GA Mag vol. 11

Page 1

*OREDO $UW 0DJD]LQH ² ¶Æ

Special Scoop

² 3 3$& *OREDO $UW 1DWLRQDO &RPSHWLWLRQ ® u ² ¤± µª q ²¨ µÉ¨ ®¾ ¶£«¹ ¾ p v

Show Proud ¢ ¦ ³ «¹ «¤n³ «¤¤ q ® ¾¬¦m³ µ ¤ ¤ ²¨ n®£ Toy R Art

¾¤³¢³¤ºn ² ® ¾¦m ¶Æ¿ n ¤µ ®£m³ 6ORZ 7R\ ² ¶ ¨m³

11

Vol.® ¾¬ ¸®Â ³ ¦¦² q ¾Æ¶ | ¤º ¤¤¢®£m³ µ Ç ³ ©µ¦ ± ¶Æ¾ Å Ä «¤n³ «¤¤ q ©µ¦ ± ²Ç £² ¿  n¨£ ¤±À£ q ¬¦³ ¬¦³£ ¶Æ m¨£«m ¾«¤µ¢ ² ³ ³¤Á n³ m³ Ä Á¬n ² ¾ Å Ä ± ± ¹ m® ¹ ¿¢m ¤³ ¬¤¸®Â¢m ± ¨m³¿ m ³¤ ¶ ¾ ¶Æ£ ³¤¨³ ³¤¤± ³£«¶ ¶¾Æ Å Ä À ¤ ¤³ Å ¨m £Á¬n ¦n³¢¾ ¸®Ç ¢¸®¢² ¾¦Å ¢² Á¬ém  n¤ ² ³¤ ² ³¿¦±¿ Å ¿¤ · Ç · Æ ±«² ¾  n¨³m ¾ Å Ä ¶Æ¾¤¶£ ©µ¦ ± ²Ç ±¢¶¦³£¢¸® ¶Æ«¨£ ·Ç ¾ ¸Æ® ³ ¢¶ ¦n³¢¾ ¸Ç®¢¸® ¶Æ¿ Å ¿¤ ¿¦± ³¤ ¨ ¹¢ ¦n³¢¾ ¸Ç®¢¸® ¶Æ ¶ ® ³ ¶ Ç £Å ²  n e ³¤ ´ ³ ¶ Æ ¤±«³ «²¢ ² q ² ¤±¬¨m³ ¢¸® ² ³®¶ n¨£

¿ m ²Ç ¶Ç¾ Å Á ¿ m¦± m¨ ¨²£ Å ±¢¶ ¨³¢«³¢³¤ Á ³¤ ¶ ¾ ¶£ ¿¦± ´ ³ ©µ¦ ± ¶¿Æ m³ ² · Æ ¾ | «µ Æ ¶ Æ ¹ m® ¹ ¿¢m ¨¤ ´ ¨³¢¾ n³Á ¾ ¸®Æ ±Â n« m ¾«¤µ¢ Á¬n º n® «® ¦n®  ² m¨ ¨²£¿¦± ² ³ ³¤ ¾ m ¾ Å ¾¦Å ¨²£ d ±¾¤µ¢Æ Á n® ¹ ¤ q©¦µ ±¢³¾¦m º ¾ ¶£Æ ¦³ ¬¤¸®¨³ ¿ ¢m¢ ¶ ¨³¢¬¢³£¾ | ¾ ¶£ ¿ m ³¤ ´¾ ¸Æ® ¨³¢« ¹ « ³ ¿ m¾¢¸Æ® n³¨¾ n³«ºm¨²£ d ¾ Å Å ±¾¤µÆ¢ ² ³ ³¤¨³ Á¬n¾ n³Á ¢³ ·Ç n¨£ ³¤¿ m³¾ | «²é¦² ª q m³ Ä ¿ m¦² ª ± ³¤¨³ Å ±¾ | ¤º ¶Æ£² ¢m¾¬¢¸® ¤µ ¿ m« Ƶ ¶«Æ ´ ²é ¶«Æ ¹ ¸® ©µ¦ ± ² Ç ¾ | ² ª± ¶ Æ ®n ³¤ e ¿¦±¾¤¶£ ¤ºn®£m³ m®¾ ¸Æ® ³¤ ¸Æ ¢¿¦±Á¬n ´¦² Á ® ¹ m® ¹ ¿¢m ±¾ | ³¤«¤n³ ¤³ ³ ¿¬m ¨³¢¢²Æ Á ¿¦±¾ | ¿¤ «m ¾«¤µ¢Á¬n¾ Å Ä ¦n³ ¶Æ ± ´¿¦± ² ³ m®Â ¾¤¸Æ®£Ä m±

©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨ ¤±¾ ©

À¦ ²« ©¤¶ ¤µ ¤q ¡³ ¦³ ¤¹ ¾ ¿¦± ¤µ¢ ¦ ¤±¤³¢ ¨² ¾ ¦µ¢ ¤±¾ ¶£¤ µÊ° ¤ ¢ ¢ ¤³ «¶¦¢ ® ¿¨ q ¾ Å ¤²¦ c} ¾ ¦n³ ®£¹ £³ ® ¤± ¤©¤¶®£¹ £³ ¤± ³ µ¾¨© q ® ¢³¤q¾ m ³ ²¨ ® «¤± ¹¤¶ µ ²£¤ ¤ q« ¤³¢ ¨² ¬µ À¦ ²« n³ À h ¤³ ¹¤¶ «³ ¹ ¤± µª q ¾ ®± ¤µ« ²¦ ¤±¤³¢ m³ n³¢ ³é ¹¤¶ ® ¾¢¸® «¹ ¹¢¨µ c£¤¢£q ¾ ¦« ² ³ ³¤ µª ¹À¦ ® ¾¢¸® ¾ ¤¾ ª¢ %LJ & ¾ ¤¾ ª¢ ¤²¦« µ ¨ ©q ®£ ¤ ¡ ¤³¢ ´¿¬ ¢ «²¢¢³ ¤ ¡³ ¾¬ ¸ ® ¾¢ ³ ³ ³ ¾ ®±¢®¦¦q ³ ± c ¾ ¶£ Á¬¢m ® ¾¢¸® ¤³¾ ¦« ®£ ¤³ µ¨³« «³¢¾« +LPDOO ±¾£³ ® ¾¢¸® ¨² ¤ ¦ ²éé± ©¤¶ ¤µ ¤q ¾ ¤ º¤ q ¾ ¤¤² q ¦´¦º ³ ¦® «À¢«¤ n³ i³ c£¤¢£q «¹ ¹¢¨µ ®£¿ ¤µÆ ® ¾¢¸® ¤ ¤±¡³ ®¹ ¤ µ q µ¨³ q ¾¢¸® ® ³ ¶ ®¤qÀ n µÀ m «¢¹ ¤«³ ¤ ¾ ¶£ ¤³£ ¤±¤³¢ c¨¾ ®¤q¢³¤q ¢¶À ¦³ m³ ¾ ¶£ Á¬¢m ¤² «µ n³ i³ ¦® ®® ³ ¿ ³é ³¡µ¾ª ©¤¶¤¡³ ±¨² ¡³ Á n ³ ³ ¦ ¹¤¶ ¤±¤³¢ « ¦³ ¾ ¦¶Æ£ ¸Æ® ³ ¬³ Á¬ém ¤±£® ® ¾¢¸® «± ³ ¹ ° À¤ ¾¤¶£ ³ ³ ¤ºn« ¡º¾ Å ¨µ¤² ¬ ªq¬£ ¾¢¸® ¦ ¹¤¶ ³¤³Â q ³¤q ®´¾¡® ±¾ µ ¾ ¤³ ¤©¤¶ ¤¤¢¤³ ² ³ ³¤ º ¨³ «¹ ¹¢¨µ µÈ ¶ ®m® ¹ «¹¤³ª ¤q ³ ¶ ® ¾¢¸® ¾ Å ¤²¦ ¿ n ¨² ± ¡³ ±¨² ®® ¾ ¶£ ¾¬ ¸® ¹¢ ¤ ® ¾¢¸® £º¾ Å ¾ ®¤q ®£ è­³ ¤¤³ «¶¢³ ® ¾¢¸® ¤± ¶Æ ®¤q º ³¨ q ¾ Å ¤²¦ ® ¿ m ¾ ¶ ¬³ Á¬ém µ º¦« ¤³¢ ®¹ ¤ ³ ¶ À ©¤¶ ¤² ¬n¨££® ¨¢µ ¤q «¹ ³¡µ ³¦ ®´¾¡® ³ m® ¹m « ¤©¤¶ ¤¤¢¤³ ³ Á¬ém ¹¤¶ ¹¤¶¤²¢£q ® ¾¢¸® «® ³¢¤³£¦±¾®¶£ ¾ µÆ¢¾ µ¢Â n ¶Æ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¨m³ ©º £q ²Æ¨ ¤±¾ © À ¤©² q ¨² ®² ³¤ ¾«³¤q ¾¨¦³ ZZZ JOREDODUW FR WK ZZZ IDFHERRN FRP *OREDO $UW 7KDLODQG


2013 August

u)$0 «² é ¤¡³ Á n v ¾¤³Â ¢¡³ ¤¤£³ ³©Á ¨² ³ ² ¾¦£ ¶ ¨m³ m± A A

2013 September u)0 ¤²Ç ¶Æ v

u)$0 ¤²Ç ¶Æ v

¾ c ©º £q

“พิษ9ณ-6ุโ1ล5-ก05”55 À ¤ 08

¾ c ©º £q

“GraHQnLQd J v “พัทลุง” 2S


2013 October

“1PD-PAC and Global Art WLRQDO & RPSHWLWLRQ v

ตอน...

นักประดิษฐตัวจิ๋วไอเดียสุดเจง

0\ ,QYHQWLRQ

“GrHaQnLQd J v 2S ¾ c ©º £q

า” “มี โชคพ ©ºลาซ £q ¶Æ

¾ ¶£ Á¬¢m

À ¤ 085-041-3478

“Global Art 2013 November International &RPSHWLWLRQ v ¬¦² ³ ³¤ ¤± ¨ ¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ Á ³ 3 3$& DQG *OREDO $UW 1DWLRQDO &RPSHWLWLRQ ¾«¤Å «µÇ  ¾¤³ Å ±Â n ²¨¿ ¾£³¨ ¾ m ºn ±¾¦µ© ¾ | ² ¨ ¿ ¤±¾ ©Â £  ¿ m ² v¤± ² ³ ³ ³ µv ¶Æ ³¬¦¶ ¤±¾ © ®µ À ¶¾ ¶£ m±

แลว พบกนั นะคะ !!!!


+DOO RI )DPH ² ¶Ç n® Ä ¾ m À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¶Æ  ¨³ ¦¨ ¦³£ À ¨q ¢d ®¸ ¨nÁ ³¤ ¤± ¨ ¨³ ¡³ ³ ¶ Æ ³m Ä Á ¤® ¶Ç ¢¶ ±Á ¤ ² n³ n³ ¾¤³Â ¢ ² ¾¦£g A A

¤³ ¨²¦ ¢¾ £ ¡q ³ ¬¨³ é ¹ 7¦¹ d µ À£¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³¶ (¦¿ ¤¢n ±Á«) ¶Æ ®³£

การประกวดวาดภาพ แหลงทองเที่ยวภายใน กลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน

¤³ ¨²¦ ¢¾ £ «¥ª «µ ² é³m ) é 10ª¹ éd À³¤ ¾¤£¶ ® ¹ ¹ ³(¦® é ¤ ®³£¹

± ƶ

การประกวดวาดภาพ แหลงทองเทีย่ วภายใน กลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ©

การประกวดวาดภาพ แหลงทองเที่ยวภายใน กลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน

é ¤² d À¤³ ¾¤£¶ £¶ q ®´ ¹ ¶ ³(¦¤¨µ )

®³£¹ 10

¤± ƶ

¤³ ¨²¦ ¶Æ

การประกวดวาดภาพ แหลงทองเทีย่ วภายใน กลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน

q ¡«² ¾ ª¢« ¹  ©³¦ é ² ¹ 7 d À¤ ¾¤£¶ À £² ¤(±Â® q) £ ƶ ®³


¤³ ¨²¦ ±¾¦µ© 0 ¤ ¡d À¨¤ªµ ¾£¤£¶ q ®µ¢«² ¿« ¢² i é² (© ¤ d ³h )

®³£¹ 1

¤¶ ³ ³

การประกวดวาดภาพ "อัสสัมชัญ ศรีราชา รวมพลังตานยาเสพติด ป 2556"

¤³ ¨²¦ ±¾¦µ© ®² ²

การประกวดวาดภาพ ของโรงเรียน หัวขอ "คุณครูของฉัน"

¤³ ¨²¦ ¾¬¤¶£é ® é ¢ ¢¹ ³« £±«¤¹ £¶ q ( ´Ç )

