Page 1

∫ …—u« s 5 U bF ‰ULF«

ÆÆ ?U0~*« s qOK\ q_UZ0+« s dO%ÖË å ∏≠∑≠∂≠µò ’U7 nK!

W uJ(« Êu<cJ ‰ULô« ‰U— v{«—« h‡‡ ‡ ‡ ‡ OBf2 Âb‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ F+ vUM‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ B+« —UL%0‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ö+

± tOM

WH±≤

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd www.ommalnewspaper.com

≤≥±∏œbF «

Â≤∞±≥dUM≤±‡‡ ‡ ±¥≥¥ ‰Ë√ lO— s! π 5M$ô«

5+uBH*« …œU≈ v ‰–Uf0+U< WUzdK+ ?U UN2« å°°5OF2 ÈbM gLJ+U ò ∫—Ujô« vZd) d“u+« uJOKbU_ `+UB+ vzUC\ rJ cOHM2 i d2 dz«e'« åπ’ò√d)≈

å≤’ò√d)≈

奒ò√d)≈

ÆÆ Êu\—Ua Èd+« ‰UL dB ?UHu ÂUB0« Á—UE0S« ‰U‡‡. rK‡‡ ‡ X‡‡ ‡O%0+«Ë …—«œù« qO‡‡ — 5‡‡ ‡ ‡ ‡ ( dL0‡‡ ‡ —ËU ¥ vK åW%b(« dB ò ¡UM+ ŸËdA Õd. Âe0F2 WUzd+«

‚dG2 ÆÆ‚dG2 ÆÆ‚dG2 ÆÆZOM+«Ë ‰eG+« WUMQ 5 U??? …b???«Ë …b???Ë ZO????M«Ë ‰e???G«

∫—uB«b ‰œU ≠ V

U????U?MB?« W????d????Ë W?????U????F« W?U????I?M«

WKU??F« Èu?I?« d“Ë Èd“_« bU?? b?√

v 5u??????LK WU??— ÁcË W??O????M«

‰e?G« WUM W?O?C lC W?uJ(« Ê«

‰u?IU s «u*« …U?O? vK U?Fd ŸËd?A*« d?OQ d?NE Ê√ …—Ëd?{

‰uK? s ÂU√ qO????? åq?√ W??—Uò 5?M «u*« `M?* WËU????? w

lOD v t√ v≈ …—U?≈ v åoOœ tO v fO s v?H ôò

Õd Wd??B*« W?Uzd« Âe???F d?UM ≤µ …—u? W??OU?« Èd??c«

tU??U??O????« d??O??u? UMOKF?? ¨—«d??I?« –U??« vK —œU?? ÊU???≈ ¡UM

vF?L???:« ‘U??IMK åW?b??(« d?B?ò ¡U?M v≈ ·b?N ŸËd??A?

ÆÎôË√ WOU_«

—ËU??? ¥ vK ‘U??IMK t?d? le*« ŸËd?A?*« b?L???FË U??d?

- W???U?MB« Ác? Ê√ v≈ —U???«Ë W?Ëb«

¨WœUBô« W?OLMK vd bU ¨“«eI« 5 Èb√ ŸU?Lô« ‰öË

s ÃËd?)«Ë Ê«d?L?F«Ë WœU??B??ô« W?O?LM«Ë WKUJ?*« W?O?LM«

s W?????O?????u?J «—«d?????I U?????N?U????O??????????«

U WO Uu?F ŸËdA*« ‰u vFL:« —«u(« t?«u Ê√ s tOA

qL?F« ŸËd?A*« ÊQ? sË W?b?(« WËb« ¡UMË oO?C« Èœ«u«

·b?N ÂU??F« ŸUDI« lO?Ë W?B???B?)«

p9 t√ dO U?OU œö« UNA?OF v« …œU(« »UDIô« WU? tHË

¨Vd?I« Èb*« v?K s «u?LK W?O??u?O« U?U?O??ô« d??O?u vK

Z«d? l{ËË W???UM?B« Ác d???O???????

Æbu bb% ÊËœ s Ud ‘UIMK ŸËdA*« ÕdD

Õd UL b?OF« Èb*« vK WËb« qJA WKb Wƒ— .bIË

ÆdJ*« ‘UF*U WdG

v dO?O vUzd« ŸËdA*« Ê« “«eI« ‰U bI? —bB*« VË

ÆWUzd« s Vd Ÿö ô« l«Ë —bB ‰u{Uú

d9R?????LK v?Q r? t« Èb????d?*« ·U????{«

W??O¬ ö?JA?? l ‰U??F???H« qU??F??« ‰Ë_« 5?O????O«d?????« 5D

Âb ö Î ?CH ‰u{U_« q«d* Àb?% Èc« tH —b?B*« nAË

v dcË —cMO ¡U? tMJ oHBË qKNO

d???ü«Ë e?????)« nO???—Ë Wbb???(« pJ?«Ë s_« q??? WDU???{

q? lL?« v?d b?L?? ÈdB?*« fOzd« Ê√ t?u s nAJ«

¡UM v W?OzU??NM« t?U? oI??O ŸËd?A*« “U??$ù U?u?I*« fO?Q

WC?NM vUzd« ŸËdA*« ¡UC?Q ¨Âöù« qzUË s «Îb?OF ¨ÂU√

t√ v≈ —U√Ë d?B t?Ë dOO?G vK —œU ZM bb? ÊU≈

VK√ Ê√ v≈ «d?OA? vFL?:« —«u?K t?dD «bO?N9 dB? Ê«u?ù« W?U?L v?K 5u?;« d?O? sò ¡U?C?_«

rNU??O?H?K s «b?O??F U???R*«Ë ¡«d???)« …u??œ r?O??

Æå5LK*«

vK ·dFK ¨WUzd« UR ‰ö s WOuub_« vM? ÊËUFË W«d? oK ·bN rN«—œU?Ë rN«d?

v?M? sL??????C?????? ŸËd?????A?*« Ê√ —b?????B*« `?{Ë√Ë

ÆWdA*« —UJ_«

…œU“ v≈ ·b??N? ¨¢W?u??L?K¢ Wu??LM U??Ëd??A??

—U??A????? Ê«d??L?? b??L??√ nA?? t«– ‚U??O??« vË

s ö Î ?C?? ¨oO?C« Èœ«u« s ÃËd??)«Ë ÃU?ù«

s ¢‰u?{U?_«¢‡ W?O?F??L??:« W?O??LMK Èd?B?*« fOzd«

œU???????H«Ë WU?D« W?KJA??? l? Wb???? qU???F????«

U??NMO? s U??d?? W??O??u?? U??Ëd??A?? …b?? ‚ö ≈

WËb?« U???????R???? v? vKJ?O????N«

ö Î ?C? ¢WO?_« u?; vu?I« ŸËd?A*«¢

WKUJ UËd?A Õd pcË

bb‡‡ ‡ (« W‡‡ J+« W<U‡ ‡ ‡ IS WHKJ0< WTON+« ÕöQù Wd WDF pK09 WKd*« v UNUuË√ ”√— vK ZOM«Ë fOz— qbM? ÂU?A —u??b« Ê«Ë W?K?I*« v« W?OzU??NM« U?O?u?« d?EM ¡«—“u« ÆUNAUM* d9R*« s Ãd –UI« d9R? ÕU?« v Èd“_« ·U{« t?????L?E Èc« Z?O??M?«Ë ‰e??G?« W??U?M

d“Ë VU Ë W“_« Ác? s ÃËd)« sJ1 qL??F« 5?u????*« W??U??Ë WKU???F« Èu??I« W?????d????Ë WK?JA?*« Ác q? vK? Wb????? vU?? Èu????? v?K W—«“Ë WM' qO?JA W?d?A« fOz—Ë W?O?U*« d“Ë U?N?F? rCË ÆZOM« WUI fOz—Ë WCUI« fOz— r?OKF«b????? œ«R?? ”bM?N*« `{Ë√ ZOM«Ë ‰eG«Ë sDIK W?CUI« WdA« ZO?M«Ë ‰e?G« W?UM —ub V? Ê« W??U??O?? œu??Ë Âb??F l?d d??B?? v –u?LM« oO?D WuJ?(«Ë VU Ë …œb? sDI?« Âb?????? s rb Èc« Èb?MN«

Èd??√ U??Ëd??A??? ‚ö ≈ s

Ænd« WOLM

db???B????« rbË •±µ W???????M ÈbM?N«

W?bI*« U?b?)« WMJO0 oKF?

U? iF s —bB*« nA?Ë

vU??L?« `??B vU?UË W?KU2 W???M

È—UI?F« dNA« q? 5M «uLK

vd??? ŸU???L??????« ¡U?M√ —«œ

‚«u???« `?? r? r sË •≥∞ r?O??b???«

œ«u?*« v?K?? Âb???????????I??*« r?b?«Ë

vUzd« ŸËd?A?*« ¡U?C?Q

Æ UMLK …bb

ÆWOz«cG«

vK œb f?Ozd« Ê« özU

å≥ò ’d9u*« qOUH

Èd“ô« bU

v«d*« vU

rO«d« ÕUH« b WUMB« –UIô qb?« Wd WuJ(«

…—u VI?? b?I? Èc« ‰Ë_« d?9R*« ÂU?√

nd????A« Èu???M?« bu*« ‰u?K l v?Q

»U????« ZU??F v« «—«d??I« —«b??U

s? b?b???????F?« —b????????« ≤∞±± dU?M? ≤µ

≤µ …—u?? W??OU??« Èd??cU ‰U??H????ô«Ë

’U???)«Ë ÂU??F« 5?UDI« v? —U??O???Nô«

„—U?? v?« W??œU??N«Ë …¡UM?« «—«d??I«

WOU ·«bU ¡U? v« …bO:« dUM

UU?O« v dEM« …œU≈ v WK?L*«Ë

W????U?MB« ¡«d????????? U????N????????U????O????? v

Wd?????(«Ë W?????O «d?????I1b?« oO?????I?????% v

rœ od s Èd?B?*« sDIK W?O?«—e«

WKU??F« Èu??I«Ë W??«—e«Ë —U??L?????ô«Ë

oO?I?% q?√ sË W?O?U?L???ô« W«b?F«Ë

ÊU?D_« W?????«—“ v? lu??????«Ë Õö?????H«

ô U?0 ÕU?d?« v?Q? b?????????? n?ú? s?J?

ÂU?????????F?« œU????????%ô« l?{Ë ·«b?ô« Ác?

lU?B*« U?N?U??% v« WKO?« WDu??

UM«u??« X? b??I?? ÆÆsH??« v?N????A

qL?FK WO?O«d?« d?B ‰U?L UU?IM

W?—«“u« «—«d??????I« v? dE?M« …œU??????≈Ë

Ác? c?????O?????HM? 5?u???????????????LK? UM?«¡«bË

v WOU?U WLU*« v?K ÂuI vM u«

Ëe ÀËb? v XLU v« WOz«u?AF«

r? r U?????O??? Ê« ô≈ …œU???'« «—«d???I«

ö?J?A?*« Ãö??????????Ë v?M u?« q?L??????????F?«

XIK U?uM*«Ë  UU?K Èœ«dO?«

WU?? v W??UM?B« X«“U??Ë Êü« v??

…u??b« t??O???u od s W?œU??B????ô«

ö??b?? r?œ pc??Ë Vd???N??K c???UM

s bb??F« ‚ö?« -Ë d?L????? —«b?«

q?( vF????????«Ë qL???????F?«Ë ¡UM??« u???????

lO???AË U?u??M*«Ë ‰Ëe?G« W??UM

’U????)« ŸUD?I« lU????B????Ë U????d????

sc?« 5K?U???F?« t????«u v?« öJ?A*«

Wu?O« d?O?uË UN?O v?K;« —UL??ô«

ÂU?F?« 5UDI« v lU??B*« X???«Ë

du Èc« ozö« qL?F« dOu? ÊuUD

cOHM ÂU?Lô«Ë lUB*« qOG?A WOU*«

ÿU??H???« V??? U??U?? ö? ’U??)«Ë

ÆW1dJ« gOF« WLI rN

ÆWULFK V—b Z«d

Á—U??F?« ŸU??H—«Ë sDI?« s ‰u?B??;«

fOz— r?O«d« ÕU?????H«b???? ‰U?? U???L??O??

W????d??? fO?z— Èb???d?*« b???L??????? b????√

Æœ—u*« —UFQ Ê—u U «–≈

ZO??M«Ë ‰e??G« ‰U??L??F W??U??F« WU??IM«

ŸUD Ê« t?LK v W?OM« U?UMB«

VUD U?M« rO«d« ÕU???H«b??? ·U??{«

t????LK? v ‰U??L??F« œU??%« fO?z— VzUË

“UNZK+ WOF0+«Ë …«ËU*« ‰u ?Udb*«Ë …—«œô«Ë rOEM0+« 5< åW\UMFò Æ¡UHö WUF« nzU u«

ÆWËbU 5KUF«

…«ËU???Ë UEU??;U t W??FU?«  U?db*U

Ud?b0 5K?U????F« WK?JA???? ‰u??? W????????d

∫5√ WË ÈËUJ bL√ ‡‡ V

…—«œô«Ë rO?EM?« “U????N???? uK?2 ÷d????????«Ë

Ê« UEU??;U?  Udb*« v Êu?KU??F« b??«

5K?U???F?« l U????Oœ«Ë U?œU??? U????N 5?KU????F«

rN????????O???F????Ë U?EU????;U …—«œô«Ë r?OEM?«

vK2 5 WœU? U?UN«Ë ”d? „U?«

rO?EM« «—«œ« W???O???F??? Âb??? v?K —«d???U

rOE?M« WKJ?O …œU??«Ë du ÊuU?? ŸËd??A??

«—«œô« Ác? Èb? Êu?J? Ê«Ë “U?????????N??????????'U?

“UN'U 5KUF« l UOœ«Ë UOU rN«ËUË

…—«œô«Ë rOEM?K Èe??d*« “U?N??'U 5KU??F«

WEOH? —U« U2 “UN?K UEU;U …—«œô«Ë

Õö?????ô« W????O?u????L????? v« ·b?????N …—«œô«Ë

Ÿud« ÊËœ «—«d?I« –U« v  UO?ö

u?C v?M*« bF? b?L? VzUM« s Âb?I*«

…—«œô«Ë r?O??E?M??« U??d?b?0 5??K?U?????????????F?«Ë

Ê« 5???{u??? UEU???;U  «—«œô« vK?2

…e??N??« XK?? w?« We??d*« v?K ¡U??C??I«Ë

Êô qL??F?« «¡«d??« jO??????? “U??N??'« v«

ÆfK:«

W???O??L?M« W?M' W???A??UM? ‰ö?? U?EU???;U

ÊËœ W?OU mU? Êu?dB “U?N'U 5KU?F«

U?b .b?IË  «¡«dô« j?O? v WËb«

s bôË …b?U? dB? v W—«œô« W?uEM*«

…—Ëd?C œu?L?? rOEF«b?? —u??b« VU

È—u??A« fK?0 W??OK;« …—«œô«Ë Wd??A??«

Æ —b w« d—UI« Àbô UI o tË

q?G????? w …«ËU??????*«Ë W?????OU????? …œu????? «–

lO???L?? W??b??) …b???«Ë t??uEM?0 Ud??O??O???G

…—«œô«Ë r?OE?M?K? Èe???????d*« “U???????N??????'« j?—

Õ«d?« œu?L?? rOEF«b?? —u?b« W?Uzd

vHA0*« —UO0F« v Wd(« id*« `M1 bb'« vB+« 5 Q0+« WE ?U ???? ?0 ¡b ???? ?« - b ????Ë —u ?????N ????

∫ W—u« qz«Ë ‡‡ V

s t ?—b*« ‚d ???H ?« œu ???u …dU ????I«

vHD ?B ?? b ???L ?? ?? —u ??? ??b« n ?A ??

…d ????ô« W ????O ?DG ???? ? id9Ë ¡U ????? «

Ê« ÊUJ ?«Ë W ?? ???B« d ?“Ë b ??U ???

b ?« ÆÈd ?J« Êb*U …e ?d ?*« WUMF«

v ???B« 5 ?Q ???« ÊuU ??? ŸËd ???A ???

v« W ?Oz«u ?A ?F« UMO ?F« Ê« d“u«

v W ?d ?????(« id ?*« `M ?1 bb ?????'«

v ??B ?« ·d ??BK …—«“u« U ?c ??Q

tM W ???d ??I ?« vH ??A ?? ???*« —U ??O ??? ??«

WOuOKI«Ë Âö ?«Ë WUN« o UM0

W ??O ?? ??B ?« W ??b ??)« vK ‰u ??B ???K

W ?????O ?U ?????« W ?zU ????? œu ?????Ë d ?????N ? «

s ôb …œu ?'« s Èu ?? ? ? vKQ

—d ???I «cË ‰U ???H ô« qK ? ”Ëd ??O ???H

5Q ??« U ??O ??H ??A ?? ? ?? v ”b ?J«

rO ???F ?D W ????OzUM ? ??? ???« WK ?L ??? rOE ?M

Ÿ«d ?ô« …—Ëd ??C U ?UD v ? ?B«

Ác ?????N ? «uM ? µ s ? q« ‰U ?????H ? ô«

»«d{ôU< ÊËœbN WOB+« ?U b)« ÈËbF+« ‰b<Ë —œUJ+« V<

œuL rOEF« b

U+{U- W.K'« s! V.2«

ÕöH+«Ë q UF+« ndF2 vK ÷d0F åv+Uò ¡U??O???ô«Ë 5œUJK 5?L?M*« d??O?? 5u???*«

öb??F? W??A??UM* …d??O??ô« W???K'«  b??N??

W??O????B« U??b??)« W?U??I ¡U??C??√Ë v??B« ŸU?DIU ÊuK?U??F« œb

fK? v 5ö?Ë ‰U??L? •µ∞‡« W?? vK

‚u???I????(« …d???U???????Ë VF?« fK???? vu?U???

U??N?√— v?KË rNKU??A?? q W??uJ(« qU???? qL??F« s »«d??{ôU

ÆÂœUI« »«uM«

VC?Ë ‰U?F??H« È—u?A« fK0 W?O??U?O?«

vK U??{d???F?? W??K'« s v?U??? V??«

fOz—Ë fK?:« u?C?? v«d*« vU???? VzUM«

œU?%« s W??d??I*« j?«u?CK W?O??Kô« i—

i— WO dB ‰UL UUIM ÂUF« œU%ô«

`U?B? vK U?N?d?Ë W?U?F« WU?IM« s U?«d??« VO??(«b?? ‰U?

¡«—Ë s WOIOI(« ·«bô« vK ÿUHK ‰ULF«

È—u?A« fK? fO?z— vL?N? b?L?« —u??b«

W?O??B« U?b)«Ë ÃU?ô« qOD?FË  U?UB??ô« s t?U?L?Ë s u«

ÆÊuUI« «c qOFH v

vU??N?A?« vU ¡U?C??ô« b«Ë •µ∞‡« œu??Ë

ÆdUM ≤µ …—u vU« bOF« UUB« l WU 5 «uLK

nd??F ‰u?? ÂU??F« œU??%ô« …d??c?? W??A??UM*

«—U ? ? ?« È“«d ? ?« ¡«d ??Q ? o UM*«

d ?d ????? ¥∂¥ a{ s ? d“u ?« sK ?«

W???B« …—«“Ë ’d? rN? b?«Ë 5KU??F« Èb W?U??F« WU?IM?« XKb

nu? œu??F*«b?? ”bMN*«Ë .U?B« Õö?Ë

ÆÕöH«Ë qUF«

d ?«d ????? ????? s ? vU ????? ?« nB ?M« s ?

W ?U ??????C ?????? ∂∞∞Ë …e ???????d ?????? W ?UM ?

s Èc« W???B« d“Ë ¡U??I v U??N??A??UM r??O? v« rN??u?I?? vK

`O??? Á—«d???« - Èc?« nd???F???« Êô vU??????

fK:« Ád???« Íc« nd??F??« Ê« v?U???? ‰U??

∂ ‰ö U ?OHA ?*« v« sd ?

Æ5KUF« ”uH WzbN ÂœUI« WFL'« tzUI È—ËdC«

Æ5öH«Ë ‰ULFK ö« 5LM*« dO `Od

—U?Ë ‰U?L?ô« ‰U?— s `Od? v« ÈœRO?

ÆqI*«

vHDB bL Ɯ

∫ Uu ‚Ë—U ‡‡ V wHDB? b??L?? —u??b« WK?U?I0 5UD ÈËb?F?« ‰b ·d?Ë —œUJ« pc Õd?? ÆÆqU??A*« Ác W??'U?F* vM?“ ‰Ëb? l{u? W???B« d“Ë ÆWOB« UbK WUF« WUIM« fOz— VO(«b ÂUB

W?d l ÊËU?FU ZO?M«Ë ‰eG« WU?I …œ«—ù« Ê« W???????O??????????????M« U???????U?MB?«  U?u?L? oO?I?? …d??u?? W?O?U??O?« «uU?? ¡«u? W?U?MB« Ác v 5KU??F« Êu???OU???I Ë√ ‰U???L???√ ‰U???— Ë√ ÊuKU???  Q???A?« W???u?J(« Ê« p– v?K qO?b«Ë ‰e????G?« W????UM?B W?????U???? U????O?K W?M' Èu???????I?«  «—«“Ë s? Wu?J? ZO????????M?«Ë fK uCË —ULô« …—«“ËË WKUF« Ác WU?L( W?«—e«Ë WUMB« È—u?A« Æ—ub« s WIdF« WUMB« fOz— v?«d*« vU????? —U??√ t??U??? s v d??B? ‰U??L??  UU?IM? ÂU?F« œU??%ô« ZOM«Ë ‰e?G« WUM ÷dF v≈ t?LK …dO_«  «uM« v bL?F*« —UONô« v≈ qO??G??A??? W?? U??)«  U??U??O???« V?? t l???L??? Èc?« sDI?« ÃU???«Ë lU???B*« ÆrUF« ‰Ëœ 5 WOM« …eO*U dB d9R?*« «c Ê« œU????%ô« f?Oz— ·U????{«


‰ULF«

tK«b …dO √ ∫ ·«d«

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

UUIM« —U√

∫·dF bb(« WJ« WUI fOz—

dLI« v{

∫rKI t‡K«b …dO √ miroomall@yahoo.com

U dA W"ON« rO%I' W(d& qA+ V%( …—dJ*« «—UDI« Àœ«u W‡‡ ‡ ‡ ‡ Ou=√ …b‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡d<

ÊU? …b??O?:« dU?M ≤µ …—u Ê« t?O? pô U2 q 5d?B?*« lO?L? ”u?H v dô« d???√ U?N VC? THD?O d??H« Èc« lM« W?U?0 XU? W?? ? ?O? ? ? ? «u?? « W?KO Áu?U?? U2 5d?? ?B*« rK s? rNK«b?U?? q Êu?? d?? r?N? K?F? Ë v Êu??d?B?O r?N?u?H v? UMU? q d??N?Ë gO?? ?F?« v rN?? ?I? ? 5?U?D …U?? ?GD?« lË rN??«d œ«œd??«Ë WO?U?L?« W«b?Ë Wd? d?? B? ? ×U?? q?uD« Èb?*« vK —b√ v?« ÆUNK«œË q«œ W??d« e?U?? d?J? dUM …—u X?U? `??Ë Ÿ—U??A« od? ·d??Ë Èd?B?*« s «u*« qJ U?UD  u vKQ? ŒdB?O tL?Ë tOMO? Âö?ô«Ë Âôô«Ë d?N?I« q s? «d??F?Ë bdU? U??N?M b??? rË Ád??L? ? ‰«u U??L? ?N WK? v« s «u*« tU? UË U??O U?NM oI? rË U?O? s ·d??U a—U??« ÁdD? Ê«Ë bô Èd??B*« dOF« vK «—œU `«Ë oKD« Ê« bF ”U U?? ? O? ?? q Ê« b?? F tK?«b —ËbU?? q s Æ «uMË  «uM r 5U?? —Ëd?? b?? F …—u?? « Ê« Ub?? Ë sJË —ubË —uD 5 U XL?I« q U—UL  R  P?? ?A?M*«Ë `?U?? ?B*« i?F v —u?D?« b?? ?$ rN«u??« XM??% s „UMN?? U??C« ‰U?F? ô«Ë vK …—b??I« rNb «u?? ?« sË rN??U?{Ë«Ë b« s »UI Ë« VO— Ë« ·u? ÊËb dOF« ŸUD v Áb?M —ub?« U?« rd?O?L?{ Èu? Vd?? ? Êu?? F? s?c« W??O? ?DK?«Ë ‚dD« rœU??I?? «Ë rN?ö??«Ë rNU??F?« ¡u?? d?B? s2 UM? d??? ö? «d??? ô«Ë ∆œU?? *«Ë rO?? IK ÆrNF ÊuKUF ·u?H? B« b?O?u? vK U?F? O?L? qL??F Ê« bô Èd?? B*« VF?? A« œ«d?? « 5 ÂU?? ? ?Iô« Âb?? Ë v UMU??O?ö??«Ë UMzœU???Ë UM?L?O? I p?L? Ë UNu?« Ê« q√ ôË Èd« …d d?B bOF? ÆådBU vMOAËò  u vKQ

Æ UOUJù« qQ ÊuKLF

ö??L??( Êu???{d??F?? b?b??(« WJ?« ‰U??L??

5???% q√ s WU???IMK? VUD „U?M q æ

rN« r?— ÀœU? lË U??LK W??d?? W??O?ö??«

ø5KUF« WAOF Èu

rNu??œË Wu?F??B« WU?? ·Ëd v ÊuKL??F

VUDË ‚u?I? ‰UL?FK Ê« ÕU??H«b? b?R ≠

ÁcN? WUA« q?LF« ¡U?√ vK …œU“ …œËb?

d???B?? t? ÷d??F??? U??? ÂU???√ UMM?JË «d???O?????

Æ ULKJ«

bb?(« WJ« W??O vK UMd?Ë UœU?B?«

W??U??F« WU??IM« f?Oz— ÈdJ ÕU????H«b???? √b

q? qO???????Q U?M?√— UM?u??????œ —b???????B?????? v?Ë

U??N?u?? å‰U??L?F?«ò l Á—«u? b?b?(« WJ?K

l{u?« 5????????? ‰U????L?????F« U????U?????O????????«

U?OM9Ë 5—b« —UD? ¡«bN? d_ ¡«e?F«

5?M «u?*« s v?M9√ v?M?MJ?Ë ÈœU??????B???????????ô«

Æ5UBLK ¡UHA« WUIM«

b??(«Ë bb??(« WJ« u?? rN??uK 5??%

bF W?ON« duD …œb? WDD „UM q æ

ÿU?H?(«Ë rN pK vN? U?N?«b??« ¡u? s

øÀ—«uJ« Ác q

ÆWOM Ë …—Ëd{ UNOK

v UE?ö??Ë Wƒ— W???U??F?« WU??I?M« Èb ≠

…—«œ« fK??? b???N??? v? - “U??$« s? q æ

WJ« WO Ud? ¡«œ« vK WU duD«

øbb'« WUIM«

Wd?« XKA?Ë …—U? ¡U v« bb?(«

WU??I?MK bb??'« f?K:« v UM?“U??$« vË√ ≠

Èb q b?b??(« WJ?« vK bzU?? o?I??% rË

bu??? W??M ·d??? vK d“u?« W??I??«u??? u

—U?? `O??B? qU?A*« Ác?N ôuK WU?IM«

v≈ WU?{« qU n√ ∑≥ ‡« nd?A« ÈuM« —d?I v« WU??Ë ‰b •±µ ·d? r?O? t√ •±µ U????N?M ·d????? v{U*« u?????Ou? v •≥∞

ÈbOFB« ‰ULË ÈdJ ÕUH« b —ËU% ‰ULF«

YOG*«b ÂdJ ≠ duB

WO?ö≈ Wƒ— UMË UNUd?Ë bb(« WJ« ÆquD« Èb*U duD« vK rNz«œ« 5%Ë 5KUF« WOu qLF« l«u0

u??Ou v •±µË …œU“ Èd??√ •±µ Êu??d??B

ÆUM«“—« —bB t«Ë WU 5M «u*« Wb)

ÎUœUB9« WËb« ·ËdE …U«d WOU*« 5K UF« VUD UMK<√

•∂∞ W??O???B« WU??u« ‰b?« `??BË ÂœU??I« dUM v •≤µ q?O?G?A?« nz«u ·d?B U?L? u???O?u v X?d??? •±µ V?U??? v≈ v?U???(« l •≤µ Êu?d?B 5KU?F« vU U?√ v{U*« ÆqI*« uOu v •µË dUM Vd

Uu ‚Ë—U ∫ —«u

œ—«u???????? v≈ ÃU????????????????% j?D)« Ác? q? æ øWOU{«

UMU?LË …d?O œu?N v≈ ÃU?%Ë WK?I W?d

mK?0 rU?? WU?I?M«Ë Uö??ô«Ë  U?«d??G«

Æ¡«œu« ‚u« vK ¡UCIK d«c« e

vC?? v?« W??L??N*« Ác Ãö?? v t?ËbU??

Wb)« WUN v Á—Ëb t?UOI ‚ËbMB« rb

øWb)« WUN ‚ËbM —U√ d¬ U æ

WJ?« œd???? Á¡«—Ë nIË U??U?? ≥∞ U??N??OK

ÆqU qJ

W?ON« Ud? s Wd q VU?D WUIM« ≠

«—UD d???O??u o?d sU??N?????O??U?? b?b??(«

«—UDI« Àœ«u? »U?√ v U W«d?B æ

Ê« W?U?? ‚ËbMB« W??O?LM? t?OM? n√ WzU0

WU??O??B« s???? v? —U??O?? lDË …bb??

øWOU*«

W?b?)« WU?N v U?NU?L? `?U?B mU?*« Ác

¡U???H????« 5O?MË ‰U???L???? bb????(« WJ?« ÈbË

rK qIM« d“Ë n?ODK«b? -U? —u?b« ≠

s W????M ‚U??Hô« Ëd???? “U??N?? VUD U??L??

dFUE«b bL« Æœ vV«d*« vU< UDöô«Ë ö=«d*« …dFUI« ‡ ¡ö'« Ÿ—U π∞ ≤µ∑¥∞≥∂µ ·Æ ≤µ∑∏∑≥∂∂ ·Æ 

be? v?≈ ÃU??% bb??(« WJ« W???O rF ≠ s U?????NU????U?????O????????« vD?G v?« œ—«u?*« s ¡U????G?«Ë WU????O????B?K —U????O?????G« lD?Ë «—UD?I« dEM« …œU?«Ë WOU? `—U?B s  öU?:« U?N??«d???« s? ‰b 5KU?F« `—U??B v

‰ULF« œU%« Æ ≤µ∑¥∞≥∂≤ ‡ ‡ ‡ ‡ ≤µ∑¥∞¥±≥ vDËdJô« bd« email: ommal 123@yahoo . com email: ommal 2010@yahoo . com

¡U?G?«Ë «uM fL?? q Ãd???? ÂU?? q WMJO? duDË W?UF«  U?O?B?AK  ö?U?

WOK'_« ‚—u« lO# ÊöD# WOC. v0

q U WU Wu%' rJ vK …dFUI« pM( ·UM"=« i+— ‰U??L??√ VU?? …—«œô« «b—u s ‰u????*«Ë Êe???? 5√ q??

öJ ·UM??ô« ‰u??I ‰UL? …dU?I« ·UM??« W?LJ? XLJ

’u?BM U?I W?O?H?O u« t?U Wu? t?F? 5F? U2 duO??LJ«

W???O???I???Q ¡U???C???I«Ë …d?U???I« pM s? nQ??????*« rJ?(« ¡U???G«Ë

ÊuDUI«Ë —u=b« tHU< bIF« ¡UGS( p%L' UËULOJK WC(UI« Èd??A?LK W?LK*« U?NUJK2 W?U?Ë W?dA?« ŸËdË ‰u?√ lO?L? œ—Ë

vK œdK W?LJLK …d?c WËU?LOJ« UU?MBK WCU?I« WdA?« Xb

Èd?????A*« U«d??« Ê« o??? v« Êu?d« W??U?? s? …d??ND W?Ëb« v≈

W?d œ«œd?ô W?CU?I« UN??F— v« Èu?b« v „U1« W?d ŸU?œ

–U?H …d??? ‰ö? U?N?—— v« U??«e?ô«Ë Êub« W?U? Áb??Ë tKL?%Ë

WzU? mK? s? ö?C? „U1« W?d?AK U?N?F?O b?I? a??Ë W?OKô« ‚—u«

ÆWOU —U¬ s tOK Vd U l ≤∞∞¥ v Wu« VK t1bI

U??N Œ—R*«Ë Èu?b?« Ÿu?{u?? lO?« b??I?? –U?HM U??C√ vC??Ë b?I??F«

s U?N XI?( v« W?Oœô«Ë WœU*« —«d?{_« s iu?F? t?OM Êu?OK

≤∞∞∞ ÂU? s “U?2 WUH? dd?I vK tu?B l W?b?)« œUM«

b?O?L?(«b?? 5O?F - YO? ±ππ∑ ÂU? v?≈ W?O?C?I« lzU?Ë œu?F

ÂbË Wd?AU 5KUF« vUË UOu? 5Kb*« o v ≤∞∞µØ∂Ø≤∂

≥µ∞ U—b? «—UL??« aC WU?)« UN?U«e?ô UcO?HM Âb ¡«d?

Æ≤∞∞µ vË

…œU??N? q?L?? t_ «dE vU?? W??H??O Ë v …dU??I« pM? b?U??

•±∞ W? vË r?N?B l?O s tMLC? UL?O r?N?N«u? v tUd?

Âe?K r UN_ W?d?A« b{ “ö« –U?U W?CUI« X?U ÆÆtOM Êu?OK

qR?LK? U?I? t??U? Wu? v t???O?I?√ √— W??LJ;« Ê« `{Ë√

qI??«Ë ≤∞∞∞≠±πππ ÂU? …—U?& ÂuK?œ vK qB? r? Wœ«b?ô«

Wu?? vK pM« o«Ë Èc?« qL?F« v t«d??√ vU q? v?U?F«

¡UM« t??«—œ qLJ?«Ë duO??L? vK r W?UJ« Wü« vK qL?FK

pM?« «e«Ë W?u??????« v? t???I??? W????LJ;« d????« «c rN????U???

≤∞∞¥ ÂU?? ÊËU??F??« b??N??F? ”u?—uUJ vK? qB?? v?? tKL??

Æ…UU;« »UF«Ë n—UB*U

UNOK qB? v« töR l oH Èd“ ‰U?L« pM« t bM«Ë

Ævb ±Ø± …œU*«Ë —ub« s ±¥ ¨±≥ ¨∏ œ«u*«

t?U?? Wu? v? …dU?I« pM? b?O?L??(«b?? b??U? b??O?L?(«b???

Èu? VKD r b?O?L(«b?? ub?*« Ê« vU;« Èd“ô« b?d b?√

a—U c?M W??b??)« ¡U?M« t??OK q?U??(« qR*U? tMO??O???F …œU??«Ë

t?OK q?B? Èc« vK_« qR*U? pMU W?O??H?O u« t???—œ Wu?

”√— Vd? v «uU? s?c« …d?A?F« sJ

WU??IM« Ê« Èd«Ë W??«—eK WU?I?MK W?U??F«

Æ5dA ¡UC« «uuJ r WLJ(«

W????d??? s?œU????O???B?« s X?K W????U????F«

Wd???B?*« Wd??????« v«u?*« ‰U??d??? V?U

s rN??U?L??( U?N?u??C? v „«d???ô«

rNËe q «u œuu? sœUOB« —UDU

ÆÀ—«u s UNOK VdUË WMN*« d U

v l????? u U??L?? rNKL?? W???—U??L* ÁU??O*«

Vd??? ‚d??? W???O???H?K vK? p–Ë ·U???{«

œU????O???B?« nU???? U???? «–«Ë rU????F« v«u????

t?O?{ Õ«— Èc« ÕËdD0 W?LJ(« ”√— ¡U???C???« «u??????O r? sœU???O??? …d???A??? ÆWUIMU

ŸU???H—« WU??? v? b??O???B?« Âb??F? sœU???O???B« dc???%Ë

r? t« WU????IM?« ‚ËbM 5?« ‰U???d???? b???O???? `{Ë«

Æ «uM« Ë« ëuô«

ÆÆ‚d??H?« ôU?? v œU??O???BK W?KU??  UU???« ·d??

vK ‰UL

WU???IM« f?Oz— œ«d?? r?U?? b???L????? b??«

ö?C rN?O≈ WB?(« Ác œ—Ë WF?O?*« Wd?A« ‰UL?√— rN« W?LO? s

ÆÊuUI« ÂUJ√ v≈ «œUM« lO« bI tOK h U0

U??Ë b???I??F« a—U? s …b*« s W???B??(« Ác ÕU—√ v r?N????O???B s

Œ—R*« lO??« b??I?? ÊöD vK ÊËd??B rN?« Èu?b« W??I??OË X??{Ë«

WËb« œ«œd??«Ë rN?O?≈ W?B?(« Ác t?L?OK ÂU9 v? U??NM b???

«b«e*« ÊuU?? ÂUJ«Ë —u??b?« ÂUJ« t??HU??< «dE ≤∞∞µØ∂Ø≤∂

Ubz«u?Ë U?N W?LK?*« UN?UJK2 W?U?Ë W?d?A« ŸËd?Ë ‰u?√ lO?L?'

ŸUD ÊuUI WcOHM« W?zö« ÂUJ«Ë ±π∑≤ WM ∏π r— UBUM*«Ë

Æ•µ∞ WM WOuUI«

bU?F« q? UNOK UU? v« WUK t?O sb?UF*« …œU?«Ë ÂUF« ‰U?Lô«

„UL=ô« lOMB Ê«u=« dB0 5K UF« V'd ”U=« v« 5'Ëö r{

‚ôu( d(UMF( WO(UIM« WMTK« qOJA' …œU« qOJA …œU??« vK bb?(« WJ?K W?U?F« WU?I?M« XI?«Ë b??L??« s? bb??(« WJ?K ‚ôu dU?MF W??OU???IM« WM?K« U?U?? UMO?« v?K b?L?« 5??Ë U???Oz— »UD rK??u« uA? vUË ‚ËbMBK UMO« nODK«b? vK ‰ULË sbU?F« s“Ë œu??F*«b? ld?u« rOKF«b??Ë rO«d« ÕU??H« b?? v? —U?O??«Ë fOzdK »«u? VU u« vK

rKu« bL«

sœU??O?B« ¡ôR l U??U?Ë U??K WU??IM«Ë

rU bL

∫…—«œù« fKT fOz—

ÊU??' XKJ WU??IM« ÊQ ÕU???H«b??? ·U??{«

U????L???? d????N????A?« «c d????¬ •±µ Êu????d?????BË

UNuC v+ „«dô« Wd= sœUOB« s VKD' W«—e« W(UID

t??O??u??? Âu??I v«u*U œU???—ô« W????O Ê«

ÂU‡‡ F« œU‡‡ ‡ %ô« s‡‡ ‡ —b‡‡ ‡ B' d‡‡ ‡ ‡ B ‰U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡L U(U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ IM

WL{ œ—«u* ÃU% ô Wd WD UNb W#UIM«

°°ÆÆÆdB U wMOAË

v« «dOA WOu*« qL% WOKF ULOKF«

¡«d« 5( WMK «—U?A oU« WM?K« fOz— bL« Æ…bb'« WOUIM« …—ËbK UUô« …œU« ÊU ‚ËbMB« 5« nOD?K«b vK ‰UL? ÕdË mK s WUU È—uNL'« —«dIK UI ¡U WMK« qOJA Æ‘UF*« v« 5«

∫ ÈËUB« vO ‡‡ V

5?U? r?{ Ê« ‰U?????????Ë ÆÆÈd?«Ë W?????????«—e?K? …ËöF« W? 5% tOK Vd? 5ËöF«

d??B??? W??d??? …—«œ« fK??? o«Ë

s? «—U??????????????????????????« …—d?????????I?*« •∑ Wu?M??«

„U??L??ô« l?OMBË b??O???B Ê«u??«

…œU“ p– v?K Vd?? U??C«Ë ≤∞±≥رر

nODK«b bL? VU;« WUzd

Æ5KUF« V«Ë— v

u?????C?????F«Ë …—«œô« f?K????? f?Oz—

…—«œô« sU?CË Wd?A« WU?U ÈdJ œU?«

v?Ëö????????????? r?{ v??K? »b??????????????M?*«

‰U?L?F« l nODK«b?? b?L?? VU?;« …œU?O?I

Vd???? vU????« v« ≤∞∞∂Ë≤∞∞µ

Æ5KUF« …UO ·Ëd Ë vULô« bF« WO«d

s bL«

—uN ≥ Wd?A« Xd Ê«Ë o t« `{Ë« œu???N????' «db????I ≤∞±≤ ÂU????F« W???O?«e???O???? s

Æ5KUF«Ë WOUIM« WMK« ÈdJ? s???? b????L???« p?c Õd????

Æ·bN*« oOI%Ë ÃUô« s be*« rNcË 5KUF«

lMB*« vK2 e4(« —«d. bF#

È—ËUA« vIK*« bNA' dUF« ¡UF(—_« ÆÆpO «dO%« ‰ULF ‰Ë_«

VK?D* W?U???????????« p–Ë 5?KU????F«

WUF« WU?IM« uCË WdAU W?OUIM« WMK« fOz—

nu v WLK

ŸUOC« W+U vK åuJ1œò lMB0 q U ≥∞∞

∫·—UF« e ≠ V

‰U???L????F« l?OD???????O l?MB?*« Êuœ WËb???? u

W??U??)« t??ö??√Ë ‰U??L??_« q— vK? fOË

qU??? ≥∞∞ s d??????√ œu??? d??c?« s WU???

V«Ëd« œ«bË Êub« bb?Ë lMB*« qOGA

ÃU???????ô« j Õö??????« s? «Ëe???????????? rN?«Ë

VKBK W u? Wu?L? Íb?« åuJ1œò lMB0

qGA* UNKOGA œUM« - WdA« Ê_Ë …dQ*«

Êub« W?Ëb?' WËb?« …e?N??« l ÷ËU??H??«Ë

‰b?F« …—«“Ë ÊQ rNK?L?F ÊU?C?— s d?U?FU

W????d???A?« VU??? «e????« Âb????F «d?E bb????

qL?????F« v ¡b?????«Ë ÈËb????'« W?????«—œ l{ËË

…u??IU lMB?*« vK e???(U U?—«d? —b??«

∫rKI( ÈdB*« tK«b

—«u?? v≈ ‰u??u« ·b??N??? W??U??F«

ÂU???√ p?O???«d???O????« W????UM «œd????H*

»U??????«Ë 5KU???F?« 5 vF???L?????????

t????«u? v« U?????????I????F«Ë  Ub?????????«

b?F ÊU?C?— s d?U?F« WMb? b?N?A

tU???O?Ë√ W???b???I??? v l?C ÆƉU???L???ô«

öJA?LK W?«—œ s öC? W?UMB«

5K?U??F?K ‰Ë_« È—ËU???A???« ¡U???IK« b???

vF???O????D« “U???G?« qO???u???? U???C√ Êu???U?DË

lM?B*« Ê«Ë ‰U????L????FK W????O?«– …—«œU ÃU????ô«Ë

U??L??«d U??b??F lMB*« «b??F?? lO?? Wd????'«

WKB? v VB v« s u« W?KB

Wƒ— v≈ ‰uu«Ë UN 5KU?FK WOULF«

d?U??F« WMb0 pO??«d?O?« U??UMB

≥∞∞ s d?√ vK U UH qLF« ¡b? ¡UdNJ«Ë

“U?G?«Ë ¡Ud?NJ?«Ë ÁU?O*« U??b?)« tM l?DIM

W u?? »Uu?«b??? ‰U??L??ô« ‰U??— vK? Êub«

pc? v?I?K*« ·b?N???Ë qL??F« vd

v« W??O???u??{u*« ‰uKK? W??O??u??{u??

qL?'« r?FM*«b??? W?Uzd ÊU??C?— s

v?« rN??????«Ë— Ê« W????U????? rd?????«Ë qU?????

XL?????«d v?« Êub?« bb????? Âb???? V?????

…—«“u W??I??????? t??OM Êu??OK ≤ XK?Ë v«

W?d?A W?GK ôu?Ë ÆÆ—ËUA?« oOL?F

ÊËœ qL?????F« v?d W?????KB???? o?I????%

UU?MB 5KUFK W?UF« WU?IM« fOz—

Èb??F?? ô ¡È—«uD« ‚Ëb?M s U??Nu??{U??I??

t??OM Êu??OK ±∑ v≈ “U??G« W??Oub?? XKu??

ƉbF«

U??????U?????????????????ô« …d?U? s b??????%

ÆWUMBK vUM« l{uU ”U*«

¡UM?« œ«u???? lM?Ë »U???A????_«Ë ¡UM?«

»Ëd??NË lMB?*« nu b??I?? vU??ô« V«d«

Èu?I« …—«“Ë qb U?Nuœ WËbË ¡Ud?NJ«Ë

WMU u Ë√ …UO? Ÿu{u t« ‰ULF« ‰U

rË d???N??? q t???O?M n√ µ∞ Êu?J WK?U???F«

‰U??L?F« ÊËU??F r U??N_ W??uJ(« «b??I??M rN

Ác Ê« p– U«d{ô«Ë  UU?Bô«Ë

ÂU??F« 5?_« dJ d??UM?«b???? Õd??Ë

`BË ÂœUI« dNA« v UC« nu tJU

ÂU??F« œU???%ö b??U??*« ÂU???F« 5_«Ë

Æd¬ ‚“— dB È√ ö ‰ULF«

UM??????√ò ÁU??O*« U???d?? l? ¡vA «uK?B

‰U?L?F« 5J? ÂU?F« VzUM« —«d? c?O?HM vK

fK?Ë ·U?Ëô« d“Ë vH?O?H?? XFK —u??b« …u?œ ¡U?

d???????F b????F ÊuJ? Ê« V? «¡«d???ô«

vQ vIK*« «c œUIF« Ê« WUF« WUIMK

π s q?L???F« s X?H???u b??? W???d???A?« XU???

Æå UN'« qJ 5ub

‰U??L?ô« q?— »d?N b??F t—«œ«Ë l?MB*« s

qO?U?L?« —u??b«ò ’U?F« s Ëd?L? lU? ¡U?DË …—«œ«

Ɖö(« iG√ vN vu{u*« q(«

WU????I?M« t Âe?????K b?b??? Z?N —U? « v

ÆdB ‰UL UUIM

vK? ‰U????L????F?« qB????? rË ≤∞±≤ fD?????√

W?U?F« W?U?IM« ‚ËbM 5√ s?? b?O?Ë b?√

WËbK W?I??*« Vz«dC«Ë Êub« œ«b? s

vö??ô« W???O??«bK åÊU????? b??L????? —u????b«Ë —U?????b«

Æ≤∞±≤ du√ dN s rN«Ë—

b?O?u« ‰U?L?F« VKD Ê« W?O?bMN« U?UMBK

…QAM*« vK? e(« —«d? cOHM ÊuJ? vUUË

…œU?? …¡«d?? vI??K?*« ‰U??L??√ sL??C??Ë

dB Ë vHdF«Ë qBO+ vHd?F« sLd«b? s b?L? —u?b« WKOC? ÆÆÈœuF?« Wœu?F« W?OdF« W?JKL*U œuF? WF?U? bU?*« –U?ô« Èb« v U?UI« v« o(« …œU?N vK t U1dJ W?IO?IA«

Uu??C?? v« …d???H?« ‰ö? e??O??L??? —Ëœ rN? ÊU? s?c«Ë 5IU??«

W??M? ·d?? vK qI?M« d“Ë nOD?K«b???? -U?? —u?????b« o«Ë æ

ÆvUIM« qLFU

Æ5KUF« lOL' tOM WzULL U—bË ndA« ÈuM« bu*«

dB? qzUC? UN?O œb? v«Ë ÷UdU Áb? v t?D

vKË d?O sL?d«b?Ë vM bL?? vHDB s q .dJ« qL?

