Page 1

Global Art Magazine ฉบับที่ 8/2555


ตัด บริเ ในวนั LEGชิ้นส่ว วณ ที่ 1 O นน ชั้น 4 Ch ี้ และ ธ น รับฟ1, เซ็น ันวาค ristma ำมาแส ม s ท รีขอ รัล - in ดงท งท พลา 26 Tow ี่งาน ี่ระล ซา ธัน n ึกจ แก วาค ากเ รน ม ลโก ด์ พ 55 ้ ระร าม 9


สวัสดีครับ.. เด็กๆ ทุกวันนีเ้ รียนหนักนะครับ บางคนเรียนในหอง เรียนแนนเอีย๊ ดแลว ยังตองเรียนหลังเลิกเรียนทัง้ วัน ธรรมดาและตามหางหรือโซนการศึกษาในวันเสารและ อาทิตยอีก บางคนก็ใชเวลาอยางเต็มที่เรียนรูใน รถยนตดว ยระหวางเดินทางไปกลับโรงเรียนทามกลาง รถติด ไหนจะตองเรียนรูผ า นหนาจอคอมพิวเตอร แทบเล็ต มือถือ และสือ่ ตางๆ ทีเ่ ปนหนาจอสีเ่ หลีย่ มรอบตัวอีก ดูเหมือนเด็กๆ จะไดเรียนรูตลอดเวลา และเรียนรู ผานสื่อรอบตัวไดโดยงายและโดยมาก ซึ่งนาจะเปนเรื่องดีเพราะเทียบกับคนรุนกอนๆ แลว ถือวาเด็กรุน นีม้ โี อกาสเรียนรูไ ดมากมายหลากหลาย เอาทีเดียวครับ แตทา มกลางการเรียนรูท ง้ั หลายนี้ ดูจะเปนการเรียนรู ที่สำเร็จรูปเกินไปหรือเปลา ไมแนใจ

เด็กเรียนอยูแ ตในหองสีเ่ หลีย่ ม เด็กอยูก บั หนาจอสีเ่ หลีย่ ม โดยเด็กๆและตัวพอแมลมื ไปวา ยังมีการเรียนรูอ กี อยาง หนึง่ ทีส่ ำคัญไมยง่ิ หยอนและเปนการเรียนรูท ท่ี รงคุณคา มาก นัน่ คือ การเรียนรูจ ากธรรมชาติ ซึง่ มีมติ กิ ารเรียนรู ทีม่ ากมายกวาความรูส ำเร็จรูปทีเ่ ด็กยุคนีไ้ ดรบั กัน นัน่ คือ มีเรื่องของการตั้งคำถามที่มากมายไมมีขีดจำกัด การ ฝกการชางสังเกตการณ การฝกความอดทนรอคอย การฝกชื่นชมความงามอันสุนทรียของธรรมชาติ เหลานี้ลวนมีคุณคาตอประสบการณการเรียนรูของ เด็กมากทีเดียว วันนีเ้ ราลองพาเด็กๆออกจากหองสีเ่ หลีย่ ม หนาจอ สี่เหลี่ยม เพื่อไปสัมผัสธรรมชาติกันดีไหมครับ ไปกันทั้งครอบครัวเลย พบกันใหมฉบับหนา สวัสดีครับ…

ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศ กรุงเทพและปริมณฑล

โลตัส ศรีนครินทร 02-740-4007 ภาคกลาง พระราม 5 (วัดเฉลิมพระเกียรติ์ฯ) 02-881-5726-7 นครปฐม (ถ. 25 มกรา) 034-244-265 สีลม (ซ.คอนแวนต) 02-236-5450 เซ็นทรัล ปนเกลา 02-884-8620 อยุธยา (อ.พระนครศรีอยุธยา) 081-384-4411 ประชานิเวศน1 (บองมารเช) 02-953-8889 บางบัวทอง 087-000-9409 สระบุรี (ถ.พิชัยรณรงคสงคราม) 036-220-950 วังหิน (โลตัส) 02-942-3574 02-515-0722 บานโปง (ราชบุรี) 086-564-1958 สาธุประดิษฐ 20 083-073-0085 เดอะคริสตัล พระราม 2 (ทาขาม 30) 02-417-6640 กาญจนบุรี (อ.เมือง) 034-511-380 สุขุมวิท 101/1 (ปยรมย เพลส) 02-741-8292 พัฒนาการ 53 086-519-9960 สุพรรณบุรี 089-168-5869 เพชรเกษม 65 (Big C เพชรเกษม) 02-809-4743 จรัลสนิทวงศ 13 (ซอย ร.ป.ภ.) 085-045-7779 รามคำแหง 112 (ม.สัมมากร) 02-729-3719 เมกา บางนา 02-105-1762 เดอะมอลล บางกะป 02-734-3411 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นราเพลส (ซอยนราธิวาส 24) 02-674-2643 สามเสน (Himall) 02-636-9800 นครราชสีมา (อ.เมือง) 044-254-308 089-668-4708 วัชรพล 02-793-4528-9 ธัญญะ (ถ.ศรีนครินทร) รอยเอ็ด (อ.เมือง) 043-525-259 ลำลูกกาคลอง 6 (สโมสรบานฟาปยรมย) 02-532-6962 สุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) 02-361-7875 เซ็นทรัล ขอนแกน 043-288-466 ดอนเมือง (ถ.ทรงประภา 28) 081-803-0001 ติวานนท (เมืองทองธานี) 02-961-7705 อุดรธานี (ถ.โพศรี) 042-181-211 พอรโต ชิโน (จ.สมุทรสาคร) 081-562-1456 พระราม3 (ฟวเจอรมารท) 02-689-0884 อำเภอปากชอง 044-314-386 รังสิต (บานฟาคลอง4) 080-972-0543 บางแค (ถ.กาญจนาภิเษก) 02-455-3389 ภาคตะวันออก ภาคใต พระราม2 02-450-1306 ศรีราชา (ชลบุรี) 038-326-689 สงขลา (เปลี่ยนชื่อจาก "หาดใหญ") 074-312-078 สะพานพุทธฯ (โรงเรียนซางตาครูส) 02-472-5559 ระยอง (อ.เมือง) 038-615-775 ภูเก็ต (ถ. วิรัชหงษหยก) 076-522-876 พาราไดซ พารค 02-746-0805 เมืองชลบุรี 038-467-176 นครศรีธรรมราช (ถนนพัฒนาการคูขวาง) 075-318-130 สุขุมวิท 77 (บิ๊กซี ออนนุช) 02-742-4405 อำเภอฉะเชิงเทรา 082-076-1133 สุราษฎรธานี (อ.เมือง) 077-275-338 เซ็นทรัล แจงวัฒนะ 02-101-0340 ชุมพร (อ.เมือง) 077-512-282 ภาคเหนื อ ยูเซ็นเตอร 2 (ซอยจ�ฬา 42) 02-214-2572 กระบี่ 075-621-205 ฟอรจูน ทาวน 02-641-0049 เชียงใหม (อ.เมือง) 053-233-225 เจ บี หาดใหญ 074-223-995 พิบูลสงคราม 02-526-5892 พะเยา (อ.เมือง) 054-411-123 ตรัง (ถ.หวยยอด) 089-295-3399 นวมินทร (สุขาภิบาล 1) 089-442-4500 เพชรบูรณ (ถ.เพชรรัตน) 056-711-091 เมืองพัทลุง 074-617-598 บางใหญ (นนทบุรี) 02-595-0431 อุตรดิตถ 087-208-7444 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โกลเบิล อารต กวา 67 ศูนยทั่วประเทศ หมายเลขโทรศัพท 02-214-6210-1 (วันอังคาร-เสาร, เวลา 9.00-18.00 น.) www.globalart.co.th, www.facebook.com/Global.Art.Thailand


«¨²«•¶†±m ƒ¦²›¢³Ÿ›ƒ²š®¶ƒ¾Œmš¾†£ƒ²›†®¦²¢šq*$8SGDWH˜¶ŠÆ ±¢³«m‰„m³¨›®ƒ¾¦m³¾¤¸®Æ ‰¤³¨ Á¬nƒ²›¾¤³Œ³¨Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–•n®²Ÿ¾•˜¿¦±®µš¾˜¤š•qƒ²š–¦®•¾¨¦³¨²šš¶Ç¾¤³Š±¢¶®±Â¤¢³ ›®ƒ¾¦m³Âœ•ºƒ²š¾¦£†m³gAA

¾œc•©ºš£q

“ธัญญะ”

—©¤¶š†¤µš˜¤q

À˜¤

089-668-4708

¾œc•©ºš£q “พอร โต Š«¢¹˜¤«³†¤ ชิโน ”

Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–Š²•ƒµŠƒ¤¤¢)$0†¤²‰Ç ˜¶Æ 0LQG0DS À•£ƒ³¤œ¤±Œ¹¢)UDQFKLVHHDQG$UWGXWDLQHU0HHWLQJ ² é³ Áš†¤²‰Ç š¶¾Ç ¤³Â•n¾Œµé¨µ˜£³ƒ¤º¢n Œ¶ ®Æ¸ ¾«¶£‰®³Š³¤£q™é ¦®š²š–q·‰Æ ¾œ|šŒ³¨Â˜£†š¿¤ƒ˜Âƶ •nœ®›¤¢¾Ÿ¸®Æ ¾œ|š ºnžeƒƒ³¤¾„¶£š0LQG0DSŸ¤n®¢˜¶¢‰³š˜¶Æ¾Œ¶Æ£¨Œ³é ®£m³‰˜m³š®³Š³¤£q„¨²é¥•¶¦®š²š–q•n¢³¿š±š´›®ƒ ¾˜†šµ†Á¬n¾¤³Š•Š´«šÇ² Ƹ®Šµš–š³ƒ³¤¿¦±ƒ³¤¾Œ¸®Æ ¢À£‰ ¾Ÿ¸®Æ ¾œ|š¿š¨˜³‰Ášƒ³¤ÁŒŒn ¨¶ –µ œ¤±Š´¨š² ¬¤¸®ƒ³¤š´Âœ œ¤±£¹ƒ–qÁŒnƒ²›ƒ³¤¾¤¶£šƒ³¤«®šÁ¬n•¶£µÆ‰„·Çš®¶ƒ•n¨£g

À˜¤ 081-562-1456

“ จกรรม “กิ FAM ครั้งที่ 3”


“รวมชื่นชมผลงานเหลา Artdutainer ใจบุญ”

“กจิ กรร Handicrมaปfรtะกกวรดอ บรูป

†¹”†¤Àº ƒ¦¾›µ¦®³¤q– ƒµŠƒ¤¤¢•¶Ä˜Áƶ ¬n¾Ÿ¸®Æ šÄ•nŒšÆ¸ Œ¢¦‰³š ©¹ ¦ À•£¤¨m ¢ƒš² À¬¨– ˜¶ŠÆ ±¢®›¤³£Â•Šn ³ƒƒ³¤œ¤±¢º¦Á¬ƒn ³¤ƒ ¹ †¤Àº ƒ¦¾›µ¦®³¤q– ” Á¬¤n ³‰¨¦² 3RSXODU9RWHƒ²›¦‰³š¸Æ®„®‰ƒ‰†m®šÂœŒ¢¿¦±œ¤±¢º¦ ƒ²š˜³‰¬šn³IDFHERRN¾Ÿ¸Æ®®¹mš¾†¤ REDO$UW,QWHUQDWLRQDO ¦‰³š¾ƒÅ›Â¨n¾œ|š˜¶¤Æ ±¦ƒ· ƒ²šÁš‰³š*OŠµƒ³£š†m± &RPSHWLWLRQÁš¾•¸®šŸ¥©

“กิจกรรม FAM ครั้งที่ 4” Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–g Š²•ƒµŠƒ¤¤¢)$0 †¤²‰Ç ˜¶Æ ƒ³¤œ¤±Œ¢¹ WLQJ )UDQFKLVHHDQG$UWGXWDLQHU0HH ƒ²› •n¢¶ƒµŠƒ¤¤¢¿¦±¤²›ƒ³¤›¤¤£³£Ÿµ¾Ÿº©ª•†¹£ ¾¤¸Æ®‰¤³¨«³¤±šm³¤ºnÁ¬¢mÄ•n¢¶ƒ³¤ ¨m³‰ ¿¦ƒ¾œ¦¶£Æ šœ¤±«›ƒ³¤”¿q ¦±œz鬳¤±¬ )UDQFKLVHHƒ²›$UWGXWDLQHU