¾¤£¶ ¤ ² q ² ©³« ¤q ®³£¹ 10 d À¤

การประกวดการแขงขัน ทักษะวิชาชีพนักเรียน โรงเรียนนอกระบบ รุน อายุ 7-9 ป

q ´Â ©³¦ é ¤µ ² d À ¤ ¾¤£¶ ® ¹ ³(¦¿ ± ¨³) ¾£³ ®³£¹ 7

¤³ ¨²¦ ¢¾ £

การประกวดวาดภาพ แหลงทองเที่ยวภายใน กลุมจังหวัดภาคใต ฝงอันดามัน

é ¤º «µ d ³À¤ «¾¥¤¤£¶ £¶ª «®³«µ ¹ µ ¹ ³(­è ¦¯ ² ³m ) ®³£¹ 162

³ ¢¤ ±2 ƶ


«¨²« ¶ ¤² n® Ä ¹ m³ ¦² ¢³ ² ®¶ ¤²Ç ² $UW RI 9LHZ ² ¶Ç ¾ | ² ¶ Æ ¿¦n¨ ± ¤² ³ ² ¶ Æ ³m ¢³ n® Ä Â n ¦® ¨³ ¡³ Á ¬ n³«² ¨q ³ ³¤¨³ ¤º ¤m³ ¾¤ ³ µ ¾ | ¡³ «² ¨q ³m Ä ²  ¿¦n¨ ² Ç ·Æ ¶Æ m³ ¢³ n® Ä ¨³ ³ µ ³ ³¤ ³ «² ¨q ¶Æ¾ £¾¬Å ¢³

“สรางโครงราง จากภาพสัตว ดวยรูปรางเรขาคณิต”

Á ² ¶Ç¾¤³¢³ ¦® ¨³ ¡³ Á ¬ n³ ³ ¡³ «² ¨q n ¿ ¶Æ¢¶ ¨³¢¾¬¢¸® ¤µ À £¨³ À ¤ ¤m³ ³ ¤º ¤m³ ¾¤ ³ µ ¿ m¢m n® Á  ± ¤² ·Æ ¡³ Á ¬ n³«² ¨q ¶Æ¾¤³ ± ¦® ´¢³¨³ ¾ | ¡³ «² ¨q®£m³ m³£ n® Ä «³¢³¤ ´Â ¦® ¨³  n®£m³ ¾ n³Á · Æ ³ ² ª± ¶ Æ ®n Ä Â n e ² ¢³ ² Ç ¿ m ² ¿¤ · ² ¶ Ç ¤² ¾ ¸®Æ ¢m¾ | ³¤¾«¶£¾¨¦³ ¾¤³¢³¾¤µÆ¢ ² ¾¦£ ± ¤²

1. ¬³¡³ Á ¬ n³«² ¨q ¶Æ n® Ä n® ³¤¨³ Á ²¨®£m³ ¾ | ¡³ Á ¬ n³¿¢¨®£m³ m³£

2. ¾¢¸Æ® n® Ä Â n¡³ Á ¬ n³«² ¨q ³¢ n® ³¤¿¦n¨ Á¬n n® Ä ¨³ ¤º ¤ ¦¢ Á «m¨ ¶Æ¾ | ¬²¨ ³¢¡³ ²¨®£m³ ¶Æ

3. ¨³ ¤º «³¢¾¬¦¶Æ£¢ Á «m¨ ¶Æ¾ | ¬º ·Æ ¬º n³ ¨³ ±¾ | «³¢¾¬¦¶Æ£¢Á¬ém «m¨ ¬º n³£ Á n«³¢¾¬¦¶Æ£¢ ¶Æ¢¶ ³ ¾¦Å ¦ ¡³ ²¨®£m³ ¶Æ

4. ¨³ «¶Æ¾¬¦¶Æ£¢ ³ ¬¢ºÁ «m¨ ¶Æ¾ | ³ ¡³ ²¨®£m³ ¶Æ

5. ¨³ «¶¾Æ ¬¦¶£Æ ¢ ³ ¬¢º Á «m¨ ¶¾Æ | ® ³¿¦±¤º ¤ ¨ ¤¶ Á «m¨ ¶Æ¾ | ¦º ³ ¡³ ²¨®£m³ ¶Æ

6. ¨³ «³¢¾¬¦¶Æ£¢ «m¨ ¶Æ¾ | ¢º ¡³ ²¨®£m³ ¶Æ

Á¬n n® Ä ¦® ¨³ ¾¤ ³ µ ³¢¡³ ²¨®£m³ ³ ¡³ ¶Æ ³¢ ²Ç ® À £¨³ ² ¦  Á ¡³ n ¿ ¾¢¸Æ® n® Ä Â nÀ ¤ ¤m³ ³ ¤º ¤m³ ¾¤ ³ µ ¿¦n¨ Á «m¨ ® ³¤¨³ ¡³ À £Á n¾«n m³ Ä Á ³¤¨³ ·Æ ¤±¬¨m³ ¶Æ n® Ä ¨³ n® «² ¾ n¨£¨m³ ¤ «m¨ ¬ ¨¤Á n¾«n ®±Â¤ ·Æ n® Ä ¨¤¾¤µÆ¢¨³ ¶¦±«m¨ ¿¦n¨ m®£Ä m®Â ¾¤¸Æ®£Ä ¾ ¸Æ® m³£ m® ³¤¨³ ¡³ Á ¬ n³ ® «² ¨q ²Ç Ä


n® Ä ¦® ¨³ ¾«n À n ³¢¤®£ ¾«n ¤± ¤n®¢ ² º¡³ n ² ¤± ®

นองๆ... ทดลอง นำภาพใบหนา สัตวอื่นๆ มาทดลองฝกฝน ทักษะเพิ่มเติมนะครับ สวนฉบับนี้ขอกลาวคำวา สวัสดีทุกทานครับ


ฉบับนีค้ ณ ุ ครูรวบรวมคำถามจากตางประเทศมาดูวา ประเด็นของ ผูป กครองตางประเทศเขาถามอะไรกันบาง ลองติดตามดูนะครับ

*OREDO $UW &UHDWLYH ¹¯¯²Æ¥ " «m¨ Á¬ém¾ n³Á ¨m³À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ | À¤ ¾¤¶£ «® ©µ¦ ± ¿ m ¤µ Ä ¿¦n¨ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¸® « ³ ² «® ¨³¢ µ ¿¦± ² ³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q m³ ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ±

­§³ ¬» ¥ ¯ Ä §Â ¶§ ¯´¥q  | ¯¤m´ Æ¥ n´ "

n® Ä ¶ Æ ±¾¤¶£ *OREDO $UW ± n® ´¿ «® 3ODFHPHQW 7HVW

m® ¾ ¸Æ® º¨m³ ±¾¤µÆ¢¾¤¶£ Á ¤± ² ¬ À £¾¤³¿ m ¬¦² «º ¤®® ¾ | ²Ç ® ² ¶Ç )RXQGDWLRQ /HYHO «® ² ª± ¸ Ç ³ ³ n³ ©µ¦ ± ¤± ®  n¨£ ³¤¤± ³£«¶ ³¤¨³ ³¤ ² ® q ¤± ® ¡³ ¾ ¸®Æ ¾ | ¾ ¤¸®Æ ¢¸®Á ³¤ m³£ ® ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ qÁ¬n ² ¾ Å %DVLF /HYHO «® ¨µ ¶ ³¤ ² ³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q m³ ¤± ¨ ³¤ ³ ©µ¦ ± ¶Æ ² n® £µÆ ·Ç ,QWHUPHGLDWH /HYHO ² ³¢¹¢¢® ¿¦± ¨³¢ µ Á ¾ µ ³¢ ¤¤¢ ² ¤º ¤¤¢Á¬n«® ¦n® ² $GYDQFHG /HYHO ¾ n ² ª±¾ ³± n³ ³¢ ¨³¢ n® ³¤ ® º¾n ¤¶£ $GGLWLRQDO /HYHO ¾«¤µ¢ ² ª± n³ ³¤¨³ ¾ m ³¤®® ¿ ²¨ ³¤q º

Â É Â¥·¤ çn©Æ n¯²Æ¥ n´ " n® Ä ±¢¶ ² ª± ¸Ç ³ ³ ©µ¦ ± ¶Æ ¶ ·Ç ®£m³ ² ¾ ¿¦±«³¢³¤ «¸Æ®«³¤Á «µÆ ¶Æ n® ³¤ m³ ¡³ ¨³  n ¤¨¢ · ¢¶ ² ª± n³ ¤± ¨ ³¤ µ ¶Æ¾ | ¤± ¿ m Å¢¶ µ ³ ³¤ ¶Æ¾«¤µ¢¾¤¸Æ® ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q n¨£¾ m ²

©¶ · ´¥Â¥·¤ Å­nÆ n ¥²¬¶ ¶ §£´ ·¬Ê º " £³£³¢¢³®£m³ m®¾ ¸Æ® ¹ «² ³¬q z «¤¹ ² ³ ³¤¿ m¦± ¤²Ç ¶Æ¾¤¶£ ² ¹ ¤º¾ | ¤± ´ ®£m³ n®£ ¨¤¾¤¶£ Á¬n · ¤± ² %DVLF /HYHO %RRN /HYHO

Ä §Â ¶§ ¯´¥q m©¤¬£´ ¶Æ n ¥¶ ­¥¹¯ " ©µ¦ ± ¤¨¢ · À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢¶«¨m m¨£Á¬n«¢³ µ ® ¾ Å Ä ¶ Ç· ¿ m Å n® ´ ³ ¤m¨¢ ² º n ¤® Á ³¤ ¤² ¥ µ ¤¤¢ m³ Ä Á ¶¨ µ ¤± ´¨² ® ¾ Å Ä ¾® n¨£

n¯ Â¥·¤ ·ÂÊ §m£ ç²Å n¥²¤²Â©§´ Â¥·¤ · Ê d ¸ ² "

«¢¹ ¿ e ¬² ¿ m¦±¾¦m¢ ¹ ¤± ² Á n¾¨¦³¾¤¶£ ¾ ¦¶Æ£ ¤±¢³ ¾ ¸® ·Ç ®£ºm ² ² ³ ³¤ ® ¾ Å Ä ¿ m¦± ³ ®³ ¾¤¶£ ¡³£Á ¾ ¸® ¬¤¸® ³ ®³ Á n¾¨¦³¾¤¶£ ¤±¢³ ¾ ¸® ³¤¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ®£m³ n®£ ¨¤¾¤¶£ Á¬n · /HYHO ·Æ n³¾¤µÆ¢ ¾¤¶£ ³ )RXQGDWLRQ ±Á n¾¨¦³¾¤¶£ ¤±¢³ d ¤·Æ

¥»Ä §Â ¶§ ¯´¥q  | Å ¥ " ¾ | ¶ Æ ³m ¤± ¨ ³¤ ² ¾¦¸® ¿¦±® ¤¢ ³¢¬¦² «º ¤ ³¢¢³ ¤ ³ ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q À £¢¶ Dz ¤º ƶ ©µ¦ ± ¤ ¢³ ¿¦±Â¢m n ¤ ¿ m n® ¢¶ ¸Ç ³ ³ ©µ¦ ±¢³ n³ ¤n®¢ ² ³¤ e ´¡³ ¦ ³ ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ®£m³ m®¾ ¸Æ®

Ä §Â ¶§ ¯´¥q ¬¯ ©´£ ¶ ¬¥n´ ¬¥¥ q ¯¤m´ Æ¥ " ¾¤³¾¤µ¢Æ «® ² ² Ç ¿ m )RXQGDWLRQ m³ ¤± ¨ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ³¢ ¬¦² «º ¤¿¦± ² ³¾ Å ¾ | ¤³£ ¹ ¦ ¿ m ¨ ¤ ² ³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q ± º «® ®£m³ ¤µ ² ²Ç ¿ m¤± ² %DVLF /HYHO ¾ | n  À £ e Á¬n ¾ Å µ ®£m³ ¢¶¾¬ ¹ ¦ ¿¦±Á n µ ³ ³¤ ¨ º m ²  ¾ | ¤± ¨ ³¤¾ µ &UHDWLYH 3UREOHP 6ROYLQJ ¶Æ n³ ³£« µ zé鳿¦±«¤n³ ¤± ¨ ³¤ ¾¤¶£ ¤ºn®£m³ « ¹ « ³

» n ¥¯ ² m©¤Å­n ¯n Â¥·¤ Ä §Â ¶§ ¯´¥q Æ n · ˸ ¯¤m´ Æ¥ "

£³£³¢Á¬n ´¦² Á ² n® Ä ¿¦±¿ ± ´Á ¾ µ «¤n³ «¤¤ q ¾ ¸®Æ Á¬n¾ Å Ä ¢¶ ´¦² Á Á ³¤ ² ³ d¢¸®®£m³ m®¾ ¸Æ® EDODQFH ¤±¬¨m³ ¨µ ³ ³¤ ¿¦± À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á¬n¾¬¢³±«¢ ± m¨£ Á¬n ³¤¾¤¶£ ¤ºn ® ¾ Å Ä ² ³ ·Ç  ®£m³ ¤¨ ¾¤Å¨

Å &HUWLILFDWH ¯ *OREDO $UW µÆ Å n ¥²Ä¤ q¯²Æ¥Æ n ´n " ¾ | SURILOH ¨ º m ² ³¤«® «²¢¡³ª q ³¢À¤ ¾¤¶£ m³ Ä ¾ ¤³±¬¦² «º ¤ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ | ¶£Æ ®¢¤² Á ¬¦³£Ä ¤±¾ © ²¨Æ À¦ ¿¦± ¨m³ «³ ³ Á ¤±¾ ©Â £


