Page 1

1

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget ”Købkes Gård onsdag den 3. april 2013.

Tilstede: Bodil , Jacob, , Birgitte, Loa, Ove og Carsten Afbud: Morten. Referent: Bodil

Følgende dagsordenspunkter blev behandlet på mødet: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Godkendelse af referat fra sidste møde 27.februar 2013 Henvendelse fra A/B Helgesensgade 3-7 Cykelrazzia her i foråret Mødet med DEAS den 11. marts 2013 Forberedelse af generalforsamlingen HENKAs rapport Kontakt vedr. Irma Eventuelt

Ad 1. Referatet blev godkendt. Ad 2. Jacob har aftalt besigtigelse med formanden for andelsforeningen i Helgesensgade efter vores bestyrelsesmøde i aften. Så mange som muligt her fra bestyrelsen deltager, og Jacob laver efterfølgende en tilbagemelding/svarskrivelse til andelsforeningen. Ad 3. Det blev aftalt at lave cykelrazzia i perioden 15.april – 15. maj. Ove laver udkast til en skrivelse, som bestyrelsesmedlemmerne sætter op i egne ejendomme, og Carsten sætter op i resten. Ad 4. Der blev afholdt møde med DEAS den 11. marts 2013 kl. 16.30, hvor Bodil og Ove deltog. Regnskab 2012 og budget 2013/2014 blev gennemgået. Eludgifterne var ekstraordinært høje i 2012. Afhængigt af årsagen hertil bør det måske have konsekvenser for det fremtidige budget. Det blev aftalt, at Loa checker vores forbrug hos DONG i perioden omkring skybruddet, da affugtere koblet på gårdlaugets måler kan have givet et stort forbrug. Ligeledes checker Carsten og Jacob, om der er et ukendt forbrug pt. på gårdlaugets måler. Det blev aftalt med DEAS at øge budgettet til vedligehold som aftalt på sidste bestyrelsesmøde.


2

DEAS laver indkaldelsen til generalforsamlingen, som er foreslået afholdt den 17. april 2013 kl. 19. Vi skal sikre os, at alle ejendomme, som betaler til gårdlauget, får rettidig information herom. Ad 5. Bodil og Carsten har rettidigt delt opslag fra DEAS ud i alle ejendomme vedr. Generalforsamlingen den 17. april. Bodil laver en årsberetning, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer får til gennemsyn. Ad 6. HENKA har inspiceret legepladsen den 27. marts 2013 og har udarbejdet en rapport om behovet for istandsættelse af legeredskaber mm. Carsten kontakter HENKA og beder dem lave et tilbud til os på den foreslåede istandsættelse, og tilbuddet mailes efterfølgende rundt til bestyrelsesmedlememrne. Ad 7. Jacob skriver til administratoren af den tidl. Nordea-ejendom, som har fået ny ejer, og gør opmærksom på de tilbagevenden problemer i forhold til porten, parkering i gården og affald uden får lagerbygningen. Evt. kan der afholdes møde med bestyrelsen for gårdlauget. Ad 8. Der var intet til dette punkt.

Næste møde bliver generalforsamlingen den 17. april kl. 19.00 i ”Cigarkassen”.

Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget ”Købkes Gård onsdag den 3. april 2013.  
Referat fra bestyrelsesmøde i gårdlauget ”Købkes Gård onsdag den 3. april 2013.  
Advertisement