วิ๊ง วิ๊ง”

ƒµŠƒ¤¤¢•¶Ä˜Áƶ ¬šn ®n ‰Ä +DQGLFUDIWuƒ¤®›¤ºœ¤m¨¨¢«m‰‰³šœ¤±•µª‘q †¨³¢š³m ¤²ƒ¾ƒpƒpÀ•£š ‰Èµ ¨‰Èµ v ¾„³n ¢³®¨• Á«¤m œº šn®‰Ä˜†Æ¶ •µ ¨m³¾Š‰p šm³ƒ•´ƒ¤®›¤ºœ¨‰Èµ ¨‰Èµ ƒ•OLNHƒš² Áš¬š³n IDFH /LNH«m‰¢³À¬¨– ¿››š¶Ç¢¶ Á¬n¤m¨¢«š¹ƒƒ²š ERRNƒŠµ ƒ¤¤¢•¶Ä –µ•–³¢Š³ƒIDFHERRNÀƒ¦¾¤¸Æ®£Ä®£m³¦¸¢g ZZZIDFHERRNFRP* ¾›¦µ ®³¤–q ƒ²šš±†± OREDO$UW7KDLODQG

“Global Ar t In Compteetrintiaotional n 201

2”

Ÿ¤n®¢¤·£²‰† Àƒ¦¾›µ¦®³ ±šn®‰Äš²ƒ¾¤¶£š ¨³•¡³Ÿ¤±›¤q–ƒ²›ƒ³¤œ¤±ƒ¨• ˜¤Æ¶ ¨›¤¨¢¾¬¦³£«¤¶ ±•›² š³š³Œ³–µ œ¤±¾˜© ³m ©¦µ œšc š®n £Š³ƒƒ¨³m ,QWHUQDWLRQD˜²Æ¨À¦ƒ*OREDO$UW %\33$& O&RPSHWLWLRQ Ÿ¥©Šµƒ³£š Š•² „šÇ· Áš¨š² ¾«³¤˜q ƶ ƒ³¤Š²•ƒ³¤œš¶Ç”«—³›²š ¡³ Ÿ › ¤ ¤ £ ³ zé鳡µ¨²“šq¤®Œ¢ *$0DJ¾¦ ƒ ³ © ‰ ³ š š ¶ Ç ƒ ² š  • n Á š m¢†m³g


4

¬®¾ƒ¶£¤–µ£©„®‰®³¤q––²¨Š¶•È Šµ–¤ƒ¤šn®£˜¶®Æ ®ƒÂœ¾ƒÅ›¾ƒ¶£Æ ¨œ¤±«›ƒ³¤”q š®ƒ¬n®‰¾¤¶£š¬¢¹š¾¨¶£š¢³Á¬nŒšÆ¸ Œ¢Áš†¨³¢«´¾¤ÅŠ¿¦±˜¶¾Æ •Å•ƒ¨m³¤³‰¨²¦ †¸®†¨³¢¢¹m‰¢²ÆšŸ£³£³¢˜¶Æ˜´Á¬nšn®‰Ä¬šºÄ¿–m¦±†š¢³—·‰Šè•š¶Ç •nŸ¶ÆÄ ˜¶¢‰³š*OREDO$UW &UHDWLYH 7KDLODQG ˜¹ƒ†š„®«š²›«š¹šÁ¬n¾•Åƒ ˜£˜¹ƒ†šƒ¦n³†µ•ƒ¦n³¿«•‰®®ƒ®£m³‰«¤n³‰«¤¤†q¢³˜´†¨³¢¤ºŠn ƒ² ƒ²› šn®‰Ä¤m¨¢Œ¸šÆ Œ¢¿¦±Œ¸šÆ ÁŠÂœƒ²›¦‰³š®²š†º†m ¨¤†¹”†m³¿ƒmƒ³¤š´¾«š® ¤m¨¢ƒ²š•¶ƒ¨m³†¤²› ………………………………………………………..

สุโคย ... é³¾ŠšŸ˜µ ƒ² ªq •.Œ£.¹ œ6éz œd À¤‰¾¤£¶ š®«² «¢² œ¤±—¢ –œ³n .  

1

®³

µ ¾š š–µÊ«„¹ ¾Š¤é ®³•£¹ .1é3œ.¾d À¤‰¾¤£¶ š¾šÀ£¾ ›³‰š–³ µÊ ¢.2 

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

การประกวดวาดภาพระบายสี “สายใยแม” จัดขึ้นโดย โรงเรียนเซนโยเซฟบางนา

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©®²š•²›˜¶Æ

โอโห!!

การประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา งานนักบุญมงฟอรต จัดขึ้นโดยโรงเรียนในเครืออัสสัมชัญ

เกงๆกัน ทุกคนเลย

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©¾¬¤¶£é˜®‰

การประกวดวาดภาพระบายสี ทักษะวิชาการโรงเรียน ในหัวขอ“สวนสนุกสุดหรรษา” จัดขึ้นโดยโรงเรียนเซนจอหน

q Ÿ³šŒµ —³

¨¤ ¡¤” •.é³.¹ £7Œ¹ £œ1d2³À¤œ‰¾d ¤À£¶ ¤š‰œ¾¤³”£¶ š£³«Ÿ³“² ™š–µ ³Šƒ­è ³³¤ ¾Œ¢ƒšÇ² .2¤* ®®³£ 

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

2

Œšƒ©¤–¶ ± Ÿ

¤¢µ .Ÿ¤ •®.é ³£¹ 9œd À¤‰¾¤£¶ š®š›¹ ³¦¤¢m ¢n œ.3 

 

การประกวดวาดภาพ ระบายสีงานวันแม แหงชาติ จัดโดยโรงเรียน อนุบาลรมไม


5

เยี่ยม ไปเลย ¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

การประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถม ชื่อภาพผลงาน “อาเซียนสามัคคี มีความสุข” จัดขึ้นโดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

“ ² ”q ¨³šŒµ £Àq ¤Šš

 •.Œ.¹«1ƒ0¦¹ œ¨d À¤‰¾¤£¶ š®«² «¢² Œé² ©¤¤¶ ³q Œ ³®œ¤•q 

®³£

.5

¢Àš¡šµ ¾µ ¨©

 Œ³ •.®é³£.¹ ”8œŒ² d À¤‰¾¤£¶ š¨“² š³¨˜µ £³¦£² —‰µœ—.3‰µ  

¤³‰¨²¦Œš±¾¦µ©

การประกวดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา เนื่องในโอกาส ฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส มารี กรีญอง เดอ มงฟอรต ผูกอตั้งภราดาคณะเซนตคาเบรียล

¨¹ ¤¤”¾Š– •.é³.£”¹ 10Œµ œ³d À¤«‰¾¤£¶ š®š›¹ ³¦«¤–±›q ¤¹ ”¶ œ.Œµ 5 ³ 

®

วาวว..

–µ –³Ÿš² ™«q „¹ ¾¦©µ ¦

–µ ¾– .œ˜ •.é œd À¤‰¾¤£¶ š¨“ ² š³¨˜µ £³¦£² ¦µÇ ®³£¹ 8

¤³‰¨²¦¤®‰Œš±¾¦µ©®²š•²›˜¶Æ

ในการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษา ในหัวขอ “อาเซียนรวมเปนหนึ่ง” ซึ่งจัดโดยโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

œ.3

¤³‰¨²¦¤®‰Œš±¾¦µ©®²š•²›

การประกวดวาดภาพการตูนวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา ในหัวขอ “บานนักวิทยาศาสตร” จัดขึน้ โดยองคการพิพธิ ภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ

«´¬¤²›šn®‰†šÂ¬š˜¶Æ•nœ¿«•‰Ÿ¦²‰«¤n³‰«¤¤†q³m š‰³š©µ¦œl«m‰„n®¢º¦¡³Ÿ ¦‰³š„®‰šn®‰¢³Á¬n¤¨m ¢Œ¸šÆ Œ¢ƒ²šÂ•n˜®Æ¶ ¾¶ ¢¦¦qWKXQ#JOREDODUWFRWK†¹”†m³ ˜¶¢Æ ³ƒƒ¨m³¤³‰¨²¦†¸®œ¤±«›ƒ³¤”q®š² ¦Ç´†m³˜¶¾Æ ‰µš–¤³¢µ®³Š¸®Ç •nŸ¶ÄÆ ˜¶¢‰³š *OREDO$UW &UHDWLYH 7KDLODQG „®¾œ|šƒ´¦²‰ÁŠÁ¬n¾•ÅƒÂ˜£˜¹ƒ†š


6 สวัสดีครับนองๆ ทุกคน จากฉบับที่ผานมาทางคอลัมน ใหนองๆ ไดฝกการ วาดภาพ “นก” อยางงายจากรูปรางรูปทรงเรขาคณิต และการใชเสน ตางๆ ในการเชื่อมโยงการวาดภาพ จากตัวอยางของฉบับที่ 7 ซึ่งจากภาพตัวอยาง จะเปนการวาดดานขางเพียงทิศทางเดียว

ในฉบับนี้ผมจึงไดโปรยหัวขอไววา เปลี่ยนตำแหนง โดยใชเสนและรูปราง ใหเกิดทิศทาง ฉะนั้น Art of View ฉบับนี้จึงขอเสนอขั้นตอน การปรับเปลี่ยน ตำแหนงของรูปรางเรขาคณิต ทำใหเกิดการเปลีย่ นทิศทางของตัวละครทีน่ อ งๆ กำลังจะวาด ไดอยางงายๆ จากภาพนกในฉบับที่ 7 จะหันหนาไปทางซายมือ ฉบับนี้จะเลื่อนตำแหนง หันไปทางขวามือ 45 องศา โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

เปลี่ยนตำแหนง โดยใชเสนและรูปราง 1 ใหเกิดทิศทาง 1. วาดรูปวงกลม ขนาดประมาณเหรียญบาท เสร็จแลววาดวงกลมขนาดเล็กลงสองวง ให วงกลมเล็กใหญตา งกันเล็กนอย (ตัวอยางที่ 1)

4

2

3

5

6

2. วาดรูปสามเหลี่ยม สองชิ้นประกบกัน ใน ตำแหนงของปาก (ตัวอยางที่ 2) 3. วาดรูปวงรี ใหมีขนาดของความกวางเทาหัว (ตัวอยางที่ 3) 4. วาดรูปวงกลมไวตรงดานบนของรูปวงรี ทาง ดานซายมือ (ใหวาดออกนอกเสนของรูปวงรี ประมาณครึ่งนึงของรูปวงกลม) แลวจึงวาด รูปทรงสามเหลีย่ มทับระหวางกึง่ กลางของรูป วงกลม สวนทางดานขวามือของรูปวงรี ใหทำ ขั้นตอนเดียวกัน แตวาดใหมีขนาดเล็กลง นิดหนอย (ตัวอยางที่ 4)

หลังจากทีน่ อ งๆ วาดโครงรางภาพนก 45 องศา จากรูปรางเรขาคณิต เสร็จแลว ก็ใชเสนตางๆ มาวาดทีละสวน เหมือนขัน้ ตอนการวาดเสน ในคอลัมน Art of View ฉบับที่ 7 ไดครับ หากนองๆ ไดฝกวาดจน ชำนาญมากขึ้น ก็ควรที่จะทดลองวาดหันไปดานซายบาง หรือลอง วาดแบบสวนหัวหันหนาตรงแลวสวนลำตัวเปนดานขาง เพื่อเปนการ ฝกการวาดที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ.. สวัสดีครับ

5. วาดรูปสามเหลี่ยมในสวนที่เปนหาง โดยให วาดเสนเฉียงทำมุมจากดานบนลงลางทางดาน ซายมือ และเสนเฉียงทำมุมจากดานบนลงลาง ทางดานขวามือ ใหสน้ั กวาเสนทางซายมือ (ตัวอยางที่ 5)