«¨²« ¶ m± ®¦²¢ q 6KRZ 3URXG 6SHFLDO ¤²Ç ¶Ç ¾¤³ ± ³¾ ¸®Æ Ä Â ¤º n ² ² ©µ¦ c «³¨ ¾ m ¶¾Æ ¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢³ · d d¢®¸ ³¤¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ À ¾ m ¢m¾ | ¤® Á ¤ ¾¤³¢³ ¹£ ² ¾ n³ ² ¾¦£ ¶ ¨m³ m±g

¬¾q ¤ ¹ ­ µ ¤ ¨ ¤ ³ é ³ «³¨ ³ ¤ ®³£¹ d ¢ n® ¿

´¾ Åé

«³ µ µ º¦ ...................................................... À¤ ¾¤¶£ Q: นองแพรเริม ่ ตนเรียนตัง้ แตเมือ่ ไหร และเรียนมานานแคไหนแลวคะ A: ¾¤µÆ¢¾¤¶£ ²Ç ¿ m¤± ² )RXQGDWLRQ · z è ² ¤± ² $GYDQFH ¾ | ¤±£±¾¨¦³ d¿¦n¨ m± Q: เรียนมานานแบบนี้ นองแพรรูส กึ ชอบหรือประทับใจอะไรในโกลเบิล อารต มากทีส่ ด ุ คะ A: ¤ºn«· ® ¶ÆÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ¢¶ ³¤«® ¾ | ¦´ ² ¾ ¸Æ® ² ³ d¢¸®¾ | ²Ç Ä Â ´Á¬n«³¢³¤

´ ¨³¢¤ºn ¿¦± ² ª± ¶Æ n¾¤¶£  ¤±£¹ qÁ n ¶ÆÀ¤ ¾¤¶£  n n¨£ m±

Q: หลังจากมาเรียนที่ โกลเบิล อารต นองแพรคิดวาตัวเองมี พัฒนาการที่ดีขึ้นในดานใด อยางไรบางคะ A: ¶ ·Ç m± ²Ç Á n³ ³¤¨³ ¡³ ¤± ³£«¶¿¦± ³¤ ² ® q ¤± ® ® ¤º ¿¦± ³¤«¸Æ®«³¤¾¤¸Æ® ¤³¨ m³ ³ ¤º ¡³  n¾ n³Á ¢³ ·Ç m± Q: แลวจากที่ ไดเรียนมา นองแพรรูส กึ ชอบเทคนิคการวาดรูป ระบายสีแบบไหนมากที่สุดคะ A: ® ³¤¦ «¶À «¾ ®¤q m± ¾ ¤³±¾¤³Â¢m ´¾ | n® ¨³ Á¬n¾ ¶È£ ¿ m ¤m³ Á¬n ®¤ºn¾¤¸Æ® ¿¦n¨ Ť± ³£«¶ ²  n¾¦£ ¾ ¸Ç®«¶Á n m³£ ¢¶¾ µ Á¬n¾¦¸® Á n  n¬¦³ ¬¦³£ m¨£ ¤±¬£² ¾¨¦³¿¦±¿¤ Á ³¤¨³ ¡³ Á¬émÄ n ¶ m± Q: วาดภาพเกงแบบนี้เคยไปประกวดที่ ไหนมาบางหรือเปลาเอย A: «m¨ Á¬ém Å ¤± ¨ ¶ÆÀ¤ ¾¤¶£ m±  n¤² ¤³ ¨²¦¾ ¸® ¹ ¤® ¾ ¤³±¾¤³ m® n³

e ¢³¾£®± ¿¦n¨ Å¢ ¶ ¤± ¨ ³ *OREDO $UW &RPSHWLWLRQ Å n¤ ² ¤³ ¨²¦¾¬¢¸® ² m± ผานเวทีการประกวดมาหลายครัง้ แบบนี้ นองแพรไดนำเทคนิคทีเ่ รียน ในโกลเบิล อารต ไปปรับใช ในการประกวดแขงขันอยางไรบางคะ A:  nÁ n¾¤¸Æ® ¨³ ¡³ ¤± ³£«¶ ¿¦±¾ µ ¦º ¾¦m ¶Æ ´Á¬n¤º «¨£ ³¢ ·Ç m± ³¤¨³ ® q ¤± ® ¡³ Á¬n º m³« Á ¿¦± ³¤¨³ ¡³ Á¬n«¸Æ® ¨³¢¬¢³£ n¨£ m± Q:

Q: สุดทายนี้ ฝากถึงเพื่อนๆ ที่สนใจเรียนศิลปะหนอยคา ^^ A: ¾ ¸Æ® Ä n® Ä Â¬ ¶Æ¢¶ ¾¨¦³¨m³ ¬¤¸® ¸Æ ® Á ©µ¦ ± Å«³¢³¤ ¾¤¶£  n ¸®¾ | ³¤

Á n¾¨¦³¨m³ Á¬n¾ µ ¤±À£ q ¿¦±£² ¾ | ¤±À£ q ² ²¨¾® ®¶ n¨£ ± ±


6KRZ 3URXG ² ¦ ³ «¹ «¤n³ «¤¤ q ¶Æ¾¬¦m³ µ ¤ ¤ n®£Â n¬¢¹ ¾¨¶£ ² ´ ¦ ³ ¾ p Ä Á ¬n® ¾¤¶£ ¢³À ¨qÁ¬n ¾ ¸Æ® Ä n ¢ ² ±¢¶Á ¤ ² n³ n³

“¡ÇÒ§µÑÇ˹Öè§à»ç¹à¾×èÍ¹Ê¹Ô |¬ ¯ ¨ |¢­ ¬| « ´|»¥²¨ ¬ · ¼ Ã| « ° ¯ ¨ ­ â ¨ ´Ã»¥ |¯ áµèÊѵÇì·Ø¡µÑÇ¡çà»ç¹à¾×è͹¡Ñ¹ä´¨ ¦ ´ ¯ ¢Ã­¦ ´ ¨ ­ °Ä ´ ° ¢­ é ¥ ³|¥ ­ » ­«¥¬ ¢Ç ³| ¬¢ ¯ ¥³} Ä ¨ í ° ¢­ ¥³}

é ¤²«¤µ ¤q ¾®¶Æ£¨¥ µÂ ¤ ¾ £q

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¾ À£¾ ® ¿¨ q ¨ Áô ´»}­¿ |  «» ¯ ó Ç ­ â ° ¼ ¢Ä | ¦ ¢| ¨ ¦ ´ ¨ °Ã ¬ ³ | ¢Ç ¼ «¥ ¬ ó Ç » ­«¥°¥¢ ° «Ã ¼} ¦

0U 7LUDUDW &KDQH\ 7UH\

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ¾ Å q¿® ¤º«q«³ ¤ » ¬ ¯ ­ » ²Ã¨ ­ ¥°¦Ç|¬ ¦ ´ ¨ ¦ ´ °Ã ­ â »¦ ²¨¥¯ ½ ± ¢­ ­ °Ä¨¨| ­ ¾¦Ä»¦ ²¨ |¬ ¾ ¯ ­ °Ã» ¿ Ä ¬ ¬

´»¨Â| Ç¿ í « °Ã»}­¾¦ à ¨ ­ °Ä °Ã¿ ľ Ä» ¯ |­ » ­«¥°½ °Ã¿ à Ĩ « ­ ¿ à Į¦ ¬|¦ ²¨¥«|¯ »¦ ²¨ ³| ¬Ä

é ¦µ ³ ²Ç ¤ µ ¿ ¢ l ¦ ©µ ¨£ ´ ® £ ¶ ¾¤ ®³£¹ d À¤

é «³ µ ³ ¤² ¡¤³ ¤ ¾ ¦

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³ µ ¤±«³ ¢µ ¤


» í Ĩ » ¨» ²¨ ®¦ ±Ã ° ¬ Ç¥¯ ­| ­ ¥¬ ¢Ç ³| ¬¢ í °¾ °Ã¿ Ä» ¨}¨ ¯ « °

9HQLFH »  » ²¨ °Ã » ° ¥ ¨ ­|¼¥ ¾¦Ä»¦Â ± ¥°}¨ ¼ à ®Ä ­|­£ ±| ¨ }Ä­ ¿ ļ |¥ ° ° ­Ã Á » ²¨Ã ¾¦Ä ­ ° Ä ° ¢­ ¥ ¾¥ ¨ ¨³ à ° ¯ ¯ ¼ « »Ã°  ­ ¼ | ° à »}° Ä¢ ¥° ®Ä ¿ ÿ Ä ­| é ¤¨ ¨¹ µ «¹¾ ¤µé¦³¡ h³ ®³£¹ d ¨ à ±­ à ° ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£µ« ¤³« ©¤¶¾ ¤µé ¢µ q

à ¯ ¬ ³¤«³« À¤ ¾¤¶£ +DUURZ ,QWHUQDWLRQDO 6FKRRO

q ¨µ¾ ©«¹¨¤¤ ¡º¢µ

»¥²¨ ° ­Ä Ç |¬ |¨ ¯ ­Ã »  » ²¨Ã |¬ ¢| ¬ ¨ ¢ |¬ ¿ í¨­¦­ ¢¬ ¦ ± à ¢| ¬ » ¯ ¿ » ¨|¢­ ± ¢­ ¼ ¬ |¢­ »  ¨­¦­ » Ä­|¢­ » ° | «½ ¦ ° ¢| ¬ ¯ à ° ¢¯ à ­ ¼ þ °¥Ã ³ |¢­ |¦ °¿ ¿ Ä

º¦  q

©¹¡¾©¤ª q ©¤¶ ² «³ ¤«¨³ µ¾ ©¤m¢¾ ¦n³ ®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ «³¤

à ¿ à °» Ä­ ´|¢¬¢ ­ Ç ¼¦Ã ¦ ± à ²¨Ã ­ Ç ¦ ² ¬ ¬ Ä ¢¬ ¬ ¨ Ĩ |¯ ¼ à ¾ ­ °»Ä Ä ­|­£¥¢ Á ­ Ç ¬

é ² £ ¤ z ¢³¦²£ ¾®¢¢¶Æ

®³£¹ d À¤ ¾¤¶£ ®² «²¢ ²é ® ¿¨ q«¶¦¢


P-PAC & Global Art National Competition 2013 ตอน My Invention

¦² ¢³®¶ ¿¦n¨ m³ ² À® ³« ¶Ä ¶Æ n® ±Â n«²¢ ²« ² ¤±« ³¤ q ³¤¿ m ² ¿ /LYH &RP SHWLWLRQ  n ¦ ¦m®£ ¦² ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ qÁ ¾¨ ¶¤± ² ¤±¾ © ¤n®¢ n¨£ ¨³¢¡³ ¡º¢µÁ ³ ¤±« ³¤ q£µÆ Á¬ém ® ¬n® ¾¤¶£ ® ³ ¶Ç ºn ± ³¤¿ m ² £² ±Â n µ ¦² i³Á ³ ± ²¨¿ ¤±¾ ©Â ¿ m ² ¤± ² ³ ³ ³ µ ¶Æ ³¬¦¶ ®µ À ¶¾ ¶£ ² ®¶ n¨£

เตรียมพรอมสำหรับวันแขงขัน

«¨¢¾«¸Ç®£¸ ² ¾¤¶£ *OREDO $UW Á ¨² ¿ m ² ³ ®³¬³¤¾ n³ ¿¦± µ ² µ¡³¤ µ «m¨ ²¨Á¬n¾¤¶£ ¤n®£ m® ¾ n³¿ m ² 3. ´®¹ ¤ q¾ ¤¸Æ® ¾ ¶£ ¶ÆÁ nÁ ³¤ ¤± ¨  ¾® µ «® £³ ¦ ¾¬¦³ µ «® «¶Â¢n «¶ Å® Ç´¢² «¶À «¾ ®¤q ºm ² ¢m® ¹é³ Á¬n ´ ³¨¿¦± ³ ¾ ¤¢³Á nÁ ³¤¿ m ² Á ³¤¿ m ² ¤²Ç ¶Ç ³ ¤± ³ª ® ¦¹m¢ $ ¿¦± % ¸® ¨n³ £³¨ µÇ¨ ¿¦± ³ ¤± ³ª ® ¦¹m¢ & ¿¦± ' ¸® £³¨ µÇ¨ ¬²¨ n® ³¤ ¤± ¨ ® ¦¹m¢ $ ¿¦± % ±¢¶¡³ Á¬n ³ «m¨ ºn¿ m ² ± n® ¨³ ¿¦±¤± ³£«¶¾ µÆ¢¾ µ¢ «´¬¤² ¬²¨ n® ³¤¿ m ² ® ¦¹m¢ & ¿¦± ' ±¿ n Á¬n ¤³ Á ¨² ¶Æ ¤± ¨ 6. ¤µª² ° ±¾ ¤¶£¢®³¬³¤ ¦³ ¨² «´¬¤² ºn¾ n³ ¤± ¨ ¶ÆÀ o±¿ m ² ¬¦² ³¤¿ m ² ¾«¤Å ® ¿ m¦± ¦¹m¢ ¾ ¸Æ® ¨³¢ ¦® ¡²£ ® ² ¾¤¶£ ³ ¤µª² ° ¢m® ¹é³ Á¬n ºn¾ n³ ¤± ¨ ®® ® ¸Ç ¶Æ ³¤ ¤± ¨ À £¦´ ² ¬³ ¢¶ ¨³¢ ´¾ | n® ®® ³ ¸Ç ¶Æ m³ ºn ¤® ¤¹ ³¿ n ¾ n³¬ n³ ¶Æ ¤µ¾¨ è ¦ ±¾ ¶£ ¾ ¸Æ®¦ ¸Æ® £¸ £² ¹ ¤²Ç 8. ³ ¤µª² ° ®« ¨ «µ µÁÊ ³¤¤² µ ® m® ³¤«ºé¬³£ ® ¤² £q« µ «m¨ ²¨ ³¤ ³ ¾ Å ¿¦± ¬¤¸® ¨³¢¾«¶£¬³£Á Ä ¶¾Æ µ · Ç ¤±¬¨m³ ¤± ¨ Á ¤ ¶ ƶ «nº ¢² ¤¿ n n®¢º¦ ¶¾Æ | ¾ Å ³ ¤µª² ° ®£ ¾¦µ «µ µÁÊ ³¤  n¤² ¤³ ¨²¦¿¦± n® ´«m ¤³ ¨²¦ ¸

