GA Mag Vol.10

Page 1

*OREDO $UW 0DJD]LQH ² ¶Æ

Art of View

¤º ¤ ¦¢¿¦±¾«n m³ Ä ¿ ¦ ¾ | ¤º «² ¨q m³¤² Ä

Toy R Art

¾¤³¢³ º ® ¾¦m «¹ ¦³««µ ¶Æ¢m¾ £¦¸¢¾¦¸® ®£m³ :22'(1 72< ² ¶ ¨m³

Art&Answer

® ® ¶ ® ¾¤³ ® ³ ® ¦º

10

Vol.ħ º ©³ ·Ë¯¤»m¤´ ¸Ë Â­É n©¤£³Ë¤ ² ¬ ± z鬳¢¦¡³¨±«±«¢ z鬳 ³¤¿ m ² ¿£m µ ¤² £³ ¤ ¶Æ¤m®£¬¤® ¦ ¹ ¨² ¬¤¸® ± z鬳¡²£ ¤¤¢ ³ µ ¶Æ º ±¤¹ ¿¤ ·Ç ¹ ± z鬳 ¶Æ¿ n ¢m ¾¬¦m³ ¶Ç ¦n¨ ¿ m ± ¨¶ ¨³¢¤¹ ¿¤ ¿¦±¾ | «µÆ n³ ³£ ¶Æ«´ ²é£µÆ m® ¾ Å Ä ·Æ ±À  ¾ | ºnÁ¬ém ¶Æ n® ¤² µ ® À¦ Á ¶ÇÁ ® ³ ¿¦n¨¨² ¶Çg ¾ Å Ä ® ¾¤³¢¶ ¨³¢ ¤n®¢ m®¡³¤ µ £µÆ Á¬ém¿ ²Ç ¤·¾ ¦m³ ¾ | ¾¤¸Æ® ¶Æ m³ µ ± ± ¾ ¤³±¬ n³ ¶Æ£µÆ Á¬ém ¶Æ¾ n³ n® ¾ ®Á ® ³ ¢² ±Â¢mÁ mÀ £q¾ µ¢Ä ¬¤¸® z鬳¾ µ¢Ä ¶Æ ºnÁ¬émÁ ¨² ¶Ç ¾ ®Á ± ¶Æ¤± ³¤©· ª³¬¤¸® ³¤ ² ³¾ Å ® ¾¤³£² À ²«®£ºm ² z è ² ¬¤¸®¾¤¶£  n¨m³£Æ´®£ºm ¶Æ¾ µ¢ «² «m¨ ® ³¤¾¤¶£ Á ¬¦² «º ¤ ® ¾¤³£² ¢¹m ¾ n ¶Æ ³¤ m® ´¿¦±¾ ¸Ç®¬³¨µ ³ ³¤ À £¬¦ ¦¸¢Â ¨m³ ² ª±Á ³¤¿ n z鬳 ¶Æ ² n® ¿¦± z鬳¾ ³±¬ n³ ¶Æ¢m¿ m ® ²Ç Å¢¶ ¨³¢«´ ²é ¿¦±Â¢mÁ m¾¤¸Æ® ¶Æ ±¾ µ ·Ç  nÀ £ ² ¾®µé¾¢¸Æ®¾ Å À ·Ç «¹ n³£ ³¤¾¤¶£  n¾ ¤ ¹ ¨µ ³ ®³ ¢m n«m ¦ ¶Á Ä ²Ç ² ²¨¾ Å ¾® ¿¦±À¦ Á ¶Ç ¬³ ¾ n³¾ µ À  ¾ | ºnÁ¬ém ¶Æ ³ ¨³¢ ¦³ Á ³¤¿ n z鬳 ¿¦±Â¢m¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¾ ¶£ ® ¶Æ ±¿ n z鬳 ¶Æ ±£µÆ ² n® ·Ç À¦ Á ¶Ç ¶Æ ±®£ºm£³ ·Ç ¹ ¨² ¾¬Å n¨£ ² ¢²Ç£ ±

©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨ ¤±¾ ©

À¦ ²« ©¤¶ ¤µ ¤q ¡³ ¦³ ¤±¤³¢ ¨² ¾ ¦µ¢ ¤±¾ ¶£¤ µÊ° ¤ ¢ ¢ ¤³ «¶¦¢ ® ¿¨ q ¾ Å ¤²¦ c} ¾ ¦n³ ®£¹ £³ ® ¤± ¤©¤¶®£¹ £³ ¤± ³ µ¾¨© q ® ¢³¤q¾ m ³ ²¨ ® «¤± ¹¤¶ µ ²£¤ ¤ q« ¤³¢ ¨² ¬µ À¦ ²« n³ À h ¤³ ¹¤¶ «³ ¹ ¤± µª q ¾ ®± ¤µ« ²¦ ¤±¤³¢ m³ n³¢ ³é ¹¤¶ ® ¾¢¸® «¹ ¹¢¨µ c£¤¢£q ¾ ¦« ² ³ ³¤ ¾ ¤¾ ª¢ %LJ & ¾ ¤¾ ª¢ ¡³ ±¨² ®® ¾ ¶£ ¾¬ ¸® ¤²¦« µ ¨ ©q ®£ ¤ ¡ ¤³¢ ´¿¬ ¢ «²¢¢³ ¤ ¤¤³ «¶¢³ ® ¾¢¸® ¾¢ ³ ³ ³ ¾ ®±¢®¦¦q ³ ± c ¾ Å ¤²¦ ® ¿ m ¤³¾ ¦« ®£ ¤³ µ¨³« «³¢¾« +LPDOO ®¹ ¤ ³ ¶ À ©¤¶ ¨² ¤ ¦ ²éé± ©¤¶ ¤µ ¤q ®´¾¡® ³ m® ¦´¦º ³ ¦® «À¢«¤ n³ i³ c£¤¢£q «¹ ¹¢¨µ ®£¿ ¤µÆ ® ¾¢¸® ¤ ¤±¡³ µ¨³ q ¾¢¸® ® ³ ¶ ®¤qÀ n µÀ m «¢¹ ¤«³ ¤ ¡³ Á n ¤±¤³¢ c¨¾ ®¤q¢³¤q ¤² «µ n³ i³ ¦® ¡³ ±¨² ®® « ¦³ ¾ ¦¶Æ£ ¸Æ® ³ ¬³ Á¬ém ³ ¿ ³é ³¡µ¾ª ©¤¶¤³ ³ ¦ ¹¤¶ ¡º¾ Å ¨µ¤² ¬ ªq¬£ ¤±¤³¢ ¤©¤¶ ¤¤¢¤³ ² ³ ³¤ º ¨³ ¤±£® ® ¾¢¸ ® «± ³ ¹ ° À¤ ¾¤¶£ ³ ³ ¤ºn« «¹¤³ª ¤q ³ ¶ ® ¾¢¸® ¾¢¸ ® ¦ ¹ ¤ ¶ ³¤³Â q ³¤q ¹¢ ¤ ® ¾¢¸® ®´¾¡® ±¾ µ ¾ ¤³ «¹ ¹¢¨µ µÈ ¶ ®m® ¹ ¤± ¶Æ ¡³ ¾¬ ¸® ¾ Å ¤²¦ ¿ n ¨² ± ¾ ¶ ¬³ Á¬ém £º¾ Å ¾ ®¤q ®£ è­³ ¾ ¶£ Á¬¢m ® ¾¢¸® ¤² ¬n¨££® ®¤q º ³¨ q ±¾£³ ® ¾¢¸® µ º¦« ¤³¢ ¾ ¤ º¤ q ¾ ¤¤² q ¨¢µ ¤q «¹ ³¡µ ³¦ ®¹ ¤ µ q ³ Á¬ém ¹¤¶ ¾ ¶£ ¤³£ «® ³¢¤³£¦±¾®¶£ ¾ µÆ¢¾ µ¢Â n ¶Æ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¨m³ ©º £q ²Æ¨ ¤±¾ © ¬¢³£¾¦ À ¤©² q ¨² ®² ³¤ ¾«³¤q ¾¨¦³ ZZZ JOREDODUW FR WK ZZZ IDFHERRN FRP *OREDO $UW 7KDLODQG

¤¹ ¾ ¿¦± ¤µ¢ ¦


w a r D y k c u “L ¤²Ç ¶Æ v

2013 April

OREELHtV /XFN\ µ ¤¤¢ ² ¦³ * ¤® «¹ n³£ ² ¿¦n¨ | 'UDZ ¤²Ç ¶Æ ¾ n® Ä Â n«m º ® ¢³ ² µ ¤¤¢ ¶Ç ¶Æ ¤¸Æ® ¾¦m ;ER[ ¤m¨¢ ² ¦¹n ¤³ ¨²¦¾ R ¹ &LW\ )LUH ¤³ ¨²¦ ¿¦± /HJ 6WDWLRQ ¤³ ¨²¦

2013 May

u)$0 ¤²Ç ¶Æ v ¤²Ç ¶Ç¾¤³Â n¤² ¾ ¶£¤ µ ³ ºn¾ ¶Æ£¨ ³é n³ µ ¨µ £³¾ Å ³ À¤ £³ ³¦ ¤± ²Æ ¾ ¦n³ ¢³ ¤¤£³£Á¬n ¤º ¿¦± ºn ¤µ¬³¤©º £q n¤² z ¤n®¢ ² ³¤¿¦ ¾ ¦¶Æ£ ¨³¢¤ºn ¿¦± ¤±« ³¤ q ³ ¤º£® d¢®¸ ³ ©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨«³¤ µ©Á ¬²¨ n®À Ä ¨m³ «® Á¬n« ¹ ®£m³ ¤ ¢mÁ¬n ¤º¾¬ ¸Æ®£ ¶Æ ²Ç ¬¦³ ¬¦³£¿¦±¢¶ ¤±À£ q m® ³¤ «¸Æ®«³¤ ² ¾ Å Ä ¿¦± ºn ¤® ¢³ Ä

u µ ¤¤¢ 5HWUDLQLQJv


2013 June

“GrHaQnLQd J v 2S ¾ c ©º £q

“ ท ¤ุง©¤ส¶ ¤ง¤¢”¤³

“FAM «²é ¤¡³ Á nv

“ศูนยอุดรธานี” £n³£ ¶Æ ´ ³¤

À ¤

2013 July ¾ c ©º £q

u$UWGXWDLQHU 7ULSv

“ แม โจ” ¾ ¶£ Á¬¢m


+DOO RI )DPH ² ¶Ç¾¤³¢³¤m¨¢¿« ¨³¢£µ ¶ ² µ ¤ ¤ n®£ ¾ m À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶Æ  ¾ Å ¾ ¶Æ£¨ ¤±« ³¤ q«¤n³ «¤¤ q ³ ©µ¦ ± ® ¬n® ¾¤¶£ ¢³Á¬n n ¢ ² m±  º ² ¾¦n£ A A

¤³ ¨²¦®² ² ¶Æ é£ ¹ 1 3¤ dµ À ¤ ¹q ¾®¤´Æ £¶ « «³¦¹ µ( ­è´Ç ³° µ ) ®³

¤³ ¨²¦ ¾¬¤¶£é ®

การประกวดรถยนตในฝน การประกวดการแขงขัน TOYOTA Dream car ทักษะวิชาชีพนักเรียน โรงเรียนนอกระบบ artcontest 2013 รุน รุนอายุ 7-9 ป 13-15 ป

«¨¹ ¤¤ ¢³ ±©¦µ i® d À¤ ¾¤£¶ ¨¤¤ «¨l ³m (¾ ¾ )

®³£¹ 9

¤³ ¨²¦ ¢¾ £

การประกวดการแขงขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน โรงเรียนนอกระบบ รุน อายุ 7-9 ป

µ

¤³ ¨²¦¾¬¤¶£é¾ µ ³ «¹ ¤±¾« é 0¢µ q d À µ ¤ ¾¤£¶ ¨¤¤ ¤« µ ¨q³m (é®¶Æ )¶Æ µ ®³£¹ 1

³ ³é ³ µ ² é ² ¤ µ ¾¤£¶ ¾¦©µ ¬¦³n ³éª q ( µ ³m ) À ®³£¹ 12 d

³¡¾µ ª

การประกวดการแขงขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน โรงเรียนนอกระบบ รุน อายุ 10-12 ป


¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

กลุม C (รุนอายุ 10-12 ป) จากการแขงขัน IAC 2012 สรางชือ่ ใหไทยเปนสมัยทีส่ อง หลังจากที่ ไดชนะ รางวัลเดียวกันนี้ ในการ แขงขัน IAC 2011 ณ เมืองโฮจิมินท ประเทศเวียดนาม

¤³ ¨²¦ WK SUL]H RI SPDF £² «¢² ¥ µÊÀ ¨¤¶ ¡ ² ¤ ¤ d ¾À¤¤£¶ ¾®¤«² £¶ « ¢² « ³é² « µ ¢ ¹ ­è ¤ (¿ )q dÀ ®³®£¹³1£2¹ 1 2

³ ¤¢³ 2³¤

¤³ ¨²¦ ¾¬¤¶£é ® ¿ ² é¨q ¤³ ® ¢³ (¿ ¨³) é é £¶ ®«² «¢² é² ¤¹ ¶ ®³£¹ 9 d À¤ ¾¤

é¹ 10© d ¹ À¤ µ ¾¤¾£¶® £¶Æ ®¢«² « ¢² ¤ «² é² ( ¿ ¢) ®³£

¤¹ ¶

(One Health world art contest) รายการ prince mahidol award conference 2013

¤³ ¨²¦ ¾¬¤¶£é ® ¿

การประกวดการแขงขัน การประกวดการแขงขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน ทักษะวิชาชีพนักเรียน โรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนนอกระบบ รุน อายุ 7-9 ป รุน อายุ 7-9 ป

¤³¢¿ é£ é¹ 8 ³ d À©µ ¤ ³¾¤¶£ ®«² «¢² « é² ¤(±®£³® µ ) ®³


«¨²« ¶ ¤² n® Ä ³ ² ¶Æ m³ ¢³ n® Ä Â n ¦® ¨³ ¤º ®£m³ m³£Â ¿¦n¨ ¢³ ² ¶ Ç ¾¤³¦® Á n¤ º ¤ ¦¢«¤n³ ¤º «² ¨q µ ®¸ Æ Ä ² n³ ± ¤² · Æ ¤º ¤ ¦¢ ±¾ | ¤º ¤ ¸ Ç ³ ¶ Æ ®n Ä «³¢³¤ ¨³  n m³£ ¶Æ«¹ ¿¦±¤º ¤ ¦¢£² ¾ | ¤º ¤ ¸Ç ³ ¶ÆÁ nÁ ³¤¤m³ ¡³ m® ¶Æ ±¾¤µÆ¢¨³ ¡³ ¶Æ n® ³¤Â n¾ | ®£m³ ¶®¶ n¨£ ± ¤²

³ ¶Æ n® Ä Â n¾ £ e ¬² ¨³ ²Ç ¤º ¤ ¾¤ ³ µ ¤º ¤ ¦¢ «³¢¾¬¦¶Æ£¢ «¶Æ¾¬¦¶Æ£¢ ¤·Æ ¨ ¦¢ ¤ ¤± ® °¦° ¿¦± ¾«n m³ Ä ¾«n ¤ ¿ ¨ ²Ç ¾«n ¤ ¿ ¨ ® ¾«n ¾ ¶£ ¾«n À n ¾«n ¿£ ¾«n µÈ ¿ o °¦° ·Æ n® Ä ±Â n ·¢ ² ¨µ ¶ ³¤Á ³¤ ´¤º ¤ ¢³¨³ m®¾ µ¢¾«n Á¬n¾ µ ¦¨ ¦³£ ¢³ ¤²Ç ¶Ç¾¤³¢³ ¦® ´¤º ¤ ¦¢ ¿¦± ¾«n m³ Ä ¢³«¤n³ ¾ | ¤º Á ¬ n³ ® «² ¨q ®£m³ m³£ ² ± ¤² Á ² ¶Ç ¾¤³¢³ ¦® ¨³ ¡³ Á ¬ n³ ® ¦µ ¿¢¨ ¨³ ¿¦± n³ ² ± ¤² ¾ ¸Æ®Â¢mÁ¬n¾ | ³¤¾«¶£¾¨¦³ ¾¤³¢³¾¤µÆ¢ ² ¾¦£ ¤²

ลิง

รูปทรงกลม และเสนตางๆ แปลงเปนรูปสัตว นารักๆ 1

2

3

4

²Ç ® ¶Æ ¨³ ¤º ¤ ¦¢ ³ ¤±¢³ ¾ m³ ² ¾¬¤¶£é ³ ·Ç ¢³ ¨ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¨ ¦¢ ³ ¾¦Å «® ¨ Á¬n¬m³ ² ® ¤±¢³ ¾ ¸Æ® ´¾ | ³ ® ¦µ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n À n ´¾ | ¢º À £¬m³ ³ ¦º ³ ¦ ¢³ µ ¬ m®£ ¿¦±¨³ ¾«n ¤ ³ ¦³ ¢º ¦ ¢³¾ ¸® · n³ ¦m³ ¾«¤Å ¿¦n¨¨³ ¾«n À n «® ¾«n m® ² ¦n³£ ²¨ ² ¾ µ¦£º ¾ ¸Æ® ´¾ | ³ ¿¦n¨ · ¨³ ¾«n À n ¦n³£ ²¨£º ¾ | ³ ¦m³ º¿¦n¨¾¬¢¸® ´¦² £µÇ¢®£ºm ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n À n ¦n³£ ²¨£º ¦² n³ ¾ ¸®Æ ´¬º ² Ç «® n³ ¾«¤Å ¿¦n¨¨³ ¾«n À n ´ ² Ç µ¨Ç ® ¦µ ¿¦± ¨³ ¾«n À n ¿ ¾ ¶£ ¾ ¸Æ® ´«m¨ ¶Æ¾ | ¢ ® ¦µ ¾ | ®² ¾«¤Å ³¤¨³ Á ¬ n³¦µ


กวาง

1

2

²Ç ® ¶Æ 4 3 ¨³ ¤º ¤ ¦¢ ³ ¤±¢³ ¾ m³ ² ¾¬¤¶£é ³ ·Ç ¢³ ¨ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n À n ¦n³£Á ¢n «® ¤º ¾ ¸Æ® ´¾ | ³ ¾«¤Å ¿¦n¨¨³ ¤º ¤ «³¢¾¬¦¶Æ£¢ Á¬n¢¶ ³ ¾¦Å ¾ ¸Æ® ´¾ | ¢º ¿¦n¨ · ¨³ ¾«n À n m®¾ ¸Æ® ¦n³£ ²¨ ² ¾ µ¦£º ´¾ | ³ ¨³ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n ¾ ¶£ «® ¾«n ´¾ | «² ¢º ¿¦n¨¨³ ¾«n À n ¦³£¿¬¦¢ ¾ ¸Æ® ´¾ | ¬º ¨³ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n À n ¿ ®µ«¤± ¾ ¸Æ® ´¾ | ¾ ³ ¨³ n®«² ¾ n® Ä ¨¤¨³ ¾ ³ ¨³ Á¬n¢¶ ³ Á ¦n ¶£ ² ²Ç «® n³ ¾ ¸Æ® ¨³¢«¢¢³ ¤

1

2

3

4

ชาง

²Ç ® ¶Æ ¨³ ¤º ¤ ¦¢ ³ ¤±¢³ ¾ m³ ² ¾¬¤¶£é ³ ·Ç ¢³ ¨ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¨ ¦¢ ³ ¾¦Å «® ¨ Á¬n¬m³ ² ® ¤±¢³ ¾ ¸Æ® ´¾ | ³ ® n³ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n ¤ · Æ ¾«n À n Á¬n ¦³£ ² Ç «® n³ ¢³ ¤¤ ² ¾ ¸®Æ ´¾ | ¨ n³ À £¨³ ¦ ¢³Á¬n¾¦£ ³ ® ¾«n ¤º ¤ ¦¢ ²Ç ® ¶Æ ¨³ ¾«n À n ¾ ¸®Æ ´¾ | ¬º Dz «® n³ ¾«¤Å ¿¦n¨ ¨³ ¾ µ¢Á «m¨ ¶¾Æ | ³ À £Á n¾«n À n · Ç n® Ä Å ±Â nÁ ¬ n³ ® n³ ¶ Æ ³m ¤² Ä


¢¶ nº ¤® ¬¦³£ m³ ³¢¾ n³¢³¨m³À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢m¾ c «® Á¬n ² ¹ ¿¢m ³n ¬¤¸® ¾¬Å n® Ä ¨³  n Å®£³ ¨³ n¨£ n³ g ¾®¿¦n¨ ´Â¢ ® ¾ Å Ä ¾¤³ Å ® ©µ¦ ± ¿ m¾¤³¨³ ¢m n o³ ³ ¤²Ç ³¤ ±¾ n³Á ¾ Å Ä Â n ¶ «Æ¶ ¹ Å ®¸ ³¤ · £n® ¦²  ® «¢²£¾¤³¾ | ¾ Å Ä ¨m³¾¤³ ¾ £¤ºn«· £²  µ £²  ¿¦± ´£²  ¦® ²Ç ´ ³¢®® ¢³¿¦n¨¾¤³ Å ± n ´ ®

µÍ¹..

¨ ° }¨ » ­g¨ ­ }¨ ´| àÃÒ ¨ £¯ « » ­«¨«¿ ³ ´ ® ® ¾ Å ¬¦³£Ä

® ¾ Å Ä ©µ¦ ±¾ | ¨µ ³ ¶Æ m³¾¤¶£ ¢³ ¶Æ«¹ ¾ ¤³±Â¢m£³ ¾¤¶£ ¿¦n¨ ¤ºn«· « ¹  n ¦® ´®±Â¤Á¬¢mÄ ¬¦³£Ä ¿  n¨³ «µÆ ¶Æ¾¤³®£³ ±¨³  n ´Á¬n µ ³ ³¤ ¦³£¢³¾ | ¨³¢ ¤µ ©µ¦ ±¾ | ¨µ ³ ¶Æ«¨£ ³¢ m³¾¤¶£ ¾¤¶£ ¿¦n¨¢¶ ¨³¢«¹ ¢³ ¶Æ«¹ ¦® ¨² ¶Æ¾¤³®£ºm ¶ÆÀ¤ ¾¤¶£ ¾¦£

¼ Ä¢» ­» ¯| ¨ £¯ « » ­«¨«¿

³ ´ ® ® ¶Æ¾ £¾ | ¾ Å

¾¤µÆ¢£³ ¨³  n¿ m¢m ¶Æ¿ À ®¸Æ ¦n®¨m³¨³ ¢m«¨£ ¤± ³£«¶Â¢m«¨£ À ² ² Á¬n ¾¤¶£ ¨µ ³®¸Æ ¢m¢¶¾¨¦³ ¬¦³£ ® ¨m³©µ¦ ±¾ | ¾¤¸Æ® ® ¤«¨¤¤ q ® ®¸Æ g

àÁ×èÍ¥¨ »¦ ³|­ Ç °Ä»|¯ }±Ä » ­ ­ ¨«¿ ¿ Ä­

³ ´ ® ® ¹ ¤ºg ¶Æ¾ £¾ | ¾ Å n¨£¾ m ²

n³¬³ ¨² · ¦º ® ¾¤³ n® ¬£¹ ¾¤¶£ ©µ¦ ± ¾ ¶£ ¾ ¤³±¾¬ ¹ ¦ ¶Æ£ ¢³ «µÆ ¬ ·Æ ¿ mÄ ¶Æ ± z ¦· ¦  Á ¨³¢ µ ® ¾ ³ Å ¸® ¾ ³ ±¤ºn«· ¨m³¾ ³ ´®±Â¤ ³ ®£m³ u nv ¿¦±¾ ¸Æ®¨m³ ¾ ³ ´®±Â¤ ³ ®£m³ u¢m nv ²Æ ¾ m³ ² ¨m³¾ ³Â n c ²Ç ¨³¢¾ |   nÁ¬¢mÄ ¶Æ ±¾ µ ·Ç Á ® ³ ¾ ³ ±¢¶ ¨³¢ ¦²¨Á ³¤¾¤µÆ¢ n ´«µÆ Á¬¢mÄ ¿¦± ³ ¨³¢¢²Æ Á Á ³¤¾¤¶£ ¤ºn«µÆ Á¬¢mÄ ®¶ ¬¦³£®£m³ g ¸® ¤º¿ m®£³ ± ® ¨m³ u¾¤³«³¢³¤ ¾¤¶£ ¤ºn  n ¹ «µÆ ¾¤³«³¢³¤ ´Â n ¹ Ä ®£m³ ¬³ ¾¤³ ´«µÆ Ä ²Ç ®£m³ º ¨µ ¶v ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± Å¢m n¿ m³ ³ ³¤¾¤¶£ ¾¦ ¾ ¤³±¾¦ ¾¤³¾¤µÆ¢ ³ ¨ ¦ º ¬³¤ ¾©ª«m¨ «¢ ³¤ ©µ¦ ±¾¤³ ž¤µÆ¢ ³ m³£Â ¬³£³ ¾ m ² ©µ¦ ±Â¢mÁ m¾¤¸Æ® ® ¤«¨¤¤ q ¿ m©µ¦ ± ¸®«m¨ «¢ ¶Æ¦ ²¨Á ³¤¾¤¶£ ¾ ¾ m ¡³ ¦ ³ ¶Æ ³¢¿¦± ´Á¬n ºn«¤n³ «¤¤ q ¢¶ ¨³¢«¹ ¶Æ n ´ ¿¦± ´Â n


