Page 1

W"dN*« ‰«u$_« …œUF&«Ë Ë—u _«—UOK$ µ ‡" dB$ œUB&*« rb v"Ë—Ë_« œU%ô« v U(« v U*« ÂUF « ‰ö+ qL@ WdA n √ ∏∞∞ dOAuC bNFC qbME ∫å‰ULF «ò ‡ Èd“_«

±

q‡q‡‡‡LLF!« F!«Êu‡ Êu‡‡‡ ‡AAU*U*q‡q‡‡‡ ‡ ‡bF2 bF2 _U"«d{ô« _U"«d{ô«¡UNAù ¡UNAùÈd4!« Èd4!«ÕU&H*« ÕU&H*« ÷u9 s$ ŸuM‡‡2 UA√Ë ÆÆ »«u‡ »«u‡‡‡ ‡ ‡M‡M!«!«f‡ f‡‡‡ ‡KKe$ e$_U‡ _U‡‡"‡"U`&A« U`&A«

tOM

WH±≤

±π∂∂ ÂU r‡‡ ON b‡‡L√ UN‡√ WOu√ …bd www.ommalnewspaper.com

≤≥±∑œbF «

Â≤∞±≥dUM±¥‡‡ ‡ ±¥≥¥ ‰Ë√ lO— s! ≤ 5M#ô«

_«—UOK! dBM!« qOGA2 …œU≈ vK dB È—uA!« VFA!« ”d&H ¡öG!«Ë —UA —UF_« WUzd!« dB* q9«œ qbM* ÂUA\ œ—UD d1U\e!« å 9’ ò√dE≈

W«—e!U" UH!√ µ∞ r‡J ÊËd‡‡ ‡E&M W‡‡ ‡ ‡ ‡!Ëb!« f‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡Ke$

—«b\≈ ÆÆp$√ WdB*U" ÂUF!« ‰U*« WK‡‡ ‡L'« …—U‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ e&!

tOM _«—UOK$ ¥ ŸUO{ V" W!Ëb!« vK UuM 5"dN*« l$ 5Hlu$ R7«u2 å3 ’ ò√dE≈

v&!Ë—Ë v'd! ¡UI ‰ö+

¡«dIH!« WUd" Êu$e&K$ ∫qbM* v!U(« ÂUF!« qL W.d n!√ ∏∞∞ dO u2Ë ∫ÊUL ÈuKË »U ÕUH«b ≠ V

W?dH« W?U«Ë uLM« o?OI?%Ë ÈdB*« œU?B?ô«

å 5’ ò√dE≈

„—UL'« œUJA KUHK! bb'« WO U*« d“Ë ÂU!√

…d???O??G???B« U???Ëd???A*« ee???FË ’U???)« ŸUDI?K

¡«—“u« fK?? fOz— qbM ÂU?A —u???b« b?√

rOKF?« YO? s W?O?UL??ô« Z«d?«Ë WDu?*«Ë

v«Ë Èb?*« …d??O??B?? W??O?U??(« W??uJ?(« WD Ê«

oO??I??% sL??C??O?? p?– q W??O????B« U??b??)«Ë

UUd? sLC ≤∞±¥Ø≤∞±≤ …dH?« ‰ö b9

W\«eM!« ÊULC! W$œUI!« »«uM!« _U"U`&A« W*«d$ ÷dF v"Ë—Ë_« œU%ô« wdF« lOd« ‰ËœË d?B w w «dI1b« ‰u?«

œ«b???F??????« fO?zdK X?KË v√ n?O???{√ vu???œ

œU?B?ô«Ë W?O «d?I1b« rb …e?O2 ÷Ëd?Ë `M

Èu«— ÊU ÊU?d vË—Ë_« œU%ô« fOz— nA

W??Ob*« W?Ëb« ¡UM w d??B?? œu??N?? v≈ «Îd??O??A??

