Page 1

Nru 13,729

It-Tlieta, 29 ta‘ April, 2014 €0.80 www.maltarightnow.com

www.maltaahjar.com

{atra ta’ Segretarji Permanenti ;odda

MUSICAL CHAIRS G{AL TAL-QALBA BISS Jin[atru seba’ Segretarji Permanenti lejlet l-elezzjoni ta’ Mejju

Ara pa;na 3

Il-qg[ad ikompli ji]died

Il-PN bi proposta po]ittiva g[all-[olqien tax-xog[ol Ara pa;na 2

Il-qg[ad qed ikompli ji]died u jqarreb aktar it-8,000. Statistika o[ra tal-Uffi//ju Nazzjonali talIstatistika (NSO) b’rabta ma’ Marzu li g[adda, ter;a’ tikkonferma x-xejra ta’ ]ieda filqg[ad. Dawn l-a[[ar /ifri tal-NSO juru li f’Marzu 2014, dawk li qed ifittxu x-xog[ol f’pajji]na re;g[u ]diedu b’296 (]ieda ta’ 4%) fuq Marzu 2013, hekk kif issa l-qg[ad jinsab fil-livell ta’ 7,644. I]-]idiet kienu re;istrati sew f’Malta kif ukoll f’G[awdex, u f’kull kategorija ta’ età, [lief

g[al dawk ta’ anqas minn 20 sena. L-istatistika turi li l-akbar ]ieda kienet fost dawk li g[andhom 45 sena jew aktar, li ]diedu b’4%. Dawk li ilhom jirre;istraw g[al aktar minn sena wkoll ]diedu, b’520, filwaqt li naqsu dawk li ilhom bla xog[ol g[al anqas minn 21 ;img[a. Skont l-NSO, l-a[[ar rata talqg[ad f’termini per/entwali, dik g[al Novembru 2013, kienet fillivell ta’ 4.6%, li wkoll ifisser ]ieda fuq medda ta’ sena, g[ax f’Novembru 2012 il-qg[ad kien fil-livell ta’ 4.4%.

Id-Deputata Laburista Marlene Farrugia tg[id li l-PM Muscat qed jin]amm osta;; mill-i]viluppaturi u negozjanti Storja f’pa;na 32


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

2

LOKALI

Il-PN bi proposta po]ittiva g[all-[olqien tax-xog[ol Il-Partit Nazzjonalista jemmen li l-ekonomija kreattiva g[andha tkun pilastru importanti biex jin[olqu opportunitajiet ;odda ta’ xog[ol fis-snin li ;ejjin. Dan filwaqt li l-Gvern g[andu jibda jinvesti fi skemi g[al start-ups, in/entivi g[as-settur tad-digital gaming, u programmi ta’ ta[ri; g[a]-]g[a]ag[. Dwar dan tkellem il-Kap talPartit Nazzjonalista Simon Busuttil meta lbiera[ filg[odu, fil-bidu tat-tieni ;img[a tal-kampanja g[all-elezzjoni talParlament Ewropew, g[amel ]jara lill-kumpanija lokali BMIT, f’Tal-{andaq, fil-limiti ta’ {al Qormi, kumpanija li tispe/jalizza f’servizzi ta’ sistemi tal-IT, servers, u ]vilupp ta’ networks g[al kumpaniji o[rajn. Matul din i]-]jara, akkumpanjat mid-Deputat Nazzjonalista Claudio Grech u ]-]ew; kandidati g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Helga Ellul u Norman Vella, il-Kap tal-PN ntlaqa’ millKap E]ekuttiv tal-kumpanija, Christian Sammut. Simon Busuttil fakkar kif ilGvern wara sena fil-poter, g[adu mhux iffukat biex jo[loq setturi ;odda tax-xog[ol. Min-na[a lo[ra, sostna Simon Busuttil, lOppo]izzjoni g[andha vi]joni ekonomika /ara b’enfasi fuq iljobs ta’ g[ada, u setturi innovattivi. Il-Kap tal-PN sa[aq li lekonomija kreattiva huwa settur li rridu ni]viluppawh aktar, g[aliex kapa/i joffri opportunitajiet kbar g[a]-]g[a]ag[ Maltin u G[awdxin. Il-Partit Nazzjonalista qieg[ed jitlob li ssir [idma kollettiva fuq livell nazzjonali g[all-i]vilupp tal-ekonomija kreattiva u s-settur tad-digital gaming, b’mod partikolari billi jin[olqu skemi spe/ifi/i g[al dan is-settur, inklu]: in/entivi fiskali g[al kumpaniji

Fi ]jara li l-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil g[amel lill-kumpanija lokali BMIT, f’Tal-{andaq, appella g[al [idma kollettiva fuq livell nazzjonali g[all-i]vilupp tal-ekonomija kreattiva u s-settur tad-digital gaming (Ritratt> Martin Agius)

ta’ reputazzjoni tajba li jag[]lu lil Malta b[ala ba]i biex ja[dmu minnha; aktar investiment fl-edukazzjoni u t-ta[ri; biex i]-]g[a]ag[ jiksbu il-[iliet me[tie;a minn kumpaniji li ja[dmu f’dan is-settur; u seed capital schemes g[al startups f’dan il-qasam biex l-ideat tag[hom isiru realtà bl-g[ajnuna tal-Gvern. Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif Gvern Nazzjonalista pre/edenti kien di;à nieda in/entivi g[all-professjonisti u spe/jalisti fis-settur meta jag[]lu

{tie;a ta’ vi]joni dwar ix-xog[ol li jibdew ja[dmu minn Malta u kien kiseb fondi mill-Unjoni Ewropea biex jinbena studio state-of-the-art fl-MCAST li jservi ta’ g[odda g[at-ta[ri; ta]]g[a]ag[. Gvern pre/edenti kien nieda wkoll qafas ta’ in/entivi marbut mal-kwalifi/i mi;juba minn istituzzjonijiet edukattivi privati. Waqt i]-]jara tieg[u, Simon

Busuttil sostna li l-Gvern g[andu ja[seb mil-lum g[all-i]vilupp u d-diversifikazzjoni tal-ekonomija ta’ g[ada u l-jobs ;odda li jridu jin[olqu fis-snin li ;ejjin biex jilqg[u g[ad-domanda ta’ persuni li kull ma jmur qed jid[lu fid-dinja tax-xog[ol. Minkejja li g[addiet sena ta’ Gvern Laburista, Simon Busuttil qal li dan il-qasam jidher li qed

ji;i traskurat u huwa ta’ t[assib li l-Gvern Laburista g[adu ma [abbarx vi]joni /ara g[alli]vilupp tal-ekonomija ta’ pajji]na. Ag[ar minn hekk, il-Gvern g[adu ma ta l-ebda indikazzjoni dwar l-oqsma ekonomi/i ;odda li se jkun qed ji]viluppa fis-snin li ;ejjin. Dan ma jawgurax tajjeb g[a]-]g[a]ag[ li b[alissa g[addejjin bl-istudji tag[hom g[ax ming[ajr direzzjoni ekonomika, dawn i]-]g[a]ag[ ma jistg[ux ikunu certi li dak li qed jistudjaw se jrendilhom job fis-snin li ;ejjin.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

3

LOKALI

Ni]velaw mossa politika o[ra tal-Gvern Laburista Fl - Avvi]i ppubblikati fil [ar;a tal - Gvern ta ’ nhar il :img[a 25 ta’ April, t[abbar /aqliq u [atriet ta’ numru ta’ Segretarji Permanenti ma/ ?ivil . {atriet deskritt b[ala mossa politika u xejn iktar . Dawn il - [atriet saru mill President tar - Republika fuq parir tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Sorsi fil - qalba ta ’ Kastilja ddeskrivew dawn il - [atriet b[ala musical chairs biex ikunu akkomodati l - persuni tal-qalba. B’kollox kien hemm /aqliq, jew saru , seba ’ Segretarji Permanenti . Fl - uffi//ju tal Prim Ministru saret Joyce Dimech ; fil - Ministeru tal Affarijiet Barranin in[atret Fiona Formosa; fil-Ministeru g[al G[awdex in[atar John Borg; f’dak g[all-Ekonomija, l - Investiment u Intrapri]i }g[ar in[atret Nancy Caruana;

Joyce Dimech> In[atret fl-Uffi//ju tal-Prim Ministru u li hi qrib [afna ta’ Frank Psaila li ftit tal-;img[at ilu n[atar konsulent tal-PM

Nancy Caruana> Ing[atat promozzjonijiet biex ikkwalifikat g[al Segretarju Permanenti u issa [adet post Paulanne Mamo fil-Ministeru talEkonomija, l-Investiment u Intrapri]i }g[ar.

John Borg> Flok tne[[a mill-Ministeru g[at-Turi]mu ntbag[at fl-istess si;;u f’G[awdex

Marvin Formosa, ir-ra;el ta’ Fiona Formosa, li n[atret fil-Ministeru g[all-Affarijiet Barranin. Marvin Formosa ing[ata konsulenza tal-Gvern dwar l-anzjani

Ronald Mizzi> Segretarju Permanenti fil-Ministeru g[all-Ener;ija u s-Sa[[a, ta’ 33 sena ... u hu qrib [afna tal-Partit Laburista

Mario Rodgers> Jibdel is-si;;u ta’ Segretarju Permanenti fil-Ministeru ta’ Konrad Mizzi g[al dak fil-Ministeru g[at-Turi]mu ...min[abba di]gwid mal-Ministru Konrad Mizzi

{atriet biex tal-qalba jkomplu ja[tfu fil-Ministeru g[all-Ener;ija u s-Sa[[a n[atar Ronald Mizzi; f ’ dak tal - :ustizzja Maria Dolores Ellul; u fil-Ministeru g[at - Turi]mu n[atar Mario Rodgers. Malli [ar;u dawn l-ismijiet kienu diversi r - reazzjonijiet tal - [addiema ta/ - ?ivil min[abba r-rabtiet li dawn ilpersuni g[andhom mal-Partit Laburista jew inkella ma’ nies qrib il-Prim Ministru Muscat. Joyce Dimech li n[atret fluffi//ju tal-Prim Ministru hi persuna qrib [afna ta’ Frank Psaila, li sa ftit ilu kien konsulent tal - Ministru g[al G[awdex Anton Refalo. Frank Psaila ftit tal-;img[at ilu n[atar

konsulent tal-Prim Ministru u b’hekk Joyce Dimech, li kienet ukoll g[al xi ]mien Segretarju Permanenti f’G[awdex, issa hi responsabbli mir-ri]orsi umani tal-gvern. Is-sorsi f’Kastilja li tkellmu ma’ In-Nazzjon, sostnew li din il-mossa saret biex Joyce Dimech tibqa’ qrib Frank Psaila. Fil-ka] ta’ Fiona Formosa, li issa hi s-Segretarju Permanenti fil - Ministeru g[all - Affarijiet Barranin, din hija l-mara ta’ Marvin Formosa li ng[ata konsulenza mal - Gvern dwar l Anzjani. John Borg, li kien Segretarju Permanenti fil-Ministeru g[atTuri]mu issa ntbag[at

G[awdex. Huwa persuna qrib [afna ta’ esponenti Laburisti. Is - sorsi fl - Uffi//ju tal - Prim Ministru li tkellmu ma ’ In Nazzjon spjegaw li l- [idma tieg[u fit - turi]mu ma tantx kienet milqug[a tajjeb , i]da minflok tne[[a ntbag[at biex jibqa ’ fl - istess kariga f’G[awdex. Nancy Caruana fl-a[[ar xhur ing[atat aktar minn promozzjoni wa[da biex setg[et tikkwalifika g[al din il-kariga. Biex isir l-ispazju g[al Caruana tne[[iet Paulanne Mamo. Din tne[[iet ftit aktar minn sena li saret Segretarju Permanenti filMinisteru tal - Ekonomija , l Investiment u Intrapri]i }g[ar. L - i]g[ar Segretarju Permanenti li n[atar hu Ronald Mizzi , fil - Ministeru g[all Ener;ija u s-Sa[[a, li sa ftit ilu kien Senior Manager. Hu g[ad g[andu biss 33 sena, u li persuni qrib Mizzi ddeskrivewh

b[ala persuna nieqsa mill esperjenza u li hu qrib [afna tal-Partit Laburista. Mario Rodgers, li sa ftit ilu kien Segretarju Permanenti filMinisteru ta ’ Konrad Mizzi , issa n[atar fl-istess kariga filMinisteru g[at - Turi]mu . Jirri]ulta li r-ra;uni ta/-/aqliqa ta’ Rodgers kienet di]gwid li kellu mal - Ministru Konrad Mizzi. B’rabta ma’ din il-mossa, InNazzjon hu infurmat li minkejja li ma tantx hu ma[bub mill-kollegi tieg[u, hu mag[ruf sew g[all - affiljazzjoni politika tieg[u g[alhekk in]amm fl-istess kariga f’Ministeru differenti. Dawn il-[atriet jikkonfermaw kif aktar ma jmur, i/-?ivil qed isir immexxi minn dawk li huma qrib il-Prim Ministru u lPartit Laburista, [atriet li ]gur li jwarrbu g[al kollox l-g[ajta talmeritokrazija.

Joseph Muscat qed jg[addi lill-[addiema tal-Enemalta bi]-]mien Il-Prim Ministru Joseph Muscat ilbiera[ ikkonferma meta tkellem f’attività politika, li l[addiema tal-Enemalta ;ew mistednin ja[dmu fuq power stations ta/-?ina barra minn Malta. F’reazzjoni g[al din id-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru, il-

Partit Nazzjonalista qal li l[addiema tal-Enemalta qed jitpo;;ew f’sitwazzjoni diffi/li [afna g[ax qed jintalbu jag[]lu bejn li jid[lu ja[dmu malkumpanija tal-Gvern ?ini] jew li jkomplu ja[dmu malKorporazzjoni Enemalta b’kun-

dizzjonijiet imnaqqsa. Il-[addiema tal-Enemalta birra;un huma rrabjati u di]appuntati bid-de/i]joni ta’ Joseph Muscat li jmur lura fuq il-kelma li tahom qabel l-elezzjoni ;enerali. Il-PN qal li l-[addiema tal-

Enemalta jing[aqdu ma’ numru li kull ma jmur qed jikber ta’ [addiema li ;ew ingannati millPrim Ministru Muscat, inklu] laktar ri/enti l-[addiema tarrampa tal-Air Malta li sabu li lkuntratt tag[hom ;ie m;edded b’xahar biss.

Il-mod kif Joseph Muscat qed jittratta lill-[addiema talEnemalta jikkuntrasta mal-kuntratti ;eneru]i u jobs li ta lil talqalba matul is-sena li g[addiet. Il-Gvern ta’ Muscat, qal il-PN, hu verament Gvern g[an-nies talqalba biss.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

4

LOKALI

Opportunitajiet g[al pajji]na fl-ekonomija kreattiva u d-digital gaming Il-Partit Nazzjonalista dejjem po;;a l-qasam tax-xog[ol fuq nett tal-a;enda tieg[u. Dan g[ax emmen li pajji]na jista’ jag[mel l-ikbar su//ess jekk ikollu vi]joni konkreta dwar ix-xog[ol li tinkludi d-diversifikazzjoni talekonomija u l-i]vilupp ta’ ni/e/ ;odda. Sfortunatament, sena wara l-elezzjoni ta’ Joseph Muscat, Gvern Laburista g[adu ma ]viluppax vi]joni dwar ixxog[ol, u dan qieg[ed i[alli impatt negattiv fuq i]-]g[a]ag[ u l-[addiema Maltin u G[awdxin. Il-Partit Nazzjonalista jixtieq jag[ti s-sehem tieg[u biex jg[in fl-i]vilupp ta’ Malta A[jar, u g[alhekk qieg[ed jipproponi setturi li fihom Malta tista’ ti]viluppa ni/e/ ;odda ta’ tkabbir, fosthom l-ekonomija kreattiva u ddigital gaming. Dan qalu l-Vi/i Kap tal-Partit Nazzjonalista g[all-{idma Parlamentari, Mario de Marco, f’konferenza tal-a[barijiet quddiem il-Park tal-Avjazzjoni f’{al Safi, li hu hub g[al wie[ed minni/e/ kompletament ;odda li ]viluppa Gvern Nazzjonalista fissnin li g[addew. Mario de Marco, akkumpanjat mill-Membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola, u mill-kandidat g[all-elezzjoni talParlament Ewropew Stefano Mallia, spjega li l-Partit Nazzjonalista dejjem ta daqstant importanza lix-xog[ol g[al ]ew; ra;unijiet importanti. L-ewwelnett g[aliex dejjem

Muscat jitfa’ l-[tija fuq il-kuntrattur dwar billboards illegali ...jg[id li mhux se jne[[ihom i]da jirran;a s-sitwazzjoni

Il-Vi/i Kap tal-PN Mario de Marco qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ta importanza lix-xog[ol g[aliex dejjem emmen li x-xog[ol hu /-/avetta biex il-familji jgawdu minn kwalità ta’ [ajja a[jar (Ritratt> Martin Agius)

Vi]joni dwar ix-xog[ol timmotiva li]-]g[a]ag[ emmen li x-xog[ol hu /-/avetta biex il-familji jgawdu minn kwalità ta’ [ajja a[jar, li fiha nfisha t[alli impatt fuq il-bejg[ fil[wienet. It-tieni ra;uni hija li vi]joni dwar ix-xog[ol fiha nfisha timmotiva li]-]g[a]ag[ biex jo[olmu u ji]viluppaw it-talenti tag[hom fl-oqsma ;odda li qed ji;u kkreati. Mario de Marco stqarr li hija

sfortuna li l-Gvern mhux qieg[ed jag[mel bi]]ejjed biex jidentifika u jisfrutta ni/e/ ;odda. Hu qal b[ala Oppo]izzjoni kostruttiva, il-Partit Nazzjonalista jixtieq jipproponi oqsma li pajji]na g[andu potenzjal fihom u li g[andu jinvesti fihom biex jo[loq ixxog[ol. Ewlenin fosthom hi lekonomija kreattiva. Mario de Marco qal li biex verament nie[du vanta;; mill-

potenzjal enormi li je]isti f’dan is-settur, je[tie; li ninvestu aktar sabiex nattiraw investiment, ninkora;ixxu l-istart-ups u linnovazzjoni, u nag[tu t-ta[ri; ne/essarju li]-]g[a]ag[. Il-Partit Nazzjonalista filGvern di;à witta t-triq f’dan ilqasam permezz ta’ korsijiet flMCAST u l-bini ta’ studjo stateof-the-art ;ewwa l-MCAST g[al dan il-g[an. Mario de Marco, il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li lGvern: Ji]viluppa in/entivi fiskali spe/jalizzati biex jattira lejn Malta kumpaniji rinomati f’dan is-settur. B’numru ta’ ismijiet rinomati nistg[u ni]viluppaw cluster ekonomiku b’sa[[tu f’dan is-settur importanti; Il-Malta Enterprise g[andha ti]viluppa skemi li huma tailormade g[al dan is-settur, u g[andha tag[mel dan biex tkun tista’ tikkompeti ma’ pajji]i kompetituri b[as-Singapore u lKanada; Ikompli j[ajjar kumpaniji u spe/jalisti jimir[u f’Malta permezz tal-corporate tax base b’sa[[tu tag[na u bl-in/entivi li [oloq Gvern Nazzjonalista b[all-capping ta’ 15% fuq taxxa; Jo[loq skemi li jag[tu kapital lil dawn il-kumpaniji u start-ups biex ikunu jistg[u ji]viluppaw u jipprodu/u digital games, li huwa pro/ess li jirrikjedi kapital bejn ilfa]ijiet ta’ ri/erka u produzzjoni. Dawn l-iskemi jkunu mibnija madwar l-opportunitajiet ta’ xog[ol li jin[olqu, it-ta[ri; li jista’ jsir u l-kredibbiltà tal-istartup u l-pjani tieg[u.

Il - Prim Ministru Joseph Muscat tefa’ l-[tija tal-u]u ta’ billboards illegali mill-Gvern fuq il - kuntrattur . Din il po]izzjoni l - Prim Minitru [adha lbiera[ filg[odu meta kien qed iwie;eb mistoqsijiet tal-;urnlaisti fil-Mosta. Il - Prim Ministru qal li l Gvern se jara li l-po]izzjoni ta’ dawn il-billboards tkun ratifikata i]da skont hu , ir responsabbiltà hi tal-kuntrattur u mhux tal-Gvern. Joseph Muscat qal li l - Gvern ma kienx se jne[[i dawn il-billboards i]da se jirran;a s-sitwazzjoni. Il - kontroversja dwar l - u]u illegali mill-Gvern ta’ dawn il-billboards kienet trattata flopinjoni pubblika fejn il-gvern kien kkrititkat. Dwar dan il - ka] , l Opo]izzjoni sostniet li l-gvern kien qed jie[u l-li;i f’idejh b ’ mod skandalu] . Dawn il billboards kienu ntu]aw millPartit Laburista qabel l-a[[ar elezzjoni fil - kampanja elet torali. U[ud minn dawn ilbillboards g[andhom ordni ta’ infurzar impost fuqhom millMEPA. Skont ir - regola , il - fatt li dawn il - billboards qed jintu]aw meta fuqhom hemm ordni ta’ infurzar jirrendihom illegali. Jirri]ulta li wara lelezzjoni ;enerali li g[addiet, [afna minn dawn il-billboards li ntu]aw mill-Partit Laburista t[allew fit - toroq u ntua]w g[al skopijiet kummer/jali . Issa l-gvern qed ju]a l-istess billboards biex jag[mel il kampanjii tieg[u. Hu kalkulat li fit - toroq Maltin hawn madwar 150 billboard illegali waqt li jirri]ulta li fil-pajji] hawn 117-il billboard li g[andhom permess, u 70 o[ra li huma re;istrati b[ala illegali u li fuqhom in[ar;et ordni ta’ infurzar.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

5

LOKALI

Il-PN bi proposti favur ix-xog[ol g[a]-]g[a]ag[ u l-;enerazzjonijiet futuri Bi Gvern li mhu juri ebda inizjattiva g[all-[olqien tax-xog[ol, qed ikun il-Partit Nazzjonalista mill-Oppo]izzjoni li qed jo[ro; bi proposti biex pajji]na jkollu strutturi li jiggarantixxu xog[ol g[a]-]g[a]ag[ tal-lum u dawk ta’ ;enerazzjonijiet futuri. Dan kien il-messa;; prin/ipali li wassal il-Kap Nazzjonalista Simon Busuttil waqt l-attività organizzata mill-PN fil-Fgura lbiera[ b[ala parti mill-kampanja g[all-elezzjoni tal-Membri talParlament Ewropew f’Mejju li ;ej. Intervistat minn Josianne Camilleri, ;urnalista tas-sit elettroniku Newsbook, Simon Busuttil wie;eb g[al domandi dwar l-aspetti differenti li qed jikkaratterizzaw il-politika lokali. It-tema ewlenija trattata flattività tal-biera[ kienet ixxog[ol. Simon Busuttil sejja[ lill-Gvern biex ming[ajr dewmien jag[mel strate;ija g[aliex is-sitwazzjoni tax-xog[ol f’pajji]na qed dejjem te[]ien. Hu qal li g[alkemm hu minnu li qed ji]diedu dawk li ja[dmu, fl-istess waqt, xahar wara xahar qed ikompli ji]died in-numru ta’ dawk ifittxu x-xog[ol. Dan ifisser li l-Gvern mhux jo[loq opportunitajiet ta’ xog[ol daqskemm hawn nies li jridu ja[dmu L-a[[ar statistika turi li anke f’Marzu ta’ din is-sena re;a’ kien hemm ]ieda fuq l-istess xahar issena l-o[ra. Dan ifisser li t-tqabbil issa qed isir ma’ dak talGvern pre]enti u l-Prim Ministru ma jistax jibqa’ jitfa’ t-tort fuq lamministrazzjoni pre/edenti. Simon Busuttil qal li g[andha ssir diskussjoni serja biex ikun stabbilit x’qed iwassal g[al aktar qg[ad. L-Oppo]izzjoni trid tag[ti s-sehem tag[ha g[aliex filwaqt li jrid jibqa’ j]omm id-dritt tieg[u li jikkritika, il-PN irid ikun Oppo]izzjoni a[jar minn dak li kien il-Partit Laburista. IlPN se jibqa’ joffri l-koperazzjoni tieg[u biex jin[oloq ix-xog[ol. Il-Kap Nazzjonalista fakkar kif ilbiera[, il-PN g[amel proposti konkreti dwar kif il-Gvern jista’ jibda jwettaq pjan g[all-[olqien tax-xog[ol. Bi Gvern li qed juri inkompetenza f’dan is-settur, se tkun l-Oppo]izzjoni li tixprunah [alli jie[u inizjattivi li jirrendu. Simon Busuttil qal li settur li g[andu futur li jista’ jespandi hu dak tad-digital gaming. Wasal ilmument li jing[ataw in/entivi biex dan is-settur jingrana f’pajji]na u jo[loq opportunitajiet ta’ xog[ol. Il-PN mill-Gvern di;à

