Page 1

scCV_LCW-2.qxd

6/23/09

4:25 PM

Page 2

Hazır giyim

“Bugün Türkiye tekstil sektöründe ucuz işçiliğe dayalı rekabet avantajını kaybediyor olsa da kalite ve sistem olarak uluslararası standartları yakalamış durumdadır”

Türkiye’nin en dinamik ve en sevilen markalar›ndan biri. LC WAIKIKI, KMG Pazarlama Hizmetleri Grubu taraf›ndan haz›rlanan ve alt› ayda bir yay›nlanan “Haz›r giyim Tüketim Endeksi Raporu”nda 2004 yaz döneminden bu yana pazar liderli¤ini koruyor. Dünya markas› olma yolunda h›zla ilerleyen LC WAIKIKI, kad›n, erkek ve çocuk giyim segmentlerinde ayr› ayr› pazar lideri ve 2000 y›l›ndan bu yana y›lda ortalama yüzde 40 ile istikrarl› bir büyüme gösteriyor. LC Waikiki’nin Türkiye serüveni 1988 y›l›nda Taha Tekstil’in kurulmas› ile bafll›yor. Taha Tekstil, konfeksiyon ihracat› yapmak amac› ile kuruluyor ve ayn› y›l Fransa’n›n ünlü haz›r giyim markalar›ndan LC Waikiki ile çal›flmaya bafll›yor. Bir yandan üretimde entegre bir kurulufl olma hedefi ile h›zla büyüyen Taha Grubu bir yandan da 1991 y›l›nda Tema Tekstil’i kurarak LC Waikiki’nin Türkiye lisansörü oluyor. Toptan sat›fl a¤› h›zla büyüyor ve 2000 y›l›na dek Türkiye genelinde 700 bayiye ulafl›l›yor. Grup, üretici kimli¤ine, toptanc› kimli¤ini de ekleyerek haz›r giyim perakendecili¤ine do¤ru h›zla ilerlemeye bafll›yor. 1996 y›l›nda grup çat›s› alt›nda Tema Ma¤azac›l›k kuruluyor. Tema Ma¤azac›l›k’›n ana hedefi haz›r giyim alan›nda markalaflma ve ma¤azalaflma sürecini bafllatmak. Grubumuz 1997 y›l›nda ikinci dönüm noktas›n› yafl›yor ve Tema Tekstil, LC Waikiki’nin dünyadaki tüm isim haklar›n› 1997 y›l›nda sat›n alarak LC Waikiki’nin bir Türk markas› olma sürecini bafllat›yor. 2000 y›l›nda ise Tema Grubu kuruluyor. Üretim flirketleri Taha, perakende flirketleri ise Tema Grubu’nun alt›nda toplan›yor. LC Waikiki bugün Tema Grubu’nun ana flirketi olan Tema Ma¤azac›l›k bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tema Ma¤azac›l›k 1996-2000 y›llar› aras›nda 20 ma¤aza aç›yor. 2000 y›l›nda üretim ve perakende faaliyetlerinin ayr›lmas› ile birlikte ma¤azac›l›k giriflimlerini h›zland›r›yor ve sadece kendi ma¤azalar›n› açmaya yöneliyor. Türkiye’de toplam kaç ma¤azayla faaliyet gösteriyorsunuz? Ve bünyenizde kaç çal›flan›n›z bulunuyor?

“Tekstilde uluslararas› standartlar› yakalad›k”

irketinizle ilgili bilgi verir misiniz, LC Waikiki ne zaman kuruldu, hizmet alanlar› nelerdir?

Tema Grubu taraf›ndan 1997’de sat›n al›nan LC Waikiki 12 y›ld›r bir Türk markas› olarak hizmet veriyor. LC Waikiki, aslen 1985 y›l›nda Fransa’da do¤du. Vizyonunu “markalar› ve ma¤azalar› ile dünya birinci

24

liginde oynamak” olarak belirleyen Tema Grubu, yetiflkin, genç ve çocuk koleksiyonlar› sunan ana markas›; LC WAIKIKI, alt markalar› XSide ve Southblue ile bugün çok genifl bir kitleye sesleniyor. Moday› uygun fiyatlarla sunan LC WAIKIKI, modern ma¤azac›l›k anlay›fl›, sa¤lad›¤› kalite standartlar› ve müflteri memnuniyeti ile

Türkiye genelinde 240 ma¤azam›z var. Bugün ma¤azalar›m›zda befl bin 250, merkez departmanlar›m›zda bin 200 olmak üzere toplam alt› bin 450 çal›flan›m›z ile büyük bir ekibiz. fiirketinizin insan kaynaklar› ve e¤itim uygulamalar› hakk›nda bilgi verir misiniz?