ตัวอยาง… การปรับเปลีย่ นตำแหนงใหเกิดการเคลือ่ นไหว

1

2

3

4


มีคุณแมเขียนอีเมลลมาถามครูพี่โกลบี้วา “กำลังหาศิลปะใหกับลูกเรียนอยูคะ เขาไปดูขอมูลในเว็บแลว แต อยากใหชวยเลาใหฟงหนอยไดไหมคะ เอาละเอียดๆ นะคะวา เรียนโกลเบิล อารต แลวนองจะไดอะไร ดิฉนั มีลกู 2 คนคะ 5 กับ 8 ขวบคะ ขอบคุณคะ”

7

กราบเรียนคุณแมที่นารัก (ในการคนหาสิ่งดีๆ ใหกับลูกครับ)

ประโยชน ในการเรียนโกลเบิล อารต

มีคุณคาที่ดีเยี่ยมหลายขอ คุณครูขอยกตัวอยาง คำวา “สมาธิ” มีความหมายหลายนัย ในทีน่ ผ้ี ปู กครองสวนมาก จะหมายถึง “จดจอกับสิง่ ทีเ่ ราทำ” คุณแมครับ ผมอยากใหคณุ แมเอา ใหเห็นดังนี้

ดินสอมาลองวาดรูปแอปเปล ซักรูป แลวยืมสีชอลคของนองมาระบายดู เสร็จแลว คุณแมจะรูส กึ วาเวลาขณะทีเ่ ราระบายสี เราจะมีความสุข เราจะคอยๆ ทำอยาง ตัง้ ใจ จะเกิดความรูส กึ ดีทไ่ี ดสรางสรรคภาพทีส่ วยงามขึน้ มาชิน้ นึงบนโลก ใบนี้ (ถึงแมจะไมใชรปู แอปเปล ทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก แตจะเปนรูป แ ล ทีค่ ณุ แมจะแอบยิม้ ทุกครัง้ ทีเ่ ห็น) ในชวงขณะเวลา แอปเป นีแ้ หละ ทีเ่ ราจะไดสมั ผัสถึงสมาธิในการทำงาน ซึง่ ถา ฝกบอยๆ แลวศิลปะยังสอนใหเราเปนคนที่มีความ เด็กตัวนอยๆ ชอบขีดเขียนจินตนาการตามธรรมชาติ ละเอียดออน มีความประณีต และจิตใจที่ อยูแ ลว การเรียนโกลเบิล อารต จะมีสว นผสมทีด่ ขี อง ออนโยน หลักสูตรที่เหมาะกับเด็ก ควบคูไปกับการสงเสริม จินตนาการของเขา เพื่อสรางความมั่นใจ กระตุน การสรางสรรค เพื่อใหเขารูวาศิลปะเปนเรื่องที่ ใครๆ ก็ทำได เปนการเรียนที่สนุก ทำใหเขามีความสุข ซึง่ ถือเปนการเริม่ ตนของการเรียนรูท ด่ี มี ากๆ เลย

คุณแมครับ วัยเด็ก คือวัยทีส่ ำคัญมากๆ ในชีวติ ของ คนเรา ทีจ่ ะปลูกฝง ความคิด ความรู ความเชือ่ ที่ จะสงผลตออนาคตของเราในวันขางหนา หลักสูตร 1. การเรียนรูร ะดับ โกลเบิล อารต มีหนังสือแบบฝกหัดทัง้ หมด Foundation 1-4 เด็กๆ 15 เลม แต “ของดี” ทีอ่ ยากใหกบั ลูก (อายุประมาณ 4-7 ป) จะมีทกั ษะ คุณแม อยูท ่ี 7 เลมแรกกอน พื้นฐานทางศิลปะ ดานการวาดรูป ซึง่ เปนระดับทีค่ รู การระบายสี และการจัดองคประกอบภาพที่ดีขึ้น (กลาวคือ อยากแนะนำใหคณุ แม เราสอนใหเด็กวาดรูป ระบายสีได เพื่อใชศิลปะเปนเครื่องมือใน เลือกเปนของขวัญ การถายทอดความคิด คิดอะไรก็สามารถจะวาดขึน้ มาได เพือ่ ทีจ่ ะ…) ในการเรียนรูใ หกบั 2. มาเรียนรู การนำความคิดสรางสรรค มาใชแกปญหา ผาน นองๆครับ กระบวนการสรางสรรคทางความคิด (My Story) และผลงาน ทางศิลปะ ซึ่งเปนการเรียนในระดับ Basic Level 1-3 (อายุ ประมาณ 7-12 ป) ซึ่งประโยชทางออมคือการสรางนิสัย สุดทายคุณครูขอแนะนำเพิม่ เติมวา การไปใหถงึ ประโยชนทไ่ี ดกลาว การเรียนรูดวยตนเองโดยไมรูตัว (เพราะเขาจะสนุก มาขางตน คุณแมและนองตองมีระเบียบวินยั ในการเรียน คือพยายาม มาเรียนอยางตอเนือ่ ง อยาหยุด หรือขาดเรียนบอยๆ จนขาดตอนไป กับการคิด ภาคภูมิใจในตนเองตอการแกไข เพราะคุ ณแมรไู หมครับวา เวลาในวัยเด็กนัน้ ควรใชอยางคุม คา เมือ่ เลือก ปญหา การสรางแนวทางใหมๆ) เรียนวิชาอะไร ทีไ่ หนแลว ควรไดประโยชนของวิชานัน้ ๆ ติดตัวไปดวย ».Å. ÁÕ¤Ó¶ÒÁã´æà¾ÔÁè àµÔÁà¢Õ¹ÁÒËҤس¤ÃÙä´Œ·Õè

ÍÕàÁÅŏ info@globalart.co.th ¹Ð¤ÃѺ

อยาใหคณ ุ แมตอ งเสียเงินและลูกตองเสียเวลามาเรียนโดยเปลาประโยชน เลยหวังวาทีเ่ อยมาคงพอจะตอบคำถามคุณแมไดนะครับ ดวยความรัก โดยความรูส กึ ตอคุณแมทน่ี า รักและคุณลูก (อนาคตของประเทศเราตอไป)


ÀŒ¨q«¹•¿Ÿ¤¨Ÿ¤³¨gƒn³¨¿¤ƒ¿¬m‰ \RXQJFUHDWLYH˜¶Æ¤¶›¾œc•À®ƒ³«Á¬n ®³¤q––²¨šµ•Šµ–ƒ¤šn®£†®£«¦²›«²›¾œ¦¶£Æ š ¬¢¹š¾¨¶£š¢³ÀŒ¨q¦‰³š«¹•«¤n³‰«¤¤†q ¢m¢¶Ç´˜¹m¢¾˜˜´®£m³‰–²Ç‰ÁŠ–n®‰„® £ƒšµÇ¨Á¬n˜¹ƒ†š¾¦£ ตอนเชาวันหนึ่ง แมไกออกไข 5 ฟอง เปนลูกเจี๊ยบ หญิง 3 ตัว และลูกเจี๊ยบชาย 2 ตัว แมไกด ี ใจ และดูแลลูกๆทุกตัวอยางดี

 •é¡²˜¤™µ•³¾m³Ÿ²š™¹q À•š²˜ ®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£š¢‰ ®¤q–¨µ˜£³¦²£Œ²šÇ œ

นองไหมไทยนำภาพ ผลงานที่ระบายสีเสร็จแลว ใหกับ เพือ่ นทีท่ ำงานของคุณพอ-คุณแม ได ใน ราคาแผนละ 100 บาท ภูมิ ใจ ที่หนูไดทำในสิ่งที่หนูชอบ และได ใชความสามารถทาง ศิลปะหาเงินเองไดเปน ครั้งแรกคะผมฝนอยากเลน BB Gun จริงๆ ดูสกั ครัง้ อยากรูว า จะสนุก ตางจากฟุตบอลทีผ่ มชื่นชอบมากแคไหน จึงวาดภาพ และแตงเรื่องราวประกอบ เรื่อง แตงโม กับ มะเฟอง ดวลกันสนั่น ลั่นสนาม BB Gun !!!

•Œ¤¨µ¡³«£µÆ‰¨²“š³ ¾–n 

®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£š«¨šƒ¹¬¦³›¨µ˜£³¦²£Œ²Çš¢

•éŒšµƒ³š–q¢”¶«¹¨¤¤” ¬¢Â˜£ 

®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£š®š¹›³¦¾¢¸®‰Á¬¢mŒ¦›¹¤¶Œ²Çšœ ณ ขัว้ โลกเหนือมีหมีขว้ั โลกและ เพนกวินเปนเพือ่ นกัน วันหนึง่ ทัง้ สองไดออก หาอาหารและไดพบกับแมวน้ำ แมวน้ำดำน้ำมาหา ปลามาใหทง้ั สองกิน จึงทำใหทง้ั สามไดเปนเพือ่ นรักกัน

•éŸ¤Ÿµ¢¦Œ¹šŸ‰ªq˜®‰ À› ®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£š•³¤³«¢¹˜¤©¤¶¤³Œ³ Œ²šÇ œ


ผมชื่นชอบกีฬาฟุตบอล มากครับ จึงวาดภาพโจทยผลไมเปน สม มะมวง และมังคุด กำลังเลน ฟุตบอลรวมกันอยางสนุกสนาน ^ ^

ชางกับ แรดเปนเพื่อนรักกัน ทั้งสองกลัวผีมาก ทุกครั้งหลังจากที่ดู รายการคนอวดผี มันจะเขาหองน้ำพรอมกัน ไมเคยมีครั้งไหนเลยที่มันจะเขาหองน้ำคนเดียว

•Œœ¹é鳃²éŠšqœ¹é龫¨¶ À–p¨ 

®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£šœ¤±¡³¢š–¤¶Œ²šÇ œ ภาพนี้แสดงถึงเรื่องราว การตกปลาของสองพี่นองที่บริเวณน้ำตก หนูชอบภาพนี้เพราะวาได ใชเทคนิคระบาย สีโปสเตอร ในรูปแบบทีห่ ลากหลายจากคำแนะนำ ของคุณครู ทำใหไดท ักษะเพิ่มและผลงานก็ดู นาสนใจยิ่งขึ้นคะ ^_____^

•é”µŒƒ³š–q¨µŸ™¹ ƒª¢³šš˜q ¢³£•q ®³£¹œd À¤‰¾¤¶£š®š¹›³¦Œ¦›¹¤¶Œ²Çšœ

หนูเคยไปเที่ยวฟารม จรเขกับที่บาน หนูประทับใจ มากคะเลยแตงเรื่องนี้ขึ้นวา..... สม มะมวง แอปเปล ชวนกัน ไปเที่ยวฟารมจรเข ในวันหยุด ปดเทอมอยางสนุกสนาน

•é¨³«µ–³šµ¢µ–¨‰©q«ƒ¹¦ ¾®¢¢¶Æ ®³£¹œd

À¤‰¾¤¶£š•®š›®«Àƒ¨µ˜£³Œ²Çšœ แลวพบกันใหมฉบับหนานะครับ!!