Æbb(« WJK WUF« WUIM« fOz— ÈdJ ÕUH«b p– sK«

tK« vK? ‰u?d« U?U?ËË U??N qË e?? tK« UU???? v«

Âd?Ë vd*« b?O?F b?O?F«Ë t U? rO«d« bU?Ë œU? v(«b? ÆVD bL« «c Ê« vd(« ÃUö WUF« WUIM« fOz— VO?IM« WOD bOF« ‰U W?b? v? U?NU?O? XM?« v« W?OU?IM?« «œU?O?I« Ác?N? V«Ë .dJ« s ŸU?b?«Ë rNzö?“ W??b? v rœu?N??0 UU?d??Ë vU?IM« q?L?F« Æ¡UdA« 5BK<« U¡UM« «b« vMô WUF« WUIM«Ë rNuI d?????O??????u« W??????d????? …—«œ« f?K?????? fO?z— dJ? ‚—U ¡«u?K« o?«Ë æ b???U??F v?K vd??? ±∞ lMB??? W—b?MJôU W???O???bMN«  U???UMB?K  UU??« Ãö?F? ÈdJ??F« qU?? vHDB?? vH?A????? l? W?d??A« vK q?U?? ±≤∞∞ —«d??I?« s b??O??H????? ÆÆvK?O??LJ?« Ãö??F«Ë qL???F« d“Ë kU? U{— —U?O odH«  U?LOK?F U?I p–Ë W?dA« Èu?? Ævd(« ÃUô« db?Ë Wd?AU WOU?IM« WMK« fOz— VzU du? bL? pc Õd? VUD* W?U????« ¡U? …—«œô« fK?? fOz— —«d? Ê«  U?MO?Q??« ÂU? …—«œô« 5 o?Ou« ÊËU????F????« —U « v W????OU???I?M« rN????M?'Ë 5KU????F« ÆvUIM« rOEM«Ë qU?? vHDB?? vH??A????? l - Èc« b??U??F?« Ê« d?u? ·U??{« vd?(« ÃU?ö vD« e?d*«Ë Wd?A« 5 oO?MU ÊU? ÈdJ?F« ÆÊ«uK vö?F?« qUJ« ŸËd?A?0 W?O?ö??F« W?b?)« q«d?? vË«  √b æ bô WO«d WOKL ¡«dU p–Ë WOdA« WEU0 rd«Ë 5LKFLK ÆWEU;U ÈdJ«  UOHA*« s …b«u 5LKF*« s W?OL?OKF« sN*« WU?I ÂU? 5« œuB?I*«b? bL?« sK«

d WUI q s vËb« Èu???*« v?K W?OU??IM« W??d?(« Èd« ‰U??L?F« œU??%« fOz—

Á«—u???b«Ë d?O????U*« v?K 5KU?(«Ë W??b?)« ¡UM« u??u sc«

u??C?Ë WU??IM« ÂU?? 5« ÈËU?d??A« t?√u? vu? e??Ë vK;«Ë

se?O?L?*« WF?U?'« ¡UM« s ≤∂Ë W?OËœ ez«u? sezU?H« 5?U?«Ë

«– …d?O?  U?L?B tË …—«œô« l È—U?N*« ÷ËU?H*« ‰UL?F« œU?%«

qR*« vK 5?KU?(«Ë fU??O?K«Ë ”u—uUJ« vK? 5KU?(«Ë

bU?*« ‚ËbMB« 5« tK« vK vKË ‰U?LF« »uK v rOE d?OQ

Á«bN ez«u WOLKF« VF?A« qz«Ë√Ë ÕuH*« rOKF« ÂUEM vFU'«

l …dO? „—U?F tË …U?O b«d ‚bM WU?I fOz—Ë

W?F??U?'« ×U? s Ë« f?—b?« W???O ¡U?C??« s rN

W?O W?UI fOz— v?MH œu?L?Ë ‰U?L?F« s …—«œô«

ÆrN UFOA

W?UF« WU?IM« bU? ÂU? 5«Ë vU?O« jO?AM«

5KU?F?K W?OU?IM« W?MK« fOz— ÊUDK b??O? Õd? æ

ŸUD?IU V?UJ*«Ë U?«e*« s? d???O????J« v?K qB????

ÊU U?N“«uË V?KB« dO?«u*« W?UMB d?BM« Wd?A

s? WU??????I?M« q?O??????Ë v?u?????? b??????O??????«Ë v?uJ?(«

…—«œô« fK??? fOz— vK? s??;«b????? vK ”b?MN*«

Æ5DK ‚bM WUI fOz—Ë W—bMJô«

bu*« Èu?K W??K ·d?? v?K o«Ë »b??M?*« u??C??F«Ë

‚bMH 5KU?FK WOU?IM« WMK« U?{ËUH X?$ æ

Ud??N? ·d?B v?« W???u« s W?OM?O? W???Ë nBË

qO?? …œU??O??I ‚bM?H« …—«œ« l d??B??ôU ”ö d??Ë

dJ u?KO??Ë …—– X?“ uKO??? s W?????u« nB Êu?JË

‰uG« .dJ«bË qO—u« ‚œUM ÂU db qO

W?????UM0 p?–Ë uKO??? ≤ W“ ÈbK v?K?? s?L?? W???KË

q?U??????A*« i?F q?( q?u??????« v? ‚bM?H« d?b?????? ÆWOULF«

nu bO vM«b

WOUIM« WMK« fOz— nu bO? vM«b pc Õd

ÆndA« ÈuM« bu*« Èd– W??Uzd ‚œU?MH«Ë W??U??O???K W??U??F« WU??I?M« Xd?? æ qL??F?« «œU??O?? s 5IU???« U“u??— ÊU??L??OK? vd??G??

WMK« Ê« ‰U?Ë ÆÆ‚œU?MH«Ë W?U?O?K W?U?F« WU?IM« q?O?ËË ‚bMHU

WUzd WUIMK bb?'« qOJA« bF WOuUI« s?« rNuK vUIM«

«– 5KU?F« …œu? U?N?√— vK qU?A*« vU q? VUD W?OU?IM«

U1dJ ÈœU?F*« qO?u? ‚bMH ¡Uu« Âu v p?–Ë ÊUL?OK vdG?

·d l •±≤ W?uLF« W? ◊U?« vU ·d?Ë WO?NM*« œu?IF«

rË vU??IM«Ë v?H?O u?« r—«u?A?? ‰«u …¡UM?« rœu??N?Ë rN?zUDF

Æ—u« …—«œ« l UNOK oH*« ÕU—ô«

ÆWOUO« PAM*« nK v rNzö“ Wb u bN uQ

WUIM« ¡UC√ .dJ öH vd?(« ÃUö WUF« WUIM« XU« æ

VzUË W?UF« WU?IM« fOz— ÈËU?dA« ‰ö b?L? r Êu?dJ*« æ

s sb?H*« ÊU W?UF« WU?IMK ÂUF« 5ô« Èb?OF?B« ‰UL? ·U{«

Ác qJ W?KR? d?B?? Ê« È√— t« v? U??NKQ rKË t??OK

‚UHô« Ëd0 ·ô« ∑Ë UNUdË bb(« WJU qU n« ∑≥ WM*«

tK« v ÂU« UNô VdG fO «cË rU?F« œuI Ê« qzUCH«

W?O?dË «bb? U??—b? ±∂ 5O?F vK UDM W?F??U? fK? o«Ë æ

q√ s U??N«u?« ‚d s q XL??F « Âö??« t??OK? nu

VIK?« `M —«d??H?« sL??C f?—b??« W?????O ¡U??C??« s? …cU??« ±∞

`L????I«Ë ‰ö???G?« WK X?U??? U???N?« U???L??? v?u???'« ÷—ô«

VD« W??OK?J vu???? v??? b??L???? s qJ? –U???« W??H??O u vL?KF«

t?L?UË vd?A« UN?O?UM UNK W?OU?Ëd« W—u «d?ö

vLKF?« VIK« `MË W??O??{Ud« W?O?d?« W??OKJ ‰U??L?? b?L??« Xd?O??Ë

ÆUË— tLUË vdG«Ë WDeO

dOL vMd«Ë qOzUO ‰UL 5KU? …dUbK bU –U« WHO u

tô «d???O?????? U1dJ? vHd???F« —u??????bK? …u??b?« Ác b???FË

ÂuKF« W??OKJ rO?«d« Âö?«b??? vK?Ë W?O??uM« W?Od??« W??OKJ œË«œ

d??O??? s vö??« W???O??«œ ‰Ë« t« a—U???« v q?????O??

W?Od?U b?O?L(«b?? vLK W?L?O?«Ë VDU tK«b?? vHDB? —u?L?OË

d?UF*«Ë Yb?(« sdB?F« v 5d?B*« dO?Ë 5d“ô«

bF? U{—Ë WbMNU bd? vUË ÊUMô« VD bO?L(«b? bUË

Æ’UF« s ËdL lU dM vK vId

v «b?b?? U???—b?? ±∂ 5?O??F —«d???I« q?L??Ë W???O??{U?d« W???Od???U

W??F???U??Ë lU?? ‰Ë√ v? d??M ‰Ë√ u? d??M*« «c Ê« U???L??

ÆWFU'« UOKJ WHK  UBB

tU ·d «cN UNK WOId?ô« …—UI«Ë q dB v WOö«

5Q?K? d?B? W?d?A …—«œô« f?K? fOz— nu b??L?? o«Ë æ vK 5Q??« j?? jO???I uË W??d?AU W??OU??IM« WMK« V?K vK 5KUF« Ud? s …b«Ë WFœ vK tLB? s ôb dN ±≤ —«b Æ…UO(«  UMOQ WdË WdAU qU ·ô« ¥ 5KUF« œb Ê« YO t« ·U{«Ë W?OUIM« WMKU ‚ËbMB« 5« »UD bL?√ pc Õd U«e*« …œU?“ b??F 5?KU??F?« d??ô« Ãö?? »U? `?? v?K W??I???«u*« tOM n« ∑µ s  UO?HA*U ’U)« b?(« lœ vË rN WU)« œËb?? v WËœ« ·d??Ë W??d??(«  ôU??(« s t??OM? n« ±µ∞ v« ÆtOM ±µ∞∞ W??—b« vK?U?? s 5KU??F«Ë 5—«œô« —U???? s? ±≤∑ .dJ - æ WOuM*« WFU ‘U?F*« s «uGK s2 UNu UË vËô«

s «—U????« vze? qJA ŸËd??A*U W?O?ö?F« W??b?)« ¡b

U* «db?I?Ë ¡U?Ë ≥∂‡« Ub?O?F? W?F?U?'« ‰U?H???« ‰ö?

≥ —Ëd bF q qJA qLF« √bË dUM ≥ o«u*« ¡UF—ô«

W??Ë—« q?«œ qL??F?« v vU???HË ¡UDË b???N?? s? Áuc

ÆÂU«

r« ±¥ .dJ - U?L? ¨rN?b? «uM ‰«u W?FU?'«

vH u* ŸUL?« b?I —dI*« s t« œu?BI*«b? `{Ë«

Xd? b??I? W?b??)« ¡UM« «u?u s?2 5KU?F« —U??? s

U???—b???« WK?K ‰U???LJ???ô  U???O???d??H?U ŸËd???A*«

Æ5KUF« —U s ±¥ WFU'«

qC??« qJ?A qL??F« d??O?? vK b??U?? v?« W??“ö«

u?GK sc« f—b?« W??O ¡UC?« s µπ .dJ - U?L?

rN??ö????« v« W??U?{ôU? 5LKF*« W??b?? v Ÿd??«Ë

vK 5?KU??(« f—b??« W????O ¡U??C??«Ë 5???« s

Ê« dcU d?b'«Ë 5LKF*« s 5—U?ALK UN?O—UJ«

W?????F?????U?????'« ez«u????? vK? 5K?U?????(«Ë WËb?« ez«u?????

5L?KF?????LK v?ö????F?« qUJ?« ŸËd?????A0 e?????????(« »U

—u?b« …ezU? vK 5KU?(«Ë Wdb?I«Ë W?OF?O?A?«

v?? d?L????Ë v{U*« d??N?A« l?KD v √b rd??«Ë

o??ô« W??F??U??'« fOz— ‰U??F??*«b??? X??N? vHDB??

ÆvU(« dUM d«Ë√

WËU?F*« W???O?N«Ë f—b??« W??O ¡U?C??« s ±π .dJË

5IU« U“u— ÂdJ WUO« WUI ËÆÆ

5IU« U¡UC« ÂdJ vd(« ÃUô« WUI

t??D v t??d?B? X« tô t?I? «cË vH?d?F« —u??b« dB? qCË d?B W?LO?I rNM 5KU?G«Ë dB q?√ d–Ë dJM Ê« b?F vdF« rUF« W?U W?HBË lL√ r?UF« vK dB rN?OK XUË dB q«Ë dB* »dF?« vM s dOJ« ÆrNuFAË rN Xb U «uË dB VFË ÊU???O?????? Wu? o tK?« v« W???O???«b« «c? W???D XU?J Ë« ”U q d?c??OË œ—U? q oO?HË ÆÆqU? q kI?O???O WU?0 W?D)« XU?Ë d?B? W?OL?√Ë dB? W?L?O?I vUM? d?B? …U?bË q d?B? VF?A ¡U?L?ô«Ë W?OM u« v ”—œ rU???(U vd???– vHd???F« —u?????b« q?{U??H« q?d« «cË Wœu?F?« pK? ee?F«b?? s qB?O? pK?*« Âd??;« vd?F« ÂU? v Âu d?)« v W?OdF?« WL?I« d9R? v« V– U?LMO? ‰UL l vU?O« tö vË W?JM« »UI« v ±π∂∑ …d« X% W?œuF« U?OUJô Ád?O s?K«Ë dUM«b? rË Õö?? ¡«d?? —u??H« vK ‰u??Ë d??B?? VF??Ë d??B?? du?« »d? vË dUM«b? wU?O« t1d? v nAJ qOz«d?« ¡U?b?ô ‰Ëd??« db?B? lD sK« s ‰Ë√ ÊU? Ê√ b—√Ë “u?????? q— v?M« ∫‰U???Ë UJd???« r?N??ƒ— v?KË Wœu?F« W?IO?IA« v Ác?N?  u*« q vB?ô« v vK« „—U UNuOË UNzULKË UNU?œË UNUJË qOô« UNFË Æ…—uM*« WMb*« WO Ë WJ ÈdI« Â√ ÷—√ v tK«


UFU

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

‰ULF«

WUMBU ÷uNM« WË— lC ZOM«Ë ‰eG« d9R

WdB W UM Âb√ –UIù qUF« qbU WuJ(« W UD …œU???O?? X% ·œU???N« v?U??L?????ô« —«u???(U vM? u« qL???F«

l „«d???ôU ZO?M«Ë ‰e??G« ‰U?L?F W??U?F« WU?IM?« b?I?

Èc«Ë vM u« qL?F« e?— d?B ‰U?L? UUIM? ÂUF« œU?%ô«

wU« Ud9R? UUMB« œU%U W?OM«  UUMB« W?d

W?OU?LF«Ë W?O?UO?« …U?O?(« v Á—Ëœ gO?LN iF?« ‰ËU?

ZO?M«Ë ‰e?G?« W?UMò Ê«uM X% ZO?M?« W?UM –U?Iô

qL Uö oI% WO?FdA …—u ÀËb …—ËdC VUD UL

Èu???I« d“Ë Íd?“ô« bU??? —u??C??? å‰u???Q*«Ë l«u?« 5

odD« u? «c?N?? ÆƉU?L??ô« »U???«Ë ‰U?L??F« 5 W“«u???

W?O??M« U??UMB« W?d? fOz— Èb?d*« b?L???Ë WKU?F«

s_« oO???I???? U???F??O??L?? U?u??d v?« W??O??LM?K `O?????B«

‰e??G?«Ë sDIK? W??CU???I« W???d??A« fO?z— rOKF?«b????? œ«R??Ë

ÆeeF« UbK v ÈœUBô«Ë vULô«

WU?O WUMB« d“Ë —U?A?? ÊUB?LI«u« b?O«Ë ZO?M«Ë

v W?O???M« U?UMB« W??d? fOz— Èb?d*« b?L??? b?√

W?O—U?)« …—U?«Ë W?UMB« d“Ë `U? -U? ”bMN*« s

U? …b?«Ë …bË ZO?M«Ë ‰e?G« ŸUD Ê« d9R?*« ÂU√ t??LK

‰U?LF W?U?F« WUI?M« fOz— rO«d« ÕU?H«b?? v« WU?{ôU

WU?d« ÁcË W?O??M« UUM?B« Wd?Ë W?U?F« WU?IM« 5

ÆZOM«Ë ‰eG«

ZO?M«Ë ‰eG« ŸUD Ê« UÎ ??{u WËbU 5u??LK W?Nu?

d9R*« ÂU« t?LK v WKU?F« ÈuI« d“Ë Èd“ô« bU? tË

ÃU« …b?U ÊuK1 sc« d?B ‰UL? s d?_« œbF« rC

vK« «u??b? sc« dUM ≤µ …—u? vU?B?Ë ¡«b??N?A W?O???«

s r?????C?« ŸUD?I« «c? vU????F? nú? sJ? U????N? ”Q ô

U??Ë ŸU??{Ëô« d??O??G U?? r?ôuË d??B?? q« s r?NbU??

«—U??L?????« b??u ôË ÃU??« b??u ö?? ‰U??Lô«Ë —ub??«

‚d?A« v d?B?? ‰U?L? q U?O? U?L? lu?*« «c v `?«

s W???O??u?J «—«d??I? XKO?????« Z?O??M?«Ë ‰e??G« W???UMB???

d??ô« W?H« r—U???U U?N—U?Ë œö?« q«œ vË »d?G«Ë

tM ’öK t—U bL&Ë ÂU?F« ŸUDI« lOË WBB)«

…—u b?F v? U?N?u?I? vK qB?% r w« W??H«Ë «—d?C

Æ…dN ‰UL s UMb U vK√ UbIË

Ê« r—u??C? vMF Èc?« —u?C?K? dJA« Âb? r? dUM ≤µ

idF?« ŸUDI« «c XbN?« WËb« Ê√ v≈ Èb?d*« —U«

Âö œuL ∫ duB

v≈ ÂU?F« ŸUD?I« s ÈËb?F« XKI?« v? U?—Ëœ s XKË

W??UMB?U ÷u??NM«Ë qU???A*« q( vF?? v?U??IM« rOE?M«

—uC(« s VU

Èbd*«Ë rO«d«Ë v«d*«Ë Èd“ô«

W??O?b??)« v«uM?U r??N ÊU? Ê« b??F Ud?uD v rU??Ë

lU??B??Ë U??d?? s •¥∞ s »d??I U?2 ’U?)« ŸU?DI«

W???O??????U? Íd“ô« Âb???I p?– vKË nU???B?*«Ë ö???d«Ë

W—«œô« «—«dI« V? vze nu WHu? ’U)« ŸUDI«

W?U?MB« ‰U?— U??C«Ë W??O?«u« W??b?(« W??OU?I?M« «œU?O??IK

ÆWËbK

‰U— Ë« —U?Lô« ‰U?d ZOM« ŸUD v WU ¡U?dA«

X? v?MMJ oH?√Ë qK?_ d9R*« «c?N ¬ r Èb??d*« ‰U? »e? È_ vL?M ôË W?U?O? ‰U?— UM? sM d?–«Ë —c_ …b?OI? »U?« 5OM Ë 5d?B UMMJ? VU√ UMË —U?O Ë√

WOuJ(« @«—«d‡‡ I« V ‡ ‡ ‡) ‰e‡‡ ‡G« lU‡‡ ‡B v= nu6 • ¥∞

q«uM u? Ë√ …U?O? W?O?C? vË gO?F« W?L?I s l«b VU « pc W??UMB« duDË qL??F« —«d?L??ô U?N?O?? d?O?« q«œ s? ¡U?? Èc?« WKU???F?« Èu??I?« d“Ë VU? «Ë W??u?J(« «cN WB UOK W—«“Ë WM' qOJA Wd vUIM« rOEM« W???UMB?«Ë WKU???F« Èu???I?«  «—«“Ë U??N?MuJ? v rC n?K*« W?CU??I« W?d?A« f?Oz— v≈ W?U?{ôU W??OU*«Ë —U?L????ô«Ë Ác Ê_ ZOM«Ë ‰e?G« ‰ULF W?UF« WUIM«Ë ZO?M«Ë ‰eGK ÆÃUô« nu ÊËœbN UMKË ·ËdE« √uQ d9 WUMB« ÊUDô œ«d?O??« »U `? …—Ëd?C W?uJ(« Èb?d*« VU d?O??O?GË d??B? v …œu?u?*« d?O? WKO??« WDu???Ë …d?O??B? ŸUD?I« «c U???N??L???N ô WËb?« ÊQ d??F???A t_ U???NU???U??O??? vK X???O ZO??M«Ë ‰e??G?« W?U?M Ê«Ë d??O??J« vU?MB« WËb« XF?Ë W?O?U?O?« …œ«—ô« XII?% u t«Ë U?NU?U?L?« Æs% ‰U(« ÊUJ W“_« Ác q( öF «d?√ Vd?N« `?√Ë vA?H œU?H« Ê√ v?≈ Èbd*« —U?« WËb« ÊQË WËb« …eN√Ë WuJ(« s WU WO v UOU√ W??U? b??F  Q r …—u??« ÊQ??Ë 5d??N*« ¡ôR s vA?? 5d?N*« —U?G Ê« v? b?OF?—u q«œ sœu?u*« 5d?N*« W??UDLK? …d?O???? …dUE0 s?d?N?? s »d??I U?? cM «u??U?? »UO? vK …dO? Wôœ fJF «cË 5dN*« —U?J rN«ËU0 5d?N*«Ë W?OD?K« WN?«u? vK U?Ne?N« …—b? Âb?Ë WËb« ÆvO«d« d« dF VdN« nËË Ê«Ë U—Ëb ÂuI Ê« WuJ(« vK özU tLK Èbd*« r«

ƉULô« —UJô« qJ mU ÂU?LU lL? WuJ(« Ê« Èd?“ô« ·U{« fO?Ë W??UM?B« Ác ÷d?????F v?« qU???A*« q( vF???Ë WuJ(« Ê« qOb Àb? r UO? ÊQË lL U?N« UO?

—«b« W?U v WUM?B« X«“UË Êü« v? r r U?O Ê«

v UUMB« ‚d√Ë Âb√ s v ZOM«Ë ‰eG« WUM Ê«

ŸUDI« lUBË Ud s «dO? XIK√Ë Êü« v dL

sDI?« t e??O??L?? U0 W??O*U??F« …œUd« U??N X????√Ë d??B??

ö ’U)«Ë ÂU?F« 5UDI« v lU?B*« X?√Ë ’U)«

Ác X{d?F b??IË Èd?√ WËb d?u? r? …œu? s Èd?B*«

ŸU???H—«Ë sD?I« s ‰u???B???;« ÷U??H???« V???? U??U???

U??U???N???ô« Ÿ«u√ v??A? W??O???{U*«  «uM?« v W??U?MB«

Æœ—u*« —UFQ Ê—u U «–≈ Á—UF√

UNOK X?K v« W U)« UU?O« V bL?F*« ‰ULù«Ë

UuM t?OM ÊuOK ±\≤∞∞ u? t?LO? U WËb« qL? U?C√

UM“U?? v«Ë oU??« ÂUEM« b??N? v W??O?B???A« `U??B*«

ƉUL_« ŸUD Ud v —u√

ÆÊü« v UNM vUF

qbU qU? qJAË WuJ(« VUD UM√ WU?IM« fOz— ‰U

Ác v rU?F« v …bz«d?«Ë Wb?I*« v? dB? XU? Ê« b?F??

ZU?F v« «—«d?I« —«b?U Z?O?M«Ë ‰e?G« W?UM –U?Iô

WJU?N?? lU?B*« X??√Ë «d?O?? nK?K d?Q W?UMB«

∫vx U??I?Ë ’U??)«Ë ÂU?F« 5U?DI« v U—U??O?N« »U???«

…—œUM« «¡U?HJ«Ë ‰U?L?F« s ·ôü« bd?A -Ë  U?U? öË

rO«d≈ ÕUH«b WLK

od s ÈdB*« sDIK WO«—e« UUO« v dEM« …œU≈

W–U öu XK Ê√ b?F rN …œ—U WUMB« Ác X?√Ë

ZO?M«Ë ‰e??GK W?U?F« WU?I?M« fOz— rO«d« ÕU???H«b?? √b

œ«b?ô W?O?u?I« WMK« l? qL?F« U?K vË« œU?%ô« b?I?

v« WKO?« W?Du?? ÊUD_« W?«—“ v lu?«Ë Õö?H« rœ

ÆrN

vK œ«b? WI?Oœ ·u?uK —uC?(« …ub d9R*« ÂU?√ t?LK

b?OL?(«b? —u?b« W?Uzd vB?« 5Q« ÊuU? ŸËdA?

W—«“u?« «—«d???I« v d?EM« …œU???«Ë l?U???B*« U???N???U??????%

–U??I« uË U?MF??L?? b??«Ë v?u?? ·b UMU??√Ë Âu??O?« UM??

¡«b?N? pc??Ë ¡«uK« ÷—√Ë 5—b?« —UD v?œU? ¡«b?N?

‰u? UA?UM*«  —«œË W??B« d“Ë —u??b« bU?? W U«

UU?K Èœ«dO?« Ëe ÀËb v XL?U v« WOz«u?AF«

vF qEMË «b√ tM bO? ô ·b ZOM«Ë ‰eG« WUM

ÆWuJM*« W—bMJù« …—UL

ÊuU??? ŸËd??A??? v« qu???«Ë ÂUEM« d?uD œU???%ô« Wƒ—

W√ 5d?N*« q?L?% ÊËœ Vd?N?K c?UM XI?KË U?u?M*«Ë

5BK<« q W1eË vUFË tU? tK« s …œ«—S tIO?I

Êü« ZO?M«Ë ‰eG« W?UM –UIù vU?« Ud9R vQ? ‰UË

W?O??? WU?— oI?? qU?A« vU?L???ô« v?B« 5?Q?K

‰Ëe????G?« W????U?M ö?????b???? rœË „—U?????L???? Ë√ V?z«d????{

«c v? b???I??? Èc« ‰Ë_« d9R?*« —b???« b???I ÆÆs u?« «c???N

V? ‰u?I ô ÆÆs u« Ub?N?A W?U??Ë W?U WKd? v

WLE«Ë 5«u? WF?«d0 WU)« WMK« nJF U?L ÆÆlO?LK

WuO« d?OuË UNO vK;« —U?Lô« lO?AË UuM*«Ë

…¡UM« «—«d?I« s bbF« Â≤∞±± dUM ≤µ …—u VI? ÊUJ*«

—«u?(« dU?M Èb?« q9 v?«Ë W?O?U??O?« Wƒd« ·ö???«

W?O?U?I Wƒ— v« ‰u??uK U?NK?L? v W?O??U?L???ô« UMO??Q?«

ÆWULFK V—b Z«d cOHM ÂULô«Ë lUB*« qOGA WOU*«

W???UMB« ¡«d????? U???N?????U???O?? v? „—U?? v?«Ë W??œU???N«Ë

s ÃËd??K ‰c?? v« œu??N??'«Ë vF??« U/≈Ë v «d??I1b«

ŸËdA? œ«b« v« ôu?Ë vU(« oO?D« öJA W?'UF*

…—ËdC WOUO« …œUO?I«Ë WuJ(« rO«d≈ ÕUH«b VU

vQ b? nú? sJË WKU?F« Èu?I«Ë W?«—e?«Ë —U?L???ô«Ë

‰ƒU???H???«Ë q_« s …—œU? œu??Ë r?— WœU???B?????ô« W???“_«

rN???O?K sR*« ‚u???I??? k?H??? vU???L??????ô« 5Q???K? ÊuU???

vUL?ô« bF« WU?L vK ’d(«Ë …—u« ·«b« oO?I%

X? b??Ë ÆÆ…d???O????? UU??O???√ sH???« vN?????A ô U?0 ÕUd«

—«d?I?ô«Ë d?O)U U?œö rFM v? WOU?(« WKd*« vD?

ÆrN«uô sô« —ULô«Ë UUF*« »U«Ë

v ¡U?d ÆÆ¡«d« f?OË ¡Ud? rNQ ‰UL?FK dEM« r Ê√Ë

ô≈ …œU'« «—«d?I« Ác cO?HM 5u?LK UM«¡«bË U?M«u√

ÆvUF tK« Ê–S

‚u??I?(« Ác? v ÊËU?N? ô Âu?O« r?d9R? ÂU??« b??ƒ√ vM«Ë

tU? U?R*« Ác d?« Á—U??U d? ‰U?L  U?UIM ÂU?F«

∫WFU

W???O????LM?« v« ·b???N? Èc« d9R?*« «c v W????—U???A*« —d????I b?Q? vQ …u?b« Ác ÊuJ U?F? W?O?U?L??ô«Ë WœU?B??ô«

—u B«b ‰œU

—«u?????(« v?K U?????L?z«œ b?????R Èc?« vU?????I?M« r?OE?M?« ·«b« W?O?{d*« ‰uK(« v« ‰u?uK qL?F« ·«d « 5 vU?L??ô«

W?UM –UI« u? tK« s r? sc« ‰U?L?F« UN???« w« —«d?I?« u qL?ô«Ë d?ô« UMb oO?I%Ë Z?OM«Ë ‰e?G« Æs u«

v« tu?« «c v dO« Ê« bôË ÆÆ¡UM« —«u(«Ë ÷ËU?HU √b ÊU?' …b? qOJA? 5u??« cM √b ÂU?F« œU?%ô« Ê« W'UF ‰u? vUIM« —«uK ÈbM UbI bI? ÆÆqFHU UNKL v« ÃU?? Èc«Ë ≤∞∞≥ WM ±≤ r— qL?F« ÊuU?  U?O?K U?L?? ÆÆ5dD« 5 qL??F«  U?ö? v Ê“«u??« oI? q?b?F

Èb?B? Ê«Ë ZO?M«Ë ‰e?G« W?UM WU?L? vK b? qL?F

WKUF?« ÈuI« …—«“Ë rC WUM?B« ÁcN WU? WM' XKJ «uD)«  √b vU??UË —U?L???ô« …—«“ËË W??UMB« …—«“ËË …œ«—ô« Ê« b??RU? uË l?«u« ÷—√ vK ◊U?A?M« W?—U??L0 ‰e???G« ŸUD l?C WËb« Ê«Ë U???U9 …d???u????? W??O???U??O???« v UN  d? v« ·ËdEK «dE UNUuË« ”√— v?K ZOM«Ë ŸUDI?« «c —ub v«  œ« v?«Ë W??IU??«  U??U??O??« q

UOu?« dEM ¡«—“u« fOz— qbM ÂUA —u?b« Ê« b«Ë ÆUNAUM* d9R*« «c s Ãd v« …bz«— W?UM ZO?M?«Ë ‰e?G« W?UM Ê« v« Èd“ô« —U?« s?Ë nUC? qL?F« ’d ÊS U?N ÷uNM« - «–«Ë WO?Uô«  U?uI*« U?Nb dB? ÊU ULK Èd?B*« œUB?ô« Æp– oOI s «b« U?NMJ ÷d9 b? ZO?M« W?UM Ê« Èd“ô« `{Ë« …d?L??*« Vd?N?«  U?OKL? vK ¡U?C?IU qzU?H?? t«Ë  u9 “U??N?'« …¡U??HJ U?I??OË U U??—« WDd?? WQ??*« Ác Êô «dE œd? »d?N« W?OC? d??«Ë vUF? qF?HU √b Èc« vMô« Æ÷d ô ÷d rN?ô 5d???N*« o?ö?????? W???uJ(« Ê« vK? Èd“ô« œb??? U?NK? d?B? ÊËdb q? jI? Èd?B*« œU??B??ôU? ÊËd?Cô vK ÊuK?I sc« »U?A« ‰u?I? rË UNb?U vK« ÊËd?bË Æ UuML*« WLzU s UdOË sËdN«Ë  «—b<« ‰ËUM «c v Èd??B*« qU?FU mU??« t?d? s? Èd“ô« »d?« l— vK «bU qLFO t«Ë WKu  «dH qL« Íc« ŸUDI«

ÆbOF—u vdN*

Ë« œö« q«œ v ÊU ¡«u? tUJ* œuF Ê«Ë tOU?« …¡UH

∫ UUMB« ‚d√ –UI%ù d9RLK WLN UO)u*

‰uK(«Ë WUMB« Ác h U q s WKBH …dc UMbË

vK lLM WUM*« WOKL qON UC« vFOË UN—U

¡«—“u« fOz— qbM ÂUA —u?bK UNbIM U?NU« V«u«

s d??F v?« ZOM?«Ë ‰eG« W?UM –U?I« u b?«Ë ·b

ÆUMF UUM Ê« WKUF« ÈuI« d“Ë s vML sJ

v W1b??I« «—U??C??(« U??N XD—« v?«  U??UMB« Âb??«

‰eG«Ë s?DIK WCU?I« WdA« fO?z— rOKF«b? œ«R `{Ë« v ZO?M«Ë ‰e?G« W?UM? UN? d9 v« W?“ô« Ê« ZO?M«Ë Æ…œb UUO œuË ÂbF ”Uô« v ld dB  UOKL h U?LO Èbd*«  ULK v ¡U U? rOKF«b b« ÆodF« ŸUDI« «cN WËb« ÂUL« ÂbË VdN«

WbMN« Wd#U ¡«bô«Ë œ—u)*« vK „—UL'« …œU“Ë XR*« ÕUL)« ÂUE qbF6

ÆrUF« ‰Ëœ s bbF«Ë dB rO«d« ÕUH«b qOe« d?– UL WUMB« Ác X{dF bI V? …d?O?ô« «u?M« v b?L?F?*« —U?O?Nô« v?« t??LK v Èc« sDI?« ÃU?«Ë lU??B*« qO?G?A?? W? U??)«  U?U??O?« U?bMF l?L« rU?F« ‰Ëœ 5 W?O?M« …e?O*U d?B t? lL?

v ·d???B????U œ—u???????*« «e«Ë

ÊËœ V?d??????N???????K? c???????UM? X?IK?Ë

«—ULô« d?OuË sDI« —UF√

Æ’U)«Ë ÂUF« 5UDIU

dB? ‰UL UUIM ÂU?F« œU%ô«

…œ—u???*« W?A?L?ô«Ë U??u?M*«

s „—UL Ë√ Vz«d{ È√ qOB%

lU?B*« duD?Ë Yb?? W?“ö«

fOz— rO?«d« ÕU???H«b??? Õd?

–U?Iô W?Ou? W?O?O«d??« l{u

s •∑∞ s d??« Vc vU?UË l?O?« WKO?B? UuM t?OM

WM ‰ö??? XR*« ÕU??L??« ÂU?EM

ŸU?C?« …—Ëd?C V?U Ë 5d?N*«

v« WbMN« Wd??U WU?F?ô«Ë

œU?%« fOz— VzUË W?U?F« WU?IM«

sD?I« W???«—“ s W«b W???UM?B«

Æ5KUFK —uQ qb«

WU??d« bb??A l? 5U?? s ôb

gO?H«Ë „—ULK «œ—«u« lO?L

WL?O s •≤µ W?M Õö?H« rb

X% b?I Èc« d?9R*« Ê« ‰UL?F«

«—«dI« nËË ÕöH« rœ vË

rb Y?O? Èb?MN« Öu??LM« oO??D? WËb« rO?KF«b???? VU

ÂUEM?« «c?N? U??I?Ë œd? U? q? vK

ÆWd«Ë Wd« ¡v«u*« q«œ

c??O??HM?Ë WMKF*« W??O?*U??F« —U??F??ô«

v?K b??????√ ¡«—“u?« fO?z— WU??????—

vK? »U??« X?????? v« W?—«“u«

WU???I?M« tb???I??? Èc?« d???B??? v

UN?KË •±µ W?M ÈbMN« sDI« Âb?? s WbMN« WËb«

ÊuJ? Ê√ vK nU???<« W?????U??F???Ë

Yb??????????? d9R?*« vË√ U?????L?????

WOMH« «—U?N*« WOL?M WLz«œ Z«d

`L????? W???O?MD W????U????O???? l{Ë

vz«u?A?F« œ«d?O?ö? tO?«d?B?

W???d???? l „«d???????ôU? W???U????F«

ÆZOM«Ë ‰eG«

œËb? v lMB?LK XR*« ÕU?L?«

U???O???uuMJ?« V«u??? U???d???A«

ÆlUB*« UNU% v«

s …d???O?????? U???U?????? W???«—e

U????u????M?*«Ë ÊUD_«Ë ‰Ëe????G?K

W???Uzd? W???O???????M« U???UM?B«

u? ÷d?F v ÂU?F« œU?%ô« U?N r?N v?« öJA*« sË oK V qB?HU ’U)« ŸUDIU rNLEF? qU n« ≥∞

v« qË ÂU??F« v 5KU??F« —u?« Ê« v« rO?KF«b??? —U?« —U??OK ≤ m?K qO??B??% r Èc?« Xu« v t??OM? —U??OK ±\∏

ÆUNUM ÂU« …bb U«u« X b ÊuJ pcË dbBK oO?D? …—Ëd?C W?uJ(« …b??UM0 t??LK? rOKF«b?? r???« d??B? ‰U??L? s? …UU?F?*«Ë rKE« l— r v?? vœô« b??(« ‰eG« ŸUD v? WU ¡«d?IH« s …dO? W? ÊuK1 sc« ÆZOM«Ë

∫—uB«b ‰œU ≠ V

s W?uJ(«Ë ‰UL?ô« »U?«Ë ‰U?LF« v?K2 s lL?$

‰eG« WUM? –UI≈ d9R vË√ U?UMB« ‚d??√Ë Âb?√ ZO?M«Ë

¡UM« —«u?(« ‰ö s lOD? UMU b«Ë v?u ·b q« uË t?K« s v?F???? Èc« œu????AM?*« ·b???N?« v« ‰u????u« ‰uK(« œU?«Ë eeF« UMM u ¡U?M«Ë WO?LM« s be*« oOI?% ŸUD v WUË WU?LF« UNM wUF v« öJA?LK WKOHJ«

vË W??O???U??ô« W??U?D« s •±µ∞

ÈdA?« dBMF« duD l W?O*UF«

5?«u?????I?K t??????C??????— d9R?*« sK?√

vH?J W?KO????« W?Du???????? ÊU?D_«

ÆvK;« ZM*« —UONô ÈœR v«Ë

UUMB« œU%U Èbd*« bL

bô dO?G« Èb WO?LJ« qOG?A WU

W?Od?L'« W?Hd?F« l—Ë V—b?U

U?N—b?« v?« W—«“u« «—«d?I«Ë

d??O??u l lU??B*« U??U??O????ô

qJ?AË W?????uJ(« d?9R*« b?????U

—u??????b?K l— Èc?« dd???I????« v

Ê√ v?K W?????F?U??????????LK? —UD?ô« s

WA?Lô«Ë •±∞ v≈ ◊uO?)«Ë ‰eGK

v« W?IU?« W??U?F?*« U?uJ(«

Æ5öHK “ö« rb«

W????UM –U????I?ô qb????« qU????

f?K???????? f?O?z— q?b?M ÂU????????A?

XR*« ÕU?L« b?«u fH Èd?

v?≈ …eU??????'« f?ö*«Ë •≥∞ v?≈

Èd???B*« ‚u???« ‚«d???« v≈ œ√

…—Ëd?C rO«d« ÕU?H«b? VU

«—«d? —«b??«Ë ZO?M?«Ë ‰e?G«

—UL??ô« ¡«—“Ë —uC? ¡«—“u«

Æ…d(« o UM*« vK

Ê“uK? U????N«œ—«Ë ŸU????C????«Ë •¥∞

…œ—u??*« U?u?M*«Ë  U?U?)U

W“«u????? ‚ËbM?B q?L????F?« …œU????≈

U—U??O??N« »U???« ZU??F W??Fd??

fOz—Ë W?UMB«Ë WKU?F« Èu?I«Ë

WOU?(« WuJ(«Ë WO?UO« …œU?OI« s UMK YO? rNPAM ÆrN nd qL œU«Ë rNUd WM' qOJA f« t?U???« bM vd? b?L?? —u??b« f?Ozd« sK« b?I s vb*« lL??:« U?R t??U« Èc«  U??M*« ÷dF? Y? ÂœU?I?« ”—U? v  U??R*« Ác?N vu?? d9R? b?I? œU?%ô« Ê« YO?Ë ÆÆWK?U?A« W?O?LM« v w?b*« lL??:« —Ëœ

åWIK ÊuOK*«ò nu WuO)« hI ‰–U8U W9Uzd« rN dB ‰UL s ŸU=b« d9R qZU ÊuOK qOGA WOdF« qLF« WLEM ddI6 …eQU UÎ H« ≥∞ rOK)6 s lM9 …—«“u«Ë rNUL_ WOzUC ÂUJ√ vK 5K"U(« …œuF W—u («—«dI* VUD ∫÷UdU Y,-* WœUB/ô« WOdF« WLI«

q‡‡ ‡ ‡LF« ‚u‡‡ ‡ ‡ 9 @U‡‡ ‡ ‡uKF WJ ‡ ‡ ‡ ‡ K du‡‡ ‡D6Ë ôU? v vuI« Èu?*« vK

v« öJA?*«Ë  U?u?F*« sL?C

∫ÊUL vK ≠ V

«b????????????????U? b?????F? s q?L?????F?«

vd????F« b???I????F« c???O????HM X?N???«Ë

W????Od????F?« W????L????I« d9R???? Y?????

WDA?_«Ë ou????« v Xd??ô«

Èc?«Ë t??????«b v? q?O?????G??????A??????K?

Âu???O« b???I????F v« W?œU???B??????ô«

ÆÈd_«

À«b« V ≤∞≤∞ ÂU vNMO

÷Ud?« Wœu???F???« W???L???U??F?U

duD oKFO? vU« ŸËdA*« U√

i?F? q?D?F?Ë v?d???????????F?« l?O?d?«

s t?K«b????? p?K*« Wö??? W??U?zd

‚u??? U??uK?F* W???Od??F?« WJ???A«

«—U?????L?????????????ô«Ë  U?????Ëd?????A*«

5Od???F« 5Ëd??A?*« ee??F«b?????

ÂU????????????√ n?A?J? Èc?«Ë q?L????????????F?«

ÆWOdF«

qL?F« W??LEM U?L?N Xb??I sc«

‰U????L???_« ‰U????—Ë sd????L???????????*«

ÂU?F« db*« ÊU?L?I b?L?« Õd?Ë

Èb???????M*« U??????L?d??????«Ë W??????Od??????F?«

W???U???? s «b??????????ô« v?U Ë

WœU???B????ô« W???L??I« Ê« W???LEM?LK

W???—U??A?0 vd???F« ÈœU???B?????ô«

U?U?O??ö U?I?Ë d?x U?Lö?

U??????N?????O?K ÷d??????F??????O????? ÷U?dU?

W?LEMLK ÂUF?« db*« ÊUL?I bL?√

WU?D« X?F???H—« Ê√ b???F W???OK?F???H«

ULd?« sc« 5OdF?« 5ËdA*«

‰u?? «dd??I? Èb??MLK? Âb?? Èc«

±π u v≈ qB? WOdF« ‰ËbU

Ÿu??ô« v ÈœU?B??ô« Èb?M*«

vd???F?« b???I???F« c???O???HM? W???FU??????

v≈ ŸËd?A*« ·b?NË q U? Êu?OK

V?—b v?≈ ‰Ë_« ·b?????N v?{U*«

Èc« WUD?« s b?(«Ë qO?G?A?K

v VK?D«Ë ÷d??F« W??O?KL?? rO?EM

‰ö v?d »U Êu?OK qOG?AË

W?œU?????B????????????ô« W?????L??????I?« td??????√

qL???F Èc« v?d??F« q?L??F« ‚u???

‰b?F0 W??œU?I« fL??)« «uM«

b?I?? v« vË_« W??O?U?L???ô«Ë

ÆvM« ÊuOK ±∏ s d√ tO

ÂU??F« v qL?? W??d?? n√ ≤∞∞

Èc?«Ë ≤∞∞π ÂU???????? v? X?uJ?U?

5U;« WUI ¡UC ô bb Ãö ŸËdA ¡U?? ô« s ≤∞∞ œôËô«Ë U?N??OM ±µ∞

«d ∑∞ WU0 WOMJ …b?Ë ÊuOK ¡UM ·bNË v{U*« ÂUF« s °tKAH ÁœbN WF Ub% WœUI«  «uM fL)« Èb vK v«u?? ‰ö? W??OMJ? …b?Ë n« ≥∞ ¡U?M s Èu?? …—«“u« sJL?? r U??N??ö????« r?— rN U??N??LK? rË »U????A?K b??F U??N??dD? rË ÆÆÂU?? ÆWIAK tOM ≤∞∞Ë ·ô« µ l«u  UbI*« nu?? œb??N W?O?U*« Wu?O??« W??“« Ê« …—«“uU ‰u????? —b??B? b??« ·ËdE« W?O? p– oOI?% v XKA? UN« v« «d?OA? UU9 ŸËd?A*«

vK? 5U????;« W?U???I? fK????? o«Ë

qUF l UC« bUF«Ë UBB«

fK? ÷dË bb? Ãö ŸËd?A

Èd?????Ë …e???O??L???*« W???O???D« qO?U?????«

lb Ê« u?Ë t?O?K W??I?«u??LK? WU??IM«

¡U???N p?c Õd??? ÆÆ U???O???H???A???????*«

U|uM U«d?« UN?OM ±µ∞ vU;«

«dO?A WU?IMK ÂUF?« 5ô« sLd«b?

±∂∑ v« qB WOö …eO0 lLË

v U?O?U? ·d?B qUJ?« ‚ËbM Ê«

È√ u???C???F« qL???% ÊËœ t???OM? n«

ÈœR ‘U??F*« s u??C??F« ⁄uK WU??

ÆÈd« hB n—UB

µ∞∞∞ U—b?? W??OU?? …Q??UJ ‚Ëb?MB« sLd«b ¡UN

WËeKË UNOM ≤µ∞ mK sb«uK lb

d9R*« ‰ö »UD ŒUH«b

Æœö« UN d9 w« WFB« WœUBô« Æ…œuFU WOzUC

W?F?L?« TO? Uu?U? b?F Èc« ±≤ ÊuU?I«

d“Ë Èd?“ô« bU??? Âu???I? Ê« U???C« V?U

d?ö vœ« b bb?%Ë WOuU? WM' bI?Ë

sb?UH« s …—«“u« d?ON?D WKUF« Èu?I«

W?O?LMU ô« W?O?UL??ô« W«b?F« oI?? sË

s bô t?«Ë —U????Hô« WKd* q?Bô v??

s bô t?«Ë ‰U?L??F« U??NU??O??U?« s? v«

dO?Q bz«u Í« ◊U?I« Âb?Ë vËô« WKd*« v{«—« sL s …d?Q*«

–U??« v R U????«Ë W?O??K« vK? ¡U?C??I«

vM“ ‰Ëb??? W??uJK W????{«Ë W?D l{Ë

Ê« v« «d?O?A? ŸËd?A?LK …d??F?*« W—U?I?F« U?d?A« vK W?I????

