Jaarverslag 2020 Ministerie van Algemene Zaken

Page 26

I nhetdi enst j aar2020wer kt enbi jhetbur eauvandeMi ni st er Pr esi dent22 medewer ker s,eenv er s chi lv an125mi nderdandev or i geMi ni s t er Pr es i dent .Het daar meebez ui ni gdbedr agi sAf l .9, 4mi l j oen,of t ewel 83%.Hi er meeheef tdeMi ni s t er Pr es i dentv ol daanaandeaf s pr aakgemaakti nhetRegeer akkoor d.

Ookdeov er i gekos t env anhetBur eauv andeMi ni s t er Pr es i dentz i j nbedui dend l ager ,der ei s -env er bl i j f s kos t en,dekos t env anvoor l i cht i ng enpr omot i eende kos t eni nv er bandmetl eas ev anv oer t ui gen.Zoi sondermeerookbes l ot enom t e bes par enopdepos t‘ v oor l i cht i ngenpr omot i e’doormeergebr ui kt emakenv ande di ens t env anBUVO. Dei n2020gemaakt er ei s -env er bl i j f s kos t enz i j nger el at eer daandi ens t r ei z ennaar Neder l andi nv er bandmetdeonder handel i ngeni . h. k. v . l i qui di t ei t s s t eun. Dedi ens t r ei s i nf ebr uar inaarCol ombi a,v ooreenaudi ënt i emetPr es i dentDuquev anCol ombi a wer dgeheel pr i v ébekos t i gd,omdathetmedei nv er bands t ondmethetbegel ei den v aneenf ami l i el i dv oormedi s chebehandel i ngi nBogot a. Dez ev er l agi ngl ev er teenbes par i ngopv anAf l .1. 005. 259v er gel ekenmet2017, of t ewel 82% mi nder .

Jaar ver sl ag2020vanhetMi ni st er i evanAl gemeneZaken