•é™²é餲–šq¦¨³ƒ¤ ›µ¨›µ¨ ®³£¹œdÀ¤‰¾¤¶£š¨³«¹¾˜¨¶Œ²Çšœ


ENCONCEPT

/™™  3O`84K4G=D¿º°±·ºÙ×ÔÙÐ 4K31PW15ZE; ;%K.Z3=S5X44

¾™°™·™±™³¯

W=N_;/3.A<L=W#LJ?Pû#R. EKAZ#L=DG4¹´ª«±Χ¹

1. Vocabulary :İċøčĨøĞėŖĦû øěĦĕİöŖĦijüıęĤěĨİøėĦĤğřøĽĦĜĥĒċř ĴĉŕėĤĈĥĎĒīĹčĄĦčüčĊĪûöĥĹčĞĭû 2. Speaking :ėĭďıĎĎõĦėİėĩĖč ıĎĎÑ&ūŲþŕěĖĒĥĆčĦċĥõĝĤ ēśûNĒĭĈijğŖıöķûıõėŕûİďŝčġĥĉIJčĕĥĉĨ 3. Cultural Context :İĞėĨĕøěĦĕėĭŖ ėġĎĉĥěıęĤěĥĆčČėėĕİčŖčõĦėüĈüĽĦ ĐŕĦčĔĦĒ

¾ÔÚ×µ×ÎÛÎÑÊÌÊ

 Š

D;K=G=D¿º°±·ºÙ×ÔÙÐ=K4«¯ÔÎ߬ÛÛ×ÔÎÌßÔÚÙ8#3L3R=;1O_1R3 #J/G"¬Ï˜ÏÔÎß/N.Z#88LL=W=O<3=S [5[.1R1O_“=G"=K4=J44Ôº¾—¬ÙÏÝÚÔÏX?J ¯ÐÞÖßÚ۔ =K4DN12NcW=O<3G=D¾¬¿®À˜¬¬¿¾¸¬½¿˜´“;S? L —¤››4L1”X44[; ;O LZ%# L<8=G;=K4%K_AY;"¾™°™·™±™W8N_;GO£›%K_AY;"

Š


11 วันนี้เรามารูจักผูบริหารศูนยนองใหม ไฟแรง ไมใช จังหวัดใกล ไกล ทีไ่ หน ผูบ ริหารศูนย ”เมกาบางนา” นี่เอง อยารอชา.. เราไปทำความรูจักกันเลยดีกวา ^^

ุล คุณสุนันท ดาน(คคงุณคโอาส) ก ผูบริหารศูนยเมกาบ

างนา

อยากทราบความเปนมากอนตัดสินใจทำโกลเบิล อารต จบปริญญาตรีจาก ABAC ปริญญาโทจากจ�ฬาฯ บริหารธุรกิจ ทัง้ คู ทำงานเปนนักวิเคราะหหลักทรัพยโบรกเกอรตา งประเทศ สิบกวาป โดยสวนตัวเชื่อวาการวาดภาพ ระบายสี งานปน หรืองานประดิษฐตา งๆ ชวยพัฒนาสมาธิ ชวยใหเด็กออนโยน ขึน้ และทีส่ ำคัญจะชวยใหเด็กๆ สามารถคิดอะไรนอกกรอบได ตางจากการศึกษาในระบบโรงเรียนทีเ่ นนพัฒนาเด็กดานตรรกะ เหตุผล การวิเคราะห จึงทำการศึกษาหลักสูตรสอนศิลปะตางๆ และพบวามีเพียง โกลเบิล อารต ทีม่ มี าตรฐานหลักสูตร ไมองิ ผูส อน มีเปาหมายการเรียนใหเด็กเปนขัน้ เปนตอน ไมใชแค เพียงเอาเด็กมาฝากเรียนปนเลน และประจวบเหมาะกับมี โครงการเมกาบางนาทีม่ โี ซนการศึกษาขึน้ ฝง ตรงขามบานพอดี สิ่งสำคัญกับการเปดโกลเบิล อารต ใหมๆ คืออะไร ทุกฝายที่เกี่ยวของสำคัญหมดเลยคะ ไมวาจะเปน 1) การ สนับสนุนของสำนักงานใหญในดานตางๆ เชน การประเมิน สภาพตลาด การประชาสัมพันธ และการใหคำแนะนำการทำ ตลาด 2) ความรูความเขาใจของผูบริหารศูนยตอหลักสูตร และเปาหมาย เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ ตอผูป กครอง 3) Artdutainer ทีม่ คี วามรูค วามสามารถในการถายทอดหลักสูตร มีศลิ ปะในการจูงใจเด็กและมีศลิ ปะในการสือ่ สารกับผูป กครอง 4) สุดทายแตสำคัญไมแพใคร คือการประสานงานของทุกฝาย ทัง้ ทีมงานของสำนักงานใหญและของศูนยฯ เองในการชวยกัน คิด วางแผน แกปญหา เพื่อพัฒนางานของตัวเองและของ สวนรวมใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง

มองวาธุรกิจนี้ในอนาคตจะเปนอยางไร สภาพทางสังคมปจจ�บนั ทีม่ สี ง่ิ เรามากมาย ทำใหเด็กๆ ทีม่ ี ปญหาสมาธิสั้น ใจรอน ไมอดทนจนถึงกาวราวมีจำนวน เพิม่ ขึน้ จะเห็นไดวา เราเริม่ เห็นเด็กวัยประถมทีต่ อ งกินยา แกสมาธิสั้นกันมากขึ้น ซึ่งเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ ในขณะที่ผูปกครองมีความรูมากขึ้น มีแนวโนมพยายาม แกปญ  หาทีต่ น เหตุ โดยลดชัว่ โมงทีวี ลดชัว่ โมงเกมสคอมพิวเตอร แลวมาเพิม่ เวลากับการเรียนศิลปะเพือ่ เสริมสราง สมาธิ จินตนาการ ความคิดสรางสรรค ความสามารถใน การถายทอดหรือสือสารใหเด็กๆ กันมากขึน้ จากแนวโนม สภาพสังคมและความตองการของผูป กครองดังกลาว สอดคลองกับสิ่งที่เด็กๆ จะไดรับเมื่อเรียนโกลเบิล อารต จึง มองวาการทำโกลเบิล อารตเปนการทำงานทีใ่ ช..ในการ พัฒนาเด็กๆ ของเราใหเติบโตอยางมีคณุ ภาพทัง้ ดานศาสตร และศิลป มีความพรอมที่จะดำรงชีวิตในสังคมที่มีการ แขงขันสูง เปลีย่ นแปลงอยูต ลอดเวลา เชนทีเ่ รากำลังจะ เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เร็วๆ นี้ อนาคตของศูนยเมกาบางนาที่คาดหวังไว อยากเปนศูนยฯ ทีเ่ ติบโตตอเนือ่ งสอดคลองกับการเติบโต ของนักเรียนทีม่ พี ฒ ั นาการดานความคิดสรางสรรคทด่ี ี มี สมาธิ สามารถมองภาพรวม ถายทอดและสื่อสารไดดี วางแผนการทำงานตางๆ ไดดี เด็กๆ อยากมาเรียนทุกครัง้ และเรียนอยางมีความสุข สุดทาย ฝากคุณพอคุณแมวา เด็กๆ ทุกคนเรียนรูไ ด และ เขาเรียนรูจากผูใหญโดยเฉพาะคุณพอคุณแมเอง ดังนั้น ถาอยากใหเขามีบคุ ลิกอยางไร ตองเริม่ ทีต่ วั เรากอนนะคะ


13

24 ¾ÄÈ¨Ô ¡ Ò¹ 2012 ³ ʶҺѹ¡ÒèѴ¡Òû˜ÞÞÒÀÔÇѲ¹ ¶. ᨌ§ÇѲ¹Ð กำหนดการชวงเชา

- กำหนดการกิจกรรมที่นาสนใจ 7.30 - 15.00 น. (ชั้น 1) เลือกซื้อสินคา “Global Art Premium” ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด 7.30 - 14.00 น. (ชั้น 1) “รวมชมนิทรรศการและประมูลภาพผลงาน Saving The World” โดยฝมือคุณครูโกลเบิล อารต 8.00 - 14.00 น. (ชั้น 1) “ถายรูปลงแสตมป” กับไปรษณียไทย 9.30 - 10.30 น. (ชั้น 3) รวมงานสัมมนาถอดรหัสสมอง ที่ผูปกครองตองรู โดยศูนยวิเคราะหศักยภาพปญญธารา 11.00 - 12.00 น. (ชั้น 3) รวมงานสัมมนาสาระนารู จากไปรษณียไทย - กำหนดการแขงขัน 8.00 - 8.50 น. (ชั้น 1) นักเรียนทุกกลุมเขาพื้นที่แขงขัน กลุม A และ B 9.00 - 10.30 น. (ชั้น 1) ระยะเวลาการแขงขัน 10.30 10.50 น. (ชัน้ 1) รับเหรียญเขารวมงาน และรับประทานอาหารกลางวัน ที่โตะแขงขัน 10.50 - 11.00 น. (ชั้น 1) เชิญผูปกครองรับนองๆ ออกจากพื้นที่การแขงขัน 11.00 - 12.00 น. (ชั้น 3 Hall 1) เชิญนองๆ และผูปกครองรวมงานสัมมนา สาระนารู จากไปรษณียไทย กลุม C และ D 9.00 - 11.30 น. (ชั้น 1) ระยะเวลาการแขงขัน 11.30 - 11.50 น. (ชั้น 1) รับเหรียญเขารวมงาน และ รับประทานอาหารกลางวัน ที่โตะแขงขัน 11.50 - 12.00 น. (ชั้น 1) เชิญผูปกครองรับนองๆ ออกจากพื้นที่การแขงขัน

กำหนดการชวงบาย

Muangthong Thani

Tiwanon Road

12.00 - 12.20 น. (ชั้น 3) เขารวมพิธเี ปดและประกาศผล (เขาทางประตู Hall 5) 12.30 - 14.30 น. (ชัน้ 3) พิธีเปดงาน และ ประกาศรางวัล

Pakkred Intersection Bic C Department Store

Chaeng Wattana Road Central Department Store

Kaerai IIntersection ntersection

PTT GAS Station Express Way

Rama 4 Bridge Choaphraya River

กำหนดการ ในวันแขงขัน

Srisaman Road

การเตรียมตัว เขาแขงขัน 1. การเขาแขงขัน ผูส มัคร “ตองติดสติกเกอร เขารวมงานทีห่ นาอก” โดยสามารถรับสติกเกอร สำหรับเขางานไดท่ี ศูนยโกลเบิล อารต ทีส่ มัคร ชวงวันที่ 27 ตค - 23 พย โดยจะไดรบั สติกเกอร 2 ใบ คือ 1) สติกเกอรสำหรับนักเรียน, 2) สติกเกอรสำหรับผูป กครอง 2. นักเรียนตองเตรียมอุปกรณในการแขงขันไปเอง ไมวาจะเปน ดินสอ, ดินสอ EE, กบเหลาดินสอ, ยางลบ, สีไม, สีช็อคน้ำมัน หรือสีโปสเตอร, ขวดน้ำ, พูก นั และจานสี (ถาตองใช) ไมอนุญาต ใหนำกาวและกากเพชรมาใชในการแขงขัน 3. ควรรับประทานอาหารเชามาใหเรียบรอยกอนเขาแขงขัน สวน อาหารกลางวันจะแจกใหทานที่โตะแขงขัน หลังแขงขันเสร็จ 4. สวมเสื้อยืดโกลเบิล อารตสีขาวในวันแขงขัน 5. ทางบริษัทฯ ไมอนุญาตใหผเู ขาประกวดออกนอกพืน้ ทีก่ ารประกวด โดยลำพัง หากมีความจำเปนตองออกจากพืน้ ทีใ่ ห ผูป กครองทีม่ ี สติกเกอร ตรงกับนักเรียนเปนผูมีสิทธิ์ในการรับออกไปเทานั้น 6. กรณีที่แขงขันผิดกลุมโดยเจตนาหรือไมเจตนา จะถือวาขาด คุณสมบัตขิ องผูเ ขาแขงขันและหมดสิทธิการรับรางวัลใดๆ และ การตัดสินของกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด


13

ใกลการแขงขัน Global Art International Competition 2012 แลว นะครับ ฉบับนีเ้ ราจึงมาพูดคุยกับเหลาคุณครู ผูเ ปรียบเสมือนเทรนเนอร ของเหลาศิลปนตัวนอย ถึงประโยชนในการแขงขันวาดภาพระบายสีของ โกลเบิล อารต กันนะครับ……………………………………………………….