W?????FU?????* 5?????«d????? ‰U?????—ù vË—Ë_« œU?????%ô«

≤∞±≥[ v dB v

‰«u?_« …œU?F??« vd? fOzd« l? Y t√ s

«c w t??FD Íc« q?uD« ◊u?A« v≈Ë W?b?(«

WœU?B??ô« W?I?« …œU?F??« rN*« sË UU??ô«

l „d???A?? vH??? d9R?? ‰ö?? v?Ë— ‰U??Ë

œU???%ô« v ¡U???C???_« ‰Ëb« l q?L??F?«Ë Wd???N*«

¡UM? W???O «d???I?1b« …d???O????*« Ê√ «Îb???R??? ¨‰U???:«

ÆÕUO«Ë sdL*« »c'

s v?U???(« qO???'« Ê« vd??? b???L?????? fO?zd«

ÆqC√ ÊËUF quK

»U???U? qLJ?? ·u? d??B?? w U???R*«

s d?B Ê√ W—u?NL'« f?Oz— wd b?L? b√

«—Ëœ qL?? vb*« l?L??:« «œU?O?Ë 5O?U?O?«

rœ Èu??M vË—Ë_« œU??%ô« Ê√ ÊU?d??O `{Ë√

Æ—ub« —«d≈ - Ê√ bF »«uM« fK

W??OKL??F W??L??«b« W??OË—Ë_« n«u*« sL?? U??N??U??

œdD??«Ë q?C??√ …U??O?? v≈ ‰u??u« v «d??O????

qJ v Ë—u «—U?O?K µ mK0 d?B*« œU?B??ô«

U?H?O?C? WO?U?L??ô« W«b?F«

5 Ê“«u UuL UœUB«

r????? Wu??LM W??O?KL?? È√ Ê«

ÈœU??B????ô« u??LM« oO??I??%

W???KB??? v VB Ê« V?

lbË W?O?U?L?ô« W«b?F«Ë

Æ¡«dIH«Ë qb« ÈœËb

s ÈœU?Bô« u?LM« ‰b?F

¡«—“u« fK?? fOz— —U?«

ÂU??????????????????? •≥\µ v??≈ •≤\≤

Ub% t«u? dB Ê√ v≈

ÂU? •¥\µ r ≤∞±≥Ø≤∞±≤

W??O??UM« s W??U?? …d?O????

Z??????U???????d??????Ë ≤∞±¥Ø≤∞±≥

W????OKL???? vË WœU????B???????ô«

∏∞∞ d??u n?O u??K? vu??

v? «d????????I?1b?« ‰u??????????????????«

‰ö????? qL????? W????d????? n√

qL?F W?u?J(« Ê« U??{u?

ÆvU(« vU*« ÂUF«

U????F?KD? oO?????I????% q?√ s

W?????????K?'« v? qb?M? b????????√

5(U —UHG«b —u?b« i— UL ¡«Ëb« ·UM« s œb

¡UM« Âb?F v?{«—_« »U??« vK b?N?F c?«Ë UEU?;«

ÆÆgOò v Èd?B*« VFA«

ÈuM« d9R?LK W?O?U??ô«

…—«œô« db? rO?KF«b?? s?? —u???b« tU? U? WM?K« fOz—

fOz— V— vHDB —ub« VU Èd?√ WOU sË ÆUNOK

v{«—_« Õö?B???«Ë Èd«Ë v«—e« ÃU??ô« WM' XË√

åW???O?U???≈ W????«d??? ÆÆW?d???

W??OJd??_« W—U????« ·d??GK

…dU W?Ëœô« h«u ÊQ W????B« …—«“u W?b?O??B?K We??d*«

¡UAS —UJ« rOKFË WO_« u; WUF« WONK ÈcOHM« “UN'«

W???Uz— s? È—u???N???L??? —«d??? —«b???U? È—u???A« fK?0

¡ôR …—b? v? t??I «b??R?