«¨²« ¶ m± ² ¶Ç 6KRZ 3URXG 6SHFLDO ± ³ ¹ ¢³¤ºn ² ² ©µ¦ c «³¨ ¾ m ¶Æ¾¤¶£ ©µ¦ ± ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢³ ²Ç ¿ m¾ | ¾ Å ¬éµ ® ¶Ç¾ | ³ «³¨Â ±¿¦n¨ ¾¤¶£  n¨³m ¾ µ À  ¤n®¢Ä ² ¾¦£ m±

«² µ ² ³ µ ² ³ «³ ¨¾ é ®³£¹ d ¢ n®

นองเบญเริ่มตนเรียนมาตั้งแตระดับไหนคะ ¾¤µÆ¢¾¤¶£ ³ /HYHO ® ¶Ç · $GYDQFH ¾ | ¾¨¦³ d¿¦n¨ m±

£³¦£² µ ¨ « ¾ ¢ ³ « À¤ ¾¤£¶

เรียนมานานแบบนี้รูสึกประทับใจ หรือชื่นชอบอะไรเกี่ยวกับโกลเบิล อารตบางคะ ® «¢¹ ¿ e ¬² ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶Æ¢¶¤º ¢³Á¬n ¿¦n¨Á¬n¾¤³ ´¢³ ² ¿ ¦ m®¾ µ¢Â n¬¦³ ¬¦³£ ¶ m± จากที่เรียนมานานถึง 4 ป ตอนนี้ นองเบญคิดวา เรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงบางคะ ¶ Ç· ¢³ ¾¦£ m± ³ ® ¿¤ ´Â¢m¾ | ¾¦£ ² Ç 'UDZLQJ ³¤¤± ³£«¶ ´Ç ´¡³ À «¾ ®¤q ¿ m ® ¶ Ç ´Â n¬¢ ¿¦n¨ ¿¦±®¶ ®£m³ ¬ ·Æ ¸® ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± ´Á¬n¢¶«¢³ µÁ ³¤ ¾¤¶£ ¢³ ·Ç n¨£ m± แลวนองเบญชอบเทคนิคการวาดรูประบายสี แบบไหนมากที่สุดคะ ® ³¤Á n« ¶ ´Ç m± ¾ ¤³± ® ¨³ ¡³ «² ¨q ³¤Á n« ¶ ´Ç ´Á¬n¤± ³£¾«n «² ¨q n«¨£ «¶ º ® qÄ ®£m³ ¾ m ¡³ ¿¢¨ ¿¦± ¶ÆÁ n¾ µ ¶Ç m± วาดภาพสวยๆแบบนี้ เคยไปประกวด อะไรมาบางไหมคะ ¾ £ ¤± ¨ ³ *OREDO $UW &RPSHWLWLRQ ¶¾Æ | ³¤ ¤± ¨ ¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ ® ² ¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ²¨Æ ¤±¾ © m± ¿¦±¾ £ ¤± ¨ ¨³ ¡³ ¶ÀÆ ¤ ¾¤¶£ ¤²Ç Å n¤² ¤³ ¨²¦ ¹ ¤²Ç ¾¦£ m± ¤ºn«· ¡º¢µÁ ¢³ ¶Æ n ´ ¾ µ ¶ÂÆ n¾¤¶£ ³ À ¦¾ µ¦ ®³¤q  ¤² Á n Àƶ ¤ ¾¤¶£ n¨£ m± สุดทายแลว ฝากถึงเพื่อนๆที่สนใจเรียนศิลปะหนอยคา n³¾ ¸®Æ Ä Â¬ ¤º«n · ® ©µ¦ ± Ŧ® ¢³¾¤¶£ º ± ± ¾ ¤³±¢² ´Á¬n n®±Â¤ ¦²  ¾£®±¾¦£ m± ²Ç ¾ µ ³ ©µ¦ ±¿¦±£²  n e ¾¤¸Æ® «¢³ µ n¨£ m±


6KRZ 3URXG ² ¦ ³ «¹ «¤n³ «¤¤ q ¶Æ¾¬¦m³ µ ¤ ¤ n®£Â n¬¢¹ ¾¨¶£ ² ´ ¦ ³ ¾ p Ä Á ¬n® ¾¤¶£ ¢³À ¨qÁ¬n ¾ ¸Æ® Ä n ¢ ² ±¢¶Á ¤ ² n³ n³

¤¤£³ ³© ¡º ³ Á £³¢ Æ´ ¸ ¶Æ¢¶¿« ² ¤q«³ «m® ¿« Á¬n¾¬Å · ¿« ¾ ³ ¿¦± è ´¾ µ ¿« ³ ¤± ² ¤q

¢¶¾ | ²¨ ¢¶ ¨³¢¢² Æ Á Á ¨³¢¬¦m® ¾® ®£m³ ¢³ m³ Å µ ¨m³ ² Ç ¤º ³¢¿¦±¢¶ ¨³¢«³¢³¤ ¶«Æ ¹ ¾¢¸Æ®¾ ³ ²Ç «® ¾ ® ² · ¢¶ ³ ¾«¶£ ² Á ¤±¾ Å ¶Æ¨m³ Á ¤¬¦m® ¨m³ ²

¨¶¤± ²£ zé ¢³« ¹¦ ¢ é ¤ ¤¹ µ¾ µÆ¢ º ®µ

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é©¤¶¤³ ³ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ ¦ ¹¤¶ ¾«¸®À ¤m ®® ¬³¾¬£¸Æ® ®¾ ® ¨³ ¢² ž¦£ ¹m¢ º¿¦n¨ ¨µÆ ®® ¢³ ® ¨³ ¤ºn ²¨¨m³¾«¸® ´¦² ± µ ¢² · ¨µÆ ¬ ¶®£m³ ¤¨ ¾¤Å¨

«µ µ ¦´ ³ µ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¢ ®¤q

¡³ ¶Ç¾ | ¡³ ¶Æ ¢¡º¢µÁ ¢³ ¾ ¤³±Â n ´¡³ ¶ Æ ¾® ® ¿¦±Â n ´¾ µ Á ³¤¾¤¶£ $GYDQFH ¢³Á n ² ³ µ Ç ¶ Ç ¨n £

µ«¤ ² ¤q ² ³¤q

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ±¾£³ µ £³ ¢


¬ º ® ¡³ ¶Ç ¾ ¤³±¨m³ ¬ º ² ¿ ¦ ¢±¢m¨ Á¬n¾ | ¤ ¶Æ¢mÁ n Ç´¢² ¿ mÁ n Ç´«±®³ ¿ ´Á¬nÀ¦ ® ¾¤³«±®³ ¿¦± «¨£ ³¢ m±

é ² ³ ¤±¾«¤µ « ¹¦ µ ¢µÇ ®³£¹ À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é ® ¿¨ q«¶¦¢ ¡³ ¶¬Ç m¹ £ q ² ²¢Ç ¢³ m¨£ ¬ ® ®® ³ ¬¶ ¶Æ z ¨nÁ n µ ² Ç ¾ | ²¨ ³¤q º À ¤ ® ¢ ¤² ¿¦±¾ | ¡³ ¶Æ ¢Á n«¶® ¤¶¦µ ¢³¤± ³£ ¤²

µ£¹ ¾® ¢¦ ¹¦ q

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q µ £³

® ¤º ¬¢³ ¾ ¤³± ¬ º¾ µ d ® ¿¦n¨¬ º Å®£³ ¾¦¶Ç£ n® ¬¢³ n¨£ m± ¬ º ® Á¬n¢² ¾¦¶£ ³ ²È ¶Ç ¶

é ¤¤ ¶ ¨ ª³¾ ¬£ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¨² ¦² ¦³Â £ ¬ º¨³ Á¬n¿® ¾ c~¦  ¦³ ® ¾ n³ ¾ ¤³±¬ º  ¦³ ² ¹ ¿¢m m®£¢³ m±  n¾ ® ¾£®±¿£± ¿¦±¬ º Å ® ¶Æ ¹ ¿¢m ´ ² n³¨®¤m®£Ä ¹ ¨² ¾¦£

é ¤ ³ µ £qÀ µ ¦®£ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ º¤ ±©· ª³¨² ¶Ç¾¤³¢³¤ºn ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ¿¤ ¶Æ¢³ n¨£ ¨³¢ «³¢³¤ ³ ©º £q¢mÁ ¦n¢m ¦Á ¤¹ ¾ ° ¶Æ¾® ® ¾¤³Â ´ ¨³¢¤º ¤³Â ´ ¨³¢¤ºn ² ¢¹¢¢® ® ¾ ® ² ¾¦£ ¶ ¨m³ A A

¹ «µ£² ¤² ¹ ¹ ®º

ºn ¤µ¬³¤©º £q«³¢¾« ¢¶ ¨³¢« Á ¬¤¸® ¶Æ¢³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¤² ·  n ¾ n³¢³ ¤µ¬³¤©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q «³¢¾«  n « Á Á ¬¦² «º ¤¿¦± ¤±À£ q n³ (4 ¶Æ¾ Å Ä ±Â n¤² ³ À ¦¾ µ¦ ®³¤q m± ¢® ¨m³¬¦² «º ¤¢¶ ³¤ ² ³¿¦± µ n Á¬n¾ Å Ä «³¢³¤ ² ³ n³ µ Á ®³¤¢ q ³¤ «¸Æ®«³¤ ²© µ¾ µ ¨ m® ³¤Á n ¶¨µ ¶Æ«³¢³¤ ´Â ¤±£¹ qÁ n nÁ ¶¨µ ¤± ´¨² ¿¦± ±¾ | ¡º¢µ ¹n¢ ² n³ µ Á ¿¦±®³¤¢ q n ¶Â À m± ¬¦² ³ ¶Æ n¾ n³¢³¾ | º n ¤µ¬³¤©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ¿¦n¨¤ºn«· ®£m³ ¤ n³ ¤² ³¤¾ | ºn ¤µ¬³¤©º £q ´Á¬n n º ¹£ ² ºn ¤® ´Á¬n ¾ n³Á ºn ¤® ¿¦±¾ Å Ä ¶ÆÁ¬n ¨³¢Â¨n¨³ Á Á À ¦¾ µ¦ ®³¤q ·Æ ¸®¨m³¾ | n® ¶ ¶Æ ´Á¬n ¤µ¬³¤©º £q n¿ ± ¤ ¹ n³ ² Ç ³¤«¸®Æ «³¤ ¤±À£ q ³¤ ² ³¾ Å Ä ¾ | ¤³£ ¹ ¦ ³¤«¤n³ ¨³¢Â¨n¨³ Á Á¬n ºn ¤® ¶Æ«´ ²é ¸® ²Ç ¾ Å Ä ¿¦± ºn ¤® ¢¶ ¨³¢«¹ ¶Æ n¢³À ¦¾ µ¦ ®³¤q «³¢¾« ¾ | ¶¿Æ ¦ ¾ ¦¶£Æ ¿¦±¿ ¤q ² ³ ³¤¾ Å Ä ¾ | ¶Æ ¶Æ«¤n³ ¢µ ¤¡³ ¿¦±¾ ¸Æ® Á¬¢mÁ¬n ²Ç ¾ Å Ä ¿¦± ºn ¤® ¢¶ ³¤¿ m z Á ©º £q¿¦±¾ ¸®Æ ¿ m À¤ ¾¤¶£ ¦±¿¨ Á ¦n¾ ¶£ ¾¬ ¸Æ®£¢²Ç£ ¤² ®  n¾¦£¨m³¾¬ ¸®Æ £ £®¢¾¬ ¸®Æ £¾ ¤³±®£³ ¾¬Å ¨m³ n³¾¬ ¸Æ®£¿¦n¨ ¦ ±®® ¢³¾ | £²  ®£³ ¾¬Å ¦Â¨Ä ¾¦£¦¹£¾ Å¢ ¶Æ m± ¿¦± ¦ ¶Æ n¤² ¸® ¹n¢ m³¿¦±« ¹ ¢³ ¾ ¤³± º n ¤® ¾¬Å ¤±À£ q¿¦± ² ³ ³¤ ® ¦º ¬¦³ ² ¾ ·Ç ¿¦±Â¨n¨³ Á ¾¤³ m±

¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ´¾®³ Ç´ ³ ¦® ² ¾¦£ ¶¾ ¶£¨ Ç´ ³ º n ¤® m¨¢ ©º £q«³¢¾« ²  ¬¦³£¤® ¶ Æ ®Å Ç· Á ² ³ ³¤ ® ¾ Å Ä ¶Æ º n ¤® «²¢ ²«Â n¿¦± ® ¹ m³ ¢³ ³ ©º £q«³¢¾« n¨£ m± ¾ Å Ä ¢¶ ² ³ ³¤ n³ ®³¤¢ q «² ¢ µ Á ¤m³ ³£ ² ¾ ¢³ m± ¬¦³£ m³ ® ¨m³ m³ ±¾ ®À ¦¾ µ¦ ®³¤q ² Ç ¿ m¦ º Ä £² ¾ Å ¨m³ ¶Ç ±Â n ² ³ ²  n ³ Ä¿¦± ·¢ ² ¤±À£ q ¢³ ² Ç ¿ m¾¦Å Ä ³ m³ ® ¨m³¾¢¸®Æ ¦º ľ n³À ¿¦±¾ ® z鬳 ¾ n³¬¨² ¨m³¦º Ä ±¬¨ ¦² ¢³ · · m¨ ¾¨¦³ ¶Æ¾ n³Â n¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¨m³Â nÁ n ² ª±®±Â¤Á ³¤¿ n z鬳 ¬³ ³ ¾¦¸® ¢® ¿ m ¨ ¾ ®¾ ¸®Æ Ä ¢¶ ¨³¢«¹ m® ¦³£ ¿¦n¨ ´ ¨³¢¤ºn«· ¶Ä¿¦± ² ª± ¶Ä ¾¬¦m³ ¶Ç m³ z鬳¿¦± ®¹ «¤¤ Á m¨ ¾¨¦³£³ ¦´ ³   n n³ ¢m¢³ Å n®£ ¾¢¸Æ®¾ n³ À ·Ç m± ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤² ¾ n ³¤ ¨ ¹¢ ¹ ¡³ ³¤«® ¾ ¸®Æ ² ³ ³¤ ® ¾ Šľ | «´ ²é m± ¿¦± «µ Æ ¶ Æ ³¢¢³Á ® ³ ¸® ¨³¢Â¨n¨³ Á ® º n ¤® Á ¨ ¶ Æ ¨n³ · Ç n³ · · À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q«³¢¾« Á¬n · · ¹ ¡³ ¿¦± ¨³¢«¹ ¤n®¢¢µ ¤¡³ m® ¾¦£ ¿¦n¨ ¶¢Æ Æ ² Á ¨m³«µ Æ ¶Ä®£m³ ®¸ Æ ± ³¢¢³¾® m± ® ³ ¶Ç©º £q «³¢¾« ¢¶ µ© ³ Á ³¤«¤n³ ¨³¢¾ ¸Æ®¢²Æ ¨m³ ³¤¢³¾¤¶£ ©µ¦ ±¢¶ ¨³¢«´ ²é¿¦±Á¬n ¤±À£ q ² ¾ Å ®Ä ² ³¤¾¤¶£ ¨µ ³ ³¤ ¶ÂÆ n¢³ ³ ³¤ ±¾¤µ¢Æ Á n«¢¹ ©µ¦ c n®£ m± ¿¦n¨«¸®Æ «³¤ ² º n ¤® ¨m³¾¤³ ± ² ³¾ Å Ä Á ¿ ¨ ³ ¶Ç ¿¦±¾ | ¿ À¤ ¾¤¶£ ¶Æ©µ¦ ±¾ | ¨µ ³¬ ·Æ ¶Æ ¾ Å Ä ±¢³¾¤¶£ «¢Æ´¾«¢®¾¬¢¸® ¸Æ ¾ n³¿¦n¨Â À¤ ¾¤¶£


² ¶Ç¾¤³¢³ z ¨³¢ µ ® ¹ ¤º ² ¶ ¨m³¨m³ ¾¢¸Æ® n® Ä ¾¤¶£ ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q m³ ¤± ² )RXQGDWLRQ ¿¦± %DVLF /HYHO ¿¦n¨ ±«³¢³¤ ´Â ¤±£¹ qÁ n ² «µ Æ ¤® ²¨Â n®£m³ ¤ ² n³ ¤² ggggggggggggggggggggggggg

นางสาวพรพรรณ ชัยมงคล (ครูจนู ) ศูนยแจงวัฒนะ ³ ³¤¾¤¶£ ¤º n ³m ¤± ² )RXQGDWLRQ ¿¦± %DVLF /HYHO ´Á¬n ®n Ä n¾ n ² ª± n³ ¸ Ç ³ n³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ¿¦± ³¤¨³ ¤º ¤ À £Á n¾«n ¤±Á ³¤¾ ¸Æ®¢À£ ´Á¬n n® Ä Â n ´Â ² ¿ ¦ ¤±£¹ qÁ nÁ ³¤ ·Ç À ¤ ¤m³ ¡³  n ¿¦±¢¶ ¨³¢ ¦n³ ¶Æ ±«¤n³ «¤¤ q¾ ¸Ç®¾¤¸Æ® ¶Æ¢¶ ¨³¢ ² n® « ¹ ¿¦± m³« Á ¢³ ·Ç «³¢³¤ ¿ n z鬳 ¶Æ¾ µ ·Ç  n n¨£ ¾® ¿¦± ´ ² ª± ¶Æ¾¤¶£ ¢³Â ² ¿ ¦ ¤±£¹ qÁ nÁ À £q® Ƹ Ä À £¢¶ ³¤¨µ¾ ¤³±¬q ®m ¦ ¢¸® ´®£m³ ¾ | ²Ç ®  n®£m³ «¢ º¤ q ±

นายวีรพงษ ชอบสระนอย (ครูเอ็กซ) ศูนยสีลม ¢¢® ¨m³Á m¨ ¾¨¦³ ¶ Æ ®n ľ¤¶£ ¤± ² )RXQGDWLRQ m³ ¢³ · Á ¤± ² /HYHO n® Ä ±¢¶ ² ª±¿¦± ¤± ¨ ³¤ ³ ¨³¢ µ ³¢ m¨ ¾¨¦³¿¦±®³£¹ ® ¿ m¦± n® Ä «³¢³¤ ´ ¨³¢ µ ¿¦± ² ª± ¶ÂÆ n¾¤¶£ ¤º¢n ³Â ¤±£¹ qÁ n  nÁ ¶¨ µ ¤± ´¨² ¾ m ³¤¾¤¶£ ¶ÀÆ ¤ ¾¤¶£ Á ¨µ ³©µ¦ ± ³¤Á nÀ ¤ «¤n³ ¿¦±¤º ¤ ®£m³ m³£Ä Á ³¤¨³ ¤¨¢ · ¾¤¸Æ® ¨µ ¶ ³¤¢® ¡³ ¾ | «m¨ Ä ®¶ ²Ç «µÆ ¢¶ ¶¨µ ¨² ¹ m³ Ä ¶Æ®£ºmÁ ¡³ ¢¹¢¢® m³ Ä ¶Æ¢¶®£ºmÁ ¤± ² )RXQGDWLRQ ¿¦± /HYHO n® Ä «³¢³¤ ´Â ¤±£¹ qÁ n nÁ ¶¨µ ¤± ´¨² ¤¨¢ · ³¤Á n« ¶ ³m Ä ¾®³¢³ ¤² Á n¾ ¸®Æ Á¬n ® « ® ² ¾ ¸®Ç ³ ¶ÂÆ n ´ À £¢¶ ³¤ ¤±£¹ q¿¦± ³¤ ¤² Á n ² «µÆ ¤® ²¨ ®¶ ¬¦³ ¬¦³£¿ ¢mÁ m¿ m ²¨«µÆ ¶Æ®£ºm ¤® n³ ¾ ¶£ ¿ m®£m³ ¾ ¶£¨¾ m³ ² Ç ¿ m¤¨¢Â · ³¤ ¤² Á n ¿¦± ² ³ ¹ ¡³ ¶¨µ ® ²¨ n® ľ® À £Á n ² ª± ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¾ | ¿¤ ² ¾ ¦¸Æ® Á¬n¾ µ «µÆ ¶Æ n® Ä n ¬³¿ ¨ ³ ¶Æ ® ´¢³ ¤² Á n¿¦± ´«µÆ ²Ç  n®£m³ ¢¶ ¤±«µ µ¡³ ¡³£Á n¿ ¨ µ ® ²¨ n® ľ®

นางสาวธมลวรรณ คำปน (ครูหนอย) ศูนยพะเยา ³¤¾¤¶£ Á ¤± ² )RXQGDWLRQ ± m¨£«m ¾«¤µ¢Á¬n n® Ä ¾ µ ¨³¢¢²Æ Á ¦n³¿« ®® µ ²¨ n®  ¦® ¿¦± ¾¢¸Æ® n® n® ¾ ® ² z鬳®±Â¤ «µÆ ¾¬¦m³ ¶Ç ± m¨£Á¬n n® ¤º n ² ¶ Æ ± µ ¿ n é z ¬³Â n¾® ¢¶¾¬ ¹ ¦¿¦±¤º n ² «¤n³ ³ ¾¦¸® ®£m³ «¤n³ «¤¤ q ƶ ¶ «Æ¶ ¹ Á¬n ² ²¨¾® ´Â ¤±£¹ q Á n n ²Ç Á ¾¤¸Æ® ³¤¾¤¶£ ¨µ ³ m³ Ä ¤¨¢Â · ³¤¾¤¶£ Á ¤± ² %DVLF OHYHO ± ´Á¬n n® Ä ¢¶ ¨³¢«¹ ¨³¢ ¡º¢µÁ ´¨µ ¶ µ ¿¦± ³¤ ´ ³ ¶Æ¾ | ¤± ¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ³¤ µ ® ¤® ž | ¾¬¢¸® ³¤¾ c Á ¢® À¦ Á¬n ¨n³ ¢³ ·Ç ´Â ¤² Á n ² ³¤ ´¤ ¶¨µ ¤± ´¨² ¶Æ n® ¾¬ ¹ ³¤ q m³ Ä ¢³ ¢³£ ± ´Á¬n n® Á n ¶¨µ ®£m³ ¢¶ ¨³¢«¹ ¿¦±¢¶ µ Á ¶®Æ ®m À£ m®«µ Æ m³ Ä ¤® ²¨ m±