Æ—«dI«

ÊuJO v?B?« 5Q?« ŸËd?A? t?√— vK

Ê« å»UuJUò 5K?UF« s? qO? bL?? b?«

vK?« vK? åÈd????«ò qU????? vU????L?????????«

·u?? q?U?? ≥µ∞ rœb?? m?U??« 5KU???F«

ÆÈu

W???d??? ÂU???F?« VzUM?« VJ* «b??? Êu????c

Ê« özU??? ‰U??L???F« VC??? s »UD? —c??

rN???U??( «dE? rNKU???A?? v —«d?? –U???«

UMb ÊuJ? ·u?Ë –U?HM« v √b r?b?O?—

±∞ œËb? v? `MË ÷Ëd? wK? ‰u?B??K XF? …—«“u« Ê« v?« —U?«

V«Ë— vK rNuB ÂbF W?FB« WOAOF*«

ÆÆ5u??B??H*« ‰U??L??F« …—u? v W??œU?? …—u

W??U??F« W?“«u*« vu?? Ê« vK? ŸËd??A*« qu??L?? U?uM t??OM? «—U??OK

t?OK «u?KB? U? q Ê«Ë ÂU? s d???« cM

ÆŸUO'« ÆÆ 5uKE*«

d?N?« Wö s ∆—«uD?« ‚ËbM s WU?«

Ê« 5uBH*« WN fOz— aOA« dOL b«

ÆjI

dzU qL? ÊuU ‰ö s ÊuuKE ‰U?LF«

‰U??L??? ·ö??z≈ò 5?M?? ee???F«b????? ‰U??

ÊuU??I« p– l{Ë v? «u?d????« s özU??

qL?J r …—u??« Ê« WK;U åd?B? U?d?

ÆW—u« Êô« Êub

U0 Êu?U????? WËœ X??????O W?Ëb« Ác?Ë b?????F

WU?NM «uK?Ë 5u?B?H*« ‰U?L?F« Ê« `{Ë«

‰UL?FK vHF? qBË dN? s UNO? Àb

oU??)« qL??(« s q?OJ« rN `H? Ë ·UD*«

d?????$ Ê« b?ôË W??D?K WËœ X??????« q

qL??F« ÊuU?Ë r?N?UM« vK? tuKL?? sc«

‰U?L?F« …—u ô«Ë UMU?D c?O?HM vK …œU?O?I«

ÆtKbF s bô

W?OU« WKd*« rOK? nË «dR? —d ÊUJô« …—«“Ë Ê« s nA? v W??—U??A*«  U??d?A?K U?N??L??OK —d??I*« s? ÊU? v?« v{«—ô« s ◊U?ô« œ«b Wd  U?dA« Ác WUDË …bb?'« Êb*U ŸËdA*«

±∞∞ W??HKJ t??OM —U??OK? ≤∞ VKD Uu?M W??I? n« ≤∞∞ ¡U?M W?H?KJ WËb« UN?LOI ·u? v« ÷—ô« WL?O »U?« ÊËœ WI?AK tOM n« ÆtOM —UOK ±∞∞ nKJO ŸËdA*« Ê« È« UU ŸËdALK

s WK«u? «uM fL …b*Ë Uu?M Èd«  «—UOK ±∞ d?Ob WËbK Æv{«—« —UF« ‚Ëd œ«œd« Ë« v{«—« lO WKOB

∫vIH« WOU ≠ X

lOL v 5OzUB?ô«Ë 5—UAô«

ÆtOM ·ô«

∫vMG«b W1d ‡‡ X «—U« ÁcO?HM v …—«“u« √b Èc« ÊUJö vuI« ŸËdA*« t«u

’UF« s ËdL lU' v=UIX« —Ëb« ÈdB*« qOeK dO)U v=

ÆWUô WœU

b?L? —u??bK W? U? UMK—« aO?A« ‰U?

‰U????L???? ·ö????z«ò d?U???? ÊU????L????OK? q—«

- tQ UMO?K œ—Ë W—u?N?L?'« f?Oz— vd?

‰u?I W—u??N?L?'« fOzd WU??— åW—bMJ«

ÂU??O?IK? WKU??F« Èu?I?« …—«“u VKD« qu??%

W?U??« ¡Uö?« «b?? d?O????U*« WU??— Èd?B*« tK«b??? qO?e?« gUM

qL ·u rNË« U«Ë dB ‰U?L Ê« UNO

Æ5KUF« ¡ôR q« s “öU

—Ëœò WU?d« Ê«uMË W?O?ö?ô« U«—bK? vUF« b?N?F*U «d?N …b?«u«

s WœU?%ö VcMË UMuH? vK UMU?H«

ÂUJ?ô« c???O???HMË 5?«u???I« qO???F???H??? V?U

«–« ô« „UM? s „d??????? r?Ë dUM? ≤µ Âu

ÊuU?I« vGK? ô«Ë ‰U?L?F« …œu?Ë W?OzU?C?I«

ÆWKU UMuI vK UMKB

UÎ UJ?« rU;« —bB Êô v?«œ ôË qC«

…U???O????(« v ’U???F?« s Ëd???L??? l?U??? WËb« W?U??N v?? d??B?? v W??O??U??I??«

∫tK«b …dO√ ‡‡ X œU?%ö ÂU?F« 5ô« »UD ÕU??H«b? b?« «uU? d?B ‰U?L? Ê« ‰UL?F« UU?IM ÂU?F« …b?U? W?uEM s d?N?I«Ë rKE« s «d?O?? ÊU U?bM Ub{ UMH?ËË «dO? UNM U?MOU UM?UD s Ud????Ë …—u? U?ML?Ë »U??O« U??N r sJË ‰b?? ·u ‰«u?ô« Ê« U—u?BË ÆÊô« v T dOG ÊU????? d?UE??« .d?????& s ôb? t« `?{Ë« Ê« v« «d?O?A? qL?F« Êu?U? Âd? Ê« V qOK d??« vK qB?? ‰«“U? Èc« qU??F« p– ¡U td?«  UUO?« vHJ Ê« t nO d???B???? ‰U???L??? s ŸU????b« d9R???? ‰ö??? ‰U??L??F« W??N???? t????LE Èc?« å5u??B??H*«ò d?B ‰U?L s ŸU?b« WO?FL?Ë 5uB?H*« aO???A« d???O???L?? W???Uzd? fO???Q???« X% ƉULF« œU%U ÈbM n UË –U????U W?—u???N????L????'« fO?z— »UD V?U 5KU?(« 5?u?B?H*« …œu?F? W—u  «—«d? ÆrNKLF WOzUN WOzUC ÂUJ« vK È—uA« fK: ŸËdA .b?I UC« VU u Áb?d???AË q?U???F« q?B??? Âd???? «—u??? d??O?O??G?? vF??L????? —«u?? W?U??«Ë td??«Ë XO???Ë U?Fd? ‰U??L?FU W?U??)« 5«u?I« ‰U????? v Ê« U?????{u?? t?????R?*« WU??L???F« V?? d?N?? q œu??I?F« œb??& W??U?O??«

Æå‡≥µ∏≠≤± WbOAô«

WUIM «b U) UMO√ ·—U vOU «uC W=d œUL Ë @ôUB6ô« qU?? –U??F? W??Uzd b?b?'« ôU??Bö W??U??F« WU??IM« qO?JA œULË «b?U UU UMO« ·—U? bL qU vO? 5KOe« qLË

td œUL

·—U vO

ÆWUF« WUIM« …—«œ« fK0 «uC Wd œuL bL«

5M?????Ɯƫ s W????A???U?M*« W?M' ÊuJ?

°°WO FK …—œU v= åWö)« WJ9ò

—u???B???F« a—U? –U??????√ lO— b???L?????? œU???%« f?Oz—Ë …dU???I?« »«œP vD?u« ·d?A*«Ë WMK« fOz—Ë »d?F« 5—R*«

W?bMN« W?OKJ WU?F?ô« l b?b(« pJ?« ‚d WFU??

W—u√ dO ‡‡ X WOHB«Ë oU« ÊU*d« uC ‰œU qU ”bMN*« ÂU

vMÆœË …—u??BM*« »«œ¬ b?O?L?? Èdd?(«

Æ UUIe*« duD WKOK WHKJ …bb —UJ« s YK ‰Ëb«  «—U??H?? W?? U????? vK ‰œU?? qU ”b?MN*« b??«

WJ v?L???? X% W??O?????F?? …—œU???0 vU??u??AM?« …d??O??√

vö?ù« a—U« –U??« œuL? s?

q?« s b?b?????(« p?J?« n?K v? …d??????????? U??????Nb? v?«

Àœ«u??? s 5?d???B*« WU???L???? U???NM ·b???N?«Ë W???ö???«

Æ…dUI« »«œP

qOBH W?ON« fOz— UUD rNLœË rN«d? …œUHô«

ÆWdA« ¡UDô« ÈœUH rNOuË «—UDI«

lO?L? d?B?Ë U?U?Ie*« Yb?%Ë W??O?N« d?uD ŸËd?A?

vK? b???L??????F …—œU???*« Ác? Ê« ‰œU??? qU ”bM?N*« ‰U???

ÊUC?I«Ë WOA?)« UJMKH« Wd UN?O r v« o UM*«

UU???Ie?*« vK —Ëd?*U Âu???I YO???? W???O?????F???A?« ÊU???K«

Æbb(«

U?C«Ë dB? UEU? s WEU?? qJ ‰UL?F« W?FU?Ë

v?????O???? b?????L?????????ÆœÆ«Ë WU?????d« v?K

ÈdB*« tK«b


‰ULF«

Àb(« ¡«—Ë

v{UI« rOEF« b ∫·«d«

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

¥

U*—UE',« v- ‚ö0ù«

fOzd« q"b# VKD' cOHM'«

Ê«d‡‡OD« "U#d‡‡$ oö‡ dzU‡‡')« n‡‡e ô ’U??)« Ê«d?O?D« U?d?? Ê« vu??œ `{Ë√ V?UJ? È√ dE?M? ôË …d?????????? cM? qœ È√ —b? v≈ qB UN ÷dF v« …—U)« Ê« q UOU W??F??«u? s? W?F??u?? 5( XR*« ‚ö??ô« b??

ŸU????{Ë_« v? —«d????I?????????« U?Mb? ÊuJ? Ê«Ë bô WËb« U???R? VOd œU?F Ê«Ë œö??K W?OM_« Ë√ vM? Ë Ê«d??O ¡«u??? ·«d ô« l?O??L??? vF???Ë

W?LJ;« s d¬ rJ?Ë Wdz«e'« W?LJ;«

W?U?F« WU?IM« fOz— VzUË d?B? ‰U?L? UU?IM

U?Ëd??A?LK vU?F?« b?« W?d? o?U?

t?OM Êu?OK ≥≤ ·d?B vCI? WO?d?H«

se« åuJ?KbUò W??O?UMB«Ë W??OzUd??NJ«

Æ•±∞ —bI0 bz«uH« WKU

5LJ?K Wc??O??HM« W??G??O??B« ëd??????ô

Èu?'« qIM« VU WD?A« qL Ë√ W?uJ(« rœ

ÂUJô« pK cO?HM Ê« «e Xb? ·U{«

vK? ‰u???B????K? U???N????(U???B? s—œU????B«

v WDA?ô« pK q??L?Ë W?u?O?? œU??« ÊU?L??C

WO—U)«Ë WO?UO« …œUOI« qb VKD

U?NMeË lzU?C qIË Ud??OU?Ë …d ‚«u?√

Wd?z«e??'« ¡U?d??N?J« W???d?? s? iu???F

…œu??Ë c??O??HM« W??d?? ÊU??L??C Wd??B*«

tOM? ÊuOK ≥≤ Á—b? mU«Ë å“U? quò

‰u?B??(« VI? p–Ë U??NU???ô ‰«u?_«

ÆUdI

÷U? …d?? d?F? …—u« VI? …d? cM œö?«

ÆWcOHM« WGOB« vK

U?d? W??U? U?NML XF??œ …d??F?? W?O? «d?I1b

W?OU?IM« WM?K« fOz— «e? Xb? Õd?

W??d?A?« …œu? «e?? VK d??¬ VU?? s

dzU XUË WU?)« Ë√ WOM u« ¡«u Ê«dOD«

UOËœ bUF W?dA« Ê« uJKbU WdA

¡Ud?????NJ« …—«“Ë ÊU????C?????« v≈ uJ?Kb?U

U??N d9 v?« W?O??U??O??« ·ËdEK? «dE t« b??√

s ô≈ t?L??OEF r? s —Ëb« «cË ¡ö?L??F« VK' ◊U?IM ‰uu« WËU?? l WU?O« …—«“Ë ‰ö? U??d?? U??N??O≈ qB ô rU??F?« ‰Ëœ v qO??G??A ÆÈdô« Ê«dOD« qIM?U ÷u??NM?K Êü« Áb??AM Èc?« q_« Ê« ‰U??

qIM« W?DA« W??UJ« U?U??O?? r— tKU?? vK

∫ÈËUB« vO ≠ V

ÂU?F« œU?%ô« fOz— V?zU vu?œ ‰U?L? nA?

ÆWO{—√ UbË

nJ q?JA W?O*U??F« ‚«u?ôU b??«u?K? ’U?

lI Èc?«Ë W??F??«u« W??O?Ëb« tU??ö??Ë Ê«d???OD«

s t???OM? Êu??O?K ≤µ ·d??B? rJ —b???

vK ”Uô« v bLFË UOU VUJ È√ oI%

W??“_« pK? s ÃËd??K t« v?u??œ ‰U??L?? b??√

‰U??? v WKu? …d??? s t l?L?? U* Ê«d??OD«

tK«b …dO√ ‡‡ X ô Ê«d??O?D« U??d?? Ê« Èu???'« qIM?U 5KU???FK

Æ’U)« Ê«dOD« UNö s qLF v« WUO«

d“Ë ÈË«b???F*« qz«Ë ”bM?N*« v q???L??? Èu??'«

Wdz«e'« å“U quò Èb WdB*« åuJKbUNò ÊULJ

ÆtOM «—UOK µ UbË Ê«dODK dB

vuœ ‰UL

«b? W??OU? ÂU? qJ?A Ê«d?OD« W?H?KJ Ê« `{Ë√

v q?u ŸU U???N Ê«Ë W???U???? W??U?D«Ë

W?OMH« W?U?L?F«Ë W?U?O?C« rU Ë s—U??O …dzUD«

qu Ë√ d???O??B?? U?—U??« Ë√ …dzU?D« sL U???NM

U??OËœ ¡U?d??NJK W???O??U??ô« W??OM?« ¡U??A≈

V?F?????B? W?EU? nO?U?J b??????F? «c q? l?DU?Ë

qO??G???A??« vK 5?Q??«Ë œu??u« —U???F??«Ë Èb*«

«—u?? W????O?? WK?c?? …—u??B Àb??Ë U??NKL??%

—U??O???G« lD? —U??F???ô W??U???{« ·U??F???{ô lH—«

sL???O« v U??N?—«b?? X???« b??Ë U??OK???Ë

ÆvdF« lOd«

qOGA? WDd*« WULF« —u« ŸU?H—«Ë WUOB«Ë

ÆdB* Èu'«

“U? qu?? Wdz«e?'« ¡Ud?NJ« W??d? l «e Xb

Æ»dG*«Ë UOOË dz«e'«Ë

◊Ëd?A? U?I?Ë …b?M*« ‰U?L??ô« c?O??HM -Ë

Ætö« Èdz«e'« pM« sK« UI*«

b? XU? Wdz«e??'« W?d?A« Ê« ô≈ b?I?F«

¡u??K« Èu? Èd??√ ôuK UMU??√ sJ r

ÊULC pM« Èb? ÈbM œUL?« X

qFHUË WOU*« UMUI? ·dB ¡UCIK

·d????? q??????Ë v?d??????H« ÊU?u p?M s?

WOz«u‡‡‡‡‡‡‡AF« o‡‡‡‡7UM*« √u‡‡‡‡‡:√

vU(« dBF« v- È—U‡‡:« v- ‚d‡G2 ÆÆ"«œU‡‡'« UN522-« ¡«d‡‡L(« W‡‡Ë«e« Âö œuL ≠ duB

¡«dL(« WË«e« vU« l ‰ULF«

ÊULOK s

Êö— bL«

È—U???:« ÁU???O???? s Xd????A jz«u???(« Ê« Y?O??? „uK?«

¡Ud??NJ« …—uU?? vK U??N?O?M ≥ mK?? lœ r— W??O«c«

·u? p– vK VdË ö?O ¡U?C ô v« …—Uô« …bL?«

ÆvzUdN ”U ÀbO WuAJ ¡UdNJ« dO«uË

ÆWUEM« bM X%

ÆrNUUO« ¡«dA ‰ËeM« s ¡UM«Ë ‰UH ô«

v≈ Vc U?bM ÊUJ« b√Ë ÂU? ≠ bL?« ÈbL? ‰uI

s WuJ v{—ô« —ËbU WIA sJ« ÈbL Â√ nOC

UU? ≥¥ cM WIDM*U sJ v«Ë vu? WO?L uJA

Ê« œd« ÊuJ œ«b?ô« s ⁄öö vB« ·d?B« od

Ÿ—U?AU vB« ·d?B« œ«b?« bM …Q?Ë 5d?

‰UL« UC«Ë WI?DM*U bOu« ÊUNO vHA? oK s

sJË ¡U?Oô« lË ±π∏± cM? WEU;« „ö« sU?*« pK

WNdJ« `z«Ëd« s öC È—U:« ÁU?O v WIA« ‚dG

hI v≈ WU?{ôU v{dLK ¡«dL?(« WË«e« vHA?

œ«b?« ÊQ U?HO?C? vUô« sU?0 h od?L? s

‰U??? nË Êu?JË W???I???A?« q«œ „d???????« lOD???? ô

b?O vH?A? v≈ UMN?u p– vK Vd? U2 WËœô«

sU?*« œb?N `?« U?NJU?NË v?B« ·dB?« dO?«u?

5( 5u s d??√ l{u?« «c vK d?L??Ë …d?ö

WKu? U??U??0 UM b??F?? vË W?d??F??A« »U?? ‰ö??

ÆÈ—ULK dL*« `HD« WO ◊uIU

ÆUNKOJ vB« ·dB« ‰UL b« —uC

v????B« ·d????B?« UJ???? ‰ö????«Ë bb???????? VU?D

q«d0 œôË√ W?F—« Èb …d?« W— œu?L? d?ON? ‰u?I

vMHKJ YO 5ô« W«uDô ULz«œ ÃU«Ë fHMU

t?OK? ·d? Èc«Ë W?U??F« WË«e« vH?A???? qO??G?AË

v —u?????B???? s? vU????F?Ë vJ?OU?JO???? v?Ë“Ë rO?KF?????«

v 5Q v f?OË ÈdN Ãö?F UdN? tOM ≥∞∞

jz«u?(« Èu?? Ább?& r? rË t?OM n√ ≥∞∞Ë Êu??OK

W d??H?*« W??O??U?????(U W??Cd?? U?√Ë vU??« ÊU?d??A«

Âu????« œôË√ W????F—« Èb?Ë t????OM µ∞∞ v?U????F???? Ê« r—

Æ «uM cM oK Èc« ÊUNO vHA `Ë j

…b?«— vB« ·d?B« ÁU?O YO? ‰Ë_« —ËbU sJ«Ë

q W??O???K lOD???« ôË vË“ …U??u Èb???u rN????O?d??

U?IU …dU?I« vK? fK u?C? Êö— b?L« ‰u?I

Uu ±µ …b* UU?O« lu« «c vK d?L?Ë „uK« ÂU√

ÆrNUUO«

WEU?;U o«d*« WM?K W U?« VKD Xb?IË o? b?I

r v?????B« ·d????B« ‰U????L???? sJË v?K U?Mö?« r—

U?b?)« s d?O?? U?N?B?IM W?IDM*« Ê« Èb?L? Â√ b?R

Q??A Èc«Ë v??B« ·d??B« UJ?? bb??&Ë ‰ö??ô

W?—b?LK ÃËd?K ÈœôË√ qD?F? U2 U–U?Iô «Ëd?C?

W?UL?I« —U?A«Ë v?B« ·d?B« UJ? pUN YO?

ô núË È—U?:« V? vU?*« pUNË U?U? ≥¥ cM

V???? Uu?JK?«Ë pOU???????A« `???? lOD???? ô U????C«Ë

qIM? 5U“ b??u ô n?úË sU??*« 5Ë Ÿ—«u???AU

bË UuK« VU? ¡UdN Wd œu?Ë r— „d% b√

ÆWOU(U UMOB b v« ÁUO*«Ë WNdJ« `z«Ëd«

ÂU« W?F—« q UN?OM ≥ lO?L v≈ dDC U2 W?UL?I«

ÆtK« —bô …dO W—U tOK Vd

jz«u??( t??* V?? u1 œUJ Ê«d??O??'« b?« Ê«b??R

œu??N??'U W???U??L??I« qIM? …—U??O?? —U??C??ô ÊUJ?« s

∫VKD bb'« Èœ«u« vKM> œU%« fOz— Ê« v?K?;« œU???????????%ô« f?O?z— b??????????√

Èœ«uU dB UHu ‰UL q«Ë

¡«d????« v?≈ Êü« d????_« Vu?????????

iF???« tKO????? U2 d??? ??√ WK?JA*«

WU?U W?UD?LK rN?U?B??« bb?'«

WU??IM«Ë …—«œô« 5 v{ËU?H? —«u?

W??OK«œË W?O??—U? U??«e??« „UMË

qL?F« W?zô bO?uË …—«œô« fK?

W??G??O? s Y?? ?K ‰U??L?F« v?K2Ë

W??????UD?*« W?U?????L?????F?« o s? fO?Ë

U???I???????????*« ·d????Ë ŸËd???A?*U

p–Ë ·«d ô« lOL v{d W?OI«u

s?d?????¬ 5O?????F? Ë√ …—«œô« qO?????d?

U0 …u?√ lu*U 5KUFK P?UJ*«Ë

U?????U?????B???????????ô« nË ÊU?????L?????C?

s U?u oK b? pc WU??ô«Ë

Æ…dUIU Wed*« …—«œô« v -

◊Ëd?Ë j«u?C U?I?Ë U«d?{ô«Ë

ÆÈ—«œô« ⁄«dH«

s «ud??{« ‰U?L?F« s U??*« ÊU?

…—«œô« WU?« Ê« v U?F«b?? ·U?{«

…—U???J«Ë r?M*U? qL???F«

‰U???L??F?« b??√ t???U??? s

ÕU???????L????????« «u????????C???????—Ë

v? r—«d?????L???????????« vK?

lu?* ‰u??bU? UM???AK

U«d{ô«Ë  UU?Bô«

ÂU??????????? q?I??M ? ŸËd???????????A?*«

rN????UD o?I?????? v? ???

Æ UHuH«

W???????U????????O??????? 5?C???????«—

v U???F«b????? b???L??√ V?K

b??????? v?K n?u???????????????«

v?K??;« œU????????????%ô« f??O?z—

p– 5?H???«Ë rd???O ??? ???F

b?b?????'« Èœ«u« ‰U?????L?????F?

rNu?I?F U??U?H???« tQ

»«d???{ô« v?K U???????O???I????F

«œb? …œuFK rN?Fœ U2

s? U?????O?K W?M' q?OJ?A??????

Ê« sb???R?? ÂU???B?? ???ö

W?MU??????F?* ¡«—“u?« fK???????

…—«œô« f?K???????????? f?O?z—

W?O?¬ s Y?«Ë ŸËd??A*«

c??HM rË t??ö?? v l—

W—U?A0 UœË W“_« q(

vK U??N??FD? v« Áœu??Ë

—u??????b« W???UMB?« d“Ë

s W??Oz«u??A?? …dU??I« o UM? d???√ vË ¡«d??L??(« s W«b ‰U?Lô« v Xd b?Ë jOD« Y?O Æ„—U dB vU√ s ‘UF*U s? ÊULOK s? ‰uI sU?? U?N?OK oKD s?U?*« Ác Ê« W?IDM*« YO? Èb?L?? »d?Ë ÊU?L?d?« gA? ‰U?« b??N? v ±π∏± ÂU?? cM U?MKIM WE?U?;« XU?? U??N??????H ÂU?? YO?? «œU??« q«d« f?Ozd« ÊU????? sU?????*« Ác?Ë 5?????I???? ‰Ë√ r?OK?????? Xu« —Ëd0 s?JË …d?O???? W?I?b? U??NDu?? rU???F???? U???N fO? W???Ib???(« Ác X???????« WU??C« »öJ«Ë W??U?L??IK U??KI?? X???√Ë È—U?:«Ë WuK*« ÁU?OLK? UF?IM?? X?«Ë œu??Ë r— U???U9 Wƒd« «b??F?« s ö??C??

÷ËUH2U: Vd< …—«œù« ◊uO√ XMLQ: WDEF2« ‰ULG »«d{≈ 5KU?F« »«d?{« V? XML_« ¡U?H??« s ◊uO?√

;UOHA'<*« ‰UL s> •µ∞ XOB# vK o-«u —UCM«

5OF2U: WEUDLK WLuJ(« Êu{UI WONdAU: Êu2NR*« ÊuLKF*« vB?????ô«Ë vœô« sb?????(« oO?????D V?u

o“U?eU È—«œô« ¡UC?IU WOzU?C Èu?œ

Æ—uú

c?OHM? t?UD* vd? b?L? fOzd« b?{

5KU?F« Ê« 5d?C*« ‰U?L?F« b« r?OFM?«b? t ‰U?

Ê« WK?L??(« o?M gO????? d???O??L??? `{Ë√

o vK hM? v« —u??b« s ∂¥ …œU*«

ÂU????U q?L??F« s ÂU?? »«d???{« v «uKœ lM?B*U

lL? s Êü« v?? «uMJ9 WKL??(« ¡U?C?«

d?O?u?Ë ‰œU?F« d?_« v WËbU? qU? q

5?????? W???d??A?« vK jG???C« q?√ s W????????F???«

«—u?? W??O??C?I?« ldM ‰U??Ë ö??O??u ±∞

v »«d{ô« v ÊËdL? s ·U{«Ë rNU{Ë«

v« Èd?ô« …œU*« td??ô W1dJ« …U?O?(«

WœU?*« 5???R*« 5LK?F*« ‚u???I??? W???UDL?K

qG????« b? «cË W??Ëd??A*« UMU??KD W?U?????ô« r

vK? 5KU??? U??F???O??L??? rN??? W??O???H??O? u«Ë

V«Ëd« l—Ë r?N?U??{Ë√ 5??? W??UDLK l?MB*U Æe«u(«Ë

sD« d??F??? ld »«d??{ô« ‚u??U X?ML??ô« —U??& U?O?K d« U2 U?N?OM ∏∞ v≈ µ∞ s? W u?K …œUe ÆbOOA«Ë ¡UM« vK ¡UMK? W?U??F« WU??IMU ÂU??F« 5_« dJ d??UM«b??? ‰U?? rË W????F?« ÂU???« ‰U?L? r 5d?C?*« Ê« »U?A?_«Ë vH? u0 …«ËU???*U Êu???UD? rN« YO??? WËU???I??? ‰U??L???

X% X9 b? bU?F« W?OKL Ê« U?L WU?OM«

È√ –U??« bd? ô W??d??A« Ê« dJ d??U?M«b???? b??√

…—«“Ë s —«d????I f?OË U????b??? b?M

Êü« Âu???IË r?NM q?2 rN f?O W???U???Ë «¡«d???«

r? vU????U?Ë rOK?F????«Ë W????Od????«

lO?L?? v{d q( ‰u??uK rN?F?? ÷ËU?H?U? Âu?IË r r? XML???_« d??F?? l?d W?????MU U???√ Æ·«d ô« ÆÁdF …œU“

rœb??? m?K YO??? •µ∞ ‡?« W?????? sL???{ e)« ÃU?« qB ŸËdA0 «bU?F ¥¥¥≤

U?L?Oô d?Ëe« U?OKL? s bb?F« U?NU?

Æ—«dLô« vK ÊËdB rN« ô« »«d{ô« ÂbF

dz«ËbK? U?I??Ë Êu?JO?? XO??????« Ê« —U??M«

rN?O? W—uNL?'« fOzd UUD WO?dA«

b?? È“«e?? v?K È“«e?? —u????b« o?U??«

v≈ U?L?NO? qO?G?A?« œuI? WU?U kU?;«

`{Ë√Ë WE?U??;« U??O??H???A?????? lO???L??

Æb_ WKU

k?U?????;« b?????N????? v? X?9 v?«Ë 5?????R?*«

‰ULF« ¡ôR U?MU bË WdAK ‰U? nË bF »«d{ô«

WR*« WULF« s •µ∞ XO? vK WOdA«

kU? —UA?*« q—« 5UFLK W?MUË

5L?KF*« ¡ôR? qO????G????A W????OKL???? Ê« d????c

ÂU??Ë `?L??I« U???OMË d???O?????u√ Èe??d??? v

∫VO bL√ ≠ V kU?????? —U??M?« s??? —U??A??????*« o«Ë

ÊËœ WKU?? W?O??U?H??AË W?OuU??I« b?«u??I«Ë

ÆbUF« ÂUEM ÊuKLFË UOK öR

«cË r?N??U???{Ë√ 5?????? ◊u??O???« XM?L??√ W???d???A«

`U -U

`U -U

WË«e« sU? v≈ rNKI - sc« ‚ôuË ÊUL?d«

WEU?? ‚«u?« XU? v«u?« vK vU?« Ÿu??ú

U/≈Ë q(« u fO UN?OK ¡UIô« Ë√

Æ5KUF« ÂU√ tH

A ”Ëd??O??Ë VK?I« s vU??« vM?Q W??H??O??C??

gA??? ÊUJ »U???F???O?????ô «œU???« —u√ q?«d«

∫È—UB_« bL√ ≠ V

dBL "UHu- WL“√ q( W—«“Ë WM' qOJA<

Æ…œb

oO??{Ë

∫W—u√ dO ≠ X fOzd« bN? v fQ vF v ¡«d?L(« WË«e«

o?? b???Ë W??O??L??u?? œu???I??F l“u???« s W??I?«u?*« …—«œô«Ë rOEMK? Èe?d*« “U??N??K ÆrNOK ”U?L «—«d?I« Ác  —U« rNU? s WOd?A« WEU0 5R*« 5LKF*« sœË U??C« XO??????U «u??U Ë

s 5L?KF*« ¡ôR V«Ë— ·d??

l?L????????' W?K?L???????? r?N?M? œb????????

«cË WEU;« Ub ‚ËbM ÆrN«Ë— WLO vb dH U

rOM rO«d«

W??U??ô r?NMO s ö???O??u??«

nO‡‡‡‡‡‡‡Ed« v‡‡‡‡K ΫdN‡‡‡‡‡‡‡‡ ≤¥

°°å5‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ OF< Èb‡‡ ‡ ‡ ‡ MG g‡‡ ‡ ‡ LJULò ∫—U‡‡ ‡ ‡Tü« v‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Vd) d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡“u« «ub?I 5LB?F*« Ê« tL« d– i— d?¬ —U√Ë

ÂUB?ôU UML? sM UM?OB?AË q UMzU?LQ

nA????? vK? UM?KB???? U?MM?J p?– bM U?M?????b????

v« t«b?F« oI? «cJË Àb? r U?O ÊQ?Ë

X“Ë W?HO? Ë ≥≤∞∞Ë —Uü« vd «u?b?I s2

qL% lOU?√ Àö cM ÈuM« —U?A?LK ÈuJA

—ËbU W????O sU???? ÈœU?F*« ¡«d?e teM ÂU??√

UML 5M?OFLK Áœu?u*« UM« ‰ö sË d?B(«

Æ…—u« UN Xœ

r— Èd?« «œU??N? vK 5?KU? »U??? vK

Uc?U Á—«“u?«Ë d“u« sb «bM? U?NU?O v

UMUD? W?d?F* UMKU?I0 Áb?Ë r?— tMJ fU?)«

Áœu????u*« U?u????H????OK?« ÂU????—« b????Q ‰U????B?ôU

r— qô« b?I?I r özU? t?b? b?L?? œdD?Ë

”udU?J vK 5?KU??K n?zU u« hO???B??

UM qO - U W?dF* UMœuFË UNO oOI?U UbËË

ôË ©5O?F ÈbM ‘uJ?U?¨ ‰U?Ë UMzU?I s »d?N

b????√ u UM?OK? œd s ÊU? UM????u????H???? nAJ?U

qb?F??« q? 5?O?F?U? Ub?ËË d“uK U?M–Ë «c

W??F??«Ë vË dËe???U ÂU?? s U??C« „U?MË —U«

U????NM? rK?FÅ ôË ¡«—“u« W?????Uzd X?u???? ÈuJ?A«

ÈœU??F*U …u???IU ÊU??F????√Ë Ád??A?? ôË t?M b??F

Æ…—«“uU sô« vH u

s ÊU? U??L? ‰U?;« s ‰U??(« «˜ sJ È—«“u«

rB??? u tU???I?? ÊUJ? W?????O??N« q?«œ W??uK?F??

vKË `H qOJ« Ê« rKF Ê« d“u« vKË Êô« ¡v

lOC sK bLBM UMMJ Ëd qzU b?OLF« WdH

UbË bI 5O?LBF*« b?« 5 ÕËb2 ·U{√

UMO?OF? È√ r s uË bU? UM ‰U? Ê« ô« d“u«

cM n?O?d?« vK UM s?Ë t??«— s U??u±µ

ÆVUD Á¡«—Ë o

rK? vK u????N??? 5O???F????U …d???? s d??????√ d?“u«

nu? rË t?b? ö?O??? UML? sË …bb?

tKL ”—ULO u U?« o »U« sË 5OU

t???uJ? U UM?u???I??? XU???{\ u???LK? œ«b???F??????« ÆW«bF« vL X% UuKU&Ë

œuËË W?uL? dO? ¡UD« U?d rO√ l«Ë ÆÆfU???????? iË åÂö???? v? Âö????ò 5u????????*« vK ‰u?BK vU?F« »U« W?Ou;«Ë W? Uu« UU?C? «d?N? ≤¥ ÆÆW?uJ(« fO«u? v W?H?O Ë vKË ¡«—“u« fK?? nO?— vK —Uü« u??d? ‘uLJ?U rN ‰U h?<« d“u« ÆÆ‚dD« W?—U

v W?«b?? È√Ë W?d??? È√ ”Ëd?????? »U— ‰u???IË v UM“U UMFL d“u« i— bF Ÿ—UAU UMu

vDF*«b »U— ‡‡ X d?OG s …—u?«Ë Wu?N? dO?G? r ÂöE« —uB?

Âö œuL ≠ duB

Æ5OF ÈbM 5L?B???F*« b??« ‚Ë—U? b?L??? b?√ W«b??« v

Æ…—u« bF dOG Èc« UL ÂöE« œuN

—u???N l «b? W???“ô« Ê« vL???d« Àb??????*«Ë

5OF?«Ë ÁdU nzU u« ‰uI? „Ëd …d?O√ U«

s2 5MO?F*« ¡UL?« qL% v« d?B(« ·u?A

W???uJ v v??? ·—U???F*«Ë W U???u« »U?????ô

XMK« v« …dUA« nzU u« v 5OFK «ubI

nUJ lO?L'« W«bF?«Ë Wd(« »e qbM? ÂUA

·ô« W??? u?? U??N Âb??I v«Ë W??uJ(« U??NM

j« v?K UMu??B?? v UMK?«Ë UMö??« lO??C??

v W?ON«Ë t?uJ(« ‚bB Ê« ö?√ ÁU?Ë »U

b?I?? »U??? s W?uJ(« pK? dEM U??L? UMu??I?

U???b???B« s b?b???FU U?M???u??? UMM?J Ub???Ë

vK u?*« —UE«Ë ¡U??b« ô« UM? fO tU??¬ d??¬

t«b?« XUJ be*« UbË UM? ULKJ? tOU?*«

ÆUM ÁËœ«—√ U «cN Ÿ—«uA« WH—√

tKO“Ë öO“ ≤∏∞∞ r qFHU rNMOOF - s Ê«

¡«—“u« fK ÂU« rNUB« v —Uô« ud


’U nK

µ

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

°d‡‡‡‡‡A p‡‡‡‡KD ÆÆd‡‡‡‡‡B dUM ≤µ ‡ WF—_« ·«b _« oOID bb* s iHM Ê«bO*« …dU —«d??L? ?? « v≈ W??U??{« WU??L? bd??AË l?U?B?*« oK ¡U?? ? ? ? ? I?Ë ’U?? ? ? ? ? ?)« ŸU?D?I?« qJ W?? A? u?? *« W?? OU??L? ?√d« ‰U??L? ?F« qB?? v U??NËd?? ? Âb?Ë rN?d? v?K ¡ö?O??ô«Ë qHJ Èc« ‰b?F« d_« rN?M ÆW1d …UO ≤µ v?? ?Ë ≤∞±± dUM? ≤µ s v≈ ¡U?DA u?? b ≤∞±≥ dU?M …—u?? ?« s? W?? ?OU?? ??« W?? ?u*« r v« …—u« VUD oO?I 5d??B*« W??O? U??Ë ÆÆoI??? s U?u?? rNuK vK? rNœU√ n?? M? n??M? ÀËb?? ? ? ? ? ? ? Èc« g?N« —«d?? I? ?? ?ô« ÆUOU tAOF

œ«œe vU??L? F« b??O? F?B?« vK UL? —u_«Ë U?F«d? ŸU{Ë_« c??O? ?HM r? r Êü« v?? Ë v b?? ? (« …œUe? ¡U?? ? C? ? ?I« r?J tOM ±≤∞∞ v?≈ —uú vœ_«

ÂU?? ?“ Xu? v« U?? ?u?J(«Ë v??Ë …—u??« cM W??Ou??? *« VF??A« Ábd? U?? qF??H r Êü« W??«d?Ë W??O?U??L? ?« W«b?? s Æ.d gOË WdË WOU≈

—ôËb«Ë VF??A« s?D ¡ö??G« —UF_«Ë qI? v tOM'« ÂeN ÆbUBK Wd «—ub «—UON« vUF œUBô« ÆÆU??OU?? b?K« oM? U??F? «dË

…—u vK Êö?U? ÊUU? vC? W?? O? ?LK?«Ë …b??O? ?:« dU?M ≤µ s ÈdB*« VF?A« —d v« Êu?? ?d?? H?« XD?I? ?√Ë ·u?? ?)« v?≈ Êu?? ? ?d?? ? ? d?? ? ? ¬ XK?œ√Ë tUB —«u? s« VUO  d???&Ë  b??? Ë X??N v« s U?U? ≥∞ Èb?? vK Xd?Ë ÆœUH« d??B? Ë ÂU?? q s dUM? vQ Ê«b?O*« v U?F? U?Nb?Ë d?c? »e?? «Ë ÂU?? Iô« s «b?O? F ÆUOU —«dIU —Uô«Ë ÆÆVFA« Èu? vK d??O?J« o?I?? r s? be?*« Èu?? ? ? ÆÆWOU*«  U“_«

‰ULF«

ÊU‡‡‡‡‡ U. s ∫…—u‡‡‡‡«

r dB« oOH< ÎÓ«dLN

°°b√ `M r ÆÆ …—u« U uJ

¡«d UNM v Ë W—u« ŸUM b—√Ë ÆÆWuN« WuN «—«“Ë VFA« dI%√Ë ÆÆWUD)U* d+U,Ë ÆÆWO.UL/+ô« W«bF« X.U{√ ÂUEM« W?Id fH?M UN?öJA? W?'UF? vK W?L?L?B? Ê« XUMË U?F—– öA? qAH? UNKF? U uË oU?« v« WOU(« WKd*« l? VUM ôË db »uKô« «c XUË t?UD cH u ô≈ XL?B sË VFA« UN?O —U ¡UD« s rKF Ê« UNOK WOU(« WuJ(« Ê« å·d'«ò s UU9 vK bb ÈœUB?« ÂUE rOOIË 5IU« WOU?  Uu? Àb« Èc« oU?« ÈœUB?ô« ZNM« 5 …u? ? ?H« v U? U? ?« Àb? «Ë d? I? ?H«Ë WUD?« s W“«u?Ë È—U?« Ê«e?O*« v «e?Ë  «Ëd?«Ë ‰u?b« ÆWËb« W? ? “_« q v X?KA? ?  U? ?u?J W? ? F—ô« Ê« XU? ? Ë W?O??Oz— —ËU?? vK b?L??F Ê« UN?OK? ÊUË W?O?I?O?I?(« lœ s qC? √ uË d? I?H?« W?? UJË qO? G?A? « U? NË√ s ÊËd?O?? U?N?F?{Ë v«Ë 5K?U?F« d?O?G WU?D WU?« Ê« XU? ? ?{«Ë rN? ? ?? ? «d? vK W? ? ?Uzd?« v? ? ?d? ?  U? U?? ?ô« ÂU? √ Èbô« W? u?J X?H?Ë  U? uJ(« ‚u?I(« œb? bb? qL? ÊuU v? dJH rË WO?UL?F« rE?MË  U«d? ?{ô« 4?IË qL? ?F« ·«d? ô  U? ?? ?«u«Ë W? —U? A*« sL? CË —u? ô« vK vU? L? '« ÷ËU? H? « dO?  UuJ(« ¨W—«œô«  «—«dI« v 5KUFK WU?FH« v«  «¡«d?ù« v sQ? d?¬ œ«Ë v VF?A«Ë œ«Ë v cM W? O?U? (« Ë√ W? IU? «  U? uJ(« s U?√ U? Nc? « l{u rK? WËbK È—«œô« “U? N?'« ÁU? & …—u? « Ÿôb« W?O?F?A« WUd?« qOF?HË  U?OK;« W“«u? rJ% b«u?  UuJ(« ‚dHU s «u*« dFAO 5M «u*«  Ub vK Æs u*« VUD* qB Ê« v XKA ÈdB*« e?d*« fOz— sb« dO ¡UM …—u?b« XHË U?N?Q …—u?«  U? uJ U?I?U? WœU?B? ?ô«  U? «—bK Ÿ—U? A« v d? O?Q È√ „d? rË W? L? B ö?  U? uJ  «d? ? Ë√  «¡U? H? ö  ¡U? U?F? O?L? U?N_ Èd? B*« UNQ UN?HË v« WOU(« WuJ(« Uu?BË WIU W?uJ v≈ t?O? ÃU? UM XË v?  «¡UHJ« …œËb?? vU?O?« ‚“Q*« s ÃËd?)« lO?D? W?OM Ë W?O?ö?z« Ê« ¡UM?Æœ XU? ?Ë œö? ? « t d?9 Èc« ÈœU? ?B? ? ? ?ô«Ë Wu?N  U?uJ —U? UMKK «–≈ «cJ qEO? l{u« a—U? ? «Ë W—«œô« …d? ? ? ?)« U? ?N?z«—“Ë b? ?I? ?? ? H Wu? ? N« ÆquD« vUO« q v …d?L?*«  Ud{ô«Ë  U?UB?ô« Ê« XU?{«  U? uJ(« Ê« b? «Ë vMF? Èu? U?N f?O  U?U?DI« Ê«Ë WœU? B?? ô« ŸU? {Ë_« q v XKA? U? N?F? O?L? vU? ? L? ?? ?ô« l?{Ë —ub? ? d? ?F? ? A ‰«“U? ? s? «u*« ÆÈœUBô«Ë

Æ UdA«Ë lUB*« XIK«Ë  «—ULô« XHF{Ë Ê« «u? UM ¡«—“u«Ë  U? uJ(« q Ê« ‰UMÆœ XU? {« «b? W??{«Ë WœU?B??« œU?F« U?N ÊU? dUM ≤µ …—u XB?K v«Ë …—u?K W?O??Ozd«  «—U?F?A« v  d?N

ÈœUM Ãd? s «u*« ¨W?O?U?L??« W«b? Wd? gO? v VUD s «d?O «¡e? ÊUJ t ozö« gOF« Èu?0 ô«Ë lL? ?? :« «Ëd l“u? U? NMË W?œU? B? ? « —«u? ?« ÆjI WM« UN dQ W? uJ W? U? Ë W? IU? «  U? uJ?(« ‰UM  b? I? «Ë rKF? r U?NMJË …d?L?? X«“U? v«Ë qbM —u??b« œuË ÊËœ  UuJ(« vu? nOJ 5IU« ¡UD« s W?OLM«  UuË√ sQ? W?{«Ë WœU?B?« …—«œ« Ë√ WD fOz— ”√— v q W? uJ(« UUM? v?« WœU?B??ô« qË ÂUF« ‚U?Hô« ·«bË `ö v U ¨jI? WuJ(« Ê_ …œu?IH? UNUU?« WK?« ¨Èed*« pM« —Ëœ  œb? tM UMF?L U qË ”U?ô« s …œuu X?O WD)« `{u ÈœUB« Õö« W?IOË s WuJ(« Êö« u Êö?ô« ÊËœ WœU?B??«  U?ö? « ¡«d?≈ v U?N?ƒ— lO? ?L? U? ?NU?b? % Ë√ U? ?NU? O?¬ Ë√ U? N? ?«b« s ¡«u? ? ·«b« oO? I? % v? b?√ `?M rË XK?A?  U? uJ(« Æ—«u« VUDË …—u« W?OKJ œU?B?ô« –U??« ·d'« v?M …—u?b« XH?Ë U?NQ? …—u?«  U?uJ ¨W? O?U?O? « ÂuKF«Ë œU?B? ?ô«

ÂU? ?F« sb?« b«e U? ?C?« ¨ U? U?DI« i?F —u? ?√ v ”Ë¡— vK œu?O? œu?Ë Âb?F  U?u?b*« Ê«e?O? e??Ë WU{ôU »Uô« s UdOË v UOô« qPË ‰«u_« rOKF« vK ‚U?Hô« ÈuË WKOK  «—UL?ô« Ê√ v≈ Æ…dO W—b vb WB«Ë vU? d« ‚U?Hô« W? ?? ŸU?H—« rO?KF«b?? b?I? « U? L? ‰UË rN?UH« rË vI?OI(« r?NF{u W—U?I vM_«Ë s t Âu?I U? 5Ë W d?A« t?I?HM U? 5? …u?? „UM v W?U W?OUJ?« U?Nb W?uJ(« Ê« ·U?{«Ë  U??«Ë s VF? AU? rb« W? O?C?Ë —U?F? ô« ŸU?H—« W?N? «u?  U?U?O? l? AË ¡U?OMô« v≈ “U?M W?u?J( “U?M Æd(« œUBô« œUBô« WOK WUF« W?OU*« –U√ vu ‰UM …—ub« v« W? ?F—ô«  U? ?uJ(« Ê« Èd W? ?O? U? ?O? « Âu?KF«Ë …œU“ v ô≈ `?M r 5?U? ‰ö? d? ?B? U? Nb? ?N? sK√ Ê√ bF dB? v ¡«dIH« œb ŸUH—«Ë «dI? dOIH« s •¥≤ Ê« ¡U?B?ô«Ë W?U?F« W??F?K Èe?d*« “U?N?'« ÆdIH« j X% •≤µ rNM ¡«dIH« Èu v VFA« v« WUD« W?“√ q v XKA?  UuJ(« Ê« XU?{« v≈ XKË v? 5O?{U*« 5U?F« v U?Nôb?F?  œ«“ —ub v?MF WU?DË d? I? W?—UJ —cM? l{Ë «cË •≥∞ b? ÂU? F« ŸUDI?« ÊQ d?? H «c Ê« XU? Ë ÈœU?B? ?« W? O? ?{U*« …d? ? ?H« v ÈœU? ?B? ? ô« b? ?N? A*« s? »U? 