fiirketimizi insan kaynaklar› ve e¤itim uygulamalar›, Grup olarak belirledi¤imiz misyon, vizyon ve temel de¤erler çerçevesinde yürütülüyor. Temel de¤erlerimizi dürüstlük, sürekli ö¤renme, bilimsel metotlar› kullanma, imkâns›z› baflarma, ifli e¤lenceli hale getirme, farkl› milli, manevi, etnik ve kültürel de¤erlere sayg› gösterme olarak belirledik. Bu de¤erlerin tüm çal›flanlar›m›z taraf›ndan benimsenmesi, çal›flanlar›m›z›n özel olarak ve vizyonu-

secretcv.com


scCV_LCW-2.qxd

6/23/09

4:25 PM

Page 3

muza uygun bir flekilde sürekli geliflimi için e¤itime çok önem veriyoruz. Merkez ve ma¤aza çal›flanlar›m›z›n e¤itim ihtiyaçlar›n›n belirlenmesi ve bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için E¤itim ve Gelifltirme birimimiz bulunuyor. Bu birim, çal›flanlar›m›z için sürekli kiflisel geliflim ve mesleki e¤itimler organize ediyor. Ma¤azalar›m›z›n yönetici ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik gerçeklefltirdi¤imiz alt› ayl›k Ma¤aza Yönetici Aday› yetifltirme program›m›z bugün 12. grubumuz ile devam ediyor. Ma¤azalar›m›zda yönetime destek kadrolar› da e¤itim süreci sonucunda iç terfi ile karfl›lan›yor. Merkez ve ma¤aza çal›flanlar›n›n koordinasyonunu sa¤lamak ad›na, merkez kadrolar›n›n bir k›sm›nda ma¤aza kaynakl› personel olarak karfl›lan›yor. Böylelikle merkez ve ma¤aza çal›flanlar›n›n ayn› bak›fl aç›s›na sahip olmalar› sa¤lan›yor.

ründeki h›zl› büyüme, ma¤azac›l›k anlay›fllar›ndaki de¤iflim sektörün gelece¤i ile ilgili olumlu bak›fl aç›m›z› sürekli güçlendiriyor. Günümüzde ma¤azac›l›k meslek olarak tercih edilen ve kariyer planlar› yap›labilen bir sektör haline geldi. Bu durum da gösteriyor ki, tekstil sektörü gelecekte perakende sektörünün geliflimine paralel olarak çok tercih edilen sektörler aras›nda hakl› yerini alacakt›r. Kuruldu¤unuz günden bu yana elde etti¤iniz baflar›lardan biraz bahseder misiniz? LC Waikiki’nin Türkiye pazar›ndaki yeri nedir ve önümüzdeki befl y›l içinde bu pay›n ne olmas› hedefleniyor?

Üretimden, toptanc›l›¤a, toptanc›l›ktan perakendecili¤e uzanan baflar›larla dolu 21 y›l var geçmiflimizde. Tema Grubu bugün haz›r giyim perakendecilik sektöründe lider konu-

Çal›flanlar›n›za sa¤lad›¤›n›z olanaklar neler ve çal›flan memnuniyeti için neler yap›yorsunuz?

Ma¤aza çal›flanlar›m›za maafl ve prim uygulamalar› d›fl›nda sosyal aktivitelerinde kullan›lmak üzere belirli bir kaynak ay›r›yoruz. Bu kaynakla her ay gerçeklefltirdi¤imiz sosyal aktivitelerin yan› s›ra, ma¤aza çal›flanlar›m›za yönelik ödül uygulamalar› da gerçeklefltiriyoruz. ‹ç müflteri memnuniyet anketlerimizi ve 360 derece performans de¤erlendirmelerimizi alt› ayda bir uyguluyoruz. Burada amac›m›z çal›flan mutlulu¤unu sürekli hale getirmek.

Sosyal sorumluluk çal›flmalar› yap›yor musunuz? Yap›yorsan›z bu çal›flmalar›n›zdan biraz bahseder misiniz?

Tema Grubu, sektöründe gösterdi¤i bu baflar›lara ilave olarak, y›ll›k net kar›n›n yüzde 10’unu sosyal sorumluluk projelerine ay›r›yor. Ayr›lan bu bütçe ile her y›l yüz binlerce yoksul çocuk giydiriliyor ve dört bin 100 yetim ve yoksul ilkö¤retim ö¤rencisine e¤itim bursu veriliyor. Di¤er taraftan tüketicilerinin sa¤l›¤› ve çevreyi korumak amac› ile flirket bünyesinde en son teknolojilerle donat›lm›fl bir ekoloji laboratuvar› kuran Tema Grubu, bu laboratuarda giysilerin üretimi aflamas›nda çevreye ve insana sa¤l›¤›na zarar verebilecek maddelerin kullan›l›p kullan›lmad›¤›n› araflt›r›yor.