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil jing[ata tg[anniqa mill-qalb minn anzjana fl-attività politika fil-Fgura lbiera[ filg[axija (Ritratt> John Paul Bonanno)

G[andha ssir diskussjoni serja biex ikun stabbilit x’qed iwassal g[al aktar qg[ad u l-Oppo]izzoni trid tag[ti s-sehem tag[ha [ejja ba]i g[al dan l-i]vilupp, u jistg[u jkomplu jing[ataw in/entivi [alli spe/jalisti barranin f’dan is-settur ji;u Malta. Il-Gvern g[andu jo[loq aktar in/entivi li ji;bdu kumpaniji barranin ji;u joperaw minn pajji]na, kif ukoll in/entivi biex aktar ]g[a]ag[ jit[arr;u f’dan is-settur. G[andu jkun hemm ukoll aktar in/entivi ta’ flus g[al min jo[ro; b’ideat ;odda. Simon Busuttil qal li l-Gvern falla fil-weg[da tieg[u li jiggarantixxi xog[ol li]-]g[a]ag[. Meta hawn 5,800 ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a jfittxu x-xog[ol, ilGvern [are; bi skema ta’ garanzija ta’ xog[ol g[al 350. Proposta o[ra li skont il-Gvern se til[aq 2,000 ]g[a]ag[ hi dik ta’ privat b’xejn g[al min ma jg[addix minn e]amijiet. G[alkemm din hi proposta po]ittiva, hi ferm u ferm ‘il bog[od minn garanzija ta’ xog[ol kif imwieg[ed filkampanja elettorali. Mistoqsi dwar il-finanzi talpajji], il-Kap tal-Oppo]izzjoni qal li l-Gvern g[adu ma tax spjegazzjoni dwar id-differenza

bejn i/-/ifri tal-i]bilan/ u taddejn li qed jifta[ar bihom ilGvern. Filwaqt li l-Prim Ministru qed jifta[ar li l-i]bilan/ is-sena li g[addiet kien ta’ 200 miljun ewro, fl-istess waqt qed jg[id li d-dejn kiber bi 373 miljun ewro. Partit li g[amel mit-trasparenza wa[da mill-g[ajtiet elettorali tieg[u, g[andu jag[ti spjegazzjoni /ara lill-poplu g[aliex iddejn kiber ferm aktar milli]bilan/. Simon Busuttil qal li jekk ilGvern se jibqa’ jg[id li d-dejn tas-sena li g[addiet hu frott talpolitika ta’ Gvern Nazzjonalista, i/-/ifri ppubblikati din is-sena juru li l-Gvern Laburista sejjer ag[ar. I/-/ifri tal-ewwel tliet xhur ta’ din is-sena juru ]bilan/ ta’ 60 miljun ewro aktar minn dak tas-sena li g[addiet. Il-Kap Nazzjonalista staqsa jekk dan hux ri]ultat tal-pi] li qed ikollu j;orr il-poplu bidde/i]joni tal-Gvern li jixtri dak li [alliet il-kumpanija Arriva. IlGvern fta[ar li xtara dak li [alliet din il-kumpanija privata biddejn tag[ha b’kollox. Minkejja

d-de/i]joni li [a, il-Gvern ma rnexxilux itejjeb is-servizz tattrasport u qed jitfa’ l-pi] tat-telf fuq it-taxxi tal-poplu. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar it-tqassim tal-medi/ini. Hu qal li wara l-iskandlu ta’ preferenzi fit-tqassim tal-medi/ini mill-ispi]eriji, issa [ar;et informazzjoni ;dida li b’abbu] qed isir tqassim ta’ medi/ini minn ka]ini politi/i. Hu qal li l-inqas [a;a li g[andu jag[mel il-Gvern hi inkjesta serja u indipendenti biex jinstab min qed jonqos u tintrefa’ r-responsabbiltà politika ta’ affarijiet serji b[al dawn. Simon Busuttil fa[[ar il-pass li ttie[ed biex /erti servizzi medi/ini jing[ataw minn sptarijiet privati. Pass b[al dan jikkonferma li l-politika li kien miexi biha l-Gvern Nazzjonalista kienet is-soluzzjoni xierqa g[assitwazzjoni ta’ appuntamenti fittul. Joseph Muscat waqqaf din il-prattika malli tela’ fil-Gvern, biex issa kellu jer;a’ jirrikorri g[all-istess politika. Il-Kap Nazzjonalista kkritika wkoll in-nuqqas tal-Gvern li ja//etta l-proposta talOppo]izzjoni biex flimkien jo[olqu pjan dwar il-qasam tassa[[a, g[aliex dan hu qasam li lpoplu ma g[andux isofri nuqqas fih, ikun min ikun fil-Gvern. Dwar G[awdex, Simon

Busuttil qal l-Prim Ministru irid jinganna meta jag[mel l-argumenti tieg[u dwar ir-re;jonalità. Ta[t amministrazzjoni Nazzjonalista, G[awdex kiseb lakbar g[ajnuna finanzjarja li qatt kellu b’10% minn somma ta’ 1.28 biljun ewro g[as-seba’ snin li ;ejjin. Li kien g[al Joseph Muscat, la G[awdex u lanqas Malta ma kisbu mqar /ente]mu ta’ g[ajnuna mill-UE. Il-PN irnexxielu j;ib somma daqshekk kbira sa[ansitra meta l-UE naqqset il-ba;it tal-infiq tag[ha. Il-Kap Nazzjonalista kkritika n-nuqqas ta’ trasparenza millMembri Parlamentari Ewropej Laburisti li naqsu mill-weg[da li l-partiti taw [ames snin ilu. Kull Malti tal-Parlament Ewropew kellu jag[ti rendikont kull sena tad-d[ul u l-infiq tieg[u. Filwaqt li dan sar regolarment mill-MEPs Nazzjonalisti, ma sarx millMEPs Laburisti, fosthom il-Vi/i Prim Ministru u l-Ministru talFinanzi. Simon Busuttil tkellem ukoll dwar l-esperjenza ta’ g[axar snin ilu meta Malta g[a]let it-triq tass[ubija fl-UE. Filwaqt li l-PN indika t-triq, kien il-poplu li g[a]el id-direzzjoni li kellu jimxi fiha. Fakkar li Joseph Muscat u lkandidat stilla tal-PL g[al dawn l-elezzjonijiet, Alfred Sant, kienu mexxew kampanja ta’ bi]a’ u gideb. I]da l-poplu /a[ad innegattività tag[hom. Simon Busuttil irrefera g[allattività li l-PN se jkun qed jorganizza l-Belt g[ada l-Erbg[a biex jitfakkar l-g[axar anniversarju tas-s[ubija ta’ Malta fl-UE. Fakkar ukoll fi]-]jara li se jag[mel nhar il-:img[a Jean Claude Juncker, il-kandidat talPartit Popoplari Ewropew g[all[atra ta’ President talKummissjoni Ewropea. Simon Busuttil qal li l-g[a]la ta’ din il-kariga jiddependi minnumru ta’ si;;ijiet li jiksbu l-partiti fil-Parlament Ewropew u spjega kif id-differenza ta’ si;;u, anke dak f’Malta, jista’ jag[mel id-differenza. Hu qal li Juncker ;ej mil-Lussemburgu, pajji] ]g[ir b[ala Malta, u g[alhekk Juncker jifhem sew il-problemi ta’ pajji]na. Simon Busuttil sellem lill-kandidati kollha li se jkunu qed jikkontestaw l-elezzjoni tal-24 ta’ Mejju f’isem il-PN u qal li dawn huma nies li dejjem emmnu u [admu favur l-Ewropa g[aliex emmnu li Malta reb[et bis-s[ubija u konvinti li Malta tkun a[jar bil-[idma li lesti jag[tu fil-Parlament Ewropew.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

6

LOKALI

Il-Kamra tal-Ispi]jara titlob investigazzjoni b’rabta ma’ abbu]i fit-tqassim tal-medi/ini Il-Kamra tal-Ispi]jara talbet lill - awtoritajiet responsabbli mis-sistema tal-Ispi]erija talG[a]la Tieg[ek (POYC) u mittqassim tal-medi/ini biex jinvestigaw u jwaqqfu l-ka]i ta’ abbu]i fit-tqassim tal-medi/ini li ssemmew fl-a[[ar jiem.

Fi stqarrija , il - Kamra tal Ispi]jara rreferiet g[al rapporti ta’ medi/ini li qed jitqassmu minn ka]ini politi/i u qalet li jekk dan hu l-ka], it-tqassim tal-medi/ini spi//a politi/izzat b’tali mod li ma jitwemminx. Jekk veru qed ji;ri hekk, qalet

Fadal aktar minn 100,000 dokument tal-vot x’jitqassmu Hekk kif issa g[addew kwa]i ;imag[tejn minn meta bdew jitqassmu d-dokumenti tal-vot fid-djar g[all-elezzjoni talParlament Ewropew, g[ad fadal 30% tal-voti x’jitqassmu millpulizija. Madwar 70% tal-votanti li g[andhom id-dritt tal-vot flelezzjoni tal-24 ta’ Mejju, ir/evew id-dokument tal-vot. Imma jonqos aktar minn 1 00 , 000 dokument tal - vot li g[adhom ma tqassmux. Jirri]ulta li minn 343,278 votant irre;istrat skont l-a[[ar re;istru elettorali, g[ad fadal biex jitqassmu 103,212 dokument tal-vot jew ftit iktar minn 30%. Id-dokumenti tal-vot se jibqg[u jitqassmu mill-Pulizija

fid-djar sa nhar il-:img[a 2 ta’ Mejju. L-iktar lokalità fejn in;abru voti hija x-Xewkija G[awdex, u l-lokalitajiet l-o[rajn fejn laktar li tqassmu dokumenti talvot jinkludu l-Qala f’G[awdex ukoll, {al Kirkop, {al G[arg[ur, {al Safi, Santa Lu/ija, il-Furjana u {al Tarxien. F’dawn il-lokalitajiet tqassmu iktar minn 80% taddokumenti tal-vot. Min-na[a l-o[ra, l-aktar lokalità fejn fadal dokumenti tal-vot x’jitqassmu fid-djar jinkludu San Pawl il-Ba[ar, fejn fadal aktar minn nofs, il-Belt Valletta u San :iljan f’Malta, u ]-}ebbu;, Marsalforn u lG[asri f’G[awdex.

il-Kamra tal-Ispi]jara, dan hu ka] serju [afna, u minbarra li hu ta ’ detriment g[as - sa[[a pubblika, huwa ksur serju talli;ijiet Maltin. L - awtoritajiet , sa[qet il Kamra tal-Ispi]jara, g[andhom i[arsu l-pubbliku u ji]guraw li

l - medi/ini jitqassmu minn postijiet li/enzjati , b[al spi]eriji, u minn spi]jara kwalifikati. Il-Kamra tal-Ispi]jara kkundannat it-trattament preferenzjali li qed jing[ataw pazjenti tal - iskema tal - Ispi]erija tal -

G[a]la Tieg[ek u fakkret li lMembri tag[ha qed isegwu direttiva li ma ja//ettawx struzzjonijiet minn Ministeri u midDipartiment tal-POYC fuq tqassim preferenzjali ta’ medi/ini lil individwi identifikati minnhom.

Malta ma kinitx rappre]entata fl-og[la livell fi/-/erimonja tal-kanonizzazzjoni Malta kienet wie[ed mill-ftit pajji]i li ma kinux rappre]entati fl-og[la livell mill-Kap tal-Istat, ji;ifieri mill-President jew millKap tal-Gvern, mill-Prim Ministru, fi/-/erimonja li saret il-{add fil-Vatikan u li matulha ;ew dikjarati qaddisin il-Papa Gwanni XXIII u l-Papa Gwanni Pawl II. I/-/erimonja saret fi Pjazza San Pietru f’Ruma u g[aliha lGvern Malti bag[at delegazzjoni mmexxija mill-Ispeaker tal-Parlament, Anglu Farrugia li kienet tinkludi lil mart il-Prim Ministru, Michelle Muscat. B’mod ;enerali meta Kap ta’

Gvern ma jkunx jista’ jattendi /erimonja uffi/jali b[al din, jibg[at lill-Vi/i Prim Ministru jew lill-Ministru tal-Affarijiet Barranin, kif jitlob il-protokoll. Din id-darba, i]da ma ;arax hekk. L-Oppo]izzjoni kienet rappre]entata uffi/jalment millVi/i Kap tal-PN Beppe Fenech Adami. Dwar in-nuqqas tal-President ta’ Malta, skont kif irrapporta Newsbook fl-a[[ar jiem, ilPresident Marie Louise Coleiro Preca qalet li ma kinitx se tmur Ruma min[abba li ma sabitx titjira kmieni bi]]ejjed biex

tasal lura Malta fil-[in g[allaqg[a importanti li kellha skedata g[at-Tnejn filg[odu, ma’ delegazzjoni g[olja millUNHCR. Persuni li waslu Malta l-{add stess minn Ruma, dejjem skont Newsbook, ikkonfermaw li fuq it-titjira KM615 li waslet lura Malta l-{add filg[axija, kien hemm postijiet vojta. F’reazzjoni g[al din l-a[bar, l-Uffi//ju tal-President qal li lPresident bdiet il-laqghat malUNHCRi mill-{add, u li luffi//ju tal-President qed i[ejji g[al ]jara uffi/jali mal-Papa Fran;isku.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

7

QORTI

Bi]]ejjed provi biex l-g[alliem tad-drama jitqieg[ed ta[t akku]a Il-Ma;istrat Audrey Demicoli iddikjarat li hemm bi]]ejjed provi biex Erin Tanti jitqieg[ed ta[t att ta’ akku]a. Dan kollu jfisser li l-ka] kontrih ikompli bid-dokumenti jintbag[tu lillAvukat :enerali biex dan ikun jista’ jag[mel evalwazzjoni tag[hom. G[aldaqstant fil-futur l-g[alliem tad-drama mistenni jg[addi ;uri fil-Qorti Kriminali. Dan [are; wara li lbiera[ filg[odu fil-Qorti kompliet tinstema’ l-kumpilazzjoni fil-ka] ta’ Erin Tanti, l-g[alliem ta’ 23 sena li jinsab akku]at bil-qtil u diversi akku]i o[rajn ta’ Lisa Maria Zahra, studenta ta’ 15-il sena, li fid-19 ta’ Marzu ttellg[et mejta mill-irdum ta’ {ad-Dingli. B[as-soltu, f’awla ppakkjata bil-familjari tal-vittma, avukati u anke studenti tal-li;i, l-akku]at Erin Tanti re;a’ kien akkumpanjat mill-;enituri tieg[u, i]da din id-darba ma kienx akkumpanjat minn infermier jew infermiera. Minbarra l-qtil tag[ha, Tanti qed ji;i mixli wkoll li assista littfajla biex tikkommetti suwi/idju fl-irdumijiet ta’ {ad-Dingli, li pparte/ipa f’attivitajiet sesswali mag[ha meta hija kienet ta[t letà, li kellu pusses ta’ ritratti jew filmati indi/enti tag[ha, u li b[ala g[alliem tag[ha huwa kellu d-dmir li jie[u [siebha u mhux japprofitta ru[u minnha. Ix-xhieda min-na[a talProsekuzzjoni kompliet bil-kuntistabbli tal-Pulizija Paul Abdilla jg[id li meta marru fl-appartament ta’ Erin Tanti fil-Belt Valletta, sabu laptop li fuqu kien hemm karta li kien fiha messa;; g[al ommu, u kienet tibda bilkliem ‘Dear Mom, this has nothing to do with you. You always were and always have been’. Abdilla qal li fuq l-istess mejda kien hemm kaxxa tal-flus li kienet vojta. Semma wkoll kif il[abib ta’ Erin, James Michael Muscat, qal lill-pulizija li f’din il-kaxxa suppost kien hemm

3,000 ewro ta’ xog[ol li kienu jag[mlu bejniethom. Wara xehed Michael Vella, mill-G[assa tal-Pulizija tanNaxxar, li qal li fit-18 ta’ Marzu g[all-[abta tas-6pm, hu kien lg[assa meta Nicholas Zahra, [u Lisa, u /ertu Anthony Ciangura marru biex jag[mlu rapport li ra;el kien qatta’ llejl fid-dar tag[hom fis-17 ta’ Marzu li g[adda. Jumejn wara g[all-[abta tat7.45pm, i]-]ew;t ir;iel g[amlu rapport ie[or lill-Pulizija wara li sabu nota fil-kamra ta’ Lisa Zahra. Vella kien mitlub biex i/empel lil omm Erin Tanti biex jistaqsiha fejn kien binha. Wara xehed membru tas-salvata;; tal-Forzi Armati ta’ Malta Pierre Cassar, li tenna li fid-19 ta’ Marzu ntalab jassisti f’missjoni ta’ salvata;; fl-irdumijiet ta’ {ad-Dingli. Huwa kien abbord [elikopter u l-missjoni tieg[u kienet li jassisti ra;el li kien fil-qieg[ tal-irdumijiet. Huwa tni]]el bil-[bula u blapparat ta’ salvata;; g[al fejn kien ir-ra;el.

Minbarra l-akku]a ta’ qtil ta’ Lisa Maria Zahra, Erin Tanti qed ji;i mixli wkoll li assista lit-tfajla biex tikkommetti suwi/idju fl-irdumijiet ta’ {ad-Dingli

minn daqstant g[oli. “Kont dubju] [afna, min[abba li dan kien qed ikellimni u kien f’sensih u anke seta’ j/aqlaq ri;lejh,” qal ix-xhud. Cassar kompla jg[id li wara kien infurmat li kienet instabet ukoll mara fil-qieg[ tal-irdumijiet. Din kienet madwar 50 metru ‘l bog[od mir-ra;el li huwa kien

L-g[alliem tad-drama Erin Tanti mistenni jg[addi ;uri fil-Qorti Kriminali Cassar qal li kien liebes ;akketta li tintu]a f’dawn l-operazzjonijiet u kien mg[ammar b’first aid kit u tag[mir ta’ komunikazzjoni. Kien liebes ukoll elmu li fuqu kien hemnm ukoll video camera li rrekordjat l-operazzjoni kollha ta’ salvata;;. Hu staqsa lir-ra;el x’kien ;ara u dan qallu li kien waqa’ minn fuq l-irdumijiet. Qallu wkoll li kien mat-tfajla tieg[u li kienet “hemm fuq ukoll”. Ix-xhud qal li huwa staqsa lil dan ir-ra;el minn fejn e]att kien waqa’ u dan g[aliex kien stenna aktar ;rie[i fuq persuna li kienet waqg[et

salva. Huwa qal li kien involut fl-operazzjoni tas-salvata;; tag[ha, i]da meta wasal [dejha, hija kienet di;à mejta u middehra ta’ ;isimha kollox kien jindika li kienu g[addew issig[at minn x[in kienet mietet. Hija kellha diversi ;rie[i u brix f’daharha. Cassar qal li huwa kkalkula li r-ra;el, li fl-awla kien qed jirrikonoxxi b[ala Erin Tanti, waqa’ minn g[oli ta’ madwar tmien sulari. Dan kien ibba]at fuq dak li qal l-istess akku]at dwar minn fejn kien waqa’. Tanti kien we;;a’ saqajh filwaqt li ttfajla kienet instabet ta[t si;ra, u

fuq si;ra, u kien hemm ukoll ma;enbha ;akketta kannella. L-Avukat tal-akku]at, Michael Sciriha, staqsa lil Cassar dwar jekk Erin Tanti qallux li kien qabe] u mhux waqa’. Cassar ikkonferma li Tanti kien u]a lkliem waqa’. Hawn l-avukat difensur talab g[al kopja ta’ recording li ttie[ed minn fuq ilkamera li kienet fuq l-elmu ta’ Cassar, biex ti;i pre]entata filQorti. Cassar kompla jg[id li Tanti kellu ;er[a f’mo[[u u li huwa ttratta mieg[u b[alliekieku kien ka] ta’ suspettat problemi flispina tad-dar, u dan min[abba lg[oli li kien qal Tanti li kien waqa’ minnu. Huwa qal ukoll li kienet ilPulizija li indikat fejn kienet ittfajla u mhux Tanti. Fl-a[[ar taxxhieda tieg[u, Cassar qal li Erin Tanti deher konfu] meta kien qed ikellmu, anke jekk irrispondih g[al dak kollu li staqsih. Wara xehed l-Ispettur Pierre Micallef Grimaud, mill-G[assa tal-Pulizija tal-Belt, li spjega kif il-Pulizija fittxew fl-appartament ta’ Tanti fil-Belt fil-pre]enza ta’ommu, Caroline. Qal li n-nota

li nstabet g[adha fl-uffi//ju tieg[u, fejn din se ting[ata lil espert tal-kalligrafija li g[adu barra minn Malta. Xehed ukoll uffi/jal ie[or tassalvata;; mill-Forzi Armati ta’ Malta, Philip Galea, li spjega kif il-FAM kienet ikkuntattjata min[abba li kien hemm ra;el li kellu b]onn l-g[ajnuna fl-irdumijiet ta’ {ad-Dingli. Huwa kien fuq il-[elikopter ma’ sie[bu Cassar u qal li ma sabuhiex fa/li biex ipo;;u lil Tanti fuq stretcher min[abba li l-blata li kien fuqha ma kinitx /atta. Wara Tanti kien ;ie trasferit minn fuq li l-istretcher g[allambullanza fejn kien mg[ajjat biex jassisti persuna o[ra. L-istess stretcher wara ntu]a biex itella’ minn fuq l-irdum lit-tfajla li kienet mejta. Norma Baldacchino, li ta[dem l-Isptar Mater Dei, esebixxiet kopja tal-istorja medika ta’ Erin Tanti, u wara tela’ jixhed l-operations’ manager tal-FAM, Frankie Axiaq, li rrakkonta kif fis-19 ta’ Marzu li g[adda, huwa kien l-uffi/jal inkarigat. G[all[abta tal-4pm kien infurmat li xi [add kien waqa’ f’{ad-Dingli. Meta wasal sab ]ew; ]g[a]ag[ li tellg[u fuq [elikopter. Huwa qal li g[en lill-kollegi tieg[u u tenna li ma semax lil Tanti jkellem lil xi [add. L-a[[ar xhud kien Renato Agius, mid-Dipartiment talProtezzjoni ?ivili, fejn qal li dakinhar anke hu mar jassisti g[all-operazzjoni li kienet g[addejja f’{ad-Dingli. Huwa qal li ma kellimx lirra;el li fil-Qorti kien qed jag[raf b[ala Erin Tanti. Qal ukoll li lanqas ma semg[u jitkellem u jista’ jkun ukoll li ma sema’ xejn min[abba l-istorbju li kien qed jag[mel il-[elikopter. Il-ka] ikompli fit-3 ta’ :unju li ;ej meta sa dakinhar g[andhom ikunu konklu]i r-rapporti talpatolo;isti u l-esperti tekni/i.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

8

OPINJONI

It-trasparenza u l-meritokrazija – falliment totali Snin ilu, politiku prominenti Laburista, Anton Buttigieg li kien Deputat Prim Ministru fi ]mien Mintoff kien qal li “lpoplu Malti jinsa”. Donnu li l-Laburisti tal-lum g[adhom jemmnu dan u ja[sbu li l-poplu nesa li l-aktar ]ew; weg[di importanti li g[amlulu qabel l-a[[ar elezzjoni kienu dawk dwar it-trasparenza u lmeritokrazija. Fi ftit aktar minn sena li lPartit Laburista ilu fil-Gvern, kellu diversi fallimenti i]da bla dubju ta’ xejn l-akbar falliment tal-Gvern kien fil-qasam tattrasparenza u l-meritokrazija. Fuq il-meritokrazija tkellimna kemm-il darba. Kull fejn iddawwar wi//ek issib provi /ari ta’ ba]u]li]mu. Ta’ nies li ng[ataw [atriet g[ax huma talqalba. Qrib il-Partit Laburista u li [afna minnhom tawh palata sew qabel l-a[[ar elezzjoni. Lo;;ezzjoni mhux g[aliex dawn in-nies huma Laburisti jew g[ax huma qraba jew [bieb ta’ politi/i Laburisti, imma g[aliex in[atru mhux fuq merti imma g[ax huma ba]u]li u n[atru f’postijiet fejn il-meritokrazija titlob li jkun hemm sej[a pubbli-

ka biex jimtlew dawn il-postijiet biex jing[a]el min hu l-a[jar, flinteress tal-pajji]. Dan il-falliment totali allura ;ieb ukoll fix-xejn l-g[ajta talbattalja Laburista li Malta hi “Tag[na Lkoll” u l-weg[da li “Mag[na Ja[dem Kul[add”. }ew; da[kiet kbar f’wi// ilMaltin u l-G[awdxin li emmnuhom qabel l-a[[ar elezzjoni. Issa qed tin;ieb ukoll fix-xejn l-g[ajta tat-tmexxija trasparenti minn Gvern Laburista li jrid imexxi b’politika ;dida u moderna fejn kollox issib fil-bera[ biex kul[add ikun jaf x’inhu jag[mel il-Gvern. Minflok qed nassistu g[al tmexxija tal-[abi. Tmexxija li ta[bi mill-poplu affarijiet li jinteressawh. Tmexxija inti]a biex tostor il-[wejje; ma[mu;a talGvern u ta;evola lill-[bieb. Hekk ried jag[mel il-Gvern Laburista b’min jixtri /-/ittadinanza Maltija. Ried i]omm lismijiet ta’ dawn in-nies sigrieti biex i/-/ittadini Maltin ma jkunux jafu min bil-flus sar /ittadin b[alhom. Nuqqas ta’ trasparenza Nuqqas ta’ trasparenza rajnieh

Fi ftit aktar minn sena li l-Partit Laburista ilu fil-Gvern, kellu diversi fallimenti i]da bla dubju ta’ xejn l-akbar falliment tal-Gvern kien fil-qasam tat-trasparenza u l-meritokrazija

Mario Schiavone mario.p.schiavone@ gmail.com

ukoll fid-dikjarazzjonijiet talassi ta’ w[ud mill-Ministri u sSegretarji Parlamentari. U issa anke mill-Membri Parlamentari Ewropej li jirrappre]entaw lill-Partit Laburisti jew li rrappre]entawh flimg[oddi. Infatti Louis Grech u Edward Scicluna li kienu MEPs Laburisti qabel saru Ministri, kif ukoll Joseph Cuschieri, Marlene Mizzi u Claudette Abela Baldacchino naqsu li jag[tu ddikjarazzjonijiet verifikati ta’ kif u]aw il-flus li [adu millParlament Ewropew, kif kienu fid-dover li jag[mlu jekk verament iridu jkunu trasparenti.