นางสาวฑิฆัมพร แสนศรี (ครูแวว) ศูนยนครปฐม อยางแรกทีเ่ ห็นไดชดั ก็คอื ไดสรางความกลาแสดงออกใหกบั นอง เพราะนองบางคนไมกลาทีจ่ ะเจอเพือ่ นๆตางที่ หรือเจอ คนแปลกหนา ไดฝกความมั่นใจในการทำงานโดยที่ไมมีครู คอยสอนอยูขางๆ ทั้งยังฝกใหนองๆ ไดศึกษาเรื่องของการ ปรับตัววาควรปฏิบตั ติ นเองอยางไรเมือ่ ไดเขาไปอยูใ นสถานที่ ทีน่ อ งไมคนุ เคย นองจะไดรจู กั การใชชวี ติ ในสังคมหมูม าก ทำให นองฝกการใชชีวิตอยางเปนระเบียบกฎเกณฑ และกติกาที่ กำหนดไว กิจกรรมนีท้ ำใหนอ งไดรสู กึ วาตัวนองๆไดมคี วามภูมใิ จ ทีไ่ ดมสี ว นรวม ไดเปนสวนหนึง่ ของกิจกรรม ทำใหนอ งไดใช เวลาวาง มาเก็บเกีย่ วประสบการณ เมือ่ นองๆไดเรียนรูแ ละ ไดเห็นคนรอบขางหรือฝมอื การวาดรูประบายของเพือ่ นก็อาจ ทำใหนอ งเกิดแรงบันดาลใจเพือ่ นำไปพัฒนาฝมอื นอกจากนี้ นองยังจะไดรูจักการฝกไหวพริบการแกไขปญหาเฉพาะหนา ดวยสภาพแวดลอมของการแขงขันจะชวยใหนอ งฝกฝนสมาธิ ในการทำงานในสถานทีท่ ม่ี เี สียงอึกทึก และรูจ กั การวางแผน การทำงานโดยใชเวลาทีม่ จี ำกัดใหเกิดประโยชนสงู สุด ทีส่ ำคัญ คือไดฝก ใหนอ งไดรจู กั ยอมรับในผลทีเ่ กิดขึน้ ใหนอ งรูจ กั คำวา แพ-ชนะ อภัย ความประทับใจของครูคอื ดีใจทีไ่ ดพานองๆ มา รวมกิจกรรมดีๆโดยสวนตัวไมไดคาดหวังอะไรมากจากตัวนอง แคคดิ วาไดพานองๆ มาเรียนรูส ง่ิ ใหมๆนอกหองเรียน ไดเห็น นองสนุกกับสิง่ ทีท่ ำ คนเปนครูกร็ ส ู กึ ดีใจแลวคะ

นางสาวขนิษฐา หาญนอก (ครูนิ) ศูนยปากชอง ตัวเองมองวากิจกรรมนีเ้ ปนกิจกรรมทีเ่ ปดโอกาสใหเด็กๆ ได สรางสรรคผลงานและไดสมั ผัสการเรียนรูด ว ยตัวเองทัง้ เรือ่ ง การฝกความอดทน การควบคุมเวลา ฝกการใชความคิดทีเ่ ปน ระบบ การกลาแสดงออก การเรียนรูสังคมนอกหองเรียนที่ กวางขึน้ และในปนเ้ี ปนปแรก ทีท่ างศูนยของเราไดพานองๆ เขารวมกิจกรรม กอนการแขงขันคุณครูมกี ารฝกซอมใหนอ งๆ นอกเวลาเรียนปกติ เพื่อใหนองนองๆ มีความเขาใจในเรื่อง หัวขอที่ใหมา และสิ่งที่สำคัญไมแพกันคือ เรื่องของเวลาใน การแขงขัน นองๆทุกคนมีความตืน่ เตน และดีใจบางคนคิดวา ไมไดรางวัลกลับมาก็ไมเปนไร ถือวาเปนประสบการณในการ ไดพฒ ั นาตัวเองเพิม่ ขึน้ ทำใหนอ งๆ มีความเชือ่ มัน่ ในตัวเอง ภูมิใจที่ไดเขารวมกิจกรรมครั้งนี้ และหากมีกิจกรรมดีๆ ที่ โกลเบิลอารตจัดขึน้ นองๆ ก็อยากทีจ่ ะขอเปนสวนหนึง่ ในการ เขารวมกิจกรรมและสรางสรรคผลงานในครัง้ ตอๆไปดวยคะ

นายรุงโรจน เกษหอม (ครูเดียว) ศูนยโลตัสศรีนครินทร ผมคิดวาสิ่งที่นองๆจะไดรับคือ การเปดโลกจินตนาการครับ เพราะเด็กๆที่เขาแขงขันนั้นตางคนตางที่มา ตางจินตนาการ การทีน่ อ งๆไดไปแขงขันเทากับวานองๆไดเห็นสิง่ ใหมๆ ทัง้ การ ระบายสีเทคนิคใหม ไดเห็นวาจินตนาการของเพื่อนๆคนอื่น เปนยังไง ไดเจอบรรยากาศการแขงขัน ไดสนุก ทีส่ ำคัญได รับรูว า ในโลกใบนี้ มีคนทีเ่ กงๆอยูเ ยอะแยะมากมาย ไมวา จะ ดานใดก็แลวแต บางคนวาดเกง บางคนระบายสีเกง บางคน คิดเกง ทำใหเด็กๆไดเขาใจการแขงขันมากกวาการเอาชนะ ทีส่ ำคัญไดความภูมใิ จกลับมา ภูมใิ จในทีน่ ม้ี ดี ว ยกันหลายแบบ ถาไมไดรางวัล ก็ภูมิใจที่ไดทำ ภูมิใจที่ไดแขง ภูมิใจที่มีคน ชื่นชม ภูมิใจที่ไดเจอคนเกงๆ ถาไดรางวัล ก็ภูมิใจในความ พยายามเพิม่ เขามา สิง่ ทีน่ อ งๆจะไดรบั มีมากมายครับ ก็แลว แตวา ตอนนัน้ จ�ดประสงคนอ งๆทีเ่ ขาไปแขงขันนัน้ เพือ่ อะไร เพื่อชนะ หรือเพื่อประสบการณ แตดวยความที่เราเปนครู ผมเองก็ไมอยากใหเด็กๆมุงแตชนะ อยากไดในแงของ การ แลกเปลี่ยนมากกวาการแขงขันกัน อยากใหนองๆสนุกกับ ศิลปะในแบบของตัวเอง และมีความสุขกับการไดชื่นชม ศิลปะของคนอื่นๆครับ

นางสาวชลิตตา ขันธวุฒิ (ครูตั๊ก) ศูนยสระบุรี ดิฉนั คิดวา นองๆจะไดรบั ประโยชนหลายอยางจากการเขารวม กิจกรรม ไมวา จะเปนการฝกใหมคี วามกลาแสดงออก และกลา ตัดสินใจ อีกทัง้ ยังไดเห็นมุมมอง ทักษะ และความคิดของผูเ ขา ประกวดคนอืน่ ๆ ทำใหมโี อกาสไดแลกเปลีย่ นความรู และนำ เทคนิค หรือแนวคิดมาเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองได อีกดวย สวนความประทับใจในการเตรียมตัวใหนองๆ กอน การแขงขันนัน้ ดิฉนั รูส กึ ภูมใิ จทีน่ อ งๆ มีความตัง้ ใจและมุง มัน่ ทีจ่ ะทำใหดที ส่ี ดุ ในการเตรียมตัวนัน้ ดิฉนั จะเปดโอกาสใหนอ งๆ ไดแสดงความคิด และทักษะของตัวเองออกมาอยางเต็มทีก่ อ น โดยทีจ่ ะยังไมเขาไปชวย หรือเสนอแนะความคิดในทันที เพือ่ ใหเคารูสึกภูมิใจกับผลงานที่สรางสรรคขึ้นมาดวยตัวเคาเอง ไมวา จะแพหรือชนะ ซึง่ ดิฉนั คิดวานัน่ เปนวิธกี ารทีจ่ ะสอนเคา ใหโตขึ้น และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางภาคภูมิใจ กับผล แพ-ชนะ ที่เกิดจากการมีสวนรวมของตัวเองอยางแทจริง


14 by Thira ÊÇÑÊ´Õ¤ÃѺ.. ¡ÅѺÁÒ¾º¡Ñ¹ÍÕ¡áÅŒÇઋ¹à¤Â ¡Ñº¤ÍÅÑÁ¹à¡Žä¡Ž Í‹ҧ Thai Creative ©ºÑº¹ÕéàÃÒÁÕàÃ×èͧ¡ÅŒÇÂæ ÊÒþѴ »ÃÐ⪹ÊÌҧÊÃäÁÒ½Ò¡ Í‹ÒÃͪŒÒ.. ä»´Ù¡¹Ñ àÅÂ´Õ¡Ç‹Ò Ç‹Ò¢Í§Í‹ҧ¡ÅŒÇÂæ ¨Ð਎§á¤‹ä˹ !!! วันนีต้ ง้ ั ใจจะเขียนคอลัมน Thai Creative ใหเสร็จใหได แตก็ทำงานโนน นั่น นี่ ไปเรื่อย จนเย็นสรุปคือคิดไมออก วาจะเขียนเรือ่ ง อะไรดีครับ เหอออ..!!! วาแลวก็ปด คอม กลับบานดีกวา กลับมาถึงบานปุบ ผมวา หลายๆ คนคงทำเหมือนกันคือเดินไปเปด ทีวเี ลย ชองทีผ่ มดูบอ ยๆ หรือเรียกวาเปดคา ไวเลยก็คอื ชอง 3 มาเจอละครเรือ่ งนึงครับ ทีม่ นี กั แสดงบทรองเปนผีตานี สวยเชง เกงสะบัด ผมนึกไปนึกมา อืม..จริงๆ แลว พืชทีเ่ ปนตนกลวยเนีย่ ประโยชนเคามีมากมายจริงๆ นะ แตใครละจะสามารถดึงเอาสวนตางๆ เหลานัน้ มาสราง ประโยชนไดอยางคุม คา ก็คนไทยเราเนีย่ แหละครับ แอบหัวเราะในใจ (หุ หุ หุ) ในทีส่ ดุ ผมก็มเี รือ่ งเขียน แลวครับ เรามาดูกันดีกวาครับวาคนไทยเราสรางสรรคประโยชนอะไรไดบางจากพืชที่เรียกวา “กลวย” ขอไมกลาวถึงการนำมาทำอาหารนะครับ แตเราจะมาดูกันวาสวนอื่นๆ ของกลวยเรานำมาทำอะไรไดบางครับ ทานรูมั้ย.. วาใยกลวยสามารถนำมาสรางสรรคเปนของใชไดประโยชนมากมายทั้ง กระเปา ดอกไมประดิษฐ หัตถกรรมสิ่งทอ หรือเชือกกลวย แถมเรายังสกัดสารสำคัญจากผลกลวยเพื่อใชในการบำรุงไมวาจะเปนสุขภาพ รางกายและผิวพรรณ สวนใบกลวยงายๆ เลย เอามาพับติดไมกลัดเปนภาชนะสำหรับใสอาหาร เห็นมั้ยไมวา จะงายสุดหรือซับซอนสุด พี่กลวยของเราทำไดทุกอยางจริงๆ แตทุกอยางมันลวนเกิดมาจากไอเดียสมอง ของคนไทย ตัดกลับมาที่ละครนองนี (ผีตานี ในเรื่อง) ชวยนางเอกซะผูรายวิ่งหนี ปาราบเลย ผมนัง่ ดูละครและอดยิม้ ไมไดจริงๆ แมถามวา..ละครมันมีฉากไหนใหยม้ิ กริม่ ขนาดนั้นนะ แตแมจะรูมั้ยวาที่ผมยิ้ม ผมยิ้มเพราะความสุข สุขใจที่เปนคนไทยอยูใน ดินแดนศิวิไลซแหงนี้ตางหากละครับ

ÊØ´ÂÍ´ ä»àÅÂ!!!