Sizce Türk tekstil sektörü kalite aç›s›ndan uluslararas› standartlar›n neresinde yer al›yor?

Türkiye, son 30 y›ld›r dünyan›n en büyük tekstil yat›r›m› yapan ülkeleri aras›na girdi. Tekstil Türkiye'nin en eski sektörlerinden birisi. 1830'lardan bu yana ülkemizde sanayi anlam›nda var olan tekstil, bugünkü kapasitesiyle Avrupa'n›n birinci, dünyan›n ise üçüncü büyük kapasitesine sahip. Bugün Türkiye, ucuz iflçili¤e dayal› rekabet avantaj›n› kaybediyor olsa da, kalite ve sistem olarak uluslararas› standartlar› yakalam›fl durumdad›r. Üretim faaliyetlerini yürüten Taha Grubu buna en güzel örneklerden biridir. Taha Grubu üretim flirketleri Marks&Spencer, Top Shop, Tommy Hilfiger ve Decathlon gibi dünyaca ünlü markalar›n en önemli tedarikçileri aras›nda yer almay› baflarm›flt›r. Sektörünüzdeki gelecek imkânlar› hakk›nda ne düflünüyorsunuz?

Son on y›la bakt›¤›m›zda perakende sektö-

d›. Tema Ma¤azac›l›k, Capital dergisinin “Türkiye’nin En Be¤enilen fiirketleri” araflt›rmas›n›n 2008 y›l› sonuçlar›na göre, haz›r giyim kategorisinde ikinci s›rada yer ald›. Türkiye’de 677 flirketten bin 351 orta ve üst düzey yöneticinin kat›l›m› ile gerçekleflen araflt›rma profesyonellerin be¤enisini ortaya koyuyor. Dünya markas› olma yolunda h›zla ilerleyen LC WAIKIKI, kad›n, erkek ve çocuk giyim segmentlerinde ayr› ayr› pazar lideri ve 2000 y›l›ndan bu yana y›lda ortalama yüzde 40 ile istikrarl› bir büyüme gösteriyor. AC Nielsen firmas› taraf›ndan yap›lan ilk akla gelen markalar araflt›rmas›nda ise Türkiye’de tüm sektörlerde faaliyet gösteren markalar aras›nda LC Waikiki alt›nc› s›rada yer alma baflar›s›n› gösterdi. LC Waikiki bir dünya markas› olma yolunda h›zla ilerliyor. Türkiye’de ma¤azac›l›k alan›ndaki büyümemize devam edece¤iz. Tema Ma¤azac›l›k, 2009 y›l›nda da 50 LC Waikiki ma¤azas› açmay› planl›yor. Vizyonumuza uygun olarak 2020 y›l›nda LC Waikiki’nin Avrupa’n›n ilk üç markas› aras›nda yer almas›n› hedefliyoruz.

munda. Taha Grubu da kendi alan›nda sektörün öncüleri aras›nda. Ana markam›z LC Waikiki’yi 1997 y›l›nda sat›n al›p, o y›ldan bafllayarak bir Türk markas› olarak gelifltirip, radikal kararlarla toptanc›l›ktan perakendecili¤e geçen Tema Grubu, 2000 y›l›ndan bu yana h›zla büyümesini sürdürüyor. 2000 y›l›nda sadece 20 LC Waikiki ma¤azas› varken, bugün 50 ilde 240 LC Waikiki ma¤azas› var. 2007 y›l›nda yüzde 45 büyüyen Tema Ma¤azac›l›k 2008 y›l›nda da yüzde 45 büyüme gerçeklefltirdi. 2008 y›l sonu hedeflerini yakalamay› baflaran Tema Ma¤azac›l›k, vergi öncesi karl›l›¤›n› da yüzde 43 art›r-

2009 y›l› için öngörülen yeni proje ve uygulamalar›n›z hakk›nda biraz bilgi alabilir miyiz?

2009 y›l› içinde ma¤aza aç›l›fllar›m›za h›z kesmeden devam ederek y›lsonuna kadar 50 ma¤aza açmay› planl›yoruz. Tüm ma¤aza ve merkez çal›flanlar›m›z› kapsayan nitelikte 2009 y›l› e¤itim program› haz›rland› ve y›lbafl› itibari ile de uygulanmaya baflland›. Ayr›ca Bo¤aziçi Üniversitesi taraf›ndan haz›rlanan ‹nsan Kaynaklar› Uzmanl›k program›ndan tüm insan kaynaklar› çal›flanlar›m›z faydalanarak, y›l›n ilk yar›s›nda uzmanl›k sertifikalar›n› alm›fl olacaklar. 25

scv1  

sdsddfg dfg dfgsdf gsdf gsdf gsdf gsdfgsdgsd