Imma l-Gvern Laburisti jag[mel affarijiet bil-mo[bi anke fejn jid[lu affarijiet pubbli/i. Insemmu biss dak li ;ara fi Transport Malta – li llum hi mmexxija minn eksuffi/jal talPartit Laburista u li g[alih hu responsabbli l-Ministru Joe Mizzi. Transport Malta, g[adha kif tat kuntratt dirett u bla ma saret sej[a pubblika, g[at-t[addim ta’ Ba/ir fuq il-Ba[ar, meta kienet taf li fil-pajji] hawn kumpanniji li jistg[u joffru dan is-servizz u li seta’ jkun hemm anke interessi barranin f’xog[ol b[al dan. Il-Gvern jinjora d-domandi

Issa sirna nafu wkoll li lGvern ilu minn Jannar li g[adda jinjora domanda ta’ The Malta Independent, li ntbag[tet lilu skont ma tipprovdi l-Li;i dwar il-Libertà tal-Informazzjoni,

dwar min kienu l-konsulenti tieg[u dwar il-li;i tal-bejg[ ta//ittadinanza. Skont din il-li;i stess, ilGvern kellu jwie;eb lill-;urnal fi ]mien 20 jum tax-xog[ol. Iddomanda ntbag[tet lill-Uffi//ju tal-Prim Ministru fl-14 ta’ Jannar u suppost l-gazzetta ng[atat risposta qabel l-20 ta’ Frar. Issa qeg[din fit-28 ta’ April u min-na[a tal-Gvern trasparenti kien hemm skiet perfett. Imma anke hawn, addio ttrasparenza. Addio r-regoli ta’ tmexxija tajba. Addio r-regoli tal-Unjoni Ewropea. L-aqwa li jinqdew il-[bieb. Li naturalment imbag[ad i[ossuhom midjuna mal-Gvern li a;evolahom. U jkunu jridu jpattu lpja/ir lura. Inkella kif jag[mlu kampanji elettorali li jiswew il-miljuni.

Gvern b’politika bla sens Waqt ir-rally organizzat millPartit Nazzjonalista f’Marsaxlokk, il-Gvern Laburista kien deskritt b[ala “Gvern b’politika bla sens”. Jien immur pass oltre u ng[id li g[andna Gvern b’politika bla sens komun. Is-saga tat-tanker tal-gass hija biss wa[da mill;rajjiet li juru kemm il-Gvern jimxi bl-a;enda mo[bija iktar milli bis-sens komun. Tibda tistaqsi g[ala jg[idulu sens komun meta fil-verità qed isir daqsekk rari? Gvern li xjie[ sena u beda jinsa

Kont qed nag[mel ftit ri/erka u ltqajt ma’ artiklu li jag[ti rendikont tad-diskors li Joseph Muscat kien g[amel waqt diskussjoni mas-sajjieda ;ewwa Marsaxlokk qabel lelezzjoni ;enerali. Kemm kliem sabi[ ... kemm pjani li ja;evolaw lis-sajjied Malti. Sa[ansitra qal li Gvern Laburista persuna responsabbli mis-settur, u sa[ansitra jo[loq bord konsultattiv, biex dawn is-sajjieda jkunu jistg[u jiltaqg[u ma’ din il-persuna, mill-inqas darba fix-xahar.

Sena wara, Muscat nesieha din il-weg[da – illum g[andna lill-President tal-Koperattiva tas-sajjieda, jinsisti li s-sajjieda ma ;ewx konsultati dwar dan il-pro;ett. L-unika tama li kellhom dawn is-sajjieda kien ilKumitat g[an-Nofsinhar ta’ Malta mmexxi minn Silvio Parnis – kumitat li rrifjuta li jiddiskuti dan il-pro;ett, anzi vvota kontra li dan il-pro;ett ji;i diskuss! X’inhu l-bi]a’ li dan ji;i diskuss jekk – kif qal il-Prim Ministru – ikun iktar sikur li ttanker jitpo;;a ;ewwa l-port? Tanker fil-port iktar sigur Skont il-Prim Ministru, ittanker tal-gass ikun iktar sigur li jitpo;;a fil-port. Issa n[alli f’idejkom ti;;udikaw u hemm

[afna e]empji li nistg[u nu]aw biex jigwidawna: • I/ - /ilindru tal-gass, sakemm ma tkunx kostrett, tifg[u barra, f’bit[a jew terrazzin; • Il - muturi bil - gass tal - air conditions, barra jitpo;;ew; • Kmamar tan-nar, jitpo;;ew

Gvern li jisma’ ma jistax imur kontra r-rieda ta’ 91% tar-residenti f’Marsaxlokk li l-iktar li se jkunu milquta mill-fatt li tanker tal-gass se jkun sor;ut proprju fil-qalba tal-bajja tal-istess ra[al

Antonello Cuschieri antonello.cuschieri@ gmail.com

kemm jista’ jkun bog[od mill-abitazzjoni. Min-na[a l-o[ra, tanker talgass enormi l-Prim Ministru j[oss li jkun iktar sigur li jitpo;;a ;ewwa l-Port ta’ Marsaxlokk, tefg[a ta’ ;ebla bog[od mid-djar tan-nies, u mhux fuq il-ba[ar. Hawn se nibda nissuspetta li l-Prim Ministru iktar mo[[u biex jipprote;i t-tanker milli li//ittadin. In/ident rari ma jfissirx li mhux possibbli Forsi li ji;ri in/ident fuq ittanker veru hu b’/ans ]g[ir u

rari – imma biex ji;ri in/ident sekonda trid – imbag[ad ikun tard wisq biex tinduna li g[adek kemm esperjenzajt dak il-mument rari. Hemm tant ka]i fejn il-li;i timponilek kundizzjonijiet biex tevita in/ident: ma tistax issuq bla seat belt; ma tistax issuq waqt li fuq il-mobile; ma tmurx f’sit ta’ kostruzzjoni ming[ajr helmet – dawn kollha huma ka]i fejn in/ident rari jinqala’, imma a[na xorta nie[du l-passi ne/essarji biex nevitaw dawn lin/identi, jew biex jekk ikun hemm in/ident il-konsegwenzi jkunu minimi. Il-Prim Ministru, fa/li jag[mel dan, billi jpo;;i ttanker ’il barra, ’il bog[od min-nies – biex jipprote;i lill-

poplu mhux it-tanker. Stedina lill-Prim Ministru – ‘Kun Gvern li jisma’ u vi/in in-nies’ L-esponenti tal-Gvern, dejjem narawhom b’dan il-kliem sabi[ warajhom – issa lmument li l-Gvern juri li dak li hemm miktub, mhux biss biex isebba[ il-[ajt ta’ warajh, imma g[aliex verament jemmen fih. Gvern li jisma’ ma jistax imur kontra r-rieda ta’ 91% tarresidenti li l-iktar se jkunu milquta minn dan. Gvern li jisma’ jara s-sajjieda, li tant se jkunu effettwati, x’ja[sbu. Vi/in in-nies g[andu jkun il-Gvern mhux it-tanker talgass.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

9

EDITORJAL U ITTRI LILL-EDITUR L-EDITORJAL

Is-So/jali]mu ta’ Animal Farm u l-medi/ini g[al tal-qalba Animal Farm, l-allegorija klassika ta’ George Orwell dwar kif ja[dem is-So/jali]mu, tispjega kif is-So/jalisti dejjem jibdew blidea tal-ugwaljanza; li se j;ibu so/jetà fejn kul[add ikun indaqs u jkun ittrattat l-istess. Dawk li jit[an]ru ‘aktar indaqs mill-bqija’ Imma mbag[ad tant jibdew jit[an]ru – f’Animal Farm huma rappre]entati proprju mill-[nie]er – li jibdew ji;;ustifikaw g[emilhom ta’ di]ugwaljanza bi prin/ipju ;did: ‘il-bhejjem kollha ndaqs, imma w[ud huma aktar indaqs mill-bqija.’ Manwal li jurina x’jag[mlu dawk li jinqdew bl-ugwaljanza Animal Farm [are; fl-1945 u jqaxxar dak li ji;ri fis-So/jali]mu. U minkejja l-waqg[a tal-Komuni]mu, Animal Farm g[adu manwal tajjeb biex naraw x’jag[mlu dawk li l-idea tal-ugwaljanza jinqdew biha imma jwettqu l-maqlub. Malta Tag[na Lkoll ukoll xewqa g[all-ugwaljanza F’Malta, f’Marzu tas-sena l-o[ra kellna elezzjoni li fiha lLabour ressaq ’il quddiem l-idea sabi[a tal-ugwaljanza. Malta Tag[na Lkoll li tag[tik dak li jimmeritak tie[u; slogans li bi kliem differenti jfissru x-xewqa ;enwina g[all-ugwaljanza vera. Weg[da li jwasslulek il-medi/ini sa wara l-bieb tad-dar F’[afna oqsma, mhux l-anqas fis-sa[[a. Malta Tag[na Lkoll kellha twassallek il-medi/ini li [aqqek tie[u b’xejn mhux biss filpront imma sa[ansitra ;;ibhomlok sa wara l-bieb tad-dar. Hekk wieg[ed il-Labour b’mod solenni u ripetut. Kri]i f’medi/ini li g[andhom b]onnhom eluf kbar ta’ nies Illum, sena wara, fil-medi/ini hawn kri]i. Mhux biss [afna medi/ini li eluf kbar ta’ Maltin suppost jie[du b’xejn huma neqsin, talli [afna mill-medi/ini neqsin huma medi/ini li g[andhom b]onnhom [afna [afna nies, b[al dawk g[al kontra lpressjoni. Skarsezza li mhix g[al kul[add indaqs U mhux biss hawn skarsezza ta’ medi/ina

tal-gvern hekk li [afna qed ikollhom imorru jixtruhom minn buthom – jekk isibu jixtruhom – talli l-iskarsezza mhix g[al kul[add indaqs, g[ax talqalba u tal-familja xorta qed jo[duhom il-medi/ini b’xejn. Medi/ini g[al tal-qalba, im[allsin minna lkoll, fil-ka]ini tal-Labour G[ax mhux talli l-medi/ini l-Labour mhux qed iwassalhom fiddjar kif wieg[ed, mhux talli lanqas mhu qed iwassalhom flispi]eriji, mhux talli qed jibg[at lin-nies jixtruhom, talli ’l talqalba u ’l tal-familja – lill-privile;;jati – il-Labour qieg[ed jag[tihom il-medi/ini b’xejn, im[allsin mit-taxxi tag[na lkoll, filka]ini tal-Labour. Tal-qalba u tal-familja – aktar indaqs minna – jiffangaw fit-taxxi tag[na Il-mod kif Malta ssir tal-qalba u tal-familja u tag[na lkoll ikunu biss it-taxxi li qed in[allsu biex jit[an]ru fihom dawk li jippretendu li huma aktar indaqs mill-bqija, e]att b[all-allegorija klassika ta’ George Orwell.

Wara l-g[a]la tal-President Wara li George Abela temm it-terminu tieg[u fil-kariga ta’ President ta’ Malta, kien imiss terminu ie[or g[al President ;did. George Abela g[amilha /ara li ma xtaqx jer;a’ jintg[a]el, jew a[jar ikun konfermat, g[al terminu ie[or b[ala President – g[alkemm l-ebda President li kellna s’issa ma serva g[al ]ew; termini konsekuttivi. {abat li fi tmiem it-terminu ta’ George Abela – persuna mag[]ula mill-kamp politiku oppost mill-Partit Nazzjonalista – fil-gvern g[andna lill-Partit Laburista u allura kellu jag[]el hu min ikun il-President il-;did. Wara [afna spekulazzjonijiet fuq min se jin[atar President, lg[a]la waqg[et fuq il-Ministru tal-Politika So/jali Marie Louise Coleiro Preca. Coleiro Preca [alliet vojt fil-Kabinett ta’ Joseph Muscat u kellu jin[atar Ministru ie[or minflokha. Dan kien parti mit-taqliba, jew a[jar, reshuffle fil-Kabinett li permezz tag[ha n[atru xi Ministri u Segretarji Parlamentari ;odda kif ukoll inqalg[u barra xi o[rajn. Dik hi affari ta’ Joseph Muscat u lgvern tieg[u.

Issa l-poplu g[andu President ;did bl-approvazzjoni talOppo]izzjoni Nazzjonalista. Din hi konferma ta’ kemm ilPartit Nazzjonalista jrid jara lg[aqda nazzjonali li tirrappre]enta l-kariga talPresident ta’ Malta. Issa g[ad irridu naraw kemm il-President il-;did se ssa[[a[ lg[aqda nazzjonali u kemm se tirrappre]enta tassew lill-poplu kollu fl-attivitajiet u d-diskorsi li tag[mel. Coleiro Preca, filkariga ta’ President, trid tinsa ttwemmin tag[ha ta’ Laburista li hi, u ta[dem u twarrab il-politika parti;jana fil-[idma tag[ha. Jien nawgura li dan hu li tixtieq tag[mel u twettaq fil-[idma tag[ha l-President Marie Louise Coleiro Preca. Paul Galea Gwardaman;a

L-adozzjoni mhix dritt Min jafni jaf li jien Nazzjonalist u liberali konvint. Imma minkejja dan, jien, filwaqt li m’g[andi xejn kontra li individwi tal-istess sess jing[aqdu f’unjoni /ivili, ma naqbel assolutament xejn li dawn ikollhom id-dritt li jadottaw. L-ewwel nett g[ax li xi [add, hu min hu, eterosesswali jew

omosesswali, jadotta mhuwiex dritt. Tant hu hekk li anki koppji eterosesswali, qabel jing[ataw permess jadottaw, iridu jissodisfaw /erti kundizzjonijiet, u jkun wara biss li jing[ataw permess jadottaw. It-tieni min[abba li din taladozzjoni ma kinitx fil-programm elettorali tal-partit ta’ Joseph Muscat, g[ax kien hemm biss miktub li “Inda[[lu d-dritt ta’ Civil Union g[al koppji tal-istess sess” (Taqsima 6, Artiklu 6), u xejn i]jed. Allura, l-istess b[al fil-ka] tal-bejg[ ta/-/ittadinanza, dwar dan g[andu jsir referendum, sabiex l-a[[ar kelma tkun tal-poplu. Joe Calleja {al Qormi

Belt mejta Malli jag[lqu l-[wienet, ilbelt kapitali tag[na ssir /imiterju. Il-Kunsill Lokali flimkien mas-sidien jistg[u jag[mlu sforz biex jag[tu /erta [ajja b[alma nsibu f’kull belt Ewropea. A. Gauci Marsaskala

L-ittri f’din il-pa;na jistg[u jintbag[tu bil-posta jew fl-indirizz elettroniku alex.attard@media.link.com.mt

25 sena ilu f’In-Nazzjon In[atar f’Malta l-ewwel Ambaxxatur talPalestina, Mouras Essa Bahloul, li fis-snin ta’ qabel kien ir-rappre]entant f’Malta talOrganizzazzjoni g[all-{elsien tal-Palestina. Il-Qorti tal-Appell fl-Ingilterra dde/idiet li l-Mail on Sunday tista’ tipprodu/i dettalji dwar l-allegazzjonijiet kollha f’artiklu li xandret fl-1984 bl-isem ‘Inside Mintoff’s island of terror’. Dan irri]ulta f’kaw]a g[ad-danni li Mintoff g[amel kontra l-gazzetta Ingli]a. Is-CMTU ddeskriviet l-istedina li l-GWU g[amlet lil Lech Walesa, il-Mexxej tal-union Pollakka Solidarnosc, biex ji;i Malta u jing[ata mer[ba li tixraqlu, b[ala stedina ta’ ipokresija.

Editur> Alex Attard Media.Link Communications Co. Ltd 2, Triq Herbert Ganado, Tal-Pietà PTA 1450 P.O. Box 37, il-{amrun {MR 1000 e-mail> news@media.link.com.mt • Tel> 21243641 Dipartiment tal-Avvi]i> Tel> 25965-317#318 E-mail> adverts@media.link.com.mt


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

10

OPINJONI

Gvern li jiffanga hu u tal-qalba u jwarrab lill-kumplament :img[a biss wara li ]-]ew; partiti politi/i nidew il-kampanja elettorali tag[hom g[allParlament Ewropew, di;à qed tidher bi/-/ar id-differenza bejn i]-]ew; partiti. Filwaqt li l-Partit Laburista re;a’ g[andu l-flus kollha li g[andu b]onn sabiex jag[mel kampanja ta’ lussu u li x’aktarx parti minnha hija ffinanzjata mit-taxxi li n[allsu a[na, ilPartit Nazzjonalista qed jag[mel kampanja modesta u ’l bog[od mill-bombasti/ità tal-PL. Jum wara l-ie[or, is-slogan Nazzjonalista qed jinftiehem aktar u l-poplu qed jara min hu lpartit l-aktar ;ewnin u g[andu g[al qalbu l-interessi ta’ pajji]na. Ener;ija po]ittiva g[all-pajji] kollu Fl-ewwel jiem ta’ din il-kampanja kellna l-opportunità li

nisimg[u diversi diskorsi i]da fost o[rajn laqtitni fra]i li qal ilKap Nazzjonalista Simon Busuttil waqt attività politika fis-Si;;iewi meta qal li dan il-

Gvern ju]a l-ener;ija po]ittiva biss g[an-nies tal-qalba i]da lPN dejjem g[a]el triq o[ra sabiex jag[mel l-affarijiet bilqalb u g[al kul[add fl-a[jar interess nazzjonali. Din hija parti mid-differenza kbira li te]isti bejn il-PL u l-PN; il-Labour jinteressah biss li jiffanga hu u ma jinteressahx jekk biex jag[mel dan, ikunx qed i]id il-qg[ad spe/jalment fost i]]g[a]ag[, filwaqt li l-PN dejjem g[araf li jie[u de/i]jonijiet bilqalb u fl-a[jar interess nazzjonali basta jara lil pajji]na jimxi fid-direzzjoni t-tajba. Addio t-trasparenza u l-meritokrazija

Aktar minn sena ilu, Joseph Muscat kien jitkellem dwar trasparenza u meritokrazija u lma;;oranza assoluta emmnu dak li kien qed jg[id. Kien g[adu ;did u qatt ma kien g[adu mess mal-poter ta’ pajji]na. Ilpoplu fdah bil-vot tieg[u g[aliex [aseb li se jara stil ;did ta’ tmexxija. Fil-verità dawn kienu nies

F’din il-kampanja l-PN qed jippre]enta messa;; po]ittiv li jag[ti kura;; waqt li jag[mel stedina biex wara sena ta’ Gvern Laburista kul[add jistaqsi jekk pajji]na llum huwiex a[jar

Christian Micallef cmicallef@pn.org.mt

;enwini li xtaqu jaraw lil Malta a[jar u ma bassrux li b[all-istorja tal-lupu, Muscat kien se jbiddel sufu u fl-ewwel sena, fost diversi affarijiet o[ra, f’pajji]na kien se jkollna sitwazzjoni fejn il-qg[ad, spe/jalment fost i]]g[a]ag[, kien se ji]died u lGvern kien se jkun qed ja;evola biss lil tal-qalba b’salarji kbar ferm og[la milli taqla’ l-popolazzjoni medja f’pajji]na. Insemmi biss ]ew; e]empji: il-mara tal-Ministru Konrad Mizzi u l-[abiba tal-mara talPrim Ministru li ng[ataw kun-

tratti straordinarji li effettivament mhuma jrendu xejn g[allekonomija ta’ pajji]na. Sena ilu Muscat kien jitkellem daqslikieku se jkun qed ja[dem g[all-kunsens politiku f’pajji]na u ta l-impressjoni li kemm-il darba jkun elett Prim Ministru, kien se jkun qed imexxi Gvern ta’ kul[add. Kien jg[id li Malta hija tag[na lkoll i]da llum nafu li din kienet /ajta goffa li l-poplu m’g[adux jemmen. Malta g[al tal-qalba biss

Muscat qed imexxi Malta g[al tal-qalba biss u fejn g[andu jkun hemm kunsens politiku fl-a[jar interess nazzjonali qed jag[]el li jwebbes rasu u sa[ansitra jinjora dak li qed jg[idu n-nies. Insemmi l-ka] tal-iskema tal-

bejg[ ta/-/ittadinanza fejn waqqa’ lil pajji]na g[a/-/ajt mad-dinja kollha u kien sfidu/jat minn s[abu stess filParlament Ewropew. Din tal-a[[ar kienet konferma /ara li l-PL hu bla sa[[a masSo/jalisti Ewropej g[aliex effettivament is-So/jalisti fl-Ewropa [assewhom aktar komdi jivvutaw mal-Membri Parlamentari Nazzjonalisti milli ma’ dawk Laburisti fi kwistjoni daqstant sensittiva u importanti b[alma kienet dik tal-bejg[ ta//ittadinanza. Dan mhux kollox g[aliex aktar re/enti kien hemm idde/i]joni li l-Gvern ja[]en ilgass fuq tanker fil-bajja ta’ Marsaxlokk. Il-Gvern webbes rasu anke jekk i/-/ittadin fizzona tal-madwar tkellem u semma’ le[nu kontra dan ilpro;ett. Madankollu dak li suppost hu Gvern li jisma’ baqa’ g[addej romblu minn fuq kul[add. B[al dawn il-ka]i kien hemm aktar u probabbilment se nibqg[u nisimg[u aktar. Pajji]na jixraqlu a[jar

Pajji]na jixraqlu a[jar minn hekk u jixraqlu politika serja mibnija fuq de/i]jonijiet li tassew ikunu jirriflettu lma;;oranza tal-poplu u mhux lil tal-qalba. Pajji]na hu tag[na lkoll ming[ajr ebda distinzjoni. G[alhekk f’din il-kampanja lPN qed jippre]enta messa;; po]ittiv li jag[ti kura;; waqt li jag[mel stedina sabiex wara sena ta’ Gvern Laburista kul[add jistaqsi jekk pajji]na llum huwiex a[jar. M’g[andi ebda dubju li b’Deputati Nazzjonalisti filParlament Ewropew pajji]na se jkun qed jibbenefika aktar g[aliex l-istorja di;à wrietna hekk. }ew; deputati tal-PN filPE g[amlu xog[ol ferm iktar minn erbg[a tal-PL. G[aldaqstant jekk il-PN jele;;i tliet Deputati g[all-ewwel darba jkun qed jibbenefika pajji]na waqt li nibag[tu messa;; /ar u dirett kontra t-tmexxija [a]ina ta’ dan il-Gvern.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