»cc«Ë v)«b*u« »«dD{ôU VFA« «uU/« ÈœR*« —«u(« «ËbI Ê« bF qö W?? U?F?*« U?u?J(« Ê« XU? v??HM« VD« –U?? « d?L? ‰UM …—u???b« s «u*« W?O??H —U?O? N« v X?? VF?A« VUD? oO?I?% v U?N?U?H?«Ë d?A??? W?uJ? vQ U?bMF? v«b?u« »«dD?{ôU t?U?«Ë Èd?B*« t?O?H lHd W?uJ(« qO?— bMË t?O?H iH?M oH U?bMË «dO?  U«dD?{ô« s ÊuU??F d?? O? J«Ë »cc?? U tU??« U?? u?Ë Èd??« …d?? b sJË UOH UNKOK —uN? v« ÃU%  ôU „UM Ê« XUË WOHM« q `B?« «c??NË «b?? d??OD? `??« Èd?? B*« s «u*« v?? HM?« l{u« rNKF?& v« À«bô« Ác q jË VOd« œËd?U «uK ÊQ 5?dB*« rN—u? WËU??? qË W?d? q ÊËe?N?M s jË «u??d?M ô«Ë ÊËd?O? È« l WOö?IF ·dF?«Ë T q s sd«Ë oI?« rNOKË rN?(UB lu??? sJ r T q? lu?? Ê« Èd??B*« s «u*« vKË ¨Àb??% À«b??« ÊQ qô« s b?e0Ë ‰ƒU?H? U rN??U «Ë W??O?? H W??b?B? »U?Bô v?? ÆôU qC« ÂœUI«

d??Ë W?OU?ô« v« WO?K?« s ÈdB?*« s «u*« Xu? dUM ≤µ …—u s v?U?? F t?MJË t?? ?u?? I? ? W?? ?UD*« v? vK«b?« ·u?? )« W?U?? tK?«b TD«  U?uJ(« ¡«œ« V? WO??HM« tU? v »ccË v?H »«dD{« VD« …cU« t{Ë« U «c ÆÆ…—u?« ·«b« s «bOF «—U c« Èc«Ë ÁdQË Èd?B*« s «u?*« W?O?B??A rN?H?Ë v ŸU?L??ô« r?KË v?HM« ÆdB v ÈœUBô«Ë vUO« l{uU nË fL 5 W?FU? ŸUL?ô« rK –U« qOK b?O« b?L —u?b« U{d« Âb? s WU Xb«Ë Ÿ—U?A« v UNI  b?I UNU …—u?«  UuJ UD?? ‰U  U??uJ l?—ô« s …b??«Ë W??uJ? b??uôË U??Nz«œ« sË U?? NM ¨t«b« oOI?% ÁU&« v dO UNU s «u*« UN s?L « Ë« U{d« s «b«Ë TM ¡«œô« ÊU dF?A tMJË t«b« oO?I% v j dF?A r s «u*« Ê« ‰UË ÆÁU&ô« fJ dO UM« `{u U2 UNIOI% s œUFô« s ÊU?ô« ÂbË ·ËU?<U s «u*« W?O??H »U« Àb? U? Ê« qOK Æœ ‰U?Ë ÊËb?U? rNQ U?N Êu?u?I?O s U?H?«Ë W?œU? ŸU?O? …—u qF?HU luË

∫œ«b« nK rO«d≈ Èu$ Õöô« oO?I? √b UNM d?N« WOU?L bF? ±πµ≤ Æv«—e« «–U? rKF ôË W? ? {«Ë Wƒ— t fO?K Êü« l{u« U? √ `?√ Ê√ b? F q?I? ?*« v t?OK? œU?B??ô« Êu?JO? l«d? Èœ« U2 œ«b?ô« W?U?I vK ÂuI UœU?B?« l—«Ë W? O?Ku? L? «  U? UM?B« XH? ? «Ë vK?;« "UM« WU?O qU?& v≈ ÈœUB?ô« l{u« l«d »U?« —ubË W? ?«—e«Ë W? UMB?«  ôU? ? 5? ? ? WËb« vK U?K d« U2 d?B? U?N?A?O?F v« W?OM_« WU?(« Æ «—ULô« »c W? U? XU?  U?uJ(«  U?UO? Ê« rOKF?«b? ‰U?Ë l{Ë U?N?M XU?Ë d? (« œU?B?? ô«  U?U?O? XMË W?uJ(« Ê« rOKF«b? ·U?{«Ë WOK?I?? ȃ—Ë jD qI s VFA«Ë nK?« l{u« Ê« rNH Ê« UNOK Êü« VB W?O?U?ô« UUC?I« lC Ê« U?N?OKË ‰–U? È√ Ác “d«Ë W?LOK« ‰uK(« U?N lC Ê« ‰ËU%Ë U?NMO —u? _« s? W? Ob? ??  «u? ? ?? œu? ?Ë v UU? C? ?I« r{  ËUH „UMË tu?  u pK1 ô ÈœUF« n u*U

vUO? ÂUE WN«u v sJ r Èd?B*« VFA« …—u U?NMJË ¨jI rJ(« Y—u? ‰ËUË W?O «dI1bU nB? ÈœU?B?ô«Ë vU?L?ô« rKE« W?N«u? v …—u XU? W? O? {U?*« œu? I? F« ‰«u tM? Èd? B*« s «u*« …U?U? F? Ë „—U? 0 ’U?)« Èu? LM« Öu? LM« Ê« …—u? « XH?A? Ë W«b? ?F« oO? I? ?? W? O? ?I? O? I? (« …œ«—ô«Ë W?ƒd« b? I? ? ?H …bb? U?U? O? ÃU?N?« v q_« ÊU?Ë W?O? U?L??ô« XK?A? Ë Àb? ? r? U? u?Ë …—u? ?«  U? ?uJ UU?M? ? v« …—u? « ·«b?« oO? I? % v W? ? U? F? *«  U? uJ(« ÆWOUL«Ë WœUB« VUD0 XFb« s U?N—«d? XFb« v« dUM ≤µ —u v?K ÊUU? d? W?OU?L?ô« W«b?F« oO?I%Ë œU?H?« vK ¡UC?I« q√ W? «d? W? O?U? L?? « W«b? Wd? g?O? U—U? F? ÊU? Ë  UHK*« r√ 5u*« qJ œb% W U? UNQË WOU≈ qB r? WDO? ??« WU?d?« Ác U0— s «u*« rN? v« uK …b«u«  UuJ(« XUF «c?NË —«dI« Èc v≈ ¡«uK« s W«b? qF« «–U? ‰uI U?NU ÊU?Ë Èd_« v«Ë ·d? —u??b« W? uJ Áb?F s?Ë oO?H? b? L?√ —ub« …—«“u «—Ëd? dd« Ê«bO? s  «ub  ¡U v?« W? ?O?U? ?(« …—«“u« v?≈ ôu? ?Ë È—Ëe?M'« ‰U? ?L? ? vK  U? uJ(« lO? L? qbM ÂU? A —u?? b« U?N? √d Èd? B*« s «u*« …d? H? p lD? r? ÊU?U? F« —«b? 5%Ë WOULô« W«bF« oO?I% v «uKA rNFOL W?OA?OF*«  U?Ëd?H« iOH?Ë s «u*« W?AO?F Èu?? v 5U? F«  U? uJ(« l?O?L? XI? H? « U?L? —u? ô«Ë ‰U? œ« v XLU? U0— q W?UD« WK?JA* q œU? « U? N?ö? « b?F 5?K U?F« —u?UD XL? C« …d?O? ? œ«b? « 5ö0 W? U?O? « ŸUD? —U?O? N«Ë  U?d? A«Ë lU? B*« ¡U?_« …œU“ v? UC«  U?uJ(« XLU? t 5KU?F« Ác X?? $ sJ?Ë —U? F? ?« …œU“Ë Vz«d? ?{ s W? O?U*« v—U? )«Ë v?K«b« ÂU? F« s?b« …œU“ v  U? ?uJ(« Ê« wK XI?H« U?NF?O?L q? ÈbIM« v U?O??ô« —UO?N«Ë cM? l{u« ‰«“U? ?L? ? t—u? sL l?b Ê« t? ?OK s? «u*« È√ Àb? rË u U? L? Êü« v? Ë „—U?? rJ? …d?? ÈdJ?F« fK:« rJ …d?? v ¡«u? ÿu?K s?% ÆVM fOz— ‰Ë√ rJ …d l Ë√ W? uJ? v? …—u? « b? ?F l  U? u?J( t? L? O? O? ?I v d?O? rOKF?«b? t —u??b« ‰U qb?M ÂUA —u??b« «d_« e? ?d0 —U? ?A? ?? ?*«Ë vU? ?O? ?« œU? ?B? ? ?ô« oU?« ÂUEM« Ê« WO?O«d?ô«Ë WO?UO«  U?«—bK ôË v«c« ¡UHô« oI ô qOI ÈœUB« À—« UM „d …—u t??I?I? U? fJ œ«d?ô« vK? qb« l“u W«b?

—«u«—UO:« ·d< °°t «u2U?«Ë

s12« È—ËeM'« å5A2u«ò

WUF*« U uJ(« qA% ¡«—Ë U “√ ∏

W?UM s? œU?B??ô« vUM W??O?LM U/«Ë È—U?I?F?« œU?B??ô« WËœ XU ¡«u WËb« ÂUE ÊU U« WM «u*« WËœ ¡ö«Ë …—U&Ë s vU?« √b u? WM «u*« √b? sJË WO?«d?« Ë« WOU?L√— WœU??B? ? « W??uEM —U « v? p–Ë WËb« rO?? Èu??? ô Ád??O? WœU??B? ? ?ô« W??O? LM?K WD WËb?« lC Ê« Wu?? W??O? ?U??L? ? «Ë Ác cO?HM W?OIO?I W?OU?O …œ«—« U?Nb ÊuJ Ê«Ë WO?UL?ô«Ë ‰ö s ¡UMO q— q WHK<« d?B œ—«u ‰öG«Ë WD)« œ«u*« qOFHË rN ◊uM*« —Ëb?U ÊuuI ¡«dË WœUB?« —œ«u W??O?? Ozd« lK« s? rb« l— Âb??Ë —UJ??ô« lM0 W?U??)« s «u*« ·ËdE «dO?O lK« iF vK Wd …dO?F ÷dË …œU??ô ÃU??? % v?« WËb« …e??N? « v? —u??ô« WKJO?Ë ÈœU??F« …u?? ?? ?H?« qKI?Ë vB?? ?ô«Ë vœô« b?? (« 5? VU?MU?0 WKJ?O ÆrNMO

v U??N?O? X?F?Ë w« W??“ö q s Y?? W?uJ(« X?U? «–« l{u« «—UO? Ë« qz«b« iF ÊubI ¡«d?)U UuI? sË ÆWuJ(« ÂU« ’U???ô« iF? jI? d??O? GË v U??L? W??uJ(« v?I? Ê« U??« l{u« dLO vUUË u U?L ÊuLC*« vI sJË UNUJQ W?uJ(« b?O?F Ê« Ë« W?“ô« rU?H??? f?JFUË u U?L? t??“U W?U?  UHK*« v d?OJH?« bO?FË U?NM dO? ¡e? v U?NKOJA UU?C? I« s Ud?O? Ë ÁU?O*« W??“«Ë ¡«c?G« q? d??O?J« ÂU??L?ô« ÆWJzUA« lL?'« v« bL?FË …bb? WO??O«d?« Wƒ— W?uJK ÊuJ Ê« ‡‡ Èd?B*« œU?B??ô« ÊQA l?Hd U0 ’U?)«Ë ÂU?F« ŸUDI« 5 Æ WBB)« WUO h U0 vU(« l{u« …¡«d …œU«Ë vK d?O? qJA? œUL??ô« ÂbË WœU?B??ô«  UU?O?« d?OO?G

Ê «u:≈ W uJ(« åÊU bNò ‰U(«Ë


’U nK

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

‰ULF«

dUM ≤µ …—u rOUE ÆÆdB ‰UL WKL'U dzU)«Ë WKOK UJ! …—u?« Ê« vK WOU?LF« W?d(« «œU?O?Ë 5OUIM« rEF? oH« U??N??OK 5U?? —Ëd?? r— vU??L??F« ŸUDI« v?≈ b?F q?B r œb?F« Ê«Ë √u?√ v≈ ¡vO? s d?O? —u?_« Ê« «Ëb?√ YO? …œU“ s …œU?H?ô« Ác v?Ë «b qOK U?NM œU?H?« Èc« gU???H« ¡ö???G« W???u??? v XU???{ —u???_«Ë  U??d?*« v Æ—UF_« ŸUH—«Ë U??NKO??? v XK?{U v« W??OU?L??F«  U?????J*« Ê« «u??H?A?? …—u?« b?F vö?  √b a—U?« —«b? vK W?OU?IM« W?d?(« d?B?? ‰U?L? v?U?_« Uœu?Ë v?Ë_« U?N«—«d? ÊU?? v« „—U?? rJ? ‰ö?  U?U?B??ô«Ë  U«d?{ô« «Ëd??? sc« s 5ö??Ë ‰U?L?? •µ∞ ‡« W??? ŸU??O?{ Ê√ v≈ sd??O?A?? ÆdzU)« Ác r√ XU —ub« b?F« ‘Ë XU? …—u?« Ê« 5OUIM« s q?OK œb È√— U?LO? W?u?J(« vË  ôU?Bô«— ‰U??? v W??U?Ë ‰U?L??F« vK XR? Êu?OK nB s d??√ XO? - YO? ‰U?L?_« ŸUDË 5UD —u??_« v W?OU??*«  «œUe« v?≈ W?U?{« Êü« v? —uú vB_«Ë vœ_« bK ÊuU? —«d« Ÿ«dô« …—ËdC  UMO??Q??« ÊuU? —«d??« pc??Ë W?IK?G*« lU??B*« `? …œU??«Ë vHO? u« —«dI?ô« oOI? W?OU?L?ô«  UMOQ?«Ë WO?B« ÆdB ‰ULF vB«Ë vU*«Ë

ÊU‡‡‡‡‡!U5 s! ∫…—u‡‡‡‡;«

dB ‰UL? UUI œU%ô ÂUF« 5_« »UD ÕU?H«b ‰U u W??????O???C*« W?DIM?« Ê« b??$ Êü« v????Ë …—u???« W«b c?M r U?L?NMJË  U???J?Ë ‚uI? ‰U?L?F?K vD√ Èc« —u??b« ¡«bM« ÊUJ ÆÆgOF« v rNI?Ë WOUL?ô« W«bF«Ë W«dJU

s d??√ XO? -Ë d?B? ‰UL? vK 5K?UFK W?U?F« WU?IM«

¡UM …œU??«Ë W??U?O?? s U?????J*« iF XI??I?? ¡U?C??O

s ¡v È√ W???uJ(« r?N??O?? o?I??% r 5?U?? —Ëd?? b???FË

UËbL?« v« …uI« v≈ WU{« ÈdB? qU ÊuOK nB

Æ UR*U WOFL:« qUON«

qH?√ t?OK ¡U??H??ô« - Èc« —u??b« XË …—u?« ·«b«

«—«œô« vK r?N?U?DË rNz«—¬ «u??{d?Ë …—u??« s ‰U??L??F«

ô rOEF« dB? VF UNO≈ lKD v« W?ËdA*« VUD*« Ác

‰uB(« «uFOD r ‚uI? Ÿ«e«Ë È—u« qFHU WHK<«

o—√ b? W?O?U?L???ô« W«b?F«Ë UUb?I? Wd??(«Ë qR gO?

Æq s UNOK

°°UU9 —b« b WOUù« W«dJ«Ë UNœ

‰u???_« iF v? »«d??{ô« o? ‰U???L??F?« Âb????????« ‰U???

…—u dUM …—u Ê« WOzUdNJ«Ë WObF*«Ë WObMN« UUMBU

WKU WD

5KUFK WUF« WUIMU nOI?« dOdJ tK« »U Èb b√ d?L?? „«d v v?UL?F« lL?:« Ê« W?O?B?« Ub?)U

ÈËb ÊËœ

¡ÈœU? c?O?HM ÊuFK?D «u«“U ‰U?L?F«Ë dUM …—u ÂU?O b?F

W????O????UM?B« l«u?*« iF ÷d????F? r—Ë `{«Ë n?????F????

U?? rdË rN?« ô« Wc??O??HM« UD?K« t  b??Ë U??Ë …—u??«

W?UF?« WUIM?« bU?? ÂU? 5√ …d? ÷U— ÕËb2 —U?«

v WOU bF r WOU? «eO2 s 5KUF« iF tOK qB

U??u??L Ë√  U??????J oI??% r dU?M …—u Ê« W??U??O??K

d?L?*«Ë vuM'« ŸU?H—ô«Ë W?OU(« WœU?B?ô« WU?(« q

s 5zU??« W?O??U? lM?«Ë ÊU??_«Ë s_« ŸU?{Ë ‰U?L??FK

Æ—UFô« v

Âb?F W?U{« W?DK?«Ë Wd?«Ë q?I« V? d?B* ‰u?b«

Wd

d√ ¡«—“u« d?OOGË qb? Êü« v tAOF Èc« —«d?Iô«

5KU?FK? W?U?F« WU?IM« b?U?? ÂU?? 5√ vK Õö? b?√

Æp–

v q_« Ê« ‰U??? ÆjI?? U???N??C???F q

sb« ÂU?? —u??b« `{Ë√

oI? v?? …dU?*«Ë œU??'« qL?F«

WU?F« WUIM« fOz— v?HDB

Ê« bôË t??O≈ «u????B U?? U??F?O??L?? W???U???ô …bU??? W???uJ?(« vF???

Ê« Èd?????« q?IMU 5?KU??F?K

W??O??UM?B« Êb*U P??AM?Ë l—U??A??

VU?D i?F XI????I???? b???? …—u????«

WU??IM?« fOz— VzU q?O??u«b???? ÊU????F?? b??√

qL ÊËb …œu?u*« WUL?F« r »UFO?ô

s rd« vK? —u?_« h U?L?O? ‰U?L?F«

XU? dUM …—u Ê« özU? „uM?U 5KU?FK W?U?F«

«dE WF? WOUL?« ·ËdE ÷dF v«Ë

ÊU??Ë Êü« v?? vB??«Ë vœ√ b?? bb??% Âb??

Âu??LË Âô¬ s tK«b? —Ëb U?L?? VF??A« d???F? vJ

U??O?ze?? U??N???IK Ë√ U??d???A« iF W???O??H??B???

sJË …—u?« Ÿôb« cM p– v œU —«dI?« –U« V

ÊULOK vdG

…—u??« ÂU??O?? cM? qOKI« q?« ô≈ …—u??« oI??%

VOIM« bOF

WœU?Bô« ŸU?{Ë_« s? Ê« qQ ·«b« oI???Ë W?œU??I« …d??H« œö??K ƉUL VUDË …—u«

VF? VU?D oI?? ÊQ rK? ‰«eôË Êü« v?Ë

qIM?« WU??I …—«œ« f?K?? u??C??? Ê«d??L?? dU??? ‰U??

ÆdB ‰ULË

oI???% r Ê« o«d?*U 5KU???FK? W??U???F«

U???LKË Y?b??(«Ë .b???I« ÂUE?M«

s? ÊU?????Ë ¡v? Êü«— v??????? …—u??????«

…b???? X?U …u????I?« v «ËËU?????

bI? WEK« pK v UN?«b« oI% W????«dJ?«Ë gO????FU W?????UD ¡U???? ÆWOULô« W«bF«Ë vË ·«bô« pK v s√ v?I ‰¡U

uD …—u« √b? —ub« l{Ë s ¡U?Nô«

p– Àb? r nú s?JË 5O?{U*« 5U?F«

vJ b???F Xu« s? r√ ‰U?? øoI?????????

`M ·u??Ë U?N??«b« oO??I?% u?? U?N?«uD vË√

vK W?KO?b?« WKI???*« U?U?IM?«Ë ÊU?K? W?U??{«

ÆtK« ¡U Ê« WœUI« ÂUô« ‰ö U—UL

‰U?LF« qL? X?Ë Xe v«Ë W?OUI?M« UL?OEM«

gO bU

W??OU??IM« WM?K« fOz— VzU? vO?? rOJ ‰U?? UM« q f_« s √u« `« Âu?O« Ê« qOOu ‚bMH r dB ‰U?LF tO q√ È√ UMb fOË bG« s d?« ·U UMMJ?Ë d?O??O?G??K rNb? q_« v XU??Ë dUM …—u «ËœU?? s ‚«“—_«Ë ¡U?b« `O???Ë ¡v q Âb?N W?{—U?F0 UM?u? ‰¡U???Ë rN?u u?? v? ÊuJK?1 r Êü« ‰U?L?F?« `?«Ë °øbG« UM qL «–U Èd U ÆÆrJ

v{u

ÊuKO?N WOUIM« WMK« fOz— VzU È—ue?« fL b√ v?«Ë Êü« v??? U??N???«b?« oI???% r dUM? ≤µ …—u Ê« W?O?U??L??ô« W«b?F«Ë W?d?(«Ë gO?F« U?NK?√ s XU? ÷—√ vK d???O??O??G? È√ Àb?? rË W???OU??ù« W???«dJ«Ë q q U—UL? s VFA« bO?H r?Ë Êü« v l«u« …UO(« oI r ULö?Ë ÁdO ¡UË ÂUD V– Àb U Æs «u*« UN rK v« W1dJ«

°øW«bF« s√

r UFOL UUMA v« ¡UCO« …—u«

bF Ê« È—√ sJË …—u« ·«b« oOI%

‰ö W?OULF« W?d(« iNM Ê« ÷d?H*«

Æn—UB*«

Ê« özU?? „uMU 5?KU?FK? W?U??F« WU??IM«

q_« vK ÂU?? ‰ö? U?N?«b?« oI?%Ë …u???? v?K p– n?u???? l?D?UË

d??O?u?? WU??L??F« iF s ¡U?MG???ô«Ë

fOz— v??I?? 5√ d??UM«b???? ‰U??L? b??√

`M a—UK UM«—œ— v «—u?« Ê« Èd«

WU???IM« ‚ËbM 5?√ vLE ‰œU??? ‰U??

Æ «dUN*« pK

‰U?L?F« VUD q o?I?? r …—u?« vK

ÆWuJ(«

vK qOœ d??√ W?O?u?{uË …√d? U?N?O?

vNM Ê« qQË ‰ULF«Ë qLF« `U —b«Ë

5U —Ëd bF Ê« bU*« ‚ËbMB« 5√Ë

s? db?????I??????« ¡u????? V?????? q?_« vK?

—ËU???Ë Àb???Ë q U?O?U? Ud?C??Ë

vLd« ÊUOJ«

WOUM Êb

ƉULF« `UB

œU?%ô« …—«œ« fK? u?C? qJ?O rO«d« b?√

«uM fL?? q? d?I??? r U?N« b?I???« «b?

U«d v« W?u??H*« UA?UM*«Ë qF?HU U?N?OK

r n?ú sJ?Ë W«b???F«Ë W???«dJ?«Ë Wd???(«Ë

Wƒ— l{ËË W?AUMLK v?B« 5Q?«Ë vœô« b(« vuU?

Æ UE(

sKB? b? W??O?U?L??« W«b?Ë W??«d?Ë gO? s

gO?F« v rN?I? rNU?UD* W?U?{« VC?Ë

Õd Ë «—«œô« fU????Ë ÕU?—_« v rN??I?? vK? «uKB??Ë

W?F? œu?— WU? d1 WU?O?« ŸUD Ê« …d? ‰U?

t œU U?Ë …—u« ·«b« Ê« ‰U ƉU?LF« t?O≈ `LD

qOKI« q√

W??OU?OM?« fU?:« v U??NKO??9 - q vU??O??« b?N??A*« s

b?F U?NM ‰Ëb?F?«Ë «—d? s Êö?ô«Ë ÈËb? ÊËœ …d? s

U q XI?I dUM …—u Ê« Vz«dC«Ë „—UL?'«Ë WOU*U

nOH s%

- «–U*Ë rN?U??u??L? Ë rNU??¬ ‰U???L??F« oI??? q ø…b?«Ë …—Ëb 5ö?Ë ‰U?L? •µ∞ ‡« hOKI

ÊULF Õö

…—«œ« fK?? u?C?? ·—U? vO?? `{Ë√ d?OG r …—u?« Ê« ôUBö W?UF« WU?IM«

„UM? ÊU???? «–≈Ë l«u?« ÷—√ vK t????????L?K Êü« v????? ¡v È√ ÆXO2 ¡j r tMJË ‰«u_« v nOH s% ÈdË ≤∞±≥ ÂU?? ‰ö?? qC??ú? ‰«u?_« ‰b????? Ê« vM9√ ‰U?? Æl«u« ÷—√ vK ‰ULFK WOIOI öbF fLKË

ø«–U Â√ UNOK ¡UCI« W«b v Ác

vœ_« b(«

5KU??FK W?U??F« WU?IM« f?Oz— VO???(«b?? ÂU??B? `{Ë√ XI?I?% b?? ‰U?L?F« U?KD?? iF Ê« W?O??B?«  U?b?)U •≤∞∞ ·d??? q???? d?UM …—u? b???F 5?U??? ‰ö???? qF???H?U ‰«eô d??ü« iF??«Ë vuJ(« ŸUD?IU 5KU??FK e??«u???

…dL …—u«

t VUD Èc«Ë dú vœ√ b bb% q? oI rË UKD

W—«œô« U?b)U 5KU?F« WUIM« fOz— vH?OB?« dL b?O?« ‰U

ÆåWOUL« W«bË W«dË gOò

q ‰UL?FK VUJ È√ WEK« Ác v oI?% r dUM ≤µ …—u Ê«

lO??L?Ë W??U? W??H??B ‰U?L?? qL?? lL??? Ê« vM9« ‰U??

WOUL« W«bË W«dË gO? WOOzd« rNUD v oI% r UN«

Æ5dB*«Ë dB `UB WU WHB «—UO«Ë »«eô«

…—u??« ·«b«Ë VUD s?L?{ ÊU??Ë WKu …d??? s? ‰U?L??F«

WËdA VUD

—u?b« ¡UË U?N ÊuUD?Ë UNK√ s Êu?HN? ‰ULF« Ãd? Èc«Ë ¡U? v« œ«u*U UNKL?Q WOU?LF?« Wd?(« vK vCI vJ p– b?F ÆV—b«Ë ‰ULF« h v«Ë tO

UuL

bU WKUF« Èu?I« d“Ë v q_« q ∫özU ‰ULFK WO?uI(« Ê√ t?OKË ‰UL?FK W?OI?OI?(« qUA?*« «bO? rKF Èc« Èd“ô« …d? ‰UL?F« s W?B?G*« ‚u?I(« …œu?F od W —U œb?

p– ‰ö?? …bb??'« WœU??B???ô« U??Ëd??A*« s√ ÆƉ¡U??

qJ t?O? „—U? Èc« —u??b« p– v ÁbM? ÊuJË Èd?√

Vd? qJA œ«“ v«Ë WKDF*« W?UL?F« »U?F?O?ô 5U?F«

‚dD« v

œu—

d?B? VF?? …—u Ê« o«d*U 5KU??FK W?U?F« WU??IM« fOz— «u???U? s ‰Ë√ «uU???Ë vË_« U???N?—«d??? «uKF???« sc?« r

ƉULFK qLL …u s vË√ U

°ø…dO_« …dH« ‰ö

dB? ‰UL? UUIM ÂU?F« œU%ô« u?C vu?œ ‰UL? b√

5K?U??F?K W???U???F« WU???I?M« fOz— ÊU???L???OK? vd???G??? `{Ë√ d?B?? VF? U?N ÈœU V?UD È√ oI??? r t« W?U?O??U U?N« WK 5?D« œ«“U? q Êü« v? …b?O?:« d?UM …—u ‰ö? Ë√ UN?OK «uKB? b «uU? sc« ‰UL?F« ‚uI? s XBI?« W?OU?L?F« Êu??A« v q?b?« q? q? È– s Uu????« È√ W?U?{« Âb?Ë W?OËb« 5«u?I?K U?HU?? œb?F Èc«Ë

—Ëd b?F dUM …—u Ê« Èu'« qIMK WU?IM« fOz— ‰Ë√ VzUË odD« v s q W?OUL?ô« W«bF« oI?% r UN?OK 5U v«Ë «—«d?I« s W?e? ‰ö? s r?b« vK ¡U?C?IK Êü« ÆåvËb« bJM«ò ‚ËbMB WK UN ôË W????O????«d????????«ò Èd???_ W?u s? Xu????% bK?« Ê« ‰U???? ‰U??L?F« ‚u??I? W??U? U?b?Ë …—u??« ŸôbUË åW??OU?L??√—  U??d?????I??Ë ¡«—P ÂU??L???ô« Âb?? ‰ö?? s? …—b??N??

Ë√ Ãö? s WU?O?« ŸUDI 5KU?F« ‚u?I( bb?

—u?b« v ÊU? ¡«u W?OUL?F« WOU?IM« UL?OEM«

…b? XU Èc«Ë åW?u« ‰bò ¡«c? Ë√ ôUI?«

- U?? È“ U??L?z«œ YO?? 5«u?? l—U???A?? v Ë√

V«Ëd« ’U???I??«Ë U??U9 U¡U??G?S U??d??

Æqb ÊËb bzU« u WuJ(« s td

…—bN t

iF???? œu???I???F« ¡U???N«Ë q? W???O???U???_« ÊËb rd???√Ë r rbd???AË 5KU???F«

ÂU??F« œU??%ô« u?C?? rU?? b??L??? ‰U??

v?« œu?????d« WU????? V?????? sJ?Ë V–

Ê« W?«—eU 5KU?FK? WU?F?« WU?IM« fOz—Ë

Ÿôb« cM? W??U??O???« ŸUD U???NM vU???F

q 5U?? Èb??? vK U????O?? oI???% r …—u??«

ÆWuJ(« ¡«œ« ¡u V …bO:« dUM …—u

…bb Wu

U?????J s …d??O??? ¡U??O??« XU?{« f?JFU v« 5?ö?Ë ‰U??L?? •µ∞ ‡«U?N????b??I? v ‰U??L??F«

5K?U???F?K W???U????F« W?U???I?M« fO?z— gO???? bU??? ‰U???? È√ dUM …—u? oI?% r W??Oz«c?G« U?U?MBU

»UD ÕUH« b

¡U??Ë U??N???B??I??« q ‰U??L??F« U??u??L s ‰U??L?F« ‰U??ü VO??<« œu*« iF?? —u???b« ÊuJ Ê« b?ô ÊU? Èc?«Ë ÃU??ôU d??_« j— U??NM

‰«u??_« ¡u?? s ÊuU??F Êü« v?? «u«“U??Ë Ë√ U???N qL???F ÊU??? v« …Q???AM*« oK?G td???√Ë u

vu?M'« ŸU??H?—ö «dE? —U??F???_U d???_« j—

iF s XMG?U UN X{dF v?« …—U)«

·u?? Èc«Ë U?O?U? —U??F??_« v Á«d Èc«

s ÊU?? v« »U???_« s Ud??O??Ë WU?L??F«

W???u???? oK?Ë ‰U???L???F« v?K ôUË v?Q

t X{d?F v?« —U?b«Ë »«d?)« U?N?F«u

U??U??B????ô«Ë  U«d??{ô« s …bb??

‰ËUD

s b??K d?ú v?œ« b? bb??% Âb?Ë Æ‰ULF« …UUF

…—u?« Ê« »d?(« ÃU?ôU 5KU?FK W?U?F« WU?IM«

bô gO? ‰U? Æ…b?«Ë …—Ëb U?d?B?I —u??b«

Âb????Ë v{u????H« s? be???? q V?KD È√ o?I????% r

≠ ÂU?ò U??UDI« qJ b??u? qL? ÊuU?? l{Ë s l qU?F??« b?O?u?? åÈ—U?L????« ≠ vuJ WKE X% lOL'« ÊuJË WdH ÊËb 5KUF« Æ…b«Ë

Æ…dO PAM

fOz—Ë œU?%ô« fOz— V?zU VO?IM« b?F? b?√

ÂU?? Èc« 5ö??Ë ‰U??L?? •µ∞ ‡« v≈ —U??«

UJ

°°…—bN t X√ …—u?« VI? rbd??A - XU?L? „UM Ê« b?√

bdA?K ÷dF s rNMË tKB? - s rNM WOA?OF*«

«œUO 5 »—U?C«Ë ÊU_«Ë s_« œUI«Ë —«d?Iô«

qJO rO«d«

vK W???d??A« U???L????N«Ë ‰ËU?D«Ë ‰U??L???F« ÆWKI*«  ULOEM« s vUIM« rOEM«  «d?O??O?G?« …—u??« l«u s Ê« VO??IM« `{Ë√

i?F??????? XU? « v?«Ë v?U??????I?M?« rO?E?M?« vK? √d? v?«

5KU???FK W??U??F« W?U??IM« fO?z— WU??HK qU??? –U??F?? `{Ë√

ÃËd? —UNM Ê√ vU?IM« rOEM« œU? v«Ë W?OUL?F« «œUO?I«

…bO:« dUM ≤µ …—u vK «Ëd? 5U ‰ö Ê« ôUBôU

v≈ WU{« »UA«Ë …d?)« 5 Ê“«u Ê√ bô ÊUË «d)«

ôU?Bô« ŸUD v U?NUDË U?N?«b« s «dO?? oOI?% -

Æ UOUHô« tCdË ULz«œ tCd Èc« vuJ(« qb«

«Ëö? ·d U?NM …dO?  U??J vK ‰U?LF« «uKB?Ë W?U?{« vB?« b? µ∞∞Ë t?OM ≤∞∞ vœ√ b? W?OzUM??« n√ ≥±µ v«u? U?NM œU?H??« 5KU?F« iF?  U?O?d v≈ U?O?U? È—U??Ë 5KU?F?« lO?L??' —u?ú WK?JO …œU?« q?U? `U? b?OH U?0 Wd?AU 5U?FU W?U?)« `z«uK  öb?F ŸUD?I W?????R*« W?U??L???F« l?O??L??? XO??????Ë ‰U???L??F?«Ë qL???F«

‰Ë√ VzUË œU%ô« …—«œ« fK? uC? œuF*«b? XF?— ‰U d?B ‰U?L ÊU? ≤∞±± dUM v XU? v«Ë t?Hz«u lOL?

5KUFK W?UF« WUIM?« fOz— VzU 5 rO«d« …—UL? b√

tK«b …dO√

Ê« ô≈ ÈœU?B???ô« du??«Ë vM_« ö?Hô« q?F?H …—U???K ‰UL?F« VOG rË  œ«“ q hI?M rË f9 r ‰ULF« ‚u?I

ÆUNKFH Èc« ldA« —UE« v Êü« v oI UU??C??I« l W??uJ qU??F?? r …—u??« W«b cM? t« `{Ë√

bF« ‘Ë

Æ ôUBô«

å5A2u«ò s!2« È—ËeM'« ‰U?L —u?b« W?uJ dL? v Uu ±πË d?N« W?F? v W?uJ U?N?O? d?L??« …d?? ‰u « vË È—ËeM'« WU?z— È—ËeM'« vu W«b XU W?OUI?ô« WKd*« q

≤∞±≤ u?Ou v? XN?«Ë ≤∞±± d??L??œ ∑ v ¡«—“u« ¡«—“u« fO?z— qbM ÂU??A —u????b« v« W«d?« rK?? vb?? fO?z— ‰Ë« vd?? b??L???? —u????b« s n?KJ*« XU??? WU??NM?«Ë W«b??« 5? U??Ë …—u??« b???F V???M bM …b?F?ô« nK?? vK U?«d? È—ËeM'« W?uJ uË —«u« s U?F U UC— Xô ‰Ëô« ÂuO« v? UNOu t?FË ÊU*d?« v« qI?« U ÊU?d? Èc« id« fH s d?« v XN?« U«u??ô«Ë  U?UNô« s qO? ‰Ëô« UN?UO bF? WU W?uJ(« s WI?« V? …d  d??L????«Ë W??uJ(« WU??« ÈdJ??F« f?K:« i—Ë Ÿ—U?? v ¡U??b?« —U??L??N« b??F?Ë U??NKL?? v W???uJ(«  c??«Ë U?N??U??L???« W?u?J(«  b?I?? ¡«—“u« fK?? È—ËeM'« WuJ  «—«d r« XUË WU?IôU U—«d —UOK ≤∞ u?M WËbK WU?F« W“«u*« iH WœUB?ô« —«b???« U???C«Ë q?b« ÈœËb?????? f1ô U0Ë t???O?M W??OJM? lz«œË qL??F ×U??)U? 5d??B??LK Ÿ«b?«  «bM Èb??IM« v? U??O????ô« —ub ·U??Iô W????F??B« WK?L??FU s Èd?NA« ÷U?Hô« j?u? ÊU Ê« b?FË vMô« v??Ë ≤∞±± dUM s …d????H« v Èb??IM« v U??O???ô« ∂∞∞ v« iH???« —ôËœ —U??OK ±\µ u?? ≤∞±≤ d?UM

WUD« …œU“

È—ËeM?'« ŸUD???«Ë ≤∞±≤ d«d?????? v? —ôËœ Êu??O?K

WUIM« fOz—Ë œU%ô« b?U ÂU 5√ qL'« rFM*«b? b√

ô«u??(U W??Ëd??F*«Ë t??OM —U??O?K ≤\µ u?? W??GU??«Ë

Êü« v?? dUM …—u? Ê« »U?A??_«Ë ¡UM?U 5KU??FK W??U??F«

ÈËb ÊËb WUD UU sdA? s d« bF ¡«dHB«

gO?ò U?N?«b« o?I?% r U?N« ô« U?N?OK 5K?U? 5U? b?FË

W?L?O? l—Ë UU?F*« …œU?e WU?  «—«d  c?« U?L?

VK√ oK v d_« d√ UN ÊU q åWO?UL« W«bË W«dË

UUH«  bN WuJ(« Ê« ô« ¡«bNA« d«  UUF

W??? …œU“Ë rd?√Ë ‰U?L?F?« bd?AË U?d?A?«Ë lU?B*«

d?H?Ë b?OF?—u W?c?Ë ¡«—“u« fK? À«b?« U?NM

U??N?M qOK?I??« s? ôb «uM c?M U??NM? vU??F? v« WU?D«

nU?<« vMô« quL?« WO?C v 5L?N*« ÊUJ?dô«

vJ? —u??ú? vB???√Ë vœ« b??? bb???% Âb?? v?≈ W??U???{«

ÆÊuUIK

ZOK)« »d s s—dC?*« sdB*« UI? …œU«

WO?UL?ô« W?R*« …—«œ« fK? fOz— ÊU?LF Õö? b√

v t?I? jO??« s «u*« b?Ë W?O?UL??ô« W«b?F« oI??Ë

UËU??L??OJ« WU??I fO?z— VzUË ‰U??L?F?« œU?%« fO?z— VzUË

ÆW«dJ gOF«

°°ågMOôË gNOôòtKF( vU(«Ë ÆÆ ÁbOL& bLF/ oU« ÂUEM«

UO{U ÊuJ Ê√ bô t!Oz—Ë VOF tKOJA(Ë U)O bË å—u+ú vuI«ò Èc« d?ö vœô« b?(U?? d?O?? U?L?NMO ‚—U?H?«Ë qU?A« d?ö

‰U???— l XU??? W???uJ?(« Ê« ô« W???uJ(« s 5?K???L*« œb???Ë

d?ô«ò È« d?ô« W«b t? b?B?I vzU?C?I« rJ?(« tQ?A —b?

t?O «c vU?UË d?B v qL? VU d??« UN?H?B ‰UL?ô«

—uö vu?I« fK:« tËUM Èc« qUA« dô« U?« åvUô«

vK2 s nBM« fK:« qOJA ÊuJ? Ê« u ‰bF«Ë dO? rK

d??ô« s qU??F« ÁU??{U??I?U?? vU??L??« t b??B??I?O?? Á—«d?? v

v? ‰U??L?ô« »U???«Ë W?uJ(« s d??ô« nBM«Ë ‰U??L?F«

rB w«Ë P?UJ*«Ë  ôb«Ë  «ËöF« t?O« UUC? vUô«

vK?2Ë W???uJ(« X?I???H« U???bM? ≤∞±∞ v Àb???U??? Àb???ô

r—Ë Vz«d?C«Ë vU?L?ô«Ë v?B« 5Q« U?«d?« U?NM

Âb r— —u?ö vœ« b tOM ¥∞∞‡« d?√Ë ‰ULô« »U?«

md??H v« Èœ« U2 b??Ë Ê« 5KU??F« ‚ËbM?Ë WU?I?M« „«d???«

ÆtOK ‰ULF« uK2 WI«u

sLJ vzUC? rJ È« WLOI? tuLC? s uM« «c vK rJ(«

≤∞∞≥ cM lL??? r —u?ö vu?I« f?K:« Ê« œU?— ·U?{«

vuI« fK:« qF U?L U—u «cOHMô U?OIOI «cO?HM ÁcOHM v

b??(U W?U??)« W?O??C??I« XF?— U??bMË ≤∞∞∏ر≤Ø≥± v??

q« s W?œUI?« …d?H« v Èb?N È—U?B? ‰cQ? «cN —u?ö

rJ(« —b? U?bM ≤∞±∞ v? lL??« ≤∞∞π v —u?ö vœô«

vKË W?A?OF*« Èu??? ŸUH—« l V?UM .d v?œ« b —«d?«

dö vœô« b?(« tOM ¥∞∞‡ «—«d —b?« w lL r t?OË

v« WOU?Lô« W«bF« oOI?%Ë WKUF« WID« U?FKDË  UuL

—U????F?????ô« ŸU????H?—« l V?UM?ô tô …b?????A ÁU?MC?????— Èc«Ë

vKu rU

v« U?«d???ô« lO?L? i— -Ë ¡U?C?I« rJ c??O?HM …—Ëd?{

5U? Èb? vK È« dUM ≤µ …—u ÂU?O? cM —u?ô« W?O?C? XK

µ∞∞ vœô« b??(« ÊuJ ÊQ fK:« v ‰U??L?F« u?K2 U?N Âb??I

vœô« sb?K W??MU W?U? UNM q?O U? q W?C?U? WO?C?

n«Ë WDu?*« öR*« W?KL?( ∑µ∞Ë  öR*« WKL? d?O?G t?OM

È« U?N? fO W?O??uJ U??d?B œd??? U??« d?ú v?B?ô«Ë

·Ëd Ë œö?K? WœU?B??ô« W??O?UM« U?C?« —U???ô« v W??C?N

—«b« vK ÊU?L? d“u« d«Ë U?OKF« öu*« »U?ô tOM

Êu–R 5O?U?O? U?u?L Ë  U?OM« Ë« l«u« ÷—√ vK œu?Ë

W??O????F?A?« U??UD*« ÂU??« »U??« oKG v??? t?O?M ¥∞∞‡ —«d??I«

oI???? TôË d?B?? v —u??ô« Õö?« …—Ëd??C WDU?? v

Æt …œU“ ÈU WOULF«Ë

vœô« b?(« W?O?C? W?A?UM r r? …—u?« b?F?? s «u*« t??LKË

nö t« ô« fK:« qOJA …œU?« - …—u« b?F t« dO? —U«

v{d ôU?? uË t?OM ∑∞∞‡ Áb?b?% -Ë …b?«Ë …d?? ô« d?ö

È« rN fO ‰U?L?F« s? 5K2 U—U?O??« - v« U?O?B??A«

ÆWAOF*« nOUJ s «bOF Ább% WO WdB*« WKUF« WID«

ÆÃUô« Èc« u? Èd??OU???L??'«Ë v???F???A« jG???C« Ê« v« d???O?? X?HË Êô W?d Á—«d?« WQ?Ë —u?ö vœô« bK d?OU?F*« lCO? VU?J*« Èu?? U???N??L???Nô Êô« W???O??U???O???« Èu??I«Ë »«e???ô« uN —uö vBô«Ë vœô« b(« U« ÊU*d?« bUIË WOUO« ÆUNbM« vK ÊuJô U0—Ë UN WMU vU« dO d« q v —uô« WOC?I WuJ(« ‰UL« s tzUO« s d?O dË vK ¡U???ô« …œU“Ë —U?F?ô« ¡ö??Ë W?A?O??F*« Uu???? ŸU?H—«

WMK« s? r—U?O??« - YO? W?OU?I?M« rNU?L?OEMË ‰U?L??FU WK

∫‰«R«Ë —uö vuI« fK:« bIFM r Xu« p– cMË

q VI? ‰U?L?FK ÂU?F« œU?%ô« …—«œô WKJA? XU? v« W—«œô«

q« s tN«u v« qO«dF« vUË øÁœUIF« Âb »U√ v U

tKOJA …œU?« - Ê« v« fOU?I*« qJ W1d ÁcË t—«œ« fK?

ø «uM ±∞ s »dI U cM tK√ s TA√ Èc« Á—Ëb ÂUOI«

s 5O?I??O?I? 5K2 —U??O??« -Ë …d?O?ô« ÂUô« v? Èd?« …d?

oU??« —u?ö v?u?I« fK?:« u?C?? d?O?? sL?d«b??? ‰U??

vK? t????O?M ∑∞∞ Êu?J Ê« v?M9√ Èc?«Ë …—u?????« VU?D r?« v

Æ„«cË WAOF*« UuË

ÆqUA« fOË vUô« dô«

s bbF« q ·u ‰œU dô vœ« b œuË Ê« œU— —U«

fOz—Ë ‰U?L?F?« œU?%« b?U?? ÂU? 5« qL?'« rF?M*«b?? ‰u?I

U«d??{ô«Ë  U?U??B???ô« s? b???O??Ë WUD« q?? qU??A*«

Ê« —uö vuI« fK:« u?CË »UAô«Ë ¡UMK W?UF« WUIM«

«c a{ …œU« rO YO ‰U?*« ”√— dËb …œU« v rUOË

jI 5 —«d? Èu tQA W?uJ(« c r —u?ö vœô« b(«

ÕU?Ë ‚u?« gFMO? vU?UË U?bË lK? ¡«d v d?ô«

v vU??«Ë t?OM ¥∞∞ Ább?% - U?bM? ≤∞±∞ ÂU? ÊU? ‰ËôU?

»U?A« qO?G?AË ‚u« v œb? ‰U?L« ‰U?— ‰u?b Wd?H«

- YO U? U ÊU U?LöË tOM ∑∞∞‡ Ább?% -Ë ≤∞±≤ ÂU

Æq UF«

v s «u*« vU(« Xu« vË WAOF*« nOUJ s «bOF rbb%

v dEM?« …œU?« r r «–« —u??ö vKô« fK:« Ê« œU??— ‰U?

v sJ W?1d? …U?O?? t sL??C d?ö v?œ« b?( W?U??(« f√

ÊuJ? YO??? Wö???« qL???F« ·«d « 5? Ê“«u À«b???«Ë tKOJ?A

ôb?F*« v …œU“ —u?ô« v …œU“ È« qU?I Ê« bô Xu« fH

UF ‰ULô« »U«Ë WuJ(« œbF WËU ‰ULF« vK2 W

WKU?? vK ’d? ÊUË j?OD?« d“Ë t√d? ÊU YO? jI?

