Page 1

AWÑ LûXd Lpí¬, (ØRp ¨ûX) §ÚYiQôUûX-606 603. E.mail :gactvmprin@gmail.com www.gactvm.in

UôQYo úNodûL (2014-2015)

RLYp ùRôÏl× CdLpí¬ BPYo Utßm UL°o T«Ûm Lpí¬ BÏm. ØRp Utßm CWiPôm ÑZt£ Øû\«p YÏl×Ls SûPùTtß YÚ¡u\]. HRôYÕ JÚ ÑZt£ Øû\«p UhÓúU JÚ UôQYo úNokÕ T¥dL AàU§dLlTÓYôo. JÚ ÑZt£«p úNokR ©u úYù\ôÚ ÑZt£dÏ Uô\ GdLôWQm ùLôiÓm AàU§dLlTPUôhPôoLs. CdLpí¬«p T«tß®dLlTÓm TôPl©¬ÜLs Tt±V ®YWm C[m A±®Vp TôPl©¬ÜLs 1. B.Sc., L¦R®Vp (Rªr Y¯) I II 2. B.Sc., L¦R®Vp (Be¡X Y¯) I II 3. B.Sc., CVt©Vp (Rªr Y¯) I II 4. B.Sc., CVt©Vp (Be¡X Y¯) I II 5. B.Sc., úY§«Vp (Rªr Y¯) I II 6. B.Sc., úY§«Vp (Be¡X Y¯) I II 7. B.Sc., RôYW®Vp (Rªr Y¯) I II 8. B.Sc., RôYW®Vp (Be¡X Y¯) I II 9. B.Sc., L¦² A±®Vp (Be¡X Y¯) I II 10. B.Sc., ®Xe¡Vp (Rªr Y¯) I 11. B.Sc., ®Xe¡Vp (Be¡X Y¯) I


2

C[eLûXl TôPl ©¬ÜLs 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.A., B.A., B.A., B.A., B.A., B.A.,

Rªr CXd¡Vm Be¡Xm YWXôß (Rªr Y¯) YWXôß (Be¡X Y¯) ùTôÚ[ôRôWm (Rªr Y¯) ùTôÚ[ôRôWm (Be¡X Y¯)-

I I I I I I

II II II II II

C[m Y¦L®Vp TôPl ©¬ÜLs 1. B.Com.,C[m Y¦L®Vp (Be¡X Y¯) -

I

2. B.B.A.,C[m Y¦L ¨oYôL®Vp (Be¡X Y¯) -

II I

II

I. C[¨ûXl ThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] RϧLs 1. úUp¨ûXl ùTôÕj úRoÜ (+2) ApXÕ ARtÏ ¨LWô] ©\ ùTôÕj úRoÜL°p úRof£ ùTt\YoLs C[¨ûXl ThP YÏl×LÞdÏ (B.A/B.Sc./B.Com./B.B.A) ®iQl©dLj Rϧ Es[Yo BYôo. 2. ThP YÏl×l TôPl ©¬ÜL°p úNÚYRtÏ 1-7-2014 Auß 21 YV§tÏ EhThPYWô L CÚj Rp úYiÓm. CÚl©àm Uôtßj§\]ô°LÞdÏ 5 BiÓLs NÛûL YZeLlTÓm. Aû]jÕ UL°o Utßm BC / MBC / SC / SC-A / ST / DNC ©¬®]oLÞdÏ 3 BiÓLs YVÕ YWm©p NÛûL YZeLlTÓm. 3. HtL]úY C[¨ûX ThP YÏl×L°p úNokÕ CûP«p ¨uß®hPYoLs (Discontinued) ÁiÓm ThP YÏl×L°p úNojÕd ùLôs[lTPUôhPôoLs. 4. RY\ô] RLYp Utßm úTô- U§lùTi NôußLs RkÕ AYt±u A¥lTûP«p úNodûL ùTt±ÚlTÕ ©u]o ùR¬V YkRôp úNo dûL CWjÕ ùNn VlTÓ YÕPu NhP SPY ¥dûL Ùm úUtùLôs[lTÓm.

II. ®iQlTl T¥Ym ùTßm Øû\ 1. B.A/B.Sc./B.Com./B.B.A ThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] ®iQlT T¥Ym T§Üd LhPQjÕPu Ju±u ®ûX ì.27 /- BÏm. Lpí¬ AÛYXLj§p TQUôLf ùNÛj§ ®iQlTl T¥YjûR úS¬p ùTtßd ùLôs[Xôm. 2. SC / SC-A / ST C] UôQYoLÞdÏ JÚ ®iQlTm UhÓm CXYNUôL YZeLlTÓm. AmUôQYoLs Nô§f Nôu±R¯u êXjûRd (Original) L ôi©j Õ, AR u SLp Ju± û]f NUol© jÕ ®iQlTjûRl ùTtßd ùLôs[Xôm.


