? q√ s vM√ »—b? Ub? WUF?ô«Ë

ÆvU« —ËbK qQK 5UD« Èb« eË

Áœö V??M Ê√ VË UU? l?u? d?– t??U? s

Wd?B?*« …dJU jO?% v?« W??F??B« ·ËdE«

»U??AK rU?F« ”Q? U??UM0 WM«d?H« »U??

WM?«d???H« ÂU???√ œu????L???B« l?D???? r »U??????A?K

nK? ·u???u«Ë n?UJ?« …—Ëd???{ v« U???????ô

»—b????L???? t—«b???? X?√ 5U? Ê« v« «œU?M????«

fH —d?JO U??O?Id??« vzU??N w j?I?Ë —U??G??B«

U??UM? ‰ö? V?M*« 5??ôË 5U lO—

ÆWFB« ·ËdE VM*« —Ëd q v vM Ë

vK?O??AË «d???K$« r?C v« W?????F???B« Æ‚«dF«Ë

È“U Èd

åuGuJ«ò ‡% pUe« WYF% WUz— vK vZöZ Ÿ«dC

WO%Ë—Ë_« V ö*U% ÊuIQ ÊudB*« Êu*d;«

pœË U

åUOò wD rK Ë g Ë«—b« —uF bOF «dOO qd« s YU?« d?? od?HK e?(«ËÅW?“ô«

t« pU?eK wM?H« db*« «d?O?O? wU?Gd?« b?«

ÆWOuOô« ◊uD)« wK

wN???M*« wU??L??K? bb????« w —Ëœ t? fO

ÂUJ rU wIdô« œU%ô« —U« tU sË

«c? Êô Í—U?????'« r?u*« W?U??????NM? Áb??????U?????F?

ö? rUD?« rCË …«—U?*« …—«œô U«u??? s

fOz— ×u?? tK?« b??? —u????b« ’U??B????«

»Ëb?O? tËU??FË W?U? rJ U?u??Ëbu s

…—«œô« fK0 5?u???*« Ë «b?U??F??« WM'

l«— rJ?Ë Íb??O??u??? w«uJu???Ë „U??A?????O??

‰U?Ë Vô qJ bb?K wU*« q?UI*« bb?%Ë

Íb—u??« …«—U???*« V«dË U??u??JO? fOu??

W?d?F q?« s ÷ËUH?« Ád?O? q? lU? t«

ÆÍ—U

wM?L??? tô W?????L???)« t???O??????ô —U?????« d???«

—«c???« Xb?? U?N?« .d? XU?? U??N?U?? sË

ÊU?N???ô …u?? rNô od?H?« w r—«d?L???«

…—«œô« fK??? ŸU??L????« w? Uu??J? wL??—

·u?H? w W??O?U?« d?UM rN?F?O??L?Ë U?N

w UNOK ÂuN« s mU Êe? dF UbF

ÆUOU ‚dH«

W???F?? W????Oz— ÊuJ?? U?N?ô Âö?ô« qzU??Ë

s wKO?U?Lô«Ë pU?e« ¡U?I «d?O?O ·U?{«Ë

Íc« Âu??????N?« b???F«…b???O??? w?Ë …d??? od???

Êô r?u*« «c? Í—Ëb« U?«—U??????????? qC??????«

d? …—«œô« fK? w tzö“ s t X{d?F

wU???? Íu??????????? wK 5????ô r?C fU?M*«

`K?B ôË …b????O???? U?????NU Âö????ô« q?zU????Ë

W?Od?F« rN?—U?A? s …d?O? «d?? rNbË

ÃU??% WL?N? w …d? od W??F W?UzdK

W?u?L?:« …—«b? wK Êu???UMË W?O?Id?ô«Ë

t?Ou? .d XC?—Ë …d? d??« r s

qU???« r?N wM9Ë Í—Ëb?« WuD? w W???OU???«

¡«—Ë rNQ f?K:« w U?N?zö?e ÂU??Nô«

ÆUN “uH«Ë WOdF« WuD« wzUNM

UNMJË Âö?ô« qzUË w UNOK Âu?N«

fUM*« Êô WU?G?K Íu? »uK U??O? ¡U?I ‰U?Ë

Íc« 5H?B« b?« Wu?I w« —U?«

VFKË rEMË wU ÍuM wK 5ô sC

…b???O??? w?Ë U???N???Ou? s gb?M ÊU???

jËË t???F?K wK VFK?O?Ë W??b?? Âb? …d??