นายปยะพล โพธิสน (ครูตอง) ศูนยพระราม 5 ¾¢¸Æ® n® Ä Â n m³ ³¤¾¤¶£ ¤ºnÁ ¤± ² ¸Ç ³ ¢³¿¦n¨ ²Ç ®£m³ ¿¤ ¶ Æ ®n Ä ± ´Â Á nÁ ¶¨ µ ¤± ´¨² Å ®¸ ³¤¿ n z鬳¾ ³±¬ n³ ³¤¾¤¶£ ¤º n ¤¤£³ ³©¤® ²¨¾ ¸®Æ ·¢ ² ¿¦± ´¢³ ¤±£¹ qÁ¬n¾ µ ¤±À£ q ² ²¨¾® ¢³ ¶Æ«¹ ¾ ¸Æ® ³ ³¤¾¤¶£ ¤ºn ¾ ¸Æ® ¶Æ ± ® À £q¿¦±¿ n z鬳 ®£m³ m®¾ ¸®Æ ¿¦±¾ µ¢Æ ¤± ² ¨³¢£³ · Ç ¾¤¸®Æ £Ä ® ¿ m¦± À £q Dz ´Á¬n ®n Ä ² ³ ²¨¾® À £Â¢m¤ nº ¨² ¿¦±«³¢³¤ ¿ n z鬳 m³ Ä n®£m³ ¾ | ¤¤¢ ³ µ ¿¦± ¿ ¾ ¶£ ¢³ ¨m³¾ Å Á ¤± ² ¾ ¶£¨ ² ® ¾¬ ¸® ³ ® ¬n® ¾¤¶£ Á À¤ ¾¤¶£ ¬¤¸®¾¨ ¶¿ m ² n® Ä Å ±¢¶ ¨³¢ ¦n³¿¦± ² ª± ¶Æ ´Á¬n n® Ä ¢²Æ Á «³¢³¤ ´Â Á n n®£m³ ¾¬¢³±«¢ ¿¦± ¾ ¸Æ® ³ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ¶Æ ´Á¬n n® Ä n¢¶ ¨³¢ ¤± ¸®¤¸®¤n ¶Æ ± ¦® ² ¿ ¦ ¤² ¾ ¦¶Æ£ ¿ n ®£ºm ¦® ¾¨¦³ Å£² ´Á¬n n® Ä ¢¶ ¨³¢¢²Æ Á ¿¦± ¦n³ ¶Æ ± ¾¤¶£ ¤ºn«µÆ Á¬¢mÄ ¶Æ¾ µ ·Ç ¤® ²¨®¶ n¨£


«¨²« ¶ ¤² n® Ä ² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Ç ³ n® Ä¢³¾ ¶Æ£¨«¨ «² ¨q ¨m³¿ m ±¢¶ «² ¨q®±Â¤ n³ ³¢ ¶ÆÀ ¦ ¶Ç¢³¾¦£ ¤² ®m® ¿¦n¨®£m³¦¸¢¦³ ¾«n m® è ¨³ ¾ µÆ¢¾ µ¢ ³ ¬¦² Á¬n ¶ÆÀ ¦ ¶Ç n¨£ ± ¤²

อะ อะ อะ!! เพื่อความสนุกในการเลน ลองทายจากคำอานดู กอนลากเสนนะครับ ^^

อะไรเอย ? รองเจี๊ยก เจี๊ยก ชอบกินกลวย

อะไรเอย ? ตัวโตไมเบา มีจมูกยาวเรียกวา..งวง

อะไรเอย ? คอยาวว ยาว กินยอดไม เปนอาหาร

อะไรเอย ? มีกระเปาหนาทอง กระโดดไป กระโดดมา


¾ |¾¤®Æ¸ ¤¤¢ ³ ¾Æ¶ ÅÄ ® º ¶¿¦±¨³ ¤ º ¢¨m³m ± ¨n£ µ«®¬¤®¸¨«² ®¹ Æ¸Ä ¾ | ³ ©¦µ ± ƶ ² ³Â ³¢¨£² ¨ µ¾ ®¤q À¦¾¨ ¾ ¦ (Victor Lowenfeld) ² ³¤© ·ª³©¦µ ± ³¨®¾¢¤ µ ²  ¿n m ¶ ¨³¢«³¢³¤ ³¢®³£¹ ® ¾ ž £Æ¶¨ ²©¦µ ±Â¨ n ² ¶Ç

® ¦|

§ ® v ©¹

¦


¾¢®Æ¸À Ç· ¨³¢«³¢³¤ ³¤«¤³n «¤¤ q³ ©¦µ ±®³ ±¨³ ¿ ¾¬¢¸® ¤µ (Realistic) ¬¤¸®¿ ³¢ ¤¤¢ (Abstract) ÂÅ n³¢¿ ¾m ®Æ¸  ¬¤®¸¿ ¨ ³ ³¤ «¤³n «¤¤ ³¢ ¶ q Æ ºn«¤n³ n® ³¤ ±¾¬Å  n¨m³ ² ¨µ ³ ³¤©µ¦ ±Â n ´¬ ¿ ¨ ³ ³¤ ² ³ ³¤ ³ ©µ¦ ± ® ¢ ¹ª £q¨n®£m³ ² ¾ ¿¦±«µÆ «³ ¦¿ m¢ ¹ª£q ¹ ¦¹m¢ ¹ ³ µ ¹¡³ª³ ±¾ | Á ³ ¾ £¶¨ ²¬¤®¸ ¦³n£Ä ²


¯´­´¥Ã° £ ¬º ¬¥n´ ¬¥¥ q

¬µ¨Ä µ ®±Â¤ ² ¶ ¨m³ ¤· Æ ± ® ¨m³ u«n¢ ´v ¤² m¨ « ¤³ q ¶Æ m³ ¢³ ®³¬³¤ µ · ¶ÂÆ n¤ ² ¨³¢ µ£¢ ² Ç ³ ²¨ ¢¾® ¿¦± ¤® Ä n³ ²Æ Å ¸® «n¢ ´ ¤² ®³¬³¤ ¶Æ¤¨ ¤¨¢ ¬¦³£Ä Á¬n ¦n®¢¨ ¾ n³¢³¬³ ²  n ®³¬³¤ ¶Æ¢¶ ³£ ²Ç ¿ m¤µ¢ n³ ³ ¡² ³ ³¤ ³¨ ®³¬³¤ ¶ÂÆ ¢m¢ ¶ ³¤¿ m ² Ç ¨¤¤ ± ¢m¨³m Á ¤ Å ® µ ¾ | ®³¬³¤Â £¢¶ ®Æ¸ ¢m ®n £Â ¨m³ n¢£´ ¹ n Á z è ² «n¢ ´ ¾ | ®³¬³¤ ¶¿Æ ¤m¬¦³£¿¦± µ£¢¤² ¤± ³ ¹ ¡³ ® ¤±¾ ©Â £¿¦±£² ¾ | ®³¬³¤Â £ ¶ Æ Ç· ¬ n³ · Ç ³ m® ³¨À¦ ®¶ n¨£  £¾¤³ ·Ç ¸Æ®¾¤¸Æ® ®³¬³¤Â £ ¶Æ®¤m®£ ¿¦± ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ¶Æ¾ | ¾£¶Æ£¢ n® £®¢¤² Á è ¶Ç ¤µ Ä ¤² ®£m³ ¶Æ ¾ ¤µ Æ Â «n¢ ´ ¦®  º¾¢ º«¢n ´ ¶¤Æ ³n «µ ¤² Á z è ² ¢¶ ³¤ ´«n¢ ´Â ¿ | ®³¬³¤¬¦³ ¬¦³£À ££² «m¨ ¤± ® ¬¦² ¿ m¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ¬ n³ ³¾ m ´¢±¦± ®Â ® ¬¤¸® ² ®¸Æ  ® ¿¦n¨ ´¢³ ´¾ | «n¢ ´À ¤³ Ç´£´¿ «n¢ ´ ¤n®¢ ² ¦³£¾ | ®³¬³¤ µ Á¬¢m ·Ç ¢³ ¬¤¸® ´«n¢ ´Â Á n¤³ ¿ Ç´£´ ³¢ µ ¬¤¸®¢¶ ³¤¾ µÆ¢¾ µ¢Á «m¨ ¤± ® À £Á n ¦Â¢n m³ Ä ¿ m¢m¨m³ ³¤¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦  Á ¤º ¿ Á Å ³¢¬³ £² ¤« ³ µ¿¦±¨² ¹ µ Á ³¤ ´ Å£² ¢¶ ³¤ Á n ´¨m³«n¢ ´®£ºm¾«¢® ¦® ¢³ º ²¨®£m³ ® ¾¢ º«n¢ ´Á ¿ m³ Ä ² ¶ ¨m³ ¤² ¿¦n¨ ± ¨m³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q Á ¾¤¸Æ® ®³¬³¤ ®  £¾ ¶Æ£¢² «¹ £® ¤µ Ä ¾ m «n¢ ´Â £ «n¢ ´ º ¦³¤n³ «n¢ ´ ¹n « «n¢ ´ ®¬¢º£m³ «n¢ ´¿ ¤® «n«n¢ ´¤¨¢¢µ ¤ ±¾¦ «n¢ ´¬®£¿ ¦ «n¢ ´¿  m n¢ «n¢ ´  m¾ Å¢ «n¢ ´¢±¢m¨ «n¢ ´¿® ¾ c~¦ «n¢ ´ ¦Â¢n¤¨¢ ¨m³¿¦n¨ ž¤¶£ ¿¢m n³ ¶ ¨m³ ¤²

“ »‡Òæ ¢ÍÊŒÁµÓä·Â»Ù , ÊŒÁµÓ»Ù»ÅÒÃŒÒ ....... ”


Small Talks

«¨²« ¶ d ³¤©· ª³Á¬¢m n® Ä ¬¦³£Ä Å n¾¦¸Æ® ²Ç ²  ®¶ ²Ç ³  n ¾¤¶£ À¤ ¾¤¶£ Á¬¢m ¾ ®¾ ¸Æ® Á¬¢m «µÆ Á¬¢mÄ ¶Æ¾ µ ·Ç ¢³ ²Ç ¶¾«¢® «´¬¤² ¤±« ³¤ q¨£² ¾¤¶£ ² Ç ´Â n¨³m ®¾ c ¾ ®¢¢³¨² ¿¤ ±¢¶ ¹ ¤º ³h £ ¤® ®£ n® ² ² ¤±¾ ¶£ Á ³¤¿ m ³£ ¿¦± ³¤Â¨n ¤ ¢ ® ² ¾¤¶£ ¾ Å º n ³£ Á¬n ² ¢«²Ç ¾ ¶£ ¾ ¤¶£ ¤µÈ «m¨ ¾ Å ºn¬éµ Ŭn³¢Â¨n ¢£³¨¾¦£ µÆ ¬º £ ¾¨n À¤ ¾¤¶£ ¾® ¶ÆÁ¬n ² ¾ d£Â n¾ m³ ²Ç Á ¤ ¶Â¨n ¢£³¨ ¢m ³ ¢³ ¶Ç ¤± ¤¨ ©· ª³ µ ³¤Â n ¤± ³©£ ¾¦µ ¤±¾ ¶£ ³¤ ² ² ¨n ¤ ¢ ® ² ¾¤¶£ ¿¦n¨ 6PDOO 7DONV ² ¶Ç ® ³¢ n® Ä ¨²£ ¶È ®³¤q µ« ²¨ n®£ n¨£ ´ ³¢¨m³g

w ¥´ ­¥¹¯Æ£m©m´ ¥² ¥© ª¸ «´ ¶ ´¥Æ n£· ¥² ´ª¤ §¶ ¥²Â ·¤ ´¥ ³ ³ Æ©n ¥ £ ¯ ³ Â¥·¤ Å Ã Â ¶£Ã§n© " w n¯ Â­É n©¤­¥¹¯Æ£m ³ ´¥¤ §¶ ¥²Â ·¤ ´¥ ³ ³ Æ©n ¥ £ ³ §m´© " w n¯ ¯¤´ Æ©n £ ¥ Æ­  ¥´²¯²Æ¥ " ทราบแลวคะ หนู เห็ น ดวยเพราะหนูชอบ ไมทราบเลยคะ แตหนูเห็นดวย ทรงผมพี น่ นุ วรนุช นะคะ เพราะเด็กๆ ไดมอี สิ ระใน ในโฆษณายาสระผม การเลือก หนูชอบผมทรงนีอ้ ยูแ ลวคะ ดูสวยเปนธรรมชาติดี ไมอยากเปลีย่ นทรง เปลีย่ นสี หนู อยากปลอยผมแบบนี้ ผมหนูสวยดีอยูแ ลวคะ ไมอยากถัก หรือมัด é ¡² ¤µ ©¤¶ ¤¨µ éq ¾ c