10

3

úNodûL«u úTôÕ ©uTt\lTPúYi¥VûYLs :

III. ®iQl©dÏm Øû\

1. úNodûL«u úTôÕ Ï±l©hP Sô°p ϱl©hP úSWj§p UôQYo Rm RkûR ApXÕ RôÙPu YWúYiÓm. ùTtú\ôo CpXôRYoLs UhÓm TôÕLôYXÚPu YWXôm. 2. U§lùTi Nôu±Rr, Uôtßf Nôu±Rr, Nô§f Nôu±Rr, B¡VYtßdLô] êXf NôußLû[ ùLôiÓ YWúYiÓm. êXfNôu±RrLÞPu

J q ùY ô Ú

Nôu±RÝdÏm

CWiÓ

¨ZtT¥Lû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm. 3. Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULsLÞdÏ £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûLdÏ YÚúYôo E¬V êXf NôußLs Utßm SLpLû[Ùm ùLôiÓ YW úYiÓm. 4. UôQYo úR£VUVUôdLlThP Ye¡«p RuùTV¬p Es[ Ye¡LQdÏl ×jRLj§u (Pass Book) ØRp TdL SLp Ju±û]

(i) C[¨ûXl ThP YÏl×L°p úNW ®Úm×úYôo CdLpÛ¬«p ùTt\ ®iQl Tl T¥Y jûR ØÝû UVôL l éoj§ ùNnÕ AÛYXLj§p úNol©lTRtÏ LûP£ Sôs RLYp Lpí¬ A±®l× TXûL«p ùR¬®dLlTÓm. (ii) CÚ ÑZt£ Øû\d Lpí¬«p UôQYo GkRf ÑZt£ Øû\«p úNokÕ T«X ØRp ®ÚlTm Utßm CWiPôm ®ÚlTm ùLôiÓs[ôo GuTûRd ϱl©ÓYRtÏd ùLôÓdLlThÓs[ LhPeL°p I, II Gu\Yôß Gi¦hÓ ¨WlT úYiÓm. ØRuûU ®ÚlTj§u ¸r CPm CpXôR ¨ûX«p CWiPôm ®ÚlTj§u A¥lTûP«p ®iQlTm LÚRlTÓm. JÚ ÑZt£«p úNokR©u úY ù\ôÚ ÑZt£dÏ Uô\ GdLôWQm ùLôi Óm AàU§dLlTPUôhPôoLs.

úNodûL«uúTôÕ ùNÛjR BVjRUôL YWúYiÓm. Lpí¬dÏf

(iii)Lpí¬«p T«tß®dLlTÓm C[¨ûXl ThPl TôPl ©¬ÜL°p úNodûLdÏj RϧÙûPV HúRàm SôuÏ TôPl©¬ÜL°u ØRuûUl TôPjûR ®ÚlT Y¬ûN«p UôQYoLs RY\ôUp ϱl©P úYiÓm.

úNW úYi¥V ©\ LhPQeLû[Ùm ùNÛjR úYiÓm.

ϱl× :

ùLôiÓ YÚRp úYiÓm. 5. úSoØLj úRoÜ AhûP«p ϱl©hÓs[ LhPQjûRf

6. ú N o d û L

Sô°p

UôQYo

YWô®¥úXô,

L hPQm

ùNÛjRô®¥úXô UôQY¬u ùR¬Ü CWjÕ (Slection) ùNnVlTÓm. 7. úNodûLdÏj úRûYVô] êXf NôußLû[j §Úl©jRW CVXôÕ. G]úY UôQYoLs Øuáh¥úV ¨ZtT¥Ls GÓjÕ ûYjÕd ùLôs[ úYiÓm.

ϱl× : t RWY¬ûNl Th¥Vp Lpí¬ RLYp TXûL«p ùY°«PlTÓm t UôQYoLÞdÏ Lpí¬ Y[ôLj§p LhPQØû\ ®Ó§

YN§ Es[Õ. t BC/MBC/SC/ST

UôQY UôQ®VodÏ RXô

CWiÓ

EiÓ Eû\®P ®Ó§ YN§Ls Es[].

ØRpYo

ÑZt£ II-p úTôÕUô] UôQYo Gi¦dûL Es[ TôPl©¬ÜLs UhÓúU SPjR AàU§ A°dLlThÓs[Õ G]j ùR¬®dLXô¡\Õ.

IV. ®iQlTjÕPu CûQdL úYi¥VûY 1. ®iQlTjÕPu CûQdLlThÓs[ Jl×ûL AhûP«p UôQYo RUÕ ØLY¬ûVj ùR°YôL GÝR úYiÓm. úRûYVô] AgNp ®pûXûV JhP úYiÓm. 2. L¦²Øû\ LXkRônÜ L¥Rm AàlTjúRûYVô] ÑVØLY¬ GݧV ì.5.00 dLô] AgNp®pûX Jh¥V 6X3” A[®Xô] AgNp Eû\ (Envelope) CûQjRp úYiÓm 3. ®iQlTjÕPu U§lùTi Nôuß, Uôtßf Nôuß Utßm Nô§fNôußL°u SLpLs UhÓm CûQdL úYiÓm. 4. Uôtßj§\]ô°Ls, Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULs ®û[VôhÓ ÅWo (UôYhP / UiPX / Uô¨X A[®p TeÏ ùTtú\ôo) B¡V £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûL úLôÚúYôo AYt±tϬV NôußL°u SLpLû[Ùm CûQdL úYiÓm.