‰U?????L?????Ë jË_« ‚d?????A?U

W?dA« Âu?I q U?F? —U?HG«b? —u?b« ‰¡U?Ë ÆWO?LK

Ê√ v≈ —U??« WKJ?A*« Ác vK ¡U??C??IK W??O??_« u??; …—«“Ë

¡UM?«Ë W?O??«—e« v{«—_« vK? Ub?F??« l?M0 W—u??N?L??'«

WUO œuu VU Ë ÈdB*« ¡«Ëb« ‚u ◊UIU WCUI«

vK ¡U??C??IK «b??u?? œb? bb??'« —u???b?« s ∂≤ …œU*«

«e«Ë 5HU?<« vK Wu?I?F« kOKG? vFd?A qb?FË U?N?OK

U?“_« p?K vö? W??œU?I« …d???H« ‰ö?? W??{«Ë W??Oz«Ëœ

ô« t ÂU??O??I« lOD?? ô b?? d??√ uË «uM ±∞ b??F W??O??_«

…—Ëd{Ë d?B v W?O«dLF« …“u?ô« bb? W«—e« …—«“Ë

Ê« W???B« …—«“u Wb?O??BK We?d*« …—«œô« VU? Ë …—dJ*«

W???B« WM?' ¡U?C??« rU U??L? Æ…e??N?ô« l?O?L?? ÊËU?F??

¡UMK Õö??H« ÊËb?U? sc« 5u???*« vK Wu?I?F?« kOKG

ÆÁbd U* UdA« „d ôË ¡«Ëb« ‚u v rJU ÂuI

—U?F??« …œU“ V? W???B« …—«“Ë vK2 È—u?A?« fK0

lO??L?? Ub?F??« lO??L?? W?«—œË W??O?«—e?« v{«—_« vK

÷u??????N?M?« vK? »U????????????A?«

qbM ÂUA Æœ

ÆdB0

vF WuJ(« Ê« UOId« 5?? …b?F?ô« W?U? vK

È—uA « fK: n3J! ◊UA6

WO$_« u; …—«“ËË WO«—e!« v{«—_« vK ÈbF&!« lM* È—uNL —«d* id*« v& lOMB&!« s$ ¡«Ëb!« W*«d* vAËd&J!« ÂUEA

WO4K!« ‚ö7S" WOK9«bK! ÕUL!U" v.u2 W!Ëb!« v{uH$ …—uD)« W—œ v≈ qB ô WHU?<« pK Ê« WLJ;« XUË w« W ?H ??O u« ÊQ ? s ‰UM ? Ë√ ÂU ?F« `U ?B« œb ??N w« ö ? r sË ¨U ?N ?O ?? 5M «u*« W ?I s e ?NË wb ?*« U ?NKG ?A …œU ?F ?≈Ë ◊U ?O ? ??ô« v≈ wb*« WU ??ù W ?K …—Ëd ??{ Âu ?I U ??Î  UE …—«œû ? ÕU√ b ?? Ÿd ??A*« Ê√ W ??U ?? ¨t ?? ???H ??O Ë s Ád ?? ?? ??F U ?? W ??N ??«u* q ?O ??_« odD« Á—U ?? ?? ??U V ?œQ ??K U0 ¨wH ???O u« V«u ?« U ??O ??C ?? ???I ?? vK U ???Î  Ëd ?? …—«œù« tK ?F ??? Íc«Ë ◊U ???O ???? ???ö WU ????ù« »U ÃuË s ? U ???N ???OM ?G ÆUÎ O zUM« UÎ  UE ŸdA*«

∫W—u√ qz«Ë ‡‡ V

∫sbU dU ≠ V

¡«Ëb« d ?O ?u ? Ê« ÊUJ«Ë W ? ?B« d“Ë v ?HDB ? b ?L ? ? —u ?? ?b« b ?√

fK?0 Í—«œù« ¡U?C??I« W??LJ?0 WËb« w{u??H?? W????O XË√

…—«“u« U ?U ?L ?« vË« s v Èd?B*« s «u ?L ?K VUM d ?F ? sô«

ÆWOK« ‚ö ≈ w W dA« ◊U{ WOIQ ¨ f√ ¨WËb«

VKI« v{d ??Ë ∆—«uDK Wu ?O ?(« W ?Ëœô« W ?U ?Ë WK ?I*« W ?Kd*« ‰ö ?