Ê« t??OK œ—Ë …dJ od?? W???F W??Uz—

t???O???????ô «—b???? w o«Ë t?MJË Ád????OU????L???

w …u????C???? w?MJË …b????O???? X?

»uK? U????????O???? W????????I???? w?D w?K r?N—b????Ë

ÆpUe« …—«œ« fK

W?uD??K ±∂ ‡?« —Ëb?K q?Q????????«Ë wu???????G?uJ?«

·Ë¡— ‰U??????? t???????U?????? s?Å

ÆWIdô«

…—«œ« fK?? u?C? d??U?

tU??L?OKF?? rN??«e?«Ë t??O???ö «d??O?O?? œU?«Ë

U????U????L????????« Ê« p?U????e«

WKU? …d? Êu?b?I t?«Ë VFK*« ×U?Ë q«œ

p?U??????????e?« …—«œ« f?K???????????

Vô wK? b??L????Fô pU??e?« Ê« w« «d??O??A??

wb U UNO buô

ÊuK? 5?ö?« q q qO???« w b?«Ë

Ê_ Á—u???????????C??????????

»uKô« w?K ‰b «cË W??HK????? sU??« wË

ŸU??L???« Á—u?C??

w V??? Íc«Ë o?d??H« ¡«œ« w? wu?????N«

…—«œô« f??K????????????????

Í—Ëb« Wu?D w U??b ±∂ pU??e« qO????

‰UL?ô« ‰Ëb ◊ud? ÊuJ

ô« pUe« „U? e ÂbF ŸU?b« j …u l

w d????u???? ô U??? u?Ë ÁËb???Ë

ÆjI «d l—«

ÆWO{U*« fK:« UUL«

iO?ô« fK:« —U??????« d???¬ b???O???F?? w?KË

UOL— —c?« t« dU ·U{«Ë

W???F? W?Uzd? fK:« u??C?Å X??N Xb??

w p?U????e« W????????F W????U?z— s

.d s ö? —«c« bF pU?eK ‰Ëô« odH«

U?b?M t« w≈ «d?O??A? u??GuJ«

WUz— s ÂU« “UË d?U ·Ëƒ—Ë XLB

r f?K:« w?K d?????ô« ÷d?????

bKI??? ¡ö?? ¡«uK« s ö?? b???« U??LMO W?????F??«

UOz— dU?O s ·dF sJ

u???C?? f?u s1«Ë ÍœU?MK Íc???O???HM« d?b*«

wF??? r?K U???bMË W??????F???K

U?LNU? wK W?F?« W?I«d? wK …dJ« WM'

ÂU??≈ “U???Ë XL??B??? .d??

W??F?K t??I?«d? “U? q« 5 w W?U?)«

lu??? w« W?????F??« W???Uzd

W?U?)« tËd? Wd?F* t …d?O?U ÃËd? r—

vK rOK(« b ∫ UNbI pUe« wd ”—U bO« b«u« b i— æ ÁUd w ÍuU1“ VM ·b W?Ou tKOL%

ÈeOK$ô« È—ËbU% WFz«d« WU;%ô« V.UCË V ô qC*√ VIK% “uH ÈbL;«

5O??H????B?« l wHU ‰U??B?« s d????« Íd??«Ë ·b?N« W?Ou??? qO?L?% rNM VKD?O tM 6d?I*« rU?N? `$ Íc« wKô« l«b? VO?$ bL?? w« …dJ« wK –u????O nJU td?{ w ÍuU?1“