กำหนดการวันแขงขัน 5 ตุลาคม 2013 µ ¤¤¢ m¨ ¾ n³

² ³¤¿ m ² ¶Æ ²Ç ¾¨¦³

m¨ ¾¨¦³ ³¤¿ m ² ¤² ¾¬¤¶£é¾ n³¤m¨¢ ³ ¿¦±¤² ¤± ³ ®³¬³¤ ¶ÆÀ o±¿ m ² ºn ¤® ¤² ² ¾¤¶£ ®® ³ ¸Ç ¶Æ¿ m ² m¨ ¾¨¦³ ³¤¿ m ² ¤² ¾¬¤¶£é¾ n³¤m¨¢ ³ ¿¦±¤² ¤± ³ ®³¬³¤ ¶ÆÀ o±¿ m ² ºn ¤® ¤² ² ¾¤¶£ ®® ³ ¸Ç ¶Æ¿ m ²

µ ¤¤¢ m¨ m³£

² ³¤¿ m ² ¶Æ ²Ç ¾¨¦³

¾ n³ ¸Ç ¶Æ ¤± ³©¤³ ¨²¦Â n ²Ç ¿ m¾¨¦³ µ ¾¶ c ¿¦± ¤± ³© ¦¤³ ¨²¦


¨² ¶Ç¾¤³ ±¢³ ´ ¨³¢¤ºn ² ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ² ¬¨² ¶Æ®£ºm¾¬ ¸®«¹ Á ¿ «£³¢ ¬¦³£Ä ±¤n® ®p® ² ¿¦n¨¦m±¨m³ ² ¬¨² ¶Æ¨m³ ¶Ç ¸®¾ ¶£ ¤³£ ²Æ ¾® ¾ n³

¹ ¤µ¤² ªq ¾ ¤¸® ² ¹ ®³¤q

ºn ¤µ¬³¤©º £q¾ ¶£ ¤³£ ¨³¢¾ | ¢³ m® ² «µ Á ´ À ¦¾ µ¦ ®³¤q n® ¾¤µÆ¢ ³ ¢¤ºn ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q  n®£m³ ¤ ¸® ¢¾¤µÆ¢ ¤º n ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á ± ¶ Æ ¢ ´ ³ ¶ Æ ¦ ¹¤ ¶ ¾ µ ¨³¢ « Á ³ Á ¦µ¨ ¶ Æ ¤º ³Â ¿ Á ¬n³ ² ¿¬m ¬ · Æ £m³ ¦ ¹¤¶ m®¢³«m ¦º ¾ n³Â ¾¤¶£ ² ¨³¢¬¨² Á ³¤ e ¦º Á¬n¢«¶ ¢³ µ Á ³ ©µ¦ ± ¶¾Æ ³ ® ¦ Å ®¸ ¾¤¶£ ² Ç ¿ m ) / ¶©Æ º £q ¦ ¹¤¶ ¤² ¿¦±£² ¾¤¶£ m®¾ ¸Æ® · ¾ | µ«º qÁ ¾ ¸Ç®¬³ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ¶Æ ´Á¬n ¢¢²Æ Á Á ¹¤ µ ¶Ç ¿¦± ¨² ¬ ·Æ ± ¶Æ ¢ ²Æ ¤®¦º ¶Æ©º £q ¦ ¹¤¶ ²Ç Å ¤± ³© £³£©º £q À £ ¨m³£² ³ ©º £q ¾Æ¶ ¶£ ¤³£ ¤± ® ² ¢¶ ¨³¢ n® ³¤ ¤± ® ¹¤ µ ¤® ¤²¨ · Ç n¨£ · ¦¹£¾ ¶£Æ ¨ ¾ µ ¾ n³¢³«¢² ¤¾ | ¬ · Æ Á «¢³ µ ® À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¤²

ตองยอมรับโกลเบิล อารต ในสวนของหลั หลักสูตรทีม่ คี วามแข็งแกรง ชัดเจนและเปนขัน้ เปนตอน ¢® ¨m³ ¹¤ µ ¶ÇÁ ® ³ ±¾ | ®£m³ ¤ ¾ | ¹¤ µ ³¤©· ª³ ¶Æ ³¤¿ m ² «º ²Ç ©µ¦ ±¨³ ¡³ ¿¦± ©µ¦ ±¿ ®¸Æ Ä ¿ m n® £®¢¤² À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á «m¨ ® ¬¦² «º ¤ ¶¢Æ ¶ ¨³¢¿ Å ¿ ¤m ² ¾ ¿¦±¾ | ² Ç ¾ | ® º n ¤® ® n® Ä «²¢ ²«Â n ¿¦± ´Â «º m ¦³  n®£m³ ¶ Æ ¢ ¢m µ ¨m³ ±¿« Á¬n¾¬Å  n ² ¾ ® ³ ® ©º £q¾ ¶£ ¤³£ ¶Æ ³ ¬¨² ¨n m¨ ¾¤µ¢Æ n ® ³ ®² Á ¦n ¾¤³ ¾ n ¹ ¡³ ³¤¾¤¶£ Á¬n¢³ À £¨² ¨³¢«´¾¤Å ³ ³¤ £³£³¢«m ³ ¾ n³ ¤± ¨ ³¢ « ³¢ m³ Ä Á¬n¢³ ·Ç

«µ Æ «´ ²é ² ³¤¾ c À ¦¾ µ¦ ®³¤q Á¬¢mÄ ¸®®±Â¤ ³ ®±Â¤ · ¹ m® ¹ ¿¢m n® Ä n³ À £¬¦² ³¤ ¸® ¨³¢ ¶ÀÆ ¦¾ µ¦ ®³¤q ¾ | ¬ · Æ Á ¹¤ µ ¢m ³ ®±Â¤¢³ ¤² ® ´ ¤² g ¶ ® m® ¤µ ³¤ ³ ³¤©· ª³ ¨³¢«´ ²é · ®£º m ƶ ³¤Á¬n ¤µ ³¤ ¶Æ ® ¹ ¤² ¤± ² Á ¿¦± ® « ® ¨³¢ n® ³¤ ³ ³¤©· ª³ m³ ¬¦² «º ¤ ¿ mÁ ¬¦² ¨³¢¾ | ¤µ ¾¤³Â¢m®³ ® « ®  n ® ¨³¢ ³ ¬¨² ¶ Æ nº ¤® ¢¶ ¿ m ®Á¬n¾ ³¢¶¤®££µ¢Ç ¦²  n¨£ ¨³¢¡³ ¡º¢Áµ Á ¨³¢ ² Ç Á ² ³ ¶¦Æ º ¬¦³ ¾ ³ ´ ·Ç ¢³


¬¦³£ m³ « «²£ · ¤±À£ qÁ ³¤¾¤¶£ ¤m¨¢ ² ¤±¬¨m³ ¾ Å À ¿¦±¾ Å ¾¦Å ¨² ¶¾Ç ¤³¢³«® ³¢ ³ ¹ ¤ºÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q Á ¬¦³ ¬¦³£«³ ³ ² ¶ ¨m³ ¤² ¨m³ n® Ä ² Ç Â n®±Â¤ ³ ³¤ ¾¤¶£ ¤m¨¢¬n® ¾¤¶£ ² n³

นาย ก.สกนธ ศรีทอง (ครูกาน) ศูนยยูเซ็นเตอร ¤±¾ Å ¿¤ ³¤¾¤¶£ ¤¨¢ ² ® ¤±¬¨m³ ¾ Å ¾¦Å ² ¾ Å À ² Ç «µ Æ ¶¾Æ | ¤±À£ q ® ²¨ n® ² Ç «® m¨ ®³£¹¨£² ¸® n® ±¢¶ ³¤Á n ¶¨µ ³¤¾¤¶£ ¤ºnÁ «² ¢¬¢ºm¢³ ¢¶ ³¤ ¿¦ ¾ ¦¶£Æ ² ª± ² ¤±¬¨m³ ¨²£ ¢¶ ³¤ ¤² ²¨ ¤² ®³¤¢ q ¾ | ¿¤ ² ³¦Á Á ³¤ ´ ³ ® n® ¤±¾ Å ¶«Æ ® ³¤¾¤¶£ ¤¨¢ ² ¤±¬¨m³ ¾ Å ¾¦Å ² ¾ Å À ² Ç ¦ ¤± ±¢¶ ¦ ² ¾ Å ¾¦Å ¾ ¤³± ³¤¾¤¶£ ¤¨¢ ² ²Ç ºn ¤® ® ¾ Å ¾¦Å ®³ ¢¶ ³¤¾ ¤¶£ ¾ ¶£ ¦ ³ ² ¾ Å À ¦³£¾ | ¿¤ ² Á¬n ² ²¨¾ Å ¾¦Å ¶¾Æ ¤¶£ À £ º n ¤® ¦¸¢ ´ · · m¨ ®³£¹¿¦± ² ª± ³¤¾¤¶£ ® n®

นายชนาพันธ เพียรไธสง (ครูมิค) ศูนยวัชรพล ³¤«¤n³ «¤¤ q ¦ ³ ©µ¦ ± ¢¶«µÆ ¶Æ µ¾©ª®£ºm®£m³ ¬ ·Æ ² Æ ¸®©µ¦ ±Â¢m¢ ¶ ´¨m³ º ¬¤¸® µ n® Ä ³ ®³ ±£² ¢m ¦n³ ² «µ Á ² ³¤¾¦¸® Á n« ¶ ¿Æ¶ ¦ Á¬¢m¬¤¸® ³¤«¤n³ ¢¹¢¢® ¶¿Æ m³  ³ ¨³¢¾ | ¤µ ¢ ± ®£¿ ± ´ n® Ä ¶¾Æ ¤¶£ Á ¤± ² /HYHO ¾«¢® ¿¦± ¹ ¤² Ç Å ±¢¶¾«¶£ ¾ Å ¾¦Å Ä ³¢ m®¢³¨m³ ¢ ´ n³  n¬¢ ¬ º ´ n³  n ¬¤¸®¾ ¦m³ ² Æ ¸®¾¬ ¹ ¦«´ ²éÁ ³¤¾¤¶£ ¤m¨¢ ² ® ¾ Å ¶Æ m³ ¨²£ ¾ m ¶Æ¾¦¸® Á n«¶ ¶Æ¿ ¦ Á¬¢m n® Å®£³ ¦® Á n ³n ´Á¬n ³ ® ¾ Å ¾¦Å Ä ¢¶««¶ ² ¶«Æ Á« ´Á¬n¡³ º «¨£ ³¢¢³ £µÆ ·Ç ¿¦±«µÆ ¶Æ«´ ²é ¸® ³¤¿ ± ´ ¡³ ³ ¡³ ¶ÆÄ ®³ ¾ £¦ ¢¸® ´¢³¿¦n¨ ¶Æ Å ±¢¶ ´¿ ± ´ ¶Æ ¶Ä Á¬n n®  n ¦® ¾¦¸® Á nÁ ³¤«¤n³ «¤¤ q ¦ ³ ¾ µ ¾ | ¨³¢«²¢ ² q ƶ ¨m £«¤n³ Á¬n ¤¤£³ ³©Á ¬n® ¾¤¶£ ¢¶ ¨³¢« ¹ « ³ ¿¦±¾ | ² ¾® ¢³ £µÆ ·Ç