4

V. úNodûL ùR¬Ü ùNnÙm ®Rm 1. JqùYôÚ TôPl ©¬®Ûm UôQYoL°u ®ÚlT Y¬ûN JqùYôußdÏm R²jR²úV RWY¬ûNl Th¥Vp RVô¬dLlTÓm. 2. Jtû\f Nô[Wd LXkRônÜ Øû\«p (Single Window Counselling) UôQYo úNodûL SûPùTßm. UôQYo úNodûLd ÏÝj ¾oUô]j§uT¥ úNodûL úR§ ©u]o A±®dLlTÓm.

9

ØÕLûXlThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] RϧLs : 1. C[¨ûX ThP YÏl× úRof£ ùTt\YoLs ØÕ¨ûXlThP YÏl×LÞdÏ (M.A / M.Sc., / M.Com.,) ®iQl©dLj Rϧ Es[Yo BYo. 2. RY\ô] RLYp Utßm úTô- U§lùTi NôußLs RkÕ AYt±u A¥lTûP«p úNodûL ùTt±ÚlTÕ ©u]o ùR¬V YkRôp

3. úNodûL«uúTôÕ Ï±l©hP Sô°p ϱl©hP úSWj§p UôQYo Rm RkûR ApXÕ RôÙPu YWúYiÓm. ùTtú\ôo CpXôRYoLs UhÓm TôÕLôYXÚPu YWXôm.

úNodûL

4. U§lùTi Nôu±Rr, Uôtßf Nôu±Rr, Nô§f Nôu±Rr B¡VYtßdLô] êXf NôußLû[d ùLôiÓ YW úYiÓm. êXf Nôu±RrLÞPu JqùYôÚ Nôu±RÝdÏm CWiÓ SLpLû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm.

®iQlTl T¥Ym ùTßm Øû\ :

5. Uôtßj§\]ô[o / Øu]ôs TûPÅW¬u ULu (A) ULs ®û[VôhÓ ÅWo (UôYhP / UiPX / Uô¨X A[®p TeÏ ùTtú\ôo UhÓm) B¡V £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûLdÏ YÚúYôo E¬V êXfNôußLs Utßm SLpLû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm. 6. UôQYo úR£VUVUôdLlThP Ye¡«p RuùTV¬p Es[ Ye¡LQdÏl ×jRLj§u (Pass Book) ØRp TdL SLp Ju±û] ùLôiÓ YÚRp úYiÓm. 7. úSoØLjúRoÜ AhûP«p ϱl©hÓs[ LhPQjûRf úNodûL«uúTôÕ ùNÛjR BVjRUôL YWúYiÓm. AWÑ BûQ«uT¥ C[¨ûXl ThPYÏl× T¥l©tÏ T«tßd LhPQm ùNÛjÕY§-ÚkÕ ®XdÏ A°dLlTÓ¡\Õ. B]ôp Lpí¬dÏf úNW úYi¥V ©\ LhPQeLû[f ùNÛjR úYiÓm. 8. ú N o d û L S ô ° p U ô Q Y o Y W ô ® ¥ ú X ô , L h P Q m ùNÛjRô®¥úXô UôQY¬u ùR¬Ü (Selection) CWjÕ ùNnVlTÓm. 9. úNodûLdÏj úRûYVô] êXf NôußLû[j §Úl©jRW CVXôÕ. G]úY UôQYoLs Øuáh¥úV SLpLs GÓjÕûYjÕd ùLôs[úYiÓm. 10. LXkRôn®p ÑZt£ I Utßm ÑZt£ II B¡V CWi¥Ûm éoj§ ùNnVlTPôUp Es[ Lô- CPeLÞdÏ LXkRônÜdÏ YûWVßdLlThP Cߧ SôÞdÏl ©u ùT\lThP LôXRôUR ®iQlTeLs LQd¡p GÓjÕdùLôs[lTÓm.

CWjÕ

ùNn VlTÓ YÕPu

NhP

SPY¥dûLÙm

úUtùLôs[lTÓm.

1. M.A / M.Sc., / M.Com., ThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] ®iQlTl T¥Ym Ju±u ®ûX ì.40/- T§Üd LhPQm ì.2/úNojÕ ì.42/- BÏm. Lpí¬ AÛYXLj§p TQUôLf ùNÛj§ ®iQlTl T¥YjûR úS¬p ùTtßd ùLôs[Xôm. 2. SC / ST C] UôQYoLÞdÏ JÚ ®iQlTm UhÓm CXYNUôL YZeLlTÓm. AmUôQYoLs Nô§f Nôu±R¯u êXjûRd (Original)

Lôi©jÕ,

ARu

SLp

J u±û]f

NUo©jÕ

®iQlTjûRl ùTtßd ùLôs[Xôm. 3. ØÕ¨ûXl ThP YÏl×L°p úNW ®Úm×úYôo CdLpí¬«p ùTt\ ®iQl T¥YjûR ØÝûUVôLl éoj§ ùNnÕ Lpí¬ AÛYXLj§p úNol©dL úYiÓm.