—«d ?? c ??O ??HM n ?u XC ?? Í—«œù« ¡U ??C ??I« W ??L ?J ?? XU ??

l{Ë l U ??U ?b«Ë VKI« …dD ? ? q ? W ??O ?D«  U ?eK ? ?*«Ë «—Ëô«Ë

W ?LJ ?;« Xe√ U ?L ? ¨◊U ??O ? ?ô« v≈ ¢w ? ?K jU ??{¢ WU ?≈

ÆWOD« UeK*«Ë WËœô« vK gOH«Ë W«dLK W“ö« j«uC«

W ?L ?J;« d ?–Ë tKL ?? v≈ jU ?C ?« …œU ?S W ??OK«b« …—«“Ë

Ê« v« «dO ?A …—«“uU W ?bOB« ŸU ?DI d“u« ŸUL ?« ‰ö ? p– ¡U

◊UOô« v≈ jUC« WU≈ “u? ô t√ UNLJ UOO w d ?? ?? ??F U ?? jU ??C« s —b ??B ÊQ ? …—Ëd ??C« WU ?? w ô≈ ÆtHO Ë  U«u UÎ L O UÎ  ö≈

WËœú! åbOò‡" …—«œù« ¡uË œUH!« nAJ! ozUI(« vBI&! ÊU&M' …œU“Ë ◊u??O??« lMB?? qDF v« Èœ« …—«œô« ¡u?? Ê« ‰U??

WËœö b?O? Wd?A ozU?I?(« vB?I? 5M' qOJA —d?I

ÊËœ d?L???? ÃU?ô« p– l d?N?√ ∂ v?HJ Èc« ÊËe?<«

`?Ë ◊uO?√ lMB nu?Ë ÂUF« ‰U*« —«b≈Ë œU?H« ‰u?

nKJ vLK VJ? fOQ? Wd?A« XU?Ë b«d« nd?B

Ê« 5 v? t???OM? 5ö??? ∏ s? d??????« nK?J vL?K V?J

Ê« 5 v? U??HM? ≤∏ v«u??( W?U??b?K t??O?M Êu??O?K ∏\µ

dd?I l{u •ππ\µ W??M ·b?N?*« oI? .b?I« VJ*«

∫5√ WË ÈËUJ bL√ ‡‡ V

vz«Ëb« ÊËe ? ?L ?K q ?ô« «b ? ? ?ö Î U ?I ??O ?I ?% b ?N ?A ? ? WK ??I*« …d ? ?H«

rO«d« bL

åÊ≈ fuò ‰UL V!UD$ rb ¡UMO ‰ULS ‰UL œU%«

W ? ?«d ? `O ? U2 W ?OËd ?Jô« rE ?M« vK œU ?L ? ?ô« v« W ?U ?{« …—«“uU Æid*« b v lOMB« s tK«d WU v ¡«Ëb« VIFË

vHDB bL

WFO d!« ‰ËeG!« ‰u UOFd2 —«dI" Vd2 åZOM!«ò

∫5U WOu ≠ X

vK WUd« …—Ëd{Ë VdN« s U?NULË WdB*«

—«d??I ZO??M«Ë ‰e??GU 5KU??FK W??U??F« WU??IM« X??—

œU?%ô« Ê« ¡U?MO? ‰U??L? ‰U?L?? œU?%« fO?z— —«bËœ Èb?L?? b?√

‰Ëe??G« v?K WU??L?? Âu??— ÷d?? …—Ëd???{Ë T«u*«

lU??« gd??F?U Ê≈ fu?? ‚bMH 5?KU??F« VU?? …u??I nI??O??