นายกฤษฎา นามนคร (ครูเกง) ศูนยระยอง ¤±À£ qÁ ³¤¾¤¶£ ¤m¨¢ ² n® Ä ±Â n¾¬Å ¦ ³ «¨£Ä ® ¶ÁÆ ¬n® ¾¤¶£ ´Á¬n ®n Ä ¬¦³£ ¾ µ ¿¤ ² ³¦Á Á ³¤ ´ ³ ¿¦±¾ | ³¤¤² ¤ºn¨m³ ³ Á ¤± ² m®Â ± ¾ | ®£m³ ¤ ¿¦±¢¶ ¨³¢ ¤± ¸®¤¸®¤n ¶ Æ ±¾¤¶£ Á¬n ¤± ² ¾ ¸Æ®¾¤¶£ Á ¤± ² m®Â n® ¶®¶ ®£m³ ¾¨¦³«® ¨³ ¡³ Á¬n º ¤± ³ ¾ Å «m¨ ¢³ Å ± ® ¬² ¢³ º ¤² ®² ¶ Ç Å ¾ | ¾¤¸®Æ ¶ ¤² ¶¾Æ Å ¾¦Å Å n¾¬Å ² Ç ® ³ ³¤ ´¬ ¡³ ¾¤ ³ µ e ³¤¢® ¿£ «m¨ ³¤ ² ® ¨n ®m ® · ¾¨¦³¾ Å Ä ¨³ ¾® ¾ ³ Å ±¾ n³Á m³£ ·Ç ¤² ¿¦± ¾¨¦³¿ ¤q ¤±« ³¤ q Å ±Â n ¨³¢ µ ¾¬Å ¶Æ¬¦³ ¬¦³£ ³ ¾ Å ¾¨¦³«® ¾ Å ¾¦Å ž¬¢¸® ¾ | ³¤ ¨ «µ Æ ¶Æ ¾ £¾¤¶£ ¢³Á¬n¾ Å À  n z n³¾ Å À ³ ¸®Ç ¬¤¸®Â¢m Dz Á ¾¤¶£ ¢ Å ±¾®³ ¦ ³ ® ¾ Å ¾¦Å ¶Æ ´«¨£Â Á¬n¾ ³ º ¿¦n¨¾ ³ Å ±¿ ²Ç Á ·Ç ¢³ Å ¸®¨m³¾ | ¿¤ ¦² ² Á¬n ¾ ³ ² ³¿¦± ²Ç Á ¾¤¶£  n ¤²

น.ส.ชลธิชา แกวมุกดา (ครูโอ) ศูนยนวมินทร ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± *OREDO $UW ® ³ ± e Á¬n¾ Å ¢¶«¢³ µ ¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¿¦n¨ ³¤®£ºm¤m¨¢ ² Á «² ¢ ž | «µÆ «´ ²é¾ m ² ³¤¾¤¶£ ¤m¨¢ ² À £Â¢m¿ m ³¢®³£¹ ± ´Á¬n¾ Å ¤º n ² ³¤¾®¸®Ç ¾ f®~ ¾ ¸®Æ ¿ m ®m ² ¤º n ² ³¤ m¨£¾¬¦¸® ¤º n ² ¿ m z ¨³¢ µ Á¬n ² ¢¶ ³¤ º¿¦¾ ¸®Ç ¬ ¹ Á¬n ² ®¶ n¨£ ¾ ¤³± ± ²Ç ³¤ ¶Æ n® ¢³¾¤¶£ ©µ¦ ± ±Â¢mÁ n n¿ m¾ ¶£ «¢³ µ ¬¤¸® ¡³ ¦ ³ ©µ¦ ± ¶Æ¢¶ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¿ m £² ±Â n¾ ¸®Æ Á¬¢m ³m ¨²£ m³ ¤ ¤ ¶ Æ ³m ¤²  ¾¦m³Á¬n ¹ m® ¹ ¿¢m z «¤n³ ¨³¢ º ² Á¬n ¤® ¤²¨®¶ n¨£ ± ±


«¨²« ¶ ¤² n® Ä ¨² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Ç¢³¾ µ ¾¦m Á «¨ ¿ m¾®o ¶ÆÀ ¦ ¶Ç ²  ¾ ® ²¨®±Â¤ Å¢m¤ºn«µ n® Ä ¾ m m¨£ ¶ÆÀ ¦ ¶Ç ¬³ ´ ® n¨£ ± ¤² ¨m³¾ n³ ²¨ ¤±¬¦³ ¶Æ¨m³ ¶Ç ¸® ²¨®±Â¤

วาดตอเติม.. ตามคำบอกเลา ฉันมีตา 2 ตา

ตัวฉันนั้น มีลายจุด ฉันมีปก 2 ขาง มีไว ใชบิน ตัวฉันนั้น กลมๆ ตัวฉันนั้นคือ......................... ..คำเฉลย.. แมลงเตาทอง

ฉันมีขา 6 ขา


© ©

´ ­y 5HQDLVVDQQ

©¦µ c ¦¢m¹¾¤£¶¦¦«µ ¨³¢ ¤µ ²Ç ¬¦³ ®£ºm ¤µ Ä ® ¶¨µ ¦¢m¹ Ƕ · ® ¾ £¶ ¤ ¿¦± ¤± «² ¢ ¦±¾®£¶ ¾¬¢®¸ ¤

คูรเบต (Courbet)

เจริโคต (Gericault)

โดเมยีร (Daumier)

Á n¿ ¨ µ ¿« ®® ³ n³ ®³¤¢ ¿q¦± µÁ ¢³ ¨³m¾¬ ¹¦ ´¨m³À¤¿¢ µ · ¢¶ ¨³¢¬¢³£ Á ¾n¤£¶ ³¤¿« ®® ƶ´Á¬¾n µ ¨³¢«±¾ ®¸ ®³¤¢ ®q£³m ¤ ¹¿¤ ¾ ¶Æ£¨ ² ¨³¢©¤² ³ ¨³¢¤² ¨³¢À ¤ ¨³¢ c£µ µ ¶ ¨³¢ ¾ ¦¶£ ² À £¿« ®³¤¢ q ®£³m ¦ Ʋ ¦n

ฟรานซิสโก โกยา (Francisco Goya)

ชาก - หลยุ ดาวดิี (Jacques-Louis David)

Neo ¿ ¦¨m³ Á¬¢m ¬¤¸® New «¨m ´¨³m ¦³«« µ ¢³ ³ ®Æ¸¾¤£¶ ¿ ®£³m ©¦µ ± ® ¤ ¶ ©¦µ ± £ ¹ ¾Ç¶¤£¶  ¨n³m µ¤ ¤¤¢¢ ¶¨³¢ ³¢ «Æ¶ ¹ Æ·¾ ®Ç¸¬³ ƶ³m£ ® ¢² ¾ | ¾¤¸Æ® ¤³¨ ³¢¾ µ£³£ ® ¤¶ ¿¦±¾¤¸Æ® ¤³¨¾ ¶Æ£¨ ² «¡³ « ² ¢ ³¤ ¤®

เดอลาครัว (eugene Delacroix)

ราฟาเอล (Raphael)

ไมเคิล แองเจลโล (Michel Angelo)

เลโอนาร โด ดาวนิชี (Leonardo da Vinci)

¾¤®¿ ®Å «q ¬¢³£ · ³¤¾ µÁ¬¢m ³ Á «¢²£ ¶Ç ©µ¦ c «¤n³ «¤¤ q Á ¤º ¨³¢ ³¢ ³¢ ¤¤¢ ³ µ ¿¦± ¨³¢ ³¢ ¶Æ¾ | ©µ¦ ±¿ ¦³«« µ ¾Æ¶ ¤é µ « º« ¹

5RPDQ 5HDOLV WLF

วิลเลียม เทอเนอร (William Turner)

5HQDLV 1HR VDQFH &ODVVLF


±¢v

VDQFH &XELVP

3RVW ,PSUHV ,PSUHV DOLVP VLRQLVP VLRQLVP &XELVP

จอรจ บราค (Georges Braque)

พาโบล ปกาสโซ (Pablo Picasso)

¨µ «µ¢q ¾ |¦² µ³¤«¤³n «¤¤ q ©µ¦ ± ¶Æ n¤² ®µ µ ¦¢³ ³ ¨ µ£³©³« ¤q À £¢¦¶ ²ª ±¾ | ¾¬¦¶Æ£¢¢¹¢ ¦º ³© q ¬¤¸® ¤ ¾¤ ³ µ ¤¨¢ Dz¢ ¶³¤ ² ® ¤º ¤ Á¬n º m³£ ·Ç ¨m³«¡³¨± ¶Æ ¿ n¤ µ ® ¤ º ¤ DzÄ

โกแกง (Gauguin)

บงนารด (Bonnard)

แวนโกะห (Van Gogh)

¢¹m ³¤¿« ®® ³ ¨³¢¤ºn«· ®³¤¢ q µ¨é µ é³ ¢³ ¨³m¢ m¹ ´¾« ® ¨³¢¾ | ¤µ ³ ¨² ¹ «®Æ¸ ³m ³¤Á «n ¶¤Æ¶ ¹¿¤ ¿¦±¾ µ ¨³¢¾ | ¤ µ ¾ | ³¤ ¦ ¦®m£ ®³¤¢ q³m «¶ ¿¦± ¿d ¤

เซซาน (Cezanne)

มาเนต (Manet)

ปซาโร (Pissaro)

โคลด โมเนต (Claude Monet)

¾¤¢Æµ n ³ ³¤¤¨¢ ¨² ® µ¤ ¤ Á ¤ ¹ ³¤«¶ ©¦µ ±Á £ ¹ ¢Ç¶ ¶³¤ Á n mº ² ¨ ²«®¶£³m ¾ ¢nÄ Á «n«¶¨³m ¾ ®Ç¸¬³ ® ¡³ ¾ |¾¤®Æ¸ ¤¤¢ ³ ¿¦±¢¢¶¢¹¢® ƶ¾µ©ª

เรอนัว (Renoir)

¤£¦¦«µ¢¢q ¶¨³¢¾ ®Æ¸¨³m ¬¦³£ ¸® ¨³¢¾ | ® ¶¨µ ¢ ¹ª£q ©µ¦ c ¾ £¶ ¤ º ¨¶ µ ¤± ´¨ ² «² ¢ À £¾ n ¤³£ ® ¤ µ «Æ¶ ¹

*OREDO $UW


¬©³¬ · ¥³ §³ £´ ³ ¯·  m  ¤ ³ ¯§³£ q  pÆ p 7KDL &UHDWLYH ¯¤m´¥¯ n´ Æ » ³ §¤ · ©m´

¾Ç§ËÃÕ´ ¤º Å­£m ¨² ¤¤¢ ³¤Á¬n ¨ ¬¤¶ Å ¸® ¾¢¸Æ® ¾¤³ ³£ ¤¤ ³é³ µ ¢µ ¤ ¶Æ n® Å ± ´ ¨ ¬¤¶ ¢³¨³ ¨n ¾ ¸Æ®¿« ¨³¢®³¦²£ ¿¦± ¨³¢¤±¦· · · Æ ¤±¾ ¶ Ƕ «¸ ® ¢³ ³ £¹À¤ ¾¬ ¸® ¾¢¸Æ® ³ ¢³¿¦n¨ ¨³¢¾ ¸Æ® ¶Ç ¸® º «¨¤¤ q ±¢³ ´¨µéé³ ® ¶¾Æ «¶£ ¶¨ µ  ¿¦± ³¤Á¬n ¨ ¬¤¶ Å ®¸ ¾ | ³¤¿« ¨³¢¾ ³¤ m® º «¨¤¤ q¾¬¦m³ ¶ Ç ±¾¬Å ¨m³ ³¤¨³ ¨ ¬¤¶ ¾ | ¤±¾ ¶ ® ³ µ ±¨² ¿¢n¿ m ´¨m³ u¬¤¶ v ž | ´ ² ©² q ¡³ª³®² ¥ª ¸® :UHDWK ¤¶ ¿ ¦¨m³ Q ¨ ¬¤¶ ¨ ¢³¦²£ ¢³¦²£ «µÆ ¶Æ¤n®£¾ | ¨ YW YL ¤n®£ ¨ ¢³¦²£ ® ¢n ² ¤® ¢n¨ À® À® ¦n®¢ ¦n®¢¤® c ¬¢¹ ´Á¬n ® ¬¢¹ ¾ | ¨ ¿ m«´¬¤²  £ ¶Æ ² ¸®©³« ³ ¹  n¤ ² ¾®³ ¤±¾ ¶ ² ¦m³¨¢³ ¿ m ³m ¨² ¹ ¤±« q ¸® ³¤ «m ¨ ¬¤¶ ¨³ Á ³ © ¾ ¸Æ®¾ | ³¤¿« ®® · ´¨m³ u ®¿« ¨³¢¾«¶£Á v m®¾ n³¡³ ¬¤¸®é³ µ¢ µ ¤ ¶ Æ ®n ® ºn¾«¶£ ¶¨µ ¤¨¢ ²Ç ¾ | ³¤¿« n¨£¨m³ ¾® ¤® ¤²¨ ¬¤¸®® q ¤  n¢³ ³¤¨± ºn¾«¶£ ¶¨µ ¿¦n¨