Èu?? ŸU?H—« UN?M WO?K U?UJF« t ÊuJO? ô«Ë W?OU?ô«

¡«—“Ë Wö —uC(« v t—UA d“Ë t√d nOJ tM …bzU ö

…œU“ ¡U????√ tK?O?L??% r?ô v?? ¡«d??ô« «c??N W??uJ(«Ë ÂU?EM«

s «c??NË …d??O??G?B« U??Ëd??A*« ŸUD v? WUD«Ë r??C??«

v« W?U{ôU …—«œô«Ë rO?EMK Èed?*« “UN?'«Ë sU?C« qL?F«

VUD Ê« l?OD?? v ÃU?ô« …œU?“ Xu« «c v jI?? ÃU???

sM WOU*«Ë ¡UBô«Ë WF« “U?NË —ULô« WO s 5K2

—uö VUM vœ« b? œuË …—ËdC UUD Wd?B*« …dô« sJO?Ë W?«d?JK b?? t??O??L??« U«Ë U??Ëd?B?*« b«e l VU?M Æ—UFô« ŸUH—« vK …dDO« l tOM ≤∞∞∞ —uô«Ë qLF«  UöF« ‰UL?F« œU%« dOdJ œU— vU ‰uI —u?ö vK?ô« fK:« Ê« d?ö vœô« b?(« Èu??œ VU?Ë VOF? qOJA uË ≤∞∞≥ WM ±≤ r— qLF« ÊuUI U?IË qJA œb? ÈËU? vK h ÊuU?I« Ê« s rd? d?OD ·U?H?« tO?Ë ‰ULô« »U«  ULEM s 5K?L*« œb l ‰ULF« s 5KL*«

Æbb'« tKOJA bF ‰ULFK ÂUF« œU%ô« s ‰ULF«

Ê« W?O?U?L?ô«Ë W?œUB??ô« ‚u?I?K Wd?B*« W?O?F?L?'« fOz—Ë

W?O?B?? —U?O??«Ë —u?ö vu?I« fK?:« qO?F?H? d?O? VU

h ULO —Ëœ —uö vuI« fK:« ¡«œ« ÂbF vIOI(« qK)«

WO?B t« rJ iIM« W?LJ fOz— sJOË t?Uzd WKI?

±≤ r— qL?F« ÊuU? v? Ÿd?A*« ·c? u —u?ö vœô« b?(«

»U?« ULEM vK?2 5 Ê“«u „UM ÊuJË …bU? WOzU?C

b?(« v? dEM« …œU?« …—Ëd??{ vK hM v« …œU?*« ≤∞∞≥ WM

WuJ(« v d“Ë t fOz— —U?O« U?« WuJ(«Ë ‰ULF«Ë ‰U?Lô«

qLF« ÊuU v …œuu XU v«Ë «uM ≥ q —uú vœô«

qF U?LK tuJ? qUË VFA« `UB? vK b«eO lDU?

—u?ö vœ« b? W?A??UM* t?U?L??« WQ?? X???Q? oU?«

W???U?z— ·d??? v?uË oO????H??? b???L????« Æœ W???u?J

Æq s tOz—Ë jOD« d“Ë ÊUL bL« ÊUL

cM t?zU??ƒ— q VU?? s b??L???F „UM ÊU??Ë ·ËdE?K W??Ëd????

nK? d??Q? Ê« b??F? ≤∞±± ”—U?? ∑ v? W??u?J(«

qN« dôU fO? —uú vœ« b —«d« WQ? Ê« dO `{Ë«

vœô« b?(« s? qO?U?H W« W??A?UM* ÁœU??I?F« Âb? vK t?zU?A«

¡«—“u« fOz— WUô ÊU? Ud« «d …b?F 5LO«

q ·Ëd l{Ë s bô pc? Êô« WAO?F*« ¡ö q v W?U

ÂU q W?OU?L?ô« …ËöF« —«d?ô jI tU?UL?« XU?Ë —uö

d?L?u ≤± v W?uJ(« Ác XN?«Ë WO?? WJu

vU œU—

Æ—uô« ULK fK:« «c v ‰U?LF« s ö2 vHB vM« d?O ·U{«

q?? q?? ·d? ÂU??B? —u???b?« W?uJ ¡U??

Ác e??O9 d?N?« W??OU?L??« W«d? d??L???? ≤∞±± v U???I???«u? Á—U?????????« sJ1 U??? œu???u W???u?J(« ¡U sc« —«u?« 5Ë ·d —u?b« 5  UN?u« qL?F?O? t?« sdUE?LK ·d? b??«Ë Ê«b?O*« s t

ÆUN ÈœUM v« WOULô« W«bF« oOI% dö vœ« b

l qU?FK W?UM?*« WO?O«d?ô« l{Ë s tM?OJ9Ë tKOF?H bd

—u?ö vu?I« fKL?K bO?'« ŒUM*« W?O?N? WËb« qL?'« VU

ÊU? ¡«u?? lL???:« v U?d?*«Ë —u?ôU WD?d*« —u?ô« W??U?

v fK:« fOz—Ë jOD?K d“Ë d« uË ÊUL? bL? ÊUL?

d?B?? v WK??L?*« —u??ô« W?uE?M W?'U??F? v Á—Ëb Âu??I v

Á«dU? cO?HM WKUJ« W?Oö?B« t?M l UU? Ë√ U?U U?UD

q« s W??O«Ë —u??Q Z???Ë vK? ‰u? n?K oU??« ÂUEM«

r« sË Ê«b??O??LK …œu??F« tU?J ÊuJO???? rN??UD

lC?ô WKI? WN? ÊuJ ÊQ tbU?* qzUu« lO?L d?OuË

Æ UUO s UUM

tM?OË vMO? Àb??% XU???Ë —u??ú? vœô« b??(« n?K `??? Âb??

«œ nu bF W—u« v qL?F« …œu ÊU t«—«d

ÊuJô v?? p–Ë ‰U?L??« ‰U?— Ë« W??uJ(U ¡U??C?« ◊u?G??C

UN?OM ≥ u dB v? —uö vœ« b d?« Ê« œU— `{u

t Íu? ÊUO? ÊuJ q WDU t?OK »uJ jI? vM?Ë qJO œd?

`B? tO« «ËöF« W?U{UË ±π∏¥ WM µ≥ ÊuU?I« Vu0

q —u????? v v?« —u??ô« WQ????? v ÿu???KË ”u???LK —Ëœ

UMO?Q??« q?I Èc« —u?ö vœô« b?(« u?Ë U?N?OM ±±≤

‰U?L? W?U?G W?O?U???ô« U?H?u« q v? d?« W?LKË  «—u?«

vKô« fK:« —«d? —Ëb bMË tOK? 5Q« WO?UL?ô«

tzUA≈ cM r?N*« fK:« «cN YF v?« Èbô« s UUHË d?B

öU?% ÊU? ≤∞±∞ ÂU?? v t?OM ¥∞∞ bb??? —u?ö

TA√ Èc« Á—Ëœ WUô UIF«Ë qO«dF« l{Ë s nJô v«Ë

ôb t?OK XKB Èc« vzUCI« rJ?(« vK U{«Ë

ÆXC «uM dA s »dIU cM tK« s

vœ« «b? l{Ë d?ö vœ√ b? fK:« d?I Ê« s

Æœ ÊU? —u??ú vœô« b??(« W?A??UM* ŸU?L???« b??I? V?K « XM

°°t «u?2U9«Ë —«u?:?« —U?O?)?;√ ·d?=

b sLd« dO

ÆŸu{u*« «c V «œUA*«Ë  UMUA*« s bbF«

ld œö« v —u?ô« dOOG ”—b t« sK«Ë «d?O

v tzU???ƒ— 4H??? ÊU?? v« q?O??«d??F?« Ác q Ê« d??O??? —U??«

‰U?L?F« Wzb?N? WËU?? XU?Ë —u?ö vœô« b?(«

«—uJœË UOö?B« ŸËeM UK tKF? ÁœUIF« ÂbF U?NF{Ë fK:« «eU È—«œô« ¡UC?I« WLJ rJ —b? Ê« v« jI vK ÊU???L???? nU??? ≤∞±∞ v —u??ú wœ« b??? l{u

qL'«

oI???? r Ê« tU? rb???ËË rN???U?D oO???I???% v?K

XI«ËË mK*« «c UMCd? tOM ¥∞∞ l{Ë -Ë —«dI« W ‰ULô« »U« ULEM uK2Ë WuJ(« tOK

…œUe? VUD? Wu?????? «dU?E v «u???d??? s?c« …œU?U? VU U?L?? W?A??O?F?*« ¡ö? W??N?«u*  U??d*« VO?? ·d? W?uJ XU?Ë “U?G« œuI? W?«—œ  «e?????O2 r?—Ë ŸUD??????*« —b????I? VF?????A?« VU?D* Æbb ¡j dO XU UN« ô« WuJ(«


’U nK

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

‰ULF«

∫‰uK( ÃU% VzUB*

…—u5« W6«b. cM qU/ n√ ≤≤µ b6dAË lMB ¥µ∞∞ åoKZò ¡«u? Ud?O?Ë WOz«c?G«Ë W?OËd?Jù« U?UMBU? Íd?ô« ÆWF« Ë√ nOKG« w  Uu????A?????« „—«b …—Ëd????C W????u?J(« wu???? V?U Ë

ÊU‡‡‡‡‡*U: s* ∫…—u‡‡‡‡2«

Ê «uN≈ WuJ(« åÊUb/ò ‰U(«Ë

ÊUL ÈuK

«dUE*«Ë W??O??U?????ô«  U?H??u«Ë  U«d??{ù« V?? œb? vK? d?O??? qJA d« Áb?«u? Âb?Ë wM_« »U??O?G«Ë qB?O œb?F« iH?U d?B* ÊËd?C? sc« 5zU?«

UM œ«d?OS `L nO özU? WOU(« WO?dL'«

…—Ëd?{ v« W??U?{ôU …e?O?L??*« «¡U?HJU WU?F???ô« l

s vË_« d??N??√ W??F???« ‰ö?? `zU?? 5ö??ÅÅ≥ v≈

÷dH ULMO qU wd?{ ¡UHS ×U)« s lMB« WU

d?O?O l W?—u« w?K WOU?L?√— ÕU—√ Vz«d{ ÷d?

…d?H« ‰ö? ‰bF*« ÊU? Ê√ bF? ≤∞±± d?Lu v? dUM

r? w« U????U????)« wK V?z«d???{Ë W????O???d????L??? Âu????—

Æ—ULô« «¡«d≈

U?L?? ¨`zU? 5?ö? ∑ v≈ qB ≤∞±∞ ÂU??F« s WKU??L*«

nF??C U?2 Wd??B*« W??UMB« w? qb?? Uœ«d??O????≈

«¡«d??ô« h?OKI …—Ëd???{ wK wu???œ —u????b?« b??√

Ác q?JË lU???B*« n?u ÃU??? «—œU???B?« XC???H???«

œ— W?d?? VU U?L?? Íd?B*« Z?MLK W?O???UM?« …—b?I«

W??U? w? d?B?? w —U??L?????ö ◊Ëd?? l{ËË W—«œô«

ÆdB* ÍbIM« w UOô« œe r »U_«

«¡«d?≈ qON? l db?B?« bM  UF?O?*« Wd?{ W?LO?

UI«u*« ¡U?G≈ l ≠ Xdù« WJ wK UN?F—Ë  ôU:«

UNO X? w« WœUBô« dzU?)« r s XHAË

ÆwdL'« hOK«

öJ WeK Êu?JË sdL?*« UN?OK lKD w ≠ W?OUJ«

d?B Ê«b?I Wu?H«Ë W?OU?LF« U?UB?ô«Ë  U«d?{ù«

œU????%U œuK?'« t???U?M t????d??? fO?z— j“ w?O??? U????œ

WU? wË W?uJ(« VU? s Uc?OHM W?FU?? l 5dD«

l UB*« ÃU?« tLO wË U—u s Êu?OK ≤ s qI ô U

U???N«d???OQ??? U«d???{ô« nu …—Ëd???{ w«  U???UM?B«

r Ê≈Ë tU{Ë√ oOu Wd dL*« wDF «eô« Âb

t?U?{ôU? wK;« «b????ô« wDG XU? Ë XH??u v«

‰U?— ’d wK «b?R? wuI« œU?B?ô« wK? WO?K«

Æ‚öùU Á—«c≈ r pc rI

UË—Ëô “U????G« s???? nu v?K …Ëö??? d?b???B????« w«

rN??—b b?F W??U? ‰U?L??F« wK ÿU??H?(« wK ‰U??L?ô«

œ«b??ô« …œU“ Ë ÊU?Jô« W?“√ q W?OUJ≈ w?≈ —U?√ U?L?

—UOK ≤[± XGK dzU? dB b? U2 UOU?ô WUË

qUF« Ê« w« «d?OA qLF« ¡UM« Uu?« w?« Ád)«Ë

jI % 5 WU wK gOF« s ôb % 02 w≈ w«dLF« r?O?? d?O?U U??«d? „UM Ê«ÅW??«—b« XH?A?Ë t??OM o UM?*U »U????AK w{«—ô« s  U??U???? Õd o?d s Ë—u n√ ∑∞∞ U—«b??I? ◊U??O?œ Å¡U?MO? t??d?F0 U?œ«b?

ÆWUMBK ÍdIH« œuLF« u

ÊuOK µ∞ tLO UÅÍ√ t?OM 5ö ∑ ‰œUF U Í√ UOu

tËœô« tUM td? fOz— VzU wN« bL —u?b« ‰U

Âu?I Ê√ wK d??LK ‘d? ≤µ dF? …bb?'«Ë WË«d??B«

Ub?% Áb? t?«u? qO?L??«  «d?C????? t?UM Ê«

o«d*« W?U?? b? WËb« wK ÊuJË U??N?OK ¡UMU?ÅÅ»U??A«

Ÿu?????????« ‰ö?????Å¡U?MO?*« ‚ö????« Ád?????????? ‰ö????Åt?????O?M

wK t??{Ëd??H*« t??d??C« ¡U??GUÆ U??UDÅU?—uD qd??F

pK wDOD r— l{Ë l ˚ÁUOË ¡UdNË ‚d ˝ÅÅs

l qU??F? w?« „uM«ÅdzU??? Åv« W?«—b?«ÅXdDË

U??N???L?O??Ë —uDF« t??UM VB?? d?????F Íc«Ë ‰u??J«

wU??LK b?u? w—U q?J bb%Ë W?OMJ?« UF?L??«

w«u?Ådb?B?« Ë√ œ«dO??ô« ¡«u? U?dA« ÅlO?L?

«dO?A tOM±±\µ w« d?K« dF qB?O d q wK∑\µ

U?FL?& w«≈ ‰u? ô w? wU?L?'« dNE*« wK? ÿUH?K

¡u' tU? w t« v« U?ô W“ô« Ád? ‰ö? —ôËœ —UOK

÷d? “«u?? Âb?F «dE t??d?C« p?K t—u???œ Âb? w«

ÆWOz«uA

d??? d??B? ÊU?? wËb«ÅrO?J?« w?« U?d??A«ÅÁc

«dC tUM ÊU U?LK Íd« td{ wK td{

Ê√ œU??B???ù« –U???√ rOEF?« b??? Íb?L?? —u???b« ‰U??

¡UMO? Ád?O?ô« t?“ô« ‰ö?? d?B? Á—U?? Ê« Í« «d?O??

U2 •≤µ t?L?O?I UF?O?? Vz«d?{ U?NOK? ÷dH qO?L??«

W??? Ê√ «b?R?? •±[µ “ËU??? ô U?OU?? u?LM« ôb??F?

ÆŸu« ‰ö ÅtOM —UOK ∏[µ∞ mK ◊UOœ

»Ëd w?« Íœ√ U??? uË Z?M*« t????HKJ? ÁœU“ t???O?K Vd????

W?uJ(« s?KF U?L? •±± X??OË •≤∞ ‡« “ËU??? WUD«

‰U?—ËÅ¡«d???)« ‰U?F??« œËœ— ¢ ‰U?L?F« ¢Å…bd?? b?—

WËb w?b wK q??? t??IDM w« 5?FMB*« s?ÅÅbb??F«

u??LM?« ôb??F?? …œUe ÃU???ô« WK??F l?b Ê√ UMOK? pc

÷u?NM«ËÅlUB*« …œU?ô fOzd« sÅrN?UDË ‰UL?ô«

qO?« b ¡UG« Á—Ëd?{ wK wN« b√ UL? Æ «—Uô«

U??“_« l? qU??F???«Ë  UMJ?*« W??U??O??? s wK???«Ë

ÆÈdB*« œUBôU

dU?K tOM n« ±µË lU?BLK t?OM n« µ¥ mK Íc«Ë

wK WUd« bbA l Íb*« WKu U?UO w≈ ÁU&ô«Ë

r?? f?Oz— ‚U??L??(« w?M1 …—u????b« X?U W«b???« v

—U????«Ë lU??B*« »U????√ lbU?? uËÅÅÂU??F« ‰ö??

‚«dô«Ë VdN«Ë Í—U?« gG« wK ¡UCI«Ë ‚«uô«

’U? “U??N? ¡U??A≈ Ê√ fL? 5 W??F?U?? œU?B???ù«

w« ÊuKB?ô w? t??OKF??H« d?O«u??H« —U?N? « s Êud?N??

Vz«d???C« s W??U???)« sU??*« ¡U???H??≈ w« t??U???{ôU

W?UJ …b?u? U?O√ l?{ËË …d?O?G?B«  U?Ëd?A*« …—«œU

ÆWdC« tF oD Íc« b(«

lK« w?K „—U?L?'« …œU“ …—Ëd??{ vK œb?Ë W—U??I?F«

Æ UËdA*« pK duD wK qLFU WDd*«  UN'«

t?O??O??M« U?UMB« t?d?? fOz— wu?OKI« b??L?? ‰U?

W?Ou?J« UËd?A*«Ë œ—u?*« 6'«Ë —U?O?UJ« W?OU?LJ«

Uc???O??H?M sJ1 «u?D …b??? „UM Ê√ w≈  —U???√ U??L???

oO??D?« w« t??U??{ôU ‰Ëô« VKD?*« u sô« Ê« U??IU??

‰Ëb« iF l? „d??A*« ÊËU?F??K q? `?? …—Ëd?{ l

r{ U????N???L√ s? ld??? q?JA œU????B??????ôU? ÷u???NM?K

Vd?NK Íb?B?« Á—Ëd{ wK? «bR?Æ ÊuUI?K `O?B«

`??Ë W?O??d?A« wË—Ëô« œU??%ô« ‰ËœË U?O??Id?√ »uM??

¡U?Iô« l WËb?K W?U?F« W?O«e?O*« w≈ W?U??)« oœUMB«

c?UM? ¡«u? tËbK U??O?L?— «c?H?M ≥∑ œu?Ë w« «d?O??A?

Æ UN …bb ‚«u√

U?N WFU?« U?R*« W?b) U?N Âu?I w« WDAô« wK

U?Nö? s lzU?C?« d9 Ê« sJ1 td? T«u? Ë« tu?

‰Ëb« l d?L?*« ÊËU?F?« …—Ëd?{ vK vu?b« VU U?L?

WDAô« pK w?K ‚U?Hô« t?Ë√ W?FU??Ë W??«d? l sJË

U??u?? wU??(« ‚u??« q?F?? U2ÅÅwuU?? d??O?? q?JA

UËd?A w≈ ÂU?LCù«Ë fuË UO?O  «—u  b?N w«

ÊULC —uú wœô« b(« q?OFH …—Ëd{ vK œbË

wz«u?A qJ?A ÂUI w« ÷—U?F*« Ê« ·U?{√ U?Oz«uA?

—bB dOu U2 WdB*« WUL?F« qOGA UN —ULô« …œU≈

Z«d œ«b?≈ l ‰U?L?F« W?UË 5M? «uLK W?1d …U?O?

t?U?M wK dR t?—u?«Ë tbM?N«Ë t—u?« U????MLK

wK“«d??«Ë wd??« Öu?LM?U WU?F???ô« l? wMô« b??IMK

w WKD?F*« œ—«u*« s …œU??H???ô«ËÆ qO??G?A??«Ë V—b??K

ÆdB w ZOM« ‚uË

WËbK WO?dC« «dR*« qOB? Wd  «¡«d?« –U≈Ë

•µ∞ “ËU ô UNM ÷«d?ô« r w lz«œuU „uM«

«œU« tMb ÍdL? tOFL fOz— ‰ö Âd VU

ÆUNKOB% r r tOM —UOK ÊUzU0 —bI w«Ë

◊U?A …œUF??≈ …—Ëd?C XU U?L W?Ob? W?? wË

w« ¡u??K«Ë qL??F« s? »«d?{ôU? ÂU?O??I« Âb??F ‰U??L??F«

Í—b??B??Ë w???M W??O??F???L?? fOz— wu??? b??U?? ‰U??

WOUO« o UM*« 5Q wK œU? qJA qLF«Ë WUO«

ôb rNUK tOK lUB*« »U?« l ÷ËUHK rNUUI

W??UM ‰U???? w «—U?L??????ô« r? Ê≈ p?O???ö??«

Æ QUJ*«Ë 5R*« VUJ wK ‚UHô« bOdË

ÆUœUB« wK Ud ÃUô« qODF s

W?L?O??I t?OM —U?OK? ≤µ w≈ ≤¥ 5 U? ÕË«d? pO???ö?«

W?O1œU?Q œUB??ô« –U?√ wu?œ »U?N≈ —u?b« ‰U?Ë

W—U??« ·d?GK ÂU?F« œU?%ô« fOz— qO?u« b?L?« ‰U?Ë

w t??OM —U??OK W??F—√Ë Uu?M t??OM —U??OK ≤≤ U??F??O???

pc W{«Ë WœUB« U?UO UOU bu ô  «œU«

W??O?N V? «c —«d?I??ô«Ë sö d?I??HÅU?M«ÅÅ…dU?IU

WOUJ≈ Âb Ê« w≈ «dOA UuM d?U*« dbB« WB

÷d l U?IHM« b?Od wK ÂuI  U?UO? ŸU≈ V

sô«Ë —«d??I??ô« o?O?I??% Êô T Èô dEM« q?? ŒUM*«

s pO???ö?« Êü «d?E d?U??*« d?O? db??B?« d??B?

W?UF« W“«u?LK œ—«u? du ·u? U2 Wb?UB Vz«d?{

Æ—ULö WOLMu

UUM?B« s bbF« w qb w« W?OKOLJ«  U?UMB«

‰UFË ld? qJA UR*« dONDË ÂU?F« eF« qKIË

v« U?UB?ô«Ë  U«d?{ô« Ê«ÅW?b W?«—œ XHA? ¥µ∞∞‚ö≈ sÅ dH« …—u« …d ‰ö dB0 Xb ¨U?FMB±≤∞∞ ‰b?F0 »d?F« Ãd lUB? W?U lMB? ¨ U?F?MB? π∏∞ ‰b?F?0 W?L?O??)« «d?? t??IDM0 lU??B?Ë w? W??O???UMB?« W??I?DM*« w? ÃUu??? o UM l?U??B???Ë W??U?{ùU ¨lM?B?±≤≤ ‰b??F0 ¢ÁuU?ô«¢ w? Ë ¢duJ«¢ ‰e?G« lU?B wË Èd?J« WK;« t?IDM w lU?B? v≈ ‰bF0 ZO?M«Ë ‰eG«  UUMB tKLJ lUB?Ë ZOM«Ë ∂∏∞‰bF0 ◊UOœ tEU?Ë UDMD lUBË UFMB ¥∂∂ ¡U?√ nK?? w l?U?B*« s t?u?L?? pc?Ë U?FMB? tMbË du?√ s ”œU« tMb w UNLEFË W?—uNL'« lU?B? U?NF?O?L?Ë U?FMB?±∞µ≤ vK be U0  «œU?« ÆWOz«cG« œ«u*« db …œu? Õö —u?b«ÅUb?« v« W«—b« XH?AË …œuIH*« qLF« ’d œb Ê√ÅWœU?Bô«  U«—b« ed Í√ ¨qU n√ ≤≤µ Ud?IÅXGK WIKG*« lUBL?K WMU d?_« œ«d?√ œb?Ë ¨lMB? q?J ö?U? µ∞ œb? ju?0 ¥‰b?F0 œd n√ π∞∞ s qI ô lU?B*« s …bO?H?*« "UM« ‰b??F?? ÷U?H??« v≈ W??U?{ùU ¨q?U? qJ œ«d??√ Ê√ b?M wuI« "UM« t?LO? sÅ•¥≤ v≈ qBO wu?I« qË WO{U*« dN√ WF« ‰ö ÍdB*« wuI« "UM« "UM« t??L?O? s •¥≤ ‰œU??F U0 Í√ t?OM —U??OK µ≤µ v≈ W?UË w?uI« "UM?« ÷UH?« U?C√Ë ÍuM« wu?I« v≈ÅÅÈœ« p– Ê« v« W?«—b«  —U?«Ë wUMB« "UM« Ê√ b?F? U?N W?Oz«c?G« lK« rEF? œ«d?O??U d?B ÂU?O? ¡«c?G« „öN??« s •∑∞ t?L?O? U œ—u?? d?B XU? WLO s •∏∂ t?LO U œ—u Êô√ X?√ UN ÍuM« •±∂ œ«dOô« w …œU“ W „UM Ê√ Í√ pKN*« ¡«c s dB* ÍbIM« w UO?ô« ÷UH« w≈ UC√ WU{ùU —U?OK ≤≤ w≈ qB?O ≤∞±± dUM ≤¥ w —ôËœ —U?OK ≥∂ …œU“ v?≈ ld «c?Ë ≤∞±± du???????√ ≥± w —ôËœ qUJ? qL?F?« Âb? ÃU?? ×U??)« s œ«d??O???ô« …œU“ Âb? U?C?√ËÅŨd?B* W?O?U??ù« t??U ‰b?F? ÷U?H« ÃU? Íb?IM« w U?O??ô« d?B? w W??U?O?«

¡öG« b{ ÊuM)«u* WOFL, fOz—

v q?JA???? W???u?J ‰Ë√ v q?bM ÂU????A …—«“Ë U???Oz— tU??« b??F vd? b??L?? fOzd« b??N? ÂU??A nK? ≤∞±≤ u??Ou ≥∞ v W??Uzd?« t??OuË s ¡UNô« -Ë ∑Ø≤¥ Âu W?uJ(« qOJA qbM s qbM? —u??b« Ê_Ë ≤∞±≤ØπØ≤ v qO?JA?« t« r— v?ö?ù« —U??O??« vK U??OU?? 5u???;« q? vM u« »e(U U?UO?« WM' ¡UC?√ b√ sd????O????J?« t È—«“u?« qOJ?A????« ¡U???????? …—u????«

Êü« v oI;6 r …—u5K VKD ‰Ë√ ågO/ò ∫v4öIBF« œuL8*

ÊUJô« d“Ë rNMO s —UO?« «c vK 5u;« bU??? WKU???F« Èu???I« d“Ë o?O??Ë ‚—U? —u?????b« œu????B????I*«b???????? Õö??? Âö????ù« d?“ËË Èd“_« v r?N??O≈ r?C«Ë »U?????A« d“Ë 5?U W??U???«Ë d“Ë ≤∞±≥ dUM? v Àb? Èc« bb??'« qb?F??« qIM« d“Ë nODK«b -UË ‰U?L rU suL« `??B?? W?O?K;« W?O??LM?« d“Ë d?A? vK b??L???Ë WKG« W«bF«Ë Wd(« »e? q1 WO«u« WuJ(« «œU?Iô« s d?O?J« qbM WuJ?( XNË ¨U?NO? qO?dU? lO?L?'« t?U?DË …d?L??? X?«“U? v«Ë Ê« b?F qO?dU W«b?F«Ë Wd?(« »e? t?U U?L? oOI% v WuJ(« qA? …bR  «u_« XFH—«

°ødUM ≤µ …—u2 v4U2« bOF« v5 qH84 «–U* vK: ˚ Âö œd=* åWCNM«òË ¡öG« åv*U4uBCò vK: qDI* VFA« ˚ W?e U?N?OK oK « U√Ë WœU?B?«Ë W?OU?O? Uö?« q√ s U?Nu?I?D? rN? WœU?B??«Ë W?O?U?O?  «œU??« s ¡UMG?ô« t?O —b?I Èc« Xu« v ‚ËbMB« ¡U?{— ≥∞ ‰œUF U0 È√ —ôËœ  «—U?OK µ ö uN? ÷dI« «c vDF?Ë —U??OK ±∞∞ W??UD?« vK oHM? sË t??OM? —U??OK UN?ODF ô «–ULK WKO?K —UFQ „ö?N?ô« WHO? lU?B W?L?OK …—«œ« v≈ jI? ÃU?? d?_« Ê« øv*U?F« d?F?U

œb????? …œU?“ v V?????? U????? u?Ë …—u?????« ·«b?«

s ôb? U???Nö???G???????« sJ1 …b?b??? œ—«u??? UM?b s?M

v{U*« ÂUF« W?OULF« UU?Bô«Ë  UU?ô«

sJË «¡U?I?Ë «¡ö?Ë «¡u U?MUO? be?O? Èc« ÷d?I«

oOI% v XKA Wu?J(U WHË ≥∏∞∞ v≈ qB

Æ—UJô« vK …—bI« rNb fO —u_« vK 5LzUI«

“U?M qL? ÊuU? —«b?« Ë√ W?O?U?L??ô« W«b?F«

Ê« vö?I??F« ‰U? rb« b?O?d? W?uJ(« WD ‰u?Ë

r?N r U?N«Ë ‰UL?_« ‰U?— `U?B ÊËœ ‰U?L?FK

rb« WuEM Ê_ Áb?{ UMË qOL ¡v rb« b?Od

jd rË U??N??B???B? - v« U?d??A« …œu?F tUU???F??Ë s «u*« ¡V  œ«e?? —U???F??_U —u??_« W«b??F«Ë Wd??(«Ë g?O?F?« q√ s XU?? …—u??U?? Uu?I? sË v qbM W?uJ lD r U? uË ÆUNIOI% v

WMU WœU?B??« W?“√Ë ¡ö? s d?B? ÁbN?A U?Ë W?OU?(« ŸU?{Ë_« ‰U?A?« v≈ —«d?I« »U??« oU? r «–≈ …bb? …—u ÂU?O?I U?b?I? b{ ÊuM «u WO?FL fOz— vöIF« œuL? bR «cJ ÆÆUNM bK« dUM ≤µ …—u vK? 5U? —Ëd? r— å‰U?L?F«ò ‡ —«u? v ‰U? ÆÆ¡ö?G« Ê« vJ?*« sË ågO?? F?«ò uË U?? N VK?D ‰Ë√Ë r√ o?I? ?% r U?? N« ô≈ ÆoU« „—U ÂUE q v …—u« Èd– vQ

We oOD Wd?B*« WuJ(« s bd ô bIM« ‚ËbMB

W6UHJ« tO% U0 ås;<«ò ÈdB*« t@HA rKJ6 vA1 —UË

b?????F ¡U????? v?«  U????u?J(« q? Ê« v W?KJ?A*« s?JË qC??√ W?IdD c??HM Ê« sJL?*« s ÊU?Ë d??O?I??H« s «u*«

vK? Êü« v??? oI?????? r dUM? ≤µ v —«u???K VK?D Èc«Ë gO??F« uË …—u??« v?K 5U?? —Ëd? s? rd« «uU?? —«u?U?? W?O??U?L???ô« W?«b?F«Ë Wd??(« q? ¡U?? ÊU? Èc« gO?F?« nO?— Vd?I« ÁUMF0 g?O?F« ÊËbd «–≈ Èc«Ë …—u?« ÂU?O? q? t?OK ‰u?B?(« VF?B« s qu? —uU v ·u???u« pO?K t??O?K ‰u??B???(« œ«—√  U?U??ô«Ë  UMU?A*« s dO?J« t?O? Àb id? «–≈ WU??NM« vË q_« v?K h?? q?I?0 vN??M v« nK l?HM d??O??JU ¡u??« b?b?? Áb?& t??O?K XKB??

t?OI??* rb« qB v? dE …œU≈ v≈ ÃU?% XU? vK ¡U?_« …œU?“ v≈ Èœ√ U2 ÁQD ÁcHM? XU …—u?«

‰Ë√Ë r√ Ê« ¡ö??G« b?{ ÊuM «u?? W?O??F?L? fO?z— b?√

vöIF« œuL

vUF gO? WLKJ ÊËb?BI «uU rN« U?L U«u?OK v j?O??????????« s «u?*« vK? fJ?FM? U0 œU?????B?????????ô« W???O???œQ a«Ë se?MË “U???Uu W?u???√ vK ‰u???B???(« «¡u????? —u?????_«  œ«“ q b????? r? tK? «cË W?????«d?????Ë  U?U??« UM√—Ë “U?Uu?« VOU« d?O«u  d?A?«Ë v? U?—U?F?« ŸU??H—«Ë Ud?«u Âb??F vUú …d?O??? nú «cJË U?NOM µ∞ v?≈ o UM*« iF v XKË

od s rNK?U v?K Èd√ ¡U??√ ¡«d?I?H« qO?L?% ÊËœ Æs «uLK WHKJ q√ qz«b œU«

sJ? …—u????« ·«b?« s Á“U????$« - U?0 qH????????M? dU?M

Êü« WuJ(« v s «u*« o nO vö?IF« ‰¡U

ô »U???A« ·ô¬Ë Áb?$ ô t? UMœU gO?F? øtU qH???

dF?A uË øœUBô« —ub? UN«—d ‚b?B nOË

ôË gO? W?LI? VK vK rb?U? qL? Wd? ÊËb?

UN«b« q?Ob ZNMË WUOË Wƒ— UNb fO Ê√

ÆbF oI r WOUL« W«bF

s c???Q Ê« u?Ë W“«u*« e????? b??? ‚d?D« qN???«

«d????????R*«Ë V??M?« q? Ê« vö????????I???????????????F?« `?{Ë√

ÆjI tO

v«Ë …d???O??ô« ÂUô« v? Xd?? v?« U??OzU???B??ô«Ë

¡vO s d?O —u?_«Ë …—u« cM t« vö?I?F« ‰UË

W U? V v •¥ v≈ XKË rC« W? Ê« ‰uI

¡U?B?ô«Ë W??F?K Èe?d*« “U?N'« sK?« bI? √u?√ v≈

p–Ë —U??F???ô« s •≤µ v≈ qË vK?F??H« r??C???U??

s •≤µ\≤ v≈ qB? d?B?? v d?I?H« ôb?F? ŸU?H—«

X??« v«Ë W????« W?OU?L??√d« Ê«u?ô« ŸU?« V??

ÂU? •≤±[∂ q?U?I? ≤∞±±Ø≤∞±∞ ÂU?? ÊUJ« vU??L?«

l?? Ê« ÷d??H*« s ÊU??Ë ‰Ëb« s d?O??? v U?N?KA?

vu??I« d??I??H« j W??L??O?? Ê« ”U??√ vK ≤∞∞πØ≤∞∞∏

ÆWOUL√d«Ë WO«dô« 5 lL ÂUE

U??N?OM? ≤µ∂ ‰œU?F U?0 UuM U??N?OM? ≥∞∑∂ mK œd??HK

Ê« vö??H????F« ‰U??? vËb« b??IM« ‚Ëb?M ÷d?? sË

v q «c b?F —u_« dO s√ v≈ ·d?√ ôË UdN

UœUB?« dœË UNU?«Ë ô≈ «bK qb r bIM« ‚ËbM

Æ¡«dI 5dB*« nB `B

Âu?O?« tM vU?I? Èc« ¡ö?G« lË t?K œu?Ë œd?????L?

vKu rU ∫ —«u Êub« ŸU?H—«Ë W“«u*« v e?Ë —ôËb« d?F ŸU?H—«Ë Èd rË ZzU? v≈ ÈœR Ub?I*U W?O—U)«Ë W?OK«b« `OB« ÁU?&ô« v dO UM« vK ‰b …uD È√ rNM «d?I? ¡«d?I?H« œ«“ Ê« Èu? rNM UM√— U?L? q√ W?—U Ë√ W?L???N? W?O?F?L??? Ÿ—U?A« v Ub?«u ‰ö?? s sM q v? rN d???B?? ô 5?M «u?? U?b??Ë ¡q?G« W??O???C???I å…—u?ò XU? ”UË rNu  u? ÊËb ô  UE?U;« Wƒ— È√ ÊuJK1 ô rN WOUF?U WAU XI ‰uIM U È“ s «u*« UN dF?A WOIO?I WœUB«  U?ö« À«bô ÆÂu bF Uu À—«u ŸuËË  U“ô« rUH qOb ≤µ Âu ‰eM? Ê« qQ UM —«u????? UM« vö??I?????F« b??√

ÆgOF« WLI uË VKD r√ oI r bbA« ÆUœ—«u …œUe 5M «u*« »uO dO

r …—u« bF WUF*« UuJ(« Ê« vöIF« ·U{«

v gO?F s? fOU?I*« qJ t« v≈ v?ö?I??F« —U?«

U?NI?OD ô ¡U??« t?KLË j?O?« s «u*« `U?B qL?F

«cË „—U?? b?N v d?B? Áb?N?A r Èc« ¡ö?G« s“

UNd« v« W?OdC« «œUe« ¡U?ô« Ác d¬ XUË

dUM? ≤µ …—u v «u???d?? r? sc« ¡«d???I??H« Ê« b???R

s W?U???? ÀËb???? v X????????? v?«Ë qb?M W????u?J

rN????C? s? «Ëd???F??O Ud??«– v Êu??d???O?? ≤∞±±

¡UM« s ¡UD??K Wu? W?d?{ XU?Ë ¡ö?G« v?Uu?

—U?F??« Ê« ‚b?B q? ∫özU???? rNzU??I s Êu?F??«bË

UN«Ë ¡UOMö WNu UN« 5u*« Yb r— VFA«

ø•≤∞ v≈ ±µ s WM be lK«

ÂöJ« fH? uË ¡«d?I?H«Ë q?b« ÈœËb?? VO??B s

rN—UF q v 5LK*« Ê«u?ô« Ê« vöIF« `{Ë√

U??bM oU??« ÂUE?M« v Êuu????*« tu??I ÊU?? Èc«

ŸËdA s «uMK« WOUzd« Ë√ W?OU*d« ¡«u WOUô«

”U*« ô ÊuuI «uUJ Vz«d?C« …œU“ ÊË—dI «uU

U??“√ q Êü« v??? W??C??N? È√ rNM d? rË W??C??N?MK

W??N??u?? U??N« WU??NM?« v nA??JË q?b« ÈœËb??0

jI?? r ¡«d??I?H?« U?N????O???{ ÊuJ W??O«u???? WœU??B???«

WuJ(« Ác?N vË_« s ÊUJ „ub?*« qb« ÈœËb;

Èu?????*« vK rN?????H_ W??C???N oO??I????? 5u???G??A??

WËb« œ—«u —U?L?«Ë UËd?A*« WU?« s Y Ê«

Uud b?I WœUBô« W?CNM« U√ ve(«Ë v?UO«

5M «u*« s? «b?O??F ‰«u?_« v?M' «b?O?? «—U?L?????«

WMU? WœU?B????« W??“√ t?O?? s? U? v?≈ UMKË v??

d?¬ U??Id pK? Ê«Ë WËU? rN?u?O?? X???« sc«

∫…—«œù«Ë rOEMK Èe d*« ÎÓ«dL/ UuJ(« dBU« oOHV

≤∞∞≥ s UFU'« qz«Ë√ 5OFË WU)« UUOô« ÈËc WHO Ë n√ ±π dO%uËÆÆ Í—«œù« “UN'U. qU/ ÊuKO l.— XO45

XO?L v«Ë oO?H? bL?« —u?b« W?uJ Xu XU??Ë d«d??? ≤∞ v ‰U?L??ô« d?O??O? W??uJ

p?–Ë ±π∑≥ W?M? ¥∑ r?— W?????????O?u?U????????I?« «—«œô«

È« ≤∞±± ”—U??? ≥ v WU???N?M« ¡U???Ë W«b???«

ƉbF« d“Ë l ‚UHôU

‰Ë« vË 5u?????« s d?????« d??L????? r U???N«

dUM ≤µ …—u v?U ?B ? 5O ?F ?? “U ?N ?'« ÂU ?? U ?L ?

s …bb? «—«c?«  b?N?Ë …—u« b?F W?uJ

U—b« nK0 WËbK È—«œô« “U?N'«  «bu

W??O?I(« v?u XC?— v« W?UF« U?O?B??A«

v« ·uAJ« vK ¡UM p–Ë WOuM« UuL:«Ë

bN?Ë UN?Ë WKF?A*« À«bô« V? W—«“u«

¡«b ??N ?A« d ??« WU ??d vu ?I ?« fK:« s œ—Ë

r U??U?? πµ b?F Èb??Ë d“Ë ‰Ë« œu??Ë …—«“u«

v ?? ¥∞∏∑ rœb? mK sc?«Ë …—u ?« vU ??B ?Ë

—uM«b??? Èd?? d?OM uË …—«“uK? Ub?Ë `d

WM ¥∑ r— —«d ¡u{ v p–Ë ≤∞±≤ر≤ر∏

UC« v?Ë WUO?K W—«“u« W?OI?(« vu Èc«

d ?UM ? ≤µ …—u v?U ?????B ????? 5 ?O ?????F ÊQ ?????A ? ≤∞±≤

¡U????? Âö????ô« …—«“Ë v?GK? WK?JA????? …—«“Ë ‰Ë«

“U ???N ??'« o«Ë p?c ??Ë È—«œô« “U???N ??'« «b ???u

WU?? qG???? s W???U??0 oO??H?? U?U??L??«

Âu ?L sË«Ëœ ÂU?O ? vK …—«œô«Ë rOEMK Èe?d*«

—b?????«Ë W?????O?????«—e?« ÷«—ô« vK? vM?Ë W?Ëb«

Êö ?ô« vK U?N U ?b ?)«  U ?db ?Ë  UEU ?;«

…Ëd???« vK? U U???H?? W?«“ô« «—«d?? s? bb???F«

ÈË– 5O ????F ???? ? W ???H ????O ? Ë ±≥≤≤µ s »d????I U ????L ????

ÊU? —«u?« 5Ë t?MO W?I?« «b?F« s?J W?O?«—e«

W ??H ??O Ë µ∂≤± œb?Ë U ??N W ??U ??)« U ??U ?O ?? ??ô«

Ê« b?F tKO?d Ê«bO*« W?UDË t W?U ö U??

±∏∏¥∂ vU????L ????U È√ W ?ËbK È—«œô« “U????N ????'U

rb?ËË v?ue?H?OK Z?Ud v —«u?« s d???

Æ5UFLK •µ ‡« WM «œUM« UdI WHO Ë

sJ1 …d??? oO?H?? d?L??? rË Êu?u?« l?“u? Wu?? U?L??B „d? r? «c?NË U??N?O?? tz«œ« rO?O??I Æ…—u« VUD s UO oI%

bL√ ¡ULO

iFË oœUMB« U?U? s sJË W?U?F« W“«u*« s

…b?Ë ±∏∏ v s—U?A?*« œb? Ê« W?«—b« X?{Ë√

vK ±≤≤≥∞∞ rN?M t?OM Êu??OK π≤∑ u?? W?HK??<«

ÆWuL*« Z«d«

rNM «—U?A? πµ≥ WËbK È—«œô« “U?N'« «b?Ë s

vU???« »U??« vK q?U?? µ∑∑Ë W??U??)« oœU?MB«

v≈ …—«œô«Ë rO?EMK Èe??d?*« “U??N??'« qu U??L??

rNM «—U??A???? πµ≥ W?ËbK È—«œô« “U?N??'« v ∑∂¥

”œU?« »U?« vK ≤±µ∞Ë l?«d« »U?« vK ∂π¥Ë

«—«œôU 5????R?*« 5KU????F« X?O??????? WK?JA???? q

œb?Ë W?U?F« U??O?N«Ë W?ËbK È—«œô« “U?N?'« v ∑∂≥

vK U?d?B?? - W??F??U?? ±π v 5KU??F« œb?? Ê«Ë

UIË XO« ‚UD s Êu?d rN« YO WOuUI«

v «—U?A? ±≥≥ œb?Ë WFU? ±≤ v «—U?A? µ∑

l?«d?«Ë vU?????????« »«u?ô«Ë W????????U????????)« o?œUM?B?«

ÊuU rN?OK oDË ±π∑∏ WM ¥∑ ÊuUI« ÂUJô

s—U?A??*« s œb?F« «c q W?HKJ ‰u9 ôË U?OK;«

ÆtOM ÊuOK ¥∏∑ WHKJ ±≤µ∑±∂ u ”œU«Ë

“UNK vöô« Àb*« ‰UF«b? bO ‰UL Õd dB s vN« “U?N'« ÊQ …—«œô«Ë rOEMK Èed*« W“«u*« »«u« vK …b?U?F?*« W??R*« WU?L?F« W?«—œË vK …bUF?*«Ë ”œU«Ë l«d«Ë vU« »U?« WUF« ’U??)« lUD« «–  «b??u?«Ë W?U??)« oœU?MB« b?Ë WËbK È—«œô« “U?N?'«  «b?Ë s …b?Ë ∏π v o?œUM?B« v?K 5?KU?????F?« œb????? vU?????L?????« Ê« 5? È—«œô« “U??N?'«  «b??Ë s …b??Ë ≥∏ v W?U??)« n u? ¥±\∏∏µ Ud??B? - v« W?U?F«  U???O?N«Ë œb??Ë t???OM Êu???OK ≤≤≥ u??? rNU???d?? W??H?KJ Ê«Ë rN«Ë— WHKJË ≥µË ±≤π vU« »U« vK sbUF*« »U??« vK sb??U?F??*« œb??Ë t?OM Êu??OK ±≥π u?? t?OM ÊuOK? ≤µ∞ u rN?«Ë— W?HKJË ≥∞∑±≤ l«d« W??HKJË ≤∑±µµ ”œU??« »U??« vK 5K?U?F« œb??Ë W?OU?L?ô« WH?KJ« mKË t?OM Êu?OK ≤π¥∞∞ rN?«Ë— ÆtOM 5ö π∞µ u »«uô« ÁcN sbUF*« œb mK  UOK;« s WN ≤≤ œb v U√ »«uú W?OU?Lô« W?HKJ« mKË qU? n√ ±π∏ u?