ใหยงุ ยากคะ é ¤«µ ³ «¹¨¤¤  ©³¦ ¹¦ ®³£¹ d ²Ç Ç´ µ £q ®³£¹ d ²Ç ¢ À¤ ¾¤¶£ «³ µ ¢¬³¨µ £³¦²£©¤¶ ¤µ ¤q¨Àµ ¤ q À¤ ¾¤¶£ «³¤«³« q¾® ¤³

ทราบแลวคะ เห็นดวยเพราะ ที่ โรงเรียนใหถกั เปยสองขาง แมตอ งนัง่ ถักใหหนูทกุ เชา กอนไปโรงเรียน หนูไมอยาก ถักเปยคะ เพราะวาปลอย ยาวสยายไวแบบนีส้ บายกวาคะ é «¹ ³ ³ ¢¬³À ¤ ® q ®³£¹ d ² Ç À¤ ¾¤¶£ ®²««²¢ ²é ® ¿¨ q«¦¶ ¢ ไมทราบขาวคะแตวา เห็นดวย นะคะ หนูอยากไวทรงผม แบบพีป่ าลมมี่ เทหด คี ะ é ³¤¹¢ µ ¨³À« ¾®¦q ®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ «³ µ ¢¬³¨µ £³¦²£ è­³¦ ¤ q ทราบขาวแลว หนูไมเห็นดวยคะ อยากใหเปนระเบียบ และ สวยงาม ทำใหรวู า ใครยัง เปนนักเรียนและใครไม ใช นักเรียนคะ é µ¡³¡² ®³ ³ µ¨ µ ¡¤µ¢ ®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ ¢³¿ ¤q¾ ®¶¨µ £³¦²£

ทางโรงเรียนประกาศขาว หนาเสาธงครับ เห็นดวยครับ ที่ ใหอสิ ระในการตัดสินใจของ นักเรียน แมทรงผมใหมไมผดิ กฏ แตอาจไมถกู ใจพอ-แมก็ได จะไวทรงไหนนัน้ ตองดูความ เหมาะสมดวยครับ สำหรับผม ³¤¹ µ µ ¨ ªq£±¦³ n³

ขอดูกระแสสังคมอีกที ถามี ®³£¹ d ²Ç ¢ ทรงไหนนาสนใจ อาจลองเปลีย่ น À¤ ¾¤¶£ ¤¹ ¾ ¤µ«¾ ¶£ ¨µ £³¦²£ อะไรใหมๆ บางก็ดคี รับ

ทราบแลวคะ ไมมคี วามเห็นนะคะ เพราะหนูชอบมัดผม หรือไมกถ็ กั เปย อยูแ ลว สะดวกสบายกวาเวลา ออกกำลังกายหรือเลนกีฬาคะ é ®¤µ«¤³ «¹ ¤±¾«¤µ ¨µ¨

®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ «¶ ¹ ¤ ´¤¹ ทราบขาวแลวไมเห็นดวยครับ ผมวาเราควรมีมาตรฐานเดียวกัน เพราะกฏนัน้ มีเพือ่ ใหสงั คมอยู รวมกันไดอยางสงบสุข ผมวา รองทรงสูงแบบนี้ ไมสน้ั เกรียน ไมยาวไป เรียบรอย ดูดี ทีส่ ำคัญ ² «µ µ Ê ® ¾ ¶£¨ À ² ไมรอ นดวยครับ ®³£¹ d ²Ç ¢ À¤ ¾¤¶£ ¾ q ®¢µ µ
«¨²« ¶ m± ³¨ *$ ¹ m³

¤® ¤²¨ *$ ®² ¿« ® ®¹m ² ¶Ç ± ³ ¨ ¾¤³Â ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ¶Æ m³¤² · ©º £q ¦® ¢³ º ² m±¨m³ ¢¹¢¢® ® ¿ m¦± m³ ±¢¶ ¤±¾ Å ®±Â¤ m³« Á n³ µ ³¢Â n¾¦£ m± ³ ®¦²¢ q *$ )DPLO\

ทำงานในดานนี้เหมือนไดพ ักผอน อยูทุกวันเลยคะ เมื่อไดอยูกับ เด็กๆ ไดคลุกคลีกับพวกเคา ความคิดของเด็ก ทำใหไดยิ้มไดหัวเราะอยูทุกวัน ¦º Ä ®³£¹¾ m³Â¤¿¦n¨ ¤² ¾ ¤¶£¢® ³ Á¬n¦º Ä ®£m³ ¤ n³ ¦º Ä ® ¶ Ç À ®³£¹ ¨ ¿ ¾¦Å ² Ç £m³ ¨ ¹ ¶¤£¹ ¹é«µ ¶Æ¾®

´¦² ¬² ¾ µ ¿¦± ¿ ´ ³éÀ £Â¢m ®n ¬² ¿¦n¨ m± ® ³ ¹ ®³¤¶£³ ¹é«µ ¶Æ®´

® ¾ n³ ² Ç ® ¶ Ç ®m ² ¿¢m¿ m¾ ¤¶£¢ z ²£ ¿¦± º Ǹ ³ ºn ¤µ¬³¤©º £q ¤² ³ n³ ,4 (4 Á¬n ¤n®¢ «´ ²é¢³ ¸®¾¤¸Æ® ³¤¾ n³«² ¢ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q ¤² ´¾ µ ³¤¢³ ¶Æ d¿¦n¨ ³¤¾¦m ² ¾ ¸®Æ Ä Á¬n¾ n³¢¶ ¨³¢«¹ ² ¾¤¸®Æ ¶¾Æ n³ n® ¾ ® ¿¦±¢¶ ¶Æ¢³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¤² ¿¦±¿ n z鬳¾ ³±¬ n³Á¬n n «m¨ ¾¤¸Æ® ® ³ m® ² ¿¢m Å ¾ c ¢³ d ¨m³¿¦n¨ m± £m³ ¾ n³ d ƶ ²¨®´¾® ¹¤©¹ ³« ¤q ±« ² « ¹ Á «µÆ ¶Æ¾ n³¾¦¸® m± ® ¶Ç Å¿ m ®£«² ¾ «µÆ ¶Æ ©µ¦ ¤¤¢ ž¦£¢¹ m ¤ ¢³ ´ ³ n³ ¶¾Æ ¤¶£ ¢³¾¦£ «m¨ ¾ n³ ® ¿¦±¿ ± ´«µÆ ¶Æ º n® Á¬n ² ¾ n³ m± ¶¾Æ ® ¾® Å « ³ z £ ¤¤¢©³« ¤q · Æ Å¾ | ©³« ¤q ³ n³ ©µ¦ ±¾¬¢¸® ² ¾¤³ ²Ç ºm ® ³ ³ n³ ¶Ç m± ¶Æ¢³ ¸® ¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ®´¾®  n¢À¶ ® ³« ´ ³ ¤m¨¢ ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q «³ ³¡º¾ Å ¾«¶ £ ® ¤² ³ ºn ¤® ¶Æ ¶Æ® ®¹m ¢³ m± ² ¬¨² ¤² ¸® ¢³ m® ´Á¬n n¾¬Å · ³¤Á n©¦µ ±Á ³¤ ² ³¾ Å ® ¬¦² «º ¤À ¦¾ µ¦ ®³¤q  n®£m³ ² ¾ ¾ | ¤º ¤¤¢ ¾ | ¾¢¸® ¾¦Å Ä ¾ µ  ³ ¬ ž ® º n ¤® ´Á¬n¤ nº ² ² ¿¦n¨®£³ ¦² ¢³®£ºm n³ ¾ µ ¶Æ ² ¬¨² ¤² ¾¦£Â n¢³¾ c  n Dz ¾¢¸® ¾ Å ¹ ¶¢Æ ³¾¤¶£ ¶ Æ ¾Æ¶ ¤³ ±¾®³Á Á«m ¿º ¦¾¬¢¸® ¦º ¾¬¢¸® ¬¦³ ºn ¤® ¾ n³ Å¢® ¾¬Å Á è ²Ç «µÆ ¶Æ n À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶Æ ¶Æ m± ¦² ¢³¢² ¹¢n m³¿¦± ´Á¬n®¢Æµ Á ¢³ ľ¦£ m± ¿¦±¾«¶£ ® ¤² ³¤ ´ ¹¤ µ ¶Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³ ¶Æ¾¬Å  n ² ¾ ®¶ ®£m³ ¸® ³ ¹ ¤º ¶ÆÀ¤ ¾¤¶£ m³ Ä ¸® ¾¢¸Æ®¢¶¾ Å Á¬¢m¢³«¢² ¤¾¤¶£ ºn ¤® Å ± ® ¨m³ ¹ ¤º ¶Æ ¤® ¤²¨®£m³ ¤ ´ ³ Á n³ ¶Ç«´¬¤² ®´¿¦n¨¾¬¢¸®  n ² m® ®£ºm ¹ ¨² À¤ ¾¤¶£ ¿ ± ´Á¬n¢³¾¤¶£ ¶Æ ¶Æ m± ¾¦£ m± ¾¢¸®Æ  n®£º m ² ¾ Å Ä n ¦¹ ¦¶ ² ¨ ¾ n³ ¨³¢ µ ® ¾ Å ´Á¬n n£¢Çµ  n¬¨² ¾¤³±®£º m ¹ ¨² ¸®¨m³ ²¨¾® À ¶ ±m ¶ÂÆ n ´ ³ ¶¢Æ ¶ ¨³¢«¹ ®£º m ¨n £Á ¾ ¸®Ç ³ ¿ ¶ Ç «m¨ ³¤ ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤² ¿ m ¾¨¦³Á¬n ¤® ¤²¨ ¬¦² Ä ® ¶®Ç ´¾ | ¶ Æ ®n º¿¦ ¾ i³¬¢³£Á ® ³ ¸® ³¤ ² ³®£m³ m®¾ ¸Æ® À £¾¤µÆ¢ ¶Æ ¦º Ä ¾® Å £³£³¢ ² ¾¨¦³¿¦±¤® ¾¤¶£ Á¬n¾ | ¤± ¶«Æ ¹ ²¨ ¹ ¤º ¹ m³ ¿¦n¨ ±«m ¦ · ²¨¾ Å Ä ´Á¬n«¸Æ®®® ¢³ ¾ ¸Æ® ¶Æ ±Â n¢¶¾¨¦³Á¬n ² ¦º Ä ®£m³ ¾ Å¢ ¶Æ m± ¾ | ¦ ³ ©µ¦ ± ¶¢Æ ¶ ¹ m³ ³ n³ µ Á £µ Æ Ä · Ç Â Á¬n n ±m


¹ ² ¤µ ¤q ® «¤n®£ ¹ ¾ ¶È£

ºn ¤µ¬³¤©º £q ¹m « ¤©¤¶ ¤¤¢¤³

โกลเบิล อารต ชวยสงเสริมใหเด็กๆ มีท ักษะและ มุมมองในการแกไขปญหา มีความมั่นใจและยอมรับในตัวเอง

¢¶ ¶Æ m® ¾ ¶Æ£¨Á ¾¢¸® ¬¤¸®¤n³ ®³¬³¤®¤m®£ ¿ ± ´¢²È£ ¤² ¤©¤¶° ¢¶ ƶ ®m ¾ ¶£Æ ¨ ² Ç Á ¿ m ¤±¨² ©µ ³« ¤q ¿¦± ¤¤¢ ³ µ¬¦³£ ¶Æ n³¢³¾ ¶Æ£¨Á ¾¢¸® Å¿ ± ´Á¬n¿¨±«² ³¤± ¨² ¤±¢¬³ ³ ¹¨¤¢¬³¨µ¬³¤ ¿¦±©³¦¬¦² ¾¢¸® m± «´¬¤² ¤n³ ®³¬³¤®¤m®£ Å¢¶¬¦³£¤n³ ¶Æ¤ºn ² ² ¶ ž | ¤n³ À d ¿ m n³ ®£³ ¦® ®³¬³¤ z ªqÁ n ¿ ± ´¤n³ ¢ ¶ ¾¢¸® ® m±

¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ¾«¶£ ® ¤² ¶ ±m ¾ ¶£É ¨ ¶ Ç nº ¤® ¤±¬ ² · ¨³¢«´ ²é À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¤©¤¶° ´¾ µ ³¤¢³ ¶Æ d¿¦n¨ ® ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ±¢³ · Ç Â¢m n µ ¨m³ ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ±¾ | ¿ m ³¤¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ ¿ m£² «³¢³¤ ² ³ (4 ¿¦± ¿¦±¢¶ ¶Æ¢³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¾ c ¢³ d¿¦n¨ m± ® ¿¤ ¶Æ ²Ç Á ±¾ c ¹¤ µ ¾ ¶Æ£¨ ² ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ® ¾ Å Â n n¨£ «´¬¤² ºn ¤® ¶Æ ³¤©· ª³ Å¢¶©· ª³¬¦² «º ¤ ® ¬¦³£¿ ¤ qÁ ¬¦³£ « Á ¿ m£ ² ¢m¿ mÁ ¨m³À ¦¾ µ¦ ®³¤q «® ®±Â¤ Å®£³ Á¬n «³ ³¨µ ³ ¢³ ² «µ Á ¾¦¸® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ ¤³± ¶Æ ¶Æ£² ¾ n³¢³ ¹£ m± ¾ ¤³± ® ³ ¤±À£ q ³ ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± ¢m¢¶ ³¤«® ©µ¦ ±¿ ¾ | ¬¦² «º ¤ ¶Æ ² ¾ ¿¦±¾ | ²Ç À £¡³ ¤¨¢ n³ n ¿¦n¨ ¬¦² «º ¤ ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q £² ¾ | ® ¿¦n¨À ¦¾ µ¦ ®³¤q Å«³¢³¤ ® À £q n¾ | m¨£«m ¾«¤µ¢Á¬n¾ Å Ä ¢¶ ² ª±¿¦±¢¹¢¢® Á ³¤¿ n z鬳 ®£m³ ¶ ¢¶ ¨³¢¢²Æ Á ¿¦±£®¢¤² Á ²¨¾® ·Æ «µÆ ¾¬¦m³ ¶Ç¢¶ ¨³¢ «´ ²é¢m n®£Â ¨m³ ³¤¾¤¶£ ¨µ ³ ³¤ m± ³¤ ´ ¹¤ µ ¶Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³ ¤® ¤²¨®£m³ ¤ Á ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤² ¾¨¦³ ¶Æ©º £q¾ c ¨² ¤¤¢ ³ m¨ ® ¾£Å ¨² ¿¦±¨² ¾«³¤q ®³ µ £q¾ Å¢¨² ¾¨¦³«m¨ ²¨ Å ±¾ | m¨ ¤±¬¨m³ ¨² m® ¢¶¿ ± £³£©º £q £² ®´¾¡® ¶Æ¢¶©² £¡³ ®£m³ ¾ m ©º £q¾ c ¿ m n³Â¢m n®£ºm º¿¦©º £q ¾ ¸Æ® ³ ¾¤³¾ c «® ¢³ ®´¾¡® ¹m « m± ¾ Å Ä ¶Æ¢m«³¢³¤ ¢³¾¤¶£ Á ®´¾¡®¾¢¸® ³ ®«¢ ¨¤ ¹ ¤º Å m¨£Â n¢³ m± ¾ ¤³±®£ºm n¨£ ² ±Â n¢¶ ³ ¾¦¸® Á ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± ®£³ Á¬n¾ Å Ä ¾¤¶£ ¢³ ³ ² Ç Á «m¨ ³¤«¸®Æ «³¤ ² º n ¤® ¿¦± ³ «® m± ©µ¦ ±®£m³ « ¹ ¿¦± e «¢® ®£m³ m®¾ ¸Æ® m±


® ¾¦m ¢n¢¶¬¦³ ¬¦³£ ¤±¾¡ À £¿ m ³¢ ³¤ e ² ª± ® ¦º Ä 7R\V 5 $UW ± ®£ ²¨®£m³ ¤±¾¡ ® ¾¦m ¢n ² ¶Ç m± ® ¾¦m ¢n¾ ¸Æ® e ² ª± ³¤ e ¦n³¢¾ ¸Ç®¢¸®¿¦±¿  n¿ m ® ¾¦m ¤±¾¡ ¾ ³± ¿¦n¨¾ µ ¾«¶£ ¾ m ¢n ¤± ³ ¾ ¸Æ®Á¬n¦º Ä n e ² ª± ³¤Á n¢®¸ Á¬n «²¢ ² q ² «³£ ³ e ³¤Â n£µ «³¢³¤ ¿£ ¿£± ¨³¢¿ m³ ® ¤± ² ¾«¶£ ¿¦±£² «³¢³¤ ¾ ¦µ ¾ ¦µ  ² ¾«¶£ Á«Ä ³ ³¤ ¶¤± ³  n®¶ n¨£ m±

Á £¹ «¢²£ ® ¾ À À¦£¶ ¦Æ¶ ´Ç «¢²£¾ m ¶ Ç ¹ «µ Æ ¹ ®£m³ º ² ³ · Ç ®£m³ m®¾ ¸®Æ ¾ ¸®Æ ¤® ¤² ³¤Á n ¨¶ µ ¶Æ «± ¨ « ³£¢³ £µ Æ · Ç ³ ®¢ µ¨¾ ®¤q 3& ¦³£ ¾ | À o ¹ o ¿¦n¨ ² ³¾ | ¿ Å ¾¦Å 7DEOHW ¬¤¸® ¿¢n¿ m ® ¾¦m ¤¤¢ ³ £² ² ³¾ | ® ¾¦m ¯¾ ¶Æ¢¶¦º ¾¦m ¬¦³ ¬¦³£ ¿ ¨n n¨£ ¤±À£ q n³ ² ³ ³¤¢³ ¢³£ · ¢m¿ ¦ ¶ Æ ¹ m® ¹ ¿¢m£ ¹ Á¬¢m m³ ¾¦¸® ® ¾¦m ¯¾ ¶ÁÇ ¬n¦ º Ä «¹ ¶¤Æ ² ¾ | ¦´ ² n Ä ®³ ¢® n³¢ ¤±À£ q ³ ® ¾¦m ¤¤¢ ³ ® ¾¦m ¢n¾ ¸Æ® e ³¤ µ ¶Æ¤n¾ À À¦£¶Â ®£m³ m³¾«¶£ ³£ e µ ³ ³¤ ¿¦± ³¤¿ n z鬳 ¾ m ® ¾¦m ¢n¤º ¤ ¾¤ ³ µ ¾¤¶£ «¶ 7R\V 5 $UW ² ¶Ç ®¿ ± ´Á¬n ¹ m® ¶Æ¢¶ ³ ¿ m³ ² ¤± ² ¾ ¸Æ®Á¬n¦º Ä ¹ ¿¢m£¹ Á¬¢m  n¤ºn ² ² ® ¾¦m ¦³««µ ¶Æ  n¾¤¶£ ¤ºn¾¤¸Æ® ³ «¶«² ¿¦±¤º ¤ ¶Æ¿ m³ ² ¢m¾ £¾¦¸® ¬³£Â ² ³¦¾¨¦³ e ¨³¢¾ n³Á ¸ Ç ³ ® ³¤¾¤¶£ ®£m³ m³£ ¿¦±¦º Ä£²  n« ¹ « ³ ® ¾¦m ¢n :RRGHQ 7R\ ¢¶ è ¾ m ®£ºm ¶Æ ¨³¢ ² ³¤ ´ µÇ ¢n¢³ m® ¤± ® ² ¾ | ¤º m³ Ä ³¢ µ ³ ³¤ ³ ¢m¿ ¬² m³£ «m¨ ¢³ ¾ | ® ¾¦m µ Ç Á¬ém ´Á¬n¢m¾ | ®² ¤³£ m® ³¤¬£µ ® ® ³ ¶Ç¿¦n¨£² ¢¶ ® ¾¦m ¢n ¤±¾¡ ®¸Æ Ä ¾ m ® ¾¦m ¢n¾ ¸Æ® e ³¤ ¾¦m ¾ n³ ³ ® ¦º Ä ® ¾¦m ¢n ± º «² ¾ ¿¦± ´ ® ¾¦m ¢n¾ ¸Æ® e ² ª± ³¤ ¤ ²¨ ® ¾¦m ¢n¾ ¸Æ® ®® ¿ ¢³ n¨£Â®¾ ¶£ ¶Æ ¶ ¿¦±¢¶ ¾¤¶£ ¤ºn ³¤¾¦m ² ºn®¸Æ ¾ | n ³¤ ² ³Â®¾ ¶£Á¬¢mÄ Â¢m¬£¹ µ Æ ®£º¾m «¢® ® ³ ² Ç ¿¦n¨ ® ³¤ ´ ® ¾¦m ¢n¢³ e ² ³ ³¤ ® ¾ Å ² Ç ¢¶ ¤±À£ q¢³ ¬³ ¹ m® ¾¦m ¢n £² ¢¶«¶«² «¨£ ³¢ ¹ ¿¢m ´ ® ¾¦m ¢nÁ¬n¦ º ľ¤µ¢Æ ¾¦m ² Ç ¿ m®³£¹£ ² n®£ ® ¾¦m ¢n ± m¨£ e m³ ²  ² Ç «¶« ² ¤¤¢ ³ µ ² ³ ³¤Á¬n¦ º ² Ç n³ ¤m³ ³£ µ Á e ² ª± n³ m³ Ä e ³¤ µ ³¤ ® ¾ ¸Ç®Â¢n ¿¦±«¶«² ¶Æ ¿ n z鬳 ¿¦± n³£ ¶Æ«¹ ¸® e ³¤¾ n³«² ¢ À £¤ºn ² ³¤¾¦m ¤m¨¢ ² ºn®¸Æ « Á« º Á ¦º Ä ²¨ n®£ ²Æ ¾® m±


£º£Â§É È m´¥³ ¯ § ¥¥ ·ÊÄ § ·Ë

¨² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Çg ®¿ ± ´«µ n³¦µ «µ µÊÀ ¦ ¶Ç Á¬¢mÄ ¤² ¤® m³¤² º Á «²Æ ¸Ç®Â n ¶Æ©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨ ¤±¾ ©¾¦£ ¤²

n¯ ¥³ ­ n´ n©¤¥m£Ä § ·Ë§´¤¬º m´¥³ Ä ¥ ¥m£Ã É Ã¥ ´ ´ ¥² ³ ¥³ ³ ³ ¬µ­¥³ ­ »È  ·¤ ³ §² 200 ´ ¬ Å ¥· ¬³Ê ¹Ë¯ ³ ² ¥³ ¬¶ n´£· µ © µ ³ ¥³

§´ Æ£mÆ n ¬£º Ä n ¹‹ÒÃÑ¡ m´Å n Æ©nÆ£m  ¥ q ³ ¯§Â§ ³ Ê Å­£m 8 §m£ §´¤ Å ¥´ ´¬º ¶Âª«

00 ´

à n©£³  ¥´£¶ ¬º m´¥³ ¬·¬³ ¬ Ŭ ŬmÆ n ³Ë ¥n¯ ç²Â¤É  ·¤ Å §² ´ ¯¤´ Æ n |  n´ ¯ ¶ m¯¬³Ê ¹Ë¯Æ n ·Ê ª» ¤qÄ §Â ¶§ ¯´¥q º ¬´ ´ ¥³

 m´ ³Ë


8

¯ Æ ³ª ª¸ «´ ³  ¯² ·ÓäÁ ²Ã n¯¤¯¤m´ ·Ë ·Ê¤

¯º ¬m´­q ³Ë Å ¬º Èçn©  ·¤© ²

Æ£m | Æ¥ ¥´©­ n´Â¯´Å­£m ²

¶  | Æ¥£´ ­ n´ p¯¤  ·¤©

§³ £´ çn© ¥n´

É©³ ·Ë¥² ´¤¬· ·Ê ¥ ¥ à mÆ n ²Ã n¯¤Â ¥´² §¹£Â¯´¬·Æ£nÆ m²

Ä § ·Ë °¹¯ °¹¯

Å Â¤É È ¶  ¶ ¯²Æ¥ ¸Ë m¯¤È » ²

ɧ¤ n¯ ¤¹£ ¯ ·Ê ¥ ¥ ¬·Æ£n£·Ã m ¬·Â¯ ¥² ´¤ Æ£m¬©¤ §¤

ɤ³ · ² ·Ê ¥»Æ£m µÄ « ·Ê§¹£Â¯´¬·Æ m²


¶ŒÒẺ¹Õ鵌ͧ á¡Œ´ŒÇ¡Òà ¼‹Í¹Á×Í

¨Ñº¡ÅÒ§´Ô¹ÊÍ ¡´¹éÓ˹ѡ »Ò¹¡ÅÒ§

¡´Ë¹Ñ¡Ë¹èÍÂ

2.