¤±¾ ¶¿¦±¨² ¤¤¢ ² «µÆ ® ¶Æ ´¢³Á n ¦n¨ ¾ µ ³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¾ ¸Æ®Á¬n¾ µ ¤±À£ qÁ n«®£ ¿¦± ¨³¢ «¨£ ³¢ ¨ ¬¤¶ ¶¾Æ ¤³¾¬Å À £ ²¨Æ  ® ³ ¨ ¬¤¶ ® ¢n m¨ ¾ ¸® ¾ ¸® ¶ Æ ³m ¢³ º¾n ¶£ ¾® n®  ¤m¨¢ ³ ¨ ¬¤¶ n³ ¬¤¸® n® m³ Ä ¿¦n¨ z è ² ¾¤³ ±¾¬Å ¨ ¬¤¶ ³ µ © · ³ m¨ ¶¾Ç ¦£ ¦ Ä «² ³¤ ² Ç Â¢m¾ ¶£Æ ¶ Æ ¤± µª q¢³¾ ¸®Æ Á¬n¾ µ ¤±À£ q¬¦² ³ ¾«¤Å ³ ®£m³ ¾ m ¤µ Ä ¤² º · ³ © ®£m³ · ¶Æ¾¤³ ±¾¬Å ² ¤± ´ ¨ ¬¤¶ ² ¦¢ ¨ ¬¤¶ ² ¤£³ ¨ ¬¤¶ ¹ ¤ q¾ ¤¸®Æ ¾ ¶£ Å ¸® ¨ ¬¤¶ z è ² ¢² Á n ® « ³ ± ³ «² ¢Â n ¶ ¨ ¬¤¶ ¬ ² «¸® ¬¤¸® ±¾ | ¨ ¬¤¶ n ¢n ¶Æ¾¢¸Æ®¾«¤Å ³ ¶¾ ¶£¨ «² ¾  n ³ ´ ¨ ¨ ¬¤¶ Á ¤ ¶¾Æ | ¶¤Æ nº ² ¢³ ¾ n³¡³ Å ´Â ¦º m® m®Á¬n¾ µ ¤±À£ q m®«µÆ ¿¨ ¦n®¢ ¬ m®£ ´ ¨ ¨ ¬¤¶ Å ±¾£®± ³¢ ³ ³ ¾ Å¢ ¦n ¦ ¡³¨±À¦ ¤n®  n® ¶ «µ Æ m³ Ä ¾¬¦m³ ¶ Ç ¬¤¸®¾¤³ ±¾¤¶£ ¢² ©³¦³¨² ¢m¢¶ ¶Æ ± ²Ç ¾¦£ Å¢¶ ¬¤¸® ¨ ¬¤¶ ®² ¬ Á¬ém  n¨m³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q m®Á¬n¾ µ ¨µ¨² ³ ³¤¿¦±¾ n³ ² ®² ¬ «¨£ ¹ Å n®  ®m³ ¸Æ®¿¦n¨¨m³¾ | ® Á ¤ ¨² ¤¤¢¿  £Ä ¾¤³Â n®£m³ ¶ ¤²


Small Talks

®³¾ ¶£ ¬¤¸® AEC ´ ¶ Ç ®n Ä ¹ ¾ £ m³ ¬º ³m ³ ² ¢³ n³ ¿¦n¨ ² Ç ³ m® ³ ³¤«¸Æ®«³¤ n³ m³ Ä ¶Æ¦n¨ ®® ¢³ ´¾« ® n®¢º¦¾ ¶Æ£¨ ² ®³¾ ¶£ Á ¾¦m¢ ¶Ç · ®£³ ¨ ¹£ ¨ µ ®£m³ «¤n³ «¤¤ q ² ´ ³¢ m³¤ºn ®³¾ ¶£ ¸® ®±Â¤ ¿¦± n® Ä µ ¨m³¢¶ ¨³¢«´ ²é ² ¾¤³¢³ n®£¿ m¬ ± ¾¤³¢³ z ¨³¢¾¬Å ³ n® Ä ² ¾¦£ อาเซียน คือ 10 ประเทศ ไทยไป รวมดวยกลายเปน 10 ประเทศ หนูคดิ วาสำคัญเพราะที่ โรงเรียน เปดเพลงอาเซียนใหหนูรอ งและ ฟงตลอดเลยคะ

เปนประเทศครับและผมคิดวา สำคัญมากเพราะเปนแผนดิน ทีอ่ ยูอ าศัยครับ ¦¡² ¤ ¾ ¤µé«¹ ²

®³£¹ d ²Ç ® À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦ µ ³¡³

é ¾¯¾¦ m³ ¾®¾¤ ¾ ¦ q ¾¯¾¦ ®³£¹ d ²Ç ®

À¤ ¾¤¶£ À ²£¬n¨£ ¨³

เปน 10 ประเทศมาจับมือกัน สำคัญมาก เพราะเมือ่ เรามี ปญหาประเทศอืน่ จะได มาชวยเหลือเราและเมือ่ ประเทศอืน่ มีปญ  หา เราจะไดไปชวยเขาคะ

คือประเทศรอบๆ ประเทศไทย เปนการแลกเปลี่ยนทางภาษา เชน เวลาเจอคนสิงคโปร หนูจะทักทายเขาวา หนีหาวคะ

é ¹ ¨¹ ®µ ² «À¨ ²£ ¢¹£n ¢¹£n

®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ ¤±¬¥ ²£ ® ¿¨ q

é µ©¤³ ¿« ¨¶«¹ ¢µÇ q ®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ ¤±¬¥ ²£ ® ¿¨ q เปนการรวมตัวของ 10 ประเทศ ทำใหเรารูจักวัฒนธรรมและ ภาษาของชาติอื่นๆ หนูรูจัก ภาษาฟลิปปนสคำวา ขอบคุณ พูดวา..ซาลามัสปู é ³¨²¦£q ¢¹ m ¨µ¤£µ ± µ ¤¶¢

®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ ¾ ¹ µ ²£¨µ £³«¤± ¹¤¶

คือการรวมตัวของ 10 ประเทศซึ่งสำคัญมาก เพราะเกี่ยวของกับเรามาก ทำใหรูจักภาษาและ วัฒนธรรมของชาติอื่นๆ ที่นาสนใจดวยคะ é ²éé³ ¢¹ m ¨µ¤£µ ± µ ® q

®³£¹ d ²Ç À¤ ¾¤¶£ ¾ ¹ µ ²£¨µ £³«¤± ¹¤¶ เปนการสราง

อาเซียนกอตั้งขึ้น สัมพันธไมตรี กับประเทศเพื่อนบาน เพื่อสรางความกาวหนา เราเปนประเทศกำลังพัฒนา ทางเศรษฐกิจและการเมือง อาจจะตองการการพัฒนา ทำใหเรารูจักภาษาที่หลากหลาย และความรุงเรือง เดินทางไปตางประเทศงายขึ้น จากประเทศอื่นๆ ในอนาคตหนูคิดวาจะสงผลกับหนู é ®¤¡µ« é³ «µ ¤ มาช วยเหลือเราครับ เพราะตางชาติจะเขามาคาขายในไทย À®À ± ®³£¹ d ²Ç เราควรศึกษาภาษาสากลตางๆ ©q ¡µ ² ¤q ¨ Ç´¿ n¨ ¿« ¢ l À¤ ¾¤¶£ ® ¹ ³¦£¹¨¨µ £³ เพื่อเตรียมความพรอมคะ ®³£¹ d ²Ç ¢ À¤ ¾¤¶£ ¾ q ®¢µ µ

®³¾ ¶£ ¸® ³¤ ´Á¬n ¤±¾ ©«¢³ µ ¾ | ¤® ¤²¨¾ ¶£¨ ² ¾ ¸Æ®Á¬n¢¶«¡³ ¨³¢¾ | ®£ºm ¶Æ ¶ ¿¦±«³¢³¤ n³ ³£Â n «± ¨ ¢³ £µÆ ·Ç ·Æ ¢¶¾ i³¬¢³£ ² ²Ç ¾«¤Å ¡³£Á d · ®£³ Á¬n n® Ä ¾ ¤¶£¢ ¨³¢ ¤n®¢Á n³ m³ Ä ¾ ¸Æ® n³¨ ¾ n³«ºm«¢³ ¢®³¾ ¶£ n¨£ ² ¤² ² Á¬¢m ² ¬ n³ ¤²
«¨²« ¶ m± ³¨ *$ ¹ m³

¤® ¤²¨ *$ ®² ¿« ® ®¹m ² ¶Ç ± ³ ¨ ¾¤³Â ² ºn ¤µ¬³¤©º £q ¶Æ m³¤² · ©º £q ¦® ¢³ º ² m±¨m³ ¢¹¢¢® ® ¿ m¦± m³ ±¢¶ ¤±¾ Å ®±Â¤ m³« Á n³ µ ³¢Â n¾¦£ m± ³ ®¦²¢ q *$ )DPLO\

เปรียบถึงเวลาเราทานอาหารหลักแลว บางทีก็ยังไมครบ ตองการวิตามินเสริม เมื่อเด็กๆ ไดรับการศึกษาทางดานวิชาการ เพื่อพัฒนา IQ แลว ก็จำเปนตองไดรับ การศึกษาทางดานศิลปะเพื่อพัฒนา EQ

¹ «¢À µ ¬¨³ ¶ ¹ ®n

¹ ©µ¤µ¨¤¤ ¬¨³ ¶ ¹ p®£

ºn ¤µ¬³¤©º £q ¤± ¶Æ

¹¤ µ ³¤©· ª³Á ² ¬¨² ¤± ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ® ¶Ç ¸®¨m³ m® n³ º¢¢³ ¿ mÀ £«m¨ Á¬ém¾ | ¾¤¸Æ® ® ¨µ ³ ³¤¢³¾ | ¦´ ² ¬ ·Æ ¢®£³ ¾ ¤¶£ · ¾¨¦³¾¤³ ³ ®³¬³¤¬¦² ¿¦n¨ ³ ¶ £Å ² ¢m ¤ n® ³¤¨µ ³¢µ ¶¤Æ ³m ³£ £² ³ ¢³¾«¤µ¢ ž ¤¶£ ² ³¤©· ª³¾¢¸Æ®¾ Å Ä Â n¤² ³¤ ©· ª³ ³ n³ ¨µ ³ ³¤¾ ¸®Æ ² ³ ,4 ¿¦n¨ Å ´¾ | n®  n¤ ² ³¤©· ª³ ³ n³ ©µ¦ ± Á ¿ m³ Ä ¾ ¸Æ® ² ³ (4 «¢³ µ ¾ ¸Æ®«¤n³ «¢ ¹¦ ³ ¨³¢ µ ¾ ¸Æ®Á¬n¾ µ À ·Ç  ¾ | ºÁn ¬ém ƶ ¶Á ® ³ ¾¤³ · « ² « ¹ ³¤©· ª³ ³ n³ ©µ¦ ± ¨ ºm ² ¨µ ³ ³¤Á n³ ®¸Æ Ä

¾¤µÆ¢ n ´À ¦¾ µ¦ ®³¤q  n®£m³ ¤ ¾ ¤³± ¢¾ | ¤± ¶ Æ ¿¦±®£³ ¦² ¢³ n³ · ¾¤µ¢Æ n ¢® ¹¤ µ ¶Æ ¤® ¤²¨ ´¿¦±¢¶ ¨³¢«¹ ¸® ´À¤ ¾¤¶£ «® ©µ¦ ± ¾ ¤³±¾¤³®£³ Á¬n¦º ¾¤³¾¤µÆ¢¾¤¶£ ¤ºn©µ¦ ± ¿ Á¬¢mÄ ¶¾Æ n ¿ ¨ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¾ ¸®Æ ² ³«¢® «® n³ Á¬n«¢ ¹¦ ² ¿¦± ± m¨£Á¬n¾ µ «¢³ µ ¿¦±¢¶ (4 ¶ ¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ¿ m¬¦² ³ ²Ç ¾¢¸Æ® ¢ µ ¿¦n¨¾ µ ¦ ¶ · ®£³ Á¬n¾ Å Ä ¶®£m³ ¢m m³¾ ¸Æ® ¾ ¤³± ¢ µ ¨m³ ºn ¤® ¾ | ¤¹m Á¬¢m ®¸ Æ Ä Â n ¨n £¾ m ² · m® ² Ç À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q ¤± ¶ Æ Ç· ¾ m ¾ ¶£¨ ² ¢ ¢¶ ¨³¢¾ n³Á ¨m³ n® «m ¾«¤µ¢¦º Ä ¾ ¸®Æ ² ³ (4 ¨ ºm ² ,4 ± ²Ç ³¤¾¤¶£ ©µ¦ ± · ¾ | ²¨ m¨£Á¬n ³¤ ´ ¹¤ µ ¶Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³ ¾ Å Ä ¢¶ Ǹ ³ ³ ¨³¢ µ ¶¾Æ | n³ ¨ «¤n³ ¨³¢¾ ¸®Æ ¢² Æ ¤® ¤²¨Â n®£m³ ¤ «¤n³ ¨³¢«¹ ¤¶£qÁ¬n ² ²¨¾® ¿¦±£² Á n¾¨¦³¨m³ Á¬n¾ µ ¢Â¢m¤ºn«· n® ¿ m ¾¨¦³¢³ ¾ m³Â¤ ¾ ¤³±¾¤³«¤n³ n³ ¤±À£ q · ¾ | ³¤ ® À £q nº ¤® ¿¦±¾ | ³ ¾¦¸® ¿¦±®£º m ¾Æ¶ ¶£¨ ² ² À ¦¾ µ¦ ®³¤q ´Á¬n¾¤³Â¢m¾«¶£¾¨¦³ ®¶ ³ ¬ ·Æ ¤² Á ³¤¾ µ ³ ¿¦± ³¤ º¿¦¦º ¾ ¤³±¾¤³ ´ ¹¤ µ ¶Ç n¨£ ² ² Ç º m n³®¶ n® º ¬¤¸®¤² «m ¦º ®¶ Å ´ ³ «m¨ ¦º Å¢¶¾ ¸Æ® ¹ ¨²£ ¾ ¤³±¾ Å Ä ¶Æ¢³¾¤¶£ ¬¦² ³ ® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ ¾¦µ ¾¤¶£ ³ ¶ ¾Å ¦m ² m® ¿¦±¾ ¤³±¾¤³®£º m ² ¬¨² ¶¾Æ | Á ® ³ ¾¤³£² ¤² ¤¹ ² ³ ³¤¾¤¶£ ³¤«® ©µ¦ ± ¿¬¦m m® ¾ ¶£Æ ¨ ¶¬Æ ¦³ ¬¦³£ ¾¨¦³¨m³ ¾¤³ Å ³¦º  ¾ ¶£Æ ¨ Á ¹ Ä ¿ ¿¦±¤¨ ¤¨¢Â¨n ƶ ƶ ¾Æ¶ ¶£¨ ¿¦± ¢¶ µ ¤¤¢ ¶Ä Á¬n ² ¾ Å Ä ¹ ¨²£ ¤² ±¾¦ h³ Ç´ · ¢¶¾¨¦³ ² m® ®£ºm¾«¢®