‰ULF«

’U nK

rO«d« Èu$ ∫ ·«d#≈ ≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

¡UBPù« vK7 —uK åÊ«bO*« W~'dò ÊU‡‡‡‡‡'U( s' ∫…—u‡‡‡‡,«

Wö ≈ ∫rKI

Èu$ rO«d≈

WDK«Ë …√d*« lL ???? ???:« v v?U ???√ pd ???? …√d*« r Ë√ pc ·d?? ?F s b??Ë ¡«u ? pd ?A« «c Ê« WOUJô« sJË ¨b?& ¨WD ?K« WK ?zU X% lI? tM U ???L ??— WD ?K Ë√ œd ????? WD ?K X ?U ???? ¡«u ????? d√ oKF Êü« l{u« sJË ¨WËb« U ?N ?u ? XF ??— v« …√d*U?? ¨WËbU 5U ?F« ‰ö ? dd ?? ?« Ê«b ?O ? q«œ s ? hK ? ??????? ?« q ?√ s 5?O ???????{U ?*«  b ??Ë r ?KE«Ë e ???O ??O ??L ???«Ë œU ?? ???H« √b ? aO ?d q√ s q{UM U?N ?H XU √ Ê√ b?F …«ËU ?*« Âb ?Ë rKE« UN XKËË UNU?J qJ WDK« v« …—u? ?« Ád ? v d ?OJH ??« W ?—b U ?Nœu ?F VU ?DË U ?N ?A ?O ?L ?N ‰ËU ?% W ?U ?????????? v ? X ? ? s ?J ?Ë ¨‰e ?M ?*« v ?≈ ‰U ?? u «c ?N ?? Àb ?? U* »«d??G ? ??« nI U ??Lz«b ? —u ??B ?F« d ?? vK …√d*« l W ?«b qd?« l VM? v≈ U ??? ?M w ?? ???« ±π±π …—u??Ë v ??J ??K ???*« r ??J ??(« v≈ …√d ?*« ÃËd ??? U ???N ???U ???O ??? j ?—« WUD vUO?« qLF« v W—UA*« …bC ?FË WOU s e?OK$ô« ÃËd ‰uK“ bF vUO« rOe« ·«bô W ???UD ?Ë W ???O ??U ? s b ???u« »e ???Ë v≈ ÃËd ???)«Ë rOK ?F ?? ?« v U ??N ???I ??? XU ? UN« ¨W?U W ?O ?U s lL?:« v ? sN ?????I ????? q ?√ s ¡U ????? ?M« …—u ? UN ÊuJO ŒUM sN  QOË ¨œuu«

vU?« pd? XU?? U?N« r— sd?U?)« vË« XU? …√d?*U? …—u?« b?F

«cJ vdU?% v« gOLN?« ôËU; ÈbBQ vMJË …—u?« Ád« r

UU?ô« q v t?Ou?B« tKJ?« v tM  eO9 q Ê«b?O*« v qdK

WOU*d« UU?ô« v XuB« q« s sd vö« ¡U?M« XFL«

qL?F«Ë vU?O? qL? È« v W?—U?A*« s U?NzU?B?« u U?NP?UJ XU?Ë

tUU? s UN?FË«Ë UN?AL Èc« —u?b« vK Xu?B«Ë W?OUzd«Ë

‰«u??ô« 5«u? h? U?L??O? …—u??« q?? U?NUU????J W?U?? ¡U??G« vK

U??R*«Ë »«eô« l n?U?U W?OzU?M«  U?LEM*« q ¡U?M« XœË

UN?U ‚uI? UN?FO?LË W?OM'«Ë Wƒd«Ë lK)« ÊuU? q W?OB?A«

»«uM« fK?? v …√d?LK b?O? qO?9 ÊU??L?{ vK qL?FU …√d*U? W?OMF*«

qL?F« …dJ ad …—u?« bF U?NzUG?« vK qLF«Ë U?NI?? U?Nô …√d*«

v? W??OK;« fU??:« v lbK W?O?zU? —œ«u? ¡U?M vK qL?F?«Ë ÂœU?I«

ƉeM*« v« UNœu wK

U?N?U?« v?« l«d?«Ë œu?d« WU? ‰U?O? Èbô« W?u??J …√d*« nIô

°°ød‡‡ ‡'UM' …—u‡‡ ‡ ‡ ‡* …√d‡‡ ‡ ‡ ‡*« ÁdJ œUND{ô« dNE b«uA«Ë jUN« ÁU&ù« v6 UN7U{Ë√ ‰–U? UMKF s «c q sJË …√d*« ‚u?I vK oD ô v X?c Èc?« b?? ?N? ? ?'« q l?O? ? C? Ê√ …√d*« q?? ? I? sË d¬Ë WO ¡UO« dN « …—uU ¡U lOC sË v{U*« U??Lz«œ ÊuJ?? …√d*« …d??O? ? sJË 5?d??B*« v …b??O? ÆÂUú 5KU??FK? W?O?U?I?M« WMK?« ÂU? 5?√ È“U?G?« d?O? ?  b??√ q s rd« vK …—u?« ÁdJ r …√d*« Ê« ld« bd?U u U/≈Ë …√d*« r?U?N r …—u??« Ê_ Ub?F? U?N Àb?? U? dO?OG -Ë XU? …—u „UM sJ r uË bb?'« ÂUEM« dJ vK …√dLK dEM ÂUEM rJ(« vuË WLOK …—uB ÂUEM« …√d*« X?U?? ?F Êü« l{u?« u U?? ?L? ? —Ëœ U?? ?N fO? U?? ?N« Æ…√d*« vK ÂuNU UN Wö ô …—uU U?? N? OK? nI W?? U ÷—√ …√d?? LK ÊuJ? Ê« ÷d??? ?H*« sË ô«Ë U?NU???JË U?N?u?I? vL?% v?« 5«u?IU W?L?b? ÁdJ? Ê« œd?? : ÂU?E È√ s Âu?? ?? ? NK W?? ?{d?? ?F? ? Êu?J v d√ d?NE Ê« WdB*« …√d*« vKË …√d*« —Ëb iUM œu??F ô v?? —u??B?« qJ Uœu??Ë X?? Ë  U??F? L? ? « ƉeMLK ÁdJ U?MKF?? v?U??( ÂUEM« Ê« ‰e?M W— 5?? q√ Èd r—Ë U??N? UMd??Ë …—u?? « t??O? U?b« Èc« Âu??O?«Ë …—u??« s Âu ôË ‰u?I UM?« tuJË o?U« ÂUEM« œU? Æ…dO …bF« vK p–Ë „—U U pU« v≈ UNKu ·u UNOK oOOC« ÊS …√d*« h ULOË Ud?– Âb?Ë vU?(« ÂUEM« s? UN?O?K Âu??N« Ê_ XJ« s U?Nd? ·u ‰eMLK? UNœU?« WËU?Ë —u?b« v …b?U??* ¡«u? qL??F« sNU?O? ¡U? „UM Ê_ U—u??F? ÆUN«d ¡vK* Ë√ UNË“ Êü« v? ¡v b??u ô W?«d?B 5?? q√ XU?{«Ë VUD s ¡v? oI? r UM_ …—u?« b?O? v t qH??% Æ«dO ¡«—u« v≈ UMF«d UM« q Êü« v …—u« v U √u?«  dN « …—u?« Ê« WH u? bL? ¡U?LO? ‰uI `KB rË b?b?'« ÂUEM« ¡U?Ë nú Èd??B*« VF?A« …—u??« Ê«Ë ¡u??« «c??N sJ r oU??« ÂUE?M« Ê«Ë ¡v Ád?« vM?KF? Ub??F W–«u?A? XHK? W??Oz«u?A?F? XU? ·U??« U√Ë Êü« v? U??NM uK? Âu È—√ r vM_ …—u??« b??I?« Ê« s ·U??«Ë Ÿ—U?A?U d?O? « U?b?M ÈœôË« vK ÊUO? …√dLK ÊU Ê« bFË t?O≈ WU(« b?« v U√Ë vKL ¡«—uK? …√d*« b?? O? ?F vJ v?U?? (« ÂUEM« d?√ lL?? ? ?:« v ÂUEM«  U?UO?Ë rE s U?N« W? U?N?UJ bB?Ë VF?? ?A« v?K ÁdJ? ÷d?? H ÂU?E q Ê« o?(«Ë oU?? ?« Æt WKO ô `√ Èc«

vd*« ÊUAK

È“UG« dO

Ê« YO?? ? …U?? ?O? ? (« v? vU?? ?« pd?? ? U?? ?N« r?— dU?M vu Êu?FOD? U? …¡U?HJ« s sNb Ud?B*«  «bO?« ¡UM« …√d*« t XU U* qU& „UM ÊU W?HOC VBM È√ dB? Ê« r— lL?:« v vU« p?d UN« r?— …—u« Æ…√d*« b{ eOOL« Âb WOUH« vK Xb U?O UeNôË Wu? WdB*« …√d*« vd*« ÊU?AK nOC UNU?C v dL? ·u? UN« ô« Êô« t«u? U q r—Ë …√d*« qO?9 W?Ou??? »«e?ô« v?KË U?N?u?I? s ŸU?bK UœuË  U« lOD v rz«uI« W?bI vK UNOdË v vU« p?d vN W?OU?O« …UO?(« v UN?—U?AË ÆeOO9 ÊËœ lL:« WU?F« WUIMK b?U*« ÂU?F« 5_« vK bL? WL?ON? ‰uI WUL d?√ vË q9 ôË qJ ô WdB*« …√d*« Ê« ‰ËdK d?« U?Nd? p– vK qOb«Ë Uœu?Ë  U?ô …—u« b?F ¡U?Hô«Ë  UU?ô« v UNu?B ¡ôœô« vK ‰Ud« s v?K q?O?œ u …√d?*« v?K Êü« s?A? Èc« Âu?? ? ? ? ? ? N?« Ê«Ë q vË ‚dD« qJ U?N?H X«Ë Wu? UN_ UN?M ·u)« b«Ë ·b ‰u œU%ô« Êü«  «b?O« vK sJË  ôU:« ¡«u?? ?  ôU?? :« q?Ë UœU?? ?B? ?? ? «Ë d?? ?B0 ÂU?? ?O? ?I?« u l«d??« q??I s? …√d*« Ê_ W??O? U?L? ? ô« Ë√ WœU??B? ? ô« Âb?I« v?K qLF ·u?Ë U?N?uI? v jd?H?« Ë√ —uB?F ÁdJ s?Ë r Wd??B*« …√d*« ¡UM?F«Ë b??N? '« q r—Ë d??? √ U/≈Ë Êü« tO s U?LO V« v X?O …u« Ê_ …—u« vö??ô« rJ(« q v Êü« …bzU??  «b?I? ?F? Ë dJ v Ê«Ë …√d*« .d?J ö?? ?√ ¡U?? Âö?? ô« Ê« s? rd« v?K v{U?*« v …√d*« U?? ?N? ?OK X?KB?? v?« ‚u?? I? ? (« d?? ? ?« vD« Èc« bOu« sb« uË Âö?ô« v UNOK ’uBM vKË W?KB??H?M W??O?U?? W??– U?? N ÊuJ? Ê√ v o(« …√d?? LK «c sJ sb« rU ÊËb? œöK 5L?U(« Ê« s rd«

bL WLON

qU œUF

pc?Ë W?O?L?— «—«d? ÈU oKF? U?L?O? W?U?Ë lL??:« vU?(« —u?b« b?$ ö?L? U?N W?IKF*« 5?«uIK W??MU v« V?UM*« s U¡U??B? « - U??L? …√d?*« ‚u?I? ŸU??{« ‰Ë« cM dd« Ê«bO v« …√d?*« ÃËd r— UNKGA XU q? s q?«Ë »d?CK U?N?{d?FË d?O?J« U?NKL?%Ë Âu ö?L ÕœU qJA v«u? dzU?)«  √bË UNMOF  «—U?O« —uJœ œd??? XU?? …√d*« v{U*« VF??A« fK? q?OJA Æ—Ëœ rN fOË «b nOF{ rNKO9 ÊUË fK:« v vU'« vUN …—U?ALK ÀbU Ê« W?HOK «d« nOC W?? L?J;« s U?? ?NK?L? ? ¡U?? N?ô —u?? ? ? b« v …œU?? ? l{ËË qOœ d??« «c dB? v W?O?{U ‰Ë« U?N« r— W—u??b« ÆlL:« w …√d*« —Ëœ ¡UB« vK W?O?H? œU« œu?Ë V? U??N?UJ  b?I? …√d*« Ê« XU?{« d vK? UN??« v« U?Nu?I VKË U?NF«d v?« ub VUM*« Ê« W?H?O?C? .d?(« d?B? v« …œu?F«Ë —u?B?F« b?F U¡UB?« «uËU …—u?« q U?NKG?A XU v« U?OKF« ‰U?FË dR? UNu? Êô U?NUH?« sJ1ô tU …b?R …—u?« v U?Nu?B? ¡ôœô« v …u?I U?N??—U?A? p– v?K qOb«Ë —u??b« vK ¡U??H?ô« v U?C«Ë W?O?Uzd«  UU??ô« Æ UNuI —b« Èc« W?œU??I«  UU?? ô« ÊuU? v? …√d*« —Ëœ ŸU?O?{ v?A?Ë q vDG Ê« lODô …√d?*«Ë tMOF —UO qB?H t« ÈdË d??« W?LzU?I?« s d?O?ô« YK« v U?N?F? {Ë U?C« dz«Ëb« lL?? ?? ? :« nB? …√d*« Ê« r?— U—Ëœ ¡U?? ?B? ?« v?K q?Oœ ÆWLzUI« q– v l{u Ê« VôË vU« pd

¡UM?K W?? ?U?? F?« WU?? I?M« u?? ?C? ? vd?*« ÊU?? A?K nO?? ?C qOM?« W??d??A W??O?U??IM« WM?K« ‚ËbM 5?«Ë »U??A? ô«Ë ≤µ …—u b??F gO??L? N??K Wd??B*« …√d*« X{d??F ¡U??Aö

»UD)« d?O ?G …Q ?? ? sJË qU? —Ëœ

q

‚Ë—U ‰UN«

∫nK*« b« bL√ ¡ULO oU …œUO ‡‡‡ W—u√ dO

X—U?? …√d?*« Ê« r— W?? O?U?? (« WKd?*« v lL?? ?? ?:« v ö? dd?« Ê«b?O v?« Âu ‰Ë« s XeË »U?A« VU? ƉUFË dR UNu Êô UNUH« sJ1 YO? …—u« b?F «dO? d? …√d*« Ê« qU? œUF b?R vU?UË È—u?A«Ë VF?A« fK? v U?NKO?9 œb? hKI bb'« —ub« hI« UL  UOK;U ÂUEM« fH ÊuJO Ê« b$ öL lL?:« v U—Ëœ s qKIË …√d*« ‚uI s U?? N? ?U?? nI? s b?? & r  U?? d?? A« v WK?U??F?« …√d*« ‰eM?*« v ”uK' U?dDC U?2 U??N? ?u??I? ? vK kU?? Ë b?F ±± v« W?—u??b« W?L?J;« ¡U?C?« qOK?I Ê« U?C«Ë - ÊuU?I« «c Ê« qOb …√d*« —Ëœ ¡UH?ô bL?F bF …—u?« qOœ d?« «cË vU'« vUN …—U?A*« ¡UBô tK?OBH ÆWdB*« …√d*« —Ëœ hKI bLF vK ŸU??O?C …—u??« ZzU?? s …—U?? d?? « …√d*« Ê« nO??C UC«Ë U?NQ s qKI v«  U?FdA« ‰ö? s UNu?I …—u?« Ê«  dF b? …√d*U ¡«b?NA« U?NzUM« ‚u?I ŸU?O{ Êô« …√d*«Ë »U?A« s rË UN «u?U sc« s Xd? b vK 5M?L?O? N*« …dE ÊU W??H?O? C? —Ëœ U?N? fO X???« »U?$ôË W??F?? œd?? U??NQ …√d??LK «ËdEM b?? Êô« WËb« ƉUH ô« vUO —uJœ

qU?& „UM bdK W?UF« WU?IM« uC? WH?OK «d« ‰u?I q«œ Uœu?u qU&Ë dUM ≤µ …—u b?F WdB*« …√d?LK

…—u Ÿôb« cM œUN{ö ÷dF s d« WdB*« …√d*« ÊU*d?«Ë U??Fd?A?« v W?A? L?N*« W??H« vN?? dUM ≤µ —U??O? ? « jË ÊUJ? …√d?L?K b??F rK È—u??A?« fK??Ë …√d*« s U??OU? È—«“u?« qOJA??« ¡U? «c??NË  «œU?O? I«  UM?O? ?Q?? ??« …d“Ë qO?K Èu?? ?$ …—u?? ? ? b« ¡U?M?? ?? ? U …√d*« Xd q t?K «c jË ‰«R« sJË W?OUL?ô« U?N« « UNU???J s dO?? vK XC? v« dUM …—u U?N ·d??FË U??N?u?I? U?N œu?F Ê« qQ g?O?F X«“U? ÆøWUzd«Ë WuJ(«  UU??(« …—«œ« db?Ë …√d*« WMO?« ‚Ë—U? ‰U?N?« b?R b?F «—d??{ d??ô« v …√d*« Ê« ‰Ëd???K …bU? W??d?A …—U?A? ?*« q?? U“u??— s d?O??J«  b?I? b?I? …—u??« —u?b« —«d?« bF U?N?BM  b?I v« vU?'« vU?N …—u??« sJË  ôU??? …b? v l?«d …√d?L?K Àb? b??Ë XË w …√d*« Êô l?«d?« «c s Wu???*« v X??O œö?« Êu? …—«œ« WK*«  «u?IK vKô« fK:« vu ÆT s …—ËdC sJ r v?« ’U?? ?? ? ô« Êô …—u?? ?« ÁdJ? r Wd?? ?B?*« …√d*«Ë hOK?I ‰ËU??%Ë …√d?*« XLK v?« v …—u???« XKG?? ? « b?&ô nöË W?d?B*« W?U?« vK U?b?«uË U—Ëœ U«u?J vI?K? Ê« sJ1 W?? ?N? ? È« W?d?? B?*« …√d*« Êô« È« …√d*« v?DFô Êô« bzU?? « d?JH« Êô U?? NK? Y?? Ë q U?? N?z«—Ë W?? —U ‰eM?*« v« œu?? F Ê« Ub?dË ‚u?? I? ? s u« «c ÷—« vK tII “U$« —bB Ê« W—uN?L'« fOz— vK ‚Ë—U ‰UN?« Xd«Ë Ë« U??NK?L? v —«d??L? ? ô« 5? …√d*« t??O? d??O? ? ÊuU?? WOU*« U?NuI WUJ ÿU?Hô« l sJË ‘UF?LK ÃËd)« s bM t?I??? Èc« q?UJ« ‘U?F*« vK ‰u?B?(«Ë bb?F« „U?M Êô ÊU?B?I ÊËœ WK?U? U?NQ?UJ?Ë 5?« sN?U( ‰U*« vK ‰uB?(« l«b sKLF  «b?O« s ÊU?L?{ l? ‰eMLK …œu?FK W??d? rN?U?« ÊU?? «–«Ë t?O« s??HË sNœ«—U qL?F« sd? ·u? W?OU*« ‚u?I?(« È« —U?« ÊËœ sJË qLFK »U?A« s qO ÂU?« ‰U:« ÆUNKL „d vK ÁbO uU? W?dA W?OU?IM« WMK« ÂU? 5« qU? œU?F ‰u?I ÊU?? Y?O? dUM? ≤µ …—u b??F Wd?? B*« …√d*« XF?? «d v« U?œb?? ? h?KI? sJ?Ë …—u?? ??« q?? ?  «d“Ë ≥ „U?M …d“Ë qOK Èu?$ …—ub« vË …—u?« bF jI? …b«Ë ÆœbF« be Ê« qQ UMË WOULô« ÊuA« …√d*« …œu u? Êô« WËb« ÁU&« Ê« qU? œUF n?OC „UMN jI? UœôË« WOd vK U—Ëœ —UB?«Ë XO« v« U?N??—U?A?Ë …√d*« —Ëœ hKI  «—U?O?« iF?  U?UD

nK ?K U ???Nc ??? W ???U ?DLK ` ?—QË …ËU ?????? ?*« i ?—Ë ‰eM ?LK ? …œu ??????F ?«Ë —dJ nu*« fH ¨qd« 5Ë UNMO …√d*« X—UË UOMO?F—ô« WI v …u ???b« XU??? U ??C√Ë W ???ËU ??I ?*« v WK ?d ??? b ????FË ‰e ?M*« v≈ U????Nœu ????F U ?NUF ?u ŸUH—«Ë È—u?NL ?'« rJ(« WMK« f?O ?QË  Ud?(« s be0 XK Ë ¨W ?O ?F ?A« WËU ?IL ?K WOzU ?M« s `—Q WO« UNOF{ËË …√d*« r ??J ??(« v ?? ??????????????????Ë v ??J ??K ?*« r ??J ??(« XKË v? tK«d qJ È—u?NL ?'« –ö ??*« Êu ??J ?? ?? d ??U ??M ?? ≤µ …—u ?? v ??≈ rË Ád ??BM r …—u??« sJË ¨d??O ?_« ¨U ???????N ??????? ???????—“ v ?« U ?—U ???????0  R ? ÊUL ?OK ‰uI W?UNM« v rd?–QË ÊS ? øWK{UH« …√d*« b? s ∫rOJ(« vd ?F« UMd ?Ë vú« ‚u? U ?N ?L ?O ? Xd ?? ?« «–≈ ô≈ ‰U??LJ« ÃË√ m?K s t v ?M WK ?{U ???H« …√d*« ÁœU???N ??? v rKF« 5KOC vK rNAMË ‰Ud« Æ‚ö_«Ë U ??N ? rd ??–« X ?ËU ??  U ???LK œd ??? ?? VO ?FU ? «dL ? ? ¡U ?M« ÕU ?H ? qEO ÈuD ?K dJ ? tMJ ?Ë …—u ???« v f?O Ædb« b_ qEO

nogatleem@yahoo.comm

åôò `d ÆÆåÁ¬ò V"M

…√d?? ?L?K v?u?? ?I« f?K:« U?? ? {«d?? ?? ? « X?«“U?? ? W?OU???ô« rz«u?I« v …√d*« l{Ë vK? …d?L??? l{Ë ÊQ??A È—u?A?« fK? —«d?? U??Nu?? r—Ë ô« W?OU???ô« rz«u?I« s ‰Ë_« n?BM« v …√d*« vK bb?'«  UU?ô« ÊuU? hM ÊQ VU t« Æ»e(« WLzU s •≥∞ WM ¡UM« q9 Ê√ vu??I« f?K:« fOz— ÈËö???« Xd??  d??? ? «Ë …b?O? …uD È—u?A« f?K? —«d? Ê√ v≈ …√d?LK W?? ? U?M*« vK? …√d*« b?? U??? ·u?? t?« …b??R?? ÆWOU*d«  UUô« ‰ub V U?? Ê«Ë o?? ? fK:« Ê« ÈËö?? ?« XU?? {«Ë dEM« …œU?≈ …—ËdC È—u?AU WO?FdA?« WMK« v …√d*« q9 Ê« …—Ëd?{Ë  UU??ô« ÊuU? v Ê√ v≈ …d?O?A? W?OU??ô« rz«u?I« s ‰Ë_« YK«  UU????ô«Ë—u?? b« v W??OKU??H X—U?? …√d*« rN ¡eË vU?« dBM vË WIU?« WOUzd« WOuB …u …√d*« Ê«  b√Ë ÈdB*« lL:« v 5?? ?UM?« ·u?? A? ? l?«Ë s W?? ?? ?U? Êu?? O?K ≤≥ v≈ W?? ? O? ? U?? ?O? ? ?« ·«d ô« v?F? ? Ë 5?K?? ? *« U??LM?O  UU??? ?ô« v rN Xu?? B? K U??N?«c??? « ÆÊU*d« v VUM*« qJAU UNKO9 id

vU"9ô« :uB« 6=Ë ÆÆ v>UO« ‰UCM« ÊdB ¡UM« ‚u??I?(« …d??U??? rO?EM ÊuU?? öb??F Ê√ ”U?? '«  √—Ë v«Ë È—uA« fK: WO?FdA« WMK« td√ Èc« WO?UO« s be v?« W?LzU?I« s ‰Ë_« nBM« v? …√d*« l{Ë XG√  UUô« v …√d*« ¡UB≈ bL?F v≈ ·bN ¨ 5d WF—√ œb?? nB? q1 ôË ¨W??O? «d??I1b« vU?M U?? uË ¨W?? œU??I« W?O?u?B …u? d?_ —«b?≈bF?Ë VF?A« fK? v 5M «u*«   ¨5K*« 5UM« ·uA l«Ë s WU ÊuOK ≤≥ ÀU?ô« …b?Ë …db? ÂU?« W?L U? XF?—« d?¬ VU? sË q s …√d?*« ¡U?B? ≈ W??OzU??M«  U??«—bK …dE W??? R0 ¨U??N?I? c?Q r w?U?UË …—u??« b??F XKB?? w« —«Ëœ_« WK?d*« Ác w —«d?? I?« lMB? w« d?z«Ëb« q«œ W?? U?? U??NM? wJ w?« …—u??« w „—U?? A r U??NQ?? Ë ¨W??d??(« Èœ√ Íc« wUO?« bN?A*« ZC Âb v≈ ÂuO« t?K rUF« s ¡e?? d??? F w« …√d?*U ÂU?L? ô« w v?? l«d v≈ ‰u?I Íc« wU?O« b?d« «b?F« v≈ W?U{ùU? lL?:« q√ s XU w« …—u?« Ác WUL w sœU? UMœ U t« q w rOI? Ê√ sJ1 ô w« WO?ULô« W«b?F«Ë Wd(« W—U? WKd w WdB*« …√d*« pc U?NzUB«Ë …√d*« VO?OG —Ëœ U?N ÊuJ Ê√ bôË ·u?H?B?« W?b?I? w qE Ê√ U?N?OK r Ë «b?? W?U WKd?? v UMô  Uu?? *« W?U? w? qU? ŸËd??A? v≈ ÃU??? s? wU?U?Ë d?B? q?I? ?? r— WM «u*« oDM? s ÍdB? q t?O? „—U?A qU? Íu?C?N fM'« V fOË

bI ¨ UœUB?«Ë UOUO ”UM« …U?O vK …dR*« «—«dI« qHD«Ë …d_« 5«u wUO« Âö?ù«  «—UO Xb√ lL???:« v?K …dDO??« s 5JL??«Ë …√d*« ‚u??I? b??O? O?I? U?? N V«b? w« W?d?? (« ”√— v qHD?« UU?? C? ? XU?? Ë UUC v ÂbI oOI 5BB*« dOË ¡UD« dUA …d_« Ë« qHDU Wö UN fO Í« —«b??≈ ÊËœ vN?? « ÊU??U??F«ÅÊ« ¢”U??? ?'«¢ XU??{«Ë …√d??LK w??B« 5Q??« ÊuU?? Íu?? …√d*U oKF?? 5«u?? w?? B« 5Q???K ÂUE Q?? AM ¢Ê√ wK? h Íc«Ë ÅWKO?? F*« Uœd??H?0 vu?? v?« …√d*« U??N b??B? I?Ë WKO??F*« …√d?*« vK w?B« 5Q?« WKE0 l?L? ôË U?Nd?√ Ë√ U?N??H WU?—  UU??ô« ÊuU? ŸËd??A? Ê« XU?Ë ¢d?¬ ÊuU? È√ X% …√d*« b??U??I? ? vK ¡ö??O? ? ô« - t?? ? u0 Íc« W??OU?*d??« W—UA? sLC WKb  «¡«d≈ –U√ ÊËœ rNM U?NUdË vK …√d?LK b?F?I rË o?u l W?OKF? …—u?B …√d*« ¨«dR? Á—«d≈ - Èc« bb?'« ÊuUI« ¡U? ¨ rz«uI« v U?NKO?9Ë Wd?B*« …√d?*« o( ÂU —«b≈ sL?C? U?N?—UA? W? l VUM? U0 ¨ ÂœUI« ÊU*d?« …—u ÂU?O? cM …b?F?_« q v?K WU?F?H«Ë Wu?I« s d?? B? ? Ê√Ë W?? U?? ¨Ê_« v?? Ë dU?M ≤µ ‰UJ√ W?U? ¡UG≈ ¢ W?O?UH« vK? WF?u*« ‰Ëb« ÂeK v« WOUHô« vË ¨ ¢ …√d*« b?{ eOOL« …√dLK VUM*« qOLU UNOK WFu*« ‰Ëb«

WM?K« w «b?? W?KO??? { W??? ?M …√d*« qO?? ? L? ? \ Ád?UE jG?{Ë ¡U??M« U??UD s rdU —u???bK W??O??O? Q?« WO?OQ« w WœU? WM …√d*« b?«u WOzU?M«  ULEM*« …b??«Ë …œU?? w …√d*« d??c??O —u??? b« ¡U?? r ¨—u??? bK WdB*« …√dL?K bË_« —Ëb« ÊQË WuHD«Ë Wu?_U WDd vU?? d?? ?O? ?A Èd?? « W?? O? ? U sË ¨»U?? $ù«Ë ëËe?« u t?O? - ≤∞±≤ÂU?? Ê« ÈË«d?«e?O? e?d? W??O?z— ”U??'« v Ë wUO? qJA WO?BA« ‰«u?_« 5«u «b?«  U?O?U??O?« qA? v?K W?ODG??K Íd??« q(« b??F v« vK vDG v« ÊU?b« WU Ë« W?OUL?ô«Ë WœUB?ô«

”U'« wU

Í√ s UU9 XK WMK« ÁcË W—u?b« öbF« ¡«dS  «¡U??H?J« s d??O? ?? œb?? œu??Ë s rd?U ¨wzU??? t??Ë WuJ qOJ?A bM UC√Ë WL?N*« ÁcN `KB w« W?OzUM« ¨¡w q w WdB*« …√d*« qU?& ¢·d ÂUB¢ —u?b« d?O?? qJA hKI  «d“u« œb?F? œU?F??« …√d?LK Àb?Ë ¡U?B≈ Àb?Ë …b«Ë …b?O? —UO??« -Ë ¢·d W?uJ w «c Ê√ YO?? ¨d??O? _« Í—«“u« qOJ?A??« w …√d??LK U??C√  ö??O? ?Q??« s? WKK? b??F? ?? ‰U??x? VO??? ? qOJA?? « …—u??« s d?? F wM Ë –U??I≈ W?u?J —U?O? ?ô  «—ËU??A*«Ë ÊuJ? nOJ  «d“u« s qOKI« œb?F« «c ¡U? UN?UDË VzU?I?(« s œb? vK Íu??% Ê√ ÊËœ w?M Ë –U?I≈ W?uJ —«dI« lM w …√d?LK WUF? W—UA? sLC w« W?OzUM« U?N? FM U?L? ¡U?M« U?N? ?FM w?« …—u?« VUD? oI?%Ë sJ rË Wb?OKI W—«“Ë VzU?I? …√d?LK  bM√ b?I °ø‰U?d«  «—«“u« Ác Ê√ r—Ë rOKF«Ë Âö?ù«Ë WB« q W?uO «cË ‰U?d?« s d??√ ¡U??M« s d?O? ? œb? wK Íu???% —«d?? u —«d?? I« l?M l«u?? s? …√d*« ¡U?? B? ?≈ Ê√ b?? R ƉË_« ÂUI*« w wUO …√d?*« Ê«¢ ÊU?? ? B? ? ?L? ? ?I?« u« ¢ X?U?? ? {«Ë Ë 5dB*«  dN√ …u?I Xd WdB*« vK sJ? \ U?N?u??I? s? ŸU?bK rU??F« ÊUBLI«u« œUN b?I? wU?O?« —«d??I« ŸUM Èu???  œb??F? Íc« ¡U??B? ù« Z?NM d??L? ?? √

å‚u6 Âu'Ë X% Âu' WHOId*« È“ò …—uK« ∫ŸULIô«Ë fHM« ¡ULK7

ôË W?O «dI1b« …U?O?(« UN?LN ô d?B? w WHK?<« w bU?I*« vK ‰uB?(« rNLN? U qJ ¨…√d*« —Ëœ ŨsL ÍQ ÊU*d« ‰uuK? q{UM dL? Ê« V q{UÆœ n?OCË q( W?? O? u??H?« «—«d??I« d?EM ôË ¨U?? N? u??I? ? v≈ WU? WM' œuË …—Ëd?{ vK «bR? ¨UNöJ?A s? qJ?A? W?M' f?O?Ë »e?? ? ? q? q«œ …√d?? ? ? ?LK? Æ5M'« fH?M« rK –U?? ? ?« ‰ö?? b?U?? —u??? ?b?« Èd WMO?F? WU?L? Ë√ W? „UM Ê« …—u?BM*« W?FU? ÂU?? ? N?*« v v?? ? ? q?d« q?? ? ? …√d*« Ê« b?? ? R? lL?? ?? ? :« v W?? ?uK?E U?? ?N«Ë U?? ?OK?F« VU?M*«Ë …œuB?I WOËœ  UU? „UM …—ËbN? UNu?IË ÊQ U??H? ?O? C? ×U??)« s?  «bM«Ë d??B? ? U??N v vU« —Ëœ UNË —u?_« q UUD« Âöù« s t??b??IË lL???:U i?NM Ê« UMOK?Ë lL?? :« iF? „UM Ê« «b?? ?R?? ÃU?? ?ô«Ë qL?? F?« ‰ö?? Àb? U sJ XO?« v≈ …œuF« vML?  öU?F« 5«u?? I« W??F? «d?? Ë  «—«d??I« v »«d?D{« s ÆUœUND{U ”U« …√dLK vD«

ÆdUM ≤µ …—u jd qC√ WKd v≈ WOb WKd fK?? i— Ê« qO??U?L? « ‰ö??« …—u?? b« Èd v W?? ?L?zU?? I?« W?? ?b?? I? ? v? …√d*« l{u? È—u?? ?A« W?? OKL?? vK? qOœ W?? œU?? I« W??O?U*d?? « UU?? ? ?ô« Âb?I? «  œU? U?N?« r— …√d?LK v?U?O?« ¡U??B?ô«  √b Êü«Ë ±π±π …—u?Ë WM?«d?? ?H« ÂU?√ —d?? ?? ? ?«Ë Æ`UJË q{UM ‰«eô vN l«d s WU?? „UM q?O?U??L? « ‰ö?≈ …—u??? b« nO??C vBI …dO?  «dË …√d*« lOA r …d? ‰UBHô« ÆbLF gOLNË ¡UB« „UM núË U—Ëœ VD?« È—U??A? ?? ?« q{U?? qOK —u?? ? ?b« b?? RË s …d?O?? W??—b wU?F Wd?B*« …√d?*« Ê« v?HM« wN??  Uu????*« q vK œU??F? ?? ô«Ë œU??ND{ô« vK U?N dEM U? U?Lz«œË Í—u?– lL??? w gO?F …√d*« l{Ë `√ œU?F?ô« «cN W?O?Ë q« UN√ r w« W?O?UO?« »«e?_« w p– `C«Ë ¨UM?ON? q– w wQ X?U? q W?LzU? ”√— vK? …√d?« lC «eU? fO t??H lL??:« ÊQ p?– 5KKF? rz«u?I« ÆÊU*d« w …√d« ‰uI W?O?U??O?« »«e?_«Ë  «—U?O?« Ê√ q?{U? `{uË

ÊuJ? ÊQ …√d*U s?b«e?? œU?? A« …—u?? ? b« V?UD vË tK« v? W?I? «Ë U?N? u??I? vU?J« vu« U??Nb U?N? ?UD v W??d?Ë W??{«Ë Êu?J Ê«Ë fHM« …√d*« UN?« v« 5«u?I« iF „UMN UN?uI tM »d??I Ê√ sJ1 ô lK)« ÊuU? q? …—u?« q? ÆWFdA« ÊuU s t_ tAUM Ë√ b√ WFU ŸULô« –U?« È“U bL√ —ub« ‰uI q …—u?« bF d? r WdB*« …√d*« Ê« …—u?BM*« U?I? dJ? «–≈Ë U?N??«d?Ë UœôË√Ë U?N?? O X?? ¡v q VJ ·u WOöù« WFdAK ŸUL?ô« rK –U?« qOUL?« ‰ö≈ …—u?b« bR Wd?? B*« …√d*« Ê« fL?? 5 W??F? ?U?? »«œü« W?? OK ¡UM« U?NU?H? v XL?N«Ë UN—u? Xu?Ë  d? UN«Ë »U?Bö X{dF U?NQ XLN« UN?H …—u« U?√ dzU??« »d?A Âu?I? U?C«Ë U?N??H Âd??% ô ÊU?? U?N X{d??F v« ‘d??? «  U?O?KL?F W??? MU s U?NUd?Ë dd?« Ê«bO? s UNzU?Bô œu?BI? v o?(« U?? ?N?Ë …—u?? ??« v X—U?? ? U?? ?N?Q ‰u?? ? I« Ÿ«u« lO??L? Ë W??O? U??O? « U??N? ? —U??A? ‰U??LJ??« s lL?:« qI v …«ËU?*«Ë qd« q?  U—U?A*«

∫vb*« lL:«

…√d*« U?NA?OF v« g?OL?N«Ë ¡U?Bô« ôU? r— «Ëb√ ŸU?L?ô«Ë fHM« ¡U?LK Ê« ô≈ dUM …—u cM U?N «u?bË »U?F?B« Ud?N?I ôË …dU?Ë Wu? U?N« U?NU?HË U?NUC v? —«dL?ô« q√ s ZzU?BM« ÆUNuIË UNUUJ vK ‰uB(« v W?OK ŸUL?ô« –U?« s?b«e œU?A≈ …—u?b« XH dzU??? È_ …√d?*« ÷d?F W??O? uM*« W??F?U?? »«œü« dUM ≤µ …—u b?F WdB?*« …√dLK dzU? ô XU?Ë U??N?b X?? ? √ q U?? Nz«œ« v …d?? L? ? ?? …√d?*U?? UNuI? vK ‰uB(« vK …—bI« UNbË W?O«bB —«d?I« –U« v? WOU?ô« U?N?—U?A X??« bI? qd?« W?? —U?? A? ?Ë dd?? ? ? « Ê«b?? O? ? v≈ ‰Ëe?M«Ë u?? s rdUË Âu ‰Ë√ cM? …—u?« v »U???A«Ë U—ËœË UœuË X ·u? UN« ô« U—Ëœ hOKIË ULz«œË ¡«—uK œu?F s …√d*U W?œUI«  UU?ô« v ÆÂU_« v≈ ·u?? …√d*« Ê« sb?«e?? œU?? A≈ …—u?? ? ?b« b?? R vË WœU?I« WOU*d?«  UU?ô« v UN?H `d ÕU??M« ÊuJË q?H?« Èc?« vI?O? I? (« U—Ëœ ·d??F ÆWOUHA  UUô« Xd« «–≈ WU UNHOK

Wd?B*« …√d*U?? ŨÍd?B*« lL??:« s w??Oz— ¡e? …√d*« —U?? O? ?« ·b? Ê√ qO?? ? ? sË d?UM …—u s? qO?? √ ¡e?? l«dË ¨‰eM*« w? U?N?ö?≈Ë …√d*« gO?L?N u wö?ù« ¨¡vD? u??N? W?O?U??L??ô«Ë W?O? U?O?« …U??O?(« w U—Ëœ vK b??√ —b??I? ô Âö??ù« wË a—U??« Èb?? v?K …√d*U?? …√d*« WUJ rE ÂöùU tAOLN Ë√ U—Ëœ —UJ≈ …√d*« ‚uI?( ÍdB*« ed*« fOz— ÊU?BLI« u« œU?N ‰uI ô W?OU?O?« …U?O(« w U?N?UJ wK qB?% År …√d*« Ê« ÷d?? F? ? Wd?? B*« …√d?*U?? ªU?b??F? ôË dUM? ≤µ …—u q?? …—u??« b??F tU?J√ lO??L? nM?F«Ë ¡U??B? ù«Ë gO??L? N? K wU??I? ?« e??O? O? ?L? « vU?? F d??B? v? ¡U??M« Ê« …d?? O? A? r—Ë U?N wU?O?« —U?&ô« sL qL??Ë q wU?L??ô«Ë ‚u??I? ‰u?? Yb??(« ÅqE Xu??B? « v W??L? U?? U??N√ sd?? U?M*« s d?? O? ? ? ? jd r?Ë sd?? O? ?J?« Ze ¡U?? ?M« s VOG WO «dI1œ s Àb? Ê√ sJ1 ô UM≈ WO «dI1bK Ë√ ÊU*d?« w ¡«u? lL??:« Ån?B U?N?O? —«d?I« W?UM W?UM?B«Ë …—U??« ·d?? Ë« —u??b?K W?O?? O?Q?« W?MK« d?O?AËÅW—U?A*« Ác?N WMU?{ W?? W√ bb% Êu?C?dË dOA …dO_« WËü« w b«u? „UM Ê√ v≈ ¢ÊUBLI« u«¢ w d?B? w ¡U?M« —Ëœ hOK?I bd UU?&« œu?Ë v≈ w U??N? ?L?U?? l«d w?≈ ÍœR b?? U2 W??OU?(« W?Kd*« Æ…—u« bF U WKd XU?? w?« WMK?« qOJA? cM √b ¡U??B? ?ù« Ê√ X??{Ë√Ë


π

dIH« j X% ‰UL

nODK«b ·d« ∫ ·«d«

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

ÊuKU?F« qB? YO V?«ËdK vBô«Ë v?œ_« sb(« oO?DË U?NK√

XR*« qL??FU √b?? U?N d?B?? ô UEU??;« W?UJ Èd« ‰U??L? qU??A?

Ÿd?U 5KUF« —U?G ·U?F{« ·U?F?{« V«Ë— vK Udb*«Ë …—«“uU

UÎ H√ µ∞ XO?U Êu?LK sc« 5KUF« œb mK YO? WOu?OU qLF«Ë

qU?A? q rNK?U? vK ÊuKL? sc«Ë b?O?F?B?«Ë U?b« v ·—U?B*«Ë

v?B?« 5Q?U ¡U??N?« U?U??F*«Ë  ôb?«Ë e??«u?(« nF??C «—Ëd?

vE ULMO? ÊUOM«Ë ‰U?Lô« Èu ÊuUM ôË dB? v W«—e«Ë Èd«

ÆUNö s ôb 5KUF« VUË ÷«d√ be Èc« qUH«

ÆUNuI ô v« «eOL*«Ë dbI« qJ WI« q√

s …—u« XU? v« WOU?Lô« W«b?FU qbM WuJ ÊuUD ‰U?LF«

‰ULF«

°° Êu—U Èd« ‰UL °°q&bM aOA« W+uJ" lIM/+ v1 °Á—U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡E« ‰U‡‡‡ r‡‡‡‡‡K" X‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡O $« åi&d+ò v<B« 5+Q« ∫WO1uM*« ‰UL

Ê«uK" ‰UL 2UMO+Q4 ‰«u+√ åXK7√ò …—«“u«

wK;« œU??%ô« ÂU? 5√ d??U? b??L??? b?L??√ b?√ 5KU???FK W???OU??IM?« WMK?« fOz—Ë W??O???uM*« ‰U??L???F

nB«Ë `O?H « È— WbMN Èd« ‰U?L vU?F

W?O?U?L?ô« W«b?F« oO?I?% Ê√ W?O?uM*« Í— Wdb0

V«Ëd?« vb?Ë U????b????)« ¡u???? s? Ê«uK?

5KUF« lOL wK —u_«Ë Ud*« l“u WUO

W??A?O??F*« ¡ö?? l VU?M ô v«Ë Wd??N??A«

dOË W?{«Ë dO X«“ U W?ËbK Í—«œô« “UN'U

b??Ë VF? r?NKL?? Ê_ …UU?F*« b??« ÊuU??FË

vœ_« s?b???(« oO????D ö???F???? - qË W???u???N????H???

Ÿd??????« q?????? ÷«d??????« U??????NK? sU??????« ÊuJ?

«c??N 5OMF*« ¡«—“u?« U?d??B?? UÎ ??I?Ë vB??_«Ë

5KU?F« WU?« v≈ ÈœR b? v« ·—U?B*«Ë

«c Ê√ Â√ qbM ÂU?A? —u??b« W?uJ w ÊQ?A«

vKO«—b« w

bO« bL«

ø Âö œd ‰«e ô d_«

qA????H« q???? W?b???F*« ÷«d????_« s b?b???F?U

W?OuM*« Í— Wdb?0 W?R*« WUL?F« wU?L≈ Ê√ ‰U?

U«uO(«Ë WUL?I« V UO—UNK«Ë ÈuKJ«

qU? ±±∞∞ w«u? U?N W?FU?« W?O?d?H« «—«œù«Ë

q r—Ë Ÿd???« v UƒU??I?« r v« W??I???UM«

…—u b??F rN …bb?? qL? œu??I? dd??% - sc«Ë

dU bL«

ôb« s Ÿ«u« W√ Êu?{UI? ô VU*« Ác

ÂUE?M …bb??? «u?M ÊuK?L???F «uK? U???b???F dU?M

oOu dU

…—UL bO

bL« bL

q«œ WMON*«Ë WOœü« dO? WKUF*«Ë wB« 5Q«

ÁdL rNM iF« Ê√ —U?ô« w c_« l qJA«

w« …bb'« œuIF«Ë WOu?O« ‰ULF t√ v—U«

w?B?« 5Q?K W?F?U?« U?O?H??A??*«Ë  «œU??O?F«

ÊU????_« s Y????? ‰«“ U???Ë UÎ ????U???? ¥∞ ‰« vD?

dQ W?uM œuI w ≤∞±±Ø±Ø± w? Udd% -

WOD« w?«uMU jd ‰Ë_« 5u w≈ rIM wË

ÆwULô« —«dIô«Ë wHO u«

d??O??u …—Ëd??C? W??b??)« WU??N …Q??U?J l—Ë

«u?M?« v ‘U??????F?*« vK? «u??????d?????? sc?«

r ‰U?????L?????F« ¡ôR?Ë t?????OM? ≥∞∞ ‰« ÊËœ Íd????N?????

tKU?A hKË Ãö?F« lO?uË nAJU WU?)«

t√ ? g?u??U XR?? q?U?? ? wd??G*« lO?— b??R

bM …d?O? d U?< ÷d?F UM?_ dO?ND «Ëœ«

ÆWIU«

tM? Êö???ù« - Íc?« vœ_« b????(« wK «u?KB????

b???O???«u*« w —u???C???(U? ¡U??? _« ÂUE?« Âb??? w

tË“Ë u W?OUË WF? WOAOF? ·ËdE ÷dF

U??uJ(« q?? s? «Î —«dJË «Î —«d?? t??OK b??O??Q??«Ë

gzU????A????(« s ·—U????B?*«Ë Ÿd????« d???O????N?D

Èd« v qL?√ U√ ÈËU?B« …—U?L? bO? ‰u?I

5OzU??B?_« W?U?? W?H?BË …œb??;« U??O??u?«Ë

qB Íc« d_« wb WO td√ œ«d√ wUË

ÆdUM …—u WUF*«

ÆWOIUM« U«uO(«Ë

XR?? qU? …d???H« Ác v?? ±ππ± WM s

lO???u w ÂU??L???ô« Âb??F? W?????MU d??_« p?c??Ë

qL?? WM ±≤ ‰« W«d? b??F U?N??OM ≥∂∂ uË t??OK

XR? qU? ? ‘«ËdI« b?O?« b?L« Í√d?« t—U?

cM ÈdU? qL?« ‰u??I vHDB?? oO?u d??U

ÈbM U√Ë U?NOM ≥¥∞ Èb?F ô vd?Ë bI?F

±≥∞r UÎ d??N? U?N?O?M π∞ » wu?O« d??_« ÂUEM

Íd« ŸU?DI qL???F q t?√ b??R???O?? ? W???O??uM?*« Íd

s rd« vK vMOOF r r Êü« vË ±ππ∏

b?« rN?O? qL?F r?Ë œ«d?« ∏ s WuJ …d?«

ŸUD q?«œ b?u? t√ «Î d??O??A?? \ p– b??F U??N??OM

v?Ë ≤∞∞≤ ÂU?? s W«b «uM π …b* W?O??uM*U

vK? ö???U??? ≤≤ s ö???U??? ±∂ 5O???F? - t«

vK Èd« UeK?Ë  «Ëœ« ¡«dA W?U{ôU

Êu?LK? XR? qU?? ±∞∞ ‰« W«d? W?O?u?M*U Íd«

UNOM π∞ ÍœU qUI?0 WOuO« …d_« ÂUEM ≤∞±±

rN?MO??O???F - sc?« ”UM« s Âb???« UM« r?d«

‚U—« v V????? U2 vB????A« rNU????

dNA« w U?NOM ±≥∞ w≈ UNF?— - dNA« w

vK U?N?'« lO?L? v≈ ÈËUJ .b?I? X9Ë

UuI? qODFË WAO?F*« nOUJ q v ÈœU

fOz— ”bMN*« bO?« —«d —Ëb s rd«

WU?Ë «Ëœ« œuË Âb? v≈ W?U{ôU? rNUO?

id*« WU??( oO?b?« hO???A?«Ë wD?« nAJ« wQ Íc«Ë ¡«Ëb?« WU?J jd??O? wU?« d??_« U?√ p– r?—Ë Íu?????*« ÊËœ ÊU???O???_« s d???O?????? w w?B« 5Q« «œU?O w≈ »UcK qU?F« dDC qU?????A?*« rË …d? U?????<« W?????—œ XU????? U?????L?????N????? WQ ·d??F ô qL?F«  U?N? Ê_ p–Ë  Uu?F?B«Ë 5Q??K? …dU??G??  U??N? s? …—œU?? W??O?? d—U??I ÆUNb 5KUF« WË WU oKF ULO wB« U?N?KJ v« WM?K« s ÍËU?d??A« rO«d≈ ‰¡U?? d?A wK b?L?? —u??b« o?U?« W?O?uM*« kU?? 5KU?F« s W?bI*«  U?ö?« w oO?I?« d?U? …—«œ≈ fK: W—«œù«Ë W?OU*«  U?HU?<« ÁU?& ÍdU ¡U??C???√ U??NM w?U?? w« œU?????H« —u??√Ë W?D«d« ·d√ —UA?*« ÂU Ê√Ë o t√Ë W?U WD«d« r UNMJ? WKU2 WM' qOJA o?_« kU;« ‰ö

ÆÎUU ¥µ ‡« ÁdL wD rNM iF« XOU XR? qU? WM ≥∏w?HDB? Ëd?L? Í√d« t?—U?