11

A{BARIJIET TA’ BARRA

Sindku mira ta’ attentat fuq [ajtu L-UKRAJNA Is-Sindku ta’ Kharkiv fil-Lvant tal-Ukrajna spi//a mira ta’ attentat fuq [ajtu hekk kif is-sitwazzjoni fil-pajji] m’hi qed turi ebda [jiel li se titjieb.Hennadiy Kernes kien operat g[al sag[tejn wara lattentat i]da minkejja dan xorta baqa’ fil-periklu tal-mewt. Dan hekk kif militanti favur lg[aqda mar-Russja komplew ja[tfu bini tal-Gvern f’idejhom minkejja li suppost hemm [idma militari mill-Gvern ta’ Kiev biex ju[u lura l-kontroll tag[hom. Ilbiera[ dawn il-militanti [atfu lkontroll ta’ bini f’Kostyantynivka. Kernes kien partitarju tal-eks President Viktor Yanukovych, li kien qrib ta’ Moska. Hu i]da imbag[ad beda j[addan linja aktar newtrali u favur l-g[aqda fil-pajji]. Il-belt ta’ Kharkiv kienet ukoll ix-xena l-{add ta’ ;lied qalil bejn partitarji avversarji ta’ teamijiet tal-football li huma favur u kontra r-Russja Militanti favur ir-Russja jibnu l-barrikati quddiem il-bini tas-servizzi tas-sigurta f’Lugansk fl-Ukrajna. Bini li b[al [afna o[ra fil-Lvant tal-Ukrajna spi//a f’idejhom. (ritratt EPA)

Ting[alaq fa]i fit-tfittxija L-AJRUPLAN TAL-MALAYSIAN AIRLINES Il-Prim Ministru Awstraljan Tony Abbott stqarr li ftit kien hemm possibbilta li jinstabu fdalijiet f’wi// il-ba[ar mill-ajruplan Boeing tal-Malaysian Airlines. Ajruplan li g[eb fit-8 ta’ Marzu. Minn Canberra, Abbott qal li issa l-mod kif se ssir it-tfittxija se tinbidel u mhux se tkompli tkun prijorita li jinstabu fdalijiet f’wi// il-ba[ar. Minflok il-[dima se tkun kon/entrata fuq tfittxija ta[t il-ba[ar b’tag[mir sofistikat. It-tfittxija kienet qed isir f’zona fejn uffi/jali kienu qed jemmnu li kien hemm il-kaxxa ssewda tal-ajruplan f’qieg[ ilba[ar u fejn kienu ja[sbu li kien hemm l-akbar possibbilta li jsibu fdalijiet. Issa, it-tfittxija se titkabbar g[al zona akbar tal-qieg[ talO/ean Indjan. Tfittxija li Abbott qal qed ikun stmat li titlesta fi ]mien tmien xhur. I]da jista’ jkun hemm dewmin min[abba maltemp u problemi tekni/i. Abbott qal li issa li g[addew

52 ;urnata minn mindu se[[et ittra;edja, [afna mit-tifrik tal-ajruplan ikun g[ereq. Esperti minn diversi pajji]i ilhom ifittxu lO/ean Indjan g[al fdalijiet tatTitjira MH370 g[al dawn l-a[[ar 40 ;urnata. Abbott qal li s’issa xejn ma nstab b’rabta ma’ din it-titjira imma insista li l-Awstralja ma kinitx se taqa’ qalba fil-[idma biex jitwaddab dawl fuq x’;ara f’dik it-titjira mill-Malasja lejn I/-?ina. Abbott ]ied li ajruplan ma jistax jisparixxi fix-xejn u x’imkien irid ikun. Informazzjoni mir-radar u ssatelliti urew li l-ajruplan, li kien qed i;orr 239 persuna, g[eb nofs triq u ftit qabel, biddel ir-rotta. Esperti kienu kalkolaw li bil-fuel li kellu u skont l-a[[ar post fejn intlema[, aktarx nie]el f’parti remota tal-O/ean Indjan barra lkosta Awstraljana. Fil-;ranet li ;ejjin, il-Gvern Malasjan mistenni jo[ro; rapport preliminarju dwar dak li ;ara.

Ji]diedu s-sanzjonijiet kontra r-Russja ti fl-Ukrajna li qed jokkupaw bini tal-Gvern fil-Lvant tal-Ukrajna. Dan apparti li dawn il-militanti qed i]ommu pri;uniera seba’ osservaturi mill-Organizazzjoni g[as-Sigurta u Koooperazzjoni fl-Ewropa (OSCE) li n[atfu l;img[a li g[addiet. Mhux mag[ruf x’sar minn Is-Sindku ta’ Kharkiv, [ames uffi/jali militari Ukreni li Hennadiy Kernes kienu qed jakkumpanjaw lil L-Istati Uniti kabret is-sanz- dawn l-uffi/jali tal-OSCE. Il-militanti anki [adu l-kontroll zjonijiet kontra r-Russja biex jinkludu nies qrib [afna g[all- tal-bini tax-xandir tal-istat President Russu Vladimir Putin. f’Donetsk u taw l-ordni biex Fil-lista hemm seba’ persuni o[ra minn issa l-quddiem jibda kif ukoll 17-il kumpannija. L- jixxandar l-istazzjoni nazzjonali Unjoni Ewropea wkoll mistenni- Russu minflok dak tal-Ukrajna. Donetsk, belt ewlenija fil-Lvant ja tag[mel pass simili. Il-Punent qed jakku]a lir- tal-Ukrajna, hi f’idejn ilRussja li qed tappo;;ja l-militan- militanti.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

12

A{BARIJIET TA’ BARRA

L-Olokawst l-ag[ar reat fl-istorja moderna IL-LVANT NOFSANI

Il-President Palestinjan Mahmoud Abbas iddeskriva lOlokawst b[ala l-ag[ar reat li qatt sar fl-istorja moderna talbniedem. Dan hu rikonoxximent rari ta’ mexxej Palestinjan ta’ dak li g[addew minnu lLhud matul il-;eno/idju minNa]isti fit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan intqal hekk kif il-Lhud fakkru dan l-avveniment. Fi stqarrija, Abbas esprima ssog[ba tieg[u g[al dak li g[addew minnu l-Lhud ta[t inNa]isti, g[all-familji tal-vittmi u vittmi o[ra tan-Na]i]mu. Abbas qal li l-Olokawst kien rifless tal-kun/ett ta’ diskriminazzjoni etnika u razzi]mu, u dawn kienu affarijiet li lPalestinjani kienu totalment kontrihom. L-osservaturi qalu li l-istqarrija saret fi ]mien meta t-ta[ditiet ta’ pa/i bejn l-I]raeljani u lPalestinjani jinsabu f’xifer li jikkrollaw partikolarment wara li Abbas la[aq ftehim malgrupp estremista I]lamiku tal{amas. Dan il-ftehim jista’ jtemm firda ta’ seba’ snin bejn

it-tmexxija Palestinjana filMedda ta’ Ga]a (dik tal-{amas) u fix-Xatt tal-Punent (dik ta’ Abbas). Imma dan il-pass kien ikkritikat bil-qawwa mill-Gvern I]raeljan g[aliex il-{amas jemmen li I]rael m’g[andux id-dritt je]isti u g[andu jinqered. It-tmexxija tal-{amas lanqas biss tag[raf li kien hemm Olokawst u fl-2009 kien hemm protesti fil-Medda ta’ Ga]a min[abba kotba tal-iskola li fihom sar referiment g[al dan. Min[abba f’hekk, l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea ma tantx huma [erqana li jkomplu jiffinanzjaw gvern Palestinjan li fih ikun hemm membri tal{amas. Il-Prim Ministru I]raeljan Benjamin Netanyahu re;a’ stqarr li Abbas irid jag[]el bejn pa/i mal-I]raeljani u pa/i mal{amas. Hu ]ied li Abbas ma jistax jg[id li l-Olokawst kien terribbli u mbag[ad fl-istess [in jg[annaq lil dawk li jsostnu li lOlokawst qatt ma sar u qed jippruvaw jeqirdu l-poplu Lhudi.

IL-:APPUN> Mara ti;bor klamar li tnixxef fix-xemx fil-port ta’ Tottori (ritratt> EPA)

Twissija dwar l-Internet Explorer L-ISTATI UNITI

Il-Microsoft wissiet li filbrowser Internet Explorer hemm difett li jista’ jwassal biex ilhackers jiksbu a//ess g[ad-drittijiet ta’ a//ess tal-kompjuter ta’ dak li jkun. Id-difett qed jeffettwa lver]jonijiet tal-Internet Explorer

mis-6 sal-11 u l-kumpanija qalet li kienet konxja li kienu saru xi attakkati minn xi hackers min[abba dan id-difett. L-Internet Explorer hu stmat li jintu]a aktar minn 50 fil-mija tan-nies li g[andhom kompjuter. Intqal li fil-;ranet li ;ejjin

mistennija jittie[du passi millMicrosoft biex jissewwa dan iddifett. Imma hemm problema g[al dawk li ju]aw il-Windows XP peress li l-Microsoft [abbret li waqqfet l-g[ajnuna g[al dan il-programm g[aliex issa jitqies b[ala wie[ed antik.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

13

A{BARIJIET TA’ BARRA

I]-]g[a]ag[ m’g[adhomx jiddistingwu x’inhi r-realtà IR-RENJU UNIT Skont st[arri; li sar minn Google u Vodafone, i]-]g[a]ag[ m’g[adhomx jag[rfu d-differenza bejn dak li jaraw fuq l-internet u r-realtà. L-ist[arri; qanqal ukoll mistoqsijiet dwar jekk l-iskejjel hux qed jag[mlu bi]]ejjed biex jedukaw lit-tfal dwar dak li hemm fuq l-internet. Min[abba f’hekk tnediet kampanja bl-isem ‘Well Versed’ bl-

iskop li studenti ta’ bejn it-13 u l15-il sena jkunu konxji tal-perikli li hemm fuq l-internet fosthom il-bullying u t-tg[ajjir. Dan l-ist[arri; jg[aqqad ma’ st[arri; ie[or li kien sar fl-2011 li sab li [afna ]g[a]ag[ kienu aktar kuntenti bil-’[ajja’ li jg[ixu fuq l-internet, bil-kuntatti, log[ob, u dak kollu li g[andhom, milli bil-[ajja vera u proprja tag[hom.

IT-TAJLANDJA> Wie[ed minn grupp ta’ dilettanti tas-serje tal-films ta’ Star Wars, jag[ti d-demm f’Bangkok b[ala t[ejjija g[al Star Wars Day fl-4 ta’ Mejju. Dan sar ukoll b[ala parti minn kampanja biex jin;abru fondi g[al orfanatrofju (ritratt> EPA)

Kwa]i 700 kkundannati g[all-mewt L-E:ITTU Im[allef fil-Kajr ikkundanna 683 persuna g[all-mewt, fosthom Mohammed Badie, il-kap tal-Fratellanza Musulmana. Il-grupp kien akku]at b’attakk fuq g[assa tal-Pulizija f’Minya fl-2013, li fih inqatel pulizija, fost akku]i o[rajn. Fl-istess pro/ess i]da lIm[allef [afer lil 492 persuna o[ra mill-kundanna tal-mewt u minflok kienu kkundannati g[al g[omorhom il-[abs. Dawn kienu parti minn grupp ta’ 529 persuna li f’Marzu kienu kkundannati g[all-mewt. I]-]ew; ka]i qanqlu g[adab kbir kemm fl-E;ittu kif ukoll fix-

xena internazzjonali min[abba lg[a;la li biha saru l-pro/essi. B’kollox dawn damu ftit sig[at u l-Qorti waqqfet lill-avukati talakku]ati milli jippre]entaw ilka] tag[hom. Issa l-kundanni tressqu quddiem il-Gran Mufti, l-og[la awtorità I]lamika fl-E;ittu – biex jidde/iedi x’g[andu jsir. Dan rari jmur kontra de/i]joni tal-qorti. De/i]joni finali tit[abbar f’:unju. L-awtoritajiet E;izzjani qed jimxu b’ponn tal-[adid kontra I]lamisti minn mindu f’Lulju tne[[a mill-poter il-President Mohammed Mursi, li ;ej mill-

Fratellanza Musulmana. Il-verdett tal-biera[ kien lewwel wie[ed kontra Badie. Hu qed i[abbat wi//u ma’ diversi pro/essi flimkiem ma’ Mursi nnifsu u mexxejja o[ra talFratellanza. Mis-683 li kienu kkundannati g[all-mewt ilbiera[, hemm madwar 50 biss li jinsabu mi]muma mill-awtoritajiet. L-o[rajn g[adhom qed ji;ru mas-saqajn. Il-ka] tal-attakk fuq l-g[assa kien se[[ fl-istess ;urntata, l-14 ta’ Awwissu, li l-Pulizija qatlet mijiet ta’ partitarji talFratellanza fi ;lied li nqala’ filKajr.

Trombi qattiela L-ISTATI UNITI

I}RAEL> Il-President I]raeljan Shimon Peres ipo;;i kuruna fuq ilmafkar Yad Vashem biex ifakkar lill-vittmi Lhud tar-re;im Na]ista waqt il-Jum ta’ Tifkira tal-Olokawst (ritratt> EPA)

Tal-anqas 17-il persuna nqatlu minn sensiela ta’ trombi li [akmu diversi stati Amerikani. L-ag[ar li ntlaqat kien l-istat ta’ Arkansas fejn kien hemm 16-

il persuna kkonfermati mejta. Ilvittma l-o[ra kienet mill-istat ta’ Oklahoma. It-trombi laqtu wkoll zoni f’Nebraska, Kansas, Iowa u

Missouri. Minbarra l-mejtin, hemm ukoll [afna o[ra li ndarbu. Tromba minnhom f’Arkansas, [dejn Little Rock, [alliet 65 kilometru [erba warajha.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

14

A{BARIJIET TA’ BARRA

Ti//ensura diversi sensiliet televi]ivi I?-?INA L-awtoritajiet ?ini]i qed ikomplu jra]]nu dejjem aktar la//ess g[all-internet u issa kien imiss lil sensiliet televi]ivi Amerikani li wie[ed jista’ jarahom ukoll fuq l-internet. L-awtoritajiet ordnaw lil kumpaniji ?ini]i fuq l-internet biex ma jkomplux jittra]mettu erba’ sensiliet televi]ivi popolari fosthom The Big Bang Theory u The Good Wife kif ukoll NCIS u The Practice. L-awtoritajiet ma tawx ra;uni lill-kumpaniji g[aliex ma

jistg[ux ixandru dawn il-programmi. Siti ?ini]i spiss jintalbu jne[[u xi filmati li jkunu qed jixxandru imma s’issa dan kien isir g[aliex l-awtoritajiet ?ini]i jqisuhom b[ala wisq vjolenti jew vulgari jew g[aliex tkun qed tinkiser illi;i tal-copyright. L-osservaturi qalu li r-ra;uni tista’ tkun g[aliex l-awtoritajiet Komunisti huma m[assba li dawn is-sensiliet huma popolari wisq u qed inaqqsu l-udjenza mix-xandir.

Tfittixhom talli tajrithom IL-KANADA Sharlene Simon, minn Toronto, fl-2012 kienet qatlet tifel li kien fuq rota u ]ew; subien o[ra ndarbu u issa qed tfittex g[ad-danni lill-familji tag[hom min[abba l-qatg[a li [adet meta se[[ l-in/ident fatali. Hi qed tifttex lill-familji talvittmi g[al miljun dollaru min[abba dak li l-avukati tag[ha qed jg[idu hi trawma emozzjonali. Il-familja tat-tifel li nqatel, Brandon Majewski, qalet li kienet di]gustata u xxukkjata bil-

pass li [adet Simon. Omm ilvittma, Venetta, qalet li Simon lewwel qatlet lil binha u issa trid tag[mel qlig[ minn fuqu wkoll. Brian Cameron, l-avukat talfamilja Majewski, qal li fil-karriera twila tieg[u qatt ma ra lil [add ifittex lill-familja ta’ xi [add li qatel u ]ied li kien diffi/li [afna jispjega lill-familja x’kien qieg[ed ji;ri. Simon qed tg[id li t-tort kien kollu tat-tfal u qed titlob kumpens ta’ 1.3 miljun dollaru min[abba dak li g[addiet minnu.

IR-RUSSJA> Mument waqt re/ta li turi l-battalja li kien hemm f’April tal-1945 f’San Pietruburgu bejn it-truppi Sovjeti/i u dawk Na]isti b[ala parti mit-tifkiriet tad-69 anniversarju mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija (ritratt> EPA)


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

15

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Nies jistennew quddiem l-uffi//ju tal-ETC fil-Belt> waqt li ]diedu n-nies jirre;istraw, ]diedu wkoll dawk li qed ikollhom jikkuntentaw b’xog[ol b’paga li mhijiex kemm jixtiequ

Inkwiet dwar il-qg[ad, pagi ma jla[[qux u s-sa[[a F’dawn l-a[[ar ;img[at qed jo[ro; aktar l-inkwiet ta’ [afna nies dwar il-qg[ad li ]died fla[[ar sena minkejja li l-Gvern Laburista da[[al aktar minn 2,000 ru[ ;odda mal-Gvern. Waqt li ]diedu n-nies jirre;istraw, ]diedu wkoll dawk li qed ikollhom jikkuntentaw b’xog[ol b’paga li mhijiex kemm jixtiequ. Imma talqalba u tal-familja de[lin malGvern.

Flok jag[ti pjan u direzzjoni lill-ekonomija ’l fejn trid ti]viluppa u x’investiment trid ti;bed fil-futur [alli to[loq xog[ol tajjeb b’pagi tajbin, ilGvern Laburista qed jara kif se jda[[al lil tal-qalba u ’l talfamilja mal-Gvern b’pagi m[allsin minna lkoll. Hawn ukoll 5,800 ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a jirre;istraw li lPrim Ministru Muscat kien wieg[ed li kollha se jag[tihom

xog[ol, ta[ri; jew edukazzjoni imma li issa qed jg[id li se jag[ti biss lil 350 minnhom. U x’se jag[mlu l-5,500 l-o[rajn? Il-Gvern qed jag[ti e]empju [a]in fil-pagi meta bieg[ lEneMalta li/-?ina li issa qed tgerger li l-pagi f’Malta g[oljin wisq waqt li qed jimponi kundizzjonijiet fuq il[addiema tal-EneMalta li kien gidbilhom dwarhom qabel lelezzjoni meta kien

weg[edhom li la se jipprivatizza l-EneMalta u lanqas inaqqas il-pagi. Dan filwaqt li eluf kbar ta’ nies li jiddependu fuq ilmedi/ini tal-Gvern mhux qed jie[du dawn il-medi/ini g[ax [afna minnhom out of stock u qed ikollhom imorru jixtruhom minn buthom. Dan jattakka fundamentalment id-d[ul tal[addiema u tal-anzjani. Is-sa[[a wkoll sejra lura

b’sitwazzjoni [a]ina fl-istennija g[all-appuntamenti fl-out patients u anke fl-appuntamenti g[all-operazzjonijiet. Imma tal-qalba u tal-familja qed jie[du l-medi/ini b’xejn millka]ini tal-Labour jew g[ax ikollhom xi [add jaqlag[hom fil-Ministeru tas-Sa[[a. Dan iqanqal is-suspett li anke fl-operazzjonijiet u flappuntamenti, huma tal-qalba u tal-familja li qed jinqdew.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

17

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Din is-sena l-qg[ad ]died u issa qorob it-8,000 persuna bla xog[ol Gvern Nazzjonalista rnexxielu jikseb ri]ultati po]ittivi fil-qasam tal-ekonomija. Dan g[aliex ]amm ir-rata tal-qg[ad baxxa u dan fl-iktar sitwazzjoni ekonomika diffi/li fl-a[[ar 100 sena. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem ra kif g[amel u [adem sabiex jo[loq ix-xog[ol u xog[ol ta’ kwalità a[jar. Wie[ed mill-g[anijiet tal-

Gvern huwa li jo[loq ix-xog[ol u mhux li j;ib il-qg[ad. Din is-sena bdejna naraw xeni ta’ kjuwijiet ta’ nies jirre;istraw g[ax-xog[ol fl-A//ess fil-Birgu. Xeni b[al dawn pajji]na kien ilu [afna ma jarahom. Tajjeb li nitfg[u l-attenzjoni tag[na fuq in-negozji ]g[ar u medji f’Malta u G[awdex. Lintrapri]i ]g[ar u medji u s-self-

L-iktar statistika inkwetanti hi l-problema tal-qg[ad fost i]-]g[a]ag[ I]da l-iktar statistika inkwetanti hi l-problema tal-qg[ad fost i]-]g[a]ag[. Din is-sena ]diedu b’elf i]-]g[a]ag[ li jinsabu ming[ajr xog[ol jew li mhumiex qeg[din jit[arr;u jew jistudjaw, minn 4,800 u 5,800 ]ag[]ug[ u ]ag[]ug[a. Il - garanzija g[a] - ]g[a]ag[ b[ala kun/ett Ewropew po]ittiv, i]da hu /ar li dan mhux qieg[ed ji;i implimentat b’mod s[i[ mill-Gvern. Filwaqt li ]g[a]ag[ Maltin kellhom jistennew aktar minn sena biex ilGvern Laburista jie[u xi forma ta’ inizjattiva f’dan il-qasam, dak li [abbar il-Gvern ilbiera[ b’tant pompa kien skema ta’ privat g[a] - ]g[a]ag[ , li bl ebda mod ma jista’ jitqies li jil[aq l-aspettattiva li po;;a Joseph Muscat qabel l - elez zjoni li din se tkun skema ta’ xog[ol. Il-Prim Ministru Muscat g[andu jag[ti spjegazzjoni /ara dwar l-istatistika ta’ defi/it u dejn li ;iet ippubblikata tTlieta. Te]isti diskrepanza bejn il-figura ta’ 200 miljun ewro f’defi/it u 372 miljun ewro f’]ieda fid-dejn. Il-Prim Ministru Muscat g[andu jag[ti

spjegazzjoni /ara lill-imsie[ba kollha u ’l-Oppo]izzjoni filParlament, mhux jin[eba wara messa;; irrekordjat ’il bog[od mill-iskrutinju tal-media. Il-Partit Nazzjonalista dejjem [adem g[al Malta A[jar g[aliex dejjem ta attenzjoni kbira linnegozji ]-]g[ar u medji u lisself-employed. Kien il-Partit Nazzjonalista li [adem bis-s[i[ biex fondi Ewropej tal-ERDF ji;u allokati spe/ifikament g[all-SMEs, introdu/a l-Att dwar in-Negozji }g[ar, nieda sistema ta’ tax credits mag[rufa b[ala MicroInvest b’in/entivi akbar g[an-negozji G[awdxin u flimkien mal-banek nieda skemi b’rati ta’ mg[ax vanta;;u]a. Il-Partit Nazzjonalista dejjem [adem u se jkompli ja[dem biex jixpruna l-intrapri]i ]g[ar u medji g[aliex negozji b’sa[[itha jfissru aktar xog[ol g[al Malta A[jar. Din hi wa[da mid-differenzi ewlenin bejn il-Gvern Laburista ta’ Joseph Muscat li fl-ewwel sena tieg[u biss ta[tu sploda lqg[ad...u l-Partit Nazzjonalista li kiseb ri]ultati rekord filqasam tax-xog[ol u li dejjem [adem g[al Malta A[jar.

employed – in-negozji ]g[ar u l[wienet – huma l-qofol talintrapri]a u l-imprenditorija Maltija, b’aktar minn 96% talkumpaniji f’Malta u G[awdex ikunu SMEs. Dan ipo;;i responsabbiltà kbira fuq min imexxi lil pajji]na g[ax kull daqqa fl-ekonomija u fil-bejg[, t[alli impatt doppju fuq in-negozji ]-]g[ar. Din is-sena l-qg[ad ]died xahar wara l-ie[or biex illum qorob it-8,000 persuna qieg[da. :iet irre;istrata ]ieda ta’ 22% fin-numru ta’ persuni li ilhom bla

}ieda ta’ 22% fin-numru ta’ persuni li ilhom bla xog[ol g[al aktar minn sena, indikazzjoni li l-problema tax-xog[ol qieg[da ssir wa[da dejjem aktar strutturali milli temporanja xog[ol g[al aktar minn sena, indikazzjoni li l-problema taxxog[ol qieg[da ssir wa[da dejjem aktar strutturali milli temporanja. Din i]-]ieda tmur kontra

kull xejra fl-Unjoni Ewropea. Sa[ansitra pajji]i li ntlaqtu [afna aktar bil-kri]i internazzjonali, b[al Spanja u l-Portugall, raw tnaqqis fil-qg[ad.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

18

ELEZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil> Il-PN hu impenjat li jkompli ja[dem biex ikollna pajji] a[jar

Fidu/ja fil-poplu g[al Malta a[jar

L-approvazzjoni tal-manifest elettorali tal-PN g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f’Mejju li ;ej

Fi tmiem il-;img[a kien approvat il-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista g[allelezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir fl-24 ta’ Mejju li ;ej. Dan il-manifest elettorali jfisser kif il-Partit Nazzjonalista jrid li jkollna Malta a[jar billi r-

rappre]entanti Maltin ji]guraw li l-UE tkompli tg[in fl-i]vilupp nazzjonali, ekonomiku u so/jali ta’ pajji]na, billi jissa[[u l-istituzzjonijiet demokrati/i u billi lvu/i tal-poplu Malti titwassal fuq issues ta’ importanza nazzjonali. Il-manifest elettorali jfisser

Il-manifest elettorali tal-PN g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ja[seb biex il-PN ikun aktar vi/in in-nies

ukoll kif il-Partit Nazzjonalista jrid xog[ol a[jar permezz ta’ [idma favur il-[ti;ijiet spe/ifi/i tan-negozji ]-]g[ar u medji, li Malta ting[ata aktar fondi biex l-industriji u n-negozji jinvestu u biex jit[arr;u ]-]g[a]ag[ u li jit[arsu d-drittijiet tal-[addiema. Il-manifest elettorali jfisser

ukoll kif il-Partit Nazzjonalista jrid ambjent a[jar billi ji;u rispettati l-istandards ambjentali, li jsir investiment f’aktar pro;etti b’impatt po]ittiv fuq lambjent b[all-pipeline tal-gass, u li na[dmu g[al ]ieda fil-fondi Ewropej g[all-investiment f’ener;ija rinnovabbli.