ศิลปะจะชวยใหเด็กๆ รูสึกผอนคลาย เปนการพัฒนาสมองทั้งสองดาน กอใหเกิดกระบวนการความคิดสรางสรรค

¹ ¤¹m µ¨³ ¤¶¾ ¤µé ¹ ¤¹m

ºn ¤µ¬³¤©º £q«³ ¹ ¤± µª q

³¤ ´ ¹¤ µ ¶Ç Á n¾¨¦³ ² m® ¬¤¸®¿ m ¾¨¦³ ¤® ¤²¨®£m³ ¤ ¾¬Å ´ ³¢ ¶¿Ç ¦n¨ ´Á¬n · · ² Ç ¿ m«¢²£¾¤¶£ ¬ ² «¸®¾¦£ Ũ³m  n ¤º«n · ¨m³¾ | À ¶ Âƶ n¾¤¶£ ¹ ®£m³ ¶®Æ £³ ¾¤¶£ ¢m¨³m ±¾ | ¤µéé³ ¤¶«³ ³ µ ©³« ¤q ¬¤¸® ¤µéé³À «³ ³ ®¢ µ¨¾ ®¤q ¤¨¢ ²Ç  n ´ ³ ¶Æ®£³ ´Â¢m¨m³ ±¾ | n³ ®¢ µ¨¾ ®¤q ² ¤µª² ²Ç ´ ® ¤±¾ © ¬¤¸®¿¢n¿ m ±¬² ¾¬ ¢³¾ c À¤ ¾¤¶£ ® ²¨¾® Å n ´ ¿¦± ´Â n ® ´ ³ n³ ³¤©· ª³®£ºm¬¦³£ d ®£³ ¾¤¶£ m® Å n¾¤¶£ ¤µéé³À n³ ¤µ¬³¤ ³¤©· ª³®¶ ¢² ¢¶ ³¢®£º¾m «¢®¨m³ v¾¬Å ´ ³ ¬ ² ¦® ¾¦£¾®³ ¾¨¦³ ¶ÂÆ ¬ ² m® v ² Æ «µ ¾ ¤³±¾ | À ¶ Âƶ n¾¤¶£ ¿¦±Â n ´ ³ ¶¤Æ ² ¾¦£Â¢m¤«nº · ¨m³ ´¦² ´ ³ ®£º m ¬¤¸® ¤ºn«· ¾¬ Å ¾¬ ¸Æ®£¿ m®£m³ Á ¾ m ² ¾¢¸Æ®¾¤³¢¶À® ³«  nÁ¬n ³¤©· ª³ n¨£Á ¤² Å®£m³¾¤¶£ ¨m³¾ | ³¤ ´ ¹¤ µ ¾¦£ ¾ ¤³± ¦® ¾¨¦³ ¶ÂÆ nÁ¬n ¨³¢¤º¿n m¾ Å Ä Â¢m¨³m ¨µ ³ ²Ç ± m³£¬¤¸®£³ ¾¤³ Å ±«³¢³¤ ´Â nÀ £Â¢m¤ºn ² ¾¬ Å ¾¬ ¸Æ®£Â ¾® ®³ ¾¤¶£  n¨m³¾ | ³¤ ² m® Á ¦® ¾¨¦³®£ºm¿¦n¨ £µÆ ¾¢¸Æ®¾¤³¾¬Å ² ³ ³¤ n³ ³¤ ¾¤¶£ ® ¾ ŠĢm¨m³ ±¾ | ¦º ® ¾¤³¾® ¬¤¸®¦º ©µª£q Å ³¢ ¦¦² q¾¬¦m³ ²Ç m³®µÆ¢Á ¿¦± ´Á¬n«¹ Á £µÆ ²

À ¦¾ µ¦ ®³¤q ©º £q«³ ¹ ¤± µª q ´¾ µ ³¤¢³ ¶Æ d¿¦n¨ ¿¦±¢¶ ¶Æ¢³ ¶Æ  ®£m³ ¤ ¤² ©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q «³ ¹ ¤± µª q ¾¤¶£  n¨m³¾ | Á ©º £q¿¤ ¶Æ¢²Æ Á m®¬¦² «º ¤À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¿¦± ¶¢ ¤µ¬³¤ ® ¾¢¸®  £À £ ³¤¾ Å «²éé³¾ | ©º £q¿¤ m± ¿ m¾ ¸Æ® n¨£ ³¤ m®«¤n³ ¸Ç ¶Æ¾«¤Å ¦m³ n³ · ² ³¤¾ c ©º £q¾ | ¦´ ² ¶Æ ® ¾¢¸®  £ ¾¢¸Æ® ² º¿¦n¨ ž c ´¾ µ ³¤¢³¾ | ¾¨¦³ d ¾©ª¿¦n¨ m± è ¾¤µÆ¢ n ²Ç ¾ µ ¢³ ³ ¨³¢¤² Á ³ ©µ¦ ± ¿¢n ±Â¢m n¾¤¶£ ³ n³ ¶ÇÀ £ ¤ ¿ m n³¢¶À® ³« Å ±¬³¾¨¦³ ©· ª³ ³ n³ ©µ¦ ±®£º¾m «¢®Ä ¿¦±¾¢¸®Æ  n¤ nº ² ² ¬¦² «º ¤¿¦± ¦ ³ ® ² ¾¤¶£ À ¦¾ µ¦ ®³¤q ¨m³ m³ ± m¨£ ² ³©² £¡³ n³ ©µ¦ ± ® ¾ Å Â n¾ | ®£m³ ¶ ¿¢n¨³m ¾ Å ±Â¢m¢ ¶ ¨³¢«³¢³¤ ¬¤¸® ¸Ç ³ n³ ¶Ç¢³ m® ¾¦£ Å ³¢

¾«¶£ ® ¤² ® ºn ¤® ¶Æ ¶Æ¾ | ®£m³ ¤ ºn ¤® ¶Æ ¶ÆÀ £«m¨ Á¬ém¢² ±Á¬n ¹ ¤¬¦³ ¾¤¶£ ¤±£±£³¨¬¦³£ d ² ¾¤³ ¾ ¸®Æ ³ ² ³ ³¤ ® ¾ Å Ä n³ ©µ¦ ± ¶ Æ ¶ Ç· ¿¦±¾ Šľ® Å¢ ¶ ¨³¢«¹ ² ³¤¾¤¶£ ³ ¤® ¤²¨¢³¾¤¶£ ² Ç ¿ m¤ m¹ ¶ Æ ® n® ®³£¹ · ¾ q ¾¤¶£  n Å¢¶ n® ³¢¢³¾¤¶£ m®®¶ ¸Ç ¶Æ©º £q ® ¾¤³ ®£ºmÁ ®£¾¦Å Ä ² ¾¤¶£ ¶Æ¢³¾¤¶£ Á¬¢m¢² ¢³ ³ ³¤ ¿ ± ´ ² ¿ ® m®À £«m¨ Á¬ém º n ¤® ² ¹ ¤º ¾ | ¶¤Æ nº ² ¢² ¹ n ² ¶ ¾ ¤³± ¬ n³ ² ¹ «² ³¬q¾ | ¾¨¦³¬¦³£ d · º¿¦ ² ¿ ¾ | ¤® ¤²¨Á¬ém

´ ³ ² ¾ Å Ä £³ ¢²Ç£ ®£m³ ¤ ³¤ ´ ³ ² ¾ Å Ä ±Â¢mÁ m¾¤¸Æ® £³ n³¾ n³Á · ² ³ ³¤ ® ¾ Å ¿ m¦±¨²£ ¨³¢«³¢³¤ ®¹ µ«£² Á ® ® ¾ Å ¿ m¦± ¿¢n ³ ¤² Ç z鬳 ® ¾ Å ³ ®³ ¾ | z鬳 ¶¾Æ ¤³Â¢m¾ £ ¢³ m® ¿ m«²é ³ é³ ® ¨³¢¾ | ¿¢m ±«® Á¬n¾¤³¤ºn ² ¶Æ ±¿ n z鬳 ²Ç ¾ ¶£ ¿ m µ ¨m³ n³¾ | ¦º ® ¾¤³ ¾¤³ ± ´ ®£m³ ¤ ¾¤³ ±«® ¬¤¸® ® ¾ ³®£m³ ¤ · ± ¶ Å ± ´Á¬n é z ¬³ ¾¬¦m³ ²Ç ¦¶Æ ¦³£¦ n¨£ ¶¾®

® ³ ¢¶¾ i³¬¢³£®£m³ ¤ n³ ¤² ®£³ ² ³¾ Å ¤³ ¾ m³ ¶Æ ± ´Â n Á¬n¢¶ ¨³¢¤ºn¿¦± ¨³¢¤² Á ³ n³ ©µ¦ ± ¾ ¤³±©µ¦ ± ± m¨£Á¬n¾ Å Ä Â n¤ºn«· m® ¦³£ ³ ³¤¾¤¶£ ¶Æ¢¶¢³ ¦® ²Ç «² ³¬q ®¶ ²Ç ¾ | ³¤ ² ³«¢® ²Ç «® n³ m®Á¬n¾ µ ¤± ¨ ³¤ ³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q · Æ ¨³¢«³¢³¤ ¾¬¦m³ ¶Ç ±®£ºm µ ²¨ ² ¾ Å Ä Â ¾ µ À ¾ | ºnÁ¬émÁ ® ³ ®¶ n¨£


7R\V 5 $UW «¨²« ¶ m± ³ ² ¶Æ¿¦n¨ ¾¤³Â n¤ºn ² ² :RRGHQ 7R\ ® ¾¦m ¦³««µ  ¿¦n¨ ¢³ · ² ¶ Ç ¾¤³ ±Â n ² u6ORZ 7R\v ¬¤¸® ® ¾¦m ¶Æ¿ n ¤µ ² m±

Slow Toy ² ®£ºÁm ¤±¾¡ ® ¾¦m ¶¿Æ n ¤µ ¬¤¸®

¶¾Æ ¤¶£ ¨m³ 5HDO 7R\ ¾ | ® ¾¦m ¶¢Æ ¨¶ µ ¶ ³¤¾¦m ¿ u¾¦m n³Äv m¨£¾«¤µ¢«¤n³ ¨³¢ µ «¤n³ «¤¤ q¿¦± µ ³ ³¤ ® ¾¦m ¶¿Æ n ¤µ ±Á¬n¾ Å Ä n¢³ ¨m³ ¨³¢ ² ¾ µ ¢³ ¨m³«¶« ² ¾«¶£ ¿« ¿ ¦ ¬¤¸® ¨³¢ ² «¢²£ ¹ «¢ ² µ ¶Æ À ¾ m ® 6ORZ7R\ ¸®¾ | ® ¾¦m ¶«Æ ² « ¹ ³¤¾¦m ¿ ¾ m³¿ m ®£m³ ³¤ Á n¢®¸ «²¢ ²« Á n«¢® µ ¿¦±«¤n³ «¤¤ q ¨n £ ²¨¾ Šľ® À £¢¶ ® ¾¦m ¾ | «¸®Æ ¦³ m³£ ® ¨³¢ µ ² Ç «µ Æ ¾¬¦m³ ¶ Ç ± ¤± ¹ n Á¬n¾ µ ³¤ ² ³ µ ³ ³¤ ¾ ³± ¹ ¦ ® ¾ Å Ä n ¶«Æ ´ ²é ® ¾¦m ¤±¾¡ ¶ Ç n® ¢m ´ ³ ¦³« µ ¢mÁ n¿ ¾ ®¤¶ Æ ¤º ¿ ³¤¾¦m ¾¤¶£ m³£Â¢m ² n® ¿ m ®n ¢¶ ¤±À£ q ¨ ºm ² ¨³¢ ¿¦±¬³ ¸Ç®Â n m³£ ³¢¤n³ ® ¾¦m ²Æ¨Â Á d ¢¶ ³¤ ² ¤± ¨ ® ¾¦m 6ORZ 7R\ ·Ç ¾ ¸Æ®¾ i ¬³ ® ¾¦m ¶Æ¿ n ¤µ «´¬¤² ¾ Å Ä À £Á n ¬¦² ¾ q ³¤ ² «µ ³ ¹ «¢ ² ¬µ ¦² ® 6ORZ 7R\ ® ¾¦m ¶Æ n¤² ¾¦¸® ¢¶¬¦³ ¬¦³£¿ ¾ m 7KH :RQGHUZRUOG (FR +RXVH ¿¦± 5RU\ 6WRU\ &REHV

e7KH :RQGHUZRUOG (FR +RXVHf

¾ | n³ ¹o ³ ¶Æ ´ ³ ¢n£³ ³¤³ ¤± ® n¨£ ¾ ®¤q µ¾ ®¤q ¤² ª³«µÆ ¿¨ ¦n®¢ ¿¦± ¹o ³ ¤® ¤²¨ ¾ Å Ä ±Â n¾¤¶£ ¤ºn ¾¤¸®Æ ³¤ ¤±¬£² ¦² ³ ¿¦± ³¤ ¦º n ¢n ¿