bO« b«u«b

Æ„UA« q«œ UNFCË

oQ b ??N ? v ?U ?L ??F« È—Ëb« vË

Èœu????F?????« d?????BM?« od?????H j?u«

a?d*«Ë w?Kô« ”—U?????? Íd?????C?????(« ÂU??????B????? æ

—U ?H od ? rU ?N ÕU ?9 b ?L ?«

‰ö??? o?O???I???????K vM u?« V????M*«Ë

W??O*U??F« Âö??ô« qzU??Ë v b??N??A*«

U ??«b√ q ??Ë vM u ?« V ??M*«Ë

Ád?H?? «dE WK??I*« WK?OKI« U?U??«

t?L?$ ⁄e rNM iF?« Ê«Ë U?L?O?ô v t???IQ ¡«d?? …b???A —UE?ô« XHË

W???u???L?? ÈœU?M lO???u???« s »d??????« w«œu???« ”—U? bO?L?(« b? dO?« —d? 5 w W—bMJô« Íd??B*« ÍœUM? ‰U??I??ô« wKU??« o?d??H« wd??

W??œ w?K ”uK'« i?d tô Íd??C???(« r{ WU?? w? oU???« tœU tU w? ÍdB*« ÍœU l VFK« wK t—b wK d?O√ s«—Ë ¡ôb« ÆoU« «dK$« ”—U ÊuKO wKô« tK0 …u« 5F—ô«Ë b«u« Ê« wM u?« V??ML?K wd*« ”«d??? »—b?? ÕU????H« b????? w“ b??« æ wK?ô« w VF?K `K?B ô ÍuU????1“ V????M wd???? ”—U??? sD?M«Ë U?N?L«Ë wd? ”—U?( W?OU? «—b? t?ö??«Ë tM d?F? l Íd?B*«

5d?B?*« 5d??;« s œb?? —b?B

—U ? ? ? —U ? ? …œU ?O ? X% …dR ?

W????—U????A????LK? Ê–≈ ÊËb …dU????I?« v«

VIK …d ??O ?_« …d ? ?H ?« ‰ö ? “U ?Ë

ÂU??????« vM? u« V???????M*« ·u??????H?????B?

«uKA??? ÊËd??«Ë W??O?Ë—Ëô« U—Ëb«

ÆvULF« œU%ô« ”Q

ÆÈuU1“

U—ËbU W?U rN—«b  U?« v

qzU ?Ë XDK vUGd ?« È—ËbUË

vJO??K« W?U??« W?—b« È—Ëœ vË

ÆWOOK)«

v ?K ¡u ????????C« W ???????O ?K ?;« Âö ???????ô«

d??U? b??L???« »U??A« r?U??N*« d???N

vö???« oQ? Èe??OK?$ô« È—Ëb« v

åU ????u ????ò s ? ???? b ????L ????√ V ?ö«

Ë√ Êd od? ·u?H?B? b?O? qJA

v??? b??L?√Ë åËb??ò vU b??L???

v¬ u— od ? ·u ??H ?B ·d ? ?;«

oQ?« u?? t?U vD d??O? Èc«

·uH v« s—UF*« Èb?L;« bL√Ë

Âu ?????$ b ?????« t ?Q ÁU ?« W ?????H ?????«Ë

Âu?b v?JOK?« odH?« Ê«Ë WU?

v ‰Ë_« `?$Ë v?????O???? ‰U o?d????

v ? rU ?????Ë »U ????? ??????A« V ? ?????M ?

rË WKœ Èœ«Ë ÈœU s? U??ô ±¥‡

tU???—U???A?? ‰ö??? ·«b√ µ “«d???«

‰Ë_« —Ëb ?« v “u ?????H ?« oO ??????I ?????%

oU??)«b????? ÂU????Ë b??L???? r???O

fK? vF?Ë å“d??U?«ò hO?L?I

ÆWdB*« Vö*« w tIQ lM1 U

VU ?? v≈ vI ?d ?ô« 3_« Wu ?D

s??Ë ‰œU?? d??L??Ë W??F??L?? U??{—Ë

t?????F???? b?????U?????F?????« v« ÈœU?M« …—«œ«

tœUM bb??« j— wKô« r$ U?d b?L?? æ

Æ5M VM

b???L???«Ë X?FK v?HDB???Ë v?U???A«

ÆvzUN qJA vK_« s Á¡«dË

w wue?H?OK ZUd qL?F t?U?O? wK W?I?«u*«Ë

s b?«u?« ‰«e? vK tKO??“ Ê√ d?c

b?O?F? ‚—U Ë ÊU??F? b?L?«Ë d?U

v????? b??L??√ qA?? Èc« X?u« v

pK U?d t??Ud? oI? U?b?F q?I*« ÊU?C?—

UUœ sL{ VFK WKœ Èœ«Ë ÈœU

vËb??F???« b??O??Ë Èd????? d??U??Ë

q?OJ?A??????« v t? ÊUJ? e?????????? v?