Il-manifest elettorali jfisser ukoll kif il-Parit Nazzjonalista jrid li jkollna pajji] stmat u rispettat permezz ta’ Membri tal-Parlament Ewropew li ja[dmu fl-interess veru ta/-/ittadini Maltin u G[awdxin u mhux ji]olaw lil pajji]na biex jipprote;u lil tal-qalba.

Wa[da mir-ra;unijiet g[aliex il-poplu g[andu jag[]el lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ta’ Mejju li ;ej hi g[aliex il-kandidati tal-PN huma tajbin, nies ta’ sustanza u li huma persuni li l-PN qieg[ed jafdahom g[ax kapa/i jie[du l-a[jar de/i]jonijiet g[all-;id tal-poplu Malti u G[awdxi


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

19

AVVI}I PN

Il-Kelliema Ewlenin tal-PN Simon Busuttil simon.busuttil@teampn.org

Kap tal-Oppo]izzjoni

Mario de Marco mario.demarco@teampn.org

Kelliem g[all-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapri]i ]-}g[ar

Beppe Fenech Adami Kelliem g[all-:ustizzja beppe.fenechadami@teampn.org Chris Said chris.said@teampn.org

Segretarju :enerali tal-Partit Nazzjonalista

?ensu Galea /ensu.galea@teampn.org

Deputat Speaker u Kelliem g[all-Agrikultura u s-Sajd

David Agius david.agius@teampn.org

Whip tal-Grupp Parlamentari u Kelliem g[all-Gvern Lokali

SERVIZZI TA’ CUSTOMER CARE MILL-KUMITATI SEZZJONALI PN IL-MARSA. Kull nhar ta’ Tnejn bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN.

IL-MELLIE{A. Kull nhar ta’ {amis bejn il-5 p.m. u s-7 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 79990757. {AL TARXIEN. Kull nhar ta’

Giovanna Debono Kelliema g[al G[awdex giovanna.debono@teampn.org

Tnejn u :img[a bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. fl-Uffi//ju PN. G[al appuntament /emplu 77771529, 79704491 jew 99262634.

George Pullicino Kelliem g[all-Ener;ija george.pullicino@teampn.org u l-Konservazzjoni tal-Ilma

AVVI}I SO?JALI

Tonio Fenech tonio.fenech@teampn.org

Kelliem g[all-Finanzi

NORMAN VELLA. Il-{bieb

Joe Cassar joe.cassar@teampn.org

Kelliem dwar l-Edukazzjoni

Jason Azzopardi jason.azzopardi@teampn.org

Kelliem g[all-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali

ta’ Norman Vella se jorganizzaw laqg[a fil-Ka]in Nazzjonalista ta’ {a]-}ebbu; illum it-Tlieta 29 ta’ April fit-8 p.m.

Francis Zammit Dimech francis.zammitdimech @teampn.org

Kelliem g[all-Kultura u l-Komunikazzjoni

NORMAN VELLA. Il-{bieb

Fredrick Azzopardi Deputat Whip u Kelliem fredrick.azzopardi@teampn.org g[as-Servizzi tas-Sa[[a u l-Edukazzjoni f’G[awdex

Carm Mifsud Bonnici Kelliem g[all-Affarijiet Barranin carm.mifsudbonnici@teampn.org Clyde Puli clyde.puli@teampn.org

Kelliem g[all-Familja u s-Solidarjetà So/jali

Mario Galea mario.galea@teampn.org

Kelliem g[all-Anzjani

Robert Arrigo robert.arrigo@teampn.org

Kelliem g[at-Turi]mu

Charlò Bonnici charlo.bonnici@teampn.org

Kelliem g[all-I]vilupp So/jali, l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima

Stephen Spiteri stephen.spiteri@teampn.org

Kelliem g[all-Impjiegi u l-Persuni b’Di]abbiltà

Michael Gonzi michael.gonzi@teampn.org

Kelliem g[ad-Drittijiet tal-Annimali

Toni Bezzina toni.bezzina@teampn.org

Kelliem g[at-Trasport u l-Infrastruttura

Antoine Borg antoine.borg@teampn.org

Kelliem g[all-Presidenza tal-Unjoni Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej

Claudette Buttigieg Kelliema g[ad-Djalogu So/jali claudette.buttigieg@teampn.org u l-Libertajiet ?ivili Ryan Callus ryan.callus@teampn.org

Kelliem g[all-Ippjanar u s-Simplifikazzjoni tal-Pro/essi Amministrattivi

Robert Cutajar robert.cutajar@teampn.org

Kelliem g[a]-}g[a]ag[ u l-Isport

Kristy Debono kristy.debono@teampn.org

Kelliema g[all-Kompetittività u t-Tkabbir Ekonomiku

Albert Fenech albert.fenech@teampn.org

Kelliem g[ar-Ri/erka u l-Innovazzjoni

Claudio Grech claudio.grech@teampn.org

Kelliem g[as-Sa[[a

Paula Mifsud Bonnici Kelliema g[all-Kompetizzjoni paula.mifsudbonnici@teampn.org u d-Drittijiet tal-Konsumatur Marthese Portelli Kelliema g[all-Affarijiet Ewropej marthese.portelli@teampn.org

ta’ Norman Vella se jorganizzaw Pasta Night fil-Ka]in Nazzjonalista tas-Si;;iewi nhar il-:img[a 2 ta’ Mejju mit-8 p.m. ’il quddiem. Prezz: €5 b’risq il-pro;ett tal-ka]in. G[allbiljetti /emplu 27461207.

KEVIN CUTAJAR. Il-{bieb ta’ Kevin Cutajar se jorganizzaw attività so/jali nhar nhar lErbg[a, 7 ta’ Mejju fil-lukanda Euroclub, il-Qawra fis-7.30 p.m. Ikun hemm divertiment, ikel u xorb. Prezz 5 ewro. G[al aktar informazzjoni /emplu 79069722 jew 21551455 jew ibag[tu email fuq kcutajar78@gmail.com KEVIN CUTAJAR. Il-{bieb ta’ Kevin Cutajar se jorganizzaw attività so/jali nhar nhar il:img[a, 9 ta’ Mejju f’Villa Fiorita, Marsalforn fis-7.30 p.m. Ikun hemm divertiment, ikel u xorb. Prezz 5 ewro. G[al aktar informazzjoni /emplu 79069722 jew 21551455 jew ibag[tu email fuq kcutajar78@gmail.com IN-NADUR.

Il-Kumitat Sezzjonali tal-Nadur se jorganizza Pizza u Tombla Night nhar it-Tnejn, 12 ta’ Mejju f’Ta’ Kenuna Bar & Restaurant, inNadur fis-7.30 p.m. Diversi rigali sbie[ x’jintreb[u.

JASON AZZOPARDI. Il-

{bieb ta’ Jason Azzopardi se jorganizzaw Coffee Morning nhar it-Tlieta, 13 ta’ Mejju filLukanda Suncrest, il-Qawra. Prezz 6 ewro. Trasport fit8.30am. Biljetti ming[and ilhelpers jew /emplu 21666736 jew 99841333.

NORMAN VELLA. Il-{bieb

ta’ Norman Vella se jorganizzaw Coffee Morning bit-tombla fil-Lukanda Soreda, nhar itTlieta, 15 ta’ Mejju mid-9 a.m. ’l quddiem. G[all-biljetti u aktar informazzjoni /emplu lil George Cortis fuq 79729426. Prezz 7 ewro bit-trasport inklu].

THERESE COMODINI CACHA. Il-{bieb ta’ Therese

Comodini Cachia se jorganizzaw Pre-Election Gathering nhar il-:img[a, 16 ta’ Mejju f’Villa Overhills, Bir]ebbu;a fis-7 p.m. Prezz 5 ewro. Jattendi l-Kap Simon Busuttil. G[al aktar informazzjoni /emplu 79425907.

STEFANO MALLIA. Il-{bieb

ta’ Stefano Mallia se jorganizzaw Pasta Night u lejl ta’ divertiment bis-sehem ta’ Freddie Portelli fl-a[[ar attività tal-kampanja organizzata mill-{bieb tal-kandidat, nhar is-Sibt 17 ta’ Mejju fit-8.30 p.m. fi Splash & Fun Park, f’Ba[ar i/-?ag[aq. Jattendi l-Kap tal-Partit Simon

Busuttil. Prezz 10 ewro. G[allbiljetti /emplu 99242992.

AVVI}I O{RA {AL BALZAN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li qed jilqa’ tesseri ;odda kif ukoll ti;did ta’ tesseri kuljum fil-Ka]in PN ta’ {al Balzan bejn il-5 p.m. u t-8 p.m. G[al aktar informazzjoni /emplu 99848644.

L-ISLA. Il-Kumitat Sezzjonali PN jav]a li l-bar tal-Uffi//ju PN qed jitmexxa minn management ;did. Qed ikun miftu[ kuljum sa tard filg[axija, u s-Sibt u l-{add jifta[ fid-9 a.m. Qed ikunu servuti wkoll appetizers. IL-G}IRA. Il-Kumitat Sezzjonali PN qed jilqa’ offerti g[at-tmexxija tal-bar talUffi//ju PN. Dawk interessati huma mitluba jibag[tu l-offerti tag[hom indirizzati lisSegretarju Kumitat Sezzjonali PN G]ira, Ka]in PN, Triq irReb[a, il-G]ira. Il-Kumitat jirriserva d-dritt li jag[]el kwalunkwe offerta, anke dik lanqas vanta;;u]a. {AL TARXIEN. Il-Kumitat

Sezzjonali PN jav]a li l-bar talUffi//ju PN tal-lokalità issa hu miftu[ ta[t management ;did. Il-bar qed jifta[ mit-Tnejn sasSibt mis-7 p.m. ’il quddiem, kif ukoll il-{add filg[odu. Ji;u servuti l-appetizers.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

21

KUMMER?

Skontijiet kbar fuq l-ispejje] tat-telefonija, internet u mowbajl ma’ GO Business Duo Pack

Ritratt me[ud minn Francis Darmanin

Il-Banif u l-MCAST jikkollaboraw fuq pro;ett tal-fotografija B[ala parti minn pro;ett bejn Banif Bank (Malta) plc u lIstitut tal-Arti u d-Disinn talMCAST, studenti tal-ewwel sena li qed jistudjaw g[allHigher National Diploma filfotografija kienu kkumissjonati mill-Bank biex jippre]entaw sett ta’ ritratti di;itali g[al kull lokalità fejn il-Banif hu pre]enti. Il-Banif ilu jikkollabora malMCAST fuq dawk li jissej[u live-cases fejn l-istudenti jing[ataw l-opportunità biex

ja[dmu ma’ klijenti fuq pro;etti li jirreplikaw sitwazzjonijiet taxxog[ol u l-industrija b’linji gwida reali. Ix-xog[ol artistiku li jin[oloq isir proprjetà talBank biex jintu]a fil-pubblikazzjonijiet tieg[u. Il-pro;ett g[andu l-g[an li jqarreb id-dinja tal-iskola ma’ dik tax-xog[ol, waqt li l-istudenti jing[ataw l-opportunità biex jesponu l-arti tag[hom. Tmien studenti, ta[t il-gwida tal-lek/erer Joe Attard, g[amlu

Ritratt me[ud minn Kimberly Cassar Magri

l-fieldwork tag[hom f’{’Attard, in-Naxxar, San :wann, San :iljan, is-Si;;iewi, ir-Rabat, San Pawl il-Ba[ar, il-Fgura u {al Qormi. F’G[awdex, l-istudenti [adu l-opportunità li ja[dmu b[ala tim. L-istudenti kellhom jikkunsidraw numru ta’ temi inklu] innatura, nies, l-attività fil-villa;;, l-arkitettura u postijiet prominenti, biex juri l-karattru tallokalità. L-istudenti rri/erkaw ilpostijiet u [ar;u f’[inijiet differenti tal-;urnata, biex jesperimentaw bid-dawl naturali. “Hu essenzjali li l-istudenti jing[ataw i/-/ans biex jippruvaw il-[iliet tag[hom u jkollhom opportunitajiet biex juru xog[olhom,” qal Joe Attard, g[alliem fl-Istitut tal-Arti u dDisinn tal-MCAST. “Dawn ilpro;etti jag[tuhom i/-/ans li jo[olqu xog[ol spe/ifiku skont il-b]onnijiet tal-klijent, f’e]er/izzju li jixbaj lil dak li se jesperjenzaw fil-futur.” “Bis-sa[[a ta’ dan il-pro;ett g[andna f’idejna xog[ol ta’ kwalità tajba,” qal Charles Mizzi, il-Kap tal-Marketing u lKomunikazzjoni tal-Banif. “Se nkunu qed nu]aw dawn ir-ritratti biex nipprodu/u xi w[ud millpubblikazzjonijiet tal-Bank, waqt li nag[tu lill-istudenti pjattaforma biex juru xog[olhom. Il-kollaborazzjoni tag[na mal-Istitut kibret u ]viluppat f’relazzjoni ta’ su//ess, bl-g[an a[[ari talopportunitajiet edukattivi g[allistudenti.”

GO tejbet l-offerta tag[ha fuq il-pakkett popolari Business Duo Pack biex tkopri l-[ti;iet kollha ta’ komunikazzjoni li g[andhom b]onn il-klijenti, negozjanti b’pakkett wie[ed flessibbli u ta’ valur g[al flushom, li jinkludi linja fissa, internet u mowbajl. Mark J. Farrugia, Product Manager – Data, ma’ GO, qal li “l-pakkett Business Duo tnieda minn GO f’Novembru li g[adda u jippermetti tfaddil ta’ 25 filmija fuq l-ispejje] abbinati ma’ linja fissa u internet. GO issa qed tkompli ttejjeb l-offerta talBusiness Duo Pack billi tinkludi skontijiet fuq erba’ accounts differenti tal-mowbajl li huma asso/jati man-negozjanti li ju]aw il-Business Duo Pack. Biex l-utenti tal-accounts differenti jibdew jibbenefikaw minn dawn l-iskontijiet, l-abbonati jridu j/emplu lit-tim tag[na, jew i]uru wie[ed mill-[wienet jew resellers esklussivi tag[na u jimlew il-formoli rilevanti biex jinnominaw liema accounts jixtiequ li japplikaw l-iskontijiet.” Wara l-pro/ess tal-applikazzjoni, l-accounts tal-mowbajls nominati jibdew jibbenefikaw mill-iskont fil-kont li jkun imiss. Dawk abbonati mal-Business Limitless Intra 25 se jir/ievu skont ta’ €2 fix-xahar, u dawk tal-Business Limitless Intra 35, g[andhom skont ta’ €3 fixxahar. Il-klijenti abbonati malBusiness Limitless Intra 60 jibbenefikaw minn skont ta’ €5 fix-xahar, filwaqt li l-klijenti

GO tejbet l-offerta tag[ha fuq il-pakkett popolari Business Duo Pack biex tkopri l-[ti;iet kollha ta’ komunikazzjoni li g[andhom b]onn il-klijenti, negozjanti b’pakkett wie[ed flessibbli u ta’ valur g[al flushom

ma’ Business Limitless Intra 99 se jie[du skont ta’ €9 fix-xahar. Dawn l-iskontijiet jibqg[u japplikaw sa tmiem il-kuntratt. Sidien tan-negozji jistg[u jiksbu aktar tag[rif dwar il-Business Duo Pack ta’ GO u l-iskontijiet il-;odda disponibbli fuq ilBusiness Limitless Intra mobile plans billi jikkuntattjaw lil spe/jalista tan-negozju ta’ GO b’email fuq sales@gobusiness.com.mt jew billi j/emplu 21246200. Ittag[rif jinsab disponibbli wkoll mill-[wienet kollha ta’ GO u rresellers esklussivi, kif ukoll mis-sit www.go.com.mt. Termini u kundizzjonijiet japplikaw.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

22

TV#RADJU

06>00

Radio 101 Breakfast Club b’waqfiet g[al Sports News fis-06>45, A[barijiet fis-07>00 u fit-08>00< 0740 Anali]i tal-:urnali< Avvi]i tal-Mejtin u Angelus fit-07>55)

08>00 08>05 09>00 09>05

A[barijiet fil-Qosor (ikompli) 101 Breakfast Club A[barijiet fil-Qosor Magazine 101 (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-10>00)

11>00 11>55 12>00 12>30 14>30 15>00 15>05

Wavelength Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet The Big Show Hitsteria A[barijiet fil-Qosor (ikompli) Hitsteria (b’waqfa g[all-A[barijiet fil-Qosor fl-16>00)

16>30 17>55 18>00 18>30 20>00 22>00 23>00 00>25 01>20

Newsdesk Avvi]i tal-Mejtin A[barijiet Lura d-Dar Fuzzbox - Eric Montfort Talk Time Newsdesk (r) Wavelength (r) Mu]ika kontinwa

G[at-tfal fuq il-Cable Disney Channel

06:10 - A.N.T. Farm 06:35 – Jessie 06:55 - Good Luck Charlie 07:20 That’s So Raven 07:45 - The Suite Life on Deck 08:05 – Violetta 08:55 - Austin & Ally 09:15 - A.N.T. Farm 09:40 - High School Musical 11:15 Hannah Montana Forever 11:35 Hannah Montana Forever 12:00 Wizards of Waverly Place 12:25 Wizards of Waverly Place 12:45 Liv & Maddie 13:10 - Liv & Maddie 13:35 - Dog With a Blog 14:00 Good Luck Charlie 14:25 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 14:50 - Austin & Ally 15:10 Violetta 16:00 - Dog With a Blog 16:20 - Good Luck Charlie 16:40 Cars Toons 16:45 - Liv & Maddie 17:10 – Jessie 17:30 – Wolfblood 17:50 - Mickey Mouse 17:55 - Mako Mermaids: An H2O Adventure 18:20 – Violetta 19:05 - Liv & Maddie 19:30 - Wolfblood 19:50 Dog With a Blog 20:15 Mako Mermaids: An H2O Adventure 20:40 Austin & Ally 21:00 - Shake It Up! 21:25 - A.N.T. Farm 21:50 - Good Luck Charlie 22:10 – Wolfblood 22:35 – Wolfblood 23:00 – Violetta 23:50 Art Attack Nickelodeon 06:15 - The Fairly OddParents 06:40 - The Fairly OddParents 07:05 - The Penguins of Madagascar 07:30 SpongeBob SquarePants 07:55 SpongeBob SquarePants 08:20 Dora the Explorer 08:45 Umizoomis 09:10 - Tickety Toc 09:28 - Little Kingdom 09:35 - PAW Patrol 10:00 - Go, Diego, Go! 10:25 - Olive the Ostrich 10:50 - Bubble Guppies 11:15 - Winx Club 11:40 Totally Spies! 12:05 - T.U.F.F. Puppy 12:30 - iCarly 12:55 Victorious 13:20 - Big Time Rush 13:45 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:10 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 14:40 - The Penguins of Madagascar 15:05 - The Penguins of Madagascar 15:30 - SpongeBob SquarePants 15:55 - Rabbids Invasion 16:20 Marvin Marvin 16:45 - iCarly 17:10 - Big Time Rush 17:35 - Totally Spies! 18:00 - Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness 18:25 The Penguins of Madagascar 18:50 The Fairly OddParents 19:15 - Robot and Monster 19:40 - Victorious

20:05 – iCarly 20:30 - SpongeBob SquarePants 20:55 - Avatar: The Legend of Aang 21:20 - Avatar: The Legend of Aang 21:45 - Big Time Rush 22:10 - The Penguins of Madagascar 22:35 - The Penguins of Madagascar 23:00 - iCarly 23:25 iCarly 23:50 - Victorious Jim Jam 06:05 - Monkey See, Monkey Do 06:15 - Barney & Friends 06:45 Angelina Ballerina 07:00 - Nouky & Friends 07:05 – Rubbadubbers 07:15 – Oswald 07:30 - Fluffy Gardens 07:37 - Fluffy Gardens 07:45 - Jarmies 08:00 – Kipper 08:10 - Kipper 08:20 - Mio Mao 08:25 - What’s The Big Idea? 08:30 – Gazoon 08:35 - Gazoon 08:40 Clay Play 08:45 – Igloo-Gloo 09:00 - Heroes of the City 09:15 - Jakers:

The Adventures of Piggley Winks 09:40 - Benjamin’s Farm 09:45 - My Animal Friends 10:00 - See the Sea 10:05 - Lots & Lots Of... 10:20 - Bob the Builder 10:30 - Fireman Sam 10:40 - Thomas and Friends 10:47 Thomas and Friends 10:55 - Nouky & Friends 11:00 - Rubbadubbers 11:10 - Pingu 11:15 - Tiny Planets 11:20 – Pingu 11:25 - Tiny Planets 11:30 - Monkey See, Monkey Do 11:40 - Barney & Friends 12:10 Fluffy Gardens 12:17 - Fluffy Gardens 12:25 - Jarmies 12:40 Mio Mao 12:45 - What’s The Big Idea? 12:50 - Heroes of the City 13:05 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 13:30 - Kipper 13:40 – Kipper 13:50 – Gazoon 13:55 – Gazoon 14:00 - Clay Play 14:05 Igloo-Gloo 14:20 - Benjamin’s Farm 14:25 - My Animal Friends 14:40 See the Sea 14:45 - Lots & Lots Of... 15:00 - Fluffy Gardens 15:07 Fluffy Gardens 15:15 - Jarmies 15:30 - Angelina Ballerina 15:45 Monkey See, Monkey Do 15:55 Barney & Friends 16:25 – Pingu 16:30 - Tiny Planets 16:35 - Pingu 16:40 - Tiny Planets 16:45 – IglooGloo 17:00 - Bob the Builder 17:10 - Fireman Sam 17:20 - Thomas and Friends 17:27 - Thomas and Friends 17:35 - Tork 17:45 - Dougie in Disguise 17:55 - Slim Pig 18:05 Heroes of the City 18:20 - Jakers: The Adventures of Piggley Winks 18:45 - What’s The Big Idea? 18:50 Nouky & Friends

Pay Back – La rivincita di potere – Rete 4, 23>32

Sar attentat ta’ qtil fuq porter minn martu u l-akbar [abib tieg[u billi sparawlu xi tiri. Hu jit[alla malart f’g[adira demm bil-g[an li jmut mal-[in. I]da b’xi mod u b’mod mirakolu], g[ex u fieq mill-feriti li ;arrab. Issa qieg[ed jippjana biex jivvendika ru[u minnhom. X’se jkun il-pjan tieg[u? TVM

07:00 – TVAM 09:00 – Niskata 11:00 – lick 11:30 – Tuffihat migduma 12:00 - A[barijiet# rapport tat-temp 12:10 – TVPM 14:00 – A[barijiet 14:05 – TVPM 16:00 – A[barijiet 16:05 – Teleshopping 16:20 – Mini Mixage 16:50 – Labrats 17:20 – Xplahhmalhajt 17:35 – Waqtiet 17:40 – Teleshopping 18:00 – A[barijiet 18:10 – MENU 18:55 – Times Talk 20:00 - A[barijiet# sports# rapport tat-temp# rapport finanzjarju 20:45 - Ic-Caqqufa 21:45 - A[barijiet fil qosor 21:50 – Road to Rio 22:45 – Ghawdex Illum 23:15 – A[barijiet 23:30 – Is-Shubija fl-Unjoni Ewropea