®iQlTjÕPu CûQdL úYi¥VûY : 1. ®iQlTjÕPu CûQdLlThÓs[ Jl×ûL AhûP«p UôQYo RUÕ ØLY¬ûVj ùR°YôL GÝR úYiÓm. 2. ®iQlTjÕPu ThP YÏl× U§lùTi Nôuß, Uôtßf Nôuß, Nô§fNôuß Utßm £\l× ©¬®tLô] NôußL°u SLpLs UhÓm CûQdL úYiÓm. 3. Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULsLÞdÏ JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûL úLôÚúYôo AYt±tϬV SLpLû[Ùm CûQdLlTP úYiÓm.


8

5

VI. C[m A±®Vp TôPl ©¬ÜLs ØÕ¨ûX A±®Vp TôPl©¬ÜLs 1. M.Sc., L¦Rm

Y. ØRuûUl Nôo×l TôPeLs Gi TôPl©¬ÜLs 1.

2. M.Sc., CVt©Vp

B.Sc.

1. CVt©Vp

L¦R®Vp 2.úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯)

3. M.Sc., RôYW®Vp 4. M.Sc., L¦² A±®Vp 5. M.Sc., úY§«Vp

ØÕLûXl TôPl©¬ÜLs 1. M.A., YWXôß

2. M.A., ùTôÚ°«Vp

3. M.A., Rªr

4. M.A., Be¡Xm

TôPm

+2-®p CVt©Vp GXdhWô²d¡Vp L¦Rm úY§«Vp T¥jRYoLs Nôo×

3. B.Sc. úY§«Vp 1. CVt©Vp

UÚkRL

Be¡X Y¯)

2.L¦Rm

úY§«Vp

3.RôYW®Vp

1. M.Com.,

M.Phil BnÜ T¥l×Ls (ØÝúSWm & TϧúSWm) 1. YWXôß

2. ùTôÚ°«Vp

3. Y¦L®Vp

4. L¦R®Vp

5. CVt©Vp

6. RôYW®Vp

7. Be¡Xm

8. úY§«Vp

Ph.D BnÜ T¥l×Ls (ØÝúSWm & TϧúSWm) 1. CVt©Vp

2. YWXôß

3. ùTôÚ°«Vp

4. Rªr

5. Be¡Xm

7. L¦Rm

7. RôYW®Vp

8. úY§«Vp

1. ®Xe¡Vp 4. B.Sc. RôYW®Vp 2.úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯) 5. B.Sc. L¦² A±®Vp (Be¡X Y¯)

1. L¦Rm

6. B.Sc. ®Xe¡Vp

1. RôYW®Vp

2.×s°«Vp Øû\Ls Utßm TVuTôÓLs 2.úY§«Vp

Øuà¬ûU

+2-®p ùNVtTôÓL°u L¦Rm CVt©Vp BnÜ úY§«Vp T¥jRYoLs

2. B.Sc. CVt©Vp 1. úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯) 2.L¦Rm

(Rªr /

ØÕLûX Y¦L®Vp TôPl©¬ÜLs

£\l×l

RôYW ùNpÛm §Ñ Y[ol×m

+2-®p úY§«VÛPu CVt©Vp L¦Rm (A) E«¬Vp (A) RôYW®Vp (A) ®Xe¡Vp T¥jRYoLs +2-®p RôYW®Vp ®Xe¡Vp E«¬Vp T¥jRYoLs +2-®p L¦² A±®Vp L¦Rm T¥jRYoLs +2-®p RôYW®Vp ®Xe¡Vp, E«¬Vp T¥jRYoLs


6

7

VII. C[eLûXl TôPl ©¬ÜLs

VIII. C[m Y¦L®Vp TôPl ©¬ÜLs

Y. ØRuûUl Gi TôPl©¬ÜLs 1.

B.A. Rªr

CXd¡Vm

Nôo×l TôPeLs

£\l×l TôPm

1. RªZL YWXôßm TiTôÓm

Øuà¬ûU

Y. ØRuûUl Gi TôPl©¬ÜLs

+2-®p CR¯Vp

2.Rª¯Xd¡V

£\l×j Rªr

1.

Y¦L®Vp

T¥jRYoLs úTôh¥j

úRoÜLÞdLô] £\l×j Be¡Xm 2.CXd¡V Y¥YeLs Be¡Xm T¥jRYoLs

(Rªr Y¯)

Ck§V

2.Ck§Vl

AW£VXûUl× YWXôß T¥jRYoLs

ùTôÚ[ôRôWm 4. B.A. YWXôß (Be¡X Y¯)

+2-®p

1. JlÀhÓ AW£Vp

1. ÑtßXô Utßm

ÑtßXô®Vp

TVQ úUXôiûU

+2-®p

2.