«Î bb%Ë dUM …—u bFË ≤∞∞π ÂU s W«b

—«d?I?ô« oO?I%Ë XO??U r?K ‰«“ U t√ ‰U?Ë

WuM œu?I? dd?% - ”—U d?N? ‰Ë√ l

t?O?HJ Vd0 l?L?«Ë wU?L?ô« ÊU?_«Ë wH?O u«

a—U?? —œU?B« ≤∞¥∞ r— Èd« W??KB?

v U??N q?L??« v« …d????H« Ê« v?≈ W??U??{ôU

Ê√ nR?*« ¡wA« sJ? \ W?????R*« WU???L??F?K

‰« wK be U? wC? Ub?F td?√ UU? wKË

≤µ∏µ œb 5OF sLC*« ≤∞±≤ر≤ر

v ô« U?N?OK 5Q?« r r? WM ±¥ cM Èd«

W??Ob??? XK «b??U??F??« pK V«Ë— W??L?O??

‰UJ?√ W????U????? X% q?L????F? uË W?????b???? W?M ±±

ŸuM UÎ I?Ë `z«d …b?F WL?I wË W?UGK

nK0 WLz«œ U?—œ vK 5KUF« s

Æ≤∞∞∏ WM

…d??_U ÊuKL?F? «uU? rN?_ »U?F??B«Ë ◊u?G??C«

qL????F?« «uM œb???? V???? w?KË q?R*«

UM« s rd« vK W?OH?O u« Uu?L:«

qU? `O?H « e?d? s rO«d?« qOK t ‰u?I

Ë√ ‚u?I?? W√ rN s?J rË ‰U?L??_« WœQ? W??O?u??O«

U??N??OM ≤±π wU??F?« qR*« VU?? b??I??F??

`O???H « È— W???bMN 5?KU??F?« ¡ôR s

Èb??F? ô v?d? WM? ±π cM Èd« v qL??«

b?U?F?« «d≈ b??F v?Ë 5KU?F« W?O?I? q? U«e?

U???N????OM? ±π± ju????*« ‚u??? q?R*«Ë

Ê«uK? Èd WK?UJ?*« …—«œô« s

È√ —uN? ≥ cM ô≈ vO? r rË t?OM ¥∞∞

rœ—U?D —u????'«Ë rK?E« ‰«e? ô ≤∞±± w rN????F????

ÁU??OM ±∏∑ ju??*« qR*«Ë

—«d?????I?« «c U?M?????B? r

wK XU?{ 5?O?F?« q? v« v?u?I? q Ê«

ô w«Ë WKe?N«Ë W?H?O?F?C?« V«Ëd« w rN?I?öË

5œU?????F?« ‰U?????L?????F«Ë

5M?O???F??? UM« rd?U

r ÊU?? 5O?F?« q?? b?I?F« Ê√ v≈ W??U?{ôU

W??U???F« WU???(« l ‰«u??_« s ‰U??? ÍQ VU?M

¡ôRË U???N??O?M ±∑±

ƉË_« »U« vK

v≈ WU??NM« v? ÈœR U2 U??u µµ q tKB??

ÆWAOF*« ¡öË —UF_« ŸUH—« s œöK

Êu?A?O?F ‰U?L?F«

U??NzU?C??√ »U????« V?? U?N??zU?? ÷d??F rI

Wd??« W?O?UMU? gO??H qU? ? —Ëd? ‰U?L? U?√

Æ rNM UuKF*« V V ÍdK 5FU«

W????F??? U??Ëd

wUF w« qUA*« d√ s t√ ÍdO ? WOuM*« Íd

WU??GK W??O?U??Ë

U?N?'«Ë `UB?*« wUË W?U Íd« ‰U?L? U?NM

wb?? W????O??

WU?? ¡u??? W??U??)« qU??A?*« W??U??F W??O???uJ(«

«c?N? r—u?√

WOË— u√ bL ≠ WOuM*«

≤∞±∞ cM+ nu+ ÈËbF« ‰b@Ë tOML ¥∞∞ e1U(«Ë V4«d« ∫WO@uOKI« öI« WU√ ≠ WOuOKI« vK Êu?A?O?F dUM ≤µ …—u vK 5?U —Ëd? b?F «u«“U? W?Ou?OKI« Èd W?U?F« …—«œô« ‰U?L? ·ôü« s rNUL s rKE« Ÿub ÊuOF« X?—Ëd«Ë qOJ« ÷U v dNA« v tOM ¥∞∞ UNb?— ‰ULF« ¡ôR U¬ ÆÆW«b?F« s Y X«“U WËœ v? lDU n u UU{U?I v« ∫WOU« —uD« d_« »U?« 5uKE*« s? ∫WOuOK?I« Èd 5KUFK W?OUIM« WMK« fOz— b?OF? œUL? ‰uI pM« ‰UL?F dEM ô ÆÆdA« o s v v« …«ËU?*«Ë W«bFU VUD ÂËbF*« qb«Ë …d?OJ« ÂU??F?« Ê«ub« v …—«“u« f?H v ¡ö??e?« sJË ¡Ud???NJ«Ë ‰Ëd?????«Ë Vz«d??C?« Ë√ Èe??d*« p–Ë W?b)« WUN? v 5H u*«Ë 5KUFK «d?N ∂∞ l«u W?OU?L 5Q W?IOË vK ÊuKB?

bL

œuL

sb« ¡UN

v

ô v« W???b??)« WU??N …Q??UJ?Ë ‘U??F*« —U??œ vK q?U??F« ÃËd?? b?M t??OM ±≤∞∞ Èb???F?? vœô« b?(« oO?D VUD WU?NM« v ‘U?F*« ôb???«Ë e??«u??(« …œU?“Ë —u??ú v?B??ô«Ë

°°WO@dG« È— v1 5OF« q ‘UF*« v« ÃËd)« ÆvB« ·dBU

VË WKu Áb?Ë …UUF b?F ô« b« 5FôË

b ??L ?? ?? rO ?«d« b ??O ??« tK ?«b ?? ?? ‰u ??I

v« WU{ôU? ‘UF*« v« WR*« WU?LF« ÃËd

v ? …d ?????J ? œ«“Ë v?Uô« U ??????N Âu ?????I ?

qUJ??? WU??O?? e??d?? s? …—U???? ·d??B«Ë

Æ…dOô« …dH«

W??u??A?J*« v{«—ô« ·d?? q?U??A?? W??F?U??*

Âu?I? W?«d?? qU? nO??B« b?L??? ‰u??I Wdb??? l ÊËU??F???U ·—U??B?*« d??O??N?D qB?? v U??« ¡U????A?« qB?? v U??O??u U??U?? ‰u?I?F? V?d*«Ë qL?F«  U?U? œb? b?e nO?B«

oK v« …«ËU?*« v≈ UM dO« Ê« V«Ë UM V?O? dbI«

d???O????ND?« l{Ë lM?* Êu???—«e?*« UM{d???????F s?JË W?I«d? ôuË rN??«—“ —«u ·d?B*« s ×U?)« UMOK Ub?FË À—«u? Xb( UM g?zUA?(« ‰UL? Âd?? ÊQ? U??LK? WUô«Ë V?« Ë« »d??CU? ¡«u?? fO?Ë ·d?????B*« n?B s «d?????????? ±≤ ·d?????B*« ÆUMFM v o(« Ÿ—«eLK

…u?« vU?ô« s •¥ W?O?B« WU?d« „«d??« lœ v UM

±π∏¥ ÂU? b?I?F ‘U?F? qU? t?K tK«b?? ‰u?I

UMHBM s b?$ ô «eOL*« v? sJË UNO? 5KUF«Ë …—«“uU

v??O???? r? rË WM ≤∑ …b* W??uJ?(« v Xb??Ë

»U???O?? s? Èd« ‰U???L?? v?U??F? U??L??? ÆÊu???F« b U?M Âb???I Ë√

XKB??Ë ≤∞±≤صر∞ v ‘U??F?? qU?? Xd??Ë

ô≈ …—«“u« s rb« «bFô WO{Ud« Ë√ W?OULô« WDAô«

s vU??«Ë W??b?? WU??N …Q??UJ t??OM? ·ô« µ vK

•∂∞ U?NM UdN? ÊU?NOM vK X?U« W?OUIM?« WMK« „«d?« W???Od???N????A« UU???ö? •¥∞ „«d??????ô« vUË ÂU???F?« œU???%ö

U??b?MË d??OD? ÷d??

…—ËU????:« v{«—ô« »U???????« q???? s? Èd«

ÆdB v …dO —u√ dOG b?I?F XKL? gzU?A? q?U? b?O?« tK«b?? nO?C vU??ô« vd?Ë W?M ≤≥ b?F v??O??? -Ë XR?? - s l? vF????{Ë …U????«d?0 VU «Ë U????N????O?M ≤µ∞ Èu? bdô …—u?« b?N? v s?M «d?R? rNMO?O?F ÆWOHO u«Ë WOULô« W«bF« oOI% v« t?Ëd?) vI? r t« œË«œ vK r?FM*«b? b?R b?I Êô« v? t?O?? r rË jI? 5U ô« ‘U?F*« U??U?? µ∏ d???L??F« s m?KË ±ππ≥Ø∏ر v b???U??F t« œË«œ ·U???{ t??OM ±∏≥\≤µ v?U??ô« t???d??Ë «—œU? b?F rK t???O?? b?F t??b? …b? r?C VUD Æs« Ác bF d(« qLF« vK Wb)« v v vI r qU ee?F«b bL ‰uI

Êu—U1 ‰ULF« s «dAF« ‰«“UË ·—UB*«Ë ŸdK Ãd bË UU sdA s d« cM tR œuIF rNKL rd?L?? «u?C? Y?O? ‘U?F*« v« r?NM bb?F« «d??R?

…d????H?« sJË UbM? W??ODG? r r …d?????H« Ác v≈ U?MKu???% - U??b?M v Ub?b?? - v?« …b? r{ v UMUD r√ sË Ê«uK W?EU? rN?O? - sc« 5KU?FK ≤∞∞∏ q U? bI?F« v Ê_ ≤∞∞∏ q??? U??? UMO???Q???« …b??? r{Ë v?K d?R ·u????? …b?*« Ác r?{ Âb????? WU????? 5KU??FK U??N?O?M ±µ∞ Èb?F?? ô Èc« ‘U??F*«

å…u«dA«ò ”√— v1 Ÿ«bR 2UUF*«Ë XO $« ∫VO bL√ ≠ V

ÊuKUF« Q?' pc Êü« v ÁcO?HM r r U uË È—«œô« e?(«Ë U«d?G«Ë ÂudU ÆrNUD cOHM r v ¡«—“u« fOz— v≈ lOL? XO? WOd?A« ‰UL? ·d …—«œU XR qU? rO«d« vHDB b?O« VU ‰U?Ë ±ππ± ÂU? cM W??R œu?I?F ÊuKL?F ‰U?L?F« rEF? Ê«Ë W?U? 5?R*« 5KU?F« s qL?F rN?H?B s d?« vI? sJË 5?R*« s œb? XO?? v qF?HU  √b …—«“u« UNOM ≤π∞ vK Âu?Kœ vK qU(« XR*« qUF« qB YO? WR œuI?F UU ≤≥ qB? ULMO  UN?OM ¥±∞ v≈ td? be  «uM ±∞ s d?« tKL vK? d1 Ê√ bFË ÆUNOM µ∏∞ vK UOKF«  öR*« WKL s XR*« qUF« …—uD*« ”uU ‚d? È— …—«œU W—«œô« ÊuA« ÂU db b?O« .«b«b bO?« d ‰U;« ‰uB? v qL Èd« …—«“u  UU?F*« »U« h …—Uô« WU? v …UQ Èc« ÂU??F« db?*U?? Èd?N??A« t???«— YK ‰œU??F ‘U??F?? vK Èd« …—«“u? ‘U?F?*« vK 5KUF« Ê« ‰UË ‘UF? tOM ∏∞∞ vK qB UdN U«— U?NOM ≤µ∞∞ vK qB v Vd*« s W?uB<« WOMO?Q« WB(« …œUe? …—«“uK  UKD «ubI s« —U?G s rNUUF? WLO qI sc« ‘U?FLK 5U;« bO?H ô q(« «c sJË ‘UF*« …œU“ r

q?? …U??O??(« ‚—U?? s? rNMË œu??B??I?*«b???? 5U??Ë

œ«b« v W?HK<« …—«“u« …eN?Q 5u*« W?—UA* …—«“uU WdA?« œ—«u*« …—«œ«Ë WOU*« 5KU??F« Êu???Ë W—«œô«Ë W?OU*« ‰U??L?_« vK ·«d??ô«Ë W?N? q?J W“«u*« U?Ëd??A?

vu????Ë ‰ö ‰U?L?? b??L???Ë vu???? t—b??? W??F?L??

¡UM W????U??;« nOKJ -Ë …b??u*« W??O??b?ô« ¡U????«Ë …—«œô«Ë rOEM?«Ë W—«œô« W??O?L?M«Ë

v rNKË Áb«Ë È— WbM s rNF?OLË ‚œUB«b

l oO???M« - t« `{Ë√Ë b?b?'« ŸU?DI« W??Uzd v?{U?? rOK(«b????

Æo UM*« vU - gO?A È— WbMN ·dA? bOF?« bL? ‰uI W?—b« vK XR? b?I?F q?L? WM ±∂ b?F v?O?? - sc« ¡ö??e« l ÈËU??« Ê« ÷Ëd?H*«Ë W??F«d« a—U???? rN?MO???O????F

vI????? s? d?????????«

„UM Ê«Ë 5KUF« VUD s dOJ WUô«

Æn u

Èu??M???F??*«Ë ÈœU??*«

•≤µ vË√ W?F?œ XO??? - XR? qU? ∑∞∞∞

‡‡ Âö bL

‰u?????? Ê« q?QË

W—u« qz«Ë

U??? b???F s???ô«

Æ≤∞±≥Ø∑ر

Ê« ‰U?? …d????H« Ác vK? ‰Q??M UM?– U??bM

rNM? b?«Ë ÂU??F? ‘U?F?*« v« ÃËd??)« q??Ë XO??????«

b???—« ôË X????R???*«

v UNO r?O öU ≤∞∞∞ v«u •≤µ ‡«

UMO?Q?U 5u??*« b?« UM ‰U?Ë  UMO?Q?«

ÆrN«Ë— YK

X?M? v?« W?????????????????????

vUË ≤∞±≤Ø∑ر v UN?O? - •µ∞Ë rNM

v Ubb r rË UMOQ« W?LO rB r

Êu?A« ŸUD À«b« - t« Èd« W?KB fOz— vKu v? ”bMN*« b√ t?U s

sJ9« r?Ë WËb« W??I??H

- t« WE?U?;U? Èd« …—«“Ë qO??Ë b??√ U?L??O??

ÊU …eO'« WEU l Uu UbM UMOQ«

vK r?NM XR?? ‘U??F? W??H??B XO???? ÊËœ vH??O u«

b?????I??????FU? vK?L?????

ÆWuKD*« Ub)« s be* WdH« `O ô qOC«

v≈ U??N??L??{ r? v« …d????H« sJ?Ë b??√ UMO??

—uU bL vM«bË ÕU?H«b bOF« ‰U*« qO

v?K Ãö?????F?« XËU?????

„«d?????ô« «c?Ë U??“ô«Ë À—«u?J«Ë ‘U???F*« vK ÃËd???)«Ë

b«“ ‰œU

Âd vK Èb?F« qUA? WFU v« W?U{ôU

—œuK« vK« s ‰ULF« b« —ËU% ‰ULF«

d?A?? …b* qL?FË ‰ËU?I?*« od s W?Od??GU Èd«

ÆUNOK oH WOKLF« ÊQË

qF ¡U??bU Ÿd?C??M UM— t ÊU??KG« Ê_Ë ¡Ud?NJ?«Ë ‰Ëd??«Ë ‰b??FU?

‰Q? r?Ë 5u??*« lO??L?' UMOJ??«Ë ·d?F

v{U*« ”—U d?N v Èd« d“Ë v≈ UUD t?Ë b …—«œô«Ë rOEMK Èed*« “U?N'«

UM?« ∫özU? v?B« 5Q?« W?Hc oK?DO vDG*« ·d?B« ‰U?L s? rU œuL?? q«b?

Wd;« «—«“u«Ë Èdô«  UON« q? ÊUS t rNË tzUH vK bUË

r X– s√ Ê√ v≈ d?N? q UMO?Q?« WL?O?

WU?)«Ë rN WI??*« e«u?(« ·dË ‰Ë_« »U?« v≈ 5R*« 5KU?F« lOL? qIM

·d?B« s öB?HM Èd« ÊU? bI? U?NU?d

ÆsL Ë√ u UN fO v« WOM*« WH« UM_ UM b√ dFA ôË sJ r UO ÊQË UF

rB?? r ÊU?? sM U?MO?Q??« v≈ r?C r

WU????L????F« v h?I s? vU????F ÂU????N« ŸUD?I«

Íd« W????b?M X????????«Ë ÃU????b« Àb???? r

id*« ZU?F W?d??? UO?H?A??? l  «b?UF d?O?u? …—«“u« vu??? d?_« vË√ VUD

≤∞∞∏ q U …dH« Ê√ È√ ≤∞∞∏ر≤Ø≤∏ v

«c??N??? rô«Ë W??«d?D«Ë W«d???G« b?? v?« qB

v ?« Ub ????F ?????« W ?«“ô ·—U ????B*« v ?K

u*« WËd?F*« WUNM«Ë WK 5D« be v« WKb?« WËœô« iFË vB« 5Q?« v dd u

ô≈ UM?OK? 5Q??????« r? rË ±ππµ ¨±ππ¥ W?M

X?DK??????« v?« ·—U?????B*«Ë Ÿd??????« q«œ

—Ëd*« ‰ö UMKL ¡UM« WFB« n«u*«

…—«œô« UM t?bI U qË Ãö?F« b$ ôË vzUu« Èb?J« »UN?ô« WU?Ë ÷«d_« s d?OJ

s Èd« v? qL?F? UM« È√ UMO??Q??« WKJA??

UM?KL??? Êô ÷«d???ôU WU???ö? ÷d???F???

nK?J*« W???I?DM*« ŸU????« YO??? s? oOD? ôU???

’u?B?)« «c?N W?OUI?M« WMK« vK œd« v UM?OQ?« fU?I v≈ d?O?A Èd?√ W?O?U sË

v U??N??N??«u v?« W??U??« WK?JA*« —U??F??ô«

—u??ô« l—Ë XO??????« 5 W??O??d??A« W?EU??0 Èd« «—«œU 5?KU??F« VUD X?uM

vU??ô« Vô« s •≤µ ‰b rN ·d??BË U?U??d«Ë ·—U?B?*«Ë Ÿd?« d??O?ND ¡«d?? s

°ø UU(« q s «uDI

ŸU?H—« q v? q«d0 d?I?H« j? X% sM

fOz— ”U?M« u?H? Ê« d?cË W?HK?<« WËb?«  UU?DI 5KU?FU …u?«  U?U?F*«Ë

·d?B« qU? qOL?% v« Èœ« U?Ou?« W?

sc« r?d?O?? ÊËœ «cU Èd« ‰U??L?? «–U* ‰¡U???? UMË ÂU?? q s sd??N?? s ÊuKB??

Èd?ô« U?N??'U W—U?I*U t?OM? ∑∞∞ Èb?F?

bbF« s WOd?GU ·dB«Ë Èd« ŸUD vUF

WM ≤≥ s ? Ub ??U ???F gzU ???A ?? ‰U ???L ??

sc« rO?KF?«Ë W?Od??U 5KU?F?« ·ö? WM q s d??N? l«u Èd« ‰U??L? U?N?OK? qB?

ô v??d????????? n?ú?Ë W?M? ≤∞ c?M? Èd?« v?

v« ‰U?LF« ‰«u?«Ë UC?UM*«Ë qU?A*« s

s d ?O ??JK ÷d ?F ? ?Ë π∞صرπ a—U?

Èc« ‘U?F*« …Q??UJ0 h? W??U W?I?O?I?? vK W?Ou?O?KI« Èd rOKF«b??? sb« vO??? b?R

qL?« U√ Ê«uK? `O?H « È— W?bMN? 5KU?F«

YO? t?OM ±∏≥ vd?Ë Êô« v? vO??

ÆWOU« W—b« s dA rN_ rOU_« vK Âd

ÆÈËb ÊËœ sJË …UO(« UIH dOb 5uD*« ¡ôR lOD

Êu??? b??U??? sb?L?? b?L??« b?L??? ‰u??I

r rË ‘U?F*« v« Ãdô «uM ≥ Èu?

WËô«Ë ÷«d_« s dOJ Êu?{dF Èd« ‰UL Ê_ WOIOI W—U? d U<« ‰b ∫œUL nOC v? qb?F?U U?Lz«œ VUDË Êü« v? ◊ud?*« dO?O?G r? rË ≤∞±∞Ø∂Ø≥∞ ◊ud? vK sJË

ÆWOMN d U s t Êu{dF U ÁU&

qOK œuL

v??????« U?????M??????Ëd?????

5U??;« 5KU?F?K W?b??)« WU?N …Q??UJ …œUe? UMO?Q??« …—«“Ë W?U?{ôU „«d??ô« …b s s?dN? v≈ d?N? s ‘U?F?LK Wb???I Wu???O?? a?{Ë qUJU? Èd« ÈœU vM??? bb???& v≈ t 5KU??F« „«d????« Âu?— ¡U??G« s …œU??H???ö t?U??? rNKOQ? …—«“uU? 5KU?F« ¡UMô Âb?I« …dJ W?O1œU?« ¡U?A«Ë u?Ou ‰Ë√ cM t« v≈ «dO?A W?OK;«  U—Ëb« v W?—UA?LK ‰Ë_« »U?« W“«u? v≈ «b?U?F??? ∂∑µ≤ qI - v{U*« rO?Ë pc WOU*« …—«“Ë W U? X9Ë ¡U?C? b?F rNM?O?O?F  «¡«d?« –U?« œ«b?« ÊuJ «c?NË d?N?« W?? …d?? v?K r?N??????U?????{Ë√ o?O??????u - s? u?????M? Èd« …—«“Ë Èu?????????????? s •µ∞ W?M U?R ±≤∏∞∞ ÆWR*« WULF«

‚“«d«b t«b

tK tK«b

bOF« bL

5« rFM*«b

bL s

—UM« s


nAJ ‚“— bL

UN«b√ …—uK bOF 5 öË ôUL$ UF%

ÊuUI« 5 …u H« ±≤ ÊuUI«Ë ¥∑

dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« s —bB WO u√ …b d!

‰UL‡F«

≤∞±≥ d UM ≤±5M'ô« ‡*±¥≥¥ ≠‰Ë√ lO — sπ

∫rKI

≤≥±∏ œbF«

qL'« rFM*«b,$

r«u????????? W???uJ(« ‰U???L??? Ê« pô ŸUDI« v n u*U? iH?M vA?O?F*«

d??OU??L??' v&d*«Ë U??NM? u?d?*« d??L?? r …—u??« XU?? «–≈

tQ v Íd? bF rË v{U*« od lL? bF r vuJ(«

»U s?* WI?? WO?UL?« W«b?Ë WO?IO?I Wd?( WADF?

∫ VJ ÈËb « Èb

U?LO? ÈdO*« Ê« —U??U t«d v ⁄d9« Èd?O*« pU? Ê« tuI? db????I????«Ë «d??????ô«Ë W????Nô«Ë vU?*« sô« q?1 ÊU??? v?C???

W??Ëd??A*«Ë W?œU??F« rN??u??I?? d????F?Ë ¨öu ‰b??F« r?NM œuI cM WO«u?*« rEM«  U«Ë v …dQ WLzU? UNöô

v —u?ôU? W??N« ôË WU?Ë ôË ‰U? ö? Êô« U?« v?U?L??ô«

d_« vË√ s WOULô« W?Ou*U ”Uô« ŸUC XU

v dL?*« ŸUH—ô« V WKPË WKO?K X« ŸUDI« «c

r— ÆÆr—b? o 5ö?H«Ë ‰UL?F« ÊË—b?I ô sc« vNM«Ë

Æ—UFô« v «uU? ¡«u? 5KU?F«Ë vuJ(« ŸUD?I« ‰U?L 5 W?F?u?? Æ’U)« ŸUDI« Ë« ÂUF« ‰ULô« ŸUD b??? vu?J od???? È« vK 5?LzU???I« …œ«—« Ê« U?M{d??????« u?K W????? s ¡ö???u WuM?« …Ëö??F« W???L??O??? l— vK X?F??L?????« …Ëö?FK vB??ô« b?(« uË U?d? ÊËd?A?Ë W??L??Ë U?N?OM v? p– cO?HM XUD« U?* Ud? ÊuöË  UN?OM W? w« Ác v? lU*« r?J(« ¨h????<« d“u« s? œU???L???????U ÊU???? u r— WËb?U 5Ob*« 5?KU??F« ÊuU?? œ«u?? ’u??B u WU??(« Ʊπ∑∏ WM ¥∑ vB?« «b? d???F ÊuU?I« «c v? WuM«  «Ëö?F« ‰Ëb?? Ætu ÷ËUH« Ë« —«u(U `LôË Á“ËU& sJ1ô v U«e*«Ë  «ËöF«Ë —u?ô« vQ UU9 p– s fJF« vKË ŸUD?I« vK? oD?*« ≤∞∞≥ WM? ±≤ r— q?L???F?« ÊuU??? œ«u ???? lC?? p?– ‚u?? U??Ë qU??F« U??N k?H???? vœ« b?? ’U??)« U?N?d v?« Wd??A*« qL?F«  U?O?UH«Ë W?O?U?L'« W?{ËU?H?LK ƉULô« »U« l  UUIM« Á—«b??« œ«u? v ≤∞∞≥ WM? ±≤ r— qL?F?« ÊuU? h b??I vB?« b ÊËb? •∑ Vd*« s VM WuM W—Ëœ …Ëö? vK ‰Ëb??Ë h?M« U??N? v« v« …Ëö???F« Ác 5? lU?? ‚d???H«Ë W???œU????« W???—b« s? √b??? Èc« ¥∑ Êu?U???I« v  «Ëö ????F« qB? …b?O“ mU?0 «œu?F? ×bM U?d? ±µ∞ U—b? …Ëö?F Æ…—«“u« qOu Ud ∂≤µ mK v« v qL?F s 5 ‰b?'« »U? s W?O?{«d??« W—U?I? UM{d? uË v ’U??)« ŸUDI« v qL??F sË ¥∑ ÊuU??I« q v W??uJ(«

¨÷—_« `K r Âu??O« v?Ë «uK b?? 5ö?H«Ë ‰U??L?F« Ê«

—u:b« VzUB% w√b Ë

Ë« W??OU?? U«e?*«Ë —u?ô« v? …d??O???? Áu??? b??u? t« pôË

ÆrN{d ¡UM« UNOK ÊuKBO v« WOöF« W?U?? tu?F? b ¡v È√ rNb b??F r ‰U?L? F« ¡ôR Ê« rN UMK?I? b??(« oO??I? % rK?Ë XF??H—« —U??F? ô«Ë rN??OK? œ«“ Vz«d??C« Ê«Ë v« WMK« ÁcË «u?O rK oI? r —uú vBô«Ë vœ_« UF «b ‰ULF« ÂuL ·dF Ë√ dFA bF r UN« Ëb WMK vLM ÆÈ—UO« VOD« ÷UO dOL —ub« r r?N_ ÊU???K« Ác q?? q«œ ‰U?? L? ?F« vK?2 ÊuJ Ê√ V? «c WM« Ác Ê«Ë WU WOUL?ô« W«bF« oOI% ÊuFOD sc« v W??L?zU?? 5ö??Ë ‰U??L? •µ∞ ‡« W??? ? qE Ê√ XC??— v?« v …—Ëœ …b* …d??O? _«  UEK« v U??N? HD - U/≈Ë b?b?'« —u??? b« Æ jI …b«Ë W?O? U?L? ?ô« W«b??FU VUD? v« Wd??B*« VM« VUD? UM sË l `U?B? Ê« W?IKG*«  U?UL??ô« v U?N?C?dË  UO?zUC?H« ÂU?√ Ê_ Ub{ Ë√ W?OU?Lô« W«b?F« ÂU√ b?u U?NUD ÊuJË UN?H ‰U?? ?L? ? ?FU? ÊËd?? ?U?? ?? sc?« ¡ôR q?? ? rd? s W?? ? œU?? ?I?« ÂU_« ÆUUCI« Ác q0 rNb  UUM bu ôË rUUCIË ‰u? ÁUMK U0 «dO? r?N r W?M« Ác q? Ê« d_« v Vd?G«Ë W?U? W?B?« v ‰U?LF?« o s ŸU?b« v WKUJ? W?uJ(« Ê« 5d?B*« U?Nd?A v« ÁU?O? ‚d?G vUMB« ·d?B« Ê« Èd U?N«Ë 5Q?? ?K? ¡«Ëb« b—u? vK r?Nb« Êu?? ?F? ?C? …d U√ „U?M U?? ?C√Ë b?L?? F ·u? v« W?O? uJ(«  U?O?H?A? ?*« Ê«Ë d?B? v? v?B« ÆUd «c fO√ ÆÆbb'« UNËdA cOHM v WMK« Ác UNOK

Ãd Ê« v? ¡Ud«Ë q_« rË W?M*«Ë WKUH?« ÈuI« rË tU?IK œ«œeË ÈËU?Q? qJA? X*√ v« U?N?M? s d?B? Æd¬ bF Uu «¡u

sc« ‰U?? L? F« ”Ë¡— v?K VB b?b??'« —u??? ?b« VzU??B? ? √b ÆWOULô« W«bF«Ë Wd(U ÊuLK «uU UbMË ¡«d?IHK UU Ãö?F« Ê√ v≈ 5A*« —ub« «c vC? bIK UM√ t??OK Êu??I?«u*« ‰U?? s «u?? qJ U??I? Ãö??F« ÊuJ ÊQ U?MU WËb« W?IH vK t?ö r Ê√ s «u? q o s Ê«Ë ‚«—Ë_« jK rNzU??H? ôË rN WQ??L œd??? …œU?*« Ác v ¡«d??I?H« r?U Ãe« Ê«Ë rNK 5M «u*« W?OI? U√ t?öË v?B« 5Q?«  U«d?« s jI? ÆvU:« ÃöF« v o(« q ô v?? ? p– Àb?? ? Ê« U?MOM?9 UM?« ô« rN?? ? b?? ?B r? UM?« rd?UË …—«“Ë ÂU?? ? √ q?u —u?U v? nI? U?M√ ÂU?ô« s Âu? v n?A? ? ?J? v? Wö??G« ‰U?L?F« s Ud??O? q? UMK? W??O?U?L??ô«  UM?O?Q?« ÆdI …œUN vK qB WB« d“Ë s WKJA WM' ‰ULF« œU%« —«“ v{U*« Ÿu_« vË œ«b??« U?N? ◊uM*« ÊQ b??R ≠ rK√ t?K« ≠ oö« Ë√ oU??« ¡«u?? V? s rMQ U?bMË vUL?ô« v?B« 5Q« Êu?U ŸËd?A ŸËdA? ÊuJ Ê√ vG? UM« «uU v?B« 5QK bb?'« rô« «c oI? t_ ÂöJ« «c?N Ub?F? ¡«d?I?H« …b?U? q?√ s vUL??« ÆWzUG« WOULô« W«bF« s rNQ Êu?b sc« Ê« UMH?A?« quL?« »U v≈ UMKË U?bMË ≠ e? ≠ Wd? —UF? «uF?— sc«Ë …bO?:« dUM ≤µ …—u 5L?M*« v rN?? —U?A? W?? ‰U?L?F« l?d ÊQ Êu?UD W??O?U?L?? « W«b?  U?b?K? W?HK?? W??? «Ëœb? U/≈Ë jI? «c fO?  U?«d??ô«

±≤ r— qLF« ÊuU q

t `Lô WuJ(« v qLF Èc«Ë UN?OM ÊËdA tËö tF

œu? Ê« VM?? W?O?U?L??ô« W«b?F« ∆œU?? l V?UM?O ¥∑ Ë« qU?J« Ë« j???« ÕË—Ë v?uJ(« ŸUD?IU 5K?U??F?« 5 ƉULô« d?O??F WKO??u? årN?uK b? vKò Wu?I? b?ô« v« vN?M Ê«Ë ÆWLEM dO U«d{« qJ v —UHô« bdôË oOC« s qHJ rNKL?F VUM ÈœU? qU?I vK «uKB? Ê« rN bd jI? U? «cË l? Ê« …u?H« Ác?N bdô —UB??U W1d? …UO? rN W?I??O?L? W?«—œ œ«b??ô WK?I*« WKd?*« ‰ö? tK« s qL??F ·u? ‰Ëb? ‚ö ô« vK? U?N?L« sË ÊuU?I?« «c?N W??«u«  öb??F?K …Ëö????F« ·d???B? ÊQ ‰b??????????? Ê« V? Èc« ÂU????F«  «Ëö????F«  U???uJ?(« tKF???H? U??? «cË ¨Vd?*« s W??????M? …—b???I??? WuM?« ¥∑ ÊuU?I« v  «ËöF« ‰Ëb? œuË `?«Ë …d? cM W?UF?*« ÆvMF  «– dOG

bL WU√

œuL nu bL

UM ÆÆÁbF s …ôu«Ë v«u« UN?O rJ v« WËb« WOJK ‰U?????L?????F« r?b?????Ë Á¡UD s? ÁeM?*« czb?M `??????BË U?????F?MË ÷—√ ‚u? …U?O?(« ŸU?M qO?M« ‚d?F« »U???√ 5ö?H«Ë ÆdB XF?{Ë v?« W?O?u??I« U?Ëd?A*« rb?J «u?I?I?? sc« rË ·—U?B*«Ë Ÿd« «u?I s rN? …—UC?(« »U?√ vK dB? «u?U?√Ë ‚dD« «Ëd? s rË fu?« …UM «Ëd?H? s rË Wbb??(« pJ?« ◊uD «u??U??√ sc« U??C√ rË —u????'« rË U¡UA« v rUF« Èu vK WOU« dB XU v« v qOUL≈ ub)« rK oO?I% vK …—œUI« b«u« «uU «Ëb??O?? s rN?? ÆÆr?Ë ÆÆrË UË—Ë√ s W??F?D d??B?? qF?? ÆvUF« b« ÊdI« ŸËdA rN bNA WU Ê«d???L??? s? d???B??? t?b???N??? U??? q? ÊS??? ÆÆ œdD????« uË d??B?? ¡ö?? ‚d?Ë b?? s ¡e?? u??N??  «“U?$«Ë  U??U??$Ë —ËbU «u???LU?? sc« r ¨5?ö??H«Ë ‰U??L??F« 5?O??I??O??I??(« ·ôü«  U «uKB?« sc« rË rOEF« —uF« v d_«  U?I?D« W«d? s X? v« …u??H« «Ëb??O Wb?_« s U?NH?d& U?NK?Ë W?O«—e?« ÷—_« vK ¡«b?ô« v W?OKO?HD« ÆW«—eK W(U `B ô YO sM åt?K „d?? ô ¨tK „—b ô U??ò q*« U???O??? `??B

‰U??L?F« UM?«u?« v≈ ”U??L?(«Ë ‚b??B«Ë V(« q?J t?u?? s d???????√ r?N??? öu? ‰b???F?« rNM? »U??? sc?« 5ö????H«Ë d?Ë_« rN?O?B ÊU? b?IK d?NI«Ë rK?E«Ë ·U?ô« rNU?«

dUEK …u$œ

U?? «c?Ë qb??F v?« ÃU????% v?« W??O???K« œ«u*« i?F t Ê«

r— WËb?U 5Ob*« 5?KU??F« ÊuU?? q?b??F?? Ê«Ëô« Ê« b?? t«

ô≈ WOJK s UM bF rË ÆÆWKU ÷—_« vK? vuU d_«

Ê√ vC XË È√ s d√ 5öË ôUL ÂuO« ÊËub UM«

U?U?9 ·d?F UMô ±≤ r— q?L?F« ÊuU?? w U?b?? fO «cË

b?I?«Ë …dO? …u? U?I U?N« f*« œd?0 v `L?ô w«

t V?« U?bM U?U vK bL?? dN?_« d?B v«Ë U?NO?

ÆÊ–≈ UNKFH sL s UNKFH r

WAd

—u,B«b,$ ‰œU$

ÆU«e*« WUË

qL??F« U??ö??Ë  «Ëö??F«Ë —u?ô« ‰u?? W??{ËU??H*«Ë —«u??(U

vu??« v« W«b?« v≈ bF?MË UNËd? —œUB? v „uJA?

Ê«Ë å„dH q? „bK p Uò ∫qzUI« vF?A« q*« `BË

∫rKI

ŸUD?I« v q?L???F? Èc«Ë …Ëö????F« ‰u???? ÷ËU???H????U? ÊuU????I«

`L?? v?« qL??F« U??ö?? v« j?I?? d?O??« s?JË t????O????F??A

U?N?F??O?L? U?I?D?« Ác Ê« l W?OU?L?√d?« ‰uK ôË ŸUDô«

«d?O? d?O??F«Ë UMJ2 ‰U?;« XKF? v?« dUM ≤µ W?OU?«

¡ö? sJMË ’U?)« ŸUDI« v qL?F Èc?«Ë UN?OM W??L?

ÂœUI?« Wô« fK? v« t ÂbI?K vUIM« rOEM« Êô« t?—b

UUI ôË W?O «dI?—ô« WID« s «u?O ‰ULË 5ö? rN

Èd?c« q% ÂU?√ Wö b?F?? U?M—U v W?—U? ÂU?√ gO?F

WuM?« tËö??? t??F?? ¡U???d?? sJ?MË W??uJ?(« v qL???F Èc«

…Ëö?F«Ë dô« ‰u? W{ËU?H*U qLF« ÊuU? t `L ’U?)«

WUd«Ë WUMFU vË_« gL?N Ê√ «œUF?Ë ôuI ÊU? bIË

‰U?? L ?J ?? « q√ s? dUE? K q? ? ?I *« W?? ?F ? ?L ? ?' « W?? u?J WU?? ≈ U??N ? ? ? b??I ? ? vË …—u?? « ·«b« r bb? —U?B ? UË t_ qbM? ÂUA —u? ? b« W? d?? s Yb?( «Ë d? d? ? K? ôU? ? „UM? b?F v? « UM?J *« Ác? s sJ? ? ? È√ Ë√ …d?? O ? ? √ Xu?? ?H U?? ?N ? ? b? V–U?? ? √Ë U?? U? Ë√ X?? ? ? √ ÆrO_« l«u« d_« ‰uI WdH« vMœ qOBH ôË vU?O »e È_ vL√ ô U√ UbK qC√ b? v qQ ÈdB? s «u vMMJ »e(« u? sË œö« rU? u s vMOMF ôË qJ?A Ë W??O ? ? K_U? “u??H ? ?O ? Èc« q?O ? B ? ?H « Ë√ rb?? O r s? ¡«œ¬ vML?? N U?? —b?? I W?? uJ(« rNœU??O ? q v X?I ? I ?% v? « ZzU?? M«Ë d?? _« …—u« ·«b« s t?I I?% U ÈbË œö? « —u_ Æ5uD*«Ë ¡UD« VUDË œd?? qJ …u?? b« t?? Ë√Ë œu?? √ vM? S? p? – vK v dUEË iH? MË —u Ê« lL? :« «c v v? Ë VUD*« oI? v? Wd?( « sœUO? q œd? ? Ë U?N e? Ë U?N u? Ë U?N œU? d UbK œu?F ÆWuK*« tuIË tdË t«d VFA«

qL'« rFM*«b

—«u??( « —U?B ? « s …d?O ? _« À«b?? _« q?? XM d??B ? W?? KB? v?K U? d?? ·«d ô« W? U?? 5 v? « …b??O ? ?: « …—u?? « ·«b? « oI?? ? ? v?? Ë XU? Ë UMUMË UMU? …dO? UNK√ s v? { v?? ? W?? ? ?O D? « UM{—√ ÈËd? W?? O ? ? c« r? ƒU?? œ rK?E « vK? ¡U?? C ? ?I « v? 5ö*« r?K oI?? ? ?  «bK Ub?K œu?F Ë ÊU??O ?G ?D «Ë œU? ? H «Ë d?N ? I «Ë b?? { W??O ? d??F ? « U??N ? ? ? ? √ œu??I ? W?? «d?J «Ë …e??F ?K s WF? «bË W?O F? « b{Ë t«u√Ë —U?L F? ô« WU? «Ë 5DK v vdF« ÊU? F? ‚uI W? U W? U?{ ôU? ”b?I « U?N ? ?L ? U? Ë WKI? ? *« t? Ëœ ‰b?F « ¡ÈœU? ? Ë rO? ¡U—≈ v W?K O? M« ·«bú WOUù« W«dJ«Ë Wd?( «Ë ågOò vULô« sJ —«u? « UN?F ? — v« Wö? « «—UF?A « vË W?O MF?? d?O ? W? uJ?( « Ê« lO?L ? K b?? Q Ê√ b?F rË jO?? ? « s «u*« U??N ? O MF ôË —u?? _« Ác??N «c ¡U?M √ V?K √ 5? Ë U?? ? N M?O W?? ? I ? „UM? b?? ? F ‰Ë√ s? Êü« X?? ? ? ? ? ? ? √ r?N Ë√ U? √Ë V?F ? ? ? A ? « q? — q u?? ? œ√Ë W?? ? ? uJ?( « qO?? ? d? 5? UD?* « Âu ‰eM Ê√ qH Ë aO? ÆÆ…U? Ë »U ÆÆ…√d? «Ë

bO« vHDB ¡«uK«

‰U?LF« ‚d?Ë s u« «Ëd XN v?«  UI?D« q s UE

dUM ≤µ …—u vK ‰U?L J«Ë ÂU?L ? U ÊU? U d? Ê√ q ÆÆd?? c d??O ? O ? G ? ÈQ d??F ? A rË …b??O ? : « q v «b??O ?I ? F d? ? √Ë «¡u? d?? ? √ Ëb? ? d? _« «—U?? ?O ? ? « V?K √ 5  U?? ? ö?? ?) « …b?? ŸU?? ? «  U?? d?? ( «Ë qzU??B ? H ? «Ë W??O Mb? «Ë W??O ? U??O ? ? « U2 W?O ? UL? ? ô«Ë WœU?B ? ô« ŸU?{ Ë_« ÈœdË ÆW1d'«Ë WUD«Ë dIH« W ŸUH—ô Èœ√ W? u?J nI À«b? _« p?K Ë b?N ? A *« «c jËË ·«bQ ¡Uu« s …e? U qbM ÂUA —u? b« U?N ? « q jO? ? « s «u*«  U? U??O ? ? «Ë …—u?? «  U?? ? “_« ¡«u?? ? ? ? « v U?? ? F —– ö?? ?A ? ? ? XK?A ? ? Ë√ W?? O ? A ? ?O ? F *« ŸU?? { Ë_« `O?? ? B Ë À—«u?J «Ë W? U?L ? U?N ? ?F D v« œu? u« s ¡e? ¡U? u« W«b?? ?F «Ë Wd?? ?( « »e?? Ë√ 5?L K?* « Ê«u?? ù« WUzd« W? R? Ë√ WU?L K vU?O « Ÿ«—c« s ŸU?? b? U ¡ôR q? vH?? ? ? «Ë U?? N ? ? ? ?H v?K V?? ? ?M *« f?O zd? «  «—«d?? ? Ë W?? ? uJ?( « nu?? ? v `?{ «u« qA?? H «Ë …—dJ?* « ¡UDô« dd?? Ë Áb?? ? ? « U?? Õö?? «Ë À—«uJ«Ë  U?? “_« …—«œ« Ædb«

vHDB ÂU Æœ

s u« ¡UM ¡U???√ qL?% v UM d??√ „UM f?OK 5ö?H«Ë Æt ÷uNM«Ë WOM u« UMU?Ou0 5öË ôUL? ÂuO« iNM Ê« UMOK Ê« oO?I???« W?U?? UMu?I??( VJ Ê_ W?u?IM d??O? WKU? p– UM?KF?? s? Ê« ¨U??{d?« 5F a—U???« UM?O≈ dEM? ·u?? ö?F? lOD? sË U?NKF?H nO? ÆÆvIDM*« ‰«R?« `?BË ÂU???ô« ·d? 5ö?H«Ë ‰U?LF?« …œU s? UMKO?' VJ Ê√ ‰u?O? …UGD« Áb?O? Èc« ‰U?;« —«u?_ ŸU?A«Ë qU?« Æpc WOUO« sJË jI WœU*« XO UMuI 5Ë UMMO 5ö?H«Ë ‰U?L?F«Ë VF?A« W?O?KQ qB Ê√ l?OD? sM cM …—d?I*« W???M« `?BË ÊU*d?« v …—«b??B« ÊUJ v≈ fU?:« s 5ö?Ë ôUL? q_« vK •µ∞ U?OMO??« bI? qO?M?« ‚d?F« »U??√ `??B?O? WK;«Ë W??O?F?A«Ë W?O?U*d?« W???O???K_« »U??????√ r ‰U???L??F?«Ë 5ö???H« …U???O??(« ŸU?M ÆWOU*d« tM?L??C Èc?« ŸËd??A*«Ë ‰œU???F« U?MI?? “u??? Ê« UM? ʬ q …d* UI? 5öH«Ë ‰UL?F« W s ö?U dO_« —u?b« °ø…dO√Ë …b«Ë v≈ W?O??K_U qBË U?NKF?H? Ê√ lOD? UM« „—b? Ê√ UMOK Æ vUF tK« Ê–S q«u Yb(«Ë ÆÆo*« ÊUJ*«

w«d*« bL vU

Èd“_« bU

U,OJ «dL` UNzUM √ œuNB ‚—u1Ë Ê«u:√ v W,;« fLd lDC Èd/,« qIMK W%UF« W UIMK b1b'« qOJA« »UAf_«Ë ¡UM,U 5K%UFK WOMN*« WO UIM« WM K« fOz— œuL/% n:u1 bL/% ÂdC<« v UIM« s$ Y1b(« vCQ1 WKO,M«Ë WKOYô« rOI« qJ Uu/A% Ê«u:√ fLd q% Us«œ bOFB« »uMB s$ W UIM« ‰us%Ë ¡UM,« œ«u% lMYË »—U « UN,9«Ë ÂuO« t9d/ v UI dJË q{UM% VKHË ”—U ÕË— qL/1 qB— qN ÆÆdB% …—UC XAUY v« fQ1 U/B«— öI$ tO Èd1 s tJ bO: ÊUMH« q{UM*« W1dB*« WO UIM« W9d(« rOJ ÊU9Ë w«d,f WKY«u*« ¡UM,« ‰UL$ aOd t« qL'« rFM*«b,$ qYUM*« v UIM« tHOKf tO Èd1Ë œu0 wUBU tO≈ lL1Ë t1√— v≈ ÆÕËd« ¡UHYË W,;«Ë ‚bBU Ãu*« uN ÆÆbOFB« »uMB wUEU/% s% U—ËUB U%Ë Ê«u:« q√ oKD1 Ê√ V/1 UL9 n:u1 bL/% ÃU(« W d& VJCË nu bL s Ê«u:« q√ qJ «bBI% WO UIM« WM K« dI% ÆÆb1b« ‚œUB« È√d« ÃU/1Ë …—uNA*« r“uFC U%bM$ rbBI% bL t qOUL« ÊQ «dO9 r«Ë wUBB{« WU9 v ÃöF«Ë ¡UHA« b1d1 s% qJ ö%¬Ë ¡UB— n:u1 bL/% ÃU(« tKFB YO ÆWOUù«Ë …¡UHJU rN œuNA*« ¡U,J_« s% W,{ rC1 v,D« lL:« «c ÊuJ1

‰UOB_« qY«uC W UIMK öOY√ UU&« fJFC UL9 ‰UOB_« 5 qY«u« fJFC W/BU W d& fLd lDC Èœ«u« »uMB s%Ë ÆW,B«Ë WC1d …dN% 5Od Ë WO UI —œ«u9 »U,A« s% …b1bB ‰UOB« œ«u$« ËbG1 qL'« W:Uzd ¡UM,K W%UF«

œdH% v UIM WO% bOL(«b bL .dJ«b

Æt bNA1 œdH% ¡UDF d1bICË “«e$«Ë V WO% n:u1 bL/% ÃU( …—«bB s$ o/1Ë

ÈËUœ≈ Èb— bL

Ê«u:_ v%uI« bOFU WsMNC ¡UM,« œ«u% lMYË »UAf_«Ë ¡UM,« wU$UMB 5K%UFK WO UIM« WM K« fOz—

œuL/% n:u1 bL/% ÃU(« ÂbI1Ë

œuL/% bOLF« bO«Ë Ê«u:« kU/% bO« vHDB% ¡«uK« bO«Ë Ê«u:« VFA d1bI«Ë V(« qJ Ê«u:Q …—«œ« d1b% vL F« 5 bL/% bL « bOLF« bO«Ë bOFB« »uM' WIDM*« d1b% b$U% rO«d « vHDB% ÆÊ«u:« VFdË ¡UM,« ‰UL$ l% ¡UM,« rNËUFCË WK%UJ« rN1U$d wU%uKF*« e9d%Ë WOb*« ‰«u _«

Ê«b“ ÷u WU

…d N«Ë WK%UF« ÈuI« d1“Ë

Èd“ô« bUf WOUG« U“u%d U,B«Ë d1bI«Ë WO/« v o(« qE1 UL9

ÈËUM ·d√

qL'« rFM*«b,$Ë È—uA« fK % uC$Ë dB% ‰UL$ wU UIM ÂUF« œU%ô« fOz— vA«d*« vU,BË ‰us%Ë WO UIM« WM K« fOz— dB% ‰UL$ wU UIM ÂUF« œU%ö b$U*« 5%_«Ë ¡UM,K W%UF« W UIM« fOz— fOzd« VzU ÊUL« bL « ÊUC%—Ë ÂUF« 5%_« ÈËUMH œuL/% n:u1 bL/%Ë vK,I« tBu«

bL/% tJ qO$UL:« ‚ËbMB« 5%√Ë n:u1 bL/% s ÂUF« 5%_« b$U% n:u1 bL/% W%U:«Ë n:u1 bL/% WLJU wUOH« WMO%√Ë bOL(«b,$ bL/% .dJ«b,$ b$U*« ‚ËbMB« 5%√Ë bL/% tJ qO$UL:« bL/%Ë n:u1 ÈËUMH ·dd«Ë s r:UI«u « bL « ¡UC$_« ÆÆ nu bL WL U t qOUL≈ bL ÆbL/% n:u1 b1d d:U1Ë bL √ ÈËUœ« œUd— bL/%Ë

vHDB% s1b« ÂU Æœ W:Uzd vHDB% s1b« ÂU —u9b« W:Uzd Èd/,« qIMK W%UF« W UIMK b1b'« qOJA« È—uA« fK % uC$Ë ‰ULF« œU%« fOz— vA«d*« bL/% vU,B bL$« ∫vCüU9 ≤∞±≤ WM ±π≥ rH— —«dI« oË WOJ«dI1b« Áœu1 uB v «uC$ ±∂ s% ÊuJ*« UOz— ‰UL9 vHDB% s1b« ÂU Æœ æ U,zU rO d«b,$ vK$ œUB ‚—UJ æ U,zU ÊUDK: e1eF«b,$ r:UH s1b« ‰UL9 æ U,zU rO«d ≈ bO: 5 æ U,zU ÈËö;« bL √ bL/% kU æ ‰ULF« œU%U W UIM« q2Ë U%U$ UMO%√ vHM Ê«dL$ bO: dU% æ Ê«dL dU ‚ËbMBK UMO%√ “«eI« n:u1 bF: s1b« ÕöY æ «b$U% U%U$ UMO%√ —Ëe« Áb,$ bL/% bO« »UN1≈ æ «b$U% ‚ËbMBK UMO%√ ÈËUAA« bL/% ÷u$ vLN æ «uC$ œ«u'«b,$ ‰UF«b,$ e1eF«b,$ æ «uC$ WOD$ bL √ v9“ ‰œU$ æ «uC$ Ê«—b œËœu«b,$ dOL: æ “«eI« Õö «uC$ v:u% vK$ ‚“«d«b,$ v%U: æ «uC$ eO $ vK$ bL/% b%U æ «uC$ ÈbM'« ·Ë¡d«b,$ ÈË«eL(« bL/% æ «uC$ rOMA s vK$ s æ vULF« bzUI« œuNB dJAC UL9 ÆÆd1UM1 ≤µ …—u` W,:UM0 rOEF« dB% VFd v≈ vUN« hKfQ W%UF« W UIM« ÂbIC ÂUF« 5%_« »UDf ÕUH«b,$Ë È—uA« fK % W1uC$Ë ‰ULF« œU%« fOz—

vA«d*« bL/% vU,B

œU ‚—U

qOJA« «c vK$ —«dI:ô« - v W%UF« W UIM« u/ W U« rNHH«u* ‚ËbMB« 5%√ v%uO Èd1 Ë WK%UF« ÈuI« d1“Ë Èd“_« bUf v UIM« –U:ú d1bI«Ë WO/U Êu%bI1 UL9 dB% ‰ULF dO)« tO U* oOu« lOL K vMLË dB% ‰UL$ ·«b√ oOI/ WL:U(« WK d*« pKC v W1dB*« WO UIM« W9d/K t1bI tO≈ vF1 U%Ë

W UIM« fOz—

‚ËbMB« 5%√

ÂUF« 5%_«

vHDB% s1b« ÂU Æœ

“«eI« ÕöY

Ê«dL$ dU%


±±

‰UL√Ë ‰U

ÊUL- ÈuK( ∫ ·«d1«

≤∞±≥ dUM ≤± 5M ô«

‰ULF«

∫qbM ÊuCH ‰UL_« ‰U—

WœUB ô« W “_« r— vUMB« —ULö v{«—√ hB r W uJ(« Á—«d?? —«b?« Ë« vzU??? q?JA —«d? —«b??«

W?OF?L fO?z— dU? Ãd b?L? ”bMN*« b?R

s «c q vU?« ÂuO« v tM …œu?F«Ë Á¡UG«Ë

t« sd?L????*« b?√Ë »d?F« Ãd Èd?L?????