XC— wKô« …—«œ« sJË …dO? WOF? Ud(«

ÆvUGd« v¬ u— od

bL«Ë nU? ÕËb2Ë ‰UL nuË

oQ V??? v???O?? ‰U??N v?U??ô«

s t« w“ r“ b? w?K d?O?? VO? t?O? b?u tM?JË …b?O?'« …¡«d?I« t“Ë w …œd??*« …œUeK? 5KU??I« 5?ö?« W?O??u uË oU« pUe« Vô ËbO ÂU? bL« q

Ud bL

L«—UôU% Ê«b“Ë ôU%UJOE qAH WMO;« …—uB« ‰«“√WJdu%√

Ë« ◊Ëd? ÊËb bb??« 5 t?d?O?Ë tU?d VK

db*« Ud?“ ÂUA VU? v« Èb?

ÆÈbL;«

Æ¡«dL(« WFKI« s qOd«

ÆvMH«

vK ÈbL?;« qB t?H Xu« v

`?$ vJ?O??????K?« ”d??????O? ÈœU v?Ë

«c v???O??? ‰U???N Vô q?C??« V?I

œU??????%ô« w??????ô s? V?ô s d????????????« qB?« æ oU???« w?MH« d?b*« Í—U??? b???L???U Í—bMJ?« Êu??F??O?D?? s r?N« t «Ëb??«Ë w? U??A« W??FK?IK

Êô XË œd??? œU?%ô« w rœu?Ë Ê«Ë tËb? d?G?« rO??“ l VFK« db*« nF?{ w« «Ë—U?«Ë od?HK? rN?U?L?C« w V?« u Í—U?« U uË WUG?K …dO ÊuJ tK?A ôUL« Ê«Ë od?HK bb'« wMH« ÆWOU« W—bK ◊uN œU%ô« »dI W?FKI« s qO?d« w U?OKF dJ?H «b pUe« l?«b Íb?? bL?« æ db*« «dO?O wU?Gd«  UU? ×U `?« t« sI« Ub?F ¡UC?O« Y?« 5?ö« ¡ö?Ë s bb?F« s Íb?? VK «c?NË od?HK wMH« ÆVUM w«d« ÷d s t

»Ëd?????N« v? 5d?????B*« Êu??????????ö«

U??N???öD???« —b??B U???b??F? ru*«

vU …œUOI ◊u?N« ` s odHU

n????????B?« Èb????????« t?d???????« È√d?K?

t?uH? 5 rC t«Ë UL?Oô Èe?—

tö???? „—U???? «d???R???? W?e???O?K$ô«

Èœ«Ë ÈœU s? …—U??ô« q?O????? v?K

ÆÈeOK$ô« ÈœUM« ‚UA

œuL ÂU?B rË 5ô µ tKœ

5A ‰u tKO“ vK Èb?L;« ‚uHË

È“u?? b??L??«Ë vd*« ”—U??

v? nO?????u?« VI? vK? “U????? Èc«

W?D?O??????????????? w?H?DB????????Ë

YU?« ed*U su? sHO? q 5

bLË v?I« —uUË

W?F«d« Wd*« v d??O?A fLO?Ë

v« b????«u?«b???????

Ãd??? U??LM?O U?????U?? v?Ë— Èœ«dË

Ȝ˜ V?U??????????????