B.B.A.

Y¦L ¨oYôL®Vp (Be¡X Y¯)

T¥jRYoLs

(Rªr Y¯)

2.RªZLl ùTôÚ[ôRôW

ÑtßfãZp

+2-®p

ùTôÚ[ôRôWm

ùTôÚ[ôRôWm T¥jRYoLs

Øuú]t\m 6. B.A. ùTôÚ[ôRôWm 1. Ck§V YWXôß (Be¡X Y¯) 2.RªZLl ùTôÚ[ôRôW Øuú]t\m

ÑtßfãZp

+2-®p

ùTôÚ[ôRôWm

ùTôÚ[ôRôWm T¥jRYoLs

NhPm

ùTôÚ[ôRôWm

SûPØû\ LQdÏlT§®Vp T¥jRYoLs

+2-®p

Utßm

2.ùRô¯p Øû]úYôo

Y¦L®Vp

Y¦L®Vp T¦Vô[o úUXôiûU

L¦Rm ×s°«Vp

úUmTôÓ 3.Y¦Ld L¥Rj ùRôPo×

ùTôÚ[ôRôWm 5. B.A. ùTôÚ[ôRôWm 1. Ck§V YWXôß

YÚUô]Y¬ +2-®p

1. Y¦Ld L¦Rm

×s°«p

Øuà¬ûU

TôPm

ùNVpØû\ BnÜ

YWXôß

2.Ck§Vl

ùTôÚ[ôRôWm

Utßm

+2-®p

YWXôß

3. B.A. YWXôß

1. Y¦Ll

£\l×l

(Be¡X Y¯) 2.Y¦Ll ×s°«Vp Utßm

YWXôß 2. B.A. Be¡Xm 1. Be¡X CXd¡V

B.Com.

Nôo×l TôPeLs

ϱl× : úUp¨ûXl Ts°«p Y¦L®Vp Utßm ùRô¯tLp® T«u\ UôQYoLÞdÏ Y¦L®Vp Utßm Y¦L ¨oYôL®Vp B¡V TôPl ©¬ÜL°p 20% CPeLs UhÓúU JÕdLlTÓm.


6

7

VII. C[eLûXl TôPl ©¬ÜLs

VIII. C[m Y¦L®Vp TôPl ©¬ÜLs

Y. ØRuûUl Gi TôPl©¬ÜLs 1.

B.A. Rªr

CXd¡Vm

Nôo×l TôPeLs

£\l×l TôPm

1. RªZL YWXôßm TiTôÓm

Øuà¬ûU

Y. ØRuûUl Gi TôPl©¬ÜLs

+2-®p CR¯Vp

2.Rª¯Xd¡V

£\l×j Rªr

1.

Y¦L®Vp

T¥jRYoLs úTôh¥j

úRoÜLÞdLô] £\l×j Be¡Xm 2.CXd¡V Y¥YeLs Be¡Xm T¥jRYoLs

(Rªr Y¯)

Ck§V

2.Ck§Vl

AW£VXûUl× YWXôß T¥jRYoLs

ùTôÚ[ôRôWm 4. B.A. YWXôß (Be¡X Y¯)

+2-®p

1. JlÀhÓ AW£Vp

1. ÑtßXô Utßm

ÑtßXô®Vp

TVQ úUXôiûU

+2-®p

2.

B.B.A.

Y¦L ¨oYôL®Vp (Be¡X Y¯)

T¥jRYoLs

(Rªr Y¯)

2.RªZLl ùTôÚ[ôRôW

ÑtßfãZp

+2-®p

ùTôÚ[ôRôWm

ùTôÚ[ôRôWm T¥jRYoLs

Øuú]t\m 6. B.A. ùTôÚ[ôRôWm 1. Ck§V YWXôß (Be¡X Y¯) 2.RªZLl ùTôÚ[ôRôW Øuú]t\m

ÑtßfãZp

+2-®p

ùTôÚ[ôRôWm

ùTôÚ[ôRôWm T¥jRYoLs

NhPm

ùTôÚ[ôRôWm

SûPØû\ LQdÏlT§®Vp T¥jRYoLs

+2-®p

Utßm

2.ùRô¯p Øû]úYôo

Y¦L®Vp

Y¦L®Vp T¦Vô[o úUXôiûU

L¦Rm ×s°«Vp

úUmTôÓ 3.Y¦Ld L¥Rj ùRôPo×

ùTôÚ[ôRôWm 5. B.A. ùTôÚ[ôRôWm 1. Ck§V YWXôß

YÚUô]Y¬ +2-®p

1. Y¦Ld L¦Rm

×s°«p

Øuà¬ûU

TôPm

ùNVpØû\ BnÜ

YWXôß

2.Ck§Vl

ùTôÚ[ôRôWm

Utßm

+2-®p

YWXôß

3. B.A. YWXôß

1. Y¦Ll

£\l×l

(Be¡X Y¯) 2.Y¦Ll ×s°«Vp Utßm

YWXôß 2. B.A. Be¡Xm 1. Be¡X CXd¡V

B.Com.