TVM 2 07:00 – News 09:00 - TVAM (r) 11:00 – Journeys from the centre of the earth 11:50 – Twelid il-Kelma 12:00 – MENU 12.45 - Starboard 13:15 – Tigrijiet Biss 13:15 – Ghawdex illum 14:15 – Mr Fisherman 14:45 - Servizz minn Malta u Lil Hinn Minnha 15:00 –

Journeys from the centre of the earth 15:50 – Twelid il-Kelma 16:00 Niskata (r) 18:00 – Madwarna 18:30 – Starboard 19:00 – Tigrijiet Biss 19:30 – Waqtiet 19:40 - Journeys from the centre of the earth 20:30 - A[barijiet g[al dawk neqsin mis-smig[ 20:40 – Taht lart 21:10 – Bang Goes the Theory 21:40 - Headline News 21:45 – Paq Paq lifestyles 22:15 – Times Talk 23:00 A[barijiet bl-Ingli] 23:10 – BOV Premier Match One 07:00 -

Breakfast News 08:50 – Hazzzard daily update 09:00 - Sieg[a }mien 10:30 – Teleshopping 11:15 Aroma Mattina 12:30 - ONE News 12:40 – Kalamita 16:15 – Teleshopping 16:20 - Fil-K/ina ma’ Malcolm 17:00 Flimkien ma’ Nancy 17:30 - ONE News 17:35 - Sherrif’s cuisine 18:30 – 24-05 19:30 - ONE News 20:15 - Ieqaf 20 Minuta 20:45 - Arani Issa 22:50 X’affarijiet dawn? 23:30 - ONE News. Smash 07:00 – A[barijiet 07:40 - Er;a’ Lura 08:40 – A[barijiet 09:00 – {abbejtek 10:00 - Fil-K/ina ma’ Farah (r) 10:50 -

TSN Teleshopping 13:10 - AtoZ Teleshopping 14:20 – A year to remember 15:10 – 1046 Music 16:10 - FilK/ina ma’ Farah (r) 17:10 - Er;a’ Lura 18:00 - A[barijiet ta’ Barra 18:15 Bingo 75 18:40 – Teleshopping 19:00 – A[barijiet 19:30 – Nursery Stars 20:30 – Drama 21:30 – Malta u L-ubjoni Ewropea 22:00 – A[barijiet 22:30 Poker. Raiuno

06:50 – UnoMattina (Jinkludi t-Tg 1 07:30am, 8am, 9am, 9:30am, 11:00am) 07:48 - Che tempo fa 10:00 – Unomattina storie vere 10:30 – Unomattina verde 10:55 - Che tempo fa 11:25 – Unomattina magazine 12:00 – La prova de cuore 13:30 – Telegiornale 14:00 – Tg 1 economia 14:10 – Verdetto finale 15:20 – La vita in diretta 16:50 – Parlamento telegiornale 17:00 – Tg 1 17:10 - Che tempo fa 17:12 – La vita in diretta 18:50 – L’eredita’ 20:00 – Telegiornale 20:30 – Affari Tuoi 21:10 – Carosello Reloaded 21:15 – Una buona stagione 23:14 – Tg 1 60 secondi 23:20 – Porta a porta 00:55 – Tg 1 notte 01:25 - Che tempo fa 01:30 – Sottovoce 02:00 – Terza pagina 02:30 – Io Agata n e tu Raidue 06:00 – La strada per la felicita 07:10 – Ultimate Spiderman 07:39 – Cartoon Flakes 07:45 – Chi- Rho I Misteri del tempo 08:10 – Shaun 08:35 – Desperate housewives 10:00 – Tg 2 Insieme # Meteo 2 # Tg 2 Insieme 11:00 – I fatti vostri 13:00 – Tg 2 giorno # Tg 2 Costume e societa 13:50 – Medicina 33 14:00 – Detto fatto 16:15 – Cold case 17:45 – Tg 2 flash L.I.S. 17:48 – Meteo 2 17:50 – Tg sport 18:45 – Squadra speciale cobra 11 20:30 – Tg 2 21:00 – LOL :-) 21:10 – Made in Sud 23:45 – Tg 2 00:00 – 2Next economia e Futuro 00:55 - Parlamento telegiornale 01:05 – Hawaii Five -O Raitre 07:00 –

Tgr buongiorno Italia # Tgr buongiorno regione 08:00 – Agora 10:00 – Mi manda raitre 11:10 – Tg 3 minuti 11:15 – Elisir 11:58 - Meteo 3 12:00 – Tg 3 # Tg 3 Fuori tg 12:45 –

Pane quotidiano 13:10 – Il tempo e la storia 14:00 – Tg regione # Regione meteo 14:50 – Tgr Leonardo 15:10 Terra nostra 15:55 – Aspettando Geo 16:40 – Geo 19:00 – Tg 3 # Tg 3 regione # Regione meteo 20:00 – Blob 20:10 – Pane quotidiano 20:35 – Un posto al sole 21:05 – Ballaro’ 23:20 – Blob 00:00 – Tg 3 Linea notte 00:10 – Tg regione # Tg 3 Linea notte 01:00 – Meteo 3. Canale 5 06:00 – Prima pagina 07:58 – Meteo.It # Tg 5 08:45 – Mattina cinque 11:00 – Forum 13:00 – Tg 5 # meteo.It 13:41 – Beautiful 14:05 - Grand fratello 14:10 – Centovetrine 14:44 – Uomini e donne 16:05 - Grand fratello 16:15 – Il segreto 17:10 – Pomeriggio cinque 18:50 – Avanti un altro 20:00 – Tg 5 # Meteo.It 20:40 – Striscia la notizia 21:11 – Buona gionata . Film 23:20 – Matrix 01:31 – Tg 5 # Rassegna # Meteo.It 02:01 – Striscia la notizia 02:35 – Uomini e donne. Rete 4 06:25 – Chips 07:20 – Miami vice 08:15 – Hunter 09:40 – Carabinieri 10:45– Ricette all’Italiana 11:30 – Tg 4 # Meteo.It 12:00 – Detective in corsia 12:55 – La signora in giallo 14:00 – Lo sportello di forum 15:30 – Hamburg disretto 21 16:32 – My Life 16:50 – L’indiana bianca 18:55 – Tg 4 # Meteo.It 19:35 – Il segreto 20:30 – Tempesta d’amore 21:15 – The American 23:32 – Pay Back – La rivincita di potere 01:35 - Tg 4 Night news 01:35 – Uomini con-

tro

Italia 1 06:30 – Life Bites 7:00 – Friends 07:30 – Vecchi bastardi 08:30 – Urban wild 09:30 – Come mi vorrei 10:05 – Dr. House 12:10 – Cotto e mangiato 12:25 – Studio apert # Meteo.It 13:02 – Sport mediaset 13:40 – Grande fratello 14:10 – I Simpson 14:35 – Dragon ball GT 15:20 – Vecchi bastardi 16:15 – Urban wild 17:15 – Come mi vorrei 18:05 – I Simpsons 18:30 – Studio aperto # Meteo.It 19:20 – C.S.I. - Scena del crimine 21:10 – Arror II 21:10 – The Tomorrow people . Film 22:55 – Nikita

III


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

23

TV#RADJU F. Living

07.00 - Teleshopping 08:00 – Ipokriti 09:00 Fitness Galore 10:00 – Niltaqg[u 12:00 - Teleshopping 13:00 – F Living Magazine 15:00 - Teleshopping 16:00 – {in g[al Kollox 18:00 – Teleshopping 20:30 – Tie; tal-{olm 21:30 – Niltqg[u 23:30 – F. Living magazine 01:30 Teleshopping. Xejk

07:30 – Just for Laughs 07:45 – Total Request Show 09:50 – Shout Out 10:00 – Love and Romance 10:45 – Teleshopping 11:45 – Just for Laughs 12:00 – Frux (r) 13:30 – The 80s 14:00 – The Local Angle (r) 15:00 – The 90s 15:30 – Teleshopping 16:30 – Hits 16:50 – Shout Out 17:00 – Local Issues 17:45 – Maltese Music 18:00 – Total Requests Show (live) 20:00 – Just for Laughs 20:15 – Shout Out 20:30 – Frux 21:55 – Football 22:00 – Mill-Italia 23:00 – Local Issues (r) 23:45 – The 60s and 70s. Melita More 09:00 - Grey’s Anatomy 09:45 - Private Practice 10:30 - Criminal Minds 11:15 – Dallas 12:00 - SMASH 13:00 - Days Of Our Lives 13:45 - Grey’s Anatomy 14:30 - GO ON 15:00 - Private Practice 15:45 - Criminal Minds 16:30 - The Mentalist 17:15 - Psych 18:15 - Days Of Our Lives 19:00 - SMASH 19:45 – Dallas 20:30 – Suits 21:15 - Chicago Fire 22:00 - Spartacus 23:00 Boardwalk Empire 00:00 - Person Of Interest 00:45 - 30 Rock 01:15 - Gossip

Girl

Go Stars 07:20 - Life of Pi 09:30 - The Rock 11:50 - The Guys 13:15 - The Guardian 15:30 - The King and I 17:45 - Page Eight 19:30 - Smashed 21:00 - The Internship 23:00 - Training Day 01:00 Storage 24 02:30 - Life of Pi 04:40 The Guys 06:10 - Page Eight 07:50 –

CLOSE

La 5 06:55 – My life 07:55 – Centovetrine 08:30 – Televendita media shopping

08:55 – Centovetrine 09:25 – Beautiful 09:50 – Televendita media shopping 10:10 – Vivere 10:47 – Tempesta d’amore 11:30 – Beautiful 11:57 – Centovetrine 12:20 – Extreme makeover home edition 13:05 - Non ditelo alla sposa 14:00 - Una mamma per amica 15:00 – Lina’s hair 2 15:30 – Torte D’autore 16:00 – So you can dance 16:50 – Non ditello alla sposa 18:00 – Spose Extralarge 18:20 Extreme makeover home edition 19:20 - Glee 20:20 – Una mamma per amica 21:11 – Amiche oer sempre 23:10 – Uomini e donne 00:10 – Grande Fratello 00:32 – Lina’s hair BBC Entertainment 06:00 - Boogie Beebies 06:15 - Little Human Planet 06:20 - Green Balloon Club 06:45 - Poetry Pie 06:50 – Gigglebiz 07:05 - Boogie Beebies 07:20 - Me Too! 07:40 - Green Balloon Club 08:05 - Gigglebiz 08:20 - Poetry Pie 08:25 - Little Human Planet 08:30 Only Fools and Horses... 09:00 - Me and Mrs Jones 09:30 - Rev. 10:00 EastEnders 10:30 - Doctors 11:00 Upstairs Downstairs 11:55 - The Weakest Link 12:40 - Only Fools and Horses... 13:10 - Me and Mrs Jones 13:40 - Rev. 14:10 – EastEnders 14:40 - Doctors 15:10 - Upstairs Downstairs 16:05 - The Weakest Link 16:50 - Me and Mrs Jones 17:20 - Lark Rise to Candleford 18:10 - EastEnders 18:40 Doctors 19:10 - The Weakest Link 20:00 - Last of the Summer Wine 20:30 - Me and Mrs Jones 21:00 - Upstairs Downstairs 21:55 – Mistresses 22:45 Absolutely Fabulous 23:15 - Silk MGM Channel 06:55 - Love Bites 08:30 - Bio-Dome 10:05 - Crusoe 11:40 - Billy Two Hats 13:20 - Walk Like a Man 14:50 - PsychOut 16:20 - The Couch Trip 17:55 Real Men 19:20 - Little Man Tate 21:00 - Wuthering Heights 22:45 - MGM’s Big Screen 23:00 - Network Diva Universal 06:00 - Ironside 06:55 - Quincy, M.E. 07:55 - Agatha Christie’s Poirot 09:38 Wallflower Tango 09:50 - Ironside 10:50 - Quincy, M.E. 11:50 - Agatha

Christie’s Poirot 13:35 - Great Women 13:50 - ER 14:50 - JAG 15:50 - Law & Order 16:50 - Agatha Christie’s Poirot 18:38 - Great Women 18:50 - JAG 19:50 - Quincy, M.E. 20:50 - Great Women 21:00 - Wolff’s Turf 21:55 Wolff’s Turf 22:50 - Great Women 22:56 - Movie Discovery Channel 06:00 - How It’s Made 06:25 - Storage Hunters: Mother Truckers 06:50 Auction Hunters: The Chicago Grand Slam 07:15 - Ultimate Survival: Belize 08:10 - Dual Survival: Into the Frying Pan 09:05 - Deadliest Catch: Pain and Paybacks 09:55 - How We Invented the World: Cars 10:50 - How Do They Do It?: Mega Hotels; Lasers; Desert Golf 11:15 - How It’s Made 11:40 - How It’s Made 12:10 - How It’s Made 12:35 Mega Builders: Ice Hotel 13:30 - Fifth Gear 14:25 - Born Survivor: Bear Grylls: Patagonia 15:20 - River Monsters: The Mutilator 16:15 Survive That!: Dead Man Walking 17:10 - Baggage Battles: Toronto 17:40 - Flip Men: The Bet 18:05 - Auction Kings: Shrunken Head; MLK Letter 18:35 - Auction Hunters: Choo-Choo Cha-Ching 19:00 - How It’s Made 19:30 - How It’s Made 20:00 Moonshiners: Moonshine Goldmine 21:00 - Railroad Alaska: Frozen Danger 22:00 - Porter Ridge: Porter Ridge Bear Fair 22:30 - Backyard Oil: Game of Possum 23:00 - Amish Mafia: He Has

Risen

Discovery Channel 06:00 - World’s Lost

Tribes 06:50 Victory by Design 07:45 - The Petrol Age 08:35 - Best Evidence 09:30 - I Shouldn’t Be Alive 10:20 - Bone Detectives 11:10 - Weaponology 12:05 - Decoding Disaster 12:55 - Strip the City 13:50 - Anthony Bourdain: No Reservations 14:45 - World’s Toughest Expeditions with James Cracknell 15:40 – Weaponology 16:35 - Surviving Extreme Weather 17:25 - Decoding Disaster 18:20 - The End of Red October 19:10 - Victory by Design 20:05 - The Petrol Age 21:00 - The End of Red October 21:55 - Royal Inquest 22:50 - Solved

07>00 08>30 09>00 10>00 12>00 13>30 14>00 15>30 15>50 16>45 17>00 18>00 18>05 18>30 19>30 20.00 20>10 20>30 21>30 21>35 22>00

NET News Malta A[jar Malta A[jar - Djalogu Eli in the morining Telebejg[ Flimkien Net News Telebejg[ Chit Chat Telebejg[ Malta Llejla NET News (ikompli) Malta Llejla net NET News .net Malta A[jar Malta A[jar - Djalogu NET News Nis;a Maltija Miss World Malta

23>00

NET News

Sport fuq il-Cable Eurosport 1 10:35 - Eurogoals 11:20 – WATTS 12:20 - International Championship Snooker 13:15 - Horse Racing Time 13:30 - FIFA Under 17 World Cup Football 14:30 - FIFA Under 17 World Cup Football 15:30 - Live: FIFA Under 17 World Cup Football 18:00 - Live: FIFA Under 17 World Cup Football 21:00 - Sports Excellence 21:15 - WATTS 22:00 -

Boxing

Eurosport 2 07:00 - UEFA

Women’s Champions League Football 08:00 - UEFA Women’s Champions League Football 09:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 10:30 - ISU Grand Prix, Figure Skating 12:00 – WATTS 12:15 - UEFA Women’s Champions League Football 13:45 UEFA Women’s Champions League Football 15:15 - Freestyle Skiing 16:00 - ISU Grand Prix, Figure Skating 18:00 - FIFA Under 17 World Cup Football 19:30 - WATTS 20:00 - The Euroleague Basketball Show 20:30 - Live: EuroCup Basketball 22:15 - Live: EuroCup Basketball Malta Stars 08:00 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 09:45 - Men’s MHA Cup 2013-14 (r) 11:05 - Malta Basketball Association (r) 12:30 Malta Rugby Football Union (r) 14:05 - BOV Premier League 201314 (r) 16:05 - FXDD FMA 2013-14 (r) 17:30 - Melita GFA 1st Division 2013-14 (r) 19:15 - Football Nurseries 19:50 - FXDD FMA 201314 21:15 - Malta Rugby Football Union (r) 22:50 - BOV Premier League 2013-14 (r) Melita Sports 1 08:00 - Bundesliga (r) 09:55 Bundesliga (r) 11:50 - FA Cup (r) 13:50 - America’s Cup: World Series (r) 15:55 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 18:00 - Bundesliga Highlights (r) 18:55 - MPS 2013 (r) 19:25 - Bundesliga (r) 21:20 - MPS 2013 (r) 22:15 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 00:20 - FA Cup (r)

Buona giornata

– Canale 5, 21>11

Film interessanti li jurina l-[ajja tipika tat-Taljani mil-lenti tal-persona;;i popolari tal-lum il-;urnata. Ilfilm hu me[ud fuq ;urnata wa[da f’diversi lokalitajiet madwar l-Italja fosthom Milan, Ruma, Napli, Verona, Firenze, Bari u Potenza.

Melita Sports 2 12:00 - 2012 Alpari World Match Tour (r) 14:00 - Swedish ATG Horse Racing V4 Race Meetings 15:05 - FA Cup (r) 17:05 - MPS 2013 (r) 18:00 - America’s Cup: World Series (r) 20:05 - Bundesliga (r) 22:00 -

Swedish ATG Horse Racing V65 Race Meetings 00:35 - FA Cup (r) GO sports 1 07:00 - Serie A - Round 35 - Roma v Milan 09:00 - Barclays Premier League - Week 37 - Arsenal v Newcastle Utd 11:00 - ATP World Tour 500 - Barcelona Open BancSabadell – Highlights 12:00 Ligue 1 - Round 35 - SochauxMontbeliard v Paris Saint-Germain 14:00 - Barclays Premier League Week 37 - Premier League Review 15:00 - Heineken Cup - Semi Final Toulon v Munster 17:00 - Barclays Premier League - Week 37 - Crystal Palace v Manchester City 19:00 Ligue 1 - Round 35 – Highlights 20:00 - FIFA Futbol Mundial #467 20:45 - UEFA Champions League Semi Finals - 2nd Leg - Bayern Munchen v Real Madrid - Live 22:45 - UEFA Champions League Semi Finals - 2nd Leg - Matchnight Review 23:30 - Vincennes Horseracing 01:00 - Barclays Premier League - Week 37 Sunderland v Cardiff City 03:00 Ligue 1 - Round 35 - Olympique Lyonnais v SC Bastia 05:00 - Serie A - Round 35 - Inter v Napoli GO sports 7 07:00 - Vincennes Horseracing 08:30 - PGA European Tour - Volvo China Open - Day 2 12:30 - ATP World Tour 500 - Barcelona Open BancSabadell - Quarter Finals 20:30 - Serie A - Round 35 - Bologna v Fiorentina 22:30 - Barclays Premier League - Week 37 - Premier League Review 23:30 - Ligue 1 -Round 35 -

Nantes v Olympique de Marseille 01:30 - Barclays Premier League Week 37 - Stoke City v Tottenham H 03:30 - FIFA Futbol Mundial #467 04:00 - Serie A - Round 35 - Livorno v Lazio 06:00 - Ligue 1 - Round 35 – Highlights GO sports 8 09:00 - Vincennes Horseracing 10:30 - PGA European Tour - Volvo China Open - Day 2 14:30 - ATP World Tour 500 - Barcelona Open BancSabadell - Quarter Finals 22:30 - Serie A - Round 35 - Bologna v Fiorentina 00:30 - Barclays Premier League - Week 37 - Premier League Review 01:30 - Ligue 1 -Round 35 -

Nantes v Olympique de Marseille 03:30 - Barclays Premier League Week 37 - Stoke City v Tottenham H 05:30 - FIFA Futbol Mundial


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

24

TV # RADJU Illum fuq Net Television

Miss World Malta

– Net Television, 22>00

Illum se jsir it-tielet programm ta’ Miss World Malta, li qieg[ed ji;bed l-interess ta’ mijiet ta’ Maltin. Ir-rebbie[a ta’ dan il-programm se ting[ata lopportunità biex tirrappre]enta lil Malta barra minn xtutna. Ejjew naraw ftit il-profil talparte/ipanti tal-lejla. Carosello Reloaded – Raiuno, 21>10

The American – Rete 4, 21>15

L’indiana bianca – Rete 4, 16>50

Janine Mangion

Janine Mangion hi mag[rufa a[jar minn bosta b[ala ‘inninja’. Din il-kompetizzjoni g[al Janine hi importanti [afna g[ax permezz tag[ha tkun tista’ tirrappre]enta lil Malta f’pajji] ie[or. Fil-fatt din hi l-[olma ta’ Janine u ommha dejjem tinkora;;iha billi tg[idilha “mur g[al dak li tixtieq qalbek u jekk veru trid li jirnexxilek”. Janine tiddeskrivi li tkun Miss Malta b[ala “mhux biss id-dehra hi importanti i]da anke l-karattru u kif i;;ib ru[ek man-nies ta’ madwarek fil-[ajja ta’ kuljum. Mhix daqshekk importanti min jirba[ u jitlef, i]da li tkun il-persuna li n-nies i[arsu lejha b[ala e]empju.” Il-passatemp favorit ta’ Janine hu li ssiefer ta’ spiss u meta tkun f’pajji]i barrain titg[allem kemm jista’ jkun dwar il-kultura u t-tradizzjonijiet tag[hom. {olma ta’ Janine hi li xi darba tmur il-missjoni u tg[in lil nies li huma fil-b]onn. Il-professjoni tag[ha ta’ care worker Janine fissritha hekk: “Tag[tini l-oppurtunità li na[dem mal-anzjani, ng[inhom fil-b]onnijiet importanti ta’ kuljum, u biex jippruvaw jg[ixu [ajja a[jar. Dawn il-pazjenti ji;u qishom parti mill-familja u emmnuni meta ng[id, persuna ssir tirrispetta [afna iktar il-[ajja u anke dak kollu li toffri u li

Sophie Bonello Du Puis

Janine Mangion

[afna nies je[duha b[ala [a;a normali.” Janine Mangion ta[dem part time mal-klabb Havana b[ala bar tender u kienet ukoll tg[allem iddniefel. G[aliha l-annimali huma parti importanti fil-[ajja tag[ha tant li tixtieq ta[dem f’dan ilqasam aktar ’il quddiem. Il-familja u l-[bieb huma sors importanti ta’ ispirazzjoni f’[ajjitha spe/jalment [uha Ken li g[alkemm ibati minn di]abbiltà, Janine tiddeskrivih b[ala persuna da[kana u li jkellem lil kul[add u g[aliha hu sors ta’ ispirazzjoni. Sophie Bonello Du Puis

Sophie Bonello Du Puis g[andha 21 sena u hi l-ikbar fost it-tliet ulied tal-koppja Bonello Du Puis. O[tha Tara g[andha 18-il sena u [uha Matthew g[andu disa’ snin. Sophie tg[ix Tas-Sliema, post li hu g[al qalbha [afna. Id-dar tal-familja Bonello Du Puis tinstab fix-xatt ta’ Tas-Sliema, vi/in il-[wienet u d-djar tal-

[bieb tag[ha. B[alissa Sophie tinsab fla[[ar sena l-Università u fi ftit xhur se tiggradwa filpsikolo;ija. Hekk kif tiggradwa bi[siebha tapplika biex tistudja fil-livell ta’ Masters fil-psikolo;ija tat-tfal. “Naf li g[andi l-[ila biex ng[in lil min hu g[addej minn xi diffikultà f’[ajtu, u g[alhekk minn dejjem xtaqt nistudja lpsikolo;ija. Ili sena nipparte/ipa fil-konkorsi tas-sbu[ija. Lewwel kompetizzjoni li [adt sehem fiha kienet is-sena l-o[ra meta spi//ajt fit-tielet post mill40 parte/ipant.” G[al Sophie dan ir-ri]ultat po]ittiv taha l-kunfidenza [alli tkompli tipparte/ipa f’dawn ilkompetizzjonijiet. Sophie mist[ija [afna, imma bil-mod ilmod u permezz tal-immudellar qed tikseb iktar kunfidenza fiha nfisha. Minn meta kienet tifla dejjem kienet tie[u gost tipparte/ipa f’dixxiplini sportivi. Fost dawk lattivitajiet li [adet gost fihom kien hemm it-tennis. “Kont immur darbtejn fil-;img[a minn meta kelli [ames snin sakemm g[alaqt tmintax-il sena. Kelli nieqaf g[ax l-istudju kien prijorità. Sadanittant nemmen li kul[add g[andu j]omm xi tip ta’ e]er/izzju fil-[ajja ta’ kuljum, u g[alhekk issa jien niddedika sieg[a mixji kuljum. L-isport hu importanti [afna biex i]ommna qawwijin u s[a[. L-isport hu mezz li j]ommilna mo[[na attiv, jg[inna nibnu r-relazzjonijiet ma’ persuni o[ra u jg[inna wkoll na[dmu b[ala tim. Il-parte/ipazzjoni fl-isport tag[tina l-motivazzjoni biex nil[qu l-[iliet tag[na u wkoll [afna drabi tg[inna nkunu nistg[u niggwidaw lil persuni o[ra fit-triq it-tajba.”