Âu???d« ¡U????GS ’U???)«Ë d???O????_« W???O???d???« W???u?J(«

Ë« jU?{ ö Èd?B*« ‚u?« `?B?ô v? WbMN«

Âb?? s ÊË—d???C?? sc?« W??U??O??K? È«Ëd??Ë« Àu??« W???d??A

Æj«—

s WOMDI« ‰ËeG« s U?N«œ—«Ë vK WOzUu« «¡«dô«Ë

r YO?? ¡UMO?? ‰U?L? W?EU??? ÷—√ vK 5KU??FU rN«ËU???

UUMB« Wd? fOz— Èbd*« bL œU?« tU s

Æ•ππ\µ WM ·bN*« oI .bI« VJ*«

ÆUNU qUJ qLFK UNœuË WdA« ‰«u√ s qU

Æœ W?Uzd? W?OK;« …—«œô«Ë Wd?A??« W?O?L?M« WM' XF?L???«

UEU???? s? …œU“ l—Ë ÂU??F W?M« W??OMO??Q???« …b*« »U??????«

Âb?IË È—u?A« fK? uC? vM*« b?O« b?L? `{Ë√

tLU?Ë —«dI« WOU?U UUMB« œU%U WO?M«

ÊË—dC rN«—«bËœ ‰U?Ë ÆWOzUM« o UM*« s UN« YO W—u?NL'«

Áœu?L?? ÂU?B?Ë rFM?*«b?? Ëd??L? v« œu?L??? rOEF«b???

U???U?D W???OMD?I« ‰Ëe???GK W???O??????U?M« …—b???I« l?— v

s «u“U?M ‰U??L??F« Ê« W??d??A« ŸU??{Ë« ‰u?? W U??« VK

·dB Âu?I WdA« Ê« YO? Wb)« WU?N …QUJ W? s UC«

qL?F«Ë W?d?H« ‰ö?G??« …—Ëd?C 5d?B*« ŸUMB«

œU???H« lzU??Ë ‰u? W??d?A?U 5KU??F« s …œu?L?? ‚—U Ë

WN?«uË WH?u*« ÂU?ô« qOGA …œU?« qUI W?OU*« VUD*«

…Q??UJ?*« …œUe 5U?D qU??F« U?U??C?? WM q s? ÂU« …d??A??

v W????????UM?*« vK? —œU??? Èd????B???? Z?M œU????« v?K

mK0 U?H?«u?LK? W?HU?? WËœ« ÃU?« U?NMË …—«œô« ¡u?Ë

≤∞∞∏ cM? ÕU—ô«Ë ¡«Ëb« W???O??U???« iH??? Èc« œU?????H«

ÊU d UudN« rI ö Î ?U ≤∞ WU«Ë tOM ÊuOK ≥∞

U?HM ±∂≤ ZM XU? YO W—U?L??ô« U?dA« `U?B

ÆÈb«

ÆjI ∑≥ v« XCH«

Æå±¥∞ v« µ∞ò s WFOd« ‰ËeG« qLA v«Ë dB —«d??I« «c Ê« WU??IM?« fOz— rO«d?« ÕU???H«b???? b??« U?????M*« …œu??F? `O?????B« odD« v?K …b??O??? …uD ÆWOFO ·Ëd q v WUM*« ‚«uô WdB*« U?O vF?U WdB*« W?uJ(« t«– Xu« v VU Ë WUË ÂUF« ‰Ëœ q l dB* WKU2  U?OUH« qOFH

W?dA« v v?KFH« qL?F« v qU?F« UU?C WM q s? sdN?A

ÆWO*UF« ‚«uô«

qd?O œU?%ô« Ê√ v« «d?OA? W?OU?L?« W«b? „UM ÊuJ v?

p– Ê« Èb????d?*« b????« —«d????I« vK? qF????H?« œËœ— sË

ÆUO« ‚d ‰Ëœ

ƉULF« VUD ÷dF WUO«d“ËË ¡«—“u« fOz— v≈ UUD

Áuu« WU s —«dI« vK rJK dN√ ∂ VKD

W????UM?B« VU???? ·u????u?« …—Ëd???C? qbM? b????U

om-1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you