Nôo×l TôPeLs

ϱl× : úUp¨ûXl Ts°«p Y¦L®Vp Utßm ùRô¯tLp® T«u\ UôQYoLÞdÏ Y¦L®Vp Utßm Y¦L ¨oYôL®Vp B¡V TôPl ©¬ÜL°p 20% CPeLs UhÓúU JÕdLlTÓm.


8

5

VI. C[m A±®Vp TôPl ©¬ÜLs ØÕ¨ûX A±®Vp TôPl©¬ÜLs 1. M.Sc., L¦Rm

Y. ØRuûUl Nôo×l TôPeLs Gi TôPl©¬ÜLs 1.

2. M.Sc., CVt©Vp

B.Sc.

1. CVt©Vp

L¦R®Vp 2.úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯)

3. M.Sc., RôYW®Vp 4. M.Sc., L¦² A±®Vp 5. M.Sc., úY§«Vp

ØÕLûXl TôPl©¬ÜLs 1. M.A., YWXôß

2. M.A., ùTôÚ°«Vp

3. M.A., Rªr

4. M.A., Be¡Xm

TôPm

+2-®p CVt©Vp GXdhWô²d¡Vp L¦Rm úY§«Vp T¥jRYoLs Nôo×

3. B.Sc. úY§«Vp 1. CVt©Vp

UÚkRL

Be¡X Y¯)

2.L¦Rm

úY§«Vp

3.RôYW®Vp

1. M.Com.,

M.Phil BnÜ T¥l×Ls (ØÝúSWm & TϧúSWm) 1. YWXôß

2. ùTôÚ°«Vp

3. Y¦L®Vp

4. L¦R®Vp

5. CVt©Vp

6. RôYW®Vp

7. Be¡Xm

8. úY§«Vp

Ph.D BnÜ T¥l×Ls (ØÝúSWm & TϧúSWm) 1. CVt©Vp

2. YWXôß

3. ùTôÚ°«Vp

4. Rªr

5. Be¡Xm

7. L¦Rm

7. RôYW®Vp

8. úY§«Vp

1. ®Xe¡Vp 4. B.Sc. RôYW®Vp 2.úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯) 5. B.Sc. L¦² A±®Vp (Be¡X Y¯)

1. L¦Rm

6. B.Sc. ®Xe¡Vp

1. RôYW®Vp

2.×s°«Vp Øû\Ls Utßm TVuTôÓLs 2.úY§«Vp

Øuà¬ûU

+2-®p ùNVtTôÓL°u L¦Rm CVt©Vp BnÜ úY§«Vp T¥jRYoLs

2. B.Sc. CVt©Vp 1. úY§«Vp (Rªr / Be¡X Y¯) 2.L¦Rm

(Rªr /

ØÕLûX Y¦L®Vp TôPl©¬ÜLs

£\l×l

RôYW ùNpÛm §Ñ Y[ol×m

+2-®p úY§«VÛPu CVt©Vp L¦Rm (A) E«¬Vp (A) RôYW®Vp (A) ®Xe¡Vp T¥jRYoLs +2-®p RôYW®Vp ®Xe¡Vp E«¬Vp T¥jRYoLs +2-®p L¦² A±®Vp L¦Rm T¥jRYoLs +2-®p RôYW®Vp ®Xe¡Vp, E«¬Vp T¥jRYoLs


4

V. úNodûL ùR¬Ü ùNnÙm ®Rm 1. JqùYôÚ TôPl ©¬®Ûm UôQYoL°u ®ÚlT Y¬ûN JqùYôußdÏm R²jR²úV RWY¬ûNl Th¥Vp RVô¬dLlTÓm. 2. Jtû\f Nô[Wd LXkRônÜ Øû\«p (Single Window Counselling) UôQYo úNodûL SûPùTßm. UôQYo úNodûLd ÏÝj ¾oUô]j§uT¥ úNodûL úR§ ©u]o A±®dLlTÓm.

9

ØÕLûXlThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] RϧLs : 1. C[¨ûX ThP YÏl× úRof£ ùTt\YoLs ØÕ¨ûXlThP YÏl×LÞdÏ (M.A / M.Sc., / M.Com.,) ®iQl©dLj Rϧ Es[Yo BYo. 2. RY\ô] RLYp Utßm úTô- U§lùTi NôußLs RkÕ AYt±u A¥lTûP«p úNodûL ùTt±ÚlTÕ ©u]o ùR¬V YkRôp

3. úNodûL«uúTôÕ Ï±l©hP Sô°p ϱl©hP úSWj§p UôQYo Rm RkûR ApXÕ RôÙPu YWúYiÓm. ùTtú\ôo CpXôRYoLs UhÓm TôÕLôYXÚPu YWXôm.