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

25

TISLIBA

TA{BIL IL-MO{{ U TAG{RIF 1

2

5

3

4

Rapport tat-temp

6

7

UV INDEX

8

8

9

10

IT-TEMP Ftit imsa[[ab b’waqtiet xemxin VI}IBBILTÀ Tajba IR-RI{ [afif g[al moderat mill-Punent ghal-Lbi/, li jsir moderat kultant moderat ghal ftit qawwi mill-Punent BA{AR Moderat IMBATT Baxx g[al moderat mill-Majjistral li jsir baxx TEMPERATURA L-og[la 21˚C XITA F’dawn l-a[[ar 24 sieg[a: xejn Xita mill-1 ta’ Settembru 502.4mm IX-XEMX titla’ fis-06.12 u tin]el fit-19.46

11

Il-[amest ijiem li ;ejjin 12

13

14

15

16

17

Mimdudin>-

5. Lest g[all-gwerra (5) 6. :bid ta’ flus minn bank (5) 7. Mag[lub u bla sa[[a (5) 10. Alla Grieg tal-inbid (5) 11. Imsarras, imdejjaq (5) 12. u 14. U]a l-intelli;enza tieg[u (5) 14. Ara 12. 16. {ammar wi//u (5) 17. Tiblag[ha l-[uta u tinqabad (5) 18. Ru[ha g[andha f’;isimha (5)

18

Weqfin>1. Injetta (6) 2. E//ellenti u mill-a[jar (6) 3. Turufnament (6) 4. Skorra ]mienu (6) 8. Karta tal-vot (5) 9. Valutat (5) 12. Wesg[a tal-grie]em tattjur (6) 13. Ajruport (6) 14. {aslu u la[al[u sew (6) 15. Burraxka kbira jew maltempata ta’ qilla kbira (6)

Soluzzjoni tal-biera[ Mimdudin> Torri, 6. Kes[a, 7. Skuna, 10. I[oll, 11.A[dar, 12. Rizza, 14. {arat, 16. Fejda, 17. Laned, 18. Ellul. Weqfin> 1. Atro/i, 2. Fixkel, 3. Skanta, 4. Sakkar, 8. Forza, 9. {dura, 12. Rivali, 13. A;enda, 14. {addem, 15. Tu]ell.

Sudoku Kulma trid tag[mel hu li timla l-kaxxi vojta bin-numri mill-1 sad-9 ta’ kull ringiela, ta’ kull kolonna u ta’ kull kwadru ]g[ir ta’ 3 kaxxi bi 3. Minkejja li wie[ed ja[seb li din hi fa/li, din hi kemxejn aktar kumplikata mis-soltu. Soluzzjoni Sudoku

IT-TLIETA L-og[la 21˚C L-inqas 14˚C

L-ERBG{A L-og[la 23˚C L-inqas 15˚C

IL-{AMIS L-og[la 24˚C L-inqas 15˚C

IL-:IMG{A L-og[la 22˚C L-inqas 16˚C

IS-SIBT L-og[la 22˚C L-inqas 15˚C

UV

UV

UV

UV

UV

8

8

8

8

8

Temperaturi fi bliet barranin It-temperatura u t-temp f’dawn l-ibliet kapitali (f’nofsinhar [in ta’ Malta) lbiera[ kienet: {al Luqa 18˚C imsa[[ab, Al;eri 23˚C ftit imsa[[ab, Amsterdam 15˚C imsa[[ab, Ateni 19˚C bir-rag[ad, Li]bona 19˚C ftit imsa[[ab, Berlin 20˚ xemxi, Brussell 17˚C imsa[[ab, il-Kajr 31˚C xemxi, Dublin 13˚C imsa[[ab, Kopen[agen 17˚C xemxi, Frankfurt 25˚C imsa[[ab, Milan 10˚C xita, Istanbul 16˚C [albiet tax-xita, Londra 15˚C ftit imsa[[ab, Madrid 22˚C ftit imsa[[ab, Moska 17˚C imsa[[ab, Pari;i 23˚C imsa[[ab, Bar/ellona 18˚C xemxi, Ruma 17˚C ftit imsa[[ab, Tel Aviv 28˚C xemxi, Tripli 24˚C xemxi, Tune] 22˚C imsa[[ab, Vjenna 20˚C ftit imsa[[ab, Zurich 9˚C [albiet tax-xita, Munich 11˚C imsa[[ab, St. Petersburg 17˚C ftit imsa[[ab, Stokkolma 21˚C xemxi

Tag[rif Avvi] mill-Fraternità ta’ Charles de Foucauld

Il-Fraternità ta’ Charles de Foucauld se torganizza laqg[a nhar il-{add 4 ta’ Mejju fisSeminarju Tal-Virtù bejn id9:30 a.m. u s-1 p.m. Il-programm jinkludi adorazzjoni, ta[dita dwar l-Ispirtu sSantu minn Fr Mark Sultana u quddiesa. Bejg[ ta’ pjanti g[al Jum l-Omm fl-Imqabba

Fl-okka]joni ta’ Jum l-Omm, il-Kummissjoni Nisa fi [dan isSo/jetà Mu]ikali Madonna tal:ilju tal-Imqabba se torganizza jumejn ta’ bejg[ ta’ pjanti filpjazza ewlenija tal-Imqabba, quddiem il-ka]in tal-istess So/jetà. Dan il-bejg[ se jibda minn nhar is-Sibt 10 ta’ Mejju u jibqa’ sejjer sal-{add 11 ta’ Mejju. Se ikun hemm ukoll bejg[ ta’ bukketti u arran;amenti ta’ fjuri friski li g[alihom qeg[din jittie[du l-ordnijiet. Biex wie[ed ikun jista’ jordna dawn il-fjuri g[andu jikkuntattja lis-so/jetà minnufih fuq innumri 79539542 jew 99275037. Sunday buffet lunch mill-Mission Fund

Il-Mission Fund jistiednek tat-

tendi g[al Buffet Lunch li se jsir nhar il-{add 4 ta’ Mejju filMagazino, Valletta Waterfront, min-nofsieg[a ’l quddiem. Se jkun servut g[a;in (plated), selezzjoni ta’ la[am u [axix, de]erta u kafè. Tistg[u tiksbu l-biljetti ming[and Sylvia Ebejer (Tel: 21435968) jew Charles Decelis (Tel: 21575351 jew 99885078). Il-Eurovision Song Contest live fuq big screen

Is-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju tal-Imqabba, b’kollaborazzjoni mal-bartenders tal-istess ka]in, se torganizza attività so/jali li dawk kollha pre]enti g[aliha se jkollhom l-opportunità jsegwu l-finali talEurovision Song Contest live fuq big screen. Il-Eurovision Song Contenst din is-sena se jsir f’Copenhagen, fid-Danimarka, nhar is-Sibt 10 ta’ Mejju u se jintwera fit-8:30 p.m. fil-ka]in tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju li jinsab fil-pjazza ewlenija talImqabba. Kul[add mistieden jattendi f’atmosfera familjari u briju]a. Appetizers ji;u servuti mill-bartenders u d-d[ul hu ming[ajr [las. Aktar informazzjoni tinkiseb mis-sit elettroniku uffi/jali tas-So/jetà Mu]ikali Madonna tal-:ilju www.talgilju.com.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

26 G{AT-TWELLIJA {a]-}ebbu;

DAR fi/-/entru b’]ew; kmamar tas-sodda, tnejn tal-banju, k/ina, salott, airconditions u bejt. Bl-g[amara b’kollox. €15,000 (Lm6,439) u kera ta’ € 580 (Lm249) fis-sena. ?emplu 79005509 jew 77484205.

KLASSIFIKATI Supermarket

FI?-/entru tar-ra[al. ?emplu 79634271

AVVI}I Tiswijiet fil-pront u fil-post

TA’ fridges, freezers, washing machines, tumble dryers u dehumidifiers, e//. B’sitt xhur garanzija fuq il-parts u labour.

Bl-ir[as prezzijiet. Stima b’xejn minn qabel. Spare parts g[al kull tip ta’ appliances. ?emplu 21371559, 27371559, 21493285, 79884497 jew 99472570. Servizz fil-pront.

Tiswijiet

TA’ magni tal-[jata. G[al service u tiswijiet fil-pront. ?emplu 99422268 jew 21416705.

G{ALL-BEJG{ G[amara antika

TINKLUDI twaletta bil-mera, lavaman, komodina, gradenza bil-mera u wi// tal-ir[am u gwardarobba kbira. Jistg[u jinbieg[u separati. ?emplu 99800607.

PROPRJETÀ G{ALL-BEJG{ JEW KIRI Il-{amrun

GARAXX jew store, 115-il pied tul u 24 pied wisa’, bilbit[a, dawl, ilma u toilet. Bilpermess Class B. ?emplu 77200983.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

27

SPORT FUTBOL LOKALI

Mqabba Champions tat-Tieni Divi]joni Me[tie;a decider g[ar-raba’ tim promoss mit-Tielet Divi]joni Mqabba FC huma /Champions tat-Tieni Divi]joni wara li fl-a[[ar log[ba talista;un is-Sibt li g[adda, g[elbu lil Si;;iewi 3-1 filground tas-Sirens. B’hekk ittim immexxi minn Leslie Burke, Mqabba, spi//a tliet punti fuq Pembroke Athleta u Fgura United li wkoll ;ew promossi g[all-Ewwel Divi]joni. Mqabba spi//aw il-kampjonat bi 52 punt, u Pembroke u Fgura spi//aw it-tnejn b’49 punt quddiem San :wann u Zabbar St. Patrick b’46 punt. Il-pre]entazzjoni tat-trofej u l-midalji lill-plejers ta’ Mqabba saret minn John Paul Abela, Manager Media and Community Relations tal-Bank Of Valletta. Fin-na[a t’isfel talKlassifika, Marsaskala tilfu posthom fit-Tieni Divi]joni wara sta;un wie[ed biss minkejja li fl-a[[ar log[ba g[elbu lil Marsa 3-2. Madankollu dan ma kienx bi]]ejjed g[aliex kienu Dingli Swallows li salvaw posthom meta g[elbu lil Mellie[a 3-1. Sadanittant fit-Tielet Divi]joni se jkun mne[tie; decider bejn bejn Xg[ajra u Attard biex ji;i de/i] ir-raba’ tim li se jkun promoss g[at-Tieni Divi]joni flimkien ma/-Champions Sirens, Swieqi United b[ala runners up u G[axaq fit-tielet

Plejers u Uffi/jali ta’ Mqabba ji//elebraw wara l-pre]entazzjoni tat-trofej (ritratt> Stefan Abela)

post. Dan wara li Xg[ajra u Attard temmew l-ista;un ittnejn fir-raba’ post bi 48 punt. Fi tmiem il-;im[a Xg[ajra kienu mi]muma draw 1-1 minn Sta Lucia u Attard g[elbu lil Ta’ Xbiex 2-1 biex la[qu lil Xg[ajra.

I/ - Champions Sirens , li wara draw 2-2 kontra Swieqi United temmew l - ista;un ming[ajr telfa, spi//aw bi 68 punt, 13-il punt aktar mill-istess Swieqi , b ’ G[axaq b ’ 50 punt u Xg[ajra u Attard ittnejn bi 48 punt.

LOKALI

‘Summer on the Move’ tifta[ fl-14 ta’ Lulju Dan l - a[[ar fet[u l - app likazzjonijiet g[al ‘ Summer on the Move ’, programm sportiv g[as - sajf organizzat mill - Kunsill Malti g[all Isport, li din is-sena se jsir bejn l-14 ta’ Lulju u l-5 ta’ Settembru. Din hija l-11-il-il edizzjoni ta ’ dan il - programm li fih jistg[u jipparte/ipaw tfal , ]g[a]ag[ u adulti li g[andhom minn erba’ snin ‘il fuq. G[al dan il - programm se jkun hemm 250 kow/ spe/jalizzat li se jie[du [sieb li jag[tu l-attenzjoni me[tie;a lil kull parte/ipant. Is - Segretarju Parlamentari g[a]-}g[a]ag[ u sport Chris

Agius, qal li programmi b[al dan huma importanti biex ikollna so/jeta` aktar b’sa[[ita u attiva. Qal li ‘Summer on the Move’ g[andu jkun l-ewwel pass biex il-parte/ipanti jie[du sehem f’attivita` sportiva, u eventwalment jag[mluha parti integrali minn [ajjithom. Il-Kap E]ekuttiv tal-Kunsill Malti g[all - Isport Luciano Busuttil qal li fl-a[[ar ;img[at sar studju biex ting[ata prijorita` lil dawk is-sessjonijiet li huma l - aktar popolari , u jitne[[ew dawk li l-attendenza fihom kienet wa[da fqira. Dan sar biex l-ispi]a f’dawn il-programmi tkun iktar ikkontrollata, u b’hekk jibbenefikaw il-

parte/ipanti. Il - programm se jsir fil Kumplessi Sportivi tal-KMS f ’ dawk tal - Kottonera , {al Kirkop, tal-Qroqq, kif ukoll fliskejjel tal - Mosta u tas Si;;iewi. Huma diversi d - dixxiplini sportivi offruti f’dan il-programm, fejn jibqg[u l-i]jed popolari l-g[awm, il-;innastika, il-basketball u l-futbol. Il - programm ‘ Summer on the Move’ hu mfassal b’tali mod biex dawk il-;enituri li jwasslu lit - tfal fid - diversi /entri , jkunu jistg[u jipparte/ipaw f ’ attivita ` sportiva iddisinjata apposta g[alihom.

HOCKEY

Young Stars u Qormi fil-finali Se jkunu Young Stars u /Champions Qormi li nhar il{add li ;ej se jiltaqg[u fil-final tal-kompetizzjoni Knock-Out tal-Hockey wara li t-tnejn reb[u s-semi-finali tag[hom.

Minuti biss wara l - istess Bog Costanzi g[aqqad il-hattrick personali g[al 3-0 biex fil - 50 minuta kien Julian Zahra li naqqas l-iskor g[al Hotsticks.

Hotsticks .................................1 Young Stars ..........................3 Umpires: Paul Brincat u Luke

Rabat ......................................0 Qormi ....................................8 Umpires: Luke Busuttil Leaver

Busuttil Young Stars g[addew g[allfinali tan-Knock-Out talHockey meta g[elbu lil Hotsticks 3-1. Kien fit-22 minuta li Young Stars fet[u l-iskor meta Luke Borg Costanzi ikkonkluda ;ewwa wara cross. Imbag[ad wara li fallew penalty corner, man-nofs sieg[a Hotsticks marru vi/in b’tentattiv ta’ Ludolf Rusterhoff. It-tieni taqsima kienet aktar movimentata b’James Mizzi fillasta ta’ Young Stars jiddisitingwi ru[u b’g[add ta’ saves. Fil41 minuta Chris Attard laqat illasta g[al Young Stars u tliet minti wara Borg Costanzi rdoppja.

u James Mizzi It-tieni semi-finali ma kienx fiha storja b’Qormi jiddominaw g[al kollox fuq l-avversarji Rabat u jo[or;u rebbie[a 8-0. Qormi fet[u l-iskor wara sitt minuti minn John Williams u komplew jiskorjaw fuq ba]i regolari minn Keith Callejha, Jonathan Borg u Charlo Sammut u sal-mistrie[ kienu 4-0 minn fuq. Appena ]ew; mnuti mit-tieni taqsima Qormi skorjaw il-[ames gowl minn Steve Tanti u minnn hemm il-partita kienet mag[luqa. Sat-tmiem Tanti, Thomas Degiovanni u Sammut skorjaw tliet gowls o[ra g[al reb[a kbira.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

28

SPORT

Tmiem il-;img[a ta’ football Malti minn Simon Farrugia

Anali]i u kummenti dwar

Log[ob li jmiss Il-{amis 1 ta’ Mejju Stadium Nazzjonali Finali U*Bet FA Trophy 1700 Valletta V Sliema W.

il-partiti tal-Kampjonat Premier BOV

Klassifika finali

CHAMPIONSHIP POOL L R D T F K Pt *Valletta

Birkirkara Hibernians Mosta Sliema W. Balzan

32 32 32 32 32 32

24 25 18 15 14 9

5 3 4 6 10 5

3 74 21 51 4 76 25 50 10 77 51 35 11 58 57 32 8 54 42 31 18 36 58 18

RELEGATION POOL L R D T F K Pt Floriana 32 14 Tarxien R. 32 10 Qormi 32 10 Naxxar L. 32 11 **Vittoriosa S.32 9 **Rabat A. 32 1 *Champions ** Relegati

Ritratt milj-ajru tal-istadium nazzjonali f’Ta’ Qali waqt il-partita tas-Sibt mi;bud minn Domenic Aqulina mill-helikopter misjuq mill-kaptan Joe Abdilla mibg[ut lilna minn Paul Gauci u PG Holdings

5 6 4 6 6 4

13 50 16 51 18 51 15 40 17 41

48 55 62 55 66 27 23 91

It-tim tal-;img[a G. Zammit (Sliema W.) J. Caruana (Valletta) M. Micallef (Mosta) L. Dimech (Valletta) S. Bajada (Valletta) C. Caruana (Floriana) D. Reano (Naxxar L.) W. Barbosa (Tarxien R.) G. Da Silva Ribeiro (Naxxar L.) S. Ohawuchi (Sliema W.) B. Kaljevic (Mosta)

Innutajna... ➤ LI waqt il-partita bejn Vittoriosa Stars u Naxxar Lions li ntlag[bet nhar il:img[a kien hemm in/ident bejn il-partitarji ta’ Vittoriosa u s-sie[ba ta’ Mario Muscat. Jirri]ulta li l-partitarji talIstars g[addew xi kummenti lejn il-gowlkiper Muscat li ma kienux kuntenti bilprestazzjoni tieg[u. Hija rrispondiet lil xi nies u min[abba li kienu ser i[ebbu g[aliha, il-Pulizija kellha to[ro; lis-sie[ba ta’ Muscat eskortata mill-grawnd. Ag[ar minn hekk fi tmiem il-log[ba f’in/ident separat il-plejer ta’ Vittoriosa Stars Clive Brincat [ebb g[all-kow/ ta’ Naxxar Lions Winston Muscat. Jidher li Brincat [assu offi] min[abba xi kummenti li g[adda Muscat matul il-partita. ➤ LI g[al - log[ba bejn Valletta u Birkirkara l-pulizija bdew jag[mlu tiftix fuq kull persuna li tid[ol fil-ground inklu] fil-VIP area. Ma nafx imbag[ad kif wara dan kollu kien hemm gassijiet, bombi u aktar. Allura ng[id jien x’inhu aktar perikolu] minn dawn? ➤ LI l-attendenza g[allog[ba finali kienet ta’ 10, 633 spettatur. Attendenza tajba imma [afna l-bog[od

mis-17,000 spettatur li kienu assistew g[al-log[ba simili 16-il sena ilu. Din wa[da millkonfermi kemm l-interess filfutbol Malti naqas. Kienet ideja tajba li jsir il-bejg[ talbiljetti mill-klabbs rispettivi minkejja ma’ naqbilx malprezz mitlub. Mela Valletta ¤20 inklu] il-finali tal-U*Bet FA Trophy u B’Kara l-istess prezz g[al-log[ba wa[da. Meta biljett jiswa ¤6. ➤ LI mat-tieni gowl Belti skurjat minn Roderick Briffa kien hemm inva]joni fil-pitch minn numru ta’partitarji Beltin. Il-gowl wasal fit-93 minuta. U r-raba’ uffi/jal indika 5 minuti b[ala [in ]ejjed. Issa l-minuti li jing[ataw ]ejda dejjem huma minimu, ji;ifieri kollha jridu jing[ataw u anki aktar jekk ir-referee jidhirlu hekk. Din fid-diskrezzjoni tieg[u. Imma li flok 5 minuti jew aktar jing[ataw 3 mhix fid-diskrezzjoni tar-referee. Dawk iridu jing[ataw kollha. Verament f’]ew; minuti ma’ tantx jistg[u jsiru affarijiet. Insomma Manchester United skurjaw darbtejn fil-finali ta/Champions League fl-1999 u Manchester City skurjaw darbtejn kontra Stoke fl-a[[ar minuti biex dawru telfa

f’reb[a u kisbu l-Premiership ]ew; sta;uni ilu. ➤ LI ta’ min jiddeplora ttfieg[ ta’si;;ijiet u xi in/identi o[ra li se[[ew fi tmiem ilpartita minn partitarji Karkari]i. Minkejja li nifhem id-di]appunt kbir li [assew dawn il-partitarji wara li t-tim tag[hom tilef il-kampjonat. Din hija l-log[ba tal-futbol. Ma jistax ikun li dejjem tirba[ u meta tikkunsidra kollox minkejja li B’Kara kienu aktar konsistenti u wrew l-a[jar log[ob matul l-ista;un, Valletta kienu l-a[jar meta laktar kien hemm b]onn u reb[u t-22 Kampjonat fl-istorja. ➤ Li t-toilets filMillennium Stand waqt il-partita bejn B’Kara u Valletta kienu di]astru u biex wie[ed jid[ol fihom ried dg[ajsa. Partitarji li kienu pre]enti /emplulna jilmentaw mis-sitwazzjoni tal-mist[ija li kienu fiha dawn it-toilets minbarra li kienu wkoll mudlama. Dawn qalulna li tant kien hemm [mie; fl-art li w[ud mill-partitarji bdew jaqdu bl-b]onnijiet tag[hom mal-[ajt [dejn ilbar fost l-istag[;ib ta’ xi spettaturi barranin. Jekk dan hu minnu veru wasalna fi stat ag[ar mill-annimali.

30 28 26 26 24 4

L-AQWA SKORERS

Tlieta b’21 gowl Edison Luis Dos Santos (Hibernians) Stanley Ohawuchi ( Sliema W.) Jhonnattann Benites da Conceicao (B’Kara) Alfred Effiong (Qormi) Denni Rocha Dos Santos (Valletta) Obinna Obiefule (Hibernians) Oscar Guerrero (Vittoriosa S.) Marcelo Pereira (Vittoriosa S.) Haruna Shola Shodiya (B’Kara) Igor Coronado (Floriana) Clayton Failla (Hibernians) Ronaille Calheira Seara (B’Kara) Gianmarco Piccioni (Mosta) Bojan Kaljevic (Mosta) Dioga Pinheiro de Sousa (Floriana) Jose Luis Armario Negrin (Balzan) Demba Toure (Tarxien R.) Abdelkarim Nafti (Valletta) Gary Muir (Floriana) Terence Scerri (Naxxar L.) Cristian Martins Fernandes (Mosta) Jorge Santos Silva (Tarxien R.) Jackson di Lima Siqueira (Hibernians) Matias Muchardi (Sliema W.) Paul Fenech (B’Kara) Lydon Micallef (Balzan) Gilmar da Silva Ribeiro (Naxxar L.)