—U?ONô«Ë d?B? v «—UL??ô« qODF tQ?

WœU?B?ô« d?B U?“√ q% ÷Ëd?IU fO

Ác X9 «–« U?« Èd?B*« œU?B??ö ld?«

…—U?? Êü« W??uJ(« Uc??? v« ‰uK(« Ê«Ë

b???O?? ŒU?M d???O??u? v« W???U??{« «¡«d???ô«

U????UD? b???O????H s?Ë Èb????& s UM?J???? s

l? UË ÃU?ô« WK Ê«—ËœË —UL?ö

Uœ—«u nO uË d?B q«œ tu?« …—ËdC

W?IK?G*« lU?B*« `??Ë ÃU?ô« …œu?? s p–

UœUB?« w W?I« dB* b?OF U?OIO?I U?HO u

WU?0 ÊuJO? p– ÊU? dbB?« v ¡b?«Ë

Æ…—«œö jI ÃU%Ë WOM dBL

t??O??U??FË Èd??B*« œU??B????ö ÕËd« …œu??

œU?B???ôU ÃËd??K ◊U??I …b? d??U? Õd???«Ë

ÆtuË td s ÷uNM«Ë

q?L? t?O≈ WI?« …œu?Ë ÊU?_« d v≈ Èd?B*«

W?O??F?L?? fOz— v??O?I« Xb?? Èd U?L??O?

v«Ë W?U?O?U W??uJ(« ÂU?L?« …—Ëd?{ v

…œu? Ê« WbM?u?« Wd?B*« ‰U??L?ô« ‰U?—

ÂU?O?? U?d???I? UÎ ??Fd?Ë «Î d??U?? «Î œ—u?? q9

d?B? v« rd?O?Ë 5bMu?« sd?L???*«

vOI« Xb

vI??O?I? —«d??I??« œu??Ë …—Ëd?C j?d? Êô Âö?? œd????? fOË Èd??B*« Ÿ—U???AK

vK'« nd

dU Ãd bL

ÂUOI« …—ËdC W—uN?L'« fOz— vd bL sU?????_« s U?d????O????Ë ¡U?MO???? »u?M …—U?e U2 U?N?O??{«—√ v «d9R? b?I?Ë W?O??U?O?«

s d??B?? v Àb?? U?? lU?? t?K rU??F«

tzUG≈ bF) *«—œUB« rœ vK *U,dA« VU% Vz«dC«

Vcô tFOD ‰U*« ”√—Ë W?OUO qö UœU?B?«Ë UO?UO? …dI?*« sU?ö ô«

‰U??L???ô« ‰U??d b??O???u«Ë bb???N??« W??U???O??

s vI?O?I?(« d?F*« u Èd?B*« Ÿ—U?A«Ë ÆdB v l{u«

*«¡UHJ« vK œULô«Ë W(UB ÊËb) …U$ ôË ÆÆ*UMJ9 `M*«Ë ÷ËdI«

ö?ON? s UMb? UL?N? t« åvO?I«ò ÈdË ‚d Ë „UMË UM? œu?u  «—U“Ë sd?L????LK ‰UL?ô« ‰U—Ë  «—U?L?ô« vQ sK »«uö ÆU—«dIU ô« dB v« Uc???????  «¡«d????« s ÂöJ?« U???« nO????CË «d??O?√Ë ôË« WD?d?  «—«d??I« Ác??N? W??uJ(« vK ‚U?Hô«Ë dB? v vU?O« —«d?I?ôU Æd« ¡v È« q dB Wb

ÆtOK ÊU U2 qCô ÈdB*« œUBô« …œuF W??(U??B? v? ¡b??« …—Ëd?{ vK??'« Õd????«Ë vK Èd??B?*« lL????:« ·U??O « lL???& WKU?? —«d??I????ô« …œu?? tQ?? s «cË b??«Ë ·b sd??L????*« …œu?? vU?U?Ë Èd?B*« Ÿ—U??AK

÷«d????« s b????I?M« ‚ËbM? ·u???? s? ÁuË

Æbb s dB v —ULö ‰ULô« ‰U—Ë

ÆÈdB*« Ÿ—UA« v l{uK «dE dB

v 5u?*« vK …—ËdC vK'« VU U?L W??OzU???Ë «—«d??I« v? W?O?U???C« s d??B??

»U ÕUH«b

WKN*« b? W?OU*« WU?d?« id «–U?LK jI? …d?O?J« q w U?N?U?{Ë« oO?u lOD? w? U?d?AK

U??N??U??{Ë« oO??u?? WK?N*« b?? i— d?????L???œ d???N??? w XN???« w?«Ë ‚«—Ëô« W???F?? b?√ YO?? w{U*«

j— …d??????L???« U???d?? Âe?K

ŸU?????{Ëô« oO?????u Âb????? Ê« W????O?U*«

o UM?*« w U??NJK9 w?« ŸËd??H«

V? …d?OG?B« U?d?A« WU?Ë

ŸËd??????????H?« j?d U?E?U??????????;«Ë

ôË«b??« wbË ‚u?« WU?? Íœd

db?? 5?O??F pc??Ë ¨W??—u???U

cM s?d?L??????*« ÂU???«Ë ‚u??U

XK?—« b???Ë Ÿd??? qJ Íc???O???H?M

U????NU????O????«bË dU?M ≤µ …—u? Ÿôb«

U???d???A  «—«c« W???O?U*« WU???—

e??Ë U?u µµ W?—u?« oK VI?

W??OU???? «d?? ≥ WKN?? U?N??D«Ë

U??Ëd??B?*« œ«b?? wK  U???d??A«

UIzU nI WOU(« ŸU{Ëô« sJË

U??d? b??{ —UJ??ô«Ë n?F??« ”—U9 X«“U?? W?OU*« WU?d« W?I?«u Âb? p– wK qO?œË…d?L?« d?AË ‰U*« ‚u d?CO? Íc«Ë WKN*« b Âb? wK UN ÂuI w«—ULô«Ë W—uK W—ULô« WUI« w?«  ö?J?A?*« …œU“Ë  U?E?U???????;« w? ŸËd???????H?« ÆÊuKUF«Ë ÊuKUF*«Ë  UdA« UNN«u

Âb s UNMJ Xu« iF bO?H b WR ‰uK W?OI?O?I(« ‰uK(« sJ? ÆÆWKu «d?H œU?B?ô«

WœUB?« WD l{u ‰UL?ô« ‰U—Ë WU?MB«Ë WËb« ‰U—Ë 5œUB?ô« U?N?A?O?F? v« oKI« WU? ¡U?N?ô W?OMe« …b*« —U???ô« v? 5F?{«Ë …œb?? ÆgOF« WLI s U ÈdB*« s «u*« …œb?? d?O? …—œU?*« Ác? Ê« pO??ö?« W??F? fOz— —UJ?*«u« bU? ‰u?I UNKu?9 WOH?O `O?{u È—ËdC« s ÊUË q?d ÂöË W?{UH?CË `ö*« ¡«—“u« fOz— lC? rK W“«u*« v e?? s vU?F s?Ë W?U? Uc?O?HMË UMJ? ô« vU??  U?d?B?« Ác qË ·ËdEK U??N?dË …œb?? b?O?«u? WœUBô« UMËd ¡uQ d/ sË WU? VFA« WQLD XuK „öN«Ë q s …bUË rb ÃU%Ë …d?F d9 WdB*« WUMB« Ê« özU ·U{«Ë v …—b „UM?Ë q d?L???? b«e v?  U?U?)« —U??F?« Ê« —U?«Ë W??uJ(«  Ub?% UNKË ¡«œu?« ‚u?K ‰U? `? Èc« dô« uË  Ë“U*«Ë —ôu?«

Wb(« UdEM« l V«u ôË ©W1bË WHK¨ UNU“«

vK b?«Ë Èb?*« WKu U?A?U?MË  «—œU?? dE?M sË WKU? ‰uK?( ÃU??%

Ê« XMLô« …—U WdB*« WdA« …—«œ« fK? fOz— ”U Èb dOA

WËb« ‰U?—Ë W??UMB«Ë W?U?O??« ‰U?— s VF?A« Èu?? nU?% …—Ëd?{

v« …—œU?*« Ê«Ë W??u?LK WœU? U?ö?« È_ gDF??? Èd?B*« Ÿ—U?A«

…œb?? W?O??O«d??« l{u …b?«Ë ÷ËU?H …bzU? vK ”uKK œU?B??ô«Ë

◊uD l{u 5B??? ¡«d?? v≈ d?I??H? U?NMJË …b?O? W?uJ(« U?N??d

U«d?ô« s ôb UbO«uË cOHM?« WOHO UN?O 5F{«Ë ·«bô«Ë `ö*«

UN?IO?I? WOM“ …b? lC Ê«bô …—œU? ÈQ …—œU?*« `ö `{u W?Cd

v gOF tQË b?«Ë vUO qOB q? s ¡UË  «—œU*« v X« v«

Æqô« …dOB WuLM jDË UO¬ l{Ë v≈ WU{ôU

ÆWeFM —e

—ôËbK v?uM'« ŸUH—ô« bF)

œdAK rNIdQ vH q U n√ ≤µ∞Ë —UNM WUDD« …eU? UNKF&Ë WU?D« WUM W«u …bb? Ub% n« ≤µ∞ s d???« bd?A v V???Ë W???UM*« s —ôËb« d?F? v d?L??*« ŸUH—ô« b?F W?U? qU?

*«—UIF« ‚u ÊöFA XML_«Ë bb(« *U,dA« œbN œu,d«Ë —UF_« vH …œU“ •≤∞ WOU« WHB ld bb(« dF …œU“ v V« ÆÈdB*« tOM'« ÂU√ —ôËb« dF …œU“ v≈

u oK?IK V???*« d??ô« Ê« ô« W??UMB« …b?U???? s

¡UM?«Ë œ«u*« W???????F??? f?Oz— vM?e« b???L????« ‰U???

p–Ë Êu???B??B?????*« U??N???O« —U??« Èc« ‚—u?« W??“«

sD W?O??L?d« lO?« —U??F?« Ê« W—U???« ·d?GU

v—b*« »UJ« WU l UM«e

¥π∂ 5 ÕË«d? WO?{U*« —uN?A« ‰ö XML?ô«

UM« W?U?D« W?d? fOz— …b?? bU? ‰u?I W«b?« v

—«d Ê« t?OM µ∞∞Ë ¥∑∞ 5 ÕË«d d?F U?OU

‰ö? s W?UM?B« …bU??…—Ëd?C W?u?J(« b?UM

XML??_« v?K U??F??O??*« W??d??{ ld? W??uJ(«

WUD« Ê«Ë WU—ôËbK vuM'« ŸUH—ô« l UNLœ

s V?K vK ¡U?M ¡U??? •µ s ôb? •±∞ W??????M

r? «Ëœ« vK? U????N?ö????b???? s? •∑µvK? b????L?????????F

qO?B?% - YO? vd?{ »d?N È√ lM* W??F?A«

—ôu« d??F?? ŸU???H—ô «dEË Ã—U??)« s U?œ«d??O????« W???O???U???ô« U???N??????U n?BM qL???F? lUD?*« rEF???L??? s t?« —U??«Ë qI? ÃU??ô« v?U??U?Ë qI W???UMBU??? —U?F« ŸU?H—« «¡u œ«œe d?ô« qF?& v« »U?ô« s? bb???????F?« „UM? Ê« ·U???????{«Ë ¡Ud???????N?J«Ë Ë“U?*« nOKG«Ë WF« U?NMËWUD« l WK«b*«  UUMB« WUD« WUM l{u W?uJ(« bUM vUUËdAM«Ë W??d?{ ¡U?G« ‰ö?? Ê« p–Ë U?N??U?L?«  U?uË« vK iO??H???Ë …œ—u?????*« ÃU??ô« ◊uD? vK  U??F???O??*« U??NMË W??O?UM?B«  U?U?DI« s œb??F W?U?D« —U?F??« W???O??U?MB« o? UM*« rœ l? «c ‚—u« W???UM ŸU?D

mK l«u WdJ nBË W?HË UNOM ±∞ mK WOL?L

qUË vzUNM« pKN?*« dF lOM*« s WdC« qB???? WËb« Ê« vMF? U? s?A«Ë W??d?C« ÆlM*« s WdC« t« pKN*« WUL “UN fOz— »uIF n U ‰U bb?(« —U??F?« ŸU?H—« »U???« W?«—œ U?OU?? r s? U?????&U ŸU?????H?—ô« p– ÊU????? «–≈ U?????Ë v?K;« Ê« Â√ —U??F?ô« …œU?“ v≈ œ√ W—UJ??« W??—U2  öLF«Ë —ôËb« ÂU?√ tOM'« ÷UH« W?O p– YO bb?(« —UF« ŸU?H—ô Èœ√ U uË W?OM_« s Ë—u??O«Ë —ôËb?U …œ—u??????  UuJ? „UM Ê« pK ÂU??√ t?O?M'« ÷U?H??« ÊS? v?U?UË Ã—U??)« Æ UuJ*« pK —UF« …œUe ÈœR  öLF«

W?OU?MB« o UM*U W?O?Uô« W?OM« —uDË ‰U?LJ?ô

- t« v≈ p?KN????*« WU??L?? “U??N??? fOz— —U??«Ë

W??“ö« v{«—ô« d??O?u?? W—u??N??L??'« Èu????? vK

—UJ?ô« l?MË W??UM*« “U?N? l? «¡«d?« –U?«

v «—U?L????ô W?U? v? UM« ·U?{«Ë —U?L????ö

U??&U —U??F?ô« ŸU??H—« ÊU?? «–≈ U?? bb???? p–Ë

∫ rO«d« ¡UM ‡‡ X

vH?Jô W???OK?;« W???UMB?« Êô ‚—u« W???UM? ‰U??????

‰Ë«b?« s ‚u?« v W?F?K« ”U???« s U?C«

v …eU W?UMB« qFU uË tU U? œ—uË

bb?? su?L« Y?U? v Ud?% „UM Ê« ‰U?Ë

l«d s W—U??« …dU?I« Wd?G UuK(« W??F? XHA?

œu?Ë Âb??F W??O?? œ«d?O???ô« vK …—b?I« Âb?? WU?

”U???« Â√ W—UJ?« U?—U2 „UM XU? «–≈ U?

b??R ÂU?F?« «c nd??A« Èu??M« bu*« ÈuK v?K ‰U???ô«

v«c« ¡UHö dEM« …—Ëd{ vK œb?Ë WOU WuO

—UJ???ô« 5? ‚d??H?« `{Ë√Ë ‰Ë«b???« s b?b???K

…dUIU W—U?« WdG UuK(« WF fOz— b?F« Õö

UM« ·U???{«Ë W??UMBK v???Ozd« —u??;« U??N?ô ‚—uK

v •¥ v« XKË Èu?K(« ¡«d? vK ÷U?H?ô« W?? Ê« vK ÈuK(« lUB0 5KU?F«Ë —U« Ê« U?ôË ≤∞±≥ ÂU

UM?U???O?????« Ê« 5? v ‚—u« s? s n« ±µ∞ Z?M Æs n« ≤µ∞ qB fOz— sL?d«b?? sb« ÂU? b?L?« —u?b« ‰u?I

UNOM ¥ dF «d ≤∞∞ dJ W?OBL ’dË UNOM ±≤

ru*« «c? v h?? Êu??OK? mK W—u???N??L??'« Èu??????

nK ’d?Ë tOM ∑ d?F ‚bM U?u UN?OM ∂ …bb o

ÆtM «—UOK µ uM —bI tFMB*« ÈuK(«Ë

’dË U?NOM ±¥ mK?0 dOJ?«Ë UNOM ∑ m?K dO?G “u

—u?cK bu*« ÊUB? …œu u ÂU?F« «c bb'« Ê« ·U?{«

Èc« dô« uË v?—b*« »UJ« WU? —UF?« ŸUH—«

‚b????H«Ë qL?? 5 6?K*« uKO??Ë W??O??bM?«Ë W“uK«Ë W??O??œ

W??Ëd??F«Ë WM?e*« lMB« W?d??B?? pO????ö??« W??Ëd??F«Ë

d???F???? qOK?I v« …b?U??? ‰ËU???%Ë …—«“u« Ád?JM????

s …eU'« V?KF« —UF« ÕË«d?Ë UN?OM ∂∞ mK0 ‚bM«Ë

ÆWuK ‚«—ËU WHKG*«Ë WA—e*«

©WU???«¨ t?H?Ë U? uË v{U*« ÂU?F« s W?U?D«

ŸuM?«Ë nMB?« V??? vK U???N???O?M ≥∑µ v« U???N???O?M ≥µ

U{u UN«u«Ë UNLO?LB …Ëö(« WËdF« v« WU{ôU

Ær(«Ë …œu'«Ë

d?B v« Ê«e?d ÈuK(«Ë ÊU?B(«Ë W?ËdF« W?UM Ê«

Wu??OKU e??O??L?? v« ÈuK(« ¡«d??A b????F« Õö? `?BMË

Êud??B*«Ë U?N??u sË t???Ë“Ë tK« d??U rU??(« W?H??OK)«

W?U?'« ÈuK?(« ¡«d? s œU?F?ô«Ë lUM?« iOô« ÊuK«Ë

ÆbOKI« «c vK ÊuEU

Ê« VË WKu «d??H? se??« W??O? U?N?u — U?N«b?I?H

Ê« v«d?O?A W?U?D« W?dG n?B*«Ë »U?J« W??F? v VU uË ‚—u« WUM v W?OIOI W“« „UM

t« vMF0 UNOM ∑v« —ôËb« ŸU?H—« q v WU Ê« v{U*« ÂU?F« —UF« f?HM lD« dF? dI?« «–« dF? Ê« ·U{«Ë c?OHM« s e?F ·u? lUD*« Ác

be WB? p Ê« ÁUMF —UJô« ∫özU ”U?ô«Ë ÷d?H? ‚u?« v ÷Ëd?F*« vK dRË •∂∞ vK f? ÁUMF?L? ”U??ô«— U?√ ‚u?« vK „d?F? Æ—UFô« l— ·bN ‚u« v W{ËdF*« UOLJ« v q(« pKN??*« WU?L? “U?N? fOz— Õd b?Ë WKd*« Ác ‰ö? WL?N W?OO?«d« l?K dOF? pK „d Âb??Ë XML??ô«Ë bb?(« U??NMË W?O?U?(« s_« v?K U U???H??? p?–Ë VKD«Ë ÷d???F?K lK?« ÊuU? s? …d?U?F« …œU*« Ê√ v?≈ «d?O?A? v?u?I« —UJ??ô« lMË W????UM*« ¡«—“u??« f??K??: v??D??F?? lK« d?O??F? v o(« —«d?I??« ÊUL?C W?L?N*«

…œU“ À«b?« s? bôË qK ≥∞ ÊU? W???H?B« W??U?

W?R «d?H uË ‚u«

l U?O?A9 «c W??H?BK qK ≥∂ v?« qB qô« vK

p?– Ê√ v?≈ d????????O????????A?Ë

…d??O?ô« WËô« ‰ö?? —ôËb« ŸU??H—« Ê« w« b???F?« d?O??AË

—U?F?ô« q Ê« ·U?{«Ë —U?F?ö? vuM'« ŸU?H—ô«

ÂUF« l{u« s ¡UM?«

ÊuJô v? oKG« rJ? «b?O? U?H?OKG W?HKG? ÈuK(« ÊuJ

—U???????« ÂU??? YO???? ÈuK(« W???U?M vK? VK?U fJ?F«

…—«“u« qU?& WU vË q?ô« vK •≤µ W?M œ«“

jI? ¡«—“u« fK: oË

ÆÀuKK W{dF

ö?b? d?O?F?? …œU?U «u?U?Ë —ôËb« ŸU?H?—« ‰ö?G??U

c??O???HM s l?UD*« rE?F?? r???% ·u?? …œUe« Ác???N

W????L???N?*« lK?« iF????Ë

‰U??ô« W? Ê« U?uK q? VU? bL?? dU? ‰u?I

W?ö? U?N X?O W?U?C?« Ác ÊU U?LK bb? s ÃU?ô«

ÕdD ·u? U?u ±µ …b? ‰ö? v? t« —U?«Ë lD«

s WM' q?OJA?? VU Ë

¡«d vK ÊuK?I 5M «u*« Ê«Ë v{U*« ÂUFU W—UI …d?O

ŸUMB« «e??« oK?DM sË d??F? Âu q? —ôËb« —U?F??U

d???ô« r ÊU???A« Ê« U???ô rNU?H? ô fz«d?F«Ë ÊU??B?(«

ÂU??F« «c UMe??« qb« ÈœËb??? vK? ÿU?H??(U —U???«Ë

ÆëËe« vK ÊuKI*« WUË ÈuK(« ¡«d vK ôU«

t???U???F???«Ë ‚u????« pd???% q« s —U???F???ô« l?— Âb???F

lO?D???ô vU???UË ÷d??F?« ‰u????? Âb?? v« l?UD*«

WU?L?F« s be? `d? Âb?Ë dzU?)« s ¡e? id?F?

r? Êô WO?uJ(« lUD*« v« c?O?HM« œUM« …—«“u«

s —U????«Ë ŸU?MB« s •≥∞ s »d??I? U?? ÃËd?? q v

vË …c?O?HM s 5M?« Ë√ W?F?D e??FË d?O?? c?O?HM«

Æ‚u«

ÆW ÊuOK ≤∑∞ s d« WU

YO??? nF???{ ‰U?????ô« Ê« ÈuK? lzU ÕËb2 U???{— b???RË ŸU???H—«Ë ÂU????F« nB? UU?????????« s? 5M «u*« ‰U????G???A« Æ’U qJA ÈuKË ÂU qJA —UFô«

s ‰U????L????ô« ‰U???d Èb????IM?« rb« ·d???? t?????OK? VU?????? Èc« X?u« v? «—œU?????B«

¡«d??)U WU?F??ô« …—ËdC? 5UD s«d« l{u« ‰ö? œö?« Ub?N?A

…e?U?Ë Èbô« W??H?J W?uJ(« nI? W«– Xu« vË

t???Ou?? u?KO?? n?B ÂU??F?« «c ÍuK(« —U???F??« Ê« ·U???{«

Æb qLF« s ¡U?GU QD X?J—« WËb« Ê« v« d?U? —U?«Ë

v« WœUBô« W“ô« …—«œô WOUJ« …d)« rNb fO UcOHM vK 5LzUI«

ÕdD …—œU??? È√ Ê« özU? ¡«—“u« fOz— U?N?d? v« …—œU?*« U?NM W??F?U?

s‡‡ ‡ ‡ ‡ zU)“ s‡‡ ‡ Y‡‡ ‡\D b‡‡ ‡ u*« Èu‡‡ ‡ ‡ K^

Æ—ôËbU WuI*« bb'« —UFô«

bô q d??B? U?OM? s U?L?Nô V?D)«Ë ÂöJ«

Ê« v« «Ë—U?«Ë WMO?F? W?OM“ …d?? ‰ö? Uc?O?HM? jD Ë« U?O¬ œb?% rË

œUB?ô« –U?«Ë UIU? o“Ue« W?FU b?OL? vKIM« n U —u?b« b?IM

#U$U%&ô«Ë —UF(_« ŸUH)—« V!+,

vK WI«u*« «u?C— ŸUMB«Ë —U« Ê« œd: U?NOK oH*«

sd??L???????LK W??O??UM ÷—√ È« Êô« v??Ë s nu« …—Ëd{ vK «bR? ‰ULô« ‰U—Ë

`ö*« …œb dO W{UHC UNU UU« 5H«Ë ¡«—“u« fOz— qbM ÂUA

ÆWd UNzU fLKË oI% Ê« sJ2 WDO

W?uJ(« UN db? v« WIdD« nËË U?cO?HM vK s—œU?Ë WO?LM« «Ëœô

WUC?« dF dOO?G ¡UdA« d?O —U« ÂU U?L ‰«uô«

v ‰U??L?ô« ‰U??—Ë —U?L????ô« l??A U??NQ …—u??« ÂU??O? c?M WËb« t??O?? hB?? r XË

∫ v UF«b ÊU1« ‡‡ X

¡UO« vN? WUO« WK d?O v Ÿ—«uA« nOEMË `zU?K sô« dOu

Æ•µ∞ w« 5KUF« Ud iOH w«  UdA«

q v l?A??'U 5?L??N????? —U?????« `??« pc? pKN?????*«

ÆjI UNKU h —U??N qO ÈœUM? v« WËb« s d??U?? V??FË

Æœ U?NIK « v?« …—œU*« ‰U?L?ô« ‰U—Ë 5œU?B?ô« ¡«d??)« s œb? bI?«

v« W?U{ôU «—U?D*« v  öO?N? À«b« s b? ö W?U?O« v ‰U?(«

5JU? ¡«d???Ë 5B?B???? q? s W??«—œ v≈ ÃU??% U??NMJË oO?I???K

tK?L??????? —ôËb?« ŸU???H—« d????OQ? Ê« b???????F« Õö???? `{Ë«

ÆWUC*« WLOI« s «Î dO «Î ¡e bIHË ÂU …œu s bô T q q? t« v« dU? —U«Ë

u UL jI «—«d —«b« ‰ö s UFd UN ÷uNM« sJ2Ë  UFdAË

dD{«Ë¨  Ud?AK WO?Ozd« e«d*«Ë

qU?F« s sd?L??*« ÂU?«Ë ‚uU ôË«b?«

œ«uL UMUM dbB rô v? WUC WLO

5«u? v« ÃU???%ô U?ö?ô« iF „UM Ê« —U?«Ë  «uM?«  «d?A?F

ŸËd??????H« —U??????« l?œ wK? …—b?????I?«

wb? V??? d U??<« s? bb???F« w« …d?????L???«

«– Wd??B?? œ«u? ÃU??« `O?? vLK?F« Y??K

b??1 Ê« sJ2 Õö??ô« Ê« vMF «c Õö??ô« b?O??«u?? U?N??O? d??«u?? rK

WKU? U?N?«b« Ê√ v≈ —U?«Ë vHJ ô Ub?Ë W?OMU? ÈœU?B??ô«Ë vU?O?«

W??UM X?{d? w?«Ë dUM …—u? U??O?«b? V??

ÆWOMô« öLF« …œuË WU  «¡UH« œuË …—ËdC dU VU UL

q« È« UNF? qL%ô UNKL? w vË Õöô« s Àb W?O«Ë «—œU0

Èu????*« v?K ¡«u?? ÕU??M«Ë W???O??LM« v W?????d«Ë W??OM« s??? ô« U??N??O??

…d??L???? ‰«eô w?« Wœd??*« ‚u?« W?U? V??

«—œU?BK ÈbIM« rb?« ·dB WËb« U?UD db??B??« v?K W??UMB« ‰U??— l???A v??

tMOJ VFB« sË q s UbNA r vU?O „«d WU gOF ÈdB*«

Âb? w« W??U?{ôU ‰Ë«b?« U??OKL?

wUF …d?L« Ud Ê« W—U?« ·dG« œU%U

vK;« ‚u??« q«œ lO?K t??u?«Ë db??B?« W?O?Mô« WKL?F« s UÎ ?U «Î œ—u Ub?I? wU?UË

W?O« ÊuJ Ê« VO? rF W?O« WU?O s

VF??A« Ê« W??O??bMN« U??UMB« W??d?? fOz— ee??F«b???? Èb??L? ·U??{«

d«u? ö ¡«—“u« fOz— UNd v« …—œU?*« U« qô« …dOB? WUË q_«

W?OU*« ‚«—Ë_« W??F f?Oz—eeF?« b? wu? ‰u?I

s ‰U?Lô« ‰U— nu? v« Èœ« U2 UO?d{

W?LU?LK Âb?I ÁœU? X s Ê«Ë 5d?B*« b?F??« s bôË U?«e? rN??« ‚U?Bô v«œôË

œUB ô« –UI?ù vHJôåqbM ò …—œUD ∫¡«d!" W‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ?“«u*« e‡‡ ‡ ‡G b‡‡ ‡9ôË W‡‡ ‡{UHCHË v‡‡ M “ ‰Ëb‡‡ ‡' b‡‡ IH

c?OHMË q?LF« d?O? UN?OK ÊuKB?

ÍËUdA« ·d« Æœ

wN WUL?F« WUË qJU —dC« oK?O wUUË

W???“ô« s? ÃËd???K? U???OU??? W????ËdD*« ‰u?K(« v U?OU?? d?B? U?NM? vU?F v« WœU??B??ô«

WDu???? Èd??√Ë qô« WK?u WD ‰ö?? s f√ …b??F? lC?? Ê« bô

WU?d« Ê« v≈ d?O??AË …d?O?G?B« «œ«dô« i?H??? w« ÍœR???O???

Ê« Èd sd???L???????*« b??«Ë Èe??OU?*« Èd??B*«

w« Ub)« qUI rN?OK WI*«

U???d???A?« W???U???Ë r?N???U???« U??N??H??u?? wK  d??« «–« W??OU*«

‰U?L?ô« fK? fOz— v?K?'« nd? —u??b«

sJË jI? W?“ô« s ÃËd?K fO Z«dË jD

b?F …d?L« U?d? VC W?OU*« WU?dK WU?F«

ŸU{Ëô« oOu W?OKL Ê« nOC

ÆWI« qô UIU Àb

l{Ë …—Ëd????{ v? hK? Èd?E W????N????Ë s

W??O?N« fOz— ÍËU?d??A« ·d?« —u??b« —«d? —U«

Æœö« UNAF w« À«bô«

ÊU? U?L? fOË …d?)« qô d?B? v —u?ô«

Ë« «—«d?? v j?? ÊËœ W?d??Ë W???{«Ë

∫ Ud ¡ULO ≠ X

oO???u???? XU??? w?« U???d???A« Ê«Ë ‚u????« w

bM? Ê«Ë Èd????B*« VF????A?K vM? u« ‚U????u«

WœU?B?« U?U?O? „UM ÊuJ Ê«Ë  «—«d?I«

iHd …d9L9« *U,dL °°dB W)U d«Ë ÆÆŸU{Ë_« oOHu W?OU*« …¡ö*« «– Íd?J«  U?d?A« w UN?U?{Ë«

ÆÕUO«Ë sdLLK WQL WUd YF s vK???« …—Ëd??C WËb« d??U?? VU U??L??

‰U— s dO œb rU WUMB«Ë ‰UL_« Uc v« «uD)« W'UF* qbM WuJ WœUBô« W“_«  PUH sdH WOU(« q qOI« —UOF« s cM WuJ(« ÂUO Âb dUM ≤µ …—u ÂUO v{«—√ hOB vUMB« —ULö vK qUJ« œULô«Ë ·UFô `M*«Ë ÷ËdI« Èc« ÈdB*« œUBô« …—u« cM ‘UFô« qœ ÆbF Ãd rË

U—U?F« ÷Ëd? W?d q .b?I ‰ö? s W—U?L*« WU??? v t« ô«—U???F???ô« q« vK? …—«“u« d??I??????Ë Q??K ·u?? W??U??D« —U??F??« XO????? …—«“u?« p9

Y? …—U«Ë W?UMB« `?— g??U? b??b??????????????% U??UM?B« pK V?UM U?I? dF?« bb?% rË v —ôËb?«  U????d????????? U??U?H—« W??OU??(« …d???H« …—u????B? U????{U????H?????«Ë ÆWR

ÂUF« nB? «“U« ru »«d?« w« t?U{ôU

‚u? XML?_«Ë bb?(« —U?F?√ l— —«d? qF?√

l U???N?zU???C???I ×U???)U 5?L???O???I*« iF? ‰ËeË

pKN???*« ”√— vK? …bb? Wd??{ v «—U?I??F«

rN«u?« —U?L???« u? rNU?&«Ë d?B0 rd?«

œ«u*« —U???F????√ …œU“ …Q Ë s? s Èc?« Èd???B*«

b?F? ö??I????? ÕU—ô« wM w ö??« «—U?I??FU

ÆUN«u« WUJ Ub)« —UF«Ë WOz«cG«

s tU?? oK? p– q Ê« b??$ —«d??I???ô« …œu??

oIA?« —UF«Ë «—U?IF« ‚u? t« «Ëb√ ¡«d?)«

w« «d?O?A? bb?'« Êb*« w? t?U? VKD« ÁœU“

s bb???F« nu??? œb??N? U2 •≤∞ W?????M œ«“

du??« s ”œU?« WMb? wK d?ô« ‰U??ô« Ê«

U?d??A« b?JË W??L??C« W?—U?I?F«  U??Ëd?A*«

d???B?? w?« sd??U???N*« 5?—u???« b??«u ÁœU?e

- «bu« Ác rEF? Ê« WU WL?{ dzU

sJ??? s r?N?????Ë r?œö w »d???(« V???

sd??A*« l œu?I? oË …œb? —U?F?Q Ue??

ÆVUM

sJ1 U –U?Iô qb« …—ËdC W?uJ(« 5UD

t—UI?F« td?AU ou db? Õö œU?L lu

ÆÁ–UI«

Wd??F??« W??L??O?I?« ŸU?H?—« W?O??LM?K W??OM u« „uM?K

Íd?b?????B??????« fK?:« fO?z— wH?D ¡ö?????? ‰U?????

ÁœUe«d?E W??œU??I« WKOKI?« ÂUô« ‰ö?? «b??uK

œ«uË bb(«—UF« ŸUH—« Ê« È—UIF« —ULö

W?OU?Lô« W?HKJ« wK? UN?UJF«Ë ¡UM« ö?b?

«—U?I??F« —U?F??« wK U?C« U??NöE wIK? ¡UM«

U??N??C?u??F r??O??? W??HKJ?« pK Ê« ô« ŸËd??A???LK

‰U????? w t??O?????Ozd?« ö??b*« s U?—U???????U

Ælb« w öON …—u w qOLFK

bb??(« s d??F?? œ«“ YO?? «—U??I??F«Ë ¡U??Aô«

w j?I???? sLJ? ô WKJ?A*« Ê« w?« Õö??? —U????√

be «bu«Ë oIA« —UF« Ê« Í« •¥ —«bI0

oI???A« s bb???F« w U???C« q —U??F???ô« …œU“

¡UM?« œ«u??? —U??F???« w? ÁœUe« —b???I U—U???F???«

s•≤∞ w« qB b? w«Ë WK?G?*« d?O?Ë t?IKG*«

Æbb(«Ë

ÆdB w tOMJ« «bu«

qL??? Íd??B*« Í—U???I??F« ‚u???« Ê« wHD? b??«

W?d? fOz— …b??O?$ b?F? b?L?? ”b?MN*« ‰u?I

Áu?I?« ÊuJ Ê« U?NM?J1 Ád?O??? t—U?L?????« ’d?

œb VKB«Ë bb(« Wd Ê« VKB«Ë bb(«

t?OU?L?√— ôu?« tuJ œU?B??ô« tK?F t?F?«b«

v≈ «dO?A lMB*« rOK? sDK tOM ¥¥∞∞ d?F

≠µµ s Íu% t—UL?« oœUM „UMN tOI?OI

U?d?A?K 5u??« ‰ö?? s ·ô¬ ∂ lO - t«

—U?L?ô« ‰U? w U?N«—U?L?« r? s •∂∞

ÆlOK …eU s n√ „UM œ«“UË —U«Ë

w Í—UI?F« ‚u« Áu w« d?OAU uË Í—U?IF«

v W?d?A« W?UO? Ê« b?F? bL?? ”bMN*« b?√

w «e???? „UM ‰«“U?? t« w« W??U??{ôU d??B??

„UM Ê√ v≈ «dOA? se« fOË tF?O r U ÃU

U??L??O? t??U?? tuK?D*« t??OMJ« «b??u« d??O??u

W?d?A« Ê« `{Ë√Ë ¡«d?A« v?K ÈœU? d?O? ôU??«

¡UAU VU UL ju*« ÊUJô« td h

v W?O?Ozd« W?U?)« uË XOK« lO —U?F« œb?

t?O?LMË Í—UI?F« —UL??ô« W?UMB tU? W?O

«bR sDK UNOM ≥π≥∞ l«u `OK« bb ÃU«

s bb??F« 5 t??NzU XKE?« b?F t??U?? ÁduDË

lU?B? s t?z«d? vK ‰U??« U?OU? r? XOK« Ê«

ÊUJ?ô«Ë W?????U?????O?????U????? U?????N?????'«Ë  «—«“u«

bb? —U?F?« U? luË ’U?)«Ë ÂU?F« 5UDI«

s qb?« Á—Ëd?{ Íd?O? q??«Ë hO?«d?«Ë

÷d? Âb?? WU? v? Uu???*« Ác bM `OK??«

a{ ‰ö???? s? ‚u????« j?O????AM? tËb?« VU????

t« `{Ë√ Æ U?F?O?*« W??d?{ d?F? v bb? …œU“

d??F? Í—U??I?F?« w« qu?L??« ‰U??? w ‰«u??ô«

WU?? v …d??U??? 5M «u??LK `OK??« bb?? lO??

U2 •±∂ w« qB? w«Ë t?OU??(« ÁbzU?HK? fUM

È—U?A???« VJ? s …œU?N?Ë ¡U?M W?B?— .b??I

Í—UI?F« ‚u« pd?% w wU« qJA r?U

Ê« ‰U? Æ`OK?« bb? s W?uKD*« U?O?LJ« r?

÷dF« w ¡«u? ¡Ëb tU s UOU t?OUF U Ë w?«d?????O??????A?????? V?KD?« Ë√ qb« WLO U« WuF W????O?? œd??H?K wU??L??ô« U?? uË Ád?O??G?*« —u??ô« ‰UœU t?OK VKG« sJ1 sU??C??? —U??I??F« t???L??O?? U? q?O?F??H w« W?U??{ôU ÆwMOF« qU wL b???????????L????????????« u?« ‰U??????????? wMb0  «—U?I—U?L? œ«“ b?????I? —bË ‚Ëd?????A?« ±µ∞w«u???d??*« d???F?? ±∞∞∞s b?FB?O UN?OM U?F??d? ±±µ∞ w« t??OM  «b?u?« —U?F?« ŸU??H—« Ë —ôËb« ŸU??H?—« t????O?? ¡UM« œ«u? —U?F?« U?C«


dB ‰UL U UIM ÂUF« œU%ô« v«d*« bL vU È—uA« fK" uC Ë ÂUF« œU%ô« fOz— …—«œù« fK" ¡UC √Ë ‚ËbMB« 5√Ë ÂUF« 5_«Ë t «u/Ë ∫ r2Ë WUF« U UIM« ¡UC √Ë ¡U4ƒ—Ë rO2«d « ÕU;H«b W4Uzd ZO9M«Ë ‰eG« æ `U[ ÊULOK4 v dG W4Uzd ‚œUMH«Ë W@UO9« æ v «d bL W4Uzd dU;«Ë rUM*« æ tK« V2Ë bL W4Uzd …—U";« æ vI d[UM«b ‰UL W4Uzd UMOQ;«Ë „uM« æ v9M*« XFK` W4Uzd Âö ù«Ë WGUB« æ qL'« rFM*«b W4Uzd »UAN_«Ë ¡UM« æ rFM*«b XFK` W4Uzd „—UL'«Ë Vz«dC«Ë WOU*« æ

ÊU?— ‰œU W4Uzd WO4bMN« U UMB« æ gO bUN W4Uzd WOz«cG« U UMB« æ Âö9«b È“uG oOGuB W4Uzd U?ËULOJ« æ W?UHK@ qUT –UF W4Uzd ôUBBô« æ VOIM« bOF9« W4Uzd v d(« ÃU;/ô« æ vHOB« dL bO9« W4Uzd W?—«œô« Ub)« æ n4u? bO9« W4Uzd b?d« æ W1e@ bL@√ d2U W4Uzd WUF« oG«d*« æ

v«d*« bL vU W4Uzd Èd« qIM« æ œ«d rU4 bL W4Uzd Èd«Ë W «—e« æ b:«u √ bO9« W4Uzd vLKF« Y«Ë rOKF;« æ vHDB s?b« ÂU9@Æœ W4Uzd Èd« qIM« æ WBUC s9@ W4Uzd Èu'« qIM« æ ÊUHF4 bL W4Uzd ‰Ëd;« æ ÈdJG ÕU;H«b W4Uzd b?b(« WJ9« æ VO9(«b ÂUB W4Uzd WOB« Ub)« æ

œuL tK«b W4Uzd WOGUIb« W94R*«Ë qO UL4« bL Æœ W4Uzd WOULF« WFU'«Ë rU4 ·Ëƒd«b ÂUF« U2d?bË ÊULF/ Õö[ W4Uzd WO UL;ô« W94R*«Ë

WO/Ub« ÈdTcU dB ôUH;@« vG WT—UA*« r2bF9? …bO:« d¹UM¹ ≤µ …—u¦ Æ¡UOGË_« UNUL Ë UNFC ÊucMN?Ë W?—uNL'« fOz— v4d bL fOzd« ÊucMN? ULT ÆÊU_«Ë s_«Ë —«dI;4ô« WLOEF« dB* 5ML; WOe?—U;« WOUH;@ô« ÁcN

om-2318