¾ | ¾ ¢ ®£¦º ¾ p³ ¶Æ¢¶¾¤¸Æ® ¾¦m³ À £¦º ¾ p³ ²Ç ®² ±¢¶¤º ¨³ ¿ m³ ²  Á ¿ m¦± n³ ® ¦º ¾ p³ «´¬¤² ´¢³«¤n³ ¾¤¸Æ® ¤³¨Á¬¢mÄ Â n¢m¤ºn ¿ ³¤ ²Æ º ¶¨¶ ¾ Å Ä ±Â n¾¤¶£ ¤ºn ³¤ µ ¿¢n¨m³£¹ «¢²£¿¦±¾ À À¦£¶ ±¾ ¦¶Æ£  ¢³ ¾ ¶£ Á ¿ m«¹ n³£¿¦n¨ ® ¾¦m ¤¤¢ ³Ä ¶Æ¤n ® ¤® n¨£ µ ³ ³¤ «¤n³ «¤¤ q®£m³ ¢m¢ ¶ ¶ ´ ² ¾ À À¦£¶ Å£² ¢¶ ¹ m³ ¿¦±Á¬n ¤±À£ q¿ m¾ Å Ä Á n³ ² ³ ³¤ m³ Ä Â n¾«¢®¢³

e5RU\ 6WRU\ &REHVf


£º£Â§É È m´¥³ ¯ § ¥¥ ·ÊÄ § ·Ë

¨² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Çg ®¿ ± ´«µ n³¦µ «µ µÊÀ ¦ ¶Ç Á¬¢mÄ ¤² ¤® m³¤² º Á «²Æ ¸Ç®Â n ¶Æ©º £qÀ ¦¾ µ¦ ®³¤q ²Æ¨ ¤±¾ ©¾¦£ ¤²

£´Ã§n© 1HZ ,WHP ¬µ­¥³ º ­ »È u ¥²Â k´Å¬m ¶ ¬¯v §´¤ ·ÄÊ § ·Ë £·Å­n§¹¯ ¸ à » Šƣm µË Å ¥ ã ¥´ ´ ¶ Ë §² ´ ¶ Ë 120

35

¾ÅÒ´äÁ‹ä´Œ!! ¬£º Ä n ¹‹ÒÃÑ¡ ¹‹Ò㪌 Æ©nÆ£m  ¥ q ³ ¯§Â§ ³ Ê ÅËÁ‹

8 §m£ §´¤ Å ¥´ ´¬º ¶Âª«

100 ´

¯· ­ ¸ Ê ¶ Ë · Ê §´ Æ£mÆ n ¬µ­¥³ § ¥¥ ·ÄÊ § ·Ë u ¶ ¬¯Æ£nv §´¤¬©¤¬ Ŭ Å n ´m ¤  ·¤ · ¥´ ´¬ ´¤ ¥²Â k´Â ·¤ à m §² ´

8

 m´ ³Ë


´¬ ³¤ ¹¦³ ¢ ¾¨¦³ 8.00 – 9.00 9.00 – 10.30 10.30 10.40 10.50 9.00 – 11.30 11.30 11.40 11.50 12.30 – 15.00

µ ¤¤¢

¿ ¶Æ ³¤¾ µ ³

¾ c Á¬n¾ n³ ¸Ç ¶Æ¿ m ² ²Ç

¾¤µÆ¢ ³¤¿ m ² ¦¹m¢ $ % ²Ç

² ¾¤¶£ ¤² ¤± ³ ®³¬³¤ ¶ÆÀ o±¿ m ² ¾ c Á¬n nº ¤® ¢³¤² ² ¾¤¶£ ¦¹¢m $ ®® ³ ¸ Ç ¶¿Æ m ¾ c Á¬n nº ¤® ¢³¤² ² ¾¤¶£ ¦¹¢m % ®® ³ ¸ Ç ¶¿Æ m ¾¤µÆ¢ ³¤¿ m ² ¦¹m¢ & ' ²Ç

² ¾¤¶£ ¤² ¤± ³ ®³¬³¤ ¶ÆÀ o±¿ m ² ¾ c Á¬n nº ¤® ¢³¤² ² ¾¤¶£ ¦¹¢m & ®® ³ ¸ Ç ¶¿Æ m ² ¾ c Á¬n nº ¤® ¢³¤² ² ¾¤¶£ ¦¹¢m ' ®® ³ ¸ Ç ¶¿Æ m ² µ ¶¾ c ³ ¿¦± ¤± ³©¢® ¤³ ¨²¦ ²Ç

ºn« ² « ¹ ®£m³ ¾ | ³ ³¤

« ³ ² ¾ À À¦£¶ zé鳡µ¨² q

³ ³ m¨ ¿ n ¨² ± ¤±¢³ ¢ n³£¢¸® m® ¾ Å ¤²¦¿ n ¨² ±


9

µÍ¹..

µÑÇàÅ¢á»Å§Ã‹ Ò§ ä´â¹«ÍÇ Ã‹ÒàÃÔ§

µ‹Í¨Ò¡µÍ¹·ÕèáÅŒÇ ¤Ô´.. !!!! ໚¹ÍÐäà ËÃ×Íà»Å‹Ò

äÁ‹à»š¹äùРÁÕàÃÒ໚¹ à¾×è͹ÍÂÙ‹ ·Ñ駤¹

¡çऌҡÅÑÇ ¤ÇÒÁÁ×´¹Ô

ä»àÅ‹¹ Í‹ҧÍ×è¹ ¡Ñ¹ ´Õ¡Ç‹Ò

¤Ô´.. ©Ñ¹«×Íé ÊÒÂäËÁÁÒ½Ò¡ ´ŒÇÂáËÅÐ

Ô¤´!!

ÍËÍÂÁÒ¡ àŹР^^

¢ÑºÁÒ àÃçÇæÊÔ ..ÍÍÂ.. à´ÕëÂÇ µÒÁ äÁ‹·Ñ¹ ¹Ð

¤Ô´!! ÃÍàÃÒ ´ŒÇÂÂÂ~


Parasaurolophus

5

mosasaurus

ÇŒÒÇÇÇ ¤Ô´ä´Œä§ à¹ÕèÂ

2

Plesiosaurs

6

¶ŒÒÊѧࡵ´Õæ ÃÙ»ä´â¹àÊÒà ¡ç¨Ð´Ù¤ÅŒÒµÑÇàÅ¢ àËÁ×͹¡Ñ¹¹Ð àËç¹äËÁÅ‹Ð?

apatosaurus

9

saichania


3

4

t.rex.

7

pterodactyl

0

spinosaurus

8

triceratops

ä´â¹àÊÒà ᵋÅеÑÇ¡ç¡Ô¹ ÍÒËÒÃäÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹ ºÒ§µÑÇ¡Ô¹¾×ª ºÒ§µÑÇ¡ç¡Ô¹à¹×éÍ ¹ŒÍ§æ.. ÃÙŒËÃ×Í à»Å‹Ò?

¿Ôµ

raptors

¿Øµ


¤Ô´!! ໚¹äà à»Å‹Ò?

ÁÒ¹Õè¹Ð à¨ŒÒ ¼ÕàÊ×éÍ

äÁ‹·§ äÁ‹·Ó ÁѹáÅŒÇ ËÖ!!

à´ÕëÂÇ ÁÒ¹Ð

¤Ô´.. ÁÒ¹Ñ觷ÓÍÐäà ¤¹à´ÕÂÇÍ‹Ð

Í×Á..Á..Á ¡çàËç¹ÇÒ´ ÊÇ´չÔ

â¡ÅºÕé!! ´Ù¹ÕèÊÔ

àÎŒÍÍ~

à´ç¡æ àÃÒÁÒÅͧÇÒ´¢ÂÒÂãËŒÁѹãËÞ‹¢Ö鹡ѹ´Õ¡Ç‹Ò ªÍºÇÒ´ÃÙ»àÅç¡æ ¢¹Ò´

¢¹Ò´ãËÞ‹

¢¹Ò´¡ÅÒ§

àÅç¡

àÊŒ¹áº‹§ÃÐÂÐ àÊŒ¹áº‹§ÃÐÂЩҡËÅѧ

àÊŒ¹áº‹§ÃÐÂеÑÇÅФûÃСͺ

àÊŒ¹áº‹§ÃÐÂеÑÇÅФÃÃͧ àÊŒ¹áº‹§ÃÐÂеÑÇÅФÃËÅÑ¡

¾ÍàÃÒÇÒ´ÃÙ»¢¹Ò´ãËÞ‹ ¡ÅÒ§ áÅÐàÅç¡.. ä´ŒáÅŒÇ ¡çÊÒÁÒöÇÒ´µ‹ÍàµÔÁ ໚¹ÃÙ»ÀÒ¾ä´â¹àÊÒà ·ÕèÊǧÒÁä´ŒáÅŒÇ ^^


ÊØ´·ŒÒÂ.. ÇÒ´µ‹ÍàµÔÁ©Ò¡ËÅѧãËŒÊǧÒÁ ᤋ¹Õé¡ç¨Ðä´ŒÀÒ¾ä´â¹àÊÒà ÊÇÂæ áŌǹФÃѺ

¢Íº¤Ø³ÁÒ¡¹Ð â¡ÅºÕé.. àÂŒ!! â¡ÅºÕé.. ·Õ誋ÇÂàÃÒÍÕ¡áÅŒÇ ¹ÕèÊØ´ÂÍ´ §Ñé¹àÃÒ仡Թ Á¡Ñ¹ ÍÔÍÔ~ àŹРäÍµÔ ´Õ¡Ç‹Ò

¤Ô´ÃÍàŹР..à´Ô¹äÁ‹à¤Â

àÃ×èͧ ¨Ôêºæ

Í‹ҧ¹Õé ·Ø¡·Õ

»ÃСÒÈæ ¹Ñ¡àÃÕ¹

·ÕèÁÒ·ÑȹÈÖ¡ÉÒ ä´ŒàÇÅÒ¡ÅѺáÅŒÇ ¤‹ÒÒÒÒ...Ò ´ÕÁÒ¡ ÊÇÂ´Õ¹Ô ¹Õè¤ÃѺ¤ÃÙ àÊÃç¨ àÃÕºÌÍ áŌǤÃѺ

àÍ Ð !! ¹ÒÂÁÒ

ä´Œä§à¹ÕèÂ

µ¡Å§ ¹ÒÂÁÒ ä´Œä§ à¹ÕèÂ

áËÐ áËÐ !!!!!

áŌǵ¡Å§ ¹ÒÂÁÒ ÂÑ§ä§ à¹ÕèÂ

äÁ‹ºÍ¡ËÃÍ¡ ÍÔÍÔ...

â»Ã´.. µÔ´µÒÁµÍ¹µ‹Íä»


n® Ä ¶«Æ ¤n³ «¤¤ q ¿¦±¤± ³£«¶Â n«¨£ ³¢ µ «®v ¤²  ¾¦£ u ¤±¾ k³Á«m

¾ Å ¤±¾ k³Á«m µ «®¦³£ ¶ÀÆ ¦ ¶ Ç ¢¶ ¿ ¦³£ ¢m ´Ç ²

3

¿ ² Ç ¬¢ ¤³ ¨²¦ ± ¤²

Fun Zone ² ¶Ç ¶ÆÀ ¦ ¶Ç®£³ Á¬n n® Ä m¨£ ² ¨³ m®¾ µ¢ ¶ÀÆ ¦ ¶ Ç ¿¦±¾ Å Ä Á ¡³ ¬¤¸®¾ ¦¶Æ£ ¿ ¦ ¦¨ ¦³£¡³ ¸Ç ¬¦² ³¢ ®¾ ¶£«¹ ¾ p ® n® Ä ¾«¤Å ¿¦n¨«m ¦ ³ m³ ³ ¬ n³¾¨Å www.globalart.co.th ¤ ¦m® Fun Zone ¬¤¸®«m ² ¹ ¤º «Æ¶ ³ ³  n¾¦£ ¤² «m  n · ¨² ¶ Æ £ ± ¤²

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................!

www.berlitz.co.th

À ¤. 02-231-1222 ¿ .q 02-231-1219

À ¤. 02-255-6070-4 ¿ .q 02-255-6075

À ¤. 02-610-9735-40 ¿ .q 02-610-9741


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.