21 21 21 19 18 15 15 15 14 14 13 12 12 12 12 11 10 10 10

8 8 8 8 7 7 7 7


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

29

SPORT

U[ud mill-plejers u uffi/ajli ta’ Valletta wara l-pre]entazzjoni

INTERVISTI

Issa rridu mmorru g[ad-‘double’ li jien qatt ma rba[t - Victor Sciriha (President Valletta FC) “Dan huwa Kampjonat memorabbli fejn ;ejna minn wara. Skurjajna ]ew; gowls sbie[ u wrejna li g[andna tim qawwi li kapa/i jirba[ l-unuri” hekk qak il-President ta’ Valletta Victor Sciriha waras s-su//ess ta’ Valletta fuq B’Kara li tahom it22 Kampjonat fl-istorja. “Forsi kien hawn minn kellu dubji dwar dan, imma a[na dejjem emminna fl-iskwadra. Issa rridu mmorru g[ad-double xi [a;a li jiena g[adni qatt ma rba[t.” Il-kow/ Andre Paus qal, “Kienet log[ba xi ftit nervu]a imma ninsabu kuntenti li

rnexxielna niksbu l-Kampjonat. Ninsab sodisfatt [afna bil-plejers li g[amlu avvanzi kbar f’dawn l-a[[ar xahrejn. Dan huwa l-ewwel kampjonat tieg[i barra minn pajji]i u b’hekk huwa wie[ed spe/jali. M’hemmx dubju li Valletta kien l-a[jar tim illum fejn il-plejers kienu mentalment u fi]ikament superjuri g[all-avversarji. Flewwel taqsima konna e//ellenti u fit-tieni taqsima ]ammejna lil Birkirkira l-bog[od kemm jista’ jkun mill-kaxxa tag[na.” Il-captain Ryan Fenech ikkummenta, “Il-gowl wara biss ]ew; minuti kien determinanti u

dan kien li g[olla [afna l-moral tat-tim. Ridna reb[a bilfors u dan g[en mhux ftit sabiex kellna laqwa wirja tal-ista;un. Ilgowlkiper tag[na Nukri ]ammna fil-log[ba b’]ew; saves stupendi li g[amel lejn it-tmiem. Minkejja li Birkirkara kienu tajbin [afna matul l-ista;un a[na kien jixirqilna l-Kampjonat g[ax filmumenti tal-verita` dejjem konna l-a[jar. Irridu nibqg[u kon/entrati sabiex niksbu double memorabbli.” Shaun Bajada awtura talewwel gowl Belti qal, “Dan kien l-uniku gowl tieg[i tal-ista;un imma kien importanti [afna

g[aliex witta t-triq sabiex ksibna reb[a li tatna l-Kampjonat. Iddifferenza bejn it-timijiet kienet li a[na [adna /-/ansijiet li ;ewna kuntrarju g[al Birkirkara li minkejja li kellhom [afna pussess ftit kienu effettivi. B’Kara setg[u qatg[una mill;lieda li kieku g[elbuna fil-bidu ta/-Championship Pool jew li kieku ma’ fallewx kontra Hibernians. A[na wkoll tlifna punti li stajna rba[na spe/jalment fid-draw kontra Mosta. Imma meta ti;i g[al log[ba diretta kollox jista’ ji;ri u a[na wrejna karattru biex ;ibna t-22 kampjonat lejn il-kapitali.”

Ma setax jonqos ukoll il-kumment tal-kow/ ta’ Birkirkara FC Paul Zammit. “Kienet log[ba g[at-telg[a peress li ;arrabna lgowl wara biss ]ew; minuti. Wara kellna mill-ewwel nibdlu l-pjani li kellna. Ippruvajna kemm stajna sabiex nippruvaw ninfdu lid-difi]a Beltija u l-aktar fit-tieni taqsima nqasna li napprofittaw mi/-/ansijiet li [loqna. L-akbar di]appunt huwa li tim li kellu sta;un fantastiku tilef ilkampjonat fl-a[[ar ;urnata. Imma dak huwa l-futbol. Pero’ nemmen li log[biet b[al dawn ikomplu jsa[[u t-tim tag[na u irridu nitg[allmu aktar.”

STILEL TAL-PASSAT

Nicholas Saliba – Msida SJ 1983-87, Valletta 1987-2003 Nicky Saliba twieled fis-26 t’Awwissu, 1966. Beda l-karriera tieg[u ma’ Msida St. Joseph fis-sena 1983. Huwa g[amel id-debutt masSaints fir-reb[a li kisbu kontra Qormi bl-iskor ta’ 3-0 u dam mag[hom sal-1987 fejn b’kollox lag[ab 41 log[ba u skorja 12-il gowl. Il-wirjiet tieg[u ;ibdu l-g[ajn ta’ Valletta li fl-istess sena kisbu s-servizzi ta’ dan it-tal-

ent. Huwa lag[ab l-ewwel log[ba mal-Beltin fl-20 ta’ Settembru, 1987 kontra Mosta u din kellha tkun li tifta[ it-triq g[al xejn anqas minn 387 log[ba kompetittiva ma’ Valletta. Kien parti minn l-aqwa era ta’ Valletta fl-istorja tag[hom. Fil-fatt fl-ista;un 1996-97 Saliba mexxa lil Valletta g[arreb[ tal-[ames tazzi filwaqt li fl-ista;un 2000-2001 kien parti

mit-tim li reba[ is-sitt tazzi. Fil-kampjonat Saliba lag[ab 328 log[ba mal-Beltin fejn skorja 33 gowl. Reba[ total ta’ 28 unur ma’ Valletta. 6 darbiet ilkampjonat, 5 darbiet fl-FA Trophy, 6 darbiet kull wie[ed il-Euro Cup u s-Super Cup u 3 darbiet is-Super 5 Tournament. Reba[ ukoll darbtejn ilFootballer of the Year flista;un 1991-92 u 1998-99. Saliba kien ukoll g[a]la

awtomatika mat-tim nazzjonali Malti fejn lag[ab 69 log[ba filflokk Malti. Iddebutta fit-23 ta’ Novembru, 1988 fid-draw ta’ 11 kontra ?ipru. G[al Malta skorja 4 gowls. Nicky rtira millog[ba fi tmiem l-ista;un 200203. Huwa jibqa’ mfakkar b[ala wie[ed mill-plejers ewlenin ta’ Valletta matul is-snin u li kellu parti kbira fl-akbar mumenti ta’ su//ess.

Nicky Saliba rebie[a darbtejn tal-unur tal-Plejer tas-Sena tal-MFA


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

30

SPORT

CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALI II LEG

Real Madrid ifittxu l-ewwel finali fi 12-il sena Real Madrid se jkunu qed i]uru lill-holders Bayern Munich illum bit-tama li jkunu huma li g[allewwel darba wara 12-il sena jilag[bu fil-final ta’ Champions League. Real hu l-aktar klabb ta’ su//ess fl-istorja ta’ kompetizzjoni li reba[ha disa’ darbiet, imma l-g[axar su//ess ilhom ifalluh bi ftit. Fl-a[[ar tliet sta;un, Real kienu eliminati fis-semifinali, darbtejn kontra avversarji :ermani]i. Borussia Dortmund g[elbu lil Real 4-3 aggregate is-sena l-o[ra fis-semifinali waqt li Bayern kienu eliminawhom bil-penalties fl-ista;un 2011-12. Real se jibdew din t-tieni leg flAllians Arena b’vanta;; ta’ 1-0 wara wirja difensiva mill-aqwa l;img[a l-o[ra fil-kapitali Spanjola. Karim Benzema skorja l-uniku gowl tal-partita li ta vanta;; prezzju] lit-tim ta’ Carlo Ancelotti. Imma minkejja dan iridu joqg[odu attenti minn Bayern li ta[t l-eks kow/ ta’ Barcelona Pep Guardiola kienu dominanti matul dan l-ista;un. I/-Champins tal-Bundesliga g[ashom bi/-/ans li jrirb[u [ames trofej fl-ewwel sta;un ta’ Guardiola. Wara s-Super Cup talUEFA u l-FIFA Club World Cup, imisshom ukoll final tat-Tazza :ermani]a kontra Brussia Dortmund. Bayern ;arrbu biss erba’ telfiet f’darhom sa mill-bidu tal-ista;un b’Manchester City u Arsenal ikunu l-uni/i timijiet mi/Champions League li kellhom su//ess fl-Allianz Arena matul dan il-perjodu. Madankollu, l-kow/ ta’ Real Ancelotti qed jinsisti li se jmorru g[al din il-log[ba b’fidu/ja g[aliex qed jimmiraw g[at-treble fl-ewwel sta;un tat-Taljan fittmexxija. “Fidu/ju] [afna fil-plejers u na[seb li kul[add g[andu jkun. Ilpjan fi Munich se jkun li niskorjaw

L-attakkant ta’ Real Madrid, Gareth Bale li llum se jibda mill-bidu attakkat minn Lahm u Martinez fl-ewwel leg fil-Bernabeu

u mhux niddefendu,” qal Ancelotti li [abbar li Benzema, Cristiano Ronaldo u Gareth Bale se jkunu kollha fl-attakk fi Munich. Alvaro Arbeola, Jose Rodriguez u Sami Khedira huma l-uni/i plejers li Real g[andhom nieqsa. Bayern se jkollhom disponibbli lid-difensur Rafinha li skonta sospensjoni fil-Bundesliga fit tmiem il-;img[a imma waqt li Thiago Alcantara rritorna g[atta[ri;, Holger Badstuber, Xherdan Shaqiri u Tom Starke g[adhom imwe;;g[in. Bayern kienu qed jissemmew b[ala favoriti li j]ommu t-trofew u Guardiola jinsab konvint li l[ames darbiet champions Ewropej jistg[u jdawru r-ri]ultat. “G[andi fidu/ja assoluta fit-tim. Nistg[u nag[mluha jekk ni;bdu [abel wie[ed,” qal Guardiola. Iridu jiskorjaw

G[ada Atletico Madrid imorru g[and Chelsea fi Stamford Bridge bit-tama li din id-darba t-tim ta’ Diego Simeone jkun kapa/i jinfed id-difi]a tat-tim ta’ Jose Mourinho. F’din il-partita bilfors irid ji;u skorjat gowl biex ji/i evitat il-[in barrani u anke l-penlaties.

Il-Blues ;ejjin minn reb[a importanti kontra Liverpool, reb[a li tat ]volta o[ra l-kampjonat Ingli] anke jekk wara l-partita Mourinho qal li ma jara l-ebda tama li t-tim tieg[u jista’ jirba[ ilPremiership. Il-Portugi] i]da [abbar li g[all-partita ta’ g[ada John Terry jista’ jil[aq jirkupra. Ilcaptain ta’ Chelsea we;;a’ flewwel leg kontra l-istess Atletico u flimkien mal-gowlkiper Petr Cech li we;;a’ fl-istess log[ba kien qed jing[ad li g[andhom barra sa tmiem il-kampjonat. Atletico Madrid se jkollhom moral g[oli wara li jinsabu biss ]ew; reb[iet bog[od milli jirb[u La Liga wara li g[elbu lil Valencia b’gowl ta’ Raul Garcia li re;a’ tahom sitt punti vanta;; fuq irrivali Real Madrid. F’din il-partita Atletico tke//ielhom Juanfran imma dan se jkun disponibbli kontra Chelsea. Il-programmi

Champions League Semifinali II Leg Illum

B. Munich v R. Madrid G[ada Chelsea v A. Madrid

(0-1) (0-0)

Imut il-kow/ Vujadin Boskov L-eks internazzjonali tasSerbja (Jugoslavja) u kow/, Vujadin Boskov miet fl-eta ta’ 82 sena fl-istess belt li fiha beda l-karriera tieg[u fil-futbol, Novi Sad. Ma kienx mag[ruf il-kaw]a tal-mewt tieg[u. Boskov kien g[amel isem b[ala plejer mal-klabb ta’ FK Vojvodina qabel mar l-Italja fejn g[amel sta;un ma’ Sampdoria. Madankollu l-akbar isem g[alih innifsu g[amlu fl-Italja b[ala kow/ mal-klabb tas-Serie A. Boskov mexxa lil Sampdoria lejn ir-reb[ tal-iscudetto flista;un 1990-91, l-uniku Scudetto li reb[u fl-istorja tag[hom waqt li mag[hom reba[ ukoll darbtejn il-Coppa Italia, darba s-Supercup Taljana u darba t-Tazza tat-Tazzi talUEFA fl-ista;un 1989-90. Boskov mar ukoll ferm vi/in li jirba[ it-titlu Ewropew ma’ Sampdoria meta kienu meg[luba minn Barcelona 1-0 fil-final ta’ Wembley fl-1992. Fost l-unuri l-o[ra li reba[ b[ala kow/ kien hemm it-titlu

Boskov meta kien fit-tmexxija ta’ dik li kienet il-Jugoslavja

ta’ La Liga ma’ Real Madrid fl1979-80 fi sta;un li fih g[amel ukoll id-double bir-reb[ talCopa Del Rey. Boskov kien mexxa wkoll ilklabb Olandi] ta’ ADO Den Haag lejn is-su//ess fl-ista;un 1974-75.


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April 2014

31

SPORT

Protest ;udizzjarju minn Floriana FC kontra Johann Said Isostnu li mexxa l-klabb b’mod irresponsabbli u abbu]iv Floriana FC ressqu protest ;udizzjarju kontra Johann Said u l-kumpanija tieg[u GA Investments Ltd . li fih qed isostnu li fil - perjodu li fih Said kien President tal-klabb, a;ixxa b ’ mod irresponsabbli bil - konsegwenza li l - klabb spi//a b ’ ammont kbir ta ’ dejn. Fil-protest, ippre]entat millAvukati Michael Tanti Dougall u Rebekah Tanti Dougall, Floriana FC sostnew li l-a;ir ta’ Said kien wie[ed abbu]iv g[aliex b[ala President tal-klabb, kellu jkun aktar interessat li jissal vagwardja l - interessi tal klabb , kif il - partitarji ta ’ Floriana FC kienu jippretendu u jistennew. Floriana FC ddikjaraw li huma ma jaqblux li l-ammonti li Said qed jallega li g[andu jie[u huma dovuti lilu, anzi m’hemm l-ebda ba]i legali li

fuqhom Said jista’ jsostni largumenti tieg[u. Ri/entament Floriana FC ir/evew tliet mandati , inklu] dawk ta ’ sek westru u qbid ming[and Said. Il-klabb qed isostni li minbarra li dawn huma bla ba]i, liskop tag[hom hu biss biex jag[kksu lill-klabb finanzjarjament f ’ /irkostanzi fejn il klabb qed javvanza fil-log[ob kemm ilu li l-President il-;did Riccardo Gaucci kien mag[]ul mill - membri biex imexxi . Filwaqt li ddeskrievew l-a;ir ta’ Said b[ala irresponsabbli u mhux a//ettabbli, Floriana FC av]aw lill-istess Johann Said li l-klabb se jkun qed jipprote;i l-interessi tieg[u u tal-partitarji skont kif titlob il-li;i. Floriana FC appellaw lil Johann Said biex jirtira kull azzjoni tieg[u u av]awh li finnuqqas li jag[mel dan , qed jin]amm responabbli g[ad danni li jsofri l-klabb.

Del Piero se jitlaq lil Sydney FC Alessandro Del Piero ikkonferma li se jitlaq lil Sydney FC imma jista’ jirritorna fi rwol ie[or. L-eks captain ta’ Juventus dan l-a[[ar kien qed jissemma malpost vakanti ta’ kow/ mal-klabb fl-A-League wara t-tke//ija ta’ Frank Farina. Del Piero li g[andu 39 sena u l-klabb qed jippruvaw i]ommu rrelazzjoni imma g[adu mhux mag[ruf b’liema mod. Wara 24 gowl fi 48 log[ba, li rawh jispi//a l-aqwa skorer talklabb fi]-]ew; sta;uni li g[amel fl-Awstralja, Del Piero rringrazz-

ja lill-klabb b’messa;; fuq ilwebsajt. “Awstralja, wasal il-mument li ng[id ‘Arriverderci’. L-avventura tieg[i ma’ Sydney FC se tintemm u anke jekk in[ossni ftit dispja/ut, g[aliex kelli mumenti sbie[, g[arraft b’din id-de/i]joni lill-klabb. Fuq talba tal-klabb ninsab lest li nesplora l-opportunitajiet li hemm biex inkompli b’din ir-relazzjoni mal-klabb,” qal Del Piero li se jkun il-captain ta’ formazzjoni tal-All-Stars mill-A-League kontra Juventus f’partita ta’ esibizzjoni f’Awwissu.

TENNIS

Sharapova ter;a’ tirba[ fi Stuttgart Is-seed nru 6 Maria Sharapova irkuprat minn set minn ta[t biex g[elbet lis-Serba seed nru 9 Ana Ivanovic fi tliet sets u g[at-tielet darba fil-karriera tag[ha reb[et il-Porsche Tennis Grand Prix fi Stuttgart. Ir-Russa ta’ 27 sena reb[et 36, 6-4, 6-1 g[at-30 titlu fil-karri-

era tag[ha u issa g[andha rekord impressjonanti ta’ 13-il reb[a minn 13-il log[ba fi Stuttgart. Ivanovic issa tilfet sebg[a mid-disa’ konfronti kontra Sharapova, inklu]i l-a[[ar sitta konsekuttivi u li l-a[[ar tlieta minnhom kienu fuq court tattafal.

SERIE A

Juventus jonqoshom reb[a Juventus jinsabu reb[a bog[od mit-titlu tas-Serie A hekk kif issa g[andhom 93 punt wara li dawru telfa f’reb[a 3-1 g[and Sassuolo. B’hekk Juventus jistg[u ji/elebraw it-tielet Kampjonat konsekuttiv b’reb[a kontra Atalanta jew jekk Roma jonqsu milli jirb[u kontra Catania. Zaza po;;a lil Sassuolo filvanta;; imma Tevez, Marchisio u Llorente bit-takkuna g[alqu llog[ba g[at-tim ta’ Conte. Isa[[u r-raba’ post

Johann Said

Arsenal g[elbu lil Newcastle United 2-0 biex sa[[ew r-raba’ post b’erba’ punti fuq Everton.

G[al Newcastle irritorna fuq ilbank il-manager Alan Pardew wara seba’ partiti sospensjoni. Il-Gunners li ddominaw il-partita fet[u l-iskor minn Koscielny u qabel il-mistrie[ kien Ozil li rdoppja. Fis-66 minuta Giroud bir-ras a//erta li g[all-ewwel darba sa minn Jannar tal-1987, Newcastle i;arrbu sitt telfiet kosnekuttivi flog[la divi]joni

Ri]ultati Premiership

Arsenal v Newcastle

3-0

Sassuolo v Juventus

1-3

Serie A

Suarez PFA Plejer tas-Sena L-Asso/jazzjoni tal-Plejers Professjonali fl-Ingilterra, (PFA) g[a]let lill-attakkant ta’ Liverpool Luis Suarez b[ala lPlejer tas-Sena g[al dan lista;un. L-internazzjonali Urugwajan mexxa lit-tim tieg[u lejn l-isfida g[ar-reb[ tal-kampjonat dan lista;un bi 30 gowl f’31 log[ba. Liverpool kellhom tliet plejers finalisti f’din il-lista b’Daniel Sturrudge u l-captain Steven Gerrard ukoll nominati. Imma ma kinitx sorpri]a li kien Suarez li ng[ata r-rikonoxximent g[allwirjiet e//ellenti li kellu dan lista;un. Eden Hazard ta’ Chelsea spi//a fit-tieni post imma kellu lkonsolazzjoni li reba[ l-unur g[all-A[jar Plejer }ag[]ug[ tassena waqt li l-midfielder ta’ Manchester City Yaya Toure temm fit-tielet post. Suarez kien sospi] g[axar partiti fi tmiem l-ista;un 2012-13 wara li gidem lil Branislav Ivanovic ta’ Chelsea u sussegwentement kien ibbuwjat waqt i/-/erimonja tas-sena l-o[ra fejn kien superat minn Gareth Bale fir-reb[ tal-unur. Madankollu, wara li tilef lewwel sitt partiti minn dan l-

Luis Suarez

ista;un min[abba s-sospensjoni, il-plejer ta’ 27 sena malajr patta g[a]-]mien li tilef u mar flewwel post tal-klassifika talaqwa skorers. Suarez, li kien plejer influwenti g[al Liverpool tul dan lista;un, kien l-akbar favorit li jirba[ l-unur mill-PFA qabel t[abbru r-rebbie[a f’Londra l{add. “Il-Premier League hu mimli bi plejers e//ellenti u g[alhekk hu unur kbir g[alija meta dawn

il-plejers kollha jirrikonoxxu xxog[ol li tag[mel fil-pitch. Dan l-unur hu g[al s[abi l-plejers u listaff tekniku ta’ Liverpool g[aliex ming[ajr l-g[ajnuna tag[hom ma kontx nirb[u,” qal Suarez. Hazard kellu wirja e//ellenti fit-tieni sta;un tieg[u ma’ Chelsea u g[eleb il-kompetizzjoni ta’ Sturridge u d-difensur ta’ Southampton Luke Shaw biex reba[ l-unur tal-A[jar Plejer }ag[]ug[.

EIGHTBALL

}ew; telfiet identi/i It - tim nazzjonali tal - kbar tal - Eight Ball Federation ilbiera[ ;arrab ]ew; telfiet identi/i ta ’ 1 5 -1 0 kontra l Ingilterra u l - Iskozja waqt il Kampjonati Ewropej li qed isiru f ’ Bridligton f ’ Yorkshire . Il - punti tal - Maltin waslu minn L . Debono , C . Castaldi ,

M . Zammit u M . Brincat . Dan tal - a[[ar lag[ab ukoll it - tieni round fejn reba[ 5 - 3 kontra l - Isko//i] B . Snaddon . Illum ikompli l - log[ob indi vidwali tal - ir;iel waqt li t - tim Malti jmissu jilg[ab ukoll kontra l - Irlanda u Wales . Biex javanza mill - fa]i tal - gruppi t tim Malti jrid jirba[ tnejn

mill - a[[ar tliet log[biet li fadallu . Malta b[alissa tinsab fis - sitt post u huma erbg[a t timijiet li javanzaw minn kull grupp . It - tim Malti s ’ issa g[andu tliet reb[iet u tliet telfiet wara li reba[ kontra :ibilta `, ?ipru u Shetland waqt li tilef ukoll kontra l - Irlanda ta ’ Fuq .


www.maltarightnow.com

It-Tlieta, 29 ta’ April, 2014

32

LOKALI

Il-PM qed jin]amm osta;; mill-i]viluppaturi u negozjanti Id-Deputat Laburista Marlene Farrugia, f’artiklu fil-[ar;a talbiera[ ta’ The Malta Independent bit-titlu ‘Changing the Faces’ ikkummentat dwar lewwel ;img[a tal-kampanja g[all-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u kellha kliem iebes g[at-tmexxija tal-Prim Ministru. Hi qalet li l-impressjoni ;enerali, sena biss wara r-reb[a elettorali Laburista, hija li pajji]na qed jitmexxa minn grupp ta’ nies tal-qalba li mhumiex eletti u li lPrim Ministru qed jin]amm osta;; mill-i]viluppaturi u nnegozjanti. }idet li fi kliem ie[or, wara reb[a kbira g[all-Partit Laburista fl-a[[ar elezzjoni, ilper/ezzjoni tan-nies hija li lbidla saret fl-ucuh biss. Is - siehba tal - eks - Ministru tas - Sa[[a Godfrey Farrugia , kitbet fl-artiklu tal-gazzetta, li fl-opinjoni tag[ha mill-backbench Laburista fil-Parlament, almenu s’issa, in-nies g[adhom qed i[ossuhom iktar u iktar delu]i mill - klassi politika

Id-di]appunt ta’ min ivvota Labour sena ilu qed ji]died kuljum – Marlene Farrugia

min[abba li bit-tmexxija talGvern Laburista qisu xejn ma nbidel fil-mod kif issir l-politika. G[alhekk, waqt li tu]a s-slogan tal-kampanja elettorali talPN , id - deputata tal - Gvern , t[e;;e; lin-nies biex ja[sbu b’mo[[hom meta fl-elezzjoni g[all - Parlament Ewropew imorru jivvutaw u jistaqsu lilhom infushom kif l - a[jar li jistg[u ju]aw il-vot tag[hom jekk iridu li jkollna “ Malta A[jar” u “Ewropa A[jar”. Marlene Farrugia tkompli tikteb li dan il-vot hu importanti daqs dak ta’ sena ilu. L-unika differenza hi li, nivvutaw kif nivvutaw, wara l-24 ta’ Mejju Joseph Muscat se jibqa’ l-Prim Ministru u l-elezzjoni li jmiss, li verament tg[odd, g[ad fadlilha erba’ snin o[ra.

Marlene Farrugia tg[id li lkoll nixtiequ li din il-kampanja elettorali tkun verament dwar lg[a]la tal-a[jar nies biex jirrappre]entawna fil-Parlament Ewropew. Madankollu i]id li fil-verità, kif urietna l-ewwel ;img[a tal-kampanja, huwa /ar li din l-elezzjoni se tkun kollha dwar jekk Muscat marx tajjeb jew [azin fl-ewwel sena talGvern li qed imexxi kif ukoll ;udizzju tal-ewwel sena ta’ Simon Busuttil fit-tmexxija talPN. Filwaqt li dwar Simon Busuttil tg[id li dan g[adu qed jiffa//ja sfidi, dwar Muscat, Marlene Farrugia tikteb li minkejja dak li g[amel fl-ewwel 12-il xahar, in-nies m’humiex konvinti, anzi d-di]appunt ta’ min ivvota Labour sena ilu, qed ji]died kuljum.

Id-Deputata Laburista Marlene Farrugia t[e;;e; lin-nies ja[sbu b’mo[[hom meta fl-elezzjoni g[all-Parlament Ewropew imorru jivvutaw u jistaqsu lilhom infushom kif l-a[jar li jistg[u ju]aw il-vot tag[hom jekk iridu li jkollna ‘Malta A[jar’ u ‘Ewropa A[jar’

media•link COMMUNICATIONS

In-Nazzjon 29 ta' April 2014  
Advertisement