1. ¨Ñº´Ô¹ÊÍÊÑé¹æ áÅС´ ¹éÓ˹ѡÁ×Í Å§ä»Ë¹‹ÍÂ

3.

¨Ñº»ÅÒÂæ ´Ô¹ÊÍ áÅм‹Í¹ ¹éÓ˹ѡ Á×ÍàºÒæ

ã¹àÇÅÒµ‹ÍÁÒ..

â¡ÅºÕé... àÃÒÁÒàÅ‹¹¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò

ÂêÒ¡¡

!!

¤o´ à¨ŒÒ »‚ÈÒ¨ ÃŒÒÂ

Í‹ҧ¹Õé ¹Õèàͧ

4.

Åͧ á·Ã¡ÊÕÍ×è¹ á·Ã¡ÊÕ·ÍèÕ Í‹ ¹¡Ç‹Ò ࢌÒä»´ÙÊÔ Å§ä»â´Â¡ÒèѺ ÊÇ´չÐ

¹Ò ¡ç·Ó ä´Œ¹Ð

µÃ§¡ÅÒ§´Ô¹ÊÍ ¡´´Ô¹ÊÍ »Ò¹¡ÅÒ§

§‹Ò ¨Ñ§

Ç‹Òᵋ.. Çѹ¹Õé¹Ò äÁ‹ÁÕ¡ÒúŒÒ¹ ËÃÍ¡ËÃÍ

µŒÍ§·Ó ˹ŒÒ¡Ò¡ä» ´ ´¥q ·Ë ¾ÃØ‹§¹Õé ¹Õ蹋Ò


à ´ à ¬©£

à ¹¯

˹ŒÒ¡Ò¡ ¹¯Â ¥¹Ê¯ ³ Å ­ n´ ³Ë ­£ ­¥¹¯ ´ ¬m© ¬©£Å¬m ¹Ê¯ i¯ ³ ¬¶Ê m´ È Â ¹Ê¯ c Å ­ n´  ¹Ê¯ ´¥Ã¬ ­¥¹¯Â ¹Ê¯ ©´£ ³  ¶ ¸Ê £·£´ ³Ë à m¬£³¤Ä ¥´ ³Ë  ¹Ê¯ ¥² ¯ ¶ · ¥¥£Ã§²Æ©nÅ n ´

µ Ã Æ­ · o´

­ n´ ´ Â ¯ m´¥³ · ²

 n´Ân©¥ ·¤n´ ç

 ¯Â¯´ ¯ ©³ £´ ³ ­¥¹¯Â §m´¯m²

³ n¯ Æ n ¯ ©³ ¶Ë Å­ m à m

m´¬ º ³  ¯²

³Ê m²¬¶

¯ Å o²

Æ£mÂ­É £·Å ¥ ¹Ê  n ³ ­ n´ ´ Â¥´Â§¤

Æ£m | Æ¥ ­¥¯ m´ ­ n´ ´  ¯ Éà § · ²

¸ ©m´  m ©m´ ¯¹Ê çn©  ·¤©


Â¥´£´§¯ µ­ n´ ´ à m´¤È ³ ² ¥³ 1.

2.

3.

˹ѧÂÒ§

àª×Í¡

4.

1.ÇÒ´Ãٻ˹ŒÒ¡Ò¡·Õ赌ͧ¡ÒÃŧº¹¡ÃдÒÉá¢ç§ 2.ŧÊÕãËŒÊǧÒÁ 3.µÑ´Ë¹ŒÒ¡Ò¡ÍÍ¡ áÅŒÇà¨ÒÐʋǹµÒÍÍ¡ 4.ÃŒÍÂàª×Í¡ËÃ×Í˹ѧÂÒ§·Ó໚¹·ÕèÃÑ´¢Í§Ë¹ŒÒ¡Ò¡

ʹء¨ÃÔ§æ ÍÔÍÔ

©o´¤¤¤ ª‹Ç´ŒÇ ¼ÕËÅÍ¡

à ¥pa

à m ·Ë ÉÆ n­ n´ ´ ã¹áºº¢Í§àÃÒ áÅŒÇ

¹Ò¨Рä»ä˹à¹ÕèÂ

·Ê ¥ ¥  n´Æ ·ÑȹÈÖ¡Éҡѹ¹‹Ð àÊÃç¨ «Ñ¡·Õ à¹ÍÐ

¹‹Òʹء´Õà¹ÍÐ Í‹ÒÅ×Á¢Í§½Ò¡ ´ŒÇÂÅ‹Ð

Î×Á..

Î×Á..

ÍŒÒÇÇ.. à´ç¡æ ¸Ë ¥ Æ nçn© n´

School

Å­n ³ »mçn©©´ ¥» ¬³ ©q £´ §² ¢´

¶ »m¯¯¤§q ï »mÄ ³¬

´  ¹Ë¯ ½Ò¡µÑÇ n©¤ ² ¥³

m² ¥³

ÎÐ áËÐ

©Ñ¹ÊÔ........ µŒÍ§½Ò¡ ¶ ©´ ¥» à¡‹§¡Ç‹ÒÍÕ¡


ÅØ¡ѹàÅÂ

á΋ á΋

´Õ¡Ç‹Òà¹ÍÐ

o² 䢋ä´â¹Â¬´¥q

¹‹ÒÃÑ¡ ´Õà¹ÍÐ

à¢Ò ໚¹ÞÒµÔ ¢Í§àÃÒ

àÁ×èÍ¡‹Í¹ Â¥´ ¹¯ ÅÔ§ËÃÍ

ãËÞèâµ ÁâËÌÒà ä»àÅÂ

äÍÈ¡ÃÕÁ äËÁ ¯¯¤§q

¯ º o² ¶

¶ ໚¹ÍÐäà ËÃ×Íà»Å‹Ò

áÅŒÇàÃÒ ¨ÐàÃÔèÁÇÒ´ µÑÇä˹´ÕÅ‹Ð â»Ã´µÔ´µÒÁµÍ¹µ‹Íä»


y­ v¦ } ª ­ © §

º n ¤® n® µ¤ ¹ ³ ³¢¢ ¦¤² q ² Ç ® ¾ q ¤² ¶«¾ ¾¨¶£¤q ¾¤µ¢Æ ¾¤¶£ ² Ç ¿ m ) z è ² ¤± ² )

¹ ¿¢m ®n ²é餶£ q ©¹¡¨µ £³ ² Ç ¾ qÀ£¾ ® ¿¨ q ¾¤µ¢Æ ¾¤¶£ ² Ç ¿ m ) z è ² ¤± ² /

n® ¢¶«¢³ µ ¶ ·Ç ¢³ m± ¿¦± ´Á¬n n® ¢¶«¢³ µ Á ³¤ z ¹ ¤º Àƶ ¤ ¾¤¶£ ¶ Ç· n¨£ ¹ ¿¢m ¤± ² Á Á ¬¦² «º ¤ ¾ ¤³± ³ ³¤ ¶Æ n® ¾¤¶£ ¢³ ³ ´Á¬n«³¢³¤ «²¢ ²«Â n¾¦£¨m³¬¦² «º ¤ ± m®£Ä ² ³¾ Å Ä ³ «µÆ m³£Ä  «ºm«µÆ ¶Æ ² n® ·Ç ¤º «nº ® Å¢ ¶ ¨³¢¾ | ² ¾® ¿¦±Á«mÁ n® ¢³ m±

n® ¢¶ ³¤Á n«¶ ¶Æ¾ | ¤± ¢³ ¢mÁ n«¶¾¦®±¾ ®± ¿¦±¢¶¾¬ ¹ ¦® µ ³£Â n¨m³ ´Â¢ · ¾¦¸® Á n«¿¶ m¦±«¶ ¤n®¢ ² Ç £² ¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¢³ · Ç ³¤¾¤¶£ m®£¾ | m®£Â ¤n®¢ ¹ ¤º Áƶ «mÁ ´Á¬n ®n ¤± ¸®¤¸®¤n ¿¦±¢¶ ¨³¢«¹ Á ³¤¢³¾¤¶£ m±

¹ ¿¢m ®n ¹ £¨¶¤ q ² Ç «² µ ¦¹ ² Ç ¾¦µ©¬¦n³ ¾ ª ¤ ¨¢µ ¤q ¾¤µ¢Æ ¾¤¶£ ² Ç ¿ m ) z è ² ¤± ² /

n® ¢¶«¢³ µ ¶Æ ¶¿¦±¢¶ ¨³¢«¹ «³¢³¤ Á n«¶Â nÀ ¾ m Á n µ ³ ³¤«¤n³ «¤¤ q¡³ ¦ ¤± ³ª¾ ¦m³Â n ¶ µ ®£m³ ¢¶¤± ¿¦± µ «¤n³ «¤¤ q n®£m³ ¤¨ ¾¤Å¨  n ¾ | ²¨¿ À¤ ¾¤¶£  ¿ m ² ¿¦±¡³ ¦ ³  n¦ µ µ ® À¤ ¾¤¶£ ¹ ¿¢m¢® ¨m³©µ¦ ±¾ | ®¶ ³ ¾¦¸® ¶Æ ¶ ¶Æ n ² ³«¢® ¾¬¢¸® ²

¹ ¿¢m n® ¤«¤µ ¤q ¾®¶Æ£¢¥ µÂ ¤ ²Ç ¾ qÀ£¾ ® ¿¨ q ¾¤µÆ¢¾¤¶£ ²Ç ¿ m ) z è ² ¤± ² /

Á¬n n® ¾¤¶£ ¶Æ ¶Æ¾ ¤³± ³¤«® ¶Æ¾ | ¤± ¢¶ ²Ç ® ¿ m¢m ¶ ¤® ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ³¤¾¤¶£ ³¤«® ® ¶ Æ £Æ¶ ² ¢¶ ³¤«® ¿ ¤ ¢¹¢¢® ¿¦±¾ ¤Å ¨³¢¤ºn®¸Æ Ä ¦  n¨£À £ ¶Æ¾ Å Â n«¢³ µ¿¦±« ¹ « ³ ® ¶ Ç ®n «³¢³¤ ¿« ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q®® ¢³¾ | ¡³ ¤n®¢ d¢®¸ ©µ¦ ± ¶Æ ¶ ·Ç ¢³ ¹ ¿¢m¢® ¨m³ ©µ¦ ±¾ | ¨³¢«³¢³¤ µ¾©ª ¶Æ ± µ ²¨¾ Å Â ¦® ¿¦±À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á¬n ¹ ®£m³ ¾¬ ¸® ¨³¢ ³ ¬¨² ¤µ Ä m±


n® Ä ¶«Æ ¤n³ «¤¤ q ¿¦±¤± ³£«¶Â n«¨£ ³¢ ¤²  ¾¦£ u ¹ ¾ ¤¸®Æ ¾ ¶£ ¢¬³« ¹ v «¢¹ À n ¾¦m¢ µ «® ¿ m £³ ¦ n® ² ®²

3

¿ ¤³ ¨²¦ ± ¤²

Fun Zone ² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Ç®£³ Á¬n n® Ä m¨£ ² ¨³ m®¾ µ¢ ¶ÀÆ ¦ ¶ Ç ¿¦±¾ Å Ä Á ¡³ ¬¤¸®¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ¦¨ ¦³£¡³ ¸Ç ¬¦² ³¢ ®¾ ¶£«¹ ¾ p ® n® Ä ¾«¤Å ¿¦n¨«m ¦ ³ m³ ³ ¬ n³¾¨Å www.globalart.co.th ¤ ¦m® Fun Zone ¬¤¸®«m ² ¹ ¤º «Æ¶ ³ ³  n¾¦£ ¤² «m  n · ¨² ¶ Æ « ± ¤²

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................!

www.berlitz.co.th

À ¤. 02-231-1222 ¿ .q 02-231-1219

À ¤. 02-255-6070-4 ¿ .q 02-255-6075

À ¤. 02-610-9735-40 ¿ .q 02-610-9741