úNodûL

4. U§lùTi Nôu±Rr, Uôtßf Nôu±Rr, Nô§f Nôu±Rr B¡VYtßdLô] êXf NôußLû[d ùLôiÓ YW úYiÓm. êXf Nôu±RrLÞPu JqùYôÚ Nôu±RÝdÏm CWiÓ SLpLû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm.

®iQlTl T¥Ym ùTßm Øû\ :

5. Uôtßj§\]ô[o / Øu]ôs TûPÅW¬u ULu (A) ULs ®û[VôhÓ ÅWo (UôYhP / UiPX / Uô¨X A[®p TeÏ ùTtú\ôo UhÓm) B¡V £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûLdÏ YÚúYôo E¬V êXfNôußLs Utßm SLpLû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm. 6. UôQYo úR£VUVUôdLlThP Ye¡«p RuùTV¬p Es[ Ye¡LQdÏl ×jRLj§u (Pass Book) ØRp TdL SLp Ju±û] ùLôiÓ YÚRp úYiÓm. 7. úSoØLjúRoÜ AhûP«p ϱl©hÓs[ LhPQjûRf úNodûL«uúTôÕ ùNÛjR BVjRUôL YWúYiÓm. AWÑ BûQ«uT¥ C[¨ûXl ThPYÏl× T¥l©tÏ T«tßd LhPQm ùNÛjÕY§-ÚkÕ ®XdÏ A°dLlTÓ¡\Õ. B]ôp Lpí¬dÏf úNW úYi¥V ©\ LhPQeLû[f ùNÛjR úYiÓm. 8. ú N o d û L S ô ° p U ô Q Y o Y W ô ® ¥ ú X ô , L h P Q m ùNÛjRô®¥úXô UôQY¬u ùR¬Ü (Selection) CWjÕ ùNnVlTÓm. 9. úNodûLdÏj úRûYVô] êXf NôußLû[j §Úl©jRW CVXôÕ. G]úY UôQYoLs Øuáh¥úV SLpLs GÓjÕûYjÕd ùLôs[úYiÓm. 10. LXkRôn®p ÑZt£ I Utßm ÑZt£ II B¡V CWi¥Ûm éoj§ ùNnVlTPôUp Es[ Lô- CPeLÞdÏ LXkRônÜdÏ YûWVßdLlThP Cߧ SôÞdÏl ©u ùT\lThP LôXRôUR ®iQlTeLs LQd¡p GÓjÕdùLôs[lTÓm.

CWjÕ

ùNn VlTÓ YÕPu

NhP

SPY¥dûLÙm

úUtùLôs[lTÓm.

1. M.A / M.Sc., / M.Com., ThP YÏl×L°p úNÚYRtLô] ®iQlTl T¥Ym Ju±u ®ûX ì.40/- T§Üd LhPQm ì.2/úNojÕ ì.42/- BÏm. Lpí¬ AÛYXLj§p TQUôLf ùNÛj§ ®iQlTl T¥YjûR úS¬p ùTtßd ùLôs[Xôm. 2. SC / ST C] UôQYoLÞdÏ JÚ ®iQlTm UhÓm CXYNUôL YZeLlTÓm. AmUôQYoLs Nô§f Nôu±R¯u êXjûRd (Original)

Lôi©jÕ,

ARu

SLp

J u±û]f

NUo©jÕ

®iQlTjûRl ùTtßd ùLôs[Xôm. 3. ØÕ¨ûXl ThP YÏl×L°p úNW ®Úm×úYôo CdLpí¬«p ùTt\ ®iQl T¥YjûR ØÝûUVôLl éoj§ ùNnÕ Lpí¬ AÛYXLj§p úNol©dL úYiÓm.

®iQlTjÕPu CûQdL úYi¥VûY : 1. ®iQlTjÕPu CûQdLlThÓs[ Jl×ûL AhûP«p UôQYo RUÕ ØLY¬ûVj ùR°YôL GÝR úYiÓm. 2. ®iQlTjÕPu ThP YÏl× U§lùTi Nôuß, Uôtßf Nôuß, Nô§fNôuß Utßm £\l× ©¬®tLô] NôußL°u SLpLs UhÓm CûQdL úYiÓm. 3. Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULsLÞdÏ JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûL úLôÚúYôo AYt±tϬV SLpLû[Ùm CûQdLlTP úYiÓm.