W?????L??? qC???« W???LzU??? s åËb???ò

WuD w »U??A« V?M l dEMK X?ö« tI?Q bF w?«d?« ÷d?

rU?N ”U?'«

t«b√ r— ÈeOK$ô« odHU 5ô

wKô« rM ÍœU? dO? oQ b?NË dz«e?'« w XL?O« w« U?OId?«

Èc?« o?d?????????H?«

hO????L???I U?“d???√ v?« W???????L???)«

¡ö??Ë s bb?F?« ÂU?L??« —u??? `??«Ë ŒË—U?B« W??d?? b?U??B«

t?u?????????????? —«œ

Æ“dU«

‰u?????????? W????K? Íb?????? W????U?D* wK?ô« …—«œ« lœ U??? u?Ë 5????ö«

tu???b? UMNJ?«

qC√ VU VI Èb?L;« ‰U UL

ÂU??« »U??« oKG …d?U??IK tœu?? —u?? w«— l b??U??F??U «b??U??F??«

l U?????{ËU????H????? v

Èe??OK$ô« o?d?H?U W??Fz«— W??U????«

Æ…dUL«

ÈœU?M?« …—«œ« f?K?????????????

e???d???? v Vô q?C???√ VU???? v«

tKL Ub?F WUGK WO WO?H WU d1 wKô« l«b VO$ b?L æ

s??????????? W?????????U?zd? v?K?ô«

ÆvO ‰U ·uHB s1ô« ÕUM'«

ÆÈbL

qzUË XDK v«—Uô« È—Ëb« vË

5ô Wö rC?« v«dF« È—ËbUË

oQ? vK? ¡u????C?« W????O?K;« Âö?????ô«

s d???« w?IK »U???AK w?M u« V??M*«Ë wKô« r$ W??F??O— w«— æ

U“ôU t?OK ÊuJ UN«

ÆdH« q

Á—«d? wK? t?F??? U? uË

wu? wu?GuJ« »uK UO? uu? dD«

—d? W?F?« WUzd oU?«

pUe« ÂU√ od?H« ¡UI bu .b?I pUe«

—«cô«Ë tH?u s ‰ËbF«

l?C?????????O? q?d?« ∂ w?« q?????????I?*« q?d?« ∑ s?

¡v özU WF« WUz— s

“U?N'« Êô …d?O?? W —Ë w pU?e« wu??

ÊuJ Ê« pU?e?« w qO?L?

wK Íœ«b??ô« t???Ud l{Ë b?? ÊU?? wMH«

d U??<U? W??u??H???? W?Kd«

UU????? p—√ U??? uË qd?« ¥ Âu d??H???«

fK?:« ¡U????C?????« wF?????Ë

`$ sJË odHK wMH?« db*« «dOO wU?Gd«

d??O???N??A« n?O??u« b???L????Ë Âu?KE

…bU »U?« v tU$Ë v«—Uô«

ÆUNUz— «uuO

q w? od????H?K Í—«œô« db?*« —u« …œU????L????

ÆåuLò‡

od??H« …—“«R?* Wd??OU??L?? W??O????F??

Ê«Ë ÍuU???1“ ·b W??Ou?????? w?M u« V???M*« w tzö??“ s b?b??F« tM …d?J« wK qB??Ë t??F?b? ÍuU??1“ rU?N?? lœ w U??)« Áe??d9 b??H Ê« œU? Íc« t?Id? ·b Î « “d? b?«u« b?? „U?? w »u?BË ÆÍuU1“ ·b ôu 5dB*« Wd

oU?« ÕU???« nO? -U? `O?d v?K tEH?%

ÆVOD)« tzU

Àö??« qQ t«– ‚U??O?« fH?Ë Èd?_« »U???

ÆWIU« tUö) vU(« È—uA« fK uCË

»U??A« d“Ë 5U W?U?« U?{ËU?H*« Ác œu?I

‰U?L_« q?— XU Ê«uH? »UDI??« v U?N?

v«Ë W???OU???« W??N?????'« √b Èd???√ W??O???U sË

d_« W?A ÈœUË ÊU?C— bL?Ë WK Èb?Ë

v Ê«u????ô« W????LzU???? t????OK ‰u????F Èc?«Ë d????O????J«

b????L????????Ë «b?????OMU?Ë rK?F*« rO?«d« U????N????√d?????

rNM V?K sJË dU œu??L??? t?O? l?U1 r Èc«

…—b?I« tbË vU? ”√— t« —U??« vK tUD?I?«

s? UN?L?b WLzU?I« ÁcË ÈË«e?G«Ë »Uu«b?