15

Small Talks

ชวนคุยชวนคิดไมติดกรอบ กับคำตอบตามจินตนาการสานฝน พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กชางคิด กับคำถามชวนยิ้ม ที่อยากรูวา.. บานของนองๆ มีสัตวเลี้ยงกันบางไหม? แลวสมมุติวาถานองๆ เลือกเลี้ยงตัวอะไรก็ได นองอยากเลี้ยงตัวอะไร? แลวทำไมถึงเลือกนะ มาฟงคำตอบของนองกันดีกวา

บานหนูไมไดเลี้ยงตัว อะไรเลยคะ แตหนูอยาก เลีลีย้ งเสือ เพราะมันนารัก ดีคะ

ด.ช.วิวัฒนชัย แกวชัยรักษ (เบสท) อายุ 4 ป โรงเรียนสารสาสนพิทยา ชั้น อ.2 บานผมไมมสี ตั วเลีย้ งครับ ผมอยากเลีย้ งนก เพราะมัน มีเสียงรองเวลาเชา นกชอบ มาปลุกผมตอนเชา และมัน บินไดดวยครับ

ด.ญ.ศศิธร (เนย) อายุ 4 ป โรงเรียนโกศลวิทยา ชั้น อ.2 บานผมไมมีสัตวเลี้ยงเพราะ ผมเปนถูมิแพครับ ผมอยาก เลี้ยงสุนัข เพราะมันนารักดี แลวก็ขี้เลนดวยครับ

ด.ช.ณัฐพงษ สุเมธาชัย (กัส) อายุ 7 ป โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ชัน้ ป.2

บานหนูเลี้ยงนก และ นองหมาคะ หนูอยากเลีย้ ง แมว นก กับ นองหมา.... จะไดมีเพื่อนคะ

ด.ญ.ธันยา วิชติ ธนาฤกษ

บานหนูเลีย้ งนองหมาคะ หนู (มินนี)่ อายุ 8 ป อยากเลีย้ งจิงโจเพราะวากระโดด โรงเรียนสารสาสนเอกตรา ชัน้ ป.2 เกกงและมีกระเปาทีห่ นาทอง หนู อยากไปลองนั ยากไปลองนัง่ ในนัน้ ตองสนุก บานผมเลีย้ งปลาทองครับ แนๆ เลยคะ ผมอยากเลี ้ ย งหมาจรจั ด ด.ญ.ภัทรวดี เฉิน อยากมีบา นหลังใหญๆ ไว ให (หยูเซิน) อายุ 7 ป นองหมาอยูร วมกันและมีอาหาร โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต กินอิม่ ผมจะใหทกุ คนมาเลน กับหมาผมไดทกุ เมือ่ ครับ บานผมไมมีสัตวเลี้ยง ครับ.. ผมอยากเลี้ยงนก เพราะมีสสี นั สวยดี เหมือน แองกรี้เบิรดเลยครับ

ด.ช.อาชวิต ตระการสัตยนุกุล (ชิน) อายุ 7 ปโรงเรียนพระแมมารี ชั้น ป.1 การเลีย้ งสัตวเปนการปลูกฝงความรักธรรมชาติสง่ิ มีชวี ติ ชวยให เด็กมีจติ ใจออนโยน มีเมตตาตอผูอ น่ื อีกทัง้ ยังชวยกระตุน พัฒนา การดานสังคมในการอยูรวมกับผูอื่น และสงเสริมใหเด็กรูจัก รับผิดชอบ มีระเบียบวินยั และการอยูร ว มกันไดอยางมีความสุข

ด.ช.กษิดิศ โยคะกุล (ปลื้ม) อายุ 15 ป โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา ชั้น ม.3 บานหนูเลี้ยงหมาคะ หนู อยากเลี้ยงปลาวาฬ กับ Kitty เพราะมัน.. นารัก นากอดดีทั้งคูเลยคะ

ด.ญ.กุลนิดา หอมจันทร (เฟซ) อายุ 5 ป โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี ชั้น อ.2


16

«¨²«•¶†m±Œ³¨*$˜¹ƒ˜m³š

†¤®›†¤²¨*$®²š¿«š®›®¹mš‹›²›š¶ÇŠ±Ÿ³Ÿ¨ƒ¾¤³ÂœŸ›ƒ²› ºn›¤µ¬³¤©ºš£q˜¶Æšm³¤²ƒ˜m³š ¦®‰¢³•ºƒš² †m±¨m³¢¹¢¢®‰ „®‰¿–m¦±˜m³šŠ±¢¶œ¤±¾•Åš®±Â¤šm³«šÁŠ›n³‰–µ•–³¢Â•n ¾¦£†m±Š³ƒ†®¦²¢šq*$)DPLO\ 

เปาหมายหลัก

คือพัฒนาเด็กตามความมุงหวัง ดวยคุณภาพชีว ิตของเด็กที่ด ีขึ้น

†¹”ƒšƒŸ¤¨£³ƒ¤”q

Ÿ¶Æšƒ

ºn›¤µ¬³¤©ºš£qŸ¤±¤³¢ Œm¨£¾¦m³—·‰¿¤‰›²š•³¦ÁŠÁšƒ³¤¾œc•Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–†m± –®šš²Çšƒ´¦²‰®£³ƒ¬³˜¶Æ¾¤¶£š©µ¦œ±•¶ÄÁ¬n¦ºƒ«³¨†šÀ– –nšœd¦ºƒ«³¨®³£¹¾ƒ¸®›„¨›¿–m¾œ|š¾•Åƒ˜¶¾Æ ®³¿–mÁŠÁŠ¤n®š ƒÅ¾¦£®£³ƒ¬³®±Â¤˜¶ŸÆ “ ² š³•n³š(4„®‰¦ºƒƒm®šŠ±¾„n³À¤‰¾¤¶£š ¾š¸®Æ ‰Š³ƒ†¹”¿¢mŒ®›©µ¦œ±®£º¿m ¦n¨Š·‰¬³„n®¢º¦ÁšLQWHUQHWƒÅŸ›¨m³ *OREDO$UWšm³«šÁŠ¢³ƒƒÅ¾¦£Âœ•º˜«Æ¶ ³„³¾Åš˜¤²¦¿Šn‰¨²“š±¿–m œ¤³ƒ¨m³˜³‰©ºš£q¿š±š´Á¬nšn®‰¾¤¶£š–®š„¨›¾Ÿ¤³±Š±¢¶ †¨³¢Ÿ¤n®¢¢³ƒƒ¨m³ƒÅ¾©¤n³¾¦£†m±ƒÅ¾¦£À˜¤Âœ˜¶«Æ ´š²ƒ‰³šÁ¬ém •n†£¹ ¿¦n¨¤º«n ƒ· Œ¸šÆ Œ®›¾Ÿ¤³±¢¶FRQFHSW˜¶¾Æ ¬¢¸®šƒ²š¾¦£«šÁŠ ®£³ƒ¾œc•«³„³¿–mƒ¨m³Š±Â•n¾œc•ƒÅ¢m‰m³£š±†±¢¶ƒ³¤«®›¿¦± «²¢¡³ª”qƒ²›*0•n¨£˜´Á¬n¤ºn¨m³ƒ³¤Š±¾œc•«—³›²š«®š©µ¦œ± –n®‰¢¶†¹”«¢›²–µ˜¶Æ†¤›—n¨š¤¨¢˜²Ç‰ƒ³¤¢¶˜²©š†–µ¾Œµ‰›¨ƒ•n¨£†m± •²‰š²šÇ Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–ƒÅ¾¦£¢¶¿–m¾Šn³„®‰©ºš£q˜¢Æ¶ ˜¶ ©² š†–µ˜•Æ¶ ˜¶ ƒ¹ †š ¾¦£†m±¿–m¾¤¸®Æ ‰¤³¨ƒÅ£‰² ¢mŠ›¿†mššÇ² š±†±g¾Ÿ¤³±g¾Šn³„®‰©ºš£q £²‰–n®‰¢³®›¤¢˜²Ç‰˜¥ª¶¿¦±œµ›²–µ¾¬¢¸®šƒ²›†¤º¾¦£†m±¾Ÿ¤³± ˜²‰Ç †¤º¿¦±¾Šn³„®‰©ºš£q–®n ‰¿¢mšÁšFRQFHSWƒm®š—·‰—m³£˜®•Âœ «º¾m •ÅƒÂ•n®£m³‰¢¶œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ¿¦±š®ƒŠ³ƒš²šÇ ƒÅ£‰² ¢¶ƒ³¤Š²•œ¤±Œ¹¢ ¿¦±XSGDWH†¨³¢¤ºÁn ¬n¾Šn³„®‰©ºš£q¿¦±†¤º®£m³‰«¢Æ´¾«¢®–n®‰ „®„®›†¹”˜¶¢‰³šžh³£®›¤¢¿¦±¾Šn³¬šn³˜¶˜Æ ƒ¹ ˜m³š˜¶ŒÆ ¨m £˜´Á¬nƒ³¤ ˜´‰³š¢¶œ¤±«µ˜™µ¡³Ÿ¢³ƒ„·šÇ ¿¦±«³¢³¤—Ÿ²“š³¾•Åƒš²ƒ¾¤¶£šÂ•n ®£m³‰¿˜nŠ¤µ‰†m±

Š³ƒœ¤±«›ƒ³¤”q˜Æ¶ ³m š¢³Œm¨££ƒ–²¨®£m³‰œz鬳˜¶ŸÆ › ƒ²›šn®‰Ä¿¦±¨µ™¶ƒ³¤¿ƒnœz鬳•n¨£†m± œz鬳«m¨šÁ¬émŠ±¾œ|š¾¤¸®Æ ‰¾•Åƒ«¢³™µ«šÇ² ·‰Æ ºœn ƒ†¤®‰¾„n³ÁŠ¨m³ ƒ³¤¾¤¶£š©µ¦œ±Š±Œm¨£Á¬nš®n ‰Ä¬³£Â•n¿–mÁš†¨³¢¾œ|šŠ¤µ‰ƒ³¤ ¢³¾¤¶£š©µ¦œ±¾Ÿ¶£‰¿†m«²œ•³¬q¦±Œ¢¢m«³¢³¤—¿ƒnœz鬳 •n˜‰Ç² ¬¢•¨µ™¿¶ ƒnƒ†Å ®¸ Ÿ¶ŠÆ ±Š²•¾¨¦³Á¬n¢³«²œ•³¬q¦±¨²š¨²š¦± Œ¢À•£¢³Áš¤®›¾£Åš„®‰¨²š™¤¤¢•³¨²š·‰Æ ¢¶¾•Åƒšn®£Š±Â•n ¾¤¶£šƒ²›†¹”†¤º®£m³‰Áƒ¦nŒµ•¿¦±Á¬n¾¤¶£š®¶ƒŒ¢Áš¤®›¨²š ¾«³¤q¬¤¸®®³˜µ–£q¾Ÿ¸®Æ Á¬n¢œ¶ µ«¢² Ÿ²š™qÁšƒ³¤¾¤¶£š¤m¨¢ƒ²›†š¬¢º¢m ³ƒ œ¤³ƒ¨m³Â•n¦•¶¢³ƒ¾Ÿ¤³±†¤º«³¢³¤—¾¬Åš¾•ÅƒÁš¬¦³£Ä «—³šƒ³¤”q¿¦±¾„n³ÁŠ¾•Åƒ¢³ƒ„¶šÇ ˜´Á¬n¾•ÅƒÂ¢m–®m –n³š–m®ƒ³¤ ¾¤¶£š¿¦±Ÿ²“š³Â•n¾¤Å¨¾Œmš¾•Åƒ›³‰†š˜¶Æ¾†£¾®³¿–mÁŠƒÅ¤ºnŠ²ƒ ¿›m‰œzš¢³ƒ„·šÇ ¤®†®£†´«²‰Æ ¾œ|š¿¦±«¢³™µ•„¶ šÇ· ®£m³‰¾¬ÅšÂ•nŒ•² †m± ¾œi³¬¢³£„®‰ƒ³¤˜´©ºš£qÀƒ¦¾›µ¦®³¤q–†¸®®±Â¤†± ¾œi³¬¢³£¬¦²ƒ†¸®Ÿ²“š³¾•Åƒ¾œ|š¤³£›¹††¦–³¢†¨³¢ ¢¹‰m ¬¨²‰˜¶ƒÆ ¤®ƒÁšÁ›«¢²†¤¿–m«•¹ ˜n³£ƒÅ–®n ‰¦‰¾®£•n¨£†¹”¡³Ÿ Œ¶¨–µ „®‰¾•Åƒ–n®‰•¶„šÇ· ¢m¨³m ¾†n³Š±¢¶«¢³™µ•„¶ šÇ· ¬¤¸®¨³•¡³ŸÂ•n «¨£œc‰ ¢¶†¨³¢†µ•«¤n³‰«¤¤†q–®m £®•Â•nŠš¾œ|š®³Œ¶Ÿ«¹•˜n³£ Ÿ¨ƒ¾†n³¾¬¦m³š²šÇ ƒÅ–®n ‰®£ºÁm š«²‰†¢Â•n®£m³‰¢¶†¨³¢«¹„¢¶˜©² š†–µ ˜¶Æ•¶–m®ƒ³¤¾¤¶£š¿¦±¾–µ›À–¾œ|šºnÁ¬ém˜¶Æ¢¶†¹”¡³Ÿ†m±