10

3

úNodûL«u úTôÕ ©uTt\lTPúYi¥VûYLs :

III. ®iQl©dÏm Øû\

1. úNodûL«u úTôÕ Ï±l©hP Sô°p ϱl©hP úSWj§p UôQYo Rm RkûR ApXÕ RôÙPu YWúYiÓm. ùTtú\ôo CpXôRYoLs UhÓm TôÕLôYXÚPu YWXôm. 2. U§lùTi Nôu±Rr, Uôtßf Nôu±Rr, Nô§f Nôu±Rr, B¡VYtßdLô] êXf NôußLû[ ùLôiÓ YWúYiÓm. êXfNôu±RrLÞPu

J q ùY ô Ú

Nôu±RÝdÏm

CWiÓ

¨ZtT¥Lû[Ùm ùLôiÓ YWúYiÓm. 3. Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULsLÞdÏ £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûLdÏ YÚúYôo E¬V êXf NôußLs Utßm SLpLû[Ùm ùLôiÓ YW úYiÓm. 4. UôQYo úR£VUVUôdLlThP Ye¡«p RuùTV¬p Es[ Ye¡LQdÏl ×jRLj§u (Pass Book) ØRp TdL SLp Ju±û]

(i) C[¨ûXl ThP YÏl×L°p úNW ®Úm×úYôo CdLpÛ¬«p ùTt\ ®iQl Tl T¥Y jûR ØÝû UVôL l éoj§ ùNnÕ AÛYXLj§p úNol©lTRtÏ LûP£ Sôs RLYp Lpí¬ A±®l× TXûL«p ùR¬®dLlTÓm. (ii) CÚ ÑZt£ Øû\d Lpí¬«p UôQYo GkRf ÑZt£ Øû\«p úNokÕ T«X ØRp ®ÚlTm Utßm CWiPôm ®ÚlTm ùLôiÓs[ôo GuTûRd ϱl©ÓYRtÏd ùLôÓdLlThÓs[ LhPeL°p I, II Gu\Yôß Gi¦hÓ ¨WlT úYiÓm. ØRuûU ®ÚlTj§u ¸r CPm CpXôR ¨ûX«p CWiPôm ®ÚlTj§u A¥lTûP«p ®iQlTm LÚRlTÓm. JÚ ÑZt£«p úNokR©u úY ù\ôÚ ÑZt£dÏ Uô\ GdLôWQm ùLôi Óm AàU§dLlTPUôhPôoLs.

úNodûL«uúTôÕ ùNÛjR BVjRUôL YWúYiÓm. Lpí¬dÏf

(iii)Lpí¬«p T«tß®dLlTÓm C[¨ûXl ThPl TôPl ©¬ÜL°p úNodûLdÏj RϧÙûPV HúRàm SôuÏ TôPl©¬ÜL°u ØRuûUl TôPjûR ®ÚlT Y¬ûN«p UôQYoLs RY\ôUp ϱl©P úYiÓm.

úNW úYi¥V ©\ LhPQeLû[Ùm ùNÛjR úYiÓm.

ϱl× :

ùLôiÓ YÚRp úYiÓm. 5. úSoØLj úRoÜ AhûP«p ϱl©hÓs[ LhPQjûRf

6. ú N o d û L

Sô°p

UôQYo

YWô®¥úXô,

L hPQm

ùNÛjRô®¥úXô UôQY¬u ùR¬Ü CWjÕ (Slection) ùNnVlTÓm. 7. úNodûLdÏj úRûYVô] êXf NôußLû[j §Úl©jRW CVXôÕ. G]úY UôQYoLs Øuáh¥úV ¨ZtT¥Ls GÓjÕ ûYjÕd ùLôs[ úYiÓm.

ϱl× : t RWY¬ûNl Th¥Vp Lpí¬ RLYp TXûL«p ùY°«PlTÓm t UôQYoLÞdÏ Lpí¬ Y[ôLj§p LhPQØû\ ®Ó§

YN§ Es[Õ. t BC/MBC/SC/ST

UôQY UôQ®VodÏ RXô

CWiÓ

EiÓ Eû\®P ®Ó§ YN§Ls Es[].

ØRpYo

ÑZt£ II-p úTôÕUô] UôQYo Gi¦dûL Es[ TôPl©¬ÜLs UhÓúU SPjR AàU§ A°dLlThÓs[Õ G]j ùR¬®dLXô¡\Õ.

IV. ®iQlTjÕPu CûQdL úYi¥VûY 1. ®iQlTjÕPu CûQdLlThÓs[ Jl×ûL AhûP«p UôQYo RUÕ ØLY¬ûVj ùR°YôL GÝR úYiÓm. úRûYVô] AgNp ®pûXûV JhP úYiÓm. 2. L¦²Øû\ LXkRônÜ L¥Rm AàlTjúRûYVô] ÑVØLY¬ GݧV ì.5.00 dLô] AgNp®pûX Jh¥V 6X3” A[®Xô] AgNp Eû\ (Envelope) CûQjRp úYiÓm 3. ®iQlTjÕPu U§lùTi Nôuß, Uôtßf Nôuß Utßm Nô§fNôußL°u SLpLs UhÓm CûQdL úYiÓm. 4. Uôtßj§\]ô°Ls, Øu]ôs TûPÅW¬u ULu / ULs ®û[VôhÓ ÅWo (UôYhP / UiPX / Uô¨X A[®p TeÏ ùTtú\ôo) B¡V £\l× JÕd¸hÓ Øû\«p úNodûL úLôÚúYôo AYt±tϬV NôußL°u SLpLû[Ùm CûQdL úYiÓm.

Propestus 2014 - Admission