W??{Ud?K bb??'« ÊuU??I?« —ËbM 5( q?O??Q??«

u???C??? —u???BM? 5U —«d??? v?K ·d???B« v?K

dU U?œu?I? v«Ë W??U??« W??N???'« U??√ Èb??L??

vU???L???« bM v? W??{Ud?« …—«“Ë —u??B? W??d???F0

×U??? å»—U???N?«ò ‰U???L???ô« q?—Ë vK_« fK????

Èc«Ë v?OMJ?« Èb?L?Ë —u d?O?H? t?F?Ë b“u√

v ‚Ë—U??? Èd???U???F« d“u« W??????d p–Ë «u?M

W?N?«u? v åÊ«u?ô«ò W?LzU? `M? qN? œö?«

bË ‚Ë—U ÈdU?F« d“u« vK Wd Ud sA

bF jI? ¡UC_« vK Á—U?B«Ë b?M« «c qbF

Æ5O«dOK« WLzU

d??O?u?? vö???ô« XM Ê«d??? b??I??? v p– d???N

Èb«Ë V?OD?)« 5Ë t?MO X?F????L???? v?« W?????K'«

w« U???b?? —U???F*« tJd?u« b??L?????

Âö??«Ë V?O?????(«b???? e?????F??? rË

”U? vM? ÈœU? o?d??????? ·u????????H???????

·«d??????ô« v vKô« v?ö o???Ë

vMH« “U?N'« t?OK bL?FË ÈËUL?«

b???L??????? s ö??? v?«d???F« È—Ëb?U

ÂU???« W???O???u???????N« W???O?KU???H« …œU?e

X?FK? Ë ‰ö????? vH?DB?????Ë v?u?????

Æ5UM*«

ÆÂd

Ê« W?O«—U?ô« Âöô« qzU?Ë d?–Ë

∫bOF bL ≠ V

a v«d?F« WUMB« ÈœU —d? UL?O

åôUUJOò ‚“«d«b œuL vzUM«

pUe« rU?N …eL? ‰UL l Áb?UF

ÈœU …—«œ« l Áb???I?? a??? - Èc«

vMH« “U?N?'« WUM Âb?F «dE oU?«

Ê«b“ b????L????????Ë v«—U????ô« q?u«

l Ê«uô« WUL Êuu? vI« WU Wd v

WMF VU?? v« vMH« Á«u???0 od?HK

v ö?A? v«—U?ô« ”U? vM od?H

årKF*«ò œ—UD Ê«u#ù« WLzU ÆÆ s#U `OHC vK vK1_« LU%U9« vK W??LzU??I Áe??O?% v?K W?O??ö?? …œU?A?? Xb??Ë

tuH v« vKô« ÈœUM« vU s

vK?ô« fK??? u???C?? d?U œu??L?????? 5bM?N*« U?????????L?K« l?{u p?–Ë …dJ?« œU????%«Ë o?U?????« ÷u??) W????d*« vK_« ÈœUM?« W?L?zU??I W??OzU??NM« Èb?L? s? WEO?H? —U?¬ Èc« d?_«  UU??ô« vU??L???« bM ¡U??G« v?K «d??O???? ‰u??F? ÊU?? Èc«Ë `O?d Ë√ WF«d« WôuK t?O?d r vJ  «uM

ÆVö« œ—UD v« UUô«

vK?;« È—ËbU U????L???N?—«b??? U????«

rU ????N ???? v ?Au ?« U ????{— q ????Ë

5d????;« 5??ö« √u??√ s UU??Ë

‰Ë√ v«d ??F« W ?u ??'« …u ??I« ÈœU

Âb???Ë rNU???O???uK «d?E «—U???ôU

r— u ????«“ Ád ???O ?E ÂU ???« t ????«b√

U?dË t?—U?Ë VF?K*« q«œ «e?ô«

qR*« ¡U ??I ?K« v ≤Ø≥ …—U ?? ??)«

5d?LK WIzô dO …—u?Ë UUD«

È—ËbU ? W ???? ????U ???)« W ?u ????'« s

Æ×U)U 5dB*«

Æv«dF«

Vô t—b vM? lC tU s

om-2328  
om-2328