17

†¹”Ÿµ¢Ÿq˜®‰¾®¶£Æ ¢«±®³• Ÿ¶Æ£¹n£

ºn›¤µ¬³¤©ºš£q®£¹™£³

Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–©ºš£q®£¹™£³•´¾šµšƒ³¤¢³ƒ¶Æœd¿¦n¨¿¦± ¢¶˜¶Æ¢³˜¶Æ œ®£m³‰Â¤†m± œd¿¦n¨†m±¾¤µ¢Æ –nšŠ³ƒƒ³¤¬³˜¶¾Æ ¤¶£š©µ¦œ±Á¬n¦ƒº «³¨·‰Æ –®šš²šÇ ¾¬Åš¨m³¾†n³Ÿ®¢¶†¨³¢«³¢³¤—¿¦±˜²ƒª±•n³šš¶ÇŠ·‰®£³ƒ«m‰¾«¤µ¢ ¾¢¸®Æ œŸ›ƒ²›Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–ƒÅ¾¬Åš¨m³–¤‰ƒ²›«µ‰Æ ˜¶–Æ ®n ‰ƒ³¤Š±«m‰¾«¤µ¢ Á¬n¾†n³†¸®¾š¸®Ç ¬³¿¦±¾œi³¬¢³£„®‰¬¦²ƒ«º–¤¾šnš†¨³¢†µ•«¤n³‰«¤¤†q À•£¢¶¨™µ ƒ¶ ³¤¿¦±¾˜†šµ†ƒ³¤«®š˜¶¾Æ œ|š¤±››¾¢¸®Æ ƒm®š¦ºƒ¨³•¡³Ÿ Ç´Ä¢m†®m £Š±†µ•®±Â¤¾Ÿµ¢Æ ¾–µ¢Š·‰®£³ƒÁ¬n¾†n³¢¶Ššµ –š³ƒ³¤¿¦± ¢¶Â®¾•¶£Ášƒ³¤«¤n³‰«¤¤†q¦‰³šÁ¬¢mÄ›n³‰¾¢¸®Æ •n©ƒ· ª³¬¦²ƒ«º–¤ ®£m³‰¦±¾®¶£•¿¦±†µ•¨m³˜¶ŠÆ ‰² ¬¨²•®£¹™£³£²‰Â¢m¢¶ ¾¦£†µ•¨m³šm³Š±˜´ ¾œ|š™¹¤ƒµŠ«m¨š–²¨Â•nŠ³ƒš²ÇšŠ·‰„®Á¬n«³¢¶¢³Œm¨£›¤µ¬³¤‰³šÁ¬n ¾Ÿ¤³±–²¨¾®‰£²‰˜´‰³šœ¤±Š´®£ºm†m± «m¨šÁ¬émœnº ƒ†¤®‰ÁšŠ²‰¬¨²•®£¹™£³¤ºŠn ƒ² Àƒ¦¾›µ¦®³¤q– ¬¤¸®Â¢m¿¦±ƒ³¤«¸Æ®«³¤®™µ›³£—·‰†¨³¢«´†²é„®‰ƒ³¤ ¾¤¶£š©µ¦œ±£³ƒ¬¤¸®Â¢m®£m³‰Â¤†¤²› ÁšŒm¨‰¿¤ƒºœn ƒ†¤®‰Š±¤ºŠn ƒ² Š³ƒœi³£¬šn³©ºš£q¿¦±ƒ³¤†nš¾Š®Š³ƒ :HEVLWHƒm®š¿–m¾¢¸®Æ ¾œc•Â•nœ¤±¢³”¾•¸®š¿¦n¨ºœn ƒ†¤®‰ «m¨šÁ¬émŠ±˜¤³›Š³ƒƒ³¤›®ƒ–m®ƒ²š¢³ƒƒ¨m³¾Ÿ¤³±¾š¸®Æ ‰Š³ƒš²ƒ¾¤¶£š ˜¶¾Æ ¤¶£š¿¦n¨¢¶Ÿ“ ² š³ƒ³¤•¶„šÇ· ¿¦±¢¶ƒ³¤¾œ¦¶£Æ š¿œ¦‰®£m³‰¾¬ÅšÂ•nŒ•² À•£¾‹Ÿ³±šn®‰Ä¨²£„¨›ƒ³¤«¸®Æ «³¤ƒ²›ºœn ƒ†¤®‰—·‰¬¦²ƒ«º–¤ ÁšœzŠŠè›²šš²Çšºnœƒ†¤®‰Š±©·ƒª³¾¤¸Æ®‰ƒ³¤ƒ³¤Ÿ²“š³ƒ³¤¾¤¶£š¤ºn „®‰¾•Åƒ¢³¾œ|š®£m³‰•¶¿¦n¨˜´Á¬n¾¦Å‰¾¬Åš—·‰†¨³¢«´†²é¿¦±¾„n³ÁŠ ¬¦²ƒ«º–¤ƒ³¤¾¤¶£šÀƒ¦¾›µ¦®³¤q–¾œ|š®£m³‰•¶Š·‰¾šnš¾¤¸®Æ ‰ƒ³¤«¸®Æ «³¤ ¬¦²‰Š³ƒ¾¤¶£šÁš¿–m¦±†¤²‰Ç ¾œ|šŸµ¾©ª¾Ÿ¤³±¡³Ÿ˜¶ÁÆ ¬nš®n ‰Ä•n¾¤¶£š š²šÇ •n—ƒº ®®ƒ¿››¢³¾Ÿ¸®Æ Á¬nš®n ‰Â•n¾¤¶£š¤ºÁn š¾¤¸®Æ ‰˜¶¿Æ –ƒ–m³‰ƒ²š¿¦± Š´¾œ|š®£m³‰£µ‰Æ ˜¶–Æ ®n ‰Á¬nœnº ƒ†¤®‰˜¤³›—·‰ƒ³¤Ÿ²“š³Áš¿–m¦±†¤²‰Ç ¬¤¸®¿¢n¿–mœé z ¬³Ášƒ³¤¾¤¶£š„®‰šn®‰Ä¿–m¦±†š¾Ÿ¸®Æ ¬³˜³‰œ¤²›œ¤¹‰ ¤m¨¢ƒ²š¤±¬¨m³‰ºnœ¤ƒ†¤®‰¿¦±Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–¾¬¦m³š¶Ç¾œ|š«µÆ‰˜¶Æ «´†²é¿¦±¢¶¤³£¦±¾®¶£•˜¶Æ–n®‰«¸Æ®«³¤˜²Ç‰«µÇš

เพราะเราเชือ่ วา...

จินตนาการ และความคิดสรางสรรค สำคัญตอการเรียนรู ˜¤³›¢³¨m³©ºš£qœ¤±«›®¹ƒ˜ƒ¡²£Œm¨‰šÇ´˜m¨¢Á¬ém˜Æ¶ ³m š¢³ ¢¶¨™µ ƒ¶ ³¤Ášƒ³¤›¤µ¬³¤Š²•ƒ³¤©ºš£q®£m³‰Â¤¬¦²‰šÇ´˜m¨¢†¤²› Œm¨‰šÇ´˜m¨¢˜¶Æ ³m š¢³©ºš£qœ•c œ¾•¸®š¾Ÿ¤³±šn®‰Ä¢m«³¢³¤— ¢³¾¤¶£šÂ•n«m¨š„®‰®³†³¤¾¤¶£š¿¦±¬n®‰¾¤¶£šÂ¢m•n¤²›†¨³¢ ¾«¶£¬³£¢³ƒŠ·‰ÁŒn¾¨¦³š³šÁšƒ³¤m®¢¿¢Â¢mš³šÁš„”±š²šÇ ¾¤³ƒÅ•nÀ˜¤Âœ«®›—³¢¾Ÿ¸Æ®Á¬nƒ´¦²‰ÁŠƒ²››³‰†¤®›†¤²¨„®‰ š²ƒ¾¤¶£š˜¶œÆ ¤±«›¡²£¾¢¸®Æ ©ºš£q¾œc•˜´ƒ³¤šn®‰ÄƒÅƒ¦²›¢³¾¤¶£š •n–³¢œƒ–µÀ•£Á¬n¾¨¦³šn®‰Ä¢³ƒ¾¤¶£šŒ•¾Œ£®¶ƒ¾•¸®š ¬¦²‰Š³ƒ¾œc•©ºš£q†m± ®£³ƒÁ¬n¿š±š´¨µ™¶ƒ³¤«¤n³‰ƒ´¦²‰ÁŠ•¶Ä«´¬¤²›ºn˜¶Æ m³šŸnš¨µƒ¥–µ¡²£™¤¤¢Œ³–µ¢³•n¨£ƒ²š†¤²› ®£³ƒÁ¬n¾–¤¶£¢–²¨¢³ƒƒ¨m³†m±œzŠŠè›š² ¡²£™¤¤¢Œ³–µ¾œ|š«µ‰Æ ˜¶ÂÆ ¢m «³¢³¤—†³•¾•³Â•n¿¦±¾ƒµ•„·šÇ ›m®£Š·‰–n®‰ÁŒnŒ¨¶ –µ •n¨£†¨³¢Â¢m œ¤±¢³˜¬³ƒ¾ƒµ•„·šÇ ¿¦n¨Á¬n¤›¶ œ¤²›–²¨®£m³‰¤¨•¾¤Å¨Â¢m†¨¤ƒ²‰¨¦ ®£ºƒm ›² ¾¬–¹ƒ³¤”qššÇ² ¾œ|š¾¨¦³š³š¾Ÿ¤³±Š±Â¢mŒ¨m £˜´®±Â¤Á¬n•„¶ šÇ· ¢®‰¨m³¾œi³¬¢³£„®‰©ºš£q®£¹™£³†¸®®±Â¤†± ¾œi³¬¢³£Ášƒ³¤«®š¿¦±ƒ³¤¾¤¶£š–³¢¬¦²ƒ«º–¤„®‰ Àƒ¦¾›µ¦®³¤q–†¸®–n®‰Ÿ²“š³¿¦±Á¬n†¨³¢¤ºn ƒ¤±–¹šn ¿¦±•·‰Šµš–š³ƒ³¤ „®‰¾•ÅƒÄ˜¹ƒ†š®®ƒ¢³¾Ÿ¤³±¾¤³¾Œ¸®Æ ¨m³Šµš–š³ƒ³¤¿¦±†¨³¢ †µ•«¤n³‰«¤¤†q«´†²é–m®ƒ³¤¾¤¶£š¤ºn ¢m¨³m Š±¾œ|š¾¤¸®Æ ‰ƒ³¤¾¤¶£š ¬¤¸®ƒ³¤ÁŒnŒ¨¶ –µ ¿¦±¾•ÅƒŠ±–n®‰¢¶†¨³¢«¹„Ášƒ³¤¾¤¶£š¤ºn Ÿ¤n®¢Ä ƒ²›Ÿ²“š³ƒ³¤•n³š©µ¦œ±


18

Toys R ART ...¡ÅѺÁÒáŌǤ‹Ò àÃÒÁÕàÃ×èͧÃÒÇà¡ÕèÂǡѺ¢Í§àÅ‹¹ ÁÒãËŒà´ç¡æ ä´Œ·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹ ઋ¹à¤Â ¤ÃÒǹըé Ð໚¹¢Í§àÅ‹¹ ·Õè໚¹·Õè¹ÔÂÁÍ‹ҧÁÒ¡ «Ö觡ç¤×Í ¢Í§àÅ‹¹

“Revoltech”

Revoltech แอคชัน่ ฟกเกอรทส่ี รางจากตัวละคร อนิเมชัน่ ในการตนู เรือ่ งตางๆ ของบริษัท Kaiyodo ทีเ่ ริม่ กอตัง้ ตัง้ แตเปนรานของเลนเล็กๆ ทีป่ ระเทศ ญี่ปุนในป 1964

Woody มีรายละเอียดภายนอกของเครือ่ งแตงกายทีส่ วยงามเหมือนใน การตนู อนิเมชัน่ เชน ผาพันคอทีข่ ยับได และหมวกคาวบอยทีใ่ สไดจริง ในสวนของหนาตานัน้ จะมีทง้ั หนาตาธรรมดาเหมือนตุก ตา และหนาทะเลน ซึง่ การเปลีย่ นสีหนาอารมณนม้ี าจากการเปลีย่ นสวนหัวของตัวละครทีม่ ี แถมมาในชุดของเลน และการเปลีย่ นตำแหนงของลูกตา โดยการแกะ สวนหนาของหัวออกและใชแผนพลาสติกที่มีล็อคในการขยับเปลี่ยน ตำแหนงตานั่นเองคะ สวนการขยับทาทาง ขอตอ Revolver Joint นีท้ ำใหแอคชัน่ ทีไ่ ดดสู มจริง ทัง้ ทาทาง การขยับถือไมโครโฟนรองเพลง และการสวม หมวก เชนเดียวกับ Buzz Lightyear ที่มี การขยับนิว้ มือ หัวไหลและแขน จ�ดนีแ้ สดง ใหเห็นถึงความสามารถอีกอยางหนึ่งของ Revoltech นั่นคือความสมดุลของน้ำหนักที่ทำใหตัว ละครทรงตัวอยูไดในทาทางตางๆไดนั่นเองคะ

จ�ดเดน… ของ Revoltech คือ เปนฟกเกอรของเลนที่สามารถ จัดทาทางโพสทา ตางๆไดเหมือน จริงทีส่ ดุ โดยการ โพสท า ทางนี ้ นอกจากจะเปน การขยับแขน ขา และลำตัวแลว ยังรวม แอคชัน่ ฟกเกอร Revoltech นี้ เปนหุน โมเดลสำหรับ ไปถึงการขยับสวนประกอบตางๆ ฝกวาดรูปใหแกนอ งๆไดดที เี ดียวคะ เพราะสามารถใช ของใบหนา จากที่เปนสีหนาแข็งๆ เปนแบบในการวาดสีหนาอารมณ แบบตุกตา มาเปนสีหนาที่มีอารมณ ทีเ่ ปลีย่ นไปของตัวละคร การใสทา ทาง ความรูส กึ มีชวี ติ ชีวามากขึน้ ซึง่ ความลับ เคลือ่ นไหวในแบบตางๆ ทีส่ ามารถใชเปนตัวอยาง ของการเปลีย่ นทาทางแอคชัน่ ไดสมจริงนี้ มาจาก ขอตอเฉพาะที่มีเอกลักษณ ที่เรียกวา Revolver ไดจากหลากหลายมุมมองสามมิติ โดยการขยับแบบ จ�ดตอจ�ดทีว่ าดตามไดงา ย รวมถึงใชในการฝกวาดภาพ Joint นั่นเองคะ ตัวละครใหมคี วามสมดุลตามความเปนจริง นอกจากนี้ โดยชื่อของ Revoltech มาจากคำวา Revolver Revoltech ยังใชฝกการเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรงสามมิติ  หาและการตัดสินใจ การจัดทาทางแอคชัน่ ทีแ่ ปลวาลูกโมปน ขอตอพิเศษนีใ้ ชหลักการขยับ การแกปญ แบบเดียวกับลูกโมปน มีลักษณะแบบฟนเฟอง ตางๆใหสมจริงไปพรอมๆกับการทรงตัวของหุน ที่จะไมคลายตัวออกเมื่อจัดทาทางแอคชั่นตางๆ ใหสมดุลอีกดวยคะ ฟกเกอรขอ ตอนีส้ ามารถถอดออกจากตัวฟกเกอร ได แตกย็ งั คงมีความยืดหยุน และแข็งแรงมากทีเดียวคะ เห็นไหมคะ วาของเลนไมใชเพือ่ นเลนธรรมดา ยกตัวอยางเชน Revoltech ตัวละครจาก Toy Story แตเปนของเลนที่มีชีวิตและมีคุณคา การตนู อนิเมชัน่ ทีโ่ ดงดัง ตัวละครหลักคือ Woody เมือ่ นองๆเลนใหเปนและใชประโยชน จากมันไดคะ แลวกลับมาพบกันใหมคราวหนา และBuzz Lightyear กับ Toys R ART คะ นองๆจะไดรจู กั กับของเลน แบบใดนัน้ มารอลุน ไปพรอมๆกันนะคะ ^^


ÁØÁàÅç¡æ ¹‹ÒÃÑ¡ ¢Í§¾Å¾Ãä¾Õèâ¡ÅºÕé

วันนี้พี่โกลบี้… ขอแนะนำสินคาลิขสิทธิ์โกลบี้ ใหมๆ รับรองนารักถูกใจ สั่งซื้อไดที่ศูนยโกลเบิล อารต ทั่วประเทศเลยครับ

ÍÑźÑéÁÃÇÁ¼Å§Ò¹ ãÊ‹âªÇ½‚Á×ÍÊش਎§ ¢Í§¹ŒÍ§æ ¡Ñº My Album ẺãËÁ‹ äÁ‹«éÓã¤Ã ã¹ÃÒ¤Òà¾Õ§ ºÒ· §Ò¹¹Õé.. ËÁ´áÅŒÇËÁ´àŹФÃѺ

149

ãÊ‹äÍà´Õ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡‹Í¹Å§Á×Í·Ó ºÑ¹·Ö¡äÇŒ´ŒÇÂÊÁØ´Êà¡çµ«ÅÒÂãËÁ‹ â´¹ã¨ÇѨÒºº... ÊÕÊŒÁÊØ´¨Õê´´..... ã¹ÃÒ¤ÒàºÒæ à¾Õ§ ºÒ·

35

¾ÅÒ´äÁ‹ä´Œ!! ÊÁش⹌µ ¹‹ÒÃÑ¡ ¹‹Ò㪌 ¾¡äÇŒäÁ‹µ¡à·Ã¹´ ¡Ñº¤ÍÅàÅ¡ªÑ¹è ãËÁ‹ 8 àÅ‹Á 8 ÅÒ ã¹ÃÒ¤ÒÊØ´¾ÔàÈÉ

100 ºÒ·

à·‹Ò¹Ñé¹!!


6

ตอน.. เรขาคณิตมหัศจรรย

໚¹ä§ËÅ‹Ð.. ½‚Á×Í¢Ñé¹à·¾ ¢Í§©Ñ¹

! ! G OM ¤×͵ÑÇ

àÍÔèÁ...¤×Í..

ÍÐäÃÍ‹Ð

Áѹ¤×Í ÂÕÃÒ¿ ä§..

ᵋ©Ñ¹Ç‹ÒÁѹàËÁ×͹ ä´â¹àÊÒÏÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ð

Áѹ¡çÊÇÂẺ á»Å¡æ´Õ¹Ð


¡ÒÃÇÒ§ÃÙ»·Ã§àâҤ³Ôµ·Ñº«ŒÍ¹¡Ñ¹ ·ÓãËŒà¡Ô´ ÃٻËҧµ‹Ò§æ ઋ¹¡Ò÷Ѻ«ŒÍ¹¢Í§Ç§¡ÅÁËÅÒÂæÍѹ ·ÓãËŒà¡Ô´ÃÙ»¡ŒÍ¹àÁ¦ËÃ×;؋ÁäÁŒ µŒ¹äÁŒ ໚¹µŒ¹

¨ÃÔ§´ŒÇ áÎÐ..

ÍŒÒÇ!! àËÃÍ

àÃÒÁÒÅͧÊѧࡵØÊÔ觢ͧËÃ×ÍÊѵǏ¡Ñ¹´Õ¡Ç‹Ò Ç‹ÒÁÕÃÙ»·Ã§ÍÐäúŒÒ§~

¹‹Òʹ㨠à¹ÍÐ

Í×ÁÁ.. “ʋǹãËÞ‹à¡Ô´¨Ò¡ÃÙ»·Ã§ÊÒÁàËÅÕèÂÁáÅÐǧ¡ÅÁ·Õè·Ñº«ŒÍ¹¡Ñ¹”

!Ò ! § ä ¹Ñè¹Ç¡Ñº¾ÕèËÁ Á

¹éͧá

ÀÒ¾áÊ¡¹ÃÙ»·Ã§µ‹Ò§æ

1

áÅŒÇ ¹¡ Å‹Ð

ÊÒÁàËÅÕèÂÁ

ǧ¡ÅÁ

2

µÑÇÂÙËÃ×ÍǧÃÕ

3

ÁÒ ä´Œä§..

ÊÕèàËÅÕèÂÁ¤Ò§ËÁÙ 4

1 2

3

àÁ×Íè ÇÒ´ÃÙ»·Ã§·Õè ·Ñº«ŒÍ¹àÊÃç¨áÅŒÇ ãˌźàÊŒ¹·ÕÍè ÂÙ¢‹ ÒŒ § ã¹ÃÙ»·Ã§¢ŒÒ§º¹ ÊØ´¡‹Í¹áÅÐäŋź àÊŒ¹ÃÐÂÒ§¤ÍÍ¡

4


Áѹ¹‹Ò¨ÐÁÕʶҹ·ÕèÍ×è¹ãËŒàÃÒ

ä´ŒàÃÕ¹ÃÙŒÍÕ¡ÁÑ鹍Ò..

á¶Ç¹Õé ÁÕÊǹÊѵǏ ¹Õè¹ÒÒ~

àÎŒ!! ¤Ô´ Ãͩѹ´ŒÇ ¢Í©Ñ¹ä» ´ŒÇ¹Ð

¡ÇŒÒ§ãËÞ‹¨Ñ§ àÅÂà¹ÍÐ

´Ù⹋¹ÊÔ!!

àÃÒ¶Ö§áÅŒÇËÅ‹Ð

àªÔÞ¤ÃѺ à´ç¡æ

ÊØ´ÂÍ´ ä»àÅÂ


¡ÒÃÇÒ´ÃÙ»·Ã§¢Í§ÊѵǏ·ÕèÁÕÃÐÂÒ§¤«Ñº«ŒÍ¹¹Ñé¹ µŒÍ§ãªŒÃÙ»·Ã§ ÁÒ¡¡Ç‹Òà´ÔÁ áÅÐźʋǹ·Õ赋͡ѺÃÐÂÒ§¤ÍÍ¡ à¾×èÍãËŒàË繶֧¡ÒëŒÍ¹¢Í§¢ÒáÅÐʋǹµ‹Ò§æ ÃÙ»·Ã§ ·ÕèÍÂÙ‹ÍÕ¡¢ŒÒ§¤ÃѺ ^ ^

àâҤ³Ôµ

ÊÁàÊÃç¨

ËÁÕ

¡ÇÒ§

»Ò âÍŒâË

ÂÕÃÒ¿ ÊÇÑÊ´Õ..

¹‹ÒáѡãËÞ‹¨.ѧ. à¹ÍÐ

¤Ø³ÊÔ§âµ

หมี

ฮิปโปโปเตมัส

สิงโต

Í‹Ò.. ¡Ô¹«Ð นกเง

ือก

µÖ¡

µÖ¡

â»Ã´µÔ´µÒÁµÍ¹µ‹Íä»~


24 นองๆ ทีส่ รางสรรค และระบายสีไดสวยงาม รับไปเลย… “รมโกลบี”้ แจก 2 รางวัลครับ

Fun Zone ฉบับนี้.. พี่โกลบี้อยากใหนองๆ ชวยกันวาดตอเติม พีโ่ กลบี้ และเด็กๆ ในภาพ หรือเปลีย่ นแปลงลวดลายภาพพืน้ หลัง ตามไอเดียสุดเจงของนองๆ เสร็จแลวสงผลงานผานทางหนาเว็บ www.globalart.co.th ตรงกลอง Fun Zone หรือสงกับคุณครู ที่สาขาไดเลยครับ สงไดถึงวันที่ 31 ม.ค. 56 นะครับ

ชือ่ ................................................. อายุ........ป สาขา................................................................


GA mag vol.8  
GA mag vol.8  

Creative